اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.04 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941905/مزایده-ششدانگ-آپارتما... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.04 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941905/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-157-24متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942008/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-پایش-آنلاین-و--'>فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942436/مزایده-واگذاری-بخشی-از-موزه'>مزایده واگذاری بخشی از موزه  / مزایده ,مزایده واگذاری بخشی از موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942429/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشکده-معماری-تجدید'>مزایده واگذاری بوفه دانشکده معماری- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری بوفه دانشکده معماری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942177/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-126-64متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 126.64متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 126.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942506/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-بهره-برداری-نواحی-غرب'>مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی غرب / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942522/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-بهره-برداری-در-بخشهای-امداد-گازبانی-و-کنتورخوانی'>مناقصه  واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری در بخشهای امداد، گازبانی و کنتورخوانی / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری در بخشهای امداد، گازبانی و کنتورخوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942547/فراخوان-اجرای-20160-متر-شبکه-60-psi-پلی-اتیلن-جهت-گازرسانی---'>فراخوان  اجرای 20160 متر شبکه 60 psi پلی اتیلن جهت گازرسانی .... / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان  اجرای 20160 متر شبکه 60 psi پلی اتیلن جهت گازرسانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942584/مناقصه-راهبری-ناحیه-خدمات-تعمیر-و-نگهداشت--عملیات-انبار'>مناقصه راهبری ناحیه- خدمات- تعمیر و نگهداشت - عملیات انبار / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه راهبری ناحیه- خدمات- تعمیر و نگهداشت - عملیات انبار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942605/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-محور--'>مناقصه گازرسانی به روستاهای محور ... / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه گازرسانی به روستاهای محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942448/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-محور-کارده--'>مناقصه گازرسانی به روستاهای محور کارده.... / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی ، مناقصه گازرسانی به روستاهای محور کارده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942185/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-165-37متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 165.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 165.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942495/مناقصه-خرید-15-دستگاه-نشت-یاب-لیزری-گاز-طبیعی'>مناقصه خرید 15 دستگاه نشت یاب لیزری گاز طبیعی  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان مناقصه، مناقصه خرید 15 دستگاه نشت یاب لیزری گاز طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942507/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای--'>مناقصه گازرسانی به روستاهای ... / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی ، مناقصه گازرسانی به روستاهای محور کارده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942471/تجدید-مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--خط-تغذیه-و--'>تجدید مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه و ...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942450/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-هدایت-و-نگهداری-خودروهای-سنگین'>مناقصه انجام خدمات خودرویی هدایت و نگهداری خودروهای سنگین  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات خودرویی هدایت و نگهداری خودروهای سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942485/مناقصه-انجام-خدمات-روزانه-عملیات-و-جوشکاری'>مناقصه انجام خدمات روزانه عملیات و جوشکاری / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات روزانه عملیات و جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942438/تجدید-فراخوان-مناقصه-ارزیابی-پوشش-خطوط-لوله-غیر-قابل-پیگرانی'>تجدید فراخوان مناقصه ارزیابی پوشش خطوط لوله غیر قابل پیگرانی / تجدید فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه ارزیابی پوشش خطوط لوله غیر قابل پیگرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942463/فراخوان-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی'>فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی  / فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942492/تامین-خدمات-سازندگی-و-جوشکاری---'>تامین خدمات سازندگی و جوشکاری .... / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, تامین خدمات سازندگی و جوشکاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942189/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-176متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 176متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 176متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942435/فراخوان-مناقصه-عمومی-مطالعه--طراحی--تهیه--اجرا-و-راه-اندازی-سیستم-LG--TG'>فراخوان مناقصه عمومی مطالعه ، طراحی ، تهیه ، اجرا و راه اندازی سیستم LG - TG  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی مطالعه ، طراحی ، تهیه ، اجرا و راه اندازی سیستم LG - TG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942494/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-و-تنظیفات-و--'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات و ...  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942464/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-HEAT-SHRINKABLE-INSULATION-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران HEAT SHRINKABLE INSULATION  و ...  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران HEAT SHRINKABLE INSULATION  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942445/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-13-کیلومتر-شبکه-توزیع-روستاهای'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 13 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 13 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942440/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-و-مشترکین-عمده-و-جایگاه-های-CNG-و--'>مناقصه گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده و جایگاه های CNG و.... / آگهی عمومی ، مناقصه گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده و جایگاه های CNG و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942431/استعلام-بهاء-خرید-و-نصب-کفپوش-های-آنتی-باکتریال-آنتی-استاتیک'>استعلام بهاء خرید و نصب کفپوش های آنتی باکتریال، آنتی استاتیک / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید و نصب کفپوش های آنتی باکتریال، آنتی استاتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942449/استعلام-بها-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید'>استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب اساتید / استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب اساتید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942459/مزایده-اجاره-محل-فروشگاه-و-محل-چاپ-و-تکثیر-بیمارستان'>مزایده  اجاره محل فروشگاه و محل چاپ و تکثیر بیمارستان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره محل فروشگاه و محل چاپ و تکثیر بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942467/مزایده-واگذاری-فروشگاه-داخلی-بیمارستان'>مزایده واگذاری فروشگاه داخلی بیمارستان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری فروشگاه داخلی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942180/مزایده-ساختمان-4-طبقه-زیربنای-هر-طبقه-192متر'>مزایده ساختمان 4 طبقه زیربنای هر طبقه 192متر / مزایده,مزایده ساختمان 4 طبقه زیربنای هر طبقه 192متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942173/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-176متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 176متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 176متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942199/مناقصه-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت'>مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942202/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-تجاری--اداری-و-خدماتی-نوبت-چهارم'>فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری - اداری و خدماتی نوبت چهارم / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار , فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری - اداری و خدماتی نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942159/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار-در-ساخت-مجتمع-تجاری-اداری-و-خدماتی-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار در ساخت مجتمع تجاری- اداری و خدماتی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار در ساخت مجتمع تجاری- اداری و خدماتی-  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942161/فراخوان-مشارکت-در-طراحی-و-ساخت-و-بهره-برداری-شهربازی-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در طراحی و ساخت و بهره برداری شهربازی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان مشارکت در طراحی و ساخت و بهره برداری شهربازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942172/مزایده-واگذاری-سرقفلی-43-باب-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری سرقفلی 43 باب مغازه تجاری  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری سرقفلی 43 باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942223/مزایده-یک-دستگاه-نوار-نقاله-10-متری--'>مزایده یک دستگاه نوار نقاله 10 متری ... / مزایده ، مزایده یک دستگاه نوار نقاله 10 متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942203/مزایده-1700-کیلوگرم-پلت-sd-شده-کوکتل'>مزایده 1700 کیلوگرم پلت sd شده کوکتل  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده 1700 کیلوگرم پلت sd شده کوکتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942144/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-اعیان-همکف-143متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیان همکف 143متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیان همکف 143متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942226/مزایده-17500-کیلوگرم-پلت-sd-شده'>مزایده 17500 کیلوگرم پلت sd شده / آگهی فروش اموال منقول , مزایده 17500 کیلوگرم پلت sd شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942148/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942137/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942200/مزایده-7100-کیلوگرم-پلت-sd-شده-رنگی'>مزایده 7100 کیلوگرم پلت sd شده رنگی  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده توقیف 7100 کیلوگرم پلت sd شده رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942135/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-547متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 547متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 547متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941910/مناقصه-خرید--نصب-(بازسازی-اتاق-های-عمل-)'>مناقصه خرید ، نصب (بازسازی اتاق های عمل )  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ، نصب (بازسازی اتاق های عمل ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942188/مناقصه-واگذاری-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-کلیه-ماشین-آلات--تجدید'>مناقصه  واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه کلیه ماشین آلات - تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه کلیه ماشین آلات - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942215/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-سالن-چند-منظوره-و--'>مزایده بهره برداری از یکباب سالن چند منظوره و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از یکباب سالن چند منظوره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942235/مزایده-بهره-برداری-از-استخر-چهارفصل-بانوان-و--'>مزایده بهره برداری از استخر چهارفصل بانوان و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از استخر چهارفصل بانوان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942183/آگهی-فراخوان-عمومی-ارزیابی-تامین-خدمات-کنترل-گاز-H2S-نوبت-اول'>آگهی فراخوان عمومی ارزیابی تامین خدمات کنترل گاز H2S  نوبت اول / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی، فراخوان عمومی ارزیابی تامین خدمات کنترل گاز H2S  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942178/مناقصه-PARTS-FOR-NATIONAL-SWIVEL-MODEL-P-500-نوبت-اول'>مناقصه PARTS FOR NATIONAL SWIVEL MODEL P-500 نوبت اول / آگهی مناقصه، مناقصه PARTS FOR NATIONAL SWIVEL MODEL P-500 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942166/فراخوان-مناقصه-خرید-فلزیاب-کابل-یاب--دریچه-یاب-و--'>فراخوان مناقصه خرید فلزیاب کابل یاب ، دریچه یاب و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید فلزیاب کابل یاب ، دریچه یاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942152/مناقصه-پروژه-کاهش-تلفات-شهرستان-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941954/مزایده-یک-دستگاه-واحد-تجاری-بخش-نه-تهران'>مزایده یک دستگاه واحد تجاری بخش نه تهران / مزایده,مزایده یک دستگاه واحد تجاری بخش نه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941901/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-توانبخشی-(ویلچر)-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه خرید تجهیزات توانبخشی (ویلچر) نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات توانبخشی (ویلچر) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941951/مزایده-پلاک-ثبتی-654-اصلی-بخش-یک-خمین'>مزایده پلاک ثبتی 654 اصلی بخش یک خمین / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 654 اصلی بخش یک خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941948/مزایده-مالکیت-و-سرقفلی-مغازه-مساحت-23-7متر'>مزایده مالکیت و سرقفلی مغازه مساحت 23.7متر  / مزایده,مزایده مالکیت و سرقفلی مغازه مساحت 23.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942164/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه خدمات حمل و نقل  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941934/مزایده-اراضی-زراعی-آبی'>مزایده اراضی زراعی آبی / مزایده,مزایده اراضی زراعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941939/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-عرصه-192-40متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی عرصه 192.40متر / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی عرصه 192.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941942/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-بخش-21-اردبیل'>مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش 21 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش 21 اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942050/مزایده-یک-دستگاه-پانچ-هشت-کاره-هیدورلیک-تیغه-60-سانتی'>مزایده یک دستگاه پانچ هشت کاره هیدورلیک تیغه 60 سانتی / مزایده یک دستگاه پانچ هشت کاره هیدورلیک تیغه 60 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941944/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-باغچه-متصل-به-ان-1297-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغچه متصل به ان 1297.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغچه متصل به ان 1297.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942153/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942154/تجدید-مزایده-واگذاری-14-عدد-تابلو-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942162/تجدید-مزایده-واگذاری-2-باب-غرفه--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری 2 باب غرفه - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی ، تجدید مزایده واگذاری 2 باب غرفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942174/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی-دو-تکه-اسپیلت'>مزایده یک دستگاه کولر گازی دو تکه اسپیلت  / مزایده ,مزایده یک دستگاه کولر گازی دو تکه اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941899/مناقصه-خرید-42-قطعه-یدکی-مربوط-به-دستگاه-های-شمارش-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 42 قطعه یدکی مربوط به دستگاه های شمارش  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 42 قطعه یدکی مربوط به دستگاه های شمارش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941952/مناقصه-خرید-تجهیز-ذخیره-سازی-مرکزداده'>مناقصه خرید تجهیز ذخیره سازی مرکزداده / خلاصه آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تجهیز ذخیره سازی مرکزداده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942012/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-سازه-پروژه-پژوهشکده'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات سازه پروژه پژوهشکده  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات سازه پروژه پژوهشکده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941945/مزایده-اجاره-پارکینگ-چهارراه-مخابرات-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ چهارراه مخابرات نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ چهارراه مخابرات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941938/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-89'>مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 89 / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941988/مناقصه-کنتور-آب-1-2-اینچ-مولتی-جت-خشک'>مناقصه  کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک  / آگهی مناقصه  عمومی , مناقصه   کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941946/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کولر-اسپیلت-ایستاده'>مزایده فروش دو دستگاه کولر اسپیلت ایستاده  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش دو دستگاه کولر اسپیلت ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941916/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-آسانسور-بروی-پل-عابر-پیاده-تقاطع-بلوار-بسیج-و-ایستگاه-نوری'>تجدید مناقصه تهیه و نصب آسانسور بروی پل عابر پیاده تقاطع بلوار بسیج و ایستگاه نوری  / تجدید مناقصه ,مناقصه تهیه و نصب آسانسور بروی پل عابر پیاده تقاطع بلوار بسیج و ایستگاه نوری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941932/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-306متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 306متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 306متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941937/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG--مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه CNG  - مرحله سوم نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره جایگاه CNG  - مرحله سوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941947/مزایده-خط-رول-فرمینگ-شامل-ماشین-رول-فرمینگ---تجدید'>مزایده خط رول فرمینگ شامل ماشین رول فرمینگ.....تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده خط رول فرمینگ شامل ماشین رول فرمینگ.....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941956/مناقصه-خرید-تجهیزات-قدرت-مانور-شبکه-برق-و---تمدید'>مناقصه خرید تجهیزات قدرت مانور شبکه برق و ... تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات قدرت مانور شبکه برق و ... تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941973/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-غذایی-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذای کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذای کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941961/مناقصه-انجام-مطالعات-طرح-جامع-توسعه-شبکه-های-توزیع-برق--نوبت-دوم'>مناقصه انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941977/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-موقت-تجاری-با-کاربری-استقرار-کانتر-خدماتی'>مزایده بهره برداری از فضاهای موقت تجاری با کاربری استقرار کانتر خدماتی / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از فضاهای موقت تجاری با کاربری استقرار کانتر خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941970/مزایده-17-فضای-تجاری-خود-با-کاربری-عطر-و-ادکلن'>مزایده 17 فضای تجاری خود با کاربری عطر و ادکلن / آگهی مزایده, مزایده 17 فضای تجاری خود با کاربری عطر و ادکلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941962/مزایده-تعدادی-از-فضاهای-موقت-تجاری-با-کاربری-سمپلینگ-و-فروش-لوازم-آشپزخانه'>مزایده تعدادی از فضاهای موقت تجاری با کاربری سمپلینگ و فروش لوازم آشپزخانه / آگهی مزایده, مزایده تعدادی از فضاهای موقت تجاری با کاربری سمپلینگ و فروش لوازم آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941955/مزایده-اجاره-یک-واحد-دفتر-کار-و-دفتر-خدمات-تالار-و-پذیرایی'>مزایده اجاره یک واحد دفتر کار و دفتر خدمات تالار و پذیرایی  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک واحد دفتر کار و دفتر خدمات تالار و پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941940/تجدید-سوم-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-شیراز--نوبت-دوم'>تجدید سوم مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز - نوبت دوم  / آگهی تجدید سوم مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز  تجدید سوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941949/مناقصه-واگذاری-حفاظت-فیزیکی-و-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی و خدمات ایمنی و آتش نشانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی و خدمات ایمنی و آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941943/تجدید-اول-مناقصه-خرید-مواد-اولیه-تولید-واکسن--نوبت-دوم'>تجدید اول مناقصه خرید مواد اولیه تولید واکسن -  نوبت دوم  / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی, تجدید اول مناقصه خرید مواد اولیه تولید واکسن -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941986/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-تجاری-با-کاربری-های-مختلف-در-ایستگاههای-مترو'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از غرفه های تجاری با کاربری های مختلف در ایستگاههای مترو  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از غرفه های تجاری با کاربری های مختلف در ایستگاههای مترو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941992/مزایده-واگذاری-20-فضای-تجاری-با-کاربری-اغذیه-سرد-و-نوشیدنی'>مزایده واگذاری  20 فضای تجاری با کاربری اغذیه سرد و نوشیدنی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  20 فضای تجاری با کاربری اغذیه سرد و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942078/تجدید-مناقصه-نگهداری-و-راهداری-راههای-شهرستان-های-حوزه-استحفاظی--'>تجدید مناقصه نگهداری و راهداری راههای شهرستان های حوزه استحفاظی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نگهداری و راهداری راههای شهرستان های حوزه استحفاظی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941936/مناقصه-خرید-SOR-PRESSURE-SWITCH'>مناقصه خرید SOR PRESSURE SWITCH     / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید SOR PRESSURE SWITCH    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942033/مناقصه-واگذاری-کلیه-فعالیتهای-اداری-مشترکین-و-بهره-برداری-شهرها--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای اداری، مشترکین و بهره برداری شهرها - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای اداری، مشترکین و بهره برداری شهرها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942077/مزایده-فروش-یک-قطعه-ملک'>مزایده فروش یک قطعه ملک / مزایده,مزایده فروش یک قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942041/مناقصه-کلیه-خدمات-رفت-و-روب-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله--'>مناقصه کلیه خدمات رفت و روب، جمع آوری و حمل و دفن زباله... / آگهی مناقصه کتبی، مناقصه کلیه خدمات رفت و روب، جمع آوری و حمل و دفن زباله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942054/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-تاسیسات-تعمیر-و-نگهداری--'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی، تاسیسات، تعمیر و نگهداری... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی، تاسیسات، تعمیر و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942067/تجدید-مزایده-عمومی-اجاره-ساختمان-پلاک-ثبتی-347-6933'>تجدید مزایده عمومی اجاره ساختمان پلاک ثبتی 347/6933 / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده عمومی اجاره ساختمان پلاک ثبتی 347/6933</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941994/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-تهیه-و-حمل-کلیه-لوله-ها-و-شیرآلات--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات پیمانکاری تهیه و حمل کلیه لوله ها و شیرآلات - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان خدمات پیمانکاری تهیه و حمل کلیه لوله ها و شیرآلات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942031/مناقصه-واگذاری-امور-کاشت-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری امور کاشت و نگهداری فضای سبز  / فراخوان مناقصه، مناقصه واگذاری امور کاشت و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942025/مزایده-کلیه-خدمات-امور-بهشت-قاسم'>مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم / آگهی مزایده کتبی، مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941999/مزایده-مقدار-8000-کیلوگرم-پسته-تولیدی'>مزایده مقدار 8000 کیلوگرم پسته تولیدی / آگهی مزایده، مزایده مقدار 8000 کیلوگرم پسته تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941928/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-664-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 664 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 664 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941927/فراخوان-مناقصه-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه روکش آسفالت...نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی  ، فراخوان مناقصه روکش آسفالت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941933/مناقصه-تثبیت-پل-ها-و--'>مناقصه تثبیت پل ها  و ... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه تثبیت پل ها  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941903/مزایده-فروش-زمین-مساحت-347-52مترمربع-نوبت-سوم'>مزایده فروش زمین مساحت 347.52مترمربع نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 347.52مترمربع نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942016/مزایده-ملک-ششدانگ-عرصه-دو-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده ملک ششدانگ عرصه دو هکتار نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک ششدانگ عرصه دو هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942014/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-122-78متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 122.78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 122.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941953/مزایده-واگذاری-پایه-های-تبلیغاتی-بیلبورد'>مزایده واگذاری پایه های تبلیغاتی بیلبورد  / مزایده ,مزایده واگذاری پایه های تبلیغاتی بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942007/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-108متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 108متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 108متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942010/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-214-24متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 214.24متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 214.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941930/مزایده-سیم-کارت-تلفن-همراه-به-شماره-09122141476'>مزایده سیم کارت تلفن همراه به شماره 09122141476 / مزایده سیم کارت تلفن همراه به شماره 09122141476</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942134/شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-خدمات-تنظیفات---نوبت-دوم'>شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت خدمات تنظیفات ...- نوبت دوم / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت خدمات تنظیفات ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942139/مزایده-فرش-ماشینی-کناره-ریزماهی'>مزایده فرش ماشینی کناره ریزماهی / مزایده,مزایده فرش ماشینی کناره ریزماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942147/مزایده-کیف-چرم--جاسوئیچی--'>مزایده کیف چرم - جاسوئیچی... / مزایده, مزایده کیف چرم - جاسوئیچی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941941/مناقصه-پروژه-آبرسانی-حیدرآباد-لوداب-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی حیدرآباد لوداب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه آبرسانی حیدرآباد لوداب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941908/مزایده-مغازه-تجاری-همکف-مساحت-نود-و-هفت-متر'>مزایده مغازه تجاری همکف مساحت نود و هفت متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری همکف مساحت نود و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942151/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-144-4متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 144.4متر / مزایده,ممزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 144.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942613/استعلام-فلاش-تانک-خانگی'>استعلام فلاش تانک خانگی / استعلام, استعلام فلاش تانک خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942192/استعلام-انجام-خدمات-تایپ-نامه-های-اداری-شرکت-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام انجام خدمات تایپ نامه های اداری شرکت, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام انجام خدمات تایپ نامه های اداری شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942600/استعلام-تامین-کابل-بخش-حفاظت-و-کنترل'>استعلام تامین کابل بخش حفاظت و کنترل / استعلام,استعلام تامین کابل بخش حفاظت و کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942637/استعلام-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام لایسنس آنتی ویروس  / استعلام,استعلام لایسنس آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942587/استعلام-تهیه-و-نصب-حفاظ'>استعلام تهیه و نصب حفاظ  / استعلام,استعلام تهیه و نصب حفاظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942720/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام ,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942168/تجدید-مزایده-واگذاری-5-مورد-کانکس-و-ساختمان'>تجدید مزایده واگذاری 5 مورد کانکس و ساختمان / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری 5 مورد کانکس و ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942683/استعلام-نصب-تابلو-DC-و-کابلکشی-در-سالن-دیتا--'>استعلام نصب تابلو DC و کابلکشی در سالن دیتا ... / استعلام,استعلام نصب تابلو DC و کابلکشی در سالن دیتا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942649/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-اتاق-نگهبانی-و-اتاق-استراحت--'>استعلام بهسازی و نوسازی اتاق نگهبانی و اتاق استراحت ... / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی اتاق نگهبانی و اتاق استراحت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942585/استعلام-تلویزیون-LCD-32-IN-مدل-32LCD350-نام-تجارتی-ال-جی--'>استعلام تلویزیون  LCD 32 IN  مدل 32LCD350  نام تجارتی ال جی ... / استعلام , استعلام تلویزیون  LCD 32 IN  مدل 32LCD350  نام تجارتی ال جی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942578/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-160'>استعلام لوله پلی اتیلن 160  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن 160 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942592/استعلام-اجرای-پوششی-پارکینگ-واحد-ترابری'>استعلام اجرای پوششی پارکینگ واحد ترابری  / استعلام اجرای پوششی پارکینگ واحد ترابری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942615/استعلام-اسکنر-الکترو-مکانیکی-چک'>استعلام اسکنر الکترو مکانیکی چک  / استعلام, استعلام اسکنر الکترو مکانیکی چک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942638/استعلام-حفر-حوضچه-70-60-به-عمق-2-متر-و-حمل-خاک-به-خارج-از-منطقه'>استعلام حفر حوضچه 70*60 به عمق 2 متر و حمل خاک به خارج از منطقه  / استعلام ,استعلام حفر حوضچه 70*60 به عمق 2 متر و حمل خاک به خارج از منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942646/استعلام-قند-سفید-شکسته'>استعلام قند سفید شکسته  / استعلام , استعلام  قند سفید شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942138/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف-96-07-04'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن در اقطار مختلف-96.07.04 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن در اقطار مختلف-96.07.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942577/استعلام-با-متعلقات-power-Analysis'>استعلام با متعلقات power Analysis / استعلام , استعلام  با متعلقات power Analysis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942568/استعلام-کولر-اسپلیت-24000-اوجنرال-اصل'>استعلام  کولر اسپلیت 24000 اوجنرال اصل  / استعلام،استعلام  کولر اسپلیت 24000 اوجنرال اصل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942614/استعلام-خرید-اجناس'>استعلام خرید اجناس  / استعلام , استعلام خرید اجناس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942625/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام  سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942561/استعلام-خرید-باسکول'>استعلام خرید باسکول / استعلام خرید باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942569/استعلام-خرید-تجهیزات-رادیویی-و-دکل'>استعلام خرید تجهیزات رادیویی و دکل / استعلام خرید تجهیزات رادیویی و دکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942580/استعلام-خرید-پاسپورت-خوان'>استعلام خرید پاسپورت خوان / استعلام, استعلام خرید پاسپورت خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942599/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام  خرید تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام  خرید تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942171/استعلام-خرید-دوربین-پلاک-خوان--سایت-ستاد'>استعلام خرید دوربین پلاک خوان , سایت ستاد / استعلام,استعلام خرید دوربین پلاک خوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942622/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942564/استعلام-تهیه-و-اجرای-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام تهیه و اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942575/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب'>استعلام تهیه و اجرای خط انتقال فاضلاب / استعلام, استعلام تهیه و اجرای خط انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942590/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942597/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942550/استعلام-سوئیچ-شبکه-سیسکو--'>استعلام سوئیچ شبکه سیسکو... / استعلام, استعلام سوئیچ شبکه سیسکو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942559/استعلام-اجرای-برق-رسانی-'>استعلام اجرای برق رسانی.. / استعلام، استعلام اجرای برق رسانی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942581/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل / استعلام، استعلام خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942611/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی     / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942623/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو-با-راننده'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو با راننده  / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942542/استعلام-هارد-اسکازی'>استعلام هارد اسکازی  / استعلام ,استعلام هارد اسکازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942582/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942591/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال  / استعلام,استعلام یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942609/استعلام-تشک-خوشخواب'>استعلام تشک خوشخواب / استعلام تشک خوشخواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942629/استعلام-حبوبات-در-بسته-بندی-های-30-الی-50-کیلوگرمی'>استعلام حبوبات در بسته بندی های 30 الی 50 کیلوگرمی / استعلام حبوبات در بسته بندی های 30 الی 50 کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942601/استعلام-بنچ-آزمایشگاهی-استیل2-عدد'>استعلام بنچ آزمایشگاهی استیل2 عدد / استعلام بنچ آزمایشگاهی استیل 2عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942589/استعلام-کمد-استیل-8-سلولی'>استعلام کمد استیل 8 سلولی / استعلام کمد استیل 8 سلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942570/استعلام-صندلی-آزمایشگاهی'>استعلام صندلی آزمایشگاهی  / استعلام,  استعلام صندلی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942545/استعلام-وبکم-webcam'>استعلام وبکم  webcam / استعلام , استعلام وبکم  webcam</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942184/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-سامانه-ستاد'>استعلام حفر یک حلقه چاه, سامانه ستاد / استعلام,استعلام حفر یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942579/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی  / استعلام ، مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942619/استعلام-تجهیزات-اتوکلاو-بیمارستانی'>استعلام تجهیزات اتوکلاو بیمارستانی  / استعلام ، تجهیزات اتوکلاو بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942635/استعلام-پارچه-بیمارستانی'>استعلام پارچه بیمارستانی  / استعلام ، استعلام پارچه بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942636/استعلام-لامپ-مهتابی-فوق-کم-مصرف-SMD'>استعلام لامپ مهتابی فوق کم مصرف SMD / استعلام لامپ مهتابی فوق کم مصرف SMD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942626/استعلام-مولاژ-آموزشی'>استعلام مولاژ آموزشی / استعلام مولاژ آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942155/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت--'>مناقصه اجرای روکش آسفالت ... / مناقصه , مناقصه اجرای روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942606/استعلام-دمپایی-جلو-بسته-آنتی-باکتریال-قابل-شستشو'>استعلام دمپایی جلو بسته آنتی باکتریال قابل شستشو / استعلام دمپایی جلو بسته آنتی باکتریال قابل شستشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942668/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار / استعلام نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942549/استعلام-موتور-کولر-ایستاده-ال-جی'>استعلام موتور کولر ایستاده ال جی / استعلام موتور کولر ایستاده ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942505/استعلام-خرید-سیمان'>استعلام خرید سیمان  / استعلام, استعلام خرید سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942525/استعلام-کمد-لباس'>استعلام کمد لباس  / استعلام, استعلام کمد لباس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942552/استعلام-کیس-و-مانیتور-و--'>استعلام کیس و مانیتور و ...  / استعلام, استعلام کیس و مانیتور و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942483/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-پسیو-فیبر-نوری-ایستگاه-نقش-رستم'>استعلام نصب و راه اندازی پسیو فیبر نوری ایستگاه نقش رستم / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی پسیو فیبر نوری ایستگاه نقش رستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942528/استعلام-نرم-افزار-کتابخانه'>استعلام نرم افزار کتابخانه / استعلام, استعلام نرم افزار کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942539/استعلام-کاغذ-A4-مدل-Double-A-96-7-4'>استعلام کاغذ A4 مدل Double A 96.7.4 / استعلام, استعلام کاغذ A4 مدل  96.7.4Double A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942511/استعلام-پیراهن-و-شورت-فوتبال--96-7-4'>استعلام پیراهن و شورت فوتبال... 96.7.4 / استعلام پیراهن و شورت فوتبال... 96.7.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942491/استعلام-رایانه-همراه-96-7-4'>استعلام رایانه همراه 96.7.4 / استعلام , استعلام رایانه همراه 96.7.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942562/استعلام-خرید-لوازم-خانگی-و-اداری'>استعلام خرید لوازم خانگی و اداری  / استعلام , استعلام خرید لوازم خانگی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942540/استعلام-کش-TRX-و--'>استعلام کش TRX  و ...  / استعلام , استعلام کش TRX  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942515/استعلام-آرشیو-الکترونیکی-اسناد'>استعلام آرشیو الکترونیکی اسناد  / استعلام, استعلام  آرشیو الکترونیکی اسناد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942533/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام کاتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942586/استعلام-دستگاه-پرینتر-5550-زیراکس'>استعلام دستگاه پرینتر 5550 زیراکس / استعلام دستگاه پرینتر 5550 زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942595/استعلام-پتو-یکنفره-راشل-دو-کیلوگرمی-ابعاد-2-20-1-60'>استعلام پتو یکنفره راشل دو کیلوگرمی ابعاد 2.20-1.60 / استعلام پتو یکنفره راشل دو کیلوگرمی ابعاد 2.20-1.60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942618/استعلام-اصلاح-بستر-حفاظت-کاتدیک-باتلاقی'>استعلام اصلاح بستر حفاظت کاتدیک باتلاقی / استعلام اصلاح بستر حفاظت کاتدیک باتلاقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942644/استعلام-کک-زغال-سنگ-صنعتی'>استعلام کک زغال سنگ صنعتی / استعلام کک زغال سنگ صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942647/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-یکساله-نرم-افزار-اتوماسیون'>استعلام نگهداری و پشتیبانی یکساله نرم افزار اتوماسیون / استعلام، استعلام نگهداری و پشتیبانی یکساله نرم افزار اتوماسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942598/استعلام-سرد-کن-با-کیت-اورینگ-مربوطه-لودر-L90E'>استعلام سرد کن با کیت اورینگ مربوطه لودر L90E  / استعلام,استعلام سرد کن با کیت اورینگ مربوطه لودر L90E </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942594/استعلام-پمپ-حرکتی-بلدوزر-کوماتسو-d155'>استعلام پمپ حرکتی بلدوزر کوماتسو d155  / استعلام,استعلام پمپ حرکتی بلدوزر کوماتسو d155 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942455/استعلام-پنکه-پارس-خزر'>استعلام پنکه پارس خزر / استعلام,استعلام پنکه پارس خزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942558/استعلام-نگهبانی-و-حراست-از-پست-230-63-کیلوولت-مهیار'>استعلام نگهبانی و حراست از پست 230/63 کیلوولت مهیار / استعلام نگهبانی و حراست از پست 230/63 کیلوولت مهیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942572/استعلام-خرید-دو-دستگاه-pc'>استعلام خرید دو دستگاه pc / استعلام خرید دو دستگاه pc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942132/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-هفت-بانه'>مزایده منزل مسکونی بخش هفت بانه  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش هفت بانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942566/استعلام-انجام-کارهای-تکمیلی-ساختمانی-پست'>استعلام انجام کارهای تکمیلی ساختمانی پست  / استعلام,استعلام انجام کارهای تکمیلی ساختمانی پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942573/استعلام-کارت-صدا-و--'>استعلام کارت صدا و ... / استعلام,استعلام کارت صدا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942603/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام، استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942593/استعلام-400-عدد-رله-کمکی-110-ولت-DC--'>استعلام 400 عدد رله کمکی 110 ولت DC... / استعلام, استعلام 400 عدد رله کمکی 110 ولت DC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942574/استعلام-لوله-فولادی-زنگ-نزن-بدون-درز--'>استعلام لوله فولادی زنگ نزن بدون درز... / استعلام, استعلام لوله فولادی زنگ نزن بدون درز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941898/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-شصت-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942127/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942631/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-توسعه-فضای-سبز-شهرک-صنعتی-شماره-2-جیرفت'>استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت / استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942604/استعلام-لوله-کشی-ساختمان-قدیم'>استعلام لوله کشی ساختمان قدیم / استعلام لوله کشی ساختمان قدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942620/استعلام-پرینتر-لیزری-سیاه-و-سفید'>استعلام پرینتر لیزری سیاه و سفید / استعلام,استعلام پرینتر لیزری سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942556/استعلام-تهیه-سیستمهای-مورد-نیاز-تجمیع-مانیتورینگ'>استعلام تهیه سیستمهای مورد نیاز تجمیع مانیتورینگ / استعلام تهیه سیستمهای مورد نیاز تجمیع مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942630/استعلام--خرید-روغن-موتور-و-هیدرلیک'>استعلام   خرید روغن موتور و هیدرلیک / استعلام, استعلام   خرید روغن موتور و هیدرلیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942444/استعلام-چاپ-نقشه-چهار-رنگ'>استعلام چاپ نقشه چهار رنگ / استعلام,استعلام چاپ نقشه چهار رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942612/استعلام-یخچال-ساده-13-فوت-پارس-یا-فیلور'>استعلام  یخچال ساده 13 فوت پارس یا فیلور  / استعلام, استعلام  یخچال ساده 13 فوت پارس یا فیلور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942643/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-حفاظت-فیزیکی-شعبه-شیراز'>مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی شعبه شیراز  / فراخوان ، فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی شعبه شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942661/فراخوان-تهیه--حمل-و-تحویل-کابل-پروژه-ساختمان-اداری'>فراخوان تهیه ، حمل و تحویل کابل پروژه ساختمان اداری  / فراخوان , فراخوان تهیه ، حمل و تحویل کابل پروژه ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942150/مزایده-یک-خط-موبایل'>مزایده یک خط موبایل  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک خط موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942671/فراخوان-حفاظت-فیزیکی-شهر-جدید-امیرکبیر'>فراخوان حفاظت فیزیکی شهر جدید امیرکبیر / فراخوان , فراخوان حفاظت فیزیکی شهر جدید امیرکبیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942679/فراخوان-خرید-کنتور-آب'>فراخوان خرید کنتور آب / فراخوان , فراخوان خرید کنتور آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942628/مناقصه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه'>مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه  / استعلام, مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942617/مناقصه-احداث-مدرسه'>مناقصه احداث مدرسه  / استعلام, مناقصه احداث مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942657/مناقصه-احداث-مدرسه'>مناقصه احداث مدرسه  / مناقصه احداث مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942704/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-و-اجرای-بخش-ابنیه-و-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و اجرای بخش ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و اجرای بخش ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942608/مناقصه-خرید-اقلام-ورزشی'>مناقصه خرید اقلام ورزشی / مناقصه,مناقصه خرید اقلام ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942236/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی--'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی.... / مزایده, مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942621/مناقصه-اجرای-شبکه-برق'>مناقصه اجرای شبکه برق / مناقصه,مناقصه اجرای شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942676/استعلام-تعمیر-رفع-نشتی-و-لوله-کشی-اسید-و--'>استعلام تعمیر رفع نشتی و لوله کشی اسید و .. / استعلام, استعلام تعمیر رفع نشتی و لوله کشی اسید و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942616/استعلام-کابل-و--'>استعلام کابل و ... / استعلام,استعلام کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942633/استعلام-الکتروفن-پنل-کولر-گازی-اسپیلت-کریر-و--'>استعلام الکتروفن پنل کولر گازی اسپیلت کریر و ...  / استعلام, استعلام الکتروفن پنل کولر گازی اسپیلت کریر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942481/استعلام-لوازم-یدکی-و-شیرآلات--'>استعلام لوازم یدکی و شیرآلات ... / استعلام,استعلام لوازم یدکی و شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942734/استعلام-پارتیشن-دوجداره'>استعلام پارتیشن دوجداره / استعلام پارتیشن دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942640/استعلام-470-متر-سقف-کاذب-کناف-گچی-و--'> استعلام 470 متر سقف کاذب کناف گچی و ... / استعلام,  استعلام 470 متر سقف کاذب کناف گچی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942443/استعلام-کوره-دمایی'>استعلام کوره دمایی / استعلام , استعلام کوره دمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942536/استعلام​-​ترموکوپل-مرجع-فلکسیبل'>استعلام​ ​ترموکوپل مرجع فلکسیبل / استعلام , استعلام ​​ترموکوپل مرجع فلکسیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942497/استعلام​-​منبع-تغذیه'>استعلام​ ​منبع تغذیه  / استعلام , استعلام ​​منبع تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942488/استعلام​-محیط-های-دمایی'>استعلام​ محیط های دمایی / استعلام , استعلام ​محیط های دمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942454/استعلام-کالیبراتور-دما'>استعلام کالیبراتور دما / استعلام ,استعلام کالیبراتور دما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942468/استعلام-کالیبراتور-فشار'>استعلام کالیبراتور فشار / استعلام ,استعلام کالیبراتور فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942474/استعلام-نمایشگر-فشار'>استعلام نمایشگر فشار  / استعلام , استعلام نمایشگر فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942532/استعلام-اتانول-marck'>استعلام اتانول marck / استعلام ,استعلام اتانول marck</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942518/استعلام-فوتو-استرئومیکروسکوپ'>استعلام فوتو استرئومیکروسکوپ  / استعلام ,استعلام فوتو استرئومیکروسکوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942312/استعلام-سوکت-شبکه-RJ45-CATE5E-NETPLUS'>استعلام سوکت شبکه RJ45 CATE5E NETPLUS / استعلام ، استعلام سوکت شبکه RJ45 CATE5E NETPLUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942453/استعلام-منبع-تغذیه-کامپیوتر-گرین'>استعلام منبع تغذیه کامپیوتر گرین / استعلام ,استعلام منبع تغذیه کامپیوتر گرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942502/آگهی-وصول-مطالبات-آب-بهاء-و-حق-انشعاب-فاضلاب'>آگهی وصول مطالبات آب بهاء و حق انشعاب فاضلاب / آگهی ، آگهی وصول مطالبات آب بهاء و حق انشعاب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942452/استعلام-اتکوباتور-دیجیتال--'>استعلام اتکوباتور دیجیتال... / استعلام بها,استعلام اتکوباتور دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942167/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-مدل-87'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری مدل 87  / مزایده , مزایده مزایده یک دستگاه خودرو سواری مدل 87 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942465/استعلام-دستگاه-student-spirometer-و--'>استعلام دستگاه student spirometer و ... / استعلام بها,استعلام دستگاه student spirometer و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942478/مناقصه-مطالعات-بهسازی-و-نوسازی-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-دشت-میناب-و--'>مناقصه مطالعات بهسازی و نوسازی شبکه آبیاری و زهکشی دشت میناب و... / مناقصه مطالعات بهسازی و نوسازی شبکه آبیاری و زهکشی دشت میناب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942473/مناقصه-خدمات-مهندسی-مرحله-سوم-طرحهای-علاج-بخشی-سرریز-سد-میناب-و-نوسازی-خط-اول-آبرسانی'>مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرحهای علاج بخشی سرریز سد میناب و نوسازی خط اول آبرسانی / مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم طرحهای علاج بخشی سرریز سد میناب و نوسازی خط اول آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942470/مناقصه-عملیات-نقشه-برداری-و-هیدروگرافی-مخازن-سدهای-جگین-شمیل-و-نیان'>مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سدهای جگین، شمیل و نیان / مناقصه عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی مخازن سدهای جگین، شمیل و نیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942176/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942484/تجدید-مناقصه-لوله-تایتون-۳۵۰-میلی-متر-چدن-داکتیل'>تجدید مناقصه لوله تایتون ۳۵۰ میلی متر چدن داکتیل / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه لوله تایتون ۳۵۰ میلی متر چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942456/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942472/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942548/استعلام-انواع-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام انواع لوله پلی اتیلن  / استعلام انواع لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942186/مزایده-دستگاه-بخاری-گازی---'>مزایده دستگاه بخاری گازی  ... / مزایده , مزایده دستگاه بخاری گازی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942498/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-حساب-مشترکی-(ساعتی)'>فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حساب مشترکی (ساعتی) / فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حساب مشترکی (ساعتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942480/استعلام-انجام-امور-مشاوره-تغذیه'>استعلام انجام امور مشاوره تغذیه / استعلام انجام امور مشاوره تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942510/مناقصه-امور-تغذیه-ای-(خرید-و-توزیع-غذا)-نوبت-دوم'>مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا)  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) شبکه بهداشت و درمان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942469/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان  / اصلاحیه مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942446/مناقصه-خرید-دستگاههای-اکسیژن-ساز-و-هوای-فشرده-بیمارستان-امام-خمینی-(ره)'>مناقصه خرید، دستگاههای اکسیژن ساز و هوای فشرده بیمارستان امام خمینی (ره)  / مناقصه خرید، دستگاههای اکسیژن ساز و هوای فشرده بیمارستان امام خمینی (ره) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942194/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-اتفاقات-و-تعمیرات-در-محدوده-اتفاقات---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیت های اتفاقات و تعمیرات در محدوده اتفاقات ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های اتفاقات و تعمیرات در محدوده اتفاقات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942462/تجدید-مناقصه-عمومی-احداث-پارکینگ-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-خرمشهر'>تجدید مناقصه عمومی احداث پارکینگ نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر / تجدید مناقصه عمومی احداث پارکینگ نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942482/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-نقاط-انفصال-و-بخشهای-باقیمانده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>اصلاحیه مناقصه اجرای نقاط انفصال و بخشهای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اجرای نقاط انفصال و بخشهای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942441/استعلام-عملیات-سازه-بتنی-سپتیک-تصفیه-خانه-فاضلاب-زرین-شهر'>استعلام عملیات سازه بتنی سپتیک تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر / استعلام,استعلام عملیات سازه بتنی سپتیک تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942751/استعلام-پروژه-لایروبی-و-صفحه-کشی-شبکه-و-آدم-روهای-فاضلاب'>استعلام  پروژه لایروبی و صفحه کشی شبکه و آدم روهای فاضلاب  / استعلام  پروژه لایروبی و صفحه کشی شبکه و آدم روهای فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942583/فراخوان-بهسازی-صگور-صالح'>فراخوان بهسازی صگور صالح  / فراخوان , فراخوان بهسازی صگور صالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942557/مناقصه-بهسازی-مطیعات'>مناقصه بهسازی مطیعات     / مناقصه , مناقصه بهسازی مطیعات    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942546/مناقصه-بهسازی-حلاف-حسن'>مناقصه بهسازی حلاف حسن     / مناقصه , مناقصه بهسازی حلاف حسن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942493/مناقصه-بهسازی'>مناقصه بهسازی  / مناقصه ,مناقصه بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942158/مزایده-آپارتمان-طبقه-چهارم'>مزایده آپارتمان طبقه چهارم / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942530/مناقصه-بهسازی'>مناقصه بهسازی / مناقصه ,مناقصه بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942513/مناقصه-بهسازی-روستا'>مناقصه بهسازی روستا / مناقصه,مناقصه بهسازی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942503/مناقصه-بهسازی'>مناقصه بهسازی  / مناقصه ,مناقصه بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942499/مناقصه-بهسازی-روستا'>مناقصه بهسازی روستا / مناقصه ,مناقصه بهسازی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942537/فراخوان-بهسازی-سبحانیه'>فراخوان بهسازی سبحانیه     / فراخوان بهسازی سبحانیه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942534/فراخوان-بهسازی-بردیه-کوچک'>فراخوان بهسازی بردیه کوچک     / فراخوان بهسازی بردیه کوچک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942529/فراخوان-بهسازی-ساچت-حمودی'>فراخوان بهسازی ساچت حمودی     / فراخوان بهسازی ساچت حمودی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942523/فراخوان-بهسازی-مگاصیص'>فراخوان بهسازی مگاصیص / فراخوان بهسازی مگاصیص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942509/فراخوان-بهسازی-چم-کلگه'>فراخوان بهسازی چم کلگه     / فراخوان بهسازی چم کلگه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941896/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-155-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942230/مزایده-یک-دستگاه-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه سواری تیبا  / مزایده  , مزایده یک دستگاه سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942576/فراخوان-تکمیل-اموزشگاه'>فراخوان تکمیل اموزشگاه / فراخوان , فراخوان تکمیل اموزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942514/فراخوان-انجام-خدمات-تدوین-مطالعات-طرح-جامع'>فراخوان انجام خدمات تدوین مطالعات طرح جامع / فراخوان انجام خدمات تدوین مطالعات طرح جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942544/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-(-نظافت--آبدارخانه-و-اداری-)'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ( نظافت - آبدارخانه و اداری )     / مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ( نظافت - آبدارخانه و اداری )    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942508/مزایده-بهره-برداری-از-استخر'>مزایده بهره برداری از استخر  / مزایده,مزایده بهره برداری از استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942520/مناقصه-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-و-حفاظت-کاتدیک'>مناقصه تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک / مناقصه ,مناقصه تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942526/مناقصه-خرید-تجهیزات-دیتا-سنتر'>مناقصه خرید تجهیزات دیتا سنتر / مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942122/فراخوان-مناقصه-احداث-مرکز-جامع-آسیب-دیدگان---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث مرکز جامع آسیب دیدگان ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه احداث مرکز جامع آسیب دیدگان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942489/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع و سرو سه وعده غذا / مناقصه,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع و سرو سه وعده غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942553/مناقصه-تهیه-مصالح-ساخت-نصب-و-اجرای-۱۰۰۰انشعاب-پراکنده'>مناقصه تهیه مصالح ،ساخت ،نصب و اجرای ۱۰۰۰انشعاب پراکنده  / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح ،ساخت ،نصب و اجرای ۱۰۰۰انشعاب پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942675/استعلام-اسکنر-فوجیتسو-fi-7160'>استعلام اسکنر فوجیتسو fi 7160 / استعلام, استعلام اسکنر فوجیتسو fi 7160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942680/استعلام-خرید-هارد-استوریج'>استعلام خرید هارد استوریج / استعلام, استعلام خرید هارد استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942692/استعلام-بلندگو-بوق-شیپوری--'>استعلام  بلندگو بوق شیپوری ... / استعلام, استعلام  بلندگو بوق شیپوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942705/استعلام-پکیج-بوتان-دو-مبدله-فن-دار-24000'>استعلام پکیج بوتان دو مبدله فن دار 24000 / استعلام, استعلام پکیج بوتان دو مبدله فن دار 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942750/استعلام-چراغ-smd-دیمری'>استعلام چراغ smd دیمری  / استعلام, استعلام چراغ smd دیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942744/استعلام-کتابچه-دانستنیهای-سرباز'>استعلام کتابچه دانستنیهای سرباز  / استعلام کتابچه دانستنیهای سرباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942681/استعلام-دوربین-دید-در-شب'>استعلام دوربین دید در شب / استعلام دوربین دید در شب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942133/مزایده-فروش-انواع-مبل'>مزایده فروش انواع مبل  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942651/استعلام-کباب-پز-تابشی-عمودی'>استعلام کباب پز تابشی عمودی  / استعلام, استعلام کباب پز تابشی عمودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942672/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل  / استعلام, استعلام فن کویل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942653/استعلام-شیر-فشار-شکن-و-تابلو-فشار-ضعیف-و-متعلقات'>استعلام شیر فشار شکن و تابلو فشار ضعیف و متعلقات  / استعلام,استعلام شیر فشار شکن و تابلو فشار ضعیف و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942648/استعلام-میز-کنفرانس-و--'>استعلام میز کنفرانس و ...  / استعلام , استعلام میز کنفرانس و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942743/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتری'>استعلام خرید قطعات کامپیوتری  / استعلام, استعلام خرید قطعات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942717/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942696/استعلام-خدمات-و-تعمیر-بوشینگ-230-کیلوولت'>استعلام خدمات و تعمیر بوشینگ 230 کیلوولت  / استعلام, استعلام خدمات و تعمیر بوشینگ 230 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942677/استعلام-دوربین-تصویربرداری-مدار-بسته'>استعلام دوربین تصویربرداری مدار بسته  / استعلام, استعلام دوربین تصویربرداری مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942730/استعلام-خرید-20-دستگاه-رله-SEF'>استعلام خرید 20 دستگاه رله SEF / استعلام, استعلام خرید 20 دستگاه رله SEF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942713/استعلام-خرید-25-عدد-محفظه-سلیکاژل-دو-طبقه-همراه-با-متعلقات'>استعلام خرید 25 عدد محفظه سلیکاژل دو طبقه همراه با متعلقات / استعلام, استعلام خرید 25 عدد محفظه سلیکاژل دو طبقه همراه با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942165/مزایده-ملک-بصورت-مغازه-بیست-متر'>مزایده ملک بصورت مغازه بیست متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت مغازه بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942686/استعلام-کانورتور-الکتریکی-DC-به-DC'>استعلام کانورتور الکتریکی DC به DC  / استعلام, استعلام کانورتور الکتریکی DC به DC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942669/استعلام-لوازم-برای-انبار-دفتر-مرکزی'>استعلام لوازم برای انبار دفتر مرکزی  / استعلام، استعلام لیوان یک بار مصرف (50 بسته) p.p...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942655/استعلام-آهن-و-پروفیل--'>استعلام آهن و پروفیل... / استعلام، استعلام  آهن و پروفیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942736/استعلام-لباس-ورزشی-بانوان'>استعلام لباس ورزشی بانوان  / استعلام ، استعلام لباس ورزشی بانوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942733/استعلام-لباس-ورزشی-آقایان'>استعلام لباس ورزشی آقایان / استعلام ، استعلام لباس ورزشی آقایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942709/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942682/استعلام-تولید-سایر-تجهیزات-برقی'>استعلام تولید سایر تجهیزات برقی / استعلام، استعلام تولید سایر تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942652/استعلام-خرید-لوازم-خانگی-و-اداری'>استعلام خرید لوازم خانگی و اداری  / استعلام , استعلام خرید لوازم خانگی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942662/استعلام-انجام-خدمات-خاص-طب-کار'>استعلام انجام خدمات خاص طب کار / استعلام, استعلام انجام خدمات خاص طب کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942684/استعلام-ماژولهای-دستگاه-مسیریاب-1009'>استعلام ماژولهای دستگاه مسیریاب 1009  / استعلام, استعلام ماژولهای دستگاه مسیریاب 1009 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942126/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942698/استعلام-نرم-افزار-مدیریت-ترافیک-لایه-هفت-کاربران-اینترنتی'>استعلام نرم افزار مدیریت ترافیک لایه هفت کاربران اینترنتی / استعلام نرم افزار مدیریت ترافیک لایه هفت کاربران اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942650/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-آبرفتی'>استعلام حفاری یک حلقه چاه آبرفتی  / استعلام,استعلام حفاری یک حلقه چاه آبرفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942634/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام,استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942627/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار  / استعلام,استعلام نوشت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942641/استعلام-پاکت-نامه'>استعلام پاکت نامه / استعلام,استعلام پاکت نامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942703/استعلام-کیت-آزمایشگاهی'>استعلام کیت آزمایشگاهی / استعلام, استعلام کیت آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942689/استعلام-اجرای-پوششی-پارکینگ-واحد-ترابری'>استعلام اجرای پوششی پارکینگ واحد ترابری  / استعلام اجرای پوششی پارکینگ واحد ترابری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942667/استعلام-درخواست-خرید-کالا-دوربین-های-مداربسته'>استعلام درخواست خرید کالا دوربین های مداربسته / استعلام ، استعلام درخواست خرید کالا دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942656/استعلام-فیلترهای-ویژه-خودروهای-سوخت-رسان'>استعلام فیلترهای ویژه خودروهای سوخت رسان  / استعلام,استعلام فیلترهای ویژه خودروهای سوخت رسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942674/استعلام-عدس-ایرانی'>استعلام عدس ایرانی / استعلام ,استعلام عدس ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942160/مزایده-پلاک-هفت-فرعی-بخش-یک-ملایر'>مزایده پلاک هفت فرعی بخش یک ملایر / مزایده,مزایده پلاک هفت فرعی بخش یک ملایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942687/استعلام-خرید-مواد-مصرفی-طبق-لیست'>استعلام خرید مواد مصرفی طبق لیست  / استعلام,استعلام خرید مواد مصرفی طبق لیست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942727/استعلام-راه-اندازی-ایستگاه-های-برف-سنجی'>استعلام راه اندازی ایستگاه های برف سنجی  / استعلام ,استعلام راه اندازی ایستگاه های برف سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942739/استعلام-نوار-چاپگر-pr2'>استعلام نوار چاپگر pr2  / استعلام, استعلام نوار چاپگر pr2  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942645/استعلام-نوار-چاپگر-SP40'>استعلام نوار چاپگر SP40 / استعلام, استعلام نوار چاپگر SP40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942659/استعلام-نوار-چاپگر-2180'>استعلام نوار چاپگر 2180 / استعلام, استعلام نوار چاپگر 2180</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942678/استعلام-دیگ-چدنی'>استعلام دیگ چدنی / استعلام, استعلام دیگ چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942700/استعلام-انجام-خدمات-فرآوری-و-تبدیل-قیر-رایگان'>استعلام انجام خدمات فرآوری و تبدیل قیر رایگان / استعلام, استعلام انجام خدمات فرآوری و تبدیل قیر رایگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942722/استعلام-اجرای-خط-20-کیلوولت-ورودی-به-پست-زمینی'>استعلام اجرای خط 20 کیلوولت ورودی به پست زمینی / استعلام, استعلام اجرای خط 20 کیلوولت ورودی به پست زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942665/استعلام-سوزن-انزکتور-کامل'>استعلام سوزن انزکتور کامل  / استعلام , استعلام سوزن انزکتور کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942688/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس  / استعلام , استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942163/مزایده-زمین-مزروعی-2250متر'>مزایده زمین مزروعی 2250متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی 2250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942711/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی  / استعلام , استعلام برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942726/استعلام-تهیه-2-دستگاه-باسکول-60-تنی'>استعلام تهیه 2 دستگاه باسکول 60 تنی / استعلام, استعلام تهیه 2 دستگاه باسکول 60 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942660/استعلام-لوله-160-ده-آتمسفر-P80'>استعلام لوله 160 ده آتمسفر P80 / استعلام, استعلام لوله 160 ده آتمسفر P80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942642/استعلام-پمپ-کوزه-ای'>استعلام پمپ کوزه ای  / استعلام,استعلام پمپ کوزه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942664/استعلام-روتر-otik-rb750r2-hex-lite'>استعلام روتر otik rb750r2 hex lite / استعلام,استعلام روتر otik rb750r2 hex lite</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942694/استعلام-خرید-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس / استعلام,استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942710/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام ,استعلام سرور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942748/استعلام-خرید-40-عدد-پروژکتور-LED'>استعلام خرید 40 عدد پروژکتور LED / استعلام خرید 40 عدد پروژکتور LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942714/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-160-با-فشار-کاری-10-اتمسفر'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن 160 با فشار کاری 10 اتمسفر  / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن 160 با فشار کاری 10 اتمسفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942699/استعلام-وسایل-آزمایشگاهی'>استعلام وسایل آزمایشگاهی / استعلام, استعلام وسایل آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942685/استعلام-کنسرو-ماهی-تن--'>استعلام  کنسرو ماهی تن... / استعلام, استعلام  کنسرو ماهی تن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942670/استعلام-کاغذ-A4-با-گراماژ-80g'>استعلام کاغذ A4 با گراماژ 80g / استعلام, استعلام کاغذ A4 با گراماژ 80g</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942658/استعلام-ساخت-مستند-ده-قسمت-یک-دقیقه-ای-از-جاذبه-های-گردشگری'>استعلام ساخت مستند ده قسمت یک دقیقه ای از جاذبه های گردشگری / استعلام, استعلام ساخت مستند ده قسمت یک دقیقه ای از جاذبه های گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942702/استعلام-میز-جلو-مبل'>استعلام میز جلو مبل / استعلام, استعلام میز جلو مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942746/استعلام-بوشینگ-ترانسفورماتور'>استعلام بوشینگ ترانسفورماتور / استعلام,استعلام بوشینگ ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942691/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942697/استعلام-سطل-زباله'>استعلام سطل زباله  / استعلام , استعلام سطل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942707/استعلام-دستمال-رولی'>استعلام دستمال رولی / استعلام,استعلام دستمال رولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942738/استعلام-خرید-ملزومات-لباس-حراست'>استعلام خرید ملزومات لباس حراست / استعلام خرید ملزومات لباس حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942723/استعلام-تکمیل-کانال-کشاورزی'>استعلام تکمیل کانال کشاورزی  / استعلام تکمیل کانال کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942116/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-اب--نوبت-دوم'> مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات اب...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات اب...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942719/استعلام-مرمت-و-بازسازی-ایلراه-عشایری-مله-زردآلو'>استعلام مرمت و بازسازی ایلراه عشایری مله زردآلو  / استعلام مرمت و بازسازی ایلراه عشایری مله زردآلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942715/استعلام-ادامه-کانال-کشاورزی'>استعلام ادامه کانال کشاورزی / استعلام ادامه کانال کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942690/استعلام-مرمت-و-بازسازی-ایلراه-عشایری'>استعلام مرمت و بازسازی ایلراه عشایری / استعلام مرمت و بازسازی ایلراه عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942729/استعلام-اجرای-کانال-کشاورزی-خاکی'>استعلام اجرای کانال کشاورزی خاکی / استعلام ادامه کانال کشاورزی خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942737/استعلام-کانال-کشاورزی-احمدآباد'>استعلام کانال کشاورزی احمدآباد / استعلام کانال کشاورزی احمدآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942745/استعلام-پکیج-دیواری-VERONA24I'>استعلام پکیج دیواری VERONA24I  / استعلام , استعلام پکیج دیواری VERONA24I </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942724/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-و-آبیاری-پارک-جنگلی-شوراب'>استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری پارک جنگلی شوراب  / استعلام, استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری پارک جنگلی شوراب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942706/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942742/استعلام-کفش-فوتسال'>استعلام کفش فوتسال / استعلام, استعلام کفش فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942725/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-تازه'>استعلام سیب زمینی درشت و تازه  / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت و تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942187/آگهی-واگذاری-درمانگاه-شبانه-روزی-و-بخش-دندانپزشکی'>آگهی واگذاری درمانگاه شبانه روزی و بخش دندانپزشکی  / آگهی ، آگهی واگذاری درمانگاه شبانه روزی و بخش دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942712/استعلام-تهیه-و-اجرای-تجهیزات-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تهیه و اجرای تجهیزات دوربین های مداربسته  / استعلام، استعلام تهیه و اجرای تجهیزات دوربین های مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942695/استعلام-باطری-ups'>استعلام باطری ups  / استعلام , استعلام باطری ups </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942721/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام ,استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942731/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام ,استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942693/استعلام-کولر-گازی-96-7-4'>استعلام کولر گازی 96.7.4 / استعلام ,استعلام کولر گازی 96.7.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942716/استعلام-سطل-سیفتی-باکس-پسماند--'>استعلام سطل سیفتی باکس پسماند ... / استعلام، استعلام سطل سیفتی باکس پسماند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942747/استعلام-برق-رسانی-مجتمع-گردشگری-ساحلی'>استعلام برق رسانی مجتمع گردشگری ساحلی  / استعلام, استعلام برق رسانی مجتمع گردشگری ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942740/استعلام-باطری-سمعک'>استعلام باطری سمعک  / استعلام باطری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942735/استعلام-خرید-ویلچر'>استعلام خرید ویلچر  / استعلام خرید ویلچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942701/استعلام-تشک-مواج-سلولی'>استعلام تشک مواج سلولی / استعلام تشک مواج سلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941902/مزایده-یک-دستگاه-تولید-اتوماتیک-کوفته-گوشت'>مزایده یک دستگاه تولید اتوماتیک کوفته گوشت / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه تولید اتوماتیک کوفته گوشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942157/آگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-یا-مشارکت-در-معدن-مس'>آگهی فراخوان عمومی  واگذاری یا مشارکت در معدن مس / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی   واگذاری یا مشارکت در معدن مس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942708/استعلام-تخت-بیمارستانی--آلبو-کراچ-(عصای-مچی)--کراچ-(عصای-زیر-بغل)--واکر'>استعلام تخت بیمارستانی - آلبو کراچ (عصای مچی) - کراچ (عصای زیر بغل) - واکر  / استعلام تخت بیمارستانی - آلبو کراچ (عصای مچی) - کراچ (عصای زیر بغل) - واکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942741/استعلام-اسکنر-تخت'>استعلام اسکنر تخت / استعلام اسکنر تخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942732/استعلام-ماژول-GLC-مالتی'>استعلام ماژول GLC مالتی / استعلام ماژول GLC مالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942749/استعلام-پایه-مدل-MK6590-کپسول-اتش-نشانی-کامیون--'>استعلام پایه مدل MK6590 کپسول اتش نشانی کامیون... / استعلام پایه مدل MK6590 کپسول اتش نشانی کامیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942718/استعلام-خاموش-کننده-حاوی-پودر-بیکربنات-سدیم'>استعلام خاموش کننده حاوی پودر بیکربنات سدیم / استعلام,استعلام خاموش کننده حاوی پودر بیکربنات سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942728/مناقصه-پروژه-احداث-استخر'>مناقصه پروژه احداث استخر / مناقصه,مناقصه پروژه احداث استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942136/مناقصه-خدمات-پولیشکاری-قطعات-مختلف'>مناقصه خدمات پولیشکاری قطعات مختلف / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات پولیشکاری قطعات مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942123/مناقصه-اجاره-رسانه-های-محیطی-شامل-بیلبورد'>مناقصه  اجاره رسانه های محیطی شامل بیلبورد / مناقصه , مناقصه  اجاره رسانه های محیطی شامل بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942145/مزایده-اجاره-رسانه-های-محیطی-شامل-بیلبورد'>مزایده اجاره رسانه های محیطی شامل بیلبورد / مزایده , مزایده اجاره رسانه های محیطی شامل بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942141/مناقصه-خرید-5-نوع-قطعات-بنز-911-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 5 نوع قطعات بنز 911 نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 5 نوع قطعات بنز 911 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942131/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-از-قبیل-کارتن-ضایعاتی-و--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن ضایعاتی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942117/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجاره-1000-دستگاه-خودپرداز-نو--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 1000 دستگاه خودپرداز نو - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 1000 دستگاه خودپرداز نو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942175/آگهی-مزایده-مقدار-1000-تن-خاکه-ضایعاتی'>آگهی مزایده  مقدار 1000 تن خاکه ضایعاتی / آگهی مزایده ، مزایده  مقدار 1000 تن خاکه ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942107/مزایده-فروش-ضایعات-معدنی-نرمه-گندله-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات معدنی نرمه گندله و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات معدنی نرمه گندله و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942114/مزایده-محصول-ذرت-علوفه-ای'>مزایده محصول ذرت علوفه ای / آگهی مزایده, مزایده محصول ذرت علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942143/تجدید-مناقصه-روغن-کشی-از-حدود-هزار-تن-دانه-آفتابگردان'>تجدید مناقصه روغن کشی از حدود هزار تن دانه آفتابگردان / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه روغن کشی از حدود هزار تن دانه آفتابگردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942169/فراخوان-اجرای-عملیات-ساختمان-مرکز-پژوهش-و-توسعه-فناوری-ها'>فراخوان اجرای عملیات ساختمان مرکز پژوهش و توسعه فناوری ها / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,فراخوان اجرای عملیات ساختمان مرکز پژوهش و توسعه فناوری ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942100/مناقصه-ساخت-ابنیه-و-تاسیسات-در-اصفهان'>مناقصه ساخت ابنیه و تاسیسات در اصفهان / دعوت به مناقصه,مناقصه ساخت ابنیه و تاسیسات در اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942085/مزایده-گریدر-و-لودر-G720B-مدل-1999'>مزایده گریدر و لودر G720B مدل 1999 / مزایده,مزایده گریدر و لودر G720B مدل 1999</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942109/مناقصه-واگذاری-بوفه-مرکز-به-افراد-حقیقی-و-حقوقی'>مناقصه واگذاری بوفه مرکز به افراد حقیقی و حقوقی / مناقصه واگذاری بوفه مرکز به افراد حقیقی و حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942128/مزایده-واگذاری-بوفه-مرکز-به-افراد-حقیقی-و-حقوقی'>مزایده  واگذاری بوفه مرکز به افراد حقیقی و حقوقی / مزایده  واگذاری بوفه مرکز به افراد حقیقی و حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942125/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-موتور-بنز'>مناقصه خرید دو دستگاه موتور بنز  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید دو دستگاه موتور بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942115/مزایده-تعدادی-از-لوازم-غیر-پزشکی-مازاد'>مزایده تعدادی از لوازم غیر پزشکی مازاد / آگهی مزایده,مزایده تعدادی از لوازم غیر پزشکی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942220/مزایده-واگذاری-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-سه-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان سه واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان سه واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942205/مزایده-تعدادی-تبلت-سامسونگ-GALAXY-TAB-A2016'>مزایده تعدادی تبلت سامسونگ GALAXY TAB A2016 / آگهی مزایده، مزایده تعدادی تبلت سامسونگ GALAXY TAB A2016</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942210/مزایده-فروش-کشنده-ایویکو-440-mp-مدل-87--'>مزایده فروش کشنده ایویکو 440 mp مدل 87... / آگهی مزایده, مزایده فروش کشنده ایویکو 440 mp مدل 87...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942182/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-مغازه-تجاری-مدرسه-نابینایان'>مزایده واگذاری بصورت اجاره مغازه تجاری مدرسه نابینایان / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بصورت اجاره مغازه تجاری مدرسه نابینایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942124/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-خط-میل-سوپاپ-KH'>مناقصه نصب و راه اندازی خط میل سوپاپ KH / آگهی مناقصه، مناقصه نصب و راه اندازی خط میل سوپاپ KH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942170/فراخوان-اجرای-عملیات-خاک-برداری--'>فراخوان اجرای عملیات خاک برداری... / آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران، فراخوان اجرای عملیات خاک برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942142/مناقصه-خرید-4-آیتم-لوازم-یدکی-بخش-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید 4 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 4 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942105/مناقصه-خرید-1283-دست-البسه-پرسنل'>مناقصه خرید 1283 دست البسه پرسنل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 1283 دست البسه پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942118/مناقصه-عملیات-حفر-و-لایروبی-چاه-های-جذبی--'>مناقصه عملیات حفر و لایروبی چاه های جذبی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حفر و لایروبی چاه های جذبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942079/مزایده-واگذاری-محل-طبخ-و-عرضه-غذا-به-مشتریان-فروشگاه'>مزایده واگذاری محل طبخ و عرضه غذا به مشتریان فروشگاه / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری محل طبخ و عرضه غذا به مشتریان فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942106/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه طبخ و توزیع غذا  / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942090/مناقصه-خرید-و-تعویض-لوله-های-آتش-خوار-پاس-2-و-3-دیگ-بخار'>مناقصه خرید و تعویض لوله های آتش خوار پاس 2 و 3 دیگ بخار / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و تعویض لوله های آتش خوار پاس 2 و 3 دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942097/مزایده-فروش-دستگاهها-و-تجهیزات-مازاد'>مزایده فروش دستگاهها و تجهیزات مازاد  / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاهها و تجهیزات مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941904/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-سه-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک شماره سه فرعی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره سه فرعی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942113/مجدد-مناقصه-قطعات-یدکی-شیرآلات-FMC-نوبت-دوم'>مجدد مناقصه قطعات یدکی شیرآلات FMC نوبت دوم  / آگهی مجدد ارزیابی کیفی , مجدد مناقصه قطعات یدکی شیرآلات FMC نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942129/مناقصه-تامین-خدمات-پزشکی-و-پیراپزشکی-96-7-4'>مناقصه تامین خدمات پزشکی و پیراپزشکی  96.7.4 / مناقصه ، مناقصه تامین خدمات پزشکی و پیراپزشکی  96.7.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942149/فراخوان-عمومی-اتصال-مراکز-حمل-و-نقل-انبوه-بار-و-مسافر-به-شبکه-ریلی'>فراخوان عمومی اتصال مراکز حمل و نقل انبوه بار و مسافر به شبکه ریلی  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی اتصال مراکز حمل و نقل انبوه بار و مسافر به شبکه ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942083/مزایده-املاک-شامل-دو-قطعه-زمین-شالیزاری-و-یک-قطعه-زمین-پشته'>مزایده املاک شامل دو قطعه زمین شالیزاری و یک قطعه زمین پشته / مزایده,مزایده املاک شامل دو قطعه زمین شالیزاری و یک قطعه زمین پشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942089/مزایده-اجاره-محل-انتشارات-دانشجویی'>مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942094/مزایده-اجاره-محل-بوفه-دانشجویی'>مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942076/مزایده-بوفه-و-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>مزایده  بوفه و سالن ورزشی چند منظوره  / مزایده,مزایده  بوفه و سالن ورزشی چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942082/مزایده-مکان-فروش-کتاب--تکثیر-جزوات-درسی-و-خدمات-اینترنتی'>مزایده مکان فروش کتاب ، تکثیر جزوات درسی و خدمات اینترنتی / آگهی مزایده عمومی,مزایده مکان فروش کتاب ، تکثیر جزوات درسی و خدمات اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942102/مزایده-محلی-را-جهت-ارائه-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>مزایده محلی را جهت ارائه خدمات چاپ و تکثیر  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده محلی را جهت ارائه خدمات چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942095/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-تجدید'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب تجدید  / مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941959/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-نانوایی-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکباب مغازه نانوایی مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یکباب مغازه نانوایی مرحله سوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942108/مزایده-اجاره-محل-انتشارات-دانشجویی'>مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942075/مزایده-فروش-دستگاه-حضور-و-غیاب-و--'>مزایده فروش دستگاه حضور و غیاب و ... / مزایده,مزایده فروش دستگاه حضور و غیاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942053/حراج-واگذاری-تخریب-ساختمان--نوبت-دوم'>حراج واگذاری تخریب ساختمان - نوبت دوم  / آگهی عمومی حراج , حراج واگذاری تخریب ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942072/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-2-تنی'>مزایده یک دستگاه لیفتراک 2 تنی  / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک 2 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942098/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-176متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 176متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 176متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942101/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-معدنی'>تجدید مناقصه انجام عملیات معدنی / آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه انجام عملیات معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942111/مناقصه-خرید-و-تحویل-حدود-50±250-پرس-غذای-روزانه'>مناقصه خرید و تحویل حدود 50±250 پرس غذای روزانه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل حدود 50±250 پرس غذای روزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941965/مزایده-خدمات-راه-اندازی--نظارت-و-ساماندهی-روز-بازار-نوبت-دوم'>مزایده خدمات راه اندازی , نظارت و ساماندهی روز بازار نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده خدمات راه اندازی , نظارت و ساماندهی روز بازار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942130/مناقصه-انجام-عملیات-معدنی-به-صورت-نیمه-مکانیزه'>مناقصه انجام عملیات معدنی به صورت نیمه مکانیزه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات معدنی به صورت نیمه مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942058/مزایده-تعداد-5-دستگاه-هود'>مزایده تعداد 5 دستگاه هود  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول,مزایده تعداد 5 دستگاه هود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941971/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-بیست-و-نه-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و نه گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و نه گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941974/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-990متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 990متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 990متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941975/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-هشت-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و هشت متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941978/مزایده-یک-قطعه-زمین-پلاک-ثبتی-545-فرعی'>مزایده یک قطعه زمین پلاک ثبتی 545 فرعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پلاک ثبتی 545 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942037/مزایده-فروش-145-کیسه-پودر-رختشویی'>مزایده فروش 145 کیسه پودر رختشویی  / مزایده , مزایده فروش 145 کیسه پودر رختشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941983/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-91-49متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 91.49متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 91.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942042/مزایده-فروش-خودرو-سواری-رنو-ال-90'>مزایده فروش خودرو سواری رنو ال 90 / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری رنو ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941989/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-592-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 592 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 592 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941900/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-چهار-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره چهار نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره چهار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942046/مزایده-فروش-یک-نفر-شتر-ماده-زنده-و-یک-راس-بره-زنده'>مزایده فروش یک نفر شتر ماده زنده و یک راس بره زنده  / مزایده , مزایده فروش یک نفر شتر ماده زنده و یک راس بره زنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941990/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-130-90متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 130.90متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 130.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942059/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-چرخ-خیاطی-راسته-دوز-و--'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز و ... / مزایده , مزایده فروش تعداد 5 دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942005/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-454-90متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 454.90متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 454.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942071/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942001/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک قولنامه ای نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک قولنامه ای نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941998/مزایده-ملک-به-مساحت-481متر'>مزایده ملک به مساحت 481متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 481متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941996/مزایده-ملک-به-مساحت-66-04متر'>مزایده ملک به مساحت 66.04متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 66.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941995/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-35-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 35.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 35.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942064/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-بنز'>مزایده یک دستگاه کامیون بنز / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941895/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-77-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941967/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-263متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 263متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 263متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942070/مزایده-یک-سرویس-تخت-خواب-ام-دی-اف'>مزایده یک سرویس تخت خواب ام دی اف / آگهی مزایده,مزایده یک سرویس تخت خواب ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942080/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-هیوندای-سوناتا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندای سوناتا  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندای سوناتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941960/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941964/مزایده-دو-پلاک-ثبتی-به-شماره-35327فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده دو پلاک ثبتی به شماره 35327فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده دو پلاک ثبتی به شماره 35327فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942096/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو جی ال ایکس / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942049/مناقصه-انجام-عملیات-بازسازی-و-پوشش-پره-های-ثابت-و-متحرک--'>مناقصه انجام عملیات بازسازی و پوشش پره های ثابت و متحرک ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات بازسازی و پوشش پره های ثابت و متحرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942038/فراخوان-عمومی-بهره-برداری--سرویس-و-نگهداری-تصفیه-خانه-آب--چاه-های-سربالش-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی بهره برداری ، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب ، چاه های سربالش- نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان عمومی بهره برداری ، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب ، چاه های سربالش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942093/مزایده-واگذاری-اجاره-ده-قطعه-از-اراضی-دیم-(تملک-شده)'>مزایده  واگذاری اجاره ده قطعه از اراضی دیم (تملک شده)  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری اجاره ده قطعه از اراضی دیم (تملک شده) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941897/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوار-چینی'>مناقصه اجرای عملیات دیوار چینی / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات دیوار چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942034/مزایده-اراضی-شهرداری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اراضی شهرداری تجدید  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اراضی شهرداری تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942045/مناقصه-عملیات-مربوط-به-بازرسی-و-ویدوئومتری-از-شبکه-و-خط-انتقال'>مناقصه عملیات مربوط به بازرسی و ویدوئومتری از شبکه و خط انتقال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به بازرسی و ویدوئومتری از شبکه و خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942035/مزایده-شش-قطعه-زمین-مزروعی-دیم-و-یک-قطعه-باغ'>مزایده شش قطعه زمین مزروعی دیم و یک قطعه باغ  / مزایده,مزایده شش قطعه زمین مزروعی دیم و یک قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942039/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ دو باب خانه اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942047/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مسکونی-سه-طبقه'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی سه طبقه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی سه طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942040/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-جاده-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942044/مزایده-حق-بهره-برداری-مجموعه-آموزشی-فرهنگی-و-ورزشی-شهید-گرکانی-نوبت-دوم'>مزایده حق بهره برداری مجموعه آموزشی، فرهنگی و ورزشی شهید گرکانی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده,مزایده حق بهره برداری مجموعه آموزشی، فرهنگی و ورزشی شهید گرکانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942026/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-330-97متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 330.97متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 330.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942027/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-317متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 317متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 317متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941924/مزایده-فروش-نه-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش نه قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش نه قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942032/آگهی-مناقصه-خرید-کابل-آرموردار-240-1-میلیمتر-مربع'>آگهی مناقصه خرید کابل آرموردار 240*1 میلیمتر مربع  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید کابل آرموردار 240*1 میلیمتر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942030/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-مغازه-مساحت-31-08متر'>مزایده دو دانگ مشاع از مغازه مساحت 31.08متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از مغازه مساحت 31.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942018/مزایده-یخچال-بستنی-رنگ-آبی'>مزایده یخچال بستنی رنگ آبی  / مزایده, مزایده یخچال بستنی رنگ آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942060/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-230متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 230متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942022/تجدید-مزایده-اجرای-تبلیغات-بر-روی-سقف-تاکسی-های-خط-ویژه'>تجدید مزایده اجرای تبلیغات بر روی سقف تاکسی های خط ویژه / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجرای تبلیغات بر روی سقف تاکسی های خط ویژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942065/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-93-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942062/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-92متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942029/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-یک-دستگاه-تستر-کنتور-دیجیتال-ثابت-آزمایشگاهی'>مناقصه  خرید، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه تستر کنتور دیجیتال ثابت آزمایشگاهی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه تستر کنتور دیجیتال ثابت آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942121/فراخوان-عمومی-عملیات-طراحی--تامین-و-اجرای-خطوط-راه-آهن-(زیرسازی-و-روسازی-)'>فراخوان عمومی عملیات طراحی ، تامین و اجرای خطوط راه آهن (زیرسازی و روسازی )  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی عملیات طراحی ، تامین و اجرای خطوط راه آهن (زیرسازی و روسازی ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941963/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل-هوایی-سیستم-های-PGS-ACCESS-WLL'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ،هوایی، سیستم های PGS ،ACCESS، WLL  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ،هوایی، سیستم های PGS ،ACCESS، WLL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942020/مزایده-واگذاری-چهار-دهنه-دفاتر-تعاونی-ترمینال-جدید-الاحداث-و----مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث و ... - مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث و ... - مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942009/مناقصه-خدمات-تهیه-و-طبخ-غذا-و-اداره-رستورانهای-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز--نوبت-دوم'> مناقصه خدمات تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات تقویت فشار گاز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خدمات تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای  تقویت فشار گاز-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942087/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-کارت-کنترلر-MTL-توربین-و-گازیاب'>اصلاحیه فراخوان مناقصه کارت کنترلر MTL توربین و گازیاب / اصلاحیه , فراخوان مناقصه کارت کنترلر MTL توربین و گازیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942023/مزایده-تمامت-ششدانگ-آپارتمان-129-73متر'>مزایده تمامت ششدانگ آپارتمان 129.73متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ آپارتمان 129.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942002/مزایده-فروش-هیجده-(18)-راس-گاو--مرحله-دوم'>مزایده فروش هیجده (18) راس گاو - مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش هیجده (18) راس گاو - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942019/مزایده-دو-سوم-مشاع-از-ششدانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-93-فرعی'>مزایده دو سوم مشاع از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی 93 فرعی / مزایده,مزایده دو سوم مشاع از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی 93 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941980/فراخوان-اورهال-والوهای-بویلر-و-توربوسیکل-واحد-4'>فراخوان اورهال والوهای بویلر و توربوسیکل واحد 4  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان اورهال والوهای بویلر و توربوسیکل واحد 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942015/مزایده-فروش-حدود-15-تن-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم'>مزایده فروش حدود 15 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / آگهی حراج,حراج فروش حدود 15 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942028/مناقصه-عملیات-اجرای-روکش-آسفالت-در-سطح-منطقه'>مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت در سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941997/آگهی-مجدد-قطعات-یدکی-شیرآلات-نوبت-دوم'>آگهی مجدد قطعات یدکی شیرآلات- نوبت دوم  / آگهی مجدد,آگهی مجدد قطعات یدکی شیرآلات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942140/مناقصه-تهیه-ساخت-ونصب--1500-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه تهیه ساخت ونصب ، 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ساخت ونصب ، 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942092/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942004/تجدید-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش'>تجدید مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942088/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-127-57متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 127.57متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 127.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942091/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-138متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 138متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 138متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941982/مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-مورد-نیاز-در-سطوح-شغلی-مختلف'>مناقصه  انجام بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  انجام بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942003/مزایده-تعداد-32-واحد-از-موقوفات-حوزه-عملکرد'>مزایده تعداد 32 واحد از موقوفات حوزه عملکرد / آگهی مزایده , مزایده تعداد 32 واحد از موقوفات حوزه عملکرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942056/جذب-سرمایه-گذار-جهت-بهسازی-و-راه-اندازی-مجموعه-ورزشی-تفریحی-آبی-و-بادی'>جذب سرمایه گذار جهت بهسازی و راه اندازی مجموعه ورزشی تفریحی آبی و بادی  / آگهی جذب سرمایه گذار , جذب سرمایه گذار جهت بهسازی و راه اندازی مجموعه ورزشی تفریحی آبی و بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942120/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-369-5متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 369.5متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 369.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942112/مزایده-واگذاری-املاک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942006/مزایده-فروش-انواع-ژنراتور--دو-دستگاه-جوش-ریکتیفایر-اینورتر-500-آمپر--'>مزایده فروش انواع ژنراتور ، دو دستگاه جوش ریکتیفایر اینورتر 500 آمپر.... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع ژنراتور ، دو دستگاه جوش ریکتیفایر اینورتر 500 آمپر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941993/شناسایی-پیمانکار-جهت-تولید-قطعات-مکانیکی'>شناسایی پیمانکار جهت تولید قطعات مکانیکی / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار جهت تولید قطعات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941985/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام  / آگهی مزایده , مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941966/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'> مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور... نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی,  مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941969/مزایده-فروش-بشکه-های-فلزی-و-پلاستیکی-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941957/فراخوان-مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-ضایعاتی'>فراخوان مزایده  فروش اموال اسقاطی و ضایعاتی  / فراخوان مزایده  فروش اموال اسقاطی و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942057/مزایده-آپارتمان-مساحت-119-90متر'>مزایده آپارتمان مساحت 119.90متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 119.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941976/مناقصه-P-F-VARCO-TOP-DRIVE-MOD-نوبت-دوم'>مناقصه  P/F VARCO TOP DRIVE MOD نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه P/F VARCO TOP DRIVE MOD نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941979/فراخوان-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-از-کلیه-ساختمانها-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942011/مناقصه-تکمیل-راهنمایی-6-کلاسه-و--'>مناقصه تکمیل راهنمایی 6 کلاسه و ... / آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل راهنمایی 6 کلاسه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942084/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-پژو-405-جی-ال-ای'>مزایده یک دستگاه ماشین پژو 405 جی ال ای / مزایده  یک دستگاه ماشین پژو 405 جی ال ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941968/مناقصه-ترانسفورماتور-15MVA-و-6MVA'>مناقصه  ترانسفورماتور 15MVA و 6MVA / آگهی عمومی شناسایی تامین کننده, ترانسفورماتور 15MVA و 6MVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942086/مزایده-واگذاری-به-اجاره-کافی-شاپ-و--'>مزایده واگذاری به اجاره  کافی شاپ و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره  کافی شاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942074/مزایده-اجاره-مکان-بازی-کودکان--تجدید'>مزایده اجاره مکان بازی کودکان - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره مکان بازی کودکان - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942055/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانیکس-و--'>مزایده فروش یکدستگاه کانیکس و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یکدستگاه کانیکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942104/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-مفید-87-39متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت مفید 87.39متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت مفید 87.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942066/مزایده-فروش-دو-دستگاه-تانک-شیر-ذخیره-با-دو-دستگاه-پمپ-و--'>مزایده فروش دو دستگاه تانک شیر ذخیره با دو دستگاه پمپ و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دو دستگاه تانک شیر ذخیره با دو دستگاه پمپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942068/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-استان-همدان-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان همدان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان همدان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942073/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-146-45متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 146.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 146.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942021/تجدید-مناقصه-روغنکشی-از-حدود-10-هزار-تن-دانه-آفتابگردان'>تجدید مناقصه روغنکشی از حدود 10 هزار تن دانه آفتابگردان  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه روغنکشی از حدود 10 هزار تن دانه آفتابگردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942051/فراخوان-عملیات-اجرایی-بازسازی-انبارهای-کالاهای-اساسی'>فراخوان عملیات اجرایی بازسازی انبارهای کالاهای اساسی / اگهی فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی بازسازی انبارهای کالاهای اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942063/مناقصه-خرید-و-نصب-اتوبوستر-در-محدوده-مدیریت-توزیع-برق'>مناقصه خرید و نصب اتوبوستر در محدوده مدیریت توزیع برق / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و نصب اتوبوستر در محدوده مدیریت توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942069/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-ستاد-شرکت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی ستاد شرکت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی ستاد شرکت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942119/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بصورت-نقد'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بصورت نقد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بصورت نقد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942017/مزایده-فروش-تعدادی-خودروی-سبک-و-سنگین-مستعمل--'>مزایده فروش تعدادی خودروی سبک و سنگین مستعمل.... / مزایده کتبی , مزایده فروش تعدادی خودروی سبک و سنگین مستعمل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942081/مناقصه-اجرای-آسفالت-و-لکه-گیری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر / آگهی شرکت در مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942048/مناقصه-پروژه-خرید-مصالح-و-تجهیزات-تجدید-مرحله-چهارم-نوبت-هفتم'>مناقصه پروژه خرید مصالح و تجهیزات تجدید مرحله چهارم نوبت هفتم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه خرید مصالح و تجهیزات تجدید مرحله چهارم نوبت هفتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942036/مناقصه-خریداری-سیب-زمینی-درجه-یک--پیاز-درجه-یک'>مناقصه خریداری سیب زمینی درجه یک ، پیاز درجه یک  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری سیب زمینی درجه یک ، پیاز درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941984/مناقصه-خرید-17-دستگاه-راک-تغذیه-نوع-B1--'>مناقصه خرید 17 دستگاه راک تغذیه نوع B1... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 17 دستگاه راک تغذیه نوع B1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942043/مناقصه-خرید-3000-دستگاه-کنتور-هوشمند---'>مناقصه خرید 3000 دستگاه کنتور هوشمند  ....  / اگهی مناقصه ,مناقصه خرید 3000 دستگاه کنتور هوشمند  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941950/مناقصه-خدمات-فنی-در-سیر-و-نگهداری-و-تعمیرات-واگن-های-مولد-برق'>مناقصه خدمات فنی در سیر و نگهداری و تعمیرات واگن های مولد برق  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات فنی در سیر و نگهداری و تعمیرات واگن های مولد برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941935/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-فاز-2-شهرها--'>مناقصه پروژه گازرسانی به فاز 2 شهرها ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به فاز 2 شهرها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942052/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-623-8متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 623.8متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 623.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941926/مناقصه-خرید-تجهیزات-موردنیاز-بهمراه-نصب-و-راه-اندازی-جهت-اصلاح-دو-دستگاه-جرثقیل-20-تنی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز بهمراه نصب و راه اندازی جهت اصلاح دو دستگاه جرثقیل 20 تنی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز بهمراه نصب و راه اندازی جهت اصلاح دو دستگاه جرثقیل 20 تنی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941958/مناقصه-واگذاری-کلیه-بیمه-نامه-های-شرکت'>مناقصه واگذاری کلیه بیمه نامه های شرکت  / آگهی مناقصه  عمومی , مناقصه واگذاری کلیه بیمه نامه های شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941991/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / مزایده,مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942099/اگهی-مزایده-مغازه-شماره-یک'>اگهی مزایده مغازه شماره یک / اگهی مزایده , اگهی مزایده مغازه شماره یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942103/مناقصه-تأمین-لید(-درب-پنیر-لیوان-چهارگوش)'>مناقصه تأمین لید( درب پنیر لیوان چهارگوش) / اگهی مناقصه , مناقصه تأمین لید( درب پنیر لیوان چهارگوش)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942110/مناقصه-تأمین-پریفرم42-شیری-و-45-گرمی-دهانه'>مناقصه تأمین پریفرم42 شیری و 45 گرمی دهانه / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه تأمین پریفرم42 شیری و 45 گرمی دهانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942212/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-برای-انجام-عملیات-اکتشاف--'>مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف ... / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942191/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-هایشیرمیکسر'>مناقصه خرید یک دستگاه هایشیرمیکسر  / مناقصه خرید یک دستگاه هایشیرمیکسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942217/مزایده-فروش-ساختمان-با-سند-اداری-4-طبقه'>مزایده فروش ساختمان با سند اداری 4 طبقه / مزایده,مزایده فروش ساختمان با سند اداری 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942260/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام  / آگهی مزایده ، مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942263/مناقصه-نسبت-به-خرید-کارمزدی-درب-و-دستگیره-دبه-های-ماست'>مناقصه نسبت به خرید کارمزدی درب و دستگیره دبه های ماست  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به خرید کارمزدی درب و دستگیره دبه های ماست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942267/مناقصه-نسبت-به-خرید-25-000-کیلوگرم-اسلیپ-slip'>مناقصه نسبت به خرید 25.000 کیلوگرم اسلیپ slip  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به خرید 25.000 کیلوگرم اسلیپ slip </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942024/مناقصه-احداث-سوله-های-انبار-و-توقفگاه-نقلیه'>مناقصه احداث سوله های انبار و توقفگاه نقلیه   / مناقصه احداث سوله های انبار و توقفگاه نقلیه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942318/مزایده-واگذاری-غرفه-رستوران--'>مزایده واگذاری غرفه رستوران... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری غرفه رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942303/مزایده-نیم-دانگ-از-یک-و-نیم-دانگ-زمین-قطعه-22-تفکیکی'>مزایده نیم دانگ از یک و نیم دانگ زمین قطعه 22 تفکیکی / مزایده,مزایده نیم دانگ از یک و نیم دانگ زمین قطعه 22 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942340/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942253/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-تهیه-مواد--پخت-و-توزیع-غذا--'>مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد , پخت و توزیع غذا ... / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد , پخت و توزیع غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942256/مزایده-استخر-سرپوشیده-ایثار-شهرستان-گرگان-نوبت-دوم'> مزایده استخر سرپوشیده ایثار شهرستان گرگان نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده استخر سرپوشیده ایثار شهرستان گرگان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942259/مناقصه-انجام-خدمات-کنتورخوانی-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین---96-7-4'>مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین .... 96.7.4 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین .... نوبت اول 96.7.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942266/مزایده-دستگاه-مانیتور--دستگاه-ایکس-ویژن'>مزایده دستگاه مانیتور - دستگاه ایکس ویژن  / مزایده , مزایده دستگاه مانیتور - دستگاه ایکس ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942273/مزایده-ششدانگ-زمین-تجاری-مسکونی-سه-بر'>مزایده ششدانگ زمین تجاری مسکونی سه بر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تجاری مسکونی سه بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942277/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-414974-فرعی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 414974 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 414974 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942268/مزایده-یکدستگاه-دستگاه-جوش-پرس-نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه دستگاه جوش پرس نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکدستگاه دستگاه جوش پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942276/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-15443-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 15443 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 15443 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942281/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-مغازه-بخش-21-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه بخش 21 اردبیل  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه بخش 21 اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942272/مزایده-شلوار-جین-مردانه'>مزایده شلوار جین مردانه  / مزایده, مزایده شلوار جین مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942198/مناقصه-تامین--طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران-کارخانه'>مناقصه تامین ، طبخ و توزیع غذای رستوران کارخانه  / مناقصه تامین ، طبخ و توزیع غذای رستوران کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942261/مزایده-پارچه'>مزایده پارچه / مزایده,مزایده پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942284/مزایده-ششدانگ-زمین-احداثی-به-پلاک-94-50متر'>مزایده ششدانگ زمین احداثی به پلاک 94.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین احداثی به پلاک 94.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942264/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی  / مناقصه ,مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942270/مناقصه-عملیات-ساخت-قبور-پیش-ساخته-و--'>مناقصه عملیات ساخت قبور پیش ساخته و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات ساخت قبور پیش ساخته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942255/مزایده-ششدانگ-یکدستگاه-کامیون-باری'>مزایده ششدانگ یکدستگاه کامیون باری / مزایده، مزایده ششدانگ یکدستگاه کامیون باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942201/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-350مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 350مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 350مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942206/مزایده-منزل-مسکونی-در-دو-طبقه-با-سابقه-ثبتی'>مزایده منزل مسکونی در دو طبقه با سابقه ثبتی / مزایده,مزایده منزل مسکونی در دو طبقه با سابقه ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942287/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-154متر'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 154متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 154متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942214/فراخوان-تدوین-برنامه-پنج-ساله-عمرانی'>فراخوان تدوین برنامه پنج ساله عمرانی / آگهی فراخوان ، فراخوان تدوین برنامه پنج ساله عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942196/آگهی-مزایده-فروش-دام'>آگهی مزایده فروش دام  / آگهی مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942254/آگهی-مزایده-اجاره-ساختمان-دفتر-ناوگان-مسافربری'>آگهی مزایده اجاره ساختمان دفتر ناوگان مسافربری / آگهی مزایده، آگهی مزایده اجاره ساختمان دفتر ناوگان مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942269/مزایده-واگذاری-اجاره-یکساله-دو-جایگاه-CNG'>مزایده  واگذاری اجاره یکساله دو جایگاه CNG / مزایده , مزایده  واگذاری اجاره یکساله دو جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942216/مزایده30-عدد-کپسول-اکسیژن'>مزایده30 عدد کپسول اکسیژن / آگهی مزایده,مزایده30 عدد کپسول اکسیژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942208/مزایده-ملک-مساحت-69950متر'>مزایده ملک مساحت 69950متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 69950متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942209/مزایده-ملک-شامل-دو-قطعه-ثبتی-بخش-دو-اراک'>مزایده ملک شامل دو قطعه ثبتی بخش دو اراک  / مزایده,مزایده ملک شامل دو قطعه ثبتی بخش دو اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942245/مزایده-سواری-ام-وی-ام'>مزایده سواری ام وی ام / مزایده,مزایده سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942293/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه,مناقصه  پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942300/مناقصه-عملیات-سنگ-و-ملاتی-و-گابیون-بندی-و-نهال-کاری-و-آبیاری-و-مراقبت'>مناقصه عملیات سنگ و ملاتی و گابیون بندی و نهال کاری و آبیاری و مراقبت / مناقصه ، مناقصه عملیات سنگ و ملاتی و گابیون بندی و نهال کاری و آبیاری و مراقبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942207/مزایده-اجار-نود-و-نه-(99)-هکتار-اراضی-مزروعی'>مزایده اجار نود و نه (99) هکتار اراضی مزروعی  / مزایده اجار نود و نه (99) هکتار اراضی مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942285/آگهی-مناقصه-پروژه-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>آگهی مناقصه پروژه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942213/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-513-37متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 513.37متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 513.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942371/مزایده-یک-دستگاه-برش-لیزر'>مزایده یک دستگاه برش لیزر  / مزایده,مزایده یک دستگاه برش لیزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942355/مزایده-تعداد-1-دستگاه-خودروی-پژو-GLX-405-نوبت-دوم'>مزایده  تعداد 1 دستگاه خودروی پژو GLX 405 نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  تعداد 1 دستگاه خودروی پژو GLX 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942301/مزایده-قسمتی-از-املاک-و-ماشین-آلات'>مزایده قسمتی از املاک و ماشین آلات  / مزایده,مزایده قسمتی از املاک و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942352/مناقصه-تهیه-(مواد-غذایی)-طبخ-و-توزیع-غذا-تجدید'>مناقصه تهیه (مواد غذایی)، طبخ و توزیع غذا تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تهیه (مواد غذایی)، طبخ و توزیع غذا تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942227/مزایده-فروش-4-عدد-پاتیل'>مزایده فروش 4 عدد پاتیل  / آگهی مزایده , مزایده فروش 4 عدد پاتیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942288/مزایده-فروش-سواری-جی-تی-ایکس-آی-سیستم-پراید-مدل-1388'>مزایده فروش سواری جی تی ایکس آی سیستم پراید مدل 1388  / مزایده ,  مزایده فروش سواری جی تی ایکس آی سیستم پراید مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942292/مناقصه-تخریب--جدول-گذاری--زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه تخریب ، جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تخریب ، جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942298/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-2521-3مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 2521.3مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 2521.3مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942232/مزایده-چهار-عدد-خط-تلفن-همراه'>مزایده چهار عدد خط تلفن همراه  / آگهی مزایده، مزایده چهار عدد خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942240/مزایده-خودروی-پژو-206-Tu5'>مزایده خودروی پژو 206 Tu5 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودروی پژو 206 Tu5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942225/مزایده-32-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-مشاع-زمین'>مزایده 32 شعیر مشاع از 96 شعیر مشاع زمین / مزایده,مزایده 32 شعیر مشاع از 96 شعیر مشاع زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942246/مزایده-پژو-405'>مزایده پژو 405 / آگهی مزایده، مزایده پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942247/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-تهیه-و-آسفالت-ریزی-معابر-و-خیابان-ها'>مناقصه انجام کلیه عملیات تهیه و آسفالت ریزی معابر و خیابان ها  / مناقصه انجام کلیه عملیات تهیه و آسفالت ریزی معابر و خیابان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942224/مناقصه-امورات-خدمات-شهری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه امورات خدمات شهری سطح شهر  نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه امورات خدمات شهری سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942345/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده ، مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942252/مزایده-دستگاه-برش-ام-دی-اف-دورکن-مدل-SC2200'>مزایده دستگاه برش ام دی اف دورکن مدل SC2200  / مزایده , مزایده دستگاه برش ام دی اف دورکن مدل SC2200 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942013/فراخوان-خدمات-اداری-منشی-گری-کارگری-بهره-برداری--'>فراخوان خدمات اداری، منشی گری، کارگری بهره برداری،... / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان خدمات اداری، منشی گری، کارگری بهره برداری،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942218/مناقصه-امورات-نگهداری-خدمات-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه امورات نگهداری خدمات فضای سبز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه امورات نگهداری خدمات فضای سبز  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942244/مزایده-ملک-کاربری-تجاری-قدمت-بیست-ساله-نوبت-اول'>مزایده ملک کاربری تجاری قدمت بیست ساله نوبت اول / مزایده,مزایده ملک کاربری تجاری قدمت بیست ساله نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942195/اگهی-مزایده-بوفه-دانشجویی-نوبت-دوم'>اگهی مزایده بوفه دانشجویی  نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده بوفه دانشجویی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942211/مناقصه-خدمات-نگهبانی-تمامی-ساختمان-ها-و-تاسیسات'>مناقصه خدمات نگهبانی تمامی ساختمان ها و تاسیسات  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نگهبانی تمامی ساختمان ها و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942204/مناقصه-6-قلم-کابل-سربدار-و-آرمردار-96-7-4'>مناقصه  6 قلم کابل سربدار و آرمردار 96.7.4 / آگهی مناقصه ,مناقصه  6 قلم کابل سربدار و آرمردار  96.7.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942197/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-هیتاچی'>مزایده یک دستگاه جرثقیل هیتاچی  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه جرثقیل هیتاچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942243/تجدید-فراخوان-جمع-آوری-600-علمک-پلی-یورتان'>تجدید فراخوان جمع آوری 600 علمک پلی یورتان / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری 600 علمک پلی یورتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942233/اگهی-مزایده-کوره--جک-پوشر--جرثقیل--راه-انداز-آب-نمکی'>اگهی مزایده کوره - جک پوشر - جرثقیل - راه انداز آب نمکی / اگهی مزایده کوره - جک پوشر - جرثقیل - راه انداز آب نمکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942425/مزایده-پیش-فروش-واحدهای-آپارتمان-بوستان-دو'>مزایده پیش فروش واحدهای آپارتمان بوستان دو  / مزایده,مزایده پیش فروش واحدهای آپارتمان بوستان دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942428/مزایده-پیش-فروش-واحدهای-آپارتمان-بوستان-سه-هر-واحد-صد-متر'>مزایده پیش فروش واحدهای آپارتمان بوستان سه هر واحد صد متر  / مزایده,مزایده پیش فروش واحدهای آپارتمان بوستان سه هر واحد صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941929/مناقصه-اجرای-فعالیت-های-نگهداری--تعمیرات-جاری-میاندوره-ای'>مناقصه اجرای فعالیت های نگهداری ، تعمیرات جاری، میاندوره ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فعالیت های نگهداری ، تعمیرات جاری، میاندوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942376/مناقصه-خرید-مقدار-15170-متر-لوله-پلی-اتیلن-آب---نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقدار 15170 متر لوله پلی اتیلن آب ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید مقدار 15170 متر لوله پلی اتیلن آب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942385/مناقصه-بیمه-درمان-گروهی'>مناقصه بیمه درمان گروهی  / مناقصه ,مناقصه بیمه درمان گروهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942399/مزایده-شش-عدد-درب-UPVC'>مزایده شش عدد درب UPVC / مزایده ,مزایده شش عدد درب UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941981/تمدید-مزایده-فروش-زمینهای-مازاد-بر-نیاز'>تمدید مزایده فروش زمینهای مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش زمینهای مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942369/فراخوان-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-و-تنظیفات-شهرک-مسکونی'>فراخوان نگهداری و توسعه فضای سبز و تنظیفات شهرک مسکونی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان نگهداری و توسعه فضای سبز و تنظیفات شهرک مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942344/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-از-پلاک-ثبتی-264متر-نوبت-دوم'>مزایده یک و نیم دانگ از پلاک ثبتی 264متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ از پلاک ثبتی 264متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942350/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو نیسان  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942337/مناقصه-عملیات-تکمیلی-ایستگاه-پمپاژ-شماره-3-96-7-04'>مناقصه عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ شماره 3- 96.7.04 / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ شماره 3 -96.7.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942363/فراخوان-پروژه-اتمام-پل-نیمه-کاره'>فراخوان پروژه اتمام پل نیمه کاره / فراخوان ارزیابی , فراخوان پروژه اتمام پل نیمه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942378/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-996متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 996متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 996متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942382/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهری'>اصلاحیه مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942370/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-182-27متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 182.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 182.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942000/مناقصه-ممیزی-فنی-انرژی-و-سنجش-هدر-رفت-تجهیزات-بارز'>مناقصه ممیزی فنی انرژی و سنجش هدر رفت تجهیزات بارز  / آگهی مناقصه , مناقصه ممیزی فنی انرژی و سنجش هدر رفت تجهیزات بارز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941920/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-تجهیزات--حمل--نصب-و-پشتیبانی--ایستگاه-های-پمپاژ-طرح-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی  تامین تجهیزات ، حمل ، نصب و پشتیبانی ، ایستگاه های پمپاژ طرح نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی  تامین تجهیزات ، حمل ، نصب و پشتیبانی ، ایستگاه های پمپاژ طرح نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942373/مزایده-ملک-زمین-مساحت-760-50متر'>مزایده ملک زمین مساحت 760.50متر / مزایده,مزایده ملک زمین مساحت 760.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942330/مزایده-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942324/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-دوو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942332/مزایده-ششدانگ-پلاک-5299-4479-6019-عرصه-198متر'>مزایده ششدانگ پلاک 5299/4479/6019 عرصه 198متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5299/4479/6019 عرصه 198متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942326/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-5216-102-اصلی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 5216/102 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 5216/102 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942322/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-عرصه-200متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی عرصه 200متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی عرصه 200متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942364/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-91-30متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 91.30متر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 91.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942366/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-بخش-هفت-زنجان'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی بخش هفت زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی بخش هفت زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942333/مزایده-ماشین-پاشش-رنگ--ماشین-مخلوط-کن-مواد'>مزایده ماشین پاشش رنگ ، ماشین مخلوط کن مواد / مزایده,مزایده ماشین پاشش رنگ ، ماشین مخلوط کن مواد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942061/آگهی-TRIPLEX-RECIPROCATING-PLUNGER-PUMP'>آگهی TRIPLEX RECIPROCATING PLUNGER PUMP / آگهی ، آگهی TRIPLEX RECIPROCATING PLUNGER PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942339/مزایده-شش-دستگاه-خودرو-اسقاطی--یک-دستگاه-شاسی'>مزایده شش دستگاه خودرو اسقاطی ، یک دستگاه شاسی / آگهی مزایده  , مزایده مزایده شش دستگاه خودرو اسقاطی ، یک دستگاه شاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942354/مزایده-ملک-یک-واحد-بنای-مسکونی-کلاسه-951695-نوبت-دوم'>مزایده ملک یک واحد بنای مسکونی کلاسه 951695 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک یک واحد بنای مسکونی کلاسه 951695 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942346/مزایده-یک-دستگاه-دلسی-پوینت'>مزایده یک دستگاه دلسی پوینت  / آگهی مزایده  , مزایده یک دستگاه دلسی پوینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942359/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942361/مزایده-ملک-به-مساحت-نود-و-دو-متر'>مزایده ملک به مساحت نود و دو متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت نود و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942387/مزایده-واگذاری-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بیست-و-سه-فرعی'>مزایده واگذاری ششدانگ پلاک ثبتی بیست و سه فرعی  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ پلاک ثبتی بیست و سه فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942320/مناقصه-عمومی-عملیات-تکمیلی-کارهای-باقیمانده-طرح-بهسازی-محل-دفن-پسماند-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده طرح بهسازی محل دفن پسماند- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده طرح بهسازی محل دفن پسماند- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942325/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابانهای-سطح-شهر--تجدید'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابانهای سطح شهر - تجدید / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابانهای سطح شهر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942349/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مغازه-های-بقعه-خالد-نبی'>مزایده واگذاری به اجاره مغازه های بقعه خالد نبی / آگهی مزایده حضوری, مزایده واگذاری به اجاره مغازه های بقعه خالد نبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942362/مزایده-واگذاری-به-اجاره-زمین-های-مزروعی'>مزایده واگذاری به اجاره زمین های مزروعی / آگهی مزایده حضوری, مزایده واگذاری به اجاره زمین های مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942146/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-مدل-2012'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری مدل 2012  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری مدل 2012 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942314/مناقصه-حمل-و-نقل-محصولات-دخانی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و نقل محصولات دخانی تجدید -نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه حمل و نقل محصولات دخانی تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942315/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-و-اتصال-خطوط-اصلی-شبکه-آب-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع و اتصال خطوط اصلی شبکه آب شهر -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اصلاح شبکه توزیع و اتصال خطوط اصلی شبکه آب شهر -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942348/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-107-76متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 107.76متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 107.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942338/مزایده-ملک-مساحت-247-70متر'>مزایده ملک مساحت 247.70متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 247.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942335/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-682-49متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 682.49متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 682.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942316/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مغازه-مساحت-بیست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مغازه مساحت بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مغازه مساحت بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942304/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بوستان'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942317/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-المان-ورودی-شهر'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز المان ورودی شهر / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز المان ورودی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942239/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-250متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 250متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942329/مزایده-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-بادی'>مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بادی / آگهی فراخوان مزایده حضوری، مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941914/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شرق-طبقه-سه-61-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان شرق طبقه سه 61.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان شرق طبقه سه 61.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942347/فراخوان-واگذاری-قطعه-زمین-با-کاربری-توریستی--گردشگری'>فراخوان واگذاری قطعه زمین با کاربری توریستی - گردشگری / آگهی فراخوان، فراخوان واگذاری قطعه زمین با کاربری توریستی - گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942279/مزایده-حق-بهره-برداری-کانکس-های-فتوکپی'>مزایده حق بهره برداری کانکس های فتوکپی / آگهی مزایده، مزایده حق بهره برداری کانکس های فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942308/استعلام-واگذاری-ایاب-و-ذهاب'>استعلام واگذاری ایاب و ذهاب / آگهی فراخوان عمومی , استعلام واگذاری ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942242/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان-نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942248/مناقصه-واگذاری-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه واگذاری آسفالت خیابان های سطح شهر- تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری آسفالت خیابان های سطح شهر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942299/مزایده-اجاره-37-عدد-نیمکت-تبلیغاتی'>مزایده  اجاره 37 عدد نیمکت تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره 37 عدد نیمکت تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942306/مزایده-اجاره-مکان-جهت-نصب-یک-دستگاه-تلویزیون-شهری'>مزایده  اجاره مکان جهت نصب یک دستگاه تلویزیون شهری  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره مکان جهت نصب یک دستگاه تلویزیون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941912/مزایده-فروش-تعدادی-از-جانمایی-زمین-های-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از جانمایی زمین های مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از جانمایی زمین های مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942311/مزایده-ساخت-و-نصب-و-اجاره-6-عدد-بیلبورد'>مزایده ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد / آگهی مزایده عمومی, مزایده ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942280/مزایده-اجاره-4-عدد-بیلبورد'>مزایده اجاره 4 عدد بیلبورد  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 4 عدد بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942295/مزایده-اجاره-مکان-جهت-نصب-و-بهره-برداری-5-عدد-حجم-تبلیغاتی-محیطی'>مزایده اجاره مکان جهت نصب و بهره برداری 5 عدد حجم تبلیغاتی محیطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مکان جهت نصب و بهره برداری 5 عدد حجم تبلیغاتی محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942305/مناقصه-آزمایشگاه-بیمارستان-شهدای-سروستان'>مناقصه آزمایشگاه بیمارستان شهدای سروستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آزمایشگاه بیمارستان شهدای سروستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942297/اگهی-مزایده-واگذاری-داروخانه-بستری-و-سرپایی-شبانه-روزی-بیمارستان'>اگهی مزایده واگذاری داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی بیمارستان  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942291/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942496/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-492-80متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 492.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 492.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942283/مزایده-واگذاری-محل-جهت-اجاره-ترامپولین--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل جهت اجاره ترامپولین - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری محل جهت اجاره ترامپولین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941921/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-309-26متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 309.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 309.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942321/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942219/مزایده-محل-استقرار-یک-دستگاه-کف-گرد-واقع-در-پارک-ملت--نوبت-دوم'>مزایده محل استقرار یک دستگاه کف گرد واقع در پارک ملت ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج , مزایده محل استقرار یک دستگاه کف گرد واقع در پارک ملت ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942228/مزایده-اجاره-کارخانه-شن-و-ماسه-شهرداری-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده اجاره کارخانه شن و ماسه شهرداری- مرحله دوم نوبت اول / مزایده اجاره کارخانه شن و ماسه شهرداری- مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942234/استعلام-قیمت-واگذاری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>استعلام قیمت واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی,  استعلام قیمت واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942262/مناقصه-عملیات-اجرایی-آسفالت-معابر-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه  عملیات اجرایی آسفالت معابر شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942265/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942313/مزایده-اراضی-زراعی-مساحت-33349متر'>مزایده اراضی زراعی مساحت 33349متر  / مزایده,مزایده اراضی زراعی مساحت 33349متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942221/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-F-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941972/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-واجد-شرایط-جهت-اجرای-عملیات-لوله-رانی'>مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات لوله رانی / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات لوله رانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942238/تجدید-مزایده-واگذاری-استیجاری-غرفه-های-ترمینال-شهر'>تجدید مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ترمینال شهر  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ترمینال شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942257/تجدید-مناقصه-و-ارزیابی-کیفی-عملیات-تکمیل-کارهای-باقیمانده-تصفیه-خانه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات تکمیل کارهای باقیمانده تصفیه خانه... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات تکمیل کارهای باقیمانده تصفیه خانه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942249/مناقصه-قرارداد-دستمزد-تبدیل-ترانسفورماتور-به-اتو-ترانس-96-7-4'>مناقصه قرارداد دستمزد تبدیل ترانسفورماتور به اتو ترانس 96.7.4 / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد دستمزد تبدیل ترانسفورماتور به اتو ترانس 96.7.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942397/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-235متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 235متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 235متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942390/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-1867-فرعی-1707متر'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک 1867 فرعی 1707متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک 1867 فرعی 1707متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942250/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-زمین-و-یکباب-منزل'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی .زمین و یکباب منزل / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی .زمین و یکباب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942241/مناقصه-اجرای-پروژه-آبخیزداری-ساخت-سازه-های-توری-سنگی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه آبخیزداری ساخت سازه های توری سنگی.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه آبخیزداری ساخت سازه های توری سنگی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942251/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-24-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 24 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 24 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942271/فراخوان-احداث-تجاری-سایت-مسکن-مهر--نوبت-دوم'>فراخوان احداث تجاری سایت مسکن مهر... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان احداث تجاری سایت مسکن مهر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941917/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-91-73متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.73متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942309/اصلاحیه-اگهی-مزایده-دستگاه-بسته-بندی-نمک'>اصلاحیه اگهی مزایده دستگاه بسته بندی نمک  / اصلاحیه اگهی مزایده , اگهی مزایده دستگاه بسته بندی نمک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942310/مزایده-دو-قطعه-زمین-متراژ-203-25متر'>مزایده دو قطعه زمین متراژ 203.25متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین متراژ 203.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942258/مزایده-اموال-منقول-و-غیرمنقول-انواع-لوازم-و-ضایعات-چوبی-و--'>مزایده اموال منقول و غیرمنقول انواع لوازم و ضایعات چوبی و ... / مزایده اموال منقول و غیرمنقول انواع لوازم و ضایعات چوبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942307/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-263-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی 263.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 263.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942229/مزایده-فروش-امتیاز-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش امتیاز خط تلفن همراه / مزایده,مزایده فروش امتیاز خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942222/مناقصه-انجام-عملیات-پیاده-روسازی-دو-طرف-خیابان-شهید-مفتح-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی دو طرف خیابان شهید مفتح نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی دو طرف خیابان شهید مفتح نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942290/مزایده-ملک-بایر-ماسه-زار-مساحت-450متر'>مزایده ملک بایر ماسه زار مساحت 450متر / مزایده,مزایده ملک بایر ماسه زار مساحت 450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942501/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-46-6متر'>مزایده یک قطعه زمین تجاری 46.6متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری 46.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941919/فراخوان-انجام-خدمات-مهندسی--نظارت-کارگاهی-و-عالیه--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات مهندسی ، نظارت کارگاهی و عالیه ...نوبت دوم  / فراخوان انجام خدمات مهندسی ، نظارت کارگاهی و عالیه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942289/مناقصه-خرید-و-تجهیز-فیبر-نوری-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تجهیز فیبر نوری تجدید  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و تجهیز فیبر نوری تجدید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942278/مزایده-اجاره-تعدادی-از-کیوسک-های'>مزایده اجاره تعدادی از کیوسک های  / مزایده , مزایده اجاره تعدادی از کیوسک های  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942294/مزایده-فروش-قطعاتی-از-زمینهای-کمربندی-جنوب-شهر'>مزایده فروش قطعاتی از زمینهای کمربندی جنوب شهر  / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از زمینهای کمربندی جنوب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942286/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-مجتمع-کوثر'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری و مجتمع کوثر  / مزایده , مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری و مجتمع کوثر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942417/مزایده--مخزن-50-فلزی-هوایی--'>مزایده   مخزن 50 فلزی هوایی ... / مزایده   مخزن 50 فلزی هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942302/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-تراش--'>مزایده یک دستگاه سنگ تراش... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سنگ تراش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942296/مزایده-دستگاه-بدنسازی-14-کاره--'>مزایده دستگاه بدنسازی 14 کاره... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه بدنسازی 14 کاره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942319/مزایده-واحد-طبقه-چهارم-ساختمان-نوساز-بصورت-نیمه-تمام'>مزایده واحد طبقه چهارم ساختمان نوساز بصورت نیمه تمام  / مزایده,مزایده واحد طبقه چهارم ساختمان نوساز بصورت نیمه تمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942427/مناقصه-عملیات-نظافت-معابر-جمع-آوری-و-حمل-زباله-و---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نظافت معابر، جمع آوری و حمل زباله و... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نظافت معابر، جمع آوری و حمل زباله و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941918/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیت های حفظ و نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت های حفظ و نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942327/تمدید-فراخوان-مناقصه-خرید-سیم-آلومینیم-96-7-4'>تمدید فراخوان مناقصه خرید سیم آلومینیم 96.7.4 / تمدید فراخوان مناقصه , تمدید فراخوان مناقصه خرید سیم آلومینیم 96.7.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942275/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-خدمات-فنی-چاه-ها-و-دکل-های-تعمیراتی-مدیریت---نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت خدمات فنی چاه ها و دکل های تعمیراتی مدیریت ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی جهت خدمات فنی چاه ها و دکل های تعمیراتی مدیریت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942447/مناقصه-انجام-عملیات-اجرای-فونداسیون-های-خط-132-ولت'>مناقصه انجام عملیات اجرای فونداسیون های خط 132 ولت / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه انجام عملیات اجرای فونداسیون های خط 132 ولت  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942415/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی--اپراتوری-(هدایت-)-20-نفر-راننده-پایه-یک'>مناقصه  انجام خدمات خودرویی / اپراتوری (هدایت ) 20 نفر راننده پایه یک / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات خودرویی / اپراتوری (هدایت ) 20 نفر راننده پایه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942512/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-191-310متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور 191.310متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور 191.310متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942331/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-روزمره-واحد-تعمیرات-ساختمان-بازبین-ها-و-یخ-سازی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات روزمره واحد تعمیرات ساختمان، بازبین ها و یخ سازی / فراخوان مناقصه ,  فراخوان مناقصه انجام خدمات روزمره واحد تعمیرات ساختمان، بازبین ها و یخ سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942389/مناقصه-خرید-گاردریل-دوموج-با-پایه-و-متعلقات-مربوطه-و--'>مناقصه خرید گاردریل دوموج با پایه و متعلقات مربوطه و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید گاردریل دوموج با پایه و متعلقات مربوطه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941922/مزایده-تعداد-8-دستگاه-خودرو-سواری-و-یک-دستگاه-وانت-پیکان-دو-کابین'>مزایده تعداد 8 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت پیکان دو کابین / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 8 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت پیکان دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942328/مزایده-عمومی-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-1395--مرحله-دوم'>مزایده عمومی یک دستگاه پژو پارس مدل 1395... مرحله دوم / مزایده , مزایده عمومی یک دستگاه پژو پارس مدل 1395... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942274/تجدید-مناقصه-انجام-کارهای-عمرانی-متفرقه---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام کارهای عمرانی متفرقه ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام کارهای عمرانی متفرقه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942343/مناقصه-صفافی-و-بارگیری'>مناقصه صفافی و بارگیری  / مناقصه ,مناقصه صفافی و بارگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942356/تجدید-مزایده-احداث-و-بهره-برداری-از-دو-سازه-تبلیغاتی-بیلبورد'>تجدید مزایده احداث و بهره برداری از دو سازه تبلیغاتی بیلبورد / تجدید مزایده,تجدید مزایده احداث و بهره برداری از دو سازه تبلیغاتی بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942341/مناقصه-بهسازی-و-ساماندهی-معابر-سطح-شهر-پاوه-و--'>مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر پاوه و... / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر پاوه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942391/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-(هدایت)-80-نفر-راننده-پایه-یک'>فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت) 80 نفر راننده پایه یک  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت) 80 نفر راننده پایه یک  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942282/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-ماشین-آلات-ضایعاتی-نوبت-دوم-96-7-4'>مزایده  فروش آهن آلات و ماشین آلات ضایعاتی نوبت دوم 96.7.4 / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش آهن آلات و ماشین آلات ضایعاتی نوبت دوم  96.7.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942358/مناقصه-لوله-گذاری-فاضلاب-دیزیچه-مبارکه'>مناقصه لوله گذاری فاضلاب دیزیچه مبارکه  / مناقصه , مناقصه لوله گذاری فاضلاب دیزیچه مبارکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942395/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-از-کشتارگاه'>مزایده امتیاز بهره برداری از کشتارگاه  / آگهی مزایده , مزایده امتیاز بهره برداری از کشتارگاه مرحله اول چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941931/مناقصه-خرید-و-تحویل-شامل-بارگیری-و-حمل-تعداد-12-دستگاه-الکتروموتور-عمودی-هالو-شفت'>مناقصه خرید و تحویل شامل بارگیری و حمل تعداد 12 دستگاه الکتروموتور عمودی هالو شفت / آگهی مناقصه، مناقصه خرید و تحویل شامل بارگیری و حمل تعداد 12 دستگاه الکتروموتور عمودی هالو شفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942351/مزایده-غرفه-سفره-خانه-سنتی'>مزایده غرفه سفره خانه سنتی  / مزایده ,مزایده غرفه سفره خانه سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942393/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-212-05متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 212.05متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 212.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942323/مزایده-یک-دستگاه-P-V-C-از-نوع-برنت-مدل-1220---نوبت-سوم'>مزایده یک دستگاه P.V.C از نوع برنت مدل 1220 ... نوبت سوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه P.V.C از نوع برنت مدل 1220 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942365/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات  / مزایده ,مزایده واگذاری املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942360/مناقصه-واگذاری-بررسی-اسناد-مالی'>مناقصه واگذاری بررسی اسناد مالی / مناقصه واگذاری بررسی اسناد مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942367/مناقصه-عملیات-حمل-سنگ-آهک'>مناقصه عملیات حمل سنگ آهک  / مناقصه , مناقصه عملیات حمل سنگ آهک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942372/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942384/مزایده-اجاره-محل-پارکینگ-خیابان-بوعلی'>مزایده اجاره محل پارکینگ خیابان بوعلی / مزایده اجاره محل پارکینگ خیابان بوعلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942334/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر .... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942336/مزایده-حق-بهره-برداری-از-جایگاه-cng-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده حق بهره برداری از جایگاه cng نوبت اول چاپ دوم / مزایده ,مزایده حق بهره برداری از جایگاه cng نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942353/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه'>مزایده واگذاری یک باب غرفه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک باب غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942504/مزایده-ششدانگ-اعیانی-کاشانه-طبقه-چهارم'>مزایده ششدانگ اعیانی کاشانه طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی کاشانه طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942394/مزایده-یک-دستگاه-میکسر-به-رنگ-سفید-و-آبی'>مزایده یک دستگاه میکسر به رنگ سفید و آبی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه میکسر به رنگ سفید و آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942421/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-4-فرعی-بخش-هشت-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 4 فرعی بخش هشت نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 4 فرعی بخش هشت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942535/مزایده-تعداد-معدودی-از-زمینهای-تجاری'>مزایده تعداد معدودی از زمینهای تجاری / مزایده,مزایده تعداد معدودی از زمینهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942543/مزایده-زمین-بخش-هشت-یزد'>مزایده زمین بخش هشت یزد / مزایده,مزایده زمین بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941909/مزایده-فروش-کولرهای-گازی-پنجره-ای-و-اسپیلت-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده فروش کولرهای گازی پنجره ای و اسپیلت مستعمل - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کولرهای گازی پنجره ای و اسپیلت مستعمل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942406/مزایده-4-53-دانگ-از-زمین-تجاری-نوبت-اول'>مزایده 4.53 دانگ از زمین تجاری نوبت اول  / مزایده,مزایده 4.53 دانگ از زمین تجاری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942403/مزایده-واحد-منزل-مسکونی-ویلایی-مساحت-زمین-1100متر'>مزایده واحد منزل مسکونی ویلایی مساحت زمین 1100متر / مزایده,مزایده واحد منزل مسکونی ویلایی مساحت زمین 1100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942439/مزایده-ملک-عرصه-165متر'>مزایده ملک عرصه 165متر / مزایده,مزایده ملک عرصه 165متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942375/مزایده-کمپرسور-350-لیتری-ایستاده--دستگاه-شارژ-گاز-کولر-ISC-و--'>مزایده کمپرسور 350 لیتری ایستاده - دستگاه شارژ گاز کولر ISC و ... / آگهی مزایده, مزایده کمپرسور 350 لیتری ایستاده - دستگاه شارژ گاز کولر ISC و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942388/مزایده-فروش-2500000-(دو-میلیون-و-پانصد-هزار)-لیتر-نفتگاز-D2-ایران'>مزایده فروش 2500000 (دو میلیون و پانصد هزار)  لیتر نفتگاز D2 ایران / مزایده, مزایده فروش 2500000 (دو میلیون و پانصد هزار)  لیتر نفتگاز D2 ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942437/مزایده-ملک-مشاعی-عرصه-و-اعیان-250متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاعی عرصه و اعیان 250متر نوبت دوم  / مزایده ملک مشاعی عرصه و اعیان 250متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942374/اگهی-پذیرش-متقاضی-جهت-مجتمع-گلخانه-ای-شهرستان-فردوس-نوبت-دوم'>اگهی پذیرش متقاضی جهت مجتمع گلخانه ای شهرستان فردوس  نوبت دوم  / آگهی پذیرش ،اگهی پذیرش متقاضی جهت مجتمع گلخانه ای شهرستان فردوس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942380/اگهی-پذیرش-متقاضی-جهت-مجتمع-گلخانه-ای-شهرستان-سرایان'>اگهی پذیرش متقاضی جهت مجتمع گلخانه ای شهرستان سرایان  / آگهی پذیرش ،اگهی پذیرش متقاضی جهت مجتمع گلخانه ای شهرستان سرایان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942383/مزایده-فروش-اراضی-با-کاربری-های-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش اراضی با کاربری های تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش اراضی با کاربری های تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941913/فراخوان-احداث-پست-63-20-کیلوولت'>فراخوان احداث پست 63/20 کیلوولت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان احداث پست 63/20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942487/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-12-15مترمربع'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 12.15مترمربع  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 12.15مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942479/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-13-هزار-و-پانصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 13 هزار و پانصد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 13 هزار و پانصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942398/مزایده-جرثقیل-کارگاهی--تابلو-کنتور--بدنه-تابلو-کنتور'>مزایده جرثقیل کارگاهی ، تابلو کنتور ، بدنه تابلو کنتور / مزایده,مزایده جرثقیل کارگاهی ، تابلو کنتور ، بدنه تابلو کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942392/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی / مناقصه ,مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942476/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-بیست-و-یک-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت بیست و یک متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت بیست و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942490/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-قدمت-25-سال'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی قدمت 25 سال / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942368/مناقصه-اتوریکلوزر-هوایی-خلا-سه-فاز-در-شبکه-های-هوایی-20-کیلوولت---نوبت-دوم'>مناقصه اتوریکلوزر هوایی خلا سه فاز در شبکه های هوایی 20 کیلوولت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی ، مناقصه اتوریکلوزر هوایی خلا سه فاز در شبکه های هوایی 20 کیلوولت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941906/مناقصه-پروژه-اخذ-خدمات-جنبی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اخذ خدمات جنبی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اخذ خدمات جنبی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942461/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-120-48متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 120.48متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 120.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942420/مزایده-اجاره-دو-باب-سالن-ورزشی'>مزایده اجاره دو باب سالن ورزشی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره دو باب سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942342/مزایده-فروش-13-عدد-تک-کت-مردانه-پشمی-و-30-عدد-پالتوی-مردانه-سانتانا'>مزایده فروش 13 عدد تک کت مردانه پشمی و 30 عدد پالتوی مردانه سانتانا  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش 13 عدد تک کت مردانه پشمی و 30 عدد پالتوی مردانه سانتانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942466/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-پلاک-ثبتی-1-1567-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 1/1567 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 1/1567 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942433/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-1756-81متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 1756.81متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 1756.81متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942554/مزایده-یکباب-خانه-با-سند-عادی-153متر'>مزایده یکباب خانه با سند عادی 153متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه با سند عادی 153متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942357/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-خودروی-سواری--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده تعداد دو دستگاه خودروی سواری - مرحله دوم نوبت دوم  / مزایده ، مزایده تعداد دو دستگاه خودروی سواری - مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942434/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه اجرای پروژه های آسفالت راههای روستایی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه های آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941915/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-آلارم-و-سرریز-مخازن'>مناقصه  انجام عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942410/مناقصه-خرید-کیف-بهداشتی-بیماران'>مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران  / مناقصه , مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942411/مزایده-ششدانگ-واحد-کارخانه-تولید-ابر-و-اسفنج'>مزایده ششدانگ واحد کارخانه تولید ابر و اسفنج / مزایده,مزایده ششدانگ واحد کارخانه تولید ابر و اسفنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942401/مزایده-دستگاه-46-متری-تولید-ابر-و-اسفنج--'>مزایده دستگاه 46 متری تولید ابر و اسفنج... / آگهی مزایده، مزایده دستگاه 46 متری تولید ابر و اسفنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942416/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان  / مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942451/مزایده-آپارتمان-شصت-و-پنج-متر'>مزایده آپارتمان شصت و پنج متر / مزایده,مزایده آپارتمان شصت و پنج متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942386/مزایده-168-تن-سویای-پلیت-آرژانتین'>مزایده 168 تن سویای پلیت آرژانتین / آگهی مزایده، مزایده 168 تن سویای پلیت آرژانتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942551/مزایده-فروش-نه-قطعه-زمین-مرحله-دوم-96-7-3'>مزایده فروش نه قطعه زمین مرحله دوم 96.7.3 / مزایده,مزایده فروش نه قطعه زمین مرحله دوم 96.7.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942377/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-نگه-داری-از-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری بهره برداری و نگه داری از جایگاه CNG  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری و نگه داری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942426/مزایده-لوازم-و-تجهیزات-اداری'>مزایده لوازم و تجهیزات اداری   / مزایده لوازم و تجهیزات اداری شامل میز ، کمد ، صندلی ، رک فلزی و پیشخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941911/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی, مزایده  بهره برداری از جایگاه cng -مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942565/مزایده-فروش-قطعات-املاک-نوبت-سوم'>مزایده فروش قطعات املاک نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش قطعات املاک نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942517/مزایده-ششدانگ-پلاک-55-فرعی-بخش-سه-ارومیه'>مزایده ششدانگ پلاک 55 فرعی بخش سه ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 55 فرعی بخش سه ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942418/مزایده-2-سهم-از-9-سهم-مشاع-از-یکباب-خانه-به-پلاک-ثبتی-218-فرعی'>مزایده 2 سهم از 9 سهم مشاع از یکباب خانه به پلاک ثبتی 218 فرعی / مزایده,مزایده 2 سهم از 9 سهم مشاع از یکباب خانه به پلاک ثبتی 218 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942404/مزایده-آهن-آلات-سبک---'>مزایده آهن آلات سبک ....  / آگهی مزایده عمومی ,  مزایده آهن آلات سبک .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942381/مزایده-محل-استقرار-یک-دستگاه-کف-گرد-واقع-در-پارک-ملت--'>مزایده محل استقرار یک دستگاه کف گرد واقع در پارک ملت ...  / آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج , مزایده محل استقرار یک دستگاه کف گرد واقع در پارک ملت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942379/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-با-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده یک دستگاه سواری پراید با رنگ سفید روغنی / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید با رنگ سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942524/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-2939-9979-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره پلاک 2939/9979 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 2939/9979 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942396/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی / آگهی مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942407/مزایده-یک-باب-واحد-ساختمانی'>مزایده یک باب واحد ساختمانی  / آگهی مزایده,مزایده  یک باب واحد ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941923/مزایده-چاه-عمیق--'>مزایده چاه عمیق... / مزایده, مزایده چاه عمیق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942412/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی / آگهی مزایده,مزایده  یک قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942457/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-240-و-253متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 240 و 253متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 240 و 253متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941925/فراخوان-تامین-خدمات-و-تجهیزات-سرچاهی'>فراخوان تامین خدمات و تجهیزات سرچاهی  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تامین خدمات و تجهیزات سرچاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941987/تجدید-مناقصه-خرید-و-تحویل-شیر-خط-فلنجی-داکتیل--'>تجدید مناقصه خرید و تحویل شیر خط فلنجی داکتیل... / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید و تحویل شیر خط فلنجی داکتیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941907/مناقصه-تامین-مالی-و-اجرا-و-نصب-و-جاری-سازی-انشعابات-فاضلاب-و--نوبت-دوم'>مناقصه تامین مالی و اجرا و نصب و جاری سازی انشعابات فاضلاب و...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین مالی و اجرا و نصب و جاری سازی انشعابات فاضلاب و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942419/مناقصه-خرید-کابل-آرمودار'>مناقصه خرید کابل آرمودار / مناقصه ,مناقصه خرید کابل آرمودار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942475/مناقصه-خدمات-تدوین-مطالعات-طرح-جامع-توسط-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه خدمات تدوین مطالعات طرح جامع توسط شبکه های توزیع نیروی برق / مناقصه ,مناقصه خدمات تدوین مطالعات طرح جامع توسط شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942156/فراخوان-فعالیت-های-سواد-آموزشی'>فراخوان فعالیت های سواد آموزشی / فراخوان فعالیت های سواد آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942237/مزایده-سه-قطعه-زمین-آبی-زار-و-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده سه قطعه زمین آبی زار و مسکونی مرحله دوم  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین آبی زار و مسکونی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942610/نخستین-همایش-ملی-کرمانشاه-و-زندگی-شهری'>نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری / نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942596/نخستین-همایش-ملی-نشانه-شناسی-فرهنگ--هنر-و-ادبیات'>نخستین همایش ملی نشانه شناسی فرهنگ ، هنر و ادبیات / نخستین همایش ملی نشانه شناسی فرهنگ ، هنر و ادبیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942639/سمینار-کمومتریکس-ایران'>سمینار کمومتریکس ایران / سمینار کمومتریکس ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942602/سومین-همایش-ملی-پدافند-غیر-عامل'>سومین همایش ملی پدافند غیر عامل / سومین همایش ملی پدافند غیر عامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942632/پانزدهمین-همایش-علوم-دارویی-ایران'>پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران  / پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942538/سومین-همایش-ملی-دام-و-طیور-شمال-کشور'>سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور / سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942607/نهمین-همایش-ملی-ریاضی-دانشگاه-پیام-نور'>نهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور  / نهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942624/اولین-همایش-ملی-علوم-ورزشی'>اولین همایش ملی علوم ورزشی / اولین همایش ملی علوم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942181/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-عرصه-250متر'>اصلاحیه مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی عرصه 250متر / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی عرصه 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942430/چهاردهمین-همایش-سراسری-سم-شناسی-ایران'>چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران / چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942400/همایش-چالش-ها-و-فرصت-های-فناوری-اطلاعات-در-آموزش'>همایش چالش ها و فرصت های فناوری اطلاعات در آموزش / همایش چالش ها و فرصت های فناوری اطلاعات در آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942571/همایش-واکاوی-قرائت-های-افراطی-در-دین'>همایش واکاوی قرائت های افراطی در دین / همایش واکاوی قرائت های افراطی در دین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942405/اولین-همایش-ملی-زن--خانواده-و-سلامت'>اولین همایش ملی زن ، خانواده و سلامت / اولین همایش ملی زن ، خانواده و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942521/همایش-ورزش--آموزش-و-سلامت'>همایش ورزش ، آموزش و سلامت / همایش ورزش ، آموزش و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942588/دومین-همایش-ملی-مسکن'>دومین همایش ملی مسکن  / دومین همایش ملی مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942190/اگهی-مزایده-سواری-زانتیا'>اگهی مزایده سواری زانتیا  / اگهی مزایده , مزایده سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942663/اولین-کنگره-سالیانه-بین-المللی-عمران-معماری-و-مطالعات-شهری'>اولین کنگره سالیانه بین المللی عمران ،معماری و مطالعات شهری / اولین کنگره سالیانه بین المللی عمران ،معماری و مطالعات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942666/چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-علوم-انسانی-و-آموزش-و-پرورش'>چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش / چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942673/سومین-کنفرانس-ملی-شهر-سایبری'>سومین کنفرانس ملی شهر سایبری  / سومین کنفرانس ملی شهر سایبری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942560/دومین-کنفرانس-بین-المللی-نوآوری-و-تحقیق-در-علوم-انسانی-مدیریت'>دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت / دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942567/دومین-همایش-بین-المللی-افق-های-نوین'>دومین همایش بین المللی افق های نوین / دومین همایش بین المللی افق های نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942500/دومین-کنفرانس-ملی-نوآوری-و-تحقیق-درعلوم-تربیتی--مدیریت-و-روانشناسی'>دومین کنفرانس ملی نوآوری و  تحقیق درعلوم تربیتی ، مدیریت و روانشناسی  / دومین کنفرانس ملی نوآوری و  تحقیق درعلوم تربیتی ، مدیریت و روانشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942460/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-فومینگ-کولینگ-چهار-دستگاه-از-مخازن-انبار-نفت'>تجدید مناقصه اجرای سیستم فومینگ کولینگ چهار دستگاه از مخازن انبار نفت  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه اجرای سیستم فومینگ کولینگ چهار دستگاه از مخازن انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942231/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942423/فراخوان-6-قلم-ادوات-ابزار-دقیق-سیستم-آتش-نشانی'>فراخوان 6 قلم ادوات ابزار دقیق سیستم آتش نشانی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ا,فراخوان 6 قلم ادوات ابزار دقیق سیستم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942408/ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-چکش-تخریب--قلم-های-مخصوص--'>ارزیابی کیفی تامین کنندگان چکش تخریب - قلم های مخصوص .. / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی تامین کنندگان چکش تخریب - قلم های مخصوص ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942531/فراخوان-مناقصه-FOXBORO-PNEUMATIC-D-P-CELL-TRANSMITTERS--'>فراخوان مناقصه FOXBORO: PNEUMATIC D/P CELL TRANSMITTERS... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه FOXBORO: PNEUMATIC D/P CELL TRANSMITTERS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942555/استعلام-خرید-2-عدد-ری-هیتر'>استعلام خرید 2 عدد ری هیتر / استعلام, استعلام خرید 2 عدد ری هیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942179/مزایده-فروش-تعدادی-از-اتومبیل-های-قابل-شماره-گذاری-96-7-4'>مزایده فروش تعدادی از اتومبیل های قابل شماره گذاری 96/7/4 / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از اتومبیل های قابل شماره گذاری 96/7/4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942402/استعلام-سیم-مسی-افشان-سبزوزرد'>استعلام سیم مسی افشان سبزوزرد   / استعلام سیم مسی افشان سبزوزرد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942409/استعلام-۶-ردیف-اتصالات'>استعلام ۶ ردیف اتصالات / استعلام,استعلام ۶ ردیف اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942413/استعلام-زانو-جوشی'>استعلام زانو جوشی  / استعلام,استعلام زانو جوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942422/استعلام-پیچ-جوب-بری'>استعلام پیچ جوب بری  / استعلام, استعلام پیچ جوب بری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942414/استعلام-addinol-ساخت-شرکت-addiflon-oxs-400-گریس'>استعلام  addinol  ساخت شرکت  addiflon oxs 400 گریس  / استعلام, استعلام  addinol  ساخت شرکت  addiflon oxs 400 گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942519/استعلام-TUBE-BUNDEL--'>استعلام TUBE BUNDEL....  / استعلام TUBE BUNDEL.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942527/استعلام-قطعات-یدکی-گیربکس---'>استعلام قطعات یدکی گیربکس ....  / استعلام قطعات یدکی گیربکس .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942654/مناقصه-شیلنگ-آتش-نشانی-و--'>مناقصه شیلنگ آتش نشانی و ... / مناقصه , مناقصه شیلنگ آتش نشانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942442/فراخوان-تهیه-طبخ-توزیع-غذا-و-خدمات-اتاقداری-در-مهمانسرای-سیاهمکان'>فراخوان تهیه ،طبخ ،توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای سیاهمکان / فراخوان تهیه ،طبخ ،توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای سیاهمکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942432/ارزیابی-كیفی-ایمن-سازی-خطوط-لوله-12-اینچ-نفت-خروجی-مجموعه'>ارزیابی كیفی ایمن سازی خطوط لوله 12 اینچ نفت خروجی مجموعه  / ارزیابی كیفی،ارزیابی كیفی ایمن سازی خطوط لوله 12 اینچ نفت خروجی مجموعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942424/ارزیابی-كیفی-مربوط-به-كارهای-باقی-مانده-ساختمان-اداری-و-كارگاه-تعمیرات'>ارزیابی كیفی مربوط به كارهای باقی مانده ساختمان اداری و كارگاه تعمیرات / ارزیابی كیفی،ارزیابی كیفی مربوط به كارهای باقی مانده ساختمان اداری و كارگاه تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942541/فراخوان-مناقصه-خدمات-تنظیفات-محوطه-های-کارگاهی--پنجرگیری-و--'>فراخوان مناقصه خدمات تنظیفات محوطه های کارگاهی ، پنجرگیری و....   / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات تنظیفات محوطه های کارگاهی ، پنجرگیری و....  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942516/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-پشتیبانی'>فراخوان مناقصه امور خدماتی پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه امور خدماتی پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942563/مناقصه-ساخت-بوش-تراتل-ولو-توربین'>مناقصه ساخت بوش تراتل ولو توربین  / مناقصه, مناقصه ساخت بوش تراتل ولو توربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942486/مناقصه-خرید-ماژول-گاز-مایع'>مناقصه خرید ماژول گاز مایع / مناقصه, مناقصه خرید ماژول گاز مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942458/مناقصه-خرید-قطعات-پمپ-پرایمر-آتش-نشانی-آذر-خودرو'>مناقصه خرید قطعات پمپ پرایمر آتش نشانی آذر خودرو  / مناقصه, مناقصه خرید قطعات پمپ پرایمر آتش نشانی آذر خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942193/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-هیوندایی-ازرا-مدل-2010-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری هیوندایی ازرا مدل 2010 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری هیوندایی ازرا مدل 2010 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/942477/مناقصه-خرید-دستگاه-اندازه-گیری-PH--COND'>مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری PH , COND / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری PH , COND</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : چهارشنبه 8 آذر 1396 ساعت: 11:29