اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.3 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941370/مناقصه-واگذاری-ارسال-... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.3 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941370/مناقصه-واگذاری-ارسال-انبوه-پیامک'>مناقصه واگذاری ارسال انبوه پیامک  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری ارسال انبوه پیامک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941596/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای روکش آسفالت  / مناقصه ,مناقصه اجرای روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941419/مناقصه-تامین-غذای-بیماران-و-کارکنان'>مناقصه تامین غذای بیماران و کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین غذای بیماران و کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941454/اگهی-مناقصه-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی--الکتریکی'>اگهی مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی - الکتریکی / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی - الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941388/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-نرم-افزارهای-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی نرم افزارهای مورد نیاز - نوبت دوم  / تجدید فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی نرم افزارهای مورد نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941391/مناقصه-احداث-مدرسه-9-کلاسه-موسی-شریفی-اطاقور--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 9 کلاسه موسی شریفی اطاقور ...نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 9 کلاسه موسی شریفی اطاقور ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941398/مزایده-فروش-بخشی-سهام-96-7-03'>مزایده فروش بخشی سهام 96.7.03 / مزایده,مزایده فروش بخشی سهام 96.7.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941420/اگهی-مزایده-سنگ-تراورتن'>اگهی مزایده سنگ تراورتن  / اگهی مزایده, مزایده سنگ تراورتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941411/اگهی-مزایده-دستگاه-cng'>اگهی مزایده دستگاه cng  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه cng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941357/مناقصه-عملیات-حمل-و-تخلیه-25-میلیون-لیتر'>مناقصه عملیات حمل و تخلیه 25 میلیون لیتر  / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات حمل و تخلیه 25 میلیون لیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941421/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941407/مناقصه-برون-سپاری-نگهبانی-و-حفظ-و-حراست-از-مخازن--تاسیسات--تصفیه-خانه-ها--'>مناقصه برون سپاری نگهبانی و حفظ و حراست از مخازن ، تاسیسات ، تصفیه خانه ها ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برون سپاری نگهبانی و حفظ و حراست از مخازن ، تاسیسات ، تصفیه خانه ها ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941130/مناقصه-خرید-P-F-MASONEILAN--نوبت-دوم'>مناقصه خرید P/F MASONEILAN  - نوبت دوم   / مناقصه, مناقصه خرید P/F MASONEILAN  - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941186/فراخوان-بازسازی-خودروی-آتش-نشانی-volvo-f12'>فراخوان بازسازی خودروی آتش نشانی volvo-f12    / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان بازسازی خودروی آتش نشانی volvo-f12   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941178/تجدید-فراخوان-مناقصه-بازسازی-و-تعمیر-اساسی-کولینگ-تاور'>تجدید فراخوان مناقصه بازسازی و تعمیر اساسی کولینگ تاور  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه بازسازی و تعمیر اساسی کولینگ تاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941133/مناقصه-تامین-ملزومات-چوبی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین ملزومات چوبی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین ملزومات چوبی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941141/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-سفت-کاری--نازک-کاری--تاسیسات-برقی-و--'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل سفت کاری ، نازک کاری ، تاسیسات برقی و.... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه تکمیل سفت کاری ، نازک کاری ، تاسیسات برقی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941363/مناقصه-اجرا-و-تکمیل-عملیات-ساختمان-های-صنعتی-و-غیر-صنعتی'>مناقصه اجرا و تکمیل عملیات ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی  / مناقصه , مناقصه اجرا و تکمیل عملیات ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941136/فراخوان-خرید-لوله-های-فولادی-به-قطر-1500-میلیمتر--نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله های فولادی به قطر 1500 میلیمتر - نوبت دوم  / فراخوان عمومی، فراخوان خرید لوله های فولادی به قطر 1500 میلیمتر -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941150/مناقصه-کنترل-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پردیس'>مناقصه کنترل و حفظ و نگهداری فضای سبز پردیس  / مناقصه عمومی, مناقصه کنترل و حفظ و نگهداری فضای سبز پردیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941154/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-سیم-پیچی-و-تعمیر-الکتروموتورهای-LV'>تجدید مناقصه انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV   / آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941161/تجدید-مناقصه-خرید-200-تن-سیمان-پاشیدنی-ضد-اسید-سولفوریک-و---'>تجدید مناقصه خرید 200 تن سیمان پاشیدنی ضد اسید سولفوریک و ....   / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید 200 تن سیمان پاشیدنی ضد اسید سولفوریک و ....  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941171/مناقصه-انجام-خدمات-حسابداری-نواحی-4-گانه-و---'>مناقصه انجام خدمات حسابداری نواحی 4 گانه و ....  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حسابداری نواحی 4 گانه و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941149/مزایده-دو-دستگاه-جوش-کام-الکتریک--'>مزایده دو دستگاه جوش کام الکتریک... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دو دستگاه جوش کام الکتریک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941158/مزایده-2500-کیلوگرم-پلت-کوکتل-چهار-رنگ'>مزایده 2500 کیلوگرم پلت کوکتل چهار رنگ / آگهی فروش اموال، مزایده 2500 کیلوگرم پلت کوکتل چهار رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941153/مزایده-خودرو-سواری-پژو'>مزایده خودرو سواری پژو   / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پژو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941433/فراخوان-نمایشگاه-بین-المللی-صنعت-هوایی--'>فراخوان نمایشگاه بین المللی صنعت هوایی ... / فراخوان, فراخوان نمایشگاه بین المللی صنعت هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941168/مزایده-کولر-آبی--یخچال-و-فریزر--'>مزایده کولر آبی - یخچال و فریزر... / آگهی فروش اموال، مزایده کولر آبی - یخچال و فریزر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941131/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-38-94متر'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 38.94متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 38.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941164/مزایده-دستگاه-سیلندر-تراش-و-صفحه-تراش--'>مزایده دستگاه سیلندر تراش و صفحه تراش... / آگهی مزایده، مزایده دستگاه سیلندر تراش و صفحه تراش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941144/ارزیابی-کیفی-خدمات-مشاوره-استقرار-آزمایشگاه-محلی-برای-کنترل-کیفیت-و----نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خدمات مشاوره استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت و ... - نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مشاور , ارزیابی کیفی خدمات مشاوره استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941184/مناقصه-بلوز-و-شلوار-استتار-تفنگداران-و-تکاوران'>مناقصه بلوز و شلوار استتار تفنگداران و تکاوران / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه بلوز و شلوار استتار تفنگداران و تکاوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941188/مزایده-واگذاری-جایگاه-های-CNG-شماره-یک-و-دو-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه های CNG شماره یک و دو نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری جایگاه های CNG شماره یک و دو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941627/اصلاحیه-آگهی-مناقصه-عمومی-آسفالت-ریزی-سطح-معابر-و-خیابان-های-روستا'>اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی آسفالت ریزی سطح معابر و خیابان های روستا / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه  آسفالت ریزی سطح معابر و خیابان های روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941169/فراخوان-مناقصه-عملیات-حفر-و-کف-شکنی-چاههای-آبشرب-به-روش-دستی'> فراخوان مناقصه عملیات حفر و کف شکنی چاههای آبشرب به روش دستی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه عملیات حفر و کف شکنی چاههای آبشرب به روش دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941156/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-ای-مرحله-سوم---نوبت-دوم'>استعلام انجام خدمات مشاوره ای مرحله سوم ... نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام انجام خدمات مشاوره ای مرحله سوم ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941129/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده-96-7-3'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده 96.7.3 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده  96.7.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941127/استعلام-پروژه-تعمیرات-اساسی-منجر-به-20PM-واحد-از-منازل-سبز-نوبت-دوم'>استعلام پروژه تعمیرات اساسی منجر به 20PM واحد از منازل سبز نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, استعلام پروژه تعمیرات اساسی منجر به 20PM واحد از منازل سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941145/مناقصه-خرید-دوغ-250-سی-سی----'>مناقصه خرید دوغ 250 سی سی ....... / مناقصه , مناقصه خرید دوغ 250 سی سی .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941139/مزایده-اجاره-2-دستگاه-کانکس-جهت-فروش-میوه'>مزایده  اجاره 2 دستگاه کانکس جهت فروش میوه  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  اجاره 2 دستگاه کانکس جهت فروش میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941152/مناقصه-رفت-و-روب-جمع-آوری-و-حمل-زباله-به-صورت-مکانیزه'>مناقصه رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله به صورت مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله به صورت مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941121/مناقصه-پروژه-تامین-آب-آشامیدنی-و--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تامین آب آشامیدنی و ...نوبت دوم  / فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار, مناقصه پروژه تامین آب آشامیدنی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941124/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941138/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سبک-و-سنگین-مازاد'>مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین مازاد / مزایده، مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941128/مناقصه-​ترمیم-و-همسطح-سازی-معابر--'>مناقصه ​ترمیم و همسطح سازی معابر... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ​ترمیم و همسطح سازی معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941122/مناقصه-تکمیل-جداول-و-زیرسازی-و-آسفالت-جاده-و----نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل جداول و زیرسازی و آسفالت جاده و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جداول و زیرسازی و آسفالت جاده و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941125/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-ملک-مساحت-عرصه-837-63متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب ساختمان ملک مساحت عرصه 837.63متر نوبت دوم  / مزایده فروش یکباب ساختمان ملک مساحت عرصه 837.63متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941346/مناقصه-احداث-و-بازپیرایی-بوستانهای-سطح-منطقه--'>مناقصه احداث و بازپیرایی بوستانهای سطح منطقه ... / مناقصه , مناقصه احداث و بازپیرایی بوستانهای سطح منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941123/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.82متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941190/مناقصه-تعریض-ابنیه-فنی-و-عملیات-خاکی-و--'>مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941170/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار-احداث-و-نصب-دستگاه-پردازش-پسماندهای-شهری'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار احداث و نصب دستگاه پردازش پسماندهای شهری / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار احداث و نصب دستگاه پردازش پسماندهای شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941282/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941285/مزایده-منزل-مسکونی-یکباب-خانه-مساحت-45-60متر'>مزایده منزل مسکونی یکباب خانه مساحت 45.60متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی یکباب خانه مساحت 45.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941196/مزایده-فروش-وانت-نیسان-مدل-79'>مزایده فروش وانت نیسان مدل 79  / مزایده , مزایده فروش وانت نیسان مدل 79 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941289/مزایده-4-قطعه-زمین-دیمزار-باغ-گردو-و-بادام-و-انگور'>مزایده 4 قطعه زمین دیمزار .باغ گردو و بادام و انگور  / مزایده,ممزایده 4 قطعه زمین دیمزار .باغ گردو و بادام و انگور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941235/مزایده-یک-دستگاه-فتوکپی--'>مزایده یک دستگاه فتوکپی... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه فتوکپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941220/مزایده-ششدانگ-عرصه-ملکی-مساحت-695متر'>مزایده ششدانگ عرصه ملکی مساحت 695متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه ملکی مساحت 695متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941206/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'> مزایده اجاره یکباب مغازه تجاری تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب مغازه تجاری تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941216/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-341-از-بیست-و-شش-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 341 از بیست و شش اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 341 از بیست و شش اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941203/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-اتفاقات-و-تعمیرات-در-محدوده-اتفاقات--'>مناقصه واگذاری فعالیت های اتفاقات و تعمیرات در محدوده اتفاقات ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های اتفاقات و تعمیرات در محدوده اتفاقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941163/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-پشتیبانی-انواع-الکتروپمپ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر و پشتیبانی انواع الکتروپمپ نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر و پشتیبانی انواع الکتروپمپ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941340/مزایده-حق-بهره-برداری-مجموعه-آموزشی-فرهنگی-و-ورزشی-شهید-گرکانی'>مزایده حق بهره برداری مجموعه آموزشی، فرهنگی و ورزشی شهید گرکانی  / آگهی فراخوان مزایده,مزایده حق بهره برداری مجموعه آموزشی، فرهنگی و ورزشی شهید گرکانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941166/فراخوان-طراحی--ساخت-و-بهره-برداری-پروژه-پارکینگ-مسطح-سیتادیوم'>فراخوان طراحی ، ساخت و بهره برداری پروژه پارکینگ مسطح سیتادیوم  / فراخوان, فراخوان طراحی ، ساخت و بهره برداری پروژه پارکینگ مسطح سیتادیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941159/مزایده-تعداد-23-رول-نمد-مخصوص-تولید-تشک'>مزایده تعداد 23 رول نمد مخصوص تولید تشک  / مزایده ، مزایده تعداد 23 رول نمد مخصوص تولید تشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941167/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-کلی-عرصه-صد-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت کلی عرصه صد متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت کلی عرصه صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941165/مزایده-پلاکهای-ثبتی-7061-1-و-526-4-6-و-1070-4-اصلی'>مزایده پلاکهای ثبتی 7061/1 و 526/4/6 و 1070/4 اصلی  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 7061/1 و 526/4/6 و 1070/4 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941353/مزایده-واگذاری-پلاک-ثبتی-کاربری-تجاری-عرصه-1195-58متر'>مزایده واگذاری پلاک ثبتی کاربری تجاری عرصه 1195.58متر / مزایده,مزایده واگذاری پلاک ثبتی کاربری تجاری عرصه 1195.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941313/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی---'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی  ... / تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941160/مزایده-ملک-کاربری-گاوداری-شیری'>مزایده ملک کاربری گاوداری شیری  / مزایده,مزایده ملک کاربری گاوداری شیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941162/مزایده-فروش-یک-واحد-انبار'>مزایده فروش یک واحد انبار  / مزایده,مزایده فروش یک واحد انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941358/مزایده-آپارتمان-مساحت-87-39متر'>مزایده آپارتمان مساحت 87.39متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 87.39متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941331/مناقصه-خرید-مقدار-15170-متر-لوله-پلی-اتیلن-آب'>مناقصه خرید مقدار 15170 متر لوله پلی اتیلن آب  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید مقدار 15170 متر لوله پلی اتیلن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941308/مزایده-سواری-سیستم-رانا-تیپ-TU5'>مزایده  سواری سیستم رانا تیپ TU5  / آگهی مزایده، مزایده  سواری سیستم رانا تیپ TU5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941315/مزایده-انواع-اسباب-بازی-و-بدلیجات'>مزایده انواع اسباب بازی و بدلیجات / آگهی مزایده، مزایده انواع اسباب بازی و بدلیجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941336/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاع-بخش-دو-قم'>مزایده یک قطعه زمین مشاع بخش دو قم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاع بخش دو قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941304/مزایده-چیلر-با-ظرفیت-25-تن--'>مزایده چیلر با ظرفیت 25 تن... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده چیلر با ظرفیت 25 تن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941314/اگهی-مناقصه-واگذاری-برنامه-تامین-مالی-خرد-(-با-رویکرد-بانکداری-پیوندی-)-در-سطح-استان-نوبت-دوم'>اگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین مالی خرد ( با رویکرد بانکداری پیوندی ) در سطح استان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , اگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین مالی خرد ( با رویکرد بانکداری پیوندی ) در سطح استان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941348/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-78-6متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 78.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 78.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941343/مزایده-یک-درب-باغ-مساحت-4310مترمربع'>مزایده یک درب باغ مساحت 4310مترمربع / مزایده,مزایده یک درب باغ مساحت 4310مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941293/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-دی-ایکس'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان دی ایکس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه وانت نیسان دی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941327/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ویلایی-مساحت-325متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی مساحت 325متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی مساحت 325متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941291/مناقصه-ماشینکاری-لوله-به-طول-50-سانتیمتر'>مناقصه ماشینکاری لوله به طول 50 سانتیمتر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ماشینکاری لوله به طول 50 سانتیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941328/مزایده-فروش-12-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 12 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941284/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آبیاری-و-مراقبت-از-پروژه-فضای-سبز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آبیاری و مراقبت از پروژه فضای سبز  نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای عملیات آبیاری و مراقبت از پروژه فضای سبز  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941274/مزایده-فروش-یک-دستگاه-فارسی-بر-و-یک-دستگاه-دورکن'>مزایده فروش یک دستگاه فارسی بر و یک  دستگاه دورکن  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه فارسی بر و یک  دستگاه دورکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941491/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941305/مزایده-مقدار-162-سهم-مشاع-از-2400-سهم-ملک-مسکونی'>مزایده مقدار 162 سهم مشاع از 2400 سهم ملک مسکونی / مزایده,مزایده مقدار 162 سهم مشاع از 2400 سهم ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941277/مزایده-فروش-تعداد-177-کارتن-مایع-ظرفشویی'>مزایده فروش تعداد 177 کارتن مایع ظرفشویی  / مزایده , مزایده فروش تعداد 177 کارتن مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941290/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 206 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941298/مزایده-فروش-کاپشن-مردانه'>مزایده فروش کاپشن مردانه  / مزایده , مزایده فروش کاپشن مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941318/مزایده-فروش-یکعدد-پرینتر-و--'>مزایده فروش یکعدد پرینتر و ... / مزایده , مزایده فروش یکعدد پرینتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941385/مزایده-پلاک-ثبتی-53618-فرعی-از-126-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 53618 فرعی از 126 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 53618 فرعی از 126 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941300/مزایده-فروش-پوشاک-کاپشن-مردانه'>مزایده فروش پوشاک کاپشن مردانه  / مزایده , مزایده فروش پوشاک کاپشن مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941345/مناقصه-پروژه-تکمیل-اجرای-ابنیه-و-محوطه-و-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه پروژه تکمیل اجرای ابنیه و محوطه و تاسیسات برقی و مکانیکی  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پروژه تکمیل اجرای ابنیه و محوطه و تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941339/اصلاحیه-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تاسیسات-مراکز'>اصلاحیه خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز  / اصلاحیه ، فراخوان خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941325/مزایده-بهره-برداری-از-فضایی-جهت-نصب-دکل-و-تجهیزات-منصوبه-در-پشت-بام'>مزایده بهره برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام   / مزایده ، مزایده بهره برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941319/فراخوان-اجاره-(تامین)-پنج-ساله-دو-فروند-یدک-کش-عملیاتی-آتشخوار--نوبت-دوم'>فراخوان اجاره (تامین) پنج ساله دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره (تامین) پنج ساله دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941347/اصلاحیه-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تاسیسات'>اصلاحیه خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات  / اصلاحیه ، فراخوان خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941723/استعلام-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام کامپیوتر و متعلقات  / استعلام, استعلام کامپیوتر و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941527/استعلام-تعمیر-ترموسایکلر'>استعلام تعمیر ترموسایکلر / استعلام,استعلام تعمیر ترموسایکلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941403/استعلام-مواد-شیمیایی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام مواد شیمیایی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام مواد شیمیایی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941575/استعلام-پرشر-شوئیچ'>استعلام پرشر شوئیچ  / استعلام,استعلام پرشر شوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941733/استعلام-شیلنگ-یکسر-مهره-2-1-و-4-3--'>استعلام شیلنگ یکسر مهره 2/1 و  4/3... / استعلام، استعلام شیلنگ یکسر مهره 2/1 و  4/3...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941821/استعلام-دستگاه-ECG-مدل-KENZ-ژاپن'>استعلام دستگاه ECG مدل KENZ ژاپن  / استعلام,استعلام دستگاه ECG مدل KENZ ژاپن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941801/استعلام-پارتیشن-آلومینیوم-و-شیشه-2-10-3-10-با-طرح-MDF'>استعلام پارتیشن آلومینیوم و شیشه 2.10*3.10 با طرح MDF / استعلام,استعلام پارتیشن آلومینیوم و شیشه 2.10*3.10 با طرح MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941763/استعلام-راهبند-اتوماتیک-اهرمی-الکتروهیدورلیک-مارک-فک-ایتالیا-مدل-680'>استعلام  راهبند اتوماتیک اهرمی الکتروهیدورلیک مارک فک ایتالیا مدل 680 / استعلام  راهبند اتوماتیک اهرمی الکتروهیدورلیک مارک فک ایتالیا مدل 680</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941757/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام  شارژ کپسول آتش نشانی  / استعلام  شارژ کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941749/استعلام-مبل-تخت-خوابشو'>استعلام مبل تخت خوابشو  / استعلام, استعلام مبل تخت خوابشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941262/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-sd206-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو sd206 مدل 1386 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پژو sd206 مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941740/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق-96-7-3'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق 96.7.3 / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق 96.7.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941721/استعلام-اجرا-سیستم-اسکادا'>استعلام اجرا سیستم اسکادا  / استعلام اجرا سیستم اسکادا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941715/استعلام-پیچ-MM16-نگهدارنده-محور-جلوی-تراکتور-240'>استعلام پیچ MM16 نگهدارنده محور جلوی تراکتور 240  / استعلام,استعلام پیچ MM16 نگهدارنده محور جلوی تراکتور 240 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941796/استعلام-خرید-3-دستگاه-ترانس-ولتاژ'>استعلام خرید 3 دستگاه ترانس ولتاژ / استعلام,استعلام خرید 3 دستگاه ترانس ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941760/استعلام-هد-دستگاه-استریپ-پرینتر'>استعلام هد دستگاه استریپ پرینتر / استعلام ,استعلام هد دستگاه استریپ پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941750/استعلام-عایق-ایزوگام-فویل-دار'>استعلام عایق ایزوگام فویل دار / استعلام ,استعلام عایق ایزوگام فویل دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941802/استعلام-یک-دستگاه-رایانه'>استعلام یک دستگاه رایانه  / استعلام , استعلام یک دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941789/استعلام-تلویزیون-LED-و--'>استعلام تلویزیون LED  و ...  / استعلام,استعلام تلویزیون LED  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941342/مزایده-پارچه-ملحفه-ای--'>مزایده پارچه ملحفه ای ... / آگهی مزایده, مزایده پارچه ملحفه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941756/استعلام-اثاثه-اداری'>استعلام اثاثه اداری  / استعلام , استعلام اثاثه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941744/استعلام-سرویس-مسافرتی-60-پارچه'>استعلام سرویس مسافرتی 60 پارچه  / استعلام , استعلام سرویس مسافرتی 60 پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941698/استعلام-سیم-برق-NYA'>استعلام سیم برق NYA   / استعلام, استعلام سیم برق NYA  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941786/استعلام-کیس-رایانه-ATX-مدل-Z822-نام-تجارتی-PALM'>استعلام کیس رایانه ATX مدل Z822 نام تجارتی PALM  / استعلام, استعلام کیس رایانه ATX مدل Z822 نام تجارتی PALM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941732/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941710/استعلام-درخواست-ارائه-پیشنهاد-(RFP)-انجام-طراحی-پیاده-سازی-و-استقرار-سیستم--'>استعلام درخواست ارائه پیشنهاد (RFP) انجام طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم... / استعلام, استعلام درخواست ارائه پیشنهاد (RFP) انجام طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941700/استعلام-طرح-اقدام-پژوهی-ساماندهی-غیررسمی'>استعلام طرح اقدام پژوهی ساماندهی غیررسمی  / استعلام,استعلام طرح اقدام پژوهی ساماندهی غیررسمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941708/استعلام-راه-اندازی-سامانه-آموزش-الکترونیکی'>استعلام راه اندازی سامانه آموزش الکترونیکی / استعلام,استعلام راه اندازی سامانه آموزش الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941712/استعلام-انتشار-کتب-و-منابع-آموزشی'>استعلام انتشار کتب و منابع آموزشی / استعلام,استعلام انتشار کتب و منابع آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941271/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سیستم-نیسان-تیپ-ماکسیما-AT'>مزایده یک دستگاه خودرو سیستم نیسان تیپ ماکسیما AT / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سیستم نیسان تیپ ماکسیما AT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941722/استعلام-خرید-و-اجرای-HMI-محلی-جهت-مانیتور-و---'>استعلام خرید و اجرای HMI محلی جهت مانیتور و .... / استعلام , استعلام خرید و اجرای HMI محلی جهت مانیتور و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941724/استعلام-زونکن-مخصوص-آرشیو'>استعلام زونکن مخصوص آرشیو / استعلام,استعلام زونکن مخصوص آرشیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941716/استعلام-وکیوم-بگ'>استعلام وکیوم بگ / استعلام,استعلام وکیوم بگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941709/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی  / استعلام,استعلام کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941697/استعلام-تولید-سایر-مصنوعات-طبقه-بندی-نشده'>استعلام تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده  / استعلام,استعلام تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941728/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری / استعلام, استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941706/استعلام-شیر-فشاری-و--'>استعلام شیر فشاری و ... / استعلام, استعلام شیر فشاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941693/استعلام-جرثقیل-پرتابل-پایه-دار'>استعلام جرثقیل پرتابل پایه دار  / استعلام, استعلام جرثقیل پرتابل پایه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941311/مناقصه-چهار-دستگاه-سرور-HPDL380G9-و--'>مناقصه چهار دستگاه سرور HPDL380G9 و ... / مناقصه عمومی, مناقصه چهار دستگاه سرور HPDL380G9 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941286/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-دو-باب-مغازه'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره دو باب مغازه / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری به اجاره دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941323/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--'> مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی,  مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941334/مزایده-اجاره-محل-دپو-زباله-شهرداری'>مزایده اجاره محل دپو زباله شهرداری  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل دپو زباله شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941590/فراخوان-مناقصه-یک-مرحله-ای-ارایه-خدمات-به-صورت-حجمی'>فراخوان مناقصه یک مرحله ای ارایه خدمات به صورت حجمی  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ارایه خدمات به صورت حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941659/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام, استعلام هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941329/مناقصه-خدمات-تهیه-و-طبخ-غذا-و-اداره-رستورانهای'> مناقصه خدمات تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای  / آگهی مناقصه ، مناقصه خدمات تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941647/استعلام-فن-کویل-سقفی'>استعلام فن کویل سقفی  / استعلام, استعلام فن کویل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941589/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل / استعلام, استعلام خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941577/استعلام-خرید-هادی-کاناری-و-هادی-مارتین'>استعلام خرید هادی کاناری و هادی مارتین / استعلام ,استعلام خرید هادی کاناری و هادی مارتینUPS 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941583/استعلام-کنتور-دیجیتال-mk6e'>استعلام کنتور دیجیتال mk6e / استعلام ، استعلام کنتور دیجیتال mk6e</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941612/استعلام-تیپ-درایو-اینترنال'>استعلام تیپ درایو اینترنال  / استعلام، استعلام  تیپ درایو اینترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941604/استعلام-هارد-و-سوئیچ-شبکه'>استعلام هارد و سوئیچ شبکه / استعلام، استعلام هارد و سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941671/استعلام-چای-قرمز'>استعلام چای قرمز / استعلام, استعلام چای قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941683/استعلام-اصلاح-گراند-برق-شهر-به-زیر-5-اهم'>استعلام اصلاح گراند برق شهر به زیر 5 اهم / استعلام اصلاح گراند برق شهر به زیر 5 اهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941265/مناقصه-خرید-حمل-تحویل-و-نصب-14-عدد-پایه-چراغ-های-دریایی--تجدید'>مناقصه  خرید، حمل، تحویل و نصب 14 عدد پایه چراغ های دریایی ...تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید، حمل، تحویل و نصب 14 عدد پایه چراغ های دریایی ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941676/استعلام-خرید-و-نصب-اتفاء-حریق'>استعلام خرید و نصب اتفاء حریق  / استعلام خرید و نصب اتفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941667/استعلام-قاشق-و-چنگال-12-نفره-سرویس-کامل-116-پارچه-ناب-استیل-مدل-فلورانس'>استعلام قاشق و چنگال 12 نفره سرویس کامل 116 پارچه ناب استیل مدل فلورانس / استعلام قاشق و چنگال 12 نفره سرویس کامل 116 پارچه ناب استیل مدل فلورانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941690/استعلام-لگراند'>استعلام لگراند / استعلام لگراند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941685/استعلام-بازسازی-چاه-آب'>استعلام بازسازی چاه آب / استعلام , استعلام بازسازی چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941703/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف  / استعلام، استعلام لیوان یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941702/استعلام-پاور-گرین-330'>استعلام  پاور گرین 330  / استعلام, استعلام  پاور گرین 330 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941717/استعلام-خرید-خدمات-درمانی'>استعلام  خرید خدمات درمانی / استعلام , استعلام  خرید خدمات درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941682/استعلام-ایجاد-شبکه-lan-داخلی'>استعلام ایجاد شبکه lan داخلی  / استعلام,استعلام ایجاد شبکه lan داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941324/مناقصه-ارائه-خدمات-تخلیه-و-انتقال-ضایعات-عملیاتی---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات تخلیه و انتقال ضایعات عملیاتی....-تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه ارائه خدمات تخلیه و انتقال ضایعات عملیاتی....-تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941253/مزایده-اجاره-کافی-شاپ-ترمینال-مسافربری-ورامین--تجدید'>مزایده اجاره کافی شاپ ترمینال مسافربری ورامین... تجدید  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره کافی شاپ ترمینال مسافربری ورامین...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941687/استعلام-سیستم-اطلاعات-و-نمایشگر-نقشه-الکترونیکی-ecdis'>استعلام سیستم اطلاعات و نمایشگر نقشه الکترونیکی ecdis / استعلام,استعلام سیستم اطلاعات و نمایشگر نقشه الکترونیکی ecdis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941704/استعلام-پزشک-جهت-مشاوره-بهداشت-و-روان'>استعلام پزشک جهت مشاوره بهداشت و روان / استعلام,استعلام پزشک جهت مشاوره بهداشت و روان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941714/استعلام-پزشک-جهت-انجام-معاینات-پزشکی'>استعلام پزشک جهت انجام معاینات پزشکی  / استعلام,استعلام پزشک جهت انجام معاینات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941720/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941694/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-منتظری-گلپایگانی'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه منتظری گلپایگانی / استعلام, تعمیرات اساسی مدرسه منتظری گلپایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941727/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-بعثت'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه بعثت / استعلام تعمیرات اساسی مدرسه بعثت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941735/استعلام-قفل-برقی-درب-کشویی--'>استعلام قفل برقی درب کشویی... / استعلام, استعلام قفل برقی درب کشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941739/استعلام-لامپ-FPL-LED'>استعلام لامپ FPL LED    / استعلام, استعلام لامپ FPL LED  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941745/استعلام-بویلر-همراه-با-مشعل'>استعلام بویلر همراه با مشعل  / استعلام ، بویلر همراه با مشعل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941696/استعلام-خرید-بوشینگ-خازنی-100-کیلوولت'>استعلام خرید بوشینگ خازنی 100 کیلوولت / استعلام, استعلام خرید بوشینگ خازنی 100 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941287/فراخوان-اجرای-مخزن-2000-مترمکعبی-و-خط-انتقال-آب-و-ایستگاه-پمپاژ-مساکن'>فراخوان اجرای مخزن 2000 مترمکعبی و خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ مساکن / فراخوان ، فراخوان اجرای مخزن 2000 مترمکعبی و خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ مساکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941719/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-آزادی-قصرشیرین'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه آزادی قصرشیرین / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه آزادی قصرشیرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941726/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941804/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-قباییان-و--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس قباییان و ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس قباییان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941731/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941737/استعلام-چاپگر-چهار-کاره-و--'>استعلام چاپگر چهار کاره و ...  / استعلام, استعلام چاپگر چهار کاره و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941752/استعلام-پرکلرین-65-درصد'>استعلام پرکلرین 65 درصد  / استعلام, استعلام پرکلرین 65 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941773/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-و--'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب و ...  / استعلام, استعلام سرویس ایاب و ذهاب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941734/استعلام-خدمات-نصب-و-پشتیبانی-سیستمهای-امنیتی'>استعلام خدمات نصب و پشتیبانی سیستمهای امنیتی / استعلام خدمات نصب و پشتیبانی سیستمهای امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941295/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-89'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 89  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941774/استعلام-خرید-نرم-افزار-آنتی-ویروس-KASPERSKY'>استعلام خرید نرم افزار آنتی ویروس KASPERSKY / استعلام, استعلام خرید نرم افزار آنتی ویروس KASPERSKY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941782/استعلام-گاز-کالیبره-مربوط-به-دستگاه-گاز-کروماتوگراف-calgas-مدل-myrkos'>استعلام گاز کالیبره مربوط به دستگاه گاز کروماتوگراف calgas مدل myrkos / استعلام, استعلام گاز کالیبره مربوط به دستگاه گاز کروماتوگراف calgas مدل myrkos</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941707/استعلام-پکیج-دیواری-متناسب-برای-400-متر-زیربنا-ساختمان-اداری-بانک'>استعلام پکیج دیواری متناسب برای 400 متر زیربنا ساختمان اداری بانک / استعلام,استعلام پکیج دیواری متناسب برای 400 متر زیربنا ساختمان اداری بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941729/استعلام-تبلیغات-تلویزیونی-اتوبوسی'>استعلام تبلیغات تلویزیونی اتوبوسی  / استعلام تبلیغات تلویزیونی اتوبوسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941738/استعلام-چمن-مصنوعی-با-ضخامت-20-میلیمتر'>استعلام چمن مصنوعی با ضخامت 20 میلیمتر / استعلام, استعلام  چمن مصنوعی با ضخامت 20 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941840/استعلام-محصولات-آزمایشگاهی'>استعلام محصولات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام محصولات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941769/استعلام-بسته-نرم-افزار-سیستم-اتوماسیون-اداری'>استعلام بسته نرم افزار سیستم اتوماسیون اداری  / استعلام, استعلام بسته نرم افزار سیستم اتوماسیون اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941783/استعلام-آموزش-گلیم-نقش-برجسته'>استعلام آموزش گلیم نقش برجسته  / استعلام آموزش گلیم نقش برجسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941376/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-128-40متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 128.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 128.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941808/استعلام-آموزش-چپق-بافی-و-قلاب-در-روستای-پشت-قلعه-ابدانان'>استعلام آموزش چپق بافی و قلاب در روستای پشت قلعه ابدانان / استعلام آموزش چپق بافی و قلاب در روستای پشت قلعه ابدانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941394/استعلام-رک-ایستاده-۳۲-یونیت-سایت-ستاد'>استعلام رک ایستاده ۳۲ یونیت, سایت ستاد / استعلام,استعلام رک ایستاده ۳۲ یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941397/استعلام-نرم-افزار-سامانه-ستاد'>استعلام نرم افزار, سامانه ستاد  / استعلام, استعلام نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941580/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سیستم-کامپیوتر'>استعلام خرید یک دستگاه سیستم کامپیوتر  / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941692/استعلام-سرسیلندر-جرثقیل-a300'>استعلام سرسیلندر جرثقیل a300 / استعلام سرسیلندر جرثقیل a300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941371/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-126-75متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 126.75متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 126.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941638/استعلام-ایمپلر-پمپ-10-12'>استعلام ایمپلر پمپ 10.12 / استعلام ایمپلر پمپ 10.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941648/استعلام-بهاء-ایمپلر-پمپ-10-12--'>استعلام بهاء ایمپلر پمپ 10/12 ... / فرم استعلام , استعلام بهاء ایمپلر پمپ 10/12 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941639/فراخوان-واگذاری-فروشگاه-کتاب'>فراخوان واگذاری فروشگاه کتاب / فراخوان ، فراخوان واگذاری فروشگاه کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941617/مناقصه-خرید-پودر-کاتیونی'>مناقصه خرید پودر کاتیونی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید پودر کاتیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941762/استعلام-اجرای-با-مصالح-رمپ-و-پاگرد-آسانسور'>استعلام  اجرای با مصالح رمپ و پاگرد آسانسور / استعلام , استعلام  اجرای با مصالح رمپ و پاگرد آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941779/استعلام-بهاء-ترمیم-آسفالت-خیابانهای-مجتمع-یک'>استعلام بهاء ترمیم آسفالت خیابانهای مجتمع یک / استعلام,  استعلام بهاء ترمیم آسفالت خیابانهای مجتمع یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941643/استعلام-کندانسو-چیلر'>استعلام کندانسو چیلر  / استعلام,استعلام کندانسو چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941626/استعلام-بهاء-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مدار-بسته-واحد-دو-گازی-نیروگاه'>استعلام بهاء خرید، نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته واحد دو گازی نیروگاه / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید، نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته واحد دو گازی نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941645/استعلام-thermocouple-assy'>استعلام thermocouple  assy / استعلام , استعلام thermocouple  assy</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941263/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-041-جنوب-(ب)-آغاجاری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 041 جنوب (ب) آغاجاری- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 041 جنوب (ب) آغاجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941620/استعلام-لوازم-کمپرسور-فشار-قوی-هیدروژن'>استعلام لوازم کمپرسور فشار قوی هیدروژن / استعلام، استعلام لوازم کمپرسور فشار قوی هیدروژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941742/استعلام-GLOBE-VALVE-1-2-INCH-و--'>استعلام GLOBE VALVE 1/2 INCH و ... / استعلام, استعلام GLOBE VALVE 1/2 INCH و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941743/استعلام-ups-for-panel-ot-GT'>استعلام ups for panel ot GT / استعلام,استعلام ups for panel ot GT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941644/استعلام-ELEMENT-و--'>استعلام ELEMENT و .. / استعلام,استعلام ELEMENT و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941725/استعلام-energy-meter'>استعلام energy meter / استعلام,استعلام energy meter</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941730/استعلام-FITTING--'>استعلام FITTING.... / استعلام FITTING....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941615/مناقصه-زمینه-ساخت-و-ورقکاری-قطعات-فلزی'>مناقصه زمینه ساخت و ورقکاری قطعات فلزی / آگهی مناقصه ,مناقصه زمینه ساخت و ورقکاری قطعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941369/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمینهای-خود-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941736/استعلام-بیرینگها--'>استعلام بیرینگها ... / استعلام، استعلام بیرینگها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941666/استعلام-مبدل-حرارتی-(خنک-کننده-روغن)-و--'>استعلام مبدل حرارتی (خنک کننده روغن) و ... / استعلام, استعلام مبدل حرارتی (خنک کننده روغن) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941602/استعلام-تسمه-نقاله-های-نخی-حرارتی--'>استعلام تسمه نقاله های نخی حرارتی ...  / استعلام تسمه نقاله های نخی حرارتی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941663/استعلام-قطعات-و-تجهیزات-قابل-ساخت-ابزاردقیقی-و-الکترونی'>استعلام قطعات و تجهیزات قابل ساخت ابزاردقیقی و الکترونی / استعلام قطعات و تجهیزات قابل ساخت ابزاردقیقی و الکترونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941640/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-دوار--'>استعلام ماشینهای الکتریکی دوار ... / استعلام، استعلام ماشینهای الکتریکی دوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941689/استعلام-سیستمهای-ارتباط-رادیویی-اینترفونها-و-مراکز-تلفن'>استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی، اینترفونها و مراکز تلفن / استعلام، استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی، اینترفونها و مراکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941674/مناقصه-رابرکاری-درام-و-رولیک-نوار-نقاله'>مناقصه رابرکاری درام و رولیک نوار نقاله  / مناقصه رابرکاری درام و رولیک نوار نقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941294/مناقصه-احداث-دیوار-حائل-بتنی'>مناقصه احداث دیوار حائل بتنی / مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار حائل بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941863/استعلام-اخذ-استاندارد-آسانسور-۶-دستگاه'>استعلام اخذ استاندارد آسانسور ۶ دستگاه  / استعلام,استعلام اخذ استاندارد آسانسور ۶ دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941366/مزایده-دو-باب-آپارتمان-بخش-سه-سبزوار'>مزایده دو باب آپارتمان بخش سه سبزوار  / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان بخش سه سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941893/استعلام-رم'>استعلام رم / استعلام، استعلام رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941885/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه  / استعلام , استعلام کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941876/استعلام-شیرآلات-و-تیغ-اره-و-لامپ-و--'>استعلام شیرآلات و تیغ اره و لامپ و ..  / استعلام,استعلام شیرآلات و تیغ اره و لامپ و .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941825/استعلام-اجرای-مراسم-هفته-دفاع-مقدس'>استعلام  اجرای مراسم هفته دفاع مقدس / استعلام,استعلام اجرای مراسم هفته دفاع مقدس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941838/استعلام-نرم-افزار-امنیت-اطلاعات-بادبان'>استعلام  نرم افزار امنیت اطلاعات بادبان / استعلام  نرم افزار امنیت اطلاعات بادبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941832/استعلام-دو-دستگاه-لب-تاپ'>استعلام دو دستگاه لب تاپ / استعلام دو دستگاه لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941817/استعلام-پادری-روی-پله'>استعلام پادری روی پله / استعلام پادری روی پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941807/استعلام-پوشه-مقوایی-پن'>استعلام پوشه مقوایی پن / استعلام پوشه مقوایی پن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941787/استعلام-خدمات-یادگیری-الکترونیکی'>استعلام خدمات یادگیری الکترونیکی / استعلام, استعلام خدمات یادگیری الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941309/فراخوان-اجرای-خط-لوله-جدید-پساب-روغنی-OD--نوبت-دوم'> فراخوان اجرای خط لوله جدید پساب روغنی OD - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه عمومی ، فراخوان اجرای خط لوله جدید پساب روغنی OD - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941316/مزایده-گیج-فشار-کوبولد'>مزایده گیج فشار کوبولد  / اگهی مزایده , مزایده گیج فشار کوبولد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941806/استعلام-مجوز-استفاده-دائم-دوره-های-الکترونیکی'>استعلام مجوز استفاده دائم دوره های الکترونیکی / استعلام, استعلام مجوز استفاده دائم دوره های الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941820/استعلام-خرید-لوازم-تاسیساتی'>استعلام خرید لوازم تاسیساتی / استعلام, استعلام خرید لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941839/استعلام-گریس-نسوز-نیم-کیلویی-8-عدد--'>استعلام گریس نسوز نیم کیلویی 8 عدد... / استعلام, استعلام گریس نسوز نیم کیلویی 8 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941864/استعلام-میخ-پرچ-5-سانت-گل-بزرگ-2-کیلو'>استعلام میخ پرچ 5 سانت گل بزرگ 2 کیلو / استعلام, استعلام میخ پرچ 5 سانت گل بزرگ 2 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941815/استعلام-مغزی-شیر-مخلوط-مرغوب-100-عدد'>استعلام مغزی شیر مخلوط مرغوب 100 عدد / استعلام,استعلام مغزی شیر مخلوط مرغوب 100 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941835/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق لوله کشی / استعلام ,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941814/استعلام-HALF-PANEL-COLOR-RIBBON'>استعلام HALF PANEL COLOR RIBBON  / استعلام,استعلام HALF PANEL COLOR RIBBON </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941799/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-نرم-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات نرم افزار  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941780/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-پلاک-خوان-خودرو'>استعلام نیاز به تامین کنندگان پلاک خوان خودرو  / استعلام,استعلام نیاز به تامین کنندگان پلاک خوان خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941771/استعلام-رله-دیفرانسیل'>استعلام رله دیفرانسیل / استعلام, استعلام رله دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941793/استعلام-خرید-سرکابل-500-1-مسی'>استعلام خرید سرکابل 500*1 مسی / استعلام, استعلام خرید سرکابل 500*1 مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941816/استعلام-انجام-خدمات-نصب-و-تعویض-کنتورهای-مصرف-داخلی'>استعلام انجام خدمات نصب و تعویض کنتورهای مصرف داخلی / استعلام,استعلام انجام خدمات نصب و تعویض کنتورهای مصرف داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941830/استعلام-خرید-یراق-آلات-خطوط-فوق-توزیع-برق'>استعلام خرید یراق آلات خطوط فوق توزیع برق / استعلام,استعلام خرید یراق آلات خطوط فوق توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941847/استعلام-دستگاه-ریکلوزر-20-کیلوولت-وکیوم'>استعلام دستگاه ریکلوزر 20 کیلوولت وکیوم  / استعلام ,استعلام دستگاه ریکلوزر 20 کیلوولت وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941759/استعلام-۱۸-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام ۱۸ دستگاه لپ تاپ / استعلام,استعلام ۱۸ دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941765/استعلام-کیوسک-تغذیه'>استعلام کیوسک تغذیه / استعلام,استعلام کیوسک تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941770/استعلام-Load-balancer'>استعلام Load balancer  / استعلام ، استعلام Load balancer </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941784/استعلام-سنسور-مولتی-پارامتر-دما-و-رطوبت-تحت-شبکه'>استعلام سنسور مولتی پارامتر دما و رطوبت تحت شبکه  / استعلام,استعلام سنسور مولتی پارامتر دما و رطوبت تحت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941790/استعلام-اسپیکر-پرتابل'>استعلام اسپیکر پرتابل / استعلام,استعلام اسپیکر پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941800/استعلام-خرید-و-نصب-اتفاء-حریق'>استعلام خرید و نصب اتفاء حریق  / استعلام خرید و نصب اتفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941333/مزایده-ملک-مساحت-860مترمربع'>مزایده ملک مساحت 860مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 860مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941809/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-اعلان-حریق'>استعلام خرید و نصب سیستم اعلان حریق / استعلام خرید و نصب سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941794/استعلام-انجام-خدمات-خاص-طب-کار'>استعلام انجام خدمات خاص طب کار / استعلام, استعلام انجام خدمات خاص طب کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941788/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ساعت-زنی'>استعلام  خرید یک دستگاه ساعت زنی / استعلام , استعلام  خرید یک دستگاه ساعت زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941758/استعلام-الکتروموتور-AC-مدل-B3T'>استعلام الکتروموتور AC مدل B3T  / استعلام, استعلام الکتروموتور AC مدل B3T   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941844/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام, استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941831/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941819/استعلام-نوار-چسب-تحریر-نوع-B-OPP-بسته-شرینک-تحریر-سینا-و--'>استعلام نوار چسب تحریر نوع B OPP بسته شرینک تحریر سینا و ... / استعلام, استعلام نوار چسب تحریر نوع B OPP بسته شرینک تحریر سینا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941836/استعلام-آبسردکن-و-آبگرمکن-دو-منظوره-فیلتردار'>استعلام آبسردکن و آبگرمکن دو منظوره فیلتردار / استعلام, استعلام آبسردکن و آبگرمکن دو منظوره فیلتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941841/استعلام-4-عدد-دستگاه-حضور-غیاب-با-نرم-افزار-CLAD-(سرور)'>استعلام  4 عدد دستگاه حضور غیاب با نرم افزار CLAD (سرور)  / استعلام, استعلام  4 عدد دستگاه حضور غیاب با نرم افزار CLAD (سرور) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941857/استعلام-درب-باز-کن-هیدرولیکی-همراه-با-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام درب باز کن هیدرولیکی همراه با نصب و راه اندازی  / استعلام, استعلام درب باز کن هیدرولیکی همراه با نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941276/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی-مستعمل-سالم-سامسونگ'>مزایده یک دستگاه کولر گازی مستعمل سالم سامسونگ / مزایده,مزایده یک دستگاه کولر گازی مستعمل سالم سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941764/استعلام-ترولی-رستورانی'>استعلام ترولی رستورانی  / استعلام, استعلام ترولی رستورانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941805/استعلام-تایل-سقفی-مینرال-اکوستیک'>استعلام تایل سقفی مینرال اکوستیک / استعلام، استعلام تایل سقفی مینرال اکوستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941746/استعلام-منبع-تغذیه-رک-مدل-TPD-109'>استعلام منبع تغذیه رک مدل TPD-109 / استعلام منبع تغذیه رک مدل TPD-109</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941772/استعلام-خرید-و-نصب-راه-اندازی-و-نگهداری-و-پشتیبانی-دستگاه-ردیاب-(GPS)'>استعلام خرید و نصب راه اندازی و نگهداری و پشتیبانی دستگاه ردیاب (GPS) / استعلام خرید و نصب راه اندازی و نگهداری و پشتیبانی دستگاه ردیاب (GPS)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941653/استعلام-زونکن-لوازم-التحریر-فلزی-سایز-10-37CM--'>استعلام  زونکن لوازم التحریر فلزی سایز 10*37CM ... / استعلام  زونکن لوازم التحریر فلزی سایز 10*37CM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941684/استعلام-چاپ-رنگی-اوراق-بیمارستان'>استعلام چاپ رنگی اوراق بیمارستان  / استعلام چاپ رنگی اوراق بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941747/استعلام-تابلو-سافت-37'>استعلام تابلو سافت 37 / استعلام, استعلام تابلو سافت 37</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941768/استعلام-6455-2-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام 6455.2 تعمیرات اساسی مدارس / استعلام, استعلام 6455.2 تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941741/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941751/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941244/فراخوان-شرکت-در-مناقصه-خدمات-نگهداری-و-حفاظت-از-اراضی-دولتی--نوبت-دوم'>فراخوان شرکت در مناقصه خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، فراخوان شرکت در مناقصه خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941753/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سمیه--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سمیه ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس سمیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941748/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام  تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام,استعلام  تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941776/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-توحید--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس توحید... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس توحید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941761/استعلام-کلریناتور-برقی'>استعلام کلریناتور برقی / استعلام , استعلام کلریناتور برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941797/استعلام-کیوسک-بانک-دیواری'>استعلام کیوسک بانک دیواری  / استعلام کیوسک بانک دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941680/استعلام-دستگاه-خودپرداز-ATM---'>استعلام دستگاه خودپرداز ATM  ... / استعلام دستگاه خودپرداز ATM  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941781/استعلام-سیم-کشی-شبکه-و-برق-گیشه'>استعلام سیم کشی شبکه و برق گیشه / استعلام سیم کشی شبکه و برق گیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941755/استعلام-پشتیبانی-یو-پی-اس'>استعلام پشتیبانی یو پی اس / استعلام پشتیبانی یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941791/استعلام-قطعات-کیس-رایانه'>استعلام قطعات کیس رایانه  / استعلام , استعلام قطعات کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941754/استعلام-تعداد-3-نفرنیرو-و-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام تعداد 3 نفرنیرو و یک دستگاه خودرو  / استعلام,استعلام تعداد 3 نفرنیرو و یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941854/استعلام-لوله-160-ده-آتمسفر-P80-96-07-03'>استعلام لوله 160 ده آتمسفر P80- 96.07.03 / استعلام, استعلام لوله 160 ده آتمسفر P80- 96.07.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941851/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور  / استعلام,استعلام پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941828/استعلام-لوله-مسی-یک-دوم-برند-باهنر'>استعلام لوله مسی یک دوم برند باهنر / استعلام, استعلام لوله مسی یک دوم برند باهنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941826/استعلام-لوله-مسی-سه-هشتم-برند-باهنر'>استعلام لوله مسی سه هشتم برند باهنر / استعلام, استعلام لوله مسی سه هشتم برند باهنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941818/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-پست-هوایی'>استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست هوایی  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941837/استعلام-باطری-ups'>استعلام باطری ups / استعلام, استعلام باطری ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941766/استعلام-دستگاه-مرکزی-اعلام-حریق-24-زون-زتا'>استعلام دستگاه مرکزی اعلام حریق 24 زون زتا   / استعلام , استعلام دستگاه مرکزی اعلام حریق 24 زون زتا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941777/استعلام-گوشی-تلفن-بی-سیم-دو-خطه'>استعلام گوشی تلفن بی سیم دو خطه  / استعلام , استعلام گوشی تلفن بی سیم دو خطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941833/استعلام-خرید-بیس-0-25-جهت-زیرسازی'>استعلام خرید بیس 0-25 جهت زیرسازی / استعلام، استعلام خرید بیس 0-25 جهت زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941829/استعلام-کاپشن-شلوار-ورزشی-پارچه'>استعلام کاپشن شلوار ورزشی پارچه  / استعلام ، استعلام کاپشن شلوار ورزشی پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941257/شناسایی-پیمانکار-گرمایش-تانکرهای-خود'>شناسایی پیمانکار گرمایش تانکرهای خود  / آگهی شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار گرمایش تانکرهای خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941810/استعلام-خرید-برقگیر-400kv--230kv-جهت-پستهای-انتقال'>استعلام خرید برقگیر 400kv , 230kv جهت پستهای انتقال  / استعلام ، استعلام خرید برقگیر 400kv , 230kv جهت پستهای انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941798/استعلام-رنگ-آنادایز-مات'>استعلام رنگ آنادایز مات  / استعلام,استعلام رنگ آنادایز مات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941811/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی  / استعلام,استعلام رادیاتور آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941778/استعلام-۹۰۰۰-عدد-ماسک-دارای-فیلتر-کربن'>استعلام ۹۰۰۰ عدد ماسک دارای فیلتر کربن / استعلام,استعلام ۹۰۰۰ عدد ماسک دارای فیلتر کربن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941767/استعلام-سیم-مسی-گراند'>استعلام سیم مسی گراند / استعلام,استعلام سیم مسی گراند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941859/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام ,استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941842/استعلام-یک-دستگاه-آب-مقطرگیری-آزمایشگاهی'>استعلام یک دستگاه آب مقطرگیری آزمایشگاهی / استعلام, استعلام یک دستگاه آب مقطرگیری آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941822/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی / استعلام, استعلام سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941803/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی-معابر'>استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر / استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941267/مناقصه-انجام-خدمات-مربوط-به-تشریفات-گمرکی-و---'>مناقصه انجام خدمات مربوط به تشریفات گمرکی و ....  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انجام خدمات مربوط به تشریفات گمرکی و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941775/استعلام-لوازم-خرید-نصب-و-راه-اندازی-(اجرا)-تاسیسات-برقی-ایستگاه-پمپاژ-شبانکاره'>استعلام لوازم خرید، نصب و راه اندازی (اجرا) تاسیسات برقی ایستگاه پمپاژ شبانکاره / استعلام لوازم خرید، نصب و راه اندازی (اجرا) تاسیسات برقی ایستگاه پمپاژ شبانکاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941785/استعلام-کمپرسور-دریایی'>استعلام کمپرسور دریایی / استعلام,استعلام کمپرسور دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941824/استعلام-ایزوگام-پشت-بام-ساختمان'>استعلام ایزوگام پشت بام ساختمان / استعلام ,استعلام ایزوگام پشت بام ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941681/استعلام-آسانسور-جهت-ساختمان-شرکت-سهامی-بیمه-ایران-مجتمع-اصفهان'>استعلام آسانسور جهت ساختمان شرکت سهامی بیمه ایران مجتمع اصفهان / استعلام آسانسور جهت ساختمان شرکت سهامی بیمه ایران مجتمع اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941869/استعلام-accese-point-wirless-ENGENIUS-ESR-1025'>استعلام accese point wirless ENGENIUS ESR 1025  / استعلام، استعلام accese point wirless ENGENIUS ESR 1025 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941852/استعلام-مطالعات-و-تهیه-گزارش-توجیهی-ارزیابی-فنی'>استعلام مطالعات و تهیه گزارش توجیهی ارزیابی فنی / استعلام، استعلام مطالعات و تهیه گزارش توجیهی ارزیابی فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941827/استعلام-تلویزیون-رنگی-32-اینچ'>استعلام تلویزیون رنگی 32 اینچ  / استعلام , استعلام تلویزیون رنگی 32 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941812/استعلام-تلفن-سیار'>استعلام تلفن سیار / استعلام , استعلام تلفن سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941795/استعلام-بیمه-آتش-سوزی'>استعلام بیمه آتش سوزی  / استعلام، استعلام بیمه آتش سوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941792/استعلام-سیستم-کنترل-تردد-به-همراه-نرم-افزار'>استعلام سیستم کنترل تردد به همراه نرم افزار / استعلام سیستم کنترل تردد به همراه نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941813/استعلام-هزینه-طراحی-پروژه-انتقال--نصب-و-راه-اندازی-دیگ-بخار'>استعلام هزینه طراحی پروژه انتقال ، نصب و راه اندازی دیگ بخار  / استعلام هزینه طراحی پروژه انتقال ، نصب و راه اندازی دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941823/استعلام-خرید-نمک'>استعلام خرید نمک  / استعلام خرید نمک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941834/استعلام-مورد-نیاز-ماسه-زمستانی-جهت-تولید-شن-و-نمک-مصرف-جاده-ها'>استعلام مورد نیاز ماسه زمستانی جهت تولید شن و نمک مصرف جاده ها / استعلام مورد نیاز ماسه زمستانی جهت تولید شن و نمک مصرف جاده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941846/استعلام-تعمیرات-پل-باغ-سالار'>استعلام تعمیرات پل باغ سالار / استعلام تعمیرات پل باغ سالار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941866/استعلام-لوله-پی-وی-سی'>استعلام لوله پی وی سی / استعلام ,استعلام لوله پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941880/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله / استعلام کیسه زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941889/استعلام-خرید-روتر-سیسکو-19471-اصلی'>استعلام خرید روتر سیسکو 19471 اصلی  / استعلام, استعلام خرید روتر سیسکو 19471 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941894/استعلام-مودم-تاینت-اصلی-764-102'>استعلام مودم تاینت اصلی 764/102 / استعلام، استعلام  مودم تاینت اصلی 764/102</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941861/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ساختمانهای'>مناقصه نگهداری فضای سبز ساختمانهای / مناقصه نگهداری فضای سبز ساختمانهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941865/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-و-راهبری-سیستم-ایمنی-و-آتش-نشانی'>مناقصه سرویس و نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش  نشانی / مناقصه سرویس و نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش  نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941890/مناقصه-بهره-برداری-تصفیه-خانه-آب-چاههای-سربالش'>مناقصه بهره برداری تصفیه خانه آب چاههای سربالش / مناقصه بهره برداری تصفیه خانه آب چاههای سربالش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941380/مناقصه-تامین-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-شرکت'>مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان شرکت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941881/تجدید-مناقصه-خرید-200-تن-سیمان-پاشیدنی-ضد-اسید-سولفوریک-و---'>تجدید مناقصه خرید 200 تن سیمان پاشیدنی ضد اسید سولفوریک و ....   / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید 200 تن سیمان پاشیدنی ضد اسید سولفوریک و ....  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941872/تمدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-قدرت-مانور-شبکه-برق'>تمدید مناقصه خرید تجهیزات قدرت مانور شبکه برق / تمدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات قدرت مانور شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941860/تمدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-قدرت-مانور-شبکه-برق'>تمدید مناقصه خرید تجهیزات قدرت مانور شبکه برق / تمدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات قدرت مانور شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941873/تجدید-مناقصه-حمل-و-نقل-محصولات-دخانی'>تجدید مناقصه حمل و نقل محصولات دخانی  / تجدید مناقصه حمل و نقل محصولات دخانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941875/مناقصه-خرید-گاردریل-۲-موج-با-پایه-و-متعلقات-جانبی'>مناقصه خرید گاردریل ۲ موج با پایه و متعلقات جانبی     / مناقصه , مناقصه خرید گاردریل ۲ موج با پایه و متعلقات جانبی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941337/فراخوان-مناقصه-خرید-دو-ست-U--TUBES-برای-مبدل-ها-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید دو ست U - TUBES برای مبدل ها نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید دو ست U - TUBES برای مبدل ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941853/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی٬تاسیسات٬تعمیر-و-نگهداری٬حمل-و-نقل'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی٬تاسیسات٬تعمیر و نگهداری٬حمل و نقل  / مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی٬تاسیسات٬تعمیر و نگهداری٬حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941850/تمدید-فراخوان-مناقصه-خرید-سیم-آلومینیم'>تمدید فراخوان مناقصه خرید سیم آلومینیم / تمدید فراخوان مناقصه , تمدید فراخوان مناقصه خرید سیم آلومینیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941843/تمدید-مناقصه-خرید-یراق-آلات-هادی-روکشدار'>تمدید مناقصه خرید یراق آلات هادی روکشدار / فراخوان مناقصه , تمدید مناقصه خرید یراق آلات هادی روکشدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941378/فراخوان-مناقصه-خدمات-خودروی-استیجاری-با-راننده'>فراخوان مناقصه خدمات خودروی استیجاری با راننده / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات خودروی استیجاری با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941849/مناقصه-اجرای-پروژه-های-زندان'>مناقصه اجرای پروژه های زندان / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه های زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941845/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-بر-عملیات-تکمیل-سد-انحرافی'>مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات تکمیل سد انحرافی  / مناقصه ,مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات تکمیل سد انحرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941326/مناقصه-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-بهمراه-نصب-و-راه-اندازی-جهت-اصلاح-دو-دستگاه-جرثقیل-20-تنی-تجدید'>مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز بهمراه نصب و راه اندازی جهت اصلاح دو دستگاه جرثقیل 20 تنی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز بهمراه نصب و راه اندازی جهت اصلاح دو دستگاه جرثقیل 20 تنی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941891/اصلاحیه-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>اصلاحیه مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941855/​فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-تغذیه'>​فراخوان مناقصه واگذاری امور تغذیه / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه واگذاری امور تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941858/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-جایگاههای-شرکتی-منطقه-زاهدان-(-دو-باب-جایگاه-)'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاههای شرکتی منطقه زاهدان ( دو باب جایگاه )     / مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاههای شرکتی منطقه زاهدان ( دو باب جایگاه )    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941870/مناقصه-اجرای-جاده-آسفالتی-تصفیه-خانه-فاضلاب-به-طول-تقریبی-۸۵۰-متر'>مناقصه اجرای جاده آسفالتی تصفیه خانه فاضلاب به طول تقریبی ۸۵۰ متر     / مناقصه اجرای جاده آسفالتی تصفیه خانه فاضلاب به طول تقریبی ۸۵۰ متر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941330/مناقصه-خرید-هشتاد-دستگاه-تابلو-مانیتورینگ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید هشتاد دستگاه تابلو مانیتورینگ نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید هشتاد دستگاه تابلو مانیتورینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941868/مناقصه-واگذاری-قرائت-کنتور--توزیع-صورتحساب-و-وصول-مطالبات-در-سطح-استان'>مناقصه واگذاری قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و وصول مطالبات در سطح استان     / مناقصه , مناقصه واگذاری قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و وصول مطالبات در سطح استان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941848/مناقصه-خرید-Insulating-joint'>مناقصه خرید Insulating joint     / مناقصه , مناقصه خرید Insulating joint    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941874/فراخوان-انجام-خدمات-اداری-پشتیبانی-در-قالب-کارمزدی-نیشابور'>فراخوان انجام خدمات اداری پشتیبانی در قالب کارمزدی نیشابور   / فراخوان انجام خدمات اداری پشتیبانی در قالب کارمزدی نیشابور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941883/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-راهبری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب-و--'> ارزیابی کیفی انجام عملیات راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب و ... / ارزیابی ,  ارزیابی کیفی انجام عملیات راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941867/مناقصه-عملیات-راهبری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه'>مناقصه عملیات راهبری نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه / مناقصه ,مناقصه عملیات راهبری نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941280/مناقصه-خرید-5-نوع-قطعات-بنز-911'>مناقصه خرید 5 نوع قطعات بنز 911 / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 5 نوع قطعات بنز 911</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941862/مناقصه-انجام-خدمات-برقکار-و-ابزار-دقیق-نگهداری-و-تعمیرات'>مناقصه انجام خدمات برقکار و ابزار دقیق نگهداری و تعمیرات / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات برقکار و ابزار دقیق نگهداری و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941856/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا / مناقصه ,مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941878/مناقصه-خدمات-حفاظت-و-نگهبانی-مرکز-آموزش-فنی'>مناقصه خدمات حفاظت و نگهبانی مرکز آموزش فنی / مناقصه خدمات حفاظت و نگهبانی مرکز آموزش فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941884/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-مرکز-آموزش-فنی-و-تخصصی'>مناقصه خدمات پشتیبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی / مناقصه خدمات پشتیبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941288/مناقصه-خدمات-سند-بلاست-و-رنگ-آمیزی-71-دستگاه-انواع-شیر-توپی'> مناقصه خدمات سند بلاست و رنگ آمیزی 71 دستگاه انواع شیر توپی  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات سند بلاست و رنگ آمیزی 71 دستگاه انواع شیر توپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941879/مناقصه-انجام-عملیات-مالچ-پاشی-توام-با-نهالکاری-سایت-ستاد'>مناقصه  انجام عملیات مالچ پاشی توام با نهالکاری, سایت ستاد / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات مالچ پاشی توام با نهالکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941871/استعلام-تعمیر-دستگاه-میکروسکوپ-الکترونیکی-ترانزیشن-TEM'>استعلام تعمیر دستگاه میکروسکوپ الکترونیکی ترانزیشن TEM  / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه میکروسکوپ الکترونیکی ترانزیشن TEM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941888/استعلام-وسایل-و-ابزار-دندانپزشکی'>استعلام وسایل و ابزار دندانپزشکی / استعلام, استعلام وسایل و ابزار دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941892/استعلام-صندلی-گردان-مدل-2162-پاسارگاد'>استعلام صندلی گردان مدل 2162 پاسارگاد / استعلام, استعلام صندلی گردان مدل 2162 پاسارگاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941877/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-پست-63-کیلو-ولت-گیلانغرب'>استعلام تعمیرات ساختمانی پست 63 کیلو ولت گیلانغرب / استعلام تعمیرات ساختمانی پست 63 کیلو ولت گیلانغرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941882/استعلام-واگذاری-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-بهره-برداری-و-پستهای-برق-انتقال'>استعلام واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات بهره برداری و پستهای برق انتقال  / استعلام , استعلام واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات بهره برداری و پستهای برق انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941886/استعلام-انتخاب-کارگزار-فن-بازار-منطقه-ای'>استعلام انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای / استعلام,استعلام انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941887/استعلام-امکان-سنجی-سری-دوزان'>استعلام امکان سنجی سری دوزان  / استعلام , استعلام امکان سنجی سری دوزان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941310/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941261/مناقصه-حمل-مواد-اولیه-مورد-نیاز'>مناقصه حمل مواد اولیه مورد نیاز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل مواد اولیه مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941416/فراخوان-انجام-خدمات-مهندسی--نظارت-کارگاهی-و-عالیه--'>فراخوان انجام خدمات مهندسی ، نظارت کارگاهی و عالیه ... / فراخوان انجام خدمات مهندسی ، نظارت کارگاهی و عالیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941392/مناقصه-عملیات-پخش-آسفالت-به-صورت-تراش--روکش-و-لکه-گیری-هندسی-در-سطح-نواحی-1-و-2--'>مناقصه عملیات پخش آسفالت به صورت تراش ، روکش و لکه گیری هندسی در سطح نواحی 1 و 2.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پخش آسفالت به صورت تراش ، روکش و لکه گیری هندسی در سطح نواحی 1 و 2....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941247/مناقصه-تجهیز--نصب-و-سیم-کشی-مورد-نیاز-شبکه--دوربین-های-نظارتی'>مناقصه تجهیز ، نصب و سیم کشی مورد نیاز شبکه ، دوربین های نظارتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز ، نصب و سیم کشی مورد نیاز شبکه ، دوربین های نظارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941254/مزایده-دستگاه-لولر-زرد-رنگ-دو-چرخ---نوبت-دوم'>مزایده دستگاه لولر زرد رنگ دو چرخ.... نوبت دوم  / مزایده, مزایده دستگاه لولر زرد رنگ دو چرخ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941259/مناقصه-افزایش-ظرفیت-تخلیه-نفتکوره-در-انبار---نوبت-دوم'>مناقصه افزایش ظرفیت تخلیه نفتکوره در انبار ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه افزایش ظرفیت تخلیه نفتکوره در انبار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941281/تجدید-سوم-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-شیراز--نوبت-اول-96-7-3'>تجدید سوم مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز - نوبت اول 96.7.3 / آگهی تجدید سوم مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز - نوبت اول تجدید سوم 96.7.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941301/آگهی-مناقصه-نسبت-به-واگذاری-حفاظت-فیزیکی-و-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی-96-7-3'>آگهی مناقصه نسبت به واگذاری حفاظت فیزیکی و خدمات ایمنی و آتش نشانی  96.7.3 / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای نسبت به واگذاری حفاظت فیزیکی و خدمات ایمنی و آتش نشانی نوبت اول 96.7.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941443/مزایده-واگذاری-مقدار-600-هکتار-از-اراضی-تحت-تملک-خود'>مزایده واگذاری مقدار 600 هکتار از اراضی تحت تملک خود  / مزایده , مزایده واگذاری مقدار 600 هکتار از اراضی تحت تملک خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941320/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-مدل-بالای-1390-جهت-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب مدل بالای 1390 جهت پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب مدل بالای 1390 جهت پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941229/مناقصه-خرید-خدمات-نگهداری-تعمیر-پشتیبانی-تجهیزات-کامپیوتری-و-ماشین-های-اداری'>مناقصه  خرید خدمات نگهداری، تعمیر، پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری و ماشین های اداری  / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید خدمات نگهداری، تعمیر، پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری و ماشین های اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941238/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-تولید-واکسن--تجدید'>مناقصه  خرید مواد اولیه تولید واکسن - تجدید / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی, مناقصه  خرید مواد اولیه تولید واکسن - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941242/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-ضایعات--نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941249/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941335/مزایده-35-راس-گاو-کشتارگاهی-'>مزایده  35 راس گاو کشتارگاهی.. / آگهی مزایده ، مزایده  35 راس گاو کشتارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941360/اصلاحیه-فراخوان-خدمات-نظارت-کارگاهی-بر-عملیات-اجرایی-پروژه-های-گازرسانی'>اصلاحیه فراخوان خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی  / اصلاحیه فراخوان , فراخوان خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941239/اصلاحیه-مناقصات-واگذاری-خدمات-فروش-و-پس-از-فروش-مشترکین-در-سطح-حوزه'>اصلاحیه مناقصات واگذاری خدمات فروش و پس از فروش مشترکین در سطح حوزه  / آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصات واگذاری خدمات فروش و پس از فروش مشترکین در سطح حوزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941243/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941246/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-208-29متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 208.29متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 208.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941219/آگهی-عمومی-خرید-SATRONIC-IGNITION-TRANSFORMER--نوبت-دوم'>آگهی عمومی خرید SATRONIC IGNITION TRANSFORMER - نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی ، آگهی عمومی خرید SATRONIC IGNITION TRANSFORMER - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941233/مزایده-انواع-بلوز-و-پیراهن-و-شلوار---'>مزایده انواع بلوز و پیراهن و شلوار .... / مزایده, مزایده انواع بلوز و پیراهن و شلوار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941231/مزایده-ملک-عرصه-هر-بلوک-دویست-متر'>مزایده ملک عرصه هر بلوک دویست متر / مزایده,مزایده ملک عرصه هر بلوک دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941227/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-343-74متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 343.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 343.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941232/مزایده-دو-باب-آپارتمان-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو باب آپارتمان اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941375/مزایده-اجاره-بوفه'>مزایده اجاره بوفه  / مزایده ، مزایده  اجاره بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941237/مزایده-ملک-توقیفی-نوبت-اول'>مزایده ملک توقیفی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک توقیفی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941240/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-94-09متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 94.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 94.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941270/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-سی-هزار-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت سی هزار متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت سی هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941272/مزایده-یک-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941213/مزایده-چهل-کیسه-10-کیلوگرمی-کود-میکرومعدنی'>مزایده چهل کیسه 10 کیلوگرمی کود میکرومعدنی  / آگهی مزایده, مزایده چهل کیسه 10 کیلوگرمی کود میکرومعدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941226/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-206مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 206مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 206مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941303/مزایده-کامیون-کمپرسی-بنز--نوبت-دوم'>مزایده کامیون کمپرسی بنز  -نوبت دوم  / مزایده,مزایده کامیون کمپرسی بنز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941297/مزایده-آهن-آلات-اسکلت-نیمه-کاره-مخازن-زمینی--مرحله-دوم'>مزایده آهن آلات اسکلت نیمه کاره- مخازن زمینی ...مرحله دوم  / مزایده , مزایده آهن آلات اسکلت نیمه کاره- مخازن زمینی ..مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941384/مزایده-اجاره-مکان-انتشارات'>مزایده اجاره مکان انتشارات  / مزایده ، مزایده اجاره مکان انتشارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941228/فراخوان-مناقصه-عملیات-حفر-چاههای-آب-شرب-به-روش-دستگاهی'>فراخوان مناقصه عملیات حفر چاههای آب شرب به روش دستگاهی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه عملیات حفر چاههای آب شرب به روش دستگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941296/مزایده-اموال-و-اراضی'>مزایده اموال و اراضی / مزایده,مزایده اموال و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941396/مزایده-یک-دستگاه-سپراتور-خامه-گیر-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سپراتور خامه گیر نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه سپراتور خامه گیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941299/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ساختمان-یک-طبقه-عرصه-سیصد-متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ساختمان یک طبقه عرصه سیصد متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ساختمان یک طبقه عرصه سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941401/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-661-51متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 661.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 661.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941209/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-جاده'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده  / مناقصه , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941266/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی  / تجدید آگهی دعوت به مناقصه , تجدید مناقصه انجام امور خدمات تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941215/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت250متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت250متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941210/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-280متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 280متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 280متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941390/مزایده-اجاره-مکان-کافی-نت'>مزایده اجاره مکان کافی نت  / مزایده ، مزایده اجاره مکان کافی نت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941214/مزایده-ملک-یکباب-مغازه-تجاری-طبقه-همکف-و-سه-واحد-مسکونی'>مزایده ملک یکباب مغازه تجاری طبقه همکف و سه واحد مسکونی / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه تجاری طبقه همکف و سه واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941251/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-هوندا'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت هوندا  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه موتورسیکلت هوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941198/مزایده-مقدار-13-5-سهم-از-دو-سهم-از-هفت-سهم-و-یک-ششم-سهم-مشاع-از-24-سهم-ششدانگ-قریه-درازکوه'>مزایده مقدار 13.5 سهم از دو سهم از هفت سهم و یک ششم سهم مشاع از 24 سهم ششدانگ قریه درازکوه / مزایده,مزایده مقدار 13.5 سهم از دو سهم از هفت سهم و یک ششم سهم مشاع از 24 سهم ششدانگ قریه درازکوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941200/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-ملک-5979-9متر'>مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک 5979.9متر / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک 5979.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941201/مزایده-یکباب-ساختمان-مشاعی-مساحت-165متر'>مزایده یکباب ساختمان مشاعی مساحت 165متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مشاعی مساحت 165متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941204/مزایده-عرصه-و-اعیانی-یک-قطعه-زمین-آبی-3817-5متر'>مزایده عرصه و اعیانی یک قطعه زمین آبی 3817.5متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیانی یک قطعه زمین آبی 3817.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941273/مزایده-یک-دستگاه-دیسک-28-پره-و-یک-دستگاه-کاه-پرکن'>مزایده یک دستگاه دیسک 28 پره و یک دستگاه کاه پرکن  / مزایده , مزایده یک دستگاه دیسک 28 پره و یک دستگاه کاه پرکن  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941268/مزایده-کیوسک-گل-فروشی'>مزایده کیوسک گل فروشی / آگهی مزایده عمومی، مزایده کیوسک گل فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941278/مزایده-اجاره-زمین-و-سوله'>مزایده اجاره زمین و سوله / آگهی مزایده، مزایده اجاره زمین و سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941208/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-800متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 800متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941143/مزایده-فروش-ششدانگ-ساختمان-کاربری-اداری-مسکونی-199-25متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ ساختمان کاربری اداری مسکونی 199.25متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان کاربری اداری مسکونی 199.25متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941199/مناقصه-اتصال-خط-انتقال-آب-سنگر-به-خط-انتقال-خروجی--نوبت-دوم'>مناقصه اتصال خط انتقال آب سنگر به خط انتقال خروجی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اتصال خط انتقال آب سنگر به خط انتقال خروجی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941269/مزایده-یک-دستگاه-سینمای-خانگی--'>مزایده یک دستگاه سینمای خانگی... / مزایده یک دستگاه سینمای خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941283/مزایده-کمپرسور--دستگاه-برش'>مزایده کمپرسور - دستگاه برش  / مزایده کمپرسور - دستگاه برش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941307/مزایده-ساختمان-در-دو-طبقه-عرصه-95متر'>مزایده ساختمان در دو طبقه عرصه 95متر / مزایده,مزایده ساختمان در دو طبقه عرصه 95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941312/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-صد-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه صد مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941292/مزایده-دو-دستگاه-لوستر-پنجاه-ثوب-پیراهن-مردانه--'>مزایده دو دستگاه لوستر -پنجاه ثوب پیراهن مردانه ... / مزایده دو دستگاه لوستر -پنجاه ثوب پیراهن مردانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941317/مزایده-2-714-هزار-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 2.714 هزار دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.714 هزار دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941321/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-مشاع-از-مغازه-32-65متر'>مزایده یک دانگ و نیم مشاع از مغازه 32.65متر / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع از مغازه 32.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941306/مزایده-دستگاه-حلزونی-ماسه-شویی--دستگاه-بتونیر'>مزایده دستگاه حلزونی ماسه شویی - دستگاه بتونیر  / مزایده دستگاه حلزونی ماسه شویی - دستگاه بتونیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941250/مزایده-مغازه-تجاری-و-ساختمان-مسکونی'>مزایده مغازه تجاری و ساختمان مسکونی  / مزایده,مزایده مغازه تجاری و ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941400/آگهی-مناقصه-پیمان-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-سه-منطقه'>آگهی مناقصه  پیمان نگهداری فضای سبز ناحیه سه منطقه / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  پیمان نگهداری فضای سبز ناحیه سه منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941628/مزایده-ملک-مساحت-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده ملک مساحت هفتاد و دو متر / مزایده,مزایده ملک مساحت هفتاد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941234/اگهی-مزایده-خودرو-سواری-پراید'>اگهی مزایده خودرو سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941241/اگهی-مزایده-دستگاه-خودروی-سواری-استیشن'>اگهی مزایده دستگاه خودروی سواری استیشن / اگهی مزایده ,  مزایده دستگاه خودروی سواری استیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941252/مزایده-پلاک-ثبتی-قدمت-بالای-سی-سال'>مزایده پلاک ثبتی قدمت بالای سی سال  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قدمت بالای سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941218/اگهی-مزایده-63-کیسه-10-کیلویی-پودر-رختشویی'>اگهی مزایده 63 کیسه 10 کیلویی پودر رختشویی  / اگهی مزایده , مزایده  63 کیسه 10 کیلویی پودر رختشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941225/مزایده-دیگ-بخار--مرحله-دوم'>مزایده دیگ بخار - مرحله دوم  / اگهی مزایده , مزایده دیگ بخار - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941264/مزایده-ملک-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941260/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-235متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 235متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 235متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941256/مزایده-ملک-در-دو-قطعه-و-فاقد-سند-مالکیت-نوبت-سوم'>مزایده ملک در دو قطعه و فاقد سند مالکیت نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک در دو قطعه و فاقد سند مالکیت نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941195/مزایده-کت-و-شلوار-مردانه'>مزایده کت و شلوار مردانه  / اگهی مزایده , مزایده کت و شلوار مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941180/مزایده-ملک-به-مساحت-113-19متر'>مزایده ملک به مساحت 113.19متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 113.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941194/مزایده-تمامی-اجزا-و-دستگاهها-و-ادوات-مربوط-به-سیستم-سردخانه-نوبت-دوم'>مزایده  تمامی اجزا و دستگاهها و ادوات مربوط به سیستم سردخانه  نوبت دوم  / مزایده,مزایده  تمامی اجزا و دستگاهها و ادوات مربوط به سیستم سردخانه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941224/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941177/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-دو-زبرخان'>مزایده یک دانگ مشاع از زمین بخش دو زبرخان / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از زمین بخش دو زبرخان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941248/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-(بتنی-پیش-ساخته-)-فرودگاههای-بستک'>مناقصه  احداث دیوار حفاظتی (بتنی پیش ساخته ) فرودگاههای بستک / آگهی مناقصه ، مناقصه  احداث دیوار حفاظتی (بتنی پیش ساخته ) فرودگاههای بستک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941207/مناقصه-منظور-بهره-برداری--سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-و-حراست'>مناقصه منظور بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و حراست  / مناقصه عمومی , مناقصه منظور بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و حراست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941189/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات  / مزایده, مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941179/اگهی-مزایده-بهره-برداری-از-غرف--دستگاه-های-دنیای-بازی-و-سالنهای-ورزشی-نوبت-دوم'>اگهی مزایده بهره برداری از غرف ، دستگاه های دنیای بازی و سالنهای ورزشی نوبت دوم  / اگهی مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از غرف ، دستگاه های دنیای بازی و سالنهای ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941422/مزایده-واگذاری-بوفه-بیمارستان'>مزایده واگذاری بوفه بیمارستان / اگهی مزایده ، مزایده واگذاری بوفه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941211/مزایده-فروش-تعداد-هشت-دستگاه-خودرو-شامل-یکدستگاه-خاور-مدل-1363---نوبت-سوم'>مزایده فروش تعداد هشت دستگاه خودرو شامل یکدستگاه خاور مدل 1363.... نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد هشت دستگاه خودرو شامل یکدستگاه خاور مدل 1363.... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941222/مناقصه-تامین-ملزومات-و-اقلام-نظافتی'>مناقصه تامین ملزومات و اقلام نظافتی / آگهی مناقصه، مناقصه تامین ملزومات و اقلام نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941205/مزایده-اقلام-مازاد-و-مستعمل'>مزایده اقلام مازاد و مستعمل / آگهی مزایده، مزایده اقلام مازاد و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941275/مزایده-فروش-ششدانگ-ساختمان-تجاری-اداری-مسکونی-و-انباری'>مزایده فروش ششدانگ ساختمان تجاری اداری مسکونی و انباری  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان تجاری اداری مسکونی و انباری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941187/مزایده-فضای-مربوط-به-ساختمان-مدرسه--نوبت-دوم'>مزایده فضای مربوط به ساختمان مدرسه - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده فضای مربوط به ساختمان مدرسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941197/مزایده-ضایعات-زینگ-های-باطله'>مزایده ضایعات زینگ های باطله / آگهی مزایده، مزایده ضایعات زینگ های باطله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941183/مزایده-8-دستگاه-خودرو-مستعمل'>مزایده 8 دستگاه خودرو مستعمل / آگهی مزایده، مزایده 8 دستگاه خودرو مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941175/مزایده-اجاره-داروخانه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره داروخانه - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره داروخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941191/مزایده-اجاره-ساختمان-ضلع-جنوبی-مدرسه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ساختمان ضلع جنوبی مدرسه - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره ساختمان ضلع جنوبی مدرسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941173/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقدی-و-اقساطی'>مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941362/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-403-60متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 403.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 403.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941364/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-220مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 220مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 220مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941356/آگهی-مناقصه-عمومی-طراحی--ساخت-و-نصب-سازه-های-فلزی-گاوداری'>آگهی مناقصه عمومی طراحی ، ساخت و نصب سازه های فلزی گاوداری  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه عمومی طراحی ، ساخت و نصب سازه های فلزی گاوداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941279/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-تهیه-و-حمل-کلیه-لوله-ها-و-شیرآلات'>فراخوان خدمات پیمانکاری تهیه و حمل کلیه لوله ها و شیرآلات / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان خدمات پیمانکاری تهیه و حمل کلیه لوله ها و شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941322/مناقصه-واگذاری-کلیه-فعالیتهای-اداری-مشترکین-و-بهره-برداری-شهرها'>مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای اداری، مشترکین و بهره برداری شهرها / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای اداری، مشترکین و بهره برداری شهرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941302/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-جدولگذاری'>مناقصه عملیات زیرسازی و جدولگذاری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه عملیات زیرسازی و جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941212/مناقصه-عملیات-بارگیری-سیمان-فله-و-کیسه-ای'>مناقصه عملیات بارگیری سیمان فله و کیسه ای / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات بارگیری سیمان فله و کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941217/مناقصه-عملیات-برداشت-ذرت-دانه-ای'>مناقصه عملیات برداشت ذرت دانه ای / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات برداشت ذرت دانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941221/مناقصه-عملیات-کمبینات-کشت-شبدر-و-کلزا-دانه-ای'>مناقصه عملیات کمبینات کشت شبدر و کلزا دانه ای  / آگهی مناقصه , مناقصه  عملیات کمبینات کشت شبدر و کلزا دانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941245/مناقصه-خریدDIFFUSER'>مناقصه خریدDIFFUSER / آگهی مناقصه,مناقصه خریدDIFFUSER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941255/مزایده-دارایی-های-منقول-و-غیر-منقول-نوبت-دوم'>مزایده دارایی های منقول و غیر منقول نوبت دوم  / مزایده , مزایده دارایی های منقول و غیر منقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941452/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-2-دستگاه-خودرو-پژو405'>آگهی مزایده عمومی  فروش 2 دستگاه خودرو پژو405 / آگهی مزایده ، مزایده فروش 2 دستگاه خودرو پژو405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941202/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-بنز'>مزایده یک دستگاه کامیون بنز / آگهی مزایده عمومی, مزایده مزایده یک دستگاه کامیون بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941182/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941172/تجدید-مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهر'>تجدید مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941176/مناقصه-کره-پاستوریزه-نوبت-دوم'>مناقصه کره پاستوریزه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کره پاستوریزه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941185/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-198متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 198متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 198متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941258/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-مدل-84'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 84  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941146/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-شش-مشهد'>مزایده منزل مسکونی بخش شش مشهد / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش شش مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941352/مزایده-اکتشاف-و-بهره-برداری-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی--محدوده-های-معدنی--'>مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی / محدوده های معدنی... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی / محدوده های معدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941341/مناقصه-احداث-ادامه-دیوار-حائل-امتداد-مسیر-رودخانه'>مناقصه احداث ادامه دیوار حائل امتداد مسیر رودخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ادامه دیوار حائل امتداد مسیر رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941338/مناقصه-قطعات-یدکی-توربین-زیمنس-SGT-400-مجدد-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی توربین زیمنس SGT-400- مجدد- نوبت دوم  / آگهی مجدد ارزیابی کیفی, مناقصه قطعات یدکی توربین زیمنس SGT-400- مجدد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941413/فراخوان-پروژه-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء-و-حقوق-اشتراکی'>فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران، فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941423/فراخوان-پروژه-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء-و-حقوق-اشتراکی-غرب'>فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی غرب / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران، فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941373/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نگهبانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی انسانی نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941381/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-قابل-بازیافت'>مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت / آگهی مزایده عمومی، مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941387/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-صحافی'>مزایده تعدادی از ماشین آلات صحافی / مزایده، مزایده تعدادی از ماشین آلات صحافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941389/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره یک قطعه زمین  - نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده، مزایده واگذاری به اجاره یک قطعه زمین  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941365/مناقصه-خرید-و-تامین-سرور-و-قطعات-HP'>مناقصه خرید و تامین سرور و قطعات HP / مناقصه، مناقصه خرید و تامین سرور و قطعات HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941119/مناقصه-انجام-عملیات-نظافت-آبدارخانه-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'> مناقصه انجام عملیات نظافت، آبدارخانه، نگهداری فضای سبز ...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,  مناقصه انجام عملیات نظافت، آبدارخانه، نگهداری فضای سبز ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941120/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941332/مناقصه-حمل-و-تخلیه-زغالسنگ-از-معدن-گلیران'>مناقصه حمل و تخلیه زغالسنگ از معدن گلیران / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل و تخلیه زغالسنگ از معدن گلیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941126/مناقصه-خرید-و-تامین-تجهیزات-cisco'>مناقصه خرید و تامین تجهیزات cisco / مناقصه ، مناقصه خرید و تامین تجهیزات cisco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941614/اصلاحیه-مزایده-یک-دستگاه-موتور-جوش-co2'>اصلاحیه مزایده یک دستگاه موتور جوش co2  / اصلاحیه مزایده , مزایده یک دستگاه موتور جوش co2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941142/فراخوان-86-قلم-قطعات-یدکی-توربین-گازی-رستون-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان  86 قلم قطعات یدکی توربین گازی رستون تجدید - نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان  86 قلم قطعات یدکی توربین گازی رستون تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941147/مناقصه-تامین-مالی-و-اجرا-و-نصب-و-جاری-سازی-انشعابات-فاضلاب-و--'>مناقصه تامین مالی و اجرا و نصب و جاری سازی انشعابات فاضلاب و... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین مالی و اجرا و نصب و جاری سازی انشعابات فاضلاب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941155/مزایده-تمامیت-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-12متر'>مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان مساحت 88.12متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان مساحت 88.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941193/مزایده-دستگاه-پرس-بلوکر--'>مزایده دستگاه پرس بلوکر ... / مزایده دستگاه پرس بلوکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941174/فراخوان-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی--'>فراخوان امور تعمیر ,نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ... / فراخوان مناقصه، فراخوان امور تعمیر ,نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941181/فراخوان-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی--'>فراخوان امور تعمیر ,نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ... / فراخوان مناقصه، فراخوان امور تعمیر ,نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941157/آگهی-مناقصه-خرید-ذرت-علوفه-ای'>آگهی مناقصه خرید ذرت علوفه ای  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید ذرت علوفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941192/مزایده-4-قطعه-به-مساحت123057متر-اراضی'>مزایده 4 قطعه به مساحت123057متر اراضی / مزایده,مزایده 4 قطعه به مساحت123057متر اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941404/مزایده-فروش-ماشین-آلات-بافندگی'>مزایده فروش ماشین آلات بافندگی  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات بافندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941462/فراخوان-سیزدهمین-همایش-ادبیات-عاشورایی'>فراخوان سیزدهمین همایش ادبیات عاشورایی / فراخوان سیزدهمین همایش ادبیات عاشورایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941412/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-خاکی--زیراساس-و-اساس-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات خاکی , زیراساس و اساس تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات خاکی , زیراساس و اساس تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941417/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-و-نقلیه'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نقلیه / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941402/فراخوان-واگذاری-فضاهای-فرهنگی-و-هنری-نوبت-دوم'> فراخوان واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941414/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-تسطیح-سایت-پروژه-مجتمع-مسکونی'>مناقصه اجرای عملیات خاکی و تسطیح سایت پروژه مجتمع مسکونی / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات خاکی و تسطیح سایت پروژه مجتمع مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941430/مزایده-فروش-تعداد-21-خط-تلفن-ثابت-رند'>مزایده  فروش تعداد 21 خط تلفن ثابت رند / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش تعداد 21 خط تلفن ثابت رند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941436/مزایده-فروش-دام-های-حذفی'>مزایده فروش دام های حذفی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش دام های حذفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941409/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941441/مزایده-واگذاری-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو باب مغازه- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری دو باب مغازه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941395/مزایده-منزل-مسکونی-و-تجاری-سه-طبقه-277-78متر'>مزایده منزل مسکونی و تجاری سه طبقه 277.78متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و تجاری سه طبقه 277.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941424/فراخوان-راهبری-کنترل-فرآیند-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تجهیزات'>فراخوان راهبری، کنترل فرآیند، بهره برداری و نگهداری از تجهیزات / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان راهبری، کنترل فرآیند، بهره برداری و نگهداری از تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941415/مزایده-ششدانگ-از-ملک-به-پلاک-ثبتی-4730-6646-بخش-شش'>مزایده ششدانگ از ملک به پلاک ثبتی 4730/6646 بخش شش / مزایده,مزایده ششدانگ از ملک به پلاک ثبتی 4730/6646 بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941399/مزایده-فروش-انواع-مانتو'>مزایده فروش انواع مانتو / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش انواع مانتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941406/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941405/مزایده-پلاک-ثبتی-زمین-فاقد-اعیان-غیر-محصور-تجاری'>مزایده پلاک ثبتی زمین فاقد اعیان غیر محصور تجاری / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زمین فاقد اعیان غیر محصور تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941474/مزایده-استخر-سرپوشیده-ایثار-شهرستان-گرگان'> مزایده استخر سرپوشیده ایثار شهرستان گرگان / آگهی مزایده ، مزایده استخر سرپوشیده ایثار شهرستان گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941350/مناقصه-قطعات-یدکی-شیرهای-توپی-VELAN-مجدد-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی VELAN- مجدد نوبت دوم  / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی VELAN نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941408/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-146-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 146.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 146.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941459/مزایده-خودروی-سواری-زانتیا-مدل-84'>مزایده خودروی سواری زانتیا مدل 84  / مزایده , مزایده  خودروی سواری زانتیا مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941418/مزایده-عمارت-به-مساحت-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده عمارت به مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده عمارت به مساحت صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941410/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-105-69متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 105.69متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 105.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941509/تجدید-مناقصه-عملیات-اصلاح-پیچ-و-تقاطع-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اصلاح پیچ و تقاطع و روکش آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اصلاح پیچ و تقاطع و روکش آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941471/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-117-9متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941426/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودروی-مازاد-پراید-نوبت-دوم'>مزایده فروش چهار دستگاه خودروی مازاد پراید نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش چهار دستگاه خودروی مازاد پراید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941429/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-باغچه-بخش-12-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه باغچه بخش 12 تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه باغچه بخش 12 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941465/مزایده-ملک-عرصه-دویست-و-پنجاه-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه دویست و پنجاه متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه دویست و پنجاه متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941450/مناقصه-عملیات-حمل-گندم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل گندم  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل گندم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941460/مزایده-واگذاری-فروش-5-قطعه-زمین-یک-مرحله-ای-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فروش 5 قطعه زمین یک مرحله ای نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری فروش 5 قطعه زمین یک مرحله ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941425/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-54-1مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 54.1مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 54.1مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941431/مزایده-فروش-انواع-سارافون'>مزایده فروش انواع سارافون / آگهی مزایده مال غیر منقول , مزایده فروش انواع سارافون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941427/مزایده-ششدانگ-ملک-غیر-رسمی-مسکونی-عرصه-70متر'>مزایده ششدانگ ملک غیر رسمی مسکونی عرصه 70متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک غیر رسمی مسکونی عرصه 70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941372/مناقصه-پروژه-آبرسانی-حیدرآباد-لوداب'>مناقصه پروژه آبرسانی حیدرآباد لوداب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه آبرسانی حیدرآباد لوداب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941623/فراخوان-عملیات-اجرایی-طرح-هادی-روستاهای'>فراخوان عملیات اجرایی طرح هادی روستاهای  / فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی طرح هادی روستاهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941453/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-در-رستوران-کارخانه'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران کارخانه  / مناقصه , مناقصه  تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941461/مزایده-جایگاه-سوخت-CNG--نوبت-دوم'>مزایده جایگاه سوخت CNG    نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جایگاه سوخت CNG  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941479/مزایده-تعداد-274-دستگاه-موتورسیکلت-فرسوده'>مزایده تعداد 274 دستگاه موتورسیکلت فرسوده  / مزایده , مزایده  تعداد 274 دستگاه موتورسیکلت فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941473/مزایده-اجاره-4-باب-مغازه-نوبت-سوم'>مزایده اجاره 4 باب مغازه- نوبت سوم / مزایده اجاره 4 باب مغازه- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941367/مناقصه-P-F-VARCO-TOP-DRIVE-MOD'>مناقصه  P/F VARCO TOP DRIVE MOD / مناقصه ، مناقصه P/F VARCO TOP DRIVE MOD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941466/مناقصه-پروژِه-اصلاح-و-بهینه-فیدر-سرمیل-از-گردنه-پاتاق-تا-شهر-ریجاب-و-بان-مزاران---نوبت-دوم'>مناقصه پروژِه اصلاح و بهینه فیدر سرمیل از گردنه پاتاق تا شهر ریجاب و بان مزاران..... نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژِه اصلاح و بهینه فیدر سرمیل از گردنه پاتاق تا شهر ریجاب و بان مزاران... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941480/مزایده-ششدانگ-4-باب-آپارتمان'>مزایده ششدانگ 4 باب آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ 4 باب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941467/مزایده-خودور-توفیقی-نوع-سیستم-وانت-رنگ-سفید-روغنی-مدل-80'>مزایده خودور توفیقی نوع سیستم وانت رنگ سفید روغنی مدل 80  / مزایده , مزایده خودور توفیقی نوع سیستم وانت رنگ سفید روغنی مدل 80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941472/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پراید-مدل-95'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پراید مدل 95   / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پراید مدل 95  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941476/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-84'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 84  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941481/مزایده-سواری-سایپا-132-مدل-90'>مزایده سواری سایپا 132 مدل 90  / مزایده, مزایده سواری سایپا 132 مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941537/مناقصه-جدول-گذاری-معابر-روستای'>مناقصه جدول گذاری معابر روستای  / مناقصه , مناقصه جدول گذاری معابر روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941475/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-عرصه-174متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور عرصه 174متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور عرصه 174متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941445/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  بهسازی و آسفالت راه روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941456/مناقصه-پروژه-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پروژه روکش آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه روکش آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941432/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-تجاری-39-21متر'>مزایده فروش یک پلاک زمین تجاری 39.21متر  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین تجاری 39.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941435/مزایده-عرصه-مفید-مسکونی-در-5-واحد-سر-هم-351متر'>مزایده عرصه مفید مسکونی در 5 واحد سر هم 351متر  / مزایده,مزایده عرصه مفید مسکونی در 5 واحد سر هم 351متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941449/مزایده-تعداد-4-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده تعداد 4 دستگاه اتومبیل سواری / مزایده, مزایده تعداد 4 دستگاه اتومبیل سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941495/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-544مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 544مترمربع مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 544مترمربع مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941529/مزایده-جایگاه-CNG-شماره-دو-شهرداری'>مزایده جایگاه CNG شماره دو شهرداری / آگهی مزایده عمومی، مزایده جایگاه CNG شماره دو شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941354/مزایده-فروش-باسکول-60-تنی--نوبت-دوم'>مزایده فروش باسکول 60 تنی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش باسکول 60 تنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941539/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-و-اتصال-خطوط-اصلی-شبکه-آب-شهر'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع و اتصال خطوط اصلی شبکه آب شهر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اصلاح شبکه توزیع و اتصال خطوط اصلی شبکه آب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941440/مزایده-زمین-مساحت-چهارصد-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت چهارصد متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مساحت چهارصد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941437/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-صد-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت صد متر نوبت اول  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت صد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941555/مزایده-یک-فقره-ملک-مسکونی-بخش-5-کرمان'>مزایده یک فقره ملک مسکونی بخش 5 کرمان / مزایده,مزایده یک فقره ملک مسکونی بخش 5 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941654/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941662/مزایده-کامیون-کمپرسی'>مزایده کامیون کمپرسی / مزایده,مزایده کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941646/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-قدیمی-276متر'>مزایده یک دانگ مشاع از منزل مسکونی قدیمی 276متر  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از منزل مسکونی قدیمی 276متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941650/مزایده-ششدانگ-طبقه-همکف-ملک-مسکونی-105-8متر'>مزایده ششدانگ طبقه همکف ملک مسکونی 105.8متر  / مزایده,مزایده ششدانگ طبقه همکف ملک مسکونی 105.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941482/مزایده-فروش-تعداد-11-دستگاه-خودرو-اسقاطی-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش تعداد 11 دستگاه خودرو اسقاطی سبک و سنگین / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 11 دستگاه خودرو اسقاطی سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941496/مزایده-یکدستگاه-لاشه-خودروی-سواری-سیستم-پژو-تیپ-GLX-XL7-405'>مزایده یکدستگاه لاشه خودروی سواری سیستم پژو تیپ GLX,XL7 405 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه لاشه خودروی سواری سیستم پژو تیپ GLX,XL7 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941464/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-اجرای-ادامه-پروژه-88-واحدی'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت  اجرای ادامه پروژه 88 واحدی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت  اجرای ادامه پروژه 88 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941469/مزایده-واگذاری-به-اجاره-واحدهای-انتشارات'>مزایده واگذاری به اجاره واحدهای انتشارات / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره واحدهای انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941377/مناقصه-سولفات-آلومینیوم'>مناقصه سولفات آلومینیوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه سولفات آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941444/مزایده-فروش-یکدستگاه-تراکتور-مسی-فرگوسن-285'>مزایده فروش یکدستگاه تراکتور مسی فرگوسن 285  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تراکتور مسی فرگوسن 285 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941438/مزایده-فروش-تعداد-17000-عدد-گلدان'>مزایده فروش تعداد 17000 عدد گلدان / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 17000 عدد گلدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941382/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-ستاد-شرکت'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی ستاد شرکت  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی ستاد شرکت  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941448/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-13-دستگاه-آسانسور-کششی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی 13 دستگاه آسانسور کششی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی 13 دستگاه آسانسور کششی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941584/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-529-92متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 529.92متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 529.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941463/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-طرح-مجتمع-قضایی'>فراخوان خرید خدمات مشاوره طرح مجتمع قضایی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران,فراخوان خرید خدمات مشاوره طرح مجتمع قضایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941551/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-143-10متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه 143.10متر  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه 143.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941478/مناقصه-آزادسازی-شبکه-از-حریم-درختان-و-انجام-اصلاح-و-بهینه-سازی-توسعه--'>مناقصه آزادسازی شبکه از حریم درختان و  انجام اصلاح و بهینه سازی، توسعه... / آگهی مناقصه, مناقصه آزادسازی شبکه از حریم درختان و  انجام اصلاح و بهینه سازی، توسعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941451/واگذاری-دو-دستگاه-سردخانه-40-فوتی-با-برند-Strik-سیار'>واگذاری دو دستگاه سردخانه 40 فوتی با برند Strik سیار  / واگذاری دو دستگاه سردخانه 40 فوتی با برند Strik سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941468/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941455/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-F'>مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941515/اصلاحیه-مزایده-ساماندهی-بار-بارکن-ها'>اصلاحیه مزایده ساماندهی بار بارکن ها / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده ساماندهی بار بارکن ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941351/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-61--نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 61 - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 61 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941500/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-پارکها-و-فضای-سبز-شهرداری-فیروزآباد-قسمت-A'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز شهرداری فیروزآباد قسمت A / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز شهرداری فیروزآباد قسمت A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941506/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پیکان'>مزایده  فروش یک دستگاه سواری پیکان / آگهی مزایده, مزایده  فروش یک دستگاه سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941470/فراخوان-پروژه-دیوار-حفاظتی-بتنی-پی-ساخته'>فراخوان پروژه دیوار حفاظتی بتنی پی ساخته  / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه دیوار حفاظتی بتنی پی ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941458/مناقصه-تسطیح-و-ریگلاژ--آب-پاشی--کوبیدن--آسفالت-ریزی-خیابانها-نوبت-دوم'>مناقصه  تسطیح و ریگلاژ ، آب پاشی ، کوبیدن ، آسفالت ریزی خیابانها نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه  تسطیح و ریگلاژ ، آب پاشی ، کوبیدن ، آسفالت ریزی خیابانها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941550/مزایده-شماره-های-رند-تلفن-ثابت'>مزایده شماره های رند تلفن ثابت / آگهی مزایده,مزایده  شماره های رند تلفن ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941442/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-238-42متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 238.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 238.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941511/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-میوه-و-تره-بار'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941446/مزایده-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-دویست-و-پنجاه-و-دو-متر-و-نود-و-هشت-صدم-متر'>مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت دویست و پنجاه و دو متر و نود و هشت صدم متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت دویست و پنجاه و دو متر و نود و هشت صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941386/مناقصه-واگذاری-عملیات-جایگزینی-کابل-خود-نگهدار-به-جای-سیم-مسی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات جایگزینی کابل خود نگهدار به جای سیم مسی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری عملیات جایگزینی کابل خود نگهدار به جای سیم مسی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941439/مزایده-واگذاری-محل-جهت-اجاره-ترامپولین'>مزایده واگذاری محل جهت اجاره ترامپولین / آگهی مزایده, مزایده واگذاری محل جهت اجاره ترامپولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941457/مزایده-ملک-با-قدمت-بیست-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت بیست سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیست سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941434/تجدید-مناقصه-نظارت-کارگاهی-قراردادهای-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نظارت کارگاهی قراردادهای زیرسازی و آسفالت  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نظارت کارگاهی قراردادهای زیرسازی و آسفالت - نوبتدوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941484/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-105متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 105متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 105متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941483/مزایده-آپارتمان-مساحت-86-24متر'>مزایده آپارتمان مساحت 86.24متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 86.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941477/اگهی-مزایده-تیرآهن'>اگهی مزایده تیرآهن  / اگهی مزایده ,  مزایده تیرآهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941492/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-206متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 206متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 206متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941490/مزایده-یک-قطعه-ملک-خانه-سرا-حدود-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه ملک خانه سرا حدود سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه ملک خانه سرا حدود سیصد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941488/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بخار-و---'>مزایده یک دستگاه دیگ بخار و .... / مزایده ، مزایده یک دستگاه دیگ بخار و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941514/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران'>مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941504/مزایده-فروش-انواع-سنگ-تراورتن-و-سنگ-چینی-نوبت-دوم'> مزایده فروش انواع سنگ تراورتن و سنگ چینی نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع سنگ تراورتن و سنگ چینی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941530/مزایده-ششدانگ-عمارت-عرصه-74-10متر'>مزایده ششدانگ عمارت عرصه 74.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت عرصه 74.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941532/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تحت-اختیار-خود-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941499/مزایده-بوفه-داخلی-دانشگاه-نوبت-دوم'>مزایده بوفه داخلی دانشگاه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بوفه داخلی دانشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941542/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-6-هزار-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 6 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 6 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941587/مناقصه-خودرو-سواری-پژو-مدل-90-به-بالا'>مناقصه خودرو سواری پژو مدل 90 به بالا  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خودرو سواری پژو مدل 90 به بالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941630/مزایده-ملک-قدیمی-ساز'>مزایده ملک قدیمی ساز  / مزایده,مزایده ملک قدیمی ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941625/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-اعیان-256متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 256متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 256متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941579/آگهی-فراخوان-احداث-مرکز-جامع-آسیب-دیدگان--'>آگهی فراخوان احداث مرکز جامع آسیب دیدگان ... / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان احداث مرکز جامع آسیب دیدگان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941545/فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-20-کیلوولت-و-روشنایی-معابر-در-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت و روشنایی معابر در شهرک صنعتی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت و روشنایی معابر در شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941553/مزایده-تعداد-2-دستگاه-خودرو-مازاد'>مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو مازاد  / مزایده ، مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941501/مناقصه-خرید-۳۵-عدد-اکچویتورهای-الکتریکی-دورانی-دمپر-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ۳۵ عدد اکچویتورهای الکتریکی دورانی دمپر و...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید ۳۵ عدد اکچویتورهای الکتریکی دورانی دمپر و...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941148/مزایده-عرصه-زمینی-مساحت-285متر'>مزایده عرصه زمینی مساحت 285متر  / مزایده,مزایده عرصه زمینی مساحت 285متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941507/مناقصه-عملیات-خرید--ساخت-و-نصب-سازه-آسانسور-همراه-با-فونداسیون-و---'>مناقصه عملیات خرید ،  ساخت و نصب سازه آسانسور همراه با فونداسیون و  ...  / مناقصه ، مناقصه عملیات خرید ،  ساخت و نصب سازه آسانسور همراه با فونداسیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941536/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری / مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941558/مزایده-فروش-سه-باب-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه باب واحدهای تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه باب واحدهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941578/مزایده-1-482-حبه-از-0-75-دانگ-از-ششدانگ-ملکی'>مزایده 1.482 حبه از 0.75 دانگ از ششدانگ ملکی  / مزایده,مزایده 1.482 حبه از 0.75 دانگ از ششدانگ ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941554/مزایده-پیراهن-مردانه'>مزایده پیراهن مردانه / مزایده ,مزایده پیراهن مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941538/مزایده-یک-دستگاه-پاستوریزه---نوبت-دوم'>مزایده  یک دستگاه پاستوریزه ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده  یک دستگاه پاستوریزه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941581/مزایده-ششدانگ-ملکی-مساحت-عرصه-205-5متر'>مزایده ششدانگ ملکی مساحت عرصه 205.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملکی مساحت عرصه 205.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941151/مزایده-عرصه-یک-قطعه-زمین-800متر'>مزایده عرصه یک قطعه زمین 800متر  / مزایده,مزایده عرصه یک قطعه زمین 800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941534/مناقصه-خرید-خدمات-پزشکی-و-پرستاری-مرکز-خدمات-سلامت'>مناقصه خرید خدمات پزشکی و پرستاری مرکز خدمات سلامت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات پزشکی و پرستاری مرکز خدمات سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941541/مزایده-همگی-و-تمامت-آپارتمان-مساحت-96-70متر'>مزایده همگی و تمامت آپارتمان مساحت 96.70متر / مزایده,مزایده همگی و تمامت آپارتمان مساحت 96.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941600/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-200-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 200.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 200.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941513/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-منزل-دو-طبقه-زیربنای-270متر'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از منزل دو طبقه زیربنای 270متر / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از منزل دو طبقه زیربنای 270متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941508/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-561-36متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 561.36متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 561.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941510/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-325متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 325متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 325متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941498/مزایده-ششدانگ-پلاک-15182-1162-عرصه-195متر'>مزایده ششدانگ پلاک 15182/1162 عرصه 195متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 15182/1162 عرصه 195متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941502/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-56متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 56متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941505/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-167-39متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 167.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 167.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941512/آگهی-مناقصه-کارگاه-تولید-کفش-طبی'>آگهی مناقصه  کارگاه تولید کفش طبی  / آگهی مناقصه ، مناقصه کارگاه تولید کفش طبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941503/مزایده-ساختمان-مسکونی-در-دو-طبقه'>مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941526/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-187مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 187مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 187مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941522/مزایده-12-ساعت-معادل-20-سیر-مزرعه-و-قنات-نوبت-دوم'>مزایده 12 ساعت معادل 20 سیر مزرعه و قنات نوبت دوم / مزایده,مزایده 12 ساعت معادل 20 سیر مزرعه و قنات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941516/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-535-89متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 535.89متر  / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 535.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941523/مزایده-الکل-مانی-کل-96-درصد-به-تعداد-70-کارتن-24-تایی--مرحله-دوم'>مزایده الکل مانی کل 96 درصد به تعداد 70 کارتن 24 تایی  - مرحله دوم  / مزایده , مزایده  الکل مانی کل 96 درصد به تعداد 70 کارتن 24 تایی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941574/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه'>مزایده نیم دانگ مشاع از یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه  / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941518/مزایده-یک-دستگاه-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه سواری تیبا / آگهی مزایده اموال، مزایده یک دستگاه سواری تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941560/مزایده-فروش-یکدستگاه-سرسیلندر-کماتسور-بلدوزر-TR155--تیغ-گریدر--'>مزایده فروش یکدستگاه سرسیلندر کماتسور بلدوزر TR155 ، تیغ گریدر... / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش یکدستگاه سرسیلندر کماتسور بلدوزر TR155 ، تیغ گریدر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941223/شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-خدمات-تنظیفات--سرایداری--امور-آبدارخانه-ها-و-نگهداری'>شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت خدمات تنظیفات ، سرایداری ، امور آبدارخانه ها و نگهداری / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت خدمات تنظیفات ، سرایداری ، امور آبدارخانه ها و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941569/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-72-291-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 72.291 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 72.291 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941549/مزایده-اجاره-پارکینگ-رسالت-تجدید'>مزایده اجاره پارکینگ رسالت تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده اجاره پارکینگ رسالت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941557/مزایده-فضای-آموزشی-دبستان-هفت-کلاسه-ناصر-خسرو--مرحله-دوم'>مزایده فضای آموزشی دبستان هفت کلاسه ناصر خسرو  - مرحله دوم  / آگهی مزایده غیرحضوری ,مزایده فضای آموزشی دبستان هفت کلاسه ناصر خسرو -  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941520/مزایده-انجام-امور-تبلیغاتی-تعداد-12-محل-پل-عابر-پیاده-بتنی-و-فلزی--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده  انجام امور تبلیغاتی تعداد 12 محل پل عابر پیاده بتنی و فلزی - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده  انجام امور تبلیغاتی تعداد 12 محل پل عابر پیاده بتنی و فلزی - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941533/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی-از-پارک-های-سطح-شهرداری-منطقه-7--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های  سطح شهرداری منطقه 7 - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های  سطح شهرداری - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941585/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-182-12متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 182.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 182.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941548/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206-سفید-روغنی'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 سفید روغنی  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941556/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-1388-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1388 سفید / آگهی مزایده, یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1388 سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941561/مناقصه-واگذاری-امورات-نقلیه-نوبت-سوم'>مناقصه واگذاری امورات نقلیه نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امورات نقلیه نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941547/آگهی-مناقصه-کارگیری-تعدادی-محدودی-از-نیروهای-خدماتی'>آگهی مناقصه  کارگیری تعدادی محدودی از نیروهای خدماتی / آگهی مناقصه ، مناقصه  کارگیری تعدادی محدودی از نیروهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941568/مزایده-یکدست-مبلمان-استیل--یکعدد-بوفه-طلایی'>مزایده یکدست مبلمان استیل ، یکعدد بوفه طلایی / مزایده ، مزایده یکدست مبلمان استیل ، یکعدد بوفه طلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941606/مزایده-پلاک-ثبتی-50-فرعی-از-3405-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 50 فرعی از 3405 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 50 فرعی از 3405 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941593/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-145-16متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941592/مزایده-آپارتمان-اداری-مساحت-122-73متر'>مزایده آپارتمان اداری مساحت 122.73متر / مزایده,مزایده آپارتمان اداری مساحت 122.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941540/مناقصه-تامین-نود-و-چهار-دستگاه-خودروی-استیجاری-با-راننده-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نود و چهار دستگاه خودروی استیجاری با راننده- نوبت دوم   / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین نود و چهار دستگاه خودروی استیجاری با راننده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941565/مزایده-یک-واحد-تجاری-به-مساحت-40-60مترمربع'>مزایده یک واحد تجاری به مساحت 40.60مترمربع  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری به مساحت 40.60مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941517/مناقصه-بخشی-از-امور-خدماتی-دانشگاه'>مناقصه  بخشی از امور خدماتی دانشگاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  بخشی از امور خدماتی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941564/اصلاحیه-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-اجرای-عملیات-پروژه-سنگفرش-و-جدول-گذاری'>اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات پروژه سنگفرش و جدول گذاری  / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات پروژه سنگفرش و جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941597/مزایده-ملک-مساحت-94-694-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 94.694 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 94.694 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941521/فراخوان-مناقصه-تعمیر-اساسی-مخازن-و-احدهای-بهره-برداری-و-نمکزدایی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر اساسی مخازن و احدهای بهره برداری و نمکزدایی ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر اساسی مخازن و احدهای بهره برداری و نمکزدایی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941344/مناقصه-خرید-خدمات-نیروی-حجمی-و-کارگر-روزمزد-مورد-نیاز-شرکت'>مناقصه خرید خدمات نیروی حجمی و کارگر روزمزد مورد نیاز شرکت  / مناقصه , مناقصه خرید خدمات نیروی حجمی و کارگر روزمزد مورد نیاز شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941140/مزایده-15-97-سهم-مشاع-از-96-سهم-عرصه-و-اعیان'>مزایده 15.97 سهم مشاع از 96 سهم عرصه و اعیان / مزایده,مزایده 15.97 سهم مشاع از 96 سهم عرصه و اعیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941525/فراخوان-مناقصه-تعمیر-اساسی-مخازن-و-احدهای-بهره-برداری-و-نمکزدایی-مارون-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر اساسی مخازن و احدهای بهره برداری و نمکزدایی مارون نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر اساسی مخازن و احدهای بهره برداری و نمکزدایی مارون نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941544/تجدید-مزایده-واگذاری-پارکینگ-96-7-03'>تجدید مزایده واگذاری پارکینگ  96.7.03 / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری پارکینگ 96.7.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941535/مزایده-اجاره-مغازه'>مزایده اجاره مغازه / آگهی مزایده ,مزایده اجاره مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941570/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-خدمات-فنی-چاه-ها-و-دکل-های-تعمیراتی-مدیریت--'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت خدمات فنی چاه ها و دکل های تعمیراتی مدیریت ... / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی جهت خدمات فنی چاه ها و دکل های تعمیراتی مدیریت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941572/فراخوان-پروژه-عملیات-حفاری-سه-حلقه-چاه'>فراخوان پروژه عملیات حفاری سه حلقه چاه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان  پروژه عملیات حفاری سه حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941591/مناقصه-36-کیلومتر-شبکه-روستاها--نوبت-دوم'>مناقصه 36 کیلومتر شبکه روستاها... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه 36 کیلومتر شبکه روستاها... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941132/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-342متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی 342متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 342متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941531/اگهی-مزایده-عمومی-17-دستگاه-خودرو-سواری--نوبت-دوم'>اگهی مزایده عمومی  17 دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده  عمومی  17 دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941552/مزایده-فروش-96-دستگاه-کانکس-مازاد'>مزایده فروش 96 دستگاه کانکس مازاد / فراخوان مزایده عمومی، مزایده فروش 96 دستگاه کانکس مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941563/مناقصه-عملیات-اجرای-پوشش-اپوکسی-خطوط-لوله-COC-و-POC--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای پوشش اپوکسی خطوط لوله COC و POC  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پوشش اپوکسی خطوط لوله COC و POC - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941566/مناقصه-عملیات-اجرای-معماری-پست-برق-و-ساختمان-RO--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای معماری پست برق و ساختمان RO - نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای معماری پست برق و ساختمان RO- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941543/مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-کلیه-کارهای-باقی-مانده-و-معماری-ساختمان-FBS2--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه و اجرای کلیه کارهای باقی مانده و معماری ساختمان FBS2... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه و اجرای کلیه کارهای باقی مانده و معماری ساختمان FBS2... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941546/مناقصه-چاپ-لیزری-قبوض-گازبها-بسته-بندی-و-ارسال--نوبت-دوم'>مناقصه چاپ لیزری قبوض گازبها بسته بندی و ارسال... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه چاپ لیزری قبوض گازبها بسته بندی و ارسال... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941571/فراخوان-لیست-کوتاه-خدمات-مهندسی-نظارت-عملیات-اجرایی-ساماندهی-رودخانه'>فراخوان لیست کوتاه خدمات مهندسی نظارت عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه / فراخوان , فراخوان لیست کوتاه خدمات مهندسی نظارت عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941586/مناقصات-مشارکت-در-ارائه-خدمات-پیش-بیمارستانی'>مناقصات مشارکت در ارائه خدمات پیش بیمارستانی / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصات مشارکت در ارائه خدمات پیش بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941635/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مزروعی-275متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مزروعی 275متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مزروعی 275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941230/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG-مرحله-چهارم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG مرحله چهارم نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG مرحله چهارم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941621/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 / مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941609/مناقصه​-سیل-بند'>مناقصه​ سیل بند / آگهی مناقصه ,مناقصه​ سیل بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941633/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-یک-بیرجند'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش یک بیرجند / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش یک بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941624/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بهاء-2-کیوسک'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بهاء 2 کیوسک / مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت اجاره بهاء 2 کیوسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941607/مزایده-فروش-یک-دانگ-از-شش-دانگ-خودرو'>مزایده فروش یک دانگ از شش دانگ خودرو  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دانگ از شش دانگ خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941601/مناقصه-حفاظت-از-اراضی-نوبت-سوم'>مناقصه حفاظت از اراضی- نوبت سوم  / آگهی مناقصه،  مناقصه  حفاظت از اراضی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941613/مزایده-فروش-برخی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش برخی از املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش برخی از املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941619/اگهی-مزایده-دستگاه-بسته-بندی-نمک'>اگهی مزایده دستگاه بسته بندی نمک  / اگهی مزایده , اگهی مزایده دستگاه بسته بندی نمک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941605/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات مکانیکی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941598/مزایده-اجاره-مغازه'>مزایده اجاره مغازه / آگهی مزایده, مزایده اجاره مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941236/مزایده-واگذاری-داروخانه-بخش-بستری-و-سرپایی'>مزایده واگذاری داروخانه بخش بستری و سرپایی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری داروخانه بخش بستری و سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941616/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-284-97متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 284.97متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 284.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941610/مزایده-ششدانگ-خانه-شماره-886-اصلی'>مزایده ششدانگ خانه شماره 886 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه شماره 886 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941634/اصلاحیه-مزایده-فروش-اجناس-اسقاط-(آهن-آلات-قراضه--تیرچوبی-و-غیره'>اصلاحیه مزایده فروش اجناس اسقاط (آهن آلات قراضه - تیرچوبی و غیره  / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده فروش اجناس اسقاط (آهن آلات قراضه - تیرچوبی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941618/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-150متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941595/فراخوان-احداث-تجاری-سایت-مسکن-مهر--'>فراخوان احداث تجاری سایت مسکن مهر... / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان احداث تجاری سایت مسکن مهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941622/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-ثبتی-شماره-1011-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک ثبتی شماره 1011 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک ثبتی شماره 1011 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941637/مزایده-فروش-روزنامه-های-باطله-دفتر'>مزایده فروش روزنامه های باطله دفتر  / مزایده,مزایده فروش روزنامه های باطله دفتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941603/مزایده-ششدانگ-زمین-دیمه-محل-تاسیسات-یک-واحد-گلخانه-ای'>مزایده ششدانگ زمین دیمه محل تاسیسات یک واحد گلخانه ای / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دیمه محل تاسیسات یک واحد گلخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941134/مزایده-ششدانگ-مفروز-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ مفروز منزل مسکونی به پلاک ثبتی سه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز منزل مسکونی به پلاک ثبتی سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941599/مزایده-فروش-تعدادی-تلیسه-و-گاوهای-غیر-اقتصادی'>مزایده فروش تعدادی تلیسه و گاوهای غیر اقتصادی / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی تلیسه و گاوهای غیر اقتصادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941594/مناقصه-جهت-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه جهت حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه جهت حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941493/مزایده-اجاره-مکان-انتشارات'>مزایده اجاره مکان انتشارات / مزایده, مزایده اجاره مکان انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941636/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار'>مناقصه جذب سرمایه گذار / مناقصه ,مناقصه جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941665/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-3850-11متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 3850.11متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 3850.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941135/مزایده-ششدانگ-مفروز-یک-قطعه-زمین-مساحت-217-55متر'>مزایده ششدانگ مفروز یک قطعه زمین مساحت 217.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز یک قطعه زمین مساحت 217.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941629/مزایده-قالب-فولادی-مستعمل-جعبه-پلاستیکی'>مزایده قالب فولادی مستعمل جعبه پلاستیکی  / آگهی مزایده ,مزایده قالب فولادی مستعمل جعبه پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941631/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941641/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ساختمان-5-طبقه-عرصه-194-60متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ساختمان 5 طبقه عرصه 194.60متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ساختمان 5 طبقه عرصه 194.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941487/مناقصه-جهت-ارائه-خدمات'>مناقصه  جهت ارائه خدمات  / آگهی مناقصه ، مناقصه  جهت ارائه خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941686/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-اعیان-نود-متر'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه اعیان نود متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه اعیان نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941699/مزایده-واحد-آپارتمانی-مساحت-90-89متر'>مزایده واحد آپارتمانی مساحت 90.89متر / مزایده,مزایده واحد آپارتمانی مساحت 90.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941705/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-168-94متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 168.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 168.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941670/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-430-1متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 430.1متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 430.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941718/مزایده-موازی-0-498-دانگ-مشاع-از-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-300متر'>مزایده موازی 0.498 دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 300متر / مزایده,مزایده موازی 0.498 دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941137/مزایده-7-سهم-مشاع-از-40-سهم-منزل-مسکونی'>مزایده 7 سهم مشاع از 40 سهم منزل مسکونی / مزایده,مزایده 7 سهم مشاع از 40 سهم منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941691/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-24متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 24متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941679/مزایده-یک-دستگاه-لیزر-مارک-گلدست'>مزایده یک دستگاه لیزر مارک گلدست / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه لیزر مارک گلدست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941713/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-125متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 125متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 125متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941678/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-213متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 213متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 213متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941672/فراخوان-پروژه-ساخت-و-نصب-پل-هوایی-عابر-پیاده'>فراخوان پروژه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده / فراخوان دعوت به مشارکت، فراخوان پروژه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941675/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مجرب-و-کارآزموده'>مناقصه تامین نیروی انسانی مجرب و کارآزموده / مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی مجرب و کارآزموده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941669/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اماکن-ورزشی-و-تجاری'>مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941447/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-خرید-آسفالت'>اصلاحیه مناقصه عملیات خرید آسفالت / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941361/مناقصه-عملیات-مقاوم-سازی-و-بهسازی-لرزه-ای-پل-های-تقاطع-بزرگراه'>مناقصه عملیات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های تقاطع بزرگراه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های تقاطع بزرگراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941349/مناقصه-آسفالت-و-بتن-جاده-سوخت-نیروگاه'>مناقصه آسفالت و بتن جاده سوخت نیروگاه  / مناقصه , مناقصه آسفالت و بتن جاده سوخت نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941368/مناقصه-امور-سوختگیری-و-تعمیرات-و-نگهداری-دو-جایگاه-CNG'>مناقصه امور سوختگیری و تعمیرات و نگهداری دو جایگاه CNG  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور سوختگیری و تعمیرات و نگهداری دو جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941688/اصلاحیه-مناقصه-اتوریکلوزر-هوایی'>اصلاحیه مناقصه اتوریکلوزر هوایی  / اصلاحیه ، مناقصه اتوریکلوزر هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941588/مناقصه-توسعه-و-احداث-روستایی-ضعف-ولتاژ'>مناقصه  توسعه و احداث روستایی- ضعف ولتاژ  / مناقصه عمومی, مناقصه  توسعه و احداث روستایی- ضعف ولتاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941379/مناقصه-عملیات-خرید-آسفالت'>مناقصه  عملیات خرید آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941668/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن  / مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941673/مناقصه-خدمات-کنتور-خوانی-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین'>مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین  / مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941656/مناقصه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل-هوایی--'>مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل،هوایی... / مناقصه , مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل،هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941428/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجاره-1000-دستگاه-خودپرداز-نو'>فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 1000 دستگاه خودپرداز نو  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 1000 دستگاه خودپرداز نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941701/مناقصه-عملیات-نگهداری-وبازسازی-شبکه-های-کابل'>مناقصه عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941711/مناقصه-خرید-12-دستگاه-سوئیچ-لایه-3-MPLS'>مناقصه خرید 12 دستگاه سوئیچ لایه 3 MPLS  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه خرید 12 دستگاه سوئیچ لایه 3 MPLS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941494/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستایی-گوشه-امامزاده-شاه-قاسم'>استعلام اصلاح و بهینه سازی روستایی گوشه امامزاده شاه قاسم  / استعلام ، استعلام اصلاح و بهینه سازی روستایی گوشه امامزاده شاه قاسم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941695/استعلام-خرید-تامین-خدمات-اجرای-امورات-بیکنل-بندی'>استعلام خرید تامین خدمات اجرای امورات بیکنل بندی  / استعلام , استعلام خرید تامین خدمات اجرای امورات بیکنل بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941374/مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی-50-000-ساعت-یک-واحد-بخار-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>مناقصه انجام تعمیرات اساسی 50.000 ساعت یک واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام تعمیرات اساسی 50.000 ساعت یک واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941660/تجدید-استعلام-رکتی-فایر'>تجدید استعلام رکتی فایر / استعلام بهاء, تجدید استعلام رکتی فایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941677/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبرنوری-FTTH'>استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری FTTH  /  استعلام ، استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری FTTH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941655/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبرنوری-FTTH-میدان-سرخواجه'>استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری FTTH میدان سرخواجه /  استعلام ، استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری FTTH میدان سرخواجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941576/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبرنوری-FTTH'> استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری FTTH  /  استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری FTTH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941658/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبرنوری-FTTH-کردکوی'>استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری FTTH کردکوی /  استعلام ، استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری FTTH کردکوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941567/استعلام-خرید-دفاتر-چاپی'>استعلام خرید دفاتر چاپی  / استعلام,استعلام خرید دفاتر چاپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941486/استعلام-SHELL-MALLEUS-GREASE-ET2-گریس'>استعلام SHELL MALLEUS GREASE ET2 گریس   / استعلام, استعلام SHELL MALLEUS GREASE ET2 گریس   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941383/مناقصه-انجام-فعالیت-های-تعمیرات-اساسی-LTE-کامل-سه-واحد-توربین-گاز-و-کمپرسور--'>مناقصه انجام فعالیت های تعمیرات اساسی LTE کامل سه واحد توربین گاز و کمپرسور ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام فعالیت های تعمیرات اساسی LTE کامل سه واحد توربین گاز و کمپرسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941489/استعلام-مجوز-خروج-کالا-از-کارخانه'>استعلام مجوز خروج کالا از کارخانه  / استعلام، استعلام مجوز خروج کالا از کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941649/استعلام-مدیریت-خلاقیت'>استعلام مدیریت خلاقیت  / استعلام , استعلام مدیریت خلاقیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941651/استعلام-COBIT'>استعلام COBIT / استعلام , استعلام COBIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941559/استعلام-خرید-3-ردیف-رنگ'>استعلام خرید 3 ردیف رنگ   / استعلام ، استعلام خرید 3 ردیف رنگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941519/استعلام-پیچ-شروپ-تراورس-بتونی-وسلو'>استعلام پیچ شروپ تراورس بتونی وسلو   / استعلام پیچ شروپ تراورس بتونی وسلو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941524/استعلام-خرید-دفاتر-چاپی'>استعلام خرید دفاتر چاپی / استعلام خرید دفاتر چاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941528/استعلام-پمپ-پیستونی-آب'>استعلام پمپ پیستونی آب  / استعلام , استعلام پمپ پیستونی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941657/استعلام-لوله-حلقه-ای-فلکسیبل'>استعلام لوله حلقه ای فلکسیبل / استعلام,استعلام لوله حلقه ای فلکسیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941661/استعلام-اسید-فسفریک'>استعلام اسید فسفریک / استعلام,استعلام اسید فسفریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941393/مناقصه-حمل-و-نقل-پسماند-جامد-شهری-از-ایستگاه-خدمات-شهری'>مناقصه حمل و نقل پسماند جامد شهری از ایستگاه خدمات شهری / آگهی مناقصه , مناقصه حمل و نقل پسماند جامد شهری از ایستگاه خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941485/استعلام-لوله-ای-بیرونی-و-درونی-دستگاه-کک-راکتیویته'>استعلام لوله ای بیرونی و درونی دستگاه کک راکتیویته  / استعلام , استعلام لوله ای بیرونی و درونی دستگاه کک راکتیویته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941652/استعلام-خرید-۴-ردیف-اقلام-ابزار-دقیق'>استعلام خرید ۴ ردیف اقلام ابزار دقیق  / استعلام,استعلام خرید ۴ ردیف اقلام ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941359/مناقصه-انجام-امور-تولیدی-بخشی-از-قطعات-مصرفی-محصولات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور تولیدی بخشی از قطعات مصرفی محصولات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور تولیدی بخشی از قطعات مصرفی محصولات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941562/مجدد-مناقصه-قطعات-یدکی-شیرآلات-FMC'>مجدد مناقصه قطعات یدکی شیرآلات FMC / آگهی مجدد ارزیابی کیفی, مناقصه قطعات یدکی شیرآلات FMC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941497/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات'>مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن و تاسیسات   / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن و تاسیسات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941642/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-سازی-مرکز-داده'> مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی مرکز داده / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941355/مناقصه-خرید--حمل--نصب--راه-اندازی-و-تحویل-سامانه-حفاظت-الکترونیک-نوبت-دوم'>مناقصه خرید , حمل , نصب , راه اندازی و تحویل سامانه حفاظت الکترونیک نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید , حمل , نصب , راه اندازی و تحویل سامانه حفاظت الکترونیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941611/مناقصه-خرید-بذر-گلهای-پاییزه-و-زمستانه'>مناقصه خرید بذر گلهای پاییزه و زمستانه / مناقصه، مناقصه خرید بذر گلهای پاییزه و زمستانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941664/مناقصه-اجرای-خط-کشی-محوری-شریانهای-اصلی-و-معابر-عمومی'>مناقصه اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابر عمومی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابر عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941632/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-اجرای-تک-لبه-موزاییک'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و اجرای تک لبه، موزاییک / مناقصه، مناقصه اجرای عملیات مرمت و اجرای تک لبه، موزاییک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941608/مزایده-تلویزیون-شهری-واقع-در-میدان-شهرداری'>مزایده تلویزیون شهری واقع در میدان شهرداری  / آگهی مزایده ,مزایده تلویزیون شهری واقع در میدان شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941573/مناقصه-اجرای-کلیه-امورات-مربوط-به-خدمات-شهری--مرحله-دوم'>مناقصه  اجرای کلیه امورات مربوط به خدمات شهری - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  اجرای کلیه امورات مربوط به خدمات شهری - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/941582/استعلام-بهاء-کود-حیوانی-پوسیده'>استعلام بهاء  کود حیوانی پوسیده  / استعلام بهاء، استعلام بهاء  کود حیوانی پوسیده </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : سه شنبه 7 آذر 1396 ساعت: 11:40