اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.30 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938954/مزایده-منزل-مسکونی-پل... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.30 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938954/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-432-فرعی'>مزایده منزل مسکونی پلاک 432 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک 432 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939002/مناقصه-خدمات-حراستی-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه  خدمات حراستی، حفاظتی و نگهبانی  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  خدمات حراستی، حفاظتی و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938950/مناقصه-تکمیل-ساختمان-و-موتورخانه-و---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان و موتورخانه و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ساختمان و موتورخانه و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938959/آگهی-مناقصه-عمومی-آسفالت-ریزی-سطح-معابر-و-خیابان-های-روستا'>آگهی مناقصه عمومی  آسفالت ریزی سطح معابر و خیابان های روستا / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  آسفالت ریزی سطح معابر و خیابان های روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938945/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-سطحی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال سطحی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال سطحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938947/مناقصه-خرید-شیرآلات-مورد-نیاز-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938968/آگهی-مناقصه-خرید-داروهای-دامپزشکی'>آگهی مناقصه خرید داروهای دامپزشکی  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید داروهای دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939140/اصلاحیه-مزایده--فراخوان-واگذاری-موقت-اماکن-عرضه-محصولات-فرآوری-شده'>اصلاحیه مزایده / فراخوان واگذاری موقت اماکن عرضه محصولات فرآوری شده  / مزایده / فراخوان , مزایده / فراخوان واگذاری موقت اماکن عرضه محصولات فرآوری شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939124/فراخوان-فضاهای-تبلیغاتی--سازه-های-تابلوهای-تبلیغاتی'>فراخوان فضاهای تبلیغاتی ، سازه های تابلوهای تبلیغاتی / فراخوان ،فراخوان  فضاهای تبلیغاتی ، سازه های تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939159/مزایده-فروش-سهم-مشاع-40-مترمربع-کلاسه-952839-نوبت-اول'>مزایده فروش سهم مشاع 40 مترمربع کلاسه 952839 نوبت اول  / مزایده ,مزایده فروش سهم مشاع 40 مترمربع کلاسه 952839 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939172/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-از-بلوار--'>مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب از بلوار ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب از بلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939178/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939148/حراج-فروش-حدود-100-تخته-فرش-دستباف-و-ماشینی-دست-دوم'>حراج فروش حدود 100 تخته فرش دستباف و ماشینی دست  دوم  / حراج حضوری ، حراج فروش حدود 100 تخته فرش دستباف و ماشینی دست  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939136/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودرو-پژو-پرشیا--پراید'>مزایده فروش چهار دستگاه خودرو پژو پرشیا ، پراید  / مزایده ، مزایده فروش چهار دستگاه خودرو پژو پرشیا ، پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939125/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-محوطه'>مناقصه زیرسازی و آسفالت محوطه  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و آسفالت محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939225/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان-احداثی'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان احداثی / مزایده ,مزایده فروش یک واحد آپارتمان احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938951/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت108-81متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت108.81متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت108.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939076/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش...نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی، مناقصه لکه گیری و روکش...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939139/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-73-1381متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 73.1381متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 73.1381متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938965/فراخوان-P-F-CONTROL-VALVE-C-C-I-S-9640027--نوبت-دوم'>فراخوان P/F CONTROL VALVE C.C.I  S-9640027  -نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان P/F CONTROL VALVE C.C.I  S-9640027  -نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939150/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-280متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 280متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مساحت 280متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938962/مزایده-اتومبیل-پیکان-وانت'>مزایده اتومبیل پیکان وانت  / مزایده, مزایده اتومبیل پیکان وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938963/ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-مته-گرد-بر-تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تامین کنندگان مته گرد بر تجدید نوبت دوم  /  آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی تامین کنندگان مته گرد بر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938958/مناقصه-انجام-نگهداری-تلفنهای-همگانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام نگهداری تلفنهای همگانی  - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام نگهداری تلفنهای همگانی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939118/اصلاحیه-فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی'>اصلاحیه فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی / اصلاحیه مناقصه , فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939021/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات--'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938981/مناقصه-خرید-و-تحویل-آسفالت-گرم-از-نوع-بیندر-و-یا-توپکا-در-پایکار-مرحله-دوم'>مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا در پایکار مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا در پایکار مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938972/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938976/مناقصه-اجاره-اکیپ-پخش-آسفالت-گرم--مرحله-دوم'>مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم - مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938983/مناقصه-بهسازی-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز-محور-زنجان--میانه-قطعه-دوم'>مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز محور زنجان - میانه قطعه دوم  /  مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز محور زنجان - میانه قطعه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939097/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-و-اقلام-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات و اقلام مازاد بر نیاز  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات آهن آلات و اقلام مازاد بر نیاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939101/مزایده-فروش-چوب-(تنه-درخت-و-سرشاخه)-نوبت-دوم'>مزایده فروش چوب (تنه درخت و سرشاخه) نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش چوب (تنه درخت و سرشاخه) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939104/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-لوازم-آزمایشگاهی-و-شیشه-نوبت-دوم'>آگهی مزایده عمومی فروش لوازم آزمایشگاهی و شیشه نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی فروش لوازم آزمایشگاهی و شیشه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939117/تجدید-مناقصه-خرید-ویال-شیشه-ای-و-پوکه-آمپول'>تجدید مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939089/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار حفاظتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939094/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-پارکینگ-مجتمع-شقایق-نوبت-دوم'>مناقصه جذب سرمایه گذار جهت  احداث پارکینگ مجتمع شقایق- نوبت دوم  / آگهی مشارکت در ساخت, مناقصه جذب سرمایه گذار جهت  احداث پارکینگ مجتمع شقایق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939108/مزایده-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-مدل-1383'>مزایده دستگاه خودرو سواری سمند مدل 1383 / آگهی مزایده, مزایده دستگاه خودرو سواری سمند مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939113/مزایده-فروش-سه-دانگ-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-آی-مدل-1384'>مزایده فروش سه دانگ خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1384 / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش سه دانگ خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939157/مزایده-ملک-مساحت-160مترمربع'>مزایده ملک مساحت 160مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت 160مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939144/تجدید-مناقصه-عملیات-امحاء-پسماندهای-صنعتی'>تجدید مناقصه عملیات امحاء پسماندهای صنعتی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ، مناقصه عملیات امحاء پسماندهای صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939082/مناقصه-روکش-و-آسفالت-بلوار-اصلی-لاله-صحرا'>مناقصه روکش و آسفالت بلوار اصلی لاله صحرا  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش و آسفالت بلوار اصلی لاله صحرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939092/تجدید-مناقصه-خرید-تهیه-تجهیزات-مصالح-و-اجرای-ساختمان-الحاقی-نوبت-اول'>تجدید مناقصه خرید، تهیه تجهیزات، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی  نوبت اول / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، تهیه تجهیزات، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939135/مزایده-فروش-یازده-قطعات-تجاری-و-مسکونی'>مزایده فروش یازده قطعات تجاری و مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش یازده قطعات تجاری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939100/فراخوان-ساخت-و-بهره-برداری-پروژه-باغ-پرندگان-نوبت-دوم'>فراخوان ساخت و بهره برداری پروژه باغ پرندگان نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان ساخت و بهره برداری پروژه باغ پرندگان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939007/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-و-ساخت-و-نصب-انشعابات--نوبت-دوم'> مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939138/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-تجهیزات-پایش-لحظه-ای-آنالایزر-پساب'>تجدید مناقصه تهیه و نصب تجهیزات پایش لحظه ای آنالایزر پساب / آگهی تجدید مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ، مناقصه تهیه و نصب تجهیزات پایش لحظه ای آنالایزر پساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939006/مناقصه-پروژه-قرائت-توزیع-و-وصول-مطالبات-و-اپراتوری--'>مناقصه پروژه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری ...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938996/مناقصه-پروژه-احداث-سه-دستگاه-پست-هوایی--'>مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938960/دعوت-به-سرمایه-گذاری-جهت-توسعه-فضای-فیزیکی-و-افزایش-متراژ-اولیه-پروژه-احداث-دانشکده---نوبت-دوم'>دعوت به سرمایه گذاری جهت توسعه فضای فیزیکی و افزایش متراژ اولیه پروژه احداث دانشکده... - نوبت دوم  / آگهی دعوت به سرمایه گذاری , دعوت به سرمایه گذاری جهت توسعه فضای فیزیکی و افزایش متراژ اولیه پروژه احداث دانشکده...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938957/مزایده-یک-باب-غرفه-حمل-و-نقلی-در-پایانه-بار--نوبت-دوم'>مزایده یک باب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک باب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938955/مزایده-واگذاری-سه-قطعه-از-زمینها-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سه قطعه از زمینها نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری سه قطعه از زمینها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938979/فراخوان-خرید-لوله-GRP-350--'>فراخوان خرید لوله GRP 350... / آگهی فراخوان مناقصات عمومی، فراخوان خرید لوله GRP 350...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938966/فراخوان-S-P-F-CONTROL-VALVE-C-C-I-نوبت-دوم'>فراخوان S P/F CONTROL VALVE C.C.I- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان S P/F CONTROL VALVE C.C.I - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938956/مناقصه-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-سطح-منطقه-5'>مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه 5   / مناقصه ، جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939154/مزایده-7-قطعه-زمین-دیم-مساحت-41435متر'>مزایده 7 قطعه زمین دیم مساحت 41435متر / مزایده ,مزایده 7 قطعه زمین دیم مساحت 41435متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939105/اصلاحیه-فراخوان-اجرای-آسفالت-گرم-راههای-روستایی'>اصلاحیه فراخوان اجرای آسفالت گرم راههای روستایی / اصلاحیه مناقصه عمومی , فراخوان اجرای آسفالت گرم راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939153/مزایده-فروش-یک-فروند-هلی-کوپتر'>مزایده فروش یک فروند هلی کوپتر  / مزایده فروش یک فروند هلی کوپتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939158/مزایده-واگذاری-2-باب-محل-مغازه'>مزایده واگذاری 2 باب محل مغازه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری 2 باب محل مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938953/مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی-سطح-منطقه-5'>مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 5  / مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939102/مناقصه-خرید-مقره-های-کامپوزیتی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939489/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-ژنراتور-و-یک-دستگاه-جرثقیل'>تجدید مزایده یک دستگاه ژنراتور و یک دستگاه جرثقیل / تجدید آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه ژنراتور و یک دستگاه جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939031/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه-5'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 5  / مناقصه ، اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939129/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-149-50-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 149.50 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 149.50 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939141/مزایده-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده زمین مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939134/مزایده-ساختمان-با-قدمت-50-سال'>مزایده ساختمان با قدمت 50 سال / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت 50 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939061/مناقصه-خدمات-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداری-از-شبکه-برق-در-حوزه-جنوب-غرب'>مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در حوزه جنوب غرب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در حوزه جنوب غرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939041/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا  نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939132/ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-جهت-توانایی-فعالیت-در-زمینه-کاهش-آلایندگی-صوتی-در-نیروگاهها-تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت توانایی فعالیت در زمینه کاهش آلایندگی صوتی در نیروگاهها تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت توانایی فعالیت در زمینه کاهش آلایندگی صوتی در نیروگاهها تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939058/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939127/مزایده-آپارتمان-مساحت-اعیان-104-18متر'>مزایده آپارتمان مساحت اعیان 104.18متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت اعیان 104.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939146/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-طبق-سند-68-78متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه طبق سند 68.78متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه طبق سند 68.78متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939084/مزایده-یک-فقره-فیش-حج-عمره'>مزایده یک فقره فیش حج عمره / آگهی مزایده، مزایده یک فقره فیش حج عمره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939155/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-10470-واقع-در-15-خرداد'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 10470 واقع در 15 خرداد / مزایده ,مزایده ملک به پلاک ثبتی 10470 واقع در 15 خرداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939151/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-1925-4-شماره-96-9ج-134'>مزایده فروش پلاک ثبتی 1925/4 شماره 96.9ج.134  / مزایده ,مزایده فروش پلاک ثبتی 1925/4 شماره 96.9ج.134 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939053/مزایده-قسمتی-از-پلاک-2101-اصلی'>مزایده قسمتی از پلاک 2101 اصلی / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک 2101 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939037/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-سیستم-نیسان-ماکسیما-(اتومات)'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سیستم نیسان ماکسیما (اتومات)  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سیستم نیسان ماکسیما (اتومات) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939026/ارزیابی-کیفی-پروژه-خرید-خدمات-مشاوره-مرتبط-با-پروژه-های-حفاظت-فنی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی پروژه خرید خدمات مشاوره مرتبط با پروژه های حفاظت فنی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ، ارزیابی کیفی پروژه خرید خدمات مشاوره مرتبط با پروژه های حفاظت فنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939126/مزایده-کانکس--کانتینر--موتور-جوش-و--'>مزایده کانکس - کانتینر - موتور جوش و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده کانکس - کانتینر - موتور جوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939018/مناقصه-خرید-دستگاههای-اکسیژن-ساز-و-هوای-فشرده-پروژه--'> مناقصه خرید دستگاههای اکسیژن ساز و هوای فشرده پروژه.... / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید دستگاههای اکسیژن ساز و هوای فشرده پروژه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939035/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دوم-88-01متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 88.01متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 88.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939032/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-146-43متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 146.43متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 146.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939019/اگهی-مزایده-کانکس--'>اگهی مزایده کانکس... / اگهی مزایده , مزایده کانکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939011/فراخوان-اجرای-کلیه-پروژه-های-ساختمانی--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای کلیه پروژه های ساختمانی - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان اجرای کلیه پروژه های ساختمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939042/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاعی-مساحت352متر'>مزایده ششدانگ ملک مشاعی مساحت352متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاعی مساحت352متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939040/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-836-33متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 836.33متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 836.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939046/مزایده-ملک-به-مساحت-165-42متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 165.42متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 165.42متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939048/مزایده-ملک-مساحت-172متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 172متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 172متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939115/مناقصه-فاز-2-بخشداری-ارداق--نوبت-دوم'>مناقصه فاز 2 بخشداری ارداق - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه فاز 2 بخشداری ارداق - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939016/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-به-منظور-ساخت-و-تجهیز-دانشکده'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور ساخت و تجهیز دانشکده  / آگهی فراخوان ,فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور ساخت و تجهیز دانشکده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939130/مزایده-فروش-قطعات-تجاری-مسکونی-صنعتی'>مزایده فروش قطعات تجاری مسکونی صنعتی / مزایده,مزایده فروش قطعات تجاری مسکونی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939050/مناقصه-برونسپاری-بهره-برداری-از-شبکه-های-توزیع-و-روشنایی-معابر'>مناقصه برونسپاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه برونسپاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939069/مناقصه-عملیات-متفرقه-راهداری-و--'>مناقصه عملیات متفرقه راهداری و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات متفرقه راهداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939023/مزایده-جعبه-نوشابه-مستعمل-و--'>مزایده جعبه نوشابه مستعمل و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده جعبه نوشابه مستعمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939038/مناقصه-عملیات-احداث-روشنایی-و-رفع-نواقص-برقی-ایستگاهها'>مناقصه عملیات احداث روشنایی و رفع نواقص برقی ایستگاهها / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات احداث روشنایی و رفع نواقص برقی ایستگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939056/مناقصه-اجرای-خط-کشی-سرد-راه-ها-(-تجدید-خط-کشی-)-شهرستان-های-کرمان--شهداد---'>مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها ( تجدید خط کشی ) شهرستان های کرمان - شهداد .... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها ( تجدید خط کشی ) شهرستان های کرمان - شهداد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938978/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-98-متر-و-26-دسیمتر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 98 متر و 26 دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 98 متر و 26 دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938980/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-60-58متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 60.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 60.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939013/مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیرات-اساسی-و-بهسازی-پل-های-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل های- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل های- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939483/فراخوان-تکمیل-سالن-ورزشی'>فراخوان تکمیل سالن ورزشی / فراخوان, فراخوان تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939497/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تکمیل-کانون-فرهنگی-ابیک-فاز-2'>مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل کانون فرهنگی ابیک فاز 2 / مناقصه ،مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل کانون فرهنگی ابیک فاز 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939482/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تکمیل-مدرسه-کودکان-استثنائی-ارداق-فاز-2'>مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه کودکان استثنائی ارداق فاز 2 / مناقصه ،مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه کودکان استثنائی ارداق فاز 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939473/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-فاز-2-تکمیل-ساختمان-اداری'>مناقصه عمومی دو مرحله ای فاز 2 تکمیل ساختمان اداری  / مناقصه ،مناقصه عمومی دو مرحله ای فاز 2 تکمیل ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939260/مناقصه-تامین-روشنایی-زمین-چمن-سایت-ستاد'>مناقصه تامین روشنایی زمین چمن, سایت ستاد / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین روشنایی زمین چمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939017/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-صبا'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا  / مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939495/فراخوان-احداث-سالن-چند-منظوره-ورزشی'>فراخوان احداث سالن چند منظوره ورزشی / اگهی فراخوان , فراخوان احداث سالن چند منظوره ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939137/استعلام-خدمات-پشتیبانی-شبکه-وزارت-ارتباطات-و-فناوری-اطلاعات-و-تجهیزات-ارتباطی-سامانه-ستاد'>استعلام خدمات پشتیبانی شبکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تجهیزات ارتباطی, سامانه ستاد / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی شبکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939494/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام,اداره کل بهزیستی استان خراسان شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939491/استعلام-کره-30-گرمی-کاله'>استعلام کره 30 گرمی کاله / استعلام , استعلام کره 30 گرمی کاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939485/استعلام-پنیر-30-گرمی-هراز'>استعلام پنیر 30 گرمی هراز / استعلام , استعلام پنیر 30 گرمی هراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939458/استعلام-دمونتاژ-دکل-مخابراتی'>استعلام  دمونتاژ دکل مخابراتی / استعلام,استعلام  دمونتاژ دکل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939475/استعلام-دستگاه-تمام-اتوماتیک-تست-نیروی-کشش'>استعلام دستگاه تمام اتوماتیک تست نیروی کشش / استعلام,استعلام دستگاه تمام اتوماتیک تست نیروی کشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939133/استعلام-چاپ-و-رایت-سی-دی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام چاپ و رایت سی دی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام چاپ و رایت سی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939128/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق-سایت-ستاد'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق, سایت ستاد / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939472/استعلام-داکت-کشی-کنار-لدرهای-اطاق-ماکس'>استعلام داکت کشی کنار لدرهای اطاق ماکس  / استعلام، استعلام داکت کشی کنار مسیر لدرهای اطاق ماکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939028/مزایده-آپارتمان-مساحت-84-64متر'>مزایده آپارتمان مساحت 84.64متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 84.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939492/استعلام-اجرای-کنسول-مدیریت-شبکه-سیستم-های-انتقال'>استعلام اجرای کنسول مدیریت شبکه سیستم های انتقال  / استعلام، استعلام اجرای کنسول مدیریت شبکه سیستم های انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939340/آگهی-مزایده-برون-سپاری-داروخانه-بیمارستان-ولیعصر(عج)-شبکه-بهداشت-و-درمان'>آگهی مزایده برون سپاری داروخانه بیمارستان ولیعصر(عج) شبکه بهداشت و درمان  / آگهی مزایده برون سپاری داروخانه بیمارستان ولیعصر(عج) شبکه بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939333/مزایده-عمومی--فروش-اموال-و-وسایل-اسقاطی'>مزایده عمومی - فروش اموال و وسایل اسقاطی / مزایده عمومی - فروش اموال و وسایل اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939296/مناقصه-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)-نوبت-سوم'>مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه)- نوبت سوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه)- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938984/مزایده-یکباب-دکان-و-انبار-تحتانی-بخش-یک-نیشابور'>مزایده یکباب دکان و انبار تحتانی بخش یک نیشابور / مزایده,مزایده یکباب دکان و انبار تحتانی بخش یک نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939095/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-سایپا-151'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت سایپا 151 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی وانت سایپا 151</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939279/تجدید-مناقصه-و-ارزیابی-کیفی-عملیات-تکمیل-کارهای-باقیمانده-تصفیه-خانه'>تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات تکمیل کارهای باقیمانده تصفیه خانه / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات تکمیل کارهای باقیمانده تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939091/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-85'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 85 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939275/آگهی-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-ازتاسیسات-ابرسانی'>آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری ازتاسیسات ابرسانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری ازتاسیسات ابرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939363/استعلام-رله-ایزولاتور-با-مارک-io-link--'>استعلام رله ایزولاتور با مارک io-link... / استعلام، استعلام رله ایزولاتور با مارک io-link...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939410/استعلام-گیربکس-برج-فایبر-گلاس-250--'>استعلام گیربکس برج فایبر گلاس 250 ... / استعلام، استعلام گیربکس برج فایبر گلاس 250 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939433/استعلام-کفپوش-لاستیکی-اجدار-لوزی--'>استعلام کفپوش لاستیکی اجدار لوزی.... / استعلام, استعلام کفپوش لاستیکی اجدار لوزی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939349/استعلام-گیربکس-برج-خنک-کننده--'>استعلام گیربکس برج خنک کننده ...  / استعلام , استعلام گیربکس برج خنک کننده ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939388/استعلام-​گیت-تعمیراتی-و-دسته-نازل-آذین-پاش'>استعلام ​گیت تعمیراتی و دسته نازل /آذین پاش  / استعلام,استعلام ​گیت تعمیراتی و دسته نازل /آذین پاش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939358/استعلام-پرده-کرکره-سانوی-هلند---'>استعلام پرده کرکره سانوی هلند .... / استعلام , استعلام پرده کرکره سانوی هلند ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938987/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-ملک-شهرداری'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین ملک شهرداری / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین ملک شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939331/استعلام-اقلام-یدکی-سرو-گان'>استعلام اقلام یدکی سرو گان  / استعلام,استعلام اقلام یدکی سرو گان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939332/استعلام-نگهداری-مدیریت-فشار--تعمیرات-حوادث-خطوط-انتقال-شبکه-توزیع-انشعابات'>استعلام  نگهداری مدیریت فشار ، تعمیرات حوادث خطوط انتقال شبکه توزیع انشعابات / استعلام, استعلام  نگهداری مدیریت فشار ، تعمیرات حوادث خطوط انتقال شبکه توزیع انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939338/استعلام-انجام-خدمات-نگهداری--تعمیرات-حوادث-خطوط-انتقال--شبکه-توزیع--انشعابات-و-استانداردسازی'>استعلام  انجام خدمات نگهداری ، تعمیرات حوادث خطوط انتقال ، شبکه توزیع ، انشعابات و استانداردسازی  / استعلام, استعلام  انجام خدمات نگهداری ، تعمیرات حوادث خطوط انتقال ، شبکه توزیع ، انشعابات و استانداردسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939375/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-پروژه-GIS-شبکه-آب-و-فاضلاب-در-منطقه-دو--شهر-اصفهان'>اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضلاب در منطقه دو ، شهر اصفهان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضلاب در منطقه دو ، شهر اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939368/مناقصه-اجرای-پروژه-GIS-شبکه-آب-و-فاضلاب--اصلاحیه'>مناقصه اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضلاب ...اصلاحیه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضلاب اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939345/مناقصه-نصب-انشعاب-فاضلاب-کل-سطح-شهر'>مناقصه نصب انشعاب فاضلاب کل سطح شهر / آگهی مناقصه ,مناقصه نصب انشعاب فاضلاب کل سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939498/استعلام-RAM-16GB-2RX4'>استعلام RAM 16GB 2RX4 / استعلام، استعلام RAM 16GB 2RX4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939009/مزایده-سه-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>مزایده سه دستگاه خودرو سواری نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده سه دستگاه خودرو سواری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939477/استعلام-دوربین-عکاسی-Canon-d5'>استعلام دوربین عکاسی Canon d5 / استعلام, استعلام دوربین عکاسی Canon d5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939355/استعلام-دوربین-CANON-D750'>استعلام دوربین CANON D750  / استعلام دوربین CANON D750 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939373/استعلام-کوپلینگ'>استعلام کوپلینگ / استعلام کوپلینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939386/استعلام-تجهیزات-خانگی--اداری-و-صنعتی'>استعلام  تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی / استعلام  تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939401/استعلام-جوشکاری-صنادیق-صدقات'>استعلام جوشکاری صنادیق صدقات / استعلام جوشکاری صنادیق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939411/استعلام-برنج-هندی-1121-دانه-بلند'>استعلام برنج هندی 1121 دانه بلند / استعلام برنج هندی 1121 دانه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939420/استعلام-خرید-کلمپ-ارت-پایینی-ارت-موقت-و-کلمپ-ارت-آلومینیومی-بالایی'>استعلام خرید کلمپ ارت پایینی ارت موقت و کلمپ ارت آلومینیومی بالایی / استعلام, استعلام خرید کلمپ ارت پایینی ارت موقت و کلمپ ارت آلومینیومی بالایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939407/استعلام-خرید-دکل-بادسنجی-مهاری-100-متری-G65--'>استعلام خرید دکل بادسنجی مهاری 100 متری G65 ... / استعلام, استعلام خرید دکل بادسنجی مهاری 100 متری G65 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939389/استعلام-خرید-اسپیسر-بین-فازی'>استعلام خرید اسپیسر بین فازی / استعلام, استعلام خرید اسپیسر بین فازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939062/مزایده-فروش-تعداد-دو-دستگاه-از-ماشین-آلات'>مزایده فروش  تعداد دو دستگاه از ماشین آلات / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش  تعداد دو دستگاه از ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939371/استعلام-قیمت-کل-برای-پخت-و-توزیع-غذای-دانشجویی--'>استعلام  قیمت کل برای پخت و توزیع غذای دانشجویی... / استعلام, استعلام  قیمت کل برای پخت و توزیع غذای دانشجویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939329/استعلام-کاه-یونجه-(خرد-شده)'>استعلام کاه یونجه (خرد شده) / استعلام, استعلام کاه یونجه (خرد شده)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939353/استعلام-کاه-سفید'>استعلام کاه سفید  / استعلام ,استعلام کاه سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939347/استعلام-جو'>استعلام جو / استعلام,استعلام جو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939341/استعلام-کاه-لوبیا-مرغوب'>استعلام کاه لوبیا مرغوب / استعلام,استعلام کاه لوبیا مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939356/استعلام-سرنگ-اتوماتیک'>استعلام سرنگ اتوماتیک / استعلام,استعلام سرنگ اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939362/استعلام-سرنگ-اتوماتیک'>استعلام سرنگ اتوماتیک / استعلام,استعلام سرنگ اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939453/استعلام-سرنگ-اتوماتیک-2cc'>استعلام سرنگ اتوماتیک 2cc / استعلام, استعلام سرنگ اتوماتیک 2cc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939445/استعلام-تب-پوزیشن-تیپ-B911'>استعلام تب پوزیشن تیپ B911 / استعلام، استعلام  تب پوزیشن تیپ B911</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939442/استعلام-اسپری-پاک-کننده-چند-منظوره'>استعلام اسپری پاک کننده چند منظوره / استعلام,استعلام اسپری پاک کننده چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939033/مزایده-واگذاری-امتیاز-اجاره-بوفه-محوطه-پارک'>مزایده واگذاری امتیاز اجاره بوفه محوطه پارک / آگهی مزایده, مزایده واگذاری امتیاز اجاره بوفه محوطه پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939451/استعلام-تابلو-تبلیغاتی'>استعلام تابلو تبلیغاتی  / استعلام,استعلام تابلو تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939459/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939464/استعلام-خرید-کولر-مدیا'>استعلام خرید کولر مدیا / استعلام ,استعلام خرید کولر مدیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939471/استعلام-سیستم-کامپیوتری'>استعلام سیستم کامپیوتری  / استعلام,استعلام سیستم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939449/استعلام-پوشک-محافظ-بزرگسال-با-جذ-بالاتر-سایز-بزرگ--'>استعلام پوشک محافظ بزرگسال با جذ بالاتر سایز بزرگ ... / استعلام،استعلام پوشک محافظ بزرگسال با جذ بالاتر سایز بزرگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939486/استعلام-ویلچر-برقی-تاشو'>استعلام ویلچر برقی تاشو / استعلام,استعلام ویلچر برقی تاشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939487/استعلام-دستگاه-برف-روب-کوچک-جهت-برف-روبی-سکوهای-ایستگاه-قطار-و-پیاده-روها'>استعلام دستگاه برف روب کوچک جهت برف روبی سکوهای ایستگاه قطار و پیاده روها  / استعلام ، استعلام دستگاه برف روب کوچک جهت برف روبی سکوهای ایستگاه قطار و پیاده روها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939461/استعلام-یک-تایم-اختصاصی-استخر--'>استعلام یک تایم اختصاصی استخر ... / استعلام,استعلام یک تایم اختصاصی استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939490/استعلام-کود-میراکل-10-52-10-به-مقدار-1728-کیلوگرم'>استعلام  کود میراکل 10-52-10 به مقدار 1728 کیلوگرم / استعلام, استعلام  کود میراکل 10-52-10 به مقدار 1728 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938934/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939488/استعلام-تهیه--اجرای-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ-به-همراه-الکتروپمپ--'>استعلام تهیه ، اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ به همراه الکتروپمپ.... / استعلام تهیه ، اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ به همراه الکتروپمپ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939470/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939484/استعلام-تهیه-و-احداث-یک-باب-فنس-و-محوطه-سازی-سازی-ایستگاه-پمپاژ-و-پیرامون'>استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه سازی سازی ایستگاه پمپاژ و پیرامون / استعلام, استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه سازی سازی ایستگاه پمپاژ و پیرامون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939457/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939447/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939476/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-کاروگیت'>استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939455/استعلام-کیس-کامل-به-همراه-مانیتور'>استعلام کیس کامل به همراه مانیتور / استعلام, استعلام کیس کامل به همراه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939468/استعلام-مصالح-ساختمانی-و-برقی-و-تاسیساتی'>استعلام مصالح ساختمانی و برقی و تاسیساتی  / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی و برقی و تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939479/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سامره--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سامره.... / استعلام تعمیرات اساسی مدارس سامره....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939493/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-گلودره--گیول--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس گلودره - گیول.... / استعلام تعمیرات اساسی مدارس گلودره - گیول....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938990/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-810متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 810متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 810متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939496/استعلام-6440-5-تعمیرات-اساسی-مدارس---'>استعلام  6440.5 تعمیرات اساسی مدارس  ... / استعلام, استعلام  6440.5 تعمیرات اساسی مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939465/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-شاهرضا-کلاه-کبود-علیا--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس شاهرضا- کلاه کبود علیا ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس شاهرضا- کلاه کبود علیا ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939478/استعلام-8607-تعمیرات-اساسی-اسلام-آباد-و-حمیل--'>استعلام  8607 تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل ... / استعلام, استعلام  استعلام  8607 تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939469/استعلام-5538-3-تعمیرات-اساسی-مدارس-دبیرستان-شبانه-روزی-امام-خمینی--'>استعلام  5538.3 تعمیرات اساسی مدارس دبیرستان شبانه روزی امام خمینی ... / استعلام, استعلام  استعلام  5538.3 تعمیرات اساسی مدارس دبیرستان شبانه روزی امام خمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939480/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاههای--'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاههای... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاههای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939454/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبیرستان-خدیجه-کبری--'>استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان خدیجه کبری ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان خدیجه کبری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939474/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939466/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939462/استعلام-6114-تعمیرات-اساسی-مدارس-سنقر--'>استعلام  6114 تعمیرات اساسی مدارس سنقر ... / استعلام, استعلام  6114 تعمیرات اساسی مدارس سنقر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939456/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سنقر'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939030/مزایده-تلویزیون-ال-سی-دی'>مزایده تلویزیون ال سی دی  / آگهی مزایده، مزایده تلویزیون ال سی دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939446/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سنقر'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939435/استعلام-مادر-برد-رایانه---'>استعلام مادر برد رایانه .... / استعلام ، استعلام مادر برد رایانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939370/استعلام-تامین-تابلوهای-حفاظت-ترانسفورماتور'>استعلام تامین تابلوهای حفاظت ترانسفورماتور / استعلام,استعلام تامین تابلوهای حفاظت ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939359/استعلام-خرید-سوییچ-و-اسکنر'>استعلام خرید سوییچ و اسکنر  / استعلام,استعلام خرید سوییچ و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939337/استعلام-دوربین-دام-سیماران'>استعلام دوربین دام سیماران  / استعلام,استعلام دوربین دام سیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939343/استعلام-دی-وی-آر-۱۶-کانال'>استعلام دی وی آر ۱۶ کانال  / استعلام,استعلام دی وی آر ۱۶ کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939351/استعلام-دوربین-بولت'>استعلام دوربین بولت  / استعلام,استعلام دوربین بولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939348/استعلام-هارد-2-ترابایت-سیگیت'>استعلام هارد 2 ترابایت سیگیت / استعلام, استعلام هارد 2 ترابایت سیگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939360/استعلام-سوییچ-24-پورت-2960-سیسکو'>استعلام سوییچ 24 پورت 2960 سیسکو / استعلام, استعلام سوییچ 24 پورت 2960 سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939039/مزایده-2-راس-گاو-شیری'>مزایده 2 راس گاو شیری / آگهی مزایده، مزایده 2 راس گاو شیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939376/استعلام-دیتا-پرژکتور-پاناسونیک'>استعلام  دیتا پرژکتور پاناسونیک / استعلام, استعلام  دیتا پرژکتور پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939427/استعلام-لب-تاب-Asus-zenbook-flip-ux-360-ca'>استعلام  لب تاب Asus zenbook flip ux 360 ca / استعلام, استعلام  لب تاب Asus zenbook flip ux 360 ca</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939417/استعلام-لب-تاب-Asus-x541'>استعلام لب تاب Asus x541 / استعلام لب تاب Asus x541</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939429/استعلام-مواد-شوینده'>استعلام مواد شوینده  / استعلام مواد شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939395/استعلام-چاپ-و-تولید-دفتر-مدیریت-کلاسی-ابتدایی'>استعلام چاپ و تولید دفتر مدیریت کلاسی ابتدایی  / استعلام چاپ و تولید دفتر مدیریت کلاسی ابتدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939380/استعلام-یخچال-14-فوت-ایرانی'>استعلام یخچال 14 فوت ایرانی / استعلام یخچال 14 فوت ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939365/استعلام-ابسردکن-و-آبگرم-کن-ایستاده'>استعلام ابسردکن و آبگرم کن ایستاده / استعلام ابسردکن و آبگرم کن ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939467/استعلام-یخچال-14-فوت'>استعلام یخچال 14 فوت  / استعلام،  استعلام یخچال 14 فوت ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939463/استعلام-دزدگیر-(به-همراه-تجهیزات-و-نصب)'>استعلام دزدگیر (به همراه تجهیزات و نصب)  / استعلام، استعلام دزدگیر (به همراه تجهیزات و نصب) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939047/مزایده-یک-باب-ساختمان-سواری-پژو-تیپ-RD-1600'>مزایده یک باب ساختمان، سواری پژو تیپ RD 1600  / آگهی مزایده، مزایده یک باب ساختمان، سواری پژو تیپ RD 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939460/استعلام-دوربین-مدار-بسته-TP-camera'>استعلام دوربین مدار بسته TP camera  / استعلام، استعلام دوربین مدار بسته TP camera </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939025/مناقصه-خرید-و-حمل-و-تخلیه-تعداد-6000-دستگاه-کنتور-آب'>مناقصه خرید و حمل و تخلیه تعداد 6000 دستگاه کنتور آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید و حمل و تخلیه تعداد 6000 دستگاه کنتور آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938992/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939071/مزایده-واگذاری-دکه-شماره-یک-تنقلاتی--'>مزایده واگذاری دکه شماره یک تنقلاتی... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری دکه شماره یک تنقلاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938952/مزایده-فروش-ششدانگ-ساختمان-کاربری-اداری-مسکونی-199-25متر'>مزایده فروش ششدانگ ساختمان کاربری اداری مسکونی 199.25متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان کاربری اداری مسکونی 199.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939052/مزایده-یک-دستگاه-گیربکس-مستعمل'>مزایده یک دستگاه گیربکس مستعمل / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه گیربکس مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938997/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-4860متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 4860متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 4860متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939049/مزایده-یکهزار-و-صد-چرم-گلاسه-طبیعی-گاو'>مزایده یکهزار و صد چرم گلاسه طبیعی گاو  / آگهی مزایده, مزایده یکهزار و صد چرم گلاسه طبیعی گاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939116/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939114/مزایده-ملک-به-مساحت-سی-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت سی متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت سی متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939111/مزایده-یک-قطعه-زمین-درختکاری'>مزایده یک قطعه زمین درختکاری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین درختکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939080/مزایده-پلاک-ثبتی-16-فرعی-بخش-5-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی 16 فرعی بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 16 فرعی بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939085/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-هفت-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک پلاک ثبتی هفت فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی هفت فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938998/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-مدل-88'>مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 88 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938948/فراخوان-خرید-لوله-بر-دستی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله بر دستی - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان خرید لوله بر دستی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939004/مزایده-تعداد-چهل-و-شش-تخته-تابلو-فرش-مختلف'>مزایده تعداد چهل و شش تخته تابلو فرش مختلف / مزایده, مزایده تعداد چهل و شش تخته تابلو فرش مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939010/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری-روآ-مدل-1386'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری روآ مدل 1386 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه خودروی سواری روآ مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939106/مزایده-ملک-عرصه-2128متر'>مزایده ملک عرصه 2128متر / مزایده,مزایده ملک عرصه 2128متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939014/مزایده-دوازده-دستگاه-موتور-گیربکس-آسانسور'>مزایده دوازده دستگاه موتور گیربکس آسانسور / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دوازده دستگاه موتور گیربکس آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939086/مزایده-ملک-بخش-دو-تبریز-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش دو تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش دو تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939022/مزایده-پوشاک-و-لباس'>مزایده پوشاک و لباس / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده پوشاک و لباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939075/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-135متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 135متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 135متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939012/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-پشته-باغ-نوبت-پنجم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین پشته.باغ نوبت پنجم / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین پشته.باغ نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939020/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-287-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 287 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 287 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939015/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-ویلایی-دوبلکس-112متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه ویلایی دوبلکس 112متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه ویلایی دوبلکس 112متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938944/مناقصه-خرید-VACCUM-LOADER--نوبت-دوم'>مناقصه خرید VACCUM LOADER - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه خرید VACCUM LOADER - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939036/مزایده-فروش-یک-راس-گوساله'>مزایده فروش یک راس گوساله / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک راس گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939029/مزایده-تلفن'>مزایده تلفن / آگهی مزایده , مزایده تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939068/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان-89متر'>مزایده منزل مسکونی اعیان 89متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیان 89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939072/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-177-60متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 177.60متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 177.60متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939044/مزایده-فروش-مبل-هفت-نفره-پارچه-ای-دوربین-شکاری-و--'>مزایده فروش مبل هفت نفره پارچه ای- دوربین شکاری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش مبل هفت نفره پارچه ای- دوربین شکاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938989/مزایده-یک-دستگاه-گیوتین-هیدرولیک'>مزایده یک دستگاه گیوتین هیدرولیک  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه گیوتین هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939008/مزایده-ملک-عرصه-و-ابنیه-مرغداری'>مزایده ملک عرصه و ابنیه مرغداری / مزایده,مزایده ملک عرصه و ابنیه مرغداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939000/مزایده-منزل-مسکونی-7-199متر'>مزایده منزل مسکونی 7/199متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی 7/199متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939005/مزایده-یک-واحد-مسکونی-ویلایی-بخش-دو'>مزایده یک واحد مسکونی ویلایی بخش دو / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی ویلایی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938994/مزایده-یک-قبضه-سلاح-ساچمه-زنی--مرحله-دوم'>مزایده یک قبضه سلاح ساچمه زنی... مرحله دوم  / مزایده یک قبضه سلاح ساچمه زنی... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938936/مزایده-واگذاری-کارخانه-قطعات-بتنی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کارخانه قطعات بتنی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری کارخانه قطعات بتنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939064/مزایده-ششدانگ-عرصه-پلاک-ثبتی-1743-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه پلاک ثبتی 1743 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه پلاک ثبتی 1743 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939066/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-216متر'>مزایده یکباب ساختمان عرصه 216متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان عرصه 216متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939055/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-186متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 186متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 186متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939003/مزایده-یک-دستگاه-لودر-زنجیری-پرکنز'>مزایده یک دستگاه لودر زنجیری پرکنز / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر زنجیری پرکنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939059/مزایده-املاک-شامل-زمین-شالیزاری-صیفی-کاری-و-پشته'>مزایده املاک شامل زمین شالیزاری.صیفی کاری و پشته / مزایده,مزایده املاک شامل زمین شالیزاری.صیفی کاری و پشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939060/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-طبقه-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان طبقه دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938999/مزایده-جوراب-و--'>مزایده جوراب و ... / آگهی مزایده,مزایده جوراب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938991/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939081/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-8-تنی'>مزایده یک دستگاه آسیاب 8 تنی  / مزایده یک دستگاه آسیاب 8 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939093/مزایده-سواری-پراید-(-سایپا-)'>مزایده سواری پراید ( سایپا )  / مزایده سواری پراید ( سایپا ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938938/تجدید-فراخوان-و-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-پروژه-مرکز-ارائه-خدمات-و----نوبت-دوم'>تجدید فراخوان و مشارکت و سرمایه گذاری پروژه مرکز ارائه خدمات و ... - نوبت دوم  / تجدید فراخوان ,تجدید فراخوان و مشارکت و سرمایه گذاری پروژه مرکز ارائه خدمات و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939024/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-530متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 530متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 530متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939078/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت1200متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت1200متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938941/تجدید-فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-جهت-طراحی-و-اجرای-مجموعه-پارک-و-بازار-میوه-و-تره-بار--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای مجموعه پارک و بازار میوه و تره بار - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای مجموعه پارک و بازار میوه و تره بار -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938970/مزایده-دستگاه-سیم-برش-سنگ'>مزایده دستگاه سیم برش سنگ  / مزایده دستگاه سیم برش سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938933/مزایده-زمین-بخش-هفت-بانه-مرحله-اول'>مزایده زمین بخش هفت بانه مرحله اول  / مزایده,مزایده زمین بخش هفت بانه مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939396/مزایده-مال-مشاع-پلاک-ثبتی-شماره-32-فرعی'>مزایده مال مشاع پلاک ثبتی شماره 32 فرعی / مزایده,مزایده مال مشاع پلاک ثبتی شماره 32 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939120/مزایده-واگذاری-رستوران-مروارید-خزر'>مزایده  واگذاری رستوران مروارید خزر  / مزایده  واگذاری رستوران مروارید خزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939400/مزایده-ساختمان-با-قدمت-25-سال-نوبت-اول'>مزایده ساختمان با قدمت 25 سال نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت 25 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938935/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-3404-فرعی'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک 3404  فرعی  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک 3404  فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938985/مناقصه-واگذاری-مدیریت-تامین-نیروی-انسانی-مورد-نیاز'>مناقصه واگذاری مدیریت تامین نیروی انسانی مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری مدیریت تامین نیروی انسانی مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938982/تجدید-مناقصه-تامین-ACTIVATED-CARBON'>تجدید مناقصه تامین ACTIVATED CARBON   / تجدید مناقصه , مناقصه  تامین ACTIVATED CARBON  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939122/مناقصه-تامین-و-نصب-یک-دستگاه-SBM-و-تعمیر-اساسی-یک-دستگاه-SBM'>مناقصه تامین و نصب یک دستگاه SBM و تعمیر اساسی یک دستگاه SBM / مناقصه ,مناقصه تامین و نصب یک دستگاه SBM و تعمیر اساسی یک دستگاه SBM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939065/مناقصه-انجام-عملیات-خاکبرداری--خاکریزی--زیرسازی-و-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خاکبرداری , خاکریزی , زیرسازی و آسفالت ...- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات خاکبرداری , خاکریزی , زیرسازی و آسفالت ...-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939054/مناقصه-بهسازی-آسفالتی-محورهای-جاده-قدیم-و---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی آسفالتی محورهای جاده قدیم و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه بهسازی آسفالتی محورهای جاده قدیم و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939057/مناقصه-بهسازی-و-روکش-محورآب-شیرین-(-حداقل-محور-قنوات-و-جنب-آباد-)--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش محورآب شیرین ( حداقل محور قنوات و جنب آباد ) - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای، مناقصه بهسازی و روکش محورآب شیرین ( حداقل محور قنوات و جنب آباد ) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939090/تجدید-فراخوان-پروژه-16-واحدی-مسکن-مهر-نوروزآباد-گناوه--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان پروژه 16 واحدی مسکن مهر نوروزآباد گناوه - نوبت دوم / اگهی فراخوان عمومی , پروژه 16 واحدی مسکن مهر نوروزآباد گناوه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939027/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جیلی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی / مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938961/مزایده-444-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 444.2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 444.2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938964/مزایده-دو-دانگ-و-756-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-اپارتمان'>مزایده دو دانگ و 756.9 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده دو دانگ و 756.9 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938967/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939034/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-آی'>تجدید مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید جی تی ایکس آی  / تجدید مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید جی تی ایکس آی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939045/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-صبا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید صبا  / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939063/مزایده-اموال-اسقاطی-و-مازاد-بر-نیاز-شامل-لوازم-ارتوپدی-و-پزشکی-تجدید'>مزایده اموال اسقاطی و مازاد بر نیاز شامل لوازم ارتوپدی و پزشکی- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده اموال اسقاطی و مازاد بر نیاز شامل لوازم ارتوپدی و پزشکی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939079/مناقصه-واگذاری-عملیات-انجام-کارهای-باقیمانده-خط-63-کیلوولت'>مناقصه واگذاری عملیات انجام کارهای باقیمانده خط 63 کیلوولت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات انجام کارهای باقیمانده خط 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939083/مزایده-فروش-بخشی-از-لوله-های-فولادی-بدون-درز-نوبت-دوم'>مزایده فروش بخشی از لوله های فولادی بدون درز- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش بخشی از لوله های فولادی بدون درز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939112/مناقصه-ترمیم-دیواره-بین-قیف-سنگ-و--'>مناقصه ترمیم دیواره بین قیف سنگ و.... / آگهی مناقصه , مناقصه ترمیم دیواره بین قیف سنگ و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939098/مزایده-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-پارکینگ-مجتمع-شقایق-نوبت-دوم'>مزایده جذب سرمایه گذار جهت  احداث پارکینگ مجتمع شقایق- نوبت دوم  / آگهی مشارکت در ساخت, مزایده جذب سرمایه گذار جهت  احداث پارکینگ مجتمع شقایق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939145/اصلاحیه-مناقصه-مدیریت-و-کنترل-پروژه-های-مشارکتی-خود-در-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه مدیریت و کنترل پروژه های مشارکتی خود در سطح شهر  / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه مدیریت و کنترل پروژه های مشارکتی خود در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939253/مناقصه-PLANNING--DESIGN--FINANCE-AND-CONSTRUCTION-SERVICES-FOR-THE-GREENFIELD'>مناقصه PLANNING , DESIGN , FINANCE AND CONSTRUCTION SERVICES FOR THE GREENFIELD / آگهی مناقصه, مناقصه PLANNING , DESIGN , FINANCE AND CONSTRUCTION SERVICES FOR THE GREENFIELD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939043/مناقصه-اصلاح-گذرگاههای-همسطح-عابر-پیاده-در-سطح-معابر-شهرداری-منطقه-سه-96-6-30'>مناقصه اصلاح گذرگاههای همسطح عابر پیاده در سطح معابر شهرداری منطقه سه 96/6/30 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح گذرگاههای همسطح عابر پیاده در سطح معابر شهرداری منطقه سه 96/6/30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939074/مزایده-فروش-تعداد-30-دستگاه-خودرو--تعداد-4-دستگاه-موتورسیکلت-و-مقادیری-اقلام-فرسوده'>مزایده فروش تعداد 30 دستگاه خودرو ، تعداد 4 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 30 دستگاه خودرو ، تعداد 4 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939051/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-خرید-اتصالات-چدنی-داکتیل-موردنیاز-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی و مناقصه خرید اتصالات چدنی داکتیل موردنیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی و مناقصه خرید اتصالات چدنی داکتیل موردنیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939096/مناقصه-پروژه-اجرای-احداث-سازه-ساختمان-خوابگاه-متاهلی'>مناقصه پروژه اجرای احداث سازه ساختمان خوابگاه متاهلی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای احداث سازه ساختمان خوابگاه متاهلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938974/مناقصه-واگذاری-تهیه-بخشی-از-مواد-غذایی-و-سرو-غذا---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای  , مناقصه واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938977/مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-مرحله-اول--دوم-و-مرحله-سوم-نظارت-عالیه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مهندسی مرحله اول ، دوم و مرحله سوم نظارت عالیه... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مهندسی مرحله اول ، دوم و مرحله سوم نظارت عالیه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938971/مزایده-بهره-برداری-از-خانه-های-فرهنگ-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از خانه های فرهنگ سطح شهر نوبت دوم  / مزایده, مزایده بهره برداری از خانه های فرهنگ سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938969/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-و-پنجاه-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست و پنجاه متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست و پنجاه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939103/مناقصه-خرید-150-تن-سیانور-سدیم'>مناقصه خرید 150 تن سیانور سدیم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 150 تن سیانور سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939261/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مشجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939185/مزایده-جمع-آوری-عواید-یکساله---نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری عواید یکساله ... نوبت دوم  / آگهی , مزایده جمع آوری عواید یکساله ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939272/اصلاحیه-مزایده-نسبت-به-واگذاری-میدان-دواب-شهرداری'>اصلاحیه مزایده نسبت به واگذاری میدان دواب شهرداری  / اصلاحیه مزایده نسبت به واگذاری میدان دواب شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939267/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مسکونی-188-75متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مسکونی 188.75متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکبابخانه مسکونی 188.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939216/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-محور-شبستر--تسوج--'>مناقصه عملیات لکه گیری محور شبستر - تسوج... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات لکه گیری محور شبستر - تسوج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939218/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-محور--'>مناقصه عملیات لکه گیری محور ... / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لکه گیری محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939250/مناقصه-اجرای-کفسازی-و-جدول-گذاری-معابر--'>مناقصه اجرای کفسازی و جدول گذاری معابر... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای کفسازی و جدول گذاری معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939238/ارجاع-عمومی-ساخت-750-عدد-باکس-پالت'>ارجاع عمومی ساخت 750 عدد باکس پالت / آگهی فرایند ارجاع عمومی، ارجاع عمومی ساخت 750 عدد باکس پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939256/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-25-50متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 25.50متر / مزایده ,مزایده یک قطعه ملک مساحت 25.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938973/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-91-70متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 91.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 91.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939258/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-15-تبریز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 15 تبریز / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 15 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939190/مزایده-سهام-شرکت'>مزایده سهام شرکت / مزایده,مزایده سهام شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939206/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه / آگهی مزایده ,مزایده یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939210/مزایده-اجاره-املاک-و-مستغلات'> مزایده اجاره املاک و مستغلات / مزایده , مزایده اجاره املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939223/مزایده-اجاره-زمین-والیبال-ساحلی---مرحله-دوم'>مزایده اجاره زمین والیبال ساحلی.... مرحله دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره زمین والیبال ساحلی.... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938975/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939201/مزایده-فروش-روزنامه-های-باطله-دفتر'>مزایده فروش روزنامه های باطله دفتر / اگهی مزایده , مزایده فروش روزنامه های باطله دفتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939195/مناقصه-اجرای-تجدید-خط-کشی-سرد-راههای-حوزه-استحفاظی--'>مناقصه اجرای تجدید خط کشی سرد راههای حوزه استحفاظی ... / فرخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای تجدید خط کشی سرد راههای حوزه استحفاظی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939193/مزایده-واگذاری-اجاره-انتشارات-دانشجویی'>مزایده واگذاری اجاره انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری اجاره انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939177/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-پیاده-روهای-بولوار--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده روهای بولوار... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده روهای بولوار... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939182/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-آبخور-درختان---نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات آبخور درختان ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات آبخور درختان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939165/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-و-زیرسازی-فرعی-های-وزیرآباد--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی و زیرسازی فرعی های وزیرآباد - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بهسازی و زیرسازی فرعی های وزیرآباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939170/ارزیابی-کیفی-BLANKING-PLUG-ASSY--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی BLANKING PLUG ASSY - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, ارزیابی کیفی BLANKING PLUG ASSY - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939179/مناقصه-اجرا-کانیوا-و-جدول-خیابان'>مناقصه  اجرا کانیوا و جدول خیابان  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرا کانیوا و جدول خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939232/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-141-6متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 141.6متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 141.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939203/مناقصه-واگذاری-تنظیفات-خوابگاه-های-دانشجویی'>مناقصه واگذاری تنظیفات خوابگاه های دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری تنظیفات خوابگاه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938940/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت8325متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت8325متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت8325متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939188/استعلام-اجاره-مکان-نوبت-دهی-تلفنی-و-اینترنتی'>استعلام اجاره مکان نوبت دهی تلفنی و اینترنتی / آگهی فراخوان استعلام عمومی, استعلام اجاره مکان نوبت دهی تلفنی و اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939173/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-عمومی-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبض-آب-بها-و-امور-مشترکین-آبفا'>ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939204/مناقصه-اجرا-و-تکمیل-2-بلوک-از-فاز-یک--'>مناقصه اجرا و تکمیل 2 بلوک از فاز یک... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرا و تکمیل 2 بلوک از فاز یک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939229/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-خانه-مساحت-310-64متر'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه مساحت 310.64متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه مساحت 310.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939162/مزایده-طراحی-احداث-بهره-برداری-و-انتقال-یک-واحد-غرفه-خشکبار'>مزایده طراحی احداث، بهره برداری و انتقال یک واحد غرفه خشکبار  / آگهی مناقصه ,مزایده طراحی احداث، بهره برداری و انتقال یک واحد غرفه خشکبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939169/مزایده-اقلام-ضایعاتی-مازاد-بر-نیاز-شامل-بطری-پلاستیکی-و--'>مزایده اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز شامل بطری پلاستیکی و ... / آگهی مزایده ,مزایده اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز شامل بطری پلاستیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939184/مزایده-پلاک-ثبتی-29197-فرعی-بخش-ده'>مزایده پلاک ثبتی 29197 فرعی بخش ده  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 29197 فرعی بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939164/مزایده-اجاره-داری-27-5-قفیز-معادل-3-6000-هکتار-از-اراضی-دیم-روستا-تجدید'>مزایده اجاره داری 27.5 قفیز معادل 3.6000 هکتار از اراضی دیم روستا- تجدید / خلاصه آگهی مزایده تجدیدی، مزایده اجاره داری 27.5 قفیز معادل 3.6000 هکتار از اراضی دیم روستا- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939174/استعلام-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>استعلام  تامین سرویس ایاب و ذهاب / آگهی فراخوان استعلام عمومی, استعلام  تامین سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939196/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین'>مزایده فروش 5 قطعه زمین / مزایده ,مزایده فروش 5 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939205/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-14-68متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 14.68متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 14.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939202/مزایده-اعیانی-ششدانگ-به-مساحت-510متر'>مزایده اعیانی ششدانگ به مساحت 510متر / مزایده ,مزایده اعیانی ششدانگ به مساحت 510متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939171/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3158متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3158متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3158متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939167/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-140-193متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 140.193متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 140.193متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939160/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1237-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1237.5متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1237.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939175/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-چهل-و-یک-متر-و-هفتاد-صدم-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و چهل و یک متر و هفتاد صدم متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و چهل و یک متر و هفتاد صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939221/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-کافی-شاپ---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل استقرار کافی شاپ ...- نوبت دوم  / آگهی حراج حضوری, مزایده واگذاری محل استقرار کافی شاپ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939187/مزایده-تمامت-ششدانگ-اعیان-آپارتمان'>مزایده تمامت ششدانگ اعیان آپارتمان / مزایده ,مزایده تمامت ششدانگ اعیان آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939213/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-'>مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و.. / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939183/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه'>مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939168/مناقصه-آسفالت-خیابانهای-کمجان'>مناقصه آسفالت خیابانهای کمجان / اگهی مناقصه , مناقصه آسفالت خیابانهای کمجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939235/مناقصه-عملیات-اجرایی-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر شهر / آگهی مناقصه ,مناقصه  عملیات اجرایی آسفالت معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939176/مزایده-غرفه-کتابفروشی'>مزایده غرفه کتابفروشی  / مزایده ، مزایده غرفه کتابفروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939189/آگهی-استعلام-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-5-هزار-تن'>آگهی استعلام عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 5 هزار تن  / آگهی استعلام ، آگهی استعلام عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 5 هزار تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939199/مناقصه-اجرای-21-000-متر-مربع-آسفالت-گرم-96-6-29'>مناقصه اجرای 21.000 متر مربع آسفالت گرم 96/6/29  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای 21.000 متر مربع آسفالت گرم 96.6.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939142/مزایده-فروش-کلیه-سهام-و-دارایی-خود-اعم-از-منقول-و-غیر-منقول'>مزایده فروش کلیه سهام و دارایی خود اعم از منقول و غیر منقول  / مزایده فروش کلیه سهام و دارایی خود اعم از منقول و غیر منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939198/تجدید-مناقصه-امور-تنظیف-معابر-و-جداول-و-جمع-آوری-حمل-و-دفن-زباله-و--'>تجدید مناقصه امور تنظیف معابر و جداول و جمع آوری، حمل و دفن زباله و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور تنظیف معابر و جداول و جمع آوری، حمل و دفن زباله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938943/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-77-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 77 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 77 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939163/اگهی-مزایده-تعداد-13-دستگاه-تراکتور-جاندیر-رومانی-فرگوسن-و-تعداد-ادوات-کشاورزی-نوبت-دوم'>اگهی مزایده تعداد 13 دستگاه تراکتور جاندیر رومانی فرگوسن و تعداد ادوات کشاورزی-نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده تعداد 13 دستگاه تراکتور جاندیر رومانی فرگوسن و تعداد ادوات کشاورزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939240/مزایده-اجاره-پارکینگ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ- نوبت دوم  / مزایده,مزایده اجاره پارکینگ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939166/مزایده-محل-استقرار-یک-دستگاه-کف-گرد-واقع-در-پارک-ملت--نوبت-دوم'>مزایده محل استقرار یک دستگاه کف گرد واقع در پارک ملت ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج , مزایده محل استقرار یک دستگاه کف گرد واقع در پارک ملت ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939143/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939276/مزایده-آپارتمان-بخش-سه-شیراز'>مزایده آپارتمان بخش سه شیراز  / مزایده ,مزایده آپارتمان بخش سه شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939214/مزایده-آپارتمان-اعیان-75-متر'>مزایده آپارتمان اعیان 75 متر / مزایده ,مزایده آپارتمان اعیان 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939200/فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-تهیه-لیست-کوتاه-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938942/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-11441مترمربع'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 11441مترمربع  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 11441مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939186/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-منجیان-غریق-استخرهای-شنا-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات منجیان غریق استخرهای شنا نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,  فراخوان مناقصه انجام خدمات منجیان غریق استخرهای شنا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939181/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی , مزایده بهره برداری از جایگاه cng مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939197/مناقصه-29-کیلومتر-شبکه-توزیع-روستاها'>مناقصه 29 کیلومتر شبکه توزیع روستاها  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه 29 کیلومتر شبکه توزیع روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939156/ارزیابی-کیفی-مناقصه-پروژه-تامین-وسایط-نقلیه-سواری-و-باری'>ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین وسایط نقلیه سواری و باری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین وسایط نقلیه سواری و باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939259/فراخوان-جشنواره-نماز-و-فضای-مجازی-استان-همدان'>فراخوان جشنواره نماز و فضای مجازی استان همدان / فراخوان جشنواره نماز و فضای مجازی استان همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939152/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-زمین-به-مساحت-25-متر-مربع-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین به مساحت 25 متر مربع- چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین به مساحت 25 متر مربع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939121/فراخوان-تامین-و-حمل-و-باراندازی-تجهیزات-آبیاری-قطره-ای-شبکه-فرعی-آبیاری-پایاب--نوبت-دوم'>فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه فرعی آبیاری پایاب... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه فرعی آبیاری پایاب... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939192/مناقصه-پروژه-ممیزی-املاک-و-اصناف-شهرفلاورجان'>مناقصه پروژه ممیزی املاک و اصناف شهرفلاورجان  / مناقصه پروژه ممیزی املاک و اصناف شهرفلاورجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939404/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-عرصه-170متر'>مزایده منزل مسکونی قدیمی عرصه 170متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی عرصه 170متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939180/مزایده-منزل-مسکونی-قدمت-25-سال'>مزایده منزل مسکونی قدمت 25 سال / مزایده ,مزایده منزل مسکونی قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939385/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939194/مزایده-سواری-زانتیا-رنگ-نقره-ای'>مزایده سواری زانتیا رنگ نقره ای  / مزایده ،مزایده سواری زانتیا رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939381/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-1612متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1612متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1612متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939391/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش سه قطعه زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939257/مزایده-واگذاری-مراکز-و-کارگاههای-آموزشی'>مزایده واگذاری مراکز و کارگاههای آموزشی / آگهی فراخوان عمومی , مزایده واگذاری مراکز و کارگاههای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939207/مناقصه-جدولگذاری-خیابانهای-سطح-شهر'>مناقصه جدولگذاری خیابانهای سطح شهر  / مناقصه, مناقصه جدولگذاری خیابانهای سطح شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939191/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939226/مزایده-فروش-تراکتور-با-دکل-جرثقیل-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش تراکتور با دکل جرثقیل و ...- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تراکتور با دکل جرثقیل و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939233/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939147/مزایده-واگذاری-ملک-مساحت-1893متر'>مزایده واگذاری ملک مساحت 1893متر / مزایده ,مزایده واگذاری ملک مساحت 1893متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939149/شناسایی-افراد-و-شرکتهای-صاحب-صلاحیت-در-زمینه-ارائه-خدمات-تشخیصی-و-درمانی'>شناسایی افراد و شرکتهای صاحب صلاحیت در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی  / آگهی شناسایی ، شناسایی افراد و شرکتهای صاحب صلاحیت در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939412/مزایده-ششدانگ-مغازه-پلاک-1840-591'>مزایده ششدانگ مغازه پلاک 1840/591 / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه پلاک 1840/591</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939215/مزایده-فروش-پژو-پارس-و-لودر-هپکو'>مزایده فروش پژو پارس و لودر هپکو / آگهی مزایده , مزایده فروش پژو پارس و لودر هپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939418/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-135-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 135.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 135.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939219/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-پذیرایی-ساختمان-های-اداری-و-فنی-مخابرات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان های اداری و فنی مخابرات نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان های اداری و فنی مخابرات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939265/تمدید-مناقصه-احداث-راه-ارتباطی-شهر-جدید-علوی'>تمدید مناقصه احداث راه ارتباطی شهر جدید علوی  / تمدید مناقصه ,مناقصه احداث راه ارتباطی شهر جدید علوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939263/فراخوان-اجرای-نمای-ساختمان-اداری-شرکت-آب-منطقه-ای-استان-گلستان'>فراخوان اجرای نمای ساختمان اداری شرکت آب منطقه ای استان گلستان     / فراخوان اجرای نمای ساختمان اداری شرکت آب منطقه ای استان گلستان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939070/مناقصه-خرید-گوشت-قرمز-مصرفی----نوبت-دوم'>مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی ... - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939067/تجدید-مناقصه-حسابرسی'>تجدید مناقصه حسابرسی / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه حسابرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938939/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-24-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 24 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 24 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939254/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-بهره-برداری---'>مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری  ... / مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939273/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-بهره-برداری-در-بخشهای-امداد-گازبانی-و-کنتورخوانی'>مناقصه  واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری در بخشهای امداد، گازبانی و کنتورخوانی / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری در بخشهای امداد، گازبانی و کنتورخوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939436/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نیروگاه'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نیروگاه / مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938937/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-عرصه-250متر'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی عرصه 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی عرصه 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939264/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939426/مناقصه-قطعات-یدکی-vibroport'>مناقصه قطعات یدکی vibroport / مناقصه ,مناقصه قطعات یدکی vibroport</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939432/مناقصه-خرید-الکتروپمپ-انتقال-نفت'>مناقصه خرید الکتروپمپ انتقال نفت  / مناقصه ,مناقصه خرید الکتروپمپ انتقال نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939443/مناقصه-SOLID-HANDLING-PUMP'>مناقصه SOLID HANDLING PUMP  / مناقصه SOLID HANDLING PUMP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939408/آگهی-مناقصه-جراثقال'>آگهی مناقصه  جراثقال  / آگهی مناقصه  ،آگهی مناقصه جراثقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939398/آگهی-مناقصه-غلطک'>آگهی مناقصه  غلطک / آگهی مناقصه  ،آگهی مناقصه   غلطک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938993/آگهی-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار'>آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار / فراخوان جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939415/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-در-رستوران'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران  / مناقصه ,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939421/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-102-3متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 102.3متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 102.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939262/مزایده-پلاک-ثبتی-42-1816-بخش-یازده'>مزایده پلاک ثبتی 42/1816 بخش یازده / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 42/1816 بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939220/مزایده-1-25-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1740-112-اصلی'>مزایده 1.25 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 1740/112 اصلی / مزایده ,مزایده 1.25 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 1740/112 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939293/مزایده-مغازه-ها-پلاک-ثتی-یک-فرعی'>مزایده مغازه ها پلاک ثتی یک فرعی / مزایده ,مزایده مغازه ها پلاک ثتی یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939247/مزایده-ملک-مسکونی-کلنگی-مساحت-85متر'>مزایده ملک مسکونی کلنگی مساحت 85متر  / مزایده ,مزایده ملک مسکونی کلنگی مساحت 85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939208/مزایده-یک-عدد-فولکس-ون-10-نفره-سفید-روغنی'>مزایده یک عدد فولکس ون 10 نفره سفید روغنی  / مزایده ,مزایده یک عدد فولکس ون 10 نفره سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939110/مناقصه-خرید-شب-بو-دفترچه'>مناقصه خرید شب بو دفترچه  / مناقصه ,مناقصه خرید شب بو دفترچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939244/مزایده-پلاک-ثبتی-8404-فرعی-از-84-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 8404 فرعی از 84 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 8404 فرعی از 84 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939430/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-278متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 278متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 278متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939241/مزایده-پلاک-ثبتی-14582-فرعی-بخش-دوازده'>مزایده پلاک ثبتی 14582 فرعی بخش دوازده  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 14582 فرعی بخش دوازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939209/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939239/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-120متر-یک-طبقه'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 120متر یک طبقه / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 120متر یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939211/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939335/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-در-یک-مجتمع-شش-واحدی'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه در یک مجتمع شش واحدی / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه در یک مجتمع شش واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939212/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-تیپ-405-جی-ال-ایکس-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 405 جی ال ایکس- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 405 جی ال ایکس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939224/مناقصه-واگذاری-خدمات-بیمه-ای-(شخص-ثالث--بدنه)-ماشین-آلات'>مناقصه واگذاری خدمات بیمه ای (شخص ثالث - بدنه) ماشین آلات  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات بیمه ای (شخص ثالث - بدنه) ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939234/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938986/آگهی-مناقصه-سیمکشی-مدار-دوم'>آگهی مناقصه سیمکشی مدار دوم / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه سیمکشی مدار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939243/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان رنگ سفید روغنی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان رنگ سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939217/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09121720961'>مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09121720961  / آگهی مزایده ، مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09121720961 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939270/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-مسکونی-و-یک-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین تجاری  / مزایده ,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939222/مزایده-یک-عدد-تانکر-سوخت-و--'>مزایده یک عدد تانکر سوخت و... / مزایده ,شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش آرادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939319/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-206-مدل-1385'>مزایده فروش یکدستگاه پژو 206 مدل 1385  / مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پژو 206 مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939274/مزایده-تمامی-1-5-حبه-مشاع-از-72-حبه-پلاک-ثبتی'>مزایده تمامی 1.5 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی  / مزایده ,مزایده تمامی 1.5 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939255/مناقصه-تکمیل-استخر-شنای-دانش-آموزان-گچساران'>مناقصه تکمیل استخر شنای دانش آموزان گچساران  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تکمیل استخر شنای دانش آموزان گچساران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939251/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-بخش-دوازده'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی بخش دوازده / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مسکونی بخش دوازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939249/تجدید-مناقصه-واگذاری-پروژه-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری - نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938988/فراخوان-مناقصه-امور-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای'>فراخوان مناقصه امور تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939281/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-77-76متر'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 77.76متر  / مزایده ,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 77.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939308/مزایده-فروش-یکدستگاه-206-مدل-1384-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه 206 مدل 1384 نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه 206 مدل 1384 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939278/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-320متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی 320متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 320متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939245/تجدید-مزایده-شش-دانگ-عرصه-و-اعیان-ماشین-آلات-تجهیزات-و---'>تجدید مزایده شش دانگ عرصه و اعیان ماشین آلات تجهیزات و  .... / تجدید مزایده , تجدید مزایده شش دانگ عرصه و اعیان ماشین آلات تجهیزات و  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939268/تمدید-مزایده-فروش-املاک-شامل-دفترکار-واحد-تجاری-و-آپارتمان'>تمدید مزایده فروش املاک شامل دفترکار.واحد تجاری و آپارتمان / تمدید مزایده,مزایده فروش املاک شامل دفترکار.واحد تجاری و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939354/مزایده-پلاک-ثبتی-48-فرعی-از-4-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 48 فرعی از 4 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 48 فرعی از 4 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939350/مزایده-ملک-مشاع-بخش-4-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک مشاع بخش 4 ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 4 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939357/مزایده-املاک-4-باب-مغازه-نیمه-ساز'>مزایده املاک 4 باب مغازه نیمه ساز / مزایده,مزایده املاک 4 باب مغازه نیمه ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939107/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939231/مناقصه-اصلاح-شبکه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب....نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939236/مزایده-یک-خط-همراه'>مزایده یک خط همراه / مزایده ,مزایده یک خط همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939248/مناقصه-خرید-۳۵-عدد-اکچویتورهای-الکتریکی-دورانی-دمپر-و--'>مناقصه خرید ۳۵ عدد اکچویتورهای الکتریکی دورانی دمپر و... / مناقصه ,مناقصه خرید ۳۵ عدد اکچویتورهای الکتریکی دورانی دمپر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939428/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-64-25-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 64/25 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 64/25 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939286/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-64-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.25متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939283/مزایده-36-66-سهم-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 36.66 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده 36.66 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939364/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-16-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ زمین بخش 16 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 16 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939246/مزایده-فروش-یکدستگاه-اسپارک-به-همراه-تابلو-برق-و-متعلقات-مربوطه--'>مزایده فروش یکدستگاه اسپارک به همراه تابلو برق و متعلقات مربوطه... / مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اسپارک به همراه تابلو برق و متعلقات مربوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939242/مزایده-فروش-یکدستگاه-فرز-تبریز-به-همراه-کله-گیر--سالم-دست-دوم--'>مزایده فروش یکدستگاه فرز تبریز به همراه کله گیر ، سالم دست دوم.... / مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه فرز تبریز به همراه کله گیر ، سالم دست دوم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939369/مزایده-ششدانگ-شش-واحد-آپارتمان'>مزایده ششدانگ شش واحد آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ شش واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939161/مناقصه-ارائه-خدمات-تست-و-بازرسی-لوازم-اندازه-گیری-دیماندی-ثانویه'>مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ثانویه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ثانویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939237/مزایده-فروش-موتورسیکلت-رایکا-125-سی-سی'>مزایده فروش موتورسیکلت رایکا 125 سی سی / مزایده اموال منقول , مزایده فروش موتورسیکلت رایکا 125 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939450/مزایده-ششدانگ-ملکی-به-مساحت-220-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملکی به مساحت 220 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملکی به مساحت 220 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939288/مزایده-سواری-وانت-سواری-نیسان--کامیون-باری-بنز'>مزایده سواری وانت سواری نیسان ، کامیون باری بنز / مزایده ,مزایده سواری وانت سواری نیسان ، کامیون باری بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939440/مزایده-یکقطعه-زمین-زراعی-وسعت-10-000متر'>مزایده یکقطعه زمین زراعی وسعت 10.000متر / مزایده,مزایده یکقطعه زمین زراعی وسعت 10.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939326/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-188متر'>اصلاحیه مزایده ششدانگ زمین مساحت 188متر / اصلاحیه مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 188متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939444/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی-پلاک-489'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک 489  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک 489 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939300/مزایده-بخاری-گازی--'>مزایده بخاری گازی... / مزایده , مزایده بخاری گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939438/مزایده-230-عدد-پالت-فلزی'>مزایده 230 عدد پالت فلزی / مزایده,مزایده 230 عدد پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939304/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-180مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 180مترمربع / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 180مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939334/مزایده-یک-قطعه-ملک-مسکونی-عرصه-75-75متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک مسکونی عرصه 75.75متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه ملک مسکونی عرصه 75.75متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939297/مزایده-جرثقیل-کارگاهی-سفید'>مزایده جرثقیل کارگاهی سفید  / مزایده,مزایده جرثقیل کارگاهی سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939481/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-15-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 15 متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 15 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939501/مزایده-اراضی-ارایه-شده-در-دو-قطعه-نوبت-سوم'>مزایده اراضی ارایه شده در دو قطعه نوبت سوم  / مزایده,مزایده اراضی ارایه شده در دو قطعه نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939503/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-330متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 330متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 330متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939271/ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-قطعه-سوم-محور-لامرد--خنج'>ارزیابی کیفی عملیات اجرایی قطعه سوم محور لامرد - خنج  / ارزیابی کیفی عملیات اجرایی قطعه سوم محور لامرد - خنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939502/مزایده-ششدانگ-زمین-14285-5متر'>مزایده ششدانگ زمین 14285.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 14285.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939437/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3214-599-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3214/599 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3214/599 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939314/مزایده-پلاک-ثبتی-1646-28-بخش-4-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 1646/28 بخش 4 شیراز / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 1646/28 بخش 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939109/مناقصه-خرید-F-I-T-با-قابلیت-اندازه-گیری-دو-طرفه-جریان-H-P-S--نوبت-دوم'>مناقصه خرید F.I.T با قابلیت اندازه گیری دو طرفه جریان H.P.S - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه خرید F.I.T با قابلیت اندازه گیری دو طرفه جریان H.P.S - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939302/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مساحت-139-46متر'>مزایده واگذاری آپارتمان مساحت 139.46متر / مزایده ,مزایده واگذاری آپارتمان مساحت 139.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939294/مزایده-حقوق-استیجاری-دو-واحد-آپارتمان-دو-خوابه'>مزایده حقوق استیجاری دو واحد آپارتمان دو خوابه / مزایده ,مزایده حقوق استیجاری دو واحد آپارتمان دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939322/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-188متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 188متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 188متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939328/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-17000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 17000متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی 17000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939330/مزایده-واگذاری-اپارتمان-مسکونی-126-8متر'>مزایده واگذاری اپارتمان مسکونی 126.8متر / مزایده ,مزایده واگذاری اپارتمان مسکونی 126.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939290/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-شهری--تجدید'>مناقصه انجام عملیات خدمات شهری - تجدید  / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات خدمات شهری - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939284/مناقصه-اجرای-جدول-و-کانیوا-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939295/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-راه-اندازی-و-بهره-برداری-یکدستگاه-چرخ-فلک---نوبت-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور راه اندازی و بهره برداری یکدستگاه چرخ فلک ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور راه اندازی و بهره برداری یکدستگاه چرخ فلک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939285/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-مینی-لودر-تجدید'> مزایده فروش تعداد یک دستگاه مینی لودر  تجدید  /  آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش تعداد یک دستگاه مینی لودر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939292/مناقصه-خدمات-شهر-فضای-سبز-و-ترابری'>مناقصه خدمات شهر، فضای سبز و ترابری / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات شهر، فضای سبز و ترابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939298/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-نیسان-کمپرسی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک دستگاه نیسان کمپرسی... نوبت دوم  / مزایده ، مزایده تعداد یک دستگاه نیسان کمپرسی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939282/مناقصه-عملیات-مخلوط-ریزی-بیس-ریزی-اجرای-آسفالت-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مخلوط ریزی، بیس ریزی، اجرای آسفالت و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات مخلوط ریزی، بیس ریزی، اجرای آسفالت و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939289/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939303/تجدید-مناقصه-عملیات-خرید-و-اجرا-و-راه-اندازی-زیرساخت-مرکز-داده'>تجدید مناقصه عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939405/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-فروش-عرقیات--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش عرقیات -  نوبت دوم   / آگهی فراخوان مزایده حضوری، مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش عرقیات - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939287/تجدید-اجاره-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>تجدید اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی  / آگهی مزایده ,تجدید اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939336/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-مغازه-بخش-یک-دامغان'>مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه بخش یک دامغان / مزایده ,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه بخش یک دامغان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939311/مزایده-یک-قطعه-زمین-دو-نبش-محصور'>مزایده یک قطعه زمین دو نبش محصور  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین دو نبش محصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939306/مزایده-دو-قطعه-زمین-158-05-و-160متر'>مزایده دو قطعه زمین 158.05 و 160متر  / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین 158.05 و 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939342/مزایده-پلاک-ثبتی-25-613-بخش-دو-دامغان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 25/613 بخش دو دامغان نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 25/613 بخش دو دامغان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939346/مزایده-اعیان-ساختمان-مسکونی-ویلایی-عرصه-297-90متر'>مزایده اعیان ساختمان مسکونی ویلایی عرصه 297.90متر / مزایده, مزایده اعیان ساختمان مسکونی ویلایی عرصه 297.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939299/مزایده-پلاک-ثبتی-198-فرعی-از-هشت-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 198 فرعی از هشت اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 198 فرعی از هشت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939318/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-16-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 16 تفکیکی  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی قطعه 16 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939310/مزایده-شش-دانگ-یک-قطعه-باغ'>مزایده شش دانگ یک قطعه باغ  / مزایده,مزایده شش دانگ یک قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939344/مناقصه-شماره-2-یک-مرحله-ای-حفاظت-از-اراضی'>مناقصه شماره 2 یک مرحله ای حفاظت از اراضی / آگهی مناقصه،  مناقصه شماره 2 یک مرحله ای حفاظت از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939119/شناسایی-پیمانکار-واگذاری-برخی-از-امور-تولیدی'>شناسایی پیمانکار واگذاری برخی از امور تولیدی  / آگهی شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار واگذاری برخی از امور تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939327/فراخوان-خدمات-تخلیه-و-لایروبی-چاهکهای-فاضلاب-و---'>فراخوان خدمات تخلیه و لایروبی چاهکهای فاضلاب و .... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خدمات تخلیه و لایروبی چاهکهای فاضلاب و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939325/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-بازارچه-ماهی-فروشان'>مزایده اجاره یک باب مغازه بازارچه ماهی فروشان  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره یک باب مغازه بازارچه ماهی فروشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939305/مزایده-پیش-فروش-اتاق-های-متل-ساحلی-خزر--نوبت-دوم'>مزایده پیش فروش اتاق های متل ساحلی خزر - نوبت دوم / مزایده, مزایده پیش فروش اتاق های متل ساحلی خزر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939312/فراخوان-تعمیرات-اساسی-یک-دستگاه-ماشین-چند-منظوره-3059-یک-دستگاه-درزین-چرثقیلدار-628--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات اساسی یک دستگاه ماشین چند منظوره 3059، یک دستگاه درزین چرثقیلدار 628...تجدید نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان تعمیرات اساسی یک دستگاه ماشین چند منظوره 3059، یک دستگاه درزین چرثقیلدار 628...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939313/مزایده-اجاره-واگذاری-اتاق-انتشارات-و-کتابفروشی'>مزایده اجاره واگذاری اتاق انتشارات و کتابفروشی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره واگذاری اتاق انتشارات و کتابفروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939324/تجدید-مزایده-واگذاری-خودروی-ایسوزو--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری خودروی ایسوزو... نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری خودروی ایسوزو... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939307/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه زیرسازی و آسفالت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939073/مناقصه-خرید-دو-ست-U--TUBES-برای-مبدل-ها'>مناقصه خرید دو ست U - TUBES برای مبدل ها / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو ست U - TUBES برای مبدل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939321/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-از-رقبات--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب مغازه از رقبات... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه از رقبات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939317/مناقصه-واگذاری-خدمات-آمارگیری-و-بیومتری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات آمارگیری و بیومتری  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات آمارگیری و بیومتری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939309/مزایده-مجموعه-ویلای-شماره-4-نوبت-دوم'>مزایده مجموعه ویلای شماره 4- نوبت دوم  / مزایده,مزایده مجموعه ویلای شماره 4- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939315/مزایده-تعداد-ده-باب-غرفه---نوبت-دوم'>مزایده تعداد ده باب غرفه ... نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد ده باب غرفه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939416/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-207-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 207 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 207 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939422/مزایده-ملک-به-مساحت-203-50-مترمربع-کلاسه-9100523'>مزایده ملک به مساحت 203.50 مترمربع کلاسه 9100523  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 203.50 مترمربع کلاسه 9100523 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939088/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-واتر-جت-دیزلی-و--'>مناقصه خرید یک دستگاه واتر جت دیزلی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه واتر جت دیزلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939123/مزایده-فروش-ششدانگ-واحدهای-ساختمانها'>مزایده فروش ششدانگ واحدهای ساختمانها / مزایده,مزایده فروش ششدانگ واحدهای ساختمانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939266/مزایده-اجاره-۶-دانگ-منافع-سرقفلی'>مزایده اجاره ۶ دانگ منافع سرقفلی  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره ۶ دانگ منافع سرقفلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939277/اصلاحیه-مناقصه-نیرو-رسانی--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>اصلاحیه مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / اصلاحیه مناقصه , مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938949/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سه-مهدیشهر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه مهدیشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه مهدیشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939301/مناقصه-DOWNHOLE-MOTORS'>مناقصه DOWNHOLE MOTORS  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه DOWNHOLE MOTORS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939269/مناقصه-تامین-بخشی-از-خدمات-ترابری-آزاد-به-وسیله-تریلر-و-کمر-شکن-7--5-و-11-محور'>مناقصه تامین بخشی از خدمات ترابری آزاد به وسیله تریلر و کمر شکن 7 ، 5 و 11 محور / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین بخشی از خدمات ترابری آزاد به وسیله تریلر و کمر شکن 7 ، 5 و 11 محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939230/استعلام-خرید-چسب'>استعلام خرید چسب  / استعلام,استعلام خرید چسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939227/استعلام-سمینار-ضرورت-های-فنی-و-اقتصادی'>استعلام سمینار ضرورت های فنی و اقتصادی  / استعلام,استعلام سمینار ضرورت های فنی و اقتصادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939228/استعلام-خرید-چسب-یونولیت-60--چسب-دوقلو-کوچک-غفاری-شماره-و-خمیرآبندی-لوله'>استعلام خرید چسب یونولیت 60 - چسب دوقلو کوچک غفاری شماره و خمیرآبندی لوله  / استعلام , استعلام خرید چسب یونولیت 60 - چسب دوقلو کوچک غفاری شماره و خمیرآبندی لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939001/مزایده-فروش-206-راس-احشام'>مزایده فروش 206 راس احشام  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش 206 راس احشام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939252/استعلام-چک-والو-و-شیر-یکطرفه'>استعلام چک والو و شیر یکطرفه / استعلام , استعلام چک والو و شیر یکطرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939320/استعلام-تلفن-و-مرکز-تلفن-پاناسونیک'>استعلام  تلفن و مرکز تلفن پاناسونیک / استعلام , استعلام  تلفن و مرکز تلفن پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939316/استعلام-ماسه-سیلیسی-96-06-30'>استعلام ماسه سیلیسی- 96.06.30 / استعلام ، استعلام  ماسه سیلیسی- 96.06.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939280/فراخوان-BALL-VALVE'>فراخوان  BALL VALVE   / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان  BALL VALVE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938995/مزایده-فروش-یک-تن-و-100-کیلوگرم-پلت-sd-شده'>مزایده فروش یک تن و 100 کیلوگرم پلت sd شده / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش یک تن و 100 کیلوگرم پلت sd شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939291/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه-ایستگاه-TBS---'>فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه، ایستگاه TBS .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه، ایستگاه TBS ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939394/کنفرانس-بین-المللی-معماری-و-ریاضیات'>کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات  / کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939425/کنگره-بین-المللی-عمران--معماری-و-علوم-محیطی'>کنگره بین المللی عمران ، معماری و علوم محیطی / کنگره بین المللی عمران ، معماری و علوم محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939399/دومین-کنفرانس-ملی-پیشرفت-های-نوین-درحوزه'>دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین درحوزه  / دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین درحوزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939452/همایش-ملی-زیست-فناوری-دریا'>همایش ملی زیست فناوری دریا  / همایش ملی زیست فناوری دریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939448/پنجمین-کنفرانس-بین-المللی-مهندسی-برق-و-کامپیوتر'>پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر / پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939361/اولین-کنفرانس-سالانه-بین-المللی'>اولین کنفرانس سالانه بین المللی / اولین کنفرانس سالانه بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939366/همایش-ملی-انجمن-ایرانی-ژئومور-فولوژی'>همایش ملی انجمن ایرانی ژئومور فولوژی / همایش ملی انجمن ایرانی ژئومور فولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939372/اولین-کنگره-بین-المللی-صنعت-ساختمان'>اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان / اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939374/کنفرانس-ملی-مهندسی-عمران--معماری-و-توسعه-شهری-پایدار'>کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری پایدار /  کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939431/ششمین-کنفرانس-انرژی-های-تجدید-پذیر-و-تولید-پراکنده-ایران'>ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران  / پنجمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939423/سومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-و-مهندسی-صنایع'>سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع / سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938946/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-58-315-بخش-نه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 58/315 بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 58/315 بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939414/اولین-همایش-بین-المللی-و-سومین-همایش-ملی-انجمن-کواترنری-ایران'>اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران  / اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939402/دومین-کنفرانس-ملی-تکنیک-های-نوین'>دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین  / دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939409/چهارمین-کنگره-بین-المللی-فن-آوری--ارتباطات-و-دانش'>چهارمین کنگره بین المللی فن آوری ، ارتباطات و دانش / چهارمین کنگره بین المللی فن آوری ، ارتباطات و دانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939419/همایش-ملی-بهینه-سازی-و-داده-کاوی-در-مهندسی-برق-و-کامپیوتر'>همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر / همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939377/کنگره-بین-المللی-دستاوردهای-جهانی'>کنگره بین المللی دستاوردهای جهانی / کنگره بین المللی دستاوردهای جهانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939382/سومین-کنفرانس-و-نمایشگاه-بین-المللی-مستربچ-و-کامپاندهای-پلیمری'>سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری  / سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939387/دومین-کنفرانس-ملی-دستاوردهای-نوین-در-صنایع-غذایی-و-تغذیه-سالم'>دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم / دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939392/ششمین-کنفرانس-ملی-توسعه-پایدار-در-علوم-جغرافیا'>ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا / ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939441/اولین-کنفرانس-ملی-نقش-حسابداری--اقتصاد-و-مدیریت'>اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری ، اقتصاد و مدیریت  / اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری ، اقتصاد و مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939087/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-2-دستگاه-جراثقال-50-تن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی خرید 2 دستگاه جراثقال 50 تن... نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه عمومی خرید 2 دستگاه جراثقال 50 تن... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939434/همایش-ملی-علمی-پژوهشی-حضرت-شاهچراغ'>همایش ملی علمی پژوهشی حضرت شاهچراغ / همایش ملی علمی پژوهشی حضرت شاهچراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939352/سمینار-علمی-پژوهشی-استحصال-و-بهره-وری-آب-برای-محیط-زیست'>سمینار علمی پژوهشی استحصال و بهره وری آب برای محیط زیست / سمینار علمی پژوهشی استحصال و بهره وری آب برای محیط زیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939500/استعلام-خرید-مقره-مهاری-فشار-متوسط'>استعلام خرید مقره مهاری فشار متوسط / استعلام خرید مقره مهاری فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939393/استعلام-خرید-مقره-اتکایی-سر-کابل-حرارتی-هوائی'>استعلام خرید مقره اتکایی سر کابل حرارتی هوائی / استعلام خرید مقره اتکایی سر کابل حرارتی هوائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939383/استعلام-خرید-انواع-فیوز-فشنگی'>استعلام خرید انواع فیوز فشنگی / استعلام خرید انواع فیوز فشنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939378/استعلام-نظارت-بر-طرحهای-کاهش-تلفات-نظارت-بر-فعالیتهای-برنامه-ریزی-و-مهندسی'>استعلام نظارت بر طرحهای کاهش تلفات- نظارت بر فعالیتهای برنامه ریزی و مهندسی / استعلام نظارت بر طرحهای کاهش تلفات- نظارت بر فعالیتهای برنامه ریزی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939390/استعلام-خرید-اسپیسر-سیم-فولادی-و--'>استعلام خرید اسپیسر، سیم فولادی و ... / استعلام,استعلام خرید اسپیسر، سیم فولادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939384/استعلام-خرید-هادی-آلومینیومی-روکش-دار-سه-لایه'>استعلام خرید هادی آلومینیومی روکش دار سه لایه / استعلام,استعلام خرید هادی آلومینیومی روکش دار سه لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939367/استعلام-خرید-کنتور-هوشمند-سه-فاز-5-آمپر-ولتاژ-ثانویه-اتصال--'>استعلام خرید کنتور هوشمند سه فاز 5 آمپر ولتاژ ثانویه اتصال ... / استعلام خرید کنتور هوشمند سه فاز 5 آمپر ولتاژ ثانویه اتصال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939379/استعلام-خرید-5033-عدد-مقره-بشقابی-سرامیکی'>استعلام  خرید 5033 عدد مقره بشقابی سرامیکی  / استعلام,استعلام  خرید 5033 عدد مقره بشقابی سرامیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939099/مناقصه-خرید-یکدستگاه-غلتک-تجدید--نوبت-دوم'> مناقصه خرید یکدستگاه غلتک تجدید... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه غلتک تجدید... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939439/5-عدد-زانوی-هیدورلیک-90-درجه-52MM-یکسره-مهره-هرزگرد-و-یکسر-رزوه-شرح-فنی--فشتر-400BAR'>5 عدد زانوی هیدورلیک 90 درجه 52MM یکسره مهره هرزگرد و یکسر رزوه شرح فنی : فشتر 400BAR  / 5 عدد زانوی هیدورلیک 90 درجه 52MM یکسره مهره هرزگرد و یکسر رزوه شرح فنی : فشتر 400BAR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939413/استعلام-دو-دستگاه-گیرموتور-و--'>استعلام دو دستگاه گیرموتور  و ... / استعلام,استعلام دو دستگاه گیرموتور  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939403/استعلام-۱-عدد-خازن-فشار-قوی-و--'>استعلام ۱ عدد خازن فشار قوی و ... / استعلام,استعلام ۱ عدد خازن فشار قوی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939424/استعلام-1-دستگاه-Sepctra-Flow-on-Line-Analyzer'>استعلام 1 دستگاه Sepctra Flow on Line Analyzer / استعلام، استعلام 1 دستگاه Sepctra Flow on Line Analyzer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939406/استعلام-1-دستگاه-آنالایزر-آنلاین'>استعلام 1 دستگاه آنالایزر آنلاین  / استعلام، استعلام 1 دستگاه آنالایزر آنلاین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939077/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-محور-سمن-بان-شهرستان-سنقر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور سمن بان شهرستان سنقر...نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور سمن بان شهرستان سنقر...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939339/مناقصه-اجاره-یک-فروند-شناور-A-H-T-S'>مناقصه اجاره یک فروند شناور A.H.T.S / مناقصه عمومی، مناقصه اجاره یک فروند شناور A.H.T.S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939397/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--خط-تغذیه---'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939323/مزایده-فروش-لوازم-اداری-و-کامپیوتری-اسقاطی'>مزایده فروش لوازم اداری و کامپیوتری اسقاطی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لوازم اداری و کامپیوتری اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/939131/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-طراحی-نصب-راه-اندازی-و-انتقال-دانش-فنی--'>اصلاحیه مناقصه  انجام عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی... / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : پنجشنبه 2 آذر 1396 ساعت: 11:36