اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.6.29 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938106/مزایده-فروش-یک-قطعه-ز... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.6.29 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938106/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری آموزشی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938050/مناقصه-خرید-مقره-های-کامپوزیتی--'>مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938484/مزایده-اداره-و-بهره-برداری-تعدادی-از-اماکن-ورزشی'>مزایده  اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی  / آگهی مزایده, مزایده  اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938140/آگهی-ارزیابی-واگذاری-امور-مربوط-به-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران-باشگاه-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران باشگاه  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران باشگاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938329/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-صورت-دو-باب-مغازه'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به صورت دو باب مغازه  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به صورت دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938580/اصلاحیه-اگهی-مزایده-برداشت-مصالح-رودخانه-ای'>اصلاحیه اگهی مزایده برداشت مصالح رودخانه ای / اصلاحیه , اصلاحیه اگهی مزایده برداشت مصالح رودخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938341/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-400-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 400 مترمربع  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین به مساحت 400 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938295/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938333/مزایده-سه-دانگ-یکباب-حیاط-مسکونی'>مزایده سه دانگ یکباب حیاط مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب حیاط مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938331/مزایده-ششدانگ-پلاک-6233-فرعی-پرونده-9600352'>مزایده ششدانگ پلاک 6233 فرعی پرونده 9600352  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 6233 فرعی پرونده 9600352 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938027/تمدید-مناقصه-نیرو-رسانی-تامین-پروژه-گرمایشی-نفت-کوره--'>تمدید مناقصه نیرو رسانی تامین پروژه گرمایشی نفت کوره ...  / آگهی تمدید مناقصه، تمدید مناقصه نیرو رسانی تامین پروژه گرمایشی نفت کوره ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938392/مزایده-یک-زمین-کشاورزی-به-مساحت-18450-مترمربع'>مزایده یک زمین کشاورزی به مساحت 18450 مترمربع / مزایده,مزایده مزایده یک زمین کشاورزی به مساحت 18450 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938390/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5356-به-مساحت-72-56-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5356 به مساحت 72/56 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5356 به مساحت 72/56 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938268/مناقصه-احداث-خط-لوله-۸-اینچ-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث خط لوله ۸ اینچ آبرسانی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث خط لوله ۸ اینچ آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938292/تجدید-مناقصه-احداث-دیوار-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938289/مناقصه-انجام-خدمات-نشت-یابی-از-تاسیسات-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات و ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938286/فراخوان-مناقصه-دیوارکشی-ضلع-شرقی-و----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه دیوارکشی ضلع شرقی و ....- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه دیوارکشی ضلع شرقی و ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938387/مزایده-ملک-مسکونی-به-مساحت-98-19-مترمربع'>مزایده ملک مسکونی به مساحت 98/19 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مسکونی به مساحت 98/19 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938298/مزایده-ملک-واقع-در-خیابان-17-شهریور'>مزایده ملک واقع در خیابان 17 شهریور  / مزایده مزایده ملک واقع در خیابان 17 شهریور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938348/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یک-باب-خانه-به-مساحت-620-مترمربع'>مزایده ششدانگ اعیانی یک باب خانه به مساحت 620 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یک باب خانه به مساحت 620 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938283/مزایده-یک-دستگاه-یخچال--'>مزایده یک دستگاه یخچال... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه یخچال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938025/تجدید-مناقصه-خرید-1-دستگاه-جراثقال-20-تن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 1 دستگاه جراثقال 20 تن - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 1 دستگاه جراثقال 20 تن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938293/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی  / مزایده ،مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938287/مزایده-یک-دستگاه-وانت--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت  - مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه وانت  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938290/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-298-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 298 مترمربع / مزایده ،مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 298 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938285/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-284-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 284 فرعی / مزایده ،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 284 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938364/مزایده-مجتمع-مسکونی-به-مقدار-419-64'>مزایده مجتمع مسکونی به مقدار 419/64 / مزایده,مزایده مجتمع مسکونی به مقدار 419/64</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938284/مزایده-ماشین-آلات-صنعتی-شامل-دستگاه-فرگردان-و----نوبت-دوم'>مزایده ماشین آلات صنعتی شامل دستگاه فرگردان و ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده ماشین آلات صنعتی شامل دستگاه فر گردان و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938375/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-950145-خیابان-آزادگان-کلاسه-952303'>مزایده پلاک ثبتی شماره 950145 خیابان آزادگان کلاسه 952303 / مزایده،مزایده پلاک ثبتی شماره 950145 خیابان آزادگان کلاسه 952303</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938369/مزایده-ملک-مشاعی-پلاک-ثبتی-شماره-6919-کلاسه-952362'>مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی شماره 6919 کلاسه 952362  / مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی شماره 6919 کلاسه 952362 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938372/مزایده-ملک-به-مساحت-1285-متر-کلاسه-950151-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 1285 متر کلاسه 950151 نوبت اول  / مزایده،مزایده ملک به مساحت 1285 متر کلاسه 950151 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938037/اعیان-عرصه-5750-متر-مربع--اعیانی-سالن-پرورش-مرغ--'>اعیان عرصه 5750 متر مربع - اعیانی سالن پرورش مرغ... / آگهی مزایده، اعیان عرصه 5750 متر مربع - اعیانی سالن پرورش مرغ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938357/مزایده-فروش-یک-قطعه-از-املاک-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه از املاک سطح شهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه از املاک سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938277/آگهی-مزایده-تلفن-همراه'>آگهی مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938381/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-به-مساحت-5000-مترمربع-کلاسه-9301072'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5000 مترمربع کلاسه 9301072  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5000 مترمربع کلاسه 9301072 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938377/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان-پلاک-ثبتی-14074-کلاسه-9501432'>مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 14074 کلاسه 9501432 / مزایده،مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 14074 کلاسه 9501432</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938300/مناقصه-امور-حجمی-شامل-اپراتوری-و-حفاظت-فیزیکی-تاسیسات---'>مناقصه امور حجمی شامل اپراتوری و حفاظت فیزیکی تاسیسات  ...  / مناقصه امور حجمی شامل اپراتوری و حفاظت فیزیکی تاسیسات نگهداری از تصفیه خانه آب و فاضلاب خرم آباد و امور جاریه شهرهای کوچک  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938355/مزایده-یک-باب-مغازه-به-مساحت-125-95-مترمربع-کلاسه-9503444'>مزایده یک باب مغازه به مساحت 125/95 مترمربع کلاسه 9503444  / مزایده,مزایده یک باب مغازه به مساحت 125/95 مترمربع کلاسه 9503444 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938420/مزایده-منزل-مسکونی-فاقد-سند-مساحت-430متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی فاقد سند مساحت 430متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد سند مساحت 430متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938428/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-2281-6متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 2281.6متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 2281.6متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938335/فراخوان-استخراج-معادن-زیرزمینی-سرب-و-مس'>فراخوان استخراج معادن زیرزمینی سرب و مس  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان استخراج معادن زیرزمینی سرب و مس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938061/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1677متر-و-قطعه-27-تفکیکی'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1677متر و قطعه 27 تفکیکی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1677متر و قطعه 27 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938426/مزایده-ملک-به-مساحت-156-80متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 156.80متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 156.80متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938438/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-کلاسه-940243-نوبت-دوم'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک  کلاسه 940243 نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک  کلاسه 940243 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938445/مزایده-فروش-ملک-به-مساحت-45-مترمربع'>مزایده فروش ملک به مساحت 45 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ملک به مساحت 45 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938360/مزایده-یک-باب-خانه-مسکونی-به-مساحت-200-متر'>مزایده یک باب خانه مسکونی به مساحت 200 متر / مزایده,مزایده یک باب خانه مسکونی به مساحت 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938405/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-به-مساحت-3000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 3000 مترمربع  / مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 3000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938409/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-280-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 280 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 280 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938413/مزایده-ملک-مساحت-زمین-برابر-203-3متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت زمین برابر 203.3متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین برابر 203.3متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938415/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938458/مزایده-فروش-تعداد-5-تخته-فرش-ماشینی-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 تخته فرش ماشینی و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 5 تخته فرش ماشینی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938353/مزایده-ششدانگ-یک-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ یک عرصه و اعیان یک قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ یک عرصه و اعیان یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938269/مناقصه-تعریض-ابنیه-فنی--نوبت-دوم'>مناقصه تعریض ابنیه فنی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه تعریض ابنیه فنی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938266/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938324/مزایده-ملک-به-مساحت-230-75متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 230.75متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 230.75متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938673/انتخاب-پیمانکار-تجهیزات-کامل-جابجایی'>انتخاب پیمانکار تجهیزات کامل جابجایی / انتخاب پیمانکار تجهیزات کامل جابجایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938318/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2701-1135'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2701/1135  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2701/1135 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938319/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-195مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت اعیان 195مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 195مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938321/مزایده-2-هکتار-زمین-کشاورزی-کلاسه-950658'>مزایده 2 هکتار زمین کشاورزی کلاسه 950658  / مزایده,مزایده 2 هکتار زمین کشاورزی کلاسه 950658 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938337/مزایده-سه-تخته-فرش-12-متری-یاقوت-مشهد-700-شانه'>مزایده سه تخته فرش 12 متری یاقوت مشهد 700 شانه / مزایده , مزایده سه تخته فرش 12 متری یاقوت مشهد 700 شانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938464/مزایده-مال-مشاع-پلاکهای-ثبتی-182-فرعی-از-56-اصلی-دوم'>مزایده مال مشاع پلاکهای ثبتی 182 فرعی از 56 اصلی دوم  / مزایده ,مزایده مال مشاع پلاکهای ثبتی 182 فرعی از 56 اصلی دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938373/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-میمی-به-مساحت-8197-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت 8197/5 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت 8197/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938457/مزایده-سه-دانگ-ملک-شماره-2747-فرعی-کلاسه-951770'>مزایده سه دانگ ملک شماره 2747 فرعی کلاسه 951770  / مزایده،مزایده سه دانگ ملک شماره 2747 فرعی کلاسه 951770 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938041/مزایده-دستگاه-سانتریفیوژ-آبگیری-با-تابلو-برق-و--'>مزایده دستگاه سانتریفیوژ آبگیری با تابلو برق و.... / مزایده, مزایده دستگاه سانتریفیوژ آبگیری با تابلو برق و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938462/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-شماره-پلاک-13-به-مساحت-190-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک 13 به مساحت 190 مترمربع / مزایده،مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک 13 به مساحت 190 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938316/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-شماره-960146'>مزایده یک دستگاه آپارتمان شماره 960146  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان شماره 960146 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938257/مزایده-فروش-یکدستگاه-هود-الایت-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه هود الایت و ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه هود الایت و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938410/مزایده-فروش-تعداد-26-عدد-کپسول-اکسیژن-40-لیتری'>مزایده فروش تعداد 26 عدد کپسول اکسیژن 40 لیتری / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 26 عدد کپسول اکسیژن 40 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938398/مزایده-86-صدم-دانگ-از-دو-دانگ-پلاک-ثبتی-76-فرعی'>مزایده 86 صدم دانگ از دو دانگ پلاک ثبتی 76 فرعی / مزایده,مزایده 86 صدم دانگ از دو دانگ پلاک ثبتی 76 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938400/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-پلاک-ثبتی-3989-11-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ قطعه زمین پلاک ثبتی 3989/11 مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین پلاک ثبتی 3989/11 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938395/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-3000-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 3000 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 3000 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938261/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-توربین-GE-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  قطعات یدکی توربین GE نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه خرید  قطعات یدکی توربین GE نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938265/مزایده-فروش-خودرو-پژو-پارس-مشکی'>مزایده فروش خودرو پژو پارس مشکی / مزایده , مزایده فروش خودرو پژو پارس مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938056/مزایده-قسمتی-از-پلاک-ثبتی-271-فرعی-19768متر'>مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 271 فرعی 19768متر  / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 271 فرعی 19768متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938411/مزایده-ساختمان-با-عرصه-هفتاد-متر'>مزایده ساختمان با عرصه هفتاد متر / مزایده,مزایده ساختمان با عرصه هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938260/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-انگور'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ انگور  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ انگور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938263/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-تیپ-GLXI-مدل-1390-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 تیپ GLXI مدل 1390 مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 تیپ GLXI مدل 1390 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938309/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938311/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-ساختمان-خدماتی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان خدماتی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938306/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-ساختمان-خدماتی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان خدماتی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938273/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشجویی'>مزایده واگذاری بوفه دانشجویی / مزایده عمومی ، مزایده واگذاری بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938291/مزایده-ساختمان-قدیم-دانشگاه-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان قدیم دانشگاه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده ساختمان قدیم دانشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938046/مناقصه-عملیات-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-روشنایی-معابر-و--'>مناقصه عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938288/مزایده-فروش-تیرآهن-های-نمره-18-22-27'>مزایده فروش تیرآهن های نمره 18-22-27  / مزایده , مزایده فروش تیرآهن های نمره 18-22-27 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938279/مزایده-فروش-محصول-مرکبات-باغ'>مزایده فروش محصول مرکبات باغ / مزایده , مزایده فروش محصول مرکبات باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938359/مزایده-نسبت-به-واگذاری-انتشارات-و-بوفه-واحد'>مزایده نسبت به واگذاری انتشارات و بوفه واحد  / مزایده نسبت به واگذاری انتشارات و بوفه واحد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938345/مناقصه-خرید-تعداد-14-دستگاه-کولر-دوتیکه-30-هزار-مدل-گری-و--96-6-29'>مناقصه خرید تعداد 14 دستگاه کولر دوتیکه 30 هزار مدل گری و ...96.6.29 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعداد 14 دستگاه کولر دوتیکه 30 هزار مدل گری و ...96.6.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938282/فراخوان-مزایده-اجاره-استخر-و-سونای-مجموعه-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره استخر و سونای مجموعه ورزشی نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره استخر و سونای مجموعه ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938294/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938035/مناقصه-تامین-وسائط-نقلیه-سبک-با-راننده--نوبت-دوم'>مناقصه تامین وسائط نقلیه سبک با راننده - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین وسائط نقلیه سبک با راننده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938253/مزایده-فروش-یک-باب-کارگاه'>مزایده فروش یک باب کارگاه  / مزایده,مزایده فروش یک باب کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938314/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تجهیزات-روشنایی-پروژه-سیمان-العماره'>فراخوان شناسایی و ارزیابی تجهیزات روشنایی پروژه سیمان العماره  / فراخوان شناسایی و ارزیابی، فراخوان شناسایی و ارزیابی تجهیزات روشنایی پروژه سیمان العماره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938312/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-نوبت-دوم'>مناقصه حفر یک حلقه چاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938328/مناقصه-خرید-بیمه-نامه-های-شخص-ثالث-وسائط-نقلیه'>مناقصه خرید بیمه نامه های شخص ثالث وسائط نقلیه  / مناقصه عمومی، مناقصه خرید بیمه نامه های شخص ثالث وسائط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938090/مزایده-فروش-سواری-سیستم-و-تیپ-پژو-جی-ال-ایکس-405'>مزایده فروش سواری سیستم و تیپ پژو جی ال ایکس 405 / مزایده , مزایده فروش سواری سیستم و تیپ پژو جی ال ایکس 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938031/فراخوان-دستگاه-فیلتر-پرس-روغن--نوبت-دوم'>فراخوان دستگاه فیلتر پرس روغن - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان دستگاه فیلتر پرس روغن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938270/مزایده-598-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 598/2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک  / مزایده,مزایده 598/2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938875/استعلام-آهک-پخته'>استعلام آهک پخته  / استعلام، استعلام آهک پخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938923/استعلام-رولبرینگ'>استعلام رولبرینگ / استعلام رولبرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938928/استعلام-فیلتر-المنت-ترینیون-اجمیل'>استعلام فیلتر المنت ترینیون اجمیل  / استعلام , استعلام فیلتر المنت ترینیون اجمیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938267/مزایده-5-دانگ-و-98-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-سرقفلی'>مزایده 5 دانگ و 98/2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی / مزایده,مزایده 5 دانگ و 98/2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938918/استعلام-​فلنج-سر-الکتروموتور-باکت-ویل-ریکلایمر'>استعلام ​فلنج سر الکتروموتور باکت ویل ریکلایمر / استعلام,استعلام​ فلنج سر الکتروموتور باکت ویل ریکلایمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938924/استعلام-ولو-پنوماتیک-هوا-با-محرک'>استعلام ولو پنوماتیک هوا با محرک / استعلام,استعلام​ ولو پنوماتیک هوا با محرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938926/استعلام-مبدل-حرارتی-صفحه-ای-فن-غبارگیر'>استعلام مبدل حرارتی صفحه ای فن غبارگیر / استعلام,استعلام​ مبدل حرارتی صفحه ای فن غبارگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938915/مناقصه-خرید-36500-دستگاه-انواع-کنتور-تک-فاز-و-سه-فاز-تجدید'>مناقصه خرید 36500 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز تجدید / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 36500 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938274/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان-به-مساحت-135-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان به مساحت 135/5 مترمربع / مزایده ، مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان به مساحت 135/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938920/مزایده-فروش-وسایل-و-تجهیزات-اداری'>مزایده فروش وسایل و تجهیزات اداری / مزایده,ممزایده فروش وسایل و تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938912/مزایده-فروش-وسایل-و-تجهیزات-کامپیوتری'>مزایده فروش وسایل و تجهیزات کامپیوتری / مزایده,مزایده فروش وسایل و تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938889/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش ضایعات فلزی / مزایده,مزایده فروش ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938930/مزایده-فروش-ضایعات-پلاستیکی'>مزایده فروش ضایعات پلاستیکی / مزایده,مزایده فروش ضایعات پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938925/مزایده-فروش-لاستیک'>مزایده فروش لاستیک / مزایده,مزایده فروش لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938699/crystal-melamine-product'>crystal melamine product  / crystal melamine product </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938705/crystal-melamine-product'>crystal melamine product  / crystal melamine product </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938743/تجدید-استعلام-واگذاری-واحد-درمان-سو-مصرف-مواد-مخدر-MMT-به-صورت-اجاره-بهای-ماهیانه'>تجدید استعلام واگذاری واحد درمان سو مصرف مواد مخدر MMT به صورت اجاره بهای ماهیانه  / تجدید استعلام واگذاری واحد درمان سو مصرف مواد مخدر MMT به صورت اجاره بهای ماهیانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938865/استعلام-واگذاری-محل-غرفه-مواد-غذایی'>استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی / استعلام , استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938280/مزایده-658-هزارم-یک-دانگ-از-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان'>مزایده 658 هزارم یک دانگ از ششدانگ یک باب آپارتمان / مزایده ،مزایده 658 هزارم یک دانگ از ششدانگ یک باب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938846/استعلام-دستگاه-تهیه-هوای-فشرده-دندانپزشکی'>استعلام دستگاه تهیه هوای فشرده دندانپزشکی  / برگ استعلام، استعلام دستگاه تهیه هوای فشرده دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938907/استعلام-Butterfly-valve'>استعلام Butterfly valve / استعلام Butterfly valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938854/مناقصه-خرید-تیوب-باندل'>مناقصه خرید تیوب باندل / مناقصه، مناقصه خرید تیوب باندل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938879/مناقصه-خرید-دستگاه-آزمایشگاهی'>مناقصه خرید دستگاه آزمایشگاهی  / مناقصه خرید دستگاه آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938877/مناقصه-complete-water-cooler'>مناقصه complete water cooler / مناقصه complete water cooler</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938891/مناقصه-خرید-تیوب-باندل'>مناقصه خرید تیوب باندل / مناقصه، مناقصه خرید تیوب باندل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938921/استعلام-STEAM-TRAP-WATSON---'>استعلام STEAM TRAP WATSON .... / استعلام، استعلام STEAM TRAP WATSON ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938910/استعلام-قطعات-مربوط-به-مربوط-به-آچار-هیدرولیک'>استعلام قطعات مربوط به مربوط به آچار هیدرولیک / استعلام,استعلام قطعات مربوط به مربوط به آچار هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938278/مزایده-874-7-هزارم-یک-قطعه-زمین-مشاع'>مزایده 874/7 هزارم یک قطعه زمین مشاع / مزایده ، مزایده 874/7 هزارم یک قطعه زمین مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938913/استعلام-تست-اسپیرومتری-سنجش-ریوی'>استعلام تست اسپیرومتری سنجش ریوی / استعلام,استعلام تست اسپیرومتری سنجش ریوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938902/استعلام-انجام-تست-ادیومتری-شنوائی-سنجی'>استعلام انجام تست ادیومتری شنوائی سنجی / استعلام,استعلام انجام تست ادیومتری شنوائی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938906/استعلام-انجام-تست-بینائی-سنجی'>استعلام انجام تست بینائی سنجی / استعلام,استعلام انجام تست بینائی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938881/استعلام-پایه-سه-تایی-برای-رله-های-اسپیدترونیک'>استعلام پایه سه تایی برای رله های اسپیدترونیک  / فرم استعلام , استعلام پایه سه تایی برای رله های اسپیدترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938900/استعلام-انجام-آزمایشات-خون-و-ادرار-و-PSA-و-HBA1C'>استعلام انجام آزمایشات خون و ادرار و PSA  و  HBA1C  / استعلام بهاء, استعلام انجام آزمایشات خون و ادرار و PSA  و  HBA1C </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938746/مناقصه-اجرای-لایه-دوم-فنس-پیرامونی-منطقه-سریدون-مجتمع-مس-سرچشمه'>مناقصه اجرای لایه دوم فنس پیرامونی منطقه سریدون مجتمع مس سرچشمه / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای لایه دوم فنس پیرامونی منطقه سریدون مجتمع مس سرچشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938734/مناقصه-ارائه-خدمات-توسعه-هیپ-یک-از-سمت-شرق-و-ساخت-پوند'>مناقصه ارائه خدمات توسعه هیپ یک از سمت شرق و ساخت پوند / آگهی مناقصه , مناقصه ارائه خدمات توسعه هیپ یک از سمت شرق و ساخت پوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938763/مناقصه-تهیه-و-اجرای-فایر-باکس-و-هوز-ریل‌های-تغلیظ-میدوک'>مناقصه تهیه و اجرای فایر باکس و هوز ریل‌های تغلیظ میدوک / مناقصه تهیه و اجرای فایر باکس و هوز ریل‌های تغلیظ میدوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938272/مزایده-3-دانگ-و-852-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع'>مزایده  3 دانگ و 852/4 هزارم یک دانگ مشاع / مزایده,مزایده  3 دانگ و 852/4 هزارم یک دانگ مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938823/استعلام-بک-استاپ-گیربکس-فلندر--'>استعلام بک استاپ گیربکس فلندر ... / استعلام بک استاپ گیربکس فلندر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938775/استعلام-سیم-بکسلهای-جرثقیلهای-سالن-فولادسازی---'>استعلام سیم بکسلهای جرثقیلهای سالن فولادسازی .... / استعلام سیم بکسلهای جرثقیلهای سالن فولادسازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938761/استعلام-شاسی-(پایه-کوتاه)-ببستر-خنک-کننده--واتر-ژاکت--'>استعلام شاسی (پایه کوتاه) ببستر خنک کننده/.. واتر ژاکت... / استعلام، استعلام شاسی (پایه کوتاه) ببستر خنک کننده/.. واتر ژاکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938730/مناقصه-تامین-سرو-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه تامین، سرو و توزیع غذای کارکنان / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تامین، سرو و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938281/مزایده-ملک-به-مساحت-142-مترمربع-کلنگی'>مزایده ملک به مساحت 142 مترمربع کلنگی  / مزایده ،مزایده ملک به مساحت 142 مترمربع کلنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938911/مناقصه-مرمت-عملیات-مکانیکی-حوزه-آبخیزسیان--خوگان-شهرستان-خمین'>مناقصه  مرمت عملیات مکانیکی حوزه آبخیزسیان - خوگان شهرستان خمین  / مناقصه عمومی  مرمت عملیات مکانیکی حوزه آبخیزسیان - خوگان شهرستان خمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938905/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-سنگ-و-ملات-حوزه-آبخیز-قلعه-آقا-حمید-شهرستان-شازند'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز قلعه آقا حمید شهرستان شازند  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز  قلعه آقا حمید شهرستان شازند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938887/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-سنگ-و-ملات-حوزه-آبخیز-طورگیر-شهرستان-خنداب'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز طورگیر شهرستان خنداب  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز طورگیر شهرستان خنداب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938873/مناقصه-اجرای-پروژه-عملیات-خاکی-و-ابنیه-فنی-سامانه-ستاد'>مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی و ابنیه فنی, سامانه ستاد / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی و ابنیه فنی, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938262/مزایده-یک-دست-مبل-هشت-نفره'>مزایده یک دست مبل هشت نفره  / آگهی مزایده اموال، مزایده یک دست مبل هشت نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938869/مناقصه-عملیات-سنگ-و-ملات-حوزه-آبخیز'>مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز  / مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938872/مناقصه-عملیات-سنگ-و-ملات-حوزه-آبخیز-گلچشمه'>مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز گلچشمه / مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز گلچشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938876/مناقصه-عملیات-سنگ-و-ملات-و-گابیون-بندی'>مناقصه عملیات سنگ و ملات و گابیون بندی / مناقصه عملیات سنگ و ملات و گابیون بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938880/مناقصه-انجام-عملیات-حفاری'>مناقصه انجام عملیات حفاری / مناقصه انجام عملیات حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938862/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-اجناس-اجرای-شبکه-داخلی-گاز-و-ایستگاه-حفاظت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اجناس  اجرای شبکه داخلی گاز و ایستگاه حفاظت / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اجناس  اجرای شبکه داخلی گاز و ایستگاه حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938884/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-و-شبکه-های-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938721/تجدید-مناقصه-خرید-کویل-استیم'>تجدید مناقصه خرید کویل استیم  / استعلام, تجدیدمناقصه خرید کویل استیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938929/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-ویال-شیشه-ای'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ویال شیشه ای / مناقصه ،مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ویال شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938931/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تهیه-لوازم-و-اجرای-ساختمان-الحاقی'>مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه لوازم و اجرای ساختمان الحاقی / مناقصه ،مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه لوازم و اجرای ساختمان الحاقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938903/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-نگهبانی-و-نگهداری-فضای-اداری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهبانی و نگهداری فضای اداری / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهبانی و نگهداری فضای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938254/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-مکانیکی-بهره-برداری-نظافت--'>مناقصه عملیات نگهداری تعمیرات مکانیکی، بهره برداری نظافت... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات نگهداری تعمیرات مکانیکی، بهره برداری نظافت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938038/مزایده-واگذاری-دو-واحد-مسکونی-زیربنای-هرکدام62-5متر-نوبت-دوم-96-6-29'>مزایده واگذاری دو واحد مسکونی زیربنای هرکدام62.5متر نوبت دوم 96.6.29 / مزایده,مزایده واگذاری دو واحد مسکونی زیربنای هرکدام62.5متر نوبت دوم 96.6.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938252/مناقصه-واگذاری-پیمانکاری-رستوران-کارخانه-خود'>مناقصه واگذاری پیمانکاری رستوران کارخانه خود / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری پیمانکاری رستوران کارخانه خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938916/مناقصه-عمومی-عملیات-نگهداری--تعمیرات--بازسازی-شبکه-و--'>مناقصه عمومی عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه  و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938827/استعلام-بیمه-حوادث--سوانح--ضربه'>استعلام  بیمه حوادث  ،سوانح ، ضربه  / استعلام، استعلام  بیمه حوادث  ،سوانح ، ضربه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938804/استعلام-لامپ-ال-ای-دی-اس-ام-دی'>استعلام لامپ ال ای دی اس ام دی / استعلام, استعلام لامپ ال ای دی اس ام دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938773/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-گاردریل'>استعلام نیاز به تامین کنندگان گاردریل  / استعلام, استعلام  نیاز به تامین کنندگان گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938756/استعلام-اسکن-نقشه-جات'>استعلام  اسکن نقشه جات  / استعلام، استعلام  اسکن نقشه جات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938892/انجام-خدمات-مهندسی-و-طراحی-احداث-پست-مدولار'>انجام خدمات مهندسی و طراحی احداث پست مدولار / استعلام,انجام خدمات مهندسی و طراحی احداث پست مدولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938811/استعلام-ساخت-و-نصب-تعداد-500-عدد-خار-ضد-پرنده'>استعلام ساخت و نصب تعداد 500 عدد خار ضد پرنده / استعلام، استعلام ساخت و نصب تعداد 500 عدد خار ضد پرنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938780/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار / استعلام، استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938751/استعلام-هارد-اورجینال-1-2-ترابایت'>استعلام هارد اورجینال 1.2 ترابایت / استعلام، استعلام هارد اورجینال 1.2 ترابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938744/استعلام-نقاشی-و-رنگ-آمیزی-ساختمان-پلاستیکی'>استعلام نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان پلاستیکی / استعلام , استعلام نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938275/مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-گل-شاخه-بریده'>مزایده واگذاری حق امتیاز گل شاخه بریده  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری حق امتیاز گل شاخه بریده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938735/استعلام-دستگاه-چند-کاره-کپی-و-پرینتر'>استعلام دستگاه چند کاره کپی و پرینتر / استعلام , استعلام دستگاه چند کاره کپی و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938767/استعلام-مانیتور-ال-جی'>استعلام مانیتور ال جی  / استعلام ، استعلام مانیتور  ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938758/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام ، استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938740/استعلام-عملیات-بهسازی-ساختمانی'>استعلام عملیات بهسازی ساختمانی / استعلام, استعلام عملیات بهسازی ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938727/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام, استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938770/استعلام-22-قلم-لوازم-التحریر-و-لوازم-اداری-96-06-29'>استعلام 22 قلم لوازم التحریر و لوازم اداری- 96.06.29 / استعلام, استعلام 22 قلم لوازم التحریر و لوازم اداری- 96.06.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938749/استعلام-تهیه-و-نصب-۴-عدد-باطری-۱۲-ولتی'>استعلام تهیه و نصب ۴ عدد باطری ۱۲ ولتی  / استعلام,استعلام تهیه و نصب ۴ عدد باطری ۱۲ ولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938271/استعلام-عمومی-اجرای-نمای-کامپوزیت-ساختمان-اصلی'>استعلام عمومی اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اصلی / استعلام عمومی، استعلام عمومی اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938755/استعلام-اجرای-عایق-رطوبتی-ایزوگام'>استعلام اجرای عایق رطوبتی ایزوگام / استعلام,استعلام اجرای عایق رطوبتی ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938747/استعلام-سرویس-برگزاری-جلسات-مجازی'>استعلام سرویس برگزاری جلسات مجازی  / استعلام,استعلام سرویس برگزاری جلسات مجازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938738/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ... / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938726/استعلام-پکیج-نوع-گرمایشی-و--'>استعلام پکیج نوع گرمایشی و ... / استعلام,استعلام پکیج نوع گرمایشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938712/استعلام-مبل-اداری-و--'>استعلام مبل اداری و ... / استعلام,استعلام مبل اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938788/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-EPM'>استعلام پشتیبانی نرم افزار EPM / استعلام پشتیبانی نرم افزار EPM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938783/استعلام-دستگاه-امن-ساز-شبکه'>استعلام دستگاه امن ساز شبکه / استعلام,استعلام دستگاه امن ساز شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938795/استعلام-پاوربانک'>استعلام پاوربانک / استعلام,استعلام پاوربانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938766/استعلام-کابل-برق-افشان'>استعلام کابل برق افشان / استعلام,استعلام کابل برق افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938768/استعلام-کولر-اسپیلیت-اینورتر-دار-سرد-و-گرم-گری-24000-با-گارانتی-معتبر'>استعلام کولر اسپیلیت اینورتر دار سرد و گرم گری 24000 با گارانتی معتبر  / استعلام, استعلام کولر اسپیلیت اینورتر دار سرد و گرم گری 24000 با گارانتی معتبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938782/استعلام-تبدیل-اتصالات-UPVC'>استعلام تبدیل اتصالات UPVC  / استعلام تبدیل اتصالات UPVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938797/استعلام-هارد-300-برای-سرور-ML350-G5'>استعلام  هارد 300 برای سرور  ML350 G5 / استعلام, استعلام  هارد 300 برای سرور  ML350 G5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938817/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ-مدل-AR-6020'>استعلام  دستگاه کپی شارپ مدل AR-6020 / استعلام, استعلام  دستگاه کپی شارپ مدل AR-6020</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938833/استعلام-پکیج-دیواری-ایران-رادیاتور-36000'>استعلام پکیج دیواری ایران رادیاتور 36000 / استعلام, استعلام پکیج دیواری ایران رادیاتور 36000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938824/استعلام-برنج-ایرانی'>استعلام برنج ایرانی / استعلام، استعلام برنج ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938796/استعلام-برنج-دانه-بلند-هندی'>استعلام برنج دانه بلند هندی / استعلام، استعلام برنج دانه بلند هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938786/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری  / استعلام,  استعلام مایع دستشویی 4 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938778/استعلام-دستگاه-قهوه-ساز'>استعلام دستگاه قهوه ساز / استعلام, استعلام دستگاه قهوه ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938801/استعلام-حشره-کش-برقی-ساترونیک'>استعلام حشره کش برقی ساترونیک / استعلام, استعلام حشره کش برقی ساترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938250/فراخوان-طراحی-و-اجرای-پروژه-کوشک-و-رستوران-نوبت-دوم'>فراخوان طراحی و اجرای پروژه کوشک و رستوران نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان طراحی و اجرای پروژه کوشک و رستوران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938832/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938850/استعلام-سیستم-صوتی'>استعلام سیستم صوتی  / استعلام  ، استعلام سیستم صوتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938866/استعلام-پچ-کورد-فیبر-نوری-om4'>استعلام پچ کورد فیبر نوری om4  / استعلام ، پچ کورد فیبر نوری om4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938860/استعلام-کابل-شبکه-cat6-utp'>استعلام کابل شبکه cat6 utp   / استعلام , استعلام کابل شبکه cat6 utp  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938858/استعلام-یک-دستگاه-وانت-بار'>استعلام یک دستگاه وانت بار / استعلام,استعلام یک دستگاه وانت بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938851/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی-تقاطع-غیر-همسطح'>استعلام اجرای شبکه روشنایی تقاطع غیر همسطح / استعلام،استعلام اجرای شبکه روشنایی تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938784/استعلام-تعمیر-ساختمان'>استعلام تعمیر ساختمان / استعلام, استعلام تعمیر ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938841/استعلام-پوشک-محافظ-بزرگسال-با-جذب-بالاتر'>استعلام پوشک محافظ بزرگسال با جذب بالاتر / استعلام،استعلام پوشک محافظ بزرگسال با جذب بالاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938799/استعلام-باتری-سمعک'>استعلام باتری سمعک  / استعلام، استعلام باتری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938789/استعلام-خرید-تجهیزات-رادیویی-و-دکل'>استعلام خرید تجهیزات رادیویی و دکل / استعلام خرید تجهیزات رادیویی و دکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938246/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-پارک-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل پارک تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه تکمیل پارک تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938792/استعلام-خرید-باسکول'>استعلام خرید باسکول / استعلام خرید باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938808/استعلام-نیازمند-به-سالن-همایش-و-پذیرایی-با-امکانات-پذیرایی'>استعلام نیازمند به سالن همایش و پذیرایی با امکانات پذیرایی / استعلام نیازمند به سالن همایش و پذیرایی با امکانات پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938839/استعلام-تلویزیون-LED-ایرانی'>استعلام تلویزیون LED ایرانی / استعلام تلویزیون LED ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938855/استعلام-صندلی-کلاسی-چرم-دار'>استعلام صندلی کلاسی چرم دار / استعلام صندلی کلاسی چرم دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938807/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام,استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938822/استعلام-بازرسی-و-نمونه-برداری-ثبت-و-امور-حقوقی-طرح'>استعلام بازرسی و نمونه برداری ثبت و امور حقوقی طرح  / استعلام,استعلام بازرسی و نمونه برداری ثبت و امور حقوقی طرح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938835/استعلام-کفپوش-تایل-40-40-پرسی-بتنی'>استعلام  کفپوش تایل 40*40 پرسی بتنی  / استعلام , استعلام  کفپوش تایل 40*40 پرسی بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938863/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام لوله مانسمان / استعلام,استعلام لوله مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938849/استعلام-لوله-گالوانیزه-و--'>استعلام لوله گالوانیزه و ... / استعلام,استعلام لوله گالوانیزه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938899/استعلام-دستگاه-حذف-آرسنیک'>استعلام دستگاه حذف آرسنیک / استعلام ,استعلام دستگاه حذف آرسنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938356/تمدید-ارزیابی-کیفی-تهیه-لیست-کوتاه-تعمیرات-اساسی-واحد-BST-نیروگاه-گازی'>تمدید ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه تعمیرات اساسی واحد BST نیروگاه گازی  / تمدید ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه تعمیرات اساسی واحد BST نیروگاه گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938883/استعلام-عملیات-تعویض-و-شست-و-شوی-مقره-های-خطوط-انتقال'>استعلام عملیات تعویض و شست و شوی مقره های خطوط انتقال  / استعلام , استعلام عملیات تعویض و شست و شوی مقره های خطوط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938922/استعلام-تجهیزات-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام تجهیزات ایستگاه پمپاژ  / استعلام , استعلام تجهیزات ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938852/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و اجرای خط انتقال لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای خط انتقال لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938831/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام,استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938842/استعلام-تهیه-و-اجرای-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام تهیه و اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938845/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938847/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938838/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام,استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938834/استعلام-حفاری-چاه-دستی-حدود-70-متر'>استعلام حفاری چاه دستی حدود 70 متر / استعلام,استعلام حفاری چاه دستی حدود 70 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938882/استعلام-خرید-البسه-و-تجهیزات-ورزشی'>استعلام خرید البسه و تجهیزات ورزشی / استعلام ,استعلام خرید البسه و تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938256/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-200-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت عرصه 200 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938901/استعلام-تهیه-و-اجرای-ایزوگام-روکشدار-آلومینیومی-با-پلیمری-های-EPE-شرکت-ایزوگام--'>استعلام تهیه و اجرای ایزوگام روکشدار آلومینیومی با پلیمری های EPE شرکت ایزوگام ... / استعلام، استعلام تهیه و اجرای ایزوگام روکشدار آلومینیومی با پلیمری های EPE شرکت ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938868/استعلام-جاروی-کف-استخر-با-موتور-2HP-و-طول-لوله-15M'>استعلام جاروی کف استخر با موتور 2HP  و طول لوله 15M   / استعلام جاروی کف استخر با موتور 2HP  و طول لوله 15M  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938853/استعلام-فن-کویل---'>استعلام فن کویل  ... / استعلام فن کویل  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938917/استعلام-پالت-باکس-فلزی-سایز-100-120CM--'>استعلام پالت باکس فلزی سایز 100*120CM ... / استعلام پالت باکس فلزی سایز 100*120CM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938909/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر  / استعلام، استعلام خرید یک دستگاه پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938896/استعلام-دستگاه-خردکن-کاغذ'>استعلام دستگاه خردکن کاغذ / استعلام , استعلام دستگاه خردکن کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938932/استعلام-شیر-پروانه-200--شیر-کشویی-200--شیر-کنترل---'>استعلام  شیر پروانه 200 - شیر کشویی 200 - شیر کنترل - .. / استعلام ، استعلام  شیر پروانه 200 - شیر کشویی 200 - شیر کنترل - ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938856/استعلام-طرح-ایمن-سازی-فیزیکی-مدارس'>استعلام طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس  / استعلام,استعلام طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938878/استعلام-پشتیبانی-سیستم-نرم-افزار-سپرده'>استعلام پشتیبانی سیستم نرم افزار سپرده  / استعلام , استعلام پشتیبانی سیستم نرم افزار سپرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938894/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-حسابداری-تعهدی--دریافت-و-پرداخت-و-مغایرت-بانکی'>استعلام پشتیبانی نرم افزار حسابداری تعهدی , دریافت و پرداخت و مغایرت بانکی  / استعلام , استعلام پشتیبانی نرم افزار حسابداری تعهدی , دریافت و پرداخت و مغایرت بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938264/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-واقع-در-روستای-کیذفان'>مزایده یکباب منزل مسکونی واقع در روستای کیذفان / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی واقع در روستای کیذفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938888/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-شبکه-کامپیوتری-زندان'>استعلام  نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری زندان / استعلام، استعلام  نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938826/استعلام-گاوصندوق-نسوز'>استعلام گاوصندوق نسوز  / استعلام,استعلام گاوصندوق نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938870/استعلام-اینترنت-اختصاصی-متقارن-با-پهنای-باند-20-مگابیت'>استعلام اینترنت اختصاصی متقارن با پهنای باند 20 مگابیت / استعلام, استعلام اینترنت اختصاصی متقارن با پهنای باند 20 مگابیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938874/استعلام-تعمیرات-برق-و-روشنایی'>استعلام تعمیرات برق و روشنایی   / استعلام ,استعلام تعمیرات برق و روشنایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938859/استعلام-تعداد-2-عدد-موتور-آسانسور'>استعلام تعداد 2 عدد موتور آسانسور / استعلام , استعلام تعداد 2 عدد موتور آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938867/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تلویزیون-اسنوا-43-اینچ'>استعلام خرید یک دستگاه تلویزیون اسنوا 43 اینچ / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه تلویزیون اسنوا 43 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938843/استعلام-سیستم-صوتی-مرکزی'>استعلام سیستم صوتی مرکزی / استعلام, استعلام سیستم صوتی مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938871/استعلام-سرور-Database'>استعلام سرور Database  / استعلام, استعلام سرور Database </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938927/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام, استعلام کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938890/استعلام-لوازم-شوینده'>استعلام لوازم شوینده  / استعلام , استعلام لوازم شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938092/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-مابین-پارس--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی مابین پارس - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی مابین پارس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938908/استعلام-تهیه-و-تحویل-بلوکهای-سیمانی-پیش-ساخته'>استعلام تهیه و تحویل بلوکهای سیمانی پیش ساخته / استعلام , استعلام تهیه و تحویل بلوکهای سیمانی پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938844/استعلام-نصب-تست-و-راه-اندازی-سیستم-ناوگان-خودروئی'>استعلام نصب تست و راه اندازی سیستم ناوگان خودروئی  / استعلام,استعلام نصب تست و راه اندازی سیستم ناوگان خودروئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938857/استعلام-تامین-قطعات-مورد-نیاز-جهت-پروژه-آب-درمانی'>استعلام تامین قطعات مورد نیاز جهت پروژه آب درمانی  / استعلام,استعلام تامین قطعات مورد نیاز جهت پروژه آب درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938840/استعلام-استخراج-معادن-طبقه-بندی-نشده'>استعلام استخراج معادن طبقه بندی نشده  / استعلام,استعلام استخراج معادن طبقه بندی نشده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938828/استعلام-ویلپچر-بزرگ'>استعلام ویلپچر بزرگ / استعلام,استعلام ویلپچر بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938814/استعلام-آنتی-ویروس-کسپر-اسکای'>استعلام آنتی ویروس کسپر اسکای  / استعلام,استعلام آنتی ویروس کسپر اسکای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938861/استعلام-طرح-پیشگیری-از-اعتیاد'>استعلام طرح پیشگیری از اعتیاد / استعلام طرح پیشگیری از اعتیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938848/استعلام-طرح-مشارکت-اجتماعی-دانش-آموزان'>استعلام طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان / استعلام طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938820/استعلام-طرح-سلامت-پایگاه-اجتماعی'>استعلام طرح سلامت پایگاه اجتماعی     / استعلام طرح سلامت پایگاه اجتماعی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938800/استعلام-طرح-آموزش-زندگی-خانواده-و-پیش-از-ازدواج'>استعلام طرح آموزش زندگی خانواده و پیش از ازدواج / استعلام طرح آموزش زندگی خانواده و پیش از ازدواج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938240/مناقصه-حمل-و-تخلیه-زغالسنگ-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و تخلیه زغالسنگ- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  حمل و تخلیه زغالسنگ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938819/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-شهر-ارومیه'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی شهر ارومیه / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی شهر ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938812/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-شهر-میاندوآب'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی شهر میاندوآب / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی شهر میاندوآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938829/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-شهر-بوکان'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی شهر بوکان / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی شهر بوکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938816/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-اشنویه'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- اشنویه  / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- اشنویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938810/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-پیرانشهر'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- پیرانشهر / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- پیرانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938818/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-پلدشت'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- پلدشت / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- پلدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938825/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-تکاب'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- تکاب / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- تکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938351/تمدید-ارزیابی-کیفی-ساخت-روتور-کامل-توربین-گازی-فریم-5-(GEF5-PG4341P)'>تمدید ارزیابی کیفی ساخت روتور کامل توربین گازی فریم 5 (GEF5-PG4341P) / تمدید ، ارزیابی کیفی ساخت روتور کامل توربین گازی فریم 5 (GEF5-PG4341P)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938805/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-چالدران'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- چالدران  / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- چالدران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938769/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938802/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938806/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-سردشت'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- سردشت / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- سردشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938813/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-سلماس'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- سلماس / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938830/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-شاهین-دژ'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- شاهین دژ / استعلام، استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- شاهین دژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938836/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-شوط'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- شوط / استعلام، استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- شوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938821/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-ماکو'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- ماکو / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- ماکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938803/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-نقده'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- نقده / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- نقده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938791/استعلام-طرح-پایگاه-سلامت-اجتماعی-مهاباد'>استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- مهاباد / استعلام, استعلام طرح پایگاه سلامت اجتماعی- مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938776/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-تازه'>استعلام سیب زمینی درشت و تازه  / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت و تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938771/استعلام-دستگاه-الکتروفورز'>استعلام دستگاه الکتروفورز / استعلام,استعلام دستگاه الکتروفورز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938798/استعلام-موکت-کبریتی'>استعلام موکت کبریتی  / استعلام,استعلام موکت کبریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938790/استعلام-دستگاه-آشکارساز-فوتونی'>استعلام دستگاه آشکارساز فوتونی  / استعلام,استعلام دستگاه آشکارساز فوتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938781/استعلام-میز-چوبی-بدون-کشو'>استعلام میز چوبی بدون کشو / استعلام, استعلام میز چوبی بدون کشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938719/استعلام-تامین-دو-دستگاه-ژنراتور'>استعلام تامین دو دستگاه ژنراتور / استعلام,استعلام تامین دو دستگاه ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938732/استعلام-میز-کارشناسی'>استعلام میز کارشناسی  / استعلام,استعلام میز کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938742/استعلام-صندلی-کارمندی-مشکی'>استعلام صندلی کارمندی مشکی  / استعلام,استعلام صندلی کارمندی مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938757/استعلام-دوربین-عکاسی-و-فیلمبرداری'>استعلام دوربین عکاسی و فیلمبرداری  / استعلام,استعلام دوربین عکاسی و فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938276/مناقصه-PARTS-FOR-THERMAL-CERAMI-FURNACE'>مناقصه PARTS FOR THERMAL CERAMI FURNACE / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه PARTS FOR THERMAL CERAMI FURNACE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938754/استعلام-پرینتر-رنگی-ـ-دستگاه-ضبط-و--'>استعلام پرینتر رنگی ـ دستگاه ضبط و ... / استعلام,استعلام پرینتر رنگی ـ دستگاه ضبط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938764/استعلام-اجرای-رمپ-ورودی-و-خروجی-مجتمع'>استعلام اجرای رمپ ورودی و خروجی مجتمع / استعلام،  اجرای رمپ ورودی و خروجی مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938715/استعلام-تعمیر-دیزل-ژنراتور'>استعلام تعمیر دیزل ژنراتور  / استعلام ,استعلام تعمیر دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938737/استعلام-گوشت-گوساله-برزیلی'>استعلام گوشت گوساله برزیلی  / استعلام ، گوشت گوساله برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938748/استعلام-ژنراتور-الکتریکی-دیزلی'>استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی  / استعلام، استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938750/استعلام-ویدئووال'>استعلام ویدئووال / استعلام، استعلام ویدئووال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938809/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام , استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938762/استعلام-جاروبرقی-صنعتی'>استعلام جاروبرقی صنعتی  / استعلام , استعلام جاروبرقی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938785/استعلام-اجرای-بتن-ریزی-و-شیب-بندی-و-ماله-کشی'>استعلام اجرای بتن ریزی و شیب بندی و ماله کشی / استعلام , استعلام اجرای بتن ریزی و شیب بندی و ماله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938722/استعلام-خرید-3-عدد-صندلی-راینو'>استعلام خرید 3 عدد صندلی راینو  / استعلام,استعلام خرید 3 عدد صندلی راینو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938255/مزایده-فروش-بخشی-از-لوله-های-فولادی-بدون-درز'>مزایده فروش بخشی از لوله های فولادی بدون درز / آگهی مزایده, مزایده فروش بخشی از لوله های فولادی بدون درز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938753/استعلام-خرید-اسپلیت'>استعلام خرید اسپلیت / استعلام , استعلام  خرید اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938739/استعلام-خرید-اسپلیت-9000-مدل-ال-جی'>استعلام خرید اسپلیت 9000 مدل ال جی / استعلام , استعلام  خرید اسپلیت 9000 مدل ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938759/استعلام-خرید-دستگاه-utm'>استعلام خرید دستگاه utm / استعلام، استعلام خرید دستگاه utm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938774/استعلام-پنج-دستگاه-مینی-بوس-و-یک-دستگاه-سوار'>استعلام پنج دستگاه مینی بوس و یک دستگاه سوار / استعلام، استعلام پنج دستگاه مینی بوس و یک دستگاه سوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938794/استعلام-ملزومات-خانه-و-آشپزخانه'>استعلام ملزومات خانه و آشپزخانه / استعلام، استعلام ملزومات خانه و آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938885/استعلام-پخت-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>استعلام پخت و توزیع غذای دانشجویی  / استعلام,استعلام پخت و توزیع غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938752/استعلام-کانکس-پیش-ساخته-متر-مربعی-مدل-CB'>استعلام کانکس پیش ساخته متر مربعی مدل CB  / استعلام , استعلام کانکس پیش ساخته متر مربعی مدل CB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938765/استعلام-بطری-درپیچ-دار-پلاستیکی-چهارگوش'>استعلام بطری درپیچ دار پلاستیکی چهارگوش / استعلام، استعلام بطری درپیچ دار پلاستیکی چهارگوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938787/استعلام-کاغذ-کرپ-بسته-بندی'>استعلام کاغذ کرپ بسته بندی / استعلام، استعلام کاغذ کرپ بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938815/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-فن-کوئل-ایرانی'>استعلام تهیه و حمل و نصب فن کوئل ایرانی / استعلام,استعلام تهیه و حمل و نصب فن کوئل ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938837/استعلام-تعمیر-و-سرویس-باسکول-های-ثابت'>استعلام تعمیر و سرویس باسکول های ثابت / استعلام,استعلام تعمیر و سرویس باسکول های ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938760/استعلام-آموزش-ایمنی-مدارس-حاشیه-راهها'>استعلام آموزش ایمنی مدارس حاشیه راهها / استعلام,استعلام آموزش ایمنی مدارس حاشیه راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938777/استعلام-خرید-نمک-مورد-نیاز-راهداری'>استعلام خرید نمک مورد نیاز راهداری  / استعلام,استعلام خرید نمک مورد نیاز راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938708/استعلام-شیشه-سکوریت'>استعلام شیشه سکوریت / استعلام شیشه سکوریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938714/استعلام-تن-ماهی'>استعلام تن ماهی / استعلام,استعلام تن ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938717/استعلام-تن-ماهی'>استعلام تن ماهی / استعلام,استعلام تن ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938723/استعلام-تامین-و-تهیه-غذای-روزانه'>استعلام تامین و تهیه غذای روزانه  / استعلام تامین و تهیه غذای روزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938251/مزایده-اجاره-قسمتی-از-مدرسه-ابوریحان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از مدرسه ابوریحان- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره قسمتی از مدرسه ابوریحان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938249/مزایده-فروش-بیست-(20)-راس-گاو-غیر-آبستن-غیر-اقتصادی-و--'>مزایده فروش بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی و ... / آگهی مزایده , مزایده بیست 20 راس گاو غیرآبستن غیر اقتصادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938030/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--اتصالات-و-متعلقات-سیستم-آبیاری-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات سیستم آبیاری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات سیستم آبیاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938238/مناقصه-خرید-روتبواتور-24-پره'>مناقصه خرید روتبواتور 24 پره / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید روتبواتور 24 پره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938243/مناقصه-خریداری-تعداد-محدودی-لباس-پرواز-خلبانی'>مناقصه خریداری تعداد محدودی لباس پرواز خلبانی / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری تعداد محدودی لباس پرواز خلبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938404/مزایده-فروش-واحد-شماره-شش-طبقه-چهارم'>مزایده فروش واحد شماره شش طبقه چهارم / مزایده,مزایده فروش واحد شماره شش طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938248/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938219/مناقصه-حفاری-و-نصب-انشعابات-فاضلاب-کل-سطح-شهر-قم'>مناقصه حفاری و نصب انشعابات فاضلاب کل سطح شهر قم / مناقصه , مناقصه حفاری و نصب انشعابات فاضلاب کل سطح شهر قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938407/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938127/مناقصه-عمومی-پلاک-کوبی-درختان--'>مناقصه عمومی پلاک کوبی درختان ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی پلاک کوبی درختان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938323/مناقصه-فاز-2-بخشداری-ارداق'>مناقصه فاز 2 بخشداری ارداق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فاز 2 بخشداری ارداق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938313/فراخوان-تعداد-8-نقطه-جهت-احداث-مجتمع-های-خدماتی-رفاهی--نوبت-دوم'>فراخوان تعداد 8 نقطه جهت احداث مجتمع های خدماتی رفاهی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان تعداد 8 نقطه جهت احداث مجتمع های خدماتی رفاهی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938362/مزایده-کانکس-و-کانتینر-و--'>مزایده کانکس و کانتینر و ... / آگهی مزایده ,مزایده کانکس و کانتینر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938237/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-241-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 241/5 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 241/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938234/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1313'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1313 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1313</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938365/مناقصه-عملیات-ترمیم-و-بازسازی-لوله-کشی-آب-شرب-منازل-سازمانی'>مناقصه عملیات، ترمیم و بازسازی لوله کشی آب شرب منازل سازمانی  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات، ترمیم و بازسازی لوله کشی آب شرب منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938317/فراخوان-تهیه-نقشه-وضع-موجود-از-بیلت'>فراخوان تهیه نقشه وضع موجود از بیلت  / فراخوان عمومی، فراخوان تهیه نقشه وضع موجود از بیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938358/مناقصه-تاسیسات-فنی---نوبت-دوم'>مناقصه تاسیسات فنی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تاسیسات فنی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938304/مزایده-فروش-کاشی-و-سرامیک'>مزایده فروش کاشی و سرامیک  / مزایده , مزایده فروش کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938242/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-11376-فرعی-به-مساحت-16-32-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11376 فرعی به مساحت 16/32 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11376 فرعی به مساحت 16/32 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938042/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-دوبلکس-مساحت187-33متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان دوبلکس مساحت187.33متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان دوبلکس مساحت187.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938315/فراخوان-پروژه-دیوار-حفاظتی'>فراخوان پروژه دیوار حفاظتی / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه دیوار حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938320/مناقصه-عملیات-اجرای-نصب-3580-متر-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرای نصب 3580 متر انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای نصب 3580 متر انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938325/فراخوان-مناقصه-عمومی-ارائه-خدمات-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>فراخوان مناقصه عمومی ارائه خدمات انجام امور خدماتی و پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی ارائه خدمات انجام امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938334/مزایده-واگذاری-سهام'>مزایده واگذاری سهام / آگهی مزایده، مزایده واگذاری سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938343/مزایده-بخاری-ایستاده--نردبان--'>مزایده بخاری ایستاده - نردبان... / آگهی مزایده، مزایده بخاری ایستاده - نردبان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938393/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-95-73-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک  به مساحت 95/73 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک  به مساحت 95/73 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938354/مناقصه-واگذاری-جداگانه-هر-یک-از-معادن'>مناقصه واگذاری جداگانه هر یک از معادن  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری جداگانه هر یک از معادن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938153/مزایده-فروش-دو-باب-واحد-تجاری-19-83-و-23-88متر'>مزایده فروش دو باب واحد تجاری 19.83 و 23.88متر  / مزایده,مزایده فروش دو باب واحد تجاری 19.83 و 23.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938327/مزایده-فروش-فرش-نوبت-دوم'>مزایده فروش فرش نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش فرش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938330/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان-کاربراتوری-مدل-1378'>مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان کاربراتوری مدل 1378  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان کاربراتوری مدل 1378 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938040/مناقصه-اجرای-عملیات-مالچ-پاشی-اصلاحیه'>مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی  اصلاحیه  / مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938157/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938299/فراخوان-خرید-دو-دستگاه-X-RAY-نوبت-دوم'>فراخوان  خرید دو دستگاه X-RAY- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان  خرید دو دستگاه X-RAY- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938302/مناقصه-خرید-متریال-و-ساخت-بسکت-های-سرد-و-گرم-یانگستروم-نیروگاه-تبریز'>مناقصه خرید متریال و ساخت بسکت های سرد و گرم یانگستروم نیروگاه تبریز  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید متریال و ساخت بسکت های سرد و گرم یانگستروم نیروگاه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938307/فراخوان-پروژه-ساخت-احداث-ساختمان-مرجع-آزمایشگاه-شرکت-فاضلاب-تهران'>فراخوان پروژه ساخت احداث ساختمان مرجع آزمایشگاه شرکت فاضلاب تهران  / فراخوان پروژه ساخت احداث ساختمان مرجع آزمایشگاه شرکت فاضلاب تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938297/مناقصه-P-F-TECHNO-ELECTROMOTOR-نوبت-دوم'>مناقصه  P/F TECHNO ELECTROMOTOR- نوبت دوم  / مناقصه   P/F TECHNO ELECTROMOTOR- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938230/ارزیابی-کیفی-BLANKING-PLUG-ASSY-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی BLANKING PLUG ASSY نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی BLANKING PLUG ASSY نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938094/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938258/فراخوان-انجام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان انجام عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان انجام عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938216/مناقصه-خرید--حمل--تحویل-و-نصب--راه-اندازی-و-پشتیبانی-500-دستگاه-کیوسک-بانکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، حمل ، تحویل و نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 500 دستگاه کیوسک بانکی  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید ، حمل ، تحویل و نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 500 دستگاه کیوسک بانکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938212/مناقصه-برون-سپاری-یک-ساله-امور-نظارت-و-مانیتورینگ-و-پشتیبانی-زیرساخت-های-IT-و---نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری یک ساله امور نظارت و مانیتورینگ و پشتیبانی زیرساخت های IT و ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه برون سپاری یک ساله امور نظارت و مانیتورینگ و پشتیبانی زیرساخت های IT و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938210/مناقصه-خرید-15-000-عدد-ریبون-KO-دستگاه-کارت-پرینتر-EVOLIS-PEBBLE4-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 15.000 عدد ریبون KO دستگاه کارت پرینتر EVOLIS PEBBLE4 -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 15.000 عدد ریبون KO دستگاه کارت پرینتر EVOLIS PEBBLE4 -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938218/مناقصه-اجرای-یک-دستگاه-کلایمر-نمای-ساختمان-مرکزی-ونک--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای یک دستگاه کلایمر نمای ساختمان مرکزی ونک - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای یک دستگاه کلایمر نمای ساختمان مرکزی ونک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938224/فراخوان-مناقصه-راهبری-و-نگهداری-سیستم-کشف-و-اعلام-حریق--تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق... تجدید - نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق... تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938220/تجدید-مناقصه-دو-دستگاه-پمپ-سانتریفیوژ--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان عمومی , تجدید مناقصه دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938241/مزایده-تعداد-105-دستگاه-انواع-خودرو-سبک-و-5-دستگاه-خودرو-سنگین--'>مزایده تعداد 105 دستگاه انواع خودرو سبک و 5 دستگاه خودرو سنگین ...  / مزایده , مزایده تعداد 105 دستگاه انواع خودرو سبک و 5 دستگاه خودرو سنگین  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938225/مناقصه-خرید-باطری-های-نیکل-کادمیوم-نیروگاه-بخار-و-سیکل-ترکیبی-شهید-رجایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید باطری های نیکل کادمیوم نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی شهید رجایی نوبت دوم   / مناقصه ،  خرید باطری های نیکل کادمیوم نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی شهید رجایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938227/مناقصه-تامین-مصالح-و-احداث-جاده-میانی--پارکینگ-محوطه-کاپوتاژی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و احداث جاده میانی ، پارکینگ محوطه کاپوتاژی - نوبت دوم  / آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین مصالح و احداث جاده میانی ، پارکینگ محوطه کاپوتاژی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938077/مزایده-خودرو-پژو-سواری'>مزایده خودرو پژو سواری / آگهی مزایده، مزایده خودرو پژو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938247/فراخوان-عمومی-انتخاب-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938235/شناسایی-افراد-و-شرکتهای-صاحب-صلاحیت-در-زمینه-ارائه-خدمات-تشخیصی-و-درمانی'>شناسایی افراد و شرکتهای صاحب صلاحیت در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی  / آگهی شناسایی افراد , شناسایی افراد و شرکتهای صاحب صلاحیت در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938231/مزایده-نسبت-به-واگذاری-متراژ-تقریبی-1200-متر-مربع--نوبت-دوم'>مزایده نسبت به واگذاری متراژ تقریبی 1200 متر مربع - نوبت دوم / مزایده نسبت به واگذاری متراژ تقریبی 1200 متر مربع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938213/مناقصه-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938259/مناقصه-محوطه-سازی-و-حیاط-سازی'>مناقصه محوطه سازی و حیاط سازی  / مناقصه , مناقصه محوطه سازی و حیاط سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938208/مزایده-واگذاری-محل-کمپ-زیباشهر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل کمپ زیباشهر- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل کمپ زیباشهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938229/مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل--نوبت-سوم'>مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل - نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938239/شناسایی-پیمانکار-ساخت-نصب-و-تامین-تجهیزات-کوره-قوس-و-کوره-پاتیلی'>شناسایی پیمانکار ساخت، نصب و تامین تجهیزات کوره قوس و کوره پاتیلی / آگهی عمومی شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار ساخت، نصب و تامین تجهیزات کوره قوس و کوره پاتیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938097/مزایده-واگذاری-3-باب-از-مغازه-های-تجاری'>مزایده واگذاری 3 باب از مغازه های تجاری  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 3 باب از مغازه های تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938206/فراخوان-مناقصه-عملیات-ساخت-اکسپنشن-های-کانال-های-بویلر----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات ساخت اکسپنشن های کانال های بویلر ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات ساخت اکسپنشن های کانال های بویلر ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938185/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-موقت-از-اماکن-عرضه-محصولات-فرآوری-شده-و-کالاهای-بازرگانی--'>مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات فرآوری شده و کالاهای بازرگانی.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات فرآوری شده و کالاهای بازرگانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938244/مزایده-واگذاری-موقت-حق-امتیاز-ارائه-خدمات-حمل-محصولات-پروتئینی-با-چرخ-دستی'>مزایده واگذاری موقت حق امتیاز ارائه خدمات حمل محصولات پروتئینی با چرخ دستی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری موقت حق امتیاز ارائه خدمات حمل محصولات پروتئینی با چرخ دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938222/مناقصه-احداث-ورودی-ایمن-به-سد-پائین-سیاه-بیشه'>مناقصه احداث ورودی ایمن به سد پائین سیاه بیشه / آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه، مناقصه احداث ورودی ایمن به سد پائین سیاه بیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938211/تجدید-مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره دو باب مغازه - نوبت دوم  / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره دو باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938197/تجدید-مزایده-فروش-خودرو-سواری-سمند-EF7'>تجدید مزایده فروش خودرو سواری سمند EF7   / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش خودرو سواری سمند EF7  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938179/مزایده-استاکر-(-لیفتراک-)-شارژی-1-5'>مزایده استاکر ( لیفتراک ) شارژی 1/5  / مزایده استاکر ( لیفتراک ) شارژی 1/5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938175/مزایده-دستگاه-رول-کن-پارچه'>مزایده  دستگاه رول کن پارچه / مزایده  دستگاه رول کن پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938095/مزایده-فروش-چادر-پشه-بند-و--'>مزایده فروش چادر پشه بند و ... / مزایده , مزایده فروش چادر پشه بند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938100/مزایده-فروش-یک-قطعه-مسکونی-مساحت-169متر'>مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 169متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 169متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938203/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید / مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938693/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-روزمره-ماشین-آلات'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938706/فراخوان-خرید٬‌-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-پایش-لحظه-ای-گازهای-خروجی'>فراخوان خرید٬‌ نصب و راه اندازی سیستم پایش لحظه ای گازهای خروجی  / فراخوان، فراخوان خرید٬‌ نصب و راه اندازی سیستم پایش لحظه ای گازهای خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938741/فراخوان-تجدید-مناقصه-خرید-کابل-و-مالحقات-خط-۶۳-کیلو-ولت'>فراخوان تجدید مناقصه خرید کابل و مالحقات خط ۶۳ کیلو ولت / فراخوان، فراخوان تجدید مناقصه خرید کابل و مالحقات خط ۶۳ کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938696/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-یک-حلقه-چاه-۷۲-متری'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه ۷۲ متری / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه ۷۲ متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938163/مزایده-پلاک-ثبتی-140-فرعی-از-94-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 140 فرعی از 94 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 140 فرعی از 94 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938710/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن-30-م-م'>مناقصه  تهیه مصالح و احداث مخزن 30 م م  / مناقصه  تهیه مصالح و احداث مخزن 30 م م </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938779/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن-۵۰م-م-در-روستای-هفدران-شهرستان-هریس'>مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن ۵۰م.م. در روستای هفدران شهرستان هریس     / مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن ۵۰م.م. در روستای هفدران شهرستان هریس    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938701/مناقصه-تهیه-مصالح-و-نیرو-رسانی-به-محل-تجهیز-چاه'>مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل تجهیز چاه / مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938654/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-یک-حلقه-چاه-۷۲-متری'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه ۷۲ متری / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه ۷۲ متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938607/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم-روستای-تپه-دز-شهرستان-زابل'>مناقصه اجرای آسفالت گرم روستای تپه دز شهرستان زابل     / مناقصه اجرای آسفالت گرم روستای تپه دز شهرستان زابل    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938159/مزایده-ششدانگ-پلاک-بصورت-سه-دربند-مغازه'>مزایده ششدانگ پلاک بصورت سه دربند مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت سه دربند مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938615/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم-روستای-اله-آباد'>مناقصه اجرای آسفالت گرم روستای اله آباد / مناقصه اجرای آسفالت گرم روستای اله آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938605/مناقصه-فاینانس-3-F-A'>مناقصه فاینانس 3**F A  / مناقصه فاینانس 3**F A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938599/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم-روستای-محمد-شاهکرم'>مناقصه اجرای آسفالت گرم روستای محمد شاهکرم  / مناقصه اجرای آسفالت گرم روستای محمد شاهکرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938595/مناقصه-اجرای-آسفالت-سرد-روستای-پره-کنت'>مناقصه اجرای آسفالت سرد روستای پره کنت / مناقصه اجرای آسفالت سرد روستای پره کنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938587/مناقصه-فایناس-3-F-B'>مناقصه فایناس 3**F B  / مناقصه فایناس 3**F B </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938622/آگهی-مناقصه---تعمیرات-بازسازی-شبکه-وتاسیسات-وتامین-آب-روستاهای-شهرستان-لامرد'> آگهی مناقصه     تعمیرات،بازسازی شبکه وتاسیسات وتامین آب روستاهای شهرستان لامرد /  آگهی مناقصه    ، آگهی مناقصه     تعمیرات،بازسازی شبکه وتاسیسات وتامین آب روستاهای شهرستان لامرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938613/مناقصه-خرید-تعداد-۱۵۰-دستگاه-اکوکاردیوگرافی'>مناقصه خرید تعداد ۱۵۰ دستگاه اکوکاردیوگرافی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد ۱۵۰ دستگاه اکوکاردیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938606/آگهی-مناقصه-آسفالت-معابر-کوی-شریعتی-قیدار'> آگهی مناقصه  آسفالت معابر کوی شریعتی قیدار      /  آگهی مناقصه     ، آگهی مناقصه  آسفالت معابر کوی شریعتی قیدار     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938598/آگهی-مناقصه--تکمیل-کارهای-باقیمانده-ایستگاه-پمپاژ'>آگهی مناقصه   تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاژ  / آگهی مناقصه   ،آگهی مناقصه    تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938149/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938585/آگهی-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-قسمتی-از-خط-انتقال-آب'> آگهی مناقصه  تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب  /  آگهی مناقصه، آگهی مناقصه  تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938602/آگهی-مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-دو-باب-مخزن-آب-شرب-۳۰۰م-م'>آگهی مناقصه  تهیه مصالح و احداث دو باب مخزن آب شرب ۳۰۰م.م / مناقصه ،آگهی مناقصه   تهیه مصالح و احداث دو باب مخزن آب شرب ۳۰۰م.م</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938612/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-قیض-آب-بها-و-امور-مشترکین-آبفا'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع قیض آب بها و امور مشترکین آبفا  / مناقصه قرائت کنتور و توزیع قیض آب بها و امور مشترکین آبفا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938198/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری--توسعه-و-حفاظت-جنگل-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری ، توسعه و حفاظت جنگل و فضای سبز   / اگهی مناقصه, مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری ، توسعه و حفاظت جنگل و فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938604/آگهی-مناقصه-تکمیل-باقی-مانده-کارهای-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر-کازرون'>آگهی مناقصه تکمیل باقی مانده کارهای تصفیه خانه فاضلاب شهر کازرون     / آگهی مناقصه تکمیل باقی مانده کارهای تصفیه خانه فاضلاب شهر کازرون    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938674/مناقصه-خدمات-تنظیفات-و-آبدارخانه-و-جابجایی-مجتمع-آموزش-فنون'>مناقصه خدمات تنظیفات و آبدارخانه و جابجایی مجتمع آموزش فنون   / اگهی مناقصه , خدمات تنظیفات و آبدارخانه و جابجایی مجتمع آموزش فنون  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938168/مزایده-اجاره-دو-باب-غرفه-گلفروشی'>مزایده اجاره دو باب غرفه گلفروشی  / اگهی مزایده , اجاره دو باب غرفه گلفروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938629/مناقصه-خدمات-حراستی-و--'>مناقصه خدمات حراستی و ... / مناقصه ,مناقصه خدمات حراستی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938616/مناقصه-شناسایی-بیمه-گر-جهت-بیمه-مسئولیت'>مناقصه شناسایی بیمه گر جهت بیمه مسئولیت  / مناقصه ,مناقصه شناسایی بیمه گر جهت بیمه مسئولیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938172/فراخوان-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-بیمارستان-علوی'>فراخوان تعمیر, نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان علوی / فراخوان مناقصه، فراخوان تعمیر, نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان علوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938374/اگهی-مزایده-یک-تخته-فرش'>اگهی مزایده یک تخته فرش / اگهی مزایده , مزایده یک تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938143/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-240متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 240متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938368/مناقصه-حفظ--نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-شهر-جدید-رامین'>مناقصه حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر جدید رامین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر جدید رامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938080/مزایده-فروش-یک-قطعه-مسکونی-مساحت-170متر'>مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 170متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 170متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938378/تجدید-فراخوان-پروژه-16-واحدی-مسکن-مهر-نوروزآباد-گناوه'>تجدید فراخوان پروژه 16 واحدی مسکن مهر نوروزآباد گناوه / اگهی فراخوان عمومی , پروژه 16 واحدی مسکن مهر نوروزآباد گناوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938183/مزایده-پلاک-ثبتی-3981-از-105-اصلی-بخش-4'>مزایده  پلاک ثبتی 3981 از 105 اصلی بخش 4  / مزایده,مزایده  پلاک ثبتی 3981 از 105 اصلی بخش 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938186/مزایده-دستگاه-پرس-8-تن--دستگاه-پرس-6-تن--'>مزایده دستگاه پرس 8 تن - دستگاه پرس 6 تن ... / مزایده دستگاه پرس 8 تن - دستگاه پرس 6 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938191/مزایده-برجک-نگهبانی-پایه-روشنایی-تیر-چراغ-برق--'>مزایده برجک نگهبانی -پایه روشنایی تیر چراغ برق ... / مزایده برجک نگهبانی -پایه روشنایی تیر چراغ برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938133/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938150/تجدید-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-سرور-سیسکو--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید دو دستگاه سرور سیسکو - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید دو دستگاه سرور سیسکو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938142/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجاره-25-000-دستگاه-پایانه-فروش'>فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 25.000 دستگاه پایانه فروش / فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 25.000 دستگاه پایانه فروش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938128/فراخوان-مناقصه-خرید-کاغذ-رول-روزنامه'>فراخوان مناقصه خرید کاغذ رول روزنامه / فراخوان مناقصه  , فراخوان مناقصه خرید کاغذ رول روزنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938103/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-حمل-و-دفع-پسماند--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و دفع پسماند  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و دفع پسماند  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938083/مزایده-فروش-دو-قطعه-تجاری-مساحت59-28-و-159-1متر'>مزایده فروش دو قطعه تجاری مساحت59.28 و 159.1متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری مساحت59.28 و 159.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938105/شناسایی-پیمانکار-خرید-سالیانه-بشکه-فلزی-220-لیتری'>شناسایی پیمانکار  خرید سالیانه بشکه فلزی 220 لیتری / شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار  خرید سالیانه بشکه فلزی 220 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938110/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938114/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-مرکزی-منطقه'>مزایده بهره برداری از رستوران مرکزی منطقه   / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از رستوران مرکزی منطقه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938130/مناقصه-عملیات-نگهداری-مرکز-تحقیقات-اموزش-و-مشاوره-فضای-سبز--'>مناقصه عملیات نگهداری مرکز تحقیقات اموزش و مشاوره فضای سبز.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری مرکز تحقیقات اموزش و مشاوره فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938171/مزایده-فروش-ماشین-آلات-تولید-رویه-چرم'>مزایده  فروش ماشین آلات تولید رویه چرم  / مزایده , مزایده  فروش ماشین آلات تولید رویه چرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938173/مزایده-فروش-پلاک-172-بمساحت-تقریبی-83-مترمربع'>مزایده فروش پلاک 172 بمساحت تقریبی 83 مترمربع / مزایده,مزایده فروش پلاک 172 بمساحت تقریبی 83 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938164/مزایده-فروش-تجهیزات-و-ماشین-آلات-و-مواد-مربوط-به-تولید-سنباده-و-محصولات-تولیدی'>مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات و مواد مربوط به تولید سنباده و محصولات تولیدی / مزایده , مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات و مواد مربوط به تولید سنباده و محصولات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938169/مزایده-فروش-خودروهای-سمند-LX-و-سمند-EF7-و-کامیونت-آمیکو'>مزایده فروش خودروهای سمند LX و سمند EF7 و کامیونت آمیکو / مزایده , مزایده فروش خودروهای سمند LX و سمند EF7 و کامیونت آمیکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938125/مزایده-فروش-اجناس-کامپیوتری-مستعمل'>مزایده فروش اجناس کامپیوتری مستعمل / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس کامپیوتری مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938089/فراخوان-اجرای-کلیه-پروژه-های-ساختمانی'>فراخوان اجرای کلیه پروژه های ساختمانی / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان اجرای کلیه پروژه های ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938136/مزایده-اجاره-فضای-مربوط-به-ساختمان-مدرسه'>مزایده اجاره فضای مربوط به ساختمان مدرسه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضای مربوط به ساختمان مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938414/مزایده-واگذاری-واحد-مسکونی-مساحت-243-68متر'>مزایده واگذاری واحد مسکونی مساحت 243.68متر / مزایده,مزایده واگذاری واحد مسکونی مساحت 243.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938146/مزایده-فروش-اقلام-بالامصرف-و-ضایعاتی-مواد-شیمیایی-و--'>مزایده فروش اقلام بالامصرف و ضایعاتی مواد شیمیایی و ... / مزایده , مزایده فروش اقلام بلامصرف و ضایعاتی مواد شیمیایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938102/ارزیابی-کیفی-BLANKING-PLUG-ASSY-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی BLANKING PLUG ASSY  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه BLANKING PLUG ASSY  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938108/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-خودروی-مگان'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودروی مگان  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودروی مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938112/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-شامل-بچینگ-پلانت--گریدر-و--'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات شامل بچینگ پلانت - گریدر و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات شامل بچینگ پلانت - گریدر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938120/مناقصه-واگذاری-بخش-دندانپزشکی-و-بازتوانی-قلب-به-پیمانکار'>مناقصه واگذاری بخش دندانپزشکی و بازتوانی قلب به پیمانکار  / آگه مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخش دندانپزشکی و بازتوانی قلب به پیمانکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938085/مزایده-زمین-به-شماره-ثبتی-1492-فرعی-از-73-اصلی'>مزایده زمین به شماره ثبتی 1492 فرعی از 73 اصلی  / مزایده,مزایده زمین به شماره ثبتی 1492 فرعی از 73 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938104/مزایده-اجاره-صحن-گاراژ-به-مساحت-1450-مترمربع'>مزایده اجاره صحن گاراژ به مساحت 1450 مترمربع / آگهی مزایده , مزایده اجاره صحن گاراژ به مساحت 1450 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938138/مناقصه-احداث-مدرسه-18-کلاسه-حسن-آباد'>مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه حسن آباد   / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه، مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه حسن آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938099/اصلاحیه-فراخوان-نگهداری-و-تعمیر-تجهیزات-و-ارائه-خدمات-فناوری-اطلاعات-نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان نگهداری و تعمیر تجهیزات و ارائه خدمات فناوری اطلاعات نوبت دوم  / اصلاح آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , اصلاحیه فراخوان نگهداری و تعمیر تجهیزات و ارائه خدمات فناوری اطلاعات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938096/مناقصه-پیمان-نگهداشت-سیستمها-و-تجهیزات-رایانه-ای-شرکت-به-صورت-حجمی-نوبت-دوم'>مناقصه پیمان نگهداشت سیستمها و تجهیزات رایانه ای شرکت به صورت حجمی نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پیمان نگهداشت سیستمها و تجهیزات رایانه ای شرکت به صورت حجمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938122/مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک-مرکز-انتقال-نفت'>مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938101/مزایده-دستگاه-خودروی-سواری-مگان'>مزایده دستگاه خودروی سواری مگان / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خودروی سواری مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938119/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-130-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 130.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 130.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938121/مناقصه-احداث-مدرسه-9-کلاسه-موسی-شریفی-اطاقور'>مناقصه احداث مدرسه 9 کلاسه موسی شریفی اطاقور  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 9 کلاسه موسی شریفی اطاقور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938076/مزایده-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده  خودرو وانت نیسان  / مزایده,مزایده  خودرو وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938176/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-خالص-4900متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت خالص 4900متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت خالص 4900متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938165/مزایده-اجاره-غرفه-عینک-فروشی-درمانگاه-تخصصی'>مزایده اجاره  غرفه عینک فروشی درمانگاه تخصصی / مزایده عمومی، مزایده اجاره  غرفه عینک فروشی درمانگاه تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938155/مناقصه-خرید-کابل-فیبر-نوری-و-کابل-برق-افشان-تجدید'>مناقصه خرید کابل فیبر نوری و کابل برق افشان تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کابل فیبر نوری و کابل برق افشان تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938162/مناقصه-خرید-و-نصب-آلاچیق--آبخوری--مانع-ترافیکی--فلاورباکس-و-تابلوی-نام-بوستان'>مناقصه  خرید و نصب آلاچیق ، آبخوری ، مانع ترافیکی ، فلاورباکس و تابلوی نام بوستان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  خرید و نصب آلاچیق ، آبخوری ، مانع ترافیکی ، فلاورباکس و تابلوی نام بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938135/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-واجد-شرایط-مشارکت-در-ساخت-پروژه-مجتمع-های-مسکونی-هلال'>فراخوان جذب سرمایه گذار واجد شرایط مشارکت در ساخت پروژه مجتمع های مسکونی هلال  / فراخوان جذب سرمایه گذار واجد شرایط برای مشارکت در ساخت پروژه مجتمع های مسکونی هلال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938336/تمدید-مناقصه-ایمن-سازی-مسیلهای-سطح-منطقه'>تمدید مناقصه ایمن سازی مسیلهای سطح منطقه  / تمدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی مسیلهای سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938147/مزایده-تلویزیون-سامسونگ-48-اینچ-پلاسما'>مزایده تلویزیون سامسونگ 48 اینچ پلاسما / مزایده,مزایده تلویزیون سامسونگ 48 اینچ پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938170/مزایده-سی-شش-راس-گوسفند-(-میش-)'>مزایده سی شش راس گوسفند ( میش ) / مزایده سی شش راس گوسفند ( میش )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938129/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-400متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938339/اولین-همایش-پیشنهاد-ثبت-24-شهریور-ماه-بعنوان-روز-ملی-آثار-ملی'>اولین همایش پیشنهاد ثبت 24 شهریور ماه بعنوان روز ملی آثار ملی / اولین همایش پیشنهاد ثبت 24 شهریور ماه بعنوان روز ملی آثار ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938126/مزایده-یک-واحد-دامداری-مساحت-428متر'>مزایده یک واحد دامداری مساحت 428متر  / مزایده,مزایده یک واحد دامداری مساحت 428متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938139/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-شرقی-76-16متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول شرقی 76.16متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول شرقی 76.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938226/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938326/مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-کندن-آسفالت-های-قدیمی-معابر-با-دستگاه-آسفالت-تراش--'>مناقصه اجرای پروژه بهسازی، کندن آسفالت های قدیمی معابر با دستگاه آسفالت تراش... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه بهسازی، کندن آسفالت های قدیمی معابر با دستگاه آسفالت تراش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938332/مناقصه-انجام-وظایف-پشتیبانی-و-خدماتی--96-06-29'>مناقصه انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی - 96.06.29 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی - 96.06.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938344/فراخوان-مناقصه-عمومی-انتخاب-مشاور-برای-اجرای-کانون-ارزیابی-مدیران-به-منظور-تعیین-شایستگیهای--96-06-29'>فراخوان مناقصه عمومی انتخاب مشاور برای اجرای کانون ارزیابی مدیران به منظور تعیین شایستگیهای... 96.06.29 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انتخاب مشاور برای اجرای کانون ارزیابی مدیران به منظور تعیین شایستگیهای... 96.06.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938217/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-به-صورت-ویلایی'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی به صورت ویلایی / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی به صورت ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938223/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938322/مزایده-فروش-تلفن-های-همراه'>مزایده فروش تلفن های همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن های همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938209/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938082/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-آشپزخانه-صنعتی'>مناقصه  خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه صنعتی  / مناقصه , مناقصه  خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938202/مزایده-ششدانگ-یک-آپارتمان-به-مساحت-96-4-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک آپارتمان به مساحت 96/4 مترمربع / مزایده, مزایده ششدانگ یک آپارتمان به مساحت 96/4 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938350/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-یک-طبقه'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی یک طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938352/فراخوان-خرید-لوله-فولادی-160-م-م--نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله فولادی 160 م م ...نوبت  دوم  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, فراخوان خرید لوله فولادی 160 م م ...نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938361/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-نانوایی'>مزایده اجاره یکباب مغازه نانوایی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یکباب مغازه نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938134/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی-و-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی و نگهبانی - نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی و نگهبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938189/مناقصه-خرید-و-حمل-مخلوط-رودخانه-ای-به-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل مخلوط رودخانه ای به کارخانه آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و حمل مخلوط رودخانه ای به کارخانه آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938192/مناقصه-خرید-و-حمل-ماسه-شسته-با-دانه-بندی-04---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل ماسه شسته با دانه بندی 04 ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و حمل ماسه شسته با دانه بندی 04 ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938195/مناقصه-خرید-و-حمل-مخلوط-کوهی-پشت-سرندی-به-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی پشت سرندی به کارخانه آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی پشت سرندی به کارخانه آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938201/مناقصه-خدمات-تعمیر--نگهداری-تاسیسات-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری تاسیسات مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری تاسیسات مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938214/مزایده-اجاره-مغازه-(با-کاربری-فروش-تجهیزات-آتش-نشانی'>مزایده اجاره مغازه (با کاربری فروش تجهیزات آتش نشانی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مغازه (با کاربری فروش تجهیزات آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938087/مناقصه-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب-و--تجدید'>مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و ...تجدید  / مناقصه , مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938205/مزایده-فروش-ماشین-آلات-فرسوده'>مزایده فروش ماشین آلات فرسوده / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938221/مزایده-فروش-سواری-پرتون--ویرا-لیف-یک-مدل-1386'>مزایده فروش سواری پرتون - ویرا لیف یک مدل 1386  / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری پرتون - ویرا لیف یک مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938245/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی'>مزایده فروش یک واحد مسکونی / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938236/مناقصه-تعمیرات-اساسی-ساختمانهای-استانداری'>مناقصه تعمیرات اساسی ساختمانهای استانداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی ساختمانهای استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938178/مناقصه-اجاره-یک-فروند-بارج-جرثقیل-دار-به-همراه-شناور-یدک-کش-به-صورت-موردی-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار به همراه شناور یدک کش به صورت موردی- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار به همراه شناور یدک کش به صورت موردی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938200/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اصلی-اورژانس-بیمارستان-طالقانی--اصلاحیه'>مناقصه تکمیل ساختمان اصلی اورژانس بیمارستان طالقانی...اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان اصلی اورژانس بیمارستان طالقانی...اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938181/مناقصه-پروژه-اخذ-خدمات-جنبی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اخذ خدمات جنبی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اخذ خدمات جنبی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938177/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-طراحی-نصب-راه-اندازی-و-انتقال-دانش-فنی--'>اصلاحیه مناقصه انجام عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، اصلاحیه مناقصه انجام عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938091/فراخوان-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاههای-شرکتی---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاههای شرکتی  ... تجدید -نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاههای شرکتی  ... تجدید -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938233/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-لازم-جهت-بازسازی-و-ارتقاء-کوره-حرارتی-60-تن'>مناقصه خرید مواد اولیه لازم جهت بازسازی و ارتقاء کوره حرارتی 60 تن / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مواد اولیه لازم جهت بازسازی و ارتقاء کوره حرارتی 60 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938215/مناقصه-خدمات-تولید-10-000-عدد-قطعه-MBlk-018'>مناقصه خدمات تولید 10.000 عدد قطعه  MBlk -018 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تولید 10.000 عدد قطعه  MBlk -018</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938188/تجدید-مناقصه-خدمات-مهندسی-تشکیل-گروه-های-گشت-و-بازرسی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938196/مناقصه-خرید-سطل-12-کیلویی-گرد-پنیر-در-رنگهای-مختلف'>مناقصه خرید سطل 12 کیلویی گرد پنیر در رنگهای مختلف / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سطل 12 کیلویی گرد پنیر در رنگهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938182/مزایده-فروش-کائوچو--رزین--نخ-و--'>مزایده فروش کائوچو ، رزین ، نخ و ... / اگهی مزایده , مزایده فروش کائوچو ، رزین ، نخ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938184/مناقصه-خرید-دستگاه-آبشار-رنگ'>مناقصه خرید دستگاه آبشار رنگ  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دستگاه آبشار رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938156/مزایده-مقادیری-از-ادتیوهای-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده مقادیری از ادتیوهای مازاد نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مزایده مقادیری از ادتیوهای مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938161/مناقصه-خرید-سود-و-اسید'>مناقصه خرید سود و اسید / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید سود و اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938028/مزایده-سواری-پیکان-تیپ-1600'>مزایده  سواری پیکان تیپ 1600  / مزایده  سواری پیکان تیپ 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938193/فراخوان-تولید-انواع-ظروف-بسته-بندی-با-جنس-پلاستیک-تولید-شده---'>فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده .... / فراخوان ، فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938199/فراخوان-واگذاری-بخش-ساخت-و-تامین-اقلام-و-تجهیزات-بخش-داخل-و-عملیات-نصب-و-اجرایی-یک-واحد-آب-شیرین-کن--'>فراخوان واگذاری بخش ساخت و تامین اقلام و تجهیزات بخش داخل و عملیات نصب و اجرایی یک واحد آب شیرین کن... / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان واگذاری بخش ساخت و تامین اقلام و تجهیزات بخش داخل و عملیات نصب و اجرایی یک واحد آب شیرین کن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938187/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-اعیان-135-92-واقع-در-تهران'> مزایده یک دستگاه آپارتمان اعیان 135.92  واقع در تهران  / مزایده, مزایده یک دستگاه آپارتمان اعیان 135.92  واقع در تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938141/مناقصه-اجرای-عملیات-بیس-و-آسفالت-و-خطکشی-رمپهای-ورودی-و-خروجی-مجتمع-خدمات-رفاهی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بیس  و آسفالت و خطکشی رمپهای ورودی و خروجی مجتمع خدمات رفاهی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بیس  و آسفالت و خطکشی رمپهای ورودی و خروجی مجتمع خدمات رفاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938166/مزایده-خودروی-پیکان-سواری-سفید-رنگ'>مزایده خودروی پیکان سواری سفید رنگ / مزایده خودروی پیکان سواری سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938158/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ماتیز'>مزایده یک دستگاه سواری ماتیز  / مزایده یک دستگاه سواری ماتیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938123/مزایده-منزل-مسکونی-5-طبقه-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی 5 طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی 5 طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938107/مناقصه-خرید-شیرآلات-مورد-نیاز-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-اراضی'>مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938152/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سفید'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو پراید سفید / آگهی مزایده، مزایده تعداد یک دستگاه خودرو پراید سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938190/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-300-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع / مزایده, مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938131/فراخوان-مزایده-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938144/مناقصه-خرید--ساخت-و-نصب-درهای-چوبی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، ساخت و نصب درهای چوبی نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید ، ساخت و نصب درهای چوبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938148/مناقصه-خرید--ساخت--حمل-و-نصب-پنجره-UPVC-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، ساخت ، حمل و نصب پنجره UPVC نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید ، ساخت ، حمل و نصب پنجره UPVC نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938154/مناقصه-واگذاری-تامین-نیروی-انسانی-96-6-29'>مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی 96/6/29 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی 96/6/29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938401/مزایده-املاک-شامل-آپارتمان-مسکونی'>مزایده املاک شامل آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده املاک شامل آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938115/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-استان-همدان'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان همدان  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938118/ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-جهت-توانایی-فعالیت-در-زمینه-کاهش-آلایندگی-صوتی-در-نیروگاهها-تجدید'>ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت توانایی فعالیت در زمینه کاهش آلایندگی صوتی در نیروگاهها تجدید / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت توانایی فعالیت در زمینه کاهش آلایندگی صوتی در نیروگاهها تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938117/مناقصه-واگذاری-خدمات-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزشی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938132/مناقصه-واگذاری-امور-فعالیت-های-آموزش-سوادآموزی'>مناقصه واگذاری امور فعالیت های آموزش سوادآموزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور فعالیت های آموزش سوادآموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938151/مناقصه-عملیات-اجرایی-فیبر-نوری'>مناقصه عملیات اجرایی فیبر نوری / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938137/مناقصه-خدمات-نقلیه-و-خدمات-خودرویی'>مناقصه خدمات نقلیه و خدمات خودرویی / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نقلیه و خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938160/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-پروژه-ای-مشارکتی-با-کاربری-تجاری-و-مسکونی-96-6-29'> فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژه ای مشارکتی با کاربری تجاری و مسکونی- 96.6.29 / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژه ای مشارکتی با کاربری تجاری و مسکونی-96.06.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938167/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مدیریتی-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-آشپزخانه-سلف'>مناقصه واگذاری  کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه سلف / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه سلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938113/تجدید-فراخوان-خرید-دو-دستگاه-محرک-(اکچویتر)-با-تغذیه-نیتروژن-و-نصب-آنها--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید دو دستگاه محرک (اکچویتر) با تغذیه نیتروژن و نصب آنها - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , تجدید فراخوان خرید دو دستگاه محرک (اکچویتر) با تغذیه نیتروژن و نصب آنها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938174/مزایده-فروش-یکدستگاه-اجاق-گاز-شعبه-الماس-طرح-فردار-و--'>مزایده فروش یکدستگاه اجاق گاز شعبه الماس طرح فردار و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یکدستگاه اجاق گاز شعبه الماس طرح فردار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938194/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-120-مترمربع'>مزایده  منزل مسکونی به مساحت 120 مترمربع  / مزایده, مزایده  منزل مسکونی به مساحت 120 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938075/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-390متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 390متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 390متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938232/مناقصه-قطعات-کمپرسور-گاز-سانداین-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات کمپرسور گاز سانداین  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی , فراخوان قطعات کمپرسور گاز سانداین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938228/مناقصه-نگهداری-و-تعمیران-خطوط-انتقال--شبکه-و-انشعابات-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیران خطوط انتقال , شبکه و انشعابات آب شرب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و تعمیران خطوط انتقال , شبکه و انشعابات آب شرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938207/تجدید-مناقصه-امور-خدماتی-و-عمومی'>تجدید مناقصه امور خدماتی و عمومی / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه امور خدماتی و عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938645/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938660/مزایده-ششدانگ-پلاک-70-1172-مساحت-301-18متر'>مزایده ششدانگ پلاک 70/1172 مساحت 301.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 70/1172 مساحت 301.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938665/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-240متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 240متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938069/مناقصه-اجرای-فرش-موزاییک-پیاده-رو-منطقه-یک-96-6-29'>مناقصه اجرای فرش موزاییک پیاده رو منطقه یک 96.6.29 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فرش موزاییک پیاده رو منطقه یک 96.6.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938034/فراخوان-مناقصه-P-F-FISHER-PRESS--RGULATOR-GOVERNOR-REGULATORS---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه P/F FISHER PRESS . RGULATOR/GOVERNOR/REGULATORS ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه P/F FISHER PRESS . RGULATOR/GOVERNOR/REGULATORS ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938039/تدید-مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و---نوبت-دوم'>تدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938084/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-خرید-اتصالات-چدنی-داکتیل-موردنیاز-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار'>ارزیابی کیفی و مناقصه خرید اتصالات چدنی داکتیل موردنیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی و مناقصه خرید اتصالات چدنی داکتیل موردنیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938029/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-20546متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 20546متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 20546متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938088/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-دستگاه-دامپتراک'>مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه دامپتراک  / مزایده , مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه دامپتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938111/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-805مترمربع-مال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 805مترمربع مال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 805مترمربع مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938052/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-شهری-نوبت-اول'>تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938079/مناقصه-پیاده-رو-سازی-خیابان-هفت-تیر-نوبت-دوم'>مناقصه پیاده رو سازی خیابان هفت تیر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده رو سازی خیابان هفت تیر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938065/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-93-78متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 93.78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 93.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938338/مزایده-ششدانگ-یکدستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-93-28-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 93/28 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 93/28 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938067/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-2701متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2701متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2701متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938204/مزایده-مبل-چرمی--'>مزایده مبل چرمی ... / مزایده, مزایده مبل چرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938068/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد و شصت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد و شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938116/فراخوان-مناقصه-همراه-با-ارزیابی-کیفی--بهسازی-آسفالتی-محورهای-جاده-قدیم-و-آزاد-راه-قم-تهران'>فراخوان مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , بهسازی آسفالتی محورهای جاده قدیم و آزاد راه قم تهران  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , بهسازی آسفالتی محورهای جاده قدیم و آزاد راه قم تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938032/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-بخش-دو-اردبیل'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی بخش دو  اردبیل / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی بخش دو  اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938086/مناقصه-بهسازی-و-روکش-محورآب-شیرین-(-حداقل-محور-قنوات-و-جنب-آباد-)'>مناقصه بهسازی و روکش محورآب شیرین ( حداقل محور قنوات و جنب آباد )  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای، مناقصه بهسازی و روکش محورآب شیرین ( حداقل محور قنوات و جنب آباد ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938570/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-312-43متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 312.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 312.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938610/استعلام-IT'>استعلام IT / استعلام, استعلام IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938619/استعلام-هارد-کارتریج-و-مموری'>استعلام هارد کارتریج و مموری   / استعلام ، هارد کارتریج و مموری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938625/استعلام-اجرای-مواد-عایق-رطوبتی-روی-سقف-شیروانی--'>استعلام اجرای مواد عایق رطوبتی روی سقف شیروانی ... / استعلام, استعلام اجرای مواد عایق رطوبتی روی سقف شیروانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938652/استعلام-لوازم-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام لوازم شوینده و بهداشتی / استعلام, استعلام لوازم شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938633/استعلام-لوازم-آزمایشگاه-قرنطینه'>استعلام لوازم آزمایشگاه قرنطینه / استعلام , استعلام  لوازم آزمایشگاه قرنطینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938636/استعلام-خرید-آنتی-ویروس'>استعلام خرید آنتی ویروس  / استعلام , استعلام تمدید آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938543/استعلام-تمدید-آنتی-ویروس'>استعلام تمدید آنتی ویروس  / استعلام , استعلام تمدید آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938488/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-مدل-1394'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت مدل 1394  / آگهی فروش اموال منقول, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت مدل 1394 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938533/استعلام-دستمال-دستشویی-بزرگ'>استعلام دستمال دستشویی بزرگ  / استعلام ، دستمال دستشویی بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938632/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938664/استعلام-انجام-عملیات-کابل-کشی-جوئینت-باکس'>استعلام  انجام عملیات کابل کشی -جوئینت باکس / استعلام  انجام عملیات کابل کشی -جوئینت باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938534/استعلام-تعمیر-و-در-صورت-نیاز-تعویض-مخزنچربی-گیر-و-تخلیه-منهول-مربوطه'>استعلام تعمیر و در صورت نیاز تعویض مخزنچربی گیر و تخلیه منهول مربوطه  / استعلام ,استعلام تعمیر و در صورت نیاز تعویض مخزنچربی گیر و تخلیه منهول مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938561/استعلام-تعویض-چراغهای-مهتابی'>استعلام تعویض چراغهای مهتابی / استعلام ,استعلام تعویض چراغهای مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938679/استعلام-تهیه-و-خرید-اثاثیه-اداری-جهت-تجهیز-نگهبانی-ایستگاههای-استان-یزد'>استعلام تهیه و خرید اثاثیه اداری جهت تجهیز نگهبانی ایستگاههای استان یزد / استعلام ,استعلام تهیه و خرید اثاثیه اداری جهت تجهیز نگهبانی ایستگاههای استان یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938553/استعلام-تهیه-و-نصب-یکدستگاه-تصفیه-آب-جهت-تجهیز-نگهبانی'>استعلام تهیه و نصب یکدستگاه تصفیه آب جهت تجهیز نگهبانی / استعلام ,استعلام تهیه و نصب یکدستگاه تصفیه آب جهت تجهیز نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938498/مناقصه-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر / مناقصه, مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938572/استعلام-پرده-کرکره-تمام-چوب-5-سانتی'>استعلام پرده کرکره تمام چوب 5 سانتی / استعلام ,استعلام پرده کرکره تمام چوب 5 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938656/استعلام-پرده-کرکره-تمام-چوب'>استعلام پرده کرکره تمام چوب / استعلام ,استعلام پرده کرکره تمام چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938669/استعلام-تهیه-و-خرید-اثاثیه-اداری-جهت-تجهیز-نگهبانی--'>استعلام تهیه و خرید اثاثیه اداری جهت تجهیز نگهبانی ... / استعلام ,استعلام تهیه و خرید اثاثیه اداری جهت تجهیز نگهبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938677/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام ، استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938574/استعلام-کیف-کمری'>استعلام کیف کمری  / استعلام کیف کمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938697/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام , استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938691/استعلام-خرید-و-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام خرید و شارژ کپسول آتش نشانی  / استعلام, استعلام خرید و شارژ کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938688/استعلام-مقوا-230-گرمی-100-70'>استعلام مقوا 230 گرمی 100*70  / استعلام, استعلام مقوا 230 گرمی 100*70 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938661/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-DVR-نوع-NVR---'>استعلام دستگاه ضبط و پخش DVR نوع NVR  .... / استعلام,استعلام دستگاه ضبط و پخش DVR نوع NVR  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938642/استعلام-کابل-شبکه-4-زوج-CAT6-AFFTP-فویل-دار--'>استعلام کابل شبکه 4 زوج CAT6 AFFTP فویل دار ... / استعلام,استعلام کابل شبکه 4 زوج CAT6 AFFTP فویل دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938512/مزایده-اموال-اسقاطی-شامل-آهن-آلات-سبک-و-سنگین-و--'>مزایده اموال اسقاطی شامل آهن آلات سبک و سنگین و ... / مزایده ، مزایده اموال اسقاطی شامل آهن آلات سبک و سنگین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938631/استعلام-مبدل-شبکه-دیتا-سوئیچ--'>استعلام مبدل شبکه دیتا سوئیچ ... / استعلام,استعلام مبدل شبکه دیتا سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938678/استعلام-کابل-برق-افشان'>استعلام کابل برق افشان  / استعلام,استعلام کابل برق افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938573/استعلام-حفر-گالری-و-کف-شکنی'>استعلام حفر گالری و کف شکنی  / استعلام، استعلام حفر گالری و کف شکنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938579/استعلام-عملیات-کف-شکنی-چاه'>استعلام عملیات کف شکنی چاه / استعلام، استعلام عملیات کف شکنی چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938702/استعلام-عملیات-خرید-آب-در-شهرستان-مرودشت'>استعلام عملیات خرید آب در شهرستان مرودشت / استعلام,استعلام عملیات خرید آب در شهرستان مرودشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938648/استعلام-عملیات-خرید-آب-در-شهرستان-مرودشت'>استعلام عملیات خرید آب در شهرستان مرودشت / استعلام,استعلام عملیات خرید آب در شهرستان مرودشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938582/استعلام-عملیات-خرید-آب-در-شهرستان'>استعلام عملیات خرید آب در شهرستان / استعلام,استعلام عملیات خرید آب در شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938576/استعلام-ملحفه-سه-تکه'>استعلام ملحفه سه تکه / استعلام,استعلام ملحفه سه تکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938567/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام,استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938566/استعلام-در-آپارتمان-ضد-سرقت'>استعلام در آپارتمان ضد سرقت / استعلام، استعلام در آپارتمان ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938490/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938684/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام، استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938591/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام,استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938597/استعلام-یک-دستگاه-لب-تاب-دوربین-عکاسی-دیجیتالی'>استعلام یک دستگاه لب تاب، دوربین عکاسی دیجیتالی  / استعلام، استعلام یک دستگاه لب تاب، دوربین عکاسی دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938592/استعلام-یک-دستگاه-لب-تاب-دوربین-عکاسی-دیجیتالی'>استعلام یک دستگاه لب تاب، دوربین عکاسی دیجیتالی  / استعلام، استعلام یک دستگاه لب تاب، دوربین عکاسی دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938600/استعلام-چاپگر-سوزنی-مدل-LQ300'>استعلام چاپگر سوزنی مدل LQ300  / استعلام، استعلام چاپگر سوزنی مدل LQ300 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938527/استعلام-مرمت-بنای-کوشک'>استعلام مرمت بنای کوشک / استعلام، استعلام مرمت بنای کوشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938531/مزایده-ششدانگ-اعیان-اپارتمان-قطعه-هشتم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان قطعه هشتم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان قطعه هشتم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938609/استعلام-موکت-پرده-کابینت-تابلو'>استعلام موکت، پرده، کابینت، تابلو  / استعلام, استعلام موکت، پرده، کابینت، تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938586/استعلام-مواد-اولیه-نخ-قالی'>استعلام مواد اولیه نخ قالی / استعلام,استعلام مواد اولیه نخ قالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938662/استعلام-دار-قالی-6-متری-با-ابزار'>استعلام دار قالی 6 متری با ابزار  / استعلام, استعلام دار قالی 6 متری با ابزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938308/استعلام-لیوان-آبخوری-بلور-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام لیوان آبخوری بلور, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام لیوان آبخوری بلور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938551/استعلام-اصلاح-نقطه-حادثه-خیز-تقاطع-باوله-هزار-خانی-سنقر'>استعلام اصلاح نقطه حادثه خیز تقاطع باوله هزار خانی  سنقر  / استعلام، استعلام اصلاح نقطه حادثه خیز تقاطع باوله هزار خانی  سنقر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938529/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سه-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938583/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام, استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938589/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام, استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938680/استعلام-خرید-تلفن-IP--پچ-کورد--رک--روتر--ماژول'>استعلام خرید تلفن IP - پچ کورد - رک - روتر - ماژول  / استعلام ، استعلام خرید تلفن IP - پچ کورد - رک - روتر - ماژول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938681/استعلام-دستگاه-مدیریت-انرژی-و-بازار-برق-باسط-پروژه-B851'>استعلام دستگاه مدیریت انرژی و بازار برق باسط پروژه B851 / استعلام دستگاه مدیریت انرژی و بازار برق باسط پروژه B851</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938303/استعلام-خرید-لوازم-التحریر-سامانه-ستاد'>استعلام خرید لوازم التحریر, سامانه ستاد / استعلام,استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938686/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی  / استعلام مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938305/استعلام-تولید-نهال-در-نهالستان-سایت-ستاد'>استعلام تولید نهال در نهالستان, سایت ستاد / استعلام,استعلام تولید نهال در نهالستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938668/استعلام-جی-پی-اس-مونترا-تعداد-9-عدد'>استعلام جی پی اس مونترا تعداد 9 عدد  / استعلام ,استعلام جی پی اس مونترا تعداد 9 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938687/استعلام-لاستیک-آببندی-(-توپر-و-توخالی-)'>استعلام لاستیک آببندی ( توپر و توخالی )  / استعلام,استعلام لاستیک آببندی ( توپر و توخالی ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938671/استعلام-نرم-افزار-حضور-و-غیاب-مکانیزه-پرسنلی'>استعلام نرم افزار حضور و غیاب مکانیزه پرسنلی / استعلام نرم افزار حضور و غیاب مکانیزه پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938509/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-و-احداث-مخازن-آب--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع و احداث مخازن آب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع و احداث مخازن آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938703/استعلام-تجهیزات-تخصصی-مورد-نیاز-آتش-نشانی'>استعلام  تجهیزات تخصصی مورد نیاز آتش نشانی / استعلام  تجهیزات تخصصی مورد نیاز آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938745/استعلام-دستگاه-rot-fire'>استعلام  دستگاه rot fire / استعلام دستگاه rot fire</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938617/استعلام-لیست-تجهیزات-دوبین-مدار-بسته--'>استعلام لیست تجهیزات دوبین مدار بسته ... / استعلام، استعلام لیست تجهیزات دوبین مدار بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938626/استعلام-اسپیلت-جنرال-30-هزار'>استعلام اسپیلت جنرال 30 هزار  / استعلام، استعلام اسپیلت جنرال 30 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938554/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938542/استعلام-کولر-گازی-اینورتر-نکست-تایتان-18000-ال-جی'>استعلام  کولر گازی اینورتر نکست تایتان 18000 ال جی / استعلام, استعلام  کولر گازی اینورتر نکست تایتان 18000 ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938535/استعلام-محوطه-سازی-و-دیوارکشی'>استعلام محوطه سازی و دیوارکشی  / استعلام, استعلام محوطه سازی و دیوارکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938530/استعلام-محوطه-سازی-مدرسه'>استعلام محوطه سازی مدرسه  / استعلام, استعلام محوطه سازی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938672/استعلام-دستگاه-HPLCI-مدل-AGILENT-آمریکا'>استعلام دستگاه HPLCI مدل AGILENT آمریکا / استعلام، استعلام دستگاه HPLCI مدل AGILENT آمریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938563/استعلام-نانودراب'>استعلام نانودراب / استعلام، استعلام نانودراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938474/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-خودروی-سواری--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده تعداد دو دستگاه خودروی سواری - مرحله دوم نوبت اول / مزایده ، مزایده تعداد دو دستگاه خودروی سواری - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938556/استعلام-سانتریفیوژ-مدل-froilabo-فرانسه'>استعلام سانتریفیوژ مدل froilabo فرانسه  / استعلام، استعلام سانتریفیوژ مدل froilabo فرانسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938667/استعلام-دستگاه-اسپکتروفتومتری'>استعلام دستگاه اسپکتروفتومتری  / استعلام,استعلام دستگاه اسپکتروفتومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938568/استعلام-دستگاه-ترموسایکلر-معمولی-PCR-مدل-BIO-RAD-امریکا'>استعلام دستگاه ترموسایکلر معمولی PCR مدل  BIO RAD امریکا  / استعلام، استعلام دستگاه ترموسایکلر معمولی PCR مدل  BIO RAD امریکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938578/استعلام-الکترونیکی-کردن-اوراق-و-اسناد-پرونده-های-قضایی-اعم-از-ضروری-و-غیر-ضروری'>استعلام الکترونیکی کردن اوراق و اسناد پرونده های قضایی اعم از ضروری و غیر ضروری  / استعلام الکترونیکی کردن اوراق و اسناد پرونده های قضایی اعم از ضروری و غیر ضروری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938640/استعلام-انتقال-دهنده-دیتا-مدل-SFP-LX-10-D'>استعلام انتقال دهنده دیتا مدل SFP-LX-10-D  / استعلام, استعلام انتقال دهنده دیتا مدل SFP-LX-10-D </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938676/استعلام-پتو-پر-100-پلی-استر--'>استعلام پتو پر 100% پلی استر... / استعلام، پتو پر 100% پلی استر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938577/استعلام-سرویس-قاشق-و-چنگال-غذاخوری-استیل'>استعلام سرویس قاشق و چنگال غذاخوری استیل / استعلام, استعلام سرویس قاشق و چنگال غذاخوری استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938588/استعلام-تلفن-رومیزی-با-سیم'>استعلام تلفن رومیزی با سیم  / استعلام, استعلام تلفن رومیزی با سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938072/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-بزرگ-و-رستوران-خلیج-فارس-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از منافع رستوران بزرگ و رستوران خلیج فارس- نوبت دوم  / مزایده,مزایده بهره برداری از منافع رستوران بزرگ و رستوران خلیج فارس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938682/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیانی-ملک-651-85متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک 651.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک 651.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938569/استعلام-کابل-برق-افشان-تخت-جنس-هادی-مسی-جنس-روکش-SWR'>استعلام کابل برق افشان تخت جنس هادی مسی جنس روکش SWR / استعلام, استعلام کابل برق افشان تخت جنس هادی مسی جنس روکش SWR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938637/استعلام-خرید-لوله-درزدار-و-بدون-درز-گالوانیزه-شده'>استعلام خرید لوله درزدار و بدون درز گالوانیزه شده / استعلام, استعلام خرید لوله درزدار و بدون درز گالوانیزه شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938538/استعلام-دستگاه-ضبط-مکالمات-رادیویی-به-همراه-CD-نرم-افزار'>استعلام دستگاه ضبط مکالمات رادیویی به همراه CD نرم افزار / استعلام، استعلام دستگاه ضبط مکالمات رادیویی به همراه CD نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938550/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-فن-کوئل'>استعلام تهیه و حمل و نصب فن کوئل / استعلام، استعلام تهیه و حمل و نصب فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938562/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری  / استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938546/استعلام-ماهی-قزل-آلا'>استعلام ماهی قزل آلا / استعلام ماهی قزل آلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938557/استعلام-مرغ-کشتار-روز'>استعلام مرغ کشتار روز / استعلام مرغ کشتار روز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938565/استعلام-فیله-مرغ-تازه'>استعلام فیله مرغ تازه / استعلام فیله مرغ تازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938495/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938571/استعلام-برنج-هاشمی'>استعلام برنج هاشمی / استعلام,استعلام برنج هاشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938521/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938523/آگهی-فراخوان-عمومی--استخر-سرپوشیده-استاد-پژوهش-بهاران-سنندج'>آگهی فراخوان عمومی   استخر سرپوشیده  استاد پژوهش بهاران سنندج  / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی   استخر سرپوشیده  استاد پژوهش بهاران سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938536/مزایده-واگذاری-استیجاری-یکساله-مغازه-میوه-و-سبزی'>مزایده  واگذاری استیجاری یکساله مغازه میوه و سبزی / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری استیجاری یکساله مغازه میوه و سبزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938519/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-مغازه-متصل-به-هم-139-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصل به هم 139.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصل به هم 139.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938501/مزایده-ششدانگ-یکباب-سیلو-بخش-19-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب سیلو بخش 19 تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب سیلو بخش 19 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938494/مزایده-نسبت-به-واگذاری-میدان-دواب-شهرداری'>مزایده نسبت به واگذاری میدان دواب شهرداری  / مزایده نسبت به واگذاری میدان دواب شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938504/مزایده-املاک-مزروعی-و-غیر-مزروعی-و-حقابه'>مزایده املاک مزروعی و غیر مزروعی و حقابه  / مزایده,مزایده املاک مزروعی و غیر مزروعی و حقابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938584/مزایده-مغازه-دو-دهانه-46-35متر'>مزایده مغازه دو دهانه 46.35متر / مزایده,مزایده مغازه دو دهانه 46.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938081/مناقصه-خرید-پرس-هیدرولیک-1200-تنی-جهت-تولید-آجر-نسور'>مناقصه خرید پرس هیدرولیک 1200 تنی جهت تولید آجر نسور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پرس هیدرولیک 1200 تنی جهت تولید آجر نسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938590/مزایده-ملکیت-ششدانگ-مغازه-مساحت-18-13متر'>مزایده ملکیت ششدانگ مغازه مساحت 18.13متر  / مزایده,مزایده ملکیت ششدانگ مغازه مساحت 18.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938497/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-302-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 302.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 302.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938496/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-336متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 336متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 336متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938492/مزایده-فروش-سواری-پراید-صبا-GTX-مدل-1387'>مزایده فروش سواری پراید صبا GTX مدل 1387 / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری پراید صبا GTX مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938548/مزایده-مغازه-مساحت-مفید-داخلی-17-59متر'>مزایده مغازه مساحت مفید داخلی 17.59متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت مفید داخلی 17.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938555/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-256-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 256.51متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 256.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938560/مزایده-آپارتمان-مساحت-130-92متر'>مزایده آپارتمان مساحت 130.92متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 130.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938564/مزایده-ملک-بنای-قابل-احداث-6916-90متر'>مزایده ملک بنای قابل احداث 6916.90متر / مزایده,مزایده ملک بنای قابل احداث 6916.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938581/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-چهل-و-شش-متر-و-هفده-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت چهل و شش متر و هفده دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت چهل و شش متر و هفده دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938145/مناقصه-انجام-عملیات-خاکبرداری--خاکریزی--زیرسازی-و-آسفالت--'>مناقصه انجام عملیات خاکبرداری , خاکریزی , زیرسازی و آسفالت ... / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات خاکبرداری , خاکریزی , زیرسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938489/مزایده-واگذاری-فروش-اثاثیه-تجهیزات-و-لوازم-مصرفی-مازاد-بر-نیاز-هتل--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری فروش اثاثیه- تجهیزات و لوازم مصرفی مازاد بر نیاز هتل - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری فروش اثاثیه- تجهیزات و لوازم مصرفی مازاد بر نیاز هتل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938544/مزایده-یکباب-مغازه-مال-منقول-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه مال منقول نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه مال منقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938537/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-133-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 133 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 133 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938491/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938511/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938514/مزایده-فروش-تعدادی-از-اموال-منقول-و-غیرمنقول-تملیکی'>مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938124/مناقصه-عملیات-مربوط-به-حفر-دو-حلقه-چاه-در-میانه'>مناقصه عملیات مربوط به حفر دو حلقه چاه در میانه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به حفر دو حلقه چاه در میانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938468/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-آردی--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938506/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-152-7متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 152.7متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 152.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938469/مزایده-اجاره-تابلو-تبلیغاتی'>مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی  / آگهی مزایده,مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938478/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938479/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-تعمیرات-اساسی-کارخانه-گاز-و-گاز-مابع--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مربوط به تعمیرات اساسی کارخانه گاز و گاز مابع - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مربوط به تعمیرات اساسی کارخانه گاز و گاز مابع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938476/فراخوان-مناقصه-عملیات-ساختمانی-احداث-دیوار-حصار-پست-برق-132-کیلوولت-هفتکل-2--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات ساختمانی احداث دیوار حصار پست برق 132 کیلوولت هفتکل 2 - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات ساختمانی احداث دیوار حصار پست برق 132 کیلوولت هفتکل 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938485/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG--مرحله-سوم--نوبت-اول'>مزایده اجاره جایگاه CNG  - مرحله سوم - نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره جایگاه CNG  - مرحله سوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938471/مناقصه-راهبردی-تصفیه-خانه-فاضلاب-مجتمع--نوبت-دوم'>مناقصه راهبردی تصفیه خانه فاضلاب مجتمع  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه راهبردی تصفیه خانه فاضلاب مجتمع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938465/تجدید-مزایده-محل-باشگاه-و-رستوران'>تجدید مزایده محل باشگاه و رستوران / تجدید مزایده ,تجدید مزایده محل باشگاه و رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938487/مناقصه-انجام-خدمات-بیمه-جامع-مسئولیت-و--'>مناقصه انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938517/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مسکونی-816متر'>مزایده فروش قطعه زمین مسکونی 816متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مسکونی 816متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938493/مناقصه-اجرای-اسکلت-و-سقف-کامپوزیت'>مناقصه اجرای اسکلت و سقف کامپوزیت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  اجرای اسکلت و سقف کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938371/خلاصه-آگهی-مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان'>خلاصه آگهی مزایده اجاره یک باب ساختمان  / آگهی مزایده,خلاصه آگهی مزایده اجاره یک باب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938406/مزایده-دستگاه-پرکن-تمام-استیل--'>مزایده دستگاه پرکن تمام استیل... / مزایده دستگاه پرکن تمام استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938385/تجدید-فراخوان-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-فاضلابی-400-م-م-به-مقدار-1200-متر--'>تجدید فراخوان لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی 400 م م به مقدار 1200 متر ... / تجدید آگهی فراخوان مناقصات عمومی, تجدید فراخوان لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی 400 م م به مقدار 1200 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938431/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-یازده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یازده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یازده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938456/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-58-11مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 58.11مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 58.11مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938073/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-206-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 206.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 206.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938454/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-55-14متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 55.14متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 55.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938649/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938449/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-79-109متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 79-109متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 79-109متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938376/مناقصه-اجرای-یکی-از-پروژه-های-آبرسانی-به-روستا'>مناقصه اجرای یکی از پروژه های آبرسانی به روستا / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای یکی از پروژه های آبرسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938482/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه-در-سطح-ستاد-مرکزی-و--'>مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه در سطح ستاد مرکزی و... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه در سطح ستاد مرکزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938422/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-شهر-بهارستان-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین شهر بهارستان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین شهر بهارستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938427/مزایده-تعداد-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد سه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده تعداد سه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938441/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938446/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-15-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت 15 سال / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938437/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-2063-58-بخش-4-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک به شماره پلاک 2063/58 بخش 4 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 2063/58 بخش 4 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938071/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-480-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 480.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 480.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938397/مزایده-یک-دستگاه-کانکس-دو-درب-و-چهار-پنجره'>مزایده یک دستگاه کانکس دو درب و چهار پنجره  / مزایده یک دستگاه کانکس دو درب و چهار پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938403/فراخوان-عملیات-تامین-ساخت-رنگ-آمیزی-و-نصب-سازه-اسکلت-فلزی-فن-کولرها--'>فراخوان عملیات تامین، ساخت، رنگ آمیزی و نصب سازه اسکلت فلزی فن کولرها... / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عملیات تامین، ساخت، رنگ آمیزی و نصب سازه اسکلت فلزی فن کولرها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938486/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-در-زمینی-دو-بر'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی در زمینی دو بر / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی در زمینی دو بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938480/مزایده-سند-مالکیت-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-76-40متر'>مزایده سند مالکیت سه دانگ مشاع از آپارتمان 76.40متر / مزایده,مزایده سند مالکیت سه دانگ مشاع از آپارتمان 76.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938470/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-طلق-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده عرصه و اعیان زمین طلق قطعه سه تفکیکی / مزایده,ممزایده عرصه و اعیان زمین طلق قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938473/مزایده-یکباب-ساختمان-یک-طبقه-روی-همکف-عرصه78متر'>مزایده یکباب ساختمان یک طبقه روی همکف عرصه78متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان یک طبقه روی همکف عرصه78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938475/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-هرکدام-115متر'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان هرکدام 115متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان هرکدام 115متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938058/مزایده-یک-واحد-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-4543-فرعی'>مزایده یک واحد مسکونی به پلاک ثبتی 4543  فرعی / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی به پلاک ثبتی 4543  فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938424/مناقصه-ساخت-و-نصب-600-عدد-علمک-پراکنده----نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938416/مناقصه-اقلام-کمک-توانبخشی-سخت-ناشنوایان-نوبت-دوم'>مناقصه  اقلام کمک توانبخشی سخت ناشنوایان- نوبت دوم  / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه   اقلام کمک توانبخشی سخت ناشنوایان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938419/مناقصه-اقلام-کمک-توانبخشی-معلولین-حرکتی-نوبت-دوم'>مناقصه اقلام کمک توانبخشی معلولین حرکتی- نوبت دوم / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اقلام کمک توانبخشی معلولین حرکتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938439/مزایده-کامیون-کمپرسی-آمیکو'>مزایده  کامیون کمپرسی آمیکو   / آگهی مزایده حضوری, مزایده  کامیون کمپرسی آمیکو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938450/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-288-پایه-خطوط-20-کیلو-ولت-جهت-تقویت-مکانیکی--نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه اصلاح و بهینه 288 پایه خطوط 20 کیلو ولت جهت تقویت مکانیکی....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  پروژه اصلاح و بهینه 288 پایه خطوط 20 کیلو ولت جهت تقویت مکانیکی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938461/مزایده-املاک-شامل-ساختمان-ویلایی-و-آپارتمان'>مزایده املاک شامل ساختمان ویلایی و آپارتمان / مزایده,مزایده املاک شامل ساختمان ویلایی و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938483/مزایده-قطعه-زمین-نسقی-شالیزاری-مساحت-7600متر'>مزایده قطعه زمین نسقی شالیزاری مساحت 7600متر / مزایده,مزایده قطعه زمین نسقی شالیزاری مساحت 7600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938432/مزایده-خودرو-بنز-و-کامیون-بنز'>مزایده خودرو بنز و کامیون بنز / مزایده خودرو بنز و کامیون بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938078/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-63-57متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938524/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-عرصه-2-314متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه عرصه 2.314متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه عرصه 2.314متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938421/مزایده-116-ردیف-قطعات-خودرویی'>مزایده 116 ردیف قطعات خودرویی  / مزایده,مزایده 116 ردیف قطعات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938601/مزایده-یک-قطعه-زمین-صیفی-مساحت-1001متر'>مزایده یک قطعه زمین صیفی مساحت 1001متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی مساحت 1001متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938467/مزایده-منزل-مسکونی-نسقی-عرصه-نود-متر'>مزایده منزل مسکونی نسقی عرصه نود متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی نسقی عرصه نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938425/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938477/آگهی-مزایده-فروش-ماشین-آلات'>آگهی مزایده فروش ماشین آلات  / مزایده عمومی, آگهی مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938036/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-440متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 440متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 440متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938059/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938503/تجدید-مجدد-مناقصه-جهت-قیرپاشی-و-آسفالت-گرم-توپکاء'>تجدید مجدد مناقصه جهت قیرپاشی و  آسفالت گرم توپکاء / آگهی تجدید مجدد مناقصه، تجدید مجدد مناقصه جهت قیرپاشی و  آسفالت گرم توپکاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938500/مزایده-فروش-50-تن-محصول-پسته-فندقی-خشک-تجدید'>مزایده فروش 50 تن محصول پسته فندقی خشک تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش 50 تن محصول پسته فندقی خشک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938508/مناقصه-قیرپاشی-و-آسفالت-گرم-توپکا-خیابانهای-سطح-شهر-تجدید-مجدد'>مناقصه قیرپاشی و آسفالت گرم توپکا خیابانهای سطح شهر تجدید مجدد / آگهی تجدید مجدد مناقصه , مناقصه قیرپاشی و آسفالت گرم توپکا خیابانهای سطح شهر تجدید مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938516/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور حمل و نقل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انجام امور حمل و نقل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938675/مزایده-یک-واحد-مسکونی-بصورت-ششدانگ-خانه-باغ'>مزایده یک واحد مسکونی بصورت ششدانگ خانه باغ  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی بصورت ششدانگ خانه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938641/مزایده-سه-دانگ-یکباب-واحد-مسکونی-بخش-یک-کرمانشاه'>مزایده سه دانگ یکباب واحد مسکونی بخش یک کرمانشاه / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب واحد مسکونی بخش یک کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938532/مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-سواری-سمند-یکدستگاه-پژو-405--'>مزایده فروش تعداد سه دستگاه سواری سمند یکدستگاه پژو 405.... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد سه دستگاه سواری سمند یکدستگاه پژو 405....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938540/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-آردی-1600-مدل-1379'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو آردی 1600 مدل 1379  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو آردی 1600 مدل 1379 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938513/مزایده-تابلو-اصلی-سالن-cnc-و-کلید-های-اصلی-و--'>مزایده تابلو اصلی سالن cnc و کلید های اصلی و ... / آگهی مزایده ,مزایده تابلو اصلی سالن cnc و کلید های اصلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938685/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-156متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 156متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 156متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938499/مناقصه-طرح-جابجایی-پایه-تیرهای-بتونی-و--نوبت-دوم'>مناقصه طرح جابجایی پایه تیرهای بتونی و...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه طرح جابجایی پایه تیرهای بتونی و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938505/مناقصه-پروژه-حفاظت-از-اراضی-ملی-استان'>مناقصه پروژه حفاظت از اراضی ملی استان / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه حفاظت از اراضی ملی استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938301/مزایده-اجاره-املاک-در-شهرستان-اقلید--'>مزایده اجاره املاک در شهرستان اقلید... / مزایده، مزایده اجاره املاک در شهرستان اقلید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938670/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 51متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938575/مزایده-ماترک-شامل-ساختمان-زمین-باغ'>مزایده ماترک شامل ساختمان.زمین.باغ  / مزایده,مزایده ماترک شامل ساختمان.زمین.باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938510/فراخوان-منظور-تامین-خدمات-مشاوره-جهت-مستند-سازی-و-اخذ-سند-مالکیت-تکبرگی-اموال-غیر-منقول'>فراخوان منظور تامین خدمات مشاوره جهت مستند سازی و اخذ سند مالکیت تکبرگی اموال غیر منقول  / فراخوان منظور تامین خدمات مشاوره جهت مستند سازی و اخذ سند مالکیت تکبرگی اموال غیر منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938596/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-973-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 973 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 973 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938522/تجدید-مزایده-نصب-و-بهره-برداری-تبلیغاتی'>تجدید مزایده نصب و بهره برداری تبلیغاتی / آگهی مزایده ,تجدید مزایده نصب و بهره برداری تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938507/مزایده-پیش-فروش-اتاق-های-متل-ساحلی-خزر'>مزایده پیش فروش اتاق های متل ساحلی خزر / مزایده,مزایده پیش فروش اتاق های متل ساحلی خزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938515/مزایده-مجموعه-ویلای-شماره-4'>مزایده مجموعه ویلای شماره 4 / مزایده,مزایده مجموعه ویلای شماره 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938502/مزایده-تعداد-ده-باب-غرفه'>مزایده تعداد ده باب غرفه  / مزایده,مزایده تعداد ده باب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938518/فراخوان-تعمیرات-اساسی-یک-دستگاه-ماشین-چند-منظوره-3059-یک-دستگاه-درزین-چرثقیلدار-628--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات اساسی یک دستگاه ماشین چند منظوره 3059، یک دستگاه درزین چرثقیلدار 628...تجدید نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان تعمیرات اساسی یک دستگاه ماشین چند منظوره 3059، یک دستگاه درزین چرثقیلدار 628...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938520/مناقصه-واگذاری-خدمات-آمارگیری-و-بیومتری'>مناقصه واگذاری خدمات آمارگیری و بیومتری  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات آمارگیری و بیومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938526/مناقصه-اجرای-فرش-موزاییک-پیاده-رو'>مناقصه اجرای فرش موزاییک پیاده رو / مناقصه ,مناقصه اجرای فرش موزاییک پیاده رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938070/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش--'>مناقصه لکه گیری و روکش... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی، مناقصه لکه گیری و روکش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938593/مزایده-عرضه-املاک-مازاد'>مزایده عرضه املاک مازاد  / مزایده,مزایده عرضه املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938547/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG /  مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938539/اگهی-مزایده-امتیاز-خط-تلفن-همراه'>اگهی مزایده امتیاز خط تلفن همراه / اگهی مزایده ,  امتیاز خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938603/مزایده-پلاک-ثبتی-27-فرعی-مساحت-20-75متر'>مزایده پلاک ثبتی 27 فرعی مساحت 20.75متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 27 فرعی مساحت 20.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938370/مزایده-فروش-کاپوت-جلو-درب-جلو-و--'>مزایده فروش  کاپوت جلو- درب جلو و ... / مزایده اموال منقول, مزایده فروش  کاپوت جلو- درب جلو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938736/مزایده-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه-کلاسه-930343'>مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه کلاسه 930343  / مزایده، مزایده  ساختمان مسکونی دو طبقه کلاسه 930343 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938051/مناقصه-خرید-و-نصب-2-دستگاه-بالابر-تلسکوپی-مفصلی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب 2 دستگاه بالابر تلسکوپی مفصلی ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید و نصب 2 دستگاه بالابر تلسکوپی مفصلی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938729/مزایده-فروش-تعداد-یک-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد یک رقبه املاک تملیکی  / مزایده، مزایده  فروش تعداد یک رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938651/مزایده-پلاک-3884-بخش-4-یزد'>مزایده پلاک 3884 بخش 4 یزد / مزایده,مزایده پلاک 3884 بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938630/مزایده-ششدانگ-پلاک-هفت-فرعی-از-8681-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک هفت فرعی از 8681 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک هفت فرعی از 8681 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938418/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پژو-پارس-مدل-1387'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو پارس مدل 1387 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو پارس مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938659/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-140متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 140متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938366/مزایده-3-دستگاه-ایرواش'>مزایده  3 دستگاه ایرواش / آگهی مزایده، مزایده  3 دستگاه ایرواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938396/مزایده-یک-دستگاه-بافندگی'>مزایده یک دستگاه بافندگی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه بافندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938635/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-187متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 187متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 187متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938657/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-215متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 215متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 215متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938689/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-مساحت-120000متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 120000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 120000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938063/مزایده-تعداد-48-061-سهم'>مزایده تعداد 48/061 سهم  / مزایده,مزایده تعداد 48/061 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938382/مزایده-فروش-80-تن-ضایعات-آهن-آلات-میلگرد--'>مزایده فروش 80 تن ضایعات، آهن آلات، میلگرد... / آگهی مزایده، مزایده فروش 80 تن ضایعات، آهن آلات، میلگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938620/مناقصه-ساخت-و-نصب-600-عدد-علمک-پراکنده--'>مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938391/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشکده-پرستاری--نوبت-دوم'>مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938363/مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938389/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-کار-نیسان-مدل-1377---'>مزایده فروش یکدستگاه سواری کار نیسان مدل 1377 .... / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه سواری کار نیسان مدل 1377 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938379/مزایده-فروش-بوبین-کاغذی-9-5-سانتی-ضایعاتی--پالت-چوبی-ضایعاتی--'>مزایده فروش بوبین کاغذی 9/5 سانتی ضایعاتی ، پالت چوبی ضایعاتی.... / آگهی مزایده , مزایده فروش بوبین کاغذی 9/5 سانتی ضایعاتی ، پالت چوبی ضایعاتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938430/مزایده-فروش-مبل-7-نفره-راحتی--انواع-فرش-ماشینی--فرش-گلیم--پشتی-بزرگ-و-کوچک--'>مزایده فروش مبل 7 نفره راحتی ، انواع فرش ماشینی ، فرش گلیم ، پشتی بزرگ و کوچک.... / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش مبل 7 نفره راحتی ، انواع فرش ماشینی ، فرش گلیم ، پشتی بزرگ و کوچک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938180/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-2400-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2400 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2400 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938412/مزایده-فروش-انواع-مگنت-سپراتور-به-همراه-الکتروموتور--'>مزایده فروش انواع مگنت سپراتور به همراه الکتروموتور.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع مگنت سپراتور به همراه الکتروموتور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938718/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-4413-فرعی-از-42-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4413 فرعی از 42 اصلی نوبت دوم  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4413 فرعی از 42 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938725/مزایده-ششدانگ-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-6-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک به شماره پلاک ثبتی 6 فرعی  / مزایده ششدانگ ملک به شماره پلاک ثبتی 6 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938383/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پراید-مدل-1381'>مزایده فروش خودروی سواری پراید مدل 1381  / آگهی مزایده ، مزایده فروش خودروی سواری پراید مدل 1381 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938380/فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-تهیه-لیست-کوتاه'>فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه / فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938367/مزایده-دو-دستگاه-تانکر-سوخت-رسانی-متعلق'>مزایده دو دستگاه تانکر سوخت رسانی متعلق  / مزایده دو دستگاه تانکر سوخت رسانی متعلق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938340/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-کانکس-12-متری--یکدستگاه-ژل-ساز---'>مزایده فروش چهار دستگاه کانکس 12 متری ، یکدستگاه ژل ساز .... / آگهی مزایده , مزایده فروش چهار دستگاه کانکس 12 متری ، یکدستگاه ژل ساز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938349/فراخوان-مناقصه-ادامه-دیوارکشی-حریم-ایستگاه--فراخوان-دوم'>فراخوان مناقصه ادامه دیوارکشی حریم ایستگاه - فراخوان دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه ادامه دیوارکشی حریم ایستگاه- فراخوان دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938608/مزایده-ششدانگ-منزل-ویلایی-مسکونی-235متر'>مزایده ششدانگ منزل ویلایی مسکونی 235متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل ویلایی مسکونی 235متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938342/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات  -نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938074/مناقصه-نشت-یابی-شبکه-توزیع-آب-شهر-تبریز---'>مناقصه نشت یابی شبکه توزیع آب شهر تبریز ....  / مناقصه نشت یابی شبکه توزیع آب شهر تبریز .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938347/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-۸۰۰۰۰-تن--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار ۸۰۰۰۰ تن ...نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار ۸۰۰۰۰ تن ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938408/مزایده-فروش-ماشین-آلات-شهرداری-بندر-خمیر'>مزایده فروش ماشین آلات شهرداری بندر خمیر  / مزایده فروش ماشین آلات شهرداری بندر خمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938346/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-فورد-موستانگ-مدل-2008'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو فورد موستانگ مدل 2008 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو فورد موستانگ مدل 2008</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938402/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-دستی-آسفالت-در-محلات-محروم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت در محلات محروم- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت در محلات محروم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938388/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-اجرای-کانیو---نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، اجرای کانیو ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، اجرای کانیو... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938384/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938394/مزایده-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده یک دستگاه کامیون / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938417/مزایده-آهن-آلات-و--'>مزایده آهن آلات و ... / آگهی مزایده ,مزایده آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938399/مزایده-ششدانگ-پلاک-و-ماشین-آلات'>مزایده ششدانگ پلاک و ماشین آلات / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938386/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده یک دستگاه کولر گازی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938623/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-دو-واحد-آپارتمان-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دو واحد آپارتمان بخش 5 ارومیه  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دو واحد آپارتمان بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938698/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-3418-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 3418 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 3418 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938634/مزایده-ششدانگ-یکباب-مرغداری-2591-39متر'>مزایده ششدانگ یکباب مرغداری 2591.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مرغداری 2591.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938720/مزایده-ششدانگ-ملک-433-4متر'>مزایده ششدانگ ملک 433.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک 433.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938440/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938423/مزایده-دستگاه-لودر'>مزایده دستگاه لودر  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938033/مزایده-منزل-مسکونی-و-یک-هکتار-زمین-زراعی'>مزایده منزل مسکونی و یک هکتار زمین زراعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی و یک هکتار زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938109/مزایده-واگذاری-بازارچه-گلستان'>مزایده واگذاری بازارچه گلستان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بازارچه گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938628/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-سه-129-95متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین شماره سه 129.95متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره سه 129.95متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938433/مزایده-بهره-برداری-و-ساخت-و-نصب-فضاهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938448/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیونت'>اگهی مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت / اگهی مزایده , یک دستگاه خودرو کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938711/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-210-18متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 210.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 210.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938459/استعلام-قیمت-خدمات-نگه-داری-و-تعمیر-سیستم-برق-و-روشنایی---'>استعلام قیمت خدمات نگه داری و تعمیر سیستم برق و روشنایی  ....  / استعلام قیمت خدمات نگه داری و تعمیر سیستم برق و روشنایی  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938690/مزایده-فروش-یک-پلاک-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک پلاک کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938692/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-4-از-قطعات-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین شماره 4 از قطعات تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره 4 از قطعات تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938447/تجدید-مناقصه-خدمات-مهندسی-تشکیل-گروه-های-گشت-و-بازرسی'>تجدید مناقصه خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی   / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938481/مناقصه-اصلاح-شبکه-فاضلاب--'>مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب.... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938733/مزایده-مجموعه-مسکونی-15-واحدی'>مزایده مجموعه مسکونی 15 واحدی / مزایده,مزایده مجموعه مسکونی 15 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938062/مناقصه-انجام-امور-بیمه-تکمیلی-درمان-به-تعداد-1100-نفر-اصلی-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور بیمه تکمیلی درمان به تعداد 1100 نفر اصلی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور بیمه تکمیلی درمان به تعداد 1100 نفر اصلی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938728/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-1100مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 1100مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 1100مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938455/مزایده-یک-دستگاه-شات-پلاست'>مزایده یک دستگاه شات پلاست / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه شات پلاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938451/مناقصه-تهیه-نقشه-و-مشخصات-پروژه-سالن-آمفی-تئاتر'>مناقصه تهیه نقشه و مشخصات پروژه سالن آمفی تئاتر / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه نقشه و مشخصات پروژه سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938460/مناقصه-ارائه-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-مراقبتی-از-مرکز'>مناقصه ارائه خدمات حفاظت فیزیکی و مراقبتی از مرکز / آگهی مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات حفاظت فیزیکی و مراقبتی از مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938704/مزایده-مالکیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-2280متر'>مزایده مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2280متر  / مزایده,مزایده مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2280متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938724/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-بخش-سه-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه بخش سه کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه بخش سه کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938436/مزایده-صندلی-ثابت--پنکه-ایستاده--'>مزایده صندلی ثابت - پنکه ایستاده ... / مزایده, مزایده صندلی ثابت - پنکه ایستاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938694/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-242-5متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 242.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 242.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938624/مزایده-فروش-تعداد-4-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 4 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938772/مزایده-کشتارگاه-صنعتی'>مزایده کشتارگاه صنعتی  / مزایده، مزایده کشتارگاه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938709/مزایده-یک-قطعه-دامداری-عرصه-به-مساحت-512متر-نوبت-سوم'>مزایده یک قطعه دامداری عرصه به مساحت 512متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده یک قطعه دامداری عرصه به مساحت 512متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938466/مزایده-خودرو-سواری-پژو-آردی-دو-گانه-سوز'>مزایده خودرو سواری پژو آردی دو گانه سوز / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو آردی دو گانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938618/مزایده-ششدانگ-به-شماره-پلاک-ثبتی-1003-فرعی'>مزایده ششدانگ به شماره پلاک ثبتی 1003 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ به شماره پلاک ثبتی 1003 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938713/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1783-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1783 مترمربع  / مزایده,مزایده مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1783 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938093/مناقصه-عملیات-خرید-500-عدد-مخزن-گالوانیزه-مکانیزه-770-لیتری'>مناقصه عملیات خرید 500 عدد مخزن گالوانیزه مکانیزه 770 لیتری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید 500 عدد مخزن گالوانیزه مکانیزه 770 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938793/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یک-واحد-خدماتی-مساحت-48-20متر'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یک  واحد خدماتی مساحت 48.20متر / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یک  واحد خدماتی مساحت 48.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938429/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938434/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-سوله-به-مساحت-2500-مترمربع--نوبت-د-وم'>تجدید مزایده اجاره یک باب سوله به مساحت 2500 مترمربع - نوبت د وم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره یک باب سوله به مساحت 2500 مترمربع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938452/مناقصه-اجرای-عملیات-نوسازی'>مناقصه اجرای عملیات نوسازی / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات نوسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938444/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-و-آتشباری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفاری و آتشباری تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای عملیات حفاری و آتشباری تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938098/مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیرات-اساسی-و-بهسازی-پل-های'>مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل های / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938472/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938614/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1081-8متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1081.8متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1081.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938443/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938435/مقدار-یک-تن-(1000-کیلو)-ماهی-قزل-آلای-بسته-بندی-شده---نوبت-دوم'>مقدار یک تن (1000 کیلو) ماهی قزل آلای بسته بندی شده ... نوبت دوم / مقدار یک تن (1000 کیلو) ماهی قزل آلای بسته بندی شده  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938611/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-202-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین 202 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین 202 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938453/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی'>مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938463/مناقصه-انجام-پروژه-ساخت-رختکنی'>مناقصه انجام پروژه ساخت رختکنی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام پروژه ساخت رختکنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938442/مزایده-حدودا-50-راس-گوساله-نر-از-شیر-گرفته'>مزایده حدودا 50 راس گوساله نر از شیر گرفته  / مزایده عمومی، مزایده حدودا 50 راس گوساله نر از شیر گرفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938057/مناقصه-خرید-کنتورهای-دیافراگمی-G4-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتورهای دیافراگمی G4 نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتورهای دیافراگمی G4 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938558/اطلاعیه-مناقصه-اجرای-اسکلت-و-سقف-کامپوزیت'>اطلاعیه مناقصه اجرای اسکلت و سقف کامپوزیت  / اطلاعیه مناقصه , مناقصه  اجرای اسکلت و سقف کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938644/مزایده-ملک-عرصه-208-87متر'>مزایده ملک عرصه 208.87متر / مزایده,مزایده ملک عرصه 208.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938638/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-دو-هزار-و-دویست-و-هفتاد-و-هفت-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره دو هزار و دویست و هفتاد و هفت فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره دو هزار و دویست و هفتاد و هفت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938886/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو  / استعلام , استعلام سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938897/استعلام-بهاء-باتری-2-ولت-1200-آمپر'>استعلام بهاء باتری 2 ولت 1200 آمپر  / استعلام بهاء, استعلام بهاء باتری 2 ولت 1200 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938904/استعلام-بهاء-باتری-2-ولت-420-آمپر'>استعلام بهاء باتری 2 ولت 420 آمپر  / استعلام بهاء, استعلام بهاء باتری 2 ولت 420 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938898/استعلام-بهاء-باتری-2-ولت-600-آمپر'>استعلام بهاء باتری 2 ولت 600 آمپر  / استعلام بهاء, استعلام بهاء باتری 2 ولت 600 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938594/اگهی-مزایده-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی-و-برداشت-مصالح-رودخانه-ای'>اگهی مزایده تعدادی از محدوده های اکتشافی و برداشت مصالح رودخانه ای / اگهی مزایده, مزایده تعدادی از محدوده های اکتشافی و برداشت مصالح رودخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938055/فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938043/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938044/مناقصه-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا-سلف-سرویس--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا سلف سرویس ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا سلف سرویس ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938054/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-لوازم-آزمایشگاهی-و-شیشه'>آگهی مزایده عمومی فروش لوازم آزمایشگاهی و شیشه / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی فروش لوازم آزمایشگاهی و شیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938026/مزایده-چهار-عدد-بخاری--سه-عدد-اجاق-گاز--دی-وی-دی'>مزایده چهار عدد بخاری ، سه عدد اجاق گاز ، دی وی دی / آگهی مزایده، مزایده چهار عدد بخاری ، سه عدد اجاق گاز ، دی وی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938296/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-و-اقلام-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات و اقلام مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات آهن آلات و اقلام مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938666/استعلام-عملیات-تكمیل-زیرسازی-و-اجرای-روسازی-مسیر-ریلی-انبار-ذوب-آهن'>استعلام  عملیات تكمیل زیرسازی و اجرای روسازی مسیر ریلی انبار ذوب آهن / استعلام, استعلام  عملیات تكمیل زیرسازی و اجرای روسازی مسیر ریلی انبار ذوب آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938545/استعلام-چهار-شاخ-گاردان'>استعلام چهار شاخ گاردان / استعلام,استعلام چهار شاخ گاردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938541/استعلام-بوش-فلزی-لاستیکی'>استعلام بوش فلزی لاستیکی / استعلام,استعلام بوش فلزی لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938549/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی / استعلام,استعلام لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938552/استعلام-باطری-سیلد-اسید'>استعلام باطری سیلد اسید / استعلام,استعلام باطری سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938559/تجدید-استعلام-خرید-25-ردیف-اقلام-الکتریکی'>تجدید استعلام خرید 25 ردیف اقلام الکتریکی  / استعلام ، تجدید استعلام  خرید 25 ردیف اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938528/استعلام-کیسه-پلاستیک-زیپ-دار'>استعلام کیسه پلاستیک زیپ دار / استعلام، استعلام کیسه پلاستیک زیپ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938310/مزایده-فروش-چوب-(تنه-درخت-و-سرشاخه)'>مزایده فروش چوب (تنه درخت و سرشاخه) / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش چوب (تنه درخت و سرشاخه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938639/استعلام-قطعات-یدکی-کمپرسور--'>استعلام قطعات یدکی کمپرسور... / استعلام، استعلام قطعات یدکی کمپرسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938060/مناقصه-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-دو-دست-از-دیسکهای'>مناقصه  خرید با نظارت بر ساخت دو دست از دیسکهای  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  خرید با نظارت بر ساخت دو دست از دیسکهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938893/مناقصه-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-و-خدمات-اتاقداری-در-مهمانسرای-بی-بی-حکیمه-1'>مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای بی بی حکیمه 1 / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای بی بی حکیمه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938658/استعلام-خرید-سیستم-کامل-صفحه-کلاچ-دستگاه-تراش'>استعلام خرید سیستم کامل صفحه کلاچ دستگاه تراش  / استعلام , استعلام خرید سیستم کامل صفحه کلاچ دستگاه تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938864/مناقصه-3-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-plug-valve'>مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی plug valve / مناقصه, مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی plug valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938919/استعلام-خرید-کولر-گازی-اسپیلیت-مارک-گری'>استعلام خرید کولر گازی اسپیلیت مارک گری  / استعلام بهاء,استعلام خرید کولر گازی اسپیلیت مارک گری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938066/مناقصه-خرید-و-اجرای-حدود-12-8-کیلومتر-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-با-لوله-گذاری-تجدید'>مناقصه خرید و اجرای حدود 12/8 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله گذاری تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و اجرای حدود 12/8 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله گذاری ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938895/استعلام-ساخت-رینگ'>استعلام ساخت رینگ / استعلام بهاء,استعلام ساخت رینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938914/استعلام-ساخت-آجر-نسوز'>استعلام ساخت آجر نسوز / استعلام  ساخت آجر نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938683/مناقصه-ساخت-قطعات-مکانیکال-سیل'>مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل  / آگهی مناقصه ,مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938627/اگهی-مناقصه-خرید-p-f-masoneilan'>اگهی مناقصه خرید  p/f masoneilan / اگهی مناقصه , مناقصه خرید  p/f masoneilan</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938525/مناقصه-1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-GATE-VALVE'>مناقصه  1 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE  / مناقصه, مناقصه  1 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938047/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان  نوبت دوم  / مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938064/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938621/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ / مزایده,مزایده اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938731/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-کافی-شاپ-(شربت-خانه)-9-دی'>مزایده واگذاری محل استقرار کافی شاپ (شربت خانه) 9 دی / آگهی حراج حضوری, مزایده واگذاری محل استقرار کافی شاپ (شربت خانه) 9 دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938716/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هندسی-ورودی-و-خروجی'>استعلام پروژه اجرای طرح هندسی ورودی و خروجی / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هندسی ورودی و خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938700/استعلام-لایروبی-کانالهای-روباز-و-روبسته'>استعلام لایروبی کانالهای روباز و روبسته  / استعلام, استعلام لایروبی کانالهای روباز و روبسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938650/مزایده-واگذاری-یک-باب-ساختمان-تجاری'>مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری  / مزایده و مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938053/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG-کارون-و-شورا-شهرداری-مهاباد-در-سال-1396'>مزایده اجاره جایگاه CNG کارون و شورا شهرداری مهاباد در سال 1396  / مزایده اجاره جایگاه CNG کارون و شورا شهرداری مهاباد در سال 1396 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938653/مزایده-یک-باب-غرفه'>مزایده یک باب غرفه  / مزایده ,مزایده یک باب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938647/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان'>مزایده اجاره یک باب ساختمان  / مزایده,مزایده اجاره یک باب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938655/مزایده-واگذاری-یک-باب-ساختمان-تجاری-واقع-در-خیابان-انقلاب'>مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری واقع در خیابان انقلاب / مزایده و مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری واقع در خیابان انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938646/مزایده-واگذاری-یک-باب-ساختمان-تجاری-واقع-در-خیابان-انقلاب-چهارراه-مرکزی'>مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری واقع در خیابان انقلاب چهارراه مرکزی  / مزایده و مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری واقع در خیابان انقلاب چهارراه مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938643/مزایده-واگذاری-یک-باب-ساختمان-تجاری-واقع-در-خیابان-انقلاب'>مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری واقع در خیابان انقلاب / مزایده و مزایده واگذاری یک باب ساختمان تجاری واقع در خیابان انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938045/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-1290متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 1290متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 1290متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938663/تجدید-مناقصه-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-به-منظور-انجام-کارهای-عمرانی-متفرقه'>تجدید مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام کارهای عمرانی متفرقه / تجدید مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام کارهای عمرانی متفرقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938695/استعلام-اجرای-عملیات-هرس-و-قطع-درخت-خشک-و-در-آوردن-تنه'>استعلام  اجرای عملیات هرس و قطع درخت خشک و در آوردن تنه  / استعلام , استعلام  اجرای عملیات هرس و قطع درخت خشک و در آوردن تنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938707/استعلام-اجرای-آسانسور-فرهنگسرای'>استعلام اجرای آسانسور فرهنگسرای / استعلام , استعلام  اجرای آسانسور فرهنگسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938049/مزایده-اموال-شامل-زمین-و-پلاک-ثبتی-مرحله-اول'>مزایده اموال شامل زمین و پلاک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده اموال شامل زمین و پلاک ثبتی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/938048/مزایده-ششدانگ-پلاک-شامل-مجتمع-مسکونی-در-4-طبقه'>مزایده ششدانگ پلاک شامل مجتمع مسکونی در 4 طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شامل مجتمع مسکونی در 4 طبقه</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت: 11:10