اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.27 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937017/مزایده-یک-دستگاه-سوار... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.27 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937017/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936498/مناقصه-خرید-صندلی-پروازی-در-مسیرهای-تهران-----نوبت-دوم'>مناقصه خرید صندلی پروازی در مسیرهای تهران ....  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید صندلی پروازی در مسیرهای تهران .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936519/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-چهار-دستگاه-امحاء-پسماند'>مناقصه خرید , نصب و راه اندازی چهار دستگاه امحاء پسماند / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید , نصب و راه اندازی چهار دستگاه امحاء پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937036/استعلام-کابل-فیبرنوری-مهادار-هوایی'>استعلام کابل فیبرنوری مهادار هوایی / استعلام , استعلام کابل فیبرنوری مهادار هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936614/فراخوان-مناقصه-خرید-فیلم-استرچ-(سلفون-)-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ (سلفون ) تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ (سلفون ) تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936618/فراخوان-مناقصه-اصلاح-بخش-برق-و-ابزار-دقیق-کوره-HOT-OIL-واحد-PTA2-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اصلاح بخش برق و ابزار دقیق کوره HOT OIL واحد PTA2 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اصلاح بخش برق و ابزار دقیق کوره HOT OIL واحد PTA2 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936646/مناقصه-انجام-عملیات-حمل-نیشکر-با-تراکتور-فرگوسن'>مناقصه انجام عملیات حمل نیشکر با تراکتور فرگوسن  / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات حمل نیشکر با تراکتور فرگوسن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936740/اصلاحیه-مزایده-پلاک-23105-فرعی-از-183-اصلی-بخش-ده-مساحت-244-24متر'>اصلاحیه مزایده پلاک 23105 فرعی از 183 اصلی بخش ده مساحت 244.24متر  / اصلاحیه مزایده,مزایده پلاک 23105 فرعی از 183 اصلی بخش ده مساحت 244.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936633/مناقصه-انجام-امور-رفت-و-روب--جمع-آوری-زباله---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936629/آگهی-عمومی-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزاردقیق-و-حفاظت-از-زنگ-ناحیه-گازرسانی-نوبت-دوم'>آگهی عمومی اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی نوبت دوم  / آگهی عمومی ، آگهی عمومی اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936626/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سدها-و-شبکه-های-آبیاری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آبیاری تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آبیاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936468/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-26108-فرعی-از-سی-و-سه-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 26108 فرعی از سی و سه اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 26108 فرعی از سی و سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936644/مناقصه-برون-سپاری-تجمیع-فعالیت-های-مربوط-به-مدیریت-توزیع-برق'>مناقصه برون سپاری تجمیع فعالیت های مربوط به مدیریت توزیع برق / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری تجمیع فعالیت های مربوط به مدیریت توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936651/مزایده-واگذاری-51-سهام-شرکت'>مزایده واگذاری 51% سهام شرکت  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 51% سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936657/مناقصه-خرید-یک-قلم-دوزینگ-پمپ-فسفات'>مناقصه خرید یک قلم دوزینگ پمپ فسفات  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک قلم دوزینگ پمپ فسفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936659/تجدید-مناقصه-عملیات-روکش-آسفالت-معابر-منطقه-یک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات روکش آسفالت معابر منطقه یک - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات روکش آسفالت معابر منطقه یک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936638/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-داخلی-جهت-خرید-تجهیزات-پسیو'>فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی جهت خرید تجهیزات پسیو  / فراخوان شناسایی تامین کنندگان, فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی جهت خرید تجهیزات پسیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936641/مزایده-فروش-دام-مازاد'>مزایده فروش دام مازاد  / آگهی مزایده, مزایده فروش دام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936653/مناقصه-واگذاری-اجرای-شبکه-کابل-فیبر-نوری-اختصاصی-و--'>مناقصه واگذاری اجرای شبکه کابل فیبر نوری اختصاصی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای شبکه کابل فیبر نوری اختصاصی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936625/مناقصه-پیمان-بهسازی-و-نوسازی-پست-برق-مرکز-انتقال-نفت-شهید-چمران-نوبت-دوم'>مناقصه پیمان بهسازی و نوسازی پست برق مرکز انتقال نفت شهید چمران- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پیمان بهسازی و نوسازی پست برق مرکز انتقال نفت شهید چمران-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936665/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-عرصه-188-32متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی عرصه 188.32متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی عرصه 188.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936666/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-سه-تفکیکی-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی طبقه دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی طبقه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936726/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-یک-تفکیکی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی / اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936676/مزایده-نانوایی-رستوران-سنتی-دانشجویی--'>مزایده نانوایی، رستوران سنتی دانشجویی... / آگهی مزایده, مزایده نانوایی، رستوران سنتی دانشجویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936680/مزایده-تعداد-تقریبی-75-دستگاه-انواع-وانت-نیسان--'>مزایده تعداد تقریبی 75 دستگاه انواع وانت نیسان... / آگهی مزایده، مزایده تعداد تقریبی 75 دستگاه انواع وانت نیسان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936634/مزایده-تخصیص-قطعه-زمین-به-شماره-NVC-6--نوبت-دوم'>مزایده تخصیص قطعه زمین به شماره NVC-6  - نوبت دوم  / مزایده تخصیص قطعه زمین به شماره NVC-6  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936463/مزایده-عمومی-آهن-آلات-اسقاطی-و-بشکه-های-آهنی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی  آهن آلات اسقاطی و بشکه های آهنی نوبت دوم  / مزایده ، مزایده عمومی  آهن آلات اسقاطی و بشکه های آهنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936664/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-تهیه-طرح-راهبردی--'>فراخوان خرید خدمات مشاوره تهیه طرح راهبردی... / فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران، فراخوان خرید خدمات مشاوره تهیه طرح راهبردی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936986/مزایده-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده املاک کاربری مسکونی تجاری   / مزایده,مزایده املاک کاربری مسکونی تجاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936903/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-برگزاری-نمایشگاه'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی برگزاری نمایشگاه / مناقصه ,مناقصه واگذاری عملیات اجرایی برگزاری نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936981/مزایده-ششدانگ-پلاک-10642-فرعی-82-23متر'>مزایده ششدانگ پلاک 10642 فرعی 82.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 10642 فرعی 82.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937049/مزایده-ششدانگ-و-مازاد-پلاک-22709-780-اصلی'>مزایده ششدانگ و مازاد پلاک 22709/780  اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ و مازاد پلاک 22709/780  اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937046/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-177-23متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه عرصه 177.23متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه عرصه 177.23متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936648/تجدید-فراخوان-مناقصه-تامین-راننده-برای-خودروهای-سازمانی'>تجدید فراخوان مناقصه تامین راننده برای خودروهای سازمانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه تامین راننده برای خودروهای سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936673/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دزیمتری-بخش-رادیوتراپی'>مناقصه خرید, نصب و راه اندازی سیستم دزیمتری بخش رادیوتراپی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید, نصب و راه اندازی سیستم دزیمتری بخش رادیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937022/استعلام-بهاء-تهیه-و-نصب-سیستم-مانیتورینگ'>استعلام بهاء تهیه و نصب سیستم مانیتورینگ / استعلام بهاء, استعلام بهاء تهیه و نصب سیستم مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936997/استعلام-بهاء-وریستور-32D275E'>استعلام بهاء وریستور 32D275E / استعلام بهاء, استعلام بهاء وریستور 32D275E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937034/استعلام-بالا-آوردن-سکو-کافو-نوری-بدون-ایجاد-قطعی-و--'>استعلام بالا آوردن سکو کافو نوری بدون ایجاد قطعی و ... / استعلام, استعلام بالا آوردن سکو کافو نوری بدون ایجاد قطعی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937057/استعلام-اجرای-طرح-تعویض-و-ارتقاء-تجهیزات-نیرو'>استعلام اجرای طرح تعویض و ارتقاء تجهیزات نیرو  / استعلام,استعلام اجرای طرح تعویض و ارتقاء تجهیزات نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936776/مناقصه-عملیات-پخش-آسفالت-به-صورت-تراش--روکش-و-لکه-گیری-هندسی-در-سطح-نواحی-4-و-6--'>مناقصه عملیات پخش آسفالت به صورت تراش ، روکش و لکه گیری هندسی در سطح نواحی 4 و 6... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پخش آسفالت به صورت تراش ، روکش و لکه گیری هندسی در سطح نواحی 4 و 6...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936772/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-آسفالت-و-زیرسازی-تعدادی-از-معابر-روستا'>اصلاحیه مناقصه عملیات آسفالت و زیرسازی تعدادی از معابر روستا  / اصلاحیه , مناقصه عملیات آسفالت و زیرسازی تعدادی از معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936805/مناقصه-پروژه-تجهیز-چاه-فلمن-و-تکمیل-خط-انتقال-آب--نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه تجهیز چاه فلمن و تکمیل خط انتقال آب - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه تجهیز چاه فلمن و تکمیل خط انتقال آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936819/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-مغازه-مساحت-کل-36متر'>مزایده دو دانگ مشاع از مغازه مساحت کل 36متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از مغازه مساحت کل 36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936821/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-206-فرعی-بخش-ده-ثبت-بابل'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 206 فرعی بخش ده ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 206 فرعی بخش ده ثبت بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936670/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی-خانه-فرهنگ-سنجیده-و--'>مزایده بهره برداری از سالن ورزشی خانه فرهنگ سنجیده و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از سالن ورزشی خانه فرهنگ سنجیده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936466/مزایده-فروش-تعدادی-قطعه-زمین-مسکونی-و-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی قطعه زمین مسکونی و واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین مسکونی و واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936803/مناقصه-عملیات-اجرایی-محوطه-سازی-دانشکده-کشاورزی'>مناقصه عملیات اجرایی محوطه سازی دانشکده کشاورزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی محوطه سازی دانشکده کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936798/مناقصه-انجام-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارمندی'>مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب کارمندی / مناقصه , مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936793/فراخوان-تهیه-و-اجرای-سقف-کاذب-پروژه-تجاری-تفریحی'>فراخوان تهیه و اجرای سقف کاذب پروژه تجاری- تفریحی / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان تهیه و اجرای سقف کاذب پروژه تجاری- تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936780/مزایده-ماشین-آلات-و-تاسیسات-موجود-در-کارخانه'>مزایده ماشین آلات و تاسیسات موجود در کارخانه  / آگهی مزایده، مزایده ماشین آلات و تاسیسات موجود در کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936773/مناقصه-خرید-350-عدد-HDD-External-1TB-USB3-0'>مناقصه خرید 350 عدد  HDD, External, 1TB USB3.0  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 350 عدد  HDD, External, 1TB USB3.0 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936763/مزایده-فروش-1000-تا-4000-عدد-صندلی-انتظار-mp'>مزایده فروش 1000 تا 4000 عدد صندلی انتظار mp  / آگهی مزایده، مزایده فروش 1000 تا 4000 عدد صندلی انتظار mp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936770/مزایده-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی-قطارهای-مسافربری'>مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی قطارهای مسافربری / آگهی مزایده، مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی قطارهای مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936751/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-اسکانیا-تیپ-عقاب-4212-بیابانی-مدل-1384'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو اسکانیا تیپ عقاب 4212 بیابانی مدل 1384 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو اسکانیا تیپ عقاب 4212 بیابانی مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936796/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش خودروهای مازاد / اگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936687/اصلاحیه-فراخوان-نگهداری-و-تعمیر-تجهیزات-و-ارائه-خدمات-فناوری-اطلاعات'>اصلاحیه فراخوان نگهداری و تعمیر تجهیزات و ارائه خدمات فناوری اطلاعات / اصلاح آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , اصلاحیه فراخوان نگهداری و تعمیر تجهیزات و ارائه خدمات فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936750/مزایده-واگذاری-کارخانه-تولید-شیشه-شوی-آب-رادیاتور-و--'>مزایده واگذاری کارخانه تولید شیشه شوی آب رادیاتور و... / مزایده, مزایده واگذاری کارخانه تولید شیشه شوی آب رادیاتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936744/مناقصه-خرید-F-I-T-با-قابلیت-اندازه-گیری-دو-طرفه-جریان-H-P-S'>مناقصه خرید F.I.T با قابلیت اندازه گیری دو طرفه جریان H.P.S / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه خرید F.I.T با قابلیت اندازه گیری دو طرفه جریان H.P.S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936747/مناقصه-تهیه-قطعه-لوازم-مصرفی-و-اجرت-تجهیز-و-تعمیر-ماشین-آلات-سنگین--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه قطعه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز و تعمیر ماشین آلات سنگین...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه قطعه لوازم مصرفی و اجرت تجهیز و تعمیر ماشین آلات سنگین...نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936729/مزایده-پلاک-ثبتی-2341-97-اصلی-بخش-دو-قم'>مزایده پلاک ثبتی 2341/97 اصلی بخش دو قم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2341/97 اصلی بخش دو قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936724/مزایده-پلاک-ثبتی-98-فرعی-از-1956-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 98 فرعی از 1956 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 98 فرعی از 1956 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936476/مناقصه-و-عقد-قرارداد-انجام-خدمات--بارگیری--حمل--تخلیه--برشکاری'>مناقصه و عقد قرارداد انجام خدمات ، بارگیری ، حمل ، تخلیه ، برشکاری / آگهی مناقصه , مناقصه و عقد قرارداد انجام خدمات ، بارگیری ، حمل ، تخلیه ، برشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936759/مناقصه-تامین-وسائط-نقلیه-سبک-با-راننده'>مناقصه تامین وسائط نقلیه سبک با راننده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین وسائط نقلیه سبک با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936764/دومین-جشنواره-فرهنگ--هنر-و-صنعت'>دومین جشنواره فرهنگ ، هنر و صنعت / دومین جشنواره فرهنگ ، هنر و صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936756/مناقصه-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مرکزی-و-ساختمان-های-اقماری--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری - تجدید - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه, مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936754/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-خدمات-مورد-نیاز-جهت-بهسازی-مرکز-دیتا-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات و خدمات مورد نیاز جهت بهسازی مرکز دیتا نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات و خدمات مورد نیاز جهت بهسازی مرکز دیتا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936753/فراخوان-دیوار-بتنی-پیش-ساخته-به-ابعاد-4×3-نوبت-دوم'>فراخوان دیوار بتنی پیش ساخته به ابعاد 4×3  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان دیوار بتنی پیش ساخته به ابعاد 4×3  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936768/مزایده-واگذاری-مرکز-معاینه-فنی-شماره-دو'>مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی شماره دو / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی شماره دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936761/مناقصه-عملیات-محوطه-سازی-ساختمان-سازمان-مرکزی'>مناقصه عملیات محوطه سازی ساختمان سازمان مرکزی / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه عملیات محوطه سازی ساختمان سازمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936650/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-480مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 480مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 480مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936473/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نقلیه-تجدید'>مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه تجدید  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936647/مزایده-ششدانگ-دو-دستگاه-آپارتمان-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936723/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-شهرستان-جاسک--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان جاسک - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان جاسک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936643/مزایده-ملک-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-132-93متر'>مزایده ملک ششدانگ آپارتمان مساحت 132.93متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ آپارتمان مساحت 132.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936749/مزایده-پلاک-2001-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 2001 فرعی از یک اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک 2001 فرعی از یک اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936728/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-استخراج-معدن-(-تمدید-مدت-)'>فراخوان شناسایی پیمانکاران استخراج معدن ( تمدید مدت ) / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی پیمانکاران استخراج معدن ( تمدید مدت )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936755/مزایده-مقادیری-از-ادتیوهای-مازاد'>مزایده مقادیری از ادتیوهای مازاد  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مزایده مقادیری از ادتیوهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936732/مناقصه-سوراخکاری-عمیق--برقو--ecm--تراشکاری-و----نوبت-دوم'>مناقصه سوراخکاری عمیق - برقو - ecm - تراشکاری و ... - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه سوراخکاری عمیق - برقو - ecm - تراشکاری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936737/مناقصه-خرید-و-مونتاژ--'>مناقصه خرید و مونتاژ ... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و مونتاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936464/فراخوان-مناقصه-راهبری-رفت-و-روب-و-نظافت-شهری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه راهبری رفت و روب و نظافت شهری  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه راهبری رفت و روب و نظافت شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936730/مزایده-فروش-شش-دستگاه-دامپتراک-یو-کلید-R32'>مزایده فروش شش دستگاه دامپتراک یو کلید R32  / آگهی مزایده, مزایده فروش شش دستگاه دامپتراک یو کلید R32 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936720/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-های-مسکونی'>فراخوان جذب سرمایه گذار  جهت مشارکت در ساخت مجتمع های مسکونی  / فراخوان جذب سرمایه گذار  جهت مشارکت در ساخت مجتمع های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936699/مزایده-فروش-10-دستگاه-وسائط-نقلیه-کارکرده'>مزایده فروش 10 دستگاه وسائط نقلیه کارکرده / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 10 دستگاه وسائط نقلیه کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936690/فراخوان-خرید-یک-پکیج-کامل-آبگیری-لجن-نوبت-دوم'>فراخوان خرید یک پکیج کامل آبگیری لجن نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید یک پکیج کامل آبگیری لجن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936684/مزایده-سهام'>مزایده سهام  / آگهی مزایده , مزایده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936661/تجدید-مزایده-فروش-حدود-200-تن-گرانول-و-پودر-کاتالیست-مستعمل-M272-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش حدود 200 تن گرانول و پودر کاتالیست  مستعمل M272 نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش حدود 200 تن گرانول و پودر کاتالیست  مستعمل M272 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936672/مزایده-فروش-49-درصد-از-سهام'>مزایده فروش 49 درصد از سهام  / آگهی مزایده , مزایده فروش 49 درصد از سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936663/مناقصه-خرید-RADIAL-B-ALL-BEARINGS'>مناقصه خرید RADIAL B ALL BEARINGS / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید RADIAL B ALL BEARINGS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936470/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-آرشیو-پرونده-های-دادگستری'> مناقصه واگذاری  انجام امور آرشیو پرونده های دادگستری / مناقصه ، مناقصه واگذاری  انجام امور آرشیو پرونده های دادگستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936654/ارزیابی-کیفی-لامپ-مهتابی-خط-دار-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی لامپ مهتابی خط دار نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی لامپ مهتابی خط دار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936671/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936675/تجدید-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-مربوط-به-حسابرسی-فناوری-اطلاعات'>تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به حسابرسی فناوری اطلاعات / تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به حسابرسی فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936649/مناقصه-پیمان-ایاب-و-ذهاب--نوبت-دوم'>مناقصه پیمان ایاب و ذهاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیمان ایاب و ذهاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936682/مزایده-خودروی-سواری-هیوندای'>مزایده خودروی سواری هیوندای / مزایده خودروی سواری هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936668/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG-مرحله-چهارم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG مرحله چهارم نوبت اول  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG مرحله چهارم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936693/مزایده-فروش-اجناس-اسقاط-(آهن-آلات-قراضه--تیرچوبی-و-غیره'>مزایده فروش اجناس اسقاط (آهن آلات قراضه - تیرچوبی و غیره  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اجناس اسقاط (آهن آلات قراضه - تیرچوبی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936718/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-مشکی-رنگ'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت مشکی رنگ / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت مشکی رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936640/مزایده-یکباب-اپارتمان-یک-خوابه'>مزایده یکباب اپارتمان یک خوابه / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان یک خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936516/مناقصه-تکمیل-ساختمان-نیمه-کاره--مرحله-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان نیمه کاره - مرحله دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه تکمیل ساختمان نیمه کاره - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936465/فراخوان-مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده-موتورخانه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده، موتورخانه...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده، موتورخانه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936636/مزایده-پلاک-ثبتی-منزل-مسکونی-5-طبقه'>مزایده پلاک ثبتی منزل مسکونی 5 طبقه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی منزل مسکونی 5 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937056/استعلام-دسته-طی-عیسی-فنردار-50-عدد-متقال-ممتاز--'>استعلام دسته طی عیسی فنردار 50 عدد، متقال ممتاز ... / استعلام, استعلام دسته طی عیسی فنردار 50 عدد- متقال ممتاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937047/استعلام-جرمگیر'>استعلام جرمگیر / استعلام,استعلام جرمگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937039/استعلام-مخزن-سختی-گیر-نیمه-اتوماتیک'>استعلام مخزن سختی گیر نیمه اتوماتیک / استعلام ,استعلام مخزن سختی گیر نیمه اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937090/استعلام-ملزومات-شوینده'>استعلام ملزومات شوینده  / استعلام ,استعلام ملزومات شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936698/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1382-به-رنگ-بژ'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1382 به رنگ بژ  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1382 به رنگ بژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937068/استعلام-کت-و-شلوار-و-پیراهن'>استعلام کت و شلوار و پیراهن  / استعلام کت و شلوار و پیراهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937059/استعلام-کفش-مردانه-چرمی-اداری'>استعلام کفش مردانه چرمی اداری / استعلام کفش مردانه چرمی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937054/استعلام-کاغذ-آرم-دار-80-گرمی--پاکت-A5-آرم-دار'>استعلام کاغذ آرم دار 80 گرمی - پاکت A5 آرم دار / استعلام کاغذ آرم دار 80 گرمی - پاکت A5 آرم دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937101/استعلام-خرید-رله-دیستانس-مدل-GE'>استعلام خرید رله دیستانس مدل GE   / استعلام , استعلام خرید رله دیستانس مدل GE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937104/استعلام-خرید-پرینتر'>استعلام خرید پرینتر  / استعلام ، استعلام خرید پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937112/استعلام-خرید-قطعات-سخت-افزاری-کامپیوتر'>استعلام خرید قطعات سخت افزاری کامپیوتر / استعلام، استعلام خرید قطعات سخت افزاری کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937108/استعلام-خرید-5-دستگاه-اسکنر'>استعلام خرید 5 دستگاه اسکنر  / استعلام ، استعلام  خرید 5 دستگاه اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937082/استعلام-خرید-5-دستگاه-هارد-دیسک-san--'>استعلام خرید 5 دستگاه هارد دیسک san ... / استعلام، استعلام خرید 5 دستگاه هارد دیسک san ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936655/مزایده-سواری-پیکان-مدل-1377--نوبت-دوم'>مزایده سواری پیکان مدل 1377 - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده سواری پیکان مدل 1377 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937078/استعلام-خرید-2-دستگاه-سوییچ'>استعلام خرید 2 دستگاه سوییچ / استعلام، استعلام خرید 2 دستگاه سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937072/استعلام-خرید-14-دستگاه-کولر-گازی-9000--'>استعلام خرید 14 دستگاه کولر گازی 9000 ... / استعلام, استعلام خرید 14 دستگاه کولر گازی 9000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937065/استعلام-خرید-19-دستگاه-تلویزیون-LED--32'>استعلام خرید 19 دستگاه تلویزیون LED - 32 / استعلام, استعلام خرید 19 دستگاه تلویزیون LED - 32</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937055/استعلام-خرید-7-دستگاه-یخچال-فریزر'>استعلام خرید 7 دستگاه یخچال فریزر  / استعلام، استعلام خرید 7 دستگاه یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937040/استعلام-تعداد-4-دستگاه-گرماتاب-سیستم-گرمایشی-تابشی'>استعلام تعداد 4 دستگاه گرماتاب سیستم گرمایشی تابشی  / استعلام, استعلام تعداد 4 دستگاه گرماتاب سیستم گرمایشی تابشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937045/استعلام-ترازوی-نواری-توزین-بار-فرودگاهی'>استعلام  ترازوی نواری توزین بار فرودگاهی / استعلام, استعلام  ترازوی نواری توزین بار فرودگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937050/استعلام-UPS-100-KW'>استعلام  UPS 100 KW / استعلام, استعلام  UPS 100 KW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937089/استعلام-منبع-تغذیه-کامل-سرور-رایانه'>استعلام منبع تغذیه کامل سرور رایانه   / استعلام , استعلام منبع تغذیه کامل سرور رایانه   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937094/استعلام-ترازوی-دیجیتال'>استعلام ترازوی دیجیتال / استعلام,استعلام ترازوی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936639/مناقصه-مربوط-به-پروژه-احداث-5397-متر-خط-لوله-6-نفت-از-چاه-موقعیت-غرب-027--نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به پروژه احداث 5397 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب 027 - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به پروژه احداث 5397 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب 027 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937096/استعلام-قوطی-MB-خام-dvd-4700'>استعلام قوطی MB  خام dvd 4700 / استعلام , استعلام قوطی MB  خام dvd 4700</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937127/استعلام-خرید-30-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام خرید 30 دستگاه حضور و غیاب / استعلام,استعلام خرید 30 دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937135/استعلام-پمپ-الکتریکی-کف-کش'>استعلام پمپ الکتریکی کف کش / استعلام,استعلام پمپ الکتریکی کف کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937067/استعلام-لوله-مانسمان-3-اینچ'>استعلام لوله مانسمان 3 اینچ / استعلامف استعلام لوله مانسمان 3 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937118/استعلام-تایل-آلومینیوم'>استعلام تایل آلومینیوم / استعلام, استعلام تایل آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937085/استعلام-نگهداری-راهبری-سرویس-و-تعمیر-سیستم-های-برودتی-و-حرارتی'>استعلام نگهداری، راهبری، سرویس و تعمیر سیستم های برودتی و حرارتی  / استعلام,استعلام نگهداری، راهبری، سرویس و تعمیر سیستم های برودتی و حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936708/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-عملیات-کنترل-باک-خودروهای-خروجی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی عملیات کنترل باک خودروهای خروجی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی عملیات کنترل باک خودروهای خروجی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937097/استعلام-پنکه-پارس-خزر-مدل-8010-4'>استعلام پنکه پارس خزر مدل 8010-4 / استعلام پنکه پارس خزر مدل 8010-4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937084/استعلام-در-و-پنجره-دو-جداره-وین-تک'>استعلام در و پنجره دو جداره وین تک / استعلام ,استعلام در و پنجره دو جداره وین تک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937095/استعلام-خرید-برقگیر-400kv--230kv-جهت-پستهای-انتقال'>استعلام خرید برقگیر 400kv , 230kv جهت پستهای انتقال  / استعلام ، استعلام خرید برقگیر 400kv , 230kv جهت پستهای انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937151/استعلام-خرید-پنل-پیش-ساخته-عایق-پی-پال'>استعلام خرید پنل پیش ساخته عایق پی پال / استعلام,استعلام خرید پنل پیش ساخته عایق پی پال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937075/استعلام-راهبند-درب-ورود-و-خروج'>استعلام راهبند درب ورود و خروج / استعلام راهبند درب ورود و خروج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937079/استعلام-خدمات-سم-پاشی'>استعلام خدمات سم پاشی  / استعلام، استعلام خدمات سم پاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937058/استعلام-مرمت-ساختمان-بازرسی'>استعلام مرمت ساختمان بازرسی  / استعلام,استعلام مرمت ساختمان بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937216/استعلام-تعمیر-و-مرمت-ساختمان-اداری-ساوجبلاغ'>استعلام تعمیر و مرمت ساختمان اداری ساوجبلاغ / استعلام, استعلام تعمیر و مرمت ساختمان اداری ساوجبلاغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937207/فراخوان-عملیات-خاکریزی-کمربند-حفاظتی'>فراخوان  عملیات خاکریزی کمربند حفاظتی / مناقصه عمومی, فراخوان  عملیات خاکریزی کمربند حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936721/مناقصه-جمع-آوری-بخارات-متصاعد-شده-از-سیستم-های-احیای-گلایکول-به-صورت-EPC'>مناقصه جمع آوری بخارات متصاعد شده از سیستم های احیای گلایکول به صورت EPC / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری بخارات متصاعد شده از سیستم های احیای گلایکول به صورت EPC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937064/مناقصه-عملیات-سنگی-گابیونی-دریلا'>مناقصه عملیات سنگی گابیونی دریلا / مناقصه ,مناقصه عملیات سنگی گابیونی دریلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937083/مناقصه-عملیات-خاکی-و-سنگی-ملاتی-(بخش-سیلاب)'>مناقصه عملیات خاکی و سنگی ملاتی (بخش سیلاب) / مناقصه عملیات خاکی و سنگی ملاتی (بخش سیلاب)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936652/مزایده-اموال-مشاعی-مشتمل-بر-54-قطعه-نوبت-سوم'>مزایده اموال مشاعی مشتمل بر 54 قطعه نوبت سوم / مزایده,مزایده اموال مشاعی مشتمل بر 54 قطعه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937282/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-سطح-شهر-احمدآباد'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر احمدآباد  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر احمدآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937283/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936660/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-189متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 189متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 189متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937284/مزایده-چسب-چوب-مازاد--'>مزایده چسب چوب مازاد ... / مزایده, مزایده چسب چوب مازاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937280/فراخوان-خدمات-نظرسنجی'>فراخوان خدمات نظرسنجی / فراخوان ,  فراخوان خدمات نظرسنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936532/مناقصه-مطالعه-و-طراحی-مراحل-اول-و-دوم-تقاطع-غیرهمسطح-ریل-راه-اهن'>مناقصه مطالعه و طراحی مراحل اول و دوم تقاطع غیرهمسطح ریل راه اهن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مطالعه و طراحی مراحل اول و دوم تقاطع غیرهمسطح ریل راه اهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936656/مزایده-ملک-تجاری-به-مساحت-348-35مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک تجاری به مساحت 348.35مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک تجاری به مساحت 348.35مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937261/استعلام-انواع-بلبرینگ'>استعلام انواع بلبرینگ  / استعلام, استعلام انواع بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937264/استعلام-نوار-نقاله-به-عرض-650-میلیمتر'>استعلام نوار نقاله به عرض 650 میلیمتر  / استعلام , استعلام نوار نقاله به عرض 650 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937269/استعلام-سیستم-توزین-نوار-نقاله'>استعلام سیستم توزین نوار نقاله / استعلام,استعلام سیستم توزین نوار نقاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937274/استعلام​-اسکراپر-درام-مگنت-سه-پراتور'>استعلام​ اسکراپر درام مگنت سه پراتور / استعلام,استعلام​ اسکراپر درام مگنت سه پراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937091/تجدید-مناقصه-خرید-2-دستگاه-فن-کولر-نوبت-دوم-مرتبه-اول'>تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه فن کولر نوبت دوم مرتبه اول / تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه فن کولر نوبت دوم مرتبه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937148/استعلام-خرید-یکدستگاه-سرور-HP'>استعلام خرید یکدستگاه سرور HP  / استعلام خرید یکدستگاه سرور HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936739/تجدید-فراخوان-خرید-دو-دستگاه-محرک-(اکچویتر)-با-تغذیه-نیتروژن-و-نصب-آنها'>تجدید فراخوان خرید دو دستگاه محرک (اکچویتر) با تغذیه نیتروژن و نصب آنها  / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , تجدید فراخوان خرید دو دستگاه محرک (اکچویتر) با تغذیه نیتروژن و نصب آنها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937087/استعلام-واگذاری-محل-داروخانه'>استعلام واگذاری محل داروخانه / استعلام,استعلام واگذاری محل داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937093/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارائه-خدمات-تایپ-و-تکثیر'>استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر / استعلام,استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937061/استعلام-خدمات-مشاوره-جهت-ساخت-دستگاه-تست-و-کالیبره'>استعلام خدمات مشاوره جهت ساخت دستگاه تست و کالیبره  / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره جهت ساخت دستگاه تست و کالیبره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937070/استعلام-شیلنگ-اورجینال-با-اتصالات-اورجینال-فشار-بالا'>استعلام شیلنگ اورجینال با اتصالات اورجینال فشار بالا / استعلام ,استعلام شیلنگ اورجینال با اتصالات اورجینال فشار بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937074/استعلام-خدمات-مشاوره-روانشناس-صنعتی'>استعلام خدمات مشاوره روانشناس صنعتی  / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره روانشناس صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937077/استعلام-کابل-انتقال-داده-ویبرومتر'>استعلام کابل انتقال داده ویبرومتر / استعلام,استعلام کابل انتقال داده ویبرومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937073/استعلام-thermocouple-assy'>استعلام thermocouple  assy / استعلام , استعلام thermocouple  assy</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937080/استعلام-WINDING-FOR-AC-EXCITATION--'>استعلام WINDING FOR AC-EXCITATION... / استعلام، استعلام WINDING FOR AC-EXCITATION...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936710/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937098/استعلام-valve-(set-of)-ssdls-6mm'>استعلام valve (set of) ssdls 6mm / استعلام، استعلام valve (set of) ssdls 6mm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936778/سمینار-کاربردی-و-تخصصی-دیجیتال-مارکتینگ'>سمینار کاربردی و تخصصی دیجیتال مارکتینگ  / سمینار کاربردی و تخصصی دیجیتال مارکتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937215/استعلام-کمپرسور-و--'>استعلام کمپرسور و ... / استعلام,استعلام کمپرسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937149/استعلام-صفحه-نمایش-و-متعلقات'>استعلام صفحه نمایش و متعلقات / استعلام,استعلام صفحه نمایش و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937204/استعلام-شاسی-(پایه-کوتاه)-بیستر-خنک-کننده-واتر-ژاکت-و--'>استعلام شاسی (پایه کوتاه) بیستر خنک کننده واتر ژاکت و... / استعلام، استعلام شاسی (پایه کوتاه) بیستر خنک کننده واتر ژاکت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937209/استعلام-کابینت-و-درب-آلومینیوم'>استعلام کابینت و درب آلومینیوم / استعلام ,استعلام کابینت و درب آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937088/استعلام-سیستمهای-ارتباط-رادیویی-اینترفونها-و-مراکزتلفن---'>استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی ،اینترفونها و مراکزتلفن .... / استعلام ، استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی ،اینترفونها و مراکزتلفن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937076/استعلام-اویل-سیریتور-و--'>استعلام اویل سیریتور  و ... / استعلام, استعلام اویل سیریتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937132/استعلام-فلاکسیبل-خرطومی--'>استعلام فلاکسیبل خرطومی.... / استعلام فلاکسیبل خرطومی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937107/استعلام-اتصال-انبساطی-و--'>استعلام اتصال انبساطی و ... / استعلام,استعلام اتصال انبساطی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937086/استعلام-فیوز-کوپلینگ-و--'>استعلام فیوز کوپلینگ و ... / استعلام, استعلام فیوز کوپلینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936678/مناقصه-انجام-مطالعات-مرحله-دوم--مطالعات-لرزه-ای-و--'>مناقصه انجام مطالعات مرحله دوم ، مطالعات لرزه ای و ... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام مطالعات مرحله دوم ، مطالعات لرزه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937100/استعلام-​تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی--'>استعلام ​تجهیزات سیستم های هیدرولیکی... / استعلام، استعلام ​تجهیزات سیستم های هیدرولیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937160/استعلام-مستر-سوییچ-هویست-کمکی'>استعلام مستر سوییچ هویست کمکی  / استعلام مستر سوییچ هویست کمکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937125/استعلام-لودسل-و--'>استعلام لودسل و ... / استعلام، استعلام لودسل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937071/آگهی-تعمیر-لاینر-ترینیون-شوت-خروجی'>آگهی تعمیر لاینر ترینیون شوت خروجی  / آگهی ، آگهی تعمیر لاینر ترینیون شوت خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937146/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-27-دستگاه-آسانسور-و-2-دستگاه-پله-برقی'>مناقصه سرویس و نگهداری 27 دستگاه آسانسور و 2 دستگاه پله برقی / مناقصه عمومی,مناقصه سرویس و نگهداری 27 دستگاه آسانسور و 2 دستگاه پله برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936703/مزایده-فروش-وانت-دو-کابین-مزدا-و--'>مزایده فروش وانت دو کابین مزدا و ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش وانت دو کابین مزدا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937115/مناقصه-رنگ-آمیزی-منیفولد'>مناقصه رنگ آمیزی منیفولد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه رنگ آمیزی منیفولد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937069/تجدید-مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-آب-بهای-مشترکین'>تجدید مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهای مشترکین / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهای مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937062/مناقصه-عملیات-سنگی-گابیونی'>مناقصه عملیات سنگی گابیونی / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات سنگی گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937043/تجدید-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-حجمی--زمانی'>تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی - زمانی / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی - زمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936696/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-شهرستانهای--'>مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستانهای... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستانهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937060/مناقصه-خرید-٬-نصب-و-راه-اندازی-۶-دستگاه-سنجه-کیفی-آب'>مناقصه خرید ٬ نصب و راه اندازی ۶ دستگاه سنجه کیفی آب  / مناقصه ، مناقصه خرید ٬ نصب و راه اندازی ۶ دستگاه سنجه کیفی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936767/مزایده-فروش-مقدار-4000-کیلوگرم-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش مقدار 4000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی  / آگهی مزایده, مزایده فروش مقدار 4000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937033/مناقصه-عملیات-سنگی-ملاتی'>مناقصه عملیات سنگی ملاتی / مناقصه ,مناقصه عملیات سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937037/مناقصه-عملیات-سنگی-ملاتی-و-گابیونی'>مناقصه عملیات سنگی ملاتی و گابیونی  / مناقصه ,مناقصه عملیات سنگی ملاتی و گابیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937051/مناقصه-عملیات-سنگی-ملاتی-بندهای-رسوبگیر'>مناقصه عملیات سنگی ملاتی بندهای رسوبگیر / مناقصه ,مناقصه عملیات سنگی ملاتی بندهای رسوبگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937052/مناقصه-عملیات-سنگی-گابیونی-و-خشکه-چین'>مناقصه عملیات سنگی گابیونی و خشکه چین / مناقصه ,مناقصه عملیات سنگی گابیونی و خشکه چین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937042/مناقصه-عملیات-سنگی-ملاتی'>مناقصه عملیات سنگی ملاتی / مناقصه ,مناقصه عملیات سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937048/مناقصه-عملیات-سنگی-ملاتی'>مناقصه عملیات سنگی ملاتی / مناقصه ,مناقصه عملیات سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937081/مناقصه-بارگیری-حمل-و-تخلیه-۸۰۰۰تن-کود-شیمیایی'>مناقصه  بارگیری حمل و تخلیه ۸۰۰۰تن کود شیمیایی / آگهی مناقصه, مناقصه  بارگیری حمل و تخلیه ۸۰۰۰تن کود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936775/مزایده-فروش-خودروهای-سواری-و-وانت'>مزایده فروش خودروهای سواری و وانت  / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروهای سواری و وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937021/مناقصه-طراحی-و-پیاده-سازی-نظام-حسابرسی-فاوا'>مناقصه طراحی و پیاده سازی نظام حسابرسی فاوا / مناقصه ,مناقصه طراحی و پیاده سازی نظام حسابرسی فاوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937025/مناقصه-کمک-توانبخشی-معلولین-حرکتی-و--'>مناقصه کمک توانبخشی معلولین حرکتی و... / مناقصه ,مناقصه کمک توانبخشی معلولین حرکتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936757/مزایده-فروش-مقدار-20000-کیلوگرم-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش  مقدار 20000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی  / آگهی مزایده, مزایده فروش  مقدار 20000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937032/مناقصه-تعمیر-کنتور-خانگی'>مناقصه تعمیر کنتور خانگی  / مناقصه تعمیر کنتور خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937038/مناقصه-انجام-خدمات-تخلیه-و-لایروبی-چاهکهای-فاضلاب-و-جمع-آوری'>مناقصه انجام خدمات تخلیه و لایروبی چاهکهای فاضلاب و جمع آوری / مناقصه انجام خدمات تخلیه و لایروبی چاهکهای فاضلاب و جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937027/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیزگرد-و-شهرستان-اراک'>مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیزگرد و شهرستان اراک / مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیزگرد و شهرستان اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936469/مزایده-پلاک-ثبتی-4802-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 4802 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4802 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936758/مزایده-فروش-امکانات-کارگاهی-و-ضایعات-و-قطعات'>مزایده فروش امکانات کارگاهی و ضایعات و قطعات  / آگهی مزایده, مزایده فروش امکانات کارگاهی و ضایعات و قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936760/مناقصه-کاشی-کاری-دیوارچینی-سنگ-کاری-و--'>مناقصه کاشی کاری، دیوارچینی، سنگ کاری و ... / آگهی مناقصه, مناقصه کاشی کاری، دیوارچینی، سنگ کاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937203/استعلام-تلویزیون-اسنوا-و-جارو-برقی-و---'>استعلام تلویزیون اسنوا و جارو برقی و .... / استعلام,استعلام تلویزیون اسنوا و جارو برقی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937247/استعلام-موس-و-کیبورد-وایرلس-A4TECH'>استعلام موس و کیبورد وایرلس A4TECH / استعلام, استعلام موس و کیبورد وایرلس A4TECH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937262/استعلام-مانیتور-ایسوز'>استعلام مانیتور ایسوز / استعلام, استعلام مانیتور ایسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937268/استعلام-فاکس-پاناسونیک'>استعلام فاکس پاناسونیک / استعلام, استعلام فاکس پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937229/استعلام-پرینتر-رنگی-مدل-pro-M252n'>استعلام پرینتر رنگی مدل pro M252n  / استعلام, استعلام پرینتر رنگی مدل pro M252n </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937240/استعلام-پرینتر-اچ-پی-لاسرجت-مدل-pro-MFP-M26a'>استعلام پرینتر اچ پی لاسرجت مدل pro MFP M26a  / استعلام, استعلام پرینتر اچ پی لاسرجت مدل pro MFP M26a </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937249/استعلام-دستمال-حوله-ای-بزرگ-پایپا-دوقلو'>استعلام دستمال حوله ای بزرگ پایپا دوقلو  / استعلام, استعلام دستمال حوله ای بزرگ پایپا دوقلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937270/استعلام-پرینتر-hp2055'>استعلام پرینتر hp2055 / استعلام, استعلام پرینتر hp2055</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937279/استعلام-تخته-وایتبرد-متحرک'>استعلام تخته وایتبرد متحرک / استعلام, استعلام تخته وایتبرد متحرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936765/مزایده-فروش-مقدار-زیادی-ضایعات'>مزایده فروش مقدار زیادی ضایعات  / مزایده, مزایده فروش مقدار زیادی ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937217/استعلام-ماژول-پاور-برق-سوئیچ-مرکزی-هلال-احمر'>استعلام ماژول پاور برق سوئیچ مرکزی هلال احمر / استعلام, استعلام ماژول پاور برق سوئیچ مرکزی هلال احمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937228/استعلام-یونیت-داخلی'>استعلام یونیت داخلی  / استعلام ,استعلام یونیت داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937239/استعلام-حفاظ-بانکی-برای-پنجره-ها'>استعلام حفاظ بانکی برای پنجره ها / استعلام، استعلام حفاظ بانکی برای پنجره ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937259/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED  / استعلام تلویزیون LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937277/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937147/استعلام-اجاق-گاز-طرح-فر-پنج-شعله-آبسردکن-دوکاره-ایستاده'>استعلام اجاق گاز طرح فر پنج شعله -آبسردکن دوکاره ایستاده  / استعلام, استعلام اجاق گاز طرح فر پنج شعله -آبسردکن دوکاره ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937153/استعلام-یکسری-کامل-کاتریج-پرینتر-اپسون-مدل-7900'>استعلام  یکسری کامل کاتریج پرینتر اپسون مدل 7900 / استعلام, استعلام  یکسری کامل کاتریج پرینتر اپسون مدل 7900</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937185/استعلام-مقوا-پشت-خاکستری'>استعلام مقوا پشت خاکستری  / استعلام, استعلام مقوا پشت خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937110/استعلام-زونکن-4-cm-سایز-A4-پلاستوفوم-طرح-دار'>استعلام زونکن 4 cm سایز A4 پلاستوفوم طرح دار / استعلام, استعلام زونکن 4 cm سایز A4 پلاستوفوم طرح دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936735/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-در-حال-ساخت-مساحت-4080متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین در حال ساخت مساحت 4080متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین در حال ساخت مساحت 4080متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937120/استعلام-ست-لوازم-التحریر'>استعلام ست لوازم التحریر  / استعلام, استعلام ست لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937124/استعلام-دستمال-کاغذی-اتومبیل'>استعلام دستمال کاغذی اتومبیل / استعلام, استعلام دستمال کاغذی اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937144/استعلام-تکثیر-کننده-مخصوص-هارد-دیسک'>استعلام تکثیر کننده مخصوص هارد دیسک  / استعلام, استعلام تکثیر کننده مخصوص هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937130/استعلام-کیسه-پلاستیکی-زباله-آبی-بزرگ'>استعلام کیسه پلاستیکی زباله آبی بزرگ / استعلام ,استعلام کیسه پلاستیکی زباله آبی بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937121/استعلام-سطل-زباله-پارکی'>استعلام سطل زباله پارکی  / استعلام, استعلام سطل زباله پارکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937099/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937106/استعلام-لوازم-اداری-صندلی-اداری-گردان'>استعلام لوازم اداری صندلی اداری گردان / استعلام, استعلام لوازم اداری صندلی اداری گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937170/استعلام-کیسه-پلاستیک-زباله'>استعلام کیسه پلاستیک زباله / استعلام ,استعلام کیسه پلاستیک زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937230/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام ,استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937221/استعلام-کابینت-آشپزخانه-و-سینک-به-همراه-نصب'>استعلام کابینت آشپزخانه و سینک به همراه نصب  / استعلام ,استعلام کابینت آشپزخانه و سینک به همراه نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936766/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-مواد-غذایی-خود--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل بوفه مواد غذایی خود - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری محل بوفه مواد غذایی خود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937210/استعلام-تابلو-هشدار-دهنده'>استعلام تابلو هشدار دهنده  / استعلام, استعلام  تابلو هشدار دهنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937202/استعلام-مایع-دستشویی-گلرنگ-سبز-4-لیتری---'>استعلام مایع دستشویی گلرنگ سبز 4 لیتری .... / استعلام ، استعلام مایع دستشویی گلرنگ سبز 4 لیتری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937174/استعلام-خرید-پرینتر-و-اسکنر'>استعلام خرید پرینتر و اسکنر / استعلام , استعلام خرید پرینتر و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937257/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-ایستگاه-66-کیلوولت'>استعلام لوازم و تجهیزات مورد نیاز ایستگاه 66 کیلوولت / استعلام , استعلام لوازم و تجهیزات مورد نیاز ایستگاه 66 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937251/استعلام-لوازم-اصلاح-سیستم-زمین'>استعلام لوازم اصلاح سیستم زمین / استعلام،استعلام لوازم اصلاح سیستم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937248/استعلام-انجام-مسدود-کردن-منافذ'>استعلام انجام مسدود کردن منافذ / استعلام,استعلام انجام مسدود کردن منافذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937267/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی طبقه بندی نشده  / استعلام,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی طبقه بندی نشده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937238/استعلام-ماژول-ها-و-کانورتورها'>استعلام ماژول ها و کانورتورها / استعلام,استعلام ماژول ها و کانورتورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937266/استعلام-دوربین-شکاری-دو-چشمی'>استعلام دوربین شکاری دو چشمی   / استعلام ,استعلام دوربین شکاری دو چشمی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937243/استعلام-دستگاه-تمام-اتوماتیک-تست-نیروی-کشش'>استعلام دستگاه تمام اتوماتیک تست نیروی کشش / استعلام,استعلام دستگاه تمام اتوماتیک تست نیروی کشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936707/مزایده-اجاره-واحد-مسکونی-به-مساحت-243-68-متر-مربع'>مزایده اجاره واحد مسکونی به مساحت 243/68 متر مربع  / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد مسکونی به مساحت 243/68 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937271/استعلام-منبع-اشعه-دستگاه-ایکس'>استعلام منبع اشعه دستگاه ایکس / استعلام,استعلام منبع اشعه دستگاه ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937278/استعلام-دوربین-فیلبرداری-دستی'>استعلام دوربین فیلبرداری دستی / استعلام,استعلام دوربین فیلبرداری دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937250/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-فراهم-کردن-بستر-فیبر-نوری'>استعلام  تجهیزات مورد نیاز جهت فراهم کردن بستر فیبر نوری / استعلام,استعلام  تجهیزات مورد نیاز جهت فراهم کردن بستر فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937159/استعلام-تونر-دورنگار'>استعلام تونر دورنگار  / استعلام, استعلام تونر دورنگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937111/استعلام-کاغذ-90-60'>استعلام کاغذ 90*60 / استعلام, استعلام  کاغذ 90*60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937128/استعلام-کاغذ-90-60--70-گرم-آپریل-مشکی'>استعلام کاغذ 90*60   70 گرم آپریل مشکی / استعلام,استعلام کاغذ 90*60   70 گرم آپریل مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937152/استعلام-مبدل-48-به-24'>استعلام مبدل 48 به 24  / استعلام ,استعلام مبدل 48 به 24 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937182/استعلام-متر-لیزری'>استعلام متر لیزری / استعلام ,استعلام متر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937119/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام,استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936712/مناقصه-خدمات-عمومی'>مناقصه خدمات عمومی  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937126/استعلام-سوییچ-گرافیک'>استعلام سوییچ گرافیک / استعلام,استعلام سوییچ گرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937133/استعلام-لوازم-تاسیسات'>استعلام لوازم تاسیسات  / استعلام,استعلام لوازم تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937141/استعلام-لپ-تاپ-و-رایانه'>استعلام لپ تاپ و رایانه / استعلام,استعلام لپ تاپ و رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937145/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق / استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937140/استعلام-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان-و---'>استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان و  ... / استعلام , استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937134/استعلام-بازسازی-اتاق-باتری-و-UPS-مرکز-SC1-تبریز'>استعلام بازسازی اتاق باتری و UPS مرکز SC1 تبریز / استعلام، استعلام بازسازی اتاق باتری و UPS مرکز SC1 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937155/استعلام-خرید-9-دستگاه-تلویزیون-32-اینچ-SNOWA'>استعلام خرید 9 دستگاه تلویزیون 32 اینچ SNOWA / استعلام، استعلام  خرید 9 دستگاه تلویزیون 32 اینچ SNOWA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937157/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام فعالیت های مخابراتی     / استعلام, استعلام فعالیت های مخابراتی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937213/استعلام-تهیه-و-نصب-تعداد-دو-دستگاه-ساعت-زنی-در-نگهبانی'>استعلام تهیه و نصب تعداد دو دستگاه ساعت زنی در نگهبانی / استعلام، استعلام تهیه و نصب تعداد دو دستگاه ساعت زنی در نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937200/استعلام-خرید-1-عدد-میز-اداری-6-عدد-صندلی'>استعلام خرید 1 عدد میز اداری، 6 عدد صندلی / استعلام، استعلام خرید 1 عدد میز اداری، 6 عدد صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937186/استعلام-پکیج-نوع-گرمایشی-دیواری-فن-دار'>استعلام پکیج نوع گرمایشی دیواری فن دار / استعلام، استعلام پکیج نوع گرمایشی دیواری فن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937150/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-و-تاسیسات-بهداشتی-و-الکترونیکی'>استعلام بهسازی و نوسازی و تاسیسات بهداشتی و الکترونیکی / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی و تاسیسات بهداشتی و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937164/استعلام-کابل-شبکه-پچ-کورد'>استعلام کابل شبکه پچ کورد / استعلام کابل شبکه پچ کورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937183/استعلام-تجهیزات-پسیو-شبکه'>استعلام تجهیزات پسیو شبکه / استعلام تجهیزات پسیو شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937198/استعلام-مایع-ظرفشویی-آبی-با-خوشبو-کننده-هوا'>استعلام مایع ظرفشویی آبی با خوشبو کننده هوا / استعلام مایع ظرفشویی آبی با خوشبو کننده هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937212/استعلام-کیس-رایانه-مخصوص-تین-کلاینت'>استعلام کیس رایانه مخصوص تین کلاینت / استعلام کیس رایانه مخصوص تین کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937222/استعلام-مایع-دستشویی-آبی-شفاف'>استعلام مایع دستشویی آبی شفاف / استعلام مایع دستشویی آبی شفاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937245/استعلام-پوتین'>استعلام پوتین / استعلام ، استعلام پوتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937235/استعلام-مانیتور-صنعتی'>استعلام مانیتور صنعتی / استعلام ، استعلام مانیتور صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937226/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936722/مزایده-فروش-تعدادی-لیفتراک'>مزایده فروش تعدادی لیفتراک  / مزایده فروش تعدادی لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937214/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937201/استعلام-خرید-پوشه-روغنی-سلفون-دار'>استعلام  خرید پوشه روغنی سلفون دار  / استعلام, استعلام خرید پوشه روغنی سلفون دار   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937175/استعلام-انتخاب-کارگزار-فن-بازار-منطقه-ای'>استعلام انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای / استعلام,استعلام انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937167/استعلام-نمک-جهت-عملیات-راهداری-زمستانی'>استعلام نمک جهت عملیات راهداری زمستانی  / استعلام,استعلام نمک جهت عملیات راهداری زمستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937158/استعلام-روغن-موتور-دیزلی'>استعلام روغن موتور دیزلی  / استعلام,استعلام روغن موتور دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937242/استعلام-روغن-موتور-بنزینی'>استعلام روغن موتور بنزینی / استعلام,استعلام روغن موتور بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937225/استعلام-ست-کامل-رومیزی-12-تکه-مدیریتی'>استعلام ست کامل رومیزی 12 تکه مدیریتی  / استعلام , استعلام ست کامل رومیزی 12 تکه مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937188/استعلام-خرید-میلگرد'>استعلام خرید میلگرد  / استعلام, استعلام خرید میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936689/مزایده-اجاره-دو-باب-بوفه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو باب بوفه - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره دو باب بوفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937180/استعلام-اجرای-شبکه-سالن-امور-مودیان'>استعلام  اجرای شبکه سالن امور مودیان / استعلام, استعلام  اجرای شبکه سالن امور مودیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937193/استعلام-پرینتر-چهار-کاره-کانن'>استعلام پرینتر چهار کاره کانن / استعلام , استعلام پرینتر چهار کاره کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937184/استعلام-استعلام-ملزومات-چاپ-کارت-هوشمند'>استعلام استعلام ملزومات چاپ کارت هوشمند  / استعلام , استعلام ملزومات چاپ کارت هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937171/استعلام-استعلام-خرید-علائم-و-تجهیزات-ایمنی'>استعلام استعلام خرید علائم و تجهیزات ایمنی / استعلام , استعلام استعلام خرید علائم و تجهیزات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937092/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی-سرد'>استعلام خرید رنگ ترافیکی سرد  / استعلام , استعلام  خرید رنگ ترافیکی سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937116/استعلام-کوله-پشتی'>استعلام کوله پشتی / استعلام کوله پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937102/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-دوفصل-30000-مارک-سام-مدل-DKR3'>استعلام کولر گازی اسپلیت دوفصل 30000 مارک سام مدل DKR3 / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت دوفصل 30000 مارک سام مدل DKR3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937105/استعلام-البسه'>استعلام البسه / استعلام, استعلام البسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937109/استعلام-دیگ-چدنی-حرارت-مرکزی'>استعلام دیگ چدنی حرارت مرکزی  / استعلام دیگ چدنی حرارت مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936535/مزایده-فروش-سهام-96-6-27'>مزایده فروش سهام 96.6.27 / آگهی مزایده , مزایده فروش سهام 96.6.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936701/مناقصه-دمونتاژ--بارگیری--حمل--آماده-سازی-برای-نصب-دو-دستگاه-دیزل--نوبت-دوم'>مناقصه دمونتاژ ، بارگیری ، حمل ، آماده سازی برای نصب دو دستگاه دیزل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه دمونتاژ ، بارگیری ، حمل ، آماده سازی برای نصب دو دستگاه دیزل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936717/مزایده-اجاره-پارکینگ-داخل-بیمارستان'>مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936677/مزایده-پلاک-4004-و-4005-فرعی'>مزایده پلاک 4004 و 4005 فرعی / مزایده,مزایده پلاک 4004 و 4005 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936719/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-پیکان-مدل-1390'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان مدل 1390  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936715/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-مستعمل'>مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودروی مستعمل / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودروی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936709/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-217متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 217متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 217متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936713/مزایده-ششدانگ-پلاک-2535-مجزی-شده-از-193-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 2535 مجزی شده از 193 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2535 مجزی شده از 193 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936741/مزایده-فروش-یکدستگاه-خمیرگیر-اندازه-متوسط--دو-دستگاه-میکسر-نوین-باقری---مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خمیرگیر اندازه متوسط ، دو دستگاه میکسر نوین باقری..... مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خمیرگیر اندازه متوسط ، دو دستگاه میکسر نوین باقری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936565/مناقصه-واگذاری-مدیریت-امور-اجرایی-آزمایشگاه-شیر-و-تغذیه-دام'>مناقصه واگذاری مدیریت امور اجرایی آزمایشگاه شیر و تغذیه دام  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, مناقصه واگذاری مدیریت امور اجرایی آزمایشگاه شیر و تغذیه دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936714/مزایده-فروش-انواع-تابلو-فرش-منظره-شهر--منظره-چرا--منظره-ویلایی--کعبه--مدینه'>مزایده فروش انواع تابلو فرش منظره شهر ، منظره چرا ، منظره ویلایی ، کعبه ، مدینه  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع تابلو فرش منظره شهر ، منظره چرا ، منظره ویلایی ، کعبه ، مدینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936683/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-87-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936692/مزایده-پلاک-338-فرعی-از-سی-اصلی-بخش-سیزده-قزوین'>مزایده پلاک 338 فرعی از سی اصلی بخش سیزده قزوین / مزایده,مزایده پلاک 338 فرعی از سی اصلی بخش سیزده قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936695/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-77-76متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 77.76متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 77.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936697/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-142-92متر'>مزایده ملک مساحت اعیان 142.92متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 142.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936734/مزایده-خودرو-سواری-کرایه-سیستم-سمند-7x'>مزایده خودرو سواری کرایه سیستم سمند 7x / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری کرایه سیستم سمند 7x</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936725/مزایده-فروش-انواع-ماشین-تراش--یکدستگاه-دریل-رایال-مدل-2532'>مزایده فروش انواع ماشین تراش ، یکدستگاه دریل رایال مدل 2532  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع ماشین تراش ، یکدستگاه دریل رایال مدل 2532 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936681/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-ویلایی-مساحت-183متر'>مزایده یک دستگاه ساختمان ویلایی مساحت 183متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان ویلایی مساحت 183متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936733/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامل-تصفیه-روغن-زیتون'>مزایده فروش یکدستگاه کامل تصفیه روغن زیتون / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامل تصفیه روغن زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936691/مناقصه-خرید-تعداد-6-دستگاه-ترانس-توزیع-هرمتیک-2000-کیلوولت-آمپر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 6 دستگاه ترانس توزیع هرمتیک 2000 کیلوولت آمپر - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 6 دستگاه ترانس توزیع هرمتیک 2000 کیلوولت آمپر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936556/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی- نوبت دنومن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936686/مناقصه-کارتهای-الکترونیکی-توربین-رستون--نوبت-دوم'>مناقصه کارتهای الکترونیکی توربین رستون - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کارتهای الکترونیکی توربین رستون - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936727/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ال-90'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ال 90 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936685/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-288متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 288متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 288متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936706/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-132-53متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه 132.53متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه 132.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936742/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه'>مزایده  واگذاری  یک باب مغازه  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936688/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-383مترمربع'>مزایده یکباب خانه مساحت 383مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 383مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936752/آگهی-واگذاری-واحد-تولیدی-به-صورت-اجاره'>آگهی واگذاری واحد تولیدی به صورت اجاره / آگهی، آگهی واگذاری واحد تولیدی به صورت اجاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936576/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-اراضی-و-مزارع-کشاورزی'>مزایده واگذاری به اجاره  تعدادی از اراضی و مزارع کشاورزی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  تعدادی از اراضی و مزارع کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936743/مزایده-یک-عدد-تلفن-همراه'>مزایده یک عدد تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک عدد تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936702/مزایده-فروش-تعداد-568-دستگاه-انواع-خودروهای-فرسوده-سبک-و-سنگین--'>مزایده فروش  تعداد 568 دستگاه انواع خودروهای فرسوده سبک و سنگین.... / مزایده,مزایده فروش  تعداد 568 دستگاه انواع خودروهای فرسوده سبک و سنگین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936711/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936736/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعداد-12-واحد-تجاری'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعداد 12 واحد تجاری  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری تعداد 12 واحد تجاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936738/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بخار--'>مزایده یک دستگاه دیگ بخار... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیگ بخار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936716/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936731/آگهی-ارزیابی-واگذاری-امور-مربوط-به-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران-باشگاه'>آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران باشگاه / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران باشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936700/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-مساحت-3026-35متر'>مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 3026.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 3026.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936679/مناقصه-ساخت-بدنه-قرقره-جهت-حمل-کابل-نوبت-دوم'> مناقصه ساخت بدنه قرقره جهت حمل کابل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ساخت بدنه قرقره جهت حمل کابل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936587/مناقصه-خرید-کیسه-سیمان-ADS-دار-دو-رو'>مناقصه خرید کیسه سیمان ADS دار دو رو  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کیسه سیمان ADS دار دو رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936704/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-293-35متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 293.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 293.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936746/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاها-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاها نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936748/مناقصه-عملیات-اجرایی-تهیه-و-پخش-دستی-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش دستی آسفالت نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش دستی آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936762/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-توربین-GE-نوبت-اول-96-6-27'>مناقصه خرید  قطعات یدکی توربین GE نوبت اول 96.6.27 / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه خرید  قطعات یدکی توربین GE نوبت اول 96.6.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936789/مناقصه-تعویض-سیم-مسی'>مناقصه تعویض سیم مسی  / مناقصه ,مناقصه تعویض سیم مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936782/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور'>مناقصه بهسازی و آسفالت محور  / فراخوان مناقصه ,مناقصه بهسازی و آسفالت محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936790/حراج-حضوری-تعداد-950-دستگاه-موتورسیکلت'>حراج حضوری  تعداد 950 دستگاه موتورسیکلت / آگهی حراج حضوری ، حراج حضوری  تعداد 950 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936785/فراخوان-اجاره-یک-قطعه-زمین'> فراخوان اجاره یک قطعه زمین / آگهی فراخوان ، فراخوان اجاره یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936595/مزایده-فروش-ماشین-آلات-شامل-بلدوزر-کاترپیلار-و-جرثقیل-موبیل'>مزایده فروش ماشین آلات شامل بلدوزر کاترپیلار و جرثقیل موبیل  / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات شامل بلدوزر کاترپیلار و جرثقیل موبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936598/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-سازی-حصارکشی-موتورخانه-کارواش-و-تجهیز-موتورخانه-پاسگاه-پلیس-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی، حصارکشی، موتورخانه، کارواش و تجهیز موتورخانه پاسگاه پلیس- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی، حصارکشی، موتورخانه، کارواش و تجهیز موتورخانه پاسگاه پلیس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936597/مناقصه-خرید-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936599/مناقصه-خرید-کفپوش-بتنی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کفپوش بتنی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید کفپوش بتنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936604/مزایده-واگذاری-چهار-دهنه-دفاتر-تعاونی-ترمینال-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936601/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-های-فاضلاب-شهرکهای-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936594/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-شهرستان-ایلام-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستان ایلام و ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستان ایلام و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936995/مزایده-خودرو-پراید-سواری-صبا'>مزایده خودرو پراید سواری صبا / مزایده,مزایده خودرو پراید سواری صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936528/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-سی-و-یک-گیلان'>مزایده ششدانگ خانه بخش سی و یک گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش سی و یک گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936526/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-121-66متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 121.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 121.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936523/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-120مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 120مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 120مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936534/مزایده-فروش-هندوانه-آجیلی'>مزایده فروش  هندوانه آجیلی  / آگهی مزایده, مزایده فروش  هندوانه آجیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936521/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-663متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 663متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 663متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936531/مزایده-ششدانگ-مغازه-به-مساحت-35-20متر'>مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 35.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 35.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936551/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سیستم-سیتروئن'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم سیتروئن / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم سیتروئن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936518/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-62مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 62مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 62مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936630/مناقصه-عمومی-انجام-کلیه-امور-دفتری--دبیرخانه--تایپ-و----نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انجام کلیه امور دفتری ، دبیرخانه ، تایپ و ... - نوبت دوم  / اگهی مناقصه ,مناقصه عمومی انجام کلیه امور دفتری ، دبیرخانه ، تایپ و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936642/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پل-دوم-باشت-(-محور-بابامیدان--گچساران-)'>مناقصه عملیات اجرایی احداث پل دوم باشت ( محور بابامیدان - گچساران ) / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث پل دوم باشت ( محور بابامیدان - گچساران )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936610/مناقصه-انجام-کلیه-امور-و-خدمات-مربوط-به-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936627/آگهی-ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-مته-گرد-بر'>آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان مته گرد بر /  آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان مته گرد بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936522/مناقصه-کلیه-امور-خدمات-و-نظافتی'>مناقصه کلیه امور خدمات و نظافتی  / آگهی مناقصه، مناقصه کلیه امور خدمات و نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936549/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-راهبری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب-و--'> ارزیابی کیفی انجام عملیات راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب و ... / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,  ارزیابی کیفی انجام عملیات راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936635/مزایده-خودرو-سایپا-131-اس-ایکس'>مزایده خودرو سایپا 131 اس ایکس  / مزایده خودرو سایپا 131 اس ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937227/استعلام-مربا'>استعلام مربا  / استعلام,استعلام مربا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937223/استعلام-لپه-تبریزی'>استعلام لپه تبریزی / استعلام,استعلام لپه تبریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937219/استعلام-گوشت-مرغ-منجمد'>استعلام گوشت مرغ منجمد / استعلام,استعلام گوشت مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937208/استعلام-مقاوم-سازی-سقف-کاخ-مروارید'>استعلام مقاوم سازی سقف کاخ مروارید  / استعلام,استعلام مقاوم سازی سقف کاخ مروارید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937195/استعلام-خرید-مخزن-ذخیره-آب'>استعلام خرید مخزن ذخیره آب / استعلام,استعلام خرید مخزن ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937241/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-DVR'>استعلام دستگاه ضبط و پخش DVR  / استعلام، استعلام دستگاه ضبط و پخش DVR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937253/استعلام-دوربین-مدار-بسته-TP-camera'>استعلام دوربین مدار بسته TP camera  / استعلام، استعلام دوربین مدار بسته TP camera </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937258/استعلام-دزدگیر-(به-همراه-تجهیزات-و-نصب)'>استعلام دزدگیر (به همراه تجهیزات و نصب)  / استعلام، استعلام دزدگیر (به همراه تجهیزات و نصب) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937272/استعلام-مصالح-استانداری'>استعلام مصالح استانداری / استعلام, استعلام مصالح استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937224/استعلام-دستگاه-vhf-s770-jrs-چهار-دستگاه-و--'>استعلام  دستگاه vhf s770 jrs چهار دستگاه و ... / استعلام, استعلام  دستگاه vhf s770 jrs چهار دستگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937237/استعلام-ست-لباس-کار-سربازی-2-تیکه'>استعلام ست لباس کار سربازی 2 تیکه  / استعلام, استعلام ست لباس کار سربازی 2 تیکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937246/استعلام-خرید-500-متر-لوله-نیوپایپ-پنج-لایه'>استعلام خرید 500 متر لوله نیوپایپ پنج لایه  / استعلام, استعلام خرید 500 متر لوله نیوپایپ پنج لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937256/استعلام-خرید-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام خرید تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937275/استعلام-عملیات-تخریب-ساختمانی-حفاری'>استعلام عملیات تخریب ساختمانی حفاری / استعلام, استعلام عملیات تخریب ساختمانی حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937236/استعلام-پلاستیک-گلخانه-ای'>استعلام پلاستیک گلخانه ای / استعلام پلاستیک گلخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937254/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام , استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937265/استعلام-تهیه-و-اجرای-کابل-روشنایی-گردنه-اسدلی'>استعلام تهیه و اجرای کابل روشنایی گردنه اسدلی / استعلام، استعلام تهیه و اجرای کابل روشنایی گردنه اسدلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937281/استعلام-جعبه-پارال-یو-پی-اس'>استعلام جعبه پارال یو پی اس / استعلام, استعلام  جعبه پارال یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937139/استعلام-تامین-خودرو-برای-نظارت-و-کنترل-جاده-های-ناوگان-عمومی'>استعلام تامین خودرو برای نظارت و کنترل جاده های ناوگان عمومی  / استعلام, استعلام تامین خودرو برای نظارت و کنترل جاده های ناوگان عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936580/فراخوان-آژانس-درون-و-برون-شهری-نوبت-دوم'>فراخوان آژانس درون و برون شهری نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان آژانس درون و برون شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937162/استعلام-خرید-4500-تن-بتن-عیار-250-کیلوگرم-سیمان'>استعلام  خرید 4500 تن بتن عیار 250 کیلوگرم سیمان  / استعلام, استعلام  خرید 4500 تن بتن عیار 250 کیلوگرم سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937169/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن-و--'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  و ... / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937177/استعلام-چراغ-تایلی'>استعلام چراغ تایلی / استعلام, استعلام چراغ تایلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937103/استعلام-برد-اترنت-SIF-جهت-مانتیتورینگ-کانالهای-شبکه-رادیویی-ترانک'>استعلام برد اترنت SIF جهت مانتیتورینگ  کانالهای شبکه رادیویی ترانک  / استعلام ,استعلام برد اترنت SIF جهت مانتیتورینگ  کانالهای شبکه رادیویی ترانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937117/استعلام-توپ-فوتسال-36-عدد--'>استعلام توپ فوتسال 36 عدد... / استعلام , استعلام توپ فوتسال 36 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937131/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937138/استعلام-تشک-10-سانت-مشمایی'>استعلام تشک 10 سانت مشمایی / استعلام, استعلام تشک 10 سانت مشمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937142/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937114/استعلام-یک-واحد-بایگانی-ریلی'>استعلام یک واحد بایگانی ریلی / استعلام ، استعلام یک واحد بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936645/مزایده-فروش-آهن-آلات-مستعمل-تعداد-12-عدد-خرپا'>مزایده فروش آهن آلات مستعمل تعداد 12 عدد خرپا  / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات مستعمل تعداد 12 عدد خرپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937192/استعلام-یک-دستگاه-اسکنر-حرفه-ای-به-همراه-فلت-بد-A3'>استعلام یک دستگاه اسکنر حرفه ای به همراه فلت بد A3  / استعلام, استعلام یک دستگاه اسکنر حرفه ای به همراه فلت بد A3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937255/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-موتورخانه'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات موتورخانه / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937244/استعلام-طرح-ممیزی-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'>استعلام طرح ممیزی منابع سازمان ملی زمین و مسکن / استعلام,استعلام طرح ممیزی منابع سازمان ملی زمین و مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936586/مناقصه-احداث-پایه-پرچمها-و-برجهای-نوری-شهرکهای---نوبت-دوم'>مناقصه احداث پایه پرچمها و برجهای نوری شهرکهای.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث پایه پرچمها و برجهای نوری شهرکهای.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937263/استعلام-خرید-تجهیزات-سیستم-ارت'>استعلام خرید تجهیزات سیستم ارت  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات سیستم ارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937233/استعلام-خرید-صندلی-کارشناسی'>استعلام خرید صندلی کارشناسی  / استعلام,استعلام خرید صندلی کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937273/استعلام-تعمیرات-برق-و-روشنایی'>استعلام تعمیرات برق و روشنایی   / استعلام ,استعلام تعمیرات برق و روشنایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937231/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام,استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937276/لپه-باقلا-زرد-درجه-یک-فله-ایران'>لپه باقلا زرد درجه یک فله ایران  / استعلام,لپه باقلا زرد درجه یک فله ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937260/استعلام-روغن-نباتی-مایع-سویا'>استعلام روغن نباتی مایع سویا / استعلام ,استعلام روغن نباتی مایع سویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937232/استعلام-پکیج-شوفاژ-زمینی-گازی--'>استعلام پکیج شوفاژ زمینی گازی... / استعلام , استعلام پکیج شوفاژ زمینی گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937143/استعلام-هارد-دیسک-سرور-رایانه'>استعلام هارد دیسک سرور رایانه / استعلام هارد دیسک سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937123/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام ,استعلام سرور رایانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936582/مناقصه-احداث-مخزن-2000-مترمکعبی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937136/استعلام-دتکتور-اعلام-حریق'>استعلام دتکتور اعلام حریق / استعلام ,استعلام دتکتور اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937161/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-24-هزار'>استعلام کولر گازی اسپیلت 24 هزار / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپیلت 24 هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937168/استعلام-انبارداری-و-ذخیره-سازی'>استعلام انبارداری و ذخیره سازی / استعلام, استعلام انبارداری و ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937113/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937122/استعلام-نمایشگر-تپ-پوزیشن'>استعلام نمایشگر تپ پوزیشن / استعلام,استعلام نمایشگر تپ پوزیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937129/استعلام-لینک-رادیویی'>استعلام لینک رادیویی  / استعلام,استعلام لینک رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937137/استعلام-گوشت-منجمد-برزیلی-سردست'>استعلام گوشت منجمد برزیلی سردست  / استعلام,استعلام گوشت منجمد برزیلی سردست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937165/استعلام-ریبون-اولیس-KO-اورجینال-500-تایی'>استعلام ریبون اولیس KO اورجینال 500 تایی / استعلام , استعلام ریبون اولیس KO اورجینال 500 تایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937178/استعلام-HPE-DL380-GEN9-2699-V3'>استعلام HPE DL380 GEN9 2699 V3 / استعلام HPE DL380 GEN9 2699 V3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937191/استعلام-فرش-سجاده'>استعلام فرش سجاده  / استعلام, استعلام فرش سجاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937196/استعلام-سانس-استخر'>استعلام سانس استخر / استعلام, استعلام سانس استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937179/استعلام-کیسه-کلستومی'>استعلام کیسه کلستومی / استعلام , استعلام کیسه کلستومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937220/استعلام-کاندوم-شیت-نمره-2-کلوپلاست'>استعلام کاندوم شیت نمره 2 کلوپلاست / استعلام , استعلام کاندوم شیت نمره 2 کلوپلاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937206/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937194/استعلام-یک-دستگاه-روتر'>استعلام یک دستگاه روتر / استعلام، استعلام یک دستگاه روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937156/استعلام-یکدستگاه-سرور'>استعلام یکدستگاه سرور  / استعلام یکدستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937172/استعلام-قطعات-پمپ-سوزن-غلتک-هپکو-HC100B'>استعلام قطعات پمپ سوزن غلتک هپکو HC100B / استعلام قطعات پمپ سوزن غلتک هپکو HC100B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937189/استعلام-تعمیر-نگهداری-باسکول-ثابت-و-سیار'>استعلام تعمیر نگهداری باسکول ثابت و سیار  / استعلام تعمیر نگهداری باسکول ثابت و سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937205/استعلام-کیس-green--مادر-بورد-H11MS2PT--سی-پی-یو-intel4400box--'>استعلام کیس green - مادر بورد H11MS2PT - سی پی یو intel4400box ... / استعلام  کیس green - مادر بورد H11MS2PT - سی پی یو intel4400box ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936605/مزایده-یک-قطعه-زمین-جهت-واگذاری-در-داخل-حریم'>مزایده یک قطعه زمین جهت واگذاری در داخل حریم / آگهی فراخوان عمومی , مزایده یک قطعه زمین جهت واگذاری در داخل حریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937218/استعلام-کیس-green--مادر-بورد-H11MS2PT--سی-پی-یو-intel4400box--'>استعلام کیس green - مادر بورد H11MS2PT - سی پی یو intel4400box ... / استعلام کی بورد Green501 - موس Green102 - مانیتور مادیران 20 اینچ LG MP38</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937154/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937163/استعلام-کفپوش-تایل-40-40-پرسی-بتنی'>استعلام  کفپوش تایل 40*40 پرسی بتنی  / استعلام , استعلام  کفپوش تایل 40*40 پرسی بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937176/استعلام-کنتور-هوشمند'>استعلام کنتور هوشمند  / استعلام کنتور هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937190/استعلام-دستگاه-آرسناتور-و-محلول-کربنات-کلسیم'>استعلام دستگاه آرسناتور و محلول کربنات کلسیم  / استعلام دستگاه آرسناتور و محلول کربنات کلسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937197/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام  لوازم التحریر  / استعلام, استعلام  لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937187/استعلام-پودر-پرکلرین'>استعلام پودر پرکلرین / استعلام,استعلام پودر پرکلرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937181/استعلام-سویچ-سیسکو'>استعلام سویچ سیسکو / استعلام,استعلام سویچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937173/استعلام-روتر-سیسکو'>استعلام روتر سیسکو / استعلام,استعلام روتر سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937166/استعلام-خازن-مخصوص-یو-اس-پی'>استعلام خازن مخصوص یو اس پی  / استعلام,استعلام خازن مخصوص یو اس پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936578/تجدید-مناقصه-بازسازی-انواع-غلتک-های-خطوط-ریخته-گری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بازسازی انواع غلتک های خطوط ریخته گری - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه بازسازی انواع غلتک های خطوط ریخته گری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937252/استعلام-unified-threat-manager-utm'>استعلام unified threat manager utm  / استعلام، استعلام unified threat manager utm </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937234/استعلام-پرینتر-حرارتی-قابل-حمل'>استعلام  پرینتر حرارتی قابل حمل / استعلام ، استعلام پرینتر حرارتی قابل حمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937211/استعلام-الکتروپمپ-شناور-7-5-152-20-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ شناور 7.5-152/20 کیلووات  / استعلام ،استعلام الکتروپمپ شناور 7.5-152/20 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937199/استعلام-کارت-خام-خودپرداز'>استعلام کارت خام خودپرداز  / استعلام کارت خام خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936577/فراخوان-خدمات-مشاوره-پروژه-مطالعات-طرح-توسعه-فاضلاب-شهرستان-خوی--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مشاوره پروژه مطالعات طرح توسعه فاضلاب شهرستان خوی - نوبت دوم  / فراخوان خدمات مشاوره پروژه مطالعات طرح توسعه فاضلاب شهرستان خوی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936573/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-نظافت-داخلی-و-خارجی---نوبت-دوم'>مناقصه  انجام کلیه امور مربوط به نظافت داخلی و خارجی ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  انجام کلیه امور مربوط به نظافت داخلی و خارجی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936564/فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی---نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ... -نوبت دوم  / مناقصه , فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936569/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-و-خاکریزی-و-نیز-ابنیه-مرحله-دوم'>مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی و نیز ابنیه- مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی و نیز ابنیه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936631/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-امورات-تبلیغات'>اصلاحیه مزایده واگذاری امورات تبلیغات / اصلاحیه, مزایده واگذاری امورات تبلیغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936613/مناقصه-انجام-نگهداری-تلفنهای-همگانی'>مناقصه انجام نگهداری تلفنهای همگانی  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام نگهداری تلفنهای همگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936554/فراخوان-خرید--بارگیری-و-حمل-لوله-و-اتصالات-GRP-نوبت-دوم'>فراخوان خرید ، بارگیری و حمل لوله و اتصالات GRP  نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان خرید ، بارگیری و حمل لوله و اتصالات GRP  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936517/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-سند-ششدانگ-واحد-تجاری'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با سند ششدانگ واحد تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با سند ششدانگ واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936600/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اسکلت-فلزی'>مناقصه تکمیل ساختمان اسکلت فلزی / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936525/تجدید-مزایده-فروش-55000-تن-سنگ-آهن-تحویل-بصورت-EXWORK'>تجدید مزایده فروش 55000 تن سنگ آهن تحویل بصورت EXWORK / تجدید فراخوان مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش 55000 تن سنگ آهن تحویل بصورت EXWORK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936609/مزایده-تعدادی-خودرو-سبک-سنگین-و-4-باب-ملک'>مزایده تعدادی خودرو سبک، سنگین و 4 باب ملک / آگهی مزایده , مزایده تعدادی خودرو سبک، سنگین و 4 باب ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936539/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-254متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 254متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 254متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936583/اگهی-مزایده-لباس-بچه-گانه'>اگهی مزایده لباس بچه گانه  / اگهی مزایده , مزایده لباس بچه گانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936624/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-شهرستان-قشم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان قشم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان قشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936527/مناقصه-تامین-برق-نوبت-دوم'>مناقصه تامین برق نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936637/سمینار-خلق-ثروت-با-تکنولوژی-های-جدید'>سمینار خلق ثروت با تکنولوژی های جدید  / سمینار خلق ثروت با تکنولوژی های جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936557/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ایسوز-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو ایسوز سفید رنگ  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو ایسوز سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936591/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-واحد-تجاری-بخش-دو-کرمانشاه'>مزایده 4 دانگ مشاع از واحد تجاری بخش دو کرمانشاه  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از واحد تجاری بخش دو کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936588/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-بخش-هفت-خلخال'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش هفت خلخال / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش هفت خلخال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936471/مزایده-دستگاه-نوار-لبه-چسبان'>مزایده دستگاه نوار لبه چسبان / آگهی مزایده مال منقول، مزایده دستگاه نوار لبه چسبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936584/مزایده-ششدانگ-ملک-توقیفی-خالی-از-سکنه-بصورت-متروکه'>مزایده ششدانگ ملک توقیفی خالی از سکنه بصورت متروکه / مزایده,مزایده ششدانگ ملک توقیفی خالی از سکنه بصورت متروکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936579/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مشتمل-بر-یکباب-تجاری-25-12متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مشتمل بر یکباب تجاری 25.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مشتمل بر یکباب تجاری 25.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936575/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-575-22متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 575.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 575.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936541/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-عملیات-انبارهای-نفت-و-سوختگیری-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی- زمانی عملیات انبارهای نفت و سوختگیری و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی- زمانی عملیات انبارهای نفت و سوختگیری و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936570/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-پلاک-5600-فرعی'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی پلاک 5600 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی پلاک 5600 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936566/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-یکصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی یکصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی یکصد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936620/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-بالابر-ساخت-چین-با-پلاکت-ARD--نوبت-دوم-96-06-27'>مزایده تعداد دو دستگاه بالابر ساخت چین با پلاکت ARD... نوبت دوم 96.06.27 / آگهی مزایده, مزایده تعداد دو دستگاه بالابر ساخت چین با پلاکت ARD... نوبت دوم 96.06.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936589/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه انجام امور حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936567/مناقصه-بارگیری-و-حمل-50-000-تن-زغال-سنگ-کنسانتره'>مناقصه  بارگیری و حمل 50.000 تن زغال سنگ کنسانتره / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بارگیری و حمل 50.000 تن زغال سنگ کنسانتره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936544/مناقصه-تکمیل-عملیات-باقی-مانده-ساخت-سوله-کف-سازی-و-دیوار-حائل-جهت-نصب-خط-پردازش-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل عملیات باقی مانده ساخت سوله، کف سازی و دیوار حائل جهت نصب خط پردازش نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات باقی مانده ساخت سوله، کف سازی و دیوار حائل جهت نصب خط پردازش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936963/مزایده-یک-دستگاه-تولید-110-برج-ثابت-نایلون-ساز--یک-دستگاه-پانچ-دسته-زن-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه تولید 110 برج ثابت نایلون ساز ، یک دستگاه پانچ دسته زن- مرحله  دوم  / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده یک دستگاه تولید 110 برج ثابت نایلون ساز ، یک دستگاه پانچ دسته زن - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936562/مزایده-مازاد-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-10221-فرعی'>مزایده مازاد 5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 10221 فرعی / مزایده,مزایده مازاد 5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 10221 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936553/مزایده-زمین-پرونده-کلاسه-460-90-ح-1'>مزایده زمین پرونده کلاسه 460/90 ح 1 / مزایده,مزایده زمین پرونده کلاسه 460/90 ح 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936548/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-127-64متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936615/مزایده-یک-دستگاه-سواری-مگان'>مزایده یک دستگاه سواری مگان  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936546/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-150-55متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 150.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 150.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936572/مزایده-اجاره-بازار-روز-سنتی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره بازار روز سنتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره بازار روز سنتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936628/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمینهای-خود-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936593/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدول-گذاری'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936616/فراخوان-خرید-لوله-فولادی-160-م-م--'>فراخوان خرید لوله فولادی 160 م م ... / آگهی فراخوان مناقصات عمومی، فراخوان خرید لوله فولادی 160 م م ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936558/مزایده-فروش-لاشه-خودروهای-اسقاط-شده-پلاک-دولتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش لاشه خودروهای اسقاط شده پلاک دولتی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  لاشه خودروهای اسقاط شده پلاک دولتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936467/مزایده-سه-دستگاه-اجاق-گاز'>مزایده سه دستگاه اجاق گاز  / آگهی مزایده، مزایده سه دستگاه اجاق گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936611/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-وانت-مزدا'>مزایده یکدستگاه اتومبیل وانت مزدا  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه اتومبیل وانت مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936607/مزایده-یک-عدد-تانکر-آب-یک-عدد-نوار-نقاله-6-متری-و--'>مزایده  یک عدد تانکر آب- یک عدد نوار نقاله 6 متری و ... / آگهی مزایده, مزایده  یک عدد تانکر آب- یک عدد نوار نقاله 6 متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936542/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-96متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 96متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936568/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-سیریک-نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای سیریک- نوبت سوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای سیریک- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936585/مناقصه-خرید-60-کیلومتر-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف'>مناقصه خرید 60 کیلومتر کابل خودنگهدار فشار ضعیف / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 60 کیلومتر کابل خودنگهدار فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936559/مناقصه-خدمات-تعمیر--نگهداری-تاسیسات'>مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری تاسیسات  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936623/مزایده-ششدانگ-زمین-محل-احداث-پرورش-شتر-مرغ'>مزایده ششدانگ زمین محل احداث پرورش شتر مرغ / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محل احداث پرورش شتر مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936619/اگهی-مزایده-خط-تلفن-همراه'>اگهی مزایده خط تلفن همراه / اگهی مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936622/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936509/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو  / آگهی مزایده فروش, مزایده فروش دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936555/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-پیش-بیمارستانی-اورژانس-115'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936563/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانتینر'>مزایده فروش یکدستگاه کانتینر / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کانتینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936612/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-اراضی'>مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936543/مزایده-تعداد-15-دستگاه-اتوبوس-شهاب-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 15 دستگاه اتوبوس شهاب نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 15 دستگاه اتوبوس شهاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936592/مزایده-واگذاری-تعداد-14-فقره-از-املاک-تملیکی-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 14 فقره از املاک تملیکی کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 14 فقره از املاک تملیکی کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936617/مزایده-فروش-نه-قطعه-زمین-مرحله-دوم'>مزایده فروش نه قطعه زمین مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش نه قطعه زمین مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936603/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-نگه-داری-از-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری بهره برداری و نگه داری از جایگاه CNG  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری و نگه داری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936482/مناقصه-واگذاری-مدیریت-مهد-کودک'>مناقصه واگذاری مدیریت مهد کودک / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری مدیریت مهد کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936574/مناقصه-تسطیح-و-عملیات-خاکی-برای-احداث-پالایشگاه-میعانات-گازی'>مناقصه تسطیح و عملیات خاکی برای احداث پالایشگاه میعانات گازی / مناقصه عمومی ، مناقصه تسطیح و عملیات خاکی برای احداث پالایشگاه میعانات گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936561/مناقصه-عملیات-حمل-ترانزیت-کانتینر'>مناقصه عملیات حمل ترانزیت کانتینر  / مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات حمل ترانزیت کانتینر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936590/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-خدمات-فنی-مهندسی-و-صنایع-همجوار'>مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات فنی مهندسی و صنایع همجوار / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات فنی مهندسی و صنایع همجوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936596/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936581/مزایده-فروش-تعدادی-از-دستگاههای-فرز-و-تراش-منوآل-مازاد-96-6-27'>مزایده فروش تعدادی از دستگاههای فرز و تراش منوآل مازاد 96.6.27 / مزایده , مزایده فروش تعدادی از دستگاههای فرز و تراش منوآل مازاد 96.6.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936571/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936606/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-48-79مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 48.79مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 48.79مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936493/مناقصه-احداث-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-و-ایستگاه-پمپاژ-آب-شرب'>مناقصه احداث و بهره برداری تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ آب شرب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، مناقصه احداث و بهره برداری تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936608/مزایده-پلاک-ثبتی-آپارتمان-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی آپارتمان اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی آپارتمان اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936602/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936538/مزایده-فروش-مجموعه-نیروگاه-دیزل-تولید-برق-9-مگاواتی'>مزایده فروش مجموعه نیروگاه دیزل تولید برق 9 مگاواتی / آگهی مزایده ، مزایده فروش مجموعه نیروگاه دیزل تولید برق 9 مگاواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936477/تجدید-فراخوان-تامین-منابع-مالی-پروژه-احداث-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب'>تجدید فراخوان تامین منابع مالی پروژه احداث بخشی از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب / آگهی تجدید فراخوان، تجدید فراخوان تامین منابع مالی پروژه احداث بخشی از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936536/مزایده-واگذاری-بوفه-مواد-غذایی-و--'>مزایده واگذاری بوفه مواد غذایی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بوفه مواد غذایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936501/فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-ادارات-مرکزی-و-مرکز-آموزش-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری امور خدمات ادارات مرکزی و مرکز آموزش تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه , فراخوان واگذاری امور خدمات ادارات مرکزی و مرکز آموزش تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936474/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936472/مزایده-ششدانگ-یکباب-پلاک-ثبتی-بخش-نه-خرمشهر'>مزایده ششدانگ یکباب پلاک ثبتی بخش نه خرمشهر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک ثبتی بخش نه خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936658/فراخوان-خرید-دو-دستگاه-X-RAY'>فراخوان  خرید دو دستگاه X-RAY / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان  خرید دو دستگاه X-RAY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936475/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-سه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه سه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936497/مناقصه-خرید-روغن-ترانسفورماتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید روغن ترانسفورماتور نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید روغن ترانسفورماتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936514/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936524/فراخوان-تعداد-8-نقطه-جهت-احداث-مجتمع-های-خدماتی-رفاهی'>فراخوان تعداد 8 نقطه جهت احداث مجتمع های خدماتی رفاهی / آگهی فراخوان , فراخوان تعداد 8 نقطه جهت احداث مجتمع های خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936508/مزایده-فروش-اسکلت-ساختمان-نیمه-کاره'>مزایده فروش اسکلت ساختمان نیمه کاره  / آگهی مزایده اموال توقیفی , مزایده فروش اسکلت ساختمان نیمه کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936540/مزایده-فروش-55000-سنگ-آهن'>مزایده فروش 55000 سنگ آهن  / تجدید آگهی مزایده ,  55000 تن سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936547/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی-و-غیر-فلزی-واحد--'>مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی واحد... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی واحد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936705/مزایده-واگذاری-چهار-دهنه-دفاتر-تعاونی-ترمینال-جدید-الاحداث-و----مرحله-دوم--نوبت-اول'>مزایده  واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث و ... - مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث و ... - مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936694/آگهی-عمومی-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزاردقیق-و-حفاظت-از-زنگ--نوبت-دوم'>آگهی عمومی اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ - نوبت دوم  / آگهی عمومی ، آگهی عمومی اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936667/اگهی-مزایده-دو-دستگاه-چرخ-خیاطی'>اگهی مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی / اگهی مزایده , اگهی مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936745/مزایده-انواع-چوب-و-تخته-های-صندوقی-(درهم-)'>مزایده انواع چوب و تخته های صندوقی (درهم )  / مزایده انواع چوب و تخته های صندوقی (درهم ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936779/فراخوان-فروش-و-واگذاری-محدوده-معدنی'>فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی / فراخوان , فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936828/فراخوان-فروش-و-واگذاری-محدوده-معدنی'>فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی / فراخوان , فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936504/مناقصه-خرید-FLANGESBLIND-ASACLASS150'>مناقصه خرید FLANGESBLIND ASACLASS150  / مناقصه خرید FLANGESBLIND ASACLASS150 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936492/استعلام-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-توسعه-و-بهبود-شبکه-کامپیوتری--نوبت-دوم'>استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات توسعه و بهبود شبکه کامپیوتری - نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفیRFQ, استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات توسعه و بهبود شبکه کامپیوتری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936490/مناقصه-تاسیسات-انجام-امور-مربوط-به-تعمیرات--نگهداشت-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-و---نوبت-دوم'>مناقصه  تاسیسات انجام امور مربوط به تعمیرات ، نگهداشت و بهره برداری از تاسیسات و... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  تاسیسات انجام امور مربوط به تعمیرات ، نگهداشت و بهره برداری از تاسیسات و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936560/آگهی-فراخوان-نسبت-به-واگذاری-عملیات-احداث--راه-اندازی-و-بهره-برداری'>آگهی فراخوان نسبت به واگذاری عملیات احداث , راه اندازی و بهره برداری / آگهی فراخوان نسبت به واگذاری عملیات احداث , راه اندازی و بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936552/مناقصه-حمل-و-نقل-کالا-از-انبار-مرکزی'>مناقصه حمل و نقل کالا از انبار مرکزی  / مناقصه حمل و نقل کالا از انبار مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936488/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-و----نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو و ....- نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو و ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936506/مناقصه-تعداد-1000-تی-شرت-آستین-دار-و-تی-شرت-(پیراهن-)-کار'>مناقصه تعداد 1000 تی شرت آستین دار و تی شرت (پیراهن ) کار  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعداد 1000 تی شرت آستین دار و تی شرت (پیراهن ) کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936529/مناقصه-پروژه-ساختمان-شهرداری-(نواحی)'>مناقصه پروژه ساختمان شهرداری (نواحی)  / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه ساختمان شهرداری (نواحی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936484/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برق-رسانی-شبکه-های--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936891/مزایده-68-سهم-از-430-سهم-زمین-محل-خانه'>مزایده 68 سهم از 430 سهم زمین محل خانه  / مزایده,مزایده 68 سهم از 430 سهم زمین محل خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936909/مناقصه-احداث-پل-سه-دهانه-هشت-متر-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل سه دهانه هشت متر  نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث پل سه دهانه هشت متر  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936864/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-151-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 151.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 151.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936925/مزایده-جایگاه-سوخت-CNG'>مزایده جایگاه سوخت CNG / آگهی مزایده عمومی , مزایده جایگاه سوخت CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936854/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-154-12متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 154.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 154.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936990/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-107-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 107.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 107.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936993/مزایده-سند-مالکیت-به-پلاک-896-فرعی'>مزایده سند مالکیت به پلاک 896 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت به پلاک 896 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936479/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-یک-واحد-163-75متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت یک واحد 163.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت یک واحد 163.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937001/مزایده-املاک-مساحت-83-87-91-300متر'>مزایده املاک مساحت 83-87.91-300متر  / مزایده,مزایده املاک مساحت 83-87.91-300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936959/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-باداسکرو'>مزایده یک دستگاه کمپرسور باداسکرو / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کمپرسور باداسکرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936999/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937010/مزایده-پلاک-ثبتی-2306-فرعی-از204-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2306 فرعی از204 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2306 فرعی از204 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937014/مزایده-ملک-به-مساحت-351-89مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 351.89مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 351.89مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936953/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-5-دستگاه-کانکس-سرویس-بهداشتی'>تجدید مناقصه خرید و حمل 5 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید و حمل 5 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937029/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-مفید-هشتاد-متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه مفید هشتاد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه مفید هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937008/مزایده-آپارتمان-مساحت-120-80متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 120.80متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 120.80متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937003/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-45-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت 45 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت 45 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937006/مزایده-پلاک-ثبتی-با-عرصه-160متر'>مزایده پلاک ثبتی با عرصه 160متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936481/مزایده-ملک-دامداری-عرصه-450متر'>مزایده ملک دامداری عرصه 450متر  / مزایده,مزایده ملک دامداری عرصه 450متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937041/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-171-فرعی-عرصه-145متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 171 فرعی عرصه 145متر / مزایده,رمزایده ششدانگ پلاک ثبتی 171 فرعی عرصه 145متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937005/مزایده-فروش-سواری-پژو-پارس-مدل-94'>مزایده فروش سواری پژو پارس مدل 94 / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش سواری پژو پارس مدل 94</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936967/مزایده-خودروی-سواری-پراید-صبا-gtx'>مزایده خودروی سواری پراید صبا gtx  / مزایده , مزایده خودروی سواری پراید صبا gtx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936989/مزایده-اموال-اسقاطی'>مزایده اموال اسقاطی / مزایده ، مزایده اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936972/مزایده-یک-دستگاه-سواری-مزدا'>مزایده یک دستگاه سواری مزدا / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937009/فراخوان-تهیه-و-تامین-92-دستگاه-خودروی-کولردار--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و تامین 92 دستگاه خودروی کولردار - نوبت دوم  / فراخوان تهیه و تامین 92 دستگاه خودروی کولردار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936960/مناقصه-نصب-650-انشعاب-پلی-اتیلن-در-سطح-شهر-سالند'>مناقصه نصب 650 انشعاب پلی اتیلن در سطح شهر سالند  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نصب 650 انشعاب پلی اتیلن در سطح شهر سالند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936976/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-کولر-گازی-ایستاده--'>مزایده تعداد یک دستگاه کولر گازی ایستاده... / آگهی مزایده، مزایده تعداد یک دستگاه کولر گازی ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936952/شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-پیمانکار-تهیه-و-طبخ-غذا-و-اداره-رستوران'>شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران  / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار، شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936485/مزایده-ملک-به-مساحت-یکصدو-بیست-و-شش-متر'>مزایده ملک به مساحت یکصدو بیست و شش متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت یکصدو بیست و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936944/فراخوان-مناقصه-تخریب-و-اجراء-سیمان-کف-محوطه-و-تعویض-سایبان--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تخریب و اجراء سیمان کف محوطه و تعویض سایبان - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تخریب و اجراء سیمان کف محوطه و تعویض سایبان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936971/فراخوان-پروژه-خاکریزی-و-زیرسازی-پارک-آموزش'>فراخوان پروژه خاکریزی و زیرسازی پارک آموزش / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان پروژه خاکریزی و زیرسازی پارک آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936954/مناقصه-18-کیلومتر-خط-تغذیه-گازرسانی'>مناقصه  18 کیلومتر خط تغذیه گازرسانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  18 کیلومتر خط تغذیه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936906/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-۱۰۱-دستگاه-خودروی-کولردار-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین ۱۰۱ دستگاه خودروی کولردار نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه تهیه و تامین ۱۰۱ دستگاه خودروی کولردار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936912/مناقصه-انجام-خدمات-انبارداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات انبارداری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات انبارداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936857/مزایده-فروش-تعداد-15-باب-خانه-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 15 باب خانه سازمانی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 باب خانه سازمانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936859/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-245-18متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 245.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 245.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936550/مزایده-فروش-یکدستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936885/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-خرمشهر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 خرمشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936908/فراخوان-مناقصه-33-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاهای--'> فراخوان مناقصه 33 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای....  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه 33 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936881/مناقصه-انجام-خدمات-راهبردی--مراقبت-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-های-تهویه-ساختمان'>مناقصه انجام خدمات راهبردی ، مراقبت سرویس و نگهداری دستگاه های تهویه ساختمان  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات راهبردی ، مراقبت سرویس و نگهداری دستگاه های تهویه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936873/مزایده-دو-قطعه-زمین-کارگاهی-و-یکباب-خانه-ویلایی'>مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی   / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936904/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-خدمات-اجاره-پمپ-آب--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی تامین خدمات اجاره پمپ آب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی تامین خدمات اجاره پمپ آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936910/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-فروشگاه-ورودی-بخش-بیمارستان-نوبت-اول'>مزایده واگذاری محل غرفه فروشگاه ورودی بخش بیمارستان  نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل غرفه فروشگاه ورودی بخش بیمارستان  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936855/مزایده-دستگاه-تولید-بلوکه-اتومات'>مزایده دستگاه تولید بلوکه اتومات / مزایده اموال ,مزایده دستگاه تولید بلوکه اتومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936494/ارزیابی-کیفی-عملیات-اصلاح-فونداسیون-های-معیوب-و-نصب-برج-های-خط-400-کیلوولت'>ارزیابی کیفی عملیات اصلاح فونداسیون های معیوب و نصب برج های خط 400 کیلوولت / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی عملیات اصلاح فونداسیون های معیوب و نصب برج های خط 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936868/مزایده-پلاک-های-ثبتی-به-شماره-های-169-فرعی-از-1832-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک های ثبتی به شماره های 169 فرعی از 1832 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی به شماره های 169 فرعی از 1832 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936913/مزایده-پراید-جی-تی-ایکس-آی'>مزایده پراید جی تی ایکس آی / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده پراید جی تی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936884/مزایده-یک-دستگاه-دریل--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دریل... نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه دریل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936879/مزایده-پلاک-ثبتی-19-فرعی-از-27-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 19 فرعی از 27 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 19 فرعی از 27 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936882/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936861/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936905/مناقصه-عملیات-حمل-و-جابجایی-گندم'>مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936889/مزایده-یک-دستگاه-ملک-دو-طبقه'>مزایده یک دستگاه ملک دو طبقه / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936500/ارزیابی-کیفی-سیم-کشی-400-کیلوولت'>ارزیابی کیفی سیم کشی 400 کیلوولت / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی سیم کشی 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936880/مزایده-تعداد-1-دستگاه-خودروی-پژو-GLX-405'>مزایده  تعداد 1 دستگاه خودروی پژو GLX 405 / آگهی مزایده, مزایده  تعداد 1 دستگاه خودروی پژو GLX 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936801/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی-دارای-مغازه'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی دارای مغازه / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی دارای مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936853/مزایده-44-عدد-کارتن-کامل-جک-در-اتوماتیک'>مزایده 44 عدد کارتن کامل جک در اتوماتیک / آگهی مزایده, مزایده 44 عدد کارتن کامل جک در اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936841/مزایده-ششدانگ-زمین-فاقد-بنا-290متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین فاقد بنا 290متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین فاقد بنا 290متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936858/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع-آب-روستای-چقا-از-توابع-شهرستان-فریدونشهر--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب روستای چقا از توابع شهرستان فریدونشهر - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب روستای چقا از توابع شهرستان فریدونشهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936870/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-پذیرایی-ساختمان-های-اداری-و-فنی-مخابرات'>مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان های اداری و فنی مخابرات / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان های اداری و فنی مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936878/فراخوان-تامین-خدمات-مشاوره-جهت-مستندسازی-و-اخد-سند-مالکیت-تکبرگی-اموال-غیر-منقول'>فراخوان  تامین خدمات مشاوره جهت مستندسازی و اخد سند مالکیت تکبرگی اموال غیر منقول / فراخوان انتخاب مشاور, فراخوان  تامین خدمات مشاوره جهت مستندسازی و اخد سند مالکیت تکبرگی اموال غیر منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936863/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کمپرسور-3-موتوره-و--'>مزایده فروش  یک دستگاه کمپرسور 3 موتوره و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  یک دستگاه کمپرسور 3 موتوره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936836/مزایده-288-سهم-مانده-از-960-سهم-سرقفلی-مغازه'>مزایده 288 سهم مانده از 960 سهم سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده 288 سهم مانده از 960 سهم سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936489/مزایده-عرصه-اعیان-ساختمان-مسکونی-به-انضمام-دو-باب-مغازه'>مزایده عرصه اعیان ساختمان مسکونی به انضمام دو باب مغازه  / مزایده,مزایده عرصه اعیان ساختمان مسکونی به انضمام دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936849/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ال-90-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه خودرو ال 90 مدل 1387 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو ال 90 مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936804/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-123متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 123متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 123متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936802/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت148-96متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت148.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت148.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936832/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سمند'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری سمند  / آگهی مزایده, مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936845/مناقصه-احداث-فاز-3-پروژه-مسکونی-50-واحدی'>مناقصه  احداث فاز 3 پروژه مسکونی 50 واحدی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث فاز 3 پروژه مسکونی 50 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936887/مزایده-واگذاری-چندین-قطعه-زمین-با-کاربری-های-تجاری'>مزایده واگذاری چندین قطعه زمین با کاربری های تجاری  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری چندین قطعه زمین با کاربری های تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936806/مزایده-فروش-12-رقبه-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 12 رقبه تملیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 12 رقبه تملیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936957/مزایده-فروش-یک-تابلو-اصلی-سالن-cncو-کلیدهای-اصلی-و--'>مزایده فروش یک تابلو اصلی سالن cncو کلیدهای اصلی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک تابلو اصلی سالن cncو کلیدهای اصلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936825/مناقصه-تامین-فلاکسیبل-های-ریخته-گری-و-میز-انتقال-شمش-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936847/تجدید-مناقصه-نظارت-کارگاهی-قراردادهای-زیرسازی-و-آسفالت'>تجدید مناقصه نظارت کارگاهی قراردادهای زیرسازی و آسفالت  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نظارت کارگاهی قراردادهای زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936491/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مشجر-مساحت-1243متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مشجر مساحت 1243متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مشجر مساحت 1243متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936822/مزایده-فروش-اجناس-اداری-و-اسقاطی'>مزایده فروش اجناس اداری و اسقاطی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اجناس اداری و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936833/فراخوان-عمومی-دوم-مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز'>فراخوان عمومی دوم مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی دوم , فراخوان عمومی دوم مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936811/مزایده-ملک-مجتمع-تجاری-مسکونی-شش-طبقه'>مزایده ملک مجتمع تجاری مسکونی شش طبقه / مزایده,مزایده ملک مجتمع تجاری مسکونی شش طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936809/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-دو-طبقه-قدیمی-ساز'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه قدیمی ساز  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه قدیمی ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936850/مزایده-تعداد-۵-دستگاه-اجاق-گاز-و--'>مزایده تعداد ۵ دستگاه اجاق گاز و ... / مزایده ,مزایده تعداد ۵ دستگاه اجاق گاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936856/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936818/مناقصه-تجهیز-و-برچیدن-کارگاه--اسپیدگذاری-بخار-زنی--نوبت-دوم'>مناقصه تجهیز و برچیدن کارگاه ، اسپیدگذاری، بخار زنی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تجهیز و برچیدن کارگاه ، اسپیدگذاری ، بخار زنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936496/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-77-فرعی-از-19-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 77 فرعی از 19 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 77 فرعی از 19 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936848/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-نوارهای-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936840/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-اس-ایکس--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید اس ایکس - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو پراید اس ایکس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936515/مزایده-مانتو-شلوار-کرپ-مجلسی-اداری--'>مزایده مانتو شلوار کرپ مجلسی اداری ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مانتو شلوار کرپ مجلسی اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936478/مزایده-فروش-دو-فقره-ملک-مساحت-103-38-و-321-2متر'>مزایده فروش دو فقره ملک مساحت 103.38 و 321.2متر  / مزایده,مزایده فروش دو فقره ملک مساحت 103.38 و 321.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936817/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-416-فرعی'>مزایده منزل مسکونی پلاک 416 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک 416 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936831/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-مساحت47403متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت47403متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت47403متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936814/مزایده-4-قطعه-اراضی-آبی-موروثی-و-دو-قطعه-اراضی-دیم'>مزایده 4 قطعه اراضی آبی موروثی و دو قطعه اراضی دیم  / مزایده,مزایده 4 قطعه اراضی آبی موروثی و دو قطعه اراضی دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936843/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-به-قطر-8-اینچ-جهت-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ جهت گازرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ جهت گازرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937015/مناقصه-خرید-دستگاه-پلاگراف-ولتامتری--'>مناقصه خرید دستگاه پلاگراف ولتامتری... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه پلاگراف ولتامتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936820/مزایده-چند-قطعه-زمین-واقع-در-پارک-کیو-جهت-نصب-شش-باب-دکه--نوبت-دوم'>مزایده چند قطعه زمین واقع در پارک کیو جهت نصب شش باب دکه  - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده چند قطعه زمین واقع در پارک کیو جهت نصب شش باب دکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936946/مناقصه-خرید-کاشی-و-سرامیک'>مناقصه خرید کاشی و سرامیک  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936487/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-معابر--جمع-آوری-زباله-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936964/مزایده-ملک-گاراژ-مساحت-عرصه-599متر-نوبت-اول'>مزایده ملک گاراژ مساحت عرصه 599متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک گاراژ مساحت عرصه 599متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936961/مزایده-آپارتمان-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936948/مناقصه-تخریب--جدول-گذاری--زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه تخریب ، جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تخریب ، جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936956/مناقصه-امورات-نگهداری-خدمات-فضای-سبز'>مناقصه امورات نگهداری خدمات فضای سبز  / آگهی مناقصه , مناقصه امورات نگهداری خدمات فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936966/مزایده-ملک-مزروعی-باغ-انگوری-پلاک-599-فرعی'>مزایده ملک مزروعی باغ انگوری پلاک 599 فرعی / مزایده,مزایده ملک مزروعی باغ انگوری پلاک 599 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936937/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-محور'>مزایده یک دستگاه سنگ محور  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سنگ محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936947/مناقصه-امورات-خدمات-شهری-سطح-شهر'>مناقصه امورات خدمات شهری سطح شهر  / آگهی مناقصه ,مناقصه امورات خدمات شهری سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936513/مزایده-واگذاری-جایگاه-های-CNG-شماره-یک-و-دو'>مزایده واگذاری جایگاه های CNG شماره یک و دو  / مزایده , مزایده واگذاری جایگاه های CNG شماره یک و دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936969/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-عرصه-157-18متر'>مزایده فروش املاک مسکونی عرصه 157.18متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی عرصه 157.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936949/تجدید-مزایده-امتیاز-بهره-برداری-از-شبکه-تاکسی-بیسیم'>تجدید مزایده امتیاز بهره برداری از شبکه تاکسی بیسیم / آگهی مزایده,تجدید مزایده امتیاز بهره برداری از شبکه تاکسی بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936935/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936951/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-117متر-هرکدام-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 117متر هرکدام نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 117متر هرکدام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936940/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-81-7مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 81.7مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 81.7مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936936/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-165متر'>مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 165متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 165متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936499/مزایده-قطعه-زمین-کشاورزی-دیمزار-9006-94متر'>مزایده قطعه زمین کشاورزی دیمزار 9006.94متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین کشاورزی دیمزار 9006.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936942/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-129-04متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 129.04متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 129.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936928/مزایده-فیوز-فشار-قوی--'>مزایده فیوز فشار قوی ... / آگهی مزایده، مزایده فیوز فشار قوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936945/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-70-26متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 70.26متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 70.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936939/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-ال-90'>مزایده یک دستگاه خودروی ال 90 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936934/مزایده-خط-موبایل'>مزایده خط موبایل  / آگهی مزایده، مزایده خط موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936823/مزایده-یکدستگاه-اجاق-گاز--یک-دستگاه-جارو-برقی'>مزایده یکدستگاه اجاق گاز ، یک دستگاه جارو برقی / آگهی مزایده ,مزایده یکدستگاه اجاق گاز ، یک دستگاه جارو برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936862/آگهی-مزایده-خودروی-وانت-پیکان'>آگهی مزایده خودروی وانت پیکان / اگهی مزایده , مزایده خودروی وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936545/مزایده-فروش-خودروی-سواری-لیفان'>مزایده فروش خودروی سواری لیفان  / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری لیفان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936844/مناقصه-احداث-دیوار-حائل'>مناقصه احداث دیوار حائل / اگهی فراخوان مناقصه , مناقصه احداث دیوار حائل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936799/مناقصه-پیمان-حراست-و-نگهبانی-ایستگاههای-مخابراتی-نوبت-دوم'>مناقصه پیمان حراست و نگهبانی ایستگاههای مخابراتی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان حراست و نگهبانی ایستگاههای مخابراتی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936808/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-قرنیز-و-ارتقاء-ایمنی-نرده-پلها---'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر قرنیز و ارتقاء ایمنی نرده پلها .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تعمیر قرنیز و ارتقاء ایمنی نرده پلها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936621/مناقصه-کتلت-گوشت--نوبت-دوم'>مناقصه کتلت گوشت   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کتلت گوشت   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936815/مناقصه-واگذاری-امور-رفت-و-روب-و-خدمات-شهری-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه واگذاری امور رفت و روب و خدمات شهری مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور رفت و روب و خدمات شهری مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936816/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-18000-تن'>مناقصه  عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 18000 تن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 18000 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936797/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-180متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936810/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-امداد--نگهداری-و-تعمیرات-انجام-خدمات-پیشگیرانه-شبکه-های-توزیع-آب--'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های توزیع آب.... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه ارائه خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های توزیع آب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937002/اولین-جشنواره-شهرستانی-انگور'>اولین جشنواره شهرستانی انگور  / اولین جشنواره شهرستانی انگور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936943/فراخوان-واگذاری-فضاهای-فرهنگی-و-هنری'> فراخوان واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936950/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-دو-فرعی-از-26-اصلی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک دو فرعی از 26 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک دو فرعی از 26 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936930/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-دفع-آب-های-سطحی-معابر-شهر-صدرا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری دفع آب های سطحی معابر شهر صدرا نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری دفع آب های سطحی معابر شهر صدرا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936871/مناقصه-واگذاری-قسمتی-از-خدمات-پرستاری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات پرستاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات پرستاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936851/مزایده-ساختمان-مسکونی-تحت-پلاک-ثبتی-10-5654-و-10-5655-دو-طبقه'>مزایده ساختمان مسکونی تحت پلاک ثبتی 10/5654 و 10/5655 دو طبقه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی تحت پلاک ثبتی 10/5654 و 10/5655 دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936830/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده  یک دستگاه سواری پراید / مزایده,مزایده  یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936837/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده  یک دستگاه خودروی پراید / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936842/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-یک-دهنه-غرفه-سوپرمارکت-به-شماره-1-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه سوپرمارکت به شماره 1  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه سوپرمارکت به شماره 1  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936827/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یازده-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یازده فارس / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یازده فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936824/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-و-اداری'>مزایده فروش قطعات مسکونی و اداری / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936632/مزایده-اجاره-قسمتی-از-مدرسه-ابوریحان'>مزایده اجاره قسمتی از مدرسه ابوریحان / آگهی مزایده, مزایده اجاره قسمتی از مدرسه ابوریحان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936929/مزایده-فروش-قطعات-تجاری-مسکونی-با-شرایط-نقدی'>مزایده فروش قطعات تجاری مسکونی با شرایط نقدی / مزایده,ممزایده فروش قطعات تجاری مسکونی با شرایط نقدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937053/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-114-66متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.66متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936774/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-130-44متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 130.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 130.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936771/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-399متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 399متر / مزایدهمزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 399متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936791/مزایده-تعداد-2-دستگاه-کامیون-کشنده-ولوو'>مزایده تعداد 2 دستگاه کامیون کشنده ولوو  / آگهی مزایده، مزایده تعداد 2 دستگاه کامیون کشنده ولوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936794/اگهی-مزایده-خودروی-سواری-پژو-پارس'>اگهی مزایده خودروی سواری پژو پارس  / اگهی مزایده , اگهی مزایده خودروی سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936787/مناقصه-اجرای-10-کیلومتر-شبکه-فاضلاب-پراکنده-منطقه'>مناقصه اجرای 10 کیلومتر شبکه فاضلاب پراکنده منطقه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 10 کیلومتر شبکه فاضلاب پراکنده منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936781/فراخوان-واگذاری-بوفه-خوابگاه-حضرت-زینت'>فراخوان واگذاری بوفه خوابگاه حضرت زینت  / اگهی فراخوان , فراخوان واگذاری بوفه خوابگاه حضرت زینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936800/مزایده-اجاره-ماهیانه-واحد-تجاری-تجدید'>مزایده اجاره ماهیانه واحد تجاری تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره ماهیانه واحد تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936520/مناقصه-طراحی-ساخت--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-نمونه-گیر-نیشکر-خرد-شده'>مناقصه طراحی ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم نمونه گیر نیشکر خرد شده / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم نمونه گیر نیشکر خرد شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936788/مزایده-موازی-52-19-سهم-مشاع-از-100-سهم-سهام-پلاک-4039-و-1652-2314-بخش-چهار'>مزایده موازی 52.19 سهم مشاع از 100 سهم سهام پلاک 4039 و 1652/2314 بخش چهار / مزایده,مزایده موازی 52.19 سهم مشاع از 100 سهم سهام پلاک 4039 و 1652/2314 بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936807/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-10-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره تعداد 10 واحد تجاری / خلاصه آگهی مزایده، مزایده واگذاری به اجاره تعداد 10 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936838/مناقصه-خدمات-عمومی-اداری-جهت-واحدهای-مختلف--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی اداری جهت واحدهای مختلف... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات عمومی اداری جهت واحدهای مختلف... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936846/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936829/اگهی-مزایده-تعداد-13-دستگاه-تراکتور-جاندیر-رومانی-فرگوسن-و-تعداد-ادوات-کشاورزی'>اگهی مزایده تعداد 13 دستگاه تراکتور جاندیر رومانی فرگوسن و تعداد ادوات کشاورزی / اگهی مزایده , مزایده تعداد 13 دستگاه تراکتور جاندیر رومانی فرگوسن و تعداد ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936834/فراخوان-مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبض-آب-بها-و-امور-مشترکین-آبفا-تجدید'>فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936537/مناقصه-تهیه-مواد--پخت-و-توزیع-غذا-جهت-پرسنل-شرکت-در-نیروگاه-گازی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد ، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه مواد ، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936839/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-پانزده-دهنه-غرفه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936777/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-712-40متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 712.40متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 712.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936826/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-حفاظتی-رویه-راه-های-حوزه-استحفاظی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی ...نوبت دوم  / آگهی تجدید  فراخوان مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936792/مزایده-ملک-آپارتمان-مساحت58-58متر'>مزایده ملک آپارتمان مساحت58.58متر  / مزایده,مزایده ملک آپارتمان مساحت58.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936869/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعداد-12-رقبه-اموال-تملیکی'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعداد 12 رقبه اموال تملیکی  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری تعداد 12 رقبه اموال تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936786/مزایده-فروش-ششدانگ-دو-قطعه-از-املاک-زراعی'>مزایده فروش ششدانگ دو قطعه از املاک زراعی / مزایده,مزایده فروش ششدانگ دو قطعه از املاک زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936812/فراخوان-تکمیل-مجتمع-آموزشی-سعدآباد'>فراخوان تکمیل مجتمع آموزشی سعدآباد / فراخوان ارزیابی ,فراخوان تکمیل مجتمع آموزشی سعدآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936510/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-ال-ای-دی--'>مزایده یک دستگاه تلویزیون ال ای دی... / آگهی مزایده اموال، مزایده یک دستگاه تلویزیون ال ای دی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936874/اصلاحیه-فراخوان-بکارگیری-خودروهای-استیجاری-با-راننده'>اصلاحیه فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده  / اصلاحیه مناقصه , فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936835/مناقصه-خرید-اجناس-و-اجرای-شبکه-داخلی-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اجناس و اجرای شبکه داخلی گاز...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید اجناس و اجرای شبکه داخلی گاز...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936795/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو - نوبت دوم  / مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936769/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-33-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 33 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 33 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936783/اگهی-مزایده-تی-شرت'>اگهی مزایده تی شرت  / اگهی مزایده , مزایده تی شرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936530/مناقصه-عملیات-اجرایی-تهیه-و-پخش-آسفالت-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش آسفالت در سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش آسفالت در سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936784/مناقصه-نصب-و-اجرای-مخزن-هوایی-فلزی-منطقه-ویژه-اقتصادی--نوبت-دوم'>مناقصه نصب و اجرای مخزن هوایی فلزی منطقه ویژه اقتصادی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب و اجرای مخزن هوایی فلزی منطقه ویژه اقتصادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936813/مزایده-اماکن-ورزشی'>مزایده اماکن ورزشی  / آگهی مزایدهف مزایده اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937063/مزایده-سه-دانگ-منزل-پلاک-ثبتی-568-42-بخش-شانزده'>مزایده سه دانگ منزل پلاک ثبتی 568/42 بخش شانزده / مزایده ,مزایده سه دانگ منزل پلاک ثبتی 568/42 بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936921/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-پرس-نوار-پی-وی-سی'>مزایده  یک دستگاه ماشین پرس نوار پی وی سی  / مزایده,مزایده  یک دستگاه ماشین پرس نوار پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936932/مزایده-زمینی-به-مساحت-7660متر'>مزایده زمینی به مساحت 7660متر / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 7660متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937066/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-179-20متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 179.20متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 179.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936926/مزایده-پراید-GLX-صندوق-دار'>مزایده  پراید GLX صندوق دار  / مزایده ,مزایده پراید GLX صندوق دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936924/مزایده-نهصد-و-سی-و-نه-صدم-از-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده نهصد و سی و نه صدم از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده نهصد و سی و نه صدم از ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936931/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-پذیرایی-ساختمان-های-اداری-و-فنی-مخابرات---گروه-2'>مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان های اداری و فنی مخابرات ... گروه 2 / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان های اداری و فنی مخابرات ... گروه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936503/مزایده-پلاک-4-1040-بخش-دو-رامهرمز'>مزایده پلاک 4/1040 بخش دو رامهرمز  / مزایده,مزایده پلاک 4/1040 بخش دو رامهرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937020/مزایده-یک-واحد-مسکونی-از-آپارتمانهای-مسکن-مهر-84-77متر'>مزایده یک واحد مسکونی از آپارتمانهای مسکن مهر 84.77متر  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی از آپارتمانهای مسکن مهر 84.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936922/مزایده-ساختمان-چند-منظوره-سرای-محله--نوبت-دوم'> مزایده ساختمان چند منظوره سرای محله - نوبت  دوم  / آگهی مزایده عمومی،  مزایده ساختمان چند منظوره سرای محله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936917/مناقصه-امور-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه امور خدمات نظافت و آبدارخانه و نگهداری فضای سبز  / مناقصه, مناقصه امور خدمات نظافت و آبدارخانه و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936933/مناقصه-خرید-۵۴-دستگاه-شارژر-مخابراتی'>مناقصه خرید ۵۴ دستگاه شارژر مخابراتی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید ۵۴ دستگاه شارژر مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937023/مزایده-فروش-سه-باب-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش سه باب واحدهای تجاری  / مزایده,مزایده فروش سه باب واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936902/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دکانتر-آبگیری-لجن-تصفیه-خانه-فاضلاب-شمال'>مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936975/مزایده-یک-قطعه-ملک-پلاک-ثبتی-401-فرعی'>مزایده یک قطعه ملک پلاک ثبتی 401 فرعی / مزایده,مزایده یک قطعه ملک پلاک ثبتی 401 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936915/مناقصه-اجرای-ساختمان-طبقه-اول'>مناقصه اجرای ساختمان طبقه اول  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای ساختمان طبقه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936907/مزایده-حلقه-لاستیک'>مزایده حلقه لاستیک / مزایده ,مزایده حلقه لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936533/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936979/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-198-80متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 198.80متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 198.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936920/مزایده-۴-دستگاه-بسته-بندی-و--'>مزایده ۴ دستگاه بسته بندی و ... / مزایده ,مزایده ۴ دستگاه بسته بندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937026/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936923/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937018/مزایده-یک-قطعه-ملک-بخش-شش-مشهد'>مزایده یک قطعه ملک بخش شش مشهد / مزایده,مزایده یک قطعه ملک بخش شش مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936507/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-240-20متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 240.20متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 240.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936896/مناقصه-انجام-کلیه-فعالیتهای-فروش-انشعاب-آب-و--تجدید'>مناقصه انجام کلیه فعالیتهای فروش انشعاب آب و ...تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه فعالیتهای فروش انشعاب آب و ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936918/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-294-50متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 294.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 294.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936900/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پیکان-وانت-تیپ-16000-سفید-روغنی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان وانت تیپ 16000 سفید روغنی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان وانت تیپ 16000 سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936890/مزایده-پراید-سواری-تیپ-جی-تی-الکس-صبا-مدل-1387'>مزایده پراید سواری تیپ جی تی الکس صبا مدل 1387 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده پراید سواری تیپ جی تی الکس صبا مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936894/مزایده-چهار-دستگاه-گاوآهن-سه-خیش'>مزایده چهار دستگاه گاوآهن سه خیش  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده چهار دستگاه گاوآهن سه خیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936898/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-1382-به-رنگ-سورمه-ای'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1382 به رنگ سورمه ای / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1382 به رنگ سورمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936669/مزایده-فروش-مواد-آلومینیومی-و-آهن-آلات-و-غیره'> مزایده فروش مواد آلومینیومی و آهن آلات و غیره  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ، مزایده فروش مواد آلومینیومی و آهن آلات و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936919/فراخوان-عمومی-دوم-مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی دوم مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز -نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی دوم , فراخوان عمومی دوم مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936911/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مزروعی-مشتمل-بر-حلقه-چاه'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی مشتمل بر حلقه چاه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی مشتمل بر حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936916/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-منطقه-سه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب منطقه سه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب منطقه سه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936941/مزایده-اجاره-جایگاه-سوخت-رسانی'>مزایده اجاره جایگاه سوخت رسانی  / مزایده , مزایده اجاره جایگاه سوخت رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936674/مناقصه-آسفالت-کوچه-های-شهر-مهردشت'>مناقصه  آسفالت کوچه های شهر مهردشت / مناقصه  آسفالت کوچه های شهر مهردشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936886/مناقصه-نصب-650-انشعاب-پلی-اتیلن-در-سطح-شهر-سالند-نوبت-دوم'>مناقصه نصب 650 انشعاب پلی اتیلن در سطح شهر سالند- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نصب 650 انشعاب پلی اتیلن در سطح شهر سالند- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936897/مناقصه-عمومی-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-مرکز-آموزش-درمانی'>مناقصه عمومی ایاب و ذهاب پرسنل مرکز آموزش درمانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی ایاب و ذهاب پرسنل مرکز آموزش درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936895/اگهی-مزایده-کولر-اسپیلت--نوبت-دوم'>اگهی مزایده کولر اسپیلت - نوبت دوم  / اگهی مزایده کولر اسپیلت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936998/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-منجیان-غریق-استخرهای-شنا'>فراخوان مناقصه انجام خدمات منجیان غریق استخرهای شنا / فراخوان مناقصه ,  فراخوان مناقصه انجام خدمات منجیان غریق استخرهای شنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936973/مناقصه-18-کیلومتر-خط-تغذیه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه  18 کیلومتر خط تغذیه گازرسانی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  18 کیلومتر خط تغذیه گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936987/مناقصه-درزگیری-محورهای-شمالی'>مناقصه درزگیری محورهای شمالی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه درزگیری محورهای شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936875/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-باربری-معتبر-و-دارای-توانایی-لازم-برای-حمل-و-بجابجایی-این-مواد-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار باربری معتبر و دارای توانایی لازم برای حمل و بجابجایی این مواد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار باربری معتبر و دارای توانایی لازم برای حمل و بجابجایی این مواد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936662/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تایپ-و-تکثیر-96-6-27'>مناقصه انتخاب پیمانکار تایپ و تکثیر  96.6.27 / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار تایپ و تکثیر  96.6.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936877/مناقصه-وصول-مطالبات-و-قرائت-و-توزیع-قبوض-نوبت-دوم'>مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936872/مناقصه-پروژه-رنگ-آمیزی-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز-200-کرنج-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز 200 کرنج نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز 200 کرنج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936888/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-ماشین-آلات-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده  فروش آهن آلات و ماشین آلات ضایعاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش آهن آلات و ماشین آلات ضایعاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936866/مزایده-احداث-و-بهره-برداری-از-دو-سازه-تبلیغاتی-بیلبورد-نوبت-دوم'>مزایده احداث و بهره برداری از دو سازه تبلیغاتی بیلبورد  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده احداث و بهره برداری از دو سازه تبلیغاتی بیلبورد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936938/مناقصه-راهبردی-تصفیه-خانه-فاضلاب-مجتمع'>مناقصه راهبردی تصفیه خانه فاضلاب مجتمع  / مناقصه , مناقصه راهبردی تصفیه خانه فاضلاب مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936892/فراخوان-مناقصه-33-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاهای---نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه 33 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای.... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه 33 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936876/مزایده-دو-قطعه-زمین-کارگاهی-و-یکباب-خانه-ویلایی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936883/مناقصه-پروژه-رنگ-آمیزی-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز-و-تزریق-گاز-500-300کرنج-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز و تزریق گاز 500/ 300کرنج نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز و تزریق گاز 500/ 300کرنج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936914/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-فروشگاه-ورودی-بخش-بیمارستان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل غرفه فروشگاه ورودی بخش بیمارستان  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل غرفه فروشگاه ورودی بخش بیمارستان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936860/مزایده-یک-دستگاه-ترانس-جوش-630a'>مزایده یک دستگاه ترانس جوش 630a / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه ترانس جوش 630a</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936901/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-مسکونی-و-یک-واحد-تجاری'>مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی و یک واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی و یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936867/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-تیپ-206-مدل-81'> مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو تیپ 206 مدل 81 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو تیپ 206 مدل 81</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936865/مزایده-یک-خط-سیم-کارت-تلفن-همراه--نوبت-دوم'>مزایده یک خط سیم کارت تلفن همراه - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک خط سیم کارت تلفن همراه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936480/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-سرویس-ایاب-و-ذهاب-96-6-27'>مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب 96.6.27 / مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب 96.6.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936927/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مشتمل-بر-تعدادی-نخیلات-مثمر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مشتمل بر تعدادی نخیلات مثمر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مشتمل بر تعدادی نخیلات مثمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936852/مزایده-فروش-سهم-شرکت--مرحله-دوم'>مزایده فروش سهم شرکت - مرحله  دوم  / آگهی مزایده ,مزایده فروش سهم شرکت - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936899/مزایده-۵-دستگاه-خودرو'>مزایده ۵ دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده ۵ دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936893/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-۸۰۰۰۰-تن--'>مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار ۸۰۰۰۰ تن ... / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار ۸۰۰۰۰ تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936505/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1389 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937004/مناقصه-خرید-و-حمل-۴۰۰۰-تن-نیتروژن-مایع'>مناقصه خرید و حمل ۴۰۰۰ تن نیتروژن مایع  / مناقصه ,مناقصه خرید و حمل ۴۰۰۰ تن نیتروژن مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936984/استعلام-تعمیر-میل-بادامک-موتور-لکوموتیو'>استعلام  تعمیر میل بادامک موتور لکوموتیو / استعلام, استعلام  تعمیر میل بادامک موتور لکوموتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936965/استعلام-هفت-ردیف-لوله'>استعلام هفت ردیف لوله  / استعلام,استعلام هفت ردیف لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936991/استعلام-تجهیزات-پی-ال-سی'>استعلام تجهیزات پی ال سی / استعلام, استعلام تجهیزات پی ال سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936968/استعلام-اتصالات-جوشی'>استعلام اتصالات جوشی / استعلام,استعلام اتصالات جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936970/استعلام-ریل-فولادی'>استعلام ریل فولادی / استعلام,استعلام ریل فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936980/استعلام-ورق-فولادی-96-06-27'>استعلام ورق فولادی-96.06.27 / استعلام ,استعلام ورق فولادی-96.06.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936962/استعلام-ورق-فولادی-استیل'>استعلام ورق فولادی استیل   / استعلام,استعلام ورق فولادی استیل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936958/استعلام-توری-استیل'>استعلام توری استیل  / استعلام,استعلام توری استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936977/استعلام-ابزارآلات-مدیریت-آبرسانی'>استعلام ابزارآلات مدیریت آبرسانی / استعلام ابزارآلات مدیریت آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936955/استعلام-سه-ردیف-فیلم-رادیوگرافی'>استعلام سه ردیف فیلم رادیوگرافی  / استعلام,استعلام سه ردیف فیلم رادیوگرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936992/استعلام-شیلنگ-و-کوپلینگ-پمپ'>استعلام شیلنگ و کوپلینگ پمپ / استعلام ,استعلام شیلنگ و کوپلینگ پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936486/فراخوان-مناقصه--انجام-امور-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بیمارستان'>فراخوان مناقصه   انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه   انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936483/مناقصه-امور-خدمات-عمومی-مجتمع-خدماتی-رفاهی-تجدید'>مناقصه امور خدمات عمومی مجتمع خدماتی رفاهی تجدید  / فراخوان مناقصه , مناقصه امور خدمات عمومی مجتمع خدماتی رفاهی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936985/فراخوان-خرید-لوله-بر-دستی'>فراخوان خرید لوله بر دستی  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان خرید لوله بر دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936983/فراخوان-دستگاه-فیلتر-پرس-روغن'>فراخوان دستگاه فیلتر پرس روغن  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان دستگاه فیلتر پرس روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937013/مناقصه-قطعات-کمپرسور-گاز-سانداین'>مناقصه قطعات کمپرسور گاز سانداین  / فراخوان ارزیابی ,فراخوان قطعات کمپرسور گاز سانداین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936982/مناقصه-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی'>مناقصه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی  / مناقصه ,مناقصه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937030/تجدید-مناقصه-دو-دستگاه-پمپ-سانتریفیوژ'>تجدید مناقصه دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ / تجدید آگهی فراخوان عمومی , تجدید مناقصه دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936512/مزایده-اموال-شامل-باغ-پسته-آب-زمین-و-منزل-مسکونی-باغ'>مزایده اموال شامل باغ پسته.آب.زمین و منزل مسکونی باغ / مزایده,مزایده اموال شامل باغ پسته.آب.زمین و منزل مسکونی باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936994/مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-مرحله-اول--دوم-و-مرحله-سوم-نظارت-عالیه'>مناقصه انجام خدمات مهندسی مرحله اول ، دوم و مرحله سوم نظارت عالیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مهندسی مرحله اول ، دوم و مرحله سوم نظارت عالیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936978/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی , مناقصه  برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936988/مناقصه-خرید-گوشت-قرمز'>مناقصه خرید گوشت قرمز / مناقصه ,مناقصه خرید گوشت قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936974/مناقصه-خرید-گوشت-سفید-مصرفی'>مناقصه خرید گوشت سفید مصرفی  / مناقصه ,مناقصه خرید گوشت سفید مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937000/مناقصه-واگذاری-تهیه-بخشی-از-مواد-غذایی-و-سرو-غذا-(ناهار-و-شام)-کارکنان'>مناقصه واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا (ناهار و شام) کارکنان / مناقصه  , مناقصه  واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا (ناهار و شام) کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936996/مناقصه-تجدید-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات'>مناقصه تجدید اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات  / مناقصه ,مناقصه تجدید اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937016/مناقصه-خرید-سود-سوزآور-تمدید'>مناقصه خرید سود سوزآور تمدید / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید سود سوزآور تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936502/مناقصه-خرید-P-F-MASONEILAN'>مناقصه خرید P/F MASONEILAN / مناقصه, مناقصه خرید P/F MASONEILAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937012/مناقصه-آبیاری-مکانیکی-و---'>مناقصه آبیاری مکانیکی و .... / مناقصه ,مناقصه آبیاری مکانیکی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936495/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-بزرگ-و-رستوران-خلیج-فارس'>مزایده بهره برداری از منافع رستوران بزرگ و رستوران خلیج فارس / مزایده,مزایده بهره برداری از منافع رستوران بزرگ و رستوران خلیج فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937044/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-نورپردازی-تقاطع-عدالت-و-رضوان'>استعلام  تعمیر و نگهداری تاسیسات نورپردازی تقاطع عدالت و رضوان / استعلام ، استعلام  تعمیر و نگهداری تاسیسات نورپردازی تقاطع عدالت و رضوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937028/مزایده-محل-استقرار-یک-دستگاه-کف-گرد-واقع-در-پارک-ملت--'>مزایده محل استقرار یک دستگاه کف گرد واقع در پارک ملت ... / آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج , مزایده محل استقرار یک دستگاه کف گرد واقع در پارک ملت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937019/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-اجرای-کانیوو'>آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، اجرای کانیوو  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، اجرای کانیوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937007/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-آبخور-درختان'>آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات آبخور درختان  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات آبخور درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937011/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-بهسازی-و-زیرسازی-فرعی-های-وزیرآباد'>آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی و زیرسازی فرعی های وزیرآباد / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی و زیرسازی فرعی های وزیرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937035/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-معابر-محروم'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر محروم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر محروم دستخضر و نصر آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937031/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-پیاده-روهای-بلوار-نصر-شرقی'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده روهای بلوار نصر شرقی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده روهای بلوار نصر شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/937024/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-دستی-آسفالت-در-محلات-محروم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت در محلات محروم / آگهی مناقصه عمومی، اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت در محلات محروم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/936511/ارزیابی-کیفی-مناقصه-طرح-بازسازی-خط-در-حال-بهره-برداری-1000-میلیمتر-فاضلاب'>ارزیابی کیفی مناقصه طرح بازسازی خط در حال بهره برداری 1000 میلیمتر فاضلاب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مناقصه طرح بازسازی خط در حال بهره برداری 1000 میلیمتر فاضلاب</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 44 تاريخ : شنبه 27 آبان 1396 ساعت: 11:12