اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.25 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934635/مزایده-ششدانگ-یکباب-خ... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.25 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934635/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-یکصد-و-دو-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت یکصد و دو متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت یکصد و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934680/مناقصه-تولید-و-مونتاژ-قطعات'>مناقصه تولید و مونتاژ قطعات / آگهی مناقصه, مناقصه تولید و مونتاژ قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934678/آگهی-تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-لوله-چدن-و-داکتیل-مقاوم'>آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید لوله چدن و داکتیل مقاوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی،آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید لوله چدن و داکتیل مقاوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934738/ارزیابی-کیفی-اجاره-ماشین-آلات-سنگین-مجتمع'>ارزیابی کیفی اجاره ماشین آلات سنگین مجتمع  / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی اجاره ماشین آلات سنگین مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934699/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-سیال-حفاری----نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خدمات سیال حفاری .... - نوبت دوم / مناقصه ,تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خدمات سیال حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934752/مناقصه-ارتقای-قطعه-ذخیره-ساز--'>مناقصه ارتقای قطعه ذخیره ساز ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارتقای قطعه ذخیره ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934667/مزایده-فروش-تعداد-4-باب-مغازه-و-دو-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش تعداد 4 باب مغازه و دو قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 باب مغازه و دو قطعه زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934771/مناقصه-تاسیسات-انجام-امور-مربوط-به-تعمیرات--نگهداشت-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-و--'>مناقصه  تاسیسات انجام امور مربوط به تعمیرات ، نگهداشت و بهره برداری از تاسیسات و...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  تاسیسات انجام امور مربوط به تعمیرات ، نگهداشت و بهره برداری از تاسیسات و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934769/مناقصه-STEEL-DRUM-CAPACITY-220LT-MAT-MILD-STEEL-TO-ASTM-A366-OR-EQUIVALENT---نوبت-دوم'>مناقصه STEEL DRUM CAPACITY 220LT MAT.MILD STEEL TO ASTM A366 OR EQUIVALENT.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه STEEL DRUM CAPACITY 220LT MAT.MILD STEEL TO ASTM A366 OR EQUIVALENT.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934661/مزایده-فروش-یکباب-خانه-باغ-مساحت-3150مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب خانه باغ مساحت 3150مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب خانه باغ مساحت 3150مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934812/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده فروش  یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده ، مزایده فروش  یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934822/مزایده-زیگمنت-و-امرشن-تیوپ-نسوز'>مزایده زیگمنت و امرشن تیوپ نسوز / آگهی مزایده عمومی , مزایده زیگمنت و امرشن تیوپ نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934838/مزایده-اجاره-دفتر-پست-برای-انجام-امور-پستی-دانشگاه'>مزایده اجاره دفتر پست برای انجام امور پستی دانشگاه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره دفتر پست برای انجام امور پستی دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934664/مزایده-فروش-املاک-مساحت-اعیان-302-و-126-23متر'>مزایده فروش املاک مساحت اعیان 302 و 126.23متر / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت اعیان 302 و 126.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934806/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-سخت-افزار'>مناقصه خدمات پشتیبانی سخت افزار  / مناقصه , مناقصه خدمات پشتیبانی سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935044/مناقصه-احداث-بخشی-از-شبکه-انتقال-و-توزیع-آب'>مناقصه  احداث بخشی از شبکه انتقال و توزیع آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث بخشی از شبکه انتقال و توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935032/مناقصه-انجام-بیمه-تکمیلی-پرسنل-آتش-سوزی--عمر-و-حوادث'>مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل، آتش سوزی ، عمر و حوادث / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل، آتش سوزی ، عمر و حوادث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935045/فراخوان-مناقصه-اصلاح-بخش-برق-و-ابزار-دقیق-کوره-HOT-OIL-واحد-PTA2'>فراخوان مناقصه اصلاح بخش برق و ابزار دقیق کوره HOT OIL واحد PTA2 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اصلاح بخش برق و ابزار دقیق کوره HOT OIL واحد PTA2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935051/فراخوان-مناقصه-Insulating-joint-gasket-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه Insulating joint gasket نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه Insulating joint gasket نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935286/مناقصه-PROCUREMENT--SHIPMENT-INSTALLATION-و--'>مناقصه PROCUREMENT , SHIPMENT, INSTALLATION و ... / مناقصه ,مناقصه PROCUREMENT , SHIPMENT, INSTALLATION و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934825/فراخوان-تامین-و-حمل-و-باراندازی-تجهیزات-آبیاری-بارانی-شبکه-فرعی-آبیاری-پایاب--نوبت-دوم'>فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری بارانی شبکه فرعی آبیاری پایاب...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری بارانی شبکه فرعی آبیاری پایاب...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935077/فراخوان-مناقصه-خرید-فیلم-استرچ-(سلفون-)-تجدید'>فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ (سلفون ) تجدید / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ (سلفون ) تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935292/مناقصه-PROCUREMENT--SHIPMENT-INSTALLATION-COMMISSIONING-TRAINING-AFTER-SALE-و--'>مناقصه PROCUREMENT , SHIPMENT, INSTALLATION, COMMISSIONING TRAINING &AFTER SALE و... / مناقصه ,مناقصه PROCUREMENT , SHIPMENT, INSTALLATION, COMMISSIONING TRAINING &AFTER SALE و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935015/مزایده-فروش-خودروهای-اسقاطی-(غیر-قابل-شماره-گذاری)'>مزایده فروش خودروهای اسقاطی (غیر قابل شماره گذاری) / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودروهای اسقاطی (غیر قابل شماره گذاری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935023/مزایده-فروش-خودروهای-قابل-شماره-گذاری-شامل-پیکان-سواری-پاژن-و--'>مزایده فروش خودروهای قابل شماره گذاری شامل پیکان سواری، پاژن و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودروهای قابل شماره گذاری شامل پیکان سواری، پاژن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935013/مناقصه-خرید-41-قلم-قطعات-یدکی-توربین-COPPUS'>مناقصه خرید 41 قلم قطعات یدکی توربین COPPUS / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 41 قلم قطعات یدکی توربین COPPUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935075/تجدید-مناقصه-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه'>تجدید مناقصه لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه  / مناقصه ،  تجدید مناقصه لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935055/مناقصه-خدمات-یکپارچه-ماهواره-ای-VSAT'>مناقصه خدمات یکپارچه ماهواره ای VSAT   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات یکپارچه ماهواره ای VSAT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935060/مزایده-فروش-ماشین-های-چاپ'>مزایده فروش ماشین های چاپ / مزایده فروش ماشین های چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935048/فراخوان-مناقصه-تهیه-تامین--طبخ-و-توزیع-غذا-و-اداره-رستوران'>فراخوان مناقصه تهیه تامین ، طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه تامین ، طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934641/فراخوان-مناقصه-الکتروپمپ-پلنجری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه الکتروپمپ پلنجری  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی الکتروپمپ پلنجری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935008/مناقصه-خرید-انواع-پایه-سیمانی-چهارگوش--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935413/مزایده-20-سهم-مشاع-از-182-سهم-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده 20 سهم مشاع از 182 سهم پلاک ثبتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 20 سهم مشاع از 182 سهم پلاک ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935194/مزایده-سه-و-نیم-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی'>مزایده سه و نیم دانگ از ششدانگ آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده سه و نیم دانگ از ششدانگ آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935154/مزایده-یک-دستگاه-موتور-برق-دیزل-ولوو-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه موتور برق دیزل ولوو نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه موتور برق دیزل ولوو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935211/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-448متر-و-15-دسی-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 448متر و 15 دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 448متر و 15 دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935217/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-2810متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 2810متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 2810متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935215/مزایده-ملک-شامل-خانه-سرا-و-مغازه-مرحله-اول'>مزایده ملک شامل خانه سرا و مغازه مرحله اول / مزایده,مزایده ملک شامل خانه سرا و مغازه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935129/مزایده-تیر-برق'>مزایده تیر برق  / مزایده ,مزایده تیر برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935303/مزایده-فروش-ماترک-قطعه-اول-شالیزاری'>مزایده فروش ماترک قطعه اول شالیزاری / مزایده,مزایده فروش ماترک قطعه اول شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935228/مزایده-ششدانگ-پلاک-1382-فرعی-بخش-5-رامسر'>مزایده ششدانگ پلاک 1382 فرعی بخش 5 رامسر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1382 فرعی بخش 5 رامسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935246/مزایده-اصل-و-مازاد-ششدانگ-آپارتمان-53متر'>مزایده اصل و مازاد ششدانگ آپارتمان 53متر / مزایده,مزایده اصل و مازاد ششدانگ آپارتمان 53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935248/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-مساحت-شصت-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت شصت متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935230/مزایده-یک-واحد-امتیاز-از-آپارتمان-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد امتیاز از آپارتمان مسکن مهر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز از آپارتمان مسکن مهر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935146/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه'>فراخوان پروژه  تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  پروژه  تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935121/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه تجاری  / مزایده کتبی, مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935107/مزایده-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده خودرو نوبت دوم  / آگهی مزایده ,اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935115/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935209/مزایده-عمومی-فروش-خودروهای-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد  - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935456/مزایده-سه-قطعه-ملک-سند-رهنی'>مزایده سه قطعه ملک سند رهنی / مزایده,مزایده سه قطعه ملک سند رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935123/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-MVMX33-رنگ-سفید'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو MVMX33 رنگ سفید  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو MVMX33 رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935420/مزایده-یک-باب-عمرات-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-شماره-12823'>مزایده یک باب عمرات مسکونی به پلاک ثبتی شماره 12823 / مزایده,مزایده یک باب عمرات مسکونی به پلاک ثبتی شماره 12823</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935003/مناقصه-خرید-انواع-پایه-سیمانی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع پایه سیمانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید انواع پایه سیمانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935427/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-930-140متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 930.140متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 930.140متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935127/مزایده-فروش-مقدار-762-41-گرم-طلای-18-عیار'>مزایده فروش مقدار 762.41 گرم طلای 18 عیار / مزایده , مزایده فروش مقدار 762.41 گرم طلای 18 عیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935207/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-زیربنای-75متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی زیربنای 75متر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی زیربنای 75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935339/فراخوان-تهیه-طرح-تفکیکی-اراضی-الحاقی-روستاها'>فراخوان تهیه طرح تفکیکی اراضی الحاقی روستاها / مناقصه,فراخوان تهیه طرح تفکیکی اراضی الحاقی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935200/فراخوان-استعلام-شیفت-عصر-واحد-دندانپزشکی-شامل-9-دستگاه-یونیت'>فراخوان استعلام شیفت عصر واحد دندانپزشکی شامل 9 دستگاه یونیت  / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام شیفت عصر واحد دندانپزشکی شامل 9 دستگاه یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935322/مزایده-ملک-مشاع-بخش-15-فارس-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع بخش 15 فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 15 فارس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935186/مزایده-فروشگاه-بزرگ-لباس-زنانه-عرصه-206-40متر'>مزایده فروشگاه بزرگ لباس زنانه عرصه 206.40متر / مزایده,مزایده فروشگاه بزرگ لباس زنانه عرصه 206.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935183/مزایده-یکدستگاه-آبسردکن-تستار'>مزایده یکدستگاه آبسردکن تستار / مزایده,مزایده یکدستگاه آبسردکن تستار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935184/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-1848-11-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره پلاک 1848/11 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 1848/11 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935180/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-آبهای-سطحی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات لوله گذاری آبهای سطحی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات لوله گذاری آبهای سطحی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935190/مناقصه-خرید-مصالح-شامل-ماسه-شسته-شن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مصالح شامل ماسه شسته، شن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مصالح شامل ماسه شسته، شن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935263/فراخوان-تامین-تجهیزات-فعال-و-غیر-فعال-سیستم-های-مخابراتی-96-6-25'>فراخوان  تامین تجهیزات فعال و غیر فعال سیستم های مخابراتی 96.6.25 / آگهی فراخوان, فراخوان  تامین تجهیزات فعال و غیر فعال سیستم های مخابراتی 96.6.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935265/مناقصه-اجرای-فاز-یک-عملیات-توسعه-شبکه-FTTH'>مناقصه  اجرای فاز یک عملیات توسعه شبکه FTTH / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  اجرای فاز یک عملیات توسعه شبکه FTTH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935274/مناقصه-اجرای-عملیات-طرح-توسعه-شبکه-کابل-مربوط-به-شهرک-صنعتی-دهک'>مناقصه اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل مربوط به شهرک صنعتی دهک  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل مربوط به شهرک صنعتی دهک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935325/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-ساختمان-ستادی-و-مراکز-تابعه'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمان ستادی و مراکز تابعه  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمان ستادی و مراکز تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935038/مزایده-سهم-محصول-پسته-تر-جمع-آوری-شده'>مزایده سهم محصول پسته تر جمع آوری شده / مزایده, مزایده سهم محصول پسته تر جمع آوری شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935285/استعلام-حفاری-و-کابلکشی-فیبرنوری-خاکی-و-ترمیم-مسیر-BTS'>استعلام حفاری و کابلکشی فیبرنوری خاکی و ترمیم مسیر BTS / استعلام حفاری و کابلکشی فیبرنوری خاکی و ترمیم مسیر BTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935001/مناقصه-احداث-مجموعه-فرهنگی-ورزشی-منطقه-یک-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی منطقه یک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی منطقه یک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935090/مناقصه-تامین-خدمات-و-تجهیزات-Whipstock-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات و تجهیزات Whipstock نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خدمات و تجهیزات Whipstock نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934839/مناقصه-عمومی-عملیات-تکمیلی-کارهای-باقیمانده-طرح-بهسازی-محل-دفن-پسماند'>مناقصه عمومی عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده طرح بهسازی محل دفن پسماند / آگهی مناقصه عمومی, عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده طرح بهسازی محل دفن پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934820/مناقصه-امور-مربوط-به-گلخانه--استخر-پرورش-ماهی--مرغداری--بخش-تاسیسات-و-نگهداری-آن--'>مناقصه امور مربوط به گلخانه ، استخر پرورش ماهی ، مرغداری ، بخش تاسیسات و نگهداری آن.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه امور مربوط به گلخانه ، استخر پرورش ماهی ، مرغداری ، بخش تاسیسات و نگهداری آن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934821/اصلاحیه-گهی-مزایده-واگذاری-مجموعه-ورزشی'>اصلاحیه گهی مزایده واگذاری مجموعه ورزشی / اصلاحیه مزایده، آگهی مزایده واگذاری مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934987/مزایده-فروش-املاک-مازاد-در-اختیار-خود-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد در اختیار خود نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد در اختیار خود نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934984/مزایده-املاک-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده املاک با شرایط ویژه و استثنایی  / مزایده,مزایده املاک با شرایط ویژه و استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934719/شناسایی-پیمانکاران-مجری-پیرایش-و-بهسازی-نما-و-منظرهای-شهری'>شناسایی پیمانکاران مجری پیرایش و بهسازی نما و منظرهای شهری / شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران مجری پیرایش و بهسازی نما و منظرهای شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934663/مناقصه-خدمات-نصب--راه-اندازی-و-پشتیبانی-پسیو-شبکه-های-محلی'>مناقصه خدمات نصب ، راه اندازی و پشتیبانی پسیو شبکه های محلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نصب ، راه اندازی و پشتیبانی پسیو شبکه های محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934692/مناقصه-خرید-و-تحویل-تجهیزات-CISCO'>مناقصه خرید و تحویل تجهیزات CISCO  / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و تحویل تجهیزات CISCO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934668/مناقصه-خرید-یکدستگاه-سرور-HP-DL-580-G9'>مناقصه خرید یکدستگاه سرور HP DL 580 G9  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه سرور HP DL 580 G9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934671/مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-دوربین-های-مداربسته'>مناقصه پشتیبانی و نگهداری دوربین های مداربسته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پشتیبانی و نگهداری دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934679/مزایده-فروش-ملک-مسکونی-عرصه-356متر'>مزایده فروش ملک مسکونی عرصه 356متر / مزایده,مزایده فروش ملک مسکونی عرصه 356متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934683/مناقصه-امور-مربوط-به-نظافت-و-نگهداری-آبدارخانه-تجدید'>مناقصه امور مربوط به نظافت و نگهداری آبدارخانه تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه امور مربوط به نظافت و نگهداری آبدارخانه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934697/مناقصه-مدیریت-و-کنترل-پروژه-های-مشارکتی-نوبت-سوم'>مناقصه مدیریت و کنترل پروژه های مشارکتی نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت و کنترل پروژه های مشارکتی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934704/مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-سطح-منطقه--'>مناقصه تراش و روکش مکانیزه سطح منطقه.... / آگهی مناقصه , مناقصه تراش و روکش مکانیزه سطح منطقه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934736/مناقصه-خرید-انواع-بیسیم-(بیسیم-های-دستی-ضد-انفجار-و-معمولی--خودرویی-و-ثابت)'>مناقصه خرید انواع بیسیم (بیسیم های دستی ضد انفجار و معمولی ، خودرویی و ثابت) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع بیسیم (بیسیم های دستی ضد انفجار و معمولی ، خودرویی و ثابت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934745/مناقصه-کاپشن-و-شلوار-30000-دست--'>مناقصه کاپشن و شلوار 30000 دست... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کاپشن و شلوار 30000 دست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934682/مناقصه-بازسازی-ساختمان-های-اداری--'>مناقصه بازسازی ساختمان های اداری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی ساختمان های اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934788/دومین-همایش-ترجمه-ی-ماندگار'>دومین همایش ترجمه ی ماندگار  / دومین همایش ترجمه ی ماندگار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934690/فراخوان-ارزیابی-کیفی-سرویس-ارتباط-ماهواره-ای-HUB'>فراخوان ارزیابی کیفی سرویس ارتباط ماهواره ای HUB  / فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی سرویس ارتباط ماهواره ای HUB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934696/فراخوان-تامین-کنندگان-بانک-اطلاعاتی'>فراخوان تامین کنندگان بانک اطلاعاتی / آگهی فراخوان, فراخوان تامین کنندگان بانک اطلاعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934677/مزایده-فروش-ملک-کاربری-آموزشی-عرصه-4205متر'>مزایده فروش ملک کاربری آموزشی عرصه 4205متر  / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری آموزشی عرصه 4205متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934674/مناقصه-ساخت-پالت-های-چوبی'>مناقصه ساخت پالت های چوبی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت پالت های چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934659/مزایده-فروش-املاک-در-تهران-و-مشهد'>مزایده فروش املاک در تهران و مشهد  / مزایده,مزایده فروش املاک در تهران و مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934891/اگهی-مزایده-اقلام-مازاد-بر-مصرف-خود-که-شامل-ضایعات-آهن--ضایعات-ورق-هسته'>اگهی مزایده اقلام مازاد بر مصرف خود که شامل ضایعات آهن ، ضایعات ورق هسته / اگهی مزایده , اقلام مازاد بر مصرف خود که شامل ضایعات آهن ، ضایعات ورق هسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934916/فراخوان-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-انواع-ترانسفورماتور-توزیع'>فراخوان خرید و نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید و نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934819/مناقصه-خریداری-به-متراژ-2800-سقف-کاذب-درجه-ممتاز'>مناقصه خریداری به متراژ 2800 سقف کاذب درجه ممتاز  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید به متراژ 2800 سقف کاذب درجه ممتاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934944/اگهی-مناقصه-خرید-23806-متر-انواع-کابل-پروتودور'>اگهی مناقصه خرید 23806 متر انواع کابل پروتودور  / اگهی مناقصه ,اگهی مناقصه خرید 23806 متر انواع کابل پروتودور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934746/مزایده-فروش-کاغذ-کرافت-قهوه-ای'>مزایده فروش کاغذ کرافت قهوه ای / آگهی مزایده , مزایده فروش کاغذ کرافت قهوه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934730/مناقصه-خرید-345000-هزار-لیوان-IML-1500-کیلوگرمی'>مناقصه خرید 345000 هزار لیوان IML 1500 کیلوگرمی / مناقصه خرید 345000 هزار لیوان IML 1500 کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934725/مناقصه-ساخت-سیصد-300-عدد-پالت-فلزی'>مناقصه ساخت سیصد 300 عدد پالت فلزی / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت سیصد 300 عدد پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934714/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری--لایروبی-و-پاکسازی-کانال-ها'>مناقصه اجرای عملیات حفاری ، لایروبی و پاکسازی کانال ها / مناقصه ، مناقصه  اجرای عملیات حفاری ، لایروبی و پاکسازی کانال ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934706/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی-و-اثاثه-اداری-غیر-قابل-استفاده'>مزایده فروش ضایعات فلزی و اثاثه اداری غیر قابل استفاده  / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات فلزی و اثاثه اداری غیر قابل استفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934708/مناقصه-حمل-لوبکات-از-پالایشگاه'>مناقصه حمل لوبکات از پالایشگاه / مناقصه , مناقصه حمل لوبکات از پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934657/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934750/مناقصه-تهیه-و-پخش-لکه-گیری-و-پخش-آسفالت'>مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935010/مزایده-فروش-اسکریپر-فیات-آلیس--غلتک-CA25--'>مزایده فروش  اسکریپر فیات آلیس ،  غلتک CA25.... / آگهی مناقصه عمومی , مزایده فروش  اسکریپر فیات آلیس ،  غلتک CA25....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935012/مناقصه-انجام-عملیات-پوشش-ضد-حریق-سازه-فلزی-پارکینگ-طبقاتی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پوشش ضد حریق سازه فلزی پارکینگ طبقاتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات پوشش ضد حریق سازه فلزی پارکینگ طبقاتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934762/آگهی-شناسایی-پیمانکار-آهنگری-و-اسکلت-کاری---'>آگهی شناسایی پیمانکار آهنگری و اسکلت کاری .... / آگهی شناسایی پیمانکار , مناقصه آهنگری و اسکلت کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934733/اگهی-مزایده-تعدادی-از-کلاس-های-مازاد-بر-نیاز'>اگهی مزایده تعدادی از کلاس های مازاد بر نیاز / اگهی مزایده , مزایده تعدادی از کلاس های مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934707/مناقصه-واگذاری-مدیریت-واحد-تصویربرداری-مرکز'>مناقصه واگذاری مدیریت واحد تصویربرداری مرکز / مناقصه واگذاری مدیریت واحد تصویربرداری مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934713/اگهی-مزایده-مقداری-از-کناره-ورق-های-صنعتی-مازاد-و-ضایعاتی-ذوبی-پوششی'>اگهی مزایده مقداری از کناره ورق های صنعتی مازاد و ضایعاتی ذوبی پوششی / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه مقداری از کناره ورق های صنعتی مازاد و ضایعاتی ذوبی پوششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934723/اگهی-مزایده-اقلام-مستعمل--ضایعات-آهن-و-در-و-پنجره'>اگهی مزایده اقلام مستعمل ، ضایعات آهن و در و پنجره / اگهی مزایده ,  مزایده اقلام مستعمل ، ضایعات آهن و در و پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934773/اگهی-مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز-خود-را-از-قبیل-انواع-ضایعات-آلومینیوم'>اگهی مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود را از قبیل انواع ضایعات آلومینیوم / اگهی مزایده , اگهی مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود را از قبیل انواع ضایعات آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934785/مناقصه-شناسایی-و-انتخاب-پیمانکار-در-امور-حجمی-و-تامین-نیرو--نوبت-دوم'>مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار در امور حجمی و تامین نیرو - نوبت دوم  / مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار در امور حجمی و تامین نیرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934709/مزایده-انتشارات-دانشجویی'>مزایده انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده عمومی، مزایده انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934754/اگهی-مزایده-5-دستگاه-خودرو-سواری'>اگهی مزایده  5 دستگاه خودرو سواری / اگهی مزایده ,مزایده  5 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934741/اگهی-مزایده-ضایعات-مواد-پلی-پروپلین'>اگهی مزایده ضایعات مواد پلی پروپلین  / اگهی مزایده , اگهی مزایده ضایعات مواد پلی پروپلین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934870/مزایده-اجاره-کافی-شاپ'>مزایده اجاره کافی شاپ / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934902/مزایده-فروش-کارخانه-نوبت-دوم'>مزایده فروش کارخانه نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش کارخانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934877/مزایده-فروش-2-دستگاه-لیفتراک-7-تن-و-3-تن-کارکرده'> مزایده فروش 2 دستگاه لیفتراک 7 تن و 3 تن کارکرده / اگهی مزایده , مزایده فروش 2 دستگاه لیفتراک 7 تن و 3 تن کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934885/مناقصه-خرید-و-نصب-6-عدد-آسانسور--'>مناقصه خرید و نصب 6 عدد آسانسور... / مناقصه , مناقصه خرید و نصب 6 عدد آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934852/مزایده-فروش-دستگاه-جوش-تک-فاز-و-دو-فاز--یخچال-مستعمل--'>مزایده فروش دستگاه جوش تک فاز و دو فاز ، یخچال مستعمل.... / مزایده کتبی ، مزایده فروش دستگاه جوش تک فاز و دو فاز ، یخچال مستعمل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934845/مناقصه-خریداری-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خریداری یکدستگاه دیزل ژنراتور  / آگهی مناقصه ، مناقصه خریداری یکدستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934834/مناقصه-تهیه-و-نصب-تعداد-حدود-5000-لنگه-دربهای-داخلی-و-ضد-سرقت-و-ضد-حریق--'>مناقصه تهیه و نصب تعداد حدود 5000 لنگه دربهای داخلی و ضد سرقت و ضد حریق.... / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه و نصب تعداد حدود 5000 لنگه دربهای داخلی و ضد سرقت و ضد حریق....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934647/مناقصه-انجام-امور-خدمات-و-نظافت-و-نگهداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات و نظافت و نگهداری نوبت دوم  / مناقصه  , مناقصه انجام امور خدمات و نظافت و نگهداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934705/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-بوفه'>تجدید مزایده واگذاری اجاره بوفه  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری اجاره بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935110/مناقصه-توسعه-ناوگان-حمل-و-نقل-و-توزیع-کالا-در-سطح-تهران-بزرگ---'>مناقصه توسعه ناوگان حمل و نقل و توزیع کالا در سطح تهران بزرگ .... / آگهی مناقصه ، مناقصه توسعه ناوگان حمل و نقل و توزیع کالا در سطح تهران بزرگ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935214/مزایده-واگذاری-مقدار-150-هکتار-از-اراضی-زراعی-موسسه'>مزایده واگذاری مقدار 150 هکتار از اراضی زراعی موسسه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مقدار 150 هکتار از اراضی زراعی موسسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935351/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-با-زیربنای-مفید-94-60-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان با زیربنای مفید 94/60 مترمربع  / مزایده یک دستگاه آپارتمان با زیربنای مفید 94/60 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935324/مزایده-یک-مجتمع-مسکونی-4-طبقه'>مزایده یک مجتمع مسکونی 4 طبقه  / مزایده,مزایده یک مجتمع مسکونی 4 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935210/مناقصه-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-یک-قطعه-زمین-موقوفه-بازار-بصورت-تجاری'>مناقصه  مشارکت و سرمایه گذاری یک قطعه زمین موقوفه بازار بصورت تجاری / مناقصه, مناقصه  مشارکت و سرمایه گذاری یک قطعه زمین موقوفه بازار بصورت تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935247/مزایده-واگذاری-مقدار-8-شبانه-روز-از-مدار-12-شبانه-روز-چاه-کشاورزی-به-بخش-خصوصی'>مزایده واگذاری مقدار 8 شبانه روز از مدار 12 شبانه روز چاه کشاورزی به بخش خصوصی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مقدار 8 شبانه روز از مدار 12 شبانه روز چاه کشاورزی به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935237/مزایده-واگذاری-به-اجاره-اماکن'>مزایده واگذاری به اجاره  اماکن / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935334/مزایده-فروش-تعداد-21-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش تعداد 21 قطعه زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 21 قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934994/مزایده-فروش-تعدادی-از-تاورهای-فعال'>مزایده فروش تعدادی از تاورهای فعال / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از تاورهای فعال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935283/فراخوان-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-راه-روستایی-شیرین-کند-شهرستان-ملکان'>فراخوان لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی شیرین کند شهرستان ملکان  / آگهی فراخوان,فراخوان لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی شیرین کند شهرستان ملکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935277/فراخوان-بهسازی-و-شن-ریزی-راه-روستایی-ویران-قیه--'>فراخوان بهسازی و شن ریزی راه روستایی ویران قیه... / آگهی فراخوان,فراخوان بهسازی و شن ریزی راه روستایی ویران قیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935328/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه آسفالت راه روستایی  / مناقصه ,مناقصه آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935278/مناقصه-تکمیل-شبکه-و-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر'>مناقصه تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935064/ارزیابی-کیفی-مناقصه-احداث-شبکه-فاضلاب'>ارزیابی کیفی مناقصه احداث شبکه فاضلاب  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مناقصه احداث شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935290/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-ساختمانی-احداث-دیوار-حصار-پست-132-کیلوولت-هفتکل-2'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ساختمانی احداث دیوار حصار پست 132 کیلوولت هفتکل 2  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ساختمانی احداث دیوار حصار پست 132 کیلوولت هفتکل 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935365/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-اساس-و-آسفالت-راه-روستایی-نورآباد--وراوی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اساس و آسفالت راه روستایی نورآباد - وراوی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اساس و آسفالت راه روستایی نورآباد - وراوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935070/ارزیابی-کیفی-مناقصه-عملیات-لوله-رانی-(میکروتونلینگ)-و-احداث-شفت-های-اجرای-خط-انتقال--'>ارزیابی کیفی مناقصه عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ) و احداث شفت های اجرای خط انتقال... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مناقصه عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ) و احداث شفت های اجرای خط انتقال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935279/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-مصالح-و---'>فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و .... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب روستای چقا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935513/استعلام-خرید-بیست-و-پئج-عدد-ماژول-سیسکو-vic'>استعلام خرید بیست و پئج عدد ماژول سیسکو vic / استعلام خرید بیست و پئج عدد ماژول سیسکو vic</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935020/مزایده-فروش-تعداد-98-دستگاه-خودرو-سبک-سنگین-و-موتور-سیکلت'>مزایده فروش تعداد 98 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتور سیکلت  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 98 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935272/استعلام-دستگاه-تنفسی-آتش-نشانی'>استعلام دستگاه تنفسی آتش نشانی / استعلام, استعلام دستگاه تنفسی آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935268/استعلام-لوله-برق-پی-وی-سی-سخت'>استعلام  لوله برق پی وی سی سخت / استعلام, استعلام  لوله برق پی وی سی سخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935264/استعلام-تهیه-چوب-و-ساخت-درب'>استعلام  تهیه چوب و ساخت درب / استعلام, استعلام  تهیه چوب و ساخت درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935267/استعلام-آسفالت-سطحی'>استعلام آسفالت سطحی  / استعلام ,استعلام آسفالت سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935484/استعلام-پالت-باکس-فلزی'>استعلام پالت باکس فلزی  / استعلام, استعلام پالت باکس فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935331/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-روستای-بانی-هوان-سرپلذهاب'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روستای بانی هوان سرپلذهاب / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روستای بانی هوان سرپلذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935243/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935035/فراخوان-تهیه--خرید--حمل-و-تحویل-مواد-مصرفی-پلی-الکترولیت-کاتیونی--'>فراخوان تهیه ، خرید ، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی.... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان تهیه ، خرید ، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935245/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935280/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935539/استعلام-تلویزیون-LED-سامسونگ'>استعلام تلویزیون LED سامسونگ / استعلام ،استعلام تلویزیون LED سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935516/استعلام-حوله-دستی-کوچک'>استعلام حوله دستی کوچک  / استعلام, استعلام حوله دستی کوچک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935541/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ  / استعلام باتری قابل شارژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935543/استعلام-واکر-فلزی--'>استعلام واکر فلزی ... / استعلام ,استعلام واکر فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935524/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه--بهره-برداری-و--'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و...  / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935100/مزایده-واگذاری-و-فروش-تمامی-اراضی-و-مستحدثات-و-تجهیزات-و-تاسیسات-کارخانجات-تجدید'>مزایده واگذاری و فروش تمامی اراضی و مستحدثات و تجهیزات و تاسیسات کارخانجات تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده واگذاری و فروش تمامی اراضی و مستحدثات و تجهیزات و تاسیسات کارخانجات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935522/استعلام-جمع-آوری--تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری , تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری , تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935521/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه--بهره-برداری-و--'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و...  / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935517/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه--بهره-برداری-و--'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و...  / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935531/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه--بهره-برداری--'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری.... / استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935535/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه--بهره-برداری-و-نگهداری--'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری.... / استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935532/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه--بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-کلرزنی'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری از تاسیسات کلرزنی / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری از تاسیسات کلرزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935523/استعلام-جمع-آوری--تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری , تصفیه و تامین آب  / استعلام,استعلام جمع آوری , تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935527/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه--بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-کلرزنی--'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری از تاسیسات کلرزنی ... / استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری از تاسیسات کلرزنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935533/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935530/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه--بهره-برداری-و-نگهداری'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934634/مناقصه-تعمیرات-پل-درکش-ورکش-2--نوبت-دوم'>مناقصه  تعمیرات پل درکش ورکش 2 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات پل درکش ورکش 2 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935526/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه  / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935529/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب  / استعلام عملیات کنترل کیفیت آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935341/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه--بهره-برداری-و--'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و...  / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935347/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه--بهره-برداری-و--'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و...  / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935349/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه--بهره-برداری-و--'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و...  / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935302/استعلام-برون-سپاری-کلیه-خدمات-شبکه-رایانه'>استعلام برون سپاری کلیه خدمات شبکه رایانه / استعلام,استعلام برون سپاری کلیه خدمات شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935479/استعلام-پروژه-خدمات-مشاوره--پشتیبانی--نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-سخت-افزاری--'>استعلام پروژه خدمات مشاوره ، پشتیبانی ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات سخت افزاری.... / استعلام پروژه خدمات مشاوره ، پشتیبانی ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات سخت افزاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935028/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-134مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 134مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 134مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935545/استعلام-چسب-24-قوطی'>استعلام چسب- 24 قوطی / آگهی استعلام , استعلام چسب- 24 قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935540/استعلام-پین-دانه-نوار-زنجیری-1'>استعلام پین دانه نوار زنجیری 1 / فرم استعلام بها , استعلام پین دانه نوار زنجیری 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935528/استعلام-لاینر-ترینیون-شوت-خروجی'>استعلام لاینر ترینیون شوت خروجی / استعلام , استعلام لاینر ترینیون شوت خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935507/فراخوان-خرید-ساندویچ-پنل-جهت-انبار-بحران'>فراخوان خرید ساندویچ پنل جهت انبار بحران / فراخوان خرید ساندویچ پنل جهت انبار بحران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935525/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشارگاز-طبیعی--'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی احداث ایستگاه تقلیل فشارگاز طبیعی ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی احداث ایستگاه تقلیل فشارگاز طبیعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935298/استعلام-Hot-dip-galvanised-steel-pipe-with-thread---'>استعلام Hot-dip galvanised steel pipe, with thread .... / استعلام Hot-dip galvanised steel pipe, with thread ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935504/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-3-دستگاه-آسانسور-و-دمونتاژ-یک-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور و دمونتاژ یک دستگاه آسانسور  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور و دمونتاژ یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935498/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-172-دستگاه-فن-کوئل'>مناقصه خرید و راه اندازی 172 دستگاه فن کوئل  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و راه اندازی 172 دستگاه فن کوئل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935536/استعلام-کندانسو-چیلر'>استعلام کندانسو چیلر  / استعلام,استعلام کندانسو چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935519/استعلام-پوزیشنر-هوا'>استعلام پوزیشنر هوا  / استعلام,استعلام پوزیشنر هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935486/استعلام-دستگاه-گازسنج--گازیاب'>استعلام دستگاه گازسنج - گازیاب / استعلام، استعلام دستگاه گازسنج - گازیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935493/استعلام-درخواست-یک-نفر-ناظر-بالارو-جهت-نظارت-بر-انجام-اورهال-دودکش'>استعلام درخواست یک نفر ناظر بالارو جهت نظارت بر انجام اورهال دودکش / استعلام, استعلام درخواست یک نفر ناظر بالارو جهت نظارت بر انجام اورهال دودکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934993/مناقصه-تکمیل-و-احداث-پروژه-های-انبوه-سازی-مسکونی-96-06-25'>مناقصه  تکمیل و احداث پروژه های انبوه سازی مسکونی- 96.06.25 / فراخوان عمومی, مناقصه  تکمیل و احداث پروژه های انبوه سازی مسکونی- 96.06.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935503/استعلام-گیج-فشار-گلیسیرین-دار'>استعلام گیج فشار گلیسیرین دار  / استعلام بهاء,  استعلام گیج فشار گلیسیرین دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935520/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-هدر-باکسهای-فاینال-ری-هیت'>استعلام تعمیر و بازسازی هدر باکسهای فاینال ری هیت / استعلام, استعلام استعلام تعمیر و بازسازی هدر باکسهای فاینال ری هیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935537/استعلام-بهای-INTERCONNECTING-CABLE-50FT--'>استعلام بهای INTERCONNECTING CABLE 50FT.... / فرم استعلام , استعلام بهای INTERCONNECTING CABLE 50FT....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935542/استعلام-level-switch'>استعلام level switch / استعلام , استعلام level switch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935480/استعلام-دستگاه-مانیتورینگ-گازهای-روغن-ترانسفورماتور'>استعلام دستگاه مانیتورینگ گازهای روغن ترانسفورماتور / استعلام,استعلام دستگاه مانیتورینگ گازهای روغن ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935509/مناقصه-طراحی-و-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار'>مناقصه طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار / مناقصه ,مناقصه طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935514/مناقصه-اجرای-فنس-کشی-دو-لایه-حفاظتی-اطراف-چاه'>مناقصه اجرای فنس کشی دو لایه حفاظتی اطراف چاه  / مناقصه ,مناقصه اجرای فنس کشی دو لایه حفاظتی اطراف چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935512/مناقصه-لایروبی-نوکنی-و-تعمیرات-قنوات'>مناقصه لایروبی، نوکنی و تعمیرات قنوات / مناقصه , مناقصه لایروبی، نوکنی و تعمیرات قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935501/تجدید-مناقصه-خدمات-سیال-حفاری'>تجدید مناقصه خدمات سیال حفاری / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خدمات سیال حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935534/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان--'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان... / استعلام, استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935482/تجدید-مزایده-مزایده-فروش-اقلام-تاسیساتی'>تجدید مزایده مزایده فروش اقلام تاسیساتی  / تجدید فراخوان مزایده, مزایده مزایده فروش اقلام تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935492/فراخوان-مناقصه-تکمیل-شبکه-و-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر--'> فراخوان مناقصه تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر ... / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935496/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-مناطق'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق  / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935491/مناقصه-تهیه-و-تامین-سرویس-لوازم-اندازه-گیری-آمپری'>مناقصه تهیه و تامین سرویس لوازم اندازه گیری آمپری  / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین سرویس لوازم اندازه گیری آمپری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935515/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-بخش-اورژانس--جنرال-داخلی'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات بخش اورژانس ، جنرال داخلی  / مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات بخش اورژانس ، جنرال داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935476/مناقصه-خرید-البسه--کفش-و-سایر-موارد'>مناقصه خرید البسه ، کفش و سایر موارد  / مناقصه خرید البسه ، کفش و سایر موارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935487/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-انواع-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور / مناقصه خرید و نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935489/مناقصه-انجام-خدمات-هدایت-و-نگهداری-خودروهای-سنگین-اداره-ترابری'>مناقصه انجام خدمات هدایت و نگهداری خودروهای سنگین اداره ترابری   / مناقصه , مناقصه انجام خدمات هدایت و نگهداری خودروهای سنگین اداره ترابری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934638/مناقصه-اجرای-خط-20-کیلو-ولت-سایت-انرژی-بر-پارسیان'>مناقصه اجرای خط 20 کیلو ولت سایت انرژی بر پارسیان / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه اجرای خط 20 کیلو ولت سایت انرژی بر پارسیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935312/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-پشتیبانی-و-نظافت--'>مناقصه واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و نظافت... / مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و نظافت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935321/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-10-دستگاه-موتور-چهار-چرخ-بنزینی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 10 دستگاه موتور چهار چرخ بنزینی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 10 دستگاه موتور چهار چرخ بنزینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935333/مناقصه-پروژه-گشت-و-مراقبت-(صیانت)-با-موضوعیت-حفاظت-از-عرصه-و-اعیان-اراضی-ملی-شده'>مناقصه  پروژه گشت و مراقبت (صیانت) با موضوعیت حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی شده / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه گشت و مراقبت (صیانت) با موضوعیت حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935025/مزایده-ملک-متراژ-955-90متر'>مزایده ملک متراژ 955.90متر / مزایده,مزایده ملک متراژ 955.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935326/فراخوان-پروژه-گشت-و-مراقبت-(-استانی-)'>فراخوان پروژه گشت و مراقبت ( استانی )  / اگهی فراخوان , فراخوان پروژه گشت و مراقبت ( استانی ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935310/فراخوان-احداث-مرکز-سلامت-شادپور'>فراخوان احداث مرکز سلامت شادپور  / اگهی فراخوان , فراخوان احداث مرکز سلامت شادپور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935039/اصلاحیه-مزایده-220-سهم-مشاع-از-پلاک-ثبتی-زمین'>اصلاحیه مزایده 220 سهم مشاع از پلاک ثبتی زمین  / اصلاحیه مزایده,مزایده 220 سهم مشاع از پلاک ثبتی زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935445/استعلام-بلیط-استخر-یکساله-جهت-کارکنان-وزارت-بهداشت'>استعلام بلیط استخر یکساله جهت کارکنان وزارت بهداشت / استعلام بلیط استخر یکساله جهت کارکنان وزارت بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935472/استعلام-دو-دستگاه-برج-خنک-کننده-700-تن-دو-قلو--'>استعلام دو دستگاه برج خنک کننده 700 تن دو قلو.... / استعلام دو دستگاه برج خنک کننده 700 تن دو قلو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935371/استعلام-موتور-سیکلت-انژکتوری-200cc-ns-مشکی'>استعلام موتور سیکلت انژکتوری 200cc ns مشکی / استعلام موتور سیکلت انژکتوری 200cc ns مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935353/استعلام-خرید-تجهیزات-پزشکی'>استعلام خرید تجهیزات پزشکی  / استعلام خرید تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935366/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935374/استعلام-کابل-مسی-و-مفتول-مسی'>استعلام کابل مسی و مفتول مسی  / استعلام ,استعلام کابل مسی و مفتول مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935382/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935389/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام,استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935397/استعلام-تابلو-سافت-استارت'>استعلام تابلو سافت استارت / استعلام,استعلام تابلو سافت استارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935337/استعلام-هیدروکلریناتور'>استعلام هیدروکلریناتور / استعلام هیدروکلریناتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935019/مزایده-سند-مالکیت-210-فرعی-از-49-اصلی'>مزایده سند مالکیت 210 فرعی از 49 اصلی / مزایده,مزایده سند مالکیت 210 فرعی از 49 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935343/استعلام-کابل-مسی'>استعلام کابل مسی / استعلام کابل مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935355/استعلام-کابل-تخت-لاستیکی-مسی-05-3-و-70-3-با-روکش-EPDM'>استعلام کابل تخت لاستیکی مسی 05*3 و 70*3 با روکش EPDM / استعلام کابل تخت لاستیکی مسی 05*3 و 70*3 با روکش EPDM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935368/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935381/استعلام-لوله-فولادی-مانیسمان'>استعلام لوله فولادی مانیسمان / استعلام لوله فولادی مانیسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935348/استعلام-کاغذ-double-A'>استعلام کاغذ double A  / آگهی استعلام , استعلام کاغذ double A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935399/استعلام-کارتریچ-اورجینال'>استعلام کارتریچ اورجینال  / استعلام کارتریچ اورجینال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935431/استعلام-کامپیوتر-سرور'>استعلام کامپیوتر سرور / استعلام کامپیوتر سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935454/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام, استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935475/استعلام-نصب-ترانس'>استعلام نصب ترانس  / استعلام, استعلام نصب ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935538/استعلام-تعداد-7-دستگاه-کنتور--'>استعلام تعداد 7 دستگاه کنتور ...  / استعلام , استعلام تعداد 7 دستگاه کنتور ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935022/مزایده-ملک-به-مساحت-238-52متر'>مزایده ملک به مساحت 238.52متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 238.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935511/استعلام-تعویض-ترانس-جریان-ایستگاه-برق'>استعلام تعویض ترانس جریان ایستگاه برق  / استعلام، استعلام تعویض ترانس جریان ایستگاه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935500/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات  / استعلام, استعلام تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935488/استعلام-رله-MICOM-P123'>استعلام رله MICOM P123 / استعلام, استعلام رله MICOM P123</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935459/استعلام-تامین-قطعات-یدکی'>استعلام تامین قطعات یدکی  / استعلام , استعلام تامین قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935458/استعلام-رنگ-آمیزی-استراکچرهای-فلزی'>استعلام رنگ آمیزی استراکچرهای فلزی / استعلام رنگ آمیزی استراکچرهای فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935446/استعلام-تیغه-سکسیونر'>استعلام تیغه سکسیونر / استعلام تیغه سکسیونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935452/استعلام-خرید-قفل-آویز'>استعلام خرید قفل آویز / استعلام خرید قفل آویز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935466/استعلام-تعمیر-و-رفع-اشکال-کلید-قدرت'>استعلام تعمیر و رفع اشکال کلید قدرت  / استعلام تعمیر و رفع اشکال کلید قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935470/استعلام-نصب-سقف-کاذب-در-پستهای-230'>استعلام نصب سقف کاذب در پستهای 230  / استعلام نصب سقف کاذب در پستهای 230 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935477/استعلام-ترانس-ولتاژ-خازنی-63-کیلوولت-CPA-72-طبق-نقشه-پیوست'>استعلام ترانس ولتاژ خازنی 63 کیلوولت CPA 72 طبق نقشه پیوست / استعلام,استعلام ترانس ولتاژ خازنی 63 کیلوولت CPA 72 طبق نقشه پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934995/مزایده-ششدانگ-پلاک-2140-فرعی-از-26-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 2140 فرعی از 26 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2140 فرعی از 26 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935471/استعلام-خرید-۲۴-شاخه-لوله-۳-اینچ-و--'>استعلام خرید ۲۴ شاخه لوله ۳ اینچ و ... / استعلام,استعلام خرید ۲۴ شاخه لوله ۳ اینچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935463/استعلام-خرید-مجموعه-لوازم-یدکی-تب-چنجر-ترانس'>استعلام خرید مجموعه لوازم یدکی تب چنجر ترانس / استعلام,استعلام خرید مجموعه لوازم یدکی تب چنجر ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935457/استعلام-سرویس-و-تعمیر-اساسی-تب-چنجر'>استعلام سرویس و تعمیر اساسی تب چنجر / استعلام,استعلام سرویس و تعمیر اساسی تب چنجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935450/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام,استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935441/استعلام-تامین-و-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ایونت-رکوردر'>استعلام تامین و نصب و تست و راه اندازی یک دستگاه ایونت رکوردر / استعلام,استعلام تامین و نصب و تست و راه اندازی یک دستگاه ایونت رکوردر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935390/استعلام-میز-ریاست-از-جنس-MDF'>استعلام میز ریاست از جنس MDF / استعلام, استعلام میز ریاست از جنس MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935411/استعلام-میز-مدیریت-از-جنس-MDF-با-میز-کنفرانس'>استعلام میز مدیریت از جنس MDF با میز کنفرانس / استعلام, استعلام میز مدیریت از جنس MDF با میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935438/استعلام-سیستم-نرم-افزاری-دفتر-پست-و-بیمه-96-06-25'>استعلام سیستم نرم افزاری دفتر پست و بیمه- 96.06.25 / استعلام سیستم نرم افزاری دفتر پست و بیمه- 96.06.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935449/استعلام-طراحی-محاسبات-تهیه-نقشه-های-اجرائی-و--'>استعلام طراحی محاسبات، تهیه نقشه های اجرائی و ... / استعلام طراحی محاسبات، تهیه نقشه های اجرائی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935464/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934992/مزایده-ششدانگ-پلاک-624-فرعی-از-48-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 624 فرعی از 48 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 624 فرعی از 48 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935392/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935435/استعلام-تعمیر-بالابر-آکاردئونی'>استعلام تعمیر بالابر آکاردئونی  / استعلام تعمیر بالابر آکاردئونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935481/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ساعت-زنی'>استعلام خرید یک دستگاه ساعت زنی  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه ساعت زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935442/استعلام-خرید-سیستم-اعلان-و-نمایش-شرایط-محیطی'>استعلام خرید سیستم اعلان  و نمایش شرایط محیطی / استعلام، استعلام خرید سیستم اعلان  و نمایش شرایط محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935455/استعلام-رفع-نشتی-اتصالات-سوخت-رسانی'>استعلام رفع نشتی اتصالات سوخت رسانی / استعلام، استعلام رفع نشتی اتصالات سوخت رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935461/استعلام-نصب-فلو-سوئیچ'>استعلام نصب فلو سوئیچ  / استعلام، استعلام نصب فلو سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935398/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935361/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-رنگ-آمیزی-و-زیرسازی'>استعلام اجرای زیرسازی و رنگ آمیزی و زیرسازی / استعلام, استعلام اجرای زیرسازی و رنگ آمیزی و زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935002/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-115-54متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی عرصه 115.54متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 115.54متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935352/استعلام-نگهداری-تعمیر-و-پشتیبانی-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام نگهداری، تعمیر و پشتیبانی دو دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام نگهداری، تعمیر و پشتیبانی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935373/استعلام-دستگاه-ترازوی-توزین'>استعلام دستگاه ترازوی توزین / استعلام, استعلام دستگاه ترازوی توزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935388/استعلام-4-عدد-نورد-مرکب-ماشین-چاپ'>استعلام 4 عدد نورد مرکب ماشین چاپ / استعلام, استعلام 4 عدد نورد مرکب ماشین چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935407/استعلام-بسته-آموزشی-حروف-الفبا-0-تا-5-سال'>استعلام بسته آموزشی حروف الفبا 0 تا 5 سال  / استعلام, استعلام بسته آموزشی حروف الفبا 0 تا 5 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935468/استعلام-پاور-سرور-460w-و-750W-مدل-HP'>استعلام پاور سرور 460w و 750W مدل HP / استعلام, استعلام پاور سرور 460w و 750W مدل HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935443/استعلام-تجهیز-چاه-شامل-تهیه-و-بارگیری-حمل-و-تخلیه--'>استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام، استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935418/استعلام-تجهیز-چاه-شامل-تهیه-و-بارگیری-حمل-و-تخلیه--'>استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935425/استعلام-تجهیز-چاه-شامل-تهیه-و-بارگیری-حمل-و-تخلیه--'>استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935432/استعلام-تجهیز-چاه-شامل-تهیه-و-بارگیری-حمل-و-تخلیه--'>استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935370/استعلام-دستگاه-کنترل-سطح-از-راه-دور-بی-سیم-مخزنی'>استعلام دستگاه کنترل سطح از راه دور بی سیم مخزنی / استعلام, استعلام دستگاه کنترل سطح از راه دور بی سیم مخزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934997/مزایده-ششدانگ-ساختمان-در-دو-طبقه-پلاک-56-فرعی'>مزایده ششدانگ ساختمان در دو طبقه پلاک 56 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان در دو طبقه پلاک 56 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935358/استعلام-چاپگر-حرارتی-رایانه'>استعلام چاپگر حرارتی رایانه  / استعلام, استعلام چاپگر حرارتی رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935377/استعلام-الواتور-فلزی-4-اینچ-فشار-قوی-لولایی-پی-وی-سی'>استعلام الواتور فلزی 4 اینچ فشار قوی لولایی پی وی سی  / استعلام, استعلام الواتور فلزی 4 اینچ فشار قوی لولایی پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935393/استعلام-دستگاه-کنترل-سطح-مخزن-بی-سیم-MP'>استعلام دستگاه کنترل سطح مخزن بی سیم MP  / استعلام, استعلام دستگاه کنترل سطح مخزن بی سیم MP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935415/استعلام-انجام-عملیات-کالیبراسیون-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام انجام عملیات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام انجام عملیات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935437/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام, استعلام لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935451/استعلام-کنتور-آب-توربینی'>استعلام کنتور آب توربینی / استعلام, استعلام کنتور آب توربینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935424/استعلام-الکتروپمپ-شناور-55-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ شناور 55 کیلووات / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور 55 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935400/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935379/استعلام-زانویی-45-درجه-upvc'>استعلام زانویی 45 درجه upvc / استعلام , استعلام زانویی 45 درجه upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935362/استعلام-کولر-آبی-سپهر-الکتریک'>استعلام کولر آبی سپهر الکتریک  / استعلام، استعلام کولر آبی سپهر الکتریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934981/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935354/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-آموزش-صنایع-دستی-12-ماهه'>استعلام انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی 12 ماهه / استعلام, استعلام  انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی 12 ماهه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935386/استعلام-سیم-برق-افشان'>استعلام سیم برق افشان / استعلام سیم برق افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935409/استعلام-کابل-شبکه-ارتباطی'>استعلام کابل شبکه ارتباطی / استعلام کابل شبکه ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935419/استعلام-دتکتور-آتش-نشانی'>استعلام دتکتور آتش نشانی  / استعلام دتکتور آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935429/استعلام-کلید-برق-2-پل'>استعلام کلید برق 2 پل  / استعلام کلید برق 2 پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935485/استعلام-مانیتور-ایکس-ویژن'>استعلام مانیتور ایکس ویژن  / استعلام مانیتور ایکس ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935460/استعلام-خرید-2-دستگاه-تلویزیون-صنعتی--'>استعلام خرید 2 دستگاه تلویزیون صنعتی ... / استعلام, استعلام خرید 2 دستگاه تلویزیون صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935426/استعلام-خرید-مبلمان-محیطی-با-مترال-ترمو-وود-آفریقایی-به-ضخامت-CM4'>استعلام خرید مبلمان محیطی با مترال ترمو وود آفریقایی به ضخامت CM4 / استعلام, استعلام خرید مبلمان محیطی با مترال ترمو وود آفریقایی به ضخامت CM4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935412/استعلام-لپ-تاپ-MSI'>استعلام لپ تاپ MSI  / استعلام لپ تاپ MSI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935384/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو  / استعلام سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934649/مناقصه-پروژه-بهسازی-عوامل-پروازی'>مناقصه پروژه بهسازی عوامل پروازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه بهسازی عوامل پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934928/مناقصه-اجرای-پیاده-روسازی-و-موزائیک-فرش-تجدید'>مناقصه اجرای پیاده روسازی و موزائیک فرش تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پیاده روسازی و موزائیک فرش تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935469/استعلام-ریبون-sp40'>استعلام ریبون sp40 / استعلام, استعلام ریبون sp40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935453/استعلام-تونر-فاکس-brother2840'>استعلام تونر فاکس brother2840  / استعلام, استعلام تونر فاکس brother2840 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935433/استعلام-یونیت-درام-فاکس'>استعلام یونیت درام فاکس / استعلام, استعلام یونیت درام فاکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935422/استعلام-خرید-لوله-آبده-فولادی-6-اینج-روزه-دار-مانیسمان'>استعلام  خرید لوله آبده فولادی 6 اینج روزه دار مانیسمان / استعلام, استعلام  خرید لوله آبده فولادی 6 اینج روزه دار مانیسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935406/استعلام-1000-عدد-خودکار-بیک-کریستال-آبی'>استعلام 1000 عدد خودکار بیک کریستال آبی / استعلام, استعلام 1000 عدد خودکار بیک کریستال آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935430/استعلام-پایه-بسکتبال-برقی-تاشو-با-جک-بغل-کنترل'>استعلام پایه بسکتبال برقی تاشو با جک بغل کنترل / استعلام,استعلام پایه بسکتبال برقی تاشو با جک بغل کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935421/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کراس-آور-و-فلای-DHZ'>استعلام خرید یک دستگاه کراس آور و فلای DHZ  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه کراس آور و فلای DHZ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935416/استعلام-خرید-ملزومات-و-مطبوعات'>استعلام خرید ملزومات و مطبوعات  / استعلام,استعلام خرید ملزومات و مطبوعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935408/استعلام-خرید-لوازم-ایمنی'>استعلام خرید لوازم ایمنی  / استعلام، استعلام خرید لوازم ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935404/استعلام-خرید-لوازم-گاردریل'>استعلام خرید لوازم گاردریل / استعلام، استعلام خرید لوازم گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935410/استعلام-پارچه-آستری-پرده-ساده'>استعلام پارچه آستری پرده ساده / استعلام ,استعلام پارچه آستری پرده ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935417/استعلام-فراخوان-اورژانس-اجتماعی'>استعلام فراخوان اورژانس اجتماعی / استعلام ,استعلام فراخوان اورژانس اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935423/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-غربالگری-اختلالات-ژنتیک'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری اختلالات ژنتیک / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری اختلالات ژنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935428/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-غربالگری'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری  / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935436/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-مشاوره-ژنتیک'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935440/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-مشاوره-ژنتیک'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935448/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-غربالگری'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری  / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935465/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-و-میز-و-صندلی'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان و میز و صندلی  / استعلام رنگ آمیزی ساختمان و میز و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935495/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935505/استعلام-خرید-دستگاه-صدور-آنی-کارت'>استعلام خرید دستگاه صدور آنی کارت  / استعلام , استعلام خرید دستگاه صدور آنی کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935005/مزایده-فروش-11-قطعه-از-آپارتمانهای-مسکونی-و-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش 11 قطعه از آپارتمانهای مسکونی و واحدهای تجاری  / مزایده,مزایده فروش 11 قطعه از آپارتمانهای مسکونی و واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935518/استعلام-انجام-عملیات-احیاء-چاه'>استعلام انجام عملیات احیاء چاه  / استعلام,استعلام انجام عملیات احیاء چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935467/استعلام-تهیه-و-اجرای-مخزن-200-متر-مکعبی'>استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 متر مکعبی / استعلام, استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935447/استعلام-خرید-البسه-و-تجهیزات-ورزشی'>استعلام خرید البسه و تجهیزات ورزشی / استعلام ,استعلام خرید البسه و تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935414/استعلام-کامپیوتر-جیبی'>استعلام کامپیوتر جیبی  / استعلام ,استعلام کامپیوتر جیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935367/استعلام-فن-کویل-زمینی'>استعلام فن کویل زمینی / استعلام  فن کویل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935336/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935387/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-بعثت--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس بعثت... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس بعثت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935375/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-مدنی---'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس مدنی- ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس مدنی- ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935396/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-توحید--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس توحید... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس توحید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935401/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سمیه--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سمیه ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس سمیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935391/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-امام-سجاد--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام سجاد... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام سجاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935345/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935350/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935356/استعلام-تعمیرات-اساسی-هنرستان'>استعلام تعمیرات اساسی هنرستان / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935357/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935360/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935344/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-امام-موسی-صدر--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام موسی صدر... / استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام موسی صدر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935363/استعلام-شیرهای-اطمینان-قطع-گاز'>استعلام شیرهای اطمینان قطع گاز  / استعلام شیرهای اطمینان قطع گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935383/استعلام-کانکس-به-متراژ-2-60-6'>استعلام کانکس به متراژ 2.60*6  / استعلام کانکس به متراژ 2.60*6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935402/استعلام-کفپوش-کرانولی-شانه-تخم-مرغی-دورنگ'>استعلام کفپوش کرانولی شانه تخم مرغی دورنگ / استعلام کفپوش کرانولی شانه تخم مرغی دورنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934952/مزایده-فروش-خودروهای-سواری-و-وانت'>مزایده فروش خودروهای سواری و وانت  / مزایده , مزایده فروش خودروهای سواری و وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935434/استعلام-کابل--فیوز--تابلو--کنتاکتور--میل-ارت-و-سیم-مسی'>استعلام کابل ، فیوز ، تابلو ، کنتاکتور ، میل ارت و سیم مسی / استعلام کابل ، فیوز ، تابلو ، کنتاکتور ، میل ارت و سیم مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935340/استعلام-تهیه-و-نصب-دو-باب-آسانسور-هیدرولیکی'>استعلام تهیه و نصب دو باب آسانسور هیدرولیکی / استعلام, استعلام تهیه و نصب دو باب آسانسور هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934900/حراج-اموال-اسقاطی'>حراج اموال اسقاطی  / آگهی حراج ، حراج اموال اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934986/مناقصه-ارایه-خدمات-تهیه-تامین-طبخ-غذا-و-سرو-سه-وعده-غذایی-96-06-25'>مناقصه ارایه خدمات تهیه، تامین، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی- 96.06.25 / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه ارایه خدمات تهیه، تامین، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی- 96.06.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934971/مناقصه-خرید-قطعات-یدک-10-ساله-مخابراتی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدک 10 ساله مخابراتی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید قطعات یدک 10 ساله مخابراتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934968/مناقصه-انجام-خدمات-چاه-پیمایی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات چاه پیمایی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام خدمات چاه پیمایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934687/مناقصه-اجرای-عملیات-مالچ-پاشی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934976/فراخوان-مناقصه-الکتروپمپ-فشار-ضعیف--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه الکتروپمپ فشار ضعیف - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه الکتروپمپ فشار ضعیف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934973/مناقصه-خرید-TUBE-BUNDLE-CULLER--نوبت-دوم'>مناقصه خرید TUBE BUNDLE CULLER  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید TUBE BUNDLE CULLER  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934998/مزایده-اجاره-یک-واحد-انبار-سوله-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک واحد انبار سوله- نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری, مزایده اجاره یک واحد انبار سوله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934996/تجدید-فراخوان-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تاسیسات-مراکز'>تجدید فراخوان خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز  / فراخوان ارزیابی کیفی ، تجدید فراخوان خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935016/مزایده-ششدانگ-اعیانی-به-انضمام-764-سهم-مشاع-از-864-سهم-زمین'>مزایده ششدانگ اعیانی به انضمام 764 سهم مشاع از 864 سهم زمین / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی به انضمام 764 سهم مشاع از 864 سهم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935017/فراخوان-مناقصه--تکمیل-و-تجهیز-کانون-فرهنگی-محرابی-پردیسان'>فراخوان مناقصه,  تکمیل و تجهیز کانون فرهنگی محرابی پردیسان / فراخوان مناقصه,  تکمیل و تجهیز کانون فرهنگی محرابی پردیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934974/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-کلانشهر'>تجدید فراخوان عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب کلانشهر / آگهی تجدید مناقصه، تجدید فراخوان عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب کلانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934656/مزایده-ماشین-آلات'>مزایده ماشین آلات / مزایده، مزایده ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935011/مزایده-پلاک-ثبتی-439-فرعی-از-2279-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 439 فرعی از 2279 اصلی / مزایده,مزمزایده پلاک ثبتی 439 فرعی از 2279 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934985/مزایده-دستگاه-شستشوی-شیشه'>مزایده دستگاه شستشوی شیشه / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه شستشوی شیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934982/تجدید-مناقصه-کابل-هوایی-بدون-مهار'>تجدید مناقصه کابل هوایی بدون مهار  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای, تجدید مناقصه کابل هوایی بدون مهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935009/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934999/فراخوان-راهبری-ویلاهای-شرکت--'>فراخوان راهبری ویلاهای شرکت... / آگهی فراخوان، فراخوان راهبری ویلاهای شرکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935004/فراخوان-محصولات-جانبی-و-اقلام-ضایعاتی'>فراخوان محصولات جانبی و اقلام ضایعاتی  / آگهی فراخوان، فراخوان محصولات جانبی و اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934966/مناقصه-اجرای-عملیات-طراحی-و-اجرای-محوطه-برج-های-سپهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات طراحی و اجرای محوطه برج های سپهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات طراحی و اجرای محوطه برج های سپهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934962/مناقصه-تامین-خدمات-و-تجهیزات-Whipstock--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات و تجهیزات Whipstock - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات و تجهیزات Whipstock - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934753/مزایده-ماشین-آلات-96-6-25'>مزایده ماشین آلات 96.6.25 / مزایده,مزایده ماشین آلات 96.6.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934959/مناقصه-عبارتست-از-اجرای-بدون-محدودیت-کلیه-عملیات-مربوط-به-نگهداری-و-تعمیرات-مدیریت----نوبت-دوم'>مناقصه عبارتست از اجرای بدون محدودیت کلیه عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات، مدیریت ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عبارتست از اجرای بدون محدودیت کلیه عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات، مدیریت ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935029/مناقصه-خرید-46-قلم-ابزار-اندازه-گیری'>مناقصه خرید 46 قلم ابزار اندازه گیری / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید 46 قلم ابزار اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934970/مناقصه-سوراخکاری-عمیق--برقو--ecm--تراشکاری-و--'>مناقصه سوراخکاری عمیق - برقو - ecm - تراشکاری و ...  / مناقصه ، مناقصه سوراخکاری عمیق - برقو - ecm - تراشکاری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934978/فراخوان-خرید-یک-پکیج-کامل-آبگیری-لجن-96-6-25'>فراخوان خرید یک پکیج کامل آبگیری لجن 96.6.25 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید یک پکیج کامل آبگیری لجن  96.6.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934988/اگهی-مزایده-اجاره-قسمتی-از-محوطه-پارک-معلم'>اگهی مزایده اجاره قسمتی از محوطه پارک معلم  / اگهی مزایده عمومی , مزایده  اجاره قسمتی از محوطه پارک معلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935007/فراخوان-مناقصه-احداث-شلتر-خودروهای-آتش-نشانی'>فراخوان مناقصه  احداث شلتر خودروهای آتش نشانی / فراخوان مناقصه ,  احداث شلتر خودروهای آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935021/اگهی-مناقصه-تامین-نصب-و-راه-اندازی-تابلوهای-راه-انداز-الکتروپمپ-های-ایستگاه-اصلی'>اگهی مناقصه تامین نصب و راه اندازی تابلوهای راه انداز الکتروپمپ های ایستگاه اصلی / اگهی مناقصه ,  مناقصه تامین نصب و راه اندازی تابلوهای راه انداز الکتروپمپ های ایستگاه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934977/فراخوان-مناقصه-نگهبانی-کارخانه-سیمان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  نگهبانی کارخانه سیمان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه  نگهبانی کارخانه سیمان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934953/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بندر-امام-ره-نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بندر امام ره نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بندر امام ره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934961/مزایده-پاره-ای-از-اقلام-(تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-)'>مزایده پاره ای از اقلام (تاسیسات مکانیکی و برقی )  / مزایده ،  پاره ای از اقلام (تاسیسات مکانیکی و برقی ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934958/آگهی-شناسایی-شرکت-های-طراح-کتاب-برند-Brand-book'>آگهی شناسایی شرکت های طراح کتاب برند Brand book  / آگهی ، آگهی شناسایی شرکت های طراح کتاب برند Brand book </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934653/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934965/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-بدون-کارمزد'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بدون کارمزد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بدون کارمزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935000/آگهی-مزایده-فروش-سهام'>آگهی مزایده فروش سهام / آگهی مزایده, آگهی مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934964/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-طرح-هادی-روستاها'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت طرح هادی روستاها / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات آسفالت طرح هادی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934957/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-حمل-و-نقلی'>مزایده واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934949/تجدید-فراخوان-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راه-های-روستایی-بوانات--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی بوانات  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی , تجدید فراخوان بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی بوانات  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934975/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-183-20متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 183.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 183.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934955/مناقصه-تامین-خدمات-h2s-در-مناطق-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات h2s در مناطق- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,مناقصه تامین خدمات h2s در مناطق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934939/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-دوربین-جهت-پوشش-تصویری-11-استان-مرزی-کشوری'>تجدید مناقصه خرید و نصب دوربین جهت پوشش تصویری 11 استان مرزی کشوری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه خرید و نصب دوربین جهت پوشش تصویری 11 استان مرزی کشوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934889/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-با-رنگ-سرد-در-سراسر-استان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط با رنگ سرد در سراسر استان نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط با رنگ سرد در سراسر استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934946/مزایده-واگذاری-بازارچه-های-هفتگی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بازارچه های هفتگی- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بازارچه های هفتگی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934969/مناقصه-خرید-کابل-هوایی-مهاردار-و-ژله-فیلد-خاکی-و-فیبر-نوری-تجدید'>مناقصه خرید کابل هوایی مهاردار و ژله فیلد خاکی و فیبر نوری- تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید کابل هوایی مهاردار و ژله فیلد خاکی و فیبر نوری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934948/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934951/مناقصه-مسیر-شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات--نوبت-دوم'>مناقصه مسیر شبکه توزیع و نصب انشعابات - نوبت دوم  / مناقصه مسیر شبکه توزیع و نصب انشعابات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934912/مزایده-کامیون-تانکر-آب'>مزایده کامیون تانکر آب  / مزایده,مزایده کامیون تانکر آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934914/مزایده-خودرو-سواری-سمند'>مزایده خودرو سواری سمند  / مزایده,مزایده خودرو سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934919/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-207'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 207  / مزایده,مزایده  یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 207 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934922/مزایده-خودرو-سواری-پژو'>مزایده خودرو سواری پژو  / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934938/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 75متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934956/فراخوان-واگذاری-زمین-بصورت-اجاره'>فراخوان واگذاری زمین بصورت اجاره / فراخوان ، فراخوان واگذاری زمین بصورت اجاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934950/تجدید-فراخوان-ساخت-57-واحد-ویلایی-در-شهرستان-بندرخمیر'>تجدید فراخوان ساخت 57 واحد ویلایی در شهرستان بندرخمیر  / فراخوان, تجدید فراخوان ساخت 57 واحد ویلایی در شهرستان بندرخمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934931/تجدید-مناقصه-احداث-مرکز-جامع-سلامت-دکتر-شادپور'>تجدید مناقصه احداث مرکز جامع سلامت دکتر شادپور  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث مرکز جامع سلامت دکتر شادپور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934935/تجدید-فراخوان-تکمیل-راه-روستایی-کلوچان'>تجدید فراخوان تکمیل راه روستایی کلوچان / فراخوان ، تجدید فراخوان تکمیل راه روستایی کلوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934924/تجدید-مناقصه-احداث-مرکز-جامع-سلامت'>تجدید مناقصه احداث مرکز جامع سلامت  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه احداث مرکز جامع سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934643/مناقصه-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-چیلر-تراکمی-با-کندانسور-هوایی'>مناقصه خرید و نصب دو دستگاه چیلر تراکمی با کندانسور هوایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب دو دستگاه چیلر تراکمی با کندانسور هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934925/مناقصه-واگذاری-عملیات-تامین-و-نصب-برج--کراس-آرم--اصلاح-سیستم-زمین-و-عملیات-ساختمانی--'>مناقصه واگذاری عملیات تامین و نصب برج ، کراس آرم ، اصلاح سیستم زمین و عملیات ساختمانی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات تامین و نصب برج ، کراس آرم ، اصلاح سیستم زمین و عملیات ساختمانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934980/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-148-22متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 148.22متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 148.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934967/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-46-48متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 46.48متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 46.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934940/مناقصه-اجرای-طرح-FTTH-سایت-صنعتی-خرمشهر-همراه-با-متریال'>مناقصه اجرای طرح FTTH سایت صنعتی خرمشهر همراه با متریال / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای طرح FTTH سایت صنعتی خرمشهر همراه با متریال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934907/فراخوان-تهیه-نقشه-وضع-موجود-ازبیلت'>فراخوان تهیه نقشه وضع موجود ازبیلت  / فراخوان عمومی، فراخوان تهیه نقشه وضع موجود ازبیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934896/فراخوان-فلنج--نوبت-دوم'>فراخوان فلنج-  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان فلنج - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934937/مزایده-واگذاری-زمین-جهت-استقرار-کانکس'>مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934989/مزایده-اجاره-ملک'>مزایده اجاره ملک / آگهی مزایده , مزایده اجاره ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934691/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-پروژه-های-تجاری--اداری-و-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت پروژه های تجاری ، اداری و ورزشی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مشارکت در ساخت پروژه های تجاری ، اداری و ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934898/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-آردی-یشمی-مدل-1385-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی آردی یشمی مدل 1385 مرحله دوم / مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی آردی یشمی مدل 1385 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934932/فراخوان-سرویس-فیدرهای-20-کیلوولت-هوایی-به-صورت-خط-گرم-نوبت-دوم'>فراخوان سرویس فیدرهای 20 کیلوولت هوایی به صورت خط گرم نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان سرویس فیدرهای 20 کیلوولت هوایی به صورت خط گرم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934934/مزایده-قطعه-شالیزاری-میزان-ده-سیر-قنات'>مزایده قطعه شالیزاری میزان ده سیر قنات / مزایده,مزایده قطعه شالیزاری میزان ده سیر قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934918/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-تجهیزات-و-لوازم-بازی'>مزایده نصب و بهره برداری تجهیزات و لوازم بازی  / آگهی مزایده , مزایده نصب و بهره برداری تجهیزات و لوازم بازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934903/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934936/مزایده-فروش-تعداد-11-دستگاه-خودرو-مازاد'>مزایده فروش تعداد 11 دستگاه خودرو مازاد  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 11 دستگاه خودرو مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934639/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-426-5متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 426.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 426.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934945/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-دولتی-تجدید'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو دولتی تجدید  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو دولتی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934972/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-بروجن-شامل-خانه-مسکونی'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده بروجن شامل خانه مسکونی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده بروجن شامل خانه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934901/تجدید-مزایده-فروش-حدود-200-تن-گرانول-و-پودر-کاتالیست-مستعمل-M272'>تجدید مزایده فروش حدود 200 تن گرانول و پودر کاتالیست  مستعمل M272 / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش حدود 200 تن گرانول و پودر کاتالیست  مستعمل M272</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934943/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-60-38مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 60.38مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 60.38مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934960/مزایده-کامیون-کمپرسی-آمیکو-و-یک-واحد-مسکونی'>مزایده کامیون کمپرسی آمیکو  و یک واحد مسکونی / مزایده,مزایده کامیون کمپرسی آمیکو  و یک واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934915/مزایده-کامیون-کمپرسی-آمیکو'>مزایده کامیون کمپرسی آمیکو / آگهی مزایده, مزایده کامیون کمپرسی آمیکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934921/مزایده-خودرو-سواری-سیستم-و-تیپ-سمند-ال-ایکس'>مزایده خودرو سواری سیستم و تیپ سمند ال ایکس / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری سیستم و تیپ سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934926/مزایده-وانت-تویوتا-هایلوکس-مدل-1992-رنگ-سفید'>مزایده وانت تویوتا هایلوکس مدل 1992 رنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده وانت تویوتا هایلوکس مدل 1992 رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934947/مزایده-ششدانگ-پلاک-8704-فرعی-از-63-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 8704 فرعی از 63 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 8704 فرعی از 63 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934701/مناقصه-پروژه-توسعه-و-بهسازی-ترمینال-فرودگاه'>مناقصه پروژه توسعه و بهسازی ترمینال فرودگاه  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه توسعه و بهسازی ترمینال فرودگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934954/مزایده-یک-دستگاه-اتاق-کامیون-ولو'>مزایده یک دستگاه اتاق کامیون ولو / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتاق کامیون ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934979/مزایده-14-قطعه-اراضی-نوبت-اول'>مزایده 14 قطعه اراضی نوبت اول / مزایده,مزایده 14 قطعه اراضی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934908/مزایده-وانت-نیسان-مدل-1379-به-رنگ-آبی'>مزایده وانت نیسان مدل 1379 به رنگ آبی / آگهی مزایده, مزایده وانت نیسان مدل 1379 به رنگ آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934929/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-زیربنای-78متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی زیربنای 78متر / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی زیربنای 78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934927/مزایده-منزل-مسکونی-قولنامه-ای-عرصه-40متر'>مزایده منزل مسکونی قولنامه ای عرصه 40متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی قولنامه ای عرصه 40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934930/مزایده-یکباب-خانه-سرا-مساحت-312متر'>مزایده یکباب خانه سرا مساحت 312متر / مزایده,مزایده یکباب خانه سرا مساحت 312متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934880/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934868/مزایده-فروش-لودر-کوماتسو--دریل-واگن-و--'>مزایده فروش  لودر کوماتسو - دریل واگن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  لودر کوماتسو - دریل واگن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934872/مناقصه-خرید-LATHE-MACHINE--MILLING-MACHINE-نوبت-دوم'>مناقصه خرید LATHE MACHINE & MILLING MACHINE- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید LATHE MACHINE & MILLING MACHINE- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935040/همایش-بزرگ-کودکان-خبیر'>همایش بزرگ کودکان خبیر / همایش بزرگ کودکان خبیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934665/آگهی-حراج-حضوری-فروش-تعداد-12-دستگاه-خودرو-قابل-شماره-گذاری'>آگهی حراج حضوری فروش تعداد 12 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری / آگهی حراج حضوری،آگهی حراج حضوری فروش تعداد 12 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934864/مناقصه-عمومی-واگذاری-و-انجام-حمل-کلیه-محمولات-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری و انجام حمل کلیه محمولات  نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری و انجام حمل کلیه محمولات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934905/فراخوان-خرید--بارگیری-و-حمل-لوله-و-اتصالات-GRP'>فراخوان خرید ، بارگیری و حمل لوله و اتصالات GRP  / فراخوان ، فراخوان خرید ، بارگیری و حمل لوله و اتصالات GRP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934983/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-10289-625متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 10289.625متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 10289.625متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934882/مزایده-پارکینگ-عمومی'>مزایده پارکینگ عمومی  / مزایده پارکینگ عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934867/مناقصه-واگذاری-عملیات-بازدید-و-تهیه-کروکی-املاک-شهروندان-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات بازدید و تهیه کروکی املاک شهروندان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات بازدید و تهیه کروکی املاک شهروندان نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934888/فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی--'>فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ...  / مناقصه , فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934873/مناقصه-واگذاری-واحد-اجرائیات-و-پلیس-ساختمان-و-سد-معابر-شهرداری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان و سد معابر شهرداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان و سد معابر شهرداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934866/مناقصه-درزگیری-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934797/مناقصه-مطالعه-و-طراحی-شهری-میدان-آزادی--'>مناقصه مطالعه و طراحی شهری میدان آزادی .. / مناقصه عمومی ,مناقصه مطالعه و طراحی شهری میدان آزادی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934942/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-نظافت-داخلی-و-خارجی--'>مناقصه  انجام کلیه امور مربوط به نظافت داخلی و خارجی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  انجام کلیه امور مربوط به نظافت داخلی و خارجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934897/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-123-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 123.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 123.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934910/فراخوان-خدمات-مشاوره-پروژه-مطالعات-طرح-توسعه-فاضلاب-شهرستان-خوی'>فراخوان خدمات مشاوره پروژه مطالعات طرح توسعه فاضلاب شهرستان خوی  / فراخوان خدمات مشاوره پروژه مطالعات طرح توسعه فاضلاب شهرستان خوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934893/مناقصه-عمومی-حمل-قیر--'>مناقصه عمومی حمل قیر ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی حمل قیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934881/ارزیابی-کیفی-مجدد-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-اداره-کل-راه-آهن'>ارزیابی کیفی مجدد نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن  / ارزیابی کیفی مجدد فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی مجدد نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934869/مناقصه-اجرای-ساماندهی-ورودی-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ساماندهی ورودی شهر نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ساماندهی ورودی شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934941/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934863/مناقصه-خرید-انواع-پایه-سیمانی-چهارگوش-جهت-شهرستان-ها-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش جهت شهرستان ها نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش جهت شهرستان ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934636/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت89-5متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت89.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت89.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934858/مناقصه-خرید-انواع-پایه-سیمانی-چهارگوش-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934904/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بها-پارکینگ-عمومی-96-6-25'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بها پارکینگ عمومی 96.6.25 / مزایده، مزایده واگذاری به صورت اجاره بها پارکینگ عمومی 96.6.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934849/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-مناطق-باقیمانده-در-سطح-شهر'>فراخوان مناقصه عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده در سطح شهر  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934920/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-183-54متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 183.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 183.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934876/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-224-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 224.26متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 224.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934879/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-132-5متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 132.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 132.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934875/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی--طراحی-و-اجرای-واحدهای-خدماتی--کارگاهی-ناحیه-صنعتی-ظریفان'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی   طراحی و اجرای واحدهای خدماتی - کارگاهی ناحیه صنعتی ظریفان / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  طراحی و اجرای واحدهای خدماتی - کارگاهی ناحیه صنعتی ظریفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934844/مناقصه-خدمات-بروزرسانی-و-پشتیبانی-از-سیستم-های-نرم-افزاری-و-انتقال-داده-ها-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بروزرسانی و پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری و انتقال داده ها  نوبت دوم  / فراخوان عمومی, مناقصه خدمات بروزرسانی و پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری و انتقال داده ها  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934672/مزایده-سرقفلی-مغازه-26-6متر-و-آپارتمان-109متر'>مزایده سرقفلی مغازه 26.6متر و آپارتمان 109متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه 26.6متر و آپارتمان 109متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934848/مناقصه-پروژه-طراحی-و-احداث-اتاق-کنترل-سکوی-بهره-برداری-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه طراحی و احداث اتاق کنترل سکوی بهره برداری نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه طراحی و احداث اتاق کنترل سکوی بهره برداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934884/مزایده-سهام-شرکت-به-سبز-دماوند--زمین-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده سهام شرکت به سبز دماوند ، زمین و ماشین آلات و تجهیزات / آگهی مزایده مال منقول، مزایده سهام شرکت به سبز دماوند ، زمین و ماشین آلات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934847/مزایده-زمینی-به-شماره-پلاک-14370-فرعی'>مزایده زمینی به شماره پلاک 14370 فرعی / مزایده,مزایده زمینی به شماره پلاک 14370 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934842/فراخوان-قرائت-کنتور--چاپ-و-توزیع-صورتحساب-وصول----نوبت-دوم'>فراخوان قرائت کنتور , چاپ و توزیع صورتحساب وصول  ... - نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان قرائت کنتور , چاپ و توزیع صورتحساب وصول  ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934861/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-206-اس-دی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 اس دی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 اس دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934854/مزایده-تعداد-14-کیسه-پودر-زیره-سبز-پرورشی-پاستوریزه'>مزایده تعداد 14 کیسه پودر زیره سبز پرورشی پاستوریزه  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده تعداد 14 کیسه پودر زیره سبز پرورشی پاستوریزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934886/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-مفصل-حرارتی'>تجدید مناقصه خرید انواع مفصل حرارتی  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید انواع مفصل حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934933/مزایده-ششدانگ-پلاک-99-629-و-99-584-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 99/629 و 99/584 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 99/629 و 99/584 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934878/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیون-کشنده-سیستم-هوو'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کشنده سیستم هوو / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کشنده سیستم هوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934716/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-405-مدل-83'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 مدل 83 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934913/مزایده-ملک-مشاعی-به-پلاک-ثبتی-535-اصلی'>مزایده ملک مشاعی به پلاک ثبتی 535 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاعی به پلاک ثبتی 535 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934917/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2153-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2153.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2153.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934833/فراخوان-مراقبت-از-اماکن-و-منازل-سازمانی-شرکت-نوبت-دوم'> فراخوان مراقبت از اماکن و منازل سازمانی شرکت نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان مراقبت از اماکن و منازل سازمانی شرکت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934830/آگهی-تجدید-مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-بزرگ-نمایشگاه-نوبت-دوم'>آگهی تجدید مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934865/مزایده-قطعه-زمین-مشاع-مساحت-6000متر'>مزایده قطعه زمین مشاع مساحت 6000متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مشاع مساحت 6000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934862/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-دو-نیشابور'>مزایده ششدانگ زمین بخش دو نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دو نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934835/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-جدولگذاری-معابر'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر   / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934860/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-مساحت-536-66-متر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 536.66 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 536.66 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934642/تجدید-ارزیابی-کیفی-خرید-85-دستگاه-دیوایدر--نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی خرید 85 دستگاه دیوایدر   نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, تجدید ارزیابی کیفی خرید 85 دستگاه دیوایدر  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934724/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پراید-صبا-GTX-سفید'>مزایده فروش خودروی سواری پراید صبا GTX سفید  / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پراید صبا GTX سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934856/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-35-فرعی-از-45-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 35 فرعی از 45 اصلی / مزایده,ممزایده ششدانگ پلاک ثبتی 35 فرعی از 45 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934850/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-328متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 328متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 328متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934831/مزایده-اجاره-3-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 3 باب مغازه- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره 3 باب مغازه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934874/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-مغازه-بخش-دو-سنندج'>مزایده سه دانگ مشاع از مغازه بخش دو سنندج / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از مغازه بخش دو سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934871/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-13-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 13 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 13 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934790/مزایده-فروش-دستگاه-تک-محور-خاک-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه تک محور خاک و ....نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش دستگاه تک محور خاک و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934799/مناقصه-عملیات-سیویل-توسعه-ساختمان-برق'>مناقصه عملیات سیویل توسعه ساختمان برق   / مناقصه عملیات سیویل توسعه ساختمان برق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934756/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-رنو-لوگان-تند-90--E2'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو لوگان تند 90 - E2  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو لوگان تند 90 - E2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934675/مزایده-یک-دانگ-و-35-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده یک دانگ و 35.2 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان  / مزایده,مزایده یک دانگ و 35.2 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934892/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-149-62متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 149.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 149.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934894/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-دویست-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی دویست متر / مزایده,ممزایده ششدانگ ساختمان مسکونی دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935043/سومین-کنگره-راهبردی-و-نمایشگاه-نفت-و-نیرو-96-6-25'>سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96.6.25 / سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96.6.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934787/مناقصه-پروژه-طراحی-تامین-کالا-و-اجرای-نوسازی-و-مقاوم-سازی-فوندانسیون-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه طراحی، تامین کالا و اجرای نوسازی و مقاوم سازی فوندانسیون نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه طراحی، تامین کالا و اجرای نوسازی و مقاوم سازی فوندانسیون نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934857/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-و-درزگیری-پلیمری-و-اجرای-آسفالت-رگلاژی-و---'>مناقصه پروژه لکه گیری و درزگیری پلیمری و اجرای آسفالت رگلاژی و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه لکه گیری و درزگیری پلیمری و اجرای آسفالت رگلاژی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934816/فراخوان-مناقصه-P-F-FISHER-PRESS--RGULATOR-GOVERNOR-REGULATORS--'>فراخوان مناقصه P/F FISHER PRESS . RGULATOR/GOVERNOR/REGULATORS ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه P/F FISHER PRESS . RGULATOR/GOVERNOR/REGULATORS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934911/مزایده-فروش-دو-باب-واحد-تجاری-31-1-و-44-4متر'>مزایده فروش دو باب واحد تجاری 31.1 و 44.4متر  / مزایده,مزایده فروش دو باب واحد تجاری 31.1 و 44.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934909/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-176-25متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 176.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 176.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935275/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-دو-ثبت-ساری'>مزایده ششدانگ زمین بخش دو ثبت ساری / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دو ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934828/مزایده-فروش-152-رول-ایزوگام'>مزایده فروش 152 رول ایزوگام / مزایده , مزایده فروش 152 رول ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934742/فراخوان-انتخاب-مشاور-انجام-مطالعات-ممیزی-و-تهیه-شناسنامه-HSEE-برای-کلیه-واحدهای-صنعتی'>فراخوان انتخاب مشاور انجام مطالعات ممیزی و تهیه شناسنامه HSEE برای کلیه واحدهای صنعتی / آگهی فراخوان انتخاب مشاور ، فراخوان انتخاب مشاور انجام مطالعات ممیزی و تهیه شناسنامه HSEE برای کلیه واحدهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935281/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-95-5متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی 95.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی 95.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934906/مزایده-ملک-مساحت-75-متر'>مزایده ملک مساحت 75 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 75 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934801/مزایده-اجاره-چهار-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره چهار باب مغازه تجاری  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره چهار باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934899/مزایده-سه-تفکیکی-از-پلاک-ثبتی-مساحت-396-16متر-نوبت-دوم'>مزایده سه تفکیکی از پلاک ثبتی مساحت 396.16متر نوبت دوم / مزایده سه تفکیکی از پلاک ثبتی مساحت 396.16متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935006/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-قطعه-110-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 110 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 110 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934827/مزایده-پراید-هاچ-بک'>مزایده پراید هاچ بک  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده پراید هاچ بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934780/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-دوگانه-سوز--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید دوگانه سوز  - مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پراید دوگانه سوز  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934990/مزایده-منزل-مسکونی-با-سازه-خشت-و-گل-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی با سازه خشت و گل مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با سازه خشت و گل مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934791/مزایده-یک-دستگاه-شیرماکسون-برقی-آمریکایی---نوبت-سوم'>مزایده یک دستگاه شیرماکسون برقی آمریکایی... - نوبت سوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه شیرماکسون برقی آمریکایی... - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934658/مزایده-فروش-تابلو-برق--دوک-پیچ-و-بوبین----مرحله-دوم'>مزایده فروش  تابلو برق ، دوک پیچ و بوبین.... - مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش  تابلو برق ، دوک پیچ و بوبین... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934991/مزایده-زمین-بخش-هفت-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده زمین بخش هفت اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده زمین بخش هفت اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934809/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-خاکستری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند خاکستری / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند خاکستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934837/مزایده-اموال-شامل-شش-قطعه-ملک-نوبت-دوم'>مزایده اموال شامل شش قطعه ملک نوبت دوم / مزایده اموال شامل شش قطعه ملک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934832/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-790-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 790 اصلی / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 790 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934840/مزایده-پلاک-ثبتی-آپارتمان-مساحت-95-30متر'>مزایده پلاک ثبتی آپارتمان مساحت 95.30متر  / مزایده پلاک ثبتی آپارتمان مساحت 95.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934759/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-مدل-1385'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1385  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934841/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-75متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 75متر / مزایده ملک مسکونی عرصه 75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934883/مزایده-مورد-توقیفی-مساحت-اراضی-4367متر-نوبت-دوم'>مزایده مورد توقیفی مساحت اراضی 4367متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مورد توقیفی مساحت اراضی 4367متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934887/مزایده-یکباب-منزل-به-پلاک-4854-فرعی'>مزایده یکباب منزل به پلاک 4854 فرعی / مزایده,مزایده یکباب منزل به پلاک 4854 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934651/مزایده-دو-دانگ-و-154-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده دو دانگ و 154.1 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده دو دانگ و 154.1 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934890/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5438-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5438 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5438 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934895/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-40-2متر'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 40.2متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 40.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934795/اصلاحیه-فراخوان-اجرای-خط-تغذیه-صنایع-و-روستاها'>اصلاحیه فراخوان اجرای خط تغذیه صنایع و روستاها / اصلاحیه آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان اجرای خط تغذیه صنایع و روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934963/فراخوان-خدمات-تجهیزات-و-نصب-کنترل-تردد-مراکز-PC-و-SC2-هفت-استان-کشور-تجدید'>فراخوان خدمات تجهیزات و نصب کنترل تردد مراکز PC و SC2 هفت استان کشور تجدید / فراخوان ، خدمات تجهیزات و نصب کنترل تردد مراکز PC و SC2 هفت استان کشور تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934794/مزایده-ملک-مساحت-78-75متر'>مزایده ملک مساحت 78.75متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 78.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934843/مزایده-میز-و-صندلی-چوبی--'>مزایده میز و صندلی چوبی ... / مزایده میز و صندلی چوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934796/مزایده-واحد-مسکونی-عرصه-99-5متر'>مزایده واحد مسکونی عرصه 99.5متر / مزایده,مزایده واحد مسکونی عرصه 99.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934776/مزایده-اجاق-گاز-کابینتی--هود-به-مارک-رکسینی'>مزایده اجاق گاز کابینتی ، هود به مارک رکسینی / مزایده,مزایده اجاق گاز کابینتی ، هود به مارک رکسینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934778/مزایده-یک-دستگاه-لاستیک--یک-دستگاه-بالانس'>مزایده  یک دستگاه لاستیک ، یک دستگاه بالانس  / مزایده,مزایده یک دستگاه لاستیک ، یک دستگاه بالانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934710/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934654/مزایده-759-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 759.2 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده 759.2 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934786/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-فرز--یک-دستگاه-اره-فلکه-نجاری'>اگهی مزایده  یک دستگاه فرز ، یک دستگاه اره فلکه نجاری / اگهی مزایده , اگهی مزایده  یک دستگاه فرز ، یک دستگاه اره فلکه نجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934800/مزایده-مادگی-110-کاوه--اتصال-فلنجدار--کمربند'>مزایده مادگی 110 کاوه ، اتصال فلنجدار ، کمربند / مزایده,مزایده مادگی 110 کاوه ، اتصال فلنجدار ، کمربند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934721/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-بخش-یک-گناباد'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش یک گناباد / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش یک گناباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934767/مزایده-یک-دستگاه-گندگی-نجاری'>مزایده  یک دستگاه گندگی نجاری  / مزایده,مزایده  یک دستگاه گندگی نجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935270/مزایده-بالابر-شیشه--فن-بخاری--نوبت-دوم'>مزایده بالابر شیشه - فن بخاری ...نوبت دوم  / مزایده , مزایده بالابر شیشه - فن بخاری ...نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934734/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-بخش-22-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری بخش 22 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934853/مزایده-انواع-چرخ-خیاطی-صنعتی--اتو-صنعتی-مخزن-دار'>مزایده انواع چرخ خیاطی صنعتی - اتو صنعتی مخزن دار  / مزایده انواع چرخ خیاطی صنعتی - اتو صنعتی مخزن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934737/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934749/مزایده-یک-قطعه-زمین-محوطه-خانه-ای-عرصه-130متر'>مزایده یک قطعه زمین محوطه خانه ای عرصه 130متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محوطه خانه ای عرصه 130متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934751/مزایده-یک-قطعه-شالیزاری-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه شالیزاری و زمین نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه شالیزاری و زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934652/مزایده-تمامت-ششدانگ-اعیان-و-امتیاز-استیجاری-عرصه-آپارتمان'>مزایده تمامت ششدانگ اعیان و امتیاز استیجاری عرصه آپارتمان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ اعیان و امتیاز استیجاری عرصه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934748/مزایده-نه-قطعه-ملک'>مزایده نه قطعه ملک / مزایده,مزایده نه قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934743/مزایده-ششدانگ-زمین-شالیزار-1700متر'>مزایده ششدانگ زمین شالیزار 1700متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شالیزار 1700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935284/مزایده-چهار-دستگاه-دریل-پایه-دار-نوبت-اول'>مزایده چهار دستگاه دریل پایه دار نوبت اول  / مزایده,مزایده چهار دستگاه دریل پایه دار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934760/مزایده-پلاک-ثبتی-11333متر-از-ششدانگ-68000متر'>مزایده پلاک ثبتی 11333متر از ششدانگ 68000متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 11333متر از ششدانگ 68000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934764/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-215متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 215متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 215متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934765/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو باب منزل مسکونی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934770/مزایده-یک-قطعه-زمین-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده یک قطعه زمین قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934777/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-یک-هکتار'>مزایده ششدانگ باغ مساحت یک هکتار  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت یک هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934772/مزایده-عمارت-مسکونی-290-60متر'>مزایده عمارت مسکونی 290.60متر / مزایده,مزایده عمارت مسکونی 290.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934726/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-353-69متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 353.69متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 353.69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934648/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-شش-مشهد'>مزایده ششدانگ زمین بخش شش مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش شش مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934728/مزایده-یک-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934732/مزایده-یک-قطعه-زمین-پرونده-کلاسه-950565-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین پرونده کلاسه 950565 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پرونده کلاسه 950565 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934715/مزایده-پلاک-15-1980-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک 15/1980 بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 15/1980 بخش سه نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934718/مزایده-ملک-بخش-یک-بهبهان'>مزایده ملک بخش یک بهبهان / مزایده,مزایده ملک بخش یک بهبهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934779/مزایده-ملک-مساحت-330-88متر'>مزایده ملک مساحت 330.88متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 330.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934781/مزایده-ملک-مساحت-508-22متر'>مزایده ملک مساحت 508.22متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 508.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934784/مزایده-ملک-مساحت-212-76متر'>مزایده ملک مساحت 212.76متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 212.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934789/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-بوشهر'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو بوشهر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934662/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-ام-جی-تیپ-350D'>مزایده یک دستگاه خودروی ام جی تیپ 350D / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده یک دستگاه خودروی ام جی تیپ 350D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934810/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1000متر-بخش-سه'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1000متر بخش سه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1000متر بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934731/مزایده-تعداد-69-UPVC'>مزایده تعداد 69  UPVC / آگهی مزایده مال منقول, مزایده تعداد 69  UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934813/مزایده-ششدانگ-خانه-با-مساحت-عرصه-244متر'>مزایده ششدانگ خانه با مساحت عرصه 244متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه با مساحت عرصه 244متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934722/فراخوان-مناقصه-نیرورسانی-به-ایستگاه-پمپاژ-بین-راهی-میم--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی میم - نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی میم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934823/مزایده-واگذاری-بخشی-از-اراضی-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری بخشی از اراضی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده واگذاری بخشی از اراضی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934818/مزایده-فروش-تعداد-سه-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934735/مناقصه-خرید-کولر-اسپلیت-12000-مارک-گری'>مناقصه خرید کولر اسپلیت 12000 مارک گری  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کولر اسپلیت 12000 مارک گری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934826/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-شرایط-ویژه-استثنایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تملیکی شرایط ویژه استثنایی نوبت دوم  / مزایده فروش املاک تملیکی شرایط ویژه استثنایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934829/مزایده-پلاک-310-اصلی-تفکیکی'>مزایده پلاک 310 اصلی تفکیکی / مزایده پلاک 310 اصلی تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934646/مزایده-112-5-سهم-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 112.5 سهم مشاع از پلاک ثبتی / مزایده 112.5 سهم مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934739/مزایده-تعداد-2-دستگاه-اتومبیل--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 2 دستگاه اتومبیل - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 2 دستگاه اتومبیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934846/اصلاحیه-اگهی-مناقصه-پروژه-اجرای-محوطه-سازی-و-احداث-پارک-روستا'>اصلاحیه اگهی مناقصه پروژه اجرای محوطه سازی و احداث پارک روستا  / اصلاحیه مناقصه ,  مناقصه پروژه اجرای محوطه سازی و احداث پارک روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934851/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-زیرسازی-معابر-روستا'>اصلاحیه تجدید مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی معابر روستا / اصلاحیه تجدید مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934859/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>اصلاحیه مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934758/مناقصه-انجام-امور-خدمات-و-نظافت-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه انجام امور خدمات و نظافت و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات و نظافت و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934923/مزایده-املاک-عرصه-2860-و-1204-متر'>مزایده املاک عرصه 2860 و 1204 متر / مزایده,مزایده املاک عرصه 2860 و 1204 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934744/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-از-اراضی-تحت-مالکیت--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934804/مناقصه-P-F-“EDDY-CURRENT”-BRAKE-MODEL7838---96-06-25'>مناقصه P/F “EDDY CURRENT” BRAKE MODEL7838 ....96.06.25  / مناقصه P/F “EDDY CURRENT” BRAKE MODEL7838 .... 96.06.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934763/مناقصه-CORROSION-MAPPING-نوبت-دوم'>مناقصه  CORROSION MAPPING- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  CORROSION MAPPING- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934793/مزایده-ملک-و-ماشین-آلات--تجدید-96-06-25'>مزایده ملک و ماشین آلات - تجدید 96.06.25 /  مزایده, مزایده  ملک و ماشین آلات تجدید - 96.06.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934782/فراخوان-عمومی-انتخاب-مشاور-جهت-مطالعه-و-تهیه-اسناد-مقاوم-سازی-ساختمان'>فراخوان عمومی انتخاب مشاور جهت مطالعه و تهیه اسناد مقاوم سازی ساختمان / فراخوان عمومی انتخاب مشاور, فراخوان عمومی انتخاب مشاور جهت مطالعه و تهیه اسناد مقاوم سازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935074/مزایده-فروش-پسماند-عادی-و-نایلون-ضایعاتی-به-صورت-درهم-و--'>مزایده فروش پسماند عادی و نایلون ضایعاتی به صورت درهم و ... / مزایده, مزایده فروش پسماند عادی و نایلون ضایعاتی به صورت درهم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935098/مزایده-فروش-انواع-باطری-مردودی-و-اسقاطی-دارای-آب-اسید-و--'>مزایده فروش انواع باطری مردودی و اسقاطی دارای آب اسید و ... / مزایده, مزایده فروش انواع باطری مردودی و اسقاطی دارای آب اسید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935119/مزایده-انواع-چوب-پالت-کفی-و-سه-لایی-ضایعات-و--'>مزایده انواع چوب، پالت کفی و سه لایی ضایعات و ... / مزایده, مزایده انواع چوب، پالت کفی و سه لایی ضایعات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934768/مزایده-فروش-مقداری-لاستیک-مستعمل-و-فرسوده'>مزایده  فروش مقداری لاستیک مستعمل و فرسوده / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش مقداری لاستیک مستعمل و فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934775/مزایده-فروش-مقداری-سطل-زباله-فرسوده-و-آهن-آلات'>مزایده فروش مقداری سطل زباله فرسوده و  آهن آلات / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقداری سطل زباله فرسوده و  آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934798/فراخوان-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی'>فراخوان تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / فراخوان مناقصه, فراخوان تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934808/فراخوان-لایه-اول-پشتیبانی-(-پایش)-سرویس-های-نرم-افزاری-تخصصی-صنعت-برق--نوبت-دوم'>فراخوان لایه اول پشتیبانی ( پایش) سرویس های نرم افزاری تخصصی صنعت برق - نوبت دوم  / فراخوان لایه اول پشتیبانی ( پایش) سرویس های نرم افزاری تخصصی صنعت برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934811/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-از-فعالیت-های-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی...نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934815/مناقصه-طراحی-و-پیاده-سازی-سیستم-مدیریت-امنیت-اطلاعات-ISMS--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934817/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-فهام-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کنتور فهام- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور فهام- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934747/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-بیسیم-دیجیتال'>مناقصه خرید , نصب و راه اندازی سیستم بیسیم دیجیتال  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید , نصب و راه اندازی سیستم بیسیم دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934824/مناقصه-امور-تهیه--طبخ--توزیع-سرو-غذا-و-خدمات-آشپزخانه-دانشجویی'>مناقصه امور تهیه ، طبخ ، توزیع سرو غذا و خدمات آشپزخانه دانشجویی / مناقصه عمومی , مناقصه امور تهیه ، طبخ ، توزیع سرو غذا و خدمات آشپزخانه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934836/استعلام-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-توسعه-و-بهبود-شبکه-کامپیوتری'>استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات توسعه و بهبود شبکه کامپیوتری  / آگهی استعلام ارزیابی کیفیRFQ, استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات توسعه و بهبود شبکه کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934855/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-مورد-نیاز-و--'>مناقصه  اجاره ماشین آلات مورد نیاز و ... / آگهی مناقصه, مناقصه  اجاره ماشین آلات مورد نیاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934766/فراخوان-اجاره-واحدهای-تجاری-بازار-ایرانی--اسلامی-نقش-اندیشه'>فراخوان اجاره واحدهای تجاری بازار ایرانی - اسلامی نقش اندیشه / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره واحدهای تجاری بازار ایرانی - اسلامی نقش اندیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934805/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-صادرات-ایران-باشرایط-استثنایی'>مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران باشرایط استثنایی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران باشرایط استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934676/فراخوان-تامین-تجهیزات-و-عملیات-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-احداث--'>فراخوان تامین تجهیزات و عملیات نصب و تست و راه اندازی احداث ... / فراخوان تامین تجهیزات و عملیات نصب و تست و راه اندازی احداث ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934688/مزایده-اجاره-چاه-کشاورزی-توسط-آستان-قدس'>مزایده اجاره چاه کشاورزی توسط آستان قدس  / مزایده اجاره چاه کشاورزی توسط آستان قدس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934684/مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-بهره-برداری-از-ایستگاه-میانی-تخلیه-خاک--'>مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک ... / مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934693/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر-فرعی-سطح-منطقه-5--'>مناقصه  اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر فرعی سطح منطقه 5 ... / مناقصه  اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر فرعی سطح منطقه 5 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934689/مناقصه-مقدار-10000-تن-نمک-دانه-بندی-شده-واحد-بخار-و---'>مناقصه مقدار 10000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و ....  / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 10000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934660/مزایده-عملیات-استخراج-و-فرش-سنگ-آهن'>مزایده عملیات استخراج و فرش سنگ آهن  / آگهی مزایده عمومی، مزایده عملیات استخراج و فرش سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934640/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-157-76متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 157.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 157.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934650/مناقصه-تامین-مقدار-۴۵۰۰-لیتر-سم-علف-کش-بوتیزان-استار--نوبت-دوم'>مناقصه تامین مقدار ۴۵۰۰ لیتر سم علف کش بوتیزان استار - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین مقدار ۴۵۰۰ لیتر سم علف کش بوتیزان استار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935369/مزایده-پلاک-به-مساحت-288-5-مترمربع'>مزایده پلاک به مساحت 288/5 مترمربع / مزایده، مزایده پلاک به مساحت 288/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935376/مزایده-فروش-املاک-مازاد-با-شرایط-ویژه'>مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935282/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-به-مساحت-100-55-مترمربع'>مزایده  یک واحد آپارتمان به مساحت 100/55 مترمربع / مزایده,مزایده  یک واحد آپارتمان به مساحت 100/55 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935238/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-هیوندا'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری هیوندا  / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935213/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-ساختمان-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-لوله---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ساختمان اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه تعمیرات اساسی ساختمان اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935276/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-طبقه-همکف'>مزایده  دو دستگاه آپارتمان طبقه همکف / مزایده,مزایده  دو دستگاه آپارتمان طبقه همکف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935220/مزایده-یک-دستگاه-رکتیفایر'>مزایده یک دستگاه رکتیفایر  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه رکتیفایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935216/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-واگن-مستعمل'>مزایده تعداد دو دستگاه واگن مستعمل / مزایده ، مزایده تعداد دو دستگاه واگن مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935330/بیست-و-نهمین-جشنواره-تئائر-استانی-بوشهر'>بیست و نهمین جشنواره تئائر استانی بوشهر  / بیست و نهمین جشنواره تئائر استانی بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935327/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-389متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 389متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 389متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935332/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-187-8متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 187.8متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 187.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935335/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-ساختمان-قطعه-20-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان قطعه 20 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان قطعه 20 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935208/مزایده-دستگاه-فوم-بتن--دستگاه-دیزل-ژنراتور-برق'>مزایده دستگاه فوم بتن ، دستگاه دیزل ژنراتور برق  / مزایده,مزایده دستگاه فوم بتن ، دستگاه دیزل ژنراتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935225/مزایده-فرش--تلویزیون--میز-ناهار-خوری--هود'>مزایده فرش ، تلویزیون ، میز ناهار خوری ، هود / مزایده,مزایده فرش ، تلویزیون ، میز ناهار خوری ، هود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935329/مزایده-پلاک-ثبتی-146-21088-در-همکف'>مزایده پلاک ثبتی 146/21088 در همکف / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 146/21088 در همکف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935305/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-6000-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 6000 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 6000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935311/مزایده-ملک-یک-باب-مغازه-به-متراژ-71-26-مترمربع'>مزایده ملک یک باب مغازه به متراژ 71/26 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک یک باب مغازه به متراژ 71/26 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935203/مزایده-خودرو-پژو-405-سفید-مدل-1390'>مزایده خودرو پژو 405 سفید مدل 1390 / مزایده اموال منقول, مزایده خودرو پژو 405 سفید مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935318/مزایده-ملک-مسکونی-با-پلاک-ثبتی'>مزایده ملک مسکونی با پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ملک مسکونی با پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934655/تجدید-مناقصه-خرید-برنج-شیرودی'>تجدید مناقصه خرید برنج شیرودی / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید برنج شیرودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935346/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-79-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 79.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 79.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935221/مزایده-خورو-سواری-سیستم-سایپا-مدل-1396'>مزایده خورو سواری سیستم سایپا مدل 1396 / مزایده اموال غیر منقول, مزایده خورو سواری سیستم سایپا مدل 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935338/مزایده-فروش-املاک-آپارتمان-مسکونی-خدماتی-تجاری'>مزایده فروش املاک آپارتمان مسکونی خدماتی تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک آپارتمان مسکونی خدماتی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935199/اگهی-مناقصه-اجرای-کفپوش-و-دیوار-محوطه-ساختمان-اداری-شهرداری'>اگهی مناقصه اجرای کفپوش و دیوار محوطه ساختمان اداری شهرداری / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای کفپوش و دیوار محوطه ساختمان اداری شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935359/مزایده-املاک-مازاد-با-کاربری-آپارتمان-و-مرغداری'>مزایده املاک مازاد با کاربری آپارتمان و مرغداری  / مزایده، مزایده املاک مازاد با کاربری آپارتمان و مرغداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935372/مزایده-ملک-شماره-ثبتی-3575-و-2-15-1171-بخش-یک'>مزایده ملک شماره ثبتی 3575 و 2.15.1171 بخش یک / مزایده,مزایده ملک شماره ثبتی 3575 و 2.15.1171 بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935178/مزایده-فروش-تعداد-6-دستگاه-وسایط-نقلیه-(سبک)--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 6 دستگاه وسایط نقلیه (سبک) - نوبت دوم  / مزایده فروش تعداد 6 دستگاه وسایط نقلیه (سبک) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935364/مزایده-فروش-تعداد-یک-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد یک رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935197/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935187/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پراید- نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پراید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935191/مزایده-یک-دستگاه-رباط-ارگ--یک-دستگاه-رقص-نور'>مزایده  یک دستگاه رباط ارگ - یک دستگاه رقص نور  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  یک دستگاه رباط ارگ - یک دستگاه رقص نور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935193/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-شهر-و-فضای-سبز-و-امورات-مربوط-به-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهر و فضای سبز و امورات مربوط به تاسیسات  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهر و فضای سبز و امورات مربوط به تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935212/مزایده-رهن-و-اجاره-تعدادی-از-فضاهای-مجتمع-از-قبیل-تاکسی-تلفنی--سالن-ورزشی-و--'>مزایده رهن و اجاره تعدادی از فضاهای مجتمع از قبیل تاکسی تلفنی ، سالن ورزشی و ... / آگهی مزایده , مزایده رهن و اجاره تعدادی از فضاهای مجتمع از قبیل تاکسی تلفنی ، سالن ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934669/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-کارخانه'>مناقصه عملیات نگهداری و توسعه فضای سبز کارخانه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه عملیات نگهداری و توسعه فضای سبز کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935227/فراخوان-عمومی-ساخت--نصب-و-بهره-برداری-تبلیغاتی-از-17-سازه-ایستگاه'>فراخوان عمومی ساخت ، نصب و بهره برداری تبلیغاتی از 17 سازه ایستگاه / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی ساخت ، نصب و بهره برداری تبلیغاتی از 17 سازه ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935202/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-عمومی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935266/مزایده-فروش-املاک-با-شرایط-ویژه'>مزایده فروش املاک با شرایط ویژه  / مزایده,مزایده فروش املاک با شرایط ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935181/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ--توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935497/مزایده-یک-باب-مرغداری'>مزایده یک باب مرغداری  / مزایده , مزایده یک باب مرغداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934645/مزایده-فروش-ملک-تجاری-مساحت-42مترمربع-نوبت-سوم'>مزایده فروش ملک تجاری مساحت 42مترمربع نوبت سوم  / مزایده فروش ملک تجاری مساحت 42مترمربع نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935172/مناقصه-مشارکت-در-ساخت-پمپ-بنزین--1396-06-23'>مناقصه مشارکت در ساخت پمپ بنزین - 1396.06.23 / مناقصه, مناقصه مشارکت در ساخت پمپ بنزین - 1396.06.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935189/مزایده-پلاک-377-فرعی-از-13-اصلی'>مزایده پلاک 377 فرعی از 13 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 377 فرعی از 13 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935173/مزایده-یک-دستگاه-تاکسی-پژو-مدل-89-زرد'>مزایده  یک دستگاه تاکسی پژو مدل 89 زرد  / مزایده  یک دستگاه تاکسی پژو مدل 89 زرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935242/مناقصه-خدمات-مشاوره-فنی-پروژه-اعم-از-نظارت-مقیم-و-عالیه-پروژه--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشاوره فنی پروژه اعم از نظارت مقیم و عالیه پروژه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات مشاوره فنی پروژه اعم از نظارت مقیم و عالیه پروژه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935174/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-زنجان'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو زنجان / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934685/مزایده-یک-باب-مغازه---'>مزایده یک باب مغازه ....  / مزایده یک باب مغازه .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935162/مزایده-خودروی-پژو-اردی-مدل-78-نوبت-دوم'>مزایده خودروی پژو اردی مدل 78  نوبت دوم  / مزایده , مزایده خودروی پژو اردی مدل 78  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935175/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-بوقلمون-پروری'>مزایده ششدانگ یک واحد بوقلمون پروری / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد بوقلمون پروری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935309/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-281-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 281 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 281 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935234/مزایده-پژو-405-جی-ال-ایکس-آی'>مزایده پژو 405 جی ال ایکس آی / آگهی مزایده اموال، مزایده پژو 405 جی ال ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935260/مزایده-واگذاری-اجاره-مراکز-آموزشی-و-فضاهای-مازاد--نوبت-سوم'>مزایده واگذاری اجاره مراکز آموزشی و فضاهای مازاد - نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره مراکز آموزشی و فضاهای مازاد - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935259/مزایده-8-سهم-مشاع-از-260-سهم-از-46-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-پلاک-95-فرعی'>مزایده 8 سهم مشاع از 260 سهم از 46 شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک 95 فرعی / مزایده,مزایده 8 سهم مشاع از 260 سهم از 46 شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک 95 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934792/مناقصه-تعداد-10-گروه-پیمانکار-جهت-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-به-موقع-ساقه-های-برجای-مانده-نیشکر'>مناقصه تعداد 10 گروه پیمانکار جهت عملیات جمع آوری و حمل به موقع ساقه های برجای مانده نیشکر / آگهی مناقصه , مناقصه تعداد 10 گروه پیمانکار جهت عملیات جمع آوری و حمل به موقع ساقه های برجای مانده نیشکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935314/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-183-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 183.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 183.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935252/اگهی-مزایده-کمپرسور-هوا'>اگهی مزایده  کمپرسور هوا  / اگهی مزایده , اگهی مزایده کمپرسور هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935271/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-خدماتی-مساحت-48-20متر'>مزایده ششدانگ یک  واحد خدماتی مساحت 48.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک  واحد خدماتی مساحت 48.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935231/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-و--'>مزایده یک دستگاه یخچال و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه یخچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935229/تجدید-مناقصه-اجرای-میکروسرفیسینگ-در-سطح-استان-(-آسفالت-حفاظتی-)--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  اجرای میکروسرفیسینگ در سطح استان ( آسفالت حفاظتی )... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  اجرای میکروسرفیسینگ در سطح استان ( آسفالت حفاظتی )... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935306/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-30-97متر'>مزایده یکباب واحد تجاری 30.97متر / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری 30.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935244/اگهی-مزایده-لودر-فوتون-تیپ-958'>اگهی مزایده لودر فوتون تیپ 958  / اگهی مزایده , مزایده لودر فوتون تیپ 958 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935257/مناقصه-خرید-انواع-باطری-سیلد-اسید-12-ولتی--تجدید'>مناقصه خرید انواع باطری سیلد اسید 12 ولتی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای,  مناقصه خرید انواع باطری سیلد اسید 12 ولتی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934783/مناقصه-عملیات-حمل-نیشکر-از-مزارع-به-کارخانه'>مناقصه عملیات حمل نیشکر از مزارع به کارخانه / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل نیشکر از مزارع به کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935232/تجدید-مناقصه-خرید-یک-میلیون-متر-سیم-دوبل-مهاردار'>تجدید مناقصه خرید یک میلیون متر سیم دوبل مهاردار  / تجدیدمناقصه , مناقصه خرید یک میلیون متر سیم دوبل مهاردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935239/مزایده-33-سهم-از-720-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 33 سهم از 720 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 33 سهم از 720 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935288/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-بخش-23-یزد'>مزایده دو دانگ مشاع از سه دانگ مشاع پلاک ثبتی بخش 23 یزد / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از سه دانگ مشاع پلاک ثبتی بخش 23 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935235/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935091/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-غذایی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مواد اولیه غذایی... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید مواد اولیه غذایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934803/مزایده-فروش-ضایعات-کارگاهی--مستعمل-و-مازاد-بر-نیاز'> مزایده فروش ضایعات کارگاهی ، مستعمل و مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش ضایعات کارگاهی ، مستعمل و مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935236/مزایده-فروش-کت-و-دامن-زنانه-مجلسی-و--'>مزایده فروش کت و دامن زنانه مجلسی و ... / مزایده , مزایده فروش کت و دامن زنانه مجلسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935294/مزایده-36-018-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 36.018 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 36.018 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935291/مزایده-واحد-مسکونی-قدمت-15-ساله'>مزایده واحد مسکونی قدمت 15 ساله / مزایده,مزایده واحد مسکونی قدمت 15 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935296/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-235-70متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 235.70متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 235.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935300/مزایده-آپارتمان-مسکونی'>مزایده آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935151/مزایده-2-16-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده 2.16 دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده 2.16 دانگ مشاع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935093/حراج-فروش-133-قلم-انواع-لوازم-اداری-و-تجهیزات-مخابراتی--نوبت-دوم'>حراج فروش 133 قلم انواع لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی... نوبت دوم  / آگهی حراج , حراج فروش 133 قلم انواع لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935116/مزایده-ملک-مسکونی-با-قدمت-35-سال'>مزایده ملک مسکونی با قدمت 35 سال / مزایده,مزایده ملک مسکونی با قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934802/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-مازاد-بصورت-نقد-و-اقساط'>اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقد و اقساط  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935145/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-10068-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 10068 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 10068 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935114/مزایده-فروش-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده فروش خودروی وانت پیکان  / مزایده , مزایده فروش خودروی وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935131/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-سمند-به-رنگ-خاکستری'>مزایده فروش یک  دستگاه سواری سمند به رنگ خاکستری / مزایده , مزایده فروش یک  دستگاه سواری سمند به رنگ خاکستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935233/مزایده-ششدانگ-پلاک-31-اصلی--ماشین-آلات-باسکول-زمینی--'>مزایده ششدانگ پلاک 31 اصلی - ماشین آلات باسکول زمینی... / مزایده ششدانگ پلاک 31 اصلی - ماشین آلات باسکول زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935122/مزایده-فروش-خودروهای-مزایده-سبک-و-سنگین-10-دستگاه--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروهای مزایده سبک و سنگین 10 دستگاه... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش خودروهای مزایده سبک و سنگین 10 دستگاه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935134/مناقصه-اجرای-پروژه-های-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه-در-روستاهای-مجتمع-سیلوه-شهرستان-پیرانشهر'>مناقصه اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای مجتمع سیلوه شهرستان پیرانشهر  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه مناقصه اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای مجتمع سیلوه شهرستان پیرانشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935117/مزایده-ملک-به-مساحت-90-153مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 90-153مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 90-153مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935141/مزایده-بیست-و-سه-هزار-عدد-بلوک'>مزایده بیست و سه هزار عدد بلوک / مزایده بیست و سه هزار عدد بلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935112/مزایده-ملک-به-مساحت-46130مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 46130مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 46130مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934757/مناقصه-تهیه-مواد--پخت-و-توزیع-غذا-جهت-پرسنل-شرکت-در-نیروگاه-گازی-کنارک'>مناقصه تهیه مواد ، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی کنارک / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه مواد ، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی کنارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935109/حراج-حضوری-و-نقدی-موتورسیکلت-و-خودرو'>حراج حضوری و نقدی موتورسیکلت و خودرو / حراج حضوری و نقدی، حراج حضوری و نقدی موتورسیکلت و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935092/مناقصه-واگذاری-حجمی-عملیات-مرکز-سوختگیری-هواپیمائی-همدان--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی عملیات مرکز سوختگیری هواپیمائی همدان  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مناقصه واگذاری حجمی عملیات مرکز سوختگیری هواپیمائی همدان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935108/مزایده-فروش-تعداد-7-واحد-خانه-سازمانی-تجدید'>مزایده فروش تعداد 7 واحد خانه سازمانی تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 واحد خانه سازمانی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935118/فراخوان-تجدید-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>فراخوان تجدید اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان تجدید اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935083/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-B--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935087/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-فرگوسن-و--'>تجدید مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن  و ... / تجدید مزایده ,تجدید مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935159/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-389-64متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 389.64متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 389.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935103/مزایده-کمد-جاکفشی--زیر-تلویزیون-چوبی--گاز'>مزایده کمد جاکفشی ، زیر تلویزیون چوبی ، گاز  / مزایده,مزایده کمد جاکفشی ، زیر تلویزیون چوبی ، گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934698/مناقصه-انجام-امور-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-ساختمان-اداری-جدیدالاحداث-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور نظارت عالیه و کارگاهی ساختمان اداری جدیدالاحداث نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام امور نظارت عالیه و کارگاهی ساختمان اداری جدیدالاحداث  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935088/مناقصه-انجام-امور-تنظیفات-این-شبکه'>مناقصه  انجام امور تنظیفات این شبکه  / مناقصه , مناقصه  انجام امور تنظیفات این شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935086/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-پارکها-و-فضای-سبز-شهرداری-فیروزآباد-قسمت-B'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز شهرداری فیروزآباد قسمت B  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز شهرداری فیروزآباد قسمت B </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935096/تجدید-فراخوان-حفر-چاه-آبرفتی'>تجدید فراخوان حفر چاه آبرفتی  / آگهی فراخوان ,تجدید مناقصه حفر چاه آبرفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935106/تجدید-فراخوان-خرید-تعدادی-دستگاه-تابلو-راه-انداز-سافت-استارتر-و-درایو'>تجدید فراخوان خرید تعدادی دستگاه تابلو راه انداز سافت استارتر و درایو  / آگهی فراخوان ,تجدید فراخوان خرید تعدادی دستگاه تابلو راه انداز سافت استارتر و درایو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935136/مزایده-اجاره-کارخانه-تولید-شن-و-ماسه'>مزایده اجاره کارخانه تولید شن و ماسه  / مزایده , مزایده اجاره کارخانه تولید شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935054/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوار-سنگی-رودخانه'>مناقصه اجرای عملیات دیوار سنگی رودخانه / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات دیوار سنگی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935081/مزایده-اجاره-دو-واحد-غرفه-تنقلات-و-اغذیه-فروشی'>مزایده اجاره دو واحد غرفه تنقلات و اغذیه فروشی  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره دو واحد غرفه تنقلات و اغذیه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934666/مزایده-برخی-از-اقلام-ضایعاتی'>مزایده برخی از اقلام ضایعاتی / مزایده برخی از اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935063/مزایده-اجاره-یک-واحد-غرفه-خشکبار-و-تنقلات'>مزایده اجاره یک واحد غرفه خشکبار و تنقلات / آگهی مزایده ,مزایده اجاره یک واحد غرفه خشکبار و تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935156/فراخوان-عمومی-واگذاری-فضای-سبز-و-باغبانی'>فراخوان عمومی واگذاری فضای سبز و باغبانی  / اگهی فراخوان , فراخوان عمومی واگذاری فضای سبز و باغبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935113/مناقصه-مرکز-جامع-سلامت-ارد'>مناقصه مرکز جامع سلامت ارد  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مرکز جامع سلامت ارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935125/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935128/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-199-98متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 199.98متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 199.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935130/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-325متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 325متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 325متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935155/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935094/مزایده-فروش-املاک-شهرستان-شیراز-بصورت-ششدانگ'>مزایده فروش املاک شهرستان شیراز بصورت ششدانگ / مزایده,مزایده فروش املاک شهرستان شیراز بصورت ششدانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935095/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-یک-231متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک 231متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک 231متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935101/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-83متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934673/مناقصه-عمومی-بیمه-تکمیل-درمان-و-عمر-و-حادثه-پرسنل'>مناقصه عمومی بیمه تکمیل درمان و عمر و حادثه پرسنل / مناقصه ، مناقصه عمومی بیمه تکمیل درمان و عمر و حادثه پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935104/مزایده-واگذاری-یک-واحد-مسکونی-آپارتمان-122-93متر'>مزایده واگذاری یک واحد مسکونی آپارتمان 122.93متر / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد مسکونی آپارتمان 122.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935084/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935082/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یک-دستگاه-کاشانه-142متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یک دستگاه کاشانه 142متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یک دستگاه کاشانه 142متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935031/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-بوفه-و-کافی-شاپ'>مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه و کافی شاپ / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه و کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935042/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935047/مزایده-اجاره-محل-استقرار-قایق-سواری-کودکان-بوستان-ارغوان'>مزایده اجاره محل استقرار قایق سواری کودکان بوستان ارغوان  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره محل استقرار قایق سواری کودکان بوستان ارغوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935179/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-فنس-کشی-و-دیوارگذاری'>اصلاحیه مناقصه عمومی فنس کشی و دیوارگذاری  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی فنس کشی و دیوارگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935014/مناقصه-واگذاری-بازسازی-و-تعمیرات-هتل-شهرداری'>مناقصه واگذاری  بازسازی و تعمیرات هتل شهرداری  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  بازسازی و تعمیرات هتل شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935080/مزایده-اجاره-پارکینگ-ها-اصلاحیه'>مزایده اجاره پارکینگ ها اصلاحیه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ ها  اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935037/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-پانزده-دهنه-غرفه-تجدید'>مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه تجدید  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934807/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه-درمانگاه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935041/مناقصه-خدمات-عمومی-اداری-جهت-واحدهای-مختلف'>مناقصه خدمات عمومی اداری جهت واحدهای مختلف / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات عمومی اداری جهت واحدهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935036/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935026/تمدید-و-اصلاحیه-مناقصه-اجرای-45697-متر-خط-تغذیه-و-شبکه-فلزی'>تمدید و اصلاحیه مناقصه اجرای 45697 متر خط تغذیه و شبکه فلزی / تمدید و اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی، تمدید و اصلاحیه مناقصه اجرای 45697 متر خط تغذیه و شبکه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935052/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-یک-دهنه-غرفه-سوپرمارکت-به-شماره-1'>مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه سوپرمارکت به شماره 1 / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه سوپرمارکت به شماره 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935027/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-کوچه-21-تندگویان-و-لکه-گیری-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لوله گذاری کوچه 21 تندگویان و لکه گیری آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لوله گذاری کوچه 21 تندگویان و لکه گیری آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935056/مناقصه-عملیات-احداث-پارک-محله-ای--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث پارک محله ای - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث پارک محله ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935062/مزایده-اجاره-کیوسک-های-اغذیه-فروشی-و-مطبوعاتی'>مزایده اجاره کیوسک های اغذیه فروشی و مطبوعاتی / آگهی مزایده، مزایده اجاره کیوسک های اغذیه فروشی و مطبوعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935097/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-حفاظتی-رویه-راه-های-حوزه-استحفاظی--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی ... / آگهی تجدید  فراخوان مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935057/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو--مرحله-چهارم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو - مرحله چهارم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش یک دستگاه خودرو - مرحله چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935058/مزایده-پلاک-ثبتی-234-528-بخش-نه-کوار'>مزایده پلاک ثبتی 234/528 بخش نه کوار / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 234/528 بخش نه کوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935059/مزایده-پلاک-ثبتی-5-158-بخش-نه'>مزایده پلاک ثبتی 5/158 بخش نه  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5/158 بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935089/مزایده-پلاک-ثبتی-5-158-بخش-نه-سروستان'>مزایده پلاک ثبتی 5/158 بخش نه سروستان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5/158 بخش نه سروستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935069/مناقصه-احداث-مرکز-اموزش-بهورزی-شبکه-بهداشت-و-درمان-شهرستان-نیکشهر'>مناقصه احداث مرکز اموزش بهورزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیکشهر  / مناقصه عمومی، مناقصه احداث مرکز اموزش بهورزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیکشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935078/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداشت-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-بیمارستان-ایران-ایرانشهر'>مناقصه واگذاری امور نگهداشت و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان ایران ایرانشهر  / مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری امور نگهداشت و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان ایران ایرانشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935135/مزایده-یکسری-اقلام-مازاد-بر-مصرف'>مزایده یکسری اقلام مازاد بر مصرف  / اگهی مزایده ,مزایده یکسری اقلام مازاد بر مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935170/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدمات-نظافت-و-نگهداری-فضاهای-جدیدالاحداث-پایانه-مرزی'>مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای جدیدالاحداث پایانه مرزی  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای جدیدالاحداث پایانه مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935085/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-تهیه-مواد-پخت-و-توزیع-غذا'>مناقصه  انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا / آگهی مناقصه، مناقصه  انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934814/اگهی-مزایده-مقدار-حدود-700-تن-آجر-نسوز-ضایعاتی-تعمیرات-و-مازاد-بلااستفاده'>اگهی مزایده مقدار حدود 700 تن آجر نسوز ضایعاتی تعمیرات و مازاد بلااستفاده  / اگهی مزایده , مزایده مقدار حدود 700 تن آجر نسوز ضایعاتی تعمیرات و مازاد بلااستفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935133/مزایده-ششدانگ-اعیانی-سه-قطعه-انگور-متصله-بهم'>مزایده ششدانگ اعیانی سه قطعه انگور متصله بهم  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی سه قطعه انگور متصله بهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935139/مزایده-فروش-املاک-مازاد-با-شرایط-ویژه-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935072/مزایده-واگذاری-۴-باب-منزل-مسکونی-و-۲-باب-مغازه'>مزایده واگذاری ۴ باب منزل مسکونی و ۲ باب مغازه / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری ۴ باب منزل مسکونی و ۲ باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935066/مناقصه-فرآیند-تهیه-لباس-فرم-1800-نفر-از-کارکنان'>مناقصه فرآیند تهیه لباس فرم 1800 نفر از کارکنان  / مناقصه فرآیند تهیه لباس فرم 1800 نفر از کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935049/مزایده-واگذاری-محل-فضاهای-بازی-موجود-در-پارک-های-سطح-شهر--'>مزایده واگذاری محل فضاهای بازی موجود در پارک های سطح شهر ... / آگهی مزایده,مزایده واگذاری محل فضاهای بازی موجود در پارک های سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935105/مزایده-400-کیسه-گرانول-تهیه-شده-از-ضایعان-مواد-پلی-اتیلن'>مزایده 400 کیسه گرانول تهیه شده از ضایعان مواد پلی اتیلن  / مزایده 400 کیسه گرانول تهیه شده از ضایعان مواد پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935161/مزایده-ملک-پلاک-فرعی-شماره-1469-بخش-هجده'>مزایده ملک پلاک فرعی شماره 1469 بخش هجده / مزایده,مزایده ملک پلاک فرعی شماره 1469 بخش هجده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934700/مزایده-خودروهای-مازاد-و-تصادفی'>مزایده خودروهای مازاد و تصادفی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده خودروهای مازاد و تصادفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935165/مزایده-ملک-مساحت-91-50متر-بخش-چهار'>مزایده ملک مساحت 91.50متر بخش چهار / مزایده,مزایده ملک مساحت 91.50متر بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935076/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-2099-1-و-2099-5-بخش-دو'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2099/1 و 2099/5 بخش دو  / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2099/1 و 2099/5 بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935034/مزایده-سواری-پژو-پارس'>مزایده سواری پژو پارس / مزایده سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935474/مزایده-فروش-59-39-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده فروش 59.39 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش 59.39 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935033/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-159-1726'>مزایده سه دانگ از پلاک 159/1726 / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک 159/1726</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935053/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-1-13900-در-دو-طبقه'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1/13900 در دو طبقه / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1/13900 در دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935073/مزایده-20-سهم-از-12352-سهم-شرکت-کشاورزی-و-بادام-کاران-کرون'>مزایده  20 سهم از 12352 سهم شرکت کشاورزی و بادام کاران کرون / مزایده,  20 سهم از 12352 سهم شرکت کشاورزی و بادام کاران کرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935050/مزایده-ملک-بخش-12-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بخش 12 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش 12 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935046/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی'>مزایده منزل مسکونی قدیمی / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934644/مزایده-دو-قطعه-زمین-به-پلاکهای-ثبتی-1167-و-1168-فرعی'>مزایده دو قطعه زمین به پلاکهای ثبتی 1167 و 1168 فرعی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین به پلاکهای ثبتی 1167 و 1168 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935124/مزایده-اعیانی-ششدانگ-دو-باب-واحد-تجاری'>مزایده اعیانی ششدانگ دو باب واحد تجاری  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ دو باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935030/مناقصه-تامین-حدود-250-تن-متریال-ورق'>مناقصه تامین حدود 250 تن متریال ورق  / مناقصه , مناقصه تامین حدود 250 تن متریال ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935068/مناقصه-باربری-معتبر-و-دارای-توانایی-لازم-برای-حمل-و-بجابجایی-این-مواد'>مناقصه باربری معتبر و دارای توانایی لازم برای حمل و بجابجایی این مواد  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه باربری معتبر و دارای توانایی لازم برای حمل و بجابجایی این مواد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935079/مزایده-فروش-سه-قطعه-از-زمینهای-تجمیع-شده-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه از زمینهای تجمیع شده نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سه قطعه از زمینهای تجمیع شده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935024/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-خط-تولید'>مزایده تعدادی از ماشین آلات خط تولید  / آگهی مزایده ,مزایده تعدادی از ماشین آلات خط تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935153/مناقصه-مونتاژ-اکسل-جلو-و-عقب-1-4-تن-هاردتاپ-پاترولی'>مناقصه مونتاژ اکسل جلو و عقب 1/4 تن هاردتاپ پاترولی / آگهی مناقصه, مناقصه مونتاژ اکسل جلو و عقب 1/4 تن هاردتاپ پاترولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934761/شناسایی-پیمانکار-تامین-اقلام-و-تجهیز-آشپزخانه-و-رستوران-پالایشگاه--نوبت-دوم'>شناسایی پیمانکار تامین اقلام و تجهیز آشپزخانه و رستوران پالایشگاه   نوبت دوم  / شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار تامین اقلام و تجهیز آشپزخانه و رستوران پالایشگاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935222/مزایده-فروش-8-واحد-خدماتی-از-مجموعه-پارکینگ-طبقاتی'>مزایده فروش 8 واحد خدماتی از مجموعه پارکینگ طبقاتی  / مزایده,مزایده فروش 8 واحد خدماتی از مجموعه پارکینگ طبقاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935224/مزایده-ملک-آپارتمان-مسکونی-با-عرصه-قدرالسهم'>مزایده ملک آپارتمان مسکونی با عرصه قدرالسهم / مزایده,مزایده ملک آپارتمان مسکونی با عرصه قدرالسهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935494/مزایده-پلاک-ثبتی-219-79-بخش-یک-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 219/79 بخش یک اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 219/79 بخش یک اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935499/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-225مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 225مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 225مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935126/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09133610893-مرحله-دوم'>مزایده فروش خط تلفن همراه به شماره 09133610893- مرحله دوم  / مزایده فروش خط تلفن همراه به شماره 09133610893 - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935473/مزایده-فروش-53-269-حبه-از-72-حبه-شش-دانگ'>مزایده فروش 53.269 حبه از 72 حبه شش دانگ / مزایده,مزایده فروش 53.269 حبه از 72 حبه شش دانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935483/مزایده-خط-قطعه-بندی-دستگاه-از-نوع-اتوماتیک'>مزایده خط قطعه بندی دستگاه از نوع اتوماتیک / مزایده,مزایده خط قطعه بندی دستگاه از نوع اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935478/مزایده-فروش-سه-دانگ-از-شش-دانگ-سرقفلی-کلاسه-961405'>مزایده فروش سه دانگ از شش دانگ سرقفلی کلاسه 961405  / مزایده,مزایده فروش سه دانگ از شش دانگ سرقفلی کلاسه 961405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935251/مزایده-یک-قطعه-پلاک-زمین-کشاورزی-3393متر'>مزایده یک قطعه پلاک زمین کشاورزی 3393متر / مزایده,مزایده یک قطعه پلاک زمین کشاورزی 3393متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935253/مزایده-تمامی-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-16-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی بخش 16 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی بخش 16 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934755/شناسایی-پیمانکار-تامین-و-اجرای-مبلمان-و-پارتیشن-بندی-ساختمان-های-اداری-و-صنعتی--نوبت-دوم'>شناسایی پیمانکار  تامین و اجرای مبلمان و پارتیشن بندی ساختمان های اداری و صنعتی... نوبت دوم  / شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار  تامین و اجرای مبلمان و پارتیشن بندی ساختمان های اداری و صنعتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935462/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-53-20-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 53/20 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 53/20 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935018/مزایده-دستگاه-ساب-موزاییک-چهار-کله-و--'>مزایده دستگاه ساب موزاییک چهار کله  و... / مزایده,مزایده دستگاه ساب موزاییک چهار کله  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935067/مزایده-ملک-مساحت-179-96متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 179.96متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 179.96متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935065/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-چهل-و-چهار-متر-و-14-دسیمتر'>مزایده ملک تجاری مساحت چهل و چهار متر و 14 دسیمتر / مزایده,مزایده ملک تجاری مساحت چهل و چهار متر و 14 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935071/مزایده-فروش-دو-باب-ساختمان-ویلایی-210-و-333متر'>مزایده فروش دو باب ساختمان ویلایی 210 و 333متر  / مزایده,مزایده فروش دو باب ساختمان ویلایی 210 و 333متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935061/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-5-ارومیه'>مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935137/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نقلیه--تامین-خودرو-سال-96-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نقلیه ، تامین خودرو سال 96 تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام خدمات نقلیه ، تامین خودرو سال 96 تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935132/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-آبی'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935490/مزایده-یک-قطعه-زمین-200متر'>مزایده یک قطعه زمین 200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935142/مناقصه-امتیاز-تامین-کفش-ورزشی-برای-پرسنل'>مناقصه امتیاز تامین کفش ورزشی برای پرسنل / آگهی مناقصه، مناقصه امتیاز تامین کفش ورزشی برای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935152/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اماکن'>مزایده واگذاری تعدادی از اماکن   / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری تعدادی از اماکن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935138/مزایده-واگذاری-محل-فروشگاه-های-برادران-و-خواهران-بوفه-رستوران-و--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل فروشگاه های برادران و خواهران، بوفه رستوران و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل فروشگاه های برادران و خواهران، بوفه رستوران و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935241/مزایده-فروش-یکدست-مبل-راحتی-هفت-نفره--یکدست-مبل-پارچه-ای--'>مزایده فروش یکدست مبل راحتی هفت نفره ، یکدست مبل پارچه ای.... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدست مبل راحتی هفت نفره ، یکدست مبل پارچه ای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935405/مزایده-فروش-40-606-سهم-مشاع-72-سهم'>مزایده فروش 40/606 سهم مشاع 72 سهم  / مزایده,مزایده فروش 40/606 سهم مشاع 72 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935297/مزایده-مقدار-1-925-دانگ-مشاع-از-سهم'>مزایده مقدار 1.925 دانگ مشاع از سهم / مزایده,مزایده مقدار 1.925 دانگ مشاع از سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935287/مزایده-فروش-یکباب-منزل-مسکونی-واقع-در-خیابان-امام-خمینی'>مزایده فروش یکباب منزل مسکونی واقع در خیابان امام خمینی / مزایده,مزایده فروش یکباب منزل مسکونی واقع در خیابان امام خمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935176/مزایده-اجاره-تعداد-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره تعداد یک باب مغازه تجاری  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعداد یک باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935256/مزایده-فروش-تعداد-سه-باب-واحد-تجاری-96-6-23'>مزایده فروش تعداد سه باب واحد تجاری 96.6.23 / مزایده,مزایده فروش تعداد سه باب واحد تجاری 96.6.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935439/مزایده-ملک-به-حدود-300-مترمربع'>مزایده ملک به حدود 300 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به حدود 300 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935444/مزایده-ملک-واقع-در-خیابان-کارگر-71-80-مترمربع'>مزایده ملک واقع در خیابان کارگر 71/80 مترمربع / مزایده,مزایده ملک واقع در خیابان کارگر 71/80 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935166/حراج-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-و--'>حراج  یک دستگاه خودرو سواری سمند و ... / حراج عمومی, حراج  یک دستگاه خودرو سواری سمند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935147/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-اتاق-به-مساحت-تقریبی-35-مترمربع'>مزایده واگذاری به اجاره  یک باب اتاق به مساحت تقریبی 35 مترمربع  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره  یک باب اتاق به مساحت تقریبی 35 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934740/مزایده-واگذاری-آزمایشگاه--'>مزایده واگذاری آزمایشگاه... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری آزمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935140/فراخوان-واگذاری-حجمی-زمانی-جایگاه-های-شرکتی-و---نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری حجمی زمانی جایگاه های شرکتی و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری حجمی زمانی جایگاه های شرکتی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935160/فراخوان-بکارگیری-خودروهای-استیجاری-با-راننده'>فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای , فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935293/مزایده-تعداد-2-رقبه-املاک-تمیلکی'>مزایده  تعداد 2 رقبه املاک تمیلکی / مزایده,مزایده تعداد 2 رقبه املاک تمیلکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935148/تجدید-مناقصه-بهسازی-راه-اصلی--'>تجدید مناقصه بهسازی راه اصلی ... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه بهسازی راه اصلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935395/مزایده-چهار-قطعه-زمین'>مزایده چهار قطعه زمین / مزایده,مزایده چهار قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935342/مزایده-ملک-با-کاربری-زراعی'>مزایده ملک با کاربری زراعی / مزایده ملک با کاربری زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935164/مناقصه-انجام-عملیات-بیابان-زدایی-شامل-نهال-کاری-همراه-با-تامین-نهال-و-آبیاری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بیابان زدایی شامل نهال کاری همراه با تامین نهال و آبیاری - نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه انجام عملیات بیابان زدایی شامل نهال کاری همراه با تامین نهال و آبیاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935169/مناقصه-پروژه-انجام-عملیات-بیابان-زدایی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه انجام عملیات بیابان زدایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه انجام عملیات بیابان زدایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934711/مناقصه-خرید-2300-عدد-لامپ-LED-و-کم-مصرف----نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2300 عدد لامپ LED و کم مصرف ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 2300 عدد لامپ LED و کم مصرف ، چراغ خیابانی و پرژکتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935403/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-به-انضمام-انباری'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به انضمام انباری / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به انضمام انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935204/مزایده-پلاک-ثبتی-40-فرعی-از-30-اصلی---'>مزایده پلاک ثبتی 40 فرعی از 30 اصلی .... / مزایده, مزایده پلاک ثبتی 40 فرعی از 30 اصلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935182/مزایده-فروش-یکدستگاه-برش-کاغذ-برقی-ماکسیم-طول-دهانه-115-سانتی-متر---'>مزایده فروش یکدستگاه برش کاغذ برقی ماکسیم طول دهانه 115 سانتی متر .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه برش کاغذ برقی ماکسیم طول دهانه 115 سانتی متر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935205/مناقصه-اجرای-خدمات-امورات-نقلیه-اداری'>مناقصه اجرای خدمات امورات نقلیه اداری  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای خدمات امورات نقلیه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935226/مزایده-اجاره-مغازه'> مزایده اجاره مغازه / آگهی مزایده , مزایده اجاره مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935192/مزایده-فروش-یکدستگاه-بستنی-ساز-ایتالیایی-کاتاپریکا--'>مزایده فروش یکدستگاه بستنی ساز ایتالیایی کاتاپریکا.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه بستنی ساز ایتالیایی کاتاپریکا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935195/مناقصه-اجرای-آسفالت-توپکا'>مناقصه اجرای آسفالت توپکا / آگهی مناقصه ، مناقصه  اجرای آسفالت توپکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935167/مناقصه-اجرای-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935394/مزایده-فروش-دو-قطعه-ملک-156-و-199-66متر'>مزایده فروش دو قطعه ملک 156 و 199.66متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه ملک 156 و 199.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934720/مناقصه-اجرای-پروژه-جدولگذاری--تخریب-آسفالت-فرسوده--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری ، تخریب آسفالت فرسوده... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری ، تخریب آسفالت فرسوده...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935319/مزایده-سیزده-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مساحت-3169متر'>مزایده سیزده قطعه زمین کاربری تجاری مساحت 3169متر  / مزایده,مزایده سیزده قطعه زمین کاربری تجاری مساحت 3169متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935158/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-املاک--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از املاک - مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از املاک - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935218/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--مرحله-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935508/مزایده-پلاک-ثبتی-377-فرعی-از-20-فرعی-از-143-اصلی-و-ماشین-آلات'>مزایده پلاک ثبتی 377 فرعی از 20 فرعی از 143 اصلی و ماشین آلات / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 377 فرعی از 20 فرعی از 143 اصلی و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935380/مزایده-فروش-تعداد-15-باب-خانه-سازمانی-نوبت-اول'>مزایده فروش تعداد 15 باب خانه سازمانی نوبت اول  / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 باب خانه سازمانی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935150/مناقصه-تعویض-۲۵۰۰-علمک-فرسوده-در-سطح-شهرستان-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض ۲۵۰۰ علمک فرسوده در سطح شهرستان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تعویض ۲۵۰۰ علمک فرسوده در سطح شهرستان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935223/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده کتبی , مزایده بهره برداری از جایگاه cng مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935143/مناقصه-25-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاهای-شهرستان-دزفول-نوبت-دوم'>مناقصه  25 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای شهرستان دزفول  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه  25 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای شهرستان دزفول  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934729/فراخوان-دستگاه-های-ایکس-ری-X-RAY-کانتینری'>فراخوان دستگاه های ایکس ری X-RAY کانتینری  / فراخوان شناسایی , فراخوان دستگاه های ایکس ری X-RAY کانتینری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935144/مناقصه-وصول-مطالبات-و-قرائت-و-توزیع-قبوض'>مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض  / مناقصه ,مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935120/مناقصه-پروژه-رنگ-آمیزی-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز-200-کرنج'>مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز 200 کرنج / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز 200 کرنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935102/تجدید-فراخوان-خدمات-نشت-یابی-اهواز-و-نواحی-استان-خوزستان---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خدمات نشت یابی اهواز و نواحی استان خوزستان ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان خدمات نشت یابی اهواز و نواحی استان خوزستان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935099/فراخوان-مزایده-فروش-خودرو---نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش خودرو  ... نوبت دوم / مزایده ، فراخوان مزایده فروش خودرو  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935111/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-۱۰۱-دستگاه-خودروی-کولردار'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین ۱۰۱ دستگاه خودروی کولردار / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه تهیه و تامین ۱۰۱ دستگاه خودروی کولردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935168/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934727/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-پروژه-دیتا-سنتر-و-آرشیو'>فراخوان انتخاب مشاور جهت پروژه دیتا سنتر و آرشیو  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان انتخاب مشاور جهت پروژه دیتا سنتر و آرشیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935185/مناقصه-انجام-خدمات-انبارداری'>مناقصه انجام خدمات انبارداری / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات انبارداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935201/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-با-عرصه-قدرالسهم'>مزایده فروش املاک مسکونی با عرصه قدرالسهم  / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی با عرصه قدرالسهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935219/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-خطوط-ریلی-مجتمع-بندری'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی مجتمع بندری / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی مجتمع بندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935177/مناقصه-عملیات-رسوب-زدایی-کارخانه'>مناقصه عملیات رسوب زدایی کارخانه / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات رسوب زدایی کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935188/مناقصه-خدمات-استفاده-از-نیروی-انسانی-(mc)-جهت-پروژه-ممیزی-جامع'>مناقصه خدمات استفاده از نیروی انسانی (mc) جهت پروژه ممیزی جامع / مناقصه ,مناقصه خدمات استفاده از نیروی انسانی (mc) جهت پروژه ممیزی جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935206/مناقصه-پروژه-رنگ-آمیزی-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز--و-تزریق-گاز-500-300کرنج'>مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز   و تزریق گاز 500/ 300کرنج / مناقصه ,مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز   و تزریق گاز 500/ 300کرنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935149/فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفات--اداره-امور-آبدارخانه-ها--حمل-و-جابجایی--بارگیری-و-تخلیه-وسایل-اداری-و---نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات تنظیفات ، اداره امور آبدارخانه ها ، حمل و جابجایی ، بارگیری و تخلیه وسایل اداری و  ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات تنظیفات ، اداره امور آبدارخانه ها ، حمل و جابجایی ، بارگیری و تخلیه وسایل اداری و  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935240/مزایده-غرفه-گوشت-و-ماهی'>مزایده غرفه گوشت و ماهی   / آگهی مزایده , مزایده غرفه گوشت و ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935163/مناقصه-اجرای-پروژه-خاکی-و-ابنیه-فنی'>مناقصه اجرای پروژه خاکی و ابنیه فنی  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه خاکی و ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935157/مناقصه-عملیات-حمل-خاک-و-مصالح-پروژه-احداث-راه'>مناقصه عملیات حمل خاک و مصالح پروژه احداث راه  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات حمل خاک و مصالح پروژه احداث راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935196/مناقصه-احداث-پل-سه-دهانه-هشت-متر'>مناقصه احداث پل سه دهانه هشت متر  / مناقصه ,مناقصه احداث پل سه دهانه هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935171/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-و-احداث-مخازن-آب'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع و احداث مخازن آب  / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع و احداث مخازن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935198/مزایده-واگذاری-فروش-5-قطعه-زمین-یک-مرحله-ای'>مزایده واگذاری فروش 5 قطعه زمین یک مرحله ای  / مزایده,مزایده واگذاری فروش 5 قطعه زمین یک مرحله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935385/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-کل-1500متر'>مزایده یکقطعه زمین مساحت کل 1500متر / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت کل 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935378/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم-مال-منقول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم مال منقول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم مال منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934637/مزایده-آپارتمان-زیربنای-مفید-94-60متر'>مزایده آپارتمان زیربنای مفید 94.60متر / مزایده,مزایده آپارتمان زیربنای مفید 94.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934681/مناقصه-ساخت-بوته-6-تنی-تحت-خلاء'>مناقصه  ساخت بوته 6 تنی تحت خلاء / آگهی عمومی شناسایی پیمانکار, مناقصه  ساخت بوته 6 تنی تحت خلاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935510/استعلام-خرید-سبوس-برشته'>استعلام خرید سبوس برشته / استعلام، استعلام خرید سبوس برشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935506/مناقصه-انجام-عملیات-پیشروی--آماده-سازی-و-استخراج-ماده-معدنی'>مناقصه انجام عملیات پیشروی ، آماده سازی و استخراج ماده معدنی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات پیشروی ، آماده سازی و استخراج ماده معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934686/مناقصه-احداث-پست-20-63-کیلو-ولت--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پست 20/ 63 کیلو ولت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث پست 20/ 63 کیلو ولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935269/مناقصه-اجرای-2000-متر-شبکه-پلی-اتیلن-و-نصب-150-عدد-انشعاب--'>مناقصه اجرای 2000 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 150 عدد انشعاب ... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای 2000 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 150 عدد انشعاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934694/مزایده-واگذاری-زمین-بلوک-NE23'>مزایده واگذاری زمین بلوک NE23  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری زمین بلوک NE23 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935255/مناقصه-P-F-SAMSON'>مناقصه  P/F-SAMSON / مناقصه , مناقصه  P/F-SAMSON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935249/مناقصه-CONTROL-VALVE'>مناقصه  CONTROL VALVE / مناقصه , مناقصه  CONTROL VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935502/آگهی-مناقصه-محدود-خرید-THERMOWELL'>آگهی مناقصه محدود خرید THERMOWELL / آگهی مناقصه محدود ،آگهی مناقصه محدود  خرید THERMOWELL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934703/مناقصه-پروژه-تجهیز-چاه-فلمن-و-تکمیل-خط-انتقال-آب'>مناقصه  پروژه تجهیز چاه فلمن و تکمیل خط انتقال آب  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه تجهیز چاه فلمن و تکمیل خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935261/مناقصه-P-F-HKC'>مناقصه  P/F HKC / مناقصه , مناقصه  P/F HKC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935308/مناقصه-خرید-P-F-GEBHARDT'>مناقصه خرید P/ F GEBHARDT / مناقصه ,مناقصه خرید P/ F GEBHARDT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935315/مناقصه-خرید-CONTROL-VALVE'>مناقصه خرید CONTROL VALVE / مناقصه ,مناقصه خرید CONTROL VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935254/مناقصه-ساخت-REFLECTOR'>مناقصه ساخت REFLECTOR / مناقصه ,مناقصه ساخت REFLECTOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935250/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-پست-زمینی-فلکه'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح پست زمینی فلکه  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات اصلاح پست زمینی فلکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935262/مناقصه-بازدید-تست-اصلاح-و-نصب-لوازم-اندازه-گیری-مشترکین'>مناقصه بازدید تست اصلاح و نصب لوازم اندازه گیری مشترکین  / مناقصه ,مناقصه بازدید تست اصلاح و نصب لوازم اندازه گیری مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934774/مزایده-واگذاری-سالن-فرهنگی-ورزشی-چند-منظوره-و--'>مزایده واگذاری سالن فرهنگی ورزشی چند منظوره و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری سالن فرهنگی ورزشی چند منظوره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935258/مناقصه-تهیه-و-تامین-سرویس-لوازم-اندازه-گیری-آمپری-و---'>مناقصه تهیه و تامین سرویس لوازم اندازه گیری آمپری و ....  / مناقصه تهیه و تامین سرویس لوازم اندازه گیری آمپری و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934670/مزایده-فروش-یک-قطعه-ملک-غیر-منقول-مساحت-2910متر'>مزایده فروش یک قطعه ملک غیر منقول مساحت 2910متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه ملک غیر منقول مساحت 2910متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935301/تجدید-مناقصه-حفظ-نگهداری-و-ایجاد-فضای-سبز-کلانشهر-اراک'>تجدید مناقصه حفظ، نگهداری و ایجاد فضای سبز کلانشهر اراک  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه حفظ، نگهداری و ایجاد فضای سبز کلانشهر اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934712/مزایده-فروش-تعداد-10-دستگاه-انواع-خودرو-سبک--سنگین-و---96-06-25'>مزایده فروش تعداد 10 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگین و ... 96.06.25 / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 10 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگین و ... 96.06.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935295/مناقصه-زیرسازی-تا-حد-لایه-اساس-خیابان-های-خاکی'>مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابان های خاکی / مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابان های خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935316/مزایده-عمومی-کتبی-جهت-واگذاری-استیجاری-واحد-شماره-5-ضلع-شرقی-بوستان--نوبت-دوم-مرحله-اول'>مزایده عمومی کتبی جهت واگذاری استیجاری واحد شماره 5 ضلع شرقی بوستان - نوبت دوم مرحله اول / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی کتبی جهت واگذاری استیجاری واحد شماره 5 ضلع شرقی بوستان - نوبت دوم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935323/استعلام-بهاء-لایسنس-دوربین-های-نظات-تصویری-نرم-افزار-GENETEC'>استعلام بهاء لایسنس دوربین های نظات تصویری نرم افزار GENETEC / استعلام بهاء, استعلام بهاء لایسنس دوربین های نظات تصویری نرم افزار GENETEC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935317/استعلام-بهاء-تعمیر-و-راه-اندازی-آسانسورهای-پل-عابرپیاده-میدان-دانشجو'>استعلام بهاء تعمیر و راه اندازی آسانسورهای پل عابرپیاده میدان دانشجو  / استعلام بهاء, استعلام بهاء تعمیر و راه اندازی آسانسورهای پل عابرپیاده میدان دانشجو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935307/استعلام-بهاء-اجرای-پوشش-سقف-بر-روی-پلها-هوائی-عابر-پیاده'>استعلام بهاء اجرای پوشش سقف بر روی پلها هوائی عابر پیاده  / استعلام بهاء, استعلام بهاء اجرای پوشش سقف بر روی پلها هوائی عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935299/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سالانه-سیستمهای-مخابراتی'>مناقصه  اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سالانه سیستمهای مخابراتی  / مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سالانه سیستمهای مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934717/مزایده-فروش-دستگاه-اسقاطی-آزمایشگاهی-و-کارگاهی'> مزایده فروش دستگاه اسقاطی آزمایشگاهی و کارگاهی  / آگهی مزایده,  مزایده فروش دستگاه اسقاطی آزمایشگاهی و کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935289/استعلام-خرید-رادیو-میکروتیک-SXT-Lite-5--'>استعلام خرید  رادیو میکروتیک SXT Lite-5... / استعلام، استعلام خرید  رادیو میکروتیک SXT Lite-5...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935304/مزایده-اجاره-غرفه-خانه-سنتی---نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه خانه سنتی...- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره غرفه خانه سنتی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935313/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-منطقه-سه'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب منطقه سه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب منطقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935320/استعلام-خرید-بیس-در-محل-کارخانه--'>استعلام خرید بیس در محل کارخانه... / مناقصه عمومی، مناقصه انواع پایه سیمانی چهارگوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934695/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-واگذاریی-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-ساختمان-مدیریت'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی  واگذاریی کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ساختمان مدیریت  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ،آگهی فراخوان مناقصه عمومی   واگذاریی کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ساختمان مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/935273/استعلام-عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>استعلام عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر / استعلام عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934702/مناقصه-خرید-2-دستگاه-الکتروموتور'>مناقصه  خرید 2 دستگاه الکتروموتور   / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  خرید 2 دستگاه الکتروموتور  </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 13 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 11:39