اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.22 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933127/مزایده-فروش-مانتو-زنا... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.22 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933127/مزایده-فروش-مانتو-زنانه--'>مزایده فروش مانتو زنانه... / آگهی مزایده، مزایده فروش مانتو زنانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933133/مناقصه-خرید-انواع-جلد-و-درب-باتری-های-ساکن-صنعتی'>مناقصه خرید انواع جلد و درب باتری های ساکن صنعتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع جلد و درب باتری های ساکن صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933210/مزایده-فروش-یکدستگاه-برش-و-حکاکی-لیزر--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه برش و حکاکی لیزر - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه برش و حکاکی لیزر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933842/استعلام-خرید-آهن-آلات-مصرفی'>استعلام خرید آهن آلات مصرفی / استعلام،استعلام خرید آهن آلات مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933848/مناقصه-عملیات-خرید-4500-متر-کف-پوش-ایمنی-گرانولی----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خرید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933126/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-شماره-13961-فرعی'>مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره 13961 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره 13961 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933880/مناقصه-انجام-خدمات-روزمره-مورد-نیاز-واحدهای-مختلف-اداره-خدمات-مهندسی'>مناقصه انجام خدمات روزمره مورد نیاز واحدهای مختلف اداره خدمات مهندسی  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات روزمره مورد نیاز واحدهای مختلف اداره خدمات مهندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933129/مزایده-4-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933214/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-وینگل-5-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت وینگل 5 مدل 1393  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت وینگل 5 مدل 1393 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933202/مناقصه-تعداد-6-000-000-عدد-قرص-شعله-پوش-کوچک'>مناقصه تعداد 6.000.000 عدد قرص شعله پوش کوچک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 6.000.000 عدد قرص شعله پوش کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933134/مزایده-منزل-مسکونی-516-فرعی'>مزایده منزل مسکونی 516 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی 516 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933191/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933130/مناقصه-امور-مربوط-به-تعمیرات-اساسی-چرخ-و-محور-واگنهای-باری-نوبت-دوم'>مناقصه امور مربوط به تعمیرات اساسی چرخ و محور واگنهای باری  نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به تعمیرات اساسی چرخ و محور واگنهای باری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933137/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-15-فرعی-از-36-اصلی'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 15 فرعی از 36 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 15 فرعی از 36 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933218/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-فرسوده-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای فرسوده شهرداری- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی از خودروهای فرسوده شهرداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933132/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-از-1937-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 1937 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 1937 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933131/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-20142-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 20142 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 20142 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933177/مناقصه-انجام-عملیات-بیابان-زدایی-شامل-نهال-کاری-همراه-با-تامین-نهال-و-آبیاری'>مناقصه انجام عملیات بیابان زدایی شامل نهال کاری همراه با تامین نهال و آبیاری / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات بیابان زدایی شامل نهال کاری همراه با تامین نهال و آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933181/مناقصه-انجام-امور-بخشی-از-خدمات-نگهبانی-حمل-و-نقل---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور بخشی از خدمات، نگهبانی، حمل و نقل.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور بخشی از خدمات، نگهبانی، حمل و نقل.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933195/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-3910متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 3910متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 3910متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933192/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تجهیزات-STORAGE--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی  تجهیزات STORAGE - نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی  تجهیزات STORAGE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933373/مزایده--فراخوان-واگذاری-موقت-اماکن-عرضه-محصولات-فرآوری-شده--'>مزایده / فراخوان واگذاری موقت اماکن عرضه محصولات فرآوری شده ... / مزایده / فراخوان , مزایده / فراخوان واگذاری موقت اماکن عرضه محصولات فرآوری شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933456/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-پارک'>تجدید مناقصه اجرای پروژه تکمیل پارک / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه تکمیل پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933428/مزایده-بهره-برداری-از-واحد-مزون-و--'>مزایده بهره برداری از واحد مزون و ... / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از واحد مزون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933429/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-بوستان-و--'>مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان و ... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933375/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-برگزاری-سمینار-منطقه-ای-دو-روزه'>مناقصه واگذاری امور مربوط به برگزاری سمینار منطقه ای دو روزه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به برگزاری سمینار منطقه ای دو روزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933189/مزایده-فروش-صد-درصد-مالکیت-هتل-پارسیان-96-6-22'>مزایده فروش صد درصد مالکیت هتل پارسیان 96.6.22 / مزایده,مزایده فروش صد درصد مالکیت هتل پارسیان 96.6.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933401/مزایده-بهره-برداری-از-مرکز-جامع-تصویربرداری'>مزایده بهره برداری از مرکز جامع تصویربرداری / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از مرکز جامع تصویربرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933358/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-اصلاح-شبکه-20-کیلوولت-و---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر، نگهداری و اصلاح شبکه 20 کیلوولت  و ... نوبت دوم  / آگهی  ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه تعمیر، نگهداری و اصلاح شبکه 20 کیلوولت  و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933453/مناقصه-مواد-اولیه-محصولات-تولیدی-جدید-شامل-کمک-فرایند-فوم--'>مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی جدید شامل کمک فرایند فوم...  / آگهی خرید مواد اولیه , مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی جدید شامل کمک فرایند فوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933360/مزایده-اجاره-سالن-رزکان-فردیس---نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن رزکان فردیس... - نوبت  دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره سالن رزکان فردیس... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933633/مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی-و-نظافتی'>مناقصه تامین نیروی خدماتی و نظافتی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی خدماتی و نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933639/تجدید-مزایده-اجاره-واحد-تبدیل-ضایعات-کشتارگاه-صنعتی'>تجدید مزایده اجاره واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه صنعتی / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933648/مزایده-املاک-موروثی'>مزایده املاک موروثی / مزایده ,مزایده املاک موروثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933646/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانکس-به-ابعاد-حدود-13-2-80-متر--'>مزایده فروش یکدستگاه کانکس به ابعاد حدود 13*2/80 متر.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کانکس به ابعاد حدود 13*2/80 متر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933759/مزایده-فروش-پلاکهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش پلاکهای مسکونی نوبت دوم / مزایده فروش پلاکهای مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933764/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش شش قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی / مزایده فروش شش قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933767/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-سه-129-95متر'>مزایده فروش قطعه زمین شماره سه 129.95متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره سه 129.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933647/تجدید-مزایده-اقلام-اسقاطی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اقلام اسقاطی - نوبت دوم  / تجدید مزایده, تجدید مزایده اقلام اسقاطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933684/مزایده-سنگ-های-آنتیک-گیوتین-شده'>مزایده سنگ های آنتیک گیوتین شده  / آگهی مزایده، مزایده سنگ های آنتیک گیوتین شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933667/تجدید-مناقصه-خرید-کامیون-کشنده--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید کامیون کشنده - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه کامیون کشنده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933776/مزایده-21-22-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 21.22 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 21.22 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933781/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-شماره-یک-هزار-و-دویست-و-هشتاد-و-هفت-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک شماره یک هزار و دویست و هشتاد و هفت فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک شماره یک هزار و دویست و هشتاد و هفت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933383/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی-اپراتوری-واحدهای-عملیاتی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اپراتوری واحدهای عملیاتی  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اپراتوری واحدهای عملیاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933784/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 14 ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 14 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933661/مناقصه-خرید-خدمات-درمانی-و-پشتیبانی-مرکز-شبانه-روزی'>مناقصه خرید خدمات درمانی و پشتیبانی مرکز شبانه روزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات درمانی و پشتیبانی مرکز شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933665/مزایده-واگذاری-اجاره-واحد-سونوگرافی-سرپایی'>مزایده واگذاری اجاره واحد سونوگرافی سرپایی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره واحد سونوگرافی سرپایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933653/مزایده-دو-قطعه-ملک-و-زمین-کشاورزی'>مزایده دو قطعه ملک و زمین کشاورزی / مزایده ,مزایده دو قطعه ملک و زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933727/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-147-63متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 147.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 147.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933737/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-مشاع-از-زمین-محصور'>مزایده یک دانگ و نیم مشاع از زمین محصور / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع از زمین محصور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933655/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-سمند-ال-ایکس-مدل-1389'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند ال ایکس مدل 1389 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند ال ایکس مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933748/مزایده-ششدانگ-پلاک-6214-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 6214 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 6214 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933657/مناقصه-تراش-آسفالت---چاپ-دوم'>مناقصه تراش آسفالت... - چاپ دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تراش آسفالت...- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933743/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-4-از-قطعات-تفکیکی'>مزایده فروش قطعه زمین شماره 4 از قطعات تفکیکی / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره 4 از قطعات تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933354/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-و-طبخ-غذای-گرم-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم تجدید  - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933676/مناقصه-طراحی-خرید-و-راه-اندازی-پکیج-تصفیه-فاضلاب'>مناقصه طراحی، خرید و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه طراحی، خرید و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933654/مزایده-سواری-سمند-به-رنگ-سفید-مدل-1391--نوبت-دوم'>مزایده سواری سمند به رنگ سفید مدل 1391 - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری سمند به رنگ سفید مدل 1391 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933660/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-446-82متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 446.82متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 446.82متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933651/مزایده-فروش-تعداد-18-راس-گاو-حذفی-6-راس-گوساله-نر-کشتاری-و--'>مزایده فروش  تعداد 18 راس گاو حذفی، 6 راس گوساله نر کشتاری  و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعداد 18 راس گاو حذفی، 6 راس گوساله نر کشتاری  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933664/مزایده-ملک-بخش-یک-اراک-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش یک اراک نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک بخش یک اراک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933681/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-713مترمربع'>مزایده زمین مسکونی مساحت 713مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 713مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933398/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-نوسازی--'>اصلاحیه مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی ... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933680/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-مفید-74-42متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت مفید 74.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت مفید 74.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933690/مزایده-یک-سهم-از-نه-سهم-سرقفلی-دو-باب-مغازه'>مزایده یک سهم از نه سهم سرقفلی دو باب مغازه  / مزایده,مزایده یک سهم از نه سهم سرقفلی دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933671/آگهی-مزایده-بیست-کیسه-کود-شیمیایی-سولفات-آلومینیوم'>آگهی مزایده بیست کیسه کود شیمیایی سولفات آلومینیوم  / اگهی مزایده ,مزایده بیست کیسه کود شیمیایی سولفات آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933677/اگهی-مزایده-دستگاه-سواری-تاکسی-پژو-405'>اگهی مزایده دستگاه سواری تاکسی پژو 405  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری تاکسی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933685/مزایده-یک-دستگاه-کانکس'>مزایده یک دستگاه کانکس  / آگهی مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933663/اصلاحیه-مزایده-فروش-قطعات-املاک'>اصلاحیه مزایده فروش قطعات املاک  / اصلاحیه مزایده فروش قطعات املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933693/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-1194-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 1194 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 1194 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933700/مزایده-خانه-مسکونی-شماره-129-فرعی'>مزایده خانه مسکونی شماره 129 فرعی / مزایده,مزایده خانه مسکونی شماره 129 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933702/مزایده-ملک-ششدانگ-باغ-قطعه-12-تفکیکی'>مزایده ملک ششدانگ باغ قطعه 12 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک ششدانگ باغ قطعه 12 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933705/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-3418-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 3418 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 3418 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933707/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-ارومیه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933697/مزایده-14-سهم-مشاع-از-50-سهم-پلاک-209-فرعی'>مزایده 14 سهم مشاع از 50 سهم پلاک 209 فرعی / مزایده,مزایده 14 سهم مشاع از 50 سهم پلاک 209 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933686/مزایده-سه-دانگ-خانه-مسکونی-ویلایی'>مزایده سه دانگ خانه مسکونی ویلایی  / مزایده,مزایده سه دانگ خانه مسکونی ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933659/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-مغازه-تجدید'>مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933673/مزایده-فروش-یکباب-ملک-مازاد-مساحت-عرصه-900متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب ملک مازاد مساحت عرصه 900متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب ملک مازاد مساحت عرصه 900متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933823/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی--'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی ...  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933838/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات-مراکز-هجرت-و-شهید-باکری'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مراکز هجرت و شهید باکری              / تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مراکز هجرت و شهید باکری             </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933844/مزایده-انجام-عملیات-واگذاری-سالن-فرهنگی-ورزشی-چندمنظوره-شهید-کلانتری-'>مزایده انجام عملیات واگذاری سالن فرهنگی  ورزشی چندمنظوره شهید کلانتری.. / مزایده انجام عملیات واگذاری سالن فرهنگی  ورزشی چندمنظوره شهید کلانتری..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933815/استعلام-خرید-10-دستگاه-سوییچ'>استعلام خرید 10 دستگاه سوییچ  / استعلام,استعلام خرید 10 دستگاه سوییچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933818/مناقصه-28-کیلومتر-شبکه-گذاری-پراکنده-شهرستان-خرمشهر'>مناقصه  28 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر / مناقصه , مناقصه  28 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933830/فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-کانالهای-گاز'> فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت کانالهای گاز   / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت کانالهای گاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933420/تجدید-ارزیابی-کیفی-خرید-85-دستگاه-دیوایدر'>تجدید ارزیابی کیفی خرید 85 دستگاه دیوایدر   / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, تجدید ارزیابی کیفی خرید 85 دستگاه دیوایدر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933404/فراخوان-واگذاری-عملیات-پیاده-سازی-سامانه--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری عملیات پیاده سازی سامانه - نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی ،  فراخوان واگذاری عملیات پیاده سازی سامانه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933412/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-جانمایی-شده'>تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی جانمایی شده  / آگهی مزایده , تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی جانمایی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933447/مناقصه-البسه-فرم'>مناقصه البسه فرم  / فراخوان مناقصه، مناقصه البسه فرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933416/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-شهرستان-ایلام-و---'>مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستان ایلام و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستان ایلام و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933408/فراخوان-اجرای-عملیات-تکمیلی-ابنیه--تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-ساختمانهای--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانهای... نوبت دوم  / آگهی فراخوان نخست, فراخوان اجرای عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانهای... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933402/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-اجرایط-خطوط-فوق-توزیع-فنوج--کتیج-نوبت-دوم'>مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرایط خطوط فوق توزیع فنوج - کتیج  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی، مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرایط خطوط فوق توزیع فنوج - کتیج  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933431/مزایده-سه-قطعه-زمین'>مزایده سه قطعه زمین / مزایده,مزایده سه قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933439/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-569متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 569متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 569متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933443/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-و-محوطه-608متر'>مزایده ششدانگ دو باب خانه و محوطه 608متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه و محوطه 608متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933415/مزایده-یک-دستگاه-جت-پرینتر-صنعتی-با-مارک-و-مدل-EG-JET4000'>مزایده یک دستگاه جت پرینتر صنعتی با مارک و مدل EG-JET4000  / مزایده , مزایده یک دستگاه جت پرینتر صنعتی با مارک و مدل EG-JET4000  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933438/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-260متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 260متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 260متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933393/تجدید-مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>تجدید مزایده اجاره دو باب مغازه / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933381/مناقصه-تهیه--اجرا-و-نصب-پل-عابر-پیاده--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، اجرا و نصب پل عابر پیاده - مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه ، اجرا و نصب پل عابر پیاده - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933442/مناقصه-پروژه-دیوارکشی-اراضی--96-6-22'>مناقصه پروژه دیوارکشی اراضی - 96.6.22 / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه دیوارکشی اراضی - 96.6.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933436/فراخوان-مناقصه-الکتروپمپ-فشار-ضعیف'>فراخوان مناقصه الکتروپمپ فشار ضعیف  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه الکتروپمپ فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933385/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-87-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 87.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 87.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933422/مناقصه-اجرای-سیستم-فومینگ-و-کولینگ-مخازن'>مناقصه اجرای سیستم فومینگ و کولینگ مخازن / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه اجرای سیستم فومینگ و کولینگ مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933384/مناقصه-انجام-خدمات-چاه-پیمایی--96-06-22'>مناقصه انجام خدمات چاه پیمایی - 96.06.22 / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات چاه پیمایی - 96.06.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933471/مزایده-واگذاری-به-اجاره-قطعه-زمین-از-پلاک-2-764-اصلی'>مزایده واگذاری به اجاره  قطعه زمین از پلاک 2/764 اصلی / آگهی فراخوان عمومی, مزایده واگذاری به اجاره  قطعه زمین از پلاک 2/764 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933149/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-پرونده-کلاسه-960158'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی پرونده کلاسه 960158  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی پرونده کلاسه 960158 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933146/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-253-08متر'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب منزل مساحت 253.08متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب منزل مساحت 253.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933156/مزایده-یک-قطعه-زمین-فاقد-سند-رسمی'>مزایده یک قطعه زمین فاقد سند رسمی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین فاقد سند رسمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933152/مزایده-ملک-مشاع-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3116-فرعی'>مزایده ملک مشاع ششدانگ پلاک ثبتی 3116 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ پلاک ثبتی 3116 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933157/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-210-9متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 210.9متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 210.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933203/مزایده-تعدادی-ادوات-کشاورزی-شامل-فارو-پنج-ردیفه--نوبت-دوم'>مزایده تعدادی ادوات کشاورزی شامل فارو پنج ردیفه - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعدادی ادوات کشاورزی شامل فارو پنج ردیفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933190/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-3959-متر-خط-لوله--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه احداث 3959 متر خط لوله - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه پروژه احداث 3959 متر خط لوله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933180/مزایده-فروش-دو-باب-مغازه-تجاری-21-84-و-11-35متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو باب مغازه تجاری 21.84 و 11.35متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه تجاری 21.84 و 11.35متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933258/مناقصات-واگذاری-خدمات-فروش-و-پس-از-فروش-مشترکین-در-سطح-حوزه-شمالی-استان'>مناقصات واگذاری خدمات فروش و پس از فروش مشترکین در سطح حوزه شمالی استان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات فروش و پس از فروش مشترکین در سطح حوزه شمالی استان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933245/نخستین-جشنواره-رسانه-و-رفاه-اجتماعی'>نخستین جشنواره رسانه و رفاه اجتماعی / نخستین جشنواره رسانه و رفاه اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933242/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی-واحد-تعمیرات-فاضلاب-و-گاز-خدمات-مهندسی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات فاضلاب و گاز خدمات مهندسی / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه  انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات فاضلاب و گاز خدمات مهندسی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933162/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح--لوازم-و-اجرای-عملیات-اصلاح-؛-بازسازی-و-توسعه-۱۱-کیلومتر-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی تجدید شده , تجدید مناقصه تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933175/مناقصه-پروژه-طراحی-و-احداث-اتاق-کنترل-سکوی-بهره-برداری-96-06-22'>مناقصه پروژه طراحی و احداث اتاق کنترل سکوی بهره برداری -96.06.22  / مناقصه ,مناقصه پروژه طراحی و احداث اتاق کنترل سکوی بهره برداری - 96.06.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933186/فراخوان-اجرای-خاکبرداری-سازه-نگهبان-و-اسکلت-سازه--تمدید'>فراخوان اجرای خاکبرداری، سازه نگهبان و اسکلت سازه - تمدید / آگهی تمدید فراخوان, مناقصه اجرای خاکبرداری، سازه نگهبان و اسکلت سازه - تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933199/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-نوسازی--اصلاحیه'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی.. اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی.. اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933178/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه'>مناقصه حفر یک حلقه چاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933194/مزایده-اجرای-تبلیغات-بر-روی-سقف-تاکسی-های-خط-ویژه-شهریار--'>مزایده اجرای تبلیغات بر روی سقف تاکسی های خط ویژه شهریار... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجرای تبلیغات بر روی سقف تاکسی های خط ویژه شهریار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933168/مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک واحد تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933158/مناقصه-خرید-لوله-های-واتروال-نیروگاه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های واتروال نیروگاه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله های واتروال نیروگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933423/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933167/آگهی-تجدید-مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-بزرگ-نمایشگاه'>آگهی تجدید مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933159/مناقصه-بهره-برداری-از-پست-400-کیلوولت-شهید-لشکری--'>مناقصه بهره برداری از پست 400 کیلوولت شهید لشکری... / آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی , مناقصه بهره برداری از پست 400 کیلوولت شهید لشکری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933228/تجدید-مناقصه-بازسازی-انواع-غلتک-های-خطوط-ریخته-گری'>تجدید مناقصه بازسازی انواع غلتک های خطوط ریخته گری  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه بازسازی انواع غلتک های خطوط ریخته گری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933238/مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی-واحد-تعمیرات-منازل'>مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات منازل / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات منازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933221/مناقصه-مقدار-10-تن-رزین-اپوکسی-و-هاردنر'>مناقصه مقدار 10 تن رزین اپوکسی و هاردنر  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه مقدار 10 تن رزین اپوکسی و هاردنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933457/مناقصه-خرید-یک-یا-دو-باب-سوله--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک یا دو باب سوله - نوبت دوم  / مناقصه خرید یک یا دو باب سوله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933215/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933174/تجدید-فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-نگهبانی-و-دفتری--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری  - نوبت دوم  / تجدید فراخوان, تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933184/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-و-خاکریزی-و-نیز-ابنیه'>مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی و نیز ابنیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی و نیز ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933206/مزایده-اجاره-مغازه--'>مزایده اجاره مغازه... / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره مغازه... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933179/تجدید-مناقصه-آبرسانی-به-روستای-ده-سرخ'>تجدید مناقصه آبرسانی به روستای ده سرخ  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید آبرسانی به روستای ده سرخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933165/فراخوان-انجام-امور-عملیات-نگهداری-راههای-اصلی--فرعی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام امور عملیات نگهداری راههای اصلی ، فرعی- نوبت دوم / فراخوان آگهی مناقصات عمومی , فراخوان انجام امور عملیات نگهداری راههای اصلی ، فرعی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933187/فراخوان-قرائت-کنتور--چاپ-و-توزیع-صورتحساب-وصول---'>فراخوان قرائت کنتور , چاپ و توزیع صورتحساب وصول  ... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان قرائت کنتور , چاپ و توزیع صورتحساب وصول  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933201/مزایده-دوو-ماتیز'>مزایده دوو ماتیز  / مزایده دوو ماتیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933176/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-400متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 400متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933213/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-سانتریفوژ--پلاریتمر--اسپکتوفتومتر'>اگهی مزایده یک دستگاه سانتریفوژ - پلاریتمر - اسپکتوفتومتر  / اگهی مزایده , اگهی مزایده یک دستگاه سانتریفوژ - پلاریتمر - اسپکتوفتومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933121/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-جک-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو جک سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو جک سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933467/مناقصه-STEEL-DRUM-CAPACITY-220LT-MAT-MILD-STEEL-TO-ASTM-A366-OR-EQUIVALENT--'>مناقصه STEEL DRUM CAPACITY 220LT MAT.MILD STEEL TO ASTM A366 OR EQUIVALENT.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه STEEL DRUM CAPACITY 220LT MAT.MILD STEEL TO ASTM A366 OR EQUIVALENT....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933216/تجدید-مزایده-4-دستگاه-باربند-اتاق-اتاق-بار-وانت-نیسان-طرح-جویباری'>تجدید مزایده 4 دستگاه باربند اتاق اتاق بار وانت نیسان طرح جویباری  / تجدید مزایده 4 دستگاه باربند اتاق اتاق بار وانت نیسان طرح جویباری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933850/استعلام-انکوباتور-co2-دار'>استعلام  انکوباتور co2 دار / استعلام، استعلام  انکوباتور co2 دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934046/استعلام-سانتریوفوژ-یخچال-دار-مدل-Z36HK-کمپانی-HERMLE-المان'>استعلام سانتریوفوژ یخچال دار مدل Z36HK کمپانی HERMLE المان  / استعلام , استعلام سانتریوفوژ یخچال دار مدل Z36HK کمپانی HERMLE المان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933839/استعلام-ست-الکتروفورز'>استعلام ست الکتروفورز / استعلام، استعلام ست الکتروفورز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933816/استعلام-ورتکس-ساخت-کمپانی-IKA-همراه-با-هد-مخصوص-میکروپلیت'>استعلام ورتکس ساخت کمپانی IKA همراه با هد مخصوص میکروپلیت   / استعلام، استعلام ورتکس ساخت کمپانی IKA همراه با هد مخصوص میکروپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933819/استعلام-ترازوی-دیجیتال'>استعلام ترازوی دیجیتال  / استعلام، استعلام  ترازوی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933822/استعلام-بن-ماری-شرکت-BINDER-المان'>استعلام بن ماری شرکت BINDER المان  / استعلام، استعلام بن ماری شرکت BINDER المان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933827/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام یخچال فریزر / استعلام، استعلام یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934047/استعلام-دستگاه-trans-blot-sd-system'>استعلام دستگاه trans blot sd system / استعلام,استعلام دستگاه trans blot sd system</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933814/استعلام-ویدئو-کنفرانس-ICON-400'>استعلام ویدئو کنفرانس ICON 400  / استعلام ,استعلام ویدئو کنفرانس ICON 400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933169/مزایده-مال-غیرمنقول-شامل-زمین-کشاورزی-مرحله-اول'>مزایده مال غیرمنقول شامل زمین کشاورزی مرحله اول  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول شامل زمین کشاورزی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933787/استعلام-شیر-مخلوط-روشویی-اهرمی'>استعلام شیر مخلوط روشویی اهرمی / استعلام شیر مخلوط روشویی اهرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934049/استعلام-صندلی-کنفرانس'>استعلام صندلی کنفرانس / استعلام , استعلام یخچال و تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933745/استعلام-کاغذ-خردکن-بهمن-مدل-205CC'>استعلام کاغذ خردکن بهمن مدل 205CC / استعلام کاغذ خردکن بهمن مدل 205CC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933780/استعلام-سم-پاشی'>استعلام سم پاشی  / استعلام, استعلام سم پاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933810/استعلام-خدمات-یادگیری-الکترونیکی'>استعلام خدمات یادگیری الکترونیکی / استعلام, استعلام خدمات یادگیری الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933808/استعلام-فلاش-تانک-خانگی'>استعلام فلاش تانک خانگی / استعلام, استعلام فلاش تانک خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933791/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-پست-هوایی-در-پست-66-کیلوولت-برازجان-5'>استعلام نصب و راه اندازی پست هوایی در پست 66 کیلوولت برازجان 5 / استعلام نصب و راه اندازی پست هوایی در پست 66 کیلوولت برازجان 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933173/مزایده-یک-قطعه-ملک-مشاع-به-مساحت-100متر-از-500-متر-مشاع'>مزایده یک قطعه ملک مشاع به مساحت 100متر از 500 متر مشاع  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مشاع به مساحت 100متر از 500 متر مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933783/استعلام-سیستم-نرم-افزاری-دفتر-پست-و-بیمه'>استعلام سیستم نرم افزاری دفتر پست و بیمه / استعلام سیستم نرم افزاری دفتر پست و بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933801/استعلام-دستگاه-fod-sweeper-دستگاه-جمع-آوری-سنگ-از-روی-باند-پروازی-و-اپرون'>استعلام دستگاه fod sweeper دستگاه جمع آوری سنگ از روی باند پروازی و اپرون  / استعلام ,استعلام دستگاه fod sweeper دستگاه جمع آوری سنگ از روی باند پروازی و اپرون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933768/استعلام-لپ-تاپ-صنعتی'>استعلام لپ تاپ صنعتی / استعلام لپ تاپ صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933778/استعلام-بهسازی-سالن-دیتای-قدیم-مرکز-PC-سنندج'>استعلام بهسازی سالن دیتای قدیم مرکز PC سنندج / استعلام بهسازی سالن دیتای قدیم مرکز PC سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933788/استعلام-عملیات-بهسازی-ساختمانی'>استعلام عملیات بهسازی ساختمانی / استعلام, استعلام عملیات بهسازی ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933795/استعلام-احداث-ساختمان-آسانسور'>استعلام احداث ساختمان آسانسور  / استعلام, استعلام احداث ساختمان آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933164/مزایده-یک-قطعه-زمین-توقیفی-مساحت-2300متر'>مزایده یک قطعه زمین توقیفی مساحت 2300متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین توقیفی مساحت 2300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933741/استعلام-تکمیل-نوسازی-پشتیبانی-فنی'>استعلام تکمیل نوسازی پشتیبانی فنی / استعلام, استعلام تکمیل نوسازی پشتیبانی فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933726/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام یخچال فریزر / استعلام ,استعلام یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933817/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-مارک-سامسونگ'>استعلام  کولر گازی اسپلیت مارک سامسونگ  / استعلام , استعلام  کولر گازی اسپلیت مارک سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934007/مناقصه-عملیات-سنگ-و-ملات-حوزه-آبخیز'>مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز  / مناقصه، مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934030/مناقصه-عملیات-سنگ-و-ملات-حوزه-آبخیز-مشهد-اردهال'>مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز مشهد اردهال  / مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز مشهد اردهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933160/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-251-70متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 251.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 251.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933698/استعلام-خرید-لوازم-کمک-توانبخشی-ویژه-ناشنوایان-سمعک-و-باطری-سمعک'>استعلام خرید لوازم کمک توانبخشی ویژه ناشنوایان سمعک و باطری سمعک  / استعلام خرید لوازم کمک توانبخشی ویژه ناشنوایان سمعک و باطری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933193/تجدید-فراخوان-اجرای-کامل-ساماندهی-و-تثبیت-فضای-سبز-پیرامونی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934033/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه آسفالت راه روستایی  / مناقصه ,مناقصه آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934016/مناقصه-احداث-راه-روستایی-حصار-میدان-داغی'>مناقصه احداث راه روستایی حصار میدان داغی  / مناقصه عمومی، مناقصه احداث راه روستایی حصار میدان داغی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933807/مناقصه-زیرسازی-به-انضمام-جداول-و-پیاده-رو'>مناقصه زیرسازی به انضمام جداول و پیاده رو / آگهی مناقصه ,مناقصه زیرسازی به انضمام جداول و پیاده رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933809/فراخوان-مناقصه-خرید-تابلو-و-علائم-ایمنی-ترافیکی'>فراخوان مناقصه خرید تابلو و علائم ایمنی ترافیکی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تابلو و علائم ایمنی ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933211/دعوت-به-ارزیابی-کیفی-فراخوان-نخست-احداث-دیوار-حریم-بلاک-شهرضا--'>دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست احداث دیوار حریم بلاک شهرضا... / دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست , دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست احداث دیوار حریم بلاک شهرضا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933715/استعلام-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>استعلام تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان / استعلام, استعلام تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933813/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام ,استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933811/استعلام-میز-کارشناسی'>استعلام میز کارشناسی  / استعلام ,استعلام میز کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933723/استعلام-کرایه-خودرو-اجاره-دو-دستگاه-تویوتا-ون-تشریفاتی'>استعلام کرایه خودرو اجاره دو دستگاه تویوتا ون تشریفاتی / استعلام, استعلام کرایه خودرو اجاره دو دستگاه تویوتا ون تشریفاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933798/استعلام-دستمال-کوچک-(-دلسی-)-مارک-شکوه'>استعلام دستمال کوچک ( دلسی ) مارک شکوه  / استعلام دستمال کوچک ( دلسی ) مارک شکوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933794/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-خانگی'>استعلام دستگاه تصفیه آب خانگی / استعلام ,استعلام دستگاه تصفیه آب خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933882/استعلام-سفره-رولی-یکبار-مصرف-(50-رول)--لیوان-کاغذی-(4-کارتن)--'>استعلام سفره رولی یکبار مصرف (50 رول) - لیوان کاغذی (4 کارتن)... / استعلام سفره رولی یکبار مصرف (50 رول) - لیوان کاغذی (4 کارتن)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933918/استعلام-فیلترهای-ویژه-خودروهای-سوخت-رسان--'>استعلام فیلترهای ویژه خودروهای سوخت رسان ... / استعلام فیلترهای ویژه خودروهای سوخت رسان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933182/مناقصه-پروژه-تکمیل-فاز-اول-دانشکده-علوم-آب-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل فاز اول دانشکده علوم آب نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل فاز اول دانشکده علوم آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933728/استعلام-تعداد-4-دستگاه-گرماتاب-سیستم-گرمایشی'>استعلام تعداد 4 دستگاه گرماتاب سیستم گرمایشی / استعلام ,استعلام تعداد 4 دستگاه گرماتاب سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933736/استعلام-اجرای-کف-کاذب-سالنهای-تجهیزات-فنی'>استعلام اجرای کف کاذب سالنهای تجهیزات فنی  / استعلام ، استعلام اجرای کف کاذب سالنهای تجهیزات فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933747/استعلام-تجهیزات-ساختمان-تازه-تاسیس'>استعلام تجهیزات ساختمان تازه تاسیس  / استعلام ، استعلام تجهیزات ساختمان تازه تاسیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933803/استعلام-خرید-مبلمان-مارک-nilper'>استعلام خرید مبلمان مارک nilper / استعلام ,استعلام خرید مبلمان مارک nilper</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933738/استعلام-بهینه-سازی-دیوار-پست'>استعلام بهینه سازی دیوار پست / استعلام، استعلام بهینه سازی دیوار پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933232/مناقصه-پیمان-نگهداشت-سیستمها-و-تجهیزات-رایانه-ای-شرکت-به-صورت-حجمی'>مناقصه پیمان نگهداشت سیستمها و تجهیزات رایانه ای شرکت به صورت حجمی / مناقصه ,مناقصه پیمان نگهداشت سیستمها و تجهیزات رایانه ای شرکت به صورت حجمی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933730/استعلام-کف-پوش-8mm-فوم-دار-به-همراه-پلی-اورتان'>استعلام کف پوش 8mm فوم دار به همراه پلی اورتان  / استعلام , استعلام کف پوش 8mm فوم دار به همراه پلی اورتان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933888/استعلام-اگزاست-فن-بکوارد-پشت-بامی'>استعلام اگزاست فن بکوارد پشت بامی / استعلام اگزاست فن بکوارد پشت بامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933825/استعلام-اسکنر-چاپگر-دیتا-یوپی-اس'>استعلام اسکنر -چاپگر -دیتا -یوپی اس / استعلام، استعلام اسکنر -چاپگر -دیتا -یوپی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933753/استعلام-تجهیزات-شبکه-(Passive)'>استعلام تجهیزات شبکه (Passive) / استعلام، استعلام تجهیزات شبکه (Passive)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933746/استعلام-اسکن-اسناد-مالی-و-تهیه-میکرو-فیلم'>استعلام اسکن اسناد مالی و تهیه میکرو فیلم  / استعلام, استعلام اسکن اسناد مالی و تهیه میکرو فیلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933907/استعلام-خرید-پنل-پیش-ساخته-عایق-پی-پال'>استعلام خرید پنل پیش ساخته عایق پی پال  / استعلام خرید پنل پیش ساخته عایق پی پال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934013/استعلام-مایع-دستشویی-20-لیتری-سیو-مایع-جرم-گیر-4-لیتری--'>استعلام مایع دستشویی 20 لیتری سیو مایع جرم گیر 4 لیتری... / استعلام مایع دستشویی 20 لیتری سیو مایع جرم گیر 4 لیتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933846/استعلام-اجرای-پروژه-بکاپ-بر-خط-اطلاعات'>استعلام  اجرای پروژه بکاپ بر خط اطلاعات  / استعلام، استعلام  اجرای پروژه بکاپ بر خط اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934037/استعلام-برون-سپاری-کلیه-خدمات-شبکه-رایانه'>استعلام برون سپاری کلیه خدمات شبکه رایانه  / استعلام،استعلام برون سپاری کلیه خدمات شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933773/استعلام-پروژه-خدمات-مشاوره-پشتیبانی--'>استعلام پروژه خدمات مشاوره، پشتیبانی... / استعلام، استعلام پروژه خدمات مشاوره، پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933724/استعلام-پهنای-باند-مورد-نیاز-به-میزان-50mbps'>استعلام پهنای باند مورد نیاز به میزان 50mbps / استعلام، استعلام پهنای باند مورد نیاز به میزان 50mbps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933719/استعلام-اجرای-روشنایی-نقطه-ای-محل-تقاطع-ها'>استعلام اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها  / استعلام , استعلام اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934045/استعلام-ایمن-سازی-فیزیکی-مدارس'>استعلام ایمن سازی فیزیکی مدارس  / استعلام , استعلام ایمن سازی فیزیکی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933701/استعلام-تعویض-درب-و-پنجره-های-ساختمان'>استعلام تعویض درب و پنجره های ساختمان  / استعلام, استعلام تعویض درب و پنجره های ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934022/استعلام-راهبند-درب-ورود-و-خروج'>استعلام راهبند درب ورود و خروج / استعلام راهبند درب ورود و خروج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933704/استعلام-خرید-سرور-HP'>استعلام خرید سرور HP / استعلام, استعلام خرید سرور HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933708/استعلام-کفش-دستکش-و--'>استعلام کفش، دستکش و ... / استعلام ,استعلام کفش، دستکش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933433/مزایده-ششدانگ-به-شماره-34165-فرعی-از-170-اصلی'>مزایده ششدانگ به شماره 34165 فرعی از 170 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ به شماره 34165 فرعی از 170 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933750/استعلام-اورکت-حریق'>استعلام اورکت حریق / استعلام اورکت حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933756/استعلام-تعمیرات-جزیی-ساختمان-و-سرویس-های-بهداشتی-و-کارگاههای-آموزشی'>استعلام تعمیرات جزیی ساختمان و سرویس های بهداشتی و کارگاههای آموزشی  / استعلام تعمیرات جزیی ساختمان و سرویس های بهداشتی و کارگاههای آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933806/استعلام-میزناهارخوری-مدل-دنیز--'>استعلام میزناهارخوری مدل دنیز... / استعلام, استعلام میزناهارخوری مدل دنیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933782/مناقصه-احداث-مدرسه-۶-کلاسه'>مناقصه احداث مدرسه ۶ کلاسه / مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه ۶ کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934011/مناقصه-احداث-هنرستان'>مناقصه احداث هنرستان / مناقصه ,مناقصه احداث هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933209/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-ایمن-سازی-ترانشه‌های-ناپایدار'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ایمن سازی ترانشه‌های ناپایدار / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ایمن سازی ترانشه‌های ناپایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934043/مناقصه-احداث-مدرسه-1-کلاسه'>مناقصه احداث مدرسه 1 کلاسه / مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه 1 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934038/مناقصه-احداث-مدرسه-3-کلاسه'>مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه / مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933321/مزایده-فروش-ده-دستگاه-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933779/فراخوان-لیست-کوتاه-برای-پروژه-های-تا-مبلغ-5000-میلیون-ریال'>فراخوان لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 5000 میلیون ریال  / فراخوان, فراخوان لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 5000 میلیون ریال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933774/فراخوان-لیست-کوتاه-برای-پروژه-های-تا-مبلغ-8000-میلیون-ریال'>فراخوان لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 8000 میلیون ریال  / فراخوان, فراخوان لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 8000 میلیون ریال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933766/فراخوان-لیست-کوتاه-برای-پروژه-های-تا-مبلغ-10000-میلیون-ریال'>فراخوان لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 10000 میلیون ریال  / فراخوان, فراخوان لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 10000 میلیون ریال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933763/فراخوان-لیست-کوتاه-برای-پروژه-های-تا-مبلغ-12000-میلیون-ریال'>فراخوان لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 12000 میلیون ریال  / فراخوان, فراخوان لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 12000 میلیون ریال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933786/فراخوان-ارزیابی-لیست-کوتاه-برای-پروژه-های-تا-مبلغ-15000-میلیون-ریال'>فراخوان ارزیابی لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 15000 میلیون ریال / فراخوان,فراخوان ارزیابی لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 15000 میلیون ریال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933231/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-حفاظتی-و-امینی'>مناقصه  عمومی تامین نیروی حفاظتی و امینی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی حفاظتی و امینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933982/فراخوان-ارزیابی-لیست-کوتاه-برای-پروژه-های-تا-مبلغ-18000-میلیون-ریال'>فراخوان ارزیابی لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 18000 میلیون ریال / فراخوان,فراخوان ارزیابی لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 18000 میلیون ریال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934028/فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-لیست-کوتاه-برای-پروژه-های-تا-مبلغ-20000-میلیون-ریال'>فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 20000 میلیون ریال  / فراخوان,فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 20000 میلیون ریال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933734/فراخوان-جهت-تهیه-لیست-کوتاه-تا-مبلغ-25000-میلیون-ریال'>فراخوان جهت تهیه لیست کوتاه تا مبلغ 25000 میلیون ریال / مزایده, فراخوان جهت تهیه لیست کوتاه تا مبلغ 25000 میلیون ریال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933999/فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-لیست-کوتاه-برای-پروژه-های-تا-مبلغ-30000-میلیون-ریال'>فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 30000 میلیون ریال  / فراخوان,فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه برای پروژه های تا مبلغ 30000 میلیون ریال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934009/مناقصه-اجرای-کامل-ساماندهی-و-تثبیت-فضای-سبز'>مناقصه اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز / مناقصه ,مناقصه اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933866/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-12-دستگاه-ترانسفورماتور-جریان-132'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور جریان 132 / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور جریان 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933198/مناقصه-خرید-یکدستگاه-مینی-لودر-باب-کت-BOBCAT-با-متعلقات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه مینی لودر باب کت BOBCAT با متعلقات نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه مینی لودر باب کت BOBCAT با متعلقات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933771/مناقصه-احداث-مدرسه-۳-کلاسه-سرکمر'>مناقصه احداث مدرسه ۳ کلاسه سرکمر / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه ۳ کلاسه سرکمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933775/مناقصه-احداث-مدرسه'>مناقصه احداث مدرسه / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933790/مناقصه-احداث-مدرسه-۲-کلاسه'>مناقصه احداث مدرسه ۲ کلاسه / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه ۲ کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933792/مناقصه-احداث-مدرسه'>مناقصه احداث مدرسه / مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933991/استعلام-آهن-ورق-سیاه'>استعلام آهن ورق سیاه / فرم استعلام بهاء , استعلام آهن ورق سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933752/استعلام-آهن-ورق-ضد-سایش'>استعلام آهن ورق ضد سایش / استعلام ,استعلام آهن ورق ضد سایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933828/استعلام-پره-کوپلینگ-کمپرسور-و--'>استعلام پره کوپلینگ کمپرسور و ... / استعلام,استعلام پره کوپلینگ کمپرسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933800/استعلام-بلبرینگ'>استعلام بلبرینگ  / استعلام, استعلام بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933204/مناقصه-مدیریت-و-کنترل-پروژه-های-مشارکتی-خود-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت و کنترل پروژه های مشارکتی خود در سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه مدیریت و کنترل پروژه های مشارکتی خود در سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933796/استعلام-رولبرینگ-و-اورینگ'>استعلام رولبرینگ و اورینگ  / استعلام, استعلام رولبرینگ و اورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933772/استعلام-رولبرینگ-و-بلبرینگ'>استعلام رولبرینگ و بلبرینگ  / استعلام,استعلام رولبرینگ و بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933793/استعلام-بلبرینگ'>استعلام بلبرینگ  / استعلام, استعلام بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933742/استعلام-فیلتر-المنت-فشار-پایین'>استعلام فیلتر المنت فشار پایین / استعلام,استعلام فیلتر المنت فشار پایین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933749/استعلام-بها-ء-قفل-کن-دارم-محرک-نوار-نقاله-ریکلایمر'>استعلام بها ء قفل کن دارم محرک نوار نقاله ریکلایمر   / استعلام بهاء , استعلام بها ء قفل کن دارم محرک نوار نقاله ریکلایمر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933805/استعلام-​فشارشکن-رادیاتور-ترنیون-اجمیل'>استعلام ​فشارشکن رادیاتور ترنیون اجمیل / استعلام, استعلام ​فشارشکن رادیاتور ترنیون اجمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933760/استعلام-رینگ-یاتاقان'>استعلام رینگ یاتاقان  / استعلام, استعلام رینگ یاتاقان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933757/استعلام-فن-خنک-کننده-کمپرسور'>استعلام فن خنک کننده کمپرسور / استعلام ,استعلام فن خنک کننده کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933240/مزایده-بهره-برداری-فیزیوتراپی-مرکز-بهداشتی-درمانی-مجدد'>مزایده بهره برداری فیزیوتراپی مرکز بهداشتی درمانی مجدد  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری فیزیوتراپی مرکز بهداشتی درمانی مجدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933762/مناقصه-عملیات-نسوز-کاری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نسوز کاری - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات نسوز کاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933223/مناقصه-تامین--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-اتوماتیک-سیستم-تمدید'>مناقصه تامین  ،نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم تمدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین  ،نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم  تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933831/استعلام-واگذاری-محل-غرفه-مواد-غذایی-به-صورت-اجاره-بهای-ماهیانه'>استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی به صورت اجاره بهای ماهیانه / استعلام, استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی به صورت اجاره بهای ماهیانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933758/استعلام-واگذاری-واحد-داروخانه-بیمارستان'>استعلام واگذاری واحد داروخانه بیمارستان  / آگهی استعلام ، استعلام واگذاری واحد داروخانه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933751/تجدید-استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-حمل-پسماندهای-عفونی-بی-خطر-شده'>تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات حمل پسماندهای عفونی بی خطر شده / استعلام , تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات حمل پسماندهای عفونی بی خطر شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933940/استعلام-سیستم-پد-و-فن--آبیاری-و-مه-پاش--برق-و-توری-4-باب-گلخانه--'>استعلام سیستم پد و فن ، آبیاری و مه پاش ، برق و توری 4 باب گلخانه.... / استعلام سیستم پد و فن ، آبیاری و مه پاش ، برق و توری 4 باب گلخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933219/مناقصه-تامین--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-اتوماتیک-سیستم-تمدید'>مناقصه  تامین  ،نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم تمدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تامین  ،نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933862/مناقصه-خرید-تیغه-زدودن-نوار-شیشه-عقب-خودرو'>مناقصه خرید تیغه زدودن نوار شیشه عقب خودرو  / مناقصه خرید تیغه زدودن نوار شیشه عقب خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933868/مناقصه-تامین-کنندگان-فلومتر-شیشه-ای'>مناقصه تامین کنندگان فلومتر شیشه ای / مناقصه تامین کنندگان فلومتر شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933872/مناقصه-تامین-کنندگان-رب-گوجه-فرنگی'>مناقصه تامین کنندگان رب گوجه فرنگی  / مناقصه تامین کنندگان رب گوجه فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933845/استعلام-کابل-ها-و-رساناها--'>استعلام کابل ها و رساناها.... / استعلام کابل ها و رساناها....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933820/استعلام-گیره-کتابی-و--'>استعلام گیره کتابی و... / استعلام,استعلام گیره کتابی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933729/استعلام-دوربین-و-لوازم-جانبی--'>استعلام دوربین و لوازم جانبی ... / استعلام، استعلام دوربین و لوازم جانبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933834/استعلام-خودروها-و-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-حمل-و-نقل-و-صنعتی--'>استعلام خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین حمل و نقل و صنعتی.... / استعلام خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین حمل و نقل و صنعتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933915/استعلام-دستگاه-تست-مقاومت-عایقی-و--'>استعلام دستگاه تست مقاومت عایقی و ... / استعلام, استعلام دستگاه تست مقاومت عایقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933856/استعلام-قطعات-ترمز-سیبره-جرثقیلهای-فولادسازی--'>استعلام قطعات ترمز سیبره جرثقیلهای فولادسازی.... / استعلام قطعات ترمز سیبره جرثقیلهای فولادسازی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933893/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی  / استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933826/استعلام-رولر-و--'>استعلام رولر و ... / استعلام , استعلام رولر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933739/استعلام-تشک-نجات-مارک-زیگلرمدل-SP16---1---'>استعلام تشک نجات مارک زیگلرمدل SP16     1 ....  / استعلام تشک نجات مارک زیگلرمدل SP16     1 .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933924/استعلام-مجموعه-ترمز-کفشکی-سیره'>استعلام مجموعه ترمز کفشکی سیره  / استعلام مجموعه ترمز کفشکی سیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933785/استعلام-انالایزر-گاز-اکسیژن---'>استعلام انالایزر گاز اکسیژن ....  / استعلام انالایزر گاز اکسیژن .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933836/استعلام-فیوزها-و-اتصالات-و--'>استعلام فیوزها و اتصالات و... / استعلام ,استعلام فیوزها و اتصالات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933699/استعلام-سیکلور-دیوسر--'>استعلام سیکلور دیوسر... / استعلام، استعلام سیکلور دیوسر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933452/تجدید-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-پیمانکاری-انجام-کارهای-کارگری-گاوداری'>تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری انجام کارهای کارگری گاوداری / مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری انجام کارهای کارگری گاوداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933379/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-ناجیان-غریق-و-امور-تاسیسات-استخر--96-6-22'>فراخوان مناقصه انجام خدمات ناجیان غریق و امور تاسیسات استخر... 96.6.22 / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده ، فراخوان مناقصه انجام خدمات ناجیان غریق و امور تاسیسات استخر...  96.6.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933802/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه-و--'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه و ...  / استعلام , استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933994/مناقصه-خدمات-بازسازی-پوسته-سنگ-شکن'>مناقصه خدمات بازسازی پوسته سنگ شکن  / مناقصه ,مناقصه خدمات بازسازی پوسته سنگ شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933799/تجدید-استعلام-خرید-کنتور'>تجدید استعلام خرید کنتور / استعلام , تجدید استعلام خرید کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933789/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پراش-اشعه-ایکش-(XRD)'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه پراش اشعه ایکش (XRD) / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید یک دستگاه پراش اشعه ایکش (XRD)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933824/مناقصه-احداث-پنج-دستگاه-سایه-بان-آبخوری'>مناقصه احداث پنج دستگاه سایه بان آبخوری  / فراخوان مناقصه، مناقصه احداث پنج دستگاه سایه بان آبخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933837/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-با-رنگ-سرد-ترافیکی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی... / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933812/مناقصه-واگذاری-مدیریت-و-اداره-امور-انبار-استان'>مناقصه واگذاری مدیریت و اداره امور انبار استان     / مناقصه واگذاری مدیریت و اداره امور انبار استان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933386/مناقصه-تکمیل-عملیات-زیرسازی-و-جداول-خیابانهای-فاز-توسعه-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل عملیات زیرسازی و جداول خیابانهای فاز توسعه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه تکمیل عملیات زیرسازی و جداول خیابانهای فاز توسعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933396/مناقصه-اجرای-آسفالت-پارکینگ-سازمان-ستاد-مرکزی-دانشگاه'> مناقصه اجرای آسفالت پارکینگ سازمان ستاد مرکزی دانشگاه  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه اجرای آسفالت پارکینگ سازمان ستاد مرکزی دانشگاه  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933978/مناقصه-خرید-بی-سیم-دستی'>مناقصه خرید بی سیم دستی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید بی سیم دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933777/مناقصه-ساخت-مدارس-شهرهای-استان-خوزستان'>مناقصه ساخت مدارس شهرهای استان خوزستان     / مناقصه ساخت مدارس شهرهای استان خوزستان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933351/مناقصه-انجام-امور-بیمه-تکمیلی-درمان-به-تعداد-1100-نفر-اصلی-و--'>مناقصه انجام امور بیمه تکمیلی درمان به تعداد 1100 نفر اصلی و ... / مناقصه , مناقصه انجام امور بیمه تکمیلی درمان به تعداد 1100 نفر اصلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933732/اگهی-مناقصه-ایمن-سازی-و-نگهداری-راههای-استان'>اگهی مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای استان / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933744/اگهی-مناقصه-واگذاری-خدمات-فروش-و-پس-از-فروش-مشترکین-در-سطح-حوزه-شمالی'>اگهی مناقصه واگذاری خدمات فروش و پس از فروش مشترکین در سطح حوزه شمالی / اگهی مناقصه واگذاری خدمات فروش و پس از فروش مشترکین در سطح حوزه شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933733/مناقصه-۱۰-قلم-ابزاردقیق'>مناقصه ۱۰ قلم ابزاردقیق / مناقصه ,مناقصه ۱۰ قلم ابزاردقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933983/مناقصه-انجام-خدمات-راهبردی--سرویس-و-نگهداری-دستگاه-های-تهویه-ساختمان'>مناقصه انجام خدمات راهبردی ، سرویس و نگهداری دستگاه های تهویه ساختمان / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات راهبردی ، سرویس و نگهداری دستگاه های تهویه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933363/مناقصه-اجرای-فرش-موزاییک-پیاده-رو-منطقه-یک'>مناقصه اجرای فرش موزاییک پیاده رو منطقه یک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فرش موزاییک پیاده رو منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933987/مناقصه-قرائت-کنتور-چاپ-و-توزیع-صورتحساب-و--'>مناقصه قرائت کنتور، چاپ و توزیع صورتحساب و ... / مناقصه ,مناقصه قرائت کنتور، چاپ و توزیع صورتحساب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933367/مزایده-زمین-مساحت-185-5متر'>مزایده زمین مساحت 185.5متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 185.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933843/استعلام-بیسکویت-ساقه-طلایی'>استعلام بیسکویت ساقه طلایی / استعلام بیسکویت ساقه طلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933861/استعلام-دستمال-کاغذی-نرمه'>استعلام دستمال کاغذی نرمه  / استعلام دستمال کاغذی نرمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933885/استعلام-نقشه-توپوگرافی'>استعلام نقشه توپوگرافی  / استعلام, استعلام نقشه توپوگرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933919/استعلام-دوربین-مداربسته-دیجیتال'>استعلام دوربین مداربسته دیجیتال / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933944/استعلام-کمپرسور-هرماتیک'>استعلام کمپرسور هرماتیک / استعلام ,استعلام کمپرسور هرماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933894/استعلام-طراحی-و-ساخت-پارکینگ'>استعلام طراحی و ساخت پارکینگ  / استعلام ,استعلام طراحی و ساخت پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933902/استعلام-طراحی-و-ساخت-پارکینگ'>استعلام طراحی و ساخت پارکینگ  / استعلام ,استعلام طراحی و ساخت پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933908/استعلام-تجهیزات-سیستم-توزیع-برق'>استعلام تجهیزات سیستم توزیع برق / استعلام ,استعلام تجهیزات سیستم توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933910/استعلام-سیستم-کنترل-تردد'>استعلام سیستم کنترل تردد / استعلام ,استعلام سیستم کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933916/استعلام-سیستم-اعلام-و-اطفاء'>استعلام سیستم اعلام و اطفاء  / استعلام ,استعلام سیستم اعلام و اطفاء </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933841/استعلام-تاسیسات-ساختمان'>استعلام تاسیسات ساختمان  / استعلام ,استعلام تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933853/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان  / استعلام, استعلام صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933869/استعلام-بدنه-پلاستیکی-خودکار'>استعلام بدنه پلاستیکی خودکار  / استعلام, استعلام بدنه پلاستیکی خودکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933895/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی / استعلام, استعلام تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933926/استعلام-تی-زمین-شوی-چرخشی-و--'>استعلام تی زمین شوی چرخشی و ...  / استعلام, استعلام تی زمین شوی چرخشی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934008/استعلام-مرمت-و-بازسازی'>استعلام مرمت و بازسازی  / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933992/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام ,استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933966/استعلام-تجهیزات-شبکه-مورد-نیاز-جهت-واحد-فناوری-اطلاعات--'>استعلام تجهیزات شبکه مورد نیاز جهت واحد فناوری اطلاعات ... / استعلام ,استعلام استعلام تجهیزات شبکه مورد نیاز جهت واحد فناوری اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933927/استعلام-سیستم-کامپیوتری'>استعلام سیستم کامپیوتری  / استعلام ,استعلام استعلام سیستم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933945/استعلام-راهبند-اتوماتیک-اهرمی-الکتروهیدرولیک-مارک-فک-ایتالیا-مدل-680'>استعلام راهبند اتوماتیک اهرمی الکتروهیدرولیک مارک فک ایتالیا مدل 680 / استعلام ,استعلام راهبند اتوماتیک اهرمی الکتروهیدرولیک مارک فک ایتالیا مدل 680</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934031/استعلام-لوازم-التحریر-و-تونر'>استعلام لوازم التحریر و تونر / استعلام , استعلام  لوازم التحریر و تونر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934000/استعلام-کیسه-زباله-مشکی'>استعلام کیسه زباله مشکی / استعلام, استعلام کیسه زباله مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933969/استعلام-مجموعه-کارهای-ساختمانی'>استعلام مجموعه کارهای ساختمانی  / استعلام ,استعلام مجموعه کارهای ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933943/استعلام-لوازم-اصلاح-سیستم-زمین'>استعلام لوازم اصلاح سیستم زمین / استعلام،استعلام لوازم اصلاح سیستم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933993/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-ایستگاه-66-کیلوولت'>استعلام لوازم و تجهیزات مورد نیاز ایستگاه 66 کیلوولت / استعلام , استعلام لوازم و تجهیزات مورد نیاز ایستگاه 66 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933974/استعلام-رله-دیفرانسیل'>استعلام رله دیفرانسیل / استعلام,استعلام رله دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933352/مزایده-فروش-سواری-لیفان-مدل-88-تیپ-520'>مزایده فروش سواری لیفان مدل 88 تیپ 520  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری لیفان مدل 88 تیپ 520 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933964/استعلام-مهار-نمودن-ترانس-های-قدرت-پستهای-۶۳-کیلو-ولت'>استعلام مهار نمودن ترانس های قدرت پستهای ۶۳ کیلو ولت / استعلام,استعلام مهار نمودن ترانس های قدرت پستهای ۶۳ کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933890/اسعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>اسعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام, اسعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933954/استعلام-ایجاد-ده-حلقه-چاه-ارت'>استعلام ایجاد ده حلقه چاه ارت / استعلام,استعلام ایجاد ده حلقه چاه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933948/استعلام-تعویض-قطعات-دکل-چتر-وایرلس'>استعلام تعویض قطعات دکل چتر وایرلس / استعلام,استعلام تعویض قطعات دکل چتر وایرلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933939/استعلام-فایروال-مدل-۴۱۱۰-و-سامانه-لاک-گیری'>استعلام فایروال مدل ۴۱۱۰ و سامانه لاک گیری  / استعلام ,استعلام فایروال مدل ۴۱۱۰ و سامانه لاک گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933979/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی / استعلام , استعلام لوازم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933995/استعلام-خرید-گازوییل-جهت-سوخت-کامیون'>استعلام خرید گازوییل جهت سوخت کامیون  / استعلام، استعلام خرید گازوییل جهت سوخت کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934010/استعلام-دستگاه-کامل-کارواش'>استعلام دستگاه کامل کارواش  / استعلام , استعلام دستگاه کامل کارواش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934027/استعلام-3-قلم-قطعات-یدکی'>استعلام 3 قلم قطعات یدکی  / استعلام , استعلام 3 قلم قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933959/استعلام-بسته-آموزشی'>استعلام بسته آموزشی  / استعلام, استعلام بسته آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933440/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933403/مزایده-ششدانگ-پلاک-20-فرعی-از-17-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 20 فرعی از 17 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 20 فرعی از 17 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933963/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلان-حریق-هوشمند-مرکز-PC-کرمان'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق هوشمند مرکز PC کرمان  / استعلام، استعلام نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق هوشمند مرکز PC کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933973/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-راک-مبدل-کاهنده-DC48-ولت'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سه دستگاه راک مبدل کاهنده DC48 ولت  / استعلام، استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سه دستگاه راک مبدل کاهنده DC48 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933981/استعلام-اسکنر-اثر-انگشت-REALSCAN'>استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN  / استعلام, استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933986/استعلام-دو-عدد-پکیج-زمینی-گرمایشی-دوگانه-سوز'>استعلام دو عدد پکیج زمینی گرمایشی دوگانه سوز  / استعلام، استعلام دو عدد پکیج زمینی گرمایشی دوگانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933996/استعلام-تهیه-و-نصب-ارستر-ترکیبی-B-C-و-کلید-MCCB63A-سه-پل'>استعلام تهیه و نصب ارستر ترکیبی B+C  و کلید MCCB63A سه پل  / استعلام, استعلام تهیه و نصب ارستر ترکیبی B+C  و کلید MCCB63A سه پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934041/استعلام-متقال-با-عرض-80-سانت-دولا-160'>استعلام متقال با عرض 80 سانت دولا 160 / استعلام, استعلام متقال با عرض 80 سانت دولا 160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934026/استعلام-روغن-بهران'>استعلام  روغن بهران  / استعلام,استعلام روغن بهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934012/استعلام-تهیه-مستند-تبلغاتی-5-دقیقه-ای'>استعلام تهیه مستند تبلغاتی 5 دقیقه ای / استعلام ,استعلام تهیه مستند تبلغاتی 5 دقیقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933977/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام ,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933399/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-یکباب-مغازه-22-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یکباب مغازه 22.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یکباب مغازه 22.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934029/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام, استعلام لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934006/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933997/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام, استعلام لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933985/استعلام-کارت-ماژول'>استعلام کارت ماژول / استعلام, استعلام کارت ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933989/استعلام-کابل-برق-افشان'>استعلام کابل برق افشان / استعلام, استعلام کابل برق افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934001/استعلام-انژکتور'>استعلام انژکتور / استعلام, استعلام انژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934020/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام , استعلام الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934035/استعلام-کابل-برق-افشان-تخت-جنس-هادی'>استعلام کابل برق افشان تخت جنس هادی / استعلام, استعلام کابل برق افشان تخت جنس هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933968/استعلام-الکتروپمپ-شناور-73-5-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ شناور 73.5 کیلووات / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور 73.5 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933990/استعلام-لوله-گازی-4-اینچ-با-بوشن'>استعلام لوله گازی 4 اینچ با بوشن / استعلام ، لوله گازی 4 اینچ با بوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933342/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-تهویه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و تهویه ای - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و تهویه ای- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934005/استعلام-تابلو-سافت-استارت-75-کیلووات'>استعلام تابلو سافت استارت 75 کیلووات / استعلام, استعلام تابلو سافت استارت 75 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934036/استعلام-برگزاری-نمایشگاه-صنایع-دستی'>استعلام برگزاری نمایشگاه صنایع دستی / استعلام , استعلام برگزاری نمایشگاه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934014/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور  / استعلام، استعلام دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934025/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ-ETANORM'>استعلام پمپ سانتریفیوژ ETANORM  / استعلام، استعلام پمپ سانتریفیوژ ETANORM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934032/استعلام-هارد-داخلی'>استعلام هارد داخلی  / استعلام , استعلام هارد داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934039/استعلام-دستگاه-ضبط-تصاویر'>استعلام دستگاه ضبط تصاویر  / استعلام , استعلام دستگاه ضبط تصاویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934042/استعلام-رک-36u-عمق-۱-متر-به-همراه-۴-عدد-فن-نصب-شده'>استعلام رک 36u عمق ۱ متر به همراه ۴ عدد فن نصب شده  / استعلام,استعلام رک 36u عمق ۱ متر به همراه ۴ عدد فن نصب شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933971/استعلام-پکیج-دیواری-فن-دار-بوتان'>استعلام پکیج دیواری فن دار بوتان / استعلام ,استعلام پکیج دیواری فن دار بوتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934034/استعلام-تن-ماهی-180-گرمی-درب-آسان-بازشو'>استعلام تن ماهی 180 گرمی درب آسان بازشو  / استعلام , استعلام تن ماهی 180 گرمی درب آسان بازشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933397/مزایده-واگذاری-تعداد-12-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری تعداد 12 واحد تجاری / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 12 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934019/استعلام-تن-ماهی-120-گرمی-درب-آسان-بازشو'>استعلام تن ماهی 120 گرمی درب آسان بازشو  / استعلام , استعلام تن ماهی 120 گرمی درب آسان بازشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934003/استعلام-گوشت-بوقلمون-لاشه-4-تیکه'>استعلام گوشت بوقلمون لاشه 4 تیکه / استعلام  گوشت بوقلمون لاشه 4 تیکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933988/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933934/استعلام-خرید-دستگاه-وایداس-پی-سی'>استعلام خرید دستگاه وایداس پی سی  / استعلام,استعلام خرید دستگاه وایداس پی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933941/استعلام-سیم--کلید-پریزو--'>استعلام سیم ، کلید، پریزو ... / استعلام,استعلام سیم ، کلید، پریزو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933950/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933960/استعلام-تعمیر-آبسردکن-زاگرس'>استعلام تعمیر آبسردکن زاگرس / استعلام,استعلام تعمیر آبسردکن زاگرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933967/استعلام-ماشین-حساب-کاسیو'>استعلام ماشین حساب کاسیو / استعلام,استعلام ماشین حساب کاسیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933980/استعلام-گرفتن-گواهی-استاندارد-ادواری-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام گرفتن گواهی استاندارد ادواری دو دستگاه آسانسور  / استعلام ,استعلام گرفتن گواهی استاندارد ادواری دو دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933933/استعلام-چهار-عدد-پنجره-و-یک-عدد-درب'>استعلام چهار عدد پنجره و یک عدد درب / استعلام،استعلام چهار عدد پنجره و یک عدد درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933346/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاه-های-واحدهای-بیمارستانی---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی   - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933958/استعلام-هفت-عدد-کمد-رختکن'>استعلام هفت عدد کمد رختکن / استعلام،استعلام هفت عدد کمد رختکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934024/استعلام-رایانه-و-لپ-تاپ'>استعلام رایانه و لپ تاپ / استعلام, استعلام رایانه و لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934044/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام, استعلام کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933955/استعلام-مبدل-سریال-به-اترنت'>استعلام مبدل سریال به اترنت  / استعلام , استعلام مبدل سریال به اترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933936/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کراس-آور-و-فلای-DHZ'>استعلام خرید یک دستگاه کراس آور و فلای DHZ  / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه کراس آور و فلای DHZ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933975/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم-بازیافنی-(-محور-عقدا-سرو-)--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت گرم بازیافنی ( محور عقدا- سرو ) ... / استعلام، استعلام تهیه و اجرای آسفالت گرم بازیافنی ( محور عقدا- سرو ) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933984/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-بیندر-0-19-محور-اشکذر--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت بیندر 0-19 محور اشکذر ... / استعلام، استعلام تهیه و اجرای آسفالت بیندر 0-19 محور اشکذر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934004/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم-بازیافتی--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت گرم بازیافتی .. / استعلام، استعلام تهیه و اجرای آسفالت گرم بازیافتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934021/استعلام-آسفالت-سطحی'>استعلام آسفالت سطحی  / استعلام، استعلام آسفالت سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933903/استعلام-الکترو-پمپ-شناور-271-6'>استعلام الکترو پمپ شناور 271/6 / استعلام , استعلام الکترو پمپ شناور 271/6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933407/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-97-09متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933879/استعلام-تابلو-درایو'>استعلام تابلو درایو  / استعلام , استعلام تابلو درایو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933859/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام , استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933849/استعلام-الکترو-پمپ-شناور'>استعلام الکترو پمپ شناور  / استعلام ,استعلام الکترو پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933923/استعلام-کابل-SWR-3-4-گرد'>استعلام کابل SWR 3*4 گرد  / استعلام , استعلام کابل SWR 3*4 گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933930/استعلام-سیستم-صوتی-سالن-جلسه'>استعلام سیستم صوتی سالن جلسه  / استعلام, استعلام سیستم صوتی سالن جلسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933949/استعلام-پمپ-425-6--الکتروموتور-150KW'>استعلام پمپ 425/6 ، الکتروموتور 150KW  / استعلام پمپ 425/6 ، الکتروموتور 150KW </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933951/استعلام-آبرسانی'>استعلام آبرسانی  / استعلام ,استعلام آبرسانی به واحدهای بنیاد مسکن ملک قلعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933935/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق  / استعلام , استعلام کابل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933901/استعلام-یک-دستگاه-کیوسک-بانک-هماهنگ'>استعلام یک دستگاه کیوسک بانک هماهنگ / استعلام , استعلام یک دستگاه کیوسک بانک هماهنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933343/مناقصه-خدمات-بروزرسانی-و-پشتیبانی-از-سیستم-های-نرم-افزاری-و-انتقال-داده-ها'>مناقصه خدمات بروزرسانی و پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری و انتقال داده ها  / فراخوان عمومی, مناقصه خدمات بروزرسانی و پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری و انتقال داده ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933870/استعلام-کابینت-باتری-ups'>استعلام کابینت باتری ups  / استعلام ,استعلام کابینت باتری ups </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933855/استعلام-خرید-موتور-پمپ-صاپکو'>استعلام خرید موتور پمپ صاپکو  / استعلام، استعلام خرید موتور پمپ صاپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933840/استعلام-تیر-بتونی'>استعلام تیر بتونی / استعلام تیر بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933833/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933854/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933864/استعلام-9962-2-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام 9962.2 تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام 9962.2 تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933892/استعلام-مرمت-رباط-عشق'>استعلام مرمت رباط عشق / استعلام, استعلام مرمت رباط عشق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933911/استعلام-لوله-داربست--ورق-رنگی--بیست-داربست-و---96-6-22'>استعلام لوله داربست ، ورق رنگی ، بیست داربست و ... 96.6.22 / استعلام, استعلام لوله داربست ، ورق رنگی ، بیست داربست و ...  96.6.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933852/استعلام-مرمت-رباط-قلی-شهرستان-جاجرم--'>استعلام مرمت رباط قلی شهرستان جاجرم ... / استعلام ,استعلام مرمت رباط قلی شهرستان جاجرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933874/استعلام-سوند-فولی'>استعلام سوند فولی  / استعلام ,استعلام سوند فولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933871/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933884/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933962/استعلام-کاغذ-A4--A5-سل-پرینت-با-بسته-بندی-قرمز'>استعلام کاغذ A4 , A5 سل پرینت با بسته بندی قرمز / استعلام کاغذ A4 , A5 سل پرینت با بسته بندی قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933887/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی / استعلام, استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933906/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل / استعلام, استعلام فن کویل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933921/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی  / استعلام , استعلام رادیاتور آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933937/استعلام-چرخ-دستی-فرودگاهی'>استعلام چرخ دستی فرودگاهی / استعلام , استعلام چرخ دستی فرودگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933952/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام ترانسفورماتور / استعلام , استعلام ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933382/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اصلی-اورژانس-بیمارستان-طالقانی--'>مناقصه تکمیل ساختمان اصلی اورژانس بیمارستان طالقانی... / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان اصلی اورژانس بیمارستان طالقانی.. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933928/استعلام-فرش-ماشینی-طرح-سجاده'>استعلام فرش ماشینی طرح سجاده / استعلام ,استعلام فرش ماشینی طرح سجاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933917/استعلام-سرور-و-تجهیزات-شبکه'>استعلام سرور و تجهیزات شبکه  / استعلام ,استعلام سرور و تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933909/استعلام-رنگ-ترافیکی-و-تینر-و--'>استعلام رنگ ترافیکی و تینر و ... / استعلام ,استعلام رنگ ترافیکی و تینر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933897/استعلام-سوت-فوگس-اصلی-۱۷۰۰-عدد'>استعلام سوت فوگس اصلی ۱۷۰۰ عدد / استعلام ,استعلام سوت فوگس اصلی ۱۷۰۰ عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933867/استعلام-۱۷۰۰-عدد-ساک-ورزشی-و--'>استعلام ۱۷۰۰ عدد ساک ورزشی و ... / استعلام ,استعلام ۱۷۰۰ عدد ساک ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933900/استعلام-درب-اتوماتیک'>استعلام درب اتوماتیک / استعلام, استعلام درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933878/استعلام-الک-آزمایشگاهی'>استعلام الک آزمایشگاهی  / استعلام،استعلام الک آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933865/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933920/استعلام-PH-متر-با-ریزنگری'>استعلام PH متر با ریزنگری / استعلام،استعلام PH متر با ریزنگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934015/استعلام-مجموعه-کامل-دستگاه-تعیین-درصد-فضای-خالی-سنگدانه-ریز--'>استعلام مجموعه کامل دستگاه تعیین درصد فضای خالی سنگدانه ریز ... / استعلام،استعلام مجموعه کامل دستگاه تعیین درصد فضای خالی سنگدانه ریز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933426/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-سه-اردبیل'>مزایده یک قطعه زمین بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933976/استعلام-لپه-باقلا-زرد-فله-درجه-یک'>استعلام لپه باقلا زرد فله درجه یک  / استعلام ,استعلام لپه باقلا زرد فله درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933965/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام لوبیا قرمز  / استعلام , استعلام لوبیا قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933953/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933942/استعلام-پژو-یا-سمند-مدل-94'>استعلام پژو یا سمند مدل 94 / استعلام، استعلام پژو یا سمند مدل 94</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933931/استعلام-صندوق-صدقات-کوچک-خانگی-پلیمری'>استعلام صندوق صدقات کوچک خانگی پلیمری / استعلام، استعلام صندوق صدقات کوچک خانگی پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934002/استعلام-دوربینهای-مدار-بسته-و-DVR'>استعلام دوربینهای مدار بسته و DVR / استعلام دوربینهای مدار بسته و DVR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933972/استعلام-خرید-فایروال-همراه-با-سه-سال-لایسنس'>استعلام خرید فایروال همراه با سه سال لایسنس / استعلام خرید فایروال همراه با سه سال لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933925/استعلام-لوله-خم-کن-از-3-8-یکدستگاه-دستگاه-چیپ-سرلوله--'>استعلام لوله خم کن از 3/8 یکدستگاه دستگاه چیپ سرلوله ... / استعلام ,استعلام لوله خم کن از 3/8 یکدستگاه دستگاه چیپ سرلوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933938/استعلام-15-دستگاه-مانیتور'>استعلام 15 دستگاه مانیتور / استعلام، استعلام 15 دستگاه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933947/استعلام-باسکول-چرخ-کش-سیار'>استعلام باسکول چرخ کش سیار  / استعلام, استعلام باسکول چرخ کش سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933454/مزایده-اجاره-مجموعه-استخر-رازی-و-تالار-پذیرایی-خانه-معلم'>مزایده اجاره مجموعه استخر رازی و تالار پذیرایی خانه معلم / آگهی مزایده , مزایده اجاره مجموعه استخر رازی و تالار پذیرایی خانه معلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933335/مزایده-یک-دستگاه-سپراتور-کلاریفایر-پایه-چدنی'>مزایده یک دستگاه سپراتور کلاریفایر پایه چدنی / مزایده, مزایده یک دستگاه سپراتور کلاریفایر پایه چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933957/استعلام-خرید-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری'>استعلام خرید سخت افزاری و نرم افزاری / استعلام, استعلام خرید سخت افزاری و نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933970/استعلام-53-عدد-صندلی-گردان-نیلپر'>استعلام  53 عدد صندلی گردان نیلپر  / استعلام، استعلام 53 عدد صندلی گردان نیلپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934017/استعلام-4-حلقه-لاستیک-شال-و-تیوپ-900-20-طرح-گل-14-لا-لیفتراکی'>استعلام 4 حلقه لاستیک /شال و تیوپ 900-20 طرح گل 14 لا لیفتراکی  / استعلام 4 حلقه لاستیک /شال و تیوپ 900-20 طرح گل 14 لا لیفتراکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933912/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933873/استعلام-رنگ-زینکا'>استعلام رنگ زینکا / استعلام ,استعلام رنگ زینکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933876/استعلام-روپوش-پرستاری'>استعلام روپوش پرستاری / استعلام، استعلام روپوش پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933886/استعلام-چای-تی-بک-روپوش-دار'>استعلام چای تی بک روپوش دار  / استعلام،استعلام چای تی بک روپوش دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933863/استعلام-رک-۴۷-یونیت'>استعلام رک ۴۷ یونیت  / استعلام ,استعلام رک ۴۷ یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933889/استعلام-مقدار-۱۰۰۰-متر-کابل-مخابراتی'>استعلام مقدار ۱۰۰۰ متر کابل مخابراتی  / استعلام ,استعلام مقدار ۱۰۰۰ متر کابل مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933904/استعلام-۸-قلم-کالای-تاسیساتی'>استعلام ۸ قلم کالای تاسیساتی  / استعلام ,استعلام ۸ قلم کالای تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933327/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-مخزن-آب-3000-مترمکعبی'>فراخوان مناقصه پروژه احداث مخزن آب 3000 مترمکعبی   / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه پروژه احداث مخزن آب 3000 مترمکعبی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933913/استعلام-دستگاه-نانوایی-گردان-(لواش)'>استعلام دستگاه نانوایی گردان (لواش) / استعلام، دستگاه نانوایی گردان (لواش)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933922/استعلام-تعمیرات-جانبی-محوطه'>استعلام تعمیرات جانبی محوطه / استعلام,استعلام تعمیرات جانبی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933946/استعلام-مقاوم-سازی-سقف-کاخ-مروارید'>استعلام مقاوم سازی سقف کاخ مروارید  / استعلام, استعلام  مقاوم سازی سقف کاخ مروارید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933961/استعلام-کنتور-4-مغناطیسی'>استعلام کنتور 4 مغناطیسی / استعلام , استعلام کنتور 4 مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933929/استعلام-قند'>استعلام قند  / استعلام , استعلام قند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933914/استعلام-پشتیبانی-بروز-رسانی-مشاوره-و-نصب-راه-اندازی-تجهیزات-شبکه-و-سخت-افزار'>استعلام پشتیبانی، بروز رسانی، مشاوره و نصب راه اندازی تجهیزات شبکه و سخت افزار  / استعلام , استعلام پشتیبانی، بروز رسانی، مشاوره و نصب راه اندازی تجهیزات شبکه و سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933896/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت  / استعلام , استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933932/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت محور روستایی  / استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت محور روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933881/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-راه-روستایی-شله-کش'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت راه روستایی شله کش / استعلام , استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت راه روستایی شله کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933860/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-راه-روستایی-دره-شهر--چمژاب--ارمو'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت راه روستایی دره شهر - چمژاب - ارمو / استعلام , استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت راه روستایی دره شهر - چمژاب - ارمو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933435/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-62-2291-مرحله-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 62/2291 مرحله اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 62/2291 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933877/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-راه-روستایی-محور-پهله--سید-ناصرالدین'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت راه روستایی محور پهله - سید ناصرالدین  / استعلام , استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت راه روستایی محور پهله - سید ناصرالدین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933905/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-راه-روستایی-مهران'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت راه روستایی مهران / استعلام , استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت راه روستایی مهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933898/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-راه-روستایی-امامزاده-سید-عبدالله'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت راه روستایی امامزاده سید عبدالله / استعلام , استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت راه روستایی امامزاده سید عبدالله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933883/استعلام-بیمه-تکمیلی-جانبازان'>استعلام بیمه تکمیلی جانبازان / استعلام، استعلام بیمه تکمیلی جانبازان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933875/استعلام-دوربین-اسپیدام'>استعلام دوربین اسپیدام  / استعلام, استعلام دوربین اسپیدام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933858/استعلام-دیگ-بخار-400-سولار'>استعلام دیگ بخار 400 سولار / استعلام، استعلام دیگ بخار 400 سولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933857/استعلام-کولر-ایستاده-48000-اینورتر'>استعلام کولر ایستاده 48000 اینورتر / استعلام ,استعلام کولر ایستاده 48000 اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933427/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933411/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-244-88متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 244.88متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 244.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933328/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آمبولانس-کاروان'>مزایده فروش دو دستگاه آمبولانس کاروان / آگهی مزایده، مزایده فروش دو دستگاه آمبولانس کاروان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933315/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-پیاده-روسازی-بلوار-معلم--نوبت-دوم'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت پیاده روسازی بلوار معلم  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت پیاده روسازی بلوار معلم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933369/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1300متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933450/مزایده-بچینگ-ساخت-شرکت-راه-ماشین-نیمه-اتوماتیک--'>مزایده بچینگ ساخت شرکت راه ماشین نیمه اتوماتیک... / آگهی مزایده , مزایده بچینگ ساخت شرکت راه ماشین نیمه اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933323/مزایده-فروش-قیر--تجدید'>مزایده فروش قیر - تجدید / مزایده , مزایده فروش قیر - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933324/مناقصه-خرید-و-پخش-آسفالت--تجدید'>مناقصه خرید و پخش آسفالت - تجدید / مناقصه , مناقصه خرید و پخش آسفالت - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933370/مزایده-واگذاری-سه-قطعه-از-زمینها'>مزایده واگذاری سه قطعه از زمینها  / مزایده,مزایده واگذاری سه قطعه از زمینها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933372/مزایده-ششدنگ-زمین-مساحت-2400-00متر'>مزایده ششدنگ زمین مساحت 2400.00متر / مزایده,مزایده ششدنگ زمین مساحت 2400.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933497/مزایده-فروش-یک-قطعه-از-املاک-سطح-شهر'>مزایده فروش یک قطعه از املاک سطح شهر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه از املاک سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933487/اصلاحیه-مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه آسفالت معابر سطح شهر  / اصلاحیه  مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933481/اگهی-مزایده-خودروی-سواری-تیبا'>اگهی مزایده خودروی سواری تیبا  / اگهی مزایده , مزایده خودروی سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933494/اصلاحیه-مزایده-فروش-زمین-کاربری-تجاری'>اصلاحیه مزایده فروش زمین کاربری تجاری / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش زمین کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933361/مناقصه-پروژه-طراحی-تامین-کالا-و-اجرای-نوسازی-و-مقاوم-سازی-فوندانسیون'>مناقصه پروژه طراحی، تامین کالا و اجرای نوسازی و مقاوم سازی فوندانسیون  / مناقصه ,مناقصه پروژه طراحی، تامین کالا و اجرای نوسازی و مقاوم سازی فوندانسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933314/فراخوان-خدمات-پشتیبانی-مرکز-آموزش-فنی-و-تخصصی'>فراخوان خدمات پشتیبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای,فراخوان خدمات پشتیبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933371/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ال-90-مدل-89'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری ال 90 مدل 89  / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودرو سواری ال 90 مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933307/مزایده-پلاک-786-فرعی-بخش-سه-نهاوند'>مزایده پلاک 786 فرعی بخش سه نهاوند / مزایده,مزایده پلاک 786 فرعی بخش سه نهاوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933331/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-دو-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل دو قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل دو قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933298/مزایده-فیلتر-هوای-پراید-و-پژو-و-سمند'>مزایده فیلتر هوای پراید و پژو و سمند  / مزایده, مزایده فیلتر هوای پراید و پژو و سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933316/مزایده-180-تن-پسته-خشک'>مزایده  180 تن پسته خشک / آگهی مزایده ,  180 تن پسته خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933333/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-سند-ثبتی'>مزایده یک قطعه زمین با سند ثبتی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با سند ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933300/مزایده-سواری-سمند'>مزایده سواری سمند  / مزایده, مزایده سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933266/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-318-62متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 318.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 318.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933366/مناقصه-خرید-اجناس-روشنایی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اجناس روشنایی معابر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید اجناس روشنایی معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933293/مزایده-واگذاری-باقیمانده-تقطیر-اسید-چرب-رزیدیو'>مزایده واگذاری  باقیمانده تقطیر اسید چرب رزیدیو  / مزایده , مزایده واگذاری  باقیمانده تقطیر اسید چرب رزیدیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933340/مزایده-فروش-پروژه-مسکونی-2208متر'>مزایده فروش پروژه مسکونی 2208متر / مزایده,مزایده فروش پروژه مسکونی 2208متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933319/مزایده-فروش-تعداد-ده-قطعه-زمین-ویلایی-مسکونی'>مزایده فروش تعداد ده قطعه زمین ویلایی مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد ده قطعه زمین ویلایی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933263/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده  اقلام ضایعاتی / مزایده، مزایده  اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933257/مناقصه-خرید-درب-ضد-سرقت---'>مناقصه خرید درب ضد سرقت .... / مناقصه, مناقصه خرید درب ضد سرقت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933247/مناقصه-تاسیسات-فنی'>مناقصه تاسیسات فنی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تاسیسات فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933283/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-نظافتی--اداری'>مناقصه  انجام امور خدماتی و نظافتی ، اداری  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ، اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933273/مناقصه-انجام-عملیات-پوشش-ضد-حریق-سازه-فلزی-پارکینگ-طبقاتی'>مناقصه انجام عملیات پوشش ضد حریق سازه فلزی پارکینگ طبقاتی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات پوشش ضد حریق سازه فلزی پارکینگ طبقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933344/مزایده-مغازه-63-متر'>مزایده مغازه 63 متر / مزایده,مزایده مغازه 63 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933264/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پروفایل-پرژکتور-LTF'>مناقصه خرید یک دستگاه پروفایل پرژکتور LTF  / آگهی شناسایی پیمانکار، مناقصه خرید یک دستگاه پروفایل پرژکتور LTF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933357/اگهی-مزایده-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ال-90'>اگهی مزایده مزایده یک دستگاه خودروی سواری ال 90  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری ال 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933272/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-50متر'>مزایده ملک مساحت اعیان 50متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933390/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-mvm'>اگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری mvm  / اگهی مزایده ,  مزایده  یک دستگاه خودروی سواری mvm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933406/اگهی-مزایده-اکستروژن-آلومینیوم'>اگهی مزایده اکستروژن آلومینیوم / اکهی مزایده , مزایده اکستروژن آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933413/مزایده-دو-دستگاه-یخچال-کارکرده-ویترینی'>مزایده دو دستگاه یخچال کارکرده ویترینی / اگهی مزایده , مزایده دو دستگاه یخچال کارکرده ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933320/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-قارچ-کمپوس'>اگهی مزایده یک دستگاه قارچ کمپوس  / اگهی مزایده , مزایده یکدستگاه قارچ کمپوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933269/مزایده-سرقفلی-سه-دانگ-از-ششدانگ-مغازه'>مزایده سرقفلی سه دانگ از ششدانگ مغازه / مزایده,مزایده سرقفلی سه دانگ از ششدانگ مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933348/اگهی-مزایده-مبل'>اگهی مزایده مبل  / اگهی مزایده ,  مزایده مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933332/اگهی-مزایده-میز-ناهارخوری'>اگهی مزایده میز ناهارخوری / اگهی مزایده , اگهی مزایده میز ناهارخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933270/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-13-65متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 13.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 13.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933434/اگهی-مزایده-دریل-مگنت--کمپرسور--نوبت-دوم'>اگهی مزایده دریل مگنت - کمپرسور - نوبت دوم  / اگهی مزایده , اگهی مزایده دریل مگنت - کمپرسور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933444/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس- نوبت دوم  / اگهی مزایده ,  یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933449/اگهی-مزایده-16-توپ-پارچه-رویه-لحاف-و-تشک-نوبت-دوم'>اگهی مزایده 16 توپ پارچه رویه لحاف و تشک- نوبت دوم  / اگهی مزایده ,اگهی مزایده 16 توپ پارچه رویه لحاف و تشک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933262/مزایده-دو-باب-ساختمان'>مزایده دو باب ساختمان / مزایده,مزایده دو باب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933265/مزایده-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-و-مغازه-به-پلاک-ثبتی-شماره-5700-فرعی'>مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه و مغازه به پلاک ثبتی شماره 5700 فرعی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه و مغازه به پلاک ثبتی شماره 5700 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933476/اگهی-مزایده-دستگاه-وانت-نیسان'>اگهی مزایده دستگاه وانت نیسان / اگهی مزایده ,  مزایده دستگاه وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933153/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش'>مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش / فراخوان مزایده عمومی، مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933260/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-نود-و-یک-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت نود و یک متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت نود و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933325/مناقصه-تعریض-جاده-ورودی-فاز-2---نوبت-دوم'>مناقصه تعریض جاده ورودی فاز 2 .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تعریض جاده ورودی فاز 2 .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933317/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن-5000-مترمکعبی--'>مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 5000 مترمکعبی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 5000 مترمکعبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933301/مناقصه-خرید-لاستیک-ایرانی-جهت-ماشین-آلات---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لاستیک ایرانی جهت ماشین آلات ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لاستیک ایرانی جهت ماشین آلات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933308/مزایده-فروش-7-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 7 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 7 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933326/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-72متر'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت 72متر / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت 72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933304/مزایده-یک-دست-مبل-هفت-نفره-و-هشت-عدد-صندلی-ناهارخوری'>مزایده یک دست مبل هفت نفره و هشت عدد صندلی ناهارخوری / مزایده, مزایده یک دست مبل هفت نفره و هشت عدد صندلی ناهارخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933296/مناقصه-احداث-کتابخانه-قاسم-آباد---نوبت-دوم'>مناقصه احداث کتابخانه قاسم آباد.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث کتابخانه قاسم آباد.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933291/مزایده-اجاره-3-باب-دکه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 3 باب دکه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره 3 باب دکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933374/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-از-مجتمع-مسکونی-محله-جولان'>مزایده فروش یک واحد مسکونی از مجتمع مسکونی محله جولان / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی از مجتمع مسکونی محله جولان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933395/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان-نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933322/مناقصه-سیم-پیچی-الکترو-موتورهای-AC-و-بویین-جرثقیلها-نوبت-دوم'>مناقصه سیم پیچی الکترو موتورهای AC و بویین جرثقیلها نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سیم پیچی الکترو موتورهای AC و بویین جرثقیلها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933294/مزایده-فروش4-باب-از-اماکن'>مزایده فروش4 باب از اماکن  / مزایده,مزایده فروش4 باب از اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933330/مناقصه-خرید-بی-سیم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید بی سیم نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید بی سیم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933339/فراخوان-مناقصه-مراقبت-و-نگهداری-از-280-هکتار-جنگل-و-فضای-سبز-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مراقبت و نگهداری از 280 هکتار جنگل و فضای سبز نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مراقبت و نگهداری از 280 هکتار جنگل و فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933276/مناقصه-عبارتست-از-اجرای-بدون-محدودیت-کلیه-عملیات-مربوط-به-نگهداری-و-تعمیرات-مدیریت--'>مناقصه عبارتست از اجرای بدون محدودیت کلیه عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات، مدیریت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عبارتست از اجرای بدون محدودیت کلیه عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات، مدیریت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933365/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-ویلایی-عرصه-747متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب ساختمان ویلایی عرصه 747متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان ویلایی عرصه 747متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933286/فراخوان-مناقصه-خرید--طراحی-اصولی--طراحی-تفصیلی--نصب-و-راه-اندازی-پکیج--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید ، طراحی اصولی ، طراحی تفصیلی ، نصب و راه اندازی پکیج....نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید ، طراحی اصولی ، طراحی تفصیلی ، نصب و راه اندازی پکیج....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933306/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-(تهیه-و-تامین)-36-دستگاه-خودروی-سنگین-12-6-و-24-ساعته'>مناقصه انجام خدمات خودرویی (تهیه و تامین) 36 دستگاه خودروی سنگین 12، 6 و 24 ساعته / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933391/مزایده-فروش-محصول-میوه-به-مزرعه-تحقیقاتی'>مزایده فروش محصول میوه به مزرعه تحقیقاتی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش محصول میوه به مزرعه تحقیقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933289/فراخوان-مناقصه-طراحی-خرید--نصب-و-راه-اندازی-کوره-دوم-پسماند-مایع-سوز--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه طراحی  خرید ، نصب و راه اندازی کوره دوم پسماند مایع سوز - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه طراحی  خرید ، نصب و راه اندازی کوره دوم پسماند مایع سوز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933310/مناقصه-بهره-برداری-از-پست-400-کیلوولت-شهید-لشکری--نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری از پست 400 کیلوولت شهید لشکری... نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی , مناقصه بهره برداری از پست 400 کیلوولت شهید لشکری.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933305/فراخوان-MILD-STEEL-BARS-FLAT-IN-نوبت-دوم'>فراخوان MILD STEEL BARS FLAT IN  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه MILD STEEL BARS FLAT IN نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933312/مناقصه-عملیات-بررسی-وضعیت-خوردگی-سطوح-زیر-عایق-خطوط-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بررسی وضعیت خوردگی سطوح زیر عایق خطوط  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بررسی وضعیت خوردگی سطوح زیر عایق خطوط  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933341/آگهی-مزایده-عمومی-اقلام-مازاد-دکل-حفاری'>آگهی مزایده عمومی  اقلام مازاد دکل حفاری / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی  اقلام مازاد دکل حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933318/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-الترا-سانتریفیوژ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه الترا سانتریفیوژ نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه الترا سانتریفیوژ نوبت دونم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933334/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تهیه-و-اجرای-سقف-کاذب-مشاعات-طبقات-تجاری--'>مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه و اجرای سقف کاذب مشاعات طبقات تجاری ... / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه و اجرای سقف کاذب مشاعات طبقات تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933124/مزایده-فروش-یکباب-ملک-مازاد-مساحت-عرصه-900متر'>مزایده فروش یکباب ملک مازاد مساحت عرصه 900متر / مزایده,مزایده فروش یکباب ملک مازاد مساحت عرصه 900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933329/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تهیه--تحویل-و-نصب-اگزاست-فن-های'>مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه ، تحویل و نصب اگزاست فن های / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه ، تحویل و نصب اگزاست فن های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933378/مزایده-زمین-مساحت-99-55متر'>مزایده زمین مساحت 99.55متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 99.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933380/مزایده-عرصه-و-اعیان-و-سرقفلی-مغازه'>مزایده عرصه و اعیان و سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده عرصه و اعیان و سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933284/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-کانکس-ها-و-غرف-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933349/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933275/مزایده-فروش-ماشین-لباسشویی-آبسال-پنج-کیلویی--یخچال-فریزر-امرسان--'>مزایده فروش ماشین لباسشویی آبسال پنج کیلویی ، یخچال فریزر امرسان.... / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش ماشین لباسشویی آبسال پنج کیلویی ، یخچال فریزر امرسان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933388/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاع-به-شماره-پلاک-ثبتی-720-فرعی'>مزایده یک قطعه زمین مشاع به شماره پلاک ثبتی 720 فرعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاع به شماره پلاک ثبتی 720 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933389/مزایده-پلاک-ثبتی-10379-1-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 10379/1 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10379/1 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933392/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-95-55متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 95.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 95.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933140/مزایده-یک-دستگاه-پژو-سواری-405---'>مزایده یک دستگاه پژو سواری 405  ....  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه پژو سواری 405  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933295/تجدید-مناقصه-خرید-32-ردیف-انواع-معرف-های-گروه-های-خون-اصلی'>تجدید مناقصه خرید 32 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید 32 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933268/مناقصه-تعمیر-سکوهای-تخلیه-نفتکوره'>مناقصه تعمیر سکوهای تخلیه نفتکوره / مناقصه عمومی , مناقصه مناقصه تعمیر سکوهای تخلیه نفتکوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933279/فراخوان-مناقصه-خرید-یک-عدد-فلو-کنترل-ولو--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید یک عدد فلو کنترل ولو  - نوبت دوم  / مناقصه , فراخوان مناقصه خرید یک عدد فلو کنترل ولو  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933309/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-141-2متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 141.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 141.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933355/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-GLX405-رنگ-بژ-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو GLX405 رنگ بژ متالیک  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو GLX405 رنگ بژ متالیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933313/مزایده-واگذاری-دو-واحد-مسکونی-زیربنای-هرکدام62-5متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو واحد مسکونی زیربنای هرکدام62.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری دو واحد مسکونی زیربنای هرکدام62.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933251/مزایده-مغازه-تجاری-از-پلاک-ثبتی-85-فرعی'>مزایده مغازه تجاری از پلاک ثبتی 85 فرعی / مزایده,مزایده مغازه تجاری از پلاک ثبتی 85 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933248/مزایده-سرقفلی-مغازه-در-ساختمان-دو-طبقه-روی-همکف'>مزایده سرقفلی مغازه در ساختمان دو طبقه روی همکف / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه در ساختمان دو طبقه روی همکف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933246/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933410/مزایده-واگذاری-مکان-(اجاره)-جهت-ارائه-خدمات-فتوکپی-در-دانشگاه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مکان (اجاره) جهت ارائه خدمات فتوکپی در دانشگاه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مکان (اجاره) جهت ارائه خدمات فتوکپی در دانشگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933400/مزایده-واگذاری-منافع-(اجاره)-مکان-مجموعه-پذیرایی-مفاخر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری منافع (اجاره) مکان مجموعه پذیرایی مفاخر نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری منافع (اجاره) مکان مجموعه پذیرایی مفاخر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933387/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-باغبانی--فضای-سبز-و-تنظیف-محوطه-دانشگاه'>مناقصه واگذاری انجام امور باغبانی ، فضای سبز و تنظیف محوطه دانشگاه / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری انجام امور باغبانی ، فضای سبز و تنظیف محوطه دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933244/مزایده-پلاک-ثبتی-129-فرعی-از-یازده-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 129 فرعی از یازده اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 129 فرعی از یازده اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933250/مزایده-فروش-یکدستگاه-تریلی-تراکتور-چهارچرخ-(جکدار-کمپرسی)--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه تریلی تراکتور چهارچرخ (جکدار کمپرسی)... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تریلی تراکتور چهارچرخ (جکدار کمپرسی)... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933230/مناقصه-تهیه-و-اجرای-کف-پوش-تزریقی-یورتان---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای کف پوش تزریقی یورتان ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای کف پوش تزریقی یورتان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933226/فراخوان-خدمات-حفاظت-و-نگهبانی-مرکز-آموزش-فنی-و-تخصصی'>فراخوان خدمات حفاظت و نگهبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای , فراخوان خدمات حفاظت و نگهبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933252/مزایده-مازاد-یک-دستگاه-ساختمان-مسکونی'>مزایده مازاد یک دستگاه ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده مازاد یک دستگاه ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933364/مزایده-یک-دستگاه-کشنده-ولوو-الف-12-و-نیمه-یدک-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه کشنده ولوو الف 12 و نیمه یدک کمپرسی / مزایده, مزایده یک دستگاه کشنده ولوو الف 12 و نیمه یدک کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933224/مناقصه-تامین-COILED-TUBING-REEL-2-1--1-نوبت-دوم'>مناقصه تامین COILED TUBING REEL 2/1" - 1 نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین COILED TUBING REEL 2/1" - 1 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933376/مناقصه-خرید-و-تامین-تجهیزات-سیستم-نظارت-تصویری'>مناقصه خرید و تامین تجهیزات سیستم نظارت تصویری  / مناقصه ، مناقصه خرید و تامین تجهیزات سیستم نظارت تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933207/فراخوان-مناقصه-خرید-62-تن-سیم-ACSR-و---نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه خرید 62 تن سیم ACSR  و ... نوبت دوم  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 62 تن سیم ACSR  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933217/مناقصه-امور-حفاظتی-و-نگهبانی-یک-پروژه-عمرانی'>مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی یک پروژه عمرانی  / آگهی مناقصه ، مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی یک پروژه عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933347/مزایده-ششدانگ-ساختمان-438-85متر'>مزایده ششدانگ ساختمان 438.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان 438.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933255/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-464-54متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 464.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 464.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933368/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس--نوبت-دوم'>مزایده  یک دستگاه سواری پژو پارس - نوبت دوم  / مزایده  یک دستگاه سواری پژو پارس  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933236/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان-مدل-1385-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان مدل 1385 نوبت دوم  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان مدل 1385 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933200/مناقصه-افزایش-ظرفیت-ذخیره-سازی-سوخت-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه افزایش ظرفیت ذخیره سازی سوخت هوایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه افزایش ظرفیت ذخیره سازی سوخت هوایی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933208/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-عمومی-و-اداری--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام خدمات عمومی و اداری - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,ارزیابی کیفی انجام خدمات عمومی و اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933337/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-155-86متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 155.86متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 155.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933212/مزایده-دستگاه-جوش-CO2---'>مزایده دستگاه جوش CO2 .... / مزایده, مزایده دستگاه جوش CO2 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933285/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933290/مزایده-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-مساحت-98-18متر'>مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 98.18متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 98.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933292/مزایده-ملک-بنای-احداثی-به-مساحت-4893-95متر'>مزایده ملک بنای احداثی به مساحت 4893.95متر / مزایده,مزایده ملک بنای احداثی به مساحت 4893.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933288/مزایده-پلاک-ثبتی-34-9577-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 34/9577 بخش یازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 34/9577 بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933345/فراخوان-تجدید-مناقصه-ساخت-مجتمع-ورزشی'>فراخوان تجدید مناقصه ساخت مجتمع ورزشی   / آگهی فراخوان تجدید مناقصه ، فراخوان تجدید مناقصه ساخت مجتمع ورزشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933338/مناقصه-خرید-LATHE-MACHINE--MILLING-MACHINE'>مناقصه خرید LATHE MACHINE & MILLING MACHINE / مناقصه , مناقصه خرید LATHE MACHINE & MILLING MACHINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933311/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933122/مزایده-تجهیزات-شبکه-و----نوبت-دوم'>مزایده تجهیزات شبکه  و ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده تجهیزات شبکه  و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933394/مناقصه-واگذاری-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-و-حفاظت-کاتدیک'>مناقصه  واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933302/فراخوان-مناقصه-PARTS-FOR-BAKER-CAC-SINGEL-WELL-CONTROL-PANEL-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه PARTS FOR BAKER CAC SINGEL WELL CONTROL PANEL نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه PARTS FOR BAKER CAC SINGEL WELL CONTROL PANEL نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933287/مزایده-فروش-محصولات-باغ-پسته-بوستان-بزرگ'>مزایده فروش محصولات باغ پسته بوستان بزرگ / مزایده , مزایده فروش محصولات باغ پسته بوستان بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933297/مناقصه-خریداری-70-تن-کاغذ-خمیر-مالی-مورد-نیاز'>مناقصه خریداری 70 تن کاغذ خمیر مالی مورد نیاز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 70 تن کاغذ خمیر مالی مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933278/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-حجمی--نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب-شرب'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات حجمی ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری خدمات حجمی ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933241/تجدید-مناقصه-یک-دستگاه-لوله-خم-کن-افقی-هیدرولیکی-دیزلی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ,  تجدید مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933271/فراخوان-مناقصه-دیوارکشی-ضلع-شرقی-و---'>فراخوان مناقصه دیوارکشی ضلع شرقی و .... / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه دیوارکشی ضلع شرقی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933282/مزایده-پلاک-ثبتی-2153-فرعی-بخش-دو-غرب'>مزایده پلاک ثبتی 2153 فرعی بخش دو غرب / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2153 فرعی بخش دو غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933233/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا   / مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933281/مزایده-یکباب-مغازه-اغذیه-فروشی-پلاک-ثبتی-16-و-17-فرعی'>مزایده یکباب مغازه اغذیه فروشی پلاک ثبتی 16 و 17 فرعی / مزایده,مزایده یکباب مغازه اغذیه فروشی پلاک ثبتی 16 و 17 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933142/مزایده-فروش-دو-باب-واحد-تجاری-19-83-و-23-88متر'>مزایده فروش دو باب واحد تجاری 19.83 و 23.88متر  / مزایده,مزایده فروش دو باب واحد تجاری 19.83 و 23.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933267/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و--'>اصلاحیه مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... / آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933350/یکدستگاه-مخزن-دو-جداره-و--'> یکدستگاه مخزن دو جداره و ... / آگهی مزایده,  یکدستگاه مخزن دو جداره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933353/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-413-52متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 413.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 413.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933256/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو 206  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933299/تجدید-مناقصه-خرید-ترانسفورماتور-لوله-گالوانیزه--'>تجدید مناقصه خرید ترانسفورماتور، لوله گالوانیزه... / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید ترانسفورماتور، لوله گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933277/مزایده-ساختمان-مسکونی-قدمت-هشت-ساله'>مزایده ساختمان مسکونی قدمت هشت ساله / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی قدمت هشت ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933261/مناقصه-انجام-عملیات-آماده-سازی-و-ساخت-نیروگاه-اتمی-بوشهر'>مناقصه انجام عملیات آماده سازی و ساخت نیروگاه اتمی بوشهر / آگهی مناقصه,مناقصه انجام عملیات آماده سازی و ساخت نیروگاه اتمی بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933274/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مرغداری-26000-قطعه-ای'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مرغداری 26000 قطعه ای / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مرغداری 26000 قطعه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933254/مزایده-اجاره-3-باب-مغازه'>مزایده اجاره 3 باب مغازه / آگهی مزایده, مزایده اجاره 3 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933356/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-194-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 194 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 194 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933458/فراخوان-تامین-و-حمل-و-باراندازی-تجهیزات-آبیاری-بارانی-شبکه-فرعی-آبیاری-پایاب--'>فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری بارانی شبکه فرعی آبیاری پایاب... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تامین و حمل و باراندازی تجهیزات آبیاری بارانی شبکه فرعی آبیاری پایاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933509/مناقصه-خرید-80-دستگاه-سورتر-اسکناس-ارزی'>مناقصه خرید 80 دستگاه سورتر اسکناس ارزی  / مناقصه خرید 80 دستگاه سورتر اسکناس ارزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933455/فراخوان-لایه-اول-پشتیبانی-(-پایش)-سرویس-های-نرم-افزاری-تخصصی-صنعت-برق'>فراخوان لایه اول پشتیبانی ( پایش) سرویس های نرم افزاری تخصصی صنعت برق  / فراخوان لایه اول پشتیبانی ( پایش) سرویس های نرم افزاری تخصصی صنعت برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933280/مزایده-جاروبرقی-هیتاچی--میله-هالتر--'>مزایده جاروبرقی هیتاچی - میله هالتر ... / مزایده جاروبرقی هیتاچی - میله هالتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933430/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-کارکرده-و-ضایعاتی-شامل-دستگاه-پاور-پک-انواع-هواساز-و--'>مزایده فروش اقلام مازاد، کارکرده و ضایعاتی شامل دستگاه پاور پک، انواع هواساز و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام مازاد، کارکرده و ضایعاتی شامل دستگاه پاور پک، انواع هواساز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933259/مزایده-سالن-ورزشی-شهید-فخرزاده--'>مزایده سالن ورزشی شهید فخرزاده ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده سالن ورزشی شهید فخرزاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933243/مناقصه-خرید-و-حمل-مخلوط-کوهی-پشت-سرندی-به-کارخانه-آسفالت'>مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی پشت سرندی به کارخانه آسفالت  / مناقصه عمومی، مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی پشت سرندی به کارخانه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933234/مناقصه-خرید-و-حمل-ماسه-شسته-با-دانه-بندی-04--'>مناقصه خرید و حمل ماسه شسته با دانه بندی 04 ... / مناقصه عمومی، مناقصه خرید و حمل ماسه شسته با دانه بندی 04 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933227/مناقصه-خرید-و-حمل-مخلوط-رودخانه-ای-به-کارخانه-آسفالت'>مناقصه خرید و حمل مخلوط رودخانه ای به کارخانه آسفالت / مناقصه عمومی، مناقصه خرید و حمل مخلوط رودخانه ای به کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933405/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-ابتدایی---'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه ابتدایی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه ابتدایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933222/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-اجرایط-خطوط-فوق-توزیع-چانف--اسپکه-نوبت-دوم'>مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرایط خطوط فوق توزیع چانف - اسپکه- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی، مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرایط خطوط فوق توزیع چانف - اسپکه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933220/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-اجرایط-خطوط-فوق-توزیع-ایرانشهر--بزمان--نوبت-دوم'>مناقصه  نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرایط خطوط فوق توزیع ایرانشهر - بزمان - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی، مناقصه  نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرایط خطوط فوق توزیع ایرانشهر - بزمان - نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933362/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-36-36متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 36.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 36.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933417/مزایده-فروش-انواع-خودروهای-مستعمل-و-کارکرده'>مزایده فروش انواع خودروهای مستعمل و کارکرده  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع خودروهای مستعمل و کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933359/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ملک-مسکونی-پلاک-1544-فرعی'>مزایده یک دانگ مشاع از ملک مسکونی پلاک 1544 فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ملک مسکونی پلاک 1544 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933249/مزایده-فروش-محصول-ذرت-علوفه-ای-چاپر-شده'> مزایده فروش محصول ذرت علوفه ای چاپر شده / آگهی مزایده,  مزایده فروش محصول ذرت علوفه ای چاپر شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933237/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-خطوط-پراکنده'>مناقصه خدمات پیمانکاری اجرای شبکه جمع  آوری فاضلاب خطوط پراکنده / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پیمانکاری اجرای شبکه جمع  آوری فاضلاب خطوط پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933225/مناقصه-عملیات-خاکی-و-آسفالت-ابنیه-فنی-احداث-ورودی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه فنی احداث ورودی ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه فنی احداث ورودی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933138/فراخوان-عمومی-برای-شناسایی-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار / فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933144/آگهی-ارزیابی-کیفی-مشاوران-تهیه-طرح-بهسازی-محور-مشهد--چناران'>آگهی ارزیابی کیفی مشاوران  تهیه طرح بهسازی محور مشهد - چناران / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران ، آگهی ارزیابی کیفی مشاوران  تهیه طرح بهسازی محور مشهد - چناران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933161/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حفاظت-فیزیکی'>فراخوان مناقصه واگذاری امور مربوط به حفاظت فیزیکی  / فراخوان ، فراخوان مناقصه واگذاری امور مربوط به حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933136/مناقصه-اجرای-روکش-دستی-آسفالت-در-معابر-فرعی-سطح-منطقه-سه-96-6-22'>مناقصه اجرای روکش دستی آسفالت در معابر فرعی سطح منطقه سه 96.6.22 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای روکش دستی آسفالت در معابر فرعی سطح منطقه سه 96.6.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933135/مناقصه-طرح-جداسازی-آب-شرب'>مناقصه طرح جداسازی آب شرب / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه طرح جداسازی آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933123/مناقصه-خرید-520-000-عدد-پلمپ-بکسلی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 520.000 عدد پلمپ بکسلی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید 520.000 عدد پلمپ بکسلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933128/مناقصه-بازسازی-جداول--کانال-ها-و-رفع-خطر-موارد-سامانه-96-6-22'>مناقصه بازسازی جداول ، کانال ها و رفع خطر موارد سامانه 96.6.22 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بازسازی جداول ، کانال ها و رفع خطر موارد سامانه 96.6.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933253/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-عرصه-244متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت عرصه 244متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت عرصه 244متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933303/مزایده-1-879-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.879 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.879 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933377/اگهی-مزایده-دستگاه-جوشی'>اگهی مزایده دستگاه جوشی  / اگهی مزایده , اگهی مزایده دستگاه جوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933125/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-در-معابر-فرعی-شهرک-مهرگان-96-6-22'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری در معابر فرعی شهرک مهرگان 96.6.22 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و جدول گذاری در معابر فرعی شهرک مهرگان 96.6.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933183/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-زمین-تجدید-96-6-22'>مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین تجدید 96.6.22 / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین تجدید 96.6.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933185/خلاصه-اگهی-مناقصه-عملیات-نگهدارری-و-پشتیبانی-شبکه-کابل'>خلاصه اگهی مناقصه عملیات نگهدارری و پشتیبانی شبکه کابل / خلاصه اگهی مناقصه،خلاصه اگهی مناقصه عملیات نگهدارری و پشتیبانی شبکه کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933166/مزایده-یک-دستگاه-خودروسواری-جیلی'>مزایده یک دستگاه خودروسواری جیلی / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروسواری جیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933474/مناقصه-واگذاری-قسمتی-از-خدمات-پرستاری'>مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات پرستاری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933484/مناقصه-واگذاری-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوائی-با-MDF'>مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی با MDF  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی با MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933537/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-خدماتی-و-4-قطعه-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین کاربری تجاری خدماتی و 4 قطعه مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین کاربری تجاری خدماتی و 4 قطعه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933506/اصلاحیه-مزایده-فروش-4-قطعه-تجاری-خدماتی'>اصلاحیه مزایده فروش 4 قطعه تجاری خدماتی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش 4 قطعه تجاری خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933530/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933533/مزایده-فروش-یک-واحد-ساختمان-اعیان-458متر'>مزایده فروش یک واحد ساختمان اعیان 458متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد ساختمان اعیان 458متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933528/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت160متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت160متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933526/مزایده-اقلام-ضایعاتی-گونی-جامبو-ضایعاتی-و--نوبت-دوم'>مزایده اقلام ضایعاتی گونی جامبو ضایعاتی و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اقلام ضایعاتی گونی جامبو ضایعاتی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933588/مزایده-خرده-شیشه-و-شیشه-های-طلقی-ضایعانی'>مزایده خرده شیشه و شیشه های طلقی ضایعانی  / مزایده خرده شیشه و شیشه های طلقی ضایعانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933578/مناقصه-مدرسه-ابتدایی-لشگر-16-زرهی-قزوین'>مناقصه مدرسه ابتدایی لشگر 16 زرهی قزوین  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مدرسه ابتدایی لشگر 16 زرهی قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933529/تجدید-مزایده-اجاره-منافع-حاصل-از-بهره-برداری-و-اجاره-کارگاه-نان-ماشینی-مرحله-سوم'>تجدید مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره کارگاه نان ماشینی مرحله سوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره کارگاه نان ماشینی مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933525/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-یک-طبقه'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی یک طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933549/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفاظت-از-اماکن-و-تاسیسات'>مناقصه  واگذاری خدمات حفاظت از اماکن و تاسیسات  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری خدمات حفاظت از اماکن و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933552/مزایده-خودروهای-مزایده-سبک-و-سنگین-10-دستگاه--'>مزایده خودروهای مزایده سبک و سنگین 10 دستگاه... / آگهی مزایده عمومی، مزایده خودروهای مزایده سبک و سنگین 10 دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933521/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1600متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1600متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933425/مناقصه-عملیات-خاکی-به-حجم-تقریبی-38000-مترمکعب--'>مناقصه عملیات خاکی به حجم تقریبی 38000 مترمکعب...  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خاکی به حجم تقریبی 38000 مترمکعب... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933516/مزایده-پلاک-ثبتی117-فرعی-از-35-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی117 فرعی از 35 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی117 فرعی از 35 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933503/مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933498/تجدید-مزایده-اجاره-کارگاه-ماسه-شوئی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره کارگاه ماسه شوئی- نوبت دوم  / آگهی مزایده تجدید, تجدید مزایده اجاره کارگاه ماسه شوئی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933336/واگذاری-بخش-جمع-آوری-دکلهای-مشمول-جمع-آوری'>واگذاری بخش جمع آوری دکلهای مشمول جمع آوری / فراخوان , واگذاری بخش جمع آوری دکلهای مشمول جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933480/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه خودرو مدل 1382  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933488/مزایده-یک-دستگاه-سواری-زانتیا-1800'>مزایده یک دستگاه سواری زانتیا 1800  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری زانتیا 1800 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933492/مزایده-سرامیک--کمربند-چدنی'>مزایده سرامیک - کمربند چدنی  / مزایده, مزایده سرامیک - کمربند چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933482/مناقصه-خدمات-طبخ-غذای-دانش-آموزان'>مناقصه خدمات طبخ غذای دانش آموزان / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات طبخ غذای دانش آموزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933472/مناقصه-انجام-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه,مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933418/مناقصه-عملیات-آسفالت-و-زیرسازی-تعدادی-از-معابر-روستا-تجدید'> مناقصه عملیات آسفالت و زیرسازی تعدادی از معابر روستا تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آسفالت و زیرسازی تعدادی از معابر روستا تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933463/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-ژیمناستیک--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده بهره برداری از سالن ژیمناستیک - نوبت دوم -چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از سالن ژیمناستیک - نوبت دوم - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933470/مزایده-تعداد-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده تعداد سه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده تعداد سه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933465/مزایده-سه-دستگاه-ماشین-بافندگی-96-6-22'>مزایده سه دستگاه ماشین بافندگی 96.6.22 / مزایده,مزایده سه دستگاه ماشین بافندگی  96.6.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933469/مزایده-33000-متر-لوله-16-میلیمتری'>مزایده  33000 متر لوله 16 میلیمتری  / مزایده,مزایده  33000 متر لوله 16 میلیمتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933505/مزایده-تعداد-۵۰۰-شاخه-نبشی-و---'>مزایده تعداد ۵۰۰ شاخه نبشی و .... / مزایده ,مزایده تعداد ۵۰۰ شاخه نبشی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933462/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-دیوار-حریم--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات احداث دیوار حریم... نوبت دوم  / آگهی دعوت به  ارزیابی کیفی فراخوان, فراخوان مناقصه عملیات احداث دیوار حریم... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933464/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933473/مزایده-واگذاری-فروش-قسمتی-از-املاک'>مزایده واگذاری فروش قسمتی از املاک / مزایده,مزایده واگذاری فروش قسمتی از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933514/مناقصه-احداث-راه-ارتباطی-شهر-جدید-علوی'>مناقصه احداث راه ارتباطی شهر جدید علوی  / آگهی مناقصه شرکت در مناقصه عمومی ,مناقصه احداث راه ارتباطی شهر جدید علوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933451/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نقره-ای-89'>مزایده یک دستگاه خودرو نقره ای 89  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو نقره ای 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933448/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تملکی-و-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933459/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-خیاطی'>مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی / مزایده,مزایده  یک دستگاه چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933446/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-با-آسفالت-حفاظتی-میکروسرفیسینگ-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933445/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-آپارتمانی-162-75متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی آپارتمانی 162.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی آپارتمانی 162.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933437/فراخوان-یک-قطعه-زمین-جهت-واگذاری-در-داخل-حریم-96-6-22'>فراخوان یک قطعه زمین جهت واگذاری در داخل حریم 96.6.22 / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان یک قطعه زمین جهت واگذاری در داخل حریم 96.6.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933461/مزایده-4-قطعه-شالیزار-و-یک-قطعه-صیفی-کاری'>مزایده 4 قطعه شالیزار و یک قطعه صیفی کاری / مزایده,مزایده 4 قطعه شالیزار و یک قطعه صیفی کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933518/مزایده-کابنیت-آشپزخانه--یک-دستگاه-هود'>مزایده کابنیت آشپزخانه ، یک دستگاه هود / مزایده,مزایده کابنیت آشپزخانه ، یک دستگاه هود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933468/مزایده-ملک-طبقه-همکف-از-ساختمان-دو-طبقه-76-0متر'>مزایده ملک طبقه همکف از ساختمان دو طبقه 76.0متر / مزایده,مزایده ملک طبقه همکف از ساختمان دو طبقه 76.0متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933460/تجدید-مناقصه-برگزاری-احداث-واحدهای-انبار-توشه-و-تجاری-در-محدوده-ترمینال'>تجدید مناقصه برگزاری احداث واحدهای انبار توشه و تجاری در محدوده ترمینال / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه برگزاری احداث واحدهای انبار توشه و تجاری در محدوده ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933466/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-با-آسفالت-حفاظتی-میکروسرفیسینگ'>تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933414/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی  - نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی، مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933770/چهارمین-جشنواره-ملی-پسته-96-6-22'>چهارمین جشنواره ملی پسته 96.6.22 / چهارمین جشنواره ملی پسته 96.6.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933765/بیست-و-هشتمین-جشنواره-تئائر-صحنه-ای'>بیست و هشتمین جشنواره تئائر صحنه ای / بیست و هشتمین جشنواره تئائر صحنه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933500/مزایده-اموال-اسقاط-و-مازاد'>مزایده اموال اسقاط و مازاد / آگهی مزایده، مزایده اموال اسقاط و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933477/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-هاچ-بک-111-مدل-89'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید هاچ بک 111 مدل 89 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید هاچ بک 111 مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933485/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-دنا-مدل-1394'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری دنا مدل 1394 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری دنا مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933495/مناقصه-اجرای-عملیات-پروژه-حفاظت-از-عرصه-و-اعیان-اراضی-ملی--تجدید'> مناقصه اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی  - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933541/مزایده-فروش-سیزده-قطعه-زمین-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده فروش سیزده قطعه زمین مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده فروش سیزده قطعه زمین مسکونی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933475/مزایده-واگذاری-به-اجاره-بوفه-های-دانشجویی-اتوشویی-وخشک-شویی-و--'>مزایده واگذاری به اجاره بوفه های دانشجویی، اتوشویی وخشک شویی و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره بوفه های دانشجویی، اتوشویی وخشک شویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933501/مزایده-فروش-املاک-استان-کردستان'>مزایده فروش املاک استان کردستان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان کردستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933534/مناقصه-طرح-جابجایی-پایه-تیرهای-بتونی-و--'>مناقصه طرح جابجایی پایه تیرهای بتونی و... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه طرح جابجایی پایه تیرهای بتونی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933507/مزایده-ملک-به-مساحت-18-هزار-متر'>مزایده ملک به مساحت 18 هزار متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 18 هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933522/مزایده-خط-موبایل'>مزایده خط موبایل / آگهی مزایده، مزایده خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933517/مزایده-دستگاه-پاستوریزاتور--'>مزایده دستگاه پاستوریزاتور... / آگهی مزایده، مزایده دستگاه پاستوریزاتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933511/مزایده-زمین-مساحت-152-75متر'>مزایده زمین مساحت 152.75متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 152.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933545/مناقصه-خرید-مصالح-شامل-ماسه-شسته-شن'>مناقصه خرید مصالح شامل ماسه شسته، شن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مصالح شامل ماسه شسته، شن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933559/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-87-دستگاه-وانت-دوکابین-کمک-دار-پیکاب'>مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین 87 دستگاه وانت دوکابین کمک دار پیکاب / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین 87 دستگاه وانت دوکابین کمک دار پیکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933409/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و آسفالت... تجدید  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه لکه گیری و آسفالت... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933532/فراخوان-مناقصه-خرید-شیرآلات-و-اتصالات-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات تجدید نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933540/مناقصه-خرید-پمپ-بودار-کننده-در-ظرفیتهای-مختلف--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پمپ بودار کننده در ظرفیتهای مختلف - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید پمپ بودار کننده در ظرفیتهای مختلف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933551/مناقصه-تامین-فلاکسیبل-های-ریخته-گری-و-میز-انتقال-شمش-تجدید'>مناقصه تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933543/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تجهیزات-شامل-یکدستگاه-دیک-بخار-سه-تن--مرحله-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات شامل یکدستگاه دیک بخار سه تن... مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات شامل یکدستگاه دیک بخار سه تن... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934048/مزایده-طبقه-همکف-منزل-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده طبقه همکف منزل مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده طبقه همکف منزل مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933563/مناقصه-خودروهای-استیجاری-منطقه-کرمانشاه'>مناقصه خودروهای استیجاری منطقه کرمانشاه  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه خودروهای استیجاری منطقه کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933544/مزایده-ملک-446-3مترمربع'>مزایده ملک 446.3مترمربع / مزایده,مزایده ملک 446.3مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933531/مزایده-سه-دستگاه-موتور-بنز-خاور'>مزایده  سه دستگاه موتور بنز خاور  / مزایده,مزایده  سه دستگاه موتور بنز خاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933419/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1360-مترمربع--نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1360 مترمربع - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 1360 مترمربع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933536/مزایده-اقلام-و-وسایل-آرایشی'>مزایده اقلام و وسایل آرایشی  / مزایده,مزایده  اقلام و وسایل آرایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933478/مزایده-یکباب-ملک-مسکونی-عرصه-781-11متر'>مزایده یکباب ملک مسکونی عرصه 781.11متر / مزایده,مزایده یکباب ملک مسکونی عرصه 781.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933523/فراخوان-مزایده-فروش-ضایعات-ساختمانی'>فراخوان مزایده فروش ضایعات ساختمانی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مزایده فروش ضایعات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933524/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933519/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید-دانشگاه'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید دانشگاه  / مناقصه ، مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933515/استعلام-قیمت-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-شبکه'>استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب شبکه  / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933508/استعلام-قیمت-مزایده-واگذاری-باغ'>استعلام قیمت مزایده واگذاری باغ  / استعلام قیمت مزایده واگذاری باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933479/مزایده-واگذاری-یکباب-منزل-مسکونی-بخش-هفت-فارس'>مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی بخش هفت فارس  / مزایده,مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی بخش هفت فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933535/حراج-غرفه-بازیهای-فکری'>حراج غرفه بازیهای فکری / آگهی حراج , حراج غرفه بازیهای فکری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933513/مناقصه-اجرای-21-000-متر-مربع-آسفالت-گرم-96-6-22'>مناقصه اجرای 21.000 متر مربع آسفالت گرم 96/6/22 / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای 21.000 متر مربع آسفالت گرم 96/6/22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933141/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-شامل-تهیه-مصالح--'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933421/فراخوان-خرید-پکیج-نیتروژن-ساز--نوبت-دوم'>فراخوان خرید پکیج نیتروژن ساز  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان خرید پکیج نیتروژن ساز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933550/اگهی-مزایده-یک-باب-آشپزخانه'>اگهی مزایده یک باب آشپزخانه / اگهی مزایده ,مزایده یک باب آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933539/مزایده-اجاره-پارکینگ-ها'>مزایده اجاره پارکینگ ها  / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933527/استعلام-قیمت-واگذاری-تسهیلات-زایمانی-دبیران'>استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی دبیران  / استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی دبیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933538/مناقصه-عملیات-مخلوط-ریزی-بیس-ریزی-اجرای-آسفالت-و--'>مناقصه عملیات مخلوط ریزی، بیس ریزی، اجرای آسفالت و ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات مخلوط ریزی، بیس ریزی، اجرای آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933542/تجدید-مناقصه-لوله-گذاری-با-لوله-800-mm'>تجدید مناقصه لوله گذاری با لوله 800 mm / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه لوله گذاری با لوله 800 mm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933548/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-قالب-بندی-پیش-ساخته-و-بلوک-چینی---'>تجدید مناقصه اجرای عملیات خاکی و قالب بندی پیش ساخته و بلوک چینی .... / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای عملیات خاکی و قالب بندی پیش ساخته و بلوک چینی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933546/مزایده-فروش-قطعاتی-از-اراضی-و-جاده-های-متروکه-96-6-22'>مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه 96.6.22 / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه 96.6.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933604/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-کوچه-21-تندگویان-و-لکه-گیری-آسفالت'>مناقصه عملیات لوله گذاری کوچه 21 تندگویان و لکه گیری آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لوله گذاری کوچه 21 تندگویان و لکه گیری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933547/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-آبهای-سطحی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات لوله گذاری آبهای سطحی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات لوله گذاری آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933568/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-نیسان-کمپرسی'>مزایده تعداد یک دستگاه نیسان کمپرسی / مزایده ، مزایده تعداد یک دستگاه نیسان کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933641/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-382-68متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 382.68متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 382.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933586/فراخوان-استعلام-خرید-خدمات-درمانی-پرستاری-بیمارستان-امام-سجاد-ع---'>فراخوان استعلام خرید خدمات درمانی پرستاری بیمارستان امام سجاد ع  .... / آگهی فراخوان استعلام عمومی , فراخوان استعلام خرید خدمات درمانی پرستاری بیمارستان امام سجاد ع  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933566/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-یازده-فارس'>مزایده ششدانگ ملک بخش یازده فارس / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش یازده فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933565/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-D--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933556/مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933555/مناقصه-خرید-و-حمل-تخلیه-لوله-GRP800-1000-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل تخلیه لوله GRP800-1000- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید و حمل تخلیه لوله GRP800-1000- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933621/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-ده-فارس'>مزایده یک قطعه زمین بخش ده فارس / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین بخش ده فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933424/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933553/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933558/تجدید-مزایده-اجاره-مجتمع-خدمات-فرهنگی-رفاهی-گردشگری-تجدید'>تجدید مزایده اجاره مجتمع خدمات فرهنگی رفاهی گردشگری  تجدید  / تجدید مزایده ,تجدید مزایده اجاره مجتمع خدمات فرهنگی رفاهی گردشگری  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933564/مناقصه-آسفالت-معابر'>مناقصه آسفالت معابر  / آگهی مناقصه ,مناقصه آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933490/شناسایی-پیمانکار-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>شناسایی پیمانکار تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل / شناسایی پیمانکار تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933504/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-ضایعات'>مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات / آگهی مزایده ، مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933510/مزایده-مکان-تحت-پوشش-جهت-توسعه-بخش-خدمات-تخصصی-دندانپزشکی-نوبت-دوم'>مزایده مکان تحت پوشش جهت توسعه بخش خدمات تخصصی دندانپزشکی نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده مکان تحت پوشش جهت توسعه بخش خدمات تخصصی دندانپزشکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933483/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933520/مزایده-فروش-بیست-عدد-کابینت-توقیفی-زمینی-جنس-PVC--'> مزایده فروش بیست عدد کابینت توقیفی زمینی جنس PVC... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش بیست عدد کابینت توقیفی زمینی جنس PVC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933489/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-166-81متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 166.81متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 166.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933499/مزایده-تعداد-7-دستگاه-خودرو-کمک-دار'>مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو کمک دار  / مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو کمک دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933496/مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشگاه-سایت-علامه-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری انتشارات دانشگاه سایت علامه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری انتشارات دانشگاه سایت علامه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933502/مزایده-مقدار-860-مترمربع-سنگ-تراورتن-رامشی'>مزایده مقدار 860 مترمربع سنگ تراورتن رامشی  / مزایده,مزایده مقدار 860 مترمربع سنگ تراورتن رامشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933512/مزایده-یک-دستگاه-هیدروکن-به-رنگ-نارنجی'>مزایده  یک دستگاه هیدروکن به رنگ نارنجی  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده  یک دستگاه هیدروکن به رنگ نارنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933491/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-320متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 320متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 320متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933493/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-168-05متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 168.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 168.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933675/مناقصه-تعیین-پیمانکار-برای-مجموعه-عملیات-استخراج-و-بارگیری'>مناقصه تعیین پیمانکار برای مجموعه عملیات استخراج و بارگیری / مناقصه ,مناقصه تعیین پیمانکار برای مجموعه عملیات استخراج و بارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933692/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / آگهی مزایده ,اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933711/مزایده-ملک-به-مساحت-455-82متر'>مزایده ملک به مساحت 455.82متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 455.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933714/مزایده-یک-قطعه-زمین-شامل-250-هزار-سهم-از-18403-سهم'>مزایده یک قطعه زمین شامل 250 هزار سهم از 18403 سهم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شامل 250 هزار سهم از 18403 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933197/مناقصه-تجهیز-و-راه-اندازی-آمفی-تئاتر--نوبت-دوم'>مناقصه تجهیز و راه اندازی آمفی تئاتر - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تجهیز و راه اندازی آمفی تئاتر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933703/مناقصه-بهسازی-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی راه روستایی  / مناقصه ,مناقصه بهسازی راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933688/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-رقبات-موقوفات'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از رقبات موقوفات  / خلاصه آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از رقبات موقوفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933691/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی...نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933717/مزایده-ششدانگ-زمین-طلق-بخش-نه-تبریز'>مزایده ششدانگ زمین طلق بخش نه تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین طلق بخش نه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933614/مناقصه-عملیات-جدولگذاری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جدولگذاری- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات جدولگذاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933666/مناقصه-تعمیر-حفظ-و-نگهداری-و-بهسازی-تأسیسات-مکانیکی-و--'>مناقصه تعمیر، حفظ و نگهداری و بهسازی تأسیسات مکانیکی و... / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیر، حفظ و نگهداری و بهسازی تأسیسات مکانیکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933672/مزایده-خودرو-سواری-دنا'>مزایده خودرو سواری دنا / مزایده خودرو سواری دنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933235/تجدید-مزایده-حدود-120-تن-انواع-الکتروموتورهای-سه-فاز-و-تک-فاز--نوبت-دوم'>تجدید مزایده حدود 120 تن انواع الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز - نوبت دوم  / تجدید فراخوان عمومی، مزایده حدود 120 تن انواع الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933599/مزایده-اجاق-گاز-فر-و--'>مزایده اجاق گاز فر و ... / آگهی مزایده ,مزایده اجاق گاز فر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933486/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-به-منظور-انجام-مطالعات--ایجاد-و-توانمندسازی-تشکل-های-آب-بران---'>فراخوان خرید خدمات مشاوره به منظور انجام مطالعات ، ایجاد و توانمندسازی تشکل های آب بران .... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان خرید خدمات مشاوره به منظور انجام مطالعات ، ایجاد و توانمندسازی تشکل های آب بران .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933608/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی... / مناقصه ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933632/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-22-تبریز'>مزایده منزل مسکونی بخش 22 تبریز / مزایده ,مزایده منزل مسکونی بخش 22 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933597/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری / آگهی تجدید مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933624/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-ملکی-مال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی ملکی مال غیرمنقول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مزروعی ملکی مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933229/مناقصه-طراحی--ساخت-و-نصب-یک-باب-سوله-سبک'>مناقصه طراحی ، ساخت و نصب یک باب سوله سبک / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت و نصب یک باب سوله سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933626/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-150-35متر'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 150.35متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین عرصه 150.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933620/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-ساختمان-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-لوله'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ساختمان اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه تعمیرات اساسی ساختمان اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933596/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-568-42متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 568.42متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 568.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933600/مناقصه-شبکه-گذاری-پراکنده-شهرستان-خرمشهر-نجدید'>مناقصه شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر  نجدید  / مناقصه , مناقصه شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933631/مناقصه-تعمیرات-بتن-محوطه-نفتکوره'>مناقصه  تعمیرات بتن محوطه نفتکوره / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  تعمیرات بتن محوطه نفتکوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933590/مزایده-خودرو-سواری-تیبا-سفید-خاکستری'>مزایده خودرو سواری تیبا سفید خاکستری / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو سواری تیبا سفید خاکستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933618/مزایده-سرویس-مبل-هشت-نفره--'>مزایده سرویس مبل هشت نفره... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سرویس مبل هشت نفره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933587/ارزیابی-کیفی-تعویض-سقف-سوله-شماره-یک--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تعویض سقف سوله شماره یک - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی تعویض سقف سوله شماره یک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933754/مزایده-واگذاری-تعداد-12-رقبه-اموال-تملیکی'>مزایده واگذاری تعداد 12 رقبه اموال تملیکی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 12 رقبه اموال تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933594/مزایده-واگذاری-فروش-اثاثیه-تجهیزات-و-لوازم-مصرفی-مازاد-بر-نیاز-هتل'>مزایده  واگذاری فروش اثاثیه- تجهیزات و لوازم مصرفی مازاد بر نیاز هتل / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری فروش اثاثیه- تجهیزات و لوازم مصرفی مازاد بر نیاز هتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933598/مزایده-فروش-62-قلم-اجناس-مستعمل-شامل-لوازم-اداری-و-خانگی'>مزایده فروش 62 قلم اجناس مستعمل شامل لوازم اداری و خانگی / آگهی مزایده, مزایده فروش 62 قلم اجناس مستعمل شامل لوازم اداری و خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933601/مناقصه-خرید-12-دستگاه-ترانسفورماتور-جریان-132-کیلوولت-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور جریان 132 کیلوولت تجدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور جریان 132 کیلوولت تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933589/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-877-5متر'>مزایده ششدانگ زمین بایر 877.5متر / مزایده ششدانگ زمین بایر 877.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933595/اگهی-مزایده-خودرو-سواری-جیلی-امگراند'>اگهی مزایده خودرو سواری جیلی امگراند  / اگهی مزایده ,  مزایده خودرو سواری جیلی امگراند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933593/مزایده-ششدانگ-عرصه-قطعه-زمین-قولنامه-ای-234متر'>مزایده ششدانگ عرصه قطعه زمین قولنامه ای 234متر / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه قطعه زمین قولنامه ای 234متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933603/اگهی-مزایده-دستگاه-پرس-ضربه-ای'>اگهی مزایده دستگاه پرس ضربه ای / اگهی مزایده ,  مزایده دستگاه پرس ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933582/مزایده-کمپرسور-باد-100لیتری---'>مزایده  کمپرسور باد 100لیتری...... / آگهی مزایده , مزایده  کمپرسور باد 100لیتری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933583/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده  یک دستگاه تزریق پلاستیک  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933602/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-در-دو-طبقه'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری در دو طبقه  / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه تجاری در دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933591/آگهی-انتخاب-پیمانکار-آزمون-جاده-تایر-سایز-215-65-R16'>آگهی انتخاب پیمانکار آزمون جاده تایر سایز 215/65 R16  / آگهی انتخاب پیمانکار ،آگهی انتخاب پیمانکار  آزمون جاده تایر سایز 215/65 R16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933609/فراخوان-مناقصه-عملیات-روسازی-و-آسفالت-محور-شهید-طرازی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات روسازی و آسفالت محور شهید طرازی.... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات روسازی و آسفالت محور شهید طرازی.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933622/مناقصه-جدول-گذاری-و-بیس-و-آسفالت-فراخوان-دوم'>مناقصه جدول گذاری و  بیس و آسفالت فراخوان دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه جدول گذاری و  بیس و آسفالت فراخوان دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933635/مزایده-واگذاری-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده واگذاری اجاره اماکن ورزشی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933605/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-73-فرعی-بخش-5-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 73 فرعی بخش 5 یزد / مزایده مزایده ششدانگ پلاک شماره 73 فرعی بخش 5 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933143/مناقصه-انجام-امور-سامانه-121'>مناقصه انجام امور سامانه 121      / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه انجام امور سامانه 121     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933441/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-در-سایزهای-مختلف-همراه-با-اجرای-پوشش-داخلی-و-خارجی'>مناقصه خرید لوله فولادی در سایزهای مختلف همراه با اجرای پوشش داخلی و خارجی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله فولادی در سایزهای مختلف همراه با اجرای پوشش داخلی و خارجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933581/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-به-شماره-18-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین بایر به شماره 18 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر به شماره 18 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933577/مزایده-۵۰-تن-قرقره-فلزی'>مزایده ۵۰ تن قرقره فلزی  / آگهی مزایده ,مزایده ۵۰ تن قرقره فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933580/مزایده-تعدادی-پالت-پلاستیکی-ضایعاتی'>مزایده تعدادی پالت پلاستیکی ضایعاتی  / آگهی مزایده ,مزایده تعدادی پالت پلاستیکی ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933585/مزایده-۴۰-تن-کامپاند-برگشتی'>مزایده ۴۰ تن کامپاند برگشتی / آگهی مزایده ,مزایده ۴۰ تن کامپاند برگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933592/مزایده-3-000-کیلوگرم-باطری-مستعمل'>مزایده 3.000 کیلوگرم باطری مستعمل  / آگهی مزایده ,مزایده 3.000 کیلوگرم باطری مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933575/همایش-خوراک-طبیعی-بیرجند'>همایش خوراک طبیعی بیرجند / همایش خوراک طبیعی بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933574/مزایده-دستگاه-تراش-شش-متری'>مزایده دستگاه تراش شش متری / مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه تراش شش متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933576/مزایده-پلاک-ثبتی-6823-فرعی-از-43-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 6823 فرعی از 43 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 6823 فرعی از 43 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933607/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-209-46متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 209.46متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 209.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933610/مزایده-سه-سهم-مشاع-از-20-سهم-از-1-5-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده سه سهم مشاع از 20 سهم از 1.5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده سه سهم مشاع از 20 سهم از 1.5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933567/مزایده-فروش-دستگاه-تراش-و---'>مزایده فروش دستگاه تراش و .... / مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه تراش و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933584/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-209-و-200متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 209 و 200متر نوبت دوم / مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 209 و 200متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933572/مزایده-فروش-تعدادی-زمین-با-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعدادی زمین با کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی زمین با کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933561/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-و-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933579/تجدید-مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-آپارتمان-ها-و-مغازه'>تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره آپارتمان ها و مغازه  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره آپارتمان ها و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933613/مزایده-باغ-بخش-یک-سمنان'>مزایده باغ بخش یک سمنان / مزایده ,مزایده باغ بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933432/مناقصه-مقدار-4000000-مترمربع-سپراتور-پلی-اتیلن-PE'>مناقصه مقدار 4000000 مترمربع سپراتور پلی اتیلن PE  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 4000000 مترمربع سپراتور پلی اتیلن PE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933570/مناقصه-تهیه-طبخ-توزیع-سرو-و-بسته-بندی-غذای-کارکنان--نوبت-سوم'>مناقصه تهیه، طبخ، توزیع، سرو و بسته بندی غذای کارکنان - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ، توزیع، سرو و بسته بندی غذای کارکنان - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933554/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-2452-1013'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 2452/1013  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 2452/1013 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933571/استعلام-اجاره-مجموعه-ورزشی-دانشکده--'>استعلام اجاره مجموعه ورزشی دانشکده.... / آگهی استعلام , استعلام اجاره مجموعه ورزشی دانشکده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933573/تمدید-مناقصه-خدمات-تعویض-خاک-زراعی-میادین-و-فضای-سبز'>تمدید مناقصه خدمات تعویض خاک زراعی میادین و فضای سبز  / تمدید مناقصه ,مناقصه خدمات تعویض خاک زراعی میادین و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933557/مزایده-پلاک-بصورت-تجاری-مسکونی-مساحت-140متر'>مزایده پلاک بصورت تجاری مسکونی مساحت 140متر  / مزایده,مزایده پلاک بصورت تجاری مسکونی مساحت 140متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933560/مزایده-فروش-کلید-و-پریز-مختلف--چراغ-سقفی-سنسور-دار---نوبت-دوم'>مزایده فروش کلید و پریز مختلف ، چراغ سقفی سنسور دار .... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش کلید و پریز مختلف ، چراغ سقفی سنسور دار .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933562/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-خدماتی-پلاک-ثبتی-134-فرعی'>مزایده ششدانگ یک واحد خدماتی پلاک ثبتی 134 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد خدماتی پلاک ثبتی 134 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933629/مزایده-ملک-به-مساحت-302-5مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 302.5مترمربع / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 302.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933145/مناقصه-احداث-پست-برق-جدید-تصفیه-خانه-آب-نوبت-دوم'>مناقصه  احداث پست برق جدید تصفیه خانه آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  احداث پست برق جدید تصفیه خانه آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933569/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933606/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-رنگ-خاکستری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید رنگ خاکستری / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید رنگ خاکستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933611/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-38-غرفه-تجاری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از 38 غرفه تجاری-  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از 38 غرفه تجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933617/تجدید-مناقصه-زیرسازی-جدول-و-آسفالت-معابر-کبودین-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر کبودین و ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی،تجدید مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر کبودین و ... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933623/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933627/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور-فرگوسن-285-مدل-1392-و--'>مزایده فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 285 مدل 1392 و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 285 مدل 1392 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933687/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-8694متر'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین مساحت 8694متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین مساحت 8694متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933612/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-پرس-گرم-گازی'>اگهی مزایده یک دستگاه پرس گرم گازی / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه پرس گرم گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933148/فراخوان-خدمات-فنی-تامین-کالا-ساخت--نصب-و-راه-اندازی-تابلوهای-6-کیلو-ولت-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات فنی تامین کالا، ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای 6 کیلو ولت نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان خدمات فنی تامین کالا، ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای 6 کیلو ولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933645/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-اسبتیک-رب-گوجه-فرنگی'>اگهی مزایده یک دستگاه اسبتیک رب گوجه فرنگی / اگهی مزایده , یک دستگاه اسبتیک رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933625/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-نقلیه--تامین-خودرو-با-راننده'>تجدید مناقصه انجام خدمات نقلیه ، تامین خودرو با راننده  / تجدید مناقصه انجام خدمات نقلیه ، تامین خودرو با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933638/مزایده-13-باب-مغازه-دکه-و-سوغات-سرا-96-6-22'>مزایده  13 باب مغازه، دکه و سوغات سرا  96.6.22 / آگهی مزایده , مزایده  13 باب مغازه، دکه و سوغات سرا  96.6.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933634/فراخوان-رفع-نشت-1000-مورد-نشت-زیرزمینی-از-علمک-و-شبکه-گاز'>فراخوان  رفع نشت 1000 مورد نشت زیرزمینی از علمک و شبکه گاز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  رفع نشت 1000 مورد نشت زیرزمینی از علمک و شبکه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933735/مزایده-8-سهم-مشاع-از-260-سهم-از-46-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-پلاک-95-فرعی'>مزایده 8 سهم مشاع از 260 سهم از 46 شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک 95 فرعی / مزایده,مزایده 8 سهم مشاع از 260 سهم از 46 شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک 95 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933644/مزایده-ششدانگ-پلاک-885-فرعی-150متر'>مزایده ششدانگ پلاک 885 فرعی 150متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 885 فرعی 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933628/مزایده-اجاره-ساختمان-های-آموزشی-مازاد'>مزایده اجاره ساختمان های آموزشی مازاد  / جاره ساختمان های آموزشی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933731/مزایده-فروش-سه-قطعه-از-زمینهای-تجمیع-شده'>مزایده فروش سه قطعه از زمینهای تجمیع شده / مزایده,مزایده فروش سه قطعه از زمینهای تجمیع شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933154/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم-رو-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران، تجدید فراخوان انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933619/مزایده-فروش-سموم-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سموم کشاورزی  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش سموم کشاورزی شامل سم کونازول ایرانی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933615/تجدید-مزایده-واگذاری-امورات-تبلیغات-محیط-تعداد-18-جایگاه-گاز'>تجدید مزایده واگذاری امورات تبلیغات محیط تعداد 18 جایگاه گاز / آگهی مزایده عمومی (کتبی) , تجدید مزایده واگذاری امورات تبلیغات محیط تعداد 18 جایگاه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933630/مناقصه-اجرای-آسفالت'>مناقصه اجرای آسفالت  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933636/مزایده-ملک-منزل-مسکونی-مساحت-240متر'>مزایده ملک منزل مسکونی مساحت 240متر  / مزایده ,مزایده ملک منزل مسکونی مساحت 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933616/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933656/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-و-احداث-پروژه-های-آبرسانی-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ-آب'>اصلاحیه مناقصه تکمیل و احداث پروژه های آبرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ آب / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه تکمیل و احداث پروژه های آبرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933155/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم-رو---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو ... نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران، تجدید فراخوان انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933643/مناقصه-تعویض-۲۵۰۰-علمک-فرسوده-در-سطح-شهرستان'>مناقصه تعویض ۲۵۰۰ علمک فرسوده در سطح شهرستان / آگهی مناقصه ,مناقصه تعویض ۲۵۰۰ علمک فرسوده در سطح شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933652/مناقصه-نصب-۹۰۰-انشعاب-فولادی-روستاهای-مسیر'>مناقصه نصب ۹۰۰ انشعاب فولادی روستاهای مسیر / آگهی فراخوان ,مناقصه نصب ۹۰۰ انشعاب فولادی روستاهای مسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933658/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت---'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ....  / آاگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933640/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-87-دستگاه-وانت-دوکابین-کمک-دار-پیکاب---'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 87 دستگاه وانت دوکابین کمک دار پیکاب .... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین 87 دستگاه وانت دوکابین کمک دار پیکاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933649/مزایده-اجاره-املاک-مازاد'>مزایده اجاره املاک مازاد  / آگهی مزایده , مزایده اجاره املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933650/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی-واحد-تعمیرات-منازل--ادارات-و-تاسیسات'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات منازل ، ادارات و تاسیسات / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات منازل ، ادارات و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933662/مناقصه-25-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاهای-شهرستان-دزفول'>مناقصه  25 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای شهرستان دزفول  / مناقصه , مناقصه  25 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای شهرستان دزفول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933188/مناقصه-پروژه-خط-لوله-ارسال-پساب-صنعتی'>مناقصه پروژه خط لوله ارسال پساب صنعتی  / مناقصه ، مناقصه پروژه خط لوله ارسال پساب صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933642/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کادر-خدماتی--عمرانی-و-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933668/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933694/تجدید-فراخوان-خدمات-نشت-یابی-اهواز-و-نواحی-استان-خوزستان'>تجدید فراخوان خدمات نشت یابی اهواز و نواحی استان خوزستان  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان خدمات نشت یابی اهواز و نواحی استان خوزستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933722/فراخوان-مزایده-فروش-خودرو'>فراخوان مزایده فروش خودرو   / مزایده ، فراخوان مزایده فروش خودرو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933689/مزایده-فروش-ملک-صنعتی---'>مزایده فروش ملک صنعتی .... / مزایده فروش ملک صنعتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933669/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت .... نوبت دوم  / آاگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933674/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--تمدید'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان - تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان- تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933679/مناقصه-تامین-مواد--طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-تمدید'>مناقصه تامین مواد ، طبخ و توزیع غذای کارکنان- تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد ، طبخ و توزیع غذای کارکنان- تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933205/مناقصه-اجرای-دیوارکشی-چاه-ها'>مناقصه اجرای دیوارکشی چاه ها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای دیوارکشی چاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933670/مناقصه-خرید-۱۰-دستگاه-خودرو--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو - مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933678/مناقصه-پخت-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه پخت و توزیع غذای کارکنان  / آگهی مناقصه ، مناقصه پخت و توزیع غذای کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933683/مزایده-خودرو-سو-رنتو-مشکی'>مزایده خودرو سو رنتو مشکی  / مزایده,مزایده خودرو سو رنتو مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933725/مزایده-فروش-تعدادی-خودروهای-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش تعدادی خودروهای سبک و سنگین / آگهی مزایده  , مزایده فروش تعدادی خودروهای سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933682/مناقصه-واگذاری-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933696/مزایده-تعدادی-اماکن-ورزشی'>مزایده تعدادی اماکن ورزشی / آگهی مزایده , مزایده تعدادی اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933712/آگهی-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-ساخت-باسکول-2-طرفه'>آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت ساخت باسکول 2 طرفه / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت ساخت باسکول 2 طرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933171/مناقصه-خرید-2300-عدد-لامپ-LED-و-کم-مصرف--چراغ-خیابانی-و-پرژکتور'>مناقصه خرید 2300 عدد لامپ LED و کم مصرف ، چراغ خیابانی و پرژکتور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 2300 عدد لامپ LED و کم مصرف ، چراغ خیابانی و پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933695/فراخوان-تعمیر-اساسی-مخازن-واحدهای-بهره-برداری-و-نمکزداییی-جدید-منصوری-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیر اساسی مخازن واحدهای بهره برداری و نمکزداییی جدید منصوری- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تعمیر اساسی مخازن واحدهای بهره برداری و نمکزداییی جدید منصوری- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933637/فراخوان-احداث-مدرسه-6-کلاسه-روستایی'>فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه روستایی  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933710/مناقصه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز'>مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933761/استعلام-دستگاههای-نسخه-برداری'>استعلام  دستگاههای نسخه برداری   / استعلام ، استعلام  دستگاههای نسخه برداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933899/مناقصه-8800-جفت-کفش-ایمنی-پنجه-فولادی'>مناقصه 8800 جفت کفش ایمنی پنجه فولادی / مناقصه 8800 جفت کفش ایمنی پنجه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933139/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-192-8متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 192.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 192.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933755/استعلام-رنگ-گرافیتی'>استعلام  رنگ گرافیتی  / استعلام  رنگ گرافیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933769/استعلام-منبع-تغذیه'>استعلام منبع تغذیه   / استعلام ، استعلام منبع تغذیه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933829/استعلام-کمپرسور-4-سیلندر-هوا-با-مخزن-1000-لیتری'>استعلام  کمپرسور 4 سیلندر هوا با مخزن 1000 لیتری  / استعلام , استعلام  کمپرسور 4 سیلندر هوا با مخزن 1000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933832/استعلام-ماسه-سیلیسی'>استعلام ماسه سیلیسی / استعلام ، استعلام  ماسه سیلیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933835/استعلام-کیسه-پلاستیک-زیپ-دار'>استعلام کیسه پلاستیک زیپ دار / استعلام، استعلام کیسه پلاستیک زیپ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933196/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-معمولی'>مزایده ضایعات آهن آلات معمولی / آگهی مزایده، مزایده ضایعات آهن آلات معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933239/اصلاحیه-مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر'>اصلاحیه مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر   / اصلاحیه مزایده ، مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933847/مناقصه-لامپ-مهتابی-خط-دار'>مناقصه لامپ مهتابی خط دار / مناقصه ,مناقصه لامپ مهتابی خط دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934040/فراخوان-آژانس-درون-و-برون-شهری'>فراخوان آژانس درون و برون شهری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان آژانس درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933150/فراخوان-مناقصه-EMERGENCY-DIESEK-GENERATOR-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه EMERGENCY DIESEK GENERATOR نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه EMERGENCY DIESEK GENERATOR نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933851/مناقصه-parts-for-fisher-pressure'>مناقصه parts for fisher pressure / آگهی مناقصه ,مناقصه parts for fisher pressure</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933716/مناقصه-تجهیزو-برچیدن-کارگاه--اسپیدگذاری--بخار-زنی'>مناقصه تجهیزو برچیدن کارگاه ، اسپیدگذاری ، بخار زنی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزو برچیدن کارگاه ، اسپیدگذاری ، بخار زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933721/مناقصه-انواع-شیر-اتصالات-پیچ-و-مهره'>مناقصه انواع شیر، اتصالات، پیچ و مهره  / مناقصه, مناقصه انواع شیر، اتصالات، پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933797/مناقصه-خرید-ASCO-3-WAYS-SOLENOID-VALVE'>مناقصه خرید ASCO "3 WAYS SOLENOID VALVE / مناقصه , مناقصه خرید ASCO "3 WAYS SOLENOID VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933172/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بندر-امام-ره-96-6-22'>مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بندر امام ره 96.6.22 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بندر امام ره  96.6.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933998/مناقصه-توسعه-و-احداث-روستای-کنده-گوراب'>مناقصه توسعه و احداث روستای کنده گوراب / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه توسعه و احداث روستای کنده گوراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933740/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-اداری-پرسنل-شرکت-توانیر'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل اداری پرسنل شرکت توانیر  / مناقصه انجام خدمات حمل و نقل اداری پرسنل شرکت توانیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933170/مناقصه-تامین-نیرو-انبار-51-نفر'>مناقصه تامین نیرو انبار 51 نفر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیرو انبار 51 نفر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933891/مناقصه-عملیات-ساختمانی-احداث-دیوارحصار-پست-برق-۱۳۲-کیلوولت'>مناقصه عملیات ساختمانی احداث دیوارحصار پست برق ۱۳۲ کیلوولت  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساختمانی احداث دیوارحصار پست برق ۱۳۲ کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933804/مناقصه-خرید-46648-متر-سیم-آلومینیوم-روکشدار'>مناقصه خرید 46648 متر سیم آلومینیوم روکشدار  / مناقصه خرید 46648 متر سیم آلومینیوم روکشدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933709/مناقصه-انواع-کابل-پروتودور-آلومینیومی'>مناقصه انواع کابل پروتودور آلومینیومی  / آگهی مناقصه ,مناقصه بهسازی راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933713/مناقصه-خرید-111326-کیلوگرم-سیم-آلومینیوم'>مناقصه خرید 111326 کیلوگرم سیم آلومینیوم / مناقصه ,مناقصه خرید 111326 کیلوگرم سیم آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933147/فراخوان-طراحی-و-اجرای-پروژه-کوشک-و-رستوران'>فراخوان طراحی و اجرای پروژه کوشک و رستوران  / فراخوان , فراخوان طراحی و اجرای پروژه کوشک و رستوران  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933718/مناقصه-واگذاری-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-مراکز'>مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری مراکز / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933720/مناقصه-خرید-435654-متر-انواع-کابل-پروتودور-مسی'>مناقصه خرید 435654 متر انواع کابل پروتودور مسی  / مناقصه ,مناقصه خرید 435654 متر انواع کابل پروتودور مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933956/مناقصه--انجام-امور-مربوط-به-تهیه-مواد-پخت-و-توزیع-روزانه'>مناقصه   انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع روزانه  / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع روزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933163/مناقصه-پروژه-انجام-عملیات-بیابان-زدایی'>مناقصه پروژه انجام عملیات بیابان زدایی / مناقصه پروژه انجام عملیات بیابان زدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934018/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب مغازه... نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره یک باب مغازه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/934023/مزایده-یک-باب-مغازه---نوبت-دوم'>مزایده یک باب مغازه ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک باب مغازه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933706/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکباب مغازه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933151/مزایده-واگذاری-زمین-سازمان-موقوفات-ملک'>مزایده واگذاری زمین سازمان موقوفات ملک  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری زمین سازمان موقوفات ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933821/مزایده-اجاره-پارکینگ-ها'>مزایده اجاره پارکینگ ها / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ ها </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت: 11:29