اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.21 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932522/مزایده-ششدانگ-ساختمان... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.21 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932522/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-202-65متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 202.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 202.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932882/مناقصه-تهیه--حمل-و-اجرای-زیر-سازی-لازم-و-پوشش-سقف-بدون-درز-پیست-دوچرخه-سواری-ساری'>مناقصه تهیه ، حمل و اجرای زیر سازی لازم و پوشش سقف بدون درز پیست دوچرخه سواری ساری / مناقصه تهیه ، حمل و اجرای زیر سازی لازم و پوشش سقف بدون درز پیست دوچرخه سواری ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932861/فراخوان-بهره-برداری-از-یکباب-زمین-چندمنظوره-روباز-بانضمام-سایر-متعلقات-در-مجموعه-ورزشی-شهید-شیرودی'>فراخوان بهره برداری از یکباب زمین چندمنظوره روباز بانضمام سایر متعلقات در مجموعه ورزشی شهید شیرودی / فراخوان بهره برداری از یکباب زمین چندمنظوره روباز بانضمام سایر متعلقات در مجموعه ورزشی شهید شیرودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932872/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-سالن-جهت-ورزش-(TRX)--'>مزایده بهره برداری از یکباب سالن جهت ورزش (TRX) ... / مزایده بهره برداری از یکباب سالن جهت ورزش (TRX) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932864/استعلام-بهای-اجرای-پروژه-دوربین-مداربسته-ساختمان-معاونت-آموزشی'>استعلام بهای اجرای پروژه دوربین مداربسته ساختمان معاونت آموزشی / استعلام بهای اجرای پروژه دوربین مداربسته ساختمان معاونت آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932873/مناقصه-خرید-روغن-مخصوص-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید روغن مخصوص دیزل ژنراتور  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی ، مناقصه خرید روغن مخصوص دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932883/تجدید-مناقصه-راهبری-و-کاربری-خودروهای-استیجاری'>تجدید مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری  / آگهی  مناقصه عمومی, تجدید مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932898/فراخوان-مناقصه-تهیه-تامین--طبخ-و-توزیع-غذا-و-اداره-رستوران'>فراخوان مناقصه تهیه تامین ، طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه تامین ، طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932525/مزایده-ششدانگ-مفروز-منزل-مسکونی-بخش-یک-فردوس'>مزایده ششدانگ مفروز منزل مسکونی بخش یک فردوس / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز منزل مسکونی بخش یک فردوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932887/مزایده-مزایده-گرانیت-و-سرامیک--نوبت-سوم'>مزایده, مزایده گرانیت و سرامیک - نوبت سوم / مزایده, مزایده گرانیت و سرامیک - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932531/مزایده-یک-فقره-ملک-مساحت-4200متر'>مزایده یک فقره ملک مساحت 4200متر  / مزایده,مزایده یک فقره ملک مساحت 4200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932528/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1700متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1700متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932591/آگهی-ارزیابی-کیفی-مشاوران--انجام-مطالعات-ساماندهی-سامانه-تاکسیرانی-شهر-تهران'>آگهی ارزیابی کیفی مشاوران   انجام مطالعات ساماندهی سامانه تاکسیرانی شهر تهران  / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران ،آگهی ارزیابی کیفی مشاوران   انجام مطالعات ساماندهی سامانه تاکسیرانی شهر تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932538/مناقصه-پروژه-تکمیل-فاز-اول-دانشکده-علوم-آب'>مناقصه پروژه تکمیل فاز اول دانشکده علوم آب / مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل فاز اول دانشکده علوم آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932567/مزایده-بهره-برداری-از-شهر-کتاب-دانشگاه'>مزایده  بهره برداری از شهر کتاب دانشگاه / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از شهر کتاب دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932576/آگهی-مزایده-واگذاری-مجموعه-ورزشی'> آگهی مزایده واگذاری مجموعه ورزشی / مزایده، آگهی مزایده واگذاری مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932554/فراخوان-اجرای-عملیات-تکمیلی-ابنیه--تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>فراخوان اجرای عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی فراخوان  , فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932506/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن / مناقصه , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932519/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-امداد-تعمیرات-و-نگهداری'>مناقصه  اجرای کلیه عملیات امداد، تعمیرات و نگهداری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای کلیه عملیات امداد، تعمیرات و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932504/مزایده-فروش-خطوط-تلفن-ثابت'>مزایده فروش خطوط تلفن ثابت / مزایده فروش خطوط تلفن ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932510/مزایده-فروش-خطوط-تلفن-ثابت'>مزایده فروش خطوط تلفن ثابت / مزایده فروش خطوط تلفن ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932475/مناقصه-اجرای-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-در-محدوده-منطقه-برق-نیاوران--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق نیاوران - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق نیاوران - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932573/مزایده-تجهیزات-شبکه-و--'>مزایده تجهیزات شبکه  و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده تجهیزات شبکه  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932604/آگهی-ارزیابی-کیفی-تهیه-طرح-جامع-و-تفصیلی-دانشگاه'>آگهی ارزیابی کیفی  تهیه طرح جامع و  تفصیلی دانشگاه  / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی کیفی  تهیه طرح جامع و  تفصیلی دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932550/مناقصه-طراح-و-اجرای-پروژه-بازسازی-ساختمان--'>مناقصه طراح و اجرای پروژه بازسازی ساختمان ... / مناقصه , مناقصه طراح و اجرای پروژه بازسازی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932526/مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر-(گروه-3)'>مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر (گروه 3)  / آگهی مزایده ، مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر (گروه 3) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932259/مزایده-فروش-لوازم-مستعمل-و-مازاد-بر-نیاز-96-6-21'>مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز 96.6.21 / آگهی مزایده عمومی کتبی , مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز 96.6.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932505/اصلاحیه-فراخوان-اجرای-موج-شکن-دایگ-ساحلی-و-لایروبی-بندر-چمخاله'>اصلاحیه فراخوان اجرای موج شکن، دایگ ساحلی و لایروبی بندر چمخاله / اصلاحیه فراخوان , فراخوان اجرای موج شکن، دایگ ساحلی و لایروبی بندر چمخاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932497/مزایده-فروش-7-دستگاه-کولر-گازی-با-مارک-جنرال-و-سامسونگ-و-سوپرا---'>مزایده فروش 7 دستگاه کولر گازی با مارک جنرال و سامسونگ و سوپرا ..... / آگهی مزایده اموال توقیفی , مزایده فروش 7 دستگاه کولر گازی با مارک جنرال و سامسونگ و سوپرا .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932512/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-پروژه-های-تجاری--اداری-و-ورزشی'>فراخوان مشارکت در ساخت پروژه های تجاری ، اداری و ورزشی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مشارکت در ساخت پروژه های تجاری ، اداری و ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932561/مناقصه-خرید-و-توزیع-غذای-پروژه-کارگاه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و توزیع غذای پروژه کارگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و توزیع غذای پروژه کارگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932524/فراخوان-جذب-نیروی-پیمانکار'>فراخوان جذب نیروی پیمانکار  / فراخوان ، فراخوان جذب نیروی پیمانکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932558/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-قابل-بازیافت-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت- تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی، مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت- تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932520/مناقصه-خرید-2-دستگاه-سرور'>مناقصه خرید 2 دستگاه سرور   / مناقصه عمومی ،  مناقصه خرید 2 دستگاه سرور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932551/مناقصه-مدیریت-عملیات-پرستاری--منشی-گری--داروخانه--مالی-و-خدمتگذاری--'>مناقصه مدیریت عملیات پرستاری ، منشی گری ، داروخانه ، مالی و خدمتگذاری.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مدیریت عملیات پرستاری ، منشی گری ، داروخانه ، مالی و خدمتگذاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932555/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206SD'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206SD  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 206SD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932265/مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-گل-شاخه-بریده'>مزایده واگذاری حق امتیاز گل شاخه بریده / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری حق امتیاز گل شاخه بریده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932494/شناسایی-پیمانکار-تامین-و-اجرای-مبلمان-و-پارتیشن-بندی-ساختمان-های-اداری-و-صنعتی--'>شناسایی پیمانکار  تامین و اجرای مبلمان و پارتیشن بندی ساختمان های اداری و صنعتی... / شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار  تامین و اجرای مبلمان و پارتیشن بندی ساختمان های اداری و صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932501/مزایده-دارایی-های-منقول-و-غیر-منقول'>مزایده دارایی های منقول و غیر منقول / مزایده , مزایده دارایی های منقول و غیر منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932489/شناسایی-پیمانکار-تامین-اقلام-و-تجهیز-آشپزخانه-و-رستوران-پالایشگاه'>شناسایی پیمانکار تامین اقلام و تجهیز آشپزخانه و رستوران پالایشگاه   / شناسایی پیمانکار تامین اقلام و تجهیز آشپزخانه و رستوران پالایشگاه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932486/مناقصه-تعداد-500-عدد-بانداژ-برای-استفاده-ناوگان-ریلی'>مناقصه تعداد 500 عدد بانداژ برای استفاده ناوگان ریلی  / مناقصه , مناقصه تعداد 500 عدد بانداژ برای استفاده ناوگان ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932529/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-مستعمل-راکد-و-نو-مازاد-در-انبار'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل راکد و نو مازاد در انبار  / آگهی مزایده,مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل راکد و نو مازاد در انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932515/مزایده-فروش-تعدادی-دام'>مزایده فروش تعدادی دام / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932514/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-95متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 95متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932518/مزایده-ملک-یکباب-خانه-مساحت-302-3متر'>مزایده ملک یکباب خانه مساحت 302.3متر  / مزایده,مزایده ملک یکباب خانه مساحت 302.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932559/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-با-انشعابات-در-شهر-لیکک-و-تکمیل-اتاق-نگهبانی'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب با انشعابات در شهر لیکک و تکمیل اتاق نگهبانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب با انشعابات در شهر لیکک و تکمیل اتاق نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932478/مناقصه-احداث-جاده-باند-مخازن-تجدید'>مناقصه احداث جاده باند مخازن- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده باند مخازن- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932469/مناقصه-عملیات-اجرایی-تقاطع-غیرهمسطح-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932481/مناقصه-تعمیر-کنتور-در-سایزهای-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر کنتور در سایزهای مختلف- نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه تعمیر کنتور در سایزهای مختلف- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932485/مناقصه-تهیه-طبخ--توزیع--سرو-و-بسته-بندی-غذای-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه، طبخ ، توزیع ، سرو و بسته بندی غذای کارکنان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه، طبخ ، توزیع ، سرو و بسته بندی غذای کارکنان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932493/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-دیوار-حریم'>فراخوان مناقصه عملیات احداث دیوار حریم / آگهی دعوت به  ارزیابی کیفی فراخوان, فراخوان مناقصه عملیات احداث دیوار حریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932487/مزایده-ترانس-رکتی-فایر-و--نوبت-دوم'>مزایده ترانس رکتی فایر و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده ترانس رکتی فایر و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932511/مزایده-ملک-مساحت-85متر'>مزایده ملک مساحت 85متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932540/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-28667-متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 28667 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 28667 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932532/مزایده-سراهی-یکسر-مغزی-پلیمر--مهره-ماسوره-برنجی'>مزایده سراهی یکسر مغزی پلیمر - مهره ماسوره برنجی  / اگهی مزایده , مزایده سراهی یکسر مغزی پلیمر - مهره ماسوره برنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932496/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-پیمانکار-کارآمد-و-ذیصلاح-جهت-واگذاری-عملیات-پیاده-سازی-سامانه'> فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار کارآمد و ذیصلاح جهت واگذاری عملیات پیاده سازی سامانه / فراخوان عمومی ارزیابی ،  فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار کارآمد و ذیصلاح جهت واگذاری عملیات پیاده سازی سامانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932535/نمایشگاه-و-جشنواره-طهران-قدیم'>نمایشگاه و جشنواره طهران قدیم / نمایشگاه و جشنواره طهران قدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932537/یازدهمین-جشنواره-ملی-موسیقی-جوان96-6-21'>یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان96.6.21 / یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان96.6.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932474/فراخوان-انجام-امور-خدمات-نظافت-و-نگهداری-فضای-سبز-فرودگاه-شاهرود'>فراخوان انجام امور خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز فرودگاه شاهرود / مناقصه ,فراخوان انجام امور خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز فرودگاه شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932445/فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیلی-احداث-سدهای---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث سدهای.... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث سدهای.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932462/فراخوان-مناقصه-گازرسانی-به-حفره-های-پراکنده-در-سطح-شهرستان--'>فراخوان مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح شهرستان.... / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح شهرستان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932480/فراخوان-مراقبت-از-اماکن-و-منازل-سازمانی-شرکت'> فراخوان مراقبت از اماکن و منازل سازمانی شرکت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان مراقبت از اماکن و منازل سازمانی شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932439/تجدید-فراخوان-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-چدن-داکتیل-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل نوبت دوم  / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه, تجدید فراخوان خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932516/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-پروژه-مسکونی'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه مسکونی  / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932473/مزایده-فروش-ضایعات-خط-تولید-کارخانه-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات خط تولید کارخانه  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش ضایعات خط تولید کارخانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932495/مزایده-مقدار-700-تن-ضایعات-ذوبی-ناشی-از-فرآیند-تولید-خود'>مزایده مقدار 700 تن ضایعات ذوبی ناشی از فرآیند تولید خود  / مزایده , مزایده مقدار 700 تن ضایعات ذوبی ناشی از فرآیند تولید خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932479/مناقصه-تامین-متریال-و-اجرای-فونداسیون-سالن-تریم-پره'>مناقصه تامین متریال و اجرای فونداسیون سالن تریم پره / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه تامین متریال و اجرای فونداسیون سالن تریم پره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932443/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-درمانگاه-شرکت-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان درمانگاه شرکت نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه احداث ساختمان درمانگاه شرکت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932471/مناقصه-تامین-نایلون-حبابدار-جهت-بسته-بندی-قطعات-تولیدی-بدنه-خودرو'>مناقصه تامین نایلون حبابدار جهت بسته بندی قطعات تولیدی بدنه خودرو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نایلون حبابدار جهت بسته بندی قطعات تولیدی بدنه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932252/مزایده-اجاره-فضاهای-تبلیغاتی--نوبت-دوم--مرحله-دوم'>مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی - نوبت دوم - مرحله دوم  / مزایده , مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی - نوبت دوم - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932429/مناقصه-تولید-و-مونتاژ-100-عدد-مجموعه-سه-پایه-فلزی-و--'>مناقصه تولید و مونتاژ 100 عدد مجموعه سه پایه فلزی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه تولید و مونتاژ 100 عدد مجموعه سه پایه فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932455/فراخوان-اجرای-عملیات-یک-لایه-آسفالت-سرد'>فراخوان اجرای عملیات یک لایه آسفالت سرد / فراخوان مناقصه , فراخوان اجرای عملیات یک لایه آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932434/فراخوان-خرید-دستگاه-آب-شیرین-کن-نوبت-دوم'>فراخوان خرید دستگاه آب شیرین کن  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان خرید دستگاه آب شیرین کن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932468/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تجهیزات-STORAGE'>فراخوان ارزیابی کیفی  تجهیزات STORAGE  / فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی  تجهیزات STORAGE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932457/مناقصه-coiled-tuming-reel-1-1-2'>مناقصه coiled tuming reel 1-1/2 / مناقصه تامین coiled tuming reel 1-1/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932454/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-تهویه-ای'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و تهویه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و تهویه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932492/مناقصه-شبکه-فاضلاب-در-شهرک-صنعتی-عالی-نسب--'>مناقصه شبکه فاضلاب در شهرک صنعتی عالی نسب.... / آگهی مناقصه, مناقصه شبکه فاضلاب در شهرک صنعتی عالی نسب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932255/مزایده-مازاد-دوم-آپارتمان-پلاک-ثبتی-شماره-462-اصلی'>مزایده مازاد دوم آپارتمان پلاک ثبتی شماره 462 اصلی  / مزایده مازاد دوم آپارتمان پلاک ثبتی شماره 462 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932440/مزایده-مزایده-فروش-سیم-مسی-اسقاطی'>مزایده مزایده فروش سیم مسی اسقاطی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سیم مسی اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932431/مناقصه-عمومی-اجاره-8-دستگاه-خودرو-امداد-و-اتفاقات-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجاره 8 دستگاه خودرو امداد و اتفاقات نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی, مناقصه مناقصه عمومی اجاره 8 دستگاه خودرو امداد و اتفاقات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932458/مناقصه-​احداث-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه ​احداث پارک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ​احداث پارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932500/مزایده-فروش-یکباب-خانه-مساحت-616-21متر'>مزایده فروش یکباب خانه مساحت 616.21متر / مزایده,مزایده فروش یکباب خانه مساحت 616.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932437/مزایده-فروش-دو-قبضه-سلاح-شکاری'>مزایده فروش دو قبضه سلاح شکاری / آگهی حراج, مزایده فروش دو قبضه سلاح شکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932502/مزایده-فروش-شش-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش شش واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش شش واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932446/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تجهیزات-کارخانه'>مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات کارخانه / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932250/فراخوان-تمیزکاری-و-شستشوی-زنجیره-مقره-های-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع-نوبت-دوم'>فراخوان تمیزکاری و شستشوی زنجیره مقره های خطوط انتقال و فوق توزیع  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان تمیزکاری و شستشوی زنجیره مقره های خطوط انتقال و فوق توزیع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932449/مناقصه-پروژه-پیاده-رو-سازی-و-جدولگذاری-خیابان-و--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه پیاده رو سازی و جدولگذاری خیابان  و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه پیاده رو سازی و جدولگذاری خیابان  و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932428/مناقصه-تکمیل-عملیات-زیرسازی-و-جداول-خیابانهای-فاز-توسعه'>مناقصه تکمیل عملیات زیرسازی و جداول خیابانهای فاز توسعه / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه تکمیل عملیات زیرسازی و جداول خیابانهای فاز توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932447/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-پلاک2843-بخش-سه-همدان'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک2843 بخش سه همدان / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک2843 بخش سه همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932442/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-58-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 58.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 58.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932444/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2658-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2658 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2658 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932435/مزایده-ملک-عرصه-170متر'>مزایده ملک عرصه 170متر / مزایده,مزایده ملک عرصه 170متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932438/مزایده-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه-و-زمین-کشاورزی'>مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه و زمین کشاورزی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه و زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932424/مناقصه-خرید-پوشاک-و-البسه'>مناقصه خرید پوشاک و البسه / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید پوشاک و البسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932430/مزایده-اجاره-باشگاه-ورزشی-و-زمین-چمن'>مزایده اجاره باشگاه ورزشی و زمین چمن / آگهی مناقصه , مزایده اجاره باشگاه ورزشی و زمین چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932436/مناقصه-امورات-نگهداری-برق-و-مخابرات'>مناقصه امورات نگهداری برق و مخابرات / آگهی مناقصه , مناقصه امورات نگهداری برق و مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932903/استعلام-احداث-شبکه-برق-امامزاده-جعفر-گچساران'>استعلام احداث شبکه برق امامزاده جعفر گچساران  / استعلام, استعلام احداث شبکه برق امامزاده جعفر گچساران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932764/استعلام-تعمیرات-مدرسه-ابتدایی'>استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932908/استعلام-تعمیرات-مدرسه-ابتدایی-شهید-پناهی-کوخدان'>استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی شهید پناهی کوخدان  / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی شهید پناهی کوخدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932932/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی-معابر-ناحیه-صنعتی-اختیار-آباد'>استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی اختیار آباد  / استعلام , استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی اختیار آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933066/استعلام-نمایشگر-صنعتی-65-اینچ-پاناسونیک--'>استعلام نمایشگر صنعتی 65 اینچ پاناسونیک ... / استعلام ، استعلام نمایشگر صنعتی 65 اینچ پاناسونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932785/استعلام-محصولات-الکترونیک'>استعلام محصولات الکترونیک / استعلام , استعلام محصولات الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932794/استعلام-برنج-1121-رازی-کیسه'>استعلام برنج 1121 رازی کیسه / استعلام, استعلام برنج 1121 رازی کیسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932816/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-آرمسترانگ'>استعلام اجرای سقف کاذب آرمسترانگ / استعلام اجرای سقف کاذب آرمسترانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932700/مزایده-پلاک-ثبتی-2917-بخش-یک-آبادان'>مزایده پلاک ثبتی 2917 بخش یک آبادان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2917 بخش یک آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932760/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه  / استعلام سوئیچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932918/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور  / استعلام ,استعلام آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932923/استعلام-خرید-برنج-پاکستانی'>استعلام خرید برنج پاکستانی / استعلام , استعلام خرید برنج پاکستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933117/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ  / استعلام , استعلام باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932927/استعلام-سمعک-سوپر-پاور-هوشمند'>استعلام سمعک سوپر پاور هوشمند  / استعلام، استعلام سمعک سوپر پاور هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932423/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-2636-اصلی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاکهای ثبتی 2636 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاکهای ثبتی 2636 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933110/استعلام-ویلچر-بزرگسال'>استعلام ویلچر بزرگسال / استعلام ,استعلام ویلچر بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932798/استعلام-مرغ-کامل-منجمد-کارتن'>استعلام  مرغ کامل منجمد کارتن / استعلام ,استعلام  مرغ کامل منجمد کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932787/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی / استعلام ,استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933070/استعلام-خرید-ورق'>استعلام خرید ورق / استعلام, استعلام خرید ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932828/استعلام-خرید-ورق'>استعلام خرید ورق  / استعلام خرید ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932791/استعلام-خرید-ورق'>استعلام خرید ورق  / استعلام خرید ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932498/مزایده-فروش-عرصه-و-اعیان-کارخانه-و-حق-کسب-و-پیشه'>مزایده فروش عرصه و اعیان کارخانه و حق کسب و پیشه / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان کارخانه و حق کسب و پیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932821/استعلام-دستگاه-التراسونیک-هموژنایزر-ساخت-کمپانی-hihscher-up200ht-lab-همراه-با-پروب-sonotrode-s26d2'>استعلام دستگاه التراسونیک هموژنایزر ساخت کمپانی hihscher up200ht lab  همراه با پروب sonotrode s26d2 / استعلام , استعلام دستگاه التراسونیک هموژنایزر ساخت کمپانی hihscher up200ht lab  همراه با پروب sonotrode s26d2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932808/استعلام-دستگاه-real-time-pcr-مدل-cfx-96-touch-کمپانی-biorad'>استعلام دستگاه real time pcr مدل cfx 96 touch  کمپانی biorad / استعلام , استعلام دستگاه real time pcr مدل cfx 96 touch  کمپانی biorad</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932807/استعلام-هود-لامینار-فلو-کلاس'>استعلام  هود لامینار فلو کلاس / استعلام ,استعلام  هود لامینار فلو کلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932779/استعلام-حمام-اولتراسونیک'>استعلام حمام اولتراسونیک  / استعلام , استعلام حمام اولتراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932838/استعلام-تانک-وسترن-بلات'>استعلام تانک وسترن بلات / استعلام, استعلام تانک وسترن بلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932814/استعلام-آسفالت-کاری-650-متر-پشت-بام--'>استعلام آسفالت کاری 650 متر پشت بام ... / استعلام، استعلام آسفالت کاری 650 متر پشت بام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932756/استعلام-خرید-تجهیزات-بحران'>استعلام خرید تجهیزات بحران / استعلام, استعلام خرید تجهیزات بحران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932909/استعلام-وینچ-6-تنی-ماشینی--'>استعلام وینچ 6 تنی ماشینی... / استعلام, استعلام وینچ 6 تنی ماشینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932899/استعلام-سوئیچ-24-پورت-سیستم-مخابراتی'>استعلام سوئیچ 24 پورت سیستم مخابراتی / استعلام  , استعلام سوئیچ 24 پورت سیستم مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932419/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-نظافت-شهرک-و-محوطه-داخل-شرکت'>مناقصه جمع آوری زباله و نظافت شهرک و محوطه داخل شرکت / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری زباله و نظافت شهرک و محوطه داخل شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932767/استعلام-مخزن-220-لیتری-عمودی-کوشا-پلاست'>استعلام مخزن 220 لیتری عمودی کوشا پلاست  / استعلام ,استعلام مخزن 220 لیتری عمودی کوشا پلاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933108/استعلام-صندلی-سه-نفره-فرودگاهی--'>استعلام صندلی سه نفره فرودگاهی... / استعلام، استعلام صندلی سه نفره فرودگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932778/مناقصه-خرید-کالا-و-لوازم-پزشکی-بهداشتی'>مناقصه خرید کالا و لوازم پزشکی بهداشتی / مناقصه, مناقصه خرید کالا و لوازم پزشکی بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933060/فراخوان-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-خطوط-پراکنده'>فراخوان  اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده / فراخوان  اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932422/مناقصه-امورات-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه امورات نگهداری تاسیسات / آگهی مناقصه , مناقصه امورات نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932846/مناقصه-خرید-لوازم-توانبخشی-ویژه-معلولین-جسمی-حرکتی'>مناقصه خرید لوازم توانبخشی ویژه معلولین جسمی حرکتی  / مناقصه , مناقصه خرید لوازم توانبخشی ویژه معلولین جسمی حرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933107/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-عملیات-اجرایی-بخشداری-سیوان--ایلام'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی بخشداری سیوان - ایلام  / مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی بخشداری سیوان - ایلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932774/مناقصه-تهیه-لوله-و-اجرای-حدود-3600-متر-لوله-گذاری--96-06-21'>مناقصه تهیه لوله  و اجرای حدود 3600 متر لوله گذاری ...96.06.21 / فراخوان, مناقصه تهیه لوله  و اجرای حدود 3600 متر لوله گذاری ...96.06.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932739/استعلام-20-عدد-تبلت-مایکروسافت'>استعلام  20 عدد تبلت مایکروسافت  / استعلام, استعلام  20 عدد تبلت مایکروسافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932745/استعلام-سوییچ-و-روتر-سیسکو-4500e'>استعلام  سوییچ و روتر سیسکو 4500e / استعلام, استعلام  سوییچ و روتر سیسکو 4500e</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933071/استعلام-سرور-hp-dl380g9'>استعلام سرور hp dl380g9 / استعلام سرور hp dl380g9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932900/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس  / استعلام، استعلام یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932415/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-زمین-1707-5متر'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین 1707.5متر / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین 1707.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932734/استعلام-مواد-غذائی-و-نوشیدنی'>استعلام  مواد غذائی و نوشیدنی / استعلام, استعلام  مواد غذائی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933101/استعلام-اقلام-بهداشتی'>استعلام اقلام بهداشتی  / استعلام ,استعلام اقلام بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933090/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام , استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933094/استعلام-عملیات-ساختمانی-پست-موقت-66-کیلوولت-تل-بیضا-2'>استعلام عملیات ساختمانی پست موقت 66 کیلوولت تل بیضا 2  / استعلام ,استعلام عملیات ساختمانی پست موقت 66</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932832/اسعلام-تعمیرات-قسمتی-از-خط-400-کیلوولت'>اسعلام تعمیرات قسمتی از خط 400 کیلوولت / استعلام, استعلام تعمیرات قسمتی از خط 400 کیلوولت مینودر سلطانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932824/استعلام-دو-عدد-پکیج-زمینی-گرمایشی-دوگانه-سوز'>استعلام دو عدد پکیج زمینی گرمایشی دوگانه سوز  / استعلام، استعلام دو عدد پکیج زمینی گرمایشی دوگانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933091/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق--'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932420/مزایده-ملک-به-مساحت-یک-هکتار'>مزایده ملک به مساحت یک هکتار  / مزایده,مزایده ملک به مساحت یک هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933098/استعلام-قفسه-بایگانی-ریلی'>استعلام قفسه بایگانی ریلی  / استعلام قفسه بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932834/استعلام-فن-حلزونی'>استعلام فن حلزونی  / استعلام , استعلام فن حلزونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932819/استعلام-لپ-تاپ-ASUS'>استعلام لپ تاپ ASUS  / استعلام لپ تاپ ASUS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932812/استعلام-تعداد-3-دستگاه-تلویزیون-LED'>استعلام تعداد 3 دستگاه تلویزیون LED / استعلام تعداد 3 دستگاه تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932933/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام ,استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932936/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932930/استعلام-کپسول-خاموش-کننده-حریق'>استعلام کپسول خاموش کننده حریق / استعلام ,استعلام کپسول خاموش کننده حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932477/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-اعیان-285متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 285متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 285متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932925/استعلام-۱۰-عدد-قفل-صندوق-بزرگ'>استعلام ۱۰ عدد قفل صندوق بزرگ / استعلام ,استعلام ۱۰ عدد قفل صندوق بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933019/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932920/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932762/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932902/استعلام-رینگ-آب-بندی-لوله-کشی'>استعلام رینگ آب بندی لوله کشی / استعلام ,استعلام رینگ آب بندی لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932905/استعلام-وان-حمام'>استعلام وان حمام / استعلام ,استعلام وان حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932842/استعلام-ویلچر-حمام'>استعلام ویلچر حمام / استعلام , استعلام ویلچر حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932844/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روستای-سیان-سفلی-خمین'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای سیان سفلی خمین / استعلام ,استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای سیان سفلی خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932848/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روستای-فیزبانه-شازند'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای فیزبانه شازند / استعلام ,استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای فیزبانه شازند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932851/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روستای-بهار-دلیجان'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای بهار دلیجان / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای بهار دلیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932476/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-257-93متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی 257.93متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 257.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933116/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روستای-آهو-آشتیان'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای آهو آشتیان / استعلام ,استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای آهو آشتیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932773/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932777/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری / استعلام ,استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932912/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933045/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932896/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-درمنک'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای درمنک / استعلام، استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای درمنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932806/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری  / استعلام اجرای عملیات جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933109/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-سراب-نیلوفر'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات سراب نیلوفر / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات سراب نیلوفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933003/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام سوئیچ دیتا شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932350/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی'>اصلاحیه مزایده واگذاری اماکن ورزشی  / اصلاحیه آگهی مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932418/مناقصه-اجرای-فرش-موزاییک-پیاده-رو'>مناقصه اجرای فرش موزاییک پیاده رو  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فرش موزاییک پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933115/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-راههای-حوزه-استحفاظی-شهرستان-آبیک--البرز-و-الموت'>مناقصه لکه گیری و آسفالت راههای حوزه استحفاظی شهرستان آبیک , البرز و الموت  / مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و آسفالت راههای حوزه استحفاظی شهرستان آبیک , البرز و الموت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932412/مناقصه-واگذاری-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-و-وصول-بهای-برق-مصرفی-نوبت-دوم'> مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی  نوبت دوم  /  مناقصه, مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932427/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاه-های-واحدهای-بیمارستانی'>مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932893/استعلام-​خرید-لوازم-برقی'>استعلام ​خرید لوازم برقی     / استعلام، استعلام ​خرید لوازم برقی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932782/استعلام-واگذاری-تسهیلات-زایمانی'>استعلام واگذاری تسهیلات زایمانی / استعلام واگذاری تسهیلات زایمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932841/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-حساب-مشترکی-(ساعتی)'>فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حساب مشترکی (ساعتی) / فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حساب مشترکی (ساعتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932836/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-حجمی'>فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حجمی / فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932931/فراخوان-استعلام-انجام-امور-تنظیفات'>فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات / فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932928/فراخوان-استعلام-تامین-خودروی-در-اختیار-طرح-تحول-سلامت'>فراخوان استعلام تامین خودروی در اختیار طرح تحول سلامت / فراخوان استعلام  تامین خودروی در اختیار طرح تحول سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932465/مزایده-ساختمان-مساحت-316-01متر'>مزایده ساختمان مساحت 316.01متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 316.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932751/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-حجمی'>فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حجمی  / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932765/استعلام-قیمت-خرید-یو-پی-اس-و--'>استعلام قیمت خرید یو پی اس و ...  / استعلام , استعلام قیمت خرید یو پی اس و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932865/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه ,  انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932854/انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'> انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه ,  انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932405/مناقصه-اجرای-فاز-اول-تندرو-و-کندرو---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فاز اول تندرو و کندرو ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز اول تندرو و کندرو ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933118/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-خدمات-نظافتی-و-مراقبتی-بیمارستان'>اصلاحیه مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات نظافتی و مراقبتی بیمارستان  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات نظافتی و مراقبتی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932916/مناقصه-واگذاری-امور-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932804/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران'>مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران / مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932811/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان  / مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932840/استعلام-خرید-یراق-آلات-و--'>استعلام خرید یراق آلات و ... / استعلام ,استعلام خرید یراق آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932858/استعلام-2-آیتم-سنسور-پراکسی--'>استعلام 2 آیتم سنسور پراکسی .. / استعلام ,استعلام 2 آیتم سنسور پراکسی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932839/استعلام-سوهان-دنده-ریز-نیکلسون--'> استعلام سوهان دنده ریز نیکلسون ... / استعلام,   استعلام سوهان دنده ریز نیکلسون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932995/استعلام-تسمه-بالانسر-کلارک'>استعلام تسمه بالانسر کلارک  / استعلام ,استعلام تسمه بالانسر کلارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932466/مزایده-ششدانگ-اعیانی-و-18-سهم-مشاع-از-21-سهم-زمین'>مزایده ششدانگ اعیانی و 18 سهم مشاع از 21 سهم زمین / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی و 18 سهم مشاع از 21 سهم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932829/استعلام-کارت-mifare-1-k-classic-pvc-دارای-چیپ-اصلی-فیلیپس--'>استعلام کارت mifare 1 k classic pvc دارای چیپ اصلی فیلیپس ... / استعلام کارت mifare 1 k classic pvc دارای چیپ اصلی فیلیپس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932789/استعلام-لام-آماده-پلی-پلوئیدی-در-ریشه-پیاز-و--'>استعلام لام آماده پلی پلوئیدی در ریشه پیاز و ...  / استعلام , استعلام لام آماده پلی پلوئیدی در ریشه پیاز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932467/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-320متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 320متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 320متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932879/مزایده-تعداد-1-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده تعداد 1 رقبه املاک تملیکی  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 1 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932890/مزایده-تعداد-۱۲-رقبه-اموال-تملیکی'>مزایده تعداد ۱۲ رقبه اموال تملیکی  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد ۱۲ رقبه اموال تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932792/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-33-دستگاه-شخصی-ساز-چک'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی 33 دستگاه شخصی ساز چک  / مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی 33 دستگاه شخصی ساز چک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932799/مزایده-تعداد-150-دستگاه-انواع-خودرو-سبک---'>مزایده تعداد 150 دستگاه انواع خودرو سبک  ...  / مزایده ، مزایده تعداد 150 دستگاه انواع خودرو سبک  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932826/مزایده-انواع-خودروسبک-و--'>مزایده انواع خودروسبک و ... / آگهی مزایده ,مزایده انواع خودروسبک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932311/مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-سوختگیری-هواپیمایی--نوبت-دوم'>مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات سوختگیری هواپیمایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات سوختگیری هواپیمایی اهواز و دزفول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932763/استعلام-حفاظ-فلزی-شاخ-گوزنی'>استعلام حفاظ فلزی شاخ گوزنی / استعلام حفاظ فلزی شاخ گوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932901/استعلام-قند-و-چای'>استعلام قند و چای  / استعلام قند و چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932831/استعلام-موتور-فن-کوئل'>استعلام موتور فن کوئل / استعلام, استعلام موتور فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932827/استعلام-KVM-ATEN-LCD-KVM-SWITCH-KL-1516-AIM'>استعلام KVM- ATEN LCD KVM SWITCH KL 1516 AIM / استعلام, استعلام KVM- ATEN LCD KVM SWITCH KL 1516 AIM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932754/استعلام-خدمات-یادگیری-الکترونیکی'>استعلام خدمات یادگیری الکترونیکی / استعلام, استعلام خدمات یادگیری الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932915/استعلام-کابل-برق-کامپیوتر-درجه-یک'>استعلام کابل برق کامپیوتر درجه یک / استعلام کابل برق کامپیوتر درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932847/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932907/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار  / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932945/استعلام-لوله-فاضلابی--سوکت--زانوی--سیفون-و-انشعابگیر'>استعلام لوله فاضلابی ، سوکت ، زانوی ، سیفون و انشعابگیر / استعلام لوله فاضلابی ، سوکت ، زانوی ، سیفون و انشعابگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932852/استعلام-هارد-سرور-و-ذخیره-کننده-76-عدد--کارت-حافظه-1-عدد'>استعلام هارد سرور و ذخیره کننده 76 عدد - کارت حافظه 1 عدد / استعلام هارد سرور و ذخیره کننده 76 عدد - کارت حافظه 1 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932319/تجدید-مناقصه-خرید-ترانسفورماتور-کم-تلفات-100-کاوا'>تجدید مناقصه خرید ترانسفورماتور کم تلفات 100 کاوا / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید ترانسفورماتور کم تلفات 100 کاوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932771/استعلام-کامپیوتر-سرور'>استعلام کامپیوتر سرور / استعلام کامپیوتر سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932753/استعلام-خرید-ترانس-جریان'>استعلام خرید ترانس جریان / استعلام ,استعلام خرید ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932934/استعلام-tablet-surface-pro-4-core-15'>استعلام tablet surface pro 4 core 15 / استعلام ,استعلام tablet surface pro 4 core 15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932822/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق     / استعلام، استعلام تولید، انتقال و توزیع برق    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932892/اسعلام-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آور-محیط-کار'>اسعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار  / استعلام, استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933001/استعلام-کنسول-kvm-hp-و-تبلت-surface-4g-طبق-مشخصات-پیوست'>استعلام کنسول kvm hp و تبلت surface 4g طبق مشخصات پیوست / استعلام,استعلام کنسول kvm hp و تبلت surface 4g طبق مشخصات پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932978/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دوربین-مداربسته-axis-q1765-le'>استعلام خرید یک دستگاه دوربین مداربسته axis q1765-le / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه دوربین مداربسته axis q1765-le</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932987/استعلام-منبع-اشعه-دستگاه-ایکس-ری-هایمن-hi-RAY10'>استعلام  منبع اشعه دستگاه ایکس ری هایمن hi-RAY10 / استعلام، استعلام  منبع اشعه دستگاه ایکس ری هایمن hi-RAY10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932758/استعلام-فن-کوئل-بالا-زن-سرماآفرین'>استعلام  فن کوئل بالا زن سرماآفرین / استعلام, استعلام  فن کوئل بالا زن سرماآفرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932969/استعلام-یک-عدد-صندلی-طبی-مدل-3000-نیک-صتعت-با-ارسال-رایگان'>استعلام یک عدد صندلی طبی مدل 3000 نیک صتعت با ارسال رایگان  / استعلام ,استعلام یک عدد صندلی طبی مدل 3000 نیک صتعت با ارسال رایگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932262/مناقصه-خرید-بیمه-نامه-های-شخص-ثالث-وسائط-نقلیه'>مناقصه خرید بیمه نامه های شخص ثالث وسائط نقلیه  / مناقصه عمومی، مناقصه خرید بیمه نامه های شخص ثالث وسائط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932384/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاع'>مزایده یک قطعه زمین مشاع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932897/استعلام-کاشی-کاری-یک-باب-آبدارخانه'>استعلام کاشی کاری یک باب آبدارخانه / استعلام ,استعلام کاشی کاری یک باب آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932894/استعلام-اسپیکر-ساب-و-فردار'>استعلام اسپیکر ساب و فردار / استعلام ,استعلام اسپیکر ساب و فردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932914/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار     / استعلام , استعلام خرید نرم افزار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932937/استعلام-طراحی-و-اجرای-دکوراتیو-ساختمان'>استعلام طراحی و اجرای دکوراتیو ساختمان  / استعلام , استعلام طراحی و اجرای دکوراتیو ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932910/استعلام-پروژکتور-ماژولار'>استعلام پروژکتور ماژولار / استعلام, استعلام پروژکتور ماژولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932946/استعلام-تعداد-5-دستگاه-کولر-12000-ال-جی--'>استعلام تعداد 5 دستگاه کولر 12000 ال جی ... / استعلام ,استعلام تعداد 5 دستگاه کولر 12000 ال جی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932953/استعلام-دستگاه-fod-sweeper-دستگاه-جمع-آوری-سنگ-از-روی-باند-پروازی-و-اپرون'>استعلام دستگاه fod sweeper دستگاه جمع آوری سنگ از روی باند پروازی و اپرون  / استعلام ,استعلام دستگاه fod sweeper دستگاه جمع آوری سنگ از روی باند پروازی و اپرون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932770/استعلام-بازسازی-قسمتی-از-دیوار-ضلع-شرقی-ایستگاه-زمینی'>استعلام بازسازی قسمتی از دیوار ضلع شرقی ایستگاه زمینی / استعلام، استعلام بازسازی قسمتی از دیوار ضلع شرقی ایستگاه زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932772/استعلام-اصلاح-گراند-برق-شهر-به-زیر-5-اهم'>استعلام اصلاح گراند برق شهر به زیر 5 اهم  / استعلام، استعلام اصلاح گراند برق شهر به زیر 5 اهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932964/استعلام-پردازش-و-میزبانی-داده-ها-و-فعالیتهای-مربوط-پورتال-های-درگاه-های-وب'>استعلام پردازش و میزبانی داده ها و فعالیتهای مربوط پورتال های درگاه های وب  / استعلام پردازش و میزبانی داده ها و فعالیتهای مربوط پورتال های درگاه های وب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932349/فراخوان-فلنج'>فراخوان فلنج / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان فلنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932911/اگهی-مزایده-فروش-۱۴-دستگاه-خودرو-فرسوده-اداره-کل'>اگهی مزایده فروش ۱۴ دستگاه خودرو فرسوده اداره کل  / اگهی مزایده فروش ۱۴ دستگاه خودرو فرسوده اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932919/مناقصه-اداره-امور-خدماتی-ستاد-منطقه-نواحی-مرکزی'>مناقصه اداره امور خدماتی ستاد منطقه، نواحی مرکزی / اگهی مناقصه , مناقصه  اداره امور خدماتی ستاد منطقه، نواحی مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932337/تمدید-فراخوان-فعالیت-های-برون-سپاری-بهره-برداری-و-خدمات-مشترکین-اجرایی--'>تمدید فراخوان فعالیت های برون سپاری بهره برداری و خدمات مشترکین اجرایی ...  / آگهی فراخوان عمومی, تمدید فراخوان فعالیت های برون سپاری بهره برداری و خدمات مشترکین اجرایی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932867/مناقصه-خاکبرداری-و-زیرسازی'>مناقصه خاکبرداری و زیرسازی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خاکبرداری و زیرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932888/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی  / آگهی مناقصه ,مناقصه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932885/مناقصه-احداث-ساختمان-آزمایشگاه'>مناقصه احداث ساختمان آزمایشگاه / مناقصه احداث ساختمان آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932891/مناقصه-خرید-32-ردیف-انواع-آنتی-سرم'>مناقصه خرید 32 ردیف انواع آنتی سرم / مناقصه خرید 32 ردیف انواع آنتی سرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932870/مزایده-فروش-انواع-خرده-سیم-مسی'>مزایده فروش انواع خرده سیم مسی  / اگهی مزایده , مزایده فروش انواع خرده سیم مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932326/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-متر-و-70-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95 متر و 70 دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95 متر و 70 دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932863/مناقصه-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-تجهیز-نقاط-تحویل-آب'>مناقصه مطالعات مرحله اول و دوم تجهیز نقاط تحویل آب / مناقصه مطالعات مرحله اول و دوم تجهیز نقاط تحویل آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932871/مناقصه-امور-طبخ-آشپزخانه-بیمارستان-شهید-چمران-کنگاور'>مناقصه امور طبخ آشپزخانه بیمارستان شهید چمران کنگاور  / مناقصه امور طبخ آشپزخانه بیمارستان شهید چمران کنگاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932884/مزایده-واگذاری-اراضی-با-کاربری-های-مختلف'>مزایده واگذاری اراضی با کاربری های مختلف / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری اراضی با کاربری های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932329/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-10350متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 10350متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 10350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932874/مناقصه-تهیه-پخت-و-توزیع-غذا'>مناقصه تهیه، پخت و توزیع غذا / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه، پخت و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932921/مناقصه-پروژه-بهسازی-جایگاه-CNG-شهروند'>مناقصه پروژه بهسازی جایگاه CNG شهروند / اگهی مناقصه ,مناقصه پروژه بهسازی جایگاه CNG شهروند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932913/خرید-تجهیزات-و-خدمات-موردنیاز-جهت-بهسازی-مرکز-دیتای-ساختمان-انقلاب'>خرید تجهیزات و خدمات موردنیاز جهت بهسازی مرکز دیتای ساختمان انقلاب / اگهی مناقصه , خرید تجهیزات و خدمات موردنیاز جهت بهسازی مرکز دیتای ساختمان انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932904/اگهی-مناقصه-انجام-خدمات-مستغلات-کمپهای-مسکونی'>اگهی مناقصه انجام خدمات مستغلات کمپهای مسکونی / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه انجام خدمات مستغلات کمپهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932322/مزایده-پلاک-ثبتی-428-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 428 فرعی از یک اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 428 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932976/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار  / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932966/استعلام-قفل-با-کلید--'>استعلام قفل با کلید ... / استعلام ,استعلام قفل با کلید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932972/استعلام-قفل-3-کشو'>استعلام قفل 3 کشو / استعلام ,استعلام قفل 3 کشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932994/استعلام-عایق-بندی-جمع-آوری-و-عایقکاری-کاشت-جدول--'>استعلام عایق بندی جمع آوری و عایقکاری کاشت جدول... / استعلام ,استعلام  عایق بندی جمع آوری و عایقکاری کاشت جدول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933074/استعلام-کیسه-زباله-آبی-و-زرد--'>استعلام کیسه زباله آبی و زرد... / استعلام ,استعلام کیسه زباله آبی و زرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933036/استعلام-منبع-تغذیه'>استعلام منبع تغذیه  / استعلام ,استعلام  منبع تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932971/استعلام-تلویزیون-و--'>استعلام تلویزیون و ... / استعلام ,استعلام تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932977/استعلام-تابلو-تغذیه'>استعلام تابلو تغذیه  / استعلام ,استعلام تابلو تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932334/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-3959-متر-خط-لوله'>فراخوان مناقصه پروژه احداث 3959 متر خط لوله  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه پروژه احداث 3959 متر خط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932982/استعلام-سیم-نایلون'>استعلام سیم نایلون / استعلام ,استعلام سیم نایلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932988/استعلام-کابل-۶-زوج-تلفنی'>استعلام کابل ۶ زوج تلفنی / استعلام ,استعلام کابل ۶ زوج تلفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932997/استعلام-تخت-فلزی'>استعلام تخت فلزی / استعلام ,استعلام تخت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932954/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-شارژر'>استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه شارژر  / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه شارژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932968/استعلام-تهیه-و-نصب-ترانسفورماتور'>استعلام تهیه و نصب ترانسفورماتور  / استعلام ،استعلام تهیه و نصب ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932989/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-پزشکی'>استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی  / استعلام, استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933008/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان-و--'>استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان و ...  / استعلام , استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933055/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام, استعلام رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933007/استعلام-انتقال-شارژر--'>استعلام انتقال شارژر... / استعلام، استعلام انتقال شارژر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932993/استعلام-تامین-سرمایش-سالن--'>استعلام تامین سرمایش سالن... / استعلام، استعلام تامین سرمایش سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932308/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-سکوهای-اضطراری-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بهسازی سکوهای اضطراری پارک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه مرمت و بهسازی سکوهای اضطراری پارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932974/استعلام-پکیج-هیتر-کولر-یکپارچه--'>استعلام پکیج هیتر کولر یکپارچه ... / استعلام، استعلام پکیج هیتر کولر یکپارچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932956/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-رنگ-آمیزی'>استعلام اجرای زیرسازی و رنگ آمیزی / استعلام, استعلام اجرای زیرسازی و رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932943/استعلام-تهیه-و-نصب-یک-دستگاه-درب-اتوماتیک'>استعلام تهیه و نصب یک دستگاه درب اتوماتیک / استعلام, استعلام تهیه و نصب یک دستگاه درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932924/استعلام-تهیه-و-نصب-یک-دستگاه-جک-معلول-('>استعلام تهیه و نصب یک دستگاه جک معلول ( / استعلام ، استعلام تهیه و نصب یک دستگاه جک معلول (</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932950/استعلام-75000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی  / استعلام , استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932973/استعلام-دستمال-حوله-ای-پایپا-3-لایه'>استعلام دستمال حوله ای پایپا 3 لایه / استعلام ,استعلام دستمال حوله ای پایپا 3 لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932981/استعلام-تجهیز-چاه'>استعلام تجهیز چاه / استعلام تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932990/استعلام-تجهیز-چاه-شامل-تهیه-و-بارگیری-حمل-و-تخلیه--'>استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932999/استعلام-تجهیز-چاه-شامل-تهیه-و-بارگیری-حمل-و-تخلیه--'>استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933010/استعلام-تجهیز-چاه-شامل-تهیه-و-بارگیری-حمل-و-تخلیه--'>استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932316/مناقصه-​احداث-ایستگاه-پمپاژ-پساب-صفاییه-مبارکه'>مناقصه ​احداث ایستگاه پمپاژ پساب صفاییه مبارکه  / آگهی مناقصه ,مناقصه ​احداث ایستگاه پمپاژ پساب صفاییه مبارکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933033/استعلام-حفر-چاه-آبرفتی-مجموعه'>استعلام حفر چاه آبرفتی مجموعه / استعلام, استعلام حفر چاه آبرفتی مجموعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932948/استعلام-خرید-یا-تمدید-لایسنس'>استعلام خرید یا تمدید لایسنس / استعلام ,استعلام خرید یا تمدید لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932970/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام روغن سرخ کردنی / استعلام ,استعلام روغن سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932991/استعلام-برنج-گسترش-سه-ستاره'>استعلام برنج گسترش سه ستاره  / استعلام ,استعلام برنج گسترش سه ستاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933012/استعلام-برنج-کیسه-ای'>استعلام برنج کیسه ای / استعلام ,استعلام برنج کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933018/استعلام-رب-گوجه'>استعلام رب گوجه / استعلام ,استعلام رب گوجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933011/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی'>استعلام روغن مایع سرخ کردنی / استعلام، استعلام روغن مایع سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933032/استعلام-روغن-هشتصد-گرمی-مایع-خوراکی-اویلا'>استعلام روغن هشتصد گرمی مایع خوراکی اویلا / استعلام روغن هشتصد گرمی مایع خوراکی اویلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932986/استعلام-مایع-ظرفشویی-چهار-لیتری-مارک-اوه'>استعلام مایع ظرفشویی چهار لیتری مارک اوه  / استعلام، استعلام مایع ظرفشویی چهار لیتری مارک اوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932958/استعلام-مایع-دستشویی-چهار-لیتری-مارک-اوه'>استعلام مایع دستشویی چهار لیتری مارک اوه / استعلام، استعلام مایع دستشویی چهار لیتری مارک اوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932278/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-و-آپارتمان-طبقه-چهارم'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین و آپارتمان طبقه چهارم / مزایده سه دانگ مشاع از زمین و آپارتمان طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932926/استعلام-لباس-ورزشی'>استعلام لباس ورزشی  / اگهی استعلام , استعلام لباس ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933057/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی--'>استعلام پودر لباسشویی دستی.... / استعلام ، استعلام پودر لباسشویی دستی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933038/استعلام-خرید-انواع-کارتن-و--'>استعلام خرید انواع کارتن و ... / استعلام, استعلام خرید انواع کارتن و پاکات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932951/استعلام-یخچال-9-فوت-مدل-TM919-نام-تجارتی-ایستکول---'>استعلام یخچال 9 فوت مدل TM919 نام تجارتی ایستکول .... / استعلام , استعلام یخچال 9 فوت مدل TM919 نام تجارتی ایستکول ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932935/استعلام-دوربین-مداربسته-سقفی---'>استعلام دوربین مداربسته سقفی .... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932940/استعلام-نرم-افزار-CMMS'>استعلام نرم افزار CMMS  / استعلام ، استعلام نرم افزار CMMS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933027/استعلام-سوئیچ-ویدئو-اکستندر-اسپلیتر'>استعلام سوئیچ ویدئو اکستندر اسپلیتر / استعلام سوئیچ ویدئو اکستندر اسپلیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933030/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی  / استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932271/مناقصه-بازسازی-و-تجهیز-دپوهای-تعمیرات-لکوموتیو'>مناقصه بازسازی و تجهیز دپوهای تعمیرات لکوموتیو / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه مناقصه بازسازی و تجهیز دپوهای تعمیرات لکوموتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932370/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932947/استعلام-فراخوان-اورژانس-اجتماعی'>استعلام فراخوان اورژانس اجتماعی / استعلام ,استعلام فراخوان اورژانس اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932975/استعلام-تعمیرات-مربوط-به-بخشهای-مختلف-بیمارستان'>استعلام تعمیرات مربوط به بخشهای مختلف بیمارستان / استعلام تعمیرات مربوط به بخشهای مختلف بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932992/استعلام-لوله-نیوپایپ-و-وسایل-لوله-کشی-آب'>استعلام لوله نیوپایپ و وسایل لوله کشی آب / استعلام لوله نیوپایپ و وسایل لوله کشی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933021/استعلام-اسکوربرد'>استعلام اسکوربرد  / استعلام اسکوربرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933006/استعلام-کیس-رایانه-کامل'>استعلام کیس رایانه کامل / استعلام کیس رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932998/استعلام-کیبورد-کامپیوتر-96-6-21'>استعلام کیبورد کامپیوتر 96.6.21 / استعلام کیبورد کامپیوتر96.6.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932980/استعلام-سیلیس-درجه-یک'>استعلام سیلیس درجه یک / استعلام ,استعلام سیلیس درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932957/استعلام-کلریناتور'>استعلام کلریناتور / استعلام ,استعلام کلریناتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932939/استعلام-هیدرو-کلریناتور-بدون-پکیج'>استعلام هیدرو کلریناتور بدون پکیج  / استعلام ,استعلام هیدرو کلریناتور بدون پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932280/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-5600متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 5600متر / مزایده یک قطعه زمین مساحت 5600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933052/استعلام-خرید-کارت-های-CMU-05-سازگار-با-تجهیزات-ABB560'>استعلام خرید کارت های CMU 05 سازگار با تجهیزات ABB560  / استعلام خرید کارت های CMU 05 سازگار با تجهیزات ABB560 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933024/استعلام-خرید-کود-میراکل'>استعلام خرید کود میراکل / استعلام خرید کود میراکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932965/استعلام-اجرای-کمد-بایگانی-ریلی-ساختمان'>استعلام اجرای کمد بایگانی ریلی ساختمان / استعلام، استعلام اجرای کمد بایگانی ریلی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932944/استعلام-آب-رسانی--مدیریت-پسماند'>استعلام آب رسانی ، مدیریت پسماند / استعلام، استعلام آب رسانی ، مدیریت پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932941/استعلام-یک-دستگاه-درایو-فوجی-ژاپنی-آسانسور'>استعلام یک دستگاه درایو فوجی ژاپنی آسانسور / استعلام , استعلام یک دستگاه درایو فوجی ژاپنی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932952/استعلام-پالت-باکس-فلزی'>استعلام پالت باکس فلزی  / استعلام, استعلام پالت باکس فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932283/مزایده-شالیزار-به-مساحت-1000متر'>مزایده شالیزار به مساحت 1000متر / مزایده شالیزار به مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932962/استعلام-یخچال-10-فوت-ایرانی'>استعلام یخچال 10 فوت ایرانی / استعلام، استعلام یخچال 10 فوت ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932983/استعلام-لایروبی-کانال-فاضلاب'>استعلام لایروبی کانال فاضلاب  / استعلام، استعلام لایروبی کانال فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933048/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-حفاظت-الکترونیک'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم حفاظت الکترونیک / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری سیستم حفاظت الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933040/استعلام-لوله-داربست--ورق-رنگی--بیست-داربست-و--'>استعلام لوله داربست ، ورق رنگی ، بیست داربست و ...  / استعلام, استعلام لوله داربست ، ورق رنگی ، بیست داربست و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933000/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله  / استعلام, استعلام کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932979/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه  / استعلام سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932960/استعلام-تهیه-ملزومات-و-اجرای-پسیو-شبکه'>استعلام تهیه ملزومات و اجرای پسیو شبکه  / استعلام, استعلام تهیه ملزومات و اجرای پسیو شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932942/استعلام-بازسازی-های-مورد-نظر'>استعلام بازسازی های مورد نظر / استعلام ,استعلام بازسازی های مورد نظر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932949/استعلام-احداث-و-جدا-سازی-جاده-ورودی-پست'>استعلام احداث و جدا سازی جاده ورودی پست / استعلام ,استعلام احداث و جدا سازی جاده ورودی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932955/استعلام-خرید-ویدیو-وال'>استعلام خرید ویدیو وال / استعلام ,استعلام خرید ویدیو وال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932959/استعلام-خرید-استوریج'>استعلام خرید استوریج  / استعلام ,استعلام خرید استوریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932963/استعلام-خرید-سوییچ-سیسکو'>استعلام خرید سوییچ سیسکو / استعلام ,استعلام خرید سوییچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933026/استعلام-تمدید-لایسنس-آنتی-ویروس-ESET'>استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس ESET / استعلام ,استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس ESET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933054/استعلام-فایروال--'>استعلام فایروال... / استعلام ,استعلام فایروال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932984/استعلام-لوبیا-قرمز--'>استعلام لوبیا قرمز ... / استعلام ,استعلام لوبیا قرمز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933044/استعلام-لپه-باقلا-زرد-فله-درجه-یک'>استعلام لپه باقلا زرد فله درجه یک  / استعلام ,استعلام لپه باقلا زرد فله درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933002/استعلام-استراکچر-63-کیلو-ولت--'>استعلام استراکچر 63 کیلو ولت ... / استعلام ,استعلام   استراکچر 63 کیلو ولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932961/استعلام-انجام-معاینات-دوره-ای'>استعلام انجام معاینات دوره ای / استعلام انجام معاینات دوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932967/استعلام-انجام-معاینات-دوره-ای-کارکنان-شمال'>استعلام انجام معاینات دوره ای کارکنان شمال / استعلام انجام معاینات دوره ای کارکنان شمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932288/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1240متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1240متر / مزایده ششدانگ زمین مساحت 1240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932985/استعلام-انجام-مجموعه-ورزشی-شهدای-برق'>استعلام انجام مجموعه ورزشی شهدای برق / استعلام انجام مجموعه ورزشی شهدای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932996/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمانی'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمانی / استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933073/استعلام-تهیه-و-نصب-37-عدد-پرده-مدل-زبرا'>استعلام تهیه و نصب 37 عدد پرده مدل زبرا / استعلام تهیه و نصب 37 عدد پرده مدل زبرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933097/استعلام-انبارداری-و-ذخیره-سازی'>استعلام انبارداری و ذخیره سازی / استعلام, استعلام انبارداری و ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933114/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933059/استعلام-آب-تصفیه-کن'>استعلام آب تصفیه کن  / استعلام ,استعلام آب تصفیه کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933111/استعلام-پمپ-کف-کش'>استعلام پمپ کف کش   / استعلام ,استعلام پمپ کف کش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933096/استعلام-انجام-هشت-مورد-عملیات-تعمیر-و-بازسازی'>استعلام انجام هشت مورد عملیات تعمیر و بازسازی  / استعلام, استعلام انجام هشت مورد عملیات تعمیر و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933080/استعلام-لایروبی-و-تخلیه-فاضلاب'>استعلام لایروبی و تخلیه فاضلاب  / استعلام, استعلام لایروبی و تخلیه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933034/استعلام-شلوار-فرم'>استعلام شلوار فرم  / استعلام ,استعلام شلوار فرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932378/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان-1600'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان 1600  / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933093/استعلام-اجرای-موتورخانه-ساختمان-چند-منظوره'>استعلام اجرای موتورخانه ساختمان چند منظوره / استعلام، استعلام اجرای موتورخانه ساختمان چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933079/استعلام-روپوش-پرستاری'>استعلام روپوش پرستاری / استعلام، استعلام روپوش پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933062/استعلام-اسپری-حشره-کش-بدون-بو'>استعلام اسپری حشره کش بدون بو / استعلام، استعلام اسپری حشره کش بدون بو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933037/استعلام-ناخن-گیر-متوسط'>استعلام ناخن گیر متوسط  / استعلام , استعلام ناخن گیر متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933023/استعلام-قند-کارتنی'>استعلام قند کارتنی / استعلام , استعلام قند کارتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933016/استعلام-دستگاه-کامپیوتر-(all--in--one-pc-mis)'>استعلام دستگاه کامپیوتر (all - in - one pc mis) / استعلام دستگاه کامپیوتر (all - in - one pc mis)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933087/استعلام-کامپیوتر-PC'>استعلام کامپیوتر PC  / استعلام کامپیوتر PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933041/استعلام-هارد-ذخیره-سازی-اچ-پی-1850'>استعلام هارد ذخیره سازی اچ پی 1850 / استعلام هارد ذخیره سازی اچ پی 1850</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933120/استعلام-26-قلم-کالای-برقی'>استعلام 26 قلم کالای برقی  / استعلام 26 قلم کالای برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933056/استعلام-لپ-تاپ-15-اینچی-لنوو-مدل-Ideapad-V310-G'>استعلام لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad V310 G / استعلام لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad V310 G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932285/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-هفت-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین بخش هفت گیلان  / مزایده ششدانگ زمین بخش هفت گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933053/استعلام-بیمه-بدنه'>استعلام بیمه بدنه / استعلام,استعلام بیمه بدنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933064/استعلام-میکروفون-با-سیم'>استعلام میکروفون با سیم  / استعلام ,استعلام میکروفون با سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933046/استعلام-دستگاه-سه-کاره-نانوایی'>استعلام دستگاه سه کاره نانوایی / استعلام ,استعلام دستگاه سه کاره نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933043/استعلام-تعمیر-دیگ-بخار'>استعلام تعمیر دیگ بخار / استعلام,استعلام تعمیر دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933039/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-توسعه-فضای-سبز'>استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933031/استعلام-اجرای-جدولگذاری-بلوار-ورودی-شهرک-صنعتی'>استعلام اجرای جدولگذاری بلوار ورودی شهرک صنعتی  / استعلام ,استعلام اجرای جدولگذاری بلوار ورودی شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933029/استعلام-طراحی-و-چاپ-کاتالوگ-قطع-خشتی-21-21'>استعلام طراحی و چاپ کاتالوگ قطع خشتی 21*21  / استعلام , استعلام طراحی و چاپ کاتالوگ قطع خشتی 21*21 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933014/استعلام-سه-دستگاه-دیزل-ژنراتور-STAMFORD-سری-a--'>استعلام سه دستگاه دیزل ژنراتور STAMFORD  سری a ... / استعلام سه دستگاه دیزل ژنراتور STAMFORD  سری a ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933042/استعلام-تجهیزات-جانبی-UPS--'>استعلام تجهیزات جانبی UPS ... / استعلام تجهیزات جانبی UPS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933068/استعلام-سماور-گازی-8-لیتری-ایرانی'>استعلام سماور گازی 8 لیتری ایرانی  / استعلام سماور گازی 8 لیتری ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932291/مزایده-پلاک-های-ثبتی-26125-و-26113-و-26112'>مزایده پلاک های ثبتی 26125 و 26113 و 26112  / مزایده پلاک های ثبتی 26125 و 26113 و 26112 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933063/استعلام-میز-کارمندی-همراه-با-سه-کشو'>استعلام میز کارمندی همراه با سه کشو  / استعلام میز کارمندی همراه با سه کشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933078/استعلام-میز-کارشناسی-همراه-با-کنفرانس-6-نفره-و-کشو'>استعلام میز کارشناسی همراه با کنفرانس 6 نفره و کشو  / استعلام میز کارشناسی همراه با کنفرانس 6 نفره و کشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933075/استعلام-صندلی-کارمندی-چردار-اداری'>استعلام صندلی کارمندی چردار اداری  / استعلام صندلی کارمندی چردار اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933058/استعلام-ابسردکن-و-گرمکن-با-مخزن-همراه-با-جای-لیوان-ایرانی--'>استعلام ابسردکن و گرمکن با مخزن همراه با جای لیوان ایرانی ... / استعلام ابسردکن و گرمکن با مخزن همراه با جای لیوان ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933065/استعلام-یخچال-14-فوت-ایرانی-سفید'>استعلام یخچال 14 فوت ایرانی سفید  / استعلام یخچال 14 فوت ایرانی سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933051/استعلام-یخچال-معمولی-6-فوت-ایرانی--'>استعلام یخچال معمولی 6 فوت ایرانی ... / استعلام یخچال معمولی 6 فوت ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933004/استعلام-توپی-انسداد'>استعلام توپی انسداد  / استعلام ,استعلام توپی انسداد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933022/استعلام-خرید-20-عدد-چراغ-چشمک-زن-سولار-و-20-عدد-پایه-فلزی-و-100-عدد-باتری'>استعلام خرید 20 عدد چراغ چشمک زن سولار و 20 عدد پایه فلزی و 100 عدد باتری  / استعلام , استعلام خرید 20 عدد چراغ چشمک زن سولار و 20 عدد پایه فلزی و 100 عدد باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933025/استعلام-تهیه-و-نصب-فونداسیون-و-پایه-فلزی-چراغ-چشمک-زن'>استعلام تهیه و نصب فونداسیون و پایه فلزی چراغ چشمک زن / استعلام ,استعلام تهیه و نصب فونداسیون و پایه فلزی چراغ چشمک زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933020/استعلام-اجرای-روشنایی-نقطه-ای-محل-تقاطع-ها'>استعلام اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها / استعلام ,استعلام اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932386/مزایده-یخچال-سوپری-شیشه-خم--'>مزایده یخچال سوپری شیشه خم.... / مزایده, مزایده یخچال سوپری شیشه خم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933017/استعلام-خرید-و-نصب-و-نگهداری-تابلوهای-پیام-متغیر'>استعلام خرید و نصب و نگهداری تابلوهای پیام متغیر / استعلام ,استعلام خرید و نصب و نگهداری تابلوهای پیام متغیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933005/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام ,استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933009/استعلام-آسانسور-جهت-ساختمان'>استعلام آسانسور جهت ساختمان / استعلام ,استعلام آسانسور جهت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933067/استعلام-ایزوگام-پشت-بام-ساختمان'>استعلام ایزوگام پشت بام ساختمان / استعلام ایزوگام پشت بام ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933081/استعلام-خرید-برنج-پاکستانی-درجه-یک'>استعلام خرید برنج پاکستانی درجه یک / استعلام خرید برنج پاکستانی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933049/استعلام-باطری-ups-solar-ex-با-گارانتی-و-مدل-ساخت-2017-و-70-آمپر'>استعلام باطری ups solar ex  با گارانتی و مدل ساخت 2017 و 70 آمپر / استعلام باطری ups solar ex  با گارانتی و مدل ساخت 2017 و 70 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933102/استعلام-لوازم-و-اتصالات-انشعاب-آب'>استعلام لوازم و اتصالات انشعاب آب / استعلام لوازم و اتصالات انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933035/استعلام-خرید-کنتور-حجمی-التراسونیک'>استعلام خرید کنتور حجمی التراسونیک / استعلام خرید کنتور حجمی التراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933015/استعلام-نمک-غیر-خوراکی'>استعلام نمک غیر خوراکی / استعلام , استعلام نمک غیر خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932297/مزایده-پلاک-ثبتی-617-اصلی-مساحت-25-80متر'>مزایده پلاک ثبتی 617 اصلی مساحت 25.80متر / مزایده پلاک ثبتی 617 اصلی مساحت 25.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933028/استعلام-نمک-غیر-خوراکی-با-درجه-خلوص-80-درصد'>استعلام نمک غیر خوراکی با درجه خلوص 80 درصد / استعلام , استعلام نمک غیر خوراکی با درجه خلوص 80 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933050/استعلام-دوربین-مدار-بسته-axis-q1765-le'>استعلام دوربین مدار بسته axis q1765-le / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته axis q1765-le</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933072/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام، استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933089/استعلام-پوشینه-1400-بسته-سایز-بزرگ--'>استعلام پوشینه 1400 بسته سایز بزرگ... / استعلام , استعلام پوشینه 1400 بسته سایز بزرگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933047/استعلام-درب-اتوماتیک'>استعلام درب اتوماتیک  / استعلام ,استعلام درب اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933086/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-راه-بند-هیدرولیکی'>استعلام تهیه و نصب  و راه اندازی راه بند هیدرولیکی  / استعلام, استعلام تهیه و نصب  و راه اندازی راه بند هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933105/استعلام-تعداد-16-عدد-مانیتور'>استعلام تعداد 16 عدد مانیتور  / استعلام،استعلام تعداد 16 عدد مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933119/استعلام-تعمیر-نگهداری-و-سرویس-ماشین-آلات'>استعلام تعمیر نگهداری و سرویس ماشین آلات  / استعلام،استعلام تعمیر نگهداری و سرویس ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933069/استعلام-جلد-عابر-بانک'>استعلام جلد عابر بانک  / استعلام ,استعلام جلد عابر بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933104/استعلام-خرید-شیر-پاکتی'>استعلام خرید شیر پاکتی  / استعلام , استعلام خرید شیر پاکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932277/مناقصه-ادامه-اجرای-سیستم-فاضلاب-ایستگاه-راه-آهن'>مناقصه ادامه اجرای سیستم فاضلاب ایستگاه راه آهن / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه ادامه اجرای سیستم فاضلاب ایستگاه راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932303/مزایده-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-310متر'>مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت 310متر / مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت 310متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933085/استعلام-برنج-1121-هندی'>استعلام برنج 1121 هندی  / استعلام ,  استعلام برنج 1121 هندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933061/استعلام-الایزاریدر-کمپانی-awareness'>استعلام  الایزاریدر کمپانی awareness  / استعلام، استعلام  الایزاریدر کمپانی awareness</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932307/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-مساحت-103-1متر'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی مساحت 103.1متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی مساحت 103.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932310/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-260-08متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 260.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 260.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932314/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مسکونی-بخش-سه'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932317/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-61متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.61متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932295/مزایده-حق-بهره-برداری-از-تمامی-غرف-تحت-نظارت-سازمان-نوبت-دوم'>مزایده حق بهره برداری از تمامی غرف تحت نظارت سازمان نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , مزایده حق بهره برداری از تمامی غرف تحت نظارت سازمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932324/مناقصه-ساخت-و-اجرای-آلاچیق-و-سقف-شیروانی-پروژه'>مناقصه ساخت و اجرای آلاچیق و سقف شیروانی پروژه  / مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و اجرای آلاچیق و سقف شیروانی پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932304/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932488/مزایده-ششدانگ-مغازه-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ مغازه اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932490/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-160-53متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 160.53متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 160.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932292/مزایده-فروش-وانت-نیسان-2300'>مزایده فروش وانت نیسان 2300 / مزایده , مزایده فروش وانت نیسان 2300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932287/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932281/فراخوان-خدمات-نظارت-کارگاهی-بر-عملیات-اجرایی-پروژه-های-گازرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932284/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932293/فراخوان-مناقصه-خرید-یک-عدد-فلو-کنترل-ولو'>فراخوان مناقصه خرید یک عدد فلو کنترل ولو   / مناقصه , فراخوان مناقصه خرید یک عدد فلو کنترل ولو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932302/مناقصه-عملیات-جابجایی-تجهیزات-پست-برق-مازیار-و--'>مناقصه عملیات جابجایی تجهیزات پست برق مازیار و.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جابجایی تجهیزات پست برق مازیار و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932393/مزایده-فرش-ماشینی--'>مزایده فرش ماشینی ... / مزایده ، مزایده فرش ماشینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932331/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1700متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1700متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932335/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-20-65متر'>مزایده ملک مغازه مساحت 20.65متر / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت 20.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932339/مزایده-ملک-به-پلاکهای-ثبتی-3059-بخش-یک-تبریز'>مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 3059 بخش یک تبریز / مزایده,مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 3059 بخش یک تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932340/مزایده-ملک-مساحت-128-15متر'>مزایده ملک مساحت 128.15متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 128.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932343/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-340مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 340مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 340مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932394/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-از1517-بخش-سه'>مزایده ملک پلاک ثبتی سه فرعی از1517 بخش سه / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی سه فرعی از1517 بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932346/مزایده-خودرو-سواری-206-و-32-دست-دیسک-چرخ-عقب'>مزایده خودرو سواری 206 و 32 دست دیسک چرخ عقب  / مزایده خودرو سواری 206 و 32 دست دیسک چرخ عقب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932352/مزایده-یک-دستگاه-وانت-وینگل'>مزایده یک دستگاه وانت وینگل / مزایده یک دستگاه وانت وینگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932356/مزایده-یک-دستگاه-پشم-بازکنی'>مزایده  یک دستگاه پشم بازکنی  / مزایده  یک دستگاه پشم بازکنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932391/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز'>مزایده ملک پلاک ثبتی بخش نه تبریز / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932364/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-162متر'>مزایده ملک مساحت اعیان 162متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 162متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932258/مناقصه-واگذاری-تهیه-مواد-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه واگذاری تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه واگذاری تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932367/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز'>مزایده ملک بخش ده تبریز  / مزایده,مزایده ملک بخش ده تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932372/مزایده-ملک-مسکونی-82-73متر'>مزایده ملک مسکونی 82.73متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی 82.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932298/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-زنی'>مزایده یک دستگاه سنگ زنی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سنگ زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932299/مزایده-لیفتراک-زرد-رنگ'>مزایده لیفتراک زرد رنگ / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده لیفتراک زرد رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932306/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932376/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-29-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی 29 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی 29 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932379/مزایده-عمارت-مسکونی-بخش-دو-نهاوند'>مزایده عمارت مسکونی بخش دو نهاوند / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش دو نهاوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932711/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-هشتاد-و-نه-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت هشتاد و نه متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت هشتاد و نه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932360/مناقصه-تعریض-جاده'>مناقصه تعریض جاده / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعریض جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932365/مناقصه-خرید-لاستیک-ایرانی-جهت-ماشین-آلات--'>مناقصه خرید لاستیک ایرانی جهت ماشین آلات ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لاستیک ایرانی جهت ماشین آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932373/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره دو باب مغازه  / خلاصه آگهی مزایده، مزایده اجاره دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932390/مزایده-7-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده 7 دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده عمومی، مزایده 7 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932332/مزایده-مقدار-55-000-تن-کنسانتره-آهن-با-عیار-67-درصد'>مزایده مقدار 55.000 تن کنسانتره آهن با عیار 67  درصد / آگهی مزایده، مزایده مقدار 55.000 تن کنسانتره آهن با عیار 67  درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932313/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-نیلوفر-1--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات محوطه نیلوفر 1  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات محوطه نیلوفر 1 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932327/مناقصه-تامین-ملزومات-بسته-بندی'>مناقصه تامین ملزومات بسته بندی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ملزومات بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932318/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-5000-مترمربع--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  یک قطعه زمین به مساحت 5000 مترمربع - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری  یک قطعه زمین به مساحت 5000 مترمربع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932338/تجدید-مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی--بازسازی-و-تامین-سوخت-و-لاستیک-و-باتری-----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام تعمیرات اساسی ، بازسازی و تامین سوخت و لاستیک و باتری ....  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام تعمیرات اساسی ، بازسازی و تامین سوخت و لاستیک و باتری .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932345/تجدید-فراخوان-اجرای-کامل-ساماندهی-و-تثبیت-فضای-سبز-پیرامونی'>تجدید فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932290/مناقصه-ارزیابی-توان-توسعه-پست-20-63-کیلو-ولت--نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی توان توسعه پست 20/ 63 کیلو ولت - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی ,مناقصه ارزیابی توان توسعه پست 20/ 63 کیلو ولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932472/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-91-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 91.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 91.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932470/مزایده-مازاد-دوم-ششدانگ-ملک-مساحت-2126-77متر'>مزایده مازاد دوم ششدانگ ملک مساحت 2126.77متر  / مزایده,مزایده مازاد دوم ششدانگ ملک مساحت 2126.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932456/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-342متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 342متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 342متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932452/مزایده-یکباب-مغازه-اغذیه-فروشی-و-محوطه-پشت-آن'>مزایده یکباب مغازه اغذیه فروشی و محوطه پشت آن / مزایده,مزایده یکباب مغازه اغذیه فروشی و محوطه پشت آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932450/مزایده-مال-غیرمنقول-شامل-زمین-شالیزاری-و-مزرعه'>مزایده مال غیرمنقول شامل زمین شالیزاری و مزرعه / مزایده,مزایده مال غیرمنقول شامل زمین شالیزاری و مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932453/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-انگور-هفتصد-و-پنجاه-متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ انگور هفتصد و پنجاه متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ انگور هفتصد و پنجاه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932411/مناقصه-عملیات-اجرای-آسفالت'>مناقصه عملیات اجرای آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932301/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-ایاب-و-ذهاب-کارمندان-و-اساتید'>مناقصه واگذاری امور مربوط  ایاب و ذهاب کارمندان و اساتید / آگهی مناقصه و مزایده , مناقصه واگذاری امور مربوط به ایاب و ذهاب کارمندان و اساتید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932249/مزایده-فروش-ملک-ثبتی-شماره-5-124-3509'>مزایده فروش ملک ثبتی شماره 5/124/3509 / مزایده فروش ملک ثبتی شماره 5/124/3509</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932404/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-آزادشهر--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور آزادشهر...نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور آزادشهر...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932399/مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری-روکش-راه-های-حوزه-استحفاظی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932401/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-آبی--مرحله-2'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی - مرحله 2 / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی - مرحله 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932413/مزایده-20-راس-گوسفند--نوبت-دوم'>مزایده 20 راس گوسفند - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 20 راس گوسفند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932357/مزایده-اجاره-42-واحد-ملک-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 42 واحد ملک تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره 42 واحد ملک تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932342/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-83'>مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 83  / مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932363/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-فرعی-از-4418-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره فرعی از 4418 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره فرعی از 4418 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932361/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-137-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 137.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 137.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932333/مزایده-کافی-شاپ-پارک-امام-علی-ع'>مزایده کافی شاپ پارک امام علی ع  / مزایده , مزایده کافی شاپ پارک امام علی ع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932359/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-273-6متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول 273.6متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول 273.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932355/مزایده-پلاکهای-ثبتی-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاکهای ثبتی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932351/مزایده-ششدانگ-زمین-با-قدمت-40-سال'>مزایده ششدانگ زمین با قدمت 40 سال / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با قدمت 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932448/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-اداره-رستوران-ایستگاهها--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و طبخ و اداره رستوران ایستگاهها - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تهیه و طبخ و اداره رستوران ایستگاهها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932433/فراخوان-مناقصه-ادامه-دیوارکشی-حریم-ایستگاه--فراخوان-دوم'>فراخوان مناقصه ادامه دیوارکشی حریم ایستگاه - فراخوان دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه ادامه دیوارکشی حریم ایستگاه- فراخوان دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932402/مزایده-ششدانگ-پلاک-9391-فرعی-از-610-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 9391 فرعی از 610 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 9391 فرعی از 610 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932409/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت - نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932253/مزایده-پلاک-ثبتی-نه-فرعی-عرصه-219متر'>مزایده پلاک ثبتی نه فرعی عرصه 219متر / مزایده پلاک ثبتی نه فرعی عرصه 219متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932403/مزایده-فروش-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932398/اگهی-مزایده-محدود-سالن-بدنسازی-مجموعه-ورزشی-کارگران-گرگان'>اگهی مزایده محدود سالن بدنسازی مجموعه ورزشی کارگران گرگان / اگهی مزایده محدود سالن بدنسازی مجموعه ورزشی کارگران گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932416/مزایده-واگذاری-استیجاری-تعداد-15-واحد-تجاری-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مزایده واگذاری استیجاری تعداد 15 واحد تجاری- نوبت دوم مرحله اول  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری استیجاری تعداد 15 واحد تجاری- نوبت دوم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932425/مزایده-عمومی-کتبی-جهت-واگذاری-استیجاری-واحد-شماره-5-ضلع-شرقی-بوستان'>مزایده عمومی کتبی جهت واگذاری استیجاری واحد شماره 5 ضلع شرقی بوستان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی کتبی جهت واگذاری استیجاری واحد شماره 5 ضلع شرقی بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932389/فراخوان-مناقصه-ساخت-و-نصب-ایستگاه-20000-CGS-و-TBS-5000---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ساخت و نصب ایستگاه 20000/ CGS و TBS/5000...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان مناقصه ساخت و نصب ایستگاه 20000/ CGS و TBS/5000...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932381/مناقصه-پروژه-اجرایی-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-سطح-شهر-گرمدره'>مناقصه پروژه اجرایی لکه گیری و روکش آسفالت سطح شهر گرمدره  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرایی لکه گیری و روکش آسفالت سطح شهر گرمدره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932395/مزایده-ششدانگ-سه-واحد-آپارتمان-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ سه واحد آپارتمان اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ سه واحد آپارتمان اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932397/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت459-3متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت459.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت459.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932294/فراخوان-جمع-آوری-ریزوم-های-اختر-در-سطح-مناطق'> فراخوان جمع آوری ریزوم های اختر در سطح مناطق / آگهی فراخوان , فراخوان جمع آوری ریزوم های اختر در سطح مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932377/مناقصه-پیمان-طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران--'>مناقصه پیمان طبخ و توزیع غذای رستوران ... / آگهی مناقصه ، مناقصه پیمان طبخ و توزیع غذای رستوران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932383/مزایده-فروش-زمینی-عرصه-43212-5متر'>مزایده فروش زمینی عرصه 43212.5متر  / مزایده,مزایده فروش زمینی عرصه 43212.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932387/مزایده-فروش-تعداد-هشت-دستگاه-خودرو-شامل-یکدستگاه-خاور-مدل-1363---نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد هشت دستگاه خودرو شامل یکدستگاه خاور مدل 1363.... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد هشت دستگاه خودرو شامل یکدستگاه خاور مدل 1363.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932396/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-اجرای-لوله-کشی-گازرسانی-موتورخانه'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای لوله کشی گازرسانی موتورخانه / فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای لوله کشی گازرسانی موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932380/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سمند-سورن-مدل-1390'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند سورن مدل 1390  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند سورن مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932375/مناقصه-انجام-امور-خدماتی--نظافتی--اداری-و-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه انجام امور خدماتی ، نظافتی ، اداری و تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی ، نظافتی ، اداری و تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932408/مزایده-قطعه-زمینی-دو-نبش-مساحت-142متر'>مزایده قطعه زمینی دو نبش مساحت 142متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی دو نبش مساحت 142متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932358/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932353/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا-تجدید'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932406/فراخوان-انجام-امور-عملیات-نگهداری-راههای-اصلی--فرعی'>فراخوان انجام امور عملیات نگهداری راههای اصلی ، فرعی / فراخوان آگهی مناقصات عمومی , فراخوان انجام امور عملیات نگهداری راههای اصلی ، فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932542/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-202متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 202متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 202متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932417/مزایده-اسپیلت-32-هزار----مرحله-دوم'>مزایده اسپیلت 32 هزار .... - مرحله دوم  / مزایده ، مزایده اسپیلت 32 هزار .... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932523/مزایده-اجاره-جمع-آوری-عوارض-ذبح-دام-های-سبک-و-سنگین-در-کشتارگاه'>مزایده اجاره جمع آوری عوارض ذبح دام های سبک و سنگین در کشتارگاه  / آگهی مزایده، مزایده اجاره جمع آوری عوارض ذبح دام های سبک و سنگین در کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932507/مزایده-فروش-اراضی-170-هکتاری'>مزایده فروش اراضی 170 هکتاری / مزایده,مزایده فروش اراضی 170 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932461/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-انواع-تلفنهای-همگانی-و-ADSL--'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و انواع تلفنهای همگانی  و ADSL ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و انواع تلفنهای همگانی  و ADSL ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932410/فراخوان-مناقصه-نیرورسانی-به-ایستگاه-پمپاژ-بین-راهی-میم'>فراخوان مناقصه نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی میم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی میم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932388/مزایده-فروش-خودروهای-قابل-شماره-گذاری-نوبت-دوم'>مزایده  فروش خودروهای قابل شماره گذاری- نوبت دوم  / مزایده, مزایده  فروش خودروهای قابل شماره گذاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932374/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-محور-استاد-شهرستان-گناباد--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای محور استاد شهرستان گناباد -  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه گازرسانی به روستاهای محور استاد شهرستان گناباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932400/مناقصه-خرید-مجموعه-سوراخکاری-قطعه-با-کد-303-01-و---'>مناقصه خرید مجموعه سوراخکاری قطعه با کد 303-01 و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مجموعه سوراخکاری قطعه با کد 303-01 و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932463/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932305/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشجویی'>مزایده واگذاری بوفه دانشجویی / آگهی مناقصه و مزایده , مزایده واگذاری بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932460/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-دیمی'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیمی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932344/مناقصه-افزایش-ظرفیت-ذخیره-سازی-سوخت-هوایی-96-6-21'>مناقصه افزایش ظرفیت ذخیره سازی سوخت هوایی 96.6.21 / آگهی مناقصه ، مناقصه افزایش ظرفیت ذخیره سازی سوخت هوایی 96.6.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932269/مناقصه-احداث-پروژه-دانشکده-پیراپزشکی-دانشگاه'>مناقصه احداث پروژه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه  / آگهی مناقصه  ,مناقصه احداث پروژه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932336/مناقصه-P-F--HYDRIL-ANNULAR-B-O-P-نوبت-دوم'>مناقصه P/F " HYDRIL"ANNULAR B.O.P نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه P/F " HYDRIL"ANNULAR B.O.P نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932482/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932483/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-86-256متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 86.256متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 86.256متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932362/مناقصه-عملیات-انتخاب-پیمانکار-نیروی-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه عملیات انتخاب پیمانکار نیروی حفاظت فیزیکی  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات انتخاب پیمانکار نیروی حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932368/فراخوان-مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-مستعمل-موجود'>فراخوان مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل موجود  / فراخوان عمومی دعوت به مزایده , فراخوان مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل موجود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932560/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-شش-بوشهر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش بوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932566/مزایده-ساختمان-با-قدمت-بیست-ساله'>مزایده ساختمان با قدمت بیست ساله / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت بیست ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932414/مناقصه-اجرای-ادامه-کانال--'>مناقصه اجرای ادامه کانال ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ادامه کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932257/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی-کردکوی-درازنو--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی کردکوی- درازنو - نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی کردکوی- درازنو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932572/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-شش-قدمت-هشت-ساله'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش قدمت هشت ساله / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش قدمت هشت ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932421/مزایده-تعداد-بیست-و-سه-هزار-عدد-بلوک'>مزایده تعداد بیست و سه هزار عدد بلوک / مزایده مال منقول, مزایده تعداد بیست و سه هزار عدد بلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932569/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-شماره-33191-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 33191 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 33191 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932385/فراخوان-انتخاب-مشاور-پروژه-مطالعات-میدانی-و-طراحی-مقدماتی-سیستم-حفاظت-کاتدی'>فراخوان انتخاب مشاور پروژه مطالعات میدانی و طراحی مقدماتی سیستم حفاظت کاتدی / آگهی فراخوان مشاور ، فراخوان انتخاب مشاور پروژه مطالعات میدانی و طراحی مقدماتی سیستم حفاظت کاتدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932426/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-خالص-4900متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت خالص 4900متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت خالص 4900متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932407/مناقصه-ایمن-سازی-مسیلهای-سطح-منطقه-و--'>مناقصه ایمن سازی مسیلهای سطح منطقه و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی مسیلهای سطح منطقه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932347/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932341/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-تهیه-مواد--پخت-و-توزیع-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد ، پخت و توزیع غذا نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد ، پخت و توزیع غذا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932392/فراخوان-واگذاری-ملک-با-کاربری-پارکینگ'>فراخوان واگذاری ملک با کاربری پارکینگ / آگهی فراخوان, فراخوان واگذاری ملک با کاربری پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932264/فراخوان-تهیه-طرح-مطالعاتی-ساماندهی-و-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-و-سیلاب-شهری'>فراخوان تهیه طرح مطالعاتی ساماندهی و جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و سیلاب شهری / فراخوان ، فراخوان تهیه طرح مطالعاتی ساماندهی و جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و سیلاب شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932371/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-اجرایط-خطوط-فوق-توزیع-چانف--اسپکه'>مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرایط خطوط فوق توزیع چانف - اسپکه / آگهی ارزیابی کیفی، مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرایط خطوط فوق توزیع چانف - اسپکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932366/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-اجرایط-خطوط-فوق-توزیع-ایرانشهر--بزمان'>مناقصه  نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرایط خطوط فوق توزیع ایرانشهر - بزمان  / آگهی ارزیابی کیفی، مناقصه  نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرایط خطوط فوق توزیع ایرانشهر - بزمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932509/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی  / فراخوان مزایده عمومی، مزایده اجاره اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932491/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-موتورخانه-انبار-و-محوطه-سازی--'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان موتورخانه، انبار و محوطه سازی ... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, فراخوان مناقصه احداث ساختمان موتورخانه، انبار و محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932484/حراج-فروش-وسائط-نقلیه-و-کالا'>حراج فروش وسائط نقلیه و کالا / حراج حضوری، حراج فروش وسائط نقلیه و کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932464/مناقصه-ساماندهی-درختان-معابر-فرعی'>مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی / آگهی مناقصه، مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932441/مناقصه-انجام-امور-بخشی-از-خدمات-نگهبانی-حمل-و-نقل--'>مناقصه انجام امور بخشی از خدمات، نگهبانی، حمل و نقل.... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور بخشی از خدمات، نگهبانی، حمل و نقل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932459/تجدید-مزایده-حق-بهره-برداری-از-سالن-مجموعه-های-شماره-یک-و-دو-مشهد-به-صورت-بصورت-اجاره'>تجدید مزایده حق بهره برداری از سالن مجموعه های شماره یک و دو مشهد به صورت بصورت اجاره / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده حق بهره برداری از سالن مجموعه های شماره یک و دو مشهد به صورت بصورت اجاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932451/مناقصه-خرید-اقلام-و-نهاده-های-دامی'>مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932432/مناقصه-CORROSION-MAPPING'>مناقصه  CORROSION MAPPING / مناقصه , مناقصه  CORROSION MAPPING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932282/مزایده-فروش-750-کیلوگرم-پلت-کوکتل'>مزایده فروش 750 کیلوگرم پلت کوکتل / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش 750 کیلوگرم پلت کوکتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932382/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932735/مزایده-غیرمنقول-شامل-زمین-و-باغ'>مزایده غیرمنقول شامل زمین و باغ / مزایده,مزایده غیرمنقول شامل زمین و باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932289/مزایده-محل-فروشگاههای-برادران-و-خواهران---نوبت-دوم'>مزایده محل فروشگاههای برادران و خواهران ....نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده محل فروشگاههای برادران و خواهران ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932286/مزایده-سه-تن-و-پانصد-کیلوگرم-پلت-کوکتل'>مزایده سه تن و پانصد کیلوگرم پلت کوکتل / آگهی فروش اموال منقول , مزایده سه تن و پانصد کیلوگرم پلت کوکتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932254/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-276متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 276متر  / مزایده یک قطعه زمین مساحت 276متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932296/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-اجرایط-خطوط-فوق-توزیع-فنوج--کتیج'>مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرایط خطوط فوق توزیع فنوج - کتیج  / آگهی ارزیابی کیفی، مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرایط خطوط فوق توزیع فنوج - کتیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932272/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-مستغلات-کمپ-های-مسکونی'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات مستغلات کمپ های مسکونی  / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات مستغلات کمپ های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932256/مناقصه-پروژه-اصلاح-هندسی-نقاط-حادثه-خیز-در-نواحی-سه-گانه-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز در نواحی سه گانه شهر ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز در نواحی سه گانه شهر ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932260/مزایده-غرفه-های-موجود-در-میادین-و-بازارچه-های-سطح-شهر--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مزایده غرفه های موجود در میادین و بازارچه های سطح شهر - مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی، مزایده غرفه های موجود در میادین و بازارچه های سطح شهر - مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932275/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا--'>تجدید مناقصه واگذاری امور تهیه , طبخ و توزیع غذا ... / تجدید مناقصه ، مناقصه واگذاری امور تهیه , طبخ و توزیع غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932251/مزایده-ملک-فاقد-پلاک-ثبتی'>مزایده ملک فاقد پلاک ثبتی / مزایده ملک فاقد پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932309/ارزیابی-کیفی-انجام-سرویس-و-نگهداری-و-رفع-اشکالات-در-تجهیزات-برقی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام سرویس و نگهداری و رفع اشکالات در تجهیزات برقی- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی انجام سرویس و نگهداری و رفع اشکالات در تجهیزات برقی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932320/مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشجویی'>مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932315/مناقصه-بارگیری-حمل-و-تحویل-مقدار-45-000-تن-گاز-مایع-خام-تولیدی--نوبت-دوم'>مناقصه بارگیری، حمل و تحویل مقدار 45.000 تن گاز مایع خام تولیدی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه بارگیری، حمل و تحویل مقدار 45.000 تن گاز مایع خام تولیدی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932600/مزایده-انواع-تخته-و-چوب-صندوقی-ضایعاتی--'>مزایده انواع تخته و چوب صندوقی ضایعاتی... / مزایده، مزایده انواع تخته و چوب صندوقی ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932321/ارزیابی-کیفی-تعمیرات-اساسی-و-R1-واحدهای-GEF5--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی  تعمیرات اساسی و R1 واحدهای GEF5  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی  تعمیرات اساسی و R1 واحدهای GEF5  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932325/ارزیابی-کیفی-تعمیرات-اساسی-واحد-کرافت-v93-1-نیروگاه-گازی-شیراز--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد کرافت v93.1 نیروگاه گازی شیراز - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد کرافت v93.1 نیروگاه گازی شیراز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932548/مناقصه-خرید-520-000-عدد-پلمپ-بکسلی'>مناقصه خرید 520.000 عدد پلمپ بکسلی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید 520.000 عدد پلمپ بکسلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932563/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932300/مزایده-اجاره-2-واحد-گاوداری'>مزایده اجاره 2 واحد گاوداری / مزایده , مزایده اجاره 2 واحد گاوداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932279/مناقصه-خرید-32-ردیف-انواع-معرف-های-گروههای-خون-اصلی--تجدید'>مناقصه خرید 32 ردیف انواع معرف های گروههای خون اصلی... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 32 ردیف انواع معرف های گروههای خون اصلی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932274/آگهی-فروش-خودروی-دیپلماتیک'>آگهی فروش خودروی دیپلماتیک  / آگهی ، آگهی فروش خودروی دیپلماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932312/مزایده-رستوران-آزاد'>مزایده رستوران آزاد  / آگهی مزایده عمومی , مزایده رستوران آزاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932273/مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی-خیابان---'>مناقصه عملیات پیاده روسازی خیابان ..... / مناقصه, مناقصه عملیات پیاده روسازی خیابان .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932595/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-B--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده B - نوبت دوم  /  تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده B - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932618/مناقصه-عملیات-اجرای-طرح-هندسی-تقاطع-عدل--گفتار--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای طرح هندسی تقاطع عدل ، گفتار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای طرح هندسی تقاطع عدل ، گفتار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932629/مناقصه-عملیات-احداث-و-بهسازی-بلوار-رحمت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث و بهسازی بلوار رحمت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث و بهسازی بلوار رحمت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932602/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206  / مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932650/فراخوان-اولین-جشنواره-فرهنگی-و-هنری-استانی-پیشگیری'>فراخوان اولین جشنواره فرهنگی و هنری استانی پیشگیری / فراخوان اولین جشنواره فرهنگی و هنری استانی پیشگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932594/مزایده-فروش-ملک-رستوران-پیام---تجدید'>مزایده فروش ملک رستوران پیام....  تجدید / آگهی مزایده , مزایده فروش ملک رستوران پیام .... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932579/فراخوان-انجام-حجم-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-عمومی'>فراخوان انجام حجم خدمات نگهداری و تعمیرات عمومی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام حجم خدمات نگهداری و تعمیرات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932575/فراخوان-پایه-کوبی-چراغ-های-دریایی--نوبت-دوم'>فراخوان پایه کوبی چراغ های دریایی - نوبت دوم  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان پایه کوبی چراغ های دریایی- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932577/فراخوان-اجرای-عملیات-تکمیلی-ابنیه--تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-ساختمانهای--'>فراخوان اجرای عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانهای... / آگهی فراخوان نخست, فراخوان اجرای عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932581/مزایده-خودروی-پژو-جی-ال-ایکس-آی-مدل-1390'>مزایده خودروی پژو جی ال ایکس آی مدل 1390 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودروی پژو جی ال ایکس آی مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932267/تجدید-فراخوان-تامین-تجهیزات-اتوماسیون--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین تجهیزات اتوماسیون - نوبت دوم  / آگهی فراخوان, تجدید فراخوان تامین تجهیزات اتوماسیون - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932624/مزایده-یک-باب-مغازه-پلاک-ثبتی-5270-اصلی-و-ششدانگ-یکباب-خانه'>مزایده یک باب مغازه .پلاک ثبتی 5270 اصلی و ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده یک باب مغازه .پلاک ثبتی 5270 اصلی و ششدانگ یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932697/مناقصه-واگذاری-حجمی-عملیات-مرکز-سوختگیری-هواپیمائی-همدان'>مناقصه واگذاری حجمی عملیات مرکز سوختگیری هواپیمائی همدان  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مناقصه واگذاری حجمی عملیات مرکز سوختگیری هواپیمائی همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932658/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-به-شماره-3897-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی به شماره 3897 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی به شماره 3897 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932632/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-مدل-1393'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 1393 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932703/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-210-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 210.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 210.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932638/مزایده-فروش-سواری-مرسدس-بنز'>مزایده فروش سواری مرسدس بنز  / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری مرسدس بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932701/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-286-98متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 286.98متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 286.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932266/فراخوان-تامین-تجهیزات-فنی-تولید-شبکه-امید--نوبت-دوم'>فراخوان تامین تجهیزات فنی تولید شبکه امید - نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان تامین تجهیزات فنی تولید شبکه امید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932596/مزایده-ساعتهای-فرمان-الکترونیکی--نوبت-دوم'>مزایده ساعتهای فرمان الکترونیکی...نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده ساعتهای فرمان الکترونیکی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932655/مزایده-ساختمان-پلاک-585-فرعی-از-83-اصلی'>مزایده ساختمان پلاک 585 فرعی از 83 اصلی / مزایده,مزایده ساختمان پلاک 585 فرعی از 83 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932625/مزایده-خودرو-سواری-کار-سیستم-نیسان-تیپ-رونیز'>مزایده خودرو سواری کار سیستم نیسان تیپ رونیز  / آگهی مزایده غیر منقول, مزایده خودرو سواری کار سیستم نیسان تیپ رونیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932633/مزایده-فروش-انواع-میز-اداری-صندلی-اداری-و--'>مزایده فروش انواع میز اداری، صندلی اداری و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش انواع میز اداری، صندلی اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932786/مزایده-پلاک-ثبتی-48-11867-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 48/11867 بخش یازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 48/11867 بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932616/مزایده-آپارتمان-مساحت-134-75متر'>مزایده آپارتمان مساحت 134.75متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 134.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932613/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-76-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932609/مزایده-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده عرصه و اعیان آپارتمان قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان آپارتمان قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932621/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-14-50متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 14.50متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 14.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932590/مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932263/فراخوان-تامین-تجهیزات-راه-اندازی-شبکه-آی-فیلم-نوبت-دوم'>فراخوان  تامین تجهیزات راه اندازی شبکه آی فیلم- نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان  تامین تجهیزات راه اندازی شبکه آی فیلم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932593/مناقصه-بهسازی-سالن-شماره-2-مرکز-آموزشی-و-رفاهی-این-شهرستان'>مناقصه بهسازی سالن شماره 2 مرکز آموزشی و رفاهی این شهرستان  / مناقصه ، مناقصه بهسازی سالن شماره 2 مرکز آموزشی و رفاهی این شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932599/مناقصه-عملیات-تکمیلی-زیرسازی-قطعه-یک-راه-آهن-دو-خطه'>مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه یک راه آهن دو خطه  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه یک راه آهن دو خطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932681/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-185متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 185متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 185متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932597/حراج-فروش-133-قلم-انواع-لوازم-اداری-و-تجهیزات-مخابراتی'>حراج فروش 133 قلم انواع لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی / آگهی حراج , حراج فروش 133 قلم انواع لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932261/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-در-سطوح-نظافت-ساختمان---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در سطوح نظافت ساختمان ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در سطوح نظافت ساختمان ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932571/مزایده-خودرو-سواری-405'>مزایده خودرو سواری 405 / مزایده خودرو سواری 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932598/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان---'>مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان .... / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932587/مناقصه-پروژه-اجرای-دیوار-محوطه-دانشکده-نفت-و-گاز-گچساران'>مناقصه پروژه اجرای دیوار محوطه دانشکده نفت و گاز گچساران  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه پروژه اجرای دیوار محوطه دانشکده نفت و گاز گچساران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932648/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-قدمت-5-ساله'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی قدمت 5 ساله / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی قدمت 5 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932583/مناقصه-بهره-برداری-از-باسکول-های-منطقه-ویژه-اقتصادی'>مناقصه بهره برداری از باسکول های منطقه ویژه اقتصادی / مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری از باسکول های منطقه ویژه اقتصادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932589/فراخوان-راه-اندازی-مرکز-توانبخشی-خانواده-و-کودک-کم-شنوا-و-ناشنوا'>فراخوان راه اندازی مرکز توانبخشی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا  / اگهی فراخوان , فراخوان راه اندازی مرکز توانبخشی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932835/مزایده-پلاک-58-فرعی-بخش-چهل-و-پنج'>مزایده پلاک 58 فرعی بخش چهل و پنج  / مزایده ,مزایده پلاک 58 فرعی بخش چهل و پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932837/مزایده-ششدانگ-پلاک-2227-فرعی-بخش-45-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک 2227 فرعی بخش 45 کرمان / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 2227 فرعی بخش 45 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932562/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو-موتور-سیکلت-و-اقلام-فرسوده-آمادی'>مزایده فروش تعدادی خودرو، موتور سیکلت و اقلام فرسوده آمادی / مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی خودرو، موتور سیکلت و اقلام فرسوده آمادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932276/مزایده-یک-دستگاه-پراید-به-رنگ-سفید'>مزایده  یک دستگاه پراید به رنگ سفید  / آگهی مزایده,مزایده  یک دستگاه پراید به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932830/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-347متر-96-6-20'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 347متر 96.6.20 / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 347متر 96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932833/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-کرمان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 کرمان / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932570/مناقصه-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-و-تنظیفات-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز و تنظیفات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز و تنظیفات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932652/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-عرصه-162متر'>مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 162متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 162متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932553/تکرار-فراخوان-خرید-LICENSE-شبیه-ساز-مخزن-نفت-سیاه-BLACK-OIL-نوبت-دوم-96-6-20'>تکرار فراخوان خرید LICENSE شبیه ساز مخزن نفت سیاه BLACK OIL نوبت دوم 96.6.20 / تکرار فراخوان مناقصه عمومی , تکرار فراخوان خرید LICENSE شبیه ساز مخزن نفت سیاه BLACK OIL نوبت دوم 96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932527/مزایده-فروش-نیسان-وانت-مدل-1381-و--'>مزایده فروش نیسان وانت مدل 1381 و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش نیسان وانت مدل 1381 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932568/مناقصه-خرید-پمپ-بودار-کننده-در-ظرفیتهای-مختلف-96-6-20'>مناقصه خرید پمپ بودار کننده در ظرفیتهای مختلف 96.6.20 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید پمپ بودار کننده در ظرفیتهای مختلف 96.6.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932564/مناقصه-انجام-کلیه-تعمیرات-و-خدمات-پنچرگیری--سرویس-و-شستشو-و--'>مناقصه انجام کلیه تعمیرات و خدمات پنچرگیری ، سرویس و شستشو و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه تعمیرات و خدمات پنچرگیری ، سرویس و شستشو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932545/مزایده-280-مترمربع-سنگ-تراورتن-شیری-رنگ'>مزایده 280 مترمربع  سنگ تراورتن شیری رنگ / آگهی مزایده, مزایده 280 مترمربع  سنگ تراورتن شیری رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932369/مناقصه-احداث-پست-برق-جدید-تصفیه-خانه-آب'>مناقصه  احداث پست برق جدید تصفیه خانه آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث پست برق جدید تصفیه خانه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932654/هشتمین-جشنواره-فصلی-گل-و-گیاه'>هشتمین جشنواره فصلی گل و گیاه / هشتمین جشنواره فصلی گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932547/اگهی-مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-گل-شاخه-بریده-در-سطح-شهر-مشهد'>اگهی مزایده واگذاری حق امتیاز گل شاخه بریده در سطح شهر مشهد / اگهی مزایده , اگهی مزایده واگذاری حق امتیاز گل شاخه بریده در سطح شهر مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932678/مزایده-ششدانگ-زمین-555متر'>مزایده ششدانگ زمین 555متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 555متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932817/مزایده-ششدانگ-پلاک-5233-977-و-43-9696-سند-رهنی'>مزایده ششدانگ پلاک 5233/977 و 43/9696 سند رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5233/977 و 43/9696 سند رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932354/مناقصه-خرید-کمپرسور-کوپلند-96-06-21'>مناقصه خرید کمپرسور کوپلند -96.06.21 / مناقصه ,مناقصه خرید کمپرسور کوپلند -96.61.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932643/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-با-سند-مالکیت-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ اپارتمان با سند مالکیت نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با سند مالکیت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932820/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932639/مزایده-فروش-ملک-عرصه-348-60متر'>مزایده فروش ملک عرصه 348.60متر / مزایده,مزایده فروش ملک عرصه 348.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932637/مزایده-یکقطعه-زمین-زراعی-مساحت-1-8-هکتار'>مزایده یکقطعه زمین زراعی مساحت 1.8 هکتار / مزایده,مزایده یکقطعه زمین زراعی مساحت 1.8 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932644/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیمی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیمی نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیمی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932565/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-ای-مدل-79'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید جی تی ایکس ای مدل 79 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید جی تی ایکس ای مدل 79</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932578/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-177متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 177متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 177متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932825/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین کاربری صنعتی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری صنعتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932557/مزایده-فروش-یکدستگاه-لاستیک-درار-و-بالانس-کن-زمینی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه لاستیک درار و بالانس کن زمینی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لاستیک درار و بالانس کن زمینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932582/مزایده-عمارت-به-مساحت-514-12متر-نوبت-دوم'>مزایده عمارت به مساحت 514.12متر نوبت دوم / مزایده,مزایده عمارت به مساحت 514.12متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932348/مناقصه-تجهیز-و-راه-اندازی-آمفی-تئاتر'>مناقصه تجهیز و راه اندازی آمفی تئاتر  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تجهیز و راه اندازی آمفی تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932549/فراخوان-اجاره-پراید--پژو'> فراخوان اجاره پراید ، پژو  / آگهی فراخوان , فراخوان اجاره پراید ، پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932895/مزایده-آپارتمان-به-کلاسه-30-952225-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان به کلاسه 30/952225 نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان به کلاسه 30/952225 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932584/مزایده-یک-دانگ-و-91-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده یک دانگ و 91.5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک  / مزایده,مزایده یک دانگ و 91.5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932585/مزایده-یکباب-منزل-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده یکباب منزل بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش نه مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932588/مزایده-یکباب-مغازه-زیورآلات'>مزایده یکباب مغازه زیورآلات / مزایده,مزایده یکباب مغازه زیورآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932592/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-465متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 465متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 465متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932627/مزایده-4-دانگ-و-59-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 4 دانگ و 59.7 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده 4 دانگ و 59.7 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932631/مزایده-752-7-هزارم-تمامیت-ملک'>مزایده 752.7 هزارم تمامیت ملک / مزایده,مزایده 752.7 هزارم تمامیت ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932630/مزایده-یک-دانگ-و-784-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-ملک'>مزایده یک دانگ و 784.2 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک  / مزایده,مزایده یک دانگ و 784.2 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932634/مزایده-563-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-یک-دانگ-و-374-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 563 هزارم یک دانگ مشاع از یک دانگ و 374.1 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 563 هزارم یک دانگ مشاع از یک دانگ و 374.1 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932330/مناقصه-تولید-800-000-عدد-قطعه-فولادی'>مناقصه تولید 800.000 عدد قطعه فولادی / مناقصه, مناقصه تولید 800.000 عدد قطعه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932533/مزایده-اجاره-پارکینگ-خلیج-فارس-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ خلیج فارس نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره پارکینگ خلیج فارس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932797/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-102متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932716/مزایده-آپارتمان-مساحت-82-30مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 82.30مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 82.30مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932674/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932670/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932717/مزایده-ششدانگ-سوئیت-قطعه-11-تفکیکی'>مزایده ششدانگ سوئیت قطعه 11 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ سوئیت قطعه 11 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932722/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-بخش-دو'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932671/مزایده-آپارتمان-مساحت96-88متر'>مزایده آپارتمان مساحت96.88متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت96.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932675/مزایده-4695-عدد-مایع-ظرفشویی-ریکا'>مزایده 4695 عدد مایع ظرفشویی ریکا  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده 4695 عدد مایع ظرفشویی ریکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932323/مزایده-اجاره-بوفه-های-دانشجویی'>مزایده اجاره بوفه های دانشجویی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بوفه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932328/مناقصه-خرید-10-000-کیلوگرم-رنگ-پودری-اپوکسی-آبی'>مناقصه  خرید 10.000 کیلوگرم رنگ پودری، اپوکسی آبی / مناقصه, مناقصه  خرید 10.000 کیلوگرم رنگ پودری، اپوکسی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932668/مزایده-خودرو-mvm-530'>مزایده خودرو mvm 530 / مزایده , مزایده خودرو mvm 530</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932669/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1443-05متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1443.05متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1443.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932679/مزایده-فروش-ده-عدد-شف-اندیش-و--'>مزایده فروش ده عدد شف اندیش و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش ده عدد شف اندیش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932695/مناقصه-تامین-غذای-گرم-روزانه-کارکنان-انبار-نفت'>مناقصه  تامین غذای گرم روزانه کارکنان انبار نفت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین غذای گرم روزانه کارکنان انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932699/مزایده-پنج-دستگاه-الکتروموتور-آسانسور'>مزایده پنج دستگاه الکتروموتور آسانسور  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده پنج دستگاه الکتروموتور آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932702/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-مدل-1977'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری مدل 1977  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری مدل 1977 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932645/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-از-میدان-دواب'>مزایده امتیاز بهره برداری از میدان دواب  / اگهی مزایده عمومی , مزایده امتیاز بهره برداری از میدان دواب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932682/مزایده-میزان-14-37-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 14.37 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 14.37 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932623/مزایده-پیکان-مدل-1380'>مزایده پیکان مدل 1380 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده پیکان مدل 1380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932708/مزایده-ملک-مسکونی-بخش-5-حوزه-ثبتی-فارس'>مزایده ملک مسکونی بخش 5 حوزه ثبتی فارس / مزایده,مزایده ملک مسکونی بخش 5 حوزه ثبتی فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932614/مناقصه-بهسازی-محور---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی محور... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی محور... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932694/مزایده-ششدانگ-تعمیرگاه-مساحت-1100-75متر'>مزایده ششدانگ تعمیرگاه مساحت 1100.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ تعمیرگاه مساحت 1100.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932628/مزایده-دستگاه-آسیاب'>مزایده دستگاه آسیاب / آگهی مزایده , مزایده دستگاه آسیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932612/مزایده-فروش-اموال-مازاد-انبار-خود-به-صورت-نو-مستعمل-و-ضایعات-ساختمانی'>مزایده فروش اموال مازاد انبار خود به صورت نو، مستعمل و ضایعات ساختمانی / مزایده, مزایده فروش اموال مازاد انبار خود به صورت نو، مستعمل و ضایعات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932615/مناقصه-واگذاری-واحد-رادیولوژی'>مناقصه واگذاری واحد رادیولوژی / مناقصه ,مناقصه واگذاری واحد رادیولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932662/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-20-دستگاه-کانکس'>تجدید مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه کانکس / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932672/مناقصه-خرید-و-حمل-تخلیه-لوله-GRP800-1000'>مناقصه خرید و حمل تخلیه لوله GRP800-1000 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید و حمل تخلیه لوله GRP800-1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932666/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری--غرقاب-و--'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، غرقاب و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، غرقاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932665/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-D'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932536/فراخوان-Insulating-joint-gasket'>فراخوان Insulating joint gasket / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان Insulating joint gasket</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932619/مناقصه-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-شبکه-بهداشت'>مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب شبکه بهداشت / آگهی فراخوان عمومی,مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب شبکه بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932622/استعلام-قیمت-واگذاری-تسهیلات-زایمانی'>استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی / آگهی فراخوان ، استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932646/استعلام-قیمت-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>استعلام قیمت واگذاری سرویس ایاب و ذهاب  / فراخوان , استعلام قیمت واگذاری سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932642/استعلام-قیمت-واگذاری-تامین-خودرو-برنامه-پزشک-خانواده-روستایی-و--'>استعلام قیمت واگذاری تامین خودرو برنامه پزشک خانواده روستایی و ... / فراخوان , استعلام قیمت واگذاری تامین خودرو برنامه پزشک خانواده روستایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932636/فراخوان-عمومی-استعلام-قیمت-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-پزشک-خانواده'>فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب پزشک خانواده / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت , فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب پزشک خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932659/شناسایی-پیمانکار-جهت-انجام-پروژه-های-ساخت-و-ساز-و-تعمیرات-جزیی--'>شناسایی پیمانکار جهت انجام پروژه های ساخت و ساز و تعمیرات جزیی... / آگهی شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار جهت انجام پروژه های ساخت و ساز و تعمیرات جزیی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932641/فراخوان-عمومی-استعلام-قیمت-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-(سرویس-پرسنل)'>فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب (سرویس پرسنل) / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت , فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب (سرویس پرسنل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932649/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-امور-بهداشتی-درمانی'>فراخوان استعلام  ایاب و ذهاب امور بهداشتی درمانی / آگهی فراخوان استعلام، فراخوان استعلام  ایاب و ذهاب امور بهداشتی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932635/مناقصه-خرید-انواع-کابل-در-سایزهای-مختلف-تجدید'>مناقصه خرید انواع کابل در سایزهای مختلف  تجدید  / آگهی فراخوان, تجدید مناقصه خرید انواع کابل در سایزهای مختلف تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932640/مناقصه-واگذاری-سدمعبر-و-تخلفات-ساختمانی'>مناقصه واگذاری سدمعبر و تخلفات ساختمانی /  آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری سدمعبر و تخلفات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932647/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه'>مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932657/مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932661/مزایده-فروش-قطعه-شماره-58-مساحت-168متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه شماره 58 مساحت 168متر نوبت دوم  / مزایده فروش قطعه شماره 58 مساحت 168متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932653/مناقصه-عملیات-بهسازی-پیاده-رو-بلوار---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهسازی پیاده رو بلوار.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بهسازی پیاده رو بلوار.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932656/مناقصه-عملیات-اصلاح-هندسی-تقاطع---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح هندسی تقاطع ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اصلاح هندسی تقاطع ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932660/مناقصه-عملیات-اجرا-و-ترمیم-جدول--کانیوا-و-لبه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول ، کانیوا و لبه... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول ، کانیوا و لبه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932651/مزایده-فروش-انواع-فرش'>مزایده فروش انواع فرش / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932922/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-354-04متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 354.04متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 354.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932626/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی-سازمان-بابت-ماشین-نویسی--نگهبانی-و-سایر-امور-محوله'>مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان بابت ماشین نویسی ، نگهبانی و سایر امور محوله / مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان بابت ماشین نویسی ، نگهبانی و سایر امور محوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932539/تمدید-مناقصه-اجرای-عملیات-فاز-دوم-احداث-ساختمان'>تمدید مناقصه اجرای عملیات فاز دوم  احداث ساختمان / آگهی تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه اجرای عملیات فاز دوم  احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932617/مناقصه-خرید-12-دستگاه-ترانسفورماتور-جریان-132-کیلوولت-تجدید'>مناقصه خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور جریان 132 کیلوولت تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور جریان 132 کیلوولت تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932686/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-396متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 396متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 396متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932620/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-از-مناطق-چهارگانه-تحت-مدیریت-استان-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت استان نوبت دوم  / اگهی مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت استان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932691/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه277متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه277متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه277متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932611/مزایده-تعداد-50-دستگاه-خودرو-(سبک-و-سنگین-موتورسیکلت)'>مزایده تعداد 50 دستگاه خودرو (سبک و سنگین موتورسیکلت) / آگهی مزایده، مزایده تعداد 50 دستگاه خودرو (سبک و سنگین موتورسیکلت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932664/تجدید-مزایده-اماکن-ورزشی-قابل-واگذاری-استان'>تجدید مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری استان  / تجدید آگهی مزایده , مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932680/آگهی-مزایده-اموال-اسقاط'>آگهی مزایده اموال اسقاط  / آگهی مزایده اموال اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932677/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-96-6-21'>مزایده فروش ده قطعه زمین 96.6.21 / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین 96.6.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932574/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم-رو--'>تجدید فراخوان انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو ... / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران، تجدید فراخوان انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932606/فراخوان-انجام-ممیزی-و-تهیه-شناسنامه-تعداد-250-واحد-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام ممیزی و تهیه شناسنامه تعداد 250 واحد صنعتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان انجام ممیزی و تهیه شناسنامه تعداد 250 واحد صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932608/مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات عمرانی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات عمرانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932688/مزایده-تمامی-ششدانگ-آپارتمان-105-70متر'>مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان 105.70متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان 105.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932696/مزایده-فروش-املاک-شماره-هشت'>مزایده فروش املاک شماره هشت / مزایده,مزایده فروش املاک شماره هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932603/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932605/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>تجدید مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,تجدید مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932580/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم-رو-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>تجدید فراخوان انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران، تجدید فراخوان انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932755/مزایده-فروش-اموال-غیرمنقول-898-22-و-1090-27-و-12051-07متر'>مزایده فروش اموال غیرمنقول 898.22 و 1090.27 و 12051.07متر  / مزایده,مزایده فروش اموال غیرمنقول 898.22 و 1090.27 و 12051.07متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932607/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-و-فاضلاب'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932610/مناقصه-مشارکت-در-احداث-بهره-برداری-در-طرح-ها-و--نوبت-دوم'>مناقصه مشارکت در احداث بهره برداری در طرح ها و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان ,مناقصه مشارکت در احداث بهره برداری در طرح ها و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932663/تجدید-مزایده-زمین-های-تجاری-مرحله-دوم'>تجدید مزایده زمین های تجاری مرحله دوم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده زمین های تجاری مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932601/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی-بانوان-گناوه---نوبت-دوم'>مناقصه احداث سالن ورزشی بانوان گناوه .... نوبت دوم  / مناقصه  ,مناقصه احداث سالن ورزشی بانوان گناوه .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932667/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-92متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932673/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-213متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 213متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 213متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932714/مناقصه-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-10000-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 10000 تن انواع نهاده های کشاورزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 10000 تن انواع نهاده های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932726/هفتمین-جشنواره-کشوری-شعر-بسیج'>هفتمین جشنواره کشوری شعر بسیج / هفتمین جشنواره کشوری شعر بسیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932586/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت--تجدید'>مناقصه لکه گیری و آسفالت... تجدید  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه لکه گیری و آسفالت... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932793/مزایده-پلاک-به-شماره-دو-فرعی-بخش1-یزد'>مزایده پلاک به شماره دو فرعی بخش1 یزد  / مزایده,مزایده پلاک به شماره دو فرعی بخش1 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932720/مزایده-فروش-متریال-آهنی-خام-و--'>مزایده فروش متریال آهنی خام و ... / مزایده اموال منقول, مزایده فروش متریال آهنی خام و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932727/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-تیپ-SOREN-EF7-رنگ-یاسی-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند تیپ SOREN EF7 رنگ یاسی متالیک / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سمند تیپ SOREN EF7 رنگ یاسی متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932742/هشتمین-جشنواره-سالانه-کارتون-حوزه-هنری-خراسان-شمالی'>هشتمین جشنواره سالانه کارتون حوزه هنری خراسان شمالی  / هشتمین جشنواره سالانه کارتون حوزه هنری خراسان شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932730/مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932715/مناقصه-عمومی-پیمانکاری-عکاسی-از-دانش-آموزان'>مناقصه عمومی پیمانکاری عکاسی از دانش آموزان  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پیمانکاری عکاسی از دانش آموزان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932705/مناقصه-پروژه-ساماندهی-و-توسعه-فضای-سبز-و--'>مناقصه پروژه ساماندهی و توسعه فضای سبز و ...  / مناقصه , مناقصه پروژه ساماندهی و توسعه فضای سبز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932784/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932693/فراخوان-کاهش-تولید-زباله-تفکیک-از-مبدا--'>فراخوان کاهش تولید زباله، تفکیک از مبدا... / آگهی فراخوان, فراخوان کاهش تولید زباله، تفکیک از مبدا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932744/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-4-خرم-آباد'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 4 خرم آباد / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 4 خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932706/مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932687/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-زباله-ونظافت-و-رفت-و-روب'>مناقصه عملیات جمع آوری زباله ونظافت و رفت و روب / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات جمع آوری زباله ونظافت و رفت و روب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932684/مناقصه-انجام-وظایف-پشتیبانی-و-خدماتی'>مناقصه انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932718/مزایده-یکباب-مغازه-موقوفه-امامزاده-هادی-(ع)'>مزایده یکباب مغازه موقوفه امامزاده هادی (ع)  / آگهی مزایده , مزایده یکباب مغازه موقوفه امامزاده هادی (ع) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932690/مناقصه-ساخت-و-نصب-1000-عدد-انشعاب-متمرکز-پلی-اتیلن---نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب 1000 عدد انشعاب متمرکز پلی اتیلن ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ساخت و نصب 1000 عدد انشعاب متمرکز پلی اتیلن ... -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932761/مزایده-یک-قطعه-ملک-زراعی-باغ-مرکبات-1586متر'>مزایده یک قطعه ملک زراعی باغ مرکبات 1586متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک زراعی باغ مرکبات 1586متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932766/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932769/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-اعیان-92-14متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 92.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 92.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932676/مناقصه-اجرای-سقف-و-دیوار-چینی-بلوک-های-9-و-10-مجتمع-20-واحدی---نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای سقف و دیوار چینی بلوک های 9 و 10 مجتمع 20 واحدی ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  اجرای سقف و دیوار چینی بلوک های 9 و 10 مجتمع 20 واحدی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932683/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران'>مناقصه واگذاری امور  تهیه و طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور  تهیه و طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932268/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-مساحت-126-00متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه مساحت 126.00متر / مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه مساحت 126.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932685/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932881/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-128متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 128متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 128متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932889/مزایده-زمین-بصورت-باغ-میوه-نوبت-دوم'>مزایده زمین بصورت باغ میوه نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین بصورت باغ میوه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932710/مزایده-یکباب-ساختمان-تجاری-اداری-بخش-سه-ارومیه'>مزایده یکباب ساختمان تجاری اداری بخش سه ارومیه  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان تجاری اداری بخش سه ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932860/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ مغازه بخش 5 ارومیه  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932866/مزایده-سه-دانگ-مغازه-مساحت-12متر'>مزایده سه دانگ مغازه مساحت 12متر / مزایده,مزایده سه دانگ مغازه مساحت 12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932869/مزایده-ملک-ساختمان-مسکونی-202-50متر'>مزایده ملک ساختمان مسکونی 202.50متر  / مزایده,مزایده ملک ساختمان مسکونی 202.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932757/مناقصه-تکمیل-و-احداث-پروژه-های-آبرسانی-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ-آب--'>مناقصه تکمیل و احداث پروژه های آبرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ آب ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تکمیل و احداث پروژه های آبرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932704/مناقصه-تکمیل-و-احداث-پروژه-های-آبرسانی-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ-آب-هویزه--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل و احداث پروژه های آبرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ آب هویزه...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل و احداث پروژه های آبرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ آب هویزه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932781/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-کمپرسور-هوا---'>مزایده تعداد یک دستگاه کمپرسور هوا .... / مزایده تعداد یک دستگاه کمپرسور هوا ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932731/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-منزل-تجاری-مسکونی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل تجاری مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932729/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-1355-213-کارگاهی'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 1355/213 کارگاهی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 1355/213 کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932725/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-شماره-7-فرعی'>مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 7 فرعی  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 7 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932724/فراخوان-تهیه-وتامین-114-دستگاه-وانت-دوکابین'>فراخوان  تهیه وتامین 114 دستگاه وانت دوکابین / فراخوان ، فراخوان  تهیه وتامین 114 دستگاه وانت دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932747/مناقصه-یک-مرحله-ای-پروژه-محوطه-سازی-و-ساخت-حصار'>مناقصه یک مرحله ای  پروژه محوطه سازی و ساخت حصار  / مناقصه ،مناقصه یک مرحله ای  پروژه محوطه سازی و ساخت حصار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932768/مزایده-فروش-خودروهای'>مزایده فروش خودروهای  / مزایده,مزایده فروش خودروهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932692/مناقصه-تامین-75-دستگاه-کامیون---نوبت-دوم'>مناقصه تامین 75 دستگاه کامیون  ... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تامین 75 دستگاه کامیون  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932707/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ--توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932689/مناقصه-عمومی-اداره-امور-خدماتی---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اداره امور خدماتی ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اداره امور خدماتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932698/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت---'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ....  / آاگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932719/مناقصه-احداث-دبستان-6-کلاسه-شهید-فرخی--'>مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه شهید فرخی.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه شهید فرخی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932738/فراخوان-تعمیر-اساسی-مخازن-واحدهای-بهره-برداری-و-نمکزداییی-جدید-منصوری'>فراخوان تعمیر اساسی مخازن واحدهای بهره برداری و نمکزداییی جدید منصوری / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تعمیر اساسی مخازن واحدهای بهره برداری و نمکزداییی جدید منصوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932759/فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفات--اداره-امور-آبدارخانه-ها--حمل-و-جابجایی--بارگیری-و-تخلیه-وسایل-اداری-و---'>فراخوان انجام خدمات تنظیفات ، اداره امور آبدارخانه ها ، حمل و جابجایی ، بارگیری و تخلیه وسایل اداری و  ...  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات تنظیفات ، اداره امور آبدارخانه ها ، حمل و جابجایی ، بارگیری و تخلیه وسایل اداری و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932875/مزایده-تمامی-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-طبقه-اول'>مزایده تمامی ششدانگ اعیان آپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اعیان آپارتمان طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932878/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-99-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932723/مزایده-اجاره-تعدادی-از-رقبات'>مزایده اجاره تعدادی از رقبات / آگهی مزایده ,مزایده اجاره تعدادی از رقبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932733/استعلام-پیاده-روسازی-ضلع-شرقی'>استعلام پیاده روسازی ضلع شرقی  / آگهی استعلام ,استعلام پیاده روسازی ضلع شرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932857/مزایده-دو-قطعه-زمین210-70-و-288-75متر'>مزایده دو قطعه زمین210.70 و 288.75متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین210.70 و 288.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932938/مزایده-املاک-و-مستغلات'>مزایده املاک و مستغلات / آگهی مزایده ,مزایده املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932721/مزایده-حق-بهره-برداری-تعدادی-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری'>مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری  / آگهی مزایده ,مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932843/مزایده-فروش-1-پلاک-از-اراضی-حوزه-5-سایت-مرکزی'>مزایده فروش 1 پلاک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی / مزایده,مزایده فروش 1 پلاک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932845/مزایده-فروش-تعداد-دو-پلاک-از-اراضی-حوزه-سه'>مزایده فروش تعداد دو پلاک از اراضی حوزه سه / مزایده,مزایده فروش تعداد دو پلاک از اراضی حوزه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932850/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دوازده'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دوازده / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دوازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932853/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932748/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-عرصه-158متر'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی عرصه 158متر / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی عرصه 158متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932728/مناقصه-​احداث-ایستگاه-پمپاژ-پساب-صفاییه-مبارکه-نوبت-دوم'>مناقصه ​احداث ایستگاه پمپاژ پساب صفاییه مبارکه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ​احداث ایستگاه پمپاژ پساب صفاییه مبارکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932740/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-و-دمونتاژ-یکدستگاه-آسانسور-بیماربر'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی و دمونتاژ یکدستگاه آسانسور بیماربر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی و دمونتاژ یکدستگاه آسانسور بیماربر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932746/مزایده-اجاره-مزارع--باغات-دارای-چاه-آب-تجدید'>مزایده اجاره مزارع ، باغات دارای چاه آب تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره مزارع ، باغات دارای چاه آب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932752/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-146متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 146متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 146متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932552/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-60-96متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 60.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 60.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932741/مزایده-شلنگهای-از-نوع-شلنگهای-آب-تک-جداره'>مزایده شلنگهای از نوع شلنگهای آب تک جداره / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده شلنگهای از نوع شلنگهای آب تک جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932732/مزایده-واگذاری-اجاره-واحد-اغذیه-فروشی-کشتارگاه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده  واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932750/مزایده-عمومی-واگذاری-یک-واحد-کیوسک-مواد-غذایی'>مزایده عمومی واگذاری یک واحد کیوسک مواد غذایی / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری یک واحد کیوسک مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932712/مناقصه-قیمت-گذاری-پشتیبانی-سخت-افزار'>مناقصه قیمت گذاری پشتیبانی سخت افزار / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه قیمت گذاری پشتیبانی سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932709/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932775/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-322-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 322.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 322.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932776/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-333-5متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 333.5متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 333.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932780/مزایده-ملک-شامل-دو-دهانه-مغازه'>مزایده ملک شامل دو دهانه مغازه / مزایده,مزایده ملک شامل دو دهانه مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932801/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-512-56متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 512.56متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 512.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932783/مزایده-0-88-دانگ-از-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 0.88 دانگ از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 0.88 دانگ از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932556/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-5119-بخش-هشت'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 5119 بخش هشت / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 5119 بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932805/مزایده-79-22-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی-بخش-سه'>مزایده 79.22 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی بخش سه / مزایده,مزایده 79.22 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932809/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-8-13730-بخش-سه'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 8/13730 بخش سه / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 8/13730 بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932736/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-در-شهرک-گلدشت-حافظ--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لوله گذاری در شهرک گلدشت حافظ - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات لوله گذاری در شهرک گلدشت حافظ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932713/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لکه گیری آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات لکه گیری آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932743/مزایده-میز-تلویزیون-و--'>مزایده میز تلویزیون و ... / آگهی مزایده ,مزایده میز تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932749/مناقصه-امور-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-اماکن-سطح-شهر'> مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932737/مزایده-دام-های-حذفی'>مزایده دام های حذفی  / آگهی مزایده ,مزایده دام های حذفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932788/مزایده-آهن-آلات--یخچال-ایستاده--چوب-و-استند--باطریهای-ups'>مزایده آهن آلات , یخچال ایستاده , چوب و استند , باطریهای ups  / مزایده آهن آلات , یخچال ایستاده , چوب و استند , باطریهای ups </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932546/مزایده-ملک-مشاع-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-مسکونی-91-80متر'>مزایده ملک مشاع عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی 91.80متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی 91.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932543/مزایده-پلاک-ثبتی-نوزده-فرعی-از-1273-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی نوزده فرعی از 1273 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی نوزده فرعی از 1273 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932544/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح--لوازم-و-اجرای-عملیات-اصلاح-؛-بازسازی-و-توسعه-۱۱-کیلومتر-شبکه-توزیع-آب'>تجدید مناقصه تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی تجدید شده , تجدید مناقصه تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932270/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-332-60متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مساحت 332.60متر / مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مساحت 332.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932513/مناقصه-خرید-قطعات-یدک-10-ساله-مخابراتی'>مناقصه خرید قطعات یدک 10 ساله مخابراتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات یدک 10 ساله مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933077/استعلام-گیربکس-خورشیدی'>استعلام گیربکس خورشیدی  / استعلام ,استعلام گیربکس خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933082/استعلام-درخواست-سوئیچ-و-سریال-هاب'>استعلام درخواست سوئیچ و سریال هاب / استعلام ,استعلام درخواست سوئیچ و سریال هاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933083/استعلام-گیربکس-تیپ'>استعلام گیربکس تیپ / استعلام ,استعلام گیربکس تیپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933099/استعلام-سرشیلنگی'>استعلام سرشیلنگی / استعلام ,استعلام سرشیلنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933103/استعلام-۱۳-ردیف-اقلام-اتوماسیونی'>استعلام ۱۳ ردیف اقلام اتوماسیونی / استعلام ,استعلام ۱۳ ردیف اقلام اتوماسیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933106/استعلام-تعمیر-خط-کش-دستگاه-فرز-سی--ان-سی'>استعلام تعمیر خط کش دستگاه فرز سی . ان سی  / استعلام,استعلام تعمیر خط کش دستگاه فرز سی . ان سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933088/استعلام-دو-ردیف-آجرنسوز-منیزیتی-اسپیلنی'>استعلام دو ردیف آجرنسوز منیزیتی اسپیلنی / استعلام, استعلام دو ردیف آجرنسوز منیزیتی اسپیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933092/استعلام-عایق-نواری'>استعلام عایق نواری   / استعلام ,استعلام عایق نواری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933095/استعلام-ورق-و-میلگرد-فولادی'>استعلام ورق و میلگرد فولادی / آگهی استعلام , استعلام ورق و میلگرد فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932521/مزایده-ترانسفورماتور-و--تجدید--نوبت-دوم'>مزایده ترانسفورماتور و ...تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده ترانسفورماتور و ... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933112/استعلام-پمپ-آکسیال-پیستونی'>استعلام پمپ آکسیال پیستونی / استعلام ,استعلام پمپ آکسیال پیستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933084/استعلام-سه-ردیف-تسمه-بار-بلند-کنی'>استعلام سه ردیف تسمه بار بلند کنی  / استعلام ،  سه ردیف تسمه بار بلند کنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933100/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-خدمات-اجاره-پمپ-آب'>آگهی مناقصه عمومی تامین خدمات اجاره پمپ آب / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی تامین خدمات اجاره پمپ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932530/مناقصه-پروژه-پایش-و-ارزیابی-عملکرد-HSE--مجدد-96-06-21'>مناقصه پروژه پایش و ارزیابی عملکرد HSE ...مجدد 96.06.21 / مناقصه , فراخوان پروژه پایش و ارزیابی عملکرد HSE ...مجدد 96.06.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932823/فراخوان-مناقصه-الکتروپمپ-پلنجری'>فراخوان مناقصه الکتروپمپ پلنجری  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی الکتروپمپ پلنجری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932534/فراخوان-مسابقه-طراحی-پوستر'>فراخوان مسابقه طراحی پوستر  / فراخوان, فراخوان مسابقه طراحی پوستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933113/فراخوان--واگذاری-حجمی-زمانی-جایگاه-های-شرکتی-ساری--بهشهر-و-آلاشت'>فراخوان   واگذاری حجمی زمانی جایگاه های شرکتی ساری ، بهشهر و آلاشت  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان  واگذاری حجمی زمانی جایگاه های شرکتی ساری ، بهشهر و آلاشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932862/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-5397-متر-خط-لوله'>فراخوان مناقصه پروژه احداث 5397 متر خط لوله  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه پروژه احداث 5397 متر خط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932541/مزایده-عمومی-فروش-ماده-معدنی-سولفوره-و-کربناته--96-06-21'>مزایده عمومی فروش ماده معدنی سولفوره و کربناته  - 96.06.21 / اگهی مزایده , مزایده عمومی فروش ماده معدنی سولفوره و کربناته  - 96.06.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933076/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-و-طبخ-غذای-گرم-تجدید'>مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم تجدید  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932802/مناقصه-تامین-خدمات-و-تجهیزات-Whipstock'>مناقصه تامین خدمات و تجهیزات Whipstock / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات و تجهیزات Whipstock</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932849/مناقصه-تامین-خدمات-h2s-در-مناطق'>مناقصه تامین خدمات h2s در مناطق / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,مناقصه تامین خدمات h2s در مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932796/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-سیال-حفاری'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خدمات سیال حفاری / مناقصه ,تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خدمات سیال حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932508/همایش-کانون-فرهنگی-مردمی-دیار-کریم-خان'>همایش کانون فرهنگی مردمی دیار کریم خان  / همایش کانون فرهنگی مردمی دیار کریم خان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932810/مناقصه-پروژه-طراحی-و-احداث-اتاق-کنترل-سکوی-بهره-برداری'>مناقصه پروژه طراحی و احداث اتاق کنترل سکوی بهره برداری  / مناقصه ,مناقصه پروژه طراحی و احداث اتاق کنترل سکوی بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932818/مناقصه-انجام-خدمات-چاه-پیمایی'>مناقصه انجام خدمات چاه پیمایی  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات چاه پیمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932855/مناقصه-پروژه-طراحی-تامین-کالا-و-اجرای-نوسازی-و-مقاوم-سازی-فوندانسیون'>مناقصه پروژه طراحی، تامین کالا و اجرای نوسازی و مقاوم سازی فوندانسیون  / مناقصه ,مناقصه پروژه طراحی، تامین کالا و اجرای نوسازی و مقاوم سازی فوندانسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932859/مناقصه-تامین-خدمات-و-تجهیزات-Whipstock'>مناقصه تامین خدمات و تجهیزات Whipstock / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات و تجهیزات Whipstock</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932856/مناقصه-کارتهای-الکترونیکی-توربین-رستون'>مناقصه کارتهای الکترونیکی توربین رستون  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کارتهای الکترونیکی توربین رستون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932813/فراخوان-مناقصه-ONLINE-ANALYZER-OF-MEASURING-COD-TURBIDITY'>فراخوان مناقصه ONLINE ANALYZER OF MEASURING COD.TURBIDITY  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه ONLINE ANALYZER OF MEASURING COD.TURBIDITY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932790/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-و-شبکه-های-ICT--'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932499/مناقصه-آسفالت-بخشی-از-معابر-سطح-شهر--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر - تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر - تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932886/مناقصه-ایجاد-جاده-و-محوطه-مربوط-به-موقعیت-شرق-076'>مناقصه ایجاد جاده و محوطه مربوط به موقعیت شرق 076  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد جاده و محوطه مربوط به موقعیت شرق 076 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932877/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-039'>مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 039 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 039</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932815/مناقصه-P-F-TECHNO-ELECTROMOTOR'>مناقصه  P/F TECHNO ELECTROMOTOR / مناقصه   P/F TECHNO ELECTROMOTOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932795/مناقصه-خرید-ANDERSON-GREENWOOD-SAFETY-RELIEF-VALVE'>مناقصه  خرید ANDERSON GREENWOOD SAFETY RELIEF VALVE / مناقصه, مناقصه  خرید ANDERSON GREENWOOD SAFETY RELIEF VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932803/مناقصه-OIL-STRAINER-FOR-BURTON-COMPRESSORS'>مناقصه OIL STRAINER FOR BURTON COMPRESSORS / مناقصه, مناقصه OIL STRAINER FOR BURTON COMPRESSORS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932503/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-هاچ-بک-111-نوک-مدادی'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید هاچ بک 111 نوک مدادی / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پراید هاچ بک 111 نوک مدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/933013/مناقصه-خرید-2100-عدد-ست-اسپیسر'>مناقصه خرید 2100 عدد ست اسپیسر  / مناقصه خرید 2100 عدد ست اسپیسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932517/ابطال-آگهی-فراخوان-مناقصه-عملیات-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>ابطال آگهی فراخوان مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی / ابطال مناقصه , مناقصه  نگهداری شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932800/مزایده-یکدستگاه-خودرو-مزدا'>مزایده یکدستگاه خودرو مزدا  / مزایده یکدستگاه خودرو مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932929/مزایده-326-متر-تجاری-در-240-متر-زمین-96-6-21'>مزایده 326 متر تجاری در 240 متر زمین 96.6.21 / مزایده,مزایده 326 متر تجاری در 240 متر زمین 96.6.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932906/استعلام-4-عدد-فیلتر-روغن-موتور-لیفتراک-7-تن'>استعلام 4 عدد فیلتر روغن موتور لیفتراک 7 تن  / استعلام ، استعلام  4 عدد فیلتر روغن موتور لیفتراک 7 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932876/استعلام-یک-دستگاه-پمپ-پیستونی-یونیت-هیدرولیک-کولر--'>استعلام یک دستگاه پمپ پیستونی یونیت هیدرولیک کولر ... / استعلام ،  استعلام یک دستگاه پمپ پیستونی یونیت هیدرولیک کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932880/استعلام-1-دستگاه-نفلومتر'>استعلام 1 دستگاه نفلومتر  / استعلام, استعلام 1 دستگاه نفلومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932917/استعلام-1-دستگاه-الکتروموتورفلانچی'>استعلام 1 دستگاه الکتروموتورفلانچی / استعلام ، استعلام  1 دستگاه الکتروموتورفلانچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/932868/مزایده-بهره-برداری-از-زمین-چمن-فوتبال-شماره-2-بانضمام-سایر-متعلقات-آن-در-مجموعه-ورزشی-شهید-شیرودی'>مزایده بهره برداری از زمین چمن فوتبال شماره 2 بانضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی / مزایده بهره برداری از زمین چمن فوتبال شماره 2 بانضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 18 تاريخ : يکشنبه 21 آبان 1396 ساعت: 11:02