اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.15 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929081/فراخوان-مناقصه-تکمیل-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.15 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929081/فراخوان-مناقصه-تکمیل-شبکه-و-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر--'> فراخوان مناقصه تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر ... / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929042/مناقصه-انجام-باقیمانده-اجرایی-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه انجام باقیمانده اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انجام باقیمانده اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929072/مزایده-دو-دانگ-و-5-سیر-و-11-مثقال-و-4-نخود-و-یک-گندم-و-سه-ارزن-از-آپارتمان'>مزایده دو دانگ و 5 سیر و 11 مثقال و 4 نخود و یک گندم و سه ارزن از آپارتمان / مزایده,مزایده دو دانگ و 5 سیر و 11 مثقال و 4 نخود و یک گندم و سه ارزن از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929079/مناقصه-خرید-اقلام-کیف-های-بهداشتی-بیماران--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام کیف های بهداشتی بیماران - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید اقلام کیف های بهداشتی بیماران - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929093/اگهی-مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-نوبت-دوم'>اگهی مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات نوبت دوم / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929056/مزایده-فروش-دو-باب-مغازه-تجاری-21-84-و-11-35متر'>مزایده فروش دو باب مغازه تجاری 21.84 و 11.35متر / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه تجاری 21.84 و 11.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929095/مزایده-ترموستات---'>مزایده ترموستات .... / مزایده,مزایده ترموستات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929106/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  / مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929062/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929063/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مشتمل-بر-بیرونی-و-اندرونی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر بیرونی و اندرونی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر بیرونی و اندرونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929064/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-147-86متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 147.86متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 147.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929032/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پمپ-P-06003-A-B--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه پمپ P-06003 A/B - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده,مناقصه خرید یک دستگاه پمپ P-06003 A/B - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929067/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-94-46متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 94.46متر  / مزایده,ممزایده قطعه زمینی مساحت 94.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929069/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-مساحت-131-84متر'>مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 131.84متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 131.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929089/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بذر-پاش---نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه بذر پاش ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه بذر پاش... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929071/مزایده-لوله-و-اتصالات-و-شیرآلات-فلزی---نوبت-دوم'>مزایده لوله و اتصالات و شیرآلات فلزی .... نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده لوله و اتصالات و شیرآلات فلزی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929078/مناقصه-خرید-P-F-SWITCH-BOARD-ALSTOM--نوبت-دوم'>مناقصه خرید P/F SWITCH BOARD ALSTOM  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید P/F SWITCH BOARD ALSTOM  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929086/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-زون-بوشهر'>مناقصه خدمات بهره برداری زون بوشهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات بهره برداری زون بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929097/فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-تنظیفات-و-بهسازی-کل'>فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز، تنظیفات و بهسازی کل  / فراخوان مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز، تنظیفات و بهسازی کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929035/تجدید-مناقصه-تامین-خودروهای-در-اختیار-شرکت-عمران-پرند--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه تامین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929075/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-مناطق--نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929073/تجدید-مزایده-فروش-لوله-های-فولادی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش لوله های فولادی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده فروش لوله های فولادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929076/مزایده-واگذاری-بازارچه-های-هفتگی'>مزایده واگذاری بازارچه های هفتگی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بازارچه های هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929084/مناقصه-روکش-آسفالت-و--'>مناقصه روکش آسفالت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929087/مناقصه-P-F-NATIONAL-DRAWWORKS--نوبت-دوم'>مناقصه P/F NATIONAL DRAWWORKS....نوبت  دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F NATIONAL DRAWWORKS....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929091/مناقصه-خرید-کاتالیست-NAPHTA-CATALYTIC-REFORMING-R62-96-06-15'>مناقصه خرید کاتالیست NAPHTA CATALYTIC REFORMING R62 -96.06.15 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید کاتالیست NAPHTA CATALYTIC REFORMING R62 - 96.06.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929099/مناقصه-احداث-روشنایی-فنس-کشی-و-ایجاد-دستک--'>مناقصه احداث روشنایی، فنس کشی و ایجاد دستک ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث روشنایی، فنس کشی و ایجاد دستک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929092/مناقصه-پروژه-احداث-مرکز-فرهنگی'>مناقصه پروژه احداث مرکز فرهنگی / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه احداث مرکز فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929061/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-6020-فرعی-از-سی-و-چهار-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 6020 فرعی از سی و چهار اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 6020 فرعی از سی و چهار اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929039/مناقصه-خرید-COOPPER-BRONZE-RODS---نوبت-دوم'>مناقصه خرید COOPPER/BRONZE RODS   - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خرید COOPPER/BRONZE RODS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929074/مناقصه-تامین-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929841/مزایده-انواع-باطری-اسقاطی'>مزایده  انواع باطری اسقاطی  / مزایده  انواع باطری اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929832/استعلام-طرح-فیبر-نوری-رینگ-سیستم-های-otn'>استعلام طرح فیبر نوری رینگ سیستم های otn  / استعلام بهاء, استعلام طرح فیبر نوری رینگ سیستم های otn </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929853/مناقصه-انجام-عملیات-کابل-ارتباطی'>مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی / مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929874/استعلام-خرید-ملزومات'>استعلام خرید ملزومات / استعلام خرید ملزومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929825/استعلام-انجام-عملیات-pm-سایتهای-موبایل-و-wll-غرب-استان-به-تعداد-105-سایت'>استعلام انجام عملیات pm سایتهای موبایل و wll غرب استان به تعداد 105 سایت / استعلام بهاء, استعلام انجام عملیات pm سایتهای موبایل و wll غرب استان به تعداد 105 سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929843/تجدید-استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبیر-نوری-FTTH'>تجدید استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبیر نوری FTTH  / تجدید استعلام بهاء, تجدید استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبیر نوری FTTH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929869/استعلام-بست-کمری-و--'>استعلام بست کمری  و ...  / استعلام، استعلام بست کمری  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929863/استعلام-بهاء-تیر-فلزی-لوله-ای-6-متری-و--'>استعلام بهاء تیر فلزی لوله ای 6 متری و ...  / استعلام , استعلام بهاء تیر فلزی لوله ای 6 متری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929865/استعلام-انجام-عملیات-pm-سایتهای-موبایل-و-wll-با-تامین-ملزومات'>استعلام انجام عملیات pm سایتهای موبایل و wll با تامین ملزومات / استعلام بهاء, استعلام انجام عملیات pm سایتهای موبایل و wll با تامین ملزومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929870/تجدید-استعلام-رکتی-فایر'>تجدید استعلام رکتی فایر / استعلام بهاء, تجدید استعلام رکتی فایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929058/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-375مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 375مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 375مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929111/مزایده-البسه-زنانه'>مزایده البسه زنانه  / آگهی مزایده ,مزایده البسه زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929088/مناقصه-امور-تامین-و-طبخ-و-توزیع-غذای-مورد-نیاز-بیمارستان-96-6-15'>مناقصه امور تامین و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان 96.6.15 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه امور تامین و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929085/مزایده-فروش-اقلام-عمومی-مربوط-به-تجهیزات-CNG-از-قبیل-اتصالات-کابل-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام عمومی مربوط به تجهیزات CNG از قبیل اتصالات، کابل و .. نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام عمومی مربوط به تجهیزات CNG از قبیل اتصالات، کابل و .. نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929082/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-خرید-حمل-تحویل-در-محل-نصب-و-راه-اندازی-پشتیبانی-96-6-15'>اصلاحیه تجدید مناقصه خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی، پشتیبانی 96.6.15 / اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی، پشتیبانی 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929070/مناقصه-خریداری-اسید-سولفوریک-98-مورد-نیاز-یکساله-96-6-15'>مناقصه خریداری اسید سولفوریک 98% مورد نیاز یکساله 96.6.15 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری اسید سولفوریک 98% مورد نیاز یکساله  96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929050/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-خودرو-سبک--'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو سبک... / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو سبک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929439/همایش-حفظ--قرائت--ترتیل-و-معارف-قرآن-و-عترت'>همایش حفظ ، قرائت ، ترتیل و معارف قرآن و عترت / همایش حفظ ، قرائت ، ترتیل و معارف قرآن و عترت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929342/مزایده-وگذاری-کیوسک-مطبوعات-و-تنقلات--'>مزایده وگذاری کیوسک مطبوعات و تنقلات    ... / آگهی مزایده، مزایده وگذاری کیوسک مطبوعات و تنقلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929369/مناقصه-خدمات-احداث-ساختمانهای-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات احداث ساختمانهای نگهبانی نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خدمات احداث ساختمانهای نگهبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929316/مزایده-2-دانگ-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-داف-تیپ-XF1'>مزایده 2 دانگ یک دستگاه کامیون کشنده داف تیپ XF1 / مزایده, مزایده 2 دانگ یک دستگاه کامیون کشنده داف تیپ XF1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929344/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-160مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 160مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 160مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929055/مزایده-تعداد-5-دستگاه-خودرو--'>مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو ... / مزایده عمومی، مزایده  تعداد 5 دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929311/مناقصه-آماده-سازی-و-اجرای-جدول-بندی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی و اجرای جدول بندی معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه آماده سازی و اجرای جدول بندی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929317/مزایده-حراج-2-دستگاه-آسانسور-هیدرولیکی'>مزایده حراج 2 دستگاه آسانسور هیدرولیکی  / مزایده,مزایده  حراج 2 دستگاه آسانسور هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929320/مناقصه-توسعه-پست-برق-800-(33-6-6)-فولادسازی-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه پست برق 800 (33/6.6)  فولادسازی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه توسعه پست برق 800 (33/6.6)  فولادسازی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929357/مناقصه-آماده-سازی-سطح-و-رنگ-آمیزی-ادوات'>مناقصه آماده سازی سطح و رنگ آمیزی ادوات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه آماده سازی سطح و رنگ آمیزی ادوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929326/مزایده-اجاره-واحد-تجاری-230-نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحد تجاری 230  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد تجاری 230  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929406/مزایده-تعدادی-خودرو-ارزیابی-شده'>مزایده تعدادی خودرو ارزیابی شده / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده تعدادی خودرو ارزیابی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929059/مناقصه-خرید-100-هزار-تن-ذرت-وارداتی-از-واردکنندگان-داخلی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 100 هزار تن ذرت وارداتی از واردکنندگان داخلی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 100 هزار تن ذرت وارداتی از واردکنندگان داخلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929440/مزایده-فروش-رول-شیرینگ-8-تن--رول-سه-لایه-500-کیلو--'>مزایده فروش رول شیرینگ 8 تن ، رول سه لایه 500 کیلو... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش رول شیرینگ 8 تن ، رول سه لایه 500 کیلو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929428/مزایده-فروش-درب-های-آسانسور-مارک-otis-وسایل-کارکرده-و-اسقاطی---'>مزایده فروش درب های آسانسور مارک otis وسایل کارکرده و اسقاطی .... / آگهی مزایده , مزایده فروش درب های آسانسور مارک otis وسایل کارکرده و اسقاطی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929426/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-پژو-پارس-مدل-ساخت-1383'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو پارس مدل ساخت 1383  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو پارس مدل ساخت 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929307/مناقصه-طراحی--خرید-نصب-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی---نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ، خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929310/مناقصه-خرید-2-دستگاه-Server--Proliant-DL380G9--HD'>مناقصه خرید 2 دستگاه Server , Proliant DL380G9 , HD / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2 دستگاه Server , Proliant DL380G9 , HD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929331/مناقصه-تراش-و-روکش-آسفالت-معابر-نواحی-1-و-2--'>مناقصه تراش و روکش آسفالت معابر نواحی 1 و 2.... / آگهی مناقصه , مناقصه تراش و روکش آسفالت معابر نواحی 1 و 2....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929334/مناقصه-خرید-تجهیزات-ارتوپدی-فنی-و-توانبخشی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات ارتوپدی فنی و توانبخشی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات ارتوپدی فنی و توانبخشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929350/مناقصه-خرید-یکدستگاه-مینی-لودر-باب-کت-BOBCAT-با-متعلقات'>مناقصه خرید یکدستگاه مینی لودر باب کت BOBCAT با متعلقات / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه مینی لودر باب کت BOBCAT با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929365/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-ضلع-شرق-مترو--'>مزایده بهره برداری از پارکینگ ضلع شرق مترو.... / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از پارکینگ ضلع شرق مترو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929413/َمناقصه-رنگ-آمیزی-نماهای-شهری-ناحیه-یک--'>َمناقصه رنگ آمیزی نماهای شهری ناحیه یک.... / آگهی مناقصه , مناقصه رنگ آمیزی نماهای شهری ناحیه یک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929231/مزایده-فروش-ملک-اداری'>مزایده فروش ملک اداری / مزایده,مزایده فروش ملک اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929121/مناقصه-مدیریت-و-کنترل-پروژه-های-مشارکتی-خود-در-سطح-شهر'>مناقصه مدیریت و کنترل پروژه های مشارکتی خود در سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه مدیریت و کنترل پروژه های مشارکتی خود در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929066/مناقصه-عملیات-اجرایی-کارهای-ساختمانی'>مناقصه عملیات اجرایی کارهای ساختمانی / مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی کارهای ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929102/مناقصه-مناسب-سازی-معابر'>مناقصه مناسب سازی معابر / آگهی مناقصه ,مناقصه مناسب سازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929448/مزایده-یک-بلوک-48-واحدی'>مزایده یک بلوک 48 واحدی / مزایده یک بلوک 48 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929431/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-اقساطی-بدون-کارمزد'>اصلاحیه مزایده فروش املاک اقساطی بدون کارمزد / اصلاحیه مزایده فروش املاک اقساطی بدون کارمزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929265/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-سرمایه-گذار-جهت-ساخت-و-تجهیز--بهره-برداری-و-انتقال-BOT-نوبت-دوم'> فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار جهت ساخت و تجهیز ، بهره برداری و انتقال BOT نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی ، فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار جهت ساخت و تجهیز ، بهره برداری و انتقال BOT نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929287/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-1--'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 1.... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 1....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929296/مناقصه-بازسازی-و-اجرای-سوله-انبار-موقت-خودرو'>مناقصه بازسازی و اجرای سوله انبار موقت خودرو / آگهی مناقصه , مناقصه بازسازی و اجرای سوله انبار موقت خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929229/مناقصه-طراحی--تهیه-متریال-اجرای-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اطفاء-حریق'>مناقصه طراحی ، تهیه متریال، اجرای عملیات نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق / آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی ، تهیه متریال، اجرای عملیات نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929080/مزایده-24-سهم-مشاع-از-126-سهم-از-خانه-احداثی'>مزایده 24 سهم مشاع از 126 سهم از خانه احداثی / مزایده,مزایده 24 سهم مشاع از 126 سهم از خانه احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929234/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206-مدل-88--'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 88 ... / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 88   ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929266/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929274/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-قره-ضیاالدین-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور قره ضیاالدین نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور قره ضیاالدین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929269/مناقصه-خرید-گاردریل-دو-موج-و-سه-موج-به-همراه-متعلقات-مربوطه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید گاردریل دو موج و سه موج به همراه متعلقات مربوطه نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید گاردریل دو موج و سه موج به همراه متعلقات مربوطه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929304/تجدید-مزایده-فروش-حدودا-مقدار-280-تن-محصولات-باغات-زیتون-تجدید-96-6-15'>تجدید مزایده فروش حدودا مقدار 280 تن محصولات باغات زیتون  تجدید 96.6.15 / تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ,تجدید مزایده فروش حدودا مقدار 280 تن محصولات باغات زیتون  تجدید نوبت اول 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929065/مزایده-واگذاری-اجاره-عرصه-ها-و-دکه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره عرصه ها و دکه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره عرصه ها و دکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929230/مزایده-نسبت-به-واگذاری-رستوران'>مزایده نسبت به واگذاری رستوران  / مزایده ,مزایده نسبت به واگذاری رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929631/استعلام-ست-میز-و-صندلی-۶-نفره'>استعلام ست میز و صندلی ۶ نفره / استعلام ,استعلام ست میز و صندلی ۶ نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929630/استعلام-17-عدد-صندلی'>استعلام 17 عدد صندلی  / استعلام, استعلام 17 عدد صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929658/استعلام-تهیه-و-نصب-راه-بند'>استعلام تهیه و نصب راه بند  / استعلام, استعلام تهیه و نصب راه بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929674/استعلام-عملیات-بهسازی-محوطه-و--'>استعلام عملیات بهسازی محوطه و ...  / استعلام , استعلام عملیات بهسازی محوطه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929743/استعلام-تعمیر-و-نصب-I-O-و-موارد-دیگر'>استعلام تعمیر و نصب I/O  و موارد دیگر  / استعلام , استعلام تعمیر و نصب I/O  و موارد دیگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929848/استعلام-2-عدد-فتوسل-و--'>استعلام  2 عدد فتوسل و ... / استعلام, استعلام  2 عدد فتوسل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929873/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-5-دستگاه-سرور'>استعلام پشتیبانی نرم افزار 5 دستگاه سرور  / استعلام, استعلام پشتیبانی نرم افزار 5 دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929884/استعلام-کابل-70-3-با-عایق-و-روکش-swr'>استعلام کابل 70*3 با عایق و روکش swr  / استعلام, استعلام کابل 70*3 با عایق و روکش swr </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929842/استعلام-تبدیل-اتصالات-UPVC'>استعلام تبدیل اتصالات UPVC  / استعلام تبدیل اتصالات UPVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929857/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام روغن سرخ کردنی  / استعلام روغن سرخ کردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929297/مناقصه-تکمیل-عملیات-ساختمانی--'>مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی...  / مناقصه , مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929871/استعلام-دستگاه-وایداس-pc-پنج-کاناله'>استعلام دستگاه وایداس pc پنج کاناله / استعلام دستگاه وایداس pc پنج کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929681/استعلام-گشت-و-مراقبت'>استعلام گشت و مراقبت / استعلام , استعلام گشت و مراقبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929605/استعلام-مایع-جرم-گیر-4-لیتری-پینار'>استعلام مایع جرم گیر 4 لیتری پینار  / استعلام ,استعلام مایع جرم گیر 4 لیتری پینار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929617/استعلام-دو-دستگاه-تلویزیون-65-اینچ-XVISION'>استعلام دو دستگاه تلویزیون 65 اینچ XVISION   / استعلام،  دو دستگاه تلویزیون 65 اینچ XVISION  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929690/استعلام-سرور-پشتیبانی'>استعلام سرور پشتیبانی / استعلام , استعلام سرور پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929668/استعلام-آنتن-مخابراتی-و--'>استعلام آنتن مخابراتی و...  / استعلام آنتن مخابراتی و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929286/مناقصه-خرید-کیف-سلامت-بیماران'>مناقصه خرید کیف سلامت بیماران  / مناقصه , مناقصه خرید کیف سلامت بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929652/استعلام-صدور-بیمه-نامه-شخص-ثالث'>استعلام صدور بیمه نامه شخص ثالث / استعلام، استعلام صدور بیمه نامه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929645/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته / استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929619/استعلام-محوطه-سوله-ورزشی'>استعلام محوطه سوله ورزشی / استعلام, استعلام محوطه سوله ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929606/استعلام-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب / استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929615/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-نصب-آسانسور-هیدرولیک-با-سه-توقف--'>فراخوان مناقصه تهیه و نصب آسانسور هیدرولیک با سه توقف... / فراخوان مناقصه تهیه و نصب آسانسور هیدرولیک با سه توقف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929835/فراخوان-عملیات-رفع-نشتی-حوضچه-های-فاضلاب-تصفیه-خانه'>فراخوان عملیات رفع نشتی حوضچه های فاضلاب تصفیه خانه  / فراخوان , فراخوان عملیات رفع نشتی حوضچه های فاضلاب تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929329/مناقصه-خرید-برقگیر-و-فیوز-کات-اوت'> مناقصه خرید برقگیر و فیوز کات اوت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید برقگیر و فیوز کات اوت نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929577/استعلام-سه-راهی-پلی-اتیلن'>استعلام سه راهی پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام سه راهی پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929574/استعلام-تیغه-اسکراپر'>استعلام تیغه اسکراپر / استعلام ,استعلام تیغه اسکراپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929673/استعلام-پینچ-ولو-96-6-15'>استعلام پینچ ولو 96.6.15 / استعلام ,استعلام پینچ ولو 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929292/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گزار-به-منظور-تامین-مستمر-دبی-سنج'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گزار به منظور تامین مستمر دبی سنج  / آگهی فراخوان ,فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گزار به منظور تامین مستمر دبی سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929667/مناقصه-سیم-پیچی-الکتروموتورهای-و-بویین-جرثقیلها'>مناقصه  سیم پیچی الکتروموتورهای و بویین جرثقیلها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  سیم پیچی الکتروموتورهای و بویین جرثقیلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929651/مناقصه-اقلام-مصرفی-تولید-واحد-احیاء-ها'>مناقصه  اقلام مصرفی تولید واحد احیاء ها  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اقلام مصرفی تولید واحد احیاء ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929593/استعلام-مبدل-حرارتی-پوسته--'>استعلام مبدل حرارتی پوسته... / استعلام ,استعلام مبدل حرارتی پوسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929655/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ  / استعلام ,استعلام کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929272/مناقصه-خرید-نصب--راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-های-جامع-یکپارچه-اداری-و-مالی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم های جامع یکپارچه اداری و مالی...نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه خرید، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم های جامع یکپارچه اداری و مالی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929601/استعلام-تعمیر-مشعل-بویلر-کمکی-شماره-۳-'>استعلام تعمیر مشعل بویلر کمکی شماره ۳-  / استعلام ,استعلام تعمیر مشعل بویلر کمکی شماره ۳- </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929686/استعلام-لوله-فین-دار-هیتر-مازوت'>استعلام لوله فین دار هیتر مازوت / استعلام لوله فین دار هیتر مازوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929692/استعلام-ترانسفورماتور-تکفاز'>استعلام ترانسفورماتور تکفاز / استعلام ترانسفورماتور تکفاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929697/استعلام-چراغ-روشنایی-خیابانی'>استعلام چراغ روشنایی خیابانی / استعلام چراغ روشنایی خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929663/استعلام-UPS-3KVA-ONLINE--'>استعلام UPS-3KVA ONLINE.... / استعلام UPS-3KVA ONLINE....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929826/مناقصه-خرید-کالسکه-کرین-سقفی-کارگاه-مرکزی'>مناقصه خرید کالسکه کرین سقفی کارگاه مرکزی / مناقصه , مناقصه خرید کالسکه کرین سقفی کارگاه مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929693/استعلام-بها-همسطح-سازی-منهول-های-فاضلاب-شهر'>استعلام بها همسطح سازی منهول های فاضلاب شهر  / استعلام ,استعلام بها همسطح سازی منهول های فاضلاب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929280/مناقصه-اجرای-تعمیرات-دوره-ای-یکصد-هزار-ساعت-واحد-دو-گازی'>مناقصه اجرای تعمیرات دوره ای یکصد هزار ساعت واحد دو گازی / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای تعمیرات دوره ای یکصد هزار ساعت واحد دو گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929621/مناقصه-اندازه-گیری-و-سنجش-پارامترهای-زیست-محیطی'>مناقصه اندازه گیری و سنجش پارامترهای زیست محیطی / مناقصه اندازه گیری و سنجش پارامترهای  زیست محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929709/استعلام-فیلتر-هوا-سامسونگ-و--'>استعلام فیلتر هوا سامسونگ و ...  / استعلام , استعلام فیلتر هوا سامسونگ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929644/استعلام-ساخت-زنجیر-ریکلیمر'>استعلام ساخت زنجیر ریکلیمر / استعلام ,استعلام ساخت زنجیر ریکلیمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929679/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-دوار'>استعلام ماشینهای الکتریکی دوار  / استعلام ماشینهای الکتریکی دوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929669/استعلام-شاتون-موتور-بنز-اکتروس-LA501-مرسدس'>استعلام شاتون موتور بنز اکتروس LA501 مرسدس / استعلام  شاتون موتور بنز اکتروس LA501 مرسدس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929694/خدمات-رفع-عیب-و-اورهال-کلیدهای-قدرت-۶-کیلوولت'>خدمات رفع عیب و اورهال کلیدهای قدرت ۶ کیلوولت / خدمات رفع عیب و اورهال کلیدهای قدرت ۶ کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929698/ارتقاء-سیستم-کنترل-و-مانیتورینگ-بارگیری-معدن'>ارتقاء سیستم کنترل و مانیتورینگ بارگیری معدن / ارتقاء سیستم کنترل و مانیتورینگ بارگیری معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929672/مناقصه-پیمان-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه پیمان ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیمان ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929656/مناقصه-پیمان-بهسازی-و-نوسازی-پست-برق'>مناقصه پیمان بهسازی و نوسازی پست برق  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پیمان بهسازی و نوسازی پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929633/مناقصه-جهت-سرمایه-گذاری-در-زمینه-ساخت-بوفه-و-رستوران--'>مناقصه جهت سرمایه گذاری در زمینه ساخت بوفه و رستوران... / مناقصه، مناقصه جهت سرمایه گذاری در زمینه ساخت بوفه و رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929729/مناقصه-عمومی-عملیات-اصلاح-خیابان'>مناقصه عمومی عملیات اصلاح خیابان  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات اصلاح خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929666/فراخوان-مناقصه-عمومی-خیابان-سازی-و-ترمیم-خیابان'>فراخوان مناقصه عمومی خیابان سازی و ترمیم خیابان  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خیابان سازی و ترمیم خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929083/مزایده-فروش-آپارتمان-اداری-مساحت-40-54مترمربع'>مزایده فروش آپارتمان اداری مساحت 40.54مترمربع  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان اداری مساحت 40.54مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929650/مناقصه-خرید-خدمات-پشتیبانی-سخت-افزار-و--'>مناقصه خرید خدمات پشتیبانی سخت افزار و ... / مناقصه ,مناقصه خرید خدمات پشتیبانی سخت افزار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929659/مناقصه-پروژه-عملیات-احداث-محور-گته-ده-به-گراب'>مناقصه پروژه عملیات احداث محور گته ده به گراب / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه عملیات احداث محور گته ده به گراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929225/مزایده-اجاره-سالن-های-پرورش-طیور'>مزایده اجاره سالن های پرورش طیور / مزایده, مزایده اجاره سالن های پرورش طیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929599/استعلام-ملزومات-IT'>استعلام ملزومات IT / استعلام، استعلام ملزومات IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929639/استعلام-کت-و-شلوار-3-دست--'>استعلام کت و شلوار 3 دست... / استعلام، استعلام کت و شلوار 3 دست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929646/استعلام-صاعقه-گیر-الکترونیکی-خازنی'>استعلام صاعقه گیر الکترونیکی خازنی / استعلام، استعلام صاعقه گیر الکترونیکی خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929662/استعلام-ساماندهی-زیرساخت-شبکه-از-حالت-سنتی-به-معماری-سه-لایه'>استعلام ساماندهی زیرساخت شبکه از حالت سنتی به معماری سه لایه  / استعلام ,استعلام ساماندهی زیرساخت شبکه از حالت سنتی به معماری سه لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929677/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر   / استعلام، استعلام کامپیوتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929684/استعلام-HP-MSA-2040-ENERGY-STAR-SAN-K2R80A'>استعلام HP MSA 2040 ENERGY STAR SAN K2R80A / استعلام, استعلام HP MSA 2040 ENERGY STAR SAN K2R80A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929653/استعلام-هارد-96-6-15'>استعلام هارد 96.6.15 / استعلام, استعلام هارد  96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929682/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور  / استعلام, استعلام هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929635/استعلام-رایانه-همراه-بدون-پردازنده'>استعلام رایانه همراه بدون پردازنده / استعلام ,استعلام رایانه همراه بدون پردازنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929718/استعلام-ساخت-کمد-بایگانی'>استعلام ساخت کمد بایگانی  / استعلام , استعلام ساخت کمد بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929239/مناقصه-انجام-امور-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی-از-ابنیه-تاسیسات-و--'> مناقصه انجام امور خدمات حفاظتی و مراقبتی از ابنیه، تاسیسات و ... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات حفاظتی و مراقبتی از ابنیه، تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929319/مزایده-فروش-اموال-عرصه-و-تجهیزات-ماشین-آلات'>مزایده فروش اموال عرصه و تجهیزات ماشین آلات  / آگهی مزایده ,مزایده فروش اموال عرصه و تجهیزات ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929637/استعلام-سی-پی-یو-جهت-انفورماتیک'>استعلام سی پی یو  جهت انفورماتیک  / استعلام , استعلام سی پی یو  جهت انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929627/استعلام-رادیو-وایرلس'>استعلام رادیو وایرلس / استعلام ,استعلام  رادیو وایرلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929610/استعلام-انفورماتیک-دفتر-مرکزی'>استعلام انفورماتیک دفتر مرکزی  / استعلام ,استعلام انفورماتیک دفتر مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929642/استعلام-تستر-عیب-یاب-پرتابل-کابل'>استعلام تستر عیب یاب پرتابل کابل / استعلام تستر عیب یاب پرتابل کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929638/استعلام-10-قلم-لوازم-برقی-تاسیساتی'>استعلام 10 قلم لوازم برقی تاسیساتی / استعلام 10 قلم لوازم برقی تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929625/استعلام-25-قلم-لوازم-تاسیساتی'>استعلام 25 قلم لوازم تاسیساتی / استعلام 25 قلم لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929618/استعلام-فلش-16-گیگ'>استعلام فلش 16 گیگ / استعلام فلش 16 گیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929602/استعلام-فعالیتهای-تهیه-غذای-مراسم-و-سایر-خدمات-غذایی'>استعلام فعالیتهای تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی / استعلام فعالیتهای تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929614/استعلام-میز-اداری-کارمندی-و--'>استعلام میز اداری کارمندی و... / استعلام میز اداری کارمندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929302/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-upvc'>مناقصه خرید لوله و اتصالات upvc / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید لوله و اتصالات upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929629/استعلام-خرید-26-دستگاه-گوشی-تلفن-معمولی'>استعلام خرید 26 دستگاه گوشی تلفن معمولی / استعلام,استعلام خرید 26 دستگاه گوشی تلفن معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929648/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل / استعلام ,استعلام خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929657/استعلام-خرید-چراغ-چشمک-زن'>استعلام خرید چراغ چشمک زن / استعلام ,استعلام خرید چراغ چشمک زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929680/استعلام-کاغذ-تحریر-80-گرمی'>استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی  / استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929689/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام , استعلام  امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929685/استعلام-خرید-و-نصب-و-پشتیبانی-یک-دستگاه-آسانسور-8-نفره'>استعلام خرید و نصب و پشتیبانی یک دستگاه آسانسور 8 نفره  / استعلام, استعلام خرید و نصب و پشتیبانی یک دستگاه آسانسور 8 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929643/استعلام-قرارداد-با-موسسات-حفاظتی'>استعلام قرارداد با موسسات حفاظتی  / استعلام, استعلام قرارداد با موسسات حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929611/استعلام-دستگاه-RCR'>استعلام دستگاه RCR  / استعلام, استعلام دستگاه RCR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929312/مناقصه-انجام-امور-تهیه-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929678/استعلام-هتل-یکساله-جهت-مراسم-های-وزارت-بهداشت'>استعلام هتل یکساله جهت مراسم های وزارت بهداشت / استعلام هتل یکساله جهت مراسم های وزارت بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929675/استعلام-سرور-(دیتا-سنتر)'>استعلام سرور (دیتا سنتر) / استعلام سرور (دیتا سنتر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929671/استعلام-انجام-پشتیبانی-و-توسعه-نرم-افزار'>استعلام انجام پشتیبانی و توسعه نرم افزار / استعلام انجام پشتیبانی و توسعه نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929661/استعلام-دستگاه-آبسرد-کن-و-آبگرم-کن-و---'>استعلام دستگاه آبسرد کن و آبگرم کن و .... / استعلام ,استعلام دستگاه آبسرد کن و آبگرم کن و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929664/استعلام-چراغ-۴۰۰۰-کلوین'>استعلام چراغ ۴۰۰۰ کلوین  / استعلام ,استعلام چراغ ۴۰۰۰ کلوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929670/استعلام-دستگاه-انجماد-لوله'>استعلام دستگاه انجماد لوله / استعلام ,استعلام دستگاه انجماد لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929676/استعلام-سی-دی-و-دی-وی-دی'>استعلام سی دی و دی وی دی  / استعلام,استعلام سی دی و دی وی دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929877/استعلام-شیر-فلکه'>استعلام شیر فلکه / استعلام شیر فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929864/استعلام-کاغذ-دیواری--قرنیز-همراه-با-زیرسازی-و-نصب'>استعلام کاغذ دیواری + قرنیز همراه با زیرسازی و نصب  / استعلام کاغذ دیواری + قرنیز همراه با زیرسازی و نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929328/مناقصه-نظارت-بر-پست-های-شبکه-انتقال-بر-کشور-و-پیگیری-طرح-های-اصلاح-و--'>مناقصه نظارت بر پست های شبکه انتقال بر کشور و پیگیری طرح های اصلاح و ... / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران ,مناقصه نظارت بر پست های شبکه انتقال بر کشور و پیگیری طرح های اصلاح و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929849/استعلام-پمپ-دوزینگ-ضد-اسید--شیرمکش--مخزن-و--'>استعلام پمپ دوزینگ ضد اسید - شیرمکش - مخزن و... / استعلام پمپ دوزینگ ضد اسید - شیرمکش - مخزن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929890/استعلام-دیوار-بتنی'>استعلام دیوار بتنی  / استعلام, استعلام دیوار بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929878/استعلام-بازسازی-و-رنگ-آمیزی-اتاق'>استعلام  بازسازی و رنگ آمیزی اتاق / استعلام بازسازی و رنگ آمیزی اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929860/استعلام-خرید-110-سل-باتری'>استعلام خرید 110 سل باتری  / استعلام خرید 110 سل باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929735/استعلام-خرید-130-عدد-اسپیسر'>استعلام  خرید 130 عدد اسپیسر  / استعلام ,استعلام  خرید 130 عدد اسپیسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929715/استعلام-رنگ-آمیزی-استراکچرهای-فلزی'>استعلام رنگ آمیزی استراکچرهای فلزی  / استعلام رنگ آمیزی استراکچرهای فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929738/استعلام-ابزار-آلات-الکتریکی'>استعلام ابزار آلات الکتریکی  / استعلام , استعلام  ابزار آلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929812/استعلام-محفظه-سلیکاژل-دو-طبقه-همراه-متعلقات'>استعلام محفظه سلیکاژل دو طبقه همراه متعلقات  / استعلام , استعلام محفظه سلیکاژل دو طبقه همراه متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929746/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام ,استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929704/استعلام-صندلی-اروند-مدل-5514'>استعلام صندلی اروند مدل 5514  / استعلام صندلی اروند مدل 5514 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929732/استعلام-لیبل-متالایز--سایز-لیبل-4-15'>استعلام لیبل متالایز ، سایز لیبل 4*15 / استعلام لیبل متالایز ، سایز لیبل 4*15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929745/استعلام-نرم-افزار-سیستم-ساز'>استعلام نرم افزار سیستم ساز / استعلام نرم افزار سیستم ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929755/استعلام-سامانه-داشبورد-مدیریتی'>استعلام سامانه داشبورد مدیریتی / استعلام سامانه داشبورد مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929778/استعلام-گل-و-گیاه'>استعلام گل و گیاه / استعلام گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929724/استعلام-تجهیزات-باغبانی-و-فضای-سبز'>استعلام تجهیزات باغبانی و فضای سبز / استعلام ,استعلام تجهیزات باغبانی و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929739/استعلام-خرید-تجهیزات-شامل-9-دستگاه-تلویزیون--'>استعلام خرید تجهیزات شامل 9 دستگاه تلویزیون... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شامل 9 دستگاه تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929754/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-سیستم-x-ray'>استعلام تعمیر و بازسازی سیستم x-ray  / استعلام ,استعلام تعمیر و بازسازی سیستم x-ray </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929775/استعلام-کابل-شبکه-پچ-کورد--'>استعلام کابل شبکه پچ کورد... / استعلام، استعلام کابل شبکه پچ کورد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929716/استعلام-Access-point'>استعلام Access point  / استعلام, استعلام Access point </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929705/استعلام-سمپاشی'>استعلام سمپاشی / استعلام سمپاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929308/فراخوان-احداث-شیرخانه-و-مخزن-500-متر-مکعبی-خمارلو-همراه-با-حصارکشی--نوبت-دوم'>فراخوان احداث شیرخانه و مخزن 500 متر مکعبی خمارلو همراه با حصارکشی - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان احداث شیرخانه و مخزن 500 متر مکعبی خمارلو همراه با حصارکشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929788/استعلام-پشتیبانی-مرکز-تلفن-مایتل'>استعلام پشتیبانی مرکز تلفن مایتل  / استعلام پشتیبانی مرکز تلفن مایتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929752/استعلام-انجام-خدمات-تعمیر-نگهداری-و-پشتیبانی-نرم-افزاری'>استعلام انجام خدمات تعمیر نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری / استعلام انجام خدمات تعمیر نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929768/استعلام-3-دستگاه-میکروفن-بی-سیم-دستی-و---96-6-15'>استعلام 3 دستگاه میکروفن بی سیم دستی و ... 96.6.15 / استعلام , استعلام 3 دستگاه میکروفن بی سیم دستی و ... 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929854/استعلام-UPS-LCD-1200S-ALJA-1-KVA'>استعلام  UPS LCD 1200S ALJA 1 KVA / استعلام , استعلام  UPS LCD 1200S ALJA 1 KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929830/استعلام-اقلام-سردخانه'>استعلام  اقلام سردخانه / استعلام ,استعلام  اقلام سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929818/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-سیلوی-فلزی-50-هزار-تنی-کازرون'>استعلام عملیات محوطه سازی سیلوی فلزی 50 هزار تنی کازرون / استعلام , استعلام عملیات محوطه سازی سیلوی فلزی 50 هزار تنی کازرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929828/استعلام-مایع-ظرفشویبی-و-مایع-دستشویی'>استعلام مایع ظرفشویبی و مایع دستشویی / استعلام ,استعلام مایع ظرفشویبی و مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929833/استعلام-خرید-30-دستگاه-حضور-و-غیاب-مجهز-به-سیستمهای-گیرنده-های-اثرانگشت-مدل-X990-C'>استعلام خرید 30 دستگاه حضور و غیاب مجهز به سیستمهای گیرنده های اثرانگشت مدل X990-C / استعلام,استعلام خرید 30 دستگاه حضور و غیاب مجهز به سیستمهای گیرنده های اثرانگشت مدل X990-C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929839/استعلام-دیتالاگر-دما-و-رطوبت'>استعلام دیتالاگر دما و رطوبت  / استعلام, استعلام دیتالاگر دما و رطوبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929847/استعلام-پشتیبانی-از-رایانه-های-سازمان'>استعلام پشتیبانی از رایانه های سازمان / استعلام ,استعلام پشتیبانی از رایانه های سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929309/مناقصه-بازسازی-سالن-دریای-نور--نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی سالن دریای نور  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی سالن دریای نور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929827/استعلام-صندلی-لیو'>استعلام صندلی لیو / استعلام ,استعلام صندلی لیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929838/استعلام-عملیات-نگهداری--تعمیرات-بازسازی-و--'>استعلام عملیات نگهداری , تعمیرات ,بازسازی و... / استعلام ,استعلام عملیات نگهداری , تعمیرات ,بازسازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929859/استعلام-الکتروپمپ-110-کیلو-وات-به-همراه--'>استعلام الکتروپمپ 110 کیلو وات به همراه... / استعلام ,استعلام  الکتروپمپ 110 کیلو وات به همراه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929883/استعلام-خرید-68-عدد-صندلی--'>استعلام خرید 68 عدد صندلی ... / استعلام ,استعلام  خرید 68 عدد صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929880/استعلام-کابل-شبکه-CAT6-نوع-utp'>استعلام کابل شبکه CAT6 نوع utp / استعلام ,استعلام کابل شبکه CAT6 نوع utp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929888/استعلام-کپی-زیراکس'>استعلام کپی زیراکس / استعلام , استعلام  کپی زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929889/استعلام-خرید-و-اجرای-سیستم-خورشیدی'>استعلام خرید و اجرای سیستم خورشیدی / استعلام, استعلام خرید و اجرای سیستم خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929881/استعلام-خرید-وسایل-ورزشی-96-6-15'>استعلام خرید وسایل ورزشی 96.6.15 / استعلام, استعلام خرید وسایل ورزشی 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929868/استعلام-خرید-وسایل-ورزشی'>استعلام خرید وسایل ورزشی / استعلام, استعلام خرید وسایل ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929855/استعلام-انتقال-آب-پارک-صنایع-اردکان-96-6-15'>استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان  96.6.15 / استعلام, استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان  96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929315/مزایده-اجاره-فضای-پشت-بام-به-منظور-نصب-آنتن-مخابراتی'>مزایده اجاره فضای پشت بام به منظور نصب آنتن مخابراتی / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره فضای پشت بام به منظور نصب آنتن مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929872/استعلام-تعمیرات-حوزه-علمیه'>استعلام تعمیرات حوزه علمیه / استعلام , استعلام تعمیرات حوزه علمیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929846/استعلام-دستگاه-HIKVISIN-NVR'>استعلام دستگاه HIKVISIN- NVR  / استعلام، استعلام دستگاه HIKVISIN- NVR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929831/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال-4-ترابایت'>استعلام هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت / استعلام, استعلام هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929808/استعلام-رک-ایستاده-28-یونیت'>استعلام رک ایستاده 28 یونیت / استعلام، استعلام رک ایستاده 28 یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929758/استعلام-مطالعات-کاهش-آب-بدون-درآمد-امور-آبفای'>استعلام مطالعات کاهش آب بدون درآمد امور آبفای  / استعلام , استعلام مطالعات کاهش آب بدون درآمد امور آبفای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929782/استعلام-نرم-افزار-ANTIVIRUS'>استعلام نرم افزار ANTIVIRUS  / استعلام, استعلام نرم افزار ANTIVIRUS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929796/استعلام-رایانه-همراه-نوت-بوک'>استعلام رایانه همراه نوت بوک  / استعلام , استعلام رایانه همراه نوت بوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929803/استعلام-خرید-خدمت-برای-اورژانس-اجتماعی'>استعلام خرید خدمت برای اورژانس اجتماعی  / استعلام , استعلام خرید خدمت برای اورژانس اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929805/استعلام-خرید-خدمت-اورژانس-اجتماعی'>استعلام خرید خدمت اورژانس اجتماعی  / استعلام , استعلام خرید خدمت اورژانس اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929077/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-شامل-منزل-آپارتمان-کارخانه'>مزایده واگذاری املاک مازاد شامل منزل.آپارتمان.کارخانه / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد شامل منزل.آپارتمان.کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929800/استعلام-خرید-خدمت-اورژانس-اجتماعی'>استعلام خرید خدمت اورژانس اجتماعی  / استعلام , استعلام خرید خدمت اورژانس اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929793/استعلام-کیس-رایانه-کامل-و--'>استعلام کیس رایانه کامل و ...  / استعلام , استعلام کیس رایانه کامل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929773/استعلام-قطعات-مصرفی-بلدوزر-کوماتسو-D65'>استعلام قطعات مصرفی بلدوزر کوماتسو D65  / استعلام ,استعلام قطعات مصرفی بلدوزر کوماتسو D65 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929815/استعلام-قطعات-مصرفی-بلدوزر-کوماتسو-D85E'>استعلام قطعات مصرفی بلدوزر کوماتسو D85E  / استعلام , استعلام قطعات مصرفی بلدوزر کوماتسو D85E </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929824/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-غربالگری-اختلالات-ژنتیک'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری اختلالات ژنتیک / استعلام , استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری اختلالات ژنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929837/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-مشاوره-ژنتیک-پیش-از-ازدواج'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج  / استعلام , استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929850/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-غربالگری-اختلالات-ژنتیک-افراد-15-25'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری اختلالات ژنتیک افراد 15- 25  / استعلام , استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری اختلالات ژنتیک افراد 15- 25 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929856/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-مشاوره-ژنتیک'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک  / استعلام , استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929844/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-غربالگری-اختلالات-ژنتیک-96-6-15'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری اختلالات ژنتیک 96.6.15 / استعلام , استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری اختلالات ژنتیک 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929858/لامپ-مصرف-و-وسایل-الکتریکی-96-6-15'>لامپ مصرف و وسایل الکتریکی 96.6.15 / استعلام لامپ مصرف و وسایل الکتریکی 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929300/مناقصه-احداث-سوله-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سوله ورزشی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث سوله ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929879/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه  / استعلام بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929886/استعلام-سه-دستگاه-تبلت'>استعلام سه دستگاه تبلت  / استعلام، استعلام سه دستگاه تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929885/استعلام-یک-دستگاه-تبلت'>استعلام یک دستگاه تبلت  / استعلام یک دستگاه تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929882/استعلام-سمپاشی-پشتی-موتوری-اتومایزر-همراه-با-شعله-افکن'>استعلام سمپاشی پشتی موتوری اتومایزر همراه با شعله افکن / استعلام, استعلام سمپاشی پشتی موتوری اتومایزر همراه با شعله افکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929876/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق , لوله کشی و .. / استعلام ,استعلام  فعالیت های نصب تاسیسات برق , لوله کشی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929867/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق , لوله کشی و .. / استعلام ,استعلام  فعالیت های نصب تاسیسات برق , لوله کشی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929852/استعلام-سیلیس-درجه-یک-درگز'>استعلام سیلیس درجه یک- درگز / استعلام ,استعلام  سیلیس درجه یک- درگز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929834/استعلام-عملیات-اصلاح-خط-63-کیلوولت--'>استعلام عملیات اصلاح خط 63 کیلوولت... / استعلام ,استعلام عملیات اصلاح خط 63 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929875/استعلام-20-عدد-قفل-صندوق-بزرگ'>استعلام 20 عدد قفل صندوق بزرگ  / استعلام 20 عدد قفل صندوق بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929851/استعلام-10-عدد-قفل-صندوق-بزرگ-کاوه-اصلی'>استعلام 10 عدد قفل صندوق بزرگ کاوه اصلی / استعلام 10 عدد قفل صندوق بزرگ کاوه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929223/تجدید-مناقصه-خرید-دستگاه-XRD'>تجدید مناقصه خرید دستگاه XRD   / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجددی  مناقصه خرید دستگاه XRD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929862/استعلام-خرید-مصالح-شن'>استعلام خرید مصالح شن / استعلام، استعلام خرید مصالح شن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929866/استعلام-خرید-بیس-0-25'>استعلام خرید بیس 0-25 / استعلام، استعلام خرید بیس 0-25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929819/استعلام-اجرای-کارهای-کاشی-سقف-و-تاسیسات-برقی'>استعلام اجرای کارهای کاشی سقف و تاسیسات برقی  / استعلام, استعلام اجرای کارهای کاشی سقف و تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929821/استعلام-سیستم-اطلاعات-و-نمایشگر-نقشه-الکترونیکی-ECDIS'>استعلام سیستم اطلاعات و نمایشگر نقشه الکترونیکی ECDIS  / استعلام , استعلام سیستم اطلاعات و نمایشگر نقشه الکترونیکی ECDIS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929765/استعلام-نایلون-حاوی-U-V-یک-درصد'>استعلام نایلون حاوی U,V یک درصد  / استعلام نایلون حاوی U,V یک درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929774/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-سخت-افزاری'>استعلام نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری / استعلام نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929780/استعلام-جوهر-چاپگر-شناسنامه-96-6-15'>استعلام جوهر چاپگر شناسنامه 96.6.15 / استعلام جوهر چاپگر شناسنامه 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929777/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال  / استعلام فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929708/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-حلب-فلزی-19kg'>استعلام رب گوجه فرنگی حلب فلزی 19kg  / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی حلب فلزی 19kg </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929766/استعلام-تهیه-تجهیزات-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-دو-مجموعه-بانک-خازنی'>استعلام تهیه تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی دو مجموعه بانک خازنی / استعلام، استعلام تهیه تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی دو مجموعه بانک خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929760/استعلام-پیراهن-فرم'>استعلام  پیراهن فرم / استعلام، استعلام  پیراهن فرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929748/استعلام-فیوز-مینیاتوری-125-ولت-DC-دویل--'>استعلام فیوز مینیاتوری 125 ولت DC دویل... / استعلام ، استعلام فیوز مینیاتوری 125 ولت DC دویل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929731/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام ، قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929781/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929762/استعلام-اجرای-موتورخانه-ساختمان-چند-منظوره'>استعلام اجرای موتورخانه ساختمان چند منظوره / استعلام اجرای موتورخانه ساختمان چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929751/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه--بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-کلرزنی'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه ، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات کلرزنی / استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه ، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات کلرزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929741/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه--بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه ، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات  / استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه ، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929719/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب / استعلام عملیات کنترل کیفیت آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929740/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه-بهره-برداری-و-نگهداری'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری و نگهداری / استعلام ,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929348/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929816/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه-بهره-برداری-و-نگهداری'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری و نگهداری / استعلام , استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929726/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه'>استعلام  عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه / استعلام , استعلام  عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929703/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب  / استعلام , استعلام عملیات کنترل کیفیت آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929725/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب / استعلام عملیات کنترل کیفیت آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929801/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه-بهره-برداری'>استعلام  عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری / استعلام , استعلام  عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929802/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه-بهره-برداری-و-نگهداری'>استعلام  عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری و نگهداری / استعلام , استعلام  عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929798/استعلام-عملیات-کنترل'>استعلام  عملیات کنترل  / استعلام , استعلام  عملیات کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929717/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب  / استعلام ,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929723/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه / استعلام ,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929728/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه-بهره-برداری-و-نگهداری'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری و نگهداری / استعلام ,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929351/مزایده-اپارتمان-مسکونی-سه-طبقه-سه-واحدی'>مزایده اپارتمان مسکونی سه طبقه سه واحدی / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی سه طبقه سه واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929733/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه-بهره-برداری'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری  / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929737/استعلام-عملیات-کنترل-کیفیت-آب-شامل-آزمایشگاه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات'>استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات / استعلام ,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929721/استعلام-پروژکتور-پاناسونیک'>استعلام پروژکتور پاناسونیک / استعلام , استعلام پروژکتور پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929727/استعلام-لپ-تاپ-15-اینچی-ایسوس-مدل-K556UR-F'>استعلام لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل K556UR-F / استعلام , استعلام لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل K556UR-F</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929712/استعلام-استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-تازه'>استعلام استعلام سیب زمینی درشت و تازه  / استعلام ، استعلام سیب زمینی درشت و تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929757/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-دوجداره-upvc'>استعلام تهیه و نصب درب دوجداره upvc  / استعلام, استعلام تهیه و نصب درب دوجداره upvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929764/استعلام-رایانه-اداری'>استعلام رایانه اداری / استعلام رایانه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929779/استعلام-تسمه-بسته-بندی-اسکناس'>استعلام تسمه بسته بندی اسکناس  / استعلام ,استعلام تسمه بسته بندی اسکناس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929770/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-چاه-شهرک-صنعتی'>استعلام خرید تجهیزات جهت چاه شهرک صنعتی  / استعلام خرید تجهیزات جهت چاه شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929771/استعلام-بیمه-نامه-های-ثالث-و-بدنه-خودروها'>استعلام بیمه نامه های ثالث و بدنه خودروها  / استعلام بیمه نامه های ثالث و بدنه خودروها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929216/مناقصه-ایمن-سازی-و-نگهداری-راههای-استان--نوبت-دوم'>مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای استان... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای استان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929789/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929699/استعلام-برنج-1121-السعید'>استعلام برنج 1121 السعید / استعلام, استعلام برنج 1121 السعید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929706/استعلام-برنج-1121-رازی'>استعلام برنج 1121  رازی / استعلام, استعلام برنج 1121  رازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929749/استعلام-پوشه-50-40-380-گرمی'>استعلام  پوشه 50*40  380 گرمی / استعلام ، استعلام  پوشه 50*40  380 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929736/استعلام-اجرای-کانتر-فیس-تو-فیس'>استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس / استعلام، استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929744/استعلام-اسپیلت-دیواری-سرمایشی-اینورتردار'>استعلام اسپیلت دیواری سرمایشی اینورتردار / استعلام, استعلام اسپیلت دیواری سرمایشی اینورتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929700/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-اکوستیک'>استعلام اجرای سقف کاذب اکوستیک / استعلام ,استعلام اجرای سقف کاذب اکوستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929701/استعلام-کابل-کشی-و-غلاف-گذاری-مخابرات'>استعلام کابل کشی و غلاف گذاری مخابرات / استعلام ,استعلام کابل کشی و غلاف گذاری مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929707/استعلام-عملیات-میدانی-فهرست-برداری-بهنگام-سازی-و--'>استعلام عملیات میدانی، فهرست برداری، بهنگام سازی و ... / استعلام ,استعلام عملیات میدانی، فهرست برداری، بهنگام سازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929711/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات / استعلام ,استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929221/مناقصه-ادامه-اجرای-سیستم-روشنایی'>مناقصه ادامه اجرای سیستم روشنایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه اجرای سیستم روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929713/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات / استعلام ,استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929761/استعلام-خرید-35-عدد-رله-اورکارنت'>استعلام خرید 35 عدد  رله اورکارنت  / استعلام، استعلام خرید 35 عدد  رله اورکارنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929753/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته / استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929750/استعلام-کیک'>استعلام کیک  / استعلام کیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929730/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-شناسایی-اثر-انگشت'>استعلام دستگاه حضور و غیاب شناسایی اثر انگشت  / استعلام, استعلام  دستگاه حضور و غیاب شناسایی اثر انگشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929710/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام , استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929763/استعلام-پشیتبانی-و-نگهداری-و-سخت-افزار-و-نرم-افزار'>استعلام پشیتبانی و نگهداری و سخت افزار و نرم افزار  / استعلام، استعلام پشیتبانی و نگهداری و سخت افزار و نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929714/استعلام-سطل-زباله-پلی-اتیلنی-lit660--'>استعلام سطل زباله پلی  اتیلنی lit660 ... / استعلام, استعلام سطل زباله پلی  اتیلنی lit660 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929702/استعلام-کیسه-زرد-55-70-باته-دوخت-ضد-آب--'>استعلام کیسه زرد 55*70 باته دوخت ضد آب ... / استعلام, استعلام کیسه زرد 55*70 باته دوخت ضد آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929295/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-با-قابلیت-اخذ-تجاری-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی با قابلیت اخذ تجاری نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی با قابلیت اخذ تجاری نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929722/استعلام-صندلی-انتظار-مدل-901-2-96-6-15'>استعلام صندلی انتظار مدل 901-2 -96.6.15 / استعلام، استعلام صندلی انتظار مدل 901-2 - 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929747/استعلام-جرقفیل-پرتابل-پایه-دار--'>استعلام جرقفیل پرتابل پایه دار ... / استعلام، استعلام جرقفیل پرتابل پایه دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929767/استعلام-جک-پالت-دستی'>استعلام جک پالت دستی  / استعلام, استعلام جک پالت دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929776/استعلام-کامپیوتر-با-کیس-اسکنر-a3-جی-پی-اس-ژالون-نقشه-برداری'>استعلام کامپیوتر با کیس، اسکنر a3- جی پی اس- ژالون نقشه برداری / استعلام, استعلام کامپیوتر با کیس، اسکنر a3- جی پی اس- ژالون نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929734/استعلام-انجام-خدمات-خودرویی-مورد-نیاز'>استعلام انجام خدمات خودرویی مورد نیاز  / استعلام، استعلام انجام خدمات خودرویی مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929696/استعلام-دستگاه-WFI'>استعلام دستگاه WFI / استعلام دستگاه WFI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929688/استعلام-فیلترهای-ممبران'>استعلام فیلترهای ممبران  / استعلام فیلترهای ممبران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929683/استعلام-مواد-شیمیایی-96-6-15'>استعلام مواد شیمیایی 96.6.15 / استعلام مواد شیمیایی 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929756/استعلام-تهیه-نقشه-جامع-gis-کاربری-اراضی--'>استعلام تهیه نقشه جامع gis کاربری اراضی... / استعلام ,استعلام تهیه نقشه جامع gis کاربری اراضی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929720/استعلام-سوییچ-سیسکو'>استعلام سوییچ سیسکو  / استعلام  , استعلام سوییچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929298/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929759/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929820/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-؛-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه واگذاری امور تهیه ؛ طبخ و توزیع غذای کارکنان  / مناقصه واگذاری امور تهیه ؛ طبخ و توزیع غذای کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929822/مناقصه-خريد-بی-سيم-دستی'>مناقصه خريد بی سيم دستی   / مناقصه خريد بی سيم دستی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929845/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-مخابرات'>مناقصه خرید لوازم یدکی مخابرات    / مناقصه خرید لوازم یدکی مخابرات   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929232/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی-گالیکش--فارسیان'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی گالیکش - فارسیان / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی گالیکش - فارسیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929840/مناقصه-خرید-کیف-بهداشتی-مراکز'>مناقصه خرید کیف بهداشتی مراکز   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کیف بهداشتی مراکز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929810/مزایده-فروش-محل-طرح-اشتیاق'>مزایده فروش محل طرح اشتیاق  / مزایده فروش محل طرح اشتیاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929238/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-گرگان--شاهرود-(توسکستان)'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور گرگان - شاهرود (توسکستان) / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور گرگان - شاهرود (توسکستان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929219/مناقصه-اجرا-و-تکمیل-شبکه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرا و تکمیل شبکه فاضلاب... نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مناقصات ,مناقصه اجرا و تکمیل شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929503/مزایده-پلاک-ثبتی-متراژ-2580متر'>مزایده پلاک ثبتی متراژ 2580متر  / مزایده پلاک ثبتی متراژ 2580متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929783/مناقصه-تامین-تجهیزات-کلاسی---'>مناقصه تامین تجهیزات کلاسی  ... / مناقصه تامین تجهیزات کلاسی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929814/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-تولید'>مناقصه خرید مواد اولیه تولید  / مناقصه خرید مواد اولیه تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929811/مناقصه-احداث-تاسیسات-نمک-زدایی-از-آب-دریا'>مناقصه احداث تاسیسات نمک زدایی از آب دریا  / مناقصه , مناقصه احداث تاسیسات نمک زدایی از آب دریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929807/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-احداث-نیروگاه٬‌-پستها-و-خطوط-انتقال-در-منطقه-ویژه-اقتصادی'>مناقصه جذب سرمایه گذار احداث نیروگاه٬‌ پستها و خطوط انتقال در منطقه ویژه اقتصادی  / مناقصه , مناقصه جذب سرمایه گذار احداث نیروگاه٬‌ پستها و خطوط انتقال در منطقه ویژه اقتصادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929792/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-پایه-بنر-ها--'>مزایده واگذاری بصورت اجاره پایه بنر ها ... / مزایده , مزایده واگذاری بصورت اجاره پایه بنر ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929786/مناقصه-احداث-سر-درب-دانشگاه-96-6-15'>مناقصه احداث سر درب دانشگاه 96.6.15 / مناقصه احداث سر درب دانشگاه  96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929804/فراخوان-راهبری-عملیات-انبار-نفت--'>فراخوان راهبری عملیات انبار نفت... / فراخوان، فراخوان راهبری عملیات انبار نفت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929784/تجدید-مناقصه-واگذاری-تهیه٬-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران'>تجدید مناقصه واگذاری تهیه٬ طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری تهیه٬ طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929222/مزایده-سواری-سمند-بژ-رنگ-متالیک'>مزایده سواری سمند بژ رنگ متالیک / آگهی مزایده, مزایده سواری سمند بژ رنگ متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929790/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929772/مزایده-واگذاری-نصب-بنر-بهره-برداری-و-نگهداری-از-۱دستگاه-تابلوی-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از ۱دستگاه تابلوی تبلیغاتی / مزایده ، واگذاری نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از ۱دستگاه تابلوی تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929283/مزایده-یکباب-ساختمان-دو-طبقه-به-همراه-دو-دهنه-تجاری'>مزایده یکباب ساختمان دو طبقه به همراه دو دهنه تجاری / مزایده,مزایده یکباب ساختمان دو طبقه به همراه دو دهنه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929769/مزایده-واگذاری-نصب-بنر--بهره-برداری-و-نگهداری-از-تابلوی-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از تابلوی تبلیغاتی  / مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از تابلوی تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929785/فراخوان-انجام-خدمات-مهندسی-و-سرمایه-گذاری'>فراخوان  انجام خدمات مهندسی و سرمایه گذاری  / فراخوان  انجام خدمات مهندسی و سرمایه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929797/مناقصه-واگذاری-تهیه-پخت-و-توزیع-غذای-بیمارستان-96-6-15'>مناقصه واگذاری تهیه ،پخت و توزیع غذای بیمارستان 96.6.15 /  آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری تهیه ،پخت و توزیع غذای بیمارستان 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929215/مناقصه-عملیات-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-روشنایی-معابر-و--'>مناقصه عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929887/مناقصه-خدمات-نقلیه-حمل-زباله-و-سرویس-دهی'>مناقصه خدمات نقلیه حمل زباله و سرویس دهی / مناقصه خدمات نقلیه حمل زباله و سرویس دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929787/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-نظارت-کارگاهی-و-عالیه'>مناقصه انتخاب مشاور جهت  نظارت کارگاهی و عالیه / مناقصه , مناقصه انتخاب مشاور جهت  نظارت کارگاهی و عالیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929794/مناقصه-واگذاری-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-و-حفاظت-کاتدیک'>مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک / مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929799/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفاظت-از-اماکن-و-تاسیسات'>مناقصه واگذاری خدمات حفاظت از اماکن و تاسیسات / مناقصه واگذاری خدمات حفاظت از اماکن و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929288/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-بخش-شش-دهدشت'>مزایده یکباب منزل مسکونی بخش شش دهدشت / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی بخش شش دهدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929795/فراخوان-گازرسانی-به-۲۵-روستای-محور-خوشاکو-شهرستان-ارومیه'>فراخوان گازرسانی به ۲۵ روستای محور خوشاکو شهرستان ارومیه    / فراخوان گازرسانی به ۲۵ روستای محور خوشاکو شهرستان ارومیه   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929791/فراخوان-گازرسانی-به-۲۲-روستای-محور-رشکان'>فراخوان گازرسانی به ۲۲ روستای محور رشکان / فراخوان   گازرسانی به ۲۲ روستای محور رشکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929817/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی / مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929203/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس-کارسان'>مزایده یک دستگاه مینی بوس کارسان / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه مینی بوس کارسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929861/اصلاحیه-مناقصه-درزگیری--لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>اصلاحیه مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت  /  اصلاحیه مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929806/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-تغذیه-خرید-و-توزیع-غذا-بیمارستان-خاتم-الانبیا'>مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه خرید و توزیع غذا بیمارستان خاتم الانبیا / مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه خرید و توزیع غذا بیمارستان خاتم الانبیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929823/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-شهرستان-ایلام'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی شهرستان ایلام  / آگهی مناقصه ,مناقصه گازرسانی به حفرات خالی شهرستان ایلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929742/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-زون-دشتستان-96-6-15'>مناقصه خدمات بهره برداری زون دشتستان 96.6.15 / مناقصه خدمات بهره برداری زون دشتستان 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929836/مناقصه-تحریب-و-بازسازی-سوله-انبار'>مناقصه تحریب و بازسازی سوله انبار / مناقصه تحریب و بازسازی سوله انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929829/مناقصه-خرید-ELIOTT-EBARA-STEAM-TURBIN'>مناقصه خرید ELIOTT -EBARA"STEAM TURBIN / مناقصه خرید ELIOTT -EBARA"STEAM TURBIN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929809/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-گاز-کرو-ماتوگراف'>مناقصه خرید دو دستگاه گاز کرو ماتوگراف / مناقصه خرید دو دستگاه گاز کرو ماتوگراف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929813/مناقصه-خرید-24-متر-مکعب-جاذب'>مناقصه خرید 24 متر مکعب جاذب / مناقصه خرید 24 متر مکعب جاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929214/مناقصه-خدمات-جابجایی-مامورین-سیر-و-حرکت-بوسیله-خودروی-سواری'>مناقصه خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت بوسیله خودروی سواری / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت بوسیله خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929139/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-730متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 730متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 730متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929281/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929208/مناقصه-هوشمند-سازی-حمل-و-نقل'>مناقصه هوشمند سازی حمل و نقل  / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه هوشمند سازی حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929200/فراخوان-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-آموزشی-نوبت-دوم'>فراخوان یک قطعه زمین با کاربری آموزشی نوبت دوم  / فراخوان یک قطعه زمین با کاربری آموزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929327/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-176متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 176متر / مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 176متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929330/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-اعیان-شصت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی اعیان شصت متر / مزایده ششدانگ زمین مسکونی اعیان شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929210/مزایده-دستگاه-ماشین-چاپ-تیپ-ROLLTO-ROLL'>مزایده دستگاه ماشین چاپ  تیپ ROLLTO ROLL  / مزایده , مزایده دستگاه ماشین چاپ  تیپ ROLLTO ROLL  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929273/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-بخش-11-خرم-آباد'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی بخش 11 خرم آباد / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی بخش 11 خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929270/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یک-واحد-گاوداری'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یک واحد گاوداری / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یک واحد گاوداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929205/مزایده-امتیاز-برق-و-کنتور-و-کابل-کشی-و-روشنایی--'>مزایده امتیاز برق و کنتور و کابل کشی و روشنایی... / مزایده , مزایده امتیاز برق و کنتور و کابل کشی و روشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929207/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ,  مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929134/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-مسکونی-705-93متر'>مزایده یک قطعه زمین تجاری مسکونی 705.93متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مسکونی 705.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929218/مناقصه-تهیه-و-اجرای-کف-پوش-تزریقی-یورتان--'>مناقصه تهیه و اجرای کف پوش تزریقی یورتان ... / مناقصه عمومی خرید, مناقصه تهیه و اجرای کف پوش تزریقی یورتان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929191/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان--'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان...  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929196/مزایده-مبل-مدل-سناتور'>مزایده مبل مدل سناتور / آگهی مزایده مال منقول , مزایده مبل مدل سناتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929176/مزایده-۸-دستگاه-خودرو-سواری--نوبت-دوم'>مزایده ۸ دستگاه خودرو سواری  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده عمومی ,مزایده ۸ دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929260/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929256/مزایده-یکباب-قطعه-پلاک-340-فرعی-از-44-اصلی'>مزایده یکباب قطعه پلاک 340 فرعی از 44 اصلی / مزایده,مزایده یکباب قطعه پلاک 340 فرعی از 44 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929212/مزایده-مبل-کلاسیک--دستگاه-گاز-فر--دستگاه-گاز-رومیزی'>مزایده مبل کلاسیک - دستگاه گاز فر - دستگاه گاز رومیزی  / اگهی مزایده , مزایده مبل کلاسیک - دستگاه گاز فر - دستگاه گاز رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929306/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2-12256-بخش-دوازده'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2/12256 بخش دوازده / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2/12256 بخش دوازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929262/ماقصه-حمل-گازوئیل-بی-ظرف'>ماقصه حمل گازوئیل بی ظرف  / آگهی مناقصه ,ماقصه حمل گازوئیل بی ظرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929182/تجدید-مناقصه-احداث-شبکه-تغذیه-و-توزیع-گاز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز- نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه ,تجدید مناقصه احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929321/مزایده-4500مترمربع-مشاع-از-9000متر-یک-قطعه-زمین'>مزایده 4500مترمربع مشاع از 9000متر یک قطعه زمین / مزایده,مزایده 4500مترمربع مشاع از 9000متر یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929323/مزایده-ملک-مساحت-286-18متر'>مزایده ملک مساحت 286.18متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 286.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929324/مزایده-زمین-مساحت-660متر'>مزایده زمین مساحت 660متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 660متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929206/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-ساختمان-اداری'>فراخوان مناقصه عملیات احداث ساختمان اداری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929189/مزایده-اجاره-عرصه-جهت-احداث--نصب-و-راه-اندازی-مجموعه-شهربازی-کودک'>مزایده اجاره عرصه جهت احداث ، نصب و راه اندازی مجموعه شهربازی کودک  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره عرصه جهت احداث ، نصب و راه اندازی مجموعه شهربازی کودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929301/مزایده-واگذاری-13-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 13 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری 13 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929244/مناقصه-بیمه-تکمیلی-کارکنان-شهرداری'>مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929198/فراخوان-عملیات-سیم-کشی-مدارها'>فراخوان عملیات سیم کشی مدارها / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات سیم کشی مدارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929254/مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-و-نگهداری-کلیه-راه-ها'>مناقصه انجام عملیات راهداری و نگهداری کلیه راه ها / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام عملیات راهداری و نگهداری کلیه راه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929181/تجدید-مناقصه-عملیات-ساخت-و-تکمیل-و-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب'>تجدید مناقصه عملیات ساخت و تکمیل و احداث تصفیه خانه فاضلاب  / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه عملیات ساخت و تکمیل و احداث تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929314/مزایده-اراضی-موروثی-دیمی-آبی-چمنزار-باغ-نوبت-دوم'>مزایده اراضی موروثی دیمی آبی چمنزار باغ نوبت دوم  / مزایده,مزایده اراضی موروثی دیمی آبی چمنزار باغ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929318/مزایده-یکباب-زمین-مسکونی-قطعه-صد-و-شش'>مزایده یکباب زمین مسکونی قطعه صد و شش / مزایده,مزایده یکباب زمین مسکونی قطعه صد و شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929277/مزایده-فروش-172-متر-از-پلاک-259-فرعی'>مزایده فروش 172 متر از پلاک 259 فرعی / مزایده,مزایده فروش 172 متر از پلاک 259 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929279/مزایده-یک-واحد-مسکونی-و-یک-قطعه-باغ-مرکبات-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی و یک قطعه باغ مرکبات نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی و یک قطعه باغ مرکبات نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929338/مزایده-ششدانگ-زمین-به-پلاک-ثبتی-1850-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین به پلاک ثبتی 1850 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به پلاک ثبتی 1850 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929339/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیم-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین دیم نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دیم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929172/مناقصه-احداث-ساختمان-عملیاتی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان عملیاتی نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,مناقصه  احداث ساختمان عملیاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929179/فراخوان-انجام-مطالعات-مرحله-سوم-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-نوبت-دوم'>فراخوان انجام مطالعات مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه نوبت دوم  / آگهی فراخوان انتخاب مشاور ,فراخوان انجام مطالعات مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929169/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-89'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 89  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 89  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929364/تجدید-مناقصه-عملیات-اصلاح-شبکه-انشعابات-شهر-اراک'>تجدید مناقصه عملیات اصلاح شبکه انشعابات شهر اراک / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات اصلاح شبکه انشعابات شهر اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929188/مناقصه-High-speed-Radial-Bond-Tools-(RBT)-نوبت-دوم'>مناقصه High speed Radial Bond Tools (RBT) نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه High speed Radial Bond Tools (RBT) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929199/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری-روکش-راه'>مناقصه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929192/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-شکن-و--'>مزایده یک دستگاه سنگ شکن و... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سنگ شکن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929154/مناقصه-تعمیرات-قسمت-های-قندسازی-و--'>مناقصه تعمیرات قسمت های قندسازی و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیرات قسمت های قندسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929184/مزایده-واگذاری-پروانه-های-اکتشافی-ابطالی'>مزایده واگذاری پروانه های اکتشافی ابطالی  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری پروانه های اکتشافی ابطالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929138/تجدید-مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-کانکس-ها-و---'>تجدید مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و .... / آگهی تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929133/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-مقدار-1-19متر-بالکن'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مقدار 1.19متر بالکن / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مقدار 1.19متر بالکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929147/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور ... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929267/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-71-60متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 71.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 71.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929264/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929159/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-ماموریتهای-اداری'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب ماموریتهای اداری  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب ماموریتهای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929132/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-سه-دستگاه-پل-بزرگ'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی سه دستگاه پل بزرگ / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات اجرایی سه دستگاه پل بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929247/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929127/مزایده-سی-کیلو-مس-و--'>مزایده سی کیلو مس و ... / آگهی مزایده اموال غیر منقول ,مزایده سی کیلو مس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929166/بیستمین-جشنواره-تولیدات-رادیویی-و-تلویزیونی-مراکز-استان'>بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان / بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929031/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-243متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 243متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 243متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929123/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-276-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 276.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 276.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929128/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-دهستان-بولی---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای دهستان بولی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای دهستان بولی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929252/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-9895متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 9895متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 9895متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929336/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-198-فرعی'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 198 فرعی / مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 198 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929333/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-مسکونی-عرصه-81-175متر'>مزایده ساختمان یک طبقه مسکونی عرصه 81.175متر / مزایده ساختمان یک طبقه مسکونی عرصه 81.175متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929242/مزایده-پلاک630-فرعی-از-5-اصلی'>مزایده پلاک630 فرعی از 5 اصلی / مزایده,مزایده پلاک630 فرعی از 5 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929237/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-پلاک-18-فرعی'>مزایده نیم دانگ مشاع از یک و نیم دانگ مشاع از پلاک 18 فرعی / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از یک و نیم دانگ مشاع از پلاک 18 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929129/مزایده-بخشی-از-زمینهای-کشاورزی'>مزایده بخشی از زمینهای کشاورزی  / مزایده بخشی از زمینهای کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929124/مزایده-یخچال-سای-بای-ساید-دو-درب---'>مزایده یخچال سای بای ساید دو درب .... / مزایده, مزایده یخچال سای بای ساید دو درب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929135/مناقصه-انجام-پروژه-تهیه-و-نصب-و-آزمایش-و-تحویل-و-راه-اندازی-2-دستگاه-GPON-OLT'>مناقصه انجام پروژه تهیه و نصب و آزمایش و تحویل و راه اندازی 2  دستگاه GPON- OLT  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام پروژه تهیه و نصب و آزمایش و تحویل و راه اندازی 2  دستگاه GPON- OLT  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929250/مزایده-ششدانگ-محوطه-و-زمین-مساحت-344-69-و-139متر'>مزایده ششدانگ محوطه و زمین مساحت 344.69 و 139متر / مزایدهمزایده ششدانگ محوطه و زمین مساحت 344.69 و 139متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929276/مزایده-عرضه-سهام-شرکت'>مزایده عرضه سهام شرکت  / مزایده, مزایده عرضه سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929130/تجدید-ارزیابی-کیفی-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-آبرسانی'>تجدید ارزیابی کیفی خرید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی / تجدید آگهی ارزیابی کیفی، تجدید ارزیابی کیفی خرید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929136/مناقصه-احداث-کتابخانه--'>مناقصه احداث کتابخانه... / مناقصه ، مناقصه احداث کتابخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929115/مزایده-رولینگی-بخار-سوز---'>مزایده رولینگی بخار سوز .... / مزایده , مزایده رولینگی بخار سوز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929163/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-و-بروز-رسانی-ارتقا-اصلاح-سیستم-اعلان-حریق'>مناقصه نصب و راه اندازی و بروز رسانی ارتقا اصلاح سیستم اعلان حریق  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب و راه اندازی و بروز رسانی ارتقا اصلاح سیستم اعلان حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929177/مزایده-13-باب-مغازه-دکه-و-سوغات-سرا'>مزایده  13 باب مغازه، دکه و سوغات سرا   / آگهی مزایده , مزایده  13 باب مغازه، دکه و سوغات سرا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929104/مناقصه-تامین-و-اجاره-یک-دستگاه-لودر-و-4-دستگاه-کامیون-کمپرسی--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه تامین و اجاره یک دستگاه لودر و 4 دستگاه کامیون کمپرسی - مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین و اجاره یک دستگاه لودر و 4 دستگاه کامیون کمپرسی مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929107/مزایده-عمومی-واگذاری-تعدادی-از-مغازه-و-غرفه-های-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری تعدادی از مغازه و غرفه های مرحله دوم - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری تعدادی از مغازه و غرفه های  مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929150/مناقصه-پیاله-کلدینگ-فولاد-و-تنباک'>مناقصه پیاله کلدینگ فولاد و تنباک / مناقصه, مناقصه پیاله کلدینگ فولاد و تنباک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929157/مناقصه-کنترل-اتومات-بسته-بندی-مقوایی--'>مناقصه کنترل اتومات، بسته بندی مقوایی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه کنترل اتومات، بسته بندی مقوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929261/آگهی-مزایده-فروش-دستگاه-پرس-اتوماتیک-ساخت-قطعات-بتنی'>آگهی مزایده فروش دستگاه پرس اتوماتیک ساخت قطعات بتنی / اگهی مزایده , فروش دستگاه پرس اتوماتیک ساخت قطعات بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929168/مزایده-حدود-10-هزار-تن-ته-تاندیش-فولادسازی--'>مزایده حدود 10 هزار تن ته تاندیش فولادسازی ... / آگهی مزایده، مزایده حدود 10 هزار تن ته تاندیش فولادسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929144/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-ضایعات-فلزی-و----نوبت-دوم'>مزایده فروش آهن آلات و ضایعات فلزی و .... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش آهن آلات و ضایعات فلزی و .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929116/مناقصه-حمل-شیر-خام'>مناقصه حمل شیر خام  / مناقصه، مناقصه حمل شیر خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929122/مناقصه-اقلام-کارتن'>مناقصه اقلام کارتن  / مناقصه، مناقصه اقلام کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929109/مناقصه-خرید-28-عدد-سرور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 28 عدد سرور - نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 28 عدد سرور  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929143/فراخوان-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی--آموزش--گارانتی-و-خدمات-پس-از-فروش-سامانه-الکترنیک-سیستم-حفاظت-هوشمند'>فراخوان خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه الکترنیک سیستم حفاظت هوشمند / فراخوان, فراخوان خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه الکترنیک سیستم حفاظت هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929356/مناقصه-خریداری-انواع-فویل--انواع-لید-و-درب-بطری'>مناقصه خریداری انواع فویل - انواع لید و درب بطری  / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری انواع فویل - انواع لید و درب بطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929161/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-مجتمع-بندری-شهید-رجایی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی مجتمع بندری شهید رجایی  / تجدید مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی مجتمع بندری شهید رجایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929108/مناقصه-عملیات-بازسازی-فونداسیون-ها-و-سایر-سازه-های-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بازسازی فونداسیون ها و سایر سازه های صنعتی - نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بازسازی فونداسیون ها و سایر سازه های صنعتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929117/مناقصه-خرید-۵۷۴۵-متر-نوار-نقاله--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ۵۷۴۵ متر نوار نقاله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید ۵۷۴۵ متر نوار نقاله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929110/مشارکت-در-احداث-پروژه-مجتمع-مسکونی--ورزشی'>مشارکت در احداث پروژه مجتمع مسکونی - ورزشی / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت , مشارکت در احداث پروژه مجتمع مسکونی - ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929120/مشارکت-در-احداث-پروژه-خود-در-شهر-کرج-مرحله-دوم'>مشارکت در احداث پروژه خود در شهر کرج مرحله دوم / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت , مشارکت در احداث پروژه خود در شهر کرج مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929131/دعوت-به-سرمایه-گذاری-جهت-توسعه-فضای-فیزیکی-و-افزایش-متراژ-اولیه-پروژه-احداث-دانشکده--'>دعوت به سرمایه گذاری جهت توسعه فضای فیزیکی و افزایش متراژ اولیه پروژه احداث دانشکده... / آگهی دعوت به سرمایه گذاری , دعوت به سرمایه گذاری جهت توسعه فضای فیزیکی و افزایش متراژ اولیه پروژه احداث دانشکده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929444/مزایده-فروش-زمین-کاربری-تعمیرگاهی-و-نمایشگاهی-و-خدماتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین کاربری تعمیرگاهی و نمایشگاهی و خدماتی نوبت دوم  / مزایده فروش زمین کاربری تعمیرگاهی و نمایشگاهی و خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929101/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهری'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،  مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929103/مزایده-چرخ-خیاطی-و-زیگراگ'>مزایده چرخ خیاطی و زیگراگ / مزایده چرخ خیاطی و زیگراگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929100/مزایده-دستگاه-چرخ-خیاطی'>مزایده دستگاه چرخ خیاطی / مزایده دستگاه چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929358/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929359/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-ابی-8-13-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی ابی 8.13 هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی ابی 8.13 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929355/مزایده-یک-قطعه-باغ-ویلا'>مزایده یک قطعه باغ ویلا / مزایده,مزایده یک قطعه باغ ویلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929118/مناقصه-پخت-و-پخش-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پخت و پخش آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه پخت و پخش آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929140/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-تعمیرات-پیشگیرانه-pm'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه pm / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه pm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929155/مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929187/مزایده-دو-قطعه-ملک'>مزایده دو قطعه ملک / مزایده,مزایده دو قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929285/مزایده-لوازم-مازاد-انبار'>مزایده لوازم مازاد انبار  / اگهی مزایده , مزایده لوازم مازاد انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929190/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-شالیزار'>مزایده اموال غیرمنقول شامل شالیزار / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل شالیزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929193/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-6750متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 6750متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 6750متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929194/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929195/مزایده-ملک-مشاع-در-زمین-مساحت-83متر'>مزایده ملک مشاع در زمین مساحت 83متر / مزایده,مزایده ملک مشاع در زمین مساحت 83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929197/مزایده-املاک-اموال-غیرمنقول'>مزایده املاک اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده املاک اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929180/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-29-42متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 29.42متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 29.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929236/مزایده1-دستگاه-علوفه-بند-رولی'>مزایده1 دستگاه علوفه بند رولی / مزایده1 دستگاه علوفه بند رولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929240/مزایده-دو-دستگاه-صندلی-برقی-آرایشگاه-و---نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه صندلی برقی آرایشگاه و...  نوبت دوم  / مزایده دو دستگاه صندلی برقی آرایشگاه و...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929183/مزایده-ملک-به-مساحت-355-79متر'>مزایده ملک به مساحت 355.79متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 355.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929185/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-211متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 211متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 211متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929241/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام  / مزایده ، مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929153/مزایده-ششدانگ-باغ-میمی-بخش-دو-قوچان'>مزایده ششدانگ باغ میمی بخش دو قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ باغ میمی بخش دو قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929251/مزایده-یک-دستگاه-دیاموند-راسته-زن'>مزایده یک دستگاه دیاموند راسته زن / مزایده یک دستگاه دیاموند راسته زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929151/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-5-تبریز'>مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 تبریز  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929149/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-پلاک-ثبتی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929146/مزایده-2-5-هکتار-زمین-آبی-زراعی'>مزایده 2.5 هکتار زمین آبی زراعی / مزایده,مزایده 2.5 هکتار زمین آبی زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929156/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1944متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1944متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1944متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929158/مزایده-قطعه-زمینی-با-کاربی-باغ-هلو-و-مرکبات'>مزایده قطعه زمینی با کاربی باغ هلو و مرکبات  / مزایده,مزایده قطعه زمینی با کاربی باغ هلو و مرکبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929255/مزایده-دستگاه-کمپرسور-هوا-16-بار-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه کمپرسور هوا 16 بار  نوبت دوم  / مزایده دستگاه کمپرسور هوا 16 بار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929263/مزایده2500-کیلوگرم-پلی-اتیلن-سنگین'>مزایده2500 کیلوگرم پلی اتیلن سنگین / مزایده2500 کیلوگرم پلی اتیلن سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929284/مزایده-مقدار-یکصد-هزار-پاچرم-رویه-کفش-گاوی'>مزایده مقدار یکصد هزار پاچرم رویه کفش گاوی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده مقدار یکصد هزار پاچرم رویه کفش گاوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929421/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-خطوط-انتقال'>تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از خطوط انتقال / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری از خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929278/مزایده-ماشین-تراش-و--'>مزایده ماشین تراش و...  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده ماشین تراش و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929148/مزایده-ریچتراک-برقی-کانتینر-دیزل-ژنراتور'>مزایده ریچتراک برقی- کانتینر- دیزل ژنراتور / مزایده, مزایده ریچتراک برقی- کانتینر- دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929170/مزایده-یکباب-منزل-بخش-دو-قوچان'>مزایده یکباب منزل بخش دو قوچان / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش دو قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929171/مزایده-12-ساعت-آب-و-5-هکتار-زمین-زراعی'>مزایده 12 ساعت آب و 5 هکتار زمین زراعی / مزایده,مزایده 12 ساعت آب و 5 هکتار زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929173/مزایده-یکباب-زمین-زراعی-غیرثبتی'>مزایده یکباب زمین زراعی غیرثبتی / مزایده,مزایده یکباب زمین زراعی غیرثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929293/مزایده-خودر-وانت-سایپا-151'>مزایده خودر وانت سایپا 151 / آگهی مزایده فروش اموال منقول,مزایده خودر وانت سایپا 151</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929160/مزایده-مال-غیرمنقول-شامل-زمین-زراعی'>مزایده مال غیرمنقول شامل زمین زراعی / مزایده,مزایده مال غیرمنقول شامل زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929164/مزایده-ششدانگ-زمین-و-ساختمان-مساحت-339متر'>مزایده ششدانگ زمین و ساختمان مساحت 339متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و ساختمان مساحت 339متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929165/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929167/مزایده-ششدانگ-ملک-شماره-یک-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک شماره یک فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک شماره یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929409/اگهی-مزایده-فروش-ضایعات-در-نواحی-راه-آهن'>اگهی مزایده فروش ضایعات در نواحی راه آهن / اگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات در نواحی راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929299/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-چاپ-دیجیتال'>مزایده یک دستگاه ماشین چاپ دیجیتال / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده یک دستگاه ماشین چاپ دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929174/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-7350متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 7350متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 7350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929175/مزایده-یک-سهم-از-25-25-سهم-از-4-دانگ-روستای-بهدان-سنگ-اصلی-شامل-یک-جریب-شالیزار'>مزایده یک سهم از 25.25 سهم از 4 دانگ روستای بهدان سنگ اصلی شامل یک جریب شالیزار / مزایده,مزایده یک سهم از 25.25 سهم از 4 دانگ روستای بهدان سنگ اصلی شامل یک جریب شالیزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929220/مزایده-زمین-کاربری-زراعی-بخش-دو'>مزایده زمین کاربری زراعی بخش دو / مزایده,مزایده زمین کاربری زراعی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929126/مزایده-تعداد-دوازده-عدد-درب-ضد-سرفت'>مزایده تعداد دوازده عدد درب ضد سرفت / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد دوازده عدد درب ضد سرفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929217/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-43-94مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 43.94مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 43.94مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929204/مزایده-اموال-شامل-دو-باب-مغازه-تجاری-و-منزل-مسکونی'>مزایده اموال شامل دو باب مغازه تجاری و منزل مسکونی / مزایده,مزایده اموال شامل دو باب مغازه تجاری و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929401/مزایده-ضایعات-فلزی-ذوبی'>مزایده ضایعات فلزی ذوبی  / مزایده,  مزایده ضایعات فلزی ذوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929202/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-147-87متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 147.87متر  / مزایده,ممزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 147.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929209/مزایده-فروش-زمین-محصور-شده-مساحت-1983-38متر'>مزایده فروش زمین محصور شده مساحت 1983.38متر  / مزایده,مزایده فروش زمین محصور شده مساحت 1983.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929245/تجدید-مزایده-شش-دانگ-عرصه-ملک-به-شماره-قطعه-یکم--انواع-الکترو-پمپ'>تجدید مزایده شش دانگ عرصه ملک به شماره قطعه یکم -  انواع الکترو پمپ  / تجدید مزایده, تجدید مزایده شش دانگ عرصه ملک به شماره قطعه یکم -  انواع الکترو پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929253/تجدید-مزایده-شش-دانگ-عرصه-ملک-انواع-دستگاه-کمپرسور--'>تجدید مزایده شش دانگ عرصه ملک- انواع دستگاه کمپرسور ... / تجدید مزایده, تجدید مزایده شش دانگ عرصه ملک- انواع دستگاه کمپرسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929211/مزایده-فروش-زمین-محصور-شده'>مزایده فروش زمین محصور شده / مزایده,مزایده فروش زمین محصور شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929105/تجدید-حراج-یک-دستگاه-سواری-میتسوبیشی-گلانت-مدل-92-تجدید'>تجدید حراج یک دستگاه سواری میتسوبیشی گلانت مدل 92  تجدید  / تجدید حراج, تجدید حراج یک دستگاه سواری میتسوبیشی گلانت مدل 92 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929114/تجدید-مزایده-ماشین-آلات-تولید-میلگرد-آهن--'>تجدید مزایده ماشین آلات تولید میلگرد آهن ... / تجدید مزایده, تجدید مزایده ماشین آلات تولید میلگرد آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929258/تجدید-مزایده-یک-قطعه-زمین-دستگاه-جرثقیل--سقفی-مجموعه-کورهای-حرارت--'>تجدید مزایده یک قطعه زمین- دستگاه جرثقیل - سقفی مجموعه کورهای حرارت ... / تجدید مزایده, تجدید مزایده شیک قطعه زمین- دستگاه جرثقیل - سقفی مجموعه کورهای حرارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929213/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-بخش-شش'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش شش / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929051/مزایده-1-2-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.2 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.2 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929387/مزایده-تعداد-1-دستگاه-خودروی-پژو-GLX-405'>مزایده تعداد 1 دستگاه خودروی پژو GLX 405  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 1 دستگاه خودروی پژو GLX 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929098/مزایده-دستگاه-زیگزاگ-دستگاه-میز-اتو---'>مزایده دستگاه زیگزاگ- دستگاه میز اتو .... / مزایده , مزایده دستگاه زیگزاگ- دستگاه میز اتو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929224/مزایده-ششدانگ-24-باب-مغازه-تجاری'>مزایده ششدانگ 24 باب مغازه تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ 24 باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929112/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-لوله-تعمیرات-و--'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط لوله، تعمیرات و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط لوله، تعمیرات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929529/تجدید-مزایده-فروش-املاک-و--'>تجدید مزایده فروش املاک و ... / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش املاک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929096/مزایده-فروش-ماشین-آلات-تولید-کابل-برق-و--'>مزایده فروش ماشین آلات تولید کابل برق و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات تولید کابل برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929125/مناقصه-ارزیابی-کیفی-مهندسین-مشاور-جهت-مطالعات-اندازه-گیری-میزان-نشت-جریان-الکتریکی-و--'>مناقصه ارزیابی کیفی مهندسین مشاور جهت مطالعات اندازه گیری میزان نشت جریان الکتریکی  و ... / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه ارزیابی کیفی مهندسین مشاور جهت مطالعات اندازه گیری میزان نشت جریان الکتریکی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929137/مزایده-فروش-کابل-های-مستعمل-و-ضایعات-چوبی-و-آهنی'>مزایده فروش  کابل های مستعمل و ضایعات چوبی و آهنی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  کابل های مستعمل و ضایعات چوبی و آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929141/مناقصه-اجرای-جاروکشی-و-تنظیف-خیابان-های-محدوده--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جاروکشی و تنظیف خیابان های محدوده - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای جاروکشی و تنظیف خیابان های محدوده - نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929162/مناقصه-تهیه--اجرا-و-نصب-پل-عابر-پیاده--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه تهیه ، اجرا و نصب پل عابر پیاده - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه ، اجرا و نصب پل عابر پیاده - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929152/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-تجدید'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی- تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929226/تمدید-مناقصه-احداث-ساختمان-اتفاقات--نوبت-دوم'>تمدید مناقصه احداث ساختمان اتفاقات... نوبت دوم  / تمدید آگهی مناقصه , تمدید مناقصه احداث ساختمان اتفاقات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929186/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-تاسیسات'>فراخوان مناقصه انجام امور تاسیسات / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام امور تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929228/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-4156-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی 4156 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی 4156 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929201/مناقصه-خرید-تجهیزات-اکتیو-(مودم-روتر-مخابراتی)'>مناقصه خرید تجهیزات اکتیو (مودم روتر مخابراتی) / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات اکتیو (مودم روتر مخابراتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929233/مناقصه-امور-مربوط-به-تعمیرات-اساسی-چرخ-و-محور-واگنهای-باری'>مناقصه امور مربوط به تعمیرات اساسی چرخ و محور واگنهای باری  / مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به تعمیرات اساسی چرخ و محور واگنهای باری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929259/ارزیابی-کیفی-تعمیرات-اساسی-و-RC-ژنراتور-واحدهای-GEF5'>ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و RC ژنراتور واحدهای GEF5 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و RC ژنراتور واحدهای GEF5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929243/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-شبکه-های-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929268/ارزیابی-کیفی-تعمیرات-اساسی-و-مسیر-داغ-واحدهای-GEF5'>ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و مسیر داغ واحدهای GEF5  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و مسیر داغ واحدهای GEF5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929275/ارزیابی-کیفی-تامین-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-DCS--'>ارزیابی کیفی تامین، نصب و راه اندازی سیستم DCS ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی تامین، نصب و راه اندازی سیستم DCS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929053/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-76-80متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 76.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 76.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929291/فرخوان-مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران-میانکوه--نوبت-دوم'>فرخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران میانکوه  - نوبت دوم  / فرخوان مناقصه ,فرخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای رستوران میانکوه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929341/مزایده-دستگاه-جدول-زنی-تخم-کن-و--'>مزایده دستگاه جدول زنی تخم کن و ... / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه جدول زنی تخم کن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929353/مزایده-آپارتمان-اداری-مساحت-125متر'>مزایده آپارتمان اداری مساحت 125متر  / مزایده,مزایده آپارتمان اداری مساحت 125متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929303/مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی-و-زیر-آبی-سه-فروند-رمپ-فلزی-شناور-چند-منظوره-و--'>مناقصه انجام تعمیرات اساسی و زیر آبی سه فروند رمپ فلزی شناور چند منظوره و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام تعمیرات اساسی و زیر آبی سه فروند رمپ فلزی شناور چند منظوره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929290/تجدید-مناقصه-برونسپاری-فعالیت-های-غیر-حاکمیتی-خدمات-مشترکین-(عادی)'>تجدید مناقصه برونسپاری فعالیت های غیر حاکمیتی خدمات مشترکین (عادی)  / آگهی تجدید مناقصه و آگهی مزایده عمومی, تجدید مناقصه برونسپاری فعالیت های غیر حاکمیتی خدمات مشترکین (عادی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929294/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی'>مزایده فروش ساختمان مسکونی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929257/مناقصه-احداث-و-بهسازی-راه-روستایی'>مناقصه احداث و بهسازی راه روستایی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث و بهسازی راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929248/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-سه-راهی-یساقی-بندر-ترکمن'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور سه راهی یساقی- بندر ترکمن / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور سه راهی یساقی- بندر ترکمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929227/مزایده-تعداد-4-دستگاه-از-خودروهای-سواری-مازاد-بر-نیاز-تجدید'>مزایده تعداد 4 دستگاه از خودروهای سواری مازاد بر نیاز- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده تعداد 4 دستگاه از خودروهای سواری مازاد بر نیاز- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929235/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشکده-معماری-تجدید'>مزایده واگذاری بوفه دانشکده معماری- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری بوفه دانشکده معماری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929052/تجدید-ارزیابی-کیفی-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-تک-منظوره-CNG-تجدید-96-6-15'>تجدید ارزیابی کیفی واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG تجدید 96.6.15 / تجدید آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای ,تجدید ارزیابی کیفی واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG تجدید 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929289/مزایده-اجاره-محل-انتشارات-دانشجویی-خود'>مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی خود  / مزایده ، مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929508/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-خدماتی-و-دو-قطعه-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین کاربری تجاری خدماتی و دو قطعه مسکونی  / مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین کاربری تجاری خدماتی و دو قطعه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929380/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-مشخصات-زمین-زراعی-دیمزار'>مزایده یک قطعه زمین با مشخصات زمین زراعی دیمزار / آگهی مزایده ,مزایده یک قطعه زمین با مشخصات زمین زراعی دیمزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929506/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-216متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 216متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 216متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929375/تجدید-مناقصه-پروژه-جدولگذاری---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه جدولگذاری ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه جدولگذاری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929381/مزایده-خودروی-سواری-پراید-تیپ-دی-ام-هاچ-بک'>مزایده خودروی سواری پراید تیپ دی ام هاچ بک / مزایده, مزایده خودروی سواری پراید تیپ دی ام هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929384/مزایده-کانکس-اداری---'>مزایده کانکس اداری .... / مزایده, مزایده کانکس اداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929420/مزایده-31-چهلم-سهم-مشاع-از-115-سهم-پلاک-124-فرعی'>مزایده 31 چهلم سهم مشاع از 115 سهم پلاک 124 فرعی / مزایده,مزایده 31 چهلم سهم مشاع از 115 سهم پلاک 124 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929282/مزایده-بوفه-های-دانشجویی'>مزایده بوفه های دانشجویی  / مزایده بوفه های دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929418/مزایده-فروش-یک-رقبه-املاک-عرصه-113-متر-نوبت-دوم-96-6-15'>مزایده فروش یک رقبه املاک عرصه 113 متر نوبت دوم 96.6.15 / مزایده,مزایده فروش یک رقبه املاک عرصه 113 متر نوبت دوم 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929379/مناقصه-5-دستگاه-پکیج-سرمایشی-نوبت-دوم'>مناقصه 5 دستگاه پکیج سرمایشی نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه 5 دستگاه پکیج سرمایشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929390/مناقصه-تهاتر-قیر-با-آسفالت-جهت-لکه-گیری-معابر-شهر'>مناقصه تهاتر قیر با آسفالت جهت لکه گیری معابر شهر  / مناقصه , مناقصه تهاتر قیر با آسفالت جهت لکه گیری معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929377/مزایده-حریر-ساتن-و-حریر-سیلک-و--'>مزایده حریر ساتن  و حریر سیلک و ... / آگهی مزایده ,مزایده حریر ساتن  و حریر سیلک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929386/مزایده-سه-دستگاه-آپارتمان'>مزایده سه دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده سه دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929389/مزایده-پلاک-1470-فرعی'>مزایده پلاک 1470 فرعی / مزایده,مزایده پلاک 1470 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929393/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-از-املاک'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه از املاک / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929376/تجدید-مزایده-اجاره-کارگاه-ماسه-شوئی'>تجدید مزایده اجاره کارگاه ماسه شوئی / آگهی مزایده ,تجدید مزایده اجاره کارگاه ماسه شوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929043/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-صد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت صد متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929371/مناقصه-واگذاری-بخشهای-مختلف-شهرداری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشهای مختلف شهرداری... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  واگذاری بخشهای مختلف شهرداری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929372/آسفالت-ریز-معابر-فرعی---چاپ-دوم'>آسفالت ریز معابر فرعی ... چاپ دوم  / آگهی مناقصه ,آسفالت ریز معابر فرعی ... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929373/مزایده-مجموعه-انتشارات'>مزایده مجموعه انتشارات / آگهی مزایده ,مزایده مجموعه انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929447/مزایده-فروش-وسایط-نقلیه'>مزایده فروش وسایط نقلیه  / مزایده , مزایده فروش وسایط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929414/مزایده-یک-قطعه-ملک-مسکونی-عرصه-210متر-و-یکدستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک قطعه ملک مسکونی عرصه 210متر و یکدستگاه موتورسیکلت / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مسکونی عرصه 210متر و یکدستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929045/مزایده-ملک-مساحت-صد-متر'>مزایده ملک مساحت صد متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929378/مزایده-کانکس-فلزی--'>مزایده کانکس فلزی ... / مزایده , مزایده کانکس فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929407/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-هفت-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل هفت قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل هفت قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929382/تجدید-مناقصه-خرید-خرید-تعداد-17271-دستگاه-کنتور-آب'>تجدید مناقصه خرید خرید تعداد 17271 دستگاه کنتور آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه خرید خرید تعداد 17271 دستگاه کنتور آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929374/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین--'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین ...  / مزایده ,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929427/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مسکونی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مسکونی  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929410/مزایده-ششدانگ-مالکیت-یکباب-مغازه-بدون-سرقفلی'>مزایده ششدانگ مالکیت یکباب مغازه بدون سرقفلی  / مزایده,مزایده ششدانگ مالکیت یکباب مغازه بدون سرقفلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929354/مناقصه-دوربین-مداربسته-(با-لوازم-و-اجراء)--نوبت-دوم'>مناقصه دوربین مداربسته (با لوازم و اجراء) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دوربین مداربسته (با لوازم و اجراء) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929094/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-هاچ-بک-پژو-206-مدل-1384-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سواری هاچ بک پژو 206 مدل 1384 نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری هاچ بک پژو 206 مدل 1384 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929456/چهارمین-جشنواره-ملی-پسته'>چهارمین جشنواره ملی پسته  / چهارمین جشنواره ملی پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929335/فراخوان-تهیه-مصالح-ساخت-نصب-و-اجرای-1300-انشعاب-سری-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح، ساخت، نصب و اجرای 1300 انشعاب سری نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح، ساخت، نصب و اجرای 1300 انشعاب سری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929363/مزایده-شصت-و-چهار-سهم-مشاع-از-288-سهم-عرصه-و-اعیان-ملک'>مزایده شصت و چهار سهم مشاع از 288 سهم عرصه و اعیان ملک / مزایده,مزایده شصت و چهار سهم مشاع از 288 سهم عرصه و اعیان ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929340/مزایده-یک-دستگاه-سیلو-سیمان-فلزی--یک-دستگاه-قیف-اختلاط-بتن-فلزی-و-شاسی'>مزایده یک دستگاه سیلو سیمان فلزی - یک دستگاه قیف اختلاط بتن فلزی و شاسی  / مزایده , مزایده یک دستگاه سیلو سیمان فلزی - یک دستگاه قیف اختلاط بتن فلزی و شاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929349/مزایده-یک-دستگاه-میکسر-خامه-زن--'>مزایده یک دستگاه میکسر خامه زن ... / مزایده, مزایده یک دستگاه میکسر خامه زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929352/مناقصه-آسفالت-بخشی-از-معابر-سطح-شهر--تجدید'>مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929347/مناقصه-امور-خدمات-عمومی-و-نظافت--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات عمومی و نظافت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور خدمات عمومی و نظافت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929343/مناقصه-نظارت-بر-پست-های-شبکه-انتقال-بر-کشور-و-پیگیری-طرح-های-اصلاح-و--نوبت-اول'>مناقصه نظارت بر پست های شبکه انتقال بر کشور و پیگیری طرح های اصلاح و ...نوبت اول / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران ,مناقصه نظارت بر پست های شبکه انتقال بر کشور و پیگیری طرح های اصلاح و ...نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929360/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-از-طریق-جاده-به-ایستگاهها-و-شهرکهای-محور-بافق--بندرعباس'>فراخوان مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شهرکهای محور بافق - بندرعباس  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شهرکهای محور بافق - بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929047/مزایده-پلاک-یک-فرعی-از-158-اصلی'>مزایده پلاک یک فرعی از 158 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک یک فرعی از 158 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929400/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-در-دو-طبقه'>مزایده یکباب منزل مسکونی در دو طبقه / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی در دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929362/مزایده-واگذاری-تعداد-7-دستگاه-اتوبوس-شهری-بنز-457O-کولردار-و--96-6-15'>مزایده واگذاری  تعداد 7 دستگاه اتوبوس شهری بنز 457O کولردار و ...96.6.15 / فراخوان عمومی, مزایده واگذاری  تعداد 7 دستگاه اتوبوس شهری بنز 457O کولردار و ... 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929404/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ساختمان-164-80متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان 164.80متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان 164.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929403/مزایده-دو-باب-منزل-437-87-و-294-40متر'>مزایده دو باب منزل 437.87 و 294.40متر  / مزایده,مزایده دو باب منزل 437.87 و 294.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929048/مزایده-ملک-کاربری-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک کاربری زراعی نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک کاربری زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929361/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-اکسنت-تیپ-سه-مدل-2013-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو اکسنت تیپ سه مدل 2013 سفید رنگ  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو اکسنت تیپ سه مدل 2013 سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929453/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-196-18متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 196.18متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 196.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929366/مناقصه-واگذاری-مدیریت-و-راهبری-شبکه-شارژ-و-فروش-کارت-شهروندی-96-06-15'>مناقصه واگذاری مدیریت و راهبری شبکه شارژ و فروش کارت شهروندی 96.06.15 / خلاصه آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری مدیریت و راهبری شبکه شارژ و فروش کارت شهروندی 96.06.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929370/مناقصه-اجرای-روکش-دستی-آسفالت-در-معابر-فرعی-سطح-منطقه-سه'>مناقصه اجرای روکش دستی آسفالت در معابر فرعی سطح منطقه سه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای روکش دستی آسفالت در معابر فرعی سطح منطقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929392/مناقصه-لکه-گیری-معابر-مرمت-جداول-و-رفع-خطر'>مناقصه لکه گیری معابر، مرمت جداول و رفع خطر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری معابر، مرمت جداول و رفع خطر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929367/مناقصه-بازسازی-جداول--کانال-ها-و-رفع-خطر-موارد-سامانه-137'>مناقصه بازسازی جداول ، کانال ها و رفع خطر موارد سامانه 137   / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بازسازی جداول ، کانال ها و رفع خطر موارد سامانه 137  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929368/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-در-معابر-فرعی-شهرک-مهرگان'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری در معابر فرعی شهرک مهرگان  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و جدول گذاری در معابر فرعی شهرک مهرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929394/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیانی-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929398/مزایده-ششدانگ-یکباب-تجاری-مساحت-27متر'>مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 27متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929396/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-47358-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 47358 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 47358 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929249/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-اراضی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929345/مناقصه-واگذاری-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929385/مزایده-ششدانگ-یکباب-عمارت-بخش-یک-زنجان'>مزایده ششدانگ یکباب عمارت بخش یک زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929383/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بصورت-دو-نبش'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت دو نبش / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت دو نبش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929337/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929511/مزایده-۲-دستگاه-خودپرداز'>مزایده ۲ دستگاه خودپرداز / آگهی مزایده ,مزایده ۲ دستگاه خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929517/مزایده-بوفه-داخلی-دانشگاه'>مزایده بوفه داخلی دانشگاه / آگهی مزایده ,مزایده بوفه داخلی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929548/تجدید-مناقصه-تکمیل-پل-ورودی-رودخانه-بشار---'>تجدید مناقصه تکمیل پل ورودی رودخانه بشار... -  / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تکمیل پل ورودی رودخانه بشار... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929505/مناقصه-تامین-خدمات-حراست--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات حراست - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین خدمات حراست - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929119/مزایده-پلاک-بیست-و-هفت-اصلی-اموال-منقول-نوبت-اول'>مزایده پلاک بیست و هفت اصلی اموال منقول نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک بیست و هفت اصلی اموال منقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929523/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-ده-سهم-از-نیم-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده دو سهم مشاع از ده سهم از نیم دانگ مشاع از مغازه / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از ده سهم از نیم دانگ مشاع از مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929514/مزایده-تعدادی-از-املاک'>مزایده  تعدادی از املاک   / مزایده  تعدادی از املاک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929572/فراخوان-واگذاری-خدمات-مشاوره-تهیه-طرح-جامع-شبکه-20-کیلو-ولت-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری خدمات مشاوره تهیه طرح جامع شبکه 20 کیلو ولت نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان واگذاری خدمات مشاوره تهیه طرح جامع شبکه 20 کیلو ولت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929567/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-38-غرفه-تجاری'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از 38 غرفه تجاری / آگهی مزایده عمومی ، تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از 38 غرفه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929636/مزایده-ساختمان-مسکونی-تجاری-در-دو-طبقه'>مزایده ساختمان مسکونی تجاری در دو طبقه  / مزایده ساختمان مسکونی تجاری در دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929530/تجدید-مناقصه-زیرسازی-جدول-و-آسفالت-معابر-ویره--نوبت-دوم-96-6-15'>تجدید مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر ویره...نوبت دوم 96.6.15 / تجدید آگهی مناقصه عمومی،تجدید مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر ویره... تجدید نوبت اول 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929113/مزایده-32-9-سهم-از-صد-سهم-4-دانگ-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 32.9 سهم از صد سهم 4 دانگ از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 32.9 سهم از صد سهم 4 دانگ از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929485/اگهی-مزایده-یک-باب-دکه-واقع-در-بلوار-چغاخور'>اگهی مزایده یک باب دکه واقع در بلوار چغاخور  / اگهی مزایده ,  مزایده یک باب دکه واقع در بلوار چغاخور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929535/مزایده-فروش-املاک-استان-بوشهر'>مزایده فروش املاک استان بوشهر / مزایده,مزایده فروش املاک استان بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929528/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سه-برازجان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه برازجان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه برازجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929466/مزایده-یک-دستگاه-رولفرمینگ-ورق-گالوانیزه'>مزایده یک دستگاه رولفرمینگ ورق گالوانیزه / آگهی فروش ,مزایده یک دستگاه رولفرمینگ ورق گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929454/مناقصه-امور-حفاظت-از-اراضی-دولتی---نوبت-دوم'>مناقصه امور حفاظت از اراضی دولتی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه امور حفاظت از اراضی دولتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929475/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-کانکس'>مزایده اجاره یک دستگاه کانکس / مزایده , مزایده  اجاره یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929481/مزایده-اجاره-یک-باب-اتاق'>مزایده اجاره یک باب اتاق / مزایده , مزایده اجاره یک باب اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929060/مزایده-واگذاری-کانتینر-لوله-های-سپول-لوله-ریل'>مزایده واگذاری کانتینر -لوله های سپول-لوله -ریل  / مزایده , مزایده واگذاری کانتینر -لوله های سپول-لوله -ریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929142/تجدید-مزایده-تعداد-یک-عدد-تانکر-فلزی-تقریبا-50-هزار-لیتری--'>تجدید مزایده تعداد یک عدد تانکر فلزی تقریبا 50 هزار لیتری ... / تجدید مزایده , تجدید مزایده تعداد یک عدد تانکر فلزی تقریبا 50 هزار لیتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929551/فراخوان-واگذاری-خدمات-مشاوره-تهیه-طرح-جامع-شبکه-20-کیلو-ولت'>فراخوان واگذاری خدمات مشاوره تهیه طرح جامع شبکه 20 کیلو ولت / آگهی فراخوان ، فراخوان واگذاری خدمات مشاوره تهیه طرح جامع شبکه 20 کیلو ولت نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929467/مزایده-روش-یک-دستگاه-کوره-افقی-سکوریت-شیشه-96-6-15'>مزایده روش یک دستگاه کوره افقی سکوریت شیشه 96.6.15 / مزایده,مزایده روش یک دستگاه کوره افقی سکوریت شیشه 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929455/تجدید-فراخوان-سرمایه-گذاری-نسبت-به-واگذاری-تله-سی-یژ-96-6-15'>تجدید فراخوان سرمایه گذاری نسبت به واگذاری تله سی یژ  96.6.15 / تجدید آگهی فراخوان عمومی,فراخوان سرمایه گذاری نسبت به واگذاری تله سی یژ  تجدید 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929472/تجدید-مزایده-زمین-های-تجاری'>تجدید مزایده زمین های تجاری  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده زمین های تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929435/مزایده-لوله-و-مخازن-و-سایر-قطعات-فلزی---'>مزایده لوله و مخازن و سایر قطعات فلزی  .... / مزایده ، مزایده لوله و مخازن و سایر قطعات فلزی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929483/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-کشاورزی'>مزایده فروش املاک مازاد بانک کشاورزی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش املاک مازاد بانک کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929463/مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی'>مناقصه  اجرای عملیات عمرانی / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929145/مزایده-تمامیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-21083-فرعی'>مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی 21083 فرعی / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی 21083 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929491/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-آردی-1600-مدل-81'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو آردی 1600 مدل 81  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو آردی 1600 مدل 81 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929537/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-4-فرعی-بخش-هشت'>مزایده پلاک ثبتی شماره 4 فرعی بخش هشت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 4 فرعی بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929540/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929445/مزایده-شش-شتر-مرغ-پیش-مولود-نوبت-دوم'>مزایده شش شتر مرغ پیش مولود  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده شش شتر مرغ پیش مولود  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929487/مزایده-ملک-مشاعی-عرصه-و-اعیان-250متر'>مزایده ملک مشاعی عرصه و اعیان 250متر / مزایده ملک مشاعی عرصه و اعیان 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929544/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929562/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929424/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-آبی'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929305/مزایده-فروش-ضایعات-موجود-در-محوطه-تعمیرگاهی'>مزایده فروش ضایعات موجود در محوطه تعمیرگاهی / مزایده فروش ضایعات موجود در محوطه تعمیرگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929494/مزایده-ششدانگ-اعیانی-دو-باب-مغازه'>مزایده ششدانگ اعیانی دو باب مغازه / مزایده ششدانگ اعیانی دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929459/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2659-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2659 فرعی / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2659 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929468/مناقصه-سر-میخ-(براده-آهن)'>مناقصه سر میخ (براده آهن) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سر میخ (براده آهن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929580/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-120متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 120متر / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929416/مزایده-اداره-و-نگهداری-و-همچنین-بهره-برداری-از-رستوران-و-کافی-شاپ'>مزایده اداره و نگهداری و همچنین بهره برداری از رستوران و کافی شاپ / آگهی مزایده عمومی,مزایده اداره و نگهداری و همچنین بهره برداری از رستوران و کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929419/مزایده-نسبت-به-واگذاری-حق-بهر-برداری-از-منافع-رستوران-و-کافی-شاپ---نوبت-دوم'>مزایده نسبت به واگذاری حق بهر برداری از منافع رستوران و کافی شاپ ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده نسبت به واگذاری حق بهر برداری از منافع رستوران و کافی شاپ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929477/مزایده-3-5-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-قطعه-7-تفکیکی'>مزایده 3.5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی قطعه 7 تفکیکی / مزایده 3.5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی قطعه 7 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929480/مزایده-آپارتمان-طبقه-یک'>مزایده آپارتمان طبقه یک / مزایده آپارتمان طبقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929434/مناقصه-اجرای-پروژه-آب-و-فاضلاب-فاز-2'>مناقصه اجرای پروژه آب و فاضلاب فاز 2 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پروژه آب و فاضلاب فاز 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929443/مزایده-تعداد-612-پک-بازی-وب-کم-امپراطور'>مزایده تعداد 612 پک بازی وب کم امپراطور  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 612 پک بازی وب کم امپراطور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929246/مزایده-فروش-حدود-290-تن-ضایعات-فلزی-نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 290 تن ضایعات فلزی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش حدود 290 تن ضایعات فلزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929438/مزایده-شارژ-موبایل-و--'>مزایده شارژ موبایل و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده شارژ موبایل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929432/تجدید-مناقصه-تعمیر-بازسازی-و-مرمت-تصفیه-خانه-فاضلاب'>تجدید مناقصه تعمیر، بازسازی و مرمت تصفیه خانه فاضلاب  / فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعمیر، بازسازی و مرمت تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929415/مناقصه-شناورسازی-مغروغه-های-رودخانه-های-کارون'>مناقصه  شناورسازی مغروغه های رودخانه های کارون / آگهی شناسایی پیمانکاران, مناقصه  شناورسازی مغروغه های رودخانه های کارون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929405/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-وصول-عوارض-ورودیه-میدان-تره-بار--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری وصول عوارض ورودیه میدان تره بار - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری وصول عوارض ورودیه میدان تره بار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929408/مزایده-تعدادی-کانکس-و-کانتینر'>مزایده تعدادی کانکس و کانتینر  / مزایده، مزایده تعدادی کانکس و کانتینر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929512/لغو-مزایده-فروش-حق-سرقفلی-یکباب-واحد-تجاری'>لغو مزایده فروش حق سرقفلی یکباب واحد تجاری / لغو مزایده,مزایده فروش حق سرقفلی یکباب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929470/مناقصه-انجام-امور-نظافتی-و-خدماتی--'>مناقصه انجام امور نظافتی و خدماتی...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نظافتی و خدماتی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929446/مزایده-لوازم-لوله-کشی'>مزایده لوازم لوله کشی / مزایده , مزایده لوازم لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929442/مزایده-فروش-48-واحد-مسکونی-از-84-واحد'>مزایده فروش 48 واحد مسکونی از 84 واحد / مزایده,مزایده فروش 48 واحد مسکونی از 84 واحد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929402/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929412/فراخوان-واگذاری-اجرای-پروژه-های-عمرانی'>فراخوان واگذاری اجرای پروژه های عمرانی / آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکاران، فراخوان واگذاری اجرای پروژه های عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929417/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-میدان-دواب--96-6-14'>مزایده واگذاری بهره برداری میدان دواب - 96.6.14 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری میدان دواب - 96.6.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929519/اصلاحیه-مناقصه-ارایه-خدمات-خودروئی'>اصلاحیه مناقصه ارایه خدمات خودروئی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه ارایه خدمات خودروئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929589/مزایده-ملک-عرصه-440متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک عرصه 440متر نوبت دوم  / مزایده ملک عرصه 440متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929591/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-2144-فرعی-مساحت129متر'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 2144 فرعی مساحت129متر / مزایده پلاک ثبتی به شماره 2144 فرعی مساحت129متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929395/مزایده-واگذاری-به-اجاره-عواید-حاصل-از-بازار-هفتگی-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره عواید حاصل از بازار هفتگی- مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری به اجاره عواید حاصل از بازار هفتگی- مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929397/مزایده-اجاره-باسکول-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره باسکول شهرداری - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره باسکول شهرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929040/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5460مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5460مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5460مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929429/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-139-28متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 139.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 139.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929469/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مسکونی-مساحت-92-37متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی مساحت 92.37متر / مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی مساحت 92.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929399/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206-مدل-91'>تجدید مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 91 / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929433/مزایده-823-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 823 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان  / مزایده,مزایده 823 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929436/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-12متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929594/مزایده-4-دانگ-و-718-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 4 دانگ و 718.3 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده 4 دانگ و 718.3 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929585/مزایده-یک-سهم-از-هفت-سهم-باغ'>مزایده یک سهم از هفت سهم باغ / مزایده یک سهم از هفت سهم باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929388/مناقصه-سرویس-دهی-و-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--نوبت-دوم'> مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان  - نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی,  مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929313/مناقصه-بخشی-از-نیروی-انسانی-کارگری'>مناقصه بخشی از نیروی انسانی کارگری  / مناقصه ، مناقصه بخشی از نیروی انسانی کارگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929391/فراخوان-مرمت-و-نگهداری-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-میناب---نوبت-دوم'>فراخوان مرمت و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی میناب... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مرمت و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی میناب... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929460/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-ضلع-غرب-خیابان-انقلاب'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی ضلع غرب خیابان انقلاب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی ضلع غرب خیابان انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929561/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هیوندای-النترا'>مزایده یک دستگاه سواری هیوندای النترا  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری هیوندای النترا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929465/مزایده-1033-سهم-از-10000-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده 1033 سهم از 10000 سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده 1033 سهم از 10000 سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929441/مزایده-فلفل-سیاه-100-گرمی---'>مزایده فلفل سیاه 100 گرمی .... / مزایده ، مزایده فلفل سیاه 100 گرمی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929461/مزایده-یک-قطعه-ملک-تجاری-مشاع-کاربری-نانوایی'>مزایده یک قطعه ملک تجاری مشاع کاربری نانوایی / مزایده یک قطعه ملک تجاری مشاع کاربری نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929423/مزایده-حقوق-استیجاری-یک-واحد-تجاری--تجدید'>مزایده حقوق استیجاری یک واحد تجاری - تجدید / خلاصه آگهی مزایده تجدیدی, مزایده حقوق استیجاری یک واحد تجاری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929665/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929437/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-کارهای-مربوط-به-عملیات-یک-واحد-گاوداری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از کارهای مربوط به عملیات یک واحد گاوداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری بخشی از کارهای مربوط به عملیات یک واحد گاوداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929425/مزایده-فروش-کود-دامی-نوبت-دوم'>مزایده فروش کود دامی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش کود دامی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929422/مزایده-فروش-تعداد-حدود-350-راس-گوساله-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد حدود 350 راس گوساله نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش تعداد حدود 350 راس گوساله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929474/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-198-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 198.65متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 198.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929471/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-151مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 151مترمربع  / مزایده ششدانگ زمین مساحت 151مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929510/مزایده-اعیانی-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-113-96متر'>مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان مساحت 113.96متر / مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان مساحت 113.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929458/فراخوان-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-دانشکده-پرستاری-حضرت-زهرا-(س)'>فراخوان واگذاری ایاب و ذهاب دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س) / آگهی فراخوان، فراخوان واگذاری ایاب و ذهاب دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929449/حراج-تعداد-132-دستگاه-خودرو-اوراقی--'>حراج تعداد 132 دستگاه خودرو اوراقی ... / آگهی حراج حضوری، حراج تعداد 132 دستگاه خودرو اوراقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929090/مناقصه-نیرو-رسانی--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929603/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-308-93متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 308.93متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 308.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929430/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-تانکر-بنز'>مزایده واگذاری یک دستگاه تانکر بنز  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری یک دستگاه تانکر بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929570/مزایده-محصول-تولیدی-گیاهان-داروئی'>مزایده محصول تولیدی گیاهان داروئی / آگهی مزایده,مزایده محصول تولیدی گیاهان داروئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929556/مناقصه-اجرای-عملیات-اتفاقات--تعمیرات-در-محدوده-مدیریت-توزیع-برق'>مناقصه اجرای عملیات اتفاقات , تعمیرات در محدوده مدیریت توزیع برق / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات اتفاقات , تعمیرات در محدوده مدیریت توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929532/فراخوان-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-شبکه-بهداشت'>فراخوان واگذاری ایاب و ذهاب شبکه بهداشت / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان واگذاری ایاب و ذهاب شبکه بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929464/فراخوان-انجام-امور-تنظیفات-بیمارستان'>فراخوان انجام امور تنظیفات بیمارستان / آگهی فراخوان استعلام عمومی,فراخوان انجام امور تنظیفات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929457/مناقصه-احداث-پارک-حاشیه-ای-چنچنه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارک حاشیه ای چنچنه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث پارک حاشیه ای چنچنه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929450/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-جهت-اسقرار-کیوسک'> مزایده واگذاری اجاره مکان جهت اسقرار کیوسک / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره مکان جهت اسقرار کیوسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929486/فراخوان-اجرای-پروژه-مسکونی-10-واحدی'>فراخوان اجرای پروژه مسکونی 10 واحدی / آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار , فراخوان اجرای پروژه مسکونی 10 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929495/مزایده-بهره-برداری-از-درب-ورودی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از درب ورودی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از درب ورودی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929500/مناقصه-عملیات-اجرای-طرحهای-هندسی-در-سطح-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای طرحهای هندسی در سطح منطقه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای طرحهای هندسی در سطح منطقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929501/مزایده-فروش-پلاک-های-ثبتی-2142-8213'>مزایده فروش پلاک های ثبتی 2142/8213 / آگهی مزایده, مزایده فروش پلاک های ثبتی 2142/8213</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929492/مزایده-پلاک-های-ثبتی-3754'>مزایده پلاک های ثبتی 3754  / آگهی مزایده, مزایده پلاک های ثبتی 3754 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929489/مزایده-ششدانگ-پلاک-1318-1008-به-مساحت-153-94-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک 1318/1008 به مساحت 153/94 مترمربع  / آگهی مزایده, مزایده ششدانگ پلاک 1318/1008 به مساحت 153/94 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929411/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-شهر-آمل-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه آب شهر آمل  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح شبکه آب شهر آمل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929451/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-یکسری-اثاثیه-و-اقلام-مازاد-و-اسقاطی-نوبت-د-وم'>آگهی مزایده عمومی  فروش  یکسری اثاثیه و اقلام مازاد و اسقاطی- نوبت د وم  / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی  فروش  یکسری اثاثیه و اقلام مازاد و اسقاطی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929490/مزایده-املاک-مساحت-286-9-و-18-3متر'>مزایده املاک مساحت 286.9 و 18.3متر  / مزایده املاک مساحت 286.9 و 18.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929068/مزایده-فروش-16-عدد-انواع-ماشین-آلات-مازاد'>مزایده فروش 16 عدد انواع ماشین آلات مازاد / مزایده , مزایده فروش 16 عدد انواع ماشین آلات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929271/مزایده-فروش-9-دستگاه-اتومبیل-وانت-نوبت-دوم'>مزایده فروش  9 دستگاه اتومبیل وانت نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش  9 دستگاه اتومبیل وانت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929569/مزایده-نصب-بنر-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی-96-6-15'>مزایده  نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی-96.6.15 / آگهی مزایده, مزایده  نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی-نوبت اول 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929543/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-سطح-استان-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929515/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-157-56-و-162-19متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 157.56 و 162.19متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 157.56 و 162.19متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929452/مزایده-اجاره-محل-استقرار-وسایل-بازی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل استقرار وسایل بازی... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره محل استقرار وسایل بازی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929531/مزایده-4-دانگ-ملک-بصورت-سرقفلی'>مزایده 4 دانگ ملک بصورت سرقفلی / مزایده,مزایده 4 دانگ ملک بصورت سرقفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929526/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمین-های-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از زمین های مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمین های مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929462/مناقصه-کلیه-فعالیت-های-خدماتی-شامل-رفت-و-روب-ـ-جمع-آوری-زباله-و-فضای-سبز--نوبت-سوم'>مناقصه کلیه فعالیت های خدماتی شامل رفت و روب ـ جمع آوری زباله و فضای سبز - نوبت سوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه کلیه فعالیت های خدماتی شامل رفت و روب ـ جمع آوری زباله و فضای سبز - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929504/اگهی-مزایده-اجاره-6-دستگاه-خودرو-سنگین'>اگهی مزایده اجاره 6 دستگاه خودرو سنگین / اگهی مزایده عمومی , اگهی مزایده اجاره 6 دستگاه خودرو سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929695/مزایده-فروش-پلاکهای-مسکونی'>مزایده فروش پلاکهای مسکونی / مزایده فروش پلاکهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929473/اگهی-مزایده-بوفه-دانشجویی'>اگهی مزایده بوفه دانشجویی  / اگهی مزایده , مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929538/مزایده-جایگاه-cng--چاپ-دوم-ـ-نوبت-اول'>مزایده جایگاه cng  -چاپ دوم ـ نوبت اول  / آگهی مزایده ,مزایده جایگاه cng- چاپ دوم ـ نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929542/تجدید-مزایده-اقلام-اسقاطی-96-6-15'>تجدید مزایده اقلام اسقاطی 96.6.15 / تجدید مزایده, تجدید مزایده اقلام اسقاطی نوبت اول 96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929641/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-مسکونی4-طبقه'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی4 طبقه  / مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی4 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929654/مزایده-7-342-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 7.342 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده 7.342 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929509/مناقصه-عایقکاری'>مناقصه عایقکاری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عایقکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929496/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-در-شهر-بهارستان-چاپ-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان چاپ دوم   / آگهی مزایده و مناقصه عمومی , مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان چاپ دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929499/مناقصه-خدمات-مشترکین-شهرضا-و-مدیریت-بهره-برداری--امور-مشترکین-و-خدمات-عمومی--چاپ-دوم'>مناقصه خدمات مشترکین شهرضا و مدیریت بهره برداری ، امور مشترکین و خدمات عمومی - چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مشترکین شهرضا و مدیریت بهره برداری ، امور مشترکین و خدمات عمومی - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929520/مناقصه-اجرای-پروژه-GIS-شبکه-آب-و-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضلاب ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضلاب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929555/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-ده-فرعی-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره ده فرعی قطعه اول تفکیکی / مزایده ششدانگ پلاک شماره ده فرعی قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929033/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929498/مزایده-بهره-برداری-از-برخی-مستحدثات-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده  بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929546/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اراضی-تجاری-خدماتی-مسکونی-ورزشی'>مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی مسکونی ورزشی / مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی مسکونی ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929539/مناقصه-ساماندهی-قطعات-فضای-سبز-در-سطح-منطقه'>مناقصه ساماندهی قطعات فضای سبز در سطح منطقه     / آگهی مناقصه، مناقصه ساماندهی قطعات فضای سبز در سطح منطقه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929558/مزایده-17-14-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 17.14 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده 17.14 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929565/مزایده-ملک-و-سرقفلی-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-420متر'>مزایده ملک و سرقفلی ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 420متر / مزایده ملک و سرقفلی ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 420متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929524/مناقصه-تراش-آسفالت'>مناقصه تراش آسفالت / آگهی مناقصه ,مناقصه تراش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929037/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-باغ-محصور'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی باغ محصور  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی باغ محصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929527/مناقصه-خرید-سیب-زمینی-و-پیاز'>مناقصه خرید سیب زمینی و پیاز / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید سیب زمینی و پیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929626/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-97-96متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 97.96متر / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 97.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929620/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی بخش یک / مزایده ششدانگ ملک مسکونی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929623/مزایده-پلاک-فوق-به-مساحت-عرصه-216-7مترمربع'>مزایده پلاک فوق به مساحت عرصه 216.7مترمربع / مزایده پلاک فوق به مساحت عرصه 216.7مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929488/اگهی-مزایده-سیم-مسی-مستعمل-ترانس-و--'>اگهی مزایده سیم  مسی مستعمل ترانس و ... / آگهی مزایده ,اگهی مزایده سیم  مسی مستعمل ترانس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929613/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-101-18متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 101.18متر  / مزایده منزل مسکونی مساحت 101.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929616/مزایده-ملک-مساحت-161-80مترمربع'>مزایده ملک مساحت 161.80مترمربع / مزایده ملک مساحت 161.80مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929493/مناقصه-انواع-ورق-فولادی--'>مناقصه انواع ورق فولادی ... / مناقصه , مناقصه  انواع ورق فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929038/مزایده-یک-باب-مغازه-دهنه-مفید2-10متر'>مزایده یک باب مغازه دهنه مفید2.10متر / مزایده ,مزایده یک باب مغازه دهنه مفید2.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929513/مناقصه-ضربه-گیر-موتور-مدل-نیسان-ترانو--'>مناقصه ضربه گیر موتور مدل نیسان ترانو... / مناقصه , مناقصه زضربه گیر موتور مدل نیسان ترانو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929516/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت  / مزایده , مزایده یک دستگاه موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929632/مزایده-ملک-مسکونی-متراژ-کلی-296-10متر'>مزایده ملک مسکونی متراژ کلی 296.10متر  / مزایده ملک مسکونی متراژ کلی 296.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929502/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-64'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 64  / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 64  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929649/مزایده-ششدانگ-ساختمان-زیربنای-دویست-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان زیربنای دویست متر / مزایده ششدانگ ساختمان زیربنای دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929647/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ملکی-با-قولنامه'>مزایده سه دانگ مشاع از ملکی با قولنامه / مزایده سه دانگ مشاع از ملکی با قولنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929581/مزایده-دستگاه-پخت-آبنبات--دستگاه-سفید-کن-شکر--'>مزایده دستگاه پخت آبنبات - دستگاه سفید کن شکر... / مزایده , مزایده دستگاه پخت آبنبات - دستگاه سفید کن شکر... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929607/مزایده-دو-حبه-مشاع-از-72-حبه-مشاع-ششدانگ-سند-45323'>مزایده دو حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ سند 45323  / مزایده دو حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ سند 45323 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929525/مزایده-یک-قطعه-ملک-مسکونی-مساحت-626-59متر'>مزایده یک قطعه ملک مسکونی مساحت 626.59متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مسکونی مساحت 626.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929476/مناقصه-کرایه-۱۰-دستگاه-خودروی-سواری'>مناقصه کرایه ۱۰ دستگاه خودروی سواری  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه کرایه ۱۰ دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929497/مزایده-اجاره-مکانی-جهت-فروش-مواد-آشامیدنی-و-خوراکی'>مزایده اجاره مکانی جهت فروش مواد آشامیدنی و خوراکی / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره مکانی جهت فروش مواد آشامیدنی و خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929479/مزایده-یک-دستگاه-اتاقک-عقب-بغل-چادر-کامیون'>مزایده یک دستگاه اتاقک عقب بغل چادر کامیون / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه اتاقک عقب بغل چادر کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929484/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-محل-آمبولانسهای-فوت-بر'>مزایده واگذاری بهره برداری محل آمبولانسهای فوت بر  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری بهره برداری محل آمبولانسهای فوت بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929660/مزایده-فروش-قطعات-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات املاک نوبت دوم  / مزایده فروش قطعات املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929478/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-از-طریق-جاده-به-ایستگاهها-و-شهرکهای-محور-بافق--بندرعباس---چاپ-دوم'>فراخوان مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شهرکهای محور بافق - بندرعباس  -  چاپ دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شهرکهای محور بافق - بندرعباس- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929566/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ساختمان-164-80متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان 164.80متر / مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان 164.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929346/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا---'>مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذا  .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذا  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929482/تجدید-مزایده-اجاره-پارکینگ-اکوپارک-شهر-صدرا--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره پارکینگ اکوپارک شهر صدرا - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره پارکینگ اکوپارک شهر صدرا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929518/مزایده-16-14-سهم-از-64-سهم-مشاع-پلاک-ثبتی'>مزایده 16.14 سهم از 64 سهم مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 16.14 سهم از 64 سهم مشاع پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929571/مزایده-معادل-73-88-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-سه-دانگ-سرقفلی-مغازه'>مزایده معادل 73.88 سهم از یکصد سهم سهام سه دانگ سرقفلی مغازه / مزایده معادل 73.88 سهم از یکصد سهم سهام سه دانگ سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929522/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-ایستگاههای-تقویت-فشار-و-تزریق-گاز-و--'>مناقصه انجام خدمات راهبری ایستگاههای تقویت فشار و تزریق گاز و ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات راهبری ایستگاههای تقویت فشار و تزریق گاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929545/مزایده-اجاره-یکساله-بوفه-و-سوپرمارکت-و---تجدید'>مزایده اجاره یکساله بوفه و سوپرمارکت و ... تجدید / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یکساله بوفه و سوپرمارکت و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929507/تجدید-فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-های-روشنایی---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه های روشنایی ... نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه های روشنایی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929325/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-لوازم-ورزشی-جنب-زمین-های-تنیس--'>تجدید مزایده بهره برداری از یکباب لوازم ورزشی جنب زمین های تنیس ... / مزایده ،تجدید مزایده بهره برداری از یکباب لوازم ورزشی جنب زمین های تنیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929550/مزایده-فروش-زمین-کشاورزی-و-یک-حلقه-چاه-عمیق--'>مزایده فروش زمین کشاورزی و یک حلقه چاه عمیق.... / مزایده , مزایده فروش زمین کشاورزی و یک حلقه چاه عمیق....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929533/مناقصه-تامین-و-استمرار-بیمه-خودروهای-شرکت--نوبت-دوم'>مناقصه تامین و استمرار بیمه خودروهای شرکت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین و استمرار بیمه خودروهای شرکت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929687/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بخش-یک'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش یک  / مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929691/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-181-5مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 181.5مترمربع / مزایده ملک مساحت عرصه 181.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929557/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-تامین-و-هدایت-10-دستگاه-کامیون-تانکر-حمل-آب'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه، تامین و هدایت 10 دستگاه کامیون تانکر حمل آب / فراخوان , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه، تامین و هدایت 10 دستگاه کامیون تانکر حمل آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929332/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-خود--نوبت-اول-مرحله-دوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود - نوبت اول مرحله دوم  / مزایده , فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود - نوبت اول مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929534/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-واگذاری-فضای-تبلیغاتی---نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری فضای تبلیغاتی ... نوبت دوم  / فراخوان شناسایی سرمایه گذار، فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری فضای تبلیغاتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929547/مزایده-اجاره-مغازه-و--'>مزایده اجاره مغازه و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره مغازه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929536/مناقصه-عملیات-خیابان-سازی-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خیابان سازی شهرک صنعتی... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی , مناقصه عملیات خیابان سازی شهرک صنعتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929541/مناقصه-عملیات-اصلاح-خیابانهای-فاز-دو-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح خیابانهای فاز دو شهرک صنعتی... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی , مناقصه عملیات اصلاح خیابانهای فاز دو شهرک صنعتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929549/فراخوان-مناقصه-عملیات-خاکی--احداث-دیوار-حصار-آجری-و-ساختمان-نگهبانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات خاکی ، احداث دیوار حصار آجری و ساختمان نگهبانی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات خاکی ، احداث دیوار حصار آجری و ساختمان نگهبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929552/مناقصه-بهره-برداری-تاسیسات-و-شبکه-شامل-حوادث-اتفاقات-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری تاسیسات و شبکه شامل حوادث، اتفاقات، نصب انشعابات آب و فاضلاب... تجدید - نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهره برداری تاسیسات و شبکه شامل حوادث، اتفاقات، نصب انشعابات آب و فاضلاب... تجدید نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929560/مناقصه-تامین-خدمات-دفتری-بایگانی-و--'>مناقصه تامین خدمات دفتری، بایگانی و ... / مناقصه تامین خدمات دفتری، بایگانی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929322/مزایده-اجاره-سالن-آمفی-تئاتر'>مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929568/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / آاگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929563/مزایده-محل-باشگاه-و-رستوران'>مزایده محل باشگاه و رستوران / آگهی مزایده عمومی ,مزایده محل باشگاه و رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929553/مناقصه-تامین-و-استمرار-بیمه-طرح-جامع-اموال-و-بیمه-مسئولیت--نوبت-دوم'>مناقصه تامین و استمرار بیمه طرح جامع اموال و بیمه مسئولیت... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین و استمرار بیمه طرح جامع اموال و بیمه مسئولیت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929600/مزایده-فروش-تعداد-ده-رقبه-املاک'>مزایده فروش تعداد ده رقبه املاک / مزایده فروش تعداد ده رقبه املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929559/فراخوان-عملیات-تکمیل-و-ساخت-سالن-ورزشی-چند-منظوره-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات تکمیل و ساخت سالن ورزشی چند منظوره  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی, فراخوان عملیات تکمیل و ساخت سالن ورزشی چند منظوره  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929554/فراخوان-خدمات-ایجاد-و-نگهداری-فضای-سبز-ادارات-و-اماکن-عمومی-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات ایجاد و نگهداری فضای سبز ادارات و اماکن عمومی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خدمات ایجاد و نگهداری فضای سبز ادارات و اماکن عمومی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929049/مزایده-یک-دستگاه-ملک-به-مساحت-عرصه-300متر'>مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر  / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929041/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-نماشگاه-و-فروشگاه-موتورسیکلت-های-حرفه-ای--'>تجدید مزایده بهره برداری از نماشگاه و فروشگاه موتورسیکلت های حرفه ای ... / مزایده ، تجدید مزایده بهره برداری از نماشگاه و فروشگاه موتورسیکلت های حرفه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929575/مناقصه-طراحی-و-اجرای-پروژه-هوشمندسازی-موتورخانه-و-تاسیسات-گرمایشی'>مناقصه طراحی و اجرای پروژه هوشمندسازی موتورخانه و تاسیسات گرمایشی  / مناقصه طراحی و اجرای پروژه هوشمندسازی موتورخانه و تاسیسات گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929576/مناقصه-عمومی-مطالعه-و-شناسایی-مشترکین-طرح-TOU'>مناقصه عمومی مطالعه و شناسایی مشترکین طرح TOU  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مطالعه و شناسایی مشترکین طرح TOU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929034/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی  نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929057/مناقصه-تهیه-و-تحویل-لوله-سیاه-درزدار-جوشی-24-اینچ-و-18-اینچ'>مناقصه تهیه و تحویل لوله سیاه درزدار جوشی 24 اینچ و 18 اینچ / مناقصه, مناقصه  تهیه و تحویل لوله سیاه درزدار جوشی 24 اینچ و 18 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929587/مناقصه-اجرای-عملیات-جامع-بازرسی'>مناقصه اجرای عملیات جامع بازرسی / آگهی مناقصه محدود,مناقصه اجرای عملیات جامع بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929608/مناقصه-تجدید-مناقصه-73-خرید-انواع-کنتور'>مناقصه تجدید مناقصه 73 خرید انواع کنتور / مناقصه تجدید مناقصه 73 خرید انواع کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929054/مزایده-اقلام-مستعمل--ضایعاتی-و-مازاد'> مزایده اقلام مستعمل ، ضایعاتی و مازاد  /  مزایده اقلام مستعمل ، ضایعاتی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929584/مناقصه-تامین-25-دستگاه-آمبولانس'>مناقصه تامین 25 دستگاه آمبولانس / مناقصه تامین 25 دستگاه آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929595/مناقصه-CONDUCTIVITY-IN-OUT-SENSORS--'>مناقصه CONDUCTIVITY IN/OUT SENSORS ...  / مناقصه CONDUCTIVITY IN/OUT SENSORS ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929597/مناقصه-renhe-well-logging-equipment'>مناقصه renhe well logging equipment / مناقصه renhe well logging equipment</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929588/اگهی-مناقصه-hotwell-logging-equipment'>اگهی مناقصه hotwell logging equipment / اگهی مناقصه hotwell logging equipment</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929578/مناقصه-دبی-سنج-سیال-حفاری-برند-VALCOM'>مناقصه  دبی سنج سیال حفاری برند VALCOM / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه  دبی سنج سیال حفاری برند VALCOM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929586/استعلام-خرید-2-عدد-چکش-پنوماتیکی'>استعلام خرید 2 عدد چکش پنوماتیکی  / استعلام، استعلام خرید 2 عدد چکش پنوماتیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929564/استعلام-خرید-6-عدد-استپر-موتور'> استعلام خرید 6 عدد استپر موتور  / استعلام،  استعلام خرید 6 عدد استپر موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929178/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-سیصد-متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929622/استعلام-چسب-20-گرمی-لاكتیت-495-چسب-اورینگ'>استعلام چسب 20 گرمی لاكتیت -495 چسب اورینگ   / استعلام , استعلام چسب 20 گرمی لاكتیت -495 چسب اورینگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929634/استعلام-هیدروسیلندر'>استعلام هیدروسیلندر   / استعلام , استعلام هیدروسیلندر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929628/استعلام-هیدروکوپلینگ-به-همراه-کاسه-ترمز-96-6-15'>استعلام هیدروکوپلینگ به همراه کاسه ترمز  96.6.15 / استعلام , استعلام هیدروکوپلینگ به همراه کاسه ترمز  96.6.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929521/استعلام-خرید-کابل-مسی'>استعلام خرید کابل مسی  / استعلام، استعلام خرید کابل مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929044/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-مبدل-حرارتی-و--'>مناقصه  خرید یک دستگاه مبدل حرارتی و...  / مناقصه  خرید یک دستگاه مبدل حرارتی و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929579/مزایده-عمومی-فروش-ماده-معدنی-سولفوره-و-کربناته-معدن-انگوران'>مزایده عمومی فروش ماده معدنی سولفوره و کربناته معدن انگوران  / اگهی مزایده , مزایده عمومی فروش ماده معدنی سولفوره و کربناته معدن انگوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929640/فراخوان-خرید-دستگاه-آب-شیرین-کن'>فراخوان خرید دستگاه آب شیرین کن  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان خرید دستگاه آب شیرین کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929036/فراخوان-قرائت-کنتور--چاپ-و-توزیع-صورت-حساب-و-وصول-مطالبات-نوبت-دوم'>فراخوان قرائت کنتور ، چاپ و توزیع صورت حساب و وصول مطالبات  نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان قرائت کنتور ، چاپ و توزیع صورت حساب و وصول مطالبات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929612/مناقصه-mild-steel-bars-flat'>مناقصه mild steel bars, flat / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه mild steel bars, flat</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929624/مناقصه-کوپلینگ-فابریک-به-همراه-تابلو-کنترل-مربوطه'>مناقصه کوپلینگ فابریک به همراه تابلو کنترل مربوطه  / فراخوان مناقصه ,مناقصه کوپلینگ فابریک به همراه تابلو کنترل مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929598/مناقصه-عمومی-UNDERGROUND-ARMOURED-CABLE'>مناقصه عمومی UNDERGROUND ARMOURED CABLE  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی UNDERGROUND ARMOURED CABLE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929609/فراخوان-مناقصه-عمومی-P-F-ELECTRICALPANEL-2HENERGY'>فراخوان مناقصه عمومی P/F ELECTRICALPANEL 2HENERGY  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی P/F ELECTRICALPANEL 2HENERGY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929582/مناقصه-زیرسازی-تا-حد-لایه-اساس-خیابانهای-خاکی--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای خاکی.. نوبت دوم  / مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای خاکی.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929046/مناقصه-کلیه-امور-حمل-و-نقل-ایاب-و-ذهاب-اداری-ستاد'>مناقصه کلیه امور حمل و نقل ایاب و ذهاب اداری ستاد  / مناقصه , مناقصه کلیه امور حمل و نقل ایاب و ذهاب اداری ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929590/استعلام-بها-رنگ-آمیزی-جدول-و-تک-لبه-ادامه-بلوار--'>استعلام بها رنگ آمیزی جدول و تک لبه ادامه بلوار.... / استعلام بها رنگ آمیزی جدول و تک لبه ادامه بلوار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929592/استعلام-بها-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-نورپردازی'>استعلام بها تعمیر و نگهداری تاسیسات نورپردازی  / آگهی استعلام بها,استعلام بها تعمیر و نگهداری تاسیسات نورپردازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929596/استعلام-بها-اجرای-شبکه-داخلی-گاز'>استعلام بها اجرای شبکه داخلی گاز / آگهی استعلام بها,استعلام بها اجرای شبکه داخلی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929604/مناقصه-به-کارگیری-نیسان-کمپرسی'>مناقصه به کارگیری نیسان کمپرسی / آگهی مناقصه ,مناقصه به کارگیری نیسان کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929583/مزایده-عواید-حاصل-از-درختان-گردو'>مزایده عواید حاصل از درختان گردو / آگهی مزایده,مزایده عواید حاصل از درختان گردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/929573/مناقصه-خرید-کف-پوش-گرانولی-زمین-بازی-کودکان---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کف پوش گرانولی زمین بازی کودکان ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کف پوش گرانولی زمین بازی کودکان ... نوبت دوم </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 13 تاريخ : دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت: 11:35