اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.13 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927246/مناقصه-انجام-امور-اعز... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.13 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927246/مناقصه-انجام-امور-اعزام-و-بدرقه-زندانیان'>مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927486/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی'>مزایده یک قطعه زمین خشکی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927781/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اماکن-96-6-13'>مزایده واگذاری  تعدادی از اماکن-96.6.13 / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری  تعدادی از اماکن- 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927511/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-و-خرید-تجهیزات-فیبر-نوری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اجرایی و خرید تجهیزات فیبر نوری نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات اجرایی و خرید تجهیزات فیبر نوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927546/مناقصه-خرید-رگولاتور-خانگی'>مناقصه خرید رگولاتور خانگی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید رگولاتور خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927476/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-اراضی-ملی-شده-مشتمل-بر-واحد-مرغداری'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین اراضی ملی شده مشتمل بر واحد مرغداری  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین اراضی ملی شده مشتمل بر واحد مرغداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927485/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-جی-ال-ایکس-آی'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی ال ایکس آی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی ال ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927474/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-عرصه-517متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه 517متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه 517متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927489/مناقصه-تعدادی-دستگاه-تصفیه-آب-شرب-مجهز-به-سیستم-حذف-ارسنیک-و--'>مناقصه  تعدادی دستگاه تصفیه آب شرب مجهز به سیستم حذف ارسنیک و ... / آگهی مناقصه, مناقصه  تعدادی دستگاه تصفیه آب شرب مجهز به سیستم حذف ارسنیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927497/مناقصه-امور-خدمات-عمومی-و-نظافت'>مناقصه امور خدمات عمومی و نظافت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور خدمات عمومی و نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927467/مزایده-ملک-بخش-یک-سنندج-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش یک سنندج پلاک ثبتی یک فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش یک سنندج پلاک ثبتی یک فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927197/مزایده-دو-دانگ-و-بیست-و-یک-صدم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده دو دانگ و بیست و یک صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ و بیست و یک صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927471/مزایده-ملک-مسکونی-بصورت-تجاری-مسکونی-عرصه-658-48متر'>مزایده ملک مسکونی بصورت تجاری مسکونی عرصه 658/48متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی بصورت تجاری مسکونی عرصه 658/48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927506/مزایده-اجاره-زمین-جهت-نصب-و-بهره-برداری-تلویزیون-شهری-96-06-13'>مزایده اجاره زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری -96.06.13 / مزایده , مزایده اجاره زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری- 96.06.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927502/مزایده-واگذاری-سوئیت-های-باغ-پهلوانپور-مهریز'>مزایده واگذاری  سوئیت های باغ پهلوانپور مهریز / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  سوئیت های باغ پهلوانپور مهریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927541/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-جامع-امور-مشترکین-امور-آب-و-فاضلاب--تجدید'>فراخوان مناقصه انجام خدمات جامع امور مشترکین امور آب و فاضلاب  - تجدید  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات جامع امور مشترکین امور آب و فاضلاب  - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927515/مناقصه-احداث-زیرسازی-زمین-چمن-مصنوعی'>مناقصه احداث زیرسازی زمین چمن مصنوعی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث زیرسازی زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927559/مزایده-فروش-یکدستگاه-کیس-کامپیوتر--انواع-مانیتور'>مزایده فروش یکدستگاه کیس کامپیوتر ، انواع مانیتور  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کیس کامپیوتر ، انواع مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927561/مزایده-اجاره-دو-دستگاه-باسکول-60-تن-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو دستگاه باسکول 60 تن نوبت دوم  / فراخوان مزایده , مزایده اجاره دو دستگاه باسکول 60 تن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927520/مناقصه-تامین-1360-تن-سیم-هادی-کاناری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 1360 تن سیم هادی کاناری نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه تامین 1360 تن سیم هادی کاناری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927336/مزایده-تعداد-۹۶-بسته-یک-کیلوئی-بذر-چغندرقند'>مزایده تعداد ۹۶ بسته یک کیلوئی بذر چغندرقند  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد ۹۶ بسته یک کیلوئی بذر چغندرقند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927198/مزایده-هفت-دهم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عمارت'>مزایده هفت دهم دانگ مشاع  از ششدانگ عمارت / مزایده,مزایده هفت دهم دانگ مشاع  از ششدانگ عمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927269/مزایده-ششدانگ-باقیمانده-زمین-پلاک-سی-و-یک-فرعی-مزرعه-روح-آباد'>مزایده ششدانگ باقیمانده زمین پلاک سی و یک فرعی مزرعه روح آباد / مزایده,مزایده ششدانگ باقیمانده زمین پلاک سی و یک فرعی مزرعه روح آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927272/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-باغ-4200متر-روستای-قاریاغدی'>مزایده عرصه و اعیان یک قطعه باغ 4200متر روستای قاریاغدی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یک قطعه باغ 4200متر روستای قاریاغدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927274/مزایده-سه-دانگ-یک-واحد-ساختمان-مسکونی-عرصه-164متر'>مزایده سه دانگ یک واحد ساختمان مسکونی عرصه 164متر / مزایده,مزایده سه دانگ یک واحد ساختمان مسکونی عرصه 164متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927279/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین اموال غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین اموال غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927250/مناقصه-احداث-4-عدد-تابلوی-ورودی-در-شهرک-ها-نوبت-دوم'>مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927268/مناقصه-خرید-۵۷۴۵-متر-نوار-نقاله--'>مناقصه خرید ۵۷۴۵ متر نوار نقاله... / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید ۵۷۴۵ متر نوار نقاله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927258/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-نانوایی-بصورت-دو-باب-مغازه'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان نانوایی بصورت دو باب مغازه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان نانوایی بصورت دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927262/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-164مترمربع-ضلع-غربی-طبقه-دوم'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 164مترمربع ضلع غربی طبقه دوم / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 164مترمربع ضلع غربی طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927248/مزایده-دستگاه-کوره-پیش-گرم-پلت-با-مشعل-و--'>مزایده دستگاه کوره پیش گرم پلت با مشعل و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دستگاه کوره پیش گرم پلت با مشعل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927668/آگهی-مزایده-کامپیوتر'>آگهی مزایده کامپیوتر  / اگهی مزایده , مزایده کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927650/مناقصه-بهسازی-محور--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی محور - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه بهسازی محور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927683/مزایده-فراخوان-عمومی-فروش-زمین'>مزایده فراخوان عمومی فروش زمین / مزایده ,مزایده فراخوان عمومی فروش زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927638/مناقصه-عملیات-جدولگذاری'>مناقصه عملیات جدولگذاری / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927630/مزایده-تجدید-واگذاری-یک-باب-غرفه-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده تجدید واگذاری یک باب غرفه تجاری...نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, مزایده تجدید واگذاری یک باب غرفه تجاری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927674/مزایده-ششدانگ-عرصه-غیر-رسمی-مساحت-177-5متر'>مزایده ششدانگ عرصه غیر رسمی مساحت 177.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه غیر رسمی مساحت 177.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927265/مزایده-220-سهم-مشاع-از-پلاک-ثبتی-زمین-محصور-4095متر'>مزایده 220 سهم مشاع از پلاک ثبتی زمین محصور 4095متر / مزایده,مزایده 220 سهم مشاع از پلاک ثبتی زمین محصور 4095متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927672/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-233-90مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 233.90مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 233.90مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927673/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-سند-عادی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با سند عادی نوبت اول  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه با سند عادی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927675/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-مفید-داخلی-شش-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت مفید داخلی شش متر / مزایده ,مزایده سرقفلی مغازه مساحت مفید داخلی شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927676/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-ساخت-بیش-از50-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت ساخت بیش از50 سال / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی با قدمت ساخت بیش از50 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927679/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیمی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیمی / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927634/آگهی-مزایده-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و--'>آگهی مزایده دو دستگاه دیزل ژنراتور و ... / آگهی مزایده ,آگهی مزایده دو دستگاه دیزل ژنراتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927723/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-مراغه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 مراغه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928060/مزایده-اموال-و-کالای-مازاد-و-اسقاط'>مزایده اموال و کالای مازاد و اسقاط  / مزایده , مزایده اموال و کالای مازاد و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927254/مناقصه-تکمیل-پلیس-راه---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پلیس راه ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تکمیل پلیس راه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927259/مناقصه-احداث-تکمیل-بهسازی-و-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه احداث تکمیل بهسازی و آسفالت ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث تکمیل بهسازی و آسفالت ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927275/مناقصه-پیمان-شن-ریزی-مسیر-خط-۸-اینچ'>مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط ۸ اینچ / آگهی مناقصه ,مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط ۸ اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927253/مزایده-ملک-به-مساحت-دویست-و-سی-متر-اموال-منقول-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت دویست و سی متر اموال منقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت دویست و سی متر اموال منقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927256/مزایده-پلاک-ثبتی-15088-فرعی-از-88-اصلی-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 15088 فرعی از 88 اصلی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 15088 فرعی از 88 اصلی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927332/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927196/مزایده-ملک-شرکت-آلومینیوم-نوبت-دوم'>مزایده ملک شرکت آلومینیوم نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک شرکت آلومینیوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927247/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاع-مساحت-97-02مترمربع-بخش-ده-تهران'>مزایده ششدانگ ملک مشاع مساحت 97.02مترمربع بخش ده تهران  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع مساحت 97.02مترمربع بخش ده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927252/مزایده-ساختمان-به-مساحت-زیربنای-هفتاد-متر-اموال-غیرمنقول'>مزایده ساختمان به مساحت زیربنای هفتاد متر اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ساختمان به مساحت زیربنای هفتاد متر اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927434/فراخوان-مناقصه-خرید-و-اجرای-عملیات-پوشش-عایق-سیلیکونی-برای-تجهیزات-بیرونی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید و اجرای عملیات پوشش عایق سیلیکونی برای تجهیزات بیرونی... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خرید و اجرای عملیات پوشش عایق سیلیکونی برای تجهیزات بیرونی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927245/مزایده-باغ-پسته-از-نوع-کله-قوچی-و-سن-درختان-24-ساله'>مزایده باغ پسته از نوع کله قوچی و سن درختان 24 ساله / مزایده,مزایده باغ پسته از نوع کله قوچی و سن درختان 24 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927447/مزایده-اجاره-پارکینگ-خودرو-سواری-15-خرداد-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ خودرو سواری 15 خرداد نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ خودرو سواری 15 خرداد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927460/مناقصه-حفاری--خاکبرداری-و-دفن-زباله-مرکز-دفن'>مناقصه حفاری ، خاکبرداری و دفن زباله مرکز دفن  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری ، خاکبرداری و دفن زباله مرکز دفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927468/فراخوان-مناقصه-کالاهای-خدمات-(تهیه-و-خرید)-حمل-و-نصب-پکیج-ایستگاه-پمپاژ'> فراخوان مناقصه کالاهای خدمات (تهیه و خرید) حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه کالاهای خدمات (تهیه و خرید) حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927494/مزایده-فروش-خودرو-شامل-پراید--پژو--کاروان--نیسان--'>مزایده فروش خودرو شامل پراید ، پژو ، کاروان ،  نیسان ... / گهی مزایده ،  مزایده فروش خودرو شامل پراید ، پژو ، کاروان ،  نیسان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927219/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-4500متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 4500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 4500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927221/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-ثبت-سوادکوه'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یازده ثبت سوادکوه  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یازده ثبت سوادکوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927241/مناقصه-انتخاب-مدیر-طرح-ساخت-سالن-ورزشی'>مناقصه انتخاب مدیر طرح ساخت سالن ورزشی / مناقصه ,مناقصه انتخاب مدیر طرح ساخت سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927524/مناقصه-تکمیل-سایت-انتقال-پسماند-منطقه-3-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سایت انتقال پسماند منطقه 3  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سایت انتقال پسماند منطقه 3  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927500/مناقصه-سیستم-تحت-وب-یکپارچه-جامع-کد-گذاری-کل-کشور'>مناقصه سیستم تحت وب یکپارچه جامع کد گذاری کل کشور / آگهی مناقصه ,مناقصه سیستم تحت وب یکپارچه جامع کد گذاری کل کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927552/اصلاحیه-مزایده-مورد-وثیقه-شامل-واحد-تجاری-و-آپارتمان'>اصلاحیه مزایده مورد وثیقه شامل واحد تجاری و آپارتمان / اصلاحیه مزایده,مزایده مورد وثیقه شامل واحد تجاری و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927523/مناقصه-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927208/مزایده-ملک-سند-ششدانگ-به-مساحت-1110-93متر'>مزایده ملک سند ششدانگ به مساحت 1110.93متر / مزایده,مزایده ملک سند ششدانگ به مساحت 1110.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927560/نهمین-دوره-آزمون-سراسری-حفظ-کلی-قران-کریم-همراه-با-ترجمه-و-تدبر'>نهمین دوره آزمون سراسری حفظ کلی قران کریم همراه با ترجمه و تدبر / نهمین دوره آزمون سراسری حفظ کلی قران کریم همراه  با ترجمه و تدبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927530/فراخوان-مناقصه-خدمات-ایمنی-بهداشت-و-محیط-زیست---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات ایمنی، بهداشت و محیط زیست ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خدمات ایمنی، بهداشت و محیط زیست ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927526/مزایده-تعدادی-دستگاه-ماشین-گردباف--'>مزایده تعدادی دستگاه ماشین گردباف.... / مزایده, مزایده تعدادی دستگاه ماشین گردباف....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927238/فراخوان-تهیه-اقلام-اساسی-مورد-نیاز'>فراخوان تهیه اقلام اساسی مورد نیاز / فراخوان تهیه اقلام اساسی مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927518/مناقصه-تکمیل-زیرگذر-ایستگاه-راه-آهن-اهواز-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل زیرگذر ایستگاه راه آهن اهواز نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل زیرگذر ایستگاه راه آهن اهواز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927519/مناقصه-ساخت-و-اجرای-دیوارهای-بتنی-حصار-پیش-ساخته-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و اجرای دیوارهای بتنی حصار پیش ساخته نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و اجرای دیوارهای بتنی حصار پیش ساخته نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927230/مناقصه-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-کارخانه'>مناقصه سرمایه گذاری جهت احداث کارخانه / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه سرمایه گذاری جهت احداث کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927209/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-شماره-112-فرعی'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی شماره 112 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی شماره 112 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927594/مزایده-یک-خط-موبایل'>مزایده یک خط موبایل  / مزایده , مزایده یک خط موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927210/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-128مترمربع-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 128مترمربع بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 128مترمربع بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927522/مزایده-فروش-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927278/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تولید-نخ-استرج'>مزایده فروش یک دستگاه تولید نخ استرج  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تولید نخ استرج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927286/مزایده-فروش-وسیله-نقلیه-خودروی-رانا-مدل-1394-به-رنگ-بنفش'>مزایده فروش وسیله نقلیه خودروی رانا مدل 1394 به رنگ بنفش  / مزایده , مزایده فروش وسیله نقلیه خودروی رانا مدل 1394 به رنگ بنفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927224/مزایده-املاک-موروثی-شامل-زمین-و-یکباب-مسکونی-با-محوطه'>مزایده املاک موروثی شامل زمین و یکباب مسکونی با محوطه  / مزایده,مزایده املاک موروثی شامل زمین و یکباب مسکونی با محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927226/مزایده-ملک-به-مساحت-تقریبی-617مترمربع-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک به مساحت تقریبی 617مترمربع اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک به مساحت تقریبی 617مترمربع اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927463/تجدید-مناقصه-آسفالت-محوطه-مدارس--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آسفالت محوطه مدارس...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه آسفالتمحوطه مدارس ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927493/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-خرید--نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آسانسور-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی یک  دستگاه آسانسور نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه انجام کلیه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی یک  دستگاه آسانسور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927498/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-حمل-و-دفع-پسماند'>مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و دفع پسماند  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و دفع پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927281/مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-شامل-امور-مربوط-به-نظافت-و-امور-پیشخدمتی-و--'>مناقصه تامین خدمات عمومی شامل امور مربوط به نظافت و امور پیشخدمتی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین خدمات عمومی شامل امور مربوط به نظافت و امور پیشخدمتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927470/مناقصه-خرید-تجهیزات-پزشکی-و-غیر-پزشکی-موردنیاز-مراکز-درمانی'>مناقصه خرید تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی موردنیاز مراکز درمانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی موردنیاز مراکز درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927453/مناقصه-خرید-تعدادی-از-ابزارآلات--قطعات-و-لوازم-یدکی-دستگاهها'>مناقصه خرید تعدادی از ابزارآلات ، قطعات و لوازم یدکی دستگاهها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعدادی از ابزارآلات ، قطعات و لوازم یدکی دستگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927239/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی-با-سند-رسمی-بدون-آسانسور'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی با سند رسمی بدون آسانسور  / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی با سند رسمی بدون آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927263/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-مشارکت-در-پروژه-کتابخانه-مرکزی'>فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه کتابخانه مرکزی  / فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت ، فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه کتابخانه مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927271/مناقصه-خرید-38-آیتم-اقلام-یدکی-و-مصرفی-جرثقیل-بادی-اینگرسولراند'>مناقصه خرید 38 آیتم اقلام یدکی و مصرفی جرثقیل بادی اینگرسولراند / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 38 آیتم اقلام یدکی و مصرفی جرثقیل بادی اینگرسولراند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927418/مناقصه-خرید-و-تحویل-تجهیزات-CISCO-مطابق-مشخصات'>مناقصه خرید و تحویل تجهیزات CISCO مطابق مشخصات  / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و تحویل تجهیزات CISCO مطابق مشخصات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927422/مناقصه-خرید-سرور-HP-مطابق-مشخصات'>مناقصه خرید سرور HP مطابق مشخصات  / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید سرور HP مطابق مشخصات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927412/مناقصه-تهیه-حمل-و-نصب-تجهیزات-خط-132-کیلوولت-دومداره-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه حمل و نصب تجهیزات خط 132 کیلوولت دومداره  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه حمل و نصب تجهیزات خط 132 کیلوولت دومداره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927545/مزایده-کوره-آجرپزی-96-6-13'>مزایده کوره آجرپزی 96.6.13 / مزایده , مزایده کوره آجرپزی 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927270/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--نوبت-سوم'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت سوم / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927229/مزایده-یک-ساعت-آب-و-اراضی-از-چاه-برگز-مرحله-اول'>مزایده یک ساعت آب و اراضی از چاه برگز مرحله اول  / مزایده,مزایده یک ساعت آب و اراضی از چاه برگز مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927232/مزایده-یک-قطعه-عرصه-با-کاربری-کشاورزی-پلاک-ثبتی-105-فرعی'>مزایده یک قطعه عرصه با کاربری کشاورزی پلاک ثبتی 105 فرعی / مزایده,مزایده یک قطعه عرصه با کاربری کشاورزی پلاک ثبتی 105 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927431/تجدید-مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-GLX'>تجدید مزایده فروش خودرو سواری پژو GLX  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش خودرو سواری پژو GLX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927442/مناقصه-خرید-P-F-SWITCH-BOARD-ALSTOM'>مناقصه خرید P/F SWITCH BOARD ALSTOM  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید P/F SWITCH BOARD ALSTOM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927512/مزایده-فروش-دستگاه-تراش-و--'>مزایده فروش دستگاه تراش و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دستگاه تراش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927446/مناقصه-خرید-قطعه-موتورهای-گاز-سوز-INGERSOLL-RAND-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعه موتورهای گاز سوز INGERSOLL RAND  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید قطعه موتورهای گاز سوز INGERSOLL RAND  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927484/شناسایی-افراد-و-شرکتها-در-زمینه-انجام-خدمات-فیزیوتراپی-و--'>شناسایی افراد و شرکتها در زمینه انجام خدمات فیزیوتراپی و ... / آگهی شناسایی افراد , شناسایی افراد و شرکتها در زمینه انجام خدمات فیزیوتراپی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927236/فراخوان-واگذاری-طرح-مطالعاتی-مرکز-آموزش-تخصصی'>فراخوان واگذاری طرح مطالعاتی مرکز آموزش تخصصی  / آگهی فراخوان, فراخوان واگذاری طرح مطالعاتی مرکز آموزش تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927264/مزایده-اقلام-راکد-کمپرسورها-به-تعداد-418-قلم--نوبت-سوم'>مزایده  اقلام راکد کمپرسورها به تعداد 418 قلم - نوبت سوم / آگهی مزایده, مزایده  اقلام راکد کمپرسورها به تعداد 418 قلم - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928120/استعلام-خدمات-شارژ-و-پشتیبانی-کپسولهای-آتش-نشانی'>استعلام خدمات شارژ و پشتیبانی کپسولهای آتش نشانی / استعلام خدمات شارژ و پشتیبانی کپسولهای آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928124/استعلام-خرید-دتکتور-گاز'>استعلام خرید دتکتور گاز / استعلام ,استعلام خرید دتکتور گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928121/استعلام-بیمه-سازه-های-تکمیل-شده'>استعلام بیمه سازه های تکمیل شده / استعلام، استعلام بیمه سازه های تکمیل شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928088/استعلام-کاغذ-A5'>استعلام کاغذ A5 / استعلام کاغذ A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928042/استعلام-تلویزیون-65-اینچ-ال-جی'>استعلام تلویزیون 65 اینچ ال جی  / استعلام, استعلام تلویزیون 65 اینچ ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928062/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928107/استعلام-3000-کیلوگرم-مرغ-منجمد-بسته-بندی-شده-با-کارتن-96-6-13'>استعلام 3000 کیلوگرم مرغ منجمد بسته بندی شده با کارتن 96.6.13 / استعلام , استعلام 3000 کیلوگرم مرغ منجمد بسته بندی شده با کارتن  96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928096/استعلام-گوشت-ران-یا-سردست-گوساله-برزیلی--'>استعلام گوشت ران یا سردست گوساله برزیلی... / استعلام گوشت ران یا سردست گوساله برزیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927448/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-34-600-دستگاه-انواع-کنتور-دیجیتالی-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید تعداد 34.600 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی و ...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 34.600 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928071/استعلام-جذب-و-بکارگیری-پرستار--'>استعلام جذب و بکارگیری پرستار ... / استعلام جذب و بکارگیری پرستار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928126/استعلام-اجرای-کانتر'>استعلام اجرای کانتر  / استعلام، استعلام اجرای کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928103/استعلام-باطری-ups'>استعلام باطری ups / استعلام, استعلام باطری ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928113/استعلام-خرید-16-ست-باطری-55-سلولی'>استعلام خرید 16 ست باطری 55 سلولی / استعلام, استعلام خرید 16 ست باطری 55 سلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928091/استعلام-تکمیل-مدرسه-پیرقلی-ثمرین'>استعلام تکمیل مدرسه پیرقلی ثمرین / استعلام, استعلام تکمیل مدرسه پیرقلی ثمرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928087/استعلام-تکمیل-مدرسه-شبانه-روزی-رضی'>استعلام تکمیل مدرسه شبانه روزی رضی  / استعلام, استعلام تکمیل مدرسه شبانه روزی رضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928117/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام فعالیت های مربوط به سلامت انسان  / استعلام ,استعلام فعالیت های مربوط به سلامت انسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928075/استعلام-مطالعه-طرح-ساماندهی-قلعه'>استعلام مطالعه طرح ساماندهی قلعه  / استعلام, استعلام مطالعه طرح ساماندهی قلعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928093/استعلام-منبع-ذخیره-آب-آشامیدنی'>استعلام منبع ذخیره آب آشامیدنی  / استعلام منبع ذخیره آب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927472/تجدید-مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-تریپل-گرانوله'>تجدید مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله  / تجدید مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928106/استعلام-تولید-نهال-گونه-های-گرمسیری'>استعلام تولید نهال گونه های گرمسیری / استعلام تولید نهال گونه های گرمسیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928097/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-سنواتی-نهالکاری'>استعلام آبیاری و مراقبت سنواتی نهالکاری / استعلام ,استعلام آبیاری و مراقبت سنواتی نهالکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928100/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-از-نهالکاریهای-سنواتی'>استعلام آبیاری و مراقبت از نهالکاریهای سنواتی  / استعلام , استعلام آبیاری و مراقبت از نهالکاریهای سنواتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928063/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور-HP-PROLIANT-PL-380-GEN-9'>استعلام خرید یک دستگاه سرور HP PROLIANT PL 380 GEN 9 / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه سرور HP PROLIANT PL 380 GEN 9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928076/استعلام-یکدستگاه-کامپیوتر'>استعلام یکدستگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام یکدستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928109/استعلام-رولر-tube-stripper'>استعلام رولر tube stripper / استعلام ,استعلام رولر tube stripper</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928043/استعلام-فن-اگزاست-مدل-EXHAUST-FAN-PAN-LINE'>استعلام فن اگزاست مدل EXHAUST FAN PAN LINE  / استعلام فن اگزاست مدل EXHAUST FAN PAN LINE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928078/استعلام-کیت-طاعون-گاوی'>استعلام کیت طاعون گاوی / استعلام, استعلام کیت طاعون گاوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928066/استعلام-سوییچ-سیسکو'>استعلام سوییچ سیسکو  / استعلام  , استعلام سوییچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928028/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله / استعلام ,استعلام کیسه زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928004/استعلام-ظرف-غذا-درب-دار-تک-خانه'>استعلام ظرف غذا درب دار تک خانه  / استعلام ,استعلام ظرف غذا درب دار تک خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928023/استعلام-صندلی-تاشو-رستورانی-گلس--'>استعلام صندلی تاشو رستورانی گلس... / استعلام, استعلام صندلی تاشو رستورانی گلس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928022/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-بایگانی-ریلی'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم بایگانی ریلی / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927932/استعلام-اقلام-واحد-فنی'>استعلام اقلام واحد فنی  / استعلام,استعلام اقلام واحد فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927680/مناقصه-Ultrasonic-level-measurement-for-mud-logging-unit-نوبت-دوم'>مناقصه Ultrasonic level measurement for mud logging unit نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه Ultrasonic level measurement for mud logging unit نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927966/استعلام-بازسازی-سرویس-های-دستشویی-اداری-و--'>استعلام بازسازی سرویس های دستشویی اداری و ... / استعلام ,استعلام بازسازی سرویس های دستشویی اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928026/استعلام-قفل-دستگیره-دیجیتال-رمزدار'>استعلام قفل دستگیره دیجیتال رمزدار  / استعلام ,استعلام قفل دستگیره دیجیتال رمزدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928040/استعلام-لپتاپ-و-تبلت-و--'>استعلام لپتاپ و تبلت و ... / استعلام, استعلام لپتاپ و تبلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928008/استعلام-خرید-تابلو-خطر-و-شماره-خطوط-فوق-توزیع-و---'>استعلام خرید تابلو خطر و شماره خطوط فوق توزیع و .... / استعلام, استعلام خرید تابلو خطر و شماره خطوط فوق توزیع و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928014/استعلام-خرید-مودم-خط-تلفن-PSTN'>استعلام خرید مودم خط تلفن PSTN / استعلام، استعلام خرید مودم خط تلفن PSTN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927950/استعلام-ساخت-تندیس-روز-جهانی'>استعلام ساخت تندیس روز جهانی / استعلام ساخت تندیس روز جهانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927910/استعلام-مانیتور-کنفرانسی-تاشو-6-15-اینچ-فول-اچ-دی'>استعلام مانیتور کنفرانسی تاشو 6/15 اینچ فول اچ دی / استعلام، استعلام مانیتور کنفرانسی تاشو 6/15 اینچ فول اچ دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927914/استعلام-فایروال-FG-1200D'>استعلام فایروال FG-1200D / استعلام، استعلام فایروال FG-1200D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927922/استعلام-لیست-تجهیزات-ابنیه'>استعلام لیست تجهیزات ابنیه / استعلام ,استعلام لیست تجهیزات ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927933/استعلام-سیستم-اعلام-و-اطفاء'>استعلام سیستم اعلام و اطفاء  / استعلام ,استعلام سیستم اعلام و اطفاء </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927906/استعلام-سیستم-کنترل-تردد'>استعلام سیستم کنترل تردد / استعلام ,استعلام سیستم کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927971/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف / استعلام, استعلام لیوان یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927979/استعلام-مانیتور-لمسی'>استعلام مانیتور لمسی / استعلام، استعلام مانیتور لمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927513/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-دستگاه-های-اسقاط-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات و دستگاه های اسقاط و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده فروش ماشین آلات و دستگاه های اسقاط و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927997/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام تلویزیون ال ای دی  / استعلام تلویزیون ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927898/استعلام-بسته-نرم-افزار'>استعلام بسته نرم افزار / استعلام ,استعلام بسته نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927941/استعلام-۱۶۵۰۰-عدد-برچسب'>استعلام ۱۶۵۰۰ عدد برچسب / استعلام ,استعلام ۱۶۵۰۰ عدد برچسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927927/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام , استعلام خرید لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927916/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی  / استعلام ,استعلام خرید لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927913/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل / استعلام ,استعلام خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927931/استعلام-خرید-کولر'>استعلام خرید کولر / استعلام ,استعلام خرید کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927903/استعلام-نصب-مودم-و-ارسال-اطلاعات'>استعلام نصب مودم و ارسال اطلاعات / استعلام, استعلام استعلام نصب مودم و ارسال اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927936/استعلام-ست-میز-و-صندلی-نهار-خوری-4-نفره'>استعلام ست میز و صندلی نهار خوری 4 نفره / استعلام ست میز و صندلی نهار خوری 4 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927963/استعلام-سطل-زباله'>استعلام سطل زباله / استعلام,استعلام سطل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927517/فراخوان-انجام-خدمات-تامین-کاغذ-96-6-13'>فراخوان انجام خدمات تامین کاغذ 96.6.13 / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای,فراخوان انجام خدمات تامین کاغذ 96.6.13 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927989/استعلام-دیزل-پمپ-آتش-نشانی-به-همراه-مانیتور'>استعلام دیزل پمپ آتش نشانی به همراه مانیتور / استعلام, استعلام دیزل پمپ آتش نشانی به همراه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928000/استعلام-دوربین-تایم-لیس'>استعلام دوربین تایم لیس / استعلام, استعلام دوربین تایم لیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928033/استعلام-میلگرد-آجدار-فولادی'>استعلام میلگرد آجدار فولادی / استعلام , استعلام میلگرد آجدار فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928051/استعلام-ایزوگام-درجه-یک'>استعلام ایزوگام درجه یک  / استعلام ,استعلام ایزوگام درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928094/استعلام-اجرای-جدولهای-تک-بتنی-پیش-ساخته'>استعلام اجرای جدولهای تک بتنی پیش ساخته / استعلام بهاء, استعلام  اجرای جدولهای تک بتنی پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928119/استعلام-فیوز-حرارتی-هیدروکوپلینگ-وستکار'>استعلام فیوز حرارتی هیدروکوپلینگ وستکار / استعلام , استعلام فیوز حرارتی هیدروکوپلینگ وستکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927449/مزایده-فروش-81-گروه-از-ماشین-آلات-معدنی'>مزایده فروش 81 گروه از ماشین آلات معدنی / مزایده فروش 81 گروه از ماشین آلات معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928114/استعلام-ساپورت-سرند-خروجی-بالمبل-ترومل-فلزی'>استعلام ساپورت سرند خروجی بالمبل ترومل فلزی  / استعلام , استعلام ساپورت سرند خروجی بالمبل ترومل فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928086/استعلام-بولت-لاینر--بولت-پالپ-لیفتر-220'>استعلام بولت لاینر ، بولت پالپ لیفتر 220 / استعلام , استعلام بولت لاینر ، بولت پالپ لیفتر 220</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928068/استعلام-نوار-نقاله-به-عرض-650-میلیمتر'>استعلام نوار نقاله به عرض 650 میلیمتر  / استعلام , استعلام نوار نقاله به عرض 650 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928105/استعلام-دژنکتور-6-کیلو-ولت'>استعلام دژنکتور 6 کیلو ولت  / استعلام بهاء , استعلام دژنکتور 6 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928104/استعلام-مقسم-سه-راهه-و--'>استعلام مقسم سه راهه و ... / استعلام ,استعلام مقسم سه راهه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927309/اصلاحیه-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-اجاره-وسایل-نقلیه-سبک-و-سنگین-با--بدون-راننده--'>اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار اجاره وسایل نقلیه سبک و سنگین با / بدون راننده ... / اصلاحیه مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار اجاره وسایل نقلیه سبک و سنگین با / بدون راننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927456/مزایده-تعداد-48-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده تعداد 48 دستگاه خودرو سبک و سنگین / مزایده تعداد 48 دستگاه خودرو سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928112/مناقصه-توسعه-پست-برق-800-(33-6-6)-فولادسازی'>مناقصه توسعه پست برق 800 (33/6.6)  فولادسازی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه توسعه پست برق 800 (33/6.6)  فولادسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928101/مناقصه-مواد-فلزی'>مناقصه مواد فلزی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مواد فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928123/استعلام-w22-exde-llBT4-IE2-MOTOR-و--'>استعلام w22 exde llBT4 IE2 MOTOR و ... / استعلام, استعلام w22 exde llBT4 IE2 MOTOR و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928082/استعلام-Hot-dip-galvanised-steel-pipe'>استعلام Hot-dip galvanised steel pipe / استعلام, استعلام Hot-dip galvanised steel pipe</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928122/استعلام-تهیه-و-تعویض-درب-کابین-و-طبقات-آسانسور-ساختمان'>استعلام تهیه و تعویض درب کابین و طبقات آسانسور ساختمان   / استعلام , استعلام تهیه و تعویض درب کابین و طبقات آسانسور ساختمان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928049/استعلام-خرید-و-نصب-مربوط-به-آسانسور-های-خوابگاه-96-6-13'>استعلام خرید و نصب مربوط به آسانسور های خوابگاه 96.6.13 / استعلام ,استعلام خرید و نصب مربوط به آسانسور های خوابگاه 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928083/مناقصه-قطعات-واحد-تبدیل-کاتالیستی'>مناقصه قطعات واحد تبدیل کاتالیستی / مناقصه , مناقصه قطعات واحد تبدیل کاتالیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928111/مناقصه-قطعات-کوره'>مناقصه قطعات کوره / مناقصه , مناقصه قطعات کوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928052/استعلام-زونکن-بزرگ-320MM×280MM×70MM--96-06-13'>استعلام زونکن بزرگ 320MM×280MM×70MM - 96.06.13 / استعلام زونکن بزرگ 320MM×280MM×70MM - 96.06.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928039/استعلام-میزکاری-روی-لوله-های-واتروال-و-جوشکاری-انکر--'>استعلام میزکاری روی لوله های واتروال و جوشکاری انکر ... / استعلام بهاء, استعلام میزکاری روی لوله های واتروال و جوشکاری انکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927521/مناقصه-لوله-و-اتصالات-دو-جداره-کاروگیت--نوبت-دوم'>مناقصه  لوله و اتصالات دو جداره کاروگیت... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  لوله و اتصالات دو جداره کاروگیت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928099/استعلام-برداشتن-ریفرکتوری-و-ریختن-ریفرکتوری'>استعلام برداشتن ریفرکتوری و ریختن ریفرکتوری / استعلام برداشتن ریفرکتوری و ریختن ریفرکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928125/استعلام-کنده-کاری-رسوبات'>استعلام کنده کاری رسوبات / استعلام کنده کاری رسوبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928129/استعلام-خدمات-پرتونگاری-صنعتی'>استعلام خدمات پرتونگاری صنعتی  / استعلام خدمات پرتونگاری صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928128/استعلام-سیلندر-گاز-کالیبراسیون'>استعلام سیلندر گاز کالیبراسیون / استعلام سیلندر گاز کالیبراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928127/استعلام-PADDLE-WHEEL-FLOW-SENSOR'>استعلام PADDLE WHEEL FLOW SENSOR / استعلام ,استعلام PADDLE WHEEL FLOW SENSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928044/مزایده-فروش-تعدادی-ماشین-آلات-و-تجهیزات-صنعتی'>مزایده فروش تعدادی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی / آگهی مزایده ,مزایده فروش تعدادی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928036/مناقصه-خرید-10000-عدد-آجر-نسوز'>مناقصه خرید 10000 عدد آجر نسوز / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 10000 عدد آجر نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927528/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم-رو'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928059/آگهی-مناقصه-حصارکشی-زمین'>آگهی مناقصه حصارکشی زمین  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه حصارکشی زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928079/آگهی-مناقصه-واگذاری-خدمات-جداسازی-آجرهای-نسوز'>آگهی مناقصه واگذاری خدمات جداسازی آجرهای نسوز / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه واگذاری خدمات جداسازی آجرهای نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928102/مناقصه-تعویض-و-اصلاح-پوشش-ضد-اسید'>مناقصه تعویض و اصلاح پوشش ضد اسید  / مناقصه , مناقصه تعویض و اصلاح پوشش ضد اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928092/استعلام-سیستمهای-ارتباط-رادیویی-اینترفونها-و-مراکز-تلفن'>استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی، اینترفونها و مراکز تلفن / استعلام , استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی، اینترفونها و مراکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928130/استعلام-جک-و-'>استعلام جک و.. / استعلام جک و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928110/استعلام-چرخ-ترمز-و--'>استعلام چرخ ترمز و ... / استعلام ,استعلام چرخ ترمز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928131/استعلام-سیمان-سفید'>استعلام سیمان سفید / استعلام  سیمان سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928115/استعلام-قطعات-دارای-نقشه-ابعادی-و--'>استعلام قطعات دارای نقشه ابعادی و ... / استعلام قطعات دارای نقشه ابعادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928085/استعلام-بوشینگ-و--'>استعلام بوشینگ و ... / استعلام ,استعلام بوشینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928116/استعلام-سیل-کیت-بامپر-110-شرکت-OLEO--'>استعلام  سیل کیت بامپر 110 شرکت OLEO.... / استعلام  سیل کیت بامپر 110 شرکت OLEO....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928077/استعلام-منبع-تغذیه-ماژول-siw-arix'>استعلام منبع تغذیه ماژول siw arix / استعلام منبع تغذیه ماژول siw arix</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928037/استعلام-مهار-سیم-بکسل-و--'>استعلام مهار سیم بکسل و ...  / استعلام , استعلام مهار سیم بکسل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928073/استعلام-بریکر-و-ترانس-جریان--'>استعلام بریکر و ترانس جریان....  / استعلام بریکر و ترانس جریان.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928045/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-در-خصوص-شرکتهای-دارنده-پروانه-FCP'>فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP / فراخوان ، فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928048/استعلام-فروش-اموال-و-لوازم-اسقاطی--'>استعلام فروش اموال و لوازم اسقاطی...  / استعلام ، فروش اموال و لوازم اسقاطی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927585/مناقصه-اجاره-یک-فروند-شناور-تعمیراتی-96-6-13'>مناقصه اجاره یک فروند شناور تعمیراتی  96.6.13 / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه اجاره یک فروند شناور تعمیراتی   96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928031/مناقصه-احداث-خانه-های-سازمانی'>مناقصه احداث خانه های سازمانی  / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث خانه های سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928070/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-ماسه-آسفالت-و--'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای ماسه آسفالت و ...  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اجرای ماسه آسفالت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928090/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-ماسه-آسفالت-و-لکه-گیری'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928118/مناقصه-تهیه-و-نصب-تابلوهای-اطلاعاتی'>مناقصه تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی / مناقصه ,مناقصه تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928132/مناقصه-عمومی-تهیه-و-اجرای-خط-سرد-ترافیکی-دو-جزئی-راهها-و-علائم-افقی'>مناقصه عمومی تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی دو جزئی راهها و علائم افقی / مناقصه عمومی تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی دو جزئی راهها و علائم افقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928108/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-و-اجرای-خط-سرد-ترافیکی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی / مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927235/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-162-28متر-شماره-سی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 162.28متر شماره سی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 162.28متر شماره سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928056/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-ثبت-تخلفات'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928025/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی--50-بسته'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی - 50 بسته / استعلام , استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی -50 بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928019/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی--14-بسته'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی - 14 بسته / استعلام , استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی -14 بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928016/استعلام-الکل'>استعلام الکل  / استعلام ، استعلام الکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928013/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928007/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی / استعلام , استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928001/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی / استعلام , استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928012/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی-96-6-13'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی 96.6.13 / استعلام , استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928018/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی-96-6-13'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی 96.6.13 / استعلام , استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927218/مناقصه-خرید-پیستون-موتورهای-گازسوز-NUOVO-PIGNONE-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پیستون موتورهای گازسوز NUOVO PIGNONE- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید پیستون موتورهای گازسوز NUOVO PIGNONE- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928021/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی-96-6-13'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی 96.6.13 / استعلام , استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927951/استعلام-الکل'>استعلام الکل / استعلام ,استعلام الکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927948/استعلام-الکل'>استعلام الکل / استعلام ,استعلام الکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927956/استعلام-الکل'>استعلام الکل / استعلام ,استعلام الکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927960/استعلام-دکونکس'>استعلام دکونکس / استعلام ,استعلام دکونکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927975/استعلام-پیست'>استعلام پیست / استعلام,استعلام  پیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927969/استعلام-گلوماتکس'>استعلام گلوماتکس / استعلام,استعلام  گلوماتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927962/استعلام-محلول'>استعلام محلول / استعلام,استعلام  محلول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927953/استعلام-گلوتاماکس'>استعلام گلوتاماکس / استعلام گلوتاماکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927946/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی / استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927260/مناقصه-واگذاری-پرداخت-حقوق-و-مزایای-بخشی-از-کارکنان'>مناقصه واگذاری  پرداخت حقوق و مزایای بخشی از کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  پرداخت حقوق و مزایای بخشی از کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927222/مناقصه-واگذاری-امور-نگهبانی-و-خدماتی-بوستان-بانوان-و-ترافیک-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور نگهبانی و خدماتی بوستان بانوان و ترافیک- نوبت دوم  / مناقصه واگذاری امور نگهبانی و خدماتی بوستان بانوان و ترافیک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927938/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام , استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927944/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج / استعلام , استعلام کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927952/استعلام-فیلم'>استعلام فیلم / استعلام , استعلام فیلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927961/استعلام-چای-درجه-یک'>استعلام چای درجه یک  / استعلام , استعلام چای درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927967/استعلام-100-عدد-سی-پی-یو'>استعلام 100 عدد سی پی یو  / استعلام , استعلام 100 عدد سی پی یو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927995/استعلام100-عدد-رم'>استعلام100 عدد رم / استعلام ، استعلام100 عدد رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927935/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927973/استعلام-500-عدد-فلش-مموری'>استعلام  500 عدد فلش مموری / استعلام ، استعلام  500 عدد فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927988/استعلام-پتو-یک-نفره-25-تخته--'>استعلام  پتو یک نفره 25 تخته.... / استعلام , استعلام پتو یک نفره 25 تخته ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927983/استعلام-کاج-کامسی-پاریس---'>استعلام کاج کامسی پاریس .... / استعلام , استعلام کاج کامسی پاریس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927939/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال  / استعلام, استعلام یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927921/استعلام-اجاره-سیستم-مترجم-همزمان'>استعلام اجاره سیستم مترجم همزمان  / استعلام, استعلام اجاره سیستم مترجم همزمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927949/استعلام-ویدئو-پروژکتور-پاناسونیک'>استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک / استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927942/استعلام-صدور-معاینه-فنی-20-مشعل-موتورخانه'>استعلام صدور معاینه فنی 20 مشعل موتورخانه  / استعلام صدور معاینه فنی 20 مشعل موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927919/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه-شیمی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاه شیمی / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاه شیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927924/استعلام-دستگاه-کروماتوگراف-گازی-(GC)'>استعلام دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) / استعلام ,استعلام دستگاه کروماتوگراف گازی (GC)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927908/استعلام-شیر-فلکه-کشویی'>استعلام شیر فلکه کشویی / استعلام شیر فلکه کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927918/استعلام-کنتور-مغناطیسی'>استعلام کنتور مغناطیسی / استعلام کنتور مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927896/استعلام-اتصال-قابل-پیاده-شدن-چدنی-150-فشار-10-بار'>استعلام اتصال قابل پیاده شدن چدنی 150 فشار 10 بار  / استعلام اتصال قابل پیاده شدن چدنی 150 فشار 10 بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927964/استعلام-برچسب-هولوگرام'>استعلام برچسب هولوگرام / استعلام, استعلام برچسب هولوگرام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927231/مزایده-فروش-پایلوت-خط-تولید-خوراک-دام-به-روش-پروتئین-تک-یاخته-96-06-13'>مزایده فروش پایلوت خط تولید خوراک دام به روش پروتئین تک یاخته- 96.06.13 / آگهی مزایده ، مزایده فروش پایلوت خط تولید خوراک دام به روش پروتئین تک یاخته-96.06.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927972/استعلام-انجام-خدمات-صورتحسابگیری-برق-مصرفی-مشترکین'>استعلام  انجام خدمات صورتحسابگیری برق مصرفی مشترکین / استعلام , استعلام  انجام خدمات صورتحسابگیری برق مصرفی مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927965/استعلام-احداث-دیوار-بندی'>استعلام احداث دیوار بندی  / مناقصه , مناقصه احداث دیوار بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927954/استعلام-جابجایی-فنس-اطراف-محوطه-ایستگاه-66-سوریان'>استعلام جابجایی فنس اطراف محوطه ایستگاه 66 سوریان  / استعلام جابجایی فنس اطراف محوطه ایستگاه 66 سوریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927943/استعلام-بازسازی-باتری-خانه-ایستگاه-66-کیلوولت'>استعلام بازسازی باتری خانه ایستگاه 66 کیلوولت / استعلام بازسازی باتری خانه ایستگاه 66 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927930/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928072/استعلام-کانکس-3-5-(15-متر)'>استعلام کانکس 3*5 (15 متر) / استعلام کانکس 3*5 (15 متر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928065/استعلام-خرید-1-دستگاه-یخساز-و-4-عدد-کولر-آبی'>استعلام خرید 1 دستگاه یخساز و 4 عدد کولر آبی  / استعلام خرید 1 دستگاه یخساز و 4 عدد کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928055/استعلام-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آور-محیط-کار'>استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار / استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927862/استعلام-خرید-کارتهای-مورد-نیاز-اسکادای-پستهای-در-حال-توسعه'>استعلام خرید کارتهای مورد نیاز اسکادای پستهای در حال توسعه / استعلام ,استعلام خرید کارتهای مورد نیاز اسکادای پستهای در حال توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927865/استعلام-موتورسیکلت-تریل'>استعلام موتورسیکلت تریل / استعلام ,استعلام موتورسیکلت تریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927225/مناقصه-لایروبی-و-نگهداری-کانال-های-سطح-منطقه-نوبت-سوم'>مناقصه لایروبی و نگهداری کانال های سطح منطقه- نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لایروبی و نگهداری کانال های سطح منطقه - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927872/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-نظارت-تصویری-مامورسرا'>استعلام خرید و نصب سیستم نظارت تصویری مامورسرا / استعلام, استعلام خرید و نصب سیستم نظارت تصویری مامورسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927879/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-نرم-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- نرم افزار / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927884/استعلام-درخواست-تعداد-15-دستگاه-تبلت-و-لب-تاپ'>استعلام درخواست تعداد 15 دستگاه تبلت و لب تاپ / استعلام , استعلام  درخواست تعداد 15 دستگاه تبلت و لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927857/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام ,استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927864/استعلام-فرم-رسید-خدمات-پستی'>استعلام فرم رسید خدمات پستی  / استعلام ,استعلام فرم رسید خدمات پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927868/استعلام-کتاب-قوانین-و-مقررات-پستی'>استعلام کتاب قوانین و مقررات پستی / استعلام ,استعلام کتاب قوانین و مقررات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927885/استعلام-کالیبراسیون-تجهیزات-اندازه-گیری'>استعلام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری / استعلام ,استعلام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927889/استعلام-لوازم-انفورماتیک'>استعلام لوازم انفورماتیک  / استعلام ,استعلام لوازم انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928067/استعلام-لوازم-کامپیوتری'>استعلام لوازم کامپیوتری  / استعلام ,استعلام لوازم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928064/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج / استعلام ,استعلام کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928058/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام ,استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928050/استعلام-کاغذ-A4-کپی-لوکس'>استعلام کاغذ A4 کپی لوکس / استعلام، استعلام کاغذ A4 کپی لوکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928080/استعلام-بسته-نرم-افزاری-سامانه-بومی-مدیریت-و-تحلیل-رویدادها'>استعلام بسته نرم افزاری سامانه بومی مدیریت و تحلیل رویدادها / استعلام بسته نرم افزاری سامانه بومی مدیریت و تحلیل رویدادها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927823/استعلام-فایروال-شبکه-مدل-FDB-310B'>استعلام فایروال شبکه مدل FDB-310B / استعلام ، استعلام فایروال شبکه مدل FDB-310B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927835/استعلام-خرید-اتصالات--پلی-اتیلن-و-اجرای-لوله-کشی'>استعلام خرید اتصالات ، پلی اتیلن و اجرای لوله کشی  / استعلام , استعلام خرید اتصالات ، پلی اتیلن و اجرای لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927833/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927828/استعلام-یو-پی-اس-100-کاوا-UPS-100-KV'>استعلام یو پی اس 100 کاوا UPS 100 KV / استعلام  یو پی اس 100 کاوا UPS 100 KV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927825/استعلام-کانترهای-پذیرش-مسافر-DCS'>استعلام کانترهای پذیرش مسافر DCS / استعلام کانترهای پذیرش مسافر DCS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927819/استعلام-تسمه-نقاله-فرودگاهی-(حراستی)-خطی-و-دوار-به-طول-75-متر'>استعلام تسمه نقاله فرودگاهی (حراستی) خطی و دوار به طول 75 متر  / استعلام تسمه نقاله فرودگاهی (حراستی) خطی و دوار به طول 75 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927816/استعلام-چای-گلستان-قرمز-نیم-کیلویی'>استعلام چای گلستان قرمز نیم کیلویی  / استعلام چای گلستان قرمز نیم کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927243/مناقصه-احداث-سازه-فلزی-سوله-فارم-مرغ-اجداد'>مناقصه احداث سازه فلزی سوله فارم مرغ اجداد   / مناقصه ، مناقصه احداث سازه فلزی سوله فارم مرغ اجداد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927817/استعلام-سیستم-کنترل-روشنایی-باند'>استعلام سیستم کنترل روشنایی باند  / استعلام ,استعلام سیستم کنترل روشنایی باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927821/استعلام-خرید-طپانچه-بادی'>استعلام خرید طپانچه بادی  / استعلام,استعلام خرید طپانچه بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927830/استعلام-خرید-۱۰-دستگاه-میز-پینگ-پنگ'>استعلام خرید ۱۰ دستگاه میز پینگ پنگ / استعلام ,استعلام خرید ۱۰ دستگاه میز پینگ پنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927836/استعلام-بهسازی-سقف'>استعلام بهسازی سقف / استعلام ,استعلام بهسازی سقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927849/استعلام-تهیه-و-نصب-یک-دستگاه-راک-مبدل-۴۸'>استعلام تهیه و نصب یک دستگاه راک مبدل ۴۸ / استعلام ,استعلام تهیه و نصب یک دستگاه راک مبدل ۴۸</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927826/استعلام-داکت-کشی-کنار-مسیر-لدرهای-اطاق-ماکس'>استعلام داکت کشی کنار مسیر لدرهای اطاق ماکس / استعلام، استعلام داکت کشی کنار مسیر لدرهای اطاق ماکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927831/استعلام-تهیه-و-نصب-4-عدد-باطری-12-ولت-90-آمپرساعت-سیلداسید-در-پایگاه-نوژه-همدان'>استعلام تهیه و نصب 4 عدد باطری 12 ولت 90 آمپرساعت سیلداسید در پایگاه نوژه همدان / استعلام، استعلام تهیه و نصب 4 عدد باطری 12 ولت 90 آمپرساعت سیلداسید در پایگاه نوژه همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927838/استعلام-تهیه-و-نصب-میز-مدیریت-شبکه'>استعلام تهیه و نصب میز مدیریت شبکه / استعلام، استعلام تهیه و نصب میز مدیریت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927842/استعلام-بهسازی-سالن-دیتای-قدیم'>استعلام بهسازی سالن دیتای قدیم / استعلام، استعلام بهسازی سالن دیتای قدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927251/مناقصه-راهبری-وسائط-نقلیه-مرکز'>مناقصه راهبری وسائط نقلیه مرکز  / مناقصه راهبری وسائط نقلیه مرکز منطقه خوزستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927847/استعلام-میز-تلویزیون-و---'>استعلام میز تلویزیون و ....  / استعلام, استعلام میز تلویزیون  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927907/استعلام-سیستم-اعلان-و-نمایش-شرایط-محیطی-سالن-های-دیتا---'>استعلام سیستم اعلان و نمایش شرایط محیطی سالن های دیتا .... / استعلام ,استعلام سیستم اعلان و نمایش شرایط محیطی سالن های دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927902/استعلام-خدمات-ساخت-و-نصب-میز-و-کمد-MDF'>استعلام خدمات ساخت و نصب میز و کمد MDF  / استعلام, استعلام خدمات ساخت و نصب میز و کمد MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927890/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927839/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام ، استعلام سایر فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927899/استعلام-جمع-آوری-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و-متعلقات'>استعلام جمع آوری دو دستگاه دیزل ژنراتور و متعلقات / استعلام جمع آوری دو دستگاه دیزل ژنراتور و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927877/استعلام-اقلام-آژیر-خطر'>استعلام اقلام آژیر خطر / استعلام اقلام آژیر خطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927870/استعلام-برد'>استعلام برد  / استعلام برد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927858/استعلام-یخچال-فریزر-امرسان-14-فوت'>استعلام یخچال فریزر امرسان 14 فوت  / استعلام یخچال فریزر امرسان 14 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927845/استعلام-اجاق-گاز-سینجر-4-شعله'>استعلام اجاق گاز سینجر 4 شعله / استعلام اجاق گاز سینجر 4 شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927216/مناقصه-پروژه-خدمات-حمل-و-نقل-(عمرانی)--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خدمات حمل و نقل (عمرانی) - نوبت دوم   / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خدمات حمل و نقل (عمرانی) - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927856/استعلام-دست-خشک-کن'>استعلام دست خشک کن / استعلام دست خشک کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927869/استعلام-یخچال-ویترینی-هیمالیا'>استعلام یخچال ویترینی هیمالیا / استعلام یخچال ویترینی هیمالیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927904/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی ,مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام برنامه نویسی ,مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927881/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال  / استعلام، استعلام لوله فولادی اسپیرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927891/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی / استعلام شیر صنعتی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927934/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-آموزش-صنایع-دستی'>استعلام انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی  / استعلام, استعلام انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927917/استعلام-حراست-و-نگهبانی-فیزیکی-و-برقراری-انتظامات--'>استعلام حراست و نگهبانی فیزیکی و برقراری انتظامات ... / استعلام, استعلام حراست و نگهبانی فیزیکی و برقراری انتظامات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927888/استعلام-مایع-دستشویی-و-مایع-ظرفشویی-چهار-لیتری'>استعلام مایع دستشویی و مایع ظرفشویی چهار لیتری / استعلام، استعلام مایع دستشویی و مایع ظرفشویی چهار لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927901/استعلام-برنج-کیسه-ای-ده-کیلوگرمی'>استعلام برنج کیسه ای ده کیلوگرمی / استعلام، استعلام برنج کیسه ای ده کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927866/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی-96-6-13'>استعلام روغن مایع سرخ کردنی 96.6.13 / استعلام، استعلام روغن مایع سرخ کردنی 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927220/فراخوان-واگذاری-ظرفیت-تبلیغاتی-در-حاشیه-راه-ها--نوبت-دوم'>فراخوان  واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه ها - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مزایده عمومی, فراخوان  واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927848/استعلام-پد-موس-طبی-جنس-عالی-درج-یک'>استعلام پد موس طبی جنس عالی درج یک  / استعلام , استعلام پد موس طبی جنس عالی درج یک       </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927854/استعلام-کارتریچ-05-به-تعداد-50-عدد'>استعلام کارتریچ 05 به تعداد 50 عدد  / استعلام , استعلام کارتریچ 05 به تعداد 50 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927861/استعلام-نرم-افزار-حضور-غیاب-تحت-وب-اتوماسیون-ورود-و-خروج'>استعلام نرم افزار حضور غیاب تحت وب اتوماسیون ورود و خروج / استعلام , استعلام نرم افزار حضور غیاب تحت وب اتوماسیون ورود و خروج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927871/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار  / استعلام , استعلام نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927876/استعلام-فیدر-سندکش-دورو-برای-دستگاه-شارپ-مدل-5127'>استعلام فیدر سندکش دورو برای دستگاه شارپ مدل 5127 / استعلام , استعلام فیدر سندکش دورو برای دستگاه شارپ مدل 5127</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927887/استعلام-تعمیر--ترمیم-و-رنگ-کاری-میز--صندلی-و--'>استعلام تعمیر ، ترمیم و رنگ کاری میز ، صندلی و ...  / استعلام , استعلام تعمیر ، ترمیم و رنگ کاری میز ، صندلی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927873/استعلام-درب-و-پنجره-یو-پی-سی'>استعلام درب و پنجره یو پی سی / استعلام درب و پنجره یو پی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927882/استعلام-خودکار-خودنویس'>استعلام خودکار خودنویس / استعلام خودکار خودنویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927223/تجدید-فراخوان-مناقصه-سنگ-چینی-زیر-فونداسیون-دیوار-محوطه---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه سنگ چینی زیر فونداسیون دیوار محوطه ... نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه یک مرحله ای ، تجدید فراخوان مناقصه سنگ چینی زیر فونداسیون دیوار محوطه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927810/استعلام-ماشین-حساب-شارپ'>استعلام ماشین حساب شارپ / استعلام ماشین حساب شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927805/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب / استعلام کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927799/استعلام-میز-تلویزیون'>استعلام میز تلویزیون  / استعلام میز تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927792/استعلام-مانیتور-CRT'>استعلام مانیتور CRT / استعلام مانیتور CRT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927785/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927788/استعلام-ریبون-صدور-آنی-کارت-500-پرینت-کره-R3012'>استعلام ریبون صدور آنی کارت 500 پرینت کره R3012 / استعلام ,استعلام ریبون صدور آنی کارت 500 پرینت کره R3012</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927795/استعلام-تکمیل-پروژه-پایگاه-امداد-و-نجات-میدان-میشان'>استعلام تکمیل پروژه پایگاه امداد و نجات میدان میشان  / استعلام ,استعلام تکمیل پروژه پایگاه امداد و نجات میدان میشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927798/استعلام-اجرای-روشنایی-تقاطع-درجزین-با-استفاده-از-پایه-و-فونداسیونهای-موجود'>استعلام اجرای روشنایی تقاطع درجزین با استفاده از پایه و فونداسیونهای موجود / استعلام ,استعلام اجرای روشنایی تقاطع درجزین با استفاده از پایه و فونداسیونهای موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927802/استعلام-ساخت-فلاسک-ایستاده-جهت-نگهداری-قیر'>استعلام ساخت فلاسک ایستاده جهت نگهداری قیر / استعلام ,استعلام ساخت فلاسک ایستاده جهت نگهداری قیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927228/فراخوان-پروژه-تکمیل-ترمینال-بین-المللی-فرودگاه-ایلام'>فراخوان پروژه تکمیل ترمینال بین المللی فرودگاه ایلام  / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه تکمیل ترمینال بین المللی فرودگاه ایلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927783/استعلام-خرید-تجهیزات-هوشمند-برق'>استعلام خرید تجهیزات هوشمند برق  / استعلام خرید تجهیزات هوشمند برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927812/استعلام-فعالیت-های-برنامه-ریزی-و-پخش-برنامه-های-تلویزیونی'>استعلام فعالیت های برنامه ریزی و پخش برنامه های تلویزیونی / استعلام, استعلام فعالیت های برنامه ریزی و پخش برنامه های تلویزیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927804/استعلام-خرید-ماسه-2500-تن-96-6-13'>استعلام خرید ماسه 2500 تن 96.6.13 / استعلام، استعلام خرید ماسه 2500 تن 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927797/استعلام-خرید-ماسه-جهت-شهرستان-96-6-13'>استعلام خرید ماسه جهت شهرستان 96.6.13 / استعلام، استعلام خرید ماسه جهت شهرستان 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927793/استعلام-خرید-ماسه-به-تناژ-1500-تن-96-6-13'>استعلام خرید ماسه به تناژ 1500 تن 96.6.13 / استعلام، استعلام خرید ماسه به تناژ 1500 تن 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927787/استعلام-خرید-ماسه-96-6-13'>استعلام خرید ماسه 96.6.13 / استعلام، استعلام خرید ماسه 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927806/استعلام-خرید-ماسه-جهت-شهرستان-تناژ-3000-تن'>استعلام خرید ماسه جهت شهرستان تناژ 3000 تن  / استعلام، استعلام خرید ماسه جهت شهرستان تناژ 3000 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927809/استعلام-خرید-ماسه-جهت-شهرستان-تناژ-2000-تن'>استعلام خرید ماسه جهت شهرستان تناژ 2000 تن  / استعلام، استعلام خرید ماسه جهت شهرستان تناژ 2000 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927815/استعلام-خرید-ماسه-جهت-شهرستان-تناژ-1500-تن'>استعلام خرید ماسه جهت شهرستان تناژ 1500 تن  / استعلام، استعلام خرید ماسه جهت شهرستان تناژ 1500 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928017/استعلام-خرید-ماسه-جهت-شهرستان-ثلاث-باباجانی'>استعلام خرید ماسه جهت شهرستان ثلاث باباجانی / استعلام خرید ماسه جهت شهرستان ثلاث باباجانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927212/فراخوان-خرید-تجهیزات-سوئیچ-مرکزی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید تجهیزات سوئیچ مرکزی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان خرید تجهیزات سوئیچ مرکزی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928047/استعلام-کیف-کارت-ATM'>استعلام کیف کارت ATM / استعلام کیف کارت ATM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927991/استعلام-کیبورد-کامپیوتر'>استعلام کیبورد کامپیوتر / استعلام کیبورد کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927982/استعلام-کارت-خام-نوع-کارت-مهر-گستر'>استعلام کارت خام نوع کارت مهر گستر / استعلام کارت خام نوع کارت مهر گستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927976/استعلام-خرید-صندلی'>استعلام خرید صندلی / استعلام, استعلام خرید صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927990/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-سالن-جلسات'>استعلام تجهیز و نوسازی سالن جلسات / استعلام, استعلام تجهیز و نوسازی سالن جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927970/استعلام-کیس-کامپیوتر--'>استعلام کیس کامپیوتر... / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927984/استعلام-واگذاری-سرویس-و-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-و--'>استعلام واگذاری سرویس و تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی و ...  / استعلام, استعلام واگذاری سرویس و تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927978/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-نگهداری-و-بهره-برداری-از-مولدین-دیزلی-96-6-13'>استعلام انجام خدمات سرویس، نگهداری و بهره برداری از مولدین دیزلی 96.6.13 / استعلام ,استعلام انجام خدمات سرویس، نگهداری و بهره برداری از مولدین دیزلی 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928006/استعلام-تجهیز-چاه-چقاشکر---96-6-13'>استعلام تجهیز چاه چقاشکر ... 96.6.13 / استعلام تجهیز چاه چقاشکر ... 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927267/مناقصه-تامین--نصب-و-راه-اندازی-پروژه-نظارت-شهری-و-پایش-تصویری'>مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی پروژه نظارت شهری و پایش تصویری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی پروژه نظارت شهری و پایش تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927886/استعلام-کولر-آبی-3500-اورست'>استعلام کولر آبی 3500 اورست / استعلام کولر آبی 3500 اورست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927897/استعلام-موتورسیکلت-CF150CC'>استعلام موتورسیکلت CF150CC / استعلام موتورسیکلت CF150CC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927925/استعلام-تعمیر-؛-پشتیبانی--نگهداری-تابلوهای-پیام-متغیر-سطح-استان-(4-دستگاه)'>استعلام تعمیر ؛ پشتیبانی ، نگهداری تابلوهای پیام متغیر سطح استان (4 دستگاه) / استعلام تعمیر ؛ پشتیبانی ، نگهداری تابلوهای پیام متغیر سطح استان (4 دستگاه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927986/استعلام-روتر-شبکه'>استعلام روتر شبکه / استعلام روتر شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927947/استعلام-تهیه-و-ساخت-دو-عدد-تابلو-تبلیغاتی-جهت-منطقه-ویژه-اقتصادی'>استعلام تهیه و ساخت دو عدد تابلو تبلیغاتی جهت منطقه ویژه اقتصادی  / استعلام تهیه و ساخت دو عدد تابلو تبلیغاتی جهت منطقه ویژه اقتصادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927959/استعلام-باطری-سمعک-پشت-گوشی'>استعلام باطری سمعک پشت گوشی  / استعلام , استعلام باطری سمعک پشت گوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927926/استعلام-دستگاه-مرکزی-اعلام-حریق-24-زون-زتا'>استعلام دستگاه مرکزی اعلام حریق 24 زون زتا  / استعلام ، استعلام دستگاه مرکزی اعلام حریق 24 زون زتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927912/استعلام-پاور-بانک'>استعلام پاور بانک / استعلام ,استعلام پاور بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927894/استعلام-تلفن-بی-سیم-دو-خطه'>استعلام تلفن بی سیم دو خطه  / استعلام , استعلام تلفن بی سیم دو خطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927874/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی  / استعلام , استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927277/مزایده-فضاهای-آموزشی-جهت-مراکز-پیش-دبستانی'>مزایده فضاهای آموزشی جهت مراکز پیش دبستانی / مزایده فضاهای آموزشی جهت مراکز پیش دبستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927987/استعلام-فلاشینگ-شامل-لب-پنجره-۲۵۰-متر-و--'>استعلام فلاشینگ شامل لب پنجره ۲۵۰ متر و ... / استعلام ,استعلام فلاشینگ شامل لب پنجره ۲۵۰ متر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927993/استعلام-چیلر-هوا-خنک'>استعلام چیلر هوا خنک / استعلام ,استعلام چیلر هوا خنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928011/استعلام-آبسردکن-دو-شیره-ایستاده'>استعلام آبسردکن دو شیره ایستاده  / استعلام ,استعلام آبسردکن دو شیره ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928024/استعلام-رنگ-آمیزی-جداول-و-نرده-های-محوطه-فرودگاه'>استعلام رنگ آمیزی جداول و نرده های محوطه فرودگاه  / استعلام, استعلام رنگ آمیزی جداول و نرده های محوطه فرودگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928003/استعلام-خرید-و-نصب-تعویض-کفپوش-تعمیر-و-تجهیز-سالن'>استعلام خرید و نصب تعویض کفپوش  تعمیر و تجهیز سالن  / استعلام , استعلام خرید و نصب تعویض کفپوش  تعمیر و تجهیز سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928038/استعلام-کیس-رایانه-کامل-مدل-100-و--'>استعلام کیس رایانه کامل مدل 100 و ... / استعلام , استعلام کیس رایانه کامل مدل 100 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927980/استعلام-کاغذ-رسید-مشتری-دستگاه-عابر-بانک-WINCOR'>استعلام کاغذ رسید مشتری دستگاه عابر بانک WINCOR / استعلام, استعلام کاغذ رسید مشتری دستگاه عابر بانک WINCOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928032/استعلام-دیوار-پوش-mdf-با-روکش-لمینت'>استعلام دیوار پوش mdf با روکش لمینت / استعلام ,استعلام  دیوار پوش mdf با روکش لمینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927305/مناقصه-کلیه-کارهای-خود-که-شامل-انجام-امور-خدماتی-پشتیبانی--نظافتی--تعمیر-و-نگهداری-از-تاسیسات--حفاظت-فیزیکی--تجدید'>مناقصه کلیه کارهای خود که شامل انجام امور خدماتی پشتیبانی , نظافتی , تعمیر و نگهداری از تاسیسات , حفاظت فیزیکی... تجدید / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه کلیه کارهای خود که شامل انجام امور خدماتی پشتیبانی , نظافتی , تعمیر و نگهداری از تاسیسات , حفاظت فیزیکی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928061/استعلام-کابل-در-سایزهای-مختلف'>استعلام کابل در سایزهای مختلف  / استعلام ,استعلام کابل در سایزهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928069/استعلام-کولر-گازی-56000-ایستاده-توچال-الکتریک'>استعلام کولر گازی 56000 ایستاده توچال الکتریک / استعلام ,استعلام کولر گازی 56000 ایستاده توچال الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928074/استعلام-ترانس-جریان-و-ولتاژ'>استعلام ترانس جریان و ولتاژ / استعلام ,استعلام ترانس جریان و ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928084/استعلام-باطری-2-2-اسیدی-600-آمپر'>استعلام باطری 2/2 اسیدی 600 آمپر / استعلام باطری 2/2 اسیدی 600 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928089/استعلام-روغن-هیدرولیک-گرید-شل-تلوس'>استعلام روغن هیدرولیک گرید شل تلوس  / استعلام روغن هیدرولیک گرید شل تلوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928081/استعلام-روغن-هیدرولیک-گرید-شل-تلوس'>استعلام روغن هیدرولیک گرید شل تلوس  / استعلام روغن هیدرولیک گرید شل تلوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928095/استعلام-چهارچوب-فلزی-فرانسوی'>استعلام چهارچوب فلزی فرانسوی / استعلام چهارچوب فلزی فرانسوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928098/استعلام-قوطی-فلزی-6-3-سبک'>استعلام قوطی فلزی 6*3 سبک / استعلام قوطی فلزی 6*3 سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928041/استعلام-اسپلیت-گرمایشی--سرمایشی'>استعلام اسپلیت گرمایشی - سرمایشی / استعلام ,استعلام اسپلیت گرمایشی - سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928009/استعلام-کولر-گازی-(اسپیلت)'>استعلام کولر گازی  (اسپیلت) / استعلام ,استعلام کولر گازی (اسپیلت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927249/مناقصه-فعالیتهای-پنج-گانه-خدمات-مشترکین-منطقه-1---'>مناقصه فعالیتهای پنج گانه خدمات مشترکین منطقه 1 .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه فعالیتهای پنج گانه خدمات مشترکین منطقه 1 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927996/استعلام-آسفالت-شهرک-صنعتی-گرگان'>استعلام  آسفالت شهرک صنعتی گرگان / استعلام, استعلام  آسفالت شهرک صنعتی گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927994/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی-پرسرعت-رنگی'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی پرسرعت رنگی  / استعلام , استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی پرسرعت رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928046/استعلام-مانیتور-حرفه-ای-LCD'>استعلام مانیتور حرفه ای LCD / استعلام , استعلام مانیتور حرفه ای LCD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928015/استعلام-صندلی-راد-سیستم'>استعلام صندلی راد سیستم  / استعلام , استعلام صندلی راد سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928030/استعلام-صندلی-راحتیران'>استعلام صندلی راحتیران / استعلام , استعلام صندلی راحتیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928002/استعلام-کولر-ال-جی'>استعلام کولر ال جی  / استعلام ,استعلام کولر ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927977/استعلام-آبرسانی-به-روستا'>استعلام آبرسانی به روستا / استعلام ,استعلام آبرسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927863/استعلام-حفاری-چاه'>استعلام حفاری چاه  / استعلام, استعلام حفاری چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927883/استعلام-کف-شکنی-چاه-های'>استعلام کف شکنی چاه های  / استعلام , استعلام کف شکنی چاه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927273/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری-از-2-دستگاه-آبشیرینکن-به-ظرفیت-15-و-30-مترمکعب--نگهداری-و-تعمیرات-(رفع-حوادث)-کلیه-تاسیسات--'> فراخوان مناقصه بهره برداری از 2 دستگاه آبشیرینکن به ظرفیت 15 و 30 مترمکعب ، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تاسیسات... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بهره برداری از 2 دستگاه آبشیرینکن به ظرفیت 15 و 30 مترمکعب ، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927900/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927920/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-خدماتی'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی  / استعلام, استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927940/استعلام-مطالعه-طرح-جامع-آبخیزداری-حوزه-آبخیز'>استعلام مطالعه طرح جامع آبخیزداری حوزه آبخیز  / استعلام , استعلام مطالعه طرح جامع آبخیزداری حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927958/استعلام-سیم-4-زوج-و--'>استعلام سیم 4 زوج و.... / استعلام سیم 4 زوج و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927937/استعلام-سنگ-مرمریت-هرسین-ساخت-روشویی--رختشویی--ظرفشویی'>استعلام سنگ مرمریت هرسین ساخت روشویی ، رختشویی ، ظرفشویی  / استعلام سنگ مرمریت هرسین ساخت روشویی ، رختشویی ، ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927909/استعلام-خرید-مرغ-منجمد'>استعلام خرید مرغ منجمد  / استعلام خرید مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927893/استعلام-قفل-الکترونیکی'>استعلام قفل الکترونیکی  / استعلام قفل الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927878/استعلام-کمد-پی-وی-سی-جهت-استفاده-در-آبگرم-کوثر'>استعلام کمد پی وی سی جهت استفاده در آبگرم کوثر  / استعلام کمد پی وی سی جهت استفاده در آبگرم کوثر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927985/استعلام-کنتور-هوشمند-2-اینچ-و-کنتور-هوشمند-4-دستگاه--96-6-13'>استعلام کنتور هوشمند 2 اینچ و کنتور هوشمند 4 دستگاه... 96.6.13 / استعلام کنتور هوشمند 2 اینچ و کنتور هوشمند 4 دستگاه... 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927957/استعلام-نگهداری-فضای-سبز-کاخ-مروارید-96-6-13'>استعلام نگهداری فضای سبز کاخ مروارید 96.6.13 / استعلام, استعلام نگهداری فضای سبز کاخ مروارید 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927214/فراخوان-مناقصه-خرید-500-تن-پک-جامد-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 500 تن پک جامد نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 500 تن پک جامد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927968/استعلام-ترانسفورماتور-توزیع-روغنی-سه-فاز-96-6-13'>استعلام  ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز  96.6.13 / استعلام ، استعلام  ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز  96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927992/استعلام-اجرای-شبکه-20-کیلوولت-هوایی'>استعلام اجرای شبکه 20 کیلوولت هوایی / استعلام , استعلام اجرای شبکه 20 کیلوولت هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927974/استعلام-خرید-مجموعه-کامل-پمپ-و-شافت-و--'>استعلام خرید مجموعه کامل پمپ و شافت و ...  / استعلام, استعلام خرید مجموعه کامل پمپ و شافت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927999/استعلام-اصلاح-شبکه-روشنایی'>استعلام اصلاح شبکه روشنایی / استعلام, استعلام اصلاح شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927981/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام, استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928005/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928035/استعلام-لباس-کار'>استعلام لباس کار / استعلام لباس کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928029/استعلام-قایق-کایاک-نوین'>استعلام قایق کایاک نوین / استعلام قایق کایاک نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928057/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927217/فراخوان-مناقصه-خرید-700-تن-کلروفریک-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 700 تن کلروفریک تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه خرید 700 تن کلروفریک تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927233/مناقصه-ساماندهی-مشاغل-شهری-تجدید'>مناقصه ساماندهی مشاغل شهری تجدید / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه ساماندهی مشاغل شهری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927285/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-پمپ-آب-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سه دستگاه پمپ آب آتش نشانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید سه دستگاه پمپ آب آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927408/مزایده-تعداد-فرش-های-12-متر-و-6-متری'>مزایده تعداد فرش های 12 متر و 6 متری / مزایده تعداد فرش های 12 متر و 6 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927429/مزایده-سولفات-سدیم-کربنات-سدیم'>مزایده سولفات سدیم- کربنات سدیم / مزایده سولفات سدیم- کربنات سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927433/مزایده-مایع-ظرفشویی-یک-لیتری-جام'>مزایده مایع ظرفشویی یک لیتری جام / مزایده مایع ظرفشویی یک لیتری جام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927440/مزایده-یک-دستگاه-دریل'>مزایده یک دستگاه دریل / مزایده یک دستگاه دریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927445/مزایده-تعداد-20-عدد-میز-تلویزیون-2-تکه-lcd'>مزایده تعداد 20 عدد میز تلویزیون 2 تکه lcd / مزایده تعداد 20 عدد میز تلویزیون 2 تکه lcd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927355/مزایده-1-9-سهم-از-قطعه-به-شماره-768-اراضی-خاوران-اموال-منقول'>مزایده 1.9 سهم از قطعه به شماره 768 اراضی خاوران اموال منقول  / مزایده,مزایده 1.9 سهم از قطعه به شماره 768 اراضی خاوران اموال منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927356/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-72-80متر-مال-مشاعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 72.80متر مال مشاعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 72.80متر مال مشاعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927452/مزایده-خودرو-سواری-پراید-نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری پراید نوبت دوم  / مزایده , مزایده خودرو سواری پراید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927466/مزایده-خودروی-mvm-تیپ-x33'>مزایده خودروی mvm تیپ x33 / مزایده خودروی mvm تیپ x33</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927237/مزایده-اجاره-زمین-کشاورزی'>مزایده اجاره زمین کشاورزی / آگهی مزایده ,مزایده اجاره زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927462/مزایده-اتومبیل-سواری-رانا'>مزایده اتومبیل سواری رانا / مزایده اتومبیل سواری رانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927457/مزایده-خودروی-سواری-ام-وی-ام-315'>مزایده خودروی سواری ام وی ام 315 / مزایده خودروی سواری ام وی ام 315</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927998/مناقصه-اجرای-ديوارکشی-زمينهای-بافت-فرهنگی-و-تاريخی-بوشهر'>مناقصه اجرای ديوارکشی زمينهای بافت فرهنگی و تاريخی بوشهر  / مناقصه ,مناقصه اجرای ديوارکشی زمينهای بافت فرهنگی و تاريخی بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927473/مزایده-دو-دستگاه-چرخ-خیاطی-راسته-دوز-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز  نوبت دوم  / مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928010/دعوتنامه-پروژه-تکميل-پل-شهيد-ناجيان-شوش'>دعوتنامه پروژه تکميل پل شهيد ناجيان شوش    / دعوتنامه پروژه تکميل پل شهيد ناجيان شوش   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927955/مناقصه-اياب-و-ذهاب-ناظرين-و-کارکنان'>مناقصه اياب و ذهاب ناظرين و کارکنان / مناقصه ، مناقصه اياب و ذهاب ناظرين و کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927358/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-71-25متر-بخش-15-گیلان-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 71.25متر بخش 15 گیلان نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 71.25متر بخش 15 گیلان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927929/فراخوان-خريد-۴-قلم-TUBS-STAINLESS-STEEL'>فراخوان خريد ۴ قلم TUBS STAINLESS STEEL  / فراخوان خريد ۴ قلم TUBS STAINLESS STEEL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927380/مزایده-ششدانگ-زمین-دارای-اعیان-احداثی-مساحت-358متر-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ زمین دارای اعیان احداثی مساحت 358متر غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دارای اعیان احداثی مساحت 358متر غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927892/فراخوان-گازرسانی-به-دو-روستای-هندور-و-ماراکمی-شهرستان-ماکو'>فراخوان گازرسانی به دو روستای هندور و ماراکمی شهرستان ماکو     / فراخوان گازرسانی به دو روستای هندور و ماراکمی شهرستان ماکو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927386/مزایده-ملک-بخش-هشت-گیلان-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش هشت گیلان اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش هشت گیلان اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927376/مزایده-ششدانگ-زمین-سه-بر-مساحت-203-95متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین سه بر مساحت 203.95متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین سه بر مساحت 203.95متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927851/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-داراب'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی داراب / مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی داراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927860/مناقصه-واگذاری-خدمات-سرویسهای-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-انبار-نفت---'>مناقصه واگذاری خدمات سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفت .... / مناقصه واگذاری خدمات سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927403/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927846/مناقصه-خريد-گاردريل-دوموج-و-سه-موج-به-همراه-متعلقات-مربوطه'>مناقصه خريد گاردريل دوموج و سه موج به همراه متعلقات مربوطه     / مناقصه خريد گاردريل دوموج و سه موج به همراه متعلقات مربوطه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927852/مناقصه-خريد-و-اجرای-خط-کشی-محورهای-حوزه-استحفاظی'>مناقصه خريد و اجرای خط کشی محورهای حوزه استحفاظی / مناقصه خريد و اجرای خط کشی محورهای حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927479/مزایده-خودروی-سواری-سمند'>مزایده خودروی سواری سمند / مزایده خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927853/مناقصه-لوله-گذاری-فاضلاب-منطقه-۲۱-شهرداری'>مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه ۲۱ شهرداری / مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه ۲۱ شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927364/مزایده-ملک-بخش-دو-اهواز-مساحت-257متر'>مزایده ملک بخش دو اهواز مساحت 257متر / مزایده,مزایده ملک بخش دو اهواز مساحت 257متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927945/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-شهرداری-بندر-خمیر-به-بخش-خصوصی-96-6-13'>مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری بندر خمیر به بخش خصوصی 96.6.13 / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری بندر خمیر به بخش خصوصی 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927923/مناقصه-حفاظت-و-نگهداری-از-اراضی-و-املاک-در-اختيار-سازمان-در-سطح-استان'>مناقصه حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک در اختيار سازمان در سطح استان     / مناقصه , مناقصه حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک در اختيار سازمان در سطح استان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927895/مناقصه-نرم-افزار-جامع'>مناقصه نرم افزار جامع     / مناقصه , مناقصه نرم افزار جامع    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927875/مناقصه-پروژه-های-عمرانی-در-سالهای-۹۶و۹۷و۹۸'>مناقصه پروژه های عمرانی در سالهای ۹۶و۹۷و۹۸     / مناقصه , مناقصه پروژه های عمرانی در سالهای ۹۶و۹۷و۹۸    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927509/آگهی-عرضه-عمومی-سهام'>آگهی عرضه عمومی سهام / مزایده, آگهی عرضه عمومی سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927565/اصلاحیه-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-تیپ-405'>اصلاحیه مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 405  / اصلاحیه مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927928/مناقصه-خدمات-نظارت-کارگاهی-بر-عمليات-اجرايی-پروژه-های-گازرسانی'>مناقصه خدمات نظارت کارگاهی بر عمليات اجرايی پروژه های گازرسانی / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات نظارت کارگاهی بر عمليات اجرايی پروژه های گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927915/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927905/مناقصه-جمع-آوری-تعويض-شده-از-خط-لوله-۸-اينچ-زير-زمينی-قديمی'>مناقصه جمع آوری تعويض شده از خط لوله ۸ اينچ زير زمينی قديمی  / مناقصه , مناقصه جمع آوری تعويض شده از خط لوله ۸ اينچ زير زمينی قديمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927911/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-ستاد-جنوب-استان'>اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) ستاد جنوب استان  / اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) ستاد جنوب استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927375/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-دویست-متر-اعیان-136متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت دویست متر اعیان 136متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت دویست متر اعیان 136متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927837/مناقصه-لکه-گيری-آسفالت-حوزه-استحفاظی'>مناقصه لکه گيری آسفالت حوزه استحفاظی / مناقصه لکه گيری آسفالت حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927829/مناقصه-لکه-گيری-و-آسفالت'>مناقصه لکه گيری و آسفالت  / مناقصه لکه گيری و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927813/فراخوان-COILED-TUBING-REEL'>فراخوان  COILED TUBING REEL     / فراخوان  COILED TUBING REEL    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927483/مزایده-یک-قبضه-سلاح-ساچمه-زنی'>مزایده یک قبضه سلاح ساچمه زنی / مزایده یک قبضه سلاح ساچمه زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927820/مناقصه-ساخت-و-نصب-۱۰۰-عدد-علمک-پراکنده-و-۸۰۰۰-متر-شبکه-پلی-اتيلن--'>مناقصه ساخت و نصب ۱۰۰ عدد علمک پراکنده و ۸۰۰۰ متر شبکه پلی اتيلن ... / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب ۱۰۰ عدد علمک پراکنده و ۸۰۰۰ متر شبکه پلی اتيلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927827/مناقصه-خط-تغذيه-و-شبکه-توزيع-گاز-روستاهای-زربوت--'>مناقصه خط تغذيه و شبکه توزيع گاز روستاهای زربوت... / مناقصه , مناقصه خط تغذيه و شبکه توزيع گاز روستاهای زربوت..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927834/مناقصه-انجام-خدمات-تنظيفات-محوطه-های-کارگاهی-و-خدمات-پست-و-ادارات'>مناقصه انجام خدمات تنظيفات محوطه های کارگاهی و خدمات پست و ادارات  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تنظيفات محوطه های کارگاهی و خدمات پست و ادارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927841/مناقصه-طرح-توسعه-ذخیره-سازی-گاز-96-6-13'>مناقصه طرح توسعه ذخیره سازی گاز 96.6.13 / مناقصه طرح توسعه ذخیره سازی گاز 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927392/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-24-5مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 24.5مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 24.5مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927388/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بخش-14-مراغه-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش 14 مراغه غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش 14 مراغه غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927366/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-79-45مترمربع-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 79.45مترمربع اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 79.45مترمربع اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927499/مزایده-یخچال--لباسشویی--'>مزایده یخچال - لباسشویی ... / مزایده , مزایده یخچال - لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927413/فراخوان-مسابقه-طراحی-سایت-گردشگری-و-تفریحی-در-محل-سد-تنظیمی-جیرفت-نوبت-دوم'>فراخوان مسابقه طراحی سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان مسابقه طراحی سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927426/فراخوان-شناسایی-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>فراخوان شناسایی تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان شناسایی تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927491/مزایده-عرضه-عمومی-سهام'>مزایده عرضه عمومی سهام  / مزایده, مزایده عرضه عمومی سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927439/مزایده-یک-عدد-کانکس'>مزایده یک عدد کانکس / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک عدد کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927443/مزایده-کارخانه-فرآورده-های-بتنی-جهت-بهره-برداری-و-تولید-قطعات-بتنی'>مزایده کارخانه فرآورده های بتنی جهت بهره برداری و تولید قطعات بتنی / آگهی مزایده ,مزایده کارخانه فرآورده های بتنی جهت بهره برداری و تولید قطعات بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927430/مزایده-فروش-تعدادی-از-مستحدثات-شامل-کارگاهی-فروشگاهی-دفاترکار-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل کارگاهی فروشگاهی دفاترکار نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل کارگاهی فروشگاهی دفاترکار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927437/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-صد-متر-بخش-دو-تهران'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت صد متر بخش دو تهران / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت صد متر بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927406/مناقصه-خرید-200-تن-سیمان-پاشیدنی-ضد-اسید-سولفوریک-و-اسید-کربنیک--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 200 تن سیمان پاشیدنی ضد اسید سولفوریک و اسید کربنیک... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 200 تن سیمان پاشیدنی ضد اسید سولفوریک و اسید کربنیک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927419/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-و-آلاچیق---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب غرفه و آلاچیق ... نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک باب غرفه و آلاچیق ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927425/مناقصه-رفت-و-روب-معابر-شهر'>مناقصه رفت و روب معابر شهر  / آگهی مناقصه ,مناقصه رفت و روب معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927435/آگهی-سوم-فراخوان-ارزیابی-خرید-خدمات-مشاور'>آگهی سوم  فراخوان ارزیابی  خرید خدمات مشاور  / آگهی سوم  فراخوان ارزیابی،آگهی سوم فراخوان ارزیابی خرید خدمات مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927504/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-170-اصلی'>مزایده ملک به شماره پلاک 170 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 170 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927423/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-درمانگاه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی درمانگاه نوبت  دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی درمانگاه نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927492/مناقصه-احداث-فضای-سبز-(پارک-محله-ایی)'>مناقصه احداث فضای سبز (پارک محله ایی) / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه احداث فضای سبز (پارک محله ایی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927487/تجدید-فراخوان-بهره-برداری-از-انبار-با-صادراتی-و-وارداتی-96-6-13'>تجدید فراخوان بهره برداری از انبار با صادراتی و وارداتی 96.6.13 / تجدید آگهی فراخوان شناسایی متقاضیان،تجدید  فراخوان بهره برداری از انبار با صادراتی و وارداتی نوبت اول  96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927478/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-مسجد-محله-3'>مناقصه اجرای عملیات ساخت مسجد محله 3  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات ساخت مسجد محله 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927503/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-ورزشی'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری ورزشی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927444/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-نیسان-پیکاپ'>مزایده تعداد یک دستگاه خودروی نیسان پیکاپ  / مزایده , مزایده تعداد یک دستگاه خودروی نیسان پیکاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927450/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیونت-فلزی-ایسوزو-96-6-13'>مزایده فروش یک دستگاه کامیونت فلزی ایسوزو  96.6.13 / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه کامیونت فلزی ایسوزو  96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927455/فراخوان-لوازم-بهداشتی-96-6-13'>فراخوان لوازم بهداشتی 96.6.13 / فراخوان مناقصه , فراخوان لوازم بهداشتی 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927465/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-خرید-سیستم-برق-اضطراری-UPS-20-کیلو-ولت-آمپر-با-باطری'>مناقصه خرید یک دستگاه خرید سیستم برق اضطراری UPS 20 کیلو ولت آمپر با باطری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه خرید سیستم برق اضطراری UPS 20 کیلو ولت آمپر با باطری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927461/مناقصه-دو-دستگاه-بلوئر-مدل-RBS145'>مناقصه دو دستگاه بلوئر مدل RBS145  / مناقصه , مناقصه دو دستگاه بلوئر مدل RBS145 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927438/خلاصه-مناقصه-ارائه-و-انجام-خدمات-پشتیبانی-سیستم-های-کامپیوتری---96-6-13'>خلاصه مناقصه  ارائه و انجام خدمات پشتیبانی سیستم های کامپیوتری ... 96.6.13 / خلاصه مناقصه , مناقصه  ارائه و انجام خدمات پشتیبانی سیستم های کامپیوتری ... 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927432/آگهی-شرکت-در-مزایده-بهره-برداری-از-توقفگاه-های-ناوگان-باری-میثاق-96-6-13'>آگهی شرکت در مزایده بهره برداری از توقفگاه های ناوگان باری میثاق 96.6.13 / آگهی شرکت در مزایده  بهره برداری از توقفگاه های ناوگان باری میثاق 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927424/مزایده-انعقاد-قرارداد-تاکسی-سرویس-96-6-13'>مزایده انعقاد قرارداد تاکسی سرویس 96.6.13 / مزایده , مزایده انعقاد قرارداد تاکسی سرویس 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927428/خلاصه-مناقصه-خرید-سرورهای-مورد-نیاز-96-6-13'>خلاصه مناقصه خرید سرورهای مورد نیاز 96.6.13 / خلاصه آگهی , مناقصه خرید سرورهای مورد نیاز 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927514/مناقصه-پروژه-اصلاح-خط-132-کیلو-ولت--نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه اصلاح  خط 132 کیلو ولت... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه   پروژه اصلاح  خط 132 کیلوولت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927201/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-18960متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 18960متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 18960متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927377/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-HDSL-و-ADSL---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و هوایی و HDSL و ADSL  ... نوبت دوم  / مناقصه نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و هوایی و HDSL و ADSL  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927404/مزایده-انعقاد-قرارداد-تاکسی-سرویس'>مزایده انعقاد قرارداد تاکسی سرویس / آگهی مزایده عمومی ,مزایده انعقاد قرارداد تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927417/اصلاحیه-مزایده-فروش-وسایل-نقلیه'>اصلاحیه مزایده فروش وسایل نقلیه  / اصلاحیه , اصلاحیه مزایده فروش وسایل نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927385/مزایده-فروش-سیب-زمینی-نیمه-سرخ-شده-نوبت-دوم'>مزایده فروش سیب زمینی نیمه سرخ شده  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش سیب زمینی نیمه سرخ شده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927347/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-5-ثبت-رامسر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین بخش 5 ثبت رامسر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 ثبت رامسر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927345/مزایده-قطعه-زمین-مال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده قطعه زمین مال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927378/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یخچال-و--'>مزایده فروش یک دستگاه یخچال و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه یخچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927335/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-صد-و-شصت-و-یک-متر'>مزایده قطعه زمینی به مساحت صد و شصت و یک متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت صد و شصت و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927480/مزایده-ضایعات-نوبت-دوم'>مزایده ضایعات- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده ضایعات- ن وبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927341/مزایده-زمین-مساحت-161متر-دارای-حدود-و-مشخصات-اربعه-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 161متر دارای حدود و مشخصات اربعه نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین مساحت 161متر دارای حدود و مشخصات اربعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927333/مزایده-ششدانگ-زمین-به-شماره-8004-فرعی-از-116-اصلی'>مزایده ششدانگ زمین به شماره 8004 فرعی از 116  اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به شماره 8004 فرعی از 116  اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927393/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موتورجوش-و--'>مزایده فروش یک دستگاه موتورجوش و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه موتورجوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927331/مزایده-پلاک-فوق-به-مساحت-صد-و-هفتاد-متر-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک فوق به مساحت صد و هفتاد متر اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک فوق به مساحت صد و هفتاد متر اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927409/مزایده-فروش-یک-دستگاه-فیدر-200-سانتی-متر-و--'>مزایده فروش یک دستگاه فیدر 200 سانتی متر و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه فیدر 200 سانتی متر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927324/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-یک-اردبیل'>مزایده ششدانگ مغازه بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927329/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-دو-تهران-مساحت-446-87متر'>مزایده ششدانگ زمین بخش دو تهران مساحت 446.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دو تهران مساحت 446.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927400/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>آگهی مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,آگهی مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927384/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-پایه-بنر-بیلبوردها--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره پایه بنر، بیلبوردها... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری به صورت اجاره پایه بنر، بیلبوردها... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927477/مزایده-واگذاری-کامیونت-ایسوزو'>مزایده  واگذاری کامیونت ایسوزو / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری کامیونت ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927395/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-اراضی'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927362/فراخوان-مناقصه-گازرسانی-به-کوره---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه گازرسانی به کوره  ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه گازرسانی به کوره ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927369/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر'>مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927410/مناقصه-3000-تن-آهن-اسفنجی'>مناقصه 3000 تن آهن اسفنجی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه 3000 تن آهن اسفنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927420/مناقصه-خرید-4-000-000-عدد-کارت-مغناطیسی-HICO'>مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO / مناقصه , مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927357/مناقصه-نگهداشت-و-تعمیرات-تجهیزات-تانک-مانیتورینگ-LG-TG--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداشت و  تعمیرات تجهیزات تانک مانیتورینگ LG-TG - نوبت دوم  / آگهی فراخوان, مناقصه نگهداشت و  تعمیرات تجهیزات تانک مانیتورینگ LG-TG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927367/مناقصه-خرید-کاتالیست-NAPHTA-CATALYTIC-REFORMING-R62'>مناقصه خرید کاتالیست NAPHTA CATALYTIC REFORMING R62  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید کاتالیست NAPHTA CATALYTIC REFORMING R62 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927373/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ساید-لودر-پنج-تن'>مناقصه خرید یک دستگاه ساید لودر پنج تن   / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه ساید لودر پنج تن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927361/مناقصه-خرید-28-عدد-سرور'>مناقصه خرید 28 عدد سرور  / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 28 عدد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927427/مناقصه-خریداری-AMINE--نوبت-دوم'>مناقصه خریداری AMINE...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری AMINE...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927370/مناقصه-خرید-تجهیزات-پزشکی'>مناقصه خرید تجهیزات پزشکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927379/مناقصه-خرید-گالن-ذرت-1800-سی-سی'>مناقصه خرید گالن ذرت 1800 سی سی  / مناقصه , مناقصه خرید گالن ذرت 1800 سی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927390/مزایده-فروش-دو-دستگاه-بادکن-بطری-کارکرده'>مزایده  فروش دو دستگاه بادکن بطری کارکرده  / مزایده, مزایده  فروش دو دستگاه بادکن بطری کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927397/مزایده-اقلام-ضایعاتی-فلزی-و-غیر-فلزی'>مزایده اقلام ضایعاتی فلزی و غیر فلزی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اقلام ضایعاتی فلزی و غیر فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927411/فراخوان-مناقصه-خرید-یکدستگاه-آنالیزر-سولفور-نیتروژن--تجدید'>فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن....تجدید / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن.. تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927421/فراخوان-طرح-گردشگری-مجتمع-پتاس-خور-و-بیابانک--تمدید'> فراخوان طرح گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک - تمدید / تمدید فراخوان عمومی , فراخوان طرح گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک- تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927475/مزایده-فروش-بخشی-از-اقلام-انبار'>مزایده فروش بخشی از اقلام انبار  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش بخشی از اقلام انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927360/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاهها-و-واحدهای-مجتمع-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و  تعمیرات دستگاهها و واحدهای مجتمع  تجدید نوبت دوم   / فراخوان عمومی دعوت به مناقصه , مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927371/مناقصه-ساخت-5-ردیف-مجموعه-مکانیکی-خودروی-خاص'>مناقصه ساخت 5 ردیف مجموعه مکانیکی خودروی خاص / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت 5 ردیف مجموعه مکانیکی خودروی خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927383/مناقصه-و-عقد-قرارداد-انجام-خدمات-نگهداری--تعمیراتی--مکانیکی-و-اپراتوری'> مناقصه و عقد قرارداد انجام خدمات نگهداری ، تعمیراتی ، مکانیکی و اپراتوری  / آگهی مناقصه ,  مناقصه و عقد قرارداد انجام خدمات نگهداری ، تعمیراتی ، مکانیکی و اپراتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927398/مزایده-فروش-خط-تولید-ورق-کارتن--یکدستگاه-واحد-برش-ورق--'>مزایده فروش خط تولید ورق کارتن ، یکدستگاه واحد برش ورق... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خط تولید ورق کارتن ، یکدستگاه واحد برش ورق....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927391/مزایده-فروش-کابل-فشار-ضعیف-400×1-میلیمتر-مربع-با-هادی-آلومینیومی--نوبت-دوم'>مزایده فروش کابل فشار ضعیف 400×1 میلیمتر مربع با هادی آلومینیومی... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کابل فشار ضعیف 400×1 میلیمتر مربع با هادی آلومینیومی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927199/مناقصه-آزمایشگاه-مکانیک-خاک-و-مقاومت-مصالح'>مناقصه آزمایشگاه مکانیک خاک و مقاومت مصالح  / مناقصه , مناقصه آزمایشگاه مکانیک خاک و مقاومت مصالح  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927318/اگهی-فروش-تعدادی-تلیسه-96-6-13'>اگهی فروش تعدادی تلیسه 96.6.13 / اگهی فروش تعدادی تلیسه 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927194/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-نگهداری-از-تاسیسات-تصفیه-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خدمات نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927415/اگهی-مزایده--مزایده-ده-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>اگهی مزایده ,  مزایده ده دستگاه خودرو وانت پیکان  / اگهی مزایده , مزایده ده دستگاه خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927401/مزایده-اجاره-املاک-مازاد'>مزایده اجاره املاک مازاد  / اگهی مزایده , مزایده اجاره املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927389/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-hplc'>مناقصه خرید یک دستگاه hplc  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه hplc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927363/شناسایی-پیمانکار-حداقل-1000-تن-تیشوی-تولیدی-نوبت-دوم'>شناسایی پیمانکار حداقل 1000 تن تیشوی تولیدی- نوبت دوم  / شناسایی پیمانکار حداقل 1000 تن تیشوی تولیدی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927454/تجدید-مناقصه-زیرسازی-بلوار-شهید-مسعود-درخشان'>تجدید مناقصه زیرسازی بلوار شهید مسعود درخشان / آگهی مناقصه عمومی،تجدید مناقصه زیرسازی بلوار شهید مسعود درخشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927372/مزایده-اداره-مشارکتی-(بهره-برداری)-فیزیوتراپی-بیمارستان'>مزایده اداره مشارکتی (بهره برداری) فیزیوتراپی بیمارستان  / آگهی مزایده , مزایده اداره مشارکتی (بهره برداری) فیزیوتراپی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927350/مناقصه-اجرای-اسکلت-بتنی-با-سیستم-سقف-مجوف-(-یوبوت--کوبیاکس-و---)'>مناقصه اجرای اسکلت بتنی با سیستم سقف مجوف ( یوبوت ، کوبیاکس و ... ) / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای اسکلت بتنی با سیستم سقف مجوف ( یوبوت ، کوبیاکس و ... )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927340/مزایده-پالت-چوبی-و-تخته-های-ضایعاتی'>مزایده پالت چوبی و تخته های ضایعاتی  / اگهی مزایده , مزایده پالت چوبی و تخته های ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927368/مزایده-اجاره-رستوران-96-6-13'>مزایده اجاره رستوران 96.6.13 / اگهی مزایده , مزایده اجاره رستوران 96.6.13 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927315/مزایده-فروش-تعداد-100-رول-شبرنگ-ترافیکی'>مزایده فروش تعداد 100 رول شبرنگ ترافیکی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 100 رول شبرنگ ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927306/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-186-5متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 186.5متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 186.5متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927308/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-در-ان-125متر-بخش-دوازده'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان 125متر بخش دوازده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان 125متر بخش دوازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927346/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده یک دستگاه کولر گازی / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927311/مزایده-یکباب-ساختمان-دو-نبش-سه-طبقه-495متر'>مزایده یکباب ساختمان دو نبش سه طبقه 495متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان دو نبش سه طبقه 495متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927352/مزایده-کت-و-شلوار-مردانه'>مزایده کت و شلوار مردانه  / آگهی مزایده ,مزایده کت و شلوار مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927312/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یازده-خوی-روستای-آغداش'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یازده خوی روستای آغداش / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یازده خوی روستای آغداش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927314/مناقصه-ساخت-و-نصب-100-علمک-پراکنده-و---نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب 100 علمک پراکنده و ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب 100 علمک پراکنده و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927320/تجدید-مناقصه-اجرای-دیوار-چینی--زیرسازی-جدولگذاری-و-آسفالت---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای دیوار چینی ، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای دیوار چینی ، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927334/فراخوان-مناقصه-کف-شکنی-چاههای-شماره-2-و-15'> فراخوان مناقصه کف شکنی چاههای شماره 2 و 15 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه کف شکنی چاههای شماره 2 و 15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927327/مناقصه-طراحی-و-اجرای-سیستم-روشنایی-در-سطح-راههای-استان-همدان--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و اجرای سیستم روشنایی در سطح راههای استان همدان... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و اجرای سیستم روشنایی در سطح راههای استان همدان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927351/مناقصه-تکمیل-مرکز-درمانی-و-بهداشتی-بلهزار--'>مناقصه تکمیل مرکز درمانی و بهداشتی بلهزار.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مرکز درمانی و بهداشتی بلهزار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927322/مزایده-فروش-انواع-فرش-و-گلیم-فرش'>مزایده فروش انواع فرش و گلیم فرش  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش انواع فرش و گلیم فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927316/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-2346-فرعی-بخش-هفده-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 2346 فرعی بخش هفده مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 2346 فرعی بخش هفده مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927319/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-238-فرعی-بخش-نه-ملکی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 238 فرعی بخش نه ملکی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 238 فرعی بخش نه ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927337/مزایده-فروش-اجناس-مازاد-و-ضایعاتی-موجود-در-انبار'>مزایده فروش اجناس مازاد و ضایعاتی موجود در انبار  / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس مازاد و ضایعاتی موجود در انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927343/مزایده-670-متر-پارچه-زنانه-چینی-نوبت-دوم'>مزایده 670 متر پارچه زنانه چینی  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده 670 متر پارچه زنانه چینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927339/مناقصه-تکمیل-سوله-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سوله ورزشی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سوله ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927359/مناقصه-واگذاری-امور-چاپ-و-تکثیر'>مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927348/مناقصه-تبدیل-وکیوم-باتوم'>مناقصه تبدیل وکیوم باتوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تبدیل وکیوم باتوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927394/مزایده-آپارتمان-پلاک-337-فرعی-بخش-یک-ثبت-گرگان'>مزایده آپارتمان پلاک 337 فرعی بخش یک ثبت گرگان / مزایده,مزایده آپارتمان پلاک 337 فرعی بخش یک ثبت گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927402/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-730-15متر-بخش-12-قزوین'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 730.15متر بخش 12 قزوین  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 730.15متر بخش 12 قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927396/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-دوم-جنوبی-مساحت-63-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم جنوبی مساحت 63.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم جنوبی مساحت 63.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927307/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206-مدل-1391'>مزایده خودرو سواری پژو 206 مدل 1391 / مزایده خودرو سواری پژو 206 مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927382/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927464/ارزیابی-کیفی-ساخت-روتور-کامل-توربین-گازی-فریم-5-(GEF5-PG4341P)-به-همراه-استاپ-شفت'>ارزیابی کیفی ساخت روتور کامل توربین گازی فریم 5 (GEF5-PG4341P) به همراه استاپ شفت / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی ساخت روتور کامل توربین گازی فریم 5 (GEF5-PG4341P) به همراه استاپ شفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927321/مناقصه-ساخت-سکوی-تخلیه-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت سکوی تخلیه زباله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت سکوی تخلیه زباله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927317/مناقصه-تکمیل-ساختمان-انبار-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان انبار خدمات شهری  نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان انبار خدمات شهری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927570/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-لایروبی-و-حمل-لجن-کانال-های-روباز-و-سرپوشیده'>اصلاحیه مناقصه عملیات لایروبی و حمل لجن کانال های روباز و سرپوشیده / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات لایروبی و حمل لجن کانال های روباز و سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927527/مزایده-ملک-مسکونی-ساختمان-سه-طبقه-مسکونی'>مزایده ملک مسکونی ساختمان سه طبقه مسکونی / مزایده,مزایده ملک مسکونی ساختمان سه طبقه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927529/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-73-50مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 73.50مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 73.50مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927338/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-آی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی  / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927313/اصلاحیه-مناقصه-خرید-کمپرسور-هوای-فشرده-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه خرید کمپرسور هوای فشرده نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, اصلاحیه مناقصه خرید کمپرسور هوای فشرده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927295/تجدید-مناقصه-خرید-تهیه-تجهیزات-مصالح-و-اجرای-ساختمان-الحاقی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید، تهیه تجهیزات، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی  نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، تهیه تجهیزات، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927298/مناقصه-خرید-ویال-شیشه-ای-و-پوکه-آمپول--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927294/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-10-دستگاه-ترانس-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید 10 دستگاه ترانس نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید 10 دستگاه ترانس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927310/مناقصه-پیمان-شن-ریزی-مسیر-خط-8-اینچ-میاندواب--ارومیه-از-کیلومتر-147-تا-149'>مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط 8 اینچ میاندواب / ارومیه از کیلومتر 147 تا 149  / آگهی مناقصه، مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط 8 اینچ میاندواب / ارومیه از کیلومتر 147 تا 149 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927354/مناقصه-واگذاری-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-و-حفاظت-کاتدیک'>مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927302/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-304-96متر-بخش-سه'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 304.96متر بخش سه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 304.96متر بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927300/فراخوان-ارزیابی-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری-و---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی ، فراخوان ارزیابی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927325/فراخوان-انجام-مطالعات-ژئوتکنیک-و-مقاومت-مصالح-در-پروژه-ها'>فراخوان انجام مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در پروژه ها / آگهی فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان انجام مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در پروژه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927289/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-از-مخزن-RD-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD- نوبت دوم  / مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927344/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-و--'>مناقصه تامین نیروی انسانی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927353/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-قطعات-کامپیوتر'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی قطعات کامپیوتر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و پشتیبانی قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927205/مناقصه-خرید-آشپزخانه-صحرایی-سیار-و--'>مناقصه خرید آشپزخانه صحرایی سیار و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آشپزخانه صحرایی سیار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927330/مزایده-تی-شرت-مردانه'>مزایده تی شرت مردانه / آگهی مزایده ,مزایده تی شرت مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927283/مزایده-یک-قطعه-زمین-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-مساحت-153متر'>مزایده یک قطعه زمین ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 153متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 153متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927301/مزایده-واگذاری-به-اجاره-فروشگاه-همشهری-یک'>مزایده واگذاری به اجاره  فروشگاه همشهری یک / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره  فروشگاه همشهری یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927323/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927304/مزایده-۱۷-دستگاه-بیل-مکانیکی-و--نوبت-دوم'>مزایده ۱۷ دستگاه بیل مکانیکی و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده ۱۷ دستگاه بیل مکانیکی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927326/مناقصه-خرید-گاردریل-دو-موج-و-سه-موج-به-همراه-متعلقات-مربوطه'>مناقصه خرید گاردریل دو موج و سه موج به همراه متعلقات مربوطه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید گاردریل دو موج و سه موج به همراه متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927287/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی-155-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی 155.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی 155.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927290/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه-و-دو-دستگاه-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی دو طبقه و دو دستگاه مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی دو طبقه و دو دستگاه مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927288/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-قطعات-پمپ-آبرسانی--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات پمپ آبرسانی... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات پمپ آبرسانی  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927296/مناقصه-اجرا-و-تکمیل-شبکه-فاضلاب'>مناقصه اجرا و تکمیل شبکه فاضلاب / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مناقصات ,مناقصه اجرا و تکمیل شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927284/مزایده-واگذاری-چهار-دهنه-دفاتر-تعاونی-ترمینال-جدید-الاحداث-و---نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927297/مزایده-واگذاری-پلاک-های-14-و11-فرعی-از-1006-اصلی-مرحله-دوم-96-6-13'>مزایده واگذاری پلاک های 14 و11 فرعی از 1006 اصلی مرحله دوم 96.6.13 / مزایده,مزایده واگذاری پلاک های 14 و11 فرعی از 1006 اصلی مرحله دوم 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927303/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره'>مناقصه خرید خدمات مشاوره / آگهی فرایند خرید ,مناقصه خرید خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927416/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-237-60متر-بخش-یک-ثبتی-قم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 237.60متر بخش یک ثبتی قم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 237.60متر بخش یک ثبتی قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927299/مزایده-دستگاه-زباله-کش-هیدرولیکی--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه زباله کش هیدرولیکی   نوبت دوم  / مزایده , مزایده دستگاه زباله کش هیدرولیکی   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927414/مزایده-پلاک-ثبتی-1343-فرعی-از-99-و-101-اصلی-بخش-سه-قم'>مزایده پلاک ثبتی 1343 فرعی از 99 و 101 اصلی بخش سه قم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1343 فرعی از 99 و 101 اصلی بخش سه قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927227/ارزیابی-کیفی-تهیه-لیست-کوتاه-در-زمینه-کاهش-آلایندگی-صوتی'>ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه در زمینه کاهش آلایندگی صوتی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه در زمینه کاهش آلایندگی صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927407/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-مسکونی-و-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی و یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی و یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927405/مزایده-املاک-تملیکی-و-مازاد'>مزایده املاک تملیکی و مازاد  / مزایده ,مزایده املاک تملیکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927374/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تایپ-و-تکثیر'>مناقصه انتخاب پیمانکار تایپ و تکثیر  / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار تایپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927381/مناقصه-مقدار-60-متر-مکعب-چوب-وارداتی-اریکو-کنگو-و-60-متر-مکعب-چوب-ساج-برمه-طلایی'>مناقصه مقدار 60 متر مکعب چوب وارداتی اریکو کنگو و 60 متر مکعب چوب ساج برمه طلایی  / مناقصه, مناقصه مقدار 60 متر مکعب چوب وارداتی اریکو کنگو و 60 متر مکعب چوب ساج برمه طلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927399/فراخوان-احداث-و-نوسازی-اورژانس-بیمارستان'>فراخوان احداث و نوسازی اورژانس بیمارستان  / فراخوان مناقصه ,فراخوان احداث و نوسازی اورژانس بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927387/تجدید-مزایده-فروش-تعدادی-از-مستحدثات-شامل-واحدهای-کارگاهی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل واحدهای کارگاهی  نوبت دوم  / تجدید مزایده,تجدید مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل واحدهای کارگاهی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927293/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-شهرستانهای-تابعه-مرکزی-نوبت-سوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927291/اگهی-مناقصه-خرید-انواع-پایه-بتونی-نوبت-دوم'>اگهی مناقصه  خرید انواع پایه بتونی  نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه  خرید انواع پایه بتونی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927234/ارزیابی-کیفی-تهیه-لیست-کوتاه-تعمیرات-اساسی-واحد-BST-نیروگاه-گازی'>ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه تعمیرات اساسی واحد BST نیروگاه گازی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه تعمیرات اساسی واحد BST نیروگاه گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927328/مناقصه-عملیات-نصب-و-نگهداری-علایم-و-تجهیزات-ترافیکی-به-صورت-اکیپی--'>مناقصه عملیات نصب و نگهداری علایم و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نصب و نگهداری علایم و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927342/مناقصه-عمومی-امور-پشتیبانی-96-6-13'>مناقصه عمومی امور پشتیبانی 96.6.13 / مناقصه, مناقصه عمومی امور پشتیبانی 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927349/تجدید-مزایده-مکان-و-فروش-اغذیه-و-تنقلات-در-جایگاه-cng-96-6-13'>تجدید مزایده مکان و فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng 96.6.13 / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدیدمزایده مکان و فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng نوبت اول 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927365/تمدید-فراخوان-تعمیر-و-تجهیز-استخر'>تمدید فراخوان تعمیر و تجهیز استخر / تمدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار, تمدید فراخوان تعمیر و تجهیز استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927240/مزایده-COOPER-CATHODE-AND-COPPER-BLISTER-نوبت-دوم'>مزایده COOPER CATHODE AND COPPER BLISTER نوبت دوم  / مزایده , مزایده COOPER CATHODE AND COPPER BLISTER نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927244/مناقصه-COOPER-CATHODE-AND-COPPER-BLISTER-نوبت-دوم'>مناقصه COOPER CATHODE AND COPPER BLISTER نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه COOPER CATHODE AND COPPER BLISTER نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927195/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-57-42متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 57.42متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 57.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927516/مزایده-یک-فروند-کشتی-باری'>مزایده یک فروند کشتی باری  / آگهی مزایده ,مزایده یک فروند کشتی باری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927202/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-مربای-40-گرمی-96-6-13'>آگهی مناقصه عمومی تامین مربای 40 گرمی  96.6.13 / آگهی مناقصه عمومی تامین مربای 40 گرمی 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927261/مناقصه-خریداری-اقلام-مورد-نیاز-جهت-خرید-تجهیزات-پزشکی-واحد-96-6-13'>مناقصه خریداری اقلام مورد نیاز جهت خرید تجهیزات پزشکی واحد 96.6.13 / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه خریداری اقلام مورد نیاز جهت خرید تجهیزات پزشکی واحد 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927266/مزایده-اجاره-محل-جهت-خدمات-دانشجویی-96-6-13'>مزایده اجاره محل جهت خدمات دانشجویی 96.6.13 / آگهی مزایده, مزایده اجاره محل جهت خدمات دانشجویی 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927282/مناقصه-آبرسانی-سیار-و-برق-رسانی-و-پرسنل-خدمات-مشترکین-96-6-13'>مناقصه آبرسانی سیار و برق رسانی و پرسنل خدمات مشترکین 96.6.13 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی سیار و برق رسانی و پرسنل خدمات مشترکین 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927206/مناقصه-تامین-لوبیا-چیتی-مرغوب-96-6-13'>مناقصه تامین لوبیا چیتی مرغوب 96.6.13 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین لوبیا چیتی مرغوب 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927211/تجدید-مزایده-ساختمان-مجتمع-آموزشی-نیمه-تمام-خود'>تجدید مزایده ساختمان مجتمع آموزشی نیمه تمام خود / تجدید مزایده, تجدید مزایده ساختمان مجتمع آموزشی نیمه تمام خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927257/مزایده-اجاره-محل-آشپزخانه--بوفه-و-سلف-سرویس-خود-96-6-13'>مزایده اجاره  محل آشپزخانه ، بوفه و سلف سرویس خود 96.6.13 / مزایده , مزایده اجاره  محل آشپزخانه ، بوفه و سلف سرویس خود 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927255/مناقصه-خرید-سیم-مسی'>مناقصه خرید سیم مسی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید سیم مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927204/مزایده-اجاره-بوفه'>مزایده اجاره بوفه  / مزایده , مزایده اجاره بوفه  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927580/مناقصه-نصب-1300-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-به-روش-تامین-کالا--'>مناقصه نصب 1300 فقره انشعاب پلی اتیلن به روش تامین کالا ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نصب 1300 فقره انشعاب پلی اتیلن به روش تامین کالا ...- نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927532/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-96-6-13'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب 96.6.13 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب  96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927537/مناقصه-آسفالت-ریزی-خیابان-ها-و-کوچه-های-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت ریزی خیابان ها و کوچه های سطح شهر  / مناقصه  , مناقصه آسفالت ریزی خیابان ها و کوچه های سطح شهر مرحله اول - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927553/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927543/مزایده-واگذاری-منافع-حاصل-از-تفکیک-مکانیزه-پسماندهای-خشک-بازیافتی---'>مزایده واگذاری منافع حاصل از تفکیک مکانیزه پسماندهای خشک بازیافتی .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری منافع حاصل از تفکیک مکانیزه پسماندهای خشک بازیافتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927557/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-94-5متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 94.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 94.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927192/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-خود-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927534/مناقصه-انجام-امور-خدمات-کنتورخوانی-و-توزیع-قبوض-گاز-بهاء-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات کنتورخوانی و توزیع قبوض گاز بهاء -نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه انجام امور خدمات کنتورخوانی و توزیع قبوض گاز بهاء -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927531/مزایده-منزل-مسکونی-به-متراژ-264-22متر'>مزایده منزل مسکونی به متراژ 264.22متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی به متراژ 264.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927533/مزایده-پلاک-ثبتی-4-فرعی-از-8521-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 4 فرعی از 8521 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4 فرعی از 8521 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927550/مزایده-یکدستگاه-ماشین-چاپ-ایستاده'> مزایده یکدستگاه ماشین چاپ ایستاده  / آگهی مزایده اموال منقول,  مزایده یکدستگاه ماشین چاپ ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927555/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1383-رنگ-متالیک-مشکی'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1383 رنگ متالیک مشکی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1383 رنگ متالیک مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927556/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیونت-تجدید-نوبت-دوم'> مزایده فروش یکدستگاه کامیونت تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیونت تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927536/مناقصه-pressure-transmitter-for-mud-logging-units-نوبت-دوم'>مناقصه pressure transmitter for mud logging units  نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه pressure transmitter for mud logging units  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927213/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250متر-بصورت-مشاعی'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر بصورت مشاعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر بصورت مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927617/مناقصه-برون-سپاری-تهیه-و-توزیع-سبد-غذایی'>مناقصه برون سپاری تهیه و توزیع سبد غذایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  برون سپاری تهیه و توزیع سبد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927562/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-واحد-سفره-خانه--نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه - نوبت دوم مرحله دوم  / مزایده عمومی کتبی , مزایده واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه - نوبت دوم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927535/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-شماره-203'>مزایده یک قطعه زمین به شماره 203 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به شماره 203</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927538/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-128متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 128متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 128متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927539/مزایده-پلاک-ثبتی-1640-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1640 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1640 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927540/مزایده-پلاک-ثبتی-48-9230-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 48/9230 بخش یازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 48/9230 بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927542/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927582/مزایده-واگذاری-اجاره-7-واحد-تجاری--نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری اجاره 7 واحد تجاری - نوبت دوم مرحله دوم  / مزایده عمومی کتبی , مزایده واگذاری اجاره 7 واحد تجاری- نوبت دوم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927544/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک شامل زمین.واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین.واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927215/مزایده-مقدار-1-82-دانگ-از-سه-دانگ-مشاع-از-مغازه-قطعه-سوم'>مزایده مقدار 1.82 دانگ از سه دانگ مشاع از مغازه قطعه سوم / مزایده,مزایده مقدار 1.82 دانگ از سه دانگ مشاع از مغازه قطعه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927590/تجدید-مزایده-فروش-مقدار-4400-متر-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش مقدار 4400 متر لوله پلی اتیلن - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده فروش مقدار 4400 متر لوله پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927574/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ایستاده-و---'>مزایده  یک دستگاه یخچال ایستاده و .... / مزایده, مزایده  یک دستگاه یخچال ایستاده و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927547/مزایده-ملک-شماره-فرعی-824-از-اصلی-165'>مزایده ملک شماره فرعی 824 از اصلی 165   / مزایده,مزایده ملک شماره فرعی 824 از اصلی 165  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927568/مزایده-فروش-سه-دستگاه-اتوبوس-شهری-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه اتوبوس شهری نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش  فروش سه دستگاه اتوبوس شهری نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927584/مناقصه-اجرای-آسفالت-سرد'>مناقصه اجرای آسفالت سرد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927615/مزایده-فروش-یک-دست-میز-ناهارخوری-4-نفره-چوبی---'>مزایده فروش یک دست میز ناهارخوری 4 نفره چوبی .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک دست میز ناهارخوری 4 نفره چوبی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927608/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-آریسان-مدل-1394-دوگانه-سوز'>مزایده فروش یکدستگاه وانت آریسان مدل 1394 دوگانه سوز  / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه وانت آریسان مدل 1394 دوگانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927549/مزایده-اموال-شامل-باغ-صنوبر-زمین'>مزایده اموال شامل باغ صنوبر.زمین / مزایده,مزایده اموال شامل باغ صنوبر.زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927578/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927596/مزایده-یک-دستگاه-کانکس-و--'>مزایده یک دستگاه کانکس و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه کانکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927597/مزایده-تمامی-ششدانگ-4-پلاک-ثبتی'>مزایده تمامی ششدانگ 4 پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ 4 پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927599/مزایده-تمامی-ششدانگ-زمین-بخش-چهار-رشت'>مزایده تمامی ششدانگ زمین بخش چهار رشت / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین بخش چهار رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927592/مناقصه-تامین-نیروی-تخصصی-جهت-اجرای-پروژه-های-گاز-استان-مازندران--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی تخصصی جهت اجرای پروژه های گاز استان مازندران... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی تخصصی جهت اجرای پروژه های گاز استان مازندران... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927581/مزایده-املاک-و-اراضی-مساحت-812-50-و-366-33متر'>مزایده املاک و اراضی مساحت 812.50 و 366.33متر / مزایده,مزایده املاک و اراضی مساحت 812.50 و 366.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927567/مناقصه-دوربین-مداربسته-(با-لوازم-و-اجراء)'>مناقصه دوربین مداربسته (با لوازم و اجراء)  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دوربین مداربسته (با لوازم و اجراء) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927576/مناقصه-تامین-خدمات-گشت-و-بازرسی-شرکت-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات گشت و بازرسی شرکت نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین خدمات گشت و بازرسی شرکت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927703/آگهی-مزایده-اتومبیل'>آگهی مزایده اتومبیل / آگهی مزایده ,آگهی مزایده اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927207/مزایده-لوله-و-اتصالات-و-شیرآلات-فلزی---'>مزایده لوله و اتصالات و شیرآلات فلزی ....  / آگهی مزایده، مزایده لوله و اتصالات و شیرآلات فلزی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927695/مزایده-اجاره-قسمتی-از-دکل-مخابراتی'>مزایده اجاره قسمتی از دکل مخابراتی / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره قسمتی از دکل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927697/مزایده-یخچال-مخصوص-نگهداری-مرغ-و--'>مزایده یخچال مخصوص نگهداری مرغ و ... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول ,مزایده یخچال مخصوص نگهداری مرغ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927702/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-54متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 54متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927690/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927685/مناقصه-5-دستگاه-دیزل-ژنراتور---نوبت-دوم'>مناقصه 5 دستگاه دیزل ژنراتور ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه 5 دستگاه دیزل ژنراتور... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927725/مزایده-ششدانگ-طبقه-همکف-ملک-مسکونی'>مزایده ششدانگ طبقه همکف ملک مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ طبقه همکف ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927637/مناقصه-پروژه-قرائت-توزیع-و-وصول-مطالبات-و-اپراتوری---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927577/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5-هزار-متر-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5 هزار متر اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5 هزار متر اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927628/اگهی-مزایده--مزایده-کالسکه--نوبت-دوم'>اگهی مزایده , مزایده کالسکه - نوبت دوم  / مزایده کالسکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927575/مزایده-آپارتمان-در-طبقه-شش'>مزایده آپارتمان در طبقه شش / مزایده,مزایده آپارتمان در طبقه شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927203/مزایده-سردرختی'>مزایده سردرختی / مزایده , مزایده سردرختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927573/مزایده-قطعه-زمینی-محصور'>مزایده قطعه زمینی محصور  / مزایده,مزایده قطعه زمینی محصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927571/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-صد-و-دو-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت صد و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت صد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927614/مناقصه-خرید-کنتور-توربینی'>مناقصه خرید کنتور توربینی / مناقصه خرید کنتور توربینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927593/فراخوان-انجام-خدمات-ایمنی--بهداشت-و-محیط-زیست-شرکت-بهره-برداری-نفت-وگاز-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت وگاز- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان انجام خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت وگاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927587/مناقصه-p-f-farr-5-1-2-hydraulic-power-tong--clincher--نوبت-دوم'>مناقصه  p/f farr 5-1/2 hydraulic power tong & clincher - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه  p/f farr 5-1/2 hydraulic power tong & clincher - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927595/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی-و-نوار-نقاله-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه بسته بندی و نوار نقاله- نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه بسته بندی و نوار نقاله- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927566/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-کلنگی'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی کلنگی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی کلنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927563/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-و-منزل-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی و منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927193/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927586/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-به-همراه-اتصالات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن به همراه اتصالات... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن به همراه اتصالات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927751/شناسایی-پیمانکاران-واجد-صلاحیت-در-زمینه-های-کاری-مختلف-اعم-از-سیویل--96-6-13'>شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت در زمینه های کاری مختلف اعم از سیویل...96.6.13 / شناسایی پیمانکاران، شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت در زمینه های کاری مختلف اعم از سیویل... 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927782/مناقصه-ساخت-زمین-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت زمین نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه ساخت زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927715/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی-155-50متر-و-123-50متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 155.50متر و 123.50متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 155.50متر و 123.50متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927191/مزایده-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده اراضی نوبت دوم / مزایده,مزایده اراضی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927760/مزایده-آپارتمان-طبقه-4-وسطی-جنوبی'>مزایده آپارتمان طبقه 4 وسطی جنوبی / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه 4 وسطی جنوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927774/مزایده-اجاره-مغازه-و-واحد-تجاری'>مزایده اجاره مغازه و واحد تجاری / آگهی مزایده ,مزایده اجاره مغازه و واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927747/مناقصه-خودروهای-استیجاری-مورد-نیاز---نوبت-دوم'>مناقصه خودروهای استیجاری مورد نیاز ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خودروهای استیجاری مورد نیاز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927764/مناقصه-خرید-مقدار-200-000-کیلوگرم-تبدیل-الیاف-نایلون-6-به-گرانول--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقدار 200.000 کیلوگرم تبدیل الیاف نایلون 6 به گرانول... نوبت دوم  / مناقصه خرید مقدار 200.000 کیلوگرم تبدیل الیاف نایلون 6 به گرانول... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927745/مناقصه-خریداری-مقدار-17000-کیلوگرم-روغن--نوبت-دوم'>مناقصه خریداری مقدار 17000 کیلوگرم روغن... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری مقدار 17000 کیلوگرم روغن... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927784/مناقصه-یک-دستگاه-اکسترودر-تبدیل-الیاف-به-گرانول--نوبت-دوم'>مناقصه یک دستگاه اکسترودر تبدیل الیاف به گرانول... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه یک دستگاه اکسترودر تبدیل الیاف به گرانول... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927779/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-سنگ-گچ--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی خرید سنگ گچ - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی خرید سنگ گچ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927276/فراخوان-یک-فروند-کشتی-فایبرگلاس'>فراخوان یک فروند کشتی فایبرگلاس / آگهی فراخوان مزایده عمومی,مزایده  یک فروند کشتی فایبرگلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927190/مزایده-یک-دستگاه-خانه-سرا-مساحت-2519متر-نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه خانه سرا مساحت 2519متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک دستگاه خانه سرا مساحت 2519متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927843/مزایده-ششدانگ-پلاک-11331-22710-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 11331/22710 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 11331/22710 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927766/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-زنجیری'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری  / مزایده,مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927753/فراخوان-احداث-خانه-فرهنگ-سرا-محله-1-محله-گندمکان---'>فراخوان احداث خانه فرهنگ سرا محله 1 محله گندمکان .... / آگهی فراخوان , فراخوان احداث خانه فرهنگ سرا محله 1 محله گندمکان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927724/مزایده-واگذاری-16-باب-مغازه-و-دو-سالن'>مزایده واگذاری 16 باب مغازه و دو سالن / مزایده, مزایده واگذاری 16 باب مغازه و دو سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927740/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-196-فرعی-از-118-اصلی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 196 فرعی از 118 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 196 فرعی از 118 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927726/مزایده-فروش-و-اجاره-تعدادی-از-املاک'>مزایده فروش و اجاره تعدادی از املاک  / آگهی مزایده, مزایده فروش و اجاره تعدادی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927709/مناقصه-بروز-رسانی-فیلم-فرصت-های-سرمایه-گذاری'>مناقصه بروز رسانی فیلم فرصت های سرمایه گذاری / مناقصه, مناقصه  بروز رسانی فیلم فرصت های سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927721/مزایده-واگذاری-و-برون-سپاری-مجموعه-آبی-شهدای-غواص'>مزایده  واگذاری و برون سپاری مجموعه آبی شهدای غواص / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری و برون سپاری مجموعه آبی شهدای غواص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927734/مزایده-واگذاری-و-برون-سپاری-مجموعه-واحدهای-اقامتی-و-آشپزخانه-و-دو-سالن-پذیرایی'>مزایده واگذاری و برون سپاری مجموعه واحدهای اقامتی و آشپزخانه و دو سالن پذیرایی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری و برون سپاری مجموعه واحدهای اقامتی و آشپزخانه و دو سالن پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927242/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-بتن-ریزی'>مزایده یک دستگاه پمپ بتن ریزی  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه پمپ بتن ریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927755/مزایده-واگذاری-پایاب-زندان-اسکندر'>مزایده واگذاری پایاب زندان اسکندر / آگهی مزایده, مزایده واگذاری پایاب زندان اسکندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927719/مزایده-لوازم-و-تجهیزات-اداری---نوبت-دوم'>مزایده لوازم و تجهیزات اداری ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده لوازم و تجهیزات اداری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927708/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات--آلومینیوم--کابل--پلاستیک--چوب--کانکس-و-کانتینر---چاپ-دوم'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات , آلومینیوم , کابل , پلاستیک , چوب , کانکس و کانتینر ... چاپ دوم  / مزایده فروش ضایعات آهن آلات , آلومینیوم , کابل , پلاستیک , چوب , کانکس و کانتینر ... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927706/مزایده-ششدانگ-پلاک-3222-449-و-3222-448'>مزایده ششدانگ پلاک 3222/449 و 3222/448 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3222/449 و 3222/448</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927618/مناقصه-امور-حفاظت-از-اراضی-دولتی'>مناقصه امور حفاظت از اراضی دولتی  / آگهی مناقصه، مناقصه امور حفاظت از اراضی دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927662/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس-آی-مدل-1383'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل 1383 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927200/مزایده-اماکن-و-غرفه-ها'>مزایده اماکن و غرفه ها / آگهی مزایده , مزایده اماکن و غرفه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927632/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان  / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927707/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927737/مزایده-تمامی-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-169-76متر'>مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مساحت 169.76متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مساحت 169.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927583/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین'>مزایده فروش ده قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927569/مناقصه-خدمات-امور-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات امور حمل و نقل- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خدمات امور حمل و نقل- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927280/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی-سادات-چاهن-موشمی-ها-لعل-مینا--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی سادات- چاهن، موشمی ها- لعل مینا... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی سادات- چاهن، موشمی ها- لعل مینا... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927564/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-بیرجند'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه بیرجند / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927572/فراخوان-واگذاری-خدمات-امور-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری خدمات امور حمل و نقل نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری خدمات امور حمل و نقل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927579/مزایده-ماشین-سواری-پراید-141'>مزایده ماشین سواری پراید 141  / مزایده ماشین سواری پراید 141 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927589/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سوزوکی-گراند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سوزوکی گراند / مزایده یک دستگاه خودروی سواری سوزوکی گراند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927598/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-2400'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان 2400 / مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان 2400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927731/مزایده-ششدانگ-1-3455-بخش-سه-همدان'>مزایده ششدانگ 1.3455 بخش سه همدان / مزایده,مزایده ششدانگ 1.3455 بخش سه همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927693/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927469/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-اداری-واحدهای-مرکزی-راه-آهن'>مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی اداری واحدهای مرکزی راه آهن / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی اداری واحدهای مرکزی راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927704/مناقصه-زیر-سازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه زیر سازی و روکش آسفالت / آگهی دعوت در مناقصه,مناقصه زیر سازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927710/مزایده-اجاره-محل-داروخانه'>مزایده اجاره محل داروخانه  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره محل داروخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927744/تجدید-فراخوان-تعمیر-بازسازی-و-مرمت-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی'>تجدید فراخوان تعمیر، بازسازی و مرمت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی  / تجدید فراخوان تعمیر، بازسازی و مرمت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927712/اصلاحیه-مناقصه-احداث-2-باب-زمین-چمن-مصنوعی-در-روستاهای-مرعی'>اصلاحیه مناقصه احداث 2 باب زمین چمن مصنوعی در روستاهای مرعی  / اصلاحیه , احداث 2 باب زمین چمن مصنوعی در روستاهای مرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927735/مزایده-41-قطعه-زمین-عرصه-9425-6متر'>مزایده 41 قطعه زمین عرصه 9425.6متر / مزایده,مزایده 41 قطعه زمین عرصه 9425.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927729/مزایده-یکباب-منزل-ویلایی'>مزایده یکباب منزل ویلایی / مزایده,مزایده یکباب منزل ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927689/مزایده-161-2-هزارم-تمامت-اعیان-یکباب-منزل'>مزایده 161.2 هزارم تمامت اعیان یکباب منزل / مزایده ,مزایده 161.2 هزارم تمامت اعیان یکباب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927659/تجدید-مزایده-۱۴۰-تن-آجر-دستی'>تجدید مزایده ۱۴۰ تن آجر دستی  / آگهی تجدید مزایده ,تجدید مزایده ۱۴۰ تن آجر دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927451/مزایده-واگذاری-(استیجاری)-9-واحد-تجاری-و-7-واحد-اداری'>مزایده واگذاری (استیجاری) 9 واحد تجاری و 7 واحد اداری / آگهی مزایده عمومی کتبی, مزایده واگذاری (استیجاری) 9 واحد تجاری و 7 واحد اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927666/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-و--'>مزایده یک دستگاه آسیاب و ... / اگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه آسیاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927686/مزایده-یکباب-آپارتمان-مساحت-مفید-67-60متر'>مزایده یکباب آپارتمان مساحت مفید 67.60متر / مزایده ,مزایده یکباب آپارتمان مساحت مفید 67.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927670/مزایده-یک-عدد-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک عدد خط تلفن همراه  / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیرمنقول,مزایده یک عدد خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927701/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-آی-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1383 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927746/مزایده-سه-دستگاه-توربین-شش-اینچ-پنج-و---نوبت-دوم'>مزایده سه دستگاه توربین شش اینچ پنج و.... نوبت دوم  / مزایده ، مزایده سه دستگاه توربین شش اینچ پنج و.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927752/مزایده-اموال-و-لوازم-موجود-در-سوپری'>مزایده اموال و لوازم موجود در سوپری  / مزایده ,مزایده  اموال و لوازم موجود در سوپری  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927757/مزایده-یک-قطعه-زمین-موازی-1500متر-از-14000متر'>مزایده یک قطعه زمین موازی 1500متر از 14000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین موازی 1500متر از 14000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927718/مزایده-یک-واحد-گاوداری-نوبت-اول'>مزایده یک واحد گاوداری نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927771/مناقصه-اجرای-45697-متر-خط-تغذیه-و-شبکه-فلزی'>مناقصه اجرای 45697 متر خط تغذیه و شبکه فلزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 45697 متر خط تغذیه و شبکه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927459/مزایده-واگذاری-استیجاری-تعداد-15-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری استیجاری تعداد 15 واحد تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری استیجاری تعداد 15 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927778/مزایده-فروش-آسیاب-دهانه-هشتاد-تیغه-شمشیری-با-دینام---نوبت-دوم'>مزایده فروش آسیاب دهانه هشتاد تیغه شمشیری با دینام.... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش آسیاب دهانه هشتاد تیغه شمشیری با دینام.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927748/مزایده-فروش-تعداد-حدود-350-راس-گوساله-نر-آماده-پروار-دارای-وزنهای-مختلف'>مزایده فروش تعداد حدود 350 راس گوساله نر آماده پروار دارای وزنهای مختلف / مزایده، مزایده فروش تعداد حدود 350 راس گوساله نر آماده پروار دارای وزنهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927739/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-کارهای-مربوط-به-عملیات-یک-واحد-گاوداری'>مناقصه واگذاری بخشی از کارهای مربوط به عملیات یک واحد گاوداری / مناقصه ، مناقصه واگذاری بخشی از کارهای مربوط به عملیات یک واحد گاوداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927758/مزایده-فروش-کود-دامی-96-6-13'>مزایده فروش کود دامی 96.6.13 / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش کود دامی 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927770/استعلام-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-واحد'>استعلام تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات واحد / آگهی فراخوان استعلام عمومی ,استعلام تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات واحد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927765/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-243-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 243.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 243.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927761/فراخوان-انجام-امور-تنظیفات-مراکز-تحت-پوشش'>فراخوان انجام امور تنظیفات مراکز تحت پوشش / آگهی فراخوان ,فراخوان انجام امور تنظیفات مراکز تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927742/فراخوان-انجام-امور-تنظیفات-مراکز-تحت-پوشش'>فراخوان انجام امور تنظیفات مراکز تحت پوشش / آگهی فراخوان ,فراخوان انجام امور تنظیفات مراکز تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927441/فراخوان-اجرای-قرنیز-و-هندریل--اصلاحیه'>فراخوان اجرای قرنیز و هندریل - اصلاحیه / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان اجرای قرنیز و هندریل - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927759/مزایده-اجاره-محلها-شامل-غرفه-اسب-چرخدار--'>مزایده اجاره محلها شامل غرفه اسب چرخدار ... / آگهی حراج حضوری ، مزایده اجاره محلها شامل غرفه اسب چرخدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927717/مزایده-فروش-حدود-۸۰۰۰-کیلوگرم-کابل-فرسوده--نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود ۸۰۰۰ کیلوگرم کابل فرسوده... نوبت دوم  / آگهی و اسناد مزایده ,مزایده فروش حدود ۸۰۰۰ کیلوگرم کابل فرسوده... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927730/مزایده-یک-دستگاه-کشنده'>مزایده یک دستگاه کشنده  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927801/فراخوان-استعلام-انجام-امور-تنظیفات-مراکز'>فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات مراکز / آگهی فراخوان استعلام عمومی , فراخوان انجام امور تنظیفات مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927777/فراخوان-نوارهای-آب-بند-قطعات-بتنی-تونل--نوبت-دوم'>فراخوان نوارهای آب بند قطعات بتنی تونل - نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان نوارهای آب بند قطعات بتنی تونل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927775/تجدید-مزایده-مجموعه-ورزشی-شهدای-ارتش--نوبت-دوم'>تجدید مزایده مجموعه ورزشی شهدای ارتش - نوبت دوم  / آگهی مزایده, تجدید مزایده مجموعه ورزشی شهدای ارتش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927762/مزایده-اجاره-2000-مترمربع-زمین-محصور'>مزایده اجاره 2000 مترمربع زمین محصور   / آگهی مزایده,مزایده  اجاره 2000 مترمربع زمین محصور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927732/استعلام-قیمت-واگذاری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>استعلام قیمت واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی,  استعلام قیمت واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927705/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری ،تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب ...تجدید نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری ،تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب ... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927458/مناقصه-تامین-لوله--اتصالات-و-متعلقات-پلی-اتیلن-شبکه-فرعی-آبیاری-اراضی-پایاب-سد-نوبت-دوم'>مناقصه تامین لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری اراضی پایاب سد- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری اراضی پایاب سد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927713/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری ،تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات ...تجدید - نوبت  دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری ،تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927727/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-بولوار-تجدید'>مناقصه اجرای سیستم آبیاری بولوار- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم آبیاری بولوار- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927738/مناقصه-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-و-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز--تجدید'>مناقصه  امور مربوط به حمل و نقل و خدمات شهری و نگهداری فضای سبز - تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  امور مربوط به حمل و نقل و خدمات شهری و نگهداری فضای سبز - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927749/مزایده-بهره-برداری-از-درب-ورودی'>مزایده  بهره برداری از درب ورودی / آگهی مزایده عمومی, مزایده  بهره برداری از درب ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927736/تجدید-مناقصه-عمومی-بخش-خدمات-شهری-شامل-نظافت'>تجدید مناقصه عمومی بخش خدمات شهری شامل نظافت / تجدید  مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه عمومی بخش خدمات شهری شامل نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927722/مزایده-اجاره-سه-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره سه باب مغازه... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره سه باب مغازه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927716/مزایده-اجاره-محل-غرفه-تنقلات-و--'>مزایده اجاره محل غرفه تنقلات و ... / آگهی مزایده ,مزایده اجاره محل غرفه تنقلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927743/مزایده-تعداد-61-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده تعداد 61 دستگاه خودرو سبک و سنگین / مزایده تعداد 48 دستگاه خودرو سبک و سنگین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927495/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر  /  مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927588/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-236-67متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 236.67متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 236.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927607/مناقصه-اجرای-4500-متر-شبکه-فلزی-پلی-اتیلن-و---'>مناقصه اجرای 4500 متر شبکه فلزی پلی اتیلن و  ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای 4500 متر شبکه فلزی پلی اتیلن و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927591/مزایده-پلاک-ثبتی-591-فرعی-از-2143-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 591 فرعی از 2143 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 591 فرعی از 2143 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927623/مناقصه-اجرای-20000-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن-و---'>مناقصه اجرای 20000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن  و  ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای 20000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927646/مزایده-اجاره-ایستگاه-های-دوچرخه-در-سطح-شهر'>مزایده اجاره ایستگاه های دوچرخه در سطح شهر / مزایده ،  اجاره ایستگاه های دوچرخه در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927606/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927611/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشکده-دامپزشکی-تجدید'>مزایده واگذاری بوفه دانشکده دامپزشکی- تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بوفه دانشکده دامپزشکی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927754/مزایده-فروش-دستگاه-سرزن-و--'>مزایده فروش دستگاه سرزن و ... / مزایده,مزایده فروش دستگاه سرزن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927436/مزایده-یک-خط-تلفن'>مزایده یک خط تلفن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927700/اگهی-مزایده-تعداد-دو-دستگاه-سواری-پراید-مدل-1387'>اگهی مزایده تعداد دو دستگاه سواری پراید مدل 1387 / اگهی مزایده ,  مزایده تعداد دو دستگاه سواری پراید مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927684/اگهی-مزایده-لوله-پلی-اتیلن'>اگهی مزایده لوله پلی اتیلن / اگهی مزایده ,  مزایده لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927681/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 نقره ای  / مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927687/تجدید-فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-های-روشنایی'>تجدید فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه های روشنایی  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه های روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927750/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-36-25مترمربع'>مزایده ملک تجاری مساحت 36.25مترمربع / مزایده,مزایده ملک تجاری مساحت 36.25مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927767/اصلاحیه-مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-جایگاههای-CNG'>اصلاحیه مزایده اجازه بهره برداری از جایگاههای CNG  / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده اجازه بهره برداری از جایگاههای CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927720/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی'>مناقصه خرید مصالح سنگی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مصالح سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927678/مناقصه-عملیات-خیابان-سازی-شهرک-صنعتی'>مناقصه عملیات خیابان سازی شهرک صنعتی / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی , مناقصه عملیات خیابان سازی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927694/مناقصه-عملیات-اصلاح-خیابانهای-فاز-دو-شهرک-صنعتی'>مناقصه عملیات اصلاح خیابانهای فاز دو شهرک صنعتی / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی , مناقصه عملیات اصلاح خیابانهای فاز دو شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927507/مزایده-خودرو-وانت-دو-کابین-نوبت-دوم'>مزایده خودرو وانت دو کابین- نوبت دوم  / مزایده، مزایده خودرو وانت دو کابین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927714/فراخوان-مناقصه-عملیات-خاکی--احداث-دیوار-حصار-آجری-و-ساختمان-نگهبانی'>فراخوان مناقصه عملیات خاکی ، احداث دیوار حصار آجری و ساختمان نگهبانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات خاکی ، احداث دیوار حصار آجری و ساختمان نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927728/مناقصه-بهره-برداری-تاسیسات-و-شبکه-شامل-حوادث-اتفاقات-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب--تجدید'>مناقصه بهره برداری تاسیسات و شبکه شامل حوادث، اتفاقات، نصب انشعابات آب و فاضلاب... تجدید / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهره برداری تاسیسات و شبکه شامل حوادث، اتفاقات، نصب انشعابات آب و فاضلاب... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927663/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداره'>مناقصه تکمیل ساختمان اداره  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه تکمیل ساختمان اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927656/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927677/مزایده-واگذاری-نهالستان'>مزایده واگذاری نهالستان / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری نهالستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927698/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-هرس-چمن-و-حصار-سبز-منازل-سازمانی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات هرس چمن و حصار سبز منازل سازمانی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات هرس چمن و حصار سبز منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927682/فراخوان-عملیات-تکمیل-و-ساخت-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>فراخوان عملیات تکمیل و ساخت سالن ورزشی چند منظوره  / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی, فراخوان عملیات تکمیل و ساخت سالن ورزشی چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927648/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927649/مناقصه-انجام-خدمات-موریانه-زدایی-منازل-سازمانی-و--'>مناقصه انجام خدمات موریانه زدایی منازل سازمانی و ... / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات موریانه زدایی منازل سازمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927669/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-برق-فشار-متوسط-و-نصب-پست-کمپکت-تجدید'>فراخوان مناقصه احداث شبکه برق فشار متوسط و نصب پست کمپکت- تجدید / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث شبکه برق فشار متوسط و نصب پست کمپکت- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927624/تجدید-مزایده-عرصه-ای-به-مساحت-حدود-1200-متر-مربع-را-در-پارک-شهربازی'>تجدید مزایده عرصه ای به مساحت حدود 1200 متر مربع را در پارک شهربازی / تجدید مزایده, تجدید مزایده عرصه ای به مساحت حدود 1200 متر مربع را در پارک شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927665/مزایده-یکباب-مغازه-طبقه-سوم'>مزایده یکباب مغازه طبقه سوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه طبقه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927612/مزایده-فرش-ماشینی'>مزایده فرش ماشینی  / آگهی مزایده اموال ,مزایده فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927501/مناقصه-عملیات-تکمیل-باند-دوم-قطعه-دوم-کنار-گذر-انزلی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل باند دوم قطعه دوم کنار گذر انزلی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تکمیل باند دوم قطعه دوم کنار گذر انزلی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927657/مزایده-فروش-اموال-مازاد-عرصه-20-000-متر'>مزایده فروش اموال مازاد عرصه 20.000 متر / مزایده,مزایده فروش اموال مازاد عرصه 20.000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927604/مزایده-فروش-تعداد-7-قطعه-از-زمینهای-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 7 قطعه از زمینهای شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 قطعه از زمینهای شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927603/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927661/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-12-سلماس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927609/مزایده-اجاره-مغازه-تعویض-روغنی-ترمینال'>مزایده اجاره مغازه تعویض روغنی ترمینال / آگهی مزایده ,مزایده اجاره مغازه تعویض روغنی ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927625/مزایده-فروش-مقداری-ضایعات-آهن-و-قالب-و-جک-دست-دوم'>مزایده فروش مقداری ضایعات آهن و قالب و جک دست دوم  / مزایده, مزایده فروش مقداری ضایعات آهن و قالب و جک دست دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927525/تجدید-مناقصه-خرید-کامیون-کشنده'>تجدید مناقصه خرید کامیون کشنده  / تجدید مناقصه, مناقصه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927636/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-157-56-و-162-19متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 157.56 و 162.19متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 157.56 و 162.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927496/مزایده-فروش-کالای-اسقاط-انبار-مرکزی'>مزایده فروش کالای اسقاط انبار مرکزی  / مزایده فروش کالای اسقاط انبار مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927692/مناقصه-امور-مربوط-به-آشپزخانه-بیمارستان-امور-تهیه--پخت-و-توزیع-غذای-بیماران-و--'>مناقصه امور مربوط به آشپزخانه بیمارستان امور تهیه ، پخت و توزیع غذای بیماران و...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور مربوط به آشپزخانه بیمارستان امور تهیه ، پخت و توزیع غذای بیماران و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927699/مناقصه-برداشت-مصالح-شن-و-ماسه'>مناقصه برداشت مصالح شن و ماسه / مناقصه ، برداشت مصالح شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927651/مزایده-اجاره-یک-مورد-از-ساختمانهای-مازاد'>مزایده اجاره یک مورد از ساختمانهای مازاد  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک مورد از ساختمانهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927640/مناقصه-تمام-امورات-مربوط-به-رفت-و-روب-بارگیری--دفن-بهداشتی-و-پوشش-زباله--'>مناقصه تمام امورات مربوط به رفت و روب بارگیری ، دفن بهداشتی و پوشش زباله.... / آگهی مناقصه ، مناقصه تمام امورات مربوط به رفت و روب بارگیری ، دفن بهداشتی و پوشش زباله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927653/مزایده-تعداد-5-دستگاه-خودرو--سبک-و-سنگین'>مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو , سبک و سنگین  / مزایده آگهی مزایده , مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو , سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927626/مناقصه-انجام-امور-خدمات-چند-منظوره-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات چند منظوره نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات چند منظوره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927631/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-کشاورزی-گاراژ-تولیدی-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری کشاورزی گاراژ تولیدی مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری کشاورزی گاراژ تولیدی مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927635/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مشاعی-دیم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مشاعی دیم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مشاعی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927639/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-صد-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت صد و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت صد و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927642/مزایده-13-قطعه-اراضی-دیم-به-مساحت-126755متر-نوبت-اول'>مزایده 13 قطعه اراضی دیم به مساحت 126755متر نوبت اول / مزایده,مزایده 13 قطعه اراضی دیم به مساحت 126755متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927490/مزایده-فروش-زمین-تجدید'>مزایده فروش زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927644/مزایده-تعداد-21-کانتینر-حمل-بار-کامیونت--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 21 کانتینر حمل بار کامیونت... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 21 کانتینر حمل بار کامیونت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927645/مزایده-ملک-میزان-185مترمربع'>مزایده ملک میزان 185مترمربع / مزایده,مزایده ملک میزان 185مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927741/مزایده-انواع-تلویزیون-الی-جی--'>مزایده انواع تلویزیون الی جی ... / مزایده , مزایده انواع تلویزیون الی جی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927733/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-96-6-13'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات 96.6.13 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری املاک و مستغلات 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927688/مناقصه-عملیات-کانیوگذاری-و-دفع-آبهای-سطحی-معابر--چاپ-اول-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات کانیوگذاری و دفع آبهای سطحی معابر - چاپ اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات کانیوگذاری و دفع آبهای سطحی معابر - نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927664/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-ورق-های-فایبرگلاس'>تجدید مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس / تجدید مناقصه , مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927633/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-جی-تی-ایکس-مدل-1387'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید جی تی ایکس مدل 1387 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید جی تی ایکس مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927629/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1315-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1315 فرعی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1315 فرعی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927643/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات پیاده روسازی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات پیاده روسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927655/مزایده-بهره-برداری-از-واحد-تاکسی-بی-سیم-133-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از واحد تاکسی بی سیم 133 نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از واحد تاکسی بی سیم 133 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927622/مزایده-یک-مجموعه-5-طبقه-تجاری-اداری'>مزایده یک مجموعه 5 طبقه تجاری اداری / مزایده,مزایده یک مجموعه 5 طبقه تجاری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927627/مزایده-ششدانگ-پلاک-1914-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 1914 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1914 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927619/مزایده-ملک-نیمه-ساز-و-فاقد-سند-ابعاد-12-50متر'>مزایده ملک نیمه ساز و فاقد سند ابعاد 12.50متر / مزایده,مزایده ملک نیمه ساز و فاقد سند ابعاد 12.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927621/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927671/فراخوان-حمایت-از-نوسازی-و-بهسازی-بافت-های-فرسوده-و-ناکار-آمد-شهری'>فراخوان حمایت از نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری  / آگهی فراخوان ، فراخوان حمایت از نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927616/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-245متر-اعیان-156متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 245متر اعیان 156متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 245متر اعیان 156متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927510/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتورهای-قدرت-و-کمکی--زمین-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی - زمین  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی - زمین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927613/مزایده-منزل-مسکونی'>مزایده منزل مسکونی / مزایده,مزایده منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927610/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1063-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1063 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1063 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927711/مزایده-ملک-به-مساحت-اعیان-350مترمربع'>مزایده ملک به مساحت اعیان 350مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت اعیان 350مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927654/مزایده-ملک-یک-واحد-تجاری'>مزایده ملک یک واحد تجاری / مزایده,مزایده ملک یک واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927641/مناقصه-ساخت-مسجد-سید-الشهدا'>مناقصه ساخت مسجد سید الشهدا  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت مسجد سید الشهدا  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927605/مناقصه-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927652/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت240متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت240متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927658/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1594-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1594 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1594 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927600/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-362-25متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 362.25متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 362.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927602/مزایده-منزل-مسکونی-به-متراژ-234-8متر-اعیان-صد-و-چهل-متر'>مزایده منزل مسکونی به متراژ 234.8متر اعیان صد و چهل متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی به متراژ 234.8متر اعیان صد و چهل متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927601/مزایده-اجاره-بهره-برداری-قسمتی-از-ملک-مرحله-سوم-ـ-نوبت-اول'>مزایده اجاره بهره برداری قسمتی از ملک مرحله سوم ـ نوبت اول  / آگهی مزایده , مزایده اجاره بهره برداری قسمتی از ملک مرحله سوم ـ نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927667/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-590-و-4006متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین 590 و 4006متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه زمین 590 و 4006متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927620/مناقصه-قطعات-کابین-BAW-خودروی-وانت-تولیدی-و--'>مناقصه قطعات کابین BAW خودروی وانت تولیدی و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه قطعات کابین BAW خودروی وانت تولیدی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927647/مزایده-1-131-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.131 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.131 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927850/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغچه'>مزایده یک قطعه زمین باغچه  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927772/مزایده-ششدانگ-پلاک-275-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 275 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 275 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927696/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-غارسی-یک-درب-باغ-مزرعه-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل مسکونی.غارسی یک درب باغ.مزرعه کشاورزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی.غارسی یک درب باغ.مزرعه کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927691/مزایده-یکباب-ساختمان-یک-طبقه-دوبلکس'>مزایده یکباب ساختمان یک طبقه دوبلکس / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان یک طبقه دوبلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927660/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جداره-های-بازار-بزرگ'>مناقصه مرمت و بهسازی جداره های بازار بزرگ / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مرمت و بهسازی جداره های بازار بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927292/فراخوان19-قلم-ادوات-ابزار-دقیق'>فراخوان19 قلم ادوات ابزار دقیق / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه 19 قلم ادوات ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927505/مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-خودرو-پژو-405---نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو پژو 405 .... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو پژو 405 .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927800/مزایده-فروش-هشت-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش هشت دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده , مزایده فروش هشت دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927844/اصلاحیه-فراخوان-احداث-ساختمان-تجاری-مسکن-مهر-بوشهر'>اصلاحیه فراخوان احداث ساختمان تجاری مسکن مهر بوشهر / اصلاحیه فراخوان , فراخوان احداث ساختمان تجاری مسکن مهر بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927790/مناقصه-احداث-فونداسیون-خط-چهار-مداره'>مناقصه احداث فونداسیون خط چهار مداره  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث فونداسیون خط چهار مداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927780/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-طرح-جامع'>مناقصه انتخاب مشاور جهت طرح جامع  / مناقصه , مناقصه انتخاب مشاور جهت طرح جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927548/مزایده-اجاره-تابلو-تبلیغاتی-(بیلبورد)-تجدید'>مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی (بیلبورد) تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی (بیلبورد) تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927789/مناقصه-تامین-و-استمرار-بیمه-خودروهای-شرکت-(بیمه-بدنه-و-بیمه-شخص-ثالث)'>مناقصه تامین و استمرار بیمه خودروهای شرکت (بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث) / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین و استمرار بیمه خودروهای شرکت (بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927808/مناقصه-تامین-و-استمرار-بیمه-طرح-جامع-اموال-و-بیمه-مسئولیت'>مناقصه تامین و استمرار بیمه طرح جامع اموال و بیمه مسئولیت / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین و استمرار بیمه طرح جامع اموال و بیمه مسئولیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927554/مناقصه-زیرسازی-معابر-سطح-شهر--تجدید'>مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر...تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928054/مناقصه-مجموعه-آویز--کابین-و-تلشکی-جرثقیل-شمش-با-تناژ-15-تن'>مناقصه مجموعه آویز ، کابین و تلشکی جرثقیل شمش با تناژ 15 تن  / مناقصه ، مناقصه مجموعه آویز ، کابین و تلشکی جرثقیل شمش با تناژ 15 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927811/استعلام-سلونوئید-والو'>استعلام سلونوئید والو    / استعلام , استعلام سلونوئید والو   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927840/استعلام-پمپ-آکسيال-پيستونی'>استعلام  پمپ آکسيال پيستونی / استعلام  پمپ آکسيال پيستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927859/استعلام-لنت-ترمز'>استعلام لنت ترمز  / استعلام, استعلام لنت ترمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927867/استعلام-تعمیر-گریس-پمپ'>استعلام تعمیر گریس پمپ / استعلام، استعلام تعمیر گریس پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927880/مناقصه-تسمه-بار-بلند-كنی'>مناقصه تسمه بار بلند كنی   / استعلام مناقصه ,  استعلام مناقصه تسمه بار بلند كنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927855/اصلاحیه-زمان-بازگشایی-مناقصه-خرید-21-ردیف-روغن-صنعتی'>اصلاحیه زمان بازگشایی مناقصه خرید 21 ردیف روغن صنعتی  / اصلاحیه زمان بازگشایی مناقصه خرید 21 ردیف روغن صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928020/مناقصه-کمپرسور-هوا-روتاری-تیغه-ای'>مناقصه کمپرسور هوا روتاری تیغه ای / مناقصه ,کمپرسور هوا روتاری تیغه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927558/مناقصه-انجام-امور-نگهداری-و-راهبری-یک-دستگاه-ماشین-آتش-نشانی'>مناقصه انجام امور نگهداری و راهبری یک دستگاه ماشین آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور نگهداری و راهبری یک دستگاه ماشین آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927508/مناقصه-خرید-الکتروموتور--پمپها--شیرآلات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید الکتروموتور ، پمپها ، شیرآلات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید الکتروموتور ، پمپها ، شیرآلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927769/استعلام-بهاء-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام بهاء لوله پلی اتیلن  / استعلام بها, استعلام بهاء لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927794/استعلام-صفحه-مسی'>استعلام صفحه مسی  / استعلام صفحه مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927807/استعلام-خرید-باتری-1000AH'>استعلام خرید باتری 1000AH / استعلام بهاء, استعلام خرید باتری 1000AH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927814/استعلام-خرید-باتری-1000AH---'>استعلام خرید باتری 1000AH ..... / استعلام بهاء, استعلام خرید باتری 1000AH .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927488/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-ثبت-بابل'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده ثبت بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928034/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--تامین-و-هدایت-37-دستگاه-کامیون-باری-فلزی-ایسوزو-شش-چرخ'> فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، تامین و هدایت 37 دستگاه کامیون باری فلزی ایسوزو شش چرخ / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، تامین و هدایت 37 دستگاه کامیون باری فلزی ایسوزو شش چرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928027/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--تامین-و-هدایت-22-دستگاه-اتوبوس-24-ساعته'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، تامین و هدایت 22 دستگاه اتوبوس 24 ساعته / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، تامین و هدایت 22 دستگاه اتوبوس 24 ساعته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927481/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-کل-سیصد-متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت کل سیصد متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت کل سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927824/فراخوان-تهیه-و-طبخ-غذا-و-اداره-رستوران'>فراخوان تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران  / آگهی فراخوان مناقصه ،  فراخوان تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/928053/فراخوان-بستر-سازی-شبکه-فیبر-نوری-و-سیستم-اعلام-حریق-تاسیسات-گاز-ری'> فراخوان بستر سازی شبکه فیبر نوری و سیستم اعلام حریق تاسیسات گاز ری / آگهی فراخوان مناقصه ،  فراخوان بستر سازی شبکه فیبر نوری و سیستم اعلام حریق تاسیسات گاز ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927768/مناقصه-عمومی-خدمات-نگهبانی-96-6-13'>مناقصه عمومی خدمات نگهبانی 96.6.13 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات نگهبانی 96.6.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927786/مناقصه-خرید-قطعات-الکتریکال-و-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید قطعات الکتریکال و ابزار دقیق  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,مناقصه خرید قطعات الکتریکال و ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927551/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 1388 / مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927818/مناقصه-تامین-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی'>مناقصه تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927832/مناقصه-احداث-ساختمان-عملیاتی'>مناقصه احداث ساختمان عملیاتی / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,مناقصه  احداث ساختمان عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927822/مناقصه-گازرسانی-به-شهر-خمیر(فاز2)'>مناقصه گازرسانی به شهر خمیر(فاز2) / برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی به شهر خمیر(فاز2)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927776/مناقصه-ساخت-کمپرسور-O-RING'>مناقصه ساخت کمپرسور O-RING / مناقصه, مناقصه ساخت کمپرسور O-RING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927796/مناقصه-خرید-مش-توری-گالوانیزه'>مناقصه خرید مش توری گالوانیزه  / مناقصه ، مناقصه خرید مش توری گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927482/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ساختمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927803/اگهی-مناقصه-احداث-کانال-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>اگهی مناقصه احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927791/اگهی-مناقصه-خرید-شش-دستگاه-سویچ-شبکه-کامپیوتر'>اگهی مناقصه خرید شش دستگاه سویچ شبکه کامپیوتر / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه خرید شش دستگاه سویچ شبکه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927756/مناقصه-طراحی-وچاپ-900-جلد-کتاب'>مناقصه طراحی وچاپ 900 جلد کتاب / مناقصه طراحی وچاپ 900 جلد کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927763/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-خدمات-عمومی-عمرانی'>مناقصه پروژه جدولگذاری و خدمات عمومی عمرانی / مناقصه پروژه جدولگذاری و خدمات عمومی عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927773/استعلام-ساخت-400-عدد-تابلو-میدانی-معابر-شهری'>استعلام ساخت 400 عدد تابلو میدانی معابر شهری / استعلام ساخت 400 عدد تابلو میدانی معابر شهری</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت: 13:23