اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.12 درسایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926323/مناقصه-خرید-320-دستگا... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.12 درسایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926323/مناقصه-خرید-320-دستگاه-تنفسی-کامل----نوبت-دوم'>مناقصه خرید 320 دستگاه تنفسی کامل.... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 320 دستگاه تنفسی کامل.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926605/مناقصه-دو-دستگاه-مخزن-سه-جداره-استیل-5-تنی'>مناقصه دو دستگاه مخزن سه جداره استیل 5 تنی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه دو دستگاه مخزن سه جداره استیل 5 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926582/اصلاحیه-مناقصات-پیاده-روسازی-بلوار-و--'>اصلاحیه مناقصات پیاده روسازی بلوار و ... / اصلاحیه مناقصات , اصلاحیه مناقصات پیاده روسازی بلوار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926600/اصلاحیه-مناقصات-تکمیل-کانال-محله-سادات-و--'>اصلاحیه مناقصات تکمیل کانال محله سادات و ... / اصلاحیه مناقصات , اصلاحیه مناقصات تکمیل کانال محله سادات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926634/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-149-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 149.82متر / مزایدهمزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 149.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926563/مناقصه-pressure-transmitter-for-mud-logging-units-نوبت-اول'>مناقصه pressure transmitter for mud logging units  نوبت اول / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه pressure transmitter for mud logging units  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926566/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-شهرستانهای-شهر-کرد--بن--سامان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای شهر کرد - بن - سامان نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای شهر کرد - بن - سامان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926583/مناقصه-احداث-4-عدد-تابلوی-ورودی-در-شهرک-ها'>مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926596/مناقصه-توسعه-پست-برق-فولادسازی'>مناقصه توسعه پست برق فولادسازی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه توسعه پست برق فولادسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926612/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-5000-مترمکعبی'>مناقصه احداث مخزن بتنی 5000 مترمکعبی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث مخزن بتنی 5000 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926570/مزایده-دستگاه-خم-کن-ورق'>مزایده دستگاه خم کن ورق  / مزایده دستگاه خم کن ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926611/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-شیرینگ'>مناقصه خرید یک دستگاه شیرینگ / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه شیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926608/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-39-19متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 39.19متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 39.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926567/مناقصه-خرید-و-اجرای-خطوط-فرعی-فاضلاب'>مناقصه خرید و اجرای خطوط فرعی فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه  خرید و اجرای خطوط فرعی فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926460/مزایده-اماکن-ورزشی-96-6-12'>مزایده اماکن ورزشی 96.6.12 / آگهی مزایده, مزایده اماکن ورزشی  96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926450/مناقصه-خرید-الکتروموتور--پمپها--شیرآلات-و-سایر-تجهیزات-تکمیلی-ایستگاه-پمپاژ-سیستم--'>مناقصه خرید الکتروموتور ، پمپها ، شیرآلات و سایر تجهیزات تکمیلی ایستگاه پمپاژ سیستم... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید الکتروموتور ، پمپها ، شیرآلات و سایر تجهیزات تکمیلی ایستگاه پمپاژ سیستم... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926397/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-312-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 312.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 312.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926382/مناقصه-خرید-تجهیزات-قدرت-مانور-شبکه-برق'>مناقصه خرید تجهیزات قدرت مانور شبکه برق / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات قدرت مانور شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926390/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-157-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 157 فرعی بخش ده تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 157 فرعی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926395/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-151-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 151.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 151.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926386/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-مساحت-چهل-و-هشت-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت چهل و هشت متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت چهل و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926439/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-سایپا-SL-131'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سایپا SL 131 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سایپا SL 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926383/مزایده-قطعه-زمین-شالیزار-و-زمین-خشکی-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین شالیزار و زمین خشکی نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین شالیزار و زمین خشکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926370/تجدید-فراخوان-تکمیل-استخر-سرپوشیده-شماره-1-فلاحت-کرج--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده شماره 1 فلاحت کرج...نوبت دوم  / تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار، تجدید فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده شماره 1 فلاحت کرج...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926401/تجدید-مناقصه-احداث-تکمیل-بهسازی-و-آسفالت---'>تجدید مناقصه احداث تکمیل بهسازی و آسفالت .... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث تکمیل بهسازی و آسفالت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926379/مزایده-قطعه-زمینی-مشجر-بخش-ده-ثبتی-تهران-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مشجر بخش ده ثبتی تهران نوبت اول  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مشجر بخش ده ثبتی تهران نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926943/مزایده-دو-دستگاه-جوش-CO2-مدل-دستگاه-های-PARSMIGSP501W'>مزایده دو دستگاه جوش CO2 مدل دستگاه های PARSMIGSP501W  / مزایده , مزایده دو دستگاه جوش CO2 مدل دستگاه های PARSMIGSP501W  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926374/مناقصه-خدمات-راهبری-امور-اداری-کالیبراسیون-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات راهبری امور اداری، کالیبراسیون نوبت دوم / مناقصه  ، مناقصه خدمات راهبری امور اداری، کالیبراسیون نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926381/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926599/مزایده-مقدار-تقریبی-20-تن-محصول-سیر'>مزایده مقدار تقریبی 20 تن محصول سیر  / مزایده,مزایده مقدار تقریبی 20 تن محصول سیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926378/مزایده-ملک-به-شماره-46-9884-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ملک به شماره 46/9884 مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک به شماره 46/9884 مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926767/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-بخش-نازک-کاری-و-محوطه-سازی-96-6-12'>مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بخش نازک کاری و محوطه سازی 96.6.12 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بخش نازک کاری و محوطه سازی نوبت اول 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926878/مزایده-ده-هکتار-زمین-زراعی'>مزایده ده هکتار زمین زراعی / مزایده ده هکتار زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926798/اصلاحیه-مزایده-تعدادی-از-املاک-در-تهران-و-سایر-استانها'>اصلاحیه مزایده تعدادی از املاک در تهران و سایر استانها  / اصلاحیه مزایده,مزایده تعدادی از املاک در تهران و سایر استانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926786/مناقصه-انجام-عملیات-فضای-سبز'>مناقصه انجام عملیات فضای سبز  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات فضای سبز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926776/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-شهری'>مناقصه انجام عملیات خدمات شهری  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926781/مزایده-کیف-کوله-اسپرت-و--'>مزایده کیف کوله اسپرت و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده کیف کوله اسپرت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926939/مزایده-اراضی-زمین-پلاک-ثبتی-صفر-فرعی-از-سی-اصلی'>مزایده اراضی زمین پلاک ثبتی صفر فرعی از سی اصلی / مزایده,مزایده اراضی زمین پلاک ثبتی صفر فرعی از سی اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926945/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-تجاری-136-88متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی تجاری 136.88متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی تجاری 136.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926868/مزایده-یک-دستگاه-واحد-مسکونی-عرصه-211-8متر'>مزایده یک دستگاه واحد مسکونی عرصه 211.8متر  / مزایده یک دستگاه واحد مسکونی عرصه 211.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926375/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-ویلایی-دوبلکس-نوبت-دوم'>مزایده یکباب واحد مسکونی ویلایی دوبلکس نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی ویلایی دوبلکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926884/مزایده-46-هکتار-زمین-زراعی'>مزایده 46 هکتار زمین زراعی / مزایده 46 هکتار زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926372/مزایده-20-سهم-از-یکصد-سهم-مشاع-از-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده 20 سهم از یکصد سهم مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 20 سهم از یکصد سهم مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926369/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926366/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-اعیان-20-54متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت اعیان 20.54متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت اعیان 20.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926368/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذای-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926396/مناقصه-تکمیل-سایت-انتقال-پسماند-منطقه-3'>مناقصه تکمیل سایت انتقال پسماند منطقه 3  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سایت انتقال پسماند منطقه 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926421/مناقصه-عملیات-ترمیم-فونداسیون-و-سیستم-ارت-خط-132-کیلوولت-بستک-با-حفاظت-کاتدیک'>مناقصه عملیات ترمیم فونداسیون و سیستم ارت خط  132 کیلوولت بستک با حفاظت کاتدیک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ترمیم فونداسیون و سیستم ارت خط  132 کیلوولت بستک با حفاظت کاتدیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926411/فراخوان-عمومی-مسابقه-طراحی-سایت-گردشگری-و-تفریحی-در-محل-سد-تنظیمی-جیرفت'>فراخوان عمومی مسابقه طراحی سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی مسابقه طراحی سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926362/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-35-89مترمربع'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 35.89مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 35.89مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926584/مناقصه-پروژه-دیوارکشی-اراضی'>مناقصه پروژه دیوارکشی اراضی / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه دیوارکشی اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926398/تجدید-مناقصه-آسفالت-(محوطه-مدارس-شهرستانهای-کهگیلویه-چرام-لنده)--'>تجدید مناقصه آسفالت (محوطه مدارس شهرستانهای کهگیلویه، چرام، لنده)... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه آسفالت (محوطه مدارس شهرستانهای کهگیلویه، چرام، لنده)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926400/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-هفتاد-و-یک-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت هفتاد و یک متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت هفتاد و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926404/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-ویلایی-1350متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ویلایی 1350متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ویلایی 1350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926356/مزایده-ملک-به-مساحت-617متر'>مزایده ملک به مساحت 617متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 617متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926371/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موتور-برق----نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه موتور برق ... - نوبت دوم / مزایده فروش یک دستگاه موتور برق ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926436/مناقصه-تکمیل-زیرگذر-ایستگاه-راه-آهن-اهواز'>مناقصه تکمیل زیرگذر ایستگاه راه آهن اهواز / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل زیرگذر ایستگاه راه آهن اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926387/فراخوان-مناقصه-خدمات-ایمنی-بهداشت-و-محیط-زیست'>فراخوان مناقصه خدمات ایمنی، بهداشت و محیط زیست  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خدمات ایمنی، بهداشت و محیط زیست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926403/مناقصه-ساخت-و-اجرای-دیوارهای-بتنی-حصار-پیش-ساخته'>مناقصه ساخت و اجرای دیوارهای بتنی حصار پیش ساخته  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و اجرای دیوارهای بتنی حصار پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926416/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-از-زمین-281-000متر'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ از زمین 281.000متر  / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ از زمین 281.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926455/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موتورسیکلت-برزین-قرمز'>مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت برزین قرمز  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت برزین قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926588/مناقصه-اجرای-ساماندهی-و-جابجایی-امور-ابن-سبیل-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای ساماندهی و جابجایی امور ابن سبیل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  اجرای ساماندهی و جابجایی امور ابن سبیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926451/مزایده-فروش-چادر-مسافرتی-و--'>مزایده فروش چادر مسافرتی و ... / مزایده , مزایده فروش چادر مسافرتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926446/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراشکاری-چینی'>مزایده فروش یک دستگاه تراشکاری چینی  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تراشکاری چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926443/مزایده-فروش-خودرو-زانتیا'>مزایده فروش خودرو زانتیا  / مزایده , مزایده فروش خودرو زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926354/مزایده-زمین-مسکونی-184-75متر'>مزایده زمین مسکونی 184.75متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی 184.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926426/پنجمین-همایش-ملی-مدیران-فناوری-اطلاعات'>پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات / پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926348/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000مترمربع-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926351/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-سقز'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 سقز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 سقز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926408/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان-مدل-1385-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان مدل 1385 سفید رنگ / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان مدل 1385 سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926414/مناقصه-اجرای-کانال-هدایت-آبهای-سطحی-کارخانه-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای کانال هدایت  آبهای سطحی کارخانه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای کانال هدایت  آبهای سطحی کارخانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926569/مزایده-فروش-کلوخه-باریت-96-6-12'>مزایده فروش کلوخه باریت 96.6.12 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کلوخه باریت نوبت اول 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926574/مناقصه-انجام-خدمات-مونتاژ-قطعات-و-مجموعه-ها-خودرو-96-6-12'>مناقصه انجام خدمات مونتاژ قطعات و مجموعه ها خودرو 96.6.12 / مناقصه, مناقصه انجام خدمات مونتاژ قطعات و مجموعه ها خودرو  96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926544/مناقصه-خرید-و-حمل-تعداد-30-میلیون-عدد-پارچمنت-نوبت-دوم'> مناقصه خرید و حمل تعداد 30 میلیون عدد پارچمنت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل تعداد 30 میلیون عدد پارچمنت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926579/مزایده-تعداد-13-دستگاه-ماشین-آلات-به-قرار-سه-دستگاه-کمپرسی-آمیکو--'>مزایده تعداد 13 دستگاه ماشین آلات به قرار سه دستگاه کمپرسی آمیکو... / مزایده , مزایده تعداد 13 دستگاه ماشین آلات به قرار سه دستگاه کمپرسی آمیکو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926564/تجدید-فراخوان-مناقصه-پروژه-خرید-لوله-و-اتصالات-فایبرگلاس-grp-به-قطر-400-میلیمتر-تجدید-96-6-12'>تجدید فراخوان مناقصه پروژه خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس grp به قطر 400 میلیمتر تجدید 96.6.12 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس grp به قطر 400 میلیمتر تجدید 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926610/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-پشتیبانی--سرویس--تعمیر--نگهداری--تامین-و-تعویض-قطعات-یدکی--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی ، سرویس ، تعمیر ، نگهداری ، تامین و تعویض قطعات یدکی ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی ، سرویس ، تعمیر ، نگهداری ، تامین و تعویض قطعات یدکی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926553/فراخوان-واگذاری-بخش-فیزیوتراپی-درمانگاه-فولاد-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد نوبت دوم  / آگهی فراخوان، فراخوان واگذاری بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926547/فراخوان-واگذاری-بخش-آزمایشگاه-درمانگاه-فولاد-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری بخش آزمایشگاه درمانگاه فولاد نوبت دوم  / آگهی فراخوان، فراخوان واگذاری بخش آزمایشگاه درمانگاه فولاد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926545/مزایده-فروش-مقدار-250-تن-ضایعات-فولاد-و-چدن-آلیاژی'>مزایده  فروش مقدار 250 تن ضایعات فولاد و چدن آلیاژی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش مقدار 250 تن ضایعات فولاد و چدن آلیاژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926561/مناقصه-بیمه-تکمیلی-درمان-عمر-و-حوادث-کارکنان'>مناقصه بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث کارکنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926556/مزایده-یک-فروند-بارج-لوله-گذار-و-کابل-گذار-موسوم-به-آنت-نوبت-دوم'>مزایده یک فروند بارج لوله گذار و کابل گذار موسوم به آنت- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک فروند بارج لوله گذار و کابل گذار موسوم به آنت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926558/مزایده-فروش-ضایعات--نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات - نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش ضایعات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926593/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-استخراج-معدن'>فراخوان شناسایی پیمانکاران استخراج معدن / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی پیمانکاران استخراج معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926581/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-جایگاههای-CNG--نوبت-دوم-96-06-12'>مزایده اجازه بهره برداری از جایگاههای CNG - نوبت دوم 96.06.12 / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجازه بهره برداری از جایگاههای CNG - نوبت دوم 96.06.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926571/مناقصه-خرید-تجهیزات-ارتوپدی-فنی-و-توانبخشی'>مناقصه  خرید تجهیزات ارتوپدی فنی و توانبخشی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید تجهیزات ارتوپدی فنی و توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926550/مناقصه-عمومی-نسبت-به-خرید-17-دستگاه-الکتروموتور-مورد-نیاز'>مناقصه عمومی نسبت به خرید 17 دستگاه الکتروموتور مورد نیاز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نسبت به خرید 17 دستگاه الکتروموتور مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926555/مناقصه-عمومی-انجام-تعمیرات-اساسی-100-هزار-ساعت-LTE'>مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی 100 هزار ساعت LTE   / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی 100 هزار ساعت LTE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926573/مناقصه-عمومی-انجام-تعمیرات-نیمه-اساسی-50-هزار-ساعت-یک-واحد-بخار'>مناقصه عمومی انجام تعمیرات نیمه اساسی 50 هزار ساعت یک واحد بخار  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام تعمیرات نیمه اساسی 50 هزار ساعت یک واحد بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926540/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-لابراتوار-کلینیک-شهید-منتظری'>مزایده  بهره برداری از بخش لابراتوار کلینیک شهید منتظری / آگهی مزایده, مزایده  بهره برداری از بخش لابراتوار کلینیک شهید منتظری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926543/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-رادیولوژی-درمانگاه'>مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی درمانگاه / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی درمانگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926614/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-102-66مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 102.66مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 102.66مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926598/مزایده-عمومی-فروش-چهار-دستگاه-خوردو-سواری'>مزایده عمومی فروش چهار دستگاه خوردو سواری  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش چهار دستگاه خوردو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926577/مناقصه-Ultrasonic-level-measurement-for-mud-logging-unit'>مناقصه Ultrasonic level measurement for mud logging unit  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه Ultrasonic level measurement for mud logging unit </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926557/مناقصه-ماشینکاری-و-تزریق-باکالیت-الیافی'>مناقصه ماشینکاری و تزریق باکالیت الیافی / آگهی مناقصات، مناقصه ماشینکاری و تزریق باکالیت الیافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926548/مزایده-فروش-خط-تولید-فلورسنت-دست-دوم'>مزایده فروش خط تولید فلورسنت دست دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تولید فلورسنت دست دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926542/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-امور-مرتبط-ناحیه-یک--'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926519/فراخوان-انجام-امور-بازاریابی-و-فروش-پروژه-های-مسکونی-تجاری-و-اداری'>فراخوان انجام امور بازاریابی و فروش پروژه های مسکونی، تجاری و اداری  / فراخوان شناسایی، فراخوان انجام امور بازاریابی و فروش پروژه های مسکونی، تجاری و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926527/فراخوان-بازسازی-و-اجرا-ساختمان-تولیدی-کارخانه-بسته-بندی'>فراخوان بازسازی و اجرا ساختمان تولیدی کارخانه بسته بندی / آگهی فراخوان ، فراخوان بازسازی و اجرا ساختمان تولیدی کارخانه بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926507/مناقصه-نظارت-بر-مصرف-آب-این-سازمان'>مناقصه نظارت بر مصرف آب این سازمان  / مناقصه، مناقصه نظارت بر مصرف آب این سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926637/مزایده-دو-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926724/مزایده-عمومی-لیفتراک'>مزایده عمومی لیفتراک  / مزایده عمومی , مزایده عمومی لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926513/مناقصه-عملیات-احداث-خانه-های-سازمانی'>مناقصه عملیات احداث خانه های سازمانی  / آگهی دعوت به شرکت در مناقصه عمومی، مناقصه عملیات احداث خانه های سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927172/استعلام-اجرای-عملیات-تامین-برق'>استعلام اجرای عملیات تامین برق / استعلام اجرای عملیات تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927184/استعلام-اجرای-کانتر-فیس-تو-فیس'>استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس / استعلام، استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927084/استعلام-اجرای-کانتر-فیس-تو-فیس'>استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس / استعلام، استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927108/استعلام-سقف-کاذب-اکوستیک'>استعلام سقف کاذب اکوستیک / استعلام سقف کاذب اکوستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927101/استعلام-ساعت-حضور-و-غیاب'>استعلام ساعت حضور و غیاب / استعلام ساعت حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927090/استعلام-فکس-پاناسونیک'>استعلام فکس پاناسونیک   / استعلام, استعلام فکس پاناسونیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927098/استعلام-منبع-آب-1000-لیتری'>استعلام منبع آب 1000 لیتری / استعلام منبع آب 1000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927056/استعلام-موکت-ظریف-مصور-با-نصب'>استعلام موکت ظریف مصور با نصب / استعلام, استعلام  موکت ظریف مصور با نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926978/استعلام-صندلی-نماز-96-6-12'>استعلام صندلی نماز 96.6.12 / استعلام , استعلام صندلی نماز 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926983/استعلام-آبگرمکن-گازی-200-لیتری-96-6-12'>استعلام آبگرمکن گازی 200 لیتری  96.6.12 / استعلام آبگرمکن گازی 200 لیتری  96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926419/مناقصه-واگذاری-امور-حفاظت-فیزیکی-و-حراست-و-نگهبانی-از-اراضی-دولتی-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نگهبانی از اراضی دولتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نگهبانیی از اراضی دولتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926986/استعلام-صندلی-چرخ-دار-96-6-12'>استعلام صندلی چرخ دار 96.6.12 / استعلام , استعلام صندلی چرخ دار 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926996/استعلام-میز-اداری--صندلی-اداری-96-6-12'>استعلام میز اداری - صندلی اداری 96.6.12 / استعلام , استعلام میز اداری - صندلی اداری 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927000/استعلام-کولر-دوتیکه-24000-BTU-96-6-12'>استعلام کولر دوتیکه 24000 BTU 96.6.12 / استعلام, استعلام کولر دوتیکه 24000 BTU 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927008/استعلام-کولر-دوتیکه-30000-اوجنرال-96-6-12'>استعلام کولر دوتیکه 30000 اوجنرال 96.6.12 / استعلام, استعلام کولر دوتیکه 30000 اوجنرال 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926971/استعلام-اجاق-گاز-برقی-دو-شعله'>استعلام  اجاق گاز برقی دو شعله / استعلام, استعلام  اجاق گاز برقی دو شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926977/استعلام-یخچال-7-فوت'>استعلام یخچال 7 فوت / استعلام, استعلام یخچال 7 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926980/استعلام-جارو-برقی-پارس-خزر'>استعلام جارو برقی پارس خزر / استعلام, استعلام جارو برقی پارس خزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926984/استعلام-ماشین-لباسشوئی-8-کیلویی-اسنوا-اتوماتیک'>استعلام ماشین لباسشوئی 8 کیلویی اسنوا اتوماتیک / استعلام, استعلام ماشین لباسشوئی 8 کیلویی اسنوا اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926988/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ-مدل-AR5620-بهمراه-لوازم-جانبی'>استعلام دستگاه کپی شارپ مدل AR5620 بهمراه لوازم جانبی / استعلام, استعلام دستگاه کپی شارپ مدل AR5620 بهمراه لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926962/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926966/استعلام-سماور-برقی-و--'>استعلام سماور برقی و... / استعلام ,استعلام سماور برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926968/استعلام-اجرای-عملیات-حفاری'>استعلام اجرای عملیات حفاری  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926970/استعلام-عملیات-حفاری-یک-حلقه-چاه-عمیق-آب-به-روش-دورانی'>استعلام عملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق آب به روش دورانی / استعلام , استعلام عملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق آب به روش دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926967/استعلام-ویدئو-پرژکتور-سونی'>استعلام ویدئو پرژکتور سونی / استعلام ویدئو پرژکتور سونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926876/استعلام-تلویزیون-رنگی-led-43'>استعلام تلویزیون رنگی led 43 / استعلام ,استعلام تلویزیون رنگی led 43</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926879/استعلام-پرده-ویدئو-پروژکتور'>استعلام پرده ویدئو پروژکتور / استعلام ,استعلام پرده ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926885/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926892/استعلام-درب-و-پنجره-دو-جداره-آکیا'>استعلام درب و پنجره دو جداره آکیا  / استعلام درب و پنجره دو جداره آکیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926896/استعلام-درب-و-پنجره-دو-جداره-آکیا'>استعلام درب و پنجره دو جداره آکیا  / استعلام درب و پنجره دو جداره آکیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926429/مناقصه-خرید-تیوپ-ها-و-ورق-های-بویلر'>مناقصه خرید تیوپ ها و ورق های بویلر  / مناقصه خرید تیوپ ها و ورق های بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926874/استعلام-نصب-درب-و-پنجره-دو-جداره'>استعلام نصب درب و پنجره دو جداره  / استعلام, استعلام نصب درب و پنجره دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926882/استعلام-تکمیل-دیوارکشی-و-محوطه-سازی'>استعلام تکمیل دیوارکشی و محوطه سازی / استعلام, استعلام تکمیل دیوارکشی و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926893/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام / استعلام ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926908/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی / استعلام رادیاتور آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926848/استعلام-هارد-دیسک-رایانه'>استعلام هارد دیسک رایانه / استعلام, استعلام هارد دیسک رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926860/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی  / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926872/استعلام-عملیات-راهداری'>استعلام عملیات راهداری / استعلام, استعلام عملیات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926883/استعلام-دستگاه-سرفیوژ-24-شاخه'>استعلام دستگاه سرفیوژ 24 شاخه / استعلام, استعلام دستگاه سرفیوژ 24 شاخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926894/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی / استعلام, استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926865/استعلام-مرغ-کامل-منجمد-کارتن'>استعلام مرغ کامل منجمد کارتن / استعلام ,استعلام مرغ کامل منجمد کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926904/استعلام-تونر-کارتریج-دستگاه-فتوکپی-دیجیتال-sharp'>استعلام تونر کارتریج دستگاه فتوکپی دیجیتال  sharp / استعلام تونر کارتریج دستگاه فتوکپی دیجیتال  sharp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926916/استعلام-صندلی-آزمایشگاهی-و-کارگاهی'>استعلام صندلی آزمایشگاهی و کارگاهی / استعلام، استعلام صندلی آزمایشگاهی و کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926972/استعلام-کلاه-یکبار-مصرف-کشدار-بیمار'>استعلام کلاه یکبار مصرف کشدار بیمار / استعلام، استعلام کلاه یکبار مصرف کشدار بیمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926998/استعلام-پودر-پاک-کننده-سطوح-قوطی-پلی-اتیلنی'>استعلام پودر پاک کننده سطوح قوطی پلی اتیلنی / استعلام، استعلام پودر پاک کننده سطوح قوطی پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926840/استعلام-پارچه-مل-مل-96-6-12'>استعلام پارچه مل مل 96.6.12 / استعلام، استعلام پارچه مل مل 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926849/استعلام-ماسک-جراحی-یکبار-مصرف-96-6-12'>استعلام ماسک جراحی یکبار مصرف 96.6.12 / استعلام ماسک جراحی یکبار مصرف 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926854/استعلام-کیت-REAL-TIME-PCR-96-6-12'>استعلام کیت REAL TIME PCR 96.6.12 / استعلام کیت REAL TIME PCR 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926862/استعلام-پروتئین-مارکر-96-6-12'>استعلام پروتئین مارکر 96.6.12 / استعلام ,استعلام پروتئین مارکر 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926871/استعلام-کدورت-سنج-96-6-12'>استعلام کدورت سنج 96.6.12 / استعلام کدورت سنج 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926412/تجدید-مناقصه-حمل-ریلی--ترکیبی-100-هزار-تن-محمولات-علوفه-ای-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حمل ریلی - ترکیبی 100 هزار تن محمولات علوفه ای نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه حمل ریلی - ترکیبی 100 هزار تن محمولات علوفه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926835/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دوربین-مداربسته'>استعلام سرویس و نگهداری دوربین مداربسته / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926902/استعلام-هلی-شات-مدل-ph4pro-پک'>استعلام هلی شات مدل ph4pro پک / استعلام, استعلام هلی شات مدل ph4pro پک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926808/استعلام-لوازم-توانبخشی'>استعلام لوازم توانبخشی / استعلام ,استعلام لوازم توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926797/استعلام-هارد-جهت-یدک-برای-سرورها'>استعلام هارد جهت یدک برای سرورها / استعلام ,استعلام هارد جهت یدک برای سرورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926796/استعلام-پرینتر-سه-کاره-و---'>استعلام پرینتر سه کاره و .... / استعلام ,استعلام پرینتر سه کاره و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926861/استعلام-پارتیشن'>استعلام پارتیشن  / استعلام ,استعلام پارتیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926821/استعلام-آماده-سازی-باغچه-و-گلکاری'>استعلام آماده سازی باغچه و گلکاری  / استعلام, استعلام آماده سازی باغچه و گلکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926921/استعلام-نشانه-گذاری-درختان-و-قطع-آنها'>استعلام نشانه گذاری درختان و قطع آنها  / استعلام, استعلام نشانه گذاری درختان و قطع آنها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926449/مزایده-اجاره-بوفه'>مزایده اجاره بوفه / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926913/استعلام-صندلی-مدیریتی-چرخ-دار'>استعلام صندلی مدیریتی چرخ دار  / استعلام , استعلام صندلی مدیریتی چرخ دار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926891/استعلام-سیستم-کامل-بایگانی-ریلی'>استعلام سیستم کامل بایگانی ریلی  / استعلام , استعلام سیستم کامل بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926870/استعلام-یک-دستگاه-surface---'>استعلام یک دستگاه surface  .... / استعلام ، استعلام یک دستگاه surface  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926851/استعلام-رینگ-لاستیک-لیفتراک-و-نیسان'>استعلام رینگ لاستیک لیفتراک و نیسان  / استعلام  ،استعلام رینگ لاستیک لیفتراک و نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926818/استعلام-کابل-افشان'>استعلام کابل افشان  / استعلام کابل افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926822/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-راه'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی راه / استعلام,استعلام عملیات بهسازی و نوسازی راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926826/استعلام-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان-و-تاسیسات'>استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات / استعلام ,استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926828/استعلام-خرید-صندلی-کارشناسی-چرخدار'>استعلام خرید صندلی کارشناسی چرخدار / استعلام ,استعلام خرید صندلی کارشناسی چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926820/استعلام-یک-دستگاه-ال-این-وان'>استعلام یک دستگاه ال این وان / استعلام ,استعلام یک دستگاه ال این وان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926471/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-پذیرش-مشترکین'>مناقصه انجام امور مربوط به پذیرش مشترکین / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام امور مربوط به پذیرش مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926845/استعلام-سوییچ-های-24-پورت-و-48-پورت'>استعلام سوییچ های 24 پورت و 48 پورت  / استعلام ,استعلام سوییچ های 24 پورت و 48 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926877/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال  / استعلام، استعلام لوله فولادی اسپیرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926900/استعلام-حمل-و-جابجایی-حدود-800-تن-برنج'>استعلام حمل و جابجایی حدود 800 تن برنج  / استعلام ، استعلام حمل و جابجایی حدود 800 تن برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926959/استعلام-چاپگر-لیزری-رایانه-مدل-m201--و--'>استعلام چاپگر لیزری رایانه مدل m201   و ...  / استعلام ،استعلام چاپگر لیزری رایانه مدل m201   و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926824/استعلام-پیمانکار-اجرای-کارهای-کاشی-سقف-و-تاسیسات-برقی'>استعلام پیمانکار اجرای کارهای کاشی سقف و تاسیسات برقی / استعلام پیمانکار اجرای کارهای کاشی سقف و تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926863/استعلام-لاینر-موتور'>استعلام لاینر موتور / استعلام ,استعلام لاینر موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926478/مناقصه-خرید-COOPPER-BRONZE-RODS'>مناقصه خرید COOPPER/BRONZE RODS   / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خرید COOPPER/BRONZE RODS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926856/مناقصه-خرید-کفش'>مناقصه خرید کفش / مناقصه ,مناقصه خرید کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926842/استعلام-والو-پنوماتیکی'>استعلام والو پنوماتیکی / استعلام ,استعلام والو پنوماتیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926914/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-9-باب-ازغرف-تجاری-وخدماتی-و-کیوسک-های-تنقلات-جایگاههای-CNG-96-6-12'>مزایده بهره برداری از منافع 9 باب ازغرف تجاری وخدماتی و کیوسک های تنقلات جایگاههای CNG 96.6.12 / مزایده بهره برداری از منافع 9 باب ازغرف تجاری وخدماتی و کیوسک های تنقلات جایگاههای CNG  96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926987/مزایده-یک-باب-از-غرف-و-دفاتر-بلیط-فروشی-پایانه-مسافربری-مرکزی-تبریز'>مزایده یک باب از غرف و دفاتر بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی تبریز / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک باب از غرف و دفاتر بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926458/فراخوان-احداث-سرای-ملک-آباد-چهارباغ'>فراخوان احداث سرای ملک آباد چهارباغ  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان احداث سرای ملک آباد چهارباغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926965/استعلام-مرمت-و-بازسازی-تاسیسات-آبرسانی-شهر-ماهنشان'>استعلام مرمت و بازسازی تاسیسات آبرسانی شهر ماهنشان / استعلام، استعلام مرمت و بازسازی تاسیسات آبرسانی شهر ماهنشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926889/استعلام-محوطه-سازی-و-فنس-کشی-چاه-آب-شرب-زرین-آباد'>استعلام محوطه سازی و فنس کشی چاه آب شرب زرین آباد / استعلام, استعلام محوطه سازی و فنس کشی چاه آب شرب زرین آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926911/استعلام-پروژه-بهسازی-و-تکمیل-ساختمان-تاسیسات-آبرسانی'>استعلام  پروژه بهسازی و تکمیل ساختمان تاسیسات آبرسانی / استعلام, استعلام  پروژه بهسازی و تکمیل ساختمان تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926703/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-نگهداری-از-تاسیسات-تصفیه-فاضلاب'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خدمات نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926409/مزایده-کلیه-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده  کلیه آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی ,مزایده  کلیه آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926399/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-خانه-های-فرهنگ-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از خانه های فرهنگ سطح شهر نوبت دوم  / تجدید مزایده, مزایده بهره برداری از خانه های فرهنگ سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926417/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-بیمه-مسئولیت-تجدید--'>مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت تجدید .. / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت تجدید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926389/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل خودروهای استیجاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل خودروهای استیجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927135/فراخوان-مزایده-واگذاری-امور-کافه-تریا-و-بوفه'>فراخوان مزایده واگذاری امور کافه تریا و بوفه  / فراخوان مزایده,مزایده واگذاری امور کافه تریا و بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927150/استعلام-پرده-کرکره-فلزی'>استعلام پرده کرکره فلزی / استعلام پرده کرکره فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926858/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-کارهای-خدماتی-و-تایپ-ستاد'>مناقصه عمومی یک مرحله ای کارهای خدماتی و تایپ ستاد  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای کارهای خدماتی و تایپ ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926815/فراخوان-پره-های-ردیف-اول-فری-توربین'>فراخوان پره های ردیف اول فری توربین / آگهی مناقصه ,فراخوان پره های ردیف اول فری توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926391/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-فاضلتب-و-احداث-آدم-رو-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلتب و احداث آدم رو  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلتب و احداث آدم رو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926435/مناقصه-لوله-و-اتصالات-دو-جداره-کاروگیت'>مناقصه  لوله و اتصالات دو جداره کاروگیت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  لوله و اتصالات دو جداره کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926955/مناقصه-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه'>مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه  / آگهی مناقصه,مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926394/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-های-فاضلاب-زرگنده-و-قیطریه-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب زرگنده و قیطریه  تجدید  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب زرگنده و قیطریه تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926402/فراخوان-عمومی-واگذاری-امور-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی  واگذاری امور بهنگام سازی و داده آمایی نوبت دوم  / فراخوان عمومی،فراخوان عمومی واگذاری امور بهنگام سازی و داده آمایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926817/استعلام-قیمت-عملیات-رپرگذاری-رودخانه-قره-سو-و-سرشاخه-ها'>استعلام قیمت عملیات رپرگذاری رودخانه قره سو و سرشاخه ها / استعلام قیمت، استعلام قیمت عملیات رپرگذاری رودخانه قره سو و سرشاخه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926825/استعلام-قیمت-عملیات-مرمت-و-بازسازی-سدهای-آلاگل-آلماگل-و-اینچه-برون'>استعلام قیمت عملیات مرمت و بازسازی سدهای آلاگل، آلماگل و اینچه برون / استعلام قیمت، استعلام قیمت عملیات مرمت و بازسازی سدهای آلاگل، آلماگل و اینچه برون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926384/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب مشاور جهت  نظارت کارگاهی و عالیه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انتخاب مشاور جهت  نظارت کارگاهی و عالیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926834/مناقصه-وگذاری-امور-خدمات-سطح-1-و-2-بیمارستان-حکیم-بهاباد-به-بخش-خصوصی'>مناقصه وگذاری امور خدمات سطح 1 و 2 بیمارستان حکیم بهاباد به بخش خصوصی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه وگذاری امور خدمات سطح 1 و 2 بیمارستان حکیم بهاباد به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926841/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-اورژانس-پیش-بیمارستانی-115-شهرستان-میبد-(پایگاه-نیوک)'>مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اورژانس پیش بیمارستانی 115 شهرستان میبد (پایگاه نیوک) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اورژانس پیش بیمارستانی 115 شهرستان میبد (پایگاه نیوک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926847/مناقصه-عمومی-واگذاری-اورژانس-پیش-بیمارستانی-115-شهرستان-تفت-(علی-آباد)'>مناقصه عمومی واگذاری اورژانس پیش بیمارستانی 115 شهرستان تفت (علی آباد) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عمومی واگذاری اورژانس پیش بیمارستانی 115 شهرستان تفت (علی آباد)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926864/مناقصه-عمومی-واگذاری-اورژانس-پیش-بیمارستانی-115-شهرستان-اردکان-(پایگاه-ترک-آباد-)'>مناقصه عمومی واگذاری اورژانس پیش بیمارستانی 115 شهرستان اردکان (پایگاه ترک آباد )  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عمومی واگذاری اورژانس پیش بیمارستانی 115 شهرستان اردکان (پایگاه ترک آباد ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926869/مناقصه-عمومی-واگذاری-اورژانس-پیش-بیمارستانی-پایگاه-آهنچی'>مناقصه عمومی واگذاری اورژانس پیش بیمارستانی پایگاه آهنچی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عمومی واگذاری اورژانس پیش بیمارستانی پایگاه آهنچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927010/اطلاعیه-مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-امور-پیش-بیمارستانی-115---'>اطلاعیه مناقصه واگذاری امور مربوط به امور پیش بیمارستانی 115  ... / اطلاعیه مناقصه واگذاری امور مربوط به امور پیش بیمارستانی 115  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926880/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-امام-رضا(ع)'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام رضا(ع) / فراخوان مناقصه، مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام رضا(ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926888/مناقصه-اجاره-محل-فروش-گل-در-بیمارستان-قائم(عج)'>مناقصه اجاره محل فروش گل در بیمارستان قائم(عج) / فراخوان مناقصه، مناقصه اجاره محل فروش گل در بیمارستان قائم(عج)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926950/مناقصه-اجرا-و-تکمیل-شبکه-فاضلاب-منطقه-کوی-حاجی-وندان'>مناقصه اجرا و تکمیل شبکه فاضلاب منطقه کوی حاجی وندان  / مناقصه , مناقصه اجرا و تکمیل شبکه فاضلاب منطقه کوی حاجی وندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926585/مناقصه-عمومی-ارائه-خدمات-حراستی-مورد-نیاز'>مناقصه عمومی ارائه خدمات حراستی مورد نیاز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ارائه خدمات حراستی مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926388/مناقصه-خدمات-امور-نقلیه-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات امور نقلیه سازمان ملی زمین و مسکن نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات امور نقلیه سازمان ملی زمین و مسکن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926961/مناقصه-تکمیل-شبکه-و-خطوط-انتقال-فاضلاب-باقیمانده-شرق--'>مناقصه تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب باقیمانده شرق ... / مناقصه , مناقصه تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب باقیمانده شرق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926952/دعوتنامه-بهسازی-بریچه-سفلی'>دعوتنامه  بهسازی بریچه سفلی     / دعوتنامه  بهسازی بریچه سفلی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926946/دعوتنامه-بهسازی-روستای-ساریه'>دعوتنامه بهسازی روستای ساریه   / دعوتنامه بهسازی روستای ساریه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926949/دعوتنامه-بهسازی-روستای-سویدانی'>دعوتنامه بهسازی روستای سویدانی / دعوتنامه بهسازی روستای سویدانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926942/دعوتنامه-بهسازی-روستای-دحیمی'>دعوتنامه بهسازی روستای دحیمی / دعوتنامه بهسازی روستای دحیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926933/دعوتنامه-بهسازی-روستای-جلالیه-جنوبی'>دعوتنامه بهسازی روستای جلالیه جنوبی     / دعوتنامه بهسازی روستای جلالیه جنوبی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926929/مناقصه-بهسازی-روستا'>مناقصه بهسازی روستا / آگهی مناقصه ,مناقصه بهسازی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926932/مناقصه-بهسازی-روستا'>مناقصه بهسازی روستا / مناقصه , بهسازی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926410/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-96-6-12'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب  96.6.12 / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب  تجدید نوبت اول 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926938/مناقصه-بهسازی-روستای-شریعتی'>مناقصه بهسازی روستای شریعتی / مناقصه ,مناقصه بهسازی روستای شریعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926940/مناقصه-بهسازی-روستای-مرعی'>مناقصه بهسازی روستای مرعی / مناقصه ,مناقصه بهسازی روستای مرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926973/دعوتنامه-بهسازی-روستای-کوت-سید-نعیم'>دعوتنامه بهسازی روستای کوت سید نعیم / دعوتنامه بهسازی روستای کوت سید نعیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926974/دعوتنامه-بهسازی-روستای-بردیه-کوچک'>دعوتنامه بهسازی روستای بردیه کوچک / دعوتنامه بهسازی روستای بردیه کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926976/دعوتنامه-بهسازی-روستای-ساچت-حمودی'>دعوتنامه بهسازی روستای ساچت حمودی / دعوتنامه بهسازی روستای ساچت حمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926979/دعوتنامه-بهسازی-روستای-آلبوعفری-شمالی'>دعوتنامه بهسازی روستای آلبوعفری شمالی     / دعوتنامه بهسازی روستای آلبوعفری شمالی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926920/فراخوان-بهسازی-روستای-احیمر'>فراخوان بهسازی روستای احیمر   / فراخوان, فراخوان بهسازی روستای احیمر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926931/مناقصه-بهسازی-روستای-آلبوصیاد--96-6-12'>مناقصه بهسازی روستای آلبوصیاد    96.6.12 / فراخوان, مناقصه بهسازی روستای آلبوصیاد    96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926924/مناقصه-بهسازی-روستای-مگاصیص--96-6-12'>مناقصه بهسازی روستای مگاصیص    96.6.12 / فراخوان, مناقصه بهسازی روستای مگاصیص     96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926925/فراخوان-بهسازی-روستای-دهلاویه'>فراخوان بهسازی روستای دهلاویه     / فراخوان, فراخوان بهسازی روستای دهلاویه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926431/مناقصه-انجام-خدمات-حفاری--تهیه-لوله-و-لوله-گذاری--'>مناقصه انجام خدمات حفاری ، تهیه لوله و لوله گذاری ... / مناقصه , مناقصه انجام خدمات حفاری ، تهیه لوله و لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926948/دعوتنامه-بهسازی-روستای-آبگرمک-سفلی'>دعوتنامه  بهسازی روستای آبگرمک سفلی     / دعوتنامه    ،دعوتنامه بهسازی روستای آبگرمک سفلی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926936/فراخوان-بهسازی-روستای-عگله-زویهد'>فراخوان بهسازی روستای عگله زویهد     / فراخوان, فراخوان بهسازی روستای عگله زویهد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926923/آگهی-مناقصه-خدمات-مهندسی-تشکیل-گروه-های-گشت-و-بازرسی'>آگهی مناقصه خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی       / آگهی مناقصه  ،آگهی مناقصه  خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926392/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-ده-دستگاه-تراولینگ-بلاک-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ده دستگاه تراولینگ بلاک  نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ,مناقصه  تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ده دستگاه تراولینگ بلاک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926958/فراخوان-انجام-خدمات-کنترل-کیفی'>فراخوان انجام خدمات کنترل کیفی / آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان انجام خدمات کنترل کیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926982/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-نگهداری-از-پارکینگ-پایانه-بار-تبریز--'>مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ پایانه بار تبریز... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ پایانه بار تبریز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926935/مناقصه-تعمیرات-ساختمان-انبارشهید-رحیم-آنجفی'>مناقصه تعمیرات ساختمان انبارشهید رحیم آنجفی     / آگهی مناقصه، مناقصه تعمیرات ساختمان انبارشهید رحیم آنجفی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926912/مناقصه-حسابرسی-شهرداری-دامغان'>مناقصه حسابرسی شهرداری دامغان      / آگهی مناقصه، مناقصه حسابرسی شهرداری دامغان     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926960/آگهی-ارزیابی-توان-توسعه-پست-۲۰-۶۳-کیلوولت-فجر-گالوانیزه-کاشان'>آگهی ارزیابی  توان توسعه پست ۲۰/۶۳ کیلوولت فجر گالوانیزه کاشان / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی  توان توسعه پست ۲۰/۶۳ کیلوولت فجر گالوانیزه کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926706/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه---'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه ..... / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب مغازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926947/استعلام-کامپیوتر-جیبی-تبلت-مدل-GALAXY-Tab-10-1'>استعلام کامپیوتر جیبی تبلت مدل GALAXY Tab 10.1 / استعلام، استعلام کامپیوتر جیبی تبلت مدل GALAXY Tab 10.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926957/استعلام-تهیه-تشک-طبی-فنری'>استعلام تهیه تشک طبی فنری / استعلام، استعلام تهیه تشک طبی فنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926964/استعلام-تلویزیون-32-اینچ-ایکس-ویژن'>استعلام تلویزیون 32 اینچ ایکس ویژن / استعلام, استعلام تلویزیون 32 اینچ ایکس ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926953/استعلام-تهیه-پتو-یکنفره'>استعلام تهیه پتو یکنفره  / استعلام, استعلام تهیه پتو یکنفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926944/استعلام-خرید-کلمپ'>استعلام خرید کلمپ / استعلام, استعلام خرید  کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926937/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و ... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926901/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-ساختمان-پستهای-شرق-و--'>استعلام اصلاح و بهینه سازی ساختمان پستهای شرق و ... / استعلام ,استعلام اصلاح و بهینه سازی ساختمان پستهای شرق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926700/مزایده-یک-باب-خانه-و-محوطه-به-مساحت-156-67-مترمربع-کلاسه-920096-نوبت-دوم'>مزایده یک باب خانه و محوطه به مساحت 156/67 مترمربع  کلاسه 920096 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک باب خانه و محوطه به مساحت 156/67 مترمربع  کلاسه 920096 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926905/استعلام-خرید-صندلی-کارشناسی'>استعلام خرید صندلی کارشناسی  / استعلام ,استعلام خرید صندلی کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926910/استعلام-مبل-اداری'>استعلام مبل اداری / استعلام ,استعلام مبل اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926918/استعلام-شبکه-روستای-میقان'>استعلام شبکه روستای میقان / استعلام ,استعلام شبکه روستای میقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926907/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926917/استعلام-انجام-معاینات-دوره-ای-کارکنان-جنوب'>استعلام  انجام معاینات دوره ای کارکنان جنوب / استعلام, استعلام  انجام معاینات دوره ای کارکنان جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926928/استعلام-انجام-معاینات-دوره-ای-کارکنان-ناحیه-شمال'>استعلام انجام معاینات دوره ای کارکنان ناحیه شمال / استعلام, استعلام انجام معاینات دوره ای کارکنان ناحیه شمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926941/استعلام-اجاره-مجموعه-ورزشی-شهدای-برق'>استعلام اجاره مجموعه ورزشی شهدای برق  / استعلام, استعلام اجاره مجموعه ورزشی شهدای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927013/استعلام-پنکه-رومیزی'>استعلام پنکه رومیزی  / استعلام ,استعلام پنکه رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927018/استعلام-احداث-شبکه-برق-اردوگاه'>استعلام احداث شبکه برق اردوگاه  / استعلام ,استعلام احداث شبکه برق اردوگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926499/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-به-رنگ-طوسی-خاکستری'>مزایده یک دستگاه سواری پژو به رنگ طوسی خاکستری  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری پژو به رنگ طوسی خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927020/استعلام-احداث-شبکه-برق'>استعلام احداث شبکه برق  / استعلام ,استعلام احداث شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927024/استعلام-تعمیرات-مدرسه-ابتدایی'>استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی  / استعلام ,استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927026/استعلام-تعمیرات-مدرسه'>استعلام تعمیرات مدرسه  / استعلام ,استعلام تعمیرات مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926992/استعلام-نخود-و--'>استعلام نخود و.... / استعلام ، نخود و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926997/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-تازه'>استعلام سیب زمینی درشت و تازه  / استعلام ، سیب زمینی درشت و تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927002/استعلام-گوجه-درجه-یک'>استعلام گوجه درجه یک  / استعلام ،  گوجه درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927076/استعلام-هدفون-دور-گردنی'>استعلام هدفون دور گردنی  / استعلام,استعلام  هدفون دور گردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927141/استعلام-سر-سمپلر-200-لاندا-تکن'>استعلام سر سمپلر 200 لاندا تکن  / استعلام ,استعلام سر سمپلر 200 لاندا تکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927146/استعلام-سر-سمپلر'>استعلام سر سمپلر  / استعلام ,استعلام سر سمپلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926985/استعلام-برج-خنک-کن'>استعلام برج خنک کن  / استعلام ,استعلام برج خنک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926690/مزایده-یک-واحد-پرورش-بوقلمون-مساحت-6500متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد پرورش بوقلمون مساحت 6500متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک واحد پرورش بوقلمون مساحت 6500متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926990/استعلام-کیت'>استعلام کیت  / استعلام ,استعلام کیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926993/استعلام-اسید-استیک-گلاسیال-201-05'>استعلام اسید استیک گلاسیال 201-05 / استعلام , استعلام اسید استیک گلاسیال 201-05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927001/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام ,استعلام هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927007/استعلام-احداث-محل-سرپوشیده-برای-استقرار-ظرف-های-زباله-های-خشک'>استعلام احداث محل سرپوشیده برای استقرار ظرف های زباله های خشک / استعلام ,استعلام احداث محل سرپوشیده برای استقرار ظرف های زباله های خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927093/استعلام-خدمات-پشتیبانی-شبکه-وزارت-ارتباطات-و-فناوری-اطلاعات-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام خدمات پشتیبانی شبکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تجهیزات ارتباطی / استعلام ,استعلام خدمات پشتیبانی شبکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927065/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری / استعلام ، استعلام چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927033/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری / استعلام ، استعلام چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927032/استعلام-۳۰-دستگاه-اسکنر-فیدردار'>استعلام ۳۰ دستگاه اسکنر فیدردار / استعلام ,استعلام ۳۰ دستگاه اسکنر فیدردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927038/استعلام-کمپرسور-هرماتیک'>استعلام کمپرسور هرماتیک / استعلام ,استعلام کمپرسور هرماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927044/استعلام-تعمیر-و-سرویس'>استعلام تعمیر و سرویس / استعلام ,استعلام تعمیر و سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926698/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-واقع-در-روستای-قلمی'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی واقع در روستای قلمی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی واقع در روستای قلمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927048/استعلام-تعمیر-و-سرویس'>استعلام تعمیر و سرویس / استعلام ,استعلام تعمیر و سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927027/استعلام-لباس-کار-و-کفش-کار--'>استعلام لباس کار و کفش کار... / استعلام ، استعلام لباس کار و کفش کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927021/استعلام-لباس-کار'>استعلام لباس کار  / استعلام ، استعلام لباس کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927011/استعلام-تکثیر-کننده-مخصوص-هارد-دیسک'>استعلام تکثیر کننده مخصوص هارد دیسک  / استعلام, استعلام تکثیر کننده مخصوص هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927025/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام, استعلام رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927039/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927046/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه-مکانیک-خاک'>استعلام تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927067/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ-2-دستگاه'>استعلام دستگاه کپی شارپ 2 دستگاه / استعلام, استعلام دستگاه کپی شارپ 2 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927080/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927088/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر-و-یک-دستگاه-مانیتور'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه مانیتور  / استعلام ,استعلام یک دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927075/استعلام-خرید-ترانس-جریان'>استعلام خرید ترانس جریان  / استعلام , استعلام خرید ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927063/استعلام-خرید-رله-اضافه-جریان-لحظه-ای--'>استعلام خرید رله اضافه جریان لحظه ای ... / استعلام, استعلام خرید رله اضافه جریان لحظه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927053/استعلام-خرید-دو-دستگاه-منبع-آبگرم-کوئل-دار-1000-لیتری'>استعلام خرید دو دستگاه منبع آبگرم کوئل دار 1000 لیتری  / استعلام خرید دو دستگاه منبع آبگرم کوئل دار 1000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927036/استعلام-Printer-hp-m401dn'>استعلام Printer hp m401dn / استعلام ، استعلام Printer hp m401dn</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927131/استعلام-نصب-3-عدد-فیدر-20-کیلو-ولت'>استعلام نصب 3 عدد فیدر 20 کیلو ولت / استعلام , استعلام نصب 3 عدد فیدر 20 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927112/استعلام-تخریب-و-بازسازی-قسمت-داخلی-ساختمان-اداری'>استعلام تخریب و بازسازی قسمت داخلی ساختمان اداری / استعلام , استعلام تخریب و بازسازی قسمت داخلی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927064/استعلام-گابیون-بندی'>استعلام گابیون بندی  / استعلام , استعلام گابیون بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927022/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین / استعلام خرید دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927089/استعلام-خدمات-و-تعمیر-بوشینگ'>استعلام خدمات و تعمیر بوشینگ / استعلام خدمات و تعمیر بوشینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927062/استعلام-خرید-تیغه-سکسیونر-230-کیلوولت'>استعلام خرید تیغه سکسیونر 230 کیلوولت  / استعلام, استعلام خرید تیغه سکسیونر 230 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926518/مزایده-فروش-عرصه-و-اعیان-دو-قطعه-زمین-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده فروش  عرصه و اعیان دو قطعه زمین و ماشین آلات و تجهیزات / آگهی مزایده, مزایده فروش  عرصه و اعیان دو قطعه زمین و ماشین آلات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927115/استعلام-رله-های-حفاظتی'>استعلام رله های حفاظتی  / استعلام رله های حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927043/استعلام-خرید-قفل-آویز'>استعلام  خرید قفل آویز / استعلام ,استعلام  خرید قفل آویز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927014/استعلام-برج-dc60-خط-132-کیلوولت-بافق'>استعلام برج dc60 خط 132 کیلوولت بافق / استعلام برج dc60 خط 132 کیلوولت بافق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927023/استعلام-ماژول-و-ترانس'>استعلام ماژول و ترانس  / استعلام , استعلام ماژول و ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927040/استعلام-سوئیچ-شبکه-مخابراتی'>استعلام سوئیچ شبکه مخابراتی  / استغلام، استعلام سوئیچ شبکه مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927066/استعلام-فایروال-شبکه'>استعلام فایروال شبکه  / استغلام، استعلام فایروال شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927083/استعلام-Load-balancer'>استعلام Load balancer  / استعلام ، استعلام Load balancer </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927095/استعلام-یک-دستگاه-پرینتر'>استعلام یک دستگاه پرینتر / استعلام , استعلام یک دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926991/استعلام-تجهیز-دیتا-سنتر'>استعلام تجهیز دیتا سنتر / استعلام ,استعلام تجهیز دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927017/استعلام-تامین-روشنایی-حوضچه-برق-خمین'>استعلام تامین روشنایی حوضچه برق خمین / استعلام, استعلام تامین روشنایی حوضچه برق خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926601/مزایده-مغازه-به-مساحت-25متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه به مساحت 25متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه به مساحت 25متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927012/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-اسنوا-مدل-ss-36hcc-tp'>استعلام یک دستگاه کولر گازی اسنوا مدل ss-36hcc-tp / استعلام, استعلام یک دستگاه کولر گازی اسنوا مدل ss-36hcc-tp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927006/استعلام-گوشی-تلفن-پاناسونیک'>استعلام گوشی تلفن پاناسونیک / استعلام ,استعلام گوشی تلفن پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926999/استعلام-برچسب-لیبل'>استعلام برچسب لیبل / استعلام ,استعلام  برچسب لیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926995/استعلام-برچسب-لیبل'>استعلام برچسب لیبل / استعلام ,استعلام  برچسب لیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927102/استعلام-نرم-افزار-Falcongaze-secure-Tower'>استعلام نرم افزار Falcongaze secure Tower / استعلام، استعلام نرم افزار Falcongaze secure Tower</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927087/استعلام-نرم-افزار-Service-Desk-Plus-Enterprise-Esition'>استعلام نرم افزار Service Desk Plus Enterprise Esition  / استعلام، استعلام نرم افزار Service Desk Plus Enterprise Esition </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927072/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار  / استعلام , استعلام نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927058/استعلام-lenovo-ibm-storwize'>استعلام lenovo ibm storwize / استعلام، استعلام lenovo ibm storwize</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927030/استعلام-هارد-hp'>استعلام هارد hp / استعلام, استعلام هارد hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927005/استعلام-زینک-حرارتی'>استعلام زینک حرارتی  / استعلام زینک حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926597/مزایده-مجتمع-20-واحدی-شامل-5-طبقه-به-انضمام-همکف-نوبت-دوم'>مزایده مجتمع 20 واحدی شامل 5 طبقه به انضمام همکف نوبت دوم  / مزایده,مزایده مجتمع 20 واحدی شامل 5 طبقه به انضمام همکف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927028/استعلام-ترانسفورماتور-برق'>استعلام ترانسفورماتور برق   / استعلام ترانسفورماتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927052/استعلام-کاغذ-90-60'>استعلام کاغذ 90*60 / استعلام, استعلام  کاغذ 90*60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927071/استعلام-hitachi-هیتاچی-cp-x4042wn-مدل-data-projector'>استعلام hitachi هیتاچی cp-x4042wn مدل data projector  / استعلام, استعلامhitachi هیتاچی cp-x4042wn مدل data projector </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927015/استعلام-کیس-رایانه-PC'>استعلام کیس رایانه PC  / استعلام, استعلام کیس رایانه PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927050/استعلام-فعالیت-کابل-کشی-و-خرید-و-نصب-لوله--'>استعلام فعالیت کابل کشی و خرید و نصب لوله.... / استعلام ، استعلام فعالیت کابل کشی و خرید و نصب لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927122/استعلام-PATCH-CORD'>استعلام PATCH CORD  / استعلام استعلام PATCH CORD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927136/استعلام-رایانه-همراه-نوت-بوک'>استعلام رایانه همراه نوت بوک / استعلام, استعلام رایانه همراه نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927029/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927045/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام , استعلام  تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926531/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-اجاق-گاز-فردار-و--'>مزایده فروش  یخچال فریزر- اجاق گاز فردار و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  یخچال فریزر- اجاق گاز فردار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927057/استعلام-تهیه-و-ارسال-تجهیزات'>استعلام تهیه و ارسال تجهیزات  / استعلام, استعلام تهیه و ارسال تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927069/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-هوشمند-ایکس-ویژن'>استعلام تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن / استعلام تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927082/استعلام-8-عدد-نورد-مرکب-ماشین-چاپ'>استعلام 8 عدد نورد مرکب ماشین چاپ / استعلام, استعلام 8 عدد نورد مرکب ماشین چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927074/استعلام-2-عدد-فتوسل-و--'>استعلام  2 عدد فتوسل و ... / استعلام, استعلام  2 عدد فتوسل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927059/استعلام-16-عدد-هدقطعه-کاربرد-چاپگر--'>استعلام 16 عدد هدقطعه کاربرد چاپگر ... / استعلام, استعلام 16 عدد هدقطعه کاربرد چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927051/استعلام-30-عدد-کارتریج-مشکی--'>استعلام  30 عدد کارتریج مشکی ... / استعلام, استعلام  30 عدد کارتریج مشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927031/استعلام-دستگاه-پین-پد-با-پورت-USB-و-اترنت-96-06-12'>استعلام دستگاه پین پد با پورت USB و اترنت- 96.06.12 / استعلام, استعلام دستگاه پین پد با پورت USB و اترنت- 96.06.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927019/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-QLIK-VIEW'>استعلام پشتیبانی نرم افزار QLIK VIEW / استعلام, استعلام پشتیبانی نرم افزار QLIK VIEW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927004/استعلام-پارچه-ابریشمی-ترمه-دوزی-شده'>استعلام پارچه ابریشمی ترمه دوزی شده  / استعلام, استعلام پارچه ابریشمی ترمه دوزی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927041/استعلام-یک-دستگاه-پمپ-وکیوم-شیمادزو-ژاپنی'>استعلام یک دستگاه پمپ وکیوم شیمادزو ژاپنی / استعلام, استعلام یک دستگاه پمپ وکیوم شیمادزو ژاپنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926535/مزایده-24-قطعه-تابلو-فرش'> مزایده 24 قطعه تابلو فرش  / آگهی مزایده اموال منقول,  مزایده 24 قطعه تابلو فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927034/استعلام-میکروفن'>استعلام میکروفن / استعلام, استعلام میکروفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927081/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور / استعلام ,استعلام پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927061/استعلام-پمپ-کلرزن-برقی'>استعلام پمپ کلرزن برقی / استعلام ,استعلام پمپ کلرزن برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927068/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال  / استعلام، استعلام لوله فولادی اسپیرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927073/استعلام-رایانه-کامل-کیبورد-و-ماوس-بیسیم'>استعلام رایانه کامل- کیبورد و ماوس بیسیم / استعلام, استعلام رایانه کامل- کیبورد و ماوس بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927047/استعلام-کاغذهای-Atm'>استعلام کاغذهای Atm / استعلام , استعلام کاغذهای Atm </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927078/استعلام-انتخاب-کارگزار-فن-بازار-منطقه-ای'>استعلام انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای / استعلام، استعلام انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927104/استعلام-خریدلاستیک-و-متعلقات-ماشین-آلات-راهسازی'>استعلام خریدلاستیک و متعلقات ماشین آلات راهسازی / استعلام, استعلام خریدلاستیک و متعلقات ماشین آلات راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927091/استعلام-لامپ-و-تجهیزات-روشنائی-96-6-12'>استعلام لامپ و تجهیزات روشنائی 96.6.12 / استعلام ,استعلام لامپ و تجهیزات روشنائی 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927079/استعلام-رایانه-کامل-اداری-96-6-12'>استعلام رایانه کامل اداری  96.6.12 / استعلام , استعلام رایانه کامل اداری 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926687/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اپارتمان-در-طبقه-5-کلاسه-3-940059-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اپارتمان در طبقه 5 کلاسه 3.940059 مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه اپارتمان در طبقه 5 کلاسه 3.940059 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927054/استعلام-سدیم-هیدروکسید-96-6-12'>استعلام سدیم هیدروکسید  96.6.12 / استعلام سدیم هیدروکسید  96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927042/استعلام-ALL-IN-ONE-ASUS-96-6-12'>استعلام ALL IN ONE ASUS  96.6.12 / استعلام , استعلام ALL IN ONE ASUS  96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927103/استعلام-CISCO-SWITCH'>استعلام CISCO SWITCH / استعلام , استعلام  CISCO SWITCH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927129/استعلام-اتصالات-فولادی-و-پیچ-و-مهره-گالوانیزه-و-واشر-لاستیکی-منجیددار'>استعلام اتصالات فولادی و پیچ و مهره گالوانیزه و واشر لاستیکی منجیددار / استعلام, استعلام اتصالات فولادی و پیچ و مهره گالوانیزه و واشر لاستیکی منجیددار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927085/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927094/استعلام-الکتروپمپ-شناور-و-کابل-و--'>استعلام الکتروپمپ شناور و کابل و ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور و کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927060/استعلام-قیر-سرد-اجرا-پایه-آب-E-100'>استعلام قیر سرد اجرا پایه آب E-100 / استعلام ، استعلام قیر سرد اجرا پایه آب E-100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927077/استعلام-ایزوگام-4-میلیمتری-دلیجان-درجه-یک-ساده-بدون-فویل'>استعلام ایزوگام 4 میلیمتری دلیجان درجه یک ساده بدون فویل / استعلام ، استعلام ایزوگام 4 میلیمتری دلیجان درجه یک ساده بدون فویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927111/استعلام-لوله-گذاری-قسمتی-از-خط-انتقال-آب-شهر-خمین-1300-متر-لوله-گذاری-فولادی'>استعلام لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب شهر خمین 1300 متر لوله گذاری فولادی / استعلام, استعلام لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب شهر خمین 1300 متر لوله گذاری فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927106/استعلام-خرید-و-نصب-54-دستگاه-چراغ-لاک-پشتی'>استعلام خرید و نصب 54 دستگاه چراغ لاک پشتی / استعلام خرید و نصب 54 دستگاه چراغ لاک پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926684/مزایده-یک-دانگ-از-سه-دانگ-یک-باب-منزل'>مزایده یک دانگ از سه دانگ یک باب منزل  / مزایده,مزایده یک دانگ از سه دانگ یک باب منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927037/استعلام-تکمیل-اصلاح-شبکه-توزیع-96-6-12'>استعلام تکمیل اصلاح شبکه توزیع  96.6.12 / استعلام ,استعلام تکمیل اصلاح شبکه توزیع  96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927049/استعلام-صابون-مایع-اوه-گالن-5-لیتری'>استعلام صابون مایع اوه گالن 5 لیتری / استعلام, استعلام صابون مایع اوه گالن 5 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927070/استعلام-خرید-ملزومات-و-مطبوعات-اداری'>استعلام خرید ملزومات و مطبوعات اداری  / استعلام, استعلام خرید ملزومات و مطبوعات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927099/استعلام-خرید-چراغ-چشمک-زن'>استعلام خرید چراغ چشمک زن / استعلام ,استعلام خرید چراغ چشمک زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927055/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام فعالیت های مربوط به سلامت انسان  / استعلام ,استعلام فعالیت های مربوط به سلامت انسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927132/استعلام-یخچال-6-درب-ویترینی'>استعلام یخچال 6 درب ویترینی / استعلام، استعلام یخچال 6 درب ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927124/استعلام-پرینترو--'>استعلام پرینترو... / استعلام ,استعلام پرینترو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927128/استعلام-کیس-رایانه-کامل'>استعلام کیس رایانه کامل / استعلام کیس رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927134/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام ,استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926541/مزایده-یک-سری-مبل-تخته-فرش-تلویزیون-رنگی--'>مزایده یک سری مبل- تخته فرش-تلویزیون رنگی ... / مزایده , مزایده یک سری مبل- تخته فرش-تلویزیون رنگی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927139/استعلام-تهیه-و-نصب-میز-جلسات'>استعلام تهیه و نصب میز جلسات / استعلام ,استعلام تهیه و نصب میز جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927142/استعلام-بیمه-شخص-ثالث'>استعلام بیمه شخص ثالث / استعلام ,استعلام بیمه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927138/استعلام-کیس-کامپیوتر--'>استعلام کیس کامپیوتر... / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927164/استعلام-انجام-امور-تعمیرات-و-نگهداری-انواع-تاسیسات-ساختمانی'>استعلام  انجام امور تعمیرات و نگهداری انواع تاسیسات ساختمانی / استعلام, استعلام  انجام امور تعمیرات و نگهداری انواع تاسیسات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927127/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927121/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927110/استعلام-تابلو-برق-فشار-ضعیف-دیواری'>استعلام تابلو برق فشار ضعیف دیواری / استعلام, استعلام تابلو برق فشار ضعیف دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927096/استعلام-یک-عدد-فازمتر-230-کیلوولت'>استعلام یک عدد فازمتر 230 کیلوولت  / استعلام, استعلام یک عدد فازمتر 230 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927175/استعلام-سیم-ارت-افشان-1-رشته-ای'>استعلام سیم ارت افشان 1 رشته ای  / استعلام , استعلام سیم ارت افشان 1 رشته ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927160/استعلام-خرید-و-انجام-عملیات-اجرایی-توسعه-پست-132-کیلوولت-سد-دوستی'>استعلام خرید و انجام عملیات اجرایی توسعه پست 132 کیلوولت سد دوستی / استعلام خرید و انجام عملیات اجرایی توسعه پست 132 کیلوولت سد دوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926620/مزایده-پلاک-ثبتی-1185-فرعی-بخش-7-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 1185 فرعی بخش 7 تبریز نوبت دوم / مزایده,ممزایده پلاک ثبتی 1185 فرعی بخش 7 تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927147/استعلام-پکیج-زمینی-6-پره-دیگ-چدنی'>استعلام پکیج زمینی 6 پره دیگ چدنی / استعلام, استعلام پکیج زمینی 6 پره دیگ چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927130/استعلام-تهیه-و-اجرای-شبکه-توزیع-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و اجرای شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927117/استعلام-راه-اندازی-و-بروزرسانی-مانیتورینگ'>استعلام  راه اندازی و بروزرسانی مانیتورینگ / استعلام, استعلام  راه اندازی و بروزرسانی مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927168/استعلام-کیت-مصرفی-جهت-اندازه-گیری-کیفی-سموم-گیاهی-96-6-12'>استعلام کیت مصرفی جهت اندازه گیری کیفی سموم گیاهی 96.6.12 / استعلام، استعلام کیت مصرفی جهت اندازه گیری کیفی سموم گیاهی 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927153/استعلام-فوم-2800-لیتر-96-6-12'>استعلام فوم 2800 لیتر  96.6.12 / استعلام ,استعلام فوم 2800 لیتر  96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927140/استعلام-کاغذ-A4-96-6-12'>استعلام کاغذ A4- 96.6.12 / استعلام , استعلام کاغذA4 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927148/استعلام-خرید-کارتریج'>استعلام خرید کارتریج / استعلام ,استعلام خرید کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927157/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام ,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927170/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927180/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926616/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927179/استعلام-تعمیرات-اساسی-ارشاد-گیلانغرب'>استعلام تعمیرات اساسی ارشاد گیلانغرب / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی ارشاد گیلانغرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927156/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927176/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه'>استعلام  تعمیرات اساسی آموزشگاه / استعلام  تعمیرات اساسی آموزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927173/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه  / استعلام  تعمیرات اساسی آموزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927177/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه-عصمت'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه عصمت / استعلام  تعمیرات اساسی آموزشگاه  عصمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927169/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه'>استعلام  تعمیرات اساسی آموزشگاه / استعلام  تعمیرات اساسی آموزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927161/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-تلاش'>استعلام  تعمیرات اساسی مدارس تلاش / استعلام  تعمیرات اساسی مدارس تلاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927143/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سمیه'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سمیه / استعلام تعمیرات اساسی مدارس سمیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927181/استعلام-تامین-گرمایشی-مدارس--'>استعلام تامین گرمایشی مدارس... / استعلام, استعلام تامین گرمایشی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927189/استعلام-اصلاح-سیستم-گرمایشی-مدرسه-آل-آقا-ناحیه-یک'>استعلام اصلاح سیستم گرمایشی مدرسه آل آقا ناحیه یک  / استعلام, استعلام اصلاح سیستم گرمایشی مدرسه آل آقا ناحیه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926580/مزایده-اجاره-محوطه-پارکینگ-عمومی-بهار'>مزایده اجاره محوطه پارکینگ عمومی بهار / مزایده، مزایده اجاره محوطه پارکینگ عمومی بهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926533/مزایده-یک-دستگاه-تاور-کرین-با-تجهیزات-جانبی'>مزایده یک دستگاه تاور کرین با تجهیزات جانبی  / مزایده , مزایده یک دستگاه تاور کرین با تجهیزات جانبی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927162/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927144/استعلام-روتر-شبکه--'>استعلام روتر شبکه... / استعلام, استعلام روتر شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927119/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-حفاظت-الکترونیک'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم حفاظت الکترونیک / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری سیستم حفاظت الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927114/استعلام-خرید-کیت-سه-کاره-تست-اعتیاد-96-6-12'>استعلام خرید کیت سه کاره تست اعتیاد 96.6.12 / استعلام ,استعلام خرید کیت سه کاره تست اعتیاد 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927123/استعلام-دستگاه-یو-پی-اس'>استعلام دستگاه یو پی اس  / استعلام، استعلام دستگاه یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927109/استعلام-50-دستگاه-PC-MINI'>استعلام  50 دستگاه PC MINI   / استعلام،استعلام  50 دستگاه PC MINI  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927126/استعلام-سامانه-اکانتینگ-اینترنت'>استعلام سامانه اکانتینگ اینترنت  / استعلام، استعلام سامانه اکانتینگ اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927158/استعلام-سیستم-کنترل-محیطی-اتاق-سرور'>استعلام سیستم کنترل محیطی اتاق سرور  / استعلام، استعلام سیستم کنترل محیطی اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927187/استعلام-سوئیچ-هشت-پورت-شبکه--'>استعلام سوئیچ هشت پورت شبکه... / استعلام، استعلام سوئیچ هشت پورت شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927171/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-های-حفاظت-هوشمند-و-نظارت-تصویری'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم های حفاظت هوشمند و نظارت تصویری / استعلام، استعلام سرویس و نگهداری سیستم های حفاظت هوشمند و نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926528/مزایده-انواع-دستگاه-چرخ-خیاطی-دستگاه-دگمه-زن--'>مزایده انواع دستگاه چرخ خیاطی دستگاه دگمه زن... / مزایده , مزایده انواع دستگاه چرخ خیاطی دستگاه دگمه زن... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927133/استعلام-کاشی-دیواری'>استعلام کاشی دیواری / استعلام کاشی دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927155/استعلام-سیستم-صوت-سالن-کنفرانس'>استعلام سیستم صوت سالن کنفرانس / استعلام ,  استعلام سیستم صوت سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927185/استعلام-کولر-گازی-ایرانی'>استعلام کولر گازی ایرانی / استعلام ,استعلام کولر گازی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927183/استعلام-واگذاری-تهیه-غذای-موردی-سازمان-به-بخش-خصوصی'>استعلام واگذاری تهیه غذای موردی سازمان به بخش خصوصی / استعلام, استعلام واگذاری تهیه غذای موردی سازمان به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927188/استعلام-واگذاری-امور-خدماتی-تایپ-و-تکثیر'>استعلام واگذاری امور خدماتی تایپ و تکثیر  / استعلام, استعلام واگذاری امور خدماتی تایپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927182/استعلام-متعلقات-سرکابل-63-کیلوولت'>استعلام متعلقات سرکابل 63 کیلوولت / استعلام متعلقات سرکابل 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927167/استعلام-انجام-کارهای-تکمیلی-ساختمانی-پست-63'>استعلام انجام کارهای تکمیلی ساختمانی پست 63 / استعلام ,استعلام انجام کارهای تکمیلی ساختمانی پست 63</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927186/استعلام-خرید-15-دستگاه-رله-اورکارنت'>استعلام خرید 15 دستگاه رله اورکارنت  / استعلام، استعلام خرید 15 دستگاه رله اورکارنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927166/استعلام-ترانس-جریان-و-ولتاز'>استعلام ترانس جریان و ولتاز / استعلام ترانس جریان و ولتاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927178/استعلام-خرید-فایروال'>استعلام خرید فایروال / استعلام ,استعلام خرید فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926592/مزایده-ملک-مغازه-به-مساحت-16-5متر'>مزایده ملک مغازه به مساحت 16.5متر  / مزایده,مزایده ملک مغازه به مساحت 16.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927165/استعلام-باتری-2-ولت-200-آمپر-ساعت-اسیدی-نیل'>استعلام باتری 2 ولت 200 آمپر ساعت اسیدی نیل  / استعلام باتری 2 ولت 200 آمپر ساعت اسیدی نیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927154/استعلام-رک-۲۷-یونیت'>استعلام رک ۲۷ یونیت / استعلام ,استعلام رک ۲۷ یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927149/استعلام-راهبری-دستگاه-اندازه-گیری-ذرات-معلق-هوا--96-6-12'>استعلام راهبری دستگاه اندازه گیری ذرات معلق هوا ...96.6.12 / استعلام, استعلام راهبری دستگاه اندازه گیری ذرات معلق هوا ...96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927159/استعلام-راهبری-دستگاه-اندازه-گیری-ذرات-معلق-هوا--96-6-12'>استعلام راهبری دستگاه اندازه گیری ذرات معلق هوا ...96.6.12 / استعلام, استعلام راهبری دستگاه اندازه گیری ذرات معلق هوا ...96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927174/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری-96-6-12'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری 96.6.12 / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927100/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927118/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927137/استعلام-احداث-حدود-300-مترمکعب-سازه-گابیونی'>استعلام احداث حدود 300 مترمکعب سازه گابیونی / استعلام, استعلام احداث حدود 300 مترمکعب سازه گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927151/استعلام-احداث-حدود-800-مترمکعب-سازه-سنگ-و-ملات'>استعلام احداث حدود 800 مترمکعب سازه سنگ و ملات / استعلام, استعلام احداث حدود 800 مترمکعب سازه سنگ و ملات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927163/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926604/مزایده-ششدانگ-منزل-بخش-یک-قوچان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل بخش یک قوچان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل بخش یک قوچان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927092/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927105/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927113/استعلام-کولر-گازی-(اسپیلت)'>استعلام کولر گازی  (اسپیلت) / استعلام ,استعلام کولر گازی (اسپیلت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927125/استعلام-اسپلیت-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلام اسپلیت گرمایشی و سرمایشی / استعلام, استعلام اسپلیت گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927152/استعلام-سوییچ-شبکه'>استعلام سوییچ شبکه / استعلام سوییچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927145/استعلام-پوشینه-در-سایزهای-مختلف'>استعلام  پوشینه در سایزهای مختلف / استعلام, استعلام  پوشینه در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927086/استعلام-تهیه-و-تحویل-کابل-برق'>استعلام تهیه و تحویل کابل برق / استعلام ,استعلام تهیه و تحویل کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927097/استعلام-تشک-مواج-سلولی'>استعلام تشک مواج سلولی / استعلام تشک مواج سلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927107/استعلام-میکروفون-با-سیم'>استعلام میکروفون با سیم  / استعلام ,استعلام میکروفون با سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927116/استعلام-چاپ-و-تولید-دفتر-مدیریت'>استعلام چاپ و تولید دفتر مدیریت  / استعلام ,استعلام چاپ و تولید دفتر مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926659/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-صیفی-کاری-به-مساحت-1500-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین صیفی کاری به مساحت 1500 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین صیفی کاری به مساحت 1500 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927120/استعلام-موتور-برق-گازسوز'>استعلام موتور برق گازسوز  / استعلام, استعلام موتور برق گازسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926651/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-3327-پرونده-950166'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی 3327 پرونده 950166 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی 3327 پرونده 950166</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926647/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1100-مترمربع-کلاسه-96-74'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1100 مترمربع کلاسه 96-74  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1100 مترمربع کلاسه 96-74 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926640/مزایده-دو-قطعه-زمین-به-مساحت-275-و-174-مترمربع'>مزایده دو قطعه زمین به مساحت 275 و 174 مترمربع / مزایده,مزایده دو قطعه زمین به مساحت 275 و 174 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926636/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-251-45-مترمربع-کلاسه-960121'>مزایده  ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 251/45 مترمربع کلاسه 960121  / مزایده,مزایده  ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 251/45 مترمربع کلاسه 960121 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926631/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-در-طبقه-همکف-کلاسه-950159-117'>مزایده ششدانگ آپارتمان در طبقه همکف کلاسه 950159.117  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان در طبقه همکف کلاسه 950159.117 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926575/مناقصه-خرید-لود-بوستر'>مناقصه خرید لود بوستر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید لود بوستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926622/مزایده-منزل-مسکونی-در-سه-طبقه-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی در سه طبقه مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی در سه طبقه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926626/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-108-90متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 108.90متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 108.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926665/مزایده-اراضی-زراعی-واقع-در-روستای-عظیم-کندی'>مزایده اراضی زراعی واقع در روستای عظیم کندی / مزایده,مزایده اراضی زراعی واقع در روستای عظیم کندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926669/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-11000متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 11000متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 11000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926672/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-27890متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 27890متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 27890متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926536/مزایده-عمومی-یکدستگاه-خودروی-سواری'>مزایده عمومی یکدستگاه خودروی سواری / مزایده عمومی فروش یکدستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926552/مزایده-فروش-تعداد-کامیونت-هیوندا'>مزایده فروش تعداد کامیونت هیوندا  / آگهی مزایده  ، مزایده فروش تعداد کامیونت هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926491/مناقصه-باطری-2000ah-تعداد-4-سری-96'>مناقصه  باطری 2000ah تعداد 4 سری 96 / آگهی مناقصه ، مناقصه  باطری 2000ah تعداد 4 سری 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926502/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-سیر-و-حرکت'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926524/آگهی-فراخوان-ارزیابی-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری-در-سطح-استان-گلستان'>آگهی فراخوان ارزیابی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سطح استان گلستان  / آگهی فراخوان ارزیابی ،آگهی فراخوان ارزیابی  تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سطح استان گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926560/تجدید-مناقصه-تکمیل-و-ادامه-بهسازی-رودخانه'>تجدید مناقصه تکمیل و ادامه بهسازی رودخانه  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تکمیل و ادامه بهسازی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926525/مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-و-کارمندان'>مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان و کارمندان / مناقصه , مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان و کارمندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926530/مناقصه-تامین-لاستیک-وسائط-نقلیه-سنگین-و-نیمه-سنگین'>مناقصه تامین لاستیک وسائط نقلیه سنگین و نیمه سنگین  / مناقصه , مناقصه تامین لاستیک وسائط نقلیه سنگین و نیمه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926515/مناقصه-مواد-بسته-بندی-شامل-انواع-نایلون'>مناقصه مواد بسته بندی شامل انواع نایلون  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مواد بسته بندی شامل انواع نایلون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926508/مناقصه-خرید-ماده-شیمیایی-پلی-آلومینیوم-کلراید'>مناقصه خرید ماده شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماده شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926492/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-ابزارآلات'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و ابزارآلات  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926546/مزایده-فروش-تجهیزات-و-ماشین-آلات-و-مواد-مربوط-به-تولید-سنباده-و--'>مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات و مواد مربوط به تولید سنباده و ... / مزایده , مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات و مواد مربوط به تولید سنباده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926405/مناقصه-واگذاری-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-در-خیابان-امام-خمینی'>مناقصه واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی در خیابان امام خمینی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی در خیابان امام خمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926642/مزایده-فروش-دستگاه-حضور-و-غیاب-و--'>مزایده فروش دستگاه حضور و غیاب و ... / مزایده,مزایده فروش دستگاه حضور و غیاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926578/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-229متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 229متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 229متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926572/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-204-10متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 204.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 204.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926576/مزایده-یکباب-گاراژ-محصور-مساحت-8021-25متر'>مزایده یکباب گاراژ محصور مساحت 8021.25متر  / مزایده,مزایده یکباب گاراژ محصور مساحت 8021.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926549/فراخوان-طراحی-ساخت-انبار-مکانیزه'>فراخوان طراحی ساخت انبار مکانیزه / آگهی فراخوان,فراخوان طراحی ساخت انبار مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926554/مناقصه-تکمیل-پل-نظامی-گنجوی'>مناقصه تکمیل پل نظامی گنجوی / آگهی مناقصه,مناقصه تکمیل پل نظامی گنجوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926485/مناقصه-خدمات-ترابری-امور-انتقال-نیروی-تهران-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی تهران  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی تهران  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926489/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-باقی-مانده-خط-اصلی-شرقی-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب  نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926537/مناقصه-پتو-سربازی'>مناقصه پتو سربازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پتو سربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926494/مناقصه-تهیه--نصب-و-تعمیرات-گاردیل-محورهای-ورامین-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، نصب و تعمیرات گاردیل محورهای ورامین نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه ، نصب و تعمیرات گاردیل محورهای ورامین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926385/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات  / مزایده , مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926509/تجدید-مناقصه-خرید-تهیه-تجهیزات-مصالح-و-اجرای-ساختمان-الحاقی'>تجدید مناقصه خرید، تهیه تجهیزات، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی   / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، تهیه تجهیزات، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926532/مناقصه-خرید-ویال-شیشه-ای-و-پوکه-آمپول'>مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926500/مناقصه-خدمات-مهندسی-و-مشاور-مربوط-به-انجام-خدمات-نقشه-برداری---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مهندسی و مشاور مربوط به انجام خدمات نقشه برداری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خدمات مهندسی و مشاور مربوط به انجام خدمات نقشه برداری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926493/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-مسیرنما-جهت-نما-و-مسیر-نمای-پل-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و نصب مسیرنما، جهت نما و مسیر نمای پل نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه و نصب مسیرنما، جهت نما و مسیر نمای پل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926529/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-231مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 231مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 231مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926538/مزایده-مغازه-بصورت-نوساز-نوبت-دوم'>مزایده مغازه بصورت نوساز نوبت دوم  / مزایده,مزایده مغازه بصورت نوساز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926534/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-3181-فرعی-31500متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 3181 فرعی 31500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 3181 فرعی 31500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926521/مناقصه-عمومی-اجرای-طرح-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه عمومی اجرای طرح جدول و زیرسازی و آسفالت معابر  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای طرح جدول و زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926474/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودروی-سواری--نوبت-دوم'>مزایده  فروش سه دستگاه خودروی سواری - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش سه دستگاه خودروی سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926360/تجدید-فراخوان-مناقصه-سنگ-چینی-زیر-فونداسیون-دیوار-محوطه--'>تجدید فراخوان مناقصه سنگ چینی زیر فونداسیون دیوار محوطه ...  / فراخوان تجدید مناقصه یک مرحله ای ، تجدید فراخوان مناقصه سنگ چینی زیر فونداسیون دیوار محوطه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926488/مناقصه-طراحی-و-اجرای-سیستم-روشنایی-راههای--'>مناقصه طراحی و اجرای سیستم روشنایی راههای... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی و اجرای سیستم روشنایی راههای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926503/مناقصه-عمومی-تهیه-مصالح-و-ساخت-مخزن-بتنی-آب'>مناقصه عمومی تهیه مصالح و ساخت مخزن بتنی آب  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه مصالح و ساخت مخزن بتنی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926512/مزایده-عمومی-واگذاری-فرهنگسرای-شهید-رجایی-با-کاربری-فرهنگی-آموزشی'>مزایده عمومی واگذاری فرهنگسرای شهید رجایی با کاربری فرهنگی آموزشی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری فرهنگسرای شهید رجایی با کاربری فرهنگی آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926495/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-سی-و-نه-فرعی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی سی و نه فرعی  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی سی و نه فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926506/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-143-91متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 143.91متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 143.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926498/مزایده-ملک-به-مساحت-145-71متر'>مزایده ملک به مساحت 145.71متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 145.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926505/مزایده-ملک-مشاعی-بخش-هفده-ثبت-بهشهر-مرحله-اول'>مزایده ملک مشاعی بخش هفده ثبت بهشهر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مشاعی بخش هفده ثبت بهشهر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926501/مزایده-ملک-به-مساحت-201-4مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 201.4مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 201.4مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926510/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1000مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926487/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-با-پلاک-ثبتی-172-139'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی با پلاک ثبتی 172/139  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی با پلاک ثبتی 172/139 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926639/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-105مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 105مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 105مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926352/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-لودر-و-کامیون-جهت-خاکبرداری-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره یک دستگاه لودر و کامیون جهت خاکبرداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره یک دستگاه لودر و کامیون جهت خاکبرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926490/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-با-پلاک-ثبتی-195-237'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی با پلاک ثبتی 195/237  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی با پلاک ثبتی 195/237 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926472/مناقصه-احداث-7970-متر-خط-لوله-8-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه  احداث 7970 متر خط لوله 8 نفت - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  احداث 7970 متر خط لوله 8 نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926496/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-کلاله'>مناقصه حفر یک حلقه چاه کلاله     / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه حفر یک حلقه چاه کلاله    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926486/مناقصه-روشنایی-محلات-دارک-و-زینبیه-اصفهان-و----نوبت-دوم'>مناقصه روشنایی محلات دارک و زینبیه اصفهان و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روشنایی محلات دارک و زینبیه اصفهان و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926568/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-122متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه عرصه 122متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه عرصه 122متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926475/مناقصه-تامین-تابلوهای-برق-اضطراری-منازل--نوبت-دوم'>مناقصه تامین تابلوهای برق اضطراری منازل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه تامین تابلوهای برق اضطراری منازل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926465/مناقصه-عملیات-تجهیز-چاه-جدید--پیاده-و-نصب-الکتروپمپ-شناور-چاه-آب-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات تجهیز چاه جدید ، پیاده و نصب الکتروپمپ شناور چاه آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  عملیات تجهیز چاه جدید ، پیاده و نصب الکتروپمپ شناور چاه آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926344/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-با-سند-ششدانگ-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مسکونی با سند ششدانگ نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی با سند ششدانگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926481/اصلاحیه-مناقصه-پروژِه-اصلاح-و-بهینه-فیدر-سرمیل-از-گردنه-پاتاق---'>اصلاحیه مناقصه پروژِه اصلاح و بهینه فیدر سرمیل از گردنه پاتاق ....  / آگهی اصلاحیه مناقصه های عمومی یک مرحله ای , اصلاحیه مناقصه پروژِه اصلاح و بهینه فیدر سرمیل از گردنه پاتاق .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926469/فراخوان-احداث-سد-مخزنی-نوبت-دوم'>فراخوان احداث سد مخزنی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان احداث سد مخزنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926423/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926432/مزایده-واگذاری-عرصه-پارک-بادی-واقع-در-بوستان'>مزایده واگذاری عرصه پارک بادی واقع در بوستان / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری عرصه پارک بادی واقع در بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926461/مزایده-فروش-کامیون-تانکر-آب'>مزایده فروش کامیون تانکر آب  / مزایده , مزایده فروش کامیون تانکر آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926420/مناقصه-سندبلاست-اقلام-متنوع-نوبت-دوم'>مناقصه  سندبلاست اقلام متنوع نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  سندبلاست اقلام متنوع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926422/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-84-17متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926438/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-1221-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 1221 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 1221 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926497/مناقصه-خرید-سرو-موتورهای-سیستم-کنترل-توربین-های-بخار-نیروگاه-بندرعباس'>مناقصه خرید سرو موتورهای سیستم کنترل توربین های بخار نیروگاه بندرعباس / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید سرو موتورهای سیستم کنترل توربین های بخار نیروگاه بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926523/مناقصه-تامین-لوله--اتصالات-و-متعلقات-پلی-اتیلن-شبکه-فرعی-آبیاری-اراضی-پایاب-سد'>مناقصه تامین لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری اراضی پایاب سد / مناقصه , مناقصه تامین لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری اراضی پایاب سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926666/اصلاحیه-مزایده-اجاره-جایگاه-استقرار-بوفه-در-پارک-نوشیروانی'>اصلاحیه مزایده اجاره جایگاه استقرار بوفه در پارک نوشیروانی / اصلاحیه مزایده, مزایده اجاره جایگاه استقرار بوفه در پارک نوشیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926442/مزایده-ملک-یک-واحد-مسکونی-طبقه-اول-1358-فرعی'>مزایده ملک یک واحد مسکونی طبقه اول 1358 فرعی / مزایده,مزایده ملک یک واحد مسکونی طبقه اول 1358 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926468/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون-ایسوتیپ-NPR70L-مدل-86'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون ایسوتیپ NPR70L مدل 86  / مزایده , مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون ایسوتیپ NPR70L مدل 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926459/مناقصه-عمومی-اجرای-لایه-اساس-و-آسفالت-گرم--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای لایه اساس و آسفالت گرم - نوبت دوم  / فراخوان , مناقصه  عمومی اجرای لایه اساس و آسفالت گرم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926437/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926453/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-سیر-و-حرکت'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926433/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-سرا-632-2متر'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه سرا 632.2متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه سرا 632.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926430/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-617متر'>مزایده ملک مساحت تقریبی 617متر / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 617متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926467/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926365/مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات عمومی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین خدمات عمومی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926427/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-1068-69متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1068/69متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1068/69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926479/مزایده-انواع-یخچال-پیشخوان-زیر-ترازو-و-دو-درب--'>مزایده انواع یخچال- پیشخوان زیر ترازو و دو درب... / مزایده, مزایده انواع یخچال- پیشخوان زیر ترازو و دو درب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926456/مناقصه-آسفالت-حفاظتی-در-سطح-راههای-استان-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت حفاظتی در سطح راههای استان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  آسفالت حفاظتی در سطح راههای استان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926424/مزایده-منزل-مسکونی-کلنگی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده منزل مسکونی کلنگی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی کلنگی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926517/مزایده-ششدانگ-ساختمان-پلاک-1261-فرعی'>مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 1261 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 1261 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926514/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از سی سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926511/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-920متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 920متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 920متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926483/مزایده-واگذاری-غرفه-96-6-12'>مزایده واگذاری غرفه 96.6.12 / آگهی مزایده,مزایده واگذاری غرفه 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926367/مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-شهرستانهای-کیار-و-اردل-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای کیار و اردل تجدید  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای کیار و اردل  تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926480/مزایده-ساختمان-مسکونی-قدیمی-ساز-دو-طبقه'>مزایده ساختمان مسکونی قدیمی ساز دو طبقه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی قدیمی ساز دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926522/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه سیصد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926526/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-مساحت-8500متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت 8500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت 8500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926484/مزایده-یخچال--لباسشویی-اتوماتیک'>مزایده  یخچال ، لباسشویی اتوماتیک / مزایده , مزایده  یخچال ، لباسشویی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926482/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-920متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 920متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 920متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926476/مناقصه-تامین-1360-تن-سیم-هادی-کاناری'>مناقصه تامین 1360 تن سیم هادی کاناری / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه تامین 1360 تن سیم هادی کاناری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926463/تجدید-مناقصه-اجرای-رنگ-آمیزی-جداول-و-خط-کشی-خیابانها-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای رنگ آمیزی جداول و خط کشی خیابانها  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای رنگ آمیزی جداول و خط کشی خیابانها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926520/مزایده-فروش-ویژه-و-استثنایی-تعدادی-از-واحدهای-اقامتی'>مزایده فروش ویژه و استثنایی تعدادی از واحدهای اقامتی / مزایده,مزایده فروش ویژه و استثنایی تعدادی از واحدهای اقامتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926645/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926447/مناقصه-روکش-آسفالت-محور-اردبیل-سرچم----نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت محور اردبیل -سرچم...  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت محور اردبیل -سرچم...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926466/مزایده-یک-دستگاه-که-واقع-در-شلع-شرقی-پله-برقی-زیرگذر-میدان-امام-حسین-(ع)'>مزایده یک دستگاه که واقع در شلع شرقی پله برقی زیرگذر میدان امام حسین (ع)  / آگهی مزایده،مزایده یک دستگاه که واقع در شلع شرقی پله برقی زیرگذر میدان امام حسین (ع) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926670/مناقصه-نوسازی-ناوگان-ماشین-آلات-راهداری'>مناقصه نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926418/فراخوان-مناقصه-جمع-آوری-تنظیفات-منطقه-دو--مرحله-اول-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه جمع آوری تنظیفات منطقه دو - مرحله اول نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه جمع آوری تنظیفات منطقه دو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926444/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-150مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 150مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 150مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926428/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-اداره-کل-نوسازی-مدارس-استان-قم-نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان قم- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان قم    - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926425/مناقصه-پروژه-خدمات-حمل-و-نقل-(عمرانی)'>مناقصه پروژه خدمات حمل و نقل (عمرانی) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خدمات حمل و نقل (عمرانی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926656/اصلاحیه-مزایده-فروش-10-واحد-تجاری-از-مجتمع-امام-خمینی'>اصلاحیه مزایده فروش 10 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش 10 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926559/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-دیمزار-و--'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین دیمزار و ... / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین دیمزار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926373/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات--واحدهای-تجاری-و-واحدهای-مسکونی'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات ، واحدهای تجاری و واحدهای مسکونی / مزایده , مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات ، واحدهای تجاری و واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926415/مناقصه-بهسازی-و-لکه-گیری-محور-تکاب-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و لکه گیری محور تکاب  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه بهسازی و لکه گیری محور تکاب نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926565/مزایده-فروش-یک-باب-واحد-تجاری-مساحت-25-4متر'>مزایده فروش یک باب واحد تجاری مساحت 25.4متر  / مزایده,مزایده فروش یک باب واحد تجاری مساحت 25.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926551/مزایده-ششدانگ-زمین-دایر-مساحت-672-30متر'>مزایده ششدانگ زمین دایر مساحت 672.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دایر مساحت 672.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926562/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926454/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-کلی-351مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه کلی 351مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه کلی 351مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926457/مزایده-پلاک-ثبتی-264-فرعی-متراژ-150مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی 264 فرعی متراژ 150مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 264 فرعی متراژ 150مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926452/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-مسکونی-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی و یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی و یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926470/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-اراضی'>مزایده عمومی فروش املاک و اراضی  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926462/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926377/مزایده-دستگاه-برش-پروفیل-های-upvc'>مزایده دستگاه برش پروفیل های upvc / مزایده,مزایده دستگاه برش پروفیل های upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926516/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-توزیع-آب-و-آبیاری--'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب، توزیع آب و آبیاری... / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب، توزیع آب و آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926504/مناقصه-اجرای-نازک-کاری-ساختمان-بایگانی-راکد-بیمارستان-دکتر-غرضی-اصفهان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان بایگانی راکد بیمارستان دکتر غرضی اصفهان نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان بایگانی راکد بیمارستان دکتر غرضی اصفهان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926464/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-96-6-12'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد 96.6.12 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926434/مناقصه-مربوط-به-خرید-یک-دستگاه-لودر-چرخ-لاستیکی--نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به خرید یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه مربوط به خرید یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926477/مزایده-فروش-صد-درصد-مالکیت-هتل-پارسیان'>مزایده فروش صد درصد مالکیت هتل پارسیان / مزایده,مزایده فروش صد درصد مالکیت هتل پارسیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926473/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-تحت-اختیار-خود-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926539/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926380/مناقصه-اجرای-نقاط-انفصال-و-بخشهای-باقیمانده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-96-6-12'>مناقصه اجرای نقاط انفصال و بخشهای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب  96.6.12 / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه اجرای نقاط انفصال و بخشهای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926590/مناقصه-خرید-فیبر-نوری-که-محدوده-و-شرایط-آن'>مناقصه خرید فیبر نوری که محدوده و شرایط آن / اگهی مناقصه , مناقصه خرید فیبر نوری که محدوده و شرایط آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926607/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-اجرای-خط-فوق-توزیع-فنوج'>مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرای خط فوق توزیع فنوج / مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرای خط فوق توزیع فنوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926649/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-و-تکمیل-کادر-خدمات-عمرانی-و-اداری'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری  / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926358/مناقصه-نصب-و-گروت-ریزی-با-مصالح-4000-تن-استیل-استراکچر'>مناقصه نصب و گروت ریزی با مصالح 4000 تن استیل استراکچر  / مناقصه ، مناقصه نصب و گروت ریزی با مصالح 4000 تن استیل استراکچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926609/مناقصه-خرید-کفش-و---96-6-12'>مناقصه خرید کفش و ... 96.6.12 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کفش و ... 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926413/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-75مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 75مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926335/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-206مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 206مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 206مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926349/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-شهرستان-های-کوهرنگ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستان های کوهرنگ  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستان های کوهرنگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926407/مزایده-فروش-یک-دست-مبل-و--'>مزایده فروش یک دست مبل و ... / مزایده , مزایده فروش یک دست مبل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926331/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-نوبت-چهارم'>مزایده یک دستگاه ساختمان نوبت چهارم / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926332/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-تقریبی-ششصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی ششصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی ششصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926363/تجدید-مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری-شهرداری-منطقه'>تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اداری شهرداری منطقه  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اداری شهرداری منطقه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926346/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926342/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی-شهدای-ملک-آباد-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن ورزشی شهدای ملک آباد  نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره سالن ورزشی شهدای ملک آباد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926591/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-پسته-96-6-12'>مزایده فروش محصول سردرختی پسته 96.6.12 / اگهی مزایده ,مزایده فروش محصول سردرختی پسته 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926355/مناقصه42800-متر-پارچه-تنظیف'>مناقصه42800 متر پارچه تنظیف / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه42800 متر پارچه تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926587/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-81-مرحله-دوم-96-6-12'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید مدل 81 مرحله دوم 96.6.12 / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید مدل 81 مرحله دوم 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927035/مزایده-ملک-ویلایی'>مزایده ملک ویلایی  / مزایده ملک ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926359/مناقصه-140-دست-چراغ-مهتابی'>مناقصه 140 دست چراغ مهتابی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه 140 دست چراغ مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926393/فراخوان-پیاده-سازی-طرح-LEZ'>فراخوان پیاده سازی طرح LEZ / فراخوان پیاده سازی طرح LEZ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926376/مناقصه-خرید-ماژول-حافظه'>مناقصه خرید ماژول حافظه  / ​خلاصه آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید ماژول حافظه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926353/مزایده-واگذاری-یکی-از-واحدهای-اداری'>مزایده واگذاری یکی از واحدهای اداری  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری یکی از واحدهای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926334/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خدمات-توزیع-غذا'>مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات توزیع غذا  / مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926336/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-سلف-سرویس-و-مرکز-رفاهی'>مناقصه انتخاب پیمانکار  سلف سرویس و مرکز رفاهی  / مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار  سلف سرویس و مرکز رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926440/مزایده-انتخاب-پیمانکار-سلف-سرویس-و-مرکز-رفاهی'>مزایده انتخاب پیمانکار  سلف سرویس و مرکز رفاهی  / مزایده  عمومی، مزایده انتخاب پیمانکار  سلف سرویس و مرکز رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926595/فراخوان-حفر-چاه-استخراجی-شورآبه-ای-96-6-12'>فراخوان حفر چاه استخراجی شورآبه ای 96.6.12 / فراخوان حفر چاه استخراجی شورآبه ای  96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926741/مناقصه-نصب-1250-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه نصب 1250 فقره انشعاب پلی اتیلن... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نصب 1250 فقره انشعاب پلی اتیلن... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926830/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-مشجر-و-محصور-7672-50متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت مشجر و محصور 7672.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت مشجر و محصور 7672.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926746/مزایده-سواری-پراید-سفید-رنگ-مدل-1388'>مزایده سواری پراید سفید رنگ مدل 1388 / مزایده سواری پراید سفید رنگ مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926930/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-124-58متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 124.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 124.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926934/مزایده-ششدانگ-پلاک-52648-فرعی-مساحت-76-19متر'>مزایده ششدانگ پلاک 52648 فرعی مساحت 76.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 52648 فرعی مساحت 76.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926915/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-7-5-من-محلی'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 7.5 من محلی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 7.5 من محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926785/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه توزیع پلی اتیلن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه توزیع پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926784/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-قطعات-پمپ-آبرسانی'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات پمپ آبرسانی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات پمپ آبرسانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926754/مزایده-تعداد-8-قطعه-که-شامل-یک-باب-مغازه-و-7-واحد-اداری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 8 قطعه که شامل یک باب مغازه و 7 واحد اداری تجاری- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده  تعداد 8 قطعه که شامل یک باب مغازه و 7 واحد اداری تجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926779/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-156مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 156مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 156مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926777/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-روستایی-عرصه-2025متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی روستایی عرصه 2025متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی روستایی عرصه 2025متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926774/مزایده-فروش-املاک-عرصه-734-39-550-425متر'>مزایده فروش املاک عرصه 734.39-550-425متر  / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 734.39-550-425متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926857/مزایده-اجاره-مغازه-های-تجاری-و-واحد-مسکونی-موقوفات'>مزایده اجاره مغازه های تجاری و واحد مسکونی موقوفات  / مزایده مرحله اول , مزایده اجاره مغازه های تجاری و واحد مسکونی موقوفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926760/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور-فرگوسن-نوبت-دوم'>مزایده فروش  یک دستگاه تراکتور فرگوسن- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه تراکتور فرگوسن- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926747/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-زباله-کش-نوبت-دوم'>مزایده  یک دستگاه کامیونت زباله کش نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه کامیونت زباله کش دهیاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926751/مزایده-فروش-خودرو-سمند-مدل-82-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو سمند مدل 82 و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو سمند مدل 82 و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926755/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926766/مناقصه-واگذاری-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-قلب-فرشچیان'>مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان قلب فرشچیان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان قلب فرشچیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926762/مزایده-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده خودرو وانت پیکان  / آگهی مزایده، مزایده خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926758/تجدید-مزایده-اجاره-منابع-حاصل-از-بهره-برداری-و-اجاره-2-دهنه-مغازه'>تجدید مزایده اجاره منابع حاصل از بهره برداری و اجاره 2 دهنه مغازه  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره منابع حاصل از بهره برداری و اجاره 2 دهنه مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926773/تجدید-مناقصه-پروژه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-سطح-شهر'>تجدید مناقصه پروژه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه پروژه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926780/مزایده-فروش-تعداد-11-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 11 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش تعداد 11 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926853/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-ولیعصر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926339/مزایده-4000-7-سهم-از-5-سهم-از-11647-سهم-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 4000.7 سهم از 5 سهم از 11647 سهم از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 4000.7 سهم از 5 سهم از 11647 سهم از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926770/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-اصلاح-و-توسعه-شبکه-های-آبرسانی'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه های آبرسانی  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه های آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926852/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-امیرکبیر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926778/مناقصه-امور-خدمات-فنی-و-عمومی'>مناقصه امور خدمات فنی و عمومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور خدمات فنی و عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926761/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-ساختمان-آتش-نشانی'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ساختمان آتش نشانی / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ساختمان آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926771/مزایده-پلاک-شماره-11987-فرعی-مساحت-440مترمربع'>مزایده پلاک شماره 11987 فرعی مساحت 440مترمربع / مزایده,مزایده پلاک شماره 11987 فرعی مساحت 440مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926768/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-82-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926765/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-14874-مساحت-250متر'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک 14874 مساحت 250متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 14874 مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926763/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه95-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه95 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه95 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926677/تجدید-امور-خدماتی-و-تنظیفاتی-بیمارستان-علی-اصغر-(ع)'>تجدید امور خدماتی و تنظیفاتی بیمارستان علی اصغر (ع)  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه امور خدماتی و تنظیفاتی بیمارستان علی اصغر (ع) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926361/آگهی-فراخوان-مناقصه-ساخت-مجتمع-ورزشی-تمدید'>آگهی فراخوان مناقصه ساخت مجتمع ورزشی تمدید  / آگهی فراخوان مناقصه،آگهی فراخوان مناقصه ساخت مجتمع ورزشی تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926660/مزایده-قسمتی-از-فضای-داخلی-هتل--'>مزایده قسمتی از فضای داخلی هتل... / مزایده , مزایده قسمتی از فضای داخلی هتل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926727/مناقصه-5-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه 5 دستگاه دیزل ژنراتور  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه 5 دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926759/مزایده-ملک-مساحت-739مترمربع-نوبت-دوم-96-6-11'>مزایده ملک مساحت 739مترمربع نوبت دوم 96.6.11 / مزایده,مزایده ملک مساحت 739مترمربع نوبت دوم 96.6.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926341/مزایده-دو-قطعه-زمین-آبیزار-و-زمین-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده دو قطعه زمین آبیزار و زمین مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین آبیزار و زمین مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926725/مناقصه-عملیات-اجرای-فیوژن-مفاصل-فیبر-نوری'>مناقصه عملیات اجرای فیوژن مفاصل فیبر نوری / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای فیوژن مفاصل فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926701/مناقصه-پروژه-قرائت-توزیع-و-وصول-مطالبات-و-اپراتوری--'>مناقصه پروژه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926668/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-66-50متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 66.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 66.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926619/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مصالح سنگی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مصالح سنگی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926406/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-141-39متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 141.39متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 141.39متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926625/مناقصه-p-f-farr-5-1-2-hydraulic-power-tong--clincher'>مناقصه  p/f farr 5-1/2 hydraulic power tong & clincher  / آگهی مناقصه ,مناقصه  p/f farr 5-1/2 hydraulic power tong & clincher </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926739/فراخوان-انجام-خدمات-ایمنی--بهداشت-و-محیط-زیست-شرکت-بهره-برداری-نفت-وگاز'>فراخوان انجام خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت وگاز / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان انجام خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت وگاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926621/مناقصه-تامین-قالب-و-ابزار-آلات--'>مناقصه تامین قالب و ابزار آلات ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین قالب و ابزار آلات ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926633/مناقصه-سرویس-حمل-و-نقل-کارمندان-خود'>مناقصه سرویس حمل و نقل کارمندان خود  / مناقصه , مناقصه سرویس حمل و نقل کارمندان خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926638/مناقصه-امور-خدمات-دانشجویی'>مناقصه امور خدمات دانشجویی  / مناقصه , مناقصه امور خدمات دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926691/مزایده-امور-خدمات-دانشجویی'>مزایده امور خدمات دانشجویی  / مزایده , مزایده امور خدمات دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926657/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-42-297متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 42.297متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 42.297متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926603/تجدید-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-عملیات-اجرایی-و-تعویض-هادی-پر-ظرفیت-خط-63-کیلو-ولت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی و تعویض هادی پر ظرفیت خط 63 کیلو ولت  - نوبت دوم  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای، تجدید مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی و تعویض هادی پر ظرفیت خط 63 کیلو ولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926347/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-جیلی-مدل-2013'>مزایده یک دستگاه خودروی جیلی مدل 2013 / مزایده یک دستگاه خودروی جیلی مدل 2013</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926623/مناقصه-کارهای-خدماتی-و-تایپ'>مناقصه کارهای خدماتی و تایپ  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه کارهای خدماتی و تایپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926613/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری سمند - نوبت دوم  / آگهی مزایده منقول, مزایده یک دستگاه سواری سمند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926653/مزایده-پلاک-ثبتی-50-فرعی-از-1937-اصلی-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 50 فرعی از 1937 اصلی مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 50 فرعی از 1937 اصلی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926617/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انجام خدمات عمومی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات عمومی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926743/مزایده-فروش-یا-اجاره-12-واحد-آپارتمان-مسکونی-و-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده فروش یا اجاره  12 واحد آپارتمان مسکونی و یک باب مغازه تجاری  / مزایده فروش یا اجاره  12 واحد آپارتمان مسکونی و یک باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926693/مزایده-امتیاز-زمین-تعاونی-مسکن-ملوانان-دریای-جنوب-نوبت-اول'>مزایده امتیاز زمین تعاونی مسکن ملوانان دریای جنوب نوبت اول / مزایده,مزایده امتیاز زمین تعاونی مسکن ملوانان دریای جنوب نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926630/مزایده-مجوز-صید-یک-فروند-شناور-صیادی'>مزایده مجوز صید یک فروند شناور صیادی / آگهی مزایده، مزایده مجوز صید یک فروند شناور صیادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926628/مناقصه-هوادهی-و-تزریق-کود-به-درختان'>مناقصه هوادهی و تزریق کود به درختان  / آگهی مناقصه , مناقصه هوادهی و تزریق کود به درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926340/فراخوان-مناقصه-مدیریت-پیمان'>فراخوان مناقصه مدیریت پیمان / فراخوان ، فراخوان مناقصه مدیریت پیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926606/مزایده-فروش-لوازم-مستعمل-و-مازاد-بر-نیاز-96-6-12'>مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز 96.6.12 / آگهی مزایده عمومی کتبی , مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926678/اولین-جشنواره-ملی-اسب-کرد'>اولین جشنواره ملی اسب کرد / اولین جشنواره ملی اسب کرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926615/مناقصه-پیگیری--کنترل-و-جمع-آوری-کلیه-امور-مربوطه-به-وصول-عوارض-5-درصد-مسافرین---نوبت-دوم'>مناقصه پیگیری ، کنترل و جمع آوری کلیه امور مربوطه به وصول عوارض 5 درصد مسافرین ... نوبت دوم  / مناقصه پیگیری ، کنترل و جمع آوری کلیه امور مربوطه به وصول عوارض 5 درصد مسافرین ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926652/مناقصه-واگذاری-بیماربری-بیمارستان-96-6-12'>مناقصه واگذاری بیماربری بیمارستان 96.6.12 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بیماربری بیمارستان  96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926627/مناقصه-عملیات-کارهای-تعمیرات-و-کالیبراسیون-کنتور-و-رگولاتور-دیافراگمی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات کارهای تعمیرات و کالیبراسیون کنتور و رگولاتور دیافراگمی- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه عملیات کارهای تعمیرات و کالیبراسیون کنتور و رگولاتور دیافراگمی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926632/مزایده-اجاره-3-باب-مغازه-با-کاربری-نانوایی-عرضه-لوازم-التحریر-و--'>مزایده اجاره 3 باب مغازه با کاربری نانوایی، عرضه لوازم التحریر و ... / آگهی مزایده, مزایده اجاره 3 باب مغازه با کاربری نانوایی، عرضه لوازم التحریر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926644/مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر-شهری'>مناقصه  آسفالت ریزی معابر شهری / آگهی مناقصه, مناقصه  آسفالت ریزی معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926648/مناقصه-خرید-مقدار-200-000-کیلوگرم-یارن-پلی-استر-Dtex-1440--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقدار 200.000 کیلوگرم یارن پلی استر Dtex 1440 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مقدار 200.000 کیلوگرم یارن پلی استر Dtex 1440 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926650/مزایده-فروش-آهن-آلات-قراضه--نوبت-دوم'>مزایده فروش آهن آلات قراضه - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده روش آهن آلات قراضه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926897/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-3730-52متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 3730.52متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 3730.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926899/مزایده-سرقفلی-مغازه-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926989/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-کل-16477-90-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت کل 16477/90 مترمربع / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین به مساحت کل 16477/90 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926994/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-79-مترمربع-کلاسه-951944-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 79 مترمربع کلاسه 951944  نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 79 مترمربع کلاسه 951944  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927003/مزایده-یک-قطعه-زمین-در-حدود-2500-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین در حدود 2500 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین در حدود 2500 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927009/مزایده-19-سهم-از-96-سهم-عرصه-و-اعیان-یک-باب-عمارت'>مزایده 19 سهم از 96 سهم عرصه و اعیان یک باب عمارت  / مزایده,مزایده 19 سهم از 96 سهم عرصه و اعیان یک باب عمارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/927016/مزایده-شش-دانگ-پلاک-ثبتی-36-115-به-مساحت-240-مترمربع'>مزایده شش دانگ پلاک ثبتی 36/115 به مساحت 240 مترمربع / مزایده,مزایده شش دانگ پلاک ثبتی 36/115 به مساحت 240 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926618/مزایده-خط-تولید-ورق-کارتن'>مزایده خط تولید ورق کارتن  / مزایده خط تولید ورق کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926662/مزایده-یک-واحد-ویلایی-سال-ساخت-بیش-از-35-سال'>مزایده یک واحد ویلایی سال ساخت بیش از 35 سال / مزایده,مزایده یک واحد ویلایی سال ساخت بیش از 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926975/مزایده-شش-دانگ-واحد-مسکونی-به-مساحت-100-5-مترمربع'>مزایده شش دانگ واحد مسکونی به مساحت 100/5 مترمربع  / مزایده,مزایده شش دانگ واحد مسکونی به مساحت 100/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926624/مزایده-کابل-فشار-ضعیف'>مزایده کابل فشار ضعیف / مزایده کابل فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926981/مزایده-4-5-دانگ-از-شش-دانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده  4/5 دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین / مزایده,مزایده  4/5 دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926956/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-66-50متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 66.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 66.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926654/مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-آبرسانی-سیار--'>مناقصه واگذاری انجام خدمات آبرسانی سیار ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام خدمات آبرسانی سیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926338/مناقصه-احداث-کانال-بلوار-سیدرضی'>مناقصه احداث کانال بلوار سیدرضی  / مناقصه ، مناقصه احداث کانال بلوار سیدرضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926658/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-تیبا'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی تیبا / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926635/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-نوده-ملک--آق-قلا-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور نوده ملک - آق قلا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور نوده ملک - آق قلا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926709/مزایده-واگذاری-تعداد-5-باب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری تعداد 5 باب واحد تجاری  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 5 باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926646/اصلاحیه-مزایده-13-دستگاه-خودرو'>اصلاحیه مزایده 13 دستگاه خودرو  / اصلاحیه آگهی مزایده ، اصلاحیه مزایده 13 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926695/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-452-6متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 452.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 452.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926667/مزایده-فروش-پمپ-شناور-و--'>مزایده فروش پمپ شناور و ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش پمپ شناور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926663/مزایده-اجاره-اماکن-مازاد'>مزایده اجاره اماکن مازاد / آگهی مزایده ، مزایده اجاره اماکن مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926643/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-نیسان--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926333/تجدید-مناقصه-بازسازی-جوی-ها-و-کانال-ها-(مرمت-جزئی)--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بازسازی جوی  ها و کانال ها (مرمت جزئی) - نوبت دوم / تجدید مناقصه بازسازی جوی  ها و کانال ها ( مرمت جزئی) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926728/مزایده-فروش-آپاتمان-نوساز-سه-خوابه-151متر'>مزایده فروش آپاتمان نوساز سه خوابه 151متر  / مزایده,مزایده فروش آپاتمان نوساز سه خوابه 151متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926764/لغو-مناقصه-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی-در-بخش-مرکزی-جم'>لغو مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی در بخش مرکزی جم / لغو مناقصه ، مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی در بخش مرکزی جم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926664/مزایده-خودروها-و-آهن-آلات'>مزایده خودروها و آهن آلات  / آگهی مزایده عمومی,مزایده خودروها و آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926673/مناقصه-اجرای-فاز-چهارم-پارک-ماژین'>مناقصه اجرای فاز چهارم پارک ماژین  / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای فاز چهارم پارک ماژین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926714/مزایده-تریلی'>مزایده تریلی / مزایده تریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926721/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو پیکان / مزایده یک دستگاه خودرو پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926839/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-190-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 190 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 190 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926723/مزایده-تعداد-9-واحد-از-املاک-مازاد-و-ماشین-آلات-مازاد'>مزایده تعداد 9 واحد از املاک مازاد و ماشین آلات مازاد  / مزایده ,مزایده تعداد 9 واحد از املاک مازاد و ماشین آلات مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926655/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-شهرستانهای--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926671/مزایده-35-سهم-مشاع-از-96-سهم-ششدانگ-یکباب-خانه'>مزایده 35 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده 35 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926688/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-متراژ-240مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی متراژ 240مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی متراژ 240مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926661/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-131-مدل-1391-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید 131 مدل 1391 رنگ نقره ای متالیک / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید 131 مدل 1391 رنگ نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926685/مزایده-ششدانگ-خانه-موروثی-عرصه-121مترمربع'>مزایده ششدانگ خانه موروثی عرصه 121مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ خانه موروثی عرصه 121مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926736/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توزیع-برق'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926731/مناقصه-خرید-پیچ-و-مهره-های-توربین-320-مگاواتی-نیروگاه-بخار'>مناقصه خرید پیچ و مهره های توربین 320 مگاواتی نیروگاه بخار  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پیچ و مهره های توربین 320 مگاواتی نیروگاه بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926744/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت296متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت296متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت296متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926748/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-251-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 251.52متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 251.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926445/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-پنجاه-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926737/مزایده-یک-دستگاه-فکس--'>مزایده یک دستگاه فکس... / مزایده فروش مال منقول، مزایده یک دستگاه فکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926713/فراخوان-مرمت-و-نگهداری-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-میناب--'>فراخوان مرمت و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی میناب... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مرمت و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی میناب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926719/مزایده-انواع-سنگ-تراورتن--نوبت-دوم'>مزایده انواع سنگ تراورتن  - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده انواع سنگ تراورتن  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926710/مزایده-کارگاه-مساحت-صد-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده کارگاه مساحت صد مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده کارگاه مساحت صد مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926704/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سمند-مدل-91'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند مدل 91 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926711/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-168-25متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 168.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 168.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926715/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-450متر-سند-عادی-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 450متر سند عادی تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 450متر سند عادی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926718/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-38-93متر-تجدید-مرحله-اول'>مزایده یکباب مغازه مساحت 38.93متر تجدید مرحله اول  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 38.93متر تجدید مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926722/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-مرغداری-صنعتی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی مرغداری صنعتی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی مرغداری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926738/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-زمین-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک زمین نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک زمین نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926448/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه1873-60متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه1873.60متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه1873.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926694/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-وانت-دوکابین'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت دوکابین / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926697/مناقصه-خرید-و-نصب-دستگاه-های-زیر-جهت-4-دستگاه-سردخانه-کشتارگاه--نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه خرید و نصب دستگاه های زیر جهت 4 دستگاه سردخانه کشتارگاه  - نوبت دوم- مرحله اول / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و نصب دستگاه های زیر جهت 4 دستگاه سردخانه کشتارگاه  - نوبت دوم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926699/مزایده-فروش-زمین-کاربری-خدماتی-جایگاه-سوخت-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین کاربری خدماتی جایگاه سوخت نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری خدماتی جایگاه سوخت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926705/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-کل-171-8متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت کل 171.8متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت کل 171.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926707/مزایده-ششدانگ-زمین-و-اعیانی-محدثه-مساحت-1258متر'>مزایده ششدانگ زمین و اعیانی محدثه مساحت 1258متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و اعیانی محدثه مساحت 1258متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926357/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-خود'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود  / مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926850/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-یازده-فارس-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش یازده فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش یازده فارس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926696/مناقصه-خرید-خدمات-درمانی-پرستاری-مراکز'>مناقصه خرید خدمات درمانی پرستاری مراکز / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید خدمات درمانی پرستاری مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926756/مناقصه-اجرای-7000-مترمربع-(به-طور-تقریبی)-آسفالت-گرم-96-6-12'>مناقصه اجرای 7000 مترمربع (به طور تقریبی) آسفالت گرم  96.6.12 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای 7000 مترمربع (به طور تقریبی) آسفالت گرم  نوبت اول 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926740/مزایده-فروش-اموال-منقول-تعاونی-96-6-12'>مزایده فروش اموال منقول تعاونی 96.6.12 / آگهی مزایده اموال، مزایده فروش اموال منقول تعاونی 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926702/مناقصه-عمومی-واگذاری-بخش-فضای-سبز-و-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926750/مناقصه-اجرای-اسکلت-پایانه-مسافربری-لار-مرحله-سوم-96-6-12'>مناقصه اجرای اسکلت پایانه مسافربری لار -مرحله سوم 96.6.12 / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای اسکلت پایانه مسافربری لار -مرحله سوم  96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926322/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-19-اهواز-نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 19 اهواز نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 19 اهواز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926735/فراخوان-واگذاری-انجام-امور-تنظیفات-را-به-بخش-خصوصی'>فراخوان واگذاری انجام امور تنظیفات را به بخش خصوصی  / فراخوان , فراخوان واگذاری انجام امور تنظیفات را به بخش خصوصی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926732/فراخوان-واگذاری-انجام-امور-نسخه-پیچی'>فراخوان واگذاری انجام امور نسخه پیچی  / فراخوان , فراخوان واگذاری انجام امور نسخه پیچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926903/مزایده-امتیاز-5-واحد-آپارتمان'>مزایده امتیاز 5 واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده امتیاز 5 واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926753/حراج-جهت-تامین-بخشی-از-خدمات-عمومی'>حراج جهت تامین بخشی از خدمات عمومی  / آگهی حراج ,حراج جهت تامین بخشی از خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926752/مزایده-واحدهای-مسکونی-و-تجاری-ساختمان-ستاوند-چهارده'>مزایده واحدهای مسکونی و تجاری ساختمان ستاوند چهارده  / مزایده,مزایده واحدهای مسکونی و تجاری ساختمان ستاوند چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926742/استعلام-انجام-امور-تنظیفات-و-خدمات-عمومی'>استعلام انجام امور تنظیفات و خدمات عمومی / آگهی فراخوان عمومی, استعلام انجام امور تنظیفات و خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926730/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-قلعه-بادی'>مزایده واگذاری اجاره محل استقرار دستگاه قلعه بادی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره محل استقرار دستگاه قلعه بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926745/مزایده-اجاره-5-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی-در-سطح-شهر'>مزایده اجاره 5 عدد بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر / آگهی مزایده عمومی,  مزایده اجاره 5 عدد بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926674/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و--'>مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز  و ... / مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926328/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه سیصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926729/مزایده-اجاره-3-واحد-تجاری'>مزایده اجاره 3 واحد تجاری / آگهی مزایده , مزایده اجاره 3 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926683/استعلام-واگذاری-انجام-امور-تنظیفات-واحدهای-اورژانس-آزمایشگاه-رادیولوژی-و-داروخانه'>استعلام واگذاری انجام امور تنظیفات واحدهای اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه / استعلام واگذاری انجام امور تنظیفات واحدهای اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926686/فراخوان-واگذاری-عملیات-احداث-راه-اندازی-و-بهره-برداری'>فراخوان واگذاری عملیات احداث، راه اندازی و بهره برداری / فراخوان واگذاری عملیات احداث، راه اندازی و بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926757/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-عرصه-333متر'>مزایده یک دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 333متر  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 333متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926325/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-مفید-بیست-و-یک-متر-تجدید'>مزایده یکباب مغازه مساحت مفید بیست و یک متر تجدید  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت مفید بیست و یک متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926720/مناقصه-پروژه-اجرای-39800-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای 39800 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه اجرای 39800 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926708/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-یک-دهنه-غرفه-سوپرمارکت'>مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه سوپرمارکت / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه سوپرمارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926726/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-8444-12متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 8444.12متر نوبت دوم  / مزایده,ممزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 8444.12متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926679/مزایده-یک-دستگاه-سردخانه'>مزایده یک دستگاه سردخانه / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926675/مزایده-واگذاری-استیجاری-غرفه-های-ترمینال-شهر-سبز-96-6-12'>مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ترمینال شهر سبز 96.6.12 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری غرفه های ترمینال شهر سبز 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926689/مزایده-واگذاری-استیجاری-زمین-جهت-چمن-مصنوعی-و-پینت-بال'>مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت چمن مصنوعی و پینت بال / آگهی مزایده ,  مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت چمن مصنوعی و پینت بال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926734/مزایده-یکباب-یک-حلقه-چاه-و-پلاک-ثبتی-شماره-4-فرعی'>مزایده یکباب یک حلقه چاه و پلاک ثبتی شماره 4 فرعی / مزایده,مزایده یکباب یک حلقه چاه و پلاک ثبتی شماره 4 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926712/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکبابخانه-به-مساحت-1134-1-مترمربع'>مزایده ششدانگ اعیان یکبابخانه به مساحت 1134/1 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکبابخانه به مساحت 1134/1 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926680/مزایده-10-عدد-شمش-فولادی'>مزایده 10 عدد شمش فولادی  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 10 عدد شمش فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926602/مزایده-عرضه-سهام-96-6-12'>مزایده عرضه سهام 96.6.12 / آگهی مزایده, مزایده عرضه سهام 96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926682/مزایده-دو-دستگاه-گاو-صندوق--'>مزایده دو دستگاه گاو صندوق... / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه گاو صندوق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926926/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-261متر'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 261متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 261متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926692/مزایده-یک-درب-باغ-و---نوبت-دوم'>مزایده یک درب باغ و .. - نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک درب باغ و ..  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926717/مزایده-فروش-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملکی-کلاسه-960884-خ-11'>مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ ملکی کلاسه 960884 خ.11  / مزایده,مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ ملکی کلاسه 960884 خ.11 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926676/مناقصه-امور-خدماتی-(فضای-سبز-و-نظافت)'>مناقصه امور خدماتی (فضای سبز و نظافت) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور خدماتی (فضای سبز و نظافت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926906/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-زمین-مسکونی-شهر-ورنامخواست'>مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین مسکونی شهر ورنامخواست  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین مسکونی شهر ورنامخواست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926909/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-زمین-مسکونی-شهر-سده-لنجان'>مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین مسکونی شهر سده لنجان  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین مسکونی شهر سده لنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926716/مناقصه-ارایه-خدمات-اورژانس-حمل-و-نقل-بیمار-96-06-12'>مناقصه ارایه خدمات اورژانس، حمل و نقل بیمار- 96.06.12 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارایه خدمات اورژانس، حمل و نقل بیمار- 96.06.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926775/اصلاحیه-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ماهشهر'>اصلاحیه مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926951/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مرغداری'>مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926954/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-باغ-زمین-آبی-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ زمین آبی نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ زمین آبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926844/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-شش-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926969/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-437-9529-پرونده-910095-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 437.9529 پرونده 910095 نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 437.9529 پرونده 910095 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926843/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-147متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه 147متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه 147متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926681/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده فروش خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926733/مزایده-واگذاری-اموال-اسقاطی-خود-شامل-صندلی-میز-کولر-چاپگر-کیس-کامپیوتر-و-غیره'>مزایده واگذاری اموال اسقاطی خود شامل صندلی، میز، کولر، چاپگر، کیس کامپیوتر و غیره / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اموال اسقاطی خود شامل صندلی، میز، کولر، چاپگر، کیس کامپیوتر و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926749/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-خود-شامل-چیلر-و-برج-خنک-کننده'>مزایده فروش اموال اسقاطی خود شامل چیلر و برج خنک کننده / آگهی مزایده, مزایده فروش اموال اسقاطی خود شامل چیلر و برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926832/مزایده-آپارتمان-مساحت-یکصدو-شش-متر-و-چهل-و-پنج-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مساحت یکصدو شش متر و چهل و پنج دسیمتر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت یکصدو شش متر و چهل و پنج دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926327/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی-محورهای-آقداش'>مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی محورهای آقداش / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی محورهای آقداش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926790/مزایده-فروش-سنگ-تراورتن--نوبت-دوم'>مزایده فروش سنگ تراورتن - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش سنگ تراورتن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926326/مزایده-ششدانگ-عرصه-یک-قطعه-زمین-مزروعی-آبی-زار-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی آبی زار مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی آبی زار مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926337/مزایده-کالاهای-مازاد-بر-نیاز-و-اسقاط-و-ضایعات-فلزی-لاکی-و--'>مزایده کالاهای مازاد بر نیاز و اسقاط و ضایعات فلزی، لاکی و... / آگهی مزایده عمومی، مزایده کالاهای مازاد بر نیاز و اسقاط و ضایعات فلزی، لاکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926789/مزایده-بیمه-تکمیلی-درمانی-کارکنان--نوبت-دوم'>مزایده بیمه تکمیلی درمانی کارکنان - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده بیمه تکمیلی درمانی کارکنان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926887/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926799/مزایده-مقداری-سنگ'>مزایده مقداری سنگ / مزایده مقداری سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926804/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-سطح-شهر'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر / تجدید آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926802/تجدید-مناقصه-خرید-کفپوش-ترافیکی'>تجدید مناقصه خرید کفپوش ترافیکی   / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه خرید کفپوش ترافیکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926855/اصلاحیه-مناقصه-تعمیرات-جزئی-و-ضروری-مکانیک-لوله-و-فاضلاب'>اصلاحیه مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری مکانیک لوله و فاضلاب / اصلاحیه , فراخوان مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری مکانیک لوله و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926343/مزایده-اجاره-7-باب-از-مغازه-های-واقع-در-خیابان-سلامگاه'>مزایده اجاره 7 باب از مغازه های واقع در خیابان سلامگاه / آگهی مزایده، مزایده اجاره 7 باب از مغازه های واقع در خیابان سلامگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926890/مزایده-فروش-نه-بلوک-منازل-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش نه بلوک منازل سازمانی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش نه بلوک منازل سازمانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926782/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng-شهرداری-ایذه'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng شهرداری ایذه  / مزایده بهره برداری از جایگاه cng شهرداری ایذه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926846/فراخوان-انجام-خدمات-بازبین-دفتری-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات بازبین دفتری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات بازبین دفتری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926838/فراخوان-انجام-خدمات-بازبین-دفتری'>فراخوان انجام خدمات بازبین دفتری / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات بازبین دفتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926788/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-کشتارگاه---مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه .... مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه ....  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926791/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926793/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-محل-نصب-یک-دکه-اغذیه-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب یک دکه اغذیه فروشی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب یک دکه اغذیه فروشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926329/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب / مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926794/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-محل-زمین-بازی-کودکان--نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل زمین بازی کودکان - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل زمین بازی کودکان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926795/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-محل-نصب-یک-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی---نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب یک عدد بیلبورد تبلیغاتی ....نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب یک عدد بیلبورد تبلیغاتی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926772/تجدید-مزایده-اجازه-مجوز-تخریب-و-جمع-آوری-مکانیزه-نخاله-های-ناشی-از-تخریب-ساختمانها--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجازه مجوز تخریب و جمع آوری مکانیزه نخاله های ناشی از تخریب ساختمانها...نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجازه مجوز تخریب و جمع آوری مکانیزه نخاله های ناشی از تخریب ساختمانها... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926792/اصلاحیه-مزایده-اجاره-محل-واگذاری-بوفه-مواد-غذایی-گرم-و-سرد'>اصلاحیه مزایده اجاره محل واگذاری بوفه مواد غذایی گرم و سرد / اصلاحیه مزایده, مزایده اجاره محل واگذاری بوفه مواد غذایی گرم و سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926837/مناقصه-پیمانسپاری-کارخانه-مونتاژ-غیر-حساس'>مناقصه  پیمانسپاری کارخانه مونتاژ غیر حساس  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پیمانسپاری کارخانه مونتاژ غیر حساس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926783/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-215مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 215مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 215مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926963/مزایده-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-باغ-خانه-اراضی-کشاورزی'>مزایده تعدادی از املاک مسکونی تجاری باغ خانه اراضی کشاورزی  / مزایده,مزایده تعدادی از املاک مسکونی تجاری باغ خانه اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926330/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تریای-دانشگاه'>مناقصه انتخاب پیمانکار تریای دانشگاه / مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار تریای دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926875/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-کل-1500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 1500متر / مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926441/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تریای-دانشگاه'>مناقصه انتخاب پیمانکار تریای دانشگاه / مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار تریای دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926769/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-تجاری--تجدید'>مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری...تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926866/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-49مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 49مترمربع نوبت دوم  / مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 49مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926787/مناقصه-بهسازی-محور'>مناقصه بهسازی محور  / آگهی مناقصه ,مناقصه بهسازی محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926919/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926922/مزایده-یکباب-ساختمان-بخش-پنج-ارومیه'>مزایده یکباب ساختمان بخش پنج ارومیه / مزایده,مزایده یکباب ساختمان بخش پنج ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926927/لغو-مزایده-یک-باب-ساختمان-مسکونی'>لغو مزایده یک باب ساختمان مسکونی / لغو مزایده,مزایده یک باب ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926859/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-114مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 114مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 114مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926345/مزایده-فروش-9-دستگاه-خودروی-ملکی'>مزایده فروش 9 دستگاه خودروی ملکی / آگهی مزایده , مزایده فروش 9 دستگاه خودروی ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926350/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی  / آگهی مزایده,مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926807/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-شرکت-در-نیروگاه-گازی-زاهدان'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت در نیروگاه گازی زاهدان / مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت در نیروگاه گازی زاهدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926810/مناقصه-دو-مرحله-ای-تامین-500-مگاوار-بانکهای-خازنی'>مناقصه دو مرحله ای تامین 500 مگاوار بانکهای خازنی  / مناقصه محدود، مناقصه دو مرحله ای تامین 500 مگاوار بانکهای خازنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926873/مناقصه-سرندهای-لرزشی-كک-سازی'>مناقصه سرندهای لرزشی كک سازی   / مناقصه ، مناقصه سرندهای لرزشی كک سازی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926881/مناقصه-coke-Vibrating-screen'>مناقصه  coke Vibrating screen / مناقصه ، مناقصه  coke Vibrating screen</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926886/استعلام-خرید-خاک-چسبنده'>استعلام خرید خاک چسبنده / استعلام, استعلام خرید خاک چسبنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926895/استعلام-دو-ردیف-آجرنسوز-منیزیتی-اسپیلنی'>استعلام دو ردیف آجرنسوز منیزیتی اسپیلنی / استعلام, استعلام دو ردیف آجرنسوز منیزیتی اسپیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926898/استعلام-پروانه-کولینگ-تاورازجنس-فایبرگلاس'>استعلام  پروانه کولینگ تاورازجنس فایبرگلاس / استعلام, استعلام  پروانه کولینگ تاورازجنس فایبرگلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926364/مزایده-اجاره-یک-واحد-ساختمان-آموزشی'>مزایده اجاره یک واحد ساختمان آموزشی / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک واحد ساختمان آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926800/استعلام-الکتروپمپ-عمودی-لجن-برج-خاموش-کننده-ککسازی--96-06-12'>استعلام الکتروپمپ عمودی لجن برج خاموش کننده ککسازی  - 96.06.12 / استعلام، استعلام الکتروپمپ عمودی لجن برج خاموش کننده ککسازی  - 96.06.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926867/استعلام-عایق-نواری'>استعلام عایق نواری   / استعلام ,استعلام عایق نواری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926836/استعلام-خرید-لباس-كامل-مخصوص---'>استعلام خرید لباس كامل مخصوص .... / استعلام، استعلام خرید لباس كامل مخصوص سند بلاست و فیلتر تنفسی سندبلاست كار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926833/استعلام-چهارگوش-فولادی'>استعلام چهارگوش فولادی  / استعلام, استعلام چهارگوش فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926831/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی  / استعلام, استعلام میلگرد فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926805/اگهی-مناقصه-خرید-ابزارآلات-و-ادوات-اندازه-گیری-مكانیكی-كارگاهی'>اگهی مناقصه خرید ابزارآلات و ادوات اندازه گیری مكانیكی كارگاهی   / اگهی مناقصه خرید ابزارآلات و ادوات اندازه گیری مكانیكی كارگاهی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926324/مزایده-انواع-چوب-----نوبت-دوم'>مزایده انواع چوب-  ... - نوبت دوم  / مزایده انواع چوب-  .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926809/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه--'>فراخوان پروژه  تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  پروژه  تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغذیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926801/مناقصه-قیچی-هیدرولیک--'>مناقصه قیچی هیدرولیک,... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه قیچی هیدرولیک,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926806/تجدید-مناقصه-احداث-شبکه-تغذیه-و-توزیع-گاز'>تجدید مناقصه احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز / آگهی تجدید فراخوان مناقصه ,تجدید مناقصه احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926641/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-26-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین بخش 26 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 26 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926813/مناقصه-سیستم-کشف-اعلام-حریق-سالنهای-نمایشگاه'>مناقصه سیستم کشف اعلام حریق سالنهای نمایشگاه / مناقصه , مناقصه سیستم کشف اعلام حریق سالنهای نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926814/اولین-همایش-ملی-صیانت-و-حفاظت-از-جنگل-های-ارسباران'>اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران / اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926594/مزایده-یک-دستگاه-پراید-سواری-تیپ-141'>مزایده یک دستگاه پراید سواری تیپ 141 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پراید سواری تیپ 141</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926819/پنجمین-همایش-ملی-علوم-جغرافیا'>پنجمین همایش ملی علوم جغرافیا / پنجمین همایش ملی علوم جغرافیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926827/چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-های-کاربردی'>چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی / چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926829/چهارمین-دوره-کنفرانس-ملی-برق-و-کامپیوتر'>چهارمین دوره کنفرانس ملی برق و کامپیوتر  / چهارمین دوره کنفرانس ملی برق و کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926816/همایش-رویکردهای-نوین-در-مطالعات-زبان-و-ادبیات'>همایش رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات  / همایش رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926803/استعلام-بهاء-چراغ-سیالیتیک'>استعلام بهاء چراغ سیالیتیک      / استعلام بهاء, استعلام بهاء چراغ سیالیتیک     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926811/همایش-ملی-آمایش-علم-و-فناوری'>همایش ملی آمایش علم و فناوری / همایش ملی آمایش علم و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926586/مناقصه-بیمه-مکمل-درمان-پرسنل-عادی--'>مناقصه بیمه مکمل درمان پرسنل عادی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه مکمل درمان پرسنل عادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926812/مناقصه-قطعات-فورانگیر-حلقوی-HYDRIL'>مناقصه قطعات فورانگیر حلقوی HYDRIL / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه قطعات فورانگیر حلقوی HYDRIL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926823/مناقصه-P-F-NATIONAL-DRAWWORKS-TYPE-1625-DE'>مناقصه P/F NATIONAL DRAWWORKS TYPE 1625-DE / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F NATIONAL DRAWWORKS TYPE 1625-DE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926589/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-قدمت-بیش-از-40-سال-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی قدمت بیش از 40 سال نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی قدمت بیش از 40 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926629/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-13-سلماس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 13 سلماس  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 13 سلماس </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 7 تاريخ : سه شنبه 9 آبان 1396 ساعت: 11:46