اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.11 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925436/مزایده-فروش-آپارتمان-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.11 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925436/مزایده-فروش-آپارتمان-به-مساحت-91-52مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان به مساحت 91.52مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان به مساحت 91.52مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925454/مزایده-چیلر-منولار'>مزایده چیلر منولار  / آگهی فروش اموال منقول, مزایده چیلر منولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925733/مناقصه-احداث-یک-باب-مخزن-پنجاه-هزار-متر-مکعبی-یزد--نوبت-دوم'>مناقصه احداث یک باب مخزن پنجاه هزار متر مکعبی یزد  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث یک باب مخزن پنجاه هزار متر مکعبی یزد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925729/مناقصه-خرید-الکتروپمپ-P-406-A-B--نوبت-دوم'>مناقصه خرید الکتروپمپ P-406 A/B - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تولید کنندگان و تامین کنندگان, مناقصه خرید الکتروپمپ P-406 A/B - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925778/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>تجدید مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت / تجدید مناقصه ,مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925804/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-باقی-مانده-خط-اصلی-شرقی-شبکه-فاضلاب'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب  / تجدید فراخوان , عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925828/مناقصه-خدمات-ترابری-امور-انتقال-نیروی-تهران'>مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی تهران  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925564/فراخوان-انجام-کار-و-مناقصه-عمومی-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-و-حق-انشعاب--نوبت-دوم'>فراخوان انجام کار و مناقصه عمومی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب ...نوبت دوم  / فراخوان انجام کار و مناقصه عمومی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925567/فراخوان-انجام-کار-و-مناقصه-عمومی-پیش-فروش-انشعاب-فاضلاب-و-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بها--نوبت-دوم'>فراخوان انجام کار و مناقصه عمومی پیش فروش انشعاب فاضلاب و وصول مطالبات معوقه آب بها...نوبت دوم  / فراخوان انجام کار و مناقصه عمومی پیش فروش انشعاب فاضلاب و وصول مطالبات معوقه آب بها...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925568/فراخوان-عملیات-اجرای-کلکتورهای-اصلی-خطوط-انتقال-فاضلاب-ناحیه-s1-و-s3--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرای کلکتورهای اصلی خطوط انتقال فاضلاب ناحیه s1 و s3 ...نوبت دوم  / فراخوان عملیات اجرای کلکتورهای اصلی خطوط انتقال فاضلاب ناحیه s1 و s3 ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925594/مناقصه-خرید-ALFA-VALVOLE-PNEUMATIC-BALL-VALVE-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ALFA VALVOLE PNEUMATIC BALL VALVE  نوبت دوم  / مناقصه خرید ALFA VALVOLE PNEUMATIC BALL VALVE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925456/مزایده-خودرو-نیسان-وانت'>مزایده خودرو نیسان وانت  / مزایده,مزایده خودرو نیسان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925608/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-10-دستگاه-ترانس'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید 10 دستگاه ترانس / فراخوان ارزیابی کیفی خرید 10 دستگاه ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925573/مناقصه-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-یک-دست-از-پره-های-متحرک-نوبت-دوم'>مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925588/مناقصه-تهیه--نصب-و-تعمیرات-گاردیل-محورهای-ورامین'>مناقصه تهیه ، نصب و تعمیرات گاردیل محورهای ورامین / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه ، نصب و تعمیرات گاردیل محورهای ورامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925615/مناقصه-خرید-خدمات-اسمز-معکوس'>مناقصه خرید خدمات اسمز معکوس  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات اسمز معکوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925619/مناقصه-خرید-نظارت-و-مشاوره-خرید-ساخت-روتور'>مناقصه خرید نظارت و مشاوره خرید ساخت روتور  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید نظارت و مشاوره خرید ساخت روتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926321/فراخوان-انجام-عملیات-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-برق-بالاسری--نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه برق بالاسری...نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان انجام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه برق بالاسری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926103/مناقصه-خدمات-مهندسی-و-مشاور-مربوط-به-انجام-خدمات-نقشه-برداری--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مهندسی و مشاور مربوط به انجام خدمات نقشه برداری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات مهندسی و مشاور مربوط به انجام خدمات نقشه برداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925624/مناقصه-خرید-4-تن-لیبل'>مناقصه خرید 4 تن لیبل  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 4 تن لیبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925385/مزایده-ششدانگ-ملکی-مسکونی-مساحت-94-40متر'>مزایده ششدانگ ملکی مسکونی مساحت 94.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملکی مسکونی مساحت 94.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925629/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاه-ها-و-واحدهای-مجتمع-تجدید'>مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع  تجدید  / فراخوان عمومی دعوت به مناقصه ,مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع   تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925637/مزایده-فروش-OFF3-2102TX00'>مزایده فروش OFF3-2102TX00 / آگهی مزایده, مزایده فروش OFF3-2102TX00</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925646/آگهی-فراخوان-شناسایی-پیمانکار--انجام-پروژه-پیشگیرانه-از-تقلب-FM'>آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار   انجام پروژه پیشگیرانه از تقلب FM  / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ،آگهی   انجام پروژه پیشگیرانه از تقلب FM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925583/مزایده-واگذاری-سهام-​بنگاه-سرمایه-گذاری-گسترش-و-توسعه-صنعت--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سهام ​بنگاه سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت...نوبت دوم / خلاصه آگهی عرضه سهام به عمومی، مزایده واگذاری سهام ​بنگاه سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925625/مناقصه-خدمات-دمونتاژ-و-مونتاژ-قطعات-و-مجموعه-ها-خودرو'>مناقصه خدمات دمونتاژ و مونتاژ قطعات و مجموعه ها خودرو  / مناقصه, مناقصه خدمات دمونتاژ و مونتاژ قطعات و مجموعه ها خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925473/فراخوان-تامین-کنندگان-بانک-اطلاعانی'> فراخوان تامین کنندگان بانک اطلاعانی / آگهی فراخوان , فراخوان تامین کنندگان بانک اطلاعانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925491/مزایده-فروش-قسمت-سل-روم-واحد-کلر-نوبت-سوم'>مزایده فروش قسمت سل روم واحد کلر نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش قسمت سل روم واحد کلر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925535/شناسایی-منابع-خرید'>شناسایی منابع خرید / آگهی عمومی , شناسایی منابع خرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925411/مزایده-ششدانگ-پلاک-46-93-اصلی-مساحت-84-80متر'>مزایده ششدانگ پلاک 46/93 اصلی مساحت 84.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 46/93 اصلی مساحت 84.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925495/مناقصه-خدمات-تامین-نیروی-انسانی-پشتیبانی-HSEQ'>مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی پشتیبانی HSEQ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی پشتیبانی HSEQ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925868/مناقصه-امور-نگهبانی-(حفاظت-فیزیکی)-بیمارستان-بقایی'>مناقصه امور نگهبانی (حفاظت فیزیکی) بیمارستان بقایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور نگهبانی (حفاظت فیزیکی) بیمارستان بقایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925854/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن تاسیسات  نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن تاسیسات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925926/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-فونداسیونهای-خطوط-لوله-و-کانالهای-آبهای-سطحی-تقویت-فشار-گاز--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر و بازسازی فونداسیونهای خطوط لوله و کانالهای آبهای سطحی تقویت فشار گاز - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر و بازسازی فونداسیونهای خطوط لوله و کانالهای آبهای سطحی تقویت فشار گاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926077/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-181-5مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 181.5مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 181.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926057/مزایده-فروش-نه-بلوک-منازل-سازمانی'>مزایده فروش نه بلوک منازل سازمانی / مزایده,مزایده فروش نه بلوک منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925935/مناقصه-پروژه-ساماندهی-مسیل-های-شهر-سوسنگر--نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه پروژه ساماندهی مسیل های شهر سوسنگر - نوبت دوم -چاپ اول  / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه ساماندهی مسیل های شهر سوسنگرد- نوبت دوم -چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925947/اطلاعیه-تعداد-6-دستگاه-انواع-خودرو-سواری'>اطلاعیه تعداد 6 دستگاه انواع خودرو سواری  / اطلاعیه ، اطلاعیه تعداد 6 دستگاه انواع خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925923/مناقصه-امور-نگهبانی-(حفاظت-فیزیکی)-بیمارستان-بقایی-نوبت-دوم'>مناقصه امور نگهبانی (حفاظت فیزیکی) بیمارستان بقایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور نگهبانی (حفاظت فیزیکی) بیمارستان بقایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925505/مناقصه-خریداری-1500-تن-سیم-لاکی-مسی'>مناقصه خریداری 1500 تن سیم لاکی مسی / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری 1500 تن سیم لاکی مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926042/مزایده-دو-باب-پلاک-ثبتی-زمین-عرصه-هرکدام-510مترمربع'>مزایده دو باب پلاک ثبتی زمین عرصه هرکدام 510مترمربع  / مزایده,مزایده دو باب پلاک ثبتی زمین عرصه هرکدام 510مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925950/مزایده-اجاره-محل-واگذاری-بوفه-مواد-غذایی-گرم-و-سرد'>مزایده اجاره محل واگذاری بوفه مواد غذایی گرم و سرد / آگهی مزایده, مزایده اجاره محل واگذاری بوفه مواد غذایی گرم و سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925939/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-تاسیسات--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن تاسیسات - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن تاسیسات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925934/مناقصه-عملیات-بازسازی-فونداسیون-ها-و-سایر-سازه-های-صنعتی--تجدید'>مناقصه عملیات بازسازی فونداسیون ها و سایر سازه های صنعتی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بازسازی فونداسیون ها و سایر سازه های صنعتی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925924/آگهی-مزایده-اجاره-غرفه-های-فروشگاهی-باباامان--نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره غرفه های فروشگاهی باباامان  - نوبت دوم  / مزایده ، آگهی مزایده اجاره غرفه های فروشگاهی باباامان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925957/مناقصه-رنگ-آمیزی-چرخ-و-فلک-کشتی-صبا'>مناقصه رنگ آمیزی چرخ و فلک، کشتی صبا  / آگهی مناقصه, مناقصه رنگ آمیزی چرخ و فلک، کشتی صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925480/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات  / مزایده, مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925983/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-123-43متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.43متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925976/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925942/مزایده-یک-دستگاه-جروسینگ-مازاد'>مزایده یک دستگاه جروسینگ مازاد  / مزایده یک دستگاه جروسینگ مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926073/مزایده-54-62-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-منزل-مسکونی'>مزایده 54.62 سهم از یکصد سهم سهام منزل مسکونی / مزایده,مزایده 54.62 سهم از یکصد سهم سهام منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925933/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926082/مزایده-اپارتمان-مساحت-142-52متر'>مزایده اپارتمان مساحت 142.52متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 142.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925485/فراخوان-مناقصه-خرید-و-نصب-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق'>فراخوان مناقصه خرید و نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید و نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926004/مزایده-ملک-مرحله-اول'>مزایده ملک مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926089/مزایده-یک-واحد-مرغداری-گوشتی-مساحت8000متر'>مزایده یک واحد مرغداری گوشتی مساحت8000متر / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری گوشتی مساحت8000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925861/آگهی-مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده,آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925952/مناقصه-تهیه-و-توزیع-اقلام-غذایی-بسته-بندی-و-با-کیفیت-بوفه-مدارس'>مناقصه تهیه و توزیع اقلام غذایی بسته بندی و با کیفیت بوفه مدارس / مناقصه تهیه و توزیع اقلام غذایی بسته بندی و با کیفیت بوفه مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925964/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926066/مزایده-ملک-تحت-پلاک-39-اصلی-شامل-18-قطعه-دیمزار-و-باغ'>مزایده ملک تحت پلاک 39 اصلی شامل 18 قطعه دیمزار و باغ / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک 39 اصلی شامل 18 قطعه دیمزار و باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925940/مناقصه-عملیات-اجرای-نمای-بیرونی-سنگ-و-اجر-پروژه-ساختمانی'>مناقصه عملیات اجرای نمای بیرونی سنگ و اجر پروژه ساختمانی / مناقصه عملیات اجرای نمای بیرونی سنگ و اجر پروژه ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925409/مزایده-فروش-منازل-سازمانی'>مزایده فروش منازل سازمانی / مزایده,مزایده فروش منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926112/مناقصه-پروژه-ساخت-و-مونتاژ-ایستگاهها'>مناقصه  پروژه ساخت و مونتاژ ایستگاهها  / مناقصه, مناقصه  پروژه ساخت و مونتاژ ایستگاهها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925489/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-3714-8متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت عرصه 3714/8متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت عرصه 3714/8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925457/مناقصه-اجرای-کانال-هدایت-آبهای-سطحی-کارخانه'>مناقصه  اجرای کانال هدایت  آبهای سطحی کارخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای کانال هدایت  آبهای سطحی کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925467/مناقصه-نگهداشت-و-تعمیرات-تجهیزات-تانک-مانیتورینگ-LG-TG'>مناقصه نگهداشت و  تعمیرات تجهیزات تانک مانیتورینگ LG-TG / آگهی فراخوان, مناقصه نگهداشت و  تعمیرات تجهیزات تانک مانیتورینگ LG-TG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925412/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-تجاری-خدماتی-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی نوبت دوم  / مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925444/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-واترجت-دیزلی-و--'>مناقصه خرید یک دستگاه واترجت دیزلی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه واترجت دیزلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925433/مناقصه-خرید-پانل-ساندویچی-دیواری-و-سقفی'>مناقصه خرید پانل ساندویچی دیواری و سقفی / مناقصه عمومی، مناقصه خرید پانل ساندویچی دیواری و سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925446/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-و-کارمندی-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-تهران-مرکزی'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی و کارمندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی و کارمندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925439/مزایده-اجاره-ساختمان--نوبت-دوم'>مزایده  اجاره ساختمان - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  اجاره ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925464/تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-سازه-و-تاسیسات-یک-واحد-گلخانه--نوبت-پنجم'>تجدید مناقصه عملیات تهیه و اجرای سازه و تاسیسات یک واحد گلخانه - نوبت پنجم / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تهیه و اجرای سازه و تاسیسات یک واحد گلخانه  - نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925452/مزایده-اجاره-بوفه-انتشارات-و-کافی-نت'>مزایده اجاره بوفه، انتشارات و کافی نت / آگهی مزایده، مزایده اجاره بوفه، انتشارات و کافی نت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925460/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مینی-بوس-هیوندای-کروز'>مزایده یک دستگاه خودروی مینی بوس هیوندای کروز / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی مینی بوس هیوندای کروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925475/مزایده-اجاره-یک-باب-رستوران-پارک-تاجیکستان'>مزایده اجاره یک باب رستوران پارک تاجیکستان  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره یک باب رستوران پارک تاجیکستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925749/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-ال-ای-دی--'>مزایده یک دستگاه تلویزیون ال ای دی... / مزایده , مزایده یک دستگاه تلویزیون ال ای دی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925698/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-133-08متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 133.08متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 133.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925386/مزایده-اجاره-پارکینگ-های-عمومی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ های عمومی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ های عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925518/مناقصه-واگذاری-خدمات-حجمی--نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات حجمی ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات حجمی ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925540/مزایده-تعداد-660-عدد-شلوار-پارچه-ای-کشی--'>مزایده تعداد 660 عدد شلوار پارچه ای کشی.... / مزایده, مزایده تعداد 660 عدد شلوار پارچه ای کشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925553/مزایده-تعداد-8-دستگاه-از-خودروهای-فرسوده---'>مزایده تعداد 8 دستگاه از خودروهای فرسوده .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 8 دستگاه از خودروهای فرسوده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925515/فراخوان-ساماندهی-حاشیه-شهرها----نوبت-دوم'>فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925668/همایش-ضرورت-های-دستیابی-به-توسعه-پایدار'>همایش ضرورت های دستیابی به توسعه پایدار  / همایش ضرورت های دستیابی به توسعه پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925508/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-شبکه-آب-خام'>تجدید مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن شبکه آب خام / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن شبکه آب خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925534/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ماشین-عایق-زنی-باتری-های'>مناقصه خرید  یک دستگاه ماشین عایق زنی باتری های / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  یک دستگاه ماشین عایق زنی باتری های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925521/آگهی-مزایده-واگذاری-مغازه-مطهری'>آگهی مزایده واگذاری مغازه مطهری / آگهی مزایده،آگهی مزایده  واگذاری مغازه مطهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925562/مزایده-تعداد-30-دستگاه-انواع-خودرو-سبک-سنگین'>مزایده  تعداد 30 دستگاه انواع خودرو سبک ،سنگین  / مزایده ,مزایده  تعداد 30 دستگاه انواع خودرو سبک ،سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925398/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925516/مناقصه-عمومی-بهسازی-پشت-دیوار-جانبازان'>مناقصه عمومی بهسازی پشت دیوار جانبازان / مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی پشت دیوار جانبازان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925687/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقدی-و-اقساطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925529/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-پلی-اتیلن-96-6-11'>مناقصه اجرای شبکه توزیع پلی اتیلن 96.6.11 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه توزیع پلی اتیلن  96.6.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925550/فراخوان-مناقصه-8-ردیف-استانداردهای-آزمایشگاهی'>فراخوان مناقصه 8 ردیف استانداردهای آزمایشگاهی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه 8 ردیف استانداردهای آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925528/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-مقدار-16-83-متر-بالکن'>مزایده ششدانگ آپارتمان با مقدار 16.83 متر بالکن / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با مقدار 16.83 متر بالکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925531/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-745-60متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 745.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 745.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925520/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-243-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 243.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 243.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925525/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-129-34مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 129.34مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 129.34مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925498/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-هشت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925502/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925390/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های----نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های.... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925503/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-71-81متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 71.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 71.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925506/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-98-2متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 98.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 98.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925497/مناقصه-دوربین-هم-محور'>مناقصه دوربین هم محور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه دوربین هم محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925512/مزایده-اجناس-اسقاطی-و-اجناس-سالم-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده اجناس اسقاطی و اجناس سالم مازاد  نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجناس اسقاطی و اجناس سالم مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925575/تجدید-مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-ملک-تجاری'>تجدید مزایده واگذاری بصورت اجاره ملک تجاری / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره ملک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925631/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-162-80متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 162.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 162.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925499/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-حمل-و-نقل-درون-و-برون-شهری-شرکت-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری حمل و نقل درون و برون شهری شرکت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری حمل و نقل درون و برون شهری شرکت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925554/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-زمین-های-خود-بصورت-نقد-96-6-11'>مزایده فروش تعدادی از املاک و زمین های خود بصورت نقد 96.6.11 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و زمین های خود بصورت نقد 96.6.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925523/مناقصه-تکمیل-پلیس-راه'>مناقصه تکمیل پلیس راه  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تکمیل پلیس راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925532/اگهی-مزایده-کود-میکرومعدنی--نوبت-دوم'>اگهی مزایده کود میکرومعدنی - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,  مزایده کود میکرومعدنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925538/اصلاحیه-فراخوان-سرویس-و-نگهداری-و-راهبری-سیستم-ایمنی-و-آتش-نشانی'>اصلاحیه فراخوان سرویس و نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی  / اصلاحیه فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار، اصلاحیه فراخوان سرویس و نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925530/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-شهرستان-های-کوهرنگ'>تجدید مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستان های کوهرنگ  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستان های کوهرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925494/مناقصه-طراحی-خرید-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925500/مزایده-عمومی-واگذاری-اکتشاف-و-بهره-برداری-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی'>مزایده عمومی واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی  واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925513/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-199-43متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 199.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 199.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925517/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-74-43متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 74.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 74.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925509/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-105-10مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.10مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.10مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925511/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-بیست-و-هفت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه بیست و هفت تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه بیست و هفت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925522/فراخوان-خرید-و-اجرای-عملیات-پوشش-عایق-سیلیکونی--'>فراخوان خرید و اجرای عملیات پوشش عایق سیلیکونی ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید و اجرای عملیات پوشش عایق سیلیکونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925402/مزایده-اجاره-تبلیغات-بدنه-اتوبوس-های-خود-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تبلیغات بدنه اتوبوس های خود نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره تبلیغات بدنه اتوبوس های خود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925428/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-بیماران-و-کارکنان-بیمارستان'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان     / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925526/مناقصه-خرید-انواع-جلد-و-درب-باتری-های-ساکن-صنعتی'>مناقصه خرید انواع جلد و درب باتری های ساکن صنعتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع جلد و درب باتری های ساکن صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926071/استعلام-تجهیزات-انفورماتیک-10-عدد-هارد-سرور'>استعلام تجهیزات انفورماتیک 10 عدد هارد سرور / استعلام , استعلام تجهیزات انفورماتیک 10 عدد هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926115/استعلام-بورد-ضبط-کننده-مکالمات-VHF'>استعلام بورد ضبط کننده مکالمات VHF  / استعلام ,استعلام بورد ضبط کننده مکالمات VHF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926049/استعلام-دکل-مهاری-45-مثلثی-6-متری'>استعلام دکل مهاری 45 مثلثی 6 متری / استعلام ,استعلام دکل مهاری 45 مثلثی 6 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926054/استعلام-برد-کوپلر'>استعلام برد کوپلر / استعلام ,استعلام برد کوپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926086/استعلام-رنگ-آنادایز-مات--'>استعلام رنگ آنادایز مات ... / استعلام ، استعلام رنگ آنادایز مات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926096/استعلام-واگذاری-سالن-همایش-سازمان'>استعلام واگذاری سالن همایش سازمان  / استعلام ,استعلام واگذاری سالن همایش سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926018/استعلام-واگذاری-سالن-چند-منظوره'>استعلام واگذاری سالن چند منظوره  / استعلام ,استعلام واگذاری سالن چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926028/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-روشنایی-معابر'>استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی معابر / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926034/استعلام-ست-مبلمان-اداری-میز-و-صندلی'>استعلام ست مبلمان اداری میز و صندلی  / استعلام ,استعلام ست مبلمان اداری میز و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925507/مزایده-فروش-اقلام-و-تجهیزات-مخابراتی-مازاد-و-اسقاط'>مزایده فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی مازاد و اسقاط / آگهی حراج عمومی, مزایده فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی مازاد و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926021/استعلام-فرش-گلیم'>استعلام فرش گلیم / استعلام فرش گلیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926038/استعلام-خرید-مواد-غذایی'>استعلام خرید مواد غذایی / استعلام خرید مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926015/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-فیبر-نوری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فیبر نوری / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925514/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-لیفان-هاچ-بگ'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری لیفان هاچ بگ / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری لیفان هاچ بگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926023/مناقصه-عمومی-گازرسانی-به-اولین-خوشه-های-زیرمجموعه-صنعت-کشاورزی-(غرب)'>مناقصه عمومی گازرسانی به اولین خوشه های زیرمجموعه صنعت کشاورزی (غرب) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی گازرسانی به اولین خوشه های زیرمجموعه صنعت کشاورزی (غرب)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926065/مناقصه-خرید-الکتروموتورها--پمپها--شیرآلات-و-سایر-تجهیزات-تکمیل-لوازم-پایاب'>مناقصه خرید الکتروموتورها ، پمپها ، شیرآلات و سایر تجهیزات تکمیل لوازم پایاب  / مناقصه خرید الکتروموتورها ، پمپها ، شیرآلات و سایر تجهیزات تکمیل لوازم پایاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925565/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاعی-مساحت288-50متر'>مزایده ششدانگ ملک مشاعی مساحت288.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاعی مساحت288.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926048/مناقصه-اصلاح-شبکه-برق-رسانی-و-اتاق-توزیع-سالن-مسافری'>مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926107/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-ورق-فایبرگلاس'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ورق فایبرگلاس  / مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ورق فایبرگلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926124/فراخوان-ارزیابی-کیفی-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-ایستگاه-کرمان-و-زرند'>فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاه کرمان و زرند / فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاه کرمان و زرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926133/مناقصه-عمومی-دومرحله-ای-تکمیل-استخر-سرپوشیده-میبد'>مناقصه عمومی دومرحله ای تکمیل استخر سرپوشیده میبد / مناقصه عمومی دومرحله ای تکمیل استخر سرپوشیده میبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926095/استعلام-روغن-موتور-و-فیلتر-روغن-و--'>استعلام روغن موتور و فیلتر روغن و ... / استعلام روغن موتور و فیلتر روغن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925501/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-1387'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1387  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926130/استعلام-خرید-تجهیزات-پزشکی'>استعلام خرید تجهیزات پزشکی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926209/استعلام-ادیومتری'>استعلام ادیومتری  / استعلام, استعلام ادیومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926190/استعلام-رم-نوت-بوک'>استعلام رم نوت بوک / استعلام, استعلام رم نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926166/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام , استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926235/استعلام--صد-دستگاه-مانیتور'>استعلام   صد دستگاه مانیتور / استعلام ، استعلام صد دستگاه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926142/استعلام--64-دستگاه-نت-بوک'>استعلام   64 دستگاه نت بوک / استعلام ، استعلام   64 دستگاه نت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926202/استعلام-چراغ'>استعلام چراغ / استعلام، استعلام چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926182/استعلام-چراغ'>استعلام چراغ / استعلام، استعلام چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926154/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-برق'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم برق  / استعلام ، قطعات یدکی تجهیزات سیستم برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925558/مزایده-زمین-بخش-سه-سبزوار'>مزایده زمین بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده زمین بخش سه سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926158/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی  / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926167/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال  / استعلام ,استعلام فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926145/استعلام-FORTI-ANALYZER'>استعلام FORTI ANALYZER / استعلام ,استعلام FORTI ANALYZER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926131/استعلام-لیست-تجهیزات-ابنیه'>استعلام لیست تجهیزات ابنیه / استعلام ,استعلام لیست تجهیزات ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926120/استعلام-تجهیزات-سیستم-توزیع-برق'>استعلام تجهیزات سیستم توزیع برق / استعلام ,استعلام تجهیزات سیستم توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926155/استعلام-سیستم-کنترل-تردد'>استعلام سیستم کنترل تردد / استعلام ,استعلام سیستم کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926249/استعلام-سیستم-اعلام-و-اطفاء'>استعلام سیستم اعلام و اطفاء  / استعلام ,استعلام سیستم اعلام و اطفاء </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926257/استعلام-فشارسنج-عقربه-ای'>استعلام فشارسنج عقربه ای / استعلام, استعلام فشارسنج عقربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926229/استعلام-تجهیزات-مخابراتی'>استعلام  تجهیزات مخابراتی / استعلام  تجهیزات مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926207/استعلام-خرید-یک-دستگاه-چاپگر-hp2035'>استعلام خرید یک دستگاه چاپگر hp2035 / استعلام خرید یک دستگاه چاپگر hp2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925560/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-202-57متر'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی 202.57متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی 202.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926151/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام  تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام  تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926147/استعلام-پشتیبانی-شبکه-های-رایانه-ای'>استعلام  پشتیبانی شبکه های رایانه ای / استعلام  پشتیبانی شبکه های رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926129/استعلام-کابل-تخت-لاستیکی'>استعلام کابل تخت لاستیکی / استعلام کابل تخت لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926122/استعلام-لوله-آبده-مانیسمان'>استعلام لوله آبده مانیسمان / استعلام ,استعلام لوله آبده مانیسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926149/استعلام-تابلو-برق-راه-انداز-الکتروپمپ'>استعلام تابلو برق راه انداز الکتروپمپ / استعلام ,استعلام تابلو برق راه انداز الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926172/استعلام-کوپلینگ-لوله-الکترو-فیوژن-پلی-اتیلنی'>استعلام کوپلینگ لوله الکترو فیوژن پلی اتیلنی  / استعلام، استعلام کوپلینگ لوله الکترو فیوژن پلی اتیلنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926195/استعلام-تابلو-برق-راه-انداز-الکتروپمپ'>استعلام تابلو برق راه انداز الکتروپمپ / استعلام ,استعلام تابلو برق راه انداز الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926143/استعلام-الکتروپمپ-شناور-10-374-با-موتور-110-کیلووات'>استعلام  الکتروپمپ شناور 10/ 374 با موتور 110 کیلووات  / استعلام، استعلام  الکتروپمپ شناور 10/ 374 با موتور 110 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926125/استعلام-الکتروپمپ-شناور-5-62-کیلووات-و-پمپ-شناور-384-8--'>استعلام الکتروپمپ شناور 5/ 62 کیلووات و پمپ شناور 384/8... / استعلام، استعلام الکتروپمپ شناور 5/ 62 کیلووات و پمپ شناور 384/8...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925561/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-بخش-12-تبریز-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین تجاری بخش 12 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری بخش 12 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926113/استعلام-پکیچ-بوستر-پمپ-شامل-چهار-دستگاه-پمپ-اتا-بلوک'>استعلام پکیچ بوستر پمپ شامل چهار دستگاه پمپ اتا بلوک / استعلام, استعلام پکیچ بوستر پمپ شامل چهار دستگاه پمپ اتا بلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926132/استعلام-اجرای-سیم-خاردار-حلقوی-جهت-حفاظت-پیرامونی-پستهای-برق'>استعلام اجرای سیم خاردار حلقوی جهت حفاظت پیرامونی پستهای برق / استعلام , استعلام اجرای سیم خاردار حلقوی جهت حفاظت پیرامونی پستهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926184/استعلام-بررسی-و-رفع-عیب-یک-مجموعه-بوشینگ-ترانسفورماتور'>استعلام بررسی و رفع عیب یک مجموعه بوشینگ ترانسفورماتور / استعلام, استعلام بررسی و رفع عیب یک مجموعه بوشینگ ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926161/استعلام-باتری'>استعلام باتری  / استعلام باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926136/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کلید-132-کیلوولت'>استعلام خرید یک دستگاه کلید 132 کیلوولت / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه کلید 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926111/استعلام-خرید-3-لینک-رادیو-دیتا'>استعلام خرید 3 لینک رادیو دیتا  / استعلام ,استعلام خرید 3 لینک رادیو دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926116/استعلام-رنگ-آمیزی-استراکچرهای-فلزی'>استعلام رنگ آمیزی استراکچرهای فلزی  / استعلام رنگ آمیزی استراکچرهای فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926138/استعلام-دستگاه-تست-رله-وبکو'>استعلام دستگاه تست رله وبکو / استعلام دستگاه تست رله وبکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926163/استعلام-پوشه-پومر-یک-طرف-دوبلکس'>استعلام پوشه پومر یک طرف دوبلکس / استعلام پوشه پومر یک طرف دوبلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926173/استعلام-استانداردسازی-نقشه-پارسل'>استعلام استانداردسازی نقشه پارسل / استعلام  استانداردسازی نقشه پارسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925486/مزایده-تمامیت-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-عرصه-8488متر'>مزایده تمامیت ششدانگ یک قطعه زمین عرصه 8488متر  / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ یک قطعه زمین عرصه 8488متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926193/استعلام-طراحی-محاسبات-تهیه-نقشه-های-اجرائی'>استعلام طراحی محاسبات، تهیه نقشه های اجرائی / استعلام طراحی محاسبات، تهیه نقشه های اجرائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926216/استعلام-لوازم-اداری-حراست-مجموعه-ورزشی-انقلاب'>استعلام لوازم اداری حراست مجموعه ورزشی انقلاب / استعلام لوازم اداری حراست مجموعه ورزشی انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926236/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام ,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926241/استعلام-کابل-4-3'>استعلام کابل 4*3 / استعلام ,استعلام کابل 4*3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926150/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام ,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926118/استعلام-سیم-بکسل'>استعلام سیم بکسل / استعلام ,استعلام سیم بکسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926126/استعلام-لامپ-کم-مصرف'>استعلام  لامپ کم مصرف / استعلام, استعلام  لامپ کم مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926140/استعلام-نرم-افزار-SIEM-با-لایسنس-ترافیکی'>استعلام نرم افزار SIEM با لایسنس ترافیکی  / استعلام ,استعلام نرم افزار SIEM با لایسنس ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926123/استعلام-نرم-افزار-GFI-ARCHIVER'>استعلام نرم افزار GFI ARCHIVER  / استعلام ، نرم افزار GFI ARCHIVER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926137/استعلام-فایروال-شبکه-رایانه'>استعلام فایروال شبکه رایانه / استعلام فایروال شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925482/مزایده-مقدار-10-24-سهم-مشاع-از-سی-و-دو-سهم-پلاک-75-و76-فرعی'>مزایده مقدار 10.24 سهم مشاع از سی و دو سهم پلاک 75 و76 فرعی / مزایده,مزایده مقدار 10.24 سهم مشاع از سی و دو سهم پلاک 75 و76 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926146/استعلام-فایروال-شبکه-رایانه'>استعلام فایروال شبکه رایانه / استعلام، فایروال شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926175/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله و اتصالات  / استعلام ,استعلام خرید لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926197/استعلام-خرید-گازوییل'>استعلام خرید گازوییل / استعلام، استعلام خرید گازوییل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926121/استعلام-بیمه-آتش-سوزی'>استعلام بیمه آتش سوزی / استعلام , استعلام بیمه آتش سوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926127/استعلام-پاور-یونیت'>استعلام  پاور یونیت  / استعلام پاور یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926224/استعلام-یخچال-14-فوت-امرسان-و--'>استعلام یخچال 14 فوت امرسان  و ... / استعلام, استعلام یخچال 14 فوت امرسان  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926159/استعلام-اجرای-لوله-کشی-گاز'>استعلام اجرای لوله کشی گاز  / استعلام لوله کشی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926186/استعلام-خرید-150-دستگاه-کلاینت'>استعلام خرید 150 دستگاه کلاینت  / استعلام ، استعلام خرید 150 دستگاه کلاینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926201/استعلام-مانیتور-19-اینچ'>استعلام  مانیتور 19 اینچ / استعلام, استعلام  مانیتور 19 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926135/استعلام-میکروفون'>استعلام میکروفون  / استعلام ,استعلام میکروفون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925407/مناقصه-خریداری-تعداد-43-تن-انواع-عایق-AGM-باتری-های-ساکن-صنعتی'>مناقصه خریداری تعداد 43 تن انواع عایق AGM باتری های ساکن صنعتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری تعداد 43 تن انواع عایق AGM باتری های ساکن صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926253/استعلام-2-دستگاه-سرور-HP-DL380-G9'>استعلام 2 دستگاه سرور HP DL380 G9 / استعلام، استعلام 2 دستگاه سرور HP DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926239/استعلام-تابلو-برق-ایستاده-سافت-استارت'>استعلام تابلو برق ایستاده سافت استارت / استعلام, استعلام تابلو برق ایستاده سافت استارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926227/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال-با-پوشش-خارجی-پلی-اتیلن'>استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن  / استعلام، استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926213/استعلام-تخم-مرغ-کارتنی-سایز-متوسط'>استعلام تخم مرغ کارتنی سایز متوسط  / استعلام, استعلام تخم مرغ کارتنی سایز متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926270/استعلام-ماست-سه-درصد-چربی'>استعلام ماست سه درصد چربی  / استعلام ماست سه درصد چربی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926212/استعلام-سبزی-خورشت-اماده-طبخ-منجمد-بسته-های-پنج-کیلویی'>استعلام سبزی خورشت اماده طبخ منجمد بسته های پنج کیلویی / استعلام سبزی خورشت اماده طبخ منجمد بسته های پنج کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926238/استعلام-موکت-کبربتی-2-3-متر'>استعلام موکت کبربتی 2*3 متر / استعلام موکت کبربتی 2*3 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926281/استعلام-سیستم-رایانه'>استعلام سیستم رایانه  / استعلام سیستم رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926250/استعلام-دوربین-عکاسی-کانن-d80'>استعلام دوربین عکاسی کانن d80 / استعلام دوربین عکاسی کانن d80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926231/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت سرمایشی گرمایشی  / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپلیت سرمایشی گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926221/استعلام-پرینتر-لیزری'>استعلام پرینتر لیزری / استعلام ,استعلام پرینتر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926214/استعلام-گوشت-سردست'>استعلام گوشت سردست / استعلام ,استعلام گوشت سردست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926200/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام ,استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926187/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-آب'>استعلام حفاری یک حلقه چاه آب / استعلام ,استعلام حفاری یک حلقه چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926230/استعلام-ترمیم-و-بازسازی-اتاقک-های-چاه'>استعلام ترمیم و بازسازی اتاقک های چاه  / استعلام, استعلام ترمیم و بازسازی اتاقک های چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926228/استعلام-اجرای-کانال-دفع-آبهای-سطحی'>استعلام  اجرای کانال دفع آبهای سطحی / استعلام, استعلام  اجرای کانال دفع آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926222/استعلام-ساخت-و-نصب-پنجره-یو-پی-وی-سی'>استعلام ساخت و نصب پنجره یو پی وی سی / استعلام, استعلام ساخت و نصب پنجره یو پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926217/استعلام-دوربین-مدار-بسته-و--'>استعلام دوربین مدار بسته و ... / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926211/استعلام-خرید-انواع-کارتن-و-پاکات-پستی'>استعلام خرید انواع کارتن و پاکات پستی / استعلام, استعلام خرید انواع کارتن و پاکات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926204/استعلام-آبسردکن-و-گرم-کن-کابین-دار'>استعلام  آبسردکن و گرم کن کابین دار / استعلام, استعلام  آبسردکن و گرم کن کابین دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925458/مزایده-0-84-سهم-از-3-84-سهم-از-مدار-32-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 0.84 سهم از 3.84 سهم از مدار 32 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 0.84 سهم از 3.84 سهم از مدار 32 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926153/استعلام-صندلی-کارمندی-اداری-چرخ-دار'>استعلام  صندلی کارمندی اداری چرخ دار  / استعلام، استعلام  صندلی کارمندی اداری چرخ دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926174/استعلام-سنگ-گندمک-تیشه-ای-به-ضخامت-3-سانتی-متر--'>استعلام سنگ گندمک تیشه ای به ضخامت 3 سانتی متر ... / استعلام, استعلام سنگ گندمک تیشه ای به ضخامت 3 سانتی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926189/استعلام-عسل-تکنفره-25-گرمی'>استعلام عسل تکنفره 25 گرمی  / استعلام عسل تکنفره 25 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926215/استعلام-لوبیا-چینی-ایرانی-کیسه-20-کیلویی'>استعلام لوبیا چینی ایرانی کیسه 20 کیلویی  / استعلام لوبیا چینی ایرانی کیسه 20 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926210/استعلام-کیبرد-بی-سیم-WIREESS-بدون-موس--'>استعلام کیبرد بی سیم WIREESS بدون موس ... / استعلام ,استعلام کیبرد بی سیم WIREESS بدون موس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926233/استعلام-تابلو-برق-BYPASS--'>استعلام تابلو برق BYPASS ... / استعلام, استعلام تابلو برق BYPASS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926203/استعلام-سیستم-درب-اتوماتیک'>استعلام سیستم درب اتوماتیک  / استعلام, استعلام سیستم درب اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926180/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی  / استعلام ,استعلام خرید لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926160/استعلام-خرید-صندلی-گردان'>استعلام خرید صندلی گردان  / استعلام ,استعلام خرید صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925571/مناقصه-تامین-خدمات-عمومی'>مناقصه تامین خدمات عمومی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926156/استعلام-خرید-کولر-تلویزیون'>استعلام خرید کولر، تلویزیون / استعلام، استعلام خرید کولر، تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926162/استعلام-خرید-لوازمات-مصرفی'>استعلام خرید لوازمات مصرفی / استعلام, استعلام خرید لوازمات مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926170/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-و-دیوارپوش'>استعلام اجرای سقف کاذب و دیوارپوش / استعلام, استعلام اجرای سقف کاذب و دیوارپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926177/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926185/استعلام-اتصالات-شبکه-آبیاری-96-6-11'>استعلام اتصالات شبکه آبیاری 96.6.11 / استعلام, استعلام اتصالات شبکه آبیاری - 96.06.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926191/استعلام-مواد-آزمایشگاه-96-06-11'>استعلام مواد آزمایشگاه- 96.06.11 / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاه- 96.06.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926181/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926194/استعلام-دسته-کفی-و-پشتی-صندلی'>استعلام دسته، کفی و پشتی صندلی / استعلام ,استعلام دسته، کفی و پشتی صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926208/استعلام-انجام-آزمایشات-پاراکلینیکی'>استعلام انجام آزمایشات پاراکلینیکی  / استعلام ,استعلام انجام آزمایشات پاراکلینیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926218/استعلام-سرنگ-و--'>استعلام سرنگ و ... / استعلام ,استعلام سرنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925557/مناقصه-تامین-خدمات-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات حمل و نقل- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات حمل و نقل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926225/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام ,استعلام کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926254/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-وطن-پور'>استعلام  تعمیرات اساسی مدرسه وطن پور  / استعلام  تعمیرات اساسی مدرسه وطن پور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926243/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبیرستان-خدیجه-کبری'>استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان خدیجه کبری / استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان خدیجه کبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926226/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926220/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبیرستان-شبانه-روزی'>استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان شبانه روزی / استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926261/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاههای--'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاههای... / استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاههای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926206/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-سلمان-فارسی-روانسر'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه سلمان فارسی روانسر / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدرسه سلمان فارسی روانسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926219/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-بعثت--سراج--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس بعثت - سراج ... / استعلام، استعلام تعمیرات اساسی مدارس بعثت - سراج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926234/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام، استعلام  تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926246/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-ساره-و-عصمت--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس ساره و عصمت ... / استعلام، استعلام تعمیرات اساسی مدارس ساره و عصمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925470/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-6732مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 6732مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6732مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926259/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-مقطع-ابتدایی-مدارس-جنت--'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی مدارس جنت... / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی مدارس جنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926298/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-مقطع-ابتدایی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی  / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع ابتدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926287/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-مقطع-متوسطه'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع متوسطه / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقطع متوسطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926237/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926247/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926262/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-برج'>استعلام ساماندهی و مرمت برج  / استعلام, استعلام ساماندهی و مرمت برج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926274/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-حفاظت-الکترونیک'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم حفاظت الکترونیک / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری سیستم حفاظت الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926291/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926248/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926275/استعلام-مخزن-ذخیره-آب-پلی-اتیلنی'>استعلام مخزن ذخیره آب پلی اتیلنی / استعلام ، استعلام مخزن ذخیره آب پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925556/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-سیستم-کشف-و-اعلام-حریق-نوبت-دوم'>مناقصه  راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926319/استعلام-پرده-نمایش-ویدئو-پروژکتور-سقفی--'>استعلام پرده نمایش ویدئو پروژکتور سقفی.... / استعلام , استعلام پرده نمایش ویدئو پروژکتور سقفی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926305/استعلام-50-دستگاه-PC-MINI'>استعلام  50 دستگاه PC MINI   / استعلام،استعلام  50 دستگاه PC MINI  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926314/استعلام-خرید-NVR-NET-CAMERA-و--'>استعلام خرید NVR NET CAMERA  و.... / استعلام, استعلام خرید NVR NET CAMERA  و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926283/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه / استعلام سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926306/استعلام-هارد-دیسک-4TB'>استعلام  هارد دیسک  4TB  / استعلام, استعلام  هارد دیسک  4TB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926299/استعلام-یک-ست-سیستم-میکروفن-سالن-کنفرانس'>استعلام یک ست سیستم میکروفن سالن کنفرانس / استعلام, استعلام یک ست سیستم میکروفن سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926303/استعلام-پنجره-جنس-upvc'>استعلام پنجره جنس upvc / استعلام پنجره جنس upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926288/استعلام-سیم-مسی-ارت-روکشدار'>استعلام سیم مسی ارت روکشدار / استعلام , استعلام سیم مسی ارت روکشدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926272/استعلام-انجام-کارهای-باقی-مانده-ساختمانی-و-الکتریکی'>استعلام انجام کارهای باقی مانده ساختمانی و الکتریکی / استعلام، استعلام انجام کارهای باقی مانده ساختمانی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926293/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926312/استعلام-کیس-رایانه-کامل'>استعلام کیس رایانه کامل / استعلام کیس رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926301/استعلام-دستگاه-آب-مقطر-گیری'>استعلام دستگاه آب مقطر گیری / استعلام دستگاه آب مقطر گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926286/استعلام-ژرمیناتور'>استعلام ژرمیناتور  / استعلام ,استعلام ژرمیناتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926271/استعلام-دسیکاتور'>استعلام دسیکاتور  / استعلام ,استعلام دسیکاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926244/استعلام-ترازوی-حساس'>استعلام ترازوی حساس  / استعلام, استعلام ترازوی حساس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926263/استعلام-یخچال-پارس-22-فوت'>استعلام یخچال پارس 22 فوت  / استعلام, استعلام یخچال پارس 22 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926273/استعلام-رطوبت-سنج-با-دما-سنج'>استعلام رطوبت سنج با دما سنج  / استعلام, استعلام رطوبت سنج با دما سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926285/استعلام-ایزوگام-بام-گام-عایق'>استعلام ایزوگام بام گام عایق / استعلام, استعلام ایزوگام بام گام عایق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926300/استعلام-باطری-۱۲-ولت'>استعلام باطری ۱۲ ولت  / استعلام ,استعلام باطری ۱۲ ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926252/استعلام-عملیات-راهداری-شامل-بوته-کنی'>استعلام عملیات راهداری شامل بوته کنی / استعلام عملیات راهداری شامل بوته کنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926264/استعلام-ریبون-دستگاه-خودپرداز'>استعلام ریبون دستگاه خودپرداز / استعلام, استعلام  ریبون دستگاه خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926260/استعلام-رول-حرارتی-ژورنال'>استعلام رول حرارتی ژورنال  / استعلام, استعلام  رول حرارتی ژورنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926245/استعلام-ژورنال-حرارتی'>استعلام ژورنال حرارتی / استعلام, استعلام ژورنال حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926302/استعلام-کاغذ-رسید-مشتری-وینکور'>استعلام کاغذ رسید مشتری وینکور / استعلام ,استعلام کاغذ رسید مشتری وینکور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926295/استعلام-کاغذ-رسید-مشتری-دستگاه-عابر-بانک'>استعلام کاغذ رسید مشتری دستگاه عابر بانک / استعلام, استعلام  کاغذ رسید مشتری دستگاه عابر بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926282/استعلام-صندوق-صدقات-کوچک-خانگی-پلیمری'>استعلام صندوق صدقات کوچک خانگی پلیمری / استعلام، استعلام صندوق صدقات کوچک خانگی پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926267/استعلام-تعمیرات-ساختمان-های-مجتمع-برق-باختر'>استعلام  تعمیرات ساختمان های مجتمع برق باختر / استعلام, استعلام  تعمیرات ساختمان های مجتمع برق باختر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926258/استعلام-فعالیت-های-پست'>استعلام فعالیت های پست  / استعلام ,استعلام فعالیت های پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926265/استعلام-تهیه--ساخت--حمل-و-نصب-کمد-دیواری--'>استعلام تهیه , ساخت , حمل و نصب کمد دیواری ... / استعلام, استعلام تهیه , ساخت , حمل و نصب کمد دیواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926279/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925563/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-ناحیه-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به ناحیه صنعتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به ناحیه صنعتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926296/استعلام-تهیه--ساخت--حمل--نصب-و-راه-اندازی-پروژکتور'>استعلام تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی پروژکتور / استعلام تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926304/استعلام-آموزش-ها'>استعلام آموزش ها / استعلام آموزش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926297/استعلام-باتری-2-ولت-200-آمپر-ساعت-اسیدی-نیل'>استعلام باتری 2 ولت 200 آمپر ساعت اسیدی نیل  / استعلام باتری 2 ولت 200 آمپر ساعت اسیدی نیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926266/استعلام-تعمیرات-بلوک-5'>استعلام تعمیرات بلوک 5  / استعلام, استعلام تعمیرات بلوک 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926277/استعلام-خاکریزی-جاده-های-دسترسی-جهت-اجرای-گمانه-زنی-زمین'>استعلام خاکریزی جاده های دسترسی جهت اجرای گمانه زنی زمین  / استعلام , استعلام خاکریزی جاده های دسترسی جهت اجرای گمانه زنی زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926290/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926294/استعلام-کنتور-برقگیر-و-متعلقات-همراه'>استعلام کنتور برقگیر و متعلقات همراه  / استعلام، استعلام کنتور برقگیر و متعلقات همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926307/استعلام-نصب-ماشین-آلات-و-تجهیزات-صنعتی'>استعلام نصب ماشین آلات و تجهیزات صنعتی     / استعلام، استعلام نصب ماشین آلات و تجهیزات صنعتی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926276/استعلام-برقگیر'>استعلام برقگیر  / استعلام برقگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926311/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925420/مناقصه-خریداری-AMINE--'>مناقصه خریداری AMINE... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری AMINE...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926308/استعلام-مخزن-خوابیده'>استعلام مخزن خوابیده  / استعلام مخزن خوابیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926315/استعلام-باتری-سمعک-شماره-13'>استعلام باتری سمعک شماره 13 / استعلام ,استعلام باتری سمعک شماره 13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926289/استعلام-تهیه-و-تدوین-شناسنامه-HSEE'>استعلام  تهیه و تدوین شناسنامه HSEE  / استعلام, استعلام  تهیه و تدوین شناسنامه HSEE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926255/استعلام-مادر-برد-و--'>استعلام مادر برد و.... / استعلام ، مادر برد و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926284/استعلام-میز-کارگاهی-ـ-میز-الکترونیک-دیجیتال'>استعلام میز کارگاهی ـ میز الکترونیک دیجیتال / استعلام ,استعلام میز کارگاهی ـ میز الکترونیک دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926280/استعلام-چیدمان-Z-SCAN'>استعلام چیدمان Z-SCAN / استعلام ,استعلام چیدمان Z-SCAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926268/استعلام-ست-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام ست تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام ست تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926256/استعلام-تهیه-سطل-زباله-شهری-چرخدار'>استعلام تهیه سطل زباله شهری چرخدار / استعلام ,استعلام تهیه سطل زباله شهری چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926242/استعلام-خرید-کانکس-جهت-نواحی-صنعتی'>استعلام خرید کانکس جهت نواحی صنعتی / استعلام ,استعلام خرید کانکس جهت نواحی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926278/استعلام-تهیه-و-اجرای-محافظ-و-ضربه-گیر-دیواره-سالن'>استعلام تهیه و اجرای محافظ و ضربه گیر دیواره سالن  / استعلام تهیه و اجرای محافظ و ضربه گیر دیواره سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925596/مناقصه-تامین-تعداد-2-قلم-ثبت-کننده-بدون-کاغذ-9-کاناله-و-مبدل-الکترونیک'>مناقصه تامین تعداد 2 قلم ثبت کننده بدون کاغذ 9 کاناله و مبدل الکترونیک  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,  مناقصه تامین تعداد 2 قلم ثبت کننده بدون کاغذ 9 کاناله و مبدل الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926292/استعلام-تونر'>استعلام تونر / استعلام تونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926309/استعلام-مادربرد-سازگار'>استعلام مادربرد سازگار / استعلام مادربرد سازگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925595/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موتور-برق--'>مزایده فروش یک دستگاه موتور برق ... / مزایده فروش یک دستگاه موتور برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925704/مزایده-500-متر-پارچه-زنانه-چینی-نوبت-دوم'>مزایده 500 متر پارچه زنانه چینی  نوبت دوم  / مزایده,مزایده 500 متر پارچه زنانه چینی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925465/مزایده-زمین-پلاک-6-اصلی75-من-زمین-ابی-و-300-من-زمین-دیمی'>مزایده زمین پلاک 6 اصلی75 من زمین ابی و 300 من زمین دیمی / مزایده,مزایده زمین پلاک 6 اصلی75 من زمین ابی و 300 من زمین دیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925462/مزایده-مزرعه-پرورش-ماهی-به-متراژ-65-20-متر-مرحله-دوم'>مزایده مزرعه پرورش ماهی به متراژ 65*20 متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده مزرعه پرورش ماهی به متراژ 65*20 متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925481/مزایده-10-باب-مغازه-تجاری-(بدون-سرقفلی)'>مزایده 10 باب مغازه تجاری (بدون سرقفلی) / خلاصه آگهی مزایده عمومی , مزایده 10 باب مغازه تجاری (بدون سرقفلی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925488/مزایده-واگذاری-اقلام-و-ابزارآلات-ضایعاتی'>مزایده واگذاری اقلام و ابزارآلات ضایعاتی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری اقلام و ابزارآلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925477/مزایده-منزل-مسکونی-138متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی 138متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی 138متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925448/فراخوان-عملیات-اجرایی-لوله-کشی-خطوط-آتش-نشانی'>فراخوان عملیات اجرایی لوله کشی خطوط آتش نشانی  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عملیات اجرایی لوله کشی خطوط آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925476/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-230مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 230مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 230مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925474/مناقصه-پروژه-اجرای-روکش-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای روکش معابر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه اجرای روکش معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925539/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925490/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09125668163'>مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09125668163 / مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09125668163</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925504/مزایده-فکس-پاناسونیک-و--'>مزایده فکس پاناسونیک و ...  / مزایده فکس پاناسونیک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925543/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-155-02متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925463/مناقصه-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-آبرسانی--اطفاء-حریق--'>مناقصه راهبری , تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی , اطفاء حریق ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه راهبری , تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی , اطفاء حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925548/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-100-04متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.04متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925484/فراخوان-DIESEL-ENGINE-GENERATOR-COMPLATE-نوبت-دوم'>فراخوان DIESEL ENGINE GENERATOR COMPLATE  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه DIESEL ENGINE GENERATOR COMPLATE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925519/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-ده-دستگاه-تراولینگ-بلاک'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ده دستگاه تراولینگ بلاک  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ,مناقصه  تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ده دستگاه تراولینگ بلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925510/مناقصه-خرید-ادوات-ابزار-دقیق-بویلر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  ادوات ابزار دقیق بویلر  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید  ادوات ابزار دقیق بویلر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925472/مناقصه-خرید-نرم-افزار-جامع-گزارش-ساز-مالی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید نرم افزار جامع گزارش ساز مالی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید نرم افزار جامع گزارش سازمانی مدیریت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925479/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-ساز'>مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925493/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-دو-باب-عمارت-و-پلاک1278-و-3154-فرعی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل دو باب عمارت و پلاک1278 و 3154 فرعی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل دو باب عمارت و پلاک1278 و 3154 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925585/جشنواره-تقدیر-از-تعاونی-های-برتر-افتتاح-متمرکز-68-طرح-تعاونی'>جشنواره تقدیر از تعاونی های برتر افتتاح متمرکز 68 طرح تعاونی / جشنواره تقدیر از تعاونی های برتر افتتاح متمرکز 68 طرح تعاونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925496/مناقصه-احداث-راه-دسترسی--احداث-ساختمان-نگهبانی-و-سوله-محل-دفن'>مناقصه  احداث راه دسترسی ، احداث ساختمان نگهبانی و سوله  محل دفن  / مناقصه , مناقصه  احداث راه دسترسی ، احداث ساختمان نگهبانی و سوله  محل دفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925442/مزایده-املاک-و-مستغلات-و-اموال-منقول'>مزایده املاک و مستغلات و اموال منقول / مزایده,مزایده املاک و مستغلات و اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925449/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-120-5مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.5مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925453/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-نود-و-دو-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت نود و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت نود و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925447/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-80-18مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 80.18مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 80.18مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925445/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-140-60متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 140.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 140.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925606/مزایده-فروش-تعداد-60-عدد-شمش-آهن'>مزایده فروش تعداد 60 عدد شمش آهن / مزایده , مزایده فروش تعداد 60 عدد شمش آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925769/مناقصه-عمومی-پروژه-گازرسانی-خوشه-های-زیر-مجموعه-صنعت-و-کشاورزی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  پروژه گازرسانی خوشه های زیر مجموعه صنعت و کشاورزی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه گازرسانی خوشه های زیر مجموعه صنعت و کشاورزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925740/مناقصه-تهیه-مواد-مصرفی-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه تهیه مواد مصرفی، طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه, مناقصه  تهیه مواد مصرفی، طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925735/مزایده-فروش-4-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده فروش 4 دستگاه وانت نیسان / مزایده, مزایده فروش 4 دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925791/مزایده-فروش-آپارتمان-اداری-مساحت-صد-متر'>مزایده فروش آپارتمان اداری مساحت صد متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان اداری مساحت صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925418/مزایده-فروش-کود-برگ-96-6-12'> مزایده فروش کود برگ -96.6.12 / آگهی مزایده ،  مزایده فروش کود برگ -96.6.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925725/مزایده-فروش-چند-دستگاه-صنعتی-(کابین-سازی)'>مزایده فروش چند دستگاه صنعتی (کابین سازی) / مزایده, مزایده فروش چند دستگاه صنعتی (کابین سازی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925722/انتخاب-پیمانکار-واجد-شرایط-جهت-تهیه-و-طبخ-غذا'>انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تهیه و طبخ غذا  / انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تهیه و طبخ غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925747/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-سبک-و-سنگین-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای سبک و سنگین مازاد / مزایده فروش تعدادی از خودروهای سبک و سنگین مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925394/مناقصه-احداث-کانال-بتنی-مستطیلی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث کانال بتنی مستطیلی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث کانال بتنی مستطیلی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925737/فراخوان-انتخاب-نام-لوگو-و-شعار-برند'>فراخوان انتخاب نام، لوگو و شعار برند / فراخوان انتخاب نام، لوگو و شعار برند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925741/فراخوان-پیمانکار-تاسیسات-برق-و-مکانیک-ساختمان-مسکونی'>فراخوان پیمانکار تاسیسات برق و مکانیک ساختمان مسکونی / فراخوان پیمانکار تاسیسات برق و مکانیک ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925710/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفاری-و-تحکیم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم موقت محدوده ای از تونل جنوبی خط یک مترو کرمانشاه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925727/مزایده-تعدادی-خودرو'>مزایده تعدادی خودرو / آگهی مزایده ,مزایده تعدادی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925713/مناقصه-خدمات-IVF-مرکز'>مناقصه خدمات IVF مرکز  / مناقصه عمومی، مناقصه خدمات IVF مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925716/مناقصه-کلینیک-لیزر--پوست-و-مو-مرکز'>مناقصه کلینیک لیزر ، پوست و مو مرکز / مناقصه عمومی، مناقصه کلینیک لیزر ، پوست و مو مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925775/مزایده-دودکش-دوجداره-پکیج-دیواری--'>مزایده دودکش دوجداره پکیج دیواری .. / مزایده، مزایده دودکش دوجداره پکیج دیواری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925766/مزایده-تعداد-ده-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد ده دستگاه خودرو  / مزایده تعداد ده دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925760/مزایده-محل-مدرسه-پیروزی'>مزایده محل مدرسه پیروزی  / آگهی مزایده , مزایده محل مدرسه پیروزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925413/مناقصه-به-منظور-اصلاحات-جزیی-ساختمان'>مناقصه به منظور اصلاحات جزیی ساختمان  / مناقصه به منظور اصلاحات جزیی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925751/مزایده-فروش-گالن-سطلی-چسب-کاشی-و--'>مزایده فروش  گالن سطلی چسب کاشی و ... / مزایده, مزایده فروش  گالن سطلی چسب کاشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925750/مناقصه-عملیات-تکمیل-باند-دوم-قطعه-دوم-کنار-گذر-انزلی'>مناقصه عملیات تکمیل باند دوم قطعه دوم کنار گذر انزلی / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تکمیل باند دوم قطعه دوم کنار گذر انزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925764/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-ده-فرعی-بخش-یک-تویسرکان'>مزایده ملک به شماره ثبتی ده فرعی بخش یک تویسرکان / مزایده ملک به شماره ثبتی ده فرعی بخش یک تویسرکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925770/مزایده-سه-قطعه-زمین-آبی-و-دیم-و--'>مزایده سه قطعه زمین آبی و دیم و ... / مزایده,مزایده سه قطعه زمین آبی و دیم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925718/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-346-08متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 346.08متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 346.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925708/مناقصه-آسفالت-حفاظتی-در-سطح-راههای-استان'>مناقصه آسفالت حفاظتی در سطح راههای استان / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  آسفالت حفاظتی در سطح راههای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925703/مناقصه-بهره-برداری--نگهداری--رفع-حوادث-و-اتفاقات-شبکه-توزیع-و---نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری ، نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بهره برداری ، نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925699/مزایده-یک-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده یک باب مغازه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یک باب مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925758/مزایده-یک-دستگاه-آسانسور-کارگاهی'>مزایده یک دستگاه آسانسور کارگاهی / مزایده,مزایده یک دستگاه آسانسور کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925695/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-106-89متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.89متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925399/مناقصه-بخشی-از-ساختمان-آزمایشگاه-و---نوبت-دوم'>مناقصه بخشی از ساختمان آزمایشگاه و... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بخشی از ساختمان آزمایشگاه و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925719/مناقصه-پروژه-احداث-گرمخانه'>مناقصه پروژه احداث گرمخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث گرمخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925726/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-مساحت-179-72متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 179.72متر / مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 179.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925701/مزایده-انواع-مخازن-استیل---نوبت-دوم'>مزایده انواع مخازن استیل... - نوبت دوم  / مزایده و مزایده انواع مخازن استیل...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925709/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-مسیرنما-جهت-نما-و-مسیر-نمای-پل'>تجدید مناقصه تهیه و نصب مسیرنما، جهت نما و مسیر نمای پل / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه و نصب مسیرنما، جهت نما و مسیر نمای پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925705/مزایده-عمومی-یک-باب-کارواش-و-دو-دربند-دکان--نوبت-دوم'>مزایده عمومی یک باب کارواش و دو دربند دکان - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی یک باب کارواش و دو دربند دکان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925693/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی-سرآسیاب----نوبت-دوم'>مناقصه احداث سالن ورزشی سرآسیاب .... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث سالن ورزشی سرآسیاب ..... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925745/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-14متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 14متر  / مزایده ششدانگ مغازه مساحت 14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925736/مزایده-یک-قطعه-زمین-همراه-سوله'>مزایده یک قطعه زمین همراه سوله / مزایده یک قطعه زمین همراه سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925731/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-آپارتمان-51-65متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان 51.65متر / مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان 51.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925714/مناقصه-احداث-7970-متر-خط-لوله-8-نفت'>مناقصه  احداث 7970 متر خط لوله 8 نفت / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  احداث 7970 متر خط لوله 8 نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925400/مناقصه-تنظیف-و-لایروبی-شهر-خرم-دره--نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه تنظیف و لایروبی شهر خرم دره - نوبت دوم مرحله اول / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تنظیف و لایروبی شهر خرم دره -نوبت دوم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925393/مناقصه-خرید-رزین-های-مورد-نیاز-نیروگاه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید رزین های مورد نیاز نیروگاه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید رزین های مورد نیاز نیروگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925754/مزایده-فروش-تعدادی-قطعه-سنگ'>مزایده فروش تعدادی قطعه سنگ  / مزایده فروش تعدادی قطعه سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925781/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-2100متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2100متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925785/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-138متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 138متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 138متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925788/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-19100متر-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 19100متر تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 19100متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925774/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-8-45مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 8.45مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 8.45مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925776/مزایده-پلاک-ثبتی-167-فرعی-از-5709-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 167 فرعی از 5709 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 167 فرعی از 5709 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925779/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-ششم-تفکیکی-95-45متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه ششم تفکیکی 95.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه ششم تفکیکی 95.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925696/مزایده-فروش-تعداد-6-دستگاه-کامپیوتر-با-متعلقات-مربوطه--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 6 دستگاه کامپیوتر با متعلقات مربوطه - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش تعداد 6 دستگاه کامپیوتر با متعلقات مربوطه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925707/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-تصفیه-خانه-آب-و--'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی تصفیه خانه آب و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ساختمانی تصفیه خانه آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925742/فراخوان-سرمایه-گذاری-تعداد-8-نقطه-جهت-احداث-مجتمع-های-خدماتی-رفاهی-در-راههای-استان'>فراخوان سرمایه گذاری تعداد 8 نقطه جهت احداث مجتمع های خدماتی رفاهی در راههای استان  / آگهی فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری تعداد 8 نقطه جهت احداث مجتمع های خدماتی رفاهی در راههای استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925483/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925746/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925809/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی بخش سه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925590/مزایده-ملک-به-شماره-960118-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره 960118 اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به شماره 960118 اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925586/مزایده-ششدانگ-مسکونی-بخش-سه-کرمان-پلاک-12-فرعی'>مزایده ششدانگ مسکونی بخش سه کرمان پلاک 12 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ مسکونی بخش سه کرمان پلاک 12 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925597/مزایده-یکباب-ملک-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده یکباب ملک مسکونی عرصه دویست متر  / مزایده,مزایده یکباب ملک مسکونی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925601/مزایده-باغ-حدود-5-هکتار-و-قسمتی-از-زمین-مزروعی'>مزایده باغ حدود 5 هکتار و قسمتی از زمین مزروعی / مزایده,مزایده باغ حدود 5 هکتار و قسمتی از زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925724/مزایده-انواع-دستگاه-تسمه-نقاله---نوبت-دوم'>مزایده انواع دستگاه تسمه نقاله ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده انواع دستگاه تسمه نقاله  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925593/مزایده-ملک-مسکونی-به-شماره-9-310-اصلی'>مزایده ملک مسکونی به شماره 9/310 اصلی / مزایده,مزایده ملک مسکونی به شماره 9/310 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925618/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925487/مناقصه-عمومی-مهندسی--تامین--ساخت--نصب-و-راه-اندازی-2-مجموعه-رولراسکرین-فیلتر-کیک-گندله-سازی---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی مهندسی ، تامین ، ساخت ، نصب و راه اندازی 2 مجموعه رولراسکرین فیلتر کیک گندله سازی ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مهندسی ، تامین ، ساخت ، نصب و راه اندازی 2 مجموعه رولراسکرین فیلتر کیک گندله سازی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925602/مزایده-ششدانگ-یک-مجموعه-ساختمان-مسکونی-بخش-یک-شاهرود'>مزایده ششدانگ یک مجموعه ساختمان مسکونی بخش یک شاهرود  / مزایده,مزایده ششدانگ یک مجموعه ساختمان مسکونی بخش یک شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925614/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-سه-برازجان'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سه برازجان / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سه برازجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925626/مزایده-ملک-مشاعی-قطعه-زمین-زراعی-بخش-14-مراغه-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاعی قطعه زمین زراعی بخش 14 مراغه نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مشاعی قطعه زمین زراعی بخش 14 مراغه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925622/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-بخش-شش-تربت-حیدریه'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش شش تربت حیدریه  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش شش تربت حیدریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925738/مزایده-ماشین-لباسشوئی-و--'>مزایده ماشین لباسشوئی و... / مزایده ماشین لباسشوئی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925657/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-15-گیلان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین بخش 15 گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 15 گیلان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925660/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-72متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 72متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925661/مزایده-املاک-شامل-عرصه-خانه-و-محوطه-مسکونی-زمین-های-همجوار'>مزایده املاک شامل عرصه خانه و محوطه مسکونی زمین های همجوار  / مزایده,مزایده املاک شامل عرصه خانه و محوطه مسکونی زمین های همجوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925756/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید   / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925671/مزایده-املاک-مورثی'>مزایده املاک مورثی / مزایده,مزایده املاک مورثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925639/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-73متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925730/مزایده-حراج-انواع-لاستیک-خودرو-سواری-و--'>مزایده حراج انواع لاستیک خودرو سواری و ... / حراج حضوری ، مزایده حراج انواع لاستیک خودرو سواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925721/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-130-89متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 130.89متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 130.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925712/مناقصه-پروژه-احداث-پارکینگ-طبقاتی'>مناقصه  پروژه احداث پارکینگ طبقاتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه احداث پارکینگ طبقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925700/مناقصه-سندبلاست-اقلام-متنوع'>مناقصه  سندبلاست اقلام متنوع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  سندبلاست اقلام متنوع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925690/مزایده-خط-تلفن'>مزایده خط تلفن  / آگهی مزایده, مزایده خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925686/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925694/مزایده-فروش-سنگ-تراورتن-و--'>مزایده فروش سنگ تراورتن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش سنگ تراورتن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925478/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-کیسه-زنی--بار-زدن-کیسه-های-سیمان-بر-روی-کامیون-'>تجدید مناقصه انجام عملیات کیسه زنی ، بار زدن کیسه های سیمان بر روی کامیون.. / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات کیسه زنی ، بار زدن کیسه های سیمان بر روی کامیون..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925800/مزایده-دو-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925682/مزایده-آهن-آلات-سوله--'>مزایده آهن آلات سوله.... / مزایده, مزایده آهن آلات سوله....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925799/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-و-هفت-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست و هفت متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست و هفت متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925675/مزایده-فروش-3-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 3 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش 3 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925797/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-مساحت-144متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 144متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 144متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925753/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925732/مزایده-فروش-خودرو-پراید'>مزایده فروش خودرو پراید  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925743/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-131-مدل-1390-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید 131 مدل 1390 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید 131 مدل 1390 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925720/مناقصه-اجرای-پل-سریز-اصلاحیه-تجدید'>مناقصه اجرای پل سریز اصلاحیه تجدید / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پل سریز اصلاحیه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925471/مناقصه-تصدی-گری-امور-مربوط-به-صدور-بارنامه--'>مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ...  / مناقصه عمومی , مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925692/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبامی-سازمان'> فراخوان مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبامی سازمان  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبامی سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925723/اصلاحیه-مناقصه-بین-المللی-خرید-ذرت-و-جو-دامی'>اصلاحیه مناقصه بین المللی خرید ذرت و جو دامی  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه بین المللی خرید ذرت و جو دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925728/مناقصه-اجرای-ساماندهی-و-جابجایی-امور-ابن-سبیل'>مناقصه  اجرای ساماندهی و جابجایی امور ابن سبیل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  اجرای ساماندهی و جابجایی امور ابن سبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925667/خلاصه-مزایده-اجاره-مغازه-شماره-6'>خلاصه مزایده اجاره مغازه شماره 6  / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده اجاره مغازه شماره 6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925681/مناقصه-حمل-ریلی--ترکیبی-100-هزار-تن-محمولات-علوفه-ای-تجدید'>مناقصه حمل ریلی - ترکیبی 100 هزار تن محمولات علوفه ای تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه حمل ریلی - ترکیبی 100 هزار تن محمولات علوفه ای تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925697/فراخوان-ارزیابی-تهیه-مصالح-و-اجرای-درز-انبساط-پلیمری'>فراخوان ارزیابی تهیه مصالح و اجرای درز انبساط پلیمری / فراخوان ارزیابی, فراخوان ارزیابی تهیه مصالح و اجرای درز انبساط پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925717/فراخوان-عمومی-واگذاری-امور-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی'>فراخوان عمومی  واگذاری امور بهنگام سازی و داده آمایی / فراخوان عمومی،فراخوان عمومی واگذاری امور بهنگام سازی و داده آمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925669/مناقصه-واگذاری-امور-حفاظت-فیزیکی-و-حراست-و-نگهبانیی-از-اراضی-دولتی'>مناقصه  واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نگهبانیی از اراضی دولتی  / آگهی مناقصه , مناقصه  واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نگهبانیی از اراضی دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925524/مناقصه-قطعات-یدکی-تجهیزات-اندازه-گیری-آلودگی-هوا---'>مناقصه قطعات یدکی تجهیزات اندازه گیری آلودگی هوا .... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه قطعات یدکی تجهیزات اندازه گیری آلودگی هوا ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925655/مناقصه-انجام-خدمات-لازم-جهت-نگهداری-و-تعمیر-انشعابات-آب-مشترکین-تجدید'>مناقصه  انجام خدمات لازم جهت نگهداری و تعمیر انشعابات آب مشترکین  تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات لازم جهت نگهداری و تعمیر انشعابات آب مشترکین  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925677/مناقصه-خدمات-چاپ-نشریات'>مناقصه خدمات چاپ نشریات / مناقصه , مناقصه  خدمات چاپ نشریات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925684/مناقصه-خدمات-امور-نقلیه-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'>مناقصه خدمات امور نقلیه سازمان ملی زمین و مسکن / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات امور نقلیه سازمان ملی زمین و مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925546/مناقصه-تکمیل-عملیات-احداث-ساختمان-آموزشی-دانشگاه-بین-المللی--'>مناقصه تکمیل عملیات احداث ساختمان آموزشی دانشگاه بین المللی ... / مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل عملیات احداث ساختمان آموزشی دانشگاه بین المللی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925691/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-های-فاضلاب-زرگنده-و-قیطریه-تجدید'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب زرگنده و قیطریه  تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب زرگنده و قیطریه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925755/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-فاضلتب-و-احداث-آدم-رو'>مناقصه انجام عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلتب و احداث آدم رو  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلتب و احداث آدم رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925757/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-خودروهای-استیجاری'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925734/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-34-600-دستگاه-انواع-کنتور-دیجیتالی-و--'>تجدید مناقصه خرید تعداد 34.600 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 34.600 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925664/مناقصه-احداث-تعدادی-از-اماکن'>مناقصه احداث تعدادی از اماکن  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث تعدادی از اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925651/مزایده-فروش-زمین-مساحت-3712مترمربع'>مزایده فروش زمین مساحت 3712مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 3712مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925752/مناقصه-تولید-سالیانه-50-هزار-تن-کارنالیت'>مناقصه تولید سالیانه 50 هزار تن کارنالیت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تولید سالیانه 50 هزار تن کارنالیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925679/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیغ-غذا-در-رستوان-های-کارفرما'>مناقصه تهیه , طبخ و توزیغ غذا در رستوان های کارفرما  / مناقصه, مناقصه تهیه , طبخ و توزیغ غذا در رستوان های کارفرما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925438/فراخوان-مناقصه-پروژه-عملیات-خاکی--احداث-معابر-و-اجرای-شبکه-آب-و-فاضلاب-مجتمع-کارگاهی-اصلاحیه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه عملیات خاکی ، احداث معابر و اجرای شبکه آب و فاضلاب مجتمع کارگاهی اصلاحیه  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه عملیات خاکی ، احداث معابر و اجرای شبکه آب و فاضلاب مجتمع کارگاهی اصلاحیه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925702/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب  / مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925711/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-96-6-11'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران 96.6.11 / مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران 96.6.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925647/مناقصه-لوازم-کامپیوتری-و--'>مناقصه لوازم کامپیوتری و ... / آگهی مناقصات ، مناقصه لوازم کامپیوتری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925654/تجدید-مناقصه-اجرای-رنگ-آمیزی-جداول-و-خط-کشی-خیابانها-نوبت-اول'>تجدید مناقصه اجرای رنگ آمیزی جداول و خط کشی خیابانها نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای رنگ آمیزی جداول و خط کشی خیابانها نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925658/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-405'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری 405 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925670/مزایده-دستگاه-لیفتراک-و---نوبت-دوم'>مزایده دستگاه لیفتراک و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده دستگاه لیفتراک و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925685/مناقصه-خرید-تابلوهای-اخطاری-انتظامی'>مناقصه خرید تابلوهای اخطاری انتظامی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تابلوهای اخطاری انتظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925648/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-اداره-کل-نوسازی-مدارس-استان-قم'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان قم     / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان قم    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925435/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی  ، مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925659/تجدید-مناقصه-آسفالت-بلوار---'>تجدید مناقصه آسفالت بلوار ....  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه آسفالت بلوار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925673/فراخوان-مناقصه-گازرسانی-به-کوره-های-آجرپزی-احمدآباد'>فراخوان مناقصه گازرسانی به کوره های آجرپزی احمدآباد / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه گازرسانی به کوره های آجرپزی احمدآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925656/مزایده-یک-قطعه-بلوک-سر-سیلندر'>مزایده یک قطعه بلوک سر سیلندر  / آگهی مزایده,  مزایده یک قطعه بلوک سر سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925689/مزایده-اماکن-ورزشی'>مزایده اماکن ورزشی  / آگهی مزایده, مزایده اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925744/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-واحد-تجاری-مساحت-364-19متر'>مزایده دو دانگ مشاع از واحد تجاری مساحت 364.19متر  / مزایده دو دانگ مشاع از واحد تجاری مساحت 364.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925636/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-SNG--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم SNG - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم SNG- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925643/مزایده-اجاره-یکباب-بوفه-و-فروش-ضایعات-آهن-آلات-سبک-و-سنگین'>مزایده اجاره یکباب بوفه و فروش ضایعات آهن آلات سبک و سنگین  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره یکباب بوفه و فروش ضایعات آهن آلات سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925676/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-19-اهواز'>مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 19 اهواز / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 19 اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925641/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-سایت-موتوری'>تجدید مناقصه  پروژه احداث سایت موتوری / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  پروژه احداث سایت موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925662/مزایده-اجاره-استخر-مریم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره استخر مریم- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره استخر مریم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925450/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-روآ'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو روآ  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925461/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-اجاره-وسایل-نقلیه-سبک-و-سنگین--'>مناقصه انتخاب پیمانکار اجاره وسایل نقلیه سبک و سنگین ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار اجاره وسایل نقلیه سبک و سنگین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925638/مناقصه-بهسازی-و-لکه-گیری-محور-تکاب'>مناقصه بهسازی و لکه گیری محور تکاب  / مناقصه ، بهسازی و لکه گیری محور تکاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925645/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925652/مزایده-فروش-100-عدد-کاور-ژله-ای-و--'>مزایده فروش 100 عدد کاور ژله ای و ... / آگی مزایده, مزایده فروش 100 عدد کاور ژله ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925688/مزایده-ملک-مساحت-5000متر'>مزایده ملک مساحت 5000متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925632/مزایده-مرمت-بازسازی-و-بهره-برداری-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده مرمت، بازسازی و بهره برداری تبلیغاتی  نوبت دوم / مزایده ، مزایده مرمت، بازسازی و بهره برداری تبلیغاتی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925674/مزایده-سراسری-املاک-و-مستغلات'>مزایده سراسری املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده سراسری املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925634/فراخوان-گشت-و-مراقبت-و-حفاظت-و-حمایت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی--نوبت-دوم'>فراخوان گشت و مراقبت و حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان گشت و مراقبت و حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925672/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی'>مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925383/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925611/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-اجرای-اسفالت-محوطه-مدارس-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و اجرای اسفالت محوطه مدارس  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و اجرای اسفالت محوطه مدارس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925630/مزایده-فروش-دستگاه-تک-محور-خاک-و---'>مزایده فروش دستگاه تک محور خاک و .... / مزایده , مزایده فروش دستگاه تک محور خاک و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925706/مزایده-ملک-مساحت-132-93متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 132.93متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 132.93متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925616/مناقصه-پروژه-اجرای-پوشش-تارتان-ساندویچی-و-ترمیم---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای پوشش تارتان ساندویچی و ترمیم ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه اجرای پوشش تارتان ساندویچی و ترمیم ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925609/فراخوان-خرید-72-دستگاه-ترانسفورماتور-جریان-33-کیلوولت-نوبت-دوم'>فراخوان خرید 72 دستگاه ترانسفورماتور جریان 33 کیلوولت- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید 72 دستگاه ترانسفورماتور جریان 33 کیلوولت- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925640/مزایده-قسمتی-از-فضای-مدرسه-سلامت-مهر'>مزایده قسمتی از فضای مدرسه سلامت مهر  / آگهی مزایده , مزایده قسمتی از فضای مدرسه سلامت مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925623/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-اصلاح-و-توسعه-شبکه-های-آبرسانی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه های آبرسانی ... / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه های آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925612/مناقصه-واگذاری-عملیات-حمل-مصالح-و-آسفالت--نوبت-چهارم--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت - نوبت چهارم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت - نوبت چهارم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925384/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-شرکت-نیروگاه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی  شرکت نیروگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی  شرکت نیروگاه گازی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925604/فراخوان-انجام-عملیات-نصب--تست-و-راه-اندازی-توسعه-پست---نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات نصب , تست و راه اندازی توسعه پست ...- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام عملیات نصب , تست و راه اندازی توسعه پست ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925642/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-و-خرید-تجهیزات-فیبر-نوری'>مناقصه انجام عملیات اجرایی و خرید تجهیزات فیبر نوری / مناقصه , مناقصه انجام عملیات اجرایی و خرید تجهیزات فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925644/مزایده-سند-مالکیت-پلاک-4271-فرعی-بخش-نه-آمل'>مزایده سند مالکیت پلاک 4271 فرعی بخش نه آمل / مزایده,مزایده سند مالکیت پلاک 4271 فرعی بخش نه آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925613/مناقصه-خرید-GATE-VALVE--نوبت-دوم'>مناقصه خرید GATE VALVE -  نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه خرید GATE VALVE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925665/مناقصه-نوسازی-ناوگان-ماشین-آلات-راهداری'>مناقصه نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925600/مناقصه-اجرای-سیستم-فومینگ-کولینگ-چهار-دستگاه-از-مخازن-انبار-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم فومینگ کولینگ چهار دستگاه از مخازن انبار نفت - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه اجرای سیستم فومینگ کولینگ چهار دستگاه از مخازن انبار نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925620/مناقصه-انجام-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-شهر-مهاجران'>مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925628/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتورهای-قدرت-و-کمکی--زمین'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی - زمین  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی - زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925427/مزایده-فروش-تعداد-حدود-7-راس-تلیسه-فری-مارتین--'>مزایده فروش تعداد حدود 7 راس تلیسه فری مارتین ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعداد حدود 7 راس تلیسه فری مارتین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925607/مزایده-واگذاری-4-باب-واحد-تجاری-و-11-باب-واحد-اداری-تجدید'>مزایده  واگذاری 4 باب واحد تجاری و 11 باب واحد اداری- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده  واگذاری 4 باب واحد تجاری و 11 باب واحد اداری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925715/مناقصه-خدمات-راهبری-امور-اداری-کالیبراسیون'>مناقصه خدمات راهبری امور اداری، کالیبراسیون / مناقصه  ، مناقصه خدمات راهبری امور اداری، کالیبراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926119/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-113-99متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.99متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925598/مناقصه-خدمات-خودرویی-دانشگاه-به-صورت-حجمی'>مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه به صورت حجمی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925577/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-اراضی-جنگلی-ده-هزار-و-سیصد-و-هفتاد-و-نه-متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه اراضی جنگلی ده هزار و سیصد و هفتاد و نه متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه اراضی جنگلی ده هزار و سیصد و هفتاد و نه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925579/مزایده-اموال-غیرمنقول-سند-رهنی-شامل-آپارتمان'>مزایده اموال غیرمنقول سند رهنی شامل آپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول سند رهنی شامل آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925572/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-89-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 89.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 89.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925605/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-شهرستانهای--'>تجدید مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای ... / آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925610/مناقصه-اجرای-نازک-کاری-ساختمان-بایگانی-راکد-بیمارستان-دکتر-غرضی-اصفهان'>مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان بایگانی راکد بیمارستان دکتر غرضی اصفهان / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان بایگانی راکد بیمارستان دکتر غرضی اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925396/مناقصه-جهت-انجام-عملیات-حفاری-و-نمونه-برداری-اکتشافی---نوبت-دوم'>مناقصه جهت انجام عملیات حفاری و نمونه برداری اکتشافی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جهت انجام عملیات حفاری و نمونه برداری اکتشافی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925592/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-پروژه-تعمیرات-ساختمان-معاونت-مهندسی'>مناقصه انجام عملیات اجرایی پروژه تعمیرات ساختمان معاونت مهندسی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات اجرایی پروژه تعمیرات ساختمان معاونت مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925635/مزایده-فروش-4-واحد-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925584/مناقصه-پروژه-طراحی-و-احداث-سوله-انبار-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شهدای-پاکدشت'>مناقصه پروژه طراحی و احداث سوله انبار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه طراحی و احداث سوله انبار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925578/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-همودیالیز-و-سوپروایزری'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات همودیالیز و سوپروایزری / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه انجام امور خدمات همودیالیز و سوپروایزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925570/دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>دعوت به مشارکت در ساخت / مناقصه , دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925547/مناقصه-عمومی-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-فرماندهان-و-پرسنل-نیروهای-نظامی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب فرماندهان و پرسنل نیروهای نظامی تجدید  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب فرماندهان و پرسنل نیروهای نظامی تجدید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925555/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-تجهیزات-ذخیره-ساز'>مناقصه خرید دو دستگاه تجهیزات ذخیره ساز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دو دستگاه تجهیزات ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925542/مزایده-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده ضایعات آهن آلات / آگهی مزایده عمومی، مزایده ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925404/مناقصه-انجام-آماده-سازی-زیرسازی-و-اجرای-اساس-و-زیراساس-آسفالت-گرم-نوبت-دوم'>مناقصه انجام آماده سازی، زیرسازی و اجرای اساس و زیراساس آسفالت گرم  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام آماده سازی، زیرسازی و اجرای اساس و زیراساس آسفالت گرم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925633/مزایده-24-دستگاه-خودروهای-مازاد'>مزایده 24 دستگاه خودروهای مازاد / آگهی مزایده، مزایده 24 دستگاه خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925621/مزایده-نسبت-به-فروش-2-دستگاه-خودرو---تجدید'>مزایده نسبت به فروش 2 دستگاه خودرو ... تجدید  / آگهی مزایده مجدد , مزایده نسبت به فروش 2 دستگاه خودرو ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925587/فراخوان-پیمانکاری-خدمات-چاپ-و-لاک-کاری-انواع-ورق'> فراخوان پیمانکاری خدمات چاپ و لاک کاری انواع ورق / آگهی فراخوان ، فراخوان پیمانکاری خدمات چاپ و لاک کاری انواع ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925603/مناقصه-تامین-تعداد-50000-ورق-زینک-ترمال'>مناقصه تامین تعداد 50000 ورق زینک ترمال  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین تعداد 50000 ورق زینک ترمال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925653/مناقصه-عملیات-پاکسازی-و-شستشوی-جداره-ها-در-سطح-محدود-منطقه--'>مناقصه عملیات پاکسازی و شستشوی جداره ها در سطح محدود منطقه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پاکسازی و شستشوی جداره ها در سطح محدود منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925617/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-پارکینگ-مسقف-و-روباز'>مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ مسقف و روباز / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای , مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ مسقف و روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925468/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-اجاره-وسایل-نقلیه-سبک-و-سنگین-با--بدون-راننده--'>مناقصه انتخاب پیمانکار اجاره وسایل نقلیه سبک و سنگین با / بدون راننده ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار اجاره وسایل نقلیه سبک و سنگین با / بدون راننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925559/مناقصه-تامین-نیروی-ستادی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی ستادی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی ستادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925549/مناقصه-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-صنایع-و--'>مناقصه  خدمات طبخ و توزیع غذای صنایع و ... / آگهی مناقصه, مناقصه  خدمات طبخ و توزیع غذای صنایع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925544/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-405-استیشن-و--'>مزایده فروش خودروی سواری پژو 405 استیشن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروی سواری پژو 405 استیشن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925566/مناقصه-چاپ-فاکتور-فروش-به-تعداد-500-کارتن-هزار-برگی'>مناقصه چاپ فاکتور فروش به تعداد 500 کارتن هزار برگی / آگهی مناقصه, مناقصه چاپ فاکتور فروش به تعداد 500 کارتن هزار برگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925574/مناقصه-واگذاری-حمل-و-نقل-محموله-های-دارویی'>مناقصه واگذاری حمل و نقل محموله های دارویی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حمل و نقل محموله های دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925580/مناقصه-تهیه-حمل-و-نصب-تجهیزات-خط-132-کیلوولت-دومداره'>مناقصه تهیه حمل و نصب تجهیزات خط 132 کیلوولت دومداره  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه حمل و نصب تجهیزات خط 132 کیلوولت دومداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925441/مزایده-سنگ-گرانیت-و---مرحله-دوم'>مزایده سنگ گرانیت  و ... مرحله دوم / آگهی مزایده ,مزایده سنگ گرانیت و ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925536/مناقصه-اصلاح-شبکه-برق-رسانی-و-اتاق-توزیع-سالن-مسافری'>مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925649/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-سی-قطعه-زمین'>مزایده اموال غیرمنقول شامل سی قطعه زمین / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل سی قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925541/تجدید-مزایده-فروش-چوب-های-خشک'>تجدید مزایده فروش چوب های خشک  / ​آگهی تجدید حراج حضوری , مزایده فروش چوب های خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925527/مزایده-خط-همراه-به-شماره-09127594263'>مزایده خط همراه به شماره 09127594263 / مزایده خط همراه به شماره 09127594263</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925533/مزایده-تعداد-سه-عدد-کپسول-گاز--تعداد-2-عدد-موتور-برق-کوچک-نوبت-دوم'>مزایده تعداد سه عدد کپسول گاز ، تعداد 2 عدد موتور برق کوچک نوبت دوم  / مزایده  تعداد سه عدد کپسول گاز ، تعداد 2 عدد موتور برق کوچک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925680/مزایده-واحد-صنعتی-مساحت-عرصه-1280متر-نوبت-اول'>مزایده واحد صنعتی مساحت عرصه 1280متر نوبت اول / مزایده,مزایده واحد صنعتی مساحت عرصه 1280متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925683/مزایده-ملک-با-پلاک-ثبتی-2272-72-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک با پلاک ثبتی 2272/72 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با پلاک ثبتی 2272/72 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925537/مزایده-تعداد-چهار-جفت-کفی-کفش-طبی-نوبت-دوم'>مزایده  تعداد چهار جفت کفی کفش طبی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده  تعداد چهار جفت کفی کفش طبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925663/مزایده-انواع-فیوز-مینیاتوری'>مزایده انواع فیوز مینیاتوری / مزایده انواع فیوز مینیاتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925551/مزایده-فروش-تعداد-35-مورد-ملک-مازاد'>مزایده فروش تعداد 35 مورد ملک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد 35 مورد ملک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925552/مزایده-سه-دستگاه-خودروی-مازاد'>مزایده سه دستگاه خودروی مازاد  / آگهی مزایده,مزایده سه دستگاه خودروی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925545/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مناطق-شش-گانه-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شش گانه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شش گانه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925678/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-عرصه379متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه379متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه379متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925576/فراخوان-واگذاری-ظرفیت-تبلیغاتی-در-حاشیه-راه-ها'>فراخوان  واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه ها / آگهی فراخوان شرکت در مزایده عمومی,مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925650/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-از-مخزن-RD'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD / مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925581/تجدید-مناقصه-خرید-700-تن-کلروفریک'>تجدید مناقصه خرید 700 تن کلروفریک  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید 700 تن کلروفریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925627/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-فراخوان-خرید-500-تن-پک-جامد'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید 500 تن پک جامد / فراخوان خرید 500 تن پک جامد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925401/مناقصه-خرید-برنج-شیرودی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید برنج شیرودی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید برنج شیرودی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925459/مزایده-یک-دستگاه-پراید-سواری-131'>مزایده یک دستگاه پراید سواری 131  / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید سواری 131 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926080/مزایده-75-تن-لوله-های-کربن-استیل-ضایعاتی-موجود-در-ET-2-مجتمع'>مزایده 75 تن لوله های کربن استیل ضایعاتی موجود در ET 2  مجتمع  / آگهی مزایده عمومی, مزایده 75 تن لوله های کربن استیل ضایعاتی موجود در ET 2  مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925666/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925455/مزایده-4-دانگ-از-منزل-مسکونی-بخش-یک-فردوس-مرحله-اول'>مزایده 4 دانگ از منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول / مزایده,مزایده 4 دانگ از منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926310/استعلام-تهیه-و-اجرای-جوی-و-جدول-با-سنگ-جدول'>استعلام تهیه و اجرای جوی و جدول با سنگ جدول / استعلام تهیه و اجرای جوی و جدول با سنگ جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926179/استعلام-رولبرینگ'>استعلام رولبرینگ / استعلام رولبرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926232/استعلام-پمپ-کامل'>استعلام پمپ کامل  / استعلام , استعلام پمپ کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926198/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-تامین-نیروی-انسانی-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انجام امور مربوط به تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی  / مناقصه، مناقصه انجام امور مربوط به تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925410/مناقصه-تامین-مقدار-58000-کیلوگرم-برنج-هاشمی-مرغوب'>مناقصه تامین مقدار 58000 کیلوگرم برنج هاشمی مرغوب  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین مقدار 58000 کیلوگرم برنج هاشمی مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926026/استعلام-TUBE-MAT-S-STEEL-304-و--'>استعلام TUBE, MAT. S. STEEL 304 و... / استعلام TUBE, MAT. S. STEEL 304 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926085/مزایده-واگذاری-محل-واحد-آزمایشگاه'>مزایده واگذاری محل واحد آزمایشگاه / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری محل واحد آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926114/مزایده-فروش-اموال-و-لوازم-اسقاطی'>مزایده فروش اموال و لوازم اسقاطی  / مزایده فروش اموال و لوازم اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926090/مناقصه-ارایه-خدمات-اورژانس-حمل-و-نقل-بیمار-و-مصدومین-با-استفاده-از-آمبولانس'>مناقصه ارایه خدمات اورژانس، حمل و نقل بیمار و مصدومین با استفاده از آمبولانس  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارایه خدمات اورژانس، حمل و نقل بیمار و مصدومین با استفاده از آمبولانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926012/استعلام-تست-غیر-مخرب-کوانتومتری-پرتابل-10-عدد-پره-متحرک-و--'>استعلام تست غیر مخرب کوانتومتری پرتابل 10 عدد پره متحرک و ... / استعلام بهاء, استعلام تست غیر مخرب کوانتومتری پرتابل 10 عدد پره متحرک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926045/استعلام-الکترود'>استعلام الکترود  / استعلام بهاء, استعلام الکترود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926079/استعلام-لوله-بدون-درز-TUBE'>استعلام لوله بدون درز TUBE / استعلام لوله بدون درز TUBE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925416/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-روشنایی-پل'>مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی پل / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926069/استعلام-اجرای-نصب-سیستم-اعلان-حریق'>استعلام اجرای نصب سیستم اعلان حریق / استعلام ,استعلام اجرای نصب سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926035/استعلام-ریل-شاتل-و--'>استعلام ریل شاتل و ... / استعلام ریل شاتل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925990/استعلام-(اسکرین-مش)-ورق-ضد-سایش-و--'>استعلام (اسکرین مش) ورق ضد سایش و ... / استعلام, استعلام (اسکرین مش) ورق ضد سایش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926059/استعلام-شیرهوا----'>استعلام شیرهوا   ....  / استعلام ، استعلام شیرهوا  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926100/استعلام-باطری-های-خاص-صنعتی-و-منابع-تغذیه-و-المان-های-ا'>استعلام باطری های خاص صنعتی و منابع تغذیه و المان های ا / استعلام باطری های خاص صنعتی و منابع تغذیه و المان های ا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926058/استعلام-بیرینگها-و--'>استعلام بیرینگها و ... / استعلام ,استعلام بیرینگها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926039/استعلام-گیرباکس-کامل-اسکرین---'>استعلام گیرباکس کامل اسکرین  ....  / استعلام ، استعلام گیرباکس کامل اسکرین  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926062/استعلام-ابزارآلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری-و--'>استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری و ... / استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926072/استعلام-تجهیزات-خاص-مکانیکی-و--'>استعلام تجهیزات خاص مکانیکی و ... / استعلام, استعلام تجهیزات خاص مکانیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926109/استعلام-انواع-شیرها-واکچویتورهای-ابزار-دقیقی--'>استعلام انواع شیرها واکچویتورهای ابزار دقیقی... / استعلام, استعلام انواع شیرها واکچویتورهای ابزار دقیقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925382/مناقصه-تهیه-نصب-تجهیزات-تست-راه-اندازی-و-تحویل-پروتکل-ارتباطی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، نصب تجهیزات، تست، راه اندازی و تحویل پروتکل ارتباطی   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، نصب تجهیزات، تست، راه اندازی و تحویل پروتکل ارتباطی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926093/اسعلام-تشک-نجات-و--'>اسعلام تشک نجات و... / استعلام ,اسعلام تشک نجات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926099/استعلام-تجهیزات-مکانیکی-خاص-بخش-مواد-اولیه---'>استعلام  تجهیزات مکانیکی خاص بخش مواد اولیه  ... / استعلام  تجهیزات مکانیکی خاص بخش مواد اولیه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926141/استعلام-تجهیزات-جانبی-پستهای-برق'>استعلام تجهیزات جانبی پستهای برق / استعلام تجهیزات جانبی پستهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926171/استعلام-چرخ-و-پیچ-حلزون-هاب-برای-گیربکس-S-W--'>استعلام چرخ و پیچ حلزون هاب برای گیربکس S/W...     / استعلام ،  استعلام چرخ و پیچ حلزون هاب برای گیربکس S/W...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926223/استعلام-قطعات-گیربکس'>استعلام قطعات گیربکس  / استعلام قطعات گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926196/استعلام-تابلوهای-کنترل--'>استعلام تابلوهای کنترل ... / استعلام تابلوهای کنترل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926164/استعلام-دیافراگم-آسیاب-آهن'>استعلام دیافراگم آسیاب آهن / استعلام دیافراگم آسیاب آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926168/استعلام-سیستم-های-توزین-به-همراه-پایه-رولیک-و--'>استعلام سیستم های توزین به همراه پایه رولیک و ... / استعلام ,استعلام سیستم های توزین به همراه پایه رولیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925406/مناقصه-عملیات-تجهیز-چاه-جدید--پیاده-و-نصب-الکتروپمپ-شناور-چاه-آب'>مناقصه  عملیات تجهیز چاه جدید ، پیاده و نصب الکتروپمپ شناور چاه آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  عملیات تجهیز چاه جدید ، پیاده و نصب الکتروپمپ شناور چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926106/مناقصه-پیمان-شن-ریزی-مسیر-خط-۸-اینچ'>مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط ۸ اینچ / آگهی مناقصه ,مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط ۸ اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926087/دعوتنامه-بهسازی-روستای-دشت-بزرگ'>دعوتنامه بهسازی روستای دشت بزرگ     / دعوتنامه بهسازی روستای دشت بزرگ    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926078/دعوتنامه-بهسازی-روستای-بازار-تمبی'>دعوتنامه  بهسازی روستای بازار تمبی     / دعوتنامه  بهسازی روستای بازار تمبی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926105/مناقصه-بهسازی-روستای-ایستادگی'>مناقصه بهسازی روستای ایستادگی  / فراخوان, مناقصه بهسازی روستای ایستادگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926088/دعوتنامه-بهسازی-روستای-شهید-منتظری'>دعوتنامه بهسازی روستای شهید منتظری     / دعوتنامه بهسازی روستای شهید منتظری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925381/مزایده-ملک-تجاری-به-مساحت-348-35مترمربع'>مزایده ملک تجاری به مساحت 348.35مترمربع  / مزایده,مزایده ملک تجاری به مساحت 348.35مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926074/دعوتنامه-بهسازی-روستای-سعدون-حمودی'>دعوتنامه بهسازی روستای سعدون حمودی     / فراخوان دعوتنامه، دعوتنامه بهسازی روستای سعدون حمودی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926067/دعوتنامه-بهسازی-روستای-زراقلی'>دعوتنامه بهسازی روستای زراقلی    / فراخوان دعوتنامه، دعوتنامه بهسازی روستای زراقلی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926060/دعوتنامه-بهسازی-روستای-مقطوع-سفلی'>دعوتنامه بهسازی روستای مقطوع سفلی     / فراخوان دعوتنامه، دعوتنامه بهسازی روستای مقطوع سفلی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926055/دعوتنامه-بهسازی-روستای-ابوسحاب'>دعوتنامه بهسازی روستای ابوسحاب  / فراخوان دعوتنامه، دعوتنامه بهسازی روستای دولتاک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926098/دعوتنامه-بهسازی-روستای-بردیه'>دعوتنامه بهسازی روستای بردیه   / دعوتنامه بهسازی روستای بردیه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926094/دعوتنامه-بهسازی-روستای-حاجیه'>دعوتنامه بهسازی روستای حاجیه     / دعوتنامه بهسازی روستای حاجیه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926084/دعوتنامه-بهسازی-روستای-سیدعامر'>دعوتنامه بهسازی روستای سیدعامر     / دعوتنامه بهسازی روستای سیدعامر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926075/دعوتنامه-بهسازی-روستای-دامغه-بزرگ'>دعوتنامه بهسازی روستای دامغه بزرگ / دعوتنامه بهسازی روستای دامغه بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926064/دعوتنامه-بهسازی-روستای-جنگیه-کارون'>دعوتنامه بهسازی روستای جنگیه کارون   / دعوتنامه بهسازی روستای جنگیه کارون  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926040/دعوتنامه-بهسازی-روستای-ده-کهنه-موزرم'>دعوتنامه بهسازی روستای ده کهنه موزرم     / دعوتنامه بهسازی روستای ده کهنه موزرم    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925387/آگهی-مزایده-فروش-یک-دستگاه-کمپرسی-ایسوزو'>آگهی  مزایده فروش یک دستگاه کمپرسی ایسوزو  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه کمپرسی ایسوزو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926043/دعوتنامه-بهسازی-روستای-دولتاک'>دعوتنامه بهسازی روستای دولتاک     / دعوتنامه بهسازی روستای دولتاک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926027/مناقصه--بهسازی-روستای-جولکی'>مناقصه   بهسازی روستای جولکی / مناقصه  بهسازی روستای جولکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926019/مناقصه-بهسازی-روستای-دونه'>مناقصه  بهسازی روستای دونه     / مناقصه  بهسازی روستای دونه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926011/فراخوان-بهسازی-روستای-جرگه-سیدعلی'>فراخوان بهسازی روستای جرگه سیدعلی  / فراخوان ,فراخوان بهسازی روستای جرگه سیدعلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926006/فراخوان-بهسازی-روستای-جلیزی-حنظله'>فراخوان بهسازی روستای جلیزی حنظله     / فراخوان ,فراخوان بهسازی روستای جلیزی حنظله    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926005/مناقصه-بهسازی-روستای-مالکیه--'>مناقصه بهسازی روستای مالکیه... / آگهی مناقصه ,مناقصه بهسازی روستای مالکیه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926003/مناقصه-بهسازی-روستای-صگور--'>مناقصه بهسازی روستای صگور... / آگهی مناقصه ,مناقصه بهسازی روستای صگور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925994/مناقصه-بهسازی-روستا'>مناقصه بهسازی روستا / آگهی مناقصه,مناقصه بهسازی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926016/مناقصه-بهسازی-روستای-مطیعات-دشت-آزادگان'>مناقصه بهسازی روستای مطیعات دشت آزادگان     / مناقصه بهسازی روستای مطیعات دشت آزادگان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926020/فراخوان-بهسازی-روستای-حلاف-حسن'>فراخوان بهسازی روستای حلاف حسن     / فراخوان بهسازی روستای حلاف حسن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925389/مناقصه-بازسازی-و-تعویض-سلول-های-فرسوده-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی و تعویض سلول های فرسوده نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه  بازسازی و تعویض سلول های فرسوده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926030/فراخوان-بهسازی-روستای-هوفل-غربی'>فراخوان بهسازی روستای هوفل غربی     / فراخوان بهسازی روستای هوفل غربی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926036/دعوتنامه-بهسازی-روستای-آلبوعفری-جنوبی'>دعوتنامه بهسازی روستای آلبوعفری جنوبی     / دعوتنامه بهسازی روستای آلبوعفری جنوبی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926024/دعوتنامه-بهسازی-بریچه-سفلی'>دعوتنامه بهسازی بریچه سفلی     / دعوتنامه بهسازی بریچه سفلی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926014/مناقصه-بهسازی-روستای-ساریه'>مناقصه بهسازی روستای ساریه     / مناقصه بهسازی روستای ساریه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925989/مناقصه-بهسازی-روستا'>مناقصه بهسازی روستا / آگهی مناقصه ,مناقصه بهسازی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925998/مناقصه-بهسازی-روستای-دحیمی'>مناقصه بهسازی روستای دحیمی  / آگهی مناقصه ,مناقصه بهسازی روستای دحیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926001/فراخوان-آگهی-ارزیابی-کیفی-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-اداری-واحدهای'> فراخوان  آگهی ارزیابی کیفی  واگذاری خدمات پشتیبانی اداری واحدهای /  فراخوان  آگهی ارزیابی کیفی، فراخوان  آگهی ارزیابی کیفی  واگذاری خدمات پشتیبانی اداری واحدهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926046/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-اهواز--خرمشهر'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور اهواز - خرمشهر     / مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور اهواز - خرمشهر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926050/مناقصه-درزگیری-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-سوسنگرد--بستان--چذابه-انتهای-حوزه'>مناقصه درزگیری ،لکه گیری و روکش آسفالت محور سوسنگرد ، بستان ، چذابه انتهای حوزه     / مناقصه درزگیری ،لکه گیری و روکش آسفالت محور سوسنگرد ، بستان ، چذابه انتهای حوزه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926068/مناقصه-درزگیری-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-ایذه'>مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت محور ایذه / مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت محور ایذه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925434/مزایده-ششدانگ-ساختمان-به-مساحت-166-73متر'>مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 166.73متر / مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 166.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926081/مناقصه-عمومی-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری-سال-۱۳۹۶'>مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری سال ۱۳۹۶     / آگهی مناقصه، مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری سال ۱۳۹۶    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926101/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-۱۰۰-کیلومتر-شبکه-گازرسانی'>مناقصه  تهیه مصالح و اجرای ۱۰۰ کیلومتر شبکه گازرسانی  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  تهیه مصالح و اجرای ۱۰۰ کیلومتر شبکه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925469/مزایده-مقدار-500-کیلوگرم-پلت-SD-شده'>مزایده مقدار 500 کیلوگرم پلت SD شده  / آگهی فروش اموال منقول, مزایده مقدار 500 کیلوگرم پلت SD شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925437/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-86'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 86 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925900/مزایده-یک-دستگاه-سواری-206-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه سواری 206 هاچ بک / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری 206 هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926063/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-بخش-سه-مهدیشهر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان بخش سه مهدیشهر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان بخش سه مهدیشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925937/مزایده-سرامیک-درجه-یک-طرح-پیتزا-و-به-رنگ-سفید-شیری-و-کرم'>مزایده سرامیک درجه یک طرح پیتزا و به رنگ سفید شیری و کرم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سرامیک درجه یک طرح پیتزا و به رنگ سفید شیری و کرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925403/مزایده-فروش-املاک-و-اراضی-با-شرایط-جدید-خاص-و-ویژه'>مزایده فروش املاک و اراضی با شرایط جدید خاص و ویژه / مزایده,مزایده فروش املاک و اراضی با شرایط جدید خاص و ویژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925909/مزایده-سرامیک-درجه-یک-طرح-پیتزا-و-به-رنگ-سفید-شیری-و-کرم'>مزایده سرامیک درجه یک طرح پیتزا و به رنگ سفید شیری و کرم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سرامیک درجه یک طرح پیتزا و به رنگ سفید شیری و کرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925929/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-و-اجرای-ماسه-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و اجرای ماسه آسفالت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و اجرای ماسه آسفالت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925944/مزایده-املاک-مزروعی-حدود-6000متر-زمین-زراعی-آبی'>مزایده املاک مزروعی حدود 6000متر زمین زراعی آبی  / مزایده,مزایده املاک مزروعی حدود 6000متر زمین زراعی آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925945/مزایده-ششدانگ-مشاع-ملک-مساحت-157متر'>مزایده ششدانگ مشاع ملک مساحت 157متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مشاع ملک مساحت 157متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925949/مزایده-تمامیت-ششدانگ-مشاع-ملک-331-40متر'>مزایده تمامیت ششدانگ مشاع ملک 331.40متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ مشاع ملک 331.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926205/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-236-21متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 236.21متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 236.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925960/مزایده-پلاک-ثبتی-28-2600-و-40-780-و-28-446'>مزایده پلاک ثبتی 28.2600 و 40.780 و 28/446  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 28.2600 و 40.780 و 28/446 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925405/تجدید-مزایده-واگذاری-کارخانه-سبلان-پارچه-به-صورت-اجاره-یا-بهره-برداری'>تجدید مزایده واگذاری کارخانه سبلان پارچه به صورت اجاره یا بهره برداری  / مزایده, تجدید مزایده واگذاری کارخانه سبلان پارچه به صورت اجاره یا بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925951/مزایده-خودرو-سواری-ام-وی-ام-مدل-95'>مزایده خودرو سواری ام وی ام مدل 95  / مزایده,مزایده خودرو سواری ام وی ام مدل 95 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925943/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-نقره-ای'>آگهی مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پراید  نقره ای  / آگهی مزایده،آگهی مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پراید  نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926022/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-غیر-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین کاربری غیر زراعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری غیر زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925956/مزایده-خودرو-ریو-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده خودرو ریو رنگ سفید روغنی  / مزایده,مزایده خودرو ریو رنگ سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926240/مزایده-4-دانگ-پلاک-ثبتی-شماره-2817-فرعی'>مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی شماره 2817 فرعی / مزایده,مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی شماره 2817 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925959/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش-CNC-سفید'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش CNC سفید  / مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین تراش CNC سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925953/مزایده-میز-اداری--'>مزایده میز اداری... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده میز اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925954/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-روستای-گرجی-آباد'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری روستای گرجی آباد / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری روستای گرجی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925419/فراخوان-امور-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-شبکه'>فراخوان امور تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای شبکه / فراخوان مناقصه,فراخوان امور تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925845/مناقصه-نصب-1250-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه نصب 1250 فقره انشعاب پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نصب 1250 فقره انشعاب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925965/مزایده-فروش-کانکس-و--'>مزایده فروش کانکس و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش کانکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925972/مناقصه-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی-در-بخش-مرکزی-جم--'>مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی در بخش مرکزی جم... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی در بخش مرکزی جم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925978/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-241-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 241.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 241.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925958/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع-و-احداث-مخزن-آب-در-روستای-النجق---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن آب در روستای النجق... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن آب در روستای النجق... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925977/مزایده-دو-باب-آپارتمان-مساحت-هرکدام-145-50متر'>مزایده دو باب آپارتمان مساحت هرکدام 145.50متر  / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان مساحت هرکدام 145.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925966/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-88متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 88متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925422/فراخوان-امور-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکترونیکی---'>فراخوان امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکترونیکی .... / فراخوان مناقصه, فراخوان امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکترونیکی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925973/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-توانبخشی-(ویلچر)'> فراخوان مناقصه خرید تجهیزات توانبخشی (ویلچر)  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات توانبخشی (ویلچر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925980/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-40-باکس-نگهداری-اسب-باشگاه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از  40 باکس نگهداری اسب باشگاه ...نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از  40 باکس نگهداری اسب باشگاه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925967/مناقصه-عمیلیات-سفت-کاری-و-اجرای-بخشی-از-تاسیسات-برقی--نوبت-د-وم'>مناقصه عمیلیات سفت کاری و اجرای بخشی از تاسیسات برقی ...نوبت د وم  / مناقصه عمیلیات سفت کاری و اجرای بخشی از تاسیسات برقی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925895/فروش-کارخانه-شن-و-ماسه-همدان'>فروش کارخانه شن و ماسه همدان / فروش کارخانه شن و ماسه همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926061/اولین-جشنواره-مبل-و-منبت-روستایی'>اولین جشنواره مبل و منبت روستایی / اولین جشنواره مبل و منبت روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925906/مزایده-مقداری-آهن-آلات-و-ضایعات-فلزی'>مزایده مقداری آهن آلات و ضایعات فلزی / مزایده ، مزایده مقداری آهن آلات و ضایعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925910/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-موجود-در-محل-انبار---نوبت-دوم'>مزایده  ضایعات آهن آلات موجود در محل انبار ....نوبت دوم / مزایده ، ضایعات آهن آلات موجود در محل انبار ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925417/فراخوان-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای'>فراخوان امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای  / فراخوان مناقصه,فراخوان امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925901/مزایده-فروش-خودرو-سمند-مدل-82-و--'>مزایده فروش خودرو سمند مدل 82 و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو سمند مدل 82 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925997/اولین-جشنواره-هرکودک-یک-باغبان'>اولین جشنواره هرکودک یک باغبان / اولین جشنواره هرکودک یک باغبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925914/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925917/مناقصه-رنگ-آمیزی-سایبانهای-انبار-نفت-ایثارگران--نوبت-دوم'>مناقصه رنگ آمیزی سایبانهای انبار نفت ایثارگران - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه رنگ آمیزی سایبانهای انبار نفت ایثارگران نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925918/مناقصه-تعمیرات-مامورسرا-و-ناحیه-مرکزی--نوبت-د-وم'>مناقصه تعمیرات مامورسرا و ناحیه مرکزی - نوبت د وم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات مامورسرا و ناحیه مرکزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925955/فراخوان-مناقصه-اجرای-راه-آسفالتی-محوطه-انبار-شرکت'>فراخوان مناقصه اجرای راه آسفالتی محوطه انبار شرکت / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای راه آسفالتی محوطه انبار شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925936/مزایده-فروش-یکدستگاه-زانتیا-مدل-1383-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه زانتیا مدل 1383 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه زانتیا مدل 1383 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925865/مناقصه-اجرای-پروژه-های-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه-در-روستاهای-شهرستان-خوی'>مناقصه اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستان خوی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستان خوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925894/مناقصه-5-دستگاه-پکیج-سرمایشی'>مناقصه 5 دستگاه پکیج سرمایشی / آگهی مناقصه,مناقصه 5 دستگاه پکیج سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925919/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-نوبت-دوم'>فراخوان خرید خدمات مشاوره نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان خرید خدمات مشاوره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925425/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تایپ-و-تکثیر'>مناقصه انتخاب پیمانکار تایپ و تکثیر  / مناقصه انتخاب پیمانکار تایپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925837/مناقصه-خرید-یکدستگاه-ماشین-جاروب-خیابانی'>مناقصه خرید یکدستگاه ماشین جاروب خیابانی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه ماشین جاروب خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925810/فراخوان-مناقصه-امور-مربوط-به-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستانهای-تابعه'>فراخوان مناقصه امور مربوط به تهیه , طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای تابعه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه امور مربوط به تهیه , طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925784/مزایده-فروش-هود-ویلسون--انواع-سینگ-دو-لگن-توکار--'>مزایده فروش هود ویلسون ، انواع سینگ دو لگن توکار.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش هود ویلسون ، انواع سینگ دو لگن توکار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925992/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-4000متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 4000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925848/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925840/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925821/مناقصه-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-صنایع-تابعه'>مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای صنایع تابعه  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای صنایع تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925813/تجدید-مناقصه-اجرایی-عملیات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-و---'>تجدید مناقصه اجرایی عملیات رفت و روب و  جمع آوری زباله و .... / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه اجرایی عملیات رفت و روب و  جمع آوری زباله و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925794/مزایده-واگذاری-بخش-فیزیوتراپی-مرکز-آموزشی-نوبت-دوم'> مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای،  مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925431/مناقصه-احداث-60-متر-شبکه-طرح-و-نصب-ترانس-50KVA'>مناقصه احداث 60 متر شبکه طرح و نصب ترانس 50KVA  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث 60 متر شبکه طرح و نصب ترانس 50KVA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925857/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-530-33متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 530.33متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 530.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925874/مزایده-شش-دانگ-یک-دستگاه-خودرو-کامیون-کشنده-ماک--'>مزایده شش دانگ یک دستگاه خودرو کامیون کشنده ماک... / مزایده, مزایده شش دانگ یک دستگاه خودرو کامیون کشنده ماک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925892/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-مسکونی-مغازه-مرغداری-زمین-و-باغ'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه مسکونی.مغازه.مرغداری.زمین و باغ  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه مسکونی.مغازه.مرغداری.زمین و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925866/مزایده-تمامت-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-بخش-12-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش 12 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش 12 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925864/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-214مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 214مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 214مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925793/مناقصه-عملیات-اصلاح-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح شبکه - نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اصلاح شبکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925802/مناقصه-واگذاری-حمل-گوشت-از-کشتارگاه--تجدید'>مناقصه واگذاری حمل گوشت از کشتارگاه - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حمل گوشت از کشتارگاه - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925415/مناقصه-اجرای-عملیات-سنگ-ملاتی-'>مناقصه اجرای عملیات سنگ ملاتی.. / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات سنگ ملاتی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925833/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-مسکونی-زراعی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مسکونی زراعی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مسکونی زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925853/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-و-زمین-مزروعی-6625متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و زمین مزروعی 6625متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و زمین مزروعی 6625متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925811/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-197متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی 197متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی 197متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925783/مزایده-مانتو-مرحله-دوم'>مزایده مانتو- مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده مانتو- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925806/مزایده-فروش-وانت-به-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده فروش وانت به رنگ سفید روغنی / مزایده فروش وانت به رنگ سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925971/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-رشت'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 رشت / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925969/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-627-2متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه و محوطه 627.2متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه و محوطه 627.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925789/مناقصه-تامین-نیروی-تخصصی-جهت-اجرای-پروژه-های-گاز-استان-مازندران'>مناقصه تامین نیروی تخصصی جهت اجرای پروژه های گاز استان مازندران / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی تخصصی جهت اجرای پروژه های گاز استان مازندران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925795/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925392/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-خدمات-و-پشتیبانی-اداره-کل-به-بخش-خصوصی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی اداره کل به بخش خصوصی    نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی اداره کل به بخش خصوصی    نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925831/تجدید-آگهی-مناقصه-اجرای-پروژه-های-اصلاح-فیدرهای-ناپایدار--'>تجدید آگهی مناقصه اجرای پروژه های اصلاح فیدرهای ناپایدار ...   / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه اجرای پروژه های اصلاح فیدرهای ناپایدار ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925941/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1803-فرعی-از-چهل-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1803 فرعی از چهل اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1803 فرعی از چهل اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926165/مزایده-دو-قطعه-زمین-نسقی'>مزایده دو قطعه زمین نسقی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین نسقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925824/مزایده-ششدانگ-دو-باب-مغازه-اسناد-ذمه'>مزایده ششدانگ دو باب مغازه اسناد ذمه / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب مغازه اسناد ذمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925844/مناقصه-پاسخگویی-اطلاعات-118-در-سطح-استان'>مناقصه پاسخگویی اطلاعات 118 در سطح استان / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه پاسخگویی اطلاعات 118 در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925834/مناقصه-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-شرکت'>مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل شرکت  / مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925798/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پاژن-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پاژن نوبت دوم / مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پاژن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925803/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه پراید / مزایده فروش یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925830/مناقصه-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-25000-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 25000 تن انواع نهاده های کشاورزی / آگهی ​مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 25000 تن انواع نهاده های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925388/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-48-75مترمربع'>مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 48.75مترمربع  / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 48.75مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925421/مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-شهرستانهای-کیار-و-اردل-تجدید'>مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای کیار و اردل تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای کیار و اردل  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925817/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده , مزایده فروش سه دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925780/انجام-امور-حمل-و-نقل-دانشجویان'>انجام امور حمل و نقل دانشجویان / آگهی مناقصه, انجام امور حمل و نقل دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925787/مناقصه-خدمات-عمومی-و-نقلیه'>مناقصه خدمات عمومی و نقلیه  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات عمومی و نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925847/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-4-ثبت-قائمشهر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 ثبت قائمشهر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 ثبت قائمشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925838/مزایده-دو-قطعه-زمین-فاقد-پلاک-ثبتی-و-یک-قطعه-خانه-سرا'>مزایده دو قطعه زمین فاقد پلاک ثبتی و یک قطعه خانه سرا  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین فاقد پلاک ثبتی و یک قطعه خانه سرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925827/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-200متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 200متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926169/مزایده-آپارتمان-مساحت-77-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 77 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 77 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925772/مزایده-تابلو-3-فاز--'>مزایده تابلو 3 فاز... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده تابلو 3 فاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926178/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-954متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 954متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 954متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925885/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-275متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 275متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925851/مزایده-برج-خنک-کننده-فایبرگلاس'>مزایده برج خنک کننده فایبرگلاس  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول ,مزایده برج خنک کننده فایبرگلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925841/تجدید-فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات-و-سرویس-های-ادواری-و-اضطراری--'>تجدید فراخوان نگهداری و تعمیرات و سرویس های ادواری و اضطراری ... / تجدید فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, تجدی فراخوان نگهداری و تعمیرات و سرویس های ادواری و اضطراری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925822/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-و--'>مزایده آهن آلات ضایعاتی و ... / آگهی مزایده ,مزایده آهن آلات ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926176/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-74-78متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 74.78متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 74.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925815/مزایده-ملک-شماره-از-پلاک-4712-فرعی-مرحله-دوم'>مزایده ملک شماره از پلاک 4712 فرعی مرحله دوم  / مزایده,مزایده ملک شماره از پلاک 4712 فرعی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925768/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند ال ایکس   / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سمند ال ایکس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925782/تجدید-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-عملیات-اجرایی-و-تعویض-هادی-پر-ظرفیت-خط-63-کیلو-ولت'>تجدید مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی و تعویض هادی پر ظرفیت خط 63 کیلو ولت  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای، تجدید مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی و تعویض هادی پر ظرفیت خط 63 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925429/مناقصه-انجام-عملیات-آبخیزداری-مطالعات-تفضلی'> مناقصه انجام عملیات آبخیزداری مطالعات تفضلی  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات آبخیزداری مطالعات تفضلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925792/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-شهرداری'>مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری   / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925856/جشنواره-گردشگری-همزمان-با-دهه-ولایت'>جشنواره گردشگری همزمان با دهه ولایت / جشنواره گردشگری همزمان با دهه ولایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925807/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-گاز-و--'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه خط تغذیه و شبکه توزیع گاز و... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه خط تغذیه و شبکه توزیع گاز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925855/مزایده-اجاره-غذاخوری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره غذاخوری - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غذاخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925902/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-74-94متر'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 74.94متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 74.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925762/مزایده-تعداد-7-دستگاه-خودرو-کمک-دار--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو کمک دار - نوبت دوم  / مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو کمک دار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925773/مناقصه-خرید-مقدار-200-000-کیلوگرم-تبدیل-الیاف-نایلون-6-به-گرانول'>مناقصه خرید مقدار 200.000 کیلوگرم تبدیل الیاف نایلون 6 به گرانول / مناقصه خرید مقدار 200.000 کیلوگرم تبدیل الیاف نایلون 6 به گرانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925440/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودرو-و-4-دستگاه-موتورسکلیت'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو و 4 دستگاه موتورسکلیت / آگهی مزایده، مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو و 4 دستگاه موتورسکلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925816/مزایده-بویلو-(-دیگ-)-روغن-داغ'>مزایده  بویلو ( دیگ ) روغن داغ / مزایده  بویلو ( دیگ ) روغن داغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926157/مزایده-ملک-مشاع-بخش-دو-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاع بخش دو زنجان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش دو زنجان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925826/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926134/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-عرصه-58520-2متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان عرصه 58520.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان عرصه 58520.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926139/مزایده-پلاک-ثبتی-581-فرعی-بخش-یک-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 581 فرعی بخش یک نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 581 فرعی بخش یک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925852/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-سنگ-گچ'>آگهی مناقصه عمومی خرید سنگ گچ / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی خرید سنگ گچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926152/مزایده-پلاک-2406-فرعی-مساحت-دویست-متر'>مزایده پلاک 2406 فرعی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده پلاک 2406 فرعی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925925/مزایده-فروش-املاک-مساحت-عرصه-153-20-و-175-20متر'>مزایده فروش املاک مساحت عرصه 153.20 و 175.20متر / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت عرصه 153.20 و 175.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925761/مناقصه-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925765/مناقصه-عملیات-ساماندهی-بلوار-شهید-بهشتی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساماندهی بلوار شهید بهشتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات ساماندهی بلوار شهید بهشتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925763/مناقصه-خرید-انواع-یراق-آلات-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید انواع یراق آلات نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید انواع یراق آلات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925812/مزایده-هفت-قطعه-ملک-نوبت-اول'>مزایده هفت قطعه ملک نوبت اول / مزایده,مزایده هفت قطعه ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925777/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل  / آگهی مزایده ,مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925818/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-با-قدمت-دوازده-سال'>مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت دوازده سال  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت دوازده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925796/مناقصه-خرید-تابلوهای-اخطاری-انتظامی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تابلوهای اخطاری انتظامی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تابلوهای اخطاری انتظامی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925759/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-نوده-ملک--آق-قلا'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور نوده ملک - آق قلا / آگهی مناقصه عمومی  ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور نوده ملک - آق قلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925808/مزایده-13-دستگاه-خودرو'>مزایده 13 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ، مزایده 13 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925790/آگهی-مزایده-فروش-پسته'>آگهی مزایده فروش پسته  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925786/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین زراعی / آگهی مزایده ,مزایده اجاره یک قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925771/مزایده-یک-دستگاه-دریل'>مزایده یک دستگاه دریل / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه دریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925849/مزایده-اجرای-مدیریت-پارک-حاشیه-ای'>مزایده اجرای مدیریت پارک حاشیه ای  / آگهی مزایده, مزایده اجرای مدیریت پارک حاشیه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925814/تجدید-فراخوان-مناقصه-تکمیل-آسفالت-و-لکه-گیری-روی-تاسیسات-اجرا-شده'>تجدید فراخوان مناقصه تکمیل آسفالت و لکه گیری روی تاسیسات اجرا شده / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه تکمیل آسفالت و لکه گیری روی تاسیسات اجرا شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925825/فراخوان-مناقصه-اجرای-پل-بتنی-در-شهرک-صنعتی-سمنان'>فراخوان مناقصه اجرای پل بتنی در شهرک صنعتی سمنان / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه اجرای پل بتنی در شهرک صنعتی سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925839/فراخوان-مناقصه-آسفالت-شهرک-صنعتی-سرخه-و-لاسجرد-به-میزان-12400-متر-مربع'>فراخوان مناقصه آسفالت شهرک صنعتی سرخه و لاسجرد به میزان 12400 متر مربع / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه آسفالت شهرک صنعتی سرخه و لاسجرد به میزان 12400 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925767/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-موتوری-شهرداری'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی موتوری شهرداری  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی موتوری شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925932/مزایده-املاک-و-اراضی-شامل-ساختمان-و-منزل-ویلایی'>مزایده املاک و اراضی شامل ساختمان و منزل ویلایی / مزایده,مزایده املاک و اراضی شامل ساختمان و منزل ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925397/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-یک-مساحت-161-92متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک مساحت 161.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک مساحت 161.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926000/مزایده-ملک-قولنامه-ای-با-قدمت-هفت-سال'>مزایده ملک قولنامه ای با قدمت هفت سال  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای با قدمت هفت سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925899/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-351مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی مساحت 351مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 351مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925870/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-6395-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 6395  فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 6395  فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925432/مزایده-فروش-حق-الامتیاز-تلفن-های-همراه'>مزایده فروش حق الامتیاز تلفن های همراه  / آگهی مزایده , مزایده فروش حق الامتیاز تلفن های همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925805/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-رنگ-بژ--نوت-دوم'> مزایده یک دستگاه پژو پارس رنگ بژ - نوت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,  مزایده یک دستگاه پژو پارس رنگ بژ - نوت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926144/مزایده-منزل-مسکنی-مساحت-490-90متر'>مزایده منزل مسکنی مساحت 490.90متر / مزایده,مزایده منزل مسکنی مساحت 490.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925819/مزایده-دستگاه-مش-باف-اتوماتیک-با-گیربکس--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه مش باف اتوماتیک با گیربکس....نوبت  دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه مش باف اتوماتیک با گیربکس....نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925829/مزایده-خودرو-سواری-استیشن-کاروان'>مزایده خودرو سواری استیشن کاروان / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری استیشن کاروان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925836/مزایده-یک-دستگاه-وایر-کات-سی-ان-سی-و--'>مزایده  یک دستگاه وایر کات سی ان سی و ... / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه وایر کات سی ان سی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925823/مناقصه-حمل-و-انتقال-پسماند-انباشته-در-سکوی-موقت-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه حمل و انتقال پسماند انباشته در سکوی موقت زباله - نوبت دوم  / مناقصه حمل و انتقال پسماند انباشته در سکوی موقت زباله - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926148/مزایده-آپارتمان-مساحت-76-24مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 76.24مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 76.24مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925860/اولین-همایش-ملی-دستاوردهای-علوم-ورزشی-و-سلامت'>اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت / اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925843/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-8444-12متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 8444.12متر / مزایده,ممزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 8444.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925875/مزایده-سواری-پژو-405'>مزایده سواری پژو 405  / مزایده,مزایده سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926102/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-121-30متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 121.30متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 121.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925882/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926033/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-شصت-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت شصت متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925862/مناقصه-خرید-15000-تن-سنگ-آهن-هماتیت'>مناقصه خرید 15000 تن سنگ آهن هماتیت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 15000 تن سنگ آهن هماتیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925920/مزایده-املاک-و-اراضی-کاربری-گردشگری-فرهنگی-تجاری-مسکونی-انتظامی'>مزایده املاک و اراضی کاربری گردشگری فرهنگی تجاری مسکونی انتظامی / مزایده,مزایده املاک و اراضی کاربری گردشگری فرهنگی تجاری مسکونی انتظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925492/مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی-و-زیر-آبی-شش-فروند-اسکله-فلزی'>مناقصه انجام تعمیرات اساسی و زیر آبی شش فروند اسکله فلزی  / مناقصه انجام تعمیرات اساسی و زیر آبی شش فروند اسکله فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925986/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-توام-با-بالکن-111-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان توام با بالکن 111.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان توام با بالکن 111.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926251/مزایده-اعیانی-ششدانگ-زمین-مساحت-124-30متر'>مزایده اعیانی ششدانگ زمین مساحت 124.30متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ زمین مساحت 124.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925896/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-81-22مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 81.22مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 81.22مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926047/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-85-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926183/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-154-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 154.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 154.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925961/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-25-تنی-کاتو-مدل-1998'>مزایده یک دستگاه جرثقیل 25 تنی کاتو مدل 1998  / مزایده یک دستگاه جرثقیل 25 تنی کاتو مدل 1998 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925975/مناقصه-واحد-فیزیوتراپی-مرکز-آموزشی-درمانی-حافظ'>مناقصه واحد فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی حافظ  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واحد فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی حافظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925946/مناقصه-خرید-خدمات-درمانی-بیماریاری-مراکز'>مناقصه خرید خدمات درمانی بیماریاری مراکز / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید خدمات درمانی بیماریاری مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925391/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-دوازده-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت دوازده متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت دوازده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925414/مناقصه-امور-نازک-کاری-پروژه-ساختمانی'>مناقصه امور نازک کاری پروژه ساختمانی  / آگهی مناقصه , مناقصه امور نازک کاری پروژه ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925927/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-یک-دهنه-غرفه-سبزیجات'>مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه سبزیجات  / آگهی مزایده عمومی ,  مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه سبزیجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925877/مناقصه-سرمایه-گذاری-باغ-اناری-جهت-ساخت-مجتمع-تفریحی-رفاهی'>مناقصه سرمایه گذاری باغ اناری جهت ساخت مجتمع تفریحی رفاهی  / مناقصه , مناقصه سرمایه گذاری باغ اناری جهت ساخت مجتمع تفریحی رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926025/مزایده-اجاره-داری-27-5-قفیز-معادل-3-6000-هکتار-از-اراضی-دیم-روستا'>مزایده اجاره داری 27.5 قفیز معادل 3.6000 هکتار از اراضی دیم روستا / خلاصه آگهی مزایده، مزایده اجاره داری 27.5 قفیز معادل 3.6000 هکتار از اراضی دیم روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925887/مناقصه-پروژه-افزایش-توان-برق-مجموعه'>مناقصه پروژه افزایش توان برق مجموعه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه افزایش توان برق مجموعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925916/مناقصه-خودرو-14-نفره-برقی'>مناقصه خودرو 14 نفره برقی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خودرو 14 نفره برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926117/مزایده-فروش-زمین-زراعی-مساحت-26793متر'>مزایده فروش زمین زراعی مساحت 26793متر  / مزایده,مزایده فروش زمین زراعی مساحت 26793متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926110/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مسکونی-مساحت-588متر'>مزایده فروش زمین تجاری مسکونی مساحت 588متر  / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مسکونی مساحت 588متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925968/مزایده-آهن-چدن-و--'>مزایده آهن، چدن و ... / آگهی مزایده ,مزایده آهن، چدن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925408/مزایده-فروش-نیسان-دوکابین-نوبت-دوم'>مزایده فروش  نیسان دوکابین  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش نیسان دوکابین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925888/تجدید-مناقصه-امور-حفاظتی-و-نگهبانی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی  ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925912/مزایده-فروش-حدود-۸۰۰۰-کیلوگرم-کابل-فرسوده'>مزایده فروش حدود ۸۰۰۰ کیلوگرم کابل فرسوده / آگهی و اسناد مزایده ,مزایده فروش حدود ۸۰۰۰ کیلوگرم کابل فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925948/مناقصه-اجرای-۱۰-کیلومتر-تعویض-شبکه-آب'>مناقصه اجرای ۱۰ کیلومتر تعویض شبکه آب / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای ۱۰ کیلومتر تعویض شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925891/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-شهری-96-6-11'>مناقصه انجام عملیات خدمات شهری 96/6/11 / اگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات خدمات شهری 96/6/11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925905/مناقصه-اجرای-21-000-متر-مربع-آسفالت-گرم-96-6-11'>مناقصه اجرای 21.000 متر مربع آسفالت گرم 96/6/11 / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای 21.000 متر مربع آسفالت گرم 96/6/11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926037/مزایده-واگذاری-یک-واحد-آپارتمان-وقفی-120مترمربع-تجدید'>مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان وقفی 120مترمربع تجدید  / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان وقفی 120مترمربع تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925832/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات--تجدید'>مناقصه عملیات نگهداری ،تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات ...تجدید  / مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری ،تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925820/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب--تجدید'>مناقصه عملیات نگهداری ،تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب ...تجدید  / مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری ،تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925451/آگهی-ارزیابی-تشخیص-صلاحیت-شرکت-های-تولید-و-توزیع-مواد-ژنتیکی'>آگهی ارزیابی تشخیص صلاحیت شرکت های تولید و توزیع مواد ژنتیکی  / آگهی ارزیابی تشخیص صلاحیت شرکت های تولید و توزیع مواد ژنتیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925835/فراخوان-نوارهای-آب-بند-قطعات-بتنی-تونل'>فراخوان نوارهای آب بند قطعات بتنی تونل / آگهی فراخوان , فراخوان نوارهای آب بند قطعات بتنی تونل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925846/مزایده-فروش-زمین-کاربری-خدماتی-جایگاه-سوخت'>مزایده فروش زمین کاربری خدماتی جایگاه سوخت / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری خدماتی جایگاه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925871/مناقصه-پروژه-اجرای-39800-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه پروژه اجرای 39800 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه اجرای 39800 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925913/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-حدود-ده-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت حدود ده سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت حدود ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925466/مزایده-عمومی-جهت-بهره-برداری-از-درمانگاه-تخصصی-شاهد'>مزایده عمومی جهت بهره برداری از درمانگاه تخصصی شاهد  / مزایده ، مزایده عمومی جهت بهره برداری از درمانگاه تخصصی شاهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925996/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیان-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925928/مزایده-املاک-و-اراضی-مساحت-434-و-375-7متر'>مزایده املاک و اراضی مساحت 434 و 375.7متر / مزایده,مزایده املاک و اراضی مساحت 434 و 375.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925863/مزایده-اجاره-زمین-های-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین های کشاورزی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره زمین های کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925867/مناقصه-حمل-جاده-ای-30-000-تن-محموله-جو-نوبت-دوم'>مناقصه حمل جاده ای 30.000 تن محموله جو نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل جاده ای 30.000 تن محموله جو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925881/مناقصه-بازسازی-کامل-و-تعمیرات-یک-بلوک-24-و-14-واحدی'>مناقصه بازسازی کامل و تعمیرات یک بلوک 24 و 14 واحدی  / آگهی مناقصه , مناقصه بازسازی کامل و تعمیرات یک بلوک 24 و 14 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925859/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-نیسان'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو نیسان / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925904/مزایده-واگذاری-املاک-فروش-خانه-های-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک فروش خانه های سازمانی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک فروش خانه های سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925850/مناقصه-عملیات-اجرای-ساختمان-اداری--حوضچه-تصفیه-خانه'>مناقصه عملیات اجرای ساختمان اداری ، حوضچه تصفیه خانه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای ساختمان اداری ، حوضچه تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925589/مزایده-دستگاه-خودروی-سواری-جیلی-امگراند-7'>مزایده دستگاه خودروی سواری جیلی امگراند 7   / مزایده,مزایده دستگاه خودروی سواری جیلی امگراند 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925886/مناقصه-ساخت-و-نصب-400-انشعاب-متمرکز-و-100-عدد-پراکنده-و-2000-متر-شبکه-پلی-اتیلن'>مناقصه ساخت و نصب 400 انشعاب متمرکز و 100 عدد پراکنده و 2000 متر شبکه پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و نصب 400 انشعاب متمرکز و 100 عدد پراکنده و 2000 متر شبکه پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925876/مزایده-ملک-دارای-عرصه-1200متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک دارای عرصه 1200متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک دارای عرصه 1200متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925884/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-روی-همکف-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان طبقه اول روی همکف نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول روی همکف نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925930/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخپال-ایستاده-(چهار-درب)--'>مزایده فروش یکدستگاه یخپال ایستاده (چهار درب) ... / مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه یخپال ایستاده (چهار درب) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925915/مزایده-فروش-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926199/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-ثبتی-دو-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک ثبتی دو فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک ثبتی دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925962/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حصارکشی-و-محوطه-سازی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حصارکشی و محوطه سازی  / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای حصارکشی و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925938/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات پیاده روسازی / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926313/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-131sl'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 131sl / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 131sl</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925591/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جیلی-امگراند-سون'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی امگراند سون / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی امگراند سون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926029/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-230مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 230مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 230مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925898/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-شهرستانهای-شهر-کرد--بن--سامان'>تجدید مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای شهر کرد - بن - سامان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای شهر کرد - بن - سامان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925979/مناقصه-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-و--'>مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926108/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-72-42متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 72.42متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 72.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926128/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5620متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5620متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5620متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925921/مزایده-یک-دستگاه-پاستوریزه'>مزایده  یک دستگاه پاستوریزه  / مزایده,مزایده یک دستگاه پاستوریزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925931/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-شکن-نوع-چکشی'>مزایده  یک دستگاه سنگ شکن نوع چکشی / مزایده,مزایده یک دستگاه سنگ شکن نوع چکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926009/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-جنوب-شرقی-پلاک-9625-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه جنوب شرقی پلاک 9625 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه جنوب شرقی پلاک 9625 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925890/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر-تیران-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر تیران نوبت دوم  / مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر تیران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925907/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-شش-اصفهان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925599/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان--'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان.... / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925963/اگهی-مزایده-دستگاه-اتومبیل-پراید'>اگهی مزایده دستگاه اتومبیل پراید / اگهی مزایده , اگهی مزایده دستگاه اتومبیل پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926104/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-282-2متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 282.2متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 282.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925970/مزایده-شصت-عدد-کوپ-سنگ-از-نوع-تراورتن-نوبت-دوم'>مزایده شصت عدد کوپ سنگ از نوع تراورتن- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده شصت عدد کوپ سنگ از نوع تراورتن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925974/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>اگهی مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / اگهی مزایده ,  مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925911/مزایده-تعداد-1-دستگاه-خودروی-پژو-GLX-405'>مزایده تعداد 1 دستگاه خودروی پژو GLX 405  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 1 دستگاه خودروی پژو GLX 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926052/مزایده-منزل-مسکونی-زیربنای-180متر'>مزایده منزل مسکونی زیربنای 180متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی زیربنای 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925423/مزایده-اموال-منقول-غیرمنقول-شامل-زمین'>مزایده اموال منقول غیرمنقول شامل زمین / مزایده اموال منقول غیرمنقول شامل زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926188/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-1214-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 1214 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 1214 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926192/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925889/فراخوان-اجرای-پروژه-بازسازی-و-اجداث-پلهای-بتنی-پیش-تنیده--'>فراخوان اجرای پروژه بازسازی و اجداث پلهای بتنی پیش تنیده ... / فراخوان اجرای پروژه بازسازی و اجداث پلهای بتنی پیش تنیده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926269/مزایده-ششدانگ-پلاک-2955-فرعی-تفکیکی-به-نه-قطعه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ پلاک 2955 فرعی تفکیکی به نه قطعه آپارتمان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2955 فرعی تفکیکی به نه قطعه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925883/مناقصه-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-شناورهای-جستجو-نوبت-دوم'>مناقصه  راهبری ، تعمیر و نگهداری راهبری ، تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  راهبری ، تعمیر و نگهداری راهبری ، تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925878/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925872/مزایده-اجاره-منافع-و-حق-بهره-برداری-از-پارکینگ-29-بهمن-و--'>مزایده اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ 29 بهمن و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ 29 بهمن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925858/فراخوان-تعمیرات-ساختمان-و-تاسیسات-خود-را-همراه-با-خرید-مصالح--نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات ساختمان و تاسیسات خود را همراه با خرید مصالح... نوبت دوم  / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار، فراخوان تعمیرات ساختمان و تاسیسات خود را همراه با خرید مصالح... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925424/مزایده-یک-دانگ-و-233-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده یک دانگ و 233 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی  / مزایده یک دانگ و 233 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925873/مناقصه-بازسازی-و-احداث-پلهای-بتنی-پیش-تنیده'>مناقصه بازسازی و احداث پلهای بتنی پیش تنیده  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه بازسازی و احداث پلهای بتنی پیش تنیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925879/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926092/مزایده-یک-قطعه-زمین-جای-خانه-مساحت177متر'>مزایده یک قطعه زمین جای خانه مساحت177متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین جای خانه مساحت177متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925869/مناقصه-واگذاری-اجرای-پروژه-های-عمرانی'>مناقصه واگذاری اجرای پروژه های عمرانی  / آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکاران, مناقصه واگذاری اجرای پروژه های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925985/اصلاحیه-مزایده-یک-رقبه-املاک-مساحت-51-84مترمربع'>اصلاحیه مزایده یک رقبه املاک مساحت 51.84مترمربع  / اصلاحیه مزایده یک رقبه املاک مساحت 51.84مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925893/مزایده-واگذاری-املاک'>مزایده واگذاری املاک / مزایده  , مزایده واگذاری املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925426/مزایده-92-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-یکباب-منزل-تجدید'>مزایده 92.3 هزارم یک دانگ مشاع از یکباب منزل تجدید / مزایده 92.3 هزارم یک دانگ مشاع از یکباب منزل تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925922/مزایده-فروش-املاک-و-اراضی-کاربری-اداری-انتظامی-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش املاک و اراضی کاربری اداری انتظامی تجاری مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک و اراضی کاربری اداری انتظامی تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925908/مناقصه-امور-آشپزخانه-بیمارستان'>مناقصه امور آشپزخانه بیمارستان  / مناقصه , مناقصه امور آشپزخانه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925995/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-یکصد-بیست-و-چهار-متر-و-بیست-صدم-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت یکصد بیست و چهار متر و بیست صدم متر / مزایدهمزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت یکصد بیست و چهار متر و بیست صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925903/مناقصه-واگذاری-حواله-قیر-سال-96'>مناقصه واگذاری حواله قیر سال 96  / مناقصه واگذاری حواله قیر سال 96 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925897/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-برقی-شامل-عملیات-کابل-کشی-زیرزمینی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کلیه عملیات برقی شامل عملیات کابل کشی زیرزمینی ...نوبت دوم / مناقصه اجرای کلیه عملیات برقی شامل عملیات کابل کشی زیرزمینی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925880/مناقصه-خدمات-دفتری-انبارداری-و-نظارت-بر-واحدهای-غذایی-و-اقامتی-داخل-و-خارج-از-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات دفتری، انبارداری و نظارت بر واحدهای غذایی و اقامتی داخل و خارج از منطقه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات دفتری، انبارداری و نظارت بر واحدهای غذایی و اقامتی داخل و خارج از منطقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925395/مناقصه-احداث-خط-20-کیلوولت--پست-هوایی-و-روشنایی--چاپ-دوم'>مناقصه احداث خط 20 کیلوولت ، پست هوایی و روشنایی....چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه احداث خط 20 کیلوولت ، پست هوایی و روشنایی....چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926008/اصلاحیه-و-تمدید-مناقصه-واگذاری-کار-تامین-خودروهای-استیجاری-ستاد-شرکت'>اصلاحیه و تمدید مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت  / اصلاحیه و تمدید ، مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925987/استعلام-آب-بند-فنردار-مسلح'>استعلام آب بند فنردار مسلح / استعلام, استعلام آب بند فنردار مسلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925984/استعلام-الکتروپمپ-آبزروبشن'>استعلام الکتروپمپ آبزروبشن  / استعلام، استعلام الکتروپمپ آبزروبشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925443/مناقصه-مناقصه-بازسازی-و-احداث-جوی-و-جدول'>مناقصه مناقصه بازسازی و احداث جوی و جدول  / آگهی مناقصه ، مناقصه مناقصه بازسازی و احداث جوی و جدول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925988/استعلام-37-ردیف-آببند'>استعلام 37 ردیف آببند / استعلام، استعلام 37 ردیف آببند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926010/مزایده-فروش-42-هزارتن-سنگ-آهن-دانه-بندی-هماتیتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 42 هزارتن سنگ آهن دانه بندی هماتیتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 42 هزارتن سنگ آهن دانه بندی هماتیتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926051/اصلاحیه-و-تمدید-مناقصه-واگذاری-کار-تامین-خودروهای-استیجاری-ستاد-شرکت'>اصلاحیه و تمدید مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت  / اصلاحیه و تمدید ، مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926041/فراخوان-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-و-هدایت-13-دستگاه-مینی-بوس'>فراخوان انجام خدمات تهیه و تامین و هدایت 13 دستگاه مینی بوس / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات تهیه و تامین و هدایت 13 دستگاه مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926031/فراخوان-خدمات-ایجاد-و-نگهداری-فضای-سبز-ادارات-و-اماکن-عمومی'>فراخوان خدمات ایجاد و نگهداری فضای سبز ادارات و اماکن عمومی  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خدمات ایجاد و نگهداری فضای سبز ادارات و اماکن عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926032/مزایده-اجاره-دو-دستگاه-باسکول-60-تن'>مزایده  اجاره دو دستگاه باسکول 60 تن / فراخوان مزایده, مزایده  اجاره دو دستگاه باسکول 60 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925748/فراخوان-مناقصه-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-ستاد-مرکزی'>فراخوان مناقصه تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ستاد مرکزی / فراخوان مناقصه , فراخوان تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ستاد مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925991/مناقصه-اجاره-یک-فروند-شناور-تعمیراتی'>مناقصه اجاره یک فروند شناور تعمیراتی   / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه اجاره یک فروند شناور تعمیراتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925430/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-آپارتمان-های-احداثی-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری تعدادی از آپارتمان های احداثی نقد و اقساط  / مزایده واگذاری تعدادی از آپارتمان های احداثی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925981/مناقصه-ابزار-آلات-اندازه-گیری-مکانیکی'>مناقصه ابزار آلات اندازه گیری مکانیکی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه ابزار آلات اندازه گیری مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926316/مناقصه-خرید-کود-کمپوست-گوسفندی'>مناقصه خرید کود کمپوست گوسفندی / مناقصه خرید کود کمپوست گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926317/استعلام-خرید-کود-کمپوست-گوسفندی-مصرفی-در-پالایشگاه'>استعلام خرید کود کمپوست گوسفندی مصرفی در پالایشگاه  / مناقصه خرید کود کمپوست گوسفندی مصرفی در پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926318/مناقصه-خرید-ریچتراک'>مناقصه خرید ریچتراک     / مناقصه, مناقصه  خرید ریچتراک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926320/مناقصه-خرید-گاز-فریون-R-22'>مناقصه  خرید گاز فریون R-22 / آگهی مناقصه , مناقصه  خرید گاز فریون R-22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926007/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-جابجایی-مرکز-گلیداغ'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح جابجایی مرکز گلیداغ / استعلام بهاء, استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح جابجایی مرکز گلیداغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925569/مناقصه-تهیه-و-تامین-مینی-بوس-های-مورد-نیاز-با-راننده--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین مینی بوس های مورد نیاز با راننده -  نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار , مناقصه تهیه و تامین مینی بوس های مورد نیاز با راننده -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926013/استعلام-نصب-تجهیزات-GSM-روستایی'>استعلام نصب تجهیزات GSM روستایی  / استعلام ,استعلام نصب تجهیزات GSM روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925982/استعلام-نصب-و-SWAP-سایت-های-فاز-7'>استعلام نصب و SWAP سایت های فاز 7  / استعلام نصب و SWAP سایت های فاز 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926044/مناقصه-زیرسازی-تا-حد-لایه-اساس-خیابان-های-خاکی---'>مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابان های خاکی  ... / مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابان های خاکی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926053/مناقصه-عملیات-ترمیم-کاشت-داشت-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات ترمیم، کاشت، داشت، حفظ و نگهداری فضای سبز  / دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم، کاشت، داشت، حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926002/تعمیر-و-جمع-آوری-تجهیزات-ایمنی--اطلاع-رسانی-و-هدایت-ترافیک-سطح-منطقه-یک--'>تعمیر و جمع آوری تجهیزات ایمنی , اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه یک    ... /  تعمیر و جمع آوری تجهیزات ایمنی , اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه یک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925582/مزایده-عمومی-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مرکز-بزرگ-همایش-های-ایثار'>مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از مرکز بزرگ همایش های ایثار / مزایده ، مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از مرکز بزرگ همایش های ایثار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926070/استعلام-لوله-گالوانیزه-دو-سر-فلنج--'>استعلام  لوله گالوانیزه دو سر فلنج ... / استعلام  لوله گالوانیزه دو سر فلنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925999/استعلام-بها-عملیات-اجرای-پخش-آسفالت'>استعلام بها عملیات اجرای پخش آسفالت / استعلام بها ، عملیات اجرای پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926076/دومین-سمینار-کاربردی-افزایش-انگیزه-و-توانمندی-زنان-در-محیط-کار'>دومین سمینار کاربردی افزایش انگیزه و توانمندی زنان در محیط کار / دومین سمینار کاربردی افزایش انگیزه و توانمندی زنان در محیط کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926017/اولین-کنفرانس-بین-المللی-فرهنگ-و-اندیشه-و-علوم-قرآنی'>اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ و اندیشه و علوم قرآنی  / اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ و اندیشه و علوم قرآنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926097/کنفرانس-بین-المللی-مکانیک-مواد-و-تجهیزات-پیشرفته'>کنفرانس بین المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته / کنفرانس بین المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925993/دوازدهمین-همایش-بین-المللی-مدیران-فنی-و-نگهداری-و-تعمیرات'>دوازدهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات / دوازدهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926091/پنجمین-کنفرانس-جهانی-و-دومین-کنفرانس-ملی'>پنجمین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی / پنجمین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926083/reproductive-health'>reproductive health / reproductive health</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/926056/چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-کشاورزی--منابع-طبیعی-و-محیط-زیست'>چهارمین کنفرانس بین المللی کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست / چهارمین کنفرانس بین المللی کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925739/مناقصه-نسبت-به-خرید-1-بیمه-تکمیلی----نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به خرید 1- بیمه تکمیلی ... - نوبت دوم  / مناقصه نسبت به خرید 1- بیمه تکمیلی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925842/اصلاحیه-مناقصه-بیمه-تکمیلی-درمان-کارکنان'>اصلاحیه مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان  / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت: 11:41