اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.9 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924879/مناقصه-واگذاری-کلیه-ا... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.9 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924879/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924937/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی-شهدای-ملک-آباد'>مزایده اجاره سالن ورزشی شهدای ملک آباد  / مزایده , مزایده اجاره سالن ورزشی شهدای ملک آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925113/استعلام-تامین-امنیت-بر-روی-وب-سایتهای-شرکت'> استعلام تامین امنیت بر روی وب سایتهای شرکت / آگهی استعلام عمومی , استعلام تامین امنیت بر روی وب سایتهای شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924957/مناقصه-پروژه-اصلاح-خط-132-کیلوولت-نقده-پیرانشهر'>مناقصه  پروژه اصلاح  خط 132 کیلوولت نقده -پیرانشهر  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه   پروژه اصلاح  خط 132 کیلوولت نقده -پیرانشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924949/مزایده-فروش-نیسان-دوکابین'>مزایده فروش  نیسان دوکابین  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش نیسان دوکابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925024/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-119-44متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 119.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 119.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924930/مزایده-اره-آتشی'>مزایده اره آتشی / آگهی مزایده اموال,مزایده اره آتشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924922/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جیلی-ام-گرند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924913/مزایده-تعداد-274-عدد-پالتوی-زنانه'>مزایده تعداد 274 عدد پالتوی زنانه  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده تعداد 274 عدد پالتوی زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924963/مناقصه-کلیه-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>مناقصه کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924895/مناقصه-تامین-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه تامین خدمات حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924968/مزایده-تعدادی-از-بیلبوردها-و-پل-های-عابر-پیاده-سطح-شهر'>مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر  / مزایده, مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924976/فراخوان-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-امام-رضا'>فراخوان امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام رضا / فراخوان مناقصه,فراخوان امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام رضا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924964/تمدید-مزایده-تعداد-1154-شماره-تلفن-ثابت-رند-و-مرتب'>تمدید مزایده تعداد 1154 شماره تلفن ثابت رند و مرتب  / تمدید مزایده ، مزایده تعداد 1154 شماره تلفن ثابت رند و مرتب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924916/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925090/اگهی-مزایده-شافت-رابط-الکتروموتور'>اگهی مزایده شافت رابط الکتروموتور / اگهی مزایده , اگهی مزایده شافت رابط الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925111/اصلاحیه-مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین'>اصلاحیه مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین  / اصلاحیه مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924912/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924909/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-کشی-با-رنگ-سرد-ترافیکی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924920/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924903/مناقصه-حسابرسی'>مناقصه حسابرسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حسابرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924934/مزایده-مرمت-بازسازی-و-بهره-برداری-تبلیغاتی'>مزایده مرمت، بازسازی و بهره برداری تبلیغاتی   / مزایده ، مزایده مرمت، بازسازی و بهره برداری تبلیغاتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924929/مناقصه-جهت-خرید-علائم-ترافیکی--'>مناقصه جهت خرید علائم ترافیکی.... / مناقصه ,مناقصه جهت خرید علائم ترافیکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925051/مزایده-اموال-توقیفی-شامل-مغازه-و-آپارتمان-مرحله-اول'>مزایده اموال توقیفی شامل مغازه و آپارتمان مرحله اول  / مزایده,مزایده اموال توقیفی شامل مغازه و آپارتمان مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924941/فراخوان-خط-کشی-سرد-گرم-دو-جزئی-راهها-و-'>فراخوان خط کشی سرد/ گرم دو جزئی راهها و.. / فراخوان آگهی مناقصات عمومی , فراخوان خط کشی سرد/ گرم دو جزئی راهها و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924917/فراخوان-احداث-چند-راهه-و-تاسیسات-جمع-آوری-گاز-در-کلاسترهای-1-و-2--نوبت-دوم'>فراخوان احداث چند راهه و تاسیسات جمع آوری گاز در کلاسترهای 1 و 2  -نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان احداث چند راهه و تاسیسات جمع آوری گاز در کلاسترهای 1 و 2  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924927/مناقصه-انجام-کلیه-کارهای-مربوط-به-دکوراسیون-و-تجهیز-نمودن-به-سیستمهای-صوتی-و-تصویری---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه کارهای مربوط به دکوراسیون و تجهیز نمودن به سیستمهای صوتی و تصویری ... تجدید نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه انجام کلیه کارهای مربوط به دکوراسیون و تجهیز نمودن به سیستمهای صوتی و تصویری ... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924919/فراخوان-مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-و-سالانه-8000-تن-ماده-شیمیایی-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش مقدار تقریبی و سالانه 8000 تن ماده شیمیایی نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش مقدار تقریبی و سالانه 8000 تن ماده شیمیایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924914/فراخوان-مناقصه-عملیات-تعویض-و-جایگزینی-خطوط-لوله-زیرزمینی-شبکه-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات تعویض و جایگزینی خطوط لوله زیرزمینی شبکه آتش نشانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ،  فراخوان مناقصه عملیات تعویض و جایگزینی خطوط لوله زیرزمینی شبکه آتش نشانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924906/مناقصه-تهیه-نقشه-های-قطعات-یدکی-و-تجهیزات-مجتمع-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه نقشه های قطعات یدکی و تجهیزات مجتمع نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه نقشه های قطعات یدکی و تجهیزات مجتمع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924910/مناقصه-خرید-غذای-دانشکده-تغذیه-و-علوم-غذایی'>مناقصه خرید غذای دانشکده تغذیه و علوم غذایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید غذای دانشکده تغذیه و علوم غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924908/مناقصه-خرید-کامیون-با-کاربری-باری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کامیون با کاربری باری نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید کامیون با کاربری باری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924900/فراخوان-احداث-کارخانه-سنگ-شکنی-و-سیستم-انتقال-مواد-نوبت-دوم'>فراخوان احداث کارخانه سنگ شکنی و سیستم انتقال مواد-نوبت دوم  / اگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان احداث کارخانه سنگ شکنی و سیستم انتقال مواد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924923/مناقصه-پروژه-اجرای-پوشش-تارتان-ساندویچی-و-ترمیم--'>مناقصه پروژه اجرای پوشش تارتان ساندویچی و ترمیم ... / مناقصه پروژه اجرای پوشش تارتان ساندویچی و ترمیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924904/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-نیم-پیلوت-یک-خوابه-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی نیم پیلوت یک خوابه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی نیم پیلوت یک خوابه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924960/فراخوان-انجام-عملیات-نصب--تست-و-راه-اندازی-توسعه-پست--'>فراخوان انجام عملیات نصب , تست و راه اندازی توسعه پست ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام عملیات نصب , تست و راه اندازی توسعه پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924890/مزایده-ششدانگ-پلاک-3629-فرعی-مساحت-172-65متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3629 فرعی مساحت 172.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3629 فرعی مساحت 172.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924888/مزایده-اعیان-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-عرصه-457-80متر'>مزایده اعیان زمین با بنای احداثی مساحت عرصه 457.80متر / مزایده,مزایده اعیان زمین با بنای احداثی مساحت عرصه 457.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924939/مناقصه-احداث-یک-باب-مخزن-پنجاه-هزار-متر-مکعبی-یزد'>مناقصه احداث یک باب مخزن پنجاه هزار متر مکعبی یزد  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث یک باب مخزن پنجاه هزار متر مکعبی یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924966/جشنواره-شب-های-تابستان'>جشنواره شب های تابستان / جشنواره شب های تابستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925030/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>اگهی مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / اگهی مزایده , اگهی مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924982/مناقصه-احداث-600-متر-شبکه-باس-داکت-بازار-سنتی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924893/مزایده-زمینی-به-مساحت-صد-مترمربع'>مزایده زمینی به مساحت صد مترمربع  / مزایده,مزایده زمینی به مساحت صد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924901/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-5-ثبت-رامسر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش 5 ثبت رامسر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 5 ثبت رامسر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925021/مزایده-فروش-یک-دستگاه-نیسان-پاترول--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه نیسان پاترول - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه نیسان پاترول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924897/مزایده-ششدانگ-مغازه-همکف-مساحت-39-2متر'>مزایده ششدانگ مغازه همکف مساحت 39.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه همکف مساحت 39.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924902/مناقصه-خرید-مین-استیم-گیت-والو-نیروگاه-بخار-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مین استیم گیت والو نیروگاه بخار تجدید  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید مین استیم گیت والو نیروگاه بخار تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924898/تجدید-مزایده-گوساله-نر-هلشتاین----نوبت-دوم'>تجدید مزایده گوساله نر هلشتاین ... - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , تجدید مزایده گوساله نر هلشتاین ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924891/مناقصه-خرید-سواری-استیشن-و-وانت-دودیفرانسیل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سواری استیشن و وانت دودیفرانسیل  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید سواری استیشن و وانت دودیفرانسیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924894/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اسکادا-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924907/مزایده-تعداد-2600-دست-پوشاک-نوزاد--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 2600 دست پوشاک نوزاد - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 2600 دست پوشاک نوزاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924876/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-217متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 217متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 217متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924926/مزایده-واگذاری-سالن-منتظر-المهدی--'>مزایده واگذاری سالن منتظر المهدی... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری سالن منتظر المهدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924887/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-42-297متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 42.297متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 42.297متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925029/مزایده-فروش-شمش-فولادی'>مزایده فروش شمش فولادی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش شمش فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925033/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک-سیستم-سهند'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک سیستم سهند / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک سیستم سهند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925047/مزایده-فروش-انواع-عینک-طبی-بچه-گانه'>مزایده فروش انواع عینک طبی بچه گانه  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش انواع عینک طبی بچه گانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925061/مزایده-فروش-دو-دستگاه-موتور-جوش-250-و-350-ولت--'>مزایده فروش دو دستگاه موتور جوش 250 و 350 ولت ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه موتور جوش 250 و 350 ولت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925075/توضیح-و-اصلاحیه-مزایده-فروش-اجاق-گاز-پنج-شعله-یک-جوجه-گردان'>توضیح و اصلاحیه مزایده فروش اجاق گاز پنج شعله یک جوجه گردان / توضیح و اصلاحیه , مزایده فروش اجاق گاز پنج شعله یک جوجه گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924962/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و بیست متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و بیست متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924947/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-181-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 181 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 181 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925016/مزایده-فروش-ابزار-کار-صنعتی-مخصوص-توری-بافی-(مش-سازی)'>مزایده فروش ابزار کار صنعتی مخصوص توری بافی (مش سازی)  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ابزار کار صنعتی مخصوص توری بافی (مش سازی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924882/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-خدمات-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924953/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-بخش-دوازده-گیلان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش دوازده گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش دوازده گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924950/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3650متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3650متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3650متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925089/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-با-سند-مالکیت-مساحت-456-78متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با سند مالکیت مساحت 456.78متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با سند مالکیت مساحت 456.78متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925023/مزایده-فروش-انواع-لیفتراک'> مزایده فروش انواع لیفتراک  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924974/مزایده-ملک-مشاع-بخش-24-گیلان'>مزایده ملک مشاع بخش 24 گیلان  / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 24 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924979/مزایده-ملک-شامل-یک-واحد-ساختمانی-در-یک-طبقه-دو-خوابه'>مزایده ملک شامل یک واحد ساختمانی در یک طبقه دو خوابه / مزایده,مزایده ملک شامل یک واحد ساختمانی در یک طبقه دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924985/مزایده-سه-قطعه-زمین-منفک-و-مجزا-از-یکدیگر-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین منفک و مجزا از یکدیگر نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین منفک و مجزا از یکدیگر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925032/مزایده-فروش-یک-باب-کارخانه-برنجکوبی-شامل-اعیانی-و-دستگاه-ها-و-ادوات-و-امتیازات'>مزایده فروش  یک باب کارخانه برنجکوبی شامل اعیانی و دستگاه ها و ادوات و امتیازات / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش  یک باب کارخانه برنجکوبی شامل اعیانی و دستگاه ها و ادوات و امتیازات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924988/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-96-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت اعیان 96 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 96 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924991/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-123-62متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت اعیان 123.62متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 123.62متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924885/فراخوان-خرید-61-قلم-ادوات-خط-هوایی-برق'>فراخوان خرید 61 قلم ادوات خط هوایی برق  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ،فراخوان خرید 61 قلم ادوات خط هوایی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925007/مزایده-یکباب-مغازه-تحت-پلاک-ثبتی-شماره-420-فرعی'>مزایده یکباب مغازه تحت پلاک ثبتی شماره 420 فرعی  / مزایده,مزایده یکباب مغازه تحت پلاک ثبتی شماره 420 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925001/مزایده-ملک-مشاع-یک-قطعه-باغ-مساحت-5000متر'>مزایده ملک مشاع یک قطعه باغ مساحت 5000متر / مزایده,مزایده ملک مشاع یک قطعه باغ مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924996/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-بخش-دو-شاهرود'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین بخش دو شاهرود / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین بخش دو شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924970/مزایده-سهام-مشاعی-به-شماره-پلاکهای-ثبتی-3166-و-3151-نوبت-اول'>مزایده سهام مشاعی به شماره پلاکهای ثبتی 3166 و 3151 نوبت اول / مزایده,مزایده سهام مشاعی به شماره پلاکهای ثبتی 3166 و 3151 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924958/مزایده-سه-قطعه-عرصه-و-اعیان-قریه-آدمسرای-رضوانشهر-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه عرصه و اعیان قریه آدمسرای رضوانشهر نوبت اول  / مزایده,مزایده سه قطعه عرصه و اعیان قریه آدمسرای رضوانشهر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925101/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-253-45متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 253.45متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 253.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925078/مزایده-قفسه-فلزی--'>مزایده قفسه فلزی.... / مزایده ,مزایده قفسه فلزی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925103/مزایده-ملک-ویلایی-دو-طبقه-عرصه-137متر'>مزایده ملک ویلایی دو طبقه عرصه 137متر  / مزایده,مزایده ملک ویلایی دو طبقه عرصه 137متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925067/مزایده-تعداد-19-تخته-فرش-12-متری---'>مزایده تعداد 19 تخته فرش 12 متری .... / مزایده ,مزایده تعداد 19 تخته فرش 12 متری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925107/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-زعفرانی-و-دو-باب-مغازه'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زعفرانی و دو باب مغازه  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زعفرانی و دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924886/مزایده-یک-دستگاه-پرس-و--'>مزایده یک دستگاه پرس و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه پرس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925112/مزایده-پلاک-2549-فرعی-دو-طبقه-عرصه-170متر'>مزایده پلاک 2549 فرعی دو طبقه عرصه 170متر  / مزایده,مزایده پلاک 2549 فرعی دو طبقه عرصه 170متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925125/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید-مدل-83'>مزایده فروش یک دستگاه پراید مدل 83 / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پراید مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925141/مزایده-ملک-بصورت-مغازه-مساحت-164-61متر'>مزایده ملک بصورت مغازه مساحت 164.61متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت مغازه مساحت 164.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925065/مناقصه-پخت-و-پخش-آسفالت-معابر'>مناقصه پخت و پخش آسفالت معابر / آگهی مناقصه,مناقصه پخت و پخش آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925120/اگهی-مزایده-خودروی-سواری-پراید'>اگهی مزایده خودروی سواری پراید  / اگهی مزایده , اگهی مزایده خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925062/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-آبرسانی'>مناقصه احداث مخزن بتنی آبرسانی / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث مخزن بتنی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925038/فراخوان-مناقصه-خرید-کامیون-با-کاربری-کفی-فلزی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید کامیون با کاربری کفی فلزی ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید کامیون با کاربری کفی فلزی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925042/تجدید-مزایده-ساختمان-کافی-شاپ--نوبت-دوم'>تجدید مزایده ساختمان کافی شاپ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده ساختمان کافی شاپ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924899/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب  / آگهی مناقصه ,مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925045/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-PE80-در-سایزهای-مختلف---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن PE80 در سایزهای مختلف ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن PE80 در سایزهای مختلف ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925046/مناقصه-پروژه-آبرسانی-دهدشت-شرقی---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی دهدشت شرقی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه آبرسانی دهدشت شرقی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925069/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-حمل-و-نقل-درون-و-برون-شهری-شرکت'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری حمل و نقل درون و برون شهری شرکت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین خودروهای استیجاری حمل و نقل درون و برون شهری شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925053/مناقصه-پروژه-تکمیل-زیرسازی-و-آسفالت-ورودی'>مناقصه پروژه تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925142/مزایده-ششدانگ-عرصه-یکباب-خانه-تخریب-شده-بخش-شش'>مزایده ششدانگ عرصه یکباب خانه تخریب شده بخش شش / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یکباب خانه تخریب شده بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925092/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-140-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 140.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 140.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925093/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-57-متر-و-25-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 57 متر و 25 دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 57 متر و 25 دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925104/مناقصه-لوبیا-قرمز'>مناقصه لوبیا قرمز / آگهی مناقصه،مناقصه لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925123/مناقصه-طراحی-خرید-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی'>مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925066/تجدید-فراخوان-تکمیل-استخر-سرپوشیده-شماره-1-فلاحت-کرج--'>تجدید فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده شماره 1 فلاحت کرج... / تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار، تجدید فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده شماره 1 فلاحت کرج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924874/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-تجاری-عرصه-130-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی تجاری عرصه 130 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی تجاری عرصه 130 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925094/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسونی-بخش-ده-حوزه-ثبتی-غرب-استان-تهران'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسونی بخش ده حوزه ثبتی غرب استان تهران  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسونی بخش ده حوزه ثبتی غرب استان تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925286/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925278/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925256/استعلام-ذخیره-ساز-شبکه-رایانه'>استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه / استعلام، استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925249/استعلام-رم-نوت-بوک'>استعلام رم نوت بوک / استعلام, استعلام رم نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925299/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام , استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925316/استعلام-رایانه-و-نمایشگر-ایرانی'>استعلام رایانه و نمایشگر ایرانی  / استعلام, استعلام رایانه و نمایشگر ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925321/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, استعلام  اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925326/استعلام-ترمینال-توزیع-برق'>استعلام ترمینال توزیع برق  / استعلام ، استعلام ترمینال توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925233/استعلام-چاپگر-رنگی'>استعلام چاپگر رنگی  / استعلام چاپگر رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925264/استعلام-کتاب-ضرایب-تشخیص-درآمد'>استعلام کتاب ضرایب تشخیص درآمد  / استعلام ,استعلام کتاب ضرایب تشخیص درآمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925095/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-هفتاد-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین عرصه هفتاد مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه هفتاد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925185/استعلام-خرید-یک-دستگاه-آنالیزر-کیفیت-توان'>استعلام خرید یک دستگاه آنالیزر کیفیت توان / استعلام خرید یک دستگاه آنالیزر کیفیت توان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925206/استعلام-خرید-172-عدد-باتری-سیلد-اسیدی'>استعلام خرید 172 عدد باتری سیلد اسیدی / استعلام خرید 172 عدد باتری سیلد اسیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925266/استعلام-تجهیز-دیتا-سنتر'>استعلام تجهیز دیتا سنتر / استعلام ,استعلام تجهیز دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925270/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925236/استعلام-مانیتور-34-ال-جی'>استعلام مانیتور 34 ال جی / استعلام , استعلام مانیتور 34 ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925245/استعلام-سیستم-اعلان-و-نمایش-شرایط-محیطی-سالن-های-دیتا'>استعلام سیستم اعلان و نمایش شرایط محیطی سالن های دیتا  / استعلام ,استعلام سیستم اعلان و نمایش شرایط محیطی سالن های دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925275/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-راک-مبدل'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سه دستگاه راک مبدل  / استعلام  تهیه و نصب و راه اندازی سه دستگاه راک مبدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925281/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دیزل-ژنراتور'>استعلام نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور   / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925361/استعلام-خرید-اقلام-آزمایشگاهی-مصرفی'>استعلام خرید اقلام آزمایشگاهی مصرفی  / استعلام, استعلام خرید اقلام آزمایشگاهی مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925037/مناقصه-عمومی-PARTS-FOR-BORSIG-BALL-VALVE-CLASS-150--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی PARTS FOR BORSIG BALL VALVE CLASS 150 - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه PARTS FOR BORSIG BALL VALVE CLASS 150 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925359/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و-موتورخانه'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925357/استعلام-رایانه-کامل-کیبورد-و-ماوس-بیسیم'>استعلام رایانه کامل- کیبورد و ماوس بیسیم / استعلام, استعلام رایانه کامل- کیبورد و ماوس بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925336/استعلام-پنجره-کشویی-آلومینیومی--'>استعلام پنجره کشویی آلومینیومی... / استعلام، استعلام پنجره کشویی آلومینیومی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925340/استعلام-خازن-سه-فاز'>استعلام خازن سه فاز / استعلام, استعلام خازن سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925349/استعلام-صندلی-اداری-دنا'>استعلام صندلی اداری دنا / استعلام, استعلام صندلی اداری دنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925317/استعلام-کامپیوتر-جیبی'>استعلام کامپیوتر جیبی / استعلام، استعلام کامپیوتر جیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925305/استعلام-ماوس-رایانه-مدل-Touch'>استعلام ماوس رایانه مدل Touch / استعلام، استعلام ماوس رایانه مدل Touch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925298/استعلام-دو-عدد-دیزل-ژنراتور-برقی-گازوییلی'>استعلام دو عدد دیزل ژنراتور برقی گازوییلی / استعلام , استعلام دو عدد دیزل ژنراتور برقی گازوییلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925284/استعلام-ریبون-سوزنی'>استعلام ریبون سوزنی / استعلام، استعلام ریبون سوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925274/استعلام-خرید-صندلی-های-اداری-Raino'>استعلام خرید صندلی های اداری Raino / استعلام، استعلام خرید صندلی های اداری Raino</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925119/مزایده-ملک-مساحت-293-33متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 293.33متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 293.33متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925287/استعلام-شستی-کور-کن-پنل-کابین-آسانسور'>استعلام شستی کور کن پنل کابین آسانسور  / استعلام ,استعلام شستی کور کن پنل کابین آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925288/استعلام-استیپ-امرجنسی-BANNER--'>استعلام  استیپ امرجنسی BANNER ... / استعلام ,استعلام استیپ امرجنسی BANNER ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925310/استعلام-یک-آیتم-ته-بند-ترمینال-با-برند-رعد--'>استعلام یک آیتم ته بند ترمینال با برند رعد .. / استعلام ,استعلام یک آیتم ته بند ترمینال با برند رعد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925244/استعلام-دستگیره-درب-چوبی-همراه-با-قفل'>استعلام دستگیره درب چوبی همراه با قفل / استعلام ,استعلام دستگیره درب چوبی همراه با قفل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925334/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیز-50-دستگاه-خودرو'>استعلام قطعات یدکی تجهیز 50 دستگاه خودرو  / استعلام ,استعلام قطعات یدکی تجهیز 50 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925277/ارزیابی-مناقصه-ارائه-خدمات-حمل-و-نقل-خودروهای-سبک'>ارزیابی مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل خودروهای سبک  / آگهی ارزیابی و برگزاری مناقصه , ارزیابی مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925280/تجدید-استعلام-فنس-کشی-و-احداث-اتاقک-سرچاه'>تجدید استعلام فنس کشی و احداث اتاقک سرچاه  / آگهی تجدید استعلام  عمومی , فنس کشی و احداث اتاقک سرچاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925265/استعلام-طراحی-و-ساخت-سنسور-سرعت'>استعلام طراحی و ساخت سنسور سرعت  / استعلام طراحی و ساخت سنسور سرعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925109/مزایده-یخچال--نوبت-دوم'>مزایده یخچال - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یخچال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925269/استعلام-اکسید-آلومینیوم'>استعلام اکسید آلومینیوم / استعلام اکسید آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925293/استعلام-تهیه-و-طراحی-نقشه-هایی-اجرایی-معماری-و-سازه-و-تاسیسات'>استعلام تهیه و طراحی نقشه هایی اجرایی معماری و سازه و تاسیسات / استعلام بها,استعلام تهیه و طراحی نقشه هایی اجرایی معماری و سازه و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925304/مناقصه-تهیه-مصالح--ساخت-و-اجرای-سازه-فضاکار-سالن-ورزشی'>مناقصه تهیه مصالح ، ساخت و اجرای سازه فضاکار سالن ورزشی / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح ، ساخت و اجرای سازه فضاکار سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925102/مزایده-واگذاری-بخش-فیزیوتراپی-مرکز-آموزشی-درمانی-شهید-رجایی'> مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای،  مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925253/مناقصه-ترمیم-ترانشه-و-تنفسی-های-آب-و-فاضلاب'>مناقصه ترمیم ترانشه و تنفسی های آب و فاضلاب  / آگهی مناقصه ,مناقصه ترمیم ترانشه و تنفسی های آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925224/استعلام-توسعه-و-اصلاح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-منطقه-4'>استعلام توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 4  / استعلام ,استعلام توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925272/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-آب-شهرک-صنعتی-نائین'>مناقصه عملیات لوله گذاری آب شهرک صنعتی نائین / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات لوله گذاری آب شهرک صنعتی نائین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925271/استعلام-لوله-گذاری-فاضلاب'>استعلام لوله گذاری فاضلاب  / استعلام لوله گذاری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925268/استعلام-اجرای-عملیات-ترمیم-آسفالت-نوارهای-حفاری-شهرستان-خمینی-شهر'>استعلام اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوارهای حفاری شهرستان خمینی شهر / استعلام، استعلام اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوارهای حفاری شهرستان خمینی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925279/استعلام-لوله-گذاری-آب-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-منطقه-پنج'>استعلام لوله گذاری آب، اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه پنج / استعلام، استعلام لوله گذاری آب، اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925291/استعلام-اصلاح-خط-آب-600-میلیمتر-فولادی-زیر-پل-بزرگمهر'>استعلام اصلاح خط آب 600 میلیمتر فولادی زیر پل بزرگمهر / استعلام، استعلام اصلاح خط آب 600 میلیمتر فولادی زیر پل بزرگمهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925283/مناقصه-عملیات-مدیریت-بهره-برداری-خدمات-عمومی-و-خدمات-مشترکین'>مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925088/فراخوان-مناقصه-خرید-کامیون-شاسی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید کامیون شاسی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید کامیون شاسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925292/مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-منطقه-دو'>مناقصه عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925313/مناقصه-اجرای-عملیات-خط-انتقال-آب-دهاقان'>مناقصه اجرای عملیات خط انتقال آب دهاقان  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات خط انتقال آب دهاقان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925330/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-مخزن-مکش-و-ایستگاه-پمپاژ-آب'>مناقصه اجرای عملیات احداث مخزن مکش و ایستگاه پمپاژ آب / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات احداث مخزن مکش و ایستگاه پمپاژ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925296/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-شهرک'>مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب شهرک  / مناقصه , مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925074/مناقصه-انجام-خدمات-بازرسی-جوش-پرتونگاری-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات بازرسی جوش، پرتونگاری صنعتی - نوبت دوم  / فراخوان مجدد مناقصه , مناقصه انجام خدمات بازرسی جوش، پرتونگاری صنعتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925259/فراخوان-واگذاری-امور-داروخانه-های-بلوک-1'>فراخوان واگذاری امور داروخانه های بلوک 1 / فراخوان واگذاری امور داروخانه های بلوک 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925226/استعلام-تعمیرات-و-ایرادات-اساسی-آسانسور'>استعلام تعمیرات و ایرادات اساسی آسانسور  / استعلام تعمیرات و ایرادات اساسی آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925250/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشکده-های-پرستاری'>مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشکده های پرستاری / مناقصه عمومی , مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشکده های پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925255/مناقصه-امور-تغذیه-ای-(خرید-و-توزیع-غذا)-شبکه-بهداشت-و-درمان--نوبت-دوم'>مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) شبکه بهداشت و درمان...نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) شبکه بهداشت و درمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925263/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-معاونت'>مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای معاونت  / مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای معاونت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925082/اصلاحیه-مناقصه-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری-و-انتقال-پروژه-خرید-روزانه-12500----نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه خرید روزانه 12500...  - نوبت دوم  / اصلاحیه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه خرید روزانه 12500...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925260/آگهی-مناقصه-واگذاری-خدمات-سطح-1-و-2-بیمارستان-ضیایی-اردکان-به-بخش-خصوصی'>آگهی مناقصه واگذاری خدمات سطح 1 و 2 بیمارستان ضیایی اردکان به بخش خصوصی / آگهی مناقصه واگذاری خدمات سطح 1 و 2 بیمارستان ضیایی اردکان به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925262/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدمات-سطح-1-و-2-بیمارستان-امام-جعفرصادق-(ع)-میبد'>مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات سطح 1 و 2 بیمارستان امام جعفرصادق (ع) میبد  / مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات سطح 1 و 2 بیمارستان امام جعفرصادق (ع) میبد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925240/مناقصه-واگذاری-خدمات-سطح-1و2-بیمارستان-ولیعصر(ع)-بافق-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری خدمات سطح 1و2 بیمارستان ولیعصر(ع) بافق به بخش خصوصی / مناقصه واگذاری خدمات سطح 1و2 بیمارستان ولیعصر(ع) بافق به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925246/مزایده-فروش-21-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 21 دستگاه خودرو / مزایده فروش 21 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925378/اصلاحیه-فراخوان-واگذاری-امور-داروخانه-های-بلوک-1'>اصلاحیه فراخوان واگذاری امور داروخانه های بلوک 1 / اصلاحیه فراخوان واگذاری امور داروخانه های بلوک 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924896/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو جی ال ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925079/فراخوان-عملیات-اجرای-کلکتورهای-اصلی-خطوط-انتقال-فاضلاب-ناحیه-s1-و-s3--'>فراخوان عملیات اجرای کلکتورهای اصلی خطوط انتقال فاضلاب ناحیه s1 و s3 ... / فراخوان عملیات اجرای کلکتورهای اصلی خطوط انتقال فاضلاب ناحیه s1 و s3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925322/استعلام-لباس-و-شورت-ورزشی-دست-کامل'>استعلام لباس و شورت ورزشی دست کامل / استعلام , استعلام لباس و شورت ورزشی دست کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925333/استعلام-احداث-سایبان-جهت-خودروسواری'>استعلام احداث سایبان جهت خودروسواری / استعلام , استعلام احداث سایبان جهت خودروسواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925346/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925375/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام درب اتوماتیک شیشه ای  / استعلام , استعلام درب اتوماتیک شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925108/فراخوان-انجام-کار-و-مناقصه-عمومی-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-و-حق-انشعاب--'>فراخوان انجام کار و مناقصه عمومی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب ... / فراخوان انجام کار و مناقصه عمومی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925379/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / آگهی استعلام ,استعلام یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925331/استعلام-بیمه-نامه-شخص-ثالث'>استعلام بیمه نامه شخص ثالث / استعلام ,استعلام بیمه نامه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925343/استعلام-ساخت-و-نصب-پنجره-یو-پی-وی-سی---'>استعلام ساخت و نصب پنجره یو پی وی سی .... / استعلام ,استعلام ساخت و نصب پنجره یو پی وی سی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925363/استعلام-کامپیوتر-رومیزی--'>استعلام کامپیوتر رومیزی ... / استعلام کامپیوتر رومیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925365/استعلام-کامپیوتر-رومیزی--'>استعلام کامپیوتر رومیزی ... / استعلام کامپیوتر رومیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925377/استعلام-اسکنر-اسناد--'>استعلام اسکنر اسناد ... / استعلام اسکنر اسناد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925323/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری  / استعلام صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925320/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری / استعلام میز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925356/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-و--'>استعلام دستگاه ضبط و پخش و .. / استعلام دستگاه ضبط و پخش و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925366/استعلام-شش-حلقه-لاستیک'>استعلام شش حلقه لاستیک / استعلام شش حلقه لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925122/فراخوان-انجام-کار-و-مناقصه-عمومی-پیش-فروش-انشعاب-فاضلاب-و-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بها--'>فراخوان انجام کار و مناقصه عمومی پیش فروش انشعاب فاضلاب و وصول مطالبات معوقه آب بها... / فراخوان انجام کار و مناقصه عمومی پیش فروش انشعاب فاضلاب و وصول مطالبات معوقه آب بها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925360/استعلام-کرایه-یک-دستگاه-ماشین-جهت-گشت-نامحسوس'>استعلام کرایه یک دستگاه ماشین جهت گشت نامحسوس  / استعلام کرایه یک دستگاه ماشین جهت گشت نامحسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925312/استعلام-صندلی-کارشناسی'>استعلام صندلی کارشناسی / استعلام صندلی کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925318/استعلام-بیسیم-باند-هوایی-sk-icom-ic'>استعلام بیسیم باند هوایی sk-icom-ic / استعلام بیسیم باند هوایی sk-icom-ic</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925328/استعلام-محفظه-کنتور'>استعلام محفظه کنتور  / استعلام محفظه کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925337/استعلام-لباس-کار-یکسره-مخصوص-واکسیناسیون-دام'>استعلام لباس کار یکسره مخصوص واکسیناسیون دام / استعلام لباس کار یکسره مخصوص واکسیناسیون دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925369/استعلام-کابل--فیوز--تابلو--کنتاکتور--میل-ارت-و-سیم-مسی'>استعلام کابل ، فیوز ، تابلو ، کنتاکتور ، میل ارت و سیم مسی / استعلام کابل ، فیوز ، تابلو ، کنتاکتور ، میل ارت و سیم مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925311/استعلام-کفپوش-کرانولی-شانه-تخم-مرغی'>استعلام کفپوش کرانولی شانه تخم مرغی / استعلام ,استعلام کفپوش کرانولی شانه تخم مرغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925344/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925319/استعلام-کانتینر'>استعلام کانتینر / استعلام ,استعلام کانتینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925324/استعلام-خرید-و-نصب-تعویض-کفپوش'>استعلام خرید و نصب تعویض کفپوش  / استعلام ,استعلام خرید و نصب تعویض کفپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925202/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-خرید-انواع-کنتور-دیجیتالی-تکفاز-و-سه-فاز'>اصلاحیه تجدید مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تکفاز و سه فاز  / اصلاحیه , تجدید مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تکفاز و سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925329/استعلام-اجاره-۷-دستگاه-خودروی-سواری'>استعلام اجاره ۷ دستگاه خودروی سواری  / استعلام ,استعلام اجاره ۷ دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925306/استعلام-تخریب-دو-چشمه-سرویس-بهداشتی-و--'>استعلام تخریب دو چشمه سرویس بهداشتی و ... / استعلام , استعلام تخریب دو چشمه سرویس بهداشتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925315/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی-پر-سرعت-رنگی-و-سیاه-سفید'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی پر سرعت رنگی و سیاه سفید  / استعلام , استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی پر سرعت رنگی و سیاه سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925362/استعلام-تجهیز-چاه-ناحیه-صنعتی'>استعلام تجهیز چاه ناحیه صنعتی  / استعلام , استعلام تجهیز چاه ناحیه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925295/استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-تخصصی-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری'>استعلام ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری تخصصی سخت افزاری و نرم افزاری  / استعلام ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری تخصصی سخت افزاری و نرم افزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925300/استعلام-خرید-نرم-افزار-اتوماسیون-اداری-و-مالی'>استعلام خرید نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی / استعلام خرید نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925303/استعلام-تامین-غذای-آماده'>استعلام تامین غذای آماده / استعلام تامین غذای آماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925307/استعلام-خدمات-مددکاری-خارج-از-مرکز-و--'>استعلام خدمات مددکاری خارج از مرکز و ... / استعلام ,استعلام خدمات مددکاری خارج از مرکز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925314/استعلام-مودم'>استعلام مودم  / استعلام , استعلام مودم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925301/استعلام-کاتریج-hp53a'>استعلام کاتریج hp53a / استعلام کاتریج hp53a</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925036/مناقصه-عملیات-باقیمانده-تقاطع-غیر-همسطح-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات باقیمانده تقاطع غیر همسطح- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات باقیمانده تقاطع غیر همسطح- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925289/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-زمین-ورزشی-جهاد-آباد-گچساران'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین ورزشی جهاد آباد گچساران / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین ورزشی جهاد آباد گچساران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925048/مناقصه-خدمات-مهندسی-و-مشاور-مربوط-به-انجام-خدمات-نقشه-برداری--'>مناقصه خدمات مهندسی و مشاور مربوط به انجام خدمات نقشه برداری ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات مهندسی و مشاور مربوط به انجام خدمات نقشه برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925367/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اسکادا-و---'>ارزیابی کیفی انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و .... / ارزیابی کیفی انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925035/مناقصه-خرید-دستگاه-GC-Mass-و-ضمائم-مربوطه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه GC Mass و ضمائم مربوطه - نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه خرید دستگاه GC Mass و ضمائم مربوطه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925327/استعلام-WAK-CHEMIE-از-کمپانی-DMSO-SEX-40-ML8'>استعلام WAK- CHEMIE- از کمپانی DMSO-SEX 40 ML8 / استعلام , استعلام WAK- CHEMIE- از کمپانی DMSO-SEX 40 ML8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925335/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925370/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام، استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925353/استعلام-لاستیک-برای-وسایل-نقلیه'>استعلام لاستیک برای وسایل نقلیه / استعلام , استعلام لاستیک برای وسایل نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925352/استعلام-تهیه-و-حمل-ماسه-زمستانی'>استعلام تهیه و حمل ماسه زمستانی / استعلام, استعلام تهیه و حمل ماسه زمستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925354/استعلام-تهیه-و-حمل-نمک-زمستانی'>استعلام تهیه و حمل نمک زمستانی / استعلام, استعلام تهیه و حمل نمک زمستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925338/استعلام-ویدیو-پروژکتور-اپسون-X03'>استعلام ویدیو پروژکتور اپسون X03   / استعلام ، استعلام ویدیو پروژکتور اپسون X03  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925341/استعلام-موس-گرین-301'>استعلام موس گرین 301  / استعلام ، استعلام موس گرین 301</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925345/استعلام-منبع-تغذیه-گرین-330'>استعلام منبع تغذیه گرین 330  / استعلام ، استعلام منبع تغذیه گرین 330 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925055/فراخوان-نسبت-به-ارتقاء-کیفی-سطح-خدمات-و-توسعه-شبکه-حمل-و-نقل-عمومی'>فراخوان نسبت به ارتقاء کیفی سطح خدمات و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی  / فراخوان نسبت به ارتقاء کیفی سطح خدمات و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925347/استعلام-تیغه-لارنگسکوپ-فایبر'>استعلام تیغه لارنگسکوپ فایبر  / استعلام , استعلام تیغه لارنگسکوپ فایبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925364/فراخوان-خرید-تجهیزات-توانبخشی-(ویلچر-)'>فراخوان  خرید تجهیزات توانبخشی (ویلچر ) / فراخوان  خرید تجهیزات توانبخشی (ویلچر )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925372/فراخوان-خدمات-نقلیه-و-حمل-و-نقل-مسافرین-بهزیستی'>فراخوان خدمات نقلیه و حمل و نقل مسافرین بهزیستی / فراخوان خدمات نقلیه و حمل و نقل مسافرین بهزیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925026/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-خود---نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924877/مناقصه-تامین-56-دستگاه-خودرو-با-راننده---نوبت-دوم'>مناقصه  تامین 56 دستگاه خودرو با راننده ... نوبت دوم  / مناقصه تامین 56 دستگاه خودرو با راننده ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925031/مناقصه-انجام-امور-خدمات-حجمی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات حجمی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات حجمی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925022/فراخوان-پیمانکار-جهت-اجرای-شبکه-گازرسانی-به-روستاهای-دره-یادگار--قتل-یوم--نوبت-دوم'>فراخوان پیمانکار جهت اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای دره یادگار - قتل یوم...نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار جهت اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای دره یادگار - قتل یوم...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925043/مناقصه-عمومی-انجام-خدمان-مربوط-به-وصول-مطالبات-و-قطع-و---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انجام خدمان مربوط به وصول مطالبات و قطع و ....نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی انجام خدمان مربوط به وصول مطالبات و قطع و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925059/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-صنعتی-(بسته-بندی-میوه-جات)'>مزایده واگذاری به اجاره  تعداد یک قطعه زمین با کاربری صنعتی (بسته بندی میوه جات)  / آگهی فراخوان عمومی, مزایده واگذاری به اجاره  تعداد یک قطعه زمین با کاربری صنعتی (بسته بندی میوه جات) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925040/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-آق-آباد--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور آق آباد - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور آق آباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925060/مزایده-2-1-هکتار-زمین-زراعی-دیم'>مزایده 2.1 هکتار زمین زراعی دیم / مزایده,مزایده 2.1 هکتار زمین زراعی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924992/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-در-رشته-توزیع-نیرو---نوبت-دوم'> فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران در رشته توزیع نیرو ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران در رشته توزیع نیرو ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924995/مناقصه-تهیه--مصالح--حمل-و-اجرای-عملیات-مرمت-خانه--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، مصالح ، حمل و اجرای عملیات مرمت خانه... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه ، مصالح ، حمل و اجرای عملیات مرمت خانه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924905/مناقصه-بخشی-از-عملیات-اجرایی-پروژه-مرکز-فرهنگی'>مناقصه بخشی از عملیات اجرایی پروژه مرکز فرهنگی / آگهی مناقصه ,مناقصه بخشی از عملیات اجرایی پروژه مرکز فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925006/مزایده-واگذاری-بوفه---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بوفه ... نوبت دوم  / آگهی مزاید ه عمومی یک مرحله ای,مزایده واگذاری بوفه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925010/تجدید-مناقصه-نگهداری-شش-مورد-پله-برقی-در-سطح-شهر-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نگهداری شش مورد پله برقی در سطح شهر و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه نگهداری شش مورد پله برقی در سطح شهر و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925017/مرابده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مرابده یک دستگاه تزریق پلاستیک / آگهی مزایده اموال غیرمنقول ,مرابده یک دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925063/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-179-47متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 179.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 179.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925034/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-187-20مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 187.20مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 187.20مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925041/مزایده-ملک-پلاک-شماره-31-و-41-فرعی'>مزایده ملک پلاک شماره 31 و 41 فرعی / مزایده,مزایده ملک پلاک شماره 31 و 41 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925080/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-100-18متراصلاحیه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 100.18متراصلاحیه  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 100.18متراصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925002/مزایده-واگذاری-اجاره-تعداد-2-باب-سوله'>مزایده واگذاری اجاره تعداد 2 باب سوله  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری اجاره تعداد 2 باب سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925013/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-تعداد-10-باب-مغازه-تجاری-و-رستوران'>تجدید مزایده  واگذاری اجاره تعداد 10 باب مغازه تجاری و رستوران / آگهی تجدید مزایده ، مزایده  واگذاری اجاره تعداد 10 باب مغازه تجاری و رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924873/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-20-000مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 20.000مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 20.000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925072/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-نجام-خدمات-تدوین-طرح-جامع-توسعه-شبکه-های-توزیع'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نجام خدمات تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران،فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نجام خدمات تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925039/آگهی-مزایده-آب-و-اراضی-مزرعه-سیاوش-دهنو'>آگهی مزایده آب و اراضی مزرعه سیاوش دهنو / آگهی مزایده،آگهی مزایده آب و اراضی مزرعه سیاوش دهنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925027/مزایده-ملک-مساحت-178-60متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 178.60متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 178.60متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925076/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-16-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 16 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 16 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925005/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924987/مناقصه-خدمات-تخلیه--بارگیری-و-باربندی-اداره-کل-راه-آهن-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری و باربندی اداره کل راه آهن  نوبت دوم  / ​آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری و باربندی اداره کل راه آهن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924981/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-کارگاه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری کارگاه  نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری کارگاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925071/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-4-طبقه'>مزایده منزل مسکونی قدیمی 4 طبقه / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925028/مزایده-لباسشویی'>مزایده لباسشویی  / مزایده لباسشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925097/مزایده-ملک-مشاع-زمین-مساحت-185-00متر'>مزایده ملک مشاع زمین مساحت 185.00متر / مزایده,مزایده ملک مشاع زمین مساحت 185.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924883/ارزیابی-کیفی-واگذاری-عملیات-اصلاح-اضطراری-شبکه-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی واگذاری عملیات اصلاح اضطراری شبکه- نوبت دوم  /  فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی واگذاری عملیات اصلاح اضطراری شبکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925099/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-110-4متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 110.4متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 110.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925011/مزایده-ملک-مساحت-دویست-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت دویست مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925015/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-242-50متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 242.50متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 242.50متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925009/اصلاحیه-فراخوان-واگذاری-آشپزخانه-و-فضای-فیزیوتراپی'>اصلاحیه فراخوان واگذاری آشپزخانه و فضای فیزیوتراپی / اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری آشپزخانه و فضای فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924978/مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده, مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924975/مناقصه-بهینه-سازی-و-بازسازی-اردوگاه-فرهنگی-نوبت-دوم'>مناقصه بهینه سازی و بازسازی اردوگاه فرهنگی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان,مناقصه بهینه سازی و بازسازی اردوگاه فرهنگی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925020/مزایده-ملک-مشتمل-بر-عرصه-مساحت-714-40متر'>مزایده ملک مشتمل بر عرصه مساحت 714.40متر / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر عرصه مساحت 714.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925004/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-دهستان-بولی--'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای دهستان بولی ... / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای دهستان بولی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925018/فراخوان-اصلاح-شبکه-برق-رسانی-و-اتاق-توزیع-سالن-مسافربری-اداره-کل-راه-آهن-قم'>فراخوان اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافربری اداره کل راه آهن قم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافربری اداره کل راه آهن قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924984/تجدید-مناقصه-تجهیز-3-دستگاه-شاسی-به-خودروی-اطفاء-حریق-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تجهیز 3 دستگاه شاسی به خودروی اطفاء حریق- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ,  تجدید مناقصه تجهیز 3 دستگاه شاسی به خودروی اطفاء حریق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924948/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924951/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-زامیاد'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد  / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925049/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-مساحت-51-85متر'>مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 51.85متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 51.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925044/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-و-ده-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست و ده متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست و ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924944/مناقصه-خدمات-مشاوره-شغلی-طرح-های-اشتغال-و-خودکفایی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خودکفایی  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خودکفایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925054/مزایده-فروش-اراضی-کاربری-تجهیزات-شهری-و-تاسیسات-شهری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اراضی کاربری تجهیزات شهری و تاسیسات شهری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اراضی کاربری تجهیزات شهری و تاسیسات شهری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925052/مزایده-تعداد-10000-سهم'>مزایده تعداد 10000 سهم  / مزایده تعداد 10000 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924973/مناقصه-احداث-کانال-بتنی-مستطیلی'>مناقصه احداث کانال بتنی مستطیلی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث کانال بتنی مستطیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924999/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی'>مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924881/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-خدمات-و-پشتیبانی-اداره-کل-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی اداره کل به بخش خصوصی     / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی اداره کل به بخش خصوصی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924989/مناقصه-بخشی-از-ساختمان-آزمایشگاه-و--'>مناقصه بخشی از ساختمان آزمایشگاه و...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بخشی از ساختمان آزمایشگاه و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924983/فراخوان-حفر-چاه-استخراجی-شورآبه-ای'>فراخوان حفر چاه استخراجی شورآبه ای  / فراخوان حفر چاه استخراجی شورآبه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925084/مزایده-فروش-مجموعه-اداری-در-5-طبقه-عرصه-400متر'>مزایده فروش مجموعه اداری در 5 طبقه عرصه 400متر  / مزایده,مزایده فروش مجموعه اداری در 5 طبقه عرصه 400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924959/مزایده-یک-دستگاه-سپراتور-خامه-گیر'>مزایده یک دستگاه سپراتور خامه گیر  / مزایده,مزایده یک دستگاه سپراتور خامه گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924872/مناقصه-خرید-مقدار-10-تن-بذر-یونجه-همدانی'>مناقصه خرید مقدار 10 تن بذر یونجه همدانی  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید مقدار 10 تن بذر یونجه همدانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924889/مزایده-اجناس-اسقاطی-و-اجناس-سالم-مازاد'>مزایده اجناس اسقاطی و اجناس سالم مازاد  / آگهی مزایده، مزایده اجناس اسقاطی و اجناس سالم مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925290/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-و--'>مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925294/مناقصه-تامین-خدمات-آبدارخانه'>مناقصه تامین خدمات آبدارخانه / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین خدمات آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925297/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-احداث-مرکز-ورزشی'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث مرکز ورزشی / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث مرکز ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925309/دعوتنامه--بهسازی-روستای-بحیر-۲-باوی'>دعوتنامه   بهسازی روستای بحیر ۲ باوی     / دعوتنامه    ،دعوتنامه بهسازی روستای بحیر ۲ باوی       </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925339/فراخوان-تامین-نیروهای-تخصصی'>فراخوان تامین نیروهای تخصصی / فراخوان تامین نیروهای تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925332/فراخوان-وصول-مطالبات-معوقه-آب'>فراخوان وصول مطالبات معوقه آب / فراخوان وصول مطالبات معوقه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925358/​فراخوان-مناقصه-وصول-مطالبات-معوقه-آب'>​فراخوان مناقصه وصول مطالبات معوقه آب / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه وصول مطالبات معوقه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925325/فراخوان-مناقصه-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهل-از-مشترکین-بدهکار-آب-و--'>فراخوان مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهل از مشترکین بدهکار آب و ...  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهل از مشترکین بدهکار آب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925376/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تجهیزات-تکمیلی-ذخیره-سازی-اطلاعات'>اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی ذخیره سازی اطلاعات  / اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی ذخیره سازی اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925342/مناقصه-اجرای-نمای-شسته-ساختمان-اداری'>مناقصه اجرای نمای شسته ساختمان اداری    / مناقصه اجرای نمای شسته ساختمان اداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925374/مناقصه-خدمات-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-و-حفاظت-کاتدیک--'>مناقصه خدمات تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک .. / مناقصه خدمات تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924871/مزایده-باغ-زراعی-مساحت-200متر'>مزایده باغ زراعی مساحت 200متر / مزایده,مزایده باغ زراعی مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924870/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-108-45متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 108.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 108.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925050/اگهی-مزایده-کانکس'>اگهی مزایده کانکس / اگهی مزایده ,  مزایده کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925019/مزایده-تعداد-30-عدد-شمش-آهن'>مزایده تعداد 30 عدد شمش آهن / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 30 عدد شمش آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924911/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-2194-نوبت-دوم'>مزایده ملک پلاک ثبتی 2194 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 2194 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925000/تجدید-مزایده-پروژه-بازار-هفتگی-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مزایده پروژه بازار هفتگی شهر - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده پروژه بازار هفتگی شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924990/مزایده-سالنهای-ورزشی-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده سالنهای ورزشی سطح شهر - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده سالنهای ورزشی سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925025/مزایده-فروش-تعدادی-لوازم-یدکی-اتومبیل-از-جمله-لنت-کویل-و--'>مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی اتومبیل از جمله لنت، کویل و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی اتومبیل از جمله لنت، کویل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924993/مزایده-دستگاه-تیغ-وتا-برای-تولید-دستمال-کاغذی--'>مزایده دستگاه تیغ وتا برای تولید دستمال کاغذی.... / مزایده, مزایده دستگاه تیغ وتا برای تولید دستمال کاغذی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924915/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-61-88مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 61.88مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 61.88مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924918/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-107-15متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 107.15متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 107.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924921/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-102-59متر'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 102.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 102.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925014/مزایده-یک-عدد-سیم-کارت-تلفن-همراه'>مزایده یک عدد سیم کارت تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک عدد سیم کارت تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925115/مزایده-فروش-تعدادی-خودروی-سواری-تویوتا-پیریوس-هیبریدی'>مزایده فروش تعدادی خودروی سواری تویوتا پیریوس هیبریدی  / مزایده, مزایده فروش تعدادی خودروی سواری تویوتا پیریوس هیبریدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925105/مزایده-و-حراج-چوب-توسکا-و--'>مزایده و حراج چوب توسکا و ... / آگهی مزایده و حراج, مزایده و حراج چوب توسکا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924878/مزایده-اجاره-مغازه-پارک-لاله--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مغازه پارک لاله - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره مغازه پارک لاله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925096/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-واحدهای-در-اختیار-تعاونی'>مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای در اختیار تعاونی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای در اختیار تعاونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925064/فراخوان-اجرای-خط-لوله-زمینی-16-اینچ-انتقال-گاز--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای خط لوله زمینی 16 اینچ انتقال گاز ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان اجرای خط لوله زمینی 16 اینچ انتقال گاز ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925070/مناقصه-خرید-کامیون-کمپرسی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کامیون کمپرسی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید کامیون کمپرسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925073/مناقصه-تامین-Heavy-oil-liquid-chromatography-و-ملزومات-مربوطه-نوبت-دوم'>مناقصه تامین Heavy oil liquid chromatography و ملزومات مربوطه- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه تامین Heavy oil liquid chromatography و ملزومات مربوطه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925083/مناقصه-خرید-ادوات-ابزار-دقیق-بویلر'>مناقصه خرید  ادوات ابزار دقیق بویلر  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید  ادوات ابزار دقیق بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925086/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه- نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925118/مزایده-5-واحد-تجاری-مرحله-دوم'>مزایده 5 واحد تجاری مرحله دوم / مزایده,مزایده 5 واحد تجاری مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925056/مناقصه-خرید-کامیون-کشنده--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کامیون کشنده - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کامیون کشنده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924884/تجدید-مزایده-اجاره-دو-باب-جایگاه-سوخت-سی-ان-جی'>تجدید مزایده اجاره دو باب جایگاه سوخت سی ان جی / تجدید مزایده اجاره دو باب جایگاه سوخت سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925058/ارزیابی-کیفی-عملیات-امور-جاری-انبار-نفت-تجدید--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی عملیات امور جاری انبار نفت تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی عملیات امور جاری انبار نفت تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925085/فراخوان-مناقصه-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>فراخوان مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925087/مزایده-فروش-ضایعات--لوازم-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات ، لوازم ماشین آلات نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات ، لوازم ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925139/مزایده-ششدانگ-5-باب-خانه-و-یک-مجتمع-4-طبقه-شش-واحدی'>مزایده ششدانگ 5 باب خانه و یک مجتمع 4 طبقه شش واحدی / مزایده,مزایده ششدانگ 5 باب خانه و یک مجتمع 4 طبقه شش واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925132/مزایده-ششدانگ-پلاک-3779-222-مساحت-271متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3779/222 مساحت 271متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3779/222 مساحت 271متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925091/مناقصه-عملیات-اصلاح-شبکه'>مناقصه عملیات اصلاح شبکه  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اصلاح شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925136/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-کارگاهی'>مزایده فروش یک قطعه پلاک کارگاهی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925081/مناقصه-عملیات-رسیدگی-و-نگهداری-ایستگاه-های-پمپاژ-اردستان---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان ... نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925077/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925098/مزایده-واگذاری-یک-واحد-بوفه'>مزایده واگذاری یک واحد بوفه  / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924967/مناقصه-عملیات-ساخت-بلوک-فلزی'>مناقصه عملیات ساخت بلوک فلزی / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات ساخت بلوک فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924972/مناقصه-عملیات-ماشینکاری-و-مونتاژ-تعدادی-از-قطعات'>مناقصه عملیات ماشینکاری و مونتاژ تعدادی از قطعات / آگهی مناقصات ، مناقصه عملیات ماشینکاری و مونتاژ تعدادی از قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925207/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-129-53متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 129.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 129.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925200/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-خانه-و-محوطه-نوبت-سوم'>مزایده یک قطعه زمین و خانه و محوطه نوبت سوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین و خانه و محوطه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925160/مزایده-یک-باب-مغازه-به-متراژ-60-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده  یک باب مغازه به متراژ 60 مترمربع نوبت دوم  / مزایده , مزایده  یک باب مغازه به متراژ 60 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925144/مناقصه-تامین-خدمات-گشت-و-بازرسی'>مناقصه تامین خدمات گشت و بازرسی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین خدمات گشت و بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925209/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه--'>مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925194/مزایده-5000-عدد-روف-تایل'>مزایده 5000 عدد روف تایل  / مزایده 5000 عدد روف تایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925154/مزایده-فروش-ماشین-آلات-کشاورزی-و-ادوات---نوبت-سوم'>مزایده فروش ماشین آلات کشاورزی و ادوات .. -نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات کشاورزی و ادوات .. -نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925129/مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز- تجدید- نوبت دوم  / تجدید فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز- تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925135/مناقصه-راهبری-نگهدای-و-اپراتوری-بخشی-از-تاسیسات-و-مخازن-آب-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری, نگهدای و اپراتوری بخشی از تاسیسات و مخازن آب -نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه راهبری, نگهدای و اپراتوری بخشی از تاسیسات و مخازن آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925148/مناقصه-جهت-تجهیز-چاه-شماره-3041-مزرعه-و-رودبار'>مناقصه جهت تجهیز چاه شماره 3041 مزرعه و رودبار  / مناقصه جهت تجهیز چاه شماره 3041 مزرعه و رودبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925173/مزایده-پراید-تیپ-جی-ال-ایکس'>مزایده پراید تیپ جی ال ایکس   / مزایده پراید تیپ جی ال ایکس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925128/تجدید-مناقصه-حمل-و-جابجایی-حدود-150-000-هزار-تن-گندم-بین-سیلوها--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حمل و جابجایی حدود 150.000 هزار تن گندم بین سیلوها - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه حمل و جابجایی حدود 150.000 هزار تن گندم بین سیلوها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925138/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی'>مناقصه خرید مصالح سنگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مصالح سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925100/مزایده-الکتروموتور-پمپ-و--'>مزایده الکتروموتور پمپ و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده الکتروموتور پمپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925166/مزایده-منزل-ویلایی-دو-طبقه-عرصه-250مترمربع'>مزایده منزل ویلایی دو طبقه عرصه 250مترمربع / مزایده,مزایده منزل ویلایی دو طبقه عرصه 250مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925155/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-40000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 40000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 40000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924940/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-225متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 225متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 225متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925116/مزایده-فروش-وسائط-نقلیه-از-قبیل-خودرو-سواری-هیوندا-النترا-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش وسائط نقلیه از قبیل خودرو سواری هیوندا النترا و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش وسائط نقلیه از قبیل خودرو سواری هیوندا النترا و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925134/مناقصه-عمومی-نسبت-به-ساخت-زمین'>مناقصه عمومی نسبت به ساخت زمین  / آگهی مناقصه، مناقصه عمومی نسبت به ساخت زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925124/مزایده-فروش-سه-قطعه-از-زمینهای-تفکیکی'>مزایده فروش سه قطعه از زمینهای تفکیکی  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه از زمینهای تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925117/مزایده-واگذاری-به-اجاره-قسمتی-از-پارک-نبوت-جهت-نصب-وسایل-بازی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره قسمتی از پارک نبوت جهت نصب وسایل بازی - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره قسمتی از پارک نبوت جهت نصب وسایل بازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925133/مناقصه-خودروهای-استیجاری-مورد-نیاز'>مناقصه خودروهای استیجاری مورد نیاز  / آگهی مناقصه ,مناقصه خودروهای استیجاری مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925106/مزایده-تعداد-۶۵۴۰۰-بطری-روغن'>مزایده تعداد ۶۵۴۰۰ بطری روغن  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده تعداد ۶۵۴۰۰ بطری روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925114/مزایده-یک-سرویس-سفید-نگین-دار'>مزایده یک سرویس سفید نگین دار / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک سرویس سفید نگین دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924942/فراخوان-تکمیل-زیرسازی--جدول-گذاری-و-آسفالت-فاز-دو-و--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل زیرسازی , جدول گذاری و آسفالت فاز دو و... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تکمیل زیرسازی , جدول گذاری و آسفالت فاز دو و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925121/مناقصه-عملیات-خرید-حمل-پخش-آسفالت'>مناقصه عملیات خرید، حمل، پخش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات خرید، حمل، پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925130/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-7-زنجان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 7 زنجان نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 7 زنجان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925159/مزایده-تعداد-1650-کارتن-روغن-مایع-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 1650 کارتن روغن مایع  نوبت دوم  / مزایده , مزایده تعداد 1650 کارتن روغن مایع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925163/مزایده-هود-الماس--اجاق-گاز-رومیزی-الماس'>مزایده هود الماس ، اجاق گاز رومیزی الماس  / مزایده,مزایده هود الماس ، اجاق گاز رومیزی الماس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925157/مناقصه-اجرای-خاکبرداری--سازمان-نگهبان-و-اسکلت-سازه'>مناقصه اجرای خاکبرداری ، سازمان نگهبان و اسکلت سازه / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای خاکبرداری ، سازمان نگهبان و اسکلت سازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925127/مزایده-ملک-مساحت-336متر'>مزایده ملک مساحت 336متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 336متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925131/مزایده-سنگ-تراورش-شکلاتی-یزد'>مزایده سنگ تراورش شکلاتی یزد  / مزایده,مزایده سنگ تراورش شکلاتی یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925126/مزایده-واگذاری-تکمیل-و-بهره-برداری-تجهیزات-آزمایشگاه'>مزایده واگذاری تکمیل و بهره برداری تجهیزات آزمایشگاه / مزایده, مزایده واگذاری تکمیل و بهره برداری تجهیزات آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925110/آگهی-مزایده-عمومی-فروشگاه-ها-و-رستوران-جنب-مجتمع-حرفه-آموزی'>آگهی مزایده عمومی فروشگاه ها و رستوران جنب مجتمع حرفه آموزی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی  واگذاری فروشگاه ها و رستوران جنب مجتمع حرفه آموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924945/فراخوان-مناقصه-سرویس-راهبری-و-سرپرستی-تاسیسات-و-تجهیزات-مکانیکی-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925140/مزایده-تعداد-1-دستگاه-خودروی-پژو-GLX-405'>مزایده تعداد 1 دستگاه خودروی پژو GLX 405  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 1 دستگاه خودروی پژو GLX 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925147/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-برکت-سرایان'>اصلاحیه فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه برکت سرایان / اصلاحیه ​فراخوان مناقصه , مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه برکت سرایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925161/اگهی-مزایده-کانکس-منصوبه-در-کارگاه-پروژه-ساختمان'>اگهی مزایده  کانکس منصوبه در کارگاه پروژه ساختمان  / اگهی مزایده , مزایده  کانکس منصوبه در کارگاه پروژه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925239/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-59552متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 59552متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 59552متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925168/مناقصه-ساماندهی-مسیل-شهرک--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی مسیل شهرک - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه ساماندهی مسیل شهرک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925174/نخستین-جشنواره-همدلی-اترک'>نخستین جشنواره همدلی اترک  / نخستین جشنواره همدلی اترک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925187/اگهی-مزایده-اجاره-ساختمان'>اگهی مزایده اجاره ساختمان  / اگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925192/فراخوان-مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-برکت-سرایان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه برکت سرایان- نوبت دوم  / ​فراخوان مناقصه , مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه برکت سرایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924969/تجدید-فراخوان-عملیات-خرید-و-اجرا-و-راه-اندازی-زیرساخت-مرکز-داده-های-خود--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده های خود - نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده های خود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925199/فراخوان-واگذاری-بوفه-های-مدارس-(پایگاه-تغذیه-سالم)96-6-08'>فراخوان واگذاری بوفه های مدارس (پایگاه تغذیه سالم)96.6.08 / فراخوان واگذاری بوفه های مدارس (پایگاه تغذیه سالم)96.6.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925162/مزایده-یکباب-منزل-به-مساحت-188-11مترمربع'>مزایده یکباب منزل به مساحت 188.11مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل به مساحت 188.11مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925181/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-زمین-و-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه.زمین و مغازه نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه.زمین و مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925251/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-62-03متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 62.03متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 62.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925217/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-721-03متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 721.03متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 721.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925158/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کشنده---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو کشنده ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو کشنده ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925153/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهر-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه انجام امور خدمات شهر، حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام امور خدمات شهر، حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925151/مناقصه-واگذاری-حمل-و-نقل-پرسنل-با-مینی-بوس'>مناقصه واگذاری حمل و نقل پرسنل با مینی بوس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حمل و نقل پرسنل با مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924965/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-پشتیبانی-خدماتی-نظارتی-و-اداره-خوابگاه-های-استیجاری'>مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی، خدماتی، نظارتی و اداره خوابگاه های استیجاری / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی، خدماتی، نظارتی و اداره خوابگاه های استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925169/تجدید-مناقصه-امور-حفاظتی-و-نگهبانی'>تجدید مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی   / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925180/فراخوان-استعلام-انجام-امور-تنظیفات-دانشکده-پرستاری'>فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات دانشکده پرستاری / آگهی فراخوان استعلام, فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات دانشکده پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925208/اصلاحیه-مناقصه-بیمه-عمر-و-حوادث-گروهی'>اصلاحیه مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925150/فراخوان-واگذاری-امور-حمل-و-نقل---نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری امور حمل و نقل   - نوبت دوم  / فراخوان واگذاری امور حمل و نقل  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925152/تجدید-مناقصه-انجام-امور-تاسیسات-مکانیکی-و-برق-ساختمان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور تاسیسات مکانیکی و برق ساختمان - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه انجام امور تاسیسات مکانیکی و برق ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925167/تجدید-مزایده-اجاره-کارگاه-بتن-آماده-موجود-در-انبار-اکبرآباد'>تجدید مزایده اجاره کارگاه بتن آماده موجود در انبار اکبرآباد / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره کارگاه بتن آماده موجود در انبار اکبرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925183/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-140مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 140مترمربع / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 140مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925156/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924880/مزایده-اجاره-ساختمان-شهرداری-جهت-مهد-کودک--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ساختمان شهرداری جهت مهد کودک - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان شهرداری جهت مهد کودک -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924935/تجدید-مناقصه-قرارداد-راهبری-و-نگهداری-پایانه-و-خط-مسافری-بندر-شهید-کلانتری-چابهار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه قرارداد راهبری و نگهداری پایانه و خط مسافری بندر شهید کلانتری چابهار - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه قرارداد راهبری و نگهداری پایانه و خط مسافری بندر شهید کلانتری چابهار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925186/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-306-6متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 306.6متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 306.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925261/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925182/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مدرسه-ذوالقدری'>مزایده واگذاری به اجاره  مدرسه ذوالقدری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  مدرسه ذوالقدری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925235/مزایده-پلاک-ثبتی-31-و-27-فرعی-بخش-4-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 31 و 27 فرعی بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 31 و 27 فرعی بخش 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925238/مزایده-پلاک-ثبتی-هفت-فرعی-از-3727-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی هفت فرعی از 3727 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی هفت فرعی از 3727 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925222/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-148-87متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 148.87متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 148.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925219/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-کلنگی-160مترمربع'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه کلنگی 160مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه کلنگی 160مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925247/مزایده-ششدانگ-پلاک-66-78-مساحت-عرصه-514-89متر'>مزایده ششدانگ پلاک 66/78 مساحت عرصه 514.89متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 66/78 مساحت عرصه 514.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924938/تجدید-ارزیابی-کیفی-خرید-بریکر-و-سکسیونر--نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی خرید بریکر و سکسیونر - نوبت دوم  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , تجدید ارزیابی کیفی خرید بریکر و سکسیونر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925165/مزایده-فروش-پنجره-upvc'>مزایده فروش پنجره upvc / آگهی مزایده ,مزایده فروش پنجره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925178/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-دو-طبقه-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی دو طبقه بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی دو طبقه بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925175/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-500متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 500متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925203/فراخوان-ارزیابی-واگذاری-تعمیرات-خطوط-فشار-متوسط-در-سطح-استان'>فراخوان ارزیابی واگذاری تعمیرات خطوط فشار متوسط در سطح استان / فراخوان ارزیابی کیفی ,فراخوان ارزیابی واگذاری تعمیرات خطوط فشار متوسط در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925196/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925188/تجدید-فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی--نوبت-دوم'>تجدید  فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی ...نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فتجدید راخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925234/مزایده-پلاک-ثبتی-8660-مساحت-861مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی 8660 مساحت 861مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8660 مساحت 861مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925225/مزایده-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-مساحت-79-20متر'>مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 79.20متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 79.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925197/مزایده-ششدانگ-پلاک-596-فرعی-مساحت-751متر'>مزایده ششدانگ پلاک 596 فرعی مساحت 751متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 596 فرعی مساحت 751متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925008/مزایده-فروش-پارچه-فاستونی-مطهری-92-متر'>مزایده فروش پارچه فاستونی مطهری 92 متر  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پارچه فاستونی مطهری 92 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925189/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-131-مدل-1390-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 131 مدل  1390 نوبت دوم  / مزایده  ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 131 مدل 1390 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925195/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / آگهی مزایده , مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925191/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-خانه-مساحت-98-5متر'>مزایده یک دانگ مشاع از عرصه و اعیان خانه مساحت 98.5متر / مزایده ,مزایده یک دانگ مشاع از عرصه و اعیان خانه مساحت 98.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925193/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-مساحت-1932متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1932متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1932متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925230/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-78-24متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.24متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925198/مزایده-خودرو-سواری-هیوندا'>مزایده خودرو سواری هیوندا / آگهی مزایده مال منقول, مزایده خودرو سواری هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925231/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-36-2متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 36.2متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 36.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925218/مناقصه-حمل-جاده-ای-30-000-تن-محموله-جو'>مناقصه حمل جاده ای 30.000 تن محموله جو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل جاده ای 30.000 تن محموله جو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925223/آگهی-مزایده-اجاره-زمین-های-کشاورزی'>آگهی مزایده اجاره زمین های کشاورزی / مزایده, آگهی مزایده اجاره زمین های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925205/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره'>فراخوان خرید خدمات مشاوره / آگهی فراخوان , فراخوان خرید خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924928/مزایده-ملک-مسکونی-تجاری-مساحت-دویست-متر'>مزایده ملک مسکونی تجاری مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925212/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بلوارها--میدان-ها'>اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بلوارها ، میدان ها / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بلوارها ، میدان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925215/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-کارهای-عمرانی-سطح-شهر'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت کارهای عمرانی سطح شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت کارهای عمرانی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925243/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-641-60متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 641.60متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 641.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925216/مزایده-پلاک-به-مساحت-دویست-مترمربع-روستای-کیاکلا'>مزایده پلاک به مساحت دویست مترمربع روستای کیاکلا / مزایده,مزایده پلاک به مساحت دویست مترمربع روستای کیاکلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925211/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-398-45متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 398.45متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 398.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925204/مزایده-اجاره-تعداد-8-اتاق-و-یک-سالن-زیرزمینی----نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعداد 8 اتاق و یک سالن زیرزمینی .... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره تعداد 8 اتاق و یک سالن زیرزمینی .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925213/مزایده-15-عدد-کپسول-اکسیژن--'>مزایده 15 عدد کپسول اکسیژن... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 15 عدد کپسول اکسیژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925221/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-مستعمل---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کمپرسور مستعمل...- نوبت دوم / آگهی مزایدهف مزایده یک دستگاه کمپرسور مستعمل...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924931/مزایده-ساختمان-مساحت-116-27متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مساحت 116.27متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 116.27متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925257/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-و-خودرو'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی و خودرو  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925285/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-خیاطی'>مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی  / آگهی مزایده اموال ,مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925282/مزایده-خودرو-سواری'>مزایده خودرو سواری  / آگهی مزایده ,مزایده خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924986/مزایده-فروش-انواع-پارچه'>مزایده فروش انواع پارچه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925302/مناقصه-تهیه-و-ساخت-دال-بتنی-مرحله-اول--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و ساخت دال بتنی -مرحله اول - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و ساخت دال بتنی -مرحله اول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925308/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-عرصه-259-60متر'>مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 259.60متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 259.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925348/مزایده-واگذاری-به-اجاره-ماهانه-واحدهای-اداری-تجاری-و--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری به  اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری و ...چاپ دوم / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری به  اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری و ...چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925368/مزایده-اجاره-محل-و-ساختمان-رستوران-و-سفره-خانه-سنتی'>مزایده  اجاره محل و ساختمان رستوران و سفره خانه سنتی / مزایده  اجاره محل و ساختمان رستوران و سفره خانه سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925355/مزایده-اجاره-16-دستگاه-سالن'>مزایده اجاره 16 دستگاه سالن  / مزایده اجاره 16 دستگاه سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924997/مزایده-فروش-دستگاه-نیتروژن-ساز'>مزایده فروش دستگاه نیتروژن ساز / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش دستگاه نیتروژن ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925351/مناقصه-تعداد-9-قلم-کابل-جلی-فیلد-خاکی-چاپ-دوم'>مناقصه تعداد 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی  چاپ دوم  / مناقصه , مناقصه تعداد 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925373/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-373-60مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 373.60مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 373.60مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925380/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925350/مناقصه-تامین-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان--'>مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان ... / مناقصه , مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925371/مزایده-فروش-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مساحت-67-80متر'>مزایده فروش قطعه زمین کاربری تجاری مساحت 67.80متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین کاربری تجاری مساحت 67.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924924/مزایده-ششدانگ-زمین-دارای-پلاکهای-اصلی-4001-و-پلاک-5-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین دارای پلاکهای اصلی 4001 و پلاک 5 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دارای پلاکهای اصلی 4001 و پلاک 5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924936/مزایده-ملک-مساحت-زیربنا-230-0مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت زیربنا 230.0مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنا 230.0مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924952/مناقصه-بیمه-تکمیلی-درمان-کارکنان-شهرداری-اراک'>مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری اراک  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924892/مزایده-یک-باب-بوفه'>مزایده یک باب بوفه   / آگهی مزایده عمومی ، مزایده  یک باب بوفه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925057/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925012/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیونت-ایسوزو-حمل-شیر'>مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ایسوزو حمل شیر / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ایسوزو حمل شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924998/مزایده-اجاره-مجموعه-استخر-و-سونای-شهرداری--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه استخر و سونای شهرداری - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده اجاره مجموعه استخر و سونای شهرداری - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925003/ارزیابی-کیفی-خرید-ترانسفورماتورهای-جریان-و-ولتاژ-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ- نوبت  دوم  / آگهی ارزیابی کیفی,ارزیابی کیفی خرید ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924994/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های--'>مناقصه  اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924977/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع'>تجدید مناقصه  اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924955/مناقصه-خرید-برنج-شیرودی'>مناقصه خرید برنج شیرودی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید برنج شیرودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924946/مزایده-شش-دستگاه-خودرو'>مزایده شش دستگاه خودرو / آگهی دعوت به مزایده عمومی, مزایده شش دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924932/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برق-رسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925068/مزایده-ساختمان-شمالی-با-زیربنای-4275مترمربع'>مزایده ساختمان شمالی با زیربنای 4275مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان شمالی با زیربنای 4275مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924875/مزایده-واگذاری-تعداد-120-واحد-از-واحدهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 120 واحد از واحدهای مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 120 واحد از واحدهای مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924925/تجدید-مزایده-اجاره-سالن-بسته-بندی-سردخانه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره سالن بسته بندی سردخانه نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره سالن بسته بندی سردخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925137/مزایده-انواع-اتصالات--گالوانیزه--جوشی--'>مزایده انواع اتصالات ، گالوانیزه ، جوشی.... / مزایده انواع اتصالات ، گالوانیزه ، جوشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925145/مزایده-171-متر-کلنگی-شمالی-96-6-9'>مزایده  171 متر کلنگی شمالی 96.6.9 / مزایده  171 متر کلنگی شمالی 96.6.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925143/مناقصه-توسعه-و-احداث-روستایی-مارگون-سقاوه'>مناقصه  توسعه و احداث روستایی مارگون سقاوه / مناقصه عمومی, مناقصه  توسعه و احداث روستایی مارگون سقاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925190/مناقصه-خرید-و-اجرای-عملیات-پوشش-عایقی-سیلیکونی--'>مناقصه خرید و اجرای عملیات پوشش عایقی سیلیکونی ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای عملیات پوشش عایقی سیلیکونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924933/مناقصه-انجام-آماده-سازی-زیرسازی-و-اجرای-اساس-و-زیراساس-آسفالت-گرم'>مناقصه انجام آماده سازی، زیرسازی و اجرای اساس و زیراساس آسفالت گرم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام آماده سازی، زیرسازی و اجرای اساس و زیراساس آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924954/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-و---'>مزایده یک دستگاه خودرو و .... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925177/استعلام-تغذیه-کننده-گریس'>استعلام تغذیه کننده گریس  / استعلام ,استعلام تغذیه کننده گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925170/استعلام-دو-ردیف-حلقه-اصلی-زنجیر-کروزبی-و--'>استعلام دو ردیف حلقه اصلی زنجیر کروزبی و ... / استعلام ,استعلام دو ردیف حلقه اصلی زنجیر کروزبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925149/استعلام-هیپوکلراید-کلسیم'>استعلام هیپوکلراید کلسیم / استعلام ,استعلام هیپوکلراید کلسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925171/استعلام-چهارردیف-گاز-مخلوط'>استعلام  چهارردیف گاز مخلوط   / استعلام, استعلام  چهارردیف گاز مخلوط  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925176/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام  لوله فولادی بدون درز   / استعلام, استعلام  لوله فولادی بدون درز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924943/مناقصه-انجام-فعالیت-خدمات-و-پیمانکاری-پشتیبانی'>مناقصه انجام فعالیت خدمات و پیمانکاری پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام فعالیت خدمات و پیمانکاری پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925164/استعلام-درب-ریلی-فلزی---'>استعلام درب ریلی فلزی .... / استعلام درب ریلی فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925172/مناقصه-تامین-خدمات-گشت-و-بازرسی-شرکت'>مناقصه تامین خدمات گشت و بازرسی شرکت  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین خدمات گشت و بازرسی شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924980/تجید-مناقصه-خرید-مقدار-30-000-(سی-هزار)-تن-سنگ-گچ-از-نوع-زبپس'>تجید مناقصه خرید مقدار 30.000 (سی هزار) تن سنگ گچ از نوع زبپس  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای، تجدید مناقصه خرید مقدار 30.000 (سی هزار) تن سنگ گچ از نوع زبیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924971/مناقصه-خرید-رزین-های-مورد-نیاز-نیروگاه'>مناقصه خرید رزین های مورد نیاز نیروگاه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید رزین های مورد نیاز نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925220/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب  / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925179/تجدید-استعلام-پروژه-های-توسعه-و-احداث-شهری-و-روستایی-مارگون-سقاوه'>تجدید استعلام پروژه های توسعه و احداث شهری و روستایی مارگون سقاوه   / تجدید ، تجدید استعلام پروژه های توسعه و احداث شهری و روستایی مارگون سقاوه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925146/مناقصه-خرید-200-تن-سیمان-پاشیدنی-ضد-اسید-سولفوریک-و-اسید-کربنیک'>مناقصه خرید 200 تن سیمان پاشیدنی ضد اسید سولفوریک و اسید کربنیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 200 تن سیمان پاشیدنی ضد اسید سولفوریک و اسید کربنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924956/مناقصه-عملیات-باطله-برداری--آماده-سازی-سینه-کار-جدید--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات باطله برداری ، آماده سازی سینه کار جدید... نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات باطله برداری ، آماده سازی سینه کار جدید... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925228/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-4-دستگاه-مانیتور-صنعتی'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه مانیتور صنعتی  / مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه مانیتور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924961/مناقصه-طراحی--ساخت-و-نصب-و-راه-اندای-تابلوهای-فشار-متوسط-برق'>مناقصه طراحی ، ساخت و نصب و راه اندای تابلوهای فشار متوسط برق / آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی ، ساخت و نصب و راه اندای تابلوهای فشار متوسط برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925184/استعلام-خرید-دو-دستگاه-سرور'>استعلام خرید دو دستگاه سرور / آگهی استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925232/مناقصه-خرید-پمپ-بودار-کننده-در-ظرفیتهای-مختلف'>مناقصه خرید پمپ بودار کننده در ظرفیتهای مختلف / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید پمپ بودار کننده در ظرفیتهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925201/مناقصه-پروژه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه-ایستگاه-تقلیل-فشار--'>مناقصه پروژه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه تقلیل فشار... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاه تقلیل فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925229/مناقصه-انجام-امور-خدمات-مخابراتی-و-رادیویی'>مناقصه انجام امور خدمات مخابراتی و رادیویی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات مخابراتی و رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925241/اگهی-مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز-ناحیه-اسلامشهر'>اگهی مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز ناحیه اسلامشهر / مناقصه عمومی , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز ناحیه اسلامشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925248/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925237/مناقصه-انجام-کلیه-امور-امور-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری'>مناقصه انجام کلیه امور امور بهره برداری و خدمات گاز شهری / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام کلیه امور امور بهره برداری و خدمات گاز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925273/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-و-شبکه-توزیع-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925258/مزایده-فروش-اقلام-عمومی-مربوط-به-تجهیزات-CNG-از-قبیل-اتصالات-کابل-و--'>مزایده فروش اقلام عمومی مربوط به تجهیزات CNG از قبیل اتصالات، کابل و .. / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام عمومی مربوط به تجهیزات CNG از قبیل اتصالات، کابل و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925267/تجدید-مزایده-فروش-لوله-های-فولادی'>تجدید مزایده فروش لوله های فولادی  / آگهی تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده فروش لوله های فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925242/مناقصه-High-speed-Radial-Bond-Tools-(RBT)'>مناقصه High speed Radial Bond Tools (RBT) / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه High speed Radial Bond Tools (RBT)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925214/مناقصه-عمومی-پروژه-گازرسانی-خوشه-های-زیر-مجموعه-صنعت-و-کشاورزی'>مناقصه عمومی  پروژه گازرسانی خوشه های زیر مجموعه صنعت و کشاورزی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه گازرسانی خوشه های زیر مجموعه صنعت و کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925227/مناقصه-نظافت-و-اجرای-دیوارهای-بتنی-حصار-پیش-ساخته'>مناقصه نظافت و اجرای دیوارهای بتنی حصار پیش ساخته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نظافت و اجرای دیوارهای بتنی حصار پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925254/کنگره-جامع-بین-المللی-شیمی-ایران96-6-09'>کنگره جامع بین المللی شیمی ایران96.6.09 / کنگره جامع بین المللی شیمی ایران96.6.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925252/نخستین-کنگره-بین-المللی-اقتصاد-و-بانکداری-ایران'>نخستین کنگره بین المللی اقتصاد و بانکداری ایران / نخستین کنگره بین المللی اقتصاد و بانکداری ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925276/استعلام-خرید-انواع-هارد-سرور'>استعلام خرید انواع هارد سرور / استعلام ,استعلام  خرید انواع هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/925210/مزایده-مقداری-ورق-گالوانیزه-نو'>مزایده مقداری ورق گالوانیزه نو / آگهی مزایده ,مزایده مقداری ورق گالوانیزه نو</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 7 آبان 1396 ساعت: 11:46