اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.8 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924018/مناقصه-خرید-نرم-افزار... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.8 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924018/مناقصه-خرید-نرم-افزار-جامع-گزارش-سازمانی-مدیریت'>مناقصه خرید نرم افزار جامع گزارش سازمانی مدیریت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید نرم افزار جامع گزارش سازمانی مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924170/مناقصه-اجرای-فاز-سوم-احداث-پارک--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فاز سوم احداث پارک - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز سوم احداث پارک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924214/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-جرثقیل-دار-بنز-1924'>مزایده یک دستگاه کامیون جرثقیل دار بنز 1924  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون جرثقیل دار بنز 1924 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924486/مناقصه-ساخت-پرههای-فن-غبارزدا'>مناقصه ساخت پرههای فن غبارزدا / مناقصه ، مناقصه ساخت پرههای فن غبارزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924479/مناقصه-خرید-پکیج-یونیت-روف-تاپ-کریر'>مناقصه خرید پکیج یونیت روف تاپ کریر / مناقصه ، مناقصه خرید پکیج یونیت روف تاپ کریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924511/مناقصه-خرید-DISPLACER-LEVEL-TRANSMITTER'>مناقصه خرید DISPLACER LEVEL TRANSMITTER  / مناقصه, مناقصه  خرید DISPLACER LEVEL TRANSMITTER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924207/مناقصه-انجام-خدمات-تخلیه-و-بارگیری-محصولات'>مناقصه انجام خدمات تخلیه و بارگیری محصولات / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات تخلیه و بارگیری محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924202/مزایده-فروش-پلت'>مزایده فروش پلت / آگهی فروش اموال منقول, مزایده فروش پلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923930/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-سه-سنندج-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش سه سنندج نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش سه سنندج نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923965/مناقصه-اجرای-جاروکشی-و-تنظیف-خیابان-های-محدوده'>مناقصه اجرای جاروکشی و تنظیف خیابان های محدوده  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای جاروکشی و تنظیف خیابان های محدوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924052/مزایده-ملک-مسکونی-تجاری-مساحت-62-55متر'>مزایده ملک مسکونی تجاری مساحت 62.55متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری مساحت 62.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924051/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-23متر'>مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 23متر / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923998/مزایده-فروش-کاشی-و-سرمیک'>مزایده فروش کاشی و سرمیک  / مزایده اموال منقول , مزایده فروش کاشی و سرمیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924004/مناقصه-نسبت-به-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-4-دستگاه-SDH--نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به تهیه و نصب و راه اندازی 4 دستگاه SDH - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نسبت به تهیه و نصب و راه اندازی 4 دستگاه SDH - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923957/مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-و-GIS-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه ممیزی و GIS سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه ممیزی و GIS سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923963/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-بازار-روز-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحدهای تجاری بازار روز تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره واحدهای تجاری بازار روز تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923991/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-اجرای-اسفالت-محوطه-مدارس'>فراخوان مناقصه تهیه و اجرای اسفالت محوطه مدارس  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و اجرای اسفالت محوطه مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923970/مزایده-واگذاری-تعدادی-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی غرفه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری تعدادی غرفه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923973/مزایده-آپارتمان-مساحت-70-55مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 70.55مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 70.55مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923966/تجدید-مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-جرثقیل-مستعمل-و-مازاد'>تجدید مزایده فروش تعداد 3 دستگاه جرثقیل مستعمل و مازاد / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش تعداد 3 دستگاه جرثقیل مستعمل و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924008/مناقصه-عملیات-تراش-و-روکش-مکانیزه-معابر--'>مناقصه عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924011/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-عملیات-بارگیری-سیمان-فله-و-پاکتی'>مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات بارگیری سیمان فله و پاکتی / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات بارگیری سیمان فله و پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924236/مزایده-فروش-املاک-با-کاربری-صنعتی'>مزایده فروش املاک با کاربری صنعتی  / مزایده,مزایده فروش املاک با کاربری صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923946/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-شبکه-ابیاری-و-زهکشی-گاوی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی  عملیات اجرایی شبکه ابیاری و زهکشی گاوی  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی شبکه ابیاری و زهکشی گاوی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923959/مزایده-تعدادی-از-املاک-در-تهران-و-سایر-استانها-شرایط-ویژه-96-6-8'>مزایده تعدادی از املاک در تهران و سایر استانها شرایط ویژه 96.6.8 / مزایده,مزایده تعدادی از املاک در تهران و سایر استانها شرایط ویژه 96.6.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923987/مناقصه-پروژه-بازسازی-و-ساخت-آزمایشگاه-حیوانات-دانشکده-پزشکی'>مناقصه پروژه بازسازی و ساخت آزمایشگاه حیوانات دانشکده پزشکی  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بازسازی و ساخت آزمایشگاه حیوانات دانشکده پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923952/مناقصه-عمومی-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-فرماندهان-و-پرسنل-نیروهای-نظامی-تجدید'>مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب فرماندهان و پرسنل نیروهای نظامی تجدید  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب فرماندهان و پرسنل نیروهای نظامی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923971/مناقصه--مناقصه-چهار-دستگاه-اتو-آنالایزر-بیوشیمی--دو-دستگاه-آندوسکوپی'>مناقصه ، مناقصه چهار دستگاه اتو آنالایزر بیوشیمی ، دو دستگاه آندوسکوپی / آگهی مناقصه ، مناقصه چهار دستگاه اتو آنالایزر بیوشیمی ، دو دستگاه آندوسکوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923960/مزایده-اجاره-آشپزخانه-(کترینگ)-در-زمینی--'>مزایده اجاره آشپزخانه (کترینگ) در زمینی.... / مزایده ,مزایده اجاره آشپزخانه (کترینگ) در زمینی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924013/مناقصه-خرید-25000-کیلوگرم-اسلیپ-SLIP'>مناقصه  خرید 25000 کیلوگرم اسلیپ SLIP / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 25000 کیلوگرم اسلیپ SLIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924594/مزایده-یک-عمارت-مسکونی-پرونده-950367-ج-4-نوبت-دوم'>مزایده یک عمارت مسکونی پرونده 950367 ج 4 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک عمارت مسکونی پرونده 950367 ج 4 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924508/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206-مدل-1384--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پژو 206 مدل 1384 - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پژو 206 مدل 1384 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924515/مزایده-زمین-مساحت-کل-356-60مترمربع-مرحله-اول'>مزایده زمین مساحت کل 356.60مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مساحت کل 356.60مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924468/مزایده-11-13-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-ملک-مسکونی'>مزایده  11/13 شعیر مشاع از 96 شعیر ملک مسکونی / مزایده,مزایده  11/13 شعیر مشاع از 96 شعیر ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924730/مناقصه-عمومی-عملیات-بند-خاکی-و-بندهای-سنگ-و-ملاتی-و--'>مناقصه عمومی عملیات بند خاکی و بندهای سنگ و ملاتی و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات بند خاکی و بندهای سنگ و ملاتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924477/مزایده--پلاک-منزل-مسکونی-همکف-پرونده-960054'>مزایده   پلاک منزل مسکونی همکف پرونده 960054  / مزایده,مزایده  پلاک منزل مسکونی همکف پرونده 960054 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924459/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-اریسان-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت اریسان سفید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت اریسان سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924869/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-سهند--'>مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924512/فرخوان-مناقصه-خرید-اقلام-ورزشی'>فرخوان مناقصه خرید اقلام ورزشی  / آگهی فراخوان ماقصه عمومی یک مرحله ای , فرخوان مناقصه خرید اقلام ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924564/مزایده-یک-باب-ملک-مسکونی-به-مساحت-195-متر-جنوبی'>مزایده  یک باب ملک مسکونی به مساحت 195 متر جنوبی  / مزایده,مزایده  یک باب ملک مسکونی به مساحت 195 متر جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924506/مناقصه-واگذاری-مرکز-سلامت-شهری'>مناقصه واگذاری مرکز سلامت شهری  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری مرکز سلامت شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924574/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-پرونده-103-95'>مزایده  یک باب منزل مسکونی پرونده 103/95  / مزایده,مزایده  یک باب منزل مسکونی پرونده 103/95 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924415/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-استخر-میلاد--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه استخر میلاد - نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه استخر میلاد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924419/مزایده-واگذاری-و-برون-سپاری-مجموعه-تالار-پذیرایی-عطر-زیتون-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری و برون سپاری مجموعه تالار پذیرایی عطر زیتون- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری و برون سپاری مجموعه تالار پذیرایی عطر زیتون- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924430/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924412/مناقصه-امور-نگهبانی-انبارها-و-سـیلوهای-شهرستانهای-سنقر--'>مناقصه امور نگهبانی انبارها و سـیلوهای شهرستانهای سنقر ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور نگهبانی انبارها و سـیلوهای شهرستانهای سنقر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924409/مناقصه-احداث-مرکز-جامع-آسیب-دیدگان-اجتماعی-و---نوبت-سوم'>مناقصه احداث مرکز جامع آسیب دیدگان اجتماعی و ... نوبت سوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه احداث مرکز جامع آسیب دیدگان اجتماعی و ... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924673/مزایده-ملک-مشاعی-منزل-مسکونی-مساحت-297-74متر'>مزایده ملک مشاعی منزل مسکونی مساحت 297.74متر  / مزایده,مزایده ملک مشاعی منزل مسکونی مساحت 297.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924514/مزایده-آپارتمان-احداثی-شماره-960019-نوبت-دوم'>مزایده  آپارتمان احداثی شماره 960019 نوبت دوم  / مزایده,مزایده  آپارتمان احداثی شماره 960019 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924429/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924655/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-166-74متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 166.74متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 166.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924475/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پروتون-GEN2-مدل-2007'> مزایده فروش یکدستگاه سواری پروتون GEN2 مدل 2007  / آگهی مزایده اموال غیر منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه سواری پروتون GEN2 مدل 2007 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924522/مزایده-فروش-کلید-و-پریز-مختلف--چراغ-سقفی-سنسور-دار---'>مزایده فروش کلید و پریز مختلف ، چراغ سقفی سنسور دار .... / آگهی مزایده , مزایده فروش کلید و پریز مختلف ، چراغ سقفی سنسور دار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924539/مزایده-شش-پلاک-ویلایی-در-یک-قطعه-زمین-کلاسه-960043-نوبت-اول'>مزایده شش پلاک ویلایی در یک قطعه زمین کلاسه 960043 نوبت اول  / مزایده,مزایده شش پلاک ویلایی در یک قطعه زمین کلاسه 960043 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924470/مزایده-املاک-و-اموال-مازاد'>مزایده املاک و اموال مازاد  / مزایده,مزایده املاک و اموال مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924497/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924504/مزایده-یک-باب-ملک-مسکونی-به-مساحت-117-9-مترمریع'>مزایده یک باب ملک مسکونی به مساحت 117/9 مترمریع / مزایده,مزایده یک باب ملک مسکونی به مساحت 117/9 مترمریع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924510/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-باب-منزل-مسکونی-کلاسه-960372-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی کلاسه 960372 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی کلاسه 960372 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924443/مزایده-اجاره-املاک'>مزایده اجاره املاک / آگهی مزایده,مزایده اجاره املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924635/مناقصه-کنتور'>مناقصه کنتور  / اگهی مناقصه , مناقصه کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924617/مناقصه-خدمات-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-تاسیسات-و-ادارات-مرکزی-ساختمانهای-ستادی'>مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی / اگهی مناقصه ,  مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924633/تجدید-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-زمین-فوتبال-چمن-مصنوعی'>تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار زمین فوتبال چمن مصنوعی / آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار، فراخوان جذب سرمایه گذار زمین فوتبال چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923949/مزایده-فروش-69-قطعه-زمین-مساحت-43732-1مترمربع'>مزایده فروش 69 قطعه زمین مساحت 43732.1مترمربع  / مزایده,مزایده فروش 69 قطعه زمین مساحت 43732.1مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924254/مناقصه-عمومی-اجرای-سیستم-اطفای-حریق'>مناقصه عمومی اجرای سیستم اطفای حریق / مناقصه عمومی اجرای سیستم اطفای حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924245/فراخوان-انجام-مطالعات-و-آزمایشات-مکانیک-خاک'>فراخوان انجام مطالعات و آزمایشات مکانیک خاک / آگهی فراخوان ، فراخوان انجام مطالعات و آزمایشات مکانیک خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924250/فراخوان-طراحی-و-تهیه-نقشه-های-سازه--معماری-و-تاسیسات'>فراخوان طراحی و تهیه نقشه های سازه ، معماری و تاسیسات / آگهی فراخوان ، فراخوان طراحی و تهیه نقشه های سازه ، معماری و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924022/مناقصه-انجام-عملیات-آماده-سازی-واگن-و-باربندی-حمل-ورقهای-فولادی'>مناقصه انجام عملیات آماده سازی واگن و باربندی حمل ورقهای فولادی  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام عملیات آماده سازی واگن و باربندی حمل ورقهای فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924193/فراخوان-اجرای-قرنیز-و-هندریل-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای قرنیز و هندریل نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای قرنیز و هندریل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923948/مزایده-مقدار-0-83-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-159متر'>مزایده مقدار 0.83 دانگ مشاع از ششدانگ زمین 159متر / مزایده,مزایده مقدار 0.83 دانگ مشاع از ششدانگ زمین 159متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924210/مزایده-درب-ضد-سرقت-تک-قفل-با-روکش-حصیری-نوبت-دوم'>مزایده درب ضد سرقت تک قفل با روکش حصیری نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده درب ضد سرقت تک قفل با روکش حصیری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924261/مزایده-یک-قطعه-باغ-تازه-احداث-آبی-گیلاس'>مزایده یک قطعه باغ تازه احداث آبی گیلاس / مزایده,مزایده یک قطعه باغ تازه احداث آبی گیلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923944/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-سند-دار-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی سند دار نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی سند دار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923942/مزایده-ملک-به-مساحت-5000متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 5000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924212/مزایده-یک-دستگاه-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه ژنراتور / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923939/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-387-05متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 387.05متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 387.05متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924028/مزایده-فروش-300-تن-کنسانتره-سرب-تولیدی'>مزایده فروش 300 تن کنسانتره سرب تولیدی / مزایده, مزایده فروش 300 تن کنسانتره سرب تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923937/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-گناباد-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک گناباد مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک گناباد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923935/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924200/مزایده-فروش-یکدستگاه-اسپیلت-TCL-و--'>مزایده فروش یکدستگاه اسپیلت TCL و ... / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اسپیلت TCL و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924204/مزایده-فروش-50-کیلوگرم-نقره--نوبت-دوم'>مزایده فروش 50 کیلوگرم نقره - نوبت دوم  / آگهی فراخوان, مزایده فروش 50 کیلوگرم نقره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923945/فراخوان-عملیات-اجرایی-باقیمانده-زون-های-B-C-G-شبکه-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی باقیمانده زون های B,C,G شبکه فاضلاب - نوبت دوم  / فراخوان عملیات اجرایی باقیمانده زون های B,C,G شبکه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923947/فراخوان-طرح-و-ساخت-شبکه-آبیاری-اراضی-کشاورزی-حاشیه-رودخانه-ارس-نوبت-دوم'>فراخوان طرح و ساخت شبکه آبیاری اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه ارس- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان طرح و ساخت شبکه آبیاری اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه ارس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923940/فراخوان-تامین-تجهیزات-ارسال-و-دریافت-بر-بستر-اینترنت--نوبت-دوم'>فراخوان تامین تجهیزات ارسال و دریافت بر بستر اینترنت - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان تامین تجهیزات ارسال و دریافت بر بستر اینترنت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924036/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-عمومی-و-صنعتی-تجهیزات-و-ماشین-آلات'>مناقصه انجام خدمات نظافت عمومی و صنعتی تجهیزات و ماشین آلات / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظافت عمومی و صنعتی تجهیزات و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923990/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-1000-و-1330-46متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 1000 و 1330.46متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 1000 و 1330.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923951/فراخوان-نظارت-بر-پروژه-تعمیر-و-نگهداری-مجتمع-بندری-شهید-رجایی--'>فراخوان نظارت بر پروژه تعمیر و نگهداری مجتمع بندری شهید رجایی ... / آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور، فراخوان نظارت بر پروژه تعمیر و نگهداری مجتمع بندری شهید رجایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923936/مزایده-بازسازی-و-اجاره-رستوران-ژاپنی-اسبق-هتل-به-منظور-احداث-حمام-سنتی-اسپای'>مزایده بازسازی و اجاره رستوران ژاپنی اسبق هتل به منظور احداث حمام سنتی اسپای / آگهی مزایده عمومی, مزایده بازسازی و اجاره رستوران ژاپنی اسبق هتل به منظور احداث حمام سنتی اسپای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923927/فراخوان-خرید-تعداد-1000-عدد-فاکس-مودم-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>فراخوان خرید تعداد 1000 عدد فاکس مودم  نوبت دوم  مرحله دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید تعداد 1000 عدد فاکس مودم  نوبت دوم  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923933/مزایده-9-باب-مغازه-ملکی-نوبت-دوم'>مزایده 9 باب مغازه ملکی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده 9 باب مغازه ملکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923941/مناقصه-خرید-کامیون-کمپرسی-نوبت-اول'>مناقصه خرید کامیون کمپرسی نوبت اول  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید کامیون کمپرسی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923969/فراخوان-اجرای-خط-لوله-زمینی-16-اینچ-انتقال-گاز--'>فراخوان اجرای خط لوله زمینی 16 اینچ انتقال گاز ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان اجرای خط لوله زمینی 16 اینچ انتقال گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923955/مناقصه-انجام-خدمات-کارکنان-پیمانکاری'>مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری  / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924010/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-طراحی-و-پیاده-سازی-سیستم-جامع-لیزینگ'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت طراحی و پیاده سازی سیستم جامع لیزینگ / آگهی مناقصه عمومی جهت شناسایی پیمانکار، مناقصه انتخاب پیمانکار جهت طراحی و پیاده سازی سیستم جامع لیزینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924016/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفاری-و-تحکیم-موقت-محدوده-ای-از-تونل-جنوبی-خط-یک-مترو-کرمانشاه'>مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم موقت محدوده ای از تونل جنوبی خط یک مترو کرمانشاه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم موقت محدوده ای از تونل جنوبی خط یک مترو کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924005/مزایده-تعدادی-خودرو-کارکرده-سنگین'>مزایده تعدادی خودرو کارکرده سنگین / مزایده , مزایده تعدادی خودرو کارکرده سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924002/مزایده-یک-دستگاه-تویوتا-پرادو'>مزایده یک دستگاه تویوتا پرادو  / مزایده، مزایده یک دستگاه تویوتا پرادو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924024/مزایده-فروش-کانتینرهای-20-و-40-فوت-خود-را-به-همراه-اقلام-داخل-آن'>مزایده فروش کانتینرهای 20 و 40 فوت خود را به همراه اقلام داخل آن  / مزایده، مزایده فروش کانتینرهای 20 و 40 فوت خود را به همراه اقلام داخل آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923995/مناقصه-خدمات-نظافت-و-جمع-آوری-زباله-های-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظافت و جمع آوری زباله های شهری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نظافت و جمع آوری زباله های شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924031/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-HPLC'>مناقصه خرید یک دستگاه HPLC / آگهی مناقصه، مناقصه خرید یک دستگاه HPLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924059/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خدمات-بارگیری-سیمان-پاکتی'>مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات بارگیری سیمان پاکتی / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات بارگیری سیمان پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924039/مزایده-یک-دستگاه-منزل-مسکونی-مساحت-240متر'>مزایده یک دستگاه منزل مسکونی مساحت 240متر  / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی مساحت 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924178/مزایده-اجاره-یکساله-اماکن--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکساله اماکن  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره یکساله اماکن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924167/مناقصه-خرید-3-دستگاه-دوربین-ترموگرافی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 3 دستگاه دوربین ترموگرافی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  خرید 3 دستگاه دوربین ترموگرافی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923999/مناقصه-خرید-10-قلم-روغن-نوبت-د-وم'>مناقصه خرید 10 قلم روغن- نوبت د وم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 10 قلم روغن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924169/مناقصه-camesa-logging-cable-نوبت-دوم'>مناقصه camesa logging cable نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  camesa logging cable نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924211/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-محوطه-مغازه-قدیمی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه محوطه.مغازه قدیمی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه محوطه.مغازه قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924183/فراخوان-ساماندهی-حاشیه-شهرها'>فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها  / فراخوان مناقصه, فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924244/مناقصه-انجام-امور-خدمات-حجمی'>مناقصه انجام امور خدمات حجمی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924174/مناقصه-حمل-و-سرند-مواد-موجود-در-محوطه-اسکرین-7-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و سرند مواد موجود در محوطه اسکرین 7- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حمل و سرند مواد موجود در محوطه اسکرین 7 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924280/مزایده-یک-باب-مغازه-مغازه-و-یک-قطعه-زمین-کلاسه-96-341'>مزایده یک باب مغازه مغازه و یک قطعه زمین  کلاسه 96/341  / مزایده,مزایده یک باب مغازه مغازه و یک قطعه زمین  کلاسه 96/341 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924285/مزایده-ملک-مسکونی-و-تجاری-واقع-در-خیابان-امام'>مزایده ملک مسکونی و تجاری واقع در خیابان امام  / مزایده,مزایده ملک مسکونی و تجاری واقع در خیابان امام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924289/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه-طبقه-همکف'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه طبقه همکف  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک باب مغازه طبقه همکف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924046/مناقصه-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-شناورهای-جستجو'>مناقصه  راهبری ، تعمیر و نگهداری راهبری ، تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  راهبری ، تعمیر و نگهداری راهبری ، تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924220/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-آق-آباد'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور آق آباد  / آگهی مناقصه عمومی  ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور آق آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924848/استعلام-حمل-و-نصب-۲۴-دستگاه-برقگیر'>استعلام حمل و نصب ۲۴ دستگاه برقگیر / استعلام ,استعلام حمل و نصب ۲۴ دستگاه برقگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924858/استعلام-بازدید-صعودی-خط-گرم-از-برج-های-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع-با-رباط-پرنده'>استعلام بازدید صعودی خط گرم از برج های خطوط انتقال و فوق توزیع با رباط پرنده / استعلام، استعلام بازدید صعودی خط گرم از برج های خطوط انتقال و فوق توزیع با رباط پرنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924852/استعلام-ساخت-و-نصب-10-دستگاه-آشیانه-آتش-نشانی'>استعلام ساخت و نصب 10 دستگاه آشیانه آتش نشانی / استعلام ,استعلام  ساخت و نصب 10 دستگاه آشیانه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924844/استعلام-چاپ-پاکت-دل-نوشته-زائرین--'>استعلام چاپ پاکت دل نوشته زائرین ...  / استعلام استعلام چاپ پاکت دل نوشته زائرین ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924231/مناقصه-عمومی-انجام-خدمان-مربوط-به-وصول-مطالبات-و-قطع-و---'>مناقصه عمومی انجام خدمان مربوط به وصول مطالبات و قطع و .... / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی انجام خدمان مربوط به وصول مطالبات و قطع و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924675/استعلام-میکروفون-بی-سیم'>استعلام میکروفون بی سیم / استعلام ,استعلام میکروفون بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924831/استعلام-گوشتکوب-برقی'>استعلام گوشتکوب برقی / استعلام ,استعلام گوشتکوب برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924745/استعلام-موزر-برقی'>استعلام موزر برقی  / استعلام ,استعلام موزر برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924732/استعلام-ریبون-رنگی-دستگاه-چاپگر-اولیس--'>استعلام ریبون رنگی دستگاه چاپگر اولیس.... / استعلام, استعلام ریبون رنگی دستگاه چاپگر اولیس....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924682/استعلام-تایل-آلومینیوم'>استعلام تایل آلومینیوم / استعلام, استعلام تایل آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924181/مناقصه-خدمات-پزشکی--دندانپزشکی-و-اورژانسی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پزشکی ، دندانپزشکی و اورژانسی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات پزشکی ، دندانپزشکی و اورژانسی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924703/استعلام-درزگیری-با-قیر-پلیمری-راه-های-روستایی-استان'>استعلام درزگیری با قیر پلیمری راه های روستایی استان  / استعلام , استعلام درزگیری با قیر پلیمری راه های روستایی استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924709/استعلام-تکمیل-راهدارخانه-سرکویر-در-محور-معلمان'>استعلام تکمیل راهدارخانه سرکویر در محور معلمان / استعلام تکمیل راهدارخانه سرکویر در محور معلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924743/استعلام-نصب-و-اجرای-سقف-کاذب-با-تایل-آلومینیوم'>استعلام نصب و اجرای سقف کاذب با تایل آلومینیوم  / استعلام, استعلام نصب و اجرای سقف کاذب با تایل آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924868/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-50000-ایستاده'>استعلام کولر گازی اسپیلت 50000 ایستاده / استعلام کولر گازی اسپیلت 50000 ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924662/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-24000'>استعلام کولر گازی اسپیلت 24000  / فرم استعلام بها , استعلام کولر گازی اسپیلت 24000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924685/استعلام-بی-سیم-باند-UHF-مدل-SP7000'>استعلام بی سیم باند UHF مدل SP7000  / استعلام بهاء , استعلام بی سیم باند UHF مدل SP7000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924860/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-12000-سرمایش-گرمایش'>استعلام کولر گازی اسپیلت 12000  سرمایش گرمایش / فرم استعلام بها کولر گازی اسپیلت 12000  سرمایش گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924688/استعلام-سنسور-ویبره'>استعلام سنسور ویبره / استعلام بهاء,استعلام سنسور ویبره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924760/مناقصه-عملیات-بازسازی-فونداسیون-ها-و-سایر-سازه-های-صنعتی'>مناقصه عملیات بازسازی فونداسیون ها و سایر سازه های صنعتی  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات بازسازی فونداسیون ها و سایر سازه های صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924705/استعلام-دماسنج'>استعلام دماسنج / استعلام ,استعلام دماسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924859/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-امور-نگهداشت-سخت-افزار-و--'>استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و ... / استعلام ,استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924164/مزایده-فروش-دستگاه-ماشین-تراش-و--'>مزایده فروش دستگاه ماشین تراش و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه ماشین تراش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924694/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام ,استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924855/مناقصه-تامین-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924867/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-پست-برق-کمپکت-روزمینی-فشار-متوسط-تجدید'>مناقصه خرید حمل نصب و راه اندازی پست برق کمپکت روزمینی فشار متوسط تجدید / آگهی تچدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید حمل نصب و راه اندازی پست برق کمپکت روزمینی فشار متوسط تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924679/استعلام-SERVO-VALVE'>استعلام SERVO VALVE / استعلام ,استعلام SERVO VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924678/استعلام-POSITIONER'>استعلام POSITIONER / استعلام ,استعلام POSITIONER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924865/مناقصه-رنگ-مایع-سبز-بنزین'>مناقصه رنگ مایع سبز بنزین / مناقصه رنگ مایع سبز بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924866/مناقصه-خرید-TAPE-LIBRARY'>مناقصه خرید TAPE LIBRARY / مناقصه، مناقصه خرید TAPE LIBRARY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924657/مناقصه-اتصالات-آلیاژی'>مناقصه اتصالات آلیاژی  / مناقصه , مناقصه اتصالات آلیاژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924661/مناقصه-پروکلرواتیلن'>مناقصه پروکلرواتیلن  / مناقصه , مناقصه پروکلرواتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924175/مناقصه-درزگیری-پلیمری-آسفالت-حوزه-استحفاظی'>مناقصه درزگیری پلیمری آسفالت حوزه استحفاظی / آگهی مناقصه, مناقصه درزگیری پلیمری آسفالت حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924712/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-تعمیرات-اساسی-واحدهای-پالایشی--'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام عملیات تعمیرات اساسی واحدهای پالایشی .. / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام عملیات تعمیرات اساسی واحدهای پالایشی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924686/مناقصه-خرید-تجهیزات-تکمیلی-ذخیره-سازی-اطلاعات'>مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی ذخیره سازی اطلاعات  / مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی ذخیره سازی اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924864/فراخوان-خرید-تجهیزات-سوئیچ-مرکزی'>فراخوان خرید تجهیزات سوئیچ مرکزی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید تجهیزات سوئیچ مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924753/مناقصه-اطلاع-رسانی-تامین-کنندگان-درب-رول-آپ-مارک-افافلکس'>مناقصه اطلاع رسانی تامین کنندگان درب رول آپ مارک افافلکس / مناقصه اطلاع رسانی تامین کنندگان درب رول آپ مارک افافلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924762/مناقصه-اطلاع-رسانی-خرید-تیغه-مشمع-بری-ذوزنقه'>مناقصه اطلاع رسانی خرید تیغه مشمع بری ذوزنقه / مناقصه اطلاع رسانی خرید تیغه مشمع بری ذوزنقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924725/استعلام-فرم-چرخ'>استعلام فرم چرخ / استعلام، استعلام فرم چرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924690/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه-و--'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه و ...  / استعلام , استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924166/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-ارومیه-مهاباد--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ارومیه-مهاباد....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ارومیه-مهاباد....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924696/استعلام-اقلام-عمومی-برقی-و--'>استعلام اقلام عمومی برقی و ... / استعلام, استعلام اقلام عمومی برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924701/استعلام-شیر-برقی--'>استعلام شیر برقی ... / استعلام، استعلام شیر برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924759/استعلام-بدنه-اصلی-مشعل-تورچ-بیلت-و--'>استعلام بدنه اصلی مشعل تورچ بیلت و... / استعلام بدنه اصلی مشعل تورچ بیلت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924749/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان--'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان... / استعلام، استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924721/استعلام-قطعات-دارای-نقشه-ابعادی---'>استعلام  قطعات دارای نقشه ابعادی .... / استعلام  قطعات دارای نقشه ابعادی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924733/استعلام-شیرها-و--'>استعلام شیرها و... / استعلام ,استعلام شیرها و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924838/استعلام-قطعات-مورد-نیاز-کولرهای-اسپیلت'>استعلام قطعات مورد نیاز کولرهای اسپیلت / استعلام ,استعلام قطعات مورد نیاز کولرهای اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924842/استعلام-قطعات-کولرهای-اسپیلت--'>استعلام قطعات کولرهای اسپیلت... / استعلام قطعات کولرهای اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924693/مناقصه-خدمات-سرویس-و-اورهال-کامل-برد-MKS-کمپرسور'>مناقصه خدمات  سرویس و اورهال کامل برد MKS کمپرسور / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات  سرویس و اورهال کامل برد MKS کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924196/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-312-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 312.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 312.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924660/اگهی-مناقصه-ایاب-و-ذهاب-مرکز-منطقه-شمالشرق'>اگهی مناقصه ایاب و ذهاب مرکز منطقه شمالشرق / اگهی مناقصه ,  مناقصه ایاب و ذهاب مرکز منطقه شمالشرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924757/مناقصه-عمومی-اجرای-سیستم-اطفاء-حریق-و-تزریق-فوم-مخزن'>مناقصه عمومی اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924789/مناقصه-عمومی-ایاب-و-ذهاب-مراکز-انتقال-نفت'>مناقصه عمومی ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت / مناقصه عمومی  , مناقصه عمومی ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924845/مناقصه-پیمان-شن-ریزی-مسیر-خط-8-اینچ-میاندواب--ارومیه'>مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط 8 اینچ میاندواب / ارومیه / آگهی مناقصه، مناقصه پیمان شن ریزی مسیر خط 8 اینچ میاندواب / ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924191/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-763-18متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 763.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 763.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924595/استعلام-خرید-کابینت-باطری-UPS'>استعلام خرید کابینت باطری UPS / استعلام ,استعلام خرید کابینت باطری UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924612/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه سرور / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924637/استعلام-احداث-حدود-34-متر-مربع-بنا-و-بازسازی--'>استعلام احداث حدود 34 متر مربع بنا و بازسازی ... / استعلام, استعلام احداث حدود 34 متر مربع بنا و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924559/استعلام-رنگ-آمیزی-با-رنگ-روغنی'>استعلام رنگ آمیزی با رنگ روغنی  / استعلام , استعلام رنگ آمیزی با رنگ روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924567/استعلام-سرامیک-کاری-و-بقیه-کارها'>استعلام سرامیک کاری و بقیه کارها / استعلام , استعلام سرامیک کاری و بقیه کارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924189/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-269-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 269.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 269.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924551/استعلام-خرید-و-اجرای-ایزوگام'>استعلام خرید و اجرای ایزوگام  / استعلام , استعلام خرید و اجرای ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924542/استعلام-لوله-گذاری-آب-شرب'>استعلام لوله گذاری آب شرب  / استعلام , استعلام لوله گذاری آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924572/استعلام-خرید-و-آسفالت-ریزی-محوطه-2000-متر-مربع'>استعلام خرید و آسفالت ریزی محوطه 2000 متر مربع / استعلام , استعلام خرید و آسفالت ریزی محوطه 2000 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924590/استعلام-تجهیزات-شبکه-و-سیستم-دوربین-مداربسته-شامل-کابل-و-پچ-کورد-و--'>استعلام تجهیزات شبکه و سیستم دوربین مداربسته شامل کابل و پچ کورد و ... / استعلام تجهیزات شبکه و سیستم دوربین مداربسته شامل کابل و پچ کورد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924650/استعلام-سوییچ-۲۴-پورت-و-رک-و--'>استعلام سوییچ ۲۴ پورت و رک و... / استعلام ,استعلام سوییچ ۲۴ پورت و رک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924680/استعلام-مانیتور-LED'>استعلام مانیتور LED  / استعلام مانیتور LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924677/استعلام-پرینتر-HP2035-و-پرینتر-HP1215'>استعلام پرینتر HP2035 و پرینتر HP1215 / استعلام پرینتر HP2035 و پرینتر HP1215</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924666/استعلام-سرور-DL380-G9'>استعلام سرور DL380 G9 / استعلام سرور DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924654/استعلام-بازسازی-و-رنگ-آمیزی-اتاق'>استعلام  بازسازی و رنگ آمیزی اتاق / استعلام بازسازی و رنگ آمیزی اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924643/استعلام-خرید-1200-دستگاه-کولر-آبی'>استعلام خرید 1200 دستگاه کولر آبی / استعلام خرید 1200 دستگاه کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924151/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924695/استعلام-فیلتر-هواکش-موتور-کامیون-کشنده-FAW--'>استعلام فیلتر هواکش موتور کامیون کشنده FAW.... / استعلام، استعلام فیلتر هواکش موتور کامیون کشنده FAW....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924651/استعلام-احداث-شبکه-فشار-متوسط-20-کیلوولت-و--'>استعلام احداث شبکه فشار متوسط 20 کیلوولت و.... / استعلام, استعلام احداث شبکه فشار متوسط 20 کیلوولت و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924658/استعلام-رله-فیندر-125-ولت--'>استعلام  رله فیندر 125 ولت ... / استعلام, استعلام  رله فیندر 125 ولت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924670/استعلام-لاستیک-دانلوپ'>استعلام لاستیک دانلوپ  / استعلام, استعلام لاستیک دانلوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924676/استعلام-سیم-کارت-دائمی-همراه-اول'>استعلام سیم کارت دائمی همراه اول  / استعلام, استعلام سیم کارت دائمی همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924641/استعلام-435-دست-کاپشن'>استعلام 435 دست کاپشن / استعلام , استعلام 435 دست کاپشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924629/استعلام-اجرای-عملیات-حفاری-یک-حلقه-چاه-عمیق-آب-به-روش-ضربه-ای-به-عمق-80'>استعلام اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق آب به روش ضربه ای به عمق 80  / استعلام, استعلام اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق آب به روش ضربه ای به عمق 80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924620/استعلام-کولر-اسپیلت-30000-سرمایشی-اوجنرال'>استعلام کولر اسپیلت 30000 سرمایشی اوجنرال / استعلام، استعلام کولر اسپیلت 30000 سرمایشی اوجنرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924615/استعلام-کولر-اسپیلت-24000-سرمایشی'>استعلام کولر اسپیلت 24000 سرمایشی  / استعلام، استعلام کولر اسپیلت 24000 سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924672/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس-تک-کاربره'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس تک کاربره  / استعلام، استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس تک کاربره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924180/مناقصه-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب-و--'>مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و ... / مناقصه , مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924639/استعلام-لپ-تاب-LENOVOTINKPAD-E560-A-I7-16-G-1T-2G'>استعلام لپ تاب LENOVOTINKPAD E560-A I7-16 G -1T-2G / استعلام، استعلام  لپ تاب LENOVOTINKPAD E560-A I7-16 G -1T-2G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924647/استعلام-میز-نهارخوری-10-نفره-و--'>استعلام میز نهارخوری 10 نفره و... / استعلام، استعلام میز نهارخوری 10 نفره و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924683/مناقصه-عمومی-دومرحله-ای-خرید-و-نصب-60-دستگاه-بوشینگ-230-و-63-و-20-کیلوولت-جهت-ترانسهای-قدرت'>مناقصه عمومی دومرحله ای خرید و نصب 60 دستگاه بوشینگ 230 و 63 و 20 کیلوولت جهت ترانسهای قدرت / مناقصه عمومی دومرحله ای خرید و نصب 60 دستگاه بوشینگ 230 و 63 و 20 کیلوولت جهت ترانسهای قدرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924621/مناقصه-خرید-کویل-استیم-ایر-هیتر'>مناقصه خرید کویل استیم ایر هیتر / استعلام, مناقصه خرید کویل استیم ایر هیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924631/مناقصه-خرید-تابلوهای-فشار-ضعیف-رینگ-مصرف-داخلی'>مناقصه خرید تابلوهای فشار ضعیف رینگ مصرف داخلی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تابلوهای فشار ضعیف رینگ مصرف داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924664/فراخوان-ارزیابی-کیفی-نظارت-عالی-و-کارگاهی-پروژه-اجرای-خط-فوق-توزیع'>فراخوان ارزیابی کیفی نظارت عالی و کارگاهی پروژه اجرای خط فوق توزیع  / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی نظارت عالی و کارگاهی پروژه اجرای خط فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924472/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-عمومی-و-امور-نقلیه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی و امور نقلیه  / آگهی مناقصه,مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی و امور نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924190/مناقصه-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-یک-دست-از-پره-های-متحرک'>مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924462/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-کتابخانه-شهر-آبدان-شهرستان-دیر'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث کتابخانه شهر آبدان شهرستان دیر / فراخوان ارزیابی کیفی احداث کتابخانه شهر آبدان شهرستان دیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924481/فراخوان-گشت-و-مراقبت-و-صیانت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی-دماوند---'>فراخوان گشت و مراقبت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی دماوند  ... / فراخوان گشت و مراقبت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی دماوند  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924495/فراخوان-گشت-و-مراقبت-و-حفاظت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی-شمال-تهران-و-شمیرانات--'>فراخوان گشت و مراقبت و حفاظت از  عرصه های منابع طبیعی شمال تهران و شمیرانات ... / فراخوان گشت و مراقبت و حفاظت از  عرصه های منابع طبیعی شمال تهران و شمیرانات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924493/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-72-دستگاه-ترانس-جریان-33-کیلوولت'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید 72 دستگاه ترانس جریان 33 کیلوولت / فراخوان ارزیابی کیفی خرید 72 دستگاه ترانس جریان 33 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924179/مناقصه-عملیات-باقیمانده-تقاطع-غیر-همسطح'>مناقصه عملیات باقیمانده تقاطع غیر همسطح / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات باقیمانده تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924482/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-مشاوره-شغلی-طرح-های-اشتغال-و-خودکفایی-کمیته-امداد-همدان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خودکفایی کمیته امداد همدان / مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خودکفایی کمیته امداد همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924488/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-لباس-و-تجهیزات-ورزشی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباس و تجهیزات ورزشی / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباس و تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924457/تجدید-خرید-ترانسفورماتور'>تجدید- خرید ترانسفورماتور  / تجدید- خرید ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924461/مناقصه-۲۵کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاهای-شهرستان-دزفول'>مناقصه ۲۵کیلومتر شبکه گذاری روستاهای شهرستان دزفول    / مناقصه ۲۵کیلومتر شبکه گذاری روستاهای شهرستان دزفول   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924466/مناقصه-رفع-نشت-۱۰۰۰-مورد-نشت-زیر-زمینی-از-علمک-و-شبکه-گاز'>مناقصه رفع نشت ۱۰۰۰ مورد نشت زیر زمینی از علمک و شبکه گاز / مناقصه رفع نشت ۱۰۰۰ مورد نشت زیر زمینی از علمک و شبکه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924471/مناقصه-نصب-۹۰۰-انشعاب-فولادی'>مناقصه نصب ۹۰۰ انشعاب فولادی / مناقصه نصب ۹۰۰ انشعاب فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924513/مناقصه-تعویض-۲۵۰۰-علمک-فرسوده-در-سطح-شهرستان-اهواز-منطقه-۱و۲و۳'>مناقصه تعویض ۲۵۰۰ علمک فرسوده در سطح شهرستان اهواز منطقه ۱و۲و۳     / مناقصه تعویض ۲۵۰۰ علمک فرسوده در سطح شهرستان اهواز منطقه ۱و۲و۳    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924502/مناقصه-اجاره-۷-دستگاه-خودروی-سواری-کولر-دار---'>مناقصه اجاره ۷ دستگاه خودروی سواری کولر دار  ... / مناقصه اجاره ۷ دستگاه خودروی سواری کولر دار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924251/اصلاحیه-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-به-مقدار-کلی-151950-متر'>اصلاحیه مناقصه خرید لوله پلی اتیلن به مقدار کلی 151950 متر  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن به مقدار کلی 151950 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924469/تجدیدعملیات-تعمیرونگهداری-ابنیه--تاسیسات-برقی-ومکانیکی--'>تجدیدعملیات تعمیرونگهداری ابنیه ، تاسیسات برقی ومکانیکی ... / تجدیدعملیات تعمیرونگهداری ابنیه ، تاسیسات برقی ومکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924857/اصلاحیه-فراخوان-تعریض-و-بهسازی-جاده-شریعتی-و--'>اصلاحیه فراخوان تعریض و بهسازی جاده شریعتی و ...  / اصلاحیه فراخوان تعریض و بهسازی جاده شریعتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924496/فراخوان-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بهینه-سازی-پست-۶۳-کیلوولت'>فراخوان واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی پست ۶۳ کیلوولت / فراخوان واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی پست ۶۳ کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924646/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-قسمتی-از-خط-انتقال-آب'>مناقصه  تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب / آگهی مناقصه, مناقصه  تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924184/مناقصه-تهاتر-قیر'>مناقصه تهاتر قیر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهاتر قیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924669/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن-۱۰۰م-م-در-روستای-ترناب-میانه'>مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن ۱۰۰م.م. در روستای ترناب میانه     / مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن ۱۰۰م.م. در روستای ترناب میانه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924653/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-یک-حلقه-چاه-۶۰متری-ضربه-ای'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه ۶۰متری ضربه ای  / مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه ۶۰متری ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924665/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه-۶۰متری-ضربه-ای-در-روستای-کمار-سفلی-جلفا'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه ۶۰متری ضربه ای در روستای کمار سفلی جلفا     / مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه ۶۰متری ضربه ای در روستای کمار سفلی جلفا    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924649/مناقصه-تهیه-مصالح-و-نیرو-رسانی-به-محل-تجهیز-چاه-در-روستای-زرنق-خداافرین'>مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل تجهیز چاه در روستای زرنق خداافرین / مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل تجهیز چاه در روستای زرنق خداافرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924614/مناقصه-واگذاری-حجمی-خدمات-ممیزی-املاک-شبکه-و-شیر-آلات-و-منابع-تامین-مربوط-به-روستاها'>مناقصه واگذاری حجمی خدمات ممیزی املاک شبکه و شیر آلات و منابع تامین مربوط به روستاها / مناقصه واگذاری حجمی خدمات ممیزی املاک شبکه و شیر آلات و منابع تامین مربوط به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924659/مناقصه-راهبری-و-مراقبت-و-تعمیر-و-نگهداری-ازچاهها-و-مخازن-و-ساختمان-اداری-کنگاور-سنقرو--'>مناقصه راهبری و مراقبت و تعمیر و نگهداری ازچاهها و مخازن و ساختمان اداری کنگاور-سنقرو...     / آگهی مناقصه،مناقصه راهبری و مراقبت و تعمیر و نگهداری ازچاهها و مخازن و ساختمان اداری کنگاور-سنقرو...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924307/مناقصه-احداث-خط-20-کیلوولت--پست-هوایی-و-روشنایی--'>مناقصه احداث خط 20 کیلوولت ، پست هوایی و روشنایی.... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث خط 20 کیلوولت ، پست هوایی و روشنایی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924636/مناقصه-راهبری-٬-تعمیر-و-نگهداری-شناورهای-ناجی--'>مناقصه راهبری ٬ تعمیر و نگهداری شناورهای ناجی ... / مناقصه راهبری ٬ تعمیر و نگهداری شناورهای ناجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924711/مناقصه-واگذاری-امور-تغذیه-(خرید-و-توزیع-غذا)'>مناقصه واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا) / مناقصه واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924642/مناقصه-خرید-الکتروپمپ'>مناقصه خرید الکتروپمپ / مناقصه ,مناقصه خرید الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924628/استعلام-درب-ضد-حریق'>استعلام درب ضد حریق / استعلام ,استعلام درب ضد حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924619/استعلام-مانیتور-ایسوز'>استعلام مانیتور ایسوز / استعلام ,استعلام مانیتور ایسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924606/استعلام-مخزن-سختی-گیر-نیمه-اتوماتیک'>استعلام مخزن سختی گیر نیمه اتوماتیک / استعلام ,استعلام مخزن سختی گیر نیمه اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924587/استعلام-یونیت-خارجی-سیستم'>استعلام یونیت خارجی سیستم / استعلام ,استعلام یونیت خارجی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924667/استعلام-شستشوی-شیشه-نما'>استعلام شستشوی شیشه نما / استعلام, استعلام شستشوی شیشه نما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924610/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور  / استعلام , استعلام الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924576/استعلام-تابلو-برق-دیواری'>استعلام تابلو برق دیواری / استعلام تابلو برق دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923981/مزایده-تعداد-75-تن-لوله-های-کربن-استیل-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 75 تن لوله های کربن استیل ضایعاتی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  تعداد 75 تن لوله های کربن استیل ضایعاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924550/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور  / استعلام , استعلام الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924569/استعلام-ماست-100-گرمی-هراز'>استعلام ماست 100 گرمی هراز  / استعلام , استعلام ماست 100 گرمی هراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924579/استعلام-ماکارانی-700-گرمی'>استعلام ماکارانی 700 گرمی / استعلام , استعلام ماکارانی 700 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924540/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام  لوبیا قرمز / استعلام , استعلام  لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924582/استعلام-مربای-تک-نفره-شانا'>استعلام مربای تک نفره شانا  / استعلام , استعلام مربای تک نفره شانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924521/استعلام-عسل-معمولی'>استعلام عسل معمولی / استعلام ,استعلام عسل معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924526/استعلام-تخم-مرغ-درشت'>استعلام تخم مرغ درشت / استعلام ,استعلام تخم مرغ درشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924528/استعلام-380-عدد-کارت-۵-میلیون-ریالی'>استعلام 380 عدد کارت ۵ میلیون ریالی / استعلام ,استعلام 380 عدد کارت ۵ میلیون ریالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924652/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب  / استعلام , استعلام لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924632/استعلام-ویدیو-پروژکتور'>استعلام ویدیو پروژکتور / استعلام ویدیو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924281/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-تقریبی-164متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه مساحت تقریبی 164متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت تقریبی 164متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924622/استعلام-کابینت-تمام-ام-دی-اف'>استعلام کابینت تمام ام دی اف  / استعلام, استعلام کابینت تمام ام دی اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924591/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کپی'>استعلام خرید دو دستگاه کپی  / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924566/استعلام-سوییچ-مرکزی-cisco-6513'>استعلام سوییچ مرکزی cisco 6513 / استعلام سوییچ مرکزی cisco 6513</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924611/استعلام-تجهیزات-انفورماتیک'>استعلام تجهیزات انفورماتیک / استعلام تجهیزات انفورماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924626/استعلام-پنجره-پروفیل-با-توری'>استعلام پنجره پروفیل با توری / استعلام پنجره پروفیل با توری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924541/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-آسانسور'>استعلام نیاز به تامین کنندگان آسانسور / استعلام, استعلام نیاز به تامین کنندگان آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924600/استعلام-برج-خنک-کن-220-تن'>استعلام برج خنک کن 220 تن / استعلام, استعلام برج خنک کن 220 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924698/استعلام-عملیات-ساختمانی-توسعه-پست'>استعلام عملیات ساختمانی توسعه پست / استعلام ,استعلام عملیات ساختمانی توسعه پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924278/مزایده-عرصه-و-اعیانی-باغ-مساحت-6500متر-نوبت-دوم'>مزایده عرصه و اعیانی باغ مساحت 6500متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده عرصه و اعیانی باغ مساحت 6500متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924681/استعلام-تهیه-تعویض-و-تقویت-بازو'>استعلام  تهیه، تعویض و تقویت بازو  / استعلام ,استعلام  تهیه، تعویض و تقویت بازو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924674/استعلام-عملیات-ساختمانی-پست-موقت-66'>استعلام عملیات ساختمانی پست موقت 66 / استعلام ,استعلام عملیات ساختمانی پست موقت 66</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924689/استعلام-خرید-تعداد-21-دستگاه-برقگیر'>استعلام  خرید تعداد 21 دستگاه برقگیر / استعلام ,استعلام  خرید تعداد 21 دستگاه برقگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924608/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924558/استعلام-خرید-300-کیلوگرم-گاز-SF6'>استعلام خرید 300 کیلوگرم گاز SF6  / استعلام, استعلام خرید 300 کیلوگرم گاز SF6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924630/استعلام-اینورتر-تکفاز-220-ولت'>استعلام اینورتر تکفاز 220 ولت / استعلام اینورتر تکفاز 220 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924618/استعلام-برقگیر-سیلیکونی'>استعلام برقگیر سیلیکونی / استعلام برقگیر سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924603/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924596/استعلام-تهیه-و-تحویل-یک-عدد-تابلو-HVI'>استعلام تهیه و تحویل یک عدد تابلو HVI  / استعلام تهیه و تحویل یک عدد تابلو HVI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924581/استعلام-کنتور-MK6E'>استعلام کنتور MK6E / استعلام کنتور MK6E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924172/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی-سرآسیاب---'>مناقصه احداث سالن ورزشی سرآسیاب .... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث سالن ورزشی سرآسیاب .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924577/استعلام-طراحی-و-استقرار-نرم-افزار-سیستم-اطلاعاتی-مدیریت-پروژه-ها'>استعلام طراحی و استقرار نرم افزار سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه ها / استعلام , استعلام طراحی و استقرار نرم افزار سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924602/استعلام-ماژول-و-ترانس'>استعلام ماژول و ترانس  / استعلام، استعلام ماژول و ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924645/استعلام-لایسنس-650-کاربره-آنتی-ویروس-SOPHOS'>استعلام لایسنس 650 کاربره آنتی ویروس SOPHOS  / استعلام, استعلام لایسنس 650 کاربره آنتی ویروس SOPHOS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924561/استعلام-تجهیزات-باغبانی-و-فضای-سبز'>استعلام تجهیزات باغبانی و فضای سبز / استعلام ,استعلام تجهیزات باغبانی و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924571/استعلام-گل-و-گیاه'>استعلام گل و گیاه / استعلام ,استعلام گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924578/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-ـ-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات ـ سخت افزار / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات ـ سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924588/استعلام-نرم-افزار-کامفار'>استعلام نرم افزار کامفار  / استعلام، استعلام نرم افزار کامفار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924534/استعلام-قند--پوشه-بند-دار-بایگانی--'>استعلام قند ، پوشه بند دار بایگانی.... / استعلام , استعلام قند ، پوشه بند دار بایگانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924597/استعلام-کاغذ-کپی'>استعلام کاغذ کپی / استعلام ,استعلام کاغذ کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924563/استعلام-خرید-100-عدد-رومایوئی---'>استعلام خرید 100 عدد رومایوئی..... / استعلام, استعلام خرید 100 عدد رومایوئی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924554/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ایزوگام'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ایزوگام / استعلام  عملیات بهسازی و نوسازی ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924589/استعلام-ALL-IN-ONE'>استعلام ALL IN ONE  / استعلام , استعلام ALL IN ONE ASUS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924656/استعلام-میز-تلویزیون'>استعلام میز تلویزیون  / استعلام, استعلام میز تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924536/استعلام-خرید-طپانچه-بادی'>استعلام خرید طپانچه بادی  / استعلام,استعلام خرید طپانچه بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924544/استعلام-الکترو-موتور-ایرانی'>استعلام الکترو موتور ایرانی / استعلام ,استعلام الکترو موتور ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924535/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-فیبرنوری--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه فیبرنوری ... / استعلام سوئیچ دیتا شبکه فیبرنوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924562/استعلام-مقوای-230-گرمی-70-100-سه-سکه-اندونزی'>استعلام مقوای 230 گرمی 70*100  سه سکه اندونزی  / استعلام, استعلام مقوای 230 گرمی 70*100  سه سکه اندونزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924585/استعلام-باتری-سرور-مدل-G5-به-تعداد-20-عدد-و-باتری-سرور-مدل-G7--'>استعلام باتری سرور مدل G5 به تعداد 20 عدد و باتری سرور مدل G7 ... / استعلام, استعلام باتری سرور مدل G5 به تعداد 20 عدد و باتری سرور مدل G7 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924613/استعلام-جوراب-کارس-100-نخ-عطری--نانو-'>استعلام جوراب کارس 100% نخ عطری - نانو -  / استعلام ,استعلام جوراب کارس 100% نخ عطری - نانو - </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924598/استعلام-جاروبرقی'>استعلام جاروبرقی  / استعلام جاروبرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924570/استعلام-پانل-کناف'>استعلام پانل کناف  / استعلام پانل کناف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924552/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924524/استعلام-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام نرم افزار آنتی ویروس  / استعلام ,استعلام نرم افزار آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924545/استعلام-شماره-گوش-گونه-گاوی'>استعلام شماره گوش گونه گاوی / استعلام, استعلام شماره گوش گونه گاوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924556/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال-با-پوشش-خارجی-پلی-اتیلن'>استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن  / استعلام، استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924850/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر .. / استعلام اسکنر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924833/استعلام-سم-استاندارد-دفع-آفات--'>استعلام سم استاندارد دفع آفات ... / استعلام سم استاندارد دفع آفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924152/مزایده-چند-دستگاه-قالب'>مزایده چند دستگاه قالب  / مزایده ، مزایده چند دستگاه قالب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924811/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924784/استعلام-خرید-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام خرید مواد آزمایشگاهی / استعلام خرید مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924862/استعلام-خرید-کولر'>استعلام خرید کولر  / استعلام خرید کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924797/استعلام-اجرای-سنگ-گرانیت-بام-آرامگاه-بوعلی'>استعلام اجرای سنگ گرانیت بام آرامگاه بوعلی / استعلام ,استعلام اجرای سنگ گرانیت بام آرامگاه بوعلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924782/استعلام-خرید-و-نصب-و-پشتیبانی-و-نگهداری-سیستم-ردیاب-ماهواره-ای-gps'>استعلام خرید و نصب و پشتیبانی و نگهداری سیستم ردیاب ماهواره ای gps / استعلام، استعلام خرید و نصب و پشتیبانی و نگهداری سیستم ردیاب ماهواره ای gps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924854/استعلام-6-دستگاه-اندازه-گیری-MC-دیجیتال'>استعلام  6 دستگاه اندازه گیری MC دیجیتال / استعلام ,استعلام  6 دستگاه اندازه گیری MC دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924740/استعلام-یخچال-ساده-13-فوت-سفید'>استعلام  یخچال ساده 13 فوت سفید  / استعلام، استعلام  یخچال ساده 13 فوت سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924741/استعلام-کولر-آبی-زمینی-7000-خروجی-از-پهلو'>استعلام کولر آبی زمینی 7000 خروجی از پهلو / استعلام کولر آبی زمینی 7000 خروجی از پهلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924763/استعلام-یک-عدد-آبگرمکن-دیواری'>استعلام یک عدد آبگرمکن دیواری  / استعلام یک عدد آبگرمکن دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924239/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-طبقه-سه-آپارتمان'>مزایده سه دانگ از ششدانگ طبقه سه آپارتمان / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ طبقه سه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924785/استعلام-کولر-گازی-اسنوا-24000'>استعلام کولر گازی اسنوا 24000 / استعلام کولر گازی اسنوا 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924818/استعلام-سوئیچ-KVM-شبکه'>استعلام سوئیچ KVM شبکه / استعلام سوئیچ KVM شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924755/استعلام-خرید-شیر-پروانه-ای-شیر-کشویی--'>استعلام خرید شیر پروانه ای شیر کشویی ... / استعلام, استعلام خرید شیر پروانه ای شیر کشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924766/استعلام-دوربین-مداربسته-NVR-تحت-شبکه-HIKVISION'>استعلام دوربین مداربسته NVR تحت شبکه HIKVISION / استعلام دوربین مداربسته NVR تحت شبکه HIKVISION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924806/استعلام-سوئیچ-شبکه-سیسکو-مدل-WS-SG300-28PP'>استعلام سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-SG300-28PP / استعلام سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-SG300-28PP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924802/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی  / استعلام کولرگازی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924856/استعلام-کیسه-زباله-مشکی'>استعلام کیسه زباله  مشکی / استعلام ,استعلام کیسه زباله  مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924841/استعلام-رک-ایستاده-28-یونیت'>استعلام رک ایستاده 28 یونیت / استعلام رک ایستاده 28 یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924825/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام, استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924242/مزایده-عرصه-و-اعیان-باغ-4200متر-نوبت-اول'>مزایده عرصه و اعیان باغ 4200متر نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه و اعیان باغ 4200متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924754/استعلام-خرید-مبلمان-مارک-nilper'>استعلام خرید مبلمان مارک nilper / استعلام خرید مبلمان مارک nilper</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924746/استعلام-تعمیرات-واحدهای-آموزشی-ناحیه-1-استان'>استعلام تعمیرات واحدهای آموزشی ناحیه 1 استان / استعلام, استعلام تعمیرات واحدهای آموزشی ناحیه 1 استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924747/استعلام-تعمیرات-واحدهای-آموزشی-ناحیه-2-استان'>استعلام تعمیرات واحدهای آموزشی ناحیه 2 استان / استعلام, استعلام تعمیرات واحدهای آموزشی ناحیه 2 استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924761/استعلام-تعمیرات-واحدهای-آموزشی-ناحیه-3-استان'>استعلام تعمیرات واحدهای آموزشی ناحیه 3 استان / استعلام, استعلام تعمیرات واحدهای آموزشی ناحیه 3 استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924767/استعلام-تعمیرات-واحدهای-آموزشی-مدارس-بخش-کهک'>استعلام تعمیرات واحدهای آموزشی مدارس بخش کهک / استعلام, استعلام تعمیرات واحدهای آموزشی مدارس بخش کهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924769/استعلام-احداث-شبکه-20-کیلوولت-برق-مخزن-زمینی'>استعلام احداث شبکه 20 کیلوولت برق مخزن زمینی / استعلام, استعلام احداث شبکه 20 کیلوولت برق مخزن زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924734/استعلام-احداث-ایستگاه-پمپاژ-روستای-باغچه'>استعلام احداث ایستگاه پمپاژ روستای باغچه / استعلام, احداث ایستگاه پمپاژ روستای باغچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924718/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات شبکه  / استعلام, استعلام  خرید تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924702/استعلام-واگذاری-پرونده-های-CBR'>استعلام واگذاری پرونده های CBR / استعلام ,استعلام واگذاری پرونده های CBR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924739/استعلام-سی-دی-خام-(لیبل-دار)'>استعلام سی دی خام (لیبل دار) / استعلام سی دی خام (لیبل دار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924148/مزایده-تلویزیون-الی-ای-دی-ال-جی--'>مزایده تلویزیون الی ای دی ال جی.... / مزایده, مزایده تلویزیون الی ای دی ال جی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924735/استعلام-دستگاه-صدور-آنی-کارت-مدل-smart50'>استعلام دستگاه صدور آنی کارت مدل smart50 / استعلام، استعلام دستگاه صدور آنی کارت مدل smart50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924788/استعلام-حمل-فرآورده-های-نفتی-اداره-کل-راه-آهن-قم'>استعلام حمل فرآورده های نفتی اداره کل راه آهن قم / استعلام، استعلام حمل فرآورده های نفتی اداره کل راه آهن قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924765/استعلام-کیس-رایانه-کامل-رومیزی'>استعلام کیس رایانه کامل رومیزی  / استعلام، استعلام کیس رایانه کامل رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924719/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924736/استعلام-مواد-آزمایشگاه'>استعلام مواد آزمایشگاه / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924724/استعلام-کنتاکت-حفاظتی-کاربرد-کلید-schneider-electric'>استعلام کنتاکت حفاظتی کاربرد کلید schneider- electric / استعلام, استعلام کنتاکت حفاظتی کاربرد کلید schneider- electric</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924717/استعلام-لباس-کار-پارچه-ای-یکسره'>استعلام لباس کار پارچه ای یکسره / استعلام لباس کار پارچه ای یکسره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924707/استعلام-تلویزیون-32-اینچ-فول-اچ-تی'>استعلام  تلویزیون 32 اینچ فول اچ تی / استعلام, استعلام  تلویزیون 32 اینچ فول اچ تی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924704/استعلام-یخچال-10-فوت-ایرانی-امرسان-یا-ایسگول'>استعلام  یخچال 10 فوت ایرانی امرسان یا ایسگول / استعلام, استعلام  یخچال 10 فوت ایرانی امرسان یا ایسگول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923985/مزایده-34-هکتار-از-اراضی-قابل-کشت--نوبت-دوم'>مزایده  34 هکتار از اراضی قابل کشت - نوبت دوم  / مزایده  34 هکتار از اراضی قابل کشت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924265/مزایده-ملک-به-مساحت-54مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 54مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 54مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924714/استعلام-چراغ-ال-ای-دی'>استعلام  چراغ ال ای دی / استعلام, استعلام  چراغ ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924729/استعلام-چراغ-ال-ای-دی-25-وات-نمانور-پنلی-گرد-15-سانتی-متر'>استعلام چراغ ال ای دی 25 وات نمانور پنلی گرد 15 سانتی متر / استعلام, استعلام چراغ ال ای دی 25 وات نمانور پنلی گرد 15 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924742/استعلام-خرید-4-دستگاه-رایانه-شخصی'>استعلام خرید 4 دستگاه رایانه شخصی / استعلام خرید 4 دستگاه رایانه شخصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924713/استعلام-حمل-گندم-به-مقدار-6000-تن'>استعلام حمل گندم به مقدار 6000 تن  / استعلام، استعلام حمل گندم به مقدار 6000 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924751/استعلام-کاغذ-132-ستونی'>استعلام کاغذ 132 ستونی / استعلام، استعلام کاغذ 132 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924776/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-های-حفاظت-هوشمند-و-نظارت-تصویری'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم های حفاظت هوشمند و نظارت تصویری / استعلام، استعلام سرویس و نگهداری سیستم های حفاظت هوشمند و نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924798/استعلام-خرید-25-عدد-کنتور-انرژی-میتر'>استعلام خرید 25 عدد کنتور انرژی میتر / استعلام، استعلام خرید 25 عدد کنتور انرژی میتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924726/استعلام-خرید-آنتن--ماژول--مودم'>استعلام خرید آنتن - ماژول - مودم  / استعلام, استعلام خرید آنتن - ماژول - مودم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924691/استعلام-واگذاری-امور-خدماتی-انتشارات-(تایپ-و-کپی)'>استعلام واگذاری امور خدماتی انتشارات (تایپ و کپی) / استعلام, استعلام واگذاری امور خدماتی انتشارات (تایپ و کپی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924697/استعلام-واگذاری-تهیه-غذا-به-بخش-خصوصی'>استعلام واگذاری تهیه غذا به بخش خصوصی / استعلام, استعلام واگذاری تهیه غذا به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924270/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-3-5337-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 3-5337 مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 3-5337 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924710/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-دوربین-های-نظارت-جاده-ای'>استعلام پشتیبانی و نگهداری دوربین های نظارت جاده ای / استعلام پشتیبانی و نگهداری دوربین های نظارت جاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924727/استعلام-دیوارکوب-نمودن-1000-متر-مربع-از-ساختمان-امور-مالیاتی'>استعلام دیوارکوب نمودن 1000 متر مربع از ساختمان امور مالیاتی / استعلام ,استعلام دیوارکوب نمودن 1000 متر مربع از ساختمان امور مالیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924809/استعلام-اجرای-عملیات-خاکبرداری'>استعلام اجرای عملیات خاکبرداری / استعلام ،  اجرای عملیات خاکبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924821/استعلام-لینک-رادیویی--'>استعلام لینک رادیویی.... / استعلام, استعلام لینک رادیویی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924830/استعلام-رک-27-یونیت'>استعلام رک 27 یونیت / استعلام, استعلام رک 27 یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924836/استعلام-دستگاه-مدیریت-انرژی-و-بازار-برق'>استعلام دستگاه مدیریت انرژی و بازار برق / استعلام, استعلام دستگاه مدیریت انرژی و بازار برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924847/استعلام-خرید-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری'>استعلام خرید سخت افزاری و نرم افزاری / استعلام, استعلام خرید سخت افزاری و نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924737/استعلام-صدور-10-فقره-بیمه-نامه'>استعلام صدور  10 فقره بیمه نامه / استعلام، استعلام صدور  10 فقره بیمه نامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924783/استعلام-مودم'>استعلام مودم / استعلام , استعلام مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924835/استعلام-اجرای-شیار-لرزاننده'>استعلام اجرای شیار لرزاننده / استعلام، استعلام اجرای شیار لرزاننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924139/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-XUY'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس XUY  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس XUY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924849/استعلام-ایمن-سازی-و-حاشیه-راه-ها'>استعلام ایمن سازی و حاشیه راه ها / استعلام ایمن سازی و حاشیه راه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924720/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام ,استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924792/استعلام-کیس-کامل-اسمبل-شده'>استعلام کیس کامل اسمبل شده  / استعلام, استعلام کیس کامل اسمبل شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924813/استعلام-مطالعات-نفضیلی-اجرایی-آبخیزداری-حوزه-زوجی-شهرستان-طالقان'>استعلام مطالعات نفضیلی اجرایی آبخیزداری حوزه زوجی شهرستان طالقان / استعلام ,استعلام مطالعات نفضیلی اجرایی آبخیزداری حوزه زوجی شهرستان طالقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924778/استعلام-پیاده-سازی-و-تفکیک-قطعات-و-اخذ-سند-تک-تک-برگ-فاز--'>استعلام پیاده سازی و تفکیک قطعات  و اخذ سند تک تک برگ فاز ... / استعلام, استعلام پیاده سازی و تفکیک قطعات  و اخذ سند تک تک برگ فاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924731/استعلام-مخزن-220-لیتری-به-همراه-میکسر-و-سیستم-پمپ--'>استعلام مخزن 220 لیتری به همراه میکسر و سیستم پمپ ... / استعلام مخزن 220 لیتری به همراه میکسر و سیستم پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924832/استعلام-سینی-گالوانیزه-درب-دار'>استعلام سینی گالوانیزه درب دار / استعلام سینی گالوانیزه درب دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924796/استعلام-تعمیر-ژنراتور-برق-اضطراری'>استعلام تعمیر ژنراتور برق اضطراری / استعلام تعمیر ژنراتور برق اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924772/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام  تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924750/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک / استعلام  پیاز درشت درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924247/مزایده-ششدانگ-زمین-یونجه-زار-بخش-14-سلماس'>مزایده ششدانگ زمین یونجه زار بخش 14 سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ زمین یونجه زار بخش 14 سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924723/استعلام-سیب-زمینی-درشت-تازه-درجه-یک'>استعلام سیب زمینی درشت تازه درجه یک  / استعلام، استعلام سیب زمینی درشت تازه درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924752/استعلام-توپی-انسداد'>استعلام توپی انسداد / استعلام توپی انسداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924839/استعلام-خرید-تعداد-ده-دستگاه-کولر-گازی-دو-تکه'>استعلام خرید تعداد ده دستگاه کولر گازی دو تکه  / استعلام, استعلام  خرید تعداد ده دستگاه کولر گازی دو تکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924771/استعلام-شیرآلات-و-روشویی'>استعلام شیرآلات و روشویی    / استعلام, استعلام  شیرآلات و روشویی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924807/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-تعداد-212-دستگاه-gps'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی تعداد 212 دستگاه gps  / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی تعداد 212 دستگاه gps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924863/استعلام-اصلاح-سیستم-آبرسانی'>استعلام اصلاح سیستم آبرسانی  / استعلام, استعلام اصلاح سیستم آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924773/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه  / استعلام بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924793/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی / استعلام خرید مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924826/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و  وسایل تحصیلی و اداری / استعلام تجهیزات و  وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924840/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی'>استعلام تجهیزات خانگی,اداری و صنعتی / استعلام تجهیزات خانگی,اداری و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924143/مزایده-یک-قطعه-دستگاه-برش-قطعات'>مزایده یک قطعه دستگاه برش قطعات / مزایده,یک قطعه دستگاه برش قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924827/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924795/استعلام-مواد-غذائی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذائی و نوشیدنی / استعلام, استعلام مواد غذائی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924800/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924779/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924775/استعلام-تهیه-و-حمل-کولر-اسپیلت-ایرانی'>استعلام تهیه و حمل کولر اسپیلت ایرانی  / استعلام تهیه و حمل کولر اسپیلت ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924787/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924790/استعلام-تولید-تجهیزات-برقی'>استعلام تولید تجهیزات برقی / استعلام , استعلام تولید تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924805/استعلام-اجرای-کانتر-فیس-تو-فیس'>استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس / استعلام، استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924815/استعلام-راهبری-و-نگهداری-شناور-پاک-بوم'>استعلام راهبری و نگهداری شناور پاک بوم / استعلام، استعلام راهبری و نگهداری شناور پاک بوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924774/استعلام-کولر-آبی-سلولزی'>استعلام کولر آبی سلولزی / استعلام ,استعلام کولر آبی سلولزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924141/مناقصه-تکمیل-عملیات-باقی-مانده-ساخت-سوله-کف-سازی-و-دیوار-حائل-جهت-نصب-خط-پردازش--96-6-8'>مناقصه تکمیل عملیات باقی مانده ساخت سوله، کف سازی و دیوار حائل جهت نصب خط پردازش - 96.6.8 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات باقی مانده ساخت سوله، کف سازی و دیوار حائل جهت نصب خط پردازش - 96.6.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924781/استعلام-کابین-جلو-نیسان'>استعلام کابین جلو نیسان  / استعلام ,استعلام کابین جلو نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924794/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور / استعلام ,استعلام هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924804/استعلام-درب-و-پنجره-دوجداره-آکپا'>استعلام درب و پنجره دوجداره آکپا / استعلام, استعلام درب و پنجره دوجداره آکپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924817/استعلام-اجرای-عملیات-پخش-تبلیغات-درون-برنامه-ای'>استعلام اجرای عملیات پخش تبلیغات درون برنامه ای / استعلام ,استعلام اجرای عملیات پخش تبلیغات درون برنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924758/استعلام-درب-و-پنجره-دوجداره-آکپا'>استعلام درب و پنجره دوجداره آکپا / استعلام, استعلام درب و پنجره دوجداره آکپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924803/استعلام-نصب-درب-و-پنجره-دو-جداره'>استعلام نصب درب و پنجره دو جداره  / استعلام, استعلام نصب درب و پنجره دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924823/استعلام-خرید-و-اجرای-سیستم-اتوماسیون-واسکادا'>استعلام  خرید و اجرای سیستم اتوماسیون واسکادا / استعلام, استعلام  خرید و اجرای سیستم اتوماسیون واسکادا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924829/استعلام-ساک-تبلیغاتی-پارچه-ای'>استعلام ساک تبلیغاتی پارچه ای / استعلام, استعلام ساک تبلیغاتی پارچه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924824/استعلام-لوازم-مصرفی-و-اموالی-رشته-قنادی'>استعلام لوازم مصرفی و اموالی رشته قنادی  / استعلام لوازم مصرفی و اموالی رشته قنادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924837/استعلام-لوازم-مصرفی-و-اموالی-رشته-جواهرسازی'>استعلام لوازم مصرفی و اموالی رشته جواهرسازی  / استعلام لوازم مصرفی و اموالی رشته جواهرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924851/استعلام-لوازم-مصرفی-و-اموالی-رشته-اتصالات-چوبی'>استعلام لوازم مصرفی و اموالی رشته اتصالات چوبی / استعلام لوازم مصرفی و اموالی رشته اتصالات چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924861/استعلام-پرینتر-و-دستگاه-اسکنر'>استعلام پرینتر و دستگاه اسکنر  / استعلام پرینتر و دستگاه اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924810/استعلام-هارد-جهت-استفاده-در-دستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام هارد جهت استفاده در دستگاه ذخیره ساز / استعلام هارد جهت استفاده در دستگاه ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924843/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-روشنایی'>استعلام تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی  / استعلام تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924791/استعلام-نقاشی-دیوارهای-داخلی-مرکز'>استعلام نقاشی دیوارهای داخلی مرکز  / استعلام , استعلام نقاشی دیوارهای داخلی مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924853/استعلام-بسته-نرم-افزار-DVD'>استعلام بسته نرم افزار DVD / استعلام بسته نرم افزار DVD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924812/استعلام-الایزاریدر-مدل-elx800'>استعلام الایزاریدر مدل elx800  / استعلام , استعلام الایزاریدر مدل elx800 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924819/استعلام-الایزاریدر-مدل-ELX800-biotek'>استعلام الایزاریدر مدل ELX800-biotek / استعلام، استعلام الایزاریدر مدل ELX800-biotek</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924828/استعلام-TRANS-BLOT-SD-SYSTEM-AND-POWERPAC-HC-POWER-SUPPLY-SYSTEM'>استعلام TRANS BLOT SD SYSTEM AND POWERPAC HC POWER SUPPLY SYSTEM / استعلام TRANS BLOT SD SYSTEM AND POWERPAC HC POWER SUPPLY SYSTEM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924780/استعلام-سیستم-کامل-کروماتوگرافی'>استعلام سیستم کامل کروماتوگرافی / استعلام سیستم کامل کروماتوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924820/استعلام-دستگاه-بن-ماری'>استعلام دستگاه بن ماری / استعلام دستگاه بن ماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924799/استعلام-ترازو-دیجیتال'>استعلام ترازو دیجیتال / استعلام ترازو دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924814/استعلام-شیکر-لوله-و-پلیت'>استعلام شیکر لوله و پلیت / استعلام شیکر لوله و پلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924846/استعلام-هد-مخصوص-میکرو-بلیت'>استعلام هد مخصوص میکرو بلیت / استعلام ,استعلام هد مخصوص میکرو بلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924834/استعلام-انکوباتور-co2'>استعلام انکوباتور co2 / استعلام ,استعلام انکوباتور co2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924816/استعلام-سانتریفیوژ-یخچال-دار'>استعلام سانتریفیوژ یخچال دار / استعلام سانتریفیوژ یخچال دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924786/استعلام-الکتروفورز-عمودی-متوسط'>استعلام  الکتروفورز عمودی متوسط   / استعلام, استعلام  الکتروفورز عمودی متوسط  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924777/استعلام-power-supply-for-electrophoresis-consort-ev2650'>استعلام power supply for electrophoresis consort ev2650 / استعلام, استعلام power supply for electrophoresis consort ev2650</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924770/استعلام-تانک-وسترن-بلات'>استعلام تانک وسترن بلات / استعلام, استعلام تانک وسترن بلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924768/استعلام-power-supply-for-electrophoresis'>استعلام power supply for electrophoresis / استعلام, استعلام power supply for electrophoresis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924822/استعلام-یخچال-و-فریزر'>استعلام یخچال و فریزر / استعلام ,استعلام یخچال و فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924808/استعلام-سیستم-فیلتراسیون'>استعلام سیستم فیلتراسیون / استعلام ,استعلام سیستم فیلتراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924801/استعلام-ماژول-edi'>استعلام ماژول edi / استعلام ,استعلام ماژول edi</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924269/مزایده-یک-باب-ساختمان-مسکونی-به-مساحت-عرصه-754'>مزایده یک باب ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 754  / مزایده,مزایده یک باب ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 754 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923993/مناقصه-امور-نگهبانی-انبارها-و-سـیلوهای-شهرستانهای-سنقر---نوبت-دوم'>مناقصه امور نگهبانی انبارها و سـیلوهای شهرستانهای سنقر ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور نگهبانی انبارها و سـیلوهای شهرستانهای سنقر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924154/مناقصه-پروژه-آبرسانی-دهدشت-شرقی--'>مناقصه پروژه آبرسانی دهدشت شرقی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه آبرسانی دهدشت شرقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924160/ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-خدمات-مهندسی-بازنگری-مطالعات--نوبت-سوم'>ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات - نوبت سوم  / آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور , ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924291/اصلاح-فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-تخصصی-و-کارشناسی--نوبت-دوم'>اصلاح فراخوان واگذاری امور خدمات تخصصی و کارشناسی - نوبت دوم  / اصلاح فراخوان مناقصه ,فراخوان واگذاری امور خدمات تخصصی و کارشناسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924140/فراخوان-مناقصه-خرید-کامیون-شاسی'>فراخوان مناقصه خرید کامیون شاسی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید کامیون شاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924263/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-44-16مترنوبت-دوم'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 44.16مترنوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 44.16متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924145/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-شماره-40-194-مفروز'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شماره 40-194 مفروز / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شماره 40-194 مفروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924149/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-430-فرعی-از-6933-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 430 فرعی از 6933 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 430 فرعی از 6933 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924132/مناقصه-p-f-msp-drilex-gate-valve-نوبت-دوم'>مناقصه p/f "msp/drilex" gate valve نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه p/f "msp/drilex" gate valve  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924171/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-صد-و-ده-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین صد و ده متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین صد و ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924216/مزایده-فروش-تعداد-20000-سهم'>مزایده فروش تعداد 20000 سهم  / مزایده , مزایده فروش تعداد 20000 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923979/ارزیابی-کیفی-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-تاسیسات-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی  خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ،ارزیابی کیفی  خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924177/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-543-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 543.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 543.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924153/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-احداثی-عرصه-198-98متر'>مزایده یک واحد آپارتمان احداثی عرصه 198.98متر  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان احداثی عرصه 198.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924156/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-داخلی-ده-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت داخلی ده متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت داخلی ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924163/مزایده-خودروی-سواری-پژو-206--نوبت-دوم'>مزایده خودروی سواری پژو 206 - نوبت دوم  / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو 206 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924127/فراخوان-پروژه-16-واحدی-مسکن-مهر-نوروزآباد-گناوه-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه 16 واحدی مسکن مهر نوروزآباد گناوه- نوبت دوم  / اگهی فراخوان عمومی , پروژه 16 واحدی مسکن مهر نوروزآباد گناوه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924182/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-420-فرعی-از-24-اصلی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 420 فرعی از 24 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 420 فرعی از 24 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924157/مزایده-واگذاری-اجاره-عرصه-ها-و-دکه'>مزایده واگذاری اجاره عرصه ها و دکه / مزایده, مزایده واگذاری اجاره عرصه ها و دکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924173/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-خود'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود  / مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924187/مزایده-واگذاری-عرصه-قطعه-زمین-مساحت-203-33متر'>مزایده واگذاری عرصه قطعه زمین مساحت 203.33متر  / مزایده,مزایده واگذاری عرصه قطعه زمین مساحت 203.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923983/مناقصه-​انواع-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مناقصه ​انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ​انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924159/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-1834متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 1834متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 1834متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924158/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-2070متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 2070متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 2070متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924165/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-193-15متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 193.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 193.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924168/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1320متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1320متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1320متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924128/مزایده-فروش-یکدستگاه-تراکتور-کشاورزی-285ITM'> مزایده فروش یکدستگاه تراکتور کشاورزی 285ITM / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه تراکتور کشاورزی 285ITM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924176/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-ابنیه-مجتمع-بندری'>مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه مجتمع بندری / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه مجتمع بندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924120/فراخوان-واحد-چاپ-و-تکثیر---نوبت-دوم'>فراخوان واحد چاپ و تکثیر ... نوبت دوم  / ​آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واحد چاپ و تکثیر  و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924116/مزایده-فروش-یک-تخته-فرش-زرع-چارک'>مزایده فروش یک تخته فرش زرع چارک  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یک تخته فرش زرع چارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924142/مزایده-فروش-3-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش 3 دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده , مزایده فروش 3 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923986/مزایده-فروش-انواع-سیم-مسی-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924144/فراخوان-احداث-سد-مخزنی'>فراخوان احداث سد مخزنی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان احداث سد مخزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924161/مزایده-تعدادی-غرفه'>مزایده تعدادی غرفه / آگهی مزایده,مزایده تعدادی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924102/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پمپ-P-06003-A-B'>مناقصه خرید یک دستگاه پمپ P-06003 A/B / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده,مناقصه خرید یک دستگاه پمپ P-06003 A/B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924113/تجدید-مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-کنتور-به-تعداد-3500-دستگاه-کنتور-آب-پیستونی-خشک--'>تجدید مناقصه خرید و راه اندازی کنتور به تعداد 3500 دستگاه کنتور آب پیستونی خشک... / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید و راه اندازی کنتور به تعداد 3500 دستگاه کنتور آب پیستونی خشک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924125/مزایده-انواع-ماتریال-های-فلزی-فولادی'>مزایده انواع ماتریال های فلزی فولادی / آگهی مزایده,مزایده انواع ماتریال های فلزی فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924114/مناقصه-تعمیرات-اساسی-جرثقیل-ترکس-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی جرثقیل ترکس نوبت دوم  / آگهی شناساسی پیمانکاران, مناقصه تعمیرات اساسی جرثقیل ترکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924094/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-فاز-2-بوستان-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز فاز 2 بوستان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نگهداری فضای سبز فاز 2 بوستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924007/مناقصه-اجرای-عملیات-فاز-دوم-احداث-ساختمان'>مناقصه اجرای عملیات فاز دوم  احداث ساختمان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات فاز دوم  احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924099/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-رسیدگی-به-رفع-نواقص-شبکه-های-جمع-آوری-فاضلاب---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات رسیدگی به رفع نواقص شبکه های جمع آوری فاضلاب ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام عملیات رسیدگی به رفع نواقص شبکه های جمع آوری فاضلاب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924122/مناقصه-خرید-کامیون-کشنده-96-6-8'>مناقصه خرید کامیون کشنده 96.6.8 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کامیون کشنده 96.6.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924467/مزایده-شناسایی-متقاضیان-گاز-دی-اکسید-کربن'>مزایده شناسایی متقاضیان گاز دی اکسید کربن / آگهی عمومی , مزایده شناسایی متقاضیان گاز دی اکسید کربن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924138/فراخوان-احداث-کارخانه-سنگ-شکنی-و-سیستم-انتقال-مواد'>فراخوان احداث کارخانه سنگ شکنی و سیستم انتقال مواد / اگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان احداث کارخانه سنگ شکنی و سیستم انتقال مواد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924150/تجدید-مناقصه-آسفالت-تعدادی-از-خیابانها-و-کوچه-ها'>تجدید مناقصه آسفالت تعدادی از خیابانها و کوچه ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه آسفالت تعدادی از خیابانها و کوچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924147/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924276/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-شش-یزد'>مزایده ششدانگ مغازه بخش شش یزد / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش شش یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924088/مناقصه-خرید-کامیون-با-کاربری-باری'>مناقصه خرید کامیون با کاربری باری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید کامیون با کاربری باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924104/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-سرویس-بهداشتی-و--'>مناقصه اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی و ... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924083/فراخوان-احداث-چند-راهه-و-تاسیسات-جمع-آوری-گاز-در-کلاسترهای-1-و-2'>فراخوان احداث چند راهه و تاسیسات جمع آوری گاز در کلاسترهای 1 و 2  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان احداث چند راهه و تاسیسات جمع آوری گاز در کلاسترهای 1 و 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924131/فراخوان-عملیات-تعویض-و-جایگزینی-خطوط-لوله-زیرزمینی-شبکه-آتش-نشانی'>فراخوان عملیات تعویض و جایگزینی خطوط لوله زیرزمینی شبکه آتش نشانی  / مناقصه ،  فراخوان عملیات تعویض و جایگزینی خطوط لوله زیرزمینی شبکه آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924108/فراخوان-مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-و-سالانه-8000-تن-ماده-شیمیایی'>فراخوان مزایده فروش مقدار تقریبی و سالانه 8000 تن ماده شیمیایی / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش مقدار تقریبی و سالانه 8000 تن ماده شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924093/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-20-000-تن-نرمه-گندله-و-30-000-تن-رسوبات-خروجی'>مزایده فروش مقدار تقریبی 20.000 تن نرمه گندله و 30.000 تن رسوبات خروجی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقدار تقریبی 20.000 تن نرمه گندله و 30.000 تن رسوبات خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924103/فراخوان-واگذاری-بخش-فیزیوتراپی-درمانگاه-فولاد'>فراخوان واگذاری بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد / آگهی فراخوان، فراخوان واگذاری بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924027/مناقصه-تامین-56-دستگاه-خودرو-با-راننده'>مناقصه  تامین 56 دستگاه خودرو با راننده  / مناقصه تامین 56 دستگاه خودرو با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923997/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برق-رسانی'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924111/فراخوان-واگذاری-بخش-آزمایشگاه-درمانگاه-فولاد'>فراخوان واگذاری بخش آزمایشگاه درمانگاه فولاد / آگهی فراخوان، فراخوان واگذاری بخش آزمایشگاه درمانگاه فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924086/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924115/مناقصه-احداث-واحد-RO--تصفیه-آب-های-آلوده-و-کاهش-مصرف-آب-خام'>مناقصه احداث واحد RO - تصفیه آب های آلوده و کاهش مصرف آب خام / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث واحد RO - تصفیه آب های آلوده و کاهش مصرف آب خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924129/تجدید-مناقصه-انجام-کلیه-کارهای-مربوط-به-دکوراسیون-و-تجهیز-نمودن-به-سیستمهای-صوتی-و-تصویری--'>تجدید مناقصه انجام کلیه کارهای مربوط به دکوراسیون و تجهیز نمودن به سیستمهای صوتی و تصویری ... / فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه انجام کلیه کارهای مربوط به دکوراسیون و تجهیز نمودن به سیستمهای صوتی و تصویری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924067/مناقصه-اجرای-پل-سریز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پل سریز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پل سریز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924248/مزایده-یک-باب-ساختمان-به-مساحت-155-مترمربع-کلاسه-961113'>مزایده  یک باب ساختمان به مساحت 155 مترمربع کلاسه 961113  / مزایده,مزایده  یک باب ساختمان به مساحت 155 مترمربع کلاسه 961113 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924258/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-با-مساحت-74-40-مترمربع'>مزایده  یکباب منزل مسکونی عرصه با مساحت 74/40 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه با مساحت 74/40 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924012/مزایده-فروش-دام-و-خودرو'>مزایده فروش دام و خودرو  / آگهی مزایده ، مزایده فروش دام و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924241/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-کلاسه-950490-نوبت-اول'>مزایده  یکباب منزل مسکونی کلاسه 950490 نوبت اول  / مزایده,مزایده  یکباب منزل مسکونی کلاسه 950490 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924272/مزایده-ششدانگ-زمین-متراژ-180متر'>مزایده ششدانگ زمین متراژ 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین متراژ 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924071/مزایده-اجناس-مغازه-خرازی'>مزایده اجناس مغازه خرازی / مزایده,مزایده اجناس مغازه خرازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924096/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-عملیات-احداث-مجتمع-مسکونی'>فراخوان سرمایه گذاری و عملیات احداث مجتمع مسکونی / آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار , فراخوان سرمایه گذاری و عملیات احداث مجتمع مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924085/مناقصه-تامین-و-اجاره-یک-دستگاه-لودر-و-4-دستگاه-کامیون-کمپرسی--مرحله-دوم'>مناقصه تامین و اجاره یک دستگاه لودر و 4 دستگاه کامیون کمپرسی - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین و اجاره یک دستگاه لودر و 4 دستگاه کامیون کمپرسی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924091/مزایده-عمومی-واگذاری-تعدادی-از-مغازه-و-غرفه-های-مرحله-دوم'>مزایده عمومی واگذاری تعدادی از مغازه و غرفه های مرحله دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری تعدادی از مغازه و غرفه های  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924081/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده  فروش سه دستگاه خودروی سواری  / آگهی مزایده ، مزایده فروش سه دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924118/مناقصه-پروژه-توسعه-ساختمان-اداری-و-آموزشی-دانشکده'>مناقصه پروژه توسعه ساختمان اداری و آموزشی دانشکده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه توسعه ساختمان اداری و آموزشی دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924106/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه  ,مناقصه  تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924020/آگهی-مزایده-فروش-سهام'>آگهی مزایده فروش سهام / آگهی مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924100/مزایده-سواری-پژو-پارس-رنگ-نوک-مدادی'>مزایده سواری پژو پارس رنگ نوک مدادی  / مزایده,مزایده سواری پژو پارس رنگ نوک مدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924233/مزایده-ششدانگ-باغ-بخش-14-سلماس'>مزایده ششدانگ باغ بخش 14 سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ باغ بخش 14 سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924084/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-SNG-96-06-08'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم SNG- 96.06.08 / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم SNG- 96.06.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924063/فراخوان-بهره-برداری-از-غرفه-ساندویچ-آبمیوه-بستنی-و--'>فراخوان  بهره برداری از غرفه ساندویچ، آبمیوه، بستنی و ... / آگهی فراخوان, فراخوان  بهره برداری از غرفه ساندویچ، آبمیوه، بستنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924215/مزایده-زمین-توقیفی-پلاک-43-اصلی-بخش-4-ثبتی'>مزایده زمین توقیفی پلاک 43 اصلی بخش 4 ثبتی / مزایده,مزایده زمین توقیفی پلاک 43 اصلی بخش 4 ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924078/مناقصه-تهیه-نصب-تجهیزات-تست-راه-اندازی-و-تحویل-پروتکل-ارتباطی'>مناقصه تهیه، نصب تجهیزات، تست، راه اندازی و تحویل پروتکل ارتباطی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، نصب تجهیزات، تست، راه اندازی و تحویل پروتکل ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923953/مزایده-منزل-مسکونی-دو-خوابه-روستای-شوی-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی دو خوابه روستای شوی مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو خوابه روستای شوی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924222/مزایده-پلاک-ثبتی-654-اصلی-بخش-یک-خمین'>مزایده پلاک ثبتی 654 اصلی بخش یک خمین / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 654 اصلی بخش یک خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924218/مزایده-ششدانگ-رستوران-مساحت-یک-هزار-و-هفتصد-و-پنجاه-و-شش-متر-پنجاه-دسیمتر'>مزایده ششدانگ رستوران مساحت یک هزار و هفتصد و پنجاه و شش متر پنجاه دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ رستوران مساحت یک هزار و هفتصد و پنجاه و شش متر پنجاه دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924053/مزایده-فروش-دو-دستگاه-پرورش-قارچ'>مزایده فروش دو دستگاه پرورش قارچ / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه پرورش قارچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924087/فراخوانgate-valves-class-150-نوبت-اول'>فراخوانgate valves, class 150 نوبت اول / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوانgate valves, class 150 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924199/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-145مترمربع'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 145مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 145مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924206/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-اعیان-117-73متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی اعیان 117.73متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی اعیان 117.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924065/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-پارک-محله-ای-جنب-کانال'>تجدید مناقصه پروژه احداث پارک محله ای جنب کانال / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه پروژه احداث پارک محله ای جنب کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924074/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-PE80-در-سایزهای-مختلف'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن PE80 در سایزهای مختلف  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن PE80 در سایزهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924050/فراخوان-مناقصه-خرید-کامیون-با-کاربری-کفی-فلزی'>فراخوان مناقصه خرید کامیون با کاربری کفی فلزی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید کامیون با کاربری کفی فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924056/فراخوان-مناقصه-کارت-کنترلر-MTL-توربین-و-گازیاب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه کارت کنترلر MTL توربین و گازیاب نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای , فراخوان مناقصه کارت کنترلر MTL توربین و گازیاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924121/اصلاحیه-مناقصه-تعیین-پیمانکار-جهت-حفاری--خاکبرداری-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه تعیین پیمانکار جهت حفاری ، خاکبرداری- نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه تعیین پیمانکار جهت حفاری ، خاکبرداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924077/مناقصه-پوشش-بیمه-آتش-سوزی-و-مسئولیت-مدنی'>مناقصه پوشش بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدنی / آگهی مناقصه,مناقصه پوشش بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924062/مناقصه-احداث-مرکز-جامع-آسیب-دیدگان-اجتماعی-و---نوبت-دوم'>مناقصه احداث مرکز جامع آسیب دیدگان اجتماعی و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه احداث مرکز جامع آسیب دیدگان اجتماعی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924097/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-در-رشته-توزیع-نیرو'> فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران در رشته توزیع نیرو  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران در رشته توزیع نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924162/مزایده-اجاره-استخر-مریم'>مزایده اجاره استخر مریم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره استخر مریم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924273/مزایده-ششدانگ-عرصه-واقع-در-هریکنده-کلاسه-9300005'>مزایده ششدانگ عرصه واقع در هریکنده کلاسه 9300005  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه واقع در هریکنده کلاسه 9300005 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924023/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ICP-آزمایشگاهی-به-همراه-لوازم-جانبی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه ICP آزمایشگاهی به همراه لوازم جانبی ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید یک دستگاه ICP آزمایشگاهی به همراه لوازم جانبی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924105/مناقصه-خرید-و-نصب-یکدستگاه-پکیج-R-O-تجدید-نوبت-دوم-مرتبه-اول-96-6-8'>مناقصه خرید و نصب یکدستگاه پکیج R.O تجدید نوبت دوم مرتبه اول 96/6/8 / تجدید مناقصه , مناقصه خرید و نصب یکدستگاه پکیج R.O تجدید نوبت دوم مرتبه اول 96/6/8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924224/مزایده-یک-قطعه-زمین-بمساحت-173-7-هکتار-با-کاربری-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین بمساحت 173/7 هکتار با کاربری زراعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بمساحت 173/7 هکتار با کاربری زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924232/مزایده-ملک-ساختمانی-به-مساحت-240-18-مترمربع'>مزایده ملک ساختمانی به مساحت 240.18 مترمربع / مزایده,مزایده ملک ساختمانی به مساحت 240.18 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924057/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924054/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-دو-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924060/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-مساحت-111-24متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 111.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 111.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924061/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-مسکونی-در-دو-طبقه'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی در دو طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی در دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924227/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-رونیز---'>مزایده یک دستگاه خودرو رونیز .... / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو رونیز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924223/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924066/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-سی-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و سی متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924136/مزایده-کیف-زنانه-مجلسی--'>مزایده کیف زنانه مجلسی... / مزایده,مزایده کیف زنانه مجلسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924064/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-126-08متر'>مزایده ملک مساحت اعیان 126.08متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 126.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924072/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-تجدید'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی تجدید / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924186/مزایده-فروش-شلوار-زنانه-بنگال-تایلندی-نو'>مزایده فروش شلوار زنانه بنگال تایلندی نو  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش شلوار زنانه بنگال تایلندی نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924068/مزایده-منزل-دارای-دو-طبقه'>مزایده منزل دارای دو طبقه / مزایده,مزایده منزل دارای دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924042/تجدید-مزایده-اجاره-سالن-بسته-بندی-سردخانه-نوبت-اول'>تجدید مزایده اجاره سالن بسته بندی سردخانه نوبت اول / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره سالن بسته بندی سردخانه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924069/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-آب-قنات-و-زمین-و-منزل-مسکونی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل آب قنات و زمین و منزل مسکونی  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل آب قنات و زمین و منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924098/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-660متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 660متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 660متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924101/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-آپارتمان-زمین-آبی-و-زمین-دیم-و-منزل-مسکونی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان .زمین آبی و زمین دیم و منزل مسکونی  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان .زمین آبی و زمین دیم و منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924107/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-زراعی-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین زراعی .عرصه و اعیان یکباب خانه / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین زراعی .عرصه و اعیان یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924235/مزایده-فروش-یکدستگاه-بسته-بندی-بزرگ-تی-بگ--مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه بسته بندی بزرگ تی بگ... مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه بسته بندی بزرگ تی بگ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924110/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-دویست-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مساحت دویست متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت دویست متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924229/مزایده-فروش-خر-پاها-و-آهن-آلات-منصوب-در-سازه-های-در-دو-بخش-(سالن)'> مزایده فروش خر پاها و آهن آلات منصوب در سازه های در دو بخش (سالن)  / آگهی مزایده اموال غیر منقول ,  مزایده فروش خر پاها و آهن آلات منصوب در سازه های در دو بخش (سالن) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924112/مزایده-ملک-بخش-13-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 13 اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 13 اردبیل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924095/مزایده-واحد-آپارتمان-مسکونی-مساحت-87-95متر'>مزایده واحد آپارتمان مسکونی مساحت 87.95متر  / مزایده,مزایده واحد آپارتمان مسکونی مساحت 87.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924221/مزایده-فروش-خودروی-سواری-سمند'>مزایده فروش خودروی سواری سمند  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923975/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-به-همراه-کنترل-پنل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور به همراه کنترل پنل  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور به همراه کنترل پنل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924090/مزایده-دو-قطعه-زمین-و-خانه-مسکونی-ویلایی'>مزایده دو قطعه زمین و خانه مسکونی ویلایی  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین و خانه مسکونی ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924080/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-بخش-12-گیلان'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 12  گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 12  گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924082/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-500متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 500متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924079/مزایده-ششدانگ-منزل-با-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده ششدانگ منزل با قدمت بیش از سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل با قدمت بیش از سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924208/مزایده-فروش-یکدستگاه-پکیج'>مزایده فروش یکدستگاه پکیج  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924076/مزایده-ملک-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش سه نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924198/مزایده-فروش-اجاق-گاز-پنج-شعله-یک-جوجه-گردان--مرحله-دوم'>مزایده فروش اجاق گاز پنج شعله یک جوجه گردان... مرحله دوم / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش اجاق گاز پنج شعله یک جوجه گردان....مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924073/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-257-و-6818-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 257 و 6818 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 257 و 6818 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924075/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924213/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-168-60-مترمربع-کلاسه-960146'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 168/60 مترمربع کلاسه 960146  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 168/60 مترمربع کلاسه 960146 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923994/مناقصه-خرید--نصب--راه-اندازی-و-آموزش-اپراتوری-دستگاه-بازرسی-ایکس-ری'>مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش اپراتوری دستگاه بازرسی ایکس ری / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش اپراتوری دستگاه بازرسی ایکس ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924006/مزایده-مبل-سلطنتی---نوبت-دوم'>مزایده مبل سلطنتی ...- نوبت دوم  / مزایده ، مزایده مبل سلطنتی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924217/مزایده-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-بمساحت-81-02-کلاسه-930170-نوبت-اول'>مزایده عرصه و اعیان آپارتمان بمساحت 81/02 کلاسه 930170 نوبت اول  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان آپارتمان بمساحت 81/02 کلاسه 930170 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924025/تجدید-مزایده-یک-باب-واحد-تجاری'>تجدید مزایده یک باب واحد تجاری / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده یک باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924230/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-222-5متر'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 222.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 222.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924283/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924015/فراخوان-گشت-و-مراقبت-و-حفاظت-و-حمایت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی--'>فراخوان گشت و مراقبت و حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان گشت و مراقبت و حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924048/مزایده-48-سهم-مشاع-از-یکصد-سهم-آپارتمان'>مزایده 48 سهم مشاع از یکصد سهم آپارتمان  / مزایده,مزایده 48 سهم مشاع از یکصد سهم آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924035/فراخوان-خرید-72-دستگاه-ترانسفورماتور-جریان-33-کیلوولت'>فراخوان خرید 72 دستگاه ترانسفورماتور جریان 33 کیلوولت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید 72 دستگاه ترانسفورماتور جریان 33 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924009/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-کمربند-شمالی--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور کمربند شمالی .. نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور کمربند شمالی .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924021/فراخوان-مزایده-فروش-33-دستگاه-خودروی-انواع-سواری'>فراخوان مزایده فروش 33 دستگاه خودروی انواع سواری  / فراخوان عمومی مزایده , فراخوان مزایده فروش 33 دستگاه خودروی انواع سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924240/نخستین-جشنواره-فرهنگی-هنری-مردم-رادیو'>نخستین جشنواره فرهنگی هنری مردم رادیو / نخستین جشنواره فرهنگی هنری مردم رادیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924047/مزایده-آپارتمان-مساحت-81-6متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 81.6متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 81.6متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924044/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-109-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 109.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 109.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924045/مزایده-ملک-مساحت-301-64متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 301.64متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 301.64متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924041/مزایده-یک-قطعه-ملک-خانه-سرا-با-ساختمان-دو-طبقه-و-حیاط300متر'>مزایده یک قطعه ملک خانه سرا با ساختمان دو طبقه و حیاط300متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک خانه سرا با ساختمان دو طبقه و حیاط300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924040/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-347متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 347متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 347متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924001/مزایده-قطع-و-فروش-درختان-جنگلی-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده قطع و فروش درختان جنگلی  تجدید  - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده قطع و فروش درختان جنگلی تجدید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924119/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-زیربنای-63متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی زیربنای 63متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی زیربنای 63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924117/مزایده-فروش-تعداد-17-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعداد 17 فقره از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد 17 فقره از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924092/اگهی-مناقصه-خرید-انواع-پایه-بتونی'>اگهی مناقصه  خرید انواع پایه بتونی  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه  خرید انواع پایه بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923977/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-282-3مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 282.3مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 282.3مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924003/مناقصه-بازسازی-ساختمان-جدید'>مناقصه بازسازی ساختمان جدید  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بازسازی ساختمان جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924124/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924109/مزایده-اسباب-بازی'>مزایده اسباب بازی  / اگهی مزایده , مزایده اسباب بازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924017/مزایده-فروش-تعداد-56000-شاخه-پروفیل-MDF--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 56000 شاخه پروفیل MDF - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 56000 شاخه پروفیل MDF - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924029/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-باد-ایستاده--یک-دستگاه-پمپ-آب--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پمپ باد ایستاده ، یک دستگاه پمپ آب - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه پمپ باد ایستاده ، یک دستگاه پمپ آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924133/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-182-50متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 182.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 182.50متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924049/اگهی-مناقصه-پروژه-اجرای-محوطه-سازی-و-احداث-پارک-روستا'>اگهی مناقصه پروژه اجرای محوطه سازی و احداث پارک روستا  / اگهی مناقصه ,  مناقصه پروژه اجرای محوطه سازی و احداث پارک روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924130/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-43-94مترمربع'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 43.94مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 43.94مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924014/مزایده-خودروهای-سواری-نوبت-دوم'>مزایده  خودروهای سواری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده  خودروهای سواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924126/مزایده-فروش-اراضی-کاربری-تجهیزات-شهری-و-تاسیسات-شهری-مسکونی'>مزایده فروش اراضی کاربری تجهیزات شهری و تاسیسات شهری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش اراضی کاربری تجهیزات شهری و تاسیسات شهری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924203/مناقصه-خدمات-مشاوره-شغلی-طرح-های-اشتغال-و-خودکفایی'>مناقصه خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خودکفایی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خودکفایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924146/مزایده-COOPER-CATHODE-AND-COPPER-BLISTER'>مزایده COOPER CATHODE AND COPPER BLISTER / مزایده , مزایده COOPER CATHODE AND COPPER BLISTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924209/مزایده-سه-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده سه دستگاه آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده سه دستگاه آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924205/مناقصه-COOPER-CATHODE-AND-COPPER-BLISTER'>مناقصه COOPER CATHODE AND COPPER BLISTER / مناقصه , مناقصه COOPER CATHODE AND COPPER BLISTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924033/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-اندازه-گیری-منابع-آب-سطحی-و-زیرزمینی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی - نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مشاور,  ارزیابی کیفی  انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924037/مناقصه-خرید-ساندویچ-پنل-های-سقفی-و-دیواری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ساندویچ پنل های سقفی و  دیواری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ساندویچ پنل های سقفی و  دیواری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924026/مناقصه-خرید-انواع-تابلو-فشار-ضعیف-کامپوزیت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924030/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924043/مناقصه-عملیات-استخراج-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات استخراج- نوبت دوم  / مناقصه عملیات استخراج- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924070/مناقصه-نسبت-به-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-و-رفع-حوادث--'>مناقصه نسبت به انجام عملیات بهره برداری و نگهداری و رفع حوادث ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به انجام عملیات بهره برداری و نگهداری و رفع حوادث ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924123/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی---'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی .... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923982/مناقصه-پروژه-احداث-فیدر-کانال-شماره-2-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث فیدر کانال شماره 2 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث فیدر کانال شماره 2 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924134/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-شرکت-نیروگاه-گازی--'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی  شرکت نیروگاه گازی .. / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی  شرکت نیروگاه گازی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924089/آگهی-مزایده-(-فروش-دام-)'>آگهی مزایده ( فروش دام ) / آگهی مزایده ( فروش دام )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924155/مزایده-ماشین-آلات-تولید-پالت'>مزایده ماشین آلات تولید پالت  / مزایده ماشین آلات تولید پالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924137/مزایده-فروش-30-تن-برنج-طارم-هاشمی'>مزایده فروش 30 تن برنج طارم هاشمی  / مزایده , مزایده فروش 30 تن برنج طارم هاشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924288/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-39-800متر'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 39.800متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 39.800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924135/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک'>مزایده فروش تعدادی از املاک / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923968/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1499-79متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1499.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1499.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924185/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923989/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو  نوبت  دوم  / مزایده , مزایده فروش سه دستگاه خودرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924038/مناقصه-تهیه-و-تامین-مینی-بوس-های-مورد-نیاز-با-راننده'>مناقصه تهیه و تامین مینی بوس های مورد نیاز با راننده / آگهی فراخوان پیمانکار , مناقصه تهیه و تامین مینی بوس های مورد نیاز با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924518/مزایده-ششدانگ-منزل-بصورت-سوئیت-اپارتمان-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ منزل بصورت سوئیت اپارتمان مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل بصورت سوئیت اپارتمان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923972/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جیلی-ام-گرند-سون'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند سون / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند سون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923984/مزایده-زمین-مسکونی-به-مساحت-278-26متر'>مزایده زمین مسکونی به مساحت 278.26متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی به مساحت 278.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923976/مزایده-14-دستگاه-گوشی-تلفن-همراه'>مزایده 14 دستگاه گوشی تلفن همراه / مزایده,مزایده 14 دستگاه گوشی تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923964/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-120متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه 120متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924034/مناقصه-اجرای-عملیات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ایاب و ذهاب پرسنل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ایاب و ذهاب پرسنل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924624/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده یک دستگاه باسکول و یک قطعه زمین  / مزایده یک دستگاه باسکول و یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924523/مزایده-ششدانگ-پلاک-1327-فرعی-و-پلاک-نوزده-و-323-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 1327 فرعی و پلاک نوزده و 323 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1327 فرعی و پلاک نوزده و 323 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923988/مزایده-دو-عدد-کانکس--'>مزایده دو عدد کانکس ...  / آگهی مزایده,  مزایده دو عدد کانکس ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924032/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924058/مزایده-تعداد-2-باب-غرفه-تجاری'>مزایده تعداد 2 باب غرفه تجاری  / مزایده  مزایده تعداد 2 باب غرفه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923920/مناقصه-بهسازی-پیاده-روهای-بلوار-وکیل-آباد'>مناقصه بهسازی پیاده روهای بلوار وکیل آباد / مناقصه  , مناقصه بهسازی پیاده روهای بلوار وکیل آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923918/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-300-مترمرکعبی-و---'>مناقصه احداث مخزن بتنی 300 مترمرکعبی  و ....  / مناقصه  , مناقصه احداث مخزن بتنی 300 مترمرکعبی  و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923926/تمدید-مناقصه-گوشت-قرمز---'>تمدید مناقصه گوشت قرمز ....  / مناقصه , تمدید مناقصه گوشت قرمز .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924055/ارزیابی-کیفی-واگذاری-عملیات-اصلاح-اضطراری-شبکه'>ارزیابی کیفی واگذاری عملیات اصلاح اضطراری شبکه /  فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی واگذاری عملیات اصلاح اضطراری شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924201/مزایده-فروش-دو-پلاک-ثبتی-هر-کدام-420متر'>مزایده فروش دو پلاک ثبتی هر کدام 420متر  / مزایده ,مزایده فروش دو پلاک ثبتی هر کدام 420متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924262/مزایده-تعداد-21-قطعه-سنگ-مرمریت-بزرگ'>مزایده تعداد 21 قطعه سنگ مرمریت بزرگ / آگهی مزایده، مزایده تعداد 21 قطعه سنگ مرمریت بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924253/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-نوبت-اول'>مزایده اجاره اماکن ورزشی- نوبت اول / آگهی مزایده,مزایده اجاره اماکن ورزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924260/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع-و-احداث-مخزن-آب-در-روستای-النجق--'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن آب در روستای النجق... / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن آب در روستای النجق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924256/مزایده-گیوتین-با-موتور-سه-فاز-اسب-بخار--'>مزایده گیوتین با موتور سه فاز اسب بخار... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده گیوتین با موتور سه فاز اسب بخار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924436/مزایده-انواع-یخچال-فریزر---'>مزایده انواع یخچال فریزر  ... / مزایده انواع یخچال فریزر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924451/تجدید-مناقصه-پروژه-جدولگذاری--'>تجدید مناقصه پروژه جدولگذاری ...  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه جدولگذاری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924395/مناقصه-عمیلیات-سفت-کاری-و-اجرای-بخشی-از-تاسیسات-برقی--'>مناقصه عمیلیات سفت کاری و اجرای بخشی از تاسیسات برقی ... / مناقصه عمیلیات سفت کاری و اجرای بخشی از تاسیسات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924257/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-40-باکس-نگهداری-اسب-باشگاه--'>مزایده  واگذاری بهره برداری از  40 باکس نگهداری اسب باشگاه ... / مزایده عمومی, مزایده  واگذاری بهره برداری از  40 باکس نگهداری اسب باشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924330/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-موجود-در-محل-انبار---'>مزایده  ضایعات آهن آلات موجود در محل انبار .... / مزایده  ضایعات آهن آلات موجود در محل انبار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923923/مناقصه-اجرای-عملیات-آیتم-های-نازک-کاری-و---'>مناقصه اجرای عملیات آیتم های نازک کاری و .... / مناقصه اجرای عملیات آیتم های نازک کاری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924342/مزایده-دو-قطعه-باغ-انگور-وسعت-800-و-1200متر'>مزایده دو قطعه باغ انگور وسعت 800 و 1200متر / مزایده,مزایده دو قطعه باغ انگور وسعت 800 و 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924326/مزایده-فروش-کارخانه-شن-و-ماسه-با-تمامی-تجهیزات-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش کارخانه شن و ماسه با تمامی تجهیزات و ماشین آلات / مزایده, مزایده فروش کارخانه شن و ماسه با تمامی تجهیزات و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924322/مزایده-اجاره-زمینهای-قابل-کشت-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مزایده اجاره زمینهای قابل کشت تصفیه خانه فاضلاب  / مزایده , مزایده اجاره زمینهای قابل کشت تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924350/مزایده-ششدانگ-پلاک-413-فرعی-از-38-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 413 فرعی از 38 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 413 فرعی از 38 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924345/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-473-65متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 473.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 473.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924557/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-66-مترمربع-کلاسه-960097-120'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 66 مترمربع کلاسه 960097/120 / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 66 مترمربع کلاسه 960097/120</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924310/مزایده-یک-عدد-گاوصندوق-و--'>مزایده یک عدد گاوصندوق و... / مزایده یک عدد گاوصندوق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924478/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1519-24متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1519.24متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1519.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924298/مزایده-اجاره-پلاژ-پارک-آبی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پلاژ پارک آبی  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره پلاژ پارک آبی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924294/فراخوان-انجام-عملیات-تهیه-استاب--سیستم-زمین---نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات تهیه استاب ، سیستم زمین.... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام عملیات تهیه استاب ، سیستم زمین.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924197/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-80-مترمربع'>مزایده عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 80 مترمربع  / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 80 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924255/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-و-اجرای-ماسه-آسفالت--'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و اجرای ماسه آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و اجرای ماسه آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924299/مزایده-ملک-زراعی-دیم-مساحت-5000متر'>مزایده ملک زراعی دیم مساحت 5000متر  / مزایده,مزایده ملک زراعی دیم مساحت 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924249/مزایده-فروش-سواری-پژو-206-حاچ-بک'>مزایده فروش سواری پژو 206 حاچ بک / مزایده , مزایده فروش سواری پژو 206 حاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924303/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-و-نوزده-متر-و-شش-دسیمتر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و نوزده متر و شش دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و نوزده متر و شش دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924334/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924338/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-مساحت-سیصد-و-نوزده-متر-و-شش-دسیمتر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت مساحت سیصد و نوزده متر و شش دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت مساحت سیصد و نوزده متر و شش دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924321/مناقصه-حفاری-و-پر-کن-ترانشه-های-شبکه-مخابرات-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری و پر کن ترانشه های شبکه مخابرات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاری و پر کن ترانشه های شبکه مخابرات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924332/مناقصه-عملیات-رسیدگی-و-نگهداری-ایستگاه-های-پمپاژ-اردستان'>مناقصه عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923921/مزایده-یک-دهنه-مغازه-قدیمی-باغ-بادام-و-جنگل-رها-شده-نوبت-اول'>مزایده یک دهنه مغازه قدیمی.باغ بادام و جنگل رها شده نوبت اول / مزایده,مزایده یک دهنه مغازه قدیمی.باغ بادام و جنگل رها شده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924605/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-150متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 150متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924376/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1390 / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924370/مناقصه-واگذاری-بخشهای-مختلف-شهرداری'>مناقصه واگذاری بخشهای مختلف شهرداری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  واگذاری بخشهای مختلف شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924362/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-خودروی-سواری-کارکرده'>مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی سواری کارکرده / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی سواری کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924328/آسفالت-ریز-معابر-فرعی'>آسفالت ریز معابر فرعی  / آگهی مناقصه ,آسفالت ریز معابر فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924341/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-کارگاه'>مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری کارگاه  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924385/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیان-175متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 175متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 175متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924346/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-و-انتشارات'>مزایده واگذاری محل بوفه و انتشارات / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری محل بوفه و انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924394/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-محوطه-290-40متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه محوطه 290.40متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه محوطه 290.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924331/مزایده-تلویزیون-و--'>مزایده تلویزیون و...  / مزایده تلویزیون و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923934/مزایده-تکثیر-دانشجویی-در-ساختمان-ها-و-دانشکده-های-تابعه'>مزایده تکثیر دانشجویی در ساختمان ها و دانشکده های تابعه  / آگهی مزایده, مزایده تکثیر دانشجویی در ساختمان ها و دانشکده های تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924337/مناقصه-اجرا-و-پیاده-سازی-سیستم-GIS-شبکه-فشار-ضعیف-و-مشترکین-نوبت-دوم'>مناقصه اجرا و پیاده سازی سیستم GIS شبکه فشار ضعیف و مشترکین نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرا و پیاده سازی سیستم GIS شبکه فشار ضعیف و مشترکین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924343/مزایده-یک-باب-مغازه-به-متراژ-60-مترمربع'>مزایده  یک باب مغازه به متراژ 60 مترمربع / مزایده , مزایده  یک باب مغازه به متراژ 60 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924356/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-یازده-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین بخش یازده گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش یازده گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924360/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924359/مناقصه-راهبری-نگهدای-و-اپراتوری-بخشی-از-تاسیسات-و-مخازن-آب'>مناقصه راهبری, نگهدای و اپراتوری بخشی از تاسیسات و مخازن آب  / آگهی مناقصه, مناقصه راهبری, نگهدای و اپراتوری بخشی از تاسیسات و مخازن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924383/مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-تجدید'>مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز- تجدید / تجدید فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923928/مزایده-واگذاری-بوفه'>مزایده واگذاری بوفه  / آگهی مزایده,مزایده  واگذاری بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924390/فراخوان-تهیه-مصالح-ساخت-نصب-و-اجرای-1300-انشعاب-سری'>فراخوان تهیه مصالح، ساخت، نصب و اجرای 1300 انشعاب سری / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح، ساخت، نصب و اجرای 1300 انشعاب سری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924368/تجدید-مناقصه-حمل-و-جابجایی-حدود-150-000-هزار-تن-گندم-بین-سیلوها'>تجدید مناقصه حمل و جابجایی حدود 150.000 هزار تن گندم بین سیلوها  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه حمل و جابجایی حدود 150.000 هزار تن گندم بین سیلوها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924352/مزایده-تعداد-7-دستگاه-خودرو-سبک-و-نیمه-سنگین-مازاد'>مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین مازاد / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924335/فراخوان-بازسازی-و-راه-اندازی-ماشین-الات-راهداری--نوبت-دوم'>فراخوان بازسازی و راه اندازی ماشین الات راهداری  - نوبت دوم  / فراخوان آگهی مناقصات عمومی , فراخوان بازسازی و راه اندازی ماشین الات راهداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924339/مزایده-فروش-مقداری-آهن-آلات-و-پلاستیک-ضایعات'>مزایده فروش مقداری آهن آلات و پلاستیک ضایعات / آگهی مزایده, مزایده فروش مقداری آهن آلات و پلاستیک ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924378/مزایده-17-عدد-سیلندر-کپسول-اکسیژن'>مزایده 17 عدد سیلندر کپسول اکسیژن / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده 17 عدد سیلندر کپسول اکسیژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924344/مزایده-جک-فلزی---'>مزایده جک فلزی .... / مزایده, مزایده جک فلزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923938/مزایده-اتوبوس-بنز-457---'>مزایده اتوبوس بنز 457  .... / آگهی مزایده , مزایده اتوبوس بنز 457  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924375/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-92-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924333/مزایده-قطعات-موتوری-و---'>مزایده قطعات موتوری و .... / مزایده، مزایده قطعات موتوری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924380/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعتی-مساحت-75000متر'>مزایده ششدانگ زمین زراعتی مساحت 75000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعتی مساحت 75000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924382/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-187-50متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 187.50متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 187.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924363/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-دوازده-ثبت-بابلسر'>مزایده ششدانگ زمین بخش دوازده ثبت بابلسر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دوازده ثبت بابلسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924355/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-600-مترمربع'>مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 600 مترمربع / آگهی مزایده,مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 600 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924432/مزایده-دو-قطعه-ملک-عرصه-336-33-و-191-62متر'>مزایده دو قطعه ملک عرصه 336.33 و 191.62متر  / مزایده,مزایده دو قطعه ملک عرصه 336.33 و 191.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924445/مزایده-ملک-مساحت-زمین-284مترمربع'>مزایده ملک مساحت زمین 284مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین 284مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923931/مزایده-بوفه-سایت-مجتمع'>مزایده بوفه سایت مجتمع  / آگهی مزایده ,مزایده بوفه سایت مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924404/مزایده-فروش-تعداد-7-واحد-خانه-سازمانی'>مزایده فروش تعداد 7 واحد خانه سازمانی / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 واحد خانه سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924347/مزایده-واگذاری-بوفه'>مزایده واگذاری بوفه  / آگهی مزاید ه عمومی یک مرحله ای,مزایده واگذاری بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924474/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت143-67متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت143.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت143.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924422/مزایده-تعداد-7-دستگاه-خودرو-کمک-دار'>مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو کمک دار  / مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو کمک دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923950/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب / مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924465/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-391متر'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین مساحت 391متر  / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین مساحت 391متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924238/مناقصه-مقدار-18-000-کیلوگرم-bty-6-den1680--نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 18.000 کیلوگرم bty 6 den1680  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه مقدار 18.000 کیلوگرم bty 6 den1680 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924243/مناقصه-خرید-مقدار-16-200-کیلوگرم-مستربچ-مشکی-پایه-پلی-آمید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقدار 16/200 کیلوگرم مستربچ مشکی پایه پلی آمید  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقدار 16/200 کیلوگرم مستربچ مشکی پایه پلی آمید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924228/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان دوگانه سوز / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924314/مزایده-قطعه-زمینی-محصور-شده-مساحت-2780متر'>مزایده قطعه زمینی محصور شده مساحت 2780متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی محصور شده مساحت 2780متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924237/مناقصه-خرید-انواع-یراق-آلات'>مناقصه  خرید انواع یراق آلات / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید انواع یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924246/مناقصه-امور-خدمات-شهری--تجدید'>مناقصه امور خدمات شهری - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه امور خدمات شهری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924252/مشارکت-در-ساخت-پمپ-بنزین--96-06-08'>مشارکت در ساخت پمپ بنزین - 96.06.08 / مناقصه مشارکت در ساخت پمپ بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923919/مزایده-پلاک-23105-فرعی-از-183-اصلی-بخش-ده-مساحت-244-24متر'>مزایده پلاک 23105 فرعی از 183 اصلی بخش ده مساحت 244.24متر  / مزایده,مزایده پلاک 23105 فرعی از 183 اصلی بخش ده مساحت 244.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924219/مناقصه-تهیه-و-تامین-30-دستگاه-کامیون-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 30 دستگاه کامیون  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین 30 دستگاه کامیون  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924226/مزایده-فروش-یکدستگاه-الکتروپمپ-و-ترانسفورماتور'>مزایده فروش یکدستگاه الکتروپمپ و ترانسفورماتور / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه الکتروپمپ و ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924311/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-105-59متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 105.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 105.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924234/مناقصه-ساماندهی-مسیل-شهرک-و--'>مناقصه ساماندهی مسیل شهرک و ... / آگهی مناقصه , مناقصه ساماندهی مسیل شهرک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924308/مزایده-اموال-غیرمنقول-یک-قطعه-زمین-خالصه-117-90متر'>مزایده اموال غیرمنقول یک قطعه زمین خالصه 117.90متر  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول یک قطعه زمین خالصه 117.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924296/مزایده-عمومی-فروش-املاک'>مزایده عمومی فروش املاک / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924225/مناقصه-تهیه-مواد-غذایی-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه تهیه مواد غذایی، طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه ,  مناقصه امور مربوط به تامین غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924274/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هیوندای-سانتافه'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندای سانتافه / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندای سانتافه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924194/مزایده-فروش-محصول-گلابی-و-سیب'>مزایده فروش محصول گلابی و سیب / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول گلابی و سیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923943/مناقصه-خرید-غذای-دانشجویان-دانشکده-پیراپزشکی'>مناقصه خرید غذای دانشجویان دانشکده پیراپزشکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید غذای دانشجویان دانشکده پیراپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924634/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مساحت-72-25-و-93-46متر'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 72.25 و 93.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 72.25 و 93.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924277/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-کامیونت-نیسان--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری کامیونت نیسان... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری کامیونت نیسان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924414/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-275متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 275متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924460/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدمت-15-سال-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 15 سال نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 15 سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924463/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-549-85متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 549.85متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 549.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924264/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری--نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری... نوبت دوم  / مزایده یکدستگاه خودروی سواری.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924616/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924279/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پیکان-سواری-مدل-1382-به-رنگ-سفید-و-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان سواری مدل 1382 به رنگ سفید و یک دستگاه پراید / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان سواری مدل 1382 به رنگ سفید و یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923917/مناقصه-خرید-کنتور-دیجیتال-تک-فاز-چند-تعرفه--'>مناقصه خرید کنتور دیجیتال تک فاز چند تعرفه... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید کنتور دیجیتال تک فاز چند تعرفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924266/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس  - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924369/مزایده-معادل-1-655-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-و-مغازه'>مزایده معادل 1.655 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی و مغازه  / مزایده,مزایده معادل 1.655 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924324/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924373/مزایده-ارزش-96-50-سهم-از-480-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده ارزش 96.50 سهم از 480 سهم پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده ارزش 96.50 سهم از 480 سهم پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924319/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی  / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924284/مناقصه-انجام-امورات-مربوط-به-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز   / مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924501/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-14285-5متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 14285.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 14285.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924494/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-781-46متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 781.46متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 781.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924286/مزایده-یک-خودروی-کامیون-کشنده-ولوو-مدل-89---مرحله-دوم'>مزایده یک خودروی کامیون کشنده ولوو مدل 89 ... مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک خودروی کامیون کشنده ولوو مدل 89... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923924/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924282/مزایده-اجاره-بوفه-و-سلف-سرویس-دانشگاه'>مزایده اجاره بوفه و سلف سرویس دانشگاه / آگهی مزایده ,مزایده اجاره بوفه و سلف سرویس دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924287/مزایده-اجاره-انتشارات-و-کافی-نت-دانشگاه'>مزایده اجاره انتشارات و کافی نت دانشگاه / آگهی مزایده, مزایده اجاره انتشارات و کافی نت دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924292/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-خاکی-و-ابنیه-معابر'>مناقصه  اجرای بخشی از عملیات خاکی و ابنیه معابر / مناقصه, مناقصه  اجرای بخشی از عملیات خاکی و ابنیه معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924318/مزایده-دو-باب-مغازه-و-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده دو باب مغازه و منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده دو باب مغازه و منزل مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924317/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-712-40متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 712.40متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 712.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924323/فراخوان-استعلام-تامین-یک-دستگاه-سواری-مرکز-جامع-سلامت-و-یک-دستگاه-مینی-بوس'>فراخوان استعلام تامین یک دستگاه سواری مرکز جامع سلامت و یک دستگاه مینی بوس / فراخوان استعلام  عمومی شرکت در استعلام, فراخوان استعلام تامین یک دستگاه سواری مرکز جامع سلامت و یک دستگاه مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924306/مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-نگهداری-قسمتی-از-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهداری قسمتی از فضای سبز   - نوبت دوم  /  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهداری قسمتی از فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924300/مزایده-منافع-حاصله-از-اجاره-داری-15-هکتار-از-اراضی-دیم-روستای-ده-چاشت'>مزایده منافع حاصله از اجاره داری 15 هکتار از اراضی دیم روستای ده چاشت  / خلاصه آگهی مزایده، مزایده منافع حاصله از اجاره داری 15 هکتار از اراضی دیم روستای ده چاشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924290/مزایده-اجاره-واحد-تجاری-واقع-در-پارک--نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحد تجاری واقع در پارک - نوبت دوم  / اگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره واحد تجاری واقع در پارک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923929/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-شامل-تهیه-مصالح--'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924293/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-ضلع-غربی-باغ-ارم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی ضلع غربی باغ ارم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی ضلع غربی باغ ارم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924316/تجدید-فراخوان-عملیات-خرید-و-اجرا-و-راه-اندازی-زیرساخت-مرکز-داده-های-خود'>تجدید فراخوان عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده های خود / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924336/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-پارکها-و-فضای-سبز-شهرداری'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز شهرداری / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924349/فراخوان-عمومی-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-حساب-مشترکی'>فراخوان عمومی واگذاری ایاب و ذهاب حساب مشترکی / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی واگذاری ایاب و ذهاب حساب مشترکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924365/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-بیمارستان'>فراخوان استعلام ایاب و ذهاب بیمارستان / آگهی فراخوان، فراخوان استعلام ایاب و ذهاب بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924313/مناقصه-اجاره-خودرو-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره خودرو نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924320/مزایده-فروش-یکدستگاه-سمند-LX-مدل-1388-تجدید'>مزایده فروش یکدستگاه سمند LX مدل 1388 تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه سمند LX مدل 1388 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924529/مزایده-فروش-ملک-به-همراه-دستگاهها-و-ماشین-آلات-نوبت-دوم'> مزایده فروش ملک به همراه دستگاهها و ماشین آلات- نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش ملک به همراه دستگاهها و ماشین آلات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924340/فراخوان-استعلام-پایگاه-سلامت-مراکز'>فراخوان استعلام پایگاه سلامت مراکز / آگهی فراخوان استعلام عمومی , فراخوان استعلام پایگاه سلامت مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923925/مزایده-واگذاری-تعداد-120-واحد-از-واحدهای-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 120 واحد از واحدهای مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 120 واحد از واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924354/مزایده-موازی-40-81-سهم-مشاع-از-100-سهم-سهام-ششدانگ-پلاک-1783-250'>مزایده موازی 40.81 سهم مشاع از 100 سهم سهام ششدانگ پلاک 1783/250  / مزایده,مزایده موازی 40.81 سهم مشاع از 100 سهم سهام ششدانگ پلاک 1783/250 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924402/مزایده-واگذاری-به-اجاره-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-عنوان-معدن-شن-و-ماسه'>مزایده واگذاری به اجاره  ششدانگ یک قطعه زمین به عنوان معدن شن و ماسه  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  ششدانگ یک قطعه زمین به عنوان معدن شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924327/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-205-50متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 205.50متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 205.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924309/مزایده-لوله-هایی-از-جنس-فایبر-گلاس'>مزایده لوله هایی از جنس فایبر گلاس / آگهی مزایده، مزایده لوله هایی از جنس فایبر گلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924329/مزایده-املاک-نقد-و-اقساط-بدون-کارمزد'>مزایده املاک نقد و اقساط بدون کارمزد  / مزایده,مزایده املاک نقد و اقساط بدون کارمزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924301/مناقصه-واگذاری-حمل-و-نقل-دانش-آموزان'>مناقصه واگذاری حمل و نقل دانش آموزان / مناقصه, مناقصه واگذاری حمل و نقل دانش آموزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924325/مزایده-پلاک-ثبتی-1820-78-بخش-یک-دامغان-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 1820/78 بخش یک دامغان نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1820/78 بخش یک دامغان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924305/مزایده-ساتن-ساده--ساتن-طرح-دار--لی-خالدار--مرحله-دوم'>مزایده ساتن ساده ، ساتن طرح دار ، لی خالدار - مرحله دوم  / مزایده,مزایده ساتن ساده ، ساتن طرح دار ، لی خالدار - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923916/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-خود--نوبت-سوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود - نوبت سوم  / فراخوان مزایده عمومی، فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924295/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-مدل-84-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه سواری سمند مدل 84 به رنگ نقره ای / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری سمند مدل 84 به رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924297/مزایده-حفاظت-و-بهره-برداری-از-جنگلها-و-مراتع---نوبت-دوم'>مزایده حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع .... نوبت دوم  / مزایده حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924302/مزایده-فروش-سواری-سمند-تیپ-ایکس-7'>مزایده فروش سواری سمند تیپ ایکس 7  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری سمند تیپ ایکس 7 و سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924304/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-82-61-متر-مربع-پرونده-960060'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 82/61 متر مربع پرونده 960060 / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 82/61 متر مربع پرونده 960060</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924312/آگهی-جذب-سرمایه-گذار-فعالیت-پمپ-بنزین-در-حال-بهره-برداری'>آگهی جذب سرمایه گذار  فعالیت پمپ بنزین در حال بهره برداری  / آگهی جذب سرمایه گذار ،آگهی جذب سرمایه گذار  فعالیت پمپ بنزین در حال بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924374/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924509/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3042متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3042متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3042متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924648/مزایده-زمین-مساحت-162مترمربع'>مزایده زمین مساحت 162مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 162مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924480/مزایده-فروش-تعداد-دو-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد دو رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد دو رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924489/مزایده-پلاک-های-ثبتی-به-شماره-های-169-فرعی-از-1832-اصلی'>مزایده پلاک های ثبتی به شماره های 169 فرعی از 1832 اصلی / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی به شماره های 169 فرعی از 1832 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923922/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924315/مناقصه-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه  واگذاری  ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه  , مناقصه  واگذاری  ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924473/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان طبقه سه نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924623/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-124-28متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 124.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 124.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924259/مناقصه-عملیات-اجرائی-خط-انتقال-آبهای-سطحی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرائی خط انتقال آبهای سطحی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرائی خط انتقال آبهای سطحی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924267/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی-شیرینگ'>مزایده یک دستگاه بسته بندی شیرینگ / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه بسته بندی شیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924271/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924275/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924400/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-16-13-1039'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 16/13/1039  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 16/13/1039 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923915/مزایده-واگذاری-بوفه-کوهستان-واقع-در-کمربندی-آبیدر'>مزایده واگذاری بوفه کوهستان واقع در کمربندی آبیدر / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بوفه کوهستان واقع در کمربندی آبیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924627/مزایده-زمینی-به-مساحت-210مترمربع'>مزایده زمینی به مساحت 210مترمربع / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 210مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924530/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-112-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 112.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 112.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924268/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-206'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924640/مزایده-زمین-دو-کله-مساحت-126-5مترمربع'>مزایده زمین دو کله مساحت 126.5مترمربع / مزایده,مزایده زمین دو کله مساحت 126.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924348/مناقصه-احداث-2-باب-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث 2 باب زمین چمن مصنوعی نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه احداث 2 باب زمین چمن مصنوعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924353/مناقصه-تامين-خدمات-غذایی-مجموعه-فرهنگی-رفاهی-شماره-یک-شرکت---نوبت-دوم'>مناقصه تامين خدمات غذایی مجموعه فرهنگی، رفاهی شماره یک شرکت ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامين خدمات غذایی مجموعه فرهنگی، رفاهی شماره یک شرکت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923958/مناقصه-خرید-6960-متر-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 6960 متر لوله پلی اتیلن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  خرید 6960 متر لوله پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924439/اصلاحیه-مزایده-جایگاه-CNG'>اصلاحیه مزایده جایگاه CNG  / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924361/مناقصه-زیرسازی-تا-حد-لایه-اساس-خیابانهای-خاکی--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای خاکی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای خاکی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924450/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-88-1متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 88.1متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 88.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924371/ارزیابی-کیفی-خدمات-احداث-ساختمان-های-نگهبانی-چاه-های-منطقه-دارخوین'>ارزیابی کیفی خدمات احداث ساختمان های نگهبانی چاه های منطقه دارخوین  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,ارزیابی کیفی خدمات احداث ساختمان های نگهبانی چاه های منطقه دارخوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924357/مناقصه-راهبردی-و-ارائه-خدمات-در-واحد-ایمنی-و-آتش-نشامی-شهرک-بعثت-نوبت-دوم'>مناقصه راهبردی و ارائه خدمات در واحد ایمنی و آتش نشامی شهرک بعثت  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه راهبردی و ارائه خدمات در واحد ایمنی و آتش نشامی شهرک بعثت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923967/مناقصه-Parts-for-hailan-measuring-welle-drillrng-mwd--نوبت-دوم'>مناقصه  Parts for hailan measuring welle drillrng mwd - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  Parts for hailan measuring welle drillrng mwd - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924403/مزایده-اقلام-برقی-مازاد--اسقاطی-و-مستعمل---نوبت-دوم'>مزایده اقلام برقی مازاد , اسقاطی و مستعمل ... نوبت دوم  / مزایده اقلام برقی مازاد , اسقاطی و مستعمل ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924527/مزایده-یک-ساختمان-به-مساحت-64-25-مترمربع-پرونده-950565'>مزایده یک ساختمان به مساحت 64/25 مترمربع پرونده 950565  / مزایده,مزایده یک ساختمان به مساحت 64/25 مترمربع پرونده 950565 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924410/فراخوان-تکمیل-عملیات-خاکی-و-احداث-دیوار-حصار-توسعه-پست-برق---نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل عملیات خاکی و احداث دیوار حصار توسعه پست برق ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه تکمیل عملیات خاکی و احداث دیوار حصار توسعه پست برق ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924386/مزایده-واگذاری-فضای-استقرار-تاکسی-سرویس-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فضای استقرار تاکسی سرویس تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری فضای استقرار تاکسی سرویس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924446/مناقصه-تکمیل-جدول-گذاری-و-خاکریزی-نباتی---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل جدول گذاری و خاکریزی نباتی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مناقصه تکمیل جدول گذاری و خاکریزی نباتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924483/فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-کانالهای-گاز-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت کانالهای گاز  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت کانالهای گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924492/مزایده-واگذاری-مکان-انتشارات'>مزایده واگذاری مکان انتشارات / آگهی مزایده,مزایده واگذاری مکان انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924744/مزایده-واگذاری-املاک-فروش-خانه-های-سازمانی'>مزایده واگذاری املاک فروش خانه های سازمانی  / مزایده,مزایده واگذاری املاک فروش خانه های سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923974/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-کارگاه-های-عمرانی-در-استان-آذربایجان-غربی--نوبت-دوم'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی کارگاه های عمرانی در استان آذربایجان غربی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه امور حفاظت فیزیکی کارگاه های عمرانی در استان آذربایجان غربی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924393/مزایده-مکان-بوفه'>مزایده مکان بوفه  / آگهی مزایده ,مزایده مکان بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924387/خلاصه-مزایده-فروش-گردبینه--نوبت-دوم'>خلاصه مزایده  فروش گردبینه... نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده, خلاصه مزایده  فروش گردبینه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924384/تجدید-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-زمین-فوتبال-چمن-مصنوعی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار زمین فوتبال چمن مصنوعی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار، فراخوان جذب سرمایه گذار زمین فوتبال چمن مصنوعی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924381/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-یکسری-اثاثیه-و-اقلام-مازاد-و-اسقاطی'>آگهی مزایده عمومی  فروش  یکسری اثاثیه و اقلام مازاد و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی  فروش  یکسری اثاثیه و اقلام مازاد و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924366/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بلوارها--میدان-ها-تجدید'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بلوارها ، میدان ها  تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بلوارها ، میدان ها  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924433/مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی-معابر-شهر'>مناقصه عملیات پیاده روسازی معابر شهر / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات پیاده روسازی معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924716/مزایده-ششدانگ-پلاک-مورد-رهن-به-شماره-405-فرعی-مجزی-شده-از-یک-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک مورد رهن به شماره 405 فرعی مجزی شده از یک اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مورد رهن به شماره 405 فرعی مجزی شده از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924553/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دو-هکتار-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دو هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دو هکتار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924417/مزایده-14000بطری-27-گرمی'>مزایده 14000بطری 27 گرمی  / مزایده,مزایده 14000بطری 27 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924708/مزایده-اموال-توقیفی-اراضی-تحت-الشرب'>مزایده اموال توقیفی اراضی تحت الشرب / مزایده,مزایده اموال توقیفی اراضی تحت الشرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924427/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-302-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 302.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 302.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924389/مزایده-تعداد-10-حلقه-سیم-خاردار--تعداد-17-حلقه-فنس-فلزی'>مزایده تعداد 10 حلقه سیم خاردار ، تعداد 17 حلقه فنس فلزی / مزایده,مزایده تعداد 10 حلقه سیم خاردار ، تعداد 17 حلقه فنس فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924458/مزایده-مغازه-تجاری-زیربنای-19-30متر'>مزایده مغازه تجاری زیربنای 19.30متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری زیربنای 19.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924377/مزایده-جایگاه-cng'>مزایده جایگاه cng / آگهی مزایده ,مزایده جایگاه cng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924388/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-2598-24-بخش-5-اصفهان'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 2598/24 بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 2598/24 بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924756/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-بیش-از-15-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از 15 سال  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924764/مزایده-ملک-با-مساحت-عرصه-250مترمربع'>مزایده ملک با مساحت عرصه 250مترمربع / مزایده,مزایده ملک با مساحت عرصه 250مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924188/مناقصه-خرید-مقره-های-بشقابی-شیشه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقره های بشقابی شیشه ای ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقره های بشقابی شیشه ای و ضد مه استاندارد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924560/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-اعیان-دویست-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی اعیان دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی اعیان دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924748/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-81-36مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 81.36مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 81.36مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924398/مزایده-44000-متر-لوله-16-میلیمتر-PEX-AL-PEX'>مزایده 44000 متر لوله 16 میلیمتر PEX-AL-PEX / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 44000 متر لوله 16 میلیمتر PEX-AL-PEX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924663/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-در-مجموعه-سه-واحدی-نوبت-اول'>مزایده یک واحد آپارتمان در مجموعه سه واحدی نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان در مجموعه سه واحدی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924547/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-کلاسه-8800089'>مزایده ششدانگ قطعه زمین کلاسه 8800089  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین کلاسه 8800089 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924476/مزایده-اجاره-زمین-کشاورزی-یا-مزارعه-کاری-برای-کشت-پاییزه'>مزایده اجاره زمین کشاورزی یا مزارعه کاری برای کشت پاییزه  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره زمین کشاورزی یا مزارعه کاری برای کشت پاییزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924397/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-مهاباد--سردشت---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور مهاباد - سردشت ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور مهاباد - سردشت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924491/تجدید-ارزیابی-کیفی-احداث-مدرسه-9-کلاسه-محمد-رسول-اله-کنگان---'>تجدید ارزیابی کیفی احداث مدرسه 9 کلاسه محمد رسول اله کنگان .... / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه احداث مدرسه 9 کلاسه محمد رسول اله ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924418/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923980/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-کشی-با-رنگ-سرد-ترافیکی--'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی ...  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924517/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مسکونی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مسکونی و تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مسکونی و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924408/مزایده-اتومبیل'>مزایده اتومبیل / آگهی مزایده ,مزایده اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924533/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-کلاسه-960052'>مزایده  ششدانگ منزل مسکونی کلاسه 960052  / مزایده,مزایده  ششدانگ منزل مسکونی کلاسه 960052 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924426/مزایده-ضایعات'>مزایده ضایعات  / آگهی مزایده ,مزایده ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924364/مزایده-دستگاه-یخچال--'>مزایده دستگاه یخچال.... / مزایده ، مزایده دستگاه یخچال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924454/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-عرصه-98متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی عرصه 98متر / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی عرصه 98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924453/مزایده-یک-قطعه-زمین-زعفران-مقدار-ده-من-محلی-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین زعفران مقدار ده من محلی تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زعفران مقدار ده من محلی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924456/مزایده-سه-قطعه-ملک-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه ملک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924379/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-هیوندا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندا  / مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924420/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-محوطه-عرصه-415-04متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه عرصه 415.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه عرصه 415.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923996/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-(منطقه-موسک)-مریوان--'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب (منطقه موسک) مریوان... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب (منطقه موسک) مریوان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924372/مزایده-مرغ-تخمگذار'>مزایده مرغ تخمگذار / آگهی مزایده ,مزایده مرغ تخمگذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924367/مزایده-کود-قفسی-تولیدی'>مزایده کود قفسی تولیدی / مزایده ,مزایده کود قفسی تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924424/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924425/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-عرصه-760-65متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 760.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 760.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924358/مزایده-فروش-خودرو-تجدید'>مزایده فروش خودرو تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده فروش خودرو تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924391/مزایده-مغازه-ها'>مزایده مغازه ها / آگهی مزایده , مزایده مغازه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924537/مزایده-زمین-پرونده-های-اجرایی-کلاسه-951247-و-960273-نوبت-اول'>مزایده زمین پرونده های اجرایی کلاسه 951247 و 960273 نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین پرونده های اجرایی کلاسه 951247 و 960273 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924435/مناقصه-نگهبانی-و-نگهداری-فضای-اداری-و-تاسیسات'>مناقصه نگهبانی و نگهداری فضای اداری و تاسیسات  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهبانی و نگهداری فضای اداری و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924593/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-13611-فرعی-از-نه-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 13611 فرعی از نه اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 13611 فرعی از نه اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924411/مزایده-فروش-دستگاه-لباسشویی-و-فرش'>مزایده فروش دستگاه لباسشویی و فرش / مزایده فروش دستگاه لباسشویی و فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923962/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-54-11مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 54.11مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 54.11مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924722/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-5-ارومیه'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924728/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924406/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سمند / مزایده فروش یک دستگاه خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924738/مزایده-یکباب-خانه-با-زیربنای-صد-و-بیست-متر'>مزایده یکباب خانه با زیربنای صد و بیست متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه با زیربنای صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924575/مزایده-فروش-حق-سرقفلی-یکباب-واحد-تجاری'>مزایده فروش حق سرقفلی یکباب واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش حق سرقفلی یکباب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924431/مناقصه-محدود-دعوت-از-مهندسین-مشاور'>مناقصه محدود دعوت از مهندسین مشاور / مناقصه محدود دعوت از مهندسین مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924455/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین  / مناقصه, مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924520/مناقصه-واگذاری-عملیات-حمل-مصالح-و-آسفالت--نوبت-چهارم'>مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت - نوبت چهارم  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت - نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924416/مناقصه-عملیات-اجرایی-تخریب-و-اصلاح-غرف-پایانه-های-مسافریری-شهرداری-تبریز'>مناقصه عملیات اجرایی تخریب و اصلاح غرف پایانه های مسافریری شهرداری تبریز / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی تخریب و اصلاح غرف پایانه های مسافریری شهرداری تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924464/مزایده-فضاهای-تحت-مدیریت'>مزایده فضاهای تحت مدیریت / آگهی مزایده، مزایده فضاهای تحت مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924452/مزایده-لوازم-برقی'>مزایده لوازم برقی  / مزایده , مزایده لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924396/تجدید-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-انجام-خدمات-اطفاء-حریق--امداد-و-نجات-و-راهبری-نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خدمات اطفاء حریق ، امداد و نجات و راهبری- نوبت دوم  / تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام خدمات اطفاء حریق ، امداد و نجات و راهبری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924421/مناقصه-خرید-و-اجرای-آسفالت-سطح-شهر-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای آسفالت سطح شهر -مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و اجرای آسفالت سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924692/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-بخش-42-تبریز'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه بخش 42 تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه بخش 42 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924687/مزایده-فروش-شش-قطعه-از-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش شش قطعه از املاک کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش شش قطعه از املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924601/مزایده-یک-قطعه-باغ-مشجر-ملکی-پرونده-960316'>مزایده یک قطعه باغ مشجر ملکی پرونده 960316  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مشجر ملکی پرونده 960316 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924609/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-181-90متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 181.90متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 181.90متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924192/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-بمساحت-76-مترمربع-کلاسه-9502064'>مزایده  یک دستگاه آپارتمان بمساحت 76 مترمربع کلاسه 9502064  / مزایده,مزایده  یک دستگاه آپارتمان بمساحت 76 مترمربع کلاسه 9502064 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924413/مزایده-واگذاری-اجاره-بازار-هفتگی-مرحله-دوم--نوبت-اول'>مزایده واگذاری اجاره بازار هفتگی- مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری اجاره بازار هفتگی- مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924401/فراخوان-خدمات-نشت-یابی-از-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات نشت یابی از تاسیسات نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان خدمات نشت یابی از تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924638/مزایده-ششدانگ-یک-باب-ساختمان-به-مساحت-110-90-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 110/90 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 110/90 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924644/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1651-12519-بک-واحد-آپارتمان'>مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی 1651/12519 بک واحد آپارتمان / مزایده,مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی 1651/12519 بک واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924407/تجدید-مزایده-اجاره-پارکینگ-اکوپارک-شهر-صدرا'>تجدید مزایده اجاره پارکینگ اکوپارک شهر صدرا  / آگهی مزایده، تجدید مزایده اجاره پارکینگ اکوپارک شهر صدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924423/مزایده-دستگاه-کباب-زن--'>مزایده دستگاه کباب زن.... / مزایده, مزایده دستگاه کباب زن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924428/مزایده-یخچال---'>مزایده یخچال  .... / مزایده, مزایده یخچال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924442/مناقصه-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه عملیات آبخیزداری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924444/تجدید-مناقصه-عملیات-آبخیزداری-حوزه-خالصی'>تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه خالصی  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه خالصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924599/مزایده-املاک-مساحت-عرصه-2845-2متر'>مزایده املاک مساحت عرصه 2845.2متر  / مزایده,مزایده املاک مساحت عرصه 2845.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923961/مناقصه-MARTIN-DECKER-WEIGHT-INDICATOR-TYPE-E--نوبت-دوم'>مناقصه MARTIN DECKER WEIGHT INDICATOR TYPE E - نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه MARTIN DECKER WEIGHT INDICATOR TYPE E - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924405/اصلاحیه-مزایده-املاک-شامل-26-قطعه-تجاری-و-زمین'>اصلاحیه مزایده املاک شامل 26 قطعه تجاری و زمین  / اصلاحیه مزایده ,مزایده املاک شامل 26 قطعه تجاری و زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924700/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-از-پلاک-ثبتی-مساحت-264متر'>مزایده یک و نیم دانگ از پلاک ثبتی مساحت 264متر  / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ از پلاک ثبتی مساحت 264متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924434/شناسایی-پیمانکاران-واجد-صلاحیت-در-زمینه-های-کاری-مختلف-اعم-از-سیویل--'>شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت در زمینه های کاری مختلف اعم از سیویل... / شناسایی پیمانکاران، شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت در زمینه های کاری مختلف اعم از سیویل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924485/مزایده--یک-دستگاه-ساختمان-با-کاربری-تجاری-کلاسه-952055-نوبت-دوم'>مزایده   یک دستگاه ساختمان با کاربری تجاری کلاسه 952055 نوبت دوم  / مزایده,مزایده   یک دستگاه ساختمان با کاربری تجاری کلاسه 952055 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924490/مزایده-ششدانگ-ساختمان-شمالی-شرقی-کلاسه-960134-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ساختمان شمالی شرقی کلاسه 960134 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان شمالی شرقی کلاسه 960134 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924546/مزایده-پلاک-ثبتی-14-فرعی-بخش-4-قزوین'>مزایده پلاک ثبتی 14 فرعی بخش 4 قزوین / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 14 فرعی بخش 4 قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924543/مزایده-118-سهم-از-پلاک-3142-اصلی-شصت-متر'>مزایده 118 سهم از پلاک 3142 اصلی شصت متر  / مزایده,مزایده 118 سهم از پلاک 3142 اصلی شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924392/مزایده-فروش-سرویس-مبل-و--'>مزایده فروش سرویس مبل و ... / مزایده,مزایده فروش سرویس مبل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924583/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-مساحت-104-14متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 104.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 104.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924399/مزایده-واگذاری-سرقفلی-یک-باب-مغازه-واقع-در-بازار-قزوین-علاف-راستا؛-بازار-پرنده-فروشان'>مزایده واگذاری سرقفلی یک باب مغازه واقع در بازار قزوین، علاف راستا؛ بازار پرنده فروشان / مزایده واگذاری سرقفلی یک باب مغازه واقع در بازار قزوین، علاف راستا؛ بازار پرنده فروشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924437/فراخوان-مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-برکت-سرایان'>فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه برکت سرایان / ​فراخوان مناقصه , مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه برکت سرایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924440/مزایده-فروش-دستگاه-کپی-رنگی'>مزایده فروش دستگاه کپی رنگی  / مزایده,مزایده فروش دستگاه کپی رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924441/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کشنده-ولوو-اف-اچ-12'>مزایده فروش یک دستگاه کشنده ولوو اف اچ 12 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کشنده ولوو اف اچ 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924625/مزایده-ملک-تحت-پلاک-ثبتی-3845-فرعی-پرونده-950131'>مزایده  ملک تحت پلاک ثبتی 3845 فرعی پرونده 950131  / مزایده,مزایده  ملک تحت پلاک ثبتی 3845 فرعی پرونده 950131 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924438/مزایده-فروش-گوجینگ-برشی-و--'>مزایده فروش گوجینگ برشی و... / مزایده,مزایده فروش گوجینگ برشی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924584/مزایده-487-شعیر-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 487 شعیر مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 487 شعیر مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924019/فراخوان-تکمیل-زیرسازی--جدول-گذاری-و-آسفالت-فاز-دو-و--'>فراخوان تکمیل زیرسازی , جدول گذاری و آسفالت فاز دو و... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان  تکمیل زیرسازی , جدول گذاری و آسفالت فاز دو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924351/مزایده-خودروی-ماکسیما-96-6-8'>مزایده خودروی ماکسیما 96.6.8 / مزایده، مزایده خودروی ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924500/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-HDSL-و-ADSL'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و هوایی و HDSL و ADSL   / مناقصه نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و هوایی و HDSL و ADSL  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924538/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات-مرکز-شهید-دیالمه'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید دیالمه / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید دیالمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924607/تمدید-مناقصه-مهلت-شرکت-در-مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-سه-فاز-نرمال-و-پست-پد-مونتد'>تمدید مناقصه مهلت شرکت در مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور سه فاز نرمال و پست پد مونتد  / مناقصه عمومی، تمدید مناقصه مهلت شرکت در مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور سه فاز نرمال و پست پد مونتد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924503/مناقصه-احداث-اصلاح-و-برکناری-خط-و-پست'>مناقصه احداث، اصلاح و برکناری خط و پست / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث، اصلاح و برکناری خط و پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924592/مناقصه-احداث-600-متر-شبکه-باس-داکت-بازار-سنتی'>مناقصه احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923956/تجدید-فراخوان-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-یکپارچه-نمایشگرهای-1750-شعبه-بانک--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان نصب و راه اندازی سیستم یکپارچه نمایشگرهای 1750 شعبه بانک -  نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی,تجدید فراخوان نصب و راه اندازی سیستم یکپارچه نمایشگرهای 1750 شعبه بانک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924507/مناقصه-خرید-۱۲-دستگاه-برج-مشبک'>مناقصه خرید ۱۲ دستگاه برج مشبک / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید ۱۲ دستگاه برج مشبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924487/مناقصه-اجرای-پروژه-های-تجدید-مناقصات-تعمیرات-فیدرها'>مناقصه اجرای پروژه های تجدید مناقصات تعمیرات فیدرها / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه های تجدید مناقصات تعمیرات فیدرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924671/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-فولادی'>تجدید مناقصه خرید و حمل لوله فولادی / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید و حمل لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923992/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اسکادا-و--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924555/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924449/استعلام-یونیت'>استعلام یونیت / استعلام بهاء,استعلام یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924000/مناقصه-خرید-سواری-استیشن-و-وانت-دودیفرانسیل'>مناقصه خرید سواری استیشن و وانت دودیفرانسیل  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید سواری استیشن و وانت دودیفرانسیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924448/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبیر-نوری-FTTH-گمیشان'>استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبیر نوری FTTH گمیشان / استعلام بهاء, استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبیر نوری FTTH گمیشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924447/استعلام-رکتی-فایر'>استعلام رکتی فایر / استعلام بهاء, استعلام رکتی فایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924604/استعلام-بهاء-گل-کلم-زینتی-ریشه-پر-و--'>استعلام بهاء گل کلم زینتی ریشه پر و ... / استعلام, استعلام بهاء گل کلم زینتی ریشه پر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923978/تجدید-مزایده-گوساله-نر-هلشتاین--'>تجدید مزایده گوساله نر هلشتاین ... / تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , تجدید مزایده گوساله نر هلشتاین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924684/مزایده-فروش-تجهیزات-شارژ-اتوماتیک-کپسول-مخزن'>مزایده فروش تجهیزات شارژ اتوماتیک کپسول،مخزن / آگهی مزایده ، مزایده فروش تجهیزات شارژ اتوماتیک کپسول،مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924699/فراخوان-اصلاح-و-به-روزرسانی-دسته-بندی-لیست-تامین-کنندگان'> فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تامین کنندگان / فراخوان ، فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تامین کنندگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924706/استعلام-والو-كنترلی'>استعلام  والو كنترلی   / استعلام , استعلام  والو كنترلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924715/استعلام-كلرمایع'>استعلام كلرمایع   / استعلام  ،استعلام كلرمایع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924668/استعلام-شارژ-گاز-آرگومتان-10متان'>استعلام شارژ گاز آرگومتان 10متان / استعلام، استعلام شارژ گاز آرگومتان 10متان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924565/استعلام-والو-کنترل-فشار'>استعلام  والو کنترل فشار   / استعلام , استعلام  والو کنترل فشار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924525/استعلام-ده-ردیف-تیغچه-الماس'>استعلام ده ردیف تیغچه الماس   / استعلام ده ردیف تیغچه الماس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924573/استعلام-كوپلینگ'>استعلام كوپلینگ / استعلام, استعلام كوپلینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924532/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی / استعلام میلگرد فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923954/مناقصه-Parts-for-froum-torque-gauge-with-tension-loas-نوبت-دوم'>مناقصه Parts for froum torque gauge with tension loas- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه Parts for froum torque gauge with tension loas- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924519/آگهی-مناقصه-عمومی-انسداد-چاه-های-غیرمجاز-و-جلوگیری-از-اضافه-برداشت-منابع-آب'>آگهی مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب  / آگهی مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924580/مزایده-فروش-محصولات-مجتمع-پتاس-خور-و-بیابانک-96-6-8'>مزایده فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک 96.6.8 / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک96.6.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924548/مناقصه-ساخت-دو-باب-انبارک-دائمی'>مناقصه ساخت دو باب انبارک دائمی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت دو باب انبارک دائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924549/مناقصه-انجام-خدمات-حفظ-نگهداری-آبیاری-و-توسعه-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حفظ، نگهداری، آبیاری و توسعه فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حفظ، نگهداری، آبیاری و توسعه فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924195/مناقصه-malbranque-safety-gate-valve-نوبت-دوم'>مناقصه malbranque safety gate valve نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه malbranque safety gate valve نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924499/مناقصه-خدمات-احداث-ساختمانهای-نگهبانی-چاه-های-منطقه-96-6-08'>مناقصه خدمات احداث ساختمانهای نگهبانی چاه های منطقه  96.6.08 / مناقصه , مناقصه  خدمات احداث ساختمانهای نگهبانی چاه های منطقه  96.6.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924531/تجدید-مناقصه-خدمات-حجمی-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-در-رستوران'>تجدید مناقصه خدمات حجمی تهیه , طبخ و توزیع غذا در رستوران  / تجدید مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار , تجدید مناقصه خدمات حجمی تهیه , طبخ و توزیع غذا در رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924568/مناقصه-Control-Valve-4-inch-CL-300-ANSI-With-Positioner--'>مناقصه Control Valve 4 inch CL 300 ANSI With Positioner,... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه Control Valve 4 inch CL 300 ANSI With Positioner,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924586/فراخوان-انجام-خدمات-امداد-تعمیرات-مشترکین-گازبانی-و-خدمات-عمومی-شهرستان-بجنورد'>فراخوان انجام خدمات امداد، تعمیرات، مشترکین، گازبانی و خدمات عمومی شهرستان بجنورد  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان انجام خدمات امداد، تعمیرات، مشترکین، گازبانی و خدمات عمومی شهرستان بجنورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923932/مزایده-یکباب-مغازه-سه-طبقه-جمعا-135مترمربع'>مزایده یکباب مغازه سه طبقه جمعا 135مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب مغازه سه طبقه جمعا 135مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924484/مناقصه-دستگاه-میکروسکوپ-کاتودولومینسانس'>مناقصه  دستگاه میکروسکوپ کاتودولومینسانس  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه دستگاه میکروسکوپ کاتودولومینسانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924516/مناقصه-خرید-P-F-NELES'>مناقصه خرید P/F NELES / مناقصه خرید P/F NELES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924505/مناقصه-خرید-JOHN-ZINK-HAMWORTHY-COMBUSTION-SMART-PILOT'>مناقصه خرید JOHN ZINK HAMWORTHY COMBUSTION SMART PILOT / مناقصه, مناقصه خرید JOHN ZINK HAMWORTHY COMBUSTION SMART PILOT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/924498/مناقصه-ساخت-GASKET'>مناقصه ساخت  GASKET / مناقصه محدود، مناقصه ساخت  GASKET</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : شنبه 6 آبان 1396 ساعت: 11:29