اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.07 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923347/فراخوان-مناقصه-خرید-7... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.07 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923347/فراخوان-مناقصه-خرید-7-دستگاه-آسانسور-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 7 دستگاه آسانسور  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 7 دستگاه آسانسور  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923084/مزایده-یکباب-خانه-به-مساحت-141-75متر'>مزایده یکباب خانه به مساحت 141.75متر / مزایده,مزایده یکباب خانه به مساحت 141.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923121/فراخوان-استفاده-از-خدمات-800-دستگاه-خودروی-سواری-تاکسی-نوبت-دوم'>فراخوان استفاده از خدمات 800 دستگاه خودروی سواری تاکسی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان استفاده از خدمات 800 دستگاه خودروی سواری تاکسی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923125/فراخوان-تامین-راننده-برای-خودروهای-سازمانی--نوبت-دوم'>فراخوان تامین راننده برای خودروهای سازمانی-  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان  تامین راننده برای خودروهای سازمانی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923652/مزایده-فروش-آهن-آلات-قراضه'>مزایده فروش آهن آلات قراضه  / آگهی مزایده ، مزایده روش آهن آلات قراضه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923672/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-ضایعات-فلزی-و---'>مزایده فروش آهن آلات و ضایعات فلزی و .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش آهن آلات و ضایعات فلزی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923656/مناقصه-تامین-تابلوهای-برق-اضطراری-منازل'>مناقصه تامین تابلوهای برق اضطراری منازل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه تامین تابلوهای برق اضطراری منازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923626/مزایده-۱۷-دستگاه-بیل-مکانیکی-و--'>مزایده ۱۷ دستگاه بیل مکانیکی و ... / آگهی مزایده ,مزایده ۱۷ دستگاه بیل مکانیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923610/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-دستگاه-های-اسقاط-و--'>مزایده فروش ماشین آلات و دستگاه های اسقاط و ... / آگهی مزایده ,مزایده فروش ماشین آلات و دستگاه های اسقاط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923133/مزایده-فروش-50-کیلوگرم-نقره'>مزایده فروش 50 کیلوگرم نقره  / آگهی فراخوان, مزایده فروش 50 کیلوگرم نقره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923646/استعلام-بهاء-عملیات-برکناری-خط-دو-مداره-فرسوده-و-جابجایی-4-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام بهاء عملیات برکناری خط دو مداره فرسوده و جابجایی 4 دستگاه ترانسفورماتور  / استعلام بهاء, استعلام بهاء عملیات برکناری خط دو مداره فرسوده و جابجایی 4 دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923142/مزایده-فروش-250-هزار-تن-سنگ-آهن-کلوخه-مگنتیت'>مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923148/مناقصه-طراحی--خرید-نصب-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی--'>مناقصه طراحی ، خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923156/تجدید-مناقصه-تنظیف-و-رفت-و-روب-معابر-و---نوبت-دوم-96-6-7'>تجدید مناقصه تنظیف و رفت و روب معابر و ...- نوبت دوم 96.6.7 / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تنظیف و رفت و روب معابر و ...- نوبت دوم 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923058/مزایده-ششدانگ-4-فقره-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ 4 فقره پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ 4 فقره پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923119/فراخوان-CONTROL-SYSTEM-SIEMENS-نوبت-دوم'>فراخوان CONTROL SYSTEM SIEMENS- نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان CONTROL SYSTEM SIEMENS - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923116/مزایده-دستگاه-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه دیزل ژنراتور  نوبت دوم  / مزایده , مزایده دستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923115/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-درمانگاه'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی درمانگاه  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923108/فراخوان-خرید-ATOMIC-ABSORPTION-نوبت-دوم'>فراخوان خرید  ATOMIC  ABSORPTION- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان خرید ATOMIC  ABSORPTION- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923076/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-سیستم-کشف-و-اعلام-حریق'>مناقصه  راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923082/فراخوان-مناقصه-بازسازی-و-تعمیر-اساسی-کولینگ-تاور--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بازسازی و تعمیر اساسی کولینگ تاور - نوبت  دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بازسازی و تعمیر اساسی کولینگ تاور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923101/مناقصه-تعمیرات-اساسی-جرثقیل-ترکس'>مناقصه تعمیرات اساسی جرثقیل ترکس / آگهی شناساسی پیمانکاران, مناقصه تعمیرات اساسی جرثقیل ترکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923128/مزایده-اجاره-مغازه-واقع-در-انقلاب'>مزایده اجاره مغازه واقع در انقلاب / آگهی مزایده, مزایده اجاره مغازه واقع در انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923083/مناقصه-خرید-2-دستگاه-الکتروموتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2 دستگاه الکتروموتور نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2 دستگاه الکتروموتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923088/تجدید-مناقصه-خرید-150-000-عدد-برچسب-RFID-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 150.000 عدد برچسب RFID نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 150.000 عدد برچسب RFID نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923092/مزایده-بالابر-عنکبوتی---نوبت-دوم'>مزایده بالابر عنکبوتی ... نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده بالابر عنکبوتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923097/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923063/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-دیوارکشی-تصفیه-خانه-غرب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی دیوارکشی تصفیه خانه غرب - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی دیوارکشی تصفیه خانه غرب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923070/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-رسیدگی-به-رفع-نواقص-شبکه-های-جمع-آوری-فاضلاب--'>تجدید مناقصه انجام عملیات رسیدگی به رفع نواقص شبکه های جمع آوری فاضلاب ... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام عملیات رسیدگی به رفع نواقص شبکه های جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923153/فراخوان-خرید-تجهیزات-توانبخشی-ویلچر'>فراخوان خرید تجهیزات توانبخشی ویلچر  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید تجهیزات توانبخشی ویلچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923135/مناقصه-بازسازی-و-تعویض-سلول-های-فرسوده'>مناقصه بازسازی و تعویض سلول های فرسوده / آگهی مناقصه,مناقصه  بازسازی و تعویض سلول های فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923060/مناقصه-و-تجدید-مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-معابر-منطقه-چهار-(تجدید)---نوبت-دوم'>مناقصه و تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه معابر منطقه چهار (تجدید)    ... نوبت دوم  / مناقصه و تجدید مناقصه , مناقصه و تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه معابر منطقه چهار (تجدید)...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923066/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-محور-بیروت-سبزوار---نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای محور بیروت سبزوار ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی,مناقصه گازرسانی به روستاهای محور بیروت سبزوار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923378/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-405-مدل-1390'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 مدل 1390  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923117/فراخوان-خرید-اتصالات-ابزار-دقیق-نوبت-دوم'>فراخوان خرید اتصالات ابزار دقیق نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان خرید اتصالات ابزار دقیق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923579/مناقصه-اجرای-900-متر-شبکه-و-نصب-80-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 900 متر شبکه و نصب 80 فقره انشعاب پلی اتیلن و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 900 متر شبکه و نصب 80 فقره انشعاب پلی اتیلن و ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923584/مناقصه-عمومی-اجرای-1116-متر-تکمیل-خط-تغذیه-گاز-شیراز-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  اجرای 1116 متر تکمیل خط تغذیه گاز شیراز نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  اجرای 1116 متر تکمیل خط تغذیه گاز شیراز  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923695/مزایده-معادل-62-04-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده معادل 62.04 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده معادل 62.04 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923680/مزایده-فروش-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو باب مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923618/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923417/اصلاحیه-مزایده-فست-فود-و-کافی-شاپ'>اصلاحیه مزایده فست فود و کافی شاپ  / مزایده , مزایده فست فود و کافی شاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923366/مزایده-اجاره-چاپ-و-تکثیر-دانشجویی-و-تکثیر-اوراق--تجدید'>مزایده اجاره چاپ و تکثیر دانشجویی و تکثیر اوراق... تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره چاپ و تکثیر دانشجویی و تکثیر اوراق... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923395/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-مسکونی-و-زمین-تجاری'>مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی و زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی و زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923342/مناقصه-تکمیل-ساختمان-نیمه-کاره'>مناقصه تکمیل ساختمان نیمه کاره / آگهی مناقصه,مناقصه تکمیل ساختمان نیمه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923350/مناقصه-واگذاری-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923420/مزایده-فروش-4-دستگاه-آپارتمان'>مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923369/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-کامل-یک-دستگاه-دیزل'>مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی کامل یک دستگاه دیزل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه، نصب و راه اندازی کامل یک دستگاه دیزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923080/مزایده-ملک-شامل-زمینی-مساحت-عرصه-1300مترمربع'>مزایده ملک شامل زمینی مساحت عرصه 1300مترمربع  / مزایده,مزایده ملک شامل زمینی مساحت عرصه 1300مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923398/مناقصه-خرید-10-قلم-روغن'>مناقصه خرید 10 قلم روغن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 10 قلم روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923375/مناقصه-محوطه-سازی-میدان'>مناقصه محوطه سازی میدان  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه محوطه سازی میدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923157/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-مربوط-به-حدود-2000-متر-پیشروی-در-معادن-پروده'>مناقصه اجرای کلیه عملیات مربوط به حدود 2000 متر پیشروی در معادن پروده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کلیه عملیات مربوط به حدود 2000 متر پیشروی در معادن پروده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923164/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-مربوط-به-انجام-2000-متر-پیشروی-در-تونلهای-اصلی-و-فرعی-معادن--تجدید'>مناقصه اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام 2000 متر پیشروی در تونلهای اصلی و فرعی معادن - تجدید / آگهی مناقصه عمومی تجدیدی , مناقصه اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام 2000 متر پیشروی در تونلهای اصلی و فرعی -تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923093/مزایده-یک-دستگاه-واحد-آپارتمان-عرصه-60-52مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه واحد آپارتمان عرصه 60.52مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه واحد آپارتمان عرصه 60.52مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923095/مزایده-دو-قطعه-زمین-276-و-251-متر'>مزایده دو قطعه زمین 276 و 251 متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 276 و 251 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923144/مزایده-تعدادی-از-املاک-با-کاربری-مسکونی-و-تجاری-مسکونی--'>مزایده تعدادی از املاک با کاربری مسکونی و تجاری مسکونی.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی از املاک با کاربری مسکونی و تجاری مسکونی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923189/مزایده-ضایعات'>مزایده ضایعات / آگهی مزایده , مزایده ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923191/اصلاحیه-مناقصه-خط-انتقال-نیروی-ارتباطی'>اصلاحیه مناقصه خط انتقال نیروی ارتباطی  / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه خط انتقال نیروی ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923182/مزایده-اجاره-زمین-مزروعی'>مزایده  اجاره زمین مزروعی / آگهی مزایده,مزایده  اجاره زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923175/مناقصه-تامین-تجهیزات-خدمات-بازدید-تعمیرات-سرویس-و-نگهداری-و-رفع-اتفاقات--نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات، خدمات بازدید، تعمیرات، سرویس و نگهداری و رفع اتفاقات - نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه,مناقصه تامین تجهیزات، خدمات بازدید، تعمیرات، سرویس و نگهداری و رفع اتفاقات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923194/فراخوان-خدمات-مشاوره-سیستم-های-فایر-آلارم-و---نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مشاوره سیستم های فایر آلارم و .... نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان خدمات مشاوره سیستم های فایر آلارم و .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923161/مزایده-فروش-انواع-سیم-مسی-اسقاط'>مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923158/مناقصه-کنتور-تک-فاز-الکترونیکی--نوبت-دوم'>مناقصه کنتور تک فاز الکترونیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه کنتور تک فاز الکترونیکی  کامل با فیوز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923151/فراخوان-p-f-control-system-c-c-c--نوبت-دوم'>فراخوان p/f control system c.c.c - نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان p/f control system c.c.c - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923181/تجدید-مناقصه-ادامه-تکمیل-مصلی'>تجدید مناقصه ادامه تکمیل مصلی / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ادامه تکمیل مصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923178/مناقصه-خرید-600-000-عدد-کیسه-خون'>مناقصه خرید 600.000 عدد کیسه خون  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 600.000 عدد کیسه خون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923172/مناقصه-خرید-6-لیتر-ران-کنترل'>مناقصه خرید 6 لیتر ران کنترل  / مناقصه ، مناقصه خرید 6 لیتر ران کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923132/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-مسکونی-در-تهران-و-استانها'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی در تهران و استانها  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی در تهران و استانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923197/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-اندازه-گیری-منابع-آب-سطحی-و-زیرزمینی'>ارزیابی کیفی انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مشاور,  ارزیابی کیفی  انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923146/مزایده-عمومی-اجاره-غذاخوری-های-دانشگاه-و--'>مزایده عمومی اجاره غذاخوری های دانشگاه و ...  / مزایده عمومی اجاره غذاخوری های دانشگاه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923361/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923372/مناقصه-خرید-انواع-تابلو-فشار-ضعیف-کامپوزیت'>مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت   / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923374/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923318/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بیل-بکهو-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو نوبت دوم  / مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923311/مناقصه-عمومی-صندلی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی صندلی  نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی دومرحله ای , مناقصه عمومی صندلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923340/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-سیستم-لرزش-کمپرسورهای--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم لرزش کمپرسورهای   نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم لرزش کمپرسورهای  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923348/مزایده-کیف-لپ-تاپ--کیف-رنگی-عروسکی'>مزایده کیف لپ تاپ ، کیف رنگی عروسکی / مزایده,مزایده کیف لپ تاپ ، کیف رنگی عروسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923122/تجدید-مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-دانشگاه-ارومیه-و-واحدهای-تابعه-تجدید-96-6-7'>تجدید مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه تجدید 96.6.7 / تجدید آگهی مناقصه,تجدید مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923329/مناقصه-خرید-یکدستگاه-خودروی-بالابر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه خودروی بالابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید یکدستگاه خودروی بالابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923324/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی-بانوان-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از سالن ورزشی بانوان نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از سالن ورزشی بانوان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923337/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923376/مناقصه-انواع-کابل-فشار-ضعیف-آلومینیوم-نوبت-دوم'>مناقصه انواع کابل فشار ضعیف آلومینیوم  نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه انواع کابل فشار ضعیف آلومینیوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923445/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-ایستگاه-راه-آهن-تهران'>مزایده بهره برداری از پارکینگ ایستگاه راه آهن تهران / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از پارکینگ ایستگاه راه آهن تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923049/مزایده-یک-قطعه-زمین-فاقد-سابقه-ثبتی-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین فاقد سابقه ثبتی مساحت 2500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین فاقد سابقه ثبتی مساحت 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923051/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-چهل-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت چهل متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت چهل متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923454/اگهی-مزایده-سرقفلی-یک-باب-مغازه'>اگهی مزایده سرقفلی یک باب مغازه  / آگهی مزایده ,  مزایده سرقفلی یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923368/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه-حمل-و-نقلی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره یک باب غرفه حمل و نقلی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره یک باب غرفه حمل و نقلی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923112/مناقصه-انجام-کلیه-امور-گمرکی-محموله-های-وارداتی'>مناقصه انجام کلیه امور گمرکی محموله های وارداتی / مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور گمرکی محموله های وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923373/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-نمک-زمستانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و حمل نمک زمستانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید و حمل نمک زمستانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923316/مناقصه-درزگیری-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923335/مناقصه-خدمات-مهندسی-و-مشاور-مربوط-به-انجام-خدمات-نقشه-برداری'>مناقصه خدمات مهندسی و مشاور مربوط به انجام خدمات نقشه برداری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات مهندسی و مشاور مربوط به انجام خدمات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923349/مناقصه-دستگاه-های-آزمایشگاهی'>مناقصه دستگاه های آزمایشگاهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه های آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923364/مناقصه-امور-خدماتی--نگهبانی--پشتیبانی-و-سرایداری--رانندگی'>مناقصه امور خدماتی - نگهبانی - پشتیبانی و سرایداری - رانندگی / مناقصه  امور خدماتی - نگهبانی - پشتیبانی و سرایداری - رانندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923332/مزایده-انواع-سیم-مسی-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده انواع سیم مسی اسقاط...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده انواع سیم مسی اسقاط...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923344/فراخوان-انجام-عملیات-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-برق-بالاسری--'>فراخوان انجام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه برق بالاسری... / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان انجام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه برق بالاسری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923336/مناقصه-توسعه-بی-ترانس-سوم-پست-63-20-کیلوولت-واوان--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه بی ترانس سوم پست 63/20 کیلوولت واوان ...نوبت دوم / مناقصه توسعه بی ترانس سوم پست 63/20 کیلوولت واوان ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923407/اصلاحیه-مناقصه-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری-و-انتقال-پروژه-خرید-روزانه-12500--'>اصلاحیه مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه خرید روزانه 12500...  / اصلاحیه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه خرید روزانه 12500... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923410/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-جهت-راه-اندازی-پارک-بادی-و---نوبت-دوم'>مزایده اجاره قطعه زمین جهت راه اندازی پارک بادی و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره قطعه زمین جهت راه اندازی پارک بادی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923319/مزایده-فروش-50-تن-سیم-مسی-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده فروش 50 تن سیم مسی اسقاط نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 50 تن سیم مسی اسقاط نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923326/ارزیابی-کیفی-تجهیزات-ایمنی-و-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی -نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923359/فراخوان-خرید-و-نصب-تعداد-5-دستگاه-گیت-بازرسی'>فراخوان خرید و نصب تعداد 5 دستگاه گیت بازرسی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان خرید و نصب تعداد 5 دستگاه گیت بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923352/مناقصه-خرید-700-تن-سیانید-سدیم-قرصی'>مناقصه خرید 700 تن سیانید سدیم قرصی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 700 تن سیانید سدیم قرصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923354/مزایده-عمومی-محدوده-های-اکتشافی-و-معدنی'>مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معدنی / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923200/اصلاحیه-اگهی-پاسخگوئی-به-سامانه-9990-تلفن-همراه'>اصلاحیه اگهی پاسخگوئی به سامانه 9990 تلفن همراه / اصلاحیه آگهی،خلاصه آگهی  پاسخگوئی به سامانه 9990 تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923320/مناقصه-خرید-پیچ-های-نازل-بلاک-توربین-320-مگاوات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پیچ های نازل بلاک توربین 320 مگاوات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید پیچ های نازل بلاک توربین 320 مگاوات- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923702/استعلام-خرید-صندلی-آمفی-تاتر'>استعلام  خرید صندلی آمفی تاتر / استعلام, استعلام  خرید صندلی آمفی تاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923711/استعلام-روغن-نباتی'>استعلام روغن نباتی  / استعلام  روغن نباتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923692/استعلام-خرید-2-دستگاه-بخاری-سالنی'>استعلام  خرید 2 دستگاه بخاری سالنی / استعلام خرید 2 دستگاه بخاری سالنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923681/استعلام-یونیت-درام-چاپگر-5440-مدل-3355'>استعلام یونیت درام چاپگر  5440 مدل 3355  / استعلام، استعلام یونیت درام چاپگر  5440 مدل 3355 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923721/استعلام-شیشه-کرتین-وال-دو-جداره'>استعلام شیشه کرتین  وال دو جداره / استعلام, استعلام شیشه کرتین  وال دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923727/استعلام-ساخت-حمل-اجرای-فونداسیون-و-نصب-مخزن-ذخیره-و--'>استعلام ساخت، حمل، اجرای فونداسیون و نصب مخزن ذخیره و... / استعلام ,استعلام ساخت، حمل، اجرای فونداسیون و نصب مخزن ذخیره و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923734/استعلام-ساخت-حمل-اجرای-فونداسیون-و-نصب-برج-نوری'>استعلام ساخت، حمل، اجرای فونداسیون و نصب برج نوری / استعلام ,استعلام ساخت، حمل، اجرای فونداسیون و نصب برج نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923742/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب-انگشتی'>استعلام دستگاه حضور غیاب انگشتی  / استعلام، استعلام دستگاه حضور غیاب انگشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923728/استعلام-سنجش-و-پایش-قرائت-از-راه-دور-کنتورهای-تبادلی-و--'>استعلام سنجش و پایش قرائت از راه دور کنتورهای تبادلی و ... / استعلام , استعلام سنجش و پایش قرائت از راه دور کنتورهای تبادلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923328/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-050--نوبت-دوم'>مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 050 - نوبت دوم / فراخوان مناقصه ,مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 050 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923708/استعلام-فوم-2800-لیتر'>استعلام فوم 2800 لیتر  / استعلام ,استعلام فوم 2800 لیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923678/استعلام-تراکتور-399'>استعلام تراکتور 399  / استعلام ، استعلام  تراکتور 399 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923746/استعلام-تعمیرات-اساسی-اسلام-آباد-و-حمیل'>استعلام تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923698/استعلام-تعمیرات-مدرسه'>استعلام تعمیرات مدرسه  / استعلام ,استعلام تعمیرات مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923685/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923673/استعلام-تعمیرات-مدرسه'>استعلام تعمیرات مدرسه  / استعلام ,استعلام تعمیرات مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923686/استعلام-8610-تعمیرات-اساسی-اسلام-آباد-و-حمیل'>استعلام  8610 تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل / استعلام, استعلام  8610 تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923033/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-شماره-194-40-مساحت-375متر'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شماره 194-40 مساحت 375متر  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شماره 194-40 مساحت 375متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923712/استعلام-رله-فیندر-125-ولت'>استعلام  رله فیندر 125 ولت  / استعلام, استعلام  رله فیندر 125 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923669/استعلام-بهینه-سازی-شبکه-فیبر-نوری-شهری'>استعلام بهینه سازی شبکه فیبر نوری شهری / استعلام, استعلام بهینه سازی شبکه فیبر نوری شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923697/استعلام-خرید-ده-دکل-30-متری-طبق-یک-برگ-مشخصات-فنی-پیوست'>استعلام خرید ده دکل 30 متری طبق یک برگ مشخصات فنی پیوست  / استعلام ,استعلام خرید ده دکل 30 متری طبق یک برگ مشخصات فنی پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923035/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-77-56متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 77.56متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 77.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923784/استعلام-خدمات-پشتیانی-سرویس-و-نگهداری-شبکه-و-رایانه'>استعلام خدمات پشتیانی سرویس و نگهداری شبکه و رایانه / استعلام خدمات پشتیانی سرویس و نگهداری شبکه و رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923774/استعلام-دستگاه-ارتعاش-سنج'>استعلام دستگاه ارتعاش سنج / استعلام دستگاه ارتعاش سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923768/استعلام-دستگاه-سنجش-ترکیبات-آلی'>استعلام دستگاه سنجش ترکیبات آلی / استعلام دستگاه سنجش ترکیبات آلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923815/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق / استعلام , استعلام سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923803/استعلام-خرید-4-دستگاه-یخساز-و---'>استعلام  خرید 4 دستگاه یخساز و .... / استعلام, استعلام  خرید 4 دستگاه یخساز و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923775/فراخوان-احداث-استخر-ژئوممبران-ذخیره-آب'>فراخوان احداث استخر ژئوممبران ذخیره آب / فراخوان احداث استخر ژئوممبران ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923824/مناقصه-احداث-فونداسیون-و-دیوار-کنترل-فاضلاب-و-خرید-لوازم-ومتعلقات-جانبی-ایستگاه-پمپاژ-کنارگذر-زارچ'>مناقصه احداث فونداسیون و دیوار کنترل فاضلاب و خرید لوازم ومتعلقات جانبی ایستگاه پمپاژ کنارگذر زارچ / مناقصه عمومی، مناقصه احداث فونداسیون و دیوار کنترل فاضلاب و خرید لوازم ومتعلقات جانبی ایستگاه پمپاژ کنارگذر زارچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923322/مناقصه-خرید-GATE-VALVE'>مناقصه خرید GATE VALVE  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه خرید GATE VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923838/مناقصه-واگذاری-خدمات-و-نظافت'>مناقصه واگذاری خدمات و نظافت  / مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری خدمات و نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923896/فراخوان-خرید-بریکرهای-6-کیلوولت-و-380-ولت'>فراخوان خرید بریکرهای 6 کیلوولت و 380 ولت / فراخوان  ، فراخوان خرید بریکرهای 6 کیلوولت و 380 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923860/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-فیلتر-هوای-وودی-توربین-گازی'>مناقصه عمومی دو مرحله ای فیلتر هوای وودی توربین گازی  / مناقصه عمومی دو مرحله ای فیلتر هوای وودی توربین گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923737/استعلام-سنسور-پرده-نوری--کنترلر-ربات-و-کارت-ورودی-و-خروجی-bosch-و--'>استعلام سنسور پرده نوری - کنترلر ربات و کارت ورودی و خروجی bosch و ... / استعلام, استعلام سنسور پرده نوری - کنترلر ربات و کارت ورودی و خروجی bosch و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923832/استعلام-اقلام-یدکی-گان-نقطه-جوش--'>استعلام  اقلام یدکی گان نقطه جوش ... / استعلام, استعلام  اقلام یدکی گان نقطه جوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923345/مناقصه-اجرای-سیستم-فومینگ-کولینگ-چهار-دستگاه-از-مخازن-انبار-نفت-96-6-7'>مناقصه اجرای سیستم فومینگ کولینگ چهار دستگاه از مخازن انبار نفت 96.6.7 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی، مناقصه اجرای سیستم فومینگ کولینگ چهار دستگاه از مخازن انبار نفت 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923671/استعلام-دستگاه-پکیج-میکرو-فیلتر-و--'>استعلام دستگاه پکیج میکرو فیلتر و ...  / استعلام , استعلام دستگاه پکیج میکرو فیلتر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923629/استعلام-6-آیتم-اقلام-به-همراه-تصاویر-و-مشخصات-فنی-yaskawa-و--'>استعلام 6 آیتم اقلام به همراه تصاویر و مشخصات فنی yaskawa  و ...  / استعلام , استعلام 6 آیتم اقلام به همراه تصاویر و مشخصات فنی yaskawa  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923666/استعلام-کارلینک'>استعلام کارلینک / استعلام ,استعلام کارلینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923676/استعلام-فایل-فلزی-4-کشوئی-رمزدار-و--'>استعلام فایل فلزی 4 کشوئی رمزدار و... / استعلام , استعلام فایل فلزی 4 کشوئی رمزدار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923604/تمدید-فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-و-مشاوران-جهت-اجرای-عملیات-نشت-یابی-و-پیمایش-شبکه-و-انشعابات-آب'>تمدید فراخوان شناسایی پیمانکاران و مشاوران جهت اجرای عملیات نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب / تمدید فراخوان , تمدید فراخوان شناسایی پیمانکاران و مشاوران جهت اجرای عملیات نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923365/مناقصه-خط-کشی-راه-های-استان--'>مناقصه خط کشی راه های استان ... / آگهی دعوت مناقصه عمومی , مناقصه خط کشی راه های استان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923719/استعلام-خدمات-مشاوره-ای-کارشناس-بهداشت-حرفه-ای'>استعلام خدمات مشاوره ای کارشناس بهداشت حرفه ای / استعلام, استعلام خدمات مشاوره ای کارشناس بهداشت حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923842/استعلام-ثبات-دستگاه-sun-scan'>استعلام ثبات دستگاه sun scan / استعلام بها,استعلام ثبات دستگاه sun scan</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923899/اصلاحیه-مناقصه-انجام-خدمات-مشترکین-منطقه-یک'>اصلاحیه مناقصه انجام خدمات مشترکین منطقه یک  / اصلاحیه برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مشترکین منطقه یک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923849/تجدید-استعلام-عمومی-احداث-اتاقک-سرچاه-جدید'>تجدید استعلام عمومی احداث اتاقک سرچاه جدید  / آگهی تجدید استعلام  عمومی , تجدید استعلام عمومی احداث اتاقک سرچاه جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923885/استعلام-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-و-خودروی'>استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب و خودروی / استعلام ، استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب و خودروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923382/فراخوان-مشارکت-در-احداث-و-بهره-برداری-رستوران--کافی-شاپ'>فراخوان مشارکت در احداث و بهره برداری رستوران - کافی شاپ / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مشارکت در احداث و بهره برداری رستوران - کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923788/استعلام-خرید-کیت-انشعاب--'>استعلام خرید کیت انشعاب....  / استعلام خرید کیت انشعاب.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923386/مزایده-فروش-دستگاه-پرس-100-تن-هیدرولیک'>مزایده فروش دستگاه پرس 100 تن هیدرولیک  / مزایده , مزایده فروش دستگاه پرس 100 تن هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923757/مناقصه-واگذاری-خدمات-سطح-یک-و-دو-بیمارستان'>مناقصه واگذاری خدمات سطح یک و دو بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری خدمات سطح یک و دو بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923764/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافت-پژوهشکده-علوم-تولید-مثل-به-بخش-خصوصی'>مناقصه  واگذاری خدمات نظافت پژوهشکده علوم تولید مثل به بخش خصوصی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری خدمات نظافت پژوهشکده علوم تولید مثل به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923634/استعلام-هاب-14-usb-پورت'>استعلام هاب 14 usb پورت  / استعلام , استعلام هاب 14 usb پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923641/استعلام-باتری-100-آمپر-PEC'>استعلام باتری 100 آمپر PEC  / استعلام، استعلام باتری 100 آمپر PEC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923655/استعلام-قفس-موش-تیپ-2-و-3-با-بطری'>استعلام قفس موش تیپ 2 و 3 با بطری  / استعلام, استعلام قفس موش تیپ 2 و 3 با بطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923038/مزایده-فروش-املاک-شامل-مدرسه-مخروبه'>مزایده فروش املاک شامل مدرسه مخروبه  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل مدرسه مخروبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923724/استعلام-کیت-کامل-پمپ-نمونه-برداری-فردی--'>استعلام کیت کامل پمپ نمونه برداری فردی ... / استعلام، استعلام کیت کامل پمپ نمونه برداری فردی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923715/استعلام-دستگاه-سنجش-شاخص-استرس-گرمایی--'>استعلام دستگاه سنجش شاخص استرس گرمایی ... / استعلام، استعلام دستگاه سنجش شاخص استرس گرمایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923687/استعلام-چاپ-گزارشات-(-به-صورت-رنگی-a4-و-a5-جلد-سلفون---'>استعلام چاپ گزارشات ( به صورت رنگی a4  و a5  جلد سلفون .... / استعلام، استعلام چاپ گزارشات ( به صورت رنگی a4  و a5  جلد سلفون ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923703/استعلام-نصب-دوربین-مدار-بسته'>استعلام نصب دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام نصب دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923691/استعلام-خرید-پانزده-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید پانزده دستگاه رایانه  / استعلام خرید پانزده دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923679/استعلام-کارت-cpu'>استعلام کارت cpu / استعلام ,استعلام کارت cpu</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923682/استعلام-مرکز-تلفن-مدل-mmd-160'>استعلام مرکز تلفن مدل mmd 160 / استعلام ,استعلام مرکز تلفن مدل mmd 160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923693/استعلام-اورکت-پلیسی'>استعلام اورکت پلیسی  / استعلام ,استعلام اورکت پلیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923104/مناقصه-حمل-و-نقل-حدود-75-هزار-تن-گندم--برنج----نوبت-دوم'>مناقصه حمل و نقل حدود 75 هزار تن گندم , برنج , ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه حمل و نقل حدود 75 هزار تن گندم , برنج , ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923339/مزایده-تعداد-محدودی-کامیونت-هیوندای-یخچالی'>مزایده تعداد محدودی کامیونت هیوندای یخچالی / دعوت به همکاری , مزایده تعداد محدودی کامیونت هیوندای یخچالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923713/استعلام-شبکه-روستای-میقان'>استعلام شبکه روستای میقان / استعلام ,استعلام شبکه روستای میقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923705/استعلام-تکمیل-اصلاح-شبکه-توزیع'>استعلام تکمیل اصلاح شبکه توزیع  / استعلام ,استعلام تکمیل اصلاح شبکه توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923756/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی--'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی.... / استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923694/استعلام-خرید-تابلو-خطر-و-شماره-خطوط-فوق-توزیع-و---'>استعلام خرید تابلو خطر و شماره خطوط فوق توزیع و .... / استعلام, استعلام خرید تابلو خطر و شماره خطوط فوق توزیع و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923717/استعلام-دستگاه-فتوکپی-چند-کاره'>استعلام دستگاه فتوکپی چند کاره / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی چند کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923733/استعلام-برنج-دانه-بلند-هندی-و--'>استعلام برنج دانه بلند هندی و ... / استعلام ,استعلام برنج دانه بلند هندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923699/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-باربری-داخلی-(تخلیه-بارگیری-)'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات باربری داخلی (تخلیه بارگیری )  / مناقصه ,مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات باربری داخلی (تخلیه بارگیری ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923730/فراخوان-عملیات-آبخیزداری-کنترل-گالی'>فراخوان عملیات آبخیزداری کنترل گالی / فراخوان عملیات آبخیزداری کنترل گالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923735/فراخوان-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آخران-شهرستان-بشاگرد'>فراخوان  عملیات آبخیزداری حوزه آخران شهرستان بشاگرد  / فراخوان  عملیات آبخیزداری حوزه آخران شهرستان بشاگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923659/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-انجام-کلیه-امور-نقلیه-اداره-کل-و-واحدهای-تابعه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام کلیه امور نقلیه اداره کل و واحدهای تابعه / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام کلیه امور نقلیه اداره کل و واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923637/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-آبخیزداری-حوزه-گودگز-شهرستان-حاجی-آباد'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری حوزه گودگز شهرستان حاجی آباد / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری حوزه گودگز شهرستان حاجی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923633/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-آبخیزداری-حوزه-خالصی-شهرستان-قشم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری حوزه خالصی شهرستان قشم / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری حوزه خالصی شهرستان قشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923658/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-حوزه-سرکهنان'>مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه سرکهنان  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه سرکهنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923056/مزایده-واحدهای-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واحدهای تجاری تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده،  مزایده واحدهای تجاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923670/فراخوان-عملیات-آبخیزداری-حوزه-دستگرد'>فراخوان عملیات آبخیزداری حوزه دستگرد / فراخوان عملیات آبخیزداری حوزه دستگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923644/فراخوان-عملیات-آبخیزداری-و-کنترل-سیل'>فراخوان عملیات آبخیزداری و کنترل سیل   / فراخوان عملیات آبخیزداری و کنترل سیل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923057/مناقصه-امور-نقلیه-و-تامین-خودرو-نوبت-اول'>مناقصه امور نقلیه و تامین خودرو نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه امور نقلیه و تامین خودرو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923622/فراخوان-ارزیابی-کیفی-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-هندسی-و-درزگیری-منطقه-2-جنوب'>فراخوان ارزیابی کیفی روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری منطقه 2 جنوب  / فراخوان ارزیابی کیفی روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری منطقه 2 جنوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923627/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-و-نصب-دستگاه-گیت-بازرسی-X-RAY'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب دستگاه گیت بازرسی X-RAY / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب دستگاه گیت بازرسی X-RAY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923643/مناقصه-خرید-انواع-باطری-سیلد-اسید-با-متعلقات-و-جایگاه'>مناقصه خرید انواع باطری سیلد اسید با متعلقات و جایگاه     / مناقصه خرید انواع باطری سیلد اسید با متعلقات و جایگاه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923647/مناقصه-تعمیر--نگهداری-و-اپراتوری-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-دانشگاه-قم'>مناقصه تعمیر ، نگهداری و اپراتوری تاسیسات مکانیکی و برقی دانشگاه قم     / مناقصه تعمیر ، نگهداری و اپراتوری تاسیسات مکانیکی و برقی دانشگاه قم    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923653/فراخوان-تعریض-و-بهسازی-جاده-شریعتی-و--'>فراخوان تعریض و بهسازی جاده شریعتی و ...  / فراخوان تعریض و بهسازی جاده شریعتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923050/مزایده-اراضی-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده اراضی شهرداری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اراضی شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923645/مناقصه-لوله-گذاری-فاضلاب-منطقه-۵-شهرداری-قطعات-اول-و-دوم'>مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه ۵ شهرداری قطعات اول و دوم   / مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه ۵ شهرداری قطعات اول و دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923649/تجدید-مناقصه-ترمیم-آسفالت-محوطه--'>تجدید مناقصه ترمیم آسفالت محوطه ...  / تجدید مناقصه ترمیم آسفالت محوطه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923657/مزایده-اجناس-اسقاطی-و-اجناس-سالم-مازاد'>مزایده اجناس اسقاطی و اجناس سالم مازاد   / مزایده اجناس اسقاطی و اجناس سالم مازاد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923651/تجدید-آکهی-فراخوان-شناسایی-پروژه-های-IDB-۱۹۹۸۷'>تجدید آکهی فراخوان شناسایی پروژه های IDB ۱۹۹۸۷  / آگهی ارزیابی کیفی, تجدید آکهی فراخوان شناسایی پروژه های IDB ۱۹۹۸۷ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923639/مناقصه-عمومی-تهیه-و-استقرار-دستگاه-های-بی-خطر-سازی-پسماندهای-عفونی-و-حمل'>مناقصه عمومی تهیه و استقرار دستگاه های بی خطر سازی پسماندهای عفونی و حمل  / مناقصه عمومی تهیه و استقرار دستگاه های بی خطر سازی پسماندهای عفونی و حمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923260/مزایده-فروش-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-134متر'>مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 134متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 134متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923650/مناقصه-ثبت-کننده-بدون-کاغذ-۹کاناله-ومبدا-الکترونیک-هوابه-جریان'>مناقصه ثبت کننده بدون کاغذ ۹کاناله ومبدا الکترونیک هوابه جریان    / مناقصه ثبت کننده بدون کاغذ ۹کاناله ومبدا الکترونیک هوابه جریان   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923664/مناقصه-خرید-الکتروپمپ-انتقال-نفت-نمکی-مارون-۳'>مناقصه خرید الکتروپمپ انتقال نفت نمکی مارون ۳     / مناقصه خرید الکتروپمپ انتقال نفت نمکی مارون ۳    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923621/مناقصه-انجام-خدمات-ایمنی-بهداشت-و-محیط-زیست'>مناقصه انجام خدمات ایمنی.بهداشت و محیط زیست    / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات ایمنی.بهداشت و محیط زیست   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923716/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام ,استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923723/استعلام-روکش-موتور-فورزای'>استعلام روکش موتور فورزای / استعلام ,استعلام روکش موتور فورزای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923729/استعلام-یونیت-خارجی-سیستم'>استعلام یونیت خارجی سیستم / استعلام ,استعلام یونیت خارجی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923769/استعلام-کت-و-شلوار'>استعلام کت و شلوار / استعلام ,استعلام کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923753/استعلام-کت-و-شلوار'>استعلام کت و شلوار / استعلام ,استعلام کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923263/مزایده-فروش-مجتمع-آپارتمانی'>مزایده فروش مجتمع آپارتمانی  / مزایده,مزایده فروش مجتمع آپارتمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923819/استعلام-کت-و-شلوار'>استعلام کت و شلوار / استعلام ,استعلام کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923800/استعلام-لباس-فرم-دژبانی'>استعلام لباس فرم دژبانی  / استعلام , استعلام لباس فرم دژبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923786/استعلام-چراغ'>استعلام چراغ  / استعلام , استعلام چراغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923776/استعلام-چراغ'>استعلام چراغ  / استعلام , استعلام چراغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923755/استعلام-چراغ'>استعلام چراغ  / استعلام , استعلام چراغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923718/استعلام-کیوسک-96-6-7'>استعلام کیوسک 96.6.7 / استعلام , استعلام کیوسک 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923731/استعلام-فن-کوئل-دیواری-96-6-7'>استعلام فن کوئل دیواری  96.6.7 / استعلام , استعلام فن کوئل دیواری  96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923740/استعلام-کمپرسور-هرماتیک-QR15-M1شیردار-96-6-7'>استعلام کمپرسور هرماتیک QR15-M1شیردار 96.6.7 / استعلام کمپرسور هرماتیک QR15-M1شیردار 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923766/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-اعلام-اطفاء-حریق-مرکز-داده-96-6-7'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم اعلام اطفاء حریق مرکز داده 96.6.7 / استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم اعلام اطفاء حریق مرکز داده 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923777/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-مانیتورینگ-زیرساخت-96-6-7'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم مانیتورینگ زیرساخت 96.6.7 / استعلام ,استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم مانیتورینگ زیرساخت 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923036/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی-به-منظور-راهبری-حفاظت-و-نگهبانی---نوبت-دوم'>فراخوان تامین نیروی انسانی به منظور راهبری، حفاظت و نگهبانی ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تامین نیروی انسانی به منظور راهبری، حفاظت و نگهبانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923793/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-برق-مرکز-داده-96-6-7'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات برق مرکز داده 96.6.7 / استعلام قطعات یدکی تجهیزات برق مرکز داده 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923720/استعلام-تجهیزات-سرور'>استعلام تجهیزات سرور  / استعلام ، استعلام تجهیزات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923747/استعلام-لیسانس-فایروال-و-تنظیم-کننده-بار'>استعلام لیسانس فایروال و تنظیم کننده بار / استعلام ، استعلام لیسانس فایروال و تنظیم کننده بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923818/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی  / استعلام ,استعلام دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923837/استعلام-دورنگار-تلفکس'>استعلام دورنگار تلفکس / استعلام ,استعلام دورنگار تلفکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923883/استعلام-سطل-زباله-پدالی-جنس-پلاستیکی'>استعلام سطل زباله پدالی جنس پلاستیکی / استعلام, استعلام سطل زباله پدالی جنس پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923799/استعلام-کپسول-گاز-آزمایشگاهی'>استعلام کپسول گاز آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام کپسول گاز آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923808/استعلام-سیستم-مدیریت-یکپارچه-تهدیدات-UTM'>استعلام سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات UTM / استعلام , استعلام سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات UTM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923782/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی  / استعلام صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923761/استعلام-راهبند-اتوماتیک-اهرمی-هیدرولیک'>استعلام  راهبند اتوماتیک اهرمی هیدرولیک / استعلام  راهبند اتوماتیک اهرمی هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923804/استعلام-پمپ-شناور-چاه'>استعلام پمپ شناور چاه  / استعلام, استعلام پمپ شناور چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923796/استعلام-کارتابل-سفارش-مخصوص-پرونده-پرسنلی'>استعلام کارتابل سفارش مخصوص پرونده پرسنلی / استعلام, استعلام کارتابل سفارش مخصوص پرونده پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923771/استعلام-فشارسنج-عقربه-ای'>استعلام فشارسنج عقربه ای / استعلام, استعلام فشارسنج عقربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923765/استعلام-لامپ-کم-مصرف'>استعلام  لامپ کم مصرف / استعلام, استعلام  لامپ کم مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923754/استعلام-بازسازی-و-اورهال-3-دستگاه-مکانیزم-موتور--'>استعلام  بازسازی و اورهال 3 دستگاه مکانیزم موتور ... / استعلام, استعلام  بازسازی و اورهال 3 دستگاه مکانیزم موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923779/استعلام-خرید-یک-دستگاه-یخساز-و-4-عدد-کولر-آبی'>استعلام خرید یک دستگاه یخساز و 4 عدد کولر آبی / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه یخساز و 4 عدد کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923790/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923807/استعلام-خرید-دیوار-پیش-ساخته-بتونی'>استعلام خرید دیوار پیش ساخته بتونی  / استعلام، استعلام خرید دیوار پیش ساخته بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923751/استعلام-صندلی-اداری-نیلپر'>استعلام صندلی اداری نیلپر  / استعلام, استعلام صندلی اداری نیلپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923068/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-شامل-نظافت-و-آبدارخانه'>مناقصه انجام امور خدماتی شامل نظافت و آبدارخانه / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی شامل نظافت و آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923772/استعلام-ایزوگام-روکشدار-مرغوب-استاندارد'>استعلام  ایزوگام روکشدار مرغوب استاندارد  / استعلام ,استعلام  ایزوگام روکشدار مرغوب استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923791/استعلام-مانیتور-34-ال-جی'>استعلام مانیتور 34 ال جی / استعلام , استعلام مانیتور 34 ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923792/استعلام-مبلمان-اداری'>استعلام مبلمان اداری / استعلام مبلمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923868/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی  / استعلام ,استعلام کولرگازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923831/استعلام-دستگاه-آل-این-وان-ام-اس-آی'>استعلام دستگاه آل این وان ام اس آی / استعلام, استعلام دستگاه آل این وان ام اس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923759/استعلام-درخواست-اثاثیه-اداری'>استعلام درخواست اثاثیه اداری / استعلام درخواست اثاثیه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923732/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق / استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923714/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923797/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923787/استعلام-لامپ-96-6-7'>استعلام لامپ  96.6.7 / استعلام لامپ  96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923085/مزایده-فروش-کانتینر-12-متری-و--'>مزایده فروش کانتینر 12 متری و ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش کانتینر 12 متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923773/استعلام-لوازم-برقی-96-6-7'>استعلام لوازم برقی 96.6.7 / استعلام لوازم برقی  96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923760/استعلام-تهیه-و-دوخت-کیسه-برزنتی-زیپ-دار--'>استعلام تهیه و دوخت کیسه برزنتی زیپ دار... / استعلام, استعلام تهیه و دوخت کیسه برزنتی زیپ دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923725/استعلام-الکتروپمپ-شناور-96-6-7'>استعلام الکتروپمپ شناور 96.6.7 / استعلام الکتروپمپ شناور 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923750/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال-با-پوشش-خارجی-پلی-اتیلن'>استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن  / استعلام، استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923767/استعلام-رایانه-کامل-اداری'>استعلام رایانه کامل اداری  / استعلام , استعلام رایانه کامل اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923781/استعلام-خرید-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام خرید مواد آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام خرید مواد آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923794/استعلام-مودم'>استعلام مودم  / استعلام, استعلام مودم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923811/استعلام-اجرای-سنگ-گرانیت-بام-آرامگاه'>استعلام اجرای سنگ گرانیت بام آرامگاه  / استعلام ,استعلام اجرای سنگ گرانیت بام آرامگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923745/استعلام-خرید-مصالح-نخودی'>استعلام خرید مصالح نخودی / استعلام ,استعلام خرید مصالح نخودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923094/فراخوان-مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری-و-مراسمات'>فراخوان مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری و مراسمات / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری و مراسمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923762/استعلام-لوازم-لوله-کشی'>استعلام لوازم لوله کشی  / استعلام ,استعلام لوازم لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923736/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب / استعلام ,استعلام کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923741/استعلام-مهتابی-معمولی'>استعلام مهتابی معمولی / استعلام ,استعلام مهتابی معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923783/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923744/استعلام-دستگاه-پین-پد-با-پورت-USB-و-اترنت'>استعلام دستگاه پین پد با پورت USB و اترنت / استعلام, استعلام دستگاه پین پد با پورت USB و اترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923827/استعلام-انتقال-آب-پارک-صنایع-اردکان'>استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان  / استعلام, استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923859/استعلام-اتصالات-فولادی-و-پیچ-و-مهره-گالوانیزه-و-واشر-لاستیکی-منجید-دار'>استعلام اتصالات فولادی و پیچ و مهره گالوانیزه و واشر لاستیکی منجید دار / استعلام, استعلام اتصالات فولادی و پیچ و مهره گالوانیزه و واشر لاستیکی منجید دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923865/استعلام-سماور-گازی-20-لیتری-و--'>استعلام سماور گازی 20 لیتری و ... / استعلام, استعلام سماور گازی 20 لیتری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923881/استعلام-برس-زنی-و-رگلاژ-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام برس زنی و رگلاژ زمین چمن مصنوعی  / استعلام, استعلام برس زنی و رگلاژ زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923823/استعلام-اجرای-روشنایی'>استعلام اجرای روشنایی / استعلام اجرای روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923834/استعلام-خرید-و-نصب-54-دستگاه-چراغ-لاک-پشتی'>استعلام خرید و نصب 54 دستگاه چراغ لاک پشتی / استعلام خرید و نصب 54 دستگاه چراغ لاک پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923845/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923875/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی / استعلام دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923851/استعلام-کولر-آبی-خانگی-نمونه'>استعلام کولر آبی خانگی نمونه  / استعلام کولر آبی خانگی نمونه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923812/استعلام-صندلی-مدیریتی-96-6-7'>استعلام صندلی مدیریتی 96.6.7 / استعلام , استعلام صندلی مدیریتی  96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923825/استعلام-اصلاح-تاسیسات-آبرسانی-روستای-ونان-96-6-7'>استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی روستای ونان 96.6.7 / استعلام, استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی روستای ونان 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923836/استعلام-سنجش-و-پایش-قرائت-از-راه-دور-کنتورهای-مشترکین--96-6-7'>استعلام سنجش و پایش قرائت از راه دور کنتورهای مشترکین ...96.6.7 / استعلام , استعلام سنجش و پایش قرائت از راه دور کنتورهای مشترکین ...96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923853/استعلام-تونر-کارتریج-96-6-7'>استعلام تونر کارتریج  96.6.7 / استعلام تونر کارتریج  96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923858/استعلام-چاپ-قبوض-تلفن-ثابت-و-همراه-اول-96-6-7'>استعلام چاپ قبوض تلفن ثابت و  همراه اول 96.6.7 / استعلام چاپ قبوض تلفن ثابت و  همراه اول 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923149/مناقصه-جهت-اجرای-بخشی-از-دیوارهای-حائل-وزنی-آزاد-راه-تهران--شمال-قطعه-B2-5'>مناقصه جهت اجرای بخشی از دیوارهای حائل وزنی آزاد راه تهران - شمال قطعه B2-5 / مناقصه جهت اجرای بخشی از دیوارهای حائل وزنی آزاد راه تهران - شمال قطعه B2-5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923877/استعلام-انجام-امور-نگهداری-از-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>استعلام انجام امور نگهداری از تاسیسات مکانیکی و برقی / استعلام انجام امور نگهداری از تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923829/استعلام-پیمانکار-اجرای-کارهای-کاشی-سقف-و-تاسیسات-برقی'>استعلام پیمانکار اجرای کارهای کاشی سقف و تاسیسات برقی / استعلام پیمانکار اجرای کارهای کاشی سقف و تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923855/استعلام-موتورسیکلت-بنزینی-مدل-انژکتور'>استعلام موتورسیکلت بنزینی مدل انژکتور  / استعلام موتورسیکلت بنزینی مدل انژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923864/استعلام-کامپیوتر-جیبی-و-چاپگر'>استعلام کامپیوتر جیبی و چاپگر / استعلام کامپیوتر جیبی و چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923789/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام  تعمیرات اساسی مدرسه / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923798/استعلام-تعمیرات-مدرسه-حضرت-معصومه'>استعلام تعمیرات مدرسه حضرت معصومه  / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه حضرت معصومه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923805/استعلام-تعمیرات-دبیرستان-عدالت'>استعلام  تعمیرات دبیرستان عدالت / استعلام, استعلام تعمیرات دبیرستان عدالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923813/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923830/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923174/مزایده-اجاره-ملک--'>مزایده اجاره ملک ... / مزایده اجاره ملک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923866/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923857/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923852/استعلام-اسیلاتور'>استعلام اسیلاتور  / استعلام, استعلام اسیلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923841/استعلام-سیستم-ثبت-و-کنترل-تردد'>استعلام سیستم ثبت و کنترل تردد / استعلام سیستم ثبت و کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923802/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتالی--'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتالی ... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923780/استعلام-تیپ-درایو'>استعلام تیپ درایو  / استعلام تیپ درایو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923833/استعلام-ریبون-سوزنی'>استعلام ریبون سوزنی / استعلام, استعلام ریبون سوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923846/استعلام-طراحی-و-نصب-درب-کنترلی-و-راهبند-پارکینگ-دیوان-محاسبات'>استعلام طراحی و نصب درب کنترلی و راهبند پارکینگ دیوان محاسبات  / استعلام, استعلام طراحی و نصب درب کنترلی و راهبند پارکینگ دیوان محاسبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923854/استعلام-جوهر-چاپگر-شناسنامه'>استعلام جوهر چاپگر شناسنامه / استعلام جوهر چاپگر شناسنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923863/استعلام-تعداد-680-جفت-کفش-ورزشی'>استعلام تعداد 680 جفت کفش ورزشی / استعلام ,استعلام تعداد 680 جفت کفش ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923074/مزایده-مقداری-ضایعات-چدن-و-آهن'>مزایده مقداری ضایعات چدن و آهن  / مزایده مقداری ضایعات چدن و آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923826/استعلام-۸-دستگاه-اسپیلت'>استعلام ۸ دستگاه اسپیلت  / استعلام ,استعلام ۸ دستگاه اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923820/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه  / استعلام ,استعلام سوئیچ دیتا شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923810/استعلام-خرید-پوشه-کاغذ'>استعلام خرید پوشه کاغذ / استعلام ,استعلام خرید پوشه کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923801/استعلام-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>استعلام یک دستگاه موتورسیکلت / استعلام ,استعلام یک دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923795/استعلام-سنگ-پلاک-تراورتن'>استعلام سنگ پلاک تراورتن  / استعلام ,استعلام سنگ پلاک تراورتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923822/استعلام-گز-لقمه-ای-28-درصد'>استعلام گز لقمه ای 28 درصد / استعلام گز لقمه ای 28 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923814/استعلام-گز-لقمه-ای-مخلوط-28-درصد-آریا'>استعلام گز لقمه ای مخلوط 28 درصد آریا  / استعلام گز لقمه ای مخلوط 28 درصد آریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923809/استعلام-اسپیلت-گرمایشی-سرمایشی'>استعلام اسپیلت گرمایشی سرمایشی / استعلام اسپیلت گرمایشی سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923840/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923872/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی / استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923064/مناقصه-خدمات-آبدارخانه-و-نظافت--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات آبدارخانه و نظافت  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات آبدارخانه و نظافت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923867/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور... / استعلام مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923847/استعلام-هارد-اکسترنال--'>استعلام هارد اکسترنال ... / استعلام, استعلام هارد اکسترنال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923821/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-کارشناسی-و-مدیریتی-96-6-7'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی کارشناسی و مدیریتی  96.6.7 / استعلام، استعلام برگزاری دوره های آموزشی کارشناسی و مدیریتی 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923817/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-ارتقای-مهارت-بازار-واحدهای-صنعتی-96-6-7'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی ارتقای مهارت بازار واحدهای صنعتی 96.6.7 / استعلام، استعلام برگزاری دوره های آموزشی ارتقای مهارت بازار واحدهای صنعتی 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923806/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-کارآفرینی-صادرات-و-بازاریابی-به-روش-نوین-96-6-7'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی، صادرات و بازاریابی به روش نوین 96.6.7 / استعلام، استعلام برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی، صادرات و بازاریابی به روش نوین 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923856/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی / استعلام برگزاری دوره های آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923848/استعلام-خرید-تعداد-1000-عدد-منبع-آب-پلی-اتیلن'>استعلام خرید تعداد 1000 عدد منبع آب پلی اتیلن / استعلام خرید تعداد 1000 عدد منبع آب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923839/استعلام-خرید-پنکه-رومیزی-پارس-خزر-مدل-2040ES'>استعلام خرید پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2040ES / استعلام خرید پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2040ES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923828/استعلام-اجرای-رفع-انفصال-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>استعلام اجرای رفع انفصال شبکه جمع آوری فاضلاب / استعلام اجرای رفع انفصال شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923816/استعلام-ماست-100-گرمی-(دامداران)'>استعلام ماست 100 گرمی (دامداران) / استعلام ماست 100 گرمی (دامداران)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923167/مزایده-اجاره-اراضی-و-باغات'>مزایده اجاره اراضی و باغات  / مزایده اجاره اراضی و باغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923888/استعلام-جلد-ملی-کارت'>استعلام جلد ملی کارت / استعلام, استعلام جلد ملی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923870/استعلام-لیبل-پشت-چسبدار'>استعلام لیبل پشت چسبدار / استعلام, استعلام لیبل پشت چسبدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923874/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام, استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923843/استعلام-منگنه-مکس-و---'>استعلام منگنه مکس و .... / استعلام, استعلام منگنه مکس و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923835/استعلام-نگهداری-فضای-سبز-کاخ-مروارید'>استعلام نگهداری فضای سبز کاخ مروارید / استعلام, استعلام نگهداری فضای سبز کاخ مروارید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923876/استعلام-تین-کلاینت'>استعلام تین کلاینت / استعلام, استعلام تین کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923887/استعلام-خرید-مجموعه-کامل-پمپ-و-شافت'>استعلام خرید مجموعه کامل پمپ و شافت / استعلام, استعلام خرید مجموعه کامل پمپ و شافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923891/استعلام-ساخت-کمد-دیواری'>استعلام ساخت کمد دیواری / استعلام ساخت کمد دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923898/استعلام-خرید-دستگاه-san'>استعلام خرید دستگاه san / استعلام خرید دستگاه san</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923871/استعلام-جذب-و-بکارگیری-4-نفر-نیروی-ساعت-تاسیساتی'>استعلام جذب و بکارگیری 4 نفر نیروی ساعت تاسیساتی / استعلام جذب و بکارگیری 4 نفر نیروی ساعت تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923137/آگهی-حراج-حضوری-کالای-مستعمل-و-انواع-آهن-آلات-ضایعاتی'>آگهی حراج حضوری کالای مستعمل و انواع آهن آلات ضایعاتی  / آگهی حراج حضوری کالای مستعمل و انواع آهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923905/استعلام-صندلی-کارمندی--'>استعلام صندلی کارمندی ... / استعلام ، استعلام  صندلی کارمندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923886/استعلام-اجرای-عملیات-حفاری-یک-حلقه-چاه-عمیق-آب'>استعلام اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق آب / استعلام , استعلام اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923893/استعلام-یخچال-10-و-5-فوت--'>استعلام  یخچال 10 و 5 فوت... / استعلام ، استعلام  یخچال 10 و 5 فوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923878/استعلام-طرح-مطالعات-ژئوفیزیک-تپه-گوران-هلیلان'>استعلام طرح مطالعات ژئوفیزیک تپه گوران هلیلان  / استعلام, استعلام  طرح مطالعات ژئوفیزیک تپه گوران هلیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923889/استعلام-تایل-سقفی-گرانیتی'>استعلام تایل سقفی گرانیتی / استعلام, استعلام تایل سقفی گرانیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923882/استعلام-لامپ-پنل'>استعلام لامپ پنل / استعلام ,استعلام لامپ پنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923873/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام ,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923884/استعلام-کاغذ-A4-گرمی-80'>استعلام کاغذ A4 گرمی 80  / استعلام , استعلام کاغذ A4 گرمی 80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923895/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام , استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923900/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس  / استعلام , استعلام کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923106/مزایده-یک-دستگاه-مولد-برق-گازسوز-(Chp)--'>مزایده یک دستگاه مولد برق گازسوز (Chp) ... / مزایده یک دستگاه مولد برق گازسوز (Chp) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923904/استعلام-انجام-کلیه-خدمات-سرویس-نگهداری-پشتیبانی--'>استعلام انجام کلیه خدمات سرویس، نگهداری، پشتیبانی ... / استعلام, استعلام انجام کلیه خدمات سرویس، نگهداری، پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923909/استعلام-نقاشی-دیوارهای-داخلی-مرکز'>استعلام نقاشی دیوارهای داخلی مرکز  / استعلام , استعلام نقاشی دیوارهای داخلی مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923880/استعلام-کولر-پیستونی-24-هزار-(-فقط-سرمایشی-)--'>استعلام کولر پیستونی 24  هزار ( فقط سرمایشی ) ... / استعلام ,استعلام کولر پیستونی 24  هزار ( فقط سرمایشی ) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923914/استعلام-دستگاه-مگنتراپی-الکتروتراپی-و--'>استعلام دستگاه مگنتراپی الکتروتراپی و .. / استعلام دستگاه مگنتراپی الکتروتراپی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923913/استعلام-اقلام-قید-شده-با-تحویل-و-نصب-رایگان--'>استعلام اقلام قید شده با تحویل و نصب رایگان ... / استعلام ,استعلام اقلام قید شده با تحویل و نصب رایگان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923897/استعلام-سفتی-باکس-12-لیتری'>استعلام سفتی باکس 12 لیتری  / استعلام, استعلام سفتی باکس 12 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923901/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923903/استعلام-تعویض-کاشی-و-کاسه-توالت-و-عایق-بندی-(بازسازی-)'>استعلام تعویض کاشی و کاسه توالت و عایق بندی (بازسازی ) / استعلام ,استعلام تعویض کاشی و کاسه توالت و عایق بندی (بازسازی )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923907/استعلام-کیف-سلامت-بیمار--'>استعلام کیف سلامت بیمار ... / استعلام , استعلام کیف سلامت بیمار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923892/استعلام-10-عدد-صندلی-گردان-اداری'>استعلام 10 عدد صندلی گردان اداری  / استعلام, استعلام 10 عدد صندلی گردان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923139/مزایده-یک-دستگاه-سواری-دوو-ریسر-مدل-93'>مزایده یک دستگاه سواری دوو ریسر مدل 93  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری دوو ریسر مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923089/مزایده-تعدادی-شیرآلات---'>مزایده تعدادی شیرآلات .... / مزایده تعدادی شیرآلات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923911/استعلام-تابلو-سافت-استارت-92-کیلو-وات-به-همراه-فرش-عایق-و-یک-جفت-دستکش---'>استعلام تابلو سافت استارت 92 کیلو وات به همراه فرش عایق و یک جفت دستکش .... / استعلام ,استعلام تابلو سافت استارت 92 کیلو وات به همراه فرش عایق و یک جفت دستکش ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923861/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام, استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923908/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی  / استعلام, استعلام لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923906/استعلام-کیبرد-فراسو-و--'>استعلام کیبرد فراسو و ...  / استعلام, استعلام کیبرد فراسو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923902/استعلام-دستگاه-چند-کاره-فکس-کپی-اسکنر-چاپگر'>استعلام دستگاه چند کاره فکس کپی اسکنر چاپگر  / استعلام , استعلام دستگاه چند کاره فکس کپی اسکنر چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923890/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت  / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923869/استعلام-کابل-شبکه-پچ-کورد'>استعلام کابل شبکه پچ کورد / استعلام ,استعلام کابل شبکه پچ کورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923879/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-مرکز'>استعلام بهسازی و نوسازی مرکز / استعلام ,استعلام بهسازی و نوسازی مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923894/مناقصه-احداث-۲-باب-زمین-چمن-مصنوعی'>مناقصه احداث ۲ باب زمین چمن مصنوعی  / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث ۲ باب زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923087/مناقصه-نمای-ساختمان-چهار-طبقه-اداری'>مناقصه نمای ساختمان چهار طبقه اداری  / مناقصه نمای ساختمان چهار طبقه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923078/مزایده-مقدار-تقریبی-50-تن-ضایعات-چدن-و-آهن'>مزایده مقدار تقریبی 50 تن ضایعات چدن و آهن  / مزایده مقدار تقریبی 50 تن ضایعات چدن و آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923046/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923045/مزایده-ملک-بصورت-مشاعی-مساحت-512-50متر'>مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت 512.50متر / مزایده,مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت 512.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923043/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-دارا-بودن-پلاک-ثبتی'>مزایده یک قطعه زمین با دارا بودن پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با دارا بودن پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923072/مزایده-فروش-یکدستگاه-خشک-کن-نئوپان--'>مزایده فروش یکدستگاه خشک کن نئوپان... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خشک کن نئوپان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923184/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-کمربند-شمالی-میاندوآب'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور کمربند شمالی میاندوآب  / آگهی مناقصه ، مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور کمربند شمالی میاندوآب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923042/مزایده-ماشین-آلات-و-تاسیسات-نوبت-سوم'>مزایده ماشین آلات و تاسیسات  نوبت سوم / مزایده ماشین آلات و تاسیسات  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923047/مزایده-واگذاری-اجاره-پارکینگ-طبقاتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره پارکینگ طبقاتی نوبت دوم / مزایده واگذاری اجاره پارکینگ طبقاتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923145/مزایده-صندلی-رستوران'>مزایده صندلی رستوران  / مزایده , مزایده صندلی رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923052/مزایده-یک-واحد-رستوران-رباتیک'>مزایده یک واحد رستوران رباتیک  / مزایده, مزایده یک واحد رستوران رباتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923054/مزایده-راه-اندازی-یک-واحد-رستوران-دارای-مولدهای-تولید-برق'>مزایده راه اندازی یک واحد رستوران دارای مولدهای تولید برق / مزایده, مزایده راه اندازی یک واحد رستوران دارای مولدهای تولید برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923065/مناقصه-کفش-ایمنی-TPU-96-6-7'>مناقصه کفش ایمنی TPU-96.6.7 / مناقصه عمومی , مناقصه کفش ایمنی TPU- 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923075/مناقصه-خرید-12272-لیتر-انواع-روغن-بهران'>مناقصه خرید 12272 لیتر انواع روغن بهران  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 12272 لیتر انواع روغن بهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923086/فراخوان-توسعه-ارائه-خدمات-خود-در-بخش-های-بازاریابی-و-فروش--'>فراخوان توسعه ارائه خدمات خود در بخش های بازاریابی و فروش ... / فراخوان , فراخوان توسعه ارائه خدمات خود در بخش های بازاریابی و فروش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923099/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-پروژه-پارسیان'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه پارسیان  / فراخوان, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه پارسیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923257/مزایده-زمینی-به-مساحت-4375مترمربع'>مزایده زمینی به مساحت 4375مترمربع / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 4375مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923034/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-های-فولادی'>تجدید مناقصه خرید و حمل لوله های فولادی / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه خرید و حمل لوله های فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923037/مناقصه-خرید-و-تحویل-تجهیزات-ذخیره-سازی'>مناقصه خرید و تحویل تجهیزات ذخیره سازی  / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و تحویل تجهیزات ذخیره سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923073/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده ملک بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923053/مزایده-سهام-قابل-واگذاری-68-09-درصد'>مزایده سهام قابل واگذاری 68/09 درصد  / مزایده ، مزایده سهام قابل واگذاری 68/09 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923168/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-اعیانی-احداثی-در-قطعه-زمین-موقوفه-190متر'>اصلاحیه مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در قطعه زمین موقوفه 190متر  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در قطعه زمین موقوفه 190متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923152/مزایده-پلاک-ثبتی-23839-فرعی-از-4731-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 23839 فرعی از 4731 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 23839 فرعی از 4731 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923159/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-شش-تهران'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش شش تهران  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش شش تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923302/مناقصه-خرید-240-تن-کاتالیست-برای-واحدهای-بازیافت-گوگرد-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 240 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت گوگرد- نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید 240 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت گوگرد- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923363/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-175-53متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 175.53متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 175.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923370/مزایده-ملک-مساحت-کل-225مترمربع'>مزایده ملک مساحت کل 225مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت کل 225مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923314/مزایده-267-کارتن-مایع-ظرفشویی-یک-کیلویی-ریکا'>مزایده 267 کارتن مایع ظرفشویی یک کیلویی ریکا  / مزایده, مزایده 267 کارتن مایع ظرفشویی یک کیلویی ریکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923360/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-494متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 494متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 494متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923154/مزایده-اتاق-پراید--'>مزایده اتاق پراید ... / مزایده , مزایده اتاق پراید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923140/مزایده-بهره-برداری-از-برخی-مستحدثات-تجدید'>مزایده  بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده  بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923327/مناقصه-پایگاه-بهداشتی-درمانی--'>مناقصه پایگاه بهداشتی درمانی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پایگاه بهداشتی درمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923305/مناقصه-امور-مربوط-به-تهیه-پخت-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران'>مناقصه امور مربوط به تهیه پخت و توزیع غذای پرسنل و بیماران / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور مربوط به تهیه پخت و توزیع غذای پرسنل و بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923309/مناقصه-عملیات-دفن-زباله-در-مرکز-سراوان'>مناقصه عملیات دفن زباله در مرکز سراوان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات دفن زباله در مرکز سراوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923300/مناقصه-حمل-خاک-و-نخاله--حمل-و-پخش-و-کوبش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه حمل خاک و نخاله ، حمل و پخش و کوبش آسفالت....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل خاک و نخاله ، حمل و پخش و کوبش آسفالت...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923297/مناقصه-اجرای-2200-متر-خط-تغذیه-6-و-8-اینچ-و----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 2200 متر خط تغذیه 6 و 8 اینچ و  .... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای 2200 متر خط تغذیه 6 و 8 اینچ و  .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923307/مناقصه-انجام-پروژه-های-عمرانی-تجدید'>مناقصه انجام پروژه های عمرانی تجدید  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام پروژه های عمرانی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923308/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-قم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 قم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923183/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-و-تکمیل-و-بهسازی-اماکن-ورزشی'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث و تکمیل و بهسازی اماکن ورزشی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی احداث و تکمیل و بهسازی اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923296/مناقصه-واگذاری-نگهداری--تعمیرات-و-راهبری-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری نگهداری ، تعمیرات و راهبری تاسیسات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری نگهداری ، تعمیرات و راهبری تاسیسات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923291/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه  / آگهی مزایده , مزایده یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923234/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-45-60متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 45.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 45.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923237/مزایده-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه-166-80متر'>مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه 166.80متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه 166.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923241/مزایده-یک-قطعه-زمین-دستارمی-صد-متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین دستارمی صد متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دستارمی صد متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923285/مزایده-فروش-خودروی-وانت-کاپرا'>مزایده فروش خودروی وانت کاپرا / مزایده , مزایده فروش خودروی وانت کاپرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923280/مناقصه-بهره-برداری--نگهداری--رفع-حوادث-و-اتفاقات-شبکه-توزیع-و--'>مناقصه بهره برداری ، نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع و ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بهره برداری ، نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923244/مناقصه-خرید-53-ایستگاه-کابینتی-و-زمینی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 53 ایستگاه کابینتی و زمینی نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 53 ایستگاه کابینتی و زمینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923254/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-و-انشعابات-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه توزیع و انشعابات نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای شبکه توزیع و انشعابات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923192/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-روتین'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی روتین  / مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی روتین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923249/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-محور-سردق-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای محور سردق نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی,مناقصه گازرسانی به روستاهای محور سردق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923245/مزایده-ملک-به-مساحت-221-76متر'>مزایده ملک به مساحت 221.76متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 221.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923294/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لیزر-برش-و-حکاکی-چوب'>مزایده فروش یک دستگاه لیزر برش و حکاکی چوب  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لیزر برش و حکاکی چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923299/مزایده-فروش-اتومبیل-پژو-پارس-نقره-ای'>مزایده فروش اتومبیل پژو پارس نقره ای  / مزایده , مزایده فروش اتومبیل پژو پارس نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923301/مزایده-منزل-مسکونی-تجاری-285-65متر'>مزایده منزل مسکونی تجاری 285.65متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی تجاری 285.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923304/مزایده-مغازه-تجاری-پلاک-1548-فرعی'>مزایده مغازه تجاری پلاک 1548 فرعی / مزایده,مزایده مغازه تجاری پلاک 1548 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923317/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-100-18متر-اصلاحیه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 100.18متر اصلاحیه  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 100.18متر اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923315/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-96-فرعی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پلاک 96 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پلاک 96 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923312/مزایده-پلاک-ثبتی-29-140-اصلی-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 29/140 اصلی مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 29/140 اصلی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923310/فراخوان-حمل-و-نقل-بار-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>فراخوان حمل و نقل بار در سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان حمل و نقل بار در سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923203/انتخاب-پیمانکار-جهت-تامین-نیروی-انسانی'>انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی / آگهی انتخاب پیمانکار , انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923333/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-تجدید-96-6-7'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی تجدید 96.6.7 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی نوبت اول تجدید 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923343/مناقصه-خط-کشی-راههای-استان--'>مناقصه خط کشی راههای استان ... / آگهی دعوت مناقصه عمومی,  مناقصه خط کشی راههای استان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923334/مزایده-ملک-پلاک-7038-فرعی-از-دو-اصلی-مرحله-اول'>مزایده ملک پلاک 7038 فرعی از دو اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده ملک پلاک 7038 فرعی از دو اصلی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923325/مناقصه-عملیات-پلسازی-و-راهسازی-96-6-7'>مناقصه عملیات پلسازی و راهسازی 96.6.7 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات پلسازی و راهسازی 96.6.7 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923330/مزایده-فروش-زمین-مساحت-347-52مترمربع-نوبت-دوم-96-6-7'>مزایده فروش زمین مساحت 347.52مترمربع نوبت دوم 96.6.7 / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 347.52مترمربع نوبت دوم 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923323/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-هفتاد-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923341/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سوم-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923295/فراخوان-پروژه-16-واحدی-مسکن-مهر-نوروزآباد-گناوه'>فراخوان پروژه 16 واحدی مسکن مهر نوروزآباد گناوه / اگهی فراخوان عمومی , پروژه 16 واحدی مسکن مهر نوروزآباد گناوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923642/مزایده-آپارتمان-مساحت-73-44مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 73.44مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 73.44مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923306/اگهی-مزایده-خودرو-وانت-مزدا-تک-کابین'>اگهی مزایده خودرو وانت مزدا تک کابین / اگهی مزایده , مزایده خودرو وانت مزدا تک کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923355/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-هندسی-و-درزگیری--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری... نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923357/مزایده-آپارتمان-مساحت-113-95مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 113.95مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 113.95مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923275/فراخوان-خرید-فاز-دوم-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>فراخوان خرید فاز دوم لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید فاز دوم لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923346/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923353/مزایده-ملک-ساختمان-دو-طبقه-ویلایی-مساحت-55متر'>مزایده ملک ساختمان دو طبقه ویلایی مساحت 55متر  / مزایده,مزایده ملک ساختمان دو طبقه ویلایی مساحت 55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923276/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-126-75متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 126.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 126.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923288/مناقصه-خرید-مین-استیم-گیت-والو-نیروگاه-بخار-تجدید'>مناقصه خرید مین استیم گیت والو نیروگاه بخار تجدید  / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید مین استیم گیت والو نیروگاه بخار تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923282/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-برلیانس-مدل-94-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی برلیانس مدل 94 رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی برلیانس مدل 94 رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923281/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-4000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 4000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 4000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923284/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-194-و-195-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 194 و 195 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 194 و 195 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923286/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-نیشابور-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 نیشابور مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 نیشابور مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923292/شناسایی-پیمانکار-جهت-ورق-فوم-NR-خاص'>شناسایی پیمانکار جهت ورق فوم NR خاص / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت ورق فوم NR خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923283/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-رانا'> مزایده فروش یکدستگاه خودرو رانا / آگهی مزایده فروش اموال منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه خودرو رانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923279/مزایده-فروش-فن-هواکش'>مزایده فروش فن هواکش / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش فن هواکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923270/مناقصه-تعویض-ایرانیت-های-قدیمی---نوبت-دوم'>مناقصه تعویض ایرانیت های قدیمی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعویض ایرانیت های قدیمی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923271/مزایده-یخچال'>مزایده یخچال / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923338/مزایده-نه-سهم-از-صد-سهم-یک-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده نه سهم از صد سهم یک دانگ مشاع از زمین  / مزایده,مزایده نه سهم از صد سهم یک دانگ مشاع از زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923267/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مغازه-مساحت-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مغازه مساحت 40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مغازه مساحت 40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923287/مناقصه-بهینه-سازی-و-بازسازی-اردوگاه-فرهنگی'>مناقصه بهینه سازی و بازسازی اردوگاه فرهنگی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان,مناقصه بهینه سازی و بازسازی اردوگاه فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923298/فراخوان-واحد-چاپ-و-تکثیر--'>فراخوان واحد چاپ و تکثیر ...  / ​آگهی فراخوان عمومی,فراخوان واحد چاپ و تکثیر  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923067/آگهی-اجاره-یک-واحد-گلخانه'>آگهی اجاره یک واحد گلخانه / آگهی، آگهی اجاره یک واحد گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923321/مزایده-اموال-بلااستفاده'>مزایده اموال بلااستفاده  / آگهی مزایده فروش اموال,مزایده  اموال بلااستفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923331/مناقصه-نصب-تابلوهای-اطلاعاتی-حاشیه-راههای-استان-ایلام'>مناقصه نصب تابلوهای اطلاعاتی حاشیه راههای استان ایلام  / آگهی دعوت مناقصه عمومی,  مناقصه نصب تابلوهای اطلاعاتی حاشیه راههای استان ایلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923268/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پیکان-(-تاکسی-)'>مزایده  یک دستگاه سواری پیکان ( تاکسی ) / مزایده  یک دستگاه سواری پیکان ( تاکسی )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923441/آگهی-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار'>آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923313/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ICP-آزمایشگاهی-به-همراه-لوازم-جانبی--'>مناقصه خرید یک دستگاه ICP آزمایشگاهی به همراه لوازم جانبی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید یک دستگاه ICP آزمایشگاهی به همراه لوازم جانبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923274/دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-تجاری-اداری-احتشامیه'>دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری اداری احتشامیه  / دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری اداری احتشامیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923269/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923255/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-دهی-حمل-و-نقل--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات سرویس دهی حمل و نقل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات سرویس دهی حمل و نقل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923081/مناقصه-احداث-کانال-سرپوشیده-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>مناقصه احداث کانال سرپوشیده جمع آوری آبهای سطحی  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث کانال سرپوشیده جمع آوری آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923250/مزایده-قسمت-سل-روم-واحد-کلر--نوبت-دوم'>مزایده قسمت سل روم واحد کلر - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده قسمت سل روم واحد کلر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923264/مناقصه-عملیات-بارگیری-و-حمل-مخلوط-آبرفتی-و-باطله-96-6-7'>مناقصه عملیات بارگیری و حمل مخلوط آبرفتی و باطله 96.6.7 / مناقصه عملیات بارگیری و حمل مخلوط آبرفتی و باطله  96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923262/فراخوان-9540083-S-P-F-CONTROL-SYSTEM-C-C-C-نوبت-دوم'>فراخوان 9540083-S P/F CONTROL SYSTEM C.C.C  نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان 9540083-S P/F CONTROL SYSTEM C.C.C  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923278/مناقصه-تهیه-نقشه-های-قطعات-یدکی-و-تجهیزات-مجتمع'>مناقصه تهیه نقشه های قطعات یدکی و تجهیزات مجتمع / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه نقشه های قطعات یدکی و تجهیزات مجتمع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923256/مناقصه-حمل-کانتینرهای-20-و-40-فوت-پر-و-خالی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل کانتینرهای 20 و 40 فوت پر و خالی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی توام با ارزیابی , مناقصه حمل کانتینرهای 20 و 40 فوت پر و خالی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923277/مزایده-فروش-انواع-ضایعات-حاصل-از-فرآیند-تولید-اقلام-مستعمل-اداری-و-صنعتی'>مزایده فروش  انواع ضایعات حاصل از فرآیند تولید اقلام مستعمل اداری و صنعتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  انواع ضایعات حاصل از فرآیند تولید اقلام مستعمل اداری و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923259/مناقصه-تهیه-و-اجرای-ویترین-های-داخلی-درب-و-گیت-شیشه-واحدهای-تجاری'>مناقصه تهیه و اجرای ویترین های داخلی،درب و گیت شیشه واحدهای تجاری / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای ویترین های داخلی،درب و گیت شیشه واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923266/مناقصه-تهیه-و-اجرای-اپوکسی-کف-رنگ-تیرهای-سقفی--'>مناقصه تهیه و اجرای اپوکسی کف،رنگ تیرهای سقفی ... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای اپوکسی کف،رنگ تیرهای سقفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923289/مناقصه-احداث-مرکز-جامع-آسیب-دیدگان-اجتماعی-و--'>مناقصه احداث مرکز جامع آسیب دیدگان اجتماعی و ... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه احداث مرکز جامع آسیب دیدگان اجتماعی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923252/مناقصه-عملیات-احداث-ساختمان-اداری-سازمان-موتوری-شهرداری-کاشان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث ساختمان اداری سازمان موتوری شهرداری کاشان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات احداث ساختمان اداری سازمان موتوری شهرداری کاشان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923247/مناقصه-احداث-محور-کریق--آرموداق--نوبت-دوم'>مناقصه احداث محور کریق - آرموداق ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث محور کریق - آرموداق ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923239/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-ارومیه-مهاباد--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ارومیه-مهاباد.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ارومیه-مهاباد....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923204/مناقصه-پروژه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--خط-تغذیه--ایستگاه-تقلیل-فشار-TBS---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه تقلیل فشار TBS ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه تقلیل فشار TBS ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923207/فراخوان-عمومی-مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی-تعریض-و-بهسازی-محور-و--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی مناقصه تکمیل عملیات اجرایی تعریض و بهسازی محور و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان عمومی مناقصه تکمیل عملیات اجرایی تعریض و بهسازی محور و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923224/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-سازی-تالار'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی تالار  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی تالار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923251/مزایده-یک-قطعه-شالیزار-مساحت-175متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه شالیزار مساحت 175متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه شالیزار مساحت 175متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923233/مزایده-دستگاه-بلوک-زنی-اتوماتیک--'>مزایده دستگاه بلوک زنی اتوماتیک.... / مزایده, مزایده دستگاه بلوک زنی اتوماتیک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923071/خلاصه-آگهی-مناقصه-واگذاری-مدیریت-شبکه-شارژ-و-فروش-کارت-شهروندی-96-6-7'>خلاصه آگهی مناقصه واگذاری مدیریت شبکه شارژ و فروش کارت شهروندی 96.6.7 / خلاصه آگهی مناقصه ,خلاصه آگهی مناقصه واگذاری مدیریت شبکه شارژ و فروش کارت شهروندی 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923222/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعتی-بخش-21-ثبت-بابلسر'>مزایده ششدانگ زمین زراعتی بخش 21 ثبت بابلسر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعتی بخش 21 ثبت بابلسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923226/مزایده-یک-قطعه-زمین-زیربنای-57متر'>مزایده یک قطعه زمین زیربنای 57متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زیربنای 57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923193/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-نازک-کاری-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرای نازک کاری و تاسیسات  نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای نازک کاری و تاسیسات  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923218/مزایده-باغ-و-زمین-شالی-زار'>مزایده باغ و زمین شالی زار / مزایده,مزایده باغ و زمین شالی زار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923211/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-بخش-ده-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری بخش ده نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری بخش ده نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923213/مزایده-زمین-ششدانگ-به-مساحت-176-320متر'>مزایده زمین ششدانگ به مساحت 176.320متر  / مزایده,مزایده زمین ششدانگ به مساحت 176.320متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923265/مزایده-یک-دستگاه-عمیق-کار-گندم'>مزایده یک دستگاه عمیق کار گندم  / مزایده,مزایده یک دستگاه عمیق کار گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923258/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-307'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 307   / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 307  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923209/مزایده-آپارتمان-مساحت-50-10مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 50.10مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 50.10مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923069/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-4متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.4متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.4متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923230/مناقصه-خدمات-تخلیه--بارگیری-و-باربندی-اداره-کل-راه-آهن'>مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری و باربندی اداره کل راه آهن  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری و باربندی اداره کل راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923246/مناقصه-MARTIN-DECKER-WEIGHT-INDICATOR-TYPE-E'>مناقصه MARTIN DECKER WEIGHT INDICATOR TYPE E / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه MARTIN DECKER WEIGHT INDICATOR TYPE E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923205/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-شماره-09125443669'>مزایده  یک خط تلفن همراه شماره 09125443669  / مزایده,مزایده  یک خط تلفن همراه شماره 09125443669 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923198/مناقصه-عمومی-دستگاه-وکیوم-گاز-کولر-خودرو-نوب-دوم'>مناقصه عمومی دستگاه وکیوم گاز کولر خودرو- نوب دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه عمومی دستگاه وکیوم گاز کولر خودرو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923253/مزایده-یک-قطعه-ملک-به-مساحت-2500-مترمربع'>مزایده  یک قطعه ملک به مساحت 2500 مترمربع / مزایده,مزایده  یک قطعه ملک به مساحت 2500 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923293/مزایده-زمین-بخش-دو-ثبتی-گرگان-مرحله-اول'>مزایده زمین بخش دو ثبتی گرگان مرحله اول / مزایده,مزایده زمین بخش دو ثبتی گرگان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923223/مزایده4-طاقه-پارچه'>مزایده4 طاقه پارچه  / مزایده 4 طاقه پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923290/مزایده-ملک-مسکونی-70-56متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی 70.56متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مسکونی 70.56متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923208/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923212/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-به-مساحت-11729-مترمربع'>مزایده  یک قطعه زمین زراعی به مساحت 11729 مترمربع  / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین زراعی به مساحت 11729 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923090/مزایده-کامیون-کمپرسی-بنز-رنگ-سفید'>مزایده کامیون کمپرسی بنز رنگ سفید  / مزایده,مزایده کامیون کمپرسی بنز رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923215/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-به-مساحت-126-مترمربع'>مزایده  یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 126 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 126 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923220/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-کلاسه-940126'>مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 940126 / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 940126</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923235/مناقصه-camesa-logging-cable'>مناقصه camesa logging cable / آگهی مناقصه, مناقصه  camesa logging cable</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923248/مناقصه-malbranque-safety-gate-valve-نوبت-اول'>مناقصه malbranque safety gate valve نوبت اول / آگهی مناقصه ,مناقصه malbranque safety gate valve نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923169/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923179/تمدید-مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور'>تمدید مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور / آگهی تمدید مهلت شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923199/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-250متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 250متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923272/اصلاح-فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-تخصصی-و-کارشناسی'>اصلاح فراخوان واگذاری امور خدمات تخصصی و کارشناسی  / اصلاح فراخوان مناقصه ,فراخوان واگذاری امور خدمات تخصصی و کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923202/مزایده-ملک-به-مساحت-هفتاد-و-هفت-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت هفتاد و هفت متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت هفتاد و هفت متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923041/مناقصه-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مناقصه کابل خودنگهدار فشار ضعیف  نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه کابل خودنگهدار فشار ضعیف  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923225/مزایده-فروش-یک-دستگاه-مبل-راحتی-و--'>مزایده فروش یک دستگاه مبل راحتی و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه مبل راحتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923273/مزایده-ششدانگ-ملک-با-سند-دستدارمی-عرصه-280متر'>مزایده ششدانگ ملک با سند دستدارمی عرصه 280متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با سند دستدارمی عرصه 280متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923232/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-دو-کابین-پاژن'>مزایده فروش یک دستگاه وانت دو کابین پاژن / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت دو کابین پاژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923216/مزایده-لوستر---مرحله-دوم'>مزایده لوستر...  مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده لوستر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923165/ارزیابی-کیفی-تجهیزات-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تجهیزات آتش نشانی  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی تجهیزات آتش نشانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923201/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-نظارت-HSE-نوبت-دوم'>فراخوان خرید خدمات مشاوره نظارت HSE  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان خرید خدمات مشاوره نظارت HSE  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923055/مزایده-املاک-و-ماشین-آلات'>مزایده املاک و ماشین آلات   / آگهی مزایده , مزایده املاک و ماشین آلات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923227/مناقصه-خرید-مقره-های-بشقابی-شیشه-ای-و-ضد-مه-استاندارد'>مناقصه خرید مقره های بشقابی شیشه ای و ضد مه استاندارد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقره های بشقابی شیشه ای و ضد مه استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923124/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923240/مزایده-انواع-چای-خشک'>مزایده انواع چای خشک / مزایده , مزایده انواع چای خشک بار اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923120/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2000متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2000متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923123/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-286متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 286متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 286متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923126/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-168متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 168متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 168متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923221/مزایده-کانکس-ژنراتور'>مزایده کانکس- ژنراتور  / مزایده , مزایده کانکس- ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923118/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-7-424متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 7.424متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 7.424متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923231/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیونت-مدل-85'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیونت مدل 85  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی کامیونت مدل 85  مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923356/مزایده-فروش-لاشه-های-سرزده--حذف-زنده-اضطراری--'>مزایده فروش لاشه های سرزده ، حذف زنده اضطراری.... / آگهی مزایده , مزایده فروش لاشه های سرزده ، حذف زنده اضطراری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923631/مزایده-خودرو-پراید-تیپ-SEV131-رنگ-سفید'>مزایده خودرو پراید تیپ SEV131 رنگ سفید / آگهی  مزایده, مزایده خودرو پراید تیپ SEV131 رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923127/مزایده-یک-دستگاه-کیا-اسپورتیج'>مزایده یک دستگاه کیا اسپورتیج / مزایده,مزایده یک دستگاه کیا اسپورتیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923136/مزایده-ملک-به-شماره-523-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره 523 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به شماره 523 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923214/مزایده-یک-دستگاه-برش-کاغذ'>مزایده یک دستگاه برش کاغذ  / مزایده , مزایده یک دستگاه برش کاغذ  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923114/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-115متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 115متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 115متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923210/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پرشیا-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پرشیا نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه خودرو پرشیا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923206/مزایده-فروش-خودرو-پراید-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو پراید نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش خودرو پراید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923113/مزایده-مال-مشاعی-شامل-دو-قطعه-ملک-نوبت-اول'>مزایده مال مشاعی شامل دو قطعه ملک نوبت اول / مزایده,مزایده مال مشاعی شامل دو قطعه ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923110/مزایده-پلاک-1048-فرعی-از-15-اصلی'>مزایده پلاک 1048 فرعی از 15 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 1048 فرعی از 15 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923196/مزایده-کیسه-20-کیلویی-برنج-طارم-500-کارتن-کبریت-آشپزخانه'>مزایده کیسه 20 کیلویی برنج طارم- 500 کارتن کبریت آشپزخانه / مزایده , مزایده کیسه 20 کیلویی برنج طارم- 500 کارتن کبریت آشپزخانه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923138/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-50-000متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 50.000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 50.000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923640/مزایده-یک-واحد-مسکونی-بصورت-4-طبقه-مرحله-اول'>مزایده یک واحد مسکونی بصورت 4 طبقه مرحله اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی بصورت 4 طبقه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923131/مزایده-دستگاه-سواری-دو-کابین-نیسان-دی-ایکس'>مزایده دستگاه سواری دو کابین نیسان دی ایکس  / مزایده,مزایده دستگاه سواری دو کابین نیسان دی ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923173/مزایده-ملک-تجاری-مسکونی-مساحت-1454-4متر'>مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت 1454.4متر / مزایده,مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت 1454.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923170/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-532-65متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 532.65متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 532.65متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923166/مزایده-آپارتمان-مساحت-111-94متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 111.94متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 111.94متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923162/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-سفید-روغنی'>مزایده یک دستگاه سواری سمند سفید روغنی  / مزایده  , مزایده یک دستگاه سواری سمند سفید روغنی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923177/مزایده-دو-دستگاه-خم-کن-و-دو-عدد-کانکس'>مزایده دو دستگاه خم کن و دو عدد کانکس  / مزایده , مزایده دو دستگاه خم کن و دو عدد کانکس  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923171/مزایده-دستگاه-لیفتراک--'>مزایده دستگاه لیفتراک ... / مزایده , مزایده دستگاه لیفتراک ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923187/مزایده-دستگاه-کمپرسور'>مزایده دستگاه کمپرسور  / مزایده , مزایده دستگاه کمپرسور  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923105/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-127متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 127متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 127متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923107/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-یک-هکتار'>مزایده ششدانگ باغ مساحت یک هکتار / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت یک هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923261/مناقصه-امور-رفت-و-روب-و-خدمات-شهری'>مناقصه امور رفت و روب و خدمات شهری  / مناقصه , مناقصه امور رفت و روب و خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923143/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-170متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان 170متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 170متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923141/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-دو-فرعی-بخش-یک-شاهرود'>مزایده پلاک ثبتی شماره دو فرعی بخش یک شاهرود  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره دو فرعی بخش یک شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923134/مزایده-خودروی-سواری-نیسان-پاترول-4-درب'>مزایده خودروی سواری نیسان پاترول 4 درب / مزایده,مزایده خودروی سواری نیسان پاترول 4 درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923176/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-235متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 235متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 235متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923180/مزایده-یک-زمین-مشتمل-بر-بنای-نیمه-ساخت-نوبت-اول'>مزایده یک زمین مشتمل بر بنای نیمه ساخت نوبت اول  / مزایده,مزایده یک زمین مشتمل بر بنای نیمه ساخت نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923188/مزایده-ششدانگ-مغازه-نوساز-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه نوساز نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه نوساز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923185/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-23متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 23متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 23متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923190/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-ده-گیلان-تجدید'>مزایده ششدانگ زمین بخش ده گیلان تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش ده گیلان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923648/مزایده-خانه-و-محوطه-مزرعه-شالیزاری-و-قطعه-زمین-مشجر'>مزایده خانه و محوطه .مزرعه شالیزاری و قطعه زمین مشجر  / مزایده,مزایده خانه و محوطه .مزرعه شالیزاری و قطعه زمین مشجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923195/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-باغ-چای-زمین-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ چای.زمین نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ چای.زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923030/مناقصه-تامین-امور-حفاظت-فیزیکی-کارگاه-های-عمرانی'>مناقصه تامین امور حفاظت فیزیکی کارگاه های عمرانی / مناقصه تامین امور حفاظت فیزیکی کارگاه های عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923130/مزایده-بهره-برداری-از-برخی-از-غرفات-و-سوله-ها'>مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله ها / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923219/اصلاحیه-مناقصه-تعیین-پیمانکار-جهت-حفاری--خاکبرداری'>اصلاحیه مناقصه تعیین پیمانکار جهت حفاری ، خاکبرداری / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه تعیین پیمانکار جهت حفاری ، خاکبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923147/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-644-7متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 644.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 644.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923103/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-و-نگهداری-و-سوخت-رسانی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات سرویس و نگهداری و سوخت رسانی ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه انجام خدمات سرویس و نگهداری و سوخت رسانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923111/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-خرید-روتور-توربین-بخار-تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی و مناقصه خرید روتور توربین بخار تجدید نوبت دوم  /  ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی و مناقصه خرید روتور توربین بخار تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923129/فرخوان-مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران-میانکوه'>فرخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران میانکوه  / فرخوان مناقصه ,فرخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران میانکوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923186/فراخوان-مناقصه-پروژه-عملیات-خاکی--احداث-معابر-و-اجرای-شبکه-آب-و-فاضلاب-مجتمع-کارگاهی-اصلاحیه'>فراخوان مناقصه پروژه عملیات خاکی ، احداث معابر و اجرای شبکه آب و فاضلاب مجتمع کارگاهی اصلاحیه  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه عملیات خاکی ، احداث معابر و اجرای شبکه آب و فاضلاب مجتمع کارگاهی اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923096/مناقصه-تامین-مواد--طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مواد ، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد ، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923098/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923025/مزایده-اجاره-جایگاه-تک-منظوره-CNG--نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه تک منظوره CNG  -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه تک منظوره CNG -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923100/مناقصه-جمع-آوری-نوار-705-نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری نوار 705 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری نوار 705 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923109/مزایده-3-ایستگاه-cng-خود-تجدید'>مزایده 3 ایستگاه cng خود تجدید  / آگهی مزایده ، مزایده 3 ایستگاه cng خود  -تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923160/مزایده-فروش-تعدادی-از-دام-های-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923163/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-و-سیستم-های-برقی-و-مکانیکی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و سیستم های برقی و مکانیکی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و سیستم های برقی و مکانیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923150/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-مربوط-به-تهیه--طبخ-و-سرو-غذای-مهارت-آموزان-تجدید'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و سرو غذای مهارت آموزان تجدید  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،آگهی فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و سرو غذای مهارت آموزان تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923027/مناقصه-تهیه-و-پخش-آسفالت-ماشینی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و پخش آسفالت ماشینی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و پخش آسفالت ماشینی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923217/مزایده-اجاره-یکباب-بوفه'>مزایده اجاره یکباب بوفه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923243/مزایده-اجاره-زمین-زراعی-و-مغازه'>مزایده اجاره زمین زراعی و مغازه / آگهی مزایده حضوری , مزایده اجاره زمین زراعی و مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923236/مناقصه-Parts-for-hailan-measuring-welle-drillrng-mwd'>مناقصه  Parts for hailan measuring welle drillrng mwd / آگهی مناقصه, مناقصه  Parts for hailan measuring welle drillrng mwd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923351/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تهیه-مصالح-و-اجرای-پوشش-سقف'>مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف  / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923242/مناقصه-p-f-msp-drilex-gate-valve'>مناقصه p/f "msp/drilex" gate valve / آگهی مناقصه ,مناقصه p/f "msp/drilex" gate valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923367/فراخوان-فروش-و-واگذاری-محدوده-معدنی'>فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی / فراخوان , فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923371/فراخوان-فروش-یک-محدوده-معدنی-سیلیس'>فراخوان فروش یک محدوده معدنی سیلیس / فراخوان , فراخوان فروش یک محدوده معدنی سیلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923424/اصلاحیه-مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-و--'>اصلاحیه مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی و ...  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923238/مناقصه-Parts-for-froum-torque-gauge-with-tension-loas'>مناقصه Parts for froum torque gauge with tension loas / آگهی مناقصه, مناقصه Parts for froum torque gauge with tension loas</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923229/همایش-ضرورت-های-دستیابی-به-توسعه-پایدار'>همایش ضرورت های دستیابی به توسعه پایدار  / همایش ضرورت های دستیابی به توسعه پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923155/توضیح-و-تصحیح-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-سیستم-مزدا'>توضیح و تصحیح مزایده یک دستگاه خودرو وانت سیستم مزدا / توضیح و تصحیح مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو وانت سیستم مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923029/مزایده-ملک-به-مساحت-123-42مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 123.42مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 123.42مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923031/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-ویلایی-مساحت-1350متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ویلایی مساحت 1350متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ویلایی مساحت 1350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923399/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-3064-25متر-تجدید'>مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 3064.25متر تجدید / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 3064.25متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923028/مزایده-فروش-سه-باب-از-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش سه باب از واحدهای تجاری  / مزایده,مزایده فروش سه باب از واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923491/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-مغازه--زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره مغازه ، زمین- نوبت دوم  / آگهی مزایده ، واگذاری به صورت اجاره مغازه ، زمین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923475/مناقصه-خدمات-لرزه-نگاری-سه-بعدی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات لرزه نگاری سه بعدی - نوبت دوم / فراخوان شناسایی پیمانکاران, مناقصه خدمات لرزه نگاری سه بعدی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923469/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-ضلع-غربی-باغ-ارم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی ضلع غربی باغ ارم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی ضلع غربی باغ ارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923458/مناقصه-نسبت-به-لوله-گذاری-با-لوله---نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به لوله گذاری با لوله ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به لوله گذاری با لوله 800MM ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923460/مناقصه-نصب-700-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-و-فلزی--نوبت-دوم'>مناقصه نصب 700 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  نصب 700 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923524/مزایده-مازاد-اول-موازی-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-خانه-مسکونی-568-32متر'>مزایده مازاد اول موازی دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه مسکونی 568.32متر / مزایده,مزایده مازاد اول موازی دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه مسکونی 568.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923485/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-غذایی-و-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-واحدهای-تابعه'>مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923497/هیات-پزشکی-ورزشی-استان-فارس'>هیات پزشکی ورزشی استان فارس / هیات پزشکی ورزشی استان فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923511/مناقصه-آسفالت-اساسی-در-خیابان'>مناقصه آسفالت اساسی در خیابان  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه آسفالت اساسی در خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923022/ارزیابی-کیفی-خرید-ترانسفورماتورهای-جریان-و-ولتاژ'>ارزیابی کیفی خرید ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ / آگهی ارزیابی کیفی,ارزیابی کیفی خرید ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923525/اگهی-مزایده-کامیون-کشنده'>اگهی مزایده کامیون کشنده  / آگهی مزایده ,  مزایده کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923466/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923380/مناقصه-پیمان-خودروهای-استیجاری'>مناقصه پیمان خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923512/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-112-40متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 112.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 112.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923481/مزایده-دستگاه-آزمایشگاه-میکروب-شمار-و--'>مزایده دستگاه آزمایشگاه میکروب شمار و ... / مزایده دستگاه آزمایشگاه میکروب شمار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923483/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-پروژه-ای-مشارکتی-با-کاربری-تجاری-و-مسکونی'> فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژه ای مشارکتی با کاربری تجاری و مسکونی / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژه ای مشارکتی با کاربری تجاری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923476/مزایده-فروش-املاک-مساحت-اعیان-184-24متر'>مزایده فروش املاک مساحت اعیان 184.24متر / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت اعیان 184.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923044/تجدید-مناقصه-قرارداد-راهبری-و-نگهداری-پایانه-و-خط-مسافری-بندر-شهید-کلانتری-چابهار'>تجدید مناقصه قرارداد راهبری و نگهداری پایانه و خط مسافری بندر شهید کلانتری چابهار / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه قرارداد راهبری و نگهداری پایانه و خط مسافری بندر شهید کلانتری چابهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923465/مزایده-فروش-امتیاز-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش امتیاز خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش امتیاز خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923426/مناقصه-خدمات-خودرو-سواری-استیجاری-نوبت-دوم'> مناقصه خدمات خودرو سواری استیجاری  نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات خودرو سواری استیجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923452/مزایده-خودروهای-استانداری-نوبت-دوم'>مزایده خودروهای استانداری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  خودروهای استانداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923675/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-ولیعصر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923555/مزایده-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923425/مزایده-چرخ-دگمه-زن---'>مزایده چرخ دگمه زن .... / مزایده, مزایده چرخ دگمه زن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923048/تجدید-ارزیابی-کیفی-خرید-بریکر-و-سکسیونر'>تجدید ارزیابی کیفی خرید بریکر و سکسیونر / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , تجدید ارزیابی کیفی خرید بریکر و سکسیونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923527/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-88-104497-با-عمر-2-5-سال'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 88/104497 با عمر 2.5 سال  / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 88/104497 با عمر 2.5 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923553/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-شماره-1876-فرعی-از-36-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 1876 فرعی از 36 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 1876 فرعی از 36 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923461/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-امیرکبیر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923447/مزایده-فروش-دستگاه-شرینگ-پک-و--'>مزایده فروش دستگاه شرینگ پک و ... / آگهی مزایده غیرمنقول, مزایده فروش دستگاه شرینگ پک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923419/مناقصه-مقدار-294-تن-قیر-جهت-آسفالت'>مناقصه مقدار 294 تن قیر جهت آسفالت / آگهی مناقصه, مناقصه مقدار 294 تن قیر جهت آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923912/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-117-48متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 117.48متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 117.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923430/مناقصه-حفاری-و-پر-کن-ترانشه-های-شبکه-مخابرات'>مناقصه حفاری و پر کن ترانشه های شبکه مخابرات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاری و پر کن ترانشه های شبکه مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923400/مزایده-واگذاری-اجاره-سالیانه-تعدادی-از-واحدهای-مجتمع-نگین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره سالیانه تعدادی از واحدهای مجتمع نگین نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره سالیانه تعدادی از واحدهای مجتمع نگین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923408/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-مساحت-10-65متر'>مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت 10.65متر  / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت 10.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923012/مزایده-پلاک-ثبتی-1655فرعی-مساحت-584متر'>مزایده پلاک ثبتی 1655فرعی مساحت 584متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1655فرعی مساحت 584متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923434/مزایده-سواری-پراید-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده سواری پراید رنگ سفید روغنی  / مزایده, مزایده سواری پراید رنگ سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923421/آگهی-مزایده-بهره-برداری-و-نگهداری-مجموعه-ورزشی-نوبت-دوم'>آگهی مزایده بهره برداری و نگهداری مجموعه ورزشی نوبت دوم / آگهی مزایده،آگهی مزایده بهره برداری و نگهداری مجموعه ورزشی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923446/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3400متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3400متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923438/فراخوان-عملیات-توسعه-و-احداث--روشنایی-معابر-نیرورسانی----نوبت-دوم-96-6-7'>فراخوان عملیات توسعه و احداث ، روشنایی معابر، نیرورسانی ، ...- نوبت دوم 96.6.7 / فراخوان , فراخوان عملیات توسعه و احداث ، روشنایی معابر، نیرورسانی ،... نوبت دوم 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923418/آگهی-مناقصه-امور-ایاب-و-ذهاب-درون-شهری-و-برون-شهری-دانشجویان'>آگهی مناقصه امور ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری دانشجویان  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه امور ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923415/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-250متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923406/مزایده-فروش-محصول-60-هکتار-از-باغات-پسته'>مزایده فروش محصول 60 هکتار از باغات پسته  / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول 60 هکتار از باغات پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923077/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-سمند'> مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923414/مزایده-ملک-مسکونی-به-مساحت-262متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی به مساحت 262متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مسکونی به مساحت 262متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923422/مناقصه-عملیات-اجرای-نازک-کاری-بلوک-یک-ساختمان'>مناقصه عملیات اجرای نازک کاری بلوک یک ساختمان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای نازک کاری بلوک یک ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923404/مناقصه-پیمانکاری-عملیات-اجرای-آرماتوربندی-قالب-بندی-و-بتن-ریزی'>مناقصه  پیمانکاری عملیات اجرای آرماتوربندی،قالب بندی  و بتن ریزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پیمانکاری عملیات اجرای آرماتوربندی،قالب بندی  و بتن ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923394/مناقصه-بهسازی-و-زیباسازی-میدان-موسوم-به-قتلگاه'>مناقصه  بهسازی و زیباسازی میدان موسوم به قتلگاه / مناقصه, مناقصه  بهسازی و زیباسازی میدان موسوم به قتلگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923632/مزایده-واگذاری-106-قطعه-ویلایی-شهری'>مزایده واگذاری 106 قطعه ویلایی شهری / مزایده,مزایده واگذاری 106 قطعه ویلایی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923377/مزایده-لوله-داربست-و-متعلقات-آن'>مزایده لوله داربست و متعلقات آن / آگهی مزایده, مزایده لوله داربست و متعلقات آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923011/مزایده-ساختمان-قدیمی-با-قدمت-50-سال-نوبت-اول'>مزایده ساختمان قدیمی با قدمت 50 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان قدیمی با قدمت 50 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923387/تجدید-مناقصه-حفظ--نگهداری-و-ایجاد-فضای-سبز--تجدید'>تجدید مناقصه حفظ , نگهداری و ایجاد فضای سبز ...تجدید  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حفظ , نگهداری و ایجاد فضای سبز  .... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923396/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-شبکه-ابیاری-و-زهکشی-گاوی'>فراخوان ارزیابی کیفی  عملیات اجرایی شبکه ابیاری و زهکشی گاوی  / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی شبکه ابیاری و زهکشی گاوی  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923402/مزایده-موزاییک--سیمان-بتنی--'>مزایده موزاییک - سیمان بتنی.... / مزایده , مزایده موزاییک - سیمان بتنی... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923409/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-تانکر-تیپ-ال-1921-مدل-74'>مزایده یک دستگاه کامیون تانکر تیپ ال 1921 مدل 74  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون تانکر تیپ ال 1921 مدل 74  نوبت  اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923384/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923529/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-مساحت-268متر-نوبت-اول'>مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 268متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 268متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923532/مزایده-19-سهم-از-36-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده 19 سهم از 36 سهم ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول  / مزایده,مزایده 19 سهم از 36 سهم ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923008/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923413/مزایده-34-هکتار-از-اراضی-قابل-کشت'>مزایده  34 هکتار از اراضی قابل کشت  / مزایده  34 هکتار از اراضی قابل کشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923403/فراخوان-طرح-و-ساخت-شبکه-آبیاری-اراضی-کشاورزی-حاشیه-رودخانه-ارس'>فراخوان طرح و ساخت شبکه آبیاری اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه ارس / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان طرح و ساخت شبکه آبیاری اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه ارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923496/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-بخش-یک-زنجان-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923487/مزایده-کابل-مسی-افشان'>مزایده  کابل مسی افشان / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  کابل مسی افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923504/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-دبستان-ساختمان'>مزایده فروش املاک شامل زمین.دبستان.ساختمان / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین.دبستان.ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923450/مناقصه-خرید-مقدار-200-000-کیلوگرم-یارن-پلی-استر-Dtex-1440'>مناقصه خرید مقدار 200.000 کیلوگرم یارن پلی استر Dtex 1440  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مقدار 200.000 کیلوگرم یارن پلی استر Dtex 1440 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923459/مناقصه-خرید-حمل-باراندازی-و-تحویل-لوله-های-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید حمل، باراندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید حمل، باراندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923499/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-218-34متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 218.34متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 218.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923397/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-16592-متر-شبکه-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای 16592 متر شبکه پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای 16592 متر شبکه پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923009/مزایده-پلاک-ثبتی-شصت-و-سه-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شصت و سه فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شصت و سه فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923411/مناقصه-تامین-خدمات-حراست'>مناقصه تامین خدمات حراست / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین خدمات حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923416/مزایده-واگذاری-و-اجاره-یکباب-کیوسک-تنقلاتی'>مزایده واگذاری و اجاره یکباب کیوسک تنقلاتی  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری و اجاره یکباب کیوسک تنقلاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923423/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-118متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 118متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 118متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923393/مزایده-فروش-تعداد-3-راس-ماده-گاو--'>مزایده فروش تعداد 3 راس ماده گاو ... / آگهی محلی مزایده , مزایده فروش تعداد 3 راس ماده گاو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923412/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923379/مزایده-ملک-مساحت-549-85مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 549.85مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 549.85مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923392/مناقصه-تهیه-مواد-و-توزیع-و-طبخ-غذای-پرسنل-و-بیماران'>مناقصه تهیه مواد و توزیع و طبخ غذای پرسنل و بیماران / آگهی مناقصه  , مناقصه تهیه مواد و توزیع و طبخ غذای پرسنل و بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923390/مزایده-پلاک-ثبت-شده-7960-فرعی-بخش-4-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده 7960 فرعی بخش 4 یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده 7960 فرعی بخش 4 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923010/مزایده-ملک-بصورت-ساختمان-قدیمی-مساحت-صد-متر'>مزایده ملک بصورت ساختمان قدیمی مساحت صد متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت ساختمان قدیمی مساحت صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923388/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-110-فرعی-بخش-5-یزد'>مزایده پلاک ثبتی شماره 110 فرعی بخش 5 یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 110 فرعی بخش 5 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923385/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-زیربنای-115متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی زیربنای 115متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی زیربنای 115متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923383/مزایده-قنات-مزرعه-علی-آباد-پلاک-98-اصلی-نوبت-اول'>مزایده قنات مزرعه علی آباد پلاک 98 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده قنات مزرعه علی آباد پلاک 98 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923391/مزایده-ششدانگ-اعیانی-پلاک-ثبت-شده-شماره-336-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ اعیانی پلاک ثبت شده شماره 336 بخش چهار  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی پلاک ثبت شده شماره 336 بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923381/مزایده-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-از-2064-بخش-12-یزد'>مزایده پلاک ثبتی دو فرعی از 2064 بخش 12 یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو فرعی از 2064 بخش 12 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923463/مزایده-یک-دستگاه-پراید-تک-سوز-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه پراید تک سوز  به رنگ سفید  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پراید تک سوز  به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923471/مزایده-مدال-برلیان--سرویس-برلیان--انگشتر'>مزایده مدال برلیان ، سرویس برلیان ، انگشتر  / آگهی مزایده، مزایده مدال برلیان ، سرویس برلیان ، انگشتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923427/مناقصه-مشارکت-در-احداث-بهره-برداری-در-طرح-ها-و--'>مناقصه مشارکت در احداث بهره برداری در طرح ها و ... / آگهی فراخوان ,مناقصه مشارکت در احداث بهره برداری در طرح ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923429/آگهی-مزایده-خودروی-سواری'>آگهی مزایده خودروی سواری / آگهی مزایده اموال منقول ,آگهی مزایده خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923389/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سمند'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923362/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923538/مزایده-پلاک-ثبتی-کاربری-مرغداری'>مزایده پلاک ثبتی کاربری مرغداری / مزایده,مزایده پلاک ثبتی کاربری مرغداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923437/مناقصه-خرید-کفپوش-های-گرانولی'>مناقصه خرید کفپوش های گرانولی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید کفپوش های گرانولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923428/مناقصه-تهیه-و-توزیع-غذای-آماده-دانشجویی'>مناقصه تهیه و توزیع غذای آماده دانشجویی  / مناقصه تهیه و توزیع غذای آماده دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923431/مناقصه-انواع-کابل-فشار-ضعیف-آلومینیوم---'>مناقصه انواع کابل فشار ضعیف آلومینیوم .... / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه انواع کابل فشار ضعیف آلومینیوم .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923433/مناقصه-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف'>مناقصه کابل خودنگهدار فشار ضعیف  / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه کابل خودنگهدار فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923451/مزایده-حفاظت-و-بهره-برداری-از-جنگلها-و-مراتع---'>مزایده حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ....  / مزایده حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923017/مزایده-ملک-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک اموال غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923439/مزایده-مال-مشاع-به-پلاک-ثبتی-163-13807-نوبت-اول'>مزایده مال مشاع به پلاک ثبتی 163/13807 نوبت اول  / مزایده,مزایده مال مشاع به پلاک ثبتی 163/13807 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923472/مناقصه-برون-سپاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923443/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-یکصد-و-شصت-متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت یکصد و شصت متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت یکصد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923440/مزایده-تعداد-4-دستگاه-وسائط-نقلیه-خود-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 4 دستگاه وسائط نقلیه خود نوبت دوم / مزایده , مزایده تعداد 4 دستگاه وسائط نقلیه خود  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923436/مزایده-دستگاه-لیفتراک'>مزایده دستگاه لیفتراک / مزایده,مزایده دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923435/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-قسمتهای-مختلف-کارخانه'>مناقصه تامین نیروی انسانی قسمتهای مختلف کارخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی قسمتهای مختلف کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923432/مناقصه-اجرای-خطوط-فرعی-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خطوط فرعی شبکه فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای خطوط فرعی شبکه فاضلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923442/خلاصه-مزایده-فروش-گردبینه'>خلاصه مزایده  فروش گردبینه / خلاصه آگهی مزایده, خلاصه مزایده  فروش گردبینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923358/مزایده-یک-دستگاه-cnc-چوب-به-همراه-تابلو-برق'>مزایده یک دستگاه cnc چوب  به همراه تابلو برق  / مزایده یک دستگاه cnc چوب  به همراه تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923449/مزایده-ملک-بخش-یازده-علمده-غربی-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش یازده علمده غربی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش یازده علمده غربی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923526/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923505/مزایده-واگذاری-خودروی-ایسوزو--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری خودروی ایسوزو... نوبت دوم  / مزایده واگذاری خودروی ایسوزو... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923508/مناقصه-اجرای-خطوط-فاضلابرو-باقی-مانده-ناحیه-g3-شهر-تنکابن---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو باقی مانده ناحیه g3 شهر تنکابن ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو باقی مانده ناحیه g3 شهر تنکابن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923514/مناقصه-انجام-مجموعه-فعالیتهای-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات---نوبت-دوم'>مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923520/برداشت-ذرت-علوفه-ای-با-استفاده-از-دو-دستگاه-خورشیدی'>برداشت ذرت علوفه ای با استفاده از دو دستگاه خورشیدی / آگهی مناقصه ,برداشت ذرت علوفه ای با استفاده از دو دستگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923444/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث فضای سبز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923453/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-9952-10متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 9952.10متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 9952.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923091/مزایده-فروش-چهارچوب-آهنی--انواع-نبشی--'>مزایده فروش چهارچوب آهنی ، انواع نبشی.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش چهارچوب آهنی ، انواع نبشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923455/مزایده-منزل-ویلایی-دو-طبقه-کلنگی-قدیمی-ساز'>مزایده منزل ویلایی دو طبقه کلنگی قدیمی ساز / مزایده,مزایده منزل ویلایی دو طبقه کلنگی قدیمی ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923456/مزایده-ششدانگ-زمین-ساخته-شده-بصورت-خانه-مساحت-276-02متر'>مزایده ششدانگ زمین ساخته شده بصورت خانه مساحت 276.02متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین ساخته شده بصورت خانه مساحت 276.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923448/مناقصه-نصب-2000-فقره-انشعاب-فلزی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه نصب 2000 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نصب 2000 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923595/مزایده-دو-قطعه-باغ-908-و971متر'>مزایده دو قطعه باغ 908 و971متر  / مزایده,مزایده دو قطعه باغ 908 و971متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923587/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-196-6متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 196.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 196.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923590/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مفروز-دو-طبقه-عرصه-245متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مفروز دو طبقه عرصه 245متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مفروز دو طبقه عرصه 245متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923457/مزایده-استیجاری-یک-واحد-تجاری-تجدیدی'>مزایده استیجاری یک واحد تجاری تجدیدی / خلاصه آگهی مزایده، مزایده استیجاری یک واحد تجاری  تجدیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923013/مزایده-یکباب-مغازه-به-شماره-غرفه-شصت-و-پنج'>مزایده یکباب مغازه به شماره غرفه شصت و پنج / مزایده,مزایده یکباب مغازه به شماره غرفه شصت و پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923470/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-154-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 154.52متر  / مزایده,ممزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 154.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923493/مناقصه-واگذاری-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر'>مناقصه واگذاری آسفالت خیابان های سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری آسفالت خیابان های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923490/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-شامل-تنظیف-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام امور خدمات شهری شامل تنظیف معابر نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  انجام امور خدمات شهری شامل تنظیف معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923480/مزایده-اجاره-پارکینگ-خلدبرین-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره پارکینگ خلدبرین  نوبت دوم / مزایده , مزایده  اجاره پارکینگ خلدبرین  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923477/فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-ایاب-و-ذهاب'>فراخوان استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب / فراخوان استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923473/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-آرامستان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان  -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923510/استعلام-قیمت-واگذاری-ایاب-و-ذهاب'>استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب  / آگهی فراخوان عمومی , استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923500/فراخوان-واگذاری-امور-حمل-و-نقل'>فراخوان واگذاری امور حمل و نقل   / فراخوان واگذاری امور حمل و نقل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923474/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-سد-معبر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جمع آوری سد معبر  نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه جمع آوری سد معبر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923014/تجدید-مزایده-اجاره-مجموعه-خدمات-رفاهی-بندر-چابهار-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مجموعه خدمات رفاهی بندر چابهار نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره مجموعه خدمات رفاهی بندر چابهار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923495/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی--تجدید'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی... تجدید / آگهی تجدید فراخوان , مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923531/فراخوان-حفر-چاه-آبرفتی-کنگلو--'>فراخوان حفر چاه آبرفتی کنگلو...  / آگهی فراخوان , فراخوان حفر چاه آبرفتی کنگلو... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923489/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-تاب-زنجیری-و-استخر-توپ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک دستگاه تاب زنجیری و استخر توپ نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده اجاره یک دستگاه تاب زنجیری و استخر توپ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923509/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-476متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 476متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 476متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923478/فراخوان-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-حساب-مشترکی-واحد-شبکه-بهداشت-بوانات'>فراخوان واگذاری ایاب و ذهاب حساب مشترکی واحد شبکه بهداشت بوانات / آگهی فراخوان، فراخوان واگذاری ایاب و ذهاب حساب مشترکی واحد شبکه بهداشت بوانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923522/فراخوان-واگذاری-تامین-خودرو-برنامه-پزشک-خانواده-روستایی--'>فراخوان واگذاری تامین خودرو برنامه پزشک خانواده روستایی ... / فراخوان واگذاری تامین خودرو برنامه پزشک خانواده روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923748/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-396-86متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 396.86متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 396.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923015/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923581/مناقصه-امور-تنظیف-معابر-و-جداول-و-جمع-آوری-حمل-و-دفن-زباله-و--'>مناقصه امور تنظیف معابر و جداول و جمع آوری، حمل و دفن زباله و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور تنظیف معابر و جداول و جمع آوری، حمل و دفن زباله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923528/مناقصه-واگذاری-تامین-نیروی-انسانی-کارمندی-و--'>مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی کارمندی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی کارمندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923521/مناقصه-انجام-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انجام ایاب و ذهاب / مناقصه , مناقصه انجام ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923534/مناقصه-سنگجوری-استخراج-خاک-نسوز-معدن-استقلال'>مناقصه سنگجوری استخراج خاک نسوز معدن استقلال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سنگجوری استخراج خاک نسوز معدن استقلال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923513/فراخوان-مناقصه-خرید-سوئیچ-و-روتر-سیسکو-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید سوئیچ و روتر سیسکو نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید سوئیچ و روتر سیسکو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923503/فراخوان-مناقصه-عملیات-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-زیر-ساخت-شبکه-ساختمان-قدیم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات خرید و نصب و راه اندازی زیر ساخت شبکه ساختمان قدیم نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عملیات خرید و نصب و راه اندازی زیر ساخت شبکه ساختمان قدیم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923506/مناقصه-خرید-19-دستگاه-الکتروپمپ-شناور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 19 دستگاه الکتروپمپ شناور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 19 دستگاه الکتروپمپ شناور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923683/مزایده-دو-هکتار-از-اراضی-زراعی'>مزایده دو هکتار از اراضی زراعی / مزایده,مزایده دو هکتار از اراضی زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923706/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-1034-بخش-دهم-فارس'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی به پلاک ثبتی 1034 بخش دهم فارس / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی به پلاک ثبتی 1034 بخش دهم فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923016/مزایده-ادوات-و-تجهیزات-مربوط-به-خط-تولید-مقوا-با-گراماژ--96-6-7'>مزایده  ادوات و تجهیزات مربوط به خط تولید مقوا با گراماژ ...96.6.7 / مزایده ادوات و تجهیزات مربوط به خط تولید مقوا با گراماژ ...96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923569/تجدید-فراخوان-تامین-90-دستگاه-خودروهای-استیجاری'>تجدید فراخوان تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری / تجدید آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923545/مناقصه-اجرای-13500-متر-شبکه-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای 13500 متر شبکه پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه   اجرای 13500 متر شبکه پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923507/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-عناب-باغ-شماره-5'>مزایده فروش محصول سردرختی عناب باغ شماره 5  / مزایده, مزایده فروش محصول سردرختی عناب باغ شماره 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923516/مناقصه-عمومی-واگذاری-مدیریتی-و-انجام-حجمی-کلیه-امور-مربوط-به-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923537/فراخوان-اجرای-آسفالت-خیابان-های-آموزشکده-کشاورزی'>فراخوان اجرای آسفالت خیابان های آموزشکده کشاورزی  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی پیمانکاران , فراخوان اجرای آسفالت خیابان های آموزشکده کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923464/مزایده-آپارتمان-مساحت-72-76متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 72.76متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 72.76متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923462/مزایده-49-صدم-دانگ-از-ششدانگ-ملک-بخش-یک-بیرجند'>مزایده 49 صدم دانگ از ششدانگ ملک بخش یک بیرجند / مزایده,مزایده 49 صدم دانگ از ششدانگ ملک بخش یک بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923467/مزایده-0-69-دانگ-از-ششدانگ-ملک-نوبت-اول'>مزایده 0.69 دانگ از ششدانگ ملک نوبت اول  / مزایده,مزایده 0.69 دانگ از ششدانگ ملک نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923515/مناقصه-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-سازمان-مرکزی'>مناقصه  واگذاری  ایاب و ذهاب کارکنان سازمان مرکزی / مناقصه  , مناقصه  واگذاری  ایاب و ذهاب کارکنان سازمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923492/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-248-36متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 248.36متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 248.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923488/مزایده-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-19-فرعی'>مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 19 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 19 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923484/مزایده-یک-قطعه-ملک-مزروعی-مساحت-6500متر'>مزایده یک قطعه ملک مزروعی مساحت 6500متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مزروعی مساحت 6500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923517/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-عرصه-375متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت عرصه 375متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت عرصه 375متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923565/مزایده-تمامت-یک-سوم-سهم-مشاع-از-168-سهم-قریه-هرچگان-پلاک-145-اصلی'>مزایده تمامت یک سوم سهم مشاع از 168 سهم قریه هرچگان پلاک 145 اصلی  / مزایده,مزایده تمامت یک سوم سهم مشاع از 168 سهم قریه هرچگان پلاک 145 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923560/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-دو-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت دو سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت دو سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923479/مناقصه-خرید-یکصد-هزار-(100-000)-متر-سیم-الومینیوم---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکصد هزار (100.000) متر سیم الومینیوم ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  خرید یکصد هزار (100.000) متر سیم الومینیوم نمره 120 روکشدار... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923228/مزایده-ملک-به-مساحت-9250مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 9250مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 9250مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923571/مزایده-آپارتمان-مساحت-هشتاد-و-نه-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و نه متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923667/مزایده-ملک-مساحت-کل-زیربنا-1023-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت کل زیربنا 1023.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت کل زیربنا 1023.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923498/مناقصه-احداث-2-باب-زمین-چمن-مصنوعی'>مناقصه احداث 2 باب زمین چمن مصنوعی / مناقصه احداث 2 باب زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923486/مناقصه-شبکه-گذاری-پراکنده-شهرستان-خرمشهر--نوبت-دوم'>مناقصه شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر   نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923482/فراخوان-تهیه-و-تامین-20-دستگاه-اتوبوس-ویژه-کولر-دار-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و تامین 20 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان  تهیه و تامین 20 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923502/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذاران-و-مشارکت-کنندگان-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان- نوبت دوم  / فراخوان شناسایی , فراخوان شناسایی سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923566/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-اشنویه--پیرانشهر'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور اشنویه - پیرانشهر  / آگهی مناقصه ، مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور اشنویه - پیرانشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923752/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-نود-و-هفت-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت نود و هفت متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت نود و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923585/مزایده-اجاره-باسکول-شهرداری'>مزایده اجاره باسکول شهرداری  / آگهی مزایده, مزایده اجاره باسکول شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923494/مزایده-فروش-دو-دستگاه-دراگلاین-و-یکدستگاه-بیل-مکانیکی-زنجیری-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه دراگلاین و یکدستگاه بیل مکانیکی زنجیری نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه دراگلاین و یکدستگاه بیل مکانیکی زنجیری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923561/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-میدان-دواب'>مزایده واگذاری بهره برداری میدان دواب  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری میدان دواب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923401/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-اداری-مساحت-37-43متر'>مزایده یک واحد آپارتمان اداری مساحت 37.43متر  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان اداری مساحت 37.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923542/مناقصه-واگذاری-اجرای-پروژه-های-عمرانی'>مناقصه  واگذاری اجرای پروژه های عمرانی  / آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکاران, مناقصه  واگذاری اجرای پروژه های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923701/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-کشتارگاه-مرغ-و-طیور'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کشتارگاه مرغ و طیور / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کشتارگاه مرغ و طیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923523/مناقصه-پروژه-احداث-پارکینگ-و-آسفالت-و-اتاق-حراست-ورودی-ستاد-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث پارکینگ و آسفالت و اتاق حراست ورودی ستاد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث پارکینگ و آسفالت و اتاق حراست ورودی ستاد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923518/مناقصه-خرید-بسکت-ژونگسترم-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید بسکت ژونگسترم و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید بسکت ژونگسترم و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923546/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات / مزایده , مزایده واگذاری املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923778/مزایده-پلاک-ثبتی-آپارتمان-مساحت-78متر'>مزایده پلاک ثبتی آپارتمان مساحت 78متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی آپارتمان مساحت 78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923785/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-ده-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت ده سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923582/مناقصه-عملیات-میدانی-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-اطلاعات-کد-پستی-ده-رقمی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات میدانی بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات کد پستی ده رقمی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات میدانی بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات کد پستی ده رقمی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923758/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-141-96متر'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 141.96متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 141.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923039/تجدید-مزایده-اجاره-2-باب-بوفه'>تجدید مزایده اجاره 2 باب بوفه  / آگهی تجدید مزایده عمومی ، تجدید مزایده اجاره 2 باب بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923575/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره جایگاه CNG / آگهی مزایده,مزایده  اجاره جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923763/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-373-60مترمربع'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 373.60مترمربع  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 373.60مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923606/مزایده-واگذاری-اراضی-کاربری-تجاری-عرصه168-60متر'>مزایده واگذاری اراضی کاربری تجاری عرصه168.60متر  / مزایده,مزایده واگذاری اراضی کاربری تجاری عرصه168.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923541/مناقصه-نصب-برج-و-سیم-کشی-خطوط-132-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه نصب برج و سیم کشی خطوط 132 کیلوولت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب برج و سیم کشی خطوط 132 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923563/فراخوان-تکمیل-یا-احداث-تعدادی-از-پروژه-های-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل یا احداث تعدادی از پروژه های ورزشی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی مشارکت، فراموان تکمیل یا احداث تعدادی از پروژه های ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923910/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان-صد-و-سی-و-یک-متر'>مزایده منزل مسکونی اعیان صد و سی و یک متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیان صد و سی و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923615/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-مهاباد--سردشت--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور مهاباد - سردشت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور مهاباد - سردشت ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923548/مناقصه-واگذاری-پروژه-خدمات-شهری-شهرداری-اعم-از-رفت-و-روب-جمع-آوری-و-حمل-زباله-های-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری شهرداری اعم از رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله های شهری  نوبت دوم  / مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری شهرداری اعم از رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله های شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923018/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردریل-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و نصب گاردریل نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان , تجدید مناقصه تهیه و نصب گاردریل   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923628/مناقصه-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری-هیتاچی-مدل-ZX470LG-5G'>مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری هیتاچی مدل ZX470LG-5G  / مناقصه , مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری هیتاچی مدل ZX470LG-5G </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923562/مزایده-حدود-42-تن-گرد-فولادی'>مزایده حدود 42 تن گرد فولادی / آگهی مزایده,مزایده  حدود 42 تن گرد فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923636/مزایده-فروش-5-قطعه-پلاک-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 قطعه پلاک مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه پلاک مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923607/فراخوان-احداث-پروژه-طیب-در-شهر-اصفهان-مرحله-دوم'>فراخوان احداث پروژه طیب در شهر اصفهان مرحله دوم  / فراخوان عمومی مشارکت در ساخت، فراخوان احداث پروژه طیب در شهر اصفهان مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923739/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-30-06متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 30.06متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 30.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923617/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ زمین بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923024/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923539/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره دو باب مغازه  / مزایده ، مزایده اجاره دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923544/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-بنایی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات بنایی  / مناقصه ، تجدید مناقصه اجرای عملیات بنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923550/تجدید-مناقصه-امور-خدمات-بهداشت-و-درمان'>تجدید مناقصه امور خدمات بهداشت و درمان  / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه امور خدمات بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923533/مزایده-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG--نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG  - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923519/مزایده-تجدید-مزایده-اراضی-با-کاربری-مسکونی-موسوم-به-طرح-هفت-هکتاری---نوبت-دوم'>مزایده تجدید مزایده اراضی با کاربری مسکونی موسوم به طرح هفت هکتاری ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده نسبت به تجدید مزایده اراضی با کاربری مسکونی موسوم به طرح هفت هکتاری ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923020/مناقصه-اجرای-ساختمان-سوله-تصفیه-خانه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ساختمان سوله تصفیه خانه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای ساختمان سوله تصفیه خانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923743/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-575مترمربع'>مزایده زمین مسکونی مساحت 575مترمربع / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 575مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923601/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-تاسیسات'>مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن تاسیسات  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923700/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-فونداسیونهای-خطوط-لوله-و-کانالهای-آبهای-سطحی-تقویت-فشار-گاز'>فراخوان مناقصه تعمیر و بازسازی فونداسیونهای خطوط لوله و کانالهای آبهای سطحی تقویت فشار گاز / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر و بازسازی فونداسیونهای خطوط لوله و کانالهای آبهای سطحی تقویت فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923568/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-تهیه-و-تامین-خودروهای-اتوبوس-و-مینی-بوس-به-صورت-سرویس--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مربوط به تهیه و تامین خودروهای اتوبوس و مینی بوس به صورت سرویس ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه مربوط به تهیه و تامین خودروهای اتوبوس و مینی بوس به صورت سرویس ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923554/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دوربین-ثبت-تخلفات---تجدید'>مناقصه خرید , نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات ... تجدید   / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید , نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923557/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-25-دستگاه-مینی-بوس-کولر-دار-مدل-1389-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 25 دستگاه مینی بوس کولر دار مدل 1389 نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه و تامین 25 دستگاه مینی بوس کولر دار مدل 1389 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923597/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-روزمره-واحد-تهویه-و-تبرید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات روزمره واحد تهویه و تبرید نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات روزمره واحد تهویه و تبرید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923552/تجدید-مناقصه-تکمیل-اتوبان-شهید-دانش-(جدول-بندی)-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل اتوبان شهید دانش (جدول بندی) نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تکمیل اتوبان شهید دانش (جدول بندی) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923577/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-و-سلف-سرویس-96-6-7'>مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی و سلف سرویس 96.6.7 / مناقصه ,مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی و سلف سرویس 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923032/مناقصه-پروژه-احداث-فیدر-کانالی-شماره-2-96-6-7'>مناقصه پروژه احداث فیدر کانالی شماره 2 -96.6.7 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث فیدر کانالی شماره 2 - نوبت اول 96.6.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923635/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرگاهی-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی مورد نیاز نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی مورد نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923536/تجدید-فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-تنظیفات-روزمره-منازل-ادارات--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه عمومی خدمات تنظیفات روزمره منازل، ادارات... نوبت دوم / فراخوان مجدد مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خدمات تنظیفات روزمره منازل، ادارات... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923540/مناقصه-مربوط-به-انجام-خدمات-سرویس-راه-اندازی-تعمیر-نگهداری-و-مراقبت-سیستمهای-تاسیساتی-سرمایشی-و-گرمایشی-نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به انجام خدمات سرویس، راه اندازی، تعمیر، نگهداری و مراقبت سیستمهای تاسیساتی سرمایشی و گرمایشی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به انجام خدمات سرویس، راه اندازی، تعمیر، نگهداری و مراقبت سیستمهای تاسیساتی سرمایشی و گرمایشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923564/فراخوان-بهسازی-مربوط-به-انجام-خدمات-تهیه--طبخ--توزیع--نوبت-دوم'>فراخوان بهسازی مربوط به انجام خدمات تهیه , طبخ , توزیع - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان بهسازی مربوط به انجام خدمات تهیه , طبه , توزیع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923572/مناقصه-نسبت-به-واگذاری-پروژه-اصلاح-و-همسان-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به واگذاری پروژه اصلاح و همسان سازی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به واگذاری پروژه اصلاح و همسان سازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923605/اگهی-مناقصه-کلیه-مسئولیت-های-قانونی-از-جمله-پاسخگویی-به-طرح-عادی-و-شکوائیه-ها'>اگهی مناقصه  کلیه مسئولیت های قانونی از جمله پاسخگویی به طرح عادی و شکوائیه ها / اگهی مناقصه , مناقصه کلیه مسئولیت های قانونی از جمله پاسخگویی به طرح عادی و شکوائیه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923530/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-تانکرهای-مخصوص-حمل-سوخت-28000-لیتری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین تانکرهای مخصوص حمل سوخت 28000 لیتری...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه و تامین تانکرهای مخصوص حمل سوخت 28000 لیتری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923576/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-تاسیسات'>مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن تاسیسات  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923303/مزایده-فروش-دو-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش دو خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش دو خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923543/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-جاروکشی-خیابانها-در-سطح-شهرداری-منطقه---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تنظیف و جاروکشی خیابانها در سطح شهرداری منطقه ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات تنظیف و جاروکشی خیابانها در سطح شهرداری منطقه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923558/مناقصه-عملیات-لایروبی-و-لجن-برداری-ایگوهای-روباز---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لایروبی و لجن برداری ایگوهای روباز.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات لایروبی و لجن برداری ایگوهای روباز.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923549/مزایده-واگذاری-فضای-استقرار-تاکسی-سرویس-تجدید'>مزایده واگذاری فضای استقرار تاکسی سرویس تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری فضای استقرار تاکسی سرویس تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923596/فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-کانالهای-گاز'> فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت کانالهای گاز  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت کانالهای گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923603/مناقصه-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-به-منظور-انجام-کارهای-عمرانی-متفرقه-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام کارهای عمرانی متفرقه در سطح شهر نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام کارهای عمرانی متفرقه در سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923630/مناقصه-راهبری-و-مراقیت--نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات--'>مناقصه راهبری و مراقیت ، نگهداری و تعمیر تاسیسات.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری و مراقیت ، نگهداری و تعمیر تاسیسات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923770/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-کشاورزی-گاراژ-تولیدی-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری کشاورزی گاراژ تولیدی مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری کشاورزی گاراژ تولیدی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923573/مناقصه-امور-خدمات-سلامت'>مناقصه امور خدمات سلامت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923021/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-162-1650'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 162/1650 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 162/1650</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923551/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذای-دانشجویی'>مناقصه تهیه و طبخ غذای دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه و طبخ غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923592/مزایده-خودرو-و---'>مزایده خودرو و .... / آگهی مزایده عمومی,مزایده خودرو و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923535/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری / آگهی مزایده کتبی ,مزایده یک دستگاه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923559/مناقصه-نگهداری-تاسیسات-و-نظافت-عمومی-و-تامین-ناجی-غریق'>مناقصه نگهداری تاسیسات و نظافت عمومی و تامین ناجی غریق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه نگهداری تاسیسات و نظافت عمومی و تامین ناجی غریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923556/مناقصه-امور-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذا--مرحله-سوم'>مناقصه امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا - مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923023/مزایده-ملک-یکباب-منزل-خانه-قدیمی-مساحت-68-40متر'>مزایده ملک یکباب منزل خانه قدیمی مساحت 68.40متر / مزایده,مزایده ملک یکباب منزل خانه قدیمی مساحت 68.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923602/مزایده-سه-دانگ-و-90-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده سه دانگ و 90.7 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان  / مزایده,مزایده سه دانگ و 90.7 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923612/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923722/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-28متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 28متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 28متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923690/مزایده-تمامت-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-3475-فرعی-نوبت-اول'>مزایده تمامت سه دانگ مشاع از پلاک 3475 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده تمامت سه دانگ مشاع از پلاک 3475 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923611/مزایده-دو-دستگاه-تراکتور-فرگوسن'>مزایده دو دستگاه تراکتور فرگوسن  / مزایده دو دستگاه تراکتور فرگوسن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923654/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-455-86متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 455.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 455.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923594/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-فرم-تستر'>تجدید مزایده یک دستگاه فرم تستر / تجدید مزایده,مزایده یک دستگاه فرم تستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923726/مزایده-955-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده 955 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی  / مزایده,مزایده 955 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923547/مزایده-فروش-ویترین-برودتی-و-یخچال-و-تابلو-روان'>مزایده فروش ویترین برودتی و یخچال و تابلو روان / مزایده,مزایده فروش ویترین برودتی و یخچال و تابلو روان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923623/مزایده-5-6-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 5.6 دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 5.6 دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923026/مزایده-ساختمان-مسکونی-با-قدمت-بیش-از-سی-سال-ساخت'>مزایده ساختمان مسکونی با قدمت بیش از سی سال ساخت / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با قدمت بیش از سی سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923665/مزایده-4-دانگ-و-416-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 4 دانگ و 416.9 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده 4 دانگ و 416.9 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923660/مزایده-یک-دانگ-و-296-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-اعیان-آپارتمان'>مزایده یک دانگ و 296.8 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از اعیان آپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 296.8 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از اعیان آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923625/مزایده-یک-سهم-و-263-5هزارم-یک-سهم-مشاع-از-2-سهم-مشاع-از-نه-سهم-ششدانگ-ملک'>مزایده یک سهم و 263.5هزارم یک سهم مشاع از 2 سهم مشاع از نه سهم ششدانگ ملک / مزایده,مزایده یک سهم و 263.5هزارم یک سهم مشاع از 2 سهم مشاع از نه سهم ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923574/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-206'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206  / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923578/مزایده-فروش-لاستیک-چرخ-عقب-تراکتور-240-چینی'>مزایده فروش لاستیک چرخ عقب تراکتور 240 چینی / مزایده فروش لاستیک چرخ عقب تراکتور 240 چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923567/مزایده-جایگاه-CNG--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده جایگاه CNG  -مرحله اول نوبت دوم / مزایده , مزایده جایگاه CNG  -مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923588/مزایده-اجاره-تعدادی-از-موقوفات'>مزایده اجاره تعدادی از موقوفات  / آگهی مزایده کتبی , مزایده اجاره تعدادی از موقوفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923405/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-4200متر'>مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 4200متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 4200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923019/مزایده-ملک-به-مساحت-شصت-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت شصت مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به مساحت شصت مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923501/استعلام-بها-تست-و-تعویض-کنتورهای-دیماند'>استعلام بها تست و تعویض کنتورهای دیماند  / مناقصه عمومی, استعلام بها تست و تعویض کنتورهای دیماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923589/مناقصه-توسعه-روستایی-ایرانشهر'>مناقصه توسعه روستایی ایرانشهر  / مناقصه توسعه روستایی ایرانشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923586/مناقصه-کاهش-پیک-میرجاوه'>مناقصه کاهش پیک میرجاوه / مناقصه کاهش پیک میرجاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923583/مناقصه-برکناری-خط-دو-مداره-بلوار-اقبال-لاهوری-زاهدان'>مناقصه برکناری خط دو مداره بلوار اقبال لاهوری زاهدان  / مناقصه برکناری خط دو مداره بلوار اقبال لاهوری زاهدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923677/فراخوان-خرید-52-سیم-کاناری-از-نوع-ACSR-جهت-خط-230-کیلو-ولت'>فراخوان خرید 52 سیم کاناری از نوع ACSR جهت خط 230 کیلو ولت  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان خرید 52 هادی کاناری از نوع ACSR جهت خط 230 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923062/مزایده-فروش-فرش'>مزایده فروش فرش  / آگهی مزایده , مزایده فروش فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923608/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی / مزایده ،مزایده بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923704/مناقصه-مجموعه-آویز-وتلشکی-و-کابین-جرثقیل-نورد'>مناقصه مجموعه آویز وتلشکی و کابین جرثقیل نورد / مناقصه مجموعه آویز وتلشکی و کابین جرثقیل نورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923040/مزایده-زمین-مسکونی-پلاک-108-1-اصلی'>مزایده زمین مسکونی پلاک 108/1 اصلی / مزایده,مزایده زمین مسکونی پلاک 108/1 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923696/استعلام-مجموعه-ترولی-دستی-با-سیستم-حرکتی-زنجیری'>استعلام مجموعه ترولی دستی با سیستم حرکتی زنجیری / استعلام مجموعه ترولی دستی با سیستم حرکتی زنجیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923591/استعلام-والو-هیدرولیکی-ویکرز'>استعلام والو هیدرولیکی ویکرز   / استعلام والو هیدرولیکی ویکرز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923598/استعلام-هجده-ردیف-پولیکا-و-تبدیل-و-زانو'>استعلام هجده ردیف پولیکا و تبدیل و زانو  / استعلام هجده ردیف پولیکا و تبدیل و زانو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923599/استعلام-سنگ-سنباده-وپارچه-پولیش-پشت-دار'>استعلام سنگ سنباده وپارچه پولیش پشت دار   / استعلام سنگ سنباده وپارچه پولیش پشت دار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923468/استعلام-خرید-یکدستگاه-سیلندر-هیدرولیک-تجدید'>استعلام خرید یکدستگاه سیلندر هیدرولیک تجدید /  تجدید استعلام خرید یکدستگاه سیلندر هیدرولیک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923710/استعلام-پمپ-دنده-ای'>استعلام پمپ دنده ای / استعلام پمپ دنده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923613/استعلام-خرید-خارجی-سیم-بکسل'>استعلام خرید خارجی سیم بکسل / استعلام ، استعلام خرید خارجی سیم بکسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923620/استعلام-پمپ-گریس-سیستم-گریس-رسانی'>استعلام پمپ گریس سیستم گریس رسانی / استعلام، استعلام پمپ گریس سیستم گریس رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923616/استعلام-موتور-كولر-آبی-موتوژن'>استعلام موتور كولر آبی موتوژن   / استعلام , استعلام موتور كولر آبی موتوژن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923624/استعلام-ابزارآلات-مدیریت-ابرسانی'>استعلام ابزارآلات مدیریت ابرسانی / استعلام  ابزارآلات مدیریت ابرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923614/استعلام-اره-نواری-اره-فلکه'>استعلام اره نواری اره فلکه / استعلام ,استعلام اره نواری اره فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923619/تجدید-استعلام-خرید-2-ردیف-ابزار-دقیق-ترانسمیتر'>تجدید استعلام خرید 2 ردیف ابزار دقیق ترانسمیتر  / استعلام خرید 2 ردیف ابزار دقیق ترانسمیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923059/مزایده-ششدانگ-اعیانی-مسکونی-مساحت-189-27متر'>مزایده ششدانگ اعیانی مسکونی مساحت 189.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مسکونی مساحت 189.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923668/فراخوان-جمع-آوری-و-نصب-ادوات-حصارچاه-و-كیكاف'>فراخوان  جمع آوری و نصب ادوات حصارچاه و كیكاف / فراخوان  جمع آوری و نصب ادوات حصارچاه و كیكاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923850/استعلام-اجاره-خودرو-کمک-دار'>استعلام اجاره خودرو کمک دار / استعلام ,استعلام اجاره خودرو کمک دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923061/مزایده-یک-واحد-آپارتمانی-مساحت-67مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمانی مساحت 67مترمربع  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمانی مساحت 67مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923738/مزایده-فروش-ضایعات-و-اقلام-اسقاطی'>مزایده فروش ضایعات و اقلام اسقاطی / مزایده فروش ضایعات و اقلام اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923749/استعلام-یکدستگاه-الکتروموتور-سه-فاز-فلانچی-بدون-پایه'>استعلام یکدستگاه الکتروموتور سه فاز فلانچی بدون پایه / استعلام یکدستگاه الکتروموتور سه فاز فلانچی بدون پایه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923600/استعلام-2-ست-پکینگ-کامل-مکانیک-سیل-پمپ-و--'>استعلام 2 ست پکینگ کامل مکانیک سیل پمپ و ... / استعلام, استعلام 2 ست پکینگ کامل مکانیک سیل پمپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923707/استعلام-فیلتر-دستگاه-بلین-آزمایشگاهی-اتوماتیک--'>استعلام فیلتر دستگاه بلین آزمایشگاهی اتوماتیک ... / استعلام, استعلام فیلتر دستگاه بلین آزمایشگاهی اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923689/استعلام-رادیاتور-روغن-کمپرسور'>استعلام رادیاتور روغن کمپرسور  / استعلام, استعلام رادیاتور روغن کمپرسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923674/استعلام-پکینگ-مقسم-گریس-پاش-کلینرشکن'>استعلام پکینگ مقسم گریس پاش کلینرشکن  / استعلام, استعلام پکینگ مقسم گریس پاش کلینرشکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923663/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-روشنایی-صنعتی--معابر-و-ساختمان-های-اداری--'>مناقصه سرویس و نگهداری روشنایی صنعتی ، معابر و  ساختمان های اداری... / مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری روشنایی صنعتی ، معابر و  ساختمان های اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923079/فراخوان-تامین-تجهیزات-ارسال-و-دریافت-بر-بستر-اینترنت'>فراخوان تامین تجهیزات ارسال و دریافت بر بستر اینترنت  / آگهی فراخوان ، فراخوان تامین تجهیزات ارسال و دریافت بر بستر اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923688/مناقصه-خرید-320-دستگاه-تنفسی-کامل--'>مناقصه خرید 320 دستگاه تنفسی کامل.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 320 دستگاه تنفسی کامل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923662/فراخوان-مزایده-اجاره-دو-دستگاه-باسکول-60-تن'> فراخوان مزایده اجاره دو دستگاه باسکول 60 تن  / فراخوان مزایده ، فراخوان مزایده اجاره دو دستگاه باسکول 60 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923862/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-و-جدول-گذاری'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت و جدول گذاری  / مناقصه ,مناقصه تهیه و اجرای آسفالت و جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923661/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذای-کارکنان'>مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان  / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923709/مناقصه-ساخت-و-نصب-100-علمک-پراکنده-و--'>مناقصه ساخت و نصب 100 علمک پراکنده و ...  / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب 100 علمک پراکنده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923844/مناقصه-مربوط-به-خرید-یک-دستگاه-لودر-چرخ-لاستیکی--'>مناقصه مربوط به خرید یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه مربوط به خرید یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923684/همایش-بین-المللی-جامع-حسابداری-ایران'>همایش بین المللی جامع حسابداری ایران / همایش بین المللی جامع حسابداری ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923102/فراخوان-عملیات-اجرایی-باقیمانده-زون-های-B-C-G-شبکه-فاضلاب'>فراخوان عملیات اجرایی باقیمانده زون های B,C,G شبکه فاضلاب  / فراخوان عملیات اجرایی باقیمانده زون های B,C,G شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923580/سومین-کنفرانس-بین-المللی-گردشگری--جغرافیا-و-باستان-شناسی'>سومین کنفرانس بین المللی گردشگری ، جغرافیا و باستان شناسی / سومین کنفرانس بین المللی گردشگری ، جغرافیا و باستان شناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923638/استعلام-قیمت-تامین-خودروهای-استیجاری'>استعلام قیمت تامین خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه ,استعلام قیمت تامین خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923609/فراخوان-همکاری-معاینات-سلامت-شغلی-رانندگان-حمل-و-نقل-عمومی-جاده-ای'>فراخوان همکاری معاینات سلامت شغلی رانندگان حمل و نقل عمومی جاده ای / فراخوان همکاری , فراخوان همکاری معاینات سلامت شغلی رانندگان حمل و نقل عمومی جاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/923593/مزایده-فضای-تاکسی-سرویس-دانشگاه'>مزایده فضای تاکسی سرویس دانشگاه / آگهی مزایده, مزایده فضای تاکسی سرویس دانشگاه</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 4 آبان 1396 ساعت: 12:16