اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.11 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861547/مزایده-واگذاری-فروش-ی... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.11 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861547/مزایده-واگذاری-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-400-متر'>مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین مساحت 400 متر / مزایده,مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین مساحت 400 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861465/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-از-طریق-نصب-و--'>مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع از طریق نصب و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع از طریق نصب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861469/مزایده-یک-دستگاه-اپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-2833-فرعی'>مزایده یک دستگاه اپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 2833 فرعی / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 2833 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861384/مزایده-سه-دانگ-از-خودرو-سواری-پژو-جی-ال-ایکس'>مزایده سه دانگ از خودرو سواری پژو جی ال ایکس / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سه دانگ از خودرو سواری پژو جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861400/مناقصه-خرید-لوله--اتصالات-و-شیرآلات'>مناقصه خرید لوله - اتصالات و شیرآلات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله - اتصالات و شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861417/مزایده-واگذاری-امور-تصویربرداری'>مزایده واگذاری امور تصویربرداری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری امور تصویربرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861437/مناقصه-خرید-لوله-فولادی--تجدید'>مناقصه خرید لوله فولادی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید لوله فولادی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861447/استعلام-بهاء-بیمه-گروهی-مازاد-بر-درمان-(بیمه-تکمیلی)-پرسنل'>استعلام بهاء بیمه گروهی مازاد بر درمان (بیمه تکمیلی) پرسنل  / آگهی فراخوان عمومی, استعلام بهاء بیمه گروهی مازاد بر درمان (بیمه تکمیلی) پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861466/مناقصه-عملیات-تکمیلی-مخزن-1000-مترمکعبی-و-احداث-ساختمانهای--'>مناقصه  عملیات تکمیلی مخزن 1000 مترمکعبی و احداث ساختمانهای ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات تکمیلی مخزن 1000 مترمکعبی و احداث ساختمانهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861472/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-16-70متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 16.70متر  / مزایده,دادورز اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تالش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861409/مناقصه-واگذاری-حفاظت-و-نگهداری-اراضی-دولتی-تحت-تملک'>مناقصه واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک / مناقصه,واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861433/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-603-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 603.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 603.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861431/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-196-2متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 196.2متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 196.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861379/خلاصه-مزایده-واگذاری-مغازه-شماره-10-خلاصه-96-3-10'>خلاصه مزایده واگذاری مغازه شماره 10-خلاصه 96.3.10 / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده واگذاری مغازه شماره 10-خلاصه 96.3.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861435/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دو-318-63متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو 318.63متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو 318.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861424/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-مساحت-263-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 263.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 263.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861390/مزایده-فروش-یک-دستگاه-نیسان-2400-یخچال-دار'>مزایده فروش یک دستگاه نیسان 2400 یخچال دار / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه نیسان 2400 یخچال دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861371/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-شعبه-اراک-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اراک  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اراک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861375/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-شعبه-اهواز-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اهواز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اهواز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861377/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-شعبه-مرند-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مرند  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مرند  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861383/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-شعبه-مشهد-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مشهد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مشهد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861364/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-شعبه-شیراز-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه شیراز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  خدمات و پشتیبانی شعبه شیراز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861473/مزایده-تعداد-هفت-میلیون-سهم'>مزایده تعداد هفت میلیون سهم  / مزایده ، مزایده تعداد هفت میلیون سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861368/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-شعبه-کرمان-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه کرمان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه کرمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861331/مزایده-فروش-املاک-استان-اردبیل'>مزایده فروش املاک استان اردبیل  / مزایده,مزایده فروش املاک استان اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861272/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شناورهای-بندر-امام-خمینی-(ره)'>مناقصه تعمیر و نگهداری شناورهای بندر امام خمینی (ره) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیر و نگهداری شناورهای بندر امام خمینی (ره)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861278/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-مولوی-ریگ-محله----نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مولوی ریگ محله ... - نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مولوی ریگ محله ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861284/فراخوان-خدمات-نظارت-کارگاهی-بر-عملیات-اجرایی-پروژه-های-گازرسانی----نوبت-دوم'>فراخوان خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی  .. - نوبت دوم  / فراخوان خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861303/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-آشامیدنی-شهرهای-خوی--'>مناقصه اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهرهای خوی... / آگهی مناقصه خرید یک مرحله ای فشرده، مناقصه اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهرهای خوی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861314/مناقصه-انجام-بخشی-از-عملیات-خاکی-پروژه-آزاد-راه-اراک--خرم-آباد'>مناقصه انجام بخشی از عملیات خاکی پروژه آزاد راه اراک - خرم آباد / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه انجام بخشی از عملیات خاکی پروژه آزاد راه اراک - خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861199/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-اعیان-52-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیان 52 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیان 52 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861481/مزایده-فروش-زمین-و-ساختمان-مساحت-5000-و-205-متر'>مزایده فروش زمین و ساختمان مساحت 5000 و 205 متر  / مزایده,مزایده فروش زمین و ساختمان مساحت 5000 و 205 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861201/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بصورت-زمین-134-8متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت زمین 134.8متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت زمین 134.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861259/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-تیپ-tus'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 تیپ tus / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 تیپ tus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861271/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ویژه-405-تیپ-TUS-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه خودرو ویژه 405 تیپ TUS مدل 1391 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو ویژه 405 تیپ TUS مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861204/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-عرصه-5-3متر'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه عرصه 5.3متر / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه عرصه 5.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861261/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جیلی-اتومات-سفید-رنگ-مدل-2013-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی اتومات سفید رنگ مدل 2013  نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی اتومات سفید رنگ مدل 2013  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861285/مزایده-سرویس-مروارید--'>مزایده سرویس مروارید ... / مزایده,مزایده سرویس مروارید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861463/تجدید-مناقصه-تعریض-محور-آبسرد--'>تجدید مناقصه تعریض محور آبسرد.... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تعریض محور آبسرد....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861208/مزایده-ششدانگ-مزروعی-دیمی-اراضی-دشت-سربیشه'>مزایده ششدانگ مزروعی دیمی اراضی دشت سربیشه / مزایده,مزایده ششدانگ مزروعی دیمی اراضی دشت سربیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861255/مزایده-یک-دستگاه-تراش-مجهز-به-الکتروموتورهای-زیمنس'>مزایده یک دستگاه تراش مجهز به الکتروموتورهای زیمنس / مزایده , مزایده یک دستگاه تراش مجهز به الکتروموتورهای زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861205/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-101-24متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 101.24متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 101.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861249/مزایده-شمش-فولادی-15-15-سانتی-متر-به-طول-حدود-سه-متر'>مزایده شمش فولادی 15*15 سانتی متر به طول حدود سه متر / مزایده , مزایده شمش فولادی 15*15 سانتی متر به طول حدود سه متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861245/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-تیپ-405-GLX1800-مدل-87'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 تیپ 405-GLX1800 مدل 87 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 تیپ 405-GLX1800 مدل 87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861211/مزایده-ششدانگ-به-پلاک-ثبتی-باقی-مانده-1130-1-مساحت169متر'>مزایده ششدانگ به پلاک ثبتی باقی مانده 1130.1 مساحت169متر / مزایده,مزایده ششدانگ به پلاک ثبتی باقی مانده 1130.1 مساحت169متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861257/مزایده-دو-دستگاه-چرخ-خیاطی-راسته-دوز'>مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز  / مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861246/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-هاچ-بک-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک به رنگ سفید  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861214/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-186-متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 186 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 186 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861216/مزایده-زمین-مشاعی-باقی-مانده-پلاک-ثبتی-125-و-126-فرعی'>مزایده زمین مشاعی باقی مانده پلاک ثبتی 125 و 126 فرعی  / مزایده,مزایده زمین مشاعی باقی مانده پلاک ثبتی 125 و 126 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861451/مناقصه-HIBON-COMPRESSOR-COMPLETE---نوبت-دوم'>مناقصه HIBON COMPRESSOR COMPLETE ....نوبت دوم    / مناقصه , مناقصه HIBON COMPRESSOR COMPLETE ....نوبت دوم     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861253/مزایده-فروش-یک-دانگ-اتومبیل-بی-ام-وایکس-3'>مزایده فروش یک دانگ اتومبیل بی ام وایکس 3  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دانگ اتومبیل بی ام وایکس 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861241/مزایده-یک-دستگاه-فرز-CMC-میکرون'>مزایده یک دستگاه فرز CMC میکرون / مزایده , مزایده یک دستگاه فرز CMC میکرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861197/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-137-83متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 137.83متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 137.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861235/مزایده-یک-دستگاه-لودر-کار-کرده-چرخ-لاستیکی'>مزایده یک دستگاه لودر کار کرده چرخ لاستیکی  / مزایده, مزایده یک دستگاه لودر کار کرده چرخ لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861198/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-350متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 350متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861210/مناقصه-خرید-مقداری-لوله-فولادی-400-300-نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مناقصه خرید مقداری لوله فولادی 400- 300 نوبت دوم  -چاپ دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید مقداری لوله فولادی 400- 300 نوبت دوم چاپ دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861240/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-به-مساحت-154مترمربع'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی به مساحت 154مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی به مساحت 154مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861416/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861422/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861360/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تحت-فشار---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار ...  نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861459/مناقصه-خرید-دستگاه-خشک-کن-دوار'>مناقصه خرید دستگاه خشک کن دوار  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید دستگاه خشک کن دوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861394/مزایده-فروش-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-135-50متر'>مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک 135.50متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک 135.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861408/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-66-84متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 66.84متر نوبت دوم   / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 66.84متر نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861413/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1200متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861236/مزایده-ششدانگ-پلاک-533-فرعی-از-1179-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 533 فرعی از 1179 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 533 فرعی از 1179 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861382/مناقصه-جدولگذاری-خیابان-45-متری-شوراسنتر'>مناقصه جدولگذاری خیابان 45 متری شوراسنتر / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه جدولگذاری خیابان 45 متری شوراسنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861358/مناقصه-مقداری-لوله-کاروگیت-کوپلر-سرخود--نوبت-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله کاروگیت کوپلر سرخود ...نوبت دوم نوبت دوم / مناقصه  , مناقصه مقداری لوله کاروگیت کوپلر سرخود ...نوبت دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861398/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-66-84متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 66.84متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 66.84متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861401/مزایده-فروش-5-واحد-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 واحد آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861403/مزایده-فروش-سرقفلی-واحدهای-تجاری-جدیدالاحداث-ماهی-فروشان-نوبت-دوم'>مزایده فروش سرقفلی واحدهای تجاری جدیدالاحداث ماهی فروشان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی واحدهای تجاری جدیدالاحداث ماهی فروشان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861458/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیرات-و-بهینه-سازی-ساختمان-پست'>مناقصه انجام عملیات تعمیرات و بهینه سازی ساختمان پست / آگهی مناقصه، مناقصه انجام عملیات تعمیرات و بهینه سازی ساختمان پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861420/مناقصه-عمومی-کمپرسور-سیار-هوا-CFM600'>مناقصه عمومی کمپرسور سیار هوا CFM600 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی کمپرسور سیار هوا CFM600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861430/مزایده-اجاره-یک-باب-کیوسک-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره یک باب کیوسک- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یک باب کیوسک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861356/آگهی-مزایده-فروش-کامیون-ایسوزو-نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش کامیون ایسوزو- نوبت دوم  / مزایده عمومی,مزایده فروش کامیون ایسوزو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861366/فراخوان-مناقصه-عملیات-تعمیرات-46-نقطه-از-خط-لوله-56-اینچ--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات تعمیرات 46 نقطه از خط لوله 56 اینچ - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات تعمیرات 46 نقطه از خط لوله 56 اینچ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861362/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-و-امحاء-زباله-و-تنظیفات'>تجدید مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات / تجدید مناقصه عمومی,مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861388/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-295-74متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی 295.74متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی 295.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861336/مزایده-فروش-اقلام-منقول-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861386/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-1136متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 1136متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 1136متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861380/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-45-متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه مساحت 45 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 45 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861434/فراخوان-توسعه-خدمات-بارهوایی-کارگو'>فراخوان توسعه خدمات بارهوایی کارگو  / فراخوان , فراخوان توسعه خدمات بارهوایی کارگو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861337/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-غلتک-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه غلتک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه غلتک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861370/مزایده-پلاک-ثبتی-78-فرعی-از-234-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 78 فرعی از 234 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 78 فرعی از 234 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861374/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-ثبتی-گنبدکاووس-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده ثبتی گنبدکاووس نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده ثبتی گنبدکاووس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861378/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1321-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1321 فرعی از یک اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1321 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861342/مزایده-یک-تخته-فرش-دستبافت'>مزایده یک تخته فرش دستبافت  / مزایده,مزایده یک تخته فرش دستبافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861369/اصلاحیه-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-غلتک'>اصلاحیه مناقصه خرید یک دستگاه غلتک  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه غلتک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861348/مزایده-شیرآلات-گرم-و-سرد-و-مخلوط---'>مزایده شیرآلات گرم و سرد و مخلوط .... / مزایده, مزایده شیرآلات گرم و سرد و مخلوط ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861333/آگهی-مناقصه-تعداد-دو-دستگاه-کمپرسور-هوا-CFM900--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه تعداد دو دستگاه کمپرسور هوا CFM900  - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه تعداد دو دستگاه کمپرسور هوا CFM900 -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861391/مزایده-قطعه-زمین-باغی-مشجر'>مزایده قطعه زمین باغی مشجر / مزایده,مزایده قطعه زمین باغی مشجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861427/مناقصه-روکش-آسفالت-معابر-اصلی-شهر-پردیس--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت معابر اصلی شهر پردیس... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت معابر اصلی شهر پردیس... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861345/فراخوان-اجرای-خطوط-فاضلابرو-پراکنده-در-سطح-بوشهر----نوبت-دوم'>فراخوان اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده در سطح بوشهر ....  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده در سطح بوشهر ....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861352/مناقصه-خرید-8-000-عدد-قطعه-مقوایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 8.000 عدد قطعه مقوایی نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید 8.000 عدد قطعه مقوایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861355/مناقصه-خرید-200-000-عدد-قوطی-پلاستیکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 200.000 عدد قوطی پلاستیکی نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید 200.000 عدد قوطی پلاستیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861357/مناقصه-خرید-100-000-عدد-قوطی-پلاستیکی-از-جنس-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 100.000 عدد قوطی پلاستیکی از جنس پلی اتیلن نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید 100.000 عدد قوطی پلاستیکی از جنس پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861367/مزایده-منبع-آب-هوایی-نصب-شده'>مزایده منبع آب هوایی نصب شده / مزایده منبع آب هوایی نصب شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861338/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-128-05مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 128.05مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 128.05مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861343/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شامل-باغ-انگور-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شامل باغ انگور نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شامل باغ انگور نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861346/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861476/مناقصه-تامین-و-اجاره-16-دستگاه-گریدر'>مناقصه تامین و اجاره 16 دستگاه گریدر / آگهی مناقصه,مناقصه تامین و اجاره 16 دستگاه گریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861441/مزایده-اجاره-یک-باب-سالن-ورزشی-به-مساحت-506-متر'>مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی به مساحت 506 متر  / مزایده , مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی به مساحت 506 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861329/مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت-(155mbp)-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پهنای باند اینترنت (155mbp)- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید پهنای باند اینترنت (155mbp)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861350/مزایده-اپارتمان-مساحت-58-14مترمربع-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان مساحت 58.14مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 58.14مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861410/مزایده-واگذاری-موقت-مدیریت-و-اداره-مجموعه-تاکسی-بی-سیم'>مزایده واگذاری موقت مدیریت و اداره مجموعه تاکسی بی سیم / مزایده,مزایده واگذاری موقت مدیریت و اداره مجموعه تاکسی بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861349/مزایده-تلفن-همراه-09124157843'>مزایده تلفن همراه 09124157843   / مزایده,مزایده تلفن همراه 09124157843  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861341/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-موجود-در-پارک-دانشجو'>مزایده اجاره قسمتی از فضای موجود در پارک دانشجو / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره قسمتی از فضای موجود در پارک دانشجو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861230/مناقصه-تعمیرات-اساسی-واحد-بهره-برداری-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی واحد بهره برداری- نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی واحد بهره برداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861266/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-مدل-1383-رنگ-مشکی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1383 رنگ مشکی  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1383 رنگ مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861263/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09122367330'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه به شماره 09122367330  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک خط تلفن همراه به شماره 09122367330 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861232/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-146-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 146.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 146.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861464/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-لوله-کشی-گاز-60-پوندی'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به لوله کشی گاز 60 پوندی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به لوله کشی گاز 60 پوندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861260/مزایده-حق-امتیاز-آموزشگاه-رانندگی-دلیجان'>مزایده حق امتیاز آموزشگاه رانندگی دلیجان  / آگهی مزایده, مزایده حق امتیاز آموزشگاه رانندگی دلیجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861251/مزایده-واگذاری-به-اجاره-5-باب-واحد-تجاری-و-11-باب-واحد-اداری-و--'>مزایده واگذاری به اجاره 5 باب واحد تجاری و 11 باب واحد اداری و ... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری به اجاره 5 باب واحد تجاری و 11 باب واحد اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861239/فراخوان-مناقصه-بهسازی-محور-زرند-کوهبنان'>فراخوان مناقصه بهسازی محور زرند- کوهبنان / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه بهسازی محور زرند- کوهبنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861244/مناقصه-​تکمیل-و-توسعه-راه-های-روستایی'>مناقصه ​تکمیل و توسعه راه های روستایی  / فراخوان مناقصه, مناقصه ​تکمیل و توسعه راه های روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861298/مزایده-اجاره-املاک-در-شهرستان-صغاد--نی-ریز--نورآباد'>مزایده اجاره املاک در شهرستان صغاد - نی ریز - نورآباد / مزایده , مزایده اجاره املاک در شهرستان صغاد - نی ریز - نورآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861287/اصلاحیه-مزایده-فروش-واحدهای-سازمانی'>اصلاحیه مزایده فروش واحدهای سازمانی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش واحدهای سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861223/مزایده-ششدانگ-دو-دستگاه-اپارتمان-148-89-و-137-21متر'>مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان 148.89 و 137.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان 148.89 و 137.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861220/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-عرصه-127-65متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت عرصه 127.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت عرصه 127.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861456/فراخوان-ایاب-و-ذهاب-مامورین-سیروحرکت-96-03-11'>فراخوان ایاب و ذهاب مامورین سیروحرکت 96.03.11 / فراخوان , فراخوان  ایاب و ذهاب مامورین سیروحرکت 96.03.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861219/مناقصه-قطعات-یدکی-سیستم-اعلان-حریق-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی سیستم اعلان حریق نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه قطعات یدکی سیستم اعلان حریق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861226/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-اسکلت-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای اسکلت ساختمان اداری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تهیه مصالح و اجرای اسکلت ساختمان اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861217/فراخوان-هوشمند-سازی-بازارهای-روز--نوبت-دوم'>فراخوان هوشمند سازی بازارهای روز - نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان هوشمند سازی بازارهای روز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861212/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-میر-حسیلو-لنگه-بیز--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای میر حسیلو، لنگه بیز...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای میر حسیلو، لنگه بیز...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861227/مزایده-فروش-پرس-هیدرولیک-پرس-ضربه-ای-و--'>مزایده فروش پرس هیدرولیک- پرس ضربه ای و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش پرس هیدرولیک- پرس ضربه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861439/مناقصه-واگذاری-خدمات-مربوط-به-سرویس-نگهداری-و-پایداری-چراغ-های-روشنایی-معابر'>مناقصه واگذاری خدمات مربوط به سرویس، نگهداری و پایداری چراغ های روشنایی معابر  / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای, مناقصه واگذاری خدمات مربوط به سرویس، نگهداری و پایداری چراغ های روشنایی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861445/ارزیابی-کیفی-اصلاح-جوش-های-گود-و-رفع-سفیدک-زدگی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی اصلاح جوش های گود و رفع سفیدک زدگی نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی اصلاح جوش های گود و رفع سفیدک زدگی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861453/تمدید-مناقصه-تامین-غذای-مراکز-درمانی-و-بیمارستانی'>تمدید مناقصه تامین غذای مراکز درمانی و بیمارستانی / آگهی تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه تامین غذای مراکز درمانی و بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861325/فراخوان-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-(رفع-حوادث)-کلیه-تجهیزات-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,  فراخوان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861411/فراخوان-مناقصه-خرید-یکدستگاه-آنالیزر-سولفور-نیتروژن----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن.... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861402/مناقصه-تعمیرات-جزئی-و-ضروری-برق-منازل-ادارات-و-تاسیسات'>مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری برق منازل، ادارات و تاسیسات / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری برق منازل، ادارات و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861385/مناقصه-خرید-دستگاه-بورینگ-افقی-با-کلیه-امکانات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه بورینگ افقی با کلیه امکانات - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه بورینگ افقی با کلیه امکانات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861363/مناقصه-اجرای-پروژه-تامین-کالا-ساخت-سند-بلاست-رنگ-آمیزی--'>مناقصه اجرای پروژه تامین کالا، ساخت، سند بلاست، رنگ آمیزی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه تامین کالا، ساخت، سند بلاست، رنگ آمیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861372/مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیسات-عمومی'>مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات عمومی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861340/مناقصه-خرید-تعداد-28530-نسخه-لایسنس-آنتی-ویروس-کسپرسکی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 28530 نسخه لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی تجدید  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 28530 نسخه لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861332/مناقصه-تامین-غذای-مصرفی-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه تامین غذای مصرفی پرسنل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین غذای مصرفی پرسنل -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861320/فراخوان-شناسایی-عاملین-فروش-توزیع-بازاریابی-و-خدمات-محصولات-اینترنت-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی عاملین فروش توزیع بازاریابی و خدمات محصولات اینترنت نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان شناسایی عاملین فروش توزیع بازاریابی و خدمات محصولات اینترنت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861353/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-پساب-از-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه عملیات اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861323/فراخوان-مناقصه-اجرای-فاز-اول-و-دوم-خط-انتقال-پساب-تصفیه-خانه-شهرضا-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای فاز اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرضا نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای فاز اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرضا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861339/مناقصه-خرید-تعدادی-UPS-و-تجهیزات-جانبی'>مناقصه خرید تعدادی UPS و تجهیزات جانبی / مناقصه , مناقصه خرید تعدادی UPS و تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861328/مناقصه-عملیات-کارهای-متفرقه-راهداری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات کارهای متفرقه راهداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کارهای متفرقه راهداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861438/مزایده-یکباب-خانه-عرصه-240-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه عرصه 240 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب خانه عرصه 240 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861477/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید  / مزایده, مزایده سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861312/مناقصه-اجرای-بخش-اول-مجموعه-ساختمانهای-مدیریت-بحران-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخش اول مجموعه ساختمانهای مدیریت بحران- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای بخش اول مجموعه ساختمانهای مدیریت بحران- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861319/تجدید-مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-نگه-داری--راهبری--سرویس-و-تعمیرات-سیستم-های-الکتریکی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری , راهبری , سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری , راهبری , سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861347/مزایده-مقدار-1500-کیلوگرم-اشپیل'>مزایده مقدار 1500 کیلوگرم اشپیل  / مزایده , مزایده مقدار 1500 کیلوگرم اشپیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861397/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-206-مدل-87'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 مدل 87  / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 مدل 87  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861309/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861310/مناقصه-تامین-7-دستگاه-موتور-جوش-دیزل-500A-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 7 دستگاه موتور جوش دیزل 500A  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 7 دستگاه موتور جوش دیزل 500A نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861295/مزایده-فروش-یکدستگاه-کمپرسور-و-یکدستگاه-مخزن-هوای-فشرده--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور و یکدستگاه مخزن هوای فشرده...نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور و یکدستگاه مخزن هوای فشرده...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861322/مزایده-یکباب-مغازه-یک-طبقه-مساحت-74-متر'>مزایده یکباب مغازه یک طبقه مساحت 74 متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه یک طبقه مساحت 74 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861302/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-بخش-5-بجنورد'>مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش 5 بجنورد  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش 5 بجنورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861305/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-190-متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 190 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 190 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861418/مناقصه-عمومی-نگهداری-و-حفاظت-از-اراضی-دولتی-در-شهرهای-یزد--اشکذر--میبد--اردکان-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی نگهداری و حفاظت  از اراضی دولتی در شهرهای یزد - اشکذر - میبد - اردکان نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و حفاظت  از اراضی دولتی در شهرهای یزد - اشکذر - میبد - اردکان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861318/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-Inner-casing'>مناقصه  خرید قطعات یدکی Inner casing / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه   خرید قطعات یدکی Inner casing</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861300/فراخوان-مناقصه-خرید-30-دستگاه-UPS-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه خرید 30 دستگاه UPS نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 30 دستگاه UPS نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861307/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-شماره-2-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی شماره 2 نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ عمومی شماره 2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861291/مزایده-تمامی-ششدانگ-اعیانی-یکباب-خانه-مساحت-149-2متر'>مزایده تمامی ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 149.2متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 149.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861293/مزایده-3-178-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده 3.178 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 3.178 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861297/مزایده-ششدانگ-پلاک652-18-بخش-دو-بوشهر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک652.18 بخش دو بوشهر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک652.18 بخش دو بوشهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861419/مزایده-خودرو-پراید-جی-تی-ایکس-مدل-79'>مزایده خودرو پراید جی تی ایکس مدل 79 / مزایده , مزایده خودرو پراید جی تی ایکس مدل 79 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861373/مزایده-یک-تن-ضایعات-آلومینیوم'>مزایده یک تن ضایعات آلومینیوم  / مزایده , مزایده یک تن ضایعات آلومینیوم  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861381/مزایده-یک-دستگاه-توربو-ژنراتور-8100'>مزایده یک دستگاه توربو ژنراتور 8100 / مزایده , مزایده یک دستگاه توربو ژنراتور 8100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861414/مزایده-مرغداری-بیست-و-هزار-قطعه-ای-و-یک-دستگاه-ترانسفور-ماتور--'>مزایده مرغداری بیست و هزار قطعه ای  و یک دستگاه ترانسفور ماتور ... / مزایده , مزایده مرغداری بیست و هزار قطعه ای و یک دستگاه ترانسفور ماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861423/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861281/مزایده-سهم-الارث-از-باقیمانده-542-اصلی-بخش-یازده'>مزایده سهم الارث از باقیمانده 542 اصلی بخش یازده / مزایده,مزایده سهم الارث از باقیمانده 542 اصلی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861406/مزایده-انواع-بشکه-پلاستیکی-و-فلزی--'>مزایده انواع  بشکه پلاستیکی و فلزی ... / مزایده , مزایده انواع  بشکه پلاستیکی و فلزی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861286/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861775/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-دوگانه-سوز-مدل-87'>مزایده یک دستگاه خودرو دوگانه سوز مدل 87 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو دوگانه سوز مدل 87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861289/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه614-25متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه614.25متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه614.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861351/مناقصه-خرید-21272-متر-انواع-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید 21272 متر انواع لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 21272 متر انواع لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861376/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخش-چهارم-از-خطوط-فرعی-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه عملیات اجرایی بخش چهارم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه عملیات اجرایی بخش چهارم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861330/مناقصه-خرید-و-اجرای-رنگ-ترافیکی-سرد-و-گرم--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای رنگ ترافیکی سرد و گرم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای رنگ ترافیکی سرد و گرم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861326/فراخوان-مناقصه-خرید-تابلوهای-LVAC--LVDC-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید تابلوهای LVAC , LVDC- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تابلوهای LVAC , LVDC- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861304/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-لوازم-مربوط-به-دستگاههای-پله-برقی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات و لوازم مربوط به دستگاههای پله برقی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات و لوازم مربوط به دستگاههای پله برقی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861222/مناقصه-خرید-1-دستگاه-جراثقال-20-تن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1 دستگاه جراثقال 20 تن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 1 دستگاه جراثقال 20 تن -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861308/مناقصه-خرید-3-دستگاه-بوستر-پمپ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 3 دستگاه بوستر پمپ- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 3 دستگاه بوستر پمپ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861321/مناقصه-ارائه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-و-تاکسی-سرویس'>مناقصه  ارائه خدمات ایاب و ذهاب و تاکسی سرویس / آگهی ارزیابی مناقصه عمومی, مناقصه  ارائه خدمات ایاب و ذهاب و تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861311/تجدید-مناقصه-عملیات-خدمات-شهری-شامل-رفت-و-روب-منطقه-یک-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب منطقه یک- نوبت دوم  / تجد ید آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب منطقه یک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861296/مناقصه-فاز-اول-پیاده-سازی-سامانه-های-پرداخت-الکترونیک'>مناقصه فاز اول پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فاز اول پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861299/تجدید-مزایده-امور-تبلیغاتی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر- نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی ,تجدید مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861317/مزایده-انواع-دستگاه-جوش---'>مزایده  انواع دستگاه جوش  ... / مزایده  انواع دستگاه جوش  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861313/مزایده-یک-هکتار-مشاع-از-ده-هکتار-از-یک-دوم-1000-سهم-از-36250-سهم-از-اراضی'>مزایده یک هکتار مشاع از ده هکتار از یک دوم 1000 سهم از 36250 سهم از اراضی  / مزایده,مزایده یک هکتار مشاع از ده هکتار از یک دوم 1000 سهم از 36250 سهم از اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861316/مزایده-پلاک-12-فرعی-از-999-اصلی'>مزایده پلاک 12 فرعی از 999 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 12 فرعی از 999 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861276/مزایده-واگذاری-شبکه-تاکسی-بیسیم-133-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری شبکه تاکسی بیسیم 133  نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری شبکه تاکسی بیسیم 133  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861334/تجدید-مناقصه-پروژه-های-آبرسانی'>تجدید مناقصه پروژه های آبرسانی / تجدید آگهی مناقصه عمومی ،تجدید  مناقصه پروژه های آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861193/مزایده-ملک-شامل-بنگاه-بار-فروشی-مساحت-60متر'>مزایده ملک شامل بنگاه بار فروشی مساحت 60متر  / مزایده,مزایده ملک شامل بنگاه بار فروشی مساحت 60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861282/مناقصه-روشنایی-معابر-شهرکهای-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه روشنایی معابر شهرکهای صنعتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه روشنایی معابر شهرکهای صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861359/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-چهارصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت چهارصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت چهارصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861678/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861365/مزایده-ششدانگ-زمین-خانه-سرا-618-16متر'>مزایده ششدانگ زمین خانه سرا 618.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خانه سرا 618.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861290/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861247/مناقصه-تامین-تعداد-49-دستگاه-خودروی-سواری-نوبت-دوم'>مناقصه  تامین تعداد 49 دستگاه خودروی سواری  نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی تامین تعداد 49 دستگاه خودروی سواری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861231/مزایده-فروش-مخزن-همزن-دو-جداره-استیل---تجدید'>مزایده فروش مخزن همزن دو جداره استیل .... تجدید  / آگهی مزایده اموال,مزایده فروش مخزن همزن دو جداره استیل....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861238/مزایده-یونچه-چین-برچینکار-؛-گاو-آهن'>مزایده  یونچه چین برچینکار ؛ گاو آهن  / مزایده,مزایده  یونچه چین برچینکار ؛ گاو آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861491/مناقصه-واگذاری-عملیات-حمل-مواد-سوختی'>مناقصه  واگذاری عملیات حمل مواد سوختی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری عملیات حمل مواد سوختی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861229/مناقصه-واگذاری-امورات-بخش-فضای-سبز-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری امورات بخش فضای سبز به بخش خصوصی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امورات بخش فضای سبز به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861243/مزایده-اجاره-مراحل-اجرایی-طرح-تفکیک-و-جداسازی-زباله-های-بازیافتی--نوبت-سوم'>مزایده اجاره مراحل اجرایی طرح تفکیک و جداسازی زباله های بازیافتی - نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مراحل اجرایی طرح تفکیک و جداسازی زباله های بازیافتی - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861487/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-دو-دستگاه-آپارتمان'>اصلاحیه مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861354/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ زمین بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861292/مزایده-دریل-سه-عدد--موتور-جوش'>مزایده دریل سه عدد ، موتور جوش  / مزایده , مزایده دریل سه عدد ، موتور جوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861482/اصلاحیه-مناقصه-خرید-مقداری-لوله-پلی-اتیلن'>اصلاحیه مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861277/فراخوان-مناقصه-عمليات-خدمات-آژانس'>فراخوان مناقصه عمليات خدمات آژانس  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه عمليات خدمات آژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861279/فراخوان-یک-قطعه-زمین-جهت-واگذاری-در-داخل-حریم'>فراخوان یک قطعه زمین جهت واگذاری در داخل حریم / فراخوان یک قطعه زمین جهت واگذاری در داخل حریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861283/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی کوماتسو  / مزایده,مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861327/فراخوان-انجام-عملیات-راهداری-شهرستان-ها'>فراخوان انجام عملیات راهداری شهرستان ها  / فراخوان مناقصه عمومی،  فراخوان انجام عملیات راهداری شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861248/مناقصه-خرید-سیم-دوبل-و-کابل-بدون-مهار'>مناقصه خرید سیم دوبل و کابل بدون مهار   / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید سیم دوبل و کابل بدون مهار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861254/مناقصه-کابل-فشار-متوسط'>مناقصه کابل فشار متوسط / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کابل فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861242/مزایده-خودرو-پژو-405-tu-six5'>مزایده خودرو پژو 405 tu six5   / مزایده, مزایده خودرو پژو 405 tu six5  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861233/مناقصه-واگذاری-امورات-بخش-خدمات-شهری-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری امورات بخش خدمات شهری به بخش خصوصی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امورات بخش خدمات شهری به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861228/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-و-ایاب-و-ذهاب-اداری'>مناقصه انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب اداری  / مناقصه , مناقصه انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861224/مزایده-فروش-16-قطعه-زمین-از-زمین-های-شهرداری---نوبت-دوم'>مزایده فروش 16 قطعه زمین از زمین های شهرداری   - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش 16 قطعه زمین از زمین های شهرداری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861270/مزایده-ششدانگ-37-باب-مغازه-دارای-پلاک-158-1'>مزایده ششدانگ 37 باب مغازه دارای پلاک 158.1 / مزایده,مزایده ششدانگ 37 باب مغازه دارای پلاک 158.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861267/مزایده-فروش-کالاهای-مازاد-چدنی-شامل-انواع-زانو-سه-راهی-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش کالاهای مازاد چدنی شامل انواع زانو، سه راهی، و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش کالاهای مازاد چدنی شامل انواع زانو، سه راهی، و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861446/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-320مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 320مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 320مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861450/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-184-90متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی 184.90متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی 184.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861250/مناقصه-دیوارکشی-و-پوشش-رودخانه-حصار-راه-علی-آباد-همدان--'>مناقصه دیوارکشی و پوشش رودخانه حصار راه علی آباد همدان... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دیوارکشی و پوشش رودخانه حصار راه علی آباد همدان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861275/مزایده-انواع-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده انواع دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده انواع دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861443/مزایده-سه-قطعه-اراضی-موروثی'>مزایده سه قطعه اراضی موروثی / مزایده,مزایده سه قطعه اراضی موروثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861294/مناقصه-ساخت-سیلو-زمینی'>مناقصه ساخت سیلو زمینی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساخت سیلو زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861306/مناقصه-تامین-غذای-پرسنل'>مناقصه تامین غذای پرسنل / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861315/مناقصه-​انتخاب-پیمانکار-عملیات-اجرایی-امور-عمرانی'>مناقصه ​انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی امور عمرانی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ​انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی امور عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861470/مزایده-واگذای-8-باب-غرفه-تجاری-تجدید'>مزایده واگذای 8 باب غرفه تجاری تجدید  / آگهی مزایده، مزایده واگذای 8 باب غرفه تجاری  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861301/مناقصه-به-منظور-تامین-خودروهای-استیجاری--نوبت-دوم'>مناقصه به منظور تامین خودروهای استیجاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه به منظور تامین خودروهای استیجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861256/مزایده-فروش-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اراضی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش اراضی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861269/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-چاپ-جی-تی-او-آلمانی'>مزایده فروش یک دستگاه ماشین چاپ جی تی او آلمانی  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه ماشین چاپ جی تی او آلمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861344/مزایده-گاوصندوق--چرخ-خیاطی---'>مزایده گاوصندوق - چرخ خیاطی  ... / مزایده گاوصندوق - چرخ خیاطی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861264/مزایده-ملک-اعیان-270-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک اعیان 270 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک اعیان 270 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861265/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-4247-5مترمربع'>مزایده زمین مساحت عرصه 4247.5مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 4247.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861262/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-قدیمی-مساحت-200-33متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی قدیمی مساحت 200.33متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی قدیمی مساحت 200.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861280/آگهی-فراخوان-مناقصه-عملیات-خدمات-آژانس'>آگهی فراخوان مناقصه عملیات خدمات آژانس / آگهی فراخوان مناقصه،آگهی فراخوان مناقصه  عملیات خدمات آژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861258/مزایده-فروش-تجمیع-ملک-1453-و-1451-بصورت-یکجا'>مزایده فروش تجمیع ملک 1453 و 1451 بصورت یکجا  / مزایده,مزایده فروش تجمیع ملک 1453 و 1451 بصورت یکجا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861324/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش / مزایده یک دستگاه ماشین تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861252/مزایده-اصل-و-مازاد-ششدانگ-یکباب-خانه-245-52متر'>مزایده اصل و مازاد ششدانگ یکباب خانه 245.52متر / مزایده,مزایده اصل و مازاد ششدانگ یکباب خانه 245.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861442/مناقصه-لکه-گیری--تراش-و-روکش-آسفالت-نواحی-2-و-3'>مناقصه لکه گیری ، تراش و روکش آسفالت نواحی 2 و 3  / مناقصه, مناقصه لکه گیری ، تراش و روکش آسفالت نواحی 2 و 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861692/استعلام-سیلر-قابل-حمل-کمپوسیل--'>استعلام سیلر قابل حمل کمپوسیل ... / استعلام, استعلام سیلر قابل حمل کمپوسیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861709/استعلام-ایجاد-سردخانه'>استعلام ایجاد سردخانه  / استعلام, استعلام ایجاد سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861788/استعلام-کالاهای-کامپیوتری'>استعلام  کالاهای کامپیوتری  / استعلام , استعلام  کالاهای کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861730/استعلام-دستگاه-FAX-BROTHER2840-اصلی'>استعلام دستگاه FAX BROTHER2840 اصلی / استعلام، دستگاه FAX BROTHER2840 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861745/استعلام-نصب-داربست'>استعلام نصب داربست  / استعلام، استعلام نصب داربست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861724/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-مناطق-احیا-شده'>استعلام مراقبت و نگهداری از مناطق احیا شده / استعلام , استعلام مراقبت و نگهداری از مناطق احیا شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861801/استعلام-کاغذ-نرمال-رسید-مشتری-خود-پرداز'>استعلام کاغذ نرمال رسید مشتری خود پرداز / استعلام، استعلام کاغذ نرمال رسید مشتری خود پرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861474/مزایده-فروش-تعداد-36-دستگاه-خودرو-تعداد-11-دستگاه-موتور-سیکلت-و-مقادیری-اقلام-فرسوده'>مزایده فروش تعداد 36 دستگاه خودرو، تعداد 11 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 36 دستگاه خودرو، تعداد 11 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861792/استعلام-نرم-افزار-اکانتینگ-سیب'>استعلام نرم افزار اکانتینگ سیب  / استعلام، استعلام نرم افزار اکانتینگ سیب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861764/استعلام-کیس-کامپیوتر--'>استعلام کیس کامپیوتر...  / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861748/استعلام-دستگاه-بارکدخوان-دو-بعدی'>استعلام دستگاه بارکدخوان دو بعدی / استعلام، استعلام دستگاه بارکدخوان دو بعدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861677/استعلام-عملیات-نصب-جداکننده-ترافیکی-و-خط-کشی-معابر-سطح-شهر-فیروزآباد'>استعلام عملیات نصب جداکننده ترافیکی و خط کشی معابر سطح شهر فیروزآباد / استعلام , استعلام عملیات نصب جداکننده ترافیکی و خط کشی معابر سطح شهر فیروزآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861655/استعلام-چاپگر-برچسب'>استعلام چاپگر برچسب / استعلام چاپگر برچسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861702/استعلام-فک-های-مورد-نیاز-دستگاه-تست-کشش-عایق-رطوبتی-بام-مطابق'>استعلام فک های مورد نیاز دستگاه تست کشش عایق رطوبتی بام مطابق  / استعلام فک های مورد نیاز دستگاه تست کشش عایق رطوبتی بام مطابق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861779/استعلام-ریبون-چاپگر-برچسب'>استعلام ریبون چاپگر برچسب  / استعلام ریبون چاپگر برچسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861774/استعلام-کابل-SWR3-95'>استعلام کابل SWR3*95 / استعلام کابل SWR3*95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861751/استعلام-رول-بر-چسب-بارکد'>استعلام رول بر چسب بارکد  / استعلام رول بر چسب بارکد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861803/استعلام-خرید-2500-بسته-کاغد-80--'>استعلام  خرید 2500 بسته کاغد 80 ... / استعلام, استعلام  خرید 2500 بسته کاغد 80 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861812/استعلام-کابل-SWR3-95'>استعلام کابل SWR3*95 / استعلام کابل SWR3*95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861763/استعلام-اجرای-عملیات-خاکبرداری'>استعلام اجرای عملیات خاکبرداری / استعلام اجرای عملیات خاکبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861776/استعلام-شیرآلات-واتصالات'>استعلام شیرآلات واتصالات  / استعلام شیرآلات واتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861794/استعلام-نقاشی-با-رنگ'>استعلام نقاشی با رنگ / استعلام ,استعلام نقاشی با رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861817/استعلام-درب-اتوماتیک'>استعلام درب اتوماتیک / استعلام درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861753/استعلام-مبل-نیلپر'>استعلام مبل نیلپر / استعلام,استعلام مبل نیلپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861727/استعلام-اجرای-پارکینگ'>استعلام اجرای پارکینگ / استعلام اجرای پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861738/استعلام-قطعات-کامپیوتر-مشتمل-بر-22-ردیف'>استعلام قطعات کامپیوتر مشتمل بر 22 ردیف  / استعلام قطعات کامپیوتر مشتمل بر 22 ردیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861759/استعلام-​صندلی-کارمندی-چرخ-دار-مدل-K730V'>استعلام ​صندلی کارمندی  چرخ دار مدل K730V / استعلام , استعلام ​صندلی کارمندی  چرخ دار مدل K730V</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861215/مزایده-یک-باب-ساختمان'>مزایده یک باب ساختمان  / مزایده ، مزایده یک باب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861795/استعلام-با-گارانتی-معتبر-یو-پی-اس-KVA10-فاران-مدل-TITAN'>استعلام با گارانتی معتبر یو پی اس KVA10 فاران مدل  TITAN / استعلام, استعلام با گارانتی معتبر یو پی اس KVA10 فاران مدل  TITAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861807/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی-مربوط'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط / استعلام, استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861830/استعلام-مرمت-و-نگهداری-خانه-اخوان'>استعلام مرمت و نگهداری خانه اخوان  / استعلام, استعلام مرمت و نگهداری خانه اخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861750/استعلام-برپایی-و-انجام-امور-اجرایی-غرفه-طب-سنتی'>استعلام برپایی و انجام امور اجرایی غرفه طب سنتی / استعلام برپایی و انجام امور اجرایی غرفه طب سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861726/استعلام-پیام-تندرستی-زندگی-با-نشاط'>استعلام پیام تندرستی زندگی با نشاط / استعلام پیام تندرستی زندگی با نشاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861715/استعلام-احداث-فونداسیون'>استعلام  احداث فونداسیون / استعلام احداث فونداسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861700/استعلام-کنتور-گاز'>استعلام کنتور گاز  / استعلام, استعلام کنتورگاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861188/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-شامل-انواع-لوازم-و-تجهیزات-کارگاهی-ساختمانی-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد شامل انواع لوازم و تجهیزات  کارگاهی، ساختمانی و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد شامل انواع لوازم و تجهیزات  کارگاهی، ساختمانی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861770/استعلام-دستگاه-نگهدارنده-نمونه-آزمایشگاهی'>استعلام دستگاه نگهدارنده نمونه آزمایشگاهی / استعلام, استعلام دستگاه نگهدارنده نمونه آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861757/استعلام-پچ-پنل-فیبر-نوری-دیتا'>استعلام پچ پنل فیبر نوری دیتا  / استعلام , استعلام پچ پنل فیبر نوری دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861742/استعلام-میز-مدیریتی'>استعلام میز مدیریتی  / استعلام , استعلام میز مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861361/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861703/استعلام-قطعات-و-لوازم-سرور'>استعلام قطعات و لوازم سرور / استعلام,استعلام  قطعات و لوازم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861875/استعلام-تابلو-کنترل-صنعتی-مدل-ATS'>استعلام تابلو کنترل صنعتی مدل ATS  / استعلام , استعلام تابلو کنترل صنعتی مدل ATS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861864/استعلام-الکتروپمپ-فشار-قوی-WKL'>استعلام الکتروپمپ فشار قوی WKL / استعلام الکتروپمپ فشار قوی WKL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861868/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861850/استعلام-الکتروپمپ-فشار-قوی-WKL'>استعلام الکتروپمپ فشار قوی WKL / استعلام الکتروپمپ فشار قوی WKL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861882/استعلام-سرور-HP-DL380-G9'>استعلام سرور HP DL380 G9 / استعلام, استعلام سرور HP DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861461/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-بلوار-و-محوطه-ها'>مناقصه نگهداری فضای سبز بلوار و محوطه ها / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری فضای سبز بلوار و محوطه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861192/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-سازه-و-نازک-کاری-پارکینگ-طبقاتی--نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات سازه و نازک کاری پارکینگ طبقاتی... نوبت سوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات سازه و نازک کاری پارکینگ طبقاتی... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861866/استعلام-برگزاری-مراسم-افطاری-در-محل-رستوران-سرپوشیده'>استعلام برگزاری مراسم افطاری در محل رستوران سرپوشیده / استعلام, استعلام برگزاری مراسم افطاری در محل رستوران سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861851/استعلام-دیوار-پوش-ام-دی-اف'>استعلام دیوار پوش ام دی اف / استعلام, استعلام دیوار پوش ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861873/استعلام-پمپ-آب-گیری-لجن-DEWATERING-PUMP'>استعلام پمپ آب گیری لجن DEWATERING PUMP / استعلام, استعلام پمپ آب گیری لجن DEWATERING PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861879/استعلام-خرید-دیزل-ژنوراتور'>استعلام خرید دیزل ژنوراتور  / استعلام, استعلام خرید دیزل ژنوراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861838/استعلام-اقلام-آزمایشگاهی'>استعلام اقلام آزمایشگاهی / استعلام اقلام آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861885/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام  لوازم التحریر  / استعلام, استعلام  لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861847/استعلام-اتاق-سویچ-کانکس'>استعلام اتاق سویچ کانکس  / استعلام اتاق سویچ کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861862/استعلام-کولر-گازی-30000-سامسونگ-مکس'>استعلام کولر گازی 30000 سامسونگ مکس  / استعلام کولر گازی 30000 سامسونگ مکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861876/استعلام-ترانس-با-مشخصات-فشار-متوسط-روغن-سه-فاز'>استعلام ترانس با مشخصات فشار متوسط روغن سه فاز / استعلام ترانس با مشخصات فشار متوسط روغن سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861872/استعلام-توپی-انسداد-مولتی-سایز-200-الی-400'>استعلام توپی انسداد مولتی سایز 200 الی 400 / استعلام توپی انسداد مولتی سایز 200 الی 400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861200/مزایده-منافع-یک-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده منافع یک باب مغازه نوبت دوم  / مزایده ، مزایده منافع یک باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861881/استعلام-توپی-انسداد-مولتی-سایز-500-الی-800-2-5-بار'>استعلام توپی انسداد مولتی سایز 500 الی 800 2.5 بار  / استعلام توپی انسداد مولتی سایز 500 الی 800 2.5 بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861778/استعلام-سری-چدنی'>استعلام سری چدنی / استعلام, استعلام سری چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861699/استعلام-آبسردکن-چهار-شیر'>استعلام آبسردکن چهار شیر  / استعلام, استعلام آبسردکن چهار شیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861777/استعلام-تامین-و-نصب-و-راه-اندازی-پنلها-و-تجهیزات-جانبی-به-منظور-تزریق-انرژی-تولیدی-در-شبکه-مصرفی-ساختمان'>استعلام تامین و نصب و راه اندازی پنلها و تجهیزات جانبی به منظور تزریق انرژی تولیدی در شبکه مصرفی ساختمان / استعلام، استعلام تامین و نصب و راه اندازی پنلها و تجهیزات جانبی به منظور تزریق انرژی تولیدی در شبکه مصرفی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861718/استعلام-کابل-کشی--نصب--جمع-آوری-کابل-و-سایر-موارد'>استعلام کابل کشی ، نصب ، جمع آوری کابل و سایر موارد  / استعلام, استعلام کابل کشی ، نصب ، جمع آوری کابل و سایر موارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861765/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED   / استعلام، استعلام تلویزیون LED  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861736/استعلام-پرینتر-رنگی'>استعلام پرینتر رنگی  / استعلام، استعلام پرینتر رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861754/استعلام-پرینتر-لیزری'>استعلام پرینتر لیزری  / استعلام، استعلام پرینتر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861819/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام، استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861711/استعلام-شیر-هیدرانت-آتش-نشانی-جنس-چدن--'>استعلام شیر هیدرانت آتش نشانی جنس چدن... / استعلام, استعلام شیر هیدرانت آتش نشانی جنس چدن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861207/مزایده-ضایعات-تنگستن--'>مزایده ضایعات تنگستن.... / مزایده , مزایده ضایعات تنگستن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861808/استعلام-آسانسور'>استعلام  آسانسور / استعلام،  استعلام  آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861784/استعلام-سقف-کاذب'>استعلام سقف کاذب / استعلام، استعلام سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861773/استعلام-خریداری-و-اجرای-سامانه-نظارت-تصویری-و-تجهیزات'>استعلام خریداری و اجرای سامانه نظارت تصویری و تجهیزات / استعلام, استعلام خریداری ، نصب و اجرای کامل تجهیزات دوربین و سامانه نظارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861735/استعلام-خرید-آب-جهت-ناحیه-صنعتی-بلورد'>استعلام خرید آب جهت ناحیه صنعتی بلورد / استعلام، استعلام خرید آب جهت ناحیه صنعتی بلورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861685/استعلام-ساخت-درب-فلزی'>استعلام ساخت درب فلزی / استعلام ساخت درب فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861706/استعلام-اصلاح-و-رفع-نقص-شبکه-روشنایی-معابر-ناحیه-صنعتی-سعدی'>استعلام اصلاح و رفع نقص شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی سعدی / استعلام استعلام اصلاح و رفع نقص شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی سعدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861790/استعلام-دیوار-بتنی-حصار-کشی-به-ابعاد-2-5-متر-ارتفاع---'>استعلام دیوار بتنی حصار کشی به ابعاد 2/5 متر ارتفاع .... / استعلام دیوار بتنی حصار کشی به ابعاد 2/5 متر ارتفاع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861761/استعلام-ساخت-درب-چوبی'>استعلام ساخت درب چوبی  / استعلام ساخت درب چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861809/استعلام-اجرای-پروژه-نصب-دوربین-مداربسته--'>استعلام اجرای پروژه نصب دوربین مداربسته ... / استعلام , استعلام اجرای پروژه نصب دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861820/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-اجرای-فضای-مورد-نیاز-برای-اداره-امور-فناوری'>استعلام تعمیر و تکمیل اجرای فضای مورد نیاز برای اداره امور فناوری / استعلام , استعلام تعمیر و تکمیل اجرای فضای مورد نیاز برای اداره امور فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861771/استعلام-سه-دستگاه-کیس'>استعلام سه دستگاه کیس / استعلام , استعلام سه دستگاه کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861783/استعلام-اجرای-پروژه-نصب-و-راه-اندازی-اطفا-حریق-برای-9-شعبه-بیمه-ایران'>استعلام اجرای پروژه نصب و راه اندازی اطفا حریق برای 9 شعبه بیمه ایران / استعلام,استعلام اجرای پروژه نصب و راه اندازی اطفا حریق برای 9 شعبه بیمه ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861805/استعلام-درخواست-لوازم-اداری-به-صورت-کلی'>استعلام درخواست لوازم اداری به صورت کلی  / استعلام,استعلام درخواست لوازم اداری به صورت کلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861743/استعلام-شیشه-سکوریت'>استعلام شیشه سکوریت  / استعلام, استعلام شیشه سکوریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861746/استعلام-درب-الومینیوم'>استعلام درب الومینیوم  / استعلام درب الومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861766/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار  / استعلام, استعلام  خرید نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861209/تجدید-مناقصه-کلیه-امور-مربوط-به-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861772/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام  خرید نرم افزار  / استعلام,استعلام  خرید نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861799/استعلام-پرینتر-HP-2035'>استعلام پرینتر HP 2035  / استعلام, استعلام پرینتر HP 2035 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861816/استعلام-خرید-100-کارتن-کاغذ-A4-و-20-کارتن-کاغذ-A5'>استعلام خرید 100 کارتن کاغذ A4 و 20 کارتن کاغذ A5 / استعلام, استعلام خرید 100 کارتن کاغذ A4 و 20 کارتن کاغذ A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861832/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی-پرسرعت-رنگی-و-سیاه-سفید-سایز-A4-مدل-I2400'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی پرسرعت رنگی و سیاه سفید سایز A4 مدل I2400  / استعلام, استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی پرسرعت رنگی و سیاه سفید سایز A4 مدل I2400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861841/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی  / استعلام, استعلام خرید کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861756/استعلام-ماکارانی-فرنی-شلز'>استعلام ماکارانی  فرنی شلز / استعلام ماکارانی  فرنی شلز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861741/استعلام-کیس-green'>استعلام کیس green / استعلام کیس green</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861719/استعلام-ماکارانی-فرنی'>استعلام ماکارانی  فرنی / استعلام ماکارانی  فرنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861710/استعلام-کاغذ-132-ستونی'>استعلام کاغذ 132 ستونی / استعلام کاغذ 132 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861696/استعلام-ماکارانی'>استعلام ماکارانی  / استعلام ماکارانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861762/استعلام-ماکارانی-900-گرمی'>استعلام ماکارانی 900 گرمی  / استعلام ماکارانی 900 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861731/استعلام-کی-بورد'>استعلام کی بورد / استعلام کی بورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861722/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام  کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861869/استعلام-صندلی-کنفرانسی'>استعلام صندلی کنفرانسی  / استعلام , استعلام صندلی کنفرانسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861857/استعلام-جارو-برقی-سطلی'>استعلام جارو برقی سطلی  / استعلام جارو برقی سطلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861880/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-کشاورزی'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاه کشاورزی / استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861860/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861846/استعلام-میز-جلو-مبلی-شیشه-ای'>استعلام میز جلو مبلی شیشه ای  / استعلام میز جلو مبلی شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861194/مناقصه-حفر-چاه-آهکی-مجتمع-زوباران'>مناقصه حفر چاه آهکی مجتمع زوباران  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفر چاه آهکی مجتمع زوباران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861886/استعلام-دستگاه-آتش-نشانی-سکوهای-آتش-مدل-CBT800--'>استعلام دستگاه آتش نشانی سکوهای آتش مدل CBT800 ... / استعلام, استعلام دستگاه آتش نشانی سکوهای آتش مدل CBT800 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861855/استعلام-جامبوشلز-500-گرم-زرماکارون'>استعلام جامبوشلز 500 گرم زرماکارون / استعلام, استعلام جامبوشلز 500 گرم زرماکارون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861845/استعلام-ماکارانی-فرنی-پیکولی-500-گرم-زرماکارون'>استعلام ماکارانی فرنی پیکولی 500 گرم زرماکارون / استعلام, استعلام ماکارانی فرنی پیکولی 500 گرم زرماکارون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861859/استعلام-رشته-آش-500-گرمی-زرماکارون'>استعلام رشته آش 500 گرمی زرماکارون / استعلام, استعلام رشته آش 500 گرمی زرماکارون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861842/استعلام-لازانیا-500-گرمی'>استعلام لازانیا 500 گرمی / استعلام لازانیا 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861883/استعلام-خرید-ماژول-روتر'>استعلام خرید ماژول روتر / استعلام .استعلام خرید ماژول روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861852/استعلام-دستگاه-شاک-ویو'>استعلام دستگاه شاک ویو / استعلام دستگاه شاک ویو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861867/استعلام-پرده-و-پارچه'>استعلام پرده و پارچه / استعلام پرده و پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861878/استعلام-صندلی-اداری-نیلپر'>استعلام صندلی اداری نیلپر  / استعلام صندلی اداری نیلپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861221/مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-خدمات-نظافنی-دانشگاه-تربت-حیدریه'>مناقصه  واگذاری حجمی امور خدمات نظافنی دانشگاه تربت حیدریه  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری حجمی امور خدمات نظافنی دانشگاه تربت حیدریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861877/استعلام-ژنراتور-ظرفیت-275-KVA-برند-VOLVO--'>استعلام ژنراتور ظرفیت 275 KVA برند VOLVO ... / استعلام ژنراتور ظرفیت 275 KVA برند VOLVO ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861884/استعلام-پشتیبانی-برنامه-های-حقوق-و-دستمزد--'>استعلام پشتیبانی برنامه های حقوق و دستمزد ... / استعلام پشتیبانی برنامه های حقوق و دستمزد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861752/استعلام-سنسور-ویبره-مطلق-و--'>استعلام سنسور ویبره مطلق و... / استعلام, استعلام سنسور ویبره مطلق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861848/استعلام-اکچیتور-l-g-v'>استعلام اکچیتور l.g.v / استعلام , استعلام​اکچیتور l.g.v</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861843/استعلام-الکتروموتور-اصلی-روغن-هیدرولیک'>استعلام الکتروموتور اصلی روغن هیدرولیک / استعلام , استعلام​ الکتروموتور اصلی روغن هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861836/استعلام-بریکر-پمپ-اینجگشن'>استعلام بریکر پمپ اینجگشن / استعلام , استعلام​ بریکر پمپ اینجگشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861824/استعلام-​بلدر-آکوکولاتور-فورواردینگ'>استعلام ​بلدر آکوکولاتور فورواردینگ  / استعلام , استعلام​ بلدر آکوکولاتور فورواردینگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861828/استعلام-تسمه-فن-و-مکانیکال-سیل-پمپ'>استعلام تسمه فن و مکانیکال سیل پمپ / استعلام, استعلام تسمه فن و مکانیکال سیل پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861800/استعلام-ذغال-تحریک-ژنراتور'>استعلام ذغال تحریک ژنراتور  / استعلام , استعلام ذغال تحریک ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861810/استعلام-سلونوئید-والو-شات-آف-گاز'>استعلام سلونوئید والو  شات آف گاز  / استعلام, استعلام سلونوئید والو  شات آف گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861818/استعلام-سلونوئید-والو-مسیر-ونت-پایلوت'>استعلام سلونوئید والو مسیر ونت پایلوت  / استعلام, استعلام سلونوئید والو مسیر ونت پایلوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861721/استعلام-سوئیچ-فشار-گازوئیل-و--'>استعلام سوئیچ فشار گازوئیل  و ... / استعلام, استعلام سوئیچ فشار گازوئیل  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861694/استعلام-ضد-یخ-بهران'>استعلام ضد یخ بهران / استعلام, استعلام ضد یخ بهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861827/استعلام-فلیم-اسکنر'>استعلام فلیم اسکنر  / استعلام, استعلام فلیم اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861782/استعلام-فلیم-دتکتور'>استعلام فلیم دتکتور / استعلام , استعلام فلیم دتکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861839/استعلام-فن-خنک-کن-سیستم-تحریک-زیمادین'>استعلام فن خنک کن سیستم تحریک زیمادین  / استعلام , استعلام فن خنک کن سیستم تحریک زیمادین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861835/استعلام-قیدر-پایلوت-کامل-ایستگاه-گاز--'>استعلام قیدر پایلوت کامل ایستگاه گاز... / استعلام , استعلام قیدر پایلوت کامل ایستگاه گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861679/استعلام-فیلتر-پانلی-با-قاب-فلزی--'>استعلام فیلتر پانلی با قاب فلزی ... / استعلام , استعلام فیلتر پانلی با قاب فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861494/مناقصه-امور-مربوط-به-خرید-تجهیزات-روشنایی-باند-فرودگاه'>مناقصه امور مربوط به خرید تجهیزات روشنایی باند فرودگاه  / مناقصه عمومی , مناقصه امور مربوط به خرید تجهیزات روشنایی باند فرودگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861234/مناقصه-کلیه-امور-مدیریتی-و-راهبری-تاسیسات--'>مناقصه کلیه امور مدیریتی و راهبری تاسیسات ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه امور مدیریتی و راهبری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861865/استعلام-فیلتر-گازوئیل-آنلودینگ'>استعلام فیلتر گازوئیل آنلودینگ  / استعلام , استعلام فیلتر گازوئیل آنلودینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861863/استعلام-فیلتر-فورواردینگ'>استعلام فیلتر فورواردینگ  / استعلام , استعلام فیلتر فورواردینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861874/استعلام-گسکت'>استعلام گسکت / استعلام , استعلام گسکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861861/استعلام-ماژول-E1553'>استعلام ماژول E1553  / استعلام, استعلام ماژول E1553 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861844/استعلام-ماژول-E1518--'>استعلام ماژول E1518 ... / استعلام, استعلام ماژول E1518 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861834/استعلام-مکانیکال-سیل-پمپ--'>استعلام مکانیکال سیل پمپ .. / استعلام, استعلام مکانیکال سیل پمپ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861273/مزایده-فروش-قطعه-زمین-ملکی-محصور'>مزایده فروش قطعه زمین ملکی محصور  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین ملکی محصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861780/فراخوان-نظارت-عالیه-و-کارگاهی--تهیه-کلیه-اسناد-مناقصات-و--'>فراخوان نظارت عالیه و کارگاهی ، تهیه کلیه اسناد مناقصات و... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان نظارت عالیه و کارگاهی ، تهیه کلیه اسناد مناقصات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861858/اصلاحیه-مناقصه-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>اصلاحیه مناقصه لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهر  / اصلاحیه , مناقصه لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861870/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-بهره-برداری--نگهداری-و-رفع-حوادث-و-اتفاقات-خطوط-انتقال'>اصلاحیه مناقصه عمومی بهره برداری , نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال / اصلاحیه، مناقصه عمومی بهره برداری , نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861856/آگهی-مناقصه-واگذاری-خدمات-دستیاری-دندانپزشکی-کلیینک-خاتم-الانبیاء-(ص)-به-بخش-خصوصی'>آگهی مناقصه واگذاری خدمات دستیاری دندانپزشکی کلیینک خاتم الانبیاء (ص) به بخش خصوصی / آگهی مناقصه واگذاری خدمات دستیاری دندانپزشکی کلیینک خاتم الانبیاء (ص) به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861237/فراخوان-ارزیابی-اجرای-اسکلت-فلزی-نوبت-سوم'>فراخوان ارزیابی اجرای اسکلت فلزی- نوبت سوم / فراخوان ارزیابی ، فراخوان  اجرای اسکلت فلزی- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861853/مناقصه-خرید-و-توزیع-غذا-بیمارستان-امام-خمینی-(ره)-شهرستان-چایپاره'>مناقصه خرید و توزیع غذا  بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان چایپاره / آگهی مناقصه,مناقصه خرید و توزیع غذا  بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان چایپاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861268/فراخوان-مناقصه--مناقصه-راهبری-و-کاربری-خودروهای-نقلیه--'>فراخوان مناقصه , مناقصه راهبری و کاربری خودروهای نقلیه ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه , مناقصه راهبری و کاربری خودروهای نقلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861218/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-مکانیزه-آسفالت-معابر-اصلی-سطح-منطقه-96-3-11'>مناقصه اجرای لکه گیری مکانیزه آسفالت معابر اصلی سطح منطقه  96.3.11 / مناقصه , مناقصه اجرای لکه گیری مکانیزه آسفالت معابر اصلی سطح منطقه  96.3.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861767/استعلام-بهای-پروژه-رپرگذاری-حد-بستر-و-حریم-رودخانه-نازلو-چای-شهرستان-ارومیه'>استعلام بهای پروژه رپرگذاری حد بستر و حریم رودخانه نازلو چای شهرستان ارومیه / استعلام بهای پروژه رپرگذاری حد بستر و حریم رودخانه نازلو چای شهرستان ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861714/استعلام-کیت-آموزشی-اتوماسیون-صنعتی-و-ابزار-دقیق'>استعلام کیت آموزشی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق  / استعلام کیت آموزشی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861720/استعلام-دیوارکوب'>استعلام دیوارکوب / استعلام دیوارکوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861733/استعلام-کولر-24000-ال-جی-سرد-و-گرم-اینورتر-دارای-گارانتی-معتبر-گلدایران'>استعلام کولر 24000 ال جی سرد و گرم اینورتر دارای گارانتی معتبر گلدایران / استعلام ، استعلام کولر 24000 ال جی سرد و گرم اینورتر دارای گارانتی معتبر گلدایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861740/استعلام-ساخت-و-نصب-پنجره-یو-پی-وی-سی'>استعلام ساخت و نصب پنجره یو پی وی سی / استعلام ساخت و نصب پنجره یو پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861695/استعلام-خریداری--نصب-و-اجرای-کامل-تجهیزات-دوربین-و-سامانه-نظارت'>استعلام خریداری ، نصب و اجرای کامل تجهیزات دوربین و سامانه نظارت / استعلام, استعلام خریداری ، نصب و اجرای کامل تجهیزات دوربین و سامانه نظارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861713/استعلام-تابلو-برق-راه-انداز-درایو-62-5'>استعلام تابلو برق راه انداز درایو 62/5 / استعلام تابلو برق راه انداز درایو 62/5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861707/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات -سخت افزار  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات -سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861195/خلاصه-آگهی-مناقصه-عمومی-تحلیل-طراحی-و-پیاده-سازی-انبار-داده-و-گزارشات-مدیریتی-حوزه-حمل-و-نقل-96-3-11'>خلاصه آگهی مناقصه عمومی تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده و گزارشات  مدیریتی حوزه حمل و نقل 96.3.11 / خلاصه آگهی مناقصه عمومی تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده و گزارشات  مدیریتی حوزه حمل و نقل 96.3.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861701/استعلام-کولر-گازی-هیجده-هزار-تروپیکال'>استعلام  کولر گازی هیجده هزار تروپیکال / استعلام , استعلام  کولر گازی هیجده هزار تروپیکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861682/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-اجرای-فضای-مورد-نیاز-برای-اداره-امور-فناوری'>استعلام تعمیر و تکمیل اجرای فضای مورد نیاز برای اداره امور فناوری / استعلام , استعلام تعمیر و تکمیل اجرای فضای مورد نیاز برای اداره امور فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861725/استعلام-شیرآلات-واتصالات'>استعلام شیرآلات واتصالات  / استعلام شیرآلات واتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861717/استعلام-کیت-آموزشی-برق-خودرو-روی-استند-نوع-بسته-بندی---'>استعلام کیت آموزشی برق خودرو روی استند نوع بسته بندی .... / استعلام کیت آموزشی برق خودرو روی استند نوع بسته بندی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861697/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861684/استعلام-آبسردکن-دوکاره'>استعلام آبسردکن دوکاره  / استعلام آبسردکن دوکاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861705/استعلام-خرید-129-دستگاه-فلوتر-مکانیکی-کنترل-سطح-مخازن'>استعلام خرید 129 دستگاه فلوتر مکانیکی کنترل سطح مخازن / استعلام, استعلام خرید 129 دستگاه فلوتر مکانیکی کنترل سطح مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861729/استعلام-چاپ-و-مجلدسازی-با-متن-طلاکوب-دفاتر'>استعلام  چاپ و مجلدسازی با متن طلاکوب دفاتر  / استعلام, استعلام  چاپ و مجلدسازی با متن طلاکوب دفاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861737/استعلام-یخچال-7-فوت-ایرانی'>استعلام  یخچال 7 فوت ایرانی  / استعلام, استعلام  یخچال 7 فوت ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861747/استعلام-تامین-سه-عدد-کولر-گازی-30000-تراست-اینورتر'>استعلام تامین سه عدد کولر گازی 30000 تراست اینورتر  / استعلام, استعلام تامین سه عدد کولر گازی 30000 تراست اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861196/آگهی-مناقصه-بازسازی-جوی-ها-و-کانال-های-خیابان-جهان-ارا-96-3-11'>آگهی مناقصه  بازسازی جوی ها و کانال های خیابان جهان ارا 96.3.11 / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه  بازسازی جوی ها و کانال های خیابان جهان ارا 96.3.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861785/مناقصه-تکمیل-مدرسه-۳-کلاسه-سوران-سیب-و-سوران'>مناقصه تکمیل مدرسه ۳ کلاسه سوران سیب و سوران  / فراخوان, مناقصه تکمیل مدرسه ۳ کلاسه سوران سیب و سوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861781/فراخوان-احداث-مدرسه-۱۰کلاسه-کودکان-استثنایی-زاهدان'> فراخوان  احداث مدرسه ۱۰کلاسه کودکان استثنایی زاهدان     /  فراخوان، فراخوان احداث مدرسه ۱۰کلاسه کودکان استثنایی زاهدان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861787/مناقصه-تکمیل-مدرسه-۴-کلاسه-اسکاندشت-سراوان'>مناقصه تکمیل مدرسه ۴ کلاسه اسکاندشت سراوان     / فراخوان, مناقصه تکمیل مدرسه ۴ کلاسه اسکاندشت سراوان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861813/مناقصه-احداث-مدرسه-۶-کلاسه-ریگی-جهی-سیب-وسوران'>مناقصه  احداث مدرسه ۶ کلاسه ریگی جهی سیب وسوران     / فراخوان, مناقصه  احداث مدرسه ۶ کلاسه ریگی جهی سیب وسوران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861825/فراخوان-اجرای-شبکه-و-انشعاب-روستاهای-کندج-٬دیزج'>فراخوان اجرای شبکه و انشعاب روستاهای کندج ٬دیزج / فراخوان, فراخوان اجرای شبکه و انشعاب روستاهای کندج ٬دیزج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861797/فراخوان-پروژه-روکش-آسفالت-گرم-معابر'>فراخوان پروژه روکش آسفالت گرم معابر  / آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان پروژه روکش آسفالت گرم معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861822/فراخوان-پروژه-آبرسانی-تازه-آباد'>فراخوان پروژه آبرسانی تازه آباد  / فراخوان, فراخوان پروژه آبرسانی تازه آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861837/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-غذایی-و-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861213/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-اجرایی-برای-مطالعه--تهیه-و-برداشت--طراحی--ایجاد-و-پیاده-سازی'>فراخوان شناسایی پیمانکار اجرایی برای مطالعه ، تهیه و برداشت ، طراحی ، ایجاد و پیاده سازی / آگهی فراخوان ، فراخوان شناسایی پیمانکار اجرایی برای مطالعه ، تهیه و برداشت ، طراحی ، ایجاد و پیاده سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861854/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذا-سلف-سرویس-معاونت-دانشجویی-و-فرهنگی'>مناقصه  طبخ و توزیع غذا سلف سرویس معاونت دانشجویی و فرهنگی     / آگهی مناقصه, مناقصه  طبخ و توزیع غذا سلف سرویس معاونت دانشجویی و فرهنگی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861829/مناقصه-خرید-تجهیزات-صنعتی-سلف-سرویسهای-دانشجویی'>مناقصه خرید تجهیزات صنعتی سلف سرویسهای دانشجویی / مناقصه خرید تجهیزات صنعتی سلف سرویسهای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861840/مناقصه-محدود-احداث-خانه-بهداشت'>مناقصه محدود  احداث خانه بهداشت / مناقصه محدود  احداث خانه بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861823/مناقصه-محدود-احداث-خانه-بهداشت-روستاها'>مناقصه محدود احداث خانه بهداشت روستاها / مناقصه محدود احداث خانه بهداشت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861798/ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-۵۰۰-مگاوار-بانکهای-خازنی'>ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۵۰۰ مگاوار بانکهای خازنی  / ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۵۰۰ مگاوار بانکهای خازنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861202/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-روستایی-اسلام-قلعه'>مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی اسلام قلعه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی اسلام قلعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861826/فراخوان-بهره-برداری-تعمیر-و-نگهداری-و-تکمیل-تاسیسات-آب-و-ایستگاههای-پمپاژ'>فراخوان بهره برداری،تعمیر و نگهداری و تکمیل تاسیسات آب و ایستگاههای پمپاژ  / فراخوان بهره برداری،تعمیر و نگهداری و تکمیل تاسیسات آب و ایستگاههای پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861815/استعلام-آب-میوه-زلال-شده-آناناس'>استعلام آب میوه زلال شده آناناس / استعلام آب میوه زلال شده آناناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861806/استعلام-دوربین-پلاک-خوان-ثبت-تخلف'>استعلام دوربین پلاک خوان ثبت تخلف / استعلام, استعلام دوربین پلاک خوان ثبت تخلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861796/استعلام-بسته-آموزشی-0-تا-5-سال-هوشان'>استعلام بسته آموزشی 0 تا 5 سال هوشان / استعلام, استعلام بسته آموزشی 0 تا 5 سال هوشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861789/استعلام-دوربین-دیجیتال-کانن-EOS-100-D'>استعلام دوربین دیجیتال کانن EOS 100 D  / استعلام , استعلام دوربین دیجیتال کانن EOS 100 D </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861811/استعلام-آرشیو-الکترونیک'>استعلام آرشیو الکترونیک  / استعلام , استعلام آرشیو الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861802/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861793/استعلام-موزاییک-ویبره'>استعلام موزاییک ویبره / استعلام , استعلام موزاییک ویبره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861190/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-چدن-داکتیل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861849/استعلام-خرید-349-دستگاه-کنتور-حجمی-مکانیکی'>استعلام خرید 349 دستگاه کنتور حجمی مکانیکی / استعلام, استعلام خرید 349 دستگاه کنتور حجمی مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861831/استعلام-دستگاه-صدور-آنی-کارت'>استعلام دستگاه صدور آنی کارت / استعلام, استعلام دستگاه صدور آنی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861814/استعلام-کیت-آموزشی-خانه-هوشمند'>استعلام کیت آموزشی خانه هوشمند / استعلام, استعلام کیت آموزشی خانه هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861791/استعلام-دستگاه-فتوکپی-RICHO'>استعلام دستگاه فتوکپی RICHO / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی RICHO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861833/استعلام-بایگانی-ریلی-متحرک-و-ثابت'>استعلام  بایگانی ریلی متحرک و ثابت  / استعلام, استعلام  بایگانی ریلی متحرک و ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861821/استعلام-مداد'>استعلام مداد  / استعلام, استعلام  مداد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861804/استعلام-چاپگر-سیاه-و-سفید--'>استعلام چاپگر سیاه و سفید.... / استعلام, استعلام چاپگر سیاه و سفید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861475/مناقصه-حمل-گندم-از-مراکز-خرید'>مناقصه حمل گندم از مراکز خرید  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حمل گندم از مراکز خرید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861274/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-و-مخابرات-ساختمانها-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و مخابرات ساختمانها- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و مخابرات ساختمانها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861519/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-نصب-شیر-PRD-مخازن-ذخیره'>مناقصه خرید تجهیزات و نصب شیر PRD مخازن ذخیره  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات و نصب شیر PRD مخازن ذخیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861548/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-کیفی-و-کمی-بر-اجرای-پروژه-های-مدیریت-مصرف-برق--'>مناقصه انجام خدمات نظارت کیفی و کمی بر اجرای پروژه های مدیریت مصرف برق ... / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام خدمات نظارت کیفی و کمی بر اجرای پروژه های مدیریت مصرف برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861552/مزایده-مغازه-های-خود-واقع-در-خیابان-امام-(ره)-و-یک-باب-ساختمان'>مزایده مغازه های خود واقع در خیابان امام (ره) و یک باب ساختمان / آگهی مزایده، مزایده مغازه های خود واقع در خیابان امام (ره) و یک باب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861538/مناقصه-تکمیل-قسمت-مخزن-امن-اشیاء-موزه-منطقه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل قسمت مخزن امن اشیاء موزه منطقه ای  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل قسمت مخزن امن اشیاء موزه منطقه ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861529/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم-عرصه-205886متر'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی دیم عرصه 205886متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی دیم عرصه 205886متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861288/فراخوان-اجرای-عملیات-ابنیه-و-تاسیسات-تعدادی-مراکز-جامع--'>فراخوان اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات تعدادی مراکز جامع ... / مناقصه, فراخوان اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات تعدادی مراکز جامع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861531/مناقصه-ساماندهی-میدان-مرکزی-شهر--'>مناقصه ساماندهی میدان مرکزی شهر ... / آگهی مناقصه، مناقصه ساماندهی میدان مرکزی شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861503/اصلاحیه-فراخوان-تجدید-مزایده-اجاره-سالانه-مجموعه-ورزشی-نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان تجدید مزایده اجاره سالانه مجموعه ورزشی- نوبت دوم  / اصلاحیه فراخوان تجدید مزایده , اصلاحیه فراخوان تجدید مزایده اجاره سالانه مجموعه ورزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861510/مزایده-لوله-برقی'>مزایده لوله برقی  / مزایده ,مزایده لوله برقی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861520/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلن--'>مناقصه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861516/مناقصه-حمل-و-پخش-آسفالت-مکانیکی--96-03-11'>مناقصه حمل و پخش آسفالت مکانیکی - 96.03.11 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل و پخش آسفالت مکانیکی - 96.03.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861511/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-مشترکین-اجرایی--'>مناقصه برون سپاری خدمات مشترکین اجرایی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری خدمات مشترکین اجرایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861522/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسکلت-و--'>مزایده فروش آهن آلات اسکلت و ... / مزایده, مزایده فروش آهن آلات اسکلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861539/مزایده-یک-قطعه-ملک-عرصه-183مترمربع'>مزایده یک قطعه ملک عرصه 183مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه ملک عرصه 183مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861506/مزایده-کارگاه-غیر-فعال-مساحت-4200مترمربع'>مزایده کارگاه غیر فعال مساحت 4200مترمربع / مزایده,مزایده کارگاه غیر فعال مساحت 4200مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861225/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-و-امحاء-زباله-و-تنظیفات-تجدید'>تجدید مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861509/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-ساز-در-دو-طبقه'>مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز در دو طبقه / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز در دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861514/مزایده-تمامی-32-05-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده تمامی 32.05 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامی 32.05 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861513/مزایده-یک-دستگاه-کانکس-7-2'>مزایده یک دستگاه کانکس 7*2 / مزایده یک دستگاه کانکس 7*2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861505/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یکباب-زیززمین'>مزایده واگذاری به اجاره یکباب زیززمین  / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یکباب زیززمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861501/مناقصه-خرید-آسفالت'>مناقصه خرید آسفالت / مناقصه خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861495/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات آبرسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861504/مزایده-فروش-تعدادی-پلاکهای-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی پلاکهای تجاری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی پلاکهای تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861507/مزایده-واگذاری-پارکینگ-وسائط-نقلیه-سبک'>مزایده  واگذاری پارکینگ وسائط نقلیه سبک / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری پارکینگ وسائط نقلیه سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861502/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب'>مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861523/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-174-80متر'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 174.80متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 174.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861512/اصلاحیه-مزایده-املاک-بانک-مهر-اقتصاد'>اصلاحیه مزایده املاک بانک مهر اقتصاد  / اصلاحیه مزایده,مزایده املاک بانک مهر اقتصاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861189/مزایده-یک-دستگاه-اکسودرو--'>مزایده یک دستگاه اکسودرو ... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اکسودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861563/مزایده-ملک-فاقد-سند-طبقه-سوم-ساختمان-نوبت-اول'>مزایده ملک فاقد سند طبقه سوم ساختمان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک فاقد سند طبقه سوم ساختمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861203/مناقصه-خرید-24276-متر-انواع-لوله-پلی-اتلین-دو-جداره-کاروگیت'>مناقصه خرید 24276 متر انواع لوله پلی اتلین دو جداره کاروگیت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 24276 متر انواع لوله پلی اتلین دو جداره کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861525/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-80-44متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 80.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 80.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861526/مناقصه-اجرای-لکه-گیری--بهسازی-و-روکش-آسفالت-گرم'>مناقصه اجرای لکه گیری ، بهسازی و روکش آسفالت گرم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای لکه گیری ، بهسازی و روکش آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861496/مناقصه-واگذاری-امور-اپراتوری'>مناقصه واگذاری امور اپراتوری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور اپراتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861498/مزایده-انواع-میزان-تقریبی-ذرت--کنسانتره'>مزایده انواع میزان تقریبی ذرت - کنسانتره  / مزایده , مزایده انواع میزان تقریبی ذرت - کنسانتره  مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861492/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-و-لوازم-یدکی-نو-مازاد--مرحله-سوم-96-03-11'>مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم یدکی نو مازاد  - مرحله سوم 96.03.11 / آگهی مزایده غیرحضوری , مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم یدکی نو مازاد  - مرحله سوم 96.03.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861187/مناقصه-خرید-لوله-های-تایتونی-داکتیل-و-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه  خرید لوله های تایتونی داکتیل و فولادی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید لوله های تایتونی داکتیل و فولادی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861486/مناقصه-پخت-غذا-و-سلف-سرویس-رستوران-کارکنان'>مناقصه پخت غذا و سلف سرویس رستوران کارکنان  / مناقصه, مناقصه پخت غذا و سلف سرویس رستوران کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861532/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-192-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 192 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 192 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861536/مزایده-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-عرصه-173-17متر'>مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی عرصه 173.17متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی عرصه 173.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861488/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-192-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 192 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 192 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861489/مناقصه-انجام-امور-پرسکاری-(اطو-کشی-)-و-بسته-بندی'>مناقصه انجام امور پرسکاری (اطو کشی ) و بسته بندی / آگهی منقاصه عمومی, مناقصه انجام امور پرسکاری (اطو کشی ) و بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861499/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-و-ساختمان-و-باسکول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و ساختمان و باسکول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و ساختمان و باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861471/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-لوگان-تندر-90'>مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری لوگان تندر 90  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری لوگان تندر 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861480/مزایده-فروش-دو-دستگاه-همزن-مخزن-با-شاسی-و--'>مزایده فروش  دو دستگاه همزن مخزن با شاسی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  دو دستگاه همزن مخزن با شاسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861521/مزایده-پلاک-ثبتی-اپارتمان-مسکونی-صد-متر'>مزایده پلاک ثبتی اپارتمان مسکونی صد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اپارتمان مسکونی صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861191/ارزیابی-کیفی-حمل-فرآورده-های-نفتی-ایستگاه-ها-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی حمل فرآورده های نفتی ایستگاه ها -نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه حمل فرآورده های نفتی ایستگاه ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861484/مزایده-فروش-مقادیری-کنتور-و-رگلاتور-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده فروش مقادیری کنتور و رگلاتور اسقاط - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش مقادیری کنتور و رگلاتور اسقاط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861490/مناقصه-اجرای-عملیات-فرش-کف-و-جدولگذاری---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات فرش کف و جدولگذاری .... تجدید نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه اجرای عملیات فرش کف و جدولگذاری .... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861518/مزایده-ملک-مسکونی-تجاری-و-زمین-گاوداری'>مزایده ملک مسکونی تجاری و زمین گاوداری / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری و زمین گاوداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861497/مناقصه-واگذاری-طرح-خرید-خدمات-تخصصی'>مناقصه  واگذاری طرح خرید خدمات تخصصی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری طرح خرید خدمات تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861517/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-229-16متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 229.16متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 229.16متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861515/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-2282-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2282.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2282.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861479/مزایده-کود-سپور-فسفات--'>مزایده کود سپور فسفات ... / مزایده کود سپور فسفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861493/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861561/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-ششصد-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت ششصد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت ششصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861206/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-خرید-بریکر-33-کیلو-ولت-گازی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید بریکر 33 کیلو ولت گازی -نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید بریکر 33 کیلو ولت گازی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861558/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-312-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 312.50متر  / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 312.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861467/مناقصه-انجام-عملیات-نصب-مونتاژ-جوشکاری-و-برشکاری-تجهیزات-واحدهای-بهره-برداری-و-نمکزدایی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات  نصب، مونتاژ، جوشکاری و برشکاری، تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدایی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات  نصب، مونتاژ، جوشکاری و برشکاری، تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861483/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده / مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861468/مزایده-ملک-متراژ-عرصه-ششدانگ-152متر-نوبت-اول'>مزایده ملک متراژ عرصه ششدانگ 152متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک متراژ عرصه ششدانگ 152متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861500/مناقصه-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر-درون-شهری'>مناقصه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر درون شهری / آگهی مناقصه، مناقصه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861478/مناقصه-عملیات-رفع-خرابی-و-بازسازی-فیبر-نوری-استان'>مناقصه عملیات رفع خرابی و بازسازی فیبر نوری استان  / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات رفع خرابی و بازسازی فیبر نوری استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861555/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-142-19متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 142.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 142.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861535/مناقصه-خرید-تجهیزات'>مناقصه خرید تجهیزات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861602/مزایده-فروش-27000متر-زمین-مازاد-همراه-با-دو-سوله-نوبت-دوم'>مزایده فروش 27000متر زمین مازاد همراه با دو سوله نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 27000متر زمین مازاد همراه با دو سوله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861428/مزایده-بهره-برداری-از-بازار-روز-كوثر-۹-بازار-آبزیان-و-محصولات-پروتئینی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از بازار روز كوثر ۹ بازار آبزیان و محصولات پروتئینی نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از بازار روز كوثر ۹ بازار آبزیان و محصولات پروتئینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861527/تجدید-مزایده-اجاره-کارواش-و-غرفه-های-داخل-پایانه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره کارواش و غرفه های داخل پایانه  نوبت دوم / آگهی تجدید  مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره کارواش و غرفه های داخل پایانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861594/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-512-606متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 512.606متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 512.606متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861567/مزایده-یک-دستگاه-کانکس'>مزایده یک دستگاه کانکس  / مزایده,مزایده یک دستگاه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861485/مزایده-فروش-تعداد-284-دستگاه-خودپرداز'>مزایده فروش تعداد 284 دستگاه خودپرداز  / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعداد 284 دستگاه خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861448/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-مجتمع-تجاری-اداری'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری اداری / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861596/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-خط-پردازش-مرکز-دفن'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از خط پردازش مرکز دفن / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از خط پردازش مرکز دفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861600/مناقصه-پوشش-بخشی-از-خدمات-بیمه-ای'>مناقصه پوشش بخشی از خدمات بیمه ای / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه  پوشش بخشی از خدمات بیمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861609/مزایده-ماشین-پرس-هیدرولیک-به-همراه-پاروپک'>مزایده ماشین پرس هیدرولیک به همراه پاروپک  / مزایده, مزایده ماشین پرس هیدرولیک به همراه پاروپک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861544/مزایده-یک-دستگاه-لودر'>مزایده یک دستگاه لودر / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861637/مزایده-پلاکهای-ثبتی-8-928-اصلی-و-8-27-اصلی-و-13-43-اصلی'>مزایده پلاکهای ثبتی 8.928 اصلی و 8.27 اصلی و 13.43 اصلی  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 8.928 اصلی و 8.27 اصلی و 13.43 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861440/ارزیابی-کیفی-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-عملیات-نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-ها'>ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه جهت عملیات نصب تست و راه اندازی پست ها / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه جهت عملیات نصب تست و راه اندازی پست ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861569/فراخوان-واگذاری-مدیریت-مجتمع-فرهنگی-دیجیتال-کومش-سمنان'>فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع فرهنگی دیجیتال کومش سمنان / فراخوان،فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع فرهنگی دیجیتال کومش سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861632/مزایده-واگذاری-محصول-سردرختی-زردآلو'>مزایده واگذاری محصول سردرختی زردآلو  / مزایده,واگذاری محصول سردرختی زردآلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861605/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-311-40متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 311.40متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 311.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861608/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-12679متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 12679متر  / مزایدهمزایده پلاک ثبتی به مساحت 12679متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861559/مزایده-یک-دستگاه-پراید-سواری-سایپا'>مزایده یک دستگاه پراید سواری سایپا  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پراید سواری سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861573/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-تعمیرات-و-زیباسازی'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای عملیات تعمیرات و زیباسازی  / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای عملیات تعمیرات و زیباسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861462/مزایده-واگذاری-سه-قطعه-زمین-ملک-شهرداری'>مزایده واگذاری سه قطعه زمین ملک شهرداری  / مزایده,مزایده واگذاری سه قطعه زمین ملک شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861557/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-در-سطح-منطقه-3-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی در سطح  منطقه 3 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی در سطح  منطقه 3 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861574/مزایده-اجاره-عرصه-ای-جهت-برپایی-شهربازی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره عرصه ای جهت برپایی شهربازی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره عرصه ای جهت برپایی شهربازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861562/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-207'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 207 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 207</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861712/مزایده-یک-واحد-مسکونی-و-خودرو'>مزایده یک واحد مسکونی و خودرو / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861584/فراخوان-مزایده-حضوری-غرفه-تنقلات-و-نوشیدنی-پارک-ولیعصر--'>فراخوان مزایده حضوری غرفه تنقلات و نوشیدنی پارک ولیعصر ... / آگهی فراخوان مزایده حضوری (حراج)، مزایده حضوری (حراج) غرفه تنقلات و نوشیدنی پارک ولیعصر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861645/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-112-22متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.22متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861708/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-190-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 190 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 190 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861583/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-160-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 160 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 160 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861460/مناقصه-طراحی--خرید-تجهیزات-و-نصب-پست-132-20-کیلوولت'>مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و نصب پست 132/20 کیلوولت / مناقصه  طراحی ، خرید تجهیزات و نصب پست 132/20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861664/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-246-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 246 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 246 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861581/مزایده-ششدانگ-یکباب-کارگاه-به-مساحت-1048متر'>مزایده ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 1048متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 1048متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861564/مزایده-یک-دستگاه-پیکان-سفید-و-ششدانگ-باب-مغازه-فاقد-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پیکان سفید و ششدانگ باب مغازه فاقد پلاک ثبتی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه پیکان سفید و ششدانگ باب مغازه فاقد پلاک ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861612/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-زمین-360-متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 360 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 360 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861565/مناقصه-اجرای-جدول-و-کانیوا-معابر-سطح-شهر--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول و کانیوا معابر سطح شهر - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای جدول و کانیوا معابر سطح شهر -مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861579/مناقصه-واگذاری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری فضای سبز  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861589/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه  واگذاری امور خدمات شهری  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861614/مناقصه-اجرای-کامل-کاشی-کاری-ساق-و-گنبد'>مناقصه اجرای کامل کاشی کاری ساق و گنبد / آگهی مناقصه,مناقصه  اجرای کامل کاشی کاری ساق و گنبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861598/اطلاعیه-اجاره-بوفه-های-بیمارستان'>اطلاعیه  اجاره بوفه های بیمارستان / اطلاعیه ،اطلاعیه اجاره بوفه های بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861587/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه  تامین نیروی انسانی  / اگهی مناقصه , مناقصه  تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861582/مناقصه-حفر-و-پمپاژ-دو-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آهکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861621/آگهی-واگذاری-حمل-و-نقل-سرویس-مدارس'>آگهی واگذاری حمل و نقل سرویس مدارس / آگهی واگذاری حمل و نقل سرویس مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861606/مزایده173-قطعه-لوستر'>مزایده173 قطعه لوستر / مزایده,مزایده 173 قطعه لوستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861634/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-آبی-5200متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی آبی 5200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی آبی 5200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861617/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-155-5متر'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 155.5متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 155.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861619/مزایده-ملک-کاربری-فعلی-باغ-رزی-دیم'>مزایده ملک کاربری فعلی باغ رزی دیم / مزایده,مزایده ملک کاربری فعلی باغ رزی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861396/حراج-اقلامی-از-ضایعات-فلزی-مستهلک-96-3-11'>حراج اقلامی از ضایعات فلزی مستهلک 96.3.11 / حراج حضوری، حراج اقلامی از ضایعات فلزی مستهلک 96.3.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861578/مناقصه-حفر-چاه-آبرفتی'>مناقصه حفر چاه آبرفتی / آگهی فراخوان ,حفر چاه آبرفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861542/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-به-متراژ-1400-متر-و--'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 1400 متر و ... / فراخوان  ,  فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 1400 متر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861551/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک-جنگلی'>مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی / آگهی مزایده , مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861556/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-بیرونی-پایانه-مسافربری--'>مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری... / آگهی مزایده , مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861670/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین'>مزایده فروش ده قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861533/مزایده-واگذاری-کیوسک'>مزایده واگذاری کیوسک  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری کیوسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861537/مزایده-فروش-مقدار-کاغذ-باطله-و-اسناد-امحاء'>مزایده فروش مقدار کاغذ باطله و اسناد امحاء  / مزایده , مزایده فروش مقدار کاغذ باطله و اسناد امحاء </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861541/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-امور-فنی-آزمایشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور فنی آزمایشگاه  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور فنی آزمایشگاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861626/مزایده-نسبت-به-واگذاری-اجاره-ماهیانه-کارخانه-سنگ-شکن'>مزایده نسبت به واگذاری اجاره ماهیانه کارخانه سنگ شکن  / آگهی مزایده , مزایده نسبت به واگذاری اجاره ماهیانه کارخانه سنگ شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861404/مزایده-جایگاه-CNG'> مزایده جایگاه CNG  / آگهی مزایده,  مزایده جایگاه CNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861666/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861597/مزایده-واگذاری-جایگاه-پمپ-بنزین'>مزایده واگذاری جایگاه پمپ بنزین  / آگهی مزایده , مزایمزایده واگذاری جایگاه پمپ بنزین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861545/مناقصه-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه,مناقصه ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861530/مناقصه-خرید-و-نصب-دستگاه-های-مجموعه-بازی-تجدید'>مناقصه خرید و نصب دستگاه های مجموعه بازی  تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب دستگاه های مجموعه بازی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861524/مزایده-اجاره-19-عدد-سازه-لایت-باکس-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 19 عدد سازه لایت باکس نوبت دوم  / مزایده ، مزایده اجاره 19 عدد سازه لایت باکس  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861553/مزایده-میزان-7-13-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-4-دانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 7.13 سهم از یکصد سهم سهام 4 دانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 7.13 سهم از یکصد سهم سهام 4 دانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861728/مزایده-حقوق-استیجاری-به-میزان-55-94-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-دو-هزار-متر-زمین'>مزایده حقوق استیجاری به میزان 55.94 سهم از یکصد سهم سهام دو هزار متر زمین / مزایده,مزایده حقوق استیجاری به میزان 55.94 سهم از یکصد سهم سهام دو هزار متر زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861572/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-به-متراژ-1800-مترمربع-جهت-مجموعه-بازی-کودکان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ 1800 مترمربع جهت مجموعه بازی کودکان  نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ 1800 مترمربع جهت مجموعه بازی کودکان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861576/مزایده-فروش-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861393/مزایده-واگذاری-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861534/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-در-شهر-عمادشهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر عمادشهر- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر عمادشهر- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861546/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-در-شهر-سپیدان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر سپیدان- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر سپیدان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861335/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861591/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-11-سهم-زمین-بخش-هفت'>مزایده دو سهم مشاع از 11 سهم زمین بخش هفت / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 11 سهم زمین بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861560/مزایده-اجاره-عرضه-زمین-جهت-استقرار-غرفه-نمایشگاه-کتاب-و--نوبت-دوم'>مزایده اجاره عرضه زمین جهت استقرار غرفه نمایشگاه کتاب و ...نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره عرضه زمین جهت استقرار غرفه نمایشگاه کتاب و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861554/مناقصه-بهسازی-و-شن-ریزی-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و شن ریزی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بهسازی و شن ریزی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861549/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-از-نوع-PE100-و-pe80-در-سایزهای-مختلف--نوبت-دوم'>مناقصه لوله پلی اتیلن از نوع PE100 و pe80 در سایزهای مختلف - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  لوله پلی اتیلن از نوع PE100 و pe80 در سایزهای مختلف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861429/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-151-95متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 151.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 151.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861543/فراخوان-خدمات-عملیات-عمرانی-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-و-اصلاح-مهندسی-آن-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات عملیات عمرانی زیرسازی و آسفالت معابر و اصلاح مهندسی آن- نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان خدمات عملیات عمرانی زیرسازی و آسفالت معابر و اصلاح مهندسی آن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861647/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-و---'>مزایده فروش املاک و مستغلات و .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش املاک و مستغلات و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861528/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-دکان'>مزایده واگذاری به اجاره یک باب دکان / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک باب دکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861734/مزایده-تاکستان-انگور-مساحت-618-متر-نوبت-اول'>مزایده تاکستان انگور مساحت 618 متر نوبت اول / مزایده,مزایده تاکستان انگور مساحت 618 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861540/مزایده-فروش-چند-تخته-فرش-ماشینی'>مزایده فروش چند تخته فرش ماشینی  / مزایده,مزایده فروش چند تخته فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861566/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-24-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 24 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 24 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861571/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-11424متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 11424متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 11424متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861550/مزایده-یک-قطعه-زمین-جای-خانه-630متر'>مزایده یک قطعه زمین جای خانه 630متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین جای خانه 630متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861425/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-باندها-نوبت-اول'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت باندها نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت باندها نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861624/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-50-من-محلی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 50 من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 50 من محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861623/اطلاعیه-واگذاری-امور-طبخ-و-توزیع-غذا-و-تهیه-مواد-اولیه-غذایی-دانشگاه-تبریز'>اطلاعیه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا و تهیه مواد اولیه غذایی دانشگاه تبریز  / اطلاعیه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا و تهیه مواد اولیه غذایی دانشگاه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861654/مزایده-املاک-اموال-غیرمنقول-اسناد-رهنی'>مزایده املاک اموال غیرمنقول اسناد رهنی / مزایده,مزایده املاک اموال غیرمنقول اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861593/مناقصه-ارزیابی-کیفی-و-مالی-اجرای-تصفیه-خانه-فاضلاب-روستایی-بیرق-نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی و مالی اجرای تصفیه خانه فاضلاب روستایی بیرق  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه ارزیابی کیفی و مالی اجرای تصفیه خانه فاضلاب روستایی بیرق  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861588/مزایده-منزل-مکسونی-عرصه-492-28متر'>مزایده منزل مکسونی عرصه 492.28متر  / مزایده,مزایده منزل مکسونی عرصه 492.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861577/مزایده-2-دستگاه-یخچال-ایستاده-3-درب-و-4-درب'>مزایده 2 دستگاه یخچال ایستاده 3 درب و 4 درب  / مزایده , مزایده 2 دستگاه یخچال ایستاده 3 درب و 4 درب  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861675/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-دیمی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیمی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیمی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861508/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-و-اجرای-عملیات-جایگزینی--'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع و اجرای عملیات جایگزینی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع و اجرای عملیات جایگزینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861412/مزایده-واگذاری-بلوک-های-شماره-2-و-5-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  بلوک های شماره 2 و 5  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری  بلوک های شماره 2 و 5  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861633/مناقصه-امور-مربوط-به-امور-نقلیه-ستاد-بهزیستی-استان-و-ادارات-بهزیستی-شهرستان-96-3-11'> مناقصه  امور مربوط به امور نقلیه ستاد بهزیستی استان و ادارات بهزیستی شهرستان 96.3.11 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه  امور مربوط به امور نقلیه ستاد بهزیستی استان و ادارات بهزیستی شهرستان 96.03.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861687/مزایده-20-سهم-از-95-سهم-از-1572-سهم-از-2028-سهم-اراضی-آبی'>مزایده 20 سهم از 95 سهم از 1572 سهم از 2028 سهم اراضی آبی / مزایده,مزایده 20 سهم از 95 سهم از 1572 سهم از 2028 سهم اراضی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861599/مزایده-فروش-مخلوط-سنگ-لاشه-دپو-در-محوطه-کارگاه-خود'>مزایده فروش مخلوط سنگ لاشه دپو در محوطه کارگاه خود  / مزایده,مزایده فروش مخلوط سنگ لاشه دپو در محوطه کارگاه خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861590/مناقصه-نسبت-به-خرید--نصب-و-راه-اندازی-انواع-باطری-تروسیلد-اسید---نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به خرید , نصب و راه اندازی انواع باطری تروسیلد اسید .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه نسبت به خرید , نصب و راه اندازی انواع باطری تروسیلد اسید .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861586/تجدید-فراخوان-خرید-21000-متر-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی-دو-جداره--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان  خرید 21000 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره   نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان  خرید 21000 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861616/مناقصه-خرید-12-عدد-مخزن-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید 12 عدد مخزن پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 12 عدد مخزن پلی اتیلن... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861688/مناقصه-جدولگذاری-تک-لبه'>مناقصه جدولگذاری تک لبه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه جدولگذاری تک لبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861592/مناقصه-پروژه-پارک'>مناقصه پروژه پارک / مناقصه , مناقصه پروژه پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861580/تجدید-مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام کلیه امور مربوط به خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام کلیه امور مربوط به خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861570/مناقصه-خدمات-عمومی-و-نگهداری-تاسیسات-و---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی و نگهداری تاسیسات و  ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات عمومی و نگهداری تاسیسات و  ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861415/مناقصه-عملیات-لایروبی-فیدر-کانال-شماره-یک-و-نهر-طاهری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لایروبی فیدر کانال شماره یک و نهر طاهری  نوبت دوم  / ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات لایروبی فیدر کانال شماره یک و نهر طاهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861723/مزایده-واگذاری-املاک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861595/مناقصه-واگذاری-خدمات-نقلیه--تامین-خودرو-با-راننده'>مناقصه واگذاری خدمات نقلیه ، تامین خودرو با راننده  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات نقلیه ، تامین خودرو با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861601/تجدید-مناقصه-آسفالت-مکانیزه-سطح-شهر-و---96-3-11'>تجدید مناقصه آسفالت مکانیزه سطح شهر و ... 96.3.11 / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه آسفالت مکانیزه سطح شهر و ... 96.3.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861585/مزایده-واگذاری-امکانات-طرح-دریای-چپکرود-96-3-11'>مزایده  واگذاری امکانات طرح دریای چپکرود 96.3.11 / آگهی مزایده عمومی , مزایده  واگذاری امکانات طرح دریای چپکرود 96.3.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861636/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-احداث-مجتمع-مسکونی-مرحله-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در احداث مجتمع مسکونی -مرحله دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در احداث مجتمع مسکونی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861618/آگهی-مناقصه-بسته-بندی-حمل-و-دپو-کاه'>آگهی مناقصه بسته بندی، حمل و دپو کاه / آگهی مناقصه,مناقصه بسته بندی، حمل و دپو کاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861627/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-و-رفیوژ-وسط-رمپ-ورودی-خروجی'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت و رفیوژ وسط رمپ ورودی خروجی / مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت و رفیوژ وسط رمپ ورودی خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861769/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک-از-قبیل-یک-واحد-ساختمان-اداری-و-مغازه'>مزایده واگذاری به اجاره املاک از قبیل یک واحد ساختمان اداری و مغازه  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک از قبیل یک واحد ساختمان اداری و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861656/مناقصه-اموال-اسقاطی'>مناقصه اموال اسقاطی  / مناقصه, مناقصه اموال اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861387/تجدید-مناقصه-تامین-25-دستگاه----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین 25 دستگاه ....  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه تامین 25 دستگاه ....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861663/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذای-گرم-روزانه-کارکنان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم روزانه کارکنان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم روزانه کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861689/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب-و-نظافت-معابر-از-سواره-رو--'>مناقصه عملیات رفت و روب و نظافت معابر از سواره رو ... / مناقصه , مناقصه عملیات رفت و روب و نظافت معابر از سواره رو ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861644/مناقصه-احداث-مجتمع-مسکونی-95-واحدی-96-03-11-مرحله-دوم'>مناقصه احداث مجتمع مسکونی 95 واحدی  96.03.11 مرحله دوم / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار, مناقصه احداث مجتمع مسکونی 95 واحدی  مرحله دوم 96.03.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861760/مزایده-عرصه-ششدانگ-زمین-بایر-و-اعیان-یک-دستگاه-ویلای-دوبلکس'>مزایده عرصه ششدانگ زمین بایر و اعیان یک دستگاه ویلای دوبلکس / مزایده,مزایده عرصه ششدانگ زمین بایر و اعیان یک دستگاه ویلای دوبلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861768/مزایده-مالکیت-4-و-نیم-دانگ-از-ششدانگ-محل-شرکت'>مزایده مالکیت 4 و نیم دانگ از ششدانگ محل شرکت / مزایده,مزایده مالکیت 4 و نیم دانگ از ششدانگ محل شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861635/مزایده-واگذاری-تبلیغات-تابلو-پل-هوایی-عابر-پیاده-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  تبلیغات تابلو پل هوایی عابر پیاده نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری  تبلیغات تابلو پل هوایی عابر پیاده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861649/مناقصه-عملیات-خرید-بتن-آماده-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه عملیات خرید بتن آماده- نوبت دوم- چاپ اول  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خرید بتن آماده- نوبت دوم- چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861392/مزایده-یک-دستگاه-ترومیل'>مزایده یک دستگاه ترومیل  / مزایده یک دستگاه ترومیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861739/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-کاربری-تجاری-و-یک-پلاک-مسکونی-نوبت-نهم'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک کاربری تجاری و یک پلاک مسکونی نوبت نهم / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک کاربری تجاری و یک پلاک مسکونی نوبت نهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861744/مزایده-واگذاری-فروش-زمین'>مزایده واگذاری فروش زمین  / مزایده,مزایده واگذاری فروش زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861749/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-782مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 782مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 782مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861455/مزایده-سرقفلی-دو-باب-مغازه-11-70-و-31-متر'>مزایده سرقفلی دو باب مغازه 11.70 و 31 متر  / مزایده,مزایده سرقفلی دو باب مغازه 11.70 و 31 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861620/مناقصه-خرید-خدمات-پزشکی-پرستاری-مراکز-خدمات-جامع-سلامت'>مناقصه خرید خدمات پزشکی پرستاری مراکز خدمات جامع سلامت  / مناقصه , مناقصه خرید خدمات پزشکی پرستاری مراکز خدمات جامع سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861603/مزایده-اجاره-کیوسک-و---نوبت-دوم-مرحله-اول'>مزایده  اجاره کیوسک و ... نوبت دوم مرحله اول / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره کیوسک و ... نوبت دوم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861611/مناقصه-خرید-خدمات-اتاق-پزشک-و-تزریقات-و-پانسمان---96-3-11'>مناقصه خرید خدمات اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان ... 96.3.11 / مناقصه , مناقصه خرید خدمات اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان ... 96.3.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861661/مزایده-فروش-خانه-کاربری-اداری-عرصه-454-متر'>مزایده فروش خانه کاربری اداری عرصه 454 متر / مزایده,مزایده فروش خانه کاربری اداری عرصه 454 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861716/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-طبقه-اول-منزل-مسکونی'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ طبقه اول منزل مسکونی  / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ طبقه اول منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861568/مزایده-بهره-برداری-از-واحد-تاکسی-بی-سیم-133--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از واحد تاکسی بی سیم 133 - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از واحد تاکسی بی سیم 133 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861575/مناقصه-عملیات-اجرایی-زیرسازی-و-جدولگذاری---'>مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی و جدولگذاری  .... / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی و جدولگذاری  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861629/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-323-متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 323 متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 323 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861672/مناقصه-کلیه-عملیات-نگهداری-و-مراقبت-های-فضای-سبز'>مناقصه کلیه عملیات نگهداری و مراقبت های فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه کلیه عملیات نگهداری و مراقبت های فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861405/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پی-کی'>مزایده یک دستگاه خودروی پی کی / مزایده یک دستگاه خودروی پی کی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861674/مزایده-اجاره-بهره-برداری-مجموعه-غسالخانه-و-یک-دستگاه-آمبولانس-مزدا-2000-مرحله-اول-چاپ-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری مجموعه غسالخانه و یک دستگاه آمبولانس مزدا 2000 مرحله اول چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره بهره برداری مجموعه غسالخانه و یک دستگاه آمبولانس مزدا 2000 مرحله اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861622/مناقصه-عملیات-ممیزی-املاک'>مناقصه عملیات ممیزی املاک / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات ممیزی املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861607/مناقصه-خرید-آسفالت-در-محدوده-ناحیه-یک-به-صورت-مکانیزه'>مناقصه خرید آسفالت در محدوده ناحیه یک به صورت مکانیزه  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید آسفالت در محدوده ناحیه یک به صورت مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861613/مناقصه-عملیات-زیرسازی-ضلع-شرقی-بلوار-خلیج-فارس'>مناقصه عملیات زیرسازی ضلع شرقی بلوار خلیج فارس / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات زیرسازی ضلع شرقی بلوار خلیج فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861638/مزایده-امتیاز-نصب-بهره-برداری-و-نگهداشت-فضای-تبلیغاتی'>مزایده امتیاز نصب، بهره برداری و نگهداشت فضای تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده امتیاز نصب، بهره برداری و نگهداشت فضای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861604/مناقصه-خرید-2-دستگاه-چیلر'>مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861610/مزایده-اجاره-ماهانه-واحدهای-اداری-تجاری'>مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری / آگهی مزایده ,  مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861643/مناقصه-تهیه-و-اجرای-کامل-سیستم-تهویه-با-کولرهای-گازی----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه با کولرهای گازی  ... - نوبت دوم  / مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه با کولرهای گازی  ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861452/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-3535-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 3535 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 3535 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861652/مناقصه-بکارگیری-تعداد-58-نفر-نیروی-انسانی'>مناقصه بکارگیری تعداد 58 نفر نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه بکارگیری تعداد 58 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861698/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-مساحت-211-80متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی عرصه مساحت 211.80متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه مساحت 211.80متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861641/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-عرصه-210متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه 210متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه 210متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861628/مناقصه-محوطه-سازی-پارک-ملت'>مناقصه محوطه سازی پارک ملت / فراخوان مناقصه, مناقصه محوطه سازی پارک ملت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861651/مزایده-ششدانگ-زمین-68-من-اراضی-ابی-و-268-من-اراضی-دیم'>مزایده ششدانگ زمین 68 من اراضی ابی و 268 من اراضی دیم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 68 من اراضی ابی و 268 من اراضی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861631/مزایده-فروش-فرش-ماشینی-و--'>مزایده فروش فرش ماشینی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش فرش ماشینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861755/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-250-متر-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 250 متر تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 250 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861615/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-نیسان-یخچالدار'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت نیسان یخچالدار / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت نیسان یخچالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861421/مزایده-بوفه-های-دانشگاه'>مزایده بوفه های دانشگاه / آگهی مزایده عمومی,مزایده بوفه های دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861704/مزایده-ملک-از-پلاک-ثبتی-644-فرعی-از-169-اصلی'>مزایده ملک از پلاک ثبتی 644 فرعی از 169 اصلی  / مزایده,مزایده ملک از پلاک ثبتی 644 فرعی از 169 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861657/مناقصه-بهره-برداری-از-ایستگاه-های-انتقال-و-فوق-توزیع-نیرو'>مناقصه بهره برداری از ایستگاه های انتقال و فوق توزیع نیرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  بهره برداری از ایستگاه های انتقال و فوق توزیع نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861665/فراخوان-تجدید-مزایده-محل-استقرار-غرفه-فروش-تنقلات-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مزایده محل استقرار غرفه فروش تنقلات نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مزایده حضوری , فراخوان تجدید مزایده محل استقرار غرفه فروش تنقلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861693/مزایده-ششدانگ-پلاک-2702-313-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک 2702.313 بخش دو  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2702.313 بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861691/مزایده-ملک-دونبش-به-مساحت-157-متر'>مزایده ملک دونبش به مساحت 157 متر / مزایده,مزایده ملک دونبش به مساحت 157 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861630/تجدید-ارزیابی-کیفی-پروژه-اصلاح-و-ترمیم-جوشهای-محور-هفت-تپه-نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی پروژه اصلاح و ترمیم جوشهای محور هفت تپه نوبت دوم  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی پروژه اصلاح و ترمیم جوشهای محور هفت تپه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861625/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-طبخ-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ غذا نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ غذا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861426/مناقصه2-000-تن-فرو-منگنز-نوبت-دوم'>مناقصه2.000 تن فرو منگنز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه 2.000 تن فرو منگنز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861436/مناقصه-حمل-گندم-از-سیلوها-و-انباره'>مناقصه حمل گندم از سیلوها و انباره / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل گندم از سیلوها و انباره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861454/مناقصه-ساخت-نه-عدد-سر-سیلندر-کمپرسور-قدیمی-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت نه عدد سر سیلندر کمپرسور قدیمی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه فراخوان عمومی دو مرحله ای,مناقصه ساخت نه عدد سر سیلندر کمپرسور قدیمی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861457/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-و-یکباب-مغازه'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی و یکباب مغازه  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی و یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861669/مناقصه-خرید-کابل-مسی-فشارمتوسط-300-1-زره-دار'>مناقصه خرید کابل مسی فشارمتوسط 300*1 زره دار   / مناقصه عمومی، مناقصه خرید کابل مسی فشارمتوسط 300*1 زره دار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861650/استعلام-بها-خرید-انواع-تابلو-زیرترانس-با-مشخصات-پیوست-استعلام'>استعلام بها خرید انواع تابلو زیرترانس با مشخصات پیوست استعلام / استعلام بها خرید انواع تابلو زیرترانس با مشخصات پیوست استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861449/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-تکمیل-و-مقاوم-سازی-دانشکده-دندانپزشکی'>اصلاحیه مناقصه پروژه تکمیل و مقاوم سازی دانشکده دندانپزشکی / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تکمیل و مقاوم سازی دانشکده دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861681/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-کمی-و-کیفی-اجرای-پروژه-های-مدیریت-مصرف-برق-و-کاهش-تلفات'>مناقصه انجام خدمات نظارت کمی و کیفی اجرای پروژه های مدیریت مصرف برق و کاهش تلفات / مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات نظارت کمی و کیفی اجرای پروژه های مدیریت مصرف برق و کاهش تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861690/مناقصه-احداث-فونداسیون-خط-63-کیلو-ولت'>مناقصه احداث فونداسیون خط 63 کیلو ولت / مناقصه احداث فونداسیون خط 63 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861444/تجدید-مناقصه-تهیه--اجرا-و-راهبری-پکیج-تصفیه-خانه-دوم---'>تجدید مناقصه تهیه ، اجرا و راهبری پکیج تصفیه خانه دوم  .... / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه ، اجرا و راهبری پکیج تصفیه خانه دوم  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861680/استعلام-گیربکس-96-3-11'>استعلام گیربکس 96.3.11 / استعلام, استعلام گیربکس96.3.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861676/استعلام-8000تن-فرومنگنزپرکربن'> استعلام 8000تن فرومنگنزپرکربن / استعلام, استعلام  8000تن فرومنگنزپرکربن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861668/استعلام-ترانسمیتر-سطح-حد-فاصل-96-3-11'>استعلام ترانسمیتر سطح حد فاصل 96.3.11 / استعلام ترانسمیتر سطح حد فاصل 96.3.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861646/استعلام-ترموکوپل'>استعلام ترموکوپل / استعلام ترموکوپل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861653/استعلام-ست-بسته-بندی'>استعلام  ست بسته بندی / استعلام  ست بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861662/استعلام-عملگرالکتریکی-جهت-والوکنترلی'>استعلام عملگرالکتریکی جهت والوکنترلی / استعلام عملگرالکتریکی جهت والوکنترلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861667/استعلام-الکتروپمپ-پیستونی-پرتابل-آب'>استعلام الکتروپمپ پیستونی پرتابل آب / استعلام الکتروپمپ پیستونی پرتابل آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861683/استعلام-قلاب-استاندارد-بدون-ضامن-96-3-11'>استعلام قلاب استاندارد بدون ضامن  96.3.11 / استعلام ، استعلام قلاب استاندارد بدون ضامن  96.3.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861648/استعلام-SKF-61932MA--GPZ-1000932-بلبرینگ'>استعلام SKF:61932MA , GPZ:1000932 بلبرینگ / استعلام SKF:61932MA , GPZ:1000932 بلبرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861640/مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-پایه-و-تهیه-اسناد-مناقصه-EPC-پروژه-آبرسانی'>مناقصه  انجام خدمات مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC پروژه آبرسانی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861658/فراخوان-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-لوله'>فراخوان اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله  / فراخوان یک مرحله ای , فراخوان اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861399/تجدید-مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-نگهداری--راهبری--سرویس-و-تعمیزات-سیستم-های-الکتریکی-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیزات سیستم های الکتریکی و ...نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیزات سیستم های الکتریکی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861660/استعلام-بها-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید'>استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب اساتید / استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب اساتید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861871/مزایده-رستوران-و-بوفه-زیتون'> مزایده رستوران و بوفه زیتون  / مزایده,  مزایده رستوران و بوفه زیتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861432/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861671/مناقصه-انجام-خدمات-سیمبانی-مفصل-بندی-تلفن-خدمات-الکترونیک-و--'>مناقصه انجام خدمات سیمبانی، مفصل بندی تلفن، خدمات الکترونیک و... / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , مناقصه انجام خدمات سیمبانی، مفصل بندی تلفن، خدمات الکترونیک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861758/فراخوان-خدمات-مهندسی-تفصیلی--تامین-کالا--'>فراخوان خدمات مهندسی تفصیلی ، تامین کالا ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خدمات مهندسی تفصیلی ، تامین کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861732/فراخوان-تعمیرات-فوری-خطوط-لوله-نفت-صادراتی--'>فراخوان تعمیرات فوری خطوط لوله نفت صادراتی ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تعمیرات فوری خطوط لوله نفت صادراتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861786/فراخوان-پلی-کلین'>فراخوان پلی کلین / فراخوان , فراخوان پلی کلین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861686/مناقصه-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری'>مناقصه مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری  / مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861673/مناقصه-عمومی-پروژه-گازرسانی-به-روستای-منصورکوه'>مناقصه عمومی پروژه گازرسانی به روستای منصورکوه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه گازرسانی به روستای منصورکوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861407/فراخوان-شناسایی-تولیدکنندگان-داخلی-مدیریت-و-مانیتورینگ-شبکه-و-دیتاسنتر-NOC'>فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی مدیریت و مانیتورینگ شبکه و دیتاسنتر NOC  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی مدیریت و مانیتورینگ شبکه و دیتاسنتر NOC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861639/استعلام-ساخت-ترانس-جریان'>استعلام ساخت ترانس جریان  / استعلام , استعلام ساخت ترانس جریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861642/مناقصه-خرید-ابزار-مخصوص-باز-و-بسته-کردن-کمپرسور'>مناقصه خرید ابزار مخصوص باز و بسته کردن کمپرسور / مناقصه, مناقصه خرید ابزار مخصوص باز و بسته کردن کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861659/مناقصه-2-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-BALL-VALVE'>مناقصه 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی BALL VALVE  / مناقصه , مناقصه 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی BALL VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861395/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-کارهای-باقیمانده-مخزن-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه اجرای کارهای باقیمانده مخزن -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه پروژه اجرای کارهای باقیمانده مخزن -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861389/مناقصه-عمومی-خرید-2-دستگاه-جراثقال-50-تن-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید 2 دستگاه جراثقال 50 تن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 2 دستگاه جراثقال 50 تن - نوبت دوم</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت: 11:37