اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.25 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913905/مناقصه-خرید-300-000-ع... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.25 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913905/مناقصه-خرید-300-000-عدد-قطعه-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 300.000 عدد قطعه پلی اتیلن نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید 300.000 عدد قطعه پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913856/مزایده-فروش-سنگ-آهن'>مزایده فروش سنگ آهن  / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914004/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-مساحت-12000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت 12000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت 12000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914399/مناقصه-خرید-ماده-شیمیایی-ضد-خوردگی-و--'>مناقصه خرید ماده شیمیایی ضد خوردگی و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید ماده شیمیایی ضد خوردگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914653/مناقصه-انجام-کارهای-مربوط-به-وصول-مطالبات-از-مشترکین-و--'>مناقصه انجام کارهای مربوط به وصول مطالبات از مشترکین و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کارهای مربوط به وصول مطالبات از مشترکین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913814/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-13-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 13 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 13 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913815/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-408متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 408متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 408متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913866/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-مدل-2009-سیستم-ب-ام-و'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 2009 سیستم  ب ام و / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 2009 سیستم  ب ام و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913803/مزایده-واگذاری-اجاره-تعدادی-از-فضاهای-مازاد-بر-نیاز-آموزشی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره تعدادی از فضاهای مازاد بر نیاز آموزشی و تجاری نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری اجاره تعدادی از فضاهای مازاد بر نیاز آموزشی و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913819/مزایده-فروش-بخشی-سهام'>مزایده فروش بخشی سهام  / مزایده,مزایده فروش بخشی سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913809/مزایده-قالپاق-پراید--قالپاق-پژو'>مزایده  قالپاق پراید ، قالپاق پژو  / مزایده,مزایده  قالپاق پراید ، قالپاق پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913804/مزایده-ملک-بخش-یک-ثبت-ساری'>مزایده ملک بخش یک ثبت ساری / مزایده,مزایده ملک بخش یک ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913797/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مهندسینن-مشاور-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مهندسینن مشاور  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی مهندسینن مشاور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914190/مزایده-فروش-اراضی-تجاری-مغازه'>مزایده فروش اراضی تجاری مغازه  / مزایده,مزایده فروش اراضی تجاری مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914132/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1005-60-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1005/60 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1005/60 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914136/مزایده-پلاک-5580-فرعی-واقع-در-ابتدای-جاده-آقچه-کلاسه-952375-ج-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 5580 فرعی واقع در ابتدای جاده آقچه کلاسه 952375 ج نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک 5580 فرعی واقع در ابتدای جاده آقچه کلاسه 952375 ج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914145/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری 206 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914138/مزایده-فروش-هشت-خط-تلفن-ثابت'>مزایده فروش هشت خط تلفن ثابت / آگهی مزایده، مزایده فروش هشت خط تلفن ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914141/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-2-26444-کلاسه-950060'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 2.26444 کلاسه 950060  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 2.26444 کلاسه 950060 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914164/مزایده-یک-قطعه-زمین-متراژ-915متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین متراژ 915متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 915متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914175/مزایده-یک-واحد-دامداری-به-مساحت-3250-مترمربع'>مزایده یک واحد دامداری به مساحت 3250 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد دامداری به مساحت 3250 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914178/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-عرصه-699-97-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت عرصه 699/97 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت عرصه 699/97 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913932/ارزیابی-کیفی-پشتیبانی-و-نگهداری-سخت-افزار-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی پشتیبانی و نگهداری سخت افزار نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی پشتیبانی و نگهداری سخت افزار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914122/مزایده-یکدستگاه-لباس-شویی-پاک-شوما-و---نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه لباس شویی پاک شوما و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه لباس شویی پاک شوما و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914127/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-پیکان-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914108/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-و-تکمیل-کادر-خدمات-عمرانی-و-اداری-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری نوبت دوم -مرحله اول / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری - نوبت دوم-مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914161/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-مسکونی-با-زیربنای-120-مترمربع'>مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی با زیربنای 120 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی با زیربنای 120 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914184/مزایده-ملک-به-مساحت-1144-1متر'>مزایده ملک به مساحت 1144.1متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1144.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914117/مناقصه-عملیات-تهیه-مونتاژ-و-نصب-چراغ-روی-پایه-های-روشنائی-محوطه'>مناقصه عملیات تهیه مونتاژ و نصب چراغ روی پایه های روشنائی محوطه  / آگهی مناقصه، عملیات تهیه مونتاژ و نصب چراغ روی پایه های روشنائی محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914112/فراخوان-ارزیابی-کیفی-و-فنی-خرید-خدمات-مشاوره-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی و فنی خرید خدمات مشاوره- نوبت  دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی و فنی خرید خدمات مشاوره- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914106/مناقصه-خرید-چراغ-لاک-پشتی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید چراغ لاک پشتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید چراغ لاک پشتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914098/مناقصه-اجرای-عملیات-خط-و-جمع-کننده-فاضلاب-خانگی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خط و جمع کننده فاضلاب خانگی - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات خط و جمع کننده فاضلاب خانگی -تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914119/مزایده-ملک-به-مساحت-250-مترمربع-کلاسه-9500705'>مزایده  ملک به مساحت 250 مترمربع کلاسه 9500705  / مزایده,مزایده  ملک به مساحت 250 مترمربع کلاسه 9500705 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913853/مناقصه-4506-متر-لوله-آبده-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه 4506 متر لوله آبده تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه 4506 متر لوله آبده تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914493/مزایده-اجاره-بوفه-پارک-نیلوفر'>مزایده اجاره بوفه پارک نیلوفر  / مزایده اجاره بوفه پارک نیلوفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914367/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-539متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 539متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 539متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914332/مزایده-پوست-و-روده-گوسفندی-و-بزی'>مزایده پوست و روده گوسفندی و بزی  / آگهی مزایده , مزایده  پوست و روده گوسفندی و بزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914354/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-واجد-شرایط-به-منظور-عملیات-بارگیری-و-صفافی-شکر-سفید'>مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط به منظور عملیات بارگیری و صفافی شکر سفید / آگهی مناقصه ، مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط به منظور عملیات بارگیری و صفافی شکر سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914341/مزایده-اجاره-املاک-آموزش-و-پرورش-نوبت-دوم'>مزایده اجاره املاک آموزش و پرورش نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره املاک آموزش و پرورش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914464/مزایده-پلاک-ثبتی-زیربنای-975متر'>مزایده پلاک ثبتی زیربنای 975متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زیربنای 975متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914616/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ساختمان-مسکونی-زیربنای-380متر-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مسکونی زیربنای 380متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مسکونی زیربنای 380متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914351/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914181/مزایده-ششدانگ-هر-یک-از-دو-قطعه-زمین-هر-کدام-90-متر'>مزایده ششدانگ هر یک از دو قطعه زمین هر کدام 90 متر / مزایده,مزایده ششدانگ هر یک از دو قطعه زمین هر کدام 90 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914622/مزایده-فروش-زمین-کشاورزی-و-باغ-و-بیشه-زار'>مزایده فروش زمین کشاورزی و باغ و بیشه زار  / مزایده,مزایده فروش زمین کشاورزی و باغ و بیشه زار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914584/مزایده-ملک-مساحت-زمین-172مترمربع'>مزایده ملک مساحت زمین 172مترمربع / مزایده ملک مساحت زمین 172مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914417/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-107-16متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 107.16متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 107.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914340/اطلاعیه-اجاره-تعداد-24-سالن-از-انبارهای-سرد-و-انبار-2500-تنی--'>اطلاعیه اجاره تعداد 24 سالن از انبارهای سرد و انبار 2500 تنی ... / اطلاعیه، اطلاعیه اجاره تعداد 24 سالن از انبارهای سرد و انبار 2500 تنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914392/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-شماره-9--'>مزایده واگذاری یک باب مغازه شماره 9... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره یک باب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914320/مزایده-یک-دستگاه-اکسترودر--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اکسترودر - نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه اکسترودر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914381/مزایده-یکباب-بوفه-سینما-نوبت-دوم'>مزایده  یکباب بوفه سینما نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  یکباب بوفه سینما نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914370/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-38-غرفه-تجاری'>مزایده واگذاری بهره برداری از 38 غرفه تجاری / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری بهره برداری از 38 غرفه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914356/تجدید-مناقصه-اجرای-ماسه-آسفالت-و-لکه-گیری-محور-و--'>تجدید مناقصه اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری محور و ... / فراخوان تجدید مناقصات عمومی , تجدید مناقصه اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری محور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914109/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-180-53-مترمربع-کلاسه-3981-د-3'>مزایده  یک دستگاه آپارتمان به مساحت 180/53 مترمربع کلاسه 3981-د-3 / مزایده,مزایده   یک دستگاه آپارتمان به مساحت 180/53 مترمربع کلاسه 3981-د-3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914372/مناقصه-خرید-کالا-و-خدمات-عملیات-گازرسانی-به-مجتمع-های-گلخانه-ای-خراسان-جنوبی'>مناقصه خرید کالا و خدمات عملیات گازرسانی به مجتمع های گلخانه ای خراسان جنوبی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید کالا و خدمات عملیات گازرسانی به مجتمع های گلخانه ای خراسان جنوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914324/مزایده-اجاره-مغازه--چاپ-دوم'>مزایده اجاره مغازه - چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره مغازه - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914572/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-94-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 94.74متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 94.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914607/مزایده-فروش-املاک-استان-لرستان'>مزایده فروش املاک استان لرستان / مزایده,مزایده فروش املاک استان لرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914342/مناقصه-شن-شکسته-نخودی-بادامی---نوبت-سوم'>مناقصه  شن شکسته نخودی بادامی ... نوبت سوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  شن شکسته نخودی بادامی ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914395/مزایده-شش-سهم-ساختمان-مساحت-298-5متر'>مزایده شش سهم ساختمان مساحت 298.5متر  / مزایده,مزایده شش سهم ساختمان مساحت 298.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914104/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-132-20-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 132/20 مترمربع  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 132/20 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914391/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914336/مناقصه-پروژه-آبرسانی-برغون-و-گروس--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی برغون و گروس ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه آبرسانی برغون و گروس ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914352/مناقصه-واگذاری-کار-تامین-خودروهای-استیجاری-ستاد-شرکت--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914357/مناقصه-به-کارگیری-تعداد-135-نفر-نیروی-انسانی-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مناقصه به کارگیری تعداد 135 نفر نیروی انسانی- نوبت دوم مرحله دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه به کارگیری تعداد 135 نفر نیروی انسانی- نوبت دوم - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914468/مزایده-سه-دانگ-مشاع-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان-اجرایی-950062-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع ششدانگ یک واحد آپارتمان اجرایی 950062 نوبت اول  / مزایده,مزایده  سه دانگ مشاع ششدانگ یک واحد آپارتمان اجرایی 950062 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914476/مزایده--9047-عدد-کنسرو-مرغ--قوطی-های-کنسرو-بدون-بادکردگی'>مزایده   9047 عدد کنسرو مرغ ، قوطی های کنسرو بدون بادکردگی  / مزایده,مزایده   9047 عدد کنسرو مرغ ، قوطی های کنسرو بدون بادکردگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914371/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی  / فراخوان مزایده عمومی ,مزایده اجاره  اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914099/مزایده-یک-دستگاه-عمارت-کلاسه-9303803-و-9303777'>مزایده  یک دستگاه عمارت کلاسه 9303803 و 9303777  / مزایده,مزایده  یک دستگاه عمارت کلاسه 9303803 و 9303777 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914484/مزایده--یک-باب-منزل-مسکونی-واقع-در-خ-والفجر-نوبت-دوم'>مزایده   یک باب منزل مسکونی واقع در خ والفجر نوبت دوم  / مزایده,مزایده  یک باب منزل مسکونی واقع در خ والفجر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914488/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه-کلاسه-960025-9-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه کلاسه 960025.9 نوبت دوم  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک باب مغازه کلاسه 960025.9 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914449/مزایده-یکباب-ساختمان-8-طبقه-پرونده-9501115'>مزایده  یکباب ساختمان 8 طبقه پرونده 9501115  / مزایده,مزایده  یکباب ساختمان 8 طبقه پرونده 9501115 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914364/مزایده-روکش-صندلی'>مزایده روکش صندلی  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده روکش صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914437/مزایده-یک-قطعه-باغ-سیب-نوبت-دوم'>مزایده  یک قطعه باغ سیب نوبت دوم  / مزایده,مزایده  یک قطعه باغ سیب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914360/مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر-سلماس---نوبت-دوم'>مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس ... نوبت دوم  / مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914498/مزایده-یک-باب-ساختمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده یک باب ساختمان مسکونی  نوبت اول  / مزایده,مزایده یک باب ساختمان مسکونی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914459/مزایده-یک-باب-ساختمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده یک باب ساختمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده یک باب ساختمان مسکونی نوبت او ل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914114/مزایده--ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-693-75-مترمربع-کلاسه-9101045'>مزایده   ششدانگ یک باب خانه به مساحت 693/75 مترمربع کلاسه 9101045  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 693/75 مترمربع کلاسه 9101045 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914397/مناقصه-انجام-عملیات-احداث-شعبه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات احداث شعبه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  انجام عملیات احداث شعبه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914408/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-شهرستان-رودان'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان رودان  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان رودان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914422/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-دو-هزار-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت دو هزار مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت دو هزار مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914393/مناقصه-اجرای-پروژه-روکش-آسفالت-معابر-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت معابر شهر - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت معابر شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914430/مزایده-فروش-قطعات-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده فروش قطعات تفکیکی نوبت اول  / مزایده,مزایده فروش قطعات تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914365/فراخوان-پروژه-زیرسازی-معابر-فاز-2'>فراخوان پروژه زیرسازی معابر فاز 2  / آگهی فراخوان, فراخوان پروژه زیرسازی معابر فاز 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914377/مزایده-فروش-دستگاه-لودر-و--'>مزایده فروش دستگاه لودر و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه لودر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914171/تجدید-مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر'>تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914656/فراخوان-خريد-لوله-پلی-اتيلن'>فراخوان خريد لوله پلی اتيلن     / فراخوان خريد لوله پلی اتيلن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914626/دعوتنامه-عمليات-ساماندهی-و-لايروبی-رودخانه-های-ولفرا-سرمحله'>دعوتنامه عمليات ساماندهی و لايروبی رودخانه های ولفرا سرمحله / دعوتنامه عمليات ساماندهی و لايروبی رودخانه های ولفرا سرمحله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914659/مناقصه-عملیات-ساماندهی-و-لایروبی-رودخانه-ها'>مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه ها / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914668/مناقصه-عملیات-ساماندهی-و-لایروبی'>مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914678/مناقصه-عملیات-ساماندهی-و-لایروبی-رودخانه-های-بالاجاده-غربی-و--'>مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه های بالاجاده غربی و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه های بالاجاده غربی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914625/استعلام-قيمت-عمليات-ساماندهی-و-لايروبی-رودخانه-وطنا'>استعلام قيمت: عمليات ساماندهی و لايروبی رودخانه وطنا     / استعلام قيمت: عمليات ساماندهی و لايروبی رودخانه وطنا    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914641/مناقصه-انجام-امورات-تعميرگاهی-اتوبوسرانی'>مناقصه انجام امورات تعميرگاهی اتوبوسرانی / مناقصه انجام امورات تعميرگاهی اتوبوسرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914172/مناقصه-تامین-15-دستگاه-خودروی-کولردار'>مناقصه تامین 15 دستگاه خودروی کولردار  / مناقصه عمومی ، مناقصه تامین 15 دستگاه خودروی کولردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914654/مزایده-واگذاری-دوچرخه-سواری'>مزایده واگذاری دوچرخه سواری  / مزایده واگذاری دوچرخه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914649/مناقصه-خدمات-پشتيبانی-مركز-اراک'>مناقصه خدمات پشتيبانی مركز اراک / مناقصه خدمات پشتيبانی مركز اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914636/مزايده-سوپر-مارکت-جنب-مزار-شهدای-گمنام'>مزايده سوپر مارکت جنب مزار شهدای گمنام  / مزايده سوپر مارکت جنب مزار شهدای گمنام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914629/مزايده-خودرو-فرسوده-وانت-پيکاپ-دو-کابين'>مزايده خودرو فرسوده وانت پيکاپ دو کابين / مزايده خودرو فرسوده وانت پيکاپ دو کابين</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914682/مزایده-خودرو-فرسوده-وانت-پیکاپ-دو-کابین'>مزایده خودرو فرسوده وانت پیکاپ دو کابین  / آگهی مزایده خودرو ,مزایده خودرو فرسوده وانت پیکاپ دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914675/مزایده-خودرو-فرسوده-وانت-مزدا'>مزایده خودرو فرسوده وانت مزدا / آگهی مزایده ,مزایده خودرو فرسوده وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914664/مزایده-خودرو-فرسوده'>مزایده خودرو فرسوده / آگهی مزایده ,مزایده خودرو فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914168/مزایده-یک-سری-سموم-کشاورزی'>مزایده یک سری سموم کشاورزی / مزایده,مزایده یک سری سموم کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914283/مزایده-مسایل-بیمه-ای-پزشکان-و-اعضا-شامل-بیمه-مسئولیت--'>مزایده مسایل بیمه ای پزشکان و اعضا شامل بیمه مسئولیت... / آگهی مزایده, مزایده مسایل بیمه ای پزشکان و اعضا شامل بیمه مسئولیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914139/تجدید-مناقصه-ترمیم-آسفالت-محوطه-انبار-و-ایجاد-درب-برای-ورود-به-انبار'>تجدید مناقصه ترمیم آسفالت محوطه انبار و ایجاد درب برای ورود به انبار  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ترمیم آسفالت محوطه انبار و ایجاد درب برای ورود به انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914096/مناقصه-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914124/فراخوان-خدمات-و-توسعه-شبکه-حمل-و-نقل-عمومی'>فراخوان خدمات و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی   / فراخوان خدمات و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914131/فراخوان-انتقال-تاسیسات-جایگاه-سوخت-رسانی-cng'>فراخوان انتقال تاسیسات جایگاه سوخت رسانی cng  / فراخوان ، فراخوان انتقال تاسیسات جایگاه سوخت رسانی cng </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914100/فراخوان-تامین-روشنایی-معابر-شهرستان-ارومیه-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان تامین روشنایی معابر شهرستان ارومیه  تجدید  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان تامین روشنایی معابر شهرستان ارومیه  تجدید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914115/مناقصه-حفاری-2-حلقه-چاه'>مناقصه حفاری 2 حلقه چاه  / آگهی مناقصه ،مناقصه حفاری 2 حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914093/فراخوان-واگذاری-مجوز-احداث-مرکز-معاینه-فنی-خودرو-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو نوبت دوم  / آگهی فراخوان,فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914148/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-333-20متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 333.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 333.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914154/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-71-04متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 71.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 71.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914089/فراخوان-خدمات-مالی-و-حسابداری-حوزه-عملکرد-سازمان-ملی-زمین-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین تجدید  نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914149/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-کلنگی-مخروبه'>مزایده ساختمان دو طبقه کلنگی مخروبه / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه کلنگی مخروبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914092/مناقصه-اجرای-عملیات-ساماندهی-حمل-خاک-و-نخاله-ساختمانی-سطح-شهر'>مناقصه اجرای عملیات ساماندهی حمل خاک و نخاله ساختمانی سطح شهر  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساماندهی حمل خاک و نخاله ساختمانی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914102/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-شهرستان-بشاگرد-96-5-25'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان بشاگرد 96.5.25 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان بشاگرد 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914180/مزایده-پیش-فروش-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-23-8متر'>مزایده پیش فروش یکباب واحد تجاری مساحت 23.8متر  / مزایده,مزایده پیش فروش یکباب واحد تجاری مساحت 23.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914163/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-سیزده-هزار-و-پانصد-متر-مرحله-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت سیزده هزار و پانصد متر مرحله اول  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت سیزده هزار و پانصد متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914158/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-114-66متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 114.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 114.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914111/مزایده-دستگاه-ژنراتور'>مزایده دستگاه ژنراتور  / مزایده دستگاه ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914126/مزایده-مقدار-یک-هکتار-از-اراضی-زراعی-کلاسه-951087'>مزایده مقدار یک هکتار از اراضی زراعی کلاسه 951087  / مزایده,مزایده مقدار یک هکتار از اراضی زراعی کلاسه 951087 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914143/مزایده-فروش-4-واحد-از-منازل-سازمانی'>مزایده فروش 4 واحد از منازل سازمانی  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد از منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914186/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-6500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 6500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914118/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-رفیده'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان رفیده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان رفیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914103/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-باد'>مزایده یک دستگاه کمپرسور باد / مزایده یک دستگاه کمپرسور باد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914156/مزایده-ششدانگ-یک-باب-پارکینگ-به-مساحت-10-75-مترمربع-کلاسه-9500234'>مزایده ششدانگ یک باب پارکینگ به مساحت 10/75 مترمربع کلاسه 9500234  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب پارکینگ به مساحت 10/75 مترمربع کلاسه 9500234 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914135/مناقصه-خرید-6-دستگاه-بالابر-بوم-عایق-تمدید'>مناقصه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914121/فراخوان-مناقصه-استفاده-از-پساب-تصفیه-خانه-فاضلاب'>فراخوان مناقصه استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914087/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914094/مزایده-فروش-3-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 3 دستگاه خودرو / حراج حضوری وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914083/مناقصه-بیمه-مسئولیت-حوادث-ریلی-و-غیر-ریلی--تمام-خطر-اموال'>مناقصه بیمه مسئولیت حوادث ریلی و غیر ریلی ، تمام خطر اموال / آگهی مناقصه, مناقصه بیمه مسئولیت حوادث ریلی و غیر ریلی ، تمام خطر اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913862/مناقصه-خرید-لیوان-و-دستمال-کاغذی-مرحله-دوم'>مناقصه خرید لیوان و دستمال کاغذی مرحله دوم  / مناقصه خرید لیوان و دستمال کاغذی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914070/مناقصه-تکمیل-احداث-ساختمان-تجاری-محله-7-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل احداث ساختمان تجاری محله 7  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل احداث ساختمان تجاری محله 7 -مرحله اول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914075/مناقصه-کف-سازی-کانال-محله-رادک---نوبت-دوم'>مناقصه کف سازی کانال محله رادک.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه کف سازی کانال محله رادک.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914048/فراخوان-مناقصه-پروژه-تکمیل-مسجد-مسکن-مهر'>فراخوان مناقصه پروژه تکمیل مسجد مسکن مهر  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه تکمیل مسجد مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914073/مناقصه-تکمیل-پلهای-بتنی-خیابان---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پلهای بتنی خیابان.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل پلهای بتنی خیابان.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914150/مزایده-فروش-موتورسیکلت-هوندا'>مزایده فروش موتورسیکلت هوندا / مزایده , مزایده فروش موتورسیکلت هوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914157/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914123/فراخوان-نقشه-برداری--بازاریابی--طراحی-و-تهیه-نقشه-های-خط-سیر--'>فراخوان نقشه برداری , بازاریابی , طراحی و تهیه نقشه های خط سیر ... / فراخوان نقشه برداری , بازاریابی , طراحی و تهیه نقشه های خط سیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914140/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-2094-از-سه-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 2094 از سه اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 2094 از سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913993/اصلاحیه-مناقصه-تعمیق-خط-لوله-گاز-30-اینچ-در-رودخانه-سفیدرود'>اصلاحیه مناقصه  تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه  تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914090/مزایده-دو-دستگاه-آبگرمکن-برقی--'>مزایده دو دستگاه آبگرمکن برقی ... / مزایده دو دستگاه آبگرمکن برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914065/مزایده-چوب-آلات-و-زغال-بازداشتی-جنگلی--نوبت-دوم'>مزایده چوب آلات و زغال بازداشتی جنگلی - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده چوب آلات و زغال بازداشتی جنگلی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914105/مزایده-ملک-مشاعی-منزل-مسکونی-مساحت-220متر'>مزایده ملک مشاعی منزل مسکونی مساحت 220متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی منزل مسکونی مساحت 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914110/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-197-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 197.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 197.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914113/مزایده-مازاد-اول-پلاک-ثبتی-مساحت-201مترمربع'>مزایده مازاد اول پلاک ثبتی مساحت 201مترمربع / مزایده,مزایده مازاد اول پلاک ثبتی مساحت 201مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914264/مزایده-تعدادی-ادوات-کشاورزی-شامل-فارو-پنج-ردیفه-و--'> مزایده تعدادی ادوات کشاورزی شامل فارو پنج ردیفه و ... / آگهی مزایده اموال منقول,  مزایده تعدادی ادوات کشاورزی شامل فارو پنج ردیفه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914076/مزایده-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-رستوران-نوبت-دوم'>مزایده  سرمایه گذاری جهت احداث رستوران- نوبت دوم  / مزایده,مزایده  سرمایه گذاری جهت احداث رستوران- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914091/مناقصه-احداث-بخشی-از-باند-کند-رو-ورودی-شهر'>مناقصه احداث بخشی از باند کند رو ورودی شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث بخشی از باند کند رو ورودی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914101/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-اداره-شهرستان-خمین'>مزایده فروش اموال اسقاطی اداره شهرستان خمین / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال اسقاطی اداره شهرستان خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914095/مزایده-واگذاری-تعداد-13-واحد-از-مجتمع-مسکونی-64-واحدی-آفتاب'>مزایده واگذاری تعداد 13 واحد از مجتمع مسکونی 64 واحدی آفتاب / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 13 واحد از مجتمع مسکونی 64 واحدی آفتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914077/مناقصه-تعمیرات-اساسی-ده-دستگاه-ترانسفورماتور'>مناقصه تعمیرات اساسی ده دستگاه ترانسفورماتور / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات اساسی ده دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914063/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه, مناقصه طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914085/مزایده-پلاک-ثبتی-1-فرعی-از-1927-کلاسه-951914-نوبت-اول'>مزایده  پلاک ثبتی 1 فرعی از 1927 کلاسه 951914 نوبت اول  / مزایده,مزایده  پلاک ثبتی 1 فرعی از 1927 کلاسه 951914 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914144/اصلاحیه-مناقصه-تعدادی-خودرو-(پراید-وانت-مزدا-دو-کابین--'>اصلاحیه مناقصه تعدادی خودرو (پراید، وانت مزدا دو کابین ... / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه تعدادی خودرو (پراید، وانت مزدا دو کابین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914059/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-مورد-نیاز-اداره-تعمیرات-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انجام خدمات مورد نیاز اداره تعمیرات ساختمان نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحـله ای ، مناقصه عمومی انجام خدمات مورد نیاز اداره تعمیرات ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914151/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-200-مترمربع-کلاسه-951587'>مزایده یک دستگاه ساختمان دو طبقه مساحت 200 مترمربع کلاسه 951587  / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان دو طبقه مساحت 200 مترمربع کلاسه 951587 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913924/مناقصه-امورات-اداری-ستاد-منطقه--نواحی-9-گانه--'>مناقصه امورات اداری ستاد منطقه ، نواحی 9 گانه... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امورات اداری ستاد منطقه ، نواحی 9 گانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913822/مناقصه-خدمات-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-تاسیسات-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن تاسیسات تجدید نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن تاسیسات تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914086/مزایده-تعدادی-غرفه'>مزایده تعدادی غرفه  / آگهی مزایده , مزایده  تعدادی غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914642/مناقصه-PR-011--PS-VI-Continus-Reforming-Catalyst-Equivalent-to-CR-401'>مناقصه PR-011 - PS-VI- Continus Reforming Catalyst, Equivalent to CR 401  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه PR-011 - PS-VI- Continus Reforming Catalyst, Equivalent to CR 401 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914602/استعلام-گریت-بارمیانی-سینتر-آگلومراسیون'>استعلام گریت بارمیانی سینتر آگلومراسیون  / استعلام گریت بارمیانی سینتر آگلومراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914057/مزایده-واگذاری-عرصه-و-اعیان-غرفه-تنقلات'>مزایده واگذاری عرصه و اعیان غرفه تنقلات  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری عرصه و اعیان غرفه تنقلات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914621/استعلام-دیواره-جانبی-بالای-پالت-سینتر-ماشین-آگلومراسیون'>استعلام دیواره جانبی بالای پالت سینتر ماشین آگلومراسیون / استعلام دیواره جانبی بالای پالت سینتر ماشین آگلومراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914651/استعلام-هوزینگ-بیرینگ-سرند--'>استعلام هوزینگ بیرینگ سرند ... / استعلام ,استعلام هوزینگ بیرینگ سرند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914676/استعلام-کمپرسور-اطلس-کوپکو-ga75-10p'>استعلام کمپرسور اطلس کوپکو ga75-10p / استعلام کمپرسور اطلس کوپکو ga75-10p</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914661/استعلام-ترانسمیتر-سطح-سنج-التراسونیک'>استعلام ترانسمیتر سطح سنج التراسونیک  / استعلام ترانسمیتر سطح سنج التراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914630/استعلام-انلودر-ولو-کمپرسور'>استعلام انلودر ولو کمپرسور / استعلام ,استعلام انلودر ولو کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914573/مناقصه-خرید-2-دستگاه-فن-کولر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2 دستگاه فن کولر - نوبت دوم  / مناقصه خرید 2 دستگاه فن کولر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914699/فراخوان-نسبت-به-انجام-عملیات-تامین-و-خرید-دو-دستگاه-gps'>فراخوان نسبت به انجام عملیات تامین و خرید دو دستگاه gps  / فراخوان , فراخوان نسبت به انجام عملیات تامین و خرید دو دستگاه gps </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914711/فراخوان-نسبت-به-انجام-عملیات-تامین-و-خرید-یک-دستگاه-اسکتروفتومتر'>فراخوان نسبت به انجام عملیات تامین و خرید یک دستگاه اسکتروفتومتر  / فراخوان , فراخوان نسبت به انجام عملیات تامین و خرید یک دستگاه اسکتروفتومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914120/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-184-32-و-120متر'>مزایده فروش تعدادی از املاک 184.32 و 120متر  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک 184.32 و 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914577/استعلام-plate-6000-1500--'>استعلام plate 6000*1500 ... / استعلام plate 6000*1500 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914522/استعلام-لوله-کشی-آب-ژاول-از-آب-ژاول-سازی-و--'>استعلام لوله کشی آب ژاول از آب ژاول سازی و ... / استعلام ,استعلام لوله کشی آب ژاول از آب ژاول سازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914515/استعلام-تعمیر-مشعل-بویلر-کمکی-شماره-۳'>استعلام تعمیر مشعل بویلر کمکی شماره ۳ / استعلام ,استعلام تعمیر مشعل بویلر کمکی شماره ۳</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914505/استعلام-سرور-HP-DL380-G9--'>استعلام سرور HP DL380 G9 ... / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام سرور HP DL380 G9 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914494/استعلام-سلونویید-والو--'>استعلام سلونویید والو ... / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام سلونویید والو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914559/استعلام-سلونویید-والو--'>استعلام سلونویید والو ... / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام سلونویید والو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914566/استعلام-رادیوگرافی-بویلر'>استعلام رادیوگرافی بویلر / استعلام استعلام رادیوگرافی بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914053/مناقصه-طراحی-و-اجرای-سیستم-صوت-مسجد-مقدس-جمکران'>مناقصه طراحی و اجرای سیستم صوت مسجد مقدس جمکران  / مناقصه طراحی و اجرای سیستم صوت مسجد مقدس جمکران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914570/استعلام-بازدید-و-سرویس-دایورتر-سوئیچ-ترانسفورماتورهای-استارت-آپ'>استعلام بازدید و سرویس دایورتر سوئیچ ترانسفورماتورهای استارت آپ / استعلام ,استعلام بازدید و سرویس دایورتر سوئیچ ترانسفورماتورهای استارت آپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914578/استعلام-ایمپلر'>استعلام ایمپلر  / استعلام بهاء, استعلام ایمپلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914583/استعلام-سایه-بان-متحرک-جهت-نصب-بالای-بلوک-co2--'>استعلام سایه بان متحرک جهت نصب بالای بلوک co2 ... / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام سایه بان متحرک جهت نصب بالای بلوک co2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914581/استعلام-توری-کربن-استیل'>استعلام توری کربن استیل / استعلام توری کربن استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914576/استعلام-ورق-آلومینیومی'>استعلام ورق آلومینیومی /  فرم استعلام بها, استعلام  ورق آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914562/استعلام-تسمه-کورتن--'>استعلام تسمه کورتن.... /  فرم استعلام بها, استعلام تسمه کورتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914553/استعلام-نبشی-سیاه-کربن-استیل'>استعلام نبشی سیاه کربن استیل /  استعلام ، استعلام نبشی سیاه کربن استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914555/فرم-استعلام-داربست-بندی--تخته-ریزی-ومهار-تخته-روی'>فرم استعلام داربست بندی ، تخته ریزی ومهار تخته روی  / فرم استعلام , فرم استعلام داربست بندی ، تخته ریزی ومهار تخته روی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914634/استعلام-تخته-داربست-بندی-به-طول-4-متر'>استعلام تخته داربست بندی به طول 4 متر / استعلام بهاء, استعلام تخته داربست بندی به طول 4 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914617/استعلام-تینر-پلی-اورتان-و-رنگ-نسوز'>استعلام تینر پلی اورتان و رنگ نسوز  / استعلام , استعلام تینر پلی اورتان و رنگ نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914116/مزایده-ملک-به-مساحت-574-3مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 574.3مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 574.3مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914586/استعلام-سیمان-پاشیدنی-دودکش'>استعلام سیمان پاشیدنی دودکش  /  فرم استعلام بها, استعلام سیمان پاشیدنی دودکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914561/استعلام-پینیون-شفت'>استعلام پینیون شفت  /  فرم استعلام بها, استعلام پینیون شفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914491/تجدید-استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارائه-خدمات-تایپ-وتکثیر'>تجدید استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ وتکثیر  / استعلام ,تجدید استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ وتکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914674/استعلام-آبسردکن-دو-شیر'>استعلام آبسردکن دو شیر  / استعلام آبسردکن دو شیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914706/استعلام-دستمال-حوله-ای'>استعلام دستمال حوله ای / استعلام دستمال حوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914695/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED  / استعلام تلویزیون LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914066/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405  / مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914713/استعلام-سیستم-کنفرانس-دیجیتال'>استعلام سیستم کنفرانس دیجیتال / استعلام سیستم کنفرانس دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914733/استعلام-تامین-غذای-کانتن-و-میهمانان'>استعلام تامین غذای کانتن و میهمانان / استعلام تامین غذای کانتن و میهمانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914703/استعلام-تلویزیون-ال-جی'>استعلام تلویزیون ال جی / استعلام, استعلام تلویزیون ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914696/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف / استعلام, استعلام لیوان یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914701/استعلام-خرید-رله-حفاظتی'>استعلام خرید رله حفاظتی / استعلام, استعلام خرید رله حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914688/استعلام-خرید-تجهیزات-فیبر-نوری'>استعلام خرید تجهیزات فیبر نوری / استعلام ، استعلام خرید تجهیزات فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914669/استعلام-خرید-5-دستگاه-ترانس-مصرف-داخلی-200-کیلوولت-آمپر--'>استعلام خرید 5 دستگاه ترانس مصرف داخلی 200 کیلوولت آمپر ... / استعلام, استعلام خرید 5 دستگاه ترانس مصرف داخلی 200 کیلوولت آمپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914679/استعلام-لیست-ملزومات-خدمات'>استعلام لیست ملزومات خدمات / استعلام, استعلام لیست ملزومات خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914683/استعلام-محصولات-کشاورزی'>استعلام محصولات کشاورزی  / استعلام محصولات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914692/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام ، استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914704/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام, استعلام هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914605/استعلام-سوییچ-سیسکو'>استعلام سوییچ سیسکو / استعلام ,استعلام سوییچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914612/استعلام-ست-دو-تکه-چرمی'>استعلام ست دو تکه چرمی  / استعلام ,استعلام ست دو تکه چرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914620/استعلام-قند-و-چای'>استعلام قند و چای / استعلام, استعلام قند و چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914681/استعلام-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا'>استعلام تهیه و طبخ و توزیع غذا  / استعلام, استعلام تهیه و طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914689/استعلام-پنجره-کشویی-آلومینیومی--'>استعلام پنجره کشویی آلومینیومی... / استعلام، استعلام پنجره کشویی آلومینیومی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914694/استعلام-تهیه-بیلبورد-تبلیغاتی'>استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی / استعلام، استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914709/استعلام-کنترلر-LID-چیلر-CARRIER'>استعلام کنترلر LID چیلر CARRIER  / استعلام, استعلام کنترلر LID چیلر CARRIER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914655/استعلام-چاپگر-کامپیوتر'>استعلام چاپگر کامپیوتر  / استعلام, استعلام چاپگر کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914081/مزایده-نوع-سواری--سیستم-پژو-آردی-دی-ای-تیپ-1600-مدل-85'>مزایده نوع سواری - سیستم پژو آردی دی ای تیپ 1600 مدل 85  / مزایده , مزایده نوع سواری - سیستم پژو آردی دی ای تیپ 1600 مدل 85  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914660/استعلام-ریبون-دستگاه-خودپرداز'>استعلام ریبون دستگاه خودپرداز / استعلام, استعلام ریبون دستگاه خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914666/استعلام-ریبون-پرینتر-اولیوتی-مدل-PR2'>استعلام ریبون پرینتر اولیوتی مدل PR2 / استعلام, استعلام ریبون پرینتر اولیوتی مدل PR2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914673/استعلام-ریبون-SP40'>استعلام ریبون SP40 / استعلام, استعلام ریبون SP40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914693/استعلام-خرید-درپوش-پلی-اتیلن-و--'>استعلام خرید درپوش پلی اتیلن و ... / استعلام, استعلام خرید درپوش پلی اتیلن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914700/استعلام-انجام-امور-واحد-نقلیه-اداره-کل'>استعلام انجام امور واحد نقلیه اداره کل / استعلام, استعلام انجام امور واحد نقلیه اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914647/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی / استعلام دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914582/استعلام-نوار-چسب-پهن--'>استعلام نوار چسب پهن ... / استعلام ,استعلام نوار چسب پهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914600/استعلام-کلر-زن-گازی-با-دو-عدد-کپسول-و-متعلقات'>استعلام کلر زن گازی با دو عدد کپسول و متعلقات  / استعلام، استعلام کلر زن گازی با دو عدد کپسول و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914611/استعلام-آب-سرد-کن'>استعلام آب سرد کن  / استعلام ,استعلام آب سرد کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914137/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-1108-74متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 1108/74متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 1108/74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914652/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی   / استعلام ، استعلام کولر گازی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914663/استعلام-کولر-آبی-سپهر-الکتریک'>استعلام کولر آبی سپهر الکتریک / استعلام، استعلام کولر آبی سپهر الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914590/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پمپ-پرتابل-آتش-نشانی--'>استعلام خرید یک دستگاه پمپ پرتابل آتش نشانی ... / استعلام خرید یک دستگاه پمپ پرتابل آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914615/استعلام-کارتریج-چاپگر-لیزری--'>استعلام کارتریج چاپگر لیزری ... / استعلام, استعلام کارتریج چاپگر لیزری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914632/استعلام-labtop-lenovo-v110-15isk'>استعلام labtop lenovo v110-15isk / استعلام, استعلام labtop lenovo v110-15isk</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914658/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبیرستان---'>استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان .... / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914672/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستان-روستای-تپه-افشار---'>استعلام تعمیرات اساسی دبستان روستای تپه افشار  .... / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی دبستان روستای تپه افشار  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914665/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستان-های-آزادگان-روستای-قیسوند----'>استعلام تعمیرات اساسی دبستان های آزادگان روستای قیسوند ....... / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی دبستان های آزادگان روستای قیسوند .......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914592/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-راهنمایی'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس راهنمایی / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس راهنمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914597/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914569/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه-عصمت'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه عصمت  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه عصمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914580/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه-تزکیه-جوانرود'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه تزکیه جوانرود  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه تزکیه جوانرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914604/استعلام-سیستم-کامپیوتری'>استعلام سیستم کامپیوتری / استعلام سیستم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914613/استعلام-طراحی-و-نصب-درب-کنترلی-و-راهبند-پارکینگ-دیوان-محاسبات'>استعلام طراحی و نصب درب کنترلی و راهبند پارکینگ دیوان محاسبات  / استعلام, استعلام طراحی و نصب درب کنترلی و راهبند پارکینگ دیوان محاسبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914633/استعلام-تامین-10-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام تامین 10 دستگاه خودرو سواری / استعلام تامین 10 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914619/استعلام-لوله-نفت-جنس-کلاف-فولادی'>استعلام  لوله نفت جنس کلاف فولادی / استعلام  لوله نفت جنس کلاف فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914662/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری-سرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی / استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914646/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام, استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914631/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام, استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913894/فراخوان-تامین-تجهیزات-پرتابل-صدا-و-تصویر-نوبت-دوم'>فراخوان تامین تجهیزات پرتابل صدا و تصویر نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان تامین تجهیزات پرتابل صدا و تصویر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914058/مزایده-فروش-قطعات-یدکی-گریدر-کاترپیلار-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات یدکی گریدر کاترپیلار نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش قطعات یدکی گریدر کاترپیلار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914596/استعلام-پانل-کوبی-و-تجهیز-سالن-آمفی-تاتر'>استعلام پانل کوبی و تجهیز سالن آمفی تاتر / استعلام, استعلام پانل کوبی و تجهیز سالن آمفی تاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914608/استعلام-کولر-گازی-24000-دیواری-کمپرسور-اینومتردار'>استعلام کولر گازی 24000 دیواری کمپرسور اینومتردار / استعلام کولر گازی 24000 دیواری کمپرسور اینومتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914585/استعلام-ساخت--نصب-تابلو-سردرب'>استعلام ساخت ، نصب تابلو سردرب / استعلام ساخت ، نصب تابلو سردرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914565/استعلام-کولر-گازی-18000'>استعلام کولر گازی 18000 / استعلام کولر گازی 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914589/استعلام-خرید-فنکویل-ایستاده'>استعلام خرید فنکویل ایستاده / استعلام خرید فنکویل ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914531/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلان-حریق'>استعلام  تهیه و نصب سیستم اعلان حریق / استعلام  تهیه و نصب سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914550/استعلام-کولر-گازی-18000'>استعلام کولر گازی 18000 / استعلام کولر گازی 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914623/استعلام-کامپیوتر-96-5-25'>استعلام کامپیوتر  96.5.25 / استعلام, استعلام کامپیوتر  96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914609/استعلام-کمپرسور-شماره-1-و-2-و-کمربند-هیتر'>استعلام کمپرسور شماره 1 و 2 و کمربند هیتر / استعلام کمپرسور شماره 1 و 2 و کمربند هیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914563/استعلام-سنگ-کاری-و-رنگ-آمیزی-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام سنگ کاری و رنگ آمیزی کتابخانه های عمومی  / استعلام , استعلام سنگ کاری و رنگ آمیزی کتابخانه های عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914067/ارزیابی-کیفی-عملیات-نگهداری-و-تعمیر-عملکرد-محور-خطوط---96-5-25'>ارزیابی کیفی عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط.... 96.5.25 / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی ، ارزیابی کیفی عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط.... 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914571/استعلام-درب-و-پنجره-دو-جداره-آکیا-96-5-25'>استعلام درب و پنجره دو جداره آکیا 96.5.25 / استعلام درب و پنجره دو جداره آکیا 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914490/استعلام-عملیات-نصب-برقگیر-و-بوشینگ-های-دیواری'>استعلام  عملیات نصب برقگیر و بوشینگ های دیواری / استعلام, استعلام  عملیات نصب برقگیر و بوشینگ های دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914475/استعلام-تسطیح-اولیه-زمین-و--'>استعلام تسطیح اولیه زمین و ... / استعلام, استعلام تسطیح اولیه زمین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914463/استعلام-میز-تحریر-ام-دی-اف-کارمندی--دو-کشو--دارای-قفل'>استعلام میز تحریر ام دی اف کارمندی - دو کشو - دارای قفل  / استعلام میز تحریر ام دی اف کارمندی - دو کشو - دارای قفل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914482/استعلام-کیت-طاعون-اسبی'>استعلام کیت طاعون اسبی / استعلام کیت طاعون اسبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914502/استعلام-بازسازی-سالن-اجتماعات'>استعلام بازسازی سالن اجتماعات / استعلام بازسازی سالن اجتماعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914460/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914443/استعلام-دستگاه-شوکر-برقی'>استعلام دستگاه شوکر برقی  / استعلام ,استعلام دستگاه شوکر برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914548/استعلام-تهیه-و-نصب-سقف-کاذب-کف-پوش-دیوار-پوش-قرنیز'>استعلام تهیه و نصب سقف کاذب- کف پوش- دیوار پوش- قرنیز / استعلام, استعلام تهیه و نصب سقف کاذب- کف پوش- دیوار پوش- قرنیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914532/استعلام-خرید-خدمات-طرح--احداث--تجهیز-و-نصب-راه-اندازی-پست-برق-و--'>استعلام خرید خدمات طرح ، احداث ، تجهیز و نصب راه اندازی پست برق و ... / استعلام ,استعلام خرید خدمات طرح ، احداث ، تجهیز و نصب راه اندازی پست برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914506/استعلام-ست-3-تکه-چرمی--50-عدد'>استعلام  ست 3 تکه چرمی - 50 عدد / استعلام, استعلام  ست 3 تکه چرمی - 50 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914457/استعلام-ست-2-تکه-چرمی'>استعلام ست 2 تکه چرمی  / استعلام، استعلام ست 2 تکه چرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914427/استعلام-پنجره-UPVC-با-کلیه-یراق-آلات'>استعلام پنجره UPVC با کلیه یراق آلات / استعلام, استعلام پنجره UPVC با کلیه یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914552/مناقصه-تهیه-و-نصب-آسانسور'>مناقصه تهیه و نصب آسانسور / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914487/مناقصه-مدیریت-جامع-حوزه-آبخیز'>مناقصه مدیریت جامع حوزه آبخیز / آگهی مناقصه ,مناقصه مدیریت جامع حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914495/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-روکش-آسفالت-چهارخطه-شهرکرد--شهرکیان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت چهارخطه شهرکرد - شهرکیان  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت چهارخطه شهرکرد - شهرکیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914040/مناقصه-عملیات-ترمیم-نوار-حفاری-در-محدوده-منطقه-چهار-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ترمیم نوار حفاری در محدوده منطقه چهار نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم نوار حفاری در محدوده منطقه چهار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914518/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-سطح-شهر-بهاباد-96-5-25'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر بهاباد 96.5.25 / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر بهاباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914513/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-سطح-شهر-بافق'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر بافق  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر بافق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914508/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-سطح-شهر-احمدآباد'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر احمدآباد  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر احمدآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914503/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-سطح-شهر-اردکان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر اردکان  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر اردکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914497/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-سطح-شهر-زارچ'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر زارچ  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر زارچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914492/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-سطح-شهر-میبد'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر میبد  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر میبد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914520/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-سطح-شهر-نیر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر نیر / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر نیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914454/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-سطح-شهر-تفت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر تفت / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر تفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914458/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-سطح-شهر-اشکذر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر اشکذر / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر اشکذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914447/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-سطح-شهر-ابرکوه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر ابرکوه / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر ابرکوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914060/مناقصه-عملیات-طراحی-تامین-نصب-تست-و-راه-اندازی-تجهیزات-حفاظتی-TPS'>مناقصه عملیات طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات حفاظتی TPS / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات حفاظتی TPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914434/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-سطح-شهر-هرات'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر هرات / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح شهر هرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914547/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب-و-احداث-حوضچه-سطح-96-5-25'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح 96.5.25 / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه سطح 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914539/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-شبکه-آبیاری-تحت-فشار-کنگیر-2-ایوان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل شبکه آبیاری تحت فشار کنگیر 2 ایوان / مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل شبکه آبیاری تحت فشار کنگیر 2 ایوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914486/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام, استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914645/فراخوان-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-2-دستگاه-Main-Frame-Z10-و-دستگاه-های-ذخیره-ساز'>فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 2 دستگاه Main Frame Z10 و دستگاه های ذخیره ساز / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 2 دستگاه Main Frame Z10 و دستگاه های ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914549/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پمپ-قلب'>مناقصه خرید یک دستگاه پمپ قلب / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه پمپ قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914574/استعلام-منبع-تغذيه-ماژولSIW-ARIX--'>استعلام منبع تغذيه -ماژولSIW ARIX... / استعلامف استعلام منبع تغذيه -ماژولSIW ARIX...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914069/مناقصه-اجرای-عملیات-ترمیم-آسفالت-نوار-حفاری'>مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914599/مناقصه-ساخت-ساختمان-نگهبانی'>مناقصه ساخت ساختمان نگهبانی / مناقصه ساخت ساختمان نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914080/مناقصه-خرید-130-متر-نیوجرسی-و--'>مناقصه خرید 130 متر نیوجرسی و ...  / مناقصه, مناقصه خرید 130 متر نیوجرسی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914685/مناقصه-حفر-چاه-آهکی-شامبراکان--'>مناقصه حفر چاه آهکی شامبراکان .. / مناقصه , مناقصه حفر چاه آهکی شامبراکان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914677/مناقصه-احداث-پارک-بانوان-شهر-سهند'>مناقصه  احداث پارک بانوان شهر سهند     / مناقصه , مناقصه احداث پارک بانوان شهر سهند    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914640/مناقصه-طرح-تکمیل-شبکه-توزیع-آب-شهر'>مناقصه طرح تکمیل شبکه توزیع آب شهر / آگهی مناقصه ,مناقصه طرح تکمیل شبکه توزیع آب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914643/مناقصه-نصب-و-اصلاح-کنتور-96-5-25'>مناقصه نصب و اصلاح کنتور 96.5.25 / آگهی مناقصه , مناقصه نصب و اصلاح کنتور 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914657/مناقصه-حفاری-۲-حلقه-چاه-در-سازندهای-سخت-خمارلو'>مناقصه حفاری ۲ حلقه چاه در سازندهای سخت خمارلو     / مناقصه , مناقصه حفاری ۲ حلقه چاه در سازندهای سخت خمارلو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914670/​فراخوان-مزایده-فضاهای-تبليغاتی-شهرداری'>​فراخوان مزایده فضاهای تبليغاتی شهرداری  / ​فراخوان مزایده , ​فراخوان مزایده فضاهای تبليغاتی شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914667/مناقصه-آنتنی-های-مسجدسليمان-و-سرحوض-بالا-و-پائين-شهرستان-انديکا'>مناقصه آنتنی های مسجدسليمان و سرحوض بالا و پائين شهرستان انديکا     / مناقصه , مناقصه آنتنی های مسجدسليمان و سرحوض بالا و پائين شهرستان انديکا    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914637/فراخوان-گازرسانی-به-۱۱-روستا'>فراخوان گازرسانی به ۱۱ روستا / فراخوان گازرسانی به ۱۱ روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914648/فراخوان-گازرسانی-به-دو-روستای-هندور'>فراخوان گازرسانی به دو روستای هندور / فراخوان گازرسانی به دو روستای هندور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914717/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی  / مناقصه ,مناقصه تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914728/مناقصه-احداث-طاقی-بلوطستان'>مناقصه احداث طاقی بلوطستان  / مناقصه ,مناقصه احداث طاقی بلوطستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914764/استعلام-خرید-چای-دو-غزال-5-بسته-96-5-25'>استعلام خرید چای دو غزال 5 بسته  96.5.25 / استعلام,استعلام خرید چای دو غزال 5 بسته96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914038/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافت-و-نگهداری-فضای-سبز-فرودگاه'>مناقصه انجام امور خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز فرودگاه  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز فرودگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914746/استعلام-کاغذ-رول-روزنامه-با-عرض-70-سانت-96-5-25'>استعلام کاغذ رول روزنامه با عرض 70 سانت  96.5.25 / استعلام، استعلام کاغذ رول روزنامه با عرض 70 سانت  96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914720/استعلام-کیسه-پلاستیکی'>استعلام کیسه پلاستیکی  / استعلام, استعلام کیسه پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914758/استعلام-کابل-برق-لاستیکی-افشان-مسی-96-5-25'>استعلام کابل برق لاستیکی افشان مسی 96.5.25 / استعلام, استعلام کابل برق لاستیکی افشان مسی 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914761/استعلام-کابل-برق-لاستیکی-افشان-مسی-96-5-25'>استعلام کابل برق لاستیکی افشان مسی 96.5.25 / استعلام, استعلام کابل برق لاستیکی افشان مسی 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914730/استعلام-کولر-اسپیلت-سرد-و-گرم'>استعلام کولر اسپیلت سرد و گرم / استعلام کولر اسپیلت سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914718/استعلام-حلزونی-بریکر-ELF'>استعلام حلزونی بریکر ELF / استعلام حلزونی بریکر ELF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914765/استعلام-چاپ-کتاب-در-تیراژ-600-جلد'>استعلام چاپ کتاب در تیراژ 600 جلد / استعلام، استعلام چاپ کتاب در تیراژ 600 جلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914749/استعلام-سیم-مسی-120'>استعلام سیم مسی 120 / استعلام سیم مسی 120</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914724/استعلام-انجام-عملیات-برقی-و-ساختمانی'>استعلام انجام عملیات برقی و ساختمانی / استعلام انجام عملیات برقی و ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914130/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سی-و-شش-کرمان'>مزایده پلاک ثبتی بخش سی و شش کرمان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سی و شش کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914763/استعلام-خرید-کلمب-و-یراق-آلات'>استعلام خرید کلمب و یراق آلات  / استعلام , استعلام خرید کلمب و یراق آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914751/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914734/استعلام-خرید-3-دستگاه-ترانس-جریان-132-کیلوولت'>استعلام خرید 3 دستگاه ترانس جریان 132 کیلوولت  / استعلام , استعلام خرید 3 دستگاه ترانس جریان 132 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914722/استعلام-خرید-کنتور-حجمی-5-اینچ'>استعلام خرید کنتور حجمی 5 اینچ / استعلام ,استعلام خرید کنتور حجمی 5 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914752/استعلام-برنج-هندی-دانه-بلند-1121'>استعلام برنج هندی دانه بلند 1121 / استعلام ,استعلام برنج هندی دانه بلند 1121</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914759/استعلام-دستگاه-وایداس-pc-پنج-کاناله'>استعلام دستگاه وایداس pc پنج کاناله  / استعلام, استعلام دستگاه وایداس pc پنج کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914760/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان     / استعلام، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914750/استعلام-ساخت-و-نصب-کانال-و-دمپر'>استعلام ساخت و نصب کانال و دمپر / استعلام، استعلام ساخت و نصب کانال و دمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914738/استعلام-لپ-تاپ-مارک-LENOVO'>استعلام لپ تاپ مارک LENOVO  / استعلام، استعلام لپ تاپ مارک LENOVO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914762/استعلام-مودم-زیمنس-رومیزی-مشترک---'>استعلام مودم زیمنس رومیزی مشترک .... / استعلام , استعلام مودم زیمنس رومیزی مشترک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913901/فراخوان-تامین-فرستنده-پرقدرت-1KW-اف-ام-سایت-جام-جم-نوبت-دوم'>فراخوان تامین فرستنده پرقدرت 1KW اف ام سایت جام جم نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان تامین فرستنده پرقدرت 1KW اف ام سایت جام جم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914133/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-817-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 817 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 817 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914748/استعلام-شفته-کاری-400-متر-مربع--'>استعلام شفته کاری 400 متر مربع ... / استعلام ,استعلام شفته کاری 400 متر مربع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914727/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه-معلم-جوانرود'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه معلم جوانرود  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه معلم جوانرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914731/استعلام-تعمیرات-اساسی-رسالت-کلاهمال-سرپلذهاب'>استعلام تعمیرات اساسی رسالت کلاهمال سرپلذهاب  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی رسالت کلاهمال سرپلذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914740/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سرپلذهاب--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سرپلذهاب ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس سرپلذهاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914736/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-احسان-کانی-خضران-روانسر'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه احسان کانی خضران روانسر  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه احسان کانی خضران روانسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914726/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-سلمان-فارسی-روانسر'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه سلمان فارسی روانسر / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی دبستان های آزادگان روستای قیسوند .......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914743/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-22-بهمن-بنچله-روانسر'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه 22 بهمن بنچله روانسر / استعلام، استعلام تعمیرات اساسی مدرسه 22 بهمن بنچله روانسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914755/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سنقر-(هزار-خانی--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر (هزار خانی... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر (هزار خانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914747/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سنقر'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914744/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سنقر'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914042/مزایده-یک-دست-مبل-سلطنتی--نوبت-دوم'>مزایده یک دست مبل سلطنتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دست مبل سلطنتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914737/استعلام-خرید-الکتروموتور-و-پمپ-شناور'>استعلام خرید الکتروموتور و پمپ شناور / استعلام ,استعلام خرید الکتروموتور و پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914723/استعلام-20-عدد-سوئیچ-کارت'>استعلام 20 عدد سوئیچ کارت  / استعلام, استعلام 20 عدد سوئیچ کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914745/استعلام-خاکریزی-جاده-های-دسترسی-جهت-اجرای-گمانه-زنی-زمین'>استعلام خاکریزی جاده های دسترسی جهت اجرای گمانه زنی زمین  / استعلام , استعلام خاکریزی جاده های دسترسی جهت اجرای گمانه زنی زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914756/استعلام-تولید-فرآورده-های-چوب-چوب-پنبه-و--'>استعلام تولید فرآورده های چوب، چوب پنبه و ... / استعلام, استعلام تولید فرآورده های چوب، چوب پنبه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914716/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-اطلاعات'>استعلام دستگاه ذخیره سازی اطلاعات  / استعلام دستگاه ذخیره سازی اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914739/استعلام-لنز-دوربین-عکاسی'>استعلام لنز دوربین عکاسی / استعلام , استعلام لنز دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914757/استعلام-چاپ-و-تکثیر-دفتر-نمره'>استعلام چاپ و تکثیر دفتر نمره / استعلام چاپ و تکثیر دفتر نمره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914741/استعلام-میز-ام-دی-اف'>استعلام میز ام دی اف / استعلام میز ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914754/استعلام-تهیه-و-نصب-دکوراسیون-داخلی-سالن-اجتماعات'>استعلام تهیه و نصب دکوراسیون داخلی سالن اجتماعات / استعلام تهیه و نصب دکوراسیون داخلی سالن اجتماعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914125/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-377-4متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 377.4متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 377.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914753/استعلام-کولر-96-5-25'>استعلام  کولر 96.5.25 / استعلام,  استعلام  کولر 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914735/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-مرکز-PC-96-5-25'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی مرکز PC  96.5.25 / استعلام عملیات بهسازی و نوسازی مرکز PC  96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914729/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914742/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام ,استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914766/فراخوان-روکش-اسفالت-شهر--'>فراخوان روکش اسفالت شهر ... / فراخوان , فراخوان روکش اسفالت شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914732/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-و-شبکه-های-آبرسانی'>مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914721/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-و-شبکه-های-آبرسانی'>مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914046/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی-انبار-نفت-ارومیه--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت ارومیه ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت ارومیه ... نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914051/مزایده-فروش-پنج-گروه-اجناس-و-ماشین-آلات-اسقاطی-و-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش پنج گروه اجناس و ماشین آلات اسقاطی و مازاد - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش پنج گروه اجناس و ماشین آلات اسقاطی و مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914079/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914028/مناقصه-راهبری-و-کاربری-خودروهای-استیجاری'>مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914044/مناقصه-سهمیه-قیر-و-کیوم-باتوم-(VB)'>مناقصه سهمیه قیر و کیوم باتوم (VB)  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه سهمیه قیر و کیوم باتوم (VB) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914078/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-رنو-هاچ-بک'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری رنو هاچ بک / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری رنو هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913825/فراخوان-تامین-میکسر-تصویر-مراکز--نوبت-دوم'>فراخوان تامین میکسر تصویر مراکز ..نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان تامین میکسر تصویر مراکز ..نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914072/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-دیوار-سنگی-ضلع-غربی-و-شرقی--'>مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی ضلع غربی و شرقی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی ضلع غربی و شرقی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914006/مناقصه-عملیات-روکش-آسفالت-معابر-منطقه-یک--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات روکش آسفالت معابر منطقه یک - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات روکش آسفالت معابر منطقه یک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914029/فراخوان-واگذاری-قطعه-زمینی'>فراخوان واگذاری قطعه زمینی / آگهی فراخوان, فراخوان واگذاری قطعه زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914187/مزایده-فروش-املاک-مسکونی--تجاری--کشاورزی-و-صنعتی'>مزایده  فروش املاک مسکونی ، تجاری ، کشاورزی و صنعتی  / مزایده,مزایده  فروش املاک مسکونی ، تجاری ، کشاورزی و صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914031/مناقصه-اجرای-پروژه-خرید-آسفالت-نوبت-سوم'>مناقصه اجرای پروژه خرید آسفالت نوبت سوم  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه خرید آسفالت نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914033/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914039/مزایده-شرکت-9600-مترمربع---'>مزایده شرکت 9600 مترمربع  .... / مزایده, مزایده شرکت 9600 مترمربع  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914043/مزایده-300-کیسه-اوره-46-درصد-ازت'>مزایده 300 کیسه اوره 46 درصد ازت   / مزایده, مزایده 300 کیسه اوره 46 درصد ازت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914192/مزایده-ملک-به-متراژ-86-72-مترمربع-در-رو-طبقه-کلاسه-951958'>مزایده  ملک به متراژ 86/72 مترمربع در رو طبقه کلاسه 951958  / مزایده,مزایده  ملک به متراژ 86/72 مترمربع در رو طبقه کلاسه 951958 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913838/مزایده-فروش-میز--صندلی--تجهیزات-اداری-چوبی-نو'>مزایده فروش میز ، صندلی ، تجهیزات اداری چوبی نو / مزایده فروش میز ، صندلی ، تجهیزات اداری چوبی نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914198/اصلاحیه-مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-115-54متر'>اصلاحیه مزایده ملک مسکونی عرصه 115.54متر / اصلاحیه , اصلاحیه مزایده ملک مسکونی عرصه 115.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913998/مزایده-ادوات-و-تجهیزات-مربوط-به-خط-تولید-مقوا-با-گراماژ--'>مزایده  ادوات و تجهیزات مربوط به خط تولید مقوا با گراماژ ... / مزایده ادوات و تجهیزات مربوط به خط تولید مقوا با گراماژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914002/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تالار-فرهنگیان'>مزایده واگذاری به اجاره تالار فرهنگیان / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تالار فرهنگیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914018/مزایده-فروش-دام-مازاد'>مزایده فروش دام مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش دام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914030/مناقصه-اجرای-تونل-انتقال-آب-از-سد-گلورد'>مناقصه اجرای تونل انتقال آب از سد گلورد  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای تونل انتقال آب از سد گلورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914016/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-رادیوگرافی-خطوط-لوله'>ارزیابی کیفی انجام عملیات رادیوگرافی خطوط لوله / آگهی عمومی دو مرحله ای ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام عملیات رادیوگرافی خطوط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914050/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-یکباب-شیلات-ماهیان-سردابی-3450متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از یکباب شیلات ماهیان سردابی 3450متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از یکباب شیلات ماهیان سردابی 3450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914054/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-نه-خرمشهر'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش نه خرمشهر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش نه خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913831/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی-96-5-25'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران با شرایط ویژه و استثنایی 96.5.25 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران با شرایط ویژه و استثنایی 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914011/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-خاکی-و-احداث-ساختمانهای-ایستگاههای--'>ارزیابی کیفی انجام عملیات خاکی و احداث ساختمانهای ایستگاههای.... / آگهی عمومی دو مرحله ای ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام عملیات خاکی و احداث ساختمانهای ایستگاههای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914074/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-56447متر'>مزایده ملک به مساحت عرصه 56447متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 56447متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914071/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-ده-مشهد'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش ده مشهد  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش ده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914061/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-ثبتی-دو-هزار-و-چهارصد-و-سی-و-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک ثبتی دو هزار و چهارصد و سی و سه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک ثبتی دو هزار و چهارصد و سی و سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914068/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-مسکونی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914084/مزایده-تمامیت-ششدانگ-آپارتمان-بخش-نه-مشهد'>مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان بخش نه مشهد / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913994/فراخوان-مناقصه-گاز-سنج--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه گاز سنج - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه گاز سنج - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913999/مناقصه-عملیات-اجرایی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی - نوبت دوم  / مناقصه عملیات اجرایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914032/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-از-خودروهای-متعلق-به-اداره'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه از خودروهای متعلق به اداره  / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد 4 دستگاه از خودروهای متعلق به اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914022/تجدید-مزایده-اجاره-واگذاری-750-مترمربع-از-عرصه-بوستان--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره واگذاری 750 مترمربع از عرصه بوستان  - نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره واگذاری 750 مترمربع از عرصه بوستان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913978/مناقصه-خرید-تجهیزات--'>مناقصه خرید تجهیزات... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914021/مناقصه-زیرسازی--تعریض-و-بهسازی-راههای-روستایی-شرق--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی ، تعریض و بهسازی راههای روستایی شرق - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه زیرسازی ، تعریض و بهسازی راههای روستایی شرق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914034/مناقصه-نیرورسانی--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-96-5-25'>مناقصه نیرورسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق 96.5.25 / مناقصه، مناقصه نیرورسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914023/فراخوان-انجام-عملیات-نصب--اصلاح-انشعاب-و-تعویض-کنتور-96-5-25'>فراخوان انجام عملیات نصب ، اصلاح انشعاب و تعویض کنتور 96.5.25 / فراخوان ، فراخوان انجام عملیات نصب ، اصلاح انشعاب و تعویض کنتور 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914027/مزایده-بخش-فیزیوتراپی-و-بازتوانی-قلبی-ریوی-مرکز-آموزشی--96-5-25'>مزایده بخش فیزیوتراپی و بازتوانی قلبی ریوی مرکز آموزشی - 96.5.25 / آگهی مزایده ,مزایده بخش فیزیوتراپی و بازتوانی قلبی ریوی مرکز آموزشی نوبت اول 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914082/مزایده-پلاک-ثبتی-1756-مساحت-زمین-112متر'>مزایده پلاک ثبتی 1756 مساحت زمین 112متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1756 مساحت زمین 112متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914005/مناقصه-ارائه-خدمات-کارگری-در-سطح-استان'>مناقصه ارائه خدمات کارگری در سطح استان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ارائه خدمات کارگری در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914012/تجدید-مناقصه-ارزیابی-آلاینده-بنزن-و-تولوئن-و-تعیین-منابع-انتشار-96-5-25'>تجدید مناقصه  ارزیابی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار 96.5.25 / تجدید آگهی ارزیابی کیفی، تجدید مناقصه  ارزیابی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913984/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-عایق-کاری-تجهیزات-نیروگاه-بخار-شهید-رجایی-96-5-25'>مناقصه واگذاری فعالیتهای عایق کاری تجهیزات نیروگاه بخار شهید رجایی 96.5.25 / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیتهای عایق کاری تجهیزات نیروگاه بخار شهید رجایی 96.5.25 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913844/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-عرصه-627116-و-1797-11متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین عرصه 627116 و 1797.11متر   / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین عرصه 627116 و 1797.11متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913959/مناقصه-انجام-خدمات-جمع-آوری--حمل-و-دفع-فاضلاب-پیکره-های-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات جمع آوری ، حمل و دفع فاضلاب پیکره های مختلف  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات جمع آوری ، حمل و دفع فاضلاب پیکره های مختلف نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913996/مزایده-بهره-برداری-مغازه-مرغ-فروشی'>مزایده بهره برداری مغازه مرغ فروشی / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری مغازه مرغ فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913988/مزایده-یک-دستگاه-وانت-1600'>مزایده یک دستگاه وانت 1600  / مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913966/مناقصه-امور-خدمات-نظافتی-و-پذیرایی'>مناقصه امور خدمات نظافتی و پذیرایی   / مناقصه امور خدمات نظافتی و پذیرایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913982/مزایده-خودروهای-مستعمل'>مزایده خودروهای مستعمل  / مزایده ، مزایده خودروهای مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913976/مزایده-ضایعات-تخته-و-چوب-در-حدود-50-تن-و---'>مزایده ضایعات تخته و چوب در حدود 50 تن و ....  / مزایده ، مزایده ضایعات تخته و چوب در حدود 50 تن و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914183/مزایده-سه-دستگاه-آپارتمان'>مزایده سه دستگاه آپارتمان  / مزایده,مزایده سه دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913962/مزایده-اجاره-فروشگاه-مرکز-ملاصدرا--نوبت-دوم'>مزایده اجاره فروشگاه مرکز ملاصدرا - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره فروشگاه مرکز ملاصدرا - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914036/فراخوان-مناقصه-حفظ--آبیاری--نگهداری--تولید-و-پرورش--بهسازی'>فراخوان مناقصه حفظ ، آبیاری ، نگهداری ، تولید و پرورش ، بهسازی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حفظ ، آبیاری ، نگهداری ، تولید و پرورش ، بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913842/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>فراخوان تامین نیروی انسانی  نوبت دوم / مناقصه، فراخوان تامین نیروی انسانی   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914047/مناقصه-واگذاری-آماده-سازی-نمونه-آزمایشگاهی'>مناقصه واگذاری آماده سازی نمونه آزمایشگاهی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری آماده سازی نمونه آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913969/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقد'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک بصورت نقد  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک بصورت نقد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913960/فراخوان-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان-مجتمع-امور-بیمه-ای'>فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان مجتمع امور بیمه ای / فراخوان ,فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان مجتمع امور بیمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913977/مناقصه-نیرو-رسانی--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-شامل-تهیه-مصالح-نصب-و-برکناری-تاسیسات'>مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح نصب و برکناری تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح نصب و برکناری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913990/مناقصه-نیرو-رسانی--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-شامل-تهیه-مصالح-نصب-و-برکناری-تاسیسات'>مناقصه  نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح نصب و برکناری تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح نصب و برکناری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914015/مناقصه-تامین-هات-چرخ-عقب-هاروستر-کیس'>مناقصه تامین هات چرخ عقب هاروستر کیس / آگهی مناقصه , مناقصه تامین هات چرخ عقب هاروستر کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914025/مناقصه-خرید-دو-ردیف-ترانسفورماتور-132-33KV'>مناقصه خرید دو ردیف ترانسفورماتور 132/33KV / مناقصه , مناقصه خرید دو ردیف ترانسفورماتور 132/33KV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914007/مناقصه-عملیات-حفاری-اکتشافی-زمین-شناسی'>مناقصه عملیات حفاری اکتشافی زمین شناسی / آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه,مناقصه عملیات حفاری اکتشافی زمین شناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913846/فراخوان-مناقصه--اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه-توسعه-بیمارستان-تامین-اجتماعی-شوشتر'>فراخوان مناقصه   اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه توسعه بیمارستان تامین اجتماعی شوشتر / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه   اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه توسعه بیمارستان تامین اجتماعی شوشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914019/فراخوان-نصب-و-پیش-راه-اندازی-بلوک-ها'>فراخوان نصب و پیش راه اندازی بلوک ها / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه دو مرحله ای,فراخوان نصب و پیش راه اندازی بلوک ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914035/فراخوان-تامین--نصب-و-راه-اندازی-پکیج-های-تهویه-مطبوع'>فراخوان تامین ، نصب و راه اندازی پکیج های تهویه مطبوع  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان تامین ، نصب و راه اندازی پکیج های تهویه مطبوع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913912/مزایده-فروش-سردرختی-گلابی-درگزی--سیب-و-آلو-نوبت-دوم'>مزایده فروش سردرختی گلابی درگزی ، سیب  و آلو  نوبت دوم  / مزایده فروش سردرختی گلابی درگزی ، سیب  و آلو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913948/فراخوان-روکش-آسفالت-منطقه-یک-جنوب-استان'>فراخوان روکش آسفالت  منطقه یک جنوب استان / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی,فراخوان روکش آسفالت  منطقه یک جنوب استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913955/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-خیابان-نهضت'>تجدید مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان نهضت / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان نهضت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913967/فراخوان-امور-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران-بیمارستان-اکبر'>فراخوان امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان اکبر / فراخوان مناقصه , فراخوان امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان اکبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913973/فراخوان-غذای-مورد-نیاز-بیمارستان-امام-خمینی'>فراخوان غذای مورد نیاز بیمارستان امام خمینی / فراخوان مناقصه , فراخوان غذای مورد نیاز بیمارستان امام خمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914088/مزایده-ملک-به-پلاک-های-ثبتی-158-3371-و-158-728'>مزایده ملک به پلاک های ثبتی 158/3371 و 158/728 / مزایده,مزایده ملک به پلاک های ثبتی 158/3371 و 158/728</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913989/فراخوان-عملیات-حفر-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-دو-حلقه-چاه-آب-شرب'>فراخوان عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه آب شرب / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913823/مزایده-دو-واحد-اپارتمان-به-شماره-های-D202--C302-نوبت-اول'>مزایده دو واحد اپارتمان به شماره های D202 , C302 نوبت اول  / مزایده,مزایده دو واحد اپارتمان به شماره های D202 , C302 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913849/آگهی-مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-بزرگ-نمایشگاه-تجدید'>آگهی مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه تجدید  / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913890/مزایده-فروش-نوار--پرایمر-و-فیلم-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش نوار ، پرایمر و فیلم و ...نوبت دوم  / مزایده  , مزایده فروش نوار ، پرایمر و فیلم و ..... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913997/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-170مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 170مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 170مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913898/مناقصه-خرید-32-ردیف-انواع-معرف-های-گروه-های-خون-اصلی'>مناقصه خرید 32 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 32 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913908/مناقصه-خرید2-300-000-عدد-لوله-خونگیری-درب-بنفش'>مناقصه خرید2.300.000 عدد لوله خونگیری درب بنفش / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید2.300.000 عدد لوله خونگیری درب بنفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914024/اصلاحیه-مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-مترمربع'>اصلاحیه مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سیصد مترمربع / اصلاحیه مزایده, اصلاحیه مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سیصد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913929/مزایده-وااگذاری-انجام-بخشی-از-تبلیغات-محیطی-شهر-شهرکرد'>مزایده وااگذاری انجام بخشی از تبلیغات محیطی شهر شهرکرد / آگهی  مزایده عمومی, مزایده واگذاری انجام بخشی از تبلیغات محیطی شهر شهرکرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913934/مزایده-واگذاری-سه-باب-مغازه-و-غرفه-96-5-25'>مزایده واگذاری سه باب مغازه و غرفه  96.5.25 / آگهی مزایده,مزایده  واگذاری سه باب مغازه و غرفه  96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913940/مزایده-واگذاری-یکباب-پارکینگ-عمومی-96-5-25'>مزایده  واگذاری یکباب پارکینگ عمومی 96.5.25 / آگهی مزایده,مزایده   واگذاری یکباب پارکینگ عمومی 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913986/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-حفاظتی-میکروسرفسینگ'>مناقصه اجرای عملیات روکش حفاظتی میکروسرفسینگ / آگهی دعوت به مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات روکش حفاظتی میکروسرفسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913964/ارزیابی-کیفی-عملیات-نگهداری-و-تعمیر-عملکرد-محور-خطوط--'>ارزیابی کیفی عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط.... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی ، ارزیابی کیفی عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913863/مناقصه-ساخت--تعمیر-و-نگهداری-سازه-بیلبردهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت , تعمیر و نگهداری سازه بیلبردهای تبلیغاتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت , تعمیر و نگهداری سازه بیلبردهای تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913879/مناقصه-انجام-کلیه-امور-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری'>مناقصه انجام کلیه امور بهره برداری و خدمات گاز شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام کلیه امور بهره برداری و خدمات گاز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913883/مناقصه-ارائه-خدمات-دندانپزشکی-درمانگاه-خانواده-تجدید'>مناقصه ارائه خدمات دندانپزشکی درمانگاه خانواده تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات دندانپزشکی درمانگاه خانواده تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914052/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-420-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 420 مترمربع  / آگهی مزایده، مزایده یک قطعه زمین به مساحت 420 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913857/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-102متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 102متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 102متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914045/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-405-عنابی--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو 405 عنابی - مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو 405 عنابی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913920/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-180متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 180متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 180متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914037/مزایده-دو-دستگاه-کفی-زیر-فابریک-و-استریک-چرخ-20-تریلر'>مزایده دو دستگاه کفی زیر فابریک و استریک چرخ 20 تریلر  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دو دستگاه کفی زیر فابریک و استریک چرخ 20 تریلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913922/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913933/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-5-سال-ساخت'>مزایده ششدانگ آپارتمان 5 سال ساخت / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 5 سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913931/مزایده-یکباب-خانه-به-مساحت-4000مترمربع'>مزایده یکباب خانه به مساحت 4000مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه به مساحت 4000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913927/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-22-گیلان'>مزایده سرقفلی مغازه بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش 22 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913926/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-150مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 150مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 150مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913907/مزایده-منزل-مسکونی-مجتمع-5-طبقه'>مزایده منزل مسکونی مجتمع 5 طبقه / مزایده,مزایده منزل مسکونی مجتمع 5 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914055/مزایده-یک-دستگاه-مجموعه-موتور-دیزل--'>مزایده یک دستگاه مجموعه موتور دیزل... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه مجموعه موتور دیزل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914107/مزایده-تراکتور-فرگوسن-قرمز-رنگ'>مزایده تراکتور فرگوسن قرمز رنگ / آگهی مزایده، مزایده تراکتور فرگوسن قرمز رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913851/مناقصه-خدمات-عمومی-نظافت-دانشگاه---'>مناقصه خدمات عمومی نظافت دانشگاه ..... / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی نظافت دانشگاه .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913911/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-620-07متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 620.07متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 620.07متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913914/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-400متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913918/مزایده-پلاک-ثبتی-بصورت-صیفی-کاری-بخش-بیست-و-دو'>مزایده پلاک ثبتی بصورت صیفی کاری بخش بیست و دو  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت صیفی کاری بخش بیست و دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913893/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-1708-اصلی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 1708 اصلی  / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 1708 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913897/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-3790-اصلی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 3790 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 3790 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913900/مزایده-یک-قطعه-زمین-صیفی-کاری-1500متر'>مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 1500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913904/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-1700-57متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 1700.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 1700.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913957/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914003/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی   / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913954/مزایده-دو-قطعه-زمین-شالیزاری-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913820/فراخوان-خدمات-مشاوره-و-نظارت-بر-امور-اجرایی-سطح-الارضی-طرح-توسعه-میدان-نفتی-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مشاوره و نظارت بر امور اجرایی سطح الارضی طرح توسعه میدان نفتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان خدمات مشاوره و نظارت بر امور اجرایی سطح الارضی طرح توسعه میدان نفتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913958/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-162-20متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 162.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 162.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913956/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-78-75متر'>مزایده ملک به مساحت عرصه 78.75متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 78.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914008/مزایده-دو-تخته-فرش-2-3-نقشه-سالاری--نوبت-دوم'>مزایده دو تخته فرش 2*3 نقشه سالاری - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده دو تخته فرش 2*3 نقشه سالاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914017/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-GLXI'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 GLXI  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 GLXI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913891/مزایده-یک-واحد-نانوایی-سنگکی-و-یک-واحد-تجاری-126متر'>مزایده یک واحد نانوایی سنگکی و یک واحد تجاری 126متر / مزایده,مزایده یک واحد نانوایی سنگکی و یک واحد تجاری 126متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913950/مزایده-ملک-به-مساحت92-73مترمربع'>مزایده ملک به مساحت92.73مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت92.73مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913947/مزایده-خانه-و-محوطه-و-زمین-شالیزاری'>مزایده خانه و محوطه و زمین شالیزاری / مزایده,مزایده خانه و محوطه و زمین شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913946/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913944/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-خانه-105-4متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 105.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 105.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913995/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-156متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 156متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 156متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913861/مزایده-یک-عدد-کانکس-12-متری'>مزایده یک عدد کانکس 12 متری  / مزایده,مزایده یک عدد کانکس 12 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913864/مزایده-پژو-405-رنگ-بژ'>مزایده  پژو 405 رنگ بژ  / مزایده,مزایده پژو 405 رنگ بژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913952/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-132-40متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 132.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 132.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913942/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-295متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 295متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 295متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913941/مزایده-ششدانگ-مغازه-به-مساحت-96-81متر'>مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 96.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 96.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913936/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-اول-122-20متر'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه اول 122.20متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه اول 122.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913827/مناقصه-انجام-خدمات-عملیات-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیر-پست-های-برق-و-خطوط-توزیع---نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات عملیات بهره برداری ،نگهداری و تعمیر پست های برق و خطوط توزیع ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در ارزیابی کیفی, مناقصه  انجام خدمات عملیات بهره برداری ،نگهداری و تعمیر پست های برق و خطوط توزیع ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914147/مناقصه-آذین-بندی-میادین-و-معابر-ناحیه-دو'>مناقصه آذین بندی میادین و معابر ناحیه دو  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آذین بندی میادین و معابر ناحیه دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914128/مناقصه-خرید-6000-عدد-فیلتر-المنت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 6000 عدد فیلتر المنت  نوبت دوم  / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی,مناقصه خرید 6000 عدد فیلتر المنت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914152/مزایده-واگذاری-چهار-دهنه-دفاتر-تعاونی-ترمینال-جدید-الاحداث-و--'>مزایده  واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث و ... / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914142/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-و--'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور و ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914165/اصلاحیه-مناقصه-درزگیری-و-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-یاسوج'>اصلاحیه مناقصه درزگیری و لکه گیری و روکش آسفالت محور یاسوج  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، اصلاحیه مناقصه درزگیری و لکه گیری و روکش آسفالت محور یاسوج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914129/فراخوان-خدمات-نظارت-کارگاهی-پروژه-پل-بزرگ--'>فراخوان خدمات نظارت کارگاهی پروژه پل بزرگ ... / فراخوان ارزیابی کیفی مشاور, فراخوان خدمات نظارت کارگاهی پروژه پل بزرگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914169/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-شهرک-صنعتی-یاسوج-3'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت شهرک صنعتی یاسوج 3 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت شهرک صنعتی یاسوج 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914014/الحاقیه-تجدید-مناقصه-بین-المللی-خرید-ذرت-و-جو-دامی'>الحاقیه تجدید مناقصه بین المللی خرید ذرت و جو دامی / الحاقیه مناقصه ، الحاقیه تجدید مناقصه بین المللی خرید ذرت و جو دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914146/مزایده-تعداد-22-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 22 قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده تعداد 22 قطعه زمین مسکونی تجاری  نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914134/مناقصه-تهیه-تامین-و-توزیع-غذای-گرم-روزانه-کارکنان'>مناقصه تهیه، تامین و توزیع غذای گرم روزانه کارکنان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه، تامین و توزیع غذای گرم روزانه کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914062/مزایده-فروش-فرش--هشت-عدد-پشتی-ترکمن--'> مزایده فروش فرش ، هشت عدد پشتی ترکمن... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش فرش ، هشت عدد پشتی ترکمن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914049/مزایده-فروش-65-کیسه-برنج-مجلسی-عطری-(طارم-هاشمی-مازندران)'> مزایده فروش 65 کیسه برنج مجلسی عطری (طارم هاشمی مازندران) / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش 65 کیسه برنج مجلسی عطری (طارم هاشمی مازندران)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914013/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-97-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 97 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 97 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914009/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-75-64متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 75.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 75.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913972/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-زیربنای-195-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان زیربنای 195.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان زیربنای 195.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913874/مناقصه-ساخت-سکوی-تخلیه-زباله'>مناقصه ساخت سکوی تخلیه زباله  / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت سکوی تخلیه زباله  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913876/مناقصه-تکمیل-ساختمان-انبار-خدمات-شهری'>مناقصه تکمیل ساختمان انبار خدمات شهری  / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان انبار خدمات شهری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913871/فراخوان-یک-دستگاه-سوله-4000-مترمربعی-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>فراخوان یک دستگاه سوله 4000 مترمربعی- مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان یک دستگاه سوله 4000 مترمربعی- مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913860/مزایده-فروش-اقلام-زیر-شامل-براده-آلومینیوم--ضایعات-آهن-و-چدن--'>مزایده فروش اقلام زیر شامل براده آلومینیوم ، ضایعات آهن و چدن... / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام زیر شامل براده آلومینیوم ، ضایعات آهن و چدن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913895/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-و-انشعابات-خانگی-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و انشعابات خانگی فاضلاب / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و انشعابات خانگی فاضلاب نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913882/مناقصه-تکمیل-سالن-چند-منظوره-سالن-سادات-محله'>مناقصه تکمیل سالن چند منظوره سالن سادات محله  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن چند منظوره سالن سادات محله  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913865/مناقصه-خرید-تهیه-تجهیزات-مصالح-و-اجرای-ساختمان-الحاقی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، تهیه تجهیزات، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، تهیه تجهیزات، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913867/مناقصه-خرید-کمپرسور-هوای-فشرده-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کمپرسور هوای فشرده نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید کمپرسور هوای فشرده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913915/مناقصه-خرید-و-اجرای-حدود-12-8-کیلومتر-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-با-لوله-گذاری'>مناقصه خرید و اجرای حدود 12/8 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله گذاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و اجرای حدود 12/8 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914026/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-پشتیبانی--نظافتی--'>مناقصه انجام امور خدماتی پشتیبانی , نظافتی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،مناقصه انجام امور خدماتی پشتیبانی , نظافتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914041/فراخوان-اجرای-مخزن-2000-متر-مکعبی-و-خط-انتقال-آب-و-ایستگاه-پمپاژ-مساکن-مهر-شهر-تکاب'>فراخوان اجرای مخزن 2000 متر مکعبی و خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ مساکن مهر شهر تکاب  / فراخوان اجرای مخزن 2000 متر مکعبی و خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ مساکن مهر شهر تکاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913875/مناقصه-تهیه-نرم-افزار-و-استقرار-سیستم-نگهداری-پیشگیرانه-PM-تجدید'>مناقصه تهیه نرم افزار و استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه PM تجدید  / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی , مناقصه تهیه نرم افزار و استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه PM تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914020/ابطال-مناقصه-خدمات-برداشت-حمل-و-تخلیه-فونداسیون-چهار-واحد-تولید-انرژی'>ابطال مناقصه خدمات برداشت، حمل و تخلیه فونداسیون چهار واحد تولید انرژی / آگهی ابطال مناقصه عمومی ، ابطال مناقصه خدمات برداشت، حمل و تخلیه فونداسیون چهار واحد تولید انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914588/مناقصه-تامین-تجهیزات-خدمات-بازدید-تعمیرات-سرویس-و-نگهداری-و-رفع-اتفاقات'>مناقصه تامین تجهیزات، خدمات بازدید، تعمیرات، سرویس و نگهداری و رفع اتفاقات  / آگهی دعوت به مناقصه,مناقصه تامین تجهیزات، خدمات بازدید، تعمیرات، سرویس و نگهداری و رفع اتفاقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913887/فراخوان-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز-شرق-اصلاحیه'>فراخوان احداث و نگهداری فضای سبز شرق اصلاحیه  / فراخوان ارزیابی ، فراخوان احداث و نگهداری فضای سبز شرق اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913869/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-هشت-باب-از-منازل-سازمانی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و بازسازی هشت باب از منازل سازمانی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و بازسازی هشت باب از منازل سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913965/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-153-0متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 153.0متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 153.0متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913868/فراخوان-تکمیل-و-احداث-تعدادی-از-بلوکهای-مسکونی-نیمه-کار'>فراخوان تکمیل و احداث تعدادی از بلوکهای مسکونی نیمه کار / فراخوان عمومی , فراخوان تکمیل و احداث تعدادی از بلوکهای مسکونی نیمه کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913981/مزایده-واگذاری-ملکی-مسکونی-متراژ-نود-مترمربع'>مزایده واگذاری ملکی مسکونی متراژ نود مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری ملکی مسکونی متراژ نود مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913975/مزایده-فروش-ملک-با-مجوز-اداری-و-تجاری-مساحت-زمین-378متر'>مزایده فروش ملک با مجوز اداری و تجاری مساحت زمین 378متر  / مزایده,مزایده فروش ملک با مجوز اداری و تجاری مساحت زمین 378متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913826/مزایده-1-20-حبه-از-شش-حبه-مشاع-از-19-و-سه-چهارم-حبه-مشاع-از-72-حبه-پلاک-524-اصلی'>مزایده 1.20 حبه  از شش حبه مشاع از 19 و سه چهارم حبه مشاع از 72 حبه پلاک 524 اصلی / مزایده,مزایده 1.20 حبه  از شش حبه مشاع از 19 و سه چهارم حبه مشاع از 72 حبه پلاک 524 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913921/مزایده-10-دستگاه-خودرو-پژو-روآ-و-یکدستگاه-خودرو-پژو-ELX'>مزایده 10 دستگاه خودرو پژو روآ و یکدستگاه خودرو پژو ELX  / مزایده 10 دستگاه خودرو پژو روآ و یکدستگاه خودرو پژو ELX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913930/مناقصه-اجرای-اسکلت-بتنی-در-شهر-تهران--'>مناقصه اجرای اسکلت بتنی در شهر تهران ... / مناقصه اجرای اسکلت بتنی در شهر تهران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913939/مزایده-باتری-اسقاطی-و-آهن-ضایعات'>مزایده باتری اسقاطی و آهن ضایعات  / مزایده باتری اسقاطی و آهن ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914478/مناقصه-جهت-تعمیر-و-صافکاری-تانک-سیار'>مناقصه جهت تعمیر و صافکاری تانک سیار / مناقصه جهت تعمیر و صافکاری تانک سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913953/مزایده-مهدکودک-یاس'>مزایده مهدکودک یاس  / مزایده مهدکودک یاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913963/مناقصه-عملیات-حفاری-و-احداث-چاله-مفصل-جهت-انجام-تعمیرات-حوزه-عملیاتی'>مناقصه عملیات حفاری و احداث چاله مفصل جهت انجام تعمیرات حوزه عملیاتی  / مناقصه عملیات حفاری و احداث چاله مفصل جهت انجام تعمیرات حوزه عملیاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913980/مزایده-الکتروموتور-لباسشویی-اتوماتیک---'>مزایده الکتروموتور لباسشویی اتوماتیک  ... / مزایده الکتروموتور لباسشویی اتوماتیک  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913992/مزایده-تعداد-چهار-دستگاه-ماشین-تاکنی(-بونلی-)'>مزایده تعداد چهار دستگاه ماشین تاکنی( بونلی )  / مزایده تعداد چهار دستگاه ماشین تاکنی( بونلی ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914010/مزایده-تعداد-464-حلقه-تایرهای-مستعمل-(-ایسوزو-و-لیفتراکی-)'>مزایده تعداد 464 حلقه تایرهای مستعمل ( ایسوزو و لیفتراکی )  / مزایده تعداد 464 حلقه تایرهای مستعمل ( ایسوزو و لیفتراکی ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913916/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفاری-و-تحکیم-موقت-محدوده-ای-از-تونل-سرخه-حصار--'>مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم موقت محدوده ای از تونل سرخه حصار ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم موقت محدوده ای از تونل سرخه حصار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913888/مزایده--پیچ-و-مهر-و-اتصالات-استیل--'>مزایده , پیچ و مهر و اتصالات استیل ... / مزایده , مزایده , پیچ و مهر و اتصالات استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913925/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-یک--'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913909/مزایده-فروش-قطعات-سالم-غیر-سالم-و-مستعمل-کامیونت-ایسوزو'>مزایده فروش قطعات سالم، غیر سالم و مستعمل کامیونت ایسوزو  / آگهی مزایده , مزایده فروش قطعات سالم، غیر سالم و مستعمل کامیونت ایسوزو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913917/مناقصه-خرید-دوربین-مداربسته'>مناقصه خرید دوربین مداربسته / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913892/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-کیت-های-بهداشتی-شامل-دمپایی-یکبار-مصرف-و--'>تجدید مناقصه خرید انواع کیت های بهداشتی شامل دمپایی یکبار مصرف و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  خرید انواع کیت های بهداشتی شامل دمپایی یکبار مصرف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913886/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-140-یونیت-پله-برقی'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 140 یونیت پله برقی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 140 یونیت پله برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913833/مناقصه-خرید-1000-متر-دیوار-بتنی-خودایستا-96-5-25'>مناقصه  خرید 1000  متر دیوار بتنی خودایستا 96.5.25 / آگهی مناقصه ,مناقصه  خرید 1000  متر دیوار بتنی خودایستا  96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913878/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پایگاه-یکم-شکاری'>مناقصه نگهداری فضای سبز پایگاه یکم شکاری  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری فضای سبز پایگاه یکم شکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913902/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-مجموعه-ورزشی-مهرورزان'>مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه ورزشی مهرورزان / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه ورزشی مهرورزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913899/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-مجتمع-پذیرایی-بوستان'>مزایده واگذاری بصورت اجاره مجتمع پذیرایی بوستان  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بصورت اجاره مجتمع پذیرایی بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913889/مناقصه-خرید-و-نصب-دکل-های-اعتماد-به-نفس'>مناقصه خرید و نصب دکل های اعتماد به نفس  / مناقصه خرید و نصب دکل های اعتماد به نفس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913919/مزایده-بهره-برداری-از-واحدهای-تعمیرگاهی---'>مزایده بهره برداری از واحدهای تعمیرگاهی .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از واحدهای تعمیرگاهی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913877/مناقصه-عملیات-ساخت--بازسازی-و-تعمیرات-میوه-و-تره-بار-شهید-غیبی-و--'>مناقصه عملیات ساخت , بازسازی و تعمیرات میوه و تره بار شهید غیبی و... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساخت , بازسازی و تعمیرات میوه و تره بار شهید غیبی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913836/مناقصه-خدمات-برداشت-محصول-ذرت-علوفه-ای-96-5-25'>مناقصه خدمات برداشت محصول ذرت علوفه ای 96.5.25 / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات برداشت محصول ذرت علوفه ای 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913881/مناقصه-عملیات-احداث-بازارهای-فروشگاهی-و-تغییرات-ساختاری-و--'>مناقصه عملیات احداث بازارهای فروشگاهی و تغییرات ساختاری و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث بازارهای فروشگاهی و تغییرات ساختاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913951/مناقصه-خرید-کابل-جلی-فیلد-خاکی-و---'>مناقصه خرید کابل جلی فیلد خاکی و ....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید کابل جلی فیلد خاکی و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913872/مزایده-عمومی-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-و---نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش آهن آلات اسقاطی و ....نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش آهن آلات اسقاطی و ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913943/فراخوان-طراحی--تامین-و-ساخت-ماشین-آلات-واحد-300-تنی'>فراخوان طراحی ، تامین و ساخت ماشین آلات واحد 300 تنی  / فراخوان طراحی ، تامین و ساخت ماشین آلات واحد 300 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913903/تجدید-مناقصه-تامین-تجهیزات-فنی-و-حرفه-ای-کاردانش-تربیت-بدنی-و-خوابگاهی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین تجهیزات فنی و حرفه ای- کاردانش- تربیت بدنی و خوابگاهی- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تامین تجهیزات فنی و حرفه ای- کاردانش- تربیت بدنی و خوابگاهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913913/پیش-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-تعمیر-و-تجهیز-سالن-شجاعت--نوبت-دوم'>پیش فراخوان جذب سرمایه گذار تعمیر و تجهیز سالن شجاعت ...نوبت دوم  / پیش فراخوان جذب سرمایه گذار تعمیر و تجهیز سالن شجاعت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914200/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-52-16-مترمربع'>مزایده  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 52/16 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 52/16 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914204/مزایده-ساختمان-مسکونی'>مزایده ساختمان مسکونی  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913906/مناقصه-خرید-تجهیزات-آزمایشگاهی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی و.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی و.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913910/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز  / آگهی  مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913840/مناقصه-مقدار-5000-000-متر-نوار-تیپ-96-5-25'>مناقصه مقدار 5000.000 متر نوار تیپ 96.5.25 / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 5000.000 متر نوار تیپ 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914197/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-طبقه-یکم-به-مساحت-66-43-مترمربع'>مزایده  ششدانگ عرصه و اعیان طبقه یکم به مساحت 66/43 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان طبقه یکم به مساحت 66/43 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913923/مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-هندسی-و-درزگیری--'>مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913938/مزایده-لوازم-اسقاطی'>مزایده لوازم اسقاطی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده لوازم اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913945/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نقلیه--تجدید'>مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه  - تجدید / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913971/فراخوان-پروژه-خرید-تجهیزات-برای-توسعه-مرکز-داده-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه خرید تجهیزات برای توسعه مرکز داده- نوبت دوم  / فراخوان پروژه خرید تجهیزات برای توسعه مرکز داده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914196/مزایده-فروش-ساختمان-4-واحدی-اداری-نوبت-سوم'>مزایده فروش ساختمان 4 واحدی اداری نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان 4 واحدی اداری نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913979/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-مزدا'>مزایده فروش  یک دستگاه خودرو سواری مزدا / آگهی مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه خودرو سواری مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913985/مناقصه-خرید-کارتن-بسته-بندی-تجدید'>مناقصه  خرید کارتن بسته بندی-تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  خرید کارتن بسته بندی-تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914519/مزایده-خودرو-پراید-131-و--'>مزایده خودرو پراید 131 و ...  / مزایده خودرو پراید 131 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913949/مناقصه-خرید-کابل-آلومینیوم-خودنگهدار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل آلومینیوم خودنگهدار- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کابل آلومینیوم خودنگهدار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913970/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-جهت-استخراج-سنگ-آهک-با-استفاده-از-دستگاه-خراشنده'>فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت  استخراج سنگ آهک با استفاده از دستگاه خراشنده / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت  استخراج سنگ آهک با استفاده از دستگاه خراشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913928/مناقصه-تکمیل-ساختمان-و-موتورخانه-و--'>مناقصه تکمیل ساختمان و موتورخانه و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ساختمان و موتورخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913884/فراخوان8-دستگاه-انواع-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>فراخوان8 دستگاه انواع دیزل ژنراتور نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان 8 دستگاه انواع دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913937/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-خود-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود  نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914203/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین'>مزایده فروش 4 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913968/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-روآ'>مزایده فروش خودرو سواری پژو روآ / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو روآ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913974/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پخت-نان-سنگک-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه پخت نان سنگک و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه پخت نان سنگک و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914000/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-شماره-1447-فرعی'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی شماره 1447 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی شماره 1447 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913983/مزایده-فروش-مقدار-2300-کیسه-نمک-یددار'>مزایده فروش مقدار 2300 کیسه نمک یددار / مزایده , مزایده فروش مقدار 2300 کیسه نمک یددار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913961/مزایده-اجاره-فضاهای-خالی-مدارس-منطقه'>مزایده اجاره فضاهای خالی مدارس منطقه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضاهای خالی مدارس منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914194/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی-صنعتی-دامداری-مزروعی'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی صنعتی دامداری مزروعی  / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی صنعتی دامداری مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914064/مزایده-یکدستگاه-ژنراتور-مارک-لینکلن-و---نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه ژنراتور مارک لینکلن و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه ژنراتور مارک لینکلن و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914208/مزایده-ساختمان-5-طبقه-عرصه-139-5متر'>مزایده ساختمان 5 طبقه عرصه 139.5متر  / مزایده,مزایده ساختمان 5 طبقه عرصه 139.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914056/مزایده-فروش-کولر-گازی'>مزایده فروش کولر گازی  / آگهی مزایده ، مزایده فروش کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913896/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-و-تجاری-و-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری و یک دستگاه خودرو  / آگهی واگذاری به اجاره, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری و یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914202/مزایده-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده تعدادی از املاک مازاد / مزایده,مزایده تعدادی از املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913841/مزایده-لوله-اتیلن-در-قطر-25-میلیمتر'>مزایده لوله اتیلن در قطر 25 میلیمتر / آگهی مزایده, مزایده لوله اتیلن در قطر 25 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914097/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 3000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913834/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-شاهیندژ-تکاب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور شاهیندژ- تکاب- نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور شاهیندژ- تکاب تجدید- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913832/مزایده-نسبت-به-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یک-باب-مغازه-تجاری--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب مغازه تجاری ...مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب مغازه تجاری ...مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914593/استعلام-خازن'>استعلام خازن / استعلام , استعلام خازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914610/استعلام-چای-توئنینگ'>استعلام چای توئنینگ  / استعلام, استعلام چای توئنینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914627/استعلام-کاغذ-A4-IT-PAPER'>استعلام کاغذ A4 IT PAPER / استعلام, استعلام کاغذ A4 IT PAPER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914639/استعلام-هزینه-به-هنگام-سازی-نقشه-برداری-شهر-آستانه-اشرفیه'>استعلام هزینه به هنگام سازی نقشه برداری شهر آستانه اشرفیه  / استعلام هزینه به هنگام سازی نقشه برداری شهر آستانه اشرفیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914644/استعلام-کابل-تخت-لاستیکی'>استعلام کابل تخت لاستیکی / استعلام کابل تخت لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914650/استعلام-خرید-مجموعه-لوازم-یدکی-تپ-چنجر-ترانس-T2'>استعلام خرید مجموعه لوازم یدکی تپ چنجر ترانس T2  / استعلام خرید مجموعه لوازم یدکی تپ چنجر ترانس T2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914638/استعلام-RAM-ddr3-(1066)4g'>استعلام RAM ddr3 (1066)4g  / استعلام, استعلام RAM ddr3 (1066)4g </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914618/استعلام-تامین-قفسه-بندی-انبار'>استعلام  تامین قفسه بندی انبار / استعلام, استعلام  تامین قفسه بندی انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914606/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-آزمایشگاه'>استعلام  خرید اقلام مصرفی آزمایشگاه / استعلام, استعلام  خرید اقلام مصرفی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914587/استعلام-کابل-ضد-حریق-سیمیا'>استعلام کابل ضد حریق سیمیا / استعلام, استعلام کابل ضد حریق سیمیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913859/مناقصه-تکمیل-کارهای-باقیمانده-سالن-دو-میدانی-و-محوطه-سازی-قزوین'>مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده سالن دو میدانی و محوطه سازی قزوین  / مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده سالن دو میدانی و محوطه سازی قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913828/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نظارت-بر-فعالیت-های-سرمایه-ای-شبکه-های-توزیع-برق-تمدید'>مناقصه تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های سرمایه ای شبکه های توزیع برق- تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های سرمایه ای شبکه های توزیع برق- تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914603/استعلام-پشتیبانی-سیستم-های-موقعیت-یاب'>استعلام پشتیبانی سیستم های موقعیت یاب / استعلام پشتیبانی سیستم های موقعیت یاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914153/مناقصه-تصویربرداری-و-عکاسی-از-مراحل-اجرای-ABS-RUBBER--96-5-25'>مناقصه تصویربرداری و عکاسی از مراحل اجرای ABS&RUBBER   96.5.25 / مناقصه تصویربرداری و عکاسی از مراحل اجرای ABS&RUBBER  96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914591/استعلام-سیستم-صوتی'>استعلام سیستم صوتی / استعلام سیستم صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914575/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-اثر-انگشتی'>استعلام دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی / استعلام دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914598/استعلام-قوطی-96-5-25'>استعلام قوطی 96.5.25 / استعلام قوطی 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914541/استعلام-دریچه-بازدید-منهول'>استعلام دریچه بازدید منهول / استعلام دریچه بازدید منهول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914556/استعلام-دریچه-گریل'>استعلام  دریچه گریل / استعلام  دریچه گریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914614/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-96-5-25'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو 96.5.25 / استعلام، استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914579/استعلام-تابلو-برق-فشار-ضعیف-روکار'>استعلام تابلو برق فشار ضعیف روکار / استعلام  تابلو برق فشار ضعیف روکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913843/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-مسکونی-508-98-و-465متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین مسکونی 508.98 و 465متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین مسکونی 508.98 و 465متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914485/استعلام-بذر-منداب'>استعلام بذر منداب / استعلام, استعلام بذر منداب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914462/استعلام-جریان-سنج-فلومتر'>استعلام جریان سنج فلومتر / استعلام, استعلام جریان سنج فلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914472/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتری'>استعلام صندلی آمفی تئاتری  / استعلام صندلی آمفی تئاتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914489/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری / استعلام چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914517/استعلام-پشتیبانی-سخت-افزار-و-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار / استعلام پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914450/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-محجوب-و--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  محجوب و ... / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس محجوب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914433/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914560/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام  لوازم التحریر / استعلام, استعلام  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914524/استعلام-خرید-5-دستگاه-رله-های-یدکی'>استعلام خرید 5 دستگاه رله های یدکی / استعلام, استعلام خرید 5 دستگاه رله های یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914499/استعلام-کنترلر-CCN-چیلر-carrier'>استعلام کنترلر CCN چیلر carrier / استعلام, استعلام کنترلر CCN چیلر carrier</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913835/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-150مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 150مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 150مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914466/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-12-بهمن--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس 12 بهمن... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس 12 بهمن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914439/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-بهاران'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس بهاران / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس بهاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914481/استعلام-جوهر-چاپگر-شناسنامه'>استعلام جوهر چاپگر شناسنامه / استعلام جوهر چاپگر شناسنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914474/استعلام-خرید-کمپرسور'>استعلام خرید کمپرسور / استعلام ,استعلام خرید کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914469/استعلام-گرمکن-و-شلوار-ورزشی-و--'>استعلام گرمکن و شلوار ورزشی و ... / استعلام ,استعلام گرمکن و شلوار ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914496/استعلام-سایر-فعالیتهای-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام سایر فعالیتهای حرفه ای ،علمی و فنی ... / استعلام سایر فعالیتهای حرفه ای ،علمی و فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914527/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار     / استعلام، استعلام خرید نرم افزار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914504/استعلام-برگزاری-تعداد-7-دوره-آموزش-کارآفرینی-و-مدیریت'>استعلام برگزاری تعداد 7 دوره آموزش کارآفرینی و مدیریت / استعلام، استعلام برگزاری تعداد 7 دوره آموزش کارآفرینی و مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914480/استعلام-برگزاری-تعداد-9-دوره-آموزش-کارآفرینی-و-مدیریت'>استعلام برگزاری تعداد 9 دوره آموزش کارآفرینی و مدیریت / استعلام، استعلام برگزاری تعداد 9 دوره آموزش کارآفرینی و مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914511/استعلام-اسپیلت-96-5-25'>استعلام اسپیلت 96.5.25 / استعلام , استعلام  اسپیلت 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913935/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-128مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 128مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 128مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914483/استعلام-رطوبت-سنج-و-دماسنج-دیجیتال'>استعلام رطوبت سنج و دماسنج دیجیتال  / استعلام , استعلام رطوبت سنج و دماسنج دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914467/استعلام-پلاک-گوش'>استعلام پلاک گوش  / استعلام, استعلام پلاک گوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914455/استعلام-پوشینه-سایز-بزرگ-و--'>استعلام پوشینه سایز بزرگ و ...  / استعلام , استعلام پوشینه سایز بزرگ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914436/استعلام-چاپ-کتاب-گردشگری'>استعلام چاپ کتاب گردشگری  / استعلام, استعلام چاپ کتاب گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914428/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-یکدستگاه-آسانسور--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه آسانسور ... / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914419/استعلام-دستگاه-فتوکپی-توشیبا'>استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا  / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914465/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914477/استعلام-هارد-خرد-کن-ایرانی'>استعلام هارد خرد کن ایرانی / استعلام , استعلام هارد خرد کن ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914440/استعلام-نگهداری-و-بروز-رسانی-سامانه-کتابخانه'>استعلام نگهداری و بروز رسانی سامانه کتابخانه / استعلام ,استعلام نگهداری و بروز رسانی سامانه کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914425/استعلام-رایانه-دسکتاب'>استعلام رایانه دسکتاب / استعلام ، رایانه دسکتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913855/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914442/استعلام-محصور-سازی-محوطه-مخرن'>استعلام محصور سازی محوطه مخرن  / استعلام محصور سازی محوطه مخرن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914451/استعلام-انتقال-پس-آب-فاضلاب-مسکن-مهر'>استعلام انتقال پس آب فاضلاب مسکن مهر / استعلام انتقال پس آب فاضلاب مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914471/استعلام-سه-راه-چدن-داکتیل'>استعلام سه راه چدن داکتیل / استعلام , استعلام سه راه چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914707/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-به-قطر-63-م-م-و--'>استعلام لوله پلی اتیلن به قطر 63 م م و ... / استعلام لوله پلی اتیلن به قطر 63 م م و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914719/استعلام-الکتروپمپ-شناور-345-10-و-موتور-73-5-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ شناور 345/10 و موتور 73/5 کیلووات  / استعلام الکتروپمپ شناور 345/10 و موتور 73/5 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914687/استعلام-تهیه-و-نصب-کفپوش-و-قرنیز'>استعلام تهیه و نصب کفپوش و قرنیز  / استعلام, استعلام تهیه و نصب کفپوش و قرنیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914690/استعلام-متر-لیزری'>استعلام متر لیزری  / استعلام ,استعلام متر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914558/استعلام-ویدئو-پروژکتور-panasonic-pt-vx600'>استعلام ویدئو پروژکتور panasonic pt-vx600 / استعلام ، استعلام ویدئو پروژکتور panasonic pt-vx600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913850/مزایده-فروش-ضایعات-دوره-ای--ضایعات-تولیدی-و-ضایعات-تک-مرحله-ای'>مزایده فروش ضایعات دوره ای ، ضایعات تولیدی و ضایعات تک مرحله ای / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات دوره ای ، ضایعات تولیدی و ضایعات تک مرحله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914534/استعلام-Printer-hp-m401dn'>استعلام Printer hp m401dn / استعلام ، استعلام Printer hp m401dn</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914538/استعلام-لیست-ملزومات-تاسیسات'>استعلام لیست ملزومات تاسیسات  / استعلام, استعلام لیست ملزومات تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914542/استعلام-لیست-ملزومات-اداری'>استعلام لیست ملزومات اداری  / استعلام, استعلام لیست ملزومات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914546/استعلام-لیست-ملزومات-آبدارخانه'>استعلام لیست ملزومات آبدارخانه  / استعلام, استعلام لیست ملزومات آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914540/استعلام-خرید-کنتور-آب-و-کیت-کامل-انشعاب'>استعلام خرید کنتور آب و کیت کامل انشعاب  / استعلام ,استعلام خرید کنتور آب و کیت کامل انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914533/استعلام-ردیاب-خودرو'>استعلام ردیاب خودرو / استعلام, استعلام  ردیاب خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914526/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام  حفر چاه عمیق / استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914512/استعلام-گیت-تردد-ساختمان'>استعلام گیت تردد ساختمان  / استعلام ,استعلام گیت تردد ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914500/استعلام-خرید-۹-قلم-کالای-اداری'>استعلام خرید ۹ قلم کالای اداری  / استعلام ,استعلام خرید ۹ قلم کالای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914507/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-pw1500'>استعلام دستگاه حضور و غیاب pw1500  / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب pw1500 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913829/فراخوان-مناقصه-خرید-کمپرسور-هوا-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید کمپرسور هوا نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید کمپرسور هوا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914514/استعلام-خرید-3-قلم-کالای-ملزومات-اداری'>استعلام  خرید 3 قلم کالای ملزومات اداری / استعلام, استعلام خرید 3 قلم کالای ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914523/استعلام-خرید-22-دستگاه-واکس-دو-رنگ-4-برس'>استعلام خرید 22 دستگاه واکس دو رنگ 4 برس / استعلام, استعلام خرید 22 دستگاه واکس دو رنگ 4 برس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914536/استعلام-خرید-3-دستگاه-آب-سردکن-و-3-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام خرید 3 دستگاه آب سردکن و 3 دستگاه تصفیه آب / استعلام, استعلام خرید 3 دستگاه آب سردکن و 3 دستگاه تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914528/استعلام-خرید-دستگاه-چند-کاره'>استعلام خرید دستگاه چند کاره / استعلام, استعلام خرید دستگاه چند کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914624/استعلام-خرید-منبع-آب-هزار-لیتری-سه-لایه'>استعلام خرید منبع آب هزار لیتری سه لایه  / استعلام , استعلام خرید منبع آب هزار لیتری سه لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914595/استعلام-مرمت-و-بهسازی-یک-باب-مخزن'>استعلام مرمت و بهسازی یک باب مخزن  / استعلام، استعلام مرمت و بهسازی یک باب مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914568/استعلام-بوتا-کلر-علف-کش'>استعلام بوتا کلر علف کش  / استعلام، استعلام بوتا کلر علف کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914544/استعلام-تایر-رادیال'>استعلام تایر رادیال  / استعلام، استعلام تایر رادیال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914714/استعلام-برنج-1121-هندی-در-کیسه-های-10-کیلوگرمی'>استعلام برنج 1121 هندی در کیسه های 10 کیلوگرمی  / استعلام, استعلام برنج 1121 هندی در کیسه های 10 کیلوگرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914697/استعلام-سرویس-کاری-ماشین-آلات-اداره-کل'>استعلام سرویس کاری ماشین آلات اداره کل  / استعلام، استعلام سرویس کاری ماشین آلات اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914708/استعلام-تعمیر-و-مرمت-پلهای-محور-نهاوند--بروجرد'>استعلام تعمیر و مرمت پلهای محور نهاوند - بروجرد / استعلام، استعلام تعمیر و مرمت پلهای محور نهاوند - بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914684/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-سامانه-توزین-در-حال-حرکت-WIN'>استعلام پشتیبانی و نگهداری سامانه توزین در حال حرکت WIN / استعلام پشتیبانی و نگهداری سامانه توزین در حال حرکت WIN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914698/استعلام-تعمیر-و-مرمت-پل-امامزاده--'>استعلام تعمیر و مرمت پل امامزاده.... / استعلام تعمیر و مرمت پل امامزاده..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914686/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-ساختمان-اداری--'>استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان اداری.... / استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان اداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914712/استعلام-ساخت-و-نصب-منبع-کویلی'>استعلام ساخت و نصب منبع کویلی / استعلام ساخت و نصب منبع کویلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914725/استعلام-آبسرد-کن-مجیک'>استعلام آبسرد کن مجیک / استعلام آبسرد کن مجیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914715/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی-و--'>استعلام رادیاتور آلومینیومی و ... / استعلام ,استعلام رادیاتور آلومینیومی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914680/استعلام-کابل-برق-زمینی-3-5-رشته-nyy-ولتاژ-kv-0-6-1-جنس-هادی-مس'>استعلام کابل برق زمینی 3.5 رشته nyy ولتاژ kv/0.6.1 جنس هادی مس / استعلام کابل برق زمینی 3.5 رشته nyy ولتاژ kv/0.6.1 جنس هادی مس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914710/استعلام-کیت-طاعون-گاوی'>استعلام کیت طاعون گاوی / استعلام کیت طاعون گاوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914702/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-مدرسه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913852/مناقصه-تکمیل-کارهای-باقیمانده-سالن-شش-هزار-نفری-سالن-تمرینی-قزوین'>مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده سالن شش هزار نفری  سالن تمرینی قزوین  / مناقصه تکمیل مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده سالن شش هزار نفری  سالن تمرینی قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913837/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-بسته-بندی-محصولات-لبنی'>مناقصه خرید یک دستگاه بسته بندی محصولات لبنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه بسته بندی محصولات لبنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914325/فراخوان-ارزیابی-خرید-یراق-آلات-و-ملحقات-سیم-هادی-و-محافظ-خط-انتقال--'>فراخوان ارزیابی خرید یراق آلات و ملحقات سیم هادی و محافظ خط انتقال ... / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی خرید یراق آلات و ملحقات سیم هادی و محافظ خط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914383/مناقصه-راه-اندازی-بهره-برداری-تعمیرات-و-نگهداری-پالایشگاه'>مناقصه راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری پالایشگاه / آگهی برگزاری مناقصه,مناقصه راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914267/مزایده-عمومی-واگذاری-بهره-برداری-از-سه-باب-مغازه'>مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از سه باب مغازه / مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از سه باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914348/مزایده-تجهیزات-جایگاه-سوخت--'>مزایده تجهیزات جایگاه سوخت ... / مزایده تجهیزات جایگاه سوخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914671/اولین-جشنواره-رسانه-ای'>اولین جشنواره رسانه ای  / اولین جشنواره رسانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914246/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-مغازه-مساحت-105-75متر'>مزایده دو دانگ مشاع از مغازه مساحت 105.75متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از مغازه مساحت 105.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914249/مزایده-فروش-کامیون'>مزایده فروش  کامیون  / مزایده فروش  کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914248/مزایده-فروش-13-قواره-زمین-مسکونی-و-تجاری-تمدید'>مزایده فروش 13 قواره زمین مسکونی و تجاری تمدید  / مزایده,مزایده فروش 13 قواره زمین مسکونی و تجاری تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913848/مناقصه-خرید-کارتن-های-مورد-نیاز'>مناقصه خرید کارتن های مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کارتن های مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914259/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-304-9-و-288-3مترمربع-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین 304.9 و 288.3مترمربع تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 304.9 و 288.3مترمربع تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914252/فراخوان-جذب-و-بکارگیری-نیروی-شرکتی-در-حوزه-اداری--پشتیبانی-و-کارشناسی'>فراخوان جذب و بکارگیری نیروی شرکتی در حوزه اداری ، پشتیبانی و کارشناسی  / فراخوان , فراخوان جذب و بکارگیری نیروی شرکتی در حوزه اداری ، پشتیبانی و کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914265/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-319-92متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 319.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 319.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914258/مزایده-133-سهم-مشاع-از-988-سهم-پلاک-3788-فرعی'>مزایده 133 سهم مشاع از 988 سهم پلاک 3788 فرعی / مزایده,مزایده 133 سهم مشاع از 988 سهم پلاک 3788 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914255/مناقصه-اجرای-عملیات-خطوط-و-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب- تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914242/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-پنجاه-و-دو-متر-و-نود-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت پنجاه و دو متر و نود دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت پنجاه و دو متر و نود دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914251/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-جدول-گذاری-سطح-شهر'>تجدید مناقصه پروژه احداث جدول گذاری سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه احداث جدول گذاری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914234/مزایده-دو-باب-اپارتمان-در-ساختمان-4-طبقه'>مزایده دو باب اپارتمان در ساختمان 4 طبقه / مزایده,مزایده دو باب اپارتمان در ساختمان 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913821/مناقصه-8-تن-پروفیل-آلومینیومی-اختصاصی--نوبت-دوم'>مناقصه 8 تن پروفیل آلومینیومی اختصاصی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه 8 تن پروفیل آلومینیومی اختصاصی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914361/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-71-5متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914268/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914362/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-62-56متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.56متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914271/استعلام-بها-محوطه-سازی-سایت-کارگاهی-و-خدماتی-و-ترمیم-ترانشه--'>استعلام بها محوطه سازی سایت کارگاهی و خدماتی و ترمیم ترانشه ... / آگهی استعلام بها, استعلام بها محوطه سازی سایت کارگاهی و خدماتی و ترمیم ترانشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914238/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-گوشت--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل گوشت - نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل گوشت- نوبت اول- چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914241/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-79-15-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 79/15 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 79/15 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914215/مزایده-سواری-سمند-به-رنگ-سفید-مدل-1391'>مزایده سواری سمند به رنگ سفید مدل 1391 / مزایده, مزایده سواری سمند به رنگ سفید مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914319/مزایده-تمامت-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-224متر'>مزایده تمامت ششدانگ منزل مسکونی عرصه 224متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ منزل مسکونی عرصه 224متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914233/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سمند-ال-ایکس'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سمند ال ایکس / آگهی مزایده,مزایده فروش دو دستگاه خودرو سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914243/مناقصه-جدولگذاری-معابر-شهر'>مناقصه جدولگذاری معابر شهر  / آگهی مناقصه,مناقصه  جدولگذاری معابر شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913824/مزایده-اقلام-مازاد--مستعمل-و-ضایعاتی----نوبت-دوم'>مزایده اقلام مازاد - مستعمل و ضایعاتی ... - نوبت دوم  / مزایده اقلام مازاد - مستعمل و ضایعاتی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914287/مزایده-اجاره-دکه-پارک-شهر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دکه پارک شهر نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره دکه پارک شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914282/مزایده-پارکینگ-عمومی-نوبت-دوم'>مزایده پارکینگ عمومی  نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده پارکینگ عمومی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914276/مناقصه-اجرای-پروژه-خاکبرداری--مخلوط-ریزی'>مناقصه اجرای پروژه خاکبرداری ، مخلوط ریزی / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای پروژه خاکبرداری ، مخلوط ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914240/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-فضای-سبز'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری فضای سبز / مزایده یک قطعه زمین با کاربری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914226/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-2000متر'>مزایده ششدانگ زمین زراعی 2000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914225/مزایده-تابلو-اداری-فرهنگی--مرحله-دوم--چاپ-دوم'> مزایده تابلو اداری فرهنگی  - مرحله دوم  - چاپ دوم  / آگهی مزایده,  مزایده تابلو اداری فرهنگی - مرحله دوم - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914228/مزایده-محوطه-بازی-پارک-نخل-نوبت-چاپ-دوم'>مزایده محوطه بازی پارک نخل- نوبت چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده محوطه بازی پارک نخل- نوبت چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914173/مناقصه-احداث-دیوار-سیل-بند-رودخانه--مرحله-دوم--چاپ-دوم'>مناقصه احداث دیوار سیل بند رودخانه - مرحله دوم  - چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث دیوار سیل بند رودخانه - مرحله دوم - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914223/مزایده-4-قطعه-زمین-زمین-آبی-زار-پرونده-960002-ج4'>مزایده  4 قطعه زمین زمین آبی زار پرونده 960002 ج4  / مزایده ,مزایده  4 قطعه زمین زمین آبی زار پرونده 960002 ج4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914229/مزایده-یکباب-عمارت-به-شماره-پلاک-ثبتی-57-شماره-940376-ج-7'>مزایده یکباب عمارت به شماره پلاک ثبتی 57 شماره 940376 ج 7 / مزایده ,مزایده یکباب عمارت به شماره پلاک ثبتی 57 شماره 940376 ج 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914185/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه  / مزایده اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914174/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه جدولگذاری معابر  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه  پروژه جدول گذاری معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914176/مناقصه-احداث-پل-بتنی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل بتنی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث پل بتنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914179/مناقصه-خرید-پرسی-غذای'>مناقصه خرید پرسی غذای  / مناقصه خرید پرسی غذای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914210/مزایده-فروش-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-1475-شماره-950312'>مزایده فروش ملک مشاع پلاک ثبتی 1475 شماره 950312 / مزایده,مزایده فروش ملک مشاع پلاک ثبتی 1475 شماره 950312</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914232/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر   / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914224/مزایده-اجاره-تعداد-8-اتاق-و-یک-سالن-زیرزمینی---'>مزایده اجاره تعداد 8 اتاق و یک سالن زیرزمینی .... / مزایده, مزایده اجاره تعداد 8 اتاق و یک سالن زیرزمینی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914182/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914323/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-242-85متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 242.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 242.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913854/مزایده-فروش-1173-قلم-مواد-فلزی--نوبت-دوم'>مزایده فروش 1173 قلم مواد فلزی - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش 1173 قلم مواد فلزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914191/مزایده-یک-باب-مغازه--مرحله-اول'>مزایده یک باب مغازه  - مرحله اول / مزایده یک باب مغازه  - مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914312/مزایده-ششدانگ-زمین-شالیزاری-مساحت-15000متر'>مزایده ششدانگ زمین شالیزاری مساحت 15000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شالیزاری مساحت 15000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914316/مزایده-ملک-بخش-4-گیلان'>مزایده ملک بخش 4 گیلان / مزایده,مزایده ملک بخش 4 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914214/مزایده-فروش-دو-باب-مغازه'>مزایده فروش دو باب مغازه / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914216/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-150متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 150متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914189/مزایده-5-طاقه-یراق--4-عدد-پرده-2--2-با-والان'>مزایده 5 طاقه یراق - 4 عدد پرده 2 * 2 با والان / آگهی مزایده، مزایده 5 طاقه یراق - 4 عدد پرده 2 * 2 با والان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914221/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-مساحت-41-0متر'>مزایده ساختمان یک طبقه مساحت 41.0متر  / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه مساحت 41.0متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914220/مزایده-ساختمان-ویلایی-مسکونی-1000-5متر'>مزایده ساختمان ویلایی مسکونی 1000.5متر / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی مسکونی 1000.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914209/مناقصه-خرید-36500-دستگاه-انواع-کنتور-تک-فاز-و-سه-فاز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 36500 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید 36500 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913873/مناقصه-امور-خدماتی-و-فضای-سبز-کارخانه'>مناقصه امور خدماتی و فضای سبز کارخانه / آگهی مناقصه، مناقصه امور خدماتی و فضای سبز کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914211/مزایده-ششدانگ-زمین-نسقی-50-188متر'>مزایده ششدانگ زمین نسقی 50.188متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین نسقی 50.188متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914231/مناقصه-پروژه-آبرسانی-برغون-و-گروس--'>مناقصه پروژه آبرسانی برغون و گروس ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه آبرسانی برغون و گروس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914207/مناقصه-واگذاری-کار-تامین-خودروهای-استیجاری-ستاد-مشترک--'>مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد مشترک ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد مشترک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914230/مناقصه-پروژه-حفر-چاه-آهکی'>مناقصه پروژه حفر چاه آهکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حفر چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914256/ارزیابی-کیفی-مناقصه-جمع-آوری--نصب-کامل-حصار-چاه-حصار-کیکاف--'>ارزیابی کیفی مناقصه  جمع آوری ، نصب کامل حصار چاه، حصار کیکاف ... / آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی مناقصه  جمع آوری ، نصب کامل حصار چاه، حصار کیکاف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913870/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-فونداسیون-اسکلت-فلزی-و-پوشش-سقف---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساخت فونداسیون، اسکلت فلزی و پوشش سقف...- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات ساخت فونداسیون، اسکلت فلزی و پوشش سقف...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914188/فراخوان-اجرای-سازه-سایبان-برای-آرامگان'>فراخوان اجرای سازه سایبان، برای آرامگان  / فراخوان, فراخوان اجرای سازه سایبان، برای آرامگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914193/تجدید-مناقصه-برداشت-کیلویی-محصول-پسته-باغات-مزارع-تحت-پوشش-خود-96-5-25'>تجدید مناقصه برداشت کیلویی محصول پسته باغات مزارع تحت پوشش خود  96.5.25 / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه برداشت کیلویی محصول پسته باغات مزارع تحت پوشش خود  تجدید 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914244/مزایده-فروش-حدود-2000-تن-ذرت-علوفه-ای-مزرعه-دشتکار-96-5-25'>مزایده  فروش حدود 2000 تن ذرت علوفه ای مزرعه دشتکار 96.5.25 / آگهی مزایده, مزایده  فروش حدود 2000 تن ذرت علوفه ای مزرعه دشتکار 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914227/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد-سبک-و-سنگین-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروهای مازاد سبک و سنگین تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای مازاد سبک و سنگین تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914235/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-پلاک-ثبتی-4622فرعی-کللاسه-9500145'>مزایده ششدانگ یک باب منزل پلاک ثبتی 4622فرعی کللاسه 9500145  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل پلاک ثبتی 4622فرعی کللاسه 9500145 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913885/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-باشگاهی-(ناهار-و-شام)--'>مناقصه طبخ و توزیع غذای باشگاهی (ناهار و شام) ... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه طبخ و توزیع غذای باشگاهی (ناهار و شام) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914236/مزایده-سه-دانگ-ملک-بخش-دو-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ ملک بخش دو کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ ملک بخش دو کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914239/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-305-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 305.5متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 305.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914167/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-پروژه-حفاظت-از-عرصه-و-اعیان-اراضی-ملی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی  - نوبت دوم  / تجدید  مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913817/مناقصه-تامین-مصالح-و-اجرای-ساختمان'>مناقصه تامین مصالح و اجرای ساختمان / آگهی مناقصه، مناقصه تامین مصالح و اجرای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914166/تجدید-فراخوان-تعیین-پیمانکار-برای-تکمیل-ساختمان-حفاظتی-و-پایگاه-اطفا-حریق-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تعیین پیمانکار برای تکمیل ساختمان حفاظتی و پایگاه اطفا حریق نوبت دوم  / تجدید فراخوان تعیین پیمانکار برای تکمیل ساختمان حفاظتی و پایگاه اطفا حریق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914162/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-برای-تکمیل-ساختمان-حفاظتی-و-پایگاه-اطفا-حریق-تجدید'>فراخوان شناسایی پیمانکار برای تکمیل ساختمان حفاظتی و پایگاه اطفا حریق- تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان شناسایی پیمانکار برای تکمیل ساختمان حفاظتی و پایگاه اطفا حریق- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913880/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-جهت-استادیوم'>مناقصه خرید حمل نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور جهت استادیوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید حمل نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور جهت استادیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913830/مناقصه-جهت-تامین-مواد-اولیه-مورد-نیاز'>مناقصه جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز  / مناقصه جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914177/مزایده-دلر-پایی-مدل-13M-؛-دستگاه-فارسی-بر-ایرانی'>مزایده دلر پایی مدل 13M ؛ دستگاه فارسی بر ایرانی  / مزایده,مزایده دلر پایی مدل 13M ؛ دستگاه فارسی بر ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914199/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-پراید-مدل-84'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پراید مدل 84  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پراید مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914206/مزایده-فروش-دستگاه-برش-MDF-نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه برش MDF نوبت دوم  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش دستگاه برش MDF نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914212/مزایده-فروش-انواع-تاور-کرین'>مزایده فروش انواع تاور کرین  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش انواع تاور کرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914219/مزایده-فروش-دستگاه-پر-کن-کیسه-ای-1000-سی-سی--'>مزایده فروش دستگاه پر کن کیسه ای 1000 سی سی.... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش دستگاه پر کن کیسه ای 1000 سی سی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914222/مزایده-فروش-یکدستگاه-موتور-برق-صنعتی--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه موتور برق صنعتی... نوبت دوم / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه موتور برق صنعتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914270/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-122مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 122مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 122مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914253/مزایده-یکباب-خانه-سرا-مساحت-133مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه سرا مساحت 133مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب خانه سرا مساحت 133مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913806/مناقصه-390-بشکه-و-850-لیتر-انواع-روغن-های-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه 390 بشکه و 850 لیتر انواع روغن های صنعتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه 390 بشکه و 850 لیتر انواع روغن های صنعتی-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914284/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-یک-هزار-متر'>مزایده یک دانگ مشاع از زمین مساحت یک هزار متر  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از زمین مساحت یک هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914159/مناقصه-انجام-خدمات-گشت-و-بازرسی-و-آمارگیری-منابع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات گشت و بازرسی و آمارگیری منابع آب  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی و شناسایی پیمانکاران، مناقصه انجام خدمات گشت و بازرسی و آمارگیری منابع آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914155/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین / مزایده واگذاری یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913808/مناقصه-خدمات-تولید-قطعات-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تولید قطعات مختلف-نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تولید قطعات مختلف- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914217/مزایده-6-سهم-ساختمان-به-مساحت-298-5-مترمربع'>مزایده 6 سهم ساختمان به مساحت 298/5 مترمربع / مزایده,مزایده 6 سهم ساختمان به مساحت 298/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914170/مزایده-یک-فروند-لنج-چوبی-با-تناژ-416-تن-ساخت-پاکستان'>مزایده  یک فروند لنج چوبی با تناژ 416 تن ساخت پاکستان / مزایده  یک فروند لنج چوبی با تناژ 416 تن ساخت پاکستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914160/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206  / مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914339/مزایده-ملک-دارای-4-واحد-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ملک دارای 4 واحد مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک دارای 4 واحد مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914337/مزایده-ملک-به-مساحت-81-86مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 81.86مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 81.86مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914309/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-در-زمینه-پروژه-های-مخابراتی'>فراخوان شناسایی تامین کنندگان در زمینه پروژه های مخابراتی  / آگهی فراخوان ,فراخوان شناسایی تامین کنندگان در زمینه پروژه های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914385/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-از-املاک-شهرداری'>مزایده فروش تعداد سه قطعه از املاک شهرداری / مزایده ,مزایده فروش تعداد سه قطعه از املاک شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914380/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-8500-و-5100متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین 8500 و 5100متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه زمین 8500 و 5100متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914387/مزایده-سرقفلی-دو-باب-مغازه-6-و-نه-متر'>مزایده سرقفلی دو باب مغازه 6 و نه متر / مزایده ,مزایده سرقفلی دو باب مغازه 6 و نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914314/مزایده-فروش-4-عدد-الیاف-با-رنگ-کرم---نوبت-دوم'>مزایده فروش  4 عدد الیاف با رنگ کرم ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده فروش  4 عدد الیاف با رنگ کرم ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914294/مزایده-الیاف-سفید'>مزایده الیاف سفید / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده الیاف سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914285/مزایده-یک-دستگاه-هیدروکن-و--'>مزایده یک دستگاه هیدروکن و... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه هیدروکن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914310/مناقصه-اجرای-آسفالت-سرد-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت سرد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت سرد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913839/مناقصه-تهیه--حمل-و-تحویل-مصالح-و-اجرای-کفسازی--'>مناقصه تهیه , حمل و تحویل مصالح و اجرای کفسازی ... / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه , حمل و تحویل مصالح و اجرای کفسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914349/مزایده-دو-سوم-از-ملک-مساحت-عرصه-48مترمربع'>مزایده دو سوم از ملک مساحت عرصه 48مترمربع  / مزایده,مزایده دو سوم از ملک مساحت عرصه 48مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914402/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-56-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 56.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 56.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914291/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-با-کاربری-آموزشی--مهدکودک--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب ساختمان با کاربری آموزشی - مهدکودک  - نوبت دوم  / مزایده اجاره یک باب ساختمان با کاربری آموزشی - مهدکودک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914554/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-68-56متر'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از آپارتمان 68.56متر  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از آپارتمان 68.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914479/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-64-30متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914335/مناقصه-اجرای-پروژه-روکش-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت معابر شهر  / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914322/مناقصه-عملیات-زیرسازی-معابر-سطح-شهر---'>مناقصه عملیات زیرسازی معابر سطح شهر ....  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی معابر سطح شهر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914292/تجدید-مزایده-واگذاری-پارکینگ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری پارکینگ  نوبت دوم  / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری پارکینگ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913818/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-547متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 547متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 547متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914363/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-جمع-آوری-و-حمل-زباله-و----نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله و ....  نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله و ....  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914329/فراخوان-احداث-ساختمان-اداری-شهرک-صنعتی-اهواز-3'>فراخوان احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی اهواز 3 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی اهواز 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914368/فراخوان-احداث-شبکه-برق-33-کیلو-ولت-ناحیه-4-گرگر'>فراخوان احداث شبکه برق 33 کیلو ولت ناحیه 4 گرگر  / فراخوان , فراخوان احداث شبکه برق 33 کیلو ولت ناحیه 4 گرگر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914401/مناقصه-عملیات-اجرایی-سفت-کاری-و-بخشی-از-نازک-کاری-پروژه-اورژانس'>مناقصه عملیات اجرایی سفت کاری و بخشی از نازک کاری پروژه اورژانس  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرایی سفت کاری و بخشی از نازک کاری پروژه اورژانس  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914311/مناقصه-بهره-برداری-تاسیسات-و-شبکه-شامل-حوادث-اتفاقات-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-و---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری تاسیسات و شبکه شامل حوادث اتفاقات نصب انشعابات آب و فاضلاب و ... تجدید نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری تاسیسات و شبکه شامل حوادث اتفاقات نصب انشعابات آب و فاضلاب و ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913813/مناقصه-کامیون-کشنده--نوبت-دوم'>مناقصه کامیون کشنده - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه کامیون کشنده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914313/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-ناحیه-دو--96-05-25'>تجدید مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه دو - 96.05.25 / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه دو - 96.05.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914331/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-و-حراست-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات اداری و حراست- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات اداری و حراست- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914358/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-مخابرات'>مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه مخابرات / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914382/مناقصه-جمع-آوری--حمل-و-دفن-زباله-های-شهری-96-5-25'>مناقصه جمع آوری , حمل و دفن زباله های شهری 96.5.25 / مناقصه جمع آوری , حمل و دفن زباله های شهری  96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914379/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-مهندسی-طراحی-و-نظارت-فنی-و-کمی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه خدمات مهندسی طراحی و نظارت فنی و کمی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه خدمات مهندسی طراحی و نظارت فنی و کمی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914470/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-78-15متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 78.15متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 78.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913845/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-8-قلم-انواع-لوله-GRB53A--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید 8 قلم انواع لوله GRB53A  - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید 8 قلم انواع لوله GRB53A  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914344/مناقصه-عملیات-اجرای-پیاده-راه-سازی-بلوار-شاهد'>مناقصه عملیات اجرای پیاده راه سازی بلوار شاهد  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پیاده راه سازی بلوار شاهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914327/مناقصه-خرید-لوله-GRP1000'>مناقصه خرید لوله GRP1000  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله GRP1000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914318/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرفه-و-تعداد-یک-جایگاه-کیوسک-مطبوعاتی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه و تعداد یک جایگاه کیوسک مطبوعاتی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه و تعداد یک جایگاه کیوسک مطبوعاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914373/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-دو-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک دو فرعی  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک دو فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914374/مزایده-دو-قطعه-زمین-مالکی-و-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین مالکی و منزل مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مالکی و منزل مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914355/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-مهندسی-طراحی-و-نظارت-فنی-و-کمی---96-5-25'>مناقصه انجام کلیه خدمات مهندسی طراحی و نظارت فنی و کمی ... 96.5.25 / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه خدمات مهندسی طراحی و نظارت فنی و کمی ... 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914343/مناقصه-خرید-و-نصب-دستگاه-های-زیر-جهت-4-دستگاه-سردخانه-کشتارگاه'>مناقصه خرید و نصب دستگاه های زیر جهت 4 دستگاه سردخانه کشتارگاه  / مناقصه, مناقصه خرید و نصب دستگاه های زیر جهت 4 دستگاه سردخانه کشتارگاه  مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914305/فراخوان-تاسیس-دفاتر-تسهیلگری-نوبت-دوم'>فراخوان  تاسیس دفاتر تسهیلگری نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان  تاسیس دفاتر تسهیلگری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913796/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-449-40متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 449.40متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 449.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914315/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پذیرایی-در-دفتر-مرکزی-و--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی و پذیرایی در دفتر مرکزی و... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی و پذیرایی در دفتر مرکزی و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914410/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-132-6مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 132.6مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 132.6مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914345/مناقصه-اجرای-جدول-و-رفوژ-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول و رفوژ سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدول و رفوژ سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914407/مزایده-فروش-اعیانی-سه-واحد-آپارتمان-مسکونی-وقفی-تجدید'>مزایده فروش اعیانی سه واحد آپارتمان مسکونی وقفی تجدید / مزایده,مزایده فروش اعیانی سه واحد آپارتمان مسکونی وقفی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914289/مزایده-تعداد-دو-باب-کیوسک-واقع-در-سطح-شهر-تجدید-مجدد-نوبت-دوم'>مزایده تعداد دو باب کیوسک واقع در سطح شهر تجدید مجدد نوبت دوم  / تجدید مجدد آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد دو باب کیوسک واقع در سطح شهر تجدید مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914406/مزایده-فروش-حقوق-اعیانی-دو-قطعه-زمین-از-اراضی-مشهور-به-موقوفه-فربود-نوبت-دوم'>مزایده فروش حقوق اعیانی دو قطعه زمین از اراضی مشهور به موقوفه فربود نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش حقوق اعیانی دو قطعه زمین از اراضی مشهور به موقوفه فربود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914301/مناقصه-عمومی-پیاده-روسازی-بولوار-ولیعصر-(عج)-فاز-اول-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پیاده روسازی بولوار ولیعصر (عج) فاز اول  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه پیاده روسازی بولوار ولیعصر (عج) فاز اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914350/مناقصه-عمومی-پیاده-رو-سازی-بلوار-ولیعصر-(عج)-فاز-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پیاده رو سازی بلوار ولیعصر (عج) فاز دوم نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پیاده رو سازی بلوار ولیعصر (عج) فاز دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913794/مزایده-ساختمانی-مسکونی-بخش-یک-سنندج-نوبت-دوم'>مزایده ساختمانی مسکونی بخش یک سنندج نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمانی مسکونی بخش یک سنندج نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914501/مزایده-فروش-20-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش 20 واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش 20 واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914567/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-364-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 364.50متر  / مزایده ششدانگ زمین مساحت 364.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914353/مزایده-42-77-سهم-مشاع-از-100-سهم-سهام-سه-دانگ-مشاع-از-واحد-تجاری'>مزایده 42.77 سهم مشاع از 100 سهم سهام سه دانگ مشاع از واحد تجاری / مزایده,مزایده 42.77 سهم مشاع از 100 سهم سهام سه دانگ مشاع از واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914767/مزایده-مسایل-بیمه-ای-پزشکان-و-اعضا-شامل-بیمه-مسئولیت--'>مزایده مسایل بیمه ای پزشکان و اعضا شامل بیمه مسئولیت... / آگهی مزایده, مزایده مسایل بیمه ای پزشکان و اعضا شامل بیمه مسئولیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914308/فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-ایاب-و-ذهاب--'>فراخوان استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب... / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام، فراخوان استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914303/آگهی-فراخوان-عمومی--واگذاری-ایاب-و-ذهاب-واحد-بیمارستان'>آگهی فراخوان عمومی   واگذاری ایاب و ذهاب واحد بیمارستان / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی   واگذاری ایاب و ذهاب واحد بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914338/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-به-بخش-خصوصی'>مزایده واگذاری جایگاه CNG  به بخش خصوصی  / مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG  به بخش خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914278/مناقصه-انجام-خدمات-واحد-امور-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات واحد امور شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات واحد امور شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914321/آگهی-فراخوان-عمومی-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-تسهیلات-زایمانی'>آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913800/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-93-97متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 93.97متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 93.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914279/مناقصه-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-شبکه-بهداشت'>مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب شبکه بهداشت / آگهی فراخوان عمومی,مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب شبکه بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914378/مزایده-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-17000متر'>مزایده قطعه زمین مزروعی مساحت 17000متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین مزروعی مساحت 17000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914317/مناقصه-عمومی-پیاده-روسازی-ورودی-آبگرم-و-تا-مدرسه-علامه---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پیاده روسازی ورودی آبگرم و تا مدرسه علامه  ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه پیاده روسازی ورودی آبگرم و تا مدرسه علامه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914296/مزایده-اجاره-22-باب-مغازه---نوبت-دوم'> مزایده  اجاره 22 باب مغازه ... نوبت دوم  / آگهی مزایده,  مزایده  اجاره 22 باب مغازه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914300/مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی-و-لوله-گذاری---نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات پیاده روسازی و لوله گذاری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  عملیات پیاده روسازی و لوله گذاری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914275/مزایده-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-باغ'>مزایده واگذاری حفظ و نگهداری باغ  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری حفظ و نگهداری باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914280/مزایده-بهره-برداری-از-ساماندهی-گاری-های-باربر-دستی--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از ساماندهی گاری های باربر دستی - نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری از ساماندهی گاری های باربر دستی  نوبت دوئم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914261/مناقصه-حمل-روزانه-50-000-لیتر-نفت-گاز-(گازوئیل)-از-مبادی-عرضه-مواد-نفتی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل روزانه 50.000 لیتر نفت، گاز (گازوئیل) از مبادی عرضه مواد نفتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حمل روزانه 50.000 لیتر نفت، گاز (گازوئیل) از مبادی عرضه مواد نفتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914273/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه-ساندویچ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری غرفه ساندویچ نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری غرفه ساندویچ 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914257/مزایده-واگذاری-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913987/مزایده-ملک-ساختمان-تجاری-مسکونی-مساحت-70متر'>مزایده ملک ساختمان تجاری مسکونی مساحت 70متر / مزایده,مزایده ملک ساختمان تجاری مسکونی مساحت 70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914281/مزایده-فروش-مغازه-به-احتساب-بالکن-27-58متر'>مزایده فروش مغازه به احتساب بالکن 27.58متر / مزایده,مزایده فروش مغازه به احتساب بالکن 27.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914274/مزایده-ششدانگ-پلاک-یکصد-و-شصت-فرعی-261متر'>مزایده ششدانگ پلاک یکصد و شصت فرعی 261متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یکصد و شصت فرعی 261متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914346/مزایده-یک-سهم-مشاع-از-13-سهم-ملک-825متر'>مزایده یک سهم مشاع از 13 سهم ملک 825متر  / مزایده,مزایده یک سهم مشاع از 13 سهم ملک 825متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914286/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-مهندسی-طراحی-و-نظارت-فنی-و-کمی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه خدمات مهندسی طراحی و نظارت فنی و کمی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه خدمات مهندسی طراحی و نظارت فنی و کمی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914293/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-برق-و-روشنایی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع برق و روشنایی تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح شبکه توزیع برق و روشنایی تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914299/مناقصه-ساخت-و-نصب-700-عدد-انشعاب-متمرکز-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب 700 عدد انشعاب متمرکز پلی اتیلن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و نصب 700 عدد انشعاب متمرکز پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914446/مناقصه-خرید-21500-عدد-انواع-فیوز-مینیاتوری'>مناقصه خرید 21500 عدد انواع فیوز مینیاتوری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 21500 عدد انواع فیوز مینیاتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913847/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی   / آگهی مزایده، مزایده اجاره اماکن ورزشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914288/تجدید-مزایده-فروش-انباری-اتاق-اصناف-96-5-25'>تجدید مزایده فروش انباری اتاق اصناف 96.5.25 / تجدید مزایده,تجدید مزایده فروش انباری اتاق اصناف 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914306/مزایده-فروش-زمین-کشاورزی'>مزایده فروش زمین کشاورزی / مزایده,مزایده فروش زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914262/مزایده-فروش-چیلرهای-مازاد-و-بلا-استفاده-نوبت-دوم'>مزایده فروش چیلرهای مازاد و بلا استفاده نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش چیلرهای مازاد و بلا استفاده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914302/مزایده-ملک-به-مساحت-206-90متر'>مزایده ملک به مساحت 206.90متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 206.90متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914290/مزایده-فروش-زمین-در-مجاورت-کارخانه-پلاک-9-15-اصلی'>مزایده فروش زمین در مجاورت کارخانه پلاک 9.15 اصلی / مزایده,مزایده فروش زمین در مجاورت کارخانه پلاک 9.15 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914298/مزایده-سه-دانگ-ملک-مشاع-باغ-مرکبات-15-هکتار'>مزایده سه دانگ ملک مشاع باغ مرکبات 15 هکتار  / مزایده,مزایده سه دانگ ملک مشاع باغ مرکبات 15 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914269/مزایده-فروش-بخشی-از-اموال-منقول'>مزایده فروش  بخشی از اموال منقول  / مزایده ، مزایده فروش  بخشی از اموال منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914295/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-198-50متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 198.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 198.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914245/مناقصه-پیمان-موضوع-احداث-یکباب-ایستگاه-آتش-نشانی'>مناقصه پیمان موضوع احداث یکباب ایستگاه آتش نشانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان موضوع احداث یکباب ایستگاه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913799/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مساحت-149-23-و-149-03متر'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 149.23 و 149.03متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 149.23 و 149.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914347/مزایده-سه-قطعه-زمین-دیم'>مزایده سه قطعه زمین دیم  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914260/مزایده-سنگ-توه'>مزایده سنگ توه  / مزایده,مزایده سنگ توه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914254/مزایده-یک-دستگاه-سواری-کار-موسو-دنده-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه سواری کار موسو دنده اتوماتیک / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری کار موسو دنده اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914396/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-نود-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای نود متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914326/مزایده-5-دانگ-و-176-7-هزارم-دانگ-از-یک-دانگ-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 5 دانگ و 176.7 هزارم دانگ از یک دانگ از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 5 دانگ و 176.7 هزارم دانگ از یک دانگ از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914272/فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-ناحیه-مبلمان'>فراخوان مناقصه اجرای شبکه فاضلاب ناحیه مبلمان / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای شبکه فاضلاب ناحیه مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914247/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914263/مناقصه-اجرای-آسفالت-یک-باند-از-راه-دسترسی'>مناقصه اجرای آسفالت یک باند از راه دسترسی  / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه اجرای آسفالت یک باند از راه دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913798/مزایده-ششدانگ-پلاک-2728-3-بخش-دو-همدان'>مزایده ششدانگ پلاک 2728/3 بخش دو همدان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2728/3 بخش دو همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914237/مناقصه-انجام-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت معابر نوبت دوم /  آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914424/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-202-11متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 202.11متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 202.11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914564/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-حدود-588-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت عرصه حدود 588 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه حدود 588 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914250/مزایده-پنج-عدد-لوستر-برنجی'>مزایده پنج عدد لوستر برنجی / مزایده,مزایده پنج عدد لوستر برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914330/مزایده-طبقه-همکف-یک-مجموعه-به-شماره-ملک-2958-63-بخش-پنج'>مزایده طبقه همکف یک مجموعه به شماره ملک 2958/63 بخش پنج / مزایده,مزایده طبقه همکف یک مجموعه به شماره ملک 2958/63 بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914334/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-199-20متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 199.20متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 199.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914359/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000-00متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000.00متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914304/مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ماهشهر-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913793/مناقصه-خرید-تجهیزات-جهت-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-ها-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی دوربین ها نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی دوربین ها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914307/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ماهشهر-منطقه-یک-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914297/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-حمل-آسفالت-توپکا'>فراخوان مناقصه تهیه و حمل آسفالت توپکا  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و حمل آسفالت توپکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914266/مناقصه-واگذاری-فورج-انواع-قطعات-فولادی'>مناقصه واگذاری فورج انواع قطعات فولادی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری فورج انواع قطعات فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914277/مناقصه-خرید-چوب-روسی'>مناقصه خرید چوب روسی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید چوب روسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914429/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-248-2متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 248.2متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 248.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914529/مزایده-یک-مجتمع-مسکونی-در-5-طبقه-پرونده-962093'> مزایده یک مجتمع مسکونی در 5 طبقه پرونده 962093  / مزایده ،  مزایده یک مجتمع مسکونی در 5 طبقه پرونده 962093 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914635/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-354-75مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 354.75مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 354.75مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914521/مزایده-یک-ملک-مسکونی-89-مترمربع-کلاسه-960484-ج'>مزایده  یک ملک مسکونی 89 مترمربع کلاسه 960484 ج  / مزایده ،مزایده  یک ملک مسکونی 89 مترمربع کلاسه 960484 ج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914535/مزایده-ملک-شماره-پلاک-ثبتی-55686-کلاسه-961492'> مزایده ملک شماره پلاک ثبتی 55686 کلاسه 961492  / مزایده ،  مزایده ملک شماره پلاک ثبتی 55686 کلاسه 961492 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914386/مزایده-مقدار-950-متر-مربع-سنگ-های-تروارتن'>مزایده مقدار 950 متر مربع سنگ های تروارتن / مزایده مقدار 950 متر مربع سنگ های تروارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914594/مزایده-مغازه-به-مساحت-26-61متر'>مزایده مغازه به مساحت 26.61متر / مزایده مغازه به مساحت 26.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914390/مناقصه-عملیات-واحدهای-فنی-خود-شامل-موتوری-ـ-تعویض-روغن-و--'>مناقصه عملیات واحدهای فنی خود شامل موتوری ـ تعویض روغن و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات واحدهای فنی خود شامل موتوری ـ تعویض روغن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914525/مزایده-ملک-با-قدمت-21-سال'>مزایده ملک با قدمت 21 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت 21 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914415/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-چاپ-دوم'>تجدید مزایده واگذاری یک باب مغازه چاپ دوم / تجدید مزایده, مزایده و اگذاری یک باب مغازه چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914416/تجدید-مزایده-واگذاری-قسمتی-از-زمین-پارکینگ-چاپ-دوم'>تجدید مزایده واگذاری قسمتی از زمین پارکینگ چاپ دوم  / تجدید آگهی مزایده, مزایده واگذاری قسمتی از زمین پارکینگ چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914412/مزایده-واگذاری-یک-باب-کاروانسرا'>مزایده واگذاری یک باب کاروانسرا / آگهی مزایده,مزایده  واگذاری یک باب کاروانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914551/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-مسکونی-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913795/تجدید-مزایده-اجاره-سه-ساله-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ'>تجدید مزایده اجاره سه ساله نگهداری و بهره برداری از پارکینگ / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره سه ساله نگهداری و بهره برداری از پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914537/مزایده-13-189-حبه-از-72-حبه-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 13.189 حبه از 72 حبه از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 13.189 حبه از 72 حبه از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914403/مناقصه-خرید-12-دستگاه-ترانسفورماتور-جریان-132-کیلوولت'>مناقصه خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور جریان 132 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور جریان 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914543/مزایده-یک-واحد-امتیاز-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914530/مزایده-یک-واحد-امتیاز-اپارتمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده یک واحد امتیاز اپارتمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز اپارتمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914421/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-به-ارزش-39-000-000'>مزایده یک دستگاه خودرو به ارزش 39.000.000 / مزایده یک دستگاه خودرو به ارزش 39.000.000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914384/مزایده-یک-قطعه-باغ-مشتمل-بر-تعداد-۲۱۰-اصله-درختچه'>مزایده یک قطعه باغ مشتمل بر تعداد ۲۱۰ اصله درختچه / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک قطعه باغ مشتمل بر تعداد ۲۱۰ اصله درختچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914557/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-تراسه-به-مساحت-85-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان تراسه به مساحت 85 مترمربع  / مزایده یک واحد آپارتمان تراسه به مساحت 85 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914545/مزایده-ملک-واقع-در-تهران-ستارخان-کلاسه-950431-48'>مزایده ملک واقع در تهران ستارخان کلاسه 950431.48  / مزایده ، مزایده ملک واقع در تهران ستارخان کلاسه 950431.48 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914510/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-12-15-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 12-15 مترمربع  / مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 12-15 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914376/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913811/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-96-5-25'>مناقصه  تامین نیروی انسانی 96.5.25 / آگهی مناقصه , مناقصه  تامین نیروی انسانی 96.5.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914432/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-700متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 700متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914389/مزایده-تعداد-455-کارتن-15-عددی-مایع-ظرفشویی-ریکا'>مزایده تعداد 455 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا  / مزایده , مزایده تعداد 455 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914601/مزایده-یکباب-ساختمان-به-پلاک-ثبتی-19-فرعی'>مزایده یکباب ساختمان به پلاک ثبتی 19 فرعی  / مزایده یکباب ساختمان به پلاک ثبتی 19 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914420/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت438-90متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت438.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت438.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914456/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-آبی-بخش-سه'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی آبی بخش سه  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی آبی بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914438/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914448/مزایده-آپارتمان-مسکونی-در-سه-طبقه-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی در سه طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی در سه طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914400/مناقصه-واگذاری-تهیه--پخت-و-توزیع-غذای-بیمارستان-استاد-شهریار'>مناقصه واگذاری تهیه , پخت و توزیع غذای بیمارستان استاد شهریار  / مناقصه واگذاری تهیه , پخت و توزیع غذای بیمارستان استاد شهریار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914366/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-خودروی-سواری'>مناقصه واگذاری امور خدمات خودروی سواری  / مناقصه واگذاری امور خدمات خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913816/مناقصه-برون-سپاری-پشتیبانی-شبکه-های-داخلی-شهرداری-و-سازمانهای-تابعه'>مناقصه برون سپاری پشتیبانی شبکه های داخلی شهرداری و سازمانهای تابعه  / آگهی مناقصه,مناقصه برون سپاری پشتیبانی شبکه های داخلی شهرداری و سازمانهای تابعه  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914369/مزایده-یک-تخته-فرش-دست-بافت-نو'>مزایده یک تخته فرش دست بافت نو / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک تخته فرش دست بافت نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914394/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی'>اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی / اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914375/مزایده-دستگاه-تولید-بلوکه-اتومات'>مزایده دستگاه تولید بلوکه اتومات  / مزایده دستگاه تولید بلوکه اتومات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914516/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-204-78متر'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 204.78متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 204.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914414/مزایده-منزل-مسکونی-223-80متر'>مزایده منزل مسکونی 223.80متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی 223.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914628/مزایده-امتیاز-تلفن-همراه'>مزایده امتیاز تلفن همراه / مزایده,مزایده امتیاز تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914509/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-358متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 358متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 358متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914404/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914333/مزایده-فضاهای-پیش-دبستان'>مزایده فضاهای پیش دبستان / مزایده ,مزایده فضاهای پیش دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914328/مزایده-فروش-۱۱-دستگاه-خودروسبک'>مزایده فروش ۱۱ دستگاه خودروسبک  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش ۱۱ دستگاه خودروسبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913858/مناقصه-خرید-غذای-آماده-جهت-سلف-دانشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید غذای آماده جهت سلف دانشگاه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید غذای آماده جهت سلف دانشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913805/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914418/مناقصه-محدود--خرید-85000-کیلوگرم-سیم-آلومینیوم-کاناری'> مناقصه محدود   خرید 85000 کیلوگرم سیم آلومینیوم کاناری /  مناقصه محدود ، مناقصه محدود   خرید 85000 کیلوگرم سیم آلومینیوم کاناری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914411/آگهی-مناقصه-خرید-21-500-عدد-انواع-فیوز-مینیاتوری'>آگهی مناقصه خرید 21.500 عدد انواع فیوز مینیاتوری    / آگهی مناقصه عمومی  ،آگهی مناقصه عمومی خرید 21.500 عدد انواع فیوز مینیاتوری   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913801/مناقصه-خرید-10-000-تن-پودر-باریت'>مناقصه خرید 10.000 تن پودر باریت / آگهی فراخوان، مناقصه خرید 10.000 تن پودر باریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914409/استعلام-خرید-400-تن-گل-آستر-کوره'>استعلام خرید 400 تن گل آستر کوره  / استعلام , استعلام خرید 400 تن گل آستر کوره  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914452/اصلاحیه-استعلام-گریس-صنعتی'>اصلاحیه استعلام گریس صنعتی   / اصلاحیه استعلام گریس صنعتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914441/استعلام-رادیاتور-روغن-SLB'>استعلام رادیاتور روغن SLB / استعلام  رادیاتور روغن SLB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913792/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914431/استعلام-الکتروپمپ-آبزروبشن'>استعلام الکتروپمپ آبزروبشن  / استعلام الکتروپمپ آبزروبشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914435/استعلام-4ردیف-طناب-چهار-گوش-آزبستی'>استعلام 4ردیف طناب چهار گوش آزبستی   / استعلام 4ردیف طناب چهار گوش آزبستی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914445/استعلام-بهاء-نصب-DLC-120-سمت-LET-مادر--'>استعلام بهاء نصب DLC 120  سمت LET مادر ... / استعلام بهاء, استعلام بهاء نصب DLC 120  سمت LET مادر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913810/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-80متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 80متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914473/استعلام-بهاء-نسب-به-اجرای-امورات-ماژول-نوری-سیسکو'>استعلام بهاء نسب به اجرای امورات ماژول نوری سیسکو  / استعلام بهاء, استعلام بهاء نسب به اجرای امورات ماژول نوری سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914461/استعلام-طرح-فیبرنوری-دانشگاه-گلستان--فیبرنوری-دانشگاه-سرخنکلاته'>استعلام طرح فیبرنوری دانشگاه گلستان , فیبرنوری دانشگاه سرخنکلاته  / استعلام طرح فیبرنوری دانشگاه گلستان , فیبرنوری دانشگاه سرخنکلاته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914453/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبرنوری-کتابخانه--'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری کتابخانه ... / استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری کتابخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914426/استعلام-انواع-باتری-سیلد'>استعلام انواع باتری سیلد  / استعلام انواع باتری سیلد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914405/استعلام-مزایده-فروش-کارتن-و-پالت-چوبی'>استعلام مزایده فروش کارتن و پالت چوبی  / استعلام مزایده , استعلام مزایده فروش کارتن و پالت چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914388/استعلام-ترمینال-10-زوجی--'>استعلام ترمینال 10 زوجی ...  / استعلام بهاء, استعلام ترمینال 10 زوجی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914691/استعلام-عملیات-تکمیلی-(-لوله-گذاری--دیوارچینی--کانیوا-)-نوبت-دوم'>استعلام عملیات تکمیلی ( لوله گذاری ، دیوارچینی ، کانیوا ) نوبت دوم  / استعلام  عملیات تکمیلی ( لوله گذاری ، دیوارچینی ، کانیوا )   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913812/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه8-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه8 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه8 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914705/مناقصه-انجام-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-دستی'>مناقصه انجام عملیات زیرسازی و آسفالت دستی  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات زیرسازی و آسفالت دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913807/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-109-7مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 109.7مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 109.7مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914444/مناقصه-PARTS-FOR-FLOWSERVE-CENTRIFUGAL-PUMPS'>مناقصه PARTS FOR FLOWSERVE CENTRIFUGAL PUMPS / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه PARTS FOR FLOWSERVE CENTRIFUGAL PUMPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914413/فراخوان-مناقصه-عمومی-همراه-با-ارزیابی-کیفی-خرید-FLAME-DETECTOR'>فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی  خرید FLAME DETECTOR  / فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه عمومی  خرید UV FLAME DETECTOR نوبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913991/مزایده-یکباب-اصطبی-گاوداری-مرحله-اول'>مزایده یکباب اصطبی گاوداری مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب اصطبی گاوداری مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914423/مناقصه-انجام-عملیات-نشت-یابی-خطوط-تغذیه-و-توزیع-شبکه-های-گازرسانی-و--'>مناقصه  انجام عملیات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع شبکه های گازرسانی و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  انجام عملیات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع شبکه های گازرسانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/913802/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-کابل'>مناقصه اجرای عملیات شبکه کابل  / مناقصه اجرای عملیات شبکه کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914195/سومین-کنفرانس-بین-المللی-نقد-و-واکاوی-مدیریت-در-هزاره-سوم'>سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم  / سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914205/پانزدهمین-همایش-سالانه-اجمن-مطالعات-برنامه-درسی-ایران'>پانزدهمین همایش سالانه اجمن مطالعات برنامه درسی ایران  / پانزدهمین همایش سالانه اجمن مطالعات برنامه درسی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914201/سومین-کنفرانس-زیست-شناسی-سامانه-های-ایران'>سومین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران  / سومین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914213/دوازدهمین-همایش-بین-المللی-انرژی'>دوازدهمین همایش بین المللی انرژی  / دوازدهمین همایش بین المللی انرژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914001/مزایده-ملک-به-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت دویست مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914218/ششمین-همایش-سراسری-طب-و-قضا'>ششمین همایش سراسری طب و قضا  / ششمین همایش سراسری طب و قضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/914398/مناقصه-بین-المللی-خرید-1000-تن-گوشت-منجمد-تازه-گوساله-از-مبادی-خارجی'>مناقصه بین المللی خرید 1000 تن گوشت منجمد تازه گوساله از مبادی خارجی  / مناقصه بین المللی خرید 1000 تن گوشت منجمد تازه گوساله از مبادی خارجی </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : شنبه 22 مهر 1396 ساعت: 11:41