اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.10 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860392/مزایده-یک-دستگاه-ملک-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.10 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860392/مزایده-یک-دستگاه-ملک-به-مساحت-عرصه-300متر'>مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860254/مزایده-ششدانگ-دو-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860916/مناقصه-خرید-لباس-کار-لی-پنبه-ای-سنگ-شور-شده'>مناقصه خرید لباس کار لی پنبه ای سنگ شور شده / مناقصه خرید لباس کار لی پنبه ای سنگ شور شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860664/مناقصه-کیف-سلامت-و-البسه-و-منسوجات-مورد-نیاز-بیماران-96-3-10'>مناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران 96.3.10 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861162/استعلام-آهن-آلات'>استعلام آهن آلات  / استعلام آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861117/استعلام-پلاک-بال-مرغی'>استعلام پلاک بال مرغی / استعلام, استعلام پلاک بال مرغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861111/استعلام-لامپ-و-تجهیزات-روشنایی'>استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی  / استعلام , استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860956/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861167/استعلام-تلویزیون-شهری'>استعلام تلویزیون شهری / استعلام تلویزیون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861120/استعلام-مانیتور-15-اینچ-(xvison-samsung-LG)'>استعلام مانیتور 15 اینچ (xvison/ samsung/ LG)  / استعلام، استعلام مانیتور 15 اینچ (xvison/ samsung/ LG) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860608/مناقصه-شیر-کلافه-نوبت-دوم'>مناقصه شیر کلافه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه شیر کلافه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860964/استعلام-اجرا-و-نصب-نمای-کامپوزیت-طبقه-فوقانی'>استعلام اجرا و نصب نمای کامپوزیت طبقه فوقانی / استعلام , استعلام اجرا و نصب نمای کامپوزیت طبقه فوقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860952/استعلام-فرمون'>استعلام فرمون / استعلام فرمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861108/استعلام-دستگاه-کپی-TOSHIBA-E-STUDIO-2306A'>استعلام دستگاه کپی TOSHIBA E-STUDIO 2306A / استعلام, استعلام دستگاه کپی TOSHIBA E-STUDIO 2306A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861146/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861029/مناقصه-واگذاری-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-و-الکتریکی--تجدید'>مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860615/مزایده-اجاره-رستوران-نور'>مزایده اجاره رستوران نور / مزایده اجاره رستوران نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860631/مناقصه-انجام-عملیات-لکه-گیری-روبه-آسفالتی-و-روکش-مقطعی-محور-زنجان---'>مناقصه انجام عملیات لکه گیری روبه آسفالتی و روکش مقطعی محور زنجان .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام عملیات لکه گیری روبه آسفالتی و روکش مقطعی محور زنجان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861182/استعلام-نسبت-به-اجرای-عملیات-جدولگذاری-بتنی-و-بلوک-فرش---'>استعلام نسبت به اجرای عملیات جدولگذاری بتنی و بلوک فرش  ... / استعلام نسبت به اجرای عملیات جدولگذاری بتنی و بلوک فرش  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861026/استعلام-دوربین-نظارت-تصویری'>استعلام دوربین نظارت تصویری  / استعلام , استعلام دوربین نظارت تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861116/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده  اجاره یک باب مغازه / آگهی مزایده,مزایده  اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861079/مناقصه-حسابرسی'>مناقصه حسابرسی / مناقصه , مناقصه حسابرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861164/مزایده-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی-در-سطح-شهر'>مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر / مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860651/مزایده-واگذاری-بلوک-های-شماره-2-و-5'>مزایده واگذاری  بلوک های شماره 2 و 5  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری  بلوک های شماره 2 و 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861113/استعلام-پچ-پنل'>استعلام پچ پنل / استعلام پچ پنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861125/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-راه-اندازی-دوربین-مرکز-مخابرات-مایکروویو'>استعلام خرید تجهیزات جهت راه اندازی دوربین مرکز مخابرات مایکروویو  / استعلام خرید تجهیزات جهت راه اندازی دوربین مرکز مخابرات مایکروویو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861035/استعلام-بهاء-مفصلبندی-فیبر-نوری'>استعلام بهاء مفصلبندی فیبر نوری / استعلام بهاء , استعلام بهاء مفصلبندی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861070/فراخوان-مناقصه-قرائت-کنتور--توزیع-صورتحساب-و-خدمات-متقاضیان-و-مشترکین'>فراخوان مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860603/مناقصه-خرید-2025-اصله-تیر-بتنی-H--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2025 اصله تیر بتنی H - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 2025 اصله تیر بتنی H - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861180/آگهی-مناقصه-روکش-مکانیزه-معابر-و--'>آگهی مناقصه روکش مکانیزه معابر و ... / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه روکش مکانیزه معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861069/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-شماره-2'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی شماره 2 / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ عمومی شماره 2 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860600/مناقصه-تکمیل-منازل-سازمانی-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل منازل سازمانی کارکنان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تکمیل منازل سازمانی کارکنان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860977/استعلام-بهاء-حمل-آب-جهت-آبیاری-فضای-سبز-سطح-شهر'>استعلام بهاء حمل آب جهت آبیاری فضای سبز سطح شهر / استعلام بهاء حمل آب جهت آبیاری فضای سبز سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860990/مزایده-تعداد-9-دستگاه-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>مزایده تعداد 9 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین  / مزایده ، مزایده تعداد 9 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860599/مناقصه-بیس-و-آسفالت-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه بیس و آسفالت شهرک صنعتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیس و آسفالت شهرک صنعتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860994/استعلام-ورق-عرشه-گالوانیزه-گرم'>استعلام ورق عرشه گالوانیزه گرم / آگهی استعلام , استعلام ورق عرشه گالوانیزه گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861001/مناقصه-خرید-لوله-داکتیل-400-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله داکتیل 400  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله داکتیل 400  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861156/مناقصه-نگهداری-شبکه-و-نصب-انشعاب-اصلاح-و-توسعه-شبکه-فاضلاب'>مناقصه نگهداری شبکه و نصب انشعاب اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری شبکه و نصب انشعاب اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861021/استعلام-ریموت-كنترل'>استعلام ریموت كنترل / استعلام ریموت كنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861144/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی   / استعلام میلگرد فولادی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861154/استعلام-موتور-دیزل-دویتس'>استعلام موتور دیزل دویتس / استعلام, استعلام موتور دیزل دویتس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860255/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-358-50مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 358.50مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 358.50مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861100/فراخوان-خدمات-دو-دستگاه-لوله-مغزی-سیار-همراه'>فراخوان خدمات دو دستگاه لوله مغزی سیار همراه / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خدمات دو دستگاه لوله مغزی سیار همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860616/مزایده-محل-چاپ-تکثیر-انتشارات-کپی'>مزایده محل چاپ، تکثیر، انتشارات، کپی / آگهی مزایده عمومی,مزایده محل چاپ، تکثیر، انتشارات، کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861076/مناقصه-تعمیرات-جزئی-و-ضروری-برق-منازل-ادارات-و-تاسیسات'>مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری برق منازل، ادارات و تاسیسات  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری برق منازل، ادارات و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860622/مزایده-محل-بوفه-و-انتشارات'>مزایده محل بوفه و انتشارات / آگهی مزایده عمومی,مزایده  محل بوفه و انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860640/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی  / آگهی مزایده,مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860647/مزایده-اجاره-سالن-های-غذاخوری'>مزایده اجاره سالن های غذاخوری / آگهی مزایده,مزایده  اجاره سالن های غذاخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860621/مناقصه-خدمات-درمانی-و-نظارت-بهداشتی-تجدید'>مناقصه خدمات درمانی و نظارت بهداشتی تجدید  / مناقصه, مناقصه خدمات درمانی و نظارت بهداشتی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860625/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860637/مناقصه-عمومی-سبزی-و-صیفی-جات'>مناقصه عمومی سبزی و صیفی جات  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی سبزی و صیفی جات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860614/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دو-85-82متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو 85.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو 85.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860590/مناقصه-خرید-مقداری-لوله-فولادی-400-300-نوبت-دوم--چاپ-اول'>مناقصه خرید مقداری لوله فولادی 400- 300 نوبت دوم  -چاپ اول / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید مقداری لوله فولادی 400- 300 نوبت دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860258/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-74-36متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 74.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 74.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860619/مزایده-پارکینگ-طبقاتی-طوی'>مزایده پارکینگ طبقاتی طوی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده پارکینگ طبقاتی طوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860610/مناقصه-اجرا-و-احداث-فاز-3-استخر-سرپوشیده'>مناقصه اجرا و احداث فاز 3 استخر سرپوشیده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرا و احداث فاز 3 استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860595/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی-روستاها-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860586/فراخوان-تامین-مالی--تهیه-لوله-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-خطوط-اصلی---نوبت-دوم'>فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی...- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان مالی , فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860841/ارزیابی-کیفی-مشاوران-خدمات-نقشه-برداری-کاداستر-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مشاوران خدمات نقشه برداری کاداستر نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران ,  ارزیابی کیفی مشاوران خدمات نقشه برداری کاداستر  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860924/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه ، مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860903/مناقصه-پروژه-لایروبی-و-صفحه-کشی-شبکه-و-آدم-روهای-فاضلاب--'>مناقصه پروژه لایروبی و صفحه کشی شبکه و آدم روهای فاضلاب ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه لایروبی و صفحه کشی شبکه و آدم روهای فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860832/مناقصه-اجرای-پروژه-پارک-خیابان-شهید-باهنر'>مناقصه اجرای پروژه پارک خیابان شهید باهنر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه پارک خیابان شهید باهنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860813/مناقصه-لایروبی-و-لجن-برداری--جداول-و-جاروب-کشی-و-تنظیف-معابر-و-خیابانهای-شهر--مرحله-دوم'>مناقصه لایروبی و لجن برداری ، جداول و جاروب کشی و تنظیف معابر و خیابانهای شهر - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لایروبی و لجن برداری ، جداول و جاروب کشی و تنظیف معابر و خیابانهای شهر - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860839/مناقصه-نظافت-و-فضای-سبز-شهر-نوبت-سوم'>مناقصه نظافت و فضای سبز شهر  نوبت سوم / مناقصه نظافت و فضای سبز شهر - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860605/اصلاحیه-مزایده-زمین-مسکونی'>اصلاحیه مزایده زمین مسکونی  / اصلاحیه , اصلاحیه مزایده زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860807/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبری-خاکریزی--روسازی-و-آسفالت-مسیر-تجدید'>مناقصه اجرای عملیات خاکبری خاکریزی ، روسازی و آسفالت مسیر تجدید  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خاکبری خاکریزی ، روسازی و آسفالت مسیر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860861/مناقصه-تامین-خودروهای-سبک-10-و-24-ساعت-جهت-واحدهای-مختلف-شرکت-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای سبک 10 و 24 ساعت جهت واحدهای مختلف شرکت  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای سبک 10 و 24 ساعت جهت واحدهای مختلف شرکت  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860822/فراخوان-تامین-خودروهای-ایاب-و-ذهاب-عمومی-کارکنان-نوبت-دوم'>فراخوان تامین خودروهای ایاب و ذهاب عمومی کارکنان نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تامین خودروهای ایاب و ذهاب عمومی کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860858/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید-مدل-88'>مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 88 / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860878/مناقصه-پروژه-تکمیل-ساختمان-مرکز-مکانیزه-پست'>مناقصه پروژه تکمیل ساختمان مرکز مکانیزه پست / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل ساختمان مرکز مکانیزه پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860790/مزایده-پکینگ-های-ضایعاتی--سوپر-راشرینگ'>مزایده پکینگ های ضایعاتی - سوپر راشرینگ  / مزایده , مزایده پکینگ های ضایعاتی - سوپر راشرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860612/فراخوان-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-انبارهای-نفت-شمالشرق-و-شمالغرب--نوبت-دوم'>فراخوان تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبارهای نفت شمالشرق و شمالغرب  -نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبارهای نفت شمالشرق و شمالغرب -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860825/مناقصه-انجام-کارهای-مربوط-به-وصول-مطالبات-از-مشترکین-بدهکار--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کارهای مربوط به وصول مطالبات از مشترکین بدهکار  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام کارهای مربوط به وصول مطالبات از مشترکین بدهکار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861030/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات شهری / اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860928/مزایده-واگذاری-استخر'>مزایده واگذاری استخر  / مزایده , مزایده واگذاری استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861174/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860992/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-75-متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری 75 متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860966/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-159-فرعی-از-یک-فرعی-از-118-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 159 فرعی از یک فرعی از 118 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 159 فرعی از یک فرعی از 118 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860974/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-زمین-214-27متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 214.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 214.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860632/تجدید-مزایده-واگذاری-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-اول'>تجدید مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی نوبت اول / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860970/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-236-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 236.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 236.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860923/مزایده-فروش-اقلام-مازاد'>مزایده فروش اقلام مازاد / مزایده,مزایده فروش اقلام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861016/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-طرح-امداد-ساحلی-اورژانس'>اصلاحیه تجدید مناقصه طرح امداد ساحلی اورژانس / اصلاحیه , اصلاحیه تجدید مناقصه طرح امداد ساحلی اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860857/مناقصه-انجام-امور-سرایداری-خوابگاه-ها-و-نظافت-ساختمانهای---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور سرایداری خوابگاه ها و نظافت ساختمانهای ... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه انجام امور سرایداری خوابگاه ها و نظافت ساختمانهای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860850/مناقصه-نصب-تعداد-2000-عدد-کنتورو-رگولاتور-و--'>مناقصه نصب تعداد 2000 عدد کنتورو رگولاتور و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب تعداد 2000 عدد کنتورو رگولاتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860840/مزایده-پذیرش-نماینده-برای-حمل-و-نقل-مسافر-درون-شهری-با-بیسیم-نوبت-دوم'>مزایده پذیرش نماینده برای حمل و نقل مسافر درون شهری با بیسیم نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده پذیرش نماینده برای حمل و نقل مسافر درون شهری با بیسیم  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860835/تجدید-مناقصه-خدمات-نشت-یابی-و-بازرسی-از-ایستگاههای-تقلیل-فشار--'>تجدید مناقصه خدمات نشت یابی و بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار ...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نشت یابی و بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860828/مزایده-اجاره-سردخانه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سردخانه نوبت دوم / مزایده عمومی,مزایده  اجاره سردخانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860575/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-نقشه-برداری-در-پالایشگاه----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات نقشه برداری در پالایشگاه  .... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات نقشه برداری در پالایشگاه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860817/مزایده-واگذاری-کافی-شاپ-مستقر-در-لابی-هتل-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کافی شاپ مستقر در لابی هتل نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری کافی شاپ مستقر در لابی هتل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860805/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی / مناقصه انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861098/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-12-سلماس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860865/مزایده-فروش-تعداد-13-دستگاه-درب'>مزایده فروش تعداد 13 دستگاه درب  / مزایده,مزایده فروش تعداد 13 دستگاه درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860871/مزایده-دستگاه-دورکن-و--'>مزایده دستگاه دورکن و ... / مزایده,مزایده دستگاه دورکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861104/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بصورت-باغ-انگور-سنتی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت باغ انگور سنتی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت باغ انگور سنتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860875/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861118/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861124/مزایده-زمین-زراعی-آبی-و-باغچه-بخش-5-ارومیه'>مزایده زمین زراعی آبی و باغچه بخش 5 ارومیه  / مزایده,مزایده زمین زراعی آبی و باغچه بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861129/مزایده-مقدار-1217-متر-اعیانی-ثبت-شده-از-پلاک-21-اصلی'>مزایده مقدار 1217 متر اعیانی ثبت شده از پلاک 21 اصلی / مزایده,مزایده مقدار 1217 متر اعیانی ثبت شده از پلاک 21 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860889/تجدید-مناقصه-امور-نظافتی-و-نگهبانی-و-خدمات-اداری-و-خودرویی'>تجدید مناقصه امور نظافتی و نگهبانی و خدمات اداری و خودرویی    / آگهی مناقصه,  مناقصه امور نظافتی و نگهبانی و خدمات اداری و خودرویی   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860894/تجدید-مزایده-خودرو'>تجدید مزایده خودرو / آگهی مزایده , مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860902/مزایده-فروش-اجناس-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اجناس مستعمل مازاد بر نیاز / مزایده فروش اجناس مستعمل مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860979/مزایده-تراک-میکسر-بنز-مایلر'>مزایده تراک میکسر بنز مایلر / آگهی مزایده ,مزایده تراک میکسر بنز مایلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860929/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده  اقلام ضایعاتی / مزایده  اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861186/مناقصه-اگهی-معاوضه-اقلام-ضایعاتی'>مناقصه اگهی معاوضه اقلام ضایعاتی / مناقصه اگهی معاوضه اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860578/مناقصه-خرید-10000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتال-با-کاور-ترمینال-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال با کاور ترمینال  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال با کاور ترمینال  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860934/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-اعم-از-امور-خدمات-نظافتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور  خدمات نظافتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ،مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور  خدمات نظافتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861148/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اراضی-تجاری-مسکونی-و-واحدهای-احداث-شده-96-3-10'>مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری مسکونی و واحدهای احداث شده 96.3.10 / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری مسکونی و واحدهای احداث شده 96.3.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860877/مزایده-فروش-تعداد-44-عدد-کپسول-هوا-(اکسیژن)-خالی-مستعمل'>مزایده فروش تعداد 44 عدد کپسول هوا (اکسیژن) خالی مستعمل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 44 عدد کپسول هوا (اکسیژن) خالی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861060/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-5500متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 5500متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 5500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860912/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-ماشین-آلات-سنگین--'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی ماشین آلات سنگین ... / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ عمومی ماشین آلات سنگین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860925/مزایده-مکان'>مزایده مکان / آگهی مزایده , مزایده مکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860940/فراخوان-خرید-و-نصب-تجهیزات-و-لوازم-ترافیکی-نوبت-دوم'>فراخوان خرید و نصب تجهیزات و لوازم ترافیکی نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان خرید و نصب تجهیزات و لوازم ترافیکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860624/تجدید-مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-نگهداری--راهبری--سرویس-و-تعمیزات-سیستم-های-الکتریکی-و--'>تجدید مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیزات سیستم های الکتریکی و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیزات سیستم های الکتریکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860886/مناقصه-خرید-لوله-بتنی-با-پوشش-داخلی-پلی-اتیلن-کلاس-D-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله بتنی با پوشش داخلی پلی اتیلن کلاس D  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله بتنی با پوشش داخلی پلی اتیلن کلاس D  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860880/واگذاری-اجرای-کلاس-های-آموزشی-هنر---نوبت-دوم'>واگذاری اجرای کلاس های آموزشی هنر...  نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری اجرای کلاس های آموزشی هنر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860881/مزایده-اجاره-دو-ساله-تعدادی-از-واحدهای-مجتمع-تجاری-اداری-نگین-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو ساله تعدادی از واحدهای مجتمع تجاری اداری نگین  نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره دو ساله تعدادی از واحدهای مجتمع تجاری اداری نگین  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860737/مزایده-فروش-ده-دستگاه-آپارتمان-با-پارکینگ-و-انباری-نوبت-دوم'>مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان با پارکینگ و انباری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان با پارکینگ و انباری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861152/مزایده-واگذاری-دو-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری دو پلاک زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری دو پلاک زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860885/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ال-90'>مزایده یک دستگاه سواری ال 90 / مزایده یک دستگاه سواری ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860893/مزایده-راس-اسب-ناخالص'>مزایده  راس اسب ناخالص / مزایده  راس اسب ناخالص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860909/مزایده-لوله'>مزایده لوله / اگهی مزایده ,مزایده لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860900/مزایده-یخچال'>مزایده یخچال / آکهی مزایده , مزایده یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861051/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-اموال-منقول'>مزایده یکباب منزل مسکونی اموال منقول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860986/مناقصه-انجام-عملیات-نظارت-کارگاهی-بر-نصب-انشعابات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات نظارت کارگاهی بر نصب انشعابات- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام عملیات نظارت کارگاهی بر نصب انشعابات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861024/مناقصه-بیمه-تکمیل-درمان-پرسنل-شهرداری'>مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860593/مناقصه-طراحی-و-اجرای-استفاده-مجدد-از-پساب-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه طراحی و اجرای استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی و اجرای استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860859/مزایده-واگذاری-2-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 2 سالن ورزشی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری 2 سالن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860862/مزایده-واگذاری-محل-پارکینگ-خودروهای-سنگین-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری محل پارکینگ خودروهای سنگین چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری محل پارکینگ خودروهای سنگین چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861089/مزایده-ششدانگ-یکباب-کارخانه'>مزایده ششدانگ یکباب کارخانه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861095/مزایده-ملک-مشاع-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک مشاع بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860868/مناقصه-خرید-لوله-U-PVC-فاضلابی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله U-PVC فاضلابی.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله U-PVC فاضلابی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860897/مناقصه-عملیات-مستمر-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله-و---96-03-10'>مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... 96.03.10 / مناقصه,مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ...  چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861143/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-اصلاحیه'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی اصلاحیه / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860950/مناقصه-واگذاری-خدمات-تعدادی-از-غرفات-واحد-تعمیرات-و-نگهداری---تجدید'>مناقصه واگذاری خدمات تعدادی از غرفات واحد تعمیرات و نگهداری.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات تعدادی از غرفات واحد تعمیرات و نگهداری.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860932/مزایده-فروش-مقدار-550-مترمربع-سنگ-نوع-کرم-شکلاتی-بی-موج-تراورتن'>مزایده فروش مقدار 550 مترمربع سنگ نوع کرم شکلاتی بی موج تراورتن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مقدار 550 مترمربع سنگ نوع کرم شکلاتی بی موج تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861056/مزایده-یکباب-کارگاه-عرصه-143-62مترمربع'>مزایده یکباب کارگاه عرصه 143.62مترمربع / مزایده,مزایده یکباب کارگاه عرصه 143.62مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860895/مناقصه-عملیات-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت نوبت دوم چاپ اول  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت نوبت دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860899/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860867/فراخوان-عمومی-انتخاب-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860959/فراخوان-مناقصه-موزاییک-فرش-هسته-مرکزی'>فراخوان مناقصه موزاییک فرش هسته مرکزی / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه موزاییک فرش هسته مرکزی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860948/مناقصه-واگذاری-کلیه-فعالیت-های-مراکز-اورژانس-اجتماعی-استان-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه فعالیت های مراکز اورژانس اجتماعی استان  مرحله دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه فعالیت های مراکز اورژانس اجتماعی استان  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860908/تجدید-مزایده-واگذاری-بازارچه'>تجدید مزایده واگذاری بازارچه / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری بازارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860910/مناقصه-عملیات-پروژه-احداث-و-تکمیل-ایستگاه-آتش-نشانی-شهر'>مناقصه عملیات پروژه احداث و تکمیل ایستگاه آتش نشانی شهر  / مناقصه عملیات پروژه احداث و تکمیل ایستگاه آتش نشانی شهر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861036/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-200-37متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 200.37متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 200.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860922/مناقصه-واگذاری-تعویض-سیم-با-کابل-خودنگهدار-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تعویض سیم با کابل خودنگهدار  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری تعویض سیم با کابل خودنگهدار  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860914/مزایده-یک-دستگاه-قندشکن'>مزایده یک دستگاه قندشکن / مزایده یک دستگاه قندشکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861027/مزایده-اپارتمان-مسکونی-اعیان-88-36مترمربع'>مزایده اپارتمان مسکونی اعیان 88.36مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی اعیان 88.36مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860942/آگهی-مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>آگهی مناقصه خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861033/مزایده-فروش-تعداد-5-واحد-از-آپارتمانهای-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 5 واحد از آپارتمانهای مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 واحد از آپارتمانهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861043/مزایده-اپارتمان-مساحت-68-56مترمربع-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان مساحت 68.56مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 68.56مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861081/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-97-19متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 97.19متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 97.19متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861020/آگهی-اجاره-املاک-در-شهرستان-شیراز'>آگهی اجاره املاک در شهرستان شیراز / آگهی اجاره املاک در شهرستان شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861065/مزایده-اقلام-اسقاط'>مزایده اقلام اسقاط / آگهی مزایده,مزایده اقلام اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861064/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مشاعی-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مشاعی 5000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مشاعی 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860938/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-مربوط-به-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی مربوط به احداث ایستگاه آتش نشانی  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی مربوط به احداث ایستگاه آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860945/مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی-و-کنترل-محیط-بی-بی-حکیمه-یک'>مناقصه  احداث ایستگاه آتش نشانی و کنترل محیط بی بی حکیمه یک  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث ایستگاه آتش نشانی و کنترل محیط بی بی حکیمه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860644/مناقصه-خدمات-سرویس-دهی-(تاکسی-سرویس-)-پرسنل'>مناقصه  خدمات سرویس دهی (تاکسی سرویس ) پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات سرویس دهی (تاکسی سرویس ) پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860648/مناقصه-انجام-عملیات-تخلیه-جزئی-و-تحلیل-نتایج-حاصل-از-اندازه-گیری-تخلیه-جزئی-ژنراتورها--'>مناقصه  انجام عملیات تخلیه جزئی و تحلیل نتایج حاصل از اندازه گیری تخلیه جزئی ژنراتورها... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات تخلیه جزئی و تحلیل نتایج حاصل از اندازه گیری تخلیه جزئی ژنراتورها... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860660/فراخوان-تامین-برخی-ماشین-آلات-با-کارکرد-خدمات-شهری-و-عمرانی'>فراخوان تامین برخی ماشین آلات با کارکرد خدمات شهری و عمرانی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان تامین برخی ماشین آلات با کارکرد خدمات شهری و عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860702/اصلاحیه-مناقصه-رفع-نقاط-آبگیر-میدان-الغدیر'>اصلاحیه مناقصه رفع نقاط آبگیر میدان الغدیر  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه رفع نقاط آبگیر میدان الغدیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860693/مناقصه-خرید-2500-ست-تجهیزات-تخصصی-تیم-های-واکنش-سریع-و--'>مناقصه خرید 2500 ست تجهیزات تخصصی تیم های واکنش سریع و ... / فراخوان مناقصات عمومی,مناقصه خرید 2500 ست تجهیزات تخصصی تیم های واکنش سریع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860707/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-7-شمالی'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 7 شمالی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 7 شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860629/مناقصه-عملیات-تعمیر-بهسازی-و-نگهداری-معابر-و--'>مناقصه عملیات تعمیر، بهسازی و نگهداری معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تعمیر، بهسازی و نگهداری معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860574/مناقصه-خرید-نصب-و-پیاده-سازی-سامانه-مدیریت-دارایی-و-بدهی-تجدید'>مناقصه خرید، نصب و پیاده سازی سامانه مدیریت دارایی و بدهی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و پیاده سازی سامانه مدیریت دارایی و بدهی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860597/مزایده-اجاره-محل-فود-کورت-و-شهربازی'>مزایده اجاره محل فود کورت و شهربازی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل فود کورت و شهربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860582/مناقصه-ساخت-و-نصب-تابلوهای-سر-درب-بازارها'>مناقصه ساخت و نصب تابلوهای سر درب بازارها  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و نصب تابلوهای سر درب بازارها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860572/مناقصه-اجرای-بخشی-از-اسکلت-بتنی'>مناقصه اجرای بخشی از اسکلت بتنی  / مناقصه, مناقصه اجرای بخشی از اسکلت بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860253/مناقصه-خرید-و-نصب--راه-اندازی--نگهداری-و-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب , راه اندازی , نگهداری و پشتیبانی ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب , راه اندازی , نگهداری و پشتیبانی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860636/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آپارتمان'>مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860643/مزایده-فروش-واحدهای-اداری-و-تفریحات'>مزایده فروش واحدهای اداری و تفریحات / مزایده,مزایده فروش واحدهای اداری و تفریحات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860679/خلاصه-مزایده-واگذاری-عرصه-و-اعیان-یک-باب-سوله-نوبت-نوبت-اول-96-03-10'>خلاصه مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب سوله نوبت نوبت اول 96.03.10 / خلاصه مزایده, خلاصه مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب سوله نوبت اول 96.03.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860601/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860620/مناقصه-تجهیزات-کالیبراسیون-ابزار-دقیق-مورد-نیاز'>مناقصه تجهیزات کالیبراسیون ابزار دقیق مورد نیاز  / مناقصه, مناقصه تجهیزات کالیبراسیون ابزار دقیق مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860635/مزایده-فروش-باغ-محصور-شده-مساحت-3433-73متر'>مزایده فروش باغ محصور شده مساحت 3433.73متر  / مزایده,مزایده فروش باغ محصور شده مساحت 3433.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860687/فروش-سردرختی-یک-باغ-به-مساحت-6-هکتار-96-3-10'> فروش سردرختی یک باغ به مساحت 6 هکتار 96.3.10 / مزایده , مزایده  فروش سردرختی یک باغ به مساحت 6 هکتار 96.3.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860683/مزایده-زمینی-به-متراژ-حدود-11-هزار-متر-مربع-جهت-کاربری-بچینگ'>مزایده زمینی به متراژ حدود 11 هزار متر مربع جهت کاربری بچینگ  / مزایده , مزایده زمینی به متراژ حدود 11 هزار متر مربع جهت کاربری بچینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860250/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی-یکپارچه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی یکپارچه  - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی یکپارچه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860591/اصلاحیه-آگهی-فراخوان-عمومی-احداث-سیستم-آتش-نشانی--اعلان-و-اطفاء-حریق'>اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی احداث سیستم آتش نشانی ، اعلان و اطفاء حریق / اصلاحیه،آگهی فراخوان عمومی احداث سیستم آتش نشانی ، اعلان و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860568/مزایده-املاک-شامل-زمین-و-آپارتمان-تجاری'>مزایده املاک شامل زمین و آپارتمان تجاری  / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و آپارتمان تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860565/آگهی-مناقصه-عمومی-بهسازی-و-زیرسازی-و-آسفالت'>آگهی مناقصه عمومی  بهسازی و زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی بهسازی و زیرسازی و آسفالت  مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860542/مناقصه-خرید-400-عدد-پنل-خورشیدی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 400 عدد پنل خورشیدی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 400 عدد پنل خورشیدی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860545/تجدید-مناقصه-محوطه-سازی-ساختمان-مجتمع-فناوری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه محوطه سازی ساختمان مجتمع فناوری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه محوطه سازی ساختمان مجتمع فناوری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860549/مناقصه-انجام-محوطه-سازی-و-دیوارکشی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام محوطه سازی و دیوارکشی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام محوطه سازی و دیوارکشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860260/مزایده-واگذاری-اجرای-عملیات-ساماندهی-خاک-و-نخاله'>مزایده واگذاری اجرای عملیات ساماندهی خاک و نخاله / مزایده , مزایده واگذاری اجرای عملیات ساماندهی خاک و نخاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860579/فراخوان-مزایده-اجاره-بوفه-های-دانشجویی'>فراخوان مزایده اجاره بوفه های دانشجویی / آگهی فراخوان مزایده , فراخوان مزایده اجاره بوفه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860571/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-ساختمان-مرکز-تحقیقات-فناوری-مهندسی-مکانیک'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  احداث ساختمان مرکز تحقیقات فناوری مهندسی مکانیک / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  احداث ساختمان مرکز تحقیقات فناوری مهندسی مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860584/فراخوان-واگذاری-اداره-امور-عملیات-و-بهره-برداری-از-تعدادی-از-جایگاه-های-شرکتی'>فراخوان واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از تعدادی از جایگاه های شرکتی  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از تعدادی از جایگاه های شرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860537/مناقصه-برداشت-داده-های-لرزه-نگاری-سه-بعدی-آپادانا--نوبت-دوم'>مناقصه برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی آپادانا - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار , مناقصه برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی آپادانا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860609/مزایده-واگذاری-82-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 82 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری 82 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860268/ارزیابی-کیفی-حمل-فرآورده-های-نفتی-ایستگاه-ها'>ارزیابی کیفی حمل فرآورده های نفتی ایستگاه ها / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه حمل فرآورده های نفتی ایستگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860530/مناقصه-حفر-و-تجهیز-سه-حلقه-چاه-قسمت-سوم--نوبت-دوم'>مناقصه حفر و تجهیز سه حلقه چاه قسمت سوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه حفر و تجهیز سه حلقه چاه قسمت سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860557/مناقصه-خرید-8-000-عدد-قطعه-مقوایی'>مناقصه خرید 8.000 عدد قطعه مقوایی / مناقصه، مناقصه خرید 8.000 عدد قطعه مقوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860553/تجدید-مناقصه-تهیه-و-مصالح-و-ساخت-و-نصب-یک-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>تجدید مناقصه تهیه و مصالح و ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل سقفی  / مناقصه , تجدید مناقصه تهیه و مصالح و ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860677/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860663/مناقصه-تهیه-تعویض-بارگذاری-سیلیس-و-نازل-های-فیلترهای-شنی-واحد-فیلتراسیون-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، تعویض، بارگذاری سیلیس و نازل های فیلترهای شنی واحد فیلتراسیون نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه، تعویض، بارگذاری سیلیس و نازل های فیلترهای شنی واحد فیلتراسیون نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860669/مناقصه-خرید-لوله-فاضلابی-پلی-اتیلن-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله فاضلابی پلی اتیلن و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله فاضلابی پلی اتیلن و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860642/مزایده-سالن-چند-منظوره-و-زمین-چمن-مصنوعی-و-طبیعی'>مزایده سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی و طبیعی / فراخوان شرکت در مزایده , مزایده سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی و طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860287/فراخوان-اجرای-خطوط-فاضلابرو-پراکنده-در-سطح-بوشهر---'>فراخوان اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده در سطح بوشهر ....  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده در سطح بوشهر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860261/مزایده-اپارتمان-سه-خوابه-طبقه-چهارم'>مزایده اپارتمان سه خوابه طبقه چهارم / مزایده,مزایده اپارتمان سه خوابه طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860645/مزایده-سالن-چند-منظوره-کارگران-هشتگرد'>مزایده سالن چند منظوره کارگران هشتگرد  / فراخوان شرکت در مزایده , مزایده سالن چند منظوره کارگران هشتگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861172/استعلام-جوشکاری-کامل-ساختمان-دو-طبقه-و-زیر-زمین'>استعلام جوشکاری کامل ساختمان دو طبقه و زیر زمین  / استعلام جوشکاری کامل ساختمان دو طبقه و زیر زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861175/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-30-000-سرد-و-گرم'>استعلام  کولر گازی اسپلیت 30.000 سرد و گرم / استعلام, استعلام  کولر گازی اسپلیت 30.000 سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861179/استعلام-ویدیو-پروژکتور-پاناسونیک-مدل-PT-VX600'>استعلام ویدیو پروژکتور پاناسونیک مدل PT-VX600  / استعلام ویدیو پروژکتور پاناسونیک مدل PT-VX600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861177/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-مدل-ایرانی'>استعلام دستگاه تصفیه آب مدل ایرانی / استعلام دستگاه تصفیه آب مدل ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861184/فراخوان-تامین-کلیه-لوازم-انشعاب-آب-و-اجرای-عملیات-نصب-و-تغییرات-انشعاب-آب-مشترکین-زاهدان'>فراخوان تامین کلیه لوازم انشعاب آب و اجرای عملیات نصب و تغییرات انشعاب آب مشترکین زاهدان   / فراخوان، فراخوان تامین کلیه لوازم انشعاب آب و اجرای عملیات نصب و تغییرات انشعاب آب مشترکین زاهدان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861055/مناقصه-تکمیل-ایستگاه-تقلیل-فشار-کوی-بهروز-سوم-خرداد-خرمشهر-و-دهکده-بریم-آبادان'>مناقصه تکمیل ایستگاه تقلیل فشار کوی بهروز سوم خرداد خرمشهر و دهکده بریم آبادان    / آگهی مناقصه، مناقصه تکمیل ایستگاه تقلیل فشار کوی بهروز سوم خرداد خرمشهر و دهکده بریم آبادان   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860995/​فراخوان-مناقصه-اجرای-سیستم-ارتینگ-و-صاعقه-گیر-انبار-کالای-شرکت'>​فراخوان مناقصه اجرای سیستم ارتینگ و صاعقه گیر انبار کالای شرکت / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه اجرای سیستم ارتینگ و صاعقه گیر انبار کالای شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861011/فراخوان-مناقصه-عملیات-جدول-گذاری-٬-زیر-سازی-و-آسفالت'>فراخوان مناقصه عملیات جدول گذاری ٬ زیر سازی و آسفالت     / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات جدول گذاری ٬ زیر سازی و آسفالت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860649/مناقصه-5-عدد-شیر-توپی-سایز-8-اینچ-همراه-با-قطعات-یدکی'>مناقصه 5 عدد شیر توپی سایز 8 اینچ همراه با قطعات یدکی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  5 عدد شیر توپی سایز 8 اینچ همراه با قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861109/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-مناقصه-تامین-غذای-همایش-ها-سمینارها-و-جلسات'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه تامین غذای همایش ها,سمینارها و جلسات / آگهی ارزیابی کیفی,آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه تامین غذای همایش ها,سمینارها و جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861134/مناقصه-خریدانواع-کت-اوت-پلیمری-و-تیغه-جداساز-هوایی-پلیمری20و-33-کیلو-ولت-جهت-پروژه-کاهش-تلفات'>مناقصه خریدانواع کت اوت پلیمری و تیغه جداساز هوایی پلیمری20و 33 کیلو ولت جهت پروژه کاهش تلفات / مناقصه, مناقصه خریدانواع کت اوت پلیمری و تیغه جداساز هوایی پلیمری20و 33 کیلو ولت جهت پروژه کاهش تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861140/مناقصه-تکمیل-۶-کلاسه-جوزی-ومورموری-آبدانان'>مناقصه  تکمیل ۶ کلاسه جوزی ومورموری آبدانان    / مناقصه,مناقصه  تکمیل ۶ کلاسه جوزی ومورموری آبدانان   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860996/فراخوان-احداث-کانال-سنگی-و-پارکینگ-روباز-نیروگاه-گازی-اسلام-آباد-غرب'>فراخوان احداث کانال سنگی و پارکینگ روباز نیروگاه گازی اسلام آباد غرب / فراخوان احداث کانال سنگی و پارکینگ روباز نیروگاه گازی اسلام آباد غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860659/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861006/فراخوان-ایاب-و-ذهاب-مامورین-سیروحرکت-شاهرود'>فراخوان ایاب و ذهاب مامورین سیروحرکت شاهرود  / فراخوان ایاب و ذهاب مامورین سیروحرکت شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861132/مناقصه-قطعه-انبساط-۷۰۰-۴۰۰-۳۰۰-۶۰۰'>مناقصه قطعه انبساط ۷۰۰-۴۰۰- ۳۰۰- ۶۰۰  / آگهی مناقصه, مناقصه قطعه انبساط ۷۰۰-۴۰۰- ۳۰۰- ۶۰۰ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861126/فراخوان-بکار-گیری-۱۲-نفر-نیروی-انتظامی-شاغل-درقالب-گشتهای-حفاظتی'>فراخوان بکار گیری ۱۲ نفر نیروی انتظامی شاغل درقالب گشتهای حفاظتی     / فراخوان , فراخوان بکار گیری ۱۲ نفر نیروی انتظامی شاغل درقالب گشتهای حفاظتی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861133/فراخوان-عملیات-تکمیل-مخزن-۱۰۰۰۰-متر-مکعبی-رامیان'>فراخوان عملیات تکمیل مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی رامیان     / فراخوان , فراخوان عملیات تکمیل مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی رامیان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861141/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو     / مزایده , مزایده فروش خودرو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860627/فراخوان-پیمانکاران-جهت-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها-زیرساختهای-تاسیسات-برقی--'>فراخوان پیمانکاران جهت پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی... / گهی فراخوان پیمانكاران , فراخوان پیمانکاران جهت پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861094/فراخوان-عملیات-اجرایی-و-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861106/فراخوان-عملیات-اجرایی-و-احداث-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب-محدوده-منطقه-۲-و-۵'>فراخوان عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب محدوده منطقه ۲ و ۵  / فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب محدوده منطقه ۲ و ۵ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861122/فراخوان-عملیات-اجرایی-و-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محدوده-بلوار-ثارا--'>فراخوان عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده بلوار ثارا...  / فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده بلوار ثارا... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861049/فراخوان-عملیات-اجرایی-و-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب  / فراخوان ، فراخوان عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861032/مزایده-نوبت-دوم-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی'> مزایده نوبت دوم اجاره جایگاه سی ان جی  / مزایده،  مزایده نوبت دوم اجاره جایگاه سی ان جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861047/استعلام-ارزیابی-کیفی-مشاوران-(RFQ)'>استعلام ارزیابی کیفی مشاوران (RFQ)     / استعلام ارزیابی کیفی مشاوران (RFQ)    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861058/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-تغذیه'>مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه /  مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861053/مناقصه-عمومی-خرید-و-توزیع-غذا-شبکه-بهداشت-و-درمان-چایپاره'> مناقصه عمومی خرید و توزیع غذا شبکه بهداشت و درمان چایپاره     /  مناقصه عمومی خرید و توزیع غذا شبکه بهداشت و درمان چایپاره    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860606/مزایده-اجاره-سه-باب-مغازه-تجدید'>مزایده اجاره سه باب مغازه تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده اجاره سه باب مغازه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861077/فراخوان-خودرو'>فراخوان خودرو  / فراخوان خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861082/مناقصه-خرید-لوله-۴۲-اینچ'>مناقصه خرید لوله ۴۲ اینچ     / مناقصه خرید لوله ۴۲ اینچ    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861080/آگهی-مناقصه-اجرای-۲۱۰۰۰-متر-شبکه-پلی-اتیلن-پراکنده'>آگهی مناقصه اجرای ۲۱۰۰۰ متر شبکه پلی اتیلن پراکنده  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه اجرای ۲۱۰۰۰ متر شبکه پلی اتیلن پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860684/مزایده-فروش-تعداد-15-قطعه-از-زمینهای-تجاری'>مزایده فروش تعداد 15 قطعه از زمینهای تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 قطعه از زمینهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861088/فراخوان-پروژه-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-قره-سو-و-زرینگل(بسته-قره-سو-۱)'>فراخوان پروژه شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل(بسته قره سو-۱)    / فراخوان پروژه شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل(بسته قره سو-۱)   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861102/استعلام-ذخیره-ساز-دیجیتالی-شبکه-رایانه-مدل-IAR-5000V2-فاقد-نام-تجارتی--'>استعلام ذخیره ساز دیجیتالی شبکه رایانه مدل IAR-5000V2 فاقد نام تجارتی ... / استعلام , استعلام ذخیره ساز دیجیتالی شبکه رایانه مدل IAR-5000V2 فاقد نام تجارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861073/استعلام-انجام-رنگ-آمیزی-تابلوی-ایستاده-حفاظتی-کنترلی-برق-دار'>استعلام انجام رنگ آمیزی تابلوی ایستاده حفاظتی کنترلی برق دار / استعلام, استعلام انجام رنگ آمیزی تابلوی ایستاده حفاظتی کنترلی برق دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861068/استعلام-یک-دستگاه-تسویه-هوای-خانگی-(40-50-متری)-سانیو-مدل-ABC-HP14'>استعلام یک دستگاه تسویه هوای خانگی (40-50 متری) سانیو مدل ABC-HP14 / استعلام  یک دستگاه تسویه هوای خانگی (40-50 متری) سانیو مدل ABC-HP14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861061/استعلام-چاپ-کتاب-گزارش-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-استان-اردبیل'>استعلام چاپ کتاب گزارش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان اردبیل / استعلام , استعلام چاپ کتاب گزارش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860322/تجدید-فراخوان-جذب-سرمایه-گذاری-جهت-اجرای-پروژه-شهر-بازی-تجدید-96-3-10'>تجدید فراخوان جذب سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه شهر بازی  تجدید 96.3.10 / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان جذب سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه شهر بازی  تجدید 96.03.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861052/استعلام-صندلی-کارمندی-مدل-F620-راحتیران'>استعلام صندلی کارمندی مدل F620 راحتیران / استعلام صندلی کارمندی مدل F620 راحتیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861048/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای / استعلام, استعلام اسکنر دبیرخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861045/استعلام-دستگاه-فتوکپی-دیجیتال-مدل-6020-نام-تجارتی-شارپ'>استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال مدل 6020 نام تجارتی شارپ / استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال مدل 6020 نام تجارتی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861054/استعلام-کولر-گازی-ال-جی-اینورتر-30000-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی ال جی اینورتر 30000 سرد و گرم  / استعلام کولر گازی ال جی اینورتر 30000 سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861062/استعلام-خرید-بازویی-گیت-؛-تفلون-نانو-و-بلبرینگ'>استعلام خرید بازویی گیت ؛ تفلون نانو و بلبرینگ / استعلام خرید بازویی گیت ؛ تفلون نانو و بلبرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861071/استعلام-تهیه-و-اجرای-یکدستگاه-آسانسور'>استعلام تهیه و اجرای یکدستگاه آسانسور  / استعلام تهیه و اجرای یکدستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861075/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861090/استعلام-تهیه-و-تولید-(تیزر-)-توانمندی-هاو-پتاسیل-های'>استعلام تهیه و تولید (تیزر ) توانمندی هاو پتاسیل های / استعلام تهیه و تولید (تیزر ) توانمندی هاو پتاسیل های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861083/استعلام-دستگاه-اتوآنلایزر-alpha-classic-at-plus'>استعلام دستگاه اتوآنلایزر alpha classic at plus / استعلام ,استعلام دستگاه اتوآنلایزر alpha classic at plus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861074/استعلام-عملیات-ساخت-و-نصب-2500-عدد-خار-ضد-صعود'>استعلام عملیات ساخت و نصب 2500 عدد خار ضد صعود  / استعلام , استعلام عملیات ساخت و نصب 2500 عدد خار ضد صعود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860332/مناقصه-احداث-مرکز-به-دبیرخانه-ستاد-معاینه-فنی-خودرو'>مناقصه احداث مرکز به دبیرخانه ستاد معاینه فنی خودرو  / مناقصه , مناقصه احداث مرکز به دبیرخانه ستاد معاینه فنی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861034/استعلام-روتر-شبکه'>استعلام روتر شبکه / استعلام روتر شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861044/استعلام-اجرای-پست-برق-دبستان-شش-کلاسه'>استعلام اجرای پست برق دبستان شش کلاسه / استعلام اجرای پست برق دبستان شش کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861067/استعلام-تلفن-پاناسونیک'>استعلام تلفن پاناسونیک / استعلام تلفن پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861063/استعلام-داک-سرفیس-SURFACE-DOCK'>استعلام داک سرفیس SURFACE DOCK  / استعلام, استعلام داک سرفیس SURFACE DOCK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861042/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-فنی'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره فنی  / استعلام, استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861025/استعلام-کولر-گازی-ال-جی-12000-اینورتر'>استعلام کولر گازی ال جی 12000 اینورتر  / استعلام کولر گازی ال جی 12000 اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861012/استعلام-مشارکت-در-تعمیر-و-مرمت-خانه-صنیعی-دزفول'>استعلام مشارکت در تعمیر و مرمت خانه صنیعی دزفول  / استعلام مشارکت در تعمیر و مرمت خانه صنیعی دزفول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861039/استعلام-دستگاه-tray-washer'>استعلام  دستگاه tray washer / استعلام ,استعلام  دستگاه tray washer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861057/استعلام-کتاب-پاسداشت-تندرستی'>استعلام کتاب پاسداشت تندرستی / استعلام , استعلام کتاب پاسداشت تندرستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861115/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860381/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861097/استعلام-واترجت-نیسانی'>استعلام واترجت نیسانی  / استعلام, استعلام واترجت نیسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861086/استعلام-کنسرو-لوبیا-چیتی-شایان'>استعلام کنسرو لوبیا چیتی شایان / استعلام, استعلام کنسرو لوبیا چیتی شایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861059/استعلام-انیمیشن-دیرین-دیرین-سلامت'>استعلام انیمیشن دیرین دیرین سلامت / استعلام, استعلام انیمیشن دیرین دیرین سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861084/استعلام-یخچال-5-فوت-سفید-امرسان-EMERSUN-مدل-IR5TMA100-سفید'>استعلام یخچال 5 فوت سفید امرسان EMERSUN مدل IR5TMA100 سفید / استعلام, استعلام یخچال 5 فوت سفید امرسان EMERSUN مدل IR5TMA100 سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861093/استعلام-اینترنت-با-پهنای-باند-20mb-s-به-صورت-متقارن'>استعلام اینترنت با پهنای باند 20mb/s  به صورت متقارن / استعلام, استعلام اینترنت با پهنای باند 20mb/s  به صورت متقارن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861103/استعلام-لایسنس-آننتی-ویروس-BUSSINESS-SECURITY'>استعلام لایسنس آننتی ویروس BUSSINESS SECURITY  / استعلام, استعلام لایسنس آننتی ویروس BUSSINESS SECURITY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861114/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-قلعه-جایزان'>استعلام ساماندهی و تعمیر قلعه جایزان  / استعلام, استعلام ساماندهی و تعمیر قلعه جایزان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861153/استعلام-ابزار-آلات-و-اندازه-گیری'>استعلام ابزار آلات و اندازه گیری / استعلام, استعلام ابزار آلات و اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861147/استعلام-خرید-لاستیک-با-برند-بارز'>استعلام خرید لاستیک با برند بارز  / استعلام، استعلام خرید لاستیک با برند بارز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861139/استعلام-برق-رسانی-مجتمع-گردشگری-کنگیر-ایوان'>استعلام برق رسانی مجتمع گردشگری کنگیر ایوان / استعلام، استعلام برق رسانی مجتمع گردشگری کنگیر ایوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860384/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-اعیان-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861130/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام, استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861163/استعلام-الکتروپمپ-45-5کیلووات-665-12'>استعلام الکتروپمپ 45/5کیلووات 665/12 / استعلام، استعلام الکتروپمپ 45/5کیلووات 665/12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861150/استعلام-الکتروپمپ-45-5-کیلووات-345-6'>استعلام  الکتروپمپ 45/5 کیلووات 345/6  / استعلام  الکتروپمپ 45/5 کیلووات 345/6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861142/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-بقعه-بشیر-و-نذیر'>استعلام ساماندهی و تعمیر بقعه بشیر و نذیر  / استعلام, استعلام ساماندهی و تعمیر بقعه بشیر و نذیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861136/استعلام-پرچم'>استعلام پرچم / استعلام , استعلام پرچم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860532/مناقصه-عملیات-اجرایی-پارک-خطی--'>مناقصه عملیات اجرایی پارک خطی ... / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی پارک خطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860376/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-121-52متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 121.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 121.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860439/مزایده-انواع-دستگاه-پرکن-ماست-لیوان--'>مزایده انواع دستگاه پرکن ماست لیوان... / مزایده , مزایده انواع دستگاه پرکن ماست لیوان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860272/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-و-کارگاه-مساحت-893-15متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه و کارگاه مساحت 893.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه و کارگاه مساحت 893.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860286/مزایده-یک-دستگاه-چاپ-بر-روی-لیوان-یک-بار-مصرف'>مزایده یک دستگاه چاپ بر روی لیوان یک بار مصرف / مزایده,مزایده یک دستگاه چاپ بر روی لیوان یک بار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860292/مزایده-ششدانگ-کارخانه-ماکارونی-مساحت-19938متر'>مزایده ششدانگ کارخانه ماکارونی مساحت 19938متر / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه ماکارونی مساحت 19938متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860288/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-حمل-و-جابجایی-بارهای-مناطق-عملیاتی-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860338/مزایده-فروش-6-دستگاه-آپارتمان'>مزایده فروش 6 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده فروش 6 دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860275/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-با-موقعیت-اداری-مساحت-75-26متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان با موقعیت اداری مساحت 75.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با موقعیت اداری مساحت 75.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860330/فراخوان-مناقصه-ساخت--حمل-و-نصب-پنجره-UPVC-و-شیشه-های-دو-جداره'>فراخوان مناقصه ساخت ، حمل و نصب پنجره UPVC و شیشه های دو جداره / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه ساخت ، حمل و نصب پنجره UPVC و شیشه های دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860276/مناقصه-خدمات-نظافت-و-فضای-سبز-ساختمانهای-ستادی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظافت و فضای سبز ساختمانهای ستادی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت و فضای سبز ساختمانهای ستادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860296/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-201-29متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860294/مزایده-یکباب-منزل-قدیمی-کلنگی-عرصه-722-14متر'>مزایده یکباب منزل قدیمی کلنگی عرصه 722.14متر / مزایده,مزایده یکباب منزل قدیمی کلنگی عرصه 722.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860293/مزایده-کابل-آلومینیومی-زمینی-و-انواع-کابل-سینی--مرحله-دوم'>مزایده کابل آلومینیومی زمینی  و انواع کابل سینی   مرحله دوم / مزایده , مزایده کابل آلومینیومی زمینی  و انواع کابل سینی  مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860266/مزایده-سند-مالکیت-به-مقدار-756-57مترمربع-بخش-نه-کلاله'>مزایده سند مالکیت به مقدار 756.57مترمربع بخش نه کلاله / مزایده,مزایده سند مالکیت به مقدار 756.57مترمربع بخش نه کلاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860297/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-144-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 144 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 144 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860300/مزایده-ملک-بخش-یک-بهبهان'>مزایده ملک بخش یک بهبهان / مزایده,مزایده ملک بخش یک بهبهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860279/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سه-زنجان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه زنجان نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه زنجان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860282/مزایده-سهم-الارث-از-پلاکهای-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده سهم الارث از پلاکهای ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سهم الارث از پلاکهای ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860316/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-283متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 283متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 283متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860315/مزایده-یکباب-مغازه-مشاع-30-05متر'>مزایده یکباب مغازه مشاع 30.05متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مشاع 30.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860382/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860308/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-54-42متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان 54.42متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان 54.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860303/مزایده-یک-واحد-مسکونی-قولنامه-ای-75-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی قولنامه ای 75 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی قولنامه ای 75 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860305/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-300-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 300 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 300 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860278/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-1030متر-و-ششدانگ-زمین'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 1030متر و ششدانگ زمین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 1030متر و ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860285/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-بخش-یک-ملایر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه بخش یک ملایر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه بخش یک ملایر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860267/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-10400متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت 10400متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت 10400متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860271/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-120-81متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 120.81متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 120.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860289/مزایده-فروش-خودروی-روآ-مدل-87-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروی روآ مدل 87 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی روآ مدل 87 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860327/مناقصه-واگذاری-آرشیو-الکترونیکی-تعدادی-از-پرونده-های-ثبتی'>مناقصه واگذاری آرشیو الکترونیکی تعدادی از پرونده های ثبتی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذااری آرشیو الکترونیکی تعدادی از پرونده های ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860302/مناقصه-خرید-VENT-CONDENSER-مبدل-حرارتی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید VENT CONDENSER مبدل حرارتی نوبت دوم  / مناقصه خرید VENT CONDENSER مبدل حرارتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860304/مناقصه-خرید-2-عدد-الکتروموتور-110-کیلو-وات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  2 عدد الکتروموتور 110 کیلو وات نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید  2 عدد الکتروموتور 110 کیلو وات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860311/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی-و-خسارات-جانی-و-مالی-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی و خسارات جانی و مالی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه مسئولیت مدنی و خسارات جانی و مالی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860314/فراخوان-عمومی-اجاره-به-شرط-تملیک-یک-مجموعه-ابزار-VSP--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی اجاره به شرط تملیک یک مجموعه ابزار VSP ...نوبت دوم   / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی كیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی اجاره به شرط تملیک یک مجموعه ابزار VSP ...نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860344/تجدید-مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-نگه-داری--راهبری--سرویس-و-تعمیرات-سیستم-های-الکتریکی-و--'>تجدید مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری , راهبری , سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری , راهبری , سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی و ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860634/مناقصه-بهسازی-پیاده-روی-بلوار-وکیل-آباد-نوبت-دوم'>مناقصه  بهسازی پیاده روی بلوار وکیل آباد- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  بهسازی پیاده روی بلوار وکیل آباد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860317/فراخوان-مناقصه-خرید-تعداد-1000-عدد-فاکس-مودم-اکسترنال-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید تعداد 1000 عدد فاکس مودم اکسترنال نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید تعداد 1000 عدد فاکس مودم اکسترنال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860361/مناقصه-اجرای-بخش-اول-مجموعه-ساختمانهای-مدیریت-بحران'>مناقصه اجرای بخش اول مجموعه ساختمانهای مدیریت بحران / آگهی مناقصه فراخوان نخست,مناقصه اجرای بخش اول مجموعه ساختمانهای مدیریت بحران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860345/تجدید-مناقصه-تامین-25-دستگاه---'>تجدید مناقصه تامین 25 دستگاه ....  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه تامین 25 دستگاه .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860403/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-15-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 15 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 15 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860337/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-7814-دستگاه-کنتور-آب'>تجدید مناقصه خرید تعداد 7814 دستگاه کنتور آب  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 7814 دستگاه کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860323/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پمپ-انتقال-نفت-مجتمع-نفتی-ابوذر-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید یک دستگاه پمپ انتقال نفت مجتمع نفتی ابوذر  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  خرید یک دستگاه پمپ انتقال نفت مجتمع نفتی ابوذر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860313/مناقصه-زنگ-زدایی-و-رنگ-آمیزی-مخازن-و-تجهیزات-مرکز-انتقال-نفت-یزد-نوبت-دوم'>مناقصه زنگ زدایی و رنگ آمیزی مخازن و تجهیزات مرکز انتقال نفت یزد نوبت دوم  / آگهی منقاصه عمومی، مناقصه زنگ زدایی و رنگ آمیزی مخازن و تجهیزات مرکز انتقال نفت یزد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860573/مزایده-فروش-تمامی-مزرعه-اختصاصی'>مزایده فروش تمامی مزرعه اختصاصی / مزایده,مزایده فروش تمامی مزرعه اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860340/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860641/مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-بهره-برداری-و-جمع-آوری-کلیه-پسماندهای-خشک-96-3-10'>مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک 96.3.10 / مزایده, مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک 96.3.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860312/آگهی-مزایده-اتومبیل-پیکان-وانت'>آگهی مزایده اتومبیل پیکان وانت / آگهی مزایده اتومبیل پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860341/مزایده-ششدانگ-مغازه-نانوایی-سنگکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه نانوایی سنگکی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه نانوایی سنگکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860319/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-برای-مناطق-نمونه-گردشگری-حوض-سلطان-و-طایقان'>فراخوان جذب سرمایه گذار برای مناطق نمونه گردشگری حوض سلطان و طایقان / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار برای مناطق نمونه گردشگری حوض سلطان و طایقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860333/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-برای-مناطق-نمونه-گردشگری'>فراخوان جذب سرمایه گذار برای مناطق نمونه گردشگری  / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار برای مناطق نمونه گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860356/مناقصه-پیمان-(-خرید-)‌-غذایی-کارکنان-مراکز-عملیاتی-قم96-3-10'>مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی قم96.3.10 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی قم 96.3.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860309/فراخوان-مناقصه-پروژه-تعمیرات-منطقه-یک-تجدید'>فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات منطقه یک تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات منطقه یک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860321/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-117-5متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 117.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 117.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860325/مزایده-میزان-12-سهم-مشاع-از-1252-سهم-مشاع-از-19-سهم-ششدانگ'>مزایده میزان 12 سهم مشاع از 1252 سهم مشاع از 19 سهم ششدانگ  / مزایده,مزایده میزان 12 سهم مشاع از 1252 سهم مشاع از 19 سهم ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860277/مناقصه-عملیات-مربوط-به-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-و-تاسیسات-آب-منطقه-ملکان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از شبکه و تاسیسات آب منطقه ملکان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از شبکه و تاسیسات آب منطقه ملکان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860280/مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-آبرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860318/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-نود-متر'>مزایده دو دانگ مشاع از اپارتمان نود متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از اپارتمان نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860566/فراخوان-مناقصه-خرید-30-دستگاه-UPS'> فراخوان مناقصه خرید 30 دستگاه UPS / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 30 دستگاه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860589/مناقصه-عملیات-انجام-جدول-و-زیرسازی--آسفالت-گرم'>مناقصه عملیات انجام جدول و زیرسازی ، آسفالت گرم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات انجام جدول و زیرسازی ، آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860535/مناقصه-احداث-فاز-دوم-پارک-نگین-و--'>مناقصه احداث فاز دوم پارک نگین و ... / آگهی مناقصه, مناقصه احداث فاز دوم پارک نگین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860546/فراخوان-عمومی-شناسایی-و-ارزیابی-سرمایه-گذار-در-زمینه-احداث-مخازن-نفتی-تمدید'>فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار در زمینه احداث مخازن نفتی- تمدید / تمدید آگهی فراخوان عمومی  , فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار در زمینه احداث مخازن نفتی- تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860560/مناقصه-تامین-خودرو--تجدید'>مناقصه تامین خودرو-  تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودرو-  تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860607/مزایده-سرقفلی-مغازه-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860563/مزایده-فروش-تلویزیون-ال-ای-دی-سامسونگ-و--'>مزایده فروش  تلویزیون ال ای دی سامسونگ و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  تلویزیون ال ای دی سامسونگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860567/مزایده-یک-دستگاه-تصفیه-آب-تمام-اتوماتیک-صنعتی--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تصفیه آب تمام اتوماتیک صنعتی - نوبت دوم  / آگهی فروش اموال منقول, مزایده یک دستگاه تصفیه آب تمام اتوماتیک صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860562/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-228-89متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 228.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 228.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860667/مناقصه-واگذاری-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی / مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860561/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-161-51متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 161.51متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 161.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860570/مناقصه-خرید-باطری-پلانته-500AH-و-2V'>مناقصه خرید باطری پلانته 500AH و 2V / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید باطری پلانته 500AH و 2V</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860585/مناقصه-روشنایی-معابر-شهرکهای-صنعتی'>مناقصه روشنایی معابر شهرکهای صنعتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه روشنایی معابر شهرکهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860541/مناقصه-احداث-فرهنگسرای-سعید-آباد'>مناقصه احداث فرهنگسرای سعید آباد / مناقصه عمومی , مناقصه احداث فرهنگسرای سعید آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860536/فراخوان-انجام-خدمات-بروزرسانی-نقشه-های-آب-و-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان  انجام خدمات بروزرسانی نقشه های آب و فاضلاب نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی مشاور, فراخوان  انجام خدمات بروزرسانی نقشه های آب و فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860518/مناقصه-اجرای-عملیات-بازسازی--لایروبی-و-کف-شکنی-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بازسازی , لایروبی و کف شکنی و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات بازسازی , لایروبی و کف شکنی و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860520/مناقصه-بیست-لینک-رپیتر-(900-MHZ)-SHIFTING-نوبت-دوم'>مناقصه بیست لینک رپیتر (900 MHZ) SHIFTING  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیست لینک رپیتر (900 MHZ) SHIFTING  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860569/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-ورکی-لولت-و---96-3-10'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای ورکی، لولت و ... 96.3.10 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای ورکی، لولت و ... 96.3.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860618/مزایده-مرغداری-به-مساحت-عرصه-2000متر'>مزایده مرغداری به مساحت عرصه 2000متر  / مزایده,مزایده مرغداری به مساحت عرصه 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860617/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه هفت تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه هفت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860674/آگهی-تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-خودروی--نوبت-دوم'>آگهی تجدید مناقصه تامین خدمات خودروی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه،آگهی تجدید مناقصه تامین خدمات خودروی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860543/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-های-تبلیغاتی-نوبت-اول'>تجدید مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی  نوبت اول / تجدید مزایده , ​تجدید مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860522/مناقصه-مقداری-لوله-کاروگیت-کوپلر-سرخود-با-اقطار-200-400-500-600-1200--نوبت-دوم-نوبت-اول'>مناقصه مقداری لوله کاروگیت کوپلر سرخود با اقطار 200-400-500-600-1200 ...نوبت دوم نوبت اول / مناقصه  , مناقصه مقداری لوله کاروگیت کوپلر سرخود با اقطار 200-400-500-600-1200 ... نوبت دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860509/مناقصه-خرید-637-اصله-انواع-تیر-سیمانی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 637 اصله انواع تیر سیمانی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 637 اصله انواع تیر سیمانی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860552/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-سفید-رنگ-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پراید سفید رنگ نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید سفید رنگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860558/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور-کشاورزی'>مزایده فروش یک دستگاه تراکتور کشاورزی  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تراکتور کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860613/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-220-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860493/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاها-و-قشلاقات-آلاپاپاخ-احمدی-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها و قشلاقات آلاپاپاخ، احمدی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه گازرسانی به روستاها و قشلاقات آلاپاپاخ، احمدی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860531/مزایده-سند-مالکیت-پلاک-1150-فرعی-از-26-مساحت-251متر'>مزایده سند مالکیت پلاک 1150 فرعی از 26 مساحت 251متر / مزایده,مزایده سند مالکیت پلاک 1150 فرعی از 26 مساحت 251متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860505/مزایده-قسمتی-از-فضای-آموزشگاه-مسلم'>مزایده قسمتی از فضای آموزشگاه مسلم / آگهی مزایده,مزایده قسمتی از فضای آموزشگاه مسلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860740/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-زمین-مازاد-سند-مشاع'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین مازاد سند مشاع  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین مازاد سند مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860538/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-5-مساحت-94-17متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 مساحت 94.17متر   / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 مساحت 94.17متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860533/فراخوان-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-(رفع-حوادث)-کلیه-تجهیزات-و-تاسیسات'>فراخوان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات / فراخوان مناقصه عمومی,  فراخوان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860540/مزایده-فروش-واحدهای-سازمانی'>مزایده فروش واحدهای سازمانی / مزایده,مزایده فروش واحدهای سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860526/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-86-40متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 86.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 86.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860491/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیر--مراقبت-و-نگهداری-دستگاه-های-سیستم-برودتی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات تعمیر ، مراقبت و نگهداری دستگاه های سیستم برودتی...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومی ارائه خدمات تعمیر ، مراقبت و نگهداری دستگاه های سیستم برودتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860513/مناقصه-عمومی-ایجاد-آرشیو-دفاتر-(اسکن-دفاتر)'>مناقصه عمومی ایجاد آرشیو دفاتر (اسکن دفاتر)  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ایجاد آرشیو دفاتر (اسکن دفاتر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860581/قوانین-مقررات-صادرات-و-واردات'>قوانین مقررات صادرات و واردات / قوانین مقررات صادرات و واردات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860529/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-230متر'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 230متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860551/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-98-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 98.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 98.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860556/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-ده-من-بذر-افشان'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت ده من بذر افشان / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت ده من بذر افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860682/تجدید-مناقصه-تعمیر-ماشین-آلات-مکانیزه-و-درزین-ها'>تجدید مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها  / تجدید مناقصه , مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860559/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دوم-88-01متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 88.01متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 88.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860490/فراخوان-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها---نوبت-دوم'>فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها .... نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860494/مزایده-فروش-20-000-کیلوگرم-انواع-سیم-آلومینیوم-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده فروش 20.000 کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم اسقاط نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش 20.000 کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم اسقاط  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860503/مناقصه-احداث-فرهنگسرا'>مناقصه احداث فرهنگسرا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فرهنگسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860527/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-جهت-ساخت-و-نصب-شوت-ها--دایورترها--'>فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت ساخت و نصب شوت ها ، دایورترها ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت ساخت و نصب شوت ها ، دایورترها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860512/مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوار-سنگی-رودخانه'>مناقصه عملیات اجرایی دیوار سنگی رودخانه  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی دیوار سنگی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860515/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-و-صیانت-از-پرونده-های-املاک-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور حفاظت و صیانت از پرونده های املاک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام امور حفاظت و صیانت از پرونده های املاک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860544/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-81-92متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 81.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 81.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860547/مزایده-ششدانگ-کارگاه-بخش-شش-یزد'>مزایده ششدانگ کارگاه بخش شش یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ کارگاه بخش شش یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860550/مناقصه-ترمیم-نوار-حفاری-گاز'>مناقصه ترمیم نوار حفاری گاز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  ترمیم نوار حفاری گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860638/تجد-ید-مناقصه-کلیه-امور-مدیریتی-تهیه-مواد-اولیه-96-03-10'>تجد ید مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه 96.03.10 / تجدید آگهی مناقصه عمومی به همراه ارزیابی کیفی,تجدید مناقصه  کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه تجدید 96.03.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860721/مزایده-اجاره-سه-ساله-یک-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده اجاره سه ساله یک قطعه زمین - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ، مزایده اجاره سه ساله یک قطعه زمین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860510/مناقصه-احداث-فرهنگسرا'>مناقصه احداث فرهنگسرا / مناقصه عمومی , مناقصه احداث فرهنگسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860497/تجدید-فراخوان-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداری-و-تکمیل-تاسیسات-ایستگاه-های-پمپاژ'>تجدید فراخوان بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و تکمیل تاسیسات ایستگاه های پمپاژ / تجدید, فراخوان بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و تکمیل تاسیسات ایستگاه های پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860528/مزایده-فروش-و-اجاره-تعدادی-از-املاک'>مزایده فروش و اجاره تعدادی از املاک  / آگهی مزایده, مزایده فروش و اجاره تعدادی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860500/فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-شبکه-اصلی---'>فراخوان مناقصه اجرای اصلاح شبکه اصلی .... / فراخوان , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح شبکه اصلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860688/تجدید-مناقصه-جوشکاری-5000-بند-جوش-ترمیت-خطوط'>تجدید مناقصه جوشکاری 5000 بند جوش ترمیت خطوط  / تجدید  , مناقصه  جوشکاری 5000 بند جوش ترمیت خطوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860523/مناقصه-PARTS-FOR-INGER-SOLL-RAND--'>مناقصه PARTS FOR INGER SOLL RAND ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه PARTS FOR INGER SOLL RAND ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860516/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تحت-فشار--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار ...  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860511/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-52-75متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان مساحت 52.75متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان مساحت 52.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860534/مزایده-آون-کوچک-الکترود--'>مزایده آون کوچک الکترود... / مزایده, مزایده آون کوچک الکترود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860525/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-راشل-پارچهدوزی-260-سانتی-متری'>مزایده یک دستگاه ماشین راشل پارچهدوزی 260 سانتی متری  / مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین راشل پارچهدوزی 260 سانتی متری  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860548/مناقصه-اجرای-عملیات-تخریب--تسطیح--پاکسازی-و-حمل-نخاله-مازاد-املاک-96-03-10'>مناقصه اجرای عملیات تخریب ، تسطیح ، پاکسازی و حمل نخاله مازاد املاک 96.03.10 / مناقصه  ,مناقصه اجرای عملیات تخریب ، تسطیح ، پاکسازی و حمل نخاله مازاد املاک 96.03.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860504/تجدید-مناقصه-اجرای-اسکلت-فلزی-ساختمان-اداری'>تجدید مناقصه اجرای اسکلت فلزی ساختمان اداری / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای اسکلت فلزی ساختمان اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860483/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-معابر-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری معابر روستا  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری معابر روستا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860492/مزایده-فروش-املاک-مساحت-120-و-750-مترمربع'>مزایده فروش املاک مساحت 120 و 750 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 120 و 750 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860501/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-263متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 263متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 263متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860587/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-به-مساحت-22-74متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22.74متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860588/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-259-62متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 259.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 259.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860592/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-به-مساحت-25-81متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860596/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-145-متر'>مزایده واحد تجاری مساحت 145 متر  / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت 145 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860498/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-35-24متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 35.24متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 35.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860496/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-مساحت-102-38متر'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 102.38متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 102.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860473/مناقصه-عملیات-رفع-خاموشی-و-سرویس-چراغ-های-خاموش-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات رفع خاموشی و سرویس چراغ های خاموش شبکه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات رفع خاموشی و سرویس چراغ های خاموش شبکه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860507/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860502/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-راههای-استحفاظی-شهرستانهای-ایلام-و-سیروان'>تجدید مناقصه لکه گیری راههای استحفاظی شهرستانهای ایلام و سیروان / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه لکه گیری راههای استحفاظی شهرستانهای ایلام و سیروان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860716/شناسایی-پیمانکار-نسبت-به-راه-اندازی-سامانه-دریافت-اطلاعات-مسافران'>شناسایی پیمانکار نسبت به راه اندازی سامانه دریافت اطلاعات مسافران / شناسایی پیمانکار نسبت به راه اندازی سامانه دریافت اطلاعات مسافران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860479/مناقصه-خرید-6-7-کیلومتر-لوله-فولادی---نوبت-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 6.7 کیلومتر لوله فولادی ...- نوبت دوم - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید 6.7 کیلومتر لوله فولادی ...- نوبت دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860554/مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت-(155mbp)'>مناقصه خرید پهنای باند اینترنت (155mbp) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید پهنای باند اینترنت (155mbp)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860524/تمدید-فراخوان-عمومی-شناسایی-و-ارزیابی-سرمایه-گذار-در-زمینه-احداث-پایانه-نفتی'>تمدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار در زمینه احداث پایانه نفتی / تمدید آگهی فراخوان عمومی , تمدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار در زمینه احداث پایانه نفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860489/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-قطعه-11-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه 11 تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه 11 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860577/مناقصه-اجرای-عملیات-ساماندهی-مسیر-پیر-بازار--'>مناقصه اجرای عملیات ساماندهی مسیر پیر بازار... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات ساماندهی مسیر پیر بازار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860443/ارزیابی-کیفی-تقویت-و-تشکیل-گروه-های-گشت-و-بازرسی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مشاور,ارزیابی کیفی تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860456/تجدید-مناقصه-پروژه-اتصال-مستقیم-محور---'>تجدید مناقصه پروژه اتصال مستقیم محور ....  / تجدید آگهی فراخوان تجدید فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اتصال مستقیم محور .... تجدید نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860471/فراخوان-واگذاری-1500-متر-مربع-از-زمین-این-شرکت'>فراخوان واگذاری 1500 متر مربع از زمین این شرکت  / فراخوان  , فراخوان  واگذاری 1500 متر مربع از زمین این شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860598/مزایده-2-5-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 2.5 دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 2.5 دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860604/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-صد-و-هشت-متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت صد و هشت متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت صد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860442/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-250-آب----نوبت-دوم'>مناقصه لوله پلی اتیلن 250 آب .... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلی اتیلن 250 آب ....  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860463/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-RFQ-نظارت-بر-پروژه-های-راهسازی--ابنیه-و-تاسیساتی--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران RFQ نظارت بر پروژه های راهسازی ، ابنیه و تاسیساتی  - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران RFQ نظارت بر پروژه های راهسازی ، ابنیه و تاسیساتی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860459/مزایده-تعدادی-خودرو'>مزایده تعدادی خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860487/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-19-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 19 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 19 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860580/مزایده-ملک-مشاعی-مساحت-هفتاد-و-یک-متر'>مزایده ملک مشاعی مساحت هفتاد و یک متر  / مزایده,مزایده ملک مشاعی مساحت هفتاد و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860349/فراخوان-مناقصه-13-000-000-عدد-پلمپ-کابلی-مجهز-به-سیستم-RFID----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه 13.000.000 عدد پلمپ کابلی مجهز به سیستم RFID ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه 13.000.000 عدد پلمپ کابلی مجهز به سیستم RFID ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860583/مزایده-سه-دانگ-مشاع-اپارتمان-مساحت-105-52متر'>مزایده سه دانگ مشاع اپارتمان مساحت 105.52متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع اپارتمان مساحت 105.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860499/مناقصه-تهیه-و-حمل-نیوجرسی-مفصلی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و حمل نیوجرسی مفصلی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و حمل نیوجرسی مفصلی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860495/مزایده-فروش-تجهیزات-ضایعاتی-واحد-800'>مزایده  فروش تجهیزات ضایعاتی واحد 800  / مزایده عمومی, مزایده  فروش تجهیزات ضایعاتی واحد 800 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860484/مزایده-واگذاری-تابلوها-و-پل-ها-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تابلوها و پل ها- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مناقصه واگذاری تابلوها و پل ها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860465/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-تامین-برق-بیمارستان-نفت'>مناقصه پروژه نیرورسانی تامین برق بیمارستان نفت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه نیرورسانی تامین برق بیمارستان نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860481/مناقصه-احداث-دوربرگردان-در-بلوار-اصلی'>مناقصه  احداث دوربرگردان در بلوار اصلی  / مناقصه عمومی, مناقصه  احداث دوربرگردان در بلوار اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860450/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-مرند--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مرند - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مرند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860457/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-مشهد--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مشهد - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مشهد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860391/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-اجراء-فاز-یک-شهرک-مهرگان'>اصلاحیه مناقصه واگذاری اجراء فاز یک شهرک مهرگان / اصلاحیه مناقصه , مناقصه واگذاری اجراء فاز یک شهرک مهرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860447/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-اراک--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اراک - نوبت دوم  / آگهی مناقصه  عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اراک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860453/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-اهواز-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اهواز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اهواز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860406/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-شیراز--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز - نوبت دوم   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860404/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-کرمان-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه کرمان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه کرمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860410/مناقصه-تراکش-و-روکش-مکانیزه-آسفالت-معابر-فرعی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه تراکش و روکش مکانیزه آسفالت معابر فرعی تجدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تراکش و روکش مکانیزه آسفالت معابر فرعی تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860594/فراخوان-خدمات-نظارت-کارگاهی-بر-عملیات-اجرایی-پروژه-های-گازرسانی--'>فراخوان خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی  .. / فراخوان خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860626/مزایده-فروش-کارخانه-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860630/مزایده-ششدانگ-ملک-و-اموال-کارخانه'>مزایده ششدانگ ملک و اموال کارخانه / مزایده,مزایده ششدانگ ملک و اموال کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860539/مناقصه-عمومی-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه عمومی سرویس , تعمیر و نگهداری تاسیسات  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی سرویس , تعمیر و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860555/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذا-پرسنل-و-بیماران-تعدادی-از-واحدهای-تابعه'>مناقصه طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران تعدادی از واحدهای تابعه  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران تعدادی از واحدهای تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860249/ارزیابی-کیفی-حمل-فرآورده-های-نفتی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی حمل فرآورده های نفتی - نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی حمل فرآورده های نفتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860564/مزایده-فروش-عرصه-و-اعیان-کارخانه-مساحت-20-000متر'>مزایده فروش عرصه و اعیان کارخانه مساحت 20.000متر  / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان کارخانه مساحت 20.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860623/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-و-اموال'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک و اموال / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک و اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860488/مناقصه-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-امام-خمینی--نوبت-دوم'>مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860506/مناقصه-بهسازی-و-ایمن-سازی-معابر-اصلی-شهر-رودهن'>مناقصه بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر رودهن  / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر رودهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860425/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-شعبه-اراک'>مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اراک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860436/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-شعبه-اهواز'>مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اهواز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860458/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-شعبه-مرند'>مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مرند  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مرند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860467/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-شعبه-مشهد'>مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مشهد  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860475/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860421/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-ساختمان-ویلایی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از ساختمان ویلایی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری جهت بهره برداری از ساختمان ویلایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860265/مناقصه-خرید-و-اجرای-تجهیزات-موتورخانه-ساختمان-سالن-همایش-ها-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای تجهیزات موتورخانه ساختمان سالن همایش ها و... -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و اجرای تجهیزات موتورخانه ساختمان سالن همایش ها و.... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860423/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی-باشگاه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی باشگاه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی باشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860437/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-شعبه-شیراز'>مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه شیراز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  خدمات و پشتیبانی شعبه شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860451/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-شعبه-کرمان'>مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه کرمان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860413/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-نیروی-حراست-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی نیروی حراست  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی نیروی حراست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860416/تجدید-فراخوان-جهت-پیش-ارزیابی-تامین-منابع-مالی-احداث--بهره-برداری-و-انتقال-پروژه-مجتمع-آبرسانی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان جهت پیش ارزیابی تامین منابع مالی، احداث ، بهره برداری و انتقال پروژه مجتمع آبرسانی  نوبت دوم  / تجدید فراخوان ، تجدید فراخوان جهت پیش ارزیابی تامین منابع مالی، احداث ، بهره برداری و انتقال پروژه مجتمع آبرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860521/مزایده-یک-سیر-مشاع-از-19-سیر-مشاع-از-1-5-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده یک سیر مشاع از 19 سیر مشاع از 1.5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده یک سیر مشاع از 19 سیر مشاع از 1.5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860486/مزایده-فروش-اقلام-منقول-مازاد-بر-نیاز--نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860474/مزایده-اجاره-آزمایشگاه-تشخیص-طبی'>مزایده اجاره آزمایشگاه تشخیص طبی / مزایده اجاره آزمایشگاه تشخیص طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860508/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-4-هزار-پانصد-و-شصت-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 4 هزار پانصد و شصت و شش متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4 هزار پانصد و شصت و شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860270/مناقصه-خرید-80-000-تن-سنگ-گچ'>مناقصه خرید 80/000 تن سنگ  گچ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 80/000 تن سنگ  گچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860477/تمدید-فراخوان-احداث-احداث-آب-شیرین-کن'>تمدید فراخوان احداث احداث آب شیرین کن  / تمدید فراخوان , فراخوان احداث آب شیرین کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860452/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-ذهاب-کارکنان'>مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860431/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-بر-اجرای-مفاد-قرارداد-تبدیل-انرژی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نظارت بر اجرای مفاد قرارداد تبدیل انرژی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات نظارت بر اجرای مفاد قرارداد تبدیل انرژی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860426/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-مشاوره-جهت-مطالعه-و-طراحی-و-نظارت-کارگاهی-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره جهت مطالعه و طراحی و نظارت کارگاهی- نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره جهت مطالعه و طراحی و نظارت کارگاهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860420/مناقصه-برش-با-لیزر'>مناقصه برش با لیزر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برش با لیزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860478/مزایده-ششدانگ-ملک-کاربری-صنعتی-عرصه-6135متر'>مزایده ششدانگ ملک کاربری صنعتی عرصه 6135متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک کاربری صنعتی عرصه 6135متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860519/اصلاحیه-مناقصه-لکه-گیری-کارهای-عمرانی'>اصلاحیه مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی / اصلاحیه , مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860429/مناقصه-عمومی-شبکه-توزیع-آب-و-جمع-آوری-فاضلاب-مسکن-مهر--'>مناقصه عمومی شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب مسکن مهر ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب مسکن مهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860418/تجدید-مناقصه-اجرای-آسفالت-ریزی-لایه-دوم--تجدید-96-3-10'>تجدید مناقصه اجرای آسفالت ریزی لایه دوم ...تجدید 96.3.10 / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای آسفالت ریزی لایه دوم ...نوبت اول 96.03.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860274/مناقصه-پیمانکار-حمل-داخلی-کلینکر-و-ضایعات-خط-تولید'>مناقصه پیمانکار حمل داخلی کلینکر و ضایعات خط تولید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پیمانکار حمل داخلی کلینکر و ضایعات خط تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860397/مزایده-اتومبیل-پژو-206-سفید-مدل-81'>مزایده اتومبیل پژو 206 سفید مدل 81  / مزایده , مزایده اتومبیل پژو 206 سفید مدل 81 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860517/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860514/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860419/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-بلوار-صنعت'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار صنعت / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860399/مناقصه-تکمیل-مرمت-و-تجهیز-حمام'>مناقصه تکمیل مرمت و تجهیز حمام   / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه تکمیل مرمت و تجهیز حمام  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860414/آگهی-فراخوان-اجاره-ماهیانه-حمام-سنتی'>آگهی فراخوان اجاره ماهیانه حمام سنتی / آگهی فراخوان اجاره ماهیانه حمام سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860409/مناقصه-خرید-کنتور-هوشمند-حجمی-الکترومغناطیسی-تجدید'>مناقصه خرید کنتور هوشمند حجمی الکترومغناطیسی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور هوشمند حجمی الکترومغناطیسی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860454/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و-جمع-آوری'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860469/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-آتش-نشانى'>مناقصه خرید لوازم و تجهیزات آتش نشانى / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم و تجهیزات آتش نشانى</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860482/مناقصه-واگذاری-اجرای-پروژه-ساخت-حجرات-ضلع-شرقی'>مناقصه واگذاری اجرای پروژه ساخت حجرات ضلع شرقی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای پروژه ساخت حجرات ضلع شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860485/تجدید-مناقصه-پاکسازی-؛-نظافت-و-رفت-و-روب--حمل-و-جمع-آوری-زباله-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پاکسازی ؛ نظافت و رفت و روب ، حمل و جمع آوری زباله  نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید  مناقصه پاکسازی ؛ نظافت و رفت و روب ، حمل و جمع آوری زباله -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860281/مناقصه-پیمانکار-استخراج-و-حمل-مواد-معدنی'>مناقصه پیمانکار استخراج و حمل مواد معدنی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پیمانکار استخراج و حمل مواد معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860476/مزایده-یک-قطعه-زمین-150-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین 150 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 150 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860472/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-400متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی 400متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 400متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860466/مزایده-منزل-مسکونی-265-5متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی 265.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی 265.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860470/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم-دو-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم دو هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم دو هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860415/فراخوان-خرید-نصب-و-راه-اندازی-300-دستگاه-سامانه-ذخیره-سازی-داده-های-حجیم--تجدید'>فراخوان خرید، نصب و راه اندازی 300 دستگاه سامانه ذخیره سازی داده های حجیم - تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید، نصب و راه اندازی 300 دستگاه سامانه ذخیره سازی داده های حجیم - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860402/مزایده-یک-دستگاه-جت-پرینتر-از-نوع-دومینو'>مزایده یک دستگاه جت پرینتر از نوع دومینو / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده یک دستگاه جت پرینتر از نوع دومینو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860393/مزایده-سنگ-نمای-تراولتن-کرمی-و-شکلاتی'> مزایده سنگ نمای تراولتن کرمی و شکلاتی  / آگهی مزایده اموال منقول,  مزایده سنگ نمای تراولتن کرمی و شکلاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860464/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-چهل-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و چهل متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و چهل متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860291/مناقصه-خرید-100-000-تن-سنگ-آهن'>مناقصه خرید 100/000 تن سنگ آهن / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه خرید 100/000 تن سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860440/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-140-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 140 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 140 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860444/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-647-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 647.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 647.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860446/مزایده-املاک-شامل-5-قطعه-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل 5 قطعه نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل 5 قطعه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860388/مناقصه-نسبت-به-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-آزادگان-و-معابر-نصیرآباد'>مناقصه نسبت به زیرسازی و آسفالت خیابان آزادگان و معابر نصیرآباد  / مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به زیرسازی و آسفالت خیابان آزادگان و معابر نصیرآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860395/مزایده-تعداد-44-عدد-کپسول-هوا'>مزایده تعداد 44 عدد کپسول هوا / مزایده تعداد 44 عدد کپسول هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860424/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860428/مزایده-زمین-کشاورزی-و-باغ-مساحت-200متر'>مزایده زمین کشاورزی و باغ مساحت 200متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی و باغ مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860371/ارزیابی-کیفی-تکمیل-قطعه-سوم-محور-زیر--سرچشمه--باغان'>ارزیابی کیفی تکمیل قطعه سوم محور زیر - سرچشمه - باغان / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، ارزیابی کیفی تکمیل قطعه سوم محور زیر - سرچشمه - باغان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860398/فراخوان-مناقصه-اجرای-فاز-اول-و-دوم-خط-انتقال-پساب-تصفیه-خانه-شهرضا'>فراخوان مناقصه اجرای فاز اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرضا / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای فاز اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرضا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860299/مناقصه-خرید--نصب--راه-اندازی-و-گارانتی-هارد-دیسک-و-انکلوژر'>مناقصه خرید , نصب , راه اندازی و گارانتی هارد دیسک و انکلوژر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید , نصب , راه اندازی و گارانتی هارد دیسک و انکلوژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860461/مناقصه-عملیات-کارهای-متفرقه-راهداری'>مناقصه عملیات کارهای متفرقه راهداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کارهای متفرقه راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860445/مناقصه-توسعه-سایبان-ارباب-رجوع-و---'>مناقصه توسعه سایبان ارباب رجوع و .... / مناقصه ، مناقصه توسعه سایبان ارباب رجوع و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860441/فراخوان-شناسایی-عاملین-فروش-توزیع-بازاریابی-و-خدمات-محصولات-اینترنت'>فراخوان شناسایی عاملین فروش توزیع بازاریابی و خدمات محصولات اینترنت / فراخوان, فراخوان شناسایی عاملین فروش توزیع بازاریابی و خدمات محصولات اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860432/مناقصه-عمومی-پروژه-خیابان-کشی-معابر-سنندج-4'>مناقصه عمومی پروژه خیابان کشی معابر سنندج 4  / فراخوان   , مناقصه عمومی پروژه خیابان کشی معابر سنندج 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860374/فراخوان-مناقصه-راهبر-و-نگهداری-و-سرویس-دوره-ای-و-تعمیرات-جزیی-اضطراری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه راهبر و نگهداری و سرویس دوره ای و تعمیرات جزیی اضطراری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه راهبر و نگهداری و سرویس دوره ای و تعمیرات جزیی اضطراری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860407/مناقصه-سندبلاست-و-رنگ-آمیزی-قطعات'>مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی قطعات  / آگهی مناقصه, مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860379/مناقصه-پروژه-عملیات-گازرسانی-به-حفرات-خالی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات گازرسانی به حفرات خالی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه عملیات گازرسانی به حفرات خالی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860460/مزایده-3-7032-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده 3.7032 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 3.7032 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860307/مناقصه-پیمانکار-بارگیر-خانه'>مناقصه پیمانکار بارگیر خانه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پیمانکار بارگیر خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860390/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-اسکلت-ساختمان-اداری'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای اسکلت ساختمان اداری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تهیه مصالح و اجرای اسکلت ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860462/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-165-3متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 165.3متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 165.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860365/تجدید-فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-ناجیان-غریق-و-امور-تاسیسات-استخر--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات ناجیان غریق و امور تاسیسات استخر... نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده ، فراخوان مناقصه انجام خدمات ناجیان غریق و امور تاسیسات استخر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860355/اگهی-مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-خدمات-تحقیقات-کشاورزی'>اگهی مناقصه واگذاری فعالیت های خدمات تحقیقات کشاورزی  / اگهی مناقصه،اگهی مناقصه واگذاری فعالیت های خدمات تحقیقات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860378/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حمل و نقل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حمل و نقل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860385/مناقصه-خرید-تعداد-28530-نسخه-لایسنس-آنتی-ویروس-کسپرسکی-تجدید'>مناقصه خرید تعداد 28530 نسخه لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 28530 نسخه لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860422/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-تجاری-خدماتی-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860373/مزایده-فروش-ضایعات-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات شهرداری نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860408/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-314-51متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 314.51متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 314.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860405/مزایده-ششدانگ-و-مازاد-یکباب-عمارت-مساحت-218-9متر'>مزایده ششدانگ و مازاد یکباب عمارت مساحت 218.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ و مازاد یکباب عمارت مساحت 218.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860331/فراخوان-مناقصه-ABB-SINE-FILTER-TYPE-NSIND-100-5-TYPE-NSIN0070-5'>فراخوان مناقصه ABB SINE FILTER TYPE NSIND 100-5/TYPE NSIN0070-5 / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه ABB SINE FILTER TYPE NSIND 100-5/TYPE NSIN0070-5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860380/مزایده-یک-دستگاه-توربو-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه توربو ژنراتور / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه توربو ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860455/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-2368-فرعی'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2368 فرعی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2368 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860367/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860389/فروش-2-دستگاه-ژنراتور-توربینی'>فروش 2 دستگاه ژنراتور توربینی / فروش 2 دستگاه ژنراتور توربینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860449/مزایده-یک-واحد-مسکونی-دو-طبقه-مساحت-کل-170-متر'>مزایده یک واحد مسکونی دو طبقه مساحت کل 170 متر  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی دو طبقه مساحت کل 170 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860400/فراخوان-عمومی-خدمات-بارگیری-حمل-بی-خطرسازی-و-امحاء--انواع-پسماند-و---'>فراخوان عمومی خدمات بارگیری، حمل، بی خطرسازی و امحاء ، انواع پسماند و ....  / فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی خدمات بارگیری، حمل، بی خطرسازی و امحاء ، انواع پسماند و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860427/فراخوان-الکتروباکت-EUROMEC--'>فراخوان الکتروباکت EUROMEC... / آگهی فراخوان، فراخوان الکتروباکت EUROMEC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860434/مناقصه-خرید-انواع-رنگ-ها-و-تینرهای-وینیلی--اپوکسی--اکریلیک'>مناقصه خرید انواع رنگ ها و تینرهای وینیلی - اپوکسی - اکریلیک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع رنگ ها و تینرهای وینیلی - اپوکسی - اکریلیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860359/تجدید-مناقصه-واگذاری-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-و-الکتریکی'>تجدید مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860919/مناقصه-عملیات-اجرایی-فنس-کشی-و-ساختمان-نگهبانی'>مناقصه عملیات اجرایی فنس کشی و ساختمان نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات اجرایی فنس کشی و ساختمان نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860362/مناقصه-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا  -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860354/فراخوان-خدمات-تامین-و-راهبری-وسایط-نقلیه-سنگین---نوبت-دوم'>فراخوان خدمات تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین .... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خدمات تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860348/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-متخصص-و-ساده-جهت-تعمیرات-اساسی-واحدهای-عملیاتی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص و ساده جهت تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص و ساده جهت تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860351/مناقصه-خدمات-داربست-طناب-بندی-و-عایقکاری-مورد-نیاز-تعمیرات-اساسی-واحدهای-عملیاتی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات داربست، طناب بندی و عایقکاری مورد نیاز تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات داربست، طناب بندی و عایقکاری مورد نیاز تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860375/مزایده-خط-تولید-فوم-پلی-استایرن-فعال--'>مزایده خط تولید فوم پلی استایرن فعال ... / مزایده , مزایده خط تولید فوم پلی استایرن فعال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860368/مناقصه-پروژه-تامین-نیروی-انسانی-متخصص--ماهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی متخصص ، ماهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی متخصص ، ماهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860435/مزایده-ساختمان-مسکونی-به-مساحت-953-6متر'>مزایده ساختمان مسکونی به مساحت 953.6متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به مساحت 953.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860248/فراخوان-مزایده-عمومی-پمپها--لوله-های-آبده-و-متعلقات-مستعمل-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده عمومی پمپها ، لوله های آبده و متعلقات مستعمل  نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده عمومی پمپها ، لوله های آبده و متعلقات مستعمل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860353/فراخوان-مناقصه-خرید-یکدستگاه-آنالیزر-سولفور-نیتروژن--'>فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن.... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860357/تجدید-مناقصه-طراحی-ساخت-و-نصب-پیگ-رسیور-و-لانچر-8-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه طراحی، ساخت و نصب پیگ رسیور و لانچر 8  نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه طراحی، ساخت و نصب پیگ رسیور و لانچر 8  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860364/تجدید-فراخوان-عمومی--تجدید-فراخوان-عمومیانجام-خدمات-مربوط-به-تامین-هدایت-و-نگهداری-خودروهای-سبک---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان عمومیانجام خدمات مربوط به تامین، هدایت و نگهداری خودروهای سبک...  نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام خدمات مربوط به تامین، هدایت و نگهداری خودروهای سبک...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860324/ارزیابی-کیفی-به-ایمن-سازی-و-تثبیت-محوطه-چاه'>ارزیابی کیفی به ایمن سازی و تثبیت محوطه چاه / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، ارزیابی کیفی به ایمن سازی و تثبیت محوطه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860335/مزایده-انواع-دیگ-بخار-مستعمل--'>مزایده انواع دیگ بخار مستعمل... / آگهی مزایده، مزایده انواع دیگ بخار مستعمل  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860346/مناقصه-خرید-اجناس-و-مصالح'>مناقصه خرید اجناس و مصالح / مناقصه عمومی, مناقصه خرید اجناس و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860363/فراخوان-خرید-قطعات-مواد-اولیه-فرو-آلیاژها-و-مواد-مصرفی---'>فراخوان خرید قطعات، مواد اولیه، فرو آلیاژها و مواد مصرفی .... / فراخوان , فراخوان خرید قطعات، مواد اولیه، فرو آلیاژها و مواد مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860252/مناقصه-حمل-و-بارگیری-و-جایجایی-مواد-اولیه'>مناقصه حمل و بارگیری و جایجایی مواد اولیه / آگهی مناقصه, مناقصه حمل و بارگیری و جایجایی مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860386/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی-خشکه-زراعی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی خشکه زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی خشکه زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860401/مزایده-سه-قطعه-زمین-مزروعی-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه زمین مزروعی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مزروعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860326/مناقصه-اجرای-سیستم-مکانیزه-یکپارچه-مشترکین-عادی-و-سنگین---'>مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860336/مناقصه-خرید-و-اجرای-چهار-دستگاه-کابین-آسانسور--تجدید'>مناقصه خرید و اجرای چهار دستگاه کابین آسانسور - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای چهار دستگاه کابین آسانسور - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860343/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-برنگ-سفید-روغنی'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس برنگ سفید روغنی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس برنگ سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860347/مزایده-فروش-آبگرمکن-زمینی-گازی-ارج-مدل-7150--بخاری-گازی-ایران-شرق-و--'>مزایده فروش آبگرمکن زمینی گازی ارج مدل 7150 ، بخاری گازی ایران شرق و ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش آبگرمکن زمینی گازی ارج مدل 7150 ، بخاری گازی ایران شرق و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860394/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-طبقه-همکف-18-24متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه طبقه همکف 18.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه طبقه همکف 18.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860411/مناقصه-خرید-3-دستگاه-بوستر-پمپ'>مناقصه خرید 3 دستگاه بوستر پمپ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 3 دستگاه بوستر پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860396/مناقصه-کلیه-امورات-خدمات-شهری--تتظیف-و-فضای-سبز-و--'>مناقصه کلیه امورات خدمات شهری , تتظیف و فضای سبز و... / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه امورات خدمات شهری , تتظیف و فضای سبز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860246/آگهی-مناقصه-خرید-40-000-تن-سنگ-بوکسیت-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه خرید 40.000 تن سنگ بوکسیت نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 40.000 تن سنگ بوکسیت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860417/مناقصه-خریداری-گوشت-مرغ-منجمد-کارتنی---شماره-دوم'>مناقصه خریداری گوشت مرغ منجمد کارتنی ... شماره دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری گوشت مرغ منجمد کارتنی ... شماره دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860438/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860383/منافصه-انجام-خدمات-پشتیبانی---نوبت-دوم'>منافصه انجام خدمات پشتیبانی  ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , منافصه انجام خدمات پشتیبانی  ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860387/مزایده-ساختمان-چند-منظوره-سرای-محله-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان چند منظوره سرای محله نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده ساختمان چند منظوره سرای محله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860377/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860366/فراخوان-مناقصه-تکمیل-بهسازی-و-آسفالت--نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه تکمیل بهسازی و آسفالت...نوبت سوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تکمیل بهسازی و آسفالت...نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860329/مزایده-پلاک-ثبتی-اپارتمان-به-مساحت-72-59متر'>مزایده پلاک ثبتی اپارتمان به مساحت 72.59متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اپارتمان به مساحت 72.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860358/مزایده-فروش-ماشین-برقی-پیست-بازی-و--'>مزایده فروش ماشین برقی پیست بازی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین برقی پیست بازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860334/مزایده-فروش-املاک-استان-بوشهر'>مزایده فروش املاک استان بوشهر  / مزایده,مزایده فروش املاک استان بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860369/آگهی-فراخوان-ارزیابی-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بهینه-سازی-پست-63-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی پست 63/20 کیلوولت- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی،آگهی فراخوان ارزیابی واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی پست 63/20 کیلوولت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860412/مزایده-کتبی-سراسری-املاک-و-مستغلات'>مزایده کتبی سراسری املاک و مستغلات / مزایده,مزایده کتبی سراسری املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860430/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860433/فراخوان-مناقصه-pure-gas-distribution---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه pure gas distribution   - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، فراخوان مناقصه pure gas distribution   - نوبت دوم   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860342/مناقصه-پالت-پلیمری--'>مناقصه پالت پلیمری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پالت پلیمری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860468/فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-انجام-خدمات-مهندسی-مطالعات-تعیین-حریم-و-بستر-رودخانه'>فراخوان ارزیابی کیفی جهت انجام خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی جهت انجام خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860448/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-و-مخابرات-ساختمانها'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و مخابرات ساختمانها / آگهی مناقصه , مناقصه  تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و مخابرات ساختمانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860480/مناقصه-انجام-امور-تشریفات-گمرکی-و-عملیات-ترخیص-محموله-های-صادراتی'>مناقصه انجام امور تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص محموله های صادراتی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص محموله های صادراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860350/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-تجاری-252-68مترمربع'>مزایده فروش سه قطعه زمین تجاری 252.68مترمربع  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین تجاری 252.68مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860370/مناقصه-حمل-و-تخلیه-مقدار-250-هزار-تن-کود-شیمیایی'>مناقصه حمل و تخلیه مقدار 250 هزار تن کود شیمیایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حمل و تخلیه مقدار 250 هزار تن کود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860256/مناقصه-ارائه-خدمات-هتلینگ-96-3-10'>مناقصه ارائه خدمات هتلینگ 96.3.10 / آگهی مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات هتلینگ 96.3.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861169/مناقصه-انواع-خازن-و-PT-با-سکو-(عمرانی)'>مناقصه انواع خازن و PT با سکو (عمرانی) / مناقصه عمومی، مناقصه انواع خازن و PT با سکو (عمرانی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860999/مناقصه-تامین-لوازم-و-دستمزد-جهت-انجام-کلیه-خدمات-نظارت-بر-اجرای-GIS'>مناقصه تامین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات نظارت بر اجرای GIS / مناقصه عمومی، مناقصه تامین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات نظارت بر اجرای GIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861171/استعلام-ایزو-پوپیل-الکل'>استعلام ایزو پوپیل الکل / استعلام , استعلام ایزو پوپیل الکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861091/استعلام-گیج-فشار'>استعلام گیج فشار / استعلام , استعلام گیج فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860259/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-مرکز-مخابرات-96-3-10'>مناقصه سرویس و نگهداری مرکز مخابرات 96.3.10 / مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری مرکز مخابرات  96.3.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861037/استعلام-سه-پایه-تخصصی-نجات-و--'>استعلام سه پایه تخصصی نجات و ... / استعلام سه پایه تخصصی نجات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861092/استعلام-الکترود-ستاره-ای--'>استعلام الکترود ستاره ای... / استعلام , استعلام الکترود ستاره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861176/استعلام-شیلنگ-فنری-مارک-TORNADO-و--'>استعلام شیلنگ فنری مارک TORNADO  و ...  / استعلام , استعلام شیلنگ فنری مارک TORNADO  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861183/استعلام-کارتریج-HP--'>استعلام کارتریج HP.... / استعلام کارتریج HP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861178/استعلام-اقلام-فستو'>استعلام اقلام فستو / استعلام اقلام فستو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861166/استعلام-ضایعات-آهن-آلات'>استعلام ضایعات آهن آلات / استعلام بهاء, استعلام ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860273/آگهی-شناسایی-سرمایه-گذار-احداث-و-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-منطقه-ویژه-اقتصادی'>آگهی شناسایی سرمایه گذار  احداث و بهره برداری از جایگاه سوخت منطقه ویژه اقتصادی / آگهی شناسایی سرمایه گذار  احداث و بهره برداری از جایگاه سوخت منطقه ویژه اقتصادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861041/فراخوان-عمومی-اجرای-سیستم-اطفای-حریق-ساختمان-های-مرکزی-و-شکرآبی'>فراخوان عمومی اجرای سیستم اطفای حریق ساختمان های مرکزی و شکرآبی / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی اجرای سیستم اطفای حریق ساختمان های مرکزی و شکرآبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861004/فراخوان-عمومی-رفع-نواقص-حفاظ-فلزی-در-تصفیه-خانه'>فراخوان عمومی رفع نواقص حفاظ فلزی در تصفیه خانه  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی رفع نواقص حفاظ فلزی در تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861015/فراخوان-عمومی-نگهداری-سیستم-های-مخابراتی'>فراخوان عمومی نگهداری سیستم های مخابراتی / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی نگهداری سیستم های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860262/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-آسانسور-96-3-10'>مناقصه سرویس و نگهداری آسانسور 96.3.10 / مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری آسانسور  96.3.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861085/استعلام-تامین-نیازهای-خدمات-انسانی(حجمی)-حفاظت-و-حراست-و--'>استعلام تامین نیازهای خدمات انسانی(حجمی) حفاظت و حراست و ... / استعلام , استعلام تامین نیازهای خدمات انسانی(حجمی) حفاظت و حراست و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861072/استعلام-بهاء-حفاری-و-نصب-انشعابات-آب-شهر-بیله-سوار'>استعلام بهاء حفاری و نصب انشعابات آب شهر بیله سوار / استعلام , استعلام بهاء حفاری و نصب انشعابات آب شهر بیله سوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861046/فراخوان-پیمانکاران-جهت-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها-زیرساختهای-تاسیسات-برقی--'>فراخوان پیمانکاران جهت پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی... / گهی فراخوان پیمانكاران , فراخوان پیمانکاران جهت پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860988/فراخوان-مناقصه-خدمات-تنظیفات-و-نگهداشت-ترمینالها-و-محوطه-فرودگاه-بین-المللی-شهید-مدنی-تبریز'>فراخوان مناقصه خدمات تنظیفات و نگهداشت ترمینالها و محوطه فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز / فراخوان مناقصه خدمات تنظیفات و نگهداشت ترمینالها و محوطه فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861018/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-28-سیستم-ارتینگ-تجهیزات-هوانوردی'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 28 سیستم ارتینگ تجهیزات هوانوردی / مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 28 سیستم ارتینگ تجهیزات هوانوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861181/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-MCC-مواد-شیمیایی--'>مناقصه اصلاح و بازسازی MCC مواد شیمیایی.... / آگهی مناقصه , مناقصه اصلاح و بازسازی MCC مواد شیمیایی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861149/فراخوان-شناسایی-سازندگان-کاور-رباتهای-خط-رنگ'>فراخوان شناسایی سازندگان کاور رباتهای خط رنگ  / فراخوان شناسایی سازندگان کاور رباتهای خط رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860264/مناقصه-تامین-خودروی-سبک-جهت-امور-حمل-و-نقل-شهری-و-برون-شهری-96-3-10'>مناقصه تامین خودروی سبک جهت امور حمل و نقل شهری و برون شهری 96.3.10 / مناقصه, مناقصه تامین خودروی سبک جهت امور حمل و نقل شهری و برون شهری 96.3.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861157/استعلام-مقاطع-فلزی-خاص'>استعلام مقاطع فلزی خاص / استعلام مقاطع فلزی خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861185/استعلام-لوله-آلیاژی-و--'>استعلام لوله آلیاژی و ... / استعلام لوله آلیاژی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860981/استعلام-بیرینگها--الکتروموتور-200-کیلووات-و--'>استعلام بیرینگها ، الکتروموتور 200 کیلووات و ...  / استعلام , استعلام بیرینگها ، الکتروموتور 200 کیلووات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861028/استعلام-فيلتر-المنت'>استعلام  فيلتر المنت  / استعلام، استعلام  فيلتر المنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860245/مناقصه-خرید-OXYGENSCA-VENGER---نوبت-دوم'>مناقصه خرید OXYGENSCA VENGER.....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید OXYGENSCA VENGER....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861158/مناقصه-خرید-خدمات-پزشکی-و-پرستاری-مراکز-خدمات-جامع-سلامت'>مناقصه خرید خدمات پزشکی و پرستاری مراکز خدمات جامع سلامت  / مناقصه , مناقصه خرید خدمات پزشکی و پرستاری مراکز خدمات جامع سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861160/مناقصه-خرید-خدمات-اتاق-پزشک-و-تزریقات-و-پانسمان-مرکز'>مناقصه خرید خدمات اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان مرکز  / مناقصه , مناقصه خرید خدمات اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861170/مناقصه-احداث-مرکز-سلامت-و-پایگاه-های-بهداشتی-سپاهان-شهر'>مناقصه احداث مرکز سلامت و پایگاه های بهداشتی سپاهان شهر  / مناقصه , مناقصه احداث مرکز سلامت و پایگاه های بهداشتی سپاهان شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861173/تجدید-استعلام-واگذاری-محل-فضای-فیزیکی-مازاد-به-صورت-اجاره'>تجدید استعلام واگذاری محل فضای فیزیکی مازاد به صورت اجاره  / تجدید استعلام , تجدید استعلام واگذاری محل فضای فیزیکی مازاد به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861155/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پست-امداد-فاضلاب-ناحیه-١'>مناقصه تعمیر و نگهداری پست امداد فاضلاب ناحیه ١ / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری پست امداد فاضلاب ناحیه ١</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860301/مناقصه-خرید-200-000-عدد-قوطی-پلاستیکی'>مناقصه خرید 200.000 عدد قوطی پلاستیکی / مناقصه، مناقصه خرید 200.000 عدد قوطی پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860306/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-مشارکت'>فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت / فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860799/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-نخلستان'>مزایده ششدانگ یک قطعه نخلستان / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه نخلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860576/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-60-000مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 60.000مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 60.000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860741/مزایده-واگذاری-مدیریت-و-بهره-برداری-ساختمان-تالار-شهر-خامنه'>مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری ساختمان تالار شهر خامنه / مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری ساختمان تالار شهر خامنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860770/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-549-18متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 549.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 549.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860773/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-275مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 275مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 275مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860766/مزایده-اجاره-سالن-های-غذاخوری--امور-طبخ-و-توزیع-غذا'>مزایده  اجاره سالن های غذاخوری ، امور طبخ و توزیع غذا  / مزایده,مزایده  اجاره سالن های غذاخوری ، امور طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860743/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-واقع-در-ناحیه-شهری'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG واقع در ناحیه شهری / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG واقع در ناحیه شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860775/مزایده-اپارتمان-مساحت-هشتاد-و-سه-متر'>مزایده اپارتمان مساحت هشتاد و سه متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت هشتاد و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860719/مناقصه-پیمانکاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه پیمانکاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه, مناقصه پیمانکاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860722/مزایده-فروش-املاک-عرصه-28750متر'>مزایده فروش املاک عرصه 28750متر / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 28750متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860753/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-اعیان-سیصد-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت اعیان سیصد متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت اعیان سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860783/مزایده-اجاره-ششدانگ-یکباب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ششدانگ یکباب مغازه... نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره ششدانگ یکباب مغازه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860290/مناقصه-نسبت-به-هرس-درختان-زیتون-باغات-واحد-گنبد'>مناقصه نسبت به هرس درختان زیتون باغات واحد گنبد / مناقصه نسبت به هرس درختان زیتون باغات واحد گنبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860760/مزایده-اجاره-واحد-چاپ-و-تکثیر-و-مهدکودک'>مزایده اجاره واحد چاپ و تکثیر و مهدکودک / مزایده , مزایده اجاره واحد چاپ و تکثیر و مهدکودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860778/اصلاحیه-فراخوان-تجدید-مزایده-اجاره-سالانه-مجموعه-ورزشی'>اصلاحیه فراخوان تجدید مزایده اجاره سالانه مجموعه ورزشی / اصلاحیه فراخوان تجدید مزایده , اصلاحیه فراخوان تجدید مزایده اجاره سالانه مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860907/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-142-94-و-590متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین 142.94 و 590متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 142.94 و 590متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860798/مناقصه-واگذاری-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860794/مناقصه-خدمات-عمومی-و-نگهداری-تاسیسات-و---'>مناقصه خدمات عمومی و نگهداری تاسیسات و  ...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات عمومی و نگهداری تاسیسات و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860800/مناقصه-عمومی-خرید-قطعات-یدکی-مربوط-به-شیر-توپی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی مربوط به شیر توپی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی مربوط به شیر توپی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860777/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-مهاباد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860823/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-168متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 168متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 168متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860812/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و ماشین آلات و تجهیزات / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و ماشین آلات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860788/تجدید-فراخوان-واگذاری-بیمارستان-خصوصی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان واگذاری بیمارستان خصوصی- نوبت دوم  / تجدید فراخوان واگذاری بیمارستان خصوصی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860283/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860780/مزایده-فروش-اقلام-اقساطی--نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام اقساطی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام اقساطی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860776/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-و-شرکا-جهت-انجام-امور-پیمانکاری-و-مشارکت-در-ساخت-پروژه--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکاران و شرکا جهت انجام امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت پروژه - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی پیمانکاران و شرکا جهت انجام امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860882/استعلام-بهاء-خرید-و-اجرای-جدولگذاری-بتونی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>استعلام بهاء  خرید و اجرای جدولگذاری بتونی سطح شهر نوبت دوم  / استعلام بهاء, استعلام بهاء  خرید و اجرای جدولگذاری بتونی سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860872/مزایده-ماشین-آلات-و-ششدانگ-پلاک-های-مورد-رهن'>مزایده ماشین آلات و ششدانگ پلاک های مورد رهن / مزایده,مزایده ماشین آلات و ششدانگ پلاک های مورد رهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860983/مناقصه-احداث-سوله-کارگاهی-فنی-و-حرفه-ای'>مناقصه احداث سوله کارگاهی فنی و حرفه ای  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث سوله کارگاهی فنی و حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860789/تجدید-فراخوان'>تجدید فراخوان / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان  خرید 21000 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860785/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860782/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-2280مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2280مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2280مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860827/فراخوان-واگذاری-قسمتی-از-پارک-کوهستانی-وجین'>فراخوان واگذاری قسمتی از پارک کوهستانی وجین / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری قسمتی از پارک کوهستانی وجین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860339/فراخوان-اجرای-کارهای-ساختماتی-و-تاسیساتی--'>فراخوان اجرای کارهای ساختماتی و تاسیساتی ... / فراخوان مناقصه , فراخوان اجرای کارهای ساختماتی و تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860987/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-ساز-عرصه-340متر'>مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز عرصه 340متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز عرصه 340متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860699/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-اجاره-اجاره-12-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-و-سمند-مدل-95-به-بالا'>اصلاحیه تجدید مناقصه اجاره اجاره 12 دستگاه خودروی سواری پژو و سمند مدل 95 به بالا  / اصلاحیه تجدید مناقصه ,اصلاحیه تجدید مناقصه اجاره اجاره 12 دستگاه خودروی سواری پژو و سمند مدل 95 به بالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860738/مزایده-فروش-تعداد-6-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860728/فراخوان-واگذاری-عملیات-نازک-کاری-پروژه-شکوه-بهارستان'>فراخوان واگذاری عملیات نازک کاری پروژه شکوه بهارستان / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان واگذاری عملیات نازک کاری پروژه شکوه بهارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860747/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860328/مناقصه-انجام-امور-خدماتی--نظافتی-مجتمع-چوکا-و-خدماتی--'>مناقصه انجام امور خدماتی , نظافتی مجتمع چوکا و خدماتی ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدماتی , نظافتی مجتمع چوکا و خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860819/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 4 تفکیکی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 4 تفکیکی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860768/مزایده-کتبی-واگذاری-تاسیسات-رفاهی-و-تفریحی-گل-سرخ'>مزایده کتبی واگذاری تاسیسات رفاهی و تفریحی گل سرخ  / مزایده کتبی واگذاری تاسیسات رفاهی و تفریحی گل سرخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860759/مزایده-کتبی-واگذاری-تاسیسات-رفاهی-ساحل-پارک-شهید-انصاری'>مزایده کتبی واگذاری تاسیسات رفاهی ساحل پارک شهید انصاری / مزایده کتبی واگذاری تاسیسات رفاهی ساحل پارک شهید انصاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860811/مزایده-اجاره-خانه-روستایی-و-کمپینک-پارک-ساحلی'>مزایده اجاره خانه روستایی و کمپینک پارک ساحلی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره خانه روستایی و کمپینک پارک ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860730/تجدید-مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-15000-تن-انواع-نهاده-های-زراعی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 15000 تن انواع نهاده های زراعی - نوبت دوم  / تجدید , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 15000 تن انواع نهاده های زراعی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860729/تجدید-مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-9000-تن-انواع-نهاده-ها-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 9000 تن انواع نهاده ها- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 9000 تن انواع نهاده ها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860733/مزایده-فروش-سواری-پژو-405-GLX'>مزایده فروش سواری پژو 405 GLX / مزایده,مزایده فروش سواری پژو 405 GLX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860372/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-از-خودروهای-هتل'>مزایده تعداد دو دستگاه از خودروهای هتل  / آگهی مزایده, مزایده تعداد دو دستگاه از خودروهای هتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860943/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860725/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-قبوض-گاز-و-وصول-مطالبات-تجدیدنوبت-دوم'>مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض گاز و وصول مطالبات تجدیدنوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض گاز و وصول مطالبات تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860734/تجدید-مناقصه-نگهداری-بهینه-شبکه-کابل-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل  نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای,تجدید مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860360/مناقصه-عمومی-توزیع-محصولات-لبنی-و-غیر-لبنی-و-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه عمومی توزیع محصولات لبنی و غیر لبنی و خدمات نیروی انسانی  / مناقصه عمومی توزیع محصولات لبنی و غیر لبنی و خدمات نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860758/مناقصه-خرید-ده-دستگاه-خودروی-تویوتاهیلوکس'>مناقصه خرید ده دستگاه خودروی تویوتاهیلوکس / مناقصه خرید ده دستگاه خودروی تویوتاهیلوکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860781/مناقصه-برداشت-آسفالت-معیوب-و-زیرسازی'>مناقصه برداشت آسفالت معیوب و زیرسازی / آگهی مناقصه ,مناقصه برداشت آسفالت معیوب و زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860797/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده  اجاره یک باب مغازه / مزایده  اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860352/مزایده-اجاره-سردخانه'>مزایده اجاره سردخانه  / مزایده اجاره سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860784/فراخوان-قرائت-کنتور--پردازش--چاپ-توزیع-قبوض-نوبت-دوم'>فراخوان قرائت کنتور ، پردازش ، چاپ توزیع قبوض- نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان قرائت کنتور ، پردازش ، چاپ توزیع قبوض... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860795/واگذاری-مرکز-کاهش-آسیب-در-منطقه-آقاجان'>واگذاری مرکز کاهش آسیب در منطقه آقاجان / آگهی واگذاری، واگذاری مرکز کاهش آسیب در منطقه آقاجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860739/تجدید-مزایده-اجرای-طرح-پارکبان-شوار'>تجدید مزایده  اجرای طرح پارکبان شوار / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده  اجرای طرح پارکبان شوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860751/تجدید-مزایده-ورودی-و-کافی-شاپ-مجموعه-باغ-رفاهی-تفریحی-شهرداری'>تجدید مزایده ورودی و کافی شاپ مجموعه باغ رفاهی تفریحی شهرداری / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده ورودی و کافی شاپ مجموعه باغ رفاهی تفریحی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860763/تجدید-مزایده-اراضی-شهرداری'>تجدید مزایده اراضی شهرداری / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده اراضی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860774/مزایده-واحدهای-تجاری-میدان-چمران'> مزایده واحدهای تجاری میدان چمران / آگهی مزایده،  مزایده واحدهای تجاری میدان چمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860320/مناقصه-حفظ--نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-هتل---'>مناقصه حفظ , نگهداری و توسعه فضای سبز هتل .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ , نگهداری و توسعه فضای سبز هتل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860793/مزایده-قسمتی-از-اثاثیه-مستهلک-و-مازاد--نوبت-اول-96-03-10'>مزایده قسمتی از اثاثیه مستهلک و مازاد - نوبت اول 96.03.10 / آگهی مزایده , مزایده قسمتی از اثاثیه مستهلک و مازاد-نوبت اول 96.03.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860754/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-مازاد-سبک-و-سنگین-خود'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد سبک و سنگین خود  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد سبک و سنگین خود  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860748/مناقصه-تکمیل-ابنیه-کاسه-استادیوم-مجموعه-فرهنگی-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ابنیه کاسه استادیوم مجموعه فرهنگی ورزشی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تکمیل ابنیه کاسه استادیوم مجموعه فرهنگی ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860786/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه--'>مزایده اجاره یک باب مغازه ... / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860742/تجدید-مزایده-فروش-سردرختی-خرما-96-03-10'>تجدید مزایده فروش سردرختی خرما 96.03.10 / تجدید آگهی مزایده ,تجدید مزایده فروش سردرختی خرما تجدید 96.03.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860736/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-های-تصفیه-آب-خانگی-و-صنعتی--'>استعلام سرویس و نگهداری دستگاه های تصفیه آب خانگی و صنعتی ... / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری دستگاه های تصفیه آب خانگی و صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860761/مناقصه-اجرا--تکمیل-و-محوطه-سازی-کلینیک-درمانی'>مناقصه اجرا ، تکمیل و محوطه سازی کلینیک درمانی / مناقصه اجرا ، تکمیل و محوطه سازی کلینیک درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860750/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سیستم-کیا'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم کیا  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم کیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860310/مناقصه-حفر-و-تجهیز-سه-حلقه-چاه-قسمت-سوم'>مناقصه حفر و تجهیز سه حلقه چاه قسمت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه حفر و تجهیز سه حلقه چاه قسمت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860251/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام  / آگهی مزایده, مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860744/مناقصه-انجام-خدمات-مطالعات-و-طراحی-فاز-یک-و-دو-پروژه-های-عمرانی'>مناقصه انجام خدمات مطالعات و طراحی فاز یک و دو پروژه های عمرانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مطالعات و طراحی فاز یک و دو پروژه های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860767/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-طبخ-غذا'>مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ غذا / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860749/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-تنظیفات-روزمره-منازل-ادارات--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات تنظیفات روزمره منازل، ادارات...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خدمات تنظیفات روزمره منازل، ادارات...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860698/مناقصه-اجرای-ترمیم-فرش-موزاییک-پیادرو'>مناقصه اجرای ترمیم فرش موزاییک پیادرو  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ترمیم فرش موزاییک پیادرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860717/فراخوان-مناقصه-خرید-و-ساخت-فلوم'>فراخوان مناقصه خرید و ساخت فلوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید و ساخت فلوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860723/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--طبخ--توزیع-و-سرو-دو-وعده-غذا-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو دو وعده غذا نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو دو وعده غذا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860732/مناقصه-کلیه-خدمات-فنی-و-تعمیرات-مربوط-به-کارگاه-تراکتورها-و-ادوات-و-دنباله-بندها'>مناقصه کلیه خدمات فنی و تعمیرات مربوط به کارگاه تراکتورها و ادوات و دنباله بندها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه خدمات فنی و تعمیرات مربوط به کارگاه تراکتورها و ادوات و دنباله بندها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860755/مزایده-ساختمان-مسکونی-تجاری-عرصه-164-50متر'>مزایده ساختمان مسکونی تجاری عرصه 164.50متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی تجاری عرصه 164.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860764/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ساختمان-مساحت-164-80متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مساحت 164.80متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مساحت 164.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860284/تمدید-مناقصه-خرید-قطعات-واگن-های-بار'>تمدید مناقصه  خرید قطعات واگن های بار / تمدید مناقصه ،مناقصه خرید قطعات واگن های بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860703/مناقصه-اجرای-لکه-گیری--بهسازی-و-روکش-آسفالت-گرم'>مناقصه اجرای لکه گیری ، بهسازی و روکش آسفالت گرم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای لکه گیری ، بهسازی و روکش آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860685/مناقصه-حمل-و-تخلیه-مقدار-250-هزار-تن-کود-شیمیایی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و تخلیه مقدار 250 هزار تن کود شیمیایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حمل و تخلیه مقدار 250 هزار تن کود شیمیایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860708/مزایده-دو-باب-مغازه-به-شماره-پلاک-1028-نوبت-اول'>مزایده دو باب مغازه به شماره پلاک 1028 نوبت اول / مزایده,مزایده دو باب مغازه به شماره پلاک 1028 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860718/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-مساحت-18-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 18.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 18.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860714/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-240-04متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 240.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 240.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860712/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-ساختمان-164-80متر'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان ساختمان 164.80متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان ساختمان 164.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860247/مزایده-اقلام-مازاد-پزشکی-و-غیر-پزشکی'>مزایده اقلام مازاد پزشکی و غیر پزشکی / مزایده اقلام مازاد پزشکی و غیر پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860694/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-سی-و-هفت-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین سی و هفت متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین سی و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860756/فراخوان-احداث-مجتمع-تجاری-خدماتی-رفاهی'>فراخوان احداث مجتمع تجاری، خدماتی، رفاهی  / آگهی فراخوان,فراخوان احداث مجتمع تجاری، خدماتی، رفاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860752/فراخوان-احداث-مجتمع-تجاری-خدماتی-رفاهی-نوبت-دوم'>فراخوان احداث مجتمع تجاری، خدماتی، رفاهی نوبت دوم  / آگهی فراخوان,فراخوان احداث مجتمع تجاری، خدماتی، رفاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860765/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حفاظت-و-اراضی-ملی-و-دولتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به حفاظت و اراضی ملی و دولتی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به حفاظت و اراضی ملی و دولتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860704/مناقصه-پخت-و-پز-مواد-اولیه-غذای-بیمارستان-نوبت-دوم'>مناقصه پخت و پز مواد اولیه غذای بیمارستان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پخت و پز مواد اولیه غذای بیمارستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860726/مناقصه-بهسازی-و-شن-ریزی-96-03-10'>مناقصه بهسازی و شن ریزی 96.03.10 / مناقصه , مناقصه بهسازی و شن ریزی  نوبت اول 96.3.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860816/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-از-نوع-PE100-و-pe80-در-سایزهای-مختلف-96-03-10'>مناقصه لوله پلی اتیلن از نوع PE100 و pe80 در سایزهای مختلف 96.03.10 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  لوله پلی اتیلن از نوع PE100 و pe80 در سایزهای مختلف نوبت اول 96.03.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860838/فراخوان-خدمات-عملیات-عمرانی-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-و-اصلاح-مهندسی-آن'>فراخوان خدمات عملیات عمرانی زیرسازی و آسفالت معابر و اصلاح مهندسی آن / فراخوان , فراخوان خدمات عملیات عمرانی زیرسازی و آسفالت معابر و اصلاح مهندسی آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860711/مزایده-یک-دستگاه-خامه-گیر-و-یکدستگاه-پاستوریزاتور'>مزایده یک دستگاه خامه گیر و یکدستگاه پاستوریزاتور / مزایده یک دستگاه خامه گیر و یکدستگاه پاستوریزاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860681/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سی-و-هفت-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سی و هفت تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سی و هفت تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860715/آگهی-مزایده-فروش-خودروسواری'>آگهی مزایده فروش خودروسواری  / آگهی مزایده فروش خودروسواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860745/مزایده-صدور-اجازه-استفاده-از-آب-مخازن-سد-نوبت-دوم'>مزایده صدور اجازه استفاده از آب مخازن  سد نوبت دوم  / مزایده, مزایده صدور اجازه استفاده از آب مخازن  سد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860787/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-115-36مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 115.36مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 115.36مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860269/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز-راکد-و-مستعمل'>مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز راکد و مستعمل  / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز راکد و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860772/مناقصه-تهیه-و-نصب-4-دستگاه-آسانسور-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب 4 دستگاه آسانسور- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه و نصب 4 دستگاه آسانسور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860804/مزایده-فروش-خودرو-سواری-لیفان-تیپ-520-مدل-1387'>مزایده فروش خودرو سواری لیفان تیپ 520 مدل 1387 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری لیفان تیپ 520 مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860809/مزایده-فروش-هشتاد-و-هفت-کارتن-صد-تایی-در-پوش-ترموستات-انژکتور-پراید'>مزایده فروش هشتاد و هفت کارتن صد تایی در پوش ترموستات انژکتور پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش هشتاد و هفت کارتن صد تایی در پوش ترموستات انژکتور پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860792/مناقصه-پروژه-خرید--حمل-و-پخش-آسفالت'>مناقصه پروژه خرید ، حمل و پخش آسفالت  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه خرید ، حمل و پخش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860731/مزایده-677-سهم-مشاع-از-کل-9600-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 677 سهم مشاع از کل 9600 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 677 سهم مشاع از کل 9600 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860735/مزایده-ششدانگ-عمارت-به-پلاک-4001-اصلی'>مزایده ششدانگ عمارت به پلاک 4001 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت به پلاک 4001 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860771/مزایده-فروش-یکدستگاه-ژنراتور-برق-خانگی'>مزایده فروش یکدستگاه ژنراتور برق خانگی  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه ژنراتور برق خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860727/مزایده-ششدانگ-یکباب-عمارت-بخش-یک-زنجان'>مزایده ششدانگ یکباب عمارت بخش یک زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860689/مزایده-فروش-لنگه-درب-چینی-ضد-سرقت-نوبت-دوم'>مزایده فروش لنگه درب چینی ضد سرقت نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش لنگه درب چینی ضد سرقت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860257/فراخوان-خرید-یک-پکیج-کامل-آبگیری-لجن---نوبت-دوم'>فراخوان خرید یک پکیج کامل آبگیری لجن ...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید یک پکیج کامل آبگیری لجن ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860710/تجدید-مناقصه-تهیه-و-حمل-5000-متر-لوله-فولادی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و حمل 5000 متر لوله فولادی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تهیه و حمل 5000 متر لوله فولادی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860791/مزایده-ششدانگ-زمین-محل-بنگاه-ماشین-آلات-900متر'>مزایده ششدانگ زمین محل بنگاه ماشین آلات 900متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محل بنگاه ماشین آلات 900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860779/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-lx-مدل-91'>مزایده  یک دستگاه خودرو سمند lx مدل 91  / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودرو سمند lx مدل 91 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860680/مزایده-یکدستگاه-خودروی-پژو-4058'>مزایده یکدستگاه خودروی پژو 4058 / مزایده یکدستگاه خودروی پژو 4058</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860686/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-مشجر-محصور-7672-50متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت مشجر محصور 7672.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت مشجر محصور 7672.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860695/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-حد-فاصل-سه-راهی-ترمینال--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت حد فاصل سه راهی ترمینال ... / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت حد فاصل سه راهی ترمینال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860690/مناقصه-خرید-یکدستگاه-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری---'>مناقصه خرید یکدستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری .... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یکدستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860263/فراخوان-خدمات-تامین-و-راهبری-وسایط-نقلیه-سنگین----نوبت-دوم'>فراخوان خدمات تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین ....- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خدمات تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860675/مزایده-ملک-بصورت-مشاعی-زمین-خالصه-420متر'>مزایده ملک بصورت مشاعی زمین خالصه 420متر / مزایده,مزایده ملک بصورت مشاعی زمین خالصه 420متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860670/فراخوان-برگزاری-دوره-های-آموزشی-نوبت-دوم'>فراخوان برگزاری دوره های آموزشی  نوبت دوم  / فراخوان شناسایی مشاوران,فراخوان  برگزاری دوره های آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860700/مناقصه-امور-سرویس-دهی-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه امور سرویس دهی ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه , مناقصه امور سرویس دهی ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860720/فراخوان-کاهش-تصدی-گری-دولت'>فراخوان کاهش تصدی گری دولت / فراخوان،فراخوان کاهش تصدی گری دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860678/مناقصه-عمومی-واگذاری-حفاظت-از-اراضی-کشاورزی'>مناقصه عمومی واگذاری حفاظت از اراضی کشاورزی / مناقصه عمومی واگذاری حفاظت از اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860692/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام  /  مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860706/مناقصه-نصب-و-جمع-آوری-تجهیزات-انتقال-مخابرات-خراسان-جنوبی---'>مناقصه نصب و جمع آوری تجهیزات انتقال مخابرات خراسان جنوبی .... / آگهی مناقصه , مناقصه نصب و جمع آوری تجهیزات انتقال مخابرات خراسان جنوبی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860709/مزایده-بهره-برداری-از-آبدرمانی--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از آبدرمانی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از آبدرمانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860713/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-نگهداری-از-جنگلکاری-سنواتی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای پروژه نگهداری از جنگلکاری سنواتی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه عملیات اجرای پروژه نگهداری از جنگلکاری سنواتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860676/مناقصه-خرید-اسکنر-کداک-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اسکنر کداک  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید اسکنر کداک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860653/مناقصه-تیغه-چاقوی-آسیاب'>مناقصه  تیغه چاقوی آسیاب / مناقصه ، مناقصه  تیغه چاقوی آسیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860673/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-1384'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1384 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860697/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-هشت-یزد-مساحت-348متر'>مزایده ششدانگ زمین بخش هشت یزد مساحت 348متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش هشت یزد مساحت 348متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860655/مزایده-ششدانگ-باغ-بخش-هشت-یزد'>مزایده ششدانگ باغ بخش هشت یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ بخش هشت یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860658/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860662/مزایده-پلاک-ثبتی-4532-19-بخش-چهار'>مزایده پلاک ثبتی 4532.19 بخش چهار / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4532.19 بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860665/مزایده-واگذاری-خدمات-و-مجموعه-رفاهی'>مزایده واگذاری خدمات و مجموعه رفاهی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری خدمات و مجموعه رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860654/مناقصه-احداث-مخزن-5000-متر-مکعبی-سرخه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن 5000 متر مکعبی سرخه نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث مخزن 5000 متر مکعبی سرخه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860628/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860666/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی  / آگهی مناقصه,مناقصه  تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860696/مزایده-اجاره-غرفه-ها'>مزایده اجاره غرفه ها / آگهی مزایده,مزایده  اجاره غرفه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860705/مزایده-پلاک-ثبتی-1820-78-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1820.78 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1820.78 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860668/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860661/مزایده-فروش-یک-تخته-قالی-12-متری-کاشمر'>مزایده فروش یک تخته قالی 12 متری کاشمر / مزایده , مزایده فروش یک تخته قالی 12 متری کاشمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860931/مزایده-فروش-16-قطعه-زمین'>مزایده فروش 16 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 16 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860891/مزایده-یک-دستگاه-تریلی-کامیون-کشنده-دانگ-فنگ--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تریلی کامیون کشنده دانگ فنگ - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه تریلی کامیون کشنده دانگ فنگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860927/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-از-4324-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی دو فرعی از 4324 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی دو فرعی از 4324 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860936/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-ملک-مساحت-سند-258-1متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک مساحت سند 258.1متر  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک مساحت سند 258.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860904/مزایده-فروش-چهار-عدد-صندلی-تک-نفره-و--'>مزایده فروش چهار عدد صندلی تک نفره و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش چهار عدد صندلی تک نفره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860920/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-فرعی'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر فرعی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860896/مزایده-سهم-الارث-از-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی با قدمت بیش از 20 سال / مزایده,مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی با قدمت بیش از 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860901/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-و-دو-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و دو متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860295/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860898/مزایده-یک-واحد-امتیاز-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860937/مزایده-یک-عدد-دستگاه-لیوان-جمع-کن-مرحله-دوم'>مزایده یک عدد دستگاه لیوان جمع کن مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده یک عدد دستگاه لیوان جمع کن مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860949/مزایده-ملک-اجرایی-کلاسه-960046-نوبت-اول'>مزایده ملک اجرایی کلاسه 960046 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک اجرایی کلاسه 960046 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860853/مزایده-فروش-گاو'>مزایده فروش گاو  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش گاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860854/مزایده-منزل-مسکونی-زمین-مساحت-210-00مترمربع'>مزایده منزل مسکونی زمین مساحت 210.00مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی زمین مساحت 210.00مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860849/مزایده-فروش-یکدستگاه-کارواش-برقی--چسب-یک-دو-سه---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کارواش برقی ، چسب یک دو سه.... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کارواش برقی ، چسب یک دو سه.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860860/مزایده-ششدانگ-پلاک-31-فرعی-از-یک-فرعی-از-3329-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 31 فرعی از یک فرعی از 3329 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 31 فرعی از یک فرعی از 3329 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860863/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860851/مزایده-یک-قطعه-ملک-توقیفی-مساحت-150-متر'>مزایده یک قطعه ملک توقیفی مساحت 150 متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک توقیفی مساحت 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860848/مزایده-باغ-به-پلاک-ثبتی-572-فرعی-از-سه-اصلی'>مزایده باغ به پلاک ثبتی 572 فرعی از سه اصلی / مزایده,مزایده باغ به پلاک ثبتی 572 فرعی از سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860803/مناقصه-عملیات-حمل-گندم-از-مراکز-خرید-به-کارخانجات-آردسازی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل گندم از مراکز خرید به کارخانجات آردسازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل گندم از مراکز خرید به کارخانجات آردسازی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860845/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-مساحت-12-متر'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 12 متر / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860843/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-مساحت-2250متر'>مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 2250متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 2250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860870/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی بخش دو بجنورد نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی بخش دو بجنورد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860829/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-846-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 846.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 846.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860831/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-569-41مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 569.41مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 569.41مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860834/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سه-برازجان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه برازجان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه برازجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860633/تجدید-مناقصه-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-مراکز-تلفن-و-ایستگاه-های-مایکروویو-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز تلفن و ایستگاه های مایکروویو و ...  نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید مناقصه نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز تلفن و ایستگاه های مایکروویو و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860911/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-846-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 846.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 846.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860852/فراخوان-پشتیبانی-و-راهبری-خدمات-عمومی--تنظیفات-فضای-سبز-و-نگهبانی--'>فراخوان پشتیبانی و راهبری خدمات عمومی ، تنظیفات فضای سبز و نگهبانی ... / فراخوان , فراخوان پشتیبانی و راهبری خدمات عمومی ، تنظیفات فضای سبز و نگهبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860855/اصلاحیه-مناقصه-برداشت-آسفالت-معیوب-و-زیرسازی'>اصلاحیه مناقصه برداشت آسفالت معیوب و زیرسازی / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه برداشت آسفالت معیوب و زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860869/مناقصه-انجام-عملیات-نصب-مونتاژ-جوشکاری-و-برشکاری-تجهیزات-واحدهای-بهره-برداری-و-نمکزدایی'>مناقصه انجام عملیات  نصب، مونتاژ، جوشکاری و برشکاری، تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدایی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات  نصب، مونتاژ، جوشکاری و برشکاری، تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860769/تجدید-مناقصه-اجاره-اجاره-12-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-و-سمند-مدل-94-به-بالا'>تجدید مناقصه اجاره اجاره 12 دستگاه خودروی سواری پژو و سمند مدل 94 به بالا  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجاره اجاره 12 دستگاه خودروی سواری پژو و سمند مدل 94 به بالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860821/فراخوان-نگهبانی-از-ساختمانهای-اداری-و-فنی-محور-بافق--بندرعباس--نوبت-دوم'>فراخوان نگهبانی از ساختمانهای اداری و فنی محور بافق - بندرعباس - نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان نگهبانی از ساختمانهای اداری و فنی محور بافق - بندرعباس- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860830/مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-و-اصلاح-معابر-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه توسعه و اصلاح معابر شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای پروژه توسعه و اصلاح معابر شهر- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860757/مناقصه-خرید-14-دستگاه-UPS-به-همراه-کابینت-باطری-و-باطریهای-مورد-نیاز'>مناقصه خرید 14 دستگاه UPS به همراه کابینت باطری و باطریهای مورد نیاز / مناقصه خرید 14 دستگاه UPS به همراه کابینت باطری و باطریهای مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860762/مناقصه-واگذاری-قسمتی-از-خدمات-شامل-امور-پشتیبانی-تکنیسینی-و-کمک-تکنیسینی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  قسمتی از خدمات شامل امور پشتیبانی، تکنیسینی و کمک تکنیسینی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  قسمتی از خدمات شامل امور پشتیبانی، تکنیسینی و کمک تکنیسینی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860650/مزایده-تعداد-7-راس-تلیسه-غیر-باردار--'>مزایده تعداد 7 راس تلیسه غیر باردار ... / آگهی مزایده ، مزایده تعداد 7 راس تلیسه غیر باردار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860808/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-115-64متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 115.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 115.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860746/فراخوان-آسفالت-معابر-محله-نظر-آباد-کنارک-مرحله-دوم'>فراخوان آسفالت معابر محله نظر آباد کنارک مرحله دوم / آگهی فراخوان, فراخوان آسفالت معابر محله نظر آباد کنارک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860801/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-111-08متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 111.08متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 111.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860806/مزایده-ششدانگ-یکباب-تعمیرگاه-پلاک-یک-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب تعمیرگاه پلاک یک فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تعمیرگاه پلاک یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861014/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-215-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 215 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 215 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860997/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-540متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 540متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 540متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861000/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-197-96مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 197.96مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 197.96مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861112/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-364متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 364متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 364متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861107/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-275مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 275مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 275مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860957/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-296-22متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 296.22متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 296.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860656/مناقصه-جمع-آوری-کود-و-زنبه-زنی-از-داخل-بهاربندها--'>مناقصه جمع آوری کود و زنبه زنی از داخل بهاربندها... / آگهی مناقصه، مناقصه جمع آوری کود و زنبه زنی از داخل بهاربندها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860814/مزایده-فروش-خودرو-کمپرسی-و-لوله-بتنی-و--'>مزایده فروش خودرو کمپرسی و لوله بتنی و ... / مزایده,مزایده فروش خودرو کمپرسی و لوله بتنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860953/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-695مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 695مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 695مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860918/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-نه-فارس'>مزایده ششدانگ زمین بخش نه فارس / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش نه فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860915/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-660-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 660 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 660 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860691/مناقصه-اجرای-پایپینگ-AG-و-UG'>مناقصه اجرای پایپینگ AG و UG  / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پایپینگ AG و UG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860890/مناقصه-خرید-7-دستگاه-خودروی-سمند-ال-ایکس'>مناقصه خرید 7 دستگاه خودروی سمند ال ایکس / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 7 دستگاه خودروی سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860913/مناقصه-احداث-ساختمان'>مناقصه  احداث ساختمان / مناقصه  احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860876/مزایده-مزایده-فروش-واحدهای-آپارتمانی-و-تجاری-ساخته-شده'>مزایده مزایده فروش واحدهای آپارتمانی و تجاری ساخته شده / مزایده,مزایده فروش واحدهای آپارتمانی و تجاری ساخته شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860873/مناقصه-واگذاری-امور-تاسیسات-شامل-تعمیر-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-برودتی-و-حرارتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860892/مزایده-فروش-نقدی-دو-دستگاه-اتوبوس-0355'>مزایده فروش نقدی دو دستگاه اتوبوس  0355 / مزایده عمومی، مزایده فروش نقدی دو دستگاه اتوبوس 0355 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860884/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-و-کابلکشی-فیبرنوری-مرکز-ابوذر-و-کامیاب'>مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری مرکز ابوذر و کامیاب  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری مرکز ابوذر و کامیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860917/مزایده-اجاره-تعداد-محدودی-از-مغازه-های-بازار'>مزایده اجاره تعداد محدودی از مغازه های بازار / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعداد محدودی از مغازه های بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860905/فراخوان-مزایده-فروش-آلومینیوم-و-آهن-آلات'>فراخوان مزایده فروش آلومینیوم و آهن آلات  / فراخوان عمومی , فراخوان مزایده فروش آلومینیوم و آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860646/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-940-71متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 940.71متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 940.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860888/فراخوان-عمومی-استعلام-قیمت-فروش-وسایل-اموالی-اسقاطی-و-آهن-آلات'>فراخوان عمومی استعلام قیمت فروش وسایل اموالی اسقاطی و آهن آلات  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام قیمت فروش وسایل اموالی اسقاطی و آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860887/مزایده-فروش-135-8-هکتار-اراضی-و-دو-باب-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 135.8 هکتار اراضی و دو باب منزل مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 135.8 هکتار اراضی و دو باب منزل مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860846/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-امور-فنی-آزمایشگاه'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور فنی آزمایشگاه  / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور فنی آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860820/مناقصه-فضای-سبز--نظافت-و-خدمات-شهری'>مناقصه فضای سبز ، نظافت و خدمات شهری  / مناقصه , مناقصه فضای سبز ، نظافت و خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860796/فراخوان-اجرای-عملیات-دستمزدی-بافت-سبد-فولادی-قطعات-بتنی-پیش-ساخته-تونل--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات دستمزدی بافت سبد فولادی قطعات بتنی پیش ساخته تونل - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای عملیات دستمزدی بافت سبد فولادی قطعات بتنی پیش ساخته تونل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860802/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-خدمات-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تامین نیروی خدمات نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی خدمات نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860810/تجدید-مزایده-واگذاری-معدن-شن-و-ماسه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری معدن شن و ماسه  نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری معدن شن و ماسه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860818/تجدید-آگهی-مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-عمرانی-نوبت-دوم'>تجدید آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی و عمرانی  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی و عمرانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860978/مزایده-فروش-مجتمع-فرهنگی-رفاهی-مساحت-10-000متر-تجدید'>مزایده فروش مجتمع فرهنگی رفاهی مساحت 10.000متر تجدید / مزایده,مزایده فروش مجتمع فرهنگی رفاهی مساحت 10.000متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860602/مزایده-دو-باب-واحد-آموزشی'>مزایده دو باب واحد آموزشی / آگهی مزایده، مزایده دو باب واحد آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860842/مزایده-اجاره-عرضه-زمین-جهت-استقرار-غرفه-نمایشگاه-کتاب-و--'>مزایده اجاره عرضه زمین جهت استقرار غرفه نمایشگاه کتاب و ... / مزایده , مزایده اجاره عرضه زمین جهت استقرار غرفه نمایشگاه کتاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860856/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز شهری / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860826/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین'>مزایده فروش شش قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860844/مزایده-تعدادی-از-لوازم-و-تجهیزات-پزشکی'>مزایده تعدادی از لوازم و تجهیزات پزشکی / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی از لوازم و تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860866/مناقصه-اجرای-عملیات-سرویس-و-نگهداری-توسعه-اصلاح-و-بهینه-سازی-تعمیرات--'>مناقصه اجرای عملیات سرویس و نگهداری، توسعه، اصلاح و بهینه سازی، تعمیرات... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات سرویس و نگهداری، توسعه، اصلاح و بهینه سازی، تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860962/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-دوبلکس-144متر'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه دوبلکس 144متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه دوبلکس 144متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861023/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مشاع-مساحت-96-07متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مشاع مساحت 96.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مشاع مساحت 96.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860639/مزایده-اجاره-ساختمان-آموزشی-شهید-بهشتی'>مزایده اجاره ساختمان آموزشی شهید بهشتی / مزایده , مزایده اجاره ساختمان آموزشی شهید بهشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861040/مزایده-میزان-91-92-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-سرقفلی-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 91.92 سهم از یکصد سهم سهام سرقفلی پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 91.92 سهم از یکصد سهم سهام سرقفلی پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860815/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سیستم-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم سمند  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860833/مزایده-اجاره-19-عدد-سازه-لایت-باکس'>مزایده اجاره 19 عدد سازه لایت باکس  / مزایده ، مزایده اجاره 19 عدد سازه لایت باکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860874/تجدید-مناقصه-خرید-بیس-جهت-زیرسازی-معابر-و-خیابان-های-سطح-شهر'>تجدید مناقصه خرید بیس جهت زیرسازی معابر و خیابان های سطح شهر  / مناقصه , تجدید مناقصه خرید بیس جهت زیرسازی معابر و خیابان های سطح شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860864/مناقصه-استفاده-از-بخش-خصوصی-در-سرویس-های-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی ,مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860847/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-به-منظور-انجام-فعالیت-های-فرهنگی--مرحله-دوم-چاپ-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین به منظور انجام فعالیت های فرهنگی - مرحله دوم -چاپ دوم  / مزایده  مزایده اجاره یک قطعه زمین به منظور انجام فعالیت های فرهنگی - مرحله دوم - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860836/مناقصه-اجرای-اسکلت-پایانه-مسافربری-لار--مرحله-دوم'>مناقصه اجرای اسکلت پایانه مسافربری لار - مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای اسکلت پایانه مسافربری لار - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860883/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-خانه-مساحت-427-30متر'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه مساحت 427.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه مساحت 427.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860837/مزایده-یک-واحد-مسکونی-بخش-7-کازرون'>مزایده یک واحد مسکونی بخش 7 کازرون / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی بخش 7 کازرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860982/مزایده-ملک-تحت-پلاک-ثبتی-1586-4-قطعه-یک-بخش-هفت'>مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 1586.4 قطعه یک بخش هفت / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 1586.4 قطعه یک بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860879/مناقصه-قرائت-کنتور--توزیع-صورتحساب-و-خدمات-متقاضیان-و-مشترکین-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860824/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ایجاد و توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860906/مناقصه-عملیات-جوشکاری-و-برشکاری'>مناقصه عملیات جوشکاری و برشکاری  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات جوشکاری و برشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860298/مزایده-فروش-هیوندای-وراکروز-ix55-مدل-2011'>مزایده فروش هیوندای وراکروز ix55 مدل 2011  / آگهی مزایده اموال غیر منقول ,  مزایده فروش هیوندای وراکروز ix55 مدل 2011 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860724/ارزیابی-کیفی-اصلاح-جوش-های-گود-و-رفع-سفیدک-زدگی'>ارزیابی کیفی اصلاح جوش های گود و رفع سفیدک زدگی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی اصلاح جوش های گود و رفع سفیدک زدگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861013/استعلام-کولر-گازی-(اسپلیت)-18000-سرد-پاکشوما'>استعلام کولر گازی (اسپلیت) 18000 سرد پاکشوما / استعلام کولر گازی (اسپلیت) 18000 سرد پاکشوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861009/استعلام-کولر-گازی-(اسپلیت)-12000-سرد-پاکشوما'>استعلام کولر گازی (اسپلیت) 12000 سرد پاکشوما / استعلام کولر گازی (اسپلیت) 12000 سرد پاکشوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861005/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-32-x-vision-اینچ'>استعلام تلویزیون ال ای دی 32 x-vision اینچ  / استعلام تلویزیون ال ای دی 32 x-vision اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861105/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-42-x-vision-اینچ'>استعلام تلویزیون ال ای دی 42 x-vision اینچ  / استعلام تلویزیون ال ای دی 42 x-vision اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861101/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-50-x-vision-اینچ'>استعلام  تلویزیون ال ای دی 50 x-vision اینچ  / استعلام  تلویزیون ال ای دی 50 x-vision اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861159/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-ساخت-ایران'>استعلام کولر گازی اسپیلت ساخت ایران  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860973/استعلام-ابسردکن-استیل-دو-شیر-مدل-خطی-برند-زاگرس'>استعلام  ابسردکن استیل دو شیر مدل خطی برند زاگرس  / استعلام  ابسردکن استیل دو شیر مدل خطی برند زاگرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861022/استعلام-خرید-مودم-ZHONE'>استعلام خرید مودم ZHONE / استعلام, استعلام خرید مودم ZHONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861119/استعلام-کولر-گازی-(اسپلیت)-24000-سرد-پاکشوما'>استعلام کولر گازی (اسپلیت) 24000 سرد پاکشوما / استعلام کولر گازی (اسپلیت) 24000 سرد پاکشوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860701/مناقصه-ادامه-تکمیل-مجموعه-ورزشی-(استخر)-شهر-بومهن--'>مناقصه ادامه تکمیل مجموعه ورزشی (استخر) شهر بومهن... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه تکمیل مجموعه ورزشی (استخر) شهر بومهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861138/استعلام-کاغذ-A4-مدل-Double-A'>استعلام کاغذ A4 مدل Double A / استعلام, استعلام کاغذ A4 مدل Double A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861128/استعلام-پروژکتور'>استعلام پروژکتور  / استعلام، استعلام پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861031/استعلام-کولر-سلولزی-11000-انرژی'>استعلام کولر سلولزی 11000 انرژی / استعلام, استعلام کولر سلولزی 11000 انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861050/استعلام-کلاسور-کوتاه-سفته--کلاسور-سه-گوش-پوشه-فنردار-مقوا'>استعلام کلاسور کوتاه سفته / کلاسور سه گوش/ پوشه فنردار/ مقوا  / استعلام, استعلام کلاسور کوتاه سفته / کلاسور سه گوش/ پوشه فنردار/ مقوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861007/استعلام-1000-بسته-کاغذ-a4-هشتاد-گرمی'>استعلام 1000 بسته کاغذ a4 هشتاد گرمی / استعلام1000 بسته کاغذ a4 هشتاد گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861038/استعلام-خرید-یراق-آلات-سیمکشی-مدار-دوم-خط-132-هرات--شهر-بابک'>استعلام خرید یراق آلات سیمکشی مدار دوم خط 132 هرات - شهر بابک  / استعلام, استعلام خرید یراق آلات سیمکشی مدار دوم خط 132 هرات - شهر بابک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861017/استعلام-اجرای-شبکه-فشار-متوسط-20-کیلو-ولت--'>استعلام اجرای شبکه فشار متوسط 20 کیلو ولت ... / استعلام, استعلام اجرای شبکه فشار متوسط 20 کیلو ولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860980/استعلام-کامپیوتر-ALL-IN-0NE-مدل--MSI-AE203-I3'>استعلام کامپیوتر ALL-IN-0NE مدل - MSI AE203-I3  / استعلام, استعلام کامپیوتر ALL-IN-0NE مدل - MSI AE203-I3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860969/استعلام-ذخیره-ساز-اکسترنال-مدل-AX4-5F-SAN-STORAGE'>استعلام ذخیره ساز اکسترنال مدل AX4 5F SAN STORAGE  / استعلام, استعلام ذخیره ساز اکسترنال مدل AX4 5F SAN STORAGE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861168/استعلام-خرید-کارتریج-پرینتر'>استعلام خرید کارتریج پرینتر  / استعلام خرید کارتریج پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861161/استعلام-پرینتر-لیزری-اچ-پی-مدل-laserjet-pro-400-m401a'>استعلام پرینتر لیزری اچ پی مدل laserjet pro 400 m401a / استعلام, استعلام پرینتر لیزری اچ پی مدل laserjet pro 400 m401a</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861151/استعلام-دیگ-چلویز-صنعتی-250-لیتری-ظرفیت-برنج-حداقل-35-کیلوگرم-برنج'>استعلام  دیگ چلویز صنعتی 250 لیتری ظرفیت برنج حداقل 35 کیلوگرم برنج  / استعلام, استعلام  دیگ چلویز صنعتی 250 لیتری ظرفیت برنج حداقل 35 کیلوگرم برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861145/استعلام-پرده-عمومی-9-سانتی'>استعلام پرده عمومی 9 سانتی  / استعلام پرده عمومی 9 سانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860968/استعلام-سیم'>استعلام سیم / استعلام, استعلام سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860961/استعلام-کیف-چرمی'>استعلام کیف چرمی / استعلام, استعلام کیف چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861123/استعلام-دستگاه-اتوآنلایزر-alpha-classic-at-plus'>استعلام دستگاه اتوآنلایزر alpha classic at plus / استعلام ,استعلام دستگاه اتوآنلایزر alpha classic at plus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860951/استعلام-خرید-مبلمان-اداری'>استعلام خرید مبلمان اداری  / استعلام , استعلام خرید مبلمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860954/استعلام-لایسنس-سامانه-تحلیل-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام لایسنس سامانه تحلیل پهنای باند اینترنت / استعلام، استعلام لایسنس سامانه تحلیل پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860611/مناقصه-ساماندهی-و-بکارگیری-اکیپ-های-گشت-و-بازرسی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی تجدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی تجدید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860960/استعلام-اجرای-شبکه-لن'>استعلام اجرای شبکه لن / استعلام، استعلام اجرای شبکه لن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860965/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اطفاء-حریق-بندر-صیادی-بندرگاه'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق بندر صیادی بندرگاه / استعلام, استعلام  نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق بندر صیادی بندرگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861137/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861099/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861121/استعلام-باتری-خشک-سیلد-اسید-12-ولت-100-آمپر'>استعلام باتری خشک سیلد اسید 12 ولت 100 آمپر  / استعلام , استعلام باتری خشک سیلد اسید 12 ولت 100 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861078/استعلام-کیس-و-متعلقات'>استعلام کیس و متعلقات  / استعلام , استعلام کیس و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861135/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنتی-در-بستر-رادیویی--'>استعلام خرید پهنای باند اینترنتی در بستر رادیویی ... / استعلام, استعلام خرید پهنای باند اینترنتی در بستر رادیویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860672/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-اعیانی-سی-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل اعیانی سی و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل اعیانی سی و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860930/استعلام-تغییرات-و-بازسازی-و-ساماندهی-اتاق'>استعلام تغییرات و بازسازی و ساماندهی اتاق / استعلام , استعلام تغییرات و بازسازی و ساماندهی اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861066/استعلام-بخاری-برقی-تابشی'>استعلام بخاری برقی تابشی / استعلام, استعلام بخاری برقی تابشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860939/استعلام-الکتروپمپ-فشار-قوی-WKL'>استعلام الکتروپمپ فشار قوی WKL / استعلام الکتروپمپ فشار قوی WKL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860944/استعلام-الکتروپمپ-فشار-قوی'>استعلام الکتروپمپ فشار قوی  / استعلام الکتروپمپ فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860926/استعلام-سیستم-پایش-لحظه-ای-تشخیص-پارمترهای-آلاینده-فاضلابی'>استعلام سیستم پایش لحظه ای تشخیص پارمترهای آلاینده فاضلابی  / استعلام ، استعلام سیستم پایش لحظه ای تشخیص پارمترهای آلاینده فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860921/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی / استعلام دستگاه لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860657/مناقصه-امورات-مرتبط-با-حسابرسی-شهرداری'>مناقصه امورات مرتبط با حسابرسی شهرداری  / مناقصه امورات مرتبط با حسابرسی شهرداری   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860958/استعلام-فشارسنج-دیجیتال'>استعلام فشارسنج دیجیتال / استعلام فشارسنج دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860963/استعلام-پمپ-هواده-الکتریکی-مستغرق-چدنی'>استعلام پمپ هواده الکتریکی مستغرق چدنی  / استعلام, استعلام پمپ هواده الکتریکی مستغرق چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860972/استعلام-کلاسی-فایر'>استعلام کلاسی فایر / استعلام,استعلام کلاسی فایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860975/استعلام-آشغالگیر-مکانیکی'>استعلام آشغالگیر مکانیکی  / استعلام, استعلام آشغالگیر مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860933/استعلام-تلفن-بی-سیم-پاناسونیک'>استعلام تلفن بی سیم پاناسونیک  / استعلام, استعلام تلفن بی سیم پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861131/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام, استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861096/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860671/مزایده-ملک-شامل-بنگاه-بار-فروشی-مساحت-شصت-متر'>مزایده ملک شامل بنگاه بار فروشی مساحت شصت متر  / مزایده,مزایده ملک شامل بنگاه بار فروشی مساحت شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861087/استعلام-کفپوش-تایل'>استعلام کفپوش تایل / استعلام , استعلام کفپوش تایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860971/استعلام-الکترولیز-نمک-طعام-90-لیتر-بر-ثانیه'>استعلام الکترولیز نمک طعام 90 لیتر بر ثانیه  / استعلام, استعلام الکترولیز نمک طعام 90 لیتر بر ثانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860955/استعلام-دستگاه-تقطیر-گیاهان-دارویی'>استعلام دستگاه تقطیر گیاهان دارویی / استعلام , استعلام دستگاه تقطیر گیاهان دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860947/استعلام-کپسول-آتش-نشانی-12-کیلویی-پودری'>استعلام کپسول آتش نشانی 12 کیلویی پودری / استعلام، استعلام کپسول آتش نشانی 12 کیلویی پودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860935/استعلام-بسته-نرم-افزار-عنوان-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار عنوان آنتی ویروس / استعلام, استعلام بسته نرم افزار عنوان آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861110/استعلام-جعبه-کمک-های-اولیه'>استعلام جعبه کمک های اولیه / استعلام، استعلام جعبه کمک های اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860976/استعلام-پوستر-اقدامات-ایمنی'>استعلام پوستر اقدامات ایمنی / استعلام، استعلام پوستر اقدامات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860984/استعلام-جعبه-کمکهای-اولیه'>استعلام جعبه کمکهای اولیه / استعلام، استعلام جعبه کمکهای اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860985/استعلام-پوستر-راهمای-اقدامات-اولیه-مدیریت-حوادث'>استعلام پوستر راهمای اقدامات اولیه مدیریت حوادث / استعلام, استعلام پوستر راهمای اقدامات اولیه مدیریت حوادث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860998/استعلام-ماسک-گاز'>استعلام ماسک گاز / استعلام, استعلام ماسک گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860652/مناقصه-عملیات-لایروبی-فیدر-کانال-شماره-یک-و-نهر-طاهری'>مناقصه عملیات لایروبی فیدر کانال شماره یک و نهر طاهری  / ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات لایروبی فیدر کانال شماره یک و نهر طاهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860993/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861008/استعلام-تجهیزات-چوبی-کتابخانه-ای'>استعلام تجهیزات چوبی کتابخانه ای  / استعلام, استعلام تجهیزات چوبی کتابخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861002/استعلام-دستکش-ضد-اسید'>استعلام دستکش ضد اسید / استعلام, استعلام دستکش ضد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860946/استعلام-دستکش-ایمنی'>استعلام دستکش ایمنی / استعلام ، استعلام دستکش ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860941/استعلام-نصب-سنسور-نشت-گاز'>استعلام نصب سنسور نشت گاز  / استعلام نصب سنسور نشت گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861165/استعلام-الکترولیز-نمک-طعام-150-لیتر-بر-ثانیه'>استعلام الکترولیز نمک طعام 150 لیتر بر ثانیه  / استعلام, استعلام الکترولیز نمک طعام 150 لیتر بر ثانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861019/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860967/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی'>مزایده فروش اقلام اسقاطی  / مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860991/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-یراق-آلات-شبکه-برق-تمدید'>مناقصه خرید تجهیزات و یراق آلات شبکه برق تمدید / تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات و یراق آلات شبکه برق تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861010/تمدید-مناقصه-خرید-لوازم-اندازه-گیری'> تمدید مناقصه خرید لوازم اندازه گیری  / تمدید مناقصه عمومی,  تمدید مناقصه خرید لوازم اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861003/تمدید-مناقصه-خرید-56-دستگاه-ولت-متر-و-آمپر-متر-فشار-متوسط-شبکه-های-هوائی'> تمدید مناقصه خرید 56 دستگاه ولت متر و آمپر متر فشار متوسط شبکه های هوائی / تمدید مناقصه ,  تمدید مناقصه خرید 56 دستگاه ولت متر و آمپر متر فشار متوسط شبکه های هوائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/860989/تمدید-مناقصه-تامین-برق-روستایی-شهرستان-ایذه'>تمدید مناقصه  تامین برق روستایی شهرستان ایذه / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه  تامین برق روستایی شهرستان ایذه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/861127/مناقصه-خرید-انواع-کت-اوت-پلیمری'>مناقصه خرید انواع کت اوت پلیمری / مناقصه خرید انواع کت اوت پلیمری</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت: 13:59