اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.21 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910224/فراخوان-استخر-سرپوشید... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.21 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910224/فراخوان-استخر-سرپوشیده-سلمان-فارسی-نوبت-دوم'>فراخوان استخر سرپوشیده سلمان فارسی  نوبت دوم  / فراخوان استخر سرپوشیده سلمان فارسی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910524/مزایده-یخچال--دستگاه-فریزر--'>مزایده یخچال - دستگاه فریزر ... / مزایده، مزایده یخچال - دستگاه فریزر .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910346/مزایده-نسبت-به-فروش-تجهیزات-سردخانه-400-تنی'>مزایده نسبت به فروش تجهیزات سردخانه 400 تنی  / مزایده نسبت به فروش تجهیزات سردخانه 400 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910336/مزایده-بهره-برداری-از-اماکن-جانبی-خود-در-شهر-رامسر'>مزایده بهره برداری از اماکن جانبی خود در شهر رامسر  / مزایده  , مزایده بهره برداری از اماکن جانبی خود در شهر رامسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910267/مزایده-7-سهم-مشاع-از-540-سهم-مشاع-زمین-مزروعی'>مزایده 7 سهم مشاع از 540 سهم مشاع زمین مزروعی / مزایده ,مزایده 7 سهم مشاع از 540 سهم مشاع زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910390/فراخوان-تامین--حمل-و-باراندازی-لوله-های-پلی-اتیلن--'>فراخوان تامین , حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن ... / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی  , فراخوان تامین , حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910414/مناقصه-خریداری-انواع-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی--'>مناقصه خریداری انواع لوله پلی اتیلن فاضلابی ... / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان تامین , حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910312/مناقصه-خرید-14-قلم-تجهیزات-بازرسی-فنی-و-خوردگی-فلزات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 14 قلم تجهیزات بازرسی فنی و خوردگی فلزات- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 14 قلم تجهیزات بازرسی فنی و خوردگی فلزات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910513/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910245/مزایده-فروش-ضایعات-مستمر-از-قبیل-انواع-بشکه-های-مستعمل-درب-و-ته-بشکه-و--'>مزایده  فروش ضایعات مستمر از قبیل انواع بشکه های مستعمل درب و ته بشکه و ... / مزایده, مزایده  فروش ضایعات مستمر از قبیل انواع بشکه های مستعمل درب و ته بشکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910253/مزایده-فروش-اقلام-غیرمستمر-از-قبیل-انواع-لوازم-اداری-ضایعاتی-و--'>مزایده  فروش اقلام غیرمستمر از قبیل انواع لوازم اداری ضایعاتی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش اقلام غیرمستمر از قبیل انواع لوازم اداری ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910285/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-خاکریزی-تسطیح-و-کوبش'>مناقصه عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و کوبش  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و کوبش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910307/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز-شامل-نقشه-کشی-و--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل نقشه کشی و ... / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل نقشه کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910278/مناقصه-مدیریت-و-راهبری-(پذیرش-و-اسکان-مهمان-و--)--'>مناقصه مدیریت و راهبری (پذیرش و اسکان مهمان و ...) ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مدیریت و راهبری (پذیرش و اسکان مهمان و ...) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910341/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-زمین-تنیس-بانوان-و-متعلقات-آن-در-مجموعه-ورزشی-شهید-کشوری-تجدید-96-5-21'>تجدید مزایده بهره برداری از یکباب زمین تنیس بانوان و متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید کشوری تجدید 96.5.21 / تجدید آگـهـی مزایـده عمومی,مزایده بهره برداری از یکباب زمین تنیس بانوان و متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید کشوری تجدید 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910333/مزایده-فروش-12161-کیلوگرم-سیم-رانژه-و-1355-کیلوگرم-انواع-کابل-96-5-21'>مزایده فروش 12161 کیلوگرم سیم رانژه و 1355 کیلوگرم انواع کابل 96.5.21 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 12161 کیلوگرم سیم رانژه و 1355 کیلوگرم انواع کابل 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910197/مزایده-یک-دانگ-و-889-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده یک دانگ و 889.5 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 889.5 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910322/مزایده-میزان-55-هزار-متریک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن-96-5-21'>مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن 96.5.21 / آگهی مزایده عمومی , مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن نوبت اول 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910275/فراخوان-اجرای-عملیات-ساخت-فونداسیون'>فراخوان اجرای عملیات ساخت فونداسیون / آگهی فراخوان اجرای عملیات ساخت فونداسیون ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910294/فراخوان-تعمیر-و-اورهال-کامل-پمپ-های-سانتریفوژ-ضد-اسید'>فراخوان تعمیر و اورهال کامل پمپ های سانتریفوژ ضد اسید  / فراخوان , فراخوان تعمیر و اورهال کامل پمپ های سانتریفوژ ضد اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910292/فراخوان-فروش-محصولات-جگانبی-و-اقلام-ضایعاتی'>فراخوان فروش محصولات جگانبی و اقلام ضایعاتی / فراخوان , فراخوان فروش محصولات جگانبی و اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910243/مناقصه-تهیه-طبخ--بسته-بندی-توزیع-سرو-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، طبخ ، بسته بندی، توزیع سرو غذا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تهیه، طبخ ، بسته بندی، توزیع سرو غذا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910247/مناقصه-اجرای-دیوار-چینی--جدول-کاری-و-آسفالت-کاری-خرید-فیلترهای-هواساز-سالن-رنگ'>مناقصه اجرای دیوار چینی ، جدول کاری و آسفالت کاری خرید فیلترهای هواساز سالن رنگ / مناقصه , مناقصه اجرای دیوار چینی ، جدول کاری و آسفالت کاری خرید فیلترهای هواساز سالن رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910256/فراخوان-طرح-گردشگری-مجتمع-پتاس-خور-و-بیابانک'> فراخوان طرح گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک  /  فراخوان , فراخوان طرح گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910298/مناقصه-پردازش-مجدد-اطلاعات-لرزه-ای-سه-بعدی-میدان-گازی-نوبت-دوم'>مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه ای سه بعدی میدان گازی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه ای سه بعدی میدان گازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910511/مزایده-تعداد-360-000-عدد-خشت'>مزایده تعداد 360.000 عدد خشت / مزایده,مزایده تعداد 360.000 عدد خشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910318/فراخوان-خرید-کمپرسور-هوا-96-5-21'>فراخوان خرید کمپرسور هوا 96.5.21 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خرید کمپرسور هوا  96.5.21 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910718/مناقصه-جمع-آوری-و-فروش-کارتن-پلاستیک-و---ضایعاتی'>مناقصه جمع آوری و فروش کارتن- پلاستیک و ... ضایعاتی / مناقصه جمع آوری و فروش کارتن- پلاستیک و ... ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911101/مزایده-2-25-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1707-فرعی'>مزایده 2.25 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 1707 فرعی / مزایده,مزایده 2.25 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 1707 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910711/مناقصه-اجرای-آسفالت-21000-متر-مربع-معابر-اصلی'>مناقصه اجرای آسفالت 21000 متر مربع معابر اصلی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای آسفالت 21000 متر مربع معابر اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910689/مناقصه-تهیه-و-تامین-کامیون-های-حمل-کالا---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین کامیون های حمل کالا ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و تامین کامیون های حمل کالا ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910858/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مکانیزه-حمل-زباله'>مزایده یک دستگاه خودرو مکانیزه حمل زباله  / مزایده یک دستگاه خودرو مکانیزه حمل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910702/مناقصه-تولید-حمل-و-پخش-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه تولید، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تولید، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910827/مناقصه-اجرای-پروژه-کانال-دفع-آبهای-سطحی-شهر-شمس-آباد'>مناقصه اجرای پروژه کانال دفع آبهای سطحی شهر شمس آباد  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه کانال دفع آبهای سطحی شهر شمس آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910806/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-بزرگ-شهر-شمس-آباد'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل بزرگ شهر شمس آباد  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه تکمیل بزرگ شهر شمس آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910731/مناقصه-طراحی-چاپ-نصب-و-نگهداری-جمع-آوری-و-تعمیر-پرتابلهای-شهری-نوبت-سوم'>مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری  نوبت سوم  / مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910348/مناقصه-خرید-تجهیزات-آتش-نشانی-قابل-نصب-برروی-خودرو-بنز-911'>مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی قابل نصب برروی خودرو بنز 911  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی قابل نصب برروی خودرو بنز 911 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910734/مزایده-140-شاخه-میلگرد-سایز-16-میلی-متر'>مزایده 140 شاخه میلگرد سایز 16  میلی متر  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 140 شاخه میلگرد سایز 16  میلی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910698/مزایده-عمومی-بهره-برداری-جایگاه-CNG-هلانیه-جوانرود--نوبت-دوم'>مزایده عمومی بهره برداری جایگاه CNG هلانیه جوانرود... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عمومی بهره برداری جایگاه CNG هلانیه جوانرود... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910773/مزایده-تراکتور-بیل-لودر-بهکو'>مزایده تراکتور بیل لودر بهکو  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تراکتور بیل لودر بهکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910710/فروش-50-قلم-اموال-شامل-کاشی-بورینگر--صفحه-سه-سوراخه-چکش-120----نوبت-دوم'>فروش 50 قلم اموال شامل کاشی بورینگر ، صفحه سه سوراخه چکش 120 .... - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , فروش 50 قلم اموال شامل کاشی بورینگر ، صفحه سه سوراخه چکش 120 .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910751/فراخوان-تعمیرات-اساسی-یک-دستگاه-ماشین-چند-منظوره-3059-یک-دستگاه-درزین-چرثقیلدار-628--'>فراخوان تعمیرات اساسی یک دستگاه ماشین چند منظوره 3059، یک دستگاه درزین چرثقیلدار 628... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان تعمیرات اساسی یک دستگاه ماشین چند منظوره 3059، یک دستگاه درزین چرثقیلدار 628...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910705/آگهی-مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-به-صورت-حجمی'>آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی به صورت حجمی  / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی به صورت حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910726/فراخوان-خرید-و-نصب-9-قطعه-پانل-های-لاستیکی-هم-سطح-سازی--'>فراخوان خرید و نصب 9 قطعه پانل های لاستیکی هم سطح سازی... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان خرید و نصب 9 قطعه پانل های لاستیکی هم سطح سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910802/فراخوان-احداث-دیوار-نگهبان-و-زهکش-بلاک-زیراب-الی-قائمشهر'>فراخوان احداث دیوار نگهبان و زهکش بلاک زیراب الی قائمشهر / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان احداث دیوار نگهبان و زهکش بلاک زیراب الی قائمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910745/تجدید-مناقصه-اجاره-کمپرسی-ده-تن-جهت-حمل-نخاله-و-ضایعات--'>تجدید مناقصه اجاره کمپرسی ده تن جهت حمل نخاله و ضایعات ... / مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجاره کمپرسی ده تن جهت حمل نخاله و ضایعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910786/فراخوان-دعوت-از-سرمایه-گذاران'>فراخوان دعوت از سرمایه گذاران / فراخوان دعوت از سرمایه گذاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910725/آگهی-تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت-کنارگذر'>آگهی تجدید مناقصه روکش آسفالت کنارگذر  / آگهی تجدید مناقصه روکش آسفالت کنارگذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910708/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-پروژه-احداث-مرکز-کودکان-استثنایی'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه احداث مرکز کودکان استثنایی  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه احداث مرکز کودکان استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910943/مزایده-ملک-مازاد-مساحت-اعیان-128-145متر-طبقه-پنجم'>مزایده ملک مازاد مساحت اعیان 128.145متر طبقه پنجم / مزایده,مزایده ملک مازاد مساحت اعیان 128.145متر طبقه پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910754/مزایده-واگذاری-پارک-جنگلی-منطقه-آزاد-مهر--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پارک جنگلی منطقه آزاد مهر - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پارک جنگلی منطقه آزاد مهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910949/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-کل-64-85متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت کل 64.85متر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت کل 64.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910235/مناقصه-تامین-خدمات-مهمانپذیری'>مناقصه تامین خدمات مهمانپذیری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین خدمات مهمانپذیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910940/مزایده-ملک-کشاورزی-فاقد-سند-رسمی-مرحله-اول'>مزایده ملک کشاورزی فاقد سند رسمی مرحله اول / مزایده,مزایده ملک کشاورزی فاقد سند رسمی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910842/مزایده-ساختمان-به-مساحت-هفتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان به مساحت هفتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان به مساحت هفتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910714/مزایده-دستگاه-بخار-و--'>مزایده دستگاه بخار و... / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه بخار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910838/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مازاد-137-34متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مازاد 137.34متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مازاد 137.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910769/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-با-کاربری-آموزشی--مهدکودک'>مزایده اجاره یک باب ساختمان با کاربری آموزشی - مهدکودک  / مزایده اجاره یک باب ساختمان با کاربری آموزشی - مهدکودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910790/آگهی-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت-موقوفات'>آگهی جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت موقوفات / آگهی جذب سرمایه گذار, آگهی جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت موقوفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910813/حراج-حضوری-کالا-و-وسایط-نقلیه-دریایی-و-زمینی'>حراج حضوری کالا و وسایط نقلیه دریایی و زمینی / آگهی حراج حضوری,  حراج حضوری کالا و وسایط نقلیه دریایی و زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910989/مزایده-واگذاری-172-قطعه-ویلایی-شهری-از-اراضی-350-هکتاری-نوبت-دوم-اصلاحیه'>مزایده واگذاری 172 قطعه ویلایی شهری از اراضی 350 هکتاری نوبت دوم اصلاحیه / مزایده,مزایده واگذاری 172 قطعه ویلایی شهری از اراضی 350 هکتاری نوبت دوم اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910799/مزایده-مقدار-251-تن-قیر-سهمیه-ای'>مزایده مقدار 251 تن قیر سهمیه ای  / مزایده ، مزایده مقدار 251 تن قیر سهمیه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910299/مناقصه-عمومی-احداث-دیوار-حائل-در-محدوده-سطح-منطقه--'>مناقصه عمومی احداث دیوار حائل در محدوده سطح منطقه.... / مناقصه, مناقصه عمومی  احداث دیوار حائل در محدوده سطح منطقه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910763/مناقصه-خرید-مصالح-بازارچه-کوی-ملت-بلوار-شهید-صبحی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مصالح بازارچه کوی ملت بلوار شهید صبحی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید مصالح بازارچه کوی ملت بلوار شهید صبحی جهت سامان دهی دستفروشان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910835/فراخوان-مزایده-فروش-68-فقره-از-پرونده-های-مازاد'>فراخوان مزایده فروش 68 فقره از پرونده های مازاد   / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش 68 فقره از پرونده های مازاد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910750/مناقصه-عمومی-عملیات-نظافت-معابر--جمع-آوری-و-حمل-زباله---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات نظافت معابر ، جمع آوری و حمل زباله ... نوبت دوم / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی عملیات نظافت معابر ، جمع آوری و حمل زباله ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910755/مناقصه-اجرای-پروژه-ایجاد-و-توسعه-شبکه-معابر-شهری'>مناقصه اجرای پروژه ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910740/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-300-شاخه-لوله-بتنی-مسلح-فاضلابی'>تجدید مناقصه خرید تعداد 300 شاخه لوله بتنی مسلح فاضلابی / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 300 شاخه لوله بتنی مسلح فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910767/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-و-سرو-دو-وعده-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع و سرو دو وعده غذا- نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع و سرو دو وعده غذا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910761/مناقصه-واگذاری-حجمی-کلیه-امور-فضای-سبز-و-خدمات-شهری-شهرداری'>مناقصه واگذاری حجمی کلیه امور فضای سبز و خدمات شهری شهرداری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی کلیه امور فضای سبز و خدمات شهری شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910791/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910784/مناقصه-انجام-خدمات-فنی-و-غیرفنی-مورد-نیاز-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه انجام خدمات فنی و غیرفنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات فنی و غیرفنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910800/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-و-حراست'>مناقصه انجام خدمات اداری و حراست / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات اداری و حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910747/تجدید-مرتبه-اول-مناقصه-خرید-تعداد-6-عدد-شیر-کنترل-و-3-عدد-شیر-on-off--نوبت-دوم'>تجدید مرتبه اول مناقصه خرید تعداد 6 عدد شیر کنترل و 3 عدد شیر on-off ...نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مرتبه اول مناقصه خرید تعداد 6 عدد شیر کنترل و 3 عدد شیر on-off ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910238/ارزیابی-کیفی-تامین-مالی-طراحی-ساخت-اجاره-و-انتقال-سالن-نمایشگاه--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تامین مالی، طراحی، ساخت، اجاره و انتقال سالن نمایشگاه...نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی، ارزیابی کیفی تامین مالی، طراحی، ساخت، اجاره و انتقال سالن نمایشگاه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910998/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-96-27مترمربع-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان به مساحت 96.27مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 96.27مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911000/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-هشتاد-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده اپارتمان به مساحت هشتاد مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت هشتاد مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910768/مزایده-فروش-135-جفت-کفش-اسپرت-ورزشی'>مزایده فروش 135 جفت کفش اسپرت ورزشی / مزایده,مزایده فروش 137 جفت کفش اسپرت ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910957/مزایده-خانه-مساحت-120-76متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مساحت 120.76متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مساحت 120.76متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910966/مزایده-مغازه-مساحت-داخلی-19-70متر'>مزایده مغازه مساحت داخلی 19.70متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت داخلی 19.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910795/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-جهت-انجام-سرویس-های-اداری---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910785/مزایده-فروش-کولر-گازی-سرد-و-گرم-و--'>مزایده فروش کولر گازی سرد و گرم و ... / مزایده,مزایده فروش کولر گازی سرد و گرم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910979/مزایده-ششدانگ-پلاک-107695-اصلی-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ پلاک 107695 اصلی بخش 5 ارومیه  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 107695 اصلی بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910274/مناقصه-پروژه-جانمایی--طراحی-و-تهیه-نقشه-های-معماری'>مناقصه پروژه جانمایی ، طراحی و تهیه نقشه های معماری  / مناقصه,مناقصه پروژه جانمایی ، طراحی و تهیه نقشه های معماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910774/مزایده-فروش-شیر-مخطو-اهرمی-ظرفشویی-و--'>مزایده فروش شیر مخطو اهرمی ظرفشویی و ... / مزایده,مزایده فروش شیر مخطو اهرمی ظرفشویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910971/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-22-ارومیه'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش 22 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 22 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910866/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-صادرات-ایران'>اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910805/مزایده-دستگاه-یخچال-فریزر--'>مزایده دستگاه یخچال فریزر... / مزایده , مزایده دستگاه یخچال فریزر... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910907/مزایده-11-43-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده 11.43 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 11.43 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910923/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-دو-خوابه-105-36متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو خوابه 105.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو خوابه 105.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910732/فراخوان-خرید-5-ردیف-گریس-صنعتی'>فراخوان  خرید 5 ردیف گریس صنعتی / فراخوان , فراخوان  خرید 5 ردیف گریس صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910808/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-امور-مهندسی-و-طراحی-و-طرح-احداث-بیمارستانها'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور مهندسی و طراحی و طرح احداث بیمارستانها / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور مهندسی و طراحی و طرح احداث بیمارستانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910839/مناقصه-تهیه-و-تامین-4-دستگاه-کامیون-کفی-جراثقالدار-16-تن'>مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کفی جراثقالدار 16 تن  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کفی جراثقالدار 16 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910847/مناقصه-احداث-بخش-روانپزشکی-بیمارستان--نوبت-دوم'>مناقصه احداث بخش روانپزشکی بیمارستان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث بخش روانپزشکی بیمارستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910801/مزایده-فروش-قالب-بتن'>مزایده فروش قالب بتن / مزایده فروش قالب بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910815/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-نماسازی'>مناقصه تعمیرات اساسی و نماسازی  / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی و نماسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910781/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-وانت-زامیاد'>مزایده  تعداد یک دستگاه خودرو وانت زامیاد  / مزایده عمومی, مزایده  تعداد یک دستگاه خودرو وانت زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910926/مزایده-قسمتی-از-املاک-مازاد-بر-مبنای-قیمت-پایه-96-5-21'>مزایده قسمتی از املاک مازاد بر مبنای قیمت پایه 96.5.21 / مزایده,مزایده قسمتی از املاک مازاد بر مبنای قیمت پایه 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910257/مناقصه-پروژه-ارزیابی-ریسک-خطر'>مناقصه پروژه ارزیابی ریسک خطر / مناقصه,مناقصه پروژه ارزیابی ریسک خطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910814/مزایده-چهارصد-و-چهل-تن-شکر-سفید'>مزایده چهارصد و چهل تن شکر سفید  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده چهارصد و چهل تن شکر سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910509/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910284/مزایده-فروش-امتیاز-گواهی-کشف-معدن-مس-قره-آغاج'>مزایده فروش امتیاز گواهی کشف معدن مس قره آغاج / آگهی فراخوان عمومی,مزایده فروش امتیاز گواهی کشف معدن مس قره آغاج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910233/مزایده-فروش-ماشین-آلات-سنگین-و-سبک'>مزایده فروش ماشین آلات سنگین و سبک / مزایده ، مزایده فروش ماشین آلات سنگین و سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910453/مزایده-فروش-مجموعه-اراضی-و-باغات-به-مساحت-300-هکتار'>مزایده فروش مجموعه اراضی و باغات به مساحت 300 هکتار  / مزایده,مزایده فروش مجموعه اراضی و باغات به مساحت 300 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910281/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-موقت-از-اماکن-عرضه-خرده-گوشت-و---'>مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه خرده گوشت و .... / آگهی مزایده  , مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه خرده گوشت و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910263/مزایده-فروش-باتری-اسقاط-و--'>مزایده فروش باتری اسقاط و ... / مزایده , مزایده فروش باتری اسقاط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910249/مزایده-واگذاری-شهربازی-پارک-کیو'>مزایده واگذاری شهربازی پارک کیو  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری شهربازی پارک کیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910252/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-اجرایی-راهسازی'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات اجرایی راهسازی   / مناقصه اجرای بخشی از عملیات اجرایی راهسازی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910559/مناقصه-عملیات-کنترل-و-مبارزه-با-جانوران-مضر-شهری--'>مناقصه عملیات کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910582/مناقصه-تامین-غذای-دانشجویی'>مناقصه  تامین غذای دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910585/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910591/مناقصه-انجام-معاینات-دوره-ای-پرسنل'>مناقصه انجام معاینات دوره ای پرسنل  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام معاینات دوره ای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910594/مناقصه-حمل-بارهای-درون-شهری-و-پخش-های-مویرگی'>مناقصه حمل بارهای درون شهری و پخش های مویرگی  / مناقصه, مناقصه حمل بارهای درون شهری و پخش های مویرگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910522/مزایده-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-1393'>مزایده یکدستگاه خودرو پژو پارس مدل 1393 / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو پژو پارس مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910213/تجدید-مزایده-جایگاه-پمپ-گاز-CNG--نوبت-دوم'>تجدید مزایده جایگاه پمپ گاز CNG  - نوبت دوم  / مزایده ,  تجدید مزایده جایگاه پمپ گاز CNG  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910469/فراخوان-مناقصه-تعمیر-بدنه-مخزن-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر بدنه مخزن تجدید- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر بدنه مخزن تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910472/مناقصه-خرید-و-اجرای-قسمت-سوم-خط-انتقال-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای قسمت سوم خط انتقال فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید و اجرای قسمت سوم خط انتقال فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910492/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-سازه-رسوبگیر-کانال--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث سازه رسوبگیر کانال ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث سازه رسوبگیر کانال ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910489/فراخوان-پیمانكاران-خدمات-شهری---96-5-21'> فراخوان پیمانكاران خدمات شهری  ...96.5.21 /  فراخوان پیمانكاران خدمات شهری ...96.5.21 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910497/مناقصه-حفظ--حراست-و-نگهداری-فضای-سبز-عرصه-های-مناطق-پانزده-گانه'>مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری فضای سبز عرصه های مناطق پانزده گانه  / آگهی مناقصه ,مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری فضای سبز عرصه های مناطق پانزده گانه 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910475/مناقصه-تهیه-و-طبخ-بسته-بندی-توزیع-سرو-غذا-و-اداره-رستوران-پالایشگاه-هفتم-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه هفتم- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه هفتم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910488/مناقصه-تامین-قطعات-میز-دوار-نشنال-قطعات-یدکی-تاب-درایو-MH-و--96-05-21'>مناقصه  تامین قطعات میز دوار نشنال، قطعات یدکی تاب درایو MH و ...96.05.21 / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه  تامین قطعات میز دوار نشنال، قطعات یدکی تاب درایو MH و ...96.05.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910219/مناقصه-خرید-غذای-آماده-جهت-سلف-دانشگاه'>مناقصه خرید غذای آماده جهت سلف دانشگاه  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید غذای آماده جهت سلف دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910503/مناقصه-تهیه-یا-تولید-فروش-و-تحویل-(شامل-بارگیری-حمل-و-تخلیه)-تعداد-25-دستگاه-الکتروموتور-شناور-و--'>مناقصه  تهیه یا  تولید، فروش و تحویل (شامل بارگیری، حمل و تخلیه) تعداد 25 دستگاه الکتروموتور شناور و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه یا  تولید، فروش و تحویل (شامل بارگیری، حمل و تخلیه) تعداد 25 دستگاه الکتروموتور شناور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910532/فراخوان-ارزیابی-کیفی--تعمیرات-ابزار-دقیق-SPA--'>فراخوان ارزیابی کیفی   تعمیرات ابزار دقیق SPA... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزیابی کیفی   تعمیرات ابزار دقیق SPA... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910479/مناقصه-اجرای-مس-باره-بلاست-و-رنگ-آمیزی-جداره-بیرونی-مخزن-شماره-7-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای مس باره بلاست و رنگ آمیزی جداره بیرونی مخزن شماره 7  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله با ارزیابی کیفی، مناقصه اجرای مس باره بلاست و رنگ آمیزی جداره بیرونی مخزن شماره 7  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910468/مزایده-فروش-زمین-با-پروانه-تجاری-مساحت-2349متر'>مزایده فروش زمین با پروانه تجاری مساحت 2349متر / مزایده,مزایده فروش زمین با پروانه تجاری مساحت 2349متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910519/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-بهسازی-معابر-و-ابنیه-هاس-سطح-جزیره'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی معابر و ابنیه هاس سطح جزیره  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی معابر و ابنیه هاس سطح جزیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910819/مناقصه-ترانزیت-خارجی-کالا-از-گمرکات-کشور'>مناقصه ترانزیت خارجی کالا از گمرکات کشور / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه ترانزیت خارجی کالا از گمرکات کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910471/مزایده-فروش-399-قطعه-زمین-عرصه-142862-53متر'>مزایده فروش 399 قطعه زمین عرصه 142862.53متر / مزایده,مزایده فروش 399 قطعه زمین عرصه 142862.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910209/مناقصه-اجرای-پروژه-بازپیرایی-خیابان-کاشفی-و-اجرای-کانال-زیر-سطحی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی خیابان کاشفی و اجرای کانال زیر سطحی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی خیابان کاشفی و اجرای کانال زیر سطحی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910554/فراخوان-بهره-برداری-از-رستوران-ساحلی-پارس'>فراخوان بهره برداری از رستوران ساحلی پارس  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان بهره برداری از رستوران ساحلی پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910525/مناقصه-عملیات-برداشت-داده-های-لرزه-نگاری-سه-بعدی-میادین-تگ-بیجار-و-دلاوران'>مناقصه عملیات برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی میادین تگ بیجار و دلاوران / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی میادین تگ بیجار و دلاوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910505/مناقصه-خرید-300-000-عدد-قطعه-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید 300.000 عدد قطعه پلی اتیلن / مناقصه، مناقصه خرید 300.000 عدد قطعه پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910563/مزایده-فروش-تعداد-22-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 22 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 22 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910573/مزایده-حدود-120-تن-انواع-الکتروموتورهای-سه-فاز-و-تک-فاز-در-توان-و-ولتاژهای-مختلف--'>مزایده حدود 120 تن انواع الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز در توان و ولتاژهای مختلف... / فراخوان عمومی، مزایده حدود 120 تن انواع الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز در توان و ولتاژهای مختلف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910464/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-در-تهران-و-سایر-استانها'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و سایر استانها  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و سایر استانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910538/فراخوان-جهت-شناسایی-و-پیگیری-و-وصول-کلیه-مطالبات-شرکت-زامیاد'>فراخوان جهت شناسایی و پیگیری و وصول کلیه مطالبات شرکت زامیاد / فراخوان عمومی، فراخوان جهت شناسایی و پیگیری و وصول کلیه مطالبات شرکت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910500/تجدید-فراخوان-واگذاری-اداره-امور-عملیات-و-بهره-برداری-از-تعدادی-از-جایگاه-های-شرکتی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از تعدادی از جایگاه های شرکتی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عومی یک مرحله ای ، تجدید فراخوان واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از تعدادی از جایگاه های شرکتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910541/مناقصه-تجهیز-ساختمان-به-سیستم-دوربین-مدارس-بسته'>مناقصه تجهیز ساختمان به سیستم دوربین مدارس بسته / آگهی فراخوان, مناقصه تجهیز ساختمان به سیستم دوربین مدارس بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910534/مناقصه-خرید-70-تن-برنج'>مناقصه خرید 70 تن برنج  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه خرید 70 تن برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910531/مناقصه-تعهد-خدمات-پس-از-فروش-سامانه-حفاظت-الکترونیک--نوبت-دوم'>مناقصه تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910551/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-ملک'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره ملک  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری به اجاره ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910556/مناقصه-محوطه-سازی'>مناقصه محوطه سازی   / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه محوطه سازی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910535/مناقصه-تامین-پهنای-باند-اینترنت'>مناقصه تامین پهنای باند اینترنت  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910230/مزایده-سالن-همایش-بانضمام-یكباب-سالن-پذیرایی'>مزایده سالن همایش بانضمام یكباب سالن پذیرایی / مزایده، مزایده عمومی سالن همایش بانضمام یكباب سالن پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910205/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-مصالح-مراکز-طبس-گلشن'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح مراکز طبس گلشن / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح مراکز طبس گلشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910291/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-سی-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت صد و سی مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و سی مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910964/استعلام​-​پک-استاپ-فن-ACC'>استعلام​ ​پک استاپ فن ACC / استعلام ​​پک استاپ فن ACC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910840/آگهی-مزایده-فروش-تعداد-9-دستگاه-خودپرداز-NCR-مستهلک'>آگهی مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودپرداز NCR مستهلک  / مزایده , آگهی مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودپرداز NCR مستهلک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910823/مناقصه-عملیات-بازسازی-شعبه-اسکان-بانک-ملی-ایران'>مناقصه عملیات بازسازی شعبه اسکان بانک ملی ایران  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بازسازی شعبه اسکان بانک ملی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910836/آگهی-تجدید-مناقصه-تعمیرات-پل-راه‌آهن-ورودی-مجتمع-مس'>آگهی تجدید مناقصه تعمیرات پل راه‌آهن ورودی مجتمع مس  / آگهی تجدید مناقصه , آگهی تجدید مناقصه تعمیرات پل راه‌آهن ورودی مجتمع مس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910849/فراخوان-تامین-کنندگان-آبغوره--آبلیمو-و-سرکه'>فراخوان تامین کنندگان آبغوره ، آبلیمو و سرکه / فراخوان تامین کنندگان آبغوره ، آبلیمو و سرکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910854/فراخوان-تامین-کنندگان-مچ-بند-برزنتی'>فراخوان تامین کنندگان مچ بند برزنتی  / فراخوان تامین کنندگان مچ بند برزنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910956/استعلام-چرخ-دنده-275-تن-و--'>استعلام چرخ دنده 275 تن و ...  / استعلام , استعلام چرخ دنده 275 تن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910550/مزایده-خودرو-پیکان-مدل-76'>مزایده خودرو پیکان مدل 76  / مزایده , مزایده خودرو پیکان مدل 76  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910852/تجدید-مناقصه-پروژه-ترمیم-و-بازسازی-اسکله-بلوکی-A-۱۴-و-ترمیم-اسکله-سوختی-بندر-تجاری-کیش'>تجدید مناقصه پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی A ۱۴ و ترمیم اسکله سوختی بندر تجاری کیش  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی A ۱۴ و ترمیم اسکله سوختی بندر تجاری کیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911129/فراخوان-عملیات-طراحی-تهیه-کلیه-تجهیزات-ساخت-حمل-و-نصب-و-بهره-برداری-سیستم-تصفیه-آب-شهر-صنعتی-انار'> فراخوان عملیات طراحی، تهیه کلیه تجهیزات، ساخت، حمل و نصب و بهره برداری سیستم تصفیه آب شهر صنعتی انار / فراخوان ارزیابی کیفی،  فراخوان عملیات طراحی، تهیه کلیه تجهیزات، ساخت، حمل و نصب و بهره برداری سیستم تصفیه آب شهر صنعتی انار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910293/مزایده-ملک-مساحت-8580مترمربع'>مزایده ملک مساحت 8580مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 8580مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911125/استعلام-اسپیلت-سرد-و-گرم-12000-فقط-ایرانی'>استعلام اسپیلت سرد و گرم 12000 فقط ایرانی / استعلام، استعلام اسپیلت سرد و گرم 12000 فقط ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911118/استعلام-اسپیلت-سرد-و-گرم-18000-فقط-ایرانی'>استعلام اسپیلت سرد و گرم 18000 فقط ایرانی / استعلام، استعلام اسپیلت سرد و گرم 18000 فقط ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911098/استعلام-شارژ-کپسول'>استعلام شارژ کپسول  / استعلام, استعلام شارژ کپسول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911088/استعلام-ارتقای-سرور'>استعلام ارتقای سرور  / استعلام ,استعلام ارتقای سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911096/استعلام-خرید-باتری-UPS-ایرانی'>استعلام خرید باتری UPS ایرانی  / استعلام ,استعلام خرید باتری UPS ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911114/استعلام-کامپیوتر-و--'>استعلام کامپیوتر و ... / استعلام ,استعلام کامپیوتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911087/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات   / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911108/استعلام-البسه-ورزشی'>استعلام البسه ورزشی  / استعلام , استعلام البسه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910457/مزایده-مقدار-400-کیلو-برنج-طارم--'>مزایده مقدار 400 کیلو برنج طارم... / آگهی مزایده، مزایده مقدار 400 کیلو برنج طارم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911126/استعلام-پرینتر-اچ-پی'>استعلام پرینتر اچ پی / استعلام , استعلام  پرینتر اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911137/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام یک دستگاه کولر گازی / استعلام، استعلام یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911090/استعلام-سطح-سنج-و--'>استعلام سطح سنج و...  / استعلام , استعلام سطح سنج و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911110/استعلام-100-متر-کابل'>استعلام 100 متر کابل  / استعلام , استعلام 100 متر کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911122/استعلام-خرید-سوئیچ-24-پورت-و-48-پورت-شبکه'>استعلام خرید سوئیچ 24 پورت و 48 پورت شبکه  / استعلام, استعلام خرید سوئیچ 24 پورت و 48 پورت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911130/استعلام-تانکر-ده-هزار-لیتری-آب'>استعلام تانکر ده هزار لیتری آب  / استعلام, استعلام تانکر ده هزار لیتری آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911134/استعلام-تشک-ضربه-گیر-سالن-ورزش'>استعلام تشک ضربه گیر سالن ورزش  / استعلام, استعلام تشک ضربه گیر سالن ورزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911061/استعلام-ارستر--پایه--ماژول'>استعلام ارستر - پایه - ماژول / استعلام ,استعلام ارستر - پایه - ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911077/استعلام-پشتیبانی-و-توسعه-سیستم-حقوق-و---96-5-21'>استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و .... 96.5.21 / استعلام ,استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و دستمزد 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911128/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-96-5-21'>استعلام لوله پلی اتیلن 96.5.21 / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910427/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی--'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول، مزایده سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911086/استعلام-کرایه-یک-دستگاه-پژو-پارس-طرح-دار---96-5-21'>استعلام کرایه یک دستگاه پژو پارس طرح دار ... 96.5.21 / استعلام, استعلام کرایه یک دستگاه پژو پارس طرح دار ... 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911103/استعلام-برنج-ایرانی-96-5-21'>استعلام برنج ایرانی 96.5.21 / استعلام , استعلام برنج ایرانی 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911072/استعلام-فنس-با-چشمی-5-5-و-ضخامت-2-8-گالوانیزه-گرم--'>استعلام فنس با چشمی 5/5 و ضخامت 2/8 گالوانیزه گرم ... / استعلام , استعلام فنس با چشمی 5/5 و ضخامت 2/8 گالوانیزه گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911082/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری  / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911100/استعلام-یکدستگاه-کامپیوتر'>استعلام یکدستگاه کامپیوتر  / استعلام , استعلام یکدستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911111/استعلام-خرید-قطعه-فابریک-FILTER-ASSEMBLY---'>استعلام خرید قطعه فابریک FILTER ASSEMBLY  ... / استعلام , استعلام خرید قطعه فابریک FILTER ASSEMBLY  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911123/استعلام-تهیه-و-نصب-و-رگلاژ-کف-کاذب-و-متعلقات-مربوطه'>استعلام تهیه و نصب و رگلاژ کف کاذب و متعلقات مربوطه  / استعلام ​، استعلام تهیه و نصب و رگلاژ کف کاذب و متعلقات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911131/استعلام-احداث-بارانداز'>استعلام  احداث بارانداز / استعلام, استعلام   احداث بارانداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911081/استعلام-اصلاح-گراند-برق-شهر-به-زیر-5-اهم'>استعلام اصلاح گراند برق شهر به زیر 5 اهم  / استعلام، استعلام اصلاح گراند برق شهر به زیر 5 اهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911065/استعلام-خرید-3-دستگاه-کیس-رایانه-کامل'>استعلام خرید 3 دستگاه کیس رایانه کامل / استعلام , استعلام خرید 3 دستگاه کیس رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910413/استعلام-پروژه-تکمیل-دیوارکشی-محوطه-سازی-و-ساختمان-های-عملیاتی--نوبت-دوم'>استعلام پروژه تکمیل دیوارکشی، محوطه سازی و ساختمان های عملیاتی  - نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, استعلام پروژه تکمیل دیوارکشی، محوطه سازی و ساختمان های عملیاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911031/استعلام-زیرو-کلاینت'>استعلام زیرو کلاینت / استعلام، استعلام زیرو کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911037/استعلام-ساخت-5000-صندوق-صدقات-طرح-درب-سنتی-mdf'>استعلام ساخت 5000 صندوق صدقات طرح درب سنتی mdf  / استعلام , استعلام ساخت 5000 صندوق صدقات طرح درب سنتی mdf </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911058/استعلام-طراحی-و-اجرای-چاه-ارت'>استعلام طراحی و اجرای چاه ارت  / استعلام ,استعلام طراحی و اجرای چاه ارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911042/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی / استعلام شیر صنعتی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911024/استعلام-عملیات-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام عملیات تعمیر و نگهداری / استعلام ,استعلام عملیات تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911010/استعلام-تهیه-1000-عدد-بلیط-استخر'>استعلام تهیه 1000 عدد بلیط استخر  / استعلام تهیه 1000 عدد بلیط استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911048/استعلام-ارائه-خدمات-روانشناختی'>استعلام ارائه خدمات روانشناختی / استعلام,استعلام ارائه خدمات روانشناختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911074/استعلام-رید-کنترلر'>استعلام رید کنترلر / استعلام, استعلام رید کنترلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910419/مزایده-اجاره-مجموعه-استخر-و-سونای-شهرداری--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه استخر و سونای شهرداری - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره مجموعه استخر و سونای شهرداری - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911089/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-موزه-زیلو-میبد'>استعلام مرمت و ساماندهی موزه زیلو میبد  / استعلام ,استعلام مرمت و ساماندهی موزه زیلو میبد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911012/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی---'>استعلام کولر گازی سرمایشی .... / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911036/استعلام-تعمیر-نگهداری-پشتیبانی-و-توسعه-سامانه-کنترل-تردد-و-اتوماسیون-اداری'>استعلام تعمیر، نگهداری،پشتیبانی و توسعه سامانه کنترل تردد و اتوماسیون اداری / استعلام, استعلام تعمیر، نگهداری،پشتیبانی و توسعه سامانه کنترل تردد و اتوماسیون اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911062/استعلام-ریبون-رنگی-و--'>استعلام ریبون رنگی و ... / استعلام ,استعلام ریبون رنگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911063/استعلام-تولید-و-نصب-تعداد-9-دستگاه-تابلوی-روان-تک-رنگ'>استعلام تولید و نصب تعداد 9 دستگاه تابلوی روان تک رنگ / استعلام ,استعلام تولید و نصب تعداد 9 دستگاه تابلوی روان تک رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911066/استعلام-دکل-مخابراتی'>استعلام دکل مخابراتی / استعلام  دکل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911075/استعلام-ویلچر-تمام-ارتوپد-دسته-شکن-ضربدری-دوبل-ساخت-ایران'>استعلام ویلچر تمام ارتوپد دسته شکن ضربدری دوبل ساخت ایران / استعلام ویلچر تمام ارتوپد دسته شکن ضربدری دوبل ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911095/استعلام-دستگاه-ویدئو-کنفرانس-کامل'>استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس کامل / استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911078/استعلام-خرید-ویدئو-پروژکتور'>استعلام خرید ویدئو پروژکتور / استعلام خرید ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911059/استعلام-رادیو-وایرلس'>استعلام رادیو وایرلس / استعلام ،رادیو وایرلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911029/استعلام-خرید-آنتن-شبکه-دیتا'>استعلام خرید آنتن شبکه دیتا / استعلام, استعلام خرید آنتن شبکه دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911011/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-بدون-هیتر'>استعلام کولر گازی اسپیلت بدون هیتر  / استعلام ، کولر گازی اسپیلت بدون هیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911021/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-بدون-هیتر-دیواری-مدل-Samsung-as-25ugqx'>استعلام کولر گازی اسپیلت بدون هیتر دیواری مدل Samsung -as 25ugqx / استعلام ، کولر گازی اسپیلت بدون هیتر دیواری مدل Samsung -as 25ugqx</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911032/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام تلویزیون ال ای دی / استعلام ، تلویزیون ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911044/استعلام-یخچال-13-فوت-فیلور'>استعلام یخچال 13 فوت فیلور  / استعلام ، یخچال 13 فوت فیلور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911056/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ، کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911060/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-بدون-هیتر-دیواری'>استعلام کولر گازی اسپیلت بدون هیتر دیواری  / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت بدون هیتر دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911045/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-هیتردار'>استعلام کولر گازی اسپیلت هیتردار  / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت هیتردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911030/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-هیتردار-دیواری'>استعلام کولر گازی اسپیلت هیتردار دیواری  / استعلام ،استعلام کولر گازی اسپیلت هیتردار دیواری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911014/استعلام-چرخ-دستی-حمل-بار-مسافر'>استعلام چرخ دستی حمل بار مسافر  / استعلام , استعلام چرخ دستی حمل بار مسافر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910569/فراخوان-یک-قطعه-زمین-جهت-واگذاری-در-داخل-حریم-96-5-21'>فراخوان یک قطعه زمین جهت واگذاری در داخل حریم 96.5.21 / فراخوان یک قطعه زمین جهت واگذاری در داخل حریم 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911009/استعلام-خرید-مانیتور'>استعلام خرید مانیتور  / استعلام , استعلام خرید مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911022/استعلام-صندلی-اداری-گردان'>استعلام صندلی اداری گردان  / استعلام , استعلام صندلی اداری گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911039/استعلام-صندلی-اداری-راحتی-پایه-فلزی'>استعلام صندلی اداری راحتی پایه فلزی  / استعلام , استعلام صندلی اداری راحتی پایه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911053/استعلام-کمد-بایگانی-فلزی'>استعلام کمد بایگانی فلزی  / استعلام , استعلام کمد بایگانی فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911064/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی / استعلام ، کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911047/استعلام-آبسرد-کن-ایستاده'>استعلام آبسرد کن ایستاده / استعلام ، آبسرد کن ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911041/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-6-مرحله-ای'>استعلام دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای  / استعلام ،دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911027/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام تلفن رومیزی  / استعلام ، تلفن رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911018/استعلام-مخزن-آب-پلی-اتیلن-3000-لیتری'>استعلام مخزن آب پلی اتیلن 3000 لیتری  / استعلام ، استعلام مخزن آب پلی اتیلن 3000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911017/استعلام-فن-کویل-زمینی-مدل-600'>استعلام فن کویل زمینی مدل 600 / استعلام، استعلام فن کویل زمینی مدل 600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910565/مناقصه-انجام-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-معابر--جمع-آوری-زباله-96-5-21'>مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله- 96.5.21 / مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ، جمع آوری زباله- نوبت اول 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911051/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس-کسپرسکی'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس کسپرسکی / استعلام , استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس کسپرسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911070/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستان-های-شهید-حسینی-سرنو'>استعلام تعمیرات اساسی دبستان های شهید حسینی سرنو / استعلام ,  استعلام تعمیرات اساسی دبستان های شهید حسینی سرنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911076/استعلام-تعمیرات-مدارس'>استعلام تعمیرات مدارس  / استعلام تعمیرات مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910994/استعلام-6327-1-تعمیرات-اساسی-مدارس-قباییان-زینب-کبری-الوند-امام-قصرشیرین'>استعلام 6327.1 تعمیرات اساسی مدارس قباییان- زینب کبری- الوند- امام قصرشیرین / استعلام 6327.1 تعمیرات اساسی مدارس قباییان- زینب کبری- الوند- امام قصرشیرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911035/استعلام-5631-1-تعمیرات-اساسی-مدارس-توحید-زینبیه-عبدالکریم-ابراهیمیان-بدر-گیلانغرب'>استعلام 5631.1 تعمیرات اساسی مدارس توحید- زینبیه- عبدالکریم- ابراهیمیان- بدر گیلانغرب / استعلام 5631.1 تعمیرات اساسی مدارس توحید- زینبیه- عبدالکریم- ابراهیمیان- بدر گیلانغرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911046/استعلام-5629-1-تعمیرات-اساسی-مدارس-امام-سجاد-روتوند-مفتح-فجر-علی-بن-ابی-طالت-گواور'>استعلام 5629.1 تعمیرات اساسی مدارس امام سجاد- روتوند- مفتح- فجر- علی بن ابی طالت گواور / استعلام 5629.1 تعمیرات اساسی مدارس امام سجاد- روتوند- مفتح- فجر- علی بن ابی طالت گواور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911050/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911043/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-حجاب-آیت-الله-و-مشکینی-ابودجانه'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس حجاب- آیت الله و مشکینی ابودجانه / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس حجاب- آیت الله و مشکینی ابودجانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911023/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911097/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-منتظری'>استعلام  تعمیرات اساسی  مدارس منتظری / استعلام ,  استعلام  تعمیرات اساسی  مدارس منتظری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910201/فراخوان-عملیات-اجرایی-تجهیزات-برقی-و-مکانیکی----نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی تجهیزات برقی و مکانیکی ... - نوبت دوم  / فراخوان عملیات اجرایی تجهیزات برقی و مکانیکی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910561/تجدید-مناقصه-عملیات-خدمات-بهره-برداری-و-انجام-اتفاقات--شبکه-توزیع--خطوط-انتقال-آب-96-5-21'>تجدید مناقصه عملیات خدمات بهره برداری و انجام اتفاقات ، شبکه توزیع ، خطوط انتقال آب 96.5.21 / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه عملیات خدمات بهره برداری و انجام اتفاقات ، شبکه توزیع ، خطوط انتقال آب  تجدید 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911085/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن  / استعلام , استعلام زونکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911069/استعلام-برشکاری-و-جوشکاری'>استعلام برشکاری و جوشکاری  / استعلام, استعلام برشکاری و جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911057/استعلام-سیستم-یونیت'>استعلام سیستم یونیت  / استعلام,استعلام سیستم یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911034/استعلام-سیستم-یونیت-MINI-PC'>استعلام سیستم یونیت MINI PC / استعلام,استعلام سیستم یونیت MINI PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911015/استعلام-صفحه-نمایش-سامسونگ'>استعلام صفحه نمایش سامسونگ / استعلام ,استعلام صفحه نمایش سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911033/استعلام-تعمیر-و-سرویس-یک-دستگاه-ژنراتور'>استعلام تعمیر و سرویس یک دستگاه ژنراتور / استعلام ,استعلام تعمیر و سرویس یک دستگاه ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911052/استعلام-خرید-دو-دستگاه-رایانه-همراه'>استعلام خرید دو دستگاه رایانه همراه / استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911019/استعلام-یک-عدد-پمپ-هیدرولیک-لیفتراک'>استعلام یک عدد پمپ هیدرولیک لیفتراک / استعلام  یک عدد پمپ هیدرولیک لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911054/استعلام-خرید-15-دستگاه-شارژر-بیسیم-ثابت'>استعلام خرید 15 دستگاه شارژر بیسیم ثابت / استعلام خرید 15 دستگاه شارژر بیسیم ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911020/استعلام-خرید-لامپ-مانیتور-بارکو'>استعلام خرید لامپ مانیتور بارکو  / استعلام خرید لامپ مانیتور بارکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911049/استعلام-کاغذ-A4-کپی-لوکس--80-گرمی--برش-لیزری'>استعلام کاغذ A4 کپی لوکس - 80 گرمی - برش لیزری / استعلام , استعلام کاغذ A4 کپی لوکس - 80 گرمی - برش لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911073/استعلام-درخواست-اتوبوس-برای-اعزام-مددجویان-به-اردوی-زیارتی'>استعلام درخواست اتوبوس برای اعزام مددجویان به اردوی زیارتی / استعلام, استعلام درخواست اتوبوس برای اعزام مددجویان به اردوی زیارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911124/استعلام-خیارشور'>استعلام خیارشور  / استعلام, استعلام خیارشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911119/استعلام-سیب-زمینی-تازه-(-درجه-یک-درشت-)'>استعلام سیب زمینی تازه  ( درجه یک درشت ) / استعلام ,استعلام سیب زمینی تازه  ( درجه یک درشت )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911115/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی-(-ویونی-)'>استعلام روغن مایع سرخ کردنی ( ویونی )  / استعلام ,استعلام روغن مایع سرخ کردنی ( ویونی ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911104/استعلام-بسته-اتوماسیون-اداری'>استعلام بسته اتوماسیون اداری  / استعلام , استعلام بسته اتوماسیون اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911091/استعلام-کفش-شاهین-مدل-ناتاشا'>استعلام کفش شاهین مدل ناتاشا / استعلام ,استعلام کفش شاهین مدل ناتاشا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911055/استعلام-صندلی-مدیریتی-چرخدار--'>استعلام صندلی مدیریتی چرخدار ... / استعلام صندلی مدیریتی چرخدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911106/استعلام-صندلی-کارمندی-نیلپر-96-5-21'>استعلام صندلی کارمندی نیلپر  96.5.21 / استعلام, استعلام صندلی کارمندی نیلپر  96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911093/استعلام-RIBBON-KO-SMART-IDP650655'>استعلام RIBBON KO SMART IDP650655 / استعلام RIBBON KO SMART IDP650655</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910579/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911112/استعلام-فایل-بایگانی-جنس-فلزی-مدل-ریلی-96-5-21'>استعلام فایل بایگانی جنس فلزی مدل ریلی  96.5.21 / استعلام, استعلام فایل بایگانی جنس فلزی مدل ریلی  96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911083/استعلام-تامین-بخار-و-تهویه-هوا-96-5-21'>استعلام تامین بخار و تهویه هوا 96.5.21 / استعلام , استعلام تامین بخار و تهویه هوا 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911071/استعلام-کولر-گازی'>استعلام  کولر گازی / استعلام , استعلام   کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911138/استعلام-کولر-گازی'>استعلام  کولر گازی / استعلام , استعلام   کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911132/استعلام-خرید-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام خرید نرم افزار آنتی ویروس  / استعلام, استعلام خرید نرم افزار آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911127/استعلام-هزینه-رنگ-آمیزی-کانکس-ایستگاه-63KV'>استعلام هزینه رنگ آمیزی کانکس ایستگاه 63KV  / استعلام, استعلام هزینه رنگ آمیزی کانکس ایستگاه 63KV </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911116/استعلام-دستگاه-اتوماسیون-غذا'>استعلام دستگاه اتوماسیون غذا  / استعلام , استعلام دستگاه اتوماسیون غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911102/استعلام-فتوسنتزمتر'>استعلام فتوسنتزمتر / استعلام فتوسنتزمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911133/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو  / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911139/استعلام-صفحه-کلید-رایانه--'>استعلام صفحه کلید رایانه.... / استعلام ، استعلام صفحه کلید رایانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910586/مناقصه-تنظیف-و-لایروبی-شهر-خرم-دره'>مناقصه تنظیف و لایروبی شهر خرم دره / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تنظیف و لایروبی شهر خرم دره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911079/استعلام-عایق-کاری-لوله-های-استنلس-استیل'>استعلام عایق کاری لوله های استنلس استیل  / استعلام , استعلام عایق کاری لوله های استنلس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911120/استعلام-متر-دیجیتال'>استعلام متر دیجیتال  / استعلام, استعلام متر دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911099/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام دستگاه تصفیه آب / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911107/استعلام-فنال-بووین-سرم'>استعلام فنال بووین سرم  / استعلام ,استعلام فنال بووین سرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911080/استعلام-جعبه-کرایو-آزمایشگاهی'>استعلام جعبه کرایو آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام جعبه کرایو آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911084/استعلام-پروتئین-مارکر'>استعلام پروتئین مارکر / استعلام ,استعلام پروتئین مارکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911092/استعلام-فتال-بووین-سرم-FBS'>استعلام  فتال بووین سرم FBS  / استعلام ,استعلام  فتال بووین سرم FBS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911109/استعلام-فریزر-c-86-آزمایشگاهی'>استعلام فریزر c-86 آزمایشگاهی / استعلام, استعلام فریزر c-86 آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911117/استعلام-ترازوی-دیجیتال-سارتوریوس-توزین'>استعلام  ترازوی دیجیتال سارتوریوس توزین / استعلام , استعلام  ترازوی دیجیتال سارتوریوس توزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910283/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-عادی-مساحت-70متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی عادی مساحت 70متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی عادی مساحت 70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911105/استعلام-کفش-ایمنی-فرم-اداری-چرمی'>استعلام کفش ایمنی فرم اداری چرمی / استعلام , استعلام کفش ایمنی فرم اداری چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911094/استعلام-10-عدد-اقلام-توانبخشی-و-چشم-پزشکی'>استعلام 10 عدد اقلام توانبخشی و چشم پزشکی  / استعلام، استعلام 10 عدد اقلام توانبخشی و چشم پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911113/استعلام-دستگاه-اسلیت-لمپ-میکروسکوپ'>استعلام دستگاه اسلیت لمپ میکروسکوپ / استعلام ,  استعلام  دستگاه اسلیت لمپ میکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911121/استعلام-مگنو-دو-کاناله'>استعلام مگنو دو کاناله  / استعلام، استعلام مگنو دو کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910547/مزایده-فروش-ورق-های-رول-روغنی'>مزایده فروش ورق های رول روغنی  / آگهی مزایده , مزایده فروش ورق های رول روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910552/مزایده-فروش-کاشی-و-سرامیک'>مزایده فروش کاشی و سرامیک  / مزایده , مزایده فروش کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910540/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری و آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910539/فراخوان-اجرای-موج-شکن-دایگ-ساحلی-و-لایروبی-بندر-چمخاله-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای موج شکن، دایگ ساحلی و لایروبی بندر چمخاله نوبت دوم    / فراخوان , فراخوان اجرای موج شکن، دایگ ساحلی و لایروبی بندر چمخاله   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910211/مناقصه-تهیه--طبخ--سرو-و-توزیع-سه-وعده-غذا----'>مناقصه تهیه , طبخ , سرو و توزیع سه وعده غذا , .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه , طبخ , سرو و توزیع سه وعده غذا , ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910663/مزایده-بیل-مکانیکی-جرخ-زنجیری-هیوندا-450---'>مزایده بیل مکانیکی جرخ زنجیری هیوندا 450 .... / مزایده، مزایده بیل مکانیکی جرخ زنجیری هیوندا 450 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910583/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-و-خانه-تجدید'>مزایده فروش املاک شامل زمین و خانه تجدید  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و خانه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910571/فراخوان-عملیات-اجرایی-سد-گابریک--تاسیسات-وابسته-و-تکمیل-راه-دسترسی-به-ساختگاه-سد'>فراخوان عملیات اجرایی سد گابریک , تاسیسات وابسته و تکمیل راه دسترسی به ساختگاه سد  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات اجرایی سد گابریک , تاسیسات وابسته و تکمیل راه دسترسی به ساختگاه سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910558/مناقصه-عملیات-اضطراری-(-فورس-ماژور-)-در-خصوص-رفع-چاله--'>مناقصه عملیات اضطراری ( فورس ماژور ) در خصوص رفع چاله ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اضطراری ( فورس ماژور ) در خصوص رفع چاله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910545/فراخوان-مناقصه-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910570/مناقصه-کلیه-امور-خدماتی-شامل-انجام-امور-مربوط-به-تنظیف-رفت-و-روب-معابر-و--'>مناقصه کلیه امور خدماتی شامل انجام امور مربوط به تنظیف، رفت و روب معابر و ... / آگهی مناقصه, مناقصه کلیه امور خدماتی شامل انجام امور مربوط به تنظیف، رفت و روب معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910574/فراخوان-طراحی-و-تامین-یک-دستگاه-فیدر-سیار-خط-63-نوبت-دوم'>فراخوان طراحی و تامین یک دستگاه فیدر سیار خط 63- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی و تامین یک دستگاه فیدر سیار خط 63-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910289/مزایده-عمومی-اموال-به-تعداد-40-واحد-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده عمومی اموال به تعداد 40 واحد مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده عمومی اموال به تعداد 40 واحد مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910232/فراخوان-عملیات-اجرایی-مخزن-1000-متر-مکعبی--'>فراخوان عملیات اجرایی مخزن 1000 متر مکعبی ... / فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی مخزن 1000 متر مکعبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910313/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-عمرانی-و-خدماتی'>مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی و خدماتی  / مناقصه, مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910351/مزایده-سرقفلی-یک-واحد-زیرزمین-مساحت-573-70متر'>مزایده سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت 573.70متر / مزایده,مزایده سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت 573.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910347/مزایده-ششدانگ-یکباب-رستوران-مساحت-117متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ یکباب رستوران مساحت 117متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب رستوران مساحت 117متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910319/تجدید-حراج-پالت-فلزی-ضایعاتی--'>تجدید حراج پالت فلزی ضایعاتی ... / آگهی حراج، تجدید حراج پالت فلزی ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910353/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-دوم-با-موقعیت-اجاره-شبانه'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه دوم با موقعیت اجاره شبانه  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه دوم با موقعیت اجاره شبانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910496/مزایده-فروش-لوازم-اسقاط-و-مازاد-موجود-در-انبار-معاونت-بهره-برداری'>مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد موجود در انبار معاونت بهره برداری / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد موجود در انبار معاونت بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910271/فراخوان-انجام-خدمات-آزمایشگاه-مستقر-کنترل-کیفیت-سد-دالکی---نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات آزمایشگاه مستقر کنترل کیفیت سد دالکی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات آزمایشگاه مستقر کنترل کیفیت سد دالکی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910269/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پکیج-تصفیه-فاضلاب-تمدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب تمدید   نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب تمدید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910286/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-(جاری-)-ابنیه--تاسیسات'>مناقصه تعمیر و نگهداری (جاری ) ابنیه ، تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تعمیر و نگهداری (جاری ) ابنیه ، تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910196/مناقصه-اجرای-کارهای-باقیمانده-سالن-ورزشی-واقع-در-محل-انبار-ائل-گلی-تبریز-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کارهای باقیمانده سالن ورزشی واقع در محل انبار ائل گلی تبریز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کارهای باقیمانده سالن ورزشی واقع در محل انبار ائل گلی تبریز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910279/مناقصه-خدمات-پزشکی--دندانپزشکی-و-اورژانسی'>مناقصه خدمات پزشکی ، دندانپزشکی و اورژانسی   / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات پزشکی ، دندانپزشکی و اورژانسی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910377/مناقصه-پروژه-های-مربوط-به-عملیات-برقرسانی-روستایی'>مناقصه پروژه های مربوط به عملیات برقرسانی روستایی / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه های مربوط به عملیات برقرسانی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910515/مزایده-واگذاری-بخشی-از-اراضی-ساختمان-مرکزی-مساحت-2677-82متر'>مزایده واگذاری بخشی از اراضی ساختمان مرکزی مساحت 2677.82متر  / مزایده,مزایده واگذاری بخشی از اراضی ساختمان مرکزی مساحت 2677.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910288/مناقصه-عملیات-استخراج-(-شامل-حفاری-و-آتشباری-)-دپو'>مناقصه عملیات استخراج ( شامل حفاری و آتشباری ) دپو  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات استخراج ( شامل حفاری و آتشباری ) دپو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910358/اگهی-مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>اگهی مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910576/مناقصه-نظافت--رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله'>مناقصه نظافت ، رفت و روب و جمع آوری زباله / آگهی مناقصه,مناقصه نظافت ، رفت و روب و جمع آوری زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910529/مزایده-میزان-55-هزار-متریک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن'>مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن / مزایده , مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910402/مناقصه-تامین-لوازم-یدکی-و-تعمیرات-اساسی'>مناقصه تامین لوازم یدکی و تعمیرات اساسی / مناقصه ، مناقصه تامین لوازم یدکی و تعمیرات اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910494/تجدید-مناقصه-تامین-7-دستگاه-موتور-جوش-دیزل-500A'>تجدید مناقصه تامین 7 دستگاه موتور جوش دیزل 500A   / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین 7 دستگاه موتور جوش دیزل 500A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910199/مزایده-فروش-تعدادی-از-اراضی-مسکونی-و-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از اراضی مسکونی و تجاری تجدید نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از اراضی مسکونی و تجاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910520/مزایده-فروش-تعدادی-از-آپارتمان-های-مسکونی-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از آپارتمان های مسکونی و.. نوبت دوم  / مزایده فروش تعدادی از آپارتمان های مسکونی و.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910300/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-دستی'>مناقصه زیرسازی و آسفالت دستی / مناقصه زیرسازی و آسفالت دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910295/مناقصه-شورت-و-زیرپوش--نوبت-دوم'>مناقصه شورت و زیرپوش - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه شورت و زیرپوش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910266/مزایده-فروش-100-مترمکعب-تخته-نوبت-دوم'>مزایده فروش 100 مترمکعب تخته- نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده, مزایده فروش 100 مترمکعب تخت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910270/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پروژه تکمیل پارک- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه تکمیل پارک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910273/مناقصه-تامین-متریال-ساخت-حمل-و-تحویل-2300-عدد-آندرادواندیوک--'>مناقصه تامین متریال، ساخت، حمل و تحویل 2300 عدد آندرادواندیوک ... / آگهی مناقصه، مناقصه تامین متریال، ساخت، حمل و تحویل 2300 عدد آندرادواندیوک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910261/مناقصه-ارائه-خدمات-تخلیه-و-انتقال-ضایعات-عملیاتی---نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات تخلیه و انتقال ضایعات عملیاتی....- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه ارائه خدمات تخلیه و انتقال ضایعات عملیاتی.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910304/تجدید-مناقصه-رولبرینگ-سیلندریکال-پارسی---'>تجدید مناقصه رولبرینگ سیلندریکال پارسی..... / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه رولبرینگ سیلندریکال پارسی..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910296/تجدید-مناقصه-تامین-تعداد-35-عدد-یوقلاب-ماینر-و---'>تجدید مناقصه تامین تعداد 35 عدد یوقلاب ماینر و ....  / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تامین تعداد 35 عدد یوقلاب ماینر و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910290/مناقصه-خرید-کره-خوراکی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کره خوراکی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید کره خوراکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910287/مناقصه-خرید-روغن-پالم-اوئین-آر-بی-دی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید  روغن پالم اوئین آر بی دی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید  روغن پالم اوئین آر بی دی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910325/مناقصه-خریداری-پیراهن--'>مناقصه خریداری پیراهن... / آگهی مناقصه، مناقصه خریداری پیراهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910329/فراخوان-پروژه-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-صنعتی-بیجین--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه احداث و نگهداری فضای سبز ناحیه صنعتی بیجین  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان پروژه احداث و نگهداری فضای سبز ناحیه صنعتی بیجین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910338/مناقصه-پروژه-احداث-فضای-سبز-در-فاز-6-و-30-هکتاری--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث فضای سبز در فاز 6 و 30 هکتاری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث فضای سبز در فاز 6 و 30 هکتاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910360/مزایده-ملک-شامل-15-واحد-مسکونی-و-7-واحد-تجاری'>مزایده ملک شامل 15 واحد مسکونی و 7 واحد تجاری / مزایده,مزایده ملک شامل 15 واحد مسکونی و 7 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910229/تجدید-مناقصه-اجرای-کروکیهای-پراکنده-خطوط-جمع-آوری-آب-و--'>تجدید مناقصه اجرای کروکیهای پراکنده خطوط جمع آوری آب و ... / آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای کروکیهای پراکنده خطوط جمع آوری آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910276/مناقصه-خرید-روغن-خام-سویا--نوبت-دوم'>مناقصه خرید روغن خام سویا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید روغن خام سویا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910280/تجدید-مناقصه-خرید-شکر-خام--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید شکر خام  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی بین المللی, تجدید مناقصه خرید شکر خام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910272/مزایده-تعداد-7-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 7 واحد تجاری نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی,مزایده تعداد 7 واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910258/تجدید-فراخوان-تکمیل-مدرسه-راهنمانی-فاز-4----نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تکمیل مدرسه راهنمانی فاز 4 ...  - نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید فراخوان تکمیل مدرسه راهنمانی فاز 4 ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910254/فراخوان-تکمیل-پارک-تابان-فاز-4----نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل پارک تابان فاز 4 ...  - نوبت دوم  / مناقصه , فراخوان تکمیل پارک تابان فاز 4 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910337/تمدید-فراخوان-تامین-مالی-جهت-تکمیل-و-اجرای-طرح-آبرسانی'>تمدید فراخوان تامین مالی جهت تکمیل و اجرای طرح آبرسانی  / آگهی تمدید فراخوان انتخاب سرمایه گذار , تمدید فراخوان تامین مالی جهت تکمیل و اجرای طرح آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910277/مزایده-املاک-مازاد-با-شرایط-جدید-و-فوق-العاده-استثنایی'>مزایده املاک مازاد با شرایط جدید و فوق العاده استثنایی  / مزایده,مزایده املاک مازاد با شرایط جدید و فوق العاده استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910220/مزایده-بهره-برداری-از-بازار-شیرودی-96-5-21'>مزایده بهره برداری از بازار شیرودی 96.5.21 / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از بازار شیرودی 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910395/مناقصه-انجام-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910528/فراخوان-ارزیابی-خدمات-نگهداری--تعمیرات-و-تامین-تجهیزات-کابلهای-دریایی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی خدمات نگهداری ، تعمیرات و تامین تجهیزات کابلهای دریایی- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، فراخوان ارزیابی خدمات نگهداری ، تعمیرات و تامین تجهیزات کابلهای دریایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910527/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-از-خط-تولید-و-پخت-آسفالت--'>تجدید مناقصه بهره برداری از خط تولید و پخت آسفالت ... / آگهی  تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بهره برداری از خط تولید و پخت آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910533/مناقصه-خرید-12-دستگاه-سوئیچ-لایه-3-MPLS'> مناقصه خرید 12 دستگاه سوئیچ لایه 3 MPLS  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه خرید 12 دستگاه سوئیچ لایه 3 MPLS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910542/مناقصه-خدمات-کنتورخوانی--توزیع-صورتحساب--وصول-مطالبات-و--'>مناقصه خدمات کنتورخوانی ، توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات و ...  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه خدمات کنتورخوانی ، توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910476/مناقصه-راهبری--سرویس--نگهداری--'>مناقصه راهبری , سرویس , نگهداری ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه راهبری , سرویس , نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910483/مزایده-فروش-انواع-باطری--پایه-راک-و-تابلو-برق'>مزایده فروش انواع باطری , پایه راک و تابلو برق  / مزایده فروش انواع باطری , پایه راک و تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910216/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-درمانی-فوریت-های-پزشکی-پیش-بیمارستانی-پایگاه-اورژانس'>فراخوان مناقصه انجام خدمات درمانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی پایگاه اورژانس / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات درمانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی پایگاه اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910466/مناقصه-خرید-اطلاعات-فنی-براساس-اندازه-گیری-و-آنالیز-آلاینده-های-هوا-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اطلاعات فنی براساس اندازه گیری و آنالیز آلاینده های هوا-نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید اطلاعات فنی براساس اندازه گیری و آنالیز آلاینده های هوا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910463/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-سازی-حصارکشی-موتورخانه-و--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی، حصارکشی، موتورخانه و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی، حصارکشی، موتورخانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910454/فراخوان-تهیه-فهرست-کوتاه-مشاوران-جهت-خدمات-مدیریت-طرح-های-اجرایی'>فراخوان  تهیه فهرست کوتاه مشاوران جهت خدمات مدیریت طرح های اجرایی / فراخوان ارزیابی کیفی مشاروان, فراخوان  تهیه فهرست کوتاه مشاوران جهت خدمات مدیریت طرح های اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910446/مناقصه-احداث-پروژه-کلانتری-مسکن-مهر'>مناقصه احداث پروژه کلانتری مسکن مهر  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث پروژه کلانتری مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910481/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-74-82مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.82مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.82مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910485/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-5-افرازی-151-51متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 افرازی 151.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 افرازی 151.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910480/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-306-66مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 306.66مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 306.66مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910508/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-65-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 65.74متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 65.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910264/مناقصه-لوله-دوجداره-فاضلابی-600---'>مناقصه لوله دوجداره فاضلابی 600 .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله دوجداره فاضلابی 600 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910504/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-چهار-تفکیکی-126-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهار تفکیکی 126.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهار تفکیکی 126.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910502/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-600مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 600مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 600مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910473/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-215-40متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 215.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 215.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910477/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-108-19متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 108.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 108.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910465/مزایده-گاو-آهن-معلقی-4-خیش--'>مزایده گاو آهن معلقی 4 خیش ... / مزایده, مزایده گاو آهن معلقی 4 خیش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910470/مزایده-دستگاه-کنگره-زن---'>مزایده دستگاه کنگره زن .... / مزایده, مزایده دستگاه کنگره زن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910493/مزایده-پلی-اتیلن-HB0035'>مزایده پلی اتیلن HB0035  / مزایده,مزایده پلی اتیلن HB0035 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910487/مزایده-مقدار-6895-کیلوگرم-گل-نرده'>مزایده مقدار 6895 کیلوگرم گل نرده / مزایده,مزایده مقدار 6895 کیلوگرم گل نرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910435/مناقصه-اجرای-طرح-احداث-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای طرح احداث فضای سبز  نوبت دوم / مناقصه اجرای طرح احداث فضای سبز  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910455/تجدید-مناقصه-تکمیل-باقیمانده-بلوک-زایمانی-اورژانس-و-مرکز-تصویر-برداری'>تجدید مناقصه تکمیل باقیمانده بلوک زایمانی، اورژانس و مرکز تصویر برداری  / مناقصه , تجدید مناقصه تکمیل باقیمانده بلوک زایمانی، اورژانس و مرکز تصویر برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910207/فراخوان-مناقصه-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-بیمارستان-96-5-21'>فراخوان مناقصه تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان 96.5.21 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910462/تجدید-ارزیابی-کیفی-خرید-3200-عدد-اسپیسر'>تجدید ارزیابی کیفی خرید 3200 عدد اسپیسر  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, تجدید ارزیابی کیفی خرید 3200 عدد اسپیسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910495/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-خانه-مسکونی-145-14متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه مسکونی 145.14متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه مسکونی 145.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910436/فراخوان-احداث-خط-انتقال-پمپاژ-تصفیه-خانه-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان  احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910445/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ایستگاه-همشهری-کد-2-به-صورت-اجاره'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از ایستگاه همشهری کد 2 به صورت اجاره   / آگهی مزایده , تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از ایستگاه همشهری کد 2 به صورت اجاره  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910499/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-108-19متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 108.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 108.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910467/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-و-خطوط-انتقال-فاضلاب-شهری-قسمتی-از-شهرک-سپهر'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهری قسمتی از شهرک سپهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهری قسمتی از شهرک سپهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910444/تجدید-مزایده-مدیریت-بهره-وری-پارک-جنگلی-دست-کاشت-روستای-گنج-یاب-علیا--نوبت-دوم'>تجدید مزایده مدیریت بهره وری پارک جنگلی دست کاشت روستای گنج یاب علیا - نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده مدیریت بهره وری پارک جنگلی دست کاشت روستای گنج یاب علیا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910482/مناقصه-احداث-سردرب-ورودی-شهرک-صنعتی-نظرآباد'>مناقصه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی نظرآباد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی نظرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910449/مناقصه-تامين-(اجاره)-1-فروند-شناور-مسافربر-نوبت-دوم'> مناقصه تامين (اجاره) 1 فروند شناور مسافربر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامين (اجاره) 1 فروند شناور مسافربر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910389/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-247-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 247.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 247.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910474/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-ها'>مزایده واگذاری اجاره مکان ها / مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری اجاره مکان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910392/مزایده-ملک-مشتمل-بر-یکباب-تجاری-217-52متر'>مزایده ملک مشتمل بر یکباب تجاری 217.52متر  / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر یکباب تجاری 217.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910198/مناقصه-اجرای-عملیات-سنگ-کاری'>مناقصه اجرای عملیات سنگ کاری  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات سنگ کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910421/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-نظافتی-و-بهداشتی-سرویس-های-بهداشتی-محوطه-نمایشگاه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهداری، نظافتی و بهداشتی سرویس های بهداشتی محوطه نمایشگاه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهداری، نظافتی و بهداشتی سرویس های بهداشتی محوطه نمایشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910394/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-118-96متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 118.96متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 118.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910426/مزایده-قالب-آجر-نما'>مزایده قالب آجر نما  / مزایده , مزایده قالب آجر نما  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910459/مناقصه-ساخت--تعمیر-و-نگهداری-سازه-بیلبردهای-تبلیغاتی'>مناقصه ساخت , تعمیر و نگهداری سازه بیلبردهای تبلیغاتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت , تعمیر و نگهداری سازه بیلبردهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910428/مزایده-اراضی-پلاک-ثبتی-2130-اصلی-بخش-دو-قم'>مزایده اراضی پلاک ثبتی 2130 اصلی بخش دو قم / مزایده,مزایده اراضی پلاک ثبتی 2130 اصلی بخش دو قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910424/مزایده-179-سهم-مشاع-از-240-سهم-مساحت-140متر'>مزایده 179 سهم مشاع از 240 سهم مساحت 140متر / مزایده,مزایده 179 سهم مشاع از 240 سهم مساحت 140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910423/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-191-35متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 191.35متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 191.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910393/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-و-شبکه-توزیع-فولادی-و-پلی-اتیلن-جهت-پروژه-گازرسانی'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن جهت پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن جهت پروژه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910409/مناقصه-ترمیم-کلیه-حوادث-انشعابات--خطوط-انتقال-و-تعمیر-و-نگهداری-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم کلیه حوادث انشعابات ، خطوط انتقال و تعمیر و نگهداری  نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم کلیه حوادث انشعابات ، خطوط انتقال و تعمیر و نگهداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910433/مناقصه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-و-شبکه-تغذیه-و-توزیع-تقویتی'>مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه تغذیه و توزیع تقویتی / آگهی عمومی, مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه تغذیه و توزیع تقویتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910415/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-بهره-برداری-منطقه-1-کرج-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین خدمات بهره برداری منطقه 1 کرج  نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه تامین خدمات بهره برداری منطقه 1 کرج  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910443/مزایده-اراضی-موروثی-مساحت-44-653متر-نوبت-دوم'>مزایده اراضی موروثی مساحت 44.653متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده اراضی موروثی مساحت 44.653متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910420/مناقصه-بازطراحی-شبکه-شهرهای-کرج-و-فردیس--نوبت-دوم'>مناقصه بازطراحی شبکه شهرهای کرج و فردیس... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بازطراحی شبکه شهرهای کرج و فردیس... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910399/مناقصه-عملیات-جدولگذاری-معابر-نوبت-د-وم'>مناقصه عملیات جدولگذاری معابر- نوبت د وم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات جدولگذاری معابر- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910430/مزایده-تعداد-900-جفت-کفش-زنانه-طبی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 900 جفت کفش زنانه طبی نوبت دوم  / مزایده تعداد 900 جفت کفش زنانه طبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910448/مزایده-ساختمان-به-مساحت-75-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ساختمان به مساحت 75 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان به مساحت 75 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910411/مناقصه-آسفالت-روستاهای-حوزه-حریم--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت روستاهای حوزه حریم ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت روستاهای حوزه حریم ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910202/مناقصه-خدمات-نصب-و-درآوردن-پمپ-های-شناور-و--'>مناقصه خدمات نصب و درآوردن پمپ های شناور و ... / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات نصب و درآوردن پمپ های شناور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910384/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-به-مساحت-112متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین به مساحت 112متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین به مساحت 112متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910386/مزایده-یک-سهم-از-ششدانگ-ملک-مسکونی-تجاری-232-28متر'>مزایده یک سهم از ششدانگ ملک مسکونی تجاری 232.28متر / مزایده,مزایده یک سهم از ششدانگ ملک مسکونی تجاری 232.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910461/مزایده-فروش-تابلو-فرش-نوبت-دوم'>مزایده فروش تابلو فرش نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش تابلو فرش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910447/مزایده-یخچال-دوقلوی-ایران-شرق--'>مزایده یخچال دوقلوی ایران شرق... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یخچال دوقلوی ایران شرق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910456/مزایده-کنسرو-مرغ-سیگاز'>مزایده کنسرو مرغ سیگاز / مزایده , مزایده کنسرو مرغ سیگاز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910388/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910396/مزایده-ملک-بصورت-زمین-ساخته-نشده-به-مساحت-80متر'>مزایده ملک بصورت زمین ساخته نشده به مساحت 80متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت زمین ساخته نشده به مساحت 80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910439/مزایده-دستگاه-سواری-پراید--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه سواری پراید - نوبت دوم  / اگهی مزایده, مزایده دستگاه سواری پراید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910451/مزایده-دستگاه-سیستم-رایانه--'>مزایده دستگاه سیستم رایانه... / مزایده , مزایده دستگاه سیستم رایانه... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910416/مناقصه-کمپکال-واش-نوبت-دوم'>مناقصه کمپکال واش  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه کمپکال واش نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910398/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-یکصد-و-سی-و-دو-متر-و-بیست-و-یک-دسی-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت یکصد و سی و دو متر و بیست و یک دسی متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت یکصد و سی و دو متر و بیست و یک دسی متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910510/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-93متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.93متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910514/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت91-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت91.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت91.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910422/مناقصه-پروژه-احداث-سایت-اداری-و-موتوری'>مناقصه پروژه احداث سایت اداری و موتوری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث سایت اداری و موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910222/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-500متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 500متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910404/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-زیربنای-79-83متر'>مزایده یک واحد اپارتمان زیربنای 79.83متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان زیربنای 79.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910406/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-4-دستگاه-آپارتمان'>مزایده اموال غیرمنقول شامل 4 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل 4 دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910408/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-یکبابخانه-و-آپارتمان'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین.یکبابخانه و آپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین.یکبابخانه و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910429/مزایده-اجاره-مراحل-اجرایی-طرح-تفکیک-و-جداسازی-زباله-های-بازیافتی'>مزایده اجاره مراحل اجرایی طرح تفکیک و جداسازی زباله های بازیافتی  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مراحل اجرایی طرح تفکیک و جداسازی زباله های بازیافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910478/مناقصه-اجرای-نگهداری-فضای-سبز-کارخانه-های-زون-غربی-و--'>مناقصه اجرای نگهداری فضای سبز کارخانه های زون غربی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای نگهداری فضای سبز کارخانه های زون غربی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910410/مزایده-یکباب-تجاری-به-مساحت-87مترمربع'>مزایده یکباب تجاری به مساحت 87مترمربع / مزایده,مزایده یکباب تجاری به مساحت 87مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910418/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-250مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 250مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910417/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-906-54متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 906.54متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 906.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910425/مناقصه-سلف-سرویس-دانشجویی'>مناقصه سلف سرویس دانشجویی  / آگهی مناقصه ، مناقصه سلف سرویس دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910225/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-164مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 164مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان به مساحت 164مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910438/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل--باراندازی-و-تسطیح-مصالح-پوسته-و-رس'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل ، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته و رس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل ، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته و رس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910442/مناقصه-عملیات-تهیه-و-تولید-لایه-محافظ'>مناقصه عملیات تهیه و تولید لایه محافظ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه و تولید لایه محافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910486/تجدید-مزایده-فروش-عرصه-و-اعیان-محل-کارخانه'>تجدید مزایده فروش عرصه و اعیان محل کارخانه  / تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش عرصه و اعیان محل کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910369/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-امور-مشترکین-اداره-برق-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ساختمان امور مشترکین اداره برق  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث ساختمان امور مشترکین اداره برق  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910557/مناقصه-خدمات-بهداشتی-و-درمانی'>مناقصه خدمات بهداشتی و درمانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات بهداشتی و درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910372/تجدید-مناقصه-خرید-و-توزیع-غذای-دانشجویان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910375/فراخوان-بال-ولو-و-انواع-اتصالات-لوله-نوبت-دوم'>فراخوان بال ولو و انواع اتصالات لوله  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده دو مرحله ای,فراخوان بال ولو و انواع اتصالات لوله  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910537/فراخوان-زیر-سازی-و-آسفالت-به-متراژ-تقریبی-13000-مترمربع'>فراخوان زیر سازی و آسفالت به متراژ تقریبی 13000 مترمربع  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان زیر سازی و آسفالت به متراژ تقریبی 13000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910549/تجدید-مناقصه-احداث-مخزن-2000-مترمکعبی-شمال-شهر-بیرجند'>تجدید مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی شمال شهر بیرجند / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی شمال شهر بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910228/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-200-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910432/فراخوان-امور-خرید-طبخ-و-توزیع-غذای-سلف-سرویس-مرکزی'>فراخوان امور خرید، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی / فراخوان امور خرید، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910387/مناقصه-خرید-لیبل-بروشور-برچسب-کارتن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910530/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-جانمایی-شده'>مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی جانمایی شده  / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی جانمایی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910512/تجدید-مناقصه-خرید-خدمات-غذایی-(کانتین)'>تجدید مناقصه خرید خدمات غذایی (کانتین)  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات غذایی (کانتین) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910516/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-الکتروموتور-بویلر-فید-پمپ'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور بویلر فید پمپ  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور بویلر فید پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910382/مناقصه-تهاتر-قیر-نوبت-دوم'>مناقصه تهاتر قیر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهاتر قیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910450/تجدید-فراخوان-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز  / تجدید آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه,فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910441/ارزیابی-کیفیاجاره-6-دستگاه-خودروی-سواری-سبک'>ارزیابی کیفیاجاره 6 دستگاه خودروی سواری سبک / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست, ارزیابی کیفی اجاره 6 دستگاه خودروی سواری سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910376/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره مغازه تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910226/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست مترمربع / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910440/مزایده-7-قطعه-زمین-مساحت-55084متر'>مزایده 7 قطعه زمین مساحت 55084متر  / مزایده,مزایده 7 قطعه زمین مساحت 55084متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910437/مزایده-ملک-توقیفی-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-120متر'>مزایده ملک توقیفی عرصه و اعیان به مساحت 120متر / مزایده,مزایده ملک توقیفی عرصه و اعیان به مساحت 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910380/فراخوان-برگزاری-مناقصه-عمومی-خرید-و-تامین-لوله-های-پلی-اتیلن-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-96-5-21'>فراخوان برگزاری مناقصه عمومی خرید و تامین لوله های پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 96.5.21 / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان برگزاری مناقصه عمومی خرید و تامین لوله های پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری و زهکشی  نوبت اول 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910434/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-183-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 183.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 183.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910562/مزایده-ملک-مساحت-172مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 172مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 172مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910407/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-مرحله-سوم-(نظارت-عالیه-وکارگاهی-)-و-نظارت--نوبت-اول'>فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه وکارگاهی ) و نظارت ...نوبت اول  / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه وکارگاهی ) و نظارت ...نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910354/فراخوان-مناقصه-تامین-مگنست-معمولی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین مگنست معمولی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تامین مگنست معمولی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910368/تجدید-فراخوان-وصول-مطالبات-آب-بها-و-حق-انشعاب-آبفا'>تجدید فراخوان وصول مطالبات آب بها و حق انشعاب آبفا  / تجدید مناقصه, تجدید فراخوان وصول مطالبات آب بها و حق انشعاب آبفا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910458/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-159-98متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 159.98متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 159.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910343/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-66-13مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.13مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.13مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910332/مزایده-تعداد-هفت-دستگاه-گرمکن'>مزایده تعداد هفت دستگاه گرمکن  / مزایده,مزایده تعداد هفت دستگاه گرمکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910581/اصلاحیه-مناقصه-احداث-خیابان-دسترسی-به-شهرک-اوراز'>اصلاحیه مناقصه احداث خیابان دسترسی به شهرک اوراز  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث خیابان دسترسی به شهرک اوراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910326/مناقصه-جمع-آوری-شیر-پیاده-رو-در-شهرستان-نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری شیر پیاده رو در شهرستان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه جمع آوری شیر پیاده رو در شهرستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910340/مزایده-خودرو-سواری-کیاسراتو-TD-رنگ-قرمز'>مزایده خودرو سواری کیاسراتو TD رنگ قرمز  / مزایده,مزایده خودرو سواری کیاسراتو TD رنگ قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910374/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت46مترمربع'>مزایده یکباب مغازه مساحت46مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت46مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910356/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-کانکس-ها-و---'>مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و .... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910385/مناقصه-مطالعات-ارزیابی-اثرات-زیست-محیطی-شهرک-صنعتی---'>مناقصه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی  ....  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910324/مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-کندن-با-دستگاه-آسفالت-تراش-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه بهسازی، کندن با دستگاه آسفالت تراش نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه بهسازی، کندن با دستگاه آسفالت تراش نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910342/مناقصه-پروژه-احداث-سایت-کفپوش-معابر'>مناقصه پروژه احداث سایت کفپوش معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث سایت کفپوش معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910350/مناقصه-تهیه-و-اجرای-جدولگذاری-معابر'>مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910335/مناقصه-لوازم-انشعاب-فاضلاب-110-میلیمتر---'>مناقصه لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر  .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910361/فراخوان-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات نگهبانی از اماکن- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات نگهبانی از اماکن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910357/مناقصه-کف-پوش-معابر-شرق-سرآسیاب---تجدید'>مناقصه کف پوش معابر شرق سرآسیاب  ...تجدید  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه کف پوش معابر شرق سرآسیاب  ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910345/فراخوان-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-اداری'>فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با کاربری اداری / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با کاربری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910241/مناقصه-پروِژه-تکمیل-عملیات-بازسازی-مرکز-بهداشت-ولیعصر-(عج)-مرکز-بهداشت-غرب'>مناقصه پروِژه تکمیل عملیات بازسازی مرکز بهداشت ولیعصر (عج) مرکز بهداشت غرب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه پروِژه تکمیل عملیات بازسازی مرکز بهداشت ولیعصر (عج) مرکز بهداشت غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910302/مزایده-اجازه-5-عدد-تابلوی-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده اجازه 5 عدد تابلوی تبلیغاتی نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجازه 5 عدد تابلوی تبلیغاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910317/مناقصه-احداث-ساختمان-اتفاقات-ناحیه-یک-بندرعباس'>مناقصه احداث ساختمان اتفاقات ناحیه  یک بندرعباس / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اتفاقات ناحیه  یک بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910306/تجدید-مزایده-فروش-خودرو-و-ماشین-آلات-فرسوده-و-اسقاط-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش خودرو و ماشین آلات فرسوده و اسقاط  نوبت دوم  / آگهی مزایده, تجدید مزایده فروش خودرو و ماشین آلات فرسوده و اسقاط  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910339/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-مسکونی-مساحت-631-61مترمربع'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی مساحت 631.61مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی مساحت 631.61مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910315/مزایده-ششدانگ-مفروز-منزل-مسکونی-بخش-یک-فردوس'>مزایده ششدانگ مفروز منزل مسکونی بخش یک فردوس / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز منزل مسکونی بخش یک فردوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910403/مزایده-2000-کیلوگرم-قند-کله'>مزایده 2000 کیلوگرم قند کله / مزایده,مزایده 2000 کیلوگرم قند کله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910305/مزایده-اموال-شامل-زمین-و-عرصه-کشاورزی-دیم-نوبت-اول'>مزایده اموال شامل زمین و عرصه کشاورزی دیم نوبت اول / مزایده,مزایده اموال شامل زمین و عرصه کشاورزی دیم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910308/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-179-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 179.26متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 179.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910311/مزایده-قطعه-زمینی-مسکونی-مساحت-310متر'>مزایده قطعه زمینی مسکونی مساحت 310متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مسکونی مساحت 310متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910301/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-به-مساحت-552متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت 552متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت 552متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910397/مزایده-اسپیلت-12000---'>مزایده اسپیلت 12000 .... / مزایده, مزایده اسپیلت 12000 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910405/مزایده-سنگ-دیوار-ساختمان'>مزایده سنگ دیوار ساختمان / مزایده,مزایده سنگ دیوار ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910320/مزایده-ملک-بخش-یک-ملایر-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش یک ملایر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش یک ملایر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910321/مزایده-ملکی-مساحت-330-14-مترمربع'>مزایده ملکی مساحت 330.14 مترمربع  / مزایده,مزایده ملکی مساحت 330.14 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910334/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-سه-ثبت-ساری'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش سه ثبت ساری / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش سه ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910331/مزایده-ششدانگ-ساختمان-به-مساحت-434-60متر'>مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 434.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 434.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910323/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-242-50متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 242.50متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 242.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910227/فراخوان-ارزیابی-انتخاب-پیمانکار-اجرای-شبکه-اصلی-و-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-پایاب-سد-عمارت--'>فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار اجرای شبکه اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سد عمارت... / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار اجرای شبکه اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سد عمارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910327/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-96-06متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 96.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 96.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910400/فراخوان-ارزیابی-کیفی-الکتروپمپ--'>فراخوان ارزیابی کیفی  الکتروپمپ.... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزیابی کیفی  الکتروپمپ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910452/مزایده-فروش-یکقطعه-زمین-شهری-خود-7274متر'>مزایده فروش یکقطعه زمین شهری خود 7274متر  / مزایده,مزایده فروش یکقطعه زمین شهری خود 7274متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910490/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-به-متراژ-2000متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 2000متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910546/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-68متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910548/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-3250متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 3250متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 3250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910553/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-4-185'>مزایده ملک به شماره پلاک 4/185 / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 4/185</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910555/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910498/آگهی-فراخوان-ارزیابی-انجام-خدمات-تقویت-گروه-های-گشت-و-بازرسی'>آگهی فراخوان ارزیابی انجام خدمات تقویت گروه های گشت و بازرسی / آگهی فراخوان ارزیابی ، آگهی فراخوان ارزیابی انجام خدمات تقویت گروه های گشت و بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910506/مناقصه-ساماندهی-و-بکارگیری-اکیپ-های-گشت-و-بازرسی-تجدید'>مناقصه ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی تجدید / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی تجدید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910223/مناقصه-واگذاری-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910544/حراج-تعداد-یک-عدد-تانکر-فلزی--'>حراج  تعداد یک عدد تانکر فلزی.... / آگهی حراج , حراج  تعداد یک عدد تانکر فلزی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910518/فراخوان-اجرای-شبکه-گازرسانی-به-روستاهای-شورابه-بهرام--شورابه-کریم'>فراخوان اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای شورابه بهرام - شورابه کریم / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای شورابه بهرام - شورابه کریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910484/مزایده-واگذاری-غرفه-های-فروش-بلیت-طبقه-هم-کف-و-غرفه-های-موجود-نجدید'>مزایده واگذاری غرفه های فروش بلیت طبقه هم کف و غرفه های موجود نجدید  / مزایده واگذاری غرفه های فروش بلیت طبقه هم کف و غرفه های موجود تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910526/مناقصه-احداث-پارک-گلستان'>مناقصه احداث پارک گلستان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910359/فراخوان-مناقصه-پروژه-خرید-لوله-و-اتصالات-فایبرگلاس-grp-به-قطر-400-میلیمتر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس grp به قطر 400 میلیمتر  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس grp به قطر 400 میلیمتر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910364/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخش-چهارم-از-خطوط-فرعی-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی بخش چهارم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه  عملیات اجرایی بخش چهارم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910752/مزایده-ششدانگ-پلاک-باقیمانده-شش-فرعی-از-سه-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده شش فرعی از سه اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده شش فرعی از سه اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910212/مناقصه-خرید-77-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-سه-فاز-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 77 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز  و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 77 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز  و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910365/مزایده-فروش-قطعات-تجاری-باغ-مسکونی-آموزشی-واحد-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش قطعات تجاری باغ مسکونی آموزشی واحد تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش قطعات تجاری باغ مسکونی آموزشی واحد تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910367/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910391/مناقصه-41-300-متر-لوله-پلی-اتیلن-سایز-75-الی-315-میلیمتر'>مناقصه 41.300 متر لوله پلی اتیلن سایز 75 الی 315 میلیمتر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه 41.300 متر لوله پلی اتیلن سایز 75 الی 315 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910371/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-یک-بی-خط-63-20-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی یک بی خط 63/20 کیلوولت  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی یک بی خط 63/20 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910381/مناقصه-تهیه-کسری-نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار-63-20-کیلوولت-خورق'>مناقصه تهیه کسری، نصب تست و راه اندازی پست مدولار 63/20 کیلوولت خورق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه کسری، نصب تست و راه اندازی پست مدولار 63/20 کیلوولت خورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910265/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-کلنگی-160-34متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی کلنگی 160.34متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی کلنگی 160.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910240/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی'>مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910874/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام , استتعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910875/اسعلام-خدمات-مهندسی-پروژه-مطالعات-کیفیت-توان'>اسعلام خدمات مهندسی پروژه مطالعات کیفیت توان / استعلام, اسعلام خدمات مهندسی پروژه مطالعات کیفیت توان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910826/استعلام-انجام-خدمات-مربوط-به-فاز-دوم-سامانه-جامع-سازمان-مجری'>استعلام انجام خدمات مربوط به فاز دوم سامانه جامع سازمان مجری  / استعلام ,استعلام انجام خدمات مربوط به فاز دوم سامانه جامع سازمان مجری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910869/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر / استعلام ، یک دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910868/استعلام-انجام-عملیات-بهسازی-ساختمانی-در-ایستگاه-زنجانکوه'>استعلام انجام عملیات بهسازی ساختمانی در ایستگاه زنجانکوه / استعلام , استعلام انجام عملیات بهسازی ساختمانی در ایستگاه زنجانکوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910879/استعلام-رابط-کوپلینگ-برنجی---'>استعلام رابط کوپلینگ برنجی .... / استعلام, استعلام رابط کوپلینگ برنجی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910859/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-اینورتور'>استعلام کولر گازی اسپیلت اینورتور / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت اینورتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910897/استعلام-مقوای-۲۳۰-گرمی'>استعلام مقوای ۲۳۰ گرمی  / استعلام ,استعلام مقوای ۲۳۰ گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910886/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی / استعلام شیر صنعتی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910871/استعلام-خط-اینترنت-12-مگابایت'>استعلام خط اینترنت 12 مگابایت  / استعلام, استعلام خط اینترنت 12 مگابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910975/استعلام-اجرای-خر-پای-سقف-به-همراه-آهنی-کشی'>استعلام اجرای خر پای سقف به همراه آهنی کشی / استعلام , استعلام اجرای خر پای سقف به همراه آهنی کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910954/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور / استعلام , استعلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910930/استعلام-ماست-100-گرم-کم-1-چرب-هزار'>استعلام ماست 100 گرم کم 1 چرب هزار  / استعلام , استعلام ماست 100 گرم کم 1 چرب هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910876/استعلام-سوییچ'>استعلام سوییچ / استعلام, استعلام سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910920/استعلام-چاپگر-اچ-پی'>استعلام چاپگر اچ پی / استعلام ,استعلام چاپگر اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910501/مزایده-فروش-هدست-هندس-فری-و---مرحله-دوم'>مزایده فروش هدست، هندس فری و ... مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش هدست، هندس فری و ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910894/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام ,استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910916/استعلام-لایسنس-و-خدمات-پشتیبانی-یک-ساله-فایروال-CYBEROA-CR50INC'>استعلام لایسنس و خدمات پشتیبانی یک ساله فایروال CYBEROA, CR50INC / استعلام , استعلام لایسنس و خدمات پشتیبانی یک ساله فایروال CYBEROA, CR50INC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910906/استعلام-لاینر-موتور-620DUETS-TBD'>استعلام لاینر موتور 620DUETS TBD / استعلام , استعلام لاینر موتور 620DUETS TBD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910933/استعلام-خودکار'>استعلام خودکار  / استعلام خودکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910953/استعلام-روغن-عملیات-حرارتی'>استعلام روغن عملیات حرارتی / استعلام روغن عملیات حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910961/استعلام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>استعلام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی  / استعلام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910990/استعلام-رایانه-all-in-one'>استعلام رایانه all in one / استعلام رایانه all in one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910978/استعلام-تعمیر-و-سرویس-یک-دستگاه-ژنراتور-برق-دیزلی'>استعلام تعمیر و سرویس یک دستگاه ژنراتور برق دیزلی / استعلام , استعلام تعمیر و سرویس یک دستگاه ژنراتور برق دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910948/استعلام-درب-و-پنجره'>استعلام درب و پنجره  / استعلام , استعلام درب و پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910919/استعلام-خودکار-معمولی-مشکی'>استعلام خودکار معمولی مشکی  / استعلام خودکار معمولی مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910221/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-1571-37متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 1571.37متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 1571.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911004/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام , استعلام  اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910903/استعلام-خرید-وسایل-و-تجهیزات-مورد-نیاز-امکان-رفاهی'>استعلام خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز امکان رفاهی  / استعلام ,استعلام خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز امکان رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910909/استعلام-کاغذ-A4-مارک-کپی-مکس'>استعلام کاغذ A4 مارک کپی مکس / استعلام کاغذ A4 مارک کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910960/استعلام-پوشینه-1400-بسته-سایز-بزرگ-و--'>استعلام پوشینه 1400 بسته سایز بزرگ و... / استعلام , استعلام پوشینه 1400 بسته سایز بزرگ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910972/استعلام-حلواشکری-تکسان-50-گرمی'>استعلام حلواشکری تکسان 50 گرمی / استعلام , استعلام حلواشکری تکسان 50 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910974/استعلام-پنیر-30-گرمی-هراز'>استعلام پنیر 30 گرمی هراز / استعلام , استعلام پنیر 30 گرمی هراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910981/استعلام-اسپیلت-12000-ایران-رادیاتور-دو-دستگاه-همراه-نصب'>استعلام اسپیلت 12000 ایران رادیاتور دو دستگاه همراه نصب / استعلام ,استعلام اسپیلت 12000 ایران رادیاتور دو دستگاه همراه نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910912/استعلام-آسانسور-4-نفره'>استعلام آسانسور 4 نفره  / استعلام, استعلام آسانسور 4 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910921/استعلام-انعقاد-قرارداد-سرویس-و-نگهداری-UPS'>استعلام انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری UPS / استعلام, استعلام انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910200/ارزیابی-کیفی-مدیریت--بهره-برداری--نگهداری-و-تعمیرات-رفع-حوادث--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مدیریت ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مدیریت ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تاسیسات و تجهیزات چاهها ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910215/مزایده-ملک-به-مساحت-تقریبی-شصت-متر'>مزایده ملک به مساحت تقریبی شصت متر / مزایده ,مزایده ملک به مساحت تقریبی شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910927/استعلام-بیمه-اماکن'>استعلام  بیمه اماکن / استعلام, استعلام  بیمه اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910575/مزایده-پسماند-عادی-شامل-(زباله--ظروف-یکبار-مصرف-آلومینیومی'>مزایده پسماند عادی شامل (زباله ، ظروف یکبار مصرف آلومینیومی / مزایده پسماند عادی شامل (زباله ، ظروف یکبار مصرف آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910618/مزایده-خودرو-سواری'>مزایده خودرو سواری / آگهی مزایده ,مزایده خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910756/مزایده-زمین-به-مساحت-6732مترمربع'>مزایده زمین به مساحت 6732مترمربع / مزایده,مزایده زمین به مساحت 6732مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910762/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-ثبتی-شش-قوچان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین بخش ثبتی شش قوچان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش ثبتی شش قوچان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910766/مزایده-ششدانگ-باغ-و-زمین-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ باغ و زمین کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ باغ و زمین کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910938/استعلام-رنگ-آمیزی-با-رنگ-استاندارد-روغنی-و-پلاستیک'>استعلام رنگ آمیزی با رنگ استاندارد روغنی و پلاستیک  / استعلام, استعلام رنگ آمیزی با رنگ استاندارد روغنی و پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910945/استعلام-5-عدد-نورد-مرکب-ماشین-چاپ'>استعلام  5 عدد نورد مرکب ماشین چاپ / استعلام, استعلام  5 عدد نورد مرکب ماشین چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910918/استعلام-بویلر-آبگرم'>استعلام بویلر آبگرم   / استعلام بویلر آبگرم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910932/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و-موتورخانه-ساختمان-آموزشی-خوابگاه-عشایری'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه ساختمان آموزشی خوابگاه عشایری  / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه ساختمان آموزشی خوابگاه عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910959/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و-موتورخانه-96-5-21'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه 96.5.21 / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910955/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و-موتورخانه-96-5-21'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه 96.5.21 / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910931/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و-موتورخانه-96-5-21'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه 96.5.21 / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910924/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری / استعلام, استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910914/استعلام-رایانه-همراه-IN14'>استعلام رایانه همراه IN14 / استعلام رایانه همراه IN14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910599/اصلاحیه-مزایده-اپارتمان'>اصلاحیه مزایده اپارتمان / اصلاحیه مزایده,مزایده اپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910969/استعلام-رایانه-همراه-مدل-MC3000-زبرآسیا'>استعلام رایانه همراه مدل MC3000 زبرآسیا / استعلام رایانه همراه مدل MC3000 زبرآسیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910963/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام, استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910944/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال     / استعلام، استعلام احداث خط انتقال    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910976/استعلام-احداث-خط-انتقال-2-537'>استعلام احداث خط انتقال 2.537 / استعلام، استعلام احداث خط انتقال 2.537</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910491/مزایده-فروش-تعداد-75-کارتن-کفش-مردانه-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 75 کارتن کفش مردانه نوبت  دوم  / مزایده , مزایده فروش تعداد 75 کارتن کفش مردانه نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910984/استعلام-سیستم-صوتی-تصویری-کنفرانس'>استعلام سیستم صوتی تصویری کنفرانس / استعلام، استعلام سیستم صوتی تصویری کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911002/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910997/استعلام-خرید-کامپیوتر-رومیزی-طبق-توضیحات'>استعلام خرید کامپیوتر رومیزی طبق توضیحات / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر رومیزی طبق توضیحات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910988/استعلام-واگذاری-امور-خودرویی-حمل-و-نقل-مسافر-و-بار-به-آژانس-96-5-21'>استعلام واگذاری امور خودرویی حمل و نقل مسافر و بار به آژانس 96.5.21 / استعلام, استعلام واگذاری امور خودرویی حمل و نقل مسافر و بار به آژانس 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910985/استعلام-کولرگازی-اینورتر-ال-جی-96-5-2124000'>استعلام  کولرگازی اینورتر ال جی  96.5.2124000 / استعلام, استعلام  کولرگازی اینورتر ال جی 24000-96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910977/استعلام-کولرگازی-36-هاز-ایستاده-الجی'>استعلام  کولرگازی  36 هاز ایستاده الجی / استعلام, استعلام  کولرگازی  36 هاز ایستاده الجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910965/استعلام-خرید-دیگ-آبگرم-و-لوازم-مربوطه'>استعلام خرید دیگ آبگرم و لوازم مربوطه  / استعلام ,استعلام خرید دیگ آبگرم و لوازم مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910970/استعلام-۲۳-قلم-لوازم-برقی'>استعلام ۲۳ قلم لوازم برقی / استعلام ,استعلام ۲۳ قلم لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910980/استعلام-شیرآلات-ساختمانی'>استعلام شیرآلات ساختمانی / استعلام ,استعلام شیرآلات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910982/استعلام-لوازم-ساختمانی'>استعلام لوازم ساختمانی / استعلام ,استعلام لوازم ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910217/مزایده-سرقفلی-از-پلاک-ثبتی-بخش-یک-مساحت-37متر'>مزایده سرقفلی از پلاک ثبتی بخش یک مساحت 37متر  / مزایده ,مزایده سرقفلی از پلاک ثبتی بخش یک مساحت 37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910987/استعلام-لوازم-آبدارخانه'>استعلام لوازم آبدارخانه / استعلام ,استعلام لوازم آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910993/استعلام-دیزل-ژنرانور-72-کاوا--'>استعلام دیزل ژنرانور 72 کاوا ... / استعلام, استعلام دیزل ژنرانور 72 کاوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911001/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری-سرمایشی-و-گرمایشی--'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی  و گرمایشی ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی  و گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911038/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری-سرمایشی-و-گرمایشی--'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی  و گرمایشی ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی  و گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910992/استعلام-لپ-تاپ-ASUS'>استعلام لپ تاپ ASUS / استعلام, استعلام لپ تاپ ASUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910996/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق / استعلام، استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911028/استعلام-تعمیر-و-سرویس-موتورخانه-دوگانه--'>استعلام تعمیر و سرویس موتورخانه دوگانه ... / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس موتورخانه دوگانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910214/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-244-88مترمربع-مرحله-اول'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 244.88مترمربع مرحله اول / مزایده ,مزایده قطعه زمینی به مساحت 244.88مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911008/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-شبکه-فاضلاب-تازه-آباد-سقز'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فاضلاب تازه آباد سقز  / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فاضلاب تازه آباد سقز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910967/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-8-دستگاه-غربالگری-شنوایی-نوزادان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 8 دستگاه غربالگری شنوایی نوزادان / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 8 دستگاه غربالگری شنوایی نوزادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911068/مناقصه-مراقبت-و-نگهداری-جنگلکاری-های-سنواتی'>مناقصه مراقبت و نگهداری جنگلکاری های سنواتی  / مناقصه ,مناقصه مراقبت و نگهداری جنگلکاری های سنواتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911040/فراخوان-لیست-کوتاه-ساخت--تهیه-و-تامین-پره-ثابت-توربین--'>فراخوان لیست کوتاه ساخت ، تهیه و تامین پره ثابت توربین ... / فراخوان, فراخوان لیست کوتاه ساخت ، تهیه و تامین پره ثابت توربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910507/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید-مدل-83'>مزایده فروش یک دستگاه پراید مدل 83 / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پراید مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911025/فراخوان-خرید-دو-دستگاه-کمپرسور-هوای-فشرده-عاری-از-روغن'>فراخوان خرید دو دستگاه کمپرسور هوای فشرده عاری از روغن  / فراخوان, فراخوان خرید دو دستگاه کمپرسور هوای فشرده عاری از روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911016/مناقصه-تجدید-اول-خرید-یک-دستگاه-کروماتوگرافی-نفوذ-ژل'>مناقصه تجدید اول خرید یک دستگاه کروماتوگرافی نفوذ ژل  / مناقصه , مناقصه تجدید اول خرید یک دستگاه کروماتوگرافی نفوذ ژل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911007/تجدید-فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-اپوکسی-تجدید96-5-21'>تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای اپوکسی تجدید96.5.21 / تجدید فراخوان, فراخوان تهیه مصالح و اجرای اپوکسی تجدید 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910958/مناقصه-حفاظت-و-نگهداری-از-اراضی-و-اماکن-دولتی'>مناقصه حفاظت و نگهداری از اراضی و اماکن دولتی  / مناقصه عمومی، مناقصه حفاظت و نگهداری از اراضی و اماکن دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910937/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار / استعلام نرم افزار phprunner</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910951/استعلام-دستگاه-آلارم-یونیت-پنجره-ای'>استعلام دستگاه آلارم یونیت پنجره ای / استعلام , استعلام دستگاه آلارم یونیت پنجره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910208/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-217متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 217متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 217متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910946/استعلام-باطری'>استعلام باطری  / استعلام بهاء , استعلام بها باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910936/مناقصه-انجام-حفاری-اکتشافی-توسط-دریل-واگن-هیدرولیکی----نوبت-دوم'>مناقصه انجام حفاری اکتشافی توسط دریل واگن هیدرولیکی ... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام حفاری اکتشافی توسط دریل واگن هیدرولیکی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910543/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-هوایی'>مزایده یک دستگاه جرثقیل هوایی / مزایده,مزایده یک دستگاه جرثقیل هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910925/مناقصه-تعویض-سقف-فارسیتی-انبار-کل--نوبت-دوم'>مناقصه تعویض سقف فارسیتی انبار کل - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تعویض سقف فارسیتی انبار کل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910962/استعلام-توری-کناری-سرند-پلی-اوریتان'>استعلام توری کناری سرند پلی اوریتان / استعلام بها, استعلام توری کناری سرند پلی اوریتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910968/استعلام-بها-لاستیک-ضد-سایش-پوشش-50×500×400-سنگ-شکن'>استعلام بها لاستیک ضد سایش پوشش 50×500×400 سنگ شکن / استعلام بها , استعلام بها لاستیک ضد سایش پوشش 50×500×400 سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910910/استعلام​-سافت-استارتر'>استعلام​ سافت استارتر / استعلام , استعلام سافت استارتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910913/استعلام-بهاء-رولیک-ضربه-گیر-روکش-لاستیکی'>استعلام بهاء رولیک ضربه گیر روکش لاستیکی  / استعلام بهاء,استعلام بهاء رولیک ضربه گیر روکش لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910939/استعلام-بهاء-واشر-تخت-لاستیکی-منجیددار'>استعلام بهاء واشر تخت لاستیکی منجیددار / استعلام بهاء,استعلام بهاء واشر تخت لاستیکی منجیددار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910950/استعلام-توری-سرند-با-چشمه-و--'>استعلام توری سرند با چشمه و... / استعلام بهاء,استعلام توری سرند با چشمه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910204/مزایده-یکباب-خانه-به-مساحت-83-75مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه به مساحت 83.75مترمربع نوبت اول  / مزایده ,مزایده یکباب خانه به مساحت 83.75مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910935/فرم-استعلام-پلیت-تیپ-یک'>فرم استعلام پلیت تیپ یک  / فرم استعلام بهاء ,فرم استعلام پلیت تیپ یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910941/استعلام-بست-جنت-ترولکس'>استعلام بست جنت ترولکس  / استعلام بهاء, استعلام بست جنت ترولکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910203/مزایده-ملک-به-مساحت-70-23مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 70.23مترمربع / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 70.23مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910905/مناقصه-عمومی-خرید--نصب--راه-اندازی-و-ارتقاء-مرکز-داده'>مناقصه عمومی خرید , نصب , راه اندازی و ارتقاء مرکز داده  / مناقصه عمومی خرید , نصب , راه اندازی و ارتقاء مرکز داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910952/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-امور-نگهداشت-سخت-افزار-و-شبکه-رایانه-بیمارستان'>استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه بیمارستان / استعلام ,استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910928/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-امور-نگهداشت-سخت-افزار-و-شبکه-رایانه'>استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه / استعلام ,استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910861/فرم-استعلام-داربست-بندی--تخته-ریزی-ومهار-تخته-روی'>فرم استعلام داربست بندی ، تخته ریزی ومهار تخته روی  / فرم استعلام , فرم استعلام داربست بندی ، تخته ریزی ومهار تخته روی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910893/استعلام-بهای-مانومتر-دیجیتالی-به-همراه-هند-پمپ'>استعلام بهای  مانومتر دیجیتالی به همراه هند پمپ  / فرم استعلام , استعلام بهای مانومتر دیجیتالی به همراه هند پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910922/استعلام-تخته-داربست-بندی-به-طول-4-متر'>استعلام تخته داربست بندی به طول 4 متر / استعلام بهاء, استعلام تخته داربست بندی به طول 4 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910947/استعلام-ساخت-ناودانی-از-ورق-کورتن-A'>استعلام ساخت ناودانی از ورق کورتن A / استعلام, استعلام ساخت ناودانی از ورق کورتن A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910206/مناقصه-اصلاح-هندسی-تقاطع-های-همسطح-سواره-رو'>مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو  / مناقصه ، مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910218/مناقصه-احداث-پارک-حاشیه-رودخانه-زرجوب-حد-فاصل-تجدید'>مناقصه احداث پارک حاشیه رودخانه زرجوب حد فاصل تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک حاشیه رودخانه زرجوب حد فاصل تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910401/فراخوان-اجرای-شبکه-گازرسانی-به-روستاهای-کوماس--تل-عجم--'>فراخوان اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای کوماس - تل عجم... / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای کوماس - تل عجم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910383/ارزیابی-کیفی-مناقصه-احداث-مدول-اول-تصفیه-خانه-فاضلاب---96-5-21'>ارزیابی کیفی مناقصه احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب ... 96.5.21 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب ... 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910412/فراخوان-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-صنوف-مزاحم'>فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910460/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-187-15متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 187.15متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 187.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910349/مناقصه-خرید-135-شاخه-انواع-لوله--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 135 شاخه انواع لوله - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 135 شاخه انواع لوله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910366/فراخوان-تهیه-فهرست-کوتاه-مشاوران-برای-انجام-مطالعات-فاز-یک-و-دو-خط-انتقال-آب-شرب--'>فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام مطالعات فاز یک و دو خط انتقال آب شرب... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام مطالعات فاز یک و دو خط انتقال آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910431/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910352/مزایده-واگذاری-به-اجاره-کشت-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره کشت دو قطعه زمین کشاورزی  نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی, مزایده واگذاری به اجاره کشت دو قطعه زمین کشاورزی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910378/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-44-33مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 44.33مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 44.33مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910370/مناقصه-احداث-مسیر-دوچرخه-و-پیاده-روی-پیرامونی--'>مناقصه احداث مسیر دوچرخه و پیاده روی پیرامونی ... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث مسیر دوچرخه و پیاده روی پیرامونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910817/تجدید-فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-مدرسه-واقع-در-جنب-سایت-مسکن-مهر'>تجدید فراخوان مناقصه احداث ساختمان مدرسه واقع در جنب سایت مسکن مهر / تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید فراخوان مناقصه احداث ساختمان مدرسه واقع در جنب سایت مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910831/مزایده-امور-تبلیغاتی-اتوبوس'>مزایده امور تبلیغاتی اتوبوس / اگهی مزایده عمومی ,  مزایده امور تبلیغاتی اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910809/مزایده-بهره-برداری-از-درب-ورودی-و-ساماندهی-سایت-مستعمل-فروشان--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از درب ورودی و ساماندهی سایت مستعمل فروشان - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از درب ورودی و ساماندهی سایت مستعمل فروشان و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910844/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی / آگهی مزایده,مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910812/مناقصه-اجرای-تقاطع-غیرهمسطح-بسیج'>مناقصه اجرای تقاطع غیرهمسطح بسیج / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای تقاطع غیرهمسطح بسیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910379/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-دوبلکس-127-99متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان دوبلکس 127.99متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان دوبلکس 127.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910973/مزایده-دو-دانگ-از-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-مترمربع'>مزایده دو دانگ از منزل مسکونی مساحت سیصد مترمربع  / مزایده,مزایده دو دانگ از منزل مسکونی مساحت سیصد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910818/مزایده-فروش-دو-عدد-کانکس'>مزایده فروش دو عدد کانکس  / مزایده , مزایده فروش دو عدد کانکس نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910856/مناقصه-و-تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی--'>مناقصه و تجدید مناقصه عمومی خرید و نصب چمن مصنوعی... / مناقصه و تجدید مناقصه عمومی , مناقصه و تجدید مناقصه عمومی خرید و نصب چمن مصنوعی... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910807/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-هیوندای'>مزایده فروش یک دستگاه سواری هیوندای / مزایده,مزایده  فروش یک دستگاه سواری هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910811/فراخوان-واگذاری-مراکز-ترک-اعتیاد-دولتی-96-5-21'>فراخوان واگذاری مراکز ترک اعتیاد دولتی 96.5.21 / فراخوان , فراخوان واگذاری مراکز ترک اعتیاد دولتی  96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910816/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-765-30متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 765.30متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 765.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910820/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-زمین-96-06متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت زمین 96.06متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت زمین 96.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910810/مزایده-زمین-زراعی-عرصه-30-000متر'>مزایده زمین زراعی عرصه 30.000متر / مزایده,مزایده زمین زراعی عرصه 30.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910793/مزایده-عمومی-ماشین-الات-مستعمل-و-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد'>مزایده عمومی ماشین الات مستعمل و اقلام ضایعاتی و مازاد  / مزایده عمومی , مزایده عمومی ماشین الات مستعمل و اقلام ضایعاتی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910330/مزایده-واگذاری-زمین-برای-احداث-مجموعه-اقامتی-رفاهی'>مزایده واگذاری زمین برای احداث مجموعه اقامتی- رفاهی / آگهی مزایده,مزایده واگذاری زمین برای احداث مجموعه اقامتی- رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910788/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پرشیا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پرشیا / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پرشیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910770/مناقصه-احداث-بندهای-رسوبگیر-ملاتی-در-حوزه-طجر-علوی----نوبت-دوم'>مناقصه احداث بندهای رسوبگیر ملاتی در حوزه طجر علوی  ...  نوبت دوم  / مناقصه عمومی  ، مناقصه احداث بندهای رسوبگیر ملاتی در حوزه طجر علوی  ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910613/ارزیابی-کیفی-مناقصه-پروژه-احداث-5-مورد-چاه-حفاظت-از-زنگ-در-شهر-همدان-و---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه پروژه احداث 5 مورد چاه حفاظت از زنگ در شهر همدان و.... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه پروژه احداث 5 مورد چاه حفاظت از زنگ در شهر همدان و.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910649/مناقصه-طراحی-و-نظارت-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه  طراحی و نظارت احداث ساختمان اداری  / مناقصه  طراحی و نظارت احداث ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910604/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-286متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 286متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 286متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910606/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-با-عمر-بیش-از-17-سال'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری با عمر بیش از 17 سال / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری با عمر بیش از 17 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910621/مزایده-خودروی-سواری-تویوتا-کمری-جی-ال-ایکس'>مزایده خودروی سواری تویوتا کمری جی ال ایکس  / مزایده,مزایده خودروی سواری تویوتا کمری جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910608/مزایده-مال-مشاعی-ملک-پلاک-ثبتی-509-اصلی-بخش-سه-تهران'>مزایده مال مشاعی ملک پلاک ثبتی 509 اصلی بخش سه تهران / مزایده,مزایده مال مشاعی ملک پلاک ثبتی 509 اصلی بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910314/مناقصه-عـملیات-مربوط-به-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-آب---96-5-21'>مناقصه عـملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب ... 96.5.21 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عـملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب  96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910600/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-43-55-78متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 43.55.78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 43.55.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910616/مزایده-3-خط-تلفن-همراه-و-سه-خط-ثابت'>مزایده  3 خط تلفن همراه و سه خط ثابت  / مزایده,مزایده  3 خط تلفن همراه و سه خط ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910603/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206-مدل-82'>مزایده  یک دستگاه سواری پژو 206 مدل 82  / مزایده,مزایده  یک دستگاه سواری پژو 206 مدل 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910598/مزایده-ملک-ششدانگ-واحد-تجاری-با-عمر-بنا-37-سال'>مزایده ملک ششدانگ واحد تجاری با عمر بنا 37 سال / مزایده,مزایده ملک ششدانگ واحد تجاری با عمر بنا 37 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910611/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-آشپزخانه-بیمارستان'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی آشپزخانه بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه تعمیرات اساسی آشپزخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910629/مزایده-اماکن-ورزشی-به-صورت-اجاره---نوبت-دوم'>مزایده اماکن ورزشی به صورت اجاره ... نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اماکن ورزشی به صورت اجاره ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910643/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / آگهی مزایده ,مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910595/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-عرصه-85مترمربع'>مزایده ششدانگ خانه مساحت عرصه 85مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت عرصه 85مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910640/مناقصه-اجرای-عملیات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه اجرای عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910592/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-61-13متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 61.13متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 61.13متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910523/مزایده-یک-دستگاه-سپراتور-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سپراتور نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه سپراتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910626/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی--تحویل-سرویس-و-رفع-خرابی--نوبت-دوم'>مناقصه نصب و راه اندازی ، تحویل سرویس و رفع خرابی...نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه نصب و راه اندازی ، تحویل سرویس و رفع خرابی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910639/مناقصه-عملیات-اجرای-لایه-اساس-و-آسفالت'>مناقصه عملیات اجرای لایه اساس و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای لایه اساس و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910623/مزایده-یک-دستگاه-سواری-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری خودرو پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910633/مزایده-یک-دستگاه-طولی-بر---'>مزایده یک دستگاه طولی بر  .... / مزایده,مزایده یک دستگاه طولی بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910589/مزایده-تمامت-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-پلاک-1070-فرعی'>مزایده تمامت سه دانگ از ششدانگ زمین پلاک 1070 فرعی / مزایده,مزایده تمامت سه دانگ از ششدانگ زمین پلاک 1070 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910587/مزایده-یکباب-واحد-آپارتمانی-مساحت-88-متر'>مزایده یکباب واحد آپارتمانی مساحت 88 متر / مزایده,مزایده یکباب واحد آپارتمانی مساحت 88 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910794/مناقصه-خدمات-شهری'>مناقصه خدمات شهری / مناقصه , مناقصه خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910778/مزایده-اجاره-کیوسک-و-استخر-بوستان-لاله'>مزایده اجاره کیوسک و استخر بوستان لاله  / مزایده اجاره کیوسک و استخر بوستان لاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910764/تجدید-مزایده-اجاره-فضای-مورد-نیاز-پارک-ترافیکی-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره فضای مورد نیاز پارک ترافیکی تجدید  نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده ,مزایده اجاره فضای مورد نیاز پارک ترافیکی  تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910517/مزایده-فروش-تعداد-20-عدد-پالت-آهنی-و--'>مزایده فروش تعداد 20 عدد پالت آهنی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 20 عدد پالت آهنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910652/تجدید-مزایده-اجاره-پارکینگ-خودروهای-سنگین'>تجدید مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین  / آگهی تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910723/مزایده-اجاره-املاک-و-مستغلات'>مزایده اجاره املاک و مستغلات / مزایده,مزایده اجاره املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910837/مزایده-ملک-با-کاربری-صنعتی-تولید-لبنیات-شامل-سالن-تولید-و-ازمایشگاه--'>مزایده ملک با کاربری صنعتی تولید لبنیات، شامل سالن تولید و ازمایشگاه... / آگهی مزایده، مزایده ملک با کاربری صنعتی تولید لبنیات، شامل سالن تولید و ازمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910662/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-شبکه-بهداشت-و-درمان-شهرستان'>مناقصه امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910651/مزایده-ششدانگ-زمین-پشته-مساحت-310متر'>مزایده ششدانگ زمین پشته مساحت 310متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پشته مساحت 310متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910654/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-193متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری 193متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری 193متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910657/مزایده-ملک-تعرفه-شده-به-مساحت-65-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک تعرفه شده به مساحت 65 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک تعرفه شده به مساحت 65 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910231/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-171-68متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 171.68متر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 171.68متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910661/مزایده-ملک-به-مساحت-103-02مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 103.02مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 103.02مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910637/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-405-مدل-85'>مزایده فروش یک دستگاه سواری 405 مدل 85 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه سواری 405 مدل 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911136/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-هوندای-نامی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه موتور سیکلت هوندای نامی  / مزایده ششدانگ یک دستگاه موتور سیکلت هوندای نامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910645/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-واگذاری-خدمات-رفت-و-روب-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت واگذاری خدمات رفت و روب شهری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی جهت واگذاری خدمات رفت و روب شهری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910638/مزایده-اجاره-واحد-تجاری---نوبت-دوم-96-05-19'>مزایده اجاره واحد تجاری ... نوبت دوم 96.05.19 / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره واحد تجاری ... نوبت دوم 96.05.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910666/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-طلق-مساحت-412متر'>مزایده عرصه و اعیان زمین طلق مساحت 412متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین طلق مساحت 412متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910670/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-459مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 459مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 459مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910675/مزایده-اسناد-مالکیت-مشاعی-4-دانگ-و-دو-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده اسناد مالکیت مشاعی 4 دانگ و دو دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده اسناد مالکیت مشاعی 4 دانگ و دو دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910630/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-خانه-مساحت-141متر'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه خانه مساحت 141متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه خانه مساحت 141متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910619/مناقصه-بهسازی-راه-اصلی----نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی راه اصلی...  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه بهسازی راه اصلی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910234/مزایده-ملک-بخش-یک-بهبهان-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش یک بهبهان نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک بخش یک بهبهان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910632/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-375-22مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 375.22مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 375.22مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910590/مزایده-یک-دستگاه-پراید-زرشکی'>مزایده یک دستگاه پراید زرشکی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه پراید زرشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910620/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-869-4متر'>مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 869.4متر / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 869.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910593/مزایده-دیزل-ژنراتور-Kva100'>مزایده دیزل ژنراتور Kva100   / آگهی مزایده , مزایده دیزل ژنراتور Kva100  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910610/مزایده-یک-دست-مبل-7-نفره---نوبت-دوم'>مزایده یک دست مبل 7 نفره... - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دست مبل 7 نفره... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910656/مزایده-دستگاه-ماسه-شور'>مزایده دستگاه ماسه شور   / مزایده, مزایده دستگاه ماسه شور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910653/مزایده-سیستم-ولوو-VOLVO'>مزایده سیستم ولوو VOLVO / آگهی مزایده, مزایده دلودر جرح لاستیکی تیپ ولوو (هیکو) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910741/مزایده-ماترک-از-اراضی-زراعی-پلاک-65-اصلی'>مزایده ماترک از اراضی زراعی پلاک 65 اصلی / مزایده,مزایده ماترک از اراضی زراعی پلاک 65 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910696/مزایده-زمین-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مزروعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910236/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-نود-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت نود متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت نود متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910983/مزایده-ملک-مساحت-128مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 128مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 128مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910986/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-225متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 225متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 225متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910659/مزایده-سربی-سوئیچی-مدل-7721'>مزایده سربی سوئیچی مدل 7721 / مزایده سربی سوئیچی مدل 7721</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910668/مزایده-سرویس-مبل-پارما-8-نفره'>مزایده سرویس مبل پارما 8 نفره / مزایده سرویس مبل پارما 8 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910647/مناقصه-تهیه-و-تامین-17-دستگاه-خودروی-استیجاری'>مناقصه تهیه و تامین 17 دستگاه خودروی استیجاری / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین 17 دستگاه خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910210/مناقصه-احداث-جوی--جدول-و-کانال-ها'>مناقصه احداث جوی ، جدول و کانال ها  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث جوی، جدول و کانال های خیابان نورالهیان فاز 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910248/مزایده-ششدانگ-زمین-شالیکاری-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین شالیکاری مساحت 1000متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین شالیکاری مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910688/مناقصه-احداث-دیوار-حصار-آجری-و-عملیات-تکمیلی-خاکی-پست-132-کیلوولت-میداوود'>مناقصه احداث دیوار حصار آجری و عملیات تکمیلی خاکی پست 132 کیلوولت میداوود     / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه احداث دیوار حصار آجری و عملیات تکمیلی خاکی پست 132 کیلوولت میداوود    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910676/مزایده-واگذاری-پارکینگهای-عمومی-واقع-در-ساحلی-خرم-رود-حدفاصل-پل-شهدا-و-پل-صفوی--'>مزایده واگذاری پارکینگهای عمومی واقع در ساحلی خرم رود حدفاصل پل شهدا و پل صفوی... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری پارکینگهای عمومی واقع در ساحلی خرم رود حدفاصل پل شهدا و پل صفوی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910650/شناسایی-پیمانکار-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-زباله-سوز'>شناسایی پیمانکار نصب و راه اندازی پکیج زباله سوز  / شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار نصب و راه اندازی پکیج زباله سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910584/مزایده-تعدادی-از-اقلام-فرسوده-خود-شامل-وسایل-فلزی-چوبی-و-الکترونیکی'>مزایده تعدادی از اقلام فرسوده خود شامل وسایل  فلزی، چوبی و الکترونیکی / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از اقلام فرسوده خود شامل وسایل  فلزی، چوبی و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910624/مزایده-ملک-ساختمان-یک-طبقه-قدیمی-ساز-عرصه-221متر'>مزایده ملک ساختمان یک طبقه قدیمی ساز عرصه 221متر / مزایده,مزایده ملک ساختمان یک طبقه قدیمی ساز عرصه 221متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910622/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پیکان-وانت-مدل-81'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان وانت مدل 81  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان وانت مدل 81 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910615/مزایده-فروش-ششدانگ-پلاک-ثبتی-172-21-و-اقلام-تاسیساتی-برقی-و-مکانیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 172/21 و اقلام تاسیساتی برقی و مکانیکی نوبت دوم  / آگهی مزایده مال مشاعی غیر منقول , مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 172/21 و اقلام تاسیساتی برقی و مکانیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910250/مزایده-ششدانگ-زمین-باغی-مخروبه-150متر'>مزایده ششدانگ زمین باغی مخروبه 150متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین باغی مخروبه 150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910678/مناقصه-خرید-حمل-باراندازی-و-تحویل-لوله-های-پلی-اتیلن-مورد-نیاز'>مناقصه خرید حمل، باراندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن مورد نیاز  / مناقصه , مناقصه خرید حمل، باراندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910641/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس-کروز-هیوندای-مدل-89-خود'>مزایده یک دستگاه مینی بوس کروز هیوندای مدل 89 خود  / مزایده, مزایده یک دستگاه مینی بوس کروز هیوندای مدل 89 خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910704/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-شصت-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه شصت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910934/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910929/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-زنجان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910636/مزایده-تردمیل-باشگاهی--'>مزایده تردمیل باشگاهی... / مزایده , مزایده تردمیل باشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910700/مزایده-ششدانگ-یکباب-قطعه-پلاک-46-فرعی-از-1035-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 46 فرعی از 1035 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 46 فرعی از 1035 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910697/دومین-جشنواره-خیرین-کتابخانه-ساز-استان-کردستان'>دومین جشنواره خیرین کتابخانه ساز استان کردستان / دومین جشنواره خیرین کتابخانه ساز استان کردستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910239/مزایده-دو-قطعه-زمین-شالیکاری-مساحت-15000متر'>مزایده دو قطعه زمین شالیکاری مساحت 15000متر / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین شالیکاری مساحت 15000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910605/مناقصه-واگذاری-امور-حسابرسی-سال-مالی-95'>مناقصه واگذاری امور حسابرسی سال مالی 95 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور حسابرسی سال مالی 95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910568/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-مساحت-117متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت 117متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت 117متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910686/مزایده-مهمانسرا'>مزایده مهمانسرا / مزایده مهمانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910601/مزایده-واگذاری-اداره-پست'>مزایده واگذاری اداره پست  / مزایده, مزایده واگذاری اداره پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910776/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-اول-دائمی'>مزایده یک خط تلفن همراه اول دائمی  / مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه اول دائمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910782/آگهی-مزایده-فروش-خودروهای-سواری-دولتی-(3-دستگاه-خودرو-پژو-405)-نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش خودروهای سواری دولتی (3 دستگاه خودرو پژو 405)  نوبت دوم  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش خودروهای سواری دولتی (3 دستگاه خودرو پژو 405) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910789/مزایده-واگذاری-استیجاری-مینی-سالن-باشگاه-ورزشی-مرحله-اول-نوبت-دوم-96-5-21'>مزایده واگذاری استیجاری مینی سالن باشگاه ورزشی مرحله اول نوبت دوم 96.5.21 / آگهی مزایده آزاد عمومی , مزایده واگذاری استیجاری مینی سالن باشگاه ورزشی مرحله اول نوبت دوم 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910244/مزایده-فروش-ماترک-اموال-به-مساحت-9000-و-192-و-12500-و-15متر'>مزایده فروش ماترک اموال به مساحت 9000 و 192 و 12500 و 15متر / مزایده ,مزایده فروش ماترک اموال به مساحت 9000 و 192 و 12500 و 15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910536/مزایده-فروش-لوله-پلی-اتیلن-گازی-و--'>مزایده فروش لوله پلی اتیلن گازی و ... / مزایده , مزایده فروش لوله پلی اتیلن گازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910577/مناقصه-تجهیزات'>مناقصه تجهیزات  / مناقصه تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910738/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-آپارتمان-خدماتی-96-5-17'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی.آپارتمان خدماتی 96.5.17 / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی.آپارتمان خدماتی 96.5.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910596/مزایده-عمومی-قطعات-تفکیکی'>مزایده عمومی قطعات تفکیکی  / مزایده, مزایده عمومی قطعات تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910602/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-روستای-خضرلوی'>مناقصه  احداث مدرسه 6 کلاسه  روستای خضرلوی / مناقصه ، مناقصه  احداث مدرسه 6 کلاسه  روستای خضرلوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910627/مزایده-فروش-سنگ-تراورتن'>مزایده فروش سنگ تراورتن / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910609/مزایده-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-تجاری'>مزایده اجاره تعدادی از غرفه های تجاری  / مزایده اجاره تعدادی از غرفه های تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910644/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-و-تغذیه-و--'>فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910246/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغی-مساحت-250متر'>مزایده یک قطعه زمین باغی مساحت 250متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین باغی مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910578/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-6712-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 6712 فرعی از یک اصلی / مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 6712 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910597/مزایده-ظرفشویی-حرفه-ای-آشپزخانه--یخچال-4-درب-ویترینی--تلویزیون'>مزایده ظرفشویی حرفه ای آشپزخانه ، یخچال 4 درب ویترینی ، تلویزیون  / مزایده,مزایده ظرفشویی حرفه ای آشپزخانه ، یخچال 4 درب ویترینی ، تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910674/مزایده-مقدای-سنگ-پالت-بندی'>مزایده مقدای سنگ پالت بندی / مزایده مقدای سنگ پالت بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910572/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-7012-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 7012 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 7012 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910648/مناقصه-عملیات-اجرایی-بازسازی-و-ترمیم-قنوات--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی بازسازی و ترمیم قنوات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی بازسازی و ترمیم قنوات- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910255/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-108مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 108مترمربع  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 108مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910607/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-از-فضای-سبز--نوبت-دوم-96-05-19'>مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز - نوبت دوم  96.05.19 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز - نوبت دوم 96.05.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910617/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تاکسی-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تاکسی سمند / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری تاکسی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910631/مزایده-اجاره-ماهانه-واحدهای-اداری-تجاری-نوبت-هفتم--چاپ-دوم'>مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری نوبت هفتم - چاپ دوم  / آگهی مزایده ,  مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری نوبت هفتم - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910635/مناقصه-عملیات-خرید-و-نصب-کفپوش--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات خرید و نصب کفپوش - چاپ دوم  / مناقصه عملیات خرید و نصب کفپوش - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910628/مزایده-یک-دستگاه-خوراک-دام'>مزایده یک دستگاه خوراک دام  / مزایده یک دستگاه خوراک دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910580/مزایده-ششدانگ-پلاک-4193-به-انضمام-قدرالسهم-از-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-دالان'>مزایده ششدانگ پلاک 4193 به انضمام قدرالسهم از سه دانگ مشاع از ششدانگ دالان / مزایده ششدانگ پلاک 4193 به انضمام قدرالسهم از سه دانگ مشاع از ششدانگ دالان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910560/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-فاز-اول-ایستگاه-آتش-نشانی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث فاز اول ایستگاه آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث فاز اول ایستگاه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910567/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-و-طبخ-توزیع-سلف-سرویس-مرکزی'>مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ توزیع سلف سرویس مرکزی / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید مواد اولیه و طبخ توزیع سلف سرویس مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910259/مزایده-مقدار-650متر-از-سهم-مشاع-5000مترمربع-از-زمین'>مزایده مقدار 650متر از سهم مشاع 5000مترمربع از زمین  / مزایده ,مزایده مقدار 650متر از سهم مشاع 5000مترمربع از زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910566/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-و-طبخ-توزیع-رستوران-کارمندی'>مناقصه  خرید مواد اولیه و طبخ توزیع رستوران کارمندی / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید مواد اولیه و طبخ توزیع رستوران کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910564/مناقصه-عمومی-رستوران-آزاد-تاک'>مناقصه عمومی رستوران آزاد تاک / آگهی مناقصه, مناقصه عمومی رستوران آزاد تاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910735/مزایده-فروش-16-پلاک-مسکونی-تفکیکی-مرحله-سوم'>مزایده فروش 16 پلاک مسکونی تفکیکی مرحله سوم  / مزایده,مزایده فروش 16 پلاک مسکونی تفکیکی مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910642/مزایده-یکباب-خانه-بخش-4-ثبت-اصفهان'>مزایده یکباب خانه بخش 4 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش 4 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910625/مزایده-سواری-پژو-مدل-1385'>مزایده سواری پژو مدل 1385 / مزایده سواری پژو مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910634/مزایده-یک-باب-واحد-تجاری-و-یک-دستگاه-سواری-پژو-405glx'>مزایده یک باب واحد تجاری و یک دستگاه سواری پژو 405glx / مزایده یک باب واحد تجاری و یک دستگاه سواری پژو 405glx</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910646/مزایده-امتیاز-یک-واحد-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده امتیاز یک واحد آپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده امتیاز یک واحد آپارتمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910588/مناقصه-خرید-قطعات-کامل-فرم-شاسی-خودروهای--'>مناقصه خرید قطعات کامل فرم شاسی خودروهای.... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات کامل فرم شاسی خودروهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910687/اصلاحیه-مناقصه-داده-آمایی-تعداد-40000-پرونده-ثبتی'>اصلاحیه مناقصه داده آمایی تعداد 40000 پرونده ثبتی / اصلاحیه مناقصه داده آمایی تعداد 40000 پرونده ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910612/مزایده-هشت-قطعه-اراضی-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده هشت قطعه اراضی مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده هشت قطعه اراضی مزروعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910260/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-تقریبی-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 1000متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910614/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-فرعی-13188-فرعی-از-نه-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره فرعی 13188 فرعی از نه اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره فرعی 13188 فرعی از نه اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910730/ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-فاز-اول-بستر-سازی-GIS-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام فاز اول بستر سازی GIS  نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام فاز اول بستر سازی GIS  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910911/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-21مترمربع'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910915/مزایده-یکباب-خانه-به-پلاک-ثبتی-1827-155-بخش-یازده'>مزایده یکباب خانه به پلاک ثبتی 1827/155 بخش یازده / مزایده,مزایده یکباب خانه به پلاک ثبتی 1827/155 بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910749/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09123341390'>مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09123341390   / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09123341390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910851/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-87-78متر'>مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 87.78متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 87.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910848/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-102-33متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 102.33متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 102.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910846/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-1438-1625-مساحت-86متر'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 1438-1625 مساحت 86متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1438-1625 مساحت 86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910825/مناقصه-احداث-پل-ماشین-رو-مقابل-خیابان-نور--نوبت-دوم'>مناقصه  احداث پل ماشین رو مقابل خیابان نور - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه  احداث پل ماشین رو مقابل خیابان نور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910744/تجدید-مزایده-واگذاری-اقلام-و-ابزارآلات-ضایعاتی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری اقلام و ابزارآلات ضایعاتی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری اقلام و ابزارآلات ضایعاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910771/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-101-85متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 101.85متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 101.85متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910727/مناقصه-عملیات-نصب-و-اصلاح-انشعابات-فاضلاب-شستشو-همسطح-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نصب و اصلاح انشعابات فاضلاب، شستشو، همسطح سازی ...نوبت دوم / مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات نصب و اصلاح انشعابات فاضلاب، شستشو، همسطح سازی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911067/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-664-4مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 664.4مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 664.4مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911013/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-کارگاه-و-اتومبیل'>مزایده یک قطعه زمین و کارگاه و اتومبیل  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و کارگاه و اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911026/مزایده-ملک-منزل-مسکونی-مساحت-247-50متر'>مزایده ملک منزل مسکونی مساحت 247.50متر / مزایده,مزایده ملک منزل مسکونی مساحت 247.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910692/مزایده-وانت-پیکان-1600-دوگانه-سوز'>مزایده وانت پیکان 1600 دوگانه سوز / مزایده وانت پیکان 1600 دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910772/مزایده-اقلام-اسقاطی'>مزایده اقلام اسقاطی / مزایده اقلام اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910693/مزایده-فروش-غلتک-رینگ-و-رولیگ-کارکرده'>مزایده فروش غلتک رینگ و رولیگ کارکرده / مزایده , مزایده فروش غلتک رینگ و رولیگ کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910237/مزایده-55000-تن-سنگ-آهن'>مزایده 55000 تن سنگ آهن  / آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای,فراخوان  55000 تن سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910720/فراخوان-فروش-311-ردیف-اقلام-مازاد-موجود-در-انبار-32-مستعمل'>فراخوان فروش 311 ردیف اقلام مازاد موجود در انبار 32 مستعمل / فراخوان , فراخوان فروش 311 ردیف اقلام مازاد موجود در انبار 32 مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910995/مزایده-یک-دستگاه-واحد-مسکونی-17-سال-ساخت'>مزایده یک دستگاه واحد مسکونی 17 سال ساخت / مزایده,مزایده یک دستگاه واحد مسکونی 17 سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910991/مزایده-44-02-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 44.02 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 44.02 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910758/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید / آگهی مزایده ,مزایده سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910736/تجدید-مزایده-اجاره-زمین-96-5-21'>تجدید مزایده اجاره زمین 96.5.21 / تجدید آگهی مزایده, مزایده اجاره زمین  - نوبت اول 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910796/مزایده-پلاک-ثبتی-18-4001-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 18/4001 بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 18/4001 بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910743/فراخوان-برگزاری-مناقصه-عمومی-خرید-و-تامین-لوله--اتصالات-و-متعلقات-پلی-اتیلن'>فراخوان برگزاری مناقصه عمومی خرید و تامین لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی خرید و تامین لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910753/تجدید-مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی-و-اجرای-لاین-کندرو'>تجدید مناقصه عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910363/مزایده-تعدادی-خودرو-و-موتور-سیکلت'>مزایده تعدادی خودرو و موتور سیکلت / مزایده تعدادی خودرو و موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910746/آگهی-شناسایی-پیمانکار-واگذاری-اجرای-360-واحد-از-1290-واحد-فاز-یک-پروژه-بلوک'>آگهی شناسایی پیمانکار واگذاری  اجرای 360 واحد از 1290 واحد فاز یک پروژه بلوک / آگهی شناسایی پیمانکار واگذاری  اجرای 360 واحد از 1290 واحد فاز یک پروژه بلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911006/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-19500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 19500متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 19500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911005/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-هفت-سهم-پلاک-ثبتی-119-فرعی'>مزایده دو سهم مشاع از هفت سهم پلاک ثبتی 119 فرعی  / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از هفت سهم پلاک ثبتی 119 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910765/مزایده-یک-دستگاه-موزائیک-ساز'>مزایده  یک دستگاه موزائیک ساز  / مزایده,مزایده  یک دستگاه موزائیک ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910713/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910862/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-332-75متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 332.75متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 332.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910902/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-160متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 160متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910872/مزایده-ملک-به-مساحت720-93متر'>مزایده ملک به مساحت720.93متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت720.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910878/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-85متر'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 85متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910703/مناقصه-امور-خدمات-بهداشت-و-درمان'>مناقصه امور خدمات بهداشت و درمان  / آگهی مناقصه,مناقصه امور خدمات بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910344/مزایده-وسایل-نقلیه-تهران'>مزایده وسایل نقلیه تهران  / آگهی حراج, حراج وسایل نقلیه تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910783/مناقصه-تکمیل-نازک-کاری-ساختمان-مرکز-اقامتی-آسایشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل نازک کاری ساختمان مرکز اقامتی آسایشگاه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تکمیل نازک کاری ساختمان مرکز اقامتی آسایشگاه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910748/مناقصه-عملیات-مطالعه--طراحی--تجهیز-و-اجرای-پروژه-جمع-آوری--انتقال-و-فیلتراسیون-گازها'>مناقصه عملیات مطالعه ، طراحی ، تجهیز و اجرای پروژه جمع آوری ، انتقال و فیلتراسیون گازها / مناقصه عملیات مطالعه ، طراحی ، تجهیز و اجرای پروژه جمع آوری ، انتقال و فیلتراسیون گازها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910737/مناقصه-مجموعه-لوله-های-مصرفی-خودروهای-تولیدی'>مناقصه مجموعه لوله های مصرفی خودروهای تولیدی  / آگهی مناقصه ,مناقصه مجموعه لوله های مصرفی خودروهای تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910775/مزایده-4-دانگ-از-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-149-62متر'>مزایده 4 دانگ از منزل مسکونی مساحت عرصه 149.62متر  / مزایده,مزایده 4 دانگ از منزل مسکونی مساحت عرصه 149.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910728/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910898/مزایده-فروش-ششدانگ-4-دستگاه-ساختمان'>مزایده فروش ششدانگ 4 دستگاه ساختمان / مزایده,مزایده فروش ششدانگ 4 دستگاه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910889/مزایده-منزل-مسکنی-عرصه-242مترمربع'>مزایده منزل مسکنی عرصه 242مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکنی عرصه 242مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910797/مزایده-جرثقیل'>مزایده جرثقیل / آگهی مزایده , مزایده جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910316/مزایده-بهره-برداری-از-اماکن-جانبی-خود-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از اماکن جانبی خود  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از اماکن جانبی خود  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910860/مزایده-پلاک-ثبتی-13718-اصلی-بخش-نه-یزد'>مزایده پلاک ثبتی 13718 اصلی بخش نه یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 13718 اصلی بخش نه یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910804/مزایده-پلاک-ثبتی-1050-فرعی-از-27-اصلی-عرصه-730متر'>مزایده پلاک ثبتی 1050 فرعی از 27 اصلی عرصه 730متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1050 فرعی از 27 اصلی عرصه 730متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910757/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-نوبت-دوم'>مزایده  یک دستگاه خودروی سمند نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  یک دستگاه خودروی سمند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910999/مزایده-ششدانگ-ملک-کلاسه-950193'>مزایده ششدانگ ملک کلاسه 950193  / مزایده ششدانگ ملک کلاسه 950193 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910684/مزایده-حق-امتیاز-و-اشتراک-تلفن-همراه'>مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه  / مزایده , مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910787/مزایده-یک-سهم-از-ده-سهم-از-ششدانگ-ملک-قولنامه-ای'>مزایده یک سهم از ده سهم از ششدانگ ملک قولنامه ای / مزایده,مزایده یک سهم از ده سهم از ششدانگ ملک قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910792/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910707/تجدید-مناقصه-عملیات-خرید-غذای-دانشجویی-96-5-21'>تجدید مناقصه عملیات خرید غذای دانشجویی- 96.5.21 / تجدید آگهی مناقصه,تجدید مناقصه عملیات خرید غذای دانشجویی- 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910759/مزایده-ساختمان-و-ماشین-آلات-خط-تولید-و-تاسیسات-کارخانه--'>مزایده ساختمان و ماشین آلات خط تولید و تاسیسات کارخانه ... / مزایده , مزایده ساختمان و ماشین آلات خط تولید و تاسیسات کارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910303/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-شرکت-بن-رو'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت بن رو / مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت بن رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910883/مزایده-فروش-20-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری-و-2-واحد-آپارتمان-و-نه-واحد-تجاری'>مزایده فروش 20 قطعه زمین مسکونی تجاری و 2 واحد آپارتمان و نه واحد تجاری   / مزایده,مزایده فروش 20 قطعه زمین مسکونی تجاری و 2 واحد آپارتمان و نه واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910834/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-یک-فرعی-بخش-یک-سمنان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره یک فرعی بخش یک سمنان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره یک فرعی بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910780/مزایده-سه-عدد-سیلو-سیمان'>مزایده سه عدد سیلو سیمان / مزایده سه عدد سیلو سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910712/مزایده-واگذاری-یک-واحد-صنعتی-تجدید'>مزایده واگذاری یک واحد صنعتی- تجدید / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک واحد صنعتی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910699/مزایده-واگذاری-9-واحد-تجاری'>مزایده  واگذاری 9 واحد تجاری / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری 9 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910709/مزایده-اجاره-پارکینگ-ها'>مزایده اجاره پارکینگ ها  / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910724/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-فرگوسن-399'>مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن 399 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن 399</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910309/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910733/مزایده-فروش-دستگاه-انژکشن'>مزایده فروش دستگاه انژکشن / مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه انژکشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910779/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-4-5-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 4.5 هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 4.5 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910717/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-250مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910722/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-پروانه-ساخت-مساحت-779-5متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین با پروانه ساخت مساحت 779.5متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با پروانه ساخت مساحت 779.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910719/مزایده-دو-قطعه-زمین-مالکی-و-منزل-مسکونی'>مزایده دو قطعه زمین مالکی و منزل مسکونی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مالکی و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910671/مناقصه-نسبت-به-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به احداث ایستگاه آتش نشانی- نوبت دوم   / مناقصه نسبت به احداث ایستگاه آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910667/مزایده-واگذاری-به-اجاره-ششدانگ-سه-باب-مغازه'>مزایده واگذاری به اجاره ششدانگ سه باب مغازه  / خلاصه آگهی مزایده تجدیدی, مزایده واگذاری به اجاره ششدانگ سه باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910685/مزایده-پلاک-ثبتی-513-فرعی-از-164-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 513 فرعی از 164 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 513 فرعی از 164 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910658/استعلام-قیمت-واگذاری-ایاب-و-ذهاب'>استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910706/اصلاحیه-فراخوان-تسهیلات-زایمانی'>اصلاحیه فراخوان تسهیلات زایمانی  / اصلاحیه فراخوان عمومی , فراخوان تسهیلات زایمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910690/مزایده-پلاک-39-328-به-شماره-ثبتی-431846-بخش-4-شیراز'>مزایده پلاک 39/328 به شماره ثبتی 431846 بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده پلاک 39/328 به شماره ثبتی 431846 بخش 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910655/استعلام-قیمت-واگذاری-ایاب-و-ذهاب'>استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب / آگهی فراخوان عمومی , استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910701/مزایده-اجاره-و-واگذاری-خدمات-دهی-و-بهره-برداری-رستوران-آفتابگردان'>مزایده اجاره و واگذاری خدمات دهی و بهره برداری رستوران آفتابگردان / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره و واگذاری خدمات دهی و بهره برداری رستوران آفتابگردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910680/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-و-تاسیسات-ساختمان-و-انباری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین و تاسیسات ساختمان و انباری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین و تاسیسات ساختمان و انباری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910673/مزایده-فروش-زیتون-تولیدی-باغ'>مزایده فروش زیتون تولیدی باغ / آگهی مزایده , مزایده فروش زیتون تولیدی باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910660/مزایده-فروش-محصولات-مرکبات-و-خرمای-باغ'>مزایده فروش محصولات مرکبات و خرمای باغ / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش محصولات مرکبات و خرمای باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910297/مناقصه-ماده-شیمیایی-اسید-سولفوریک'>مناقصه ماده شیمیایی اسید سولفوریک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ماده شیمیایی اسید سولفوریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910721/مناقصه-مراحل-خرید-طبخ-و-تویع-غذای-دانشجویان'>مناقصه مراحل خرید، طبخ و تویع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه,مناقصه مراحل خرید، طبخ و تویع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910664/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر  نوبت دوم / مناقصه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910715/مزایده-انجام-امور-تبلیغاتی-اتوبوس-ها'>مزایده انجام امور تبلیغاتی اتوبوس ها  / مزایده ، مزایده انجام امور تبلیغاتی اتوبوس ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910694/مناقصه-عملیات-اجرای-جدول-و-کانیوا-و-تک-لبه'>مناقصه عملیات اجرای جدول و کانیوا و تک لبه   / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای جدول و کانیوا و تک لبه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910677/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت   / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910665/مزایده-واگذاری-اجاره-ماهیانه-کارخانه-سنگ-شکن--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره ماهیانه کارخانه سنگ شکن - تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره ماهیانه کارخانه سنگ شکن - تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910672/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-شامل-جمع-آوری-و-دفن-زباله-شهری-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری شامل جمع آوری و دفن زباله شهری و ... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری شامل جمع آوری و دفن زباله شهری و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910682/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-دو-باب-مغازه-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910679/تجدید-مناقصه-عملیات-نگهدای--تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب'>تجدید مناقصه عملیات نگهدای ، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات نگهدای ، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910683/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب'>مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910681/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-سطح-شهر'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910824/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-189متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 189متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 189متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911003/مزایده-منزل-مسکونی-روستای-زنگنه-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی روستای زنگنه نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی روستای زنگنه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910828/مزایده-پلاک-ثبتی-1646-28-بخش-4-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 1646/28 بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1646/28 بخش 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910695/مزایده-فروش-میزان-29-449-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-دو-دانگ-مشاع'>مزایده فروش میزان 29.449 سهم از یکصد سهم سهام دو دانگ مشاع / مزایده,مزایده فروش میزان 29.449 سهم از یکصد سهم سهام دو دانگ مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910853/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-سوپر-مارکت'>مزایده بهره برداری از غرفه سوپر مارکت  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه سوپر مارکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910729/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-312-80متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 312.80متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 312.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910845/مناقصه-تعمیرات-اساسی-خطوط-لوله-تغذیه-و-شبکه-گاز--'>مناقصه تعمیرات اساسی خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تعمیرات اساسی خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910282/مناقصه-نیروی-انسانی'>مناقصه نیروی انسانی / مناقصه نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910821/فراخوان-استعلام-ضایعات-آهن-آلات'>فراخوان استعلام ضایعات آهن آلات  / فراخوان استعلام ضایعات آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910760/مزایده-یک-باب-واحد-تجاری-تحت-تولیت'>مزایده یک باب واحد تجاری تحت تولیت / آگهی مزایده, مزایده یک باب واحد تجاری تحت تولیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910777/مزایده-واگذاری-یک-باب-واحد-تجاری-موقوفه-حاج-شمس-الدین'>مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری موقوفه حاج شمس الدین / مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری موقوفه حاج شمس الدین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910739/مزایده-زمین-های-زراعی-تحت-تولیت'>مزایده زمین های زراعی تحت تولیت  / آگهی مزایده, مزایده زمین های زراعی تحت تولیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/911135/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-211-متر-96-5-21'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 211 متر 96.5.21 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 211 متر 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910716/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان-96-05-21'>مناقصه واگذاری  امور ایاب و ذهاب دانشجویان- 96.05.21 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  امور ایاب و ذهاب دانشجویان- 96.05.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910742/مناقصه-تامین-حمل-و-باراندازی-لوله-اتصالات-و-متعلقات-GRP-پروژه-شبکه-اصلی-و-فرعی-آبیاری'>مناقصه تامین، حمل و باراندازی لوله، اتصالات و متعلقات GRP پروژه شبکه اصلی و فرعی آبیاری  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه تامین، حمل و باراندازی لوله، اتصالات و متعلقات GRP پروژه شبکه اصلی و فرعی آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910669/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910691/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-و--'>مزایده اجاره یک باب مغازه و ... / آگهی مزایده ,مزایده اجاره یک باب مغازه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910521/مزایده-کابین-و-متعلقات-آسانسور'>مزایده کابین و متعلقات آسانسور  / مزایده,مزایده کابین و متعلقات آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910268/مزایده-تعدادی-تلیسه-اصیل'>مزایده تعدادی تلیسه اصیل  / مزایده تعدادی تلیسه اصیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910901/مزایده-یک-باب-مغازه-مغازه-شماره-1'>مزایده یک باب مغازه، مغازه شماره 1 / مزایده، مزایده یک باب مغازه، مغازه شماره 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910908/مزایده-یک-باب-مغازه-مغازه-شماره-3'>مزایده یک باب مغازه، مغازه شماره 3 / مزایده، مزایده یک باب مغازه، مغازه شماره 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910262/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده آهن آلات ضایعاتی / مزایده آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910865/مناقصه-خرید-۱۶۰-کارت-سوئیچ-اکسس-دبلیو-–-آر-–-آی'>مناقصه خرید ۱۶۰ کارت سوئیچ اکسس دبلیو – آر – آی  / مناقصه , مناقصه خرید ۱۶۰ کارت سوئیچ اکسس دبلیو – آر – آی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910880/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-نرم-افزاری-و-سخت-افزاری-و-راهبری-کنسول-ها'>مناقصه خدمات نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و راهبری کنسول ها / مناقصه , مناقصه خدمات نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و راهبری کنسول ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910251/مزایده-فروش-پسته-سردرختی'>مزایده فروش پسته سردرختی / مزایده فروش پسته سردرختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910832/استعلام-ضربه-گیر-و-رولرگاید-جرثقیل'>استعلام ضربه گیر و رولرگاید جرثقیل / استعلام ضربه گیر و رولرگاید جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910829/مناقصه-شیر-سوپایی-دستی'>مناقصه شیر سوپایی دستی  / آگهی استعلام ,مناقصه شیر سوپایی دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910803/استعلام-7-ردیف-تایر-و-تیوپ-و-نوار-دور-رینگ'>استعلام 7 ردیف تایر و تیوپ و نوار دور رینگ   / استعلام  7 ردیف تایر و تیوپ و نوار دور رینگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910798/استعلام-تسمه-پروانه'>استعلام تسمه پروانه / استعلام ,استعلام تسمه پروانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910830/استعلام-5-ردیف-آببند-و-لاستیک-و-واشر'>استعلام 5 ردیف آببند و لاستیک و واشر  / استعلام 5 ردیف آببند و لاستیک و واشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910896/استعلام-موتور-سیلندر'>استعلام موتور سیلندر / استعلام موتور سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910891/استعلام--CCNA-SECURITY'>استعلام   CCNA SECURITY   / استعلام   CCNA SECURITY  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910328/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-پروژه-ساخت-مجتمع-تجاری--خدماتی---'>فراخوان سرمایه گذاری در پروژه ساخت مجتمع تجاری - خدماتی .... / فراخوان سرمایه گذاری در پروژه ساخت مجتمع تجاری - خدماتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910887/استعلام-GISPORCISSP'>استعلام GISPORCISSP   / استعلام GISPORCISSP  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910900/استعلام-استانداردهای-ایمنی'>استعلام استانداردهای ایمنی   / استعلام استانداردهای ایمنی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910841/استعلام-سیم-برق-و--'>استعلام سیم برق و ... / استعلام بهاء ,استعلام سیم برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910942/استعلام-اجرای-فنداسیون-و-حمل-و-نصب-کانکس-2-5-4-5'>استعلام اجرای فنداسیون و حمل و نصب کانکس 2.5*4.5  / استعلام بهاء, استعلام اجرای فنداسیون و حمل و نصب کانکس 2.5*4.5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910310/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذا-و-سرو-غذا'>مناقصه طبخ و توزیع غذا و سرو غذا  / مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذا و سرو غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910850/مناقصه-عمومی-یک-مرحـله-ای-انجام-خدمات-مورد-نیاز-اداره-تعمیرات-ساختمان'>مناقصه عمومی یک مرحـله ای  انجام خدمات مورد نیاز اداره تعمیرات ساختمان / مناقصه عمومی یک مرحـله ای ، مناقصه عمومی انجام خدمات مورد نیاز اداره تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910904/فراخوان-مناقصه-گاز-سنج'>فراخوان مناقصه گاز سنج / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه گاز سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910242/مناقصه-واگذاری-سرپرستی-حفاظت-فیزیکی-موزه-های-تابعه-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  سرپرستی حفاظت فیزیکی موزه های تابعه و ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  سرپرستی حفاظت فیزیکی موزه های تابعه و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910857/مناقصه-رفع-اشکال-و-نواقص-سیستم-F-G-و-اعلام-اطفای-حریق-پالایشگاه'>مناقصه رفع اشکال و نواقص سیستم F&G و اعلام اطفای حریق پالایشگاه  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ,مناقصه رفع اشکال و نواقص سیستم F&G و اعلام اطفای حریق پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910884/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تعداد-۴-عدد-ایستگاه-پایش'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تعداد ۴ عدد ایستگاه پایش / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تعداد ۴ عدد ایستگاه پایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910917/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-8565-متر-خط-لوله-6-اینچ-نفت'>فراخوان مناقصه پروژه احداث 8565 متر خط لوله 6 اینچ نفت  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه پروژه احداث 8565 متر خط لوله 6 اینچ نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910870/فراخوان8-دستگاه-انواع-دیزل-ژنراتور'>فراخوان8 دستگاه انواع دیزل ژنراتور / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان 8 دستگاه انواع دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910882/مناقصه-ساخت-چرخ-دنده-و-قطعات-میکسر'>مناقصه ساخت چرخ دنده و قطعات میکسر  / مناقصه ساخت چرخ دنده و قطعات میکسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910890/مناقصه-خرید-کمپرسور-دستگاه-های-تهویه'>مناقصه خرید کمپرسور دستگاه های تهویه / مناقصه خرید کمپرسور دستگاه های تهویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910895/مناقصه-ساخت-SILENCER'>مناقصه ساخت SILENCER / مناقصه ساخت SILENCER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910881/مناقصه-خرید-الکتروموتور-مربوط-به-فم-کندانسر-چیلر'>مناقصه خرید الکتروموتور مربوط به فم کندانسر چیلر  / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید الکتروموتور مربوط به فم کندانسر چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910833/استعلام-خرید-کانکتور'>استعلام خرید کانکتور / استعلام ,استعلام خرید کانکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910864/مناقصه-طراحی-و-نظارت-پروژه-ساختمانی-و-عملیاتی'>مناقصه طراحی و نظارت پروژه ساختمانی و عملیاتی  / آگهی مناقصه, مناقصه طراحی و نظارت پروژه ساختمانی و عملیاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910892/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-ساختمان-ها-و-تأسیسات-اداره-کل-راه-آهن-تهران'>مناقصه  تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات اداره کل راه آهن تهران / مناقصه  تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات اداره کل راه آهن تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910373/فراخوان-حمل-و-نقل-شهری-96-5-21'>فراخوان حمل و نقل شهری  96-5.21 / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار,فراخوان  حمل و نقل شهری 96.5.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910877/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-مرکز-آموزشی-درمانی-افضلی-پور'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور     / مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910888/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی  / مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910885/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910873/واگذاری-امورخدمات-عمومی-شبکه-بهداشت-درمان-شهرستان-رابر'>واگذاری امورخدمات عمومی شبکه بهداشت درمان شهرستان رابر / واگذاری امورخدمات عمومی شبکه بهداشت درمان شهرستان رابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910822/آگهی-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-حفاری-وتکمیل-یک-حلقه-چاه-ارزیابی'>  آگهی ارزیابی کیفی  انجام خدمات حفاری وتکمیل یک حلقه چاه ارزیابی /   آگهی ارزیابی کیفی،  آگهی ارزیابی کیفی  انجام خدمات حفاری وتکمیل یک حلقه چاه ارزیابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910362/آگهی-شناسایی-ساخت-اسکلت-فلزی'>آگهی شناسایی ساخت اسکلت فلزی / آگهی شناسایی ساخت اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910843/ارزیابی-کیفی-خدمات-نگهبانی'>ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی  / ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910855/دعوتنامه-سرویس-و-کالیبراسیون-کنتور-دیافراگمی'>دعوتنامه سرویس و کالیبراسیون کنتور دیافراگمی   / دعوتنامه سرویس و کالیبراسیون کنتور دیافراگمی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910867/مناقصه-خرید-مقدار-۵۰-تن-Ceramic-Ball-۱۹mm-ساخت-شرکت-های-داخلی'>مناقصه خرید مقدار ۵۰ تن Ceramic Ball ۱۹mm ساخت شرکت های داخلی     / مناقصه خرید مقدار ۵۰ تن Ceramic Ball ۱۹mm ساخت شرکت های داخلی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910863/مناقصه-خرید-لوله-یو-پی-وی-سی-به-اقطار۲۵۰-و۴۰۰-به-همراه-اتصالات'>مناقصه خرید لوله یو پی وی سی به اقطار۲۵۰ و۴۰۰ به همراه اتصالات / مناقصه خرید لوله یو پی وی سی به اقطار۲۵۰ و۴۰۰ به همراه اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910899/مناقصه-مطالعات-ژئوتکنیک-طرح-های-تغذیه-مصنوعی'>مناقصه مطالعات ژئوتکنیک طرح های تغذیه مصنوعی  / فراخوان, مناقصه مطالعات ژئوتکنیک طرح های تغذیه مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910355/مناقصه-واگذاری-سرپرستی-حفاظت-فیزیکی-موزه-های-تابعه-و--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  سرپرستی حفاظت فیزیکی موزه های تابعه و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  سرپرستی حفاظت فیزیکی موزه های تابعه و ...- نوبت دوم </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 16 تاريخ : دوشنبه 17 مهر 1396 ساعت: 11:48