اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.19 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909998/یازدهمین-جشنواره-بین-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.19 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909998/یازدهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-ورزشی'>یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم ورزشی / یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909672/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-213-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 213 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 213 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909779/مزایده-محدوده-های-اکتشافی-گواهینامه-کشف-پروانه-های-بهره-برداری---تمدید'>مزایده محدوده های اکتشافی، گواهینامه کشف پروانه های بهره برداری ... تمدید / آگهی تمدید مزایده عمومی, مزایده محدوده های اکتشافی، گواهینامه کشف پروانه های بهره برداری ... تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910157/دعوتنامه-روکش-آسفالت-کنارگذر-جنوبی-بابل'>دعوتنامه روکش آسفالت کنارگذر جنوبی بابل / دعوتنامه روکش آسفالت کنارگذر جنوبی بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909761/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-بتنی-مسلح-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل لوله بتنی مسلح نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل لوله بتنی مسلح نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910173/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مهندسین-مشاور-طرح-های-راه-آهن'>فراخوان ارزیابی کیفی مهندسین مشاور طرح های راه آهن     / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی مهندسین مشاور طرح های راه آهن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909872/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-218-87'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 218/87 / مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 218/87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909876/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-164-75'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 164/75 / مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 164/75</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909818/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-در-سمت-شرقی-کلاسه-9404580'>مزایده یک دستگاه آپارتمان در سمت شرقی کلاسه 9404580  / مزایده,مزایده  یک دستگاه آپارتمان در سمت شرقی کلاسه 9404580 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909823/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-واقع-در-طبقه-چهارم-به-مساحت-268-69-متر-مربع-کلاسه-9200513'> مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم به مساحت 268.69 متر مربع کلاسه 9200513  /  مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم به مساحت 268.69 متر مربع کلاسه 9200513 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909768/مزایده-فروش-تعدادی-لوازم-یدکی-اتومبیل-از-جمله-چراغ-رینگ-و-پیستون-و--'>مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی اتومبیل از جمله چراغ، رینگ و پیستون و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی اتومبیل از جمله چراغ، رینگ و پیستون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909760/مزایده-فروش-تعدادی-لوازم-یدکی-اتومبیل-از-جمله-لنت-کویل-و--'>مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی اتومبیل از جمله لنت، کویل و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی اتومبیل از جمله لنت، کویل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909756/مزایده-فروش-تعدادی-گوشی-تلفن-همراه-و--'>مزایده فروش تعدادی گوشی تلفن همراه و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی گوشی تلفن همراه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909830/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-95-مترمربع-کلاسه-950232-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت عرصه 95 مترمربع کلاسه 950232 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 95 مترمربع کلاسه 950232 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909726/مناقصه-بهسازی-و-لکه-گیری-محور---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و لکه گیری محور .... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید دعوت به مناقصه عمومی ، مناقصه بهسازی و لکه گیری محور .... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909762/مزایده-اجاره-غرفه-15-میدان-میوه-و-تره-بار'>مزایده اجاره غرفه 15 میدان میوه و تره بار / آگهی مزایده,  مزایده اجاره غرفه 15 میدان میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909816/مزایده-ملک-واقع-در-روستای-زیارت-پرونده-4-95-619-نوبت-دوم'>مزایده ملک واقع در روستای زیارت پرونده 4.95.619 نوبت دوم  / مزایده,مزایده  ملک واقع در روستای زیارت پرونده 4.95.619 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909745/فراخوان-خرید-جو-علوفه-ای-نوبت-دوم'>فراخوان خرید جو علوفه ای نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید جو علوفه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909750/مناقصه-انجام-امور-راهداری-در-محورهای-حوزه-شهرستان-همدان-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور راهداری در محورهای حوزه شهرستان همدان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور راهداری در محورهای حوزه شهرستان همدان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909803/مزایده-13-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم--یک-دستگاه-آسیاب-برقی'>مزایده  13 یک قطعه زمین زراعی دیم ، یک دستگاه آسیاب برقی / مزایده,مزایده 13 یک قطعه زمین زراعی دیم ، یک دستگاه آسیاب برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909807/مزایده-عرصه-105-مترمربع-کلاسه-960142-نوبت-دوم'>مزایده عرصه 105 مترمربع کلاسه 960142 نوبت دوم  / مزایده,مزایده  عرصه 105 مترمربع کلاسه 960142 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909810/مزایده-یک-قطعه-زمین-کلاسه-9400255'>مزایده یک قطعه زمین کلاسه 9400255  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کلاسه 9400255 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909812/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-با-مساحت-361-8-مترمربع-کلاسه-9400255-زمان'>مزایده  ششدانگ یک باب خانه با مساحت 361/8 مترمربع کلاسه 9400255 زمان  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک باب خانه با مساحت 361/8 مترمربع کلاسه 9400255 زمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909837/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-190-فرعی-کلاسه-961221'>مزایده ملک پلاک ثبتی 190 فرعی کلاسه 961221  / مزایده ,مزایده ملک پلاک ثبتی 190 فرعی کلاسه 961221 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909731/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال-مجتمع-آبرسانی-قاقازان---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری خط انتقال مجتمع آبرسانی قاقازان.... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری خط انتقال مجتمع آبرسانی قاقازان.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909706/مناقصه-خرید-دبه-ماست-و--'>مناقصه خرید دبه ماست و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید دبه ماست و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909710/مناقصه-تولید-و-حمل-185-تن-فیلم-شیرینگ---نوبت-دوم'>مناقصه تولید و حمل 185 تن فیلم شیرینگ ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه تولید و حمل 185 تن فیلم شیرینگ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909717/مناقصه-جهت-تامین-الکترود-گرافیتی'>مناقصه جهت تامین الکترود گرافیتی  / آگهی مناقصه ,مناقصه جهت تامین الکترود گرافیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909711/فراخوان-انجام-خدمات-مشاوره-مطالعات-امکان-سنجی--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی... نوبت دوم  / فراخوان عمومی شناسایی مشاور,فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909735/مناقصه-خرید-مفتول-سربی'>مناقصه خرید مفتول سربی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید مفتول سربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909728/مناقصه-تهیه-طبخ--بسته-بندی-توزیع-سرو-غذا'>مناقصه تهیه، طبخ ، بسته بندی، توزیع سرو غذا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تهیه، طبخ ، بسته بندی، توزیع سرو غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909833/مزایده-مسکونی-تجاری-با-مساحت-232-28-مترمربع-کلاسه-940031'>مزایده مسکونی تجاری با مساحت 232.28 مترمربع کلاسه 940031  / مزایده ,مزایده مسکونی تجاری با مساحت 232.28 مترمربع کلاسه 940031 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909705/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-86-فرعی-کلاسه-951633'>مزایده فروش پلاک ثبتی 86 فرعی کلاسه 951633  / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی 86 فرعی کلاسه 951633 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909678/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909702/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-کلاسه-960488'>مزایده یک دستگاه آپارتمان کلاسه 960488 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان کلاسه 960488</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909713/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-اجرای-950381-نوبت-دوم'>مزایده یک باب منزل مسکونی اجرای 950381 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی اجرای 950381 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909708/مزایده-یکباب-خانه-واقع-در-روستای-ممدل-پرونده-482-95-نوبت-اول'>مزایده  یکباب خانه واقع در روستای ممدل پرونده 482.95 نوبت اول  / مزایده,مزایده  یکباب خانه واقع در روستای ممدل پرونده 482.95 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909703/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910122/مزایده-یک-واحد-مسکونی-به-مساحت-574-82-مترمریع-اجرایی-399-96'>مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 574/82 مترمریع اجرایی 399/96  / مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 574/82 مترمریع اجرایی 399/96 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909699/مزایده-واگذاری-امتیاز-اجاره-ماهیانه-قسمتی-از-عرصه-محل-ساختمان-آژانس-تاکسی-تلفنی'>مزایده واگذاری امتیاز اجاره ماهیانه قسمتی از عرصه محل ساختمان آژانس تاکسی تلفنی / آگهی مزایده، مزایده واگذاری امتیاز اجاره ماهیانه قسمتی از عرصه محل ساختمان آژانس تاکسی تلفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909719/مناقصه-خرید-14-قلم-تجهیزات-بازرسی-فنی-و-خوردگی-فلزات'>مناقصه خرید 14 قلم تجهیزات بازرسی فنی و خوردگی فلزات / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 14 قلم تجهیزات بازرسی فنی و خوردگی فلزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909692/مناقصه-احداث-جاده-باند-مخازن-واقع-در-محوطه-تلمبه-خانه-انبار-نفت-ازنا--نوبت-دوم'>مناقصه احداث جاده باند مخازن واقع در محوطه تلمبه خانه انبار نفت ازنا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله با ارزیابی کیفی، مناقصه احداث جاده باند مخازن واقع در محوطه تلمبه خانه انبار نفت ازنا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909693/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-2000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2000 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909687/مزایده-فروش-100-مترمکعب-تخته'>مزایده فروش 100 مترمکعب تخته / خلاصه آگهی مزایده, مزایده فروش 100 مترمکعب تخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909688/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-کلاسه-950405'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان کلاسه 950405  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان کلاسه 950405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909691/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-800-42-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 800/42 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 800/42 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909825/مزایده-فروش-وسایل-مستعمل-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش وسایل مستعمل و مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش وسایل مستعمل و مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909742/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی-پروژه-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش واحدهای مسکونی پروژه تجاری -مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش واحدهای مسکونی پروژه تجاری -مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909801/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-24000-متر-شبکه-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای 24000 متر شبکه پلی اتیلن نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای 24000 متر شبکه پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909804/فراخوان-عملیات-تکمیی-کارهای-باقیمانده-سد-مخزنی-زیویه--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات تکمیی کارهای باقیمانده سد مخزنی زیویه... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات تکمیی کارهای باقیمانده سد مخزنی زیویه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909686/مزایده-زمین-واقع-در-نسیم-شهر-کلاسه-960685'>مزایده زمین واقع در نسیم شهر کلاسه 960685  / مزایده,مزایده زمین واقع در نسیم شهر کلاسه 960685 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909846/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه  / مزایده یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909832/مزایده-واگذاری-8-ماهه-محل-رستوران-نشاط-(-ایستگاه-دوم'>مزایده واگذاری 8 ماهه محل رستوران نشاط ( ایستگاه دوم  / مزایده واگذاری 8 ماهه محل رستوران نشاط ( ایستگاه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909681/مناقصه-هدایت-و-نگهداری-خودروهای-سبک-اداره-ترابری--نوبت-دوم'>مناقصه هدایت و نگهداری خودروهای سبک اداره ترابری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه هدایت و نگهداری خودروهای سبک اداره ترابری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909857/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-داروخانه-مرکز-بهداشت-و-درمان-منطقه-3'>مزایده بهره برداری از بخش داروخانه مرکز بهداشت و درمان منطقه 3  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از بخش داروخانه مرکز بهداشت و درمان منطقه 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909866/مناقصه-100-000-عدد-قرقره-با-سیم-زوجی-20-متری'>مناقصه 100.000 عدد قرقره با سیم زوجی 20 متری  / آگهی مناقصه , مناقصه 100.000 عدد قرقره با سیم زوجی 20 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909814/مزایده-واگذاری-موقت-امتیاز-جمع-آوری-جعبه-خالی-سبد-پلاستیکی-کارتن--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری موقت امتیاز جمع آوری جعبه خالی، سبد پلاستیکی، کارتن - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت امتیاز جمع آوری جعبه خالی، سبد پلاستیکی، کارتن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909700/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان-از-واحدهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان از واحدهای مسکونی  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان از واحدهای مسکونی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909826/مزاید-یک-دستگاه-خودرو'>مزاید یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزاید یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909836/مناقصه-حفظ-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ، نگهداری و آبیاری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه حفظ، نگهداری و آبیاری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909822/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909838/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-اپراتوری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  انجام خدمات اپراتوری نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی،مناقصه انجام خدمات اپراتوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909684/ارزیابی-کیفی-زمینه-ساخت--تهیه-و-تامین-پره-های-ثابت-و---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی  زمینه ساخت ، تهیه و تامین پره های ثابت و .... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی  زمینه ساخت ، تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک توربین -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909937/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909697/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1386  / مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909696/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-شماره-950445'>مزایده یک باب منزل مسکونی شماره 950445  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی شماره 950445 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909698/مزایده-ششدانگ-پلاک-5-15120-بخش-8-کلاسه-9201304'>مزایده  ششدانگ پلاک 5/15120 بخش 8 کلاسه 9201304 / مزایده,مزایده  ششدانگ پلاک 5/15120 بخش 8 کلاسه 9201304</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909757/مزایده-لپ-تاپ'>مزایده لپ تاپ  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909763/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل'>مزایده یک دستگاه جرثقیل  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909740/مناقصه-گازرسانی-به-25-واحد-تولیدی-مرغداری-بخش-گناوه-و-دیلم---نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به 25 واحد تولیدی مرغداری بخش گناوه و دیلم ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه گازرسانی به 25 واحد تولیدی مرغداری بخش گناوه و دیلم ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909727/فراخوان-بهسازی-محور-قیر-جهرم-و----نوبت-دوم'>فراخوان بهسازی محور قیر- جهرم و ...  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, فراخوان بهسازی محور قیر- جهرم و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909840/مزایده-ششدانگ-مغازه-کلاسه-930270'>مزایده ششدانگ مغازه کلاسه 930270  / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه کلاسه 930270 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909694/مناقصه-شورت-و-زیرپوش---'>مناقصه شورت و زیرپوش  ....  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه شورت و زیرپوش  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909753/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-و-'>مزایده یک دستگاه خودرو و.. / آگهی مزایده اموال غیر منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909747/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-و--'>مزایده یک دستگاه باسکول و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه باسکول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909862/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-که-در-آن-احداث-بنا-گردیده'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده / آگهی مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909854/مزایده-ملک-شماره-11-202-202-با-شماره-ثبت-64993'>مزایده ملک شماره 11/202/202 با شماره ثبت 64993  / مزایده , مزایده ملک شماره 11/202/202 با شماره ثبت 64993 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909734/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-دوبلکس-کلاسه-9500168'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی دوبلکس کلاسه 9500168  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی دوبلکس کلاسه 9500168 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909888/مزایده-اموال-غیر-منقول-سرقفلی-ملکی-از-پلاک-ثبتی--نوبت-دوم'>مزایده اموال غیر منقول سرقفلی ملکی از پلاک ثبتی  - نوبت دوم  / مزایده اموال غیر منقول سرقفلی ملکی از پلاک ثبتی - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909766/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-ولوو'>مزایده یک دستگاه کامیون ولوو / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه کامیون ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909758/مزایده-پروفیل-آلومینیومی-Sl'>مزایده پروفیل آلومینیومی Sl / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده پروفیل آلومینیومی Sl</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909751/مزایده-یکدستگاه-خودپرداز'>مزایده یکدستگاه خودپرداز / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یکدستگاه خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909875/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-پیکان'>مزایده  یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان / مزایده  یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910117/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-128-مترمربع-کلاسه-960095'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 128 مترمربع کلاسه 960095  / مزایده یک قطعه زمین به مساحت 128 مترمربع کلاسه 960095 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909737/مزایده-یک-دستگاه-لیف-تراک-زرد-رنگ'>مزایده یک دستگاه لیف تراک زرد رنگ  / مزایده , مزایده یک دستگاه لیف تراک زرد رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909744/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405--نوبت-د-وم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  - نوبت د وم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909798/مزایده-شش-دانگ-سرقفلی-و-مالکیت-مغازه-کلاسه-930192-نوبت-اول'>مزایده  شش دانگ سرقفلی و مالکیت مغازه کلاسه 930192 نوبت اول  / مزایده,مزایده  شش دانگ سرقفلی و مالکیت مغازه کلاسه 930192 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909865/مزایده-یک-واحد-مسکونی-به-مساحت-114-مترمربع-نوبت-دوم'> مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 114 مترمربع نوبت دوم  /  مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 114 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909730/مزایده-خط-تلفن-همراه--'>مزایده خط تلفن همراه ... / مزایده , مزایده خط تلفن همراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909733/مزایده-یکصد-و-بیست-و-چهار-دستگاه-کامپیوتر---'>مزایده یکصد و بیست و چهار دستگاه کامپیوتر  ... / مزایده , مزایده یکصد و بیست و چهار دستگاه کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909858/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ساختمان-کلاسه-403-95'> مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان کلاسه 403.95  /  مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان کلاسه 403.95 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909739/مزایده-تعداد-18-عدد-شلوار-ورزشی--'>مزایده تعداد 18 عدد شلوار ورزشی... / مزایده , مزایده تعداد 18 عدد شلوار ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909749/مزایده-یک-دستگاه-سواری-روآ'>مزایده یک دستگاه سواری روآ  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909679/مزایده-فروش-و-واگذاری-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش و واگذاری املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909746/مزایده-تعداد-2000-عدد-مایع-ظرفشویی'>مزایده تعداد 2000 عدد مایع ظرفشویی / مزایده , مزایده تعداد 2000 عدد مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909759/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-شماره-314-شماره-30-952901'>مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 314 شماره 30.952901 / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 314 شماره 30.952901</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909736/مزایده-پیاز-زعفران-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده پیاز زعفران یک قطعه زمین کشاورزی / مزایده پیاز زعفران یک قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909784/مزایده-سه-دانگ-از-شش-دانگ-ملک-کلاسه-960455'>مزایده سه دانگ از شش دانگ ملک کلاسه 960455  / مزایده,مزایده سه دانگ از شش دانگ ملک کلاسه 960455 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909781/مزایده-ملک-واقع-در-تبریز-کلاسه-950918-نوبت-اول'>مزایده ملک واقع در تبریز کلاسه 950918 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک واقع در تبریز کلاسه 950918 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909778/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-8941-کلاسه-960436'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8941 کلاسه 960436  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8941 کلاسه 960436 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909773/مزایده-عرصه-به-مساحت-200-مترمربع-کلاسه-960135-نوبت-اول'>مزایده عرصه به مساحت 200 مترمربع کلاسه 960135 نوبت اول  / مزایده,مزایده عرصه به مساحت 200 مترمربع کلاسه 960135 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909723/مزایده-مقدار-70-کیلوگرم-نخ-ابریشم-نوبت-دوم'>مزایده مقدار 70 کیلوگرم نخ ابریشم نوبت دوم  / مزایده مقدار 70 کیلوگرم نخ ابریشم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909715/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-شکن---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سنگ شکن ... نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه سنگ شکن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909785/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-38-مترمربع-کلاسه-960111-نوبت-دوم'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 38 مترمربع کلاسه 960111 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 38 مترمربع کلاسه 960111 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909844/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909829/مناقصه-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909752/تمدید-مناقصه-مرمت-و-بهسازی-بازار-تاریخی'>تمدید مناقصه مرمت و بهسازی بازار تاریخی / فراخوان شرکت,مناقصه مرمت و بهسازی بازار تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909897/مزایده-فروش-املاک'>مزایده  فروش املاک  / مزایده,مزایده  فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909748/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-کلاسه-950256-16'>مزایده  یک دستگاه آپارتمان مسکونی کلاسه 950256.16  / مزایده ,مزایده  یک دستگاه آپارتمان مسکونی کلاسه 950256.16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909754/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمینی-کلاسسه-950150-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمینی کلاسسه 950150 نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمینی کلاسسه 950150 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909884/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری-کلاسه-930255'>مزایده یک باب مغازه تجاری کلاسه 930255  / مزایده,مزایده یک باب مغازه تجاری کلاسه 930255 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909871/مزایده-یک-واحد-مسکونی-آپارتمان-ضلع-شرقی-کلاسه-950383-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی آپارتمان ضلع شرقی کلاسه 950383 نوبت دوم  / مزایده یک واحد مسکونی آپارتمان ضلع شرقی کلاسه 950383 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909878/مزایده-ملک-به-مساحت-205-75-کلاسه-952840'>مزایده ملک به مساحت 205/75  کلاسه 952840  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 205/75  کلاسه 952840 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909821/مزایده-واگذاری-8-ماهه-محل-رستوران-نشاط--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 8 ماهه محل رستوران نشاط - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده واگذاری 8 ماهه محل رستوران نشاط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909716/مزایده-نوبت-اول-اجاره-دو-واحد-ملک-تجاری'>مزایده نوبت اول اجاره دو واحد ملک تجاری / مزایده ، مزایده نوبت اول اجاره دو واحد ملک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909882/مزایده-ششدانگ-یک-باب-واحد-آپارتمان-مسکونی-کلاسه-950294'>مزایده ششدانگ یک باب واحد آپارتمان مسکونی کلاسه 950294  / مزایده ششدانگ یک باب واحد آپارتمان مسکونی کلاسه 950294 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909709/مناقصه-اتفاقات-و-عملیات-و-توسعه-و-احداث-در-حوزه-عمل-برق----نوبت-دوم'>مناقصه اتفاقات و عملیات و توسعه و احداث در حوزه عمل برق  .... نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی (یک مرحله ای) ، مناقصه اتفاقات و عملیات و توسعه و احداث در حوزه عمل برق  .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909899/مزایده-مال-توقیف-شده-عرصه-و-اعیان-335-5-مترمربع'>مزایده مال توقیف شده عرصه و اعیان 335.5 مترمربع / مزایده مال توقیف شده عرصه و اعیان 335.5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909788/مزایده-یک-قطعه-زمین-خام-به-مساحت-281-49-مترمربع-کلاسه-960284'>مزایده یک قطعه زمین خام به مساحت 281.49 مترمربع کلاسه 960284  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین خام به مساحت 281.49 مترمربع کلاسه 960284 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909721/مناقصه-امور-مربوط-به-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-سیستم-تاسیسات-ستاد-مدیریت-مرحله-دوم'>مناقصه امور مربوط به تعمیر، نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات ستاد مدیریت- مرحله دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه امور مربوط به تعمیر، نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات ستاد مدیریت- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909724/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-به-تعداد-45-نفر-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 45 نفر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 45 نفر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909741/مناقصه-خرید-77-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-سه-فاز-و--'>مناقصه خرید 77 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز  و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 77 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909794/مزایده-فروش-سه-دستگاه-آپارتمان-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان سازمانی  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان سازمانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909800/مزایده-انواع-سوتین--'>مزایده  انواع سوتین ... / مزایده  انواع سوتین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909824/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909722/مزایده-فروش-واحدهای-آپارتمانی-و-تجاری-ساخته-شده-و-مسکونی-ویلایی'>مزایده فروش واحدهای آپارتمانی و تجاری ساخته شده و مسکونی ویلایی  / مزایده ,مزایده فروش واحدهای آپارتمانی و تجاری ساخته شده و مسکونی ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909729/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-90-مترمربع-کلاسه-96-اجرا-960204'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 90 مترمربع کلاسه 96 اجرا 960204 / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 90 مترمربع کلاسه 96 اجرا 960204</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909718/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی--تجاری-با-کاربری-مسکونی-و-تجارتی'>مزایده فروش قطعات مسکونی - تجاری با کاربری مسکونی و تجارتی  / مزایده ,مزایده فروش قطعات مسکونی - تجاری با کاربری مسکونی و تجارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909725/فراخوان-انجام-خدمات-آزمایشگاه-مستقر-کنترل-کیفیت-سد-دالکی--'>فراخوان انجام خدمات آزمایشگاه مستقر کنترل کیفیت سد دالکی ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات آزمایشگاه مستقر کنترل کیفیت سد دالکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909732/مناقصه-تهیه-و-طبخ-بسته-بندی-توزیع-سرو-غذا-و-اداره-رستوران-پالایشگاه-پنجم-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه پنجم- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه پنجم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909738/مناقصه-اجرای-اسکلت-و-دیوار-چینی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای اسکلت و دیوار چینی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای اسکلت و دیوار چینی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909743/مناقصه-نسبت-به-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی---نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ...- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909765/فراخوان-استخر-سرپوشیده-سلمان-فارسی'>فراخوان استخر سرپوشیده سلمان فارسی  / فراخوان استخر سرپوشیده سلمان فارسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909789/مزایده-ساختمان-اداری---'>مزایده ساختمان اداری .... / مزایده ساختمان اداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909674/مناقصه-خرید-6-قلم-لوله-فلزی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 6 قلم لوله فلزی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 6 قلم لوله فلزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909676/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-جهت-انجام-خدمات-مشاوره-نوبت-دوم'> فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910190/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام  کولر گازی اسپیلت / استعلام ، استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910168/استعلام-تعداد-۴۰-دستگاه-اسپیلت'>استعلام تعداد ۴۰ دستگاه اسپیلت  / استعلام ,استعلام تعداد ۴۰ دستگاه اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910151/استعلام-رم-DDR3-ظرفیت-2GB'>استعلام رم DDR3 ظرفیت 2GB / استعلام ,استعلام رم DDR3 ظرفیت 2GB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910119/استعلام-رادیو-سیستم-انتقال-مخابراتی'>استعلام رادیو سیستم انتقال مخابراتی / استعلام ,استعلام رادیو سیستم انتقال مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910163/استعلام-اسپلیتر-قطعه-تجهیزات-شبکه-های-رایانه-و--'>استعلام اسپلیتر قطعه تجهیزات شبکه های رایانه و ...  / استعلام, استعلام اسپلیتر قطعه تجهیزات شبکه های رایانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910148/استعلام-گیت-وی-صوتی-سنگوما'>استعلام گیت وی صوتی سنگوما / استعلام گیت وی صوتی سنگوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910121/استعلام-لیسانس-نصب-و-به-روزرسانی-یک-ساله-آنتی-ویروس'>استعلام لیسانس نصب و به روزرسانی یک ساله آنتی ویروس  / استعلام , استعلام لیسانس نصب و به روزرسانی یک ساله آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910097/استعلام-روتر-شبکه-3-پورت'>استعلام روتر شبکه 3 پورت  / استعلام, استعلام روتر شبکه 3 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910093/استعلام-منبع-تغذیه-(پاور)'>استعلام منبع تغذیه (پاور) / استعلام, استعلام منبع تغذیه (پاور)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910100/استعلام-ماژول'>استعلام ماژول / استعلام, استعلام ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910106/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی / استعلام , استعلام سیب زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910113/استعلام-عایق-فوم'>استعلام عایق فوم / استعلام, استعلام عایق فوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910152/استعلام-دستکش'>استعلام دستکش / استعلام , استعلام دستکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910101/استعلام-پلیت'>استعلام پلیت / استعلام پلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910082/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910103/استعلام-قند-و-چای'>استعلام قند و چای  / استعلام , استعلام قند و چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910132/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-زیرساخت'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات زیرساخت / استعلام , استعلام قطعات یدکی تجهیزات زیرساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910161/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و---'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و .... / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910175/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و-موتورخانه'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909704/فراخوان-تکمیل-پارک-تابان-فاز-4--'>فراخوان تکمیل پارک تابان فاز 4 ...  / مناقصه , فراخوان تکمیل پارک تابان فاز 4 .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910136/استعلام-باطری-بی-سیم'>استعلام باطری بی سیم  / استعلام, استعلام  باطری بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910153/استعلام-تکمیل-خانه-فرهنگ-معلم'>استعلام تکمیل خانه فرهنگ معلم / استعلام ,استعلام تکمیل خانه فرهنگ معلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910144/استعلام-تجهیز-خانه-فرهنگ-معلم'>استعلام تجهیز خانه فرهنگ معلم / استعلام ,استعلام تجهیز خانه فرهنگ معلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910143/استعلام-اجرای-کناف-ایرانیان-ضدحریق-همراه-با-نصب-و-رنگ-آمیزی'>استعلام اجرای کناف ایرانیان ضدحریق همراه با نصب و رنگ آمیزی / استعلام ,استعلام اجرای کناف ایرانیان ضدحریق همراه با نصب و رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910135/استعلام-خرید-آنتن-شبکه-دیتا'>استعلام خرید آنتن شبکه دیتا / استعلام, استعلام خرید آنتن شبکه دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910127/استعلام-خرید-میز-کنفرانس'>استعلام خرید میز کنفرانس / استعلام, استعلام خرید میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910084/استعلام-خرید-کولر'>استعلام خرید کولر / استعلام, استعلام خرید کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909701/تجدید-فراخوان-تکمیل-مدرسه-راهنمانی-فاز-4--'>تجدید فراخوان تکمیل مدرسه راهنمانی فاز 4 ...  / مناقصه ,تجدید فراخوان تکمیل مدرسه راهنمانی فاز 4 ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910075/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی / استعلام صندلی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910072/استعلام-دیزل-ژنراتور-72-کاوا'>استعلام دیزل ژنراتور 72 کاوا  / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور 72 کاوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910067/استعلام-بسته-اتوماسیون-اداری'>استعلام بسته اتوماسیون اداری  / استعلام , استعلام بسته اتوماسیون اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910071/استعلام-بازسازی-محوطه-انتقال-خون'>استعلام  بازسازی محوطه انتقال خون / استعلام, استعلام  بازسازی محوطه انتقال خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910089/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام ,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910090/استعلام-خرید-فرش-سرام-هشت-رنگ-حاشیه'>استعلام خرید فرش سرام هشت رنگ حاشیه  / استعلام خرید فرش سرام هشت رنگ حاشیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910086/استعلام-خرید-لوازم-قفسه-بندی-فلزی-بایگانی'>استعلام  خرید لوازم قفسه بندی فلزی بایگانی  / استعلام, استعلام  خرید لوازم قفسه بندی فلزی بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909892/مزایده-تعداد-7-واحد-تجاری'>مزایده تعداد 7 واحد تجاری / آگهی فراخوان عمومی,مزایده تعداد 7 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910110/استعلام-پمپ-لجن-کش-استیل'>استعلام پمپ لجن کش استیل / استعلام ,استعلام پمپ لجن کش استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910099/استعلام-الکترو-موتور-سه-فاز-موتوژن'>استعلام الکترو موتور سه فاز موتوژن / استعلام ,استعلام الکترو موتور سه فاز موتوژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910125/استعلام-چاپگر-کارت-PVC'>استعلام چاپگر کارت PVC   / استعلام, استعلام چاپگر کارت PVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910054/استعلام-پنیر'>استعلام پنیر  / استعلام , استعلام پنیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910064/استعلام-برشکاری-و-جوشکاری-و-لوله-کشی-های-تاسیسات'>استعلام برشکاری و جوشکاری و لوله کشی های تاسیسات  / استعلام, استعلام برشکاری و جوشکاری و لوله کشی های تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910051/استعلام-گوجه-فرنگی'>استعلام گوجه فرنگی  / استعلام ,استعلام گوجه فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910061/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی  / استعلام ، سیب زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909828/مناقصه-خرید-770-متر-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 770 متر لوله پلی اتیلن  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 770 متر لوله پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910065/فراخوان-عملیات-حفر-دو-حلقه-چاه-و-تجهیزات-آن'>فراخوان  عملیات حفر دو حلقه چاه و تجهیزات آن / مناقصه عمومی, فراخوان  عملیات حفر دو حلقه چاه و تجهیزات آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909689/تجدید-مناقصه-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-6-عدد-کولر-روغن'>تجدید مناقصه خرید با نظارت بر ساخت 6 عدد کولر روغن / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه خرید با نظارت بر ساخت 6 عدد کولر روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909680/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-معدنی----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات معدنی  ... - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات معدنی  .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910112/مناقصه-خدمات-کنترل-و-نظارت-منابع-آب'>مناقصه خدمات کنترل و نظارت منابع آب  / مناقصه خدمات کنترل و نظارت منابع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910164/استعلام-یونیت-خنک-کننده-و--'>استعلام یونیت خنک کننده و... / استعلام ,استعلام یونیت خنک کننده و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910187/استعلام-بوتیل-گلیکول-و--'>استعلام بوتیل گلیکول و ...  / استعلام, استعلام بوتیل گلیکول و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909685/مناقصه-تعویض-لوله-های-کندانسور-(ساید-ژنراتور)'>مناقصه تعویض لوله های کندانسور (ساید ژنراتور) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تعویض لوله های کندانسور (ساید ژنراتور)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910160/استعلام-2-آیتم-کالای-برقی-و--'>استعلام 2 آیتم کالای برقی و ... / استعلام, استعلام 2 آیتم کالای برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910169/استعلام-شیلنگهای-فنری-UCFX-با-برند-KCC'>استعلام شیلنگهای فنری UCFX با برند KCC / استعلام, استعلام شیلنگهای فنری UCFX با برند KCC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910142/استعلام-تابلو-وایت-برد-پایه-دار--'>استعلام تابلو وایت برد پایه دار.... / استعلام تابلو وایت برد پایه دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910074/استعلام-مجموعه-پمپ-بدون-موتور-دستگاه-وکیوم-هوا--'>استعلام مجموعه پمپ بدون موتور دستگاه وکیوم هوا ... / استعلام , استعلام اسلایسر صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910138/استعلام-بلبرینگ-Skf--'>استعلام بلبرینگ Skf ... / استعلام , استعلام بلبرینگ Skf ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910055/استعلام-اینسرت-برشهای-اورجینال-و--'>استعلام اینسرت برشهای اورجینال و... / استعلام ,استعلام اینسرت برشهای اورجینال و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910079/استعلام-کارت-روتر-بیسیم-اترنت-با-مارک-IP-TIME--'>استعلام کارت روتر بیسیم اترنت با مارک IP TIME ... / استعلام کارت روتر بیسیم اترنت با مارک IP TIME ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910081/استعلام-6-آیتم-باطری--'>استعلام 6 آیتم باطری....  / استعلام , استعلام 6 آیتم باطری.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910085/استعلام-کریتینک-و--'>استعلام کریتینک و ...  / استعلام , استعلام کریتینک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910109/استعلام-والو-پروانه-ای'>استعلام والو پروانه ای  / استعلام  والو پروانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909683/مناقصه-بازسازی-برج-خنک-کن-واحد-اول-320-مگاواتی'>مناقصه بازسازی برج خنک کن واحد اول 320 مگاواتی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بازسازی برج خنک کن واحد اول 320 مگاواتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910078/استعلام-روغن-بهران'>استعلام روغن بهران / استعلام روغن بهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910118/استعلام-شیر-قطع-گاز-در-هنگام-زلزله-2-'>استعلام شیر قطع گاز در هنگام زلزله 2" / استعلام , استعلام شیر قطع گاز در هنگام زلزله 2"</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910108/استعلام-ایربگ'>استعلام ایربگ / استعلام , استعلام ایربگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910104/استعلام-روغن-بهران-توربین'>استعلام روغن بهران توربین / استعلام , استعلام روغن بهران توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910098/استعلام-ضدیخ-بهران-نیرو'>استعلام ضدیخ بهران نیرو / استعلام , استعلام ضدیخ بهران نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910092/استعلام-کفپوش-عایقی-برق-1000-ولت'>استعلام کفپوش عایقی برق 1000 ولت / استعلام , استعلام  کفپوش عایقی برق 1000 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910095/استعلام-عملیات-لوله-گذاری-توسعه-شبکه-فاضلاب'>استعلام عملیات لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب / استعلام ,استعلام عملیات لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910114/استعلام-عملیات-اجرایی-توسعه-و-اصلاح-شبکه-آب-منطقه-سه'>استعلام عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه آب منطقه سه / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه آب منطقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910123/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-فاضلاب-در-سطح-منطقه'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب در سطح منطقه / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910130/استعلام-عملیات-لوله-گذاری-توسعه-شبکه-آب'>استعلام عملیات لوله گذاری توسعه شبکه آب / استعلام ,استعلام عملیات لوله گذاری توسعه شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909714/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-عرصه-110-11مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی عرصه 110.11مترمربع  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان مسکونی عرصه 110.11مترمربع   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910171/استعلام-لوله-گذاری-متفرقه-آب'>استعلام لوله گذاری متفرقه آب / استعلام ,استعلام لوله گذاری متفرقه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910149/استعلام-ترمیم-نوارهای-حفاری-آب-و-فاضلاب'>استعلام ترمیم نوارهای حفاری آب و فاضلاب / استعلام ,استعلام ترمیم نوارهای حفاری آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910126/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-منطقه-4'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه 4 / استعلام ,استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910094/استعلام-عملیات-توسعه-شبکه-فاضلاب-اردستان'>استعلام عملیات توسعه شبکه فاضلاب اردستان  / استعلام عملیات توسعه شبکه فاضلاب اردستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910116/استعلام-پکینگ-گرافیتی-فنردار'>استعلام پکینگ گرافیتی فنردار / استعلام پکینگ گرافیتی فنردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910120/استعلام-​موتور-والو'>استعلام ​موتور والو / استعلام ​موتور والو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910087/استعلام-کارت-شبکه-plc-زیمنس'>استعلام کارت شبکه plc زیمنس / استعلام , استعلام کارت شبکه plc زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910146/مناقصه-عملیات-نصب-و-اصلاح-انشعابات-فاضلاب-شستشو-همسطح-سازی--'>مناقصه عملیات نصب و اصلاح انشعابات فاضلاب، شستشو، همسطح سازی ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نصب و اصلاح انشعابات فاضلاب، شستشو، همسطح سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909819/تجدید-مزایده-23-واحد-تجاری-ملکی'>تجدید مزایده 23 واحد تجاری ملکی / تجدید آگهی مزایده, مزایده 23 واحد تجاری ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910191/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-منطقه-دو'>اصلاحیه مناقصه عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو / اصلاحیه , مناقصه عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910193/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-کمپرسور-هوای-فشرده'>استعلام تهیه یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده  / استعلام , استعلام تهیه یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910111/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-بیمارستان'>فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910141/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-بیمارستان-باهنر'>فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان باهنر  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان باهنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910155/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-شبکه-و-بیمارستان'>فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی شبکه و بیمارستان  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی شبکه و بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910131/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910139/مناقصه-خرید-اقلام-مصرفی-آزمایشگاه'>مناقصه خرید اقلام مصرفی آزمایشگاه  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید اقلام مصرفی آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910177/مناقصه-لوله-تایتون-۳۵۰-میلی-متر-چدن-داکتیل'>مناقصه لوله تایتون ۳۵۰ میلی متر چدن داکتیل / آگهی مناقصه ,مناقصه لوله تایتون ۳۵۰ میلی متر چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909677/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910183/استعلام-خرید-روغن-هیدرولیک-دمپر'>استعلام خرید روغن هیدرولیک دمپر  / استعلام , استعلام​ خرید روغن هیدرولیک دمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910115/مناقصه-واگذاری-خدمات-سطح-1و-2-بیمارستان-فاطمه-الزهراء-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری خدمات سطح 1و 2 بیمارستان فاطمه الزهراء به بخش خصوصی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری خدمات سطح 1و 2 بیمارستان فاطمه الزهراء به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910124/مناقصه-واگذاری-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-شهید-دکتر-رهنمون'>مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید دکتر رهنمون / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید دکتر رهنمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910128/مناقصه-واگذاری-خدمات-سطح-1-و-2-بیمارستان-شهید-بهشتی-تفت'>مناقصه واگذاری خدمات سطح 1 و 2 بیمارستان شهید بهشتی تفت  / آگهی مناقصه،مناقصه واگذاری خدمات سطح 1 و 2 بیمارستان شهید بهشتی تفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910134/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-سلف-سرویس-مرکزی'>مناقصه واگذاری امور تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی / مناقصه، مناقصه واگذاری امور تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909682/مزایده-یک-باب-مغازه-از-املاک-خارج-از-محدوده-شهر'>مزایده  یک باب مغازه از املاک خارج از محدوده شهر  / مزایده,مزایده  یک باب مغازه از املاک خارج از محدوده شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910133/استعلام-مایع-دستشویی-آبی'>استعلام مایع دستشویی آبی  / استعلام , استعلام مایع دستشویی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910140/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و---'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و .... / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910147/استعلام-ریبون-صدور-انی-کارت'>استعلام ریبون صدور انی کارت  / استعلام ، ریبون صدور انی کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910192/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ  / استعلام, استعلام لب تاپ ایسوس 15 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910194/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام, استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910174/استعلام-تجهیزات-خانگی-و-اداری'>استعلام تجهیزات خانگی و اداری  / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910185/استعلام-تشک-سلولی-مواج'>استعلام تشک سلولی مواج  / استعلام تشک سلولی مواج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909671/فراخوان-پروژه-جمع-آوری-حمل-و-تخلیه-زباله-های-شهری-و-زوائد-باغبانی-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه جمع آوری، حمل و تخلیه زباله های شهری و زوائد باغبانی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان پروژه جمع آوری، حمل و تخلیه زباله های شهری و زوائد باغبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910180/استعلام-تشک-مواج-تخم-مرغی'>استعلام تشک مواج تخم مرغی  / استعلام تشک مواج تخم مرغی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910170/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره'>استعلام انجام خدمات مشاوره / استعلام انجام خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910162/استعلام-خرید-ویدئو-پروژکتور'>استعلام خرید ویدئو پروژکتور / استعلام خرید ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910156/استعلام-دستگاه-ویدئو-کنفرانس'>استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس / استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910165/استعلام-خرید-یخچال'>استعلام خرید یخچال / استعلام خرید یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910176/استعلام-خرید-4-دستگاه-رایانه-شخصی'>استعلام خرید 4 دستگاه رایانه شخصی / استعلام خرید 4 دستگاه رایانه شخصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910189/استعلام-تلفن-IP-با-سیم'>استعلام تلفن IP با سیم / استعلام تلفن IP با سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910159/استعلام-اجاره-بازار-عرضه-آبزیان'>استعلام اجاره بازار عرضه آبزیان / استعلام, استعلام اجاره بازار عرضه آبزیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910179/استعلام-گوشت-گوساله'>استعلام گوشت گوساله / استعلام گوشت گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910184/استعلام-ست-بهداشتی'>استعلام ست بهداشتی / استعلام ,استعلام ست بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909673/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری--نگهداری-و-وصول-درآمد-سد----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهره برداری ، نگهداری و وصول درآمد سد.... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بهره برداری ، نگهداری و وصول درآمد سد.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910186/استعلام-ملحفه'>استعلام ملحفه  / استعلام ,استعلام ملحفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910188/استعلام-دمپایی'>استعلام دمپایی  / استعلام ,استعلام دمپایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910166/استعلام-حوله-حمام'>استعلام حوله حمام  / استعلام ,استعلام حوله حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910182/استعلام-جیره-بهداشتی'>استعلام جیره بهداشتی  / استعلام ,استعلام جیره بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909755/مناقصه-خرید-و-اجرای-قسمت-سوم-خط-انتقال-فاضلاب'>مناقصه خرید و اجرای قسمت سوم خط انتقال فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید و اجرای قسمت سوم خط انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909669/مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-سرویسهای-صنعتی--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی... تجدید - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی... تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909690/مزایده-تفکیک-زباله-از-مبدا-جمع-آوری-پسماند-خشک----نوبت-دوم'>مزایده تفکیک زباله از مبدا جمع آوری پسماند خشک ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده تفکیک زباله از مبدا جمع آوری پسماند خشک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909695/مزایده-یکدستگاه-چروک-پارچه'>مزایده یکدستگاه چروک پارچه / مزایده یکدستگاه چروک پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909811/مزایده-فروش-انواع-کابل-مسی-و-آلومینیومی--مستعمل-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع کابل مسی و آلومینیومی - مستعمل و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش انواع کابل مسی و آلومینیومی - مستعمل و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909831/استعلام-پروژه-تکمیل-دیوارکشی-محوطه-سازی-و-ساختمان-های-عملیاتی'>استعلام پروژه تکمیل دیوارکشی، محوطه سازی و ساختمان های عملیاتی  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, استعلام پروژه تکمیل دیوارکشی، محوطه سازی و ساختمان های عملیاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909820/مناقصه-خرید-کتلت-و--'>مناقصه خرید کتلت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کتلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909808/مزایده-خودرو-سواری-هیوندائی-و--'>مزایده خودرو سواری هیوندائی و ... / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری هیوندائی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909799/مزایده-تجاره-واحدهای-تجاری-بازار-روز-نوبت-دوم'>مزایده تجاره واحدهای تجاری بازار روز- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده تجاره واحدهای تجاری بازار روز-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909707/مناقصه-خرید-گاز-فریون-R-22-نوبت-دوم'>مناقصه خرید گاز فریون R-22 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید گاز فریون R-22 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909851/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-طبقه-سوم-کلاسه-9500390'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه سوم کلاسه 9500390  / مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه سوم کلاسه 9500390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909852/مزایده-ششدانگ-قطعه-969-کلاسه-9500567'> مزایده ششدانگ قطعه 969 کلاسه 9500567  /  مزایده ششدانگ قطعه 969 کلاسه 9500567 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909849/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمینی-پرونده-4-95-572'>مزایده ششدانگ قطعه زمینی پرونده 4.95.572  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمینی پرونده 4.95.572 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909932/اصلاحیه-مناقصه-رادیو-باند-5-8-بتعداد-20-لینک'>اصلاحیه مناقصه رادیو باند 5/8 بتعداد 20 لینک / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه رادیو باند 5/8 بتعداد 20 لینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909845/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-کلاسه-9500170'>مزایده ششدانگ یک باب خانه کلاسه 9500170  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه کلاسه 9500170 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909806/فراخوان-تکمیل-بهسازی-و-آسفالت-محور-امرآباد--'>فراخوان تکمیل بهسازی و آسفالت محور امرآباد ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تکمیل بهسازی و آسفالت محور امرآباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909774/مناقصه-ترمیم-و-بهسازی-جاده-کنار-گذر-خط-لوله-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم و بهسازی جاده کنار گذر خط لوله  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه ترمیم و بهسازی جاده کنار گذر خط لوله  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909813/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-خود-از-قبیل-نظافت--آبدارخانه--نگهبانی-و--'>فراخوان مناقصه امور خدماتی خود از قبیل نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان  امور خدماتی خود از قبیل نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909780/مناقصه-تامین-و-بکارگیری-تعداد-40-نفر-نیروی-شرکتی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 40 نفر نیروی شرکتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 40 نفر نیروی شرکتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909720/مناقصه-ماشینکاری-تعدادی-از-قطعات-فولادی'>مناقصه ماشینکاری تعدادی از قطعات فولادی / آگهی مناقصه , مناقصه ماشینکاری تعدادی از قطعات فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909795/فراخوان-بال-ولو-و-انواع-اتصالات-لوله'>فراخوان بال ولو و انواع اتصالات لوله  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده دو مرحله ای,فراخوان بال ولو و انواع اتصالات لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909775/مناقصه-زیرسازی-جدول-گذاری-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت  - نوبت دوم  / مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909817/فرخوان-اجرای-204-متر-خط-تغذیه-6-اینچ-و-3500متر-شبکه--'>فرخوان اجرای 204 متر خط تغذیه 6 اینچ و 3500متر شبکه ... / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فرخوان اجرای 204 متر خط تغذیه 6 اینچ و 3500متر شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909827/تجدید-مناقصه-حفظ-نگهداری-و-گسترش-قسمتی-از-فضای-سبز'>تجدید مناقصه حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز  / آگهی تجدیدمناقصه , تجدید مناقصه حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909782/مزایده-مقداری-120-متر-مربع-سنگ-آنتیک-ساختمانی--نوبت-دوم'>مزایده مقداری 120 متر مربع سنگ آنتیک ساختمانی  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده مقداری 120 متر مربع سنگ آنتیک ساختمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909792/مناقصه-خرید-135-شاخه-انواع-لوله'>مناقصه خرید 135 شاخه انواع لوله / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 135 شاخه انواع لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909796/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-تعمیرگاهی-خود-از-قبیل-مکانیکی-صافکاری--'>تجدید مناقصه واگذاری امور تعمیرگاهی خود از قبیل مکانیکی، صافکاری... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری امور تعمیرگاهی خود از قبیل مکانیکی، صافکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909834/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-که-قبلا-تحت-کشت-گندم-بوده'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی که قبلا تحت کشت گندم بوده  / آگهی مزایده، مزایده یک قطعه زمین کشاورزی که قبلا تحت کشت گندم بوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909841/مزایده-شش-دانگ-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی-به-مساحت-354-متر-مربع'>مزایده شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 354 متر مربع  / آگهی مزایده، مزایده شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 354 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909883/مزایده-هشت-قطعه-زمین'>مزایده هشت قطعه زمین  / آگهی مزایده، مزایده هشت قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909886/مزایده-عرصه-و-اشجار-ششدانگ-پلاک-81-فرعی-از-68-اصلی--نوبت-دوم'>مزایده عرصه و اشجار ششدانگ پلاک 81 فرعی از 68 اصلی - نوبت دوم  / مزایده,مزایده عرصه و اشجار ششدانگ پلاک 81 فرعی از 68 اصلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909802/مناقصه-عملیات-کندن-دپو-بارگیری'>مناقصه عملیات کندن، دپو، بارگیری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات کندن، دپو، بارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910060/کنفرانس-ملی-ساخت-و-ساز-در-مناطق-لرزه-خیز96-5-19'>کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز96.5.19 / کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز 96.5.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909921/مزایده-ششدانگ-یک-باغ-قطعه-کلاسه-9500841'>مزایده ششدانگ یک باغ قطعه کلاسه 9500841  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باغ قطعه کلاسه 9500841 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909923/مزایده-یک-باب-خانه-پلاک-446-کلاسه-94000035'>مزایده یک باب خانه پلاک 446  کلاسه 94000035  / مزایده یک باب خانه پلاک 446  کلاسه 94000035 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909859/مزایده-ضایعات-ساختمانی-از-قبیل-آهن-آلات-و--'>مزایده ضایعات ساختمانی از قبیل آهن آلات و ... / آگهی حراج ,مزایده ضایعات ساختمانی از قبیل آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909864/مزایده-خدمات-بهره-برداری-از-سازه-های-تبلیغاتی'>مزایده خدمات بهره برداری از سازه های تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی,مزایده خدمات بهره برداری از سازه های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910028/مزایده-یخچال--'>مزایده یخچال... / مزایده ، مزایده یخچال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909870/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909879/مزایده-فروش-خودرو-از-نوع-سمند-تاکسی-زرد-رنگ'>مزایده فروش خودرو از نوع سمند تاکسی زرد رنگ / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو از نوع سمند تاکسی زرد رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909895/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-117-60'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 117/60  / مزایده، مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 117/60 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909869/مزایده-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده خط تلفن همراه اول / آگهی مزایده اموال منقول, اجرای احکام مدنی و مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909861/مناقصه-انجام-پروژه-های-عمرانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام پروژه های عمرانی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام پروژه های عمرانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909874/مزایده-اماکن-ورزشی-به-صورت-اجاره'>مزایده اماکن ورزشی به صورت اجاره  / آگهی مزایده، مزایده اماکن ورزشی به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909850/مزایده-فروش-دستگاه-جوش-و--'>مزایده فروش دستگاه جوش و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه جوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909855/مزایده-یکدستگاه-لیفتراک-هیستور-آلمانی'>مزایده یکدستگاه لیفتراک هیستور آلمانی / مزایده, مزایده یکدستگاه لیفتراک هیستور آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910041/مزایده-یک-قطعه-زمین-کلاسه-930217'>مزایده یک قطعه زمین کلاسه 930217  / مزایده یک قطعه زمین کلاسه 930217 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909847/فراخوان-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات---نوبت-دوم'>فراخوان عمومی فروش املاک و مستغلات ....نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان عمومی فروش املاک و مستغلات  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910088/مزایده-فروش-تعداد-یک-پلاک-مسکونی'>مزایده فروش تعداد یک پلاک مسکونی  / مزایده فروش تعداد یک پلاک مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909856/حراج-یک-باب-مغازه'>حراج یک باب مغازه  / مزایده , حراج یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910037/مزاید-فروش-املاک'>مزاید فروش املاک  / مزاید فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909927/مزایده-مقدار-816-متر-مربع-از-زمین-خود--نوبت-دوم'>مزایده مقدار 816 متر مربع از زمین خود   نوبت دوم  / مزایده , مزایده مقدار 816 متر مربع از زمین خود  مرحله اول   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909853/مناقصه-واگذاری-کلیه-پخت-و-پز-سلف-سرویس'>مناقصه واگذاری کلیه پخت و پز سلف سرویس  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری کلیه پخت و پز سلف سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909842/مناقصه-بخشی-از-امور-خدماتی-واحدهای-خدمات-شهری-و-عمرانی-و---نوبت-دوم'>مناقصه بخشی از امور خدماتی واحدهای خدمات شهری و عمرانی و.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بخشی از امور خدماتی واحدهای خدمات شهری و عمرانی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909901/مزایده-یک-قطعه-زمینی-به-مساحت-2730-مترمربع-کلاسه-950226-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمینی به مساحت 2730 مترمربع کلاسه 950226 مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمینی به مساحت 2730 مترمربع کلاسه 950226 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909906/مزایده-ملک-واقع-در-شهید-بهشتی-شماره-8-960259-نوبت-دوم'>مزایده ملک واقع در شهید بهشتی شماره 8.960259 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک واقع در شهید بهشتی شماره 8.960259 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909839/مزایده-یک-دستگاه-لپ-تاپ-مارک-HP'>مزایده یک دستگاه لپ تاپ مارک HP / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یک دستگاه لپ تاپ مارک HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909917/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909835/مناقصه-خرید-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دیزل ژنراتور نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید دیزل ژنراتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909900/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-واقع-در-ویلاشهر'>مزایده فروش دو قطعه زمین واقع در ویلاشهر  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش دو قطعه زمین واقع در ویلاشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909848/مزایده-دامداری'>مزایده دامداری   / آگهی مزایده عمومی، مزایده دامداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909867/حراج-فروش-تعداد-22-دستگاه-از-ماشین-آلات-و-ادوات-تجدید'>حراج فروش تعداد 22 دستگاه از ماشین آلات و ادوات تجدید / تجدید آگهی حراج عمومی , حراج فروش تعداد 22 دستگاه از ماشین آلات و ادوات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909860/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-خودرو-(پیکاب-و-تویوتا)'>مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودرو (پیکاب و تویوتا) / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودرو (پیکاب و تویوتا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909843/مزایده-فروش-یکدستگاه-گوشی-موبایل-سامسونگ'>مزایده فروش یکدستگاه گوشی موبایل سامسونگ / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه گوشی موبایل سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909891/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکباب مغازه نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909805/مناقصه-خرید-لیبل-بروشور-برچسب-کارتن'>مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909965/مزایده-دو-واحد-آپارتمان'>مزایده دو واحد آپارتمان  / مزایده دو واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909894/مزایده-اجاره-سه-باب-مغازه'>مزایده اجاره سه باب مغازه  / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره سه باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909902/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-مازاد'>مزایده تعدادی از خودروهای مازاد / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909898/مناقصه-بهسازی-راه-اصلی'>مناقصه بهسازی راه اصلی  / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه بهسازی راه اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909903/مزایده-اماکن-بوفه-های-دانشجویی-و--'>مزایده اماکن بوفه های دانشجویی و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اماکن بوفه های دانشجویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909962/مزایده-واگذاری-تعدادی-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909960/مزایده-مقدار-1100-مترمربع-زمین-کلاسه-950653'>مزایده مقدار 1100 مترمربع زمین کلاسه 950653  / مزایده مقدار 1100 مترمربع زمین کلاسه 950653 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909919/مزایده-کاشی'>مزایده کاشی  / آگهی مزایده ,مزایده کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909922/مزایده-1098-مترمربع-کاشی'>مزایده 1098 مترمربع کاشی  / آگهی مزایده ,مزایده 1098 مترمربع کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909797/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-یک-لایه-شن-ریزی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خاکی و یک لایه شن ریزی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات خاکی و یک لایه شن ریزی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909909/مناقصه-عملیت-حفاری-یک-حلقه-چاه'>مناقصه عملیت حفاری یک حلقه چاه  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیت حفاری یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909916/مزایده-فروش-محصولات-سردرختی'>مزایده فروش محصولات سردرختی  / آگهی مزایده ,مزایده فروش محصولات سردرختی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910022/مزایده-آپارتمان-کلاسه-960994-نویت-اول'>مزایده آپارتمان کلاسه 960994 نویت اول  / مزایده آپارتمان کلاسه 960994 نویت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910025/مزایده-ششدانگ-یک-باب-ملک-کشاورزی-کلاسه-952556-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یک باب ملک کشاورزی کلاسه 952556 نوبت اول  / مزایده ششدانگ یک باب ملک کشاورزی کلاسه 952556 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909890/مزایده-اقلام-و-کالاهای-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده اقلام و کالاهای اسقاطی  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده  اقلام و کالاهای اسقاطی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909907/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-سازی-و-ساخت-سرویس-بهداشتی'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی و ساخت سرویس بهداشتی  / مناقصه , تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی و ساخت سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909911/مناقصه-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه آسفالت معابر شهر  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه آسفالت معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909885/فراخوان-حمل-و-نقل'>فراخوان حمل و نقل  / فراخوان حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909791/مناقصه-اجرای-سیستم-گرمایش-بخش-اداری-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم گرمایش بخش اداری و. ..نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم گرمایش بخش اداری و. ..نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909924/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-و-حراست'>مناقصه انجام خدمات اداری و حراست / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات اداری و حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909889/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-و-نظافت'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نظافت  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909896/مزایده-فروش-روسری'>مزایده فروش روسری / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش روسری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909893/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-شبکه-20-کیلوولت-بلوار-ورودی-شهرک-صنعتی-الغدیر'>مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه 20 کیلوولت بلوار ورودی شهرک صنعتی الغدیر  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه 20 کیلوولت بلوار ورودی شهرک صنعتی الغدیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909905/مزایده-یکدستگاه-تراکتور'>مزایده یکدستگاه تراکتور / مزایده یکدستگاه تراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909912/مزایده-دستگاه-پرس-قیچی--'>مزایده دستگاه پرس قیچی ... / مزایده دستگاه پرس قیچی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909790/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه-حمل-و-نقلی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره یک باب غرفه حمل و نقلی ...نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره یک باب غرفه حمل و نقلی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909918/مزایده-یک-تخته-فرش'>مزایده یک تخته فرش  / مزایده یک تخته فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909971/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-تحت-پلاک-9928-49-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی تحت پلاک 9928.49 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی تحت پلاک 9928.49 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909914/مزایده-فروش-اسباب-و-اثاثیه-شامل-تلویزیون-و--'>مزایده فروش  اسباب و اثاثیه شامل تلویزیون و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  اسباب و اثاثیه شامل تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909712/مناقصه-انجام-خدمات-سالیانه-بازرسی-فنی-شرکت-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909771/مناقصه-خرید-لوله-بتنی-فاضلابی-مسلح--نوبت-دوم'>مناقصه  خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه  خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909947/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-کل-ششدانگ-پلاک-ثبتی-252-فرعی-از-دو-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده یک دانگ مشاع از کل ششدانگ پلاک ثبتی 252 فرعی از دو اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از کل ششدانگ پلاک ثبتی 252 فرعی از دو اصلی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909930/مزایده-تلویزیون--چرخ-خیاطی--'>مزایده تلویزیون - چرخ خیاطی... / آگهی مزایده اموال منقول اسباب و اثاثیه، مزایده تلویزیون - چرخ خیاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909949/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-نگهداری-از-مجتمع-آب-درمانی-بستان-آباد'>مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از مجتمع آب درمانی بستان آباد  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از مجتمع آب درمانی بستان آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909975/مزایده-یکباب-ساختمان-کلاسه-9300038'>مزایده یکباب ساختمان کلاسه 9300038  / مزایده یکباب ساختمان کلاسه 9300038 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909944/مزایده-فروش-چند-قطعه-با-کاربری-مسکونی'> مزایده فروش چند قطعه با کاربری مسکونی  /  مزایده فروش چند قطعه با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909931/مزایده-تجهیزات-خط-کامل-تابنده-1250-سیم-و-کابل'>مزایده تجهیزات خط کامل تابنده 1250 سیم و کابل / مزایده تجهیزات خط کامل تابنده 1250 سیم و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909936/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-با-اعبانی-کلاسه-9500167'> مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با اعبانی کلاسه 9500167  /  مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با اعبانی کلاسه 9500167 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909933/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1579-5101-اجرای-8600017'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1579.5101 اجرای 8600017  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1579.5101 اجرای 8600017 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909935/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو سواری پراید- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو سواری پراید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909786/مناقصه-پروژه-تعمیر-و-نگهداری-ابنیه-و-تاسیسات-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی'>مناقصه پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات و راهبری تاسیسات مکانیکی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات و راهبری تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909941/مزایده-تجهیزات-خط-کامل-تابنده-1250-سیم-و-کابل'>مزایده تجهیزات خط کامل تابنده 1250 سیم و کابل / مزایده تجهیزات خط کامل تابنده 1250 سیم و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909925/مزایده-اذن-استفاده-از-آب-مخزن-سد-تاجیار-سراب'>مزایده  اذن استفاده از آب مخزن سد تاجیار سراب / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اذن استفاده از آب مخزن سد تاجیار سراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909938/مناقصه-اداره-و-انجام-امور-خوابگاهی-خودگردان'>مناقصه اداره و انجام امور خوابگاهی خودگردان  / آگهی مناقصه, مناقصه اداره و انجام امور خوابگاهی خودگردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909943/فراخوان-احداث-مجتمع-تجاری-و-خدماتی-افلاک-نما--نوبت-دوم'>فراخوان احداث مجتمع تجاری و خدماتی افلاک نما - نوبت دوم  / فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار, فراخوان احداث مجتمع تجاری و خدماتی افلاک نما - نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909948/مناقصه-جذب-پیمانکار-جهت-انجام-عملیات-ممیزی-املاک--اصناف--مرحله-اول-نوبت-دوم'> مناقصه جذب پیمانکار جهت انجام عملیات ممیزی املاک ، اصناف... مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار جهت انجام عملیات ممیزی املاک ، اصناف... مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909957/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-اداره-گاز-شهرستان-اسکو'>فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان اسکو / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان اسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909926/مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-دستگاههای-تردد-شمار'>مناقصه پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909942/ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-فاز-اول-بستر-سازی-GIS'>ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام فاز اول بستر سازی GIS  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام فاز اول بستر سازی GIS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909978/مزایده-ملک-زمین-به-مساحت-152-مترمربع-کلاسه-961419'>مزایده ملک زمین به مساحت 152 مترمربع کلاسه 961419  / مزایده ملک زمین به مساحت 152 مترمربع کلاسه 961419 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909767/مناقصه-خرید-بلیدرینگ-IP-NO2--نوبت-دوم'>مناقصه خرید بلیدرینگ IP NO2... نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید بلیدرینگ IP NO2... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909981/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-69-75-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 69/75 مترمربع  / مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 69/75 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909915/مزایده-سیم-کارت-کار-کرده'>مزایده سیم کارت کار کرده / آگهی مزایده، مزایده سیم کارت کار کرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909908/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-شاسی-بلند-نیسان-رونیز'>مزایده یک دستگاه خودرو شاسی بلند نیسان رونیز  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو شاسی بلند نیسان رونیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909952/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-121-25-مترمربع'>مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 121/25 مترمربع  / مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 121/25 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909920/مناقصه-تکمیل-پروژه-132-واحدی-مسکن-مهر--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پروژه 132 واحدی مسکن مهر - تجدید  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه تکمیل پروژه 132 واحدی مسکن مهر -تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909955/مزایده-اراضی-زراعی-شماره-950306-مرحله-اول'>مزایده اراضی زراعی شماره 950306 مرحله اول  / مزایده اراضی زراعی شماره 950306 مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909928/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-86'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 86 / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910069/مزایده6-دانگ-پلاک-ثبتی-4-فرعی'>مزایده6 دانگ پلاک ثبتی 4 فرعی / مزایده6 دانگ پلاک ثبتی 4 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909939/مزایده-کانکس-و-تراکتور'>مزایده کانکس و تراکتور / مزایده کانکس و تراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910030/مزایده-توقیف-6-دانگ-1-3455-بخش-سه-همدان'>مزایده توقیف 6 دانگ 1.3455 بخش سه همدان / مزایده توقیف 6 دانگ 1.3455 بخش سه همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909770/مزایده-واگذاری-انجام-امور-تبلیغایت--تجاری-و-فرهنگی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری انجام امور تبلیغایت ، تجاری و فرهنگی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری انجام امور تبلیغایت ، تجاری و فرهنگی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910033/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزوعی'>مزایده یک قطعه زمین مزوعی  / مزایده یک قطعه زمین مزوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909983/مزایده-عرصه-به-مساحت-298-77-مترمربع-کلاسه-960189-1'>مزایده  عرصه به مساحت 298/77 مترمربع کلاسه 960189/1  / مزایده  عرصه به مساحت 298/77 مترمربع کلاسه 960189/1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910031/مزایده-زمین-به-مساحت-200-52-مترمربع'>مزایده زمین به مساحت 200/52 مترمربع  / مزایده زمین به مساحت 200/52 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909953/مزایده-یک-دستگاه-بلدوزر-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه بلدوزر کوماتسو / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه بلدوزر کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909945/مزایده-خودرو-پراید-مشکی--مرحله-دوم'>مزایده خودرو پراید مشکی... مرحله دوم  / مزایده خودرو پراید مشکی... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910070/مزایده-22-04-سشمزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-کلاسه-960200-م-از-یکصد-سهم-سه-دانگ-سرقفلی-یک-باب-مغازه-کلاسه-ل920339'>مزایده 22/04 سشمزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 960200 م از یکصد سهم سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه کلاسه ل920339  / مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 960200 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909958/مزایده-هشت-دستگاه-لپ-تاپ'>مزایده هشت دستگاه لپ تاپ  / آگهی مزایده ,مزایده هشت دستگاه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909994/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-کلاسه-951163'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی کلاسه 951163  / مزایده یک قطعه زمین کشاورزی کلاسه 951163 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909997/مزایده-ملک-مسکونی-با-مساحت-598-مترمربع'>مزایده ملک مسکونی با مساحت 598 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مسکونی با مساحت 598 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909954/مزایده-یک-دستگاه-سنگبری-طولی-بر'>مزایده یک دستگاه سنگبری طولی بر  / مزایده, مزایده یک دستگاه سنگبری طولی بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909934/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-اصلاح-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات اصلاح شبکه ...نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات اصلاح شبکه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910045/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده یکباب منزل مسکونی   / مزایده یکباب منزل مسکونی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910009/استعلام-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-حساب-مشترکی-(ساعتی)'>استعلام واگذاری ایاب و ذهاب حساب مشترکی (ساعتی)  / آگهی فراخوان عمومی , استعلام واگذاری ایاب و ذهاب حساب مشترکی (ساعتی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909986/استعلام-واگذاری-تامین-خودرو'>استعلام واگذاری تامین خودرو / آگهی فراخوان عمومی , استعلام واگذاری تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909959/فراخوان-واگذاری-ایاب-و-ذهاب-دانشکده-پرستاری-حضرت-زهرا-س-آباده'>فراخوان واگذاری ایاب و ذهاب دانشکده پرستاری حضرت زهرا س آباده  / فراخوان واگذاری ایاب و ذهاب دانشکده پرستاری حضرت زهرا س آباده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909968/مزایده-فروش-پایه-های-چوبی-اسقاط-و-سیستم-سرمایشی-و-گرمایشی'>مزایده فروش پایه های چوبی اسقاط و سیستم سرمایشی و گرمایشی / آگهی مزایده , مزایده فروش پایه های چوبی اسقاط و سیستم سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909940/مناقصه-واگذاری-تامین-خودرو'>مناقصه واگذاری تامین خودرو  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری تامین خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909776/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909979/مناقصه-انجام-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشکده'>مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909950/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-B--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909995/استعلام-تامین-ایاب-و-ذهاب'>استعلام تامین ایاب و ذهاب / آگهی فراخوان عمومی , استعلام تامین ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909946/استعلام-قیمت-واگذاری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'> استعلام قیمت واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب  /  استعلام قیمت واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910002/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-شماره-960055-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی شماره 960055 نوبت اول  / مزایده یکباب منزل مسکونی شماره 960055 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909963/مزایده-فروشگاه'>مزایده فروشگاه   / مزایده ، مزایده فروشگاه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909972/استعلام-قیمت-تامین-خودروی-برنامه-پزشک-خانواده'>استعلام قیمت تامین خودروی برنامه پزشک خانواده / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت تامین خودروی برنامه پزشک خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909974/استعلام-قیمت-تامین-خودروی-ایاب-و-ذهاب'>استعلام قیمت تامین خودروی ایاب و ذهاب / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت تامین خودروی ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909929/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909969/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبض-آب-بها'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها  / آگهی مناقصه ,مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909787/مناقصه-دیزل-ژنراتور-50HZ-و-380v-با-قدرت-500KVA--نوبت-دوم'>مناقصه دیزل ژنراتور 50HZ و 380v با قدرت 500KVA ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه دیزل ژنراتور 50HZ و 380v با قدرت 500KVA ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910073/مزایده-دو-قطعه-باغ-شهری-کلاسه-930765'>مزایده دو قطعه باغ شهری کلاسه 930765  / مزایده دو قطعه باغ شهری کلاسه 930765 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910068/مزایده-22-04-سهم-از-یکصد-سهم-سه-دانگ-سرقفلی-یک-باب-مغازه-کلاسه-ل920339'>مزایده 22/04 سهم از یکصد سهم سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه کلاسه ل920339  / مزایده 22/04 سهم از یکصد سهم سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه کلاسه ل920339 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909951/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910048/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1410-40'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1410/40  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1410/40 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910018/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-دو-طبقه-قدیمی-کلاسه-960194'> مزایده یک باب منزل مسکونی دو طبقه قدیمی کلاسه 960194  /  مزایده یک باب منزل مسکونی دو طبقه قدیمی کلاسه 960194 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910017/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-کلاسه-940967'>مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 940967  / مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 940967 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910008/مزایده-ششدانگ-ملک-دو-طبقه-کلاسه-952082'> مزایده ششدانگ ملک دو طبقه کلاسه 952082  /  مزایده ششدانگ ملک دو طبقه کلاسه 952082 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910004/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2070-1391-کلاسه-950406'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2070/1391 کلاسه 950406  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2070/1391 کلاسه 950406 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909991/مزایده-ملک-واقع-در-خیابان-15-خرداد-نوبت-اول'>مزایده ملک واقع در خیابان 15 خرداد نوبت اول  / مزایده ملک واقع در خیابان 15 خرداد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909961/مناقصه-تامین-تعداد-6-خودرو-با-راننده--نوبت-دوم'>مناقصه تامین تعداد 6 خودرو با راننده - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین تعداد 6 خودرو با راننده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909868/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخش-چهارم-از-خطوط-فرعی-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه عملیات اجرایی بخش چهارم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب / مناقصه ، مناقصه  عملیات اجرایی بخش چهارم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910047/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-940841'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 940841  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 940841 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909970/فراخوان-مزایده-اجاره-اراضی-زراعتی-رضوان-واقع-در-روستای-سرزه--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره اراضی زراعتی رضوان واقع در روستای سرزه - نوبت دوم  / فراخوان مزایده اجاره اراضی رضوان واقع در روستای سرزه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909964/مزایده-دستگاه-قرقره-پیچ-اینورتردار--دستگاه-قرقره-پیچ-معمولی-نوبت-دوم'>مزایده  دستگاه قرقره پیچ اینورتردار ، دستگاه قرقره پیچ معمولی- نوبت دوم  / مزایده , مزایده  دستگاه قرقره پیچ اینورتردار ، دستگاه قرقره پیچ معمولی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909977/مزایده-محصولات-باغ-پسته'>مزایده محصولات باغ پسته  / آگهی مزایده، مزایده محصولات باغ پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909966/مزایده-14-عدد-شیر-توالت-الگانت--'>مزایده 14 عدد شیر توالت الگانت... / آگهی مزایده، مزایده 14 عدد شیر توالت الگانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910013/مزایده-ششدانگ-باغ-به-مساحت-755-مترمربع-کلاسه-960062-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ باغ به مساحت 755 مترمربع کلاسه 960062 نوبت اول  /  مزایده،مزایده ششدانگ باغ به مساحت 755 مترمربع کلاسه 960062 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909956/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-ماکسیما-دنده-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه خودروی ماکسیما دنده اتوماتیک  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی ماکسیما دنده اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910040/مزایده-واحد-مسکونی-دو-طبقه-واقع-در-یزد-24-متری-امام-شهر'>مزایده واحد مسکونی دو طبقه واقع در یزد 24 متری امام شهر  / مزایده واحد مسکونی دو طبقه واقع در یزد 24 متری امام شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909877/فراخوان-مناقصه-ورق-فولادی-و-پروفیل96-5-19'>فراخوان مناقصه ورق فولادی و پروفیل96.5.19 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ورق فولادی و پروفیل96.5.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909984/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-132-به-رنگ-مسی-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید 132 به رنگ مسی  متالیک / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید 132 به رنگ مسی  متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910052/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-1434-اصلی'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 1434 اصلی / مزایده پلاک ثبت شده شماره 1434 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909996/مزایده-واگذاری-استیجاری-گلخانه'>مزایده واگذاری استیجاری گلخانه / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری استیجاری گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910066/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-واقع-خیابان-امام-پرونده-941117-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی واقع خیابان امام پرونده 941117 نوبت اول  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی واقع خیابان امام پرونده 941117 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909973/مزایده-نسبت-به-اجاره-غرفه-های-شماره-1-و-2-در-بازار-میوه-و-تره-بار---نوبت-دوم'>مزایده نسبت به اجاره غرفه های شماره 1 و 2 در بازار میوه و تره بار ... نوبت دوم  / مزایده نسبت به اجاره غرفه های شماره 1 و 2 در بازار میوه و تره بار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909990/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-پارک-تفریحی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی پارک تفریحی  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدماتی پارک تفریحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910063/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-صادرات-ایران-نوبت-چهارم'>مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران نوبت چهارم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910058/مزایده-املاک-مازاد-بانک-ملی'>مزایده املاک مازاد بانک ملی / مزایده املاک مازاد بانک ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909967/مناقصه-خدمات-وصول-مطالبات-و-قطع-انشعاب-مشترکین-بدهکار-در-شهر-یزد'>مناقصه خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار در شهر یزد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار در شهر یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910000/مزایده-اجاره-ای-واحدهای-مسکونی-تجاری'>مزایده اجاره ای واحدهای مسکونی، تجاری / آگهی مزایده ,مزایده اجاره ای واحدهای مسکونی، تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909980/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-نظافت-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و نظافت بیمارستان  / آگهی واگذاری ,مناقصه واگذاری امور خدماتی و نظافت بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909987/مناقصه-واگذاری-مجتمع-فرهنگی-هنری-شهرستان-ها'>مناقصه واگذاری مجتمع فرهنگی هنری شهرستان ها / فراخوان عمومی ,مناقصه واگذاری مجتمع فرهنگی هنری شهرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910105/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1175-60متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1175.60متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1175.60مترنوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910091/مزایده-ششدانگ-پلاک-کلاسه-8900059'>مزایده ششدانگ پلاک کلاسه 8900059  / مزایده ششدانگ پلاک کلاسه 8900059 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910102/مزایده-قطعه-زمیشمزایده-دو-قطعه-ملک-کلاسه-950108-مساحت-2200متر'>مزایده قطعه زمیشمزایده دو قطعه ملک کلاسه 950108  مساحت 2200متر  / مزایده دو قطعه ملک کلاسه 950108 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909982/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر-بدون-برفک--'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر بدون برفک... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه یخچال فریزر بدون برفک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909988/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد'> مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد  /  مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909670/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-به-مساحت-101-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 101 مترمربع  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 101 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909772/فراخوان-اصلاح-جوش-درز-ریل--چاپ-دوم'>فراخوان اصلاح جوش درز ریل - چاپ دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , فراخوان اصلاح جوش درز ریل - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910096/مزایده-480-سهم-از-672-سهم-یک-قطعه-باغ-مشجر-نوبت-دوم'>مزایده 480 سهم از 672 سهم یک قطعه باغ مشجر نوبت دوم  / مزایده,مزایده 480 سهم از 672 سهم یک قطعه باغ مشجر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909985/مزایده-امتیاز-تلفن-همراه--'>مزایده امتیاز تلفن همراه.... / مزایده, مزایده امتیاز تلفن همراه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910107/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-177-متر-مربع-کلاسه-950935'> مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 177 متر مربع کلاسه 950935 /  مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 177 متر مربع کلاسه 950935</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910038/مزایده-جهت-فروش-خودروهای-مشمول'>مزایده جهت فروش خودروهای مشمول  / مزایده جهت فروش خودروهای مشمول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909999/مزایده-تعداد-حدودا-10100-کارتن-روغن--نوبت-دوم'>مزایده تعداد حدودا 10100 کارتن روغن - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد حدودا 10100 کارتن روغن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909992/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909815/مزایده-اجاره-یک-باب-دفتر-کار'>مزایده اجاره یک باب دفتر کار / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909809/مناقصه-توسعه-شبکه-گاز-آرامستان-باغ-رضوان'>مناقصه توسعه شبکه گاز آرامستان باغ رضوان / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه شبکه گاز آرامستان باغ رضوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910050/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-کلاسه-950250-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی کلاسه 950250 نوبت اول  / مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی کلاسه 950250 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910178/مزایده-ملک-ویلایی-به-مساحت-155-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک ویلایی به مساحت 155 مترمربع نوبت اول  / مزایده ملک ویلایی به مساحت 155 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910129/مزایده-فروش-یک-باب-ساختمان-مسکونی-شماره-96-1'>مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی شماره 96/1  / مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی شماره 96/1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909976/واگذاری-هیات-امنای-مجموعه-های-فرهنگی-و-ورزشی-کارگران-شهرستان-بروجن'>واگذاری هیات امنای مجموعه های فرهنگی و ورزشی کارگران شهرستان بروجن / آگهی مزایده, واگذاری هیات امنای مجموعه های فرهنگی و ورزشی کارگران شهرستان بروجن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909904/فراخوان-طراحی-و-تامین-یک-دستگاه-فیدر-سیار-خط-63'>فراخوان طراحی و تامین یک دستگاه فیدر سیار خط 63 / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی و تامین یک دستگاه فیدر سیار خط 63</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910012/مزایده-فروش-گرده-بینه'>مزایده  فروش گرده بینه  / مزایده عمومی, مزایده  فروش گرده بینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910003/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-مراقبت-و-نگهداری-جنگلکاری--توسعه-جنگل-و----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  اجرای عملیات مراقبت و نگهداری جنگلکاری ، توسعه جنگل و....  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه  اجرای عملیات مراقبت و نگهداری جنگلکاری ، توسعه جنگل و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910021/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ساختمان-غسالخانه-و-سردخانه'>مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان غسالخانه و سردخانه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان غسالخانه و سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910035/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-واقع-در-بلوار-جانبازان-طبقه-همکف-اداره-ورزش-و-جوانان'>مزایده اجاره واحدهای تجاری واقع در بلوار جانبازان طبقه همکف اداره ورزش و جوانان / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره واحدهای تجاری واقع در بلوار جانبازان طبقه همکف اداره ورزش و جوانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910011/مناقصه-انجام-خدمات-غذایی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات غذایی ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات غذایی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910181/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-358-97-مترمربع-کلاسه-9500035'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 358/97 مترمربع کلاسه 9500035  / مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 358/97 مترمربع کلاسه 9500035 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910006/مناقصه-قرارداد-دستمزد-تبدیل-ترانسفورماتور-به-اتو-ترانس--نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد دستمزد تبدیل ترانسفورماتور به اتو ترانس... نوبت  دوم / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد دستمزد تبدیل ترانسفورماتور به اتو ترانس... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910062/مزایده-74-62-سهم-از-یکصد-سهم-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-کلاسه-951328'> مزایده 74/62 سهم از یکصد سهم از ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 951328 /  مزایده 74/62 سهم از یکصد سهم از ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 951328</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910059/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-164-282553-کللاسه-960225'> مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 164/282553  کللاسه 960225  /  مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 164/282553  کللاسه 960225 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909910/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-در-طبقه-دوم-کلاسه-9502418'>مزایده  یک واحد آپارتمان در طبقه دوم کلاسه 9502418  / مزایده,مزایده  یک واحد آپارتمان در طبقه دوم کلاسه 9502418 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910056/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2142-6182-کلاسه-951683'> مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2142/6182 کلاسه 951683  /  مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2142/6182 کلاسه 951683 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910053/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-14-91-کلاسه-960274'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 14/91 کلاسه 960274  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 14/91 کلاسه 960274 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910076/مزایده-یک-باب-مغازه-کلاسه-950070'>مزایده یک باب مغازه کلاسه 950070  / مزایده یک باب مغازه کلاسه 950070 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910083/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1100-مترمربع-کلاسه-960284'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1100 مترمربع کلاسه 960284  / مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1100 مترمربع کلاسه 960284 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910080/مزایده-ساختمان-مسکونی-کلاسه-961924'>مزایده ساختمان مسکونی کلاسه 961924  / مزایده ساختمان مسکونی کلاسه 961924 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910137/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-10-فرعی-کلاسه-3-950023'>مزایده فروش پلاک ثبتی 10 فرعی کلاسه 3.950023  / مزایده فروش پلاک ثبتی 10 فرعی کلاسه 3.950023 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910150/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-485-19-کلاسه-3-950023'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 485/19 کلاسه 3.950023  / مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 485/19 کلاسه 3.950023 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910145/مزایده-فروشی-اعیان-زیرزمین-شماره-9509974469500904-نوبت-اول'>مزایده فروشی اعیان زیرزمین شماره 9509974469500904 نوبت اول  / مزایده فروشی اعیان زیرزمین شماره 9509974469500904 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910167/مزایده-بمساحت-عرصه-272-80-کلاسه-13-950235-نوبت-دوم'>مزایده بمساحت عرصه 272/80 کلاسه 13.950235 نوبت دوم  / مزایده بمساحت عرصه 272/80 کلاسه 13.950235 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909880/مزایده-فروش-ملک-به-پلاک-ثبتی-6-378'>مزایده فروش ملک به پلاک ثبتی 6/378  / آگهی مزایده، مزایده فروش ملک به پلاک ثبتی 6/378 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910172/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-کلاسه-950144-نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه آپارتمان کلاسه 950144 نوبت اول  / مزایده یک دستگاه آپارتمان کلاسه 950144 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910195/مزایده-فروش-قطعات-مساحت-222-1-و-200-4-و---'>مزایده  فروش قطعات  مساحت 222/1 و 200/4 و .... / مزایده,مزایده  فروش قطعات  مساحت 222/1 و 200/4 و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910154/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1519-24مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1519.24مترمربع  نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1519.24مترمربع  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910077/اگهی-مزایده-ششدانگ-باغ-سیب-و-ماشین-آلات-خط-تولید-شیشه'>اگهی مزایده  ششدانگ باغ سیب و ماشین آلات خط تولید شیشه  / اگهی مزایده  ششدانگ باغ سیب و ماشین آلات خط تولید شیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910158/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909793/مزایده-فروش-مصالح-سنگدانه-نوبت-دوم'>مزایده فروش مصالح سنگدانه نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده  فروش مصالح سنگدانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909873/مزایده-ششدانگ-یک-باب-محوطه-به-شماره-پلاک-2699-فرعی-از-12'>مزایده ششدانگ یک باب محوطه به شماره پلاک 2699 فرعی از 12 / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ یک باب محوطه به شماره پلاک 2699 فرعی از 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909764/مناقصه-تعیین-پیمانکار-جهت-حفاری--خاکبرداری-نوبت-دوم'>مناقصه تعیین پیمانکار جهت حفاری ، خاکبرداری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تعیین پیمانکار جهت حفاری ، خاکبرداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909913/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-ارائه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-ماشین-الات'>فراخوان شناسایی پیمانکار ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و راهبری ماشین الات / فراخوان شناسایی پیمانکار ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و راهبری ماشین الات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909675/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-کلاسه-950004-10'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی کلاسه 950004.10  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی کلاسه 950004.10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910026/استعلام-چهار-ردیف-بیرینگ'>استعلام چهار ردیف بیرینگ / استعلام بهاء ,استعلام چهار ردیف بیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910024/استعلام-کوپلینگ-دنده-ای'>استعلام کوپلینگ دنده ای  / استعلام بهاء ,استعلام کوپلینگ دنده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910043/استعلام-كلكتور-پمپ-گازوئیل-لکوموتیو-روسی'>استعلام  كلكتور  پمپ گازوئیل لکوموتیو روسی  / استعلام ، استعلام  كلكتور  پمپ گازوئیل لکوموتیو روسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910044/استعلام-كوپلینگ-جرثقیل-(DEMAG)'>استعلام كوپلینگ جرثقیل (DEMAG)   / استعلام, استعلام كوپلینگ جرثقیل (DEMAG)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910034/مزایده-ماده-معدنی-مخلوط-کم-عیار'>مزایده ماده معدنی مخلوط کم عیار / آگهی مزایده ,مزایده ماده معدنی مخلوط کم عیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910005/مزایده-فروش-محصولات-مجتمع-پتاس-خور-و-بیابانک'>مزایده  فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909783/تجدید-مزایده-جایگاه-پمپ-گاز-CNG'>تجدید مزایده جایگاه پمپ گاز CNG  / مزایده ,  تجدید مزایده جایگاه پمپ گاز CNG  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910015/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-وتوزیع-غذا-و-خدمات-اتاقداری'>مناقصه  انجام خدمات تهیه، طبخ وتوزیع غذا و خدمات اتاقداری / فراخوان, مناقصه  انجام خدمات تهیه، طبخ وتوزیع غذا و خدمات اتاقداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909777/تجدید-مزایده-یک-باب-غرفه'>تجدید مزایده یک باب غرفه  / آگهی مزایده, تجدید مزایده یک باب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910029/مناقصه-پروژه-بهسازی-جاده-های-دسترسی-به-چاههای-منطقه-دره-نی'>مناقصه پروژه بهسازی جاده های دسترسی به چاههای منطقه دره نی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهسازی جاده های دسترسی به چاههای منطقه دره نی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910049/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-و-سرو-دو-وعده'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع و سرو دو وعده / آگهی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع و سرو دو وعده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909887/مزایده-فروش-املاک-استان-خراسان-رضوی'> مزایده فروش املاک استان خراسان رضوی /  مزایده فروش املاک استان خراسان رضوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909863/مزایده-فروش-ملک-مساحت-178-10مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک مساحت 178.10مترمربع  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت 178.10مترمربع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910057/فراخوان-مناقصه-واگذاری-خدمات-گازرسانی-و-مدیریت-بهره-برداری'>فراخوان مناقصه واگذاری خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909769/مناقصه-پروژه-ساخت-قبور'>مناقصه پروژه ساخت قبور  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  پروژه ساخت قبور در بلوک 47 آرامستان بهشت رضا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910032/فراخوان-ارزیابی-کیفی-الکتروپمپ-پلنجری'> فراخوان ارزیابی کیفی الکتروپمپ پلنجری / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی الکتروپمپ پلنجری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910036/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انواع-الکتروموتور'>فراخوان ارزیابی کیفی انواع الکتروموتور / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انواع الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910027/فراخوان-ارزیابی-کیفی-200-شاخه-معادل-حداقل-2400-متر-لوله'> فراخوان ارزیابی کیفی 200 شاخه معادل حداقل 2400 متر لوله / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی 200 شاخه معادل حداقل 2400 متر لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910039/مناقصه-خرید-دستگاه-جوش-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید دستگاه جوش پلی اتیلن / مناقصه ، مناقصه خرید دستگاه جوش پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910046/مناقصه-خرید-BORING-CUTTER'>مناقصه خرید BORING CUTTER  / مناقصه ,مناقصه خرید BORING CUTTER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910001/مناقصه-ساخت-پولی-الکتروموتور'>مناقصه ساخت پولی الکتروموتور    / مناقصه  ، مناقصه ساخت پولی الکتروموتور    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910014/مناقصه-خرید-خرید-COVER-FAN'>مناقصه خرید خرید COVER FAN / مناقصه، مناقصه خرید COVER FAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910007/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-دستگاه-تست-شیرآلات'>مناقصه خرید قطعات یدکی دستگاه تست شیرآلات   / مناقصه خرید قطعات یدکی دستگاه تست شیرآلات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910010/مناقصه-خرید-الکتروموتور'>مناقصه خرید الکتروموتور  / مناقصه خرید الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909993/مناقصه-خرید-MOTORIZED-VALVE'>مناقصه خرید MOTORIZED VALVE  / مناقصه  ، خرید MOTORIZED VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909881/مزایده-سالن-آمفی-تئاتر-فرهنگسرای-سیمرغ-نوبت-دوم'>مزایده سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای سیمرغ نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای سیمرغ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/909989/مناقصه-خرید-لوازم-تنظیف'>مناقصه خرید لوازم تنظیف  / مناقصه ,مناقصه خرید لوازم تنظیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910042/مناقصه-انجام-عملیات-خاکی-و-احداث-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت'>مناقصه انجام عملیات خاکی و احداث دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات خاکی و احداث دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910023/استعلام-پلاک-فلزی---'>استعلام پلاک فلزی  ... / استعلام پلاک فلزی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910016/استعلام-کلید-جداساز-هوایی'>استعلام کلید جداساز هوایی / استعلام کلید جداساز هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910019/استعلام-مقره-بشقابی-سرامیکی'>استعلام مقره بشقابی سرامیکی / استعلام مقره بشقابی سرامیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/910020/استعلام-سکوی-خازن'>استعلام سکوی خازن / استعلام سکوی خازن</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 16 مهر 1396 ساعت: 11:33