اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.16در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907249/مناقصه-بسترسازی-بوستا... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.16در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907249/مناقصه-بسترسازی-بوستان-کوثر'>مناقصه بسترسازی بوستان کوثر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بسترسازی بوستان کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906974/مناقصه-گوشت-بوقلمون'>مناقصه گوشت بوقلمون / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه گوشت بوقلمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907373/مناقصه-تصویربرداری-و-عکاسی-از-مراحل-اجرای-ABS-RUBBER'>مناقصه تصویربرداری و عکاسی از مراحل اجرای ABS&RUBBER   / مناقصه تصویربرداری و عکاسی از مراحل اجرای ABS&RUBBER  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906989/فراخوان-تامین-تجهیزات-اتوماسیون'>فراخوان تامین تجهیزات اتوماسیون  / آگهی فراخوان, فراخوان تامین تجهیزات اتوماسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907612/همایش-بین-المللی-مدیریت-و-حسابداری-ایران'>همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران  / همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906972/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-چاپ-و-تکثیر-دانشجویی-و-تکثیر-اوراق-اداری-و--'>مزایده  واگذاری  به صورت اجاره چاپ و تکثیر دانشجویی و تکثیر اوراق اداری و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری  به صورت اجاره چاپ و تکثیر دانشجویی و تکثیر اوراق اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907594/کنفرانس-میلی-اندیشه-های-نوین-در-مدیریت-کسب-و-کار'>کنفرانس میلی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار / کنفرانس میلی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907782/دعوتنامه-پخش-اگهی-های-آموزش-فرهنگ-مالیاتی-از-طریق-رسانه-ملی-تلویزیون'>دعوتنامه پخش اگهی های آموزش فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ملی تلویزیون / دعوتنامه پخش اگهی های آموزش فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ملی تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907764/دعوتنامه-پخش-اگهی-های-آموزش-فرهنگ-مالیاتی-از-طریق-رسانه-ملی-رادیو'>دعوتنامه پخش اگهی های آموزش فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ملی رادیو     / دعوتنامه پخش اگهی های آموزش فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ملی رادیو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907781/مزایده-واگذاری-نصب-بنر--بهره-برداری-و-نگهداری-از-تابلوی-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از تابلوی تبلیغاتی / مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از تابلوی تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906978/مزایده-اجاره-سلف-سرویس'>مزایده اجاره سلف سرویس  / آگهی مزایده, مزایده اجاره سلف سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907784/مزایده-ساختمان-و-خدمات-مرکز-بهداشت-دانشگاه'>مزایده ساختمان و خدمات مرکز بهداشت دانشگاه     / مزایده ساختمان و خدمات مرکز بهداشت دانشگاه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907790/دعوتنامه-تعمیر-و-نگهداری-۲۱-دستگاه-از-پستهای-انتقال-و-فوق-توزیع'>دعوتنامه تعمیر و نگهداری ۲۱ دستگاه از پستهای انتقال و فوق توزیع     / دعوتنامه تعمیر و نگهداری ۲۱ دستگاه از پستهای انتقال و فوق توزیع    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907857/مزایده-فروش-حدود-۱۵۰-تن-انواع-کنتور-اسقاط-ومستعمل-دیجیتالی-و-میکانیکی-بهنراه-کلیه-متعلقات-انها'>مزایده فروش حدود ۱۵۰ تن انواع کنتور اسقاط ومستعمل دیجیتالی و میکانیکی بهنراه کلیه متعلقات انها    / مزایده ,مزایده فروش حدود ۱۵۰ تن انواع کنتور اسقاط ومستعمل دیجیتالی و میکانیکی بهنراه کلیه متعلقات انها   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907827/مزایده-فروش-حدود-۱۴۰-تن-انواع-چدن-و-آهن-آلات-اسقاط'>مزایده فروش حدود ۱۴۰ تن انواع چدن و آهن آلات اسقاط     / مزایده,مزایده فروش حدود ۱۴۰ تن انواع چدن و آهن آلات اسقاط    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907836/مزایده-فروش-انواع-کابل-خدانگهدار-و-لوازم-متفرقه-آلومینیومی-اسقاط'>مزایده فروش انواع کابل خدانگهدار و لوازم متفرقه آلومینیومی اسقاط   / مزایده ,مزایده  فروش انواع کابل خدانگهدار و لوازم متفرقه آلومینیومی اسقاط  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907844/مزایده-فروش-باطری-و-لوازم-متفرقه-سربی-اسقاط'>مزایده فروش باطری و لوازم متفرقه سربی اسقاط   / مزایده, مزایده فروش باطری و لوازم متفرقه سربی اسقاط  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907851/مزایده-فروش-کابل-مسی-و-لوازم-مسی-اسقاط'>مزایده فروش کابل مسی و لوازم مسی اسقاط   / مزایده ,مزایده فروش کابل مسی و لوازم مسی اسقاط  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906952/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907765/مزایه-فروش-انواع-چراغ-خیابانی'>مزایه فروش انواع چراغ خیابانی / آگهی مزایده ,مزایه فروش انواع چراغ خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906965/مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-و-امور-حفاظت'>مناقصه اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری و امور حفاظت / مناقصه ,مناقصه  اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری و امور حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906933/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-213مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 213مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 213مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906987/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله‌ای-نگهداری-فضای-سبز-و-انجام-امور-نظافت-و-پاکسازی'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای  نگهداری فضای سبز و انجام امور نظافت و پاکسازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای،آگهی مناقصه عمومی  نگهداری فضای سبز و انجام امور نظافت و پاکسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906941/آگهی-تجدید-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-اپراتوری'>آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات اپراتوری / آگهی تجدید مناقصه عمومی،آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات اپراتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906991/مناقصه-خرید-140-000-عدد-انواع-پیچ-مهره-واشر-گالوانیزه'>مناقصه خرید 140.000 عدد انواع پیچ، مهره واشر گالوانیزه / مناقصه, مناقصه خرید 140.000 عدد انواع پیچ، مهره واشر گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906966/مزایده-حدودا-مقدار-1200-تن-فروفسفر'>مزایده حدودا مقدار 1200 تن فروفسفر / آگهی مزایده عمومی,مزایده حدودا مقدار 1200 تن فروفسفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907010/فراخوان-مزایده-واگذاری-مدیریت-و-نگهداری-بندرصیادی'>فراخوان مزایده واگذاری مدیریت و نگهداری بندرصیادی / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری مدیریت و نگهداری بندرصیادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906945/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-مدیریت-و--'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی مدیریت و ... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی مدیریت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906962/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-آبرسانی-سایت-پرورش-میگو'> مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی سایت پرورش میگو  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی سایت پرورش میگو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907027/مزایده-خودروی-مگان-مدل-90'>مزایده خودروی مگان مدل 90  / مزایده , مزایده خودروی مگان مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907033/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد سه دستگاه خودرو  / آگهی مزایده، مزایده تعداد سه دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907023/مناقصه-اجرای-عملیات-سفت-کاری-پروژه-مسکونی-برج-سوهانک'>مناقصه اجرای عملیات سفت کاری پروژه مسکونی برج سوهانک  / آگهی دعوت به مناقصه، مناقصه اجرای عملیات سفت کاری پروژه مسکونی برج سوهانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906977/مناقصه-اجرای-ساماندهی-و-جابجایی-امور-ابن-سبیل-(مددجویان)--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ساماندهی و جابجایی امور ابن سبیل (مددجویان)  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای ساماندهی و جابجایی امور ابن سبیل (مددجویان) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907015/آگهی-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>آگهی دعوت به مشارکت در ساخت / آگهی، آگهی دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906994/مناقصه-سازماندهی-پرونده-های-اسناد-ملی'>مناقصه سازماندهی پرونده های اسناد ملی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سازماندهی پرونده های اسناد ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907004/مناقصه-جابجایی-تیرهای-برق-تقاطع-های-غیر-همسطح-میدان-صیاد-شیرازی'>مناقصه جابجایی تیرهای برق تقاطع های غیر همسطح میدان صیاد شیرازی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جابجایی تیرهای برق تقاطع های غیر همسطح میدان صیاد شیرازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906986/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفای-حریق-اتوماتیک'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک  / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907038/مناقصه-خرید-قطعات-و-انجام-خدمات-نصب-ایزولاتور-و----نوبت-دوم'>مناقصه  خرید قطعات و انجام خدمات نصب ایزولاتور و ... - نوبت دوم  / دعوت به مناقصه, مناقصه خرید قطعات و انجام خدمات نصب ایزولاتور و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906956/مناقصه-خرید-ماسه'>مناقصه خرید ماسه / آگهی مناقصه، مناقصه خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906948/فراخوان-احداث-شبکه-توزیع-گاز-سایت-2----نوبت-دوم'>فراخوان احداث شبکه توزیع گاز سایت 2 ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ، فراخوان احداث شبکه توزیع گاز سایت 2 ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906922/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-نو-و-مستعمل-خود-ماشین-آلات-قطعات-یدکی--نوبت-دوم'>مزایده فروش  اقلام مازاد نو و مستعمل خود ماشین آلات، قطعات یدکی... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش  اقلام مازاد نو و مستعمل خود ماشین آلات، قطعات یدکی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907048/اصلاحیه-فراخوان-اجاره-واحدهای-تجاری-بازار-ایرانی--اسلامی-نقش-اندیشه'>اصلاحیه فراخوان اجاره واحدهای تجاری بازار ایرانی - اسلامی نقش اندیشه  / اصلاحیه , فراخوان اجاره واحدهای تجاری بازار ایرانی - اسلامی نقش اندیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907464/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-به-مساحت-349-16متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی به مساحت 349.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی به مساحت 349.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907534/مزایده-فروش-لوازم-یدکی-خودرو'>مزایده فروش لوازم یدکی خودرو / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش لوازم یدکی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906971/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-برای-اجرای-پروژه-مسکونی-1000-واحدی-شمس-تبریز'>فراخوان جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه مسکونی 1000 واحدی شمس تبریز / فراخوان، فراخوان جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه مسکونی 1000 واحدی شمس تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907488/مزایده-فروش-دو-دستگاه-تانکر-عمودی-18000-لیتری-استیل-تک-جداره'>مزایده فروش دو دستگاه تانکر عمودی 18000 لیتری استیل تک جداره / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه تانکر عمودی 18000 لیتری استیل تک جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907468/مزایده-فروش-5-عدد-پکیج-دیواری--'>مزایده فروش 5 عدد پکیج دیواری.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 5 عدد پکیج دیواری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907461/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-جهت-انجام-سرویسهای-اداری--تجدید'>مناقصه انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویسهای اداری... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویسهای اداری... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907579/مزایده-ششدانگ-پلاک-617-فرعی-182-60متر'>مزایده ششدانگ پلاک 617 فرعی 182.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 617 فرعی 182.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907578/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-صادرات-ایران-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907560/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مسکونی-280-5متر'>مزایده فروش زمین تجاری مسکونی 280.5متر  / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مسکونی 280.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907447/مناقصه-اجرای-3600-متر-خط-تغذیه----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 3600 متر خط تغذیه ..... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 3600 متر خط تغذیه ..... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907438/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی--سرویس--نگهداری--'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری.... / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907016/مزایده-فروش-سیم-مسی-(اسقاط)-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش سیم مسی (اسقاط) و ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سیم مسی (اسقاط) و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907794/مناقصه-راهبری-تعمير-ونگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه  راهبری، تعمير ونگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه, مناقصه  راهبری، تعمير ونگهداری تاسیسات برقی و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907806/مناقصه-خدمات-کنتور-خوانی-و-توزيع-صورتحساب-مشترکين-و--شهرستان-فلاورجان-و-توابع'>مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزيع صورتحساب مشترکين و ...شهرستان فلاورجان و توابع / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزيع صورتحساب مشترکين و ...شهرستان فلاورجان و توابع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907823/ارزیابی-کیفی-گازرسانی-به-10-روستای-محور--'>ارزیابی کیفی گازرسانی به 10 روستای محور.... / ارزیابی کیفی گازرسانی به 10 روستای محور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907801/ارزیابی-کیفی-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-سیر-و-حرکت-و-ناوگان'>ارزیابی کیفی ایاب و ذهاب پرسنل سیر و حرکت و ناوگان  / ارزیابی کیفی ایاب و ذهاب پرسنل سیر و حرکت و ناوگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907788/ارزیابی-کیفی-خرید-تجهیزات-اکتیو-شبکه-کامپیوتری'>ارزیابی کیفی خرید تجهیزات اکتیو شبکه کامپیوتری / ارزیابی کیفی خرید تجهیزات اکتیو شبکه کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907754/مناقصه-گازرسانی-به-شهرک-گلشهر-خوی'>مناقصه گازرسانی به شهرک گلشهر خوی / مناقصه گازرسانی به شهرک گلشهر خوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907761/مناقصه-گازرسانی-به-۹-روستا'>مناقصه گازرسانی به ۹ روستا / مناقصه گازرسانی به ۹ روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906969/مناقصه-خرید-دمپایی-و-شکر'>مناقصه خرید دمپایی و شکر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دمپایی و شکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907769/مناقصه-گازرسانی-به-۶-روستا'>مناقصه گازرسانی به ۶ روستا / مناقصه گازرسانی به ۶ روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907777/مناقصه-خريد-کمپرسور-هوا'>مناقصه خريد کمپرسور هوا   / مناقصه خريد کمپرسور هوا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907702/مناقصه-ارائه-خدمات-مهندسی-مشاور'>مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاور / مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907711/مناقصه-برونسپاری-خدمات-مشترکين'>مناقصه برونسپاری خدمات مشترکين / مناقصه برونسپاری خدمات مشترکين</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907708/مناقصه-عمليات-احداث-کانال-بتنی'>مناقصه عمليات احداث کانال بتنی / مناقصه عمليات احداث کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907697/مناقصه-تهيه-و-نصب-ديزل-ژنراتور'>مناقصه تهيه و نصب ديزل ژنراتور     / مناقصه تهيه و نصب ديزل ژنراتور    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906993/مناقصه-انواع-تیر-بتنی-گرد'> مناقصه انواع تیر بتنی گرد / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه انواع تیر بتنی گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907009/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستمهای-علائم-الکتریکی-تمدید'>فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستمهای علائم الکتریکی تمدید / تمدید آگهی بین المللی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستمهای علائم الکتریکی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906964/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-10840مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 10840مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 10840مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906961/مزایده-آپارتمان-مساحت-105مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 105مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 105مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906958/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-46-50مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 46.50مترمربع   / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 46.50مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906935/مناقصه-روغن-کشی-از-حدود-هزار-تن-دانه-آفتابگردان'>مناقصه روغن کشی از حدود هزار تن دانه آفتابگردان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه روغن کشی از حدود هزار تن دانه آفتابگردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907095/مزایده-یک-دستگاه-هموژنیزه-مارک-FBF'>مزایده یک دستگاه هموژنیزه مارک FBF  / مزایده , مزایده یک دستگاه هموژنیزه مارک FBF نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906951/مزایده-ملک-زمینی-به-مساحت-4725-92مترمربع'>مزایده ملک زمینی به مساحت 4725.92مترمربع  / مزایده,مزایده ملک زمینی به مساحت 4725.92مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906953/مزایده-ملک-به-مساحت-241-4مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 241.4مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 241.4مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907090/مزایده-جرثقیل-سقفی-کارگاهی-20-تن-بابل'>مزایده جرثقیل سقفی کارگاهی 20 تن بابل  / مزایده , مزایده جرثقیل سقفی کارگاهی 20 تن بابل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906943/مزایده-76-658-سهم-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 76.658 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 76.658 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906947/مزایده-ملک-بخش-16-قائمشهر-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 16 قائمشهر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش 16 قائمشهر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907080/مزایده-انواع-نخ-بدون-پلاستیک-ریسندگی-حوله--'>مزایده انواع نخ بدون پلاستیک ریسندگی حوله... / مزایده , مزایده انواع نخ بدون پلاستیک ریسندگی حوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906959/مناقصه-برونسپاری-تولید-انتقال--تصفیه--ذخیره--تله-متری-و--نوبت-سوم'>مناقصه برونسپاری تولید، انتقال ، تصفیه ، ذخیره ، تله متری و... نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه برونسپاری تولید، انتقال ، تصفیه ، ذخیره ، تله متری و... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907069/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پرس-25-تنی'>مزایده فروش یک دستگاه پرس 25 تنی / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پرس 25 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907063/مزایده-فروش-25-92-مترمربع-سنگ-تراورتن-کرم'>مزایده فروش 25/92 مترمربع سنگ تراورتن کرم  / مزایده , مزایده فروش 25/92 مترمربع سنگ تراورتن کرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906967/مزایده-پلاک-ده-فرعی'>مزایده پلاک ده فرعی / مزایده,مزایده پلاک ده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907055/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-نقره-ای'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید نقره ای / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906976/مزایده-یکصد-و-4-هزارم-دانگ-مشاع-از-بنای-احداثی-طلق'>مزایده یکصد و 4 هزارم دانگ مشاع از بنای احداثی طلق / مزایده,مزایده یکصد و 4 هزارم دانگ مشاع از بنای احداثی طلق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906970/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-94-72مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 94.72مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 94.72مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907240/تجدید-مزایده-پارکینگ-ورودی-ترمینال-مسافربری'>تجدید مزایده پارکینگ ورودی ترمینال مسافربری  / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده پارکینگ ورودی ترمینال مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907227/مزایده-فروش-2100-عدد-دستگاه-اکسل-پراید'>مزایده فروش 2100 عدد دستگاه اکسل پراید / آگهی مزایده,مزایده فروش 2100 عدد دستگاه اکسل پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907319/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907243/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-بیمه-ای-96-5-16'>مناقصه انجام کلیه خدمات بیمه ای 96.5.16 / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه انجام کلیه خدمات بیمه ای 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906910/فراخوان-مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات-پالایشگاه-96-5-16'>فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه 96.5.16 / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه نوبت اول 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907264/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه-حوزه-ستاد--'>مناقصه واگذاری امور نقلیه حوزه ستاد ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه واگذاری امور نقلیه حوزه ستاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907262/لغو-ارزیابی-کیفی-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-کاروگیت-کوپلر'>لغو ارزیابی کیفی لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر / لغو ارزیابی کیفی تولید کنندگان, ارزیابی کیفی لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907221/مزایده-فروش-شش-دستگاه-خودروی-مستعمل-و--'>مزایده فروش شش دستگاه خودروی مستعمل و ... / مزایده , مزایده فروش شش دستگاه خودروی مستعمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907290/فراخوان-مناقصه-خرید-لوازم-بهداشتی-96-5-16'>فراخوان مناقصه خرید لوازم بهداشتی 96.5.16 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید لوازم بهداشتی 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907282/مناقصه-خرید-انواع-پایه-سیمانی-چهارگوش-جهت-شهرستانهای-جهرم--'>مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش جهت شهرستانهای جهرم... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش جهت شهرستانهای جهرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907018/فراخوان-انجام-خدمات-مشاوره-مطالعات-امکان-سنجی'>فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی / فراخوان عمومی شناسایی مشاور,فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907271/مناقصه-واگذاری-ارایه-خدمات-بهداشتی-و-درمانی-تعدادی-از-پایگاه-ها-و----نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری ارایه خدمات بهداشتی و درمانی تعدادی از پایگاه ها و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری ارایه خدمات بهداشتی و درمانی تعدادی از پایگاه ها و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906957/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-اداره-96-5-16'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای اداره 96.5.16 / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از خودروهای اداره  96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906975/مناقصه-انجام-خدمات-مربوط-نصب-و-تعویض-انشعابات-در-محدوده-مدیریت-برق'>مناقصه انجام خدمات مربوط نصب و تعویض انشعابات در محدوده مدیریت برق  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مربوط نصب و تعویض انشعابات در محدوده مدیریت برق  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906963/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-زامیاد'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد  / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906942/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی ، مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906960/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بیمارستان-طالقانی'>فراخوان مناقصه  انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان طالقانی  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان طالقانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906954/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-و-حمل-و-نقل-عمومی'>مناقصه ایاب و ذهاب و حمل و نقل عمومی / آگهی مناقصه,مناقصه ایاب و ذهاب و حمل و نقل عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906979/مناقصه-خرید-تجهیزات----نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات  ....  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات  ....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906946/فراخوان-استعلام-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-شهری'>فراخوان استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات شهری  / فراخوان ,استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906950/مزایده-لوازم-مازاد-بر-نیاز-خود-96-5-16'>مزایده لوازم مازاد بر نیاز خود 96.5.16 / آگهی مزایده عمومی,مزایده لوازم مازاد بر نیاز خود 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906973/فراخوان-نسبت-به-اجراء-سیستم-اعلام-حریق'>فراخوان نسبت به اجراء سیستم اعلام حریق  / فراخوان نسبت به اجراء سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906983/فراخوان-مناقصه-یک-دستگاه-اکسیژن-ساز--'>فراخوان مناقصه  یک دستگاه اکسیژن ساز ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  یک دستگاه اکسیژن ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906934/تجدید-مناقصه-اجرای-خط-انتقال-و-تجهیز-چاه-های-آهکی-شماره-یک-و-دو-گرز-شیروان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های آهکی شماره یک و دو گرز شیروان  - نوبت دوم  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی,تجدید مناقصه  اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های آهکی شماره یک و دو گرز شیروان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907011/اصلاحیه-مزایده-بوم-بالابر-روشنایی-معابر-مستعمل-بدون-خودرو'>اصلاحیه مزایده بوم بالابر روشنایی معابر مستعمل بدون خودرو / اصلاحیه مزایده ,مزایده بوم بالابر روشنایی معابر مستعمل بدون خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906996/مناقصه-خرید-البسه-ورزشی'>مناقصه خرید البسه ورزشی  / مناقصه  , مناقصه خرید البسه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906982/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-آنالایزر-اکسیژن-برای-گازهای-حاصل-از-احتراق-کوره-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه آنالایزر اکسیژن برای گازهای حاصل از احتراق کوره  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید دو دستگاه آنالایزر اکسیژن برای گازهای حاصل از احتراق کوره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906926/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-70-مترمربع-کلاسه-63720'>مزایده  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 70 مترمربع کلاسه 63720  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 70 مترمربع کلاسه 63720 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906928/مزایده-یک-دستگاه-غلطک-صاف-هپکو'>مزایده یک دستگاه غلطک صاف هپکو / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه غلطک صاف هپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906931/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-97-176-کلاسه-940615'>مزایده  یک دستگاه آپارتمان به مساحت 97/176 کلاسه 940615 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 97/176 کلاسه 940615</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907089/مزایده-ملک-مساحت-1219-متر-مشاع-از-57600متر'>مزایده ملک مساحت 1219 متر مشاع از 57600متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 1219 متر مشاع از 57600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906997/مناقصه-خرید-2100-عدد-(ست)-اسپیسر-بین-فازی-نوبت-دوم'> مناقصه خرید 2100 عدد (ست) اسپیسر بین فازی- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی,  مناقصه خرید 2100 عدد (ست) اسپیسر بین فازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907096/مزایده-ششدانگ-پلاک-55-فرعی-تفکیکی-از-4-فرعی-از-20-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 55 فرعی تفکیکی از 4 فرعی از 20 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 55 فرعی تفکیکی از 4 فرعی از 20 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907538/اصلاحیه-مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات'>اصلاحیه مناقصه خرید لوله و اتصالات / آصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907005/مناقصه-بهسازی-(قطعه-چهارم)-محور-قائم'>مناقصه بهسازی (قطعه چهارم) محور قائم  / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی (قطعه چهارم) محور قائم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907445/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-تعویض-سقف-انبار-واحد-ld'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات تعویض سقف انبار واحد ld / فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعویض سقف انبار واحد ld</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906999/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-خدمات-اداری--مالی-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری ، مالی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری ، مالی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907802/استعلام-تفکیک-و-جداسازی-سیستم-و-لوله-کشی-گرمایش'>استعلام تفکیک و جداسازی سیستم و لوله کشی گرمایش / استعلام,استعلام تفکیک و جداسازی سیستم و لوله کشی گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907787/استعلام-کیس-سرور'>استعلام کیس سرور / استعلام، استعلام کیس سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907821/استعلام-انجام-کاوش-و-لایه-نگاری--'>استعلام انجام کاوش و لایه نگاری... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی canon با تجهیزات کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907817/استعلام-لپ-تاپ---96-5-16'>استعلام لپ تاپ ... 96.5.16 / استعلام , استعلام لپ تاپ ... 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907768/استعلام-شارژر-باطری-صنعتی'>استعلام شارژر باطری صنعتی / استعلام، استعلام شارژر باطری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907746/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-چند-منظوره-دیجیتال'>استعلام دستگاه اندازه  گیری چند منظوره دیجیتال / استعلام ,استعلام دستگاه اندازه  گیری چند منظوره دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907725/استعلام-جی-پی-اس'>استعلام جی پی اس  / استعلام, استعلام جی پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907755/استعلام-محلول-ضد-عفونی-دکونکس-سورفیس-آ-اف-96-5-16'>استعلام محلول ضد عفونی دکونکس سورفیس آ. اف  96.5.16 / استعلام, استعلام محلول ضد عفونی دکونکس سورفیس آ. اف  96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907738/استعلام-ارائه-خدمات-بهداشتی-پزشکی--'>استعلام  ارائه خدمات بهداشتی پزشکی ... / استعلام ارائه خدمات بهداشتی پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907719/استعلام-ماژول-نمایشگر-RGB1'>استعلام ماژول نمایشگر RGB1  / استعلام ماژول نمایشگر RGB1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907698/استعلام-کاغذ-پرینتر-96-5-16'>استعلام کاغذ پرینتر 96.5.16 / استعلام ,استعلام کاغذ پرینتر 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907668/استعلام-محافظ'>استعلام محافظ / استعلام , استعلام  محافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907832/استعلام-لوازم-التحریر-96-5-16'>استعلام لوازم التحریر  96.5.16 / استعلام, استعلام لوازم التحریر  96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907858/استعلام-لوازم-التحریر-96-5-16'>استعلام لوازم التحریر  96.5.16 / استعلام, استعلام لوازم التحریر  96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907657/استعلام-نصب-کاغذ-دیوار-91-رول'>استعلام نصب کاغذ دیوار 91 رول / استعلام, استعلام نصب کاغذ دیوار 91 رول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907659/استعلام-بسته-نرم-افزار-پرتال-سازمانی'>استعلام بسته نرم افزار پرتال سازمانی / استعلام بسته نرم افزار پرتال سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907685/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش  / استعلام ,استعلام پوشاک و کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907751/استعلام-چاپ-نمونه-های-بانکی'>استعلام چاپ نمونه های بانکی / استعلام, استعلام چاپ نمونه های بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907092/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-40-2مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 40.2مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 40.2مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907108/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-دو-طبقه-عرصه-31-50متر'>مزایده یک دستگاه ساختمان دو طبقه عرصه 31.50متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان دو طبقه عرصه 31.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907677/مناقصه-آموزش-پیاده-سازی-و-استقرار-کامل-الزامات-استانداردهای-سیستم-مدیریت-کیفیت'>مناقصه آموزش، پیاده سازی و استقرار کامل الزامات استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت / مناقصه , مناقصه آموزش، پیاده سازی و استقرار کامل الزامات استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907757/مزایده-عمومی-اموال-مستعمل-و-از-رده-خارج'>مزایده عمومی اموال مستعمل و از رده خارج  / مزایده , مزایده عمومی اموال مستعمل و از رده خارج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907653/فرم-استعلام-بهاء-کلاچ-حرکت-تراول'>فرم استعلام بهاء کلاچ حرکت تراول / فرم استعلام بهاء, فرم استعلام بهاء کلاچ حرکت تراول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907680/استعلام-دیواره-جانبی-بالای-پالت-سینتر'>استعلام دیواره جانبی بالای پالت سینتر / استعلام بهاء ,استعلام دیواره جانبی بالای پالت سینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907109/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-276متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 276متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 276متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907714/استعلام-خشابی-مقاوم-به-حرارت-کناری-پالت-پخت'>استعلام خشابی مقاوم به حرارت کناری پالت پخت  / استعلام بهاء , استعلام خشابی مقاوم به حرارت کناری پالت پخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907624/استعلام-GASKET-SHEET-GAMBIT'>استعلام GASKET SHEET GAMBIT  / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام GASKET SHEET GAMBIT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907643/استعلام-AXIAL-PISTON-PUMP--'>استعلام AXIAL PISTON PUMP ... / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام AXIAL PISTON PUMP ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907633/خرید-یک-دستگاه-بالابر-هیدرولیکی'>خرید: یک دستگاه بالابر هیدرولیکی / خرید: یک دستگاه بالابر هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907606/خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>خرید: یک دستگاه دیزل ژنراتور / خرید: یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907024/مزایده-انواع-تانکر-فولادی'>مزایده انواع تانکر فولادی  / مزایده انواع تانکر فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907605/خرید-دو-دستگاه-DISTILATION-AUTOMATIC-ANTON-PAAR'>خرید: دو دستگاه DISTILATION AUTOMATIC ANTON PAAR / خرید: دو دستگاه DISTILATION AUTOMATIC ANTON PAAR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907597/خرید-PRESSURE-CYLINDERS-FOR-HYDROGEN'>خرید: PRESSURE CYLINDERS FOR HYDROGEN / خرید: PRESSURE CYLINDERS FOR HYDROGEN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907625/خرید-P-FLINED-NITROGEN-GENERATION-PLANT'>خرید: P/FLINED NITROGEN GENERATION PLANT / خرید: P/FLINED NITROGEN GENERATION PLANT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907684/مناقصهCATALYTIC-REFORMING-CATALYST'>مناقصهCATALYTIC REFORMING CATALYST / مناقضه CATALYTIC REFORMING CATALYST</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907667/مناقصه-S-F-FOR-BMS-CONTROL-SYSTEM'>مناقصه S/F FOR BMS CONTROL SYSTEM / مناقصهS/F FOR BMS CONTROL SYSTEM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907690/مناقصه-کاتالیست'>مناقصه کاتالیست / مناقصه کاتالیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907608/مناقصه-FEED-NAPHTHA-DRYER'>مناقصه FEED NAPHTHA DRYER / مناقصه FEED NAPHTHA DRYER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907590/استعلام-منبع-تغذیه-POWER-SUPPLY--'>استعلام منبع تغذیه POWER SUPPLY... /  فرم استعلام بها, استعلام منبع تغذیه POWER SUPPLY...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907639/استعلام-POWER-SUPPLY--96-05-16'>استعلام POWER SUPPLY - 96.05.16 / استعلام POWER SUPPLY - 96.05.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907619/استعلام-مانیتور-صنعتی-LED-24--'>استعلام مانیتور صنعتی LED 24 ... / استعلام مانیتور صنعتی LED 24 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907598/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-96-05-16'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی- 96.05.16 / استعلام برگزاری دوره های آموزشی-96.05.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907576/استعلام-میکرو-سوئیچ'>استعلام میکرو سوئیچ / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام میکرو سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907586/استعلام-رله-آندر-ولتاژ-سه-فاز'>استعلام رله آندر ولتاژ سه فاز / فرم استعلام بهاء ,استعلام رله آندر ولتاژ سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907575/استعلام-کابل-فشار-قوی-۳۳-کیلوولت'>استعلام کابل فشار قوی ۳۳ کیلوولت  / فرم استعلام بهاء ,استعلام کابل فشار قوی ۳۳ کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907603/استعلام-کارت'>استعلام کارت  / فرم استعلام بهاء ,استعلام کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907616/استعلام-کابل-قدرت'>استعلام کابل قدرت  / فرم استعلام بهاء ,استعلام کابل قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907629/استعلام-LAMP-MODULE'>استعلام LAMP MODULE / فرم استعلام بهاء,استعلام LAMP MODULE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907600/فرم-استعلام-کنتاکتهای-ثابت-و-متحرک-کنتاکتور--'>فرم استعلام کنتاکتهای ثابت و متحرک کنتاکتور ... / فرم استعلام کنتاکتهای ثابت و متحرک کنتاکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907649/استعلام-KIT-FOR-TURBOCHARHER-Caterpillar-3408-engin--'>استعلام KIT FOR TURBOCHARHER Caterpillar 3408 engin ... / استعلام,استعلام KIT FOR TURBOCHARHER Caterpillar 3408 engin ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907672/استعلام-پمپ-روغن-کمپرسور-چیلر--'>استعلام پمپ روغن کمپرسور چیلر .. / استعلام پمپ روغن کمپرسور چیلر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907103/مزایده-همگی-و-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-160-6متر'>مزایده همگی و تمامی ششدانگ یکباب خانه 160.6متر  / مزایده,مزایده همگی و تمامی ششدانگ یکباب خانه 160.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907557/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-ثبت-و-تنظیم-نسخ-کلینیکی-و-پاراکلینیکی'>استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی  / استعلام , استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907569/فرم-استعلام-بهاء-HYDROGEN-ANALYZER'>فرم استعلام بهاء HYDROGEN ANALYZER  / فرم استعلام بهاء,  فرم استعلام بهاء HYDROGEN ANALYZER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907512/تجدید-مرتبه-اول-مناقصه-خرید-تعداد-6-عدد-شیر-کنترل-و-3-عدد-شیر-on-off--'>تجدید مرتبه اول مناقصه خرید تعداد 6 عدد شیر کنترل و 3 عدد شیر on-off ... / تجدید مناقصه, تجدید مرتبه اول مناقصه خرید تعداد 6 عدد شیر کنترل و 3 عدد شیر on-off ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907589/استعلام-LIMIT-SWITCHE-BOX-و--'>استعلام LIMIT SWITCHE BOX و ... / استعلام, استعلام LIMIT SWITCHE BOX و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907602/استعلام-PISTON-ROC'>استعلام PISTON ROC / استعلام , استعلام استعلام PISTON ROC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907689/استعلام-لیفتراک-5-تن-دیزلی-لاستیک-بادی-و--'>استعلام لیفتراک 5 تن دیزلی لاستیک بادی و ...  / استعلام , استعلام لیفتراک 5 تن دیزلی لاستیک بادی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907008/مزایده-انواع-دستگاه-مخزن---'>مزایده انواع دستگاه مخزن  ... / مزایده انواع دستگاه مخزن  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907691/استعلام-Transmieter-و--'>استعلام Transmieter و ... / استعلام, استعلام Transmieter و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907695/استعلام-کمپرسور'>استعلام کمپرسور / استعلام کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907861/استعلام-BELT--'>استعلام BELT... / استعلام، استعلام BELT...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907852/استعلام-OIL-IMMERSED-TRANSFORMER'>استعلام OIL IMMERSED TRANSFORMER / استعلام استعلام OIL IMMERSED TRANSFORMER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907809/استعلام-miscellaneos-parts'>استعلام miscellaneos parts / استعلام استعلام miscellaneos parts</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907859/استعلامVALVE'>استعلامVALVE / استعلام استعلام VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907592/استعلام-STEEL-ANGLES-و--'>استعلام STEEL ANGLES  و ...  / استعلام ,استعلام STEEL ANGLES  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907540/مزایده-گاز-مایع'>مزایده گاز مایع  / آگهی مزایده ,مزایده گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907501/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-آسانسور'>مناقصه نصب و راه اندازی آسانسور  / آگهی مناقصه ,مناقصه نصب و راه اندازی آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907102/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-بیست-و-چهار-متر-و-چهل-صدم-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و بیست و چهار متر و چهل صدم متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و بیست و چهار متر و چهل صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907515/مناقصه-سرویس-و-تعویض-بیرینگ-های-الکتروموتور'>مناقصه سرویس و تعویض بیرینگ های الکتروموتور  / آگهی مناقصه ,مناقصه سرویس و تعویض بیرینگ های الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907521/مناقصه-خرید-پارچه-تنظیف'>مناقصه خرید پارچه تنظیف  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید پارچه تنظیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907523/مناقصه-خرید-پلمپ-پلاستیکی'>مناقصه خرید پلمپ پلاستیکی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید پلمپ پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907527/مناقصه-خرید-گوشی-ایمنی-داخل-گوش'>مناقصه خرید گوشی ایمنی داخل گوش  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید گوشی ایمنی داخل گوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907525/مناقصه-تامین-خدمات-مهندسی-خرید-کالا-حفاری-چاهها-و-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-سکوی-سرچاهی--'>مناقصه تامین خدمات مهندسی، خرید کالا، حفاری چاهها و ساخت، نصب و راه اندازی سکوی سرچاهی ... / مناقصه تامین خدمات مهندسی، خرید کالا، حفاری چاهها و ساخت، نصب و راه اندازی سکوی سرچاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907505/استعلام-گيرموتور-دانفوس-و--'>استعلام گيرموتور دانفوس  و... / استعلام گيرموتور دانفوس  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907502/استعلام-ناروسايد-فريم-و--'>استعلام ناروسايد فريم  و... / استعلام ناروسايد فريم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907498/استعلام-کابل-ها-ورساناها-و--'>استعلام کابل ها ورساناها  و ... / استعلام کابل ها ورساناها  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907535/مناقصه-خدمات-وزن-کشی-مجموعه-اسکراپر-استوکیارد-کارخانه-فرآوری'>مناقصه خدمات وزن کشی مجموعه اسکراپر استوکیارد کارخانه فرآوری  / مناقصه خدمات وزن کشی مجموعه اسکراپر استوکیارد کارخانه فرآوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907034/مناقصه-روغن-کشی-از-حدود-120-هزار-تن-دانه-کلزای-تولید-داخلی'>مناقصه روغن کشی از حدود 120 هزار تن دانه کلزای تولید داخلی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  روغن کشی از حدود 120 هزار تن دانه کلزای تولید داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907030/مزایده-یکدستگاه-فرز-هیدرولیک-مستعمل-دو-محوره'>مزایده یکدستگاه فرز هیدرولیک مستعمل دو محوره / مزایده یکدستگاه فرز هیدرولیک مستعمل دو محوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907728/استعلام-خرید-کنتور-برای-امورات-اردبیل'>استعلام خرید کنتور برای امورات اردبیل    / استعلام, استعلام خرید کنتور برای امورات اردبیل   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907736/استعلام-خرید-قطعات-سرور'>استعلام  خرید قطعات سرور  / استعلام, استعلام  خرید قطعات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907750/مناقصه-خرید-کنتور'>مناقصه خرید کنتور / مناقصه, مناقصه خرید کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907001/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907735/استعلام-لوازم-جانبی-کامپیوتر'>استعلام لوازم جانبی کامپیوتر / استعلام , استعلام   لوازم جانبی کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907688/استعلام-ذخیره-ساز-BIZNAS'>استعلام ذخیره ساز BIZNAS  / استعلام، استعلام ذخیره ساز BIZNAS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907778/استعلام-چای-دبش'>استعلام چای دبش  / استعلام چای دبش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907792/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر   / استعلام کامپیوتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907756/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907741/استعلام-تعویض-موتور-و-گیربکس-و-کابین-آسانسور'>استعلام تعویض موتور و گیربکس و کابین آسانسور  / استعلام تعویض موتور و گیربکس و کابین آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907729/استعلام-برق-رسانی-به-چاه-فلمن'>استعلام برق رسانی به چاه فلمن  / استعلام برق رسانی به چاه فلمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907707/استعلام-شیر-فشار-شکن'>استعلام شیر فشار شکن / استعلام ,استعلام شیر فشار شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907021/فراخوان-تولید-و-فروش-نیمکت-مبلمان-شهری-تابلوهای-شهری--'>فراخوان  تولید و فروش نیمکت مبلمان شهری، تابلوهای شهری ... / فراخوان عمومی, فراخوان  تولید و فروش نیمکت مبلمان شهری، تابلوهای شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907716/استعلام-لوله-کشی-4-دستگاه-واحد-ساختمانی'>استعلام لوله کشی 4 دستگاه واحد ساختمانی / استعلام ,استعلام لوله کشی 4 دستگاه واحد ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907724/استعلام-اجرای-واریانت-خط-63-کیلوولت'>استعلام  اجرای واریانت خط 63 کیلوولت  / استعلام ,استعلام  اجرای واریانت خط 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907734/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام ، استعلام چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907744/استعلام-وسایل-الکتریکال'>استعلام وسایل الکتریکال  / استعلام ، استعلام وسایل الکتریکال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907763/استعلام-خرید-قرص-کلرسنجی-NO-1-DPD'>استعلام خرید قرص کلرسنجی NO.1 DPD / استعلام خرید قرص کلرسنجی NO.1 DPD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907753/استعلام-کارت-خام-متالیک-طلایی-با-نوار-مگنت-Hico'>استعلام کارت خام متالیک طلایی با نوار مگنت Hico / استعلام کارت خام متالیک طلایی با نوار مگنت Hico</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907748/استعلام-جک-پنوماتیک-(نوردآب-ایمر)'>استعلام جک پنوماتیک (نوردآب ایمر) / استعلام جک پنوماتیک (نوردآب ایمر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907743/استعلام-سرور-HP-به-همراه-هارد'>استعلام سرور HP به همراه هارد / استعلام سرور HP به همراه هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907730/استعلام-لوازم-صوتی'>استعلام لوازم صوتی / استعلام لوازم صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907812/استعلام-قند-و-چای'>استعلام قند و چای / استعلام, استعلام قند و چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907347/فراخوان-ارائه-تسهیلات-و-خدمات-شامل-پوشاک-کیف-لوازم-خانگی-لوازم-دیجیتال-و--'>فراخوان ارائه تسهیلات و خدمات شامل پوشاک، کیف، لوازم خانگی، لوازم دیجیتال و ... / فراخوان, فراخوان ارائه تسهیلات و خدمات شامل پوشاک، کیف، لوازم خانگی، لوازم دیجیتال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907780/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی  / استعلام, استعلام شیر صنعتی آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907772/استعلام-دستگاه-وایداس-pc-پنج-کاناله'>استعلام دستگاه وایداس pc پنج کاناله  / استعلام, استعلام دستگاه وایداس pc پنج کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907740/استعلام-انتقال-آب-پارک-صنایع-اردکان'>استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان  / استعلام, استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907737/استعلام-سنگ-سالون-و--'>استعلام سنگ سالون و ...  / استعلام , استعلام سنگ سالون و ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907742/استعلام-آجر-سه-گل-و--'>استعلام آجر سه گل و ...  / استعلام , استعلام آجر سه گل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907760/استعلام-دستکش-معاینه-غیر-استریل-بدون-پودر'>استعلام دستکش معاینه غیر استریل بدون پودر  / استعلام ,استعلام دستکش معاینه غیر استریل بدون پودر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907752/استعلام-اسپیلیت-پاکشوما'>استعلام اسپیلیت پاکشوما  / استعلام , ​استعلام اسپیلیت پاکشوما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907747/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک / استعلام ,استعلام سمعک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907274/مناقصه-عملیات-ترمیم-فونداسیون-و-سیستم-ارت-خط-230-کیلوولت'>مناقصه عملیات ترمیم فونداسیون و سیستم ارت خط 230 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ترمیم فونداسیون و سیستم ارت خط 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907759/استعلام-تشک-مواج-تخم-مرغی'>استعلام تشک مواج تخم مرغی / استعلام تشک مواج تخم مرغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907773/استعلام-انجام-امور-ایاب-و-ذهاب'>استعلام انجام امور ایاب و ذهاب / استعلام ,استعلام انجام امور ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907779/استعلام-خودرو'>استعلام خودرو / استعلام ,استعلام خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907783/استعلام-ساخت-نصب-و-حمل-درب-و-پنجره'>استعلام ساخت، نصب و حمل درب و پنجره / استعلام ,استعلام ساخت، نصب و حمل درب و پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907770/استعلام-خرید-کنتور-و-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید کنتور و لوله و اتصالات / استعلام خرید کنتور و لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907785/استعلام-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام یک دستگاه دیزل ژنراتور  / استعلام یک دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907793/استعلام-تعمیرات-ساختمان-گمرک'>استعلام تعمیرات ساختمان گمرک / استعلام تعمیرات ساختمان گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907807/استعلام-برنج-اروگوئه'>استعلام برنج اروگوئه / استعلام برنج اروگوئه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907816/استعلام-آرشیو-الکترونیکی'>استعلام آرشیو الکترونیکی  / استعلام آرشیو الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907824/استعلام-ماژول-EXPANSION-مدل-GRANDSTREAM-GXPZZOOEXT'>استعلام ماژول EXPANSION مدل GRANDSTREAM GXPZZOOEXT / استعلام ,استعلام ماژول EXPANSION مدل GRANDSTREAM GXPZZOOEXT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907797/استعلام-پچ-پانل'>استعلام پچ پانل / استعلام پچ پانل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907800/استعلام-سوییچ'>استعلام سوییچ / استعلام سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907808/استعلام-چاپ-افست-همراه-با-فیلم-و-زینک-و-چاپ-یک-فرم-افست-بنر-تبلیغاتی-و-لیبل'>استعلام چاپ افست همراه با فیلم و زینک و چاپ یک فرم افست- بنر تبلیغاتی و لیبل / استعلام چاپ افست همراه با فیلم و زینک و چاپ یک فرم افست- بنر تبلیغاتی و لیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907815/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-شبانه-روزی-از-کل-محدوده-پارک-شهید-کونانی-کوهدشت'>استعلام مراقبت و نگهداری شبانه روزی از کل محدوده پارک شهید کونانی کوهدشت / استعلام مراقبت و نگهداری شبانه روزی از کل محدوده پارک شهید کونانی کوهدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907771/استعلام-مشاوره-و-طراحی-فاز-1-و-2-ساختمان-اداری-96-5-16'>استعلام  مشاوره و طراحی فاز 1 و 2 ساختمان اداری  96.5.16 / استعلام, استعلام  مشاوره و طراحی فاز 1 و 2 ساختمان اداری  96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907803/استعلام-پکیج-دیواری-بوتان-و-پره'>استعلام پکیج دیواری بوتان و پره / استعلام, استعلام پکیج دیواری بوتان و پره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907718/استعلام-کولر-گازی-اسنوا-18000-اینورتر-اسپیلت-دیواری'>استعلام کولر گازی اسنوا 18000 اینورتر اسپیلت دیواری  / استعلام , استعلام کولر گازی اسنوا 18000 اینورتر اسپیلت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907774/استعلام-رم-رایانه--'>استعلام رم رایانه... / استعلام, استعلام رم رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907704/استعلام-بیمه-ثالث-8-مورد-بیمه-بدنه-5-مورد'>استعلام بیمه ثالث 8 مورد بیمه بدنه 5 مورد  / استعلام، استعلام بیمه ثالث 8 مورد بیمه بدنه 5 مورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907687/استعلام-تهیه-و-نصب-کنتور-واحدهای-صنعتی-شهرک-صنعتی-بروجرود'>استعلام تهیه و نصب کنتور واحدهای صنعتی شهرک صنعتی بروجرود / استعلام، استعلام تهیه و نصب کنتور واحدهای صنعتی شهرک صنعتی بروجرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907225/مزایده-کمپ-بین-راهی-النگ-نوبت-دوم'>مزایده کمپ بین راهی النگ نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده کمپ بین راهی النگ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907732/استعلام-سیستم-اتوماسیون-اداری'>استعلام سیستم اتوماسیون اداری  / استعلام ,استعلام سیستم اتوماسیون اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907721/استعلام-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام نرم افزار آنتی ویروس / استعلام ,استعلام نرم افزار آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907703/استعلام-خرید-آب-جهت-ناحیه-صنعتی-بلورد'>استعلام خرید آب جهت ناحیه صنعتی بلورد / استعلام، استعلام خرید آب جهت ناحیه صنعتی بلورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907694/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان / استعلام ,استعلام صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907686/استعلام-تعداد-۳-عدد-اسکنر'>استعلام تعداد ۳ عدد اسکنر / استعلام ,استعلام تعداد ۳ عدد اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907722/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ایستگاه-آق-امام--'>استعلام بهسازی و نوسازی ایستگاه آق امام ... / استعلام بهسازی و نوسازی ایستگاه آق امام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907749/استعلام-کولر-اسپیلت-ایستاده-باتوان-سرمایش--'>استعلام کولر اسپیلت ایستاده باتوان سرمایش ... / استعلام، استعلام کولر اسپیلت ایستاده باتوان سرمایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907766/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ایستگاه-تپه-گرگان---'>استعلام بهسازی و نوسازی ایستگاه تپه گرگان  ... / استعلام بهسازی و نوسازی ایستگاه تپه گرگان  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907786/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس-جی-دیتا--'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس جی دیتا ... / استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس جی دیتا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907818/استعلام-مواد-غذایی-و-خوراکی'>استعلام مواد غذایی و خوراکی  / استعلام مواد غذایی و خوراکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907237/مزایده-فروش-دو-ساختمان-و-ششدانگ-خودروی-سواری-تاکسی-پیکان--نوبت-دوم'>مزایده فروش دو ساختمان و ششدانگ خودروی سواری تاکسی پیکان... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش دو ساختمان و ششدانگ خودروی سواری تاکسی پیکان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907706/استعلام-فتوسنتزمتر'>استعلام فتوسنتزمتر / استعلام فتوسنتزمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907723/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری / استعلام استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907720/استعلام-پرینتر-تک-کاره-با-گارانتی-HP-2035'>استعلام پرینتر تک کاره با گارانتی HP-2035 / استعلام  پرینتر تک کاره با گارانتی HP-2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907717/استعلام-چاپگر-چهارکاره-با-گارانتی-MFC-L2700DW'>استعلام چاپگر چهارکاره با گارانتی MFC-L2700DW / استعلام چاپگر چهارکاره با گارانتی MFC-L2700DW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907713/استعلام-گوشی-تلفن-تک-خطه-پانا-سونیک-مدل-KX-Y7705'>استعلام گوشی تلفن تک خطه پانا سونیک مدل KX-Y7705 / استعلام گوشی تلفن تک خطه پانا سونیک مدل KX-Y7705</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907701/استعلام-حفاظ-استیل'>استعلام حفاظ استیل / استعلام حفاظ استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907798/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-DVR-دیجیتال--'>استعلام دستگاه ضبط و پخش DVR دیجیتال ... / استعلام, استعلام دستگاه ضبط و پخش DVR دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907733/استعلام-تهیه-بلیط-رفت-و-برگشت-کارکنان-به-محل-های-اعزامی'>استعلام تهیه بلیط رفت و برگشت کارکنان به محل های اعزامی  / استعلام تهیه بلیط رفت و برگشت کارکنان به محل های اعزامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907219/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-از-فعالیتهای-آبرسانی-تجدید'>فراخوان مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیتهای آبرسانی تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیتهای آبرسانی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907693/استعلام-تعمیر-خودروهای-استانداری-هرمزگان'>استعلام تعمیر خودروهای استانداری هرمزگان  / استعلام تعمیر خودروهای استانداری هرمزگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907692/استعلام-آنتن-AWAY-FLY'>استعلام آنتن AWAY -FLY / استعلام, استعلام آنتن AWAY -FLY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907709/استعلام-دو-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام دو دستگاه کامپیوتر / استعلام ,استعلام دو دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907726/استعلام-انجام-سرویس-سالیانه-تجهیزات-برق--'>استعلام انجام سرویس سالیانه تجهیزات برق... / استعلام ​، استعلام انجام سرویس سالیانه تجهیزات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907739/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-ساختمانی-و-تاسیساتی'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمانی و تاسیساتی  / استعلام ,استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمانی و تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907696/استعلام-4-دستگاه-کولر-گازی-اسپیلت-24000--'>استعلام 4 دستگاه کولر گازی اسپیلت 24000... / استعلام,  استعلام 4 دستگاه کولر گازی اسپیلت 24000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907209/مزایده-فروش-تعدادی-خودروی-مازاد'>مزایده فروش تعدادی خودروی مازاد  / مزایده , مزایده فروش تعدادی خودروی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907825/استعلام-اصلاح-و-نصب-کانال-گالوانیزه'>استعلام اصلاح و نصب کانال گالوانیزه / استعلام ,استعلام اصلاح و نصب کانال گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907834/استعلام-بازسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مرکز'>استعلام بازسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز / استعلام ,استعلام بازسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907848/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907856/استعلام-مقوای-۲۳۰-گرمی'>استعلام مقوای ۲۳۰ گرمی  / استعلام ,استعلام مقوای ۲۳۰ گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907862/استعلام-اجرای-تکمیل-ساختمان-خانه-فرهنگ'>استعلام اجرای تکمیل ساختمان خانه فرهنگ / استعلام ,استعلام اجرای تکمیل ساختمان خانه فرهنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907814/استعلام-صندلی-مدیریتی-فراصنعت'>استعلام صندلی مدیریتی فراصنعت  / استعلام صندلی مدیریتی فراصنعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907843/استعلام-رویه-و-نشیمن-برای-نیمکت'>استعلام رویه و نشیمن برای نیمکت / استعلام رویه و نشیمن برای نیمکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907837/استعلام-دستگاه-کاغذ-خرد-کن-و--'>استعلام دستگاه کاغذ خرد کن و ...  / استعلام , استعلام دستگاه کاغذ خرد کن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906932/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907187/حراج-فروش-تعداد-22-دستگاه-از-ماشین-آلات-و-ادوات-تجدید'>حراج فروش تعداد 22 دستگاه از ماشین آلات و ادوات تجدید / تجدید آگهی حراج عمومی , حراج فروش تعداد 22 دستگاه از ماشین آلات و ادوات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907847/استعلام-خرید-پروفیل-و--'>استعلام خرید پروفیل و ...  / استعلام , استعلام خرید پروفیل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907853/استعلام-فیلتر-ترمینالی-هپا-H13'>استعلام فیلتر ترمینالی هپا H13 / استعلام فیلتر ترمینالی هپا H13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907842/استعلام-فیلتر-ترمینالی-هپا-با-ظرفیت-اسمی-605-مترمکعب'>استعلام فیلتر ترمینالی هپا با ظرفیت اسمی 605 مترمکعب / استعلام, استعلام فیلتر ترمینالی هپا با ظرفیت اسمی 605 مترمکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907829/استعلام-منیزیوم-سولفات-7-آبه'>استعلام منیزیوم سولفات 7 آبه / استعلام منیزیوم سولفات 7 آبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907820/استعلام-دو-دستگاه-مانیتور'>استعلام دو دستگاه مانیتور  / استعلام ​، استعلام دو دستگاه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907860/استعلام-سه-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام سه دستگاه دیزل ژنراتور / استعلام ,استعلام سه دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907854/استعلام-باطری-بی-سیم-موتورولا'>استعلام باطری بی سیم موتورولا / استعلام, استعلام  باطری بی سیم موتورولا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907841/استعلام-ساخت-صندوق-صدقات'>استعلام ساخت صندوق صدقات / استعلام ,استعلام ساخت صندوق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907196/مزایده-تعداد-8-باب-واحد-تجاری-مجتمع--تجدید'>مزایده تعداد 8 باب واحد تجاری مجتمع... تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده تعداد 8 باب واحد تجاری مجتمع... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907830/استعلام-فیلتر-بین-کانالی'>استعلام فیلتر بین کانالی  / استعلام فیلتر بین کانالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907838/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای  / استعلام فیلتر کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907195/مزایده-ششدانگ-زمین-به-پلاک-ثبتی-1850-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین به پلاک ثبتی 1850 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به پلاک ثبتی 1850 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907190/مزایده-واگذاری-املاک-شامل-آپارتمان-و-زمین'>مزایده واگذاری املاک شامل آپارتمان و زمین / مزایده,مزایده واگذاری املاک شامل آپارتمان و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907192/مزایده-ملک-مساحت-85-31مترمربع'>مزایده ملک مساحت 85.31مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 85.31مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907198/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907199/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-12000متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 12000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 12000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907220/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی-و-اجاره-موقت-سه-ساله-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مسکونی و اجاره موقت سه ساله یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مسکونی و اجاره موقت سه ساله یک قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907228/مزایده-فروش-وسایل-مستعمل-اداری-مانند-دستگاه-کپی'>مزایده فروش وسایل مستعمل اداری مانند: دستگاه کپی / مزایده, مزایده فروش وسایل مستعمل اداری مانند: دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907263/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-139-35-و-141-9-و-165-2متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 139.35 و 141.9 و 165.2متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 139.35 و 141.9 و 165.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907179/مناقصه-برخی-تکنیکال-های-سموم-کشاورزی-و-مواد-شیمیایی-96-5-16'>مناقصه برخی تکنیکال های سموم کشاورزی و مواد شیمیایی 96.5.16 / آگهی مناقصه , مناقصه برخی تکنیکال های سموم کشاورزی و مواد شیمیایی 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907193/مناقصه-فرایند-فرمولاسیون-و-بسته-بندی-محصولات-و-خدمات-96-5-16'>مناقصه فرایند فرمولاسیون و بسته بندی محصولات و خدمات 96.5.16 / مناقصه فرایند فرمولاسیون و بسته بندی محصولات و خدمات  96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907206/تجدید-مناقصه-انجام-رنگ-آمیزی-سطوح-داخلی-و-خارجی-مخازن-سوخت-مایه-تجدید-96-5-16'>تجدید مناقصه انجام رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجی مخازن سوخت مایه تجدید 96.5.16 / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجی مخازن سوخت مایه  تجدید 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907201/مناقصه-واگذاری-خرید-و-طبخ-غذای-پرسنل-خود'>مناقصه واگذاری خرید و طبخ غذای پرسنل خود  / مناقصه , مناقصه واگذاری خرید و طبخ غذای پرسنل خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906916/مزایده-سیلوی-ساخته-شده-از-ورق-10-میل--'>مزایده سیلوی ساخته شده از ورق 10 میل... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سیلوی ساخته شده از ورق 10 میل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907164/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-دکل-های-مخابراتی'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی دکل های مخابراتی / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و پشتیبانی دکل های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907174/مناقصه-سرویس-اینترنت-مجموعه'>مناقصه سرویس اینترنت مجموعه  / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس اینترنت مجموعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907265/مزایده-فروش-املاک-کاربری-اداری-تجاری-مسکونی-کلنگی-زمین-ویلا-96-5-16'>مزایده فروش املاک کاربری اداری تجاری مسکونی کلنگی زمین ویلا 96.5.16 / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری اداری تجاری مسکونی کلنگی زمین ویلا 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907181/مناقصه-خرید-و-نصب-تجهیزات-ایمنی-و-ترافیکی-و-متعلقات-آن-ها'>مناقصه خرید و نصب تجهیزات ایمنی و ترافیکی و متعلقات آن ها / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و نصب تجهیزات ایمنی و ترافیکی و متعلقات آن ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907197/مناقصه-نصب-و-نگهداری-تجهیزات-ایمنی-و-ترافیکی-و--'>مناقصه نصب و نگهداری تجهیزات ایمنی و ترافیکی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه نصب و نگهداری تجهیزات ایمنی و ترافیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907213/فراخوان-شناسایی-تولید-کنندگان-و-تامین-کنندگان-دام-سبک'>فراخوان شناسایی تولید کنندگان و تامین کنندگان دام سبک  / آگهی فراخوان شناسایی تولید کنندگان و تامین کنندگان, فراخوان شناسایی تولید کنندگان و تامین کنندگان دام سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907223/مناقصه-امور-نگهداری-فضای-سبز-و-مراقبت-از-تاسیسات-وابسته-و--'>مناقصه  امور نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته و .. / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  امور نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906920/مناقصه-عمومی-خرید-پهنای-باند--مرتبه-دوم'>مناقصه عمومی خرید پهنای باند  - مرتبه دوم  / مناقصه عمومی خرید پهنای باند - مرتبه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907176/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907184/تجدید-فراخوان-مناقصه-سالن-ورزشی-چند-منظوره-تنگک-2-بوشهر'>تجدید فراخوان مناقصه سالن ورزشی چند منظوره تنگک 2 بوشهر  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه سالن ورزشی چند منظوره تنگک 2 بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907165/مناقصه-برونسپاری-برداشت-آب-خام-از-آبگیر-کانال-آبیاری-مغان---نوبت-چهارم'>مناقصه برونسپاری برداشت آب خام از آبگیر کانال آبیاری مغان,... نوبت چهارم / مناقصه , مناقصه برونسپاری برداشت آب خام از آبگیر کانال آبیاری مغان,... نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907150/مزایده-واگذاری-کافه-گالری-باغ-موزه-هنرهای-ایران-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کافه گالری باغ موزه هنرهای ایران تجدید نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری کافه گالری باغ موزه هنرهای ایران تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907153/ارزیابی-کیفی-عملیات-امور-جاری-انبار-نفت-شهدای-پخش-تبریز--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی عملیات امور جاری انبار نفت شهدای پخش تبریز   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, ارزیابی کیفی عملیات امور جاری انبار نفت شهدای پخش تبریز   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907160/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده  یک دستگاه سواری پژو پارس  / مزایده  یک دستگاه سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907177/مزایده-ملک-مساحت-1535مترمربع'>مزایده ملک مساحت 1535مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 1535مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907178/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-207مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 207مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 207مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907191/مزایده-فروش-56-سهم-از-سهام-شرکت-مسافربری-میهن-تور-آریا'>مزایده فروش 56 سهم از سهام شرکت مسافربری میهن تور آریا  / مزایده,مزایده فروش 56 سهم از سهام شرکت مسافربری میهن تور آریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907172/حراج-عمومی-فروش-انواع-ضایعاتی-بلامصرف-مازاد-تجدید'>حراج عمومی فروش انواع ضایعاتی بلامصرف مازاد  تجدید  / آگهی تجدید حراجی عمومی، حراج عمومی فروش انواع ضایعاتی بلامصرف مازاد  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907166/آگهی-فراخوان-تامین-و-نصب-70-دستگاه-شیر-قطع-اضطراری-برقی-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان تامین و نصب 70 دستگاه شیر قطع اضطراری برقی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تامین و نصب 70 دستگاه شیر قطع اضطراری برقی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907182/آگهی-شناسایی-شرکتها-در-زمینه-انتخاب-سامانه-نظام-جامع-نگهداشت'>آگهی شناسایی شرکتها در زمینه انتخاب سامانه نظام جامع نگهداشت  / آگهی شناسایی شرکتها در زمینه انتخاب سامانه نظام جامع نگهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907257/مزایده-ماترک-اراضی-زراعی-در-پلاک-65-اصلی-بخش-شش'>مزایده ماترک اراضی زراعی در پلاک 65 اصلی بخش شش  / مزایده,مزایده ماترک اراضی زراعی در پلاک 65 اصلی بخش شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907261/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907155/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-LX-مدل-89'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند LX مدل 89  / مزایده , یک دستگاه خودروی سواری سمند LX مدل 89 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907147/مناقصه-تعمیرات--استانداردسازی--اجرای-سیستم-فومینگ-و-کولینگ---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات , استانداردسازی , اجرای سیستم فومینگ و کولینگ ... نوبت دوم  / مناقصه تعمیرات , استانداردسازی , اجرای سیستم فومینگ و کولینگ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907137/مزایده-فروش-مانتو'>مزایده فروش مانتو  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش مانتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907142/فراخوان-روکش-آسفالت-محورها-چاپ-دوم'>فراخوان روکش آسفالت محورها- چاپ دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوانروکش آسفالت محورها- چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907154/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-مشاغل-عملیاتی-سیر-و-حرکت'>مناقصه انجام امور مربوط به مشاغل عملیاتی سیر و حرکت / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور مربوط به مشاغل عملیاتی سیر و حرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907173/سومین-جشنواره-مادران-قصه-گوی-شهر-تهران-96-5-16'>سومین جشنواره مادران قصه گوی شهر تهران 96.5.16 / سومین جشنواره مادران قصه گوی شهر تهران96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907144/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سایپا-تیپ-131-سواری'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سایپا تیپ 131 سواری / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سایپا تیپ 131 سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907130/فراخوان-اجرای-عملیات-ورودی-و-خروجی-و-راه-اندازی-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات ورودی و خروجی و راه اندازی ایستگاه های تقلیل فشار نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای عملیات ورودی و خروجی و راه اندازی ایستگاه های تقلیل فشار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907188/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-250مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 250مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 250مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907236/مزایده-اموال-غیرمنقول-آپارتمان-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده اموال غیرمنقول آپارتمان مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول آپارتمان مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906918/تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-فیلتراسیون-سیستم-آبیاری-تجدید-96-5-16'>تجدید مناقصه عملیات تهیه تجهیزات و اجرای فیلتراسیون سیستم آبیاری تجدید 96.5.16 / تجدید آگهی مناقصه,تجدید مناقصه عملیات تهیه تجهیزات و اجرای فیلتراسیون سیستم آبیاری نوبت اول 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907168/مناقصه-حفظ--نگهداری-و-ایجاد-فضای-سبز'>مناقصه حفظ , نگهداری و ایجاد فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حفظ , نگهداری و ایجاد فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907139/فراخوان-خرید-اقلام-مواد-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذا / فراخوان عمومی، فراخوان خرید اقلام مواد غذایی و طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907126/تجدید-مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-معابر-منطقه-دو----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه معابر منطقه دو ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه معابر منطقه دو ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907151/مناقصه-تجمیعی-بیمه-تکمیلی-اموال-و-اشخاص-و-مسوولیت'>مناقصه تجمیعی بیمه تکمیلی اموال و اشخاص و مسوولیت     / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجمیعی بیمه تکمیلی اموال و اشخاص و مسوولیت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907170/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-فاضلاب-ناحیه-3--D-شهر-فردوس'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه فاضلاب ناحیه 3 - D شهر فردوس / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی، مناقصه عملیات اجرایی شبکه فاضلاب ناحیه 3 - D شهر فردوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907183/مزایده-فروش-10000-لیتر-روغن-صنعتی-کارکرده-توربین-نیروگاه-گازی-دورود'>مزایده فروش 10000 لیتر روغن صنعتی کارکرده توربین نیروگاه گازی دورود / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 10000 لیتر روغن صنعتی کارکرده توربین نیروگاه گازی دورود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907194/مناقصه-موزائیک-نمودن-حیاط-منازل-سازمانی'>مناقصه موزائیک نمودن حیاط منازل سازمانی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه موزائیک نمودن حیاط منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907207/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-90-30متر-مرحله-اول'>مزایده اپارتمان به مساحت 90.30متر مرحله اول / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 90.30متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906927/مناقصه-تعویض--ساقه-گذاری-و-مدفون-نمودن-شیرهای-حوضچه-ای-96-5-16'>مناقصه تعویض ، ساقه گذاری و مدفون نمودن شیرهای حوضچه ای 96.5.16 / مناقصه , مناقصه تعویض ، ساقه گذاری و مدفون نمودن شیرهای حوضچه ای  96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907208/مزایده-اپارتمان-زیربنای-85مترمربع'>مزایده اپارتمان زیربنای 85مترمربع  / مزایده,مزایده اپارتمان زیربنای 85مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907204/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-1500متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 1500متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 1500متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907124/مزایده-فروش-دستگاه-تزریق-پلاستیک-و--'>مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907125/مناقصه-عملیات-اصلاحی-و-احداث-ابنیه-فنی-بر-روی-خط-36-اینچ-قدیم-و-جدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاحی و احداث ابنیه فنی بر روی خط 36 اینچ قدیم و جدید- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اصلاحی و احداث ابنیه فنی بر روی خط 36 اینچ قدیم و جدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907280/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-153-80متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از آپارتمان 153.80متر / مزایده ,مزایده 4 دانگ مشاع از آپارتمان 153.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907120/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-پساب-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907133/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-68-کیلومتر-شبکه-گازرسانی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای 68 کیلومتر شبکه گازرسانی ... / برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای 68 کیلومتر شبکه گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907276/مناقصه-خدمات-مونتاژ-10-000-طاقه-کلاه'>مناقصه خدمات مونتاژ 10.000 طاقه کلاه / مناقصه , مناقصه خدمات مونتاژ 10.000 طاقه کلاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906930/آگهی-ارزیابی-کیفیث-تامین-کنندگان-مناقصه-خرید-8000-متر-لوله-فولادی-12-اینچ-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفیث تامین کنندگان مناقصه خرید 8000 متر لوله فولادی 12 اینچ نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفیث تامین کنندگان مناقصه خرید 8000 متر لوله فولادی 12 اینچ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907149/مناقصه-عملیات-تهیه-و-مصالح-و-اجرای-محوطه-سازی'>مناقصه عملیات تهیه و مصالح و اجرای محوطه سازی  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تهیه و مصالح و اجرای محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907162/اصلاحیه-مزایده-نصب-وبهره-برداری-از-50-پایه-پرتابل'>اصلاحیه مزایده نصب وبهره برداری از 50 پایه پرتابل / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده  نصب وبهره برداری از 50 پایه پرتابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907275/مزایده-فروش-قطعات-کاربری-مسکونی-هرکدام-252-00متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات کاربری مسکونی هرکدام 252.00متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش قطعات کاربری مسکونی هرکدام 252.00متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907157/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-148-12متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 148.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 148.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907107/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی تجدید- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907116/مناقصه-خرید-لوازم-انشعاب-فاضلاب'>مناقصه خرید لوازم انشعاب فاضلاب  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم انشعاب فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906924/مزایده-فروش-املاک-با-کاربری-تجاری--کارگاهی--مسکونی--صنعتی'>مزایده  فروش املاک با کاربری تجاری ، کارگاهی ، مسکونی ، صنعتی  / مزایده,مزایده  فروش املاک با کاربری تجاری ، کارگاهی ، مسکونی ، صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907134/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-شهرداری'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری تجدید نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907202/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-106-83متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 106.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 106.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907117/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش-خود'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود  / مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907099/مناقصه-واگذاری-عملیات-مربوط-به-جلوگیری-و-رفع-سد-معبر-تجدید-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات مربوط به جلوگیری و رفع سد معبر تجدید مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات مربوط به جلوگیری و رفع سد معبر تجدید مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907091/مناقصه-عملیات-اجرای-نازک-کاری-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای نازک کاری و تاسیسات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای نازک کاری و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907146/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-242-45متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 242.45متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 242.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907148/مزایده-فروش-تعدادی-از-مستحدثات-شامل-واحدهای-کارگاهی'>مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل واحدهای کارگاهی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل واحدهای کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907121/مناقصه-انجام-امور-ایاب-و-ذهاب-اداره-کل-و-زندانهای-تابعه'>مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب اداره کل و زندانهای تابعه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب اداره کل و زندانهای تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906921/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-120مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 120مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 120مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907110/مزایده-فروش-تعدادی-ماشین-آلات-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی ماشین آلات کشاورزی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی ماشین آلات کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907141/مزایده-ملک-مشاع-آپارتمان-163-4متر'>مزایده ملک مشاع آپارتمان 163.4متر / مزایده,مزایده ملک مشاع آپارتمان 163.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907143/مزایده-قطعه-زمین-به-مساحت-120-3مترمربع'>مزایده قطعه زمین به مساحت 120.3مترمربع  / مزایده,مزایده قطعه زمین به مساحت 120.3مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907131/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-453-فرعی-از-82-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 453 فرعی از 82 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 453 فرعی از 82 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907135/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-12-مترمربع'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 12 مترمربع / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 12 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907138/مزایده-پلاک-ثبتی-822-فرعی-از-4526-اصلی-بخش-هفت'>مزایده پلاک ثبتی 822 فرعی از 4526 اصلی بخش هفت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 822 فرعی از 4526 اصلی بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907169/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-ده-تهران'>مزایده ششدانگ زمین بخش ده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906923/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-های-1487-فرعی-و-1488-فرعی-و-1489-فرعی-از-56-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره های 1487 فرعی و 1488 فرعی و 1489 فرعی از 56 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره های 1487 فرعی و 1488 فرعی و 1489 فرعی از 56 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907084/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09121332580'>مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09121332580  / مزایده,مزایده  یک خط تلفن همراه به شماره 09121332580 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907171/مزایده-ملک-به-مساحت-شصت-و-یک-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت شصت و یک مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت شصت و یک مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907082/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907088/مزایده-فروش-پنج-پایه-تابلو-تبلیغاتی-(بیلبورد)'>مزایده فروش پنج پایه تابلو تبلیغاتی (بیلبورد) / آگهی مزایده, مزایده فروش پنج پایه تابلو تبلیغاتی (بیلبورد)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907100/مناقصه-خدمات-کنتورخوانی--توزیع-صورتحساب--وصول-مطالبات-و---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات کنتورخوانی ، توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات کنتورخوانی ، توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907161/مزایده-زمین-مزروعی-و-باغ-پسته-نوبت-دوم'>مزایده زمین مزروعی و باغ پسته نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مزروعی و باغ پسته نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907158/مزایده-ملک-دو-خوابه-عرصه-نود-مترمربع-مرحله-اول'>مزایده ملک دو خوابه عرصه نود مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده ملک دو خوابه عرصه نود مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907078/مزایده-دو-دستگاه-پمپ-آب'>مزایده دو دستگاه پمپ آب / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه پمپ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907073/مزایده-یک-عدد-پمپ-فرمان-ولو-و--'>مزایده  یک عدد پمپ فرمان ولو و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده  یک عدد پمپ فرمان ولو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906917/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-محور---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و آسفالت محور ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه لکه گیری و آسفالت محور ... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907066/مزایده-100-تن-علوفه-سیلوشده--مرحله-دوم-96-05-16'>مزایده 100 تن علوفه سیلوشده - مرحله دوم 96.05.16 / مزایده , مزایده 100 تن علوفه سیلوشده=  مرحله دوم 96.05.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907118/مزایده-یکدستگاه-سواری-هیوندا--نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه سواری هیوندا -  نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده یکدستگاه سواری هیوندا - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907234/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-منزل-بخش-یک-گناباد-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ از ششدانگ منزل بخش یک گناباد نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ منزل بخش یک گناباد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907230/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-100-53متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی 100.53متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی 100.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907232/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-141متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 141متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 141متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907167/پنجمین-کنفرانس-حرفه-ای-گرایی-در-روابط-عمومی'>پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی / پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907071/مزایده-فروش-یکدستگاه-چاپ-دورنگ-دو-تکه-و-یکدستگاه-قیچی-و-چاک-زنی--نوبت-سوم'>مزایده فروش یکدستگاه چاپ دورنگ دو تکه و یکدستگاه قیچی و چاک زنی - نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه چاپ دورنگ دو تکه و یکدستگاه قیچی و چاک زنی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907152/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-4-بردسکن'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 4 بردسکن / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 4 بردسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907098/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-131-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید 131- مرحله دوم  / مزایده یک دستگاه خودرو پراید 131- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907105/مزایده-موتورسیکلت-مرحله-دوم'>مزایده موتورسیکلت- مرحله دوم  / مزایده ,  مزایده موتورسیکلت- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906938/مناقصه-عملیات-اجرای-خدمات-نظافت-و-حمل-زباله'>مناقصه عملیات اجرای خدمات نظافت و حمل زباله  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرای خدمات نظافت و حمل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907145/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907123/فراخوان-طراحی-و-تامین-تجهیزات-و-احداث-واحدهای-تجاری-به-صورت-مشارکت--نوبت-دوم'>فراخوان طراحی و تامین تجهیزات و احداث واحدهای تجاری به صورت مشارکت - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان طراحی و تامین تجهیزات و احداث واحدهای تجاری به صورت مشارکت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907064/مزایده-فروش-دو-باب-کارخانه-اکسیر-سبلان-نوبت-سوم'>مزایده فروش دو باب کارخانه اکسیر سبلان  نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش دو باب کارخانه اکسیر سبلان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907070/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-عملیات-احداث-مجتمع-مسکونی--تجاری--اداری-و-خدماتی'>فراخوان سرمایه گذاری و عملیات احداث مجتمع مسکونی ، تجاری ، اداری و خدماتی / آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار , فراخوان سرمایه گذاری و عملیات احداث مجتمع مسکونی ، تجاری ، اداری و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907076/مزایده-مشعل-دمنده-کوره-با-الکترومخوتور-1-5-کیلو-وات--'>مزایده مشعل دمنده کوره با الکترومخوتور 1/5 کیلو وات... / مزایده , مزایده مشعل دمنده کوره با الکترومخوتور 1/5 کیلو وات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907129/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-آمل'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه آمل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907047/مناقصه-واگذاری-عملیات-جدول-گذاری-و-مرمت-جداول-سطح-شهر'>مناقصه واگذاری عملیات جدول گذاری و مرمت جداول سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات جدول گذاری و مرمت جداول سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907032/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-نگهداری-جایگاه-عرضه-گاز-CNG'>مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری جایگاه عرضه گاز CNG / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری جایگاه عرضه گاز CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907028/مناقصه-عملیات-ساماندهی-روی-کانال-سیاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساماندهی روی کانال سیاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساماندهی روی کانال سیاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907128/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین کاربری تجاری / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907159/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-جهانگردی-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری جهانگردی نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری جهانگردی نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907042/آگهی-مناقصه-عمومی-واگذاری-امورات-مربوط-به-صدور-بیمه-تکمیلی'>آگهی مناقصه عمومی واگذاری  امورات مربوط به صدور بیمه تکمیلی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری  امورات مربوط به صدور بیمه تکمیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907060/مناقصه-خرید-انواع-پایه-سیمانی-چهارگوش--'>مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش .. / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907065/مناقصه-خرید-انواع-پایه-سیمانی-چهارگوش-جهت-شهرستانهای-لار'>مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش جهت شهرستانهای لار  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش جهت شهرستانهای لار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907026/مناقصه-خدمات-دفتری-ماشین-نویسی-و--'>مناقصه خدمات دفتری، ماشین نویسی و... / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات دفتری، ماشین نویسی و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907019/مناقصه-احداث-و-نگهداری-از-فضای-سبز-شهرکها-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه  احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907113/مزایده-ششدانگ-یکباب-پلاک-569-فرعی-از-155-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب پلاک 569 فرعی از 155 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک 569 فرعی از 155 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907074/مزایده-دو-عدد-میز-اداری--پنج-عدد-صندلی-فلزی'>مزایده دو عدد میز اداری ، پنج عدد صندلی فلزی / مزایده,مزایده دو عدد میز اداری ، پنج عدد صندلی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906929/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-180مترمربع'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 180مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 180مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907056/مزایده-فروش-اسپیلت-32-هزار-و--'>مزایده فروش اسپیلت 32 هزار و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اسپیلت 32 هزار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907046/تجدید-فراخوان-روکش-آسفالت-گرم-محور-دامغان-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان روکش آسفالت گرم محور دامغان- نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان روکش آسفالت گرم محور دامغان تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907041/مناقصه-ساخت-و-نصب-80-عدد-سایه-بان--96-05-16'>مناقصه ساخت و نصب 80 عدد سایه بان - 96.05.16 / مناقصه ساخت و نصب 80 عدد سایه بان - 96.05.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907067/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-هفت-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت هفت هزار متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت هفت هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907062/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907052/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-1112-17متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 1112.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 1112.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907057/مزایده-ملک-به-مساحت-156-80متر'>مزایده ملک به مساحت 156.80متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 156.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907044/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-117-بخش-4-تبریز'>مزایده ملک پلاک ثبتی 117 بخش 4 تبریز / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 117 بخش 4 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907050/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-123-62متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان 123.62متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 123.62متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907122/مزایده-سواری-استیشن-رنگ-سفید'>مزایده سواری استیشن رنگ سفید  / مزایده,مزایده سواری استیشن رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907127/مزایده-یک-دستگاه-گیربکس'>مزایده  یک دستگاه گیربکس  / مزایده,مزایده یک دستگاه گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907115/مزایده-یک-دستگاه-کلوچه-زنی'>مزایده  یک دستگاه کلوچه زنی  / مزایده,مزایده  یک دستگاه کلوچه زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907039/مزایده-ملک-در-دو-قطعه-فاقد-سند-مالکیت-نوبت-دوم'>مزایده ملک در دو قطعه فاقد سند مالکیت نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک در دو قطعه فاقد سند مالکیت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907035/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-بخش-29-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی بخش 29 گیلان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی بخش 29 گیلان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907031/مزایده-ملک-به-مساحت-230-75متر'>مزایده ملک به مساحت 230.75متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 230.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907029/مزایده-سه-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین زراعی نوبت اول  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین زراعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907112/مزایده-تعداد-77-عدد-کیف-زنانه--تعداد-28-جفت-صندل-زنانه'>مزایده تعداد 77 عدد کیف زنانه ، تعداد 28 جفت صندل زنانه / مزایده,مزایده تعداد 77 عدد کیف زنانه ، تعداد 28 جفت صندل زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907013/مزایده-ملک-مساحت-605مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 605مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 605مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907114/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-و-باسکول-و--'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین و باسکول و ... / مزایده , مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین و باسکول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906937/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-183-31متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 183.31متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 183.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907106/مزایده-میز-و-صندلی-چوبی--یک-عدد-پیش-خان-چوبی'>مزایده میز و صندلی چوبی ، یک عدد پیش خان  چوبی / مزایده,مزایده میز و صندلی چوبی ، یک عدد پیش خان  چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907025/مزایده-خانه-قدیمی-ساز-مساحت-عرصه-284-97متر'>مزایده خانه قدیمی ساز مساحت عرصه 284.97متر  / مزایده,مزایده خانه قدیمی ساز مساحت عرصه 284.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907020/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبتی-شاهرود-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907017/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1573-96متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1573.96متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1573.96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907022/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-با-حق-آبه-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی با حق آبه نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی با حق آبه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907007/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-ملک-مساحت140متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه ملک مساحت140متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه ملک مساحت140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907104/مزایده-فروش-سواری-پراید-سفید-رنگ'>مزایده فروش سواری پراید سفید رنگ  / مزایده , مزایده فروش سواری پراید سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907006/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-257-فرعی-از-49-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 257 فرعی از 49 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 257 فرعی از 49 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907101/مزایده-فروش-تعداد-سیصد-عدد-پیراهن-مردانه'>مزایده فروش تعداد سیصد عدد پیراهن مردانه / مزایده , مزایده فروش تعداد سیصد عدد پیراهن مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907097/مزایده-فروش-تعداد-450-عدد-شلوار-مردانه'>مزایده فروش تعداد 450 عدد شلوار مردانه  / مزایده , مزایده فروش تعداد 450 عدد شلوار مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907283/مناقصه-خرید-5000-متر-پارچه-کوردوراسبز'>مناقصه خرید 5000 متر پارچه کوردوراسبز / مناقصه , مناقصه خرید 5000 متر پارچه کوردوراسبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906936/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-80-05مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.05مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.05مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907002/مزایده-پلاک-ثبتی-684-27-بخش-هفت-مساحت-398-64متر'>مزایده پلاک ثبتی 684/27 بخش هفت مساحت 398.64متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 684/27 بخش هفت مساحت 398.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907000/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-172-80مترمربع'>مزایده یکباب منزل مساحت 172.80مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 172.80مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906998/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-248متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 248متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 248متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907238/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1875متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1875متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1875متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907322/مزایده-یک-دستگاه-کمباین-کشاورزی'>مزایده یک دستگاه کمباین کشاورزی / مزایده , مزایده یک دستگاه کمباین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907241/مزایده-ملک-مساحت-408-92متر'>مزایده ملک مساحت 408.92متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 408.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907327/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-آبی-رنگ'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی رنگ / مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907242/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-61-45مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 61.45مترمربع  / مزایده پلاک ثبتی مساحت 61.45مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907246/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-شالیزار-و-محوطه-خانه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین شالیزار و محوطه خانه  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین شالیزار و محوطه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907247/مزایده-ماترک-شامل-خانه-و-محوطه-زمین'>مزایده ماترک شامل خانه و محوطه زمین / مزایده,مزایده ماترک شامل خانه و محوطه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906915/مناقصه-عملیات-اجرایی-محورسازی-تاکام'>مناقصه عملیات اجرایی محورسازی -تاکام  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی محورسازی -تاکام - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907250/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-یک-صد-و-شش-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت یک صد و شش مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت یک صد و شش مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907251/مزایده-یک-سهم-مشاع-از-هفت-سهم-از-زمین'>مزایده یک سهم مشاع از هفت سهم از زمین / مزایده,مزایده یک سهم مشاع از هفت سهم از زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907281/مزایده-دستگاه-ابزار-تیزکنی'>مزایده دستگاه ابزار تیزکنی / مزایده دستگاه ابزار تیزکنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907245/مزایده-ملک-مساحت-زیربنای-120متر'>مزایده ملک مساحت زیربنای 120متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنای 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907068/مزایده-86-ردیف-اقلام-لوازم-یدکی'>مزایده 86 ردیف اقلام لوازم یدکی / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده 86 ردیف اقلام لوازم یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907079/مزایده-یک-تخته-فرش-12-متری--'>مزایده یک تخته فرش 12 متری... / آگهی مزایده اموال غیر منقول، مزایده یک تخته فرش 12 متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907077/مزایده-فروش-املاک'>مزایده فروش املاک / مزایده,مزایده فروش املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907140/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه-پلی-کلینیک'>فراخوان مناقصه  اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه پلی کلینیک  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه پلی کلینیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906909/تجدید-مزایده-واگذاری-بخشی-از-باغ-فیروزی'>تجدید مزایده واگذاری بخشی از باغ فیروزی  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری بخشی از باغ فیروزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907289/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام  / آگهی مزایده , مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907287/مناقصه-آجر-نسوز-فقط-برندهای-themal-ceramics-unifrax-genco--'>مناقصه آجر نسوز فقط برندهای themal ceramics-unifrax-genco ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آجر نسوز فقط برندهای themal ceramics-unifrax-genco ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907267/مناقصه-خرید-کولر-فشار-بالا-و--'>مناقصه خرید کولر فشار بالا و ... / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید کولر فشار بالا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907255/مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-اسقاط--'>مزایده فروش اموال مازاد و اسقاط ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اموال مازاد و اسقاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907217/مزایده-نسبت-به-واگذاری-سرقفلی-43-باب-مغازه-تجاری'>مزایده نسبت به واگذاری سرقفلی 43 باب مغازه تجاری  / مزایده , مزایده نسبت به واگذاری سرقفلی 43 باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907222/مزایده-مقداری-از-آهن-آلات-مستعمل'>مزایده مقداری از آهن آلات مستعمل  / مزایده مقداری از آهن آلات مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907053/ارزیابی-کیفی-خرید-ترانسفورماتورهای-جریان-و-ولتاژ-در-سطوح-ولتاژی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ در سطوح ولتاژی- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی,ارزیابی کیفی خرید ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ در سطوح ولتاژی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906913/مزایده-ششدانگ-پلاک-24865-فرعی-کلاسه-960211'>مزایده ششدانگ پلاک 24865 فرعی کلاسه 960211  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 24865 فرعی کلاسه 960211 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907058/ارزیابی-کیفی-خرید-بریکر-و-سکسیونر-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید بریکر و سکسیونر- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی,ارزیابی کیفی خرید بریکر و سکسیونر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907043/مناقصه-پوشش-بیمه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه پوشش بیمه ای- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پوشش بیمه ای- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907049/تجدید-مناقصه-ترمیم-نوارهای-حفاری-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه  ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907094/مناقصه-خرید-مین-استیم-گیت-والو-نیروگاه-بخار'>مناقصه خرید مین استیم گیت والو نیروگاه بخار  / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید مین استیم گیت والو نیروگاه بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907037/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-نیروهای-عمومی-تخصصی-تنظیفات-و-باغبانی---نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی ...- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی ...-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907156/مناقصه-ارائه-خدمات-بهره-برداری--حفاظت-و-حراست--'>مناقصه ارائه خدمات بهره برداری , حفاظت و حراست ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات بهره برداری , حفاظت و حراست ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907185/مناقصه-تعمیرات-اساسی-3-دستگاه-منزل-سازمانی-امیدیه'>مناقصه تعمیرات اساسی 3 دستگاه منزل سازمانی امیدیه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی 3 دستگاه منزل سازمانی امیدیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907296/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-150متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 150متر / مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906914/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-249-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 249.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 249.5متر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907093/مزایده-اجاره-کوره-آجر-ماشینی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کوره آجر ماشینی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره کوره آجر ماشینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907229/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-مسکونی-به-مساحت-150-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 150 مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 150 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907132/مناقصه-تامین-ماشین-آلات-جهت-فعالیت-در-محل-دفن-پسماندها'>مناقصه تامین ماشین آلات جهت فعالیت در محل دفن پسماندها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تامین ماشین آلات جهت فعالیت در محل دفن پسماندها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907136/تجدید-مناقصه-تکمیل-پروژه-سالن-ورزشی'>تجدید مناقصه تکمیل پروژه سالن ورزشی  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل پروژه سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907294/مزایده-تمامیت-ششدانگ-اعیان-اپارتمان-طبقه-سه-شرقی'>مزایده تمامیت ششدانگ اعیان اپارتمان طبقه سه شرقی / مزایده تمامیت ششدانگ اعیان اپارتمان طبقه سه شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907295/مزایده-یکباب-سوله-به-پلاک-ثبتی-هفت-فرعی'>مزایده یکباب سوله به پلاک ثبتی هفت فرعی / مزایده یکباب سوله به پلاک ثبتی هفت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907186/مزایده-واگذاری-نانوایی-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری نانوایی مسکن مهر نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری نانوایی مسکن مهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907180/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک'>مزایده جمع آوری پسماند خشک / آگهی مزایده عمومی، مزایده جمع آوری پسماند خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907215/مناقصه-اجرای-فاز-دوم-فرهنگسرا'>مناقصه اجرای فاز دوم فرهنگسرا / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای فاز دوم فرهنگسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906912/مزایده-قطعه-سوم-به-مساحت-265-75-مترمربع-کلاسه-951063'>مزایده قطعه سوم به مساحت 265/75 مترمربع کلاسه 951063 / مزایده,مزایده قطعه سوم به مساحت 265/75 مترمربع کلاسه 951063</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907291/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست مترمربع  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907175/مناقصه-احداث-نرده-در-رفوژمیانی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث نرده در رفوژمیانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث نرده در رفوژمیانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907224/تجدید-فراخوان-توسعه--ارتقا-و-پشتیانی-سامانه-خودکار'>تجدید فراخوان توسعه ، ارتقا و پشتیانی سامانه خودکار / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان توسعه ، ارتقا و پشتیانی سامانه خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907072/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-96-5-16'>مزایده  فروش املاک و مستغلات 96.5.16 / مزایده,مزایده  فروش املاک و مستغلات 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907254/مزایده-فروش-املاک-و--'>مزایده فروش املاک و ... / مزایده,مزایده فروش املاک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907045/مزایده-اجاره-مجموعه-ورزشی-استخر-و-سونای-قائم-(عج)-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه ورزشی استخر و سونای قائم (عج) نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره مجموعه ورزشی استخر و سونای قائم (عج) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907059/مناقصه-عملیات-ماشینکاری-تعدادی-قطعه-برنجی'>مناقصه عملیات ماشینکاری تعدادی قطعه برنجی / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات ماشینکاری تعدادی قطعه برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907075/مناقصه-عملیات-نگهداشت-آسفالت'>مناقصه عملیات نگهداشت آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداشت آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907086/مزایده-دو-قطعه-زمین-واقع-در-پشت-صدا-و-سیما-با-کاربری-فرهنگی-و--'>مزایده دو قطعه زمین واقع در پشت صدا و سیما با کاربری فرهنگی و ...  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده دو قطعه زمین واقع در پشت صدا و سیما با کاربری فرهنگی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907083/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی  / مزایده ,مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906908/مزایده-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907054/مزایده-یک-دستگاه-پانچ-هفت-کاره'>مزایده یک دستگاه پانچ هفت کاره / مزایده, مزایده یک دستگاه پانچ هفت کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907081/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم-اصلاحیه'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط نوبت دوم اصلاحیه  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط نوبت دوم اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907111/مزایده-جمع-آوری-و-بازیافت-زباله'>مزایده جمع آوری و بازیافت زباله / آگهی مزایده عمومی, مزایده جمع آوری و بازیافت زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907300/مزایده-ملک-با-پلاک-1858-441-اصلی'>مزایده ملک با پلاک 1858/441 اصلی / مزایده ملک با پلاک 1858/441 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907303/مزایده-ملک-مسکونی-مشاع-عرصه-758متر'>مزایده ملک مسکونی مشاع عرصه 758متر  / مزایده ملک مسکونی مشاع عرصه 758متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907299/مزایده-پلاک-ثبتی-11395-11-اصلی-بخش-یک-قم'>مزایده پلاک ثبتی 11395/11 اصلی بخش یک قم / مزایده پلاک ثبتی 11395/11 اصلی بخش یک قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907085/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907119/مزایده-ماشین-آلات-تجهیزات-تاسیسات-کارخانه-فوق-الذکر-به-تعداد-50-قلم--'>مزایده ماشین آلات، تجهیزات، تاسیسات کارخانه فوق الذکر به تعداد 50  قلم... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده ماشین آلات، تجهیزات، تاسیسات کارخانه فوق الذکر به تعداد 50  قلم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906919/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-شماره-40-کلاسه-952133'>مزایده  ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره 40 کلاسه 952133  / مزایده,مزایده  ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره 40 کلاسه 952133 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907061/همایش-بزرگ-تجارت-ایران-و-عراق'>همایش بزرگ تجارت ایران و عراق / همایش بزرگ تجارت ایران و عراق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906925/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-9137-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 9137 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 9137 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906911/مزایده-کاغذ-لترنن-از-نوع-فینیش-فویل--'>مزایده کاغذ لترنن از نوع فینیش فویل... / آگهی مزایده، مزایده کاغذ لترنن از نوع فینیش فویل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907826/استعلام-ماشین-ظرفشویی-صنعتی'>استعلام  ماشین ظرفشویی صنعتی  / استعلام , استعلام  ماشین ظرفشویی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907810/استعلام-گابیون-بندی-دیوار-حفاظتی-تاور'>استعلام گابیون بندی دیوار حفاظتی تاور / استعلام , استعلام گابیون بندی دیوار حفاظتی تاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907796/استعلام-احداث-دیوار-محوطه-پست-66-کیلو-ولت-صنایع'>استعلام احداث دیوار محوطه پست 66  کیلو ولت صنایع  / استعلام , استعلام احداث دیوار محوطه پست 66  کیلو ولت صنایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907828/استعلام-عملیات-ساختمانی-پست-66-کیلو-ولت-همت'>استعلام عملیات ساختمانی پست 66 کیلو ولت همت / استعلام , استعلام عملیات ساختمانی پست 66 کیلو ولت همت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907822/استعلام-خرید-تجهیزات-CWDM-96-5-16'>استعلام خرید تجهیزات CWDM 96.5.16 / استعلام خرید تجهیزات CWDM 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907776/استعلام-حمل-و-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-2-دستگاه-کلید'>استعلام حمل و نصب و تست و راه اندازی 2 دستگاه کلید / استعلام , استعلام  حمل و نصب و تست و راه اندازی 2 دستگاه کلید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907758/استعلام-رنگ-آمیزی-استراکچرهای-فلزی'>استعلام  رنگ آمیزی استراکچرهای فلزی / استعلام ,استعلام  رنگ آمیزی استراکچرهای فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907731/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907307/مناقصه-خدمات-دوخت-12000-ثوب-انواع-جلیقه'>مناقصه خدمات دوخت 12000 ثوب انواع جلیقه / مناقصه , مناقصه خدمات دوخت 12000 ثوب انواع جلیقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907762/استعلام-طرح-پیاده-سازی-سیستم-دیجیتال-مارکتینگ-96-5-16'>استعلام طرح پیاده سازی سیستم دیجیتال مارکتینگ  96.5.16 / استعلام, استعلام طرح پیاده سازی سیستم دیجیتال مارکتینگ  96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907163/مناقصه-ارائه-خدمات-بهره-برداری-حفاظت-و-حراست-تعدادی-از-ایستگاه-ها'>مناقصه ارائه خدمات بهره برداری، حفاظت و حراست تعدادی از ایستگاه ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  ارائه خدمات بهره برداری، حفاظت و حراست تعدادی از ایستگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907256/مناقصه-فعالیت-های-مهندسی-پایه-مهندسی-تفضیلی--خرید-تجهیزات-و---'>مناقصه فعالیت های مهندسی پایه، مهندسی تفضیلی ، خرید تجهیزات و .... / مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,مناقصه  فعالیت های مهندسی پایه، مهندسی تفضیلی ، خرید تجهیزات و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907745/استعلام-تلویزیون-96-5-16'>استعلام  تلویزیون 96.5.16 / استعلام, استعلام  تلویزیون 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907727/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه-مدل-WS-X4448-GB-SFP'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه مدل WS-X4448-GB-SFP  / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه مدل WS-X4448-GB-SFP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907705/استعلام-اسپیلیت-ایستاده-48000-سرد-اینورتردار-96-5-16'>استعلام اسپیلیت ایستاده 48000 سرد اینورتردار 96.5.16 / استعلام اسپیلیت ایستاده 48000 سرد اینورتردار دار 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907676/استعلام-یک-دستگاه-اسپیلت-سرد-اینورتردار-96-5-16'>استعلام یک دستگاه اسپیلت سرد اینورتردار 96.5.16 / استعلام یک دستگاه اسپیلت سرد  اینورتر دار 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907839/استعلام-اسپیلت-اینروتردار-سرد-9000-ال-جی-96-5-16'>استعلام اسپیلت اینروتردار سرد 9000 ال جی 96.5.16 / استعلام اسپیلت اینروتردار سرد 9000 ال جی 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907846/استعلام-اسپیلیت-ایستاده-24000-سرد-اینورتردار-96-5-16'>استعلام اسپیلیت ایستاده 24000 سرد اینورتردار 96.5.16 / استعلام اسپیلیت ایستاده 24000 سرد اینورتردار دار 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907650/استعلام-کابل-هدست'>استعلام کابل هدست / استعلام, استعلام کابل هدست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907674/استعلام-ترالی-نظافت-نظافت-ساختمان'>استعلام ترالی نظافت نظافت ساختمان / استعلام, استعلام ترالی نظافت نظافت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907700/استعلام-پنجره-کشویی-آلومینیومی'>استعلام پنجره کشویی آلومینیومی / استعلام، استعلام پنجره کشویی آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906939/مناقصه-احداث-جاده-باند-مخازن-واقع-در-محوطه-تلمبه-خانه-انبار-نفت-ازنا'>مناقصه احداث جاده باند مخازن واقع در محوطه تلمبه خانه انبار نفت ازنا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله با ارزیابی کیفی، مناقصه احداث جاده باند مخازن واقع در محوطه تلمبه خانه انبار نفت ازنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907712/استعلام-یک-دستگاه-پرینتر-4-کاره'>استعلام یک دستگاه پرینتر 4 کاره / استعلام یک دستگاه پرینتر 4 کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907767/استعلام-مایع-سفید-کننده-معمولی-گالن-پلاستیکی'>استعلام مایع سفید کننده معمولی گالن پلاستیکی / استعلام, استعلام مایع سفید کننده معمولی گالن پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907775/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام  لوبیا قرمز  / استعلام  لوبیا قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907658/استعلام-صابون-90-گرمی'>استعلام صابون 90 گرمی  / استعلام صابون 90 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907662/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی'>استعلام پودر لباسشویی دستی / استعلام پودر لباسشویی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907666/استعلام-عدس-50-کیلویی'>استعلام عدس 50 کیلویی / استعلام عدس 50 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907675/استعلام-لامپ-LED9W-نوع-رنگ-یخی-افراتاب'>استعلام لامپ LED9W نوع رنگ یخی افراتاب / استعلام لامپ LED9W نوع رنگ یخی افراتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907681/استعلام-لامپ-LED-با-نور-مهتابی-40-وات-نوع-برند-افراتاب'>استعلام لامپ LED با نور مهتابی 40 وات نوع برند افراتاب / استعلام لامپ LED با نور مهتابی 40 وات نوع برند افراتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907715/استعلام-لامپ-20-وات-نوع-رنگ-مهتابی'>استعلام لامپ 20 وات نوع رنگ مهتابی / استعلام لامپ 20 وات نوع رنگ مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907663/استعلام-فیلتر-کاغذی'>استعلام فیلتر کاغذی / استعلام, استعلام فیلتر کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907051/مزایده-واگذاری-چهار-دهنه-دفاتر-تعاونی-ترمینال-جدید-الاحداث-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907699/استعلام-دستگاه-فن-کوئل-زمینی'>استعلام دستگاه فن کوئل زمینی / استعلام, استعلام دستگاه فن کوئل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907710/استعلام-تهیه-و-تعویض-دو-عدد-کلید-اصلی-پست-برق'>استعلام تهیه و تعویض دو عدد کلید اصلی پست برق / استعلام, استعلام تهیه و تعویض دو عدد کلید اصلی پست برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907637/ستعلام-تاسیسات-موتورخانه'>ستعلام تاسیسات موتورخانه / استعلام ,استعلام تاسیسات موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907646/استعلام-فن-60-60-سایلنت-و-اقلام-درخواستی'>استعلام فن 60*60 سایلنت و اقلام درخواستی / استعلام ,استعلام فن 60*60 سایلنت و اقلام درخواستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907660/استعلام-صندلی-کارمندی-و-میز-جلومبلی'>استعلام صندلی کارمندی و میز جلومبلی / استعلام, استعلام صندلی کارمندی و میز جلومبلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907641/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-تست-و-شارژ-کپسول-های-آتش-نشانی-و--'>استعلام انجام خدمات سرویس، تست و شارژ کپسول های آتش نشانی و ... / استعلام ,استعلام انجام خدمات سرویس، تست و شارژ کپسول های آتش نشانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907648/استعلام-چراغ-ال-ای-دی'>استعلام چراغ ال ای دی  / استعلام ,استعلام چراغ ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907656/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام ,استعلام میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906988/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-شماره-سه-96-5-16'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین کاربری تجاری شماره سه 96.5.16 / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین کاربری تجاری شماره سه 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907669/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام ,استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907673/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری / استعلام ,استعلام چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907671/استعلام-تعمیرات-ساختمان-گمرک'>استعلام تعمیرات ساختمان گمرک  / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان گمرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907664/استعلام-تولید-سایر-محصولات-فلزی-ساخته-شده-و-فعالیت-های-خدماتی-فلزکاری'>استعلام تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده و فعالیت های خدماتی فلزکاری  / استعلام, استعلام تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده و فعالیت های خدماتی فلزکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907654/استعلام-پرورش-جنگل-(جنگل-کاری)'>استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری) / استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907642/استعلام-زونکن-فلزی'>استعلام زونکن فلزی  / استعلام , استعلام زونکن فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907613/استعلام-خرید-لامپ-ال-ای-دی-96-5-16'>استعلام خرید لامپ ال ای دی 96.5.16 / استعلام ، خرید لامپ ال ای دی 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907630/استعلام-ایزوگام-سقف'>استعلام ایزوگام سقف  / استعلام ، ایزوگام سقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907647/استعلام-خرید-4000-کیلوگرم-گاز-SF6-96-5-16'>استعلام خرید 4000 کیلوگرم گاز SF6 96.5.16 / استعلام, استعلام خرید 4000 کیلوگرم گاز SF6 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907652/استعلام-اسکنر-اثر-انگشت-REALSCAN-96-5-16'>استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN 96.5.16 / استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906981/مزایده-املاک-شامل-دو-باب-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل دو باب منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل دو باب منزل مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907581/استعلام-کابل-کشی-برق-و-شبکه'>استعلام کابل کشی برق و شبکه / استعلام کابل کشی برق و شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907584/استعلام-خدمات-برق-و-کابل'>استعلام خدمات برق و کابل / استعلام خدمات برق و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907587/استعلام-تعمیر-و-مرمت-سیمان-کاری-دیوارهای-خارجی-کارگاه-ها-و-کف-سازی'>استعلام تعمیر و مرمت سیمان کاری دیوارهای خارجی کارگاه ها و کف سازی / استعلام, استعلام تعمیر و مرمت سیمان کاری دیوارهای خارجی کارگاه ها و کف سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907636/استعلام-خرید-کارتریج-پرینتر'>استعلام خرید کارتریج پرینتر / استعلام خرید کارتریج پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907661/استعلام-تامین-و-تهیه-غذای-روزانه'>استعلام تامین و تهیه غذای روزانه  / استعلام تامین و تهیه غذای روزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907627/استعلام-صندلی-مبلی-چرمی'>استعلام صندلی مبلی چرمی  / استعلام , استعلام صندلی مبلی چرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907620/استعلام-سیستم-هشدار-برای-اتاق-سرور'>استعلام  سیستم هشدار برای اتاق سرور / استعلام, استعلام سیستم هشدار برای اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907599/استعلام-باطری-قلمی'>استعلام باطری قلمی / استعلام, استعلام باطری قلمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907087/مزایده-فروش-انواع-رنگ-های-ساختمانی'>مزایده فروش انواع رنگ های ساختمانی  / مزایده , مزایده فروش انواع رنگ های ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907631/استعلام-کاوشگر-مواد-منفجره'>استعلام کاوشگر مواد منفجره / استعلام, استعلام کاوشگر مواد منفجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907607/استعلام-Server-HP-DL-380G9'>استعلام  Server HP DL 380G9 / استعلام, استعلام  Server HP DL 380G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907582/استعلام-پرده-لوردراپه'>استعلام پرده لوردراپه  / استعلام ,استعلام پرده لوردراپه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907566/استعلام-ساخت-سازه-سبک-بر-روی-بام-با-متریال'>استعلام ساخت سازه سبک بر روی بام با متریال / استعلام ,استعلام ساخت سازه سبک بر روی بام با متریال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907593/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-۹۰-و-۱۱۰-فشار-۱۰'>استعلام لوله پلی اتیلن ۹۰ و ۱۱۰ فشار ۱۰ / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن ۹۰ و ۱۱۰ فشار ۱۰</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907611/استعلام-لوله-فولادی-۶-اینچ'>استعلام لوله فولادی ۶ اینچ  / استعلام ,استعلام لوله فولادی ۶ اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907623/استعلام-لوله-تاسیسات-جنس-فولادی'>استعلام لوله تاسیسات جنس فولادی  / استعلام ,استعلام لوله تاسیسات جنس فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907617/استعلام-لوله-تاسیسان-جنس-فولادی--'>استعلام لوله تاسیسان جنس فولادی ...  / استعلام ,استعلام لوله تاسیسان جنس فولادی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906990/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907665/استعلام-اجاره-کانال-ماهواره-ای-و-تجهیزات-مربوطه-جهت-برقراری--'>استعلام اجاره کانال ماهواره ای و تجهیزات مربوطه جهت برقراری ... / استعلام, استعلام اجاره کانال ماهواره ای و تجهیزات مربوطه جهت برقراری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907683/استعلام-خدمات-ساماندهی-فیزیکی-و-الکترونیکی-پرونده-های-راکد-پرسنلی'>استعلام خدمات ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی پرونده های راکد پرسنلی  / استعلام, استعلام خدمات ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی پرونده های راکد پرسنلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907556/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام ,استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907543/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر-و-مانیتور'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر و مانیتور  / استعلام, استعلام یک دستگاه کامپیوتر و مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907585/استعلام-بازسازی-کامل-خودرو-کامیون-بنز-1921-آتش-نشانی'>استعلام بازسازی کامل خودرو کامیون بنز 1921 آتش نشانی  / استعلام , استعلام بازسازی کامل خودرو کامیون بنز 1921 آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907577/استعلام-تعمیر-و-سرویس-مانیتور-خودرو-بنز-آکتروس-3331-و--'>استعلام تعمیر و سرویس مانیتور خودرو بنز آکتروس 3331 و... / استعلام , استعلام تعمیر و سرویس مانیتور خودرو بنز آکتروس 3331 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906992/مزایده-واگذاری-2-قطعه-زمین-ملک-شهرداری'>مزایده واگذاری 2 قطعه زمین ملک شهرداری / مزایده,مزایده واگذاری 2 قطعه زمین ملک شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907850/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-محوطه-ایستگاه-مخابراتی-تیس'>استعلام بهسازی و نوسازی محوطه ایستگاه مخابراتی تیس / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی محوطه ایستگاه مخابراتی تیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907840/استعلام-جمع-آوری-باتری-از-ایستگاه-دم-زانوگه'>استعلام جمع آوری باتری از ایستگاه دم زانوگه / استعلام, استعلام جمع آوری باتری از ایستگاه دم زانوگه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907849/استعلام-خنک-کننده-Leak-sensor'>استعلام خنک کننده Leak sensor / استعلام ، استعلام خنک کننده Leak sensor</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907536/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-سیستم-آدرس-پذیر-اعلام-و-اطفا-حریق'>استعلام بهسازی و نوسازی سیستم آدرس پذیر اعلام و اطفا حریق  / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی سیستم آدرس پذیر اعلام و اطفا حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907546/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام فعالیت های مخابراتی / استعلام استعلام فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907336/مناقصه-کامیون-کشنده'>مناقصه کامیون کشنده  / آگهی مناقصه, مناقصه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907537/استعلام-دستمال-حوله-ای-بزرگ'>استعلام دستمال حوله ای بزرگ / استعلام ,استعلام دستمال حوله ای بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907495/استعلام-دستمال-توالتی'>استعلام دستمال توالتی  / استعلام ,استعلام دستمال توالتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907507/استعلام-کیسه-زباله-عفونی'>استعلام کیسه زباله عفونی / استعلام ,استعلام کیسه زباله عفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907571/استعلام-ذخیره-ساز-رایانه'>استعلام ذخیره ساز رایانه / استعلام ,استعلام ذخیره ساز رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907563/استعلام-دو-دستگاه-تخته-هوشمند-شارپ'>استعلام دو دستگاه تخته هوشمند شارپ / استعلام ,استعلام دو دستگاه تخته هوشمند شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907573/استعلام-قلم-الکترونیکی-logitech'>استعلام قلم الکترونیکی logitech / استعلام ,استعلام قلم الکترونیکی logitech</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907555/استعلام-تهیه-و-نصب-جدول-بتنی-پیش-ساخته-بتنی-در-ناحیه-صنعتی-قلعه-نو-خرقان-شاهرود'>استعلام تهیه و نصب جدول بتنی پیش ساخته بتنی در ناحیه صنعتی قلعه نو خرقان شاهرود / استعلام، استعلام تهیه و نصب جدول بتنی پیش ساخته بتنی در ناحیه صنعتی قلعه نو خرقان شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907547/استعلام-تهیه-و-اجرای-آبیاری-قطره-ای-در-شهرک-صنعتی-دامغان'>استعلام تهیه و اجرای آبیاری قطره ای در شهرک صنعتی دامغان / استعلام، استعلام تهیه و اجرای آبیاری قطره ای در شهرک صنعتی دامغان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907845/استعلام-سیستم-امنیتی-زیلو-میبد'>استعلام سیستم امنیتی زیلو میبد  / استعلام ، استعلام سیستم امنیتی زیلو میبد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907855/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-موزه-زیلو-میبد'>استعلام مرمت و ساماندهی موزه زیلو میبد  / استعلام ,استعلام مرمت و ساماندهی موزه زیلو میبد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907819/استعلام-تامین-و-آماده-سازی-و-اداره-موزه-استانی'>استعلام تامین و آماده سازی و اداره موزه استانی / استعلام ، استعلام تامین و آماده سازی و اداره موزه استانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907831/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه  / استعلام ، استعلام بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907835/استعلام-لامپ-LED-با-نور-آفتابی-40-وات-افراتاب'>استعلام لامپ LED با نور آفتابی 40 وات افراتاب  / استعلام، استعلام لامپ LED با نور آفتابی 40 وات افراتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907789/استعلام-لامپ-LED10W-طرح-مهتابی-با-نور-یخی'>استعلام  لامپ LED10W طرح مهتابی با نور یخی / استعلام  لامپ LED10W طرح مهتابی با نور یخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907805/استعلام-لامپ-LED-آفتابی-60-وات-افراتاب'>استعلام لامپ LED آفتابی 60 وات افراتاب  / استعلام لامپ LED آفتابی 60 وات افراتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907312/مناقصه-خرید-40-000-متر-مربع-الیاف-خاص'>مناقصه خرید 40.000 متر مربع الیاف خاص / مناقصه , مناقصه خرید 40.000 متر مربع الیاف خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907012/مناقصه-اجرای-مس-باره-بلاست-و-رنگ-آمیزی-جداره-بیرونی-مخزن-شماره-7'>مناقصه اجرای مس باره بلاست و رنگ آمیزی جداره بیرونی مخزن شماره 7  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله با ارزیابی کیفی، مناقصه اجرای مس باره بلاست و رنگ آمیزی جداره بیرونی مخزن شماره 7  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907269/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث----96-5-16'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث ....  96.5.16 / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث ....  96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907258/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث----96-5-16'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث ....  96.5.16 / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث ....  96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907279/مناقصه-خرید-انواع-پایه-سیمانی-چهارگوش-جهت-شهرستانهای-کازرون'>مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش جهت شهرستانهای کازرون / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش جهت شهرستانهای کازرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907266/مناقصه-خرید-خدمات-درمانی-پرستاری'>مناقصه خرید خدمات درمانی پرستاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات درمانی پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907252/مناقصه-گازرسانی-اجرای-31350-متر-شبکه'>مناقصه گازرسانی اجرای 31350 متر شبکه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی اجرای 31350 متر شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907369/مزایده-حق-انتفاع-اجاره-محل-مکان-دکه-ها--نوبت-دوم'>مزایده حق انتفاع اجاره محل مکان دکه ها - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده  حق انتفاع اجاره محل مکان دکه ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907361/مزایده-اجاره-قسمتی-از-زمین-ترمینال-قدیم-جهت-استفاده-برای-استقرار-موقت-خودروهای-مسافربری--نوبت-دوم'>مزایده  اجاره قسمتی از زمین ترمینال قدیم جهت استفاده برای استقرار موقت خودروهای مسافربری - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  اجاره قسمتی از زمین ترمینال قدیم جهت استفاده برای استقرار موقت خودروهای مسافربری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906995/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-و-سرو-غذا-و-اداره-سلف-سرویس-های-96-5-16'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع و سرو غذا و اداره سلف سرویس های 96.5.16 / مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع و سرو غذا و اداره سلف سرویس های 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907354/مناقصه-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر-و----نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی معابر سطح شهر و ... - نوبت  دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پیاده روسازی معابر سطح شهر و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907356/مناقصه-حمل-اموات-در-سطح-شهرستان-نوبت-دوم'>مناقصه حمل اموات در سطح شهرستان نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه حمل اموات در سطح شهرستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907360/مزایده-تعداد-11-دستگاه-از-خودروهای---نوبت-دوم'>مزایده تعداد 11 دستگاه از خودروهای ... نوبت دوم  / مزایده, مزایده تعداد 11 دستگاه از خودروهای ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907365/مزایده-8-سهم-مشاع-از-260-سهم-از-46-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-پلاک95-فرعی'>مزایده 8 سهم مشاع از 260 سهم از 46 شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک95 فرعی  / مزایده,مزایده 8 سهم مشاع از 260 سهم از 46 شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک95 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907368/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بیل-بکهو'>مزایده  فروش  یک دستگاه بیل بکهو  / مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه بیل بکهو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907376/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-محصور'>مزایده اجاره  یک قطعه زمین محصور  / مزایده ، مزایده اجاره  یک قطعه زمین محصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907421/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907417/مزایده-حراج-9-دستگاه-اتوبوس-نوبت-دوم-96-5-16'>مزایده حراج 9 دستگاه اتوبوس نوبت دوم 96/5/16 / آگهی مزایده فروش , مزایده حراج 9 دستگاه اتوبوس نوبت دوم 96/5/16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906980/تجدید-فراخوان-استعلام-پشتیبانی--نگهداشت-سیستم-ها-و-تجهیزات-رایانه-ای-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان استعلام پشتیبانی ، نگهداشت سیستم ها و تجهیزات رایانه ای  نوبت دوم  / تجدید فراخوان استعلام , تجدید فراخوان استعلام پشتیبانی ، نگهداشت سیستم ها و تجهیزات رایانه ای  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907412/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-امداد--نگهداری-و-تعمیرات-و-انجام-خدمات-پیشگیرانه--'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات و انجام خدمات پیشگیرانه... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه ارائه خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات و انجام خدمات پیشگیرانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907385/فراخوان-مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب'>فراخوان مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907358/مزایده-واگذاری-پارکینگ-90-هکتاری-شلمچه-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پارکینگ 90 هکتاری شلمچه مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پارکینگ 90 هکتاری شلمچه مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907372/مزایده-اجاره-مستحدثات-مجموعه-کارگاهی'>مزایده اجاره مستحدثات مجموعه کارگاهی  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره مستحدثات مجموعه کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907441/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-544مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 544مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 544مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907443/مزایده-ملک-مشاعی-مساحت-76-88مترمربع'>مزایده ملک مشاعی مساحت 76.88مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاعی مساحت 76.88مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907380/مزایده-آپارتمان-مساحت-نود-و-سه-متر-و-چهل-و-نه-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مساحت نود و سه متر و چهل و نه دسیمتر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت نود و سه متر و چهل و نه دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907382/مزایده-1-5-دانگ-از-ششدانگ-حمام-763-5متر'>مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ حمام 763.5متر / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ حمام 763.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907386/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-300-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 300 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 300 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906985/مناقصه-توسعه-و-بازسازی-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و بازسازی پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه توسعه و بازسازی پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907374/مزایده-پلاک-ثبتی-1-212-اصلی-بخش-11-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 1.212 اصلی بخش 11 تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1.212 اصلی بخش 11 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907375/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-و-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان و یکباب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان و یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907393/مزایده-سه-دانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-63-75متر'>مزایده سه دانگ آپارتمان مسکونی مساحت 63.75متر / مزایده,مزایده سه دانگ آپارتمان مسکونی مساحت 63.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907387/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی--تحویل-سرویس-و-رفع-خرابی--96-5-16'>مناقصه نصب و راه اندازی ، تحویل سرویس و رفع خرابی...96.5.16 / آگهی مناقصه , مناقصه نصب و راه اندازی ، تحویل سرویس و رفع خرابی... نوبت اول 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907389/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-328-متر-27-دسیمتر'>مزایده ملک مشاع مساحت 328 متر 27 دسیمتر / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 328 متر 27 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907371/مناقصه-سرویس-دهی-اداری-و-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه سرویس دهی اداری و ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم چاپ اول  / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس دهی اداری و ایاب و ذهاب کارکنان  نوبت دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907366/مزایده-اجاره-یک-باب-کیوسک-اغذیه-فروشی-چاپ-دوم'>مزایده اجاره یک باب کیوسک اغذیه فروشی  چاپ دوم / مزایده ، مزایده اجاره یک باب کیوسک اغذیه فروشی  چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907277/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-مرمت-جداول-سطح-شهر-96-5-16'>مناقصه پروژه جدولگذاری و مرمت جداول سطح شهر 96.5.16 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدولگذاری و مرمت جداول سطح شهر 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906940/مزایده-خانه-مسکونی-با-قدمت-25-ساله-نوبت-اول'>مزایده خانه مسکونی با قدمت 25 ساله نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مسکونی با قدمت 25 ساله نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907285/مزایده-فروش-انواع-تابلو-فرش-دستباف-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع تابلو فرش دستباف- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع تابلو فرش دستباف- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907259/مزایده-فروش-یک-دستگاه-مخزن-گازوییل'>مزایده فروش یک دستگاه مخزن گازوییل / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه مخزن گازوییل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907314/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمینهای-خود-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907253/مناقصه-پروژه-جدولگذاری'>مناقصه پروژه جدولگذاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907244/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-108-50-مترمربع-با-کاربری-تجاری'>مزایده واگذاری  یک قطعه زمین به مساحت 108/50 مترمربع با کاربری تجاری / مزایده, مزایده واگذاری  یک قطعه زمین به مساحت 108/50 مترمربع با کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907397/فراخوان-طراحی-لابی'>فراخوان  طراحی لابی / فراخوان عمومی, فراخوان  طراحی لابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907352/مزایده-یک-دستگاه-ایسوز-یخچالدار-سفید-رنگ'>مزایده  یک دستگاه ایسوز یخچالدار سفید رنگ / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه ایسوز یخچالدار سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907335/مزایده-ملک-مشاع-بخش-یک-کرمان-نوبت-سوم'>مزایده ملک مشاع بخش یک کرمان نوبت سوم  / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش یک کرمان نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907040/مناقصه-خرید-لوله-GRP-در-اقطار-مختلف-با-واشر-و-مانشن-و-آنتی-UV'>مناقصه خرید لوله GRP در اقطار مختلف با واشر و مانشن و آنتی UV / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید لوله GRP در اقطار مختلف با واشر و مانشن و آنتی UV نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907341/مزایده-مقداری-سرامیک--مرحله-دوم'>مزایده مقداری سرامیک - مرحله دوم  / مزایده مقداری سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907324/مزایده-زمین-محصور-به-مساحت-2500مترمربع'>مزایده زمین محصور به مساحت 2500مترمربع / مزایده,مزایده زمین محصور به مساحت 2500مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907364/مزایده-مقداری-دستمال-کاغذی-سفید-200-برگ'>مزایده مقداری دستمال کاغذی سفید 200 برگ / مزایده,مزایده مقداری دستمال کاغذی سفید 200 برگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907321/مزایده-اراضی-کشاورزی-جمعا-12-حبه-نوبت-دوم'>مزایده اراضی کشاورزی جمعا 12 حبه نوبت دوم / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی جمعا 12 حبه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907377/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید هاچ بک / مزایده یک دستگاه خودرو پراید هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907317/مزایده-ملک-به-مساحت-188-37مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 188.37مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 188.37مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907343/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسورباد--یک-دستگاه-چیلر-صنعتی'>مزایده یک دستگاه کمپرسورباد ، یک دستگاه چیلر صنعتی  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه کمپرسورباد ، یک دستگاه چیلر صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907340/مزایده-دو-بندیل-شمش-آلومینیوم'>مزایده دو بندیل شمش آلومینیوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو بندیل شمش آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907337/مزایده-یک-دستگاه-مانیتور--یک-دستگاه-کپی-شارپ'>مزایده یک دستگاه مانیتور ، یک دستگاه کپی شارپ / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه مانیتور ، یک دستگاه کپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907334/مزایده-دو-دستگاه-بسته-بندی-عمدی-مواد-پودری'>مزایده دو دستگاه بسته بندی عمدی مواد پودری / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو دستگاه بسته بندی عمدی مواد پودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907329/مزایده--انواع-کمپرسور'>مزایده   انواع کمپرسور  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده   انواع کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907346/فراخوان-مناقصه-تکمیل-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب-تجدید-اصلاحیه-نویت-سوم'> فراخوان مناقصه تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب تجدید اصلاحیه نویت سوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب تجدید اصلاحیه نویت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907362/مزایده-فروش-تعداد-22-قطعه-از-املاک-تجدید'>مزایده فروش تعداد 22 قطعه از املاک تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد 22 قطعه از املاک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907350/فراخوان-سرمایه-گذاری-اجرا-و-بهره-برداری-از-پروژه-احداث-هنرستان---نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری، اجرا و بهره برداری از پروژه احداث هنرستان ... نوبت دوم  / فراخوان عمومی ، فراخوان سرمایه گذاری، اجرا و بهره برداری از پروژه احداث هنرستان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907338/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-توسعه-بیمارستان-540-تختخوابی--'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار توسعه بیمارستان 540 تختخوابی... / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار توسعه بیمارستان 540 تختخوابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907349/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-احداث-مرکز-جامع-سرطان-غرب-کشور'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار احداث مرکز جامع سرطان غرب کشور / آگهی فراخوان عمومی،  فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار احداث مرکز جامع سرطان غرب کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907036/مزایده-فروش-انواع-گوساله-نر-سنگین'>مزایده فروش انواع گوساله نر سنگین  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش انواع گوساله نر سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907325/مناقصه-تهیه-و-طبخ-بسته-بندی-توزیع-سرو-غذا-و-اداره-رستوران-پالایشگاه-هفتم'>مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه هفتم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه هفتم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907286/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-96-5-16'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی 96.5.16 / مزایده,مزایده واگذاری اماکن ورزشی 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907288/مشارکت-در-تعمیر-و-تجهیز-پروژه-هتل-ورزشی-چابهار-96-5-16'>مشارکت در تعمیر و تجهیز پروژه هتل ورزشی چابهار 96.5.16 / آگهی مشارکت عمومی , مشارکت در تعمیر و تجهیز پروژه هتل ورزشی چابهار 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907331/مزایده-فروش-یکدستگاه-آبمیوه-گیری-5-کاره---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه آبمیوه گیری 5 کاره.... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه آبمیوه گیری 5 کاره.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907339/مزایده-زمین-مساحت-162مترمربع'>مزایده زمین مساحت 162مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 162مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907320/مزایده-فروش-زنجیر-سفت-کن-پیکان--'>مزایده فروش زنجیر سفت کن پیکان... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش زنجیر سفت کن پیکان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907342/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907315/مزایده-فروش-یکدستگاه-کوره-دوار-به-همراه-شاسی'>مزایده فروش یکدستگاه کوره دوار به همراه شاسی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کوره دوار به همراه شاسی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907407/مزایده-مغازه-موکت-فروشی-26متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه موکت فروشی 26متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه موکت فروشی 26متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907411/مزایده-ششدانگ-مشاع-عمارت-عرصه-صد-متر'>مزایده ششدانگ مشاع عمارت عرصه صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ مشاع عمارت عرصه صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907333/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-138'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 138 / مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 138</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907414/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-169-3متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 169.3متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 169.3متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907344/مزایده-یک-دستگاه-ریل-کانوایر'>مزایده یک دستگاه ریل کانوایر  / مزایده یک دستگاه ریل کانوایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907003/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-جدول-گذاری'>مناقصه اجرای عملیات خاکی و جدول گذاری / مناقصه عمومی دو مرحلهای , مناقصه اجرای عملیات خاکی و جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907359/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-327-58متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 327.58متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 327.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907378/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید.... نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه خودرو پراید... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907345/مزایده-دو-قطعه-باغ-انگوری-قدمت-بیش-از-25-سال'>مزایده دو قطعه باغ انگوری قدمت بیش از 25 سال / مزایده,مزایده دو قطعه باغ انگوری قدمت بیش از 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907348/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-130-متر-نوبت-دوم-96-5-11'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 130 متر نوبت دوم 96.5.11 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 130 متر نوبت دوم96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907351/مزایده-19-سهم-از-96-سهم-عمارت'>مزایده 19 سهم از 96 سهم عمارت / مزایده 19 سهم از 96 سهم عمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907353/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-640-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 640 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 640 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907391/مناقصه-عملیات-حمل-مصالح-خاکی'>مناقصه عملیات حمل مصالح خاکی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات حمل مصالح خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907399/مزایده-فروش-املاک-استان-سیستان-و-بلوچستان'>مزایده فروش املاک استان سیستان و بلوچستان / مزایده,مزایده فروش املاک استان سیستان و بلوچستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907370/مزایده-ششدانگ-کارخانه-کنسرو-تن-ماهی-و-سردخانه-عرصه-4980متر'>مزایده ششدانگ کارخانه کنسرو تن ماهی و سردخانه عرصه 4980متر  / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه کنسرو تن ماهی و سردخانه عرصه 4980متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907367/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-152-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 152.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 152.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906944/مناقصه-کالیبراسیون-تایمینگ-و-بهسازی-پرس'>مناقصه کالیبراسیون، تایمینگ و بهسازی پرس  / مناقصه کالیبراسیون، تایمینگ و بهسازی پرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906984/فراخوان-خرید-و-پیاده-سازی-تجهیزات-شبکه-کامپیوتری'>فراخوان خرید و پیاده سازی تجهیزات شبکه کامپیوتری  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید و پیاده سازی تجهیزات شبکه کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907309/مزایده-خودرو-پیکان'>مزایده خودرو پیکان / مزایده، مزایده خودرو پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907316/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-77-68متر'>مزایده آپارتمان دو خوابه 77.68متر / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه 77.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907863/دومین-جشنواره-عکس-ورزشی-استان-اردبیل-و-شمالغرب-کشور'>دومین جشنواره عکس ورزشی استان اردبیل و شمالغرب کشور  / دومین جشنواره عکس ورزشی استان اردبیل و شمالغرب کشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907305/مزایده-فروش-12-فقره-خطوط-کار-کرده-همراه-اول--96-05-16'>مزایده فروش 12 فقره خطوط کار کرده همراه اول - 96.05.16 / مزایده فروش 12 فقره خطوط کار کرده همراه اول- 96.05.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907310/مناقصه-قرائت-و-توزیع-قبوض-برق--تجدید'>مناقصه قرائت و توزیع قبوض برق - تجدید / آگهی تجدید ماقصه عمومی, مناقصه قرائت و توزیع قبوض برق - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907452/دومین-کنفرانس-پدافند-غیر-عامل-و-پیشرفت-پایدار'>دومین کنفرانس پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار  / دومین کنفرانس پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907323/مزایده-فروش-کلر-بوک--اتود-سه-لیوان-نقره-ای--روان-نویس-CBS----نوبت-دوم'>مزایده فروش کلر بوک ، اتود سه لیوان نقره ای ، روان نویس CBS ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش کلر بوک ، اتود سه لیوان نقره ای ، روان نویس CBS....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907311/مزایده-واگذاری-دو-باب-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو باب واحد مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری دو باب واحد مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906968/مناقصه-تعمیرات-گریت-پلاست-و-رنگ-آمیزی-مخزن-103-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات، گریت پلاست و رنگ آمیزی مخزن 103 تاسیسات نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات، گریت پلاست و رنگ آمیزی مخزن 103 تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907318/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر  تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907313/مناقصه-خرید-کفپوش-ترافیکی'>مناقصه خرید کفپوش ترافیکی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کفپوش ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907301/مزایده-تابلو-برق-صنعتی-دلتا--آبسردکن--کپسول-آتش-نشانی'>مزایده  تابلو برق صنعتی دلتا ، آبسردکن ، کپسول آتش نشانی / مزایده,مزایده  تابلو برق صنعتی دلتا ، آبسردکن ، کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907292/تجدید-مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-شهری-سطح-شهر-96-5-16'>تجدید مناقصه انجام کلیه خدمات شهری سطح شهر 96.5.16 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام کلیه خدمات شهری سطح شهر تجدید 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907306/فراخوان-اجرای-شبکه-توزیع-آب-و-ترمیم-نوار-حفاری-نوبت-سوم'>فراخوان اجرای شبکه توزیع آب و ترمیم نوار حفاری نوبت سوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای شبکه توزیع آب و ترمیم نوار حفاری نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907357/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-و-کیوسک'>مزایده  اجاره قطعه زمین و کیوسک  / مزایده , مزایده   اجاره قطعه زمین و کیوسک ...مرحله اول- نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907297/فراخوان-واگذاری-قطعه-زمینی-به-مساحت-4893-متر-مربع'>فراخوان واگذاری قطعه زمینی به مساحت 4893 متر مربع  / فراخوان , فراخوان واگذاری قطعه زمینی به مساحت 4893 متر مربع  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907302/فراخوان-واگذاری-قطعه-زمینی-به-مساحت-150-متر-مربع'>فراخوان واگذاری قطعه زمینی به مساحت 150 متر مربع  / فراخوان , فراخوان واگذاری قطعه زمینی به مساحت 150 متر مربع  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907363/مزایده-جایگاه-CNG-مرحله-پنجم-نوبت-اول'>مزایده  جایگاه CNG  مرحله پنجم- نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده   جایگاه CNG  مرحله پنجم - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907293/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-مالی-مشترکین-و-حراست--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی، مالی، مشترکین و حراست - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خدمات پشتیبانی، مالی، مشترکین و حراست - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907014/تجدید-فراخوان-انجام-خدمات-سالیانه-بازرسی-فنی-شرکت'>تجدید فراخوان انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907355/مناقصه-جمع-آوری--حمل-و-دفن-زباله-های-شهری'>مناقصه جمع آوری , حمل و دفن زباله های شهری  / مناقصه جمع آوری , حمل و دفن زباله های شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907298/مناقصه-تامین-کادر-اداری--عمرانی-و-خدمات--نوبت-دوم'>مناقصه تامین کادر اداری ، عمرانی و خدمات  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین کادر اداری ، عمرانی و خدمات  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907308/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش دو قطعه زمین بصورت نقد و اقساط  / مزایده فروش دو قطعه زمین بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907304/فراخوان-پروژه-عملیات-اجرایی-و-احداث-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب-شهر-صحنه'>فراخوان پروژه عملیات اجرایی و احداث بخشی از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر صحنه  / آگهی فراخوان انتخاب سرمایه گذار، فراخوان پروژه عملیات اجرایی و احداث بخشی از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر صحنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907328/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-پلاک-49-فرعی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک 49 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک 49 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907330/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-پلاک-شماره-411-فرعی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه پلاک شماره 411 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه پلاک شماره 411 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907409/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-1377'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1377  / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1377 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907332/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-12000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 12000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 12000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907439/مناقصه-گازرسانی-اجرای-72230-متر-شبکه---'>مناقصه گازرسانی اجرای 72230 متر شبکه  .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی اجرای 72230 متر شبکه  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907392/مناقصه-آبیاری-قطره-ای-در-مرکز-انتقال-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه آبیاری قطره ای در مرکز انتقال نفت - نوبت دوم  / مناقصه آبیاری قطره ای در مرکز انتقال نفت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907401/مناقصه-خرید-لاستیک--تیوپ-و-نوار-جهت-ماشین-آلات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لاستیک ، تیوپ و نوار جهت ماشین آلات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید لاستیک ، تیوپ و نوار جهت ماشین آلات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907379/مزایده-واگذاری-غرفه-کافی-نت-و----نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه کافی نت و ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه کافی نت و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907395/مزایده-ملک-مساحت-529-92مترمربع'>مزایده ملک مساحت 529.92مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 529.92مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907390/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907284/مزایده-فروش-ملک-انبار-44-تجدید'>مزایده فروش ملک انبار 44 تجدید / مزایده فروش ملک انبار 44 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907479/مناقصه-گازرسانی-و-اجرای-55676'>مناقصه گازرسانی  و اجرای 55676 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه گازرسانی  و اجرای 55676</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907485/استعلام-قیمت-تعویض-و-شارژ-و-سرویس-کپسولهای-آتش-نشانی'>استعلام قیمت تعویض و شارژ و سرویس کپسولهای آتش نشانی  / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت تعویض و شارژ و سرویس کپسولهای آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907595/مزایده-فروش-املاک-تجاری'>مزایده فروش املاک تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907472/فراخوان-تاسیس-دفاتر-تسهیلگری'>فراخوان  تاسیس دفاتر تسهیلگری / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان  تاسیس دفاتر تسهیلگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907679/مزایده-واگذاری-یک-واحد-آپارتمان-وقفی-120مترمربع'>مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان وقفی 120مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان وقفی 120مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907326/اصلاحیه-مناقصه-بین-المللی-خرید-ذرت-و-جو-دامی'>اصلاحیه مناقصه بین المللی خرید ذرت و جو دامی  / اصلاحیه مناقصه ، تجدید مناقصه بین المللی خرید ذرت و جو دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907634/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-137-62مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 137.62مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 137.62مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907493/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-بیمارستان'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی پروژه بیمارستان / اگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی پروژه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907509/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-213-و-126متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 213 و 126متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 213 و 126متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907477/فراخوان-عمومی-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری سرویس ایاب و ذهاب  / فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907460/تجدید-فراخوان-خرید-تعدادی-دستگاه-تابلوراه-انداز-سافت-استارتر'>تجدید فراخوان خرید تعدادی دستگاه تابلوراه انداز سافت استارتر  / تجدید فراخوان, تجدید فراخوان خرید تعدادی دستگاه تابلوراه انداز سافت استارتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907470/اصلاح-مناقصه-ساخت-و-نصب-تعداد-20-دستگاه-کانکس-(فروشگاهی-3-12)'>اصلاح مناقصه ساخت و نصب تعداد 20 دستگاه کانکس (فروشگاهی 3*12) / آگهی اصلاحیه مناقصه عمومی , اصلاح مناقصه ساخت و نصب تعداد 20 دستگاه کانکس (فروشگاهی 3*12)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907268/مناقصه-عملیات-اجرایی-سالن-اجتماعات-شامل-تخریب-و-اجرای-کف-سازی-و----مرحله-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی سالن اجتماعات شامل تخریب و اجرای کف سازی و ... - مرحله دوم  / آگهی برگزاری مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی سالن اجتماعات شامل تخریب و اجرای کف سازی و ... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907436/تجدید-مناقصه-خرید-12000-لیتر-سم-تجدید-96-5-16'>تجدید مناقصه خرید 12000 لیتر سم تجدید 96.5.16 / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید 12000 لیتر سم نوبت اول  96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907406/مناقصه-نسبت-به-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی-تعداد-ده-دستگاه-پل-هوایی---نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به ساخت و نصب و راه اندازی تعداد ده دستگاه پل هوایی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نسبت به ساخت و نصب و راه اندازی تعداد ده دستگاه پل هوایی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907419/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-405-مدل-سال-85-و-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-86'>مزایده دو دستگاه خودرو 405 مدل سال 85 و یک دستگاه وانت نیسان مدل 86  / مزایده, مزایده دو دستگاه خودرو 405 مدل سال 85 و یک دستگاه وانت نیسان مدل 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907430/فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-واحد-بیمارستان'>فراخوان استعلام قیمت واگذاری سرویس ایاب و ذهاب واحد بیمارستان  / فراخوان استعلام قیمت , فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب واحد بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907422/مناقصه-عملیات-کانیوا--جدول-گذاری--بیس-ریزی-و-آسفالت-معابر-96-5-16'>مناقصه عملیات کانیوا ، جدول گذاری ، بیس ریزی و آسفالت معابر 96.5.16 / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کانیوا ، جدول گذاری ، بیس ریزی و آسفالت معابر  96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907462/اصلاحیه-آگهی-فراخوان-مزایده-اجاره-محل'>اصلاحیه آگهی فراخوان مزایده اجاره محل  / اصلاحیه آگهی فراخوان مزایده ,اصلاحیه آگهی فراخوان مزایده اجاره محل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907434/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907383/مناقصه-خرید-تعداد-500-عدد-باتری-200-آمپر-برناگلوبال-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید  تعداد 500 عدد باتری 200 آمپر برناگلوبال و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید  تعداد 500 عدد باتری 200 آمپر برناگلوبال و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907446/اصلاحیه-آگهی-مناقصه-بهره-برداری-از-۵۰-دستگاه-اتوبوس'>اصلاحیه آگهی مناقصه بهره برداری از ۵۰ دستگاه اتوبوس / آگهی اصلاحیه مناقصه ,اصلاحیه آگهی مناقصه بهره برداری از ۵۰ دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907402/مناقصه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-برق'>مناقصه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس و نگهداری و تعمیرات شبکه برق / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس و نگهداری و تعمیرات شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907418/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-سه-دستگاه-باسکول-الکترونیکی'>مزایده بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907415/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-25-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 25 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 25 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907405/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-ملکی-200متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه ملکی 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه ملکی 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907403/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تاسیسات-شهری-5000متر'>مزایده فروش املاک کاربری تاسیسات شهری 5000متر  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تاسیسات شهری 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907388/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-توقفگاه-خودروهای-سنگین-و-نیمه-سنگین'>فراخوان مشارکت در ساخت توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین  / فراخوان مشارکت در ساخت توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907420/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-تجاری-با-شرایط-نقدی'>مزایده فروش قطعات مسکونی تجاری با شرایط نقدی  / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی تجاری با شرایط نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907474/تجدید-مزایده-اجاره-مجتمع-خدمات-فرهنگی-رفاهی-گردشگری-تجدید-96-5-16'>تجدید مزایده اجاره مجتمع خدمات فرهنگی رفاهی گردشگری  تجدید 96.5.16 / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مجتمع خدمات فرهنگی رفاهی گردشگری  نوبت اول تجدید 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907492/مزایده-استانی-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران'>مزایده استانی املاک مازاد بانک ملی ایران  / مزایده,مزایده استانی املاک مازاد بانک ملی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907466/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-هوای-فشرده--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده...نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907520/مزایده-املاک-مساحت-عرصه-3225مترمربع'>مزایده املاک مساحت عرصه 3225مترمربع / مزایده,مزایده املاک مساحت عرصه 3225مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907614/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-51مترمربع'>مزایده مغازه تجاری مساحت 51مترمربع / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 51مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907609/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-139-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 139.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 139.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907670/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1248مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1248مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1248مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907499/مزایده-آپارتمان-مساحت-150متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 150متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 150متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907682/مزایده-دو-سهم-از-صد-سهم-پلاک-ثبتی-155-589'>مزایده دو سهم از صد سهم پلاک ثبتی 155/589  / مزایده,مزایده دو سهم از صد سهم پلاک ثبتی 155/589 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907212/تجدید-مناقصه-خرید-1000-متریک-تن-گوشت-تازه-منجمد-گوساله--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 1000 متریک تن گوشت تازه منجمد گوساله - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه بین المللی, تجدید مناقصه خرید 1000 متریک تن گوشت تازه منجمد گوساله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907559/مزایده-شیر-توالت'>مزایده شیر توالت / آگهی مزایده ,مزایده شیر توالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907645/مزایده-مازاد-5-دانگ-از-پلاک-ثبتی-عرصه-مسکونی-134متر'>مزایده مازاد 5 دانگ از پلاک ثبتی عرصه مسکونی 134متر / مزایده,مزایده مازاد 5 دانگ از پلاک ثبتی عرصه مسکونی 134متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907510/مزایده-10-سهم-از-110-سهم-متعلق-به-(-تله-کابین-یزد-)-گردشگری-و-جهانگردی-سبز-کوه'>مزایده  10 سهم از 110 سهم متعلق به ( تله کابین یزد ) گردشگری و جهانگردی سبز کوه / مزایده  10 سهم از 110 سهم متعلق به ( تله کابین یزد ) گردشگری و جهانگردی سبز کوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907497/مزایده-امتیاز-تلفن-سیار-به-شماره-09131516850'>مزایده امتیاز تلفن سیار به شماره 09131516850  / مزایده , مزایده امتیاز تلفن سیار به شماره 09131516850 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907486/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907506/مزایده-ششدانگ-اعیانی-پلاک-ثبت-شده-شماره-336-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ اعیانی پلاک ثبت شده شماره 336 بخش 4 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی پلاک ثبت شده شماره 336 بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907503/مزایده-منزل-مسکونی-شماره-739-فرعی-از-13411-اصلی'>مزایده منزل مسکونی شماره 739 فرعی از 13411 اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی شماره 739 فرعی از 13411 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907481/مزایده-خودرو-سمند-سورن'>مزایده خودرو سمند سورن  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو سمند سورن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906949/مناقصه-خرید-لیفتراک'>مناقصه خرید لیفتراک  / مناقصه خرید لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907218/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-شرکت-خدماتی--واگذاری-بوفه'>فراخوان شناسایی پیمانکار شرکت خدماتی - واگذاری بوفه / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان شناسایی پیمانکار شرکت خدماتی - واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907248/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-شرکت-خدماتی--واگذاری-بوفه'>فراخوان شناسایی پیمانکار شرکت خدماتی - واگذاری بوفه / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان شناسایی پیمانکار شرکت خدماتی - واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907490/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-تویوتا'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت تویوتا / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی وانت تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907448/مناقصه-عمومی-واگذاری-حمل-و-نقل-و-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان-96-5-16'>مناقصه عمومی واگذاری حمل و نقل و ایاب و ذهاب دانشجویان 96.5.16 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری حمل و نقل و ایاب و ذهاب دانشجویان 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907398/مناقصه-نصب-2000-عدد-کنتور-نوبت-دوم'>مناقصه نصب 2000 عدد کنتور نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نصب 2000 عدد کنتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907565/مزایده-فروش-املاک-استان-مازندران'>مزایده فروش املاک استان مازندران  / مزایده,مزایده فروش املاک استان مازندران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907394/آگهی-مناقصه-اجرای-پروژه-های-اصلاح-فیدرهای-ناپایدار---نوبت-دوم'>آگهی مناقصه اجرای پروژه های اصلاح فیدرهای ناپایدار ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه اجرای پروژه های اصلاح فیدرهای ناپایدار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907416/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-زباله-سطح-شهر-به-صورت-مکانیزه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله سطح شهر به صورت مکانیزه... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله سطح شهر به صورت مکانیزه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907384/مناقصه-عمومی-خرید-200-تن-برنج--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید 200 تن برنج... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی خرید 200 تن برنج... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907231/مناقصه-اجرای-چمن-مصنوعی-زمین-فوتبال'>مناقصه اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907526/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-196متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 196متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 196متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907413/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاها'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907425/مزایده-دایکات-فکی--دستگاه-لمینت'>مزایده دایکات فکی ، دستگاه لمینت / مزایده,مزایده دایکات فکی ، دستگاه لمینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907396/مزایده-دستگاه-برش-کارتن-دست-دوم'>مزایده دستگاه برش کارتن دست دوم  / مزایده,مزایده دستگاه برش کارتن دست دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907404/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-181مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 181مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 181مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907424/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-259-60متر'>مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی مساحت عرصه 259.60متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی مساحت عرصه 259.60متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907400/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری-2-دستگاه-آسانسور-چهار-توقف'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری، 2 دستگاه آسانسور چهار توقف / آگهی مناقصه، مناقصه تکمیل ساختمان اداری، 2 دستگاه آسانسور چهار توقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907458/مزایده-یک-دستگاه-آردی'>مزایده یک دستگاه آردی  / مزایده، مزایده یک دستگاه آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907496/فراخوان-مناقصه-عملیات-تهیه--خرید-و-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-آب---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات تهیه ، خرید و اجرای ایستگاه پمپاژ آب   - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تهیه ، خرید و اجرای ایستگاه پمپاژ آب  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907522/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات'>اصلاحیه مزایده واگذاری املاک و مستغلات / اصلاحیه مزایده, مزایده واگذاری املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907516/مزایده-نسبت-به-اجاره-یکساله-پارکینگ-عمومی-شهر'>مزایده نسبت به اجاره یکساله پارکینگ عمومی شهر  / مزایده نسبت به اجاره یکساله پارکینگ عمومی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907626/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-78-30مترمربع'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 78.30مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 78.30مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907469/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-سفید-رنگ'>آگهی مزایده یک دستگاه سواری پراید سفید رنگ  / آگهی مزایده،آگهی مزایده یک دستگاه سواری پراید سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907260/مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-و-انجام-تعمیرات-دوره-ای-بلند-مدت--'>مناقصه تامین قطعات یدکی و انجام تعمیرات دوره ای بلند مدت... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین قطعات یدکی و انجام تعمیرات دوره ای بلند مدت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907529/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خرید-آسفالت-مرحله-چهارم'>مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت- مرحله چهارم / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت مرحله چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907519/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-طبخ-و-توزیع-غذا-با-مواد-اولیه'>مناقصه عمومی واگذاری امور طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907554/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-هشتاد-و-یک-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت هشتاد و یک متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت هشتاد و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907532/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اراضی-تجاری-خدماتی-صنعتی-کارگاهی'>مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی صنعتی کارگاهی / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی صنعتی کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907511/مزایده-تجهیزات-معدنی-و-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده تجهیزات معدنی و آهن آلات اسقاطی / آگهی مزایده,مزایده تجهیزات معدنی و آهن آلات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907562/مزایده-یک-دستگاه-رکتیفایر'>مزایده یک دستگاه رکتیفایر / مزایده یک دستگاه رکتیفایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907574/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-پلاک-فرعی-488-از-اصلی-404'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک فرعی 488 از اصلی 404  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک فرعی 488 از اصلی 404 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907239/تجدید-فراخوان-طرح-سرمایه-گذاری-احداث-سه-دستگاه-پل-عابر-پیاده--'>تجدید فراخوان طرح سرمایه گذاری احداث سه دستگاه پل عابر پیاده...   / آگهی تجدید فراخوان ، تجدید فراخوان طرح سرمایه گذاری احداث سه دستگاه پل عابر پیاده... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907473/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-150متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907484/مزایده-فروش-زمین-به-مساحت-155-48متر'>مزایده فروش زمین به مساحت 155.48متر / مزایده,مزایده فروش زمین به مساحت 155.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907459/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خرید-آسفالت--'>مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت ... / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907455/مزایده-فروش-تعداد-سه-پلاک-از-اراضی-کارگاهی-و-سه-پلاک-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه پلاک از اراضی کارگاهی و سه پلاک مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه پلاک از اراضی کارگاهی و سه پلاک مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907454/تجدید-مزایده-ضایعات-فلزی-تجدید-96-5-16'>تجدید مزایده ضایعات فلزی تجدید 96.5.16 / تجدید آگهی مزایده , مزایده ضایعات فلزی تجدید 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907463/مزایده-فروش-مازاد-متریال-خود-شامل-الکترود-سیم-جوش-و-پودر-جوش'>مزایده فروش مازاد متریال خود شامل الکترود، سیم جوش و پودر جوش  / مزایده, مزایده فروش مازاد متریال خود شامل الکترود، سیم جوش و پودر جوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907480/مزایده-فروش-زمین-کاربری-تجاری-به-شماره-هجده'>مزایده فروش زمین کاربری تجاری به شماره هجده  / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری تجاری به شماره هجده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907226/مزایده-فروش-مجتمع-های-اداری-و-تجاری-و-قطعاتی-از-اراضی'>مزایده فروش مجتمع های اداری و تجاری و قطعاتی از اراضی  / مزایده,مزایده فروش مجتمع های اداری و تجاری و قطعاتی از اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907494/تجدید-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دوربین-ثبت-تخلفات--'>تجدید مناقصه خرید , نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه خرید , نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907570/مزایده-فروش-زمین-کاربری-تجاری-به-شماره-پانزده'>مزایده فروش زمین کاربری تجاری به شماره پانزده / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری تجاری به شماره پانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907622/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-خدمات-شهری'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری خدمات شهری / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907588/اصلاحیه-مزایده-نصب-و-بهره-برداری-از-بیلبوردهای-تبلیغاتی'>اصلاحیه مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907553/مناقصه-انجام-عملیات-لایروبی-و-حمل-لجن-کانال-های-روباز'>مناقصه  انجام عملیات لایروبی و حمل لجن کانال های روباز / مناقصه , مناقصه  انجام عملیات لایروبی و حمل لجن کانال های روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907456/مناقصه-اجرای-پروژه-سلول-دفن-بهداشتی-زباله'>مناقصه اجرای پروژه سلول دفن بهداشتی زباله / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای پروژه سلول دفن بهداشتی زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907489/مناقصه-اجرای-فاز-4-دانشکده-دندانپزشکی'>مناقصه اجرای فاز 4 دانشکده دندانپزشکی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای فاز 4 دانشکده دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907545/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-141'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید 141 / آگهی مزایده عمومی,مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پراید 141</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907440/مناقصه-امین-خدمات-مهمانپذیری-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه امین خدمات مهمانپذیری، نگهداری ،فضای سبز  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه امین خدمات مهمانپذیری، نگهداری ،فضای سبز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907449/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان   / مناقصه ، مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907437/فراخوان-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-آب--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و اجرای خط انتقال آب - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان تهیه و اجرای خط انتقال آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907203/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم-رو-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و  احداث آدم رو نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907475/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع'>اصلاحیه مناقصه پروژه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع / اصلاحیه مناقصه,  مناقصه پروژه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907541/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907431/مناقصه-امورات-مربوط-به-طرح-کنترل-و-حفاظت'>مناقصه  امورات مربوط به طرح کنترل و حفاظت / آگهی مناقصه, مناقصه  امورات مربوط به طرح کنترل و حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907655/مزایده-سه-دانگ-ساختمان-یک-طبقه-عرصه-400متر'>مزایده سه دانگ ساختمان یک طبقه عرصه 400متر  / مزایده,مزایده سه دانگ ساختمان یک طبقه عرصه 400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907453/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907544/مزایده-979-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده 979.3 هزارم یک دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده 979.3 هزارم یک دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907651/مزایده-4-دانگ-و-469-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 4 دانگ و 469.6 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان  / مزایده,مزایده 4 دانگ و 469.6 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907549/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-206-45مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 206.45مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 206.45مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907200/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تکمیل ساختمان اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907444/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید--جی-تی-ایکس-آی'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید - جی تی ایکس آی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید - جی تی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907514/مزایده-فروش-یکدستگاه-برش-و-حکاکی-لیزر'>مزایده فروش یکدستگاه برش و حکاکی لیزر  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه برش و حکاکی لیزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907465/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-از-پلاک-ثبتی-3027-7949-9668-اصلی'>مزایده ششدانگ آپارتمان از پلاک ثبتی 3027/7949/9668 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان از پلاک ثبتی 3027/7949/9668 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907467/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-1487-فرعی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک ثبتی 1487 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک ثبتی 1487 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907429/مزایده-پلاک-ثبتی-2017-فرعی-از-3027-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2017 فرعی از 3027 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2017 فرعی از 3027 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907410/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه پژو 405 دوگانه سوز / مزایده یک دستگاه پژو 405 دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907435/مزایده-یک-قطعه-زمین-میزان-450-متر'>مزایده یک قطعه زمین میزان 450 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین میزان 450 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907442/مزایده-شلوار-لی-خارجی-زنانه-و-دخترانه'>مزایده شلوار لی خارجی زنانه و دخترانه / آگهی مزایده اموال، مزایده شلوار لی خارجی زنانه و دخترانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907451/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-با-سوله-بخش-5-مشهد'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین با سوله بخش 5 مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین با سوله بخش 5 مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907210/آگهی-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تأسیسات-فاضلاب-شهر-نیشابور-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  نیشابور نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  نیشابور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907432/مزایده-70-متر-مربع-تراورتن--'>مزایده 70 متر مربع تراورتن... / آگهی مزایده اموال, مزایده 70 متر مربع تراورتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907211/آگهی-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تأسیسات-فاضلاب-شهر-نیشابور-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  نیشابور نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  نیشابور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907433/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1833مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 1833مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1833مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907423/مزایده-یک-دستگاه-بالابر-نفر-بر-هیدرولیکی'>مزایده یک دستگاه بالابر نفر بر هیدرولیکی  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول، مزایده یک دستگاه بالابر نفر بر هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907426/مزایده-یک-دستگاه-پرس-تخم-پنبه-هیدرولیک'>مزایده یک دستگاه پرس تخم پنبه هیدرولیک / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول، مزایده یک دستگاه پرس تخم پنبه هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907457/مزایده-آپارتمان-مساحت-69-45متر'>مزایده آپارتمان مساحت 69.45متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 69.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907450/مزایده-74-قلم-انواع-لوستر-و-تعدادی-میز'>مزایده 74 قلم انواع لوستر و تعدادی میز  / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده 74 قلم انواع لوستر و تعدادی میز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907408/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پیکان-1600'>مزایده یک دستگاه سواری پیکان 1600  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پیکان 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907427/مزایده-ملک-مشاع-با-قدمت-بالای-35-سال-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاع با قدمت بالای 35 سال نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع با قدمت بالای 35 سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907428/تجدید-مزایده-سالن-1200-نفره'>تجدید مزایده سالن 1200 نفره  / تجدید آگهی مزایده , مزایده سالن 1200 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/906955/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907214/آگهی-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تأسیسات-فاضلاب-شهر-قوچان-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  قوچان نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  قوچان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907216/آگهی-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تأسیسات-فاضلاب-شهر-قوچان-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  قوچان نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  قوچان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907552/مناقصه-پروژه-احداث-فیدر-خروجی-96-5-16'>مناقصه پروژه احداث فیدر خروجی 96.5.16 / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث فیدر خروجی  96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907644/مناقصه-اجرای-سیستم-مانیتورینگ-پستهای-توزیع-به-طور-کامل-همراه-با-امکانات-توسعه-دیتالاگر'>مناقصه اجرای سیستم مانیتورینگ پستهای توزیع به طور کامل،همراه با امکانات توسعه دیتالاگر / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای سیستم مانیتورینگ پستهای توزیع به طور کامل،همراه با امکانات توسعه دیتالاگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907601/مناقصه-خرید-ایستگاه-T-B-S--C-G-S-و-میترینگ'>مناقصه خرید ایستگاه T.B.S , C.G.S و میترینگ / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید ایستگاه T.B.S , C.G.S و میترینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907273/مزایده-سه-دانگ-زمین-مساحت-7446متر'>مزایده سه دانگ زمین مساحت 7446متر  / مزایده,مزایده سه دانگ زمین مساحت 7446متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907548/استعلام-آشنایی-با-تدوین-بودجه-و-مراکز-هزینه'>استعلام آشنایی با تدوین بودجه و مراکز هزینه / استعلام آشنایی با تدوین بودجه و مراکز هزینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907482/استعلام-برشکاری-نیمه-ساخته-رولیک'>استعلام برشکاری نیمه ساخته رولیک / استعلام ,استعلام برشکاری نیمه ساخته رولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907491/استعلام-ناودانی-و-تیرآهن-فولادی'>استعلام ناودانی و تیرآهن فولادی  / استعلام ,استعلام ناودانی و تیرآهن فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907478/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی  / استعلام ورق فولادی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907476/استعلام-ورق-فولادی-استیل'>استعلام ورق فولادی استیل   / استعلام ورق فولادی استیل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907791/استعلام-21-ردیف-آببند'>استعلام 21 ردیف آببند  / استعلام، استعلام 21 ردیف آببند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907471/استعلام-تابلو-سافت-استارتر0315-KW-ABB'>استعلام تابلو سافت استارتر0315 KW-ABB   / استعلام تابلو سافت استارتر0315 KW-ABB  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907278/حراج-تعداد-133-دستگاه-خودرو'>حراج تعداد 133 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده, حراج تعداد 133 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907487/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907804/استعلام-رطوبت-گیر-آلومینا-اکتیوبا-دانه-بندی-6-میلیمتر'>استعلام رطوبت گیر آلومینا اکتیوبا دانه بندی 6 میلیمتر  / استعلام , استعلام رطوبت گیر آلومینا اکتیوبا دانه بندی 6 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907795/استعلام-خرید-12-ردیف-مواد-شیمیایی'>استعلام خرید 12 ردیف مواد شیمیایی  / استعلام خرید 12 ردیف مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907483/استعلام-الکتروپمپ-گریز-از-مرکز-پمپیران'>استعلام الکتروپمپ گریز از مرکز پمپیران   / استعلام الکتروپمپ گریز از مرکز پمپیران  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907500/استعلام-آسانسور-نفربر-و-باربر'>استعلام آسانسور نفربر و باربر    / استعلام , استعلام آسانسور نفربر و باربر   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907504/استعلام-خرید-17-ردیف-اقلام-روشنایی'>استعلام خرید 17 ردیف اقلام روشنایی   / استعلام , استعلام خرید 17 ردیف اقلام روشنایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907513/استعلام-خرید-13-ردیف-اقلام-شبکه-96-5-16'>استعلام خرید 13 ردیف اقلام شبکه- 96.5.16 / استعلام, استعلام خرید 13 ردیف اقلام شبکه- 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907524/استعلام-مایع-هاش-تی-ال-ضدرسوب-96-5-16'>استعلام مایع هاش تی ال ضدرسوب  96.5.16 / استعلام, استعلام مایع هاش تی ال ضدرسوب   96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907528/استعلام-آهک-هیدراته-هیدروکسید-کلسیم-صنعتی-96-5-16'>استعلام آهک هیدراته هیدروکسید کلسیم صنعتی 96.5.16 / استعلام , استعلام آهک هیدراته هیدروکسید کلسیم صنعتی 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907533/استعلام-خرید-سه-ردیف-مواد-نسوز-عایق-96-5-17'>استعلام خرید سه ردیف مواد نسوز عایق 96.5.17 / استعلام ,استعلام خرید سه ردیف مواد نسوز عایق  96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907205/مناقصه-عملیات-آسفالت-و-زیرسازی-تعدادی-از-معابر'>مناقصه عملیات آسفالت و زیرسازی تعدادی از معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آسفالت و زیرسازی تعدادی از معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907508/استعلام-الکتروپمپ-پیستونی-پرتابل-آب'>استعلام الکتروپمپ پیستونی پرتابل آب / استعلام, استعلام الکتروپمپ پیستونی پرتابل آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907270/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907596/استعلام-بهاء-تامین-تجهیزات-و-اجرای-کابل-کشی-سرقتی-روستای-سنچولی'>استعلام بهاء تامین تجهیزات و اجرای کابل کشی سرقتی روستای سنچولی / استعلام بهاء, استعلام بهاء تامین تجهیزات و اجرای کابل کشی سرقتی روستای سنچولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907583/استعلام-بهاء-تامین-تجهیزات-و-اجرای-فیبرنوری-الفجر-به-مینودشت'>استعلام بهاء تامین تجهیزات و اجرای فیبرنوری الفجر به مینودشت  / استعلام بهاء, استعلام بهاء تامین تجهیزات و اجرای فیبرنوری الفجر به مینودشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907591/استعلام-کابل-کشی-هوایی--فیبر-نوری-و-مسی-و-تیرگذاری'>استعلام کابل کشی هوایی - فیبر نوری و مسی و تیرگذاری / استعلام , استعلام کابل کشی هوایی - فیبر نوری و مسی و تیرگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907610/استعلام-کابل-کشی-خاکی--و-حفاری-و-لوله-گذاری'>استعلام کابل کشی خاکی - و حفاری و لوله گذاری / استعلام , استعلام کابل کشی خاکی - و حفاری و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907189/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-روسازی-نوار-حفاری-لوله-گذاری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و روسازی نوار حفاری لوله گذاری فاضلاب نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی و روسازی نوار حفاری لوله گذاری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907621/استعلام-کابل-کشی-هوایی--فیبرنوری--تیرگذاری-و-مفصلبندی'>استعلام کابل کشی هوایی - فیبرنوری ، تیرگذاری و مفصلبندی  / استعلام , استعلام کابل کشی هوایی - فیبرنوری ، تیرگذاری و مفصلبندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907811/استعلام-کابل-کشی-خاکی-حفاری-و-لوله-گذاری-در-سطح-استان-دو'>استعلام کابل کشی خاکی حفاری و لوله گذاری در سطح استان دو / استعلام کابل کشی خاکی حفاری و لوله گذاری در سطح استان دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907632/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-سایت-های--'>استعلام تامین ملزومات و اجرای سایت های... / استعلام تامین ملزومات و اجرای سایت های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907635/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-سایت-قزل--'>استعلام تامین ملزومات و اجرای سایت قزل.... / استعلام  تامین ملزومات و اجرای سایت قزل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907638/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-عملیات-عمرانی-و-نصب-دکل'>استعلام تامین ملزومات و اجرای عملیات عمرانی و نصب دکل / استعلام تامین ملزومات و اجرای عملیات عمرانی و نصب دکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907799/استعلام-بهاء-کابل-بدون-مهار'>استعلام بهاء کابل بدون مهار / استعلام بهاء, استعلام بهاء کابل بدون مهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907558/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبر-نوری-هوایی-به-خاکی'>استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری هوایی به خاکی / استعلام، استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری هوایی به خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907678/استعلام-کابل-فیبر-نوری--'>استعلام کابل فیبر نوری... / استعلام، استعلام کابل فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907580/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-عملیات-عمرانی-و-نصب-دکل-سایت-صداقتی-گمیشان'>استعلام تامین ملزومات و اجرای عملیات عمرانی و نصب دکل سایت صداقتی گمیشان / استعلام، استعلام تامین ملزومات و اجرای عملیات عمرانی و نصب دکل سایت صداقتی گمیشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907628/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-عملیات-عمرانی-و-نصب-دکل-گلستان-گنبد'>استعلام تامین ملزومات و اجرای عملیات عمرانی و نصب دکل گلستان گنبد  / استعلام، استعلام تامین ملزومات و اجرای عملیات عمرانی و نصب دکل گلستان گنبد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907272/مزایده-12-قطعه-زمین-کاربری-صنوف-مزاحم-و-14-واحد-تجاری'>مزایده 12 قطعه زمین کاربری صنوف مزاحم و 14 واحد تجاری  / مزایده,مزایده 12 قطعه زمین کاربری صنوف مزاحم و 14 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907567/استعلام-CF-MO-DRIVE-COMPACT-FLASH-MO-DRIVE'>استعلام CF MO- DRIVE COMPACT FLASH MO- DRIVE / استعلام بهاء, استعلام CF MO- DRIVE COMPACT FLASH MO- DRIVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907615/استعلام-مفصل-فیبر-نوری-144-کر'>استعلام مفصل فیبر نوری 144 کر  / استعلام بهاء, استعلام مفصل فیبر نوری 144 کر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907517/استعلام-E1-TESTER'>استعلام E1 TESTER  / استعلام بهاء, استعلام E1 TESTER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907539/استعلام-تبدیل-ریپیتر-به-میکرو-شهرستان-داراب'>استعلام تبدیل ریپیتر به میکرو شهرستان داراب / استعلام بهاء, استعلام تبدیل ریپیتر به میکرو شهرستان داراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907561/استعلام-بهاء-خرید-سیم-کارت-خام-96-5-16'>استعلام بهاء خرید سیم کارت خام 96.5.16 / استعلام, استعلام بهاء خرید سیم کارت خام 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907564/استعلام-خرید-کارت-شارژ-96-5-16'>استعلام خرید کارت شارژ 96.5.16 / استعلام , استعلام خرید کارت شارژ 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907572/استعلام-بهاء-حفاری-و-کابلکشی-فیبر-نوری-96-5-16'>استعلام بهاء حفاری و کابلکشی فیبر نوری 96.5.16 / استعلام بهاء , استعلام بهاء حفاری و کابلکشی فیبر نوری 96.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907568/استعلام-بها-باند-15-اینچ-باتیوتر-3-اینچ--'>استعلام بها باند 15 اینچ باتیوتر 3 اینچ.... / استعلام بها باند 15 اینچ باتیوتر 3 اینچ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907235/شناسایی-پیمانکاران-در-پروژه-اجاره-شبکه-فیبر-نوری'>شناسایی پیمانکاران در پروژه اجاره شبکه فیبر نوری / شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران در پروژه اجاره شبکه فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907604/استعلام-بها-خرید-لوازم-تاسیساتی'>استعلام بها خرید لوازم تاسیساتی / استعلام بها خرید لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907618/مناقصه-امورات-مربوط-به-تنظیف-و-خدمات-شهری-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه امورات مربوط به تنظیف و خدمات شهری مرحله دوم نوبت اول  / مناقصه ، مناقصه امورات مربوط به تنظیف و خدمات شهری مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907813/مزایده-واگذاری-ساختمان-جهت-راه-اندازی-و-بهره-برداری-کافی-شاپ'>مزایده واگذاری ساختمان جهت راه اندازی و بهره برداری کافی شاپ / آگهی فراخوان مزایده عمومی ,مزایده واگذاری ساختمان جهت راه اندازی و بهره برداری کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907381/فراخوان-انجام-خدمات-مربوط-به-نیروهای-حجمی-تنظیمی'>فراخوان انجام خدمات مربوط به نیروهای حجمی، تنظیمی / فراخوان ارزیابی ,انجام خدمات مربوط به نیروهای حجمی، تنظیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907833/استعلام-ساخت-قطعات-کنترل-ولو-و-تجهیزات-ابزاردقیق'>استعلام ساخت قطعات کنترل ولو و تجهیزات ابزاردقیق / استعلام ساخت قطعات کنترل ولو و تجهیزات ابزاردقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907550/مناقصه-خرید-MALONEY-SPHERE'>مناقصه خرید MALONEY SPHERE / آگهی مناقصه، مناقصه خرید MALONEY SPHERE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907518/مناقصه-خرید-p-f-ASCO'>مناقصه خرید p/f ASCO / مناقصه خرید p/f ASCO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907551/مناقصه-خرید-ELECTRICAL'>مناقصه خرید ELECTRICAL / مناقصه, مناقصه خرید ELECTRICAL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907542/مناقصه-خرید-MEAN-WELL'>مناقصه خرید MEAN WELL / مناقصه محدود, مناقصه خرید MEAN WELL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907530/مناقصه-P-F-MASONEILAN'>مناقصه P/F MASONEILAN / آگهی مناقصه ، مناقصه  P/F MASONEILAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907531/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-پرورش-و-مراقبت-از-فضای-سبز--تجدید'>مناقصه انجام خدمات نگهداری، پرورش و مراقبت از فضای سبز - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات نگهداری، پرورش و مراقبت از فضای سبز - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/907640/مناقصه-اجرای-سیستم-مانیتورینگ-پستهای-توزیع'>مناقصه  اجرای سیستم مانیتورینگ پستهای توزیع / مناقصه  اجرای سیستم مانیتورینگ پستهای توزیع</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 12 مهر 1396 ساعت: 11:44