اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.14 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905357/مناقصه-اجرای-پروژه-ور... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.14 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905357/مناقصه-اجرای-پروژه-ورود-و-خروج-132-کیلو-وات-گازی--انهر-در-پست-گلمخانه'>مناقصه اجرای پروژه ورود و خروج 132 کیلو وات گازی - انهر در پست گلمخانه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه ورود و خروج 132 کیلو وات گازی - انهر در پست گلمخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905376/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-203-98مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 203.98مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 203.98مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905426/مزایده-یکدستگاه-بافندگی-فرش-ماشینی'>مزایده یکدستگاه بافندگی فرش ماشینی / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یکدستگاه بافندگی فرش ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905374/مزایده-ملک-بخش-16-قزوین'>مزایده ملک بخش 16 قزوین / مزایده,مزایده ملک بخش 16 قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905387/مزایده-فروش-الکتروموتور-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش الکتروموتور و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش الکتروموتور و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905382/تجدید-ارزیابی-کیفی-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-و-سرویس-خودروهای-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی خدمات تعمیر و نگهداری و سرویس خودروهای آتش نشانی  نوبت دوم  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام خدمات تعمیر و نگهداری و سرویس خودروهای آتش نشانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905384/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-شماره-سه'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین کاربری تجاری شماره سه  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین کاربری تجاری شماره سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905410/مزایده-اجازه-5-عدد-تابلوی-تبلیغاتی'>مزایده اجازه 5 عدد تابلوی تبلیغاتی  / مزایده , مزایده اجازه 5 عدد تابلوی تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905367/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-تکمیل-توقفگاه-نوبت-دوم'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت تکمیل توقفگاه  نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت تکمیل توقفگاه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905349/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-265-15متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905371/تجدید-مزایده-فروش-خودرو-و-ماشین-آلات-فرسوده-و-اسقاط'>تجدید مزایده فروش خودرو و ماشین آلات فرسوده و اسقاط  / آگهی مزایده, تجدید مزایده فروش خودرو و ماشین آلات فرسوده و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905394/مناقصه-تامین-و-مدیریت-نیرو-انسانی--'>مناقصه تامین و مدیریت نیرو انسانی ...  / مناقصه ، مناقصه تامین و مدیریت نیرو انسانی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905383/تجدید-مناقصه-خرید-45-دستگاه-ترانسفورماتور-کم-تلفات'>تجدید مناقصه خرید 45 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات  / آگهی مناقصه عمومی  , تجدید مناقصه خرید 45 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905370/مزایده-ساختمان-به-مساحت-هشتاد-مترمربع'>مزایده ساختمان به مساحت هشتاد مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان به مساحت هشتاد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905366/مزایده-فروش-12-قطعه-از-زمینهای-تجاری-بصورت-نقدی'>مزایده فروش 12 قطعه از زمینهای تجاری بصورت نقدی  / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه از زمینهای تجاری بصورت نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905380/اگهی-مناقصه-تکمیل-مخزن-2000-مترمکعبی-شهر-سرایان'>اگهی مناقصه  تکمیل مخزن 2000 مترمکعبی شهر سرایان  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه  تکمیل مخزن 2000 مترمکعبی شهر سرایان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905395/آگهی-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تأسیسات-فاضلاب-شهر-نیشابور'>آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  نیشابور / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905390/آگهی-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تأسیسات-فاضلاب-شهر-قوچان'>آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  قوچان / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905369/مناقصه-خرید-4320-عدد-فیلتر-هوای-ورودی-کمپرسور-توربین-GEF9-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4320 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین GEF9 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 4320 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین GEF9  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905447/مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب-در-فاز-توسعه-شهرک'>مناقصه لوله گذاری خط انتقال آب در فاز توسعه شهرک  / آگهی مناقصه,مناقصه لوله گذاری خط انتقال آب در فاز توسعه شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905350/مزایده-عمارت-به-مساحت-305-79مترمربع'>مزایده عمارت به مساحت 305.79مترمربع / مزایده,مزایده عمارت به مساحت 305.79مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905414/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان'>مناقصه واگذاری  امور ایاب و ذهاب دانشجویان / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  امور ایاب و ذهاب دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905436/تجدید-مزایده-واگذاری-نصب-بنر--بهره-برداری-و-نگهداری-از-1-دستگاه-تابلوی-تبلیغاتی'>تجدید مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 1 دستگاه تابلوی تبلیغاتی  / آگهی تجدید مزایده عمومی,  تجدید مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 1 دستگاه تابلوی تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905386/مناقصه-پروژه-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905446/مناقصه-کلیه-امور-خدماتی-سطح-شهر'>مناقصه کلیه امور خدماتی سطح شهر  / آگهی مناقصه، مناقصه کلیه امور خدماتی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905424/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905429/مزایده-مجموع-دو-باب-مغازه---نوبت-دوم'>مزایده مجموع دو باب مغازه   - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجموع دو باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905496/لغو-آگهی-ارزیابی-کیفی-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-فاضلابی'>لغو آگهی ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی  / لغو ارزیابی کیفی  , آگهی ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905353/مزایده-مقدار-1-38-دانگ-مشاع-از-2-4-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده مقدار 1.38 دانگ مشاع از 2.4 دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده مقدار 1.38 دانگ مشاع از 2.4 دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905451/آگهی-تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-یکصد-100-دستگاه-دوربین-و-ویدئو-پروژکتور'>آگهی تجدید مناقصه عمومی  خرید یکصد 100 دستگاه دوربین و ویدئو پروژکتور  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ،آگهی تجدید مناقصه عمومی  خرید یکصد 100 دستگاه دوربین و ویدئو پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905711/مناقصه-واگذاری-عملیات-خط-کشی-معابر-سرعت-گیر-و--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات خط کشی معابر، سرعت گیر و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری عملیات خط کشی معابر، سرعت گیر و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905726/مناقصه-گاز-رسانی-اجرای-5425-مترخط-تغذیه-فلزی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه گاز رسانی اجرای 5425 مترخط تغذیه فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گاز رسانی اجرای 5425 مترخط تغذیه فلزی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905793/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-جداول-باغچه-های-سطح-مناطق'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح جداول باغچه های سطح مناطق  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات اصلاح جداول باغچه های سطح مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905734/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-آب-و-فاضلاب-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه آب و فاضلاب و ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه آب و فاضلاب و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905777/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمینهای-شهرک-مشارکتی-ده-هکتاری'>مزایده فروش شش قطعه زمینهای شهرک مشارکتی ده هکتاری / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمینهای شهرک مشارکتی ده هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905781/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-39-6متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 39.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 39.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905738/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-تویوتا-لندکروزر'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری تویوتا لندکروزر / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری تویوتا لندکروزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905739/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-این-شرکت'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات این شرکت / مزایده، مزایده فروش ضایعات آهن آلات این شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905737/مزایده-اجاره-هتل-این-مجتمع'>مزایده اجاره هتل این مجتمع / مزایده، مزایده اجاره هتل این مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905466/فراخوان-اجاره-واحدهای-تجاری-بازار-ایرانی--اسلامی-نقش-اندیشه'>فراخوان اجاره واحدهای تجاری بازار ایرانی - اسلامی نقش اندیشه / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره واحدهای تجاری بازار ایرانی - اسلامی نقش اندیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905733/مزایده-اجاره-شهربازی-سرپوشیده-خود-با-حفظ-نیروهای-موجود'>مزایده اجاره شهربازی سرپوشیده خود با حفظ نیروهای موجود / مزایده، مزایده اجاره شهربازی سرپوشیده خود با حفظ نیروهای موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905731/مزایده-مقدار-تقریبی-16000-کیلوگرم-صفحات-آلومینیوم-ضایعاتی--نوبت-دوم'>مزایده مقدار تقریبی 16000 کیلوگرم صفحات آلومینیوم ضایعاتی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده مقدار تقریبی 16000 کیلوگرم صفحات آلومینیوم ضایعاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905745/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905796/مناقصه-انجام-امور-نقلیه-خود--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور نقلیه خود - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام امور نقلیه خود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905802/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-سورن-مدل-88--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری سمند سورن مدل 88  - نوبت دوم  / مزایده  , مزایده یک دستگاه سواری سمند سورن مدل 88  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905824/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-مساحت-عرصه-230-16متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت مساحت عرصه 230.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت مساحت عرصه 230.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905819/مزایده-منزل-مسکونی-با-سند-عادی-مساحت-240متر'>مزایده منزل مسکونی با سند عادی مساحت 240متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با سند عادی مساحت 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905776/مزایده-205-کیسه-6-تایی-پوشینه'>مزایده 205 کیسه 6 تایی پوشینه / آگهی مزایده، مزایده 205 کیسه 6 تایی پوشینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905415/مزایده-یک-باب-مغازه-از-رقبات-موقوفه-امامزاده-عقیل-(ع)'>مزایده یک باب مغازه از رقبات موقوفه امامزاده عقیل (ع) / خلاصه آگهی مزایده , مزایده یک باب مغازه از رقبات موقوفه امامزاده عقیل (ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905769/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-بتن-های-به-کار-نرفته-و--نوبت-سوم'>مزایده فروش اقلام مستعمل و بتن های به کار نرفته و ...نوبت سوم  / آگهی فروش ,مزایده فروش اقلام مستعمل و بتن های به کار نرفته و ...نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905806/مزایده-ملک-مساحت-270مترمربع-قدمت-بیست-سال'>مزایده ملک مساحت 270مترمربع قدمت بیست سال / مزایده,مزایده ملک مساحت 270مترمربع قدمت بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905770/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-خوردگی-فلزات----نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نظارت خوردگی فلزات .... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نظارت خوردگی فلزات، خدمات جنبی، پرتونگاری و آلتراسونیک  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905821/مناقصه-لوله-گذاری-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-گلستان-توسط-منطقه-شهرداری-4-اهواز'>مناقصه لوله گذاری دفع آبهای سطحی خیابان گلستان توسط منطقه شهرداری 4 اهواز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه لوله گذاری دفع آبهای سطحی خیابان گلستان توسط منطقه شهرداری 4 اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905780/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-امور-مشترکین-اداره-برق'>مناقصه پروژه احداث ساختمان امور مشترکین اداره برق  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث ساختمان امور مشترکین اداره برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905774/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-های-روشنایی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه های روشنایی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه های روشنایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905428/مزایده-4-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905785/مزایده-فروش-اجناس-اسقاطی-نوبت-دوم-96-05-14'>مزایده فروش اجناس اسقاطی -نوبت دوم 96.05.14 / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس اسقاطی - نوبت دوم -96.05.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905782/مناقصه-تعمیرات-جزئی-و-ضروری-مکانیک-لوله-و-فاضلاب-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه  تعمیرات جزئی و ضروری مکانیک لوله و فاضلاب- تجدید نوبت دوم  /  فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری مکانیک لوله و فاضلاب- تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905789/مناقصه-و-تجدید-مناقصه-خرید-ترانسفورماتور'>مناقصه و تجدید مناقصه خرید ترانسفورماتور / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی، مناقصه و تجدید مناقصه خرید ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905771/مزایده-خودرو-سواری-پژو-روا'>مزایده خودرو سواری پژو روا  / مزایده مال منقول, مزایده خودرو سواری پژو روا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905778/مناقصه-تعویض-لوله-کشی-آب-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض لوله کشی آب آتش نشانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعویض لوله کشی آب آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905792/مزایده-اماکن-ورزشی-قابل-بهره-برداری-نوبت-دوم'>مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905853/مزایده-واگذاری-تعداد-9-قطعه-زمین-مسکونی-1420متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 9 قطعه زمین مسکونی 1420متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 9 قطعه زمین مسکونی 1420متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905794/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--پخت-و-توزیع-غذای-روزانه-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع غذای روزانه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع غذای روزانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905849/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت335مترمربع'>مزایده ملک مسکونی مساحت335مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت335مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905814/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-648متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 648متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 648متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905423/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-54-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 54.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 54.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905809/مزایده-یکباب-گاراژ-دارای-دو-دهنه-مغازه-نوبت-اول'>مزایده یکباب گاراژ دارای دو دهنه مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب گاراژ دارای دو دهنه مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905826/مزایده-یک-قطعه-ملک-زراعی-باغ-مرکبات-مساحت-1586متر'>مزایده یک قطعه ملک زراعی باغ مرکبات مساحت 1586متر / مزایده یک قطعه ملک زراعی باغ مرکبات مساحت 1586متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905838/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-334مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 334مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 334مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905844/مزایده-پلاک-ثبتی-159-فرعی-از-یک-فرعی-از-118-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 159 فرعی از یک فرعی از 118 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 159 فرعی از یک فرعی از 118 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905842/مزایده-آپارتمان-سه-طبقه-مساحت-75مترمربع'>مزایده آپارتمان سه طبقه مساحت 75مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان سه طبقه مساحت 75مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905828/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-قطعه-4-تفکیکی-84-40متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان قطعه 4 تفکیکی 84.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان قطعه 4 تفکیکی 84.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905786/مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-مرحله-دوم'>مناقصه  خدمات سرویس ایاب و ذهاب  مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905875/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-3577متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 3577متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 3577متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905836/مزایده-قند-کله-پرسی--مرحله-دوم'>مزایده قند کله پرسی - مرحله دوم / آگهی مزایده ,مزایده قند کله پرسی- مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905434/مزایده-فروش-املاک-شهرداری'>مزایده فروش املاک شهرداری / مزایده,مزایده فروش املاک شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905843/مزایده-خودرو-سوای-زانتیا'>مزایده خودرو سوای زانتیا / آگهی مزایده ,مزایده خودرو سوای زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905874/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-257-12مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 257.12مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 257.12مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905827/مناقصه-امور-عمومی-و-خدماتی'>مناقصه امور عمومی و خدماتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور عمومی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905822/مزایده-فروش-زنجیر-سفت-کن-پیکان--پمپ-آب-و--'>مزایده فروش زنجیر سفت کن پیکان ، پمپ آب و ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش زنجیر سفت کن پیکان ، پمپ آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905837/مزایده-واگذاری-7-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 7 باب مغازه- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 7 باب مغازه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905847/مزایده-واگذاری-3-باب-مغازه-مرحله-سوم'>مزایده واگذاری 3  باب مغازه- مرحله سوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 3  باب مغازه- مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905850/مزایده-واگذاری--اجاره-4-باب-دکه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری   اجاره 4 باب دکه - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری   اجاره 4 باب دکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905868/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-هشت-عرصه-195متر'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش هشت عرصه 195متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی بخش هشت عرصه 195متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905408/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905834/مزایده-واگذاری-دکه-شماره-2-و--'>مزایده واگذاری دکه شماره 2 و ...  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری دکه شماره 2 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905839/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بیل-بکهو-لودر'>مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو لودر  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905829/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-بکهو-لودر-کشوئی-هیدرولیکی'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو لودر کشوئی هیدرولیکی  / مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو لودر کشوئی هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905864/مزایده-ملک-در-پرونده-کلاسه-950987-نوبت-اول'>مزایده ملک در پرونده کلاسه 950987 نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک در پرونده کلاسه 950987 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905854/مزایده-ملک-به-مساحت-1216-55متر'>مزایده ملک به مساحت 1216.55متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1216.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905857/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه346-87متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه346.87متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه346.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905861/مزایده-ملک-بخش-شانزده-قزوین'>مزایده ملک بخش شانزده قزوین  / مزایده ,مزایده ملک بخش شانزده قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905831/مناقصه-برداشت-محصول-پسته-تر'>مناقصه برداشت محصول پسته تر  / مناقصه ,مناقصه برداشت محصول پسته تر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905859/مزایده-عمومی-فروش-ده-باب-از-مغازه-های-بازار-روز-و-چند-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش ده باب از مغازه های بازار روز و چند قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده ,مزایده عمومی فروش ده باب از مغازه های بازار روز و چند قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905823/آگهی-مزایده-موتورسیکلت-های-قدیمی'>آگهی مزایده موتورسیکلت های قدیمی  / آگهی مزایده عمومی ,آگهی مزایده موتورسیکلت های قدیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905820/مزایده-فروش-اجناس-اداری-اسقاطی-و-ضایعات-آهن-و-آلومینیوم---نوبت-دوم'>مزایده فروش  اجناس اداری اسقاطی و ضایعات آهن و آلومینیوم ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  اجناس اداری اسقاطی و ضایعات آهن و آلومینیوم ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905356/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-عرصه-299مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت عرصه 299مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت عرصه 299مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905480/مزایده-بهره-برداری-از-بازار-شیرودی'>مزایده بهره برداری از بازار شیرودی / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از بازار شیرودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905490/مناقصه-اجرای-پروژه-بازپیرایی-خیابان-کاشفی-و-اجرای-کانال-زیر-سطحی'>مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی خیابان کاشفی و اجرای کانال زیر سطحی  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی خیابان کاشفی و اجرای کانال زیر سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905477/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اموال-غیر-منقول-مازاد-بصورت-نقدی'>مزایده واگذاری تعدادی از اموال غیر منقول مازاد بصورت نقدی  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اموال غیر منقول مازاد بصورت نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905352/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-193-35متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 193.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 193.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905485/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-هیوندای-سوناتا'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری هیوندای سوناتا / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری هیوندای سوناتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905486/مناقصه-احداث-جوی--جدول-و-کانال-های-خیابان-نورالهیان-فاز-2'>مناقصه احداث جوی ، جدول و کانال های خیابان نورالهیان فاز 2  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث جوی، جدول و کانال های خیابان نورالهیان فاز 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905473/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-233-9مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 233.9مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 233.9مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905491/مزایده-یک-قطعه-باغ-زمین-زراعی-مساحت-11650متر'>مزایده یک قطعه باغ زمین زراعی مساحت 11650متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ زمین زراعی مساحت 11650متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905437/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-222-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 222.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 222.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905492/مزایده-عرصه-و-اعیان-یکباب-ساختمان-عرصه-400متر'>مزایده عرصه و اعیان یکباب ساختمان عرصه 400متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یکباب ساختمان عرصه 400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905475/تجدید-مناقصه-تهیه-و-پخش-لکه-گیری-و-پخش-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت -  نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت 12- 0 و 19- 0 به صورت پخش دستی... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905470/تجدید-مناقصه-خدمات-حجمی-مورد-نیاز---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات حجمی مورد نیاز .....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه خدمات حجمی مورد نیاز .....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905464/آگهی-مناقصه-عملیات-حمل-و-نقل-و-جابجایی-گندم-و--تجدید-چاپ-دوم'>آگهی مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی گندم و ...تجدید چاپ دوم / تجدید مناقصه, آگهی مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی گندم و ...تجدیدچاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905351/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-آزمایشات-کنترل-کیفی'>فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام آزمایشات کنترل کیفی  / آگهی فراخوان ، فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام آزمایشات کنترل کیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905860/استعلام-کابلکشی-فیبر-نوری'>استعلام کابلکشی فیبر نوری  / استعلام , استعلام کابلکشی فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905653/استعلام-نصب-تجهیزات-اکتیو-فیبر-نوری-ایستگاه-دانشگاه'>استعلام نصب تجهیزات اکتیو فیبر نوری ایستگاه دانشگاه / استعلام، استعلام نصب تجهیزات اکتیو فیبر نوری ایستگاه دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905634/استعلام-رم'>استعلام رم  / استعلام , استعلام رم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905652/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدول-گذاری---'>استعلام  اجرای زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری .... / استعلام  ، استعلام  اجرای زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905676/استعلام-عملیات-بازسازی-سالن-جلسات'>استعلام عملیات بازسازی سالن جلسات / استعلام، استعلام عملیات بازسازی سالن جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905671/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905617/استعلام-ایجاد-زمین-چمن-مصنوعی-فوتسالی--'>استعلام ایجاد زمین چمن مصنوعی فوتسالی ... / استعلام ایجاد زمین چمن مصنوعی فوتسالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905631/استعلام-برق-رسانی-به-پاسگاه-محیط-بانی-آب-باریک--'>استعلام برق رسانی به پاسگاه محیط بانی آب باریک ... / استعلام ,استعلام برق رسانی به پاسگاه محیط بانی آب باریک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905668/استعلام-رله-حفاظتی-شدت-جریان-A27--'>استعلام رله حفاظتی شدت جریان A27 ... / استعلام، استعلام رله حفاظتی شدت جریان A27 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905442/مزایده-مال-مشاعی-یک-قطعه-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده مال مشاعی یک قطعه زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده مال مشاعی یک قطعه زمین مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905800/استعلام-جت-فن'>استعلام جت فن  / استعلام , استعلام جت فن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905662/استعلام-خاک-ورز-مرکب--'>استعلام  خاک ورز مرکب .. / استعلام، استعلام  خاک ورز مرکب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905725/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف'>استعلام لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف / استعلام, استعلام  للوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905720/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام ، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905678/استعلام-تعمیر-دو-دستگاه-سوئیچ-سیسکو-و-تعمیر-یک-عدد-دستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام تعمیر دو دستگاه سوئیچ سیسکو و تعمیر یک عدد دستگاه ذخیره ساز  / استعلام, استعلام تعمیر دو دستگاه سوئیچ سیسکو و تعمیر یک عدد دستگاه ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905672/استعلام-صندلی-کنفرانس'>استعلام صندلی کنفرانس / استعلام, استعلام صندلی کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905638/استعلام-عایق-ایزوگام-10-مترمربع-96-5-14'>استعلام عایق ایزوگام 10 مترمربع 96.5.14 / استعلام , استعلام عایق ایزوگام 10 مترمربع 96.5.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905645/استعلام-شیر-پدالی-96-5-14'>استعلام شیر پدالی 96.5.14 / استعلام، استعلام شیر پدالی 96.5.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905758/استعلام-تابلو-برق-یو-پی-اس'>استعلام تابلو برق یو پی اس / استعلام ، تابلو برق یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905661/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-و-اورهال-30-دستگاه-تپ-چنجر-ترانسفورماتور'>استعلام انجام خدمات سرویس و اورهال 30 دستگاه تپ چنجر ترانسفورماتور / آگهی استعلام , استعلام انجام خدمات سرویس و اورهال 30 دستگاه تپ چنجر ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905728/استعلام-کوله-پشتی-دسته-تقویتی'>استعلام کوله پشتی دسته تقویتی  / استعلام , استعلام کوله پشتی دسته تقویتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905660/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی-فلکه-مکامیزم--'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی فلکه مکامیزم ... / استعلام، استعلام شیر صنعتی آبرسانی فلکه مکامیزم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905665/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی / استعلام، استعلام شیر صنعتی آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905757/استعلام-room-temp--humidity-sensor-SHR-110T'>استعلام room temp & humidity sensor SHR-110T  / استعلام, استعلام room temp & humidity sensor SHR-110T </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905666/استعلام-هدست-بی-سیم-جبرا'>استعلام هدست بی سیم جبرا  / استعلام ,استعلام هدست بی سیم جبرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905790/استعلام-سیستم-برق-اضطراری-UPS-با-باتری-خشک'>استعلام سیستم برق اضطراری UPS با باتری خشک  / استعلام, استعلام سیستم برق اضطراری UPS با باتری خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905799/استعلام-گوشی-تلفن'>استعلام گوشی تلفن  / استعلام , استعلام گوشی تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905812/استعلام-صندلی-گردان-کارمندی'>استعلام صندلی گردان کارمندی  / استعلام , استعلام صندلی گردان کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905627/استعلام-صندلی-معمولی'>استعلام صندلی معمولی  / استعلام , استعلام صندلی معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905592/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری  / استعلام , استعلام میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905348/مناقصه-انجام-عملیات-پشتیبانی-فعالیتهای-حوزه-معاونت-خدمات-مشترکین-و-درآمد-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پشتیبانی فعالیتهای حوزه معاونت خدمات مشترکین و درآمد- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات پشتیبانی فعالیتهای حوزه معاونت خدمات مشترکین و درآمد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905354/تجدید-مناقصه-نشت-یابی-خطوط-لوله--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نشت یابی خطوط لوله ...نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه نشت یابی خطوط لوله  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905574/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام , استعلام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905598/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام , استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905845/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-انگشتی'>استعلام دستگاه حضور و غیاب انگشتی  / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب انگشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905807/استعلام-یک-دستگاه-باطری-و--'>استعلام یک دستگاه باطری و ...  / استعلام , استعلام یک دستگاه باطری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905797/استعلام-خرید-14-دستگاه-ups-به-همراه-باطری-و-کابینت-باطری'>استعلام خرید 14 دستگاه ups به همراه باطری و کابینت باطری  / استعلام خرید 14 دستگاه ups به همراه باطری و کابینت باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905675/استعلام-2-دستگاه-کلر-زن-مایعی-و--'>استعلام 2 دستگاه کلر زن مایعی و ...  / استعلام , استعلام 2 دستگاه کلر زن مایعی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905751/استعلام-برنج-ایرانی-طارم-کیسه-10-کیلوگرمی'>استعلام برنج ایرانی طارم کیسه 10 کیلوگرمی / استعلام, استعلام برنج ایرانی طارم کیسه 10 کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905656/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی / استعلام ، استعلام مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905673/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی  / آگهی استعلام , استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905355/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-ارزیابی-صلاحیت-تامین-کنندگان-تیرهای-بتنی-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور جهت ارزیابی صلاحیت تامین کنندگان تیرهای بتنی نوبت دوم / فراخوان، فراخوان انتخاب مشاور جهت ارزیابی صلاحیت تامین کنندگان تیرهای بتنی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905650/استعلام-سرور-رایانه-96-5-14'>استعلام  سرور رایانه 96.5.14 / استعلام  سرور رایانه 96.5.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905764/استعلام-دوربین-عکاسی-canon-با-تجهیزات-کامل'>استعلام دوربین عکاسی canon با تجهیزات کامل / استعلام, استعلام دوربین عکاسی canon با تجهیزات کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905642/استعلام-کاشی-بدنه-درجه-یک'>استعلام کاشی بدنه درجه یک  / استعلام , استعلام کاشی بدنه درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905633/استعلام-جعبه-کف-خواب-کلید-و-پریز'>استعلام جعبه کف خواب کلید و پریز / استعلام , استعلام جعبه کف خواب کلید و پریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905664/استعلام-سرامیک-کف-پرسلان-درجه-یک'>استعلام سرامیک کف پرسلان درجه یک  / استعلام, استعلام سرامیک کف پرسلان درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905686/استعلام-سمعک-HP'>استعلام  سمعک HP / استعلام ،  سمعک HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905717/استعلام-برانول'>استعلام برانول / استعلام, استعلام برانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905744/استعلام-مقاوم-سازی-مدرسه'>استعلام  مقاوم سازی مدرسه / استعلام, استعلام  مقاوم سازی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905657/استعلام-تکمیل-و-احداث-750-متر-مربع-فضای-اداری--مسکونی'>استعلام تکمیل و احداث 750 متر مربع فضای اداری - مسکونی  / آستعلام، استعلام تکمیل و احداث 750 متر مربع فضای اداری - مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905359/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905605/مناقصه-حصارکشی-اطراف-مخازن-آب'>مناقصه حصارکشی اطراف مخازن آب / مناقصه عمومی یک مرحله ای حصارکشی اطراف مخازن آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905659/فراخوان-پروژه-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>فراخوان پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری  / فراخوان پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905361/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست مترمربع / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905815/مناقصه-توسعه-و-طراحی-و-اجرای-اتاق-سرور-پالایشگاه'>مناقصه توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه  / آگهی مناقصه ,مناقصه توسعه و طراحی و اجرای اتاق سرور پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905841/مناقصه-تعمیرات-سالیانه-اورهال'>مناقصه تعمیرات سالیانه اورهال / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیرات سالیانه اورهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905813/استعلام-پیراهن-انتظامات--'>استعلام پیراهن انتظامات.... / استعلام بها,استعلام پیراهن انتظامات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905816/استعلام-کاپشن-ضد-آب'>استعلام کاپشن ضد آب / استعلام بها, استعلام کاپشن ضد آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905468/مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-و-تخصصی-شامل-فنی-و-نیمه-فنی-و--'>مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی شامل فنی و نیمه فنی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی شامل فنی و نیمه فنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905931/استعلام-تامین-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام تامین پهنای باند اینترنت  / استعلام, استعلام تامین پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905817/استعلام-خرید-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-تجهیزات-آزمایشگاه-پراتیک-96-05-14'>استعلام خرید، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات آزمایشگاه پراتیک -96.05.14 / استعلام خرید، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات آزمایشگاه پراتیک- 96.05.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905858/تجدید-مزایده-واگذاری-درمان-سرپایی-درمانگاه-بیمارستان-محمد-رسول-ا--(ص)-مبارکه'> تجدید مزایده واگذاری درمان سرپایی درمانگاه بیمارستان محمد رسول ا... (ص) مبارکه / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده واگذاری درمان سرپایی درمانگاه بیمارستان محمد رسول ا... (ص) مبارکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905870/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-کمپرسور-هوای-واحد-ذخیره-سازی-گاز'>مناقصه خرید قطعات یدکی کمپرسور هوای واحد ذخیره سازی گاز / آگهی مناقصه,مناقصه خرید قطعات یدکی کمپرسور هوای واحد ذخیره سازی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905978/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-کمپرسور-هوای-واحد-ذخیره-سازی-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی کمپرسور هوای واحد ذخیره سازی گاز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید قطعات یدکی کمپرسور هوای واحد ذخیره سازی گاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905867/sell-iron-ore-concentrates'>sell iron ore concentrates  / sell iron ore concentrates </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905865/sell-iron-ore-concentrates'>sell iron ore concentrates  / sell iron ore concentrates </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905856/استعلام-اکسپنشن-جوینت-DN1400'>استعلام اکسپنشن جوینت DN1400 / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام اکسپنشن جوینت DN1400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905418/شناسایی-پیمانکار-ساخت-و-نصب-یک-باب-سوله--نوبت-دوم'>شناسایی پیمانکار ساخت و نصب یک باب سوله   نوبت دوم  / آگهی شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار ساخت و نصب یک باب سوله   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905866/استعلام-1200-دست-لباس-کار-استحقاقی-پرسنل-خود'>استعلام  1200 دست لباس کار استحقاقی پرسنل خود  / استعلام، استعلام  1200 دست لباس کار استحقاقی پرسنل خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905855/استعلام-انواع-ورق-آلومینیومی'>استعلام انواع ورق آلومینیومی /  فرم استعلام بها, استعلام انواع ورق آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905876/استعلام-تسمه-کورتن'>استعلام تسمه کورتن /  فرم استعلام بها, استعلام تسمه کورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905887/استعلام-نبشی-کربن-استیل'>استعلام نبشی کربن استیل /  فرم استعلام بها, استعلام نبشی کربن استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905832/مناقصه-۱۲-عدد-P-F-STEAM-TRAP'>مناقصه ۱۲ عدد P/F STEAM TRAP / مناقصه عمومی، مناقصه ۱۲ عدد P/F STEAM TRAP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905871/مناقصه-لوله-آلیاژی'>مناقصه لوله آلیاژی  / مناقصه ، مناقصه لوله آلیاژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905862/مناقصه-سایلنسر-کمپرسور-کولینگ'>مناقصه سایلنسر کمپرسور کولینگ  / آگهی مناقصه , مناقصه سایلنسر کمپرسور کولینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905818/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-واحد-لندری'>استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری / استعلام، واگذاری خرید خدمات واحد لندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905830/مناقصه-اجرای-پروژه-پی-کنی-املاک'>مناقصه اجرای پروژه پی کنی املاک  / مناقصه اجرای پروژه پی کنی املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905811/فراخوان-احداث-حصار-بتنی-ایستگاه-های-شیر-خط-لوله-۲۴-اینچ-سرخون--'>فراخوان احداث حصار بتنی ایستگاه های شیر خط لوله ۲۴ اینچ سرخون... / فراخوان احداث حصار بتنی ایستگاه های شیر خط لوله ۲۴ اینچ سرخون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905848/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دوربین-مدار-بسته--'>مناقصه خرید ،نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته ... / مناقصه خرید ،نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905421/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-24000-عدد-بشكه-فلزی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید تعداد 24000 عدد بشكه فلزی  نوبت دوم  / تجدید فراخوان عمومی دعوت به مناقصه,  تجدید مناقصه خرید تعداد 24000 عدد بشكه فلزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905825/ارزیابی-کیفی-اجرای-پروژه-شبکه-فشار-متوسط-شهرک-صنعتی-مشهد'>ارزیابی کیفی اجرای پروژه شبکه فشار متوسط شهرک صنعتی مشهد / ارزیابی کیفی اجرای پروژه شبکه فشار متوسط شهرک صنعتی مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905425/فراخوان-طراحی-تکمیلی--انجام-عملیات-ساختمانی-و---نوبت-دوم'>فراخوان طراحی تکمیلی ، انجام عملیات ساختمانی و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان استعلام , فراخوان طراحی تکمیلی ، انجام عملیات ساختمانی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905851/مناقصه-خدمات-تنظیفات-امور-آبدارخانه-ها'>مناقصه خدمات تنظیفات امور آبدارخانه ها  / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات تنظیفات امور آبدارخانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905835/دعوتنامه-عملیات-مرمت-و-بازسازی-شبکه-های-آلماگل'>دعوتنامه  عملیات مرمت و بازسازی شبکه های آلماگل  / دعوتنامه ، دعوتنامه عملیات مرمت و بازسازی شبکه های آلماگل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905808/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-و-تجهیز-چاه-های-آهکی-شماره-یک-و-دو'>مناقصه  اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های آهکی شماره یک و دو / مناقصه  اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های آهکی شماره یک و دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905810/مناقصه-خرید-خدمات-نگهداری-تعمیرات-و-تأمین-تجهیزات-کابلهای-دریایی'>مناقصه خرید خدمات نگهداری، تعمیرات و تأمین تجهیزات کابلهای دریایی / مناقصه ,مناقصه خرید خدمات نگهداری، تعمیرات و تأمین تجهیزات کابلهای دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905363/تجدید-مزایده-فروش-3-دستگاه-خودرو'>تجدید مزایده فروش 3 دستگاه خودرو  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش 3 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905431/فراخوان-مناقصه-خرید-20-000-دست-کاپشن-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 20.000 دست کاپشن نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید 20.000 دست کاپشن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905846/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-کارکنان-هما'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل کارکنان هما   / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات حمل و نقل کارکنان هما  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905833/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-شهرک-صنعتی-شماره-۲-ارومیه'>مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۲ ارومیه     / مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۲ ارومیه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905427/مزایده-فروش-انواع-خودرو-و-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده فروش انواع خودرو و  اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع خودرو و  اقلام مازاد و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905899/مناقصه-​نصب-موتورخانه-به-همراه-رادیاتور-برای-سیستم-گرمایش--'>مناقصه ​نصب موتورخانه به همراه رادیاتور برای سیستم گرمایش... / مناقصه عمومی، مناقصه ​نصب موتورخانه به همراه رادیاتور برای سیستم گرمایش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905873/مناقصه-استاندارد-سازی-سیستم-گرمایشی-مدارس-ناحیه-1-از-طریق-نصب-موتورخانه'>مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس ناحیه 1 از طریق نصب موتورخانه     / ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی، مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس ناحیه 1 از طریق نصب موتورخانه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905439/مناقصه-خرید-تجهیزات---'>مناقصه خرید تجهیزات  ....  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905852/مناقصه-احداث-و-نگهداری-از-فضای-سبز-شهرکها'>مناقصه احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها  / مناقصه ، مناقصه  احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905881/استعلام-هارد-4-عدد'>استعلام هارد 4 عدد  / استعلام , استعلام هارد 4 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905896/استعلام-دوربین-مداربسته-سامسونگ'>استعلام دوربین مداربسته سامسونگ / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905901/استعلام-تجهیزات-فیبر-نوری-و-plc'>استعلام تجهیزات فیبر نوری و plc / استعلام, استعلام تجهیزات فیبر نوری و plc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905922/استعلام-بها-کابل-آلومینیومی-برق-فشار-قوی-ولتاژ-63-و--'>استعلام بها کابل آلومینیومی برق فشار قوی ولتاژ 63 و ...  / استعلام, استعلام بها کابل آلومینیومی برق فشار قوی ولتاژ 63 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905892/استعلام-اقلام-آزمایشگاهی-HLA'>استعلام اقلام آزمایشگاهی HLA  / استعلام , استعلام اقلام آزمایشگاهی HLA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905840/استعلام-میکسر'>استعلام میکسر  / استعلام ، استعلام میکسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905877/استعلام-کفپوش'>استعلام کفپوش  / استعلام , استعلام کفپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905895/استعلام-خط-اینترنت-12-مگابایت'>استعلام خط اینترنت 12 مگابایت  / استعلام, استعلام خط اینترنت 12 مگابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905430/مزایده-فروش-انواع-خودرو-و-اقلام-مازاد-و--'>مزایده فروش انواع خودرو و  اقلام مازاد و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع خودرو و  اقلام مازاد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905863/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905879/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام  کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905926/استعلام-واکر-آلومینیومی-چرخدار-تاشو'>استعلام واکر آلومینیومی چرخدار تاشو / استعلام ,استعلام واکر آلومینیومی چرخدار تاشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905921/استعلام-واکر-تاشو-آلومینیومی'>استعلام واکر تاشو آلومینیومی  / استعلام ,استعلام واکر تاشو آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905913/استعلام-2-دستگاه-کلر-زن-مایعی-و-دستگاه-پکیج-تزریق'>استعلام 2 دستگاه کلر زن مایعی و دستگاه پکیج تزریق / استعلام ,استعلام 2 دستگاه کلر زن مایعی و دستگاه پکیج تزریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905889/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-نگهداری-و-بهره-برداری-از-مولدین-دیزلی'>استعلام انجام خدمات سرویس، نگهداری و بهره برداری از مولدین دیزلی / استعلام ,استعلام انجام خدمات سرویس، نگهداری و بهره برداری از مولدین دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905878/استعلام-تهیه-تجهیزات-صوتی-مخصوص-استخر'>استعلام تهیه تجهیزات صوتی مخصوص استخر  / استعلام ,استعلام تهیه تجهیزات صوتی مخصوص استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905932/استعلام-کیس-رایانه-مشکی'>استعلام کیس رایانه مشکی  / استعلام, استعلام کیس رایانه مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905929/استعلام-سرور-hp-dl380gen9'>استعلام سرور hp dl380gen9 / استعلام سرور hp dl380gen9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905923/استعلام-تونر-معمولی-چاپگر'>استعلام تونر معمولی چاپگر / استعلام, استعلام تونر معمولی چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905420/مزایده-فروش-285-هزارتن-سنگ-آهن-دانه-بندی-ریزدانه-و-درشت-دانه-کم-عیار-هماتیتی--نوبت-دوم'>مزایده فروش 285 هزارتن سنگ آهن دانه بندی ریزدانه و درشت دانه کم عیار هماتیتی ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 285 هزارتن سنگ آهن دانه بندی ریزدانه و درشت دانه کم عیار هماتیتی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905908/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی  / استعلام, استعلام صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905890/استعلام-خرید-سرکابل-63kv-prefabricaated-خط-کابلی'>استعلام خرید سرکابل 63kv prefabricaated خط کابلی / استعلام ,استعلام خرید سرکابل 63kv prefabricaated خط کابلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905925/استعلام-یک-عدد-پمپ-هیدرولیک-لیفتراک'>استعلام یک عدد پمپ هیدرولیک لیفتراک / استعلام  یک عدد پمپ هیدرولیک لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905907/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام  ابزارآلات الکتریکی  / استعلام   ابزارآلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905900/استعلام--متعلقات-سرکابل-63-کیلوولت'>استعلام   متعلقات سرکابل 63 کیلوولت / استعلام   متعلقات سرکابل 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905891/استعلام-کابل-برق'>استعلام  کابل برق / استعلام, استعلام  کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905880/استعلام-فعالیت-های-جنبی-تامین-وجوه-بیمه'>استعلام فعالیت های جنبی تامین وجوه بیمه / استعلام ، استعلام فعالیت های جنبی تامین وجوه بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905920/استعلام-​فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی'>استعلام ​فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی / استعلام, استعلام ​فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905914/استعلام-شیشه-جلو-جرثقیل'>استعلام شیشه جلو جرثقیل / استعلام, استعلام شیشه جلو جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905905/استعلام-اتوپرس-و--'>استعلام اتوپرس و ... / استعلام, استعلام اتوپرس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905413/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-و-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905902/استعلام-تولید-سایر-فرآورده-های-شیمیایی'>استعلام تولید سایر فرآورده های شیمیایی / استعلام, استعلام تولید سایر فرآورده های شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905910/استعلام-تهیه-ورق-آلومینیومی-کامپوزیت'>استعلام  تهیه ورق آلومینیومی کامپوزیت / استعلام, استعلام  تهیه ورق آلومینیومی کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905885/استعلام-رنگ-استاندارد-اریتروزین'>استعلام رنگ استاندارد اریتروزین / استعلام ,استعلام رنگ استاندارد اریتروزین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905898/استعلام--خرید-یک-دستگاه-کیس-کامپیوتر'>استعلام   خرید یک دستگاه کیس کامپیوتر / استعلام, استعلام   خرید یک دستگاه کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905903/استعلام-تانکر-فلزی-گالوانیزه'>استعلام  تانکر فلزی گالوانیزه / استعلام  تانکر فلزی گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905912/استعلام-دوربین-axis-p1425-le'>استعلام  دوربین axis p1425-le / استعلام , استعلام  دوربین axis p1425-le</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905916/استعلام-دوربین-axis-p3225-lve-mkll'>استعلام  دوربین axis p3225-lve mkll / استعلام , استعلام  دوربین axis p3225-lve mkll</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905884/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام , استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905897/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام , استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905461/ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-پروژه-گشت-و-بازرسی-محدوده-جنوب'>ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام پروژه گشت و بازرسی محدوده جنوب / آگهی ازیابی کیفی ، ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام پروژه گشت و بازرسی محدوده جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905918/استعلام-دیگ-خورشت-پز'>استعلام دیگ خورشت پز  / استعلام, استعلام دیگ خورشت پز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905927/استعلام-سوئیچ-شبکه-فیبر'>استعلام سوئیچ شبکه فیبر / استعلام، استعلام سوئیچ شبکه فیبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905930/استعلام-پچ-پنل-24-پورت-Unloaded-telegarner'>استعلام پچ پنل 24 پورت Unloaded telegarner / استعلام، استعلام پچ پنل 24 پورت Unloaded telegarner </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905882/استعلام-پچ-کورد'>استعلام پچ کورد / استعلام ,استعلام پچ کورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905894/استعلام-پچ-کورد-1-متری'>استعلام پچ کورد 1 متری / استعلام ,استعلام پچ کورد 1 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905915/استعلام-کیستون-بدون-شیلد-Cat6-telegartner'>استعلام کیستون بدون شیلد Cat6 telegartner  / استعلام، استعلام کیستون بدون شیلد Cat6 telegartner </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905924/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام ,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905928/استعلام-رویه-نشیمن'>استعلام رویه نشیمن / استعلام ,استعلام رویه نشیمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905893/استعلام-کولر-آبی-سلولزی-11000-مدل-EE11-انرژی'>استعلام کولر آبی سلولزی 11000 مدل EE11 انرژی  / استعلام , استعلام کولر آبی سلولزی 11000 مدل EE11 انرژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905883/استعلام-دستگاه-پاور-لب'>استعلام دستگاه پاور لب / استعلام, استعلام دستگاه پاور لب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905888/استعلام-خرید-4000-کیلوگرم-گاز-SF6'>استعلام خرید 4000 کیلوگرم گاز SF6 / استعلام, استعلام خرید 4000 کیلوگرم گاز SF6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905919/استعلام-اسکنر-اثر-انگشت-REALSCAN'>استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN  / استعلام , استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905911/استعلام-تعمیر-و-مرمت-سیمان-کاری-دیوارهای-خارجی'>استعلام تعمیر و مرمت سیمان کاری دیوارهای خارجی  / استعلام, استعلام تعمیر و مرمت سیمان کاری دیوارهای خارجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905904/استعلام-صندلی-امتحانی-دسته-دار---'>استعلام صندلی امتحانی دسته دار .... / استعلام, استعلام صندلی امتحانی دسته دار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905917/استعلام-برنج-تایلندی-خوب-با-تاریخ-مصرف-بالای-5-ماه'>استعلام برنج تایلندی خوب با تاریخ مصرف بالای 5 ماه  / استعلام، استعلام برنج تایلندی خوب با تاریخ مصرف بالای 5 ماه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905886/استعلام-ایزوگام-سقف'>استعلام ایزوگام سقف  / استعلام , استعلام ایزوگام سقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905935/استعلام-رفع-نشتی-یک-دستگاه-کلید'>استعلام رفع نشتی یک دستگاه کلید  / استعلام استعلام رفع نشتی یک دستگاه کلید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905941/استعلام-تعمیر-و-سرویس-نگهداری؛-میتر-باسط-پژو'>استعلام تعمیر و سرویس نگهداری؛ میتر باسط پژو / استعلام، استعلام تعمیر و سرویس نگهداری؛ میتر باسط پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905939/استعلام-خرید-کابل-در-مقاطع-مختلف'>استعلام خرید کابل در مقاطع مختلف / استعلام, استعلام خرید کابل در مقاطع مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905453/فراخوان-واگذاری-پارکینگ-روباز'>فراخوان واگذاری پارکینگ روباز  / فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری پارکینگ روباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905953/استعلام-خرید-و-نصب-کنتور-هوشمند-حجمی'>استعلام خرید و نصب کنتور هوشمند حجمی  / استعلام خرید و نصب کنتور هوشمند حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905961/استعلام-حمل-ترانسفورماتور-کمکی-زمین--'>استعلام حمل ترانسفورماتور کمکی-زمین ... / استعلام, استعلام حمل ترانسفورماتور کمکی-زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905947/استعلام-پارچه-مخمل'>استعلام پارچه مخمل  / استعلام , استعلام مخمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905959/استعلام-کناف'>استعلام کناف  / استعلام، استعلام کناف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905969/استعلام-دیوار-پوش'>استعلام دیوار پوش  / استعلام، استعلام دیوار پوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905971/استعلام-تجهیز-چاه-شامل-تهیه-و-بارگیری-حمل-و-تخلیه--'>استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905972/استعلام-تجهیز-چاه-شامل-تهیه-و-بارگیری-حمل-و-تخلیه--'>استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905977/استعلام-تجهیز-چاه-شامل-تهیه-و-بارگیری-حمل-و-تخلیه--'>استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905937/استعلام-طراحی-و-تهیه-و-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی-4-بیلبورد'>استعلام طراحی و تهیه و ساخت و نصب و راه اندازی 4 بیلبورد / استعلام , استعلام طراحی و تهیه و ساخت و نصب و راه اندازی 4 بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905970/استعلام-کاتریج-سایبر-پرینت-مشکی'>استعلام کاتریج سایبر پرینت مشکی / استعلام، استعلام کاتریج سایبر پرینت مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905964/استعلام-آمپلی-فایر-استریو'>استعلام آمپلی فایر استریو / استعلام، استعلام آمپلی فایر استریو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905952/استعلام-انتقال-آب-پارک-صنایع-اردکان'>استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان  / استعلام, استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905968/استعلام-قطعات-دیفرانسیل'>استعلام قطعات دیفرانسیل  / استعلام , استعلام قطعات دیفرانسیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905951/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق  / استعلام، استعلام حفر چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905956/استعلام-حفاری-دستی-حدود-35-متر-مبله-و---'>استعلام حفاری دستی حدود 35 متر مبله و .... / استعلام، استعلام حفاری دستی حدود 35 متر مبله و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905933/استعلام-تهیه-و-اجرای-مخزن-200-مترمکعبی-به-همراه-فنس-و-محوطه-سازی'>استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 مترمکعبی به همراه فنس و محوطه سازی / استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 مترمکعبی به همراه فنس و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905949/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905960/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905938/استعلام-کولر-گازی-معمولی'>استعلام کولر گازی معمولی / استعلام کولر گازی معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905954/استعلام-فوتبال-دستی'>استعلام فوتبال دستی / استعلام فوتبال دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905358/مزایده-فروش-چهار-باب-از-ساختمان-های-اداری-و-غیر-اداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش چهار باب از ساختمان های اداری و غیر اداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش چهار باب از ساختمان های اداری و غیر اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905488/اصلاحیه-مزایده-یکباب-منزل-پلاک-ثبتی-1454-فرعی'>اصلاحیه مزایده یکباب منزل پلاک ثبتی 1454 فرعی / اصلاحیه مزایده,مزایده یکباب منزل پلاک ثبتی 1454 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905967/استعلام-روغن-عملیات-حرارتی'>استعلام روغن عملیات حرارتی / استعلام روغن عملیات حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905962/استعلام-کاوش-و-لایه-نگاری-در-تپه-پهلوان-و-علامت-گذاری'>استعلام کاوش و لایه نگاری در تپه پهلوان و علامت گذاری / استعلام کاوش و لایه نگاری در تپه پهلوان و علامت گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905943/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام , استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905955/استعلام-خرید-کیت-سه-کاره-تست-اعتیاد'>استعلام خرید کیت سه کاره تست اعتیاد / استعلام ,استعلام خرید کیت سه کاره تست اعتیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905944/استعلام-خرید-ام-دی-اف-ساخت-نصب-گیشه'>استعلام خرید ام دی اف ساخت نصب گیشه / استعلام, استعلام خرید ام دی اف ساخت نصب گیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905940/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری-گازی'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری گازی / استعلام, استعلام پکیج شوفاژ دیواری گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905945/استعلام-پتو-سوپر-لاله'>استعلام پتو سوپر لاله / استعلام, استعلام پتو سوپر لاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905963/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی / استعلام، استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905948/استعلام-یخچال-معمولی-ft6-مدل-SR60'>استعلام یخچال معمولی ft6 مدل SR60  / استعلام، استعلام یخچال معمولی ft6 مدل SR60 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905958/استعلام-فرش-ماشینی-طرح-چینی'>استعلام فرش ماشینی طرح چینی / استعلام، استعلام فرش ماشینی طرح چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905973/استعلام-مبل'>استعلام مبل  / استعلام، استعلام مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905950/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت  / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905976/استعلام-لامپ-LED-پنل---'>استعلام لامپ LED پنل .... / استعلام , استعلام لامپ LED پنل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905975/استعلام-آنتی-ویروس-dATA-و-با-لایسنس-یک-ساله-و-80-کاربره'>استعلام آنتی ویروس dATA و با لایسنس یک ساله و  80 کاربره  / استعلام ,استعلام آنتی ویروس dATA و با لایسنس یک ساله و  80 کاربره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905965/استعلام-انجام-امورمربوط-به-تنظیف--انتظامات--'>استعلام انجام امورمربوط به تنظیف  , انتظامات ... / استعلام , استعلام انجام امورمربوط به تنظیف  , انتظامات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905966/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام , استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905942/استعلام-رادیاتور-پره-ای-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور پره ای آلومینیومی  / استعلام ,استعلام رادیاتور پره ای آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905409/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905957/استعلام-فیلتر-ترمینالی-هپا-با-ظرفیت-اسمی-605-مترمکعب'>استعلام فیلتر ترمینالی هپا با ظرفیت اسمی 605 مترمکعب / استعلام, استعلام فیلتر ترمینالی هپا با ظرفیت اسمی 605 مترمکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905946/استعلام-فیلتر-ترمینالی-هپا-H13'>استعلام فیلتر ترمینالی هپا H13 / استعلام فیلتر ترمینالی هپا H13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905936/استعلام-فیلتر-ترمینالی-هپا'>استعلام فیلتر ترمینالی هپا / استعلام فیلتر ترمینالی هپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905934/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-برق-خودرو'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905974/مناقصه-احداث-فونداسیون-و-دیوار-کنترل-فاضلاب-و-خرید-لوازم-ومتعلقات-جانبی-ایستگاه-پمپاژ-کنارگذر-زارچ'>مناقصه احداث فونداسیون و دیوار کنترل فاضلاب و خرید لوازم ومتعلقات جانبی ایستگاه پمپاژ کنارگذر زارچ / مناقصه عمومی، مناقصه احداث فونداسیون و دیوار کنترل فاضلاب و خرید لوازم ومتعلقات جانبی ایستگاه پمپاژ کنارگذر زارچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905405/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905403/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-240مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 240مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 240مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905388/مزایده-یک-دستگاه-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک دستگاه منزل مسکونی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905396/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-دویست-مترمربع-بخش-سه'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت دویست مترمربع بخش سه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت دویست مترمربع بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905346/فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-ادارات-مرکزی-و-مرکز-آموزش-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری امور خدمات ادارات مرکزی و مرکز آموزش  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان واگذاری امور خدمات ادارات مرکزی و مرکز آموزش  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905412/مناقصه-اجرای-پروژه-های-به-روز-رسانی--برداشت-و-ورود-اطلاعات-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های به روز رسانی ، برداشت و ورود اطلاعات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های به روز رسانی ، برداشت و ورود اطلاعات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905401/آگهی-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تأسیسات-فاضلاب-شهر-قوچان'>آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  قوچان / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905399/آگهی-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تأسیسات-فاضلاب-شهر-نیشابور'>آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  نیشابور / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر  نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905417/مناقصه-خرید-6960-متر-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 6960 متر لوله پلی اتیلن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 6960 متر لوله پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905402/مناقصه-تولید-و-حمل-185-تن-فیلم-شیرینگ'>مناقصه تولید و حمل 185 تن فیلم شیرینگ  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه تولید و حمل 185 تن فیلم شیرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905406/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-پارک'>مناقصه  اجرای پروژه تکمیل پارک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه تکمیل پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905432/مناقصه-اجرای-پارتیشن-بندی-اداری-دفتر-مرکزی'>مناقصه اجرای پارتیشن بندی اداری دفتر مرکزی  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پارتیشن بندی اداری دفتر مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905438/تجدید-فراخوان-اجرای-قسمتی-از-معابر-شهر-جدید-سیراف--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان  اجرای قسمتی از معابر شهر جدید سیراف - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان عمومی مناقصه، مناقصه اجرای قسمتی از معابر شهر جدید سیراف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905416/فراخوان-احداث-شبکه-توزیع-گاز-سایت-2--'>فراخوان احداث شبکه توزیع گاز سایت 2 ... / فراخوان مناقصه ، فراخوان احداث شبکه توزیع گاز سایت 2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905404/مناقصه-تهیه-و-طرح-و-اسناد-فنی-مناقصه-مربوط-به-سیستم-های-اعلان-حریق--'>مناقصه تهیه و طرح و اسناد فنی مناقصه مربوط به سیستم های اعلان حریق ... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و طرح و اسناد فنی مناقصه مربوط به سیستم های اعلان حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905467/مناقصه-جهت-انجام-عملیات-حفاری-و-نمونه-برداری-اکتشافی--'>مناقصه جهت انجام عملیات حفاری و نمونه برداری اکتشافی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جهت انجام عملیات حفاری و نمونه برداری اکتشافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905373/مزایده-اجاره-مجموعه-استخر-و-سونای-شهرداری-96-5-14'>مزایده اجاره مجموعه استخر و سونای شهرداری 96.5.14 / آگهی مزایده ، مزایده اجاره مجموعه استخر و سونای شهرداری 96.5.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905440/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-برداشت-اطلاعات-شبکه-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه برون سپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905435/مزایده-تعدادی-غرفه-انگور-و-انار--نوبت-دوم'>مزایده تعدادی غرفه انگور و انار - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی غرفه انگور و انار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905444/مناقصه-گاز-رسانی-اجرای-22950-متر-شبکه-پلی-اتیلن-و-فلزی'>مناقصه گاز رسانی اجرای 22950 متر شبکه پلی اتیلن و فلزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گاز رسانی اجرای 22950 متر شبکه پلی اتیلن و فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905448/مزایده-تلویزیون-21-اینچ-فلتروم-معمولی-و--'>مزایده تلویزیون 21 اینچ فلتروم معمولی و ... / آگهی مزایده, مزایده تلویزیون 21 اینچ فلتروم معمولی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905455/مناقصه-احداث-سالن-اسکواش'>مناقصه احداث سالن اسکواش  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث سالن اسکواش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905449/مزایده-فروش-یک-دستگاه-گریدر-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه گریدر مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه گریدر  مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905472/مناقصه-امور-مربوط-به-خدمات-و-تنظیفات-کلیه-خوابگاههای-دانشگاه--'>مناقصه امور مربوط به خدمات و تنظیفات کلیه خوابگاههای دانشگاه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور مربوط به خدمات و تنظیفات کلیه خوابگاههای دانشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905459/مناقصه-واگذاری-ساختمان-غسالخانه'>مناقصه واگذاری ساختمان غسالخانه / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری ساختمان غسالخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905512/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905474/اصلاحیه-مناقصه-تعمیرات-و-بهسازی-فضای-اورژانس--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه تعمیرات و بهسازی فضای اورژانس ...نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه تعمیرات و بهسازی فضای اورژانس ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905482/مناقصه-احداث-مدرسه'>مناقصه احداث مدرسه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905443/تجدید-مناقصه-بهره-برداری--سرویس--نگهداری--تعمیرات-و-حراست-از-خط-انتقال---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهره برداری ، سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و حراست از خط انتقال ...- نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه بهره برداری ، سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و حراست از خط انتقال ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905487/مناقصه-ترمیم-و-آسفالت-بهسازی-معابر-و-جدول-گذاری'>مناقصه  ترمیم و آسفالت بهسازی معابر و جدول گذاری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ترمیم و آسفالت بهسازی معابر و جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905476/مناقصه-خرید-اتصالات-آبرسانی--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه خرید اتصالات آبرسانی - نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اتصالات آبرسانی - نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905462/مزایده-آپارتمان-عرصه-86-21مترمربع'>مزایده آپارتمان عرصه 86.21مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان عرصه 86.21مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905478/مزایده-یکدستگاه-فریزر-خوابیده-صندوقی'>مزایده یکدستگاه فریزر خوابیده صندوقی / مزایده,مزایده یکدستگاه فریزر خوابیده صندوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905481/مزایده-سه-دستگاه-ماشین-بافندگی'>مزایده سه دستگاه ماشین بافندگی  / مزایده,مزایده سه دستگاه ماشین بافندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905454/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-95'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 95  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 95 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905457/مزایده-اجاره-فضای-مورد-نیاز-پارک-ترافیکی-تجدید'>مزایده اجاره فضای مورد نیاز پارک ترافیکی تجدید  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره فضای مورد نیاز پارک ترافیکی  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905465/مزایده-فروش-15-قطعه-پلاک-زمین-کاربری-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 15 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 15 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905460/مزایده-فروش-مقدار-4400-متر-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار 4400 متر لوله پلی اتیلن  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 4400 متر لوله پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905458/مزایده-فروش-15-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 15 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 15 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905471/فراخوان-نگهداری-و-تعمیر-تجهیزات-و-ارائه-خدمات-فناوری-اطلاعات-نوبت-دوم'>فراخوان نگهداری و تعمیر تجهیزات و ارائه خدمات فناوری اطلاعات- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و تعمیر تجهیزات و ارائه خدمات فناوری اطلاعات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905456/مزایده-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-استان-اصفهان96-5-14'>مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان96.5.14 / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 96.5.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905452/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-242مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 242مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 242مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905578/مزایده-ششدانگ-عمارت-به-مساحت-815-80متر'>مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 815.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 815.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905542/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-سه-متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت صد و سه متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و سه متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905513/مزایده-اجاره-تعدادی-از-اماکن-آموزشی'>مزایده اجاره تعدادی از اماکن آموزشی  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از اماکن آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905502/مزایده-دستگاه-سنگ-فرز-برقی--'>مزایده دستگاه سنگ فرز برقی... / آگهی مزایده، مزایده دستگاه سنگ فرز برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905494/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تیپ-زانتیا-SX'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیپ زانتیا SX  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیپ زانتیا SX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905479/آگهی-مزایده-مزایده-یک-باب-فضای-آموزشی-موسوم-به-ملک-راتق'>آگهی مزایده، مزایده یک باب فضای آموزشی موسوم به ملک راتق  / آگهی مزایده، مزایده یک باب فضای آموزشی موسوم به ملک راتق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905511/مزایده-تعداد-دستگاه-کپی-رنگی-و---'>مزایده تعداد دستگاه کپی رنگی و .... / مزایده,مزایده تعداد دستگاه کپی رنگی و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905545/مزایده-عمارت-مساحت-115مترمربع'>مزایده عمارت مساحت 115مترمربع / مزایده,مزایده عمارت مساحت 115مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905518/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-3333متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 3333متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 3333متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905553/مزایده-لوله-ابرسانی-لوله-پلیکا--'>مزایده لوله ابرسانی. لوله پلیکا... / آگهی مزایده, مزایده لوله ابرسانی. لوله پلیکا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905551/مزایده-املاک-مساحت-عرصه-352-5-و-5995متر'>مزایده املاک مساحت عرصه 352.5 و 5995متر / مزایده,مزایده املاک مساحت عرصه 352.5 و 5995متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905546/فراخوان-خرید-دو-قطعه-زمین-ملکی-در-شهرهای-ساری-و-آمل'>فراخوان خرید دو قطعه زمین ملکی در شهرهای ساری و آمل  / فراخوان عمومی، فراخوان خرید دو قطعه زمین ملکی در شهرهای ساری و آمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905548/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-600متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 600متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 600متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905497/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-مساحت-70-31مترمربع'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 70.31مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 70.31مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905484/آگهی-مزایده-مزایده-یک-باب-فضای-آموزشی-موسوم-به-ملک-شهید-قدوسی'>آگهی مزایده، مزایده یک باب فضای آموزشی موسوم به ملک شهید قدوسی  / آگهی مزایده، آگهی مزایده، مزایده یک باب فضای آموزشی موسوم به ملک شهید قدوسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905499/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی-دفتر-مرکزی---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی دفتر مرکزی ...- نوبت دوم  / مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی دفتر مرکزی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905507/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده  فروش خودرو / آگهی مزایده ، مزایده   فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905505/مناقصه-آسفالت-پروژه-های-راه-روستایی-فاقد-آسفالت-شهرستان-فاریاب--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت پروژه های راه روستایی فاقد آسفالت شهرستان فاریاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای, مناقصه آسفالت پروژه های راه روستایی فاقد آسفالت شهرستان فاریاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905509/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-معدن-همکار-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل معدن همکار  تجدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل معدن همکار تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905579/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-مساحت-47765متر'>مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 47765متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 47765متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905372/مزایده-یک-باب-فضای-آموزشی'>مزایده یک باب فضای آموزشی / آگهی مزایده,مزایده  یک باب فضای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905493/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موتورسیکلت--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905495/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر--'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه یخچال فریزر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905503/فراخوان-تهیه-مصالح--ساخت--نصب-و-اجرای-2000-انشعاب-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح ، ساخت ، نصب و اجرای 2000 انشعاب پلی اتیلن - نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح ، ساخت ، نصب و اجرای 2000 انشعاب پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905514/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-حضرت-فاطمه-(س)'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه حضرت فاطمه (س) / فراخوان, مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه حضرت فاطمه (س)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905516/مناقصه-مقداری-لوله-فولادی-800--نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله فولادی 800 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه مقداری لوله فولادی 800 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905377/مزایده-یک-باب-فضای-آموزشی-موسوم-به-شهید-مدنی'>مزایده یک باب فضای آموزشی موسوم به شهید مدنی / آگهی مزایده، مزایده یک باب فضای آموزشی موسوم به شهید مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905504/مزایده-پلاک-به-مساحت-510مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده پلاک به مساحت 510مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک به مساحت 510مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905498/مزایده-فروش-تعداد-174-کیسه-کپتکس-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش  تعداد 174 کیسه کپتکس  و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعداد 174 کیسه کپتکس  و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905556/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-20-415متر'>مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 20.415متر / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 20.415متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905508/مزایده-دستگاه-بلوکر-پلاستو-فوم-6-متری'>مزایده دستگاه بلوکر پلاستو فوم 6 متری / آگهی مزایده , مزایده دستگاه بلوکر پلاستو فوم 6 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905501/مزایده-خودرو-سواری-چینی'>مزایده خودرو سواری چینی / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905583/مزایده-زمین-مساحت-بیست-هزار-مترمربع'>مزایده زمین مساحت بیست هزار مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت بیست هزار مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905489/مزایده-خودرو-پژو-405-سیستم-GLX-1800'>مزایده خودرو پژو 405 سیستم GLX 1800 / آگهی مزایده , مزایده خودرو پژو 405 سیستم GLX 1800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905506/مزایده-ملک-به-مساحت-14641مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 14641مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 14641مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905419/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-ده-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش ده قزوین نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش ده قزوین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905524/مزایده-انواع-سنگ'>مزایده انواع سنگ / مزایده انواع سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905562/مزایده-سه-راس-اسب'>مزایده سه راس اسب / مزایده سه راس اسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905529/مزایده-سواری-پراید-صبا'>مزایده سواری پراید صبا  / مزایده سواری پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905540/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو 206  / مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905558/مزایده-دسته-بندی-حبوبات--'>مزایده دسته بندی حبوبات ... / مزایده دسته بندی حبوبات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905572/مزایده-انواع-آهن-آلات'>مزایده انواع آهن آلات / مزایده انواع آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905510/مزایده-2-25-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیانی-مغازه'>مزایده 2.25 دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی مغازه  / مزایده,مزایده 2.25 دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905515/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-یک-قطعه-زمین-مساحت-1504متر'>مزایده نیم دانگ مشاع یک قطعه زمین مساحت 1504متر  / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع یک قطعه زمین مساحت 1504متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905535/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-رنو-تندر'>مزایده فروش یک دستگاه سواری رنو تندر  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه سواری رنو تندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905517/مزایده-فروش-بوشن-20-عدد-و--'>مزایده فروش بوشن 20 عدد و ... / مزایده , مزایده فروش بوشن 20 عدد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905537/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-129-04مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 129.04مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 129.04مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905590/مزایده-تعداد-1255-کارتن-15عددی-مایع-ظرفشویی-ریکا'>مزایده تعداد 1255 کارتن 15عددی مایع ظرفشویی ریکا / آگهی مزایده، مزایده تعداد 1255 کارتن 15عددی مایع ظرفشویی ریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905528/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-73-73متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 73.73متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 73.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905522/مزایده-یک-ساختمان-کلنگی-شمالی-با-قدمت-50-سال'>مزایده یک ساختمان کلنگی شمالی با قدمت 50 سال  / مزایده,مزایده یک ساختمان کلنگی شمالی با قدمت 50 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905519/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-نود-و-نه-متر-و-هشتاد-و-پنج-دسیمتر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت نود و نه متر و هشتاد و پنج دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت نود و نه متر و هشتاد و پنج دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905534/مزایده-فروش-185-کارتن-صابون-داروگر'>مزایده فروش 185 کارتن صابون داروگر / آگهی مزایده , مزایده فروش 185 کارتن صابون داروگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905541/مزایده-فروش-380-کارتن-نخل-سالم-و-آکبند'>مزایده فروش 380 کارتن نخل سالم و آکبند  / مزایده , مزایده فروش 380 کارتن نخل سالم و آکبند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905547/مزایده-فروش-خط-تلفن'>مزایده فروش خط تلفن  / مزایده , مزایده فروش خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905500/دومین-جشنواره-فیلم-180-ثانیه-ای-پاسارگاد-96-5-14'>دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد 96.5.14 / دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد 96.5.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905570/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-تهیه-و-توزیع-غذای-آماده-دانشجویی'>مناقصه انجام امور مربوط به تهیه و توزیع غذای آماده دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور مربوط به تهیه و توزیع غذای آماده دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905582/مزایده-سه-دستگاه-فیلتر-پرس'>مزایده سه دستگاه فیلتر پرس  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سه دستگاه فیلتر پرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905526/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-1814-2-بخش-یک-زنجان'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 1814/2 بخش یک زنجان  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 1814/2 بخش یک زنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905532/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-73-75متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 73.75متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 73.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905600/مزایده-کابل-مسی-افشان-به-سایز-10-3-شرکت-آذر-تبریز'>مزایده کابل مسی افشان به سایز 10*3 شرکت آذر تبریز / مزایده , مزایده کابل مسی افشان به سایز 10*3 شرکت آذر تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905607/مزایده-کابل-مسی-افشان-به-سایز-10-3-شرکت-کابل-بهبود--'>مزایده کابل مسی افشان به سایز 10*3 شرکت کابل بهبود... / مزایده، مزایده کابل مسی افشان به سایز 10*3 شرکت کابل بهبود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905411/مزایده-فروش-یک-دستگاه-مینی-بوس-و--'>مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905368/فراخوان-مناقصه-الکتروپمپ--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه الکتروپمپ - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه الکتروپمپ -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905527/مناقصه-اجرای-باند-چپ-خیابان-اصلی'>مناقصه اجرای باند چپ خیابان اصلی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای باند چپ خیابان اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905520/مزایده-نصب-وبهره-برداری-از-50-پایه-پرتابل-گروه-ب'>مزایده نصب وبهره برداری از 50 پایه پرتابل گروه ب  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  نصب وبهره برداری از 50 پایه پرتابل گروه ب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905530/مناقصه-عمومی-عملیات-نظافت-معابر--جمع-آوری-و-حمل-زباله-96-5-14'>مناقصه عمومی عملیات نظافت معابر ، جمع آوری و حمل زباله 96.5.14 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات نظافت معابر ، جمع آوری و حمل زباله 96.5.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905544/مناقصه-زیرسازی-باند-کندرو-جنب-ستاد-فرماندهی'>مناقصه زیرسازی باند کندرو جنب ستاد فرماندهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی باند کندرو جنب ستاد فرماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905521/فراخوان-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-مناطق-عشایر---نوبت-دوم'>فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق: عشایر ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق: عشایر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905554/اصلاحیه-مناقصه-آسفالت-بلوار'>اصلاحیه مناقصه آسفالت بلوار  / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه آسفالت بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905523/مناقصه-آسفالت-بلوار-مرحله-اول-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت بلوار مرحله اول ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه آسفالت بلوار مرحله اول ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905533/مناقصه-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-و---'>مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز و ....  / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905381/مناقصه-خرید-HEAVY-DUTY-LATHE-MACHINE--نوبت-دوم'>مناقصه خرید HEAVY DUTY LATHE MACHINE  - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید HEAVY DUTY LATHE MACHINE  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905539/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-452-6متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 452.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 452.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905575/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-به-مساحت-109-67متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 109.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 109.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905538/مزایده-یک-خودرو-زانتیا'>مزایده یک خودرو زانتیا  / آگهی مزایده, مزایده یک خودرو زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905531/مزایده-فروش-تعدادی-گوساله-نر'>مزایده فروش تعدادی گوساله نر / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی گوساله نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905587/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-مسکونی-مساحت-215-15متر'>مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی مساحت 215.15متر  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی مساحت 215.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905589/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-صد-و-بیست-متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه صد و بیست متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905663/مزایده-فروش-سه-پلاک-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه پلاک زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه پلاک زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905658/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-زیربنای-350متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی زیربنای 350متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی زیربنای 350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905655/مزایده-ملک-تقسیم-به-4-قطعه'>مزایده ملک تقسیم به 4 قطعه / مزایده,مزایده ملک تقسیم به 4 قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905651/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ساختمان-83-170متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از ساختمان 83.170متر  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ساختمان 83.170متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905687/مزایده-آپارتمان-مساحت-94-02مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 94.02مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 94.02مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905584/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-پیکان-به-رنگ-سفید'>مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان به رنگ سفید  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905689/مزایده-ملک-به-مساحت-2223-85مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 2223.85مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 2223.85مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905692/مزایده-یک-حبه-84-حبه-ششدانگ-قریه-جمالو-بصورت-مشاعی'>مزایده یک حبه 84 حبه ششدانگ قریه جمالو بصورت مشاعی  / مزایده,مزایده یک حبه 84 حبه ششدانگ قریه جمالو بصورت مشاعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905385/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-بهره-برداری-از-شبکه-و-تاسیسات-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات تجدید- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905591/مزایده-فروش-روغن-کاسترول--روغن-کاسپین-و--'>مزایده فروش روغن کاسترول ، روغن کاسپین و ... / مزایده ,مزایده فروش روغن کاسترول ، روغن کاسپین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905557/مزایده-انجام-عملیات-طرح-تفکیک-و-بازیافت-و-جمع-آوری-پسماندها'>مزایده انجام عملیات طرح تفکیک و بازیافت و جمع آوری پسماندها / آگهی مزایده , مزایده انجام عملیات طرح تفکیک و بازیافت و جمع آوری پسماندها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905647/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-بیست-و-یک-متر'>مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه مساحت بیست و یک متر / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه مساحت بیست و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905569/مزایده-اعیانی-یکباب-ساختمان-به-مساحت-332-75متر'>مزایده اعیانی یکباب ساختمان به مساحت 332.75متر / مزایده,مزایده اعیانی یکباب ساختمان به مساحت 332.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905585/مناقصه-عملیات-برکناری-تابلوهای-قدیمی-و---'>مناقصه عملیات برکناری تابلوهای قدیمی و .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه عملیات برکناری تابلوهای قدیمی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905565/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905550/مزایده-یک-دستگاه-خمیر-گیر'>مزایده یک دستگاه خمیر گیر  / مزایده,مزایده یک دستگاه خمیر گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905561/فراخوان-واحدهای-چاپ-و-تکثیر--'>فراخوان واحدهای چاپ و تکثیر ...  / فراخوان  , فراخوان  واحدهای چاپ و تکثیر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905566/مزایده-سهام-به-میزان-46درصد'>مزایده سهام به میزان 46درصد / مزایده ,مزایده سهام به میزان 46درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905560/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-128-80متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 128.80متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 128.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905563/مزایده-آپارتمان-مساحت-168مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 168مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 168مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905559/مناقصه-اجرای-پروژه-خرید-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه خرید آسفالت   نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه خرید آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905543/مناقصه-اجرا-پروژه-بسترسازی-زیرسازی-جدولگذاری-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرا پروژه بسترسازی، زیرسازی، جدولگذاری روستا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجرا پروژه بسترسازی، زیرسازی، جدولگذاری روستا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905555/مزایده-یک-دستگاه-سواری-آردی'>مزایده یک دستگاه سواری آردی / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905549/مزایده-فروش-یک-دستگاه-جوش-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه جوش نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه جوش  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905601/مزایده-واگذاری-تعداد-7-باب-آپارتمان-مسکونی-با-وضعیت-ساختمانی'>مزایده واگذاری تعداد 7 باب آپارتمان مسکونی با وضعیت ساختمانی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 7 باب آپارتمان مسکونی با وضعیت ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905608/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905629/فراخوان-پروژه-احداث-شبکه-فاضلاب-تازه-آباد-سقز'>فراخوان پروژه احداث شبکه فاضلاب تازه آباد سقز / فراخوان ,فراخوان پروژه احداث شبکه فاضلاب تازه آباد سقز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905378/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-سازه-رسوبگیر-کانال--'>مناقصه عملیات اجرایی احداث سازه رسوبگیر کانال ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث سازه رسوبگیر کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905593/مزایده-ششدانگ-ملک-و-زمین-زراعی-و-باغ'>مزایده ششدانگ ملک و زمین زراعی و باغ  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک و زمین زراعی و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905595/مزایده-پلاک-دارای-سند-مالکیت-عرصه-به-مساحت-179-5متر'>مزایده پلاک دارای سند مالکیت عرصه به مساحت 179.5متر / مزایده,مزایده پلاک دارای سند مالکیت عرصه به مساحت 179.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905639/مزایده-اجاره-مکان-نصب-دو-عدد-بیلبورد'>مزایده اجاره مکان نصب دو عدد بیلبورد  / آگهی مزایده, مزایده اجاره مکان نصب دو عدد بیلبورد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905577/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-واقع-در-جنوب-حوزه-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز واقع در جنوب حوزه خدماتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز واقع در جنوب حوزه خدماتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905586/آگهی-فراخوان-تکمیل-پارک-محله-ای-کوی-شهید-موسوی-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان تکمیل پارک محله ای کوی شهید موسوی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان تکمیل پارک محله ای کوی شهید موسوی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905596/مناقصه-پروژه-احداث-راهبردی-و-نگهداری-بخشی-از-فضای-سبز'>مناقصه پروژه احداث راهبردی و نگهداری بخشی از فضای سبز / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث راهبردی و نگهداری بخشی از فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905603/مزایده-آکواریوم-گرد--چهل-عدد-صندلی-غذاخوری'>مزایده  آکواریوم گرد ، چهل عدد صندلی غذاخوری  / مزایده, مزایده  آکواریوم گرد ، چهل عدد صندلی غذاخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905643/مزایده-یک-سهم-از-سهام-زمینهای-شرکت-تعاونی-مسکن'>مزایده یک سهم از سهام زمینهای شرکت تعاونی مسکن  / مزایده,مزایده یک سهم از سهام زمینهای شرکت تعاونی مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905624/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-77-59متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 77.59متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 77.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905619/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-کلنگی-با-عمر-40-سال'>مزایده منزل مسکونی قدیمی کلنگی با عمر 40 سال  / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی کلنگی با عمر 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905360/تجدید-مناقصه-امحای-ترانسفورماتور-روغن-خاک-و-تجهیزات-آلوده-به-آسکارل--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امحای ترانسفورماتور، روغن، خاک و تجهیزات آلوده به آسکارل  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه امحای ترانسفورماتور، روغن، خاک و تجهیزات آلوده به آسکارل  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905727/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-288-5متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 288.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 288.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905635/مزایده-جک-پالت-2-5-تنی--مخزن-آب-پلی-اتلین'>مزایده جک پالت 2/5 تنی - مخزن آب پلی اتلین   / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده جک پالت 2/5 تنی - مخزن آب پلی اتلین  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905773/مزایده-یکباب-دامداری-کلنگی-و-قولنامه-ای-محصور-شده-2200متر'>مزایده یکباب دامداری کلنگی و قولنامه ای محصور شده 2200متر  / مزایده,مزایده یکباب دامداری کلنگی و قولنامه ای محصور شده 2200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905646/مزایده-یک-دستگاه-کولر-پنجره-ای--'>مزایده یک دستگاه کولر پنجره ای ... / مزایده، مزایده یک دستگاه کولر پنجره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905677/مزایده-ملک-مساحت-5731مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 5731مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 5731مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905788/مزایده-سرقفلی-مغازه-به-مساحت-24-متر'>مزایده سرقفلی مغازه به مساحت 24 متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه به مساحت 24 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905791/مزایده-یک-قطعه-زمین-جای-خانه-عرصه-101-25متر'>مزایده یک قطعه زمین جای خانه عرصه 101.25متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین جای خانه عرصه 101.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905649/مزایده-برخی-از-فضاهای-فرهنگی-و-هنری'>مزایده برخی از فضاهای فرهنگی و هنری / آگهی مزایده ,  مزایده برخی از فضاهای فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905362/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905614/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه آسفالت راه روستایی  / مناقصه , مناقصه آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905611/مزایده-46-سهم-از-80-سهم-از-دو-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 46 سهم از 80 سهم از دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 46 سهم از 80 سهم از دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905571/فراخوان-مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-انشعابات-(فولادی-و-پلی-اتیلن)-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه ساخت و نصب انشعابات (فولادی و پلی اتیلن) تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان مناقصه پروژه ساخت و نصب انشعابات (فولادی و پلی اتیلن) تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905576/مناقصه-خرید-و-اجرای-آسفالت-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای آسفالت سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و اجرای آسفالت سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905615/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-مفید-شش-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت مفید شش متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت مفید شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905597/مناقصه-پروژه-سکوی-توقفگاه-قطار-حومه-ای-ایلخچی-(راه-آهن)-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه سکوی توقفگاه قطار حومه ای ایلخچی (راه آهن)- مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه سکوی توقفگاه قطار حومه ای ایلخچی (راه آهن) - مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905594/مناقصه-انجام-امور-تهیه--طبخ--سرو-و-توزیع-2-وعده-غذا'>مناقصه انجام امور تهیه ، طبخ ، سرو و توزیع 2 وعده غذا / مناقصه , مناقصه انجام امور تهیه ، طبخ ، سرو و توزیع 2 وعده غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905588/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-نظافتی-دانشگاه'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات نظافتی دانشگاه   / مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات نظافتی دانشگاه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905365/تجدید-مناقصه-خرید-700-تن-کلروفریک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 700 تن کلروفریک - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید 700 تن کلروفریک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905581/فراخوان-احداث-مجتمع-تجاری-و-خدماتی-افلاک-نما'>فراخوان احداث مجتمع تجاری و خدماتی افلاک نما  / فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار, فراخوان احداث مجتمع تجاری و خدماتی افلاک نما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905567/مناقصه-احداث-راه-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث راه روستایی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث راه روستایی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905669/مزایده-11-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده 11 دستگاه خودرو سبک و سنگین / مزایده 11 دستگاه خودرو سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905580/مزایده-واگذاری-کانکس-مستقر-در-جایگاه-سی-ان-جی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کانکس مستقر در جایگاه سی ان جی- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری کانکس مستقر در جایگاه سی ان جی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905679/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-125مترمربع'>مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 125مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 125مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905621/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-SD-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو SD 206  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو SD 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905715/مزایده-آپارتمان-مساحت-مفید-95-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت مفید 95 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت مفید 95 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905616/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905625/مزایده-تعداد-50-راس-گوسفند'>مزایده تعداد 50 راس گوسفند / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده تعداد 50 راس گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905623/مزایده-پلاک-ثبتی-150-فرعی-از-109-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 150 فرعی از 109 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 150 فرعی از 109 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905604/مناقصه-بهره-برداری-از-تاسیسات-تولید-آب-و-نگهداری-ایستگاه-های-پمپاژ-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری از تاسیسات تولید آب و نگهداری ایستگاه های پمپاژ فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهره برداری از تاسیسات تولید آب و نگهداری ایستگاه های پمپاژ فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905573/مزایده-واگذاری-رستوران-مهمانسرای-خود'>مزایده واگذاری رستوران مهمانسرای خود  / اطلاعیه مزایده , مزایده واگذاری رستوران مهمانسرای خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905602/مزایده-فروش-تعداد-چهل-عدد-کپسول-هوا-و--'>مزایده فروش تعداد چهل عدد کپسول هوا و ... / مزایده , مزایده فروش تعداد چهل عدد کپسول هوا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905700/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-کل-عرصه-273متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت کل عرصه 273متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت کل عرصه 273متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905620/مزایده-اجاره-ماهانه-واحدهای-اداری-تجاری-نوبت-هفتم'>مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری نوبت هفتم  / آگهی مزایده ,  مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری نوبت هفتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905345/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مساحت-78-10-و-83-41متر'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 78.10 و 83.41متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 78.10 و 83.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905391/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو / مزایده یک دستگاه خودروی پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905628/مناقصه-عملیات-خرید-و-نصب-کفپوش'>مناقصه عملیات خرید و نصب کفپوش  / مناقصه عملیات خرید و نصب کفپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905609/مزایده-لوله-و-اتصالات-فلزی-و---نوبت-دوم'>مزایده لوله و اتصالات فلزی و ... نوبت دوم / مزایده ، مزایده لوله و اتصالات فلزی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905637/مزایده-ساختمان-و-تجهیزات-مرکز-بهداشت'>مزایده ساختمان و تجهیزات مرکز بهداشت / اطلاعیه مزایده, مزایده ساختمان و تجهیزات مرکز بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905670/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-16-89متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 16.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 16.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905606/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی--نوبت-دوم'>مزایده  فروش اقلام ضایعاتی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده  فروش اقلام ضایعاتی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905681/مزایده-شششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-124متر'>مزایده شششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 124متر / مزایده,مزایده شششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 124متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905612/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-باری-فلزی-کاویان'>مزایده یک دستگاه کامیون باری فلزی کاویان  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کامیون باری فلزی کاویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905752/مزایده-تعداد-4-قطعه-درب-موتور-نو-سواری-مگان'>مزایده تعداد 4 قطعه درب موتور نو سواری مگان  / مزایده تعداد 4 قطعه درب موتور نو سواری مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905684/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-با-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت سی سال  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905364/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905755/مزایده-یک-دستگاه-کانتینر-و-یک-دستگاه-کانکس'>مزایده یک دستگاه کانتینر و یک دستگاه کانکس  / مزایده یک دستگاه کانتینر و یک دستگاه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905641/مزایده-مجموعه-تجهیزات-و-ماشین-آلات-واحد-خط-3-تولید-سرامیک--96-05-12'>مزایده مجموعه تجهیزات و ماشین آلات واحد خط 3 تولید سرامیک - 96.05.12 / مزایده مجموعه تجهیزات و ماشین آلات واحد خط 3 تولید سرامیک - 96.05.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905743/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-161-80مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 161.80مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 161.80مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905632/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه جرثقیل- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه جرثقیل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905618/مزایده-خودرو-وانت-زامیاد-آبی-رنگ-مدل-1392'>مزایده خودرو وانت زامیاد آبی رنگ مدل 1392 / آگهی مزایده, مزایده خودرو وانت زامیاد آبی رنگ مدل 1392</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905630/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-204مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 204مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 204مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905613/مناقصه-انجام-امور-نظافتی-و-خدماتی-رانندگی-ادوات-کشاورزی-و--'>مناقصه انجام امور نظافتی و خدماتی، رانندگی ادوات کشاورزی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نظافتی و خدماتی، رانندگی ادوات کشاورزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905626/مزایده-واگذاری-تالار-بوفه-کافه-سلامت-رستوران-یاس-2'>مزایده واگذاری تالار، بوفه، کافه سلامت، رستوران یاس 2 / اطلاعیه مزایده, مزایده واگذاری تالار، بوفه، کافه سلامت، رستوران یاس 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905746/مزایده-فروش-ساختمان-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان تملیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان تملیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905393/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-و-باراندازی-لوله-های-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های فولادی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های فولادی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905787/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-سه-پلاک-از-اراضی-کارگاهی'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد سه پلاک از اراضی کارگاهی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعداد سه پلاک از اراضی کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905636/مزایده-فروش-چند-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش چند قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905644/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-4000متر'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 4000متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905674/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-104-40مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.40مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.40مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905872/مزایده-یک-مجموعه-تجاری-اداری-مساحت-60-03متر'>مزایده یک مجموعه تجاری اداری مساحت 60.03متر  / مزایده ,مزایده یک مجموعه تجاری اداری مساحت 60.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905869/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-شانزده-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش شانزده ثبت اصفهان / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش شانزده ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905696/مزایده-46-299-حبه-از-72-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 46.299 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 46.299 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905610/آگهی-مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-مستعمل-مازاد-نوبت-دوم-96-5-14'>آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل مازاد- نوبت دوم  96.5.14 / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل مازاد- نوبت دوم 96.5.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905705/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اراضی'>مزایده واگذاری تعدادی از اراضی  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905761/مناقصه-نصب-2000-عدد-کنتور'>مناقصه نصب 2000 عدد کنتور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نصب 2000 عدد کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905397/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-کارفرما-در-سطح-استان-بصورت-حجمی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام امور مربوط به کارفرما در سطح استان بصورت حجمی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام امور مربوط به کارفرما در سطح استان بصورت حجمی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905688/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استخر-پشت-نکا-و---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره مراکز آموزش فنی و حرفه ای استخر پشت نکا و ... نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی ، مزایده واگذاری به اجاره  مراکز آموزش فنی و حرفه ای استخر پشت نکا و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905729/مناقصه-تهیه-و-اجرای-شبکه-فاضلاب'>مناقصه تهیه و اجرای شبکه فاضلاب / اگهی مناقصه ,مناقصه تهیه و اجرای شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905721/مناقصه-300-تن-پنبه-یک-سفید--نوبت-دوم'>مناقصه 300 تن پنبه یک سفید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه 300 تن پنبه یک سفید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905750/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-پراکنده--'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب پراکنده ... / اگهی مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه فاضلاب پراکنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905740/مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-کشی-با-رنگ-سرد-ترافیکی--'>مناقصه تهیه و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی ... / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905736/آگهی-مناقصه-اجرای-پروژه-های-اصلاح-فیدرهای-ناپایدار--'>آگهی مناقصه اجرای پروژه های اصلاح فیدرهای ناپایدار ... / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه اجرای پروژه های اصلاح فیدرهای ناپایدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905707/مناقصه-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-3500-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی-نوبت-دوم'>مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 3500 تن انواع نهاده های کشاورزی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 3500 تن انواع نهاده های کشاورزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905779/مزایده-واگذاری-پارک-جنگلی-منطقه-آزاد-مهر'>مزایده واگذاری پارک جنگلی منطقه آزاد مهر / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پارک جنگلی منطقه آزاد مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905772/مناقصه-نصب-و-انشعاب'>مناقصه نصب و انشعاب  / آگهی مناقصه  , مناقصه نصب و انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905400/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرهای-یاسوج-دوگنبدان-و-دهدشت-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام امور مربوط به تصفیه خانه فاضلاب شهرهای یاسوج دوگنبدان و دهدشت نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام امور مربوط به تصفیه خانه فاضلاب شهرهای یاسوج دوگنبدان و دهدشت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905713/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3-5-هکتار-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3.5 هکتار نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3.5 هکتار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905754/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-328-51مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 328.51مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 328.51مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905749/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-38000مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 38000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 38000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905710/مزایده-ملک-با-عرصه-مسکونی-مساحت-210مترمربع'>مزایده ملک با عرصه مسکونی مساحت 210مترمربع / مزایده,مزایده ملک با عرصه مسکونی مساحت 210مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905718/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-جمعا-91-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی جمعا 91 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی جمعا 91 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905599/مزایده-سه-عدد-میز-اداری---'>مزایده سه عدد میز اداری  ... / مزایده سه عدد میز اداری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905622/مناقصه-نسبت-به-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی'>مناقصه نسبت به احداث ایستگاه آتش نشانی  / مناقصه نسبت به احداث ایستگاه آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905708/مناقصه-اجرای-کامل-کاشی-کاری-ساق-و-گنبد-مرحله-دوم'>مناقصه اجرای کامل کاشی کاری ساق و گنبد مرحله دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای کامل کاشی کاری ساق و گنبدمرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905714/اطلاعیه-مناقصه-واحد-فیزیوتراپی'>اطلاعیه مناقصه واحد فیزیوتراپی  / اطلاعیه ,مناقصه واحد فیزیوتراپی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905719/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-سوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی  - نوبت سوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی  - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905407/ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-پروژه-گشت-و-بازرسی'>ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام پروژه گشت و بازرسی / آگهی ازیابی کیفی ، ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام پروژه گشت و بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905768/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-55مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.55مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.55مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905803/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-201متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 201متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 201متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905801/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-242مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 242مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 242مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905730/مزایده-عمومی-اموال-مستعمل-و-از-رده-خارج'>مزایده عمومی اموال مستعمل و از رده خارج  / مزایده , مزایده عمومی اموال مستعمل و از رده خارج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905735/فراخوان-استعلام-عمومی-واگذاری-تعدادی-از-پایگاه-های-بهداشتی'>فراخوان استعلام عمومی واگذاری تعدادی از پایگاه های بهداشتی  / فراخوان , فراخوان استعلام عمومی واگذاری تعدادی از پایگاه های بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905798/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-104-5متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 104.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 104.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905763/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-کل-171-8متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت  کل 171.8متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت  کل 171.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905709/مزایده-واگذاری-اجاره-ماهیانه-کارخانه-سنگ-شکن--تجدید-نوبت-اول'>مزایده واگذاری اجاره ماهیانه کارخانه سنگ شکن - تجدید نوبت اول / تجدید آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره ماهیانه کارخانه سنگ شکن - تجدید نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905703/مزایده-اجاره-2000-مترمربع-زمین-محصور--نوبت-دوم'>مزایده اجاره 2000 مترمربع زمین محصور - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده  اجاره 2000 مترمربع زمین محصور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905422/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده اتومبیل سواری پراید / آگهی مزایده , مزایده اتومبیل سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905702/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-شامل-جمع-آوری-و-دفن-زباله-شهری-و--'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری شامل جمع آوری و دفن زباله شهری و ... / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری شامل جمع آوری و دفن زباله شهری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905693/مزایده-واگذاری-غرفه-کافی-نت-و--'>مزایده واگذاری غرفه کافی نت و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه کافی نت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905712/مناقصه-مراحل-خرید-طبخ-و-تویع-غذای-دانشجویان-در-سلف-سرویس-دانشکده'>مناقصه مراحل خرید، طبخ و تویع غذای دانشجویان در سلف سرویس دانشکده / آگهی مناقصه,مناقصه مراحل خرید، طبخ و تویع غذای دانشجویان در سلف سرویس دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905699/مزایده-غرفه-اغذیه-فروشی--'>مزایده غرفه اغذیه فروشی ... / آگهی حراج حضوری، مزایده غرفه اغذیه فروشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905683/فراخوان-مناقصه-واگذاری-مدیریت-و-نظارت-بر-عملکرد-22-نفر-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد 22 نفر نیروی انسانی - نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد 22 نفر نیروی انسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905698/مزایده-اجاره-محل-جهت-فعالیت-های-خدمات-تفریحی'>مزایده اجاره محل جهت فعالیت های خدمات تفریحی / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل جهت فعالیت های خدمات تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905805/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-468مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 468مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 468مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905682/تجدید-مناقصه-خرید-46-دستگاه-پمپ-و-الکتروموتور-شناور'>تجدید مناقصه خرید 46 دستگاه پمپ و الکتروموتور شناور  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید 46 دستگاه پمپ و الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905691/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-F-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905695/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-H--نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده H - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده H - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905463/مزایده-نصب-وبهره-برداری-از-50-پایه-پرتابل-گروه'>مزایده  نصب وبهره برداری از 50 پایه پرتابل گروه / آگهی مزایده عمومی , مزایده  نصب وبهره برداری از 50 پایه پرتابل گروه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905694/تجدید-مزایده-فروش-حدود-56400-کیلوگرم-لوله-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش حدود 56400 کیلوگرم لوله- نوبت دوم  / آگهی و اسناد تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش حدود 56400 کیلوگرم لوله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905701/مناقصه-امور-خدماتی-حوزه-معاونت-بهره-برداری-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی حوزه معاونت بهره برداری- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی حوزه معاونت بهره برداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905716/مزایده-اجاره-307-مترمربع-زمین-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 307 مترمربع زمین  نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده  اجاره 307 مترمربع زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905724/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-زباله-شهری-تنظیفات-کوچه-و-معابر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جمع آوری زباله شهری تنظیفات کوچه و معابر نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی جمع آوری زباله شهری تنظیفات کوچه و معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905732/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-5-هزار-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 5 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی / مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 5 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905690/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-30-هزار-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 30 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی  / مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 30 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905697/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و--'>مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و ...  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905706/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و--'>مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و ...  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905469/مناقصه-اجرای-عملیات-خط-انتقال-فاضلاب-مناطق-اسلام-آباد-شرقی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خط انتقال فاضلاب مناطق اسلام آباد شرقی- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه  اجرای عملیات خط انتقال فاضلاب مناطق اسلام آباد شرقی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905747/مناقصه-اجرای-عملیات-طرحهای-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی--'>مناقصه اجرای عملیات طرحهای انتقال نیرو و برق رسانی ... / مناقصه اجرای عملیات طرحهای انتقال نیرو و برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905795/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-325-6مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 325.6مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 325.6مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905765/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-سرقفلی-مغازه-زیربنای-18-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی مغازه زیربنای 18 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی مغازه زیربنای 18 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905762/مزایده-ششدانگ-پلاک-نه-هزار-و-یک-صد-و-سی-و-نه-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک نه هزار و یک صد و سی و نه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک نه هزار و یک صد و سی و نه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905759/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-104-08متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 104.08متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 104.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905760/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-شماره-3854-1177-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی شماره 3854/1177 مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی شماره 3854/1177 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905767/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغچه-مساحت-زمین-1220متر'>مزایده یک قطعه زمین باغچه مساحت زمین 1220متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغچه مساحت زمین 1220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905784/مزایده-ششدانگ-پلاک-یک-هزار-و-پانصد-و-پنجاه-و-دو-فرعی-از-سه-هزار-و-یکصد-و-چهل-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک یک هزار و پانصد و پنجاه و دو فرعی از سه هزار و یکصد و چهل اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک هزار و پانصد و پنجاه و دو فرعی از سه هزار و یکصد و چهل اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905722/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-به-مساحت-269-25متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه به مساحت 269.25متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه به مساحت 269.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905685/مزایده-واگذاری-مجموعه-بازی-کودکان-واقع-در-بوستان-شهدا----نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مجموعه بازی کودکان واقع در بوستان شهدا ....- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مجموعه بازی کودکان واقع در بوستان شهدا ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905379/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-107-71متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 107.71متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 107.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905723/مناقصه-گازرسانی-اجرای-31000-متر-شبکه-پلی-اتیلن--'>مناقصه گازرسانی اجرای 31000 متر شبکه پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی اجرای 31000 متر شبکه پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905640/مزایده-ششدانگ-یک-باب-کارگاه-تولیدی-و-همچنین-خط-تولید-و-تاسیسات-و-ماشین-آلات-صنعتی'>مزایده ششدانگ یک باب کارگاه تولیدی و همچنین خط تولید و تاسیسات و ماشین آلات صنعتی / مزایده ششدانگ یک باب کارگاه تولیدی و همچنین خط تولید و تاسیسات و ماشین آلات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905783/مزایده-ششدانگ-زمین-متراژ-5000مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین متراژ 5000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین متراژ 5000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905741/مزایده-ششدانگ-یکباب-کارگاه-تولیدی--آپارات--برج-خنک-کننده'>مزایده ششدانگ یکباب کارگاه تولیدی ، آپارات ، برج خنک کننده  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارگاه تولیدی ، آپارات ، برج خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905775/مزایده-ساختمان-مسکونی-قولنامه-ای-عرصه-صد-متر'>مزایده ساختمان مسکونی قولنامه ای عرصه صد متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی قولنامه ای عرصه صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905753/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-سرقفلی-مغازه-مساحت-26-9متر'>مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی مغازه مساحت 26.9متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی مغازه مساحت 26.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905748/مزایده-دو-دستگاه-برداشت-کدو-با-رنگ-قرمز'>مزایده دو دستگاه برداشت کدو با رنگ قرمز  / مزایده,مزایده دو دستگاه برداشت کدو با رنگ قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905347/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-2004متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 2004متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 2004متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905450/آگهی-عمومی-خدمات-عمومی-درمانی-تنظیفات-و-فضای-سبز-بهداشت-و-درمان--نوبت-دوم'>آگهی عمومی خدمات عمومی، درمانی، تنظیفات و فضای سبز، بهداشت و درمان - نوبت دوم  / آگهی عمومی , مناقصه خدمات عمومی، درمانی، تنظیفات و فضای سبز، بهداشت و درمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905766/استعلام-ساخت-شل-كاور'>استعلام ساخت شل كاور / استعلام , استعلام ساخت شل كاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905398/فراخوان-مناقصه-SOLIDS-HANDLING-PUMP--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه SOLIDS HANDLING PUMP - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه SOLIDS HANDLING PUMP - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905552/مناقصه-نصب-صاعقه-گیر-و-تجهیزات-حفاظت-صاعقه-گیر-ثانویه-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز'> مناقصه نصب صاعقه گیر و تجهیزات حفاظت صاعقه گیر ثانویه تاسیسات تقویت فشار گاز / آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی پیمانکاران,  مناقصه نصب صاعقه گیر و تجهیزات حفاظت صاعقه گیر ثانویه تاسیسات تقویت فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905525/مناقصه-عملیات-اصلاحی-و-احداث-ابنیه-فنی-بر-روی-خط-36-اینچ-قدیم-و-جدید'>مناقصه عملیات اصلاحی و احداث ابنیه فنی بر روی خط 36 اینچ قدیم و جدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اصلاحی و احداث ابنیه فنی بر روی خط 36 اینچ قدیم و جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905536/مناقصه-تعدادی-شیر-دروازه-ای-FULL-BORE-10000PSI'>مناقصه تعدادی شیر دروازه ای FULL BORE, 10000PSI / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعدادی شیر دروازه ای FULL BORE, 10000PSI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905742/مناقصه-خرید-پره-های-مورد-نیاز-کمپرسور-توربین-گازی'>مناقصه خرید پره های مورد نیاز کمپرسور توربین گازی  / مناقصه خرید پره های مورد نیاز کمپرسور توربین گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905654/مناقصه-خرید-25-آیتم-لوازم-یدکی-MAIN-STEAM-STOP-VALVE'>مناقصه خرید 25 آیتم لوازم یدکی MAIN STEAM STOP VALVE / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 25 آیتم لوازم یدکی MAIN STEAM STOP VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905648/مناقصه-خرید-پره-های-ثابت-و-متحرک-توربین-گازی-مدلV94-2'>مناقصه خرید پره های ثابت و متحرک توربین گازی مدلV94.2      / مناقصه عمومی, مناقصه خرید پره های ثابت و متحرک توربین گازی مدلV94.2     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905392/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تک-جداره-آب-شرب----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تک جداره آب شرب ... - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تک جداره آب شرب ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905568/مناقصه-خرید-3-ست-کامل-عایق-حرارتی-ژاکتی-توربین-های-واحدهای-گازی'>مناقصه خرید 3 ست کامل عایق حرارتی ژاکتی توربین های واحدهای گازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 3 ست کامل عایق حرارتی ژاکتی توربین های واحدهای گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905564/مناقصه-تعویض-و-جوشکاری-لوله-ها-و-بازسازی-هدر-باکس-های--'>مناقصه تعویض و جوشکاری لوله ها و بازسازی هدر باکس های... / مناقصه عمومی, مناقصه تعویض و جوشکاری لوله ها و بازسازی هدر باکس های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905756/مناقصه-محدود--تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-و-سیستم-های-حفاظتی-21-دستگاه'>مناقصه  محدود   تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستم های حفاظتی 21 دستگاه / مناقصه  محدود   ،مناقصه  محدود  تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستم های حفاظتی 21 دستگاه     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905667/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-ایزولاسیون-داخلی-و-تعویض-کاور'> مناقصه تعمیر و بازسازی ایزولاسیون داخلی و تعویض کاور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و بازسازی ایزولاسیون داخلی و تعویض کاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905483/فراخوان-اجرای-عملیات-ورودی-و-خروجی-و-راه-اندازی-ایستگاه-های-تقلیل-فشار'>فراخوان اجرای عملیات ورودی و خروجی و راه اندازی ایستگاه های تقلیل فشار  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان اجرای عملیات ورودی و خروجی و راه اندازی ایستگاه های تقلیل فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905704/مناقصه-عملیات-تهیه-و-تامین-اجناس-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه عملیات تهیه و تامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تهیه و تامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905680/مناقصه-انجام-عملیات-PM-کامل-۶۰۰سایت-همراه-اول'> مناقصه انجام عملیات PM کامل ۶۰۰سایت همراه اول  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات PM کامل ۶۰۰سایت همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905804/مناقصه-پروژه-احداث-قبور'>مناقصه پروژه احداث قبور / مناقصه , مناقصه پروژه احداث قبور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905445/دوازدهمین-کنگره-سازمان-عدالت-و-آزادی-ایران-اسلامی'>دوازدهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی  / دوازدهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905389/تجدید-فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور-روستای-ابلس--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستای ابلس - نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه,  تجدید فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستای ابلس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905375/مناقصه-تهیه-مصالح--لوازم-و-اجرای-عملیات-اصلاح-؛-بازسازی-و-توسعه-۱۱-کیلومتر-شبکه-توزیع-آب-و---نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه  تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905433/مزایده-ژنراتور--نوبت-دوم'>مزایده ژنراتور - نوبت دوم / مزایده, مزایده ژنراتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/905441/نخستین-نمایشگاه-و-جشنواره-بین-المللی-فناوری-های-نوین-شهری'>نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری / نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 39 تاريخ : دوشنبه 10 مهر 1396 ساعت: 10:58