اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.11 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903935/مناقصه-اجرای-عملیات-ش... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.11 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903935/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-پراکنده-و-تعمیراتی-فولادی-و-پلی-اتیلن---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903896/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-دکل-حفاری-و----نوبت-دوم'>مناقصه اجاره یک دستگاه دکل حفاری و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره یک دستگاه دکل حفاری و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903948/مزایده-فروش-29-دستگاه-خودرو-مستعمل-و-مازاد-برنیاز--نوبت-دوم'>مزایده فروش 29 دستگاه خودرو مستعمل و مازاد برنیاز  - نوبت دوم  / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش 29 دستگاه خودرو مستعمل و مازاد برنیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903957/تجدید-مناقصه-خرید-ریل-نمره-18-و-24--'>تجدید مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904578/استعلام-پیمانکاری-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-کابل-سرقتی-تیل-آباد'>استعلام پیمانکاری خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی تیل آباد     / استعلام، استعلام پیمانکاری خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی تیل آباد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904602/استعلام-جمع-آوری-اطلاعات-شبکه'>استعلام جمع آوری اطلاعات شبکه  / استعلام بهاء, استعلام جمع آوری اطلاعات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904592/استعلام-پیمانکاری-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-کابل'>استعلام پیمانکاری خرید ملزومات و اجرای طرح کابل / استعلام، استعلام پیمانکاری خرید ملزومات و اجرای طرح کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904583/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبر-نوری-ftth'>استعلام  تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری ftth / استعلام، استعلام  تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری ftth</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904577/استعلام-تعمیر-کارت-صاایران'>استعلام تعمیر کارت صاایران / استعلام، استعلام تعمیر کارت صاایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903944/آگهی-مزایده-عمومی-اقلام-ضایعاتی-روتین--نوبت-دوم'>آگهی مزایده عمومی اقلام ضایعاتی روتین  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی اقلام ضایعاتی روتین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904535/استعلام-خرید-رایو-ip'>استعلام خرید رایو ip / استعلام بهاء, استعلام خرید رایو ip</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904543/استعلام-پاور-میتر-نوری'>استعلام پاور میتر نوری / استعلام بهاء, استعلام پاور میتر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904566/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرا-طرح-فیبر-نوری-کتابخانه'>استعلام خرید ملزومات و اجرا طرح فیبر نوری کتابخانه  / استعلام، استعلام خرید ملزومات و اجرا طرح فیبر نوری کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904550/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرا-طرح-فیبر-نوری'>استعلام خرید ملزومات و اجرا طرح فیبر نوری  / استعلام، استعلام خرید ملزومات و اجرا طرح فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904584/استعلام-انواع-باتری-سیلد-96-5-11'>استعلام انواع باتری سیلد  96.5.11 / استعلام انواع باتری سیلد  96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904613/فراخوان-مزایده-کنتورهای-اسقاط-(پوسته-آلومینیومی)--'>فراخوان مزایده کنتورهای اسقاط (پوسته آلومینیومی)... / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده کنتورهای اسقاط (پوسته آلومینیومی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903988/مناقصه-خرید-لوله-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله فولادی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله فولادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904601/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-برای-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-احداث-مخابرات'>فراخوان خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث مخابرات / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904495/فراخوان-قطعات-کمپرسور-هوا'>فراخوان قطعات کمپرسور هوا / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان قطعات کمپرسور هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903991/آگهی-فراخوان-عمومی-تخریب-و-نوسازی-ساختمان-شعبه-17-شهریور-بجنورد-تجدید--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان عمومی تخریب و نوسازی ساختمان شعبه 17 شهریور بجنورد تجدید  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی تخریب و نوسازی ساختمان شعبه 17 شهریور بجنورد تجدید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904487/مناقصه-خرید-فیلتر-مغناطیسی-الکتریکی'>مناقصه خرید فیلتر مغناطیسی الکتریکی / مناقصه , مناقصه خرید فیلتر مغناطیسی الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904483/مناقصه-خرید-ROUND-BAR'>مناقصه خرید ROUND BAR / مناقصه خرید بدون سپرده , مناقصه خرید ROUND BAR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904561/مناقصه-ساخت-3-قلم-پیچ'>مناقصه ساخت 3 قلم پیچ  / مناقصه ، مناقصه ساخت 3 قلم پیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904538/مناقصه-خرید-روندبار-مسی'>مناقصه خرید روندبار مسی  / مناقصه خرید روندبار مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904511/مناقصه-قطعات-جرثقیل-دماگ'>مناقصه قطعات جرثقیل دماگ  / مناقصه قطعات جرثقیل دماگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904516/مناقصه-خرید-ROUND-BAR'>مناقصه خرید ROUND BAR / مناقصه خرید ROUND BAR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904594/استعلام-بها-خرید-قطعات-جرثقیل-تادانو'>استعلام بها خرید قطعات جرثقیل تادانو / استعلام بها خرید قطعات جرثقیل تادانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904597/مناقصه-خرید-TUBE-BUNDLE'>مناقصه  خرید TUBE BUNDLE  / مناقصه, مناقصه  خرید TUBE BUNDLE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904615/مناقصه-خرید-ورق-استیل'>مناقصه خرید ورق استیل  / مناقصه, مناقصه خرید ورق استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903964/مناقصه-حفاری--کابل-کشی-و-نصب-تجهیزات-فاز-2---'>مناقصه حفاری ، کابل کشی و نصب تجهیزات فاز 2  ....  / مناقصه , مناقصه حفاری ، کابل کشی و نصب تجهیزات فاز 2  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904502/مناقصه-خرید-ورق-استنلس-استیل'>مناقصه خرید ورق استنلس استیل / مناقصه، مناقصه خرید ورق استنلس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904569/مناقصه-STUD-BOLTS'>مناقصه STUD BOLTS / مناقصه، مناقصه STUD BOLTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903956/مزایده-دام'>مزایده دام  / مزایده ، مزایده دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904588/مناقصه-عمومی-لکه-گیری-مکانیزه-آسفالت'>مناقصه عمومی  لکه گیری مکانیزه آسفالت / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی  لکه گیری مکانیزه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904273/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-کاربری-مسکونی-موقعیت-اداری-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه آپارتمان کاربری مسکونی موقعیت اداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان کاربری مسکونی موقعیت اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904576/مزایده-اجرای-پروژه-کارت-پارک-الکترونیک-حاشیه'>مزایده اجرای پروژه کارت پارک الکترونیک حاشیه / آگهی مزایده , مزایده اجرای پروژه کارت پارک الکترونیک حاشیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904534/مزایده-تنظیف-و-بسته-بندی-کله-پاچه-نوبت-دوم'>مزایده تنظیف و بسته بندی کله پاچه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تنظیف و بسته بندی کله پاچه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904486/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-پارک-آزادگان'> تجدید مناقصه حفظ و نگهداری پارک آزادگان  /  تجدید مناقصه حفظ و نگهداری پارک آزادگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903969/مناقصه-خرید-500-تن-قراضه-قلع-دار'>مناقصه خرید 500 تن قراضه قلع دار  / مناقصه ، مناقصه خرید 500 تن قراضه قلع دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904580/مزایده-اجاره-رستوران-سنتی'>مزایده اجاره رستوران سنتی / آگهی مزایده , مزایده اجاره رستوران سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904686/مزایده-واگذاری-محلی-جهت-پیست-قایق-های-پدالی'>مزایده واگذاری محلی جهت پیست قایق های پدالی  / مزایده , مزایده واگذاری محلی جهت پیست قایق های پدالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904664/تجدید-استعلام-بها-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-جهت-تکمیل-آرامستان-جدید'>تجدید استعلام بها جذب پیمانکار واجد شرایط جهت تکمیل آرامستان جدید  / تجدید استعلام بها , تجدید استعلام بها جذب پیمانکار واجد شرایط جهت تکمیل آرامستان جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904506/مزایده-زمین-چمن-فوتسال-نوبت-دوم'>مزایده زمین چمن فوتسال- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده زمین چمن فوتسال- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904514/تجدید-استعلام-اجرای-دیوار-آمفی-تئاتر-پارک-دولت'>تجدید استعلام اجرای دیوار آمفی تئاتر پارک دولت / تجدید استعلام , استعلام اجرای دیوار آمفی تئاتر پارک دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903946/مزایده-و-ضایعات-و-اقلام-اسقاطی-نیروگاه-شهید-مدحج'>مزایده و ضایعات و اقلام اسقاطی نیروگاه شهید مدحج  / مزایده و ضایعات و اقلام اسقاطی نیروگاه شهید مدحج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903950/مناقصه-خرید-باطری-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-قم--'>مناقصه خرید باطری نیروگاه سیکل ترکیبی قم ... / مناقصه خرید باطری نیروگاه سیکل ترکیبی قم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904598/مناقصه-عملیات-اجرایی-بازسازی-و-ترمیم-قنوات-سطح-شهر'>مناقصه عملیات اجرایی بازسازی و ترمیم قنوات سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی بازسازی و ترمیم قنوات سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904643/مناقصه-خرید-4000-تن-اسید-کلریدریک-28-30-'>مناقصه خرید 4000 تن اسید کلریدریک 28%-30% / مناقصه خرید 4000 تن اسید کلریدریک 28%-30%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904278/مزایده-فروش-چند-قطعه-زمین-مساحت-8724-و-14000متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904654/مناقصه-خرید-1000-بشکه-باکتری-کش'>مناقصه خرید 1000 بشکه باکتری کش     / مناقصه خرید 1000 بشکه باکتری کش    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904637/ترک-تشریفات-مناقصه-خرید-تجهیزات-فناوری-96'>ترک تشریفات مناقصه خرید تجهیزات فناوری 96 / ترک تشریفات مناقصه خرید تجهیزات فناوری 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904652/فراخوان-خريد-۲-دستگاه-ديزل-ژنراتور-و-لوازم-يدکی-مربوطه'>فراخوان خريد ۲ دستگاه ديزل ژنراتور و لوازم يدکی مربوطه     / فراخوان خريد ۲ دستگاه ديزل ژنراتور و لوازم يدکی مربوطه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904663/فراخوان-پروژه-جابجايی-کابل-های-فشار-قوی-معارض-با-پروژه-تعريض-جاده-حد-فاصل-مسجد-ولی'>فراخوان پروژه جابجايی کابل های فشار قوی معارض با پروژه تعريض جاده حد فاصل مسجد ولی     / فراخوان پروژه جابجايی کابل های فشار قوی معارض با پروژه تعريض جاده حد فاصل مسجد ولی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904638/فراخوان-پروژه-تعمير-و-تعويض-بخش-هايی-از-خط-لوله-فايبر-گلاس-از-کارخانه-توليد-آب'>فراخوان پروژه تعمير و تعويض بخش هايی از خط لوله فايبر گلاس از کارخانه توليد آب     / فراخوان پروژه تعمير و تعويض بخش هايی اhttp://master.parsnamaddata.com/fa/admin/parsnamad/Tnd/Tender/53#dataformز خط لوله فايبر گلاس از کارخانه توليد آب    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904616/مناقصه-تامين-۹۰-دستگاه-خودرو-استيجاری'>مناقصه تامين ۹۰ دستگاه خودرو استيجاری     / مناقصه تامين ۹۰ دستگاه خودرو استيجاری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904783/مناقصه-خريد-دستگاه-يون-کروماتوگرافی-تک-کاناله-با-اتوسمپلر'>مناقصه خريد دستگاه يون کروماتوگرافی تک کاناله با اتوسمپلر  / مناقصه خريد دستگاه يون کروماتوگرافی تک کاناله با اتوسمپلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903945/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-و-تامین-اقلام-و-مصالح-مصرفی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر، نگهداری...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904622/مزایده-فروش-انواع-سيم-مسی-اسقاط'>مزایده فروش انواع سيم مسی اسقاط / اگهی مزایده ,مزایده فروش انواع سيم مسی اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904656/آگهی-ارزيابی-کيفی--تعويض-سقف-سالن-ورزشی'> آگهی ارزيابی کيفی   تعويض سقف سالن ورزشی /  آگهی ارزيابی کيفی  ، آگهی ارزيابی کيفی   تعويض سقف سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904619/فراخوان-احداث-فونداسيون-خط-چهار-مداره'>فراخوان  احداث فونداسيون خط چهار مداره / فراخوان ،فراخوان  احداث فونداسيون خط چهار مداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904632/مناقصه-خدمات-خودرويی-امور-انتقال'>مناقصه خدمات خودرويی امور انتقال  / مناقصه , مناقصه خدمات خودرويی امور انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904634/مناقصه-اجرای-بخشی-از-رينگ-آبرسانی'>مناقصه اجرای بخشی از رينگ آبرسانی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای بخشی از رينگ آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904059/فراخوان-تامین-مالی-جهت-تکمیل-و-اجرای-طرح-آبرسانی'>فراخوان  تامین مالی جهت تکمیل و اجرای طرح آبرسانی / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار, فراخوان  تامین مالی جهت تکمیل و اجرای طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904644/مناقصه-فاز-دوم-احداث-استخر-شلمزار'>مناقصه فاز دوم احداث استخر شلمزار     / آگهی مناقصه, مناقصه فاز دوم احداث استخر شلمزار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904684/مناقصه-فاز-دوم-احداث-استخر-شلمزار'>مناقصه فاز دوم احداث استخر شلمزار     / مناقصه , مناقصه فاز دوم احداث استخر شلمزار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904678/مناقصه-نسبت-به-تهیه-و-توزیع-غذای-پرسنل--96-5-11'>مناقصه نسبت به تهیه و توزیع غذای پرسنل - 96.5.11 / مناقصه ، مناقصه نسبت به تهیه و توزیع غذای پرسنل- 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904064/مناقصه-بروزرسانی-بازسازی-و-مسقف-نمودن-استخر-و-احداث-سونا-و-جکوزی'>مناقصه بروزرسانی، بازسازی و مسقف نمودن استخر و احداث سونا و جکوزی / آگهی مناقصه, مناقصه بروزرسانی، بازسازی و مسقف نمودن استخر و احداث سونا و جکوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904045/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904701/مناقصه-موزائیک-نمودن-حیاط-منازل-سازمانی-شهرک-گاز-شهید-مهاجر-سرخس'>مناقصه موزائیک نمودن حیاط منازل سازمانی شهرک گاز شهید مهاجر سرخس / مناقصه، مناقصه موزائیک نمودن حیاط منازل سازمانی شهرک گاز شهید مهاجر سرخس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904681/مناقصه-ساخت-و-نصب-80-عدد-سایه-بان'>مناقصه ساخت و نصب 80 عدد سایه بان  / مناقصه ساخت و نصب 80 عدد سایه بان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904036/مناقصه-بهینه-سازی-سیستمهای-سرمایشی-و-گرمایشی'>مناقصه بهینه سازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه بهینه سازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904693/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-هلت-و--'>مناقصه  گازرسانی به روستاهای هلت و ... / آگهی مناقصه, مناقصه  گازرسانی به روستاهای هلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904662/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904666/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904670/استعلام-عملیات-راهداری'>استعلام عملیات راهداری / استعلام عملیات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904044/تجدید-فراخوان-اصلاح-جوشهای-گود-و-رفع-سفیدک-زدگی-تجدید-96-5-11'>تجدید فراخوان اصلاح جوشهای گود و رفع سفیدک زدگی تجدید 96.5.11 / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی ، فراخوان اصلاح جوشهای گود و رفع سفیدک زدگی تجدید نوبت اول 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904676/استعلام-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-روشنایی'>استعلام تعمیرات و نگهداری شبکه روشنایی / استعلام تعمیرات و نگهداری شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904685/استعلام-خرید-دو-دستگاه-رایانه-با-متعلقات'>استعلام خرید دو دستگاه رایانه با متعلقات / استعلام خرید دو دستگاه رایانه با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904700/استعلام-کابل-شیلد-دار-3-2-5'>استعلام کابل شیلد دار 3*2.5  / استعلام کابل شیلد دار 3*2.5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904667/استعلام-خرید-کلید-مینیاتوری'>استعلام خرید کلید مینیاتوری / استعلام، استعلام خرید کلید مینیاتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904671/استعلام-زیرسازی-احداث-جاده-تنگ-شهید-به-طاسک'>استعلام زیرسازی احداث جاده تنگ شهید به طاسک / استعلام، استعلام زیرسازی احداث جاده تنگ شهید به طاسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904675/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام ، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904650/استعلام-گوشت-گوساله-ران-و-سردست'>استعلام گوشت گوساله ران و سردست   / استعلام, استعلام گوشت گوساله ران و سردست  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904669/استعلام-مشاوره-و-طراحی-فاز-1-و-2-ساختمان-اداری'>استعلام  مشاوره و طراحی فاز 1 و 2 ساختمان اداری  / استعلام, استعلام  مشاوره و طراحی فاز 1 و 2 ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904673/استعلام-تهیه-تعداد-320-دستگاه-پنکه-رومیزی'>استعلام تهیه تعداد 320 دستگاه پنکه رومیزی / استعلام, استعلام تهیه تعداد 320 دستگاه پنکه رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904038/مناقصه-حفاظت-از-اراضی-دولتی-در-شهرستانهای-نوبت-دوم'>مناقصه  حفاظت از اراضی دولتی در شهرستانهای نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه حفاظت از اراضی دولتی در شهرستانهای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904679/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904704/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-اطلاع-رسانی-96-5-11'>استعلام  سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی 96.5.11 / استعلام , استعلام  سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904698/استعلام-تهیه-و-تامین-پاکت-و-کارتن-های-پستی--'>استعلام  تهیه و تامین پاکت و کارتن های پستی... / استعلام , استعلام  تهیه و تامین پاکت و کارتن های پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904694/استعلام-تهیه-غذا-و-تدارکات'>استعلام تهیه غذا و تدارکات / استعلام ,استعلام تهیه غذا و تدارکات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904721/استعلام-نگهداری-و-تعمیر-سیستم-تاسیسات-برودتی--'>استعلام نگهداری و تعمیر سیستم تاسیسات برودتی ... / استعلام, استعلام  نگهداری و تعمیر سیستم تاسیسات برودتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904702/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-تعداد-212-دستگاه-gps---'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی تعداد 212 دستگاه gps ....  / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی تعداد 212 دستگاه gps .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904753/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو  / استعلام , استعلام سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904780/استعلام-چهار-دستگاه-vhf-jrc-770s--'>استعلام چهار دستگاه vhf jrc 770s... / استعلام چهار دستگاه vhf jrc 770s...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904763/استعلام-خرید-5-دستگاه-رایانه-و-کامپیوتر'>استعلام خرید 5 دستگاه رایانه و کامپیوتر  / استعلام، استعلام خرید 5 دستگاه رایانه و کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904733/استعلام-خرید-دو-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید دو دستگاه رایانه  / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904759/استعلام-خرید-وسایل-و-تجهیزات-مورد-نیاز-امکان-رفاهی'>استعلام خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز امکان رفاهی / استعلام خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز امکان رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904744/استعلام-فهرست-برداری-از-مکانهای-جدید'>استعلام فهرست برداری از مکانهای جدید  / استعلام فهرست برداری از مکانهای جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904726/استعلام-تهیه-4-دستگاه-مودم-زایکسل-P-793'>استعلام  تهیه 4 دستگاه مودم زایکسل P-793 / استعلام  تهیه 4 دستگاه مودم زایکسل P-793</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904723/استعلام-کوپلینگ-2-اینچ-آلمانی'>استعلام کوپلینگ 2 اینچ آلمانی / استعلام، استعلام کوپلینگ 2 اینچ آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904768/استعلام-کوپلینگ-2-اینچ-انگلیسی'>استعلام کوپلینگ 2 اینچ انگلیسی / استعلام، استعلام کوپلینگ 2 اینچ انگلیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904054/مزایده-100-000-سهام-از-سهام-اسمی-شرکت-کیمیا-شیمی-زاگرس'>مزایده 100.000 سهام از سهام اسمی شرکت کیمیا شیمی زاگرس  / آگهی مزایده, مزایده 100.000 سهام از سهام اسمی شرکت کیمیا شیمی زاگرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904107/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-180-کیلومتر-خطوط-تغذیه-و-توزیع-شبکه-گازرسانی-96-5-11'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای 180 کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع شبکه گازرسانی 96.5.11 / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای 180 کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع شبکه گازرسانی 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904762/استعلام-کوپلینگ-2-5-اینچ-آلمانی'>استعلام کوپلینگ 2/5 اینچ آلمانی / استعلام، استعلام کوپلینگ 2/5 اینچ آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904755/استعلام-چای-محمود-سیاه--'>استعلام چای محمود سیاه ... / استعلام, استعلام چای محمود سیاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904722/استعلام-ویلچر-بزرگسال'>استعلام ویلچر بزرگسال / استعلام ویلچر بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904776/استعلام-اسکنر-اثر-انگشت-REALSCAN'>استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN  / استعلام , استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904785/استعلام-راک-و--'>استعلام راک و ... / استعلام راک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904689/استعلام-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و نصب یک دستگاه آسانسور  / استعلام ، خرید و نصب یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904787/استعلام-مانیتور-in-23-LCD--'>استعلام مانیتور in 23 LCD... / استعلام، استعلام مانیتور in 23 LCD...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904734/استعلام-اجاره-خودرو-سواری-جهت-انجام-امورات-اداری'>استعلام اجاره خودرو سواری جهت انجام امورات اداری  / استعلام اجاره خودرو سواری جهت انجام امورات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904747/استعلام-عایق-ایزوگام-10-مترمربع'>استعلام عایق ایزوگام 10 مترمربع / استعلام , استعلام عایق ایزوگام 10 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903990/مزایده-بهره-برداری-از-برخی-مستحدثات-تجدید-96-05-11'>مزایده  بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید- 96.05.11 / آگهی تجدید مزایده , مزایده  بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید 96.05.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904739/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-برق-خودرو'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904731/استعلام-یک-دستگاه-فلزیاب-دستی'>استعلام یک دستگاه فلزیاب دستی / استعلام، استعلام یک دستگاه فلزیاب دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904719/استعلام-اقلام-مورد-نیاز'>استعلام اقلام مورد نیاز / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904716/استعلام-تهیه-بلیط-رفت-و-برگشت'>استعلام تهیه بلیط رفت و برگشت  / استعلام تهیه بلیط رفت و برگشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904720/استعلام-تامین-و-تهیه-غذای-روزانه'>استعلام تامین و تهیه غذای روزانه  / استعلام تامین و تهیه غذای روزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904735/استعلام-کابل-کشی-جهت-افزایش-و-ارتقاء-خطوط-تلفن'>استعلام کابل کشی جهت افزایش و ارتقاء خطوط تلفن / استعلام کابل کشی جهت افزایش و ارتقاء خطوط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904749/استعلام-کابینت-سانترال'>استعلام کابینت سانترال / استعلام کابینت سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904769/استعلام-لباس-کار-پارچه-ای-یکسره'>استعلام لباس کار پارچه ای یکسره / استعلام لباس کار پارچه ای یکسره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904707/استعلام-ارائه-خدمات-مشاوره-خانواده'>استعلام ارائه خدمات مشاوره خانواده  / استعلام ,استعلام ارائه خدمات مشاوره خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904725/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-رادیویی-کل-حوزه-استحفاظی'>استعلام تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی کل حوزه استحفاظی  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی کل حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903982/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-پل-وحدت-آسفالت-راه-روستایی-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای پل وحدت، آسفالت راه روستایی و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای پل وحدت، آسفالت راه روستایی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904771/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام , استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904784/استعلام-اسکنر-کداک-kodak-i2620'>استعلام اسکنر کداک kodak i2620   / استعلام , استعلام اسکنر کداک kodak i2620 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904738/استعلام-اقلام-سخت-افزار-مورد-نیاز'>استعلام اقلام سخت افزار مورد نیاز  / استعلام، استعلام اقلام سخت افزار مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904697/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-ماشین-آلات'>استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات  / استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904764/استعلام-تعمیر-مجتمع-فرهنگی-هنری'>استعلام تعمیر مجتمع فرهنگی هنری / استعلام تعمیر مجتمع فرهنگی هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903976/مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904225/اصلاحیه-مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه'>اصلاحیه مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه  / اصلاحیه ، مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903965/مناقصه-انجام-عملیات-پشتیبانی-فعالیتهای-حوزه-معاونت-خدمات-مشترکین-و-درآمد'>مناقصه انجام عملیات پشتیبانی فعالیتهای حوزه معاونت خدمات مشترکین و درآمد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات پشتیبانی فعالیتهای حوزه معاونت خدمات مشترکین و درآمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903998/تجدید-مناقصه-خرید-532-دستگاه-باطری--شارژر-و-برقگیر-فشار-ضعیف-96-5-11'>تجدید مناقصه خرید 532 دستگاه باطری ، شارژر و برقگیر فشار ضعیف 96.5.11 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید 532 دستگاه باطری ، شارژر و برقگیر فشار ضعیف نوبت اول 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904066/مزایده-فروش-پروژه-171-واحدی-نیمه-کاره'>مزایده فروش پروژه 171 واحدی نیمه کاره  / مزایده,مزایده فروش پروژه 171 واحدی نیمه کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904063/مزایده-ملک-شامل-بنگاه-بار-فروشی-فعال-60متر'>مزایده ملک شامل بنگاه بار فروشی فعال 60متر / مزایده,مزایده ملک شامل بنگاه بار فروشی فعال 60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903902/تجدید-فراخوان-اجرای-کامل-ساماندهی-و-تثبیت-فضای-سبز-پیرامونی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه، تجدید فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904469/مناقصه-مشاوره-دوربین-های-مداربسته-36-واحد'>مناقصه مشاوره دوربین های مداربسته 36 واحد  / مناقصه ، مناقصه مشاوره دوربین های مداربسته 36 واحد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904454/آگهی-تجدید-مناقصه-عمومی-خودروهای-استیجار'> آگهی تجدید مناقصه عمومی خودروهای استیجار /  آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید آگهی مناقصه عمومی خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904595/مزایده-فروش-یکباب-مجتمع-آپارتمانی-هفت-واحدی-نوبت-سوم'>مزایده فروش یکباب مجتمع آپارتمانی هفت واحدی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش یکباب مجتمع آپارتمانی هفت واحدی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904477/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-نیسان-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه ماشین نیسان کمپرسی  / آگهی مزایده،مزایده یک دستگاه ماشین نیسان کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904558/ارزیابی-کیفی-مناقصه-خدمات-تنظیفات-منازل-سازمانی-و-تاسیسات-و-----نوبت-اول'>ارزیابی کیفی مناقصه خدمات تنظیفات منازل سازمانی و تاسیسات و ..... - نوبت اول / ارزیابی  , ارزیابی کیفی مناقصه خدمات تنظیفات منازل سازمانی و تاسیسات و ..... - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904503/ششمین-جشنواره-سراسری-آیین-های-نمایشی-رضوی'>ششمین جشنواره سراسری آیین های نمایشی رضوی / ششمین جشنواره سراسری آیین های نمایشی رضوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903994/فراخوان-خرید-قطعات-کمپرسورهای-هوای-ابزار-دقیق-برند-ALMIG-96-5-11'>فراخوان خرید قطعات کمپرسورهای هوای ابزار دقیق برند ALMIG 96.5.11 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید قطعات کمپرسورهای هوای ابزار دقیق برند ALMIG نوبت اول 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904500/ارزیابی-کیفی-مناقصه-خدمات-تنظیفات-منازل-سازمانی-و-تاسیسات-و-----نوبت-دوم-96-5-11'>ارزیابی کیفی مناقصه خدمات تنظیفات منازل سازمانی و تاسیسات و ..... - نوبت دوم  96.5.11 / ارزیابی  , ارزیابی کیفی مناقصه خدمات تنظیفات منازل سازمانی و تاسیسات و ..... - نوبت دوم 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904524/مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی-و-کنترل-محیط-بی-بی-حکیمه-یک-نوبت-اول'>مناقصه  احداث ایستگاه آتش نشانی و کنترل محیط بی بی حکیمه یک  نوبت اول  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث ایستگاه آتش نشانی و کنترل محیط بی بی حکیمه یک  نوبت اول 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904521/مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی-و-کنترل-محیط-بی-بی-حکیمه-یک-نوبت-دوم-96-5-11'>مناقصه  احداث ایستگاه آتش نشانی و کنترل محیط بی بی حکیمه یک  نوبت دوم 96.5.11 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث ایستگاه آتش نشانی و کنترل محیط بی بی حکیمه یک  نوبت دوم  96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904549/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-را-به-مساحت-38000-مترمربع'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر را به مساحت 38000 مترمربع  / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر را به مساحت 38000 مترمربع  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904571/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-97-68متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.68متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904529/مناقصه-سرویس-دهی-و-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-سیر-و-حرکت-نوبت-دوم'> مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت  نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی,  مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904504/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-جداول-باغچه-های-سطح-مناطق-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح جداول باغچه های سطح مناطق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات اصلاح جداول باغچه های سطح مناطق نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903966/فراخوان-ارزیابی-پوشش-با-روش-C-SCAN-DCVG-CIPS-در-منطقه-9---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی پوشش با روش C-SCAN,DCVG,CIPS در منطقه 9 ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی پوشش با روش C-SCAN,DCVG,CIPS در منطقه 9 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904508/مناقصه-عملیات-احداث-فضای-سبز-تقاطع-های-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث فضای سبز تقاطع های سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث فضای سبز تقاطع های سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904505/واگذاری-تعدادی-از-غرفه-های-خود'>واگذاری تعدادی از غرفه های خود / واگذاری، واگذاری تعدادی از غرفه های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904645/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904520/مناقصه-امور-خدمات-بیمارستان-امام-خمینی--بار-دوم'>مناقصه امور خدمات بیمارستان امام خمینی - بار دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه امور خدمات بیمارستان امام خمینی - بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904542/مزایده-اماکن-ورزشی-قابل-بهره-برداری'>مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904530/مناقصه-امور-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904564/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-157-77متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 157.77متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 157.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904567/مزایده-سه-دانگ-یکباب-مغازه-مساحت-23متر'>مزایده سه دانگ یکباب مغازه مساحت 23متر / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب مغازه مساحت 23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904562/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-عملیات-اجرایی-و-تعویض-هادی-پر-ظرفیت-خط-63-کیلو-ولت'>مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی و تعویض هادی پر ظرفیت خط 63 کیلو ولت  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی و تعویض هادی پر ظرفیت خط 63 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904513/مزایده-ملک--تراکتور-رومانی-قرمز--'>مزایده ملک - تراکتور رومانی قرمز... / مزایده عمومی، مزایده ملک - تراکتور رومانی قرمز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903981/فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-ادارات-مرکزی-و-مرکز-آموزش'>فراخوان واگذاری امور خدمات ادارات مرکزی و مرکز آموزش  / فراخوان,فراخوان واگذاری امور خدمات ادارات مرکزی و مرکز آموزش  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904039/مزایده-فضاهای-مازاد-آموزشی-اداری-و-تجاری'>مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،اداری و تجاری  / مزایده ، مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،اداری و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904166/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-52-2654-و-4-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 52/2654 و 4 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 52/2654 و 4 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904006/مزایده-دو-تخته-فرش--'>مزایده دو تخته فرش.... / مزایده, مزایده دو تخته فرش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904001/مزایده-بهره-برداری-از-مراکز-جامع-تصویر-برداری'>مزایده بهره برداری از مراکز جامع تصویر برداری   / مزایده بهره برداری از مراکز جامع تصویر برداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903906/مناقصه-برگزاری-8-مورد-مناقصه-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه برگزاری 8 مورد مناقصه گازرسانی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه برگزاری 8 مورد مناقصه گازرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903978/تجدید-مزایده-واگذاری-ساختمان-قدیم--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری ساختمان قدیم - نوبت دوم  / آگهی مزایده , تجدید مزایده واگذاری ساختمان قدیم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903992/مزایده-محل-و-ارائه-خدمات-تایپ-و-تکثیر-دانشجویی-و-اداری'>مزایده محل و ارائه خدمات تایپ و تکثیر دانشجویی و اداری / آگهی مزایده , مزایده محل و ارائه خدمات تایپ و تکثیر دانشجویی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904291/دوازدهمین-کنگره-سازمان-عدالت-و-آزادی-ایران-اسلامی'>دوازدهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی / دوازدهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904262/فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات--نگهبانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی....نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903986/مناقصه-خرید-انواع-مقره'>مناقصه خرید انواع مقره / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع مقره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903989/مناقصه-خرید-انواع-کابل-فشار-ضعیف-(مسی-و-آلومینیومی)'>مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف (مسی و آلومینیومی) / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف (مسی و آلومینیومی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903996/مزایده-فروش-مینی-بوس-بنز-مدل-1364'>مزایده فروش مینی بوس بنز مدل 1364 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مینی بوس بنز مدل 1364</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904022/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-800مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 800مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 800مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904023/مزایده-ششدانگ-پلاک-سه-فرعی-بخش-دو-سبزوار'>مزایده ششدانگ پلاک سه فرعی بخش دو سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک سه فرعی بخش دو سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904020/تجدید-مزایده-فروش-20-دستگاه-از-اتوبوس-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش 20 دستگاه از اتوبوس نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده، تجدید مزایده فروش 20 دستگاه اتوبوس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903899/فراخوان-جهت-اجرای-عملیات-پروژه-های-ساختمانی-(روبنایی)-نوبت-دوم'>فراخوان جهت اجرای عملیات پروژه های ساختمانی (روبنایی) نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان جهت اجرای عملیات پروژه های ساختمانی (روبنایی) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904034/مناقصه-حمل-گندم-داخل-استانی-تجدید'>مناقصه حمل گندم داخل استانی تجدید  / آگهی مناقصه,مناقصه حمل گندم داخل استانی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904041/مزایده-تعداد-120-عدد-ورق-آهن-روغنی'>مزایده تعداد 120 عدد ورق آهن روغنی / مزایده,مزایده تعداد 120 عدد ورق آهن روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904015/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-159-1مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 159.1مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 159.1مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904012/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-هفتاد-و-یک-متر-و-پنجاه-و-هشت-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت هفتاد و یک متر و پنجاه و هشت دسیمتر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت هفتاد و یک متر و پنجاه و هشت دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904147/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-محل-کارخانه-تاسیسات-تجهیزات--ماشین-آلات-و-قالبها'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان محل کارخانه تاسیسات تجهیزات ، ماشین آلات، و قالبها  / مزایده, مزایده ششدانگ عرصه و اعیان محل کارخانه تاسیسات تجهیزات ، ماشین آلات، و قالبها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904027/مناقصه-پروژه-تهیه-نصب-و-رنگ-آمیزی-حفاظ-بتنی-مفصلی-تجدید'>مناقصه پروژه تهیه نصب و رنگ آمیزی حفاظ بتنی مفصلی تجدید  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تهیه نصب و رنگ آمیزی حفاظ بتنی مفصلی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904153/مزایده-یک-دستگاه-اتومیل-مدل-77-از-نوع-وانت--سیستم-و-تیپ-نیسان-2400'>مزایده یک دستگاه اتومیل مدل 77 از نوع وانت ، سیستم و تیپ نیسان 2400 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومیل مدل 77 از نوع وانت ، سیستم و تیپ نیسان 2400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904011/مزایده-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه-و-زمین-کشاورزی'>مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه و زمین کشاورزی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه و زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904155/مزایده-سنگ-ساختمانی'>مزایده سنگ ساختمانی   / مزایده ,مزایده  سنگ ساختمانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904028/مناقصه-خرید-انواع-پوره-و-کنسانتره-میوه'>مناقصه خرید  انواع پوره و کنسانتره میوه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  انواع پوره و کنسانتره میوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903895/فراخوان-خدمات-تهیه-و-توزیع-غذای-روزانه--تامین-خودرو---نوبت-دوم'>فراخوان خدمات تهیه و توزیع غذای روزانه ، تامین خودرو ....نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات تهیه و توزیع غذای روزانه ، تامین خودرو ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904019/مزایده-فروش-اقلام-ضایعات-و-مازاد-شامل-ضایعات-آهن-مس-و--'>مزایده فروش اقلام ضایعات و مازاد شامل ضایعات آهن، مس و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام ضایعات و مازاد شامل ضایعات آهن، مس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904007/مناقصه-یک-مجموعه-لوله-و-اتصالات-کربن-استیل-و-استنلس-استیل'>مناقصه یک مجموعه لوله و اتصالات کربن استیل و استنلس استیل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یک مجموعه لوله و اتصالات کربن استیل و استنلس استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904000/مناقصه-خرید-S-P-FOR-BMS-CONTROL-SYSTEM-و--'>مناقصه خرید S/P FOR BMS CONTROL SYSTEM و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید S/P FOR BMS CONTROL SYSTEM و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904029/ارزیابی-کیفی-تهیه-و-طبخ-توزیع-و-سرو-غذای-کارکنان--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تهیه و طبخ، توزیع و سرو غذای کارکنان  - نوبت دوم  / فراخوان , ارزیابی کیفی تهیه و طبخ، توزیع و سرو غذای کارکنان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904033/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-24000-عدد-بشكه-فلزی'>تجدید مناقصه خرید تعداد 24000 عدد بشكه فلزی  / تجدید فراخوان عمومی دعوت به مناقصه,  تجدید مناقصه خرید تعداد 24000 عدد بشكه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904050/مناقصه-تامین-مصالح-ساخت-و-نصب-سیستم-تهویه-کارگاه-رنگ'>مناقصه تامین مصالح، ساخت و نصب سیستم تهویه کارگاه رنگ / آگهی مناقصه, مناقصه تامین مصالح، ساخت و نصب سیستم تهویه کارگاه رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904042/فراخوان-اجرای-کلیه-عملیات-ابنیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-یکی-از-پروژه-های-خود'>فراخوان اجرای کلیه عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی یکی از پروژه های خود / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران، فراخوان اجرای کلیه عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی یکی از پروژه های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904025/آگهی-مزایده-فروش-انواع-ضایعات-قوطی-سازی'>آگهی مزایده  فروش انواع ضایعات قوطی سازی  / آگهی مزایده، آگهی مزایده فروش انواع ضایعات قوطی سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904016/مناقصه-مونتاژ-انواع-محصولات'>مناقصه مونتاژ انواع محصولات  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مونتاژ انواع محصولات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904010/مناقصه-خرید-مشمع-ناپا'>مناقصه خرید مشمع ناپا / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید مشمع ناپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904002/مناقصه-انجام-عملیات-تخلیه-لجن-برکه-بی-هوازی-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تخلیه لجن برکه بی هوازی و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان,مناقصه انجام عملیات تخلیه لجن برکه بی هوازی و ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903987/فراخوان-طراحی-تکمیلی--انجام-عملیات-ساختمانی-و--'>فراخوان طراحی تکمیلی ، انجام عملیات ساختمانی و ... / آگهی فراخوان استعلام , فراخوان طراحی تکمیلی ، انجام عملیات ساختمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903958/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-112-34متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 112.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 112.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903924/مناقصه-عملیات-اجرایی-تهیه-ساخت-حمل-و-نصب-اسکلت-فلزی-سالن-بسته-بندی-و---'>مناقصه عملیات اجرایی تهیه، ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی سالن بسته بندی و  ....  / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی تهیه، ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی سالن بسته بندی و  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903972/مناقصه-واگذاری-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904008/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-5-تهران'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش 5 تهران / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش 5 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904004/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-48-68متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 48.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 48.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904003/مزایده-اعیانی-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-828-50متر'>مزایده اعیانی ششدانگ زمین مسکونی مساحت 828.50متر  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ زمین مسکونی مساحت 828.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903977/مزایده-پلاک-ثبتی-دارای-طبقه-زیرزمین-مساحت-51-05متر'>مزایده پلاک ثبتی دارای طبقه زیرزمین مساحت 51.05متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دارای طبقه زیرزمین مساحت 51.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903980/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-تقریبی-500متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 500متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 500متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903983/مزایده-پلاک-دو-فرعی-2681-از-اصلی-بخش-یک-گرگان'>مزایده پلاک دو فرعی 2681 از اصلی بخش یک گرگان  / مزایده,مزایده پلاک دو فرعی 2681 از اصلی بخش یک گرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903993/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-7200-متر-لوله-پلی-اتیلن-تکجداره'>تجدید فراخوان مناقصه خرید 7200 متر لوله پلی اتیلن تکجداره  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان مناقصه خرید 7200 متر لوله پلی اتیلن تکجداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903975/مزایده-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-هفت-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی هفت فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی هفت فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903973/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-پلاک-59-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی پلاک 59 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی پلاک 59 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903915/مناقصه-نوبت-دوم-اجرای-عملیات-پیشگیرانه-CM'>مناقصه نوبت دوم اجرای عملیات پیشگیرانه CM   / مناقصه ، مناقصه نوبت دوم اجرای عملیات پیشگیرانه CM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903968/مزایده-درختان-خشک-و-نیمه-خشک-سرپا-نوبت-دوم'>مزایده درختان خشک و نیمه خشک سرپا- نوبت دوم  / اگهی مزایده ,مزایده درختان خشک و نیمه خشک سرپا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904286/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-آلارم-و-سرریز-مخازن'>مناقصه  انجام عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904266/مناقصه-توسعه-شبکه-در-سطح-مناطق-6-5-2-1-شرق-مشهد--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه در سطح مناطق 6,5,2,1 شرق مشهد - نوبت دوم  / اگهی عمومی ,مناقصه توسعه شبکه در سطح مناطق 6,5,2,1 شرق مشهد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903997/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-تکمیل--ساخت--'>فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور تکمیل , ساخت ... / فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور تکمیل , ساخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904024/مزایده-یک-دستگاه-مخزن-ذخیره-سازی-مواد-اولیه--'>مزایده یک دستگاه مخزن ذخیره سازی مواد اولیه ... / مزایده یک دستگاه مخزن ذخیره سازی مواد اولیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904060/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-و-سه-وعده-غذا-و--'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام خدمات تهیه , طبخ و سه وعده غذا و... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی  , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام خدمات تهیه , طبخ و سه وعده غذا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903960/مزایده-یک-فقره-پلاک-ثبتی-متراژ-1627-7متر'>مزایده یک فقره پلاک ثبتی متراژ 1627.7متر  / مزایده,مزایده یک فقره پلاک ثبتی متراژ 1627.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903962/مزایده-مقدار-521-متر-مشاع-از-زمین-10000متر'>مزایده مقدار 521 متر مشاع از زمین 10000متر / مزایده,مزایده مقدار 521 متر مشاع از زمین 10000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903967/مزایده-آپارتمان-مساحت-اعیان-104-18مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت اعیان 104.18مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت اعیان 104.18مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903894/مزایده-آپارتمان-یک-خوابه-مساحت-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده آپارتمان یک خوابه مساحت هفتاد و دو متر / مزایده,مزایده آپارتمان یک خوابه مساحت هفتاد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903925/مناقصه-خرید-و-تحویل-تجهیزات-SAN'>مناقصه خرید و تحویل تجهیزات SAN  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل تجهیزات SAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904046/مزایده-کامیون-تانکر-ده-چرخ-زرد-رنگ'>مزایده کامیون تانکر ده چرخ زرد رنگ  / مزایده,مزایده کامیون تانکر ده چرخ زرد رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904715/استعلام-مانیتور-LCD-96-5-11'>استعلام مانیتور LCD 96.5.11 / استعلام, استعلام مانیتور LCD 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904790/استعلام-کارت-شبکه-HBA-رایانه--'>استعلام کارت شبکه HBA رایانه ...  / استعلام,استعلام کارت شبکه HBA رایانه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904710/استعلام-برنامه-نویسی--مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی ، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام, استعلام برنامه نویسی ، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904049/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904051/مزایده-سواری-سیستم-لیفان-رنگ-آبی-متالیک-90--نوبت-دوم'>مزایده سواری سیستم لیفان رنگ آبی متالیک 90   نوبت دوم  / مزایده,مزایده سواری سیستم لیفان رنگ آبی متالیک 90   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904236/مناقصه-انجام-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-های-ساختمان'>مناقصه انجام نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های ساختمان / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه انجام نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903971/مزایده-ملک-ساختمان-دامداری-مساحت-1110-93متر'>مزایده ملک ساختمان دامداری مساحت 1110.93متر / مزایده,مزایده ملک ساختمان دامداری مساحت 1110.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904014/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-سطح-منطقه'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904030/فراخوان-مناقصه-SOLIDS-HANDLING-PUMP'>فراخوان مناقصه SOLIDS HANDLING PUMP / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه SOLIDS HANDLING PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904052/ارزیابی-کیفی-احداث-ساختمان-مدیریت'>ارزیابی کیفی احداث ساختمان مدیریت  / آگهی مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی احداث ساختمان مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903933/تجدید-مناقصه-بین-المللی-خرید-ذرت-و-جو-دامی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بین المللی خرید ذرت و جو دامی - نوبت دوم  / مناقصه ، تجدید مناقصه بین المللی خرید ذرت و جو دامی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903999/مزایده-بهره-برداری-از-مزرعه-گل--مرحله-دوم'>مزایده بهره برداری از مزرعه گل - مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از مزرعه گل - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904206/اصلاحیه-مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی'>اصلاحیه مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی / اصلاحیه مناقصه, مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904009/مناقصه-بهسازی-راه-اصلی--'>مناقصه بهسازی راه اصلی... / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی راه اصلی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904021/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیان-156-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 156.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 156.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904056/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید به رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904018/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-زیربنای-195-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان زیربنای 195.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان زیربنای 195.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904035/فراخوان-عملیات-تکمیل-و-احداث-ساختمان-ستاد-مرکزی'>فراخوان عملیات تکمیل و احداث ساختمان ستاد مرکزی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات تکمیل و احداث ساختمان ستاد مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903940/تجدید-مناقصه-اجاره-خودرو-امداد-و-رفع-حوادث-آب-پست-امداد-ناحیه-یک'>تجدید مناقصه اجاره خودرو امداد و رفع حوادث آب پست امداد ناحیه یک   / مناقصه , تجدید مناقصه اجاره خودرو امداد و رفع حوادث آب پست امداد ناحیه یک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904334/مزایده-ششدانگ-پلاک-1913-فرعی-بخش-سه-161متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1913 فرعی بخش سه 161متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1913 فرعی بخش سه 161متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904242/مزایده-یک-دستگاه-فریزر-صندوقی-و---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه فریزر صندوقی و ... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه فریزر صندوقی و ... نوبت دوئم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904336/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-112-93متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 112.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 112.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904257/مناقصه-اجرای-عملیات-پخش-آسفالت'>مناقصه  اجرای عملیات پخش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904249/مناقصه-عملیات-دیوارکشی-جدول-گذاری-و-بلوک-فرش'> مناقصه عملیات دیوارکشی، جدول گذاری و بلوک فرش  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات دیوارکشی، جدول گذاری و بلوک فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904293/مناقصه-تهیه-مصالح--لوازم-و-اجرای-عملیات-اصلاح-؛-بازسازی-و-توسعه-۱۱-کیلومتر-شبکه-توزیع-آب-و--'>مناقصه  تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه  تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904351/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-1200-کلاسه-950349'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 1200 کلاسه 950349  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 1200 کلاسه 950349 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904359/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-148-مترمربع-کلاسه-9500417'>مزایده  یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 148 مترمربع کلاسه 9500417  / مزایده,مزایده  یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 148 مترمربع کلاسه 9500417 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903920/تجدید-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-از-سیستم-الکتریکال-و-مکانیکال--'>تجدید مناقصه تعمیرات و نگهداری از سیستم الکتریکال و مکانیکال... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه تعمیرات و نگهداری از سیستم الکتریکال و مکانیکال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904253/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-1302-5متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی 1302.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی 1302.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904254/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-42-88متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 42.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 42.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904264/مناقصه-نسبت-به-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی--'>مناقصه نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904332/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده یکباب منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904298/مناقصه-امورات-مربوط-به-تهیه-و-توزیع-مواد-غذایی-دانشجویی'>مناقصه امورات مربوط به تهیه و توزیع مواد غذایی دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امورات مربوط به تهیه و توزیع مواد غذایی دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904270/مناقصه-اجرای-کارهای-باقیمانده-سالن-ورزشی-واقع-در-محل-انبار-ائل-گلی-تبریز'>مناقصه اجرای کارهای باقیمانده سالن ورزشی واقع در محل انبار ائل گلی تبریز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کارهای باقیمانده سالن ورزشی واقع در محل انبار ائل گلی تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904290/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-56-62-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 56/62 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 56/62 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904287/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-84-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 84 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 84 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904259/مزایده-ملک-مساحت-77-44متر'>مزایده ملک مساحت 77.44متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 77.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903938/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-کنتور-به-تعداد-3500-دستگاه-کنتور-آب-پیستونی-خشک--'>مناقصه خرید و راه اندازی کنتور به تعداد 3500 دستگاه کنتور آب پیستونی خشک... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید و راه اندازی کنتور به تعداد 3500 دستگاه کنتور آب پیستونی خشک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904261/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-75-22متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 75.22متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 75.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904216/مزایده-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09125479152-و-09123871893'>مزایده خط تلفن همراه به شماره 09125479152 و 09123871893 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خط تلفن همراه به شماره 09125479152 و 09123871893</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904211/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-ارزیابی-صلاحیت-تامین-کنندگان-تیرهای-بتنی'>فراخوان انتخاب مشاور جهت ارزیابی صلاحیت تامین کنندگان تیرهای بتنی / فراخوان، فراخوان انتخاب مشاور جهت ارزیابی صلاحیت تامین کنندگان تیرهای بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904203/تجدید-مناقصه-اجرای-اسکلت-بتنی-ساختمان-اصلی-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای اسکلت بتنی ساختمان اصلی و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه اجرای اسکلت بتنی ساختمان اصلی و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904217/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-جهانگردی-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری جهانگردی نوبت دوم چاپ اول / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری جهانگردی نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904224/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی-در-بخش-توزیع-صورت-حساب-مشترکین-نوبت-دوم'>فراخوان تامین نیروی انسانی در بخش توزیع صورت حساب مشترکین نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان تامین نیروی انسانی در بخش توزیع صورت حساب مشترکین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904296/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-هیوندا'>مزایده یک دستگاه خودرو هیوندا  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904244/مناقصه-پروژه-دیوارکشی-پردیس-دانشگاه'>مناقصه پروژه دیوارکشی پردیس دانشگاه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه دیوارکشی پردیس دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904231/فراخوان-پروژه-احداث-خیابان-و-محوطه-سازی'>فراخوان پروژه احداث خیابان و محوطه سازی  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان پروژه احداث خیابان و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904285/فراخوان-مناقصه-تامین-میلگرد-و--'>فراخوان مناقصه تامین میلگرد و ... / آگهی فراخوان برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین میلگرد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903918/مناقصه-طبخ-و-توزیغ-غذا-در-رستوران-پالایشگاه-و-باشگاه-های-شهرک-مروارید'>مناقصه طبخ و توزیغ غذا در رستوران پالایشگاه و باشگاه های شهرک مروارید / مناقصه , مناقصه طبخ و توزیغ غذا در رستوران پالایشگاه و باشگاه های شهرک مروارید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904305/تجدید-مناقصه-امحای-ترانسفورماتور-روغن-خاک-و-تجهیزات-آلوده-به-آسکارل'>تجدید مناقصه امحای ترانسفورماتور، روغن، خاک و تجهیزات آلوده به آسکارل   / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه امحای ترانسفورماتور، روغن، خاک و تجهیزات آلوده به آسکارل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904218/مناقصه-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مرکزی-و-ساختمان-های-اقماری--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری - تجدید- نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری- تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904339/مزایده-تمامیت-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-بخش-نه-مشهد'>مزایده تمامیت ششدانگ اعیان آپارتمان بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ اعیان آپارتمان بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904341/مزایده-25-من-محلی-زمین-کشاورزی'>مزایده 25 من محلی زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 25 من محلی زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904294/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-بیل-مکانیکی-زنجیری-و--'>تجدید فراخوان مناقصه خرید بیل مکانیکی زنجیری و .. / آگهی تجدید فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید بیل مکانیکی زنجیری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904267/مناقصه-تهیه-و-استقرار-نیوجرسی-مفصلی-حوزه-استحفاظی-استان-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و استقرار نیوجرسی مفصلی حوزه استحفاظی استان- نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه و استقرار نیوجرسی مفصلی حوزه استحفاظی استان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904282/آگهی-مزایده-سهام'>آگهی مزایده سهام  / آگهی مزایده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904337/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3094-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3094 بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3094 بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904223/مناقصه-تعدادی-تجهیزات-شبکه-و-سرور'>مناقصه تعدادی تجهیزات شبکه و سرور  / مناقصه عمومی، مناقصه تعدادی تجهیزات شبکه و سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903952/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستمهای-علائم-الکتریکی-محور-دو-خطه'>فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستمهای علائم الکتریکی محور دو خطه  / فراخوان ,فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستمهای علائم الکتریکی محور دو خطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904345/فراخوان-مناقصه-الکتروپمپ'>فراخوان مناقصه الکتروپمپ / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904320/مزایده-فروش-چند-قطعه-زمین'> مزایده فروش چند قطعه زمین  / مزایده،  مزایده فروش چند قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904271/فراخوان-عمومی-خدمات-پشتیبانی--نگهداری-و-پیکره-بندی-شبکه-و--'>فراخوان عمومی خدمات پشتیبانی ، نگهداری و پیکره بندی شبکه و ... / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان عمومی خدمات پشتیبانی ، نگهداری و پیکره بندی شبکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904250/تجدید-مناقصه-تامین-غذای-مورد-نیاز-مراکز-شبانه-روزی-و-پرسنل-شیفت'>تجدید مناقصه تامین غذای مورد نیاز مراکز شبانه روزی و پرسنل شیفت / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین غذای مورد نیاز مراکز شبانه روزی و پرسنل شیفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904258/مزایده-فروش-حدود-250-تن-پسته-تر'>مزایده فروش حدود 250 تن پسته تر  / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 250 تن پسته تر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904343/مزایده-3-دانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-توقیفی'>مزایده 3 دانگ یک دستگاه آپارتمان توقیفی  / مزایده,مزایده 3 دانگ یک دستگاه آپارتمان توقیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904228/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده  اجاره اماکن ورزشی  نوبت دوم  /  مزایده, فراخوان مزایده  اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904207/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-خودرویی-و-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل  نوبت دوم  / مناقصه ، فراخوان خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904204/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات-بازارهای-روز-کوثر-6-و-7--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات بازارهای روز کوثر 6 و  7 - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات بازارهای روز کوثر 6 و  7 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903930/مزایده-عمومی-فروش-خودرو-96-5-11'>مزایده عمومی فروش خودرو 96.5.11 / آگهی مزایده, مزایده عمومی فروش خودرو  96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904227/مناقصه-واگذاری-و-خرید-خدمات-کارشناسی-مشاوره-پزشکی-و-فوریت-های-اورژانس-کارکنان'>مناقصه واگذاری و خرید خدمات کارشناسی، مشاوره پزشکی و فوریت های اورژانس کارکنان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری و خرید خدمات کارشناسی، مشاوره پزشکی و فوریت های اورژانس کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904237/مناقصه-روسازی-بتن-ریزی-و-جدولگذاری-ایستگاه-دفن-زباله'>مناقصه روسازی، بتن ریزی و جدولگذاری ایستگاه دفن زباله     / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روسازی، بتن ریزی و جدولگذاری ایستگاه دفن زباله    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904256/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904288/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-و-باراندازی-لوله-های-فولادی--'>مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های فولادی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904302/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-کلاسه-9401578'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 9401578  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 9401578 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904221/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-بازسازی-خط-معدن-آلومینای-جاجرم--'>ارزیابی کیفی انجام عملیات بازسازی خط معدن آلومینای جاجرم ... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی  , ارزیابی کیفی انجام عملیات بازسازی خط معدن آلومینای جاجرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904196/مزایده-فروش-ماشین-آلات-صنعتی'>مزایده  فروش ماشین آلات صنعتی / آگهی مزایده, مزایده  فروش ماشین آلات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904214/مزایده-ماشین-آلات'>مزایده ماشین آلات  / مزایده,مزایده ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903905/مزایده-واگذاری-14-عدد-تابلو-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904210/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-تامین-برق-منازل-240-واحدی--'>مناقصه پروژه نیرورسانی تامین برق منازل 240 واحدی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه نیرورسانی تامین برق منازل 240 واحدی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904220/مناقصه-تکمیل-پروژه-تفکیک-و-جداسازی-آب-شرب--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پروژه تفکیک و جداسازی آب شرب... نوبت دوم  / آگهی مناقصه کتبی , مناقصه تکمیل پروژه تفکیک و جداسازی آب شرب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904226/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904222/تجدید-مناقصه-اجرای-تعدادی-از-پروژه-های-آبرسانی-به-روستاهای-استان-مرکزی-96-5-11'>تجدید مناقصه اجرای تعدادی از پروژه های آبرسانی به روستاهای استان مرکزی 96.5.11 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،تجدید مناقصه اجرای تعدادی از پروژه های آبرسانی به روستاهای استان مرکزی نوبت اول 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904219/تمدید-فراخوان-واگذاری-عملیات-خرید-تهیه-حمل--نصب-ساخت-راه-اندازی-و-بهره-برداری-پکیج-پیش-ساخته-96-5-11'>تمدید فراخوان واگذاری عملیات خرید، تهیه، حمل ، نصب، ساخت، راه اندازی و بهره برداری پکیج پیش ساخته 96.5.11 / تمدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان واگذاری عملیات خرید، تهیه، حمل ، نصب، ساخت، راه اندازی و بهره برداری پکیج پیش ساخته 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904233/فراخوان-مناقصه-خرید-3000-دستگاه-کات-اوت-فیوز-پلیمری-100-آمپر'>فراخوان مناقصه خرید 3000 دستگاه کات اوت فیوز پلیمری 100 آمپر / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 3000 دستگاه کات اوت فیوز پلیمری 100 آمپر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903907/مزایده-واگذاری-2-باب-غرفه---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 2 باب غرفه ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری 2 باب غرفه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904195/تجدید-مزایده-واگذاری-محوطه-پارکینگ-96-5-11'>تجدید مزایده واگذاری محوطه پارکینگ  96.5.11 / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری محوطه پارکینگ 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904190/فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری--تعمیرات-و-سرویس-های-پیشگیرانه--96-5-11'>فراخوان انجام عملیات نگهداری , تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه ...96.5.11 / فراخوان عمومی , فراخوان انجام عملیات نگهداری , تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه ... 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904187/فراخوان-مناقصه-خرید-50-سکسیونر-هوایی-موتور-دار-با-گاز-SF6-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 50 سکسیونر هوایی موتور دار با گاز SF6  نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 50 سکسیونر هوایی موتور دار با گاز SF6  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904209/اصلاحیه-مزایده-تعداد-2-عدد-اطاق-بار-سرد--'>اصلاحیه مزایده تعداد 2 عدد اطاق بار سرد ... / اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده تعداد 2 عدد اطاق بار سرد ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904212/مزایده-پیراهن-پسرانه--'>مزایده پیراهن پسرانه... / مزایده , مزایده پیراهن پسرانه... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904284/مزایده-پلاک-ثبتی-10610-373-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 10610/373 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10610/373 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904192/مناقصه-تهیه-رنگ-و-اجرای-خط-کشی-سرد-بخشی-از-راههای-حوزه-استحفاظی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد بخشی از راههای حوزه استحفاظی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد بخشی از راههای حوزه استحفاظی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903897/مناقصه-خرید-تعداد-350-عدد-تخت-ویژه-ccu-icu--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 350 عدد تخت ویژه ccu-icu - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 350 عدد تخت ویژه ccu-icu - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904026/مناقصه-تامین-آب-شهر-سراب-و-نگهداری-شبکه-آب-منطقه-سراب-96-5-11'>مناقصه تامین آب شهر سراب و نگهداری شبکه آب منطقه سراب 96.5.11 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین آب شهر سراب و نگهداری شبکه آب منطقه سراب نوبت اول 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904202/فراخوان-قطعات-یدکی-بازوهای-بارگیری-نفت-خام--نوبت-دوم'>فراخوان قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام  - نوبت دوم  / فراخوان ، مناقصه قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904304/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-و-اداری-کلاسه-940086-7-ج'>مزایده  ششدانگ ملک تجاری و اداری کلاسه 940086.7 ج  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری و اداری کلاسه 940086.7 ج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904307/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-105-34-مترمربع-کلاسه-950199'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 105.34 مترمربع  کلاسه 950199  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 105.34 مترمربع  کلاسه 950199 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904313/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-شماره-9509972164401105'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی شماره 9509972164401105  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی شماره 9509972164401105 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903941/مزایده-اجاره-مدرسه-شوکت'>مزایده اجاره مدرسه شوکت  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مدرسه شوکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904230/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-133-27متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 133.27متر  / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 133.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904177/مناقصه-عمومی-خرید-26-دستگاه-بوشینگ-برای-پست-های-انتقال-و-فوق-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید 26 دستگاه بوشینگ برای پست های انتقال و فوق توزیع  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 26 دستگاه بوشینگ برای پست های انتقال و فوق توزیع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904185/مناقصه-عملیات-تکمیل-ساختمان-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل ساختمان آتش نشانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیل ساختمان آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904246/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-به-شماره-12420-فرعی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک به شماره 12420 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک به شماره 12420 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904172/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-مدل-81'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری مدل 81  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری مدل 81 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904165/مزایده-تعداد-110-قلم-لوازم-خانگی-کوچک-و-بزرگ-منزل'>مزایده تعداد 110 قلم لوازم خانگی کوچک و بزرگ منزل  / مزایده , مزایده تعداد 110 قلم لوازم خانگی کوچک و بزرگ منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904161/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-131-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 131 مدل 1390 / مزایده  ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 131 مدل 1390 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904158/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جذب-اتمی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه جذب اتمی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید یک دستگاه جذب اتمی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904240/مزایده-زمین-حدود-دو-هکتار-از-4-هکتار-مشاع-مرحله-دوم'>مزایده زمین حدود دو هکتار از 4 هکتار مشاع مرحله دوم  / مزایده,مزایده زمین حدود دو هکتار از 4 هکتار مشاع مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904241/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5 هزار متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5 هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903943/مزایده-اجاره-دبستان-فخر'>مزایده اجاره دبستان فخر  / آگهی مزایده , مزایده اجاره دبستان فخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904243/مزایده-زمین-بخش-هشت-قزوین-نوبت-اول'>مزایده زمین بخش هشت قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده زمین بخش هشت قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904245/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-20-هزار-متر'>مزایده زمین زراعی مساحت 20 هزار متر  / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 20 هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904181/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904289/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-باقی-مانده-501-اصلی-و-417-1-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاکهای باقی مانده 501 اصلی و 417.1 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای باقی مانده 501 اصلی و 417.1 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904213/فراخوان-ساخت-و-تجهیز--بهره-برداری-و-انتقال-BOT-پروژه-MRI'>فراخوان ساخت و تجهیز ، بهره برداری و انتقال BOT پروژه MRI  / فراخوان ساخت و تجهیز ، بهره برداری و انتقال BOT پروژه MRI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904191/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-شش-اهواز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904193/مزایده-زمین-به-مساحت-1199-75متر-نوبت-اول'>مزایده زمین به مساحت 1199.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین به مساحت 1199.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904180/مناقصه-برونسپاری-بهره-برداری-از-شبکه-های-توزیع-و-روشنایی-معابر-امور-برق--'>مناقصه برونسپاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر امور برق.... / مناقصه برونسپاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر امور برق....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903947/مزایده-اجاره-مدرسه-بهبهانی'>مزایده اجاره مدرسه بهبهانی / آگهی مزایده , مزایده اجاره مدرسه بهبهانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904159/مناقصه-خریداری-40-دستگاه-ترانسفورماتور-روغنی-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری 40 دستگاه ترانسفورماتور روغنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای,مناقصه خریداری 40 دستگاه ترانسفورماتور روغنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904355/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-ساختمان-دو-طبقه-شماره-95009971946200902'>مزایده ششدانگ یک واحد ساختمان دو طبقه شماره 95009971946200902  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد ساختمان دو طبقه شماره 95009971946200902 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904154/مزایده-کمد--'>مزایده کمد.... / مزایده, مزایده کمد....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904152/مزایده-ورق-آهن-سیاه--'>مزایده ورق آهن سیاه.... / مزایده, مزایده ورق آهن سیاه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904142/مناقصه-خرید-8-د-ستگاه-پمپ-شناور-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه خرید 8 د ستگاه پمپ شناور -مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 8 د ستگاه پمپ شناور - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904145/مناقصه-اجاره-سه-دستگاه-تانکر-تخلیه-آب--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه اجاره سه دستگاه تانکر تخلیه آب - مرحله دوم نوبت اول /  مناقصه عمومی , مناقصه اجاره سه دستگاه تانکر تخلیه آب - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904347/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-118450-مترمربع-کلاسه-952578-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 118450 مترمربع کلاسه 952578 نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 118450 مترمربع کلاسه 952578 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904143/مزایده-شش-دستگاه-کولر-اسپیلت-اجنرال'>مزایده شش دستگاه کولر اسپیلت اجنرال / مزایده شش دستگاه کولر اسپیلت اجنرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904248/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-200متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904251/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-5092-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 5092 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 5092 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904194/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-216متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 216متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 216متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904198/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-14731متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 14731متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 14731متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904200/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-12-ثبت-بابلسر'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش 12 ثبت بابلسر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش 12 ثبت بابلسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904201/مزایده-ملک-مساحت-309-42متر'>مزایده ملک مساحت 309.42متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 309.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904252/مزایده-آپارتمان-مسکونی-دو-خوابه'>مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904156/مناقصه-اجرای-دیوارکشی-ضلع-شمالی-رودخانه-حصار--'>مناقصه اجرای دیوارکشی ضلع شمالی رودخانه حصار ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای دیوارکشی ضلع شمالی رودخانه حصار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904149/مزایده-واگذاری-اجاره-تعداد-8-باب-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره تعداد 8 باب واحد تجاری- نوبت دوم  / اگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری اجاره تعداد 8 باب واحد تجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904205/مزایده-واحد-مسکونی-مساحت-عرصه-273متر'>مزایده واحد مسکونی مساحت عرصه 273متر  / مزایده,مزایده واحد مسکونی مساحت عرصه 273متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904208/مزایده-ساختمان-نیمه-کاره-عرصه-165-75متر'>مزایده ساختمان نیمه کاره عرصه 165.75متر  / مزایده,مزایده ساختمان نیمه کاره عرصه 165.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903937/تجدید-مناقصه-واگذاری-شروع-فاز-1-عملیات-احداث-ساختمان-96-5-11'>تجدید مناقصه واگذاری شروع فاز 1 عملیات احداث ساختمان 96.5.11 / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری شروع فاز 1 عملیات احداث ساختمان 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904234/مزایده-پلاک-زراعی-به-شماره-ثبتی-34-اصلی'>مزایده پلاک زراعی به شماره ثبتی 34 اصلی / مزایده,مزایده پلاک زراعی به شماره ثبتی 34 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904232/مزایده-ششدانگ-پلاک-1278-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 1278 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1278 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904238/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-212متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 212متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 212متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904235/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-عرصه-234متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه 234متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه 234متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904182/مناقصه-طرح-اجرای-سیستم-آبیاری-بارانی'> مناقصه طرح اجرای سیستم آبیاری بارانی / آگهی مناقصه , مناقصه طرح اجرای سیستم آبیاری بارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904157/مزایده-فروش-مقداری-نخود-آبی-حدود-6-تن-و-نخود-دیم-بهاره-6-تن'> مزایده فروش مقداری نخود آبی حدود 6 تن و نخود دیم بهاره 6 تن / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری نخود آبی حدود 6 تن و نخود دیم بهاره 6 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904144/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904148/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904136/تجدید-مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904134/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-خدمات-اداری--مالی-و--'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری ، مالی و ...  / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری ، مالی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904279/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-به-مساحت-381-28-مترمربع'>مزایده  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 381/28 مترمربع  / مزایده,مزایده  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 381/28 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904272/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-67-7-مترمربع-کلاسه-9503193'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 67/7 مترمربع کلاسه 9503193  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 67/7 مترمربع کلاسه 9503193 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904138/مزایده-فروش-تلفن-همراه-و-ملک'>مزایده فروش تلفن همراه و ملک / آگهی مزایده, مزایده فروش تلفن همراه و ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904151/مزایده-فروش-9-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش  9 دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  9 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904167/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-شهری'>تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903939/مزایده-فروش-مجتمع-تولیدی-فجر-مساحت-7-هکتار'>مزایده فروش مجتمع تولیدی فجر مساحت 7 هکتار / مزایده,مزایده فروش مجتمع تولیدی فجر مساحت 7 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904175/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-همکف-93-92متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 93.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 93.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904176/مزایده-پلاک-5-6730-بخش-هشت-اهواز'>مزایده پلاک 5/6730 بخش هشت اهواز  / مزایده,مزایده پلاک 5/6730 بخش هشت اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904169/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-94-54متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 94.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 94.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904174/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-4742متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 4742متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4742متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904124/مزایده-سهام'>مزایده سهام  / مزایده, مزایده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904171/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-109-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 109.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 109.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904280/ششمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-شهر'>ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر / ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904112/مناقصه-خرید-ورق-گالوانیزه-و-فولادی--'>مناقصه خرید ورق گالوانیزه و فولادی ...  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ورق گالوانیزه و فولادی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904098/مناقصه-ساخت-و-نصب-استراکچر---'>مناقصه ساخت و نصب استراکچر  ...  / مناقصه ساخت و نصب استراکچر  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904089/مزایده-واگذاری-غرفه-فروش-تجهیزات-پزشکی'>مزایده واگذاری غرفه فروش تجهیزات پزشکی / مزایده,مزایده واگذاری غرفه فروش تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904106/مناقصه-شارژ-کپسول-های-گاز-FM200'>مناقصه شارژ کپسول های گاز FM200   / مناقصه ، مناقصه  شارژ کپسول های گاز FM200  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904084/مناقصه-انجام-امور-خدمات-همودیالیز-و-سوپروایزری'>مناقصه انجام امور خدمات همودیالیز و سوپروایزری / مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات همودیالیز و سوپروایزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904164/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-184-90متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 184.90متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 184.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904275/اولین-کنفرانس-کارآفرینی-دانشگاه-صنعتی-شریف'>اولین کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف / اولین کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904082/مزایده-عمومی-فروش-خودرو-های-تویوتا-لندرکروز-96-5-11'>مزایده عمومی فروش خودرو های تویوتا لندرکروز 96.5.11 / مزایده عمومی، مزایده عمومی فروش خودرو های تویوتا لندرکروز 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904094/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-سال-87-خود'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل سال 87 خود  / مزایده , مزایده زیک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل سال 87 خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904071/مناقصه-خرید-کنتور-G4-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور G4  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتور G4  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904088/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-اسقاط'>مزایده  فروش اقلام مازاد و اسقاط  / آگهی مزایده, مزایده  فروش اقلام مازاد و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904102/مزایده-اجاره-غرفه-های-پلاژ-توسکاسرا'>مزایده اجاره غرفه های پلاژ توسکاسرا  / آگهی مزایده, مزایده اجاره غرفه های پلاژ توسکاسرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904621/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1400مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1400مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1400مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904125/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تلویزیون-و--'>مزایده فروش یک دستگاه تلویزیون و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش یک دستگاه تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904116/مزایده-واگذاری-آلاچیق-ها-در-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری آلاچیق ها در سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری آلاچیق ها در سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904062/مزایده-وانت-دو-کابین'>مزایده وانت دو کابین / مزایده، مزایده وانت دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904103/مناقصه-بهسازی-و-چهار-خطه-کردن-راه-حسن-رود--چمخاله--رودسر'>مناقصه بهسازی و چهار خطه کردن راه حسن رود - چمخاله - رودسر / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی و چهار خطه کردن راه حسن رود - چمخاله - رودسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903909/مناقصه-خرید-تعداد-1700-عدد-پیکس-میکر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 1700 عدد پیکس میکر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 1700 عدد پیکس میکر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903934/مزایده-فروش-تعداد-12-دستگاه-وانت-نیسان-پیکاپ-و--'>مزایده فروش تعداد 12 دستگاه وانت نیسان پیکاپ و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 12 دستگاه وانت نیسان پیکاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904163/مزایده-ششدانگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-260-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 260 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 260 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904074/فراخوان-مناقصه-عملیات-حفاظت-فیزیکی-(نگهبانی)-از-ساختمان-ها-و-مراکز-مخابرات'>فراخوان مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی (نگهبانی) از ساختمان ها و مراکز مخابرات / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای، فراخوان مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی (نگهبانی) از ساختمان ها و مراکز مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904090/مناقصه-واگذاری-پارک-22-بهمن-جهت-نگهداری-اصلاحیه'>مناقصه واگذاری پارک 22 بهمن جهت نگهداری  اصلاحیه / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری پارک 22 بهمن جهت نگهداری اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904080/آگهی-مزایده-عمومی-محصول-خرمای-باغ-هنرستان'>آگهی مزایده عمومی  محصول خرمای باغ هنرستان / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی  محصول خرمای باغ هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904137/مزایده-سواری-پژو-پارس'>مزایده سواری پژو پارس  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904141/مزایده-یک-عدد-مخزن-استوانه-ای-آب--'>مزایده یک عدد مخزن استوانه ای آب... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده یک عدد مخزن استوانه ای آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904085/مزایده-ملک-به-مساحت-102-90متر'>مزایده ملک به مساحت 102.90متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 102.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904078/مزایده-ملک-مساحت-89-41مترمربع'>مزایده ملک مساحت 89.41مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 89.41مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904081/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-168متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 168متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 168متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903912/مناقصه-عملیات-طراحی--تهیه--نصب--نگهداری--جمع-آوری-بنر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات طراحی , تهیه , نصب , نگهداری , جمع آوری بنر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات طراحی , تهیه , نصب , نگهداری , جمع آوری بنر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904083/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-263متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 263متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 263متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904075/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-75-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 75.52متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 75.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904077/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-4-مساحت-186-71متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 4 مساحت 186.71متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 4 مساحت 186.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904150/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904170/مزایده-خط-تولید-لوله-پلی-اتیلن'>مزایده خط تولید لوله پلی اتیلن  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خط تولید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904160/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بخار----نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دیگ بخار ... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده  یک دستگاه دیگ بخار ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904114/مزایده-یک-دستگاه-جوش-و----نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه جوش و ...  - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه جوش و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904119/مزایده-آسیاب-مواد-پلاستیکی-مستعمل--دستگاه-گرانول--نوبت-دوم'>مزایده آسیاب مواد پلاستیکی مستعمل - دستگاه گرانول - نوبت دوم  / مزایده , مزایده آسیاب مواد پلاستیکی مستعمل - دستگاه گرانول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904072/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-806-33مترمربع'>مزایده ملک به مساحت عرصه 806.33مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 806.33مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904126/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-جک-آراز--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کامیون جک آراز  - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کامیون جک آراز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904031/مزایده-فروش-ملک-مساحت-عرصه-173300مترمربع'>مزایده فروش ملک مساحت عرصه 173300مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت عرصه 173300مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904073/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش سه نهاوند نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش سه نهاوند نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904070/مزایده-ملک-به-مساحت-122-4متر'>مزایده ملک به مساحت 122.4متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 122.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904069/مزایده-یک-دانگ-از-سه-دانگ-منزل-مسکونی-عرصه-140متر'>مزایده یک دانگ از سه دانگ منزل مسکونی عرصه 140متر / مزایده,مزایده یک دانگ از سه دانگ منزل مسکونی عرصه 140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904146/مزایده-تعدادی-مخزن-سیمان'>مزایده تعدادی مخزن سیمان  / مزایده تعدادی مخزن سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904120/مزایده-فروش-گوساله-های-نر'>مزایده فروش  گوساله های نر  / آگهی مزایده ، مزایده فروش  گوساله های نر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904104/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-دو-کابین-مزدا'>مزایده فروش یکدستگاه وانت دو کابین مزدا / آگهی مزایده، مزایده فروش یکدستگاه وانت دو کابین مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904140/مناقصه-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای'>مناقصه  امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای / آگهی مناقصه ، مناقصه  امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904047/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 به رنگ نقره ای  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 به رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904099/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-دو-شاهرود'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش دو شاهرود  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش دو شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904096/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاعی-سه-طبقه-بخش-8-تبریز'>مزایده ششدانگ ملک مشاعی سه طبقه بخش 8 تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاعی سه طبقه بخش 8 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904131/مزایده-سواری-زانتیا'>مزایده سواری زانتیا  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904087/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-باغ-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از باغ نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904168/مزایده-واگذاری-اماکن-عرضه-سبزی-پاک'>مزایده واگذاری اماکن عرضه سبزی پاک / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اماکن عرضه سبزی پاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904127/مناقصه-خرید-و-تحویل-آسفالت-گرم-از-نوع-بیندر-و-یا-توپکا'>مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903911/مزایده-فروش-42-هزارتن-سنگ-آهن-دانه-بندی-هماتیتی'>مزایده فروش 42 هزارتن سنگ آهن دانه بندی هماتیتی / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 42 هزارتن سنگ آهن دانه بندی هماتیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904101/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش خودرو سواری پراید / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904092/مزایده-کیوسک-مطبوعات-و-تنقلات--'>مزایده کیوسک مطبوعات و تنقلات.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده کیوسک مطبوعات و تنقلات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904053/مناقصه-خرید-چراغ-های-سدیمی-پر-بازده-کامل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید چراغ های سدیمی پر بازده کامل... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید چراغ های سدیمی پر بازده کامل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904068/مناقصه-تهیه-و-پخش-آسفالت-ماشینی-در-منطقه-یک---'>مناقصه تهیه و پخش آسفالت ماشینی در منطقه یک .... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه و پخش آسفالت ماشینی در منطقه یک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903926/مناقصه-خرید-وسایل-بازی-کودکان-پلی-اتیلن-96-5-11'>مناقصه خرید وسایل بازی کودکان پلی اتیلن 96.5.11 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید وسایل بازی کودکان پلی اتیلن 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904179/مزایده-یک-دهنه-مغازه-مساحت-28-75متر'>مزایده یک دهنه مغازه مساحت 28.75متر  / مزایده,مزایده یک دهنه مغازه مساحت 28.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904183/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-5200متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 5200متر  / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 5200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904184/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-8-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 8 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 8 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904162/مزایده-ملک-با-شماره-پلاک-ثبتی-88-34193-بخش-یازده'>مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 88/34193 بخش یازده / مزایده,مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 88/34193 بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904188/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-83-59متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 83.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 83.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904189/مزایده-ملک-با-شماره-پلاک-ثبتی-3394-2473-بخش-یازده'>مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 3394/2473 بخش یازده  / مزایده,مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 3394/2473 بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904186/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-تحت-پلاک1784-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک1784 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک1784 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904091/مزایده-ملک-توقیفی-مساحت-آپارتمان-78-75متر'>مزایده ملک توقیفی مساحت آپارتمان 78.75متر / مزایده,مزایده ملک توقیفی مساحت آپارتمان 78.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904093/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-391-3متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 391.3متر  / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 391.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904097/مزایده-ملک-بخش-سه-ثبتی-گرگان-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش سه ثبتی گرگان مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک بخش سه ثبتی گرگان مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903922/مناقصه-خرید-تعداد-20000-عدد-عینک-بغل-پلاستیکی'>مناقصه خرید تعداد 20000 عدد عینک بغل پلاستیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 20000 عدد عینک بغل پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904100/مزایده-ملک-مساحت-67-58متر'>مزایده ملک مساحت 67.58متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 67.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904043/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-ویترینی-4-درب-و--'>مزایده فروش یکدستگاه یخچال ویترینی 4 درب و ... / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه یخچال ویترینی 4 درب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904037/مزایده-تعداد-پنج-هزار-بلبرینگ-گیربکس-پراید-نوبت-دوم'>مزایده تعداد پنج هزار بلبرینگ گیربکس پراید  نوبت دوم  / مزایده , مزایده تعداد پنج هزار بلبرینگ گیربکس پراید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904265/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-24-دستگاه-آپارتمان'>مزایده اموال غیرمنقول شامل 24 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل 24 دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904055/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی ....  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904057/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-محمولات-پروتئینی-سردخانه-نوبت-دوم'>مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904058/مزایده-فروش-4337-دستگاه-کانتینر--'>مزایده فروش 4337 دستگاه کانتینر ... / آگهی مزایده فروش , مزایده فروش 4337 دستگاه کانتینر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904061/مناقصه-تصدی-گری-امور-مربوط-به-صدور-بارنامه--'>مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ... / مناقصه عمومی , مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904067/مناقصه-انواع-بطری-های-دوغ-نوبت-دوم'>مناقصه انواع بطری های دوغ  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انواع بطری های دوغ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904110/تجدید-مناقصه-بهره-برداری--سرویس--نگهداری--تعمیرات-و-حراست-از-خط-انتقال--'>تجدید مناقصه بهره برداری ، سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و حراست از خط انتقال ... / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه بهره برداری ، سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و حراست از خط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904269/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-در-تهران-و-شهرستان-ها'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و شهرستان ها  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904076/مزایده-فروش-95-قلم-از-ارقام-گل-و-گیاه-آپارتمانی--'>مزایده فروش 95 قلم از ارقام گل و گیاه آپارتمانی ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش 95 قلم از ارقام گل و گیاه آپارتمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904086/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سمند-و--'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سمند و ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه خودروی سمند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904115/مناقصه-طراحی--تهیه-مصالح-و-اجرای-سقف-کاذب-زمین-آزمایشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی , تهیه مصالح و اجرای سقف کاذب زمین آزمایشگاه .. نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی , تهیه مصالح و اجرای سقف کاذب زمین آزمایشگاه .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904130/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-سطح-منطقه-6'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 6 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904199/مناقصه-عملیات-سرویس-و-نگهداری-و-تامین-اقلام-ضروری-تاسیسات--'>مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و تامین اقلام ضروری تاسیسات ... / مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و تامین اقلام ضروری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904178/فراخوان-جهت-ارائه-کلیه-خدمان-پشتیبانی-نرم-افزاری--سخت-افزاری-و-شبکه-سازمان'>فراخوان جهت ارائه کلیه خدمان پشتیبانی نرم افزاری , سخت افزاری و شبکه سازمان  / فراخوان , فراخوان جهت ارائه کلیه خدمان پشتیبانی نرم افزاری , سخت افزاری و شبکه سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903917/مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-شهری-شهر-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری انجام خدمات شهری شهر مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام خدمات شهری شهر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904173/مناقصه-پروژه-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904128/مزایده-کتبی-سراسری-املاک-و-مستغلات-با-تسهیلات-ویژه'>مزایده کتبی سراسری املاک و مستغلات با تسهیلات ویژه / مزایده,مزایده کتبی سراسری املاک و مستغلات با تسهیلات ویژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904040/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقدی-و-اقساطی-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی مرحله سوم نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی نوبت دوم مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904579/فراخوان-اجرای-سيستم-صوتی-سالن-کنفرانس'>فراخوان اجرای سيستم صوتی سالن کنفرانس / فراخوان, فراخوان اجرای سيستم صوتی سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904590/فراخوان-خرید-الکتروموتور-500-اسب-بخار-هیوندای'>فراخوان خرید الکتروموتور 500 اسب بخار هیوندای / فراخوان, فراخوان خرید الکتروموتور 500 اسب بخار هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904587/فراخوان-خرید-كلكتور-اتصال-جریان-كریر-حوض-رنگ-پیش-رنگ'>فراخوان خرید كلكتور اتصال جریان كریر حوض رنگ پیش رنگ / فراخوان, فراخوان خرید كلكتور اتصال جریان كریر حوض رنگ پیش رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903898/مزایده-یک-دستگاه-سواری-جیلی-امگراند'>مزایده  یک دستگاه سواری جیلی امگراند  / مزایده,مزایده  یک دستگاه سواری جیلی امگراند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904548/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-پیمان-احداث-دیوار-و-نرده-ضلع-شمالی'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان احداث دیوار و نرده ضلع شمالی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان احداث دیوار و نرده ضلع شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903932/مزایده-تعداد-11-دستگاه-خودرو-سبک--سنگین-و-موتورسیکلت'>مزایده تعداد 11 دستگاه خودرو سبک , سنگین و موتورسیکلت  / مزایده آگهی مزایده , مزایده تعداد 11 دستگاه خودرو سبک , سنگین و موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903903/مزایده-یک-دستگاه-قله-برسنگ-30-تیغه'>مزایده  یک دستگاه قله برسنگ 30 تیغه  / مزایده,مزایده  یک دستگاه قله برسنگ 30 تیغه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904556/آگهی-مناقصه-عمومی-تهیه-و-نصب-سیستم-اطفاء-حریق-اتوماتیک-در-باکس-های-MCC-اتاق-کنترل-مراکز-انتقال-و--'>آگهی مناقصه عمومی تهیه و نصب سیستم اطفاء حریق اتوماتیک در باکس های MCC اتاق کنترل مراکز انتقال و...  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی تهیه و نصب سیستم اطفاء حریق اتوماتیک در باکس های MCC اتاق کنترل مراکز انتقال و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904519/استعلام-حفر-چاه-جدید-روستای-ورزنه'>استعلام حفر چاه جدید روستای ورزنه  / استعلام حفر چاه جدید روستای ورزنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904510/فراخوان-عمومی-اصلاح-سیستم-کلرزنی-تصفیه-خانه-اکباتان-و---'>فراخوان عمومی اصلاح سیستم کلرزنی تصفیه خانه اکباتان و..... / فراخوان عمومی اصلاح سیستم کلرزنی تصفیه خانه اکباتان و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903951/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-46-40مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 46.40مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 46.40مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904691/مناقصه-عملیات-برونسپاری-فعالیت-های-بهره-برداری-آبفای'>مناقصه عملیات برونسپاری فعالیت های بهره برداری آبفای  / مناقصه , مناقصه عملیات برونسپاری فعالیت های بهره برداری آبفای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904545/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی / استعلام برگزاری دوره های آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904532/استعلام-سولونوئید-والو'>استعلام سولونوئید والو  / استعلام سولونوئید والو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904526/فرم-استعلام-درب-منهول-بویلر'>فرم استعلام درب منهول بویلر / فرم استعلام , فرم استعلام درب منهول بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903953/مزایده-مقدار-5-18-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-77-52متر'>مزایده مقدار 5.18 دانگ مشاع از آپارتمان 77.52متر  / مزایده,مزایده مقدار 5.18 دانگ مشاع از آپارتمان 77.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904523/مناقصه-عملیات-حفاری-6-حلقه-چاه-آب-شرب-با-لوله-فولادی-و-UPVC'>مناقصه عملیات حفاری 6 حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی و UPVC / آگهی فروش اسناد مناقصات, مناقصه عملیات حفاری 6 حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی و UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903949/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-104-86متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 104.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 104.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904661/مناقصه-خدمات-ترمیم-و-بازسازی-بوش-ترینیون'>مناقصه خدمات ترمیم و بازسازی بوش ترینیون  / مناقصه, مناقصه خدمات ترمیم و بازسازی بوش ترینیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904573/استعلام-رکتیفایر-دستگاه-جوشکاری-گام-الکتریک-و--'>استعلام رکتیفایر دستگاه جوشکاری گام الکتریک و ... / استعلام بهاء, استعلام رکتیفایر دستگاه جوشکاری گام الکتریک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904586/استعلام-شیر-قطع-کن-تجاوز-دور-CPU-لکوموتیو-و--'>استعلام شیر قطع کن تجاوز دور CPU  لکوموتیو و ...  / استعلام بهاء, استعلام شیر قطع کن تجاوز دور CPU  لکوموتیو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904572/استعلام-کاپشن-ضد-آب'>استعلام کاپشن ضد آب / استعلام بها, استعلام کاپشن ضد آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904570/استعلام-رولر-بیرینگ-مخروطی-وکیوم-پمپ'>استعلام رولر بیرینگ مخروطی وکیوم پمپ  / استعلام , استعلام رولر بیرینگ مخروطی وکیوم پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904574/استعلام​-سافت-استارتر'>استعلام​ سافت استارتر / استعلام , استعلام سافت استارتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904568/استعلام-تیغه-اسکراپر-شانه-ای-نوار-نقاله'>استعلام تیغه اسکراپر شانه ای نوار نقاله  / استعلام , استعلام تیغه اسکراپر شانه ای نوار نقاله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904554/استعلام-رولیک-برگشتی-استوانه-فلزی'>استعلام رولیک برگشتی استوانه فلزی / استعلام , استعلام رولیک برگشتی استوانه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904559/استعلام-رولیک-رفت-استوانه-فلزی'>استعلام رولیک رفت استوانه فلزی / استعلام , استعلام رولیک رفت استوانه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904539/استعلام-رولیک-لاستیکی-ضربه-گیر'>استعلام رولیک لاستیکی ضربه گیر / استعلام, استعلام رولیک لاستیکی ضربه گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904551/استعلام-هوزينگ-بيرينگ-و--'>استعلام  هوزينگ بيرينگ و ... / استعلام, استعلام  هوزينگ بيرينگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904778/استعلام-غلطک-برای-دبل-دک--'>استعلام غلطک برای دبل دک ... / استعلام غلطک برای دبل دک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904788/استعلام-ایندکس-بیرینگ---'>استعلام ایندکس بیرینگ  ... / استعلام ایندکس بیرینگ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904781/استعلام-فیلتر-هوا-کمپرسور-سامسونگ--'>استعلام فیلتر هوا کمپرسور سامسونگ....  / استعلام استعلام فیلتر هوا کمپرسور سامسونگ.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904751/استعلام-محلول-Hemosil-rinse-solution-از-کمپانی-V-wf-RCO-Hemsoil'>استعلام محلول Hemosil rinse solution  از کمپانی V wf RCO Hemsoil  / استعلام,استعلام محلول Hemosil rinse solution  از کمپانی V wf RCO Hemsoil </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904746/استعلام-محلول-Hemosil-rinse-solution-از-کمپانی-instrumental-laboratori'>استعلام محلول Hemosil rinse solution  از کمپانی instrumental laboratori  / استعلام,استعلام محلول Hemosil rinse solution  از کمپانی instrumental laboratori </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904760/استعلام-خرید-چای-دو-غزال-15-بسته-ساده-و-قند-10-کیلوگرم'>استعلام خرید چای دو غزال 15 بسته ساده و قند 10 کیلوگرم  / استعلام,استعلام خرید چای دو غزال 15 بسته ساده و قند 10 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904737/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904756/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904777/استعلام-لامپ-LED-پنل-60-60-توکار-مهتابی-توان-W50--'>استعلام لامپ LED پنل 60*60 توکار مهتابی توان W50 ... / استعلام، استعلام لامپ LED پنل 60*60 توکار مهتابی توان W50 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904791/استعلام-کاغذ-تحریر-اکسل-96-5-11'>استعلام کاغذ تحریر اکسل 96.5.11 / استعلام , استعلام کاغذ تحریر اکسل 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904773/استعلام-کولر-آبی-پشت-بامی--'>استعلام کولر آبی پشت بامی ... / استعلام , استعلام کولر آبی پشت بامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904789/استعلم-زونکن-معمولی-قطر-8-CM-96-5-11'>استعلم زونکن معمولی قطر 8 CM  96.5.11 / استعلام , استعلم زونکن معمولی قطر 8 CM  96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904782/استعلام-دستمال-کاغذی-96-5-11'>استعلام دستمال کاغذی  96.5.11 / استعلام, استعلام دستمال کاغذی  96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904792/استعلام-شوینده-96-5-11'>استعلام شوینده 96.5.11 / استعلام , استعلام شوینده 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904786/استعلام-تراکتور-کشاورزی-دو-دیفرانسیل-96-5-11'>استعلام  تراکتور کشاورزی دو دیفرانسیل 96.5.11 / استعلام  تراکتور کشاورزی دو دیفرانسیل 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904774/استعلام-مایع-ظرفشویی-96-5-11'>استعلام مایع ظرفشویی 96.5.11 / استعلام مایع ظرفشویی 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904772/استعلام-مایع-ظرفشویی-96-5-11'>استعلام مایع ظرفشویی 96.5.11 / استعلام مایع ظرفشویی 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904765/استعلام-موکت-ظریف--'>استعلام موکت ظریف ... / استعلام, استعلام موکت ظریف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904758/استعلام-دستگاه-سنش-ترکیبات-آلی-فرار--'>استعلام دستگاه سنش ترکیبات آلی فرار.... / استعلام, استعلام  دستگاه سنش ترکیبات آلی فرار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904743/استعلام-کیت-کامل-پمپ-نمونه-برداری-فردی-مدل-standard'>استعلام کیت کامل پمپ نمونه برداری فردی مدل standard / استعلام, استعلام  کیت کامل پمپ نمونه برداری فردی مدل standard </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904732/استعلام-دستگاه-ارتعاش-سنج-مدل-sv106--'>استعلام دستگاه ارتعاش سنج مدل sv106... / استعلام, استعلام  دستگاه ارتعاش سنج مدل sv106...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904766/استعلام-کیت-کامل-دوزیمتر-فردی-صدا-مدل-SV102-ساخت-VANTEK-لهستان-امریکا'>استعلام کیت کامل دوزیمتر فردی صدا مدل SV102 ساخت VANTEK لهستان- امریکا / استعلام , استعلام کیت کامل دوزیمتر فردی صدا مدل SV102 ساخت VANTEK لهستان- امریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904729/استعلام-دستگاه-سنجش-شاخص-استرس-گرمایی'>استعلام دستگاه سنجش شاخص استرس گرمایی / استعلام , استعلام دستگاه سنجش شاخص استرس گرمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904770/استعلام-دستگاه-سنجش-تشعشعات-ماورای-بنفش-مدل-EC1-UVA-ساخت-HAGNER-سوئد'>استعلام دستگاه سنجش تشعشعات ماورای بنفش مدل EC1-UVA ساخت HAGNER سوئد / استعلام , استعلام دستگاه سنجش تشعشعات ماورای بنفش مدل EC1-UVA ساخت HAGNER سوئد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904736/استعلام-انواع-دتکتور-تیوپ-جهت-سنجش-میزان-غلظت-گازهای-در-بسته-های-10-عددی'>استعلام انواع دتکتور تیوپ جهت سنجش میزان غلظت گازهای در بسته های 10 عددی / استعلام , استعلام انواع دتکتور تیوپ جهت سنجش میزان غلظت گازهای در بسته های 10 عددی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904724/استعلام-دستگاه-گاز-کروماتوگراف-GC'>استعلام دستگاه گاز کروماتوگراف GC / استعلام , استعلام دستگاه گاز کروماتوگراف GC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904761/استعلام-دستگاه-کروماتوگرافی-متیع-با-عملکرد-بالا-HPLC'>استعلام دستگاه کروماتوگرافی متیع با عملکرد بالا HPLC / استعلام , استعلام دستگاه کروماتوگرافی متیع با عملکرد بالا HPLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904740/استعلام-دستگاه-جذب-اتمی-AAS'>استعلام دستگاه جذب اتمی AAS / استعلام , استعلام دستگاه جذب اتمی AAS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904005/مناقصه-امور-اجرای-نظافت-مکانیزه-کامل'>مناقصه امور اجرای نظافت مکانیزه کامل  / مناقصه , مناقصه امور اجرای نظافت مکانیزه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904748/استعلام-اسپکتروفوتومتر'>استعلام اسپکتروفوتومتر / استعلام , استعلام اسپکتروفوتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904757/استعلام-مایع-سفید-کننده-(-وایتکس-)'>استعلام مایع سفید کننده ( وایتکس ) / استعلام مایع سفید کننده ( وایتکس )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904750/استعلام-دستمال-کاغذی-200-برگ'>استعلام دستمال کاغذی 200 برگ / استعلام,استعلام دستمال کاغذی 200 برگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904745/استعلام-ارتقا-سیستم-بایگانی-اسناد-از-لحاظ-ایمنی'>استعلام ارتقا سیستم بایگانی اسناد از لحاظ ایمنی / استعلام ، ارتقا سیستم بایگانی اسناد از لحاظ ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904730/استعلام-درام-فاکس-612'>استعلام درام  فاکس 612 / استعلام, استعلام درام  فاکس 612</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904718/استعلام-دستگاه-ICP-OES-پلاسمای-جفت'>استعلام دستگاه ICP-OES پلاسمای جفت  / استعلام , استعلام دستگاه ICP-OES پلاسمای جفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904709/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی / استعلام , استعلام قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904703/استعلام-جمع-آوری-کانالهای-موجود-نصب-و-کانالکشی'>استعلام جمع آوری کانالهای موجود نصب و کانالکشی / استعلام , استعلام جمع آوری کانالهای موجود نصب و کانالکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904692/استعلام-لوله-و-فلنج'>استعلام لوله و فلنج  / استعلام ,استعلام لوله و فلنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904687/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید،انتقال و توزیع برق / استعلام تولید،انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904017/مناقصه-سرویس-دهی-درون-شهری-و-برون-شهری-شرکت-96-5-11'>مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت 96.5.11 / مناقصه , مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904677/استعلام-دریافت-حقوق-دولتی-از-چاههای-غیر-کشاورزی'>استعلام دریافت حقوق دولتی از چاههای غیر کشاورزی  / استعلام , استعلام دریافت حقوق دولتی از چاههای غیر کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904672/استعلام-SERVER-M;-350P-8G-CPU-L5209-HD-1TB'>استعلام SERVER M; 350P 8G -CPU L5209-HD-1TB / استعلام SERVER M; 350P 8G -CPU L5209-HD-1TB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904674/استعلام-مرغ-منجمد-زربال-آمل'>استعلام مرغ منجمد زربال آمل  / استعلام مرغ منجمد زربال آمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904680/استعلام-ماشین-ظرفشویی-2000-بشقابی-ریلی--'>استعلام ماشین ظرفشویی 2000 بشقابی ریلی ... / استعلام, استعلام ماشین ظرفشویی 2000 بشقابی ریلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904688/استعلام-باتری-سیلیک-اسید-12-ولت--'>استعلام باتری سیلیک اسید 12 ولت ... / استعلام باتری سیلیک اسید 12 ولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904695/استعلام-خرید-خدمات-نوسازی-و-بهسازی-تابلو-برق-پکیج-نائین'>استعلام خرید خدمات نوسازی و بهسازی تابلو برق پکیج نائین  / استعلام ,استعلام خرید خدمات نوسازی و بهسازی تابلو برق پکیج نائین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904699/استعلام-خرید-خدمات-طرح--احداث--تجهیز-و-راه-اندازی-پست-برق--'>استعلام خرید خدمات طرح , احداث , تجهیز و راه اندازی پست برق ... / استعلام ,استعلام خرید خدمات طرح , احداث , تجهیز و راه اندازی پست برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904708/استعلام-سیمان-آبی-صادراتی-کیسه-پلی-پرویلنی--'>استعلام سیمان آبی صادراتی کیسه پلی پرویلنی ... / استعلام ​، استعلام سیمان آبی صادراتی کیسه پلی پرویلنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904713/استعلام-10-مورد-لوازم-ساختمانی-و-یک-مورد-پرده-کرکره'>استعلام 10 مورد لوازم ساختمانی و یک مورد پرده کرکره  / استعلام ​، استعلام 10 مورد لوازم ساختمانی و یک مورد پرده کرکره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904507/فراخوان-تجدید-مناقصه-تعداد-235-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات'>فراخوان تجدید مناقصه تعداد 235 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی ,فراخوان تجدید مناقصه تعداد 235 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904712/استعلام-تهیه-و-نصب-پرده-کرکره'>استعلام تهیه و نصب پرده کرکره  / استعلام ​، استعلام تهیه و نصب پرده کرکره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904727/استعلام-وب-کم-هدست'>استعلام وب کم -هدست  / استعلام ​، استعلام وب کم -هدست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904717/استعلام-انجام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-درب-موتورخانه'>استعلام انجام عملیات بهسازی و نوسازی درب موتورخانه  / استعلام ​، استعلام انجام عملیات بهسازی و نوسازی درب موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904711/استعلام-نصب-تابلو-dc-و-کابلکشی'>استعلام نصب تابلو dc و کابلکشی  / استعلام نصب تابلو dc و کابلکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904668/دعوت-به-همکاری-خدمات-مشاوره-شامل-انجام-خدمات-مهندسی--'>دعوت به همکاری خدمات مشاوره شامل انجام خدمات مهندسی ... / دعوت به همکاری, دعوت به همکاری خدمات مشاوره شامل انجام خدمات مهندسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904728/استعلام-تعدادی-قطعات-رایانه'>استعلام تعدادی قطعات رایانه / استعلام , استعلام تعدادی قطعات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904714/استعلام-گاز-فریون-سردخانه'>استعلام گاز فریون سردخانه   / استعلام ,استعلام گاز فریون سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904741/استعلام-خرید-ماژول-های-دستگاه-مسیریاب'>استعلام خرید ماژول های دستگاه مسیریاب  / استعلام, استعلام خرید ماژول های دستگاه مسیریاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904754/استعلام-ساک-دستی'>استعلام ساک دستی / استعلام ساک دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904767/استعلام-دستگاه-جلو-بازو-ورزش-بدنسازی'>استعلام دستگاه جلو بازو ورزش بدنسازی / استعلام, استعلام دستگاه جلو بازو ورزش بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903901/مناقصه-خرید-تعداد-5000-عدد-اکسیژناتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 5000 عدد اکسیژناتور - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 5000 عدد اکسیژناتور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904111/مناقصه-تکمیل-تصفیه-خانه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904108/مناقصه-آبکاری-(گالوانیزه-و-کرومات)-قطعه-استوانه-ای-شکل-شش-سوراخه'>مناقصه آبکاری (گالوانیزه و کرومات) قطعه استوانه ای شکل شش سوراخه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه آبکاری (گالوانیزه و کرومات) قطعه استوانه ای شکل شش سوراخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904079/مناقصه-تعمیرات-دوره-ایی-مربوط-به-جاده-ها--'>مناقصه تعمیرات دوره ایی مربوط به جاده ها ... / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیرات دوره ایی مربوط به جاده ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904105/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-200-94متر'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 200.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 200.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904113/مزایده-ششدانگ-خانه-ساخته-شده-در-زمین-بخش-هفت-تهران'>مزایده ششدانگ خانه ساخته شده در زمین بخش هفت تهران / مزایده,مزایده ششدانگ خانه ساخته شده در زمین بخش هفت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904109/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-مساحت-532متر'>مزایده ششدانگ ملک تجاری مساحت 532متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری مساحت 532متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904132/مزایده-ششدانگ-پژو-206'>مزایده  ششدانگ پژو 206  / مزایده  ششدانگ پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904095/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند  / مزایده یک دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904281/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-105-34متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 105.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 105.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904139/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-206-و-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو  206 و خط تلفن همراه  / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو  206 و خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904065/آگهی-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-96-5-11'>آگهی مزایده  اجاره اماکن ورزشی 96.5.11 / آگهی مزایده ،آگهی مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت اول 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904117/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-177-54متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 177.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 177.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904122/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-133-27متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 133.27متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 133.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904358/مناقصه-واحد-فیزیوتراپی-مرکز-آموزشی-درمانی--'>مناقصه واحد فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واحد فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904365/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-مساحت-350متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه مساحت 350متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه مساحت 350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904369/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-155متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 155متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 155متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904370/مزایده-ملک-مساحت-237-6مترمربع'>مزایده ملک مساحت 237.6مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 237.6مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904363/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-549-18متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 549.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 549.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904377/اصلاحیه-مزایده-اجاره-قسمتی-از-زمین-ترمینال-قدیم'>اصلاحیه مزایده اجاره قسمتی از زمین ترمینال قدیم  / اصلاحیه مزایده, مزایده  اجاره قسمتی از زمین ترمینال قدیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904295/مزایده-تعداد-40-راس-گوساله-نر-96-5-11'>مزایده تعداد 40 راس گوساله نر 96.5.11 / آگهی مزایده , مزایده تعداد 40 راس گوساله نر 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904322/اصلاحیه-مزایده-حق-انتفاع-اجاره-محل-مکان-دکه-ها'>اصلاحیه مزایده حق انتفاع اجاره محل مکان دکه ها / اصلاحیه مزایده,مزایده حق انتفاع اجاره محل مکان دکه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904048/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-خط-کامل-دستگاه-تولید-قطعات-بتنی-96-5-11'>تجدید  مناقصه خرید و نصب و راه اندازی خط کامل دستگاه تولید قطعات بتنی 96.5.11 / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید و نصب و راه اندازی خط کامل دستگاه تولید قطعات بتنی نوبت اول 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904324/مزایده-فروش-املاک-عرصه-28750متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک عرصه 28750متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 28750متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904292/مزایده-اجاره-املاک-نوبت-دوم'>مزایده اجاره املاک  نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره املاک  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904319/مزایده-واگذاری-تعدادی-محدودی-باقی-مانده-از-واحدهای-مسکونی-سهم-الشرکه'>مزایده واگذاری تعدادی محدودی باقی مانده از واحدهای مسکونی سهم الشرکه / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی محدودی باقی مانده از واحدهای مسکونی سهم الشرکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904318/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تملکی-و-مازاد-عرصه-210-و-169متر'>مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد عرصه 210 و 169متر  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد عرصه 210 و 169متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904299/مناقصه-عملیات-مستمر-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله-و---چاپ-اول-نوبت-سوم'>مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... چاپ اول نوبت سوم / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... چاپ اول نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904311/مزایده-ملک-یکباب-خانه-یک-طبقه-قدیمی-194متر'>مزایده ملک یکباب خانه یک طبقه قدیمی 194متر / مزایده,مزایده ملک یکباب خانه یک طبقه قدیمی 194متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904317/مزایده-انواع-فرش-و-تابلو-فرش'>مزایده انواع فرش و تابلو فرش / مزایده, مزایده  انواع فرش و تابلو فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904328/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-کلنگی-قدیمی-عرصه-645-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه کلنگی قدیمی عرصه 645.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه کلنگی قدیمی عرصه 645.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904300/مزایده-انواع-مبل-میز-صبحانه-خوری--'>مزایده انواع مبل- میز صبحانه خوری ... / مزایده, مزایده انواع مبل- میز صبحانه خوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904032/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-احداث-ساختمان-اداره-گاز-شهر-معلم-کلایه-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان اداره گاز شهر معلم کلایه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان اداره گاز شهر معلم کلایه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904329/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یازده-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه بخش یازده ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه بخش یازده ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904297/مزایده31000-متر-لوله-پنج-لایه-نیوپایپ-16-میلیمتری'>مزایده31000 متر لوله پنج لایه نیوپایپ 16 میلیمتری  / مزایده, مزایده31000 متر لوله پنج لایه نیوپایپ 16 میلیمتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904301/مزایده-لودر-هپکو--چاپ-دوم'>مزایده لودر هپکو  - چاپ دوم  / آگهی مزایده,مزایده لودر هپکو - چاپ  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904306/مزایده-فروش-17-قطعه-از-زمینهای-شهر-خورزوق-نوبت-دوم'>مزایده فروش 17 قطعه از زمینهای شهر خورزوق نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 17 قطعه از زمینهای شهر خورزوق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904309/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-از-اراضی-تفکیکی'>مزایده فروش تعداد سه قطعه از اراضی تفکیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه از اراضی تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904303/مزایده-سالن-6000-نفره-25-آبان-واقع-در-ورزشگاه-بزرگ-اصفهان--نوبت-دوم'>مزایده  سالن 6000 نفره 25 آبان واقع در ورزشگاه بزرگ اصفهان - نوبت دوم  / مزایده  سالن 6000 نفره 25 آبان واقع در ورزشگاه بزرگ اصفهان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903955/مزایده-فروش-یک-دستگاه-مخزن-میکسر-دار-و--'>مزایده فروش یک دستگاه مخزن میکسر دار و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه مخزن میکسر دار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904263/مناقصه-خرید-نان-نوبت-دوم'>مناقصه خرید نان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید نان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904283/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-با-سازه-فلزی-96-5-11'>مزایده اجاره یک باب مغازه با سازه فلزی  96.5.11 / آگهی مزایده کتبی ، مزایده اجاره یک باب مغازه با سازه فلزی 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904274/مزایده-مقدار-816-متر-مربع-از-زمین-خود'>مزایده مقدار 816 متر مربع از زمین خود  / مزایده , مزایده مقدار 816 متر مربع از زمین خود  مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904327/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-140-و-139-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 140 و 139 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 140 و 139 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904321/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904255/مناقصه-خرید-نان'>مناقصه خرید نان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید نان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904239/تجدید-مناقصه-انجام-مجموعه-فعالیت-های-تعمیرات-کلیه-تاسیسات----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام مجموعه فعالیت های تعمیرات کلیه تاسیسات ....  نوبت دوم  / تجدید مناقصه انجام مجموعه فعالیت های تعمیرات کلیه تاسیسات گازرسانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904325/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-رشت'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش یک رشت / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش یک رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904247/اگهی-شناسایی-مشاورین-و-شرکتهای-خدمات-فنی-و-مهندسی-96-5-11'>اگهی شناسایی مشاورین و شرکتهای خدمات فنی و مهندسی 96.5.11 / اگهی شناسایی مشاورین و شرکتهای خدمات فنی و مهندسی 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904314/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی-تجاری-اداری-صنعتی'>اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری اداری صنعتی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری اداری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904215/مزایده-فروش-یکدستگاه-ژنراتور-برق-با-مارک-TEKSAN--'>مزایده فروش یکدستگاه ژنراتور برق با مارک TEKSAN... / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه ژنراتور برق با مارک TEKSAN...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904197/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-بانک'>مزایده فروش اموال اسقاطی بانک  / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904260/مزایده-فروش-تعداد-9-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-قابل-شماره-گذاری'>مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودروی سواری پژو 405 قابل شماره گذاری / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودروی سواری پژو 405 قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904229/فراخوان-عمومی-تعمیرات-دیزل-ژنراتور-های-کاترپبلار-C15'>فراخوان عمومی تعمیرات دیزل ژنراتور های کاترپبلار C15 / فراخوان عمومی ،فراخوان عمومی  تعمیرات دیزل ژنراتور های کاترپبلار C15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904362/مناقصه-عمومی-تهیه-و-تامین-مصالح-و-تجهیزات-و-اجرای-کامل-ساختمان-های-غیرصنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تهیه و تامین مصالح و تجهیزات و اجرای کامل ساختمان های غیرصنعتی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه و تامین مصالح و تجهیزات و اجرای کامل ساختمان های غیرصنعتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904268/فراخوان-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-پیش-ساخته-کارگری-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل پیش ساخته کارگری  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل پیش ساخته کارگری    نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903908/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کارگاه-و-محوطه-مساحت-1175متر'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کارگاه و محوطه مساحت 1175متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه کارگاه و محوطه مساحت 1175متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904614/مزایده-یک-قطعه-باغ-به-مساحت-2000متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ به مساحت 2000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ به مساحت 2000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904354/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده , تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904600/مزایده-واگذاری-یکقطعه-زمین-مسکونی-مساحت-584-37متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یکقطعه زمین مسکونی مساحت 584.37متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری یکقطعه زمین مسکونی مساحت 584.37متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903910/مزایده-پلاک-ثبتی-20333-فرعی-از-5-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 20333 فرعی از 5 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 20333 فرعی از 5 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904333/مزایده-مقدار-تقریبی-27000-کیلوگرم-ضایعات-آهنی-(ضایعات-قوطی-و-نبشی-فلزی'> مزایده مقدار تقریبی 27000 کیلوگرم ضایعات آهنی (ضایعات قوطی و نبشی فلزی / آگهی مزایده ,  مزایده مقدار تقریبی 27000 کیلوگرم ضایعات آهنی (ضایعات قوطی و نبشی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904326/مناقصه-تکمیل-مرکز-درمانی--'>مناقصه تکمیل مرکز درمانی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل مرکز درمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904277/مزایده-اجاره-سالانه-مجموعه-ورزشی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالانه مجموعه ورزشی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره سالانه مجموعه ورزشی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904604/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-108مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 108مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 108مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904390/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904378/مزایده-واگذاری-فضای-مازاد-دو-مدرسه-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری فضای مازاد دو مدرسه  مرحله دوم / مزایده,مزایده واگذاری فضای مازاد دو مدرسه  مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903913/مزایده-یک-قطعه-ملک-250مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک 250مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک 250مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904364/مناقصه-اجرای-نمای-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای نمای ساختمان اداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای نمای ساختمان اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904413/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-دو-زنجان'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش دو زنجان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش دو زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904398/مزایده-هود-الماس--اجاق-گاز-رومیزی-الماس'>مزایده هود الماس ، اجاق گاز رومیزی الماس  / مزایده,مزایده هود الماس ، اجاق گاز رومیزی الماس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904628/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-75-95متر'>مزایده ملک به مساحت عرصه 75.95متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 75.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904633/مزایده-عمارت-زیربنای-175مترمربع'>مزایده عمارت زیربنای 175مترمربع / مزایده,مزایده عمارت زیربنای 175مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904276/مناقصه-بهره-برداری-از-تاسیسات-تولید-آب-و-نگهداری-ایستگاه-های-پمپاژ-فاضلاب'>مناقصه بهره برداری از تاسیسات تولید آب و نگهداری ایستگاه های پمپاژ فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهره برداری از تاسیسات تولید آب و نگهداری ایستگاه های پمپاژ فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904360/مزایده-ششدانگ-پلاک-1-59-اصلی-مساحت-120-84متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1.59 اصلی مساحت 120.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1.59 اصلی مساحت 120.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904512/مزایده-ششدانگ-خانه-با-قدمت-35-سال'>مزایده ششدانگ خانه با قدمت 35 سال / مزایده,مزایده ششدانگ خانه با قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904376/مناقصه-آبیاری-قطره-ای-در-مرکز-انتقال-نفت'>مناقصه آبیاری قطره ای در مرکز انتقال نفت  / مناقصه آبیاری قطره ای در مرکز انتقال نفت نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903904/مناقصه-خرید-تعداد-1800-عدد-ICD-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 1800 عدد  ICD- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 1800 عدد  ICD- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903914/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-154-33مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 154.33مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 154.33مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904430/مزایده-تعدادی-غرفه-انگور-و-انار'>مزایده تعدادی غرفه انگور و انار  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی غرفه انگور و انار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904608/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-602متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 602متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 602متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904366/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-بیمارستان'>فراخوان استعلام ایاب و ذهاب بیمارستان  / آگهی فراخوان استعلام, فراخوان استعلام ایاب و ذهاب بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904384/مناقصه-کلیه-امور-خدماتی-و-بهداشتی'>مناقصه کلیه امور خدماتی و بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امور خدماتی و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904342/تجدید-مزایده-بوفه-های-مواد-غذایی'>تجدید مزایده بوفه های مواد غذایی  / مزایده , تجدید مزایده بوفه های مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904338/مزایده-تجهیزات-و-ماشین-آلات'>مزایده تجهیزات و ماشین آلات  / مزایده ، مزایده تجهیزات و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904444/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-199-26متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 199.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 199.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904344/آگهی-فراخوان-شناسایی-مشاوران'>آگهی فراخوان شناسایی مشاوران / آگهی فراخوان، آگهی فراخوان شناسایی مشاوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904361/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-و-مازاد'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مازاد / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903961/مزایده-فروش-پارچه'>مزایده فروش پارچه / مزایده , مزایده فروش پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904335/تجدید-مزایده-فروش-حدود-56400-کیلوگرم-لوله'>تجدید مزایده فروش حدود 56400 کیلوگرم لوله / آگهی و اسناد تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش حدود 56400 کیلوگرم لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904353/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-کارگاهی-تجدید'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی تجاری کارگاهی تجدید / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی تجاری کارگاهی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904331/مناقصه-اجاره-خودرو'>مناقصه اجاره خودرو / مناقصه اجاره خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904348/تجدید-مناقصه-عملیات-تنظیف--جمع-آوری-زباله-منطقه-یک-و-انجام-امور-اداری'>تجدید مناقصه عملیات تنظیف ، جمع آوری زباله منطقه یک و انجام امور اداری / تجدید مناقصه عملیات تنظیف ، جمع آوری زباله منطقه یک و انجام امور اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904356/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره کارخانه آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904372/مزایده-کالاهای-شبکه-اسقاطی'>مزایده کالاهای شبکه اسقاطی / اگهی مزایده , مزایده کالاهای شبکه اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904394/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-آرامستان-شامل-کلیه-مراحل-تدفین-حفر-قبر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان شامل کلیه مراحل تدفین، حفر قبر - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان شامل کلیه مراحل تدفین، حفر قبر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904381/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-سد-معبر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جمع آوری سد معبر سطح شهر- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه  جمع آوری سد معبر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904385/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-قطعه-سوم-محور-لامرد-خنج-تجدید'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی قطعه سوم محور لامرد- خنج- تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات اجرایی قطعه سوم محور لامرد- خنج- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904410/مزایده-اجاره-زمین-های-زراعی-قاسم-آباد'>مزایده اجاره زمین های زراعی قاسم آباد  / مزایده, مزایده اجاره زمین های زراعی قاسم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904393/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدودهD-96-5-11'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدودهD -96.5.11 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده Dنوبت اول -96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904403/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-با-قطر-50-63-75-90-96-5-11'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن با قطر 50-63-75-90 -96.5.11 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن با قطر 50-63-75-90 نوبت اول 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904421/مزایده-تعداد-مقدار-تقریبی-80-تن-زیتون-کنسروی-خود-96-5-11'>مزایده تعداد مقدار تقریبی 80 تن زیتون کنسروی خود 96.5.11 / مزایده , مزایده تعداد مقدار تقریبی 80 تن زیتون کنسروی خود 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904387/مرحله-دوم-مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مرحله دوم مناقصه خدمات شهری و فضای سبز  / آگهی مناقصه, مرحله دوم مناقصه خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904402/تجدید-مناقصه-عمومی-تامین-نیروهای-کارشناسی-در-زمینه-کشاورزی'>تجدید مناقصه عمومی تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عمومی تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904406/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-قدمت-چهل-سال'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه قدمت چهل سال  / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه قدمت چهل سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904404/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-27-77متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 27.77متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 27.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904388/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-20-80متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 20.80متر   / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 20.80متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903916/مزایده-آپارتمان-مساحت-97-20مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 97.20مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 97.20مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904391/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-قدیمی-ساز-مساحت-367متر'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه قدیمی ساز مساحت 367متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه قدیمی ساز مساحت 367متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904386/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت صد و شصت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت صد و شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904382/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-293-39متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 293.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 293.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904408/مزایده-میزان-20-06-سهم-از-یک-صد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 20.06 سهم از یک صد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 20.06 سهم از یک صد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904395/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-95-65متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 95.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 95.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904392/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-151-32مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 151.32مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 151.32مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904371/مزایده-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-ترامپولین---نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل استقرار دستگاه ترامپولین  ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره محل استقرار دستگاه ترامپولین  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904379/مزایده-واگذاری-محل-جهت-اجاره-ترامپولین-و---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل جهت اجاره ترامپولین و ... نوبت  دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری محل جهت اجاره ترامپولین و ... نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904374/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-354-04مترمربع'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 354.04مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 354.04مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903919/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-94-40متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 94.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 94.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904375/مزایده-14-قطعه-زمین-ششدانگ-حاصل-از-پلاک-99-199-تجدید'>مزایده 14 قطعه زمین ششدانگ حاصل از پلاک 99.199 تجدید / مزایده,مزایده 14 قطعه زمین ششدانگ حاصل از پلاک 99.199 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904380/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-بخش-7-فارس'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی بخش 7 فارس / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی بخش 7 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904399/استعلام-اجاره-سالن-ورزشی-مرحله-نهایی'>استعلام اجاره سالن ورزشی مرحله نهایی / آگهی استعلام ، استعلام اجاره سالن ورزشی مرحله نهایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904383/َمزایده-بهره-برداری-تبلیغاتی-بر-روی-بدنه-اتوبوسهای-شهری--'>َمزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه اتوبوسهای شهری... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه اتوبوسهای شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904463/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-سی-و-سه-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سی و سه متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سی و سه متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904367/مناقصه-تکمیل-تعمیرات-اساسی-محوطه-های-پیرامونی-حوضچه--و'>مناقصه تکمیل تعمیرات اساسی محوطه های پیرامونی حوضچه ..و / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه تکمیل تعمیرات اساسی محوطه های پیرامونی حوضچه ..و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903921/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-377-60متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 377.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 377.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904397/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی-دفتر-مرکزی--'>مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی دفتر مرکزی ... / مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی دفتر مرکزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904352/تجدید-آگهی-مناقصه-اجرای-پروژه-های-قدرت-مانور-و-توسعه-فیدر--نوبت-دوم'>تجدید آگهی مناقصه اجرای پروژه های قدرت مانور و توسعه فیدر - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه های قدرت مانور و توسعه فیدرد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904401/مزایده-فروش-زمین-به-مساحت-786-50مترمربع'>مزایده فروش زمین به مساحت 786.50مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمین به مساحت 786.50مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904357/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-به-مساحت-319-05متر'>مزایده ششدانگ زمین بایر به مساحت 319.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر به مساحت 319.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904346/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-228متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی 228متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 228متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904349/مزایده-ملک-به-مساحت-13-30مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 13.30مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 13.30مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904316/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-180-کیلومتر-خطوط-تغذیه-و---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای 180 کیلومتر خطوط تغذیه و ...- نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای 180 کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع شبکه گازرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904373/مزایده-ششدانگ-مغازه-قطعه-7-تفکیکی'>مزایده ششدانگ مغازه قطعه 7 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه قطعه 7 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904330/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-عملیات-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری بخشی از عملیات خدمات شهری و فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از عملیات خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903923/مزایده-ملک-مسکونی-تجاری-مساحت-96-62مترمربع'>مزایده ملک مسکونی تجاری مساحت 96.62مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری مساحت 96.62مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904340/مزایده-مقدار-تقریبی-16000-کیلوگرم-صفحات-آلومینیوم-ضایعاتی'>مزایده مقدار تقریبی 16000 کیلوگرم صفحات آلومینیوم ضایعاتی  / آگهی مزایده, مزایده مقدار تقریبی 16000 کیلوگرم صفحات آلومینیوم ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904368/مزایده-فروش-اقلام-لوازم-تجهیزات-آهنی-و-سایر-تجهیزات-ضایعاتی-و--'>مزایده فروش اقلام، لوازم، تجهیزات آهنی و سایر تجهیزات ضایعاتی و ... / فراخوان مزایده, مزایده فروش اقلام، لوازم، تجهیزات آهنی و سایر تجهیزات ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904350/فراخوان-مناقصه-تعمیر-بازسازی-و-مرمت-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر، بازسازی و مرمت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه تعمیر، بازسازی و مرمت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904308/مناقصه-تعویض-450-عدد-شیرهای-حوضچه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض 450 عدد شیرهای حوضچه ای نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تعویض 450 عدد شیرهای حوضچه ای و تبدیل آنها به مدفون نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904310/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-واقع-در-شمال-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز واقع در شمال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز واقع در شمال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904312/فراخوان-اجرای-شبکه-توزیع-آب-و-ترمیم-نوار-حفاری-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای شبکه توزیع آب و ترمیم نوار حفاری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای شبکه توزیع آب و ترمیم نوار حفاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904323/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-خوردگی-فلزات---'>مناقصه انجام خدمات نظارت خوردگی فلزات .... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نظارت خوردگی فلزات، خدمات جنبی، پرتونگاری و آلتراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903974/مناقصه-خرید-ملزومات-مصرفی-پزشکی'>مناقصه خرید ملزومات مصرفی پزشکی  / مناقصه , مناقصه خرید ملزومات مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904315/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-برق-فشار-متوسط-و-نصب-پست-کمپکت-شهرک--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث شبکه برق فشار متوسط و نصب پست کمپکت شهرک - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه احداث شبکه برق فشار متوسط و نصب پست کمپکت شهرک- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904446/مناقصه-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-به-منظور-انجام-کارهای-عمرانی-متفرقه-در-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام کارهای عمرانی متفرقه در سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام کارهای عمرانی متفرقه در سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904437/تجدید-مزایده-واگذاری-پارکینگ'>تجدید مزایده واگذاری پارکینگ  / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904553/مزایده-فروش-تعداد-16-باب-خانه-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 16 باب خانه سازمانی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 16 باب خانه سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904447/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-واقع-در-جنوب-حوزه-خدماتی'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز واقع در جنوب حوزه خدماتی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز واقع در جنوب حوزه خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904557/مزایده-شش-واحد-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده شش واحد آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده شش واحد آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904457/مناقصه-عمومی-انجام-کلیه-امورات-خدمات-شهری'>مناقصه عمومی انجام کلیه امورات خدمات شهری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام کلیه امورات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904013/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش'>مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904581/مزایده-فروش-قطعات-یک-و-دو-از-بلوک72-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات یک و دو از بلوک72 کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعات یک و دو از بلوک72 کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904422/مزایده-واگذاری-تابلو-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تابلو تبلیغاتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ,مزایده واگذاری تابلو تبلیغاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904453/مزایده-ملک-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-296-40متر'>مزایده ملک ششدانگ یکباب خانه مساحت 296.40متر  / مزایده,مزایده ملک ششدانگ یکباب خانه مساحت 296.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904432/مناقصه-خریداری-4800-اصله-پایه-سیمانی-گرد-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری 4800 اصله پایه سیمانی گرد نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خریداری 4800 اصله پایه سیمانی گرد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904439/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-و-احداث-حوضچه-شیر-فلکه-آب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه و احداث حوضچه شیر فلکه آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه و احداث حوضچه شیر فلکه آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904389/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی-در-بخش-توزیع-صورت-حساب-مشترکین-نوبت-اول'>فراخوان تامین نیروی انسانی در بخش توزیع صورت حساب مشترکین نوبت اول / آگهی فراخوان ، فراخوان تامین نیروی انسانی در بخش توزیع صورت حساب مشترکین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904409/مناقصه-عملیات-نصب-و-اصلاح-لوازم-اندازه-گیری-انشعابات-دیماندی-و-غیردیماندی-و--'>مناقصه عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری انشعابات دیماندی و غیردیماندی و ... / آگهی فراخوان, مناقصه عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری انشعابات دیماندی و غیردیماندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904415/مناقصه-خریداری-40-دستگاه-ترانسفورماتور-روغنی-نوبت-اول'>مناقصه خریداری 40 دستگاه ترانسفورماتور روغنی نوبت اول / آگهی مناقصه دو مرحله ای,مناقصه خریداری 40 دستگاه ترانسفورماتور روغنی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903985/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-شهروند'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهروند / مزایده,مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهروند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904426/مناقصه-خریداری-4800-اصله-پایه-سیمانی-گرد'>مناقصه خریداری 4800 اصله پایه سیمانی گرد / آگهی مناقصه, مناقصه خریداری 4800 اصله پایه سیمانی گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904641/مزایده-فروش-سوله'>مزایده فروش سوله  / مزایده فروش سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904591/مزایده-اسناد-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-و-پلاک-2107-2'>مزایده اسناد مالکیت ششدانگ یکباب خانه و پلاک 2107.2  / مزایده,مزایده اسناد مالکیت ششدانگ یکباب خانه و پلاک 2107.2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904412/مزایده-سیلندر-کپسول-ازت-18-کیلویی--'>مزایده سیلندر کپسول ازت 18 کیلویی.... / مزایده, مزایده سیلندر کپسول ازت 18 کیلویی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904400/مزایده-واگذاری-یک-واحد-صنعتی'>مزایده واگذاری یک واحد صنعتی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک واحد صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904424/مناقصه-حمل-حدود-70000-تن-گندم'>مناقصه حمل حدود 70000 تن گندم / آگهی مناقصه,مناقصه حمل حدود 70000 تن گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904429/فراخوان-مناقصه-اجرای-ساختمان-اداری-و-نگهبانی-گمرک'>فراخوان مناقصه اجرای ساختمان اداری و نگهبانی گمرک / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای ساختمان اداری و نگهبانی گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904407/فراخوان-مناقصه-تکمیل-آسفالت-و-لکه-گیری-روی-تاسیسات-اجرا-شده'>فراخوان مناقصه تکمیل آسفالت و لکه گیری روی تاسیسات اجرا شده / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل آسفالت و لکه گیری روی تاسیسات اجرا شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904414/فراخوان-مناقصه-ترمیم-جداول-(تخریب-تهیه-و-نصب)'>فراخوان مناقصه ترمیم جداول (تخریب تهیه و نصب) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه ترمیم جداول (تخریب تهیه و نصب)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904462/مزایده-0-9-دانگ-از-ششدانگ-ملک-مسکونی'>مزایده 0.9 دانگ از ششدانگ ملک مسکونی / مزایده,مزایده 0.9 دانگ از ششدانگ ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903963/مناقصه-300-تن-پنبه-یک-سفید'>مناقصه 300 تن پنبه یک سفید  / آگهی مناقصه ، مناقصه 300 تن پنبه یک سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903929/مناقصه-احداث-ستاد-شبکه-بهداشت-و-درمان---نوبت-دوم'>مناقصه احداث ستاد شبکه بهداشت و درمان ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ستاد شبکه بهداشت و درمان ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904456/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-67-55متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان 67.55متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان 67.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904518/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-سیصد-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه سیصد مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه سیصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904405/مناقصه-پروه-نصب-گاردریل---نوبت-دوم'>مناقصه پروه نصب گاردریل  ... نوبت دوم  / مناقصه پروه نصب گاردریل  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904411/مزایده-یکدستگاه-اره-فلکه--یک-دستگاه-گندگی--یک-دستگاه-رنده-چند-کاره'>مزایده یکدستگاه اره فلکه ، یک دستگاه گندگی ، یک دستگاه رنده چند کاره / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یکدستگاه اره فلکه ، یک دستگاه گندگی ، یک دستگاه رنده چند کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904515/مزایده-ملک-سه-خوابه-اموال-منقول'>مزایده ملک سه خوابه اموال منقول  / مزایده,مزایده ملک سه خوابه اموال منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904438/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مخروبه-361مترمربع'>مزایده ششدانگ ساختمان مخروبه 361مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مخروبه 361مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904417/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-123-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 123.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 123.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904479/مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904473/فراخوان-انجام-پروژه-مطالعات-مخازن'>فراخوان انجام پروژه مطالعات مخازن / فراخوان ,فراخوان انجام پروژه مطالعات مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904445/مزایده-اجاره-غرفه-و-سردخانه-96-5-11'>مزایده اجاره غرفه و سردخانه  96.5.11 / مزایده، مزایده اجاره غرفه و سردخانه  96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903970/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-برداشت-پسته-تر-(با-خوشه)-باغات'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت برداشت پسته تر (با خوشه) باغات / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت برداشت پسته تر (با خوشه) باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904433/استعلام-فراخوان-واگذاری-استیجاری-آشپزخانه-تالار-شهر'>استعلام فراخوان واگذاری استیجاری آشپزخانه تالار شهر / استعلام فراخوان واگذاری استیجاری آشپزخانه تالار شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904416/تجدید-مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-روستای-کرین--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع روستای کرین - نوبت دوم  / تجدید مناقصه,  مناقصه پروژه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع روستای کرین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904418/مزایده-4-دستگاه-لولا-تراشی--نوبت-دوم'>مزایده 4 دستگاه لولا تراشی - نوبت دوم  / مزایده , مزایده 4 دستگاه لولا تراشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904423/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-صادرات-ایران'>مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904443/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-هیوندای'>مزایده یک دستگاه کامیونت هیوندای / مزایده یک دستگاه کامیونت هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904452/مزایده-کرکره-برقی--مخزن-آب-پلی-اتیلن'>مزایده کرکره برقی - مخزن آب پلی اتیلن / مزایده کرکره برقی - مخزن آب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904435/مزایده-کارخانه-گونی-بافی--'>مزایده کارخانه گونی بافی ... / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده کارخانه گونی بافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904448/مزایده-فروش-تعداد-40-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 40 باب مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 40 باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904470/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-1194-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 1194 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 1194 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904129/مزایده-واگذاری-غرفه-تنقلات-96-5-11'>مزایده واگذاری غرفه تنقلات 96.5.11 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه تنقلات 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904472/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آجرپزی-زمینی-مساحت-23612متر'>مزایده ششدانگ یک واحد آجرپزی زمینی مساحت 23612متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد آجرپزی زمینی مساحت 23612متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904706/مزایده-فروش-املاک-نوبت-دوم-اصلاحیه-نوبت-اول'>مزایده فروش املاک نوبت دوم اصلاحیه نوبت اول  / مزایده فروش املاک نوبت دوم اصلاحیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904428/مناقصه-واگذاری-عملیات-حمل-مصالح-و-آسفالت'>مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت  - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904420/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-پروژه-پارک---مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه پارک .... مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه پارک .... مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904489/اصلاحیه-مناقصه-بازسازی-و-توسعه-ساختمان-اداری'>اصلاحیه مناقصه بازسازی و توسعه ساختمان اداری  / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه بازسازی و توسعه ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904427/مزایده-دو-قطعه-زمین-و-یک-قطعه-حیاط-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین و یک قطعه حیاط مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین و یک قطعه حیاط مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904431/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-83-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 83.52متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 83.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904434/مزایده-مال-غیرمنقول-شامل-سه-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده مال غیرمنقول شامل سه قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده مال غیرمنقول شامل سه قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904133/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-96-5-11'>مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز 96.5.11 / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز  96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904425/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-233-70متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 233.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 233.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904442/مزایده-فروش-یکعدد-کف-تریلر-بار-دوم'>مزایده فروش یکعدد کف تریلر بار دوم / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکعدد کف تریلر بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904464/فراخوان-مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-انشعابات-(فولادی-و-پلی-اتیلن)-تجدید'>فراخوان مناقصه پروژه ساخت و نصب انشعابات (فولادی و پلی اتیلن) تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان مناقصه پروژه ساخت و نصب انشعابات (فولادی و پلی اتیلن) تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904436/مزایده-واگذاری-استیجاری-مینی-سالن-باشگاه-ورزشی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری مینی سالن باشگاه ورزشی مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده آزاد عمومی , مزایده واگذاری استیجاری مینی سالن باشگاه ورزشی مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904497/اصلاحیه-مناقصه-خرید-و-نصب-پوشش-های-ساندویچ-پانل-پروژه-های-سردخانه'>اصلاحیه مناقصه خرید و نصب پوشش های ساندویچ پانل پروژه های سردخانه / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب پوشش های ساندویچ پانل پروژه های سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904419/مزایده-آهن-14-نرمال---'>مزایده آهن 14 نرمال .... / مزایده, مزایده آهن 14 نرمال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904593/مزایده-ملک-ششدانگ-پلاک-1417-فرعی-مرحله-اول'>مزایده ملک ششدانگ پلاک 1417 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ پلاک 1417 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904635/مزایده-آپارتمان-قولنامه-ای-عرصه-85متر'>مزایده آپارتمان قولنامه ای عرصه 85متر / مزایده,مزایده آپارتمان قولنامه ای عرصه 85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904522/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-66-96متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک 66.96متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک 66.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904525/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-به-مساحت-200متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه به مساحت 200متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه به مساحت 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904135/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافتی-96-5-11'>مناقصه واگذاری خدمات نظافتی 96.5.11 / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات نظافتی 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904528/مزایده-508-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-یک-دانگ-و-214-2-هزارم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 508.6 هزارم یک دانگ مشاع از یک دانگ و 214.2 هزارم دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 508.6 هزارم یک دانگ مشاع از یک دانگ و 214.2 هزارم دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904396/مزایده-سواری-پژو-206-هاشبک-مدل-1386'>مزایده سواری پژو 206 هاشبک مدل 1386  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری پژو 206 هاشبک مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904575/مزایده-فروش-سه-قطعه-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904585/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-73-56متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 73.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 73.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904560/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903927/مزایده-فروش-13-قطعه-زمین'>مزایده فروش 13 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 13 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904441/فراخوان-طراحی-المان-های-ویژه-گل-در-استقبال-از-بهار-97'>فراخوان طراحی المان های ویژه گل در استقبال از بهار 97 / آگهی فراخوان, فراخوان طراحی المان های ویژه گل در استقبال از بهار 97</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904450/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نوبت دوم  / مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904488/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-1500مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 1500مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 1500مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904490/مزایده-ششدانگ-مغازه-تحتانی-و-خانه-فوقانی'>مزایده ششدانگ مغازه تحتانی و خانه فوقانی / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تحتانی و خانه فوقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904461/مزایده-یفروش-80-عدد-راس-گوسفند'>مزایده یفروش 80 عدد راس گوسفند  / آگهی مزایده، مزایده فروش 80 عدد راس گوسفند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904466/مزایده-تعداد-2-عدد-مشعل'>مزایده تعداد 2 عدد مشعل  / آگهی مزایده، مزایده تعداد 2 عدد مشعل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904482/مزایده-یک-دستگاه-سواری-زانتیا'>مزایده یک دستگاه سواری زانتیا / مزایده یک دستگاه سواری زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904474/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-مساحت-12-8مترمربع'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری مساحت 12.8مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری مساحت 12.8مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904471/مناقصه-نسبت-به-ترانشه-گذاری-و-بارگیری-و-حمل-خاک-محل-دفن-زباله'>مناقصه نسبت به ترانشه گذاری و بارگیری و حمل خاک محل دفن زباله  / مناقصه نسبت به ترانشه گذاری و بارگیری و حمل خاک محل دفن زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904123/مناقصه-روکش-دستی-معابر-فرعی-سطح-منطقه-یک-96-5-11'>مناقصه روکش دستی معابر فرعی سطح منطقه یک 96.5.11 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش دستی معابر فرعی سطح منطقه یک 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904459/مزایده-بهره-برداری-از-برخی-مستحدثات-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده  بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده  بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904476/مزایده-36-846-حبه-از-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده 36.846 حبه از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 36.846 حبه از ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904480/مزایده-مغازه-به-مساحت-29-65مترمربع'>مزایده مغازه به مساحت 29.65مترمربع  / مزایده,مزایده مغازه به مساحت 29.65مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904481/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-197مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 197مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 197مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904467/مناقصه-عملیات-اجرای-سنگ-و-نمای-بازار-روز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای سنگ و نمای بازار روز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای سنگ و نمای بازار روز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904468/مزایده-بهره-برداری-از-برخی-از-غرفات-و-سوله-های-میدان-مرکزی-میوه-و-تره-بار-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار  نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904498/مزایده-4-671-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 4.671 مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 4.671 مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904494/مزایده-فروش-تعداد-7-قطعه-پلاک-مسکونی-تجدید'>مزایده فروش تعداد 7 قطعه پلاک مسکونی تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 قطعه پلاک مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904478/مزایده-واگذاری-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-و--'>مزایده واگذاری مجتمع فرهنگی و هنری و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجتمع فرهنگی و هنری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904118/مناقصه-بازسازی-جوی-ها-و-کانال-های-بلوار-رضا-فاز-2-96-5-11'>مناقصه بازسازی جوی ها و کانال های بلوار رضا فاز 2  96.5.11 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی جوی ها و کانال های بلوار رضا فاز 2  96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904485/مزایده-سواری-پژو-پارس-مدل-1380'>مزایده سواری پژو پارس مدل 1380 / مزایده, مزایده سواری پژو پارس مدل 1380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904460/مزایده-فضای-موجود-در-بازارچه'>مزایده فضای موجود در بازارچه  / مزایده ، مزایده فضای موجود در بازارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904599/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اراضی-تجاری-خدماتی-صنعتی-کارگاهی'>مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی صنعتی کارگاهی / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی صنعتی کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904540/مزایده-52-1-حبه-از-72-حبه-منزل-مسکونی'>مزایده 52.1 حبه از 72 حبه منزل مسکونی  / مزایده,مزایده 52.1 حبه از 72 حبه منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904484/مناقصه-انواع-سیم-و-کابل-خودرویی---'>مناقصه انواع سیم و کابل خودرویی .... / آگهی مناقصه, مناقصه انواع سیم و کابل خودرویی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904475/مناقصه-خرید-آسفالت-تنی-جهت-ترمیم-ترانشه-های-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت تنی جهت ترمیم ترانشه های سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت تنی جهت ترمیم ترانشه های سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904121/مناقصه-بازسازی-جوی-ها-و-کانال-های-خیابان-سناباد-96-5-11'>مناقصه بازسازی جوی ها و کانال های خیابان سناباد 96.5.11 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی جوی ها و کانال های خیابان سناباد  96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904541/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-140متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 140متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904440/مزایده-15-صندوق-بسته-بندی-شده-سنگهای-گیوتینی-96-5-11'>مزایده 15 صندوق بسته بندی شده سنگهای گیوتینی 96.5.11 / مزایده,مزایده 15 صندوق بسته بندی شده سنگهای گیوتینی 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904465/آگهی-مزایده-مزایده-واگذاری-دو-چرخه-سواری-مجموعه-تفریحی-کمپینگ'>آگهی مزایده  مزایده  واگذاری دو چرخه سواری مجموعه تفریحی کمپینگ   / آگهی مزایده ، آگهی مزایده  واگذاری دو چرخه سواری مجموعه تفریحی کمپینگ  نوبت اول - چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904458/مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-منطقه-دو--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو - نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904451/مزایده-غرفه-سفره-خانه-سنتی-واقع-در-پارک-چنگلی-و--'>مزایده غرفه سفره خانه سنتی واقع در پارک چنگلی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه سفره خانه سنتی واقع در پارک چنگلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904455/مناقصه-عملیات-زیرسازی-جدولگذاری-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه  عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر - نوبت دوم چاپ اول / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه  عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر- نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904546/مزایده-تمامی-ششدانگ-8-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی'>مزایده تمامی ششدانگ 8 قطعه زمین با بنای احداثی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ 8 قطعه زمین با بنای احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904533/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-قولنامه-ای-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک تجاری قولنامه ای نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری قولنامه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903931/مزایده-یک-دهنه-دکان-مساحت-26-23مترمربع'>مزایده یک دهنه دکان مساحت 26.23مترمربع / مزایده,مزایده یک دهنه دکان مساحت 26.23مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904536/مزایده-7-5-سهم-مشاع-از-12-سهم-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 7.5 سهم مشاع از 12 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 7.5 سهم مشاع از 12 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904682/مزایده-کرکره-برقی-و-مخزن-آب-پلی-اتیلن'>مزایده کرکره برقی و مخزن آب پلی اتیلن / مزایده,مزایده کرکره برقی و مخزن آب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904660/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-قولنامه-ای-عرصه-82متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی قولنامه ای عرصه 82متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی قولنامه ای عرصه 82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904690/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-جمعا-به-مساحت-300متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی جمعا به مساحت 300متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی جمعا به مساحت 300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904696/مزایده-سه-واحد-آپارتمان-به-و-یک-دستگاه-خودرو-کاپرا'>مزایده سه واحد آپارتمان به و یک دستگاه خودرو کاپرا / مزایده,مزایده سه واحد آپارتمان به و یک دستگاه خودرو کاپرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904449/مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر-سلماس-96-5-11'>مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس 96.5.11 / مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس  96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904544/مزایده-ملک-یکباب-خانه-بخش-دو-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ملک یکباب خانه بخش دو ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یکباب خانه بخش دو ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904648/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-64-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 64 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 64 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904651/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-مسکونی-بخش-4-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب واحد مسکونی بخش 4 ارومیه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد مسکونی بخش 4 ارومیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904655/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه'>مزایده نیم دانگ مشاع از 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903900/مزایده-دو-دستگاه-کارخانجات-لوله-سازی--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه کارخانجات لوله سازی  - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده دو دستگاه کارخانجات لوله سازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903954/فراخوان-مناقصه-تکمیل-بخش-دیالیز-بیمارستان--'> فراخوان مناقصه تکمیل بخش دیالیز بیمارستان... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل بخش دیالیز بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904552/استعلام-چای-6-بسته-و-قند-10-کیلوگرم'>استعلام چای 6 بسته و قند 10 کیلوگرم  / استعلام، استعلام چای 6 بسته و قند 10 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904565/استعلام-خرید-چای-دو-غزال-6-بسته-و-قند-10-کیلو'>استعلام خرید چای دو غزال 6 بسته و قند 10 کیلو /  استعلام خرید چای دو غزال 6 بسته و قند 10 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904496/استعلام-چای-دو-غزال-ساده'>استعلام چای دو غزال ساده / استعلام, استعلام چای دو غزال ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904563/استعلام-خرید-چای-دبش-ساده-40-بسته-و--'>استعلام خرید چای دبش ساده 40 بسته و ... / استعلام، استعلام خرید چای دبش ساده 40 بسته و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904547/استعلام-چای-دو-غزال-4-بسته-ساده'>استعلام چای دو غزال 4 بسته ساده  / استعلام، استعلام چای دو غزال 4 بسته ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904509/استعلام-خرید-قند'>استعلام خرید قند  / استعلام، استعلام خرید قند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904493/استعلام-خرید-6-قلم-مواد-مصرفی'>استعلام  خرید 6 قلم مواد مصرفی / استعلام ،استعلام  خرید 6 قلم مواد مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904517/استعلام-تخم-مرغ-درشت-عددی'>استعلام تخم مرغ درشت عددی / استعلام, استعلام تخم مرغ درشت عددی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903959/فراخوان-مناقصه-فراخوان-مناقصه-امور-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی'> فراخوان مناقصه فراخوان مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904555/استعلام-UPS'>استعلام UPS /  استعلام, استعلام UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904527/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برودتی'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات برودتی / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904582/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-UPVC'>استعلام خرید لوله و اتصالات UPVC /  استعلام خرید لوله و اتصالات UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904589/استعلام-جابجایی-خط-66-کیلو-ولت-از-روی-پایه-H'>استعلام جابجایی خط 66 کیلو ولت از روی پایه H  / استعلام، استعلام جابجایی خط 66 کیلو ولت از روی پایه H </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904492/استعلام-خرید-سیم-و-کابل-فشار-ضعیف'>استعلام خرید سیم و کابل فشار ضعیف   / استعلام, استعلام خرید سیم و کابل فشار ضعیف  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904606/استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزار-پرتال'>استعلام ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار پرتال /  استعلام ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار پرتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904618/استعلام-روتر-رهیاب-8000'>استعلام روتر رهیاب 8000  /  استعلام روتر رهیاب 8000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904627/استعلام-پوشه-دادخواست--'> استعلام پوشه دادخواست... /  استعلام پوشه دادخواست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904647/استعلام-تایر-بایاس-PR8-طرح-LT-84---'>استعلام تایر بایاس PR8  طرح LT-84  ... / استعلام ​، استعلام تایر بایاس PR8  طرح LT-84  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903936/مزایده-سراسری-املاک-و-مستغلات'>مزایده سراسری املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده سراسری املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904659/استعلام-کابل-شبکه-پچ-کورد-fstp-cat6--'>استعلام کابل شبکه پچ کورد fstp cat6 ... / استعلام ​، استعلام کابل شبکه پچ کورد fstp cat6 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904623/استعلام-لپ-تاپ-ASUS--'>استعلام لپ تاپ ASUS ... / استعلام ​، استعلام لپ تاپ ASUS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904629/استعلام-انجام-سرویس-سالیانه-تجهیزات-برق--'>استعلام انجام سرویس سالیانه تجهیزات برق ... / استعلام ​، استعلام انجام سرویس سالیانه تجهیزات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904605/استعلام-کولر-گازی-اسنوا-سرد-و-گرم-BTU-18000'>استعلام کولر گازی اسنوا سرد و گرم BTU-18000 / استعلام , استعلام کولر گازی اسنوا سرد و گرم BTU-18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904779/استعلام-دستمال-کاغذی-رولی-بزرگ-حوله-ای-شبنم'>استعلام دستمال کاغذی رولی بزرگ حوله ای شبنم / استعلام دستمال کاغذی رولی بزرگ حوله ای شبنم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904775/استعلام-دستمال-کاغذی-کوچک-مدل-شبنم'>استعلام دستمال کاغذی کوچک مدل شبنم / استعلام دستمال کاغذی کوچک مدل شبنم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904742/استعلام-اسکنر-فوجیستو'>استعلام اسکنر فوجیستو  / استعلام اسکنر فوجیستو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904752/استعلام-اسکنر-کانن'>استعلام اسکنر کانن / استعلام اسکنر کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904609/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله و اتصالات  / استعلام,استعلام خرید لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904639/استعلام-تفکیک-و-جداسازی-سیستم-و-لوله-کشی-گرمایش'>استعلام تفکیک و جداسازی سیستم و لوله کشی گرمایش / استعلام,استعلام تفکیک و جداسازی سیستم و لوله کشی گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904649/استعلام-خرید-انواع-ویلچر'>استعلام خرید انواع ویلچر  / استعلام خرید انواع ویلچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904658/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام  سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی / استعلام , استعلام  سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904611/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام  سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی / استعلام , استعلام  سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904625/استعلام-راهبری-سیستم-تولید-آب-خالص'>استعلام راهبری سیستم تولید آب خالص / استعلام راهبری سیستم تولید آب خالص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904620/استعلام-دستکش-بدون-پودر'>استعلام دستکش بدون پودر  / استعلام , استعلام دستکش بدون پودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904630/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-کانالی-ایستاده'>استعلام کولر گازی اسپیلت کانالی ایستاده  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت کانالی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903942/مناقصه-خریداری-تعدادی-اتصالات-چدنی'>مناقصه خریداری تعدادی اتصالات چدنی / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری تعدادی اتصالات چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904653/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-P80-96-5-11'>استعلام لوله پلی اتیلن P80 96.5.11 / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن P80  96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904646/استعلام-تهیه-و-اجرای-نمای-کامپوزیت-96-5-11'>استعلام تهیه و اجرای نمای کامپوزیت 96.5.11 / استعلام, استعلام تهیه و اجرای نمای کامپوزیت 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904642/استعلام-درب-اتوماتیک-کشویی-(اسلایدینگ)-مدل-TORMAX-96-5-11'>استعلام درب اتوماتیک کشویی (اسلایدینگ) مدل TORMAX 96.5.11 / استعلام , استعلام درب اتوماتیک کشویی (اسلایدینگ) مدل TORMAX 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904640/استعلام-درب-اتوماتیک-کشویی-(اسلایدینگ)-مدل-TORMAX-96-5-11'>استعلام درب اتوماتیک کشویی (اسلایدینگ) مدل TORMAX 96.5.11 / استعلام , استعلام درب اتوماتیک کشویی (اسلایدینگ) مدل TORMAX 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904636/استعلام-روتر-ASR-1006'>استعلام روتر ASR 1006  / استعلام, استعلام روتر ASR 1006 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904531/استعلام-خرید-دستگاه-اندازه-گیری'>استعلام خرید دستگاه اندازه گیری / استعلام، استعلام خرید دستگاه اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904683/استعلام-خرید-اقلام-و-تجهیزات-مورد-نیاز-اماکن-رفاهی'>استعلام خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز اماکن رفاهی / استعلام، استعلام خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز اماکن رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904705/استعلام-هوز-آتشنشانی-2-اینچ-اتریشی'>استعلام هوز آتشنشانی  2 اینچ اتریشی / استعلام، استعلام هوز آتشنشانی  2 اینچ اتریشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904665/استعلام-هوز-آتشنشانی-1-5-اینچ-اتریشی'>استعلام هوز آتشنشانی  1/5  اینچ اتریشی /  استعلام هوز آتشنشانی  1/5 اینچ اتریشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904612/استعلام-هوز-آتشنشانی-2-5-اینچ-اتریشی'>استعلام هوز آتشنشانی  2/5 اینچ اتریشی /  استعلام هوز آتشنشانی  2/5 اینچ اتریشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903928/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-مجتمع-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان مجتمع نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان مجتمع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903979/فراخوان-مناقصه-تکمیل-معابر-سایت-2-و-جاده-حراستی-پیرامونی'>فراخوان مناقصه تکمیل معابر سایت 2 و جاده حراستی پیرامونی  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تکمیل معابر سایت 2 و جاده حراستی پیرامونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904624/مزایده-و-فروش-چند-دستگاه-پژو-و--'>مزایده و فروش چند دستگاه پژو و ...  / مزایده , مزایده و فروش چند دستگاه پژو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904631/مزایده-وانت-نیسان'>مزایده وانت نیسان  / مزایده وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904657/مناقصه-خدمات-کنتورخوانی--توزیع-صورتحساب--وصول-مطالبات-و--'>مناقصه خدمات کنتورخوانی ، توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات و ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات کنتورخوانی ، توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903984/فراخوان-مناقصه-تکمیل-معابر-سایت-2-و-جاده-حراستی-پیرامونی--نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه تکمیل معابر سایت 2 و جاده حراستی پیرامونی  - نوبت سوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تکمیل معابر سایت 2 و جاده حراستی پیرامونی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904626/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات-مرکز-شهید-دیالمه'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید دیالمه / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید دیالمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904617/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات-مرکز-پیروزی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز پیروزی             / آگهی مناقصه، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز پیروزی            </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904499/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی  / مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904501/فراخوان-جایگزینی-سوئیچ-با-شبکه-FTTX'>فراخوان جایگزینی سوئیچ با شبکه FTTX   / فراخوان جایگزینی سوئیچ با شبکه FTTX  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903995/مزایده-فروش-محصول-زیتون'>مزایده فروش محصول زیتون / آگهی فروش, مزایده فروش محصول زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904596/استعلام-DE112کوپلینگ-دنده-ای-با-تیپ-96-5-11'>استعلام DE112کوپلینگ دنده ای با تیپ 96.5.11 / استعلام , استعلام DE112کوپلینگ دنده ای با تیپ 96.5.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904610/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز  / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904603/استعلام-چسب-فوری-صنعتی-کرافت-3000'>استعلام چسب فوری صنعتی کرافت 3000 / استعلام , استعلام چسب فوری صنعتی کرافت 3000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904491/استعلام-خرید-رنگ-فشاری-زرد'>استعلام خرید رنگ فشاری زرد  / استعلام , استعلام خرید رنگ فشاری زرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904537/استعلام-كلكتور-پمپ-گازوئیل-لکوموتیو-روسی'>استعلام  كلكتور  پمپ گازوئیل لکوموتیو روسی  / استعلام ، استعلام  كلكتور  پمپ گازوئیل لکوموتیو روسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/904607/فراخوان-جابجایی-50-دستگاه-تهویه-در-منازل-نوع-بی-شهرک'>فراخوان جابجایی 50 دستگاه تهویه در منازل نوع بی شهرک  / فراخوان , فراخوان جابجایی 50 دستگاه تهویه در منازل نوع بی شهرک </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 49 تاريخ : چهارشنبه 5 مهر 1396 ساعت: 10:58