اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.10 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903374/فراخوان-مناقصه-انجام-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.10 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903374/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-و-تامین-اقلام-و-مصالح-مصرفی-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-نگهداری--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر، نگهداری... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر، نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903728/استعلام-حفاری-چاه-دستی-حدود-35-متر-میله-و---96-5-10'>استعلام حفاری چاه دستی حدود 35 متر میله و ....96.5.10 / استعلام، استعلام حفاری چاه دستی حدود 35 متر میله و ....96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903542/مزایده-فروش-15000-دستگاه-انواع-کنتور-اسقاط-و-9-قلم-تجهیزات-شبکه-اسقاط'>مزایده فروش 15000 دستگاه انواع کنتور اسقاط و 9 قلم تجهیزات شبکه اسقاط  / مزایده عمومی، مزایده فروش 15000 دستگاه انواع کنتور اسقاط و 9 قلم تجهیزات شبکه اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903573/اصلاحیه-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-بالابر'>اصلاحیه مناقصه خرید دو دستگاه بالابر / آگهی اصلاحیه مناقصه عمومی ,اصلاحیه مناقصه خرید دو دستگاه بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903565/مناقصه-اصلاحیه-خرید-6-دستگاه-بالابر-بوم-عایق-16-متری'>مناقصه اصلاحیه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق 16 متری / آگهی اصلاحیه  مناقصه عمومی ,اصلاحیه مناقصه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق 16 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903558/مناقصه-نصب-تهیه-تست-راه-اندازی-و-آموزش-ارتقا-سیستم-مرکزی'>مناقصه نصب تهیه تست راه اندازی و آموزش ارتقا سیستم مرکزی  / مناقصه ,مناقصه نصب تهیه تست راه اندازی و آموزش ارتقا سیستم مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903585/استعلام-1-عدد-توری-مابین-اطاقچه-و--'>استعلام 1 عدد توری مابین اطاقچه و... / استعلام ,استعلام 1 عدد توری مابین اطاقچه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903313/مناقصه-واگذاری-حفاظت-فیزیکی-منطقه-ویژه-اقتصادی'>مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی منطقه ویژه اقتصادی  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی منطقه ویژه اقتصادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903578/مناقصه-پیمان-تعویض-پوشش-خط-لوله'>مناقصه پیمان تعویض پوشش خط لوله  / آگهی مناقصه ,مناقصه پیمان تعویض پوشش خط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903588/آگهی-ارزیابی-کیفیث-تامین-کنندگان-مناقصه-خرید-8000-متر-لوله-فولادی-12-اینچ'>آگهی ارزیابی کیفیث تامین کنندگان مناقصه خرید 8000 متر لوله فولادی 12 اینچ / آگهی ارزیابی کیفیث تامین کنندگان مناقصه خرید 8000 متر لوله فولادی 12 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903574/مناقصه-عمومی-تعمیرات-اساسی-3-دستگاه-منزل-سازمانی'>مناقصه عمومی تعمیرات اساسی 3 دستگاه منزل سازمانی  / مناقصه , مناقصه عمومی تعمیرات اساسی 3 دستگاه منزل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903564/مناقصه-ایمن-سازی-مسیر-انتقال-نفت-خط-لوله-30-اینچ'>مناقصه ایمن سازی مسیر انتقال نفت خط لوله 30 اینچ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایمن سازی مسیر انتقال نفت خط لوله 30 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903581/مناقصه-طراحی-و-اجرای-شبکه-فاضلاب-و-نصب-انشعابات-منازل-سازمانی'>مناقصه طراحی و اجرای شبکه فاضلاب و نصب انشعابات منازل سازمانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی و اجرای شبکه فاضلاب و نصب انشعابات منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903572/مناقصه-جوشکاری-300-جفت-نیم-لوله-30-و-32-اینچ'>مناقصه جوشکاری 300 جفت نیم لوله 30 و 32 اینچ  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جوشکاری 300 جفت نیم لوله 30 و 32 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903604/مناقصه-احداث-حوضچه-تفکیک-لوله-کشی-محل-های-تخلیه-مخازن-و--'>مناقصه احداث حوضچه تفکیک، لوله کشی محل های تخلیه مخازن و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث حوضچه تفکیک، لوله کشی محل های تخلیه مخازن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903534/آگهی-فراخوان-تامین-و-نصب-70-دستگاه-شیر-قطع-اضطراری-برقی'>آگهی فراخوان تامین و نصب 70 دستگاه شیر قطع اضطراری برقی / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تامین و نصب 70 دستگاه شیر قطع اضطراری برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903551/مناقصه-P-F-WEB-WILSON-ROTARY-TONG-TYPE(H)-AAX'>مناقصه  P/F WEB WILSON ROTARY TONG TYPE(H) AAX / مناقصه , مناقصه  P/F CAMERON B.O.P TYPE(UP/F WEB WILSON ROTARY TONG TYPE(H) AAX نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903547/مناقصه-P-F-CAMERON-B-O-P-TYPE(U)'>مناقصه  P/F CAMERON B.O.P TYPE(U)   / مناقصه , مناقصه  P/F CAMERON B.O.P TYPE(U)  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903550/همایش-بین-المللی-حسابداری--آمار-و-ریاضی'>همایش بین المللی حسابداری ، آمار و ریاضی / همایش بین المللی حسابداری ، آمار و ریاضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903549/مناقصه-پیمان-زنگ-زدایی-و-رنگ-آمیزی-کف-و-سقف-بیرونی--تجدید'>مناقصه پیمان زنگ زدایی و رنگ آمیزی کف و سقف بیرونی ...تجدید / آگهی تجدید مناصه عمومی, مناقصه پیمان زنگ زدایی و رنگ آمیزی کف و سقف بیرونی ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903648/همایش-تحقیقات-بازی-های-دیجیتال'>همایش تحقیقات بازی های دیجیتال  / همایش  تحقیقات بازی های دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903644/اولین-کنفرانس-ملی-و-بین-المللی-کارشناسان-hse'>اولین کنفرانس ملی و بین المللی کارشناسان hse  / اولین کنفرانس ملی و بین المللی کارشناسان hse </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903613/ششمین-کنفرانس-بین-المللی-مهندسی-مواد-و-متالورژی'>ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی / ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903302/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-ساختمان-مساحت-270-37متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ ساختمان مساحت 270.37متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ ساختمان مساحت 270.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903638/همایش-کامپیوتر--فناوری-اطلاعات-و-مهندسی-برق'>همایش کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و مهندسی برق  / همایش کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و مهندسی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903652/پنجمین-همایش-ملی-مدیران-فناوری-اطلاعات'>پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات / پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903657/همایش-بین-المللی-حقوق-و-فقه-اسلامی'>همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی / همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903559/چهارمین-همایش-مدیریت-و-حسابداری96-5-10'>چهارمین همایش مدیریت و حسابداری96.5.10 / چهارمین همایش مدیریت و حسابداری96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903632/اولین-کنفرانس-ملی-اندیشه-های-نوین-در-مدیریت-کسب-و-کار'>اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار  / کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903295/مزایده-واگذاری-عملیات-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-تجدید'> مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک تجدید  / تجدید مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903555/چهاردهمین-همایش-علمی-دانشجویی'>چهاردهمین همایش علمی دانشجویی / چهاردهمین همایش علمی دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903591/مناقصه-انجام-خدمات-و-تامین-اقلام-و-مصالح-مصرفی'>مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی  / مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903628/استعلام-5-ردیف-آببند-مکانیکی-پمپ'>استعلام 5 ردیف آببند مکانیکی پمپ / استعلام 5 ردیف آببند مکانیکی پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903623/استعلام-اتصالات-ریل'>استعلام اتصالات ریل / استعلام اتصالات ریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903621/استعلام-خرید-15-ردیف-مواد-شیمیایی'>استعلام خرید 15 ردیف مواد شیمیایی  / استعلام خرید 15 ردیف مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903579/استعلام-سنگ-سنباده-96-5-10'>استعلام سنگ سنباده 96.5.10 / استعلام,استعلام سنگ سنباده 96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903528/استعلام--الكل-سفید-و-زرد'>استعلام   الكل سفید و زرد / استعلام  الكل سفید و زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903516/استعلام-خرید-كاغذ-صافی'>استعلام خرید كاغذ صافی   / استعلام , استعلام خرید كاغذ صافی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903525/استعلام-سه-ردیف-بیرینگ'>استعلام سه ردیف بیرینگ  / استعلام, استعلام سه ردیف بیرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903582/استعلام-اتصالات-جوشی'>استعلام اتصالات جوشی / استعلام,استعلام اتصالات جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903519/استعلام-نه-ردیف-واشر-اسپیرال'>استعلام  نه ردیف واشر اسپیرال   / استعلام, استعلام  نه ردیف واشر اسپیرال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903592/مزایده-فروش-285-هزارتن-سنگ-آهن-دانه-بندی-ریزدانه-و-درشت-دانه-کم-عیار-هماتیتی--'>مزایده فروش 285 هزارتن سنگ آهن دانه بندی ریزدانه و درشت دانه کم عیار هماتیتی ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 285 هزارتن سنگ آهن دانه بندی ریزدانه و درشت دانه کم عیار هماتیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903357/فراخوان-شرکت-در-مناقصه-جهت-اجرای-پل-خاص-بتنی-پروژه-راه-آهن-96-5-10'>فراخوان شرکت در مناقصه جهت اجرای پل خاص بتنی پروژه راه آهن  96.5.10  / فراخوان , فراخوان شرکت در مناقصه جهت اجرای پل خاص بتنی پروژه راه آهن  96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903298/مزایده-اجاره-واحدهای-صنفی-سوپرمارکت-و-میوه-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحدهای صنفی سوپرمارکت و میوه فروشی نوبت دوم  / مزایده اجاره واحدهای صنفی سوپرمارکت و میوه فروشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903666/ارزیابی-کیفی-عملیات-امور-جاری-انبار-نفت-شهدای-پخش-تبریز'>ارزیابی کیفی عملیات امور جاری انبار نفت شهدای پخش تبریز  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, ارزیابی کیفی عملیات امور جاری انبار نفت شهدای پخش تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903612/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان   / مناقصه ، مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903634/فراخوان-اجرای-خط-لوله-دریایی-32-اینچ-طرح-توسعه-میدان-گازی-کیش-به-صورت-EPCF'>فراخوان اجرای خط لوله دریایی 32 اینچ طرح توسعه میدان گازی کیش به صورت EPCF / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای خط لوله دریایی 32 اینچ طرح توسعه میدان گازی کیش به صورت EPCF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903631/فراخوان-خرید-قطعات-کمپرسورهای-هوای-ابزار-دقیق-برند-ALMIG'>فراخوان خرید قطعات کمپرسورهای هوای ابزار دقیق برند ALMIG / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید قطعات کمپرسورهای هوای ابزار دقیق برند ALMIG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903339/آگهی-فراخوان-عمومی-عملیات-ساخت-و-نصب-اقلام-فلزی-صنعتی'>آگهی فراخوان عمومی  عملیات ساخت و نصب اقلام فلزی صنعتی / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی  عملیات ساخت و نصب اقلام فلزی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903580/مناقصه-خرید-HEAVY-DUTY-LATHE-MACHINE'>مناقصه خرید HEAVY DUTY LATHE MACHINE   / مناقصه، مناقصه خرید HEAVY DUTY LATHE MACHINE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903518/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پکیج-یونیت-روف-تاپ'>مناقصه خرید یک دستگاه پکیج یونیت روف تاپ / مناقصه، مناقصه خرید یک دستگاه پکیج یونیت روف تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903560/مناقصه-خرید-VALVE--RIM'>مناقصه خرید VALVE & RIM / مناقصه، مناقصه خرید VALVE & RIM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903540/مناقصه-واگذاری-امورات-رختشویخانه'>مناقصه واگذاری امورات رختشویخانه / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امورات رختشویخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903583/مناقصه-واگذاری-امورات-تایپ-مرکز-پزشکی-٬آموزشی-ودرمانی-توحید'>مناقصه واگذاری امورات تایپ مرکز پزشکی ٬آموزشی ودرمانی توحید     / مناقصه واگذاری امورات تایپ مرکز پزشکی ٬آموزشی ودرمانی توحید    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903571/مناقصه-واگذاری-امورات-تکثیر-مرکز-پزشکی'>مناقصه واگذاری امورات تکثیر مرکز پزشکی  / مناقصه واگذاری امورات تکثیر مرکز پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903321/مزایده-فروش-دام-مازاد'>مزایده  فروش دام مازاد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش دام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903310/مناقصه-خرید-3-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>مناقصه خرید  3 دستگاه جرثقیل سقفی  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید  3 دستگاه جرثقیل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903594/مناقصه-ترمیم-آسفالت-محوطه--'>مناقصه ترمیم آسفالت محوطه ...  / مناقصه ترمیم آسفالت محوطه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903598/مناقصه-محدود-شبکه-جمع-اوری-فاضلاب-شیروان'>مناقصه محدود شبکه جمع اوری فاضلاب شیروان  / مناقصه محدود شبکه جمع اوری فاضلاب شیروان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903521/مناقصه-محدود-شبکه-جمع-اوری-فاضلاب-گلستان'>مناقصه محدود شبکه جمع اوری فاضلاب گلستان / مناقصه محدود شبکه جمع اوری فاضلاب گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903526/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-امور-و-ادارات'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی امور و ادارات  / مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی امور و ادارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903640/مناقصه-اصلاح-هندسی'>مناقصه اصلاح هندسی / مناقصه اصلاح هندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903603/مزایده-واگذاری-محل-تزریقات-و-پانسمان-مرکز-پزشکی٬-آموزشی-و-درمانی-توحید'>مزایده واگذاری محل تزریقات و پانسمان مرکز پزشکی٬ آموزشی و درمانی توحید     / مزایده، مزایده واگذاری محل تزریقات و پانسمان مرکز پزشکی٬ آموزشی و درمانی توحید    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903653/مناقصه-امور-خدماتی-کارگران-و-استادکاران-و-متصدی-پمپ'>مناقصه امور خدماتی کارگران و استادکاران و متصدی پمپ / مناقصه امور خدماتی کارگران و استادکاران و متصدی پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903307/مزایده-واگذاری-بخشهای-مختلف-ورزشی'>مزایده واگذاری بخشهای مختلف ورزشی / مزایده,مزایده واگذاری بخشهای مختلف ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903553/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-جنوب-منطقه-۲-شهرداری-دزفول'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده جنوب منطقه ۲ شهرداری دزفول  / فراخوان مناقصه، مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده جنوب منطقه ۲ شهرداری دزفول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903520/مناقصه-نگهداری-تاسیسات-ساختمانهای-مرکزی'>مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمانهای مرکزی / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمانهای مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903546/مناقصه-خرید-۱۷۲۷۱-دستگاه-کنتور-آب'>مناقصه خرید ۱۷۲۷۱ دستگاه کنتور آب   / مناقصه خرید ۱۷۲۷۱ دستگاه کنتور آب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903569/مناقصه-عمومی-خرید-۲۴۰۰-عدد-فیلتر-هوای-کمپرسور'>مناقصه عمومی خرید ۲۴۰۰ عدد فیلتر هوای کمپرسور   / مناقصه عمومی خرید ۲۴۰۰ عدد فیلتر هوای کمپرسور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903316/مزایده--مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206-سفید-رنگ'>مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 سفید رنگ / مزایده ,  مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903548/مناقصه-خرید-مبدل-شل-و-تیوپ'>مناقصه  خرید مبدل شل و تیوپ    / مناقصه , مناقصه خرید مبدل شل و تیوپ   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903606/آگهی-مناقصه--تکمیل-آسفالت-محور-گچ-اولیا'>آگهی مناقصه   تکمیل آسفالت محور گچ اولیا  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  تکمیل آسفالت محور گچ اولیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903614/آگهی-مناقصه-تکمیل-و-احداث-قطعه-چهارم-باند-دوم'>آگهی مناقصه تکمیل و احداث قطعه چهارم باند دوم  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه تکمیل و احداث قطعه چهارم باند دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903596/مناقصه-تقویت-شبکه-شهر-یاسوج'>مناقصه تقویت شبکه شهر یاسوج     / مناقصه تقویت شبکه شهر یاسوج    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903625/مناقصه-خدمات-کنتور-خوانی-٬توزیع-صورتحساب٬وصول-مطالبات---'>مناقصه خدمات کنتور خوانی ٬توزیع صورتحساب٬وصول مطالبات .... / مناقصه , مناقصه خدمات کنتور خوانی ٬توزیع صورتحساب٬وصول مطالبات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903630/مناقصه-امور-تنظیف-(خدمات)-مرکز-آموزشی'>مناقصه امور تنظیف (خدمات) مرکز آموزشی  / مناقصه , مناقصه زامور تنظیف (خدمات) مرکز آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903620/مناقصه-بافت-کلاف-pvc-بروش-sprex-بدون-گود-برداری-جهت-تعویض-لوله-های-اسیدی'>مناقصه بافت کلاف pvc بروش sprex بدون گود برداری جهت تعویض لوله های اسیدی     / مناقصه , مناقصه بافت کلاف pvc بروش sprex بدون گود برداری جهت تعویض لوله های اسیدی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903350/آگهی-فراخوان-عمومی-بچ-پلنت'>آگهی فراخوان عمومی  بچ پلنت / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی بچ پلنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903643/فراخوان-مناقصه-تجدید-سرویس--تعمیر-نگهداری-و-پشتیبانی-تجهیزات-کامپیوتری-و--'>فراخوان مناقصه تجدید سرویس ، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری و ...  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تجدید سرویس ، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903633/فراخوان-مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات-پالایشگاه'>فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903618/فراخوان-مناقصه-اصلاح-و-ایجاد-روشنایی-فنس-های-اطراف-پالایشگاه'>فراخوان مناقصه اصلاح و ایجاد روشنایی فنس های اطراف پالایشگاه / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اصلاح و ایجاد روشنایی فنس های اطراف پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903624/مناقصه-البسه-ورزشی-مسابقات-کارکنان-و-فرزندان'>مناقصه البسه ورزشی مسابقات کارکنان و فرزندان / آگهی مناقصه ,مناقصه البسه ورزشی مسابقات کارکنان و فرزندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903552/مناقصه-بادگیر-و-شلوار-و-کاپشن'>مناقصه بادگیر و شلوار و کاپشن  / مناقصه , مناقصه بادگیر و شلوار و کاپشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903616/ارزیابی-کیفی-انجام-حجم-خدمات-آتش-نشانی'>ارزیابی کیفی انجام حجم خدمات آتش نشانی  / ارزیابی کیفی انجام حجم خدمات آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903639/مناقصه-طرح-توسعه-ذخیره-سازی-گاز'>مناقصه طرح توسعه ذخیره سازی گاز  / مناقصه طرح توسعه ذخیره سازی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903646/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی  / استعلام ,استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903649/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی  / استعلام ,استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903655/استعلام-تهیه-و-نصب-یک-دستگاه-پرده-هوا-در-ایستگاه'>استعلام تهیه و نصب یک دستگاه پرده هوا در ایستگاه  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب یک دستگاه پرده هوا در ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903662/استعلام-سه-دستگاه-کامپیوتر-کامل'>استعلام سه دستگاه کامپیوتر کامل  / استعلام ,استعلام سه دستگاه کامپیوتر کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903740/استعلام-مطالعات-مقاوم-سازی-ساختمان-مرکز'>استعلام مطالعات مقاوم سازی ساختمان مرکز  / استعلام، استعلام مطالعات مقاوم سازی ساختمان مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903729/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلوهای-برق-ورودی'>استعلام تهیه و نصب تابلوهای برق ورودی / استعلام, استعلام تهیه و نصب تابلوهای برق ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903704/استعلام-کتاب-مبانی-mpls'>استعلام کتاب مبانی mpls / استعلام, استعلام کتاب مبانی mpls</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903684/استعلام-فلش-16-گیگ'>استعلام فلش 16 گیگ / استعلام, استعلام فلش 16 گیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903360/مزایده-فروش-2-دستگاه-چاپ-رولند'>مزایده فروش  2 دستگاه چاپ رولند / آگهی مزایده, مزایده فروش  2 دستگاه چاپ رولند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903665/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-گیت-تردد-مرکز-pc-ایلام'>استعلام نصب و راه اندازی گیت تردد مرکز pc ایلام  / استعلام، استعلام نصب و راه اندازی گیت تردد مرکز pc ایلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903745/استعلام-ساک-مسافرتی-برزنتی---96-5-10'>استعلام ساک مسافرتی برزنتی ... 96.5.10 / استعلام , استعلام ساک مسافرتی برزنتی ... 96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903690/استعلام-الکتروموتور-شناور-96-5-10'>استعلام الکتروموتور شناور 96.5.10 / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور  96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903673/استعلام-هارد-HP600GB-6GSAS'>استعلام هارد HP600GB 6GSAS / استعلام هارد HP600GB 6GSAS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903659/استعلام-پرینتر-لیزری-96-5-10'>استعلام پرینتر لیزری 96.5.10 / استعلام, استعلام  پرینتر لیزری 96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903748/استعلام-تین-کلاینت'>استعلام تین کلاینت / استعلام, استعلام تین کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903715/استعلام-کولر-اسپلیت-9000-ال-جی'>استعلام کولر اسپلیت 9000 ال جی / استعلام, استعلام کولر اسپلیت 9000 ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903667/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارا-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سازمان های دارا عضو  مربوط به کسب و کار / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارا عضو  مربوط به کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903766/استعلام-خدمات-پشتیبانی-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-دوربینها-مدار-بسته'>استعلام خدمات پشتیبانی تعمیر و نگهداری سیستم دوربینها مدار بسته  / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی تعمیر و نگهداری سیستم دوربینها مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903789/استعلام-شارژ-و-سرویس-کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام شارژ و سرویس کپسول های آتش نشانی / استعلام, استعلام شارژ و سرویس کپسول های آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903813/استعلام-هارد-دیسک-4-ترابایت-WD-سری-بنفش'>استعلام هارد دیسک 4 ترابایت WD سری بنفش / استعلام, استعلام هارد دیسک 4 ترابایت WD سری بنفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903848/استعلام-تعداد-2-دستگاه-تلویزیون-49-اینچ-ال-جی'>استعلام تعداد 2 دستگاه تلویزیون 49 اینچ ال جی / استعلام, استعلام تعداد 2 دستگاه تلویزیون 49 اینچ ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903853/استعلام-اجرای-عملیات-ساخت-گیت-های-اضطراری-کنترل-ورود-و-خروج-مسافر'>استعلام اجرای عملیات ساخت گیت های اضطراری کنترل ورود و خروج مسافر  / استعلام, استعلام اجرای عملیات ساخت گیت های اضطراری کنترل ورود و خروج مسافر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903787/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فرایند-اجرای-طرح-مشاوره-ژنتیک'>استعلام  واگذاری بخشی از فرایند اجرای طرح مشاوره ژنتیک / استعلام  واگذاری بخشی از فرایند اجرای طرح مشاوره ژنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903701/استعلام-هارد-سرور-3-عدد'>استعلام هارد سرور 3 عدد / استعلام  هارد سرور 3 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903692/استعلام-سمعک-پشت-گوشی-پزشکی-نام-تجارتی-dynamo-sp4'>استعلام سمعک پشت گوشی پزشکی نام تجارتی dynamo sp4 / استعلام , استعلام سمعک پشت گوشی پزشکی نام تجارتی dynamo sp4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903707/استعلام-سمعک-MA-T90'>استعلام سمعک MA T90 / استعلام , استعلام سمعک MA T90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903124/مناقصه-خرید-گل-های-پیازی-لاله-نرگس-سنبل-موسکاری'>مناقصه خرید گل های پیازی لاله، نرگس، سنبل، موسکاری  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید گل های پیازی لاله، نرگس، سنبل، موسکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903714/استعلام-تشک-سلولی-مواج-مدل-مدیوم-ریکس-با-تیوپ-دولایه-و-پمپ-6-لیتری'>استعلام تشک سلولی مواج مدل مدیوم ریکس با تیوپ دولایه و پمپ 6 لیتری / استعلام , استعلام تشک سلولی مواج مدل مدیوم ریکس با تیوپ دولایه و پمپ 6 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903736/استعلام-رنگ-آمیزی-اکریلیک-یا-روغنی-درجه-یک-روی-دیوار-و-در-و-چهارچوب-فلزی'>استعلام رنگ آمیزی اکریلیک یا روغنی درجه یک روی دیوار و در و چهارچوب فلزی / استعلام, استعلام رنگ آمیزی اکریلیک یا روغنی درجه یک روی دیوار و در و چهارچوب فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903780/استعلام-خرید-و-پیاده-سازی-نرم-افزار-اتوماسیون-اداری'>استعلام خرید و پیاده سازی نرم افزار اتوماسیون اداری  / استعلام خرید و پیاده سازی نرم افزار اتوماسیون اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903744/استعلام-رنگ-مخصوص-رنگ-آمیزی-ژل(GEL-READ)'>استعلام رنگ مخصوص رنگ آمیزی ژل(GEL READ) / استعلام رنگ مخصوص رنگ آمیزی ژل(GEL READ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903719/استعلام-ست-کامل-رایانه'>استعلام ست کامل رایانه  / استعلام , استعلام ست کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903681/استعلام-پرایمر-khv2'>استعلام پرایمر khv2 / استعلام پرایمر khv2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903685/استعلام-پرایمر-lsav1'>استعلام پرایمر lsav1  / استعلام ، پرایمر lsav1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903807/استعلام-پرایمر-sav1'>استعلام پرایمر sav1  / استعلام ، پرایمر sav1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903801/استعلام-اینکودر-موتور-آسانسور-اوتیس'>استعلام اینکودر موتور آسانسور اوتیس / استعلام ، اینکودر موتور آسانسور اوتیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903228/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-501-71متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 501.71متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 501.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903783/استعلام-رم--هارد-سرور-و---'>استعلام رم ، هارد سرور و ....  / استعلام, استعلام رم ، هارد سرور و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903769/استعلام-قند-خرد-شده'>استعلام قند خرد شده  / استعلام , استعلام قند خرد شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903702/استعلام-دوربین-A4TECH-کرتک-به-همراه-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام دوربین A4TECH کرتک به همراه نصب و راه اندازی  / استعلام , استعلام دوربین A4TECH کرتک به همراه نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903726/استعلام-مانیتور-60-اینچ-ipstft-پاناسونیک'>استعلام مانیتور 60 اینچ ipstft پاناسونیک  / استعلام , استعلام مانیتور 60 اینچ ipstft پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903750/استعلام-مانیتور-24-اینچ-IPS-FULL-HD'>استعلام مانیتور 24 اینچ IPS FULL HD / استعلام , استعلام مانیتور 24 اینچ IPS FULL HD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903792/استعلام-سیستم-کامپیوتر-با-DVD-رایتر-ASUS-همراه-با-پیوست'>استعلام  سیستم کامپیوتر با DVD رایتر ASUS همراه با پیوست  / استعلام  سیستم کامپیوتر با DVD رایتر ASUS همراه با پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903843/استعلام-خدمات-تاسیسات'>استعلام خدمات تاسیسات  / استعلام ,استعلام خدمات تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903668/استعلام-دستگاه-باطری-شارژ'>استعلام دستگاه باطری شارژ / استعلام ,استعلام  دستگاه باطری شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903682/استعلام-خرید-تجهیزات-CWDM'>استعلام خرید تجهیزات CWDM / استعلام خرید تجهیزات CWDM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903699/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کلید-33-کیلوولت'>استعلام خرید یک دستگاه کلید 33 کیلوولت / استعلام ، خرید یک دستگاه کلید 33 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903231/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-175متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت اعیان 175متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت اعیان 175متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903730/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903751/استعلام-خدمات-کنترل-کیفیت-ساختمانی'>استعلام خدمات کنترل کیفیت ساختمانی / استعلام, استعلام خدمات کنترل کیفیت ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903680/استعلام-سنگ-دهبید'>استعلام سنگ دهبید  / استعلام سنگ دهبید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903694/استعلام-دو-دستگاه-سوئیچ-Nexus'>استعلام دو دستگاه سوئیچ Nexus  / استعلام دو دستگاه سوئیچ Nexus </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903716/استعلام-مانیتور-BENQ-ER3501'>استعلام مانیتور BENQ ER3501  / استعلام مانیتور BENQ ER3501 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903737/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903691/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات  / استعلام ,استعلام  تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903812/استعلام-دستگاه-اختلاف-فشار-و-فشار-سنج--'>استعلام دستگاه اختلاف فشار و فشار سنج ... / استعلام دستگاه اختلاف فشار و فشار سنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903837/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903328/مناقصه-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مرکزی-و-ساختمان-های-اقماری--تجدید'>مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری - تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903747/استعلام-تشک-مواج-سلولی'>استعلام  تشک مواج سلولی  / استعلام  تشک مواج سلولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903772/استعلام-فلکسی-تابلوی-درب'>استعلام فلکسی تابلوی درب / استعلام , استعلام فلکسی تابلوی درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903804/استعلام-مبل-بارسلونا-دنیز'>استعلام مبل بارسلونا دنیز / استعلام, استعلام مبل بارسلونا دنیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903828/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام , استعلام میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903224/مزایده-پلاک-ثبتی-125-فرعی-بخش-14-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی 125 فرعی بخش 14 مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 125 فرعی بخش 14 مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903755/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری-12000--BTU'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری 12000 - BTU  / استعلام، استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری 12000 - BTU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903775/استعلام-خرید-سخت-افزار'>استعلام خرید سخت افزار / استعلام، استعلام خرید سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903832/استعلام-لپ-تاب-asus-x540Lj'>استعلام لپ تاب asus x540Lj / استعلام استعلام لپ تاب asus x540Lj</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903866/استعلام-فلش'>استعلام فلش / استعلام، استعلام فلش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903846/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام  هارد اکسترنال / استعلام، استعلام  هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903797/استعلام-اسکنر-KODAK-13250'>استعلام اسکنر KODAK 13250 / استعلام اسکنر KODAK 13250</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903781/استعلام-یو-پی-اس-VENUSE-1300W-فاراتل'>استعلام یو پی اس VENUSE 1300W فاراتل / استعلام یو پی اس VENUSE 1300W فاراتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903786/استعلام-لپ-تاب-MACBOOK-MVXV2'>استعلام لپ تاب MACBOOK MVXV2 / استعلام لپ تاب MACBOOK MVXV2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903791/استعلام-چاپگر-HP-LJ-P2035'>استعلام چاپگر HP LJ-P2035 / استعلام چاپگر HP LJ-P2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903746/استعلام-خدمات-باربری'>استعلام خدمات باربری / استعلام خدمات باربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903811/استعلام-چاپگر-لیزری-سیاه-سفید'>استعلام  چاپگر لیزری سیاه سفید / استعلام , استعلام  چاپگر لیزری سیاه سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903782/استعلام-آجر-توکار-فشاری'>استعلام آجر توکار فشاری  / استعلام ,استعلام آجر توکار فشاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903754/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام، استعلام تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903760/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی-96-5-10'>استعلام فعالیت های مخابراتی 96.5.10 / استعلام ,استعلام فعالیت های مخابراتی  96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903785/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه-موتوری-96-5-10'>استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری  96.5.10 / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری  96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903815/استعلام-بایگانی-ریلی-96-5-10'>استعلام  بایگانی ریلی 96.5.10 / استعلام, استعلام  بایگانی ریلی  96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903859/استعلام-کولر-8000-سلولزی-96-5-10'>استعلام کولر 8000 سلولزی 96.5.10 / استعلام ,استعلام کولر 8000 سلولزی 96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903876/استعلام-خرید-رایانه-و-متعلقات'>استعلام  خرید رایانه و متعلقات  / استعلام, استعلام  خرید رایانه و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903208/مزایده-ملک-یکباب-ساختمان-مساحت-282-3متر'>مزایده ملک یکباب ساختمان مساحت 282.3متر / مزایده,مزایده ملک یکباب ساختمان مساحت 282.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903735/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903723/استعلام-کولر-گازی-دو-تکه-و--'>استعلام کولر گازی دو تکه و ... / استعلام ,استعلام کولر گازی دو تکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903706/استعلام-برنج-سفید'>استعلام برنج  سفید / استعلام ,استعلام برنج سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903645/استعلام-سه-عدد-کیسه-هوای-ترانس'>استعلام سه عدد کیسه هوای ترانس  / استعلام ,استعلام سه عدد کیسه هوای ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903777/استعلام-2-عدد-فشارشکن-تانک-اصلی-ترانس'>استعلام  2 عدد فشارشکن تانک اصلی ترانس / استعلام, استعلام  2 عدد فشارشکن تانک اصلی ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903805/استعلام-سم-کنفیدور-موریانه-کش'>استعلام سم کنفیدور موریانه کش / استعلام, استعلام سم کنفیدور موریانه کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903825/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی  / استعلام, استعلام سیب زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903862/استعلام-گوجه-فرنگی-درحه-یک'>استعلام گوجه فرنگی درحه یک / استعلام، استعلام گوجه فرنگی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903770/استعلام-کنتور-هوشمند-2-اینچ-و-کنتور-هوشمند-4-اینچ'>استعلام کنتور هوشمند 2 اینچ و کنتور هوشمند 4 اینچ / استعلام کنتور هوشمند 2 اینچ و کنتور هوشمند 4 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903803/استعلام-دستگاه-CTD--پرتابل-مولتی-پارامتر--نمونه-بردار-عمقی-نیسکین'>استعلام دستگاه CTD ، پرتابل مولتی پارامتر ، نمونه بردار عمقی نیسکین / استعلام دستگاه CTD ، پرتابل مولتی پارامتر ، نمونه بردار عمقی نیسکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903056/مناقصه-خرید-6-دستگاه-سرور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 6 دستگاه سرور - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 6 دستگاه سرور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903873/استعلام-اجرای-طرح-تامین-برق'>استعلام اجرای طرح تامین برق / استعلام اجرای طرح تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903824/استعلام-پاکسازی-و-تخلیه-لجن-های-فاضلاب'>استعلام  پاکسازی و تخلیه لجن های فاضلاب / استعلام  پاکسازی و تخلیه لجن های فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903757/استعلام-تعداد-40-شاخه-قوطی-نمره7-7'>استعلام تعداد 40 شاخه قوطی نمره7*7 / استعلام ,استعلام تعداد 40 شاخه قوطی نمره7*7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903722/استعلام-خرید-آنتی-ویروس-AVIRA'>استعلام خرید آنتی ویروس AVIRA  / استعلام , استعلام خرید آنتی ویروس AVIRA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903733/استعلام-آنتی-ویروس-کسپر-SELECTION-اورجینال'>استعلام آنتی ویروس کسپر SELECTION اورجینال  /  استعلام, استعلام آنتی ویروس کسپر SELECTION اورجینال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903753/استعلام-سخت-افزار--فناوری-اطلاعات'>استعلام سخت افزار - فناوری اطلاعات  / استعلام , استعلام سخت افزار - فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903788/استعلام-آنتی-ویروس-G-DATA-نسخه-ENDPOINT-PROTECTON-BUSINESS---'>استعلام آنتی ویروس G-DATA نسخه  ENDPOINT PROTECTON BUSINESS  ... / استعلام, استعلام آنتی ویروس G-DATA نسخه  ENDPOINT PROTECTON BUSINESS  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903808/استعلام-عملیات-عمرانی-و-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>استعلام عملیات عمرانی و تاسیسات برقی و مکانیکی  / استعلام, استعلام عملیات عمرانی و تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903734/استعلام-سمعک-سوپر-پاور-هوشمند-دینامیک'>استعلام سمعک سوپر پاور هوشمند دینامیک / استعلام , استعلام سمعک سوپر پاور هوشمند دینامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903764/استعلام-کارت-مایفر'>استعلام کارت مایفر / استعلام ,استعلام کارت مایفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903064/تجدید-فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور-روستای-ابلس'>تجدید فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستای ابلس / تجدید فراخوان مناقصه,  تجدید فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستای ابلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903794/استعلام-اجرای-سیستم-کمد-کتابخانه-ای-ریلی'>استعلام  اجرای سیستم کمد کتابخانه ای ریلی  / استعلام اجرای سیستم کمد کتابخانه ای ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903817/استعلام-بازکردن-و-تعویض-لوله-های-آتش-خط-بولینگ'>استعلام  بازکردن و تعویض لوله  های آتش خط بولینگ / استعلام , استعلام بازکردن و تعویض لوله  های آتش خط بولینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903840/استعلام-کامپیوتر-i7-با-مانیتور'>استعلام کامپیوتر i7 با مانیتور / استعلام، استعلام کامپیوتر i7 با مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903739/استعلام-بهینه-سازی-و-تعویض-تابلو-AC-سالن-PC-اردبیل--'>استعلام  بهینه سازی و تعویض تابلو AC سالن PC اردبیل... / استعلام، استعلام  بهینه سازی و تعویض تابلو AC سالن PC اردبیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903765/استعلام-سیستم-رایانه'>استعلام سیستم رایانه / استعلام, استعلام سیستم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903816/استعلام-تهیه-و-نصب-کولر-گازی-اسپیلت-48000'>استعلام تهیه و نصب کولر گازی اسپیلت 48000  / استعلام, استعلام تهیه و نصب کولر گازی اسپیلت 48000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903852/استعلام-خرید-و-حمل-تایل-الومینیومی'>استعلام خرید و حمل تایل الومینیومی / استعلام, استعلام خرید و حمل تایل الومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903790/استعلام-اجاره-بیلبورد'>استعلام اجاره بیلبورد / استعلام، استعلام اجاره بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903806/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر / استعلام, استعلام دوربین، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903773/استعلام-فیلتر-بین-کانالی'>استعلام فیلتر بین کانالی  / استعلام فیلتر بین کانالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903082/استعلام-بهاء-خریدار-برنج-هندی'>استعلام بهاء خریدار برنج هندی / استعلام بهاء، استعلام بهاء خریدار برنج هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903771/استعلام-فیلتر-بین-کانالی-هپا'>استعلام فیلتر بین کانالی هپا / استعلام فیلتر بین کانالی هپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903763/استعلام-فیلتر-ترمینالی-هپا'>استعلام فیلتر ترمینالی هپا / استعلام فیلتر ترمینالی هپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903756/استعلام-فیلتر-ترمینالی'>استعلام فیلتر ترمینالی / استعلام فیلتر ترمینالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903826/استعلام-اینترلاک-دو-درب-قفل-زبانه-ای'>استعلام اینترلاک دو درب قفل زبانه ای / استعلام اینترلاک دو درب قفل زبانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903833/استعلام-اینترلاک-سه-درب-قفل-زبانه-ای'>استعلام اینترلاک سه درب قفل زبانه ای / استعلام اینترلاک سه درب قفل زبانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903796/استعلام-اینترلاک-لوگو'>استعلام اینترلاک لوگو / استعلام اینترلاک لوگو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903779/استعلام-اینترلاک-دو-درب'>استعلام اینترلاک دو درب  / استعلام اینترلاک دو درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903767/استعلام-لباسشویی-پاکشوما-7-کیلویی'>استعلام  لباسشویی پاکشوما 7 کیلویی / استعلام  لباسشویی پاکشوما 7 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903778/استعلام-کولر-توچال-الکتریک-96-5-10'>استعلام کولر توچال الکتریک 96.5.10 / استعلام کولر توچال الکتریک 96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903798/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال-96-5-10'>استعلام هارد دیسک اینترنال 96.5.10 / استعلام هارد دیسک اینترنال 96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903802/استعلام-سوئیچ-دیتا-96-5-10'>استعلام سوئیچ دیتا 96.5.10 / استعلام سوئیچ دیتا 96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903845/استعلام-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام  دوربین مدار بسته ... / استعلام, استعلام  دوربین مدار بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903867/استعلام-دوربین-مدار-بسته--96-5-10'>استعلام  دوربین مدار بسته ...96.5.10 / استعلام, استعلام  دوربین مدار بسته ... 96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903743/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش'>استعلام دستگاه ضبط و پخش / استعلام ,استعلام دستگاه ضبط و پخش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903727/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام ,استعلام لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903713/استعلام-تامین-و-تهیه-غذای-روزانه'>استعلام تامین و تهیه غذای روزانه  / استعلام ,استعلام تامین و تهیه غذای روزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903700/استعلام-تهیه-بلیط-رفت-و-برگشت'>استعلام تهیه بلیط رفت و برگشت  / استعلام ,استعلام تهیه بلیط رفت و برگشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903677/استعلام-خرید-آب-معدنی-6-گالن-20-لیتری'>استعلام خرید آب معدنی 6 گالن 20 لیتری / استعلام، استعلام خرید آب معدنی 6 گالن 20 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903679/استعلام-چای-دو-غزال-5-بسته-بخش-علوم-حیوانات'>استعلام چای دو غزال 5 بسته بخش علوم حیوانات / استعلام، استعلام چای دو غزال 5 بسته بخش علوم حیوانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903686/استعلام-خرید-چای-6-بسته-قند-10-کیلوگرم-دوغزال'>استعلام خرید چای 6 بسته قند 10 کیلوگرم دوغزال / استعلام، استعلام خرید چای 6 بسته قند 10 کیلوگرم دوغزال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903724/استعلام-داده-آمایی-اسکن-پاکسازی-جایگذاری-گروه-بندی-پرونده-ها'>استعلام داده آمایی- اسکن- پاکسازی- جایگذاری- گروه بندی پرونده ها / استعلام  داده آمایی- اسکن- پاکسازی- جایگذاری- گروه بندی پرونده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903800/استعلام-بازدید-صعودی-خط-گرم-از-برج-های-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع-با-رباط-پرنده'>استعلام بازدید صعودی خط گرم از برج های خطوط انتقال و فوق توزیع با رباط پرنده / استعلام بازدید صعودی خط گرم از برج های خطوط انتقال و فوق توزیع با رباط پرنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903759/استعلام-LOAD-BALANCER'>استعلام LOAD BALANCER / استعلام , استعلام LOAD BALANCER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903731/استعلام-سیستم-اطفاء-حریق'>استعلام سیستم اطفاء حریق  / استعلام سیستم اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903708/استعلام-تلویزیون-سامسونگ'>استعلام تلویزیون سامسونگ / استعلام تلویزیون سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903693/استعلام-قاب-مهتابی-کم-مصرف--لامپ-20-وات'>استعلام قاب مهتابی کم مصرف - لامپ 20 وات / استعلام قاب مهتابی کم مصرف - لامپ 20 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903678/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام ,استعلام لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903695/استعلام-مبل-راحتی-هفت-نفره'>استعلام مبل راحتی هفت نفره   / استعلام ,استعلام مبل راحتی هفت نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903711/استعلام-نرده-ساده-استیل'>استعلام نرده ساده استیل / استعلام ، نرده ساده استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903088/مناقصه-توسعه-شبکه-در-سطح-مناطق--'>مناقصه توسعه شبکه در سطح مناطق.... / آگهی عمومی , مناقصه توسعه شبکه در سطح مناطق....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903721/استعلام-رنگ-آمیزی-طبقه-هفتم'>استعلام رنگ آمیزی طبقه هفتم  / استعلام, استعلام رنگ آمیزی طبقه هفتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903749/استعلام-لب-تاپ-lenovo---'>استعلام لب تاپ lenovo .... / استعلام ،استعلام لب تاپ lenovo ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903712/استعلام-خرید-قطعه-فابریک-FIflter-assembly---'>استعلام خرید قطعه فابریک FIflter assembly .... / استعلام, استعلام خرید قطعه فابریک FIflter assembly ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903741/استعلام-چای-فومنات-معطر--'>استعلام چای فومنات معطر ... / استعلام, استعلام چای فومنات معطر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903761/استعلام-اسپیکر-مارک-تسکو-مدل-TS2338'>استعلام اسپیکر مارک تسکو مدل TS2338 / استعلام, استعلام اسپیکر مارک تسکو مدل TS2338</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903823/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی-فلکه-مکامیزم--'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی فلکه مکامیزم ... / استعلام، استعلام شیر صنعتی آبرسانی فلکه مکامیزم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903858/استعلام-عملیات-نگهداری--تعمیرات--بازسازی-شبکه-و--'>استعلام عملیات نگهداری , تعمیرات , بازسازی شبکه و...  / استعلام، استعلام عملیات نگهداری , تعمیرات , بازسازی شبکه و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903676/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله و اتصالات / استعلام , استعلام  خرید لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903689/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارا-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سازمان های دارا عضو  مربوط به کسب و کار / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارا عضو  مربوط به کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903718/استعلام-شیشه-شور--مایع-دستشویی--سفید-کننده--جرم-گیر'>استعلام شیشه شور - مایع دستشویی - سفید کننده - جرم گیر / استعلام، استعلام شیشه شور - مایع دستشویی - سفید کننده - جرم گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903036/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-کلانتری-و-دژبانی-گلمان-ارومیه'>فراخوان مناقصه  احداث ساختمان کلانتری و دژبانی گلمان ارومیه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی، فراخوان مناقصه احداث ساختمان کلانتری و دژبانی گلمان ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903033/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-42-متر-و-50-دسیمتر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 42 متر و 50 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 42 متر و 50 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903738/استعلام-رک-دیواری'>استعلام رک دیواری  / استعلام ، استعلام رک دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903762/استعلام-کابل-CAT-6-SFTP'>استعلام کابل  CAT 6 SFTP   / استعلام ، استعلام کابل  CAT 6 SFTP  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903671/استعلام-خرید-14-دستگاه-ups-به-همراه-باطری-و-کابینت-باطری'>استعلام خرید 14 دستگاه ups به همراه باطری و کابینت باطری  / استعلام خرید 14 دستگاه ups به همراه باطری و کابینت باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903688/استعلام-تشک-مواج-تخم-مرغی'>استعلام تشک مواج تخم مرغی / استعلام تشک مواج تخم مرغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903703/استعلام-ویلچر-تمام-ارتوپدی'>استعلام ویلچر تمام ارتوپدی / استعلام ویلچر تمام ارتوپدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903725/استعلام-رایانه-همراه-چاپگر-اسکنر'>استعلام رایانه همراه چاپگر اسکنر / استعلام رایانه همراه چاپگر اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903752/استعلام-باتری-قابل-شارژ-خشک'>استعلام باتری قابل شارژ خشک  / استعلام باتری قابل شارژ خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903661/استعلام-کابل-برق'>استعلام  کابل برق / استعلام, استعلام  کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903030/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-280مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 280مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 280مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903028/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-211مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 211مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 211مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903052/مناقصه-تهیه-کسری--نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه کسری ، نصب تست و راه اندازی پست مدولار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه کسری ، نصب تست و راه اندازی پست مدولار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903075/مناقصه-خرید-سیستم-رایانه-و-نمایشگر-همراه-با-انواع-پرینتر-و-اسکنر'>مناقصه خرید سیستم رایانه و نمایشگر همراه با انواع پرینتر و اسکنر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید سیستم رایانه و نمایشگر همراه با انواع پرینتر و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903067/مزایده-فروش-بشکه-خالی--ترانس-جریان--یراق-آلات-اسقاطی---نوبت-دوم'>مزایده فروش بشکه خالی ، ترانس جریان ، یراق آلات اسقاطی ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش بشکه خالی ، ترانس جریان ، یراق آلات اسقاطی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903058/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903027/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-256-20مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 256.20مترمربع مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 256.20مترمربع مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903074/مزایده-لیفتراک-تویوتا-زرد-رنگ'>مزایده  لیفتراک تویوتا زرد رنگ  / مزایده,مزایده  لیفتراک تویوتا زرد رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903090/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-اصلی-و-فرعی'>مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر اصلی و فرعی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر اصلی و فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903334/مناقصه-فاز-اول-عملیات-خاکبرداری-نخاله-برداری-و-حمل-نخاله'>مناقصه فاز اول عملیات خاکبرداری، نخاله برداری و حمل نخاله / آگهی مناقصه, مناقصه فاز اول عملیات خاکبرداری، نخاله برداری و حمل نخاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903043/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-خرید--تجهیز-و-راه-اندازی-درمانگاه-تجهیزات-پزشکی-نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری در خرید , تجهیز و راه اندازی درمانگاه تجهیزات پزشکی  نوبت دوم  / فراخوان سرمایه گذاری در خرید , تجهیز و راه اندازی درمانگاه تجهیزات پزشکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903047/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903050/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-زامیاد'>مزایده یک دستگاه خودروی زامیاد  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903071/آگهی-مناقصه-خرید--مونتاژ-و-نصب-پایه-ها-و-تابلوهای-راهنمای-مسیر'>آگهی مناقصه خرید ، مونتاژ و نصب پایه ها و تابلوهای راهنمای مسیر   / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه خرید ، مونتاژ و نصب پایه ها و تابلوهای راهنمای مسیر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903063/مناقصه-توسعه-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-شهری-و-روستایی-تمدید'>مناقصه توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی تمدید  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی     تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903076/مناقصه-توسعه-شبکه-گاز-شهرک-صنعتی-خوی'>مناقصه توسعه شبکه گاز شهرک صنعتی خوی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه شبکه گاز شهرک صنعتی خوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903037/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-714-40مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 714.40مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 714.40مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903250/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-بازار-تاریخی--نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بهسازی بازار تاریخی - نوبت دوم  / فراخوان شرکت,مناقصه مرمت و بهسازی بازار تاریخی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903059/مناقصه-تامین-LEVEL-TRANSMITTER---نوبت-دوم'>مناقصه تامین LEVEL TRANSMITTER ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین LEVEL TRANSMITTER ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903096/فراخون-مناقصه-عملیات-خدمات-و-نظافت-ساختمان-ها-و-مراکز-مخابرات'>فراخون مناقصه عملیات خدمات و نظافت ساختمان ها و مراکز مخابرات  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخون مناقصه عملیات خدمات و نظافت ساختمان ها و مراکز مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903024/مزایده-خودرو-سواری-ریو'>مزایده خودرو سواری ریو / مزایده,مزایده خودرو سواری ریو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903083/دعوت-به-ارزیابی-کیفی-واگذاری-امور-تکثیر-و-صحافی-تعدادی-از-واحدها'>دعوت به ارزیابی کیفی واگذاری امور تکثیر و صحافی تعدادی از واحدها / دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , دعوت به ارزیابی کیفی واگذاری امور تکثیر و صحافی تعدادی از واحدها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903066/مزایده-قطع-و-فروش-درختان-جنگلی'>مزایده قطع و فروش درختان جنگلی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده قطع و فروش درختان جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903057/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-176مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 176مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 176مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903128/مزایده-یخچال-سوپرا-بزرگ--'>مزایده یخچال سوپرا بزرگ... / آگهی مزایده، مزایده یخچال سوپرا بزرگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903070/مناقصه-تعویض-سقف-سالن-ورزشی'>مناقصه  تعویض سقف سالن ورزشی  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان, مناقصه  تعویض سقف سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903073/مناقصه-خط-کشی-و-علائم-گذاری-جاده-ها-نوبت-دوم'>مناقصه خط کشی و علائم گذاری جاده ها- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خط کشی و علائم گذاری جاده ها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903049/مزایده-5-دانگ-و-15-سیر-مشاع-عرصه-به-انضمام-اعیانی-یکباب-خانه-و-زمین'>مزایده 5 دانگ و 15 سیر مشاع عرصه به انضمام اعیانی یکباب خانه و زمین  / مزایده,مزایده 5 دانگ و 15 سیر مشاع عرصه به انضمام اعیانی یکباب خانه و زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903053/مزایده-ملک-به-مساحت-462مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 462مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 462مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903042/مزایده-املاک-تعرفه-شده-اموال-غیرمنقول'>مزایده املاک تعرفه شده اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده املاک تعرفه شده اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903080/مناقصه-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی-بهسازی-و-جمع-آوری-آبهای-سطحی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903084/تجدید-مزایده-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-تجاری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره تعدادی از غرفه های تجاری - نوبت دوم  / تجدید مزایده اجاره تعدادی از غرفه های تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903087/فراخوان-اجرای-امور-مربوط-به-نگهداشت-سیستمها-و-تجهیزات-رایانه-ای-و--نوبت-دوم'>فراخوان  اجرای امور مربوط به نگهداشت سیستمها و تجهیزات رایانه ای و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه اجرای امور مربوط به نگهداشت سیستمها و تجهیزات رایانه ای و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903044/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-از-3891-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 3891 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 3891 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903129/مناقصه-واگذاری-داروخانه-های-درمانگاه-200-دستگاه-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری داروخانه های درمانگاه 200 دستگاه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری داروخانه های درمانگاه 200 دستگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903333/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-خودرویی-و-حمل-و-نقل'>مناقصه خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل  / مناقصه ، فراخوان خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903322/تجدید-مناقصه-اجرای-اسکلت-بتنی-ساختمان-اصلی-و---'>تجدید مناقصه اجرای اسکلت بتنی ساختمان اصلی و .... / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه اجرای اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903270/مزایده-اجاره-غرفه-های-تجاری-با-کاربری-سوغات--نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری سوغات - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری سوغات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903283/تجدید-مناقصه-تکمیل-باقیمانده-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-بلوک-زایمانی'>تجدید مناقصه تکمیل باقیمانده عملیات ساختمانی و تاسیساتی بلوک زایمانی  / مناقصه , تجدید مناقصه تکمیل باقیمانده عملیات ساختمانی و تاسیساتی بلوک زایمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903287/پنجمین-کنفرانس-حرفه-ای-گرایی'>پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی / پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903276/مزایده-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده دستگاه دیزل ژنراتور  / مزایده,مزایده دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903288/مناقصه-نسبت-به-اجرای-عملیات-تهیه-و-پخش-قیر-و-آسفالت-لاله-16-اصلی-محله-خادم-آباد-تجدید'>مناقصه نسبت به اجرای عملیات تهیه و پخش قیر و آسفالت لاله 16 اصلی محله خادم آباد تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به اجرای عملیات تهیه و پخش قیر و آسفالت لاله 16 اصلی محله خادم آباد  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903158/مزایده-مزایده-فروش-سیم-مسی-اسقاطی'>مزایده مزایده فروش سیم مسی اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سیم مسی اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903116/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-آسفالت-معابر-شهر-پرند-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند  تجدید  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند  تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903003/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-228مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 228مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 228مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903112/مناقصه-اجرای-پروژه-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903101/مزایده-پلاک-ثبتی-4672-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 4672 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4672 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903103/مزایده-ملک-تعرفه-شده-بخشی-از-یک-باغ-یک-هکتاری-مرکبات'>مزایده ملک تعرفه شده بخشی از یک باغ یک هکتاری مرکبات / مزایده,مزایده ملک تعرفه شده بخشی از یک باغ یک هکتاری مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903098/مزایده-ملک-تجاری-به-مساحت-36-46مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک تجاری به مساحت 36.46مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک تجاری به مساحت 36.46مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903340/مزایده-ملک-به-مساحت-یکصد-و-هفتاد-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت یکصد و هفتاد مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت یکصد و هفتاد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903119/مناقصه-خرید-آسفالت-برای-آسفالت-ریزی-سطح-شهر--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت برای آسفالت ریزی سطح شهر - تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت برای آسفالت ریزی سطح شهر- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903187/مزایده-فروش-تعداد-دو-قطعه-زمین-96-5-10'>مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین 96.5.10 / مزایده,مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین 96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903099/مناقصه-خرید-انواع-تابلو-فشار-ضعیف-کامپوزیت-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903095/مناقصه-خرید-سیم-آلومینیوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم آلومینیوم نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید سیم آلومینیوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903253/مناقصه-TUBE-BUNDLE-و--'>مناقصه TUBE BUNDLE و ... / آگهی مناقصات, مناقصه TUBE BUNDLE و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903157/مناقصه-خرید-اقلام-تشویقی--آموزشی-و-خرید-کیسه'>مناقصه خرید اقلام تشویقی ، آموزشی و خرید کیسه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام تشویقی ، آموزشی و خرید کیسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903146/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-بوستان-جوانمردان'>مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان جوانمردان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان جوانمردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903206/مزایده-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده دستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903111/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-124مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 124مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 124مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903170/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-از-رستوران'>مزایده  امتیاز بهره برداری از رستوران / مزایده , مزایده  امتیاز بهره برداری از رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903175/مزایده-تعدادی-خودرو-و-موتورسیکلت-سنددار'>مزایده  تعدادی خودرو و موتورسیکلت سنددار  / اگهی مزایده , مزایده   تعدادی خودرو و موتورسیکلت سنددار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903113/فراخوان-چهار-دستگاه-آسانسور'>فراخوان چهار دستگاه آسانسور / فراخوان مناقصه , فراخوان چهار دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903122/مزایده-فروش-سردرختی-گلابی-درگزی--سیب-و-آلو'>مزایده فروش سردرختی گلابی درگزی ، سیب  و آلو  / مزایده فروش سردرختی گلابی درگزی ، سیب  و آلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903125/مناقصه-حمل-اموات-برون-شهری-و-حمل-نوبت-دوم'>مناقصه حمل اموات برون شهری و حمل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حمل اموات برون شهری و حمل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903139/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>فراخوان مزایده  اجاره اماکن ورزشی  /  مزایده, فراخوان مزایده  اجاره اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903018/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-پراکنده-و-تعمیراتی-فولادی-و-پلی-اتیلن--'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903029/مناقصه-اجرای-عملیات-بنائی-ساختمان-کنترل-روم-و-ساب-استیشن'>مناقصه اجرای عملیات بنائی ساختمان کنترل روم و ساب استیشن / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات بنائی ساختمان کنترل روم و ساب استیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903094/مزایده-یکباب-ملک-مساحت-3224-50متر'>مزایده یکباب ملک مساحت 3224.50متر  / مزایده,مزایده یکباب ملک مساحت 3224.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903108/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-328-07متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 328.07متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 328.07متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903189/مزایده-درختان-خشک-و-نیمه-خشک-سرپا'>مزایده درختان خشک و نیمه خشک سرپا / اگهی مزایده ,مزایده درختان خشک و نیمه خشک سرپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903176/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903151/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903109/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ عمومی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903106/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-های-تجاری-با-کاربری-مینی-سوپر-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری  مینی سوپر  نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده , مزایده   اجاره غرفه های تجاری با کاربری  مینی سوپر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903104/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-های-تجاری-با-کاربری-لوازم-کادویی-و-دکوری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری لوازم کادویی و دکوری  نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده , مزایده  اجاره غرفه های تجاری با کاربری لوازم کادویی و دکوری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903179/مناقصه-انجام-مطالعات-در-خصوص-تهیه-طرح-جامع-زیباسازی-سیما-منظر-شهری-و--'>مناقصه انجام مطالعات در خصوص تهیه طرح جامع زیباسازی سیما منظر شهری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام مطالعات در خصوص تهیه طرح جامع زیباسازی سیما منظر شهری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903192/تجدید-مناقصه-عملیات-خرد-عمرانی---'>تجدید مناقصه عملیات خرد عمرانی .... / مناقصه ، تجدید مناقصه عملیات خرد عمرانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903004/مزایده-تمامیت-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-75-106متر'>مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان مساحت 75.106متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان مساحت 75.106متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903167/فراخوان-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-خدماتی'>فراخوان یک قطعه زمین با کاربری خدماتی / فراخوان, فراخوان یک قطعه زمین با کاربری خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903097/مزایده-فروش-مخزن-فلزی-مستعمل-و--'>مزایده فروش مخزن فلزی مستعمل و ... / مزایده, مزایده فروش مخزن فلزی مستعمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903114/مزایده-فروش-روسری-و--'>مزایده فروش روسری و ... / آگهی مزایده منقول, مزایده فروش روسری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903107/مزایده-فروش-حوله-حمام-تن-پوش-و--'>مزایده فروش حوله حمام تن پوش و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش حوله حمام تن پوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903092/مزایده-سند-ششدانگ-پلاک-888-فرعی-از-147-و-148-اصلی'>مزایده سند ششدانگ پلاک 888 فرعی از 147 و 148 اصلی / مزایده,مزایده سند ششدانگ پلاک 888 فرعی از 147 و 148 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903164/مزایده-دستگاه-برش-سیمی-سنگ-معدن'>مزایده دستگاه برش سیمی سنگ معدن / آگهی مزایده , مزایده دستگاه برش سیمی سنگ معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903118/تجدید-مزایده-نسبت-به-اجاره-زمینی---نوبت-دوم'>تجدید مزایده نسبت به اجاره زمینی  ...نوبت دوم  / تجدید مزایده نسبت به اجاره زمینی  ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903165/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-ورزشی'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری ورزشی  / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین با کاربری ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903060/مزایده-پلاکهای-ثبتی-به-شماره-110997-فرعی'>مزایده پلاکهای ثبتی به شماره 110997 فرعی  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی به شماره 110997 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903061/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-بخش-دو-تهران'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه بخش دو تهران / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903045/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-X-REY'>مناقصه خرید یک دستگاه X-REY / مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه X-REY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903065/مزایده-سه-دانگ-عرصه-به-مساحت-249-95مترمربع-مرحله-اول'>مزایده سه دانگ عرصه به مساحت 249.95مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده سه دانگ عرصه به مساحت 249.95مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903069/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-پنج-نیشابور'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش پنج نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش پنج نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903068/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-دو-نیشابور'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903072/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک مسکونی مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک مسکونی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903137/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-بیلبورد-تبلیغات-شهری-دو-وجهی'>تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903105/تجدید-مزایده-اجاره-زمینی-به-مساحت-تقریبی-300-متر-مربع-در-پارک-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903077/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-عرصه-565-76متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 565.76متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 565.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903150/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره جایگاه CNG  / آگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903197/مزایده-شش-دانگ-یک-قطعه-زمین--یک-دستگاه-خودروی-پیکان'>مزایده شش دانگ یک قطعه زمین ، یک دستگاه خودروی پیکان / مزایده , مزایده شش دانگ یک قطعه زمین ، یک دستگاه خودروی پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903089/مزایده-یک-دستگاه-وانت'>مزایده یک دستگاه وانت  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903121/مناقصه-انجام-عملیات-پیاده-روسازی-تجدید'>مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903126/مناقصه-خرید-و-تحویل-مواد-اولیه-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذای-ناهار-و-شام-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تحویل مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای ناهار و شام نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و تحویل مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای ناهار و شام نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903218/اصلاحیه-مناقصه-خرید-مصالح-بازارچه-کوی-ملت'>اصلاحیه مناقصه خرید مصالح بازارچه کوی ملت  / اصلاحیه , مناقصه خرید مصالح بازارچه کوی ملت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903135/مناقصه-احداث-ساختمان-نگهبانی--انباری--سرویس-بهداشتی-تجدید'>مناقصه احداث ساختمان نگهبانی ، انباری ، سرویس بهداشتی تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان نگهبانی ، انباری ، سرویس بهداشتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903079/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-بخش-هفت-بانه-مرحله-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی بخش هفت بانه مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی بخش هفت بانه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903186/مزایده-واگذاری--اجاره-4-باب-دکه'>مزایده واگذاری   اجاره 4 باب دکه  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری   اجاره 4 باب دکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903091/فراخوان-پروژه-تعمیرات-اساسی-13-دستگاه-منزل-پیش-ساخته-کارگری--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 13 دستگاه منزل پیش ساخته کارگری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 13 دستگاه منزل پیش ساخته کارگری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903081/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-سه-قطعه-زمین-مزروعی-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل سه قطعه زمین مزروعی نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل سه قطعه زمین مزروعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903110/مزایده-امتیاز-خط-تلفن-همراه'>مزایده امتیاز خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده امتیاز خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903102/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-پارکسوار-و----نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری پارکسوار و ... - نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری پارکسوار و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903086/فراخوان-اجرای-شبکه-فاضلاب-قسمتی-از-شهرک-زیباشهر-زنجان'>فراخوان اجرای شبکه فاضلاب قسمتی از شهرک زیباشهر زنجان   / فراخوان ، فراخوان اجرای شبکه فاضلاب قسمتی از شهرک زیباشهر زنجان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903100/تجدید-مناقصه-پیمان-(-خرید-)‌-غذایی-کارکنان-مراکز-عملیاتی-قـم--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی قـم  - نوبت دوم                   / تجدید مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی قـم  - نوبت دوم           </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903085/مزایده-پلاک-ثبتی-1877-182-889-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1877/182/889 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1877/182/889 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903282/مزایده-مال-منقول-شامل-دو-قطعه-پلاک-2-و-2-اصلی-و-پلاک-فرعی'>مزایده مال منقول شامل دو قطعه پلاک 2 و 2 اصلی و پلاک فرعی  / مزایده,مزایده مال منقول شامل دو قطعه پلاک 2 و 2 اصلی و پلاک فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903286/مزایده-ششدانگ-باغ-انگوری-مساحت-5000متر'>مزایده ششدانگ باغ انگوری مساحت 5000متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ انگوری مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903271/مزایده-اجاره-اماکن-آموزش-و-پرورش'>مزایده اجاره اماکن آموزش و پرورش / مزایده , مزایده اجاره اماکن آموزش و پرورش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903263/مناقصه-احداث-قبور-و-محوطه-سازی-آرامستان-نوبت-دوم'>مناقصه احداث قبور و محوطه سازی آرامستان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث قبور و محوطه سازی آرامستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903344/مزایده-مال-مشاع-ماترک-شامل-باغ-و-خودرو'>مزایده مال مشاع ماترک شامل باغ و خودرو / مزایده,مزایده مال مشاع ماترک شامل باغ و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903291/مزایده-زمین-به-مساحت-848مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین به مساحت 848مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین به مساحت 848مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903314/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-2845-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 2845 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 2845 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903317/مزایده-ساختمان-مسکونی-سه-طبقه-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی سه طبقه بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی سه طبقه بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903040/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-مجتمع'>مناقصه  تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان مجتمع  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903320/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-66-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 66 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 66 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903312/مزایده-یک-دستگاه-رو-غربال--'>مزایده یک دستگاه رو غربال... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه رو غربال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903273/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-متراژ-162-000متر-تجدید'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین متراژ 162.000متر تجدید / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین متراژ 162.000متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903264/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-آب-خام-فضای-سبز-خرمشهر--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای آب خام فضای سبز خرمشهر - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی  فراخوان مناقصه عمومی اجرای آب خام فضای سبز خرمشهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903272/فراخوان-امور-اجرایی-مربوط-به-برگزاری-یازدهمین-دوره-نمایشگاه-بین-المللی-بورس'>فراخوان امور اجرایی مربوط به برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان امور اجرایی مربوط به برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903305/مناقصه-خدمات-ماشینکاری-CNC-تعداد-4000-سری-قطعات-فلزی--'>مناقصه خدمات ماشینکاری CNC تعداد 4000 سری قطعات فلزی... / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات ماشینکاری CNC تعداد 4000 سری قطعات فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903289/مزایده-حراج-حضوری-یک-دستگاه-تاورکرین-Potain-8-Ton-به-همراه-کلیه-متعلقات'>مزایده حراج حضوری یک دستگاه تاورکرین Potain 8 Ton به همراه کلیه متعلقات / آگهی مزایده حراج حضوری , مزایده حراج حضوری یک دستگاه تاورکرین Potain 8 Ton به همراه کلیه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903275/مزایده-فروش-محصولات-نامنطبق-واحدهای-تولیدی--نوبت-دوم'>مزایده فروش محصولات نامنطبق واحدهای تولیدی - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده فروش محصولات نامنطبق واحدهای تولیدی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903296/مناقصه-خرید-و-سرو-غذای-کارکنان'>مناقصه خرید و سرو غذای کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و سرو غذای کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903008/مزایده-فروش-ده-درصد-از-سهام-نوبت-دوم'>مزایده فروش ده درصد از سهام  نوبت دوم  / مزایده ،مزایده فروش ده درصد از سهام  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903248/مزایده-واگذاری-پارکینگ-های-خودرویی-مرکزی'>مزایده واگذاری پارکینگ های خودرویی مرکزی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری پارکینگ های خودرویی مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903239/مناقصه-رفع-نواقص-و-تکمیل-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-نوبت-دوم'>مناقصه رفع نواقص و تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه رفع نواقص و تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903234/مناقصه-خرید-عسل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید عسل نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید عسل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903251/مناقصه-حمل-لوبکات-از-پالایشگاه'>مناقصه حمل لوبکات از پالایشگاه / مناقصه , مناقصه حمل لوبکات از پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903268/مناقصه-انجام-عملیات-تخلیه-لجن-برکه-بی-هوازی-و--'>مناقصه انجام عملیات تخلیه لجن برکه بی هوازی و .. / آگهی فراخوان,مناقصه انجام عملیات تخلیه لجن برکه بی هوازی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903261/فراخوان-مناقصه-خرید-20-000-دست-کاپشن'>فراخوان مناقصه خرید 20.000 دست کاپشن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید 20.000 دست کاپشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903294/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی-اداری'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکونی اداری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکونی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903035/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-گس-آنالیزور-دو-کاناله'>مناقصه  خرید دو دستگاه گس آنالیزور دو کاناله / آگهی مناقصه,مناقصه خرید دو دستگاه گس آنالیزور دو کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903255/مناقصه-تامین-3300-ست-لوازم-ورزشی'>مناقصه تامین 3300 ست لوازم ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 3300 ست لوازم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903247/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-به-بازسازی-هواسازهای-تهویه-عمومی'>مناقصه اجرای عملیات مربوط به بازسازی هواسازهای تهویه عمومی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مربوط به بازسازی هواسازهای تهویه عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903235/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-96-05-10'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت- 96.05.10 / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903262/مناقصه-اجرای-رنگ-آمیزی-جداول-و-خط-کشی-خیابانها'>مناقصه اجرای رنگ آمیزی جداول و خط کشی خیابانها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای رنگ آمیزی جداول و خط کشی خیابانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903243/مناقصه-عملیات-ساماندهی-بلوار-شهید-افتخاری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساماندهی بلوار شهید افتخاری ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساماندهی بلوار شهید افتخاری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903240/تجدید-فراخوان-تعویض-سامانه-های-کلرزنی-گازی-تاسیسات-خود--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تعویض سامانه های کلرزنی گازی تاسیسات خود - نوبت دوم  / تجدید فراخوان , فراخوان تعویض سامانه های کلرزنی گازی تاسیسات خود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903205/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-طلق-مساحت-216مترمربع'>مزایده عرصه و اعیان زمین طلق مساحت 216مترمربع  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین طلق مساحت 216مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903026/مناقصه-تخم-مرغ--نوبت-دوم'>مناقصه تخم مرغ ...نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تخم مرغ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903274/مزایده-کمپرسور-امونیاک'>مزایده کمپرسور امونیاک / آگهی مزایده ,مزایده کمپرسور امونیاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903237/تجدید-مناقصه-تعمیرات-جداول-معابر'>تجدید مناقصه تعمیرات جداول معابر  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تعمیرات جداول معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903229/فراخوان-احداث-واحد-آموزشی-در-زمین-فاتحی-نوبت-دوم'>فراخوان احداث واحد آموزشی در زمین فاتحی نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان احداث واحد آموزشی در زمین فاتحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903216/مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-و-اتصالات-جی-آر-پی-به-قطر-500-میلی-متری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی به قطر 500 میلی متری نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی به قطر 500 میلی متری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903265/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-ورزشی'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری ورزشی / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین با کاربری ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903257/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-تاسیسات-و-تجهیزات'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903143/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-سرو-غذا'>ارزیابی کیفی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و سرو غذا  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و سرو غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903225/مناقصه-ارائه-خدمات-در-زمینه-ایجاد-گروه-های-گشت-و-بازرسی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات در زمینه ایجاد گروه های گشت و بازرسی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات در زمینه ایجاد گروه های گشت و بازرسی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903117/فراخوان-عملیات-حفاری-تعداد-16-حلقه-چاه-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات حفاری تعداد 16 حلقه چاه نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه  عملیات حفاری تعداد 16 حلقه چاه  نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903034/فراخوان-تکمیل-لیست-تامین-کنندگان-بشکه-220-لیتری'>فراخوان تکمیل لیست تامین کنندگان بشکه 220 لیتری / فراخوان ، فراخوان تکمیل لیست تامین کنندگان بشکه 220 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903277/مزایده-واگذاری-دو-واحد-مسکونی-زیربنای-هرکدام62-5متر'>مزایده واگذاری دو واحد مسکونی زیربنای هرکدام62.5متر  / مزایده,مزایده واگذاری دو واحد مسکونی زیربنای هرکدام62.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903256/مزایده-واگذاری-یک-واحد-آپارتمان-زیربنای-مفید-81-75متر'>مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان زیربنای مفید 81.75متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان زیربنای مفید 81.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903227/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ایستاده-فروشگاهی'>مزایده یک دستگاه یخچال ایستاده فروشگاهی / مزایده ، مزایده یک دستگاه یخچال ایستاده فروشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903202/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-اپراتوری-و-نگهداری-از-دفاتر-نت-و---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای عملیات اپراتوری و نگهداری از دفاتر نت و ...  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات اپراتوری و نگهداری از دفاتر نت و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903207/مزایده-مکان-و-فروش-اغذیه-و-تنقلات-در-جایگاه-cng-نوبت-دوم'>مزایده مکان و فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده مکان و فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903221/مناقصه-خرید-و-نصب-دوربینهای-ترافیکی-سطح-شهر'>مناقصه خرید و نصب دوربینهای ترافیکی سطح شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب دوربینهای ترافیکی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903200/مناقصه-تکمیل-اتوبان-شهید-دانش-(جدول-بندی)-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل اتوبان شهید دانش (جدول بندی) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل اتوبان شهید دانش (جدول بندی) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903215/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سانتافه'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سانتافه  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سانتافه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903244/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-120مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 120مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 120مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903025/مناقصه-عملیات-تخلیه-تحویل-و-بارگیری-محمولا-سودسوز-آور'>مناقصه عملیات تخلیه، تحویل و بارگیری محمولا سودسوز آور   / مناقصه , مناقصه عملیات تخلیه، تحویل و بارگیری محمولا سودسوز آور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903246/مزایده-منزل-مسکونی-روستای-محمودآباد'>مزایده منزل مسکونی روستای محمودآباد / مزایده,مزایده منزل مسکونی روستای محمودآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903156/مناقصه-خرید-چراغ-وات-سدیمی-پر-بازده'>مناقصه خرید چراغ وات سدیمی پر بازده / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید چراغ وات سدیمی پر بازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903180/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903238/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو پژو 206   / مزایده, مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903181/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-112مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 112مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 112مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903226/مزایده-دستگاه-تیغ-وتا-برای-تولید-دستمال-کاغذی--'>مزایده دستگاه تیغ وتا برای تولید دستمال کاغذی.... / مزایده, مزایده دستگاه تیغ وتا برای تولید دستمال کاغذی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903232/مزایده-2355-کارتن-15-عددی-مایع-ظرفشیویی-ریکا'>مزایده 2355 کارتن 15 عددی مایع ظرفشیویی ریکا  / مزایده, مزایده 2355 کارتن 15 عددی مایع ظرفشیویی ریکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903154/مناقصه-تعدادی-کنتور-1-2-مولتی-جت-نیمه-خشک'>مناقصه تعدادی کنتور 1/2 مولتی جت نیمه خشک / آگهی مناقصه، مناقصه تعدادی کنتور 1/2 مولتی جت نیمه خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903131/فراخوان-خرید-لوازم-انشعاب-آب-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوازم انشعاب آب تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید لوازم انشعاب آب تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903016/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-یک-باب-سوله-تعمیرگاه-در-معدن-بوکسیت-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات ساخت یک باب سوله تعمیرگاه در معدن بوکسیت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات ساخت یک باب سوله تعمیرگاه در معدن بوکسیت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903184/مزایده-زمین-مساحت-870مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 870مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 870مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903182/مزایده-ملک-مساحت-288مترمربع'>مزایده ملک مساحت 288مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 288مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903259/مزایده-دستگاه-سنگ-شکن-مخروطی'>مزایده دستگاه سنگ شکن مخروطی / آگهی مزایده , مزایده دستگاه سنگ شکن مخروطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903134/مناقصه-ارائه-خدمات-دندانپزشکی-درمانگاه-خانواده--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات دندانپزشکی درمانگاه خانواده - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات دندانپزشکی درمانگاه خانواده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903145/مناقصه-خرید-4320-عدد-فیلتر-هوای-ورودی-کمپرسور-توربین-GEF9'>مناقصه خرید 4320 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین GEF9  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 4320 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین GEF9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903171/مناقصه-خرید-لوله-فولادی'>مناقصه خرید لوله فولادی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903023/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-محمولات-پروتئینی-سردخانه'>مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه / مناقصه , مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903177/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-418-2متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی 418.2متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 418.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903153/مناقصه-سرویس-دهی-و-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-سیر-و-حرکت'> مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی,  مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903142/فراخوان-اجرای-کلیه-عملیات-راهداری-شامل-خاکبرداری-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای کلیه عملیات راهداری شامل خاکبرداری- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، آگهی فراخوان اجرای کلیه عملیات راهداری شامل خاکبرداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903222/مزایده-فروش-دستگاه-چرخ-خیاطی-و--'>مزایده فروش  دستگاه چرخ خیاطی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  دستگاه چرخ خیاطی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903254/مزایده-اموال-شامل-زمین-دیم-و-آبی'>مزایده اموال شامل زمین دیم و آبی  / مزایده,مزایده اموال شامل زمین دیم و آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903120/مزایده-6-سهم-از-96-سهم-زمین-کشاورزی-مرحله-دوم'>مزایده 6 سهم از 96 سهم زمین کشاورزی مرحله دوم  / مزایده,مزایده 6 سهم از 96 سهم زمین کشاورزی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903123/مزایده-ملک-مسکونی-با-سند-مشاعی'>مزایده ملک مسکونی با سند مشاعی / مزایده,مزایده ملک مسکونی با سند مشاعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903012/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-مربوط-به-تهیه--طبخ-و-سرو-غذای-مهارت-آموزان-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و سرو غذای مهارت آموزان نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،آگهی فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و سرو غذای مهارت آموزان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903260/مزایده-یخچال-دوقلو--انواع-فرش'>مزایده  یخچال دوقلو - انواع فرش / مزایده  یخچال دوقلو - انواع فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903130/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-224-80مترمربع'>مزایده ملک مسکونی مساحت 224.80مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 224.80مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903132/مزایده-سه-هکتار-مشاع-از-ششدانگ-زمین-زراعی'>مزایده سه هکتار مشاع از ششدانگ زمین زراعی / مزایده,مزایده سه هکتار مشاع از ششدانگ زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903280/مزایده-انواع-سنگ'>مزایده انواع سنگ  / مزایده انواع سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903133/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-129-15متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 129.15متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 129.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903136/مزایده-یک-قطعه-زمین-حدود-سه-هکتاری-و-خانه-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین حدود سه هکتاری و خانه مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین حدود سه هکتاری و خانه مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903138/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعتی-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعتی مساحت 5000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعتی مساحت 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903162/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-و-مغازه'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی و مغازه  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903163/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-75مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 75مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903166/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-سی-و-یک-متر'>مزایده ملک مغازه مساحت سی و یک متر  / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت سی و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903148/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-600-80متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 600.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 600.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903152/مزایده-4-سهم-مشاع-از-18-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 4 سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903155/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-خانه-محوطه-154متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه محوطه 154متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه محوطه 154متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903169/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-هشت-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و هشت متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903220/مزایده-یک-دستگاه-ایستاده-ویترینی'>مزایده یک دستگاه ایستاده ویترینی  / مزایده,مزایده یک دستگاه ایستاده ویترینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903173/مزایده-ملک-به-مساحت-169متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 169متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 169متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903141/مزایده-پلاک-ثبتی-3082-فرعی-از-48-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 3082 فرعی از 48 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3082 فرعی از 48 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903144/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-272-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 272.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 272.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903147/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-ثبت-گرگان-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه ثبت گرگان مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه ثبت گرگان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903267/مزایده-انواع-فرش'>مزایده انواع فرش  / مزایده انواع فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903252/مزایده-یک-دستگاه-لودر-XCMG-و-یک-دستگاه-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه لودر XCMG و یک دستگاه کمپرسی / مزایده یک دستگاه لودر XCMG و یک دستگاه کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903127/مزایده-زمین-کاربری-زراعی-آبی-مساحت-4450متر'>مزایده زمین کاربری زراعی آبی مساحت 4450متر  / مزایده,مزایده زمین کاربری زراعی آبی مساحت 4450متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903201/مزایده-یک-راس-اسب-نر'>مزایده یک راس اسب نر / مزایده یک راس اسب نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903160/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903249/مزایده-آپارتمان-مسکونی-و-غرفه-های-تجاری'>مزایده آپارتمان مسکونی و غرفه های تجاری / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی و غرفه های تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903191/مزایده-فروش-دستگاه-سورت-سیب-زمینی-و--'>مزایده فروش دستگاه سورت سیب زمینی و ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه سورت سیب زمینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903210/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-12-سبزوار'>مزایده یک دانگ و نیم مشاع از پلاک ثبتی بخش 12 سبزوار  / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع از پلاک ثبتی بخش 12 سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903213/مزایده-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-8000متر'>مزایده قطعه زمین شالیزاری مساحت 8000متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین شالیزاری مساحت 8000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903168/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-های-تجاری-با-کاربری-سوغات-شهرستانها--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری  سوغات شهرستانها - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری  سوغات شهرستانها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903172/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-های-تجاری-با-کاربری-کافی-شاپ--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری کافی شاپ - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری کافی شاپ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903062/مزایده-فروش-29-دستگاه-خودرو-مستعمل-و-مازاد-برنیاز'>مزایده فروش 29 دستگاه خودرو مستعمل و مازاد برنیاز  / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش 29 دستگاه خودرو مستعمل و مازاد برنیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903161/مزایده-اجاره-غرفه‌های-تجاری-با-کاربری-شال-و-روسری-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه‌های تجاری با کاربری شال و روسری تجدید - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه‌های تجاری با کاربری شال و روسری تجدید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903204/مزایده-فروش-یخچال-ویترینی-و--'>مزایده فروش یخچال ویترینی و ... / مزایده , مزایده فروش یخچال ویترینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903233/مناقصه-اجرای-زمین-فوتسال--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زمین فوتسال - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زمین فوتسال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903245/فراخوان-مناقصه-تخریب-سوله-و-آماده-سازی-احداث-پارکینگ-خودروهای-سواری'>فراخوان مناقصه تخریب سوله و آماده سازی احداث پارکینگ خودروهای سواری  / آگهی فراخوان مناقصه ،  فراخوان مناقصه تخریب سوله و آماده سازی احداث پارکینگ خودروهای سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903269/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-40-339متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 40.339متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 40.339متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903266/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-صد-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت صد مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت صد مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903214/مزایده-فروش-یک-دستگاه-نوار-نقاله-و--'>مزایده فروش یک دستگاه نوار نقاله و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه نوار نقاله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903010/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فیلینگ-و-کپینگ-شربت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه فیلینگ و کپینگ شربت  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه فیلینگ و کپینگ شربت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903223/مزایده-فروش-یک-دستگاه-نوار-نقاله-و-کلیپس-زن-و--'>مزایده فروش یک دستگاه نوار نقاله و کلیپس زن و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه نوار نقاله و کلیپس زن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903217/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-نیم-طبقه-چهارم'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نیم طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نیم طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903219/مزایده-سرقفلی-مغازه-18-مترمربع'>مزایده سرقفلی مغازه 18 مترمربع / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه 18 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903178/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903297/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-268مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 268مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 268مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903258/مزایده-بدنه-و-شاسی-دستگاه--'>مزایده بدنه و شاسی دستگاه... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده بدنه و شاسی دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903014/مزایده-تعدادی-از-اتصالات-بدون-استفاده'>مزایده تعدادی از اتصالات بدون استفاده / مزایده , مزایده تعدادی از اتصالات بدون استفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903230/فراخوان-جهت-اجرای-عملیات-پروژه-های-ساختمانی-(روبنایی)'>فراخوان جهت اجرای عملیات پروژه های ساختمانی (روبنایی)  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان جهت اجرای عملیات پروژه های ساختمانی (روبنایی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903209/مناقصه-تهاتر-قیر'>مناقصه تهاتر قیر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهاتر قیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903199/مناقصه-​خرید-تعداد-یک-دستگاه-هموژن--'>مناقصه ​خرید تعداد یک دستگاه هموژن... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​خرید تعداد یک دستگاه هموژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903190/تجدید-فراخوان-اجرای-کامل-ساماندهی-و-تثبیت-فضای-سبز-پیرامونی'>تجدید فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی / آگهی تجدید فراخوان مناقصه، تجدید فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903336/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-عرصه-1089-9متر'>مزایده فروش ساختمان اداری عرصه 1089.9متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری عرصه 1089.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903330/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-----نوبت-اول'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی ....  - نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی .... - </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903397/مناقصه-خرید-تعداد-17270-دستگاه-کنتور-آب--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 17270 دستگاه کنتور آب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید تعداد 17270 دستگاه کنتور آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903430/مزایده-دو-عدد-اتاق-بار-سرد'>مزایده دو عدد اتاق بار سرد / مزایده دو عدد اتاق بار سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903198/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-حراج'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد حراج / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد حراج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903211/مزایده-منافع-واحدهای-تجاری-اصلاحیه'>مزایده منافع واحدهای تجاری اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده منافع واحدهای تجاری اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903194/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903236/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-238متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 238متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 238متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903212/مزایده-یک-دستگاه-تریلی-کشنده-ولوو'>مزایده یک دستگاه تریلی کشنده ولوو  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه تریلی کشنده ولوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903241/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-ده-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از ده سال  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از ده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903196/تجدید-مزایده-اجاره-دو-باب-جایگاه-سوخت-سی-ان-جی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره دو باب جایگاه سوخت سی ان جی- نوبت دوم  / تجدید مزایده اجاره دو باب جایگاه سوخت سی ان جی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903007/تجدید-فراخوان-مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-پروژه-دیتا-سنتر-امام-علی-(ع)--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه انتخاب مشاور جهت پروژه دیتا سنتر امام علی (ع)  - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان مناقصه انتخاب مشاور جهت پروژه دیتا سنتر امام علی (ع)  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903006/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-کاربری-مسکونی-موقعیت-اداری'>مزایده یک دستگاه آپارتمان کاربری مسکونی موقعیت اداری / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان کاربری مسکونی موقعیت اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903193/تجدید-آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-اجرای-عملیات-سالیانه-بازدید-و-اطفاء-حریق--تعمیر--نوبت-دوم'>تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه اجرای عملیات سالیانه بازدید و اطفاء حریق , تعمیر - نوبت دوم  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی، تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه اجرای عملیات سالیانه بازدید و اطفاء حریق , تعمیر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903188/مناقصه-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان-امام-خمینی-(ره)-اراک--نوبت-دوم'>مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اراک - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اراک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903195/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-خودروی-مازاد-قابل-بازسازی'> مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی مازاد قابل بازسازی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی مازاد قابل بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903203/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-تیپ-131'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید تیپ 131  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید تیپ 131 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903242/مزایده-اراضی-و-املاک-نوبت-دوم'>مزایده اراضی و املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده اراضی و املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903174/مناقصه-تامین-کلیه-لوازم--اتصالات-و-شیرآلات--کنتور--تجدید'>مناقصه تامین کلیه لوازم ، اتصالات و شیرآلات ، کنتور... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین کلیه لوازم ، اتصالات و شیرآلات ، کنتور... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903022/مزایده-انواع-سنگ-های-ساختمانی'>مزایده انواع سنگ های ساختمانی  / مزایده، مزایده انواع سنگ های ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903019/مناقصه-عمومی-خرید-200-تن-برنج'>مناقصه عمومی خرید 200 تن برنج / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید 200 تن برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903338/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-بخش-یک-قم'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش یک قم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش یک قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903159/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-خانه-محوطه-و-شالیزار'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین خانه محوطه و شالیزار  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین خانه محوطه و شالیزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903009/مزایده-دو-باب-آپارتمان-مساحت-66-90-و-126-26متر'>مزایده دو باب آپارتمان مساحت 66.90 و 126.26متر  / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان مساحت 66.90 و 126.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903299/مزایده-بهره-برداری-از-خانه-های-فرهنگ-سطح-شهر'>مزایده بهره برداری از خانه های فرهنگ سطح شهر / مزایده, مزایده بهره برداری از خانه های فرهنگ سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903601/استعلام-پمپ-وکیوم'>استعلام  پمپ وکیوم  / استعلام, استعلام پمپ وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903563/استعلام-سمباده-پشت-کرکی-400--'>استعلام سمباده پشت کرکی 400.... / استعلام, استعلام سمباده پشت کرکی 400....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903597/استعلام-ماژیک-نسوز---'>استعلام ماژیک نسوز .... / استعلام , استعلام ماژیک نسوز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903651/استعلام-روغن-ضد-جرقه-بنده-سراتو-و--'>استعلام روغن ضد جرقه بنده سراتو و ... / استعلام, استعلام روغن ضد جرقه بنده سراتو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903670/استعلام-دستکش-زمستانی-و--'>استعلام دستکش زمستانی و ...  / استعلام, استعلام دستکش زمستانی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903636/استعلام-خرید-تسمه-پروانه-و--'>استعلام خرید تسمه پروانه و ...  / استعلام , استعلام خرید تسمه پروانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903635/استعلام-نرم-افزار-inca3d--'>استعلام نرم افزار inca3d ... / استعلام, استعلام نرم افزار inca3d ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903566/استعلام​-​بال-ولو-96-5-12'>استعلام​ ​بال ولو 96.5.12 / استعلام ​​بال ولو 96.5.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903545/استعلام-اتصالات-کنترل-ولو-اسکید-گازوئیل-96-5-10'>استعلام اتصالات کنترل ولو اسکید گازوئیل 96.5.10 / استعلام, استعلام اتصالات کنترل ولو اسکید گازوئیل96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903011/مزایده-یک-دستگاه-منزل-مسکونی-قدیمی-دو-طبقه'>مزایده یک دستگاه منزل مسکونی قدیمی دو طبقه / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی قدیمی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903642/استعلام​-​کانکتور-استاپ--'>استعلام​ ​کانکتور استاپ ... / استعلام ​​کانکتور استاپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903617/استعلام​-​ماژول-کنترلی---'>استعلام​ ​ماژول کنترلی .... / استعلام ​​ماژول کنترلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903535/استعلام-پنل-کنترل-اصلی'>استعلام پنل کنترل اصلی  / استعلام ,استعلام پنل کنترل اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903619/استعلام-SAFETY-VALVE'>استعلام SAFETY VALVE  / استعلام ,استعلام SAFETY VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903602/استعلام-الکتروموتور-ضد-انفجار'>استعلام الکتروموتور ضد انفجار  / استعلام ,استعلام الکتروموتور ضد انفجار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903607/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور  / استعلام ,استعلام الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903611/استعلام-کالیبراتور-پرتابل-تولید-جریان'>استعلام کالیبراتور پرتابل تولید جریان  / استعلام ,استعلام کالیبراتور پرتابل تولید جریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903609/استعلام-دستگاه-ذخیره-و-بازیابی-فایل'>استعلام دستگاه ذخیره و بازیابی فایل  / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره و بازیابی فایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903372/تمدید-مناقصه-خریدای-انواع-کابل-مسی-ژله-فیلد-خاکی'>تمدید مناقصه خریدای انواع کابل مسی ژله فیلد خاکی / تمدید مناقصه عمومی ,مناقصه خریدای انواع کابل مسی ژله فیلد خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903626/استعلام-چک-ولو-پمپ-لیکیج-اسکید-گازوئیل'>استعلام چک ولو پمپ لیکیج اسکید گازوئیل / استعلام, استعلام چک ولو پمپ لیکیج اسکید گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903637/استعلام-دتکتور-و-اینتر-فیس'>استعلام دتکتور و اینتر فیس  / استعلام, استعلام دتکتور و اینتر فیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903610/استعلام-زغال-ژنراتور-96-5-10'>استعلام زغال ژنراتور 96.5.10 / استعلام, استعلام زغال ژنراتور 96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903605/استعلام-سنسور-ویبره-نسبی--96-5-10'>استعلام سنسور ویبره نسبی...96.5.10 / استعلام, استعلام سنسور ویبره نسبی...96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903600/استعلام-سنسور-هامینگ-96-5-10'>استعلام سنسور هامینگ 96.5.10 / استعلام , استعلام سنسور هامینگ 96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903593/استعلام-گس-دتکتور-96-5-10'>استعلام گس دتکتور 96.5.10 / استعلام ,استعلام گس دتکتور  96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903561/استعلام-ماژول-اینترفیس--'>استعلام ماژول اینترفیس ... / استعلام, استعلام ماژول اینترفیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903032/مزایده-واگذاری-امور-تبلیغاتی-سطح-شهر-گلبهار-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  امور تبلیغاتی سطح شهر گلبهار نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری  امور تبلیغاتی سطح شهر گلبهار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903576/استعلام-مکانیکال-سیل'>استعلام مکانیکال سیل / استعلام, استعلام مکانیکال سیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903509/استعلام-رگولاتور-والو-تنظیم-فشار-روغن'>استعلام رگولاتور والو تنظیم فشار روغن  / استعلام ,استعلام رگولاتور والو تنظیم فشار روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903524/استعلام-نشاندهنده-ویبریشن'>استعلام نشاندهنده ویبریشن / استعلام ,استعلام نشاندهنده ویبریشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903530/استعلام-آچار-آلن-چکشی'>استعلام آچار آلن چکشی / استعلام ,استعلام آچار آلن چکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903031/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره جایگاه CNG / آگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903687/فراخوان-مناقصه-واگذاری-سرویس-و-نگهداری-برق-و-تاسیسات'>فراخوان مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری برق و تاسیسات  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری برق و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903149/مزایده-2-دستگاه-جرثقیل-سقفی--'>مزایده 2 دستگاه جرثقیل سقفی ... / مزایده 2 دستگاه جرثقیل سقفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903717/استعلام-پشتیبانی-مشاوره-نصب-تعمیر-و-نگهداری-سخت-افزارها--'>استعلام پشتیبانی، مشاوره، نصب، تعمیر و نگهداری سخت افزارها... / آگهی استعلام عمومی، استعلام پشتیبانی، مشاوره، نصب، تعمیر و نگهداری سخت افزارها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903543/استعلام-اجرای-خط-اصلی-طرح-آبرسانی'>استعلام اجرای خط اصلی طرح آبرسانی  / استعلام ,استعلام اجرای خط اصلی طرح آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903893/مناقصه-خرید-1-دستگاه-چیلر-و-سه-دستگاه-هوارسان'>مناقصه خرید 1 دستگاه چیلر و سه دستگاه هوارسان / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 1 دستگاه چیلر و سه دستگاه هوارسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903697/فراخوان-واگذاری-محل-سی-تی-اسکن'>فراخوان واگذاری محل سی تی اسکن  / آگهی فراخوان، فراخوان واگذاری محل سی تی اسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903140/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-مکانیزه-آسفالت-در-سطح-منطقه-12'>مناقصه اجرای لکه گیری مکانیزه آسفالت در سطح منطقه 12  / مناقصه اجرای لکه گیری مکانیزه آسفالت در سطح منطقه 12 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903650/مناقصه-خرید-چیلر-جهت-دانشکده-دندانپزشکی'>مناقصه خرید چیلر جهت دانشکده دندانپزشکی / فراخوان مناقصه، مناقصه خرید چیلر جهت دانشکده دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903710/مناقصه-عمومی-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-برخی-از-مراکز'>مناقصه عمومی امور طبخ و توزیع غذای برخی از مراکز / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  امور طبخ و توزیع غذای برخی از مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903698/مناقصه-عمومی-امور-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان-و-کارکنان'>مناقصه عمومی  امور ایاب و ذهاب دانشجویان و کارکنان / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  امور ایاب و ذهاب دانشجویان و کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903658/مناقصه-عمومی-امور-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903622/مناقصه-عمومی-امور-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-برخی-از-واحدهای-تابعه'>مناقصه عمومی  امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات برخی از واحدهای تابعه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات برخی از واحدهای تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903660/مناقصه-واگذاری-رختشویخانه-و-استریلیزاسیون'>مناقصه واگذاری رختشویخانه و استریلیزاسیون  / مناقصه واگذاری رختشویخانه و استریلیزاسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903742/مناقصه-حجم-تامین-امنیت-و-حراست-فیزیکی'>مناقصه حجم تامین امنیت و حراست فیزیکی / مناقصه حجم تامین امنیت و حراست فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903627/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش اموال اسقاطی و آهن آلات ضایعاتی / مزایده فروش اموال اسقاطی و آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903005/فراخوان-مناقصه-تامین-دوربین-استودیویی-مراکز-استان-ها--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین دوربین استودیویی مراکز استان ها - نوبت دوم  / آگهی فراخوان، فراخوان مناقصه تامین دوربین استودیویی مراکز استان ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903054/فراخوان-اجرای-پروژه-شبکه-فشار-متوسط-شهرک-صنعتی-مشهد-نوبت-دوم'>فراخوان  اجرای پروژه شبکه فشار متوسط شهرک صنعتی مشهد- نوبت دوم  / فراخوان  اجرای پروژه شبکه فشار متوسط شهرک صنعتی مشهد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903654/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-منطقه'>مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903674/مناقصه-اجرای-عملیات-خط-انتقال-فاضلاب-مناطق-اسلام-آباد-شرقی'>مناقصه اجرای عملیات خط انتقال فاضلاب مناطق اسلام آباد شرقی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه  اجرای عملیات خط انتقال فاضلاب مناطق اسلام آباد شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903696/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تک-جداره-آب-شرب--'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تک جداره آب شرب ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تک جداره آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903720/تجدید-مناقصه-خرید-700-تن-کلروفریک'>تجدید مناقصه خرید 700 تن کلروفریک  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید 700 تن کلروفریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903672/مناقصه-اجرای-خطوط-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-سطح-شهر'>مناقصه اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903055/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-انواع-تیر-سیمانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی خرید انواع تیر سیمانی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خرید انواع تیر سیمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903629/مناقصه-اجرای-توسعه-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب--96-05-10'>مناقصه اجرای توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب - 96.05.10 / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب- 96.05.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903308/مزایده-کمپرسور-و--'>مزایده کمپرسور و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده کمپرسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903615/استعلام-قیمت-عملیات-دیوارسازی-و-تثبیت-بستر-رودخانه-قره-چای'>استعلام قیمت عملیات دیوارسازی و تثبیت بستر رودخانه قره چای / استعلام قیمت, استعلام قیمت عملیات دیوارسازی و تثبیت بستر رودخانه قره چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903021/مناقصه-طراحی--تهیه-مصالح-و-اجرای-سقف-کاذب-زمین-آزمایشگاه--'>مناقصه طراحی , تهیه مصالح و اجرای سقف کاذب زمین آزمایشگاه .. / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی , تهیه مصالح و اجرای سقف کاذب زمین آزمایشگاه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903641/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-تجدید'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن- تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903647/مناقصه-خرید-لوله-های-فولادی-تجدید'>مناقصه خرید لوله های فولادی- تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های فولادی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903020/مناقصه-تامین-220-نفر-نیروی-انسانی---نوبت-دوم'>مناقصه تامین 220 نفر نیروی انسانی ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین 220 نفر نیروی انسانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903078/مناقصه-پروژه-احداث-و-ساماندهی-ترمینال-شهری'>مناقصه پروژه احداث و ساماندهی ترمینال شهری  / مناقصه پروژه احداث و ساماندهی ترمینال شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903093/مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-ایستگاه-گاز-نیروگاه'>مناقصه تامین قطعات یدکی ایستگاه گاز نیروگاه  / مناقصه تامین قطعات یدکی ایستگاه گاز نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903115/تجدید-مناقصه-پروژه-تکمیل-جدولگذاری'>تجدید مناقصه پروژه تکمیل جدولگذاری  / آگهی تجدید  مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تکمیل جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903318/مناقصه-کلیه-امور-مربوط-به-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903311/مناقصه-خرید-دستگاه-کروماتوگرافی-یونی'>مناقصه خرید دستگاه کروماتوگرافی یونی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید دستگاه کروماتوگرافی یونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903337/مناقصه-عملیات-کفسازی-و-جداره-سازی--'>مناقصه عملیات کفسازی و جداره سازی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات کفسازی و جداره سازی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903046/مناقصه-تامین-و-اجرا-آسفالت'>مناقصه تامین و اجرا آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و اجرا آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903185/فراخوان-خرید-9-دستگاه-آسانسور--نوبت-دوم'>فراخوان خرید 9 دستگاه آسانسور - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید 9 دستگاه آسانسور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903183/مناقصه-تعمیر-و-بهسازی-کلانتری-و-پاسگاههای-پلیس'>مناقصه تعمیر و بهسازی کلانتری و پاسگاههای پلیس / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیر و بهسازی کلانتری و پاسگاههای پلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903461/مناقصه-عملیات-احداث-فضای-سبز-به-صورت-پراکنده-در-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث فضای سبز به صورت پراکنده در سطح شهر  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث فضای سبز به صورت پراکنده در سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903480/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-بیست-و-یک-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی بیست و یک هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی بیست و یک هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903487/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-و--'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات, رفع حوادث تجهیزاتی و...  / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات, رفع حوادث تجهیزاتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903460/مزایده-اراضی-مساحت-10880-و-366836متر'>مزایده اراضی مساحت 10880 و 366836متر  / مزایده,مزایده اراضی مساحت 10880 و 366836متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903472/مزایده-اجاره-املاک'>مزایده اجاره املاک  / مزایده , مزایده اجاره املاک  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903051/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-خودروهای-سنگین-و-نیمه-سنگین-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین تجدید  نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903444/مزایده-اجاره-تعداد-محدودی-از-ظرفیت-پارکینگ'>مزایده اجاره تعداد محدودی از ظرفیت پارکینگ  / مزایده , مزایده اجاره تعداد محدودی از ظرفیت پارکینگ نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903462/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مساحت-106-05-و-94-52متر'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 106.05 و 94.52متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 106.05 و 94.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903488/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-197-66متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 197.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 197.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903485/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-69-3مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 69.3مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 69.3مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903440/مناقصه-خرید-و-تحویل-مواد-اولیه-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذای-ناهار--شام-دانشجویان-در-سلف-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تحویل مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای ناهار ، شام دانشجویان در سلف مرکزی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی و یک مرحله ای , مناقصه خرید و تحویل مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای ناهار ، شام دانشجویان در سلف مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903493/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1519-24مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1519.24مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1519.24مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903466/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903490/مزایده-سیزده-عدد-درب-ضد-سرقت-و--'>مزایده سیزده عدد درب ضد سرقت و ...  / مزایده , مزایده سیزده عدد درب ضد سرقت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903473/مزایده-منزل-مسکونی-مشتمل-بر-290متر-مساحت-عرصه'>مزایده منزل مسکونی مشتمل بر 290متر مساحت عرصه / مزایده,مزایده منزل مسکونی مشتمل بر 290متر مساحت عرصه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903511/مزایده-پلاک-ثبتی-5790-فرعی-از-7022-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 5790 فرعی از 7022 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5790 فرعی از 7022 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903513/مزایده-ششدانگ-مغازه-به-مساحت-20متر'>مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 20متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903506/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-278متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 278متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 278متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903482/تمدید-مناقصه-پروژه-اصلاح-فیدر-خروجی'>تمدید مناقصه پروژه اصلاح فیدر خروجی   / آگهی تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه پروژه اصلاح فیدر خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903478/مزایده-وانت-پیکان-مدل-84'>مزایده وانت پیکان مدل 84  / مزایده, مزایده وانت پیکان مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903484/تجدید-مزایده-واگذاری-ساماندهی-معدن-زباله-تر-و-خشک-96-5-10'>تجدید مزایده واگذاری ساماندهی معدن زباله تر و خشک 96.5.10 / تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده واگذاری ساماندهی معدن زباله تر و خشک  تجدید نوبت اول 96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903536/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-کاربری-صنعتی'>مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری صنعتی  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903539/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-160مترمربع'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 160مترمربع  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 160مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903492/مناقصه-مدرسه-6-کلاسه-بنیاد-برکت-سیبک-فریدونشهر---نوبت-دوم'>مناقصه مدرسه 6 کلاسه بنیاد برکت سیبک فریدونشهر ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مدرسه 6 کلاسه بنیاد برکت سیبک فریدونشهر ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903500/مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی-خود-جهت-مشاغل-تنظیف-معابر'>مناقصه تامین نیروی خدماتی خود جهت مشاغل تنظیف معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی خدماتی خود جهت مشاغل تنظیف معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903039/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-سرویس--نگهداری--تعمیرات-تاسیساتی-'>تجدید مناقصه واگذاری امور سرویس ، نگهداری ، تعمیرات تاسیساتی..  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای ، تجدید مناقصه واگذاری امور سرویس ، نگهداری ، تعمیرات تاسیساتی.. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903507/مزایده-اجاره-یک-باب-رستوران-سه-دهنه'>مزایده اجاره یک باب رستوران سه دهنه / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک باب رستوران سه دهنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903501/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-97-92مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 97.92مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 97.92مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903508/مزایده-ششدانگ-یکباب-انباری-و-محوطه-پلاک-ثبتی-184-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب انباری و محوطه پلاک ثبتی 184.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب انباری و محوطه پلاک ثبتی 184.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903303/مزایده-اجاره-زمین-چمن-فوتبال'>مزایده اجاره زمین چمن فوتبال / آگهی مزایده , مزایده اجاره زمین چمن فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903470/فراخوان-عمومی-تاسیس-مراکز-و-موسسات-غیر-دولتی'>فراخوان عمومی تاسیس مراکز و موسسات غیر دولتی  / فراخوان عمومی تاسیس مراکز و موسسات غیر دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903554/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-فرعی-از-1400اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی فرعی از 1400اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی فرعی از 1400اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903556/مزایده-64-سهم-مشاع-از-288-سهم-عرصه-و-اعیان-ملک'>مزایده 64 سهم مشاع از 288 سهم عرصه و اعیان ملک / مزایده,مزایده 64 سهم مشاع از 288 سهم عرصه و اعیان ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903483/مزایده-تعداد-9-دستگاه-خودروی-سواری-و-یک-دستگاه-وانت'>مزایده تعداد 9 دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه وانت  / مزایده , مزایده تعداد 9 دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903514/مناقصه-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه آسفالت معابر شهر  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه آسفالت معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903522/مزایده-واگذاری-تعداد-12-فقره-از-املاک-اموال-مازاد-تملیکی'>مزایده واگذاری تعداد 12 فقره از املاک اموال مازاد تملیکی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 12 فقره از املاک اموال مازاد تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903495/مزایده-پارکینگ-طبقاتی-الماس-نوبت-دوم'>مزایده پارکینگ طبقاتی الماس نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده پارکینگ طبقاتی الماس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903497/مزایده-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده جایگاه CNG نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده جایگاه CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903512/مزایده-فروش-ماشین-آلات-سبک-و-اقلام'>مزایده فروش ماشین آلات سبک و اقلام  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات سبک و اقلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903523/تجدید-مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-اسقاطی-تجدید96-5-10'>تجدید مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی- تجدید96.5.10 / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی- تجدید نوبت اول 96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903532/تجدید-مناقصه--تکمیل-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب-شهرک-96-5-10'>تجدید مناقصه   تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهرک 96.5.10 / تجدید آگهی مناقصه عمومی  ,تجدید مناقصه   تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهرک تجدید 96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903527/مزایده-واگذاری-یکقطعه-زمین-مسکونی-مساحت-584-37متر'>مزایده واگذاری یکقطعه زمین مسکونی مساحت 584.37متر  / مزایده,مزایده واگذاری یکقطعه زمین مسکونی مساحت 584.37متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903503/مزایده-یک-دستگاه-مینی-لودر-و--'>مزایده یک دستگاه مینی لودر و ...  / مزایده یک دستگاه مینی لودر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903301/مزایده-دو-دستگاه-کارخانجات-لوله-سازی'>مزایده دو دستگاه کارخانجات لوله سازی  / مزایده ، مزایده دو دستگاه کارخانجات لوله سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903447/مزایده-دستگاه-فیلتر-شکنی---'>مزایده دستگاه فیلتر شکنی .... / مزایده, مزایده دستگاه فیلتر شکنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903381/مزایده-دو-قطعه-املاک-مساحت-181-75-و-216متر'>مزایده دو قطعه املاک مساحت 181.75 و 216متر  / مزایده,مزایده دو قطعه املاک مساحت 181.75 و 216متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903352/مزایده-فروش-عمارت-مسکونی-بخش-یک-زنجان'>مزایده فروش عمارت مسکونی بخش یک زنجان / مزایده,مزایده فروش عمارت مسکونی بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903359/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کوره-خشک-کن-و--'>مزایده فروش یک دستگاه کوره خشک کن و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه کوره خشک کن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903363/مزایده-یک-دستگاه-چاپ-کارتن-تک-رنگ--96-05-09'>مزایده یک دستگاه چاپ کارتن تک رنگ ...96.05.09 / مزایده, مزایده یک دستگاه چاپ کارتن تک رنگ ...96.05.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903353/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-کنترل-تردد-و-نگهبانی-ساختمانهای-خود-و-سازمان-های-تابعه-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی، کنترل تردد و نگهبانی ساختمانهای خود و سازمان های تابعه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی، کنترل تردد و نگهبانی ساختمانهای خود و سازمان های تابعه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903401/اصلاحیه-مناقصه-احداث-پروژه-های-ساختمانی'>اصلاحیه مناقصه احداث پروژه های ساختمانی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه احداث پروژه های ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903342/مزایده-اجاره-زمین-کشاورزی-مرکز-پژوهشی-سرخون'>مزایده اجاره زمین کشاورزی مرکز پژوهشی سرخون / آگهی مزایده، مزایده اجاره زمین کشاورزی مرکز پژوهشی سرخون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903323/مناقصه-تهیه-و-اجرای-کار-حفاظ-میانی-(بتنی-مفصلی)-در-آزادراه-خلیج-فارس-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای کار حفاظ میانی (بتنی مفصلی) در آزادراه خلیج فارس- نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و اجرای کار حفاظ میانی (بتنی مفصلی) در آزادراه خلیج فارس - نوبت دوم     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903324/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-224-97متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 224.97متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 224.97متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903409/نخستین-جشنواره-فیلمنامه-نویسی-گمبرون'>نخستین جشنواره فیلمنامه نویسی گمبرون / نخستین جشنواره فیلمنامه نویسی گمبرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903335/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-آب-و-فاضلاب-و--'>فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه آب و فاضلاب و ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه آب و فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903417/فراخوان-مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-کارگری-_1206----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل کارگری _1206 ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل کارگری _1206 ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903383/آگهی-فراخوان-نصب-550-انشعاب-فولادی---نوبت-دوم'>آگهی فراخوان نصب 550 انشعاب فولادی ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان، آگهی فراخوان نصب 550 انشعاب فولادی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903369/مناقصه-ترمیم-تخصصی-شافت-ها--نوبت-دوم-96-5-10'>مناقصه ترمیم تخصصی شافت ها - نوبت دوم  96.5.10 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم تخصصی شافت ها به روش متال اسپری و آبگرم نوبت دوم 96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903366/​مزایده-ماشین-آلات-فرسوده-و-اسقاطی-نوبت-دوم'>​مزایده ماشین آلات فرسوده و اسقاطی     نوبت دوم / آگهی مزایده , ​مزایده ماشین آلات فرسوده و اسقاطی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903309/مناقصه-عمومی-خدمات-خودرو-استیجاری'>مناقصه عمومی خدمات خودرو استیجاری / مناقصه عمومی خدمات خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903362/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-خاکی-و-احداث-دیوار-حصار-ایستگاه-برق'>تجدید مناقصه انجام عملیات خاکی و احداث دیوار حصار ایستگاه برق / فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه انجام عملیات خاکی و احداث دیوار حصار ایستگاه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903351/فراخوان-احداث-خط-لوله-16-اینچ-فولادی-انتقال-آب-مصرفی-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان احداث خط لوله 16 اینچ فولادی انتقال آب مصرفی صنعتی  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان احداث خط لوله 16 اینچ فولادی انتقال آب مصرفی صنعتی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903394/مزایده-یک-واحد-تجاری-و-یک-واحد-آپارتمان-اداری'>مزایده یک واحد تجاری و یک واحد آپارتمان اداری  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری و یک واحد آپارتمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903388/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-جی-تایپ-به-شماره-پلاک-های-171---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل جی تایپ به شماره پلاک های 171...- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل جی تایپ به شماره پلاک های 171...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903347/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-جمع-آوری-و-حمل-زباله-و-مواد-زائد-شهری-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله و مواد زائد شهری  و ...- نوبت دوم  / مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله و مواد زائد شهری  و ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903392/مزایده-سه-عدد-لوله-استیل--'>مزایده سه عدد لوله استیل ... / مزایده سه عدد لوله استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903439/مناقصه-تعویض-450-عدد-شیرهای-حوضچه-ای-و-تبدیل-آنها-به-مدفون'>مناقصه تعویض 450 عدد شیرهای حوضچه ای و تبدیل آنها به مدفون / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تعویض 450 عدد شیرهای حوضچه ای و تبدیل آنها به مدفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903455/آگهی-اجاره-محل-کیوسک-های-مورد-نیاز-واقع-در-شهر-ویس'>آگهی اجاره محل کیوسک های مورد نیاز واقع در شهر ویس / آگهی اجاره، اجاره محل کیوسک های مورد نیاز واقع در شهر ویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903285/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری-و-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی اداری و خدماتی -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی اداری و خدماتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903441/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-75-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 75.94متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین و تاسیسات ساختمان و انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903434/مناقصه-واگذاری-انتظامات-و-حراست-مجموعه'>مناقصه واگذاری انتظامات و حراست مجموعه  / اگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری انتظامات و حراست مجموعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903446/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-431مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 431مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 431مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903451/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-290مترمربع'>مزایده ملک مساحت اعیان 290مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 290مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903452/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده واگذاری اجاره یک باب منزل مسکونی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره یک باب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903454/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-805-7متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 805.7متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 805.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903457/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-430-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 430.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 430.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903281/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-اصلی-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب - نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903438/مناقصه-ساخت-دستگاه-جامع-درایو-موتورهای-الکتریکی-و-ملحقات-مربوطه-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت دستگاه جامع درایو موتورهای الکتریکی و ملحقات مربوطه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت دستگاه جامع درایو موتورهای الکتریکی و ملحقات مربوطه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903432/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه , مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903443/مزایده-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-6209-فرعی'>مزایده 5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 6209 فرعی / مزایده,مزایده 5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 6209 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903412/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-عرصه-2000مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین عرصه 2000مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین عرصه 2000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903331/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-168-72مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 168.72مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 168.72مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903327/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-374-50-و-420متر-تجدید'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 374.50 و 420متر تجدید / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 374.50 و 420متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903355/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-آپارتمان-ها-و-مغازه'>مزایده واگذاری به صورت اجاره آپارتمان ها و مغازه  / مزایده , مزایده واگذاری به صورت اجاره آپارتمان ها و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903325/تجدید-مناقصه-تله-متری-و-کنترل-از-راه-دور-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تله متری و کنترل از راه دور  نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید فراخوان تله متری و کنترل از راه دور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903292/مناقصه-تعویض-سرویس-و-راه-اندازی-پرژکتورها-و-سیستم-روشنایی--تجدید'>مناقصه تعویض, سرویس و راه اندازی پرژکتورها و سیستم روشنایی...تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تعویض, سرویس و راه اندازی پرژکتورها و سیستم روشنایی...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903332/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-47-و48-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 47 و48 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 47 و48 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903329/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-150مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 150مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 150مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903370/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-15540متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 15540متر  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 15540متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903345/شناسایی-افراد-و-شرکت-های-صاحب-صلاحیت-در-زمینه-ارایه-خدمات-تشخیصی-و-درمانی-نوبت-دوم'>شناسایی افراد و شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه ارایه خدمات تشخیصی و درمانی- نوبت دوم  / شناسایی  , شناسایی افراد و شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه ارایه خدمات تشخیصی و درمانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903371/مزایده-تعداد-4-دستگاه-خودرو-مازاد'>مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو مازاد / آگهی مزایده، مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903365/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیمه-زار-19238متر'>مزایده یک قطعه زمین دیمه زار 19238متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دیمه زار 19238متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903341/مزایده-اتومبیل-ون-سفید-نوبت-دوم'>مزایده اتومبیل ون سفید- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده اتومبیل ون سفید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903378/مزایده-3491-5-سهم-مشاع-از-9371-40-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 3491.5 سهم مشاع از 9371.40 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 3491.5 سهم مشاع از 9371.40 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903348/مزایده-کامیون-کمپرسی-سیستم-بنز'>مزایده کامیون کمپرسی سیستم بنز  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده کامیون کمپرسی سیستم بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903373/مزایده-پلاک-های-ثبتی-شامل-نه-قطعه'>مزایده پلاک های ثبتی شامل نه قطعه / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی شامل نه قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903346/مزایده-ملک-مساحت-2000مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 2000مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 2000مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903377/مزایده-سواری-سمند-سورن-سفید-رنگ-مدل-1391'>مزایده سواری سمند سورن سفید رنگ مدل 1391  / آگهی مزایده، مزایده سواری سمند سورن سفید رنگ مدل 1391 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903361/مزایده-دو-دانگ-ملک-قولنامه-ای-بصورت-یکباب-تجاری'>مزایده دو دانگ ملک قولنامه ای بصورت یکباب تجاری / مزایده,مزایده دو دانگ ملک قولنامه ای بصورت یکباب تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903358/مزایده-5-دانگ-مشاع-یک-واحد-کارخانه-تولید-فراورده-های-لبنی'>مزایده 5 دانگ مشاع یک واحد کارخانه تولید فراورده های لبنی / مزایده,مزایده 5 دانگ مشاع یک واحد کارخانه تولید فراورده های لبنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903368/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-114-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903349/ارزیابی-کیفی-مشاوران-خرید-خدمات-مشاوره-مطالعات--نوبت-سوم'>ارزیابی کیفی مشاوران  خرید خدمات مشاوره مطالعات  - نوبت سوم  / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران , ارزیابی کیفی مشاوران  خرید خدمات مشاوره مطالعات - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903390/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تزریق-پلاستیک-کنتاکتوری'>مزایده یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک کنتاکتوری  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک کنتاکتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903389/مزایده-مقدار-7-300-کیلوگرم-(7-تن-و-سیصد-کیلوگرم)-پلی-اتیلن'>مزایده مقدار 7/300 کیلوگرم (7 تن و سیصد کیلوگرم) پلی اتیلن / آگهی مزایده، مزایده مقدار 7/300 کیلوگرم (7 تن و سیصد کیلوگرم) پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903400/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-97-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی 97.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی 97.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903406/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-4-فرعی-از-1645-بخش-ده'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 4 فرعی از 1645 بخش ده  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 4 فرعی از 1645 بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903385/مزایده-یک-دستگاه-سواری-زانتیا'>مزایده یک دستگاه سواری زانتیا   / مزایده ، مزایده یک دستگاه سواری زانتیا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903391/مناقصه-تکمیل-اجرای-با-مصالح-پروژه-58-واحد-مسکونی-بلوک-B'>مناقصه تکمیل اجرای با مصالح پروژه 58 واحد مسکونی بلوک B  / مناقصه ، تکمیل اجرای با مصالح پروژه 58 واحد مسکونی بلوک B </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903407/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-147-09متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 147.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 147.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903375/مزایده-دو-دستگاه-جوش-با-مارک-گام-الکتریک'>مزایده دو دستگاه جوش با مارک گام الکتریک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دو دستگاه جوش با مارک گام الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903414/مناقصه-واگذاری-خدمات-مربوط-به-ایاب-و-ذهاب-عمومی-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات مربوط به ایاب و ذهاب عمومی پرسنل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات مربوط به ایاب و ذهاب عمومی پرسنل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903426/مناقصه-خرید-و-نصب-پوشش-های-ساندویچ-پانل-پروژه-های-سردخانه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب پوشش های ساندویچ پانل پروژه های سردخانه- نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب پوشش های ساندویچ پانل پروژه های سردخانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903435/آگهی-شناسایی-مشارکت-کننده-در-تامین-آسفالت'>آگهی شناسایی مشارکت کننده در تامین آسفالت  / آگهی شناسایی مشارکت کننده در تامین آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903423/مناقصه-تامین-50-نیروی-خدماتی-و-حراستی'>مناقصه تامین 50 نیروی خدماتی و حراستی / مناقصه عمومی , مناقصه تامین 50 نیروی خدماتی و حراستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903382/مناقصه-خرید-انواع-پکهای-استریل'>مناقصه خرید انواع پکهای استریل  / مناقصه, مناقصه خرید انواع پکهای استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903402/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-مساحت-237متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک مساحت 237متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک مساحت 237متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903413/اصلاحیه-مناقصه-تبدیل-وکیوم-با-توم-اعلامی'>اصلاحیه مناقصه تبدیل وکیوم با توم اعلامی  / اصلاحیه , مناقصه تبدیل وکیوم با توم اعلامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903429/مناقصه-احداث-راه-روستایی-و--'>مناقصه احداث راه روستایی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه احداث راه روستایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903531/مزایده-یک-قطعه-زمین-زعفران-مقدار-ده-من-محلی'>مزایده یک قطعه زمین زعفران مقدار ده من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زعفران مقدار ده من محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903379/مزایده-یک-دستگاه-تانک-ذخیره-آمونیاک-نوبت-دوم'>مزایده  یک دستگاه تانک ذخیره آمونیاک نوبت دوم  / مزایده,  مزایده یک دستگاه تانک ذخیره آمونیاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903590/مزایده-کارگاه-به-مساحت-صد-مترمربع-مرحله-اول'>مزایده کارگاه به مساحت صد مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده کارگاه به مساحت صد مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903304/فراخوان-خدمات-تهیه-و-توزیع-غذای-روزانه--تامین-خودرو---'>فراخوان خدمات تهیه و توزیع غذای روزانه ، تامین خودرو .... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات تهیه و توزیع غذای روزانه ، تامین خودرو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903595/مزایده-پلاک-ثبتی-1742-فرعی-از-276-اصلی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1742 فرعی از 276 اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1742 فرعی از 276 اصلی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903399/مزایده-اراضی-تجاری'>مزایده اراضی تجاری  / مزایده,مزایده اراضی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903411/مزایده-شش-واحد-آپارتمان'>مزایده شش واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده شش واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903419/مزایده-ماترک-مشتمل-بر-ده-قطعه-نوبت-اول'>مزایده ماترک مشتمل بر ده قطعه نوبت اول / مزایده,مزایده ماترک مشتمل بر ده قطعه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903387/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-برق-بخش-مرکزی-و-جاوید--نوبت-دوم'>مناقصه  قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بخش مرکزی و جاوید - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بخش مرکزی و جاوید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903384/مناقصه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی .... نوبت  دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903405/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-9952-90-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره پلاک 9952.90 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 9952.90 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903386/مزایده-سه-دستگاه-توربین-شش-اینچ-پنج-و--'>مزایده سه دستگاه توربین شش اینچ پنج و.... / مزایده ، مزایده سه دستگاه توربین شش اینچ پنج و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903398/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بخار--'>مزایده یک دستگاه دیگ بخار ...  / مزایده, مزایده یک دستگاه دیگ بخار ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903380/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-لودر-120-L--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره یک دستگاه لودر 120 L ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجاره یک دستگاه لودر 120 L ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903404/استعلام-قیمت-واگذاری-تایپ-گزارشهای-سونوگرافی-و-رادیولوژی'>استعلام قیمت واگذاری تایپ گزارشهای سونوگرافی و رادیولوژی  / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری تایپ گزارشهای سونوگرافی و رادیولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903420/مزایده-لوله-و-اتصالات-پوش-فیت--نوبت-دوم'>مزایده لوله و اتصالات پوش فیت... نوبت دوم  / مزایده ، مزایده لوله و اتصالات پوش فیت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903437/مناقصه-کمک-به-احداث-سالن-امتحانات-و-اجتماعات--نوبت-دوم'>مناقصه کمک به احداث سالن امتحانات و اجتماعات - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه کمک به احداث سالن امتحانات و اجتماعات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903364/مناقصه-بهره-برداری-از-50-دستگاه-اتوبوس-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری از 50 دستگاه اتوبوس  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه بهره برداری از 50 دستگاه اتوبوس   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903367/مناقصه-اجرای-زیرسازی-آسفالت-و-بتن-غلطکی-معابر-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و بتن غلطکی معابر شهری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و بتن غلطکی معابر شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903395/مزایده-واگذاری-مجموعه-بازی-کودکان-واقع-در-بوستان-شهدا---'>مزایده واگذاری مجموعه بازی کودکان واقع در بوستان شهدا .... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مجموعه بازی کودکان واقع در بوستان شهدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903433/استعلام-بها-عملیات-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها-و-پیشگیری-و-جلوگیری-از-ساخت-و-سازهای-غیرمجاز'>استعلام بها عملیات کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز / استعلام بها عملیات کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903376/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-اسفالت-کوچه-ها'>مناقصه عملیات زیرسازی و اسفالت کوچه ها  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات زیرسازی و اسفالت کوچه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903421/مزایده-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-ترامپولین---'>مزایده اجاره محل استقرار دستگاه ترامپولین  ...  / مزایده , مزایده اجاره محل استقرار دستگاه ترامپولین  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903393/مزایده-محل-جهت-اجاره-ترامپولین-واقع-در-پارک-فضیلت--'>مزایده محل جهت اجاره ترامپولین واقع در پارک فضیلت    ... / آگهی مزایده, مزایده محل جهت اجاره ترامپولین واقع در پارک فضیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903396/فراخوان-ارائه-خدمات-تاکسی-اینترنتی--نوبت-دوم'>فراخوان ارائه خدمات تاکسی اینترنتی - نوبت دوم  / فراخوان عمومی ,فراخوان ارائه خدمات تاکسی اینترنتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903403/استعلام-واگذاری-مشارکتی-واحد-و-مشاوره-تغذیه'>استعلام واگذاری مشارکتی واحد و مشاوره تغذیه / آگهی فراخوان عمومی , استعلام واگذاری مشارکتی واحد نوار مغز و قلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903410/استعلام-قیمت-واگذاری-تسهیلات-زایمانی-شبکه-بهداشتی-گله-دار'>استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی شبکه بهداشتی گله دار / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی شبکه بهداشتی گله دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903424/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-305مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 305مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 305مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903425/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-غذایی-و-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-واحدهای-تابعه'>مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903418/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-211-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 211.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 211.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903416/مزایده-39-74-سهم-از-100-سهم-سهام-پلاک-بخش-چهار-شیراز'>مزایده 39.74 سهم از 100 سهم سهام پلاک بخش چهار شیراز  / مزایده,مزایده 39.74 سهم از 100 سهم سهام پلاک بخش چهار شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903436/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-و-تاسیسات-ساختمان-و-انباری'>مزایده فروش یک قطعه زمین و تاسیسات ساختمان و انباری / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین و تاسیسات ساختمان و انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903415/فراخوان-استعلام-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان استعلام نگهداری فضای سبز  / آگهی فراخوان استعلام عمومی ، فراخوان استعلام نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903431/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-477-20متر'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 477.20متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 477.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903278/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-پروژه-شاهین-شهر'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه شاهین شهر / فراخوان, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه شاهین شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903422/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-یک-دهنه-غرفه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903428/مزایده-68-سهم-مشاع-از-96-سهم-سهام-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده 68 سهم مشاع از 96 سهم سهام سه دانگ مشاع از منزل مسکونی  / مزایده,مزایده 68 سهم مشاع از 96 سهم سهام سه دانگ مشاع از منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903427/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-217-20متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 217.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 217.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903408/ارزیابی-کیفی-فراخوان-خدمات-ایستگاهی-ایستگاههای-مسافری-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی فراخوان خدمات ایستگاهی ایستگاههای مسافری نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی فراخوان خدمات ایستگاهی ایستگاههای مسافری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903326/مناقصه-عملیات-حفاری-6-حلقه-چاه-آب-شرب-با-لوله-فولادی-و-UPVC-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفاری 6 حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی و UPVC نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه عملیات حفاری 6 حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی و UPVC نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903354/اطلاعیه-ارزیابی-کیفی-جهت-مناقصه-عمومی-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-شناورها'>اطلاعیه ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی راهبری, نگهداری و تعمیرات شناورها / اطلاعیه , آگهی ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی راهبری, نگهداری و تعمیرات شناورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903515/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-و---مدیریت-برق-شهرستان-خرم-بید--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی و ... مدیریت برق شهرستان خرم بید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی و ... مدیریت برق شهرستان خرم بید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903570/مزایده-4-5-دانگ-مشاع-از-عرصه-به-انضمام-اعیان-یکباب-خانه'>مزایده 4.5 دانگ مشاع از عرصه به انضمام اعیان یکباب خانه / مزایده,مزایده 4.5 دانگ مشاع از عرصه به انضمام اعیان یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903541/مزایده-واحد-تجاری'>مزایده واحد تجاری   / مزایده واحد تجاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903533/مزایده-فروش-اجناس-اداری-اسقاطی-و-ضایعات-آهن-و-آلومینیوم'>مزایده فروش  اجناس اداری اسقاطی و ضایعات آهن و آلومینیوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  اجناس اداری اسقاطی و ضایعات آهن و آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903758/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-200-66متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 200.66متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 200.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903537/مزایده-مرکز-خرید-و-فروش-محصولات-کشاورزی-و-امتیاز-جایگاه-باسکول-نوبت-دوم'>مزایده مرکز خرید و فروش محصولات کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده مرکز خرید و فروش محصولات کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903504/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر / مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903529/تجدید-مناقصه-احداث-ساختمان-ایستگاه-آتش-نشانی'>تجدید مناقصه احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی / تجدید مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903315/فراخوان-ایجاد-و-توسعه-دفاتر-خدمات-الکترونیک-قضایی'>فراخوان ایجاد و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی  / فراخوان ایجاد و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903481/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری / تجدید مناقصه ، مناقصه انجام امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903486/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-زانتیا-سیتروئن'>مزایده فروش یک دستگاه سواری زانتیا سیتروئن / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه سواری زانتیا سیتروئن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903505/مزایده-یکدستگاه-پرس-آجر'>مزایده یکدستگاه پرس آجر / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه پرس آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903450/مناقصه-عملیات-های-واحد-های-فنی-خود-شامل-نقاشی-بازسازی-و--'>مناقصه عملیات های واحد های فنی خود شامل نقاشی، بازسازی و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات های واحد های فنی خود شامل نقاشی، بازسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903445/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903456/مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-منطقه-دو'>مناقصه عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903467/مزایده-عمومی-حق-بهره-برداری-از-مرکز-معاینه-فنی-نوبت-اول--چاپ-دوم'>مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی نوبت اول - چاپ دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی نوبت اول - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903017/مزایده-ششدانگ-زمین-شالیزاری-مساحت-3300متر'>مزایده ششدانگ زمین شالیزاری مساحت 3300متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شالیزاری مساحت 3300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903471/مزایده-مرکز-خرید-و-فروش-محصولات-کشاورزی-و-امتیاز-جایگاه-باسکول--نوبت-دوم'>مزایده مرکز خرید و فروش محصولات کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول...نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده مرکز خرید و فروش محصولات کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903465/مناقصه-تهیه--خرید-و-تحویل-در-محل-آسفالت--نوبت-دوم-ـ-چاپ-دوم'> مناقصه تهیه ، خرید و تحویل در محل آسفالت - نوبت دوم ـ چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، خرید و تحویل در محل آسفالت - نوبت دوم ـ چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903891/مزایده-فروش-11-قطعه-پلاک-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 11 قطعه پلاک مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 11 قطعه پلاک مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903890/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمینهای-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از زمینهای مسکونی و تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمینهای مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903459/مزایده-elektaikli-isfor-kei'>مزایده elektaikli isfor kei / مزایده elektaikli isfor kei</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903469/مزایده-خودرو-پیکان'>مزایده خودرو پیکان / آگهی مزایده ,مزایده خودو پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903892/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-مساحت-252-متر'>مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 252 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 252 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903489/مزایده-تعدادی-از-اقلام-اسقاط-و-نو-آمادی-مهندسی-فاوایی-ترابری'>مزایده تعدادی از اقلام اسقاط و نو آمادی مهندسی، فاوایی، ترابری  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده تعدادی از اقلام اسقاط و نو آمادی مهندسی، فاوایی، ترابری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903449/مناقصه-اجرای-پل-خاص-بتنی'>مناقصه  اجرای پل خاص بتنی  / آگهی مناقصه ,مناقصه  اجرای پل خاص بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903343/مناقصه-عملیات-فاز-دوم-ادامه-احداث-کانال-بتنی'>مناقصه عملیات فاز دوم ادامه احداث کانال بتنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات فاز دوم ادامه احداث کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903575/مزایده-آپارتمان-مسکونی-دو-خوابه-92-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه 92 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه 92 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903584/مزایده-اپارتمان-مسکونی-با-قدمت14-سال'>مزایده اپارتمان مسکونی با قدمت14 سال / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی با قدمت14 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903586/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-19-مترمربع'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 19 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 19 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903587/مزایده-قطعه-زمین-به-متراژ-153-15مترمربع'>مزایده قطعه زمین به متراژ 153.15مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین به متراژ 153.15مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903498/مناقصه-عملیات-اجرایی-علف-زنی-و-چمن-زنی-فضای-سبز--تجدید'>مناقصه عملیات اجرایی علف زنی و چمن زنی فضای سبز  - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی علف زنی و چمن زنی فضای سبز  - تجدید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903491/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-کارکرده'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای کارکرده / مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی از خودروهای کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903479/مناقصه-نهالکاری-مراقبت-و-آبیاری-منطقه-فرخی-و--'>مناقصه نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه فرخی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه فرخی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903567/مزایده-مغازه-به-مساحت-سی-و-هفت-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده مغازه به مساحت سی و هفت مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه به مساحت سی و هفت مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903562/مزایده-پلاک-ثبتی-428-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-یازده'>مزایده پلاک ثبتی 428 فرعی از یک اصلی بخش یازده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 428 فرعی از یک اصلی بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903442/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-خود-شامل-چیلر-و-برج-خنک-کننده'>مزایده فروش اموال اسقاطی خود شامل چیلر و برج خنک کننده / آگهی مزایده, مزایده فروش اموال اسقاطی خود شامل چیلر و برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903356/مناقصه-پروژه-ترمیم-جداول-و-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه پروژه ترمیم جداول و جدولگذاری معابر سطح شهر.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه ترمیم جداول و جدولگذاری معابر سطح شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903577/مناقصه-واگذاری-اجاره-رستوران'>مناقصه واگذاری اجاره رستوران / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری اجاره رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903448/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-پروژه-های-عمرانی'>مناقصه  زیرسازی و آسفالت پروژه های عمرانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  زیرسازی و آسفالت پروژه های عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903599/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-طرح-احداث-شبکه-فرعی-آبیاری-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژه طرح احداث شبکه فرعی آبیاری نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژه طرح احداث شبکه فرعی آبیاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903476/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903453/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--پخت-و-توزیع-غذای-روزانه'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع غذای روزانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع غذای روزانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903474/مزایده-فروش-تعداد-7-دستگاه-خودرو-سواری-(پژو-و-پراید)'>مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو سواری (پژو و پراید)  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو سواری (پژو و پراید) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903538/فراخوان-مزایده-واگذاری-اجاره-مدیریت-و-بهره-برداری-کمپینگ'>فراخوان مزایده واگذاری اجاره مدیریت و بهره برداری کمپینگ / فراخوان نخست مزایده عمومی , فراخوان مزایده واگذاری اجاره مدیریت و بهره برداری کمپینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903557/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-و---'>فراخوان مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز و .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903568/مناقصه-واگذاری-بیمه-تکمیلی-درمان-کارکنان-عادی--'>مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی درمان کارکنان عادی.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی درمان کارکنان عادی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903544/مزایده-فروش-چهار-طاقه-پارچه-چادری-180-عرض'>مزایده فروش چهار طاقه پارچه چادری 180 عرض  / آگهی مزایده , مزایده فروش چهار طاقه پارچه چادری 180 عرض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903499/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-بخش-آزمایشگاه-و-پاراکلینیک'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی بخش آزمایشگاه و پاراکلینیک / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه تعمیرات اساسی بخش آزمایشگاه و پاراکلینیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903458/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-باری-چوبی-بنز'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون باری چوبی بنز / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامیون باری چوبی بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903463/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-نظافت'>مناقصه واگذاری  امور خدمات و نظافت  / مناقصه , مناقصه واگذاری  امور خدمات و نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903468/مزایده-یک-دستگاه-کوبیت-120-و----مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه کوبیت 120 و  ... - مرحله دوم  / مزایده ، مزایده  یک دستگاه کوبیت 120 و  ... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903477/مزایده-فروش-لوله-های-پلی-اتیلن-مرحله-دوم'>مزایده فروش لوله های پلی اتیلن مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش لوله های پلی اتیلن مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903475/مناقصه-پروژه-اصلاح-فیدر-خروجی-تمدید'>مناقصه پروژه اصلاح فیدر خروجی  تمدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح فیدر خروجی  تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903494/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-های-روشنایی'>فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه های روشنایی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه های روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903464/مزایده-هشت-حبه-مشاع-از-72-حبه-پلاک-4-1040-بخش-دو'>مزایده هشت حبه مشاع از 72 حبه پلاک 4.1040 بخش دو  / مزایده,مزایده هشت حبه مشاع از 72 حبه پلاک 4.1040 بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903048/مزایده-غرفه-های-موجود-در-میادین-و-بازارچه-های-سطح-شهر'>مزایده غرفه های موجود در میادین و بازارچه های سطح شهر   / آگهی مزایده عمومی، مزایده غرفه های موجود در میادین و بازارچه های سطح شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903608/مزایده-واگذاری-اجاره-رستوران'>مزایده واگذاری اجاره رستوران / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903041/مزایده-فروش-سیم-مسی-و-آلومینیومی-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده فروش سیم مسی و آلومینیومی اسقاط - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش سیم مسی و آلومینیومی اسقاط  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903038/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بهاء-قسمتی-از-زمین--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بهاء قسمتی از زمین - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری به صورت اجاره بهاء قسمتی از زمین واقع در بوستان دانشجو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903013/مزایده-طبقه-دوم-از-ملک-مسکونی-دو-طبقه-70متر'>مزایده طبقه دوم از ملک مسکونی دو طبقه 70متر / مزایده,مزایده طبقه دوم از ملک مسکونی دو طبقه 70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903319/فراخوان-عملیات-برون-سپاری-تامین-و-تولید-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-توزیع-آب-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات برون سپاری، تامین و تولید، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان عملیات برون سپاری، تامین و تولید، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903015/مزایده-ملک-در-پرونده-کلاسه-اجرا-به-شماره-950104-نوبت-اول'>مزایده ملک در پرونده کلاسه اجرا به شماره 950104 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک در پرونده کلاسه اجرا به شماره 950104 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903872/استعلام-ترازوی-حساس-4-رقم-اعشار-ایرانی'>استعلام ترازوی حساس 4 رقم اعشار ایرانی / استعلام ترازوی حساس 4 رقم اعشار ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903875/استعلام-ترازوی-دیجیتال'>استعلام ترازوی دیجیتال  / استعلام ترازوی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903885/استعلام-led-سامسونگ-65-اینچ'>استعلام led سامسونگ 65 اینچ  / استعلام, استعلام led سامسونگ 65 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903774/استعلام-یخچال-فریزر-تک-درب-ایرانی'>استعلام یخچال فریزر تک درب ایرانی  / استعلام یخچال فریزر تک درب ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903279/مناقصه-عملیات-ساخت--بازسازی-و-تعمیرات-میدان-میوه-و-تره-بار--'>مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903784/استعلام-پرینتر-لیزر-جت'>استعلام پرینتر لیزر جت  / استعلام ,استعلام پرینتر لیزر جت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903793/استعلام-کیس-کامل'>استعلام کیس کامل / استعلام, استعلام کیس کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903857/استعلام-کارتریج-رایانه-مغناظیسی'>استعلام کارتریج رایانه مغناظیسی / استعلام ,استعلام کارتریج رایانه مغناظیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903883/استعلام-لب-تاپ-lenovo---'>استعلام لب تاپ lenovo .... / استعلام ،استعلام لب تاپ lenovo ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903850/استعلام-پیراهن-و-شورت-فوتبال--'>استعلام پیراهن و شورت فوتبال... / استعلام پیراهن و شورت فوتبال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903284/مناقصه-عملیات-ساخت--بازسازی-و-تعمیرات-میدان---تجدید'>مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903656/استعلام-آماده-سازی-محل-نصب-USP'>استعلام آماده سازی محل نصب USP  / استعلام, استعلام در الکتریکی ورودی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903884/استعلام-خرید-5-دستگاه-روتر'>استعلام خرید 5 دستگاه روتر  / استعلام , استعلام خرید 5 دستگاه روتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903836/استعلام-قلم-الکترونیکی-logitech'>استعلام قلم الکترونیکی logitech / استعلام ,استعلام قلم الکترونیکی logitech</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903854/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-ایستاده'>استعلام کولر گازی اسپلیت ایستاده  / استعلام استعلام کولر گازی اسپلیت ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903869/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی  / استعلام ,استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903878/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس-5-اینچ'>استعلام کنتور الکترومغناطیس 5 اینچ  / استعلام ,استعلام کنتور الکترومغناطیس 5 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903888/استعلام-دستگاه-کلرزن-آب'>استعلام دستگاه کلرزن آب  / استعلام، استعلام دستگاه کلرزن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903880/استعلام-روغن-مخصوص-سرخ-کردنی'>استعلام روغن مخصوص سرخ کردنی / استعلام , استعلام روغن مخصوص سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903293/مناقصه-انجام-اسکن-پرونده-های-مدارک-پزشکی'>مناقصه انجام اسکن پرونده های مدارک پزشکی  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام اسکن پرونده های مدارک پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903874/استعلام-فایروال-سیسکو---'>استعلام فایروال سیسکو .... / استعلام, استعلام فایروال سیسکو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903821/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام، استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903814/استعلام-تابلو-کنتور-دور-56-کیلووات'>استعلام تابلو کنتور دور 56 کیلووات / استعلام، استعلام تابلو کنتور دور 56 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903886/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه  / استعلام, استعلام  لوله گالوانیزه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903517/استعلام-بها-تامین-و-نصب-میزهای-اداری-و-آموزشی'> استعلام بها تامین و نصب میزهای اداری و آموزشی  / استعلام،  استعلام بها تامین و نصب میزهای اداری و آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903510/استعلام-کمپرسور'>استعلام کمپرسور / استعلام , استعلام کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903290/مناقصه-خرید-و-نصب-انواع-یخچال-های-فروشگاهی-و--'>مناقصه خرید و نصب انواع یخچال های فروشگاهی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب انواع یخچال های فروشگاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903502/استعلام-نیوجرسی-بتنی'>استعلام نیوجرسی بتنی / استعلام , استعلام نیوجرسی بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903496/استعلام-لاینر-موتور-620DUETS-TBD'>استعلام لاینر موتور 620DUETS TBD / استعلام , استعلام لاینر موتور 620DUETS TBD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903589/استعلام-خرید-کمد-فلزی-بایگانی-و-صندلی-انتظار'>استعلام خرید کمد فلزی بایگانی و صندلی انتظار / استعلام ,استعلام خرید کمد فلزی بایگانی و صندلی انتظار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903855/استعلام-خرید-تجهیزات-نظارت-تصویری'>استعلام خرید تجهیزات نظارت تصویری  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات نظارت تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903841/استعلام-خرید-تابلو-خطر-و-شماره-خطوط-فوق-توزیع-و-خطوط-انتقال'>استعلام خرید تابلو خطر و شماره خطوط فوق توزیع و خطوط انتقال  / استعلام، استعلام خرید تابلو خطر و شماره خطوط فوق توزیع و خطوط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903861/استعلام-2-دستگاه-یو-پی-اس'>استعلام 2 دستگاه یو پی اس / استعلام , استعلام 2 دستگاه یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903877/استعلام-ذخیره-ساز-اکسترنال'>استعلام ذخیره ساز اکسترنال / استعلام , استعلام ذخیره ساز اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903882/استعلام-بهینه-سازی-سلول-های-20-کیلو-ولت-و-جایگزینی-با-بریکر-های-روغنی-شهر-ساوه-یک'>استعلام بهینه سازی سلول های 20 کیلو ولت و جایگزینی با بریکر های روغنی شهر ساوه یک / استعلام بهینه سازی سلول های 20 کیلو ولت و جایگزینی با بریکر های روغنی شهر ساوه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903870/استعلام-میکروسانتریفیوژ-ایرانی'>استعلام میکروسانتریفیوژ ایرانی  / استعلام, استعلام میکروسانتریفیوژ ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903822/استعلام-همزن-مغناطیسی-حرارتی'>استعلام همزن مغناطیسی حرارتی / استعلام ,استعلام همزن مغناطیسی حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903847/استعلام-کیت'>استعلام کیت  / استعلام ,استعلام کیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903863/استعلام-ورتکس-ایرانی'>استعلام ورتکس ایرانی  / استعلام ,استعلام ورتکس ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903871/استعلام-هود-لامینار-کلاس-2'>استعلام هود لامینار کلاس 2 / استعلام ,استعلام هود لامینار کلاس 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903881/استعلام-فالکون'>استعلام فالکون / استعلام ,استعلام فالکون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903300/شناسایی-تامین-کنندگان-برنج'>شناسایی تامین کنندگان برنج / شناسایی تامین کنندگان برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903818/استعلام-محیط-کشت'>استعلام محیط کشت  / استعلام، استعلام محیط کشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903819/استعلام-کرایو-باکس'>استعلام کرایو باکس  / استعلام، استعلام کرایو باکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903827/استعلام-کرایوباکس'>استعلام کرایوباکس  / استعلام، استعلام کرایوباکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903834/استعلام-جعبه-نوک-سمپلر'>استعلام جعبه نوک سمپلر  / استعلام، استعلام  جعبه نوک سمپلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903889/استعلام-سرور---'>استعلام سرور .... / استعلام , استعلام سرور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903856/استعلام-ساخت-و-نصب-ورق-فایبرگلاس'>استعلام ساخت و نصب ورق فایبرگلاس / استعلام,  استعلام ساخت و نصب ورق فایبرگلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903844/استعلام-لیست-لوازم-یدکی-UPS'>استعلام لیست لوازم یدکی UPS / استعلام,  استعلام لیست لوازم یدکی UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903838/استعلام-لیست-لوازم-یدکی-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام لیست لوازم یدکی سیستم اعلام حریق / استعلام,  استعلام لیست لوازم یدکی سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903835/استعلام-لیست-لوازم-یدکی-BMS'>استعلام لیست لوازم یدکی BMS / استعلام,  استعلام لیست لوازم یدکی BMS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903831/استعلام-لوازم-یدکی-دیزل-ژنراتور'>استعلام لوازم یدکی دیزل ژنراتور / استعلام,  استعلام لوازم یدکی دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903829/استعلام-تابلو-برق-و-تجهیزات'>استعلام  تابلو برق و تجهیزات  / استعلام  تابلو برق و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903839/استعلام-سیستم-ACCESS'>استعلام سیستم ACCESS  / استعلام سیستم ACCESS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903849/استعلام-لیست-لوازم-یدکی-APC-IN-ROW-مدل-ACRP-502'>استعلام لیست لوازم یدکی APC IN ROW مدل  ACRP 502 / استعلام لیست لوازم یدکی APC IN ROW مدل  ACRP 502</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903860/استعلام-لیست-لوازم-یدکی-APC-IN-ROW-مدل-ACRC-502'>استعلام لیست لوازم یدکی APC IN ROW مدل  ACRC 502 / استعلام لیست لوازم یدکی APC IN ROW مدل  ACRC 502</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903865/استعلام-لیست-لوازم-یدکی-APC-IN-ROW-مدل-ACRC-103'>استعلام لیست لوازم یدکی APC IN ROW مدل  ACRC 103 / استعلام لیست لوازم یدکی APC IN ROW مدل  ACRC 103</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903795/استعلام-لیست-لوازم-یدکی-CRAC-EDPAC'>استعلام لیست لوازم یدکی CRAC EDPAC  / استعلام لیست لوازم یدکی CRAC EDPAC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903820/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام دستگاه کپی شارپ  / استعلام دستگاه کپی شارپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903842/استعلام-موکت-تایل'>استعلام موکت تایل   / استعلام موکت تایل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903851/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین صوتی و تصویر / استعلام دوربین صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903768/استعلام-پنیر-پالود-در-حلب-13-کیلویی'>استعلام پنیر پالود در حلب 13 کیلویی  / استعلام ,استعلام پنیر پالود در حلب 13 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903776/استعلام-مرغ-منجمد-سایز-متوسط-کارتنی'>استعلام مرغ منجمد سایز متوسط کارتنی  / استعلام ,استعلام مرغ منجمد سایز متوسط کارتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903810/استعلام-کت-و-شلوار'>استعلام کت و شلوار  / استعلام ,استعلام کت و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903799/استعلام-انجام-خدمات-آزمایشات-کیفی-روغن'>استعلام انجام خدمات آزمایشات کیفی روغن  / استعلام,استعلام انجام خدمات آزمایشات کیفی روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903809/استعلام-تجهیزات-تخصصی-تصویر-جهت-استودیو'>استعلام تجهیزات تخصصی تصویر جهت استودیو  / استعلام,استعلام تجهیزات تخصصی تصویر جهت استودیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903830/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-منزل'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان منزل / استعلام , استعلام رنگ آمیزی ساختمان منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903868/استعلام-سرویس-و-تست-تابلو-برق'>استعلام سرویس و تست تابلو برق  / استعلام، استعلام سرویس و تست تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903879/استعلام-شیر-کمپرسور'>استعلام شیر کمپرسور  / استعلام, استعلام شیر کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903887/استعلام-کلمپ-اکسپنشن-کوپلر'>استعلام کلمپ اکسپنشن کوپلر / استعلام, استعلام کلمپ اکسپنشن کوپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903306/مزایده-نسبت-به-واگذاری-حق-استفاده-از-منافع-6-باب-غرفه--نوبت-دوم'>مزایده نسبت به واگذاری حق استفاده از منافع 6 باب غرفه - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده نسبت به واگذاری حق استفاده از منافع 6 باب غرفه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903864/استعلام-واشر-گرافیتی-اتصالات-اگزوز-پژو-206'>استعلام واشر گرافیتی اتصالات اگزوز پژو 206  / استعلام واشر گرافیتی اتصالات اگزوز پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903669/استعلام-فیلتر-Y-شکل-جنس-PVC'>استعلام فیلتر Y شکل جنس PVC / استعلام، استعلام فیلتر Y شکل جنس PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903663/استعلام-کارت-خام-PVC'>استعلام کارت خام PVC / استعلام, استعلام کارت خام PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903675/استعلام-رنگ-آمیزی-آکریلیک-یا-روغنی'>استعلام رنگ آمیزی آکریلیک یا روغنی / استعلام, استعلام رنگ آمیزی آکریلیک یا روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903709/استعلام-سیستم-اتوماسیون-بی-سیم-و-متعلقات'>استعلام سیستم اتوماسیون بی سیم و متعلقات / استعلام, استعلام سیستم اتوماسیون بی سیم و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903732/استعلام-ریبون-Aevlis-HightrustT'>استعلام ریبون Aevlis HightrustT / استعلام, استعلام ریبون Aevlis HightrustT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903664/استعلام-تجهیزات-آشپزخانه-96-5-10'>استعلام تجهیزات آشپزخانه 96.5.10 / استعلام تجهیزات آشپزخانه  96.5.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903683/استعلام-کاغذ-کامپیوتر-132-ستونی'>استعلام کاغذ کامپیوتر 132 ستونی / استعلام کاغذ کامپیوتر 132 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903705/استعلام-حفاری-چاه-دستی-حدود-70-متر-میله--'>استعلام حفاری چاه دستی حدود 70 متر میله... / استعلام، استعلام حفاری چاه دستی حدود 70 متر میله ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 64 تاريخ : سه شنبه 4 مهر 1396 ساعت: 11:31