اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.9 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902121/مناقصه-تامین-سامانه-گ... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.9 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902121/مناقصه-تامین-سامانه-گرمایشی-و-مدارس-نواحی-3-نوبت-دوم'>مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902398/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-18-بهشهر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902676/مناقصه-خرید-پودر-آتش-نشانی'>مناقصه خرید پودر آتش نشانی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید پودر آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902727/مناقصه-فراخوان-شناسایی-تامین-کننده-تجهیزات-سرور-و--'>مناقصه فراخوان شناسایی تامین کننده تجهیزات سرور و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه فراخوان شناسایی تامین کننده تجهیزات سرور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902682/مناقصه-خرید-BURKERT-SOLENOID-VALVE'>مناقصه خرید BURKERT SOLENOID VALVE / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید BURKERT SOLENOID VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902671/استعلام-ساخت-DISPLACER'>استعلام ساخت DISPLACER / استعلام,ساخت DISPLACER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902657/استعلام-بهاء-خرید-چادر-برزنت-نسوز-در-سایزهای-مختلف'>استعلام بهاء خرید چادر برزنت نسوز در سایزهای مختلف / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید چادر برزنت نسوز در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902730/مناقصه-6-قلم-انواع-مش-استراینر'>مناقصه 6 قلم انواع مش استراینر / مناقصه، مناقصه 6 قلم انواع مش استراینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902675/مناقصه-خرید-PUSH-BUTTON-PANEL'>مناقصه خرید  PUSH BUTTON PANEL / مناقصه، مناقصه خرید  PUSH BUTTON PANEL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902853/مزایده-فروش-ویلا'>مزایده فروش ویلا / مزایده,مزایده فروش ویلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902395/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن  - نوبت دوم  / آگهی  مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902718/مناقصه-عمومی-واگذاری-و-خرید-خدمات-کارشناسی'>مناقصه  عمومی واگذاری و خرید خدمات کارشناسی / مناقصه  عمومی    ،مناقصه  عمومی   واگذاری و خرید خدمات کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902702/تمدید-مناقصه-پروژه-اصلاح-فیدر-خروجی'>تمدید مناقصه پروژه اصلاح فیدر خروجی / تمدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح فیدر خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902429/فراخوان-احداث-شبکه-برقرسانی--'>فراخوان احداث شبکه برقرسانی ... / آگهی فراخوان، فراخوان احداث شبکه برقرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902629/تجدید-مناقصه-پروژه-قدرت-مانور-و-توسعه-فیدر-چالوس-و-عباس-آباد'> تجدید مناقصه پروژه قدرت مانور و توسعه فیدر چالوس و عباس آباد / تجدید مناقصه عمومی,  تجدید مناقصه پروژه قدرت مانور و توسعه فیدر چالوس و عباس آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902638/تجدید-مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-امور-نور-و-محمود-آباد'>تجدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه امور نور و  محمود آباد / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه امور نور و  محمود آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902665/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-امور-نوشهر'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه امور نوشهر  /  مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح و بهینه امور نوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902448/اصلاحیه-مزایده-مشاعی-عرصه-و-مستحدثات-یکباب-منزل'>اصلاحیه مزایده مشاعی عرصه و مستحدثات یکباب منزل / اصلاحیه مزایده,مزایده مشاعی عرصه و مستحدثات یکباب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902340/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو پیکان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902353/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-شهرک-صنعتی-شماره-2-ارومیه'>مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه   / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902405/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-فینیشری-معابر-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902400/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-پخش-مکانیزه---نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر پخش مکانیزه... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر پخش مکانیزه... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902132/مزایده-واگذاری-عرصه-و-اعیان-غرفه-تنقلات-96-5-9'>مزایده واگذاری عرصه و اعیان غرفه تنقلات 96.5.9 / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری عرصه و اعیان غرفه تنقلات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902348/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-نه-ثبت-میاندرود-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت میاندرود نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت میاندرود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902352/مزایده-یک-قطعه-شلیل-بارده-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه شلیل بارده مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه شلیل بارده مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902316/مناقصه-طراحی-خرید-و-تجهیز-دو-دستگاه-خودروی-چند-منظوره-آتش-نشانی'>مناقصه طراحی ,خرید و تجهیز دو دستگاه خودروی چند منظوره آتش نشانی / فراخوان ارزیابی و مناقصه, مناقصه طراحی ,خرید و تجهیز دو دستگاه خودروی چند منظوره آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902290/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-120-99متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.99متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.99متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902286/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-121-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 121.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 121.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902303/تجدید-فراخوان-تعویض-سامانه-های-کلرزنی-گازی-تاسیسات-خود--'>تجدید فراخوان تعویض سامانه های کلرزنی گازی تاسیسات خود ... / تجدید فراخوان , فراخوان تعویض سامانه های کلرزنی گازی تاسیسات خود  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902307/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-مربوط-به-جلوگیری-و-رفع-سد-معبر-مرحله-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات مربوط به جلوگیری و رفع سد معبر مرحله دوم  / تجدید مناقصه واگذاری عملیات مربوط به جلوگیری و رفع سد معبر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902312/مناقصه-عملیات-اجرای-نازک-کاری-و-تاسیسات-خانه-معلم'>مناقصه عملیات اجرای نازک کاری و تاسیسات خانه معلم  / مناقصه عملیات اجرای نازک کاری و تاسیسات خانه معلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902387/مزایده-فروش-دو-عدد-کانکس-6-متری-و--'>مزایده  فروش دو عدد کانکس 6 متری و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده  فروش دو عدد کانکس 6 متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902136/مزایده-فروش-چوب-های-خشک'>مزایده فروش چوب های خشک  / مزایده , مزایده فروش چوب های خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902883/مزایده-ملک-ایستگاه-دامداری'>مزایده ملک ایستگاه دامداری / مزایده,مزایده ملک ایستگاه دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902304/مزایده-واگذاری-به-اجاره-کشت-دو-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده واگذاری به اجاره کشت دو قطعه زمین کشاورزی  / آگهی مزایده کتبی, مزایده واگذاری به اجاره کشت دو قطعه زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902295/فراخوان-خرید-9-دستگاه-آسانسور'>فراخوان خرید 9 دستگاه آسانسور  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید 9 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902281/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-و-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'> مناقصه تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب کارکنان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب کارکنان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902279/مزایده-ششدانگ-ملک-توقیفی-مال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ ملک توقیفی مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک توقیفی مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902284/مزایده-ششدانگ-عمارت-با-قدمت-هجده-سال'>مزایده ششدانگ عمارت با قدمت هجده سال / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت با قدمت هجده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902288/مناقصه-اجرای-عملیات-برق-رسانی-به-روستاهای-فاقد-برق-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات برق رسانی به روستاهای فاقد برق- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات برق رسانی به روستاهای فاقد برق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902142/مزایده-واگذاری-عرصه-و-اعیان-رستوران-نیمه-کاره'>مزایده واگذاری عرصه و اعیان رستوران نیمه کاره  / مزایده , مزایده واگذاری عرصه و اعیان رستوران نیمه کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902292/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-MVM530'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری MVM530  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری MVM530 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902407/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-و-احداث-حوضچه-شیر-فلکه-آب'>مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه و احداث حوضچه شیر فلکه آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه و احداث حوضچه شیر فلکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902473/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-250مترمربع'>مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 250مترمربع / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 250مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902430/مزایده-ششدانگ-خانه-316-78متر'>مزایده ششدانگ خانه 316.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه 316.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902432/فراخوان-اجرای-شبکه-توزیع-آب-و-ترمیم-نوار-حفاری'>فراخوان اجرای شبکه توزیع آب و ترمیم نوار حفاری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای شبکه توزیع آب و ترمیم نوار حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902422/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-از-بیلبوردهای-تبلیغاتی'>مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902641/فراخوان-مزایده-فروش-خودروهای-مازاد-نیاز'>فراخوان مزایده فروش خودروهای مازاد نیاز  / فراخوان , فراخوان مزایده فروش خودروهای مازاد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902266/مزایده-یک-ساعت-آب-از-چاه-موتور-با-اراضی-2500متر'>مزایده یک ساعت آب از چاه موتور با اراضی 2500متر / مزایده,مزایده یک ساعت آب از چاه موتور با اراضی 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902678/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-تخلیه-وبارگیری'>اصلاحیه مناقصه انجام عملیات تخلیه وبارگیری / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات تخلیه وبارگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902616/مزایده-اجاره-مرکز-آموزشی-رفاهی-شماره-2-فرهنگیان-بندرعباس-96-5-9'>مزایده اجاره مرکز آموزشی رفاهی شماره 2 فرهنگیان بندرعباس- 96.5.9 / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره مرکز آموزشی رفاهی شماره 2 فرهنگیان بندرعباس- 96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902908/مزایده-سرقفلی-های-دو-باب-مغازه-به-حجره-شماره-27-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی های دو باب مغازه به حجره شماره 27 نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی های دو باب مغازه به حجره شماره 27 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902918/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 250متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902607/مزایده-یخچال--'>مزایده یخچال.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یخچال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902759/مزایده-زمین-مساحت-960مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 960مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 960مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902591/مناقصه-عمومی-واگذاری-تهیه-مواد-طبخ-وسرویس-غذای-کارکنان'>مناقصه عمومی واگذاری  تهیه مواد طبخ وسرویس غذای کارکنان / مناقصه عمومی واگذاری  تهیه مواد طبخ وسرویس غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902602/مزایده-خودروی-سواری-پیکان-1600'>مزایده خودروی سواری پیکان 1600  / آگهی مزایده ، مزایده خودروی سواری پیکان 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902381/مزایده-فروش-وسایل-گازرسانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش وسایل گازرسانی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش وسایل گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902792/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-144مترمربع'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 144مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 144مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902622/مزایده-بیل-مکانیکی'>مزایده بیل مکانیکی  / مزایده,مزایده بیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902983/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902588/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی / مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902787/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-88-31مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 88.31مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 88.31مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902978/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-267-فرعی'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 267 فرعی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 267 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902612/مزایده-عرصه-ای-به-مساحت-حدود-1200-متر-مربع-را-در-پارک-شهربازی'>مزایده عرصه ای به مساحت حدود 1200 متر مربع را در پارک شهربازی / مزایده, مزایده عرصه ای به مساحت حدود 1200 متر مربع را در پارک شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902818/مزایده-ششدانگ-منزل-مساحت-182-15مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مساحت 182.15مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مساحت 182.15مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902562/حراج-محل-استقرار-استخر-آبی-توپ-جادویی--نوبت-دوم'>حراج محل استقرار استخر آبی توپ جادویی...نوبت دوم / آگهی حراج , حراج محل استقرار استخر آبی توپ جادویی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902271/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-یک-فردوس-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902573/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-برق-بخش-مرکزی-و-جاوید'>مناقصه  قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بخش مرکزی و جاوید / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بخش مرکزی و جاوید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902578/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902668/مزایده-باغ-و-مزرعه-نازدشت'>مزایده باغ و مزرعه نازدشت / مزایده,مزایده باغ و مزرعه نازدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902579/فراخوان-واگذاری-بوفه-های-دانشجویی'>فراخوان واگذاری بوفه های دانشجویی  / آگهی مزایده ,فراخوان واگذاری بوفه های دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902275/مزایده-ملک-مسکونی-سه-خوابه-بخش-یک-ثبت-ساری'>مزایده ملک مسکونی سه خوابه بخش یک ثبت ساری / مزایده,مزایده ملک مسکونی سه خوابه بخش یک ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902627/مزایده-یک-دستگاه-مبل-راحتی---'>مزایده یک دستگاه مبل راحتی  ... / مزایده یک دستگاه مبل راحتی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902299/مزایده-یک-دستگاه-فریزر-ویترینی-منجمد-قصاب---'>مزایده یک دستگاه فریزر ویترینی منجمد قصاب .... / مزایده, مزایده یک دستگاه فریزر ویترینی منجمد قصاب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902934/مزایده-یک-قطعه-زمین-پلاک-ثبتی-6510-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین پلاک ثبتی 6510 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پلاک ثبتی 6510 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902583/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902605/مناقصه-امور-مربوط-به-نقلیه-کارکنان-(تاکسی-سرویس)'>مناقصه امور مربوط به نقلیه کارکنان (تاکسی سرویس) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور مربوط به نقلیه کارکنان (تاکسی سرویس)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902558/مناقصه-اجرای-روکش-و-آسفالت-بلوار-اصلی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روکش و آسفالت بلوار اصلی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای روکش و آسفالت بلوار اصلی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902568/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-کامیون-مکانیزه-و--'>مزایده اجاره یک دستگاه کامیون مکانیزه و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره یک دستگاه کامیون مکانیزه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902868/مزایده-ساختمان-مسکونی-با-مغازه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی با مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902874/مزایده-ششدانگ-زمین-به-شماره-پلاک-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین به شماره پلاک سه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به شماره پلاک سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902586/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902313/ارزیابی-کیفی-تهیه-و-طبخ-توزیع-و-سرو-غذای-کارکنان'>ارزیابی کیفی تهیه و طبخ، توزیع و سرو غذای کارکنان   / فراخوان , ارزیابی کیفی تهیه و طبخ، توزیع و سرو غذای کارکنان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902942/مزایده-سه-قطعه-ملک-غیرمنقول'>مزایده سه قطعه ملک غیرمنقول  / مزایده,مزایده سه قطعه ملک غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902561/مزایده-فروش-دو-دستگاه-جوش-با-مارک-گام-الکتریک'>مزایده فروش دو دستگاه جوش با مارک گام الکتریک / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه جوش با مارک گام الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902565/مزایده-فروش-دو-دستگاه-جوش'>مزایده فروش دو دستگاه جوش / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902572/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید-مدل-1390'>مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1390  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902416/استعلام-قیمت-واگذاری-تزریقات-درمانگاه'> استعلام قیمت واگذاری تزریقات درمانگاه / آگهی فراخوان عمومی,  استعلام قیمت واگذاری تزریقات درمانگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902417/فراخوان-واحد-دندانپزشکی'>فراخوان واحد دندانپزشکی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واحد دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902474/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-واقع-در-پارک-شهید-خاکسار--'>مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در پارک شهید خاکسار    ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در پارک شهید خاکسار    ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902330/فراخوان-قطعات-یدکی-بازوهای-بارگیری-نفت-خام'>فراخوان قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام   / فراخوان ، مناقصه قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902308/تجدید-مزایده-یک-فروند-شناور-تحقیقاتی-(-متد-)'>تجدید مزایده یک فروند شناور تحقیقاتی ( متد )  / مزایده ،تجدید مزایده یک فروند شناور تحقیقاتی ( متد ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902343/مزایده-خودرو-بنز-الگانس'>مزایده خودرو بنز الگانس / آگهی مزایده اموال منقول؟,مزایده خودرو بنز الگانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902359/تجدید-فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذاری-جهت-طرح-کافه-رستوران'>تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری جهت طرح کافه رستوران  / آگهی تجدید فراخوان ,تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری جهت طرح کافه رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902315/مزایده-20-دستگاه-خودرو'>مزایده 20 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی ,مزایده 20 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902309/مناقصه-عمومی-انجام-امور-خدماتی-امورات-آبفای-شهرستانهای-تحت-پوشش'>مناقصه عمومی انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902300/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-107-7متر'>مزایده آپارتمان دو خوابه 107.7متر / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه 107.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902377/مزایده-فروش-سوله-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سوله صنعتی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش سوله صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902358/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-انجام-امور-خدماتی-امورات-آبفای-شهرستان'>اصلاحیه مناقصه عمومی انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عمومی انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902360/سومین-جشنواره-مادران-قصه-گوی-شهر-تهران-96-5-09'>سومین جشنواره مادران قصه گوی شهر تهران 96.5.09 / سومین جشنواره مادران قصه گوی شهر تهران96.5.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902110/فراخوان-احداث-واحد-آموزشی-در-زمین-فاتحی'>فراخوان احداث واحد آموزشی در زمین فاتحی / فراخوان , فراخوان احداث واحد آموزشی در زمین فاتحی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902306/مناقصه-واگذاری-خدمات-توزیع-نشریات-خود'>مناقصه واگذاری خدمات توزیع نشریات خود  / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات توزیع نشریات خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902367/مناقصه-خرید-تعداد-1800-عدد-ICD'>مناقصه خرید تعداد 1800 عدد  ICD / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 1800 عدد  ICD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902397/مناقصه-خرید-تعداد-1700-عدد-پیکس-میکر'>مناقصه خرید تعداد 1700 عدد پیکس میکر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 1700 عدد پیکس میکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902357/مناقصه-خرید-تعداد-5000-عدد-اکسیژناتور'>مناقصه خرید تعداد 5000 عدد اکسیژناتور  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 5000 عدد اکسیژناتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902376/مناقصه-خرید-تعداد-350-عدد-تخت-ویژه-ccu-icu'>مناقصه خرید تعداد 350 عدد تخت ویژه ccu-icu  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 350 عدد تخت ویژه ccu-icu </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902349/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-رایانه-ای-شرکت-پالایش-نفت-تبریز'>مناقصه خدمات پشتیبانی رایانه ای شرکت پالایش نفت تبریز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات پشتیبانی رایانه ای شرکت پالایش نفت تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902378/مناقصه-رفع-نواقص-و-تکمیل-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه رفع نواقص و تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه رفع نواقص و تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902355/مناقصه-خرید-50-تن-اسید-فسفریک-خوراکی'>مناقصه خرید 50 تن اسید فسفریک خوراکی / مناقصه, مناقصه خرید 50 تن اسید فسفریک خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902107/مناقصه-پیاده-روسازی-بلوار-سیدجمال-الدین-اسد-آبادی--'>مناقصه  پیاده روسازی بلوار سیدجمال الدین اسد آبادی ... / مناقصه  پیاده روسازی بلوار سیدجمال الدین اسد آبادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902396/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-131-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 131.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 131.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902354/مناقصه-خدمات-گازبانی-در-سطح-نواحی-گاز-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات گازبانی در سطح نواحی گاز تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات گازبانی در سطح نواحی گاز تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902386/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-43-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 43 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 43 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902391/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-قطعه-13-تفکیکی-پلاک-ثبتی-188-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 13 تفکیکی پلاک ثبتی 188 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 13 تفکیکی پلاک ثبتی 188 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902347/مناقصه-پروژه-آبرسانی-گوشه-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی گوشه و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه آبرسانی گوشه و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902114/مزایده-ملک-مساحت-124-13مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 124.13مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 124.13مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902369/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-پنج-باب-جایگاه-CNG'>اصلاحیه مزایده واگذاری پنج باب جایگاه CNG  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری پنج باب جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902408/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-140-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 140.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 140.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902404/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-3127-15متر'>مزایده یک دانگ مشاع از زمین مساحت 3127.15متر  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از زمین مساحت 3127.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902342/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-ترمیم-و-زیباسازی-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهداری، ترمیم و زیباسازی فضای سبز نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نگهداری، ترمیم و زیباسازی فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902366/فراخوان-خرید-لوازم-انشعاب-آب-تجدید'>فراخوان خرید لوازم انشعاب آب تجدید / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید لوازم انشعاب آب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902332/مزایده-انگشتر-برلیان--انگشتر-فلاور'>مزایده انگشتر برلیان ، انگشتر فلاور  / مزایده,مزایده انگشتر برلیان ، انگشتر فلاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902331/مزایده-ششدانگ-ملک-103-08مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک 103.08مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک 103.08مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902179/تجدید-مناقصه-حمل-ادوات-روسازی-خط'>تجدید مناقصه حمل ادوات روسازی خط / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی,  تجدید مناقصه حمل ادوات روسازی خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902326/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-59متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902329/مزایده-آپارتمان-بخش-ده-تهران'>مزایده آپارتمان بخش ده تهران / مزایده,مزایده آپارتمان بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902351/مناقصه-تامین-12دستگاه-خودرو'>مناقصه تامین 12دستگاه خودرو  / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه تامین 12دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902335/مزایده-سنگها-از-نوع-تراورتن--شکلاتی-رنگ-برپ'>مزایده سنگها از نوع تراورتن - شکلاتی رنگ برپ / مزایده,مزایده سنگها از نوع تراورتن - شکلاتی رنگ برپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902327/مزایده-سنگها-از-نوع-تراورتن--شکلاتی-کوپه'>مزایده سنگها از نوع تراورتن - شکلاتی کوپه  / مزایده,مزایده سنگها از نوع تراورتن - شکلاتی کوپه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902333/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-خانه-283-70متر'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 283.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 283.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902334/مزایده-پلاک-یک-فرعی-از-1737-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک یک فرعی از 1737 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک یک فرعی از 1737 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902344/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمینهای-خود-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902289/مناقصه-عملیات-ساماندهی-روی-کانال-سیاب'>مناقصه عملیات ساماندهی روی کانال سیاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساماندهی روی کانال سیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902301/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات / آگهی مناقصه,مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902126/مزایده-ملک-بخش-یازده-ثبت-محمودآباد-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش یازده ثبت محمودآباد نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش یازده ثبت محمودآباد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902328/تجدید-مناقصه-خودروهای-استیجاری--نوبت-سوم'>تجدید مناقصه خودروهای استیجاری  - نوبت سوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خودروهای استیجاری - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902410/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-اپراتوری-و-نگهداری-از-دفاتر-نت-و--'>مناقصه عمومی اجرای عملیات اپراتوری و نگهداری از دفاتر نت و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات اپراتوری و نگهداری از دفاتر نت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902428/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-پل-وحدت-آسفالت-راه-روستایی-و--'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای پل وحدت، آسفالت راه روستایی و ...  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای پل وحدت، آسفالت راه روستایی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902385/تجدید-آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-اجرای-عملیات-سالیانه-بازدید-و-اطفاء-حریق--تعمیر'>تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه اجرای عملیات سالیانه بازدید و اطفاء حریق , تعمیر  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی، تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه اجرای عملیات سالیانه بازدید و اطفاء حریق , تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902323/مزایده-دو-دست-مبل-نه-نفره'>مزایده دو دست مبل نه نفره / مزایده دو دست مبل نه نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902221/مزایده-آپارتمان-مساحت-113-62متر'>مزایده آپارتمان مساحت 113.62متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 113.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902362/مناقصه-خرید-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه خرید و توزیع غذای کارکنان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902162/مزایده-اجاره-آزمایشگاه-درمانگاه-فرهنگیان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902128/مزایده-ششدانگ-پلاک-44-و-412-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 44 و 412 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 44 و 412 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902181/مناقصه-خرید-بیل-مکانیکی-زنجیری-تجدید-شده'>مناقصه خرید بیل مکانیکی زنجیری تجدید شده  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیل مکانیکی زنجیری تجدید شده... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902743/استعلام-طراحی-و-تهیه-و-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی-4-بیلبورد'>استعلام طراحی و تهیه و ساخت و نصب و راه اندازی 4 بیلبورد / استعلام , استعلام طراحی و تهیه و ساخت و نصب و راه اندازی 4 بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902708/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902684/استعلام-پمپ'>استعلام پمپ / استعلام پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902679/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی-فلکه-مکانیزم-قطع-و-وصل-سوزنی'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی فلکه مکانیزم قطع و وصل سوزنی / استعلام شیر صنعتی آبرسانی فلکه مکانیزم قطع و وصل سوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902660/استعلام-تهیه-بیلبورد-تبلیغاتی-به-ابعاد-3-4-متر'>استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد 3*4 متر  / استعلام، استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد 3*4 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902696/استعلام-تهیه-بیلبورد-تبلیغاتی'>استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی / استعلام، استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902705/استعلام-جداسازی-عایق-موجود-(پشم-شیشه)-و---'>استعلام جداسازی عایق موجود (پشم شیشه) و .... / استعلام , استعلام جداسازی عایق موجود (پشم شیشه) و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902672/استعلام-لوازم-آی-تی'>استعلام لوازم آی تی  / استعلام , استعلام لوازم آی تی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902715/استعلام-دستمال-کاغذی-حوله-ای-بزرگ'>استعلام دستمال کاغذی حوله ای بزرگ  / استعلام ، استعلام دستمال کاغذی حوله ای بزرگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902165/مناقصه-احداث-نرده-در-فروژمیانی'>مناقصه احداث نرده در فروژمیانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث نرده در فروژمیانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902780/استعلام-اندازه-گیری-سطح-اب-چاههای-پیزومتری'>استعلام اندازه گیری سطح اب چاههای پیزومتری / استعلام ,استعلام اندازه گیری سطح اب چاههای پیزومتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902736/استعلام-سنگ-گرانیت'>استعلام  سنگ گرانیت  / استعلام  سنگ گرانیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902765/استعلام-ایزوگام-شرق-مشهد'>استعلام ایزوگام شرق مشهد / استعلام ایزوگام شرق مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902784/استعلام-فرش-سجاده-ای'>استعلام فرش سجاده ای / استعلام فرش سجاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902803/استعلام-ساخت-و-نصب-منبع-کوئلی'>استعلام ساخت و نصب منبع کوئلی / استعلام ساخت و نصب منبع کوئلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902790/استعلام-دستگاه-استابلایزر-stablizer'>استعلام دستگاه استابلایزر stablizer / استعلام دستگاه استابلایزر stablizer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902776/استعلام-آژانس-کارکرد-و-سرویس-دهی-درونشهری-و-برونشهری'>استعلام آژانس کارکرد و سرویس دهی درونشهری و برونشهری  / استعلام آژانس کارکرد و سرویس دهی درونشهری و برونشهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902757/استعلام-باطری-سمعک'>استعلام باطری سمعک / استعلام باطری سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902763/استعلام-اسپیلت-پاکشوما-18000-96-5-9'>استعلام اسپیلت پاکشوما  18000 -96.5.9 / استعلام اسپیلت پاکشوما 18000 -96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902751/استعلام-قند-خرد-شده-اعلا'>استعلام قند خرد شده اعلا  / استعلام ، قند خرد شده اعلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902693/استعلام-باتری-سمعک-شماره-RAYOVAC-10'>استعلام باتری سمعک شماره RAYOVAC 10   / استعلام , استعلام باتری سمعک شماره RAYOVAC 10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902663/استعلام-باتری-سمعک-شماره-RAYOVAC-13'>استعلام باتری سمعک شماره RAYOVAC 13  / استعلام ,استعلام باتری سمعک شماره RAYOVAC 13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902680/استعلام-باتری-سمعک-مدل-312'>استعلام  باتری سمعک مدل 312  / استعلام , استعلام  باتری سمعک مدل 312 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902687/استعلام-باتری-سمعک-مدل-675'>استعلام  باتری سمعک مدل 675  / استعلام , استعلام  باتری سمعک مدل 675 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902656/استعلام-اصلاح-تاسیسات-آبرسانی-روستای-ونان'>استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی روستای ونان / استعلام, استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی روستای ونان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902666/استعلام-پروژه-محوطه-سازی-فضای-سبز-ایستگاههای-طول-خط'>استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاههای طول خط / استعلام, استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاههای طول خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902729/استعلام-تهیه-و-اجرای-تامین-برق-حدود-1200-متر-شبکه'>استعلام تهیه و اجرای تامین برق حدود 1200 متر شبکه / استعلام تهیه و اجرای تامین برق حدود 1200 متر شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902721/استعلام-تهیه-و-اجرای-مخزن-200-مترمکعبی-به-همراه-فنس-و-محوطه-سازی'>استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 مترمکعبی به همراه فنس و محوطه سازی / استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 مترمکعبی به همراه فنس و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902735/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-و-نقل-و-انتقال--'>استعلام  سرویس ایاب و ذهاب و نقل و انتقال ... / استعلام, استعلام  سرویس ایاب و ذهاب و نقل و انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902219/مناقصه-حفاظت-از-اراضی-دولتی-در-شهرستانهای-96-5-9'>مناقصه  حفاظت از اراضی دولتی در شهرستانهای 96.5.9 / آگهی مناقصه ,مناقصه حفاظت از اراضی دولتی در شهرستانهای  96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902825/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-سایز-160-از-نوع-10-بار'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن سایز 160 از نوع 10 بار / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن سایز 160 از نوع 10 بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902793/استعلام-ماشین-اجاره-ای-با-راننده-پژو-و-سمن-مدل-82'>استعلام ماشین اجاره ای با راننده پژو و سمن مدل 82 / استعلام ماشین اجاره ای با راننده پژو و سمن مدل 82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902905/استعلام-خودروی-سمند-LX-سفید-دوگانه-سوز-صفر-کیلومتر'>استعلام خودروی سمند LX سفید دوگانه سوز صفر کیلومتر / استعلام خودروی سمند LX سفید دوگانه سوز صفر کیلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902881/استعلام-تونر-معمولی-چاپگر--'>استعلام تونر معمولی چاپگر... / استعلام, استعلام تونر معمولی چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902781/استعلام-دستگاه-بسته-بندی-آب-سیار'>استعلام دستگاه بسته بندی آب سیار  / استعلام، استعلام دستگاه بسته بندی آب سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902817/استعلام-درخواست-یک-دستگاه-رایانه'>استعلام درخواست یک دستگاه رایانه  / استعلام, استعلام درخواست یک دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902846/استعلام-جای-کیس-رایانه'>استعلام جای کیس رایانه  / استعلام, استعلام جای کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902863/استعلام-مفصل-فشار-قوی-سیلیکونی-طرح-حرارتی'>استعلام مفصل فشار قوی سیلیکونی طرح حرارتی  / استعلام , استعلام مفصل فشار قوی سیلیکونی طرح حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902895/استعلام-خرید-کابل-کابلشو-بوش-صفحه-مسی'>استعلام خرید کابل کابلشو بوش صفحه مسی / استعلام خرید کابل کابلشو بوش صفحه مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902777/استعلام-خرید-سرکابل-63kv-prefabricaated-خط-کابلی'>استعلام خرید سرکابل 63kv prefabricaated خط کابلی / استعلام ,استعلام خرید سرکابل 63kv prefabricaated خط کابلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902245/فراخوان-تامین-مالی-جهت-تکمیل-و-اجرای-طرح-آبرسانی'>فراخوان تامین مالی جهت تکمیل و اجرای طرح آبرسانی  / فراخوان , فراخوان تامین مالی جهت تکمیل و اجرای طرح آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902807/استعلام-خرید-روغن'>استعلام خرید روغن  / استعلام , استعلام خرید روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902838/استعلام-موتور-برق-بنزینی-سیار'>استعلام موتور برق بنزینی سیار  / استعلام ,استعلام موتور برق بنزینی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902866/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-18000-اینورتوردار'>استعلام کولر گازی اسپلیت 18000 اینورتوردار  / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپلیت 18000 اینورتوردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902879/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-24000-اینورتوردار'>استعلام کولر گازی اسپلیت 24000 اینورتوردار  / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپلیت 24000 اینورتوردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902835/استعلام-راه-بند-الکتریکی-مدل-b680-با-بازوی-پنج-متری'>استعلام راه بند الکتریکی مدل b680 با بازوی پنج متری  / استعلام ,استعلام راه بند الکتریکی مدل b680 با بازوی پنج متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902828/استعلام-10-ست-ابزارآلات'>استعلام 10 ست ابزارآلات / استعلام ,استعلام 10 ست ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902809/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال  / استعلام , استعلام دوربین عکاسی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902788/استعلام-3-دستگاه-شارژر-تریستوری-ولتاژ-v-48'>استعلام 3 دستگاه شارژر تریستوری ولتاژ v 48 / استعلام ,استعلام 3 دستگاه شارژر تریستوری ولتاژ v 48</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902762/استعلام-سی-دستگاه-برد-کنترل'>استعلام سی دستگاه برد کنترل  / استعلام ,استعلام سی دستگاه برد کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902797/استعلام-تانکر-10000-لیتری-و-گالوانیزه-با-ورق-2-5-سانت-(خوابیده)'>استعلام تانکر 10000 لیتری و گالوانیزه با ورق 2.5 سانت (خوابیده) / استعلام تانکر 10000 لیتری و گالوانیزه با ورق 2.5 سانت (خوابیده)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902226/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-8-631-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8/631 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8/631 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902789/استعلام-متر-لیزری-مدل-leica-s-910-برای-انجام-نظارتهای-فنی-300-متر'>استعلام متر لیزری مدل leica s 910 برای انجام نظارتهای فنی 300 متر / استعلام متر لیزری مدل leica s 910 برای انجام نظارتهای فنی 300 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902783/استعلام-سیمان-کیسه-ای-تیپ-2-(آبیک-یا-ساوه)'>استعلام سیمان کیسه ای تیپ 2 (آبیک یا ساوه) / استعلام, استعلام  سیمان کیسه ای تیپ 2 (آبیک یا ساوه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902834/استعلام-تجهیزات-نور-و-صوت-حرفه-ای-استودیوی-صدا-و-تصویر'>استعلام تجهیزات نور و صوت حرفه ای استودیوی صدا و تصویر / استعلام تجهیزات نور و صوت حرفه ای استودیوی صدا و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902755/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسورهای-ترکیبی'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای ترکیبی  / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای ترکیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902766/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسورهای-مونتاژی'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای مونتاژی / استعلام، استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای مونتاژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902800/استعلام-اجرای-مشاوره-سیستم-مدیریت-یکپارچه'>استعلام اجرای مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه / استعلام، استعلام اجرای مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902827/استعلام-عملیات-حفاری-یک-حلقه-چاه-عمیق-آب-به-روش-دورانی'>استعلام عملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق آب به روش دورانی / استعلام , استعلام عملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق آب به روش دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902844/استعلام-ایستگاه-خودکار-هواشناسی'>استعلام ایستگاه خودکار هواشناسی / استعلام، استعلام ایستگاه خودکار هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902189/مزایدهASBESTOS-SHEETS--'>مزایدهASBESTOS SHEETS... / مزایده, مزایده ASBESTOS SHEETS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902870/استعلام-سرویس-و-نگهداری-تعمیرات-کلی-و-جزئی-سیستم-تاسیساتی'>استعلام سرویس و نگهداری تعمیرات کلی و جزئی سیستم تاسیساتی / استعلام استعلام سرویس و نگهداری تعمیرات کلی و جزئی سیستم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902754/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902779/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-اردوی-تخصصی'>استعلام  مواد مصرفی مورد نیاز اردوی تخصصی / استعلام , استعلام  مواد مصرفی مورد نیاز اردوی تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902808/استعلام-فن-کویل-زمینی'>استعلام فن کویل زمینی / استعلام , استعلام فن کویل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902831/استعلام-عایق-ایزوگام-10-مترمربع'>استعلام عایق ایزوگام 10 مترمربع / استعلام , استعلام عایق ایزوگام 10 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902856/استعلام--اجرای-30-متر-کناف-با-مصالح'>استعلام   اجرای 30 متر کناف با مصالح  / استعلام , استعلام   اجرای 30 متر کناف با مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902858/استعلام-تعمیر-و-تهیه-لوازم-یدکی-خودروهای-استانداری'>استعلام تعمیر و تهیه لوازم یدکی خودروهای استانداری / استعلام تعمیر و تهیه لوازم یدکی خودروهای استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902842/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف  / استعلام لیوان یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902805/استعلام-تیغه-چرخه-گوشت'>استعلام تیغه چرخه گوشت  / استعلام تیغه چرخه گوشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902785/استعلام-پنجره-چرخه-گوشت'>استعلام پنجره چرخه گوشت  / استعلام پنجره چرخه گوشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902752/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات-سخت افزار / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات-سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902931/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-شبکه-بهداشت-درمان-ارزوئیه'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان ارزوئیه     / فراخوان مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان ارزوئیه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902915/مناقصه-عملیات-مربوط-به-حوادث-و-اتفاقات--تعمیرات-شبکه'>مناقصه عملیات مربوط به حوادث و اتفاقات ، تعمیرات شبکه / مناقصه ,مناقصه عملیات مربوط به حوادث و اتفاقات ، تعمیرات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902928/مناقصه-خرید-غذای-آماده-مورد-نیاز-همایشها'>مناقصه خرید غذای آماده مورد نیاز همایشها / مناقصه , مناقصه خرید غذای آماده مورد نیاز همایشها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902209/مزایده-کمپرسی-بنز-جفت-2624--'>مزایده کمپرسی بنز جفت 2624... / مزایده , مزایده کمپرسی بنز جفت 2624...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902963/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-فیزیکی-شرکت-خدمات-حمایتی-کشاورزی'>مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی / مناقصه , مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902916/استعلام-قیمت-عملیات-تثبیت-بستر-و-ساماندهی-مسیلها'>استعلام قیمت عملیات تثبیت بستر و ساماندهی مسیلها / استعلام قیمت عملیات تثبیت بستر و ساماندهی مسیلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902923/مناقصه-اجرای-با-مصالح-کارهای-باقی-مانده-پروژه-۵۸-واحدی'>مناقصه اجرای با مصالح کارهای باقی مانده پروژه ۵۸ واحدی  / مناقصه اجرای با مصالح کارهای باقی مانده پروژه ۵۸ واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902234/مناقصه-عملیات-اجرای-فیبر-نوری-خاکی-و-هوایی'>مناقصه عملیات اجرای فیبر نوری خاکی و هوایی  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای فیبر نوری خاکی و هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902957/مناقصه-تامین-۱۲-دستگاه-خودروی-دارای-مجوز'>مناقصه تامین ۱۲ دستگاه خودروی دارای مجوز / مناقصه , مناقصه تامین ۱۲ دستگاه خودروی دارای مجوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902135/مزایده-منزل-قولنامه-ای-مساحت-55مترمربع-نوبت-اول'>مزایده منزل قولنامه ای مساحت 55مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل قولنامه ای مساحت 55مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902261/مناقصه-عملیات-حفاری-6-حلقه-چاه-آب-شرب-با-لوله-فولادی-و-UPVC'>مناقصه عملیات حفاری 6 حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی و UPVC / آگهی مناقصات ,مناقصه عملیات حفاری 6 حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی و UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902984/مناقصه-خرید-چیلر-و--'>مناقصه خرید چیلر و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید چیلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902955/استعلام-فریزر-85-ایرانی-با-حجم-570-لیتر'>استعلام فریزر -85 ایرانی با حجم 570 لیتر / استعلام , استعلام فریزر -85 ایرانی با حجم 570 لیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902936/استعلام-یخچال-فریزر-96-5-9'>استعلام یخچال فریزر 96.5.9 / استعلام , استعلام  یخچال فریزر 96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902944/استعلام-دستگاه-فلورسانس-ریدر'>استعلام دستگاه فلورسانس  ریدر / استعلام دستگاه فلورسانس  ریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902967/استعلام-دستگاه-اسپکتروفتومتری-ایرانی'>استعلام دستگاه اسپکتروفتومتری ایرانی / استعلام، استعلام دستگاه اسپکتروفتومتری ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902973/استعلام-دستگاه-کانداکتیوی-متر-ایراتی'>استعلام دستگاه کانداکتیوی متر ایراتی  / استعلام دستگاه کانداکتیوی متر ایراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902960/استعلام-محلول-اوره-آز'>استعلام  محلول اوره آز  / استعلام محلول اوره آز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902951/استعلام-peptone-from-meat--'>استعلام peptone from meat.... / استعلامpeptone from meat</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902937/استعلام-rapid-plasma-with-edta--'>استعلام rapid plasma with edta.... / استعلام rapid plasma with edta....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902932/استعلام-brila-broth--'>استعلام brila broth.... / استعلام brila broth....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902291/مناقصه-خرید-تزریق-قطعه-و--'>مناقصه خرید تزریق قطعه و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تزریق قطعه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902946/استعلام-simmon-citrait-agar--'>استعلام simmon citrait agar.... / استعلام simmon citrait agar....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902954/استعلام-دیسک-ONPG'>استعلام  دیسک ONPG / استعلام دیسک ONPG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902965/استعلام-امولسیون-زرده-تخم-مرغ'>استعلام  امولسیون زرده تخم مرغ  / استعلام امولسیون زرده تخم مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902958/استعلام-دیسک-اکسیداز'>استعلام دیسک اکسیداز / استعلام، استعلام دیسک اکسیداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902968/استعلام-دستگاه-ردیاب-DVB-S-و-طیف-فرکانسی-ماهواره-ای-جهت-نصب-و-تنظیم-ایستگاه-های-زمینی-96-5-9'>استعلام دستگاه ردیاب DVB-S  و طیف فرکانسی ماهواره ای جهت نصب و تنظیم ایستگاه های زمینی  96.5.9 / استعلام , استعلام دستگاه ردیاب DVB-S  و طیف فرکانسی ماهواره ای جهت نصب و تنظیم ایستگاه های زمینی  96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902975/استعلام-اجرای-عملیات-افزایش-ارتفاع-دیواره-های-کانال-طرح-انتقال-آب-کشاورزی-96-5-9'>استعلام اجرای عملیات افزایش ارتفاع دیواره های کانال طرح انتقال آب کشاورزی  96.5.9 / استعلام ,استعلام اجرای عملیات افزایش ارتفاع دیواره های کانال طرح انتقال آب کشاورزی  96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902254/فراخوان-عملیات-برون-سپاری-تامین-و-تولید-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-توزیع-آب'>فراخوان عملیات برون سپاری، تامین و تولید، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی، فراخوان عملیات برون سپاری، تامین و تولید، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902233/فراخوان-مناقصه-تامین-دوربین-استودیویی-مراکز-استان-ها'>فراخوان مناقصه تامین دوربین استودیویی مراکز استان ها / آگهی فراخوان، فراخوان مناقصه تامین دوربین استودیویی مراکز استان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902222/تجدید-فراخوان-مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-پروژه-دیتا-سنتر-امام-علی-(ع)'>تجدید فراخوان مناقصه انتخاب مشاور جهت پروژه دیتا سنتر امام علی (ع)  / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان مناقصه انتخاب مشاور جهت پروژه دیتا سنتر امام علی (ع)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902203/مزایده-یک-دستگاه-چروک-پارچه'>مزایده یک دستگاه چروک پارچه / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه چروک پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902213/تجدید-مناقصه-ترمیم-نوارهای-حفاری-سطح-شهر'>تجدید مناقصه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه  ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902196/مناقصه-واگذاری-احداث-600-متر-شبکه-باس-داکت-بازار-سنتی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902296/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مناسب-رستوران-و-کافی-شاپ-96-5-9'>مزایده فروش یکباب مغازه مناسب رستوران و کافی شاپ 96.5.9 / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مناسب رستوران و کافی شاپ 96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902257/مناقصه-پروژه-آسفالت-ریزی-بصورت-مکانیزه-در-سطح-شهر-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت ریزی بصورت مکانیزه در سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه آسفالت ریزی بصورت مکانیزه در سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902255/مزایده-خودرو-پژو-پارس'>مزایده خودرو پژو پارس  / مزایده خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902272/مناقصه-پوشش-بیمه-ای'>مناقصه پوشش بیمه ای / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پوشش بیمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902297/مزایده-فروش-سیم-مسی-و-آلومینیومی-اسقاط'>مزایده فروش سیم مسی و آلومینیومی اسقاط  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش سیم مسی و آلومینیومی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902218/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-مساحت-53مترمربع'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه مساحت 53مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه مساحت 53مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902239/فراخوان-فعالیت-برگزاری-نمایشگاهها'>فراخوان فعالیت برگزاری نمایشگاهها / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان فعالیت برگزاری نمایشگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902264/تجدید-مناقصه-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز-شهرک-ها-و-نواحی-صنعتی-کاسپین-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی کاسپین نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی کاسپین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902227/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-705مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 705مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 705مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902232/مزایده-ملک-به-مساحت-صد-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت صد مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902138/مزایده-ملک-توقیفی-مساحت-1040-40متر'>مزایده ملک توقیفی مساحت 1040.40متر  / مزایده,مزایده ملک توقیفی مساحت 1040.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902372/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-حدود-200-هزار-تن-گندم--برنج-و----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حمل و نقل حدود 200 هزار تن گندم ، برنج و ...  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات حمل و نقل حدود 200 هزار تن گندم ، برنج و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902345/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-انواع-تیر-سیمانی'>فراخوان مناقصه عمومی خرید انواع تیر سیمانی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خرید انواع تیر سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902319/مزایده-بوم-بالابر-روشنایی-معابر-مستعمل-بدون-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده بوم بالابر روشنایی معابر مستعمل بدون خودرو - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده بوم بالابر روشنایی معابر مستعمل بدون خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902373/مزایده-فروش-ماشین-آلات-کارکرده'>مزایده فروش ماشین آلات کارکرده  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902388/مناقصه-تامین-220-نفر-نیروی-انسانی--'>مناقصه تامین 220 نفر نیروی انسانی ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین 220 نفر نیروی انسانی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902314/آگهی-انتخاب-پیمانکار-برداشت-حمل-و-بسته-بندی-مرکبات-96-5-9'>آگهی انتخاب پیمانکار برداشت، حمل و بسته بندی مرکبات 96.5.9 / آگهی انتخاب پیمانکار برداشت، حمل و بسته بندی مرکبات 96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902311/مناقصه-خرید-سبد-پلاستیکی-مرکبات-96-5-9'>مناقصه خرید سبد پلاستیکی مرکبات  96.5.9 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سبد پلاستیکی مرکبات  96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902140/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-117-27متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902325/مناقصه-تامین-500-000-عدد-سطل-1500-گرمی-96-5-9IML'>مناقصه تامین 500.000 عدد سطل 1500 گرمی  96.5.9IML / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 500.000 عدد سطل 1500 گرمی IML 96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902294/فراخوان-بازسازی-پنج-ساله-قطعات-داغ--نوبت-دوم'>فراخوان بازسازی پنج ساله قطعات داغ - نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان بازسازی پنج ساله قطعات داغ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902310/فراخوان-جهت-شناسایی-شرکت-های-فعال-در-زمینه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-پشتیبان-گیری--'>فراخوان جهت شناسایی شرکت های فعال در زمینه نصب و راه اندازی سیستم پشتیبان گیری... / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان جهت شناسایی شرکت های فعال در زمینه نصب و راه اندازی سیستم پشتیبان گیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902282/فراخوان-ارزیابی-GATE-VALVE--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی GATE VALVE - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان GATE VALVE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902287/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی ....  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902320/مناقصه-ارائه-خدمات-نظافت-پیشخدمتی-نامه-رسانی-و-اداری-پشتیبانی'>مناقصه ارائه خدمات نظافت، پیشخدمتی، نامه رسانی و اداری پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات نظافت، پیشخدمتی، نامه رسانی و اداری پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902144/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-159-08متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 159.08متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 159.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902267/مناقصه-انواع-کابل-پروتودور-فشار-ضعیف-مسی-و-آلومینیومی--نوبت-دوم'>مناقصه انواع کابل پروتودور فشار ضعیف مسی و آلومینیومی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انواع کابل پروتودور فشار ضعیف مسی و آلومینیومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902273/مناقصه-خرید-2400-عدد-فیلتر-کمپرسور-مولدهای-V94-2'>مناقصه خرید 2400 عدد فیلتر کمپرسور مولدهای V94.2   / آگهی مناقصه عمومی مناقصه, مناقصه خرید 2400 عدد فیلتر کمپرسور مولدهای V94.2  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902321/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نقلیه-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902302/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-خودروهای-سنگین-و-نیمه-سنگین-تجدید'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین تجدید  / مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902317/آگهی-فراخوان-عمومی-تخریب-و-نوسازی-ساختمان-شعبه-17-شهریور-بجنورد-تجدید'>آگهی فراخوان عمومی تخریب و نوسازی ساختمان شعبه 17 شهریور بجنورد تجدید  / آگهی فراخوان عمومی تخریب و نوسازی ساختمان شعبه 17 شهریور بجنورد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902293/مزایده-فروش-اموال-انفورماتیکی-مستعمل-و-سایر-لوازم-اسقاطی'>مزایده فروش اموال انفورماتیکی مستعمل و سایر لوازم اسقاطی  / مزایده فروش اموال انفورماتیکی مستعمل و سایر لوازم اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902285/فراخوان-اجرای-پروژه-شبکه-فشار-متوسط-شهرک-صنعتی-مشهد'>فراخوان  اجرای پروژه شبکه فشار متوسط شهرک صنعتی مشهد / فراخوان  اجرای پروژه شبکه فشار متوسط شهرک صنعتی مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902268/مزایده-اجاره-اراضی-کشاورزی-اطراف-نهالستان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اراضی کشاورزی اطراف نهالستان نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره اراضی کشاورزی اطراف نهالستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902263/مناقصه-اجرای-پروژه-بازپیرایی-پیاده-رو-بلوار-سربداران-(ضلع-جنوب)-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی پیاده رو بلوار سربداران (ضلع جنوب)  نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی پیاده رو بلوار سربداران (ضلع جنوب) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902274/خلاصه-مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-نصب--نگهداری-و-پشتیبانی-سخت-افزاری-96-5-9'>خلاصه مناقصه انجام کلیه خدمات نصب ، نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری 96.5.9 / خلاصه آگهی مناقصه ، خلاصه انجام کلیه خدمات نصب ، نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری 96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902318/مزایده-فروش-14-قطعه-زمین'>مزایده فروش 14 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 14 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902269/مناقصه-واگذاری-حجم-کار-خدمات-عمومی---96-5-9'>مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی ... 96.5.9 / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی ... 96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902283/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-سازی-و-BACK-UP-96-5-9'>مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی و BACK UP  96.5.9 / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی وBACK UP 96.5.9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902305/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-و-ساز'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت و ساز  / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت و ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902187/مناقصه-تامین-ملزومات-چوبی'>مناقصه تامین ملزومات چوبی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین ملزومات چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902129/تجدید-مناقصه-آماده-سازی-و-زیرسازی-معابر-شهر-و-ناحیه-6-شهری'>تجدید مناقصه آماده سازی و زیرسازی معابر شهر و ناحیه 6 شهری / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه آماده سازی و زیرسازی معابر شهر و ناحیه 6 شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902133/فراخوان-ارائه-ایده-و-کانسپت-اولیه-طراحی-برای-تغییر-کاربری-زمین'>فراخوان ارائه ایده و کانسپت اولیه طراحی برای تغییر کاربری زمین / آگهی فراخوان , فراخوان ارائه ایده و کانسپت اولیه طراحی برای تغییر کاربری زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902169/مناقصه-تامین-30000-پالت-چوبی'>مناقصه تامین 30000 پالت چوبی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 30000 پالت چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902105/مزایده-فروش-اموال-و-اجناس'>مزایده فروش اموال و اجناس / مزایده ، مزایده فروش اموال و اجناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902109/فراخوان-مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذا-دانشگاه'>فراخوان مناقصه طبخ و توزیع غذا دانشگاه / فراخوان مناقصه طبخ و توزیع غذا دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902224/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-دکل-حفاری-و--'>مناقصه اجاره یک دستگاه دکل حفاری و ... / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره یک دستگاه دکل حفاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902238/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری-و-خدماتی-خود-نوبت-اول'>مناقصه تامین نیروی انسانی اداری و خدماتی خود نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی اداری و خدماتی خود نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902265/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-شهرستان-بانه'>مناقصه احداث ساختمان اداری شهرستان بانه  / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان اداری شهرستان بانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902278/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-شهرستان-سقز'>مناقصه احداث ساختمان اداری شهرستان سقز / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان اداری شهرستان سقز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902154/تجدید-مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-معابر-منطقه-دو--'>تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه معابر منطقه دو ... / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه معابر منطقه دو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902235/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-اصلی-جمع-آوری-فاضلاب'>تجدید مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902204/مناقصه-بازاریابی-و-فروش-فرش-دستباف-و-صنایع-دستی-نوبت-دوم'>مناقصه بازاریابی و فروش فرش دستباف و صنایع دستی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بازاریابی و فروش فرش دستباف و صنایع دستی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902341/الحاقیه-فراخوان-عملیات-خرید-و-اجرا-و-راه-اندازی-زیرساخت-مرکز-داده'>الحاقیه فراخوان عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده / الحاقیه, فراخوان عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902259/فراخوان-ارزیابی-کیفی-برگزاری-7-مورد-مناقصه-گازرسانی-به-مناطق-مختلف-در-سطح-استان-نوبت-اول'>فراخوان ارزیابی کیفی برگزاری 7 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان نوبت اول  / آگهی فراخوان  ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی برگزاری 7 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902198/مناقصه-واگذاری-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اجرای پروژه پیاده روسازی  نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان نهضت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902208/مناقصه-خرید-سیم-آلومینیوم'>مناقصه خرید سیم آلومینیوم / مناقصه , مناقصه خرید سیم آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902215/مناقصه-خرید-انواع-تابلو-فشار-ضعیف-کامپوزیت'>مناقصه  خرید انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت / مناقصه , مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902229/مزایده-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-کالای-همراه-مسافر'> مزایده واگذاری امور مربوط به حمل کالای همراه مسافر /  مزایده واگذاری امور مربوط به حمل کالای همراه مسافر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902116/تجدید-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-شیراز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902183/مزایده-عمومی-نسبت-به-اجاره-زمین'>مزایده عمومی نسبت به اجاره زمین  / مزایده عمومی, مزایده عمومی نسبت به اجاره زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902194/مناقصه-خرید-اقلام-و-نهاده-های-دامی'>مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902889/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-44148-فرعی-از-ده-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 44148 فرعی از ده اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 44148 فرعی از ده اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902151/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سایپا---نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه خودرو سایپا ....نوبت دوم / مزایده ، مزایده دو دستگاه خودرو سایپا ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902236/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-158-2477'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 158/2477  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 158/2477 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902346/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بخار-دست-دوم'>مزایده یک دستگاه دیگ بخار دست دوم / مزایده یک دستگاه دیگ بخار دست دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902139/مناقصه-زیرسازی--جدولگذاری-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902200/مزایده-پلاک-ثبتی-شصت-و-چهار-فرعی-قطعه-صد-و-نه'>مزایده پلاک ثبتی شصت و چهار فرعی قطعه صد و نه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شصت و چهار فرعی قطعه صد و نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902210/مزایده-یک-سهم-مشاع-از-ده-سهم-ششدانگ-سه-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ سه دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ سه دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902205/مزایده-پلاک-ثبتی-8109-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 8109 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8109 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902216/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-بخش-سه-سبزوار'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش سه سبزوار  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش سه سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902146/اطلاعیه-مناقصه-اجرای-زمین-چمن-مصنوعی'>اطلاعیه مناقصه اجرای زمین چمن مصنوعی / اطلاعیه ,اطلاعیه مناقصه اجرای زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902207/مناقصه-خرید-6-دستگاه-سرور'>مناقصه خرید 6 دستگاه سرور / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 6 دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902127/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب'>مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902118/مزایده-آهن-آلات-مازاد'>مزایده آهن آلات مازاد / آگهی مزایده ,مزایده آهن آلات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902112/مناقصه-خرید-و-تحویل-مواد-اولیه-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذای-ناهار-و-شام'>مناقصه خرید و تحویل مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای ناهار و شام  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و تحویل مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای ناهار و شام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902124/مناقصه-خدمات-ترابری-پست-های-امور-انتقال-نیروی-تهران-2----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ترابری پست های امور انتقال نیروی تهران 2 ....- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات ترابری پست های امور انتقال نیروی تهران 2 ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902163/مناقصه-تکمیل-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه ,مناقصه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902247/مزایده-ششدانگ-پلاک-59-از-105-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 59 از 105 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 59 از 105 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902171/مناقصه-عمومی-اجرای-باکس-1-1-به-همراه-چاه-جاذب--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای باکس 1*1 به همراه چاه جاذب - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای باکس 1*1 به همراه چاه جاذب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902178/مزایده-اتومبیل-های-دولتی-و-فروش-اتومبیل-های-زائد'>مزایده اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد / آگهی مزایده ,مزایده اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902243/مزایده-ششدانگ-اعیانی-احداثی-در-زمین-190مترمربع'>مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در زمین 190مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در زمین 190مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902240/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-75-مترمربع'>مزایده ملک مساحت تقریبی 75 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 75 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902322/مزایده-ساختمان-تجاری-مغازه-عرصه-24-82متر'>مزایده ساختمان تجاری مغازه عرصه 24.82متر / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مغازه عرصه 24.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902324/مزایده-زمین-مساحت-1000مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 1000مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 1000مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902153/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902113/مزایده-فروش-آهن-آلات-و--'>مزایده فروش آهن آلات و ... / فراخوان عمومی ، مزایده فروش آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902143/مزایده-فروش-6-دستگاه-از-خودروها'>مزایده فروش 6 دستگاه از خودروها / آگهی مزایده , مزایده فروش 6 دستگاه از خودروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902157/مزایده-یک-دستگاه-خودروسواری-زانیتا-نوک-مدادی-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه خودروسواری زانیتا نوک مدادی مدل 1386 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروسواری زانیتا نوک مدادی مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902145/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-اجرایی-پروژه-آزاد-راه-حرم-تا-حرم'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات اجرایی پروژه آزاد راه حرم تا حرم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از عملیات اجرایی پروژه آزاد راه حرم تا حرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902134/مناقصه-خرید-25-000-تن-سنگ-بوکسیت'>مناقصه خرید 25.000 تن سنگ بوکسیت / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 25.000 تن سنگ بوکسیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902123/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-از-قبیل-کارتن-در-ابعاد-مختلف-و--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن در ابعاد مختلف و ... / مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن در ابعاد مختلف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902217/مزایده-اقلام-ضایعات-غیر-دارویی-و-مستعمل-خود--نوبت-دوم'>مزایده اقلام ضایعات غیر دارویی و مستعمل خود - نوبت  دوم  / مزایده , مزایده اقلام ضایعات غیر دارویی و مستعمل خود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902186/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-بویلر'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه بویلر  / فراخوان عمومی , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902193/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ... / آگهی مناقصه, مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902211/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تابلوها-و-علائم-ترافیکی-و--'>مناقصه تعمیر و نگهداری تابلوها و علائم ترافیکی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری تابلوها و علائم ترافیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902298/اصلاحیه-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-امور-مرتبط-ناحیه-یک'>اصلاحیه مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک  / اصلاحیه مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902175/مزایده-اجاره-مجموعه-ورزشی-استخر-و-سونای-قائم-(عج)'>مزایده اجاره مجموعه ورزشی استخر و سونای قائم (عج) / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره مجموعه ورزشی استخر و سونای قائم (عج)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902167/مناقصه-نسبت-به-تامین-ممبران--آندسل-و-حوزینگ-فیلترها--نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به تامین ممبران , آندسل و حوزینگ فیلترها ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به تامین ممبران , آندسل و حوزینگ فیلترها ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902131/مناقصه-البسه-کار-و-کفش-ایمنی-مورد-نیاز-کارکنان'>مناقصه البسه کار و کفش ایمنی مورد نیاز کارکنان / آگهی مناقصه ، مناقصه البسه کار و کفش ایمنی مورد نیاز کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902120/مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش تعداد سه دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعداد سه دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902197/مزایده-فروش-30-هزار-تن-سنگ-آهک-دانه-بندی-شده-نوبت-دوم'>مزایده فروش 30 هزار تن سنگ آهک دانه بندی شده نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 30 هزار تن سنگ آهک دانه بندی شده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902202/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-واجد-شرایط-به-منظور-انجام-عملیات-ماشینکاری'>مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام عملیات ماشینکاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام عملیات ماشینکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902251/مزایده-فروش-املاک-کاربری-اداری-تجاری-مسکونی-کلنگی-زمین-ویلا'>مزایده فروش املاک کاربری اداری تجاری مسکونی کلنگی زمین ویلا  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری اداری تجاری مسکونی کلنگی زمین ویلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902231/مزایده-واگذاری-موقت-حق-امتیاز-ارائه-خدمات-حمل-گوشت-مرغ-با-چرخ-دستی'>مزایده واگذاری موقت حق امتیاز ارائه خدمات حمل گوشت مرغ با چرخ دستی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری موقت حق امتیاز ارائه خدمات حمل گوشت مرغ با چرخ دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902108/فراخوان-تولید--بسته-بندی-و-توزیع-انواع-گوشت-(گوساله-و-گوسفندی)---'>فراخوان تولید ، بسته بندی و توزیع انواع گوشت (گوساله و گوسفندی) .... / آگهی فراخوان ، فراخوان تولید ، بسته بندی و توزیع انواع گوشت (گوساله و گوسفندی) ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902161/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-غرفه--'>مزایده بهره برداری از یکباب غرفه... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری از یکباب غرفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902214/مناقصه-اجاره-تعداد-45-دستگاه-کامیون-شش'>مناقصه اجاره تعداد 45 دستگاه کامیون شش / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره تعداد 45 دستگاه کامیون شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902212/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-سازی-و-BACKUP'>مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی و BACKUP  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی و BACKUP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902260/مزایده-فروش-املاک-مسکونی--تجاری-و-اداری-بانک-سامان'>مزایده  فروش املاک مسکونی ، تجاری و اداری بانک سامان  / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی ، تجاری و اداری بانک سامان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902250/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده  فروش املاک و مستغلات / مزایده,مزایده  فروش املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902253/مزایده-حراج-9-دستگاه-اتوبوس--نوبت-دوم'>مزایده حراج 9 دستگاه اتوبوس   نوبت دوم  / آگهی مزایده فروش, مزایده حراج 9 دستگاه اتوبوس   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902277/فراخوان-تجدیدخرید-لوله-های-فولادی-و-پلی-اتیلن'>فراخوان تجدیدخرید لوله های فولادی و پلی اتیلن  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید لوله های فولادی و پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902338/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-سه-دربند-مغازه-219-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و سه دربند مغازه 219.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و سه دربند مغازه 219.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902246/مناقصه-تهیه-و-استقرار-نیوجرسی-مفصلی-حوزه-استحفاظی-استان'>مناقصه تهیه و استقرار نیوجرسی مفصلی حوزه استحفاظی استان / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه و استقرار نیوجرسی مفصلی حوزه استحفاظی استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902350/سومین-کنگره-راهبردی-و-نمایشگاه-نفت-و-نیرو'>سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو / سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902115/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-های-تجاری-با-کاربری-لوازم-کادویی-و-دکوری'>تجدید مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری لوازم کادویی و دکوری  / تجدید آگهی مزایده , مزایده  اجاره غرفه های تجاری با کاربری لوازم کادویی و دکوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902125/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-های-تجاری-با-کاربری-مینی-سوپر'>تجدید مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری  مینی سوپر  / تجدید آگهی مزایده , مزایده   اجاره غرفه های تجاری با کاربری  مینی سوپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902117/مزایده-اجاره-غرفه‌های-تجاری-با-کاربری-شال-و-روسری-تجدید'>مزایده اجاره غرفه‌های تجاری با کاربری شال و روسری تجدید  / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه‌های تجاری با کاربری شال و روسری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902141/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-های-تجاری-با-کاربری-سوغات-شهرستانها'>تجدید مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری  سوغات شهرستانها / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری  سوغات شهرستانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902148/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-های-تجاری-با-کاربری-کافی-شاپ'>تجدید مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری کافی شاپ / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های تجاری با کاربری کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902252/مزایده-فروش-جواهرات'>مزایده فروش جواهرات  / آگهی مزایده , مزایده فروش جواهرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902201/مناقصه-خدمات-دفتری-ماشین-نویسی-و--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات دفتری، ماشین نویسی و... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات دفتری، ماشین نویسی و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902241/مزایده-جمل-کتیبه-ای---'>مزایده جمل  کتیبه ای  .... / مزایده جمل  کتیبه ای  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902191/مناقصه-پیاده-روسازی-و-جدول-کانیو-بلوار-داراب'>مناقصه پیاده روسازی و جدول کانیو بلوار داراب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی و جدول کانیو بلوار داراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902230/مناقصه-اجرای-خطوط-تغذیه-و-توزیع-پراکنده-گازرسانی-به-صنایع-و-مرغداری-های-شمال-و-غرب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری های شمال و غرب - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری های ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902892/استعلام-لایسنس-دو-دستگاه-PARS-WAF9000'>استعلام لایسنس دو دستگاه PARS WAF9000 / استعلام لایسنس دو دستگاه PARS WAF9000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902872/استعلام-قرائتگر-نگهبان-هوشیار'>استعلام قرائتگر نگهبان هوشیار / استعلام قرائتگر نگهبان هوشیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902884/استعلام-خرید-تجهیزات-CWDM'>استعلام خرید تجهیزات CWDM / استعلام خرید تجهیزات CWDM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902900/استعلام-6-عدد-ترانس-جریان'>استعلام  6 عدد ترانس جریان / استعلام, استعلام  6 عدد ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902914/استعلام-اینورتر-تکفاز-با-ولتاژ-خروجی-220V-AC'>استعلام اینورتر تکفاز با ولتاژ خروجی 220V AC / استعلام، استعلام اینورتر تکفاز با ولتاژ خروجی 220V AC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902137/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902939/استعلام-خدمات-مهندسی-و-نظارت-کارگاهی-خطوط-مهرگان-یزد'>استعلام خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی خطوط مهرگان-یزد / استعلام, خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی خطوط مهرگان- یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902961/استعلام-شارژر-110-ولت-با-جریان-100-آمپر'>استعلام شارژر 110 ولت با جریان 100 آمپر / استعلام, استعلام شارژر 110 ولت با جریان 100 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902943/استعلام-ارتقاء-RTU-های-AEG-جهان-آباد'>استعلام ارتقاء RTU های AEG جهان آباد / استعلام ارتقاء RTU های AEG جهان آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902907/استعلام-لیفتراک'>استعلام لیفتراک / استعلام, استعلام لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902869/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال  / استعلام ,استعلام فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902149/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-خدمات-ایستگاهی-ایستگاههای-مسافری'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی خدمات ایستگاهی ایستگاههای مسافری / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی خدمات ایستگاهی ایستگاههای مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902845/استعلام-عسل-تکنفره-25-گرمی'>استعلام  عسل تکنفره 25 گرمی  / استعلام , استعلام  عسل تکنفره 25 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902876/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-آزمایش-و-آموزش-کامل-سامانه-فتوولتاییک-متصل-به-شبکه'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی آزمایش و آموزش کامل سامانه فتوولتاییک متصل به شبکه / استعلام تهیه و نصب و راه اندازی آزمایش و آموزش کامل سامانه فتوولتاییک متصل به شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902921/استعلام-کپی-شارپ'>استعلام کپی شارپ / استعلام ,استعلام کپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902933/استعلام-پمپ-آب-سانتریفیوژ-چند-مرحله-ای'>استعلام پمپ آب سانتریفیوژ چند مرحله ای / استعلام , استعلام پمپ آب سانتریفیوژ چند مرحله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902833/استعلام-انجام-امور-ایاب-و-ذهاب-اداره'>استعلام انجام امور ایاب و ذهاب اداره / استعلام انجام امور ایاب و ذهاب اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902850/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902971/استعلام-سیم-برق-NYA--'>استعلام سیم برق NYA .. / استعلام , استعلام سیم برق NYA ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902130/مزایده-جوش-الکتراسونیک-مدل-2600ME---نوبت-دوم'>مزایده جوش الکتراسونیک مدل 2600ME ... نوبت دوم / مزایده , مزایده جوش الکتراسونیک مدل 2600ME...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902242/آگهی-فراخوان-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها--تمدید'>آگهی فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها... تمدید  / آگهی فراخوان پیمانکاران , آگهی فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها....تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902953/استعلام-چای-نیم-کیلویی-دو-غزال-درجه-یک'>استعلام چای نیم کیلویی دو غزال درجه یک  / استعلام ، استعلام چای نیم کیلویی دو غزال درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902996/استعلام-پروژه-محوطه-سازی-فضای-سبز-ایستگاه-اراک-96-5-9'>استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاه اراک 96.5.9 / استعلام, استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاه اراک 96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902992/استعلام-4-دستگاه-خودرو-96-5-9'>استعلام 4 دستگاه خودرو 96.5.9 / استعلام, استعلام 4 دستگاه خودرو 96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902941/استعلام-کاور-ورزشی-توری'>استعلام کاور ورزشی توری  / استعلام , استعلام کاور ورزشی توری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902980/استعلام-خرید-آسانسور'>استعلام خرید آسانسور  / استعلام, استعلام خرید آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903002/استعلام-زونکن-هشت-سانت-پلی-پروپیلنی'>استعلام زونکن هشت سانت پلی پروپیلنی  / استعلام, استعلام زونکن هشت سانت پلی پروپیلنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902977/استعلام-ups'>استعلام ups  / استعلام  ups </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902966/استعلام-شناسایی-عوامل-زیان-آور-محیطی'>استعلام شناسایی عوامل زیان آور محیطی / استعلام شناسایی عوامل زیان آور محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902956/استعلام-دستگاه-سرور'>استعلام دستگاه سرور  / استعلام دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902159/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-کلیه-اماکن-و-محوطه‌های'>مناقصه  انجام خدمات نظافت کلیه اماکن و محوطه‌های / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انجام خدمات نظافت کلیه اماکن و محوطه‌های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902947/استعلام-اجاره-بازار-عرضه-آبزیان'>استعلام اجاره بازار عرضه آبزیان / استعلام اجاره بازار عرضه آبزیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902948/استعلام-اجاره-بازار-عرضه-آبزیان'>استعلام اجاره بازار عرضه آبزیان / استعلام, استعلام اجاره بازار عرضه آبزیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902935/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902991/استعلام-9800-کیلوگرم-خار-ضد-صعود'>استعلام 9800 کیلوگرم خار ضد صعود / استعلام ,استعلام 9800 کیلوگرم خار ضد صعود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902995/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902970/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه  / استعلام , استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902940/استعلام-فعالیتهای-پشتیبانی-آموزش'>استعلام فعالیتهای پشتیبانی آموزش  / استعلام ,استعلام فعالیتهای پشتیبانی آموزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902989/استعلام-آهن-الات-بدنه-دکل'>استعلام آهن الات بدنه دکل  / استعلام آهن الات بدنه دکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902985/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه  / استعلام , استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902223/تجدید-مزایده-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-تجاری'>تجدید مزایده اجاره تعدادی از غرفه های تجاری  / تجدید مزایده اجاره تعدادی از غرفه های تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902981/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای  / استعلام, استعلام فیلتر کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902986/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-کلاس-M5'>استعلام فیلتر کیسه ای کلاس M5  / استعلام, استعلام فیلتر کیسه ای کلاس M5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903000/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای  / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902993/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای  / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902988/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-کلاس-M5'>استعلام فیلتر کیسه ای کلاس M5  / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای کلاس M5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902962/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای  / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902982/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-96-5-9'>استعلام فیلتر کیسه ای 96.5.9 / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای  96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902150/مناقصه-خدمات-حراست'>مناقصه خدمات حراست  / مناقصه خدمات حراست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902987/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-96-5-9'>استعلام فیلتر کیسه ای 96.5.9 / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای  96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902949/استعلام-فیلتر-کیسه-ای--'>استعلام فیلتر کیسه ای ...  / استعلام فیلتر کیسه ای ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902979/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای  / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902859/استعلام-فیلتر-ترمینالی-هپا'>استعلام فیلتر ترمینالی هپا / استعلام فیلتر ترمینالی هپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902843/استعلام-فیلتر-ترمینالی'>استعلام فیلتر ترمینالی / استعلام فیلتر ترمینالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902945/استعلام-فیلتر-بین-کانالی'>استعلام فیلتر بین کانالی / استعلام فیلتر بین کانالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902925/استعلام-فیلتر-بین-کانالی'>استعلام فیلتر بین کانالی / استعلام فیلتر بین کانالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902912/استعلام-سایر-فعالیتهای-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده'>استعلام سایر فعالیتهای حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده  / استعلام، استعلام سایر فعالیتهای حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902894/استعلام-کارت-تلفن-و-کارت-XK-0290'>استعلام کارت تلفن و کارت XK-0290 / استعلام , استعلام  کارت تلفن و کارت XK-0290</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902864/استعلام-استقرار-کانون-ارزیابی-و-برگزاری-کارگاههای-پرورش-ارزیاب'>استعلام استقرار کانون ارزیابی و برگزاری کارگاههای پرورش ارزیاب / استعلام , استعلام استقرار کانون ارزیابی و برگزاری کارگاههای پرورش ارزیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902176/مناقصه-تامین-سه-دستگاه-لیفتراک-به-همراه-هفت-نفر-راننده--'>مناقصه تامین سه دستگاه لیفتراک به همراه هفت نفر راننده ...  / مناقصه تامین سه دستگاه لیفتراک به همراه هفت نفر راننده ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902910/استعلام-یک-دستگاه-ون-تشریفاتی'>استعلام یک دستگاه ون تشریفاتی  / استعلام ,استعلام یک دستگاه ون تشریفاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902901/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک  / استعلام ,استعلام هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902890/استعلام-ترمیم-بلوک-های-تاج-و-سکوهای-پیرامون'>استعلام ترمیم بلوک های تاج و سکوهای پیرامون / استعلام ,استعلام ترمیم بلوک های تاج و سکوهای پیرامون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902880/استعلام-اجرای-عملیات-افزایش-ارتفاع-دیواره-های-کانال-طرح-انتقال-آب-کشاورزی'>استعلام اجرای عملیات افزایش ارتفاع دیواره های کانال طرح انتقال آب کشاورزی  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات افزایش ارتفاع دیواره های کانال طرح انتقال آب کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902887/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ریکلوزر'>استعلام خرید یک دستگاه ریکلوزر / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه ریکلوزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902898/استعلام-کاغذ-a4-اوفیس'>استعلام کاغذ a4 اوفیس / استعلام , استعلام کاغذ a4 اوفیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902919/استعلام-سرور-فضای-ذخیره-سازی'>استعلام سرور فضای ذخیره سازی  / استعلام, استعلام سرور فضای ذخیره سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902929/استعلام-وب-کم'>استعلام وب کم / استعلام وب کم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902976/استعلام-در-الکتریکی-ورودی-ساختمان'>استعلام در الکتریکی ورودی ساختمان  / استعلام, استعلام در الکتریکی ورودی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902952/استعلام-فن-سانتریفیوژ'>استعلام فن سانتریفیوژ  / استعلام, استعلام فن سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902927/استعلام-جارو-شارژی-خانگی-و--'>استعلام جارو شارژی خانگی و ... / استعلام, استعلام جارو شارژی خانگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902911/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری  / استعلام, استعلام مایع دستشویی 4 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902959/استعلام-ریبون-رنگی-و--'>استعلام ریبون رنگی و ... / استعلام ,استعلام ریبون رنگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902974/استعلام-کیس-رایانه-و--'>استعلام کیس رایانه و ... / استعلام ,استعلام کیس رایانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902938/استعلام-ماژول'>استعلام ماژول  / استعلام ,استعلام ماژول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902924/استعلام-دستگاه-SBC-جهت-حفاظت-شبکه-های-voip'>استعلام دستگاه SBC جهت حفاظت شبکه های voip / استعلام ,استعلام دستگاه SBC جهت حفاظت شبکه های voip</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902998/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902199/آگهی-مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-طبقاتی-عبدالعلی-سنندجی-نوبت-دوم'>آگهی مزایده بهره برداری از پارکینگ طبقاتی عبدالعلی سنندجی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از پارکینگ طبقاتی عبدالعلی سنندجی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902886/استعلام-پنل-9-وات'>استعلام پنل 9 وات / استعلام پنل 9 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902782/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-صوت-همراه-با-ویدئو-پروژکتور-و-پرده'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم صوت همراه با ویدئو پروژکتور و پرده / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی سیستم صوت همراه با ویدئو پروژکتور و پرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902922/استعلام-خرید-شیرهای-هیدرانت--'>استعلام خرید شیرهای هیدرانت .. / استعلام, استعلام خرید شیرهای هیدرانت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902906/استعلام-تولید-ماشین-آلات-با-کاربرد-خاص'>استعلام تولید ماشین آلات با کاربرد خاص  / استعلام, استعلام تولید ماشین آلات با کاربرد خاص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902896/استعلام-متراژ-تقریبی-67-متر'>استعلام متراژ تقریبی 67 متر  / استعلام , استعلام متراژ تقریبی 67 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902262/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده  یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس / مزایده  یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902885/استعلام-ماکارونی-700-گرمی'>استعلام ماکارونی 700 گرمی / استعلام, استعلام ماکارونی 700 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902841/استعلام-کولر-اوجنرال-18000-سرمایشی'>استعلام کولر اوجنرال 18000 سرمایشی / استعلام ، کولر اوجنرال 18000 سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902903/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرمایشی / استعلام کولر گازی اسپیلت سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902930/مزایده-فروش-اثاثیه-و-تجهیزات-مستهلک'>مزایده فروش اثاثیه و تجهیزات مستهلک / آگهی مزایده ، مزایده فروش اثاثیه و تجهیزات مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902147/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-4000متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 4000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902860/فراخوان-بالابر-تلسکوپی---'>فراخوان بالابر تلسکوپی ....  / فراخوان بالابر تلسکوپی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902865/فراخوان-انجام-احیاء-و-نگهداری-از-سیستم-حفاظت-کاتدیک-لوله-های-گاز'>فراخوان انجام احیاء و نگهداری از سیستم حفاظت کاتدیک لوله های گاز / فراخوان ، فراخوان انجام احیاء و نگهداری از سیستم حفاظت کاتدیک لوله های گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902873/فراخوان-خرید-اقلام-پکینگ-و-اورینگ-simrit'>فراخوان خرید اقلام پکینگ و اورینگ simrit / فراخوان ، فراخوان خرید اقلام پکینگ و اورینگ simrit</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902878/فراخوان-خرید-تیغه-مشمع-بری'>فراخوان خرید تیغه مشمع بری / فراخوان ، فراخوان خرید تیغه مشمع بری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902829/استعلام-زغال-جهت-الکترو-موتور-200-اسب-دی-سی---'>استعلام زغال جهت الکترو موتور 200 اسب دی سی  ....  / استعلام ، استعلام زغال جهت الکترو موتور 200 اسب دی سی  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902119/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاع-200مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مشاع 200مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاع 200مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902893/مناقصه-عمومی-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-کانالهای-پیش-ساخته-بتنی-و--'>مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای عملیات کانالهای پیش ساخته بتنی و...  / مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای عملیات کانالهای پیش ساخته بتنی و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902899/مناقصه-عمومی-تهیه-مصالح-و-اجرای-تاسیسات-الکتریکال'>مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای تاسیسات الکتریکال / مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای تاسیسات الکتریکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902909/مناقصه-عمومی-تهیه-مصالح-و-اجرای-زیرسازی-ساندویچ-پنل--آبروهای-باران-و--'>مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای زیرسازی ساندویچ پنل ، آبروهای باران و ...  / مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای زیرسازی ساندویچ پنل ، آبروهای باران و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902913/مناقصه-عمومی-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-ابنیه-پروژه-سالن-تولیدی'>مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای عملیات ابنیه پروژه سالن تولیدی  / مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای عملیات ابنیه پروژه سالن تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902111/مزایده-واگذاري-موقت-امتياز-حق-بهره-برداري-از-عوارضي-ميدان-بزرگ-شهيد-رجايي'>مزایده واگذاري موقت امتياز حق بهره برداري از عوارضي ميدان بزرگ شهيد رجايي / آگهی مزایده , مزایده واگذاري موقت امتياز حق بهره برداري از عوارضي ميدان بزرگ شهيد رجايي</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902206/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-بازار-تاریخی'>مناقصه مرمت و بهسازی بازار تاریخی  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی ,مناقصه مرمت و بهسازی بازار تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902122/مزایده-انواع-لباس-خواب-و-لباس-زیر-زنانه'>مزایده انواع لباس خواب و لباس زیر زنانه   / مزایده ، مزایده انواع لباس خواب و لباس زیر زنانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902812/آگهی-تجدید-مزایده-واگذاری-تزریقات-و-پانسمان-بیمارستان-شهدای-لنجان'>آگهی تجدید مزایده واگذاری تزریقات و پانسمان بیمارستان شهدای لنجان / آگهی تجدید مزایده واگذاری تزریقات و پانسمان بیمارستان شهدای لنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902821/آگهی-استعلام-واگذاری-محل-جهت-راه-اندازی-غرفه-مواد-غذایی---'>آگهی استعلام واگذاری محل جهت راه اندازی غرفه مواد غذایی  ... / آگهی استعلام واگذاری محل جهت راه اندازی غرفه مواد غذایی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902830/آگهی-استعلام-واگذاری-محل-واحد-بهداشت-دهان-ودندان-مرکز-جامع-سلامت-قائم(عج--'>آگهی استعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان ودندان مرکز جامع سلامت قائم(عج ... / آگهی استعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان ودندان مرکز جامع سلامت قائم(عج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902851/آگهی-استعلام-واگذاری-مشاغل-گروه-پرستاری-مرکز-آموزشی-درمانی-الزهراء-(س)'>آگهی استعلام واگذاری مشاغل گروه پرستاری مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) / آگهی استعلام واگذاری مشاغل گروه پرستاری مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902862/آگهی-استعلام-واگذاری-محل-جهت-خدمات-تایپ-وتکثیر'>آگهی استعلام واگذاری محل جهت خدمات تایپ وتکثیر  / آگهی استعلام واگذاری محل جهت خدمات تایپ وتکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902871/استعلام-واگذاری-اتاق-پزشک-و-تزریقات-وپانسمان'>استعلام واگذاری اتاق پزشک و تزریقات وپانسمان  / استعلام واگذاری اتاق پزشک و تزریقات وپانسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902220/مناقصه-خرید-تعداد-17270-دستگاه-کنتور-آب'>مناقصه خرید تعداد 17270 دستگاه کنتور آب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید تعداد 17270 دستگاه کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902160/مزایده-ملک-بخش-4-تبریز'>مزایده ملک بخش 4 تبریز  / مزایده,مزایده ملک بخش 4 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902714/مناقصه-واگذاری-بیمه-های-تکمیلی-عمر-و-حوادث-مسئولیت-مدنی-و-آتش-سوزی'>مناقصه واگذاری بیمه های تکمیلی، عمر و حوادث، مسئولیت مدنی و آتش سوزی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بیمه های تکمیلی، عمر و حوادث، مسئولیت مدنی و آتش سوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902796/استعلام-جرثقیل-برقی-تک-سرعته'>استعلام جرثقیل برقی تک سرعته / استعلام, استعلام جرثقیل برقی تک سرعته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902815/استعلام-جعبه-شستی-اعلام-حریق-و--'>استعلام جعبه شستی اعلام حریق و ... / استعلام, استعلام جعبه شستی اعلام حریق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902799/استعلام-ترانسفورماتور-800-کیلو-ولت'>استعلام ترانسفورماتور 800 کیلو ولت   / فرم استعلام بهاء , استعلام ترانسفورماتور 800 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902691/استعلام-بها-پرنده-آماده-پرواز-اکتاروتور'>استعلام بها پرنده آماده پرواز اکتاروتور / استعلام بها , استعلام بها پرنده آماده پرواز اکتاروتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902667/استعلام-کپسول-آتشنشانی'>استعلام کپسول آتشنشانی  / استعلام بها , استعلام کپسول آتشنشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902654/استعلام-رولیک-و-پایه-رولیک-زنجیر-اسکراپر-سینتر'>استعلام رولیک و پایه رولیک زنجیر اسکراپر سینتر / استعلام, استعلام رولیک و پایه رولیک زنجیر اسکراپر سینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902270/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-8-تنی-دو-مخزن-و--'> مزایده یک دستگاه آسیاب 8 تنی دو مخزن و ... / آگهی مزایده اموال منقول,  مزایده یک دستگاه آسیاب 8 تنی دو مخزن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902823/استعلام-تیغه-پلی-اورتان-بلت-کلینر-برای-نوار-نقاله-و--'>استعلام تیغه پلی اورتان بلت کلینر برای نوار نقاله و ... / استعلام, استعلام تیغه پلی اورتان بلت کلینر برای نوار نقاله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902744/مناقصه-پشتیبانی-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری-کلیه-سیستم-های-کامپیوتری-شبکه-و-مخابرات'>مناقصه پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستم های کامپیوتری، شبکه و مخابرات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستم های کامپیوتری، شبکه و مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902839/مناقصه-خرید-250-قطعه-ریل-راه-آهن'>مناقصه خرید 250 قطعه ریل راه آهن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 250 قطعه ریل راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902761/استعلام-hex-nut-m6-iso-4032-cl8-cold-galvanized-96-05-09'>استعلام hex nut m6-iso 4032-cl8-cold galvanized- 96.05.09 / استعلام, استعلام hex nut m6-iso 4032-cl8-cold galvanized- 96.05.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902648/استعلام-اجاره-سه-دستگاه-خودروی-سواری--'>استعلام اجاره سه دستگاه خودروی سواری ... / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام اجاره سه دستگاه خودروی سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902280/مزایده-یکدستگاه-تلویزیون-ال-ای-دی-42-اینچ'>مزایده یکدستگاه تلویزیون ال  ای دی 42 اینچ  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه تلویزیون ال  ای دی 42 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902686/استعلام-فیلتر-نازل-اسپری-آب-مربوط-به-سیستم-FOG-واحد-گازی'>استعلام فیلتر نازل اسپری آب مربوط به سیستم FOG واحد گازی / استعلام , استعلام فیلتر نازل اسپری آب مربوط به سیستم FOG واحد گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902699/استعلام-والو-پروانه-ای--96-05-09'>استعلام والو پروانه ای ...96.05.09 / استعلام والو پروانه ای ...96.05.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902695/استعلام-توری-کربن-استیل'>استعلام توری کربن استیل / استعلام توری کربن استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902778/مناقصه-دستگاه-اندازه-گیری-پایداری-اکسیداسیون-بنزین-و-گازوییل'>مناقصه دستگاه اندازه گیری پایداری اکسیداسیون بنزین و گازوییل    / مناقصه ، دستگاه اندازه گیری پایداری اکسیداسیون بنزین و گازوییل   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902774/مناقصه-TUBE-BUNDLE'>مناقصه TUBE BUNDLE  / مناقصه TUBE BUNDLE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902920/مناقصه-ANTI-ICING-FUEL-ADDITIVE'>مناقصه ANTI-ICING FUEL ADDITIVE / مناقصه , مناقصه ANTI-ICING FUEL ADDITIVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902673/استعلام-بها-تهیه-لوازم-و-نصب-و-کالیبراسیون-کلرسنج-ها--فشارسنج-ها--'>استعلام بها تهیه لوازم و نصب و کالیبراسیون کلرسنج ها ، فشارسنج ها.... / استعلام بها تهیه لوازم و نصب و کالیبراسیون کلرسنج ها ، فشارسنج ها....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902158/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-32-90متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 32.90متر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 32.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902728/استعلام-سیستم-پد-و-فن--آبیاری-و-مه-پاش--برق-و-توری-4-باب-گلخانه--'>استعلام سیستم پد و فن ، آبیاری و مه پاش ، برق و توری 4 باب گلخانه.... / استعلام سیستم پد و فن ، آبیاری و مه پاش ، برق و توری 4 باب گلخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902685/استعلام-خرید-و-نصب-موارد-ذیل-مربوط-به-آسانسورهای-خوابگاه'>استعلام خرید و نصب موارد ذیل مربوط به آسانسورهای خوابگاه  / استعلام , استعلام خرید و نصب موارد ذیل مربوط به آسانسورهای خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902742/استعلام-10-دستگاه-تجهیزات-لابراتوری-دندانپزشکی'>استعلام 10 دستگاه تجهیزات لابراتوری دندانپزشکی  / استعلام , استعلام 10 دستگاه تجهیزات لابراتوری دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902732/استعلام-دو-دستگاه-تهیه-هوای-فشرده-دندانپزشکی'>استعلام دو دستگاه تهیه هوای فشرده دندانپزشکی  / استعلام , استعلام دو دستگاه تهیه هوای فشرده دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902748/استعلام-LAMEMMAS-SEAL-POS-1'>استعلام LAMEMMAS SEAL POS:1 / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام LAMEMMAS SEAL POS:1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902720/استعلام-thermocouple-type-e-tg01-te-29-oprat---'>استعلام thermocouple type: e tg01-te 29- oprat . ... / استعلام thermocouple type: e tg01-te 29- oprat . ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902772/استعلام-POWER-SUPPLY'>استعلام POWER SUPPLY  / استعلام POWER SUPPLY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902704/استعلام-مانیتور-صنعتی-LED-24--'>استعلام مانیتور صنعتی LED 24 ... / استعلام مانیتور صنعتی LED 24 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902819/استعلام-فن-کویل-600-چپ-ساراول'>استعلام فن کویل 600 چپ ساراول / استعلام فن کویل 600 چپ ساراول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902738/استعلام-پرچم-پایه-دار-بزرگ-منقوش-به-آرم-زکات'>استعلام پرچم پایه دار بزرگ منقوش به آرم زکات / استعلام پرچم پایه دار بزرگ منقوش به آرم زکات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902155/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902768/استعلام-لایسنس-ویندوز-سرور'>استعلام لایسنس ویندوز سرور / استعلام لایسنس ویندوز سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902795/استعلام-درب-اتوماتیک'>استعلام درب اتوماتیک / استعلام درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902824/استعلام-تانک-الکتروفورز-عمودی-ایرانی'>استعلام تانک الکتروفورز عمودی ایرانی / استعلام تانک الکتروفورز عمودی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902875/استعلام-انکوباتور-ایرانی'>استعلام انکوباتور ایرانی / استعلام انکوباتور ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902867/استعلام-الایزاریدر-ایرانی'>استعلام الایزاریدر ایرانی  / استعلام , استعلام الایزاریدر ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902837/استعلام-آون-ایرانی-رومیزی'>استعلام  آون ایرانی رومیزی  / استعلام , استعلام  آون ایرانی رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902813/استعلام-وستون-بلات'>استعلام وستون بلات   / استعلام، استعلام وستون بلات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902791/استعلام-پاورسوپلای-ایرانی'>استعلام  پاورسوپلای ایرانی  / استعلام , استعلام  پاورسوپلای ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902764/استعلام-دستگاه-phmetler-ایرانی'>استعلام دستگاه phmetler ایرانی / استعلام , استعلام دستگاه phmetler ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902882/استعلام-رایانه-All-in-One'>استعلام رایانه All in One  / استعلام، استعلام رایانه All in One </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902276/مزایده-کامیون-کشنده'>مزایده کامیون کشنده / مزایده کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902857/استعلام-نرم-افزار-McAp-silver-2'>استعلام نرم افزار McAp-silver-2 / استعلام، استعلام نرم افزار McAp-silver-2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902836/استعلام-رایانه-همراه-نت-بوک-با-هارد-500-GB'>استعلام رایانه همراه نت بوک با هارد 500 GB  / استعلام، استعلام رایانه همراه نت بوک با هارد 500 GB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902810/استعلام-مغزی-2-1-in-شیر-مخلوط'>استعلام مغزی 2/1 in شیر مخلوط / استعلام، استعلام مغزی 2/1 in شیر مخلوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902786/استعلام-برج-خنک-کننده-فن-دار'>استعلام برج خنک کننده فن دار  / استعلام , استعلام برج خنک کننده فن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902904/استعلام-main-asus-H85plus--'>استعلام main asus H85plus... / استعلام، استعلام main asus H85plus...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902814/استعلام-GPS'>استعلام GPS / استعلام, استعلام GPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902822/استعلام-لباس-ورزشی'>استعلام لباس ورزشی / استعلام, استعلام لباس ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902811/استعلام-پی-اچ-متر'>استعلام پی اچ متر / استعلام, استعلام پی اچ متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902773/استعلام-تعمیر-و-سرویس-و-نگهداری-کولر-و-اسپیلت-های-پستهای-فشار-قوی'>استعلام تعمیر و سرویس و نگهداری کولر و اسپیلت های پستهای فشار قوی / استعلام ، استعلام تعمیر و سرویس و نگهداری کولر و اسپیلت های پستهای فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902760/استعلام-رنگ-آمیزی'>استعلام رنگ آمیزی / استعلام ، استعلام رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902152/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-عرصه-شصت-متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت عرصه شصت متر  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت عرصه شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902758/استعلام-هزینه-تابلوبندی-و-کابل-کشی-و-نصب-فن-ریموت-دار-پستهای-فشار-قوی'>استعلام هزینه تابلوبندی و کابل کشی و نصب فن ریموت دار پستهای فشار قوی / استعلام ، استعلام هزینه تابلوبندی و کابل کشی و نصب فن ریموت دار پستهای فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902756/استعلام-نصب-تابلوهای-ایمنی-در-پست-های-فوق-توزیع'>استعلام نصب تابلوهای ایمنی در پست های فوق توزیع / استعلام ,استعلام نصب تابلوهای ایمنی در پست های فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902775/استعلام-نصب-برج-و-سیم-کشی-برج'>استعلام نصب برج و سیم کشی برج  / استعلام ,استعلام نصب برج و سیم کشی برج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902802/استعلام-چای-بسته-مقوایی-500-گرمی'>استعلام چای بسته مقوایی 500 گرمی  / استعلام ,استعلام چای بسته مقوایی 500 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902820/استعلام-تی-شرت-آستین-دار'>استعلام تی شرت آستین دار / استعلام ,استعلام تی شرت آستین دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902849/استعلام-دیوار-کوب-و-ابزار'>استعلام دیوار کوب و ابزار / استعلام ,استعلام دیوار کوب و ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902888/استعلام-سقف-کاذب-گچی-و-کفپوش-و-لامپ-LED'>استعلام سقف کاذب گچی و کفپوش و لامپ LED / استعلام ,استعلام  سقف کاذب گچی و کفپوش و لامپ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902852/استعلام-لوازم-پذیرایی'>استعلام  لوازم پذیرایی / استعلام ,استعلام  لوازم پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902816/استعلام-داکت-اسپیلت-کانالی-از-نوع-فشار-بالا'>استعلام داکت اسپیلت کانالی از نوع فشار بالا  / استعلام , استعلام داکت اسپیلت کانالی از نوع فشار بالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902164/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-425متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 425متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 425متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902794/استعلام-مشاوره-بازسازی-کلی-سیستم-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام مشاوره بازسازی کلی سیستم تاسیسات مکانیکی / استعلام, استعلام مشاوره بازسازی کلی سیستم تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902877/استعلام-عملیات-تهیه-و-نصب-و-رگلاژ-کف-کاذب'>استعلام عملیات تهیه و نصب و رگلاژ کف کاذب / استعلام ، استعلام عملیات تهیه و نصب و رگلاژ کف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902854/استعلام-اطفا-حریق-مرکز-حمیدیه'>استعلام اطفا حریق مرکز حمیدیه / استعلام ، استعلام اطفا حریق مرکز حمیدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902832/استعلام-اقلام-راه-اندازی-پروژه-مانیتورینگ'>استعلام اقلام راه اندازی پروژه مانیتورینگ / استعلام ,استعلام اقلام راه اندازی پروژه مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902798/استعلام-هولوگرام-با-طرح-خاص-وزارت-ارتباطات'>استعلام هولوگرام با طرح خاص وزارت ارتباطات / آگهی استعلام , استعلام هولوگرام با طرح خاص وزارت ارتباطات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902770/استعلام-پشتیبانی-فنی-و-3-عدد-هارد-Ssd'>استعلام پشتیبانی فنی و 3 عدد هارد Ssd  / استعلام پشتیبانی فنی و 3 عدد هارد Ssd </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902855/استعلام-دوربین-مداربسته-96-5-9'>استعلام دوربین مداربسته 96.5.9 / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته  96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902891/استعلام-ذخیره-ساز-رایانه--'>استعلام ذخیره ساز رایانه ... / استعلام ذخیره ساز رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902804/استعلام-دستگاه-کارت-خوان-CASTLES-LAN-DIALUP-V3-96-5-9'>استعلام دستگاه کارت خوان CASTLES LAN DIALUP V3-96.5.9 / استعلام, استعلام دستگاه کارت خوان CASTLES LAN DIALUP V3-96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902848/استعلام-کولرگازی-اسپیلت-سرد--'>استعلام کولرگازی اسپیلت سرد ... /  استعلام کولرگازی اسپیلت سرد ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902156/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-تجدید-96-5-9'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی تجدید 96.5.9 / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی تجدید نوبت اول 96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902166/مزایده-عمارت-مسکونی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-دوم'>مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902472/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مناقصه کرایه ماشین آلات  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کرایه ماشین آلات  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902491/مزایده-سواری-پراید-نقره-ای-رنگ'>مزایده سواری پراید نقره ای رنگ  / آگهی مزایده , مزایده سواری پراید نقره ای رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902486/مزایده-1332-32متر-زمین-و-منزل-مسکونی-و-4-باب-مغازه'>مزایده 1332.32متر زمین و منزل مسکونی و 4 باب مغازه  / مزایده,مزایده 1332.32متر زمین و منزل مسکونی و 4 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902496/مزایده-11-تخته-فرش-6-متری'>مزایده 11 تخته فرش 6 متری / آگهی مزایده , مزایده 11 تخته فرش 6 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902509/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-و--نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات, رفع حوادث تجهیزاتی و... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات, رفع حوادث تجهیزاتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902477/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس نگهداری و تعمیرات شبکه  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس نگهداری و تعمیرات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902505/مزایده-یکباب-سوله-در-یک-قطعه-زمین-قدمت-ده-سال'>مزایده یکباب سوله در یک قطعه زمین قدمت ده سال / مزایده,مزایده یکباب سوله در یک قطعه زمین قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902258/مزایده-مبل-مشکی-و-نارنجی--'>مزایده مبل مشکی و نارنجی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مبل مشکی و نارنجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902464/هفتمین-همایش-خیرین-مدرسه-ساز-و-مدرسه-یار-میانه'>هفتمین همایش خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار میانه  / هفتمین همایش خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار میانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902442/مزایده-فروش-یک-دستگاه-گریدر-مرحله-دوم--نوبت-اول'>مزایده فروش یک دستگاه گریدر مرحله دوم - نوبت اول / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه گریدر  مرحله دوم - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902478/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-338مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 338مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 338مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902476/مزایده-4-قطعه-زمین-زراعتی-5-95-هکتار'>مزایده 4 قطعه زمین زراعتی 5.95 هکتار  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین زراعتی 5.95 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902504/اصلاحیه-مناقصه-تامین-خودروی-استیجاری-سبک-یا-سواری'>اصلاحیه مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری / اصلاحیه , مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902480/چهارمین-المپیاد-فرهنگی-ورزشی-دانشجویان-دانشگاه-جامع-علمی96-5-09'>چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی96.5.09 / چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی96.05.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902453/مزایده-قسمتی-از-فضای-باغ-گیاهان-داروئی-جهت-ایجاد-نمایشگاه-و-فروشگا'>مزایده قسمتی از فضای باغ گیاهان داروئی جهت ایجاد نمایشگاه و فروشگا / مزایده عمومی,مزایده  قسمتی از فضای باغ گیاهان داروئی جهت ایجاد نمایشگاه و فروشگا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902513/مزایده-حق-انتفاع-اجاره-محل-مکان-دکه-ها'>مزایده حق انتفاع اجاره محل مکان دکه ها / آگهی مزایده,مزایده  حق انتفاع اجاره محل مکان دکه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902455/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور-فرگوسن'>مزایده فروش  یک دستگاه تراکتور فرگوسن / آگهی مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه تراکتور فرگوسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902168/مزایده-ملک-به-مساحت-128-70متر'>مزایده ملک به مساحت 128.70متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 128.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902445/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-زباله-کش'>مزایده  یک دستگاه کامیونت زباله کش  / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه کامیونت زباله کش دهیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902507/مزایده-اجاره-قسمتی-از-زمین-ترمینال-قدیم-جهت-استفاده-برای-استقرار-موقت-خودروهای-مسافربری'>مزایده  اجاره قسمتی از زمین ترمینال قدیم جهت استفاده برای استقرار موقت خودروهای مسافربری / آگهی مزایده, مزایده  اجاره قسمتی از زمین ترمینال قدیم جهت استفاده برای استقرار موقت خودروهای مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902590/مناقصه-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر-و--'>مناقصه پیاده روسازی معابر سطح شهر و ... / آگهی مناقصه, مناقصه پیاده روسازی معابر سطح شهر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902555/مناقصه-حمل-میت'>مناقصه حمل میت / مناقصه, مناقصه حمل میت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902456/تجدید-مزایده-اجاره-سالانه-مجموعه-ورزشی'>تجدید مزایده اجاره سالانه مجموعه ورزشی  / تجدید مزایده ,تجدید مزایده اجاره سالانه مجموعه ورزشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902489/مناقصه-خدمات-خودرو-سواری-استیجاری'> مناقصه خدمات خودرو سواری استیجاری   / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات خودرو سواری استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902541/مناقصه-تعمیرات-و-بهسازی-فضای-اورژانس--'>مناقصه تعمیرات و بهسازی فضای اورژانس ... / مناقصه تعمیرات و بهسازی فضای اورژانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902490/مزایده-ماترک-شامل-سه-دستگاه-آپارتمان-و-مغازه'>مزایده ماترک شامل سه دستگاه آپارتمان و مغازه / مزایده,مزایده ماترک شامل سه دستگاه آپارتمان و مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902689/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-64-20متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902692/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-هشت-تهران'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش هشت تهران / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش هشت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902170/مزایده-آپارتمان-مساحت-131-61متر'>مزایده آپارتمان مساحت 131.61متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 131.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902502/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-و--'>فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن و ...  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902610/دوازدهمین-جشنواره-بین-المللی-شعر-رضوی'>دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر رضوی / دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر رضوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902446/مزایده-خودروی-سواری-تیبا'>مزایده خودروی سواری تیبا  / مزایده, مزایده خودروی سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902964/مزایده-فروش-املاک-مال-غیرمنقول-نوبت-سوم-96-5-9'>مزایده فروش املاک مال غیرمنقول نوبت سوم 96.5.9 / مزایده,مزایده فروش املاک مال غیرمنقول نوبت سوم 96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902438/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-ملایر--خنداب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور ملایر - خنداب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور ملایر - خنداب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902447/مزایده-فروش-آهن-آلات--چوب-و--'>مزایده فروش آهن آلات - چوب و... / مزایده فروش آهن آلات - چوب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902460/مزایده-واگذاری-پارکینگ-90-هکتاری-شلمچه'>مزایده واگذاری پارکینگ 90 هکتاری شلمچه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پارکینگ 90 هکتاری شلمچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902458/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-قدیمی-ساز-بخش-هشت-تهران'>مزایده ساختمان دو طبقه قدیمی ساز بخش هشت تهران / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه قدیمی ساز بخش هشت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902449/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-231-40متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 231.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 231.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902188/مزایده-ملک-بخش-بیست-و-نه-ناحیه-55-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش بیست و نه ناحیه 55 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش بیست و نه ناحیه 55 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902444/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-122-75متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 122.75متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 122.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902427/مزایده-فروش-یک-دستگاه-نیسان'>مزایده فروش یک دستگاه نیسان / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902466/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-ال-سی-دی'>مزایده  یک دستگاه تلویزیون ال سی دی  / مزایده,مزایده  یک دستگاه تلویزیون ال سی دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902450/مزایده-هشت-خط-تلفن-موبایل'>مزایده هشت خط تلفن موبایل  / مزایده,مزایده هشت خط تلفن موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902436/مزایده-یکدستگاه-دستگاه-جوش-پرس'>مزایده یکدستگاه دستگاه جوش پرس / مزایده,مزایده یکدستگاه دستگاه جوش پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902443/مزایده-سواری-سمند-خاکستری'>مزایده سواری سمند خاکستری  / مزایده,مزایده سواری سمند خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902435/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1480-80متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1480.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1480.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902459/مزایده-واگذاری-قطعی-یک-زمین-در-بر-شهرک-اصناف-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مزایده واگذاری قطعی یک زمین در بر شهرک اصناف نوبت دوم مرحله اول  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری قطعی یک زمین در بر شهرک اصناف نوبت دوم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902706/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-191-2مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 191.2مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 191.2مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902488/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-جرثقیل'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون جرثقیل / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902185/مزایده-دو-باب-مغازه-احداثی-در-پلاک-ثبتی-247-36-نوبت-اول'>مزایده دو باب مغازه احداثی در پلاک ثبتی 247/36 نوبت اول / مزایده,مزایده دو باب مغازه احداثی در پلاک ثبتی 247/36 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902701/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاع-عرصه-94مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک مشاع عرصه 94مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع عرصه 94مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902710/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-71-5متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 71.5متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 71.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902531/مناقصه-مدرسه-6-کلاسه-بنیاد-برکت-سیبک-فریدونشهر--'>مناقصه مدرسه 6 کلاسه بنیاد برکت سیبک فریدونشهر ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مدرسه 6 کلاسه بنیاد برکت سیبک فریدونشهر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902506/مزایده-اجاره-یک-باب-کیوسک-اغذیه-فروشی'>مزایده اجاره یک باب کیوسک اغذیه فروشی  / مزایده ، مزایده اجاره یک باب کیوسک اغذیه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902499/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری'>مزایده  فروش یک دستگاه اتوبوس شهری  / مزایده ، مزایده  فروش یک دستگاه اتوبوس شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902897/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-358-1مترمرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 358.1مترمرحله سوم نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 358.1متر مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902771/مزایده-فروش-تعدادی-پلاک-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی پلاک کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی پلاک کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902536/مزایده-سالن-6000-نفره-25-آبان-واقع-در-ورزشگاه-بزرگ-اصفهان'>مزایده  سالن 6000 نفره 25 آبان واقع در ورزشگاه بزرگ اصفهان / مزایده  سالن 6000 نفره 25 آبان واقع در ورزشگاه بزرگ اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902601/مزایده-واگذاری-(-استیجاری-)-10-واحد-تجاری-و-8-واحد-اداری'>مزایده  واگذاری ( استیجاری ) 10 واحد تجاری و 8 واحد اداری / اگهی مزایده ,مزایده واگذاری ( استیجاری ) 10 واحد تجاری و 8 واحد اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902184/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-و-محوطه-قدمت-21-سال'>مزایده ششدانگ یکبابخانه و محوطه قدمت 21 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه و محوطه قدمت 21 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902519/مزایده-پلاکهای-ثبتی-4090-5-و-1774-و-1785-و-1793-3-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی 4090.5 و 1774 و 1785 و 1793.3 نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 4090.5 و 1774 و 1785 و 1793.3 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902566/مزایده-کامیون-میکسر-دانگ-فنگ'>مزایده کامیون میکسر دانگ فنگ / آگهی مزایده , مزایده کامیون میکسر دانگ فنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902753/مزایده-ملک-عرصه-کل-318-22مترمربع'>مزایده ملک عرصه کل 318.22مترمربع / مزایده,مزایده ملک عرصه کل 318.22مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902560/مزایده-خودروی-پژو-405-مدل-85'>مزایده خودروی پژو 405 مدل 85  / مزایده , مزایده خودروی پژو 405 مدل 85  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902549/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان-کار-آموز-و-غیر-کار-آموز-و-کارکنان'>مناقصه  واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویان کار آموز و غیر کار آموز و کارکنان  / مناقصه  واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویان کار آموز و غیر کار آموز و کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902524/مزایده-نصب-یک-دستگاه-بازی-96-5-9'>مزایده نصب یک دستگاه بازی 96.5.9 / آگهی مزایده , مزایده نصب یک دستگاه بازی 96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902244/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سیستم-پژو-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم پژو رنگ سفید / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم پژو رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902617/مناقصه-خدمات-شارژ-کپسولهای-آتش-نشانی'>مناقصه خدمات شارژ کپسولهای آتش نشانی / مناقصه خدمات شارژ کپسولهای آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902639/تجدید-مناقصه-انجام-مجموعه-فعالیت-های-تعمیرات-کلیه-تاسیسات---'>تجدید مناقصه انجام مجموعه فعالیت های تعمیرات کلیه تاسیسات ....  / تجدید مناقصه انجام مجموعه فعالیت های تعمیرات کلیه تاسیسات گازرسانی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902534/مناقصه-خرید-و-نصب-122-واحد-سلول-خورشیدی-جهت-تامین-برق-روستاهای-گل-لنزی--'>مناقصه خرید و نصب 122 واحد سلول خورشیدی جهت تامین برق روستاهای گل، لنزی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید و نصب 122 واحد سلول خورشیدی جهت تامین برق روستاهای گل، لنزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902463/مزایده-فروش-یکدستگاه-شیرینگ-یک-تمام-اتوماتیک'>مزایده فروش یکدستگاه شیرینگ یک تمام اتوماتیک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یکدستگاه شیرینگ یک تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902517/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی'>مناقصه اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902337/مزایده-ملک'>مزایده ملک / مزایده,مزایده ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902522/مناقصه-اجاره-سه-دستگاه-جرثقیل-مورد-نیاز-مجتمع-کنسانتره-و-گندله-سازی'>مناقصه اجاره سه دستگاه جرثقیل مورد نیاز مجتمع کنسانتره و گندله سازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره سه دستگاه جرثقیل مورد نیاز مجتمع کنسانتره و گندله سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902593/مزایده-فروش-محصول-خرما--نوبت-دوم'>مزایده فروش محصول خرما  - نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش محصول خرما - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902598/مناقصه-واگذاری-پارک-22-بهمن-جهت-نگهداری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پارک 22 بهمن جهت نگهداری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری پارک 22 بهمن جهت نگهداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902576/مناقصه-اجرای-پروژه-حفاری-و-تجهیز-چاههای-آب'>مناقصه  اجرای پروژه حفاری و تجهیز چاههای آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه حفاری و تجهیز چاههای آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902569/مناقصه-امور-حفاظتی-و-نگهبانی--نوبت-دوم'> مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902465/آگهی-شناسایی-پیمانکار-رتبه-حداقل-4-ابنیه-و-ساختمان'>آگهی شناسایی پیمانکار  رتبه حداقل 4 ابنیه و ساختمان  / آگهی شناسایی پیمانکار ،آگهی شناسایی پیمانکار  رتبه حداقل 4 ابنیه و ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902182/مزایده-یک-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902697/مزایده-ملک-به-مساحت-272مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 272مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 272مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902500/مزایده-33-سرویس-16-پارچه-آشپزخانه'>مزایده 33 سرویس 16 پارچه آشپزخانه / مزایده 33 سرویس 16 پارچه آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902681/مزایده-ملک-مساحت-739مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 739مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 739مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902494/مزایده-دو-حبه-از-اراضی-پسته-ای-و-دو-حبه-آب-مورد-شرب-باغ'>مزایده دو حبه از اراضی پسته ای و دو حبه آب مورد شرب باغ  / مزایده,مزایده دو حبه از اراضی پسته ای و دو حبه آب مورد شرب باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902497/مزایده-ششدانگ-طبقه-همکف-ملک-مسکونی-105-8متر'>مزایده ششدانگ طبقه همکف ملک مسکونی 105.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ طبقه همکف ملک مسکونی 105.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902501/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش سه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902521/مناقصه-عمومی-تهیه-و-تامین-مصالح-و-تجهیزات-و-اجرای-کامل-ساختمان-های-غیرصنعتی'>مناقصه عمومی تهیه و تامین مصالح و تجهیزات و اجرای کامل ساختمان های غیرصنعتی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه و تامین مصالح و تجهیزات و اجرای کامل ساختمان های غیرصنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902248/مزایده-زرع-چارک-تمام-ابریشم-گلدانی--'>مزایده زرع چارک تمام ابریشم گلدانی... / مزایده زرع چارک تمام ابریشم گلدانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902180/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاعی-مساحت72-151متر'>مزایده یک قطعه زمین مشاعی مساحت72.151متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاعی مساحت72.151متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902471/فراخوان-عمومی-شناسایی-متقاضی-جهت-واگذاری-فضاها-و-محل-ها-جهت-تبلیغات'>فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری فضاها و محل ها جهت تبلیغات  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری فضاها و محل ها جهت تبلیغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902440/مناقصه-خرید-مبلمان-خانگی-اداری-و-لوازم-خانگی'>مناقصه خرید مبلمان خانگی، اداری و لوازم خانگی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید مبلمان خانگی، اداری و لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902451/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-لیفتراک'>مناقصه خرید یک دستگاه لیفتراک / آگهی مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902467/مناقصه-خرید-لیفتراک'>مناقصه خرید  لیفتراک / آگهی مناقصه,مناقصه خرید لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902339/مزایده-یک-دستگاه-میکسر'>مزایده یک دستگاه میکسر / مزایده یک دستگاه میکسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902452/مناقصه-اجرای-نمای-ساختمان-اداری'>مناقصه اجرای نمای ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای نمای ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902475/مزایده-یکباب-بوفه-سینما-نوبت-دوم'>مزایده یکباب بوفه سینما نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یکباب بوفه سینما نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902469/مناقصه-خرید-مقدار-100-000-کیلوگرم-یارن-پلی-استر-Dtex-1440'> مناقصه خرید مقدار 100.000 کیلوگرم یارن پلی استر Dtex 1440  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مقدار 100.000 کیلوگرم یارن پلی استر Dtex 1440 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902481/مزایده-فروش-یکدستگاه-بلدوزر-d8k-با-تیغه-و-کمان'>مزایده فروش یکدستگاه بلدوزر d8k با تیغه و کمان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه بلدوزر d8k با تیغه و کمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902493/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید-دوگانه-سوز-مدل-1386'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید دوگانه سوز مدل 1386  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید دوگانه سوز مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902511/مزایده-فروش-تعداد-6500-کارتن-روغن'>مزایده فروش تعداد 6500 کارتن روغن  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 6500 کارتن روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902336/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-آریسان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت آریسان / مزایده یک دستگاه خودروی وانت آریسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902544/مزایده-یک-قطعه-باغ-به-مقدار-12-5-من-محلی-و---'>مزایده یک قطعه باغ به مقدار 12/5 من محلی و .... / مزایده, مزایده یک قطعه باغ به مقدار 12/5 من محلی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902806/مزایده-ملک-مشاع-آپارتمان-مسکونی-پلاک-12432'>مزایده ملک مشاع آپارتمان مسکونی پلاک 12432 / مزایده,مزایده ملک مشاع آپارتمان مسکونی پلاک 12432</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902801/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3935مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3935مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3935مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902902/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-4138-فرعی'>مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 4138 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 4138 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902487/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902662/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-630متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 630متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 630متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902658/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-350مترمربع'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 350مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 350مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902633/مزایده-دستگاه-لیفتراک'>مزایده دستگاه لیفتراک / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902722/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-جاده-ای--'>مزایده یک دستگاه باسکول جاده ای... / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه باسکول جاده ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902172/مزایده-ملک-مساحت-129مترمربع'>مزایده ملک مساحت 129مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 129مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902485/مناقصه-ایجاد-فضای-سبز-و-پارک-مرحله-دوم'>مناقصه ایجاد فضای سبز و پارک مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ایجاد فضای سبز و پارک مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902577/آگهی-فراخوان-نصب-550-انشعاب-فولادی--96-5-9'>آگهی فراخوان نصب 550 انشعاب فولادی ...96.5.9 / آگهی فراخوان، آگهی فراخوان نصب 550 انشعاب فولادی ... نوبت اول 96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902479/مزایده-ساماندهی-شناورهای-مشغول-در-رودخانه-دز-نوبت-دوم'>مزایده ساماندهی شناورهای مشغول در رودخانه دز نوبت دوم / مزایده ساماندهی شناورهای مشغول در رودخانه دز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902535/فراخوان-مناقصه-تعمیر-بازسازی-و-مرمت-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی'>فراخوان مناقصه تعمیر، بازسازی و مرمت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی  / فراخوان مناقصه تعمیر، بازسازی و مرمت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902495/فراخوان-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-مناطق-عشایر---96-5-9'>فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق: عشایر ...  96.5.9 / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق: عشایر ... 96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902515/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-برق-فشار-متوسط-و-نصب-پست-کمپکت-شهرک'>فراخوان مناقصه احداث شبکه برق فشار متوسط و نصب پست کمپکت شهرک  / فراخوان مناقصه احداث شبکه برق فشار متوسط و نصب پست کمپکت شهرک نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902484/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-جمع-آوری-و-حمل-زباله-و-مواد-زائد-شهری-و--'>مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله و مواد زائد شهری  و ... / مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله و مواد زائد شهری  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902508/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-از-بیلبوردهای-تبلیغاتی'>مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902619/مناقصه-انجام-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلو-ولت-مهرشهر-دزفول-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت مهرشهر دزفول نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت مهرشهر دزفول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902256/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-SD-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو SD مدل 1388 / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی پژو SD مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902652/مناقصه-زیرسازی-تا-حد-لایه-اساس-و-جدولگذاری-باند-دوم'>مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری باند دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری باند دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902492/مناقصه-انجام-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلو-ولت-مهرشهر-دزفول'>مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت مهرشهر دزفول / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت مهرشهر دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902540/درخواست-خرید-ماشین-تراش'>درخواست خرید ماشین تراش / درخواست خرید ماشین تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902510/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان-دانشگاه'>مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه  / آگهی مناقصه، مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902498/مزایده-واگذاری-تابلو-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری تابلو تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ,مزایده واگذاری تابلو تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902483/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس-و--'>مزایده یک دستگاه مینی بوس و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه مینی بوس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902717/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش دو قطعه زمین بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902512/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت هشتاد متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902516/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-146-1201'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 146.1201  / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 146.1201 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902249/مزایده-یکدستگاه-سواری-پژو-206-طوسی'>مزایده یکدستگاه سواری پژو 206 طوسی  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یکدستگاه سواری پژو 206 طوسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902990/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-با-قدمت-25-سال-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت 25 سال نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت 25 سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902997/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-پلاک-28-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه پلاک 28 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه پلاک 28 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902994/مزایده-شلوار-مردانه-کتان--'>مزایده شلوار مردانه کتان... / آگهی مزایده، مزایده شلوار مردانه کتان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902999/مزایده-ماترک-ملک-نوبت-اول'>مزایده ماترک ملک نوبت اول / مزایده,مزایده ماترک ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/903001/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-12000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 12000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 12000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902529/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پرس-100-تن-هیدرولیک-و---مرحله-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه پرس 100 تن هیدرولیک و..... مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه پرس 100 تن هیدرولیک و...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902526/مزایده-اقلام-ضایعاتی-فلزی-لاستیکی--فیلتر-و--'>مزایده اقلام ضایعاتی فلزی، لاستیکی ، فیلتر و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اقلام ضایعاتی فلزی، لاستیکی ، فیلتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902225/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206-اس-تی'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 اس تی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 اس تی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902514/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-بتن-های-به-کار-نرفته-و--'>مزایده فروش اقلام مستعمل و بتن های به کار نرفته و ... / آگهی فروش ,مزایده فروش اقلام مستعمل و بتن های به کار نرفته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902503/مزایده-کیسه-گچ'>مزایده کیسه گچ  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده کیسه گچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902528/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3564-3563-14-تجدید'>مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 3564.3563/14 تجدید / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 3564.3563/14 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902520/مزایده-ساتن-ساده--ساتن-طرح-دار--لی-خالدار'>مزایده ساتن ساده ، ساتن طرح دار ، لی خالدار  / مزایده,مزایده ساتن ساده ، ساتن طرح دار ، لی خالدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902525/مزایده-فروش-12-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902537/آگهی-مزایده-اجاره-سالن-ورزشی-نشاط'>آگهی مزایده اجاره سالن ورزشی نشاط / آگهی مزایده ،آگهی مزایده اجاره سالن ورزشی نشاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902523/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-99-64مترمربع'>مزایده ملک مساحت اعیان 99.64مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 99.64مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902538/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902527/مزایده-فروش-کاور-لوازم-آشپزخانه--دو-سرویس-کامل-روتختی--'>مزایده فروش کاور لوازم آشپزخانه ، دو سرویس کامل روتختی... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کاور لوازم آشپزخانه ، دو سرویس کامل روتختی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902192/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-409-248متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 409.248متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 409.248متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902518/مزایده-فروش-خودرو-پراید'>مزایده فروش خودرو پراید / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902532/مزایده-مجموعه-ورزشی---نوبت-سوم'>مزایده مجموعه ورزشی ... نوبت سوم / آگهی مزایده ، مزایده مجموعه ورزشی ... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902972/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-سوله-کاربری-تولیدی-پوشاک'>مزایده ششدانگ یک دستگاه سوله کاربری تولیدی پوشاک  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه سوله کاربری تولیدی پوشاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902530/مناقصه-واگذاری-عملیات-تهیه-و-بارگیری-و-حمل-مصالح-سنگی-کوهی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات تهیه و بارگیری و حمل مصالح سنگی کوهی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات تهیه و بارگیری و حمل مصالح سنگی کوهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902542/مزایده-اتومبیل-از-نوع-سواری-پراید-صندوقدار'>مزایده اتومبیل از نوع سواری پراید صندوقدار  / مزایده اتومبیل از نوع سواری پراید صندوقدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902677/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-سی-و-چهار-فرعی-بخش-شش'>مزایده پلاک ثبتی شماره سی و چهار فرعی بخش شش / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره سی و چهار فرعی بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902614/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-12640-فرعی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 12640 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 12640 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902609/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-999متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 999متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 999متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902195/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-از-پلاک-ثبتی-2004-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان از پلاک ثبتی 2004 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان از پلاک ثبتی 2004 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902564/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-شصت-متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902567/مزایده-ششدانگ-مغازه-طبقه-همکف-24-14متر'>مزایده ششدانگ مغازه طبقه همکف 24.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه طبقه همکف 24.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902571/مزایده-آپارتمان-مساحت-119-50مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 119.50مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 119.50مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902582/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-313-8متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 313.8متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 313.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902584/مزایده-4-9-حبه-از-سه-دانگ-مشاع-پلاک-ثبتی'>مزایده 4.9 حبه از سه دانگ مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 4.9 حبه از سه دانگ مشاع پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902550/آگهی-مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-بوفه--نوبت-دوم'>آگهی مزایده  اجاره بهره برداری از بوفه  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده  اجاره بهره برداری از بوفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902581/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-رقبات-موقوفه'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از رقبات موقوفه / آگهی مزایده، مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از رقبات موقوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902587/مزایده-تمامی-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-در-دو-طبقه'>مزایده تمامی یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی در دو طبقه / مزایده,مزایده تمامی یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی در دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902589/مزایده-فروش-تعداد-سه-پلاک-از-اراضی-کارگاهی-و-سه-پلاک-مسکونی'>مزایده فروش تعداد سه پلاک از اراضی کارگاهی و سه پلاک مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه پلاک از اراضی کارگاهی و سه پلاک مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902608/مزایده-خودروی-پژو-پارس-مدل-90'>مزایده خودروی پژو پارس مدل 90 / مزایده خودروی پژو پارس مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902228/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سواری-دوگانه-فابریک-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید سواری دوگانه فابریک نقره ای / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید سواری دوگانه فابریک نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902613/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-و-تیر-آهن-فرسوده'>مزایده ضایعات آهن آلات و تیر آهن فرسوده  / مزایده ضایعات آهن آلات و تیر آهن فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902596/مناقصه-ساخت-درخت-سیم-خودروهای-تولیدی'>مناقصه ساخت درخت سیم خودروهای تولیدی / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت درخت سیم خودروهای تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902574/مناقصه-خرید-و-نصب-آسانسور'>مناقصه خرید و نصب آسانسور  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902580/مناقصه'>مناقصه / مناقصه عملیات بنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902559/تجدید-مزایده-واگذاری-تزریقات--پانسمان'>تجدید مزایده واگذاری تزریقات ، پانسمان / تجدید مزایده واگذاری تزریقات ، پانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902847/مزایده-منزل-مسکونی-قولنامه-ای-عرصه-85متر'>مزایده منزل مسکونی قولنامه ای عرصه 85متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قولنامه ای عرصه 85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902950/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-15177-2639-بخش-پنج'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 15177/2639 بخش پنج / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 15177/2639 بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902556/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-صد-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه صد مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه صد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902553/مزایده-پیش-فروش-واحدهای-تجاری-و-خدماتی-پروژه-بزرگ-عتیق-نوبت-دوم'>مزایده پیش فروش واحدهای تجاری و خدماتی پروژه بزرگ عتیق نوبت دوم  / مزایده,مزایده پیش فروش واحدهای تجاری و خدماتی پروژه بزرگ عتیق نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902190/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-160-78متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 160.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 160.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902551/مناقصه-جذب-پیمانکار-جهت-انجام-عملیات-ممیزی-املاک--اصناف--مرحله-اول-نوبت-اول'> مناقصه جذب پیمانکار جهت انجام عملیات ممیزی املاک ، اصناف... مرحله اول نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار جهت انجام عملیات ممیزی املاک ، اصناف... مرحله اول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902643/آگهی-مزایده-نسبت-به-فروش-یک-دستگاه-غلطک-دو-تنی-هپکو'>آگهی مزایده نسبت به فروش یک دستگاه غلطک دو تنی هپکو  / مزایده  , آگهی مزایده نسبت به فروش یک دستگاه غلطک دو تنی هپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902624/مناقصه-احداث-مدرسه-4کلاسه-استثنایی-روستای-هریس'>مناقصه احداث مدرسه 4کلاسه استثنایی روستای هریس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 4کلاسه استثنایی روستای هریس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902600/مزایده-عمومی-یک-مرحله-ای-فروش-انواع-تیر-بتنی-شکسته'>مزایده عمومی یک مرحله ای فروش انواع تیر بتنی شکسته / مزایده ,مزایده انواع تیر بتنی شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902575/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-باری-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو  باری وانت پیکان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو وانت باری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902557/مزایده-تعدادی-لاستیک-کامیونت-رینگ-و-بچه-رینگ-کامیونت'>مزایده تعدادی لاستیک کامیونت,رینگ و بچه رینگ کامیونت / مزایده,مزایده تعدادی لاستیک کامیونت,رینگ و بچه رینگ کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902539/مزایده-ششدانگ-خودروی-سواری-پژو-پارس-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ خودروی سواری پژو پارس- نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ خودروی سواری پژو پارس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902545/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902237/مزایده-فروش-سنگ-ساختمانی-و--'>مزایده فروش سنگ ساختمانی و ... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول, مزایده فروش سنگ ساختمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902548/مناقصه-مربوط-به-احداث-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به احداث و فضای سبز... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه مربوط به احداث و فضای سبز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902547/مزایده-وصول-عوارض-5-بهاء-بلیطهای-مسافرتی-و-حق-سكو-نوبت-دوم'>مزایده وصول عوارض  5% بهاء بلیطهای مسافرتی و حق سكو نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده وصول عوارض  5% بهاء بلیطهای مسافرتی و حق سكو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902599/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مفروزی-3715متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مفروزی 3715متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مفروزی 3715متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902594/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-191متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 191متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 191متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902546/مزایده-سه-سهم-از-ده-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی-11-3356'>مزایده سه سهم از ده سهم ششدانگ پلاک ثبتی 11.3356 / مزایده,مزایده سه سهم از ده سهم ششدانگ پلاک ثبتی 11.3356</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902543/مزایده-یکباب-منزل-بخش-20-تبریز-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل بخش 20 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش 20 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902606/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-15-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 15 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 15 تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902533/مزایده-واگذاری-آدرس-هایی-به-صورت-مسکونی-و-تجاری'>مزایده واگذاری آدرس هایی به صورت مسکونی و تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری آدرس هایی به صورت مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902552/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-اداره-گاز--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902174/مزایده-ملک-عرصه-به-مساحت-140متر'>مزایده ملک عرصه به مساحت 140متر / مزایده,مزایده ملک عرصه به مساحت 140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902554/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-به-اکیپ-های-راهداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به اکیپ های راهداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به اکیپ های راهداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902563/مزایده-مخزن-مازوت--'>مزایده مخزن مازوت ... / مزایده, مزایده مخزن مازوت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902646/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-چهل-و-هشت-متر'>مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت چهل و هشت متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت چهل و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902570/مزایده-59-قلم-انواع-لوازم-اداری'>مزایده 59 قلم انواع لوازم اداری  / مزایده, مزایده 59 قلم انواع لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902642/مزایده-یک-دانگ-و-170-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-اعیان-ملک'>مزایده یک دانگ و 170.2 هزارم یک دانگ مشاع از اعیان ملک / مزایده,مزایده یک دانگ و 170.2 هزارم یک دانگ مشاع از اعیان ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902628/مزایده-اپارتمان-مسکونی-به-مساحت-95-93متر'>مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت 95.93متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت 95.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902621/مزایده-یک-دانگ-و-949-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی'>مزایده یک دانگ و 949.9 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک دانگ و 949.9 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902739/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-185متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 185متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 185متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902734/مزایده-یک-دانگ-و-627-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده یک دانگ و 627.3 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک دانگ و 627.3 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902731/مزایده-یک-دانگ-و-764-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده یک دانگ و 764.9 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه / مزایده,مزایده یک دانگ و 764.9 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902173/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902840/مزایده-505-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 505.7 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 505.7 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902650/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس  / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902926/مزایده-12-ساعت-معادل-20-سیر-مزرعه-و-قنات-نوبت-اول'>مزایده 12 ساعت معادل 20 سیر مزرعه و قنات نوبت اول / مزایده,مزایده 12 ساعت معادل 20 سیر مزرعه و قنات نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902826/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-437-81مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 437.81مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 437.81مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902767/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-و-یکباب-مغازه'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی و یکباب مغازه  / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی و یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902592/مزایده-100-عدد-فرقون-ورقه-بدنه'>مزایده 100 عدد فرقون ورقه بدنه  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 100 عدد فرقون ورقه بدنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902604/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-اسقاطی---نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات اسقاطی ... نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری ,مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات اسقاطی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902611/تجدید-مزایده-پذیرش-نماینده-برای-حمل-و-نقل-مسافر-درون-شهری-با-بیسیم'>تجدید مزایده پذیرش نماینده برای حمل و نقل مسافر درون شهری با بیسیم / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده پذیرش نماینده برای حمل و نقل مسافر درون شهری با بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902177/مزایده-ملک-قولنامه-ای-کاربری-صنایع-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده ملک قولنامه ای کاربری صنایع کارگاهی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای کاربری صنایع کارگاهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902725/مزایده-فروش-انباری-اتاق-اصناف'>مزایده فروش انباری اتاق اصناف / مزایده,مزایده فروش انباری اتاق اصناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902631/تجدید-آگهی-مناقصه-اجرای-پروژه-های-قدرت-مانور-و-توسعه-فیدر'>تجدید آگهی مناقصه اجرای پروژه های قدرت مانور و توسعه فیدر  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه های قدرت مانور و توسعه فیدرد نوبت اول تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902585/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-سیستم-کنترل-و-اتوماسیون-تونلهای---تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرای سیستم کنترل و اتوماسیون تونلهای.... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای سیستم کنترل و اتوماسیون تونلهای.... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902361/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-سی-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت سی متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902861/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-کل-171-8متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت کل 171.8متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت کل 171.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902419/مزایده-معادل-1-13-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مشاع-پلاک-ثبتی'>مزایده معادل 1.13 دو دانگ مشاع از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده معادل 1.13 دو دانگ مشاع از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902597/تجدید-مناقصه-سرویس-های-حمل-و-نقل-و-ایاب-و-ذهاب'>تجدید مناقصه سرویس های حمل و نقل و ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی تجدید ,تجدید مناقصه سرویس های حمل و نقل و ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902634/مزایده-حقوق-استیجاری-یک-واحد-تجاری'>مزایده حقوق استیجاری یک واحد تجاری  / خلاصه آگهی مزایده، مزایده حقوق استیجاری یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902603/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان-زامیاد-سایپا-تیپ-Z24NIمدل-43'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان زامیاد سایپا تیپ Z24NIمدل 43 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی انت نیسان زامیاد سایپا تیپ Z24NIمدل 43</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902421/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-69-6مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 69.6مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 69.6مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902595/مزایده-ناودانی-نوبت-دوم'>مزایده ناودانی  نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده ناودانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902418/مناقصه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی---'>مناقصه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی .... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902462/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-40-2مترمربع'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 40.2مترمربع  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 40.2مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902406/مناقصه-آبیاری--نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه آبیاری ، نگهداری و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آبیاری ، نگهداری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902413/استعلام-قیمت-واگذاری-تزریقات-درمانگاه'> استعلام قیمت واگذاری تزریقات درمانگاه / آگهی فراخوان عمومی,  استعلام قیمت واگذاری تزریقات درمانگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902441/مزایده-فروش-املاک-استان-فارس'>مزایده فروش املاک استان فارس  / مزایده,مزایده فروش املاک استان فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902433/مناقصه-عملیات-اجرایی-قطعه-سوم-محور-لامرد-خنج-تجدید'>مناقصه عملیات اجرایی قطعه سوم محور لامرد- خنج- تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات اجرایی قطعه سوم محور لامرد- خنج- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902431/فراخوان-مناقصه-واگذاری-مدیریت-و-نظارت-بر-عملکرد-22-نفر-نیروی-انسانی'>فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد 22 نفر نیروی انسانی / مناقصه ,فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد 22 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902426/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-213-و-126متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 213 و 126متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 213 و 126متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902383/اصلاحیه-مناقصه-طرح-حفاظت-و-نگهداری-و-پاکسازی-فضاهای-سبز'>اصلاحیه مناقصه طرح حفاظت و نگهداری و پاکسازی فضاهای سبز / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه طرح حفاظت و نگهداری و پاکسازی فضاهای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902412/فراخوان-ارائه-خدمات-تاکسی-اینترنتی'>فراخوان ارائه خدمات تاکسی اینترنتی / فراخوان عمومی ,فراخوان ارائه خدمات تاکسی اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902401/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-85-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902384/مناقصه-امور-خدماتی-حوزه-معاونت-بهره-برداری'>مناقصه امور خدماتی حوزه معاونت بهره برداری / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی حوزه معاونت بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902392/مناقصه-عملیات-نصب-تجهیزات-ترافیکی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نصب تجهیزات ترافیکی سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نصب تجهیزات ترافیکی سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902403/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی--'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی... / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902415/فراخوان-واحد-دندانپزشکی'>فراخوان واحد دندانپزشکی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واحد دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902399/مناقصه-عملیات-کانیوا--جدول-گذاری--بیس-ریزی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه عملیات کانیوا ، جدول گذاری ، بیس ریزی و آسفالت معابر  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کانیوا ، جدول گذاری ، بیس ریزی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902380/مزایده-اجاره-پارکینگ-ها-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ ها  نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ ها  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902425/مناقصه-عملیات-احداث-فضای-سبز-به-صورت-پراکنده-در-سطح-شهر'>مناقصه عملیات احداث فضای سبز به صورت پراکنده در سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث فضای سبز به صورت پراکنده در سطح شهر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902409/مناقصه-خرید-20000-هزار-کیلو-بیست-رنگ-دو-جزیی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 20000 هزار کیلو بیست رنگ دو جزیی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 20000 هزار کیلو بیست رنگ دو جزیی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902434/مناقصه-عملیات-احداث-فضای-سبز-تقاطع-های-سطح-شهر'>مناقصه عملیات احداث فضای سبز تقاطع های سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث فضای سبز تقاطع های سطح شهرنوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902390/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902439/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-جداول-باغچه-های-سطح-مناطق'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح جداول باغچه های سطح مناطق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات اصلاح جداول باغچه های سطح مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902461/مناقصه-واگذاری-بخشهای-نوار-قلب---'>مناقصه واگذاری بخشهای نوار قلب ....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه واگذاری بخشهای نوار قلب .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902482/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-539-54مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 539.54مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 539.54مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902470/مناقصه-ساخت-و-نصب-تعداد-20-دستگاه-کانکس-(فروشگاهی-3-12)'>مناقصه ساخت و نصب تعداد 20 دستگاه کانکس (فروشگاهی 3*12)  / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب تعداد 20 دستگاه کانکس (فروشگاهی 3*12) نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902402/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-قلعه-بادی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره محل استقرار دستگاه قلعه بادی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره محل استقرار دستگاه قلعه بادی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902420/مناقصه-بهره-برداری-از-50-دستگاه-اتوبوس'>مناقصه بهره برداری از 50 دستگاه اتوبوس  / آگهی مناقصه ,مناقصه بهره برداری از 50 دستگاه اتوبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902457/مناقصه-خرید-اجرا-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-نظارت-تصویری'>مناقصه خرید، اجرا، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم نظارت تصویری  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید، اجرا، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم نظارت تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902411/مناقصه-ارائه-خدمات-نگهداری-و-کنترل-و-نظارت-عالی-فضای-سبز-مناطق--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات نگهداری و کنترل و نظارت عالی فضای سبز  مناطق... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات نگهداری و کنترل و نظارت عالی فضای سبز  مناطق... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902468/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-1056-43-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 1056/43 بخش چهار  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 1056/43 بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902374/فراخوان-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-مناطق-محرزی--'>فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق: محرزی ...  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق: محرزی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902424/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بنای-بیش-از25-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بنای بیش از25 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بنای بیش از25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902437/مناقصه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-برق-بخش-مرکزی-و-شهر-پیر--'>مناقصه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بخش مرکزی و شهر پیر... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بخش مرکزی و شهر پیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902454/مناقصه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-برق-بخش-ماهور-و-دشمن-زیاری'>مناقصه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بخش ماهور و دشمن زیاری / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بخش ماهور و دشمن زیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902423/مزایده-24-سهم-مشاع-از-سی-سهم-عرصه-و-اعیان-591متر'>مزایده 24 سهم مشاع از سی سهم عرصه و اعیان 591متر  / مزایده,مزایده 24 سهم مشاع از سی سهم عرصه و اعیان 591متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902414/مزایده-لوله-هایی-از-جنس-فایبر-گلاس'>مزایده لوله هایی از جنس فایبر گلاس / آگهی مزایده، مزایده لوله هایی از جنس فایبر گلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902370/مناقصه-عملیات-انجام-امور-حفظ-و-نگهداری-سایت-دفع-برمشور-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات انجام امور حفظ و نگهداری سایت دفع برمشور نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات انجام امور حفظ و نگهداری سایت دفع برمشور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902371/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-تهیه-نقشه-و-عملیات-ردیابی-از-تاسیسات---نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب مشاور جهت تهیه نقشه و عملیات ردیابی از تاسیسات ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب مشاور جهت تهیه نقشه و عملیات ردیابی از تاسیسات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902393/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-مدیریت-برق-شهرستان-خرم-بید'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات مدیریت برق شهرستان خرم بید  / آگهی مناقصه,مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات مدیریت برق شهرستان خرم بید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902635/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-47-72متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه 47.72متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه 47.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902106/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-به-مساحت-168متر-نوبت-سوم'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه به مساحت 168متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه به مساحت 168متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902364/تجدید-مناقصه-ارائه-خدمات-ایمنی-اطفاء-حریق-و-امداد-و-نجات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ارائه خدمات ایمنی، اطفاء حریق و امداد و نجات نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی  ارائه خدمات ایمنی، اطفاء حریق و امداد و نجات  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902664/فراخوان53-کیلومتر-خط-تغذیه-پایداری-12-اینچ-نوبت-دوم'>فراخوان53 کیلومتر خط تغذیه پایداری 12 اینچ نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان53 کیلومتر خط تغذیه پایداری 12 اینچ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902741/مزایده-فروش-اجناس-مازاد-و--'>مزایده فروش اجناس مازاد و... / آگهی مزایده ,مزایده فروش اجناس مازاد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902726/استعلام-اجرا-و-خرید-ملزومات-طرح-کابل-کشی-حیدر-کلا'>استعلام اجرا و خرید ملزومات طرح کابل کشی حیدر کلا / استعلام، استعلام اجرا و خرید ملزومات طرح کابل کشی حیدر کلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902700/استعلام-بهاء-خرید-ملزومات-طرح-کابل-کشی'>استعلام بهاء خرید ملزومات طرح کابل کشی / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید ملزومات طرح کابل کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902394/تجدید-مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر'>تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902651/استعلام-اجرا-و-خرید-ملزومات-نمای-ساختمان'>استعلام اجرا و خرید ملزومات نمای ساختمان / استعلام، استعلام اجرا و خرید ملزومات نمای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902749/استعلام-تامین-ملزومات-ipni'>استعلام تامین ملزومات ipni / استعلام تامین ملزومات ipni</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902698/تجدید-استعلام-خرید-و-اجرای-طرح-فیبرنوری-بندرترکمن'>تجدید استعلام خرید و اجرای طرح فیبرنوری بندرترکمن / استعلام ,تجدید استعلام خرید و اجرای طرح فیبرنوری بندرترکمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902917/استعلام-HPE-proliant-DL380-Generation9'>استعلام HPE proliant DL380 Generation9  / استعلام بهاء, استعلام HPE proliant DL380 Generation9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902670/استعلام-یونیت'>استعلام یونیت / استعلام بهاء, استعلام یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902740/استعلام-دکل-30-متری--'>استعلام دکل 30 متری... / استعلام، استعلام دکل 30 متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902690/استعلام-طرح-کابل-سرقتی-ر'>استعلام طرح کابل سرقتی ر / استعلام ,استعلام طرح کابل سرقتی ر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902356/مزایده-یک-قطعه-باغ-و-یک-دستگاه-ساختمان-قدیمی'>مزایده یک قطعه باغ و یک دستگاه ساختمان قدیمی / مزایده,مزایده یک قطعه باغ و یک دستگاه ساختمان قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902640/استعلام-پیاده-رو-سازی-سطح-شهر'>استعلام پیاده رو سازی سطح شهر  / استعلام , استعلام پیاده رو سازی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902375/مزایده-یکباب-خانه-و-دو-باب-مغازه-مساحت-صد-و-هفت-متر'>مزایده یکباب خانه و دو باب مغازه مساحت صد و هفت متر / مزایده,مزایده یکباب خانه و دو باب مغازه مساحت صد و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902620/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-(اداری-و-خدماتی)'>مناقصه تامین نیروی انسانی (اداری و خدماتی) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی (اداری و خدماتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902653/مزایده-اجاره-مجموعه-بازی-کودکان-و--'>مزایده اجاره مجموعه بازی کودکان و ... / آگهی مزایده ,مزایده اجاره مجموعه بازی کودکان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902746/استعلام-قیمت-پیمان-و-کارهای-عمرانی'>استعلام قیمت پیمان و کارهای عمرانی / استعلام قیمت پیمان و کارهای عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902747/استعلام-بهای-خدمات-اجرای-مرمت-و-اجرای-کانیوا'>استعلام بهای خدمات اجرای مرمت و اجرای کانیوا  / استعلام بهای خدمات اجرای مرمت و اجرای کانیوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902389/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-مدل-88'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید مدل 88  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید مدل 88 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902712/استعلام-عملیات-خاکبرداری-و-تخریب-و-حمل-ضایعات-ساختمانهای-مخروبه-و-متروکه'>استعلام عملیات خاکبرداری و تخریب و حمل ضایعات ساختمانهای مخروبه و متروکه / استعلام ,استعلام عملیات خاکبرداری و تخریب و حمل ضایعات ساختمانهای مخروبه و متروکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902769/استعلام-بهای-خدمات-نسبت-به-کرایه-تانکر-آب-10000-لیتری-و--'>استعلام بهای خدمات نسبت به کرایه تانکر آب 10000 لیتری و ...  / استعلام بهای خدمات نسبت به کرایه تانکر آب 10000 لیتری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902745/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-انبار-مستعمل'>مزایده فروش اقلام مازاد انبار مستعمل / مزایده فروش اقلام مازاد انبار مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902724/استعلام-سرنخ-پنبه-ای'>استعلام سرنخ پنبه ای / استعلام  سرنخ پنبه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902363/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جذب-اتمی'>مناقصه خرید یک دستگاه جذب اتمی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید یک دستگاه جذب اتمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902709/استعلام-پوشال-كولر'>استعلام پوشال كولر / استعلام پوشال كولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902647/استعلام-تعیین-میزان-ناخالصی-فولاد-مطابق-استاندارد-DINEN-10247'>استعلام تعیین میزان ناخالصی فولاد مطابق استاندارد DINEN 10247 / استعلام، استعلام تعیین میزان ناخالصی فولاد مطابق استاندارد DINEN 10247</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902645/استعلام-آزمون-تعیین-سرعت-رشد-ترک-خستگی'>استعلام آزمون تعیین سرعت رشد ترک خستگی  / استعلام، استعلام  آزمون تعیین سرعت رشد ترک خستگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902707/استعلام-آزمون-تعیین-چقرمگی-شکست'>استعلام  آزمون تعیین چقرمگی شکست   / استعلام  آزمون تعیین چقرمگی شکست  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902703/استعلام-آزمون-تعیین-تنش-باقیمانده'>استعلام آزمون تعیین تنش باقیمانده  / استعلام آزمون تعیین تنش باقیمانده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902618/استعلام--آزمون-خستگی-محوری'>استعلام   آزمون خستگی محوری  / استعلام   آزمون خستگی محوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902623/استعلام-تاثیر-فرایند-تولید-بر-میزان-گازهای-n-o-h-در-محصول-ریل'>استعلام تاثیر فرایند تولید بر میزان گازهای n,o,h در محصول ریل  / استعلام تاثیر فرایند تولید بر میزان گازهای n,o,h در محصول ریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902626/استعلام-اصول-تشریفات'>استعلام اصول تشریفات   / استعلام اصول تشریفات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902630/استعلام-مدیریت-برند-شرکت'>استعلام مدیریت برند شرکت / استعلام مدیریت برند شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902636/استعلام-اصول-و-فنون-عکاسی'>استعلام اصول و فنون عکاسی / استعلام اصول و فنون عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902379/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-و-ده-قطعه-زمین-اراضی'>مزایده یک واحد منزل مسکونی و ده قطعه زمین اراضی / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی و ده قطعه زمین اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902716/استعلام-گرافیک-کامپیوتر-96-5-9'>استعلام گرافیک کامپیوتر 96.5.9 / استعلام گرافیک کامپیوتر 96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902719/استعلام-اصول-و-فنون-فیلمبرداری-96-5-9'>استعلام اصول و فنون فیلمبرداری 96.5.9 / استعلام اصول و فنون فیلمبرداری  96.5.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902711/استعلام-آشنایی-و-بازآموزی-نحوه-عملکرد-در-صحنه-تصادف'>استعلام آشنایی و بازآموزی نحوه عملکرد در صحنه تصادف / استعلام , استعلام آشنایی و بازآموزی نحوه عملکرد در صحنه تصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902644/استعلام-تهيه-صورتهای-مالی-تلفیقی'>استعلام تهيه صورتهای مالی تلفیقی / استعلام ,استعلام تهيه صورتهای مالی تلفیقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902649/استعلام-تامین-مالی-بین-المللی-و-آشنایی-با-سیستم-بانکی'>استعلام  تامین مالی بین المللی و آشنایی با سیستم بانکی / استعلام  تامین مالی بین المللی و آشنایی با سیستم بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902723/استعلام-آشنایی-با-تدوین-بودجه-و-مراکز-هزینه'>استعلام آشنایی با تدوین بودجه و مراکز هزینه / استعلام ,استعلام آشنایی با تدوین بودجه و مراکز هزینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902659/استعلام-الکترو-پمپ-پیستونی-آب'>استعلام الکترو پمپ پیستونی آب / استعلام ,استعلام الکترو پمپ پیستونی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902674/استعلام-پروانه-فایبرگلاس-به-همراه-هاب-فولادی---'>استعلام پروانه فایبرگلاس به همراه هاب فولادی  ... / استعلام پروانه فایبرگلاس به همراه هاب فولادی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902683/استعلام-ورق-فولادی-استیل'>استعلام ورق فولادی استیل / استعلام , استعلام ورق فولادی  استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902694/استعلام-آببند-اورینگ-مقاوم-روغن'>استعلام آببند اورینگ مقاوم روغن   / استعلام , ستعلام آببند اورینگ مقاوم روغن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902368/مزایده-یکباب-مغازه-مرحله-دوم'>مزایده یکباب مغازه مرحله دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902637/استعلام-برشکاری-نیمه-ساخته-رولیک'>استعلام برشکاری نیمه ساخته رولیک / استعلام ,استعلام برشکاری نیمه ساخته رولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902632/استعلام-خرید-سه-ردیف-مواد-نسوز-عایق'>استعلام خرید سه ردیف مواد نسوز عایق  / استعلام ,استعلام خرید سه ردیف مواد نسوز عایق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902625/استعلام-تعمیر-3-ردیف-گریس-پمپ'>استعلام تعمیر 3 ردیف گریس پمپ / استعلام ,استعلام تعمیر 3 ردیف گریس پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902615/مناقصه-تامین-90-دستگاه-خودروهای-استیجاری'>مناقصه تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902365/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-97-330متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 97.330متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 97.330متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902713/مناقصه-خريد-34-قلم-قطعات-ابزار-دقيق-توربينTA'>مناقصه خريد 34 قلم قطعات ابزار دقيق توربينTA / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه,  مناقصه خريد 34 قلم قطعات ابزار دقيق توربينTA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902969/فراخوان-نگهداری-و-تعمیر-تجهیزات-و-ارائه-خدمات-فناوری-اطلاعات'>فراخوان نگهداری و تعمیر تجهیزات و ارائه خدمات فناوری اطلاعات / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و تعمیر تجهیزات و ارائه خدمات فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902382/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902737/مناقصه-خرید-مکانیکل-سیلGLAND'>مناقصه خرید مکانیکل سیلGLAND / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید مکانیکل سیلGLAND</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902655/مناقصه-خرید-نازل-و-شیلنگ-فوم-آتش-نشانی'>مناقصه خرید نازل و شیلنگ فوم آتش نشانی / مناقصه , مناقصه خرید نازل و شیلنگ فوم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902661/مناقصه-خرید-سیت-تفلون'>مناقصه خرید سیت تفلون / مناقصه، مناقصه خرید سیت تفلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902733/مناقصه-خرید-TEMA-PRESSURE-SWITCH'>مناقصه خرید TEMA PRESSURE SWITCH / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید TEMA PRESSURE SWITCH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902750/مناقصه-خرید-60-متر-لوله-30-اینچ'>مناقصه خرید 60 متر لوله 30 اینچ  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 60 متر لوله 30 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902688/مناقصه-خرید-ذغال-آنتراسیت'>مناقصه خرید ذغال آنتراسیت  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید ذغال آنتراسیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902669/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-دستگاه-تعیین-نقطه-ریزش'>مناقصه خرید قطعات یدکی دستگاه تعیین نقطه ریزش / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید قطعات یدکی دستگاه تعیین نقطه ریزش</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 14 تاريخ : دوشنبه 3 مهر 1396 ساعت: 11:12