اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.8 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901595/مزایده-ملک-بصورت-مشاع... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.8 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901595/مزایده-ملک-بصورت-مشاعی-مساحت-مفید-110متر'>مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت مفید 110متر / مزایده,مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت مفید 110متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901562/مزایده-اجاره-یکباب-دکه'>مزایده اجاره یکباب دکه / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب دکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901341/مناقصه-توسعه-و-احداث--اصلاح-و-بهینه-سازی--روشنایی-معابر-نیرو-رسانی-شبکه-و-تاسیسات-توزیع-نیروی-برق--نوبت-دوم'>مناقصه  توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر نیرو رسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر نیرو رسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901769/مناقصه-خدمات-نقلیه-شهرکهای-مسکونی-پارس-جم'>مناقصه خدمات نقلیه شهرکهای مسکونی پارس جم  / مناقصه , مناقصه خدمات نقلیه شهرکهای مسکونی پارس جم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901410/فراخوان-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901417/فراخوان-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و--'>فراخوان تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و ... / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901334/تجدید-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901851/مناقصه-خدمات-مشترکین-متقاضیان-نگهداشت-سیستم-و--'>مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901321/فراخوان-مناقصه-تامین-خودروهای-ایاب-و-ذهاب-و-خودروهای-استیجاری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین خودروهای ایاب و ذهاب و خودروهای استیجاری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خودروهای ایاب و ذهاب و خودروهای استیجاری نوبت اول 963.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901789/مزایده-فروش-خط-لوله-8-اینچ'>مزایده فروش خط لوله 8 اینچ  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خط لوله 8 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901833/فراخوان-ارزیابی-کیفی-برگزاری-7-مورد-مناقصه-گازرسانی-به-مناطق-مختلف-در-سطح-استان'>فراخوان ارزیابی کیفی برگزاری 7 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان  / آگهی فراخوان  ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی برگزاری 7 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901838/تجدید-مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-روستای-کرین'>تجدید مناقصه پروژه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع روستای کرین  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه پروژه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع روستای کرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901765/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-و-خدمات-اتاقداری'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی  , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901828/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-آسانسورهای-فاز-3-و--'>مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901730/فراخوانHEATER-PANEL-HEATEX'>فراخوانHEATER PANEL HEATEX / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه HEATER PANEL HEATEX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901550/مناقصه-احداث-خیابان-دسترسی-به-شهرک-اوراز'>مناقصه احداث خیابان دسترسی به شهرک اوراز  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث خیابان دسترسی به شهرک اوراز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901866/مناقصه-عملیات-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه عملیات مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی  / مناقصه ,مناقصه عملیات مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901819/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی'>مناقصه انجام امور نگهبانی  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901860/تجدید-مناقصه-خودروهای-استیجاری'>تجدید مناقصه خودروهای استیجاری  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901832/فراخوان-احداث-هفت-ایستگاه-حفاظت-کاتدیک'>فراخوان احداث هفت ایستگاه حفاظت کاتدیک / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان  احداث هفت ایستگاه حفاظت کاتدیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901753/مناقصه-توسعه-شبکه-در-سطح-مناطق-6-5-2-1-شرق-مشهد'>مناقصه توسعه شبکه در سطح مناطق 6,5,2,1 شرق مشهد  / اگهی عمومی ,مناقصه توسعه شبکه در سطح مناطق 6,5,2,1 شرق مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901556/مزایده-کالاهای-تحت-اختیار-96-5-8'>مزایده کالاهای تحت اختیار 96.5.8 / آگهی مزایده ,مزایده کالاهای تحت اختیار  96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902011/فراخوان-ارزیابی-پوشش-با-روش-C-SCAN-DCVG-CIPS-در-منطقه-9--'>فراخوان ارزیابی پوشش با روش C-SCAN,DCVG,CIPS در منطقه 9 ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی پوشش با روش C-SCAN,DCVG,CIPS در منطقه 9 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901846/آگهی-عمومی-ارزیابی-کیفی-خدمات-عمومی-درمانی-تنظیفات-و-فضای-سبز-بهداشت-و-درمان'>آگهی عمومی ارزیابی کیفی خدمات عمومی، درمانی، تنظیفات و فضای سبز، بهداشت و درمان  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , آگهی عمومی ارزیابی کیفی خدمات عمومی، درمانی، تنظیفات و فضای سبز، بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901857/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-احداث-ساختمان-اداره-گاز-شهر-معلم-کلایه'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان اداره گاز شهر معلم کلایه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان اداره گاز شهر معلم کلایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901919/مناقصه-تامین-نیروی-نگهبانی-اماکن-و-تاسیسات'>مناقصه تامین نیروی نگهبانی اماکن و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی نگهبانی اماکن و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901826/فراخوان-عملیات-مربوط-به-ساخت-و-نصب-5000-انشعاب--96-5-8'>فراخوان عملیات مربوط به ساخت و نصب 5000 انشعاب ...96.5.8 / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی عملیات مربوط به ساخت و نصب 5000 انشعاب ... 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901809/مناقصه-HYDRAULIC-WHIP-STOCK'>مناقصه HYDRAULIC WHIP STOCK / مناقصه , مناقصه HYDRAULIC WHIP STOCK نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901837/مناقصه-تامین-خدمات-مربوط-به-اسکان-و-غذای-کارکنان-و-فضای-سبز-و-تنظیفات--'>مناقصه تامین خدمات مربوط به اسکان و غذای کارکنان و فضای سبز و تنظیفات ... / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه تامین خدمات مربوط به اسکان و غذای کارکنان و فضای سبز و تنظیفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901500/فراخوان-اجرای-کلیه-عملیات-راهداری-شامل-خاکبرداری'>فراخوان اجرای کلیه عملیات راهداری شامل خاکبرداری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، آگهی فراخوان اجرای کلیه عملیات راهداری شامل خاکبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901473/مناقصه-پروژه-حفرات-خالی-شهرستان-دهلران-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه حفرات خالی شهرستان دهلران نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  پروژه حفرات خالی شهرستان دهلران  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901791/اصلاحیه-2-مناقصه-خرید-انواع-بالاست'>اصلاحیه 2 مناقصه خرید انواع بالاست  / اصلاحیه 2 آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید انواع بالاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901817/فراخوان-مناقصه-خرید-50-سکسیونر-هوایی-موتور-دار-با-گاز-SF6'>فراخوان مناقصه خرید 50 سکسیونر هوایی موتور دار با گاز SF6  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 50 سکسیونر هوایی موتور دار با گاز SF6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901582/فراخوان-تکمیل-بلوک-7-و---'>فراخوان تکمیل بلوک 7 و .... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تکمیل بلوک 7 و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901511/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-58متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 58متر  / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901766/استعلام-تعویض-سیم-به-هادی-روکش-دار-فیدرعورکی-و-فیدر-ریمدان-تاپل-ریمدان'>استعلام تعویض سیم به هادی روکش دار فیدرعورکی و فیدر ریمدان تاپل ریمدان  / استعلام ,استعلام تعویض سیم به هادی روکش دار فیدرعورکی و فیدر ریمدان تاپل ریمدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901466/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-13--نوبت-دوم'> مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 13 ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 13 .نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901876/بهره-برداری-از-دو-باب-رستوران'>بهره برداری از دو باب رستوران / آگهی مزایده عمومی ,بهره برداری از دو باب رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901880/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-های-ضلع-شرقی-و-غربی'>مزایده بهره برداری از پارکینگ های ضلع شرقی و غربی / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از پارکینگ های ضلع شرقی و غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901867/آگـهـی-مزایـده-عمومی-بهره‌برداری-از-یکباب-استخر-سرپوشیده-بانضمام-سایر-متعلقات-و-تاسیسات-آن'>آگـهـی مزایـده عمومی بهره‌برداری از یکباب استخر سرپوشیده بانضمام سایر متعلقات و تاسیسات آن / آگـهـی مزایـده عمومی , آگـهـی مزایـده عمومی بهره‌برداری از یکباب استخر سرپوشیده بانضمام سایر متعلقات و تاسیسات آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901888/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-اورهال-کامل-پمپ-های-سانتریفوژ-ضد-اسید'>فراخوان مناقصه تعمیر و اورهال کامل پمپ های سانتریفوژ ضد اسید  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر و اورهال کامل پمپ های سانتریفوژ ضد اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901467/مناقصه-تعمیق-خط-لوله-گاز-30-اینچ-در-رودخانه-سفیدرود-نوبت-دوم'>مناقصه  تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901952/مناقصه-Supply-Installation-Commissioning--Performance-Test-of-a-new-EOT-Teeming-Crane'>مناقصه Supply, Installation, Commissioning & Performance Test of a new EOT Teeming Crane / مناقصه Supply, Installation, Commissioning & Performance Test of a new EOT Teeming Crane</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901861/استعلام-سکوی-خازن-ساخته-شده-از-ناودانی-نمره-4'>استعلام سکوی خازن ساخته شده از ناودانی نمره 4  / استعلام , استعلام سکوی خازن ساخته شده از ناودانی نمره 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901864/استعلام-شارژ-کپسولهای-اطفا-حریق'>استعلام شارژ کپسولهای اطفا حریق  / استعلام شارژ کپسولهای اطفا حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901873/استعلام-اجرای-کانال-تاسیساتی-انتقال-کابل-پست-فوق-توزیع-شهرستان-دهگلان---'>استعلام اجرای کانال تاسیساتی انتقال کابل پست فوق توزیع شهرستان دهگلان  ... / استعلام اجرای کانال تاسیساتی انتقال کابل پست فوق توزیع شهرستان دهگلان  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901865/استعلام-اجرای-تعمیرات-ضروری-ساختمان-اداری-عملیاتی-امور-توزیع-برق-شهرستان-مریوان'>استعلام اجرای تعمیرات ضروری ساختمان اداری عملیاتی امور توزیع برق شهرستان مریوان / استعلام اجرای تعمیرات ضروری ساختمان اداری عملیاتی امور توزیع برق شهرستان مریوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901895/استعلام-واگذاری-احداث--اصلاح--بركناری-و-تبدیل-خط-و-پست-و-كابلكشی---'>استعلام واگذاری احداث ، اصلاح ، بركناری و تبدیل خط و پست و كابلكشی  ... / استعلام واگذاری احداث ، اصلاح ، بركناری و تبدیل خط و پست و كابلكشی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901901/مزایده-بهره-برداری-ازمنافع-رستوران-بزرگ-نمایشگاه'>مزایده بهره برداری ازمنافع رستوران بزرگ نمایشگاه  / مزایده بهره برداری ازمنافع رستوران بزرگ نمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901492/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-265-92متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 265.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 265.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901868/مزایده-عرضه-سهام'>مزایده عرضه سهام / مزایده, مزایده عرضه سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901374/مناقصه-احداث-ستاد-شبکه-بهداشت-و-درمان---'>مناقصه احداث ستاد شبکه بهداشت و درمان .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ستاد شبکه بهداشت و درمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901363/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-172-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 172 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 172 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901364/مزایده-ششدانگ-زمین-به-شماره-1855-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین به شماره 1855 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به شماره 1855 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901354/فراخوان-عملیات-زیرسازی-قطعه-هفت-راه-آهن-قزوین-رشت-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات زیرسازی قطعه هفت راه آهن قزوین -رشت نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عملیات زیرسازی قطعه هفت راه آهن قزوین -رشت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901613/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-جمع-آوری-و-انتقال-پسماندهای--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای... مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای... مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901359/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-120مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 120مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 120مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901340/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901463/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-رانا-تیپ-5-TU'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رانا تیپ 5 TU / آگهی مزایده اموال غیر منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رانا تیپ 5 TU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901418/اصلاحیه-مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه'>اصلاحیه مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه  / اصلاحیه ، مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901452/مزایده-چهار-تخته-فرش--'>مزایده چهار تخته فرش... / مزایده، مزایده چهار تخته فرش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901343/مزایده-یک-دانگ-و-294-صدم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده یک دانگ و 294 صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک دانگ و 294 صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901403/فراخوان-عملیات-حفاری-تعداد-16-حلقه-چاه'>فراخوان عملیات حفاری تعداد 16 حلقه چاه  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه  عملیات حفاری تعداد 16 حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901350/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-143-35متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 143.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 143.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901592/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901441/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-جیلی-امگراند-7'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی امگراند 7  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی امگراند 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901353/مزایده-آپارتمان-مساحت-96-48مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 96.48مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 96.48مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901356/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-17576متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی 17576متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 17576متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901346/مزایده-مازاد-ششدانگ-پلاک-ثبت-شماره-29827-فرعی'>مزایده مازاد ششدانگ پلاک ثبت شماره 29827 فرعی / مزایده,مزایده مازاد ششدانگ پلاک ثبت شماره 29827 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901387/فراخوان-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری'>فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901371/مناقصه-نظافت-و-باربری-داخل-محوطه'>مناقصه نظافت و باربری داخل محوطه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نظافت و باربری داخل محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901540/مناقصه-خرید-عسل'>مناقصه خرید عسل / مناقصه , مناقصه خرید عسل نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901567/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-88-7متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 88.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 88.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901351/فراخوان-مناقصه-پروژه-انجام-کارهای-تعمیراتی-بر-روی-مخزن-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه انجام کارهای تعمیراتی بر روی مخزن و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه انجام کارهای تعمیراتی بر روی مخزن و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901608/مناقصه-اجرای-پروژه-های-حفاری-و-تجهیز-چاههای-آب'>مناقصه اجرای پروژه های حفاری و تجهیز چاههای آب  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های حفاری و تجهیز چاههای آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901531/مناقصه-پیمانسپاری-خط-تولید-نوبت-دوم'>مناقصه پیمانسپاری خط تولید  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پیمانسپاری خط تولید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901571/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-CIP'>مناقصه خرید یک دستگاه CIP / مناقصه خرید یک دستگاه CIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901577/مناقصه-حمل-شیر-خام'>مناقصه حمل شیر خام / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل شیر خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901651/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بصورت-نقدی'>مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقدی  / مزایده, مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901602/مناقصه-خرید-دو-عدد-ارتعاش-سنج'>مناقصه خرید دو عدد ارتعاش سنج  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید دو عدد ارتعاش سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901528/مزایده-فروش-اجناس-مخابراتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اجناس مخابراتی  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس مخابراتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901547/مزایده-اجاره-بوفه-مرکزی'>مزایده اجاره بوفه مرکزی  / مزایده , مزایده اجاره بوفه مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901535/مزایده-خودروی-وانت-نیسان-سایپا'>مزایده خودروی وانت نیسان سایپا  / مزایده , مزایده خودروی وانت نیسان سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901626/فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات--نگهبانی--'>فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی.... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901507/مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-بخش-مهندسی-فرآورده-ها-نوبت-دوم'>مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآورده ها نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآورده ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901517/مناقصه-پروژه-آماده-سازی-بافت-باز-سطح-منطقه-سه'>مناقصه پروژه آماده سازی بافت باز سطح منطقه سه  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه آماده سازی بافت باز سطح منطقه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901525/مزایده-واگذاری-تفکیک-زباله-تجدید'>مزایده واگذاری تفکیک زباله تجدید  / مزایده, مزایده واگذاری تفکیک زباله تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901538/فراخوان-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-شامل--خیابان-سی-متری'>فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری شامل : خیابان سی متری / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری شامل : خیابان سی متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901552/آگهی-مناقصه-اجرای-پروژه-های-پیاده-روسازی-ضلع-های-شمال-غرب'>آگهی مناقصه  اجرای پروژه های پیاده روسازی ضلع های شمال غرب / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه  اجرای پروژه های پیاده روسازی ضلع های شمال غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901501/مناقصه-مربوط-به-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-014-شمال-ب-بینک-نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 014 شمال ب بینک  نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 014 شمال ب بینک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901524/فراخوان-دعوت-از-سرمایه-گذار-جهت-احیاء-و-عمران-موقوفات-نوبت-دوم'>فراخوان دعوت از سرمایه گذار جهت احیاء و عمران موقوفات- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار , فراخوان دعوت از سرمایه گذار جهت احیاء و عمران موقوفات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901519/مناقصه-سنگ-آهن-و-گچ'> مناقصه سنگ آهن و گچ / آگهی مناقصه,  مناقصه سنگ آهن و گچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901508/مناقصه-خرید-پک-میان-وعده-قطار'> مناقصه خرید پک میان وعده قطار / آگهی مناقصه,  مناقصه خرید پک میان وعده قطار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901498/مناقصه-تامین-و-نصب-دوربین-پلاک-خوان-خودرو-و--'>مناقصه تامین و نصب دوربین پلاک خوان خودرو و ... / مناقصه, مناقصه تامین و نصب دوربین پلاک خوان خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901491/مناقصه-شستشوی-لنژهای-بیمارستان'>مناقصه شستشوی لنژهای بیمارستان  / آگهی مناقصه ، مناقصه شستشوی لنژهای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901533/مناقصه-اجرای-اسکلت-بتنی'>مناقصه اجرای اسکلت بتنی / مناقصه, مناقصه اجرای اسکلت بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901590/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-TU5'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس TU5 / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس TU5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901581/مناقصه-تکمیل-ساختمان-چند-منظوره'>مناقصه تکمیل ساختمان چند منظوره  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901570/مزایده-فروش-دو-دستگاه-بچینگ-پلانت'>مزایده فروش دو دستگاه بچینگ پلانت / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه بچینگ پلانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901563/مناقصه-نایلون-رولی-عرض-1-5-و--96-5-8'>مناقصه نایلون رولی عرض  1.5 و... 96.5.8 / مناقصه ، مناقصه نایلون رولی عرض  1.5 و... 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901406/فراخون-پیمانکار-احداث-خطوط-400-و--'>فراخون پیمانکار احداث خطوط 400 و ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخون پیمانکار احداث خطوط 400 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901360/مناقصه-51-دستگاه-پمپ-شناور-و-42-دستگاه-الکتروموتور-شناور-نوبت-دوم'>مناقصه 51 دستگاه پمپ شناور و 42 دستگاه الکتروموتور شناور  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه 51 دستگاه پمپ شناور و 42 دستگاه الکتروموتور شناور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901379/فراخوان-خدمات-8-مجموعه-فورانگیر-دورانی-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات 8 مجموعه فورانگیر دورانی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ,  فراخوان خدمات 8 مجموعه فورانگیر دورانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901370/مناقصه-اجرای-عملیات-برق-رسانی-به-روستاهای-فاقد-برق'>مناقصه اجرای عملیات برق رسانی به روستاهای فاقد برق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات برق رسانی به روستاهای فاقد برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901428/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-12-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 12 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 12 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901434/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-سه-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه بخش سه اردبیل نوبت اول  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش سه اردبیل نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901597/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت13710مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت13710مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت13710مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901426/مزایده-ششدانگ-هر-یک-از-سه-واحد-آپارتمان-های-مسکونی'>مزایده ششدانگ هر یک از سه واحد آپارتمان های مسکونی  / مزایده,مزایده ششدانگ هر یک از سه واحد آپارتمان های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901365/مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-و-اتصالات-جی-آر-پی-به-قطر-500-میلی-متری'>مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی به قطر 500 میلی متری  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی به قطر 500 میلی متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901419/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-و-انواع-اصله-درخت'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغ و انواع اصله درخت  / مزایده , مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغ و انواع اصله درخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901377/فراخوان-پروژه-تعمیرات-اساسی-13-دستگاه-منزل-پیش-ساخته-کارگری-نوبت-اول'>فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 13 دستگاه منزل پیش ساخته کارگری نوبت اول  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 13 دستگاه منزل پیش ساخته کارگری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901390/فراخوان-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-مناطق-بوستان'>فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق بوستان / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901478/مزایده-سند-مالکیت-پلاک-193-و-216-اصلی'>مزایده سند مالکیت پلاک 193 و 216 اصلی / مزایده,مزایده سند مالکیت پلاک 193 و 216 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901484/مزایده-ملک-به-مساحت-نود-و-دو-متر'>مزایده ملک به مساحت نود و دو متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت نود و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901486/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-470-70متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 470.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 470.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901509/مناقصه-عمومی-اجرای-باکس-1-1-به-همراه-چاه-جاذب'>مناقصه عمومی اجرای باکس 1*1 به همراه چاه جاذب  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای باکس 1*1 به همراه چاه جاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901489/مناقصه-عمومی-انجام-امور-خدماتی-امورات-آبفای-شهرستانهای-تحت-پوشش'>مناقصه عمومی انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901475/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نقلیه-تامین-خودرو-با-راننده'>مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه، تامین خودرو با راننده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه، تامین خودرو با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901516/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری'>اصلاحیه مزایده واگذاری واحدهای تجاری  / اصلاحیه مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901469/مناقصه-عمومی-خرید-26-دستگاه-بوشینگ-برای-پست-های-انتقال-و-فوق-توزیع'>مناقصه عمومی خرید 26 دستگاه بوشینگ برای پست های انتقال و فوق توزیع  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 26 دستگاه بوشینگ برای پست های انتقال و فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901472/مزایده-فروش-خودروهای-فرسوده-و-مستهلک'>مزایده فروش خودروهای فرسوده و مستهلک / مزایده , مزایده فروش خودروهای فرسوده و مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901317/مزایده-تاکسی-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده تاکسی پژو 405 جی ال ایکس  / مزایده,مزایده تاکسی پژو 405 جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901588/مزایده-واگذاری-فضاهای-فرهنگی-و-هنری-مجموعه-شهربانو'>مزایده واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری مجموعه شهربانو / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری مجموعه شهربانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901575/مزایده-ملک-مغازه-به-مساحت-63متر'>مزایده ملک مغازه به مساحت 63متر / مزایده,مزایده ملک مغازه به مساحت 63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902014/استعلام-رک-9-یونیت-دیواری'>استعلام رک 9 یونیت دیواری  / استعلام، استعلام رک 9 یونیت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902034/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین / استعلام , استعلام خرید دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902013/استعلام-آژانس-کارکرد-و-سرویس-دهی-درونشهری-و-برونشهری'>استعلام آژانس کارکرد و سرویس دهی درونشهری و برونشهری  / استعلام ,استعلام آژانس کارکرد و سرویس دهی درونشهری و برونشهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902027/استعلام-لوازم-مصرفی-بلدوزر-155'>استعلام لوازم مصرفی بلدوزر 155  / استعلام , استعلام لوازم مصرفی بلدوزر 155 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902047/استعلام-فتوکپی-شارپ'>استعلام فتوکپی شارپ / استعلام ,استعلام فتوکپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902048/استعلام-بهاء-انجام-عملیات-بهنگام-سازی-کد-پستی'>استعلام بهاء انجام عملیات بهنگام سازی کد پستی  / استعلام , استعلام انجام عملیات بهنگام سازی کدپستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902051/استعلام-انجام-عملیات-بهنگام-سازی-کدپستی-روستاها'>استعلام انجام عملیات بهنگام سازی کدپستی روستاها / استعلام , استعلام انجام عملیات بهنگام سازی کدپستی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902046/استعلام-انجام-عملیات-بهنگام-سازی-کدپستی'>استعلام انجام عملیات بهنگام سازی کدپستی  / استعلام , استعلام انجام عملیات بهنگام سازی کدپستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902015/استعلام-تکمیل-خط-انتقال-فاضلاب-واحدهای-خدماتی'>استعلام تکمیل خط انتقال فاضلاب واحدهای خدماتی  / استعلام , استعلام تکمیل خط انتقال فاضلاب واحدهای خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901534/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-پرشیا-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پرشیا نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پرشیا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902045/استعلام-برنج-هندی-دانه-بلند-1121-سیلا'>استعلام برنج هندی دانه بلند 1121 سیلا / استعلام , استعلام برنج هندی دانه بلند 1121 سیلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902025/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سه-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری سه دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری سه دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902017/استعلام-صندوق-امانات-26-خانه-با-روکش-استیل--'>استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش استیل ... / استعلام, استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902032/استعلام-اجاره-خودرو-سواری'>استعلام اجاره خودرو سواری / استعلام اجاره خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902050/استعلام-جمع-آوری-و-نصب-مجدد-سوله--'>استعلام جمع آوری و نصب مجدد سوله ... / استعلام ,استعلام جمع آوری و نصب مجدد سوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902016/استعلام-خرید-روتر-و-کابل'>استعلام خرید روتر و کابل / استعلام ,استعلام خرید روتر و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902033/استعلام-آجر-توکار-فشاری-شکل-چهارگوش'>استعلام آجر توکار فشاری شکل چهارگوش / استعلام ,استعلام آجر توکار فشاری شکل چهارگوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902035/استعلام-خرید-لایسنس-1-ساله-آنتی-ویروس-SYMANTEC-ENDPOINT-PROTECTION'>استعلام خرید لایسنس 1 ساله آنتی ویروس SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION  / استعلام خرید لایسنس 1 ساله آنتی ویروس SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902054/استعلام-خرید-نرم-افزار-ویدئو-کنفرانس'>استعلام خرید نرم افزار ویدئو کنفرانس / استعلام خرید نرم افزار ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902019/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک  / استعلام ,استعلام سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901580/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-کاربری-ورزشی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین کاربری ورزشی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین کاربری ورزشی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902043/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی  / استعلام , استعلام سیب زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902065/استعلام-مربا'>استعلام مربا / استعلام, استعلام مربا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902063/استعلام-کابل-کشی-شبکه-با-لوازم-مورد-نیاز'>استعلام کابل کشی شبکه با لوازم مورد نیاز / استعلام, استعلام کابل کشی شبکه با لوازم مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902018/استعلام-سامانه-مرکز-مدیریت-ارتباطات'>استعلام  سامانه مرکز مدیریت ارتباطات / استعلام , استعلام  سامانه مرکز مدیریت ارتباطات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902041/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام ,استعلام خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902060/استعلام-کابینت-باطری'>استعلام کابینت باطری / استعلام ,استعلام کابینت باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902068/استعلام-سیلندر-اطفا-حریق-گاز'>استعلام سیلندر اطفا حریق گاز / استعلام ,استعلام سیلندر اطفا حریق گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902078/استعلام-کاغذ-A4-مارک-کپی-مکس'>استعلام کاغذ A4 مارک کپی مکس / استعلام کاغذ A4 مارک کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902075/استعلام-خام-مارک-دیتالایف-ایرانی-cd'>استعلام خام مارک دیتالایف ایرانی cd / استعلام خام مارک دیتالایف ایرانی cd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902069/استعلام-خودکار-مارک-کیان'>استعلام خودکار مارک کیان / استعلام خودکار مارک کیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901584/مزایده-ملک-به-مساحت-1397-40متر'>مزایده ملک به مساحت 1397.40متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1397.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902058/استعلام-پوشه-مقوایی-ایرانی'>استعلام پوشه مقوایی ایرانی / استعلام پوشه مقوایی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902036/استعلام-عملیات-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-سخت-افزار'>استعلام عملیات خدمات پشتیبانی و نگهداری سخت افزار  / استعلام ,استعلام عملیات خدمات پشتیبانی و نگهداری سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902077/استعلام-کابل-برق-زرهی-مسی'>استعلام کابل برق زرهی مسی / استعلام کابل برق زرهی مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902074/استعلام-فشارسنج-عقربه-ای'>استعلام فشارسنج عقربه ای  / استعلام فشارسنج عقربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902070/استعلام-کولر-توچال-الکتریک'>استعلام کولر توچال الکتریک / استعلام کولر توچال الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902067/استعلام-سانتریفیوژ-12-شاخه-ازمایشگاهی'>استعلام سانتریفیوژ 12 شاخه ازمایشگاهی / استعلام سانتریفیوژ 12 شاخه ازمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902031/استعلام-تهیه-غذای-روزانه-کارکنان'>استعلام تهیه غذای روزانه کارکنان   / استعلام تهیه غذای روزانه کارکنان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902066/استعلام-ژل-رد-از-کمپانی-OLERUP'>استعلام  ژل رد از کمپانی OLERUP  / استعلام, استعلام  ژل رد از کمپانی OLERUP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902053/استعلام-تعداد-22-عدد-ram-DDRII-2GB-BUS-800-Kingston'>استعلام  تعداد 22 عدد  ram DDRII 2GB BUS 800 Kingston / استعلام, استعلام  تعداد 22 عدد  ram DDRII 2GB BUS 800 Kingston</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902030/استعلام-لاستیک-سیمی'>استعلام لاستیک سیمی / استعلام, استعلام لاستیک سیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901539/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-ال-90'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ال 90 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902044/استعلام-سیم-برق-NYA'>استعلام سیم برق NYA  / استعلام سیم برق NYA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902080/استعلام-تراکتور-کشاورزی'>استعلام تراکتور کشاورزی  / استعلام، استعلام تراکتور کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902101/استعلام-خرید-و-نصب-کنتور-هوشمند-حجمی-wi-96-5-8'>استعلام خرید و نصب کنتور هوشمند حجمی wi  96.5.8 / استعلام خرید و نصب کنتور هوشمند حجمی wi  96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902091/استعلام-پاور-سرور-اچ-پی--DL380P-G8'>استعلام پاور سرور اچ پی - DL380P G8 / استعلام پاور سرور اچ پی - DL380P G8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902090/استعلام-ساخت-و-نصب-کمد-و-پارتیشن-طبقه-نهم'>استعلام ساخت و نصب کمد و پارتیشن طبقه نهم  / استعلام ,استعلام ساخت و نصب کمد و پارتیشن طبقه نهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902102/استعلام-نبشی-و-یو-شرکت-پتروپلاست'>استعلام نبشی و یو شرکت پتروپلاست  / استعلام ، نبشی و یو شرکت پتروپلاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902082/استعلام-خرید-لوله-داربست-و-اتصالات-و-تخته'>استعلام خرید لوله داربست و اتصالات و تخته / استعلام خرید لوله داربست و اتصالات و تخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902099/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--نرم-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - نرم افزار / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902094/استعلام-مانیتور-تاشو-میز-کنفرانس'>استعلام مانیتور تاشو میز کنفرانس  / استعلام , استعلام مانیتور تاشو میز کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901586/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902086/استعلام-عسل-تکنفره-25-گرمی'>استعلام  عسل تکنفره 25 گرمی  / استعلام , استعلام  عسل تکنفره 25 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902095/استعلام-قند-شکسته-10-کیلویی'>استعلام قند شکسته 10 کیلویی  / استعلام، استعلام قند شکسته 10 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902104/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه / استعلام، استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902085/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس  / استعلام، استعلام خرید کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902098/استعلام-​تولید-سایر-تجهیزات-برقی'>استعلام ​تولید سایر تجهیزات برقی / استعلام ,استعلام ​تولید سایر تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902084/استعلام-یک-عدد-پرینتر'>استعلام یک عدد پرینتر / استعلام ,استعلام یک عدد پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902092/استعلام-ریبون-صدور-کارت-600'>استعلام ریبون صدور کارت 600 / استعلام ,استعلام ریبون صدور کارت 600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902096/استعلام-پک-تنظیف-دستگاه-صدور-کارت'>استعلام پک تنظیف دستگاه صدور کارت / استعلام ، استعلام پک تنظیف دستگاه صدور کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902103/استعلام-4-دستگاه-خودرو'>استعلام 4 دستگاه خودرو / استعلام, استعلام 4 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901522/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-مدل-88'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 88  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 88 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902088/استعلام-قرائت-کنتور--توزیع-قبض--جمع-اوری-و-صدور-قبض--'>استعلام قرائت کنتور , توزیع قبض , جمع اوری و صدور قبض ... / استعلام، استعلام قرائت کنتور , توزیع قبض , جمع اوری و صدور قبض ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902079/استعلام-قرائت-کنتور--توزیع-قبض--جمع-آوری-و-صدور-قبض'>استعلام قرائت کنتور ، توزیع قبض ، جمع آوری و صدور قبض  / استعلام قرائت کنتور ، توزیع قبض ، جمع آوری و صدور قبض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902100/استعلام-انجام-عملیات-اتصال-اطلاعات-مکانی-بانک-کدپستی-به-نقشه-های-هوایی'>استعلام انجام عملیات اتصال اطلاعات مکانی بانک کدپستی به نقشه های هوایی  / استعلام , استعلام انجام عملیات اتصال اطلاعات مکانی بانک کدپستی به نقشه های هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902093/استعلام-سرور-hp-dl380gen9'>استعلام سرور hp dl380gen9 / استعلام سرور hp dl380gen9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902089/استعلام-واگذاری-خدمات-راه-اندازی--پشتیبانی-و-نگهداری-سرویس-های-ارتباطی-(اینترنت-و-اینترانت)'>استعلام واگذاری خدمات راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری سرویس های ارتباطی (اینترنت و اینترانت) / استعلام واگذاری خدمات راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری سرویس های ارتباطی (اینترنت و اینترانت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902081/استعلام-بورت-دیجیتال'>استعلام بورت دیجیتال / استعلام ، بورت دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902083/استعلام-اکیوجت'>استعلام اکیوجت / استعلام،  اکیوجت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902087/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سایز-200'>استعلام لوله پلی اتیلن سایز 200 / استعلام لوله پلی اتیلن سایز 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902097/استعلام-تهیه-و-نصب-راک-کامل-OCDF-و-96-5-8ODF'>استعلام تهیه و نصب راک کامل OCDF و  96.5.8ODF / استعلام , استعلام تهیه و نصب راک کامل OCDF و ODF 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901568/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-23-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 23 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 23 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901573/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-واحد-مسکونی-69-15متر'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان واحد مسکونی 69.15متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان واحد مسکونی 69.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901561/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-مرحله-دوم'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی مرحله دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901583/مناقصه-خرید-آمبولانس-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آمبولانس- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آمبولانس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901480/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-206-مدل-1390-تیپ-2-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 مدل 1390 تیپ 2 مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 مدل 1390 تیپ 2 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901496/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-نیسان-مدل-83-تیپ-2400'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان مدل 83 تیپ 2400  / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان مدل 83 تیپ 2400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901490/مزایده-فروش-یکدستگاه-دیگ-بخار-سه-تن-در-ساعت-دوگانه-سوز'>مزایده فروش یکدستگاه دیگ بخار سه تن در ساعت دوگانه سوز / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دیگ بخار سه تن در ساعت دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901543/مزایده-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-چهل-فرعی'>مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی چهل فرعی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی چهل فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901546/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-چهارده-گیلان'>مزایده یک قطعه زمین بخش چهارده گیلان  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش چهارده گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901530/مزایده-2-دستگاه-کولر-اسپیلت--'>مزایده 2 دستگاه کولر اسپیلت ... / مزایده 2 دستگاه کولر اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901483/مزایده-خط-تولید-پروفیل-چهارچوب-درب-(-فرانسوی-)--'>مزایده خط تولید پروفیل چهارچوب درب ( فرانسوی ) ... / مزایده خط تولید پروفیل چهارچوب درب ( فرانسوی ) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901541/مزایده-ششدانگ-سند-مالکیت-به-شماره-پلاک-ثبتی-4209-فرعی'>مزایده ششدانگ سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی 4209 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی 4209 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901536/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-253-01متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 253.01متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 253.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901559/مزایده-یک-دستگاه-غلطک'>مزایده یک دستگاه غلطک / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه غلطک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901578/مناقصه-خرید-تجهیزات-زیرساختی'>مناقصه خرید تجهیزات زیرساختی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات زیرساختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901532/مزایده-ملک-خانه-محوطه-مساحت-5860متر'>مزایده ملک خانه محوطه مساحت 5860متر  / مزایده,مزایده ملک خانه محوطه مساحت 5860متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901554/مزایده-یک-دستگاه-پراید-132-مدل-90'>مزایده یک دستگاه پراید 132 مدل 90  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پراید 132 مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901558/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-1400متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری 1400متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری 1400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901564/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-96مترنوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان 96مترنوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 96مترنوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901537/مزایده-یکدستگاه-یخچال-فک-شده'>مزایده یکدستگاه یخچال فک شده / مزایده یکدستگاه یخچال فک شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901549/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-پرشیا'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پرشیا  / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پرشیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901553/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش-سنگین-روسی'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش سنگین روسی / مزایده یک دستگاه ماشین تراش سنگین روسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901555/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901551/مزایده-1-29-صدم-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-شاهرود'>مزایده 1.29 صدم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک شاهرود  / مزایده,مزایده 1.29 صدم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901479/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-تکمیل-توقفگاه'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت تکمیل توقفگاه  / آگهی مناقصه, مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت تکمیل توقفگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901526/مزایده-عمومی-واگذاری-بهره-برداری-از-بوفه-درمانگاه'>مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از بوفه درمانگاه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از بوفه درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901495/مزایده-ملک-کشاورزی-زیر-کشت-شالی-926متر'>مزایده ملک کشاورزی زیر کشت شالی 926متر  / مزایده,مزایده ملک کشاورزی زیر کشت شالی 926متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901471/مزایده-دستگاه-بلوک-زنی-و--'>مزایده دستگاه بلوک زنی و ... / آگهی مزایده, مزایده دستگاه بلوک زنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901464/مناقصه-واگذاری-حفاظت-و-نگهداری-اراضی-دولتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی- نوبت دوم  / مناقصه,واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901461/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری 206 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سواری 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901446/مزایده-فروش-15000-دستگاه-انواع-کنتور-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش 15000 دستگاه انواع کنتور و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 15000 دستگاه انواع کنتور و ...نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901454/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-معابر-پایین-دست-ریل-راه-آهن'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر پایین دست ریل راه آهن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر پایین دست ریل راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901972/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-سه-طبقه-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی سه طبقه مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی سه طبقه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902000/مزایده-اراضی-و-املاک-نوبت-دوم'>مزایده اراضی و املاک نوبت دوم / مزایده,مزایده اراضی و املاک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901451/مزایده-حراج-فروش-اجناس-مازاد'>مزایده حراج فروش اجناس مازاد  / آگهی مزایده , مزایده حراج فروش اجناس مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901458/مزایده-فروش-تاورکرین-8-تنی-و--'>مزایده فروش تاورکرین 8 تنی و ... / مزایده , مزایده فروش تاورکرین 8 تنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901515/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-96-5-8'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت 96.5.8 / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901497/مناقصه-پروژه-آبرسانی-گوشه-و--'>مناقصه پروژه آبرسانی گوشه و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه آبرسانی گوشه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901988/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-282مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 282مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 282مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901980/مزایده-مغازه-تجاری-به-مساحت-15مترمربع-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری به مساحت 15مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه تجاری به مساحت 15مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901514/مزایده-سه-دانگ-اپارتمان-مساحت-58-9متر'>مزایده سه دانگ اپارتمان مساحت 58.9متر  / مزایده,مزایده سه دانگ اپارتمان مساحت 58.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901996/مزایده-ملک-به-مساحت140-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت140 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت140 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901991/مزایده-ملک-به-مساحت-صد-و-چهل-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت صد و چهل مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و چهل مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901984/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-101-8مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 101.8مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 101.8مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901976/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-زمین-120متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت زمین 120متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت زمین 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901506/مزایده-تعداد-6-واحد-تجاری'>مزایده تعداد 6 واحد تجاری  / مزایده  , مزایده تعداد 6 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901439/مناقصه-اجرای-ساختمان-آتش-نشانی-محله---'>مناقصه اجرای ساختمان آتش نشانی محله .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ساختمان آتش نشانی محله ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901523/تجدید-مناقصه-خرید-سطح-سنج-راداری-مخازن-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید سطح سنج راداری مخازن- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه خرید سطح سنج راداری مخازن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901566/تجدید-مناقصه-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز-شهرک-ها-و-نواحی-صنعتی-کاسپین'>تجدید مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی کاسپین / تجدید مناقصه عمومی، مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی کاسپین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901449/مناقصه-پیمان-تنظیف-شهری'>مناقصه پیمان تنظیف شهری / آگهی مناقصه ,مناقصه پیمان تنظیف شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901465/تجدید-مزایده-خودروی-سواری'>تجدید مزایده خودروی سواری  / تجدید مزایده , مزایده خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901493/مزایده-بوم-بالابر-روشنایی-معابر-مستعمل-بدون-خودرو'>مزایده بوم بالابر روشنایی معابر مستعمل بدون خودرو / آگهی مزایده عمومی ,مزایده بوم بالابر روشنایی معابر مستعمل بدون خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901432/مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-انتقال-آب-امور-برق-و-تاسیسات'>مناقصه اجرای عملیات راهبری، نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال آب امور برق و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای عملیات راهبری، نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال آب امور برق و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901440/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دو-عدد-چیلر-تراکمی-هوا-خنک-یکپارچه'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو عدد چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه  / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو عدد چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901425/فراخوان-اجاره-سالن-ورزشی-پهلوان-وفادار-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره سالن ورزشی پهلوان وفادار نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره سالن ورزشی پهلوان وفادار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901421/فراخوان-واگذاری-فعالیت-برگزاری-نمایشگاه-ها'>فراخوان واگذاری فعالیت برگزاری نمایشگاه ها / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان واگذاری فعالیت برگزاری نمایشگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901459/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-عرصه-150مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت عرصه 150مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت عرصه 150مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901462/مزایده-ملک-تحت-پلاک-ثبتی-10487-99-اصلی'>مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 10487/99 اصلی  / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 10487/99 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901413/مناقصه-عمومی-پیمان-خدمات-فنی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پیمان خدمات فنی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پیمان خدمات فنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901420/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-89-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 89.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 89.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901487/مناقصه-ساخت-قطعه-فولادی-و-برنجی-(فورج-شده-و-ماشینکاری-شده)'>مناقصه ساخت قطعه فولادی و برنجی (فورج شده و ماشینکاری شده) / آگهی مناقصه,مناقصه ساخت قطعه فولادی و برنجی (فورج شده و ماشینکاری شده) 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901422/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-137-8متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 137.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 137.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901383/مزایده-زمین-گردو-با-پلاک-ثبتی-744-فرعی'>مزایده زمین گردو با پلاک ثبتی 744 فرعی / مزایده,مزایده زمین گردو با پلاک ثبتی 744 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901386/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-2836متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2836متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2836متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901460/مزایده-ششدانگ-پلاک-19-فرعی--یک-دستگاه-خشک-کن'>مزایده ششدانگ پلاک 19 فرعی ، یک دستگاه خشک کن  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 19 فرعی ، یک دستگاه خشک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901405/مزایده-تمامت-ششدانگ-عمارت-186-97متر'>مزایده تمامت ششدانگ عمارت 186.97متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عمارت 186.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901407/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-ده-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد و ده متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت صد و ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901400/مزایده-سند-مالکیت-5-دانگ-مشاع-از-یکباب-دکان-و-زمین-متصل'>مزایده سند مالکیت 5 دانگ مشاع از یکباب دکان و زمین متصل  / مزایده,مزایده سند مالکیت 5 دانگ مشاع از یکباب دکان و زمین متصل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901409/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-فشار-متوسط-هوایی-و-نصب-تجهیزات-مانوری-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث شبکه فشار متوسط هوایی و نصب تجهیزات مانوری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه احداث شبکه فشار متوسط هوایی و نصب تجهیزات مانوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901431/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات'>مناقصه خرید لوله و اتصالات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901477/مناقصه-خرید-تعداد-38000-جفت-دستکش-چرمی-پشت-برزنتی-کف-دوبل'>مناقصه خرید تعداد 38000 جفت دستکش چرمی پشت برزنتی کف دوبل  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 38000 جفت دستکش چرمی پشت برزنتی کف دوبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901395/مزایده-یکباب-مغازه-روسری-فروشی-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه روسری فروشی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه روسری فروشی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901436/مزایده-تعداد-4-عدد-کانکس-های-12-متری-ژنراتور-6سیلندر'>مزایده تعداد 4 عدد کانکس های 12 متری ،ژنراتور  6سیلندر  / مزایده , مزایده تعداد 4 عدد کانکس های 12 متری ،ژنراتور  6سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901393/مزایده-حق-بهره-برداری-از-مقدار-9704متر-زمین-نوبت-دوم'>مزایده حق بهره برداری از مقدار 9704متر زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده حق بهره برداری از مقدار 9704متر زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901447/مناقصه-بازسازی-و-ساماندهی-پارک-ولی-عصر-عج'>مناقصه  بازسازی و ساماندهی پارک ولی عصر عج  / مناقصه عمومی , مناقصه  بازسازی و ساماندهی پارک ولی عصر عج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901391/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-12-نیشابور'>مزایده ششدانگ زمین بخش 12 نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 12 نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901430/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901503/تجدید-مناقصه-ارائه-خدمات-ایمنی-اطفاء-حریق-و-امداد-و-نجات'>تجدید مناقصه ارائه خدمات ایمنی، اطفاء حریق و امداد و نجات / تجدید آگهی ارزیابی کیفی,ارزیابی کیفی  ارائه خدمات ایمنی، اطفاء حریق و امداد و نجات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901485/مزایده-یک-قطعه-ABS-مربوط-به-خودررو-MVM'>مزایده یک قطعه ABS مربوط به خودررو MVM / مزایده یک قطعه ABS مربوط به خودررو MVM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901482/مناقصه-پروژه-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>مناقصه پروژه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت روستا  / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901481/مناقصه-خرید-انواع-سنباده'>مناقصه خرید انواع سنباده / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع سنباده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901435/مناقصه-سرویس-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیر تاسیسات برقی و مکانیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیر تاسیسات برقی و مکانیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901448/تجدید-فراخوان-مناقصه-پروژه-تعمیرات-منطقه-سه'>تجدید فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات منطقه سه  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه،آگهی فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات منطقه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901411/مزایده-فروش-26-قطعه-زمین-از-زمینهای-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 26 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 26 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901396/مزایده-فروش-مقدار-حدود-85-تن-دانه-هندوانه-آجیلی-تولیدی'>مزایده فروش  مقدار حدود 85 تن دانه هندوانه آجیلی تولیدی  / آگهی مزایده فروش, مزایده فروش  مقدار حدود 85 تن دانه هندوانه آجیلی تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901401/فراخوان-مزایده-فروش-150-دستگاه-خودرو-اسقاطی-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش 150 دستگاه خودرو اسقاطی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش 150 دستگاه خودرو اسقاطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901373/مزایده-یک-قطعه-زمین-متراژ-1237-70متر'>مزایده یک قطعه زمین متراژ 1237.70متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 1237.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901378/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-8-جم'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش 8 جم / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش 8 جم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901404/مناقصه-خرید-و-حمل-2000-تن-کلرید-فریک-مایع--نوبت-د-وم'>مناقصه  خرید و حمل 2000 تن کلرید فریک مایع - نوبت د وم  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  خرید و حمل 2000 تن کلرید فریک مایع - نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901337/مناقصه-تهیه--طبخ--توزیع-و-اداره-رستورانها-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، طبخ ، توزیع و اداره رستورانها نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ ، توزیع و اداره رستورانها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901476/مزایده-فروش-املاک-استان-تهران-و-خوزستان'>مزایده فروش املاک استان تهران و خوزستان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان تهران و خوزستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901368/مناقصه-خدمات-مرکز-پیام-اداره-مرکزی-و-مناطق-گازرسانی-مشهد-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مرکز پیام اداره مرکزی و مناطق گازرسانی مشهد نوبت دوم  / اگهی عمومی ,مناقصه خدمات مرکز پیام اداره مرکزی و مناطق گازرسانی مشهد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901389/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-روا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو روا  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو روا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901382/مزایده-اجاره-مساحت-120-مترمربع-از-محیط-باغ-ملی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مساحت 120 مترمربع از محیط باغ ملی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مساحت 120 مترمربع از محیط باغ ملی- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901423/فراخوان-برگزاری-مناقصه-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری-هندسی-و-درزگیری-منطقه-دو-جنوب'>فراخوان برگزاری مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری منطقه دو جنوب  / فراخوان ,فراخوان برگزاری مناقصه روکش آسفالت و لکه گیری هندسی و درزگیری منطقه دو جنوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901402/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-راهرو-باریک'>مناقصه خرید یک دستگاه راهرو باریک / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه راهرو باریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901427/تجدید-مناقصه-استجاره-145-دستگاه-انواع-خودرو-جهت-انجام-امور-ترابری-پستهای-انتقال-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه استجاره 145 دستگاه انواع خودرو جهت انجام امور ترابری پستهای انتقال نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استجاره 145 دستگاه انواع خودرو جهت انجام امور ترابری پستهای انتقال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901456/مزایده-منافع-واحدهای-تجاری-مجتمع-خورشید'>مزایده منافع واحدهای تجاری مجتمع خورشید  / مزایده , مزایده منافع واحدهای تجاری مجتمع خورشید  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901388/مزایده-درب-ورودی-ریلی--'>مزایده درب ورودی ریلی... / مزایده ,مزایده درب ورودی ریلی... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901510/مناقصه-خرید-1-500-000-عدد-پاکت-پنجره-دار'>مناقصه خرید 1.500.000 عدد پاکت پنجره دار  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید 1.500.000 عدد پاکت پنجره دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901372/مناقصه-احداث-فرهنگسرا-فاز-یک-نوبت-دوم'>مناقصه احداث فرهنگسرا فاز یک  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فرهنگسرا فاز یک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901376/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی  نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه تامین نیروی انسانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901394/مزایده-دستگاه-زباله-کش-هیدرولیکی'>مزایده دستگاه زباله کش هیدرولیکی   / مزایده , مزایده دستگاه زباله کش هیدرولیکی   نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901380/مزایده-فروش-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو  نوبت دوم  / مزایده فروش خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901437/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-تحت-اختیار-خود-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901443/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-بدون-کارمزد'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک بدون کارمزد / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک بدون کارمزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901416/مناقصه-اجرای-آسفالت-ریزی-ترانشه-ها-و-آسفالت'>مناقصه اجرای آسفالت ریزی ترانشه ها و آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت ریزی ترانشه ها و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901474/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901429/مناقصه-خرید-و-نصب-پوشش-های-ساندویچ-پانل-پروژه-های-سردخانه'>مناقصه خرید و نصب پوشش های ساندویچ پانل پروژه های سردخانه / مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب پوشش های ساندویچ پانل پروژه های سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901468/مزایده-تمامت-ششدانگ-سه-باب-آپارتمان-مسکونی'>مزایده تمامت ششدانگ سه باب آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ سه باب آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901520/مزایده-اراضی-کشاورزی'>مزایده اراضی کشاورزی / مزایده, مزایده اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901369/مناقصه-احداث-ساختمان-اورژانس-اجتماعی-و----نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان اورژانس اجتماعی و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان اورژانس اجتماعی و ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901375/مناقصه-خرید-40-دستگاه-سرور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 40 دستگاه سرور - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 40 دستگاه سرور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901381/مناقصه-خرید-11-دستگاه-تجهیزات-امنیتی-HSM--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 11 دستگاه تجهیزات امنیتی HSM - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 11 دستگاه تجهیزات امنیتی HSM - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901499/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901392/مناقصه-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان-امام-خمینی-(ره)-اراک'>مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اراک  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901398/مزایده-خودروی-سواری-پراید-صبا'>مزایده خودروی سواری پراید صبا / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودروی سواری پراید صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901502/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-85372مترمربع'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت عرصه 85372مترمربع / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت عرصه 85372مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901505/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-24303-فرعی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 24303 فرعی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 24303 فرعی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901453/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سوم-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901455/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-پنج-متر-و-سی-و-هفت-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و پنج متر و سی و هفت دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و پنج متر و سی و هفت دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901542/مناقصه-حمل-و-نقل-پسماند-جامد-شهری-را-از-ایستگاه-خدمات-شهری-شماره-18-یاران'>مناقصه حمل و نقل پسماند جامد شهری را از ایستگاه خدمات شهری شماره 18 یاران / آگهی مناقصه, مناقصه حمل و نقل پسماند جامد شهری را از ایستگاه خدمات شهری شماره 18 یاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901457/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-شش-متر-و-4-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و شش متر و 4 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و شش متر و 4 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901445/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-185-37متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 185.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 185.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901450/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-178-38متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 178.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 178.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901548/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی-شیرینگ'>مزایده یک دستگاه بسته بندی شیرینگ / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه بسته بندی شیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901433/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-065-(ب)---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 065 (ب) ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 065 (ب) ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901438/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-ترافیک-پیامک-خبرگزاری-میزان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین خدمات ترافیک پیامک خبرگزاری میزان نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین خدمات ترافیک پیامک خبرگزاری میزان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901444/مناقصه-خدمات-نقلیه-شهرکهای-مسکونی-پارس-جم---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نقلیه شهرکهای مسکونی پارس جم ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نقلیه شهرکهای مسکونی پارس جم ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901330/مزایده-ملک-به-مساحت-242-81مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 242.81مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 242.81مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901850/استعلام-پرینتر-لیبل-شارژ-گاز-کولر-تیبا---'>استعلام پرینتر لیبل شارژ گاز کولر تیبا  ... / استعلام پرینتر لیبل شارژ گاز کولر تیبا  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901854/استعلام-کمربند-ایمنی-به-همراه-طناب-و--'>استعلام کمربند ایمنی به همراه طناب و ... / استعلام, استعلام کمربند ایمنی به همراه طناب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901839/استعلام-سنسور-پراکسی-و--'>استعلام سنسور پراکسی و ... / استعلام, استعلام سنسور پراکسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901771/استعلام-پکینگ--پیچ-مهره-سر-نازل-و---با-برند-آذین-پاش'>استعلام پکینگ ، پیچ، مهره سر نازل و ... با برند آذین پاش / استعلام ,استعلام پکینگ ، پیچ، مهره سر نازل و ... با برند آذین پاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901801/استعلام-خرید-تسمه-پروانه-و--'>استعلام خرید تسمه پروانه و ...  / استعلام , استعلام خرید تسمه پروانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901886/استعلام-پروانه-فن-کوئل'>استعلام پروانه فن کوئل / استعلام , استعلام پروانه فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901639/استعلام-MINI-PC'>استعلام MINI PC / استعلام MINI PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901652/استعلام-شیر-اطمینان'>استعلام شیر اطمینان / استعلام شیر اطمینان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901798/استعلام-سود-سوز-آور-(کاستیک)'>استعلام سود سوز آور (کاستیک)  / استعلام, استعلام سود سوز آور (کاستیک) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901805/استعلام-مکانیکال-سیل'>استعلام مکانیکال سیل / استعلام, استعلام مکانیکال سیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901328/مزایده-حدودا-35-هکتار-زمین-از-چاه-عمیق-مرحله-اول'>مزایده حدودا 35 هکتار زمین از چاه عمیق مرحله اول / مزایده,مزایده حدودا 35 هکتار زمین از چاه عمیق مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901818/استعلام-مکانیکال-سیل-درخواست-خرید-21466'>استعلام مکانیکال سیل درخواست خرید 21466 / استعلام, استعلام مکانیکال سیل درخواست خرید 21466</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901691/استعلام-دستگاه-یو-پی-اس-2100W'>استعلام دستگاه یو پی اس 2100W / استعلام, استعلام دستگاه یو پی اس 2100W</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901681/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-خوردگی-فلزات-خدمات-جنبی-پرتونگاری-و-آلتراسونیک-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نظارت خوردگی فلزات، خدمات جنبی، پرتونگاری و آلتراسونیک نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نظارت خوردگی فلزات، خدمات جنبی، پرتونگاری و آلتراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901684/استعلام-هیدرازین-هیدرات-55-'>استعلام  هیدرازین هیدرات 55% / استعلام  هیدرازین هیدرات 55%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901841/مناقصه-جدول-گذاری-در-خیابانها'>مناقصه جدول گذاری در خیابانها / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه جدول گذاری در خیابانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901687/مناقصه-امور-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی'>مناقصه امور راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901494/مناقصه-فالت-یاب-با-مودم-gsm--نوبت-دوم'>مناقصه فالت یاب با مودم gsm - نوبت دوم  / مناقصه فالت یاب با مودم gsm - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901674/مناقصه-واگذاری-اجرای-کامل-ساختمان'>مناقصه واگذاری اجرای کامل ساختمان / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری اجرای کامل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901650/فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-شبکه-و-بیمارستان-امام-حسین-ع'>فراخوان واگذاری امور خدمات عمومی شبکه و بیمارستان امام حسین ع  / فراخوان واگذاری امور خدمات عمومی شبکه و بیمارستان امام حسین ع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901754/آگهی-عملیات-نقشه-برداری-روستاهای-شهرستان-حاجی-آباد'>آگهی  عملیات نقشه برداری روستاهای  شهرستان حاجی آباد / آگهی ، آگهی  عملیات نقشه برداری روستاهای  شهرستان حاجی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901738/آگهی-عملیات-نقشه-برداری-روستاهای-شمال-شهرستان-بندرعباس'>آگهی عملیات نقشه برداری روستاهای  شمال شهرستان بندرعباس / آگهی ، آگهی عملیات نقشه برداری روستاهای  شمال شهرستان بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901750/مناقصه-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-چابهار'>مناقصه  تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار  /  مناقصه, مناقصه  تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901759/مزایده-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-چابهار'>مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار  /  مزایده , مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901335/مزایده-فروش-تعداد-107-فقره-از-املاک-آماده-فروش'>مزایده فروش تعداد 107 فقره از املاک آماده فروش / مزایده,مزایده فروش تعداد 107 فقره از املاک آماده فروش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901916/استعلام-اینورتور-خورشیدی'>استعلام اینورتور خورشیدی / استعلام اینورتور خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901877/استعلام-مجموعه-کامل-چراغ-روشنایی-لاکپشتی'>استعلام مجموعه کامل چراغ روشنایی لاکپشتی  / استعلام ، استعلام مجموعه کامل چراغ روشنایی لاکپشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901872/استعلام-سیم-مسی-نمره-95--'>استعلام سیم مسی نمره 95 ... / استعلام ، استعلام سیم مسی نمره 95 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901882/استعلام-شمش-مسی'>استعلام شمش مسی  / استعلام ، استعلام شمش مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901887/استعلام-فیبر-استخوانی-تابلوی-20-کیلوولت'>استعلام فیبر استخوانی تابلوی 20 کیلوولت / استعلام ، استعلام فیبر استخوانی تابلوی 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901544/مزایده-فروش-هواساز'>مزایده فروش هواساز  / آگهی مزایده, مزایده فروش هواساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901488/مزایده-های-تجاری-و-همچنین-طرح-کارواش-و-باس-واش-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش -مرحله دوم  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901870/استعلام-ریکم-سایز-30-75'>استعلام ریکم سایز 30/75 / استعلام ریکم سایز 30/75</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901889/استعلام-رله-خطای-زمین'>استعلام رله خطای زمین / استعلام رله خطای زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901904/استعلام-باتری-12-ولت-42-آمپر'>استعلام باتری 12 ولت 42 آمپر  / استعلام باتری 12 ولت 42 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901921/استعلام-کولرگازی-اسپیلت'>استعلام کولرگازی اسپیلت / استعلام کولرگازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901940/استعلام-شیر-منفرد-فلکه-شهری-مکانیزم-قطع-و-وصل'>استعلام شیر منفرد فلکه شهری مکانیزم قطع و وصل / استعلام شیر منفرد فلکه شهری مکانیزم قطع و وصل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901946/استعلام-الکتروموتور-شناور-96-5-8'>استعلام الکتروموتور شناور 96.5.8 / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور  96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901917/استعلام-شیر-ضد-زلزله-نشت-گاز-نمره-5'>استعلام شیر ضد زلزله نشت گاز نمره 5 / استعلام, استعلام  شیر ضد زلزله نشت گاز نمره 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901878/استعلام-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام تعمیر، سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور / استعلام تعمیر، سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901871/استعلام-دوخت-لباس-کار-انتظامات'>استعلام دوخت لباس کار انتظامات / استعلام دوخت لباس کار انتظامات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901322/مزایده-ششدانگ-زمین-کشاورزی-مساحت-868مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت 868مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت 868مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901954/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فرایند-اجرای-طرح-مشاوره-ژنتیک-پیش-ازدواج'>استعلام واگذاری بخشی از فرایند اجرای طرح مشاوره ژنتیک پیش ازدواج / استعلام واگذاری بخشی از فرایند اجرای طرح مشاوره ژنتیک پیش ازدواج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901936/استعلام-نقشه-برداری-کاداستر-باغات-حریم-شهر-محلات'>استعلام  نقشه برداری کاداستر باغات حریم شهر محلات  / استعلام نقشه برداری کاداستر باغات حریم شهر محلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901918/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-و-ترانسفورماتور-و-شیرآلات-سرچاهی-مجتمع-دهلق-شهرستان-صحنه'>استعلام تهیه و نصب  تابلو و ترانسفورماتور و شیرآلات سرچاهی مجتمع دهلق شهرستان صحنه / استعلام, استعلام تهیه و نصب  تابلو و ترانسفورماتور و شیرآلات سرچاهی مجتمع دهلق شهرستان صحنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901903/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-و-ترانسفورماتور-و-شیرآلات-سرچاهی-مجتمع-نیسانه'>استعلام تهیه و نصب  تابلو و ترانسفورماتور و شیرآلات سرچاهی مجتمع نیسانه  / استعلام, استعلام  تهیه و نصب  تابلو و ترانسفورماتور و شیرآلات سرچاهی مجتمع نیسانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901883/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-و-ترانسفورماتور-و-شیرآلات-سرچاهی'>استعلام  تهیه و نصب  تابلو و ترانسفورماتور و شیرآلات سرچاهی / استعلام, استعلام  تهیه و نصب  تابلو و ترانسفورماتور و شیرآلات سرچاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902005/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-و-ترانسفورماتور'>استعلام تهیه و نصب تابلو و ترانسفورماتور  / استعلام تهیه و نصب تابلو و ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901973/استعلام700-پرس-چلومرغ'>استعلام700 پرس چلومرغ / استعلام 700 پرس چلومرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901963/استعلام-سالن-غذاخوری-و-سالن-همایش'>استعلام سالن غذاخوری و سالن همایش / استعلام سالن غذاخوری و سالن همایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901933/استعلام-ایجاد-چمن-مصنوعی'>استعلام ایجاد چمن مصنوعی / استعلام ایجاد چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901324/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-409-70متر'>مزایده ملک مساحت  عرصه 409.70متر / مزایده,مزایده ملک مساحت  عرصه 409.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901962/استعلام-کیبورد'>استعلام کیبورد  / استعلام ,استعلام کیبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901922/استعلام-ماژول-RTM-قابل-نصب-بر-روی-دستگاه'>استعلام ماژول RTM قابل نصب بر روی دستگاه  / استعلام ,استعلام ماژول RTM قابل نصب بر روی دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901899/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-شبانه-روزی-از-کل-محدوده'>استعلام مراقبت و نگهداری شبانه روزی از کل محدوده / استعلام ,استعلام مراقبت و نگهداری شبانه روزی از کل محدوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901995/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-شبانه-روزی-از-کل-محدوده-پارک'>استعلام مراقبت و نگهداری شبانه روزی از کل محدوده پارک  / استعلام ,استعلام مراقبت و نگهداری شبانه روزی از کل محدوده پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902008/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902010/استعلام-پرورش-جنگل-(جنگل-کاری)'>استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری) / استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902006/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام , استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901990/استعلام-دو-دستگاه-پرینتر-HP2034'>استعلام دو دستگاه  پرینتر HP2034 / استعلام،  استعلام دو دستگاه  پرینتر HP2034</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901971/استعلام-تعداد-سه-دستگاه-اسکنر'>استعلام تعداد سه دستگاه اسکنر / استعلام, استعلام تعداد سه دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901993/استعلام-خرید-5-دستگاه-رایانه-و-مانیتور'>استعلام خرید 5 دستگاه رایانه و مانیتور / استعلام، استعلام خرید 5 دستگاه رایانه و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901989/استعلام-تهیه-و-نصب-دو-دستگاه-ساعت-زن-ورود-و-خروج-اداری'>استعلام تهیه و نصب  دو دستگاه ساعت زن ورود و خروج اداری / استعلام , استعلام تهیه و نصب  دو دستگاه ساعت زن ورود و خروج اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902002/استعلام-اسپیلت-60-هزار-جنرال-ZH-گرما-و-سرما-410-گاز---'>استعلام اسپیلت 60 هزار جنرال ZH گرما و سرما 410 گاز .... / استعلام ,استعلام اسپیلت 60 هزار جنرال ZH گرما و سرما 410 گاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901934/استعلام-راهبند-آکاردئونی'>استعلام راهبند آکاردئونی / استعلام ,استعلام راهبند آکاردئونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901928/استعلام-سماور-برقی-و-چای-ساز'>استعلام سماور برقی و چای ساز / استعلام ,استعلام سماور برقی و چای ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901956/استعلام-آبگرمکن-برقی-200-لیتری'>استعلام آبگرمکن برقی 200 لیتری  / استعلام آبگرمکن برقی 200 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901964/استعلام-آنتی-ویروس-کسپر-sELECTION-اورجینال'>استعلام آنتی ویروس کسپر sELECTION اورجینال  /  استعلام, استعلام آنتی ویروس کسپر sELECTION اورجینال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901915/استعلام-فریزر-ULT-86-به-حجم-570-لیتر-مدل-F570'>استعلام فریزر ULT-86 به حجم 570 لیتر مدل F570 / استعلام , استعلام فریزر ULT-86 به حجم 570 لیتر مدل F570</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901944/استعلام-شش-دستگاه-تلویزیون-ال-ای-دی-32-اینچ-اسنوا--'>استعلام شش دستگاه تلویزیون ال ای دی 32 اینچ اسنوا ... / استعلام شش دستگاه تلویزیون ال ای دی 32 اینچ اسنوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901941/استعلام-خرید-دو-دستگاه-تبلت'>استعلام خرید دو دستگاه تبلت  / استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901950/استعلام-اجرای-دو-حلقه-چاه-ارت'>استعلام اجرای دو حلقه چاه ارت  / استعلام ,استعلام اجرای دو حلقه چاه ارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901326/شناسایی-پیمانکار-تهیه-مصالح-ساخت-و-نصب-تیر-ورق-های-3-دهانه-پل--'>شناسایی پیمانکار تهیه مصالح، ساخت و نصب تیر ورق های 3 دهانه پل ... / شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار تهیه مصالح، ساخت و نصب تیر ورق های 3 دهانه پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901992/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901960/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام ,استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901953/استعلام-جایگزینی-یک-دستگاه-ترانسفورماتور--'>استعلام جایگزینی یک دستگاه ترانسفورماتور... / استعلام , استعلام جایگزینی یک دستگاه ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901942/استعلام-مانیتور-22-مدل-s22f355hn'>استعلام  مانیتور 22 مدل s22f355hn / استعلام, استعلام  مانیتور 22 مدل s22f355hn</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901890/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-qlik-view'>استعلام پشتیبانی نرم افزار qlik view / آگهی مناقصه ,استعلام پشتیبانی نرم افزار qlik view</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901935/استعلام-خرید-8-دستگاه-سیستم-رایانه-ای'>استعلام خرید 8 دستگاه سیستم رایانه ای / استعلام, استعلام خرید 8 دستگاه سیستم رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901929/استعلام-کولر'>استعلام کولر / استعلام, استعلام کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901892/استعلام-هارد-رم-مادر-برد--'>استعلام هارد- رم- مادر برد ... / استعلام, استعلام هارد- رم- مادر برد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901884/استعلام-برشکاری-و-جوشکاری-و-تهیه-و-تعویض-کندنسور-آبی-چیلر'>استعلام برشکاری و جوشکاری و تهیه و تعویض کندنسور آبی چیلر / استعلام, استعلام برشکاری و جوشکاری و تهیه و تعویض کندنسور آبی چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901329/شناسایی-پیمانکار-طراحی-تامین-و-اجرای-دیوار-خاک-مسلح'>شناسایی پیمانکار طراحی، تامین و اجرای دیوار خاک مسلح / شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار طراحی، تامین و اجرای دیوار خاک مسلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901894/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-ماشین-آلات'>استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات  / استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901902/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-تست-و-شارژ-کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام انجام خدمات سرویس تست و شارژ کپسول های آتش نشانی / استعلام انجام خدمات سرویس تست و شارژ کپسول های آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901931/استعلام-چهار-دستگاه-روتر-سیسکو'>استعلام چهار دستگاه روتر سیسکو / استعلام چهار دستگاه روتر سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901957/استعلام-لامپ-ال-ای-دی'>استعلام لامپ ال ای دی / استعلام لامپ ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901927/استعلام-انجام-پروژه-ملی-تولید-و-ترکیب-ژنتیکی-گوسفند'>استعلام انجام پروژه ملی تولید و ترکیب ژنتیکی گوسفند / استعلام ,استعلام انجام پروژه ملی تولید و ترکیب ژنتیکی گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901920/استعلام-توری-پنجره-ها'>استعلام توری پنجره ها  / استعلام, استعلام توری پنجره ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901911/استعلام-اسکنر-اثر-انگشت-REALSCAN'>استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN  / استعلام , استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901951/استعلام-بن-بن-20-لیتری-باریل-بدون-شیر'>استعلام بن بن 20 لیتری باریل بدون شیر  / استعلام, استعلام  بن بن 20 لیتری باریل بدون شیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901939/استعلام-دستگاه-تولید-هوای-فشرده-پزشکی'>استعلام دستگاه تولید هوای فشرده پزشکی / استعلام, استعلام  دستگاه تولید هوای فشرده پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901342/مناقصه-واگذاری-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901881/استعلام-هود-دودکش-دار-لامینار'>استعلام  هود دودکش دار لامینار / استعلام  هود دودکش دار لامینار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901896/استعلام-سورتر-مدل-cm400'>استعلام سورتر مدل cm400 / استعلام سورتر مدل cm400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901910/استعلام-تهیه-بلیط-هواپیما'>استعلام تهیه بلیط هواپیما / استعلام تهیه بلیط هواپیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901926/استعلام-تعمیر-و-تهیه-لوازم-یدکی-خودروهای-استانداری'>استعلام تعمیر و تهیه لوازم یدکی خودروهای استانداری / استعلام تعمیر و تهیه لوازم یدکی خودروهای استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901958/استعلام-کت-و-شلوار-فاستونی--'>استعلام کت و شلوار فاستونی.... / استعلام کت و شلوار فاستونی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901938/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901924/استعلام-سرویس-ملحفه-تترون-96-5-8'>استعلام سرویس ملحفه تترون 96.5.8 / استعلام , استعلام سرویس ملحفه تترون 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901891/استعلام-بالشت-یک-نفره-با-رویه-تترون-اصل'>استعلام بالشت یک نفره با رویه تترون اصل / استعلام , استعلام  بالشت یک نفره با رویه تترون اصل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901900/استعلام-چراغ-ورساچه-96-5-8'>استعلام چراغ ورساچه 96.5.8 / استعلام , استعلام چراغ ورساچه 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901907/استعلام-کشک-کاله'>استعلام کشک کاله / استعلام, استعلام کشک کاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901361/مزایده-ملک-مشاع-شامل-پلاک-ثبتی-قطعه-1139-تفکیکی'>مزایده ملک مشاع شامل پلاک ثبتی قطعه 1139 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مشاع شامل پلاک ثبتی قطعه 1139 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901925/استعلام-A3-پرینتر-رنگی-HP-CD-5225'>استعلام  A3 پرینتر رنگی HP CD 5225 / استعلام  A3 پرینتر رنگی HP CD 5225</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901909/استعلام-اسکنر-اسناد-حرفه-ای-کداک'>استعلام  اسکنر اسناد حرفه ای کداک  / استعلام   اسکنر اسناد حرفه ای کداک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901898/استعلام-فن-کویل-ساراول'>استعلام فن کویل ساراول  / استعلام ,استعلام فن کویل ساراول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901874/استعلام-سنگ-دهبید-شایان-سایز-80-80'>استعلام سنگ دهبید شایان سایز 80*80  / استعلام ,استعلام سنگ دهبید شایان سایز 80*80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901998/استعلام-چاپ-کتابچه-تصویر'>استعلام چاپ کتابچه تصویر / استعلام چاپ کتابچه تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901908/استعلام-مبدل-حرارتی-صفحه-ای'>استعلام مبدل حرارتی صفحه ای  / استعلام ,استعلام مبدل حرارتی صفحه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901967/استعلام-تابلو-برق'>استعلام  تابلو برق / استعلام, استعلام  تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901945/استعلام-20-دستگاه-ALL-IN-ONE'>استعلام 20 دستگاه  ALL IN ONE  / استعلام , استعلام 20 دستگاه  ALL IN ONE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901923/استعلام-نرم-افزار-مدیریت-ترافیک-لایه'>استعلام نرم افزار مدیریت ترافیک لایه / استعلام نرم افزار مدیریت ترافیک لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901316/مزایده-واگذاری-ملک-ویلایی-تجاری-مساحت-444متر'>مزایده واگذاری ملک ویلایی تجاری مساحت 444متر  / مزایده,مزایده واگذاری ملک ویلایی تجاری مساحت 444متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901947/استعلام-تعداد-7-عدد-رک'>استعلام تعداد 7 عدد رک  / استعلام, استعلام تعداد 7 عدد رک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901913/استعلام-تجهیز-و-نصب-سیستم-کنترلر-و-توماسیون-4-دستگاه-هواساز'>استعلام تجهیز و نصب سیستم کنترلر و توماسیون 4 دستگاه هواساز / استعلام ,استعلام تجهیز و نصب سیستم کنترلر و توماسیون 4 دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901893/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام ,استعلام خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902001/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902007/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام, استعلام خرید کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902009/استعلام-دستگاه-فتوکپی-رنگی'>استعلام دستگاه فتوکپی رنگی  / استعلام دستگاه فتوکپی رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901982/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-مجهز-به-سنسور'>استعلام دستگاه حضور و غیاب مجهز به سنسور  / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب مجهز به سنسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901979/استعلام-رسوب-زدا-مغناطیسی-63-MM'>استعلام رسوب زدا مغناطیسی 63 MM / استعلام، استعلام رسوب زدا مغناطیسی 63 MM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901966/استعلام-رسوب-زدا-مغناطیسی-75-MM'>استعلام رسوب زدا مغناطیسی 75 MM / استعلام، استعلام رسوب زدا مغناطیسی 75 MM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901961/استعلام-انجام-عملیات-بهینه-سازی-در-پست-اخلمد-پست-63-مشهد'>استعلام انجام عملیات بهینه سازی در پست اخلمد، پست 63 مشهد / استعلام، استعلام انجام عملیات بهینه سازی در پست اخلمد، پست 63 مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901325/مزایده-20-عدد-پایه-ستون-12متری-دوبل-تیر-آهن-16'>مزایده  20 عدد پایه ستون 12متری دوبل تیر آهن 16  / آگهی مزایده اموال توقیفی، مزایده  20 عدد پایه ستون 12متری دوبل تیر آهن 16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901974/استعلام-روتر-شبکه-کامپیوتر'>استعلام روتر شبکه کامپیوتر / استعلام ,استعلام روتر شبکه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901978/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت--'>استعلام کولر گازی اسپیلت ... / استعلام کولر گازی اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901959/استعلام-بایگانی-ریلی'>استعلام  بایگانی ریلی  / استعلام, استعلام  بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901965/استعلام-خاک-ورز-مرکب--'>استعلام  خاک ورز مرکب .. / استعلام, استعلام  خاک ورز مرکب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901932/استعلام-کولرگازی-اسپیلت-جنرال-kit-36000-اینورتر'>استعلام  کولرگازی اسپیلت جنرال kit 36000 اینورتر  / استعلام, استعلام  کولرگازی اسپیلت جنرال kit 36000 اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901949/استعلام-تهیه-سرامیک-پرسلانی-فول-بادی'>استعلام تهیه سرامیک پرسلانی فول بادی  / استعلام تهیه سرامیک پرسلانی فول بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901955/استعلام-رنگ-استاندارد-اریتروزین'>استعلام رنگ استاندارد اریتروزین / استعلام ,استعلام رنگ استاندارد اریتروزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901518/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-149-17متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 149.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 149.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901314/مزایده-فروش-اجناس-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اجناس اسقاطی -نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس اسقاطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901975/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام ,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901969/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک  / استعلام ,استعلام سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901930/استعلام-درب-اتوماتیک-کشویی-(اسلایدینگ)-مدل-TORMAX'>استعلام درب اتوماتیک کشویی (اسلایدینگ) مدل TORMAX / استعلام , استعلام درب اتوماتیک کشویی (اسلایدینگ) مدل TORMAX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901879/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کیس-کامل-کامپیوتر-دو-دستگاه-مانیتور'>استعلام خرید دو دستگاه کیس کامل کامپیوتر دو دستگاه مانیتور  / استعلام، استعلام خرید دو دستگاه کیس کامل کامپیوتر دو دستگاه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901943/استعلام-خرید-100-دستگاه-پاورمیتر'>استعلام خرید 100 دستگاه پاورمیتر  / استعلام, استعلام خرید 100 دستگاه پاورمیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901912/استعلام-​فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو-2-عدد'>استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو- 2 عدد / استعلام, استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو- 2 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901905/استعلام-​فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901897/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی-باسیم-بی-سیم-و-ماهواره-ای'>استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای / استعلام , استعلام  فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901875/استعلام-تابلو-برق-ریتال'>استعلام تابلو برق ریتال  / استعلام، استعلام تابلو برق ریتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901320/مزایده-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>مزایده ترانسفورماتور - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده ترانسفورماتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901885/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش'>استعلام دستگاه ضبط و پخش / استعلام ,استعلام دستگاه ضبط و پخش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901914/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901937/استعلام-دوربین-مداربسته-قابلیت-دید-در-شب'>استعلام دوربین مداربسته قابلیت دید در شب / استعلام دوربین مداربسته قابلیت دید در شب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901968/استعلام-سوئیچ-دیتا'>استعلام سوئیچ دیتا / استعلام سوئیچ دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901948/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال'>استعلام هارد دیسک اینترنال / استعلام هارد دیسک اینترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901994/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن  / فراخوان مناقصه  , فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901349/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-کافه-جزیره--نوبت-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت کافه جزیره - نوبت دوم  / فراخوان عمومی ، فراخوان جذب سرمایه گذار جهت کافه جزیره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901986/فراخوان-تهیه-مصالح--ساخت-و-نصب-حفاظ-جانبی-راه-(گاردریل)'>فراخوان تهیه مصالح ، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه (گاردریل)  / فراخوان تهیه مصالح ، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه (گاردریل) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901997/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-برق'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق / مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902004/مناقصه-واگذاری-مدیریت-اداره-امور-انبار'>مناقصه واگذاری مدیریت اداره امور انبار / مناقصه واگذاری مدیریت اداره امور انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901338/مناقصه-تهیه-حمل-و-اجرای-نمای-ساختمان-ستادی'>مناقصه تهیه، حمل و اجرای نمای ساختمان ستادی /  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, مناقصه تهیه، حمل و اجرای نمای ساختمان ستادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901985/مناقصه-خریدونصب-۱۲۲واحدسلول-خورشیدی-جهت-تامین-برق'>مناقصه خریدونصب ۱۲۲واحدسلول خورشیدی جهت تامین برق / آگهی مناقصه ،مناقصه خریدونصب ۱۲۲واحدسلول خورشیدی جهت تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901977/مناقصه-تهیه٫-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-انبارهای-نفت'>مناقصه تهیه٫ طبخ و توزیع غذای کارکنان انبارهای نفت  / مناقصه , مناقصه تهیه٫ طبخ و توزیع غذای کارکنان انبارهای نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901345/تجدید-مناقصه-ارائه-خدمات-در-زمینه-ایجاد-گروه-های-گشت-و-بازرسی'>تجدید مناقصه ارائه خدمات در زمینه ایجاد گروه های گشت و بازرسی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  ارائه خدمات در زمینه ایجاد گروه های گشت و بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901970/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-کابل-و-یراق-آلات'>تجدید مناقصه خرید انواع کابل و یراق آلات  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید انواع کابل و یراق آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901983/مزایده-اجاره-یکساله-واحد-تجاری-ساوه'>مزایده اجاره یکساله واحد تجاری ساوه  / مزایده , مزایده اجاره یکساله واحد تجاری ساوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901319/مناقصه-خریداری-تعداد-120-000-زوج-پوتین-سربازی-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری تعداد 120.000 زوج پوتین سربازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری تعداد 120.000 زوج پوتین سربازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901999/مناقصه-خريد-اسکنر-چاپگر-کارت-پرواز-و-تگ-بار---اصلاحیه'>مناقصه خريد اسکنر، چاپگر کارت پرواز و تگ بار      اصلاحیه / مناقصه ، مناقصه خريد اسکنر، چاپگر کارت پرواز و تگ بار    اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901981/فراخوان-واگذاری-امور-تکثیر-و-صحافی'>فراخوان واگذاری امور تکثیر و صحافی / آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان واگذاری امور تکثیر و صحافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901315/مناقصه-امور-خدماتی-مربوط-به-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-سلف-سرویس-خود'>مناقصه امور خدماتی مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس خود  / آگهی مناقصه, مناقصه امور خدماتی مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901987/ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-خدمات-مهندسی-بازنگری-مطالعات'>ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات / آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور , ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901312/مناقصه-خریداری-تعداد-30-000-زوج-پوتین-سایز-بزرگ-دوم'>مناقصه خریداری تعداد 30.000 زوج پوتین سایز بزرگ دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری تعداد 30.000 زوج پوتین سایز بزرگ نوبت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902028/استعلام-لایسنس-ویندوز-سرور'>استعلام لایسنس ویندوز سرور  / استعلام لایسنس ویندوز سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902055/استعلام-solmonella-sero-quick-group-kit-statens--'>استعلام solmonella sero-quick group kit statens.... / استعلام solmonella sero-quick group kit statens....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902020/استعلام-salmonella-sero-quick-group-kit-statens'>استعلام salmonella sero -quick group kit statens / استعلام، استعلام salmonella sero -quick group kit statens</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902037/استعلام-salmonella-poly-O-A-S-Vi-antisera'>استعلام salmonella poly O A-S+Vi antisera / استعلام, استعلام salmonella poly O A-S+Vi antisera</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902059/استعلام-تکثیر-850-عدد-دی-وی-دی-به-همراه-قاب'>استعلام تکثیر 850 عدد دی وی دی به همراه قاب / استعلام, استعلام تکثیر 850 عدد دی وی دی به همراه قاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902021/استعلام-پکیج-تزریق-کلر'>استعلام پکیج تزریق کلر  / استعلام پکیج تزریق کلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902040/استعلام-هشتاد-و-یک-عدد-قاب-مهتابی'>استعلام هشتاد و یک عدد قاب مهتابی  / استعلام هشتاد و یک عدد قاب مهتابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901311/مناقصه-تهیه-تعداد-10-000-تخته-چادر-گروهی-12-نفره-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تعداد 10.000 تخته چادر گروهی 12 نفره  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه تعداد 10.000 تخته چادر گروهی 12 نفره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902022/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار  / استعلام، استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902062/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان  / استعلام صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902073/استعلام-microsoft-surface-pro-4with-keyboard'>استعلام microsoft surface pro 4with keyboard / استعلام ، استعلام microsoft surface pro 4with keyboard</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902076/استعلام-خدمات-مهندسی-و-نظارت-بر-ساخت-و-نظارت-کارگاهی'>استعلام خدمات مهندسی و نظارت بر ساخت و نظارت کارگاهی  / استعلام, خدمات مهندسی و نظارت بر ساخت و نظارت کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902072/استعلام-هدست'>استعلام هدست / استعلام هدست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902064/استعلام-برنامه-نویسی--مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی ، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام برنامه نویسی ، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902049/استعلام-برنامه-نویسی--مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی ، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام برنامه نویسی ، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902023/استعلام-خرید-سرور-و-هارد-96-5-8'>استعلام خرید سرور و هارد 96.5.8 / استعلام خرید سرور و هارد 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902052/استعلام-پارتیشن-بندی-و-رنگ-آمیزی-ساختمان-رادیو-و-ساختمان-مرکزی'>استعلام پارتیشن بندی و رنگ آمیزی ساختمان رادیو و ساختمان مرکزی / استعلام، استعلام پارتیشن بندی و رنگ آمیزی ساختمان رادیو و ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901313/طراحی-تامین--نصب-و-راه-اهندازی-و-پشتیبانی-شبکه-بیسیم--'>طراحی، تامین ، نصب و راه اهندازی و پشتیبانی شبکه بیسیم ... / طراحی، تامین ، نصب و راه اهندازی و پشتیبانی شبکه بیسیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902071/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتر  / استعلام خرید تجهیزات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902056/استعلام-کارتریج-چاپگر-لیزی'>استعلام کارتریج چاپگر لیزی / استعلام کارتریج چاپگر لیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902029/استعلام-سیستم-نوبت-دهی-بانکی'>استعلام سیستم نوبت دهی بانکی  / استعلام سیستم نوبت دهی بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902061/استعلام-دستمال-کاغذی-96-5-8'>استعلام دستمال کاغذی  96.5.8 / استعلام دستمال کاغذی  96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902042/استعلام-گوشت-سردست-گوساله-منجمد'>استعلام گوشت سردست گوساله منجمد / استعلام , استعلام گوشت سردست گوساله منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902038/استعلام-کنسرو-ماهی-تن'>استعلام کنسرو ماهی تن / استعلام ,استعلام کنسرو ماهی تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902026/استعلام-کنسرو-تن-ماهی'>استعلام کنسرو تن ماهی  / استعلام ,استعلام کنسرو تن ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902057/استعلام-یک-دستگاه-UPS-پرسو-MPC-K-S3000'>استعلام یک دستگاه UPS پرسو MPC-K S3000 / استعلام , استعلام یک دستگاه UPS پرسو MPC-K S3000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902039/استعلام-سوئیچ-48-پورت-TCL--'>استعلام سوئیچ 48 پورت TCL ... / استعلام , استعلام سوئیچ 48 پورت TCL ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902024/استعلام-کابل-شبکه--'>استعلام کابل شبکه ... / استعلام ،کابل شبکه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901569/مزایده-فروش-نه-عدد-دستگاه-هواساز-و--'>مزایده فروش  نه عدد دستگاه هواساز و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  نه عدد دستگاه هواساز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901667/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-یک-دهنه-غرفه'>تجدید مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه / تجدید مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901653/مناقصه-خرید-20000-هزار-کیلو-بیست-رنگ-دو-جزیی'>مناقصه خرید 20000 هزار کیلو بیست رنگ دو جزیی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 20000 هزار کیلو بیست رنگ دو جزیی... نوبت  اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901576/مناقصه-برق-رسانی--نوبت-دوم'>مناقصه برق رسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برق رسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901813/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901616/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-661-51متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 661.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 661.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901572/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودروی-(کامیون-کمپرسی-آمیکو-مدل-1385----نوبت-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه خودروی (کامیون کمپرسی آمیکو مدل 1385 .... - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه خودروی (کامیون کمپرسی آمیکو مدل 1385 .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901587/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901367/مزایده-فروش-میزان-50-هزار-متریک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن-96-5-8'>مزایده فروش میزان 50 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن  96.5.8 / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش میزان 50 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن   96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901638/مزایده-ملک-مسکونی-به-شماره-802-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی به شماره 802 فرعی نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مسکونی به شماره 802 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901644/مزایده-ششدانگ-زمین-و-ساختمان-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین و ساختمان مرحله اول  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین و ساختمان مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901643/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-1653-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی به پلاک ثبتی 1653 مرحله اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مسکونی به پلاک ثبتی 1653 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901680/مزایده-ملک-به-مساحت-60-04مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 60.04مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 60.04مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901686/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-بیست-و-چهار-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت بیست و چهار متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت بیست و چهار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901585/تجدید-مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بازار-هفتگی-(شنبه-بازار)'>تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره بازار هفتگی (شنبه بازار)  / تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره بازار هفتگی (شنبه بازار) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901635/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تملکی-و-مازاد-نقد-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد نقد اقساط  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901339/مناقصه-خرید-بیش-از-9000-کیلو-عسل-طبیعی-بسته-بندی-شده'>مناقصه خرید بیش از 9000 کیلو عسل طبیعی بسته بندی شده  / مناقصه , مناقصه خرید بیش از 9000 کیلو عسل طبیعی بسته بندی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901605/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-525مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 525مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 525مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901596/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-لوگان-ال-90'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری لوگان ال 90  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری لوگان ال 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901610/مزایده-ملک-یک-قطعه-باغ-انگور-5-ساله-5-هزار-متری'>مزایده ملک یک قطعه باغ انگور 5 ساله 5 هزار متری / مزایده,مزایده ملک یک قطعه باغ انگور 5 ساله 5 هزار متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901611/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-ملایر--خنداب'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور ملایر - خنداب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور ملایر - خنداب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901637/مناقصه-اجرای-احداث-ساختمان-دهیاری-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه اجرای احداث ساختمان دهیاری مرحله دوم نوبت اول / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای احداث ساختمان دهیاری مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901634/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودروی-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش چهار دستگاه خودروی سازمانی نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش چهار دستگاه خودروی سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901676/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901609/مزایده-فروش-اطاق-کمپرسی-رنو-میدلام-سفید---نوبت-دوم'>مزایده فروش اطاق کمپرسی رنو میدلام سفید.... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش اطاق کمپرسی رنو میدلام سفید.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901604/مزایده-واگذاری-2-پلاک-زمین-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 2 پلاک زمین کارگاهی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 2 پلاک زمین کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901512/تجدید-مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه پیاده روسازی سطح شهر تجدید  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901625/مزایده-زمین-مسکونی-به-مساحت-192-69متر'>مزایده زمین مسکونی به مساحت 192.69متر / مزایده ,مزایده زمین مسکونی به مساحت 192.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901607/مناقصه-انجام-عملیات-حسابرسی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات حسابرسی- نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات حسابرسی- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901622/مزایده-واگذاری-دو-پلاک-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو پلاک زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری دو پلاک زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901600/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-6-دستگاه-هواساز'>مناقصه خرید و راه اندازی 6 دستگاه هواساز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی 6 دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901785/مزایده-ششدانگ-4-باب-مغازه-متصل-به-هم-و-یکباب-خانه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ 4 باب مغازه متصل به هم و یکباب خانه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ 4 باب مغازه متصل به هم و یکباب خانه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901621/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-تیپ-1600-مدل-90'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان تیپ 1600 مدل 90  / مزایده  , مزایده یک دستگاه وانت پیکان تیپ 1600 مدل 90  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901770/مزایده-یکباب-ساختمان-سه-طبقه-دوازده-سال-ساخت'>مزایده یکباب ساختمان سه طبقه دوازده سال ساخت / مزایده,مزایده یکباب ساختمان سه طبقه دوازده سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901614/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-فست-فود--کافی-شاپ-و-محوطه-روباز'>مزایده اجاره بهره برداری از فست فود - کافی شاپ و محوطه روباز  / مزایده, مزایده اجاره بهره برداری از فست فود - کافی شاپ و محوطه روباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901606/فراخوان-تاسیس-دفتر-تسهیلگری-و-خدمات-نوسازی-مرحله-دوم-96-5-8'>فراخوان تاسیس دفتر تسهیلگری و خدمات نوسازی مرحله دوم 96.5.8 / آگهی فراخوان , فراخوان تاسیس دفتر تسهیلگری و خدمات نوسازی مرحله دوم 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901612/مزایده-سهم-الارث-منزل-مسکونی-دو-طبقه-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده سهم الارث منزل مسکونی دو طبقه و زمین نوبت اول / مزایده,مزایده سهم الارث منزل مسکونی دو طبقه و زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901344/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-معدن-باریت-خود'>مزایده امتیاز بهره برداری معدن باریت خود  / مزایده , مزایده امتیاز بهره برداری معدن باریت خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901598/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-جهت-راه-اندازی-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت راه اندازی کانکس نوبت دوم  / مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت راه اندازی کانکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901594/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-تعمیرات-راهبردی-تایسیات-مکانیکی-و-الکترونیکی-واحدهای-تابع'>مناقصه  واگذاری امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تایسیات مکانیکی و الکترونیکی واحدهای تابع  / مناقصه  واگذاری امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تایسیات مکانیکی و الکترونیکی واحدهای تابع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901574/مناقصه-عملیات-اجرای-فیبر-نوری-خاکی-و-هوایی'>مناقصه عملیات اجرای فیبر نوری خاکی و هوایی  / مناقصه یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای فیبر نوری خاکی و هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901565/مناقصه-مقداری-لوله-فولادی-800-نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله فولادی 800 نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه مقداری لوله فولادی 800 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901560/مناقصه-انجام-خدمات-و-تنظیف-و-تامین-نیروی-کارشناس-فنی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات و تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات و تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901589/مناقصه-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه امور حمل و نقل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901617/مناقصه-تهیه-کلیه-مواد-اولیه--پخت-و-توزیع-غذا'>مناقصه تهیه کلیه مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه کلیه مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901348/مناقصه-اجرای-عملیات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-96-5-8'>مناقصه اجرای عملیات ایاب و ذهاب پرسنل  96.5.8 / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ایاب و ذهاب پرسنل  96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901603/مزایده-واگذاری-آهن-آلات-و-اقلام-ضایعاتی'>مزایده واگذاری  آهن آلات و اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  آهن آلات و اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901579/مناقصه-آسفالت-خیابان'>مناقصه آسفالت خیابان / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه آسفالت خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901601/انتخاب-پیمانکار-حفاظت-فیزیکی-باغات-پسته'>انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی باغات پسته / انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی باغات پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901593/فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات-و-سرویس-های-ادواری-و-اضطراری--'>فراخوان نگهداری و تعمیرات و سرویس های ادواری و اضطراری ... / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, فراخوان نگهداری و تعمیرات و سرویس های ادواری و اضطراری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901599/مناقصه-انجام-تنظیفات--فضای-سبز--نگهداری-فضای-فیزیکی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام تنظیفات ، فضای سبز ، نگهداری فضای فیزیکی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام تنظیفات ، فضای سبز ، نگهداری فضای فیزیکی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901352/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-از-قبیل-ضایعات-تولیدی-تایر-و--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل ضایعات تولیدی تایر و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل ضایعات تولیدی تایر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901557/مناقصه-ترانسفورماتور-روغنی----نوبت-دوم'>مناقصه ترانسفورماتور روغنی .... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ترانسفورماتور روغنی .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901615/مزایده-مقدار-50-تن-از-آهن-آلات-مستعمل-و-لوازم-اسقاطی'>مزایده مقدار 50 تن از آهن آلات مستعمل و لوازم اسقاطی  / مزایده , مزایده مقدار 50 تن از آهن آلات مستعمل و لوازم اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901773/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-13-65متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 13.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 13.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901772/مزایده-یکباب-مغازه-نانوایی-مساحت-33-32متر'>مزایده یکباب مغازه نانوایی مساحت 33.32متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه نانوایی مساحت 33.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901628/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-مساحت-نود-مترمربع'>مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت نود مترمربع  / مزایده ,مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت نود مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901631/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-از-مجتمع-اقای-پیام-ظاهری'>مزایده فروش یک واحد مسکونی از مجتمع اقای پیام ظاهری / مزایده ,مزایده فروش یک واحد مسکونی از مجتمع اقای پیام ظاهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901629/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-مساحت-95متر'>مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 95متر   / مزایده ,مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 95متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901790/مزایده-دو-قطعه-زمین-210-و-200-متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین 210 و 200 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 210 و 200 متر نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901623/مزایده-یک-خط-موبابل-به-شماره-09121030825'>مزایده یک خط موبابل به شماره 09121030825 / مزایده یک خط موبابل به شماره 09121030825</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901788/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-زمینهای-مسکونی'>مزایده فروش تعداد محدودی از زمینهای مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد محدودی از زمینهای مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901646/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-دو-باب-مغازه'>مزایده واگذاری به صورت اجاره  دو باب مغازه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره  دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901654/مزایده-2-دانگ-مشاع-سرقفلی-مغازه-شماره-ده-نوبت-اول'>مزایده 2 دانگ مشاع سرقفلی مغازه شماره ده نوبت اول / مزایده, مزایده 2 دانگ مشاع سرقفلی مغازه شماره ده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901657/مزایده-مقدار-19-شعیر-و-257-هزارم-شعیر-مشاع-از-عمارت'>مزایده مقدار 19 شعیر و 257 هزارم شعیر مشاع از عمارت / مزایده, مزایده مقدار 19 شعیر و 257 هزارم شعیر مشاع از عمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901640/مزایده-فروش-تعدادی-لوازم-و-ابزارآلات-ساختمانی-کارکرده'>مزایده فروش  تعدادی لوازم و ابزارآلات ساختمانی کارکرده / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعدادی لوازم و ابزارآلات ساختمانی کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901357/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی---'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی ....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901633/مناقصه-احداث-پروژه-های-ساختمانی'>مناقصه احداث پروژه های ساختمانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پروژه های ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901618/مزایده-خودرو-سواری-پراید-131-و--'>مزایده خودرو سواری پراید 131 و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری پراید 131 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901658/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-بخش-7-زنجان'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش 7 زنجان / مزایده, مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش 7 زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901630/مزایده-خودروی-وانت-دو-کابین-نیسان'>مزایده خودروی وانت دو کابین نیسان  / مزایده خودروی وانت دو کابین نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901661/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-صنعتی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کاربری صنعتی نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری صنعتی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901665/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1064-15متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1064.15متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1064.15متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901620/مناقصه-اجرای-ساختمان-دهیاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ساختمان دهیاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای ساختمان دهیاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901669/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-73-96متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 73.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 73.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901619/مناقصه-خودروهای-مورد-نیاز-برای-ایاب-و-ذهاب--نوبت-دوم'>مناقصه خودروهای مورد نیاز برای ایاب و ذهاب  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خودروهای مورد نیاز برای ایاب و ذهاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901624/مناقصه-تامین-نیروی-مورد-نیاز-در-واحد-بهداشت-و-درمان--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی مورد نیاز در واحد بهداشت و درمان  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه  تامین نیروی مورد نیاز در واحد بهداشت و درمان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901641/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده,مزایده فروش  تعداد یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901649/آگهی-خرید-چوب'>آگهی خرید چوب  / آگهی خرید ، آگهی خرید چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901656/مزایده-یک-دستگاه-وینچ-جرثقیل-5-تن-سقفی-تک-ریل'>مزایده یک دستگاه وینچ جرثقیل 5 تن سقفی تک ریل  / مزایده,مزایده یک دستگاه وینچ جرثقیل 5 تن سقفی تک ریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901670/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-73-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 73.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 73.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901682/اصلاحیه-مزایده-یکدستگاه-تراکتور-فرگوس-258itm'>اصلاحیه مزایده یکدستگاه تراکتور فرگوس 258itm / اصلاحیه مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه تراکتور فرگوس 258itm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901627/مزایده-گریدر-کوماتسو-عراقی--نوبت-دوم'>مزایده گریدر کوماتسو عراقی  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده گریدر کوماتسو عراقی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901675/همایش-تکریم-و-بزرگداشت-امامزادگان-استان-سمنان'>همایش تکریم و بزرگداشت امامزادگان استان سمنان  / همایش تکریم و بزرگداشت امامزادگان استان سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901632/مزایده-خط-تلفن-همراه-09125248119'>مزایده خط تلفن همراه 09125248119  / مزایده , مزایده خط تلفن همراه 09125248119 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901529/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-نهم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نهم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نهم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901636/مزایده-کابل-افشان-دو-رشته-ای'>مزایده کابل افشان دو رشته ای  / مزایده , مزایده کابل افشان دو رشته ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901796/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-جنوبی-123-36متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم جنوبی 123.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم جنوبی 123.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901794/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-123-37متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901642/مناقصه-اجرا-پروژه-بسترسازی-زیرسازی-جدولگذاری-روستا'>مناقصه اجرا پروژه بسترسازی، زیرسازی، جدولگذاری روستا  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجرا پروژه بسترسازی، زیرسازی، جدولگذاری روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901792/مزایده-ملک-به-مساحت-742-50مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 742.50مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 742.50مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901662/مزایده-سنگ-های-تک-کوب-و-دو-کوب'>مزایده سنگ های تک کوب و دو کوب  / مزایده , مزایده سنگ های تک کوب و دو کوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901666/مزایده-یک-دستگاه-فیدر-میکسر-نوبت-چهارم'>مزایده یک دستگاه فیدر میکسر  نوبت چهارم  / مزایده , مزایده یک دستگاه فیدر میکسر نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901734/مزایده-ششدانگ-پلاک-50-فرعی-مساحت-266-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک 50 فرعی مساحت 266.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 50 فرعی مساحت 266.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901694/مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو  / مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901673/تجدید-مزایده-عمومی-واگذاری-ملکی-به-مساحت-133-مترمربع-به-صورت-اجاره'>تجدید مزایده عمومی واگذاری ملکی به مساحت 133 مترمربع به صورت اجاره / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده عمومی واگذاری ملکی به مساحت 133 مترمربع به صورت اجاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901733/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-206-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 206.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 206.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901696/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسو-باد'>مزایده یک دستگاه کمپرسو باد / مزایده یک دستگاه کمپرسو باد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901710/مزایده-سواری-پیکان'>مزایده سواری پیکان / مزایده سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901720/مزایده-ششدانگ-زمین-کلاسه-پرونده-950378-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین کلاسه پرونده 950378 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کلاسه پرونده 950378 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901732/مزایده-قطع-و-فروش-درختان-جنگلی-خارج-از-طرح-های-جنگلداری--'>مزایده قطع و فروش درختان جنگلی خارج از طرح های جنگلداری ... / مزایده قطع و فروش درختان جنگلی خارج از طرح های جنگلداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901648/مناقصه-اجرای-پروژه-های-تعمیرات-فیدرهای-ناپایدار--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های تعمیرات فیدرهای ناپایدار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای پروژه های تعمیرات فیدرهای ناپایدار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901358/مناقصه-حدود-145-تن-آهن-آلات-96-5-8'>مناقصه حدود 145 تن آهن آلات  96.5.8 / مناقصه حدود 145 تن آهن آلات 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901660/تجدید-مزایده-واگذاری-مدیریت-و-نگهداری-بازار-هفتگی-(روباز)'>تجدید مزایده واگذاری مدیریت و نگهداری بازار هفتگی (روباز)  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری مدیریت و نگهداری بازار هفتگی (روباز) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901683/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-زباله-سطح-شهر-به-صورت-مکانیزه'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله سطح شهر به صورت مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله سطح شهر به صورت مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901693/مزایده-زمین-مساحت-230مترمربع'>مزایده زمین مساحت 230مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 230مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901672/مزایده-تعداد-3-دستگاه-کمپرسی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 3 دستگاه کمپرسی - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 3 دستگاه کمپرسی- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901711/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-412-5مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 412.5مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 412.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901731/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-57-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 57.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 57.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901758/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-34-2043-مفروز-از-پلاک-376-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 34.2043 مفروز از پلاک 376 فرعی  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 34.2043 مفروز از پلاک 376 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901504/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-و-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزشی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901778/اصلاحیه-فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات--تاسیسات-تجهیزات-و-ابنیه--ساماندهی'>اصلاحیه فراخوان نگهداری و تعمیرات ، تاسیسات، تجهیزات و ابنیه ، ساماندهی  / اصلاحیه فراخوان نگهداری و تعمیرات ، تاسیسات، تجهیزات و ابنیه ، ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901763/مزایده-یک-دانگ-و-794-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی'>مزایده یک دانگ و 794.9 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک دانگ و 794.9 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901764/مزایده-دو-دانگ-و-828-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده دو دانگ و 828.3 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده دو دانگ و 828.3 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901767/مزایده-245-هزارم-تمامت-زمین-زراعی'>مزایده 245 هزارم تمامت زمین زراعی / مزایده,مزایده 245 هزارم تمامت زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901761/مزایده-ملک-کاربری-کشاورزی-و-مرغداری-مرحله-دوم'>مزایده ملک کاربری کشاورزی و مرغداری مرحله دوم  / مزایده,مزایده ملک کاربری کشاورزی و مرغداری مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901678/مزایده-فول-ست-آترنیا-مرحله-دوم-96-5-8'>مزایده فول ست آترنیا  مرحله دوم 96.5.8 / مزایده,مزایده فول ست آترنیا  مرحله دوم 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901729/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-تخلیه-وبارگیری'>اصلاحیه مناقصه انجام عملیات تخلیه وبارگیری / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات تخلیه وبارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901709/مناقصه-تهیه-و-اجرای-حفاظ-میانی--بتنی-مفصلی'>مناقصه تهیه و اجرای حفاظ میانی - بتنی مفصلی  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای حفاظ میانی - بتنی مفصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901718/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901513/مزایده-بهره-برداری-خط-اتوبوسرانی-پردیس---نوبت-دم'>مزایده بهره برداری خط اتوبوسرانی پردیس ... نوبت دم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری خط اتوبوسرانی پردیس ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901739/مزایده-اجاره-پارکینگ-ها'>مزایده اجاره پارکینگ ها  / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901756/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-400مترمربع'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 400مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 400مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901752/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-330متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی یک طبقه عرصه 330متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی یک طبقه عرصه 330متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901700/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-محدوده-D-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده D نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده D نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901705/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-محدوده-A-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده A نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت  محدوده A نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901714/مزایده-یک-خودروی-کامیون-کشنده-ولوو-مدل-89'>مزایده یک خودروی کامیون کشنده ولوو مدل 89 / مزایده,مزایده یک خودروی کامیون کشنده ولوو مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901702/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش ضایعات فلزی  / مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901708/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-مستعمل-و-مازاد-بر-نیاز-خطوط-تولید'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی، مستعمل و مازاد بر نیاز خطوط تولید / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی، مستعمل و مازاد بر نیاز خطوط تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901647/مزایده-فروش-24-واحد-تجرای-و-اداری-و-یک-دهنه-سوله'>مزایده فروش 24 واحد تجرای و اداری و یک دهنه سوله  / مزایده ,مزایده فروش 24 واحد تجرای و اداری و یک دهنه سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901726/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-219-59متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 219.59متر  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 219.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901717/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-321متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 321متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 321متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901713/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-نود-و-دو-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت نود و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت نود و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901707/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-250متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین تجاری 250متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری 250متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901677/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-مدل-92-رنگ-سفید'>آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 92 رنگ سفید  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 92 رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901712/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-دانگ-فنگ-تی'>مزایده  یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ تی  / آگهی مزایده مال منقول,مزایده  یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ تی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901699/مزایده-اجاره-3-باب-از-غرفه-های-میدان-میوه-و-تره-بار-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 3 باب از غرفه های میدان میوه و تره بار  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره 3 باب از غرفه های میدان میوه و تره بار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901704/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-نوبت-اول'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید نوبت اول / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901545/فراخوان-بازسازی-پنج-ساله-قطعات-داغ'>فراخوان بازسازی پنج ساله قطعات داغ / آگهی فراخوان , فراخوان بازسازی پنج ساله قطعات داغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901724/مناقصه-عملیات-انجام-امور-حفظ-و-نگهداری-سایت-دفع-برمشور'>مناقصه عملیات انجام امور حفظ و نگهداری سایت دفع برمشور / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات انجام امور حفظ و نگهداری سایت دفع برمشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901735/مناقصه-ارائه-خدمات-نگهداری-و-کنترل-و-نظارت-عالی-فضای-سبز-مناطق'>مناقصه ارائه خدمات نگهداری و کنترل و نظارت عالی فضای سبز  مناطق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات نگهداری و کنترل و نظارت عالی فضای سبز  مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901742/فراخوان-واگذاری-ساختمانی-به-صورت-استیجاری'>فراخوان واگذاری ساختمانی به صورت استیجاری / مزایده , فراخوان واگذاری ساختمانی به صورت استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901715/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات'>مناقصه کرایه ماشین آلات  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کرایه ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901719/مناقصه-عملیات-اجرای-سیستم-کنترل-و-اتوماسیون-تونلهای---تجدید'>مناقصه عملیات اجرای سیستم کنترل و اتوماسیون تونلهای.... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای سیستم کنترل و اتوماسیون تونلهای.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901768/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-قلعه-بادی'>مزایده واگذاری اجاره محل استقرار دستگاه قلعه بادی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره محل استقرار دستگاه قلعه بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901810/حراج-محل-استقرار-استخر-آبی-توپ-جادویی--'>حراج محل استقرار استخر آبی توپ جادویی... / آگهی حراج , حراج محل استقرار استخر آبی توپ جادویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901822/ابطال-مناقصه-عمومی-عملیات-پروژه-تکمیل-لوله-گذاری'>ابطال مناقصه عمومی عملیات پروژه تکمیل لوله گذاری  / ابطال مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات پروژه تکمیل لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901716/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-کابل-در-سایزهای-مختلف'>تجدید مناقصه خرید انواع کابل در سایزهای مختلف  / تجدید آگهی فراخوان, تجدید مناقصه خرید انواع کابل در سایزهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901721/تجدید-مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدمات-شهری-96-5-8'>تجدید مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری  96.5.8 / تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری  96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901385/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-مربوط-به-تهیه--طبخ-و-سرو-غذای-مهارت-آموزان'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و سرو غذای مهارت آموزان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،آگهی فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و سرو غذای مهارت آموزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901727/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-واتصالات-96-5-8'>تجدید مناقصه خرید لوله واتصالات 96.5.8 /  تجدید فراخوان,تجدید  مناقصه خرید لوله واتصالات 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901775/مزایده-عمومی-فروش-املاک-بصورت-استثنایی'>مزایده عمومی فروش املاک بصورت استثنایی  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک بصورت استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901690/مزایده-اجاره-فضاهای-مجموعه-سالن-ورزشی-و-بدنسازی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره فضاهای مجموعه سالن ورزشی و بدنسازی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ,مزایده اجاره فضاهای مجموعه سالن ورزشی و بدنسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901706/مناقصه-طراحی-و-نظارت-بر-پیاده-سازی-دفن-بهداشتی-پسماند--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و نظارت بر پیاده سازی دفن بهداشتی پسماند - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی و نظارت بر پیاده سازی دفن بهداشتی پسماند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901695/مزایده-واگذاری-غرفه-شامل-غرفه-چایسرا-و----نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه شامل غرفه چایسرا و ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه شامل غرفه چایسرا و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901692/مناقصه-انجام-خدمات-فوریت-های-پزشکی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات فوریت های پزشکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات فوریت های پزشکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901689/مزایده-غرفه-رستوران-واقع-در-پایانه-شهید-مدرس---نوبت-دوم'>مزایده غرفه رستوران واقع در پایانه شهید مدرس    ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه رستوران واقع در پایانه شهید مدرس    ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901688/مزایده-فروش-یک-بسته-مسکونی-تجاری-عرصه-279-25مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک بسته مسکونی تجاری عرصه 279.25مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک بسته مسکونی تجاری عرصه 279.25مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901412/آگهی-مزایده-عمومی-اقلام-ضایعاتی-روتین'>آگهی مزایده عمومی اقلام ضایعاتی روتین  / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی اقلام ضایعاتی روتین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901744/مناقصه-عملیات-نصب-تجهیزات-ترافیکی-سطح-شهر-شیراز'>مناقصه عملیات نصب تجهیزات ترافیکی سطح شهر شیراز / مناقصه عملیات نصب تجهیزات ترافیکی سطح شهر شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901820/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-370-64متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 370.64متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 370.64متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901823/مزایده-کارخانه-الکل-سازی'>مزایده کارخانه الکل سازی / مزایده,مزایده کارخانه الکل سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901701/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-4886-981-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 4886.981 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 4886.981 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901697/مناقصه-اجرای-1400-متر-شبکه-فلزی-جهت-گاز-رسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 1400 متر شبکه فلزی جهت گاز رسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 1400 متر شبکه فلزی جهت گاز رسانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901703/مناقصه-گاز-رسانی-نوبت-دوم'>مناقصه گاز رسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گاز رسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901698/مزایده-منزل-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده منزل مسکونی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901722/مزایده-فروش-خط-کامل-تولید-سوسیس-و-کالباس'>مزایده فروش خط کامل تولید سوسیس و کالباس  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خط کامل تولید سوسیس و کالباس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901728/مناقصه-ساخت-دستگاه-جامع-درایو-موتورهای-الکتریکی-و-ملحقات-مربوطه'>مناقصه ساخت دستگاه جامع درایو موتورهای الکتریکی و ملحقات مربوطه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت دستگاه جامع درایو موتورهای الکتریکی و ملحقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901424/مناقصه-واگذاری-حفاظت-فیزیکی-منطقه-ویژه-اقتصادی-و--'>مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی منطقه ویژه اقتصادی و... / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی منطقه ویژه اقتصادی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901737/مزایده-ششدانگ-پلاک-3622-الی-3627-قطعه-ششم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک 3622 الی 3627 قطعه ششم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3622 الی 3627 قطعه ششم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901723/مزایده-ششدانگ-پلاک-528-فرعی-بخش-هشت-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک 528 فرعی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 528 فرعی بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901741/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات--نوبت-دوم'>مزایده فروش  تعدادی از ماشین آلات  - نوبت دوم  / مزایده عمومی، مزایده فروش  تعدادی از ماشین آلات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901757/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده  یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده، مزایده  یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901740/مناقصه-تهیه-و-اجرای-کار-حفاظ-میانی-(بتنی-مفصلی)-در-آزادراه-خلیج-فارس'>مناقصه تهیه و اجرای کار حفاظ میانی (بتنی مفصلی) در آزادراه خلیج فارس     / مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و اجرای کار حفاظ میانی (بتنی مفصلی) در آزادراه خلیج فارس    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901725/مزایده-یک-دستگاه-کشنده-وولو'>مزایده یک دستگاه کشنده وولو / مزایده , مزایده یک دستگاه کشنده وولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901745/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان'>مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901747/مزایده-بیمه-تکمیلی-درمانی-کارکنان'>مزایده بیمه تکمیلی درمانی کارکنان  / آگهی مزایده , مزایده بیمه تکمیلی درمانی کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902012/مزایده-دو-واحد-تجاری-45-و-35-89مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده دو واحد تجاری 45 و 35.89مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو واحد تجاری 45 و 35.89مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901521/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-بیست-متر'>مزایده یکباب مغازه به مساحت بیست متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901332/مناقصه-ارائه-خدمات-پشتیبانی-تنظیف-آبدارخانه-پذیرایی-و-تشریفات-و-خدمات-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه، پذیرایی و تشریفات و خدمات عمومی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه، پذیرایی و تشریفات و خدمات عمومی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901762/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-و-دو-دستگاه-وانت-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری و دو دستگاه وانت مزدا  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری و دو دستگاه وانت مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901751/مناقصه-انجام-عملیات-اجرای-روکش-آسفالت-معابر-چاپ-دوم'>مناقصه انجام عملیات اجرای روکش آسفالت معابر  چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرای روکش آسفالت معابر چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901804/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-تابلوهای-متغیر-خبری--تجدید'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تابلوهای متغیر خبری - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تابلوهای متغیر خبری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901780/مزایده-فروش-دو-پلاک-مسکونی'>مزایده فروش دو پلاک مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو پلاک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901812/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-اعیان-71-مترمربع'>مزایده خانه مسکونی مساحت اعیان 71 مترمربع / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت اعیان 71 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901814/مزایده-یکباب-گله-دانی-مساحت145متر'>مزایده یکباب گله دانی مساحت145متر / مزایده,مزایده یکباب گله دانی مساحت145متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901815/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-362مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 362مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 362مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901784/مزایده-12-68-حبه-از-72-حبه-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده 12.68 حبه از 72 حبه ساختمان دو طبقه / مزایده,مزایده 12.68 حبه از 72 حبه ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901781/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-ELX'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ELX / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ELX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901816/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-نود-و-هشت-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت نود و هشت متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت نود و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901333/مناقصه-ارائه-خدمات-فوریتهای-برق-سامانه-121-نوبت-دوم'>مناقصه  ارائه خدمات فوریتهای برق سامانه 121  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ارائه خدمات فوریتهای برق سامانه 121  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901774/مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-پارک-ماچوله--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه حفظ و نگهداری پارک ماچوله  -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری پارک ماچوله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901777/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-شهری--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه انجام عملیات خدمات شهری  - مرحله دوم نوبت اول  / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات خدمات شهری - مرحله دوم - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901776/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-کشتارگاه----نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه ....  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه ....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901802/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-248-29متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 248.29متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 248.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901779/مزایده-فروش-اقلام-و-کالاهای-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام و کالاهای اسقاطی  نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده فروش اقلام و کالاهای اسقاطی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901783/مزایده-اجاره-مکان-کیوسک-جنب-رستوران-فیل-سفید---نوبت-دوم'>مزایده اجاره مکان کیوسک جنب رستوران فیل سفید.... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره مکان کیوسک جنب رستوران فیل سفید.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901787/مزایده-تعداد-10-تخته-فرش-ماشینی'>مزایده تعداد 10 تخته فرش ماشینی / مزایده,مزایده تعداد 10 تخته فرش ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901323/مزایده-خط-همراه-به-شماره-09123758241'>مزایده خط همراه به شماره 09123758241  / مزایده,مزایده خط همراه به شماره 09123758241 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901760/مناقصه-1000-تن-سویا-و-2000-تن-ذرت-دانه-ای-مورد-نیاز-خود'>مناقصه 1000 تن سویا و 2000 تن ذرت دانه ای مورد نیاز خود  / آگهی مناقصه , مناقصه 1000 تن سویا و 2000 تن ذرت دانه ای مورد نیاز خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901755/استعلام-واگذاری-تایپ-گزارشات-تصویربرداری-بیمارستان-حضرت-ولیعصر-(عج)-96-5-8'>استعلام واگذاری تایپ گزارشات تصویربرداری بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) 96.5.8 / فراخوان عمومی ,  استعلام واگذاری تایپ گزارشات تصویربرداری بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901331/مناقصه-انجام-خدمات-فنی-تخصصی'>مناقصه انجام خدمات فنی تخصصی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات فنی تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901825/مزایده-یک-قطعه-ABS-مربوط-به-خودرو-MWM'>مزایده یک قطعه ABS مربوط به خودرو MWM / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک قطعه ABS مربوط به خودرو MWM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901470/مزایده-دستگاه-بسته-بندی-قند-خرد-شده-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه بسته بندی قند خرد شده نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه بسته بندی قند خرد شده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901782/آگهی-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدمات-به-صورت-حجمی'>آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات به صورت حجمی  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات به صورت حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901803/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان-96-5-8'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان 96.5.8  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان  96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901811/مزایده-مخازن-فلزی-با-ورق--ضایعات-فلزی--الکتروموتور-سه-فاز'>مزایده مخازن فلزی با ورق ، ضایعات فلزی ، الکتروموتور سه فاز  / مزایده,مزایده مخازن فلزی با ورق ، ضایعات فلزی ، الکتروموتور سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901829/مزایده-دو-باب-ملک-و-یکباب-مغازه-مساحت-75-83-35-40متر'>مزایده دو باب ملک و یکباب مغازه مساحت 75-83.35-40متر  / مزایده,مزایده دو باب ملک و یکباب مغازه مساحت 75-83.35-40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901797/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-گالوانیزه'>تجدید مناقصه خرید لوله گالوانیزه  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ،تجدید  مناقصه خرید لوله گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901327/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901844/اصلاحیه-مناقصه-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-جهت-اجرای-عملیات-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی'>اصلاحیه مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال دفع آبهای سطحی  / اصلاحیه , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال دفع آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901795/مزایده-اجاره-مغازه-های-بازارچه-ملاصدرا--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مغازه های بازارچه ملاصدرا - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مغازه های بازارچه ملاصدرا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901835/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-قطعه-شماره-پانزده'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین کاربری تجاری قطعه شماره پانزده  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین کاربری تجاری قطعه شماره پانزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901793/آگهی-فراخوان-تامین-دو-دستگاه-جراثقال-30-تن--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان تامین دو دستگاه جراثقال 30 تن - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ، آگهی فراخوان تامین دو دستگاه جراثقال 30 تن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901806/مزایده-ملک-یک-واحد-تجاری-مساحت-هجده-متر'>مزایده ملک یک واحد تجاری مساحت هجده متر / مزایده,مزایده ملک یک واحد تجاری مساحت هجده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901800/مناقصه-پیمانکار-نیروی-انسانی'>مناقصه پیمانکار نیروی انسانی  / مناقصه ، مناقصه  پیمانکار نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901591/مزایده-سرقفلی-مغازه-58-مترمربع'>مزایده سرقفلی مغازه 58 مترمربع / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه 58 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901824/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-سی-تایپ-به-شماره-پلاک-های-171--'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل سی تایپ به شماره پلاک های 171... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل سی تایپ به شماره پلاک های 171...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901807/مناقصه-لایروبی-زهکش-و-درین-با-بیل-زنجیری-بوم-بلند--'>مناقصه لایروبی زهکش و درین با بیل زنجیری بوم بلند... / آگهی مناقصه، مناقصه لایروبی زهکش و درین با بیل زنجیری بوم بلند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901831/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-قطعه-شماره-هفت'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین کاربری تجاری قطعه شماره هفت  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین کاربری تجاری قطعه شماره هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901786/مزایده-واگذاری-(اجاره)-یک-باب-مغازه-برای-تاکسی-سرویس-بانوان--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری (اجاره) یک باب مغازه برای تاکسی سرویس بانوان - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری (اجاره) یک باب مغازه برای تاکسی سرویس بانوان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/902003/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-27-258-358-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 27/258/358 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 27/258/358 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901852/مزایده-ششدانگ-باغ-میوه-دایر-و-بایر-مسکونی-250متر'>مزایده ششدانگ باغ میوه دایر و بایر مسکونی 250متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ باغ میوه دایر و بایر مسکونی 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901362/مناقصه-تجهیز-و-جابجایی-تجهیزات-مورد-نیاز'>مناقصه تجهیز و جابجایی تجهیزات مورد نیاز  / مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز و جابجایی تجهیزات مورد نیاز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901855/مزایده-ششدانگ-زمین-محل-خانه-قطعه-25-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین محل خانه قطعه 25 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین محل خانه قطعه 25 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901858/مزایده-مقدار-66-سهم-مشاع-از-960-سهم-باغ-انگور'>مزایده مقدار 66 سهم مشاع از 960 سهم باغ انگور / مزایده ,مزایده مقدار 66 سهم مشاع از 960 سهم باغ انگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901836/مزایده-پژو-405'>مزایده پژو 405 / آگهی مزایده , مزایده پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901808/مناقصه-واگذاری-احداث-600-متر-شبکه-باس-داکت-بازار-سنتی'>مناقصه واگذاری احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901799/تجدید-مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-سالیانه-بوفه-پارک-کودک'>تجدید مزایده واگذاری بصورت اجاره سالیانه بوفه پارک کودک  / تجدید آگهی مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره سالیانه بوفه پارک کودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901848/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-ملکی-سطح-شهر-تجدید'>مزایده فروش 4 قطعه زمین ملکی سطح شهر تجدید / مزایده ,مزایده فروش 4 قطعه زمین ملکی سطح شهر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901318/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-25000-متر-خط-تغذیه-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 25000 متر خط تغذیه نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 25000 متر خط تغذیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901366/مزایده-ششدانگ-مشاعی-یک-قطعه-زمین-خانه-و-محوطه'>مزایده ششدانگ مشاعی یک قطعه زمین خانه و محوطه  / مزایده,مزایده ششدانگ مشاعی یک قطعه زمین خانه و محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901527/مزایده-ملک-به-مساحت-14-45مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 14.45مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 14.45مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901336/فراخوان-ارزیابی-GATE-VALVE'>فراخوان ارزیابی GATE VALVE / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان GATE VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901671/مزایده-فروش-یکدستگاه-موتورسیکلت-تیزرو-CGL125-قرمز-رنگ-مدل-1391'>مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت تیزرو CGL125 قرمز رنگ مدل 1391 / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت تیزرو CGL125 قرمز رنگ مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901842/مزایده-فروش-سه-دستگاه-هایپر-صندوق-زن-و-یکدستگاه-جدول-شور'>مزایده فروش سه دستگاه هایپر صندوق زن و یکدستگاه جدول شور / آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه هایپر صندوق زن و یکدستگاه جدول شور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901355/مزایده-فروش-9-دستگاه-خودروسواری'>مزایده فروش 9 دستگاه خودروسواری / مزایده , مزایده فروش 9 دستگاه خودروسواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901869/مناقصه-توسعه-و-احداث-مادوان-سید-الشهدا--ابوذر-4--'>مناقصه توسعه و احداث مادوان سید الشهدا - ابوذر 4... / مناقصه عمومی , مناقصه توسعه و احداث مادوان سید الشهدا - ابوذر 4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901859/مناقصه-رفع-اتفاقات-و-سرویس-و-بازدید-و-تعمیرات-بخش-های-جویم-و-بلغان'>مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های جویم و بلغان / مناقصه، مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های جویم و بلغان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901843/مناقصه-رفع-اتفاقات-و-سرویس-و-بازدید-و-تعمیرات-بخش-های-مرکزی-و-قادر-اباد'>مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و قادر اباد  / مناقصه, مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و قادر اباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901856/مناقصه-رفع-اتفاقات-و-سرویس-و-بازدید-و-تعمیرات-بخش-های-اسیر-و-گله-دار'>مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های اسیر و گله دار / مناقصه, مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های اسیر و گله دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901847/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفافات-رفع-حوادث-تجهیزاتی--96-5-8'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفافات رفع حوادث تجهیزاتی ...96.5.8 / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفافات رفع حوادث تجهیزاتی ... 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901853/مناقصه-رفع-اتفاقات-و-سرویس-و-بازدید-و-تعمیرات-بخش-های-مرکزی-و-شهرپیر'>مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و شهرپیر  / مناقصه  رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و شهرپیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901834/مناقصه-رفع-اتفاقات-و-سرویس-و-بازدید-و-تعمیرات'>مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات / آگهی مناقصه ,رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901408/مزایده-واگذاری-اجاره-مغازه-های-مجتمع-تجاری-تفریحی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره مغازه های مجتمع تجاری تفریحی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره مغازه های مجتمع تجاری تفریحی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901849/مناقصه-رفع-اتفاقات-و-سرویس-و-بازدید-و-تعمیرات-بخش-های-مرکزی-و-جاوید'>مناقصه  رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و جاوید / مناقصه  رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و جاوید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901906/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-به-نگهداری-و-بهره-برداری-از-شبکه-توزیع'>مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع / مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901862/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-خیابان-مولوی-و-مصطفی-خمینی'>مناقصه اصلاح و بازسازی خیابان مولوی و مصطفی خمینی  / مناقصه اصلاح و بازسازی خیابان مولوی و مصطفی خمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901863/مناقصه-احداث-سوله-انبار-امور-برق-سراوان'>مناقصه احداث سوله انبار امور برق سراوان / مناقصه , مناقصه احداث سوله انبار امور برق سراوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901415/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-جهت-راه-اندازی-پارک-بادی-و---نوبت-دوم'>مزایده اجاره قطعه زمین جهت راه اندازی پارک بادی و ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره قطعه زمین جهت راه اندازی پارک بادی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901645/مناقصه-رفع-افت-ولتاژ-مرادقلی--'>مناقصه رفع افت ولتاژ مرادقلی... / مناقصه عمومی , مناقصه رفع افت ولتاژ مرادقلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901821/مناقصه-تبدیل-شبکه-سیمی-به-کابل-خودنگهدار-امور-برق-یک-زاهدان'>مناقصه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار امور برق یک زاهدان / مناقصه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار امور برق یک زاهدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901840/مناقصه-اصلاح-سیستم-ارت-و-احداث-ارت'>مناقصه اصلاح سیستم ارت و احداث ارت / آگهی مناقصه ,مناقصه اصلاح سیستم ارت و احداث ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901830/مناقصه-توسعه-شبکه-روشنایی-معابر-بلوار-پرستار-و-شهرک-جهاد'>مناقصه توسعه شبکه روشنایی معابر بلوار پرستار و شهرک جهاد  / مناقصه توسعه شبکه روشنایی معابر بلوار پرستار و شهرک جهاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901827/مناقصه-تبدل-شبکه-سیمی-فرسوده-به-شبکه-کابل-خودنگهدار-شهرستان-زهک'>مناقصه تبدل شبکه سیمی فرسوده به شبکه کابل خودنگهدار شهرستان زهک  / مناقصه تبدل شبکه سیمی فرسوده به شبکه کابل خودنگهدار شهرستان زهک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901663/مناقصه-نصب-ترانسهای-جدید-جهت-کاهش-شعاع-تعذیه-کنارک'>مناقصه نصب ترانسهای جدید جهت کاهش شعاع تعذیه کنارک  / مناقصه عمومی, مناقصه نصب ترانسهای جدید جهت کاهش شعاع تعذیه کنارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901845/مناقصه-تعویض-شبکه-سیمی-به-کابل-خودنگهدار'>مناقصه تعویض شبکه سیمی به کابل خودنگهدار  / مناقصه , مناقصه تعویض شبکه سیمی به کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901659/مناقصه-نصب-دو-دستگاه-MOF-امور-برق'>مناقصه نصب دو دستگاه MOF امور برق  / مناقصه عمومی, مناقصه نصب دو دستگاه MOF امور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901655/مناقصه-تبدیل-شبکه-سیمی-به-کابل-خودنگهدار'>مناقصه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار  / مناقصه عمومی, مناقصه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901397/مزایده-فروش-تعداد-دو-دستگاه-اتوبوس-بین-شهری'>مزایده فروش تعداد دو دستگاه اتوبوس بین شهری / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد دو دستگاه اتوبوس بین شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901736/مناقصه-عمومی-احداث-600-متر-شبکه-باس-داکت-بازار-سنتی-وحدت-شهرستان-96-5-8'>مناقصه عمومی احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی وحدت شهرستان  96.5.8 / مناقصه , مناقصه عمومی احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی وحدت شهرستان 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901743/تجدید-مناقصه-تله-متری-و-کنترل-از-راه-دور-96-5-8'>تجدید مناقصه تله متری و کنترل از راه دور  96.5.8 / تجدید مناقصه ,فراخوان تله متری و کنترل از راه دور  96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901746/استعلام-خرید-400-تن-گل-آستر-کوره-96-5-8'>استعلام خرید 400 تن گل آستر کوره 96.5.8 / استعلام , استعلام خرید 400 تن گل آستر کوره  96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901748/استعلاممایع-هاش-تی-ال-ضدرسوب-96-5-8'>استعلاممایع هاش تی ال ضدرسوب  96.5.8 / استعلامو استعلام مایع هاش تی ال ضدرسوب   96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901749/استعلام-آهک-هیدراته-هیدروکسید-کلسیم-صنعتی-96-5-8'>استعلام آهک هیدراته هیدروکسید کلسیم صنعتی 96.5.8 / استعلام , استعلام آهک هیدراته هیدروکسید کلسیم صنعتی 96.5.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901685/استعلام-7-ردیف-اقلام-جهت-سیستم-مداربسته'>استعلام 7 ردیف اقلام جهت سیستم مداربسته   / استعلام,  استعلام 7 ردیف اقلام جهت سیستم مداربسته  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901399/مناقصه-کنسرو-تن-ماهی-120-گرمی--'>مناقصه کنسرو تن ماهی 120 گرمی ... / مناقصه های عمومی, مناقصه کنسرو تن ماهی 120 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901679/استعلام-ارتقاء-كنترلر-دستگاه-تراش-سی-ان-سی'>استعلام ارتقاء كنترلر دستگاه تراش سی.ان.سی   / استعلام، استعلام ارتقاء كنترلر دستگاه تراش سی.ان.سی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901664/استعلام-تعمیر-پلاتر-و-اسکنر'>استعلام تعمیر پلاتر و اسکنر / استعلام تعمیر پلاتر و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901668/مناقصه-تمیزکاری-ورنگ-آمیزی-تاسیسات-واحدهای-گچساران2'>مناقصه تمیزکاری ورنگ آمیزی تاسیسات واحدهای گچساران2 / مناقصه تمیزکاری ورنگ آمیزی تاسیسات واحدهای گچساران2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901384/تجدید-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-شیراز'>تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901414/مزایده-فروش-دو-قطعه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901347/مناقصه-دیوارکشی-بتنی-و-تسطیح-محل-ایستگاه-CGS--نوبت-دوم'>مناقصه دیوارکشی بتنی و تسطیح محل ایستگاه CGS - نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه دیوارکشی بتنی و تسطیح محل ایستگاه CGS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901442/مناقصه-خدمات-ترابری-پست-های-امور-انتقال-نیروی-تهران-2---'>مناقصه خدمات ترابری پست های امور انتقال نیروی تهران 2 .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات ترابری پست های امور انتقال نیروی تهران 2 ....</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.8 در سایت ,...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 40 تاريخ : يکشنبه 2 مهر 1396 ساعت: 11:48