اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.7 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900438/مزایده-یک-دستگاه-لودر... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.7 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900438/مزایده-یک-دستگاه-لودر'>مزایده یک دستگاه لودر / مزایده یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900445/مناقصه-اصلاح-هندسی-اشرافی-اصفهانی-ناطق-نوری-باهنر-و-سطح-منطقه--'>مناقصه اصلاح هندسی اشرافی اصفهانی، ناطق نوری، باهنر و سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اصلاح هندسی اشرافی اصفهانی، ناطق نوری، باهنر و سطح منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900430/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-اعیان-182مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان اعیان 182مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان اعیان 182مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900434/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مسکونی-168-62متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی 168.62متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی 168.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900424/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-127-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 127.10متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 127.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900427/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-اول-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول قطعه یک تفکیکی  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول قطعه یک تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900456/مناقصه-احداث-ساختمان-اورژانس-اجتماعی-و--'>مناقصه احداث ساختمان اورژانس اجتماعی و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان اورژانس اجتماعی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900676/مزایده-سه-دانگ-ملک-مساحت-165-63مترمربع'>مزایده سه دانگ ملک مساحت 165.63مترمربع / مزایده,مزایده سه دانگ ملک مساحت 165.63مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900673/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-700متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 700متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900436/تجدید-فراخوان-مناقصه-توسعه--خرید-و-بروزرسانی-سرور----نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه توسعه ، خرید و بروزرسانی سرور ... - نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه توسعه ، خرید و بروزرسانی سرور ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900691/مزایده-میزان-11-8-حبه-مشاع-از-ملک'>مزایده میزان 11.8 حبه مشاع از ملک  / مزایده,مزایده میزان 11.8 حبه مشاع از ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900693/مزایده-28-34-حبه-از-72-از-طبقه-اول-ساختمان'>مزایده 28.34 حبه از 72 از طبقه اول ساختمان  / مزایده,مزایده 28.34 حبه از 72 از طبقه اول ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900454/خرید-1000-دستگاه-پایانه-فروش'>خرید 1000 دستگاه پایانه فروش / خرید 1000 دستگاه پایانه فروش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900435/مناقصه-رادیاتور-آلومینیومی-دایکاست-نوبت-دوم'>مناقصه رادیاتور آلومینیومی دایکاست  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه رادیاتور آلومینیومی دایکاست  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900422/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-باغ-مساحت-کل-1722متر'>مزایده یک دانگ از ششدانگ باغ مساحت کل 1722متر / مزایده ,مزایده یک دانگ از ششدانگ باغ مساحت کل 1722متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900421/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-148-89متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 148.89متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 148.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900443/فراخوان-اجرای-عملیات-تعویض-سیکلون-1-(TOP-CYCLONE)-پری-هیتر'>فراخوان اجرای عملیات تعویض سیکلون 1 (TOP CYCLONE) پری هیتر  / فراخوان , فراخوان اجرای عملیات تعویض سیکلون 1 (TOP CYCLONE) پری هیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900450/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-تعمیرات-اساسی-واگنهای-باری-خود'>مناقصه واگذاری امور مربوط به تعمیرات اساسی واگنهای باری خود  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به تعمیرات اساسی واگنهای باری خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900459/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-کمپرسی'>مزایده فروش تعداد 2 دستگاه کمپرسی  / مزایده , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901031/مناقصه-INTENDS-TO-INVITE-ELIGIBLE-BIDDERS-TO-PURCHASE'>مناقصه INTENDS TO INVITE ELIGIBLE BIDDERS TO PURCHASE  / مناقصه , مناقصه INTENDS TO INVITE ELIGIBLE BIDDERS TO PURCHASE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900532/مزایده-فروش-آجرهای-نسوز-مازاد-بر-نیاز-و-ضایعاتی-96-5-7'>مزایده فروش  آجرهای نسوز مازاد بر نیاز و ضایعاتی 96.5.7 / آگهی مزایده, مزایده فروش  آجرهای نسوز مازاد بر نیاز و ضایعاتی 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900467/مزایده-زمین-پلاک-14-فرعی-از-213-اصلی'>مزایده زمین پلاک 14 فرعی از 213 اصلی / مزایده ,مزایده زمین پلاک 14 فرعی از 213 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900470/مزایده-پلاک-40-فرعی-از-1736-اصلی-مرحله-اول'>مزایده پلاک 40 فرعی از 1736 اصلی مرحله اول  / مزایده ,مزایده پلاک 40 فرعی از 1736 اصلی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900458/مزایده-اجناس-ضایعاتی'>مزایده اجناس ضایعاتی / آگهی مزایده، مزایده اجناس ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900437/تجدید-مناقصه-بهره-برداری--سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-و-حراست-از-ایستگاه-های-پمپاژ----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و حراست از ایستگاه های پمپاژ ..... نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و حراست از ایستگاه های پمپاژ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900524/مناقصه-انجام-امور-پشتیبانی-خدمات-نظافتی-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه انجام امور پشتیبانی، خدمات نظافتی و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور پشتیبانی، خدمات نظافتی و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900528/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900531/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-به-نگهداری-و-بهره-برداری-از-شبکه-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900537/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی ..-نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی ..-نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900546/مناقصه-نسبت-به-خرید-کارتن-بسته-بندی'>مناقصه نسبت به خرید کارتن بسته بندی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به خرید کارتن بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900554/تجدید-مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا'>تجدید مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو زانتیا  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900535/مناقصه-نسبت-به-خرید--توزیع-و-تحویل-تعدادی-سبد-کالای-پروتئینی--نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به خرید , توزیع و تحویل تعدادی سبد کالای پروتئینی - نوبت دوم  / مناقصه نسبت به خرید , توزیع و تحویل تعدادی سبد کالای پروتئینی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900580/مزایده-فروش-محصول-لیمولیسبون-و-خرمای-تولیدی-سال-1396'>مزایده فروش محصول لیمولیسبون و خرمای تولیدی سال 1396 / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش محصول لیمولیسبون و خرمای تولیدی سال 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900566/آگهی-مزایده-واگذاری-استخر-کوثر'>آگهی مزایده واگذاری استخر کوثر / آگهی مزایده, آگهی مزایده واگذاری استخر کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901013/مناقصه-تعمیرات-جزئی-و-ضروری-مکانیک-لوله-و-فاضلاب-تجدید'>مناقصه  تعمیرات جزئی و ضروری مکانیک لوله و فاضلاب- تجدید /  فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری مکانیک لوله و فاضلاب- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901016/مناقصه-تامین-کادر-اداری--عمرانی-و-خدمات'>مناقصه تامین کادر اداری ، عمرانی و خدمات   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین کادر اداری ، عمرانی و خدمات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901021/اصلاحیه-مناقصه-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-جهت-اجرای-عملیات-احداث-کانال'>اصلاحیه مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال / اصلاحیه مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900996/مناقصه-پروژه-ساماندهی-مسیل-های-شهر-سوسنگر-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه پروژه ساماندهی مسیل های شهر سوسنگر- نوبت اول -چاپ دوم / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه ساماندهی مسیل های شهر سوسنگرد- نوبت اول -چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901003/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-جاده-روستای-آنتنی-های---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت جاده روستای آنتنی های ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت جاده روستای آنتنی های ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901001/مناقصه-تعمیر-بوش-لاینر--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر بوش لاینر -  نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر بوش لاینر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901024/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری-اجرای-عملیات-عمرانی-نوبت-دوم'>مناقصه  کرایه ماشین آلات خدمات شهری اجرای عملیات عمرانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  کرایه ماشین آلات خدمات شهری اجرای عملیات عمرانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901044/مزایده-واگذاری-(اجاره)-یک-باب-مغازه-برای-تاکسی-سرویس-بانوان'>مزایده واگذاری (اجاره) یک باب مغازه برای تاکسی سرویس بانوان / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری (اجاره) یک باب مغازه برای تاکسی سرویس بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900453/مزایده-فروش-تعداد-4-باب-مغازه-تجاری'>مزایده فروش تعداد 4 باب مغازه تجاری / مزایده ,مزایده فروش تعداد 4 باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901058/مزایده-فروش-13-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش 13 قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 13 قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901015/مزایده-سرویس-تختخواب-MDF----نوبت-دوم'>مزایده سرویس تختخواب MDF  .... نوبت دوم  / مزایده, مزایده سرویس تختخواب MDF  .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901073/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-شصت-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت شصت مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت شصت مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901010/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901057/مزایده-دو-دستگاه-الکتروگیربکس--'>مزایده دو دستگاه الکتروگیربکس... / مزایده, مزایده دو دستگاه الکتروگیربکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901088/مزایده-یک-طناب-محلی-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده یک طناب محلی زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک طناب محلی زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901230/مزایده-انواع-دستگاه-دیگ-بخار---'>مزایده انواع دستگاه دیگ بخار- ... / مزایده , مزایده انواع دستگاه دیگ بخار- ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901199/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-43-78-اصلی-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 43.78 اصلی بخش 5 ارومیه  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 43.78 اصلی بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900612/مناقصه-تامین-خدمات-سه-دستگاه-جرثقیل-و--'>مناقصه تامین خدمات سه دستگاه جرثقیل و ... / آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار , مناقصه تامین خدمات سه دستگاه جرثقیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901253/مزایده-تمامی-حق-و-حقوق-از-پلاک-ثبتی-مساحت-1360متر'>مزایده تمامی حق و حقوق از پلاک ثبتی مساحت 1360متر / مزایده,مزایده تمامی حق و حقوق از پلاک ثبتی مساحت 1360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901051/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده  فروش اقلام ضایعاتی  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده  فروش اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901053/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-در-خصوص-عملیات-گودبرداری-خاکبرداری--'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی در خصوص عملیات گودبرداری، خاکبرداری ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی در خصوص زیرسازی, رنگ آمیزی فضاهای آموزشی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901177/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-بخش-14-ثبتی-اصفهان'>مزایده فروش پلاک ثبتی بخش 14 ثبتی اصفهان / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی بخش 14 ثبتی اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901185/مزایده-ملک-مشاعی-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک مشاعی بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک مشاعی بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901189/مزایده-7-05-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده 7.05 حبه از 72 حبه ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 7.05 حبه از 72 حبه ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901209/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-هاچ-بک-مدل-91'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید هاچ بک مدل 91  / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید هاچ بک مدل 91 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901194/مزایده-پلاک-ثبتی-18-3605-بخش-14-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 18.3605 بخش 14 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 18.3605 بخش 14 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901213/مزایده-فروش-15-قطعه-پلاک-زمین-کاربری-کارگاهی'>مزایده فروش 15 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی  / مزایده,مزایده فروش 15 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900575/ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-مخزن-10000-مترمکعبی-تصفیه-خانه'>ارزیابی کیفی عملیات اجرایی مخزن 10000 مترمکعبی تصفیه خانه  / آگهی ارزیابی کیفی جهت مناقصه یک مرحله ای ، ارزیابی کیفی عملیات اجرایی مخزن 10000 مترمکعبی تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901059/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-مراکز-معاینه-فنی-خودرو'>مزایده واگذاری بهره برداری مراکز معاینه فنی خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری بهره برداری مراکز معاینه فنی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901215/مزایده-فروش-16-پلاک-مسکونی-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 16 پلاک مسکونی تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 16 پلاک مسکونی تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901245/مزایده-سرقفلی-یکباب-گرمابه-2215-79متر'>مزایده سرقفلی یکباب گرمابه 2215.79متر / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب گرمابه 2215.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901238/مزایده-پلاک-ثبتی-4858-2381-بخش-پنج'>مزایده پلاک ثبتی 4858/2381 بخش پنج / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4858/2381 بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901047/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901258/مزایده-سرقفلی-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبت-اصفهان'>مزایده سرقفلی ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبت اصفهان / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901262/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-28-2600-و-28-446'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 28.2600 و 28.446  / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 28.2600 و 28.446 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901063/مزایده-واگذاری-رستوران-زاگرس'>مزایده واگذاری رستوران زاگرس  / مزایده, مزایده واگذاری رستوران زاگرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901065/مزایده-واگذاری-مدیریت-و-نگهداری-مجموعه-چمن-مصنوعی-اسلام-آباد-مرحله-اول--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت و نگهداری مجموعه چمن مصنوعی اسلام آباد مرحله اول - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری مدیریت و نگهداری مجموعه چمن مصنوعی اسلام آباد مرحله اول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900583/ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-شبکه-های-توزیع-آب'>ارزیابی کیفی عملیات اجرایی شبکه های توزیع آب  / آگهی ارزیابی کیفی جهت مناقصه یک مرحله ای ، ارزیابی کیفی عملیات اجرایی شبکه های توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901085/مزایده-تایپ-و-تکثیر-کتابفروشی-و-لوازم-التحریر--'>مزایده تایپ و تکثیر، کتابفروشی و لوازم التحریر ... / مزایده , مزایده تایپ و تکثیر، کتابفروشی و لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901092/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی--'>مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی... / آگهی مناقصه، مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901204/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-260-52متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 260.52متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 260.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901109/مزایده-تعداد-شش-عدد-چشمی-دوربین-مدار-بسته--'>مزایده تعداد شش عدد چشمی دوربین مدار بسته... / مزایده، مزایده تعداد شش عدد چشمی دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901077/مناقصه-انجام-عملیات-ماشینکاری-عملیات-حرارتی-رنگ-آمیزی-و-فسفاته-5000-قطعه-فورجی'>مناقصه انجام عملیات ماشینکاری، عملیات حرارتی، رنگ آمیزی و فسفاته 5000 قطعه فورجی / آگهی مناقصه، مناقصه انجام عملیات ماشینکاری، عملیات حرارتی، رنگ آمیزی و فسفاته 5000 قطعه فورجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901052/مزایده-جایگاه-سی-ان-جی-واقع-در-خیابان-گاز--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده جایگاه سی ان جی واقع در خیابان گاز - مرحله اول نوبت دوم  / مزایده ، مزایده جایگاه سی ان جی واقع در خیابان گاز - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901076/مناقصه-تامین-متریال-نسوز---'>مناقصه تامین متریال نسوز .... / مناقصه , مناقصه تامین متریال نسوز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900539/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-و-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزشی'>مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901196/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-154متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 154متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 154متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901193/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-171-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901041/مزایده-فرم-مخصوص-درب-و-پنجره-لاستیک-دار'>مزایده فرم مخصوص درب و پنجره لاستیک دار  / مزایده ,مزایده فرم مخصوص درب و پنجره لاستیک دار  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901220/مزایده-فروش-یک-پلاک-از-اراضی-تجاری-200مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک پلاک از اراضی تجاری 200مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک از اراضی تجاری 200مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901110/مزایده-غرفه-های-موجود-در-بازارچه'>مزایده غرفه های موجود در بازارچه / آگهی مزایده ,مزایده غرفه های موجود در بازارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901201/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-192-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 192.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 192.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901095/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور  / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900560/ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-احداث-فاز-1-تصفیه-خانه--'>ارزیابی کیفی عملیات اجرایی احداث فاز 1 تصفیه خانه ... / آگهی ارزیابی کیفی جهت مناقصه یک مرحله ای ، ارزیابی کیفی عملیات اجرایی احداث فاز 1 تصفیه خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901080/آگهی-مناقصه-نگهداری-سرویس-راهبری-و-سرپرستی-تاسیسات-و--'>آگهی مناقصه نگهداری، سرویس راهبری و سرپرستی تاسیسات و ... / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه نگهداری، سرویس راهبری و سرپرستی تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901225/مزایده-سند-ثبتی-به-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده سند ثبتی به مساحت دویست مترمربع / مزایده,مزایده سند ثبتی به مساحت دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901086/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-و-نقلیه-سازمان'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نقلیه سازمان / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نقلیه سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901083/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-زمین-ملکی--مرحله-سوم--نوبت-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار زمین ملکی - مرحله سوم - نوبت دوم  / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار, فراخوان جذب سرمایه گذار زمین ملکی - مرحله سوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901074/فراخوان-اجاره-تابلو-و-بیلبورد-سطح-شهر-سال-96-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره تابلو و بیلبورد سطح شهر سال 96 مرحله دوم نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان اجاره تابلو و بیلبورد سطح شهر سال 96 مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901069/مناقصه-امر-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و----نوبت-دوم'>مناقصه امر حفظ و نگهداری فضای سبز و.... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امر حفظ و نگهداری فضای سبز و.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901206/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-مازاد-نقد-اقساط-اجاره-به-شرط-تملیک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد نقد اقساط اجاره به شرط تملیک نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد نقد اقساط اجاره به شرط تملیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900515/مناقصه-انواع-کابل-پروتودور-فشار-ضعیف-مسی-و-آلومینیومی'>مناقصه انواع کابل پروتودور فشار ضعیف مسی و آلومینیومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انواع کابل پروتودور فشار ضعیف مسی و آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900502/فراخوان-شناسایی-مشاور-جهت-مطالعات-طرح-جامع-برق-رسانی--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی مشاور جهت مطالعات طرح جامع برق رسانی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی مشاور جهت مطالعات طرح جامع برق رسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900478/مناقصه-ارائه-خدمات-پشتیبانی-تنظیف-آبدارخانه-پذیرایی-و-تشریفات-و-خدمات-عمومی'>مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه، پذیرایی و تشریفات و خدمات عمومی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه، پذیرایی و تشریفات و خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900488/مناقصه-ارائه-خدمات-فوریتهای-برق-سامانه-121'>مناقصه  ارائه خدمات فوریتهای برق سامانه 121  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ارائه خدمات فوریتهای برق سامانه 121 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900449/مزایده-فروش-ملک-تجاری-مساحت-42مترمربع'>مزایده فروش ملک تجاری مساحت 42مترمربع / مزایده ,مزایده فروش ملک تجاری مساحت 42مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900517/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-چکنه-نیشابور-و---نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای چکنه نیشابور و ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه گازرسانی به روستاهای چکنه نیشابور و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900508/مناقصه-انجام-عملیات-تحویل-و-بارگیری-سیمان-پاکتی-و-فله-کارخانه'>مناقصه انجام عملیات تحویل و بارگیری سیمان پاکتی و فله کارخانه  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات تحویل و بارگیری سیمان پاکتی و فله کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900520/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-تهیه-و-تامین--نصب-و-پیاده-سازی-تجهیزات-زیرساخت-فیزیکی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات تهیه و تامین , نصب و پیاده سازی تجهیزات زیرساخت فیزیکی ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه انجام عملیات تهیه و تامین , نصب و پیاده سازی تجهیزات زیرساخت فیزیکی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900516/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-یک-باب-سوله-تعمیرگاه-در-معدن-بوکسیت'>مناقصه انجام عملیات ساخت یک باب سوله تعمیرگاه در معدن بوکسیت  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات ساخت یک باب سوله تعمیرگاه در معدن بوکسیت ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900493/مناقصه-خرید-و-گارانتی-و-پشتیبانی-تعداد-1000-دستگاه-کیس-رایانه'>مناقصه خرید و گارانتی و پشتیبانی تعداد 1000 دستگاه کیس رایانه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و گارانتی و پشتیبانی تعداد 1000 دستگاه کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900479/مناقصه-خریداری-تعداد-120-000-زوج-پوتین-سربازی-96-5-7'>مناقصه خریداری تعداد 120.000 زوج پوتین سربازی 96.5.7 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری تعداد 120.000 زوج پوتین سربازی نوبت اول 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900481/مناقصه-خریداری-تعداد-30-000-زوج-پوتین-سایز-بزرگ-96-5-7'>مناقصه خریداری تعداد 30.000 زوج پوتین سایز بزرگ 96.5.7 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری تعداد 30.000 زوج پوتین سایز بزرگ نوبت اول 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900472/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی--'>مزایده فروش ضایعات فلزی... / آگهی مزایده، مزایده فروش ضایعات فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900471/مناقصه-تهیه-تعداد-10-000-تخته-چادر-گروهی-12-نفره'>مناقصه تهیه تعداد 10.000 تخته چادر گروهی 12 نفره  / مناقصه , مناقصه تهیه تعداد 10.000 تخته چادر گروهی 12 نفره  نبوت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900769/آگـهـی-مزایـده-عمومی-بهره‌برداری-از-فضایی-جهت-نصب-دکل-و-تجهیزات-منصوبه-در-پشت-بام-ساختمان-اداری-96-5-7'>آگـهـی مزایـده عمومی بهره‌برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام ساختمان اداری 96.5.7 / آگـهـی مزایـده عمومی , آگـهـی مزایـده عمومی بهره‌برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام ساختمان اداری 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900632/اصلاحیه-فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محلات'>اصلاحیه فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات  / اصلاحیه فراخوان مناقصه , فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900503/مناقصه-تامین-غذای-تاسیسات-چلوند--آستارا--اردبیل'>مناقصه  تامین غذای تاسیسات چلوند ، آستارا ، اردبیل  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده , مناقصه  تامین غذای تاسیسات چلوند ، آستارا ، اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900497/مناقصه-انجام-خدمات-مربوط-به-قرائت-لوازم-اندازه-گیری-و-توزیع-قبوض--وصول-مطالبات-و-قطع---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض - وصول مطالبات و قطع.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض - وصول مطالبات و قطع.... نوبت دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900567/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-هشت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشت متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900457/مزایده-هود-الماس'>مزایده هود الماس / مزایده هود الماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900485/مناقصه-خرید-چمن-مصنوعی-در-سطح-منطقه--'>مناقصه خرید چمن مصنوعی در سطح منطقه... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید چمن مصنوعی در سطح منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900608/مزایده-3-6-هکتار-از-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده 3.6 هکتار از زمین زراعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 3.6 هکتار از زمین زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900569/فراخوا-نتامین-خدمات-ترافیک-پیامک-خبرگزاری-میزان'>فراخوا نتامین خدمات ترافیک پیامک خبرگزاری میزان  / فراخوا نتامین خدمات ترافیک پیامک خبرگزاری میزان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900447/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-بخش-هفتم-از-خطوط-فرعی-شبکه-توزیع-آب-شهر-زاهدان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی بخش هفتم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان نوبت دوم  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید مناقصه عملیات اجرایی بخش هفتم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900551/مناقصه-پروژه-ی-تهیه-حمل-و-اجرای-آسفالت-محوطه-مدارس'>مناقصه پروژه ی تهیه، حمل و اجرای آسفالت محوطه مدارس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ی تهیه، حمل و اجرای آسفالت محوطه مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900779/مناقصه-قرارداد-راهبری-و-نگهداری-پایانه-و-خط-مسافری-بندر-شهید-کلانتری-چابهار-نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد راهبری و نگهداری پایانه و خط مسافری بندر شهید کلانتری چابهار- نوبت دوم  / آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای، مناقصه قرارداد راهبری و نگهداری پایانه و خط مسافری بندر شهید کلانتری چابهار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900658/مناقصه-جدول-گذاری-پروژؤه-های-ترافیکی-نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری پروژؤه های ترافیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه جدول گذاری پروژؤه های ترافیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900662/مناقصه-احداث-مستحدثات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مستحدثات شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه احداث مستحدثات شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900529/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-119-65متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 119.65متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 119.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900824/مناقصه-فالت-یاب-با-مودم-gsm'>مناقصه فالت یاب با مودم gsm / مناقصه فالت یاب با مودم gsm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900523/مناقصه-سرویس-و-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی---نوبت-دوم'>مناقصه سرویس و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی... -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سرویس و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900730/مزایده-11-عدد-دستگاه-تزریق-پلاستیک--نوبت-چهارم'>مزایده 11 عدد دستگاه تزریق پلاستیک - نوبت چهارم  / مزایده , مزایده 11 عدد دستگاه تزریق پلاستیک - نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900533/مزایده-فروش-تعدادی-املاک-اعیان-192-4-و-301متر'>مزایده فروش تعدادی املاک اعیان 192.4 و 301متر / مزایده ,مزایده فروش تعدادی املاک اعیان 192.4 و 301متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900697/مزایده-100-تن-ضایعات-خاک-سرباره'>مزایده 100 تن ضایعات خاک سرباره  / آگهی مزایده, مزایده 100 تن ضایعات خاک سرباره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900726/مزایده-فروش-تعداد-چهار-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودرو / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900536/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی تجاری  / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900755/فراخوان-دعوت-از-سرمایه-گذار-جهت-احیاء-و-عمران-موقوفات'>فراخوان دعوت از سرمایه گذار جهت احیاء و عمران موقوفات / آگهی فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار , فراخوان دعوت از سرمایه گذار جهت احیاء و عمران موقوفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900540/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-326-30متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 326.30متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 326.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900756/مناقصه-51-دستگاه-پمپ-شناور-و-42-دستگاه-الکتروموتور-شناور'>مناقصه 51 دستگاه پمپ شناور و 42 دستگاه الکتروموتور شناور  / مناقصه , مناقصه 51 دستگاه پمپ شناور و 42 دستگاه الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900784/مزایده-بشکه-خالی--ترانس-جریان--یراق-آلات-اسقاطی--یراق-آلات-مسی'>مزایده بشکه خالی ، ترانس جریان ، یراق آلات اسقاطی ، یراق آلات مسی / آگهی مزایده ,مزایده بشکه خالی ، ترانس جریان ، یراق آلات اسقاطی ، یراق آلات مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900780/مناقصه-تهیه-نصب-و-تعویض-اسپیسر-دمپر-و---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، نصب و تعویض اسپیسر دمپر و ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه، نصب و تعویض اسپیسر دمپر و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900788/مناقصه-تهیه-کسری--نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار'>مناقصه تهیه کسری ، نصب تست و راه اندازی پست مدولار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه کسری ، نصب تست و راه اندازی پست مدولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900461/مزایده-ملک-به-شماره-33-فرعی-از-18-اصلی'>مزایده ملک به شماره 33 فرعی از 18 اصلی / مزایده ,مزایده ملک به شماره 33 فرعی از 18 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900734/مزایده-500-متر-پارچه-زنانه-چینی'>مزایده 500 متر پارچه زنانه چینی  / مزایده,مزایده 500 متر پارچه زنانه چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900480/مزایده-ساختمان-مساحت-89-29متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مساحت 89.29متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ساختمان مساحت 89.29متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900477/مزایده-ساختمان-به-مساحت-53-82مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان به مساحت 53.82مترمربع نوبت دوم / مزایده ,مزایده ساختمان به مساحت 53.82مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900474/مزایده-ساختمان-همکف-مساحت-100-36متر'>مزایده ساختمان همکف مساحت 100.36متر  / مزایده ,مزایده ساختمان همکف مساحت 100.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900555/مزایده-دستگاه-هیتر-بخاری-گاز-سوز-مدل-625--مرحله-دوم'>مزایده دستگاه هیتر بخاری گاز سوز مدل 625...مرحله دوم  / مزایده , مزایده دستگاه هیتر بخاری گاز سوز مدل 625... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900494/مزایده-ملک-دو-سیر-مشاع-از-مدار-14-سهم-نوبت-اول'>مزایده ملک دو سیر مشاع از مدار 14 سهم نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک دو سیر مشاع از مدار 14 سهم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900490/مزایده-مال-مشاع-پلاکهای-ثبتی-182-فرعی-از-56-اصلی'>مزایده مال مشاع پلاکهای ثبتی 182 فرعی از 56 اصلی / مزایده ,مزایده مال مشاع پلاکهای ثبتی 182 فرعی از 56 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900744/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-مکانیک-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شاهرود'>مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900483/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-225-9مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 225.9مترمربع  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 225.9مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900545/مزایده-زمین-مسکونی--'>مزایده زمین مسکونی ... / مزایده , مزایده زمین مسکونی...  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900530/آگهی-مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-بزرگ-نمایشگاه-نوبت-دوم'>آگهی مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900767/فراخوان-مناقصه-خرید-ماده-تعلیق-شکن-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید ماده تعلیق شکن- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید ماده تعلیق شکن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900414/مزایده-یکباب-ساختمان-دو-طبقه-68-10متر'>مزایده یکباب ساختمان دو طبقه 68.10متر / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان دو طبقه 68.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900538/مناقصه-خرید-باند-رول-دستگاه-باند-زنی-اسکناس'>مناقصه خرید باند رول دستگاه باند زنی اسکناس / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید باند رول دستگاه باند زنی اسکناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900759/فراخوان-تجهیزات-در-زمینه-عملیات-pm-و-em--نوبت-دوم'>فراخوان تجهیزات در زمینه عملیات pm و em - نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی ,فراخوان تجهیزات در زمینه عملیات pm و em- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901104/استعلام-کمپرسور-هوا'>استعلام کمپرسور هوا  /  استعلام ، استعلام کمپرسور هوا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900798/مزایده-فروش-40-عدد-زیرو-کلاینت'>مزایده فروش 40 عدد زیرو کلاینت / مزایده, مزایده فروش 40 عدد زیرو کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901114/استعلام-SWING-CHECK-VALVE'>استعلام  SWING CHECK VALVE /  استعلام ، استعلام  SWING CHECK VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901169/مناقصه-ترمیم-و-بازسازیی-دیوار-حایل'>مناقصه ترمیم و بازسازیی دیوار حایل / مناقصه ترمیم و بازسازیی دیوار حایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900764/آگهی-ارزیابی-آچار-هیدرولیک-و-متعلقات-نوبت-د-وم'>آگهی ارزیابی آچار هیدرولیک و متعلقات- نوبت د وم  / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی آچار هیدرولیک و متعلقات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901165/مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان-مجتمع-دانشگاهی'>مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع دانشگاهی  / مناقصه , مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع دانشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901148/مناقصه-ارائه-خدمات-عمومی-مورد-نیاز-شرکت'>مناقصه ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شرکت     / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شرکت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901158/مزایده-اجاره-زمین-بدون-اخذ-سرقفلی-جهت-استقرار-۲۰عدد-چرخ-دستی-فرودگاهی'>مزایده اجاره زمین بدون اخذ سرقفلی جهت استقرار ۲۰عدد چرخ دستی فرودگاهی  / مزایده, مزایده اجاره زمین بدون اخذ سرقفلی جهت استقرار ۲۰عدد چرخ دستی فرودگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900498/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-74-20مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.20مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.20مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901130/مناقصه-انجام-خدمات-حفظ-نگهداری-آبیاری-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه  انجام خدمات حفظ، نگهداری، آبیاری و توسعه فضای سبز  / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام خدمات حفظ، نگهداری، آبیاری و توسعه فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901149/مناقصه-HEAVY-DUTY-LATHE-MACHINE'>مناقصه HEAVY DUTY LATHE MACHINE / آگهی مناقصه, مناقصه HEAVY DUTY LATHE MACHINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900565/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-مدل-93-سیستم-سایپا-SE111'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 93 سیستم سایپا SE111 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 93 سیستم سایپا SE111</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901153/مناقصه-خرید-۵۰-دستگاه-سکسونر-هوایی-قابل-قطع-زیربار'>مناقصه خرید ۵۰ دستگاه سکسونر هوایی قابل قطع زیربار     / مناقصه , مناقصه خرید ۵۰ دستگاه سکسونر هوایی قابل قطع زیربار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901152/مناقصه-COPPER-BRONZE-RODS-IN-DIFFERENT-SIZES-LENGTHS'>مناقصه COPPER/BRONZE RODS IN DIFFERENT SIZES LENGTHS     / مناقصه COPPER/BRONZE RODS IN DIFFERENT SIZES LENGTHS    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900504/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901037/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-و--'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی و ... / استعلام ,استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901032/استعلام-هویست-زنجیری-برقی-4-تن---'>استعلام هویست زنجیری برقی 4 تن .... / استعلام ، استعلام هویست زنجیری برقی 4 تن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901045/استعلام-سیستم-هیدرولیکی-تنظیم-گاری-تعویض-زیگنت-ها---'>استعلام سیستم هیدرولیکی تنظیم گاری تعویض زیگنت ها .... / استعلام سیستم هیدرولیکی تنظیم گاری تعویض زیگنت ها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901135/مناقصه-خدمات-و-سرویس-و-اورهال-کامل-تابلو'>مناقصه خدمات و سرویس و اورهال کامل تابلو / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات و سرویس و اورهال کامل تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900775/مناقصه-عملیات-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته--تجدید'>مناقصه عملیات خرید , نصب و راه اندازی دوربین مداربسته - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه عملیات خرید , نصب و راه اندازی دوربین مداربسته - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901144/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات'>مناقصه خرید لوله و اتصالات  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901123/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری--تعمیرات-و-نگهداری---'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری .... / مناقصه انجام عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901094/استعلام-رنگ-پلی-اورتان-کرم-RAL-1002-با-هاردنر--'>استعلام رنگ پلی اورتان کرم RAL 1002  با هاردنر ... / استعلام رنگ پلی اورتان کرم RAL 1002  با هاردنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901078/استعلام-UN-LOADER-پمپهای-سیستم-فاگ---'>استعلام UN LOADER  پمپهای سیستم فاگ .... / استعلام بهای UN LOADER  پمپهای سیستم فاگ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901038/استعلام-پمپ-پیستونی-w2141---'>استعلام پمپ پیستونی w2141  ... / استعلام بهای  پمپ پیستونی w2141  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901101/استعلام-والو-پروانه-ای--'>استعلام والو پروانه ای ... / استعلام والو پروانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901210/استعلام-سیستم-CWDM-دو-کر-اکتیو-4-کاناله'>استعلام سیستم CWDM دو کر اکتیو  4 کاناله  / استعلام ,استعلام سیستم CWDM دو کر اکتیو  4 کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901226/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام , استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901241/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-24-بسته'>استعلام لوازم آزمایشگاهی 24 بسته   / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی 24 بسته  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901250/استعلام-مبدل-و-پمپ'>استعلام مبدل و پمپ  / استعلام , استعلام مبدل و پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901223/استعلام-بسته-نرم-افزار-امنیتی'>استعلام بسته نرم افزار امنیتی  / استعلام  بسته نرم افزار امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900746/مناقصه-تعمیق-خط-لوله-گاز-30-اینچ-در-رودخانه-سفیدرود'>مناقصه  تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901246/استعلام-کابل-برق-افشان'>استعلام کابل برق افشان / استعلام کابل برق افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901273/استعلام-میکروفون'>استعلام میکروفون / استعلام میکروفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901277/استعلام-دستگاه-ضبط-صدا'>استعلام دستگاه ضبط صدا /  استعلام, استعلام دستگاه ضبط صدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901228/استعلام-مموری-32-گیگ'>استعلام  مموری 32 گیگ / استعلام ,استعلام  مموری 32 گیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901232/استعلام-لنز-دوربین'>استعلام لنز دوربین / استعلام , استعلام لنز دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901224/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال / استعلام ,استعلام هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901219/استعلام-کلاه-ایمنی-عایق-برق'>استعلام کلاه ایمنی عایق برق / استعلام ، استعلام کلاه ایمنی عایق برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901212/استعلام-خرید-لامپ-ال-ای-دی'>استعلام خرید لامپ ال ای دی / استعلام ، خرید لامپ ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901205/استعلام-خرید-لوله-فلزی-گالوانیزه'>استعلام خرید لوله فلزی گالوانیزه  / استعلام ، خرید لوله فلزی گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901227/استعلام-ساخت-سینی-کابل'>استعلام ساخت سینی کابل / استعلام,استعلام ساخت سینی کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900736/تجدید-مزایده-اقلام-مازاد-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی نوبت دوم / تجدید مزایده ، مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901264/استعلام-باتری-12-ولت-42-آمپر'>استعلام باتری 12 ولت 42 آمپر / استعلام, استعلام باتری 12 ولت 42 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901236/استعلام-بازسازی-روشنایی-انبار-خلیج'>استعلام بازسازی روشنایی انبار خلیج / استعلام, استعلام بازسازی روشنایی انبار خلیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901254/استعلام-یکدستگاه-کامپیوتر'>استعلام  یکدستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام  یکدستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901249/استعلام-زیرسازی-و-رنگ-آمیزی-سقف-شیروانی'>استعلام زیرسازی و رنگ آمیزی سقف شیروانی  / استعلام, استعلام زیرسازی و رنگ آمیزی سقف شیروانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901251/استعلام-اصلاح-سیستم-آبرسانی-و-برق'>استعلام  اصلاح سیستم آبرسانی و برق / استعلام, استعلام اصلاح سیستم آبرسانی و برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901303/استعلام-پشتیبانی-سرور-اطلاع-رسانی'>استعلام پشتیبانی سرور اطلاع رسانی / استعلام پشتیبانی سرور اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901285/استعلام-کارت-خوان-فروشگاهی'>استعلام کارت خوان فروشگاهی / استعلام, استعلام کارت خوان فروشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901242/استعلام-یونجه-خوراک-دام'>استعلام یونجه خوراک دام  / استعلام, استعلام یونجه خوراک دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901269/استعلام-پارچه-شانل'>استعلام پارچه شانل  / استعلام , استعلام پارچه شانل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901280/استعلام-انتشار-کتاب-گاهنامه-و-سایر-فعالیت-های-انتشار'>استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر فعالیت های انتشار  / استعلام , استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر فعالیت های انتشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901237/استعلام-ساخت-و-تهیه-دو-کلیپ'>استعلام ساخت و تهیه دو کلیپ / استعلام ,استعلام ساخت و تهیه دو کلیپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901214/استعلام-پروژه-گازرسانی'>استعلام پروژه گازرسانی  / استعلام ,استعلام پروژه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901272/استعلام-آهک-هیدراته'>استعلام آهک هیدراته / استعلام ,استعلام آهک هیدراته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901276/استعلام-پلیور-یقه-هفت--'>استعلام پلیور یقه هفت ... / استعلام ,استعلام پلیور یقه هفت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901274/استعلام-برقرسانی-مجتمع-دهلق--اسناد--'>استعلام برقرسانی مجتمع دهلق - اسناد ... / استعلام ,استعلام برقرسانی مجتمع دهلق - اسناد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901281/استعلام-برقرسانی-علی-آباد-ده-خزان--'>استعلام برقرسانی علی آباد ده خزان .. / استعلام ,استعلام برقرسانی علی آباد ده خزان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901282/استعلام-برقرسانی-کلکان-صحنه--'>استعلام برقرسانی کلکان صحنه .. / استعلام ,استعلام برقرسانی کلکان صحنه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900550/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-اقلام-هتلی'>مناقصه تامین تجهیزات و اقلام هتلی / فراخوان مناقصه، مناقصه تامین تجهیزات و اقلام هتلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900644/فراخوان-ارائه-خدمات-مربیگری-جهت-رشته-های-مختلف-ورزشی-و-ناجیگری-استخر--تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان ارائه خدمات مربیگری جهت رشته های مختلف ورزشی و ناجیگری استخر - تجدید - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارائه خدمات مربیگری جهت رشته های مختلف ورزشی و ناجیگری استخر - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901261/استعلام-خدمت'>استعلام خدمت  / استعلام خدمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901168/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901248/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-امام-موسی-صدر--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام موسی صدر ... / استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام موسی صدر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901283/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-حجاب--آیت-ا--مشکینی--ابودجابه--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس حجاب - آیت ا... مشکینی - ابودجابه ... / استعلام تعمیرات اساسی مدارس حجاب - آیت ا... مشکینی - ابودجابه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901279/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-امام-سجاد--روتوند---'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام سجاد - روتوند - ... / استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام سجاد - روتوند - ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901267/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-توحید--زینبیه--عبدالکریم---'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس توحید - زینبیه - عبدالکریم .... / استعلام تعمیرات اساسی مدارس توحید - زینبیه - عبدالکریم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901266/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-قباییان--زینت-کبری--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس قباییان - زینت کبری ... / استعلام تعمیرات اساسی مدارس قباییان - زینت کبری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901270/استعلام-سنگ-اسپراخون'>استعلام سنگ اسپراخون  / استعلام ,استعلام سنگ اسپراخون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901231/استعلام-تجهیز-حمل-نصب-و-راه-اندازی-آموزش'>استعلام تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش / استعلام ,استعلام تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901252/استعلام-کابل-شبکه-پچ-کورد'>استعلام کابل شبکه پچ کورد  / استعلام ,استعلام کابل شبکه پچ کورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901278/استعلام-hdd-internal'>استعلام hdd internal / استعلام ,استعلام  hdd interna</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900547/مزایده-عمومی-فروش-ده-باب-از-مغازه-های-بازار-روز-و-چند-قطعه-زمین'>مزایده عمومی فروش ده باب از مغازه های بازار روز و چند قطعه زمین  / مزایده ,مزایده عمومی فروش ده باب از مغازه های بازار روز و چند قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901257/استعلام-میز-mdf-دستگاه-فتوکپی'>استعلام میز mdf دستگاه فتوکپی  / استعلام, استعلام میز mdf دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901222/استعلام-اجرا-نصب-و-راه-اندازی-فیبر-نوری'>استعلام اجرا نصب و راه اندازی فیبر نوری  / استعلام ,استعلام اجرا نصب و راه اندازی فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901268/استعلام-بلوک-درپوش-بتنی'>استعلام بلوک درپوش بتنی  / استعلام ,استعلام بلوک درپوش بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901265/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام فعالیت های مخابراتی  / استعلام ,استعلام فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901284/استعلام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-توسعه-باغات'>استعلام مطالعات مرحله اول و دوم توسعه باغات / استعلام , استعلام مطالعات مرحله اول و دوم توسعه باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901244/استعلام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-توسعه-باغات'>استعلام مطالعات مرحله اول و دوم توسعه باغات / استعلام , استعلام مطالعات مرحله اول و دوم توسعه باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901243/استعلام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-توسعه-باغات-در-اراضی-(خوی)'>استعلام  مطالعات مرحله اول و دوم توسعه باغات در اراضی (خوی) / استعلام, استعلام  مطالعات مرحله اول و دوم توسعه باغات در اراضی (خوی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901259/استعلام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-توسعه-باغات-در-اراضی---(چایپاره)'>استعلام  مطالعات مرحله اول و دوم توسعه باغات در اراضی ... (چایپاره) / استعلام, استعلام  مطالعات مرحله اول و دوم توسعه باغات در اراضی ... (چایپاره)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901218/استعلام-تولید-سایر-تجهیزات-برقی--یک-مجموعه'>استعلام تولید سایر تجهیزات برقی    - یک مجموعه / استعلام، استعلام تولید سایر تجهیزات برقی- یک مجموعه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901211/استعلام-تولید-سایر-تجهیزات-برقی'>استعلام تولید سایر تجهیزات برقی     / استعلام، استعلام تولید سایر تجهیزات برقی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901207/استعلام-تهیه-ورق-آلومینیومی-کامپوزیت'>استعلام  تهیه ورق آلومینیومی کامپوزیت / استعلام, استعلام  تهیه ورق آلومینیومی کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901263/استعلام-سمعک-HP'>استعلام سمعک HP / استعلام ،  سمعک HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901260/استعلام-استابیلایزر-ولتاژ-سیستم-سرو'>استعلام استابیلایزر ولتاژ سیستم سرو / استعلام , استعلام استابیلایزر ولتاژ سیستم سرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901255/استعلام-دستگاه-نشت-سنج--'>استعلام دستگاه نشت سنج... / استعلام, استعلام دستگاه نشت سنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901247/استعلام-نرم-افزار-متره-و-براورد-تحت-شبکه'>استعلام نرم افزار متره و براورد تحت شبکه / استعلام ، نرم افزار متره و براورد تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901239/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901240/استعلام-فهرست-برداری-و-به-روزرسانی-و-اصلاح-بلوک-ها-و--'>استعلام فهرست برداری و به روزرسانی و اصلاح بلوک ها و.... / استعلام ، استعلام فهرست برداری و به روزرسانی و اصلاح بلوک ها و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901275/استعلام-قطعات-سخت-افزاری-رایانه'>استعلام قطعات سخت افزاری رایانه  /  استعلام, استعلام قطعات سخت افزاری رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900810/حراج-فروش-اوراقی-و-اسقاطی-سی-و-دو-دستگاه-انواع-خودروهای-نیمه-سنگین---'>حراج فروش اوراقی و اسقاطی سی و دو دستگاه انواع خودروهای نیمه سنگین  ...  / مزایده , حراج فروش اوراقی و اسقاطی سی و دو دستگاه انواع خودروهای نیمه سنگین  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901271/استعلام-فایروال-سخت-افزاری'>استعلام فایروال سخت افزاری / استعلام فایروال سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901233/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-آزمایشگاه-سلول-های-بنیادی'>استعلام تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه سلول های بنیادی / استعلام, استعلام تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه سلول های بنیادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901216/استعلام-ساخت-و-حمل-و-نصب-پنجره-دوجداره-ویستایست'>استعلام ساخت و حمل و نصب پنجره دوجداره ویستایست / استعلام , استعلام ساخت و حمل و نصب پنجره دوجداره ویستایست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901256/استعلام-خرید--نصب--راه-اندازی-و-پشتیبانی-دوربین-های-مدار-بسته'>استعلام خرید ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی دوربین های مدار بسته  / استعلام , استعلام خرید ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی دوربین های مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901235/استعلام-قند-شکسته-بسته-بندی-شده'>استعلام قند شکسته بسته بندی شده  / استعلام , استعلام قند شکسته بسته بندی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901221/استعلام-MOTHER-BOARD-ASUS-و--'>استعلام MOTHER BOARD ASUS  و ...  / استعلام , استعلام MOTHER BOARD ASUS  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901293/استعلام-فریزر--86-ULT'>استعلام فریزر - 86 ULT  / استعلام , استعلام فریزر - 86 ULT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901291/استعلام-لامپ-LED'>استعلام لامپ LED / استعلام لامپ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901286/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901292/استعلام-هارد-پارمیس'>استعلام  هارد پارمیس / استعلام, استعلام هارد پارمیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901290/استعلام-تهیه-و-نصب-برج-خنک-کننده'>استعلام تهیه و نصب برج خنک کننده / استعلام , استعلام تهیه و نصب برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901289/استعلام-آبسردکن'>استعلام آبسردکن  / استعلام ,استعلام آبسردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901288/استعلام-کابل-زره-دار-2-5-19'>استعلام کابل زره دار 2.5*19 / استعلام کابل زره دار 2.5*19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901295/استعلام-رله-ی-اضافه-جریان-زیمنس-7SJ64'>استعلام  رله ی اضافه جریان زیمنس 7SJ64  / استعلام رله ی اضافه جریان زیمنس 7SJ64 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901287/استعلام-پشتیبانی-و-توسعه-سیستم-حقوق-و---'>استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و .... / استعلام ,استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و دستمزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901294/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه  / استعلام ,استعلام سوئیچ دیتا شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901296/استعلام-تهیه-و-نصب-نرم-افزار-تدکار-(تحت-شبکه)'>استعلام تهیه و نصب نرم افزار تدکار (تحت شبکه) / استعلام, استعلام تهیه و نصب نرم افزار تدکار (تحت شبکه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901297/استعلام-چاپ-فرمهای-اداری-و-ساخت-پاکت-و-ساک-پارچه-ای-دستی'>استعلام چاپ فرمهای اداری و ساخت پاکت و ساک پارچه ای دستی  / استعلام, استعلام چاپ فرمهای اداری و ساخت پاکت و ساک پارچه ای دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900549/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-174-04متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 174.04متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 174.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901302/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مکانیکی-و--'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و.... / استعلام, استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901306/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان-و-تاسیسات'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات / استعلام ,استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901310/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان / استعلام، استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901308/استعلام17-قلم-لوازم-تاسیساتی'>استعلام17 قلم لوازم تاسیساتی / استعلام17 قلم لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901307/استعلام-1-عدد-تابلو-برق-دو-سلول-سرور-روم'>استعلام 1 عدد تابلو برق دو سلول سرور روم  / استعلام، استعلام 1 عدد تابلو برق دو سلول سرور روم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901309/استعلام-کولر-گازی-دوتکه-دیواری'>استعلام کولر گازی دوتکه دیواری / استعلام, استعلام کولر گازی دوتکه دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901305/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستمهای-دوربین-مداربسته'>استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی سیستمهای دوربین مداربسته / استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی سیستمهای دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901301/استعلام-تعمیر-برد-لیفتراک-سهند-برقی'>استعلام تعمیر برد لیفتراک سهند برقی / استعلام، استعلام تعمیر برد لیفتراک سهند برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901299/استعلام-اجرای-فنداسیون-جهت-نصب-تانکر'>استعلام اجرای فنداسیون جهت نصب تانکر / استعلام ,استعلام اجرای فنداسیون جهت نصب تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901304/استعلام-اجرای-فونداسیون-جهت-نصب-تانکر--'>استعلام اجرای فونداسیون جهت نصب تانکر ... / استعلام ,استعلام اجرای فونداسیون جهت نصب تانکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900552/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-143-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 143.75متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 143.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901300/استعلام-لاستیک-لودر-5-16-1200'>استعلام لاستیک لودر 5/16/1200 / استعلام, استعلام لاستیک لودر 5/16/1200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901298/استعلام-نرم-افزار-دژبان'>استعلام نرم افزار دژبان  / استعلام نرم افزار دژبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900558/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-220متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 220متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900556/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-8592متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 8592متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 8592متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900733/تجدید-مناقصه-san-switch-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه san switch  نوبت دوم / مناقصه , تجدید مناقصه san switch  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900518/مناقصه-احداث-و-بهسازی-شبکه-های-اصلی-هدایت-آبهای-سطحی--'>مناقصه احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت آبهای سطحی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت آبهای سطحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900544/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-135-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135.94متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900561/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-78-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 78.94متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 78.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900831/مناقصه-تامین-LEVEL-TRANSMITTER--'>مناقصه تامین LEVEL TRANSMITTER ... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین LEVEL TRANSMITTER ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900491/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان'>مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان / آگهی مناقصه ، مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900501/مزایده-تعدادی-از-صندلی-های-مازاد-و--'>مزایده  تعدادی از صندلی های مازاد و ...  / مزایده ،مزایده  تعدادی از صندلی های مازاد و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900514/مزایده-اداره-بوفه-دانشکده-های-خود'>مزایده اداره بوفه دانشکده های خود / آگهی مزایده عمومی, مزایده اداره بوفه دانشکده های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900724/مناقصه-دیوارکشی-بتنی-و-تسطیح-محل-ایستگاه-CGS'>مناقصه دیوارکشی بتنی و تسطیح محل ایستگاه CGS  / مناقصه ،مناقصه دیوارکشی بتنی و تسطیح محل ایستگاه CGS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900709/مزایده-فروش-48-راس-جوانه-پروار-هلشتاین'>مزایده فروش 48 راس جوانه پروار هلشتاین / آگهی مزایده ، مزایده فروش 48 راس جوانه پروار هلشتاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900703/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مورد-نیاز-دانشگاه-پرستاری'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای  مورد نیاز دانشگاه پرستاری / فراخوان مناقصه ,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای  مورد نیاز دانشگاه پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900411/مزایده-فروش-اقساطی-املاک-با-شرایط-ویژه-96-5-7'>مزایده فروش اقساطی املاک با شرایط ویژه 96.5.7 / مزایده فروش اقساطی املاک با شرایط ویژه 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900771/مزایده-فروش-حدود-140-تن-چدن-و-آهن-آلات-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 140 تن چدن و آهن آلات اسقاط - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده فروش حدود 140 تن چدن و آهن آلات اسقاط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900812/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1858-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1858 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1858 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900818/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-50-فرعی-از-2695-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 50 فرعی از 2695 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 50 فرعی از 2695 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900815/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-72-51مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 72.51مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 72.51مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900797/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900793/مزایده-ملک-18-من-دیم-مشاع-از-20-من-دیم-مشاع-از-سند-اصلاحات-اراضی'>مزایده ملک 18 من دیم مشاع از 20 من دیم مشاع از سند اصلاحات اراضی / مزایده,مزایده ملک 18 من دیم مشاع از 20 من دیم مشاع از سند اصلاحات اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900803/تجدید-مناقصه-استجاره-145-دستگاه-انواع-خودرو-جهت-انجام-امور-ترابری-پستهای-انتقال'>تجدید مناقصه استجاره 145 دستگاه انواع خودرو جهت انجام امور ترابری پستهای انتقال / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استجاره 145 دستگاه انواع خودرو جهت انجام امور ترابری پستهای انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900786/مزایده-یک-دستگاه-ملک-مساحت-119مترمربع'>مزایده یک دستگاه ملک مساحت 119مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک مساحت 119مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900513/مناقصه-خرید-تجهیزات-مخابراتی-آزمایشگاه--SAR'>مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی آزمایشگاه - SAR / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی آزمایشگاه - SAR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900758/مناقصه-خرید-6-دستگاه-هیدرولیک-کوپلینگ-لانگستروم--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 6 دستگاه هیدرولیک کوپلینگ لانگستروم - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 6 دستگاه هیدرولیک کوپلینگ لانگستروم - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900774/مناقصه-خرید-سیم-هادی-پرظرفیت-ACCC'>مناقصه  خرید سیم هادی پرظرفیت ACCC  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه خرید سیم هادی پرظرفیت ACCC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900750/مناقصه-خرید-خدمت-بیمه-درمان-تکمیلی-ایثارگران-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی ایثارگران  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی ایثارگران نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900747/فراخوان-اجرای-عملیات-اجرایی-خطوط-شبکه-توزیع-آب-در-طرح-زیرگذر-خیابان-استاد-معین--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات اجرایی خطوط شبکه توزیع آب در طرح زیرگذر خیابان استاد معین...نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، فراخوان اجرای عملیات اجرایی خطوط شبکه توزیع آب در طرح زیرگذر خیابان استاد معین...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900762/مناقصه-عمومی-تامین-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-جرثقیل-پایه-ستونی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تامین خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل پایه ستونی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه عمومی تامین خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل پایه ستونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900482/مزایده-نسبت-به-واگذاری-حق-استفاده-از-منافع-6-باب-غرفه--'>مزایده نسبت به واگذاری حق استفاده از منافع 6 باب غرفه ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده نسبت به واگذاری حق استفاده از منافع 6 باب غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900783/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-صنعتی-کارگاهی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری صنعتی کارگاهی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری صنعتی کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900799/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-استخر-ذخیره-آب--'>مناقصه تهیه مصالح و احداث استخر ذخیره آب ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و احداث استخر ذخیره آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900785/مزایده-فروش-باطری-اسقاط-و-فرسوده'>مزایده فروش باطری اسقاط و فرسوده  / آگهی مزایده فروش عمومی , مزایده فروش باطری اسقاط و فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900541/آگهی-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-بهره-برداری-اداره-گاز--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات بهره برداری اداره گاز   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات بهره برداری اداره گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900562/مناقصه-تکمیل-طرح-انتقال-پساب-تصفیه-خانه-فاضلاب-شاهین-شهر'>مناقصه  تکمیل طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر / مناقصه تکمیل طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900585/آگهی-مناقصه-خدمات-گازبانی-در-سطح-نواحی-گاز-تجدید'>آگهی مناقصه  خدمات گازبانی در سطح نواحی گاز تجدید  / آگهی مناقصه  ، آگهی مناقصه خدمات گازبانی در سطح نواحی گاز    تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900526/مزایده-مقدار-4-789-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده مقدار 4.789 دانگ مشاع از مغازه  / مزایده ,مزایده مقدار 4.789 دانگ مشاع از مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900496/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ایکس-ری'>مناقصه خرید یک دستگاه ایکس ری  / آگهی دعوت به مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه ایکس ری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900576/مناقصه-عملیات-زیرسازی-قطعه-هفت-راه-آهن-قزوین-رشت'>مناقصه عملیات زیرسازی قطعه هفت راه آهن قزوین -رشت / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات زیرسازی قطعه هفت راه آهن قزوین -رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900521/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-10000مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 10000مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 10000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900527/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال اسقاطی و مازاد نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش اموال اسقاطی و مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900522/مزایده-واگذاری-ساختمان-کشتارگاه--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری ساختمان کشتارگاه... مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری ساختمان کشتارگاه... مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900548/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نقلیه'>مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900563/مناقصه-خرید-و-نگهداری-دستگاههای-الکترولیز-نمک-طعام'>مناقصه خرید و نگهداری دستگاههای الکترولیز نمک طعام  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و نگهداری دستگاههای الکترولیز نمک طعام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900573/مناقصه-قرارداد-اجاره-ماشین-آلات-سبک-با-راننده'>مناقصه قرارداد اجاره ماشین آلات سبک با راننده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرارداد اجاره ماشین آلات سبک با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900614/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستا'>مناقصه اجرای قسمتی از طرح هادی روستا / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای قسمتی از طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900598/مناقصه-کلیه-امور-حمل-و-نقل-(-ایاب-و-ذهاب-اداری-و-دانشجویی-و--)-پردیس'>مناقصه کلیه امور حمل و نقل ( ایاب و ذهاب اداری و دانشجویی و... ) پردیس  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه کلیه امور حمل و نقل ( ایاب و ذهاب اداری و دانشجویی و... ) پردیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900507/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-تعداد-133-دستگاه-از-ماشین-آلات-سبک-سنگین-و-موتورسیکلت-ها--نوبت-دوم'>مناقصه بیمه شخص ثالث تعداد 133 دستگاه از ماشین آلات سبک، سنگین و موتورسیکلت ها - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه شخص ثالث تعداد 133 دستگاه از ماشین آلات سبک، سنگین و موتورسیکلت ها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900631/مزایده-سواری-پراید-صبا'>مزایده سواری پراید صبا / مزایده سواری پراید صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900511/مناقصه-احداث-دیواره-حفاظتی-رودخانه--نوب-دوم'>مناقصه احداث دیواره حفاظتی رودخانه - نوب دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیواره حفاظتی رودخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900519/مزایده-بهره-برداری-از-خط-پردازش-پسماند--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از خط پردازش پسماند - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده بهره برداری از خط پردازش پسماند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900542/مناقصه-خرید-گاردریل-با-متعلقات-مربوط-جهت-استفاده-در-سطح-استان'>مناقصه خرید گاردریل با متعلقات مربوط جهت استفاده در سطح استان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید گاردریل با متعلقات مربوط جهت استفاده در سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900499/مناقصه-اصلاح-وضعیت-خطوط-63-و-230-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح وضعیت خطوط 63 و 230 کیلوولت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح وضعیت خطوط 63 و 230 کیلوولت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900506/آگهی-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری--خدماتی-و-پشتیبانی--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی اداری - خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی اداری - خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900543/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-چیلر'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر / اگهی مناقصه , مناقصه خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900510/مناقصه-خرید-یکدستگاه-چیلر-واحد-ازت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه چیلر واحد ازت- نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید یکدستگاه چیلر واحد ازت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900489/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان-مجدد-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان- مجدد- نوبت دوم  / مجدد مناقصه  عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان- مجدد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900487/فراخوان-مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-ستاد-و-امورات-تابعه-شرکت--نوب-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری خدمات عمومی ستاد و امورات تابعه شرکت - نوب دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه واگذاری خدمات عمومی ستاد و امورات تابعه شرکت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900500/تجدید-مناقصه-نشت-یابی-خطوط-لوله--'>تجدید مناقصه نشت یابی خطوط لوله ... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای ، مناقصه نشت یابی خطوط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900512/مزایده-ششدانگ-عرصه-یک-واحد-مسکونی-مساحت-386-50متر'>مزایده ششدانگ عرصه یک واحد مسکونی مساحت 386.50متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه یک واحد مسکونی مساحت 386.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900588/مناقصه-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی-بهسازی-و-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900534/مزایده-اقلام--قطعات-مازاد-و-راکد'>مزایده اقلام ، قطعات مازاد و راکد  / مزایده,مزایده  اقلام ، قطعات مازاد و راکد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900525/مناقصه-امور-تاسیساتی--خدماتی-و---'>مناقصه  امور تاسیساتی ، خدماتی و  ...  / مناقصه  امور تاسیساتی ، خدماتی و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900557/مزایده-قرقره-چوبی-سالم---'>مزایده قرقره چوبی سالم .... / آگهی مزایده,مزایده  قرقره چوبی سالم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900564/مزایده-100-درصد-از-سهام-شرکت-سمنان-شراره'>مزایده 100 درصد از سهام شرکت سمنان شراره / مزایده ، مزایده 100 درصد از سهام شرکت سمنان شراره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900553/مزایده-ضایعات-یارن-پلی-پروپیلن---'>مزایده ضایعات یارن پلی پروپیلن  ...  / آگهی مزایده, مزایده ضایعات یارن پلی پروپیلن  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900571/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-دانگ-فنگ-و--'>مزایده  فروش یک دستگاه کامیون دانگ فنگ و ...  / مزایده ، مزایده  فروش یک دستگاه کامیون دانگ فنگ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900577/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد سه دستگاه خودرو   / مزایده ، مزایده تعداد سه دستگاه خودرو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900587/مناقصه-پشتیبانی-و-ارایه-خدمات-IT'>مناقصه پشتیبانی و ارایه خدمات IT  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پشتیبانی و ارایه خدمات IT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900702/مزایده-فروش-سرقفلی-تعداد-4-باب-مغازه-همکف-ساختمان'>مزایده فروش سرقفلی تعداد 4 باب مغازه همکف ساختمان / مزایده,مزایده فروش سرقفلی تعداد 4 باب مغازه همکف ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900425/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-فرکوسن'>مزایده یک دستگاه تراکتور فرکوسن  / مزایده یک دستگاه تراکتور فرکوسن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900460/مناقصه-انجام-خدمات-آتش-نشانی--'>مناقصه انجام خدمات آتش نشانی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900607/مناقصه-حمل-زمینی-مقدار-120000-تن-کلوخه-معدنی'>مناقصه حمل زمینی مقدار 120000 تن کلوخه معدنی / مناقصه حمل زمینی مقدار 120000 تن کلوخه معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900813/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-آماده-سازی--برشکاری--جوشکاری-و-موارد-مربوط-به-نوسازی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی انجام عملیات آماده سازی ، برشکاری ، جوشکاری و موارد مربوط به نوسازی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی انجام عملیات آماده سازی ، برشکاری ، جوشکاری و موارد مربوط به نوسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900595/مناقصه-واگذاری-عملیات-اصلاح-عایق-بندی-رطوبتی-بام'>مناقصه واگذاری عملیات اصلاح عایق بندی رطوبتی بام  / مناقصه ، مناقصه واگذاری عملیات اصلاح عایق بندی رطوبتی بام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900618/مزایده-اجاره-واحد-تجاری-230'>مزایده اجاره واحد تجاری 230  / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد تجاری 230 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900621/مزایده-مقداری-از-ضایعات-آهنی'>مزایده مقداری از ضایعات آهنی  / مزایده، مزایده مقداری از ضایعات آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900659/مزایده-فروش-اموال-منقول-فرسوده-و-اسقاط'>مزایده فروش اموال منقول فرسوده و اسقاط  / مزایده ، مزایده فروش اموال منقول فرسوده و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900670/مزایده-سواری-پژو-405---'>مزایده سواری پژو 405  ....  / مزایده ، مزایده سواری پژو 405  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900627/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-ماشین-نظافت'>مزایده تعداد دو دستگاه ماشین نظافت  / مزایده ،تعداد دو دستگاه ماشین نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900637/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-محصولات-نیمه-ساخته'>مزایده واگذاری  تعدادی از محصولات نیمه ساخته  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  تعدادی از محصولات نیمه ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900677/فراخوان-تعداد-30-دستگاه-کانکس-مخابراتی'>فراخوان تعداد 30 دستگاه کانکس مخابراتی  / فراخوان، فراخوان تعداد 30 دستگاه کانکس مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900669/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-14-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین بخش 14 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 14 قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900469/مناقصه-انجام-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارمندی-و-دانشجویی'>مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب کارمندی و دانشجویی  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب کارمندی و دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900605/مزایده-150-کیسه-25-کیلوگرمی-مواد-اولیه-پلی-اتیلن-گرید'>مزایده  150 کیسه 25 کیلوگرمی مواد اولیه پلی اتیلن گرید  / مزایده  150 کیسه 25 کیلوگرمی مواد اولیه پلی اتیلن گرید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900603/مزایده-فروش-یخچال-ایستاده-و--'>مزایده فروش یخچال ایستاده و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یخچال ایستاده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900617/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-ده-سنندج'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده سنندج / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900613/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-313-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 313.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 313.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900594/مزایده-دو-دستگاه-کانکس--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه کانکس - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده دو دستگاه کانکس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900589/مزایده-تعدادی-ماشین-آلات-شامل-دستگاه-بتونیر-و--نوبت-دوم'>مزایده تعدادی ماشین آلات شامل دستگاه بتونیر و ...نوبت دوم  / مزایده تعدادی ماشین آلات شامل دستگاه بتونیر و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900848/مزایده-ششدانگ-کارگاه-مرغداری-گوشتی-و-یکباب-خانه-و-محوطه'>مزایده ششدانگ کارگاه مرغداری گوشتی و یکباب خانه و محوطه / مزایده,مزایده ششدانگ کارگاه مرغداری گوشتی و یکباب خانه و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900850/مزایده-یک-قطعه-باغ-فندوق-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ فندوق نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ فندوق نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900851/مزایده-ملک-به-مساحت-200مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 200مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 200مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900854/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-4000متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 4000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900475/مناقصه-خرید-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-صبحانه---'>مناقصه خرید مواد اولیه , طبخ و توزیع صبحانه .... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مواد اولیه , طبخ و توزیع صبحانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900855/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900610/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید هاچ بک / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه خودرو پراید هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900604/مزایده-فریزر-صندوقی-شش-سبد--'>مزایده فریزر صندوقی شش سبد... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده فریزر صندوقی شش سبد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900844/مزایده-1-873-هزارم-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.873 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.873 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900593/مزایده-7-راس-گوسفند'>مزایده  7 راس گوسفند  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده  7 راس گوسفند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900839/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیمزار-11500متر'>مزایده یک قطعه زمین دیمزار 11500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دیمزار 11500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900837/مزایده-یک-بلوک-اسکلت-4-طبقه-اهنی-بخش-5-بجنورد'>مزایده یک بلوک اسکلت 4 طبقه اهنی بخش 5 بجنورد / مزایده,مزایده یک بلوک اسکلت 4 طبقه اهنی بخش 5 بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900581/مزایده-دستگاه-سپکتروفتومتری-کروی'>مزایده دستگاه سپکتروفتومتری کروی  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه سپکتروفتومتری کروی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900830/مزایده-آپارتمان-حدود-75-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان حدود 75 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان حدود 75 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900559/مزایده-دو-دستگاه-ذرت-دان-کن-مدل-A-6-GT-22-به-همراه-ملحقات--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه ذرت دان کن مدل A 6 GT 22 به همراه ملحقات  - نوبت دوم / مزایده , مزایده دو دستگاه ذرت دان کن مدل A 6 GT 22 به همراه ملحقات  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900742/مزایده-پلاک-ثبتی-25-فرعی-از-125-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 25 فرعی از 125 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 25 فرعی از 125 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900722/تجدید-مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-ابزار-دقیق-و-کارتهای-الکتریکی-نیروگاه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق و کارتهای الکتریکی نیروگاه  نوبت دوم  / تجدید مناقصه ، مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق و کارتهای الکتریکی نیروگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900727/مزایده-اجرای-طرح-تفکیک-از-مبدا-پسماندهای-شهری-تجدید-نوبت-دوم'> مزایده اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری- تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری -تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900716/مناقصه-راهبری-تصفیه-خانه-و-شبکه-جمع-آوری-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راهبری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900741/فراخوان-بیست-و-چهارمین-جشنواره-ملی'>فراخوان بیست و چهارمین جشنواره ملی  / فراخوان بیست و چهارمین جشنواره ملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900790/مزایده-آپارتمان-پلاک-ثبتی-1278-فرعی'>مزایده آپارتمان پلاک ثبتی 1278 فرعی / مزایده,مزایده آپارتمان پلاک ثبتی 1278 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900723/مزایده-دستگاه-تست-کن-خمیرگیر--میکسر'>مزایده دستگاه تست کن- خمیرگیر - میکسر / مزایده , مزایده دستگاه تست کن- خمیرگیر - میکسر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900717/مناقصه-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900737/مناقصه-اجرای-ساختمان-خانه-محله-و-محوطه-سازی-و-دیوار-محوطه-96-5-7'>مناقصه اجرای ساختمان خانه محله و محوطه سازی و دیوار محوطه 96.5.7 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ساختمان خانه محله و محوطه سازی و دیوار محوطه 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900752/مناقصه-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>مناقصه خدمات چاپ و تکثیر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خدمات چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900772/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-روا'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو روا  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو روا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900753/فراخوان-شناسایی-متقاضیان-بهره-برداری-از-اراضی-قابل-کشت'>فراخوان شناسایی متقاضیان بهره برداری از اراضی قابل کشت / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی متقاضیان بهره برداری از اراضی قابل کشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900763/فراخوان-شناسایی-متقاضیان-بهره-برداری-از-اراضی-قابل-کشت'>فراخوان شناسایی متقاضیان بهره برداری از اراضی قابل کشت / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی متقاضیان بهره برداری از اراضی قابل کشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900735/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-241-50متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 241.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 241.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900738/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-هشتاد-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت هشتاد و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت هشتاد و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900862/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900721/مناقصه-پروژه-زیرسازی-جدولگذاری-معابر-مارلیک-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی جدولگذاری معابر مارلیک تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی جدولگذاری معابر مارلیک تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900781/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-85-89متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 85.89متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 85.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900777/مزایده-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی-بخش-12-تهران'>مزایده آپارتمان قطعه 5 تفکیکی بخش 12 تهران / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 5 تفکیکی بخش 12 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900728/مزایده-مغازه-به-مساحت-17-20مترمربع'>مزایده مغازه به مساحت 17.20مترمربع  / مزایده,مزایده مغازه به مساحت 17.20مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900731/مزایده-یک-واحد-مسکونی-و-یکباب-مغازه'>مزایده یک واحد مسکونی و یکباب مغازه  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی و یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900766/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-243-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 243.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 243.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900770/مزایده-پلاک-ثبتی-2-52999-بخش-12-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 2/52999 بخش 12 تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2/52999 بخش 12 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900710/مزایده-لپ-تاپ-مدل-G510--'>مزایده لپ تاپ مدل G510... / مزایده , مزایده لپ تاپ مدل G510...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900808/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-فشار-متوسط-هوایی-و-نصب-تجهیزات-مانوری'>مناقصه پروژه احداث شبکه فشار متوسط هوایی و نصب تجهیزات مانوری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه احداث شبکه فشار متوسط هوایی و نصب تجهیزات مانوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900792/مناقصه-احداث-پارک-چندپیشگان'>مناقصه احداث پارک چندپیشگان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث پارک چندپیشگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900466/فراخوان-تامین-تنظیفات-و-باغبانی-منطقه-یک-نوبت-دوم'>فراخوان تامین تنظیفات و باغبانی منطقه یک  نوبت دوم  / فر اخوان مناقصه عمومی , فراخوان تامین تنظیفات و باغبانی منطقه یک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900826/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ زمین بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900823/مزایده-1-52-دانگ-از-ششدانگ-ساختمان-بخش-12-نیشابور'>مزایده 1.52 دانگ از ششدانگ ساختمان بخش 12 نیشابور / مزایده,مزایده 1.52 دانگ از ششدانگ ساختمان بخش 12 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900718/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-مدل'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده مدل  / مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده مدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900729/مزایده-اجاره-3-کلاس-درس-از-مدرسه-رضوان'>مزایده اجاره 3 کلاس درس از مدرسه رضوان / مزایده اجاره 3 کلاس درس از مدرسه رضوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900740/مناقصه-آسفالت-معابر-بالادست-ریل-راه-آهن'>مناقصه آسفالت معابر بالادست ریل راه آهن  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه آسفالت معابر بالادست ریل راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900899/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اعیان-90-79متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان اعیان 90.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اعیان 90.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900732/مزایده-فروش-15000-دستگاه-انواع-کنتور-و--'>مزایده فروش 15000 دستگاه انواع کنتور و ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 15000 دستگاه انواع کنتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900692/مناقصه-خدمات-تعمیرات-ابنیه-و-ساختمان-پارس-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تعمیرات ابنیه و ساختمان پارس نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خدمات تعمیرات ابنیه و ساختمان پارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900882/مزایده-باغ-مساحت-160-من-نوبت-دوم'>مزایده باغ مساحت 160 من نوبت دوم / مزایده,مزایده باغ مساحت 160 من نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900706/مزایده-واگذاری-بخش-ورزشی--'>مزایده واگذاری بخش ورزشی ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بخش ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900902/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-10600-585-1411اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 10600/585/1411اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 10600/585/1411اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900711/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-تاکسی-سمند'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو تاکسی سمند  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو تاکسی سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900708/مزایده-اجاره-آزمایشگاه-درمانگاه-فرهنگیان'>مزایده اجاره آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان / آگهی مزایده , مزایده اجاره آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900687/مزایده-تعداد-240-عدد-مانتو'>مزایده تعداد 240 عدد مانتو  / مزایده,مزایده تعداد 240 عدد مانتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900712/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-14-27مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 14.27مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 14.27مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900707/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-89-25متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 89.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 89.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900719/مناقصه-جدولگذاری-و-هدایت-آبهای-سطحی-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری و هدایت آبهای سطحی شهر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری و هدایت آبهای سطحی شهر- مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900809/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-سی-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و سی متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900486/مناقصه-مقدار-77016-متر-لوله-دوجداره-کاروگیت'>مناقصه مقدار 77016 متر لوله دوجداره کاروگیت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 77016 متر لوله دوجداره کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900802/مزایده-دو-باب-مغازه-تجاری-در-زمینی-مساحت-105متر'>مزایده دو باب مغازه تجاری در زمینی مساحت 105متر  / مزایده,مزایده دو باب مغازه تجاری در زمینی مساحت 105متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900713/مزایده-دستگاه-DVD-آلبراتون-و--'>مزایده دستگاه DVD آلبراتون و ... / آگهی مزایده, مزایده دستگاه DVD آلبراتون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900694/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-و-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'> مناقصه تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900705/مناقصه-زیرسازی-و-اجرا-کانیو--تجدید'>مناقصه زیرسازی و اجرا کانیو - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و اجرا کانیو - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900645/مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900647/مناقصه-انجام-عملیات-متفرقه-عمرانی-منطقه-مرکزی-شهرستان-بندرماهشهر--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی منطقه مرکزی شهرستان بندرماهشهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی منطقه مرکزی شهرستان بندرماهشهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900657/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-به-قطر-8-اینچ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900462/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافت-و-پذیرایی--خدمات-فنی-و-مهندسی'>مناقصه انجام امور خدمات  نظافت و پذیرایی ، خدمات فنی و مهندسی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات  نظافت و پذیرایی ، خدمات فنی و مهندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900684/مزایده-واگذاری-قطعه-31-تفکیکی-شهربانی-از-قطعات-متعلق-به-شهرداری-نوبت-دوم-96-5-7'>مزایده واگذاری قطعه 31 تفکیکی شهربانی از قطعات متعلق به شهرداری نوبت دوم 96.5.7 / مزایده,مزایده واگذاری قطعه 31 تفکیکی شهربانی از قطعات متعلق به شهرداری نوبت دوم 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900675/مزایده-اجاره-زمین-چمن-مصنوعی'>مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900650/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-چمن-مصنوعی'>تجدید مزایده واگذاری اجاره چمن مصنوعی  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900678/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-190-04متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی 190.04متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی 190.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900654/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت روستا  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت روستا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900681/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده یک باب مغازه تجاری / مزایده یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900701/تجدید-مزایده-فروش-لوازم-اسقاطی-مستعمل'>تجدید مزایده فروش لوازم اسقاطی مستعمل  / تجدید آگهی مزایده ، مزایده فروش لوازم اسقاطی مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900686/مزایده-یک-دستگاه-مخزن-دوجداره-2000-لیتری'>مزایده یک دستگاه مخزن دوجداره 2000 لیتری / مزایده یک دستگاه مخزن دوجداره 2000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900642/مزایده-فروش-88-قلم-شامل-انواع-آهن-آلات-لوازم-اداری-مخابراتی-و-تجهیزات-دندانپزشکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 88 قلم شامل انواع آهن آلات، لوازم اداری، مخابراتی و تجهیزات دندانپزشکی نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش 88 قلم شامل انواع آهن آلات، لوازم اداری، مخابراتی و تجهیزات دندانپزشکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900423/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده  یک دستگاه سواری پژو پارس  / مزایده  یک دستگاه سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900448/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-بهره-برداری-از-شبکه-و-تاسیسات-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900663/مناقصه-ساخت-57-واحد-ویلایی-در-شهرستان-بندرخمیر'>مناقصه  ساخت 57 واحد ویلایی در شهرستان بندرخمیر  / آگهی فراخوان مشارکت, مناقصه ساخت 57 واحد ویلایی در شهرستان بندرخمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900646/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-355-نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 355 نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 355 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900640/مزایده-7-باب-انبار-توشه-نوبت-دوم'>مزایده 7 باب انبار توشه نوبت دوم  / آگهی مزایده،مزایده 7 باب انبار توشه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900679/مناقصه-تامین-سامانه-گرمایشی-و-مدارس-نواحی-3'>مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900704/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-ملک-شهرداری'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین ملک شهرداری / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین ملک شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900698/مزایده-واگذاری-چهار-دهنه-دفاتر-تعاونی-ترمینال-جدید-الاحداث'>مزایده واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث / آگهی مزایده , مزایده واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900715/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900656/تجدید-مناقصه-پروژه-تهیه-و-پخش-لکه-گیری-و-پخش-آسفالت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900674/مناقصه-خدمات-مرکز-پیام-اداره-مرکزی-و-مناطق-گازرسانی-مشهد'>مناقصه خدمات مرکز پیام اداره مرکزی و مناطق گازرسانی مشهد / اگهی عمومی ,مناقصه خدمات مرکز پیام اداره مرکزی و مناطق گازرسانی مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900800/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-سیصدمترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت سیصدمترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت سیصدمترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900409/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-96-5-7'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران 96.5.7 / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900796/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2173-37متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2173.37متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2173.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900714/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-25000-متر-خط-تغذیه'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 25000 متر خط تغذیه / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 25000 متر خط تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900743/مزایده-فروش-تعداد-10-دستگاه-منازل-سازمانی'>مزایده فروش تعداد 10 دستگاه منازل سازمانی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 10 دستگاه منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900749/مناقصه-محوطه-سازی-ایستگاه-شهید-محمدی-نوبت-دوم'>مناقصه محوطه سازی ایستگاه شهید محمدی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه محوطه سازی ایستگاه شهید محمدی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900757/مناقصه-حمل-گندم-از-سیلوها-و-انبارها-و-مراکز-نگهداری-و-ذخیره-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه حمل گندم از سیلوها و انبارها و مراکز نگهداری و ذخیره سازی - نوبت دوم  / مناقصه حمل گندم از سیلوها و انبارها و مراکز نگهداری و ذخیره سازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900761/تمدید-ارزیابی-کیفی-فراخوان-انجام-امور-خدماتی-جمع-آوری-و-حمل-مکانیزه'>تمدید ارزیابی کیفی فراخوان انجام امور خدماتی جمع آوری و حمل مکانیزه / تمدیدارزیابی کیفی فراخوان ، ارزیابی کیفی انجام امور خدماتی جمع آوری و حمل مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900700/فراخوان-مزایده-فروش-150-دستگاه-خودرو-اسقاطی'>فراخوان مزایده فروش 150 دستگاه خودرو اسقاطی / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش 150 دستگاه خودرو اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900661/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-161-62متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 161.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 161.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900651/مناقصه-حفظ-نگهداری-و-گسترش-قسمتی-از-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900615/مناقصه-خرید-و-حمل-2000-تن-کلرید-فریک-مایع'>مناقصه  خرید و حمل 2000 تن کلرید فریک مایع  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  خرید و حمل 2000 تن کلرید فریک مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900625/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیرگاهی-خود-از-قبیل-مکانیکی-صافکاری--'>مناقصه واگذاری امور تعمیرگاهی خود از قبیل مکانیکی، صافکاری... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور تعمیرگاهی خود از قبیل مکانیکی، صافکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900630/مناقصه-خرید-مقدار-16-050-متر-انواع-کابل-خودنگهدار-آلومینیومی-20-کیلوولت--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقدار 16.050 متر انواع کابل خودنگهدار آلومینیومی 20 کیلوولت... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 16.050 متر انواع کابل خودنگهدار آلومینیومی 20 کیلوولت... تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900636/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-و-اجرای-لاین-کندرو-بلوای-شهدای-گمنام--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو بلوای شهدای گمنام    - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو بلوای شهدای گمنام    - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900765/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-85-2963-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 85/2963 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 85/2963 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900760/مزایده-اپارتمان-به-پلاک-ثبتی-18229-فرعی'>مزایده اپارتمان به پلاک ثبتی 18229 فرعی / مزایده,مزایده اپارتمان به پلاک ثبتی 18229 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900754/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-33907-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 33907 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 33907 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900748/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-حجره'>مزایده سه دانگ سرقفلی حجره / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی حجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900623/فراخوان-خرید-6000-عدد-بالن-هواشناسی'>فراخوان خرید 6000 عدد بالن هواشناسی / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان خرید 6000 عدد بالن هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900419/تجدید-فراخوان-تکمیل-کارهای-ساختمان-و-تاسیسات---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تکمیل کارهای ساختمان و تاسیسات.... نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان تکمیل کارهای ساختمان و تاسیسات....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900652/مزایده-ششدانگ-دو-باب-اپارتمان-102-14-و-76-19متر'>مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان 102.14 و 76.19متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان 102.14 و 76.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900655/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-674متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 674متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 674متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900600/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری--مرحله-پنجم'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری - مرحله پنجم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری - مرحله پنجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900597/مناقصه-واگذاری-حجمی-عملیات-سرویس-های-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900611/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-هوا-با-پمپ--دو-دستگاه-ماشین-تراش'>مزایده  یک دستگاه کمپرسور هوا با پمپ ، دو دستگاه ماشین تراش  / مزایده,مزایده  یک دستگاه کمپرسور هوا با پمپ ، دو دستگاه ماشین تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900664/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900665/مزایده-ملک-مسکونی-اعیان-95متر'>مزایده ملک مسکونی اعیان 95متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی اعیان 95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900626/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-ایسوز-باری-به-رنگ-سفید'>مزایده  یک دستگاه کامیونت ایسوز باری به رنگ سفید  / مزایده, مزایده  یک دستگاه کامیونت ایسوز باری به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900635/مزایده-یک-دستگاه-کمباین-کوچک'>مزایده یک دستگاه کمباین کوچک  / مزایده یک دستگاه کمباین کوچک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900622/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-29-42مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 29.42مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 29.42مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900624/مزایده-ملک-بصورت-زمین-کشاورزی-مساحت-200متر'>مزایده ملک بصورت زمین کشاورزی مساحت 200متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت زمین کشاورزی مساحت 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900768/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-206-تیپ-2--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری 206 تیپ 2  - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری 206 تیپ 2  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900628/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-2916-فرعی-از-ده-اصلی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ 2916 فرعی از ده اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ 2916 فرعی از ده اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900773/مزایده-یخچال-فریزر--نوبت-دوم'>مزایده یخچال فریزر  - نوبت دوم  / اگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یخچال فریزر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900633/مزایده-سه-دانگ-از-یک-واحد-مسکونی-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از یک واحد مسکونی بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از یک واحد مسکونی بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900572/مزایده-پراید-دو-گانه-سوز-مدل-89'>مزایده پراید دو گانه سوز مدل 89  / مزایده, مزایده پراید دو گانه سوز مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900568/مزایده-کیس-کامل-کامپیوتر--'>مزایده کیس کامل کامپیوتر ... / آگهی مزایده، مزایده کیس کامل کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900643/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-621-09متر'>مزایده ملک به مساحت عرصه 621.09متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 621.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900599/مزایده-کامپیوتر-سامسونگ'>مزایده کامپیوتر سامسونگ / مزایده کامپیوتر سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900578/مناقصه-واگذاری-تکمیل-مصلای--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تکمیل مصلای... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه واگذاری تکمیل مصلای... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900648/مزایده-ششدانگ-خانه-ویلایی-مساحت-232متر'>مزایده ششدانگ خانه ویلایی مساحت 232متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه ویلایی مساحت 232متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900590/مناقصه-کف-پوش-معابر-غرب-سرآسیاب---نوبت-دوم'>مناقصه کف پوش معابر غرب سرآسیاب  ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کف پوش معابر غرب سرآسیاب  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900619/مناقصه-نگهبانی-و-حراست-شهر-جدید--نوبت-دوم'>مناقصه نگهبانی و حراست شهر جدید  -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهبانی و حراست شهر جدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900584/مزایده-190-13-سهم-مشاع-از-240-سهم-آپارتمان'>مزایده 190.13 سهم مشاع از 240 سهم آپارتمان / مزایده ,مزایده 190.13 سهم مشاع از 240 سهم آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900629/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-TU5'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس TU5  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس TU5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900639/مزایده-تعداد-42-عدد-کنترل-معمولی-مارک-TIANZHU'>مزایده تعداد 42 عدد کنترل معمولی مارک TIANZHU  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 42 عدد کنترل معمولی مارک TIANZHU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900638/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900671/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر-خاکی-سطح-منطقه-9'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر خاکی سطح منطقه 9 / آگهی مناقصه، مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر خاکی سطح منطقه 9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900415/مناقصه-جهت-اجرای-پروژه-سالن-3-سایپا'>مناقصه  جهت اجرای پروژه سالن 3 سایپا / آگهی مناقصه, مناقصه جهت اجرای پروژه سالن 3 سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900660/مزایده-فروش-گواهی-اسقاط-تاکسی-فرسوده'>مزایده فروش گواهی اسقاط تاکسی فرسوده / آگهی مزایده، مزایده فروش گواهی اسقاط تاکسی فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900649/فراخوان-چیلر-هوا-خنک--نوبت-دوم'>فراخوان چیلر هوا خنک  - نوبت دوم  / فراخوان چیلر هوا خنک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900680/فراخوان-سرمایه-گذاری-پروژه-بهره-برداری-بهینه-از-منابع-آبی-و----نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری پروژه بهره برداری بهینه از منابع آبی و ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری پروژه بهره برداری بهینه از منابع آبی و ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900683/فراخوان-مزایده-سرمایه-گذاری-پروژه-بهره-برداری-بهینه-از-منابع-آبی-و----نوبت-دوم'>فراخوان مزایده سرمایه گذاری پروژه بهره برداری بهینه از منابع آبی و ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مزایده سرمایه گذاری پروژه بهره برداری بهینه از منابع آبی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900579/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اموال-غیرمنقول-مازاد'>مزایده واگذاری تعدادی از اموال غیرمنقول مازاد  / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از اموال غیرمنقول مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900574/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده ,مزایده عمومی فروش املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900699/فراخوان-ارزیابی-و-تجدید-مناقصه-عملیات-حفاری-دو-حلقه-چاه-به-روش-دورانی-نوبت-دووم'>فراخوان ارزیابی و تجدید مناقصه عملیات حفاری دو حلقه چاه به روش دورانی نوبت دووم  / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و تجدید مناقصه عمومی، فراخوان ارزیابی و  تجدید مناقصه عملیات حفاری دو حلقه چاه به روش دورانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900695/مناقصه-طبخ-غذای-پرسنل-شیفت-مرکز-کنترل-کشیک-و-مهمانان-نوبت-دوم'>مناقصه طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل کشیک و مهمانان نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان  طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل کشیک و مهمانان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900570/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی ..-نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تامین اجتماعی دیر ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900433/آگهی-مناقصات-احداث-ساختمان-اداری'>آگهی مناقصات  احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصات ، مناقصات  احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900720/مزایده-واگذاری-زمین'>مزایده واگذاری زمین  / مزایده,مزایده واگذاری زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900688/فراخوان-تجدید-مناقصه-تامین-خودروهای-ایاب-و-ذهاب-و-خودروهای-استیجاری-96-5-7'>فراخوان تجدید مناقصه تامین خودروهای ایاب و ذهاب و خودروهای استیجاری 96.5.7 / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان تجدید مناقصه تامین خودروهای ایاب و ذهاب و خودروهای استیجاری نوبت اول 963.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900582/مناقصه-خریداری-P-F-MASONELAN-و---نوبت-دوم'>مناقصه خریداری P/F MASONELAN و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری P/F MASONELAN و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900668/مزایده-تمامیت-ششدانگ-ملک-عرصه250متر'>مزایده تمامیت ششدانگ ملک عرصه250متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ ملک عرصه250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900591/مناقصه-احداث-حصار-بتنی-ایستگاه-های-شیر-خط-لوله-24-اینچ-نوبت-دوم'>مناقصه احداث حصار بتنی ایستگاه های شیر خط لوله 24 اینچ  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث حصار بتنی ایستگاه های شیر خط لوله 24 اینچ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900586/مزایده-قفس-های-مرغ-تخمگذار-نوبت-دوم'>مزایده قفس های مرغ تخمگذار  نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده قفس های مرغ تخمگذار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900641/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-از-تاسیسات-پارک-ها-و-مبلمان-شهری-موجود--'>مناقصه تعمیر و نگهداری از تاسیسات پارک ها و مبلمان شهری موجود ... / مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری از تاسیسات پارک ها و مبلمان شهری موجود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900601/مزایده-فروش-ماشین-آلات-فرسوده-96-5-7'> مزایده فروش ماشین آلات فرسوده 96.5.7 / آگهی مزایده,  مزایده فروش ماشین آلات فرسوده  96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900442/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-در-خصوص-باز-طراحی-(بازسازی-)-ساختمان-ها'>مناقصه انجام خدمات مشاوره در خصوص باز طراحی (بازسازی ) ساختمان ها  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مشاوره در خصوص باز طراحی (بازسازی ) ساختمان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900609/مناقصه-تبلیغات-محیطی-شهر'>مناقصه تبلیغات محیطی شهر  / مناقصه , مناقصه تبلیغات محیطی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900596/مزایده-پروژه-بازار-هفتگی-شهر-نوبت-دوم'>مزایده پروژه بازار هفتگی شهر نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده پروژه بازار هفتگی شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900616/تجدید-مزایده-اجاره-مغازه-شماره-1-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مغازه شماره 1 نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره مغازه شماره 1 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900666/مناقصه-عمومی-ارائه-خدمات-پاسخگویی-به-خطوط-خرابی-تلفن--'>مناقصه عمومی ارائه خدمات پاسخگویی به خطوط خرابی تلفن ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ارائه خدمات پاسخگویی به خطوط خرابی تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900653/مزایده-فروش-ماشین-آلات-مورد-نظر'>مزایده فروش ماشین آلات مورد نظر / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات مورد نظر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900592/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقدی-و-اقساطی-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900602/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900410/مناقصه-تهیه-مواد-ساخت-و-تحویل-پره-های-توربین-بخار-فشار-متوسط-ردیف-28-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل پره های توربین بخار فشار متوسط ردیف 28 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل پره های توربین بخار فشار متوسط ردیف  28 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901182/استعلام-دستمال-کاغذی-نرمه'>استعلام دستمال کاغذی نرمه / استعلام دستمال کاغذی نرمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901176/استعلام-بیسکویت-ساقه-طلایی'>استعلام بیسکویت ساقه طلایی / استعلام بیسکویت ساقه طلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901139/استعلام-گوشی-تلفن-پاناسونیک'>استعلام گوشی تلفن پاناسونیک / استعلام، استعلام گوشی تلفن پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901125/استعلام-رک-RACK-9U--'>استعلام رک RACK 9U ...  / استعلام,  استعلام رک RACK 9U ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901159/استعلام-لاین-تراپ'>استعلام لاین تراپ  / استعلام, استعلام لاین تراپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901118/استعلام-لامپ'>استعلام لامپ / استعلام ,استعلام لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901034/استعلام-اینورتر-تکفاز'>استعلام اینورتر تکفاز / استعلام، استعلام اینورتر تکفاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901156/استعلام-شرح-خدمات-پشتیبانی-و-توسعه-نرم-افزار--'>استعلام شرح خدمات پشتیبانی و توسعه نرم افزار ... / استعلام، استعلام شرح خدمات پشتیبانی و توسعه نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901117/استعلام-سامانه-جامع-اطلاعات-کشورها'>استعلام سامانه جامع اطلاعات کشورها  / استعلام ,استعلام سامانه جامع اطلاعات کشورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900412/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-هفتصد-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتصد مترمربع / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901145/استعلام-پشتیبانی-و-توسعه-سیستم-حقوق-و-دستمزد--96-5-4'>استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و دستمزد ...96.5.4 / استعلام ,استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و دستمزد ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900606/مزایده-ششدانگ-زمین-به-شماره-پلاک-3088-720-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین به شماره پلاک 3088/720 نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به شماره پلاک 3088/720 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900725/آگهی-مزایده-فروش-200-دستگاه-خودپرداز'>آگهی مزایده فروش 200 دستگاه خودپرداز  / آگهی مزایده فروش 200 دستگاه خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901124/استعلام-اپلیکیشن-پستخونه'>استعلام اپلیکیشن پستخونه / استعلام،استعلام اپلیکیشن پستخونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901103/استعلام-چای-گلستان-96-5-7'>استعلام چای گلستان 96.5.7 / استعلام , استعلام چای گلستان  96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901098/استعلام-چای-عطا96-5-4'>استعلام چای عطا96.5.4 / استعلام ,استعلام چای عطا 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901091/استعلام-چای-شهرزاد-96-5-7'>استعلام چای شهرزاد  96.5.7 / استعلام , استعلام چای شهرزاد  96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901071/استعلام-چای-دبش-96-5-7'>استعلام چای دبش 96.5.7 / استعلام , استعلام چای دبش  96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901036/استعلام-رم-ریدر-USB-Dongle-96-5-7'>استعلام رم ریدر USB Dongle  96.5.7 / استعلام، استعلام رم ریدر USB Dongle  96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901129/استعلام-هدست-و-تجهیزات'>استعلام هدست و تجهیزات / استعلام, استعلام هدست و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901186/استعلام-کلرزن-گازی-آب'>استعلام کلرزن گازی آب  / استعلام، استعلام کلرزن گازی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901180/استعلام-تهیه-نقشه-3D-نمای-ساختمان'>استعلام تهیه نقشه 3D نمای ساختمان / استعلام تهیه نقشه 3D نمای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901171/استعلام-خرید-سیستم-رایانه'>استعلام خرید سیستم رایانه / استعلام خرید سیستم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901202/استعلام-عملیات-بازسازی-سالن-جلسات'>استعلام عملیات بازسازی سالن جلسات / استعلام، استعلام عملیات بازسازی سالن جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901208/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدول-گذاری'>استعلام  اجرای زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری / استعلام  اجرای زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901200/استعلام-مرمت-نوار-حفاری-(لکه-گیری)-در-شهرک-صنعتی-مامونیه'>استعلام مرمت نوار حفاری (لکه گیری) در شهرک صنعتی مامونیه / استعلام، استعلام مرمت نوار حفاری (لکه گیری) در شهرک صنعتی مامونیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901195/استعلام-طبقه-بندی-و-بایگانی-600-هزار-برگ-اوراق'>استعلام طبقه بندی و بایگانی 600 هزار برگ اوراق / استعلام طبقه بندی و بایگانی 600 هزار برگ اوراق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901173/استعلام-پوتین'>استعلام  پوتین / استعلام  پوتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901188/استعلام-دستکش-چرمی'>استعلام دستکش چرمی  / استعلام ,استعلام دستکش چرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901181/استعلام-پروژه-طبقه-دوم-و-سوم-ساختمان'>استعلام پروژه طبقه دوم و سوم ساختمان  / استعلام ,استعلام پروژه طبقه دوم و سوم ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901192/استعلام-صندلی-کنفرانسی'>استعلام صندلی کنفرانسی  / استعلام ,استعلام صندلی کنفرانسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901172/استعلام-جابجایی-و-بهینه-سازی-MDF-و-کابل-برگردان-مرکز-تلفن'>استعلام  جابجایی و بهینه سازی MDF و کابل برگردان مرکز تلفن / استعلام , استعلام  جابجایی و بهینه سازی MDF و کابل برگردان مرکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900429/مناقصه-تهیه--طبخ--توزیع-و-اداره-رستورانها'>مناقصه تهیه ، طبخ ، توزیع و اداره رستورانها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ ، توزیع و اداره رستورانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901162/استعلام-ارائه-خدمات-مشاوره-خانواده'>استعلام ارائه خدمات مشاوره خانواده  / استعلام ,استعلام ارائه خدمات مشاوره خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901179/استعلام-عایق-رطوبتی'>استعلام عایق رطوبتی / استعلام , استعلام عایق رطوبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901112/استعلام-عایق-رطوبتی-BOF-ساده-بام-و-پی-ساختمان'>استعلام عایق رطوبتی BOF  ساده بام و پی ساختمان  / استعلام , استعلام عایق رطوبتی BOF  ساده بام و پی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901131/استعلام-تهیه-شناسنامه-HSEE'>استعلام تهیه شناسنامه HSEE   / استعلام , استعلام تهیه شناسنامه HSEE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901150/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901183/استعلام-پچ-کورد-NEXANS-CAT6'>استعلام پچ کورد NEXANS CAT6  / استعلام , استعلام پچ کورد NEXANS CAT6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901134/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901093/استعلام-اسپیلت-48000-ایستاده-hisense-به-همراه-حمل-و-نصب'>استعلام اسپیلت 48000 ایستاده hisense به همراه حمل و نصب / استعلام اسپیلت 48000 ایستاده hisense به همراه حمل و نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901111/استعلام-دستگاه-GPS-GNSS-تک-فرکانسه-مدل-Genitec-یا-TRIMBLR-R3'>استعلام دستگاه GPS/GNSS تک فرکانسه مدل Genitec یا TRIMBLR R3 / استعلام دستگاه GPS/GNSS تک فرکانسه مدل Genitec یا TRIMBLR R3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900441/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-پژو-405-و--'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو پژو 405 و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو پژو 405 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901067/استعلام-تعمیرات-کلی-شامل-سرویسکاری--برق-و-باطری--'>استعلام تعمیرات کلی شامل سرویسکاری ، برق و باطری... / استعلام تعمیرات کلی شامل سرویسکاری ، برق و باطری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901055/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901081/استعلام-دستگاه-پرتابل-سنجش-گازهای-خروجی-دودکش-مدل-testo-350'>استعلام دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی دودکش مدل testo 350 / استعلام, استعلام دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی دودکش مدل testo 350</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901102/استعلام-مرغ-منجمد-با-وزن-1-800-تا-2-کیلو'>استعلام مرغ منجمد با وزن 1/800 تا 2 کیلو / استعلام , استعلام مرغ منجمد با وزن 1/800 تا 2 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901136/استعلام-تهیه-و-نصب-راک-مبدل-48-به-24-ولتی'>استعلام تهیه و نصب راک مبدل 48 به 24 ولتی / استعلام , استعلام تهیه و نصب راک مبدل 48 به 24 ولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901126/استعلام-تامین-بخار-و-تهویه-هوا'>استعلام تامین بخار و تهویه هوا / استعلام , استعلام تامین بخار و تهویه هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901043/استعلام-راهبند-به-طول-3-متر-دو-طرف-متحرک'>استعلام راهبند به طول 3 متر دو طرف متحرک / استعلام ,استعلام راهبند به طول 3 متر دو طرف متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901060/استعلام-تعویض-و-جایگزینی-کفیهای-نئوپان-تختخوابهای-زندان'>استعلام تعویض و جایگزینی کفیهای نئوپان تختخوابهای زندان / استعلام ,استعلام تعویض و جایگزینی کفیهای نئوپان تختخوابهای زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901072/استعلام-سنگ-تراورتن-آتشکوه-کرم-موج-دار'>استعلام سنگ تراورتن آتشکوه کرم موج دار / استعلام، استعلام سنگ تراورتن آتشکوه کرم موج دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901097/استعلام-احداث--تکمیل--تعمیر--نگهداری-و-آماربرداری'>استعلام احداث ، تکمیل ، تعمیر ، نگهداری و آماربرداری / استعلام، استعلام احداث ، تکمیل ، تعمیر ، نگهداری و آماربرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900745/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لیفتراک-سهند-3-تن'>مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک سهند 3 تن  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک سهند 3 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901121/استعلام-لب-تاپ-ASUS'> استعلام لب تاپ ASUS  / استعلام , استعلام لب تاپ ASUS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901107/استعلام-اجرای-شبکه-لن'>استعلام اجرای شبکه لن / استعلام، استعلام اجرای شبکه لن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901142/استعلام-all-in-one'>استعلام all in one  / استعلام, استعلام all in one </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901132/استعلام-دستگاه-کارت-خوان-اثر-انگشت'>استعلام دستگاه کارت خوان اثر انگشت / استعلام، استعلام دستگاه کارت خوان اثر انگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901064/استعلام-انتقال-آب-پارک-صنایع-اردکان'>استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان  / استعلام, استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901138/استعلام-باتری-40-45-آمپر-long-برای-ups'>استعلام باتری 40-45 آمپر long برای ups  / استعلام باتری 40-45 آمپر long برای ups </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901105/استعلام-نگهبان-اکیپ-راهداری-و-کارگر-راهداری'>استعلام نگهبان اکیپ راهداری و کارگر راهداری / استعلام، استعلام نگهبان اکیپ راهداری و کارگر راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901084/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه / استعلام، استعلام خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901049/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام ,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900739/مناقصه-تعمیرات-اساسی-جزئی-و-نگهداری-و-بازسازی-نرده-پل-های-بزرگ-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی جزئی و نگهداری و بازسازی نرده پل های بزرگ  نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی جزئی و نگهداری و بازسازی نرده پل های بزرگ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901108/استعلام-ماژیک-وایت-برد-و--'>استعلام ماژیک وایت برد و ... / استعلام ماژیک وایت برد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901115/استعلام-ماشین-دوخت-و--'>استعلام ماشین دوخت و ... / استعلام ماشین دوخت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901096/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام اتصالات چدنی / استعلام اتصالات چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901089/استعلام-پمپ-شناور-10-293-با-الکتروموتور-37-کیلووات-بمپیران'>استعلام پمپ شناور 10/293 با الکتروموتور 37 کیلووات بمپیران / استعلام پمپ شناور 10/293 با الکتروموتور 37 کیلووات بمپیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901061/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام اتصالات چدنی / استعلام اتصالات چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901082/استعلام-الکتروپمپ-شناور-19-233-با-الکتروموتور-37-کیلووات'>استعلام  الکتروپمپ شناور 19/233 با الکتروموتور 37 کیلووات / استعلام  الکتروپمپ شناور 19/233 با الکتروموتور 37 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901122/استعلام-کابل-تخت-35-3-با-مارک-سیم-و-کابل'>استعلام کابل تخت 35*3 با مارک سیم و کابل / استعلام کابل تخت 35*3 با مارک سیم و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901100/استعلام-الکتروپمپ-شناور-12-293-با-الکتروموتور-5-45-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ شناور 12/293 با الکتروموتور 5/45 کیلووات / استعلام الکتروپمپ شناور 12/293 با الکتروموتور 5/45 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901128/استعلام-کابل-تخت-25-3-با-مارک-سیم-و-کابل-مشهد'>استعلام کابل تخت 25*3 با مارک سیم و کابل مشهد / استعلام کابل تخت 25*3 با مارک سیم و کابل مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901140/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام  اتصالات چدنی / استعلام  اتصالات چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900776/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901164/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901155/استعلام-حفر-چاه-عمیق--حفاری-دستی'>استعلام حفر چاه عمیق - حفاری دستی  / استعلام ,استعلام حفر چاه عمیق - حفاری دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901143/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق  / استعلام , استعلام حفر چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901170/استعلام-ریبون-پرینتر-ایسون'>استعلام ریبون پرینتر ایسون / استعلام ,استعلام ریبون پرینتر ایسون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901154/استعلام-اسپیلت-اینورتر'>استعلام اسپیلت اینورتر  / استعلام ,استعلام اسپیلت اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901166/استعلام-ویلچر-بزرگ-سال'>استعلام ویلچر بزرگ سال  / استعلام,استعلام ویلچر بزرگ سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901197/استعلام-کنتور-آب'>استعلام کنتور آب  / استعلام ,استعلام کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901175/استعلام-چراغ-ضد-غبار-پارکینگی-38-وات--'>استعلام چراغ ضد غبار پارکینگی 38 وات ... / استعلام , استعلام چراغ ضد غبار پارکینگی 38 وات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901184/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام ,استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900751/مناقصه-قطعات-یدکی-کمپرسور-هوای-BURTON-CORBLIN-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی کمپرسور هوای BURTON CORBLIN نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی کمپرسور هوای BURTON CORBLIN نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901157/استعلام--سه-پایه-ساچلر'>استعلام   سه پایه ساچلر  / استعلام, استعلام   سه پایه ساچلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900418/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-به-مساحت-40-مترمربع'>مزایده یکباب مغازه تجاری به مساحت 40 مترمربع  / مزایده ,مزایده یکباب مغازه تجاری به مساحت 40 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901187/استعلام-اگزاست-فن-CFM-7000-موتور-ایتالیا'>استعلام  اگزاست فن CFM 7000 موتور ایتالیا / استعلام اگزاست فن CFM 7000 موتور ایتالیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901198/استعلام-ست-نورد-ولایت'>استعلام ست نورد ولایت  / استعلام ,استعلام ست نورد ولایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901203/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق  / استعلام ,استعلام سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901161/استعلام-اپلیکیشن-پستخونه'>استعلام اپلیکیشن پستخونه / استعلام اپلیکیشن پستخونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901174/استعلام-سامانه-جامع-اطلاعات-کشورها'>استعلام سامانه جامع اطلاعات کشورها / استعلام سامانه جامع اطلاعات کشورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901178/استعلام-پشتیبانی-و-توسعه-سیستم-حقوق-و-دستمزد'>استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و دستمزد  / استعلام ,استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و دستمزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901075/استعلام-کامپیوتر-جیبی-تبلت'>استعلام کامپیوتر جیبی تبلت / استعلام , کامپیوتر جیبی تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901068/استعلام-مایع-صابون'>استعلام  مایع صابون / استعلام , استعلام مایع صابون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901087/استعلام-اسکنر-96-5-07'>استعلام اسکنر 96.5.07 / استعلام, استعلام اسکنر 96.5.07</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901116/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو  / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901120/استعلام-​چراغ-50-وات-SMD'>استعلام ​چراغ 50 وات SMD / استعلام ,استعلام ​چراغ 50 وات SMD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901137/فراخوان-خرید-پودر-پلیمر-کاتیونی'>فراخوان خرید پودر پلیمر کاتیونی / فراخوان , فراخوان خرید پودر پلیمر کاتیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901190/مزایده-صدور-بارنامه-ترابری-برای-نفتکشهای-حامل-فرآورده-های-نفتی'>مزایده صدور بارنامه ترابری برای نفتکشهای حامل فرآورده های نفتی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده صدور بارنامه ترابری برای نفتکشهای حامل فرآورده های نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901127/استعلام-کپسول-کالیبراسیون-کارت-تغذیه-و--'>استعلام کپسول کالیبراسیون، کارت تغذیه و ... / استعلام ,استعلام کپسول کالیبراسیون، کارت تغذیه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901090/استعلام-kes5003343-ao-oxygen-measunig-probe'> استعلام kes5003343 ao oxygen measunig probe  /  استعلام kes5003343 ao oxygen measunig probe </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900426/مزایده-ساختمان-سوله-به-مساحت-684--'>مزایده ساختمان سوله به مساحت 684... / مزایده, مزایده ساختمان سوله به مساحت 684...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900452/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تلمبه-نشت-بند-ثانویه-توربو-کمپرسور-نوبت-دوم'> فراخوان ارزیابی کیفی تلمبه نشت بند ثانویه توربو کمپرسور نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تلمبه نشت بند ثانویه توربو کمپرسور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900828/مزایده-غرفه-رستوران-واقع-در-پایانه-شهید-مدرس--'>مزایده غرفه رستوران واقع در پایانه شهید مدرس    ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه رستوران واقع در پایانه شهید مدرس    ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900832/مزایده-واگذاری-غرفه-شامل-غرفه-چایسرا-و--'>مزایده واگذاری غرفه شامل غرفه چایسرا و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه شامل غرفه چایسرا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900816/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900931/مزایده-فروش-یک-بسته-مسکونی-تجاری-عرصه-279-25مترمربع'>مزایده فروش یک بسته مسکونی تجاری عرصه 279.25مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک بسته مسکونی تجاری عرصه 279.25مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900811/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی- نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره اماکن ورزشی- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900805/مناقصه-برق-رسانی'>مناقصه برق رسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900865/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900819/فراخوان-تامین-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>فراخوان تامین خودروهای استیجاری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان تامین خودروهای استیجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900927/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-72-63متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 72.63متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 72.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900451/مناقصه-خرید-ماده-شیمیایی-جاذب-سولفید-هیدروژن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ماده شیمیایی جاذب سولفید هیدروژن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ماده شیمیایی جاذب سولفید هیدروژن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900929/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-244-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 244.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 244.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900840/مناقصه-نظافت-و-نگهداری-فضای-سبز-منازل-سازمانی-نوبت-دوم'>مناقصه نظافت و نگهداری فضای سبز منازل سازمانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه نظافت و نگهداری فضای سبز منازل سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900791/تجدید-مناقصه-تامین-خودروی-استیجاری-سبک-یا-سواری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی  , مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900804/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-تبدیل-ضایعات-96-5-7'>مزایده بهره برداری از سالن تبدیل ضایعات  96.5.7  / آگهی مزایده ، مزایده  بهره برداری از سالن تبدیل ضایعات 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900787/مناقصه-احداث-دبستان-6-کلاسه-شهدای-بانک-ملی-هاشم-آباد-نوبت-دوم'>مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه شهدای بانک ملی هاشم آباد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه شهدای بانک ملی هاشم آباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900794/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-بلاروس-کمرشکن'>مزایده یک دستگاه تراکتور بلاروس کمرشکن / مزایده، مزایده یک دستگاه تراکتور بلاروس کمرشکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900801/مزایده-لوله-پنج-لایه-نیوپایپ-16-میلیمتر'>مزایده لوله پنج لایه نیوپایپ 16 میلیمتر  / مزایده اموالمنقول، مزایده لوله پنج لایه نیوپایپ 16 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900806/مزایده-یک-دستگاه-بادکن-بطری-و-پریزم-پت-نیمه-اتوماتیک--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه بادکن بطری و پریزم پت نیمه اتوماتیک - نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه بادکن بطری و پریزم پت نیمه اتوماتیک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900926/مزایده-سه-دانگ-از-یکباب-مغازه-و-منزل-مسکونی-اعیان-131متر'>مزایده سه دانگ از یکباب مغازه و منزل مسکونی اعیان 131متر / مزایده,مزایده سه دانگ از یکباب مغازه و منزل مسکونی اعیان 131متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900864/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-مساحت-17-8مترمربع'>مزایده یکباب مغازه تجاری مساحت 17.8مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری مساحت 17.8مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900916/مزایده-ششدانگ-اعیانی-کاشانه-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ اعیانی کاشانه طبقه اول  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی کاشانه طبقه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900861/مزایده-یک-قطعه-ملک-محصور-و-واحد-ساختمانی'>مزایده یک قطعه ملک محصور و واحد ساختمانی / مزایده,مزایده یک قطعه ملک محصور و واحد ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900946/مزایده-فروش-مقدار-4400-متر-لوله-پلی-اتیلن'>مزایده فروش مقدار 4400 متر لوله پلی اتیلن  / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 4400 متر لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900868/مناقصه-انجام-عملیات-حسابرسی'>مناقصه انجام عملیات حسابرسی / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات حسابرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900860/مناقصه-خرید-اتصالات-آبرسانی'>مناقصه خرید اتصالات آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اتصالات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900912/مزایده-فروش-15-قطعه-پلاک-زمین-کاربری-کارگاهی'>مزایده فروش 15 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی   / مزایده,مزایده فروش 15 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900463/شناسایی-پیمانکار-ساخت-و-نصب-یک-باب-سوله'>شناسایی پیمانکار ساخت و نصب یک باب سوله   / آگهی شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار ساخت و نصب یک باب سوله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900877/تجدید-آگهی-فراخوان-احداث-شهربازی-نوبت-دوم'>تجدید آگهی فراخوان احداث شهربازی نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان،تجدید آگهی فراخوان  احداث شهربازی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900910/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-تجاری-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری و مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری و مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900863/مناقصه-تهیه-و-توزیع-غذای-دانشجویی-و--'>مناقصه تهیه و توزیع غذای دانشجویی و ... / مناقصه , مناقصه تهیه و توزیع غذای دانشجویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900857/مزایده-فروش-تعداد-147-خط-تلفن-ثابت-و--'>مزایده فروش تعداد 147 خط تلفن ثابت و ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش تعداد 147 خط تلفن ثابت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900919/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900849/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900937/مزایده-پلاک-ثبتی-3780-فرعی-از-43-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 3780 فرعی از 43 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3780 فرعی از 43 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900933/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-به-مساحت-199-8متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه به مساحت 199.8متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه به مساحت 199.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900845/مزایده-فروش-انواع-ضایعات-صنعتی-از-قبیل-دمپرسی-ذوبی-و---'>مزایده فروش انواع ضایعات صنعتی از قبیل دمپرسی ذوبی و .... / مزایده, مزایده فروش انواع ضایعات صنعتی از قبیل دمپرسی ذوبی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900468/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 20/ 230 / 400  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900908/مزایده-فروش-زمین-به-مساحت-5-هکتار'>مزایده فروش زمین به مساحت 5 هکتار  / مزایده,مزایده فروش زمین به مساحت 5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900820/مناقصه-مقداری-لوله-فولادی-800'>مناقصه مقداری لوله فولادی 800 / آگهی مناقصه , مناقصه مقداری لوله فولادی 800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900829/فراخوان-تهیه-مصالح--ساخت--نصب-و-اجرای-2000-انشعاب-پلی-اتیلن'>فراخوان تهیه مصالح ، ساخت ، نصب و اجرای 2000 انشعاب پلی اتیلن  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح ، ساخت ، نصب و اجرای 2000 انشعاب پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901023/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-هفت-و-دو-سوم-مشاع-از-96-سهم-کلاسه-952311'>مزایده دو سهم مشاع از هفت و دو سوم مشاع از 96 سهم کلاسه 952311  / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از هفت و دو سوم مشاع از 96 سهم کلاسه 952311 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901062/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-مساحت-سی-و-سه-متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت سی و سه متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت سی و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900476/مناقصه-پیمانسپاری-خط-تولید'>مناقصه پیمانسپاری خط تولید  / آگهی مناقصه, مناقصه پیمانسپاری خط تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900782/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بذر-پاش-مدل-GX2500'>مزایده فروش یک دستگاه بذر پاش مدل GX2500  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه بذر پاش مدل GX2500  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900817/مناقصه-انجام-تنظیفات--فضای-سبز--نگهداری-فضای-فیزیکی'>مناقصه انجام تنظیفات ، فضای سبز ، نگهداری فضای فیزیکی  / مناقصه , مناقصه انجام تنظیفات ، فضای سبز ، نگهداری فضای فیزیکی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900838/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-خرید-کالاهای-لیفتراک-10-تن-و---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید کالاهای لیفتراک 10 تن و ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید کالاهای لیفتراک 10 تن و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900789/مزایده-دستگاه-الکتروموتور--'>مزایده دستگاه الکتروموتور... / مزایده , مزایده دستگاه الکتروموتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900667/فراخوان-مناقصه-پروژه-انجام-کارهای-تعمیراتی-بر-روی-مخزن-و--'>فراخوان مناقصه پروژه انجام کارهای تعمیراتی بر روی مخزن و ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه انجام کارهای تعمیراتی بر روی مخزن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900821/مزایده-اتومبیل-تیبا-231-نوک-مدادی'>مزایده  اتومبیل تیبا 231 نوک مدادی  / مزایده,مزایده  اتومبیل تیبا 231 نوک مدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900883/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-84'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 84  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 84  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900888/مزایده-پودر-سنگ-جوشقان-فله--'>مزایده پودر سنگ جوشقان فله... / مزایده , مزایده پودر سنگ جوشقان فله... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900690/مناقصه-تامین-مصالح-واجرای-عملیات-بهسازی-و-آسفالت-جاده'>مناقصه تامین مصالح واجرای عملیات بهسازی و آسفالت جاده  / آگهی شناسایی و ا رزیابی کیفی مناقصه گران ، مناقصه تامین مصالح واجرای عملیات بهسازی و آسفالت جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900847/مزایده-وانت-دو-کابین-کاپرا-سفیتد-مدل-86'>مزایده وانت دو کابین کاپرا سفیتد مدل 86  / مزایده , مزایده وانت دو کابین کاپرا سفیتد مدل 86 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900852/مزایده-سواری-پژو-روآ-مدل-87'>مزایده سواری پژو روآ مدل 87  / مزایده ,مزایده سواری پژو روآ مدل 87  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900833/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-دستگاهی-به-روش-دورانی-96-5-7'>مناقصه حفر یک حلقه چاه دستگاهی به روش دورانی  96.5.7 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حفر یک حلقه چاه دستگاهی به روش دورانی  نوبت اول 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900841/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و-اتصالات-96-5-7'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات  96.5.7 / مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات  96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900858/مناقصه-ترانسفورماتور-روغنی---'>مناقصه ترانسفورماتور روغنی .... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ترانسفورماتور روغنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900842/تجدید-مزایده-تعداد-6-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده تعداد 6 جایگاه CNG  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده تعداد 6 جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900827/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه لکه گیری و روکش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900672/مناقصه-احداث-جاده-اتصال-گهر-زمین-نوبت-دوم'>مناقصه احداث جاده اتصال گهر زمین نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث جاده اتصال گهر زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900976/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-72-74مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان 72.74مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 72.74مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901099/مزایده-فروش-قطعات-247-75-394-96-203-5-180-179-7متر-96-5-7'>مزایده فروش قطعات 247.75-394.96-203.5-180-179.7متر 96.5.7 / مزایده,مزایده فروش قطعات 247.75-394.96-203.5-180-179.7متر 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900904/مزایده-فروش-املاک-استان-هرمزگان'>مزایده فروش املاک استان هرمزگان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان هرمزگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900923/مزایده-سه-دانگ-عرصه-و-اعیانی-ملک-مشاع-باغ-مرکبات'>مزایده سه دانگ عرصه و اعیانی ملک مشاع باغ مرکبات / مزایده,مزایده سه دانگ عرصه و اعیانی ملک مشاع باغ مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900894/اصلاحیه-مناقصه-حمل-جاده-ای-9000-تن-محموله-ذرت'>اصلاحیه مناقصه حمل جاده ای 9000 تن محموله ذرت  / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه حمل جاده ای 9000 تن محموله ذرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900778/مناقصه-حمل-جاده-ای-9000-تن-محموله-ذرت-نوبت-دوم'>مناقصه حمل جاده ای 9000 تن محموله ذرت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل جاده ای 9000 تن محموله ذرت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900795/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900807/مزایده-فروش-یکدستگاه-پراید-مدل-1386-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 1386 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 1386 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900945/مزایده-12-شعیر-مشاع-از-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده 12 شعیر مشاع از سه دانگ پلاک ثبتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 12 شعیر مشاع از سه دانگ پلاک ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901106/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-156متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 156متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 156متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901113/مزایده-پلاک-64-492-اصلی-بخش-سه-زنجان'>مزایده پلاک 64.492 اصلی بخش سه زنجان / مزایده,مزایده پلاک 64.492 اصلی بخش سه زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901028/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان-کلاسه-951714'>مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان کلاسه 951714  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان کلاسه 951714 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900846/مزایده-فروش-دو-دستگاه-دکل-روشنایی-محوطه--'> مزایده فروش دو دستگاه دکل روشنایی محوطه.... / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش دو دستگاه دکل روشنایی محوطه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900413/مزایده-سنگ-نما-آنتیک---نوبت-دوم'>مزایده سنگ نما آنتیک... - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده سنگ نما آنتیک... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900898/تمدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-PTN'>تمدید مناقصه خرید تجهیزات PTN  / تمدید مناقصه، تمدید مناقصه خرید تجهیزات PTN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900814/مزایده-فروش-ضایعات-و-ملزومات-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات و ملزومات اسقاطی  نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش ضایعات و ملزومات اسقاطی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900834/فراخوان-عملیات-تامین-ساخت-رنگ-آمیزی-و-نصب-سازه'>فراخوان عملیات تامین، ساخت، رنگ آمیزی و نصب سازه / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان عملیات تامین، ساخت، رنگ آمیزی و نصب سازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900843/مناقصه-خودروهای-مورد-نیاز-برای-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه خودروهای مورد نیاز برای ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه ,مناقصه خودروهای مورد نیاز برای ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900853/مناقصه-تامین-نیروی-مورد-نیاز-در-واحد-بهداشت-و-درمان'>مناقصه تامین نیروی مورد نیاز در واحد بهداشت و درمان  / آگهی مناقصه ، مناقصه  تامین نیروی مورد نیاز در واحد بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900943/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-تجاری-252-68مترمربع-تجدید'>مزایده فروش سه قطعه زمین تجاری 252.68مترمربع تجدید / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین تجاری 252.68مترمربع تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900859/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-مازاد'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو مازاد / مزایده ,مزایده فروش دو دستگاه خودرو مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900949/مزایده-واگذاری-تعداد-7-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 7 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 7 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900836/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-آسفالت-و-جدولکاری-تجدید'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی آسفالت و جدولکاری تجدید  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای پروژه زیرسازی آسفالت و جدولکاری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900825/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900620/مزایده-فروش-انواع-خودرو-و-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-96-5-7'>مزایده فروش انواع خودرو و  اقلام مازاد و ضایعاتی 96.5.7 / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع خودرو و  اقلام مازاد و ضایعاتی 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900878/آگهی-تجدید-مزایده-کتبی-واگذاری-امورات-کارخانه-گچ-مهر-شهرداری-نهبندان-96-5-7'>آگهی تجدید مزایده کتبی واگذاری امورات کارخانه گچ مهر شهرداری نهبندان 96.5.7 / آگهی تجدید مزایده کتبی واگذاری امورات کارخانه گچ مهر شهرداری نهبندان 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900953/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-مساحت-4068مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 4068مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 4068مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900822/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-و-غیره-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات آهن و غیره  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش ضایعات آهن و غیره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900866/مناقصه-ساختمانی-تکمیل-سالن-باستانی'>مناقصه ساختمانی تکمیل سالن باستانی  / مناقصه , مناقصه  ساختمانی تکمیل سالن باستانی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900951/مزایده-فروش-ملک-مساحت-زمین-2700مترمربع-96-5-4'>مزایده فروش ملک مساحت زمین 2700مترمربع 96.5.4 / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت زمین 2700مترمربع 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901133/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-ساختمان-370-5متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ ساختمان 370.5متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ساختمان 370.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900973/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-275مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 275مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 275مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900981/مزایده-ساختمان-قدیمی-ساز-متراژ-428مترمربع'>مزایده ساختمان قدیمی ساز متراژ 428مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان قدیمی ساز متراژ 428مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900835/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان--'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان... / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900634/مزایده-فروش-انواع-خودرو-سواری-و-وانت'>مزایده فروش انواع خودرو سواری و وانت  / مزایده عمومی , مزایده فروش انواع خودرو سواری و وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901147/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-مسکونی--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی... نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900983/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG-96-5-7'>تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG 96.5.7 / تجدید آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG  - 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900922/فراخوان-مشارکت-سرمایه-گذاری-ساخت-پروژه-مجتمع-تجاری-تجدید'>فراخوان مشارکت سرمایه گذاری ساخت پروژه مجتمع تجاری تجدید / تجدید آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت سرمایه گذاری ساخت پروژه مجتمع تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900939/مزایده-ملک-یکباب-ساختمان-عرصه-108-5متر'>مزایده ملک یکباب ساختمان عرصه 108.5متر / مزایده,مزایده ملک یکباب ساختمان عرصه 108.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900905/تجدید-مناقصه-عملیات-دپو-بارگیری-و-حمل-مصالح-زیرسازی--نوبت-دوم-96-5-7'>تجدید مناقصه عملیات دپو، بارگیری و حمل مصالح زیرسازی - نوبت دوم  96.5.7 / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات دپو، بارگیری و حمل مصالح زیرسازی - نوبت دوم  96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900907/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900885/مزایده-سواری-پراید-تیپ-131'>مزایده سواری پراید تیپ 131  / مزایده سواری پراید تیپ 131 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900892/مزایده-یکدستگاه-ژنراتور-دیزلی-موتور-بنز-شش-سیلندر-آبی-رنگ'>مزایده یکدستگاه ژنراتور دیزلی موتور بنز شش سیلندر آبی رنگ  / مزایده یکدستگاه ژنراتور دیزلی موتور بنز شش سیلندر آبی رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900968/مزایده-نسبت-به-فروش-55-قلم-وسایل-اسقاطی--'>مزایده نسبت به فروش 55 قلم وسایل اسقاطی ... / آگهی مزایده عمومی,مزایده نسبت به فروش 55 قلم وسایل اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900875/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-پانزده-فارس-اباده'>مزایده ششدانگ ملک بخش پانزده فارس اباده / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش پانزده فارس اباده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900879/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-300مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 300مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 300مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900873/مزایده-یکدستگاه-لودر-کاترپیلار-مدل-988-ب'>مزایده یکدستگاه لودر کاترپیلار مدل 988 ب  / مزایده,مزایده یکدستگاه لودر کاترپیلار مدل 988 ب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900896/آگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-تایپ-گزارش-سونوگرافی-واحد-رادیولوژی'>آگهی فراخوان عمومی  واگذاری تایپ گزارش سونوگرافی واحد رادیولوژی  / گهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی  واگذاری تایپ گزارش سونوگرافی واحد رادیولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900871/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-550متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 550متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 550متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900930/مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری-با-مساحت-68-82-مترمربع-تجدید'>مزایده اجاره یک واحد تجاری با مساحت 68/82 مترمربع- تجدید / مزایده اجاره یک واحد تجاری با مساحت 68/82 مترمربع- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900914/مناقصه-کمک-به-احداث-سالن-امتحانات-و-اجتماعات'>مناقصه کمک به احداث سالن امتحانات و اجتماعات  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه کمک به احداث سالن امتحانات و اجتماعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900455/شناسایی-پیمانکار-جهت-خرید-تجهیزات--نصب-و-راه-اندازی-مخابرات--'>شناسایی پیمانکار جهت خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی مخابرات.... / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار جهت خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی مخابرات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900884/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-خفر-نوبت-دوم'>مناقصه  احداث ساختمان شعبه خفر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث ساختمان شعبه خفر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900920/مزایده-اجاره-اراضی-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اراضی کشاورزی- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره اراضی کشاورزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901229/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900972/مناقصه-عمومی-عملیات-پروژه-تکمیل-لوله-گذاری'>مناقصه عمومی عملیات پروژه تکمیل لوله گذاری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات پروژه تکمیل لوله گذاری  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900876/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-G-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900909/تجدید-مناقصه-عمومی-جمع-آوری-زباله-شهری-تنظیفات-کوچه-و-معابر'>تجدید مناقصه عمومی جمع آوری زباله شهری تنظیفات کوچه و معابر / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی جمع آوری زباله شهری تنظیفات کوچه و معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900856/مزایده-یک-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900444/شناسایی-سرمایه-گذار-به-منظور-احداث-طرح-بزرگ-گردشگری-نوبت-دوم'>شناسایی سرمایه گذار  به منظور احداث طرح بزرگ گردشگری نوبت دوم / آگهی شناسایی سرمایه گذار , شناسایی سرمایه گذار  به منظور احداث طرح بزرگ گردشگری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900874/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر  / مناقصه آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900932/مناقصه-انجام-خدمات-فوریت-های-پزشکی'>مناقصه انجام خدمات فوریت های پزشکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات فوریت های پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900941/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-محدوده-A'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده A / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت  محدوده A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900952/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-محدوده-D'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده D / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900915/فراخوان-مناقصه-انجام-ماموریت-های-درون-و-برون-شهری'>فراخوان مناقصه انجام ماموریت های درون و برون شهری / فراخوان مناقصه ، فراخوان انجام ماموریت های درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900967/مزایده-یک-دستگاه-تاکسی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه تاکسی پژو 405 / مزایده یک دستگاه تاکسی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900971/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-152مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 152مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 152مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900880/مزایده-دو-دستگاه-بذر-کار--'>مزایده دو دستگاه بذر کار.... / مزایده, مزایده دو دستگاه بذر کار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900900/مزایده-سنگ-مالن--'>مزایده سنگ مالن ...  / مزایده ، مزایده سنگ مالن ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900505/فراخوان-خرید-مبدل-حرارتی--'>فراخوان خرید مبدل حرارتی.... / آگهی فراخوان , فراخوان خرید مبدل حرارتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900906/مناقصه-اجرای-عملیات-اسکلت-بتنی'>مناقصه اجرای عملیات اسکلت بتنی   / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات اسکلت بتنی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900897/استعلام-قیمت-واگذاری-تسهیلات-زایمانی-شبکه-بهداشتی'>استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی شبکه بهداشتی / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی شبکه بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900872/مناقصه-امور-حفاظتی-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی  نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900893/مناقصه-امور-نقلیه-و-خودرویی-نوبت-دوم'>مناقصه امور نقلیه و خودرویی نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه امور نقلیه و خودرویی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900969/مزایده-اجاره-37-عدد-نیمکت-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 37 عدد نیمکت تبلیغاتی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره 37 عدد نیمکت تبلیغاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900957/مزایده-اجاره-2000-مترمربع-زمین-محصور'>مزایده اجاره 2000 مترمربع زمین محصور  / آگهی مزایده,مزایده  اجاره 2000 مترمربع زمین محصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900948/مزایده-اجاره-307-مترمربع-زمین'>مزایده اجاره 307 مترمربع زمین  / آگهی مزایده,مزایده  اجاره 307 مترمربع زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900935/مناقصه-انجام-امور-تاسیسات-مکانیکی-و-برق-ساختمان-اداری-جدیدالاحداث-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور تاسیسات مکانیکی و برق ساختمان اداری جدیدالاحداث نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور تاسیسات مکانیکی و برق ساختمان اداری جدیدالاحداث نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900881/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-زمین-جهت-احداث-پارک-بادی-و-ترامپولین'>تجدید مزایده واگذاری اجاره زمین جهت احداث پارک بادی و ترامپولین / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره زمین جهت احداث پارک بادی و ترامپولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900869/تجدید-مزایده-واگذاری-کیوسک-به-صورت-اجاره'>تجدید مزایده  واگذاری کیوسک به صورت اجاره  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری کیوسک به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900465/آگهی-مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-مازاد-و-مستعمل-نوبت-سوم'>آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل- نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900901/تجدید-مزایده-اجاره-میدان-اسب-دوانی--تجدید--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره میدان اسب دوانی - تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی,تجدید  مزایده اجاره میدان اسب دوانی - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900886/مزایده-اجاره-30-عدد-تابلو-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره 30 عدد تابلو تبلیغاتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 30 عدد تابلو تبلیغاتی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901234/مزایده-میزان-15-87-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 15.87 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده میزان 15.87 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900924/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-بادسان-4-سیلندر'>مزایده یک دستگاه کامیون بادسان 4 سیلندر / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کامیون بادسان 4 سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900887/حراج-حضوری-اجاره-غرفه-اسب-چرخدار--نوبت-دوم'>حراج حضوری اجاره غرفه اسب چرخدار...نوبت دوم  / آگهی حراج حضوری , حراج حضوری اجاره غرفه اسب چرخدار...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900918/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-یک-دهنه-غرفه-مرغ-و-تخم-مرغ-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه مرغ و تخم مرغ- نوبت دوم  / مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه مرغ و تخم مرغ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900867/مناقصه-گاز-رسانی'>مناقصه گاز رسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گاز رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900954/مناقصه-اجرای-14700-متر-شبکه-فلزی-جهت-گاز-رسانی'>مناقصه اجرای 14700 متر شبکه فلزی جهت گاز رسانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 14700 متر شبکه فلزی جهت گاز رسانی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900903/مناقصه-زیرسازی-معابر-و-خیابان-های-سطح-شهر--نوبت-دوم-96-5-7'>مناقصه زیرسازی معابر و خیابان های سطح شهر  - نوبت دوم 96.5.7 / مناقصه , مناقصه زیرسازی معابر و خیابان های سطح شهر  - نوبت دوم  96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900895/مناقصه-عملیات-انجام-امور-خدمات-شهری--'>مناقصه  عملیات انجام امور خدمات شهری ...  / مناقصه , مناقصه عملیات انجام امور خدمات شهری ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900890/مزایده-تعداد-60-دستگاه-انواع-موتور-دریایی-مکشوفه-و-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده  تعداد 60 دستگاه انواع موتور دریایی مکشوفه و مستعمل نوبت دوم  / مزایده , مزایده  تعداد 60 دستگاه انواع موتور دریایی مکشوفه و مستعمل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900891/مزایده-فروش-اقلامی-از-ضایعات-فلزی-و-موتوری-خود'>مزایده فروش اقلامی از ضایعات فلزی و موتوری خود  / مزایده, مزایده فروش اقلامی از ضایعات فلزی و موتوری خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900889/مناقصه-مدیریت-و-اداره-امور-انبارها-نوبت-دوم'> مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900495/مناقصه-طراحی--خرید--ساخت--نصب-و-راه-اندازی-واحد-تصفیه-آب-دریافتی-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب دریافتی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه طراحی ، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب دریافتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900938/مزایده-واگذاری-عرصه-و-اعیان-ساختمان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری عرصه و اعیان ساختمان-نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری عرصه و اعیان ساختمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900947/مزایده-اجاره-3-واحد-آپارتمان'>مزایده اجاره 3 واحد آپارتمان / آگهی مزایده , مزایده اجاره 3 واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900999/مزایده-واگذاری-4-واحد-آپارتمان-از-رقبات-موقوفه-عام-تقی-آقایی'>مزایده واگذاری 4 واحد آپارتمان از رقبات موقوفه عام تقی آقایی / مزایده,مزایده واگذاری 4 واحد آپارتمان از رقبات موقوفه عام تقی آقایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900985/مناقصه-تامین-نیروهای-حفاظت-نگهبان-تاسیسات-و-اماکن--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروهای حفاظت، نگهبان تاسیسات و اماکن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروهای حفاظت، نگهبان تاسیسات و اماکن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900977/فراخوان-سیستم-دوربین-مداربسته-ساختمان'>فراخوان سیستم دوربین مداربسته ساختمان / فراخوان سیستم دوربین مداربسته ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900960/مزایده-اقلام-مستعمل-شامل-درب-منهول--فونداسیون'>مزایده اقلام مستعمل  شامل درب منهول ، فونداسیون / مزایده اقلام مستعمل  شامل درب منهول ، فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900870/مزایده-اجاره-انتشارات-و-بوفه'>مزایده اجاره انتشارات و بوفه / مزایده , مزایده اجاره انتشارات و بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901048/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900936/مزایده-سمند-ایکس-7'>مزایده سمند ایکس 7 / آگهی مزایده , مزایده سمند ایکس 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900509/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-دو-باب-مغازه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل دو باب مغازه  / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900484/مناقصه-خرید-انواع-بدنه-فانوس-چراغ-های-راهنمایی---تمدید'> مناقصه خرید انواع بدنه فانوس چراغ های راهنمایی ... تمدید / آگهی تمدید مناقصات عمومی , مناقصه خرید انواع بدنه فانوس چراغ های راهنمایی ... تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900911/مزایده-الماسهای-تراشکاری-و-فرزکاری'>مزایده الماسهای تراشکاری و فرزکاری / آگهی مزایده ,مزایده الماسهای تراشکاری و فرزکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900917/مزایده-فضاهای-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده فضاهای آموزشی نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فضاهای آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900965/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-693-75متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 693.75متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 693.75متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900962/مزایده-یک-قطعه-زمین-غیر-محصور-بلاکشت-1633-11متر'>مزایده یک قطعه زمین غیر محصور بلاکشت 1633.11متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین غیر محصور بلاکشت 1633.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901160/مزایده-ساختمان-مسکونی-ویلایی-عرصه-237متر'>مزایده ساختمان مسکونی ویلایی عرصه 237متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی ویلایی عرصه 237متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900940/شناسایی-افراد-و-شرکت-های-صاحب-صلاحیت-در-زمینه-ارایه-خدمات-تشخیصی-و-درمانی'>شناسایی افراد و شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه ارایه خدمات تشخیصی و درمانی / شناسایی  , شناسایی افراد و شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه ارایه خدمات تشخیصی و درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900925/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بها-پارکینگ-عمومی--نوبت-دوم-مرحله-اول'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بها پارکینگ عمومی - نوبت دوم مرحله اول  / مزایده، مزایده واگذاری به صورت اجاره بها پارکینگ عمومی - نوبت دوم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901163/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-98-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 98.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 98.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900492/مناقصه-خرید-انواع-قطعات-بتنی---تمدید'>مناقصه خرید انواع قطعات بتنی ... تمدید / آگهی تمدید مناقصات عمومی , مناقصه خرید انواع قطعات بتنی ... تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900921/مناقصه-اجرای-پروژه-خرید-آسفالت'>مناقصه اجرای پروژه خرید آسفالت  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه خرید آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900913/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ریو'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ریو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری ریو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901119/مزایده-ملک-به-مساحت-273-99متر'>مزایده ملک به مساحت 273.99متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 273.99متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901141/مزایده-پلاک-ثبتی-11-155-بخش-پنج-مساحت-72-20متر'>مزایده پلاک ثبتی 11.155 بخش پنج مساحت 72.20متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 11.155 بخش پنج مساحت 72.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900955/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-2750-78متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2750.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2750.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900464/مزایده-فروش-میزان-50-هزار-متریک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن'>مزایده فروش میزان 50 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش میزان 50 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900473/مزایده-فروش-محصولات-نامنطبق-واحدهای-تولیدی'>مزایده فروش محصولات نامنطبق واحدهای تولیدی / مزایده عمومی , مزایده فروش محصولات نامنطبق واحدهای تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900963/مزایده-فروش-شش-دستگاه-خودرو-مازاد'>مزایده  فروش شش دستگاه خودرو مازاد / آگهی مزایده, مزایده  فروش شش دستگاه خودرو مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901006/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-466-20مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 466.20مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 466.20مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901046/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-164-80متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 164.80متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 164.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900950/مزایده-آسیاب-پره-ای--'>مزایده آسیاب پره ای ... / مزایده, مزایده آسیاب پره ای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901026/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-سی-و-دو-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و سی و دو متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و سی و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900944/مناقصه-خرید-شلف-و-یونیت-ها--نوبت-دوم'>مناقصه خرید شلف و یونیت ها - نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید شلف و یونیت ها -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901020/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان-بار-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان بار به رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان بار به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900979/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پل-کابلی---'>مناقصه  تعمیر و نگهداری پل کابلی .... / مناقصه عمومی ,مناقصه  تعمیر و نگهداری پل کابلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900974/مزایده-تعداد-3-دستگاه-کمپرسی'>مزایده تعداد 3 دستگاه کمپرسی  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 3 دستگاه کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900970/مناقصه-بازسازی-و-ایمن-سازی-حدود-200-دستگاه-از-تابلوهای-توزیع-بارانی'>مناقصه بازسازی و ایمن سازی حدود 200 دستگاه از تابلوهای توزیع بارانی  / آگهی فراخوان,مناقصه بازسازی و ایمن سازی حدود 200 دستگاه از تابلوهای توزیع بارانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900961/مناقصه-انجام-امور-تعمیراتی-ساختمانی-پست-های-برق'>مناقصه انجام امور تعمیراتی ساختمانی پست های برق / آگهی فراخوان ,مناقصه انجام امور تعمیراتی ساختمانی پست های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900956/مزایده-مجموعه-ورزشی---نوبت-دوم'>مزایده مجموعه ورزشی ... نوبت دوم  / مزایده ، مزایده  مجموعه ورزشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900978/مناقصه-واگذاری-عملیات-تهیه-و-بارگیری-و-حمل-مصالح-سنگی-کوهی'>مناقصه واگذاری عملیات تهیه و بارگیری و حمل مصالح سنگی کوهی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات تهیه و بارگیری و حمل مصالح سنگی کوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901022/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-66-68متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 66.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 66.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900964/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-1393'>مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس مدل 1393  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس مدل 1393 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901050/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاعی-به-شماره-پلاک-ثبتی-1773-و-1774-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک مشاعی به شماره پلاک ثبتی 1773 و 1774 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاعی به شماره پلاک ثبتی 1773 و 1774 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900439/مناقصه-تولید-تعداد-260-000-عدد-(دویست-و-شصت-هزار-عدد)-کیسه-ژئوبگ'>مناقصه تولید تعداد 260.000 عدد (دویست و شصت هزار عدد) کیسه ژئوبگ  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تولید تعداد 260.000 عدد (دویست و شصت هزار عدد) کیسه ژئوبگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900989/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن'>مزایده فروش یک خط تلفن / آگهی مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901167/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-صد-و-بیست-مترمربع'>مزایده ملک مشاع مساحت صد و بیست مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت صد و بیست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901027/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901017/مزایده-پلاکهای-ثبتی'>مزایده پلاکهای ثبتی / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900966/مزایده-یک-مبل-3-نفره-کاناپه--میز-8-نفره-نهارخوری'>مزایده یک مبل 3 نفره کاناپه ، میز 8 نفره نهارخوری / مزایده,مزایده یک مبل 3 نفره کاناپه ، میز 8 نفره نهارخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901019/مناقصه-بازسازی-و-توسعه-ساختمان-اداری---'>مناقصه بازسازی و توسعه ساختمان اداری .... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بازسازی و توسعه ساختمان اداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900689/مزایده-ملک-به-مساحت-یک-صد-و-هشتاد-و-هشت-متر'>مزایده ملک به مساحت یک صد و هشتاد و هشت متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت یک صد و هشتاد و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901217/مزایده-فروش-کارخانه-نوبت-سوم'>مزایده فروش کارخانه  نوبت سوم  / مزایده , مزایده فروش کارخانه  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901002/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-به-اکیپ-های-راهداری'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به اکیپ های راهداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به اکیپ های راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900986/مزایده-فروش-یکدستگاه-تزریق-جعبه-های-پلاستیکی-اتوماتیک-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه تزریق جعبه های پلاستیکی اتوماتیک نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تزریق جعبه های پلاستیکی اتوماتیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900975/مزایده-واگذاری-کانکس-مستقر-در-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده واگذاری کانکس مستقر در جایگاه سی ان جی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری کانکس مستقر در جایگاه سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900990/مناقصه-خرید-و-اجرای-آسفالت-سطح-شهر'>مناقصه خرید و اجرای آسفالت سطح شهر  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و اجرای آسفالت سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901079/مزایده-5-دانگ-و-415-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده 5 دانگ و 415.4 هزارم یک دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده 5 دانگ و 415.4 هزارم یک دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900992/مزایده-تعداد-یکهزار-و-پانصد-جلد-چرم'>مزایده تعداد یکهزار و پانصد جلد چرم / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول، مزایده تعداد یکهزار و پانصد جلد چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901033/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-باغ-میمی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی باغ میمی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی باغ میمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901151/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-38-93متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 38.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 38.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901040/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-13-فریمان-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش 13 فریمان مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 13 فریمان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900440/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-دوو-ریسر--'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو ریسر.... / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو ریسر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901035/مزایده-آپارتمان-مساحت-55-متر-دو-خوابه'>مزایده آپارتمان مساحت 55 متر دو خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 55 متر دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900993/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-واقع-در-خین-عرب'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین واقع در خین عرب  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین واقع در خین عرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900998/مناقصه-احداث-دیوار-تصفیه-خانه-فاضلاب-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب تجدید  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب تجدید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901007/مزایده-شش-دانگ-یک-دستگاه-کامیون-پمپ-انتقال-بتون'>مزایده شش دانگ یک دستگاه کامیون پمپ انتقال بتون  / مزایده,مزایده شش دانگ یک دستگاه کامیون پمپ انتقال بتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901146/مزایده-فروش-املاک-مساحت-66-56-و-103-59متر'>مزایده فروش املاک مساحت 66.56 و 103.59متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 66.56 و 103.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901004/مزایده-پنج-طاقه-پارچه-چادری'>مزایده پنج طاقه پارچه چادری / آگهی مزایده، مزایده پنج طاقه پارچه چادری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901029/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-مساحت-عرصه-341-97متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت عرصه 341.97متر  / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت عرصه 341.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901066/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-199مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901012/مناقصه-تعویض-لوله-کشی-آب-آتش-نشانی-96-5-7'>مناقصه تعویض لوله کشی آب آتش نشانی 96.5.7 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعویض لوله کشی آب آتش نشانی  96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900432/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز  - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز  - تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901000/مناقصه-تولید-گل-و-گیاه-فصلی-و-انواع-درختچه-ها-و-درختان-شهری-96-5-7'>مناقصه تولید گل و گیاه فصلی و انواع درختچه ها و درختان شهری 96.5.7 / مناقصه  , مناقصه تولید گل و گیاه فصلی و انواع درختچه ها و درختان شهری  96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901039/مزایده-1200-سهم-اراضی-آبی-و-400-سهم-اراضی-دیم'>مزایده 1200 سهم اراضی آبی و 400 سهم اراضی دیم  / مزایده,مزایده 1200 سهم اراضی آبی و 400 سهم اراضی دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901005/مزایده-مقداری-از-اقلام-ضایعاتی'>مزایده مقداری از اقلام ضایعاتی  / مزایده مقداری از اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900995/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-عمومی-و-اداری-شرکت-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه خدمات عمومی و اداری شرکت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه خدمات عمومی و اداری شرکت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901009/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-حراست-و-حفاظت-از-تاسیسات-و-اماکن--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه خدمات حراست و حفاظت از تاسیسات و اماکن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه خدمات حراست و حفاظت از تاسیسات و اماکن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901018/مناقصه-انجام-حفاری-اکتشافی-توسط-دریل-واگن-هیدرولیکی--'>مناقصه انجام حفاری اکتشافی توسط دریل واگن هیدرولیکی ... / مناقصه , مناقصه انجام حفاری اکتشافی توسط دریل واگن هیدرولیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900994/مناقصه-تعویض-سقف-فارسیتی-انبار-کل-93-5-5'>مناقصه تعویض سقف فارسیتی انبار کل 93.5.5 / مناقصه , مناقصه تعویض سقف فارسیتی انبار کل  96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901070/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-562-80متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 562.80متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 562.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900991/تجدید-فراخوان-مناقصه-اصلاح-1-کیلومتر-شبکه-گذاری-شهری-و-شیرهای-خط-12--تجدید-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه اصلاح 1 کیلومتر شبکه گذاری شهری و شیرهای خط 12... تجدید نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی  , فراخوان مناقصه اصلاح 1 کیلومتر شبکه گذاری شهری و شیرهای خط 12... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900446/مناقصه-ساخت-سازه-های-بتنی-داخل-سوله---'>مناقصه ساخت سازه های بتنی داخل سوله .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت سازه های بتنی داخل سوله ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901011/فراخوان-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار آجری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار آجری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901054/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-569-3متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 569.3متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 569.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901056/مناقصه-خرید-چیلرها-و-هواساز-و-فن-کویل-اورژانس'>مناقصه  خرید چیلرها و هواساز و فن کویل اورژانس / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید چیلرها و هواساز و فن کویل اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900431/مزایده-مجدد-بهره-برداری-از-بخش-رادیولوژی'>مزایده مجدد بهره برداری از بخش رادیولوژی  / آگهی مزایده مجدد, مزایده مجدد بهره برداری از بخش رادیولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900420/مناقصه-BALL-VALVE--نوبت-دوم'>مناقصه BALL VALVE - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه BALL VALVE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900982/مناقصه-بازدید-دوره-ای-از-تاسیسات-و-تجهیزات-شبکه'>مناقصه  بازدید دوره ای از تاسیسات و تجهیزات شبکه / مناقصه محدود, مناقصه  بازدید دوره ای از تاسیسات و تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901014/مناقصه-خدمات-دفتری-ماشین-نویسی-و--'>مناقصه خدمات دفتری، ماشین نویسی و... / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات دفتری، ماشین نویسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900928/آگهی-مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-طبقاتی-عبدالعلی-سنندجی-96-5-7'>آگهی مزایده بهره برداری از پارکینگ طبقاتی عبدالعلی سنندجی 96.5.7 / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از پارکینگ طبقاتی عبدالعلی سنندجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900959/مناقصه-بیمه-اموال-و-اشخاص'>مناقصه بیمه اموال و اشخاص / مناقصه، مناقصه بیمه اموال و اشخاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900682/مزایده-فروش-زمین-اداری-آبیاری-مساحت-8413-21متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین اداری آبیاری مساحت 8413.21متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین اداری آبیاری مساحت 8413.21متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900942/استعلام-جهت-نقشه-برداری-زمینی-سطح-شهر-تفت'>استعلام جهت نقشه برداری زمینی سطح شهر تفت / استعلام، استعلام جهت نقشه برداری زمینی سطح شهر تفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900988/استعلام-کف-سازی-و-بدنه-سازی'>استعلام کف سازی و بدنه سازی  / استعلام کف سازی و بدنه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901030/استعلام-چراغ-سنگی'>استعلام چراغ سنگی / استعلام چراغ سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901042/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-کانکس-خدماتی-6×3'>استعلام تهیه حمل و نصب کانکس خدماتی 6×3 / استعلام تهیه حمل و نصب کانکس خدماتی 6×3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900696/مزایده-پلاک-ثبتی-12380-فرعی-از-3027-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 12380 فرعی از 3027 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 12380 فرعی از 3027 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900987/استعلام-کرایه-ماشین-آلات-سنگین-96-5-7'>استعلام کرایه ماشین آلات سنگین 96.5.7 / استعلام، استعلام کرایه ماشین آلات سنگین  96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901025/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-تهیه-نقشه-و-عملیات-ردیابی-از-تاسیسات--'>مناقصه انتخاب مشاور جهت تهیه نقشه و عملیات ردیابی از تاسیسات ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب مشاور جهت تهیه نقشه و عملیات ردیابی از تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900428/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه یک مرحله ای، آگهی مناقصه خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900997/تجدید-استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبر-نوری-FTTH'>تجدید استعلام تامین  ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری FTTH  / تجدید استعلام, تجدید استعلام تامین  ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری FTTH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900984/استعلام-خرید-کارت-و-شلف-کیاتل'>استعلام خرید کارت و شلف کیاتل     / استعلام، استعلام خرید کارت و شلف کیاتل    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901008/استعلام-تامین-کابل-فیبر-نوری'>استعلام تامین کابل فیبر نوری  / استعلام ,استعلام تامین کابل فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900980/استعلام-دکل-48-متری--96-5-7'>استعلام دکل 48 متری ...96.5.7 / استعلام بهاء, استعلام دکل 48 متری ... 96.5.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900685/مزایده-واگذاری-قطعه-5-نقشه-از-قطعه-2-به-پلاک-9-14327-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطعه 5 نقشه از قطعه 2 به پلاک 9.14327 نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری قطعه 5 نقشه از قطعه 2 به پلاک 9.14327 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900934/استعلام-كولرگازی-18000'>استعلام كولرگازی 18000   / استعلام كولرگازی 18000  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900416/مناقصه-اجرای-دیوار-آرمستان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیوار آرمستان  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای دیوار آرمستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900958/آگهی-دعوت-به-همکاری-برای-رنگ-عایق-نانو'>آگهی دعوت به همکاری برای رنگ عایق نانو  / آگهی دعوت به همکاری برای رنگ عایق نانو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/901191/مناقصه-تعمیرات--استانداردسازی--اجرای-سیستم-فومینگ-و-کولینگ--'>مناقصه تعمیرات , استانداردسازی , اجرای سیستم فومینگ و کولینگ ... / مناقصه تعمیرات , استانداردسازی , اجرای سیستم فومینگ و کولینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900417/مناقصه-اجرای-عملیات-آرماتوربندی--قالب-بندی-و-بتن-ریزی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی نوبت دوم </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : شنبه 1 مهر 1396 ساعت: 15:04