اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ تاریخ 96.5.2 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897211/فراخوان-امور-تخلیه-و-... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ تاریخ 96.5.2 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897211/فراخوان-امور-تخلیه-و-بارگیری-کارخانه-عباس-آباد'>فراخوان امور تخلیه و بارگیری کارخانه عباس آباد  / فراخوان , فراخوان امور تخلیه و بارگیری کارخانه عباس آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897194/آگهی-فراخوان-خرید-گیربکس'>آگهی فراخوان  خرید گیربکس  / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان  خرید گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897475/مناقصه-خرید-قطعات-جانبی-آسانسور-های'>مناقصه خرید قطعات جانبی آسانسور های / مناقصه , مناقصه خرید قطعات جانبی آسانسور های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897676/آگهی-فروش-محصولات-درختان-میوه'>آگهی فروش محصولات درختان میوه   / مزایده, آگهی فروش محصولات درختان میوه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897866/فراخوان-راه-اندازی-فروشگاه-چند-منظوره-(هایپرمارکت)'>فراخوان راه اندازی فروشگاه چند منظوره (هایپرمارکت)  / دعوتنامه شرکت در فراخوان عمومی , فراخوان راه اندازی فروشگاه چند منظوره (هایپرمارکت) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897874/فراخوان-تامین-65-نفر-نیروی-انسانی-واحد-حراست-و-مخابرات'>فراخوان تامین 65 نفر نیروی انسانی واحد حراست و مخابرات  / دعوتنامه شرکت در فراخوان عمومی , فراخوان تامین 65 نفر نیروی انسانی واحد حراست و مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897877/فراخوان-تامین-79-نفر-نیروی-انسانی-موتوری-و-تاسیسات'>فراخوان  تامین 79 نفر نیروی انسانی موتوری و تاسیسات / دعوتنامه شرکت در فراخوان عمومی , فراخوان  تامین 79 نفر نیروی انسانی موتوری و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897492/مناقصه-عملیات-بهینه-سازی-و-مانیتورینگ-سیستم'>مناقصه عملیات بهینه سازی و مانیتورینگ سیستم / مناقصه , مناقصه عملیات بهینه سازی و مانیتورینگ سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897685/مناقصه-حمل-مخلوط-از-معدن-دوکوهک'>مناقصه حمل مخلوط از معدن دوکوهک / مناقصه, مناقصه حمل مخلوط از معدن دوکوهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897704/مناقصه-نسبت-به-احداث-اتاقک--لوله-کشی-و-آبرسانی---'>مناقصه نسبت به احداث اتاقک , لوله کشی و آبرسانی .... / مناقصه, مناقصه نسبت به احداث اتاقک , لوله کشی و آبرسانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897697/تجدید-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانسفورماتور--96-5-2'>تجدید مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور - 96.5.2 / تجدید مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور  تجدید 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897714/تجدید-مناقصه-عملیات-فنس-کشی-و-تسطیح-پست-سیار-بیله-سوار'>تجدید مناقصه عملیات فنس کشی و تسطیح پست سیار بیله سوار  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات فنس کشی و تسطیح پست سیار بیله سوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897482/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-575مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 575مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 575مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897464/آگهی-مزایده-واگذاری-بوفه-دانشجویی'>آگهی مزایده واگذاری بوفه دانشجویی / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897452/مزایده-فروش-مقادیری-ضایعات-و-اموال-و-وسایل-اداری-مستهلک'>مزایده فروش  مقادیری ضایعات و اموال و وسایل اداری مستهلک / آگهی مزایده, مزایده فروش  مقادیری ضایعات و اموال و وسایل اداری مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897716/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-نیروی-انسانی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897473/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-402متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 402متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 402متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897849/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-به-قطر-8-اینچ'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897859/مناقصه-اجرای-خطوط-تغذیه-و-توزیع-پراکنده-گازرسانی-به-صنایع-و-مرغداری-های-شمال-و-غرب'>مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری های شمال و غرب  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897837/استعلام-خرید-مودم'>استعلام خرید مودم / استعلام خرید مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897845/استعلام-اجرا-و-تکمیل-فنس-گراند-سایت'>استعلام اجرا و تکمیل فنس گراند سایت / استعلام اجرا و تکمیل فنس گراند سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897841/استعلام-تهیه-و-اجرای-ساخت-سکو-کافو-نوری'>استعلام تهیه و اجرای ساخت سکو کافو نوری / استعلام تهیه و اجرای ساخت سکو کافو نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897784/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897778/استعلام-بشقاب-غذاخوری-و--'>استعلام بشقاب غذاخوری  و...  / استعلام بشقاب غذاخوری  و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897800/استعلام-تهیه-تشک-و-پتو-و-بالش'>استعلام تهیه تشک و پتو و بالش / استعلام تهیه تشک و پتو و بالش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897832/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897839/استعلام-نیاز-به-عمق-یاب'>استعلام  نیاز به عمق یاب  / استعلام  نیاز به عمق یاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897445/مناقصه-خرید-10000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتال-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897767/استعلام-کولر-گازی-24000-دو-تیکه-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی 24000 دو تیکه سرد و گرم / استعلام, استعلام کولر گازی 24000 دو تیکه سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897775/استعلام-کابل-ژله-فیلد-خاکی'>استعلام  کابل ژله فیلد خاکی / استعلام, استعلام  کابل ژله فیلد خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897780/استعلام-تکمیل-شینه-بندی-سایت-230'>استعلام تکمیل شینه بندی سایت 230  / استعلام, استعلام تکمیل شینه بندی سایت 230 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897786/استعلام-خدمات-مشاوره-در-زمینه-امور-بیمه-ای'>استعلام خدمات مشاوره در زمینه امور بیمه ای / استعلام, استعلام خدمات مشاوره در زمینه امور بیمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897828/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام  تولید ، انتقال و توزیع برق  / استعلام ,استعلام  تولید ، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897822/استعلام-برد-الکترونیکی-دستگاه-لیفتراک-برقی'>استعلام برد الکترونیکی دستگاه لیفتراک برقی / استعلام ,استعلام برد الکترونیکی دستگاه لیفتراک برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897753/استعلام-تسمه-پلاستیکی'>استعلام تسمه پلاستیکی / استعلام، استعلام تسمه پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897765/استعلام-Printer-hp-402'>استعلام Printer hp 402  / استعلام، استعلام Printer hp 402 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897850/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور  / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897858/استعلام-ژنراتور-الکتریکی'>استعلام ژنراتور الکتریکی  / استعلام، استعلام  ژنراتور الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897843/استعلام-اجرای-نقاشی-کامل'>استعلام اجرای نقاشی کامل / استعلام اجرای نقاشی کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897812/استعلام-گج-کاری-شامل-گچ-و-خاک-و-سفید-کاری-به-متراژ-350-متر-مربع'>استعلام گج کاری شامل گچ و خاک و سفید کاری به متراژ 350 متر مربع  / استعلام گج کاری شامل گچ و خاک و سفید کاری به متراژ 350 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897814/استعلام-شیب-بندی-پشت-بام-به-متراژ-450-متر-مربع--'>استعلام شیب بندی پشت بام به متراژ 450 متر مربع ... / استعلام شیب بندی پشت بام به متراژ 450 متر مربع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897764/استعلام-اجرای-کاشی-بدنه-به-متراژ-540-متر-مربع'>استعلام اجرای کاشی بدنه به متراژ 540 متر مربع  / استعلام اجرای کاشی بدنه به متراژ 540 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897757/استعلام-اجرای-سرامیک'>استعلام اجرای سرامیک / استعلام اجرای سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897750/استعلام-تهیه-1000-عدد-بلیط-استخر-و-سونا-برای-پرسنل'>استعلام تهیه 1000 عدد بلیط استخر و سونا برای پرسنل  / استعلام تهیه 1000 عدد بلیط استخر و سونا برای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897768/استعلام-تهیه-و-اجرای-جدول-بتنی-ابعاد-30-35-10-سانتی-متر'>استعلام تهیه و اجرای جدول بتنی ابعاد 30.35.10 سانتی متر  / استعلام تهیه و اجرای جدول بتنی ابعاد 30.35.10 سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897738/استعلام-سنگفرش-بتنی-طرح-پازل'>استعلام سنگفرش بتنی طرح پازل / استعلام ,استعلام سنگفرش بتنی طرح پازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897249/مناقصه-حمل-محصولات-بسته-بندی-شده'>مناقصه حمل محصولات بسته بندی شده / آگهی مناقصه , مناقصه حمل محصولات بسته بندی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897212/مناقصه-ادامه-تکمیل-سالن-ورزشی-شهید-کشوری--نوبت-دوم'>مناقصه ادامه تکمیل سالن ورزشی شهید کشوری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ادامه تکمیل سالن ورزشی شهید کشوری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897809/استعلام-پرینتر'>استعلام  پرینتر  / استعلام ,استعلام  پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897746/استعلام-cisco-switch'>استعلام cisco switch / استعلام ,استعلام cisco switch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897739/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا        / استعلام، استعلام ساخت بنا       </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897755/استعلام-محلول-ضدعفونی-کننده-دست'>استعلام محلول ضدعفونی کننده دست  / استعلام, استعلام  محلول ضدعفونی کننده دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897743/استعلام-چسب-ضد-حساسیت-9M-25MM'>استعلام چسب ضد حساسیت 9M*25MM / استعلام, استعلام  چسب ضد حساسیت 9M*25MM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897737/استعلام-چاپگر96-5-02'>استعلام چاپگر96.5.02 / استعلام, استعلام  چاپگر  96.5.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897752/استعلام-500-لیتر-آنتی-اسگالانت'>استعلام 500 لیتر آنتی اسگالانت / استعلام, استعلام  500 لیتر آنتی اسگالانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897736/استعلام-صندوق-صدقات-کوچک-فلکسی'>استعلام صندوق صدقات کوچک فلکسی / استعلام ، صندوق صدقات کوچک فلکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897744/استعلام-ترازوی-دیجیتالی'>استعلام ترازوی دیجیتالی  / استعلام ,استعلام ترازوی دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897766/استعلام-کابل-مخابراتی'>استعلام کابل مخابراتی  / استعلام ,استعلام کابل مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897227/مناقصه-پروژه-آسفالت-ریزی-بصورت-مکانیزه-در-سطح-شهر--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مناقصه پروژه آسفالت ریزی بصورت مکانیزه در سطح شهر ...مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه آسفالت ریزی بصورت مکانیزه در سطح شهر ...مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897789/استعلام-کیت-HIV-WESTERN--BLOT'>استعلام کیت HIV WESTERN . BLOT / استعلام ,استعلام کیت HIV WESTERN . BLOT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897763/استعلام-تانک-الکتروفورز-عمودی'>استعلام تانک الکتروفورز عمودی   / استعلام ,استعلام تانک الکتروفورز عمودی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897770/استعلام-وستون-بلات'>استعلام وستون بلات   / استعلام، استعلام وستون بلات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897776/استعلام-خدمات-مهندسی-و-نظارت-کارگاهی-خطوط-مهرگان'>استعلام خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی خطوط مهرگان / استعلام, خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی خطوط مهرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897813/استعلام-بهینه-سازی-فیبر-نوری-ارتباطی'>استعلام بهینه سازی فیبر نوری ارتباطی  / استعلام , استعلام بهینه سازی فیبر نوری ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897796/استعلام-فایل-باکس'>استعلام فایل باکس / استعلام ,استعلام فایل باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897774/استعلام-ساخت-بنا-96-5-2'>استعلام ساخت بنا  96.5.2 / استعلام، استعلام ساخت بنا  96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897771/استعلام-ساخت-بنا-96-5-2'>استعلام ساخت بنا 96.5.2 / استعلام، استعلام ساخت بنا  96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897824/استعلام-صندلی-96-5-2'>استعلام صندلی 96.5.2 / استعلام صندلی  96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897276/مناقصه-خرید-15-لینگ-AB-WIRE-DLC'>مناقصه خرید 15 لینگ AB WIRE DLC / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 15 لینگ AB WIRE DLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897830/استعلام-صدور-بیمه-نامه-های-شخص-ثالث'>استعلام صدور بیمه نامه های شخص ثالث  / استعلام، استعلام صدور بیمه نامه های شخص ثالث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897781/استعلام-خرید-لوله-و-کالای'>استعلام خرید لوله و کالای  / استعلام، استعلام خرید لوله و کالای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897791/استعلام-خرید-درپوش-بتنی-پیش-ساخته-کانال-کابل'>استعلام خرید درپوش بتنی پیش ساخته کانال کابل  / استعلام ,استعلام خرید درپوش بتنی پیش ساخته کانال کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897801/استعلام-اجاره-دو-دستگاه-اتوبوس-VIP'>استعلام اجاره دو دستگاه اتوبوس VIP  / استعلام   اجاره دو دستگاه اتوبوس VIP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897829/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان-96-5-2'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.5.2 / استعلام ، سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897823/استعلام-کولر-گازی-36-هزار'>استعلام کولر گازی 36 هزار  / استعلام  ، کولر گازی 36 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897808/استعلام-تلفن-VOIP'>استعلام تلفن VOIP  / استعلام، تلفن VOIP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897788/استعلام-آمارگیری-هزینه-و-درآم-خانوار---'>استعلام  آمارگیری هزینه و درآم خانوار  .... / استعلام, استعلام  آمارگیری هزینه و درآم خانوار  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897793/استعلام-ترازوی-دیجیتال-محک'>استعلام ترازوی دیجیتال محک / استعلام ,استعلام ترازوی دیجیتال محک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897798/استعلام-رب-گوجه'>استعلام رب گوجه  / استعلام ,استعلام رب گوجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897259/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-63-20-کیلوولت'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 63/20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 63/20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897782/استعلام-لایسنس-یکساله-آنتی-ویروس-تحت-شبکه'>استعلام لایسنس یکساله آنتی ویروس تحت شبکه  / استعلام ,استعلام لایسنس یکساله آنتی ویروس تحت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897754/استعلام-انجام-پروژه-ملی-تولید-و-ترکیب-ژنتیکی-گوسفند'>استعلام انجام پروژه ملی تولید و ترکیب ژنتیکی گوسفند / استعلام ,استعلام انجام پروژه ملی تولید و ترکیب ژنتیکی گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897818/استعلام-گوشی-تلفن-همراه'>استعلام گوشی تلفن همراه  / استعلام گوشی تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897237/مزایده-اجاره-مجموعه-خدمات-رفاهی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه خدمات رفاهی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مجموعه خدمات رفاهی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897233/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-صنوف-شهر-سیرجان-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری پسماند خشک صنوف شهر سیرجان  نوبت دوم  / مزایده جمع آوری پسماند خشک صنوف شهر سیرجان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897201/مزایده-ملک-بخش-سه-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش سه کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش سه کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897263/مزایده-یخچال-دوو-ساید---نوبت-دوم'>مزایده یخچال دوو ساید... - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یخچال دوو ساید... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897204/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897195/مزایده-ملک-به-مساحت-96-03مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 96.03مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 96.03مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897162/فراخوان-مناقصه-استفاده-از-خدمات-فنی-مهندسی-و-تکنولوژی-جدید-تامین-مواد-گل--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه استفاده از خدمات فنی مهندسی و تکنولوژی جدید تامین مواد گل... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه استفاده از خدمات فنی مهندسی و تکنولوژی جدید تامین مواد گل...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897290/مزایده-دستگاه-مخزن-دو-جداره-دارای-سیستم-همزن'>مزایده دستگاه مخزن دو جداره دارای سیستم همزن  / مزایده , مزایده دستگاه مخزن دو جداره دارای سیستم همزن  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897288/مزایده-یک-باب-ساختمان-دو-طبقه-بر-روی-پارکینگ--'>مزایده یک باب ساختمان دو طبقه بر روی پارکینگ ... / مزایده یک باب ساختمان دو طبقه بر روی پارکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897279/فراخوان-مناقصه-خرید-و-نصب-شیرآلات-و-اتصالات-بر-روی-مسیر-گاز---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید و نصب شیرآلات و اتصالات بر روی مسیر گاز...- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خرید و نصب شیرآلات و اتصالات بر روی مسیر گاز..- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897209/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1140-فرعی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1140 فرعی بخش ده مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1140 فرعی بخش ده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897258/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-برق-امیرکلا-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات برق امیرکلا- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری و تعمیرات برق امیرکلا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897278/مناقصه-احداث-حصار-بتنی-ایستگاه-های-شیر-خط-لوله-24-اینچ'>مناقصه احداث حصار بتنی ایستگاه های شیر خط لوله 24 اینچ  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث حصار بتنی ایستگاه های شیر خط لوله 24 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897220/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-و-تجاری-تجدید'>مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897168/مناقصه-عمومی-خرید-چهار-دستگاه-چیلر'>مناقصه عمومی خرید چهار دستگاه چیلر  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید چهار دستگاه چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897192/مزایده-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-58768-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 58768 مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 58768 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897253/مناقصه-نگهداری-از-تاسیسات-برودتی-و-حرارتی-و---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و ....نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه نگهداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897219/مزایده-فروش-4-واحد-آپارتمان-و-سه-واحد-اداری'>مزایده فروش 4 واحد آپارتمان و سه واحد اداری  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد آپارتمان و سه واحد اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897316/مزایده-فروش-مجتمع-تولیدی-مرحله-دوم'>مزایده فروش مجتمع تولیدی- مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش مجتمع تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897246/مناقصه-خرید-تعداد-3-دستگاه-سرور-DL580G9'>مناقصه خرید  تعداد 3 دستگاه سرور DL580G9 / مناقصه عمومی, مناقصه خرید  تعداد 3 دستگاه سرور DL580G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897270/اصلاحیه-مناقصه-زنده-گیری-سگهای-ولگرد-از-سطح-مناطق'>اصلاحیه مناقصه زنده گیری سگهای ولگرد از سطح مناطق  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه زنده گیری سگهای ولگرد از سطح مناطق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897238/مناقصه-حلال-آروماتیکی'>مناقصه حلال آروماتیکی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حلال آروماتیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897515/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897171/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-سیستم-تولید-هوای-فشرده'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات سیستم تولید هوای فشرده / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید تجهیزات سیستم تولید هوای فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897526/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-پست'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پست / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897468/مناقصه-تکمیل-و-ادامه-بهسازی-رودخانه'>مناقصه تکمیل و ادامه بهسازی رودخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و ادامه بهسازی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897491/مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-1-علی-آباد-تجدید'>مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 علی آباد تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 علی آباد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897477/مزایده-اجازه-کلیه-واحدهای-تجاری-و-کیوسکها'> مزایده اجازه کلیه واحدهای تجاری و کیوسکها / اگهی مزایده عمومی , مزایده اجازه کلیه واحدهای تجاری و کیوسکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897481/مزایده-فروش-خودرو-سواری-رنو-لوگان-ال-90-مدل-1392'>مزایده فروش خودرو سواری رنو لوگان ال 90 مدل 1392  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری رنو لوگان ال 90 مدل 1392 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897493/مناقصه-انجام-خدمات-حفظ-نگهداری-آبیاری-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه انجام خدمات حفظ، نگهداری، آبیاری و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حفظ، نگهداری، آبیاری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897483/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-شیرآلات-و-اتصالات'>مزایده فروش اقلام مستعمل شیرآلات و اتصالات / مزایده فروش اقلام مستعمل شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897442/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه-فهرست-کوتاه-مشاوران-مطالعات-شکست-سدهای--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه فهرست کوتاه مشاوران مطالعات شکست سدهای... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تهیه فهرست کوتاه مشاوران مطالعات شکست سدهای... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897478/مناقصه-یک-دستگاه-شیردوش-25-2-پارالل'>مناقصه یک دستگاه شیردوش 25*2 پارالل / مناقصه یک دستگاه شیردوش 25*2 پارالل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897430/تجدید-فراخوان-2-قلم-پایه-روشنایی-21-متری-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان 2 قلم پایه روشنایی 21 متری- نوبت دوم / تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان 2 قلم پایه روشنایی 21 متری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897471/مزایده-زمین-و-قلمستان-متصل-به-هم-4364-65متر'>مزایده زمین و قلمستان متصل به هم 4364.65متر / مزایده,مزایده زمین و قلمستان متصل به هم 4364.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897434/تجدید-مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897479/مناقصه-ساماندهی-معابر-مرادآب'>مناقصه ساماندهی معابر مرادآب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی معابر مرادآب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897480/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-به-مساحت-350متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه به مساحت 350متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه به مساحت 350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897461/مزایده-اجاره-واحد-مرغداری-100-000-قطعه-96-5-2'>مزایده اجاره واحد مرغداری 100.000 قطعه 96.5.2 / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد مرغداری 100.000 قطعه  96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897454/مناقصه-واگذاری-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-خیابان-نهضت'>مناقصه واگذاری اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان نهضت  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان نهضت نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897170/مزایده-واگذاری-1-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 1 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 1 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897448/فراخوان-درخواست-اطلاعات-RFI'>فراخوان درخواست اطلاعات RFI / فراخوان , فراخوان درخواست اطلاعات RFI نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897424/مناقصه-پروژه-خط-تغذیه-منطقه-ویژه-اقتصادی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خط تغذیه منطقه ویژه اقتصادی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه خط تغذیه منطقه ویژه اقتصادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897438/فراخوان-انتخاب-مشاور'>فراخوان انتخاب مشاور / فراخوان، فراخوان انتخاب مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897449/فراخوان-انتخاب-مشاور-برای-انجام-خدمات-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-ایمنی-و-کاهش-خطرات-و-پدافند-غیرعامل'>فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات مرحله اول و دوم ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات مرحله اول و دوم ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897457/فراخوان-انجام-خدمات-مشاور-مهندسی-ارزش-در-خصوص-تصفیه-خانه-های-فاضلاب--'>فراخوان انجام خدمات مشاور مهندسی ارزش در خصوص تصفیه خانه های فاضلاب... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات مشاور مهندسی ارزش در خصوص تصفیه خانه های فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897460/فراخوان-ساماندهی-فعالیت-امداد-خودروها--نوبت-دوم'>فراخوان ساماندهی فعالیت امداد خودروها  - نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان ساماندهی فعالیت امداد خودروها  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897465/آگهی-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-نگهداری-فضای-سبز'>آگهی مناقصه  انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897174/مناقصه-پیمانکاری-تولید--بارگیری-و-خدمات'>مناقصه پیمانکاری تولید ، بارگیری و خدمات  / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری تولید ، بارگیری و خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897476/فراخوان-ارزیابی-و-تجدید-مناقصه-عملیات-حفاری-دو-حلقه-چاه-به-روش-دورانی'>فراخوان ارزیابی و تجدید مناقصه عملیات حفاری دو حلقه چاه به روش دورانی / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و تجدید مناقصه عمومی، فراخوان ارزیابی و  تجدید مناقصه عملیات حفاری دو حلقه چاه به روش دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897503/فراخوان-اجرای-عملیات-اجرایی-خطوط-شبکه-توزیع-آب-در-طرح-زیرگذر-خیابان-استاد-معین--'>فراخوان اجرای عملیات اجرایی خطوط شبکه توزیع آب در طرح زیرگذر خیابان استاد معین... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، فراخوان اجرای عملیات اجرایی خطوط شبکه توزیع آب در طرح زیرگذر خیابان استاد معین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897446/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-اداری'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری اداری  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897431/فراخوان-پروژه-احداث-مرکز-داده-در-ساختمان-اداری'>فراخوان پروژه احداث مرکز داده در ساختمان اداری / آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار، فراخوان پروژه احداث مرکز داده در ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897427/فراخوان-بازرسی-کمی-و-کیفی-محصولات-مجتمع--نوبت-دوم'>فراخوان بازرسی کمی و کیفی محصولات مجتمع - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,فراخوان بازرسی کمی و کیفی محصولات مجتمع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897439/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم-رو'>مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897414/مناقصه-خرید-تعداد-500-دستگاه-برانکارد-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه برانکارد- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه برانکارد- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897417/مناقصه-خرید-تعداد-2000-دستگاه-تخت-بستری-سه-شکن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 2000 دستگاه تخت بستری سه شکن ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 2000 دستگاه تخت بستری سه شکن ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897421/مناقصه-خرید-تعداد-3200-دستگاه-تلویزیون-رنگی-32-اینچ-LED-تولید-داخل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه تلویزیون رنگی 32 اینچ LED تولید داخل- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه تلویزیون رنگی 32 اینچ LED تولید داخل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897423/مناقصه-خرید-تعداد-3200-دستگاه-یخچال-9-فوت-تولید-داخل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه یخچال 9 فوت تولید داخل- نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه یخچال 9 فوت تولید داخل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897176/مزایده-خط-تولید-فوم-پلی-استایرن-فعال--96-5-2'>مزایده خط تولید فوم پلی استایرن فعال ...96.5.2 / مزایده , مزایده خط تولید فوم پلی استایرن فعال ...96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897443/مناقصه-کلیه-مراحل-تهیه-طبخ-و-توزیع-دانشجویی--96-05-02'>مناقصه کلیه مراحل تهیه طبخ و توزیع دانشجویی - 96.05.02 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه کلیه مراحل تهیه طبخ و توزیع دانشجویی - 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897286/مناقصه-اجرای-عملیات-بهره-برداری-نگهداری-رفع-اتفاقات-و-اقدامات-اصلاحی-و-پیشگیرانه-شبکه-و-انشعابات-آب'>مناقصه اجرای عملیات بهره برداری نگهداری، رفع اتفاقات و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شبکه و انشعابات آب  / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای عملیات بهره برداری نگهداری، رفع اتفاقات و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شبکه و انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897273/خلاصه-مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-نصب--نگهداری-و-پشتیبانی-سخت-افزاری'>خلاصه مناقصه انجام کلیه خدمات نصب ، نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری / خلاصه آگهی مناقصه ، خلاصه انجام کلیه خدمات نصب ، نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897230/مزایده-ملک-به-مساحت-70-8مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 70.8مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 70.8مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897301/فراخوان-عمومی-جهت-خرید-یا-تولید-نرم-افزار-یکپارچه-سازمانی'>فراخوان عمومی جهت خرید یا تولید نرم افزار یکپارچه سازمانی  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی جهت خرید یا تولید نرم افزار یکپارچه سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897314/مزایده-اجاره-اراضی-کشاورزی-اطراف-نهالستان'>مزایده اجاره اراضی کشاورزی اطراف نهالستان / آگهی مزایده ، مزایده اجاره اراضی کشاورزی اطراف نهالستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897292/مناقصه-اجرای-پروژه-بازپیرایی-پیاده-رو-بلوار-سربداران-(ضلع-جنوب)'>مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی پیاده رو بلوار سربداران (ضلع جنوب)  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی پیاده رو بلوار سربداران (ضلع جنوب) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897284/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-تولیدی-و-فنی'>مناقصه انجام امور خدماتی، تولیدی و فنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی، تولیدی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897272/فراخوان-تجدید-ارزیابی-انجام-خدمات-نظافتی-و-واکاری-شهرکها-و-نواحی-صنعتی'>فراخوان تجدید ارزیابی انجام خدمات نظافتی و واکاری شهرکها و نواحی صنعتی / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی، فراخوان تجدید ارزیابی انجام خدمات نظافتی و واکاری شهرکها و نواحی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897455/مناقصه-بکارگیری-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مناقصه بکارگیری دو دستگاه خودرو سواری / آگهی دعوت به همکاری, مناقصه بکارگیری دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897447/مناقصه-خرید-خدمات-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات عمومی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید خدمات عمومی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897216/فراخوان-پیمانکاری-واحد-تولید-نایلکس-کارخانه-عباس-آباد'>فراخوان  پیمانکاری واحد تولید نایلکس کارخانه عباس آباد / فراخوان , فراخوان  پیمانکاری واحد تولید نایلکس کارخانه عباس آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897167/ارزیابی-کیفی-خدمات-بهداشتی--درمانی--فوریت-های-پزشکی'>ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی ، درمانی ، فوریت های پزشکی  / فراخوان , ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی ، درمانی ، فوریت های پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897257/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی--آسفالت-و-اجرای-ابنیه-فنی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ، آسفالت و اجرای ابنیه فنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ، آسفالت و اجرای ابنیه فنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897950/استعلام-صندلین-گردان-جکدار-کنفرانس'>استعلام صندلین گردان جکدار کنفرانس  / استعلام , استعلام صندلین گردان جکدار کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897898/استعلام-میز-کنفرانس-12-نفره'>استعلام  میز کنفرانس 12 نفره  / استعلام ، استعلام میز کنفرانس 12 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897954/استعلام-سایر-آموزش-ها'>استعلام سایر آموزش ها  / استعلام ، سایر آموزش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897886/استعلام-جمع-آوری-تجهیزات-رادیویی-ایستگاه-سه-چنگی'>استعلام جمع آوری تجهیزات رادیویی ایستگاه سه چنگی / استعلام , استعلام جمع آوری تجهیزات رادیویی ایستگاه سه چنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897876/استعلام-نصب-ارستر-ترکیبی'>استعلام نصب ارستر ترکیبی   / استعلام , استعلام نصب ارستر ترکیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897922/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-برق-خودرو'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو / استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897941/استعلام-دیگ-پلوپز-3-جداره-با-ظرفیت-300-لیتر--'>استعلام دیگ پلوپز 3 جداره با ظرفیت 300 لیتر... / استعلام دیگ پلوپز 3 جداره با ظرفیت 300 لیتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897951/استعلام-دیگ-سرخ-کن-سه-جداره-تمام-استیل'>استعلام دیگ سرخ کن سه جداره تمام استیل  / استعلام دیگ سرخ کن سه جداره تمام استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897304/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای--تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-الکترونیکی-ومخابراتی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای   تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی ومخابراتی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه عمومی یک مرحله ای   تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی ومخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897953/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام  / استعلام , استعلام  ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897947/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897926/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897885/استعلام-کالیبراسیون'>استعلام کالیبراسیون / استعلام، استعلام کالیبراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897946/استعلام-درخواست-خرید-لپ-تاب--مانیتور-رایانه--تلویزیون-اسنوا'>استعلام درخواست خرید لپ تاب ، مانیتور رایانه ، تلویزیون اسنوا / استعلام , استعلام درخواست خرید لپ تاب ، مانیتور رایانه ، تلویزیون اسنوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897917/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی / استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897900/استعلام-کاغذ-A4-اصلی-کاغذ-A4-با-گراماژ-80-G'>استعلام کاغذ A4 اصلی کاغذ A4 با گراماژ 80 G  / استعلام، استعلام کاغذ A4 اصلی کاغذ A4 با گراماژ 80 G </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897881/استعلام-اجرای-فنداسیون-جهت-نصب-تانکر'>استعلام اجرای فنداسیون جهت نصب تانکر / استعلام اجرای فنداسیون جهت نصب تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897935/استعلام-قطعات-بلدوزر-کوماتسو'>استعلام قطعات بلدوزر کوماتسو / استعلام قطعات بلدوزر کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897923/استعلام-چاپگر-رایانه'>استعلام چاپگر رایانه / استعلام چاپگر رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897262/مناقصه-اجرای-بتن-مسلح-مسیر-دسترسی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بتن مسلح مسیر دسترسی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای بتن مسلح مسیر دسترسی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897931/استعلام-مانیتور-ال-جی-20-اینچ'>استعلام مانیتور ال جی 20 اینچ  / استعلام, استعلام مانیتور ال جی 20 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897912/استعلام-خرید-لوله-به-منظور-اجرای-خط-انتقال-آب'>استعلام  خرید لوله به منظور اجرای خط انتقال آب  / استعلام, استعلام  خرید لوله به منظور اجرای خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897889/استعلام-تولید-فرآورده-های-چوب-چوب-پنبه-و--'>استعلام تولید فرآورده های چوب، چوب پنبه و ... / استعلام, استعلام تولید فرآورده های چوب، چوب پنبه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897873/استعلام-جو-دامی'>استعلام جو دامی  / استعلام, استعلام جو دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897890/استعلام-بوق-باند'>استعلام بوق باند  / استعلام, استعلام بوق باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897920/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل  / استعلام , استعلام گاز استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897880/استعلام-دستکش-یکبار-مصرف-و-جراحی-96-5-2'>استعلام دستکش یکبار مصرف و جراحی 96.5.2 / استعلام , استعلام دستکش یکبار مصرف و جراحی 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897875/استعلام-کاندم-شیت-در-سایز-های-مختلف-96-5-2'>استعلام کاندم شیت در سایز های مختلف 96.5.2 / استعلام, استعلام کاندم شیت در سایز های مختلف 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897895/استعلام-جی-پی-اس-دستی-مدل-گارمین-map78-s'>استعلام جی پی اس دستی مدل گارمین map78-s / استعلام , استعلام جی پی اس دستی مدل گارمین map78-s</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897919/استعلام-سرویس-کالیبراسیون-ایستگاههای-هوا-و-آنالایزرهای-سنجش--'>استعلام سرویس کالیبراسیون ایستگاههای هوا و آنالایزرهای سنجش ... / استعلام , استعلام سرویس کالیبراسیون ایستگاههای هوا و آنالایزرهای سنجش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897459/فراخوان-ایجاد-مراکز-معاینه-فنی-خودرو--96-05-02'>فراخوان ایجاد مراکز معاینه فنی خودرو - 96.05.02 / فراخوان ایجاد مراکز معاینه فنی خودرو - 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897893/استعلام-باطری-ups'>استعلام باطری ups / استعلام , استعلام باطری ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897871/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-برگزاری-مرحله-استانی-در-رشته-کشاورزی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز برگزاری مرحله استانی در رشته کشاورزی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز برگزاری مرحله استانی در رشته کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897906/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-المپیاد-مرحله-استانی-در-رشته-الکترونیک'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز المپیاد مرحله استانی در رشته الکترونیک  / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز المپیاد مرحله استانی در رشته الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897888/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-مسابقات-المپیاد-مرحله-استانی-در-رشته-اتومکانیک'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد مرحله استانی در رشته اتومکانیک / استعلام، استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد مرحله استانی در رشته اتومکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897872/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام, استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897958/استعلام-کیت-HCV-RIBA'>استعلام کیت HCV RIBA  / استعلام , استعلام کیت HCV RIBA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897967/استعلام-کیت-HCV-RIBA-از-کمپانی-MP-BIOMEDICAL'>استعلام کیت HCV RIBA از کمپانی MP BIOMEDICAL  / استعلام , استعلام کیت HCV RIBA از کمپانی MP BIOMEDICAL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897986/استعلام-اکسید-منیزیوم'>استعلام اکسید منیزیوم  / استعلام، استعلام اکسید منیزیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897968/استعلام-یدید-پتاسیوم'>استعلام یدید پتاسیوم  / استعلام، استعلام یدید پتاسیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897965/استعلام-کلرمفرم'>استعلام کلرمفرم  / استعلام، استعلام کلرمفرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897411/فراخوان-خرید-52-هادی-کاناری-از-نوع-ACSR-جهت-خط-230-کیلو-ولت-نوبت-دوم'>فراخوان خرید 52 هادی کاناری از نوع ACSR جهت خط 230 کیلو ولت  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای، فراخوان خرید 52 هادی کاناری از نوع ACSR جهت خط 230 کیلو ولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897961/استعلام-سود-سوزآور'>استعلام سود سوزآور / استعلام, استعلام سود سوزآور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897972/استعلام-محلول-اوره-آز'>استعلام محلول اوره آز / استعلام, استعلام محلول اوره آز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897970/استعلام-چای-توتنینگ-500-گرمی-200-بسته'>استعلام چای توتنینگ 500 گرمی 200 بسته / استعلام چای توتنینگ 500 گرمی 200 بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897973/استعلام-خرید-و-اجرای-سنگفرش-بتنی'>استعلام خرید و اجرای سنگفرش بتنی  / استعلام، استعلام خرید و اجرای سنگفرش بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897985/استعلام-تابلو-اطلاع-رسانی-بزرگ-موضوع-هشدار-ایمنی'>استعلام تابلو اطلاع رسانی بزرگ موضوع هشدار ایمنی / استعلام, استعلام تابلو اطلاع رسانی بزرگ موضوع هشدار ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897988/استعلام-تهیه-بیلبورد-تبلیغاتی-به-ابعاد-3-4-متر'>استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد 3*4 متر  / استعلام، استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد 3*4 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897971/استعلام-خرید-300-تن-آهک-هیدراته'>استعلام خرید 300 تن آهک هیدراته  / استعلام, استعلام خرید 300 تن آهک هیدراته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897989/استعلام-برنج-طبیعت-هندی'>استعلام برنج طبیعت هندی / استعلام برنج طبیعت هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897435/مزایده-اجاره-محل-رستوران-سنتی'>مزایده اجاره محل رستوران سنتی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده اجاره محل رستوران سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897987/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری / استعلام چاپگر  لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897979/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام ,استعلام لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897969/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام, استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897962/استعلام-بست-U-شکل-کاربرد-اتصال-دو-استراکچر'>استعلام بست U  شکل کاربرد اتصال دو استراکچر  / استعلام , استعلام بست U  شکل کاربرد اتصال دو استراکچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897976/استعلام-آبمیوه-تک-دانه-قوطی-در-4-طعم-مختلف'>استعلام آبمیوه تک دانه قوطی در 4 طعم مختلف  / استعلام , استعلام آبمیوه تک دانه قوطی در 4 طعم مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897983/استعلام-متر-لیزری-لایکا-D510'>استعلام متر لیزری لایکا D510 / استعلام , استعلام متر لیزری لایکا D510</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897978/استعلام-APK-GATE-APPLIANCE-SERIES-400-MODEL-AG410'>استعلام APK GATE APPLIANCE SERIES 400 MODEL AG410 / استعلام , استعلام APK GATE APPLIANCE SERIES 400 MODEL AG410</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897959/استعلام-تعداد-هفت-دستگاه-عدد-فایل-سه-کشو-زیر-میزی'>استعلام تعداد هفت دستگاه عدد فایل سه کشو زیر میزی  / استعلام، استعلام تعداد هفت دستگاه عدد فایل سه کشو زیر میزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897966/استعلام-تعداد-4-عدد-کتابخانه-چهار-درب-شیشه-ای'>استعلام تعداد 4 عدد کتابخانه چهار درب شیشه ای  / استعلام , استعلام تعداد 4 عدد کتابخانه چهار درب شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897975/استعلام-تعداد-سه-عدد-میز-عسلی'>استعلام تعداد سه عدد میز عسلی  / استعلام , استعلام تعداد سه عدد میز عسلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897963/استعلام-تعداد-2-عدد-میز-کار-اداری-همراه-با-کشو-با-طول-150-سانتیمتر'>استعلام تعداد 2 عدد میز کار اداری همراه با کشو با طول 150 سانتیمتر / استعلام تعداد 2 عدد میز کار اداری همراه با کشو با طول 150 سانتیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897964/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان  / استعلام، استعلام صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897980/استعلام-قفسه-بایگانی-ریلی'>استعلام قفسه بایگانی ریلی  / استعلام , استعلام  قفسه بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897982/استعلام-چراغ-LED-خیابانی'>استعلام چراغ LED خیابانی / استعلام, استعلام چراغ LED خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897977/استعلام-چراغ-راهنمایی-چشمک-زن'>استعلام چراغ راهنمایی چشمک زن / استعلام, استعلام چراغ راهنمایی چشمک زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897960/استعلام-خرید-20-ست-باطری-55-سلولی-2-ولت'>استعلام خرید 20 ست باطری 55 سلولی 2 ولت  / استعلام خرید 20 ست باطری 55 سلولی 2 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897984/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-مسابقات-المپیاد-رشته-درود-گری'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته درود گری / استعلام، استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته درود گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897981/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-مسابقات-المپیاد-رشته-تاسیسات'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته تاسیسات / استعلام، استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897974/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-مسابقات-المپیاد-رشته-کنترل-صنعتی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته کنترل صنعتی / استعلام، استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته کنترل صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897420/مناقصه-انواع-ورق-پلی-آمید'>مناقصه انواع ورق پلی آمید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انواع ورق پلی آمید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897453/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-یازده-حوزه-ثبت-تهران-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یازده حوزه ثبت تهران نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یازده حوزه ثبت تهران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897161/مناقصه-انجام-عملیات-برچیدن-و-اجرای-ایزوگام-و-لکه-گیری-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات برچیدن و اجرای ایزوگام و لکه گیری آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات برچیدن و اجرای ایزوگام و لکه گیری آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897408/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده تعداد یک دستگاه خودرو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897403/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-LX-EF7-96-05-02'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند LX-EF7- 96.05.02 / مزایده یک دستگاه خودرو سمند LX-EF7- 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897396/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده  فروش یک دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده, مزایده  فروش یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897429/مزایده-واگذاری-سه-دستگاه-آپارتمان-مساحت-45-65-65متر'>مزایده واگذاری سه دستگاه آپارتمان مساحت 45-65-65متر  / مزایده,مزایده واگذاری سه دستگاه آپارتمان مساحت 45-65-65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897221/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-عمدتاً-قطعات-برقی-و-مکانیکی'>مزایده فروش اقلام مازاد عمدتاً قطعات برقی و مکانیکی / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد عمدتاً قطعات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897226/مناقصه-خرید-سنگ-شکن'>مناقصه خرید سنگ شکن / مناقصه, مناقصه خرید سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897214/مزایده-بهره-برداری-از-زمین-فوتبال-چمن-طبیعی'>مزایده بهره برداری  از زمین فوتبال چمن طبیعی / مزایده, مزایده بهره برداری  از زمین فوتبال چمن طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897196/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-کارکرده-و-فرسوده'>مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده و فرسوده  / مزایده, مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده و فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897203/مزایده-اجاره-داروخانه-بیمارستان-هاجر-س'>مزایده اجاره داروخانه بیمارستان هاجر س  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره داروخانه بیمارستان هاجر س </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897206/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شرکت-سایپا-پرس'> مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس / مزایده,  مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897159/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-302-96متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 302.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 302.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897242/مزایده-فروش-5-واحد-آپارتمان-تک-واحدی'>مزایده فروش 5 واحد آپارتمان تک واحدی / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آپارتمان تک واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897239/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-مسکونی-و-تجاری'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی و تجاری / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897191/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-جهت-احداث-دو-باب-ساختمان-اداری'>مناقصه شناسایی پیمانکار جهت احداث دو باب ساختمان اداری / مناقصه, مناقصه شناسایی پیمانکار جهت احداث دو باب ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897186/تمدید-مناقصه-طراحی-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-تابلوهای-برق-و-کنترل-الکتریکال--'>تمدید مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای برق و کنترل الکتریکال... / تمدید مناقصه، تمدید مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای برق و کنترل الکتریکال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897189/مزایده-اجناس-ضایعاتی'>مزایده اجناس ضایعاتی / آگهی مزایده، مزایده اجناس ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897158/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-291-18متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 291.18متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 291.18متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897193/مزایده-فروش-اموال-و-اقلام-مازاد-و-اسقاط-خود--نوبت-دوم'>مزایده  فروش اموال و اقلام مازاد و اسقاط خود  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش اموال و اقلام مازاد و اسقاط خود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897210/مناقصه-نجام-خدمات-پشتیبانی-نظارت-و-مدیریت-بر-بهره-برداری-و-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-31-باب-جایگاه-CNG'>مناقصه نجام خدمات پشتیبانی، نظارت و مدیریت بر بهره برداری و خدمات نگهداری و تعمیرات 31 باب جایگاه CNG / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نجام خدمات پشتیبانی، نظارت و مدیریت بر بهره برداری و خدمات نگهداری و تعمیرات 31 باب جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897241/مناقصه-احداث-فضای-سبز-رمپ-و-لوپهای-جنوبی-تقاطع-خیابان-دوگاز-با-اتوبان-شهید-خرازی--'>مناقصه احداث فضای سبز رمپ و لوپهای جنوبی تقاطع خیابان دوگاز با اتوبان شهید خرازی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث فضای سبز رمپ و لوپهای جنوبی تقاطع خیابان دوگاز با اتوبان شهید خرازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897188/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-یک-فرعی-از-420-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از 420 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از 420 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897387/مزایده-یک-دستگاه-تیر-نور-کلیشه-ژلاتین--یک-دستگاه-خشک-کن-کلیشه'>مزایده یک دستگاه تیر نور کلیشه ژلاتین ، یک دستگاه خشک کن کلیشه / مزایده,مزایده یک دستگاه تیر نور کلیشه ژلاتین ، یک دستگاه خشک کن کلیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897516/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897520/مزایده-ملک-اعیان-صد-و-بیست-متر'>مزایده ملک اعیان صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ملک اعیان صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897524/مزایده-ملک-به-مساحت-49-65متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 49.65متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 49.65متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897393/مزایده-خودرو-سواری-پراید-سایپا-مدل-90'>مزایده خودرو سواری پراید سایپا مدل 90  / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید سایپا مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897157/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-باغ-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین و باغ نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و باغ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897504/مزایده-زمین-مساحت-8915مترمربع-کاربری-زراعی-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 8915مترمربع کاربری زراعی نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مساحت 8915مترمربع کاربری زراعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897513/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-7220متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 7220متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 7220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897509/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-4000متر'>مزایده زمین زراعی مساحت 4000متر / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897399/مزایده-سواری-پراید-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده سواری پراید به رنگ نقره ای  / مزایده,مزایده سواری پراید به رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897432/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو به رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897437/مزایده-دو-خط-تلفن-همراه'>مزایده  دو خط تلفن همراه  / مزایده دو خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897528/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-160-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897532/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-اعیان-120متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 120متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897538/مزایده-یکباب-مغازه-واحد-مسکونی-و-زمین'>مزایده یکباب مغازه.واحد مسکونی و زمین / مزایده,مزایده یکباب مغازه.واحد مسکونی و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897406/مزایده-یخچال-ایستاده--فریزر-دو-قلو-ایستاده'>مزایده یخچال ایستاده ، فریزر دو قلو ایستاده  / مزایده,مزایده یخچال ایستاده ، فریزر دو قلو ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897163/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-بازارچه--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث بازارچه  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار,فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث بازارچه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897433/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مساحت-321متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یک واحد مساحت 321متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مساحت 321متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897486/مزایده-ملک-مساحت-112متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 112متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 112متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897412/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تیبا-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو تیبا- نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو تیبا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897490/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-1382-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1382 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1382 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897428/مزایده-کابل-آلومینیومی-70-1-نوبت-دوم'>مزایده  کابل آلومینیومی 70*1 نوبت دوم  / مزایده  کابل آلومینیومی 70*1 ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897425/مزایده-فروش-دریل-عمودی-با-مته-و--مرحله-دوم'>مزایده فروش دریل عمودی با مته و ...مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دریل عمودی با مته و ...مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897469/مزایده-پلاک-ثبتی-10099-فرعی-از-11-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 10099 فرعی از 11 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10099 فرعی از 11 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897463/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-317متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 317متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 317متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897466/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-شش-جاجرم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش جاجرم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش جاجرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897378/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / مزایده,مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897166/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-پخش-مکانیزه--'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر پخش مکانیزه... / آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر پخش مکانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897385/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897545/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-151-3متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 151.3متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 151.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897550/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-112-65متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 112.65متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 112.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897555/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-36-فرعی-بخش-هفت'>مزایده ملک پلاک ثبتی 36 فرعی بخش هفت / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 36 فرعی بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897558/مزایده-ملک-مساحت-نود-و-شش-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت نود و شش متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت نود و شش متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897390/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری وانت نیسان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897394/مزایده-یک-دستگاه-تراش-کارویل'>مزایده یک دستگاه تراش کارویل / مزایده,مزایده یک دستگاه تراش کارویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897397/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897407/مزایده-یک-کامیون-کانتینر-فلزی'>مزایده یک کامیون کانتینر فلزی / مزایده ,مزایده یک کامیون کانتینر فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897415/مزایده-دستگاه-بوفه-چوبی---'>مزایده دستگاه بوفه چوبی .... / مزایده , مزایده دستگاه بوفه چوبی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897177/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-فینیشری-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897371/تجدید-فراخوان-مناقصه-عملیات-خدمات-آژانس-96-5-2'>تجدید فراخوان مناقصه عملیات خدمات آژانس 96.5.2 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه  عملیات خدمات آژانس 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897382/فراخوان-مناقصه-استقرار-نظام-مدیریت-انرژی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی - نوبت دوم  /  مناقصه عمومی  ,  مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897436/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-سه-نهاوند'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش سه نهاوند / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش سه نهاوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897376/مزایده-دو-دستگاه-لیفتراک-سیستم-سهند'>مزایده  دو دستگاه لیفتراک سیستم سهند  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  دو دستگاه لیفتراک سیستم سهند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897368/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سمند-سال-86-نوبت-دوم'> مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند سال 86- نوبت دوم  / آگهی مزایده منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند سال 86- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897441/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان94مترمربع'>مزایده منزل مسکونی اعیان94مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیان94مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897362/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-سواری-مدل-84'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سواری مدل 84  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سواری مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897416/آگهی-فراخوان-عمومی-احداث-بازار-دواب-به-صورت-صنعتی-در-قطعه-زمینی-حدودا-به-مساحت-12-هکتار-عرصه-96-5-2'>آگهی فراخوان عمومی احداث بازار دواب به صورت صنعتی در قطعه زمینی حدودا به مساحت 12 هکتار عرصه 96.5.2 / آگهی فراخوان عمومی  ،  فراخوان عمومی احداث بازار دواب به صورت صنعتی در قطعه زمینی حدودا به مساحت 12 هکتار عرصه 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897160/مزایده-فروش-دفاتر-مخابراتی-روستایی----نوبت-دوم'>مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی ...  - نوبت دوم  / آگهی مزایده یک مرحله ای,مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897381/مزایده-اجرای-طرح-پارکبان-96-5-2'>مزایده اجرای طرح پارکبان 96.5.2 / مزایده , مزایده اجرای طرح پارکبان 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897391/آگهی-مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی-96-5-2'>آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی 96.5.2 / آگهی مناقصه, واگذاری امور پشتیبانی و اداری و...96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897501/مزایده-عرصه-ششدانگ-به-مساحت-301-70-مترمربع--خودرو-سواری-پیکان'>مزایده  عرصه ششدانگ به مساحت 301/70 مترمربع ، خودرو سواری پیکان / مزایده,مزایده  عرصه ششدانگ به مساحت 301/70 مترمربع ، خودرو سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897383/مزایده-ماشین-آلات-نوبت-سوم'>مزایده ماشین آلات نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده ماشین آلات نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897410/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-200متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 200متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897413/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-ملک-996-5متر'>مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک 996.5متر / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک 996.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897405/مزایده-فروش-اراضی-مزروعی'>مزایده فروش اراضی مزروعی / مزایده,مزایده فروش اراضی مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897440/مناقصه-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه امور حمل و نقل / فراخوان مناقصه ,مناقصه امور حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897402/مزایده-خودروی-وانت-سیستم-زامیاد-مرتبه-دوم'>مزایده خودروی وانت سیستم زامیاد- مرتبه دوم  / مزایده خودروی وانت سیستم زامیاد- مرتبه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897418/مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-خطوط-اصلی'>مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897200/مزایده-اجاره-نه-هزار-متر-مربع-انبار-مسقف--تجدید'>مزایده اجاره نه هزار متر مربع انبار مسقف... تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده اجاره نه هزار متر مربع انبار مسقف... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897184/مزایده-پلاک-ثبتی-43-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 43 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 43 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897353/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-017-شمال-بنگستان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 017 شمال بنگستان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 017 شمال بنگستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897444/مزایده-دو-باب-مغازه-تجاری-بخش-دو-نیشابور'>مزایده دو باب مغازه تجاری بخش دو نیشابور / مزایده,مزایده دو باب مغازه تجاری بخش دو نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897360/مزایده-بخاری-هیتر-گازی'>مزایده بخاری هیتر گازی / مزایده بخاری هیتر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897365/مزایده-یک-دستگاه-خاور-بنز-جرثقیل'>مزایده یک دستگاه خاور بنز جرثقیل / مزایده یک دستگاه خاور بنز جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897374/مزایده-واگذاری-تعدادی-محدودی-از-قطعات-کارگاهی-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی محدودی از قطعات کارگاهی چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعدادی محدودی از قطعات کارگاهی چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897379/فراخوان-تعمیر-و-بهسازی-ده-قطعه-زمین-چمن-مصنوعی-کارکنان--نوبت-دوم'>فراخوان تعمیر و بهسازی ده قطعه زمین چمن مصنوعی کارکنان... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تعمیر و بهسازی ده قطعه زمین چمن مصنوعی کارکنان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897400/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-آشکارساز-خطای-هوایی'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه آشکارساز خطای هوایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه آشکارساز خطای هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897354/تجدید-مناقصه-خدمات-تامین-فلاکسیبل-های-ریخته-گری-و-میز-انتقال-شمش--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه خدمات تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897361/مناقصه-بهینه-سازی-روشنایی-انبار-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه بهینه سازی روشنایی انبار نفت  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  بهینه سازی روشنایی انبار نفت -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897175/مزایده-یک-قطعه-زمین-مقدار-9-357-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مقدار 9.357 هکتار نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مقدار 9.357 هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897409/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897324/تجدید-مناقصه-اداره-امور-انبار-نفت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اداره امور انبار نفت  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اداره امور انبار نفت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897404/تجدید-مناقصه-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه خدمات شهری  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897373/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-یکپارچه-تامین-مالی-و-اجرای-شبکه-های-فرعی---نوبت-دوم'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات یکپارچه تامین مالی و اجرای شبکه های فرعی... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناققصه عمومی,مناقصه عمومی اجرای عملیات یکپارچه تامین مالی و اجرای شبکه های فرعی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897388/مناقصه-تهیه-سامانه-یکپارچه-اطلاعات-شرکتهای-دولتی'>مناقصه تهیه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی  / فراخوان منقاصه عمومی, مناقصه تهیه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897369/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-220متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897366/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-48متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 48متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897333/مزایده-یک-دستگاه-قیچی-برش-میلگرد'>مزایده یک دستگاه قیچی برش میلگرد  / مزایده یک دستگاه قیچی برش میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897245/مزایده-فروش-دستگاه-بافندگی-SOMET'>مزایده فروش دستگاه بافندگی SOMET  / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه بافندگی SOMET </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897339/مزایده-فولاد-شمش'>مزایده فولاد شمش  / مزایده فولاد شمش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897364/فراخوان-طرح-های-کاهش-تلفات-برای-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق---'>فراخوان طرح های کاهش تلفات برای شبکه های توزیع نیروی برق  ... / فراخوان طرح های کاهش تلفات برای شبکه های توزیع نیروی برق  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897336/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-و-یکباب-ساختمان'>مزایده ششدانگ دو باب خانه و یکباب ساختمان  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه و یکباب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897472/مناقصه-عملیات-ساماندهی-بلوار-شهید-افتخاری--'>مناقصه عملیات ساماندهی بلوار شهید افتخاری ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساماندهی بلوار شهید افتخاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897450/تجدیدمزایده-واگذاری-3-دستگاه-از-ماشین-آلات-مستعمل-96-5-2'>تجدیدمزایده واگذاری 3 دستگاه از ماشین آلات مستعمل  96.5.2 / تجدید آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری 3 دستگاه از ماشین آلات مستعمل - 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897332/مزایده-واگذاری-قطع-و-جمع-آوری-درختان-خشک'>مزایده واگذاری قطع و جمع آوری درختان خشک  / مزایده,مزایده واگذاری قطع و جمع آوری درختان خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897358/مزایده-دستگیره-فلزی-کابینت'>مزایده دستگیره فلزی کابینت  / مزایده,مزایده دستگیره فلزی کابینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897349/مزایده-اجاره-مکان-بازی-کودکان'>مزایده اجاره مکان بازی کودکان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره مکان بازی کودکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897563/مناقصه-PART-FOR-MCCOY-CLINCHER-GRITFACE-96-5-2'>مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE 96.5.2 / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE نوبت اول 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897350/مناقصه-اجرای-سیستم-مکانیزه-یکپارچه-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897298/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-132-04متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 132.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 132.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897303/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-16-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 16 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 16 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897297/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-2907-49-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 2907/49 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 2907/49 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897345/فراخوان-مناقصه-خرید-ست-کامل-البسه-استحفاظی-فردی-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید ست کامل البسه استحفاظی فردی آتش نشانی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی و مناقصه , فراخوان مناقصه خرید ست کامل البسه استحفاظی فردی آتش نشانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897367/مناقصه-خرید-گل-های-فصلی'>مناقصه خرید گل های فصلی   / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید گل های فصلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897363/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-و-4-باب-دکان-متصل-به-آن'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی و 4 باب دکان متصل به آن / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی و 4 باب دکان متصل به آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897356/مزایده-ششدانگ-پلاک-1255-و-1256-و-1257-و-1258-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 1255 و 1256 و 1257 و 1258 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1255 و 1256 و 1257 و 1258 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897236/مزایده-فروش-یکدستگاه-ترموفرمینگ-با-ظرفیت-12-بار-در-دقیقه--'>مزایده فروش یکدستگاه ترموفرمینگ با ظرفیت 12 بار در دقیقه.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه ترموفرمینگ با ظرفیت 12 بار در دقیقه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897359/مزایده-پلاک-شماره-78-فرعی-مساحت-50122متر'>مزایده پلاک شماره 78 فرعی مساحت 50122متر  / مزایده,مزایده پلاک شماره 78 فرعی مساحت 50122متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897375/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-وپاکیزه-سازی-معابر-شهری-و-جمع-آوری--'>مناقصه  اجرای امور نظافت وپاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری.... / مناقصه  , مناقصه اجرای امور نظافت وپاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897347/مزایده-فروش-ملک-یک-مرحله-ای'>مزایده فروش ملک یک مرحله ای / مزایده,مزایده فروش ملک یک مرحله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897352/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-202-65مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 202.65مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 202.65مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897337/مناقصه-خرید-55-دستگاه-انواع-تابلو-عمومی-و-تابلو-روشنایی-معابر-کامپوزیت--'>مناقصه خرید 55 دستگاه انواع تابلو عمومی و تابلو روشنایی معابر کامپوزیت... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 55 دستگاه انواع تابلو عمومی و تابلو روشنایی معابر کامپوزیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897319/مزایده-1-خط-تلفن-همراه-(کار-کرده)'>مزایده 1 خط تلفن همراه (کار کرده)  / آگهی مزایده عمومی، مزایده 1 خط تلفن همراه (کار کرده) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897338/مزایده-اپارتمان-مسکونی-اعیان-155-85متر'>مزایده اپارتمان مسکونی اعیان 155.85متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی اعیان 155.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897341/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-608مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 608مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 608مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897172/مزایده-ششدانگ-کارخانه-صنعتی-مساحت-20-000متر'>مزایده ششدانگ کارخانه صنعتی مساحت 20.000متر / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه صنعتی مساحت 20.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897355/تجدید-مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-4-علی-آباد-تجدید-96-5-2'>تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد تجدید  96.5.2 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد نوبت اول 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897344/مناقصه-دستگاه-پلاگراف-ولتامتری-به-همراه-متعلقات-مربوطه--'>مناقصه دستگاه پلاگراف ولتامتری به همراه متعلقات مربوطه    ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه پلاگراف ولتامتری به همراه متعلقات مربوطه     ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897372/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-کلنگی-129-92متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلنگی 129.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلنگی 129.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897377/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-75-2متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 75.2متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 75.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897458/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-104-5متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 104.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 104.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897322/مزایده-دستگاه-فتوکپی-شارپ--'>مزایده دستگاه فتوکپی شارپ ... / مزایده, مزایده دستگاه فتوکپی شارپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897456/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-447-15متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور 447.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور 447.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897271/مزایده-فروش-کارخانه-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات-کارخانه-تجدید'>مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات و تجهیزات کارخانه تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات و تجهیزات کارخانه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897334/مناقصه-پروژه-حفرات-خالی-شهرستان-دهلران'>مناقصه  پروژه حفرات خالی شهرستان دهلران  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  پروژه حفرات خالی شهرستان دهلران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897323/فراخوان-تکمیل-پروژه-بهسازی-و-بازسازی-بخشی-از-جاده-کنارگذر-خط-لوله---نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل پروژه بهسازی و بازسازی بخشی از جاده کنارگذر خط لوله...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تکمیل پروژه بهسازی و بازسازی بخشی از جاده کنارگذر خط لوله ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897327/فراخوان-مناقصه-اجرای-پوشش-کف-بند-بتنی--تجدید-96-05-02'>فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی - تجدید 96.05.02 / تجدید فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی- تجدید 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897380/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-707-40متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 707.40متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 707.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897310/مناقصه-خرید-و-توزیع-غذای-دانشجویان-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897313/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ... نوبت دوم / مناقصه , تجدید فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897317/استعلام-عملیات-اجرایی-و-احداث-اولویت-های-1--2-و-بخشی-از-اولویت-سه-شبکه-جمع-اوری-انتقال-و-انشعابات-فاضلاب--نوبت-دوم'>استعلام عملیات اجرایی و احداث اولویت های 1 ، 2 و بخشی از اولویت سه شبکه جمع اوری، انتقال و انشعابات فاضلاب - نوبت دوم  / استعلام  , استعلام عملیات اجرایی و احداث اولویت های 1 ، 2 و بخشی از اولویت سه شبکه جمع اوری، انتقال و انشعابات فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897282/مزایده-فروش-یکدستگاه-اکسترودر-دو-مارپیچه-با-قابلیت-ورود-نشاسته-PLA--'> مزایده فروش یکدستگاه اکسترودر دو مارپیچه با قابلیت ورود نشاسته PLA... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اکسترودر دو مارپیچه با قابلیت ورود نشاسته PLA....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897348/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-بتن-محوطه-الک-کاتالیستهای-پالایشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بازسازی بتن محوطه الک کاتالیستهای پالایشگاه  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و بازسازی بتن محوطه الک کاتالیستهای پالایشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897343/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-جاده-روستای-آنتنی-های---'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت جاده روستای آنتنی های .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت جاده روستای آنتنی های ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897370/مناقصه-خرید--بارگیری--حمل--باراندازی-و-تحویل-کانالهای-پیش-ساخته-بتنی-(کانالت)'>مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تحویل کانالهای پیش ساخته بتنی (کانالت)  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تحویل کانالهای پیش ساخته بتنی (کانالت) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897426/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-عرصه-477-63مترمربع'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت عرصه 477.63مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت عرصه 477.63مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897330/مناقصه-خرید-150-دستگاه-کامپیوتر-p4-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4  تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4  تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897302/فراخوان-ارزیابی-خرید-پروژکتور-ex-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی خرید پروژکتور ex نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی خرید پروژکتور ex  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897320/مناقصه-عملیات-اجرای-بهسازی-و-جدولگذاری-و-آسفالت-معابر--'>مناقصه عملیات اجرای بهسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای بهسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897328/مزایده-فروش-امتیاز-اولین-شرکت-آیس-پک'>مزایده فروش امتیاز اولین شرکت آیس پک  / مزایده , مزایده فروش امتیاز اولین شرکت آیس پک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897326/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-150متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897169/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-دیمزار-37000متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی دیمزار 37000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی دیمزار 37000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897325/مزایده-ملک-مساحت-49-89مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 49.89مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 49.89مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897311/فراخوان-قطعات-یدکی-جرثقیل-سقفی-نوبت-دوم'>فراخوان قطعات یدکی جرثقیل سقفی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان قطعات یدکی جرثقیل سقفی    نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897315/مناقصه-پروژه-بازسازی-و-تعمیرات-محوطه-و-ساختمان-ایستگاههای-تقلیل-فشار---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بازسازی و تعمیرات محوطه و ساختمان ایستگاههای تقلیل فشار ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه بازسازی و تعمیرات محوطه و ساختمان ایستگاههای تقلیل فشار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897395/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-237-متر'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 237 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 237 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897398/مزایده-یک-قطعه-باغچه-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغچه نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغچه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897401/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-4500متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 4500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 4500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897340/فراخوان-مناقصه-خدمات-انبارداری-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات  انبارداری و پشتیبانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خدمات  انبار داری و پشتیبانی مجتمع انبارهای شهید طاهری در تهران  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897289/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-361-12متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 361.12متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 361.12متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897285/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-17-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 17 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 17 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897283/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-454-5'>مزایده یکباب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 454.5  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 454.5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897296/مزایده-فروش-ملک-و-اموال-تجدید'> مزایده فروش ملک و اموال تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش ملک و اموال تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897280/مناقصه-خرید-خدمات-امنیتی-حفاظتی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات امنیتی، حفاظتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید خدمات امنیتی، حفاظتی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897275/فراخوان-مناقصه-خدمات-تنظیفات-و-اداره-آبدارخانه-پست-و-کپی-و-چاپ-و-تکثیر-در-تهران-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات تنظیفات و اداره آبدارخانه، پست و کپی و چاپ و تکثیر در تهران نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات تنظیفات و اداره آبدارخانه، پست و کپی و چاپ و تکثیر در تهران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897281/مزایده-اراضی-کشاورزی-و-تجاری-و-یک-هفتم-چاه-نوبت-اول'>مزایده اراضی کشاورزی و تجاری و یک هفتم چاه نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی و تجاری و یک هفتم چاه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897346/مزایده-اجاره-چمن-مصنوعی'>مزایده اجاره چمن مصنوعی  / اگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897305/مزایده-دو-دستگاه-کانکس-12-متری--'>مزایده دو دستگاه کانکس 12 متری... / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه کانکس 12 متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897293/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-طبق-سند-68-78متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه طبق سند 68.78متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه طبق سند 68.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897260/فراخوان-مناقصه-خرید-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور-500-کیلووات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 500 کیلووات -نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 500 کیلووات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897307/مزایده-اجاره-استخر-مریم'>مزایده اجاره استخر مریم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره استخر مریم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897274/مزایده-ششدانگ-پلاک-ملکی-ویلایی-اعیان-همکف-60مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ملکی ویلایی اعیان همکف 60مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ملکی ویلایی اعیان همکف 60مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897268/مناقصه-حمل-گندم-از-سیلوها-و-انبارها-و-مراکز-نگهداری-و-ذخیره-سازی'>مناقصه حمل گندم از سیلوها و انبارها و مراکز نگهداری و ذخیره سازی  / مناقصه حمل گندم از سیلوها و انبارها و مراکز نگهداری و ذخیره سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897229/مناقصه-عملیات-راهسازی-پروژه-قطعه-1-ب-باند-دوم--'>مناقصه عملیات راهسازی پروژه قطعه 1/ب باند دوم... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات راهسازی پروژه قطعه 1/ب باند دوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897165/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-78-68مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 78.68مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 78.68مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897300/مناقصه-مربوط-تعمیرات-اساسی-20-دستگاه-منزل-کارگری'>مناقصه مربوط تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه مربوط تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897309/مناقصه-امور-مربوط-به-اپراتوری--خدمات--تنظیفات--دوبار-شمارش-اسکناس---95-5-2'>مناقصه امور مربوط به اپراتوری , خدمات ، تنظیفات ، دوبار شمارش اسکناس.... 95.5.2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه امور مربوط به اپراتوری , خدمات ، تنظیفات ، دوبار شمارش اسکناس.... 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897269/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-94-46متر-و-منزل-مسکونی'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 94.46متر و منزل مسکونی / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 94.46متر و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897357/مزایده-سنگ-ساختمانی-از-نوع-تراورتن-شکلاتی-نوبت-دوم'>مزایده سنگ ساختمانی از نوع تراورتن شکلاتی- نوبت دوم  / مزایده,مزایده سنگ ساختمانی از نوع تراورتن شکلاتی-  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897335/مزایده-یک-دستگاه-سواری-لیفان-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه سواری لیفان مدل 1393 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری لیفان مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897254/مزایده-24-سهم-از-100-سهم-از-5-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده 24 سهم از 100 سهم از 5 دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده 24 سهم از 100 سهم از 5 دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897261/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-واحد-تجاری-18-31متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ واحد تجاری 18.31متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ واحد تجاری 18.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897342/مزایده-سنگ-ساختمانی-از-نوع-تراورتن-عباس-آباد-نوبت-دوم'>مزایده سنگ ساختمانی از نوع تراورتن عباس آباد- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده سنگ ساختمانی از نوع تراورتن عباس آباد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897266/مزایده-مال-غیرمنقول-به-متراژ-بیرونی-خانه-سرا-مساحت-350متر'>مزایده مال غیرمنقول به متراژ بیرونی خانه سرا مساحت 350متر  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول به متراژ بیرونی خانه سرا مساحت 350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897351/مزایده-پنج-دستگاه-کولر-ایستاده-(سالنی)'>مزایده پنج دستگاه کولر ایستاده (سالنی)  / آگهی مزایده, مزایده پنج دستگاه کولر ایستاده (سالنی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897179/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشتمل-بر-کارگاه-6044متر'>مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر کارگاه 6044متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر کارگاه 6044متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897264/مزایده-یکباب-باغ-مساحت-1947متر'>مزایده یکباب باغ مساحت 1947متر / مزایده,مزایده یکباب باغ مساحت 1947متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897251/مزایده-17-قطعه-اراضی-زراعتی-و-'>مزایده 17 قطعه اراضی زراعتی و.. / مزایده,مزایده 17 قطعه اراضی زراعتی و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897248/مزایده-اموال-شامل-21-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده اموال شامل 21 قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده اموال شامل 21 قطعه زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897331/مزایده-ششدانگ-زمین-با-قدمت-بنا-بیش-از-15-سال'>مزایده ششدانگ زمین با قدمت بنا بیش از 15 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با قدمت بنا بیش از 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897329/مزایده-پلاک-ثبتی-184-فرعی-از-اصلی-2186-بخش-شش'>مزایده پلاک ثبتی 184 فرعی از اصلی 2186 بخش شش / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 184 فرعی از اصلی 2186 بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897299/مزایده-فروش-سه-عدد-کانکس-و--'>مزایده فروش سه عدد کانکس و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش سه عدد کانکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897312/مزایده-یک-واحد-از-مجتمع-مسکونی-بوستان-مدت-بنا-11-سال'>مزایده یک واحد از مجتمع مسکونی بوستان مدت بنا 11 سال  / مزایده,مزایده یک واحد از مجتمع مسکونی بوستان مدت بنا 11 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897308/مزایده-45-117-حبه-از-72-حبه-از-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده 45.117 حبه از 72 حبه از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 45.117 حبه از 72 حبه از ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897294/فراخوان-تامین-تجهیزات-فعال-و-غیر-فعال-سیستم-های-مخابراتی-و--'>فراخوان  تامین تجهیزات فعال و غیر فعال سیستم های مخابراتی و ... / آگهی فراخوان, فراخوان  تامین تجهیزات فعال و غیر فعال سیستم های مخابراتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897224/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897287/مناقصه-خرید-پایه-ورنیه-دار-به-تعداد-43-عدد'>مناقصه خرید پایه ورنیه دار به تعداد 43 عدد  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پایه ورنیه دار به تعداد 43 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897384/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-پلاک-نه-و-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و پلاک نه و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و پلاک نه و شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897386/مزایده-ششدانگ-منزل-و-پلاک-7-و-8-و-4-فرعی-و-زمین'>مزایده ششدانگ منزل و پلاک 7 و 8 و 4 فرعی و زمین  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل و پلاک 7 و 8 و 4 فرعی و زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897389/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-پلاک-نه-و-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و پلاک نه و شش فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و پلاک نه و شش فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897392/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-زمین-پلاک-نه-و-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و زمین پلاک نه و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و زمین پلاک نه و شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897419/مزایده-قسمتی-از-پلاک-ثبتی-1755-مفروز-نوبت-اول'>مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 1755 مفروز نوبت اول  / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 1755 مفروز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897321/مزایده-چاپگر-سوزنی'>مزایده چاپگر سوزنی / آگهی مزایده , مزایده چاپگر سوزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897422/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-180متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 180متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897291/مناقصه-عمومی-زیرسازی--جدولگذاری-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عمومی زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897185/تجدید-مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه جدول گذاری سطح شهر- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید  مناقصه پروژه جدول گذاری سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897318/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-شهرستانهای-تابعه-مرکزی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897306/مزایده-فروش-57-قطعه-از-املاک'>مزایده فروش 57 قطعه از املاک / مزایده,مزایده فروش 57 قطعه از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897255/مزایده-فروش-انواع-ماشین-تزریق-پلاستیک-مدل-BL120EK-با-مارک-SHUANGMA'>مزایده فروش انواع ماشین تزریق پلاستیک مدل BL120EK با مارک SHUANGMA  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع ماشین تزریق پلاستیک مدل BL120EK با مارک SHUANGMA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897197/مناقصه-تکمیل-سازه-بتنی-ساختمان-عملیاتی----نوبت-دوم'>مناقصه  تکمیل سازه بتنی ساختمان عملیاتی ... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  تکمیل سازه بتنی ساختمان عملیاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897205/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-جمع-آوری-و-انتقال-پسماندهای--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای... مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای... مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897695/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده ، مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897713/تمدید-مناقصه-بهسازی-برق-واحد-خنک-کن'>تمدید مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن / تمدید مناقصه، تمدید مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897807/تمدید-مناقصه-جهت-ترمیم-ستون-ها-و-دال-های-معیوب'>تمدید مناقصه جهت ترمیم ستون ها و دال های معیوب / تمدید مناقصه, تمدید مناقصه جهت ترمیم ستون ها و دال های معیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897869/مناقصه-پلاسترکاری'>مناقصه پلاسترکاری  / مناقصه , مناقصه پلاسترکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897180/مناقصه-اجرای-دیوار-چینی--زیرسازی-جدولگذاری-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیوار چینی ، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای دیوار چینی ، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897679/استعلام-​ترانسفورماتور-800-کیلو-ولت-آمپر'>استعلام ​ترانسفورماتور 800 کیلو ولت آمپر  / استعلام , استعلام ​ترانسفورماتور 800 کیلو ولت آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897699/تجدید-مزایده-اجاره-سه-غرفه-از-غرفه-داخل-سالن'>تجدید مزایده اجاره سه غرفه از غرفه داخل سالن  / تجدید مزایده ,  تجدید مزایده اجاره سه غرفه از غرفه داخل سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897687/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور  / استعلام ,استعلام الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897690/استعلام-بست-جنت-ترولکس'>استعلام بست جنت ترولکس  / استعلام بهاء, استعلام بست جنت ترولکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897820/استعلام-تیپل-باطله-تانک'>استعلام تیپل باطله تانک / استعلام بهاء, استعلام تیپل باطله تانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897693/فراخوان-عملیات-تخریب-و-بازسازی-مجدد-آدمروها'>فراخوان عملیات تخریب و بازسازی مجدد آدمروها / فراخوان عمومی,فراخوان عملیات تخریب و بازسازی مجدد آدمروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897701/فراخوان-خدمات-نظرسنجی'>فراخوان خدمات نظرسنجی / فراخوان ,  فراخوان خدمات نظرسنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897686/فراخوان-عملیات-نظارت--نگهداری--راهبردی--سرویس-و-تعمیر-سیستم-های-برودتی'>فراخوان عملیات نظارت ، نگهداری ، راهبردی ، سرویس و تعمیر سیستم های برودتی / فراخوان عملیات نظارت ، نگهداری ، راهبردی ، سرویس و تعمیر سیستم های برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897183/مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897834/استعلام-کولر-مرحله-نهایی-کمپرسور-هوای-فشرده--96-05-02'>استعلام کولر مرحله نهایی کمپرسور هوای فشرده - 96.05.02 / استعلام ,استعلام کولر مرحله نهایی کمپرسور هوای فشرده - 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897846/استعلام-بهاء-thyrister-type-cs-300-12-30---96-05-02'>استعلام بهاء thyrister .type.cs 300/12/30 ....96.05.02 / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام بهاء thyrister .type.cs 300/12/30 ....96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897810/استعلام-بهاء-رادیاتور-دیزل-اضطراری--96-05-02'>استعلام بهاء رادیاتور دیزل اضطراری - 96.05.02 / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام بهاء رادیاتور دیزل اضطراری - 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897821/استعلام-وکیوم-پمپ-هیدروژن-سه-فاز'>استعلام وکیوم پمپ هیدروژن سه فاز  / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام وکیوم پمپ هیدروژن سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897847/استعلام-پمپ-کفکش-تک-فاز-ولتاژ-تغذیه-96-5-2'>استعلام پمپ کفکش تک فاز ولتاژ تغذیه 96.5.2 / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام پمپ کفکش تک فاز ولتاژ تغذیه  96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897840/استعلام-لوازم-یدکی-TAP-CHANGER-ترانس-های-اصلی-واحدهای-گازی-96-5-2'>استعلام لوازم یدکی TAP CHANGER ترانس های اصلی واحدهای گازی 96.5.2 /  فرم استعلام بها, استعلام  لوازم یدکی TAP CHANGER ترانس های اصلی واحدهای گازی 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897864/استعلام-خدمات-مشاوره-ای-مربوط-به-سیستم-جدید-فاضلاب-بهداشتی'>استعلام خدمات مشاوره ای مربوط به سیستم جدید فاضلاب بهداشتی  / استعلام بهاء، استعلام خدمات مشاوره ای مربوط به سیستم جدید فاضلاب بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897795/استعلام-اصلاح-سیستم-فاضلاب-بهداشتی'>استعلام اصلاح سیستم فاضلاب بهداشتی / استعلام, استعلام اصلاح سیستم فاضلاب بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897164/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-با-قدمت-بیست-و-یک-سال'>مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت بیست و یک سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت بیست و یک سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897804/استعلام-POWER-SUPPLY'>استعلام POWER SUPPLY  / استعلام POWER SUPPLY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897853/استعلام-اکسپنشن-تک-بلوزه-دو-متری--'>استعلام اکسپنشن تک بلوزه دو متری ... / استعلام POWER اکسپنشن تک بلوزه دو متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897787/استعلام-ترمینال-برق'>استعلام ترمینال برق / استعلام , استعلام استعلام ترمینال برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897700/استعلام-lapping-machine'>استعلام lapping machine / استعلام, استعلام lapping machine</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897683/استعلامsubmersible-electro-pump'>استعلامsubmersible electro pump / استعلامsubmersible electro pump</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897709/مناقصه-FILTER--'>مناقصه FILTER... / مناقصه،  مناقصه FILTER...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897692/مناقصه-HOSE--'>مناقصه HOSE... / مناقصه، مناقصه HOSE...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897182/مزایده-دو-واحد-تجاری-45-و-35-89مترمربع'>مزایده دو واحد تجاری 45 و 35.89مترمربع  / مزایده,مزایده دو واحد تجاری 45 و 35.89مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897831/استعلام-ساخت-نمگیر-کولینگ'>استعلام ساخت نمگیر کولینگ / استعلام ساخت نمگیر کولینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897865/استعلام-اویل-کولر-کامل-دامپتراک-R-32'>استعلام  اویل کولر کامل دامپتراک R-32 / استعلام  اویل کولر کامل دامپتراک R-32</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897794/استعلام-سيم-بکسل-28-ميلی-متر--'>استعلام سيم بکسل 28 ميلی متر... / استعلام، استعلام سيم بکسل 28 ميلی متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897777/خدمات-نصب-جرثقیل-لودینگ-بارگیری'>خدمات نصب جرثقیل لودینگ بارگیری  / نصب جرثقیل لودینگ بارگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897173/مناقصه-عملیات-جدول-گذاری-و-زیرسازی-تعدادی-از-معابر-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات جدول گذاری و زیرسازی تعدادی از معابر روستا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات جدول گذاری و زیرسازی تعدادی از معابر روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897706/مزایده-اقلام-راکد'>مزایده اقلام راکد  / مزایده اقلام راکد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897817/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت 15 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897833/مزایده-انواع-ضایعات-فلزی--'>مزایده انواع ضایعات فلزی ... / مزایده ،مزایده انواع ضایعات فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897710/مناقصه-اجرای-تکمیل-عملیات-ساخت-و-نصب-اسکلت-فلزی'>مناقصه اجرای تکمیل عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی  / مناقصه اجرای تکمیل عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897854/استعلامhex-nut-m6-iso-4032-cl8-cold-galvanized'>استعلامhex nut m6-iso 4032-cl8-cold galvanized / استعلامhex nut m6-iso 4032-cl8-cold galvanized</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897819/استعلام-ورق-teflon-ptfe-foil'>استعلام ورق teflon ptfe foil / استعلام ورق teflon ptfe foil</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897707/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ'>استعلام پمپ سانتریفیوژ / استعلام , استعلام پمپ سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897694/استعلام-ورق-سربی'>استعلام ورق سربی  / استعلام, استعلام ورق سربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897721/استعلام-THERMOCOUPLE-type'>استعلام  THERMOCOUPLE type  / استعلام , استعلام THERMOCOUPLE type  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897826/استعلام-ایمپلر'>استعلام ایمپلر  / استعلام بهاء, استعلام ایمپلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897825/فراخوان-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-کروماتو-گرافی-نفوذ-ژل'>فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه کروماتو گرافی نفوذ ژل     / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه کروماتو گرافی نفوذ ژل    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897178/تجدید-مزایده-اموال-اسقاطی-و-ضایعات-آهن-آلات--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اموال اسقاطی و ضایعات آهن آلات - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی ,تجدید  مزایده اموال اسقاطی و ضایعات آهن آلات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897816/فراخوان-مناقصه-تامین-قطعات-برقی-روتور-مانیتورینگ-دما'>فراخوان مناقصه تامین قطعات برقی روتور مانیتورینگ دما / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین قطعات برقی روتور مانیتورینگ دما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897838/مناقصه-خدمات-مشاوره-جهت-اجرای-اتوماسیون-شبکه-های-توزیع'>مناقصه  خدمات مشاوره جهت اجرای اتوماسیون شبکه های توزیع / آگهی مناقصه, مناقصه  خدمات مشاوره جهت اجرای اتوماسیون شبکه های توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897815/فراخوان-قطعات-یدکی-رانش-رشته-های-تکمیلی'>فراخوان قطعات یدکی رانش رشته های تکمیلی     / فراخوان, فراخوان قطعات یدکی رانش رشته های تکمیلی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897806/اصلاحیه-مناقصه-خرید-انواع-بالاست'>اصلاحیه مناقصه خرید انواع بالاست  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید انواع بالاست - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897842/مزایده-واگذاری-۳-باب-غرفه-حمل-و-نقلی-در-پایانه-بار-تبریزجهت-تاسیس-شرکت'>مزایده واگذاری ۳ باب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار تبریزجهت تاسیس شرکت / مزایده، مزایده واگذاری ۳ باب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار تبریزجهت تاسیس شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897867/مزایده-واگذاری-امور-خدماتی-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-پایانه-بار-96-5-2'>مزایده  واگذاری امور خدماتی و نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 96.5.2 / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری امور خدماتی و نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897863/مناقصه-واگذاری-امور-سرویس-پشتیبانی-و-نگهداری-رایانه--'>مناقصه واگذاری امور سرویس، پشتیبانی و نگهداری رایانه... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور سرویس، پشتیبانی و نگهداری رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897785/ارزیابی-کیفی-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیرات-جاری-و-اساسی-خودروهای-سبک-و-سنگین---'>ارزیابی کیفی سرویس و نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین .... / ارزیابی کیفی سرویس و نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897600/مناقصه-دیوارکشی-بتنی-و-تسطیح-محل-ایستگاه-CGS-دوم-شهر-جدید-پرند--'>مناقصه دیوارکشی بتنی و تسطیح محل ایستگاه CGS دوم شهر جدید پرند ... / مناقصه دیوارکشی بتنی و تسطیح محل ایستگاه CGS دوم شهر جدید پرند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897848/مناقصه-احداث-و-اصلاح-خط-و-پست-و-بركناری-و-تبدیل-چراغ-خیابانی--'>مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و بركناری و تبدیل چراغ خیابانی ... / مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و بركناری و تبدیل چراغ خیابانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897855/مناقصه-احداث-و-اصلاح-خط-و-پست-و-كاهش-قدرت-ترانس-شهرستان-بانه-به-صورت-كلید-دردست'>مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و كاهش قدرت ترانس شهرستان بانه به صورت كلید دردست     / مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و كاهش قدرت ترانس شهرستان بانه به صورت كلید دردست    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897860/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-گرکبود-دانیال--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال ... / مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897851/فراخوان-تامین-خدمات-حراست-ساختمانهای-مرکزی-انبار-نیزار-قم'>فراخوان تامین خدمات حراست ساختمانهای مرکزی انبار نیزار قم  / فراخوان تامین خدمات حراست ساختمانهای مرکزی انبار نیزار قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897844/فراخوان-انجام-امورخدماتی-جمع-آوری-و-حمل-مكانیزه-زباله-های-سایت-تهران--'>فراخوان انجام امورخدماتی جمع آوری و حمل مكانیزه زباله های سایت تهران ... / فراخوان انجام امورخدماتی جمع آوری و حمل مكانیزه زباله های سایت تهران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897827/تجدید-مناقصه-خودروهای-استیجاری-موردنیاز-شرکت-گاز-استان-ایلام'>تجدید مناقصه خودروهای استیجاری موردنیاز شرکت گاز استان ایلام     / تجدید مناقصه خودروهای استیجاری موردنیاز شرکت گاز استان ایلام    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897484/مزایده-ملک-سه-دانگ-مشاع-آپارتمان-بخش-4-ثبت-ساری'>مزایده ملک سه دانگ مشاع آپارتمان بخش 4 ثبت ساری  / مزایده,مزایده ملک سه دانگ مشاع آپارتمان بخش 4 ثبت ساری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897803/مناقصه-خدمات-دفتری--ماشین-نویسی--منشی-و-بایگانی'>مناقصه خدمات دفتری ، ماشین نویسی ، منشی و بایگانی / مناقصه خدمات دفتری ، ماشین نویسی ، منشی و بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897929/استعلام-بیسکوییت-کرمدار-لیموترش'>استعلام بیسکوییت کرمدار لیموترش / استعلام، استعلام بیسکوییت کرمدار لیموترش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897937/استعلام-SIEMENS-96-5-2'>استعلام SIEMENS -96.5.2 / استعلام , استعلام SIEMENS -96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897955/استعلام-13-قلم-لوازم-و-قطعات-سرور'>استعلام 13 قلم لوازم و قطعات سرور  / استعلام , استعلام  13 قلم لوازم و قطعات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897916/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-و-تجهیزات-تحت-پوشش-از-گیت-های-کنترل-ترد'>استعلام پشتیبانی و نگهداری و تجهیزات تحت پوشش از گیت های کنترل ترد / استعلام پشتیبانی و نگهداری و تجهیزات تحت پوشش از گیت های کنترل ترد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897933/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام، استعلام لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897870/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی  / استعلام , استعلام لوبیا چیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897494/مزایده-ششدانگ-پلاک-844-فرعی-بخش-یک-سنندج'>مزایده ششدانگ پلاک 844 فرعی بخش یک سنندج  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 844 فرعی بخش یک سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897887/استعلام-کشمش-پلویی-درجه-یک-ایرانی'>استعلام کشمش پلویی درجه یک ایرانی  / استعلام , استعلام کشمش پلویی درجه یک ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897905/استعلام-تهیه-تلویزیون-32'>استعلام تهیه تلویزیون 32 / استعلام, استعلام تهیه تلویزیون 32</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897942/استعلام-فن-کویل-زمینی'>استعلام فن کویل زمینی  / استعلام , استعلام فن کویل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897957/استعلام-برقگیری-الکتریکی'>استعلام برقگیری الکتریکی / استعلام، استعلام برقگیری الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897909/استعلام-رله-دیستانس-P442'>استعلام  رله دیستانس P442  / استعلام ,استعلام  رله دیستانس P442 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897914/استعلام-احداث-ساختمان'>استعلام احداث ساختمان / استعلام , استعلام احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897891/استعلام-تهیه-نرم-افزار-اپلیکیشن-پستخونه'>استعلام تهیه نرم افزار اپلیکیشن پستخونه / استعلام تهیه نرم افزار اپلیکیشن پستخونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897896/استعلام-سامانه-سرویسهای-مکان-محور-(GNAF-SERVICES)'>استعلام سامانه سرویسهای مکان محور (GNAF SERVICES)  / استعلام سامانه سرویسهای مکان محور (GNAF SERVICES) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897910/استعلام-کوله-پشتی-ضد-آب-ورزشی'>استعلام کوله پشتی ضد آب ورزشی / استعلام کوله پشتی ضد آب ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897927/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق / استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897944/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق / استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897956/استعلام-پروژه-تکمیل-شبکه-داخلی-توزیع-آب-ناحیه-صنعتی'>استعلام پروژه تکمیل شبکه داخلی توزیع آب ناحیه صنعتی / استعلام, استعلام پروژه تکمیل شبکه داخلی توزیع آب ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897952/استعلام-all-in-one--asus-z240ic'>استعلام all in one - asus z240ic  / استعلام, استعلام all in one - asus z240ic </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897939/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام  دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897894/استعلام-تجهیزات-سیستم-مداربسته'>استعلام تجهیزات سیستم مداربسته / استعلام  تجهیزات سیستم مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897932/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو / استعلام، استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897913/استعلام-فعالیت-های-پست'>استعلام فعالیت های پست  / استعلام, استعلام فعالیت های پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897462/مناقصه-پروژه-خط-تغذیه-گاز-از-روستای-دشت-عباس--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از روستای دشت عباس... تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از روستای دشت عباس... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897883/استعلام-کولر-گازی-مدل-ss-30akc-tp-اسنوا'>استعلام کولر گازی مدل ss-30akc-tp اسنوا  / استعلام,استعلام کولر گازی مدل ss-30akc-tp اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897943/استعلام-انتخاب-پیمانکار-جهت-قرارداد-ارایه-خدمات-چاپ'>استعلام انتخاب پیمانکار جهت قرارداد ارایه خدمات چاپ / استعلام انتخاب پیمانکار جهت قرارداد ارایه خدمات چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897904/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-منتظری'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس منتظری / استعلام تعمیرات اساسی مدارس منتظری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897892/استعلام-پروژه-تکمیل-دبستان-خیری'>استعلام پروژه تکمیل دبستان خیری / استعلام پروژه تکمیل دبستان خیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897936/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897924/استعلام-جت-فن'>استعلام جت فن / استعلام, استعلام جت فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897901/استعلام-تهیه-و-نصب-9-عدد-تابلو-حد-ترخص-و-ساعت-شرعی'>استعلام  تهیه و نصب 9 عدد تابلو حد ترخص و ساعت شرعی / استعلام, استعلام  تهیه و نصب 9 عدد تابلو حد ترخص و ساعت شرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897884/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897908/استعلام-خرید-ویدئو-وال'>استعلام خرید ویدئو وال  / استعلام، استعلام  خرید ویدئو وال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897925/استعلام-کیت-HIV-WESTERN--BLOT'>استعلام کیت HIV WESTERN . BLOT / استعلام ,استعلام کیت HIV WESTERN . BLOT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897911/استعلام-پاور-سوپلای-وسترن-و-الکتروفورژ'>استعلام پاور سوپلای وسترن و الکتروفورژ / استعلام، استعلام پاور سوپلای وسترن و الکتروفورژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897918/استعلام-الایزاریدر-stat-fax-4300-96-5-2'>استعلام  الایزاریدر stat fax 4300 96.5.2 / استعلام, استعلام   الایزاریدر stat fax 4300 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897902/استعلام-4-عدد-کامپیوتر-کیس-کامل-و---96-5-2'>استعلام 4 عدد کامپیوتر کیس کامل و ... 96.5.2 / استعلام 4 عدد کامپیوتر کیس کامل و ...  96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897928/استعلام-چاپ-دوجلد-کتاب'>استعلام چاپ دوجلد کتاب  / استعلام، استعلام چاپ دوجلد کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897903/استعلام-مانیتور--هارد--کیبورد-و--'>استعلام مانیتور - هارد - کیبورد و... / استعلام ​، استعلام مانیتور - هارد - کیبورد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897878/استعلام-مشاوره-مال-در-خصوص-حسابداری-مالی'>استعلام مشاوره مال در خصوص حسابداری مالی  / استعلام، استعلام مشاوره مال در خصوص حسابداری مالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897921/استعلام-جدول-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام جدول پیش ساخته بتنی  / استعلام، استعلام جدول پیش ساخته بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897899/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی'>استعلام روغن مایع سرخ کردنی / استعلام، استعلام روغن مایع سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897882/استعلام-وسایل-ورزشی-از-قبیل-توپ-فوتبال--'>استعلام وسایل ورزشی از قبیل توپ فوتبال ... / استعلام, استعلام وسایل ورزشی از قبیل توپ فوتبال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897940/استعلام-چراغ-پنل-توکار-SMD-رنگ-آفتابی'>استعلام چراغ پنل توکار SMD رنگ آفتابی  / استعلام، استعلام چراغ پنل توکار SMD رنگ آفتابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897474/مناقصه-P-F-CORE-FULL-BORE-DRILL-STEM-TEST-TOOLS-96-05-02'>مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS- 96.05.02 / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS- 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897930/استعلام-سیستم-بایگانی-ریلی-ثابت-و-متحرک'>استعلام سیستم بایگانی ریلی ثابت و متحرک / استعلام   سیستم بایگانی ریلی ثابت و متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897945/استعلام-پوشینه-بهداشتی-در-سایزهای-مختلف'>استعلام پوشینه بهداشتی در سایزهای مختلف / استعلام , استعلام پوشینه بهداشتی در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897907/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک  / استعلام سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897938/استعلام-زیر-انداز-تافته-60-90'>استعلام زیر انداز تافته 60*90 / استعلام , استعلام زیر انداز تافته 60*90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897879/استعلام-شارژر-تریستوری-کاربرد-لیفتراک-برقی'>استعلام شارژر تریستوری کاربرد لیفتراک برقی  / استعلام , استعلام شارژر تریستوری کاربرد لیفتراک برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897897/استعلام-کاغذ-A3'>استعلام کاغذ A3 / استعلام ,استعلام کاغذ A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897915/استعلام-قند-حبه'>استعلام قند حبه  / استعلام, استعلام قند حبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897934/استعلام-بیسیم-دیجیتال'>استعلام بیسیم دیجیتال  / استعلام , استعلام بیسیم دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897948/استعلام-سرور-اچ-پی-دو-دستگاه-و--'>استعلام  سرور اچ پی دو دستگاه و ...  / استعلام , استعلام  سرور اچ پی دو دستگاه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897190/فراخوان-انجام-کلیه-امور-مرتبط-با-پیمان-حجمی-خدمات-پشتیبانی'>فراخوان انجام کلیه امور مرتبط با پیمان حجمی خدمات پشتیبانی  / مناقصه ، فراخوان انجام کلیه امور مرتبط با پیمان حجمی خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897470/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897554/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-D--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده D  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده D  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897549/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-B--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده B  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده B - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897544/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-G--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده G - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده G - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897565/مزایده-فروش-4-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 4 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 4 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897579/مزایده-اجاره-بوفه-مدارس-سما'>مزایده اجاره بوفه مدارس سما  / مزایده ، اجاره بوفه مدارس سما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897571/مزایده-تعداد-5-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده تعداد 5 دستگاه خودروی سواری / مزایده ، مزایده تعداد 5 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897551/مزایده-بهره-برداری-از-استخر-سرپوشیده'>مزایده بهره برداری از استخر سرپوشیده  / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897485/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897546/مزایده-چندین-قلم-ظروف-سفالی-نوبت-دوم'>مزایده چندین قلم ظروف سفالی  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده چندین قلم ظروف سفالی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897543/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز   نوبت دوم  / مزایده  , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897562/مزایده-واگذاری-قطعی-یک-زمین-در-بر-شهرک-اصناف'>مزایده واگذاری قطعی یک زمین در بر شهرک اصناف / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری قطعی یک زمین در بر شهرک اصناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897540/مزایده-ماشین-آلات-و-تجهیزات-ملک-تملیکی-شرکت-پارس-هیدرولیک-گرگان--'>مزایده ماشین آلات و تجهیزات ملک تملیکی شرکت پارس هیدرولیک گرگان ... / مزایده , مزایده ماشین آلات و تجهیزات ملک تملیکی شرکت پارس هیدرولیک گرگان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897675/مزایده-پلاک-ثبتی-24933-شماره-فرعی-24395-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 24933 شماره فرعی 24395 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 24933 شماره فرعی 24395 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897674/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-8660-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 8660 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 8660 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897680/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-مسکونی-کوی-امیرکبیر-96-5-2'>مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی کوی امیرکبیر 96.5.2 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی کوی امیرکبیر 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897497/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-150-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897677/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-امیرکبیر-96-5-2'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر 96.5.2 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897696/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-16641-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 16641 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 16641 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897691/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-179-61متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 179.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 179.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897688/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-430مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 430مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 430مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897684/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-مساحت-587متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت 587متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت 587متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897536/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-تصفیه-خانه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897547/مزایده-فروش-اطاق-کمپرسی-رنو-میدلام-سفید--'>مزایده فروش اطاق کمپرسی رنو میدلام سفید.... / آگهی مزایده , مزایده فروش اطاق کمپرسی رنو میدلام سفید....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897578/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-358-1مترمرحله-سوم'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 358.1مترمرحله سوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 358.1متر مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897574/مزایده-فروش-تعدادی-پلاک-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی پلاک کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی پلاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897557/مناقصه-خدمات-کنتورخوانی--توزیع-صورتحساب--وصول-مطالبات-مشترکین-بدهکار---'>مناقصه خدمات کنتورخوانی ، توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات مشترکین بدهکار .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات کنتورخوانی ، توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات مشترکین بدهکار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897252/مزایده-96-قلم-لوازم-ورزشی'>مزایده 96 قلم لوازم ورزشی  / مزایده 96 قلم لوازم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897529/مزایده-واگذاری-فضای-کافی-شاپ-مستقر-در-لایی'>مزایده واگذاری فضای کافی شاپ مستقر در لایی  / مزایده , مزایده واگذاری فضای کافی شاپ مستقر در لایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897646/مزایده-اموال-غیرمنقول-یکباب-واحد-تجاری-و-دو-باب-آپارتمان-مسکونی'>مزایده اموال غیرمنقول یکباب واحد تجاری و دو باب آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول یکباب واحد تجاری و دو باب آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897553/مزایده-واگذاری-استخر-سرپوشیده'>مزایده واگذاری استخر سرپوشیده  / مزایده , مزایده واگذاری استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897556/مناقصه-اجرای-آسفالت-مسیرهای-ورودی-خوابگاه'>مناقصه اجرای آسفالت مسیرهای ورودی خوابگاه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای آسفالت مسیرهای ورودی خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897505/فراخوان-رفع-حوادث-تعمیر-و-نگهداری-شبکه--انشعابات-و-خطوط-انتقال-آب-و-فاضلاب'>فراخوان رفع حوادث، تعمیر و نگهداری شبکه ، انشعابات و خطوط انتقال آب و فاضلاب / فراخوان, فراخوان رفع حوادث، تعمیر و نگهداری شبکه ، انشعابات و خطوط انتقال آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897535/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده جایگاه CNG / آگهی مزایده ,مزایده جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897527/مزایده-پارکینگ-طبقاتی-الماس'>مزایده پارکینگ طبقاتی الماس / آگهی مزایده ,مزایده پارکینگ طبقاتی الماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897244/مزایده-تعداد-150-راس-گوساله-نر-شیرخوار--'>مزایده تعداد 150 راس گوساله نر شیرخوار ... / آگهی مزایده ، مزایده تعداد 150 راس گوساله نر شیرخوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897564/مزایده-فر-پخت-شیرینی-و--'>مزایده  فر پخت شیرینی و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده  فر پخت شیرینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897541/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-مراکز-ذوالفقاری-و-ولیعصر-شهرستان-آبادان-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ذوالفقاری و ولیعصر شهرستان آبادان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز ذوالفقاری و ولیعصر شهرستان آبادان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897534/مزایده-دو-دستگاه-موتورسیکلت-یاماها'>مزایده دو دستگاه موتورسیکلت یاماها  / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه موتورسیکلت یاماها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897523/مزایده-یکدستگاه-ژنراتور-مارک-لینکلن-و--'>مزایده یکدستگاه ژنراتور مارک لینکلن و ... / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه ژنراتور مارک لینکلن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897530/مناقصه-آماده-سازی-20-هکتاری-بندر-کنگ'>مناقصه آماده سازی 20 هکتاری بندر کنگ / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  آماده سازی 20 هکتاری بندر کنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897539/مزایده-آزمایشگاه-تشخیص-طبی'>مزایده آزمایشگاه تشخیص طبی / آگهی مزایده,مزایده  آزمایشگاه تشخیص طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897232/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-نصب-انشعابات-پای-پستی-عادی-و-دیماندی-ثانویه-مشترکین-96-5-2'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات نصب انشعابات پای پستی عادی و دیماندی ثانویه مشترکین..96.5.2 / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات نصب انشعابات پای پستی عادی و دیماندی ثانویه مشترکین... تجدید نوبت اول 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897522/اطلاعیه-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تابعه'>اطلاعیه اجاره تعدادی از واحدهای تابعه  / اطلاعیه , اطلاعیه اجاره تعدادی از واحدهای تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897629/مزایده-دو-قطعه-زمین-200-و-210-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین 200 و 210 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 200 و 210 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897533/مزایده-دو-دستگاه-یخچال-ویترینی-ایستاده'>مزایده  دو دستگاه یخچال ویترینی ایستاده  / مزایده ,مزایده  دو دستگاه یخچال ویترینی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897525/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-به-رنگ-قهوه-ای'>مزایده  یک دستگاه سواری سمند به رنگ قهوه ای  / مزایده,مزایده  یک دستگاه سواری سمند به رنگ قهوه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897514/مزایده-سنگ-تراورتن--سنگ-چینی'>مزایده سنگ تراورتن ، سنگ چینی  / مزایده,مزایده سنگ تراورتن ، سنگ چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897517/مزایده-دو-عدد-سلول-الکترولیز-مس-نوبت-دوم'>مزایده دو عدد سلول الکترولیز مس  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو عدد سلول الکترولیز مس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897666/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-400مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 400مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 400مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897518/آگهی-مناقصه-خدمات-قرائت--توزیع-وصول-مطالبات----نوبت-دوم'>آگهی مناقصه خدمات قرائت , توزیع وصول مطالبات ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه خدمات قرائت , توزیع وصول مطالبات ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897487/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897199/فراخوان-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات ایمنی و آتش نشانی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان خدمات ایمنی و آتش نشانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897496/مناقصه-تهیه-غذای-پرسنل'>مناقصه تهیه غذای پرسنل  / مناقصه تهیه غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897507/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنلی---'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنلی  ... / مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنلی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897502/مزایده-اجاره-رستوران'>مزایده اجاره رستوران  / مزایده اجاره رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897670/مزایده-ملک-دارای-زمینی-مساحت-صد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک دارای زمینی مساحت صد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک دارای زمینی مساحت صد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897537/مزایده-comprosses-Air'>مزایده comprosses Air / آگهی مزایده، مزایده comprosses Air</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897506/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده  یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین  / مزایده ، یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897531/مناقصه-احداث-مرکز-جامع-سلامت-دکتر-شادپور'>مناقصه احداث مرکز جامع سلامت دکتر شادپور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مرکز جامع سلامت دکتر شادپور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897672/مزایده-ششدانگ-ملک-قولنامه-ای-عرصه-156متر'>مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای عرصه 156متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای عرصه 156متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897519/مناقصه-اجرای-ساختمان-دهیاری'>مناقصه اجرای ساختمان دهیاری  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای ساختمان دهیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897510/مناقصه-اجرای-کارهای-برقی'>مناقصه اجرای کارهای برقی / مناقصه اجرای کارهای برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897508/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897724/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-82متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 82متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897499/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس-و--'>مزایده یک دستگاه مینی بوس و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه مینی بوس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897521/فراخوان-احداث-باند-دوم-قطعه-2-محور-سقز'>فراخوان احداث باند دوم قطعه 2 محور سقز  / فراخوان ,احداث باند دوم قطعه 2 محور سقز  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897641/مزایده-یک-دستگاه-ملک-دو-طبقه'>مزایده یک دستگاه ملک دو طبقه / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897207/مناقصه-واگذاری-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنلی'>مناقصه واگذاری تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنلی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897498/مناقصه-تجهیز-ده-نقطه-بارگیری-انبار-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه تجهیز ده نقطه بارگیری انبار نفت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تجهیز ده نقطه بارگیری انبار نفت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897511/مزایده-انواع-قوطی-پروفیلی-نوبت-دوم'>مزایده انواع قوطی پروفیلی..نوبت دوم  / مزایده , مزایده  انواع قوطی پروفیلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897512/مزایده-دینام-دستگاه-پمپ-باد-و--'>مزایده دینام دستگاه پمپ باد و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دینام دستگاه پمپ باد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897500/مزایده-یکدستگاه-تراکتور-فرگوس-258itm'>مزایده یکدستگاه تراکتور فرگوس 258itm / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه تراکتور فرگوس 258itm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897495/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897489/مناقصه-تکمیل-سازه-بتنی-ساختمان-عملیاتی----نوبت-اول-96-5-2'>مناقصه  تکمیل سازه بتنی ساختمان عملیاتی ... - نوبت اول 96.5.2 / مناقصه , مناقصه  تکمیل سازه بتنی ساختمان عملیاتی ... نوبت اول 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897213/مناقصه-واگذاری-تهیه-غذای-پرسنل'>مناقصه واگذاری تهیه غذای پرسنل  / مناقصه ,مناقصه واگذاری تهیه غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897698/مزایده-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-از-6188-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی سه فرعی از 6188 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سه فرعی از 6188 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897560/مناقصه-پروژه-حفر-چاه-عمیق-آب-روستا-96-5-2'>مناقصه پروژه حفر چاه عمیق آب روستا 96.5.2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه حفر چاه عمیق آب روستا 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897702/مزایده-فروش-12-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897949/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-از-آپارتمان'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از سه دانگ از آپارتمان / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از سه دانگ از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897705/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-2500متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 2500متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 2500متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897488/مناقصه-واگذاری-سلف-سرویس-دانشگاه-96-5-2'>مناقصه واگذاری سلف سرویس دانشگاه 96.5.2 / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه واگذاری سلف سرویس دانشگاه 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897779/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-420-و-433-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 420 و 433 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 420 و 433 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897711/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-2304-فرعی-از-345-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 2304 فرعی از 345 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 2304 فرعی از 345 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897559/مزایده-فروش-خط-موبایل-به-شماره-09123723107'>مزایده فروش خط موبایل به شماره 09123723107 / مزایده فروش خط موبایل به شماره 09123723107</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897231/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تعویض-پوشش-سازه-فضایی-استخر'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تعویض پوشش سازه فضایی استخر / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تعویض پوشش سازه فضایی استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897218/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-مربوط-به-جابجایی-مواد-و-محصول-در-داخل-شرکت-توسط-لیفتراک'>مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به جابجایی مواد و محصول در داخل شرکت توسط لیفتراک  / مناقصه ,مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به جابجایی مواد و محصول در داخل شرکت توسط لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897581/مزایده-فروش-لوله-بتنی---نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله بتنی ... نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش لوله بتنی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897731/مزایده-یکباب-ملک-مفروز-کاربری-صنعتی-13950متر'>مزایده یکباب ملک مفروز کاربری صنعتی 13950متر / مزایده,مزایده یکباب ملک مفروز کاربری صنعتی 13950متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897585/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-جیلی--تیپ-امگراند-7-مدل-2013'>مزایده یک دستگاه خودرو جیلی - تیپ امگراند 7-مدل 2013  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو جیلی - تیپ امگراند 7-مدل 2013 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897223/مناقصه-بیمه-تکمیل-درمان-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897589/مزایده-یک-دستگاه-ای-سی-یو-بیل-مکانیکی-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه ای سی یو بیل مکانیکی کوماتسو  / مزایده, مزایده یک دستگاه ای سی یو بیل مکانیکی کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897627/استعلام-قیمت-اجرای-بخش-استروک-یونیت'> استعلام قیمت اجرای بخش استروک یونیت / آگهی فراخوان عمومی,  استعلام قیمت اجرای بخش استروک یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897622/مناقصه-خرید-تجهیزات-پزشکی'>مناقصه خرید تجهیزات پزشکی / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897617/مناقصه-هتلینگ-بیماران'>مناقصه  هتلینگ بیماران / مناقصه, مناقصه  هتلینگ بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897610/مزایده-اجاره-یکساله-مجموعه-ورزشی'> مزایده اجاره یکساله مجموعه ورزشی / آگهی مزایده عمومی,  مزایده اجاره یکساله مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897582/مزایده-تخصیص-زمین-جهت-احداث-باسکول-و--'>مزایده تخصیص زمین جهت احداث باسکول و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده تخصیص زمین جهت احداث باسکول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897651/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-302-4متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 302.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 302.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897653/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-127-17متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897656/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-300متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 300متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897658/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-95-05متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 95.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 95.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897225/مزایده-اجاره-واحدهای-مجتمع-پرورش-مرغ-مادر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحدهای مجتمع پرورش مرغ مادر نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره واحدهای مجتمع پرورش مرغ مادر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897588/مزایده-واگذاری-عینک-سازی-بیمارستان--'>مزایده واگذاری عینک سازی بیمارستان... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری عینک سازی بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897664/مناقصه-خرید-مواد-طبخ-توزیع-صبحانه'>مناقصه خرید مواد، طبخ، توزیع صبحانه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مواد، طبخ، توزیع صبحانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897643/فراخوان-عملیات-اجرایی-قطعه-سوم-راه-اصلی'>فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897630/فراخوان-قیمت-واگذاری-تسهیلات-زایمانی-شبکه-بهداشتی'>فراخوان قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی شبکه بهداشتی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی شبکه بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897811/مزایده-ششدانگ-زمین-طلق-مساحت-170متر'>مزایده ششدانگ زمین طلق مساحت 170متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین طلق مساحت 170متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897577/مزایده-واگذاری-کارخانه-آسفالت--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  کارخانه آسفالت... نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری  کارخانه آسفالت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897587/مزایده-غرفه-ترامپولین-بوستان-و--'>مزایده غرفه ترامپولین بوستان و ... / آگهی حراج حضوری ,مزایده غرفه ترامپولین بوستان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897573/مناقصه-بیمه-عمر-و-حوادث-گروهی---نوبت-دوم'>مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897570/مناقصه-عمومی-انجام-تعمیرات-اساسی-تعداد-60-دستگاه-موتور-اتوبوس-از-انواع-مختلف---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی تعداد 60 دستگاه موتور اتوبوس از انواع مختلف ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی تعداد 60 دستگاه موتور اتوبوس از انواع مختلف ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897234/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-255000مترمربع'>مزایده یکقطعه زمین مساحت 255000مترمربع / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 255000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897717/مزایده-11-43-سهم-از-یک-صد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده 11.43 سهم از یک صد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 11.43 سهم از یک صد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897663/مزایده-میزان-5-21-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 5.21 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 5.21 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897662/مزایده-43-49-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده 43.49 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 43.49 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897660/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-161متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 161متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 161متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897572/مناقصه-زیرسازی-؛-آسفالت-؛-کانیوا-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی ؛ آسفالت ؛ کانیوا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی ؛ آسفالت ؛ کانیوا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897567/مزایده-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده اماکن ورزشی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897772/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897665/مناقصه-واگذاری-امور-داده-آمایی-(ورود--پالایش-و-تغذیه-اطلاعات)--'>مناقصه واگذاری امور داده آمایی (ورود ، پالایش و تغذیه اطلاعات).... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور داده آمایی (ورود ، پالایش و تغذیه اطلاعات)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897644/انتخاب-پیمانکار-جهت-خشک-کردن-و-تبدیل-شالی'> انتخاب پیمانکار جهت خشک کردن و تبدیل شالی / آگهی انتخاب پیمانکار , انتخاب پیمانکار جهت خشک کردن و تبدیل شالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897633/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-مغازه-(همکف-اول)-نوبت-دوم'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب مغازه (همکف اول) نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده تمامی ششدانگ یکباب مغازه (همکف اول) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897267/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی----96-5-2'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی  .... 96.5.2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی  ....  96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897568/مزایده-فروش-سه-دستگاه-اتومبیل-وانت-نیسان-دوکابین-و--'>مزایده فروش سه دستگاه اتومبیل وانت نیسان دوکابین و.... / آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه اتومبیل وانت نیسان دوکابین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897580/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-زیربنای-167متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان زیربنای 167متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان زیربنای 167متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897632/مزایده-اعیانی-شرکت-ساختمانی-تدبیر-گستر'>مزایده اعیانی شرکت ساختمانی تدبیر گستر  / مزایده,مزایده اعیانی شرکت ساختمانی تدبیر گستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897607/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا-مدل-85'>مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 85  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897637/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-144متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 144متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 144متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897616/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-140مترمربع'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی 140مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی 140مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897612/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-25-5مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 25.5مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 25.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897608/مزایده-یک-قطعه-باغچه-بزرگ-مساحت-12746متر'>مزایده یک قطعه باغچه بزرگ مساحت 12746متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغچه بزرگ مساحت 12746متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897256/مزایده-حراج-بوفه-و-سفره-خانه-موزه-هفت-چنار-خود'>مزایده حراج بوفه و سفره خانه موزه هفت چنار خود  / آگهی حراج , مزایده بوفه و سفره خانه موزه هفت چنار خود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897561/آگهی-مزایده-عمومی-واگذاری-استیجاری-کانکس-شیشه-ای-پارک-بانوان-تجدید-نوبت-دوم'>آگهی مزایده عمومی واگذاری استیجاری کانکس شیشه ای پارک بانوان -تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, آگهی مزایده عمومی واگذاری استیجاری کانکس شیشه ای پارک بانوان -تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897583/آگهی-مزایده-نسبت-به-فروش-یک-دستگاه-غلطک-دو-تنی-هپکو'>آگهی مزایده نسبت به فروش یک دستگاه غلطک دو تنی هپکو  / مزایده حضوری , آگهی مزایده نسبت به فروش یک دستگاه غلطک دو تنی هپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897566/مناقصه-خرید-و-نصب-جرثقیل-10-تنی-مفصلی-چوپقی-بدون-وینچ--'>مناقصه خرید و نصب جرثقیل 10 تنی مفصلی چوپقی بدون وینچ ... / آگهی مناقصات عمومی دومرحله ای , مناقصه خرید و نصب جرثقیل 10 تنی مفصلی چوپقی بدون وینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897591/تجدید-آگهی-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ورودیه-پایانه-مسافربری-96-5-2'>تجدید آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری  96.5.2 / تجدید آگهی مزایده ,تجدید آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری  96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897548/مزایده-عواید-حاصل-از-میدان-تره-بار--نوبت-دوم'>مزایده عواید حاصل از میدان تره بار - نوبت دوم  / مزایده عواید حاصل از میدان تره بار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897638/مناقصه-انجام-عملیات-اجرای-دیوار-حائل-سنگی--'>مناقصه انجام عملیات اجرای دیوار حائل سنگی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرای دیوار حائل سنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897569/مزایده-فروش-91-قلم-جنس-شامل-اجاق-گاز-چهار-شعله-و--'>مزایده فروش 91 قلم جنس شامل اجاق گاز چهار شعله و ... / آگهی مزایده اموال, مزایده فروش 91 قلم جنس شامل اجاق گاز چهار شعله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897635/مزایده-منزل-مسکونی-از-پلاک-ثبتی-شماره-6145-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی از پلاک ثبتی شماره 6145 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی از پلاک ثبتی شماره 6145 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897625/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیم-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین دیم نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دیم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897621/مزایده-فروش-دفاتر-مخابراتی-روستایی'>مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی  / مزایده,مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897576/مناقصه-احداث-مرکز-جامع-سلامت'>مناقصه احداث مرکز جامع سلامت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مرکز جامع سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897243/مناقصه-خرید-سیم-کرلو-وهاوگ--'>مناقصه خرید سیم کرلو وهاوگ ... / مناقصه عمومی,مناقصه خرید سیم کرلو وهاوگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897594/مناقصه-عملیات-کانیوگذاری-و-دفع-آبهای-سطحی-معابر--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات کانیوگذاری و دفع آبهای سطحی معابر - چاپ دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات کانیوگذاری و دفع آبهای سطحی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897723/مزایده-فروش-ششدانگ-دو-قطعه-ملک-ثبتی-همجوار-38881متر'>مزایده فروش ششدانگ دو قطعه ملک ثبتی همجوار 38881متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ دو قطعه ملک ثبتی همجوار 38881متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897720/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-تفکیکی-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین تفکیکی کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین تفکیکی کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897247/مناقصه-تعداد-100-عدد-بانداژ'>مناقصه تعداد 100 عدد بانداژ  / مناقصه , مناقصه تعداد 100 عدد بانداژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897689/آگهی-مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-بوفه'>آگهی مزایده  اجاره بهره برداری از بوفه  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده  اجاره بهره برداری از بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897640/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-22-کیلومتر-شبکه-گذاری-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897648/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / مزایده، مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897799/مزایده-یکباب-مرغداری-محصور-با-ماشین-آلات'>مزایده یکباب مرغداری محصور با ماشین آلات  / مزایده,مزایده یکباب مرغداری محصور با ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897783/مزایده-تمامت-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-چهارهزار-و-ششصد-و-پنجاه-و-سه-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی چهارهزار و ششصد و پنجاه و سه فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی چهارهزار و ششصد و پنجاه و سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897748/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-301متر'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 301متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 301متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897654/مزایده-واگذاری-تعدادی-پلاک-زمین-با-کاربری-حمل-و-نقل--نوبت-سوم'>مزایده واگذاری تعدادی پلاک زمین با کاربری حمل و نقل - نوبت سوم / مزایده واگذاری تعدادی پلاک زمین با کاربری حمل و نقل - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897668/مناقصه-امور-بیمه-ای-از-قبیل-مسئولیت-مدنی--آتش-سوزی'>مناقصه امور بیمه ای از قبیل مسئولیت مدنی ، آتش سوزی / مناقصه عمومی ,مناقصه امور بیمه ای از قبیل مسئولیت مدنی ، آتش سوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897250/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-تاور'>مناقصه خرید یک دستگاه تاور / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه تاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897592/مزایده-فضای-موجود-در-بازارچه'>مزایده فضای موجود در بازارچه  / مزایده ، مزایده فضای موجود در بازارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897596/تجدید-مزایده-فروشگاه-های-داخل-زندان-شهرستانهای-فریدن-و---'>تجدید مزایده فروشگاه های داخل زندان شهرستانهای فریدن و  .... / مزایده، تجدید مزایده فروشگاه های داخل زندان شهرستانهای فریدن و  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897590/تجدید-مزایده-تعداد-11-باب-مغازه-واقع-در-کاشان'>تجدید مزایده تعداد 11 باب مغازه واقع در کاشان / مزایده , مزایده تعداد 11 باب مغازه واقع در کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897584/مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان  نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897769/مزایده-فروش-املاک-تعداد-15-قطعه-مسکونی-مازاد'>مزایده فروش املاک تعداد 15 قطعه مسکونی مازاد  / مزایده,مزایده فروش املاک تعداد 15 قطعه مسکونی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897760/مزایده-باغ-و--'>مزایده باغ و... / مزایده,مزایده باغ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897741/مزایده-2-سهم-از-نه-سهم-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-به-پلاک-ثبتی-218-فرعی'>مزایده 2 سهم از نه سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه به پلاک ثبتی 218 فرعی / مزایده,مزایده 2 سهم از نه سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه به پلاک ثبتی 218 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897181/آگهی-دعوت-عملیات-حمل-و-نقل-جاده-ای'> آگهی دعوت عملیات حمل و نقل جاده ای  / آگهی دعوت به ارزیابی ، آگهی دعوت عملیات حمل و نقل جاده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897265/مناقصه-خرید-ASYCHRONOUS-MV-MOTOR'>مناقصه خرید ASYCHRONOUS MV MOTOR  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ASYCHRONOUS MV MOTOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897836/مزایده-واگذاری-تعداد-9-قطعه-زمین-مسکونی-1420متر'>مزایده واگذاری تعداد 9 قطعه زمین مسکونی 1420متر  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 9 قطعه زمین مسکونی 1420متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897208/مزایده-قسمتی-از-لوازم-و-تاسیسات-استفاده-نشده-و--'>مزایده قسمتی از لوازم و تاسیسات استفاده نشده و ... / مزایده ، مزایده  قسمتی از لوازم و تاسیسات استفاده نشده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897661/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهرداری-منطقه-2-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری منطقه  2 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری منطقه 2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897805/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-3000متر-96-5-2'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 3000متر 96.5.2 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 3000متر 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897659/مناقصه-احداث-دیوار-تصفیه-خانه-فاضلاب-تجدید'>مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897667/مناقصه-تکمیل-بلوار-ورودی-منطقه-ویژه-اقتصادی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل بلوار ورودی منطقه ویژه اقتصادی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تکمیل بلوار ورودی منطقه ویژه اقتصادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897673/مزایده-تعداد-7-عدد-کارت-کپچراکسترنال'>مزایده  تعداد 7 عدد کارت کپچراکسترنال  / مزایده,مزایده  تعداد 7 عدد کارت کپچراکسترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897655/فراخوان-احداث--تجهیز-و-بهره-برداری-از-پارک-ها----نوبت-دوم'>فراخوان احداث ، تجهیز و بهره برداری از پارک ها ....  نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان احداث ، تجهیز و بهره برداری از پارک ها ....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897792/مزایده-فروش-املاک-عرصه-157-و-154-17متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک عرصه 157 و 154.17متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 157 و 154.17متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897790/مزایده-فروش-املاک-عرصه-157-و-154-17متر'>مزایده فروش املاک عرصه 157 و 154.17متر / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 157 و 154.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897773/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-16-دستگاه-مینی-بوس-کولر-دار'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 16 دستگاه مینی بوس کولر دار  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 16 دستگاه مینی بوس کولر دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897745/مناقصه-دفع-زباله-خانگی-سطح-شهر-امام'>مناقصه  دفع زباله خانگی سطح شهر امام / آگهی مناقصه ,مناقصه  دفع زباله خانگی سطح شهر امام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897215/مزایده-یک-دستگاه-زانتیا'>مزایده یک دستگاه زانتیا   / مزایده،مزایده یک دستگاه زانتیا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897735/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-بلوکی'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897733/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--مرحله-سوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی - مرحله سوم  / مناقصه تامین نیروی انسانی - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897747/فراخوان-تامین-و-جابه-جایی-ماشین-آلات-راهسازی-نوبت-دوم'>فراخوان تامین و جابه جایی ماشین آلات راهسازی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان  تامین و جابه جایی ماشین آلات راهسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897727/مزایده-اجاره-مرکز-رفاهی-فرهنگیان'>مزایده اجاره مرکز رفاهی فرهنگیان  / مزایده , مزایده اجاره مرکز رفاهی فرهنگیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897762/مزایده-هشت-عدد-کولر-گازی'>مزایده هشت عدد کولر گازی / مزایده هشت عدد کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897759/مزایده-تالار-معلم'>مزایده تالار معلم  / آگهی مزایده, مزایده تالار معلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897751/مناقصه-انجام-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلو-ولت-پیام'>مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت پیام / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت پیام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897732/مناقصه-خرید-گلهای-فصلی-تابستانه'>مناقصه خرید گلهای فصلی تابستانه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید گلهای فصلی تابستانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897222/فراخوان-مناقصه-خرید-پروفیل-و-میلگرد-آلومینیومی-آلیاژی'>فراخوان مناقصه خرید پروفیل و میلگرد آلومینیومی آلیاژی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید پروفیل و میلگرد آلومینیومی آلیاژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897718/مناقصه-مربوط-به-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897742/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-بلوکی'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897725/مناقصه-نگهداری-نهال-کاشته-شده---نوبت-سوم'>مناقصه نگهداری نهال کاشته شده....- نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری نهال کاشته شده....- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897756/مناقصه-تهیه-و-تامین-17-دستگاه-اتوبوس-ویژه-کولر-دار'>مناقصه تهیه و تامین 17 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه مناقصه تهیه و تامین 17 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897726/مناقصه-نسبت-به-واگذاری-تهیه-مواد-اولیه--پخت-و-سرو-غذایی-کارکنان'>مناقصه نسبت به واگذاری تهیه مواد اولیه , پخت و سرو غذایی کارکنان  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به واگذاری تهیه مواد اولیه , پخت و سرو غذایی کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897758/مزایده-انواع-ابزار-و-آهن-آلات-ضایعاتی--نوبت-دوم'>مزایده انواع ابزار و آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری,مزایده انواع ابزار و آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897202/فراخوان-مناقصه-تکمیل-معابر-سایت-2-و-جاده-حراستی-پیرامونی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل معابر سایت 2 و جاده حراستی پیرامونی  نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تکمیل معابر سایت 2 و جاده حراستی پیرامونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897749/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-سی-تایپ-جدید'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل سی تایپ جدید / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل سی تایپ جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897740/فراخوان-مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-کارگری'>فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل کارگری / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897729/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات--بازدید-و-سایر-خدمات-جنبی-14-نفر'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، بازدید و سایر خدمات جنبی 14 نفر / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، بازدید و سایر خدمات جنبی 14 نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897730/مناقصه-تعمیرات-اساسی-17-دستگاه-منزل-کارگری'>مناقصه تعمیرات اساسی 17 دستگاه منزل کارگری  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ,مناقصه تعمیرات اساسی 17 دستگاه منزل کارگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897722/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-وانت-زامیاد'>مزایده  تعداد یک دستگاه خودرو وانت زامیاد  / مزایده  تعداد یک دستگاه خودرو وانت زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897715/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرات-تهویه-و-تبرید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897198/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی ..-نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تامین اجتماعی دیر ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897719/مناقصه-احداث-پارک-شمالی-به-مساحت-تقریبی-17000متر-مربع-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارک شمالی به مساحت تقریبی 17000متر مربع مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث پارک شمالی به مساحت تقریبی 17000متر مربع مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897277/مناقصه-بررسی-سیستم-اعلام-حریق'>مناقصه بررسی سیستم اعلام حریق  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بررسی سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897295/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی  / مزایده ، مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897240/مناقصه-خرید-بسته-فرآورده-های-زیتون'>مناقصه خرید بسته فرآورده های زیتون / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید بسته فرآورده های زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897217/مناقصه-پروژه-تکمیل-جدولگذاری--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل جدولگذاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تکمیل جدولگذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897187/آگهی-مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-مازاد-و-مستعمل'>آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل / آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897228/مزایده-فروش-اسکلت-فلزی'>مزایده فروش اسکلت فلزی / مزایده،مزایده فروش اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897603/استعلام-حفر-اجرای-چاه-ارت'>استعلام حفر اجرای چاه ارت / استعلام , استعلام حفر اجرای چاه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897606/استعلام-خرید-کولر-گازی-اسپیلت-ایرانی-پنلی-اینورتردار'>استعلام خرید کولر گازی اسپیلت ایرانی پنلی اینورتردار / استعلام، استعلام خرید کولر گازی اسپیلت ایرانی پنلی اینورتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897623/استعلام-نصب-سیستم-بایگانی-ریلی'>استعلام نصب سیستم بایگانی ریلی  / استعلام، استعلام نصب سیستم بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897593/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی / استعلام, استعلام کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897611/استعلام-تعمیر-فلاشینگ'>استعلام تعمیر فلاشینگ  / استعلام , استعلام تعمیر فلاشینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897595/استعلام-لایروبی-سپتیک-تانک'>استعلام لایروبی سپتیک تانک / استعلام، لایروبی سپتیک تانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897602/استعلام-ران-مرغ-منجمد'>استعلام ران مرغ منجمد / استعلام , استعلام ران مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897605/استعلام-مقدار-شش-تن-قند-شکسته-و--'>استعلام مقدار شش تن قند شکسته و.... / استعلام، استعلام مقدار شش تن قند شکسته و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897618/استعلام-نورد-مرکب-به-قطر-130'>استعلام نورد مرکب به قطر 130 / استعلام , استعلام  نورد مرکب به قطر 130</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897235/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تامین-کنندگان-نردبان-کابل'>فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان نردبان کابل / فراخوان شناسایی و ارزیابی، فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان نردبان کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897620/استعلام-نورد-مرکب-به-قطر-80'>استعلام نورد مرکب به قطر 80 / استعلام , استعلام  نورد مرکب به قطر 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897624/استعلام-نورد-مرکب-به-قطر-65'>استعلام نورد مرکب به قطر 65 / استعلام , استعلام  نورد مرکب به قطر 65</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897613/استعلام-نورد-مرکب-به-قطر-93'>استعلام نورد مرکب به قطر 93  / استعلام , استعلام  نورد مرکب به قطر 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897626/استعلام-نورد-مرکب-به-قطر-71'>استعلام نورد مرکب به قطر 71 / استعلام , استعلام  نورد مرکب به قطر 71</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897708/استعلام-لیمو-عمانی-مرغوب'>استعلام لیمو عمانی مرغوب  / استعلام، استعلام لیمو عمانی مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897734/استعلام-شن-شسته-250-تن--'>استعلام شن شسته 250 تن ... / استعلام شن شسته 250 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897728/استعلام-سیمان-کیسه-ای-500-کیسه--'>استعلام سیمان کیسه ای 500 کیسه ... / استعلام سیمان کیسه ای 500 کیسه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897861/استعلام-ترموستات-تدریجی'>استعلام ترموستات تدریجی  / استعلام , استعلام ترموستات تدریجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897703/استعلام-حفر-چاه-جدید-ورزنه'>استعلام حفر چاه جدید ورزنه  / استعلام ,استعلام حفر چاه جدید ورزنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897451/مناقصه-مراحل-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-خود-را-از-طریق-جذب-پیمانکار'>مناقصه مراحل تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی خود را از طریق جذب پیمانکار / مناقصه مراحل تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی خود را از طریق جذب پیمانکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897835/استعلام-استریوسکوپ-رومیزی-hpf-1'>استعلام استریوسکوپ رومیزی hpf-1  / استعلام ، استریوسکوپ رومیزی hpf-1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897712/استعلام-انجام-آموزشهای-فنی-و-حرفه-ای-مربوط-به-طرحهای-اشتغال'>استعلام انجام آموزشهای فنی و حرفه ای مربوط به طرحهای اشتغال / استعلام، استعلام انجام آموزشهای فنی و حرفه ای مربوط به طرحهای اشتغال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897797/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-دیواری-سرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری سرمایشی  / استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897802/استعلام-دوربین-دیجیتالی-فیلمبرداری'>استعلام  دوربین دیجیتالی فیلمبرداری / استعلام  دوربین دیجیتالی فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897681/استعلام-لنز-مارک-canon-مدل-au-105'>استعلام لنز مارک canon مدل au-105 / استعلام لنز مارک canon مدل au-105</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897682/استعلام-سه-پایه-ساچلر'>استعلام  سه پایه ساچلر / استعلام  سه پایه ساچلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897856/استعلام-مانت-متابوتر'>استعلام مانت متابوتر  / استعلام مانت متابوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897862/استعلام-لایسنس-۹۰-کاربر-آنتی-ویروس'>استعلام لایسنس ۹۰ کاربر آنتی ویروس / استعلام , استعلام لایسنس ۹۰ کاربر آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897678/استعلام-پاور-میکسر-دایناکورد-مدل-pm-2200'>استعلام پاور میکسر دایناکورد مدل pm-2200 / استعلام پاور میکسر دایناکورد مدل pm-2200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897601/استعلام-روسری-قواره-بزرگ-120-120-نخی'>استعلام روسری قواره بزرگ 120.120 نخی  / استعلام, استعلام روسری قواره بزرگ 120.120 نخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897598/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان-96-5-2'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.5.2 / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897604/استعلام-بیمه-خودرهای-امداد'>استعلام بیمه خودرهای امداد / استعلام، استعلام  بیمه خودرهای امداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897857/استعلام-3-دستگاه-سوئیچ-و--'>استعلام 3 دستگاه سوئیچ و ... / استعلام, استعلام 3 دستگاه سوئیچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897597/استعلام-اسکنر-چک-96-5-2'>استعلام  اسکنر چک 96.5.2 / استعلام , استعلام  اسکنر چک 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897639/استعلام-آبسرد-کن-ایستاده-ایستکول'>استعلام  آبسرد کن ایستاده ایستکول / استعلام ، استعلام  آبسرد کن ایستاده ایستکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897647/استعلام-ست-کامل-خازن'>استعلام ست کامل خازن / استعلام ، ست کامل خازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897650/استعلام-تعداد-8-دستگاه-کولر-12هزار-ایرانی'>استعلام تعداد 8 دستگاه کولر 12هزار ایرانی / استعلام، استعلام تعداد 8 دستگاه کولر 12هزار ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897631/استعلام-مواد-مصرفی'>استعلام مواد مصرفی  / استعلام, استعلام مواد مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897642/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-المپیک'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز المپیک  / استعلام, استعلام مواد مصرفی  مورد نیاز المپیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897645/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-مسابقات-المپیاد-در-رشته-اتومکانیک'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد در رشته اتومکانیک / استعلام, استعلام مواد مصرفی  مورد نیاز مسابقات المپیاد در رشته  اتومکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897649/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام, استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897652/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-مسابقات-المپیاد-مرحله-استانی-در-رشته-درودگری'>استعلام وسایل مورد نیاز مسابقات المپیاد مرحله استانی در رشته درودگری / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز مسابقات المپیاد مرحله استانی در رشته درودگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897657/استعلام-تشک-ضربه-گیر-سالن-ورزشی'>استعلام تشک ضربه گیر سالن ورزشی  / استعلام, استعلام تشک ضربه گیر سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897599/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-خنک-کننده'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم خنک کننده / استعلام، استعلام سرویس و نگهداری سیستم خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897868/اصلاحیه-مزایده-فروش-سیم-مسی-اسقاط-و-اجناس-راکد-و-اسقاطی-شبکه-برق'>اصلاحیه مزایده فروش سیم مسی اسقاط و اجناس راکد و اسقاطی شبکه برق / اصلاحیه ,مزایده فروش سیم مسی اسقاط و اجناس راکد و اسقاطی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897586/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه / اگهی مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897575/مناقصه-مقدار-450-000-متر-پارچه-چلواری-سفید--نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 450.000 متر پارچه چلواری سفید - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه مقدار 450.000 متر پارچه چلواری سفید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897552/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده فروش دو دستگاه خودروی پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودروی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897634/مزایده-وانت-پیکان'>مزایده وانت پیکان / مزایده,مزایده وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897852/آگهی-انجام-خدمات-راه-بری-سرویس-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-ماشین-آلات'>آگهی انجام خدمات راه بری سرویس و نگهداری و بهره برداری از ماشین آلات / آگهی ، آگهی انجام خدمات راه بری سرویس و نگهداری و بهره برداری از ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897761/استعلام-خرید-سه-ردیف-مواد-نسوز-عایق'>استعلام خرید سه ردیف مواد نسوز عایق   / استعلام, استعلام خرید سه ردیف مواد نسوز عایق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897467/آگهی-مزایده-محل-های-زیراکس-دانشجویی'>آگهی مزایده محل های زیراکس دانشجویی / آگهی مزایده , آگهی مزایده محل های زیراکس دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897609/استعلام-تعمیر-3-ردیف-گریس-پمپ'>استعلام تعمیر 3 ردیف گریس پمپ / استعلام، استعلام تعمیر 3 ردیف گریس پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897619/استعلام-بال-والو-استینلس-استیل-رزوه-داخل'>استعلام بال والو استینلس استیل رزوه داخل  / استعلام, استعلام بال والو استینلس استیل رزوه داخل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897615/استعلام-فلنچ-گردن-دار-فولادی'>استعلام فلنچ گردن دار فولادی / استعلام, استعلام فلنچ گردن دار فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897628/استعلام-دستکش-مونتاژ-کاری-بافتنی-تقویت-شده-کف-تا-پشت-انگشتها-با-تیتریل'>استعلام دستکش مونتاژ کاری بافتنی تقویت شده کف تا پشت انگشتها با تیتریل / استعلام، استعلام دستکش مونتاژ کاری بافتنی تقویت شده کف تا پشت انگشتها با تیتریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897636/استعلام-تایر-بادی-روكشی'>استعلام تایر بادی روكشی   / استعلام، استعلام تایر بادی روكشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897542/مزایده-فروش-ساختمان-مجتمع-آموزشی-مساحت-8100متر'>مزایده فروش ساختمان مجتمع آموزشی مساحت 8100متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان مجتمع آموزشی مساحت 8100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897614/فراخوان-خرید-تلمبه-نشت-بند'>فراخوان خرید تلمبه نشت بند    / فراخوان , فراخوان خرید تلمبه نشت بند   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897669/مناقصه-خرید-12-قلم-انواع-فشارسنج'>مناقصه خرید 12 قلم انواع فشارسنج / مناقصه , مناقصه خرید 12 قلم انواع فشارسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897671/مناقصه-عملیات-تکمیلی-مجتمع-تجاری-و-پارکینگ-طبقاتی-فخر-آباد'>مناقصه  عملیات تکمیلی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی فخر آباد  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات تکمیلی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی فخر آباد </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 7 تاريخ : دوشنبه 27 شهريور 1396 ساعت: 11:39