اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.08 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858219/مزایده-اجاره-میدان-می... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.08 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858219/مزایده-اجاره-میدان-میوه-و-تره-بار-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره میدان میوه و تره بار شهرداری  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره میدان میوه و تره بار شهرداری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858270/مزایده-واگذاری-ارایه-خدمات-تاکسی-سرویس'>مزایده واگذاری ارایه خدمات تاکسی سرویس / آگهی مزایده، مزایده واگذاری ارایه خدمات تاکسی سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858174/تجدید-ارزیابی-کیفی-فراخوان-خدمات-سرویس-دهی-با-وسائط-نقلیه-سبک--راهبری-اتوبوس'>تجدید ارزیابی کیفی فراخوان خدمات سرویس دهی با وسائط نقلیه سبک ، راهبری اتوبوس  / تجدید آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان , ارزیابی کیفی فراخوان خدمات سرویس دهی با وسائط نقلیه سبک ، راهبری اتوبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858181/فراخوان-مناقصه-13-000-000-عدد-پلمپ-کابلی-مجهز-به-سیستم-RFID--'>فراخوان مناقصه 13.000.000 عدد پلمپ کابلی مجهز به سیستم RFID ... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه 13.000.000 عدد پلمپ کابلی مجهز به سیستم RFID ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858164/آگهی-ارزیابی-کیفی-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز-نیروگاه-بندرعباس-را-به-صورت-E-P-C-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه بندرعباس را به صورت E.P.C- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران، آگهی ارزیابی کیفی احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه بندرعباس را به صورت E.P.C-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859066/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذای-گرم-روزانه-کارکنان-منطقه-ساری'>مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم روزانه کارکنان منطقه ساری / مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم روزانه کارکنان منطقه ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858774/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پمپ-انتقال-نفت-مجتمع-نفتی-ابوذر'>مناقصه  خرید یک دستگاه پمپ انتقال نفت مجتمع نفتی ابوذر  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  خرید یک دستگاه پمپ انتقال نفت مجتمع نفتی ابوذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858776/مناقصه-خرید-VENT-CONDENSER-مبدل-حرارتی'>مناقصه خرید VENT CONDENSER مبدل حرارتی / مناقصه خرید VENT CONDENSER مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858765/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-180-کیلومتر-خطوط-تغذیه-و-توزیع-شبکه-گازرسانی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای 180 کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع شبکه گازرسانی / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای 180 کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع شبکه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858162/فراخوان-تهیه-طرح-تبدیل-ساختمان-موجود-دیزلخانه-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه طرح تبدیل ساختمان موجود دیزلخانه- نوبت دوم  / فراخوان تهیه طرح تبدیل ساختمان موجود دیزلخانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858178/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / مناقصه, مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858175/مناقصه-عملیات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه  عملیات ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858189/تجدید-فراخوان-مزایده-فروش-6000-تن-کنسانتره-ایلمنیت-طرح-تیتانیوم-کهنوج'>تجدید فراخوان مزایده فروش 6000 تن کنسانتره ایلمنیت طرح تیتانیوم کهنوج   / آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای, تجدید فراخوان مزایده فروش 6000 تن کنسانتره ایلمنیت طرح تیتانیوم کهنوج  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858172/مناقصه-فنس-کشی-و-محصور-نمودن'>مناقصه فنس کشی و محصور نمودن / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه فنس کشی و محصور نمودن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858154/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-شهر-قم-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مسکونی شهر قم نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی شهر قم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858291/مناقصه-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-2-دستگاه-چیلر-هوایی'>مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی 2 دستگاه چیلر هوایی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تهیه ؛ نصب و راه اندازی 2 دستگاه چیلر هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858170/مزایده-پژو-مشکی-405--'>مزایده پژو مشکی 405... / آگهی مزایده، مزایده پژو مشکی 405...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858173/فرخوان-خرید-1200-متر-لوله-API-5L-X52-28--نوبت-دوم'>فرخوان خرید 1200 متر لوله API 5L X52 28"- نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان خرید 1200 متر لوله API 5L X52 28"- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858254/مناقصه-احداث-پروژه-ستاد-انتظامی'>مناقصه  احداث پروژه ستاد انتظامی / آگهی مناقصه, مناقصه  احداث پروژه ستاد انتظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858269/ارزیابی-کیفی-خرید-و-نصب-دوربینهای-مداربسته--تجدید'>ارزیابی کیفی خرید و نصب دوربینهای مداربسته - تجدید / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی خرید و نصب دوربینهای مداربسته - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858277/مزایده-فروش-تجهیزات-سخت-افزاری'>مزایده فروش تجهیزات سخت افزاری / مزایده عمومی, مزایده فروش تجهیزات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858324/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملکی-164-4متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملکی 164.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملکی 164.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858427/مزایده-پلاکهای-ثبتی-بخش-28-گیلان'>مزایده پلاکهای ثبتی بخش 28 گیلان / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی بخش 28 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858442/فراخوان-خرید-1200-متر-لوله-30-API-5L-X52-نوبت-دوم'>فراخوان خرید 1200 متر لوله 30 API 5L X52 نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان خرید 1200 متر لوله 30 API 5L X52 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858459/مزایده-2100-کیلوگرم-برنج-هاشمی-در-26-کیسه-80-کیلویی-تجدید'>مزایده 2100 کیلوگرم برنج هاشمی در 26 کیسه 80 کیلویی تجدید  / مزایده , مزایده  2100 کیلوگرم برنج هاشمی در 26 کیسه 80 کیلویی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858299/مناقصه-انجام-فعالیت-های-ساختمانی-در-سطح-شرکت-ایران-خودرو'>مناقصه  انجام فعالیت های ساختمانی در سطح شرکت ایران خودرو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انجام فعالیت های ساختمانی در سطح شرکت ایران خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858431/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-7000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 7000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 7000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858506/مناقصه2-000-تن-فرو-منگنز'>مناقصه2.000 تن فرو منگنز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه 2.000 تن فرو منگنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858447/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858440/مناقصه-واگذاری-بازاریابی-و-فروش-اینترنت-باند-پهن-تجاری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بازاریابی و فروش اینترنت باند پهن تجاری- نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه واگذاری بازاریابی و فروش اینترنت باند پهن تجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858456/مناقصه-خرید-اسکنر-کداک'>مناقصه خرید اسکنر کداک  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید اسکنر کداک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858436/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده یکباب خانه مساحت هفتاد متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858197/مزایده-فروش-املاک-استان-تهران-البرز-و-کیش'>مزایده فروش املاک استان تهران البرز و کیش  / مزایده,مزایده فروش املاک استان تهران البرز و کیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858438/مزایده-پلاک-ثبتی-258-فرعی-از-49-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 258 فرعی از 49 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 258 فرعی از 49 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858730/مزایده-فروش-تعداد-14-قطعه-زمین-تفکیکی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تفکیکی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تفکیکی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858802/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-166-50متر'>مزایده ملک مشاع مساحت 166.50متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 166.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858805/مزایده-فروش-پلاکهای-ثبتی-بخش-شش-ثبت-اصفهان'>مزایده فروش پلاکهای ثبتی بخش شش ثبت اصفهان / مزایده,مزایده فروش پلاکهای ثبتی بخش شش ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858646/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858716/مزایده-فروش-املاک-عرصه-174-و-898-50متر'>مزایده فروش املاک عرصه 174 و 898.50متر  / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 174 و 898.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858748/مزایده-ششدانگ-یکباب-ملک-بخش-سه-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب ملک بخش سه ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ملک بخش سه ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858600/مزایده-واگذاری-مدیریت-اجرای-بازار-روز-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت اجرای بازار روز نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری مدیریت اجرای بازار روز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858623/مزایده-ششدانگ-پلاک-بصورت-زمین-158-26متر'>مزایده ششدانگ پلاک بصورت زمین 158.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت زمین 158.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858719/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-199-متر-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 199 متر تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 199 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858617/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858753/مزایده-منزل-مسکونی-زیربنای-125-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی زیربنای 125 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی زیربنای 125 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858605/تجدید-آسفالت-معابر-سطح-شهر----نوبت-دوم'>تجدید آسفالت معابر سطح شهر ... - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید  مناقصه آسفالت معابر سطح شهر ... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858638/مناقصه-عمومی-تامین-نیروهای-انسانی-جهت-انجام-امور-نگهبانی-و-انتظامی--نگهداری-از-فضای-سبز-و----نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تامین نیروهای انسانی جهت انجام امور نگهبانی و انتظامی ، نگهداری از فضای سبز و ...  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروهای انسانی جهت انجام امور نگهبانی و انتظامی ، نگهداری از فضای سبز و ... -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858681/مزایده-اجاره-چهار-باب-دفتر-خدماتی-و-یک-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره چهار باب دفتر خدماتی و یک باب مغازه نوبت دوم / مزایده ،  مزایده اجاره چهار باب دفتر خدماتی و یک باب مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858671/مزایده-اجاره-سه-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سه باب مغازه نوبت دوم / اطلاعیه مزایده, مزایده اجاره سه باب مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858630/مزایده-اجاره-نهالستان-نوبت-دوم'> مزایده اجاره نهالستان نوبت دوم / مزایده ،  مزایده اجاره شهرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858722/مزایده-قسمتی-از-پلاک-ثبتی-مساحت-زمین-53-68متر'>مزایده قسمتی از پلاک ثبتی مساحت زمین 53.68متر / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی مساحت زمین 53.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858480/مزایده-لوازم-کامپیوتر-و-چاپگر--لوازم-داغی-تاسیسات--'>مزایده لوازم کامپیوتر و چاپگر , لوازم داغی تاسیسات ... / مزایده لوازم کامپیوتر و چاپگر , لوازم داغی تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858766/مزایده-ملک-مشاع-تحت-پلاک-ثبتی-702-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 702 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 702 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858721/مزایده-تعدادی-از-مغازه-های-خود--نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از مغازه های خود - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از مغازه های خود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858718/مناقصه-انجام-باقیمانده-عملیات-جدول-گذاری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام باقیمانده عملیات جدول گذاری نوبت دوم / مناقصه, مناقصه  انجام باقیمانده عملیات جدول گذاری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858747/مناقصه-اجرای-پارک-دانش'>مناقصه اجرای پارک دانش / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای پارک دانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858507/نخستین-سمینار-بین-المللی-فناوری-معدنکاری-ایران-96-3-08'>نخستین سمینار بین المللی فناوری معدنکاری ایران 96.3.08 / نخستین سیمنار بین المللی فناوری معدنکاری ایران 96.3.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858824/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-197-87متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 197.87متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 197.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858735/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-خیابان'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی خیابان  / مناقصه اجرای عملیات بهسازی خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858819/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری-مساحت-18-متر'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 18 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 18 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858769/مزایده-ششدانگ-قطعه-391-زمین-تفکیکی'>مزایده ششدانگ قطعه 391 زمین تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه 391 زمین تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858839/مزایده-املاک-شامل-زمین-چمن-یری-حیاط-و-مغازه-خانه-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل زمین.چمن یری.حیاط و مغازه خانه نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل زمین.چمن یری.حیاط و مغازه خانه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858720/مزایده-نگهداری-و-اجاره-پارک-بذ--نوبت-دوم'>مزایده نگهداری و اجاره پارک بذ... نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده نگهداری و اجاره پارک بذ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858761/مناقصه-احداث-بلوار-ساحلی'>مناقصه احداث بلوار ساحلی / آگهی مناقصه , مناقصه احداث بلوار ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858729/مناقصه-عمومی-پروژه-تامین-نیروی-انسانی-در-حوزه-اداری--کارگری-و-خدماتی'>مناقصه عمومی پروژه تامین نیروی انسانی در حوزه اداری ، کارگری و خدماتی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه تامین نیروی انسانی در حوزه اداری ، کارگری و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858764/مزایده-660595-شعیر-مشاع-از-96-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 660595 شعیر مشاع از 96 از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 660595 شعیر مشاع از 96 از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858772/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858760/مزایده-اجاره-محوطه-استخر-ذخیره-آب'>مزایده اجاره محوطه استخر ذخیره آب / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محوطه استخر ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858741/مزایده-فروش-گرده-بینه'>مزایده فروش گرده بینه  / مزایده عمومی , مزایده فروش گرده بینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858717/مناقصه-کار-تولید-بسته-بندی-محصولات-و-تخلیه---نوبت-دوم'>مناقصه کار تولید بسته بندی محصولات و تخلیه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه کار تولید بسته بندی محصولات و تخلیه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858725/مناقصه-اخذ-سند-مالکیت'>مناقصه اخذ سند مالکیت  / آگهی مناقصه , مناقصه اخذ سند مالکیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858734/مزایده-فروش-محصول-هلو-و-شلیل'>مزایده فروش محصول هلو و شلیل  / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول هلو و شلیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858750/مناقصه-آب-ژاول'>مناقصه آب ژاول / مناقصه , مناقصه آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858738/تجدید-حراج-عمومی-فروش-انواع-ضایعاتی-بلامصرف-مازاد'>تجدید حراج عمومی فروش انواع ضایعاتی بلامصرف مازاد  / آگهی تجدید حراجی عمومی، تجدید حراج عمومی فروش انواع ضایعاتی بلامصرف مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858731/مناقصه-نصب-5000-عدد-کنتور-و-رگلاتور----نوبت-دوم'>مناقصه نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858712/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-به-صورت-حجمی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخش خدمات عمومی و پشتیبانی به صورت حجمی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری بخش خدمات عمومی و پشتیبانی به صورت حجمی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858737/فراخوان-تکمیل-عملیات-ساختمانی'>فراخوان تکمیل عملیات ساختمانی  / فراخوان ، فراخوان تکمیل عملیات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858455/مناقصه-پروژه-عملیات-گازرسانی-به-حفرات-خالی-روستاهای-توابع-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات گازرسانی به حفرات خالی روستاهای توابع نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه عملیات گازرسانی به حفرات خالی روستاهای توابع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858316/مناقصه-احداث-ساختمان-تعمیرات-بهره-برداری-و-امداد-کرمانشاه'>مناقصه احداث ساختمان تعمیرات، بهره برداری و امداد کرمانشاه / آگهی مناقصه، مناقصه احداث ساختمان تعمیرات، بهره برداری و امداد کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858451/مناقصه-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858575/مناقصه-تامین-مواد-خط-پیش-رنگ-قطعات-خودرو'>مناقصه تامین مواد خط پیش رنگ قطعات خودرو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد خط پیش رنگ قطعات خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858556/مناقصه-خرید-سنگ-گچ-عیار-بالا'>مناقصه خرید سنگ گچ عیار بالا / آگهی مناقصه,مناقصه خرید سنگ گچ عیار بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858561/مناقصه-خرید-سنگ-آهن-هماتیت'>مناقصه خرید سنگ آهن هماتیت / آگهی مناقصه,مناقصه  خرید سنگ آهن هماتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858519/دعوت-به-مشارکت-در-ساخت---'>دعوت به مشارکت در ساخت  .... / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت , دعوت به مشارکت در ساخت... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858452/مناقصه-خرید-یک-ست-تابلوی-20-کیلوولت-MDS-هشت-سلولی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک ست تابلوی 20 کیلوولت MDS هشت سلولی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید یک ست تابلوی 20 کیلوولت MDS هشت سلولی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858448/فراخوان-عمومی-خرید-یک-دستگاه-TOC-متر-و--'>فراخوان عمومی خرید یک دستگاه TOC متر و ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان عمومی خرید یک دستگاه TOC متر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858453/مناقصه-واگذاری-عملیات-جدول-گذاری-معابر'>مناقصه واگذاری عملیات جدول گذاری معابر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات جدول گذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858450/مزایده-جایگاه-CNG-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده  جایگاه CNG مرحله سوم  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  جایگاه CNG مرحله سوم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858407/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-72-95مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 72.95مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 72.95مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858426/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-انجام-خدمات-مهندسی-با-اطلاعات-عمومی'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات مهندسی با اطلاعات عمومی  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات مهندسی با اطلاعات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858418/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-10000-دستگاه-کنتور-آب-مولتی-جت-خشک---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید 10000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک.... تجدید  نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید 10000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک.... تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858458/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پست-سیار--'>مناقصه خرید یک دستگاه پست سیار ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه پست سیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858471/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-مولوی-ریگ-محله--'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مولوی ریگ محله ... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مولوی ریگ محله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858465/مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-آبرسانی---'>مناقصه خرید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی ....  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858457/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان--'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان ... / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858425/مزایده-واگذاری-غرفه-تاکسی-سرویس'> مزایده واگذاری غرفه تاکسی سرویس / آگهی مزایده ,  مزایده واگذاری غرفه تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858433/مزایده-واگذاری-رستوران-باغ'>مزایده واگذاری رستوران باغ  / آگهی مزایده ,  مزایده واگذاری رستوران باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858444/مناقصه-تامین-14-قلم-اقلام-برقی--مکانیکی-و-ایمنی--'>مناقصه تامین 14 قلم اقلام برقی ، مکانیکی و ایمنی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 14 قلم اقلام برقی ، مکانیکی و ایمنی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858419/آگهی-مزایده-خودروی-سمند-LX'>آگهی مزایده خودروی سمند LX  / آگهی مزایده , مزایده خودروی سمند LX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858437/فراخوان-عمومی-عملیات-عمرانی-پروژه-خود-(شامل-آرماتوربندی-قالب-بندی-بتن-ریزی)'>فراخوان عمومی عملیات عمرانی پروژه خود (شامل آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی)  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی عملیات عمرانی پروژه خود (شامل آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858430/فراخوان-عمومی-عملیات-ساخت-و-نصب-سازه-فلزی-و-سوله'>فراخوان عمومی عملیات ساخت و نصب سازه فلزی و سوله / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی عملیات ساخت و نصب سازه فلزی و سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858632/مناقصه-بازسازی-و-نوسازی-تعدادی-از-سالنهای-خود'>مناقصه بازسازی و نوسازی تعدادی از سالنهای خود / مناقصه، مناقصه بازسازی و نوسازی تعدادی از سالنهای خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858400/مزایده-اپارتمان-مساحت-تقریبی-صد-و-سی-متر'>مزایده اپارتمان مساحت تقریبی صد و سی متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت تقریبی صد و سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858401/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-644-55متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 644.55متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 644.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858464/ارزیابی-کیفی-تبدیل-تقاطع-همسطح-زیبا-شهر-به-غیر-همسطح'>ارزیابی کیفی تبدیل تقاطع همسطح زیبا شهر به غیر همسطح / آگهی ارزیابی کیفی ,مناقصه تبدیل تقاطع همسطح زیبا شهر به غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858404/مزایده-سه-قطعه-زراعی-گندم-زار-مرحله-دوم'>مزایده سه قطعه زراعی گندم زار مرحله دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زراعی گندم زار مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858406/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-دویست-و-ده-متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت دویست و ده متر  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت دویست و ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858420/اصلاحیه-مناقصه-نصب-و-اصلاح-انشعاب-عادی-برق'>اصلاحیه مناقصه نصب و اصلاح انشعاب عادی برق / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نصب و اصلاح انشعاب عادی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858432/مناقصه-پروژه-خرید-آسفالت-توپک'>مناقصه پروژه خرید آسفالت توپک  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه خرید آسفالت توپک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858422/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-نظافتی-ساختمانها'>تجدید مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمانها / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858413/مزایده-ملک-اپارتمان-مساحت-105-2متر'>مزایده ملک اپارتمان مساحت 105.2متر / مزایده,مزایده ملک اپارتمان مساحت 105.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858441/مزایده-فروش-امتیاز-سه-دستگاه-آپارتمان'>مزایده فروش امتیاز سه دستگاه آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش امتیاز سه دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858525/مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-و-اتصالات-جی-آر-پی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858483/مناقصه-واگذاری-تنظیف-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-پسماند'>مناقصه واگذاری تنظیف، رفت و روب و جمع آوری پسماند  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری تنظیف، رفت و روب و جمع آوری پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858468/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2450متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2450متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858479/مناقصه-ساخت-145-متر-نوار-نقاله--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت 145 متر نوار نقاله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت 145 متر نوار نقاله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858484/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-ساختمان'>تجدید مزایده یک دستگاه ساختمان / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده یک دستگاه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858474/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-157-39متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 157.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 157.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858472/مزایده-مقدار-2-5-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-دوبلکس'>مزایده مقدار 2.5 دانگ مشاع از اپارتمان دوبلکس / مزایده,مزایده مقدار 2.5 دانگ مشاع از اپارتمان دوبلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858527/مزایده-اجاره-سدهای-با-اهداف-غیرشرب'>مزایده اجاره سدهای با اهداف غیرشرب  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره سدهای با اهداف غیرشرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858389/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-نود-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858411/اصلاحیه-مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستایی-سوادکوه'>اصلاحیه مناقصه اصلاح و بهینه سازی روستایی سوادکوه  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اصلاح و بهینه سازی روستایی سوادکوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858415/فراخوان-واگذاری-تهیه-طرح-جامع-محوطه-انبار-مرکزی-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری تهیه طرح جامع محوطه انبار مرکزی نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان  واگذاری تهیه طرح جامع محوطه انبار مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858414/مناقصه-زیرسازی-معابر-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858214/تجدید-مزایده-فروش-وسائط-نقلیه--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش وسائط نقلیه - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش وسائط نقلیه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858412/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-(ایثار)'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG (ایثار)  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG (ایثار) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858976/استعلام-مرغ-روز-به-میزان-10-کیلوگرمی'>استعلام مرغ روز به میزان 10 کیلوگرمی / استعلام مرغ روز به میزان 10 کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858921/استعلام-پرده-اتاق'>استعلام پرده اتاق  / استعلام , استعلام پرده اتاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858965/استعلام-به-روز-رسانی-سیستم-جامع-مانیتورینگ'>استعلام به روز رسانی سیستم جامع مانیتورینگ / استعلام,استعلام به روز رسانی سیستم جامع مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858989/استعلام-خرید-اقلام-پذیرایی'>استعلام خرید اقلام پذیرایی / استعلام , استعلام خرید اقلام پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859047/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام  سوئیچ دیتا شبکه / استعلام سوئیچ دیتا شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859027/استعلام-پنل-خورشیدی'>استعلام پنل خورشیدی  / استعلام , استعلام پنل خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858962/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-مکانیک'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاه مکانیک  / استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاه مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858937/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور  / استعلام, استعلام خرید سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858917/استعلام-کولر-آبی-آبسال-aC-55-و-پنکه-پارس-خزر-مدل-شیبا'>استعلام کولر آبی آبسال aC 55  و پنکه پارس خزر مدل شیبا  / استعلام کولر آبی آبسال aC 55  و پنکه پارس خزر مدل شیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858988/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب / استعلام, استعلام چاپ کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858402/مزایده-یک-عدد-پل-هوایی-عابر-پیاده'>مزایده یک عدد پل هوایی عابر پیاده / آگهی مزایده , مزایده یک عدد پل هوایی عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859007/استعلام-رم-سرور'>استعلام رم سرور  / استعلام, استعلام رم سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859016/استعلام-واگذاری-امور-نگهبانی-به-شرکتهای-دارای-مجوز-سال-96'>استعلام  واگذاری امور نگهبانی به شرکتهای دارای مجوز سال 96 / استعلام  واگذاری امور نگهبانی به شرکتهای دارای مجوز سال 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859029/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858991/استعلام-خدمات-امور-نقلیه'>استعلام خدمات امور نقلیه / استعلام  خدمات امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858955/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام روغن سرخ کردنی / استعلام روغن سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858940/استعلام-دستگاه-دی-یونایزر'>استعلام دستگاه دی یونایزر  / استعلام دستگاه دی یونایزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858915/استعلام-سم-ایمیداکلوپراید'>استعلام سم ایمیداکلوپراید  / استعلام سم ایمیداکلوپراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859001/استعلام-روغن-سرخ-کردنی-1-300-گرمی-اویلا'>استعلام روغن سرخ کردنی 1/300 گرمی اویلا / استعلام روغن سرخ کردنی 1/300 گرمی اویلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858390/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-تمامی-طبقات-به-پلاک-ثبتی-3687-228'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ تمامی طبقات به پلاک ثبتی 3687.228 / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ تمامی طبقات به پلاک ثبتی 3687.228</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858974/استعلام-فلت-اسکنر'>استعلام فلت اسکنر  / استعلام, استعلام فلت اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858960/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام روغن سرخ کردنی / استعلام روغن سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858944/استعلام-لاستیک-لرزه-گیر'>استعلام لاستیک لرزه گیر  / استعلام, استعلام لاستیک لرزه گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858927/استعلام-زانو-چیقی-شماره-3'>استعلام زانو چیقی شماره 3  / استعلام , استعلام زانو چیقی شماره 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858909/استعلام-نوار-تفلن'>استعلام نوار تفلن  / استعلام , استعلام  نوار تفلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858994/استعلام-چراغ-MH-4150-روکار-سفارش-ساخت'>استعلام چراغ MH 4150 روکار سفارش ساخت  / استعلام چراغ MH 4150 روکار سفارش ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858919/استعلام-چراغ-AP510-4000K'>استعلام چراغ AP510 4000K  / استعلام, استعلام چراغ AP510 4000K </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858938/استعلام-کاور-محافظ-تجهیزات'>استعلام کاور محافظ تجهیزات  / استعلام, استعلام کاور محافظ تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858953/استعلام-خرمای-مضافتی-بم'>استعلام خرمای مضافتی بم / استعلام ,استعلام خرمای مضافتی بم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858963/استعلام-چاپ-پاکت-با-آرم-وزارت-امور-خارجه'>استعلام چاپ پاکت با آرم وزارت امور خارجه  / استعلام , استعلام چاپ پاکت با آرم وزارت امور خارجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858454/آگهی-مناقصه-تعداد-دو-دستگاه-کمپرسور-هوا-CFM900'>آگهی مناقصه تعداد دو دستگاه کمپرسور هوا CFM900 / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه تعداد دو دستگاه کمپرسور هوا CFM900</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858973/استعلام-چراغ-AR820-4000K'>استعلام چراغ AR820 4000K  / استعلام, استعلام چراغ AR820 4000K </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858899/استعلام-5-راهی-10-متری'>استعلام 5 راهی 10 متری / استعلام , استعلام  5 راهی 10 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858875/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دو-دستگاه-UPS-جنرال-الکتریک'>استعلام سرویس و نگهداری دو دستگاه UPS جنرال الکتریک / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری دو دستگاه UPS جنرال الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858882/استعلام-دوشاخه'>استعلام دوشاخه / استعلام , استعلام دوشاخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858893/استعلام-حفاری-چاه-ارت-و-مهاربندی-و-مستحکم-سازی-محل-نصب-ایستگاهها-و-پایه-پیلار-مورد-نیاز-شبکه-شمیم'>استعلام حفاری چاه ارت و مهاربندی و مستحکم سازی محل نصب ایستگاهها و پایه پیلار مورد نیاز شبکه شمیم / استعلام , استعلام حفاری چاه ارت و مهاربندی و مستحکم سازی محل نصب ایستگاهها و پایه پیلار مورد نیاز شبکه شمیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858904/استعلام-لامپ-مهتابی-40-وات'>استعلام لامپ مهتابی 40 وات / استعلام لامپ مهتابی 40 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858868/استعلام-خرمای-مضافتی-بم'>استعلام خرمای مضافتی بم / استعلام ,استعلام خرمای مضافتی بم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858901/استعلام-تلویزیون-LED-سایز-IN-43---'>استعلام تلویزیون LED سایز IN 43  ... / استعلام،  استعلام تلویزیون LED سایز IN 43  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858933/استعلام-خرمای-مضافتی-بم'>استعلام خرمای مضافتی بم / استعلام ,استعلام خرمای مضافتی بم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858855/استعلام-تعمیر-دستگاه-تراشکاری'>استعلام تعمیر دستگاه تراشکاری  / استعلام تعمیر دستگاه تراشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858443/مناقصه-انجام-خدمات-اجاره-تعداد-21-دستگاه-خودرو-(انواع-سمند-یا-پژو-)'>مناقصه  انجام خدمات اجاره تعداد 21 دستگاه خودرو (انواع سمند یا پژو )  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات اجاره تعداد 21 دستگاه خودرو (انواع سمند یا پژو ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858864/استعلام-لایو-اسکن-تک-انگشتی-کارت-خوان-دار'>استعلام لایو اسکن تک انگشتی کارت خوان دار / استعلام لایو اسکن تک انگشتی کارت خوان دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858878/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858890/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-یک-کیلویی'>استعلام رب گوجه فرنگی یک کیلویی / استعلام رب گوجه فرنگی یک کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858913/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی / استعلام صندلی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858906/استعلام-کل-اقلام-کامپیوتر'>استعلام کل اقلام کامپیوتر  / استعلام, استعلام کل اقلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858887/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-ال-جی'>استعلام کولر گازی اسپیلت ال جی  / استعلام کولر گازی اسپیلت ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858870/استعلام-صندلی-گردون-اداری---'>استعلام صندلی گردون اداری  ...  / استعلام, استعلام صندلی گردون اداری  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858860/استعلام-تلفن-دیجیتال'>استعلام تلفن دیجیتال  / استعلام , استعلام تلفن دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858356/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858907/استعلام-چاپ-و-مجلد-سازی-با-متن-طلاکوب'>استعلام چاپ و مجلد سازی با متن طلاکوب  / استعلام   چاپ و مجلد سازی با متن طلاکوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858825/استعلام-انلو-در-ولو-تجهیز-کامل-کمپرسور-GA75'>استعلام انلو در ولو تجهیز کامل کمپرسور GA75 / فرم استعلام بها, استعلام انلو در ولو تجهیز کامل کمپرسور GA75</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858360/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-خرید-و-نصب-شیرآلات-و-اتصالات--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مربوط به خرید و نصب شیرآلات و اتصالات ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه مربوط به خرید و نصب شیرآلات و اتصالات ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858847/استعلام-UPPER-CAGE'>استعلام UPPER CAGE / فرم استعلام بهاء , استعلام  UPPER CAGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858843/استعلام-ELECTRO-PNEUMATIC-POSITIONER-FOXBORO--EXKARDT'>استعلام ELECTRO- PNEUMATIC POSITIONER FOXBORO - EXKARDT / فرم استعلام بهاء , استعلام ELECTRO- PNEUMATIC POSITIONER FOXBORO - EXKARDT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858836/استعلام-MANUAL-GLOBE-VALVE'>استعلام MANUAL GLOBE VALVE / فرم استعلام بهاء , استعلام MANUAL GLOBE VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858894/مناقصه-خدمات-نظافت-و-فضای-سبز-ساختمانهای-ستادی'>مناقصه خدمات نظافت و فضای سبز ساختمانهای ستادی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت و فضای سبز ساختمانهای ستادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858403/تجدید-مناقصه-بازرسی-و-نظارت-بر-آزمون-های-مجموعه-قطعات-گازسوز'>تجدید مناقصه بازرسی و نظارت بر آزمون های مجموعه قطعات گازسوز / تجدید آگهی دعوت به همکاری, تجدید مناقصه بازرسی و نظارت بر آزمون های مجموعه قطعات گازسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858846/مناقصه-خرید-یونیت-کامل-پمپ-گلایکول'>مناقصه خرید یونیت کامل پمپ گلایکول  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید یونیت کامل پمپ گلایکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858922/استعلام-رله-هاوکنتاکتورهاو-متعلقات-مربوطه--'>استعلام رله هاوکنتاکتورهاو متعلقات مربوطه ... / استعلام رله هاوکنتاکتورهاو متعلقات مربوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858383/مناقصه-انجام-رنگ-آمیزی-سطوح-داخلی-و-خارجی-مخازن-سوخت-مایه'>مناقصه انجام رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجی مخازن سوخت مایه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجی مخازن سوخت مایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858850/فراخوان-انتخاب-مجری-آموزشی'>فراخوان انتخاب مجری آموزشی  / فراخوان , فراخوان انتخاب مجری آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858858/مناقصه-پیمان-تعویض-پوشش-10-كیلومتر-خط-لوله-26-اینچ-فرآورده-آسار-پل-بابا'>مناقصه پیمان تعویض پوشش 10 كیلومتر خط لوله 26 اینچ فرآورده آسار/ پل بابا / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیمان تعویض پوشش 10 كیلومتر خط لوله 26 اینچ فرآورده آسار/ پل بابا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858891/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-جهت-احداث-سيستم-آب-آتش-نشانی--اعلان-و-اطفاء-حريق'>فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت احداث سيستم آب آتش نشانی ، اعلان و اطفاء حريق / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت احداث سيستم آب آتش نشانی ، اعلان و اطفاء حريق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858869/مناقصه-پيمان-تعويض-پوشش-10-كيلومتر'>مناقصه پيمان تعويض پوشش 10 كيلومتر  / آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای , مناقصه پيمان تعويض پوشش 10 كيلومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858931/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-هواساز-هایژنیک'>مناقصه خرید یک دستگاه هواساز هایژنیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه هواساز هایژنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858949/مناقصه-تکمیل-کلینیک-مرکز-خدمات-جامع-سلامت-شهید-خجسته-کوهپایه'> مناقصه تکمیل کلینیک مرکز خدمات جامع سلامت شهید خجسته کوهپایه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای،  مناقصه تکمیل کلینیک مرکز خدمات جامع سلامت شهید خجسته کوهپایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858876/تجدید-مزایده-واگذاری-درمان-سرپایی-درمانگاه-بیمارستان-محمد-رسول-ا--(ص)-مبارکه'> تجدید مزایده واگذاری درمان سرپایی درمانگاه بیمارستان محمد رسول ا... (ص) مبارکه / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده واگذاری درمان سرپایی درمانگاه بیمارستان محمد رسول ا... (ص) مبارکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858900/استعلام-واگذاری-محل-داروخانه-مرکز-۱۷شهریور-چادگان'>استعلام واگذاری محل داروخانه مرکز ۱۷شهریور چادگان  / آگهی استعلام , آگهی استعلام واگذاری محل داروخانه مرکز ۱۷شهریور چادگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858831/مناقصه-بیمه-درمانی-و-تکمیلی-گروهی-و--'>مناقصه بیمه درمانی و تکمیلی گروهی و... / مناقصه بیمه درمانی و تکمیلی گروهی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858845/استعلام-لوله-مانسمان-4-اینچ-با-بوشن'>استعلام لوله مانسمان 4 اینچ با بوشن / استعلام، استعلام لوله مانسمان 4 اینچ با بوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858235/فراخوان-مناقصه-تامین-نوشت-افزار'>فراخوان مناقصه تامین نوشت افزار / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858837/استعلام-ماسک-جوشکاری-دستی'>استعلام ماسک جوشکاری دستی  / استعلام , استعلام ماسک جوشکاری دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858812/استعلام-مسیریاب-سیسکو'>استعلام  مسیریاب سیسکو  / استعلام ، استعلام مسیریاب سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858800/استعلام-fluke'>استعلام fluke / استعلام, استعلام  fluke</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858788/استعلام-دستگاه-FAX-BROTHER2840-اصلی'>استعلام دستگاه FAX BROTHER2840 اصلی / استعلام، دستگاه FAX BROTHER2840 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858791/استعلام-کاغذ-A4-PARER-ONE'>استعلام کاغذ A4 PARER ONE     / استعلام , استعلام کاغذ A4 PARER ONE   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858914/استعلام-لوازم-کولر-گازی'>استعلام لوازم کولر گازی / استعلام , استعلام لوازم کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858966/استعلام-طراحی-راه-اندازی-و-پشتیبانی-DISASTER-SRM'>استعلام طراحی راه اندازی و پشتیبانی DISASTER, SRM / استعلام، استعلام طراحی راه اندازی و پشتیبانی DISASTER, SRM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858823/استعلام-فکس-پاناسونیک'>استعلام فکس پاناسونیک  / استعلام, استعلام فکس پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858840/استعلام-اسپیکر'>استعلام اسپیکر / استعلام , استعلام اسپیکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858804/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده-غلیظ-شده'>استعلام محلول ضد عفونی کننده غلیظ شده  / استعلام محلول ضد عفونی کننده غلیظ شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858423/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858832/استعلام-خودکار-تحریر--'>استعلام خودکار تحریر.... / استعلام خودکار تحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858808/استعلام-خرید-دستگاه-پد-امضا'>استعلام خرید دستگاه پد امضا  / استعلام خرید دستگاه پد امضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858814/استعلام-رطب-درجه-یک'>استعلام رطب درجه یک / استعلام رطب درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858873/استعلام-میز-اداری-تمام-ام-دی-اف'>استعلام میز اداری تمام ام دی اف  / استعلام , استعلام میز اداری تمام ام دی اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858853/استعلام-روغن-سرخ-کردنی-1-5-لیتری-بدون-پالم-و-کلسترول'>استعلام روغن سرخ کردنی 1/5 لیتری بدون پالم و کلسترول  / استعلام , استعلام روغن سرخ کردنی 1/5 لیتری بدون پالم و کلسترول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858826/استعلام-هات-پلیت-مگنت'>استعلام هات پلیت مگنت  / استعلام , استعلام هات پلیت مگنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858816/استعلام-هیدرومتر'>استعلام هیدرومتر  / استعلام , استعلام هیدرومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858801/استعلام-استوانه-مدرج-500-میلی-لیتری'>استعلام استوانه مدرج 500 میلی لیتری  / استعلام , استعلام استوانه مدرج 500 میلی لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858903/استعلام-هارد-اج-پی'>استعلام هارد اج پی  / استعلام,استعلام هارد اج پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858892/استعلام-هیدرومتر-890--0-0-820-مارک-ERTCO'>استعلام هیدرومتر 890 , 0-0.820 مارک ERTCO  / استعلام , استعلام هیدرومتر 890 , 0-0.820 مارک ERTCO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858363/مناقصه-خرید-تعداد-180-000-عدد-دستمال-چسبی--'>مناقصه  خرید تعداد 180.000 عدد دستمال چسبی ... / مناقصه  مناقصه  خرید تعداد 180.000 عدد دستمال چسبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858867/استعلام-برنج-ایرانی-درجه-یک-اعلاء'>استعلام برنج ایرانی درجه یک اعلاء  / استعلام, استعلام برنج ایرانی درجه یک اعلاء </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858849/استعلام-جیوه-نقره-ای-آلمانی'>استعلام جیوه نقره ای آلمانی / استعلام , استعلام جیوه نقره ای آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858838/استعلام-فوم-آتشنشانی'>استعلام فوم آتشنشانی / استعلام فوم آتشنشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858827/استعلام-صندلی-مدل-F320-راحتیران'>استعلام صندلی مدل F320 راحتیران / استعلام , استعلام صندلی مدل F320 راحتیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858902/استعلام-دوربین-با-لنز-متغییر'>استعلام دوربین با لنز متغییر  / استعلام دوربین با لنز متغییر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858884/استعلام-دوربین-با-لنز-ثابت'>استعلام دوربین با لنز ثابت / استعلام دوربین با لنز ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858872/استعلام-دستگاه-ضبط-تصاویر'>استعلام دستگاه ضبط تصاویر  / استعلام دستگاه ضبط تصاویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858835/استعلام-مرغ-گرم'>استعلام مرغ گرم / استعلام مرغ گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858863/استعلام-تیپ-با-مشخصات-tap-lto-6-ultrium-rw'>استعلام تیپ با مشخصات tap-lto-6 ultrium rw / استعلام تیپ با مشخصات tap-lto-6 ultrium rw</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858851/استعلام-حافظه-فلش-روتر-سیسکو'>استعلام  حافظه فلش روتر سیسکو  / استعلام, استعلام  حافظه فلش روتر سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858874/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه / استعلام, استعلام خرید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858883/استعلام-ماژول-روتر-سیسکو'>استعلام ماژول روتر سیسکو  / استعلام ماژول روتر سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858857/استعلام-کلاسور-بایگانی-غیرآویز'>استعلام  کلاسور بایگانی غیرآویز  / استعلام, استعلام کلاسور بایگانی غیرآویز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858844/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین'>استعلام خرید و نصب دوربین / استعلام خرید و نصب دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858833/استعلام-10-دستگاه-بی-سیم-سنا'>استعلام 10 دستگاه بی سیم سنا  / استعلام , استعلام 10 دستگاه بی سیم سنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858821/استعلام-فرش-نمازخانه'>استعلام فرش نمازخانه  / استعلام فرش نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858807/استعلام-ماژول-روتر-سیسکو'>استعلام  ماژول روتر سیسکو  / استعلام, استعلام  ماژول روتر سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858896/استعلام-هارد-استورج-15k'>استعلام هارد استورج 15k / استعلام هارد استورج 15k</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858368/مناقصه-امور-مربوط-به-نگهداری-جنگل-کاری-اراضی-مجتمع-پردازش-و-دفع-آرادکوه--96-03-08'>مناقصه  امور مربوط به نگهداری جنگل کاری اراضی مجتمع پردازش و دفع آرادکوه - 96.03.08 / مناقصه , مناقصه  امور مربوط به نگهداری جنگل کاری اراضی مجتمع پردازش ودفع آرادکوه  - 96.03.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858879/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858854/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-تاسیسات'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاه تاسیسات  / استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاه تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858828/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-مکانیک'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاه مکانیک  / استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاه مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858810/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858866/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-کانکس'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی کانکس / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858842/استعلام-اتصالات-آهنی-و-گالوانیزه'>استعلام  اتصالات آهنی و گالوانیزه / استعلام, استعلام  اتصالات آهنی و گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858834/استعلام-شیشه-خم-دو-جداره-و-یک-جداره'>استعلام  شیشه خم دو جداره و یک جداره  / استعلام, استعلام  شیشه خم دو جداره و یک جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858905/استعلام-سری-چدنی-60-60'>استعلام سری چدنی 60*60 / استعلام سری چدنی 60*60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858977/استعلام-پالت-پلاستیکی'>استعلام پالت پلاستیکی / استعلام پالت پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858959/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858924/استعلام-فکس'>استعلام فکس  / استعلام فکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858916/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-مانیتورینگ-و-کنترل-از-راه-دور-شناورها'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ و کنترل از راه دور شناورها  / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ و کنترل از راه دور شناورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858935/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-ایستگاه-بی-سیم-مرکزی'>استعلام نصب و راه اندازی ایستگاه بی سیم مرکزی / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی ایستگاه بی سیم مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858948/استعلام-دستگاه-استابلایزر-سروموتور'>استعلام دستگاه استابلایزر سروموتور  / استعلام, استعلام دستگاه استابلایزر سروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858969/استعلام-دوربین-پیرامونی-بولت'>استعلام دوربین پیرامونی بولت  / استعلام, استعلام دوربین پیرامونی بولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858999/استعلام-سری-چدنی'>استعلام سری چدنی / استعلام, استعلام سری چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858912/استعلام-اسپکتروفتومتر-DR6000-با-متعلقات'>استعلام اسپکتروفتومتر DR6000 با متعلقات / استعلام اسپکتروفتومتر DR6000 با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858987/استعلام-کولر-اسپیلت-اسنوا'>استعلام کولر اسپیلت اسنوا  / استعلام کولر اسپیلت اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858968/استعلام-توپی-انسداد'>استعلام توپی انسداد / استعلام توپی انسداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858950/استعلام-یخچال-و-کباب-پز'>استعلام یخچال و کباب پز  / استعلام یخچال و کباب پز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858377/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-تصویربرداری--مجدد'>مزایده بهره برداری از بخش تصویربرداری - مجدد / آگهی مزایده عمومی مجدد, مزایده بهره برداری از بخش تصویربرداری - مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858910/استعلام-خرید-دستگاه-سرور'>استعلام خرید دستگاه سرور / استعلام, استعلام خرید دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858928/استعلام-دوربین-مینیاتوری-PIN-HOLE'>استعلام دوربین مینیاتوری PIN HOLE  / استعلام, استعلام دوربین مینیاتوری PIN HOLE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858956/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری'>استعلام تجهیزات خانگی اداری  / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859071/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه-ی-اراک'>مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه ی اراک / مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه ی اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859051/فراخوان-تکمیل-استخر-شنا-مجموعه-ورزشی-کارگران-شهرستان-اردکان'>فراخوان تکمیل استخر شنا مجموعه ورزشی کارگران شهرستان اردکان / فراخوان تکمیل استخر شنا مجموعه ورزشی کارگران شهرستان اردکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858385/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-داروخانه'>مزایده بهره برداری از بخش داروخانه / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از بخش داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859058/آگهی-مناقصه--واگذاری-امور-حمل-و-نقل-ستادمرکزی-دانشگاه'> آگهی مناقصه   واگذاری امور حمل و نقل ستادمرکزی دانشگاه    /  آگهی مناقصه     ، آگهی مناقصه   واگذاری امور حمل و نقل ستادمرکزی دانشگاه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859044/مناقصه-پروژه-مرمت-و-بهسازی'>مناقصه پروژه مرمت و بهسازی / مناقصه پروژه مرمت و بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859059/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-جک-ری-فاین-مدل-2008'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو جک ری فاین مدل 2008 / مزایده فروش یکدستگاه خودرو جک ری فاین مدل 2008</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859067/فراخوان-خرید-و-اجرای-تجهیزات-و-تاسیسات-الکتریکی'>فراخوان خرید و اجرای تجهیزات و تاسیسات الکتریکی / فراخوان خرید و اجرای تجهیزات و تاسیسات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858396/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-پل-های-عابر-پیاده-مکانیزه'>مناقصه سرویس و نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859053/مناقصه-نگهداری-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی'>مناقصه نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی / مناقصه نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859033/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-برداشت-و-ورود-اطلاعات-شبکه-فشار-ضعیف'>مناقصه برون سپاری عملیات برداشت و ورود اطلاعات شبکه فشار ضعیف / مناقصه برون سپاری عملیات برداشت و ورود اطلاعات شبکه فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859036/مناقصه-واگذاری-امور-تاسیسات-بیمارستانهای-تحت-پوشش'>مناقصه  واگذاری امور تاسیسات بیمارستانهای تحت پوشش / مناقصه  واگذاری امور تاسیسات بیمارستانهای تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859063/فراخوان-غربال-مولکولی'>فراخوان غربال مولکولی     / فراخوان , فراخوان غربال مولکولی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859064/مناقصه-بارگیری٬حمل-و-تخلیه-انواع-نهادهای-کشاورزی-از-انبارهای-سازمانی-به-سایر-نقاط'>مناقصه بارگیری٬حمل و تخلیه انواع نهادهای کشاورزی از انبارهای سازمانی به سایر نقاط / مناقصه بارگیری٬حمل و تخلیه انواع نهادهای کشاورزی از انبارهای سازمانی به سایر نقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859069/تجدید-مناقصه-تهیه-و-ساخت-و-نصب-یک-دستگاه-جرثقیل'>تجدید مناقصه تهیه و ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل / تجدید مناقصه تهیه و ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858394/مناقصه-رفع-نقاط-آبگیر-میدان-الغدیر--'>مناقصه رفع نقاط آبگیر میدان الغدیر ... / آگهی  مناقصه, مناقصه رفع نقاط آبگیر میدان الغدیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858374/مناقصه-نگهداری-پل-عابر-پیاده-مکانیزه-در-سطح-منطقه--'>مناقصه نگهداری پل عابر پیاده مکانیزه در سطح منطقه ... / آگهی  مناقصه, مناقصه نگهداری پل عابر پیاده مکانیزه در سطح منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858391/تجدید-مناقصه-نگهداری-بهینه-شبکه-کابل-و-هوایی-و-سیستم-های-pgs-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستم های pgs و ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستم های pgs و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858398/مناقصه-خرید-کابل-جلی-فیلد-خاکی'>مناقصه خرید کابل جلی فیلد خاکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید کابل جلی فیلد خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858373/فراخوان-بهسازی-محور-سیمکان--میمند-نوبت-دوم'>فراخوان بهسازی محور سیمکان - میمند  نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان بهسازی محور سیمکان - میمند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858375/مناقصه-احداث-کنار-گذر-و-تعمیر-پل---نوبت-دوم'>مناقصه احداث کنار گذر و تعمیر پل   - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه احداث کنار گذر و تعمیر پل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858218/فراخوان-مناقصه-راهبر-و-نگهداری-و-سرویس-دوره-ای-و-تعمیرات-جزیی-اضطراری'>فراخوان مناقصه راهبر و نگهداری و سرویس دوره ای و تعمیرات جزیی اضطراری / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه راهبر و نگهداری و سرویس دوره ای و تعمیرات جزیی اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858355/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-166-82متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 166.82متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 166.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858395/مزایده-تمامی-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-132-64مترمربع'>مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مساحت 132.64مترمربع  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مساحت 132.64مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858476/مناقصه-خرید-اقلام-و-نهاده-های-دامی'>مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858482/مناقصه-عمومی-تعمیرات-اساسی-و-بهسازی-ساختمان-قانون-تردد-تایباد'>مناقصه عمومی تعمیرات اساسی و بهسازی ساختمان قانون تردد تایباد  / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی تعمیرات اساسی و بهسازی ساختمان قانون تردد تایباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858386/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858499/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-خطوط-پراکنده-مسکن-مهر'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده مسکن مهر  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858510/مناقصه-واگذاری-امور-ترابری'>مناقصه واگذاری امور ترابری / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه واگذاری امور ترابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858481/مناقصه-خرید-72-دستگاه-کولر-گازی-24000-اسپیلت---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 72 دستگاه کولر گازی 24000 اسپیلت  ....نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 72 دستگاه کولر گازی 24000 اسپیلت  ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858207/مناقصه-خرید-RUBBER-EXPANTION-JOINT-نوبت-دوم'>مناقصه خرید RUBBER EXPANTION JOINT نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید RUBBER EXPANTION JOINT نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858486/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-مهندسی-مشاور-نظارت-عالی-و-کارگاهی-بر-نحوه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مهندسی مشاور نظارت عالی و کارگاهی بر نحوه اجرای عملیات لوله گذاری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مهندسی مشاور نظارت عالی و کارگاهی بر نحوه اجرای عملیات لوله گذاری-نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858547/مناقصه-پروژه-عملیات-ساختمانی-احداث-پست-63-20-کیلوولت-GIS'>مناقصه  پروژه عملیات ساختمانی احداث پست  63/20 کیلوولت GIS  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه عملیات ساختمانی احداث پست  63/20 کیلوولت GIS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858477/مناقصه-عملیات-استخراج-18-میلیون-تن-سنگ-آهن-و-باطله-و-بارگیری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات استخراج 18 میلیون تن سنگ آهن و باطله و بارگیری  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات استخراج 18 میلیون تن سنگ آهن و باطله و بارگیری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858515/ارزیابی-کیفی-و-مالی-اجرای-تصفیه-خانه-فاضلاب-روستایی-بیرق'>ارزیابی کیفی و مالی اجرای تصفیه خانه فاضلاب روستایی بیرق  / ارزیابی کیفی و مالی اجرای تصفیه خانه فاضلاب روستایی بیرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858495/مزایده-تعداد-4-دستگاه-از-ماشین-آلات'>مزایده تعداد 4 دستگاه از ماشین آلات  / آگهی مزایده کتبی , مزایده تعداد 4 دستگاه از ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858449/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-اصلی-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858228/مناقصه-عملیات-مرمت-و-بازسازی-ساختمان'>مناقصه عملیات مرمت و بازسازی ساختمان / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مرمت و بازسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858473/مناقصه-بیس-و-آسفالت-شهرک-صنعتی'>مناقصه بیس و آسفالت شهرک صنعتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیس و آسفالت شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858530/مناقصه-آسفالت-سطح-شهر--'>مناقصه آسفالت سطح شهر... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آسفالت سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858462/مناقصه-اجرای-زیرسازی-پایگاه-امداد-هوایی-بوشهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی پایگاه امداد هوایی بوشهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه اجرای زیرسازی پایگاه امداد هوایی بوشهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858496/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده,مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858509/مناقصه-تکمیل-منازل-سازمانی-کارکنان'>مناقصه تکمیل منازل سازمانی کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تکمیل منازل سازمانی کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858243/مزایده-فروش-انواع-کولر'>مزایده فروش انواع کولر  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858487/فراخوان-تامین-کنندگان-اصلی-تجهیزات'>فراخوان تامین کنندگان اصلی تجهیزات  / فراخوان دعوت به همکاری، فراخوان تامین کنندگان اصلی تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858475/مناقصه-خرید-تعداد-1000-دستگاه-مانیتور'>مناقصه خرید تعداد 1000 دستگاه مانیتور  / مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 1000 دستگاه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858466/مناقصه-خرید-و-نصب-تجهیزات-سیستم-اطفا-حریق-هوشمند-در-بایگانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب تجهیزات سیستم اطفا حریق هوشمند در بایگانی -نوبت دوم  / مناقصه خرید و نصب تجهیزات سیستم اطفا حریق هوشمند در بایگانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858488/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858494/مناقصه-پروژه-زیرساخت-ها-و-تاسیسات-زیربنایی-پرورش-ماهی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858417/مناقصه-خرید-سامانه-مدیریت-منابع-انسانی-(HRM)-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سامانه مدیریت منابع انسانی (HRM) نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ؟ مناقصه خرید سامانه مدیریت منابع انسانی (HRM) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858381/مزایده-فروش-8-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858428/فراخوان-اجرای-عملیات-اسکلت-بتن-آرمه'>فراخوان اجرای عملیات اسکلت بتن آرمه / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای ؟ فراخوان اجرای عملیات اسکلت بتن آرمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858250/مزایده-مانتو-کتان--'>مزایده مانتو کتان.... / مزایده, مزایده مانتو کتان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858522/مناقصه-تهیه-و-اجرای-سیستم-روشنایی---'>مناقصه تهیه و اجرای سیستم روشنایی .... / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای سیستم روشنایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858469/مناقصه-تهیه-و-اجرای-جدولگذاری-معابر'>مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858460/فراخوان-اجرای-پروژه-احداث-اسکلت-ساختمان-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای پروژه احداث اسکلت ساختمان نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای پروژه احداث اسکلت ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858380/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-4-هزار-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 4 هزار متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 4 هزار متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858434/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سمند-سال-86'> مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند سال 86 / آگهی مزایده منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند سال 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858478/مناقصه-برگزاری-پروژه-بهداشتی'>مناقصه برگزاری پروژه بهداشتی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برگزاری پروژه بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858467/مزایده-واگذاری-پارکینگ-عمومی-شماره-2'>مزایده واگذاری پارکینگ عمومی شماره 2 / مزایده عمومی , مزایده واگذاری پارکینگ عمومی شماره 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858463/فراخوان-عملیات-اجرایی-تکمیل-خط-اصلی-آبرسانی--نوبت-چهارم'>فراخوان عملیات اجرایی تکمیل خط اصلی آبرسانی - نوبت چهارم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان عملیات اجرایی تکمیل خط اصلی آبرسانی - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858187/مزایده-زمین-به-مساحت-250-مترمربع'>مزایده زمین به مساحت 250 مترمربع / مزایده,مزایده زمین به مساحت 250 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858379/مناقصه-جدول-گذاری-پارک-جنگلی'>مناقصه جدول گذاری پارک جنگلی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه جدول گذاری پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858384/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-6000-شش-هزار-تن-انواع-نهاده-های-زراعی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه 6000 شش هزار تن انواع نهاده های زراعی نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه 6000 شش هزار تن انواع نهاده های زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858397/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-صلاحیت-سرمایه-گذاران'> فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858351/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-349-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 349.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 349.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858345/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-85-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 85.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 85.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858408/فراخوان-حفاظت-و-نگهداری-از-اراضی-دولتی'>فراخوان حفاظت و نگهداری از اراضی دولتی  / فراخوان ، فراخوان حفاظت و نگهداری از اراضی دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858387/مناقصه-اجرای-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق-ساختمانهای-ستادی'>مناقصه اجرای سیستم اعلام و اطفا حریق ساختمانهای ستادی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم اعلام و اطفا حریق ساختمانهای ستادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858190/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-960مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 960مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 960مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858359/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-201-6متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 201.6متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 201.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858365/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1500متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858361/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-170-15متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 170.15متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 170.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858369/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-127متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 127متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 127متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858461/مزایده-وانت-نیسان'>مزایده وانت نیسان  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858337/مناقصه-عملیات-اجرایی-راهسازی-فتح-المبین-(فاز-2)'>مناقصه عملیات اجرایی راهسازی فتح المبین (فاز 2)  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی راهسازی فتح المبین (فاز 2) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858349/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-غلتک'>مناقصه خرید یک دستگاه غلتک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه غلتک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858352/تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-انتظامات-و-نگهبانی-و-شارژ---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین خدمات انتظامات و نگهبانی و شارژ ... نوبت دوم  / مناقصه ، تجدید مناقصه تامین خدمات انتظامات و نگهبانی و شارژ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858331/فراخوان-مناقصه-احداث-بلوار-فرودگاه-تا-اتوبان-جم-شیراز--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث بلوار فرودگاه تا اتوبان جم شیراز - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث بلوار فرودگاه تا اتوبان جم شیراز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858366/مناقصه-عمومی-پروژه-تکمیل-بازداشتگاه-موقت-شهرستان-ارومیه'>مناقصه عمومی پروژه تکمیل بازداشتگاه موقت شهرستان ارومیه / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه عمومی پروژه تکمیل بازداشتگاه موقت شهرستان ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858232/مناقصه-خرید-مقدار-4-800-کیلوگرم-فولاد-استنلس-استیل-ss316L'>مناقصه خرید مقدار 4.800 کیلوگرم فولاد استنلس استیل ss316L / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقدار 4.800 کیلوگرم فولاد استنلس استیل ss316L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858248/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-پیکان-مدل-1390'>مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان مدل 1390 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858378/فراخوان-مناقصه-بهسازی-محور-قم--نیزار'>فراخوان مناقصه بهسازی محور قم - نیزار / فراخوان مناقصه، مناقصه بهسازی محور قم - نیزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858445/مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-کلیه-امور-تاسیساتی'>مناقصه نگهداری و  تعمیر کلیه امور تاسیساتی  / مناقصه, مناقصه نگهداری و  تعمیر کلیه امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858336/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پل-آبرو'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858342/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-سوله-ورزشی-22-بهمن'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سوله ورزشی 22 بهمن / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سوله ورزشی 22 بهمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858350/مناقصه-اسکن-صفحات-دفاتر-املاک-ادارات-تابعه'>مناقصه  اسکن صفحات دفاتر املاک ادارات تابعه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  اسکن صفحات دفاتر املاک ادارات تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858319/مناقصه-خرید-ترانسفورماتورهای-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ترانسفورماتورهای مورد نیاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ترانسفورماتورهای مورد نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858409/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-97-54متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 97.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 97.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858338/فراخوان-روکش-آسفالت-محورهای-روستایی'>فراخوان روکش آسفالت محورهای روستایی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه روکش آسفالت محورهای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858348/مناقصه-قطعات-یدکی-سیستم-اعلان-حریق'>مناقصه قطعات یدکی سیستم اعلان حریق / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه قطعات یدکی سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858357/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-بر-اجرای-مفاد-قرارداد-تبدیل-انرژی'>مناقصه انجام خدمات نظارت بر اجرای مفاد قرارداد تبدیل انرژی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات نظارت بر اجرای مفاد قرارداد تبدیل انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858201/مناقصه-طرح-شبکه-زهکشی-12000-هکتاری-اراضی--نوبت-دوم'>مناقصه طرح شبکه زهکشی 12000 هکتاری اراضی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عمومی طرح شبکه زهکشی 12000 هکتاری اراضی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858334/مزایده-فروش-مقداری-زمین-مسکونی-آپارتمانی-نوبت-سوم'>مزایده فروش مقداری زمین مسکونی آپارتمانی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش مقداری زمین مسکونی آپارتمانی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858330/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-870متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 870متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 870متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858253/مزایده-فروش-ملک-زمین-به-مساحت-455-5مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک زمین به مساحت 455.5مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک زمین به مساحت 455.5مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858255/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-100-125متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 100.125متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 100.125متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858251/مزایده-فروش-املاک-روستایی-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858354/فراخوان-خرید-6000-متر-لوله-API-5L-X52-8'>فراخوان خرید 6000 متر لوله API 5L X52  8  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای , فراخوان خرید 6000 متر لوله API 5L X52  8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858212/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-98-70متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 98.70متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 98.70متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858370/مزایده-ایستگاه-بتن-مرکزی---'>مزایده ایستگاه بتن مرکزی .... / مزایده, مزایده ایستگاه بتن مرکزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858371/مزایده-درب-سقف-درب-عقب-چپ-پراید----نوبت-دوم'>مزایده درب سقف- درب عقب چپ پراید ... - نوبت دوم / مزایده , مزایده درب سقف- درب عقب چپ پراید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858226/فراخوان-تعمیر-و-مرمت-رادیه-و-برید-پل-های-آسیب-دیده-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیر و مرمت رادیه و برید پل های آسیب دیده نوبت دوم  / فراخوان آگهی مناقصات عمومی,فراخوان تعمیر و مرمت رادیه و برید پل های آسیب دیده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858206/مزایده-یک-دهنه-مغازه-به-پلاک-شماره-802-فرعی'>مزایده یک دهنه مغازه به پلاک شماره 802 فرعی / مزایده,مزایده یک دهنه مغازه به پلاک شماره 802 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858208/مزایده-یکباب-عمارت-مساحت-319-متر'>مزایده یکباب عمارت مساحت 319 متر  / مزایده,مزایده یکباب عمارت مساحت 319 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858266/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-433متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 433متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 433متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858362/مزایده-یک-دستگاه-گیوتین'>مزایده یک دستگاه گیوتین / مزایده, مزایده یک دستگاه گیوتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858260/مزایده-اراضی-مزروعی-بخش-نه-نوبت-اول'>مزایده اراضی مزروعی بخش نه نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی مزروعی بخش نه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858439/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو  405 نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858220/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه سیصد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه سیصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858224/مزایده-ملک-زمین-بیاض-نوبت-اول'>مزایده ملک زمین بیاض نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زمین بیاض نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858227/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-234-23متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت عرصه 234.23متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 234.23متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858231/مزایده-ملک-عرصه-180-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه 180 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه 180 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858192/فراخوان-خرید-2400-متر-لوله-26-API-5L-X52-نوبت-دوم'>فراخوان خرید 2400 متر لوله 26" API 5L X52 نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای , فراخوان خرید 2400 متر لوله 26" API 5L X52 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858429/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-84'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 84  / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858216/مزایده-ملک-ششدانگ-به-مساحت-773-40متر-نوبت-اول'>مزایده ملک ششدانگ به مساحت 773.40متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ به مساحت 773.40متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858435/مزایده-یخچال-دو-قلوی--فرش-سیرنگ--فرش-نگین'>مزایده یخچال دو قلوی ، فرش سیرنگ ، فرش نگین  / مزایده,مزایده یخچال دو قلوی ، فرش سیرنگ ، فرش نگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858236/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-248-متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 248 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 248 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858358/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-18-فوت-دو-درب-با-ابسردکن-و-فرش-4-3-ماشینی'>مزایده فروش یخچال فریزر 18 فوت دو درب با ابسردکن و فرش 4*3 ماشینی  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یخچال فریزر 18 فوت دو درب با ابسردکن و فرش 4*3 ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858372/مزایده-فروش-انواع-ماست-پر-کن-روتاری-با-دهانه-75-و-125-میلیمتر'>مزایده فروش انواع ماست پر کن روتاری با دهانه 75 و 125 میلیمتر / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع ماست پر کن روتاری با دهانه 75 و 125 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858367/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرکن-دستی-نیمه-اتوماتیک-متحرک-به-همراه-یک-عدد-الکتروپمپ-مستعمل'>مزایده فروش یکدستگاه پرکن دستی نیمه اتوماتیک متحرک به همراه یک عدد الکتروپمپ مستعمل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پرکن دستی نیمه اتوماتیک متحرک به همراه یک عدد الکتروپمپ مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858364/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858240/مزایده-ملک-عرصه-2801متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه 2801متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه 2801متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858306/مزایده-خودرو-پرشیا'>مزایده خودرو پرشیا / آگهی مزایده ,مزایده خودرو پرشیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858196/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-واحد-سفره-خانه--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه   نوبت دوم  / مزایده عمومی کتبی , مزایده عمومی واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه  نوبت دوم  - مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858323/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858333/مزایده-دستگاه-بتونیر'>مزایده دستگاه بتونیر / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه بتونیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858343/مزایده-برنج-ایرانی'>مزایده برنج ایرانی / آگهی مزایده ,مزایده برنج ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858249/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-نه-متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت نه متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858244/مزایده-ملک-مساحت-کل-55-124متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت کل 55.124متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت کل 55.124متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858245/مزایده-چند-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول'>مزایده چند قطعه زمین اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده چند قطعه زمین اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858312/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-فاز-سوم-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای فاز سوم  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای فاز سوم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858318/مزایده-سنگ-نمای-تراولتن-کرمی-نوبت-دوم'>مزایده سنگ نمای تراولتن کرمی  نوبت دوم  / مزایده,مزایده سنگ نمای تراولتن کرمی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858329/مزایده-واگذاری-مکان--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مکان - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مکان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858193/مزایده-ملک-زیربنای-دو-واحد-150-مترمربع'>مزایده ملک زیربنای دو واحد 150 مترمربع / مزایده,مزایده ملک زیربنای دو واحد 150 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858446/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاعی'>مزایده یک قطعه زمین مشاعی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858326/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-سایپا-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه سواری پراید سایپا سفید رنگ / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید سایپا سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858335/مزایده-یک-قطعه-زمین-یکصد-متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین یکصد متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین یکصد متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858315/تجدید-مناقصه-نگهداری-بهینه-شبکه-کابل--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای,تجدید مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858392/فراخوان-مناقصه-خرید-تعداد-1000-عدد-فاکس-مودم-اکسترنال'>فراخوان مناقصه خرید تعداد 1000 عدد فاکس مودم اکسترنال / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید تعداد 1000 عدد فاکس مودم اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858296/مناقصه-واگذاری-تعویض-سیم-با-کابل-خودنگهدار--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تعویض سیم با کابل خودنگهدار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری تعویض سیم با کابل خودنگهدار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858275/مناقصه-تکمیل-مخازن-20000-مترمکعبی-سنگاوی'>مناقصه تکمیل مخازن 20000 مترمکعبی سنگاوی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مخازن 20000 مترمکعبی سنگاوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858282/مزایده-فروش-پلت-SECOND-DRY-نوبت-دوم'>مزایده فروش پلت SECOND DRY نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش پلت SECOND DRY نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858237/اصلاحیه-مناقصه-زیرسازی-و-روسازی-مسیر-دسترسی-به-سایت-v-t-s-هرمز'>اصلاحیه مناقصه زیرسازی و روسازی مسیر دسترسی به سایت v.t.s هرمز  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه زیرسازی و روسازی مسیر دسترسی به سایت v.t.s هرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858294/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-53-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 53 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 53 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858310/مزایده-دستگاه-پرکن-حجمی-مخصوص-پاپ-کورن'>مزایده دستگاه پرکن حجمی مخصوص پاپ کورن / مزایده,مزایده دستگاه پرکن حجمی مخصوص پاپ کورن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858304/مزایده-تعداد-37-دستگاه-هواساز'>مزایده تعداد 37 دستگاه هواساز / مزایده,مزایده تعداد 37 دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858327/مزایده-ملک-مشاعی-مساحت-180-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاعی مساحت 180 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مشاعی مساحت 180 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858286/مزایده-ملک-اپارتمان-مسکونی-مساحت-50-متر'>مزایده ملک اپارتمان مسکونی مساحت 50 متر / مزایده,مزایده ملک اپارتمان مسکونی مساحت 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858289/مزایده-ملک-به-مساحت-114-متر-کاربری-فعلی-رستوران'>مزایده ملک به مساحت 114 متر کاربری فعلی رستوران / مزایده,مزایده ملک به مساحت 114 متر کاربری فعلی رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858292/مزایده-ملک-کاربری-مسکونی-به-کلاسه-950480-نوبت-اول'>مزایده ملک کاربری مسکونی به کلاسه 950480 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک کاربری مسکونی به کلاسه 950480 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858276/آگهی-مناقصه-واگذاری-اجرای-ادامه-پارک-بانوان'>آگهی مناقصه واگذاری اجرای ادامه پارک بانوان  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری اجرای ادامه پارک بانوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858284/مزایده-بهره-برداری-شهربازی-مرحله-سوم'>مزایده بهره برداری شهربازی مرحله سوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858287/مزایده-یک-دستگاه-سمند-ال-ایکس-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه سمند ال ایکس مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سمند ال ایکس مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858229/مناقصه-واگذاری-امورات-خدمات-شهری-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری مرحله دوم  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری مرحله دوم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858305/مناقصه-خرید-و-اجرای-رنگ-ترافیکی-سرد-و-گرم'>مناقصه خرید و اجرای رنگ ترافیکی سرد و گرم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای رنگ ترافیکی سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858295/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-لوازم-مربوط-به-دستگاههای-پله-برقی'>مناقصه خرید تجهیزات و لوازم مربوط به دستگاههای پله برقی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات و لوازم مربوط به دستگاههای پله برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858301/مزایده-اجاره-پارکینگ-مرحله-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ  مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858272/مزایده-یک-قطعه-باغ-به-مساحت-18000متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه باغ به مساحت 18000متر مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ به مساحت 18000متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858273/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-88-87متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 88.87متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 88.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858723/آگهی-sale-its-Jack-up-Rig-Global-pearl'>آگهی  sale its Jack-up Rig Global pearl / آگهی ، آگهی  sale its Jack-up Rig Global pearl</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858724/آگهی-sale-its-Jack-up-Rig-Global-pearl'>آگهی  sale its Jack-up Rig Global pearl / آگهی ، آگهی  sale its Jack-up Rig Global pearl</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858302/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی-و-خساراتی-مالی'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی و خساراتی مالی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه مسئولیت مدنی و خساراتی مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858293/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-درزگیری-پلیمری-و-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت'>تجدید مناقصه لکه گیری و درزگیری پلیمری و اجرای عملیات روکش آسفالت   / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه لکه گیری و درزگیری پلیمری و اجرای عملیات روکش آسفالت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858314/مزایده-سه-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858256/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-فنی--اداری-و-مالی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات پشتیبانی فنی , اداری و مالی- تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه تامین خدمات پشتیبانی فنی , اداری و مالی- تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858274/مناقصه-اجرای-آسفالت-برخی-از-معابر-سطح-شهر'>مناقصه  اجرای آسفالت برخی از معابر سطح شهر  / مناقصه  اجرای آسفالت برخی از معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858280/تجدید-مناقصه-تهیه-و-حمل-5000-متر-لوله-فولادی'>تجدید مناقصه تهیه و حمل 5000 متر لوله فولادی  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تهیه و حمل 5000 متر لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858311/مزایده-فروش-11-باب-از-مغازه-های-بازار-روز-و-چند-قطعه-زمین'>مزایده فروش 11 باب از مغازه های بازار روز و چند قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش 11 باب از مغازه های بازار روز و چند قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858259/تجدید-مزایده-فروش-ضایعات-اموال-شهرداری-انبار-شده--نوبت-دوم'>تجدید مزایده  فروش ضایعات اموال شهرداری انبار شده - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده  فروش ضایعات اموال شهرداری انبار شده -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858262/مناقصه-امور-حفاری-لایروبی---نوبت-دوم'>مناقصه امور حفاری، لایروبی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه امور حفاری، لایروبی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858308/مزایده-اپارتمان-مساحت-صد-و-ده-متر'>مزایده اپارتمان مساحت صد و ده متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت صد و ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858258/مزایده-فروش-یک-عدد-قالب-فریم-رویه-اجاق-گاز-4-و-5-شعله-مرحله-دوم'>مزایده فروش یک عدد قالب فریم رویه اجاق گاز 4 و 5 شعله مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک عدد قالب فریم رویه اجاق گاز 4 و 5 شعله مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858264/مزایده-فروش-یکدستگاه-کولر-گازی-اسپیلت'>مزایده فروش یکدستگاه کولر گازی اسپیلت / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کولر گازی اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858271/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-اکسترودر-تولید-پفک-و-انواع-دستگاه-خشک-کن'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه اکسترودر تولید پفک و انواع دستگاه خشک کن / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش تعداد 4 دستگاه اکسترودر تولید پفک و انواع دستگاه خشک کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858267/مناقصه-پروژه-پایگاه-بهداشت'>مناقصه پروژه پایگاه بهداشت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پایگاه بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858279/مناقصه-اجرای-عملیات-ترمیم-جداول-آسیب-دیده--'>مناقصه اجرای عملیات ترمیم جداول آسیب دیده... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات ترمیم جداول آسیب دیده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858285/مناقصه-ساخت-مخزن-1000-متر-مکعبی'>مناقصه ساخت مخزن 1000 متر مکعبی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ساخت مخزن 1000 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858297/مناقصه-اجرای-عملیات-خط-کشی-عابر-پیاده-در-سطح-شهر'>مناقصه اجرای عملیات خط کشی عابر پیاده در سطح شهر / گهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خط کشی عابر پیاده در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858322/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1055متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1055متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1055متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858290/مناقصه-تهیه-تعویض-بارگذاری-سیلیس-و-نازل-های-فیلترهای-شنی-واحد-فیلتراسیون'>مناقصه  تهیه، تعویض، بارگذاری سیلیس و نازل های فیلترهای شنی واحد فیلتراسیون  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه، تعویض، بارگذاری سیلیس و نازل های فیلترهای شنی واحد فیلتراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858307/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-اداره-کل-راه-آهن-تهران'>مناقصه حفاظت فیزیکی اداره کل راه آهن تهران  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی اداره کل راه آهن تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858238/مناقصه-خدمات-اداری-اداره-کل-راه-آهن-لرستان-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات اداری اداره کل راه آهن لرستان- نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه یک مرحله ای، مناقصه خدمات اداری اداره کل راه آهن لرستان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858239/مناقصه-خدمات-نقلیه-و-نظافت-و-سرایداری-خوابگاه-های-اداره-کل-راه-آهن-لرستان-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نقلیه و نظافت و سرایداری خوابگاه های اداره کل راه آهن لرستان- نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه یک مرحله ای، مناقصه خدمات نقلیه و نظافت و سرایداری خوابگاه های اداره کل راه آهن لرستان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858246/مناقصه-خدمات-ایستگاهی-اداره-کل-راه-آهن-لرستان-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن لرستان- نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه یک مرحله ای، مناقصه خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن لرستان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858247/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-بهره-برداری-از-شبکه-و-تاسیسات-فاضلاب-مسکن-مهر-آبشناسان-رباط-کریم'>مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب مسکن مهر آبشناسان رباط کریم / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب مسکن مهر آبشناسان رباط کریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858179/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-ساختمان-پنج-طبقه-بلوک-یک-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمان پنج طبقه بلوک یک- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمان پنج طبقه بلوک یک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858281/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-حمل-و-دفن-زباله-های-شهری-و--'>مناقصه عملیات جمع آوری حمل و دفن زباله های شهری و.... / مناقصه, مناقصه عملیات جمع آوری حمل و دفن زباله های شهری و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858261/مناقصه-گوشت-مرغ-منجمد-کارتنی--'>مناقصه گوشت مرغ منجمد کارتنی ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  گوشت مرغ منجمد کارتنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858265/مناقصه-تهیه-مواد-ساخت-و-تحویل-بسکت-های-لایه-گرم-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد، ساخت و تحویل بسکت های لایه گرم- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد، ساخت و تحویل بسکت های لایه گرم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858257/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بانک-ملی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک مازاد بانک ملی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد بانک ملی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858233/مزایده-تعداد-1-غرفه-خود-را-با-کاربری-اغذیه-و-نوشیدنی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 1 غرفه خود را با کاربری اغذیه و نوشیدنی تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده تعداد 1 غرفه خود را با کاربری اغذیه و نوشیدنی تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858298/مزایده-خودرو--ظروف-پلاستیکی--کلاه-ایمنی'>مزایده خودرو - ظروف پلاستیکی - کلاه ایمنی  / آگهی دعوت به مزایده, مزایده خودرو - ظروف پلاستیکی - کلاه ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858347/مزایده-تعداد-367-تخته-فرش-و-قالیچه-و20-قطعه-تابلو-فرش'>مزایده تعداد 367 تخته فرش و قالیچه و20 قطعه تابلو فرش / مزایده تعداد 367 تخته فرش و قالیچه و20 قطعه تابلو فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858186/مناقصه-احداث-همکف-ساختمان--نوبت-دوم'>مناقصه احداث همکف ساختمان - نوبت دوم  / مناقصه احداث همکف ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858313/مناقصه-تعمیر-و-بازدید-کلیه-پمپ-ها-و-چاه-آب--'>مناقصه تعمیر و بازدید کلیه پمپ ها و چاه آب ... / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و بازدید کلیه پمپ ها و چاه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858332/مناقصه-مدیریت-نظارت--اعزام-و-آموزش-نگهبان-شهرک'>مناقصه مدیریت ,نظارت , اعزام و آموزش نگهبان شهرک  / آگهی مناقصه , مناقصه مدیریت ,نظارت , اعزام و آموزش نگهبان شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858317/مناقصه-تفکیک-زباله-از-مبدا-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله--'>مناقصه تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری و حمل زباله ... / آگهی مناقصه , مناقصه تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری و حمل زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858340/مناقصه-خرید-زغال-سنگ-چوب-مصرفی-واحد-ذوب-و-ریخته-گری'>مناقصه خرید زغال سنگ چوب مصرفی واحد ذوب و ریخته گری  / مناقصه خرید زغال سنگ چوب مصرفی واحد ذوب و ریخته گری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858328/مزایده-اماکن-موجود-در-این-دانشگاه'>مزایده اماکن موجود در این دانشگاه / آگهی مزایده, مزایده اماکن موجود در این دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858303/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-9443مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 9443مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 9443مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858341/مزایده-8-دستگاه-موتورسیکلت-اسقاطی'>مزایده 8 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده 8 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858421/آگهی-مزایده-عمومی-اجاره-محل-غرفه-های-تکثیر-و-فروش-لوازم-التحریر-دانشجویی'>آگهی مزایده عمومی اجاره محل غرفه های تکثیر و فروش لوازم التحریر دانشجویی / آگهی مزایده عمومی اجراه محل غرفه های تکثیر و فروش لوازم التحریر دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858399/مزایده-فروش-بخشی-از-محصولات-سردرختی'> مزایده فروش بخشی از محصولات سردرختی / آگهی مزایده،  مزایده فروش بخشی از محصولات سردرختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858353/مزایده-محصول-سردرختی-باغات'>مزایده محصول سردرختی باغات  / آگهی مزایده,مزایده فروش محصول سردرختی باغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858382/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-کاشت--نگهداری-فضای-سبز-تجدید'>فراخوان مناقصه انجام امور کاشت ، نگهداری فضای سبز  تجدید  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  انجام امور کاشت ، نگهداری فضای سبز  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858388/فراخوان-مناقصه-یک-دستگاه-چیلر-هوایی'>فراخوان مناقصه یک دستگاه چیلر هوایی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  یک دستگاه چیلر هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858339/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-تاسیسات-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری تاسیسات تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری تاسیسات تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858325/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-حراست-پارکها-و-فضاهای-سبز-شهری-سطح-منطقه-دو-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری و حراست پارکها و فضاهای سبز شهری سطح منطقه دو نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری و حراست پارکها و فضاهای سبز شهری سطح منطقه دو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858309/مزایده-اجاره-رستوران-آفرینش-تجدید'>مزایده اجاره رستوران آفرینش تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره رستوران آفرینش تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858393/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-کشاورزی-(حجمی)-مزرعه--گاوداری--تجدید'>مناقصه واگذاری امور خدمات کشاورزی (حجمی) مزرعه ، گاوداری....تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات کشاورزی (حجمی) مزرعه ، گاوداری....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858177/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-560-51متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 560.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 560.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858376/آگهی-تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-خودروی'>آگهی تجدید مناقصه تامین خدمات خودروی  / آگهی تجدید مناقصه،آگهی تجدید مناقصه تامین خدمات خودروی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858346/مناقصه-تعویض-سیم-شبکه-فشار-متوسط-هوایی-بدون-روکش--'>مناقصه تعویض سیم شبکه فشار متوسط هوایی بدون روکش.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض سیم شبکه فشار متوسط هوایی بدون روکش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858405/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه'>مناقصه لکه گیری آسفالت سطح منطقه / آگهی مناقصه، مناقصه لکه گیری آسفالت سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858410/مناقصه-خدمات-عمومی-ساختمان-ها-و-تاسیسات-تحت-پوشش'>مناقصه خدمات عمومی ساختمان ها و تاسیسات تحت پوشش / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات عمومی ساختمان ها و تاسیسات تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858344/مناقصه-ساخت-و-نصب-تابلوهای-برق-پروژه-مسکونی-259-واحدی'>مناقصه ساخت و نصب تابلوهای برق پروژه مسکونی 259 واحدی / مناقصه ساخت و نصب تابلوهای برق پروژه مسکونی 259 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858321/مناقصه-خرید-62-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-روغنی-کم-تلفات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 62 دستگاه انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات  - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 62 دستگاه انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858300/مزایده-یکباب-زمین-حیاط-مسکونی-و-خودرو'>مزایده یکباب زمین حیاط مسکونی و خودرو / مزایده,مزایده یکباب زمین حیاط مسکونی و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858320/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-6262-فرعی-از-53-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 6262 فرعی از 53 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 6262 فرعی از 53 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858182/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-73-44متر-و-یک-دستگاه-خاور'>مزایده ششدانگ اپارتمان 73.44متر و یک دستگاه خاور  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 73.44متر و یک دستگاه خاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858990/استعلام-کلر-گرانول-خلوص-65-70-درصد'>استعلام کلر گرانول خلوص 65-70 درصد  / استعلام , استعلام کلر گرانول خلوص 65-70 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858997/استعلام-ذخیره-ساز-استورج-رایانه'>استعلام ذخیره ساز استورج رایانه / استعلام ذخیره ساز استورج رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859015/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-و--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه و ... / استعلام سوئیچ دیتا شبکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859037/استعلام-خرید-کنتور-آب-1-2-اینچ-مولتی-جت-خشک-R=160-دارای-قابلیت-قرائت-از-راه-دور'>استعلام خرید کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک R=160 دارای قابلیت قرائت از راه دور / استعلام خرید کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک R=160 دارای قابلیت قرائت از راه دور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859026/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه / استعلام, استعلام  خرید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859012/استعلام-لامپ-کم-مصرف-45-وات-مهتابی--'>استعلام لامپ کم مصرف 45 وات مهتابی... / استعلام, استعلام لامپ کم مصرف 45 وات مهتابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859052/استعلام-ریبون-پرینتر'>استعلام ریبون پرینتر / استعلام، استعلام ریبون پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858225/مناقصه-تبدیل-تقاطع-همسطح-مهر-شهر-به-غیر-همسطح'>مناقصه تبدیل تقاطع همسطح مهر شهر به غیر همسطح / آگهی ارزیابی ,مناقصه تبدیل تقاطع همسطح مهر شهر به غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859003/استعلام-سیستم-بایگانی-ریلی-با-حجم-1500-زونکن'>استعلام سیستم بایگانی ریلی با حجم 1500 زونکن / استعلام, استعلام سیستم بایگانی ریلی با حجم 1500 زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859061/استعلام-اجرای-کاشی-کاری-طوق-گنبد'>استعلام اجرای کاشی کاری طوق گنبد / استعلام, استعلام اجرای کاشی کاری طوق گنبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859048/استعلام-طرح-فیبر-نوری-ساختمان-اداری'>استعلام طرح فیبر نوری ساختمان اداری  / استعلام طرح فیبر نوری ساختمان اداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859035/استعلام-کلرفریک-40-و-کلر-مایع-کپسولی'>استعلام کلرفریک 40% و کلر مایع کپسولی  / استعلام ، استعلام کلرفریک 40% و کلر مایع کپسولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858945/استعلام-واگذاری-امور-خدماتی-امور-دفتری-بایگانی--'>استعلام واگذاری امور خدماتی امور دفتری بایگانی... / استعلام واگذاری امور خدماتی امور دفتری بایگانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858954/استعلام-اصلاح-هره-آجری-و-اجرا-نمای-کامپوزیت-پست-400'>استعلام اصلاح هره آجری و اجرا نمای کامپوزیت پست 400 / استعلام اصلاح هره آجری و اجرا نمای کامپوزیت پست 400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858980/استعلام-لوله-مانیسمان'>استعلام  لوله مانیسمان / استعلام  لوله مانیسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858188/مزایده-اجاره-ملک-دبیرستان-مبین-از-املاک-منطقه'>مزایده اجاره ملک دبیرستان مبین از املاک منطقه / مزایده, اجاره  ملک دبیرستان مبین از املاک منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858998/استعلام-خرید-کات-اوت-و-برقگیر'>استعلام خرید کات اوت و برقگیر / استعلام خرید کات اوت و برقگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858920/استعلام-تکمیل-پروژه-شماره-دهی-بیمه-ایران'>استعلام تکمیل پروژه شماره دهی بیمه ایران / استعلام, استعلام  تکمیل پروژه شماره دهی بیمه ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858939/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858951/استعلام-قطعات-رایانه'>استعلام قطعات رایانه / استعلام , استعلام  قطعات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858961/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام , استعلام  دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858943/استعلام-تست-بلاک-مناسب-جهت-نصب-رله-دیستانس'>استعلام تست بلاک مناسب جهت نصب رله دیستانس  / استعلام , استعلام تست بلاک مناسب جهت نصب رله دیستانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858975/استعلام-دوربین-پاناسونیک'>استعلام دوربین پاناسونیک  / استعلام , استعلام دوبین پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858996/استعلام-دوربین-پاناسونیک-Dome'>استعلام دوربین پاناسونیک Dome / استعلام , استعلام دوبین پاناسونیک dome</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859004/استعلام-لنز-اتوماتیک-پاناسونیک'>استعلام لنز اتوماتیک پاناسونیک / استعلام , استعلام لنز اتوماتیک پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858180/مزایده-تعداد-یک-باب-واحد-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک باب واحد آموزشی- نوبت دوم  / مزایده,  تعداد یک باب واحد آموزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859011/استعلام-ماسک-صورت'>استعلام ماسک صورت  / استعلام , ماسک صورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858978/استعلام-تعمیر-سقف-شیروانی-مجتمع-فرهنگی-حافظ-گرمی'>استعلام تعمیر سقف شیروانی مجتمع فرهنگی حافظ گرمی  / استعلام ، استعلام تعمیر سقف شیروانی مجتمع فرهنگی حافظ گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858926/استعلام-اجرای-قرنس-بندی-پای-طره-های-گنبد-16-عدد--'>استعلام  اجرای قرنس بندی پای طره های گنبد 16 عدد ... / استعلام, استعلام  اجرای قرنس بندی پای طره های گنبد 16 عدد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858986/استعلام-مشاوره-جهت-اخذ-گواهی-استاندارد--'>استعلام مشاوره جهت اخذ گواهی استاندارد ... / استعلام, استعلام مشاوره جهت اخذ گواهی استاندارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858995/استعلام-پرینتر-HP-3603N'>استعلام پرینتر HP-3603N / استعلام , استعلام پرینتر HP-3603N</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859038/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858967/استعلام-دوربین-سامسونگ'>استعلام  دوربین سامسونگ / استعلام  دوربین سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859000/استعلام-صد-عدد-صندلی-نیلپر'>استعلام  صد عدد صندلی نیلپر  / استعلام   صد عدد صندلی نیلپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858171/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858946/استعلام-رادیاتور-پنلی'>استعلام رادیاتور پنلی  / استعلام رادیاتور پنلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858932/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859006/استعلام-دستگاه-ضبط-کننده-سامسونگ'>استعلام دستگاه ضبط کننده سامسونگ / استعلام, استعلام دستگاه ضبط کننده سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858981/استعلام-کولر-گازی-توشیبا-اسپیلت-24000-مدل-N'>استعلام  کولر گازی توشیبا اسپیلت 24000 مدل N  / استعلام کولر گازی توشیبا اسپیلت 24000 مدل N </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858970/استعلام-دستگاه-ضبط-کننده-سامسونگ'>استعلام دستگاه ضبط کننده سامسونگ / استعلام, استعلام دستگاه ضبط کننده سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858952/استعلام-ساخت-بازوئی-گیت-ساخت-تفلون-نانو'>استعلام ساخت بازوئی گیت، ساخت تفلون نانو / استعلام, استعلام ساخت بازوئی گیت، ساخت تفلون نانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858936/استعلام-تهیه-اسناد-مورد-نیاز-پستها'>استعلام تهیه اسناد مورد نیاز پستها / استعلام تهیه اسناد مورد نیاز پستها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858918/استعلام-یونیت-هیتر-105000'>استعلام یونیت هیتر 105000  / استعلام ، استعلام یونیت هیتر 105000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858169/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-1180-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 1180 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 1180 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858889/استعلام-احداث-دو-عدد-فیدر-20-کیلو-ولت'>استعلام احداث دو عدد فیدر 20 کیلو ولت  / استعلام , استعلام احداث دو عدد فیدر 20 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858930/استعلام-دوربین-سامسونگ'>استعلام دوربین سامسونگ  / استعلام, استعلام دوربین سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858947/استعلام-سیلندر-مغزی-7-سانتی-درب'>استعلام سیلندر مغزی 7 سانتی درب  / استعلام, استعلام سیلندر مغزی 7 سانتی درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858982/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام , استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858865/استعلام-حفر-چاه-واقع-در-روستای-صورت-شهرستان-بابل'>استعلام حفر چاه واقع در روستای صورت شهرستان بابل / استعلام, استعلام حفر چاه واقع در روستای صورت شهرستان بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858880/استعلام-موتور-گیربکس-آسانسور-MF48-ایتالیایی-با-کیلووات-7-5'>استعلام موتور گیربکس آسانسور MF48 ایتالیایی با کیلووات 7.5 / استعلام , استعلام موتور گیربکس آسانسور MF48 ایتالیایی با کیلووات 7.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858888/استعلام-کمپرسور-کوپلند-ZR125-KC-شیردار'>استعلام کمپرسور کوپلند ZR125 KC شیردار / استعلام , استعلام  کمپرسور کوپلند ZR125 KC شیردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858941/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858252/مناقصه-حسابرسی---نوبت-دوم'>مناقصه حسابرسی   - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حسابرسی  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858268/مناقصه-تامین-و-تحویل-مواد-آلومینیومی'>مناقصه تامین و تحویل مواد آلومینیومی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین و تحویل مواد آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858886/استعلام-سرورsync'>استعلام سرورsync / استعلام,استعلام سرورsync</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858925/استعلام-نصب-کفپوش'>استعلام نصب کفپوش / استعلام,استعلام نصب کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858871/استعلام-WD-RED-PRO-NAS-HARD'>استعلام WD RED PRO NAS HARD / استعلام WD RED PRO NAS HARD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858885/استعلام-اجرای-فونداسیون'>استعلام اجرای فونداسیون  / استعلام اجرای فونداسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858895/استعلام-پنترومر'>استعلام پنترومر / استعلام پنترومر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858923/استعلام-عملیات-ترمیم-و-بازسازی-سرقالب-های-500-لگ'>استعلام عملیات ترمیم و بازسازی سرقالب های 500 لگ  / استعلام , استعلام عملیات ترمیم و بازسازی سرقالب های 500 لگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858897/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام  تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام  تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858288/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-معابر-روستا'>مناقصه پروژه جدولگذاری معابر روستا / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه جدولگذاری معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858881/استعلام-تجهیزات-مربوط-به-تاور-30-متری-روشنایی'>استعلام تجهیزات مربوط به تاور 30 متری روشنایی  / استعلام تجهیزات مربوط به تاور 30 متری روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858859/استعلام-سل-الکترولیت'>استعلام سل الکترولیت / استعلام، استعلام سل الکترولیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858856/استعلام-خرید-مبلمان-اداری'>استعلام خرید مبلمان اداری  / استعلام , استعلام خرید مبلمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858820/استعلام-تهیه-قطعات-کامپیوتری'>استعلام تهیه قطعات کامپیوتری  / استعلام , استعلام  تهیه قطعات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858841/استعلام-سنسور-اکسیژن'>استعلام سنسور اکسیژن  / استعلام، استعلام سنسور اکسیژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858848/استعلام-سنسور'>استعلام سنسور  / استعلام، استعلام سنسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858822/استعلام-کاتریج-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام کاتریج دستگاه کپی شارپ  / استعلام , استعلام کاتریج دستگاه کپی شارپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858852/استعلام-احداث-یک-باب-پارکینگ-لیفتراک-در-انبار-مرکزی-زنجان'>استعلام احداث یک باب پارکینگ لیفتراک در انبار مرکزی زنجان  / استعلام, استعلام احداث یک باب پارکینگ لیفتراک در انبار مرکزی زنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858861/استعلام-خرید-17-قلم-لواز-التحریر'>استعلام خرید 17 قلم لواز التحریر  / استعلام , استعلام خرید 17 قلم لواز التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858877/استعلام-چاپگر-کارت-FARGO-مدل-HDP5000---'>استعلام چاپگر کارت FARGO  مدل HDP5000  ... / استعلام چاپگر کارت FARGO  مدل HDP5000  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858200/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-32-کیلومتر-گسترش-شبکه-و-ساخت--'>مناقصه اجرای عملیات حدود 32 کیلومتر گسترش شبکه و ساخت... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 32 کیلومتر گسترش شبکه و ساخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858815/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی / استعلام ,استعلام مواد غذایی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858958/استعلام-کلاسی-فایر'>استعلام کلاسی فایر / استعلام,استعلام کلاسی فایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858979/استعلام-کاغذ-ترمال-رسید-مشتری'>استعلام کاغذ ترمال رسید مشتری  / استعلام, استعلام کاغذ ترمال رسید مشتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858806/استعلام-خیارشور-آرین'>استعلام خیارشور آرین / استعلام, استعلام خیارشور آرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858811/استعلام-کشک-نصیری'>استعلام کشک نصیری / استعلام, استعلام کشک نصیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858818/استعلام-آشغالگیر-مکانیکی'>استعلام آشغالگیر مکانیکی / استعلام آشغالگیر مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858817/استعلام-روغن-موتور-20-50-به-توتال-و-فیلتر-روغن-سرکان'>استعلام روغن موتور 20/50 به توتال و فیلتر روغن سرکان / استعلام, استعلام روغن موتور 20/50 به توتال و فیلتر روغن سرکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858829/استعلام-آشغالگیر-مکانیکی'>استعلام آشغالگیر مکانیکی  / استعلام, استعلام آشغالگیر مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858213/مزایده-تعداد-11-تخته-فرش--'>مزایده تعداد 11 تخته فرش .. / مزایده , مزایده تعداد 11 تخته فرش ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858793/استعلام-واتر-جت-فاضلابی-8-تن'>استعلام واتر جت فاضلابی 8 تن / استعلام واتر جت فاضلابی 8 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858803/استعلام-کارت-الکترونیکی-بانکی-معمولی'>استعلام کارت الکترونیکی بانکی معمولی / استعلام کارت الکترونیکی بانکی معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858796/استعلام-پمپ-خودمکش-فاضلابی-سیار-4-اینچ'>استعلام پمپ خودمکش فاضلابی سیار 4 اینچ / استعلام پمپ خودمکش فاضلابی سیار 4 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859039/استعلام-اقلام-آزمایشگاهی'>استعلام  اقلام آزمایشگاهی / استعلام  اقلام آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859019/استعلام-تکثیر-دی-ویدی'>استعلام  تکثیر دی ویدی / استعلام  تکثیر دی ویدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859072/استعلام-تکثیر-دی-وی-دی-فیلم-گواهان-تاریخ'>استعلام  تکثیر دی وی دی فیلم گواهان تاریخ / استعلام, استعلام  تکثیر دی وی دی فیلم گواهان تاریخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859065/استعلام-دوربین-فیلم-برداری-سونی-و--'>استعلام دوربین فیلم برداری سونی و ... / استعلام, استعلام دوربین فیلم برداری سونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859042/استعلام-اقلام-هیدرولیک-اتصالات-شیلنگ-سرشیلنگی-و--'>استعلام اقلام هیدرولیک اتصالات شیلنگ سرشیلنگی و ... / استعلام اقلام هیدرولیک اتصالات شیلنگ سرشیلنگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858911/استعلام-کابل-افشان-قابل-انعطاف-و--'>استعلام کابل افشان قابل انعطاف و... / استعلام , استعلام کابل افشان قابل انعطاف و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858209/مناقصه-جدولگذاری-و-آسفالت-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری و آسفالت روستا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه جدولگذاری و آسفالت روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858898/استعلام-قطعات-یدکی-دستگاه-جوش'>استعلام قطعات یدکی دستگاه جوش / استعلام , استعلام استعلام قطعات یدکی دستگاه جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858908/استعلام-20-آیتم-کالای-برق-شامل-پریز--کانال-پلاستیکی--بست-پلاستیکی--'>استعلام 20 آیتم کالای برق شامل پریز - کانال پلاستیکی - بست پلاستیکی ... / استعلام , استعلام 20 آیتم کالای برق شامل پریز - کانال پلاستیکی - بست پلاستیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858862/استعلام-روغن-فرمان-هیدرولیک-ATF2-و--'>استعلام روغن فرمان هیدرولیک ATF2 و... / استعلام , استعلام  روغن فرمان هیدرولیک ATF2 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859046/استعلام-سه-پایه-تخصصی-نجات-و--'>استعلام سه پایه تخصصی نجات و ... / استعلام, استعلام سه پایه تخصصی نجات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859073/استعلام-دوربین-رنگی-مداربسته-و--'>استعلام دوربین رنگی مداربسته و .. / استعلام دوربین رنگی مداربسته و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859045/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام , استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858217/مزایده-تعداد-پنجاه-عدد-شلوار-لی--'>مزایده تعداد پنجاه عدد شلوار لی .. / مزایده , مزایده تعداد پنجاه عدد شلوار لی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859068/استعلام-احداث-مخزن-زمینی-واقع-در-سنام-شهرستان-ساری'>استعلام احداث مخزن زمینی واقع در سنام شهرستان ساری / استعلام , استعلام احداث مخزن زمینی واقع در سنام شهرستان ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858992/استعلام-دو-شاخه-ارت-دار-و--'>استعلام دو شاخه ارت دار  و ...  / استعلام , استعلام دو شاخه ارت دار  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859010/استعلام-شیر-فشارشکن-فلنج-دار-6-اینچ'>استعلام  شیر فشارشکن فلنج دار 6 اینچ / استعلام, استعلام  شیر فشارشکن فلنج دار 6 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859056/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-مسجد'>استعلام ساماندهی و تعمیر مسجد  / استعلام , استعلام ساماندهی و تعمیر مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859024/استعلام-SAMSUNG-EVO-850-250G-SSD'>استعلام SAMSUNG EVO 850 250G-SSD  / استعلام , استعلام SAMSUNG EVO 850 250G-SSD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859025/استعلام-مرمت-حمام-بیلقان'>استعلام مرمت حمام بیلقان  / استعلام  مرمت حمام بیلقان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859014/استعلام-برنج-هاشمی'>استعلام برنج هاشمی / استعلام برنج هاشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859070/استعلام-پایه-مهتابی-مرغوب-لامپ-پرژکتور-500-وات-و--'>استعلام پایه مهتابی مرغوب، لامپ پرژکتور 500 وات و ... / استعلام, استعلام پایه مهتابی مرغوب، لامپ پرژکتور 500 وات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859062/استعلام-برق-رسانی-واقع-در-بریجان-شهرستان-نکا'>استعلام برق رسانی واقع در بریجان شهرستان نکا / استعلام, استعلام برق رسانی واقع در بریجان شهرستان نکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859055/استعلام-برنج-هاشمی-درجه-یک-10-کیلویی'>استعلام  برنج هاشمی درجه یک 10 کیلویی  / استعلام, استعلام  برنج هاشمی درجه یک 10 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859021/استعلام-11-دستگاه-میز-چوبی-اداری'>استعلام 11 دستگاه میز چوبی اداری / استعلام, استعلام 11 دستگاه میز چوبی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859013/استعلام-کاغذ-PAPER-ONE-A4'>استعلام کاغذ PAPER ONE A4 / استعلام, استعلام کاغذ PAPER ONE A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859049/استعلام-برنج-هاشمی'>استعلام برنج هاشمی / استعلام برنج هاشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859032/استعلام-احداث-ساختمان-بازارچه-دائمی-صنایع-دستی-غدیر-اهواز'>استعلام احداث ساختمان بازارچه دائمی صنایع دستی غدیر اهواز / استعلام,استعلام احداث ساختمان بازارچه دائمی صنایع دستی غدیر اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859009/استعلام-هدست-usb'>استعلام هدست usb  / استعلام,استعلام هدستusb</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859078/استعلام-اجرای-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-بایگانی-واحدهای-ثبتی-جاجرم--'>استعلام اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق بایگانی واحدهای ثبتی جاجرم,... / استعلام,استعلام اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق بایگانی واحدهای ثبتی جاجرم,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859060/استعلام-کولرگازی-ایستاده'>استعلام کولرگازی ایستاده  / استعلام,استعلام کولرگازی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858165/مزایده-1-2-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاکهای-3-40685'>مزایده 1.2 دانگ مشاع از ششدانگ پلاکهای 3.40685 / مزایده,مزایده 1.2 دانگ مشاع از ششدانگ پلاکهای 3.40685</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859002/استعلام-کانکس-توالت-سیار-سه-چشمه-راه-رودار-کامل-با-تجهیزات-و-مصالح-و--'>استعلام کانکس توالت سیار سه چشمه راه رودار کامل با تجهیزات و مصالح و ...  / استعلام , استعلام کانکس توالت سیار سه چشمه راه رودار کامل با تجهیزات و مصالح و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859017/استعلام-خرید-قطعات-فتوکپی'>استعلام خرید قطعات فتوکپی  / استعلام , استعلام خرید قطعات فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859043/استعلام-تهیه-نقشه-2000-1-از-محدوده-پلاکهای-ثبتی-مورد-نظر-در-سطح-شهرستان-های-تابعه'>استعلام تهیه نقشه 2000/1 از محدوده پلاکهای ثبتی مورد نظر در سطح شهرستان های تابعه  / استعلام , استعلام تهیه نقشه 2000/1 از محدوده پلاکهای ثبتی مورد نظر در سطح شهرستان های تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859030/استعلام-خرید-قطعات-یدکی-چاپگر'>استعلام خرید قطعات یدکی چاپگر  / استعلام , استعلام خرید قطعات یدکی چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859050/استعلام-رم-سرور-اچ-پی'>استعلام رم سرور اچ پی  / استعلام , استعلام رم سرور اچ پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858984/استعلام-پک-کارتریج'>استعلام پک کارتریج / استعلام پک کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859008/استعلام-خرید-صندلی-نیلپر'>استعلام خرید صندلی نیلپر / استعلام، استعلام خرید صندلی نیلپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859018/استعلام-سماور-برقی-پلان-مدل-6110'>استعلام سماور برقی پلان مدل 6110 / استعلام ،استعلام سماور برقی پلان مدل 6110</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859041/استعلام-هارد-سرور-اچ-پی'>استعلام هارد سرور اچ پی / استعلام هارد سرور اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859031/استعلام-تخلیه-سبتیک'>استعلام تخلیه سبتیک / استعلام تخلیه سبتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858167/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-مشاعی-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده یک دانگ از ششدانگ مشاعی قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ مشاعی قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859022/استعلام-خرید-قطعات-گوشی-تلفن-VIP'>استعلام خرید قطعات گوشی تلفن VIP / استعلام خرید قطعات گوشی تلفن VIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858983/استعلام-رک-42-یونیت-مشکی'>استعلام رک 42 یونیت مشکی / استعلام, استعلام رک 42 یونیت مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859020/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مرکز-SC2شیراز'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز SC2شیراز / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز SC2شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859034/استعلام-ریبون-رنگی-10-فیلم-10-رول--'>استعلام ریبون رنگی 10، فیلم 10 رول... / استعلام , استعلام ریبون رنگی 10، فیلم 10 رول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859057/استعلام-ده-دستگاه-تلویزیون-ای-ای-دی-ال-جی'>استعلام ده دستگاه تلویزیون ای ای دی ال جی / استعلام، استعلام ده دستگاه تلویزیون ای ای دی ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858993/استعلام-تعمیر-پمپ-هیدرولیکی-دستگاه-کشش'>استعلام تعمیر پمپ هیدرولیکی دستگاه کشش / استعلام,  استعلام تعمیر پمپ هیدرولیکی دستگاه کشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859075/استعلام-شیر-مخلوط-اهرمی-توالتی--'>استعلام شیر مخلوط اهرمی توالتی ... / استعلام ، شیر مخلوط اهرمی توالتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859054/استعلام-مینی-رایانه'>استعلام مینی رایانه  / استعلام , استعلام مینی رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859040/استعلام-خرید-سوئیچ-شبکه'>استعلام خرید سوئیچ شبکه  / استعلام, استعلام خرید سوئیچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859028/استعلام-راه-اندازی-مجدد-دستگاه-کشش'>استعلام راه اندازی مجدد دستگاه کشش  / استعلام,  استعلام راه اندازی مجدد دستگاه کشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858242/مزایده-سهام'>مزایده سهام  / مزایده,مزایده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859023/استعلام-پرینتر-HP-2055'>استعلام پرینتر HP 2055 / استعلام , استعلام پرینتر HP 2055</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858934/استعلام-چهار-دستگاه-رایانه-همراه-با-لوازم-جانبی'>استعلام چهار دستگاه رایانه همراه با لوازم جانبی  / استعلام چهار دستگاه رایانه همراه با لوازم جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858964/استعلام-حمل-قیر'>استعلام حمل قیر  / استعلام حمل قیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858972/استعلام-چک-ولو-دستگاه-HPLC-آزمایشگاه-و-سرویس-دستگاه'>استعلام چک ولو دستگاه HPLC آزمایشگاه و سرویس دستگاه / استعلام چک ولو دستگاه HPLC آزمایشگاه و سرویس دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858985/استعلام-برق-رسانی-ایستگاه-آبرسانی'>استعلام برق رسانی ایستگاه آبرسانی / استعلام برق رسانی ایستگاه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859005/استعلام-مرغ-روز-به-میزان-10-کیلوگرم'>استعلام مرغ روز به میزان 10 کیلوگرم / استعلام مرغ روز به میزان 10 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858929/استعلام-ساخت-قاب-دیواری'>استعلام ساخت قاب دیواری / استعلام ساخت قاب دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858942/استعلام-چیلر-15-تنی-4-دستگاه-و-فن-کوئل-72-دستگاه'>استعلام چیلر 15 تنی 4 دستگاه و فن کوئل 72 دستگاه / استعلام چیلر 15 تنی 4 دستگاه و فن کوئل 72 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858957/استعلام-مرغ-روز-به-میزان-10-کیلوگرمی'>استعلام مرغ روز به میزان 10 کیلوگرمی / استعلام مرغ روز به میزان 10 کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858971/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858416/مناقصه-پروژه-تامین-نیروی-انسانی-متخصص--ماهر'>مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی متخصص ، ماهر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی متخصص ، ماهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858163/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-115-31متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 115.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 115.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858756/تجدید-مناقصه-تامین-220-نفر-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  تامین 220 نفر نیروی انسانی  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه تامین 220 نفر نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858754/مناقصه-اجرای-جدول-گذاری'>مناقصه اجرای جدول گذاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858710/فراخوان-برگزاری-دوره-های-آموزشی'>فراخوان برگزاری دوره های آموزشی  / فراخوان شناسایی مشاوران,فراخوان  برگزاری دوره های آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858726/مزایده-بهره-برداری-کارخانه-آسفالت-شهرداری'>مزایده بهره برداری کارخانه آسفالت شهرداری / مزایده  بهره برداری کارخانه آسفالت شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858715/تجدید-مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه انجام امورات خدمات شهری  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امورات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858752/مزایده-جمع-آوری--تفکیک--نصب-و-راه-اندازی-خط-تفکیک-پسماند-شهری'>مزایده جمع آوری ، تفکیک ، نصب و راه اندازی خط تفکیک پسماند شهری  / مزایده , مزایده جمع آوری ، تفکیک ، نصب و راه اندازی خط تفکیک پسماند شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858732/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-22-55مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 22.55مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 22.55مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858184/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-فریزر-جنرال-قدیمی-مستعمل--'>مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر جنرال قدیمی مستعمل.... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر جنرال قدیمی مستعمل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858745/مناقصه-عملیات-نازک-کاری-و-بخشی-از-عملیات-سفت-کاری-پروژه-مسکونی'>مناقصه عملیات نازک کاری و بخشی از عملیات سفت کاری پروژه مسکونی  / مناقصه , مناقصه عملیات نازک کاری و بخشی از عملیات سفت کاری پروژه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858749/مناقصه-تکمیل-قسمت-مخزن-امن-اشیاء-موزه-منطقه-ای'>مناقصه تکمیل قسمت مخزن امن اشیاء موزه منطقه ای  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل قسمت مخزن امن اشیاء موزه منطقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858751/مزایده-واگذاری-مقداری-اموال-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مقداری اموال اسقاطی- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مقداری اموال اسقاطی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858692/مزایده-5000-تن-کود-خیس-و-دو-نم-خشک-دام-سنگین'>مزایده 5000 تن کود خیس و دو نم، خشک، دام سنگین  / مزایده , مزایده 5000 تن کود خیس و دو نم، خشک، دام سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858676/اگهی-شناسایی-پیمانکار-استخراج-و-بهره-برداری-از-معدن-سنگ-گرانیت-مشکی'>اگهی شناسایی پیمانکار استخراج و بهره برداری از معدن سنگ گرانیت مشکی / اگهی شناسایی پیمانکار استخراج و بهره برداری از معدن سنگ گرانیت مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858661/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده یک باب مغازه تجاری / آگهی مزایده,مزایده یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858682/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی-خود'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی خود  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858668/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-133-46متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 133.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 133.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858670/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-156-01متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 156.01متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 156.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858667/مزایده-اجاره-سالن-اجتماعات'>مزایده اجاره سالن اجتماعات  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره سالن اجتماعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858691/مزایده-زمین-به-مساحت-572-75متر-بخش-یازده-نوبت-دوم'>مزایده زمین به مساحت 572.75متر بخش یازده نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین به مساحت 572.75متر بخش یازده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858672/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-206-تیپ-2'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 تیپ 2 / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858728/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه انجام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه و فراخوان عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858195/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پیکان-مدل-1381'> مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1381 / آگهی مزایده فروش اموال منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858707/فراخوان-تامین-نیروهای-انسانی-خدماتی-و-اداری-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>فراخوان تامین نیروهای انسانی خدماتی و اداری مورد نیاز - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تامین نیروهای انسانی خدماتی و اداری مورد نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858742/مزایده-ششدانگ-ساختمان-کاربری-تولیدی-صنعتی'>مزایده ششدانگ ساختمان کاربری تولیدی صنعتی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان کاربری تولیدی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858739/مزایده-فروش-املاک-تملیکی'>مزایده فروش املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858743/مزایده-فروش-دو-دستگاه-ساختمان-332-و-330متر'>مزایده فروش دو دستگاه ساختمان 332 و 330متر  / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه ساختمان 332 و 330متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858705/مزایده-میزان-4-285-دانگ-مشاع-از-زمین-مسکونی'>مزایده میزان 4.285 دانگ مشاع از زمین مسکونی  / مزایده,مزایده میزان 4.285 دانگ مشاع از زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858702/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان-337-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی اعیان 337 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیان 337 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858701/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-219-88متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 219.88متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 219.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858698/مزایده-هفت-سهم-مشاع-از-18-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده هفت سهم مشاع از 18 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده هفت سهم مشاع از 18 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858653/مزایده-واگذاری-ساماندهی-معدن-زباله-تر-و-خشک'>مزایده واگذاری ساماندهی معدن زباله تر و خشک  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری ساماندهی معدن زباله تر و خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858161/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بصورت-گاراژ-نوبت-دوم'>مزایده نیم دانگ مشاع ششدانگ پلاک ثبتی بصورت گاراژ نوبت دوم  / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع ششدانگ پلاک ثبتی بصورت گاراژ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858625/مناقصه-تعمیرات-و-تکمیل-کلینیک-مرکز-خدمات-جامع-سلامت'>مناقصه تعمیرات و تکمیل کلینیک مرکز خدمات جامع سلامت  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تعمیرات و تکمیل کلینیک مرکز خدمات جامع سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858608/مناقصه-تامین-غذای-موردنیاز-دانشجویان'>مناقصه تامین غذای موردنیاز دانشجویان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین غذای موردنیاز دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858571/فراخوان-احداث-اسکلت-بتن-ساختمان'>فراخوان احداث اسکلت بتن ساختمان  / آگهی فراخوان, فراخوان احداث اسکلت بتن ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858614/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-عرصه-136-58متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک عرصه 136.58متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک عرصه 136.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858602/مزایده-فروش-2-دستگاه-تراش-و-یکدستگاه-تولید-زوار'> مزایده فروش 2 دستگاه تراش و یکدستگاه تولید زوار  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 2 دستگاه تراش و یکدستگاه تولید زوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858616/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-800متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 800متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858586/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مقدار-8-0-متر-تراس'>مزایده ششدانگ اپارتمان مقدار 8.0 متر تراس  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مقدار 8.0 متر تراس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858185/مناقصه-انجام-خدمات-خودروئی-ستادی-و-امورات-تابعه'>مناقصه انجام خدمات خودروئی ستادی و امورات تابعه  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات خودروئی ستادی و امورات تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858588/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-احداثی-مساحت-42-81متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان احداثی مساحت 42.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان احداثی مساحت 42.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858546/مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-4-علی-آباد-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858543/مناقصه-عملیات-اجرای-روکش-آسفالت-خیابان-ورودی-شهر'>مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت خیابان ورودی شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت خیابان ورودی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858540/مناقصه-عملیات-احداث-بلوار-سنگی-ورودی-شهر'>مناقصه عملیات احداث بلوار سنگی ورودی شهر / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات احداث بلوار سنگی ورودی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858594/مناقصه-کتبی-عمومی-واگذاری-امور-خدماتی-به-بخش-خصوصی'>مناقصه کتبی عمومی واگذاری امور خدماتی به بخش خصوصی / آگهی مناقصه عمومی کتبی، مناقصه کتبی عمومی واگذاری امور خدماتی به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858536/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-به-شماره-255-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه به شماره 255 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه به شماره 255 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858538/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-75-مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 75 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 75 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858539/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-قبوض-گاز-و-وصول-مطالبات-تجدید'>مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض گاز و وصول مطالبات تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض گاز و وصول مطالبات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858551/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیونت-ایسوزو'>مزایده فروش یکدستگاه کامیونت ایسوزو / آگهی مزایده  , مزایده فروش یکدستگاه کامیونت ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858544/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه-کارکنان'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858542/مزایده-فروش-زمین-کاربری-تجهیزات-شهری-2035متر'>مزایده فروش زمین کاربری تجهیزات شهری 2035متر  / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری تجهیزات شهری 2035متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858531/فراخوان-تعمیر-و-مرمت-رادیه-و-برید-پل-های-آسیب-دیده-نوبت-اول'>فراخوان تعمیر و مرمت رادیه و برید پل های آسیب دیده نوبت اول / فراخوان آگهی مناقصات عمومی , فراخوان تعمیر و مرمت رادیه و برید پل های آسیب دیده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858535/مناقصه-عمومی-تکمیل-مرکز-آموزش-تخصصی-امداد-و-نجات--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تکمیل مرکز آموزش تخصصی امداد و نجات  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل مرکز آموزش تخصصی امداد و نجات -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858529/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-151-5متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 151.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 151.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858526/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-141-5متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 141.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 141.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858159/مزایده-ملک-به-مساحت-559-40متر-مرحله-اول'>مزایده ملک به مساحت 559.40متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 559.40متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858558/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-تنظیفات-روزمره-منازل-ادارات--'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات تنظیفات روزمره منازل، ادارات... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خدمات تنظیفات روزمره منازل، ادارات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858583/مزایده-دستگاه-دور-کن'>مزایده دستگاه دور کن / مزایده,مزایده دستگاه دور کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858569/مزایده-امتیاز-لیگ-برتر-تیم-فوتبال'>مزایده امتیاز لیگ برتر تیم فوتبال  / مزایده امتیاز لیگ برتر تیم فوتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858549/مناقصه-ایجاد-سیستم-آرشیو-الکترونیکی'>مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی  / مناقصه، مناقصه  ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858532/مزایده-یکدستگاه-ملک-مسکونی-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده یکدستگاه ملک مسکونی قدمت بیش از 20 سال / مزایده,مزایده یکدستگاه ملک مسکونی قدمت بیش از 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858541/مزایده-فروش-یک-دستگاه-صفحه-تراش'>مزایده فروش یک دستگاه صفحه تراش  / آگهی مزایده  , مزایده فروش یک دستگاه صفحه تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858534/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک-بادی-ایرانی'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک بادی ایرانی / مزایده,مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک بادی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858516/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-1000متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین 1000متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین 1000متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858194/اصلاحیه-فراخوان-عمومی-بکارگیری-خودروهای-استیجاری-با-راننده'>اصلاحیه فراخوان عمومی بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای، اصلاحیه فراخوان عمومی بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858514/مزایده-ششدانگ-پلاک-31-فرعی-از-یک-فرعی-167-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک 31 فرعی از یک فرعی 167.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 31 فرعی از یک فرعی 167.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858524/آگهی-مناقصه-پروژه-زیرسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-تجدید-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه پروژه زیرسازی آسفالت و جدولگذاری تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه، تجدید مناقصه پروژه زیرسازی آسفالت و جدولگذاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858520/تجدید-مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-آسفالت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه جدولگذاری و آسفالت  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه پروژه جدولگذاری و آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858537/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-کانکس--نوبت-دوم'> مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858582/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-43-88متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 43.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 43.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858577/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-دو-باب-مغازه-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از ششدانگ دو باب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ دو باب مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858568/مزایده-یک-واحد-مسکونی-به-مساحت-398-64متر'>مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 398.64متر  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 398.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858596/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-12-متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 12 متر  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 12 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858528/مناقصه-پروژه-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی-استادیوم-ورزشی'>مناقصه پروژه خرید و نصب چمن مصنوعی استادیوم ورزشی / مناقصه پروژه خرید و نصب چمن مصنوعی استادیوم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858199/مزایده-فروش-تعداد-16-قطعه-زمین'>مزایده فروش تعداد 16 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش تعداد 16 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858158/مناقصه-خدمات-عمومی-اداری-و-پشتیبانی-پالایشگاه-و-اماکن-تابعه-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی پالایشگاه و اماکن تابعه نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی پالایشگاه و اماکن تابعه -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858599/مزایده-فروش-املاک-استان-هرمزگان'>مزایده فروش املاک استان هرمزگان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان هرمزگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858504/مزایده-بهره-برداری-از-ایستگاه-مصالح-ساختمانی-واقع-در-پایانه-مسافربری-معراج-96-3-8'>مزایده بهره برداری از ایستگاه مصالح ساختمانی واقع در پایانه مسافربری معراج 96.3.8 / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از ایستگاه مصالح ساختمانی واقع در پایانه مسافربری معراج 96.3.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858513/مزایده-تعداد-6-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 6 دستگاه خودرو- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 6 دستگاه خودرو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858424/مناقصه-عملیات-احداث-ساختمان-خانه-مطبوعات--'>مناقصه عملیات احداث ساختمان خانه مطبوعات ... / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه عملیات احداث ساختمان خانه مطبوعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858518/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-122-23متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 122.23متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 122.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858533/مناقصه-واگذاری-خدمات-حمل-رادیاتور-پره-رادیتاتور-و-سایر-اقلام'>مناقصه واگذاری خدمات حمل رادیاتور، پره رادیتاتور و سایر اقلام / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات حمل رادیاتور، پره رادیتاتور و سایر اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858511/مناقصه-واگذاری-خدمات-مونتاژ--جوش--تست--پلیسه-گیری-96-3-7'>مناقصه واگذاری خدمات مونتاژ ، جوش ، تست ، پلیسه گیری 96.3.7 / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات مونتاژ ، جوش ، تست ، پلیسه گیری  96.3.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858523/مزایده-فروش-دوچرخه-ها-و-لوازم-جانبی-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش دوچرخه ها و لوازم جانبی مازاد  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش دوچرخه ها و لوازم جانبی مازاد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858687/اصلاحیه-مزایده-فروش-آپارتمان-عرصه-83-77مترمربع'>اصلاحیه مزایده فروش آپارتمان عرصه 83.77مترمربع / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش آپارتمان عرصه 83.77مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858505/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-91-90متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 91.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 91.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858517/مزایده-فروش-کت-اور-کلاه-دار-و--'>مزایده فروش کت اور کلاه دار و ... / مزایده , مزایده فروش کت اور کلاه دار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858521/مناقصه-اجرا-و-طراحی-شبکه-برق-زمینهای-تحت-اختیار'>مناقصه اجرا و طراحی شبکه برق زمینهای تحت اختیار / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرا و طراحی شبکه برق زمینهای تحت اختیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858502/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-1010-25متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1010.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1010.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858492/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-تغذیه-و-توزیع-گاز-28-روستا-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز 28 روستا نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز 28 روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858500/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-نظافتی'>مناقصه  واگذاری امور خدماتی و نظافتی / آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی و نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858512/فراخوان-مناقصه-قرائت-کنتور--توزیع-صورتحساب-و-خدمات-متقاضیان-و-مشترکین-گاز-اهواز'>فراخوان مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز اهواز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858497/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-80-91مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 80.91مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 80.91مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858493/تجد-ید-مناقصه-احداث-مخزن-هوایی-150-مترمکعبی-نوبت-دوم'>تجد ید مناقصه احداث مخزن هوایی 150 مترمکعبی- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه احداث مخزن هوایی 150 مترمکعبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858485/مزایده-یک-واحد-مسکونی-آپارتمانی-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده یک واحد مسکونی آپارتمانی قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی آپارتمانی قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858503/مزایده-پلاک-5646-3-بخش-یک-اردبیل'>مزایده پلاک 5646.3 بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده پلاک 5646.3 بخش یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858498/مناقصه-خدمات-تعویض-خاک-زراعی-میادین-و-فضای-سبز-فازهای-1-و-2--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تعویض خاک زراعی میادین و فضای سبز فازهای 1 و 2 - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات تعویض خاک زراعی میادین و فضای سبز فازهای 1 و 2 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858508/مزایده-ششدانگ-پلاک-190-فرعی-و-باغ-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک 190 فرعی و باغ بخش 4 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 190 فرعی و باغ بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858501/مناقصه-انجام-امور-خدماتی--نظافتی-و-پشتیبانی-و-نگهداری-کلیه-فضاها-و---'>مناقصه انجام امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی و نگهداری کلیه فضاها و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی و نگهداری کلیه فضاها و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858157/مزایده-ملک-به-مساحت-485-27مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 485.27مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 485.27مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858490/مزایده-فروش-دو-عدد-کانکس'>مزایده فروش دو عدد کانکس  / مزایده , مزایده فروش دو عدد کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858489/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-570-95متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 570.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 570.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858491/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-30-000مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 30.000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 30.000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858593/مزایده-فروش-400-رینگ-ریخته-گری-شده-نیم-ساخته-(نیمه-تراش)--'>مزایده فروش 400 رینگ ریخته گری شده نیم ساخته (نیمه تراش) ... / مزایده اموال منقول , مزایده فروش 400 رینگ ریخته گری شده نیم ساخته (نیمه تراش) ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858611/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858606/مناقصه-امور-حفاظتی-نگهبانی'>مناقصه امور حفاظتی نگهبانی / مناقصه امور حفاظتی نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858612/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858589/اصلاحیه-مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-مساحت-125-50متر'>اصلاحیه مزایده پلاک ثبتی عرصه مساحت 125.50متر / اصلاحیه مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه مساحت 125.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858609/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پرتون-تیپ-gn2-قرمز-نارنج'>مزایده یک دستگاه خودرو  پرتون تیپ gn2 قرمز نارنج / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو  پرتون تیپ gn2 قرمز نارنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858156/مزایده-دو-دانگ-و-چهل-و-هفتاد-صدم-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده دو دانگ و چهل و هفتاد صدم دانگ مشاع از مغازه  / مزایده,مزایده دو دانگ و چهل و هفتاد صدم دانگ مشاع از مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858601/مزایده-یک-دستگاه-سواری-دوو-سیلو'>مزایده یک دستگاه سواری دوو سیلو  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری دوو سیلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858622/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-93-6مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 93.6مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 93.6مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858595/مناقصه-تامین-7-دستگاه-موتور-جوش-دیزل-500A'>مناقصه تامین 7 دستگاه موتور جوش دیزل 500A  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 7 دستگاه موتور جوش دیزل 500A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858607/مزایده-ماشین-آلات-و-ادوات-سنگین'>مزایده ماشین آلات و ادوات سنگین / آگهی مزایده,مزایده ماشین آلات و ادوات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858579/فراخوان-مناقصه-خرید--حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-آسانسورها'>فراخوان مناقصه خرید ، حمل و نصب و راه اندازی آسانسورها / فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه خرید ، حمل و نصب و راه اندازی آسانسورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858566/مزایده-واگذاری-استیجاری-غرف-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری غرف چاپ دوم / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری استیجاری غرف چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858591/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-نود-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه نود متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858191/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین-و-نیمه-سنگین'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858581/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حفاظت-و-اراضی-ملی-و-دولتی'>تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به حفاظت و اراضی ملی و دولتی / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به حفاظت و اراضی ملی و دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858563/مزایده-فروش-انواع-ماشین-های-افزار-و--'>مزایده فروش انواع ماشین های افزار و ... / مزایده , مزایده فروش انواع ماشین های افزار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858573/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-پیاده-روهای-سطح-شهر-مرند--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه اجرای سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر مرند - مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر مرند - مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858584/مناقصه-احداث-سر-در-ورودی-پایانه-مرزی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث سر در ورودی پایانه مرزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث سر در ورودی پایانه مرزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858597/مناقصه-پروژه-تهیه-نصب-و-رنگ-آمیزی-حفاظ-بتنی-لولائی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه نصب و رنگ آمیزی حفاظ بتنی لولائی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تهیه نصب و رنگ آمیزی حفاظ بتنی لولائی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858576/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-دوربین-نظارتی-و-تجهیزات-لازم'>تجدید مناقصه تهیه و نصب دوربین نظارتی و تجهیزات لازم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه و نصب دوربین نظارتی و تجهیزات لازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858560/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید  / مزایده , مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858205/مناقصه-خرید-60-دستگاه-پرینتر-و--'>مناقصه خرید 60 دستگاه پرینتر و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 60 دستگاه پرینتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858785/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-181-90متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 181.90متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 181.90متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858798/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-با-سند-عادی-248متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی با سند عادی 248متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی با سند عادی 248متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858554/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و لکه گیری و روکش آسفالت  ... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و لکه گیری و روکش آسفالت  ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858598/تجدید-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-پله-برقی-و-حمل-و-اجرای-پل-عابر-پیاده-مکانیزه'>تجدید مناقصه  خرید، نصب و راه اندازی پله برقی و حمل و اجرای پل عابر پیاده مکانیزه  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  خرید، نصب و راه اندازی پله برقی و حمل و اجرای پل عابر پیاده مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858652/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-اطلس-مرند-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحدهای تجاری اطلس مرند نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری اطلس مرند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858470/آگهی-مزایده-60-دست-کت-و-شلوار'>آگهی مزایده 60 دست کت و شلوار  / آگهی مزایده 60 دست کت و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858572/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار-و-بهره-برداری-شهربازی-پارک-کوثر-شیروان'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار و بهره برداری شهربازی پارک کوثر شیروان / فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار و بهره برداری شهربازی پارک کوثر شیروان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858567/مناقصه-واگذاری-قسمتی-از-خدمات-شامل-امور-پشتیبانی-تکنیسینی-و-کمک-تکنیسینی'>مناقصه واگذاری  قسمتی از خدمات شامل امور پشتیبانی، تکنیسینی و کمک تکنیسینی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  قسمتی از خدمات شامل امور پشتیبانی، تکنیسینی و کمک تکنیسینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858779/مزایده-ششدانگ-پلاک-5-فرعی-مساحت-1096-2متر'>مزایده ششدانگ پلاک 5 فرعی مساحت 1096.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5 فرعی مساحت 1096.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858241/مناقصه-واگذاری-امور-حفاظت-و-نگهبانی-از-شهرکهای-کشاورزی'>مناقصه واگذاری امور حفاظت و نگهبانی از شهرکهای کشاورزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور حفاظت و نگهبانی از شهرکهای کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858783/مزایده-ششدانگ-زمین-در-حال-ساختمان-مساحت-2000متر'>مزایده ششدانگ زمین در حال ساختمان مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین در حال ساختمان مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858651/مزایده-ششدانگ-پلاک-1-فرعی-مساحت-179-18متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1 فرعی مساحت 179.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1 فرعی مساحت 179.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858574/مزایده-اجاره-غرفه-اغذیه-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه اغذیه فروشی- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه اغذیه فروشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858780/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-90-89متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858775/مزایده-پلاک-18-فرعی-از-1698-اصلی-260-متر'>مزایده پلاک 18 فرعی از 1698 اصلی 260 متر  / مزایده,مزایده پلاک 18 فرعی از 1698 اصلی 260 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858645/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-312-متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 312 متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 312 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858662/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-134-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 134 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 134 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858665/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-113-56متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 113.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 113.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858587/مزایده-تانکر-1500-لیتری-پروسسی'>مزایده تانکر 1500 لیتری پروسسی / مزایده تانکر 1500 لیتری پروسسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858580/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-یخچالدار'>مزایده یک دستگاه کامیون یخچالدار / مزایده یک دستگاه کامیون یخچالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858230/مناقصه-عملیات-راهسازی-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات راهسازی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات راهسازی معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858631/مزایده-ملک-با-سند-رسمی-مساحت-525مترمربع'>مزایده ملک با سند رسمی مساحت 525مترمربع / مزایده,مزایده ملک با سند رسمی مساحت 525مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858795/مزایده-ملک-به-مساحت-535-90مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 535.90مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 535.90مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858787/مزایده-ملک-مساحت-594-65مترمربع'>مزایده ملک مساحت 594.65مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 594.65مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858626/مزایده-ملک-مساحت-سیصد-مترمربع'>مزایده ملک مساحت سیصد مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت سیصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858603/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-2305متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2305متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2305متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858559/مزایده-ملک-به-مساحت-598مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 598مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 598مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858557/مزایده-ملک-مساحت-815-77مترمربع'>مزایده ملک مساحت 815.77مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 815.77مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858714/مزایده-ملک-شماره-پلاک-362-فرعی-سی-متر'>مزایده ملک شماره پلاک 362 فرعی سی متر  / مزایده,مزایده ملک شماره پلاک 362 فرعی سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858706/مزایده-فروش-محصول-هلو'>مزایده فروش محصول هلو / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول هلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858222/مناقصه-خرید-حمل--بارگیری-و-تخلیه-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن-(PE)'>مناقصه  خرید، حمل ، بارگیری و تخلیه لوله و اتصالات پلی اتیلن (PE) / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه  خرید، حمل ، بارگیری و تخلیه لوله و اتصالات پلی اتیلن (PE)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858656/فراخوان-مناقصه-تکمیل-شش-کلاسه--'> فراخوان مناقصه تکمیل شش کلاسه... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل شش کلاسه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858639/مناقصه-ادامه-ساخت-و-ساز'>مناقصه ادامه ساخت و ساز / آگهی مناقصه , مناقصه ادامه ساخت و ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858615/مناقصه-خریداری-20000-تن-سنگ-گچ-دانه-بندی'>مناقصه خریداری 20000 تن سنگ گچ دانه بندی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 20000 تن سنگ گچ دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858781/خلاصه-آگهی-تجدیدی-مزایده-اجاره-دو-باب-واحد-تجاری'>خلاصه آگهی تجدیدی مزایده اجاره دو باب واحد تجاری / آگهی خلاصه تجدیدی مزایده,مزایده اجاره دو باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858690/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-مجموعه-گلگاه-شیراز-ممسنی--'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه گلگاه شیراز ممسنی ... / فراخوان  ,  فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه گلگاه  شیراز ممسنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858688/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مسکونی-آموزشی-درمانگاهی'>مزایده فروش زمین تجاری مسکونی آموزشی درمانگاهی / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مسکونی آموزشی درمانگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858711/خلاصه-آگهی-مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-واحد-تجاری-بدون-سرقفلی'>خلاصه آگهی مزایده واگذاری به اجاره یک باب واحد تجاری بدون سرقفلی  / خلاصه آگهی مزایده واگذاری به اجاره یک باب واحد تجاری بدون سرقفلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858618/مناقصه-بهسازی-معابر'>مناقصه بهسازی معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858620/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-بهسازی-پارک-صبا--تجدید'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه بهسازی پارک صبا - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی پروژه بهسازی پارک صبا - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858203/مناقصه-عملیات-حمل-گندم-از-مراکز-خرید-به-کارخانجات-آردسازی'>مناقصه عملیات حمل گندم از مراکز خرید به کارخانجات آردسازی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل گندم از مراکز خرید به کارخانجات آردسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858628/مزایده-فروش-ماشین-آلات-راکد-از-قبیل-دستگاه-های-هسته-گیر-خرما-و---'>مزایده فروش ماشین آلات راکد از قبیل دستگاه های هسته گیر خرما و .... / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات راکد از قبیل دستگاه های هسته گیر خرما و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858641/مزایده-محل-استقرار-دستگاه-روباه-پرنده-جنب-شهربازی-نوبت-دوم'>مزایده محل استقرار دستگاه روباه پرنده جنب شهربازی- نوبت دوم  / آگهی حراج , مزایده محل استقرار دستگاه روباه پرنده جنب شهربازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858649/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-واقع-در-پاساژ-جنابی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در پاساژ جنابی- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در پاساژ جنابی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858686/مزایده-کامیون-کشنده-رنو-پریموم-مدل-2010'>مزایده کامیون  کشنده رنو پریموم مدل 2010 / مزایده, مزایده کامیون  کشنده رنو پریموم مدل 2010</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858700/مناقصه-روکش-آسفالت-خیابان-ها-کانال-گاز-به-متراژ-40000-متر-مربع-مرحله-دوم'>مناقصه روکش آسفالت خیابان ها کانال گاز به متراژ 40000 متر مربع مرحله دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه روکش آسفالت خیابان ها کانال گاز به متراژ 40000 متر مربع مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858679/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک-حاشیه-ای-نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک حاشیه ای نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  اجاره قسمتی از فضای پارک حاشیه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858677/مزایده-فروش-نقدی-تعداد-شش-واحد-املاک-تجاری'>مزایده فروش نقدی تعداد شش واحد املاک تجاری  / مزایده,مزایده فروش نقدی تعداد شش واحد املاک تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858627/فراخوان-اجرای-عملیات-دستمزدی'>فراخوان اجرای عملیات دستمزدی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای عملیات دستمزدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858215/مزایده-بهره-برداری-از-باشگاه-ورزشهای-آبی-تجدید'>مزایده بهره برداری از باشگاه ورزشهای آبی تجدید  / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده  بهره برداری از باشگاه ورزشهای آبی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858629/مناقصه-عمومی-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-در-سردخانه'>مناقصه عمومی راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات در سردخانه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات در سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858650/تجدید-مزایده-بهره-برداری-تبلیغاتی-از-بیلبوردها--پورتابلها--تابلو-پریزما-و----نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها ، پورتابلها ، تابلو پریزما و ...  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها ، پورتابلها ، تابلو پریزما و ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858657/حراج-چهار-دستگاه-هلی-کوپتر-تکان-دهنده-کودک---نوبت-دوم'>حراج چهار دستگاه هلی کوپتر تکان دهنده کودک...- نوبت دوم  / آگهی حراج، حراج چهار دستگاه هلی کوپتر تکان دهنده کودک... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858655/مناقصه-تهیه-مصالح--خرید--حمل-و-نصب-اسکلت-فلزی-پیچ-و-مهره-96-3-08'>مناقصه تهیه مصالح ، خرید ، حمل و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره 96.3.08 / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح ، خرید ، حمل و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره 96.03.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858619/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-غذایی-و-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-واحدهای-تابعه'>مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858757/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-سی-متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت سی متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858683/مزایده-میزان-56-42-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 56.42 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده میزان 56.42 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858673/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-250-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 250 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858210/مناقصه-خرید-تحویل-نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-دیزل-ژنراتور-دریایی'>مناقصه خرید، تحویل، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، تحویل، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858570/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858733/مزایده-فروش-مرغ-گرم--یخچال-ایستاده-اپن--یخچال-ایستاده-2-2-شش-درب'>مزایده فروش مرغ گرم ، یخچال ایستاده اپن ، یخچال ایستاده 2*2 شش درب / مزایده,مزایده فروش مرغ گرم ، یخچال ایستاده اپن ، یخچال ایستاده 2*2 شش درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858636/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-418-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 418.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 418.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858565/مناقصه-عملیات-محوطه-سازی-سفره-خانه-سنتی-پارک-بزرگ-دراک-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات محوطه سازی سفره خانه سنتی پارک بزرگ دراک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات محوطه سازی سفره خانه سنتی پارک بزرگ دراک  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858562/مناقصه-استفاده-از-بخش-خصوصی-در-سرویس-های-صنعتی'>مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی / مناقصه عمومی ,مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858578/تجدید-مناقصه-تکمیل-مجموعه-های-ورزشی-تفریحی-کارگران'>تجدید مناقصه تکمیل مجموعه های ورزشی، تفریحی کارگران / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مجموعه های ورزشی، تفریحی کارگران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858564/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-در-شهر-سپیدان'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر سپیدان / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر سپیدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858552/مناقصه-اجرای-آسفالت-دستی-و-کانالهای-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای آسفالت دستی و کانالهای حفاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای آسفالت دستی و کانالهای حفاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858555/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-عرصه-200-01متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 200.01متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 200.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858550/مزایده-عرصه-و-اعیان-مقدار-35-سهم-سهام-از-ششدانگ-باسکول'>مزایده عرصه و اعیان مقدار 35 سهم سهام از ششدانگ باسکول / مزایده,مزایده عرصه و اعیان مقدار 35 سهم سهام از ششدانگ باسکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858183/مزایده-واگذاری-یک-باب-واحد-تجاری-به-مساحت-تقریبی-1360-مترمربع'>مزایده واگذاری  یک باب واحد تجاری به مساحت تقریبی 1360 مترمربع / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  یک باب واحد تجاری به مساحت تقریبی 1360 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858809/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-و-شصت-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد و شصت متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858813/مزایده-2-سهم-مشاع-از-11-سهم-زمین-مزروعی-بخش-سیزده'>مزایده 2 سهم مشاع از 11 سهم زمین مزروعی بخش سیزده / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 11 سهم زمین مزروعی بخش سیزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858590/مزایده5-عدد-تشک-خوشخواب'>مزایده5 عدد تشک خوشخواب / مزایده 5 عدد تشک خوشخواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858548/مزایده-خودروی-وانت-بار-دو-کابین-مزدا-نوبت-دوم'>مزایده خودروی وانت بار دو کابین مزدا نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده خودروی وانت بار دو کابین مزدا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858654/مزایده-پلاکهای-ثبتی-بخش-4-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده پلاکهای ثبتی بخش 4 ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی بخش 4 ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858553/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تاکسی-پیکان-و--'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری تاکسی پیکان و ... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری تاکسی پیکان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858640/مزایده-یک-واحد-تجاری-به-مساحت-113-45متر'>مزایده یک واحد تجاری به مساحت 113.45متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری به مساحت 113.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858545/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات شهری / مناقصه واگذاری خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858585/آگهی-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'> آگهی  واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی ، آگهی  واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858221/آگهی-مناقصه-خرید-40-000-تن-سنگ-بوکسیت'>آگهی مناقصه خرید 40.000 تن سنگ بوکسیت  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 40.000 تن سنگ بوکسیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858660/مزایده-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم-4-9-هکتار'>مزایده قطعه زمین کشاورزی دیم 4.9 هکتار  / مزایده,مزایده قطعه زمین کشاورزی دیم 4.9 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858592/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858604/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پروژه-ده-شیخ'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پروژه ده شیخ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پروژه ده شیخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858755/مزایده-فروش-سه-فقره-پلاک-ثبتی-مازاد'>مزایده فروش سه فقره پلاک ثبتی مازاد  / مزایده,مزایده فروش سه فقره پلاک ثبتی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858610/مناقصه-احداث-دیوار-سیل-بند-رودخانه-ندا'>مناقصه احداث دیوار سیل بند رودخانه ندا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار سیل بند رودخانه ندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858634/مزایده-محل-رستوران-زیر-پل'>مزایده محل رستوران زیر پل / آگهی مزایده ,مزایده محل رستوران زیر پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858693/مزایده-پارکینگهای-سطح-شهر'>مزایده پارکینگهای سطح شهر  / مزایده , مزایده پارکینگهای سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858685/مناقصه-قرائت-کنتور--توزیع-صورتحساب-و-خدمات-متقاضیان-و-مشترکین-گاز'>مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز  / مناقصه , مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858736/مزایده-ملک-مسکونی-101-20مترمربع'>مزایده ملک مسکونی 101.20مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی 101.20مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858263/مناقصه-خرید-OXYGENSCA-VENGER---'>مناقصه خرید OXYGENSCA VENGER..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید OXYGENSCA VENGER....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858643/مناقصه-تامین-خدمات-اداری--پشتیبانی--حراست-و-آتش-نشانی'>مناقصه تامین خدمات اداری ، پشتیبانی ، حراست و آتش نشانی  / مناقصه , مناقصه تامین خدمات اداری ، پشتیبانی ، حراست و آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858767/اصلاحیه-مزایده-فروش-ضایعات-فلزی'>اصلاحیه مزایده فروش ضایعات فلزی  / اصلاحیه مزایده , مزایده فروش ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858635/تجدید-مناقصه-تکمیل-آرامستان-جدید'>تجدید مناقصه تکمیل آرامستان جدید  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل آرامستان جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858647/تجدید-فراخوان-تعمیر-و-سرویس-و-نگهداری-سیستمهای-برقی'>تجدید فراخوان تعمیر و سرویس و نگهداری سیستمهای برقی / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکارا,فراخوان تعمیر و سرویس و نگهداری سیستمهای برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858696/مزایده-تعداد-4-دستگاه-از-خودروهای-سواری-فرسوده'>مزایده تعداد 4 دستگاه از خودروهای سواری فرسوده / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 4 دستگاه از خودروهای سواری فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858674/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری-جهت-عملیات-عمرانی'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858663/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-(هدایت)-42-نفر-راننده-پایه-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت) 42 نفر راننده پایه دوم- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت) 42 نفر راننده پایه دوم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858658/مناقصه-انجام-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-و-استیجاری-پزشکان'>مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان و استیجاری پزشکان  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان و استیجاری پزشکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858637/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-85'>مزایده واگذاری  یک دستگاه وانت نیسان مدل 85 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  یک دستگاه وانت نیسان مدل 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858644/اصلاحیه-مناقصه-احداث-پارک-خانواده---'>اصلاحیه مناقصه احداث پارک خانواده .... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک خانواده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858678/مناقصه-احداث-فضای-سبز-جلوی-ورودی-ابوحمیظه'>مناقصه احداث فضای سبز جلوی ورودی ابوحمیظه  / مناقصه احداث فضای سبز جلوی ورودی ابوحمیظه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858704/مناقصه-خرید-و-اجرای-سامانه-دوربین-های-ثبت-تخلف--'>مناقصه خرید و اجرای سامانه دوربین های ثبت تخلف ... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و اجرای سامانه دوربین های ثبت تخلف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858648/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-نصب-تست-و-راه-اندازی-ترانس-سوم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات نصب، تست و راه اندازی ترانس سوم نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام عملیات نصب، تست و راه اندازی ترانس سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858669/فراخوان-مناقصه-مقاوم-سازی-خط-تغذیه-و-شبکه-گازرسانی'>فراخوان مناقصه مقاوم سازی خط تغذیه و شبکه گازرسانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مقاوم سازی خط تغذیه و شبکه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858675/فراخوان-مناقصه-قرائت-کنتور--توزیع-صورتحساب-و-خدمات-متقاضیان-و-مشترکین'>فراخوان مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858695/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-کمک-رانندگی-و-سایر-خدمات-جنبی-28-نفر-کمک-راننده'>فراخوان مناقصه انجام خدمات کمک رانندگی و سایر خدمات جنبی 28 نفر کمک راننده / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات کمک رانندگی و سایر خدمات جنبی 28 نفر کمک راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858642/مناقصه-پروژه-حراست-فیزیکی-از-اماکن-و-تاسیسات-پارکها-و--'>مناقصه پروژه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات پارکها و ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات پارکها و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858613/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت---'>مناقصه زیرسازی و آسفالت ....  / مناقصه زیرسازی و آسفالت .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858659/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان  -نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث ساختمان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858621/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی--اپراتوری-(هدایت)-20-نفر-راننده-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی - اپراتوری (هدایت) 20 نفر راننده نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی - اپراتوری (هدایت) 20 نفر راننده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858709/مناقصه-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>مناقصه لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858166/مناقصه-خرید-لامپ-55-وات-fpl'>مناقصه خرید لامپ 55 وات fpl  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید لامپ 55 وات fpl </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858703/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم--چاپ-اول'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم - چاپ اول / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی پروژه زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858699/مزایده-فروش-تجهیزات-و-متریال-فولادی'>مزایده فروش تجهیزات و متریال فولادی / مزایده,مزایده فروش تجهیزات و متریال فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858689/مزایده-واگذاری-4-واحد-تجاری-ملکی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 4 واحد تجاری ملکی نوبت دوم / مزایده ، مزایده واگذاری 4 واحد تجاری ملکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858694/مزایده-فروش-مقدار-75-تن-تیرآهن-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار 75 تن تیرآهن- تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده, مزایده فروش مقدار 75 تن تیرآهن- تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858713/مناقصه-عملیات-اجرایی-فاز-2-فروشگاه-رفاه'>مناقصه عملیات اجرایی فاز 2 فروشگاه رفاه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی فاز 2 فروشگاه رفاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858664/تجدید-مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-اصلی-و-فرعی-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858697/مناقصه-اجرای-سیستم-روشنایی-پارک-جنگلی'>مناقصه اجرای سیستم روشنایی پارک جنگلی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای سیستم روشنایی پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858176/مزایده-فروش-یک-واحد-از-پروژه-مسکونی-ده-واحدی-متراژ-129-2متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد از پروژه مسکونی ده واحدی متراژ 129.2متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک واحد از پروژه مسکونی ده واحدی متراژ 129.2متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858759/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-144-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 144 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 144 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858680/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-ایمانشهر-و--'>مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب ایمانشهر و....  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب ایمانشهر و.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858708/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پژو-روآ'>مزایده فروش یک  دستگاه سواری پژو روآ  / مزایده , مزایده فروش یک  دستگاه سواری پژو روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858830/مزایده-سهم-الارث-دو-واحد-مسکونی-ساختمان-شرقی'>مزایده سهم الارث دو واحد مسکونی ساختمان شرقی  / مزایده,مزایده سهم الارث دو واحد مسکونی ساختمان شرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858684/مزایده-واگذاری-امتیاز-عملیات-جمع-آوری-از-مبدا-تفکیک-و-بازیافت-زباله-های-بازیافتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  امتیاز عملیات جمع آوری از مبدا، تفکیک و بازیافت زباله های بازیافتی نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  امتیاز عملیات جمع آوری از مبدا، تفکیک و بازیافت زباله های بازیافتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858624/مزایده-فروش-دریل-شارژی-و--'>مزایده فروش دریل شارژی و ... / مزایده,مزایده فروش دریل شارژی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858633/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-(405-GLX)--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو (405 GLX) - نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو (405 GLX) نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858666/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-کارکرد-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از خودروهای کارکرد نوبت دوم / مزایده عمومی,مزایده  تعدادی از خودروهای کارکرد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858727/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری کارگاهی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858278/مناقصه-حمل-و-امحاء-یا-بازیافت-ضایعات-هیدروکربنی'> مناقصه حمل و امحاء یا بازیافت ضایعات هیدروکربنی / آگهی مناقصه,  مناقصه حمل و امحاء یا بازیافت ضایعات هیدروکربنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858168/مناقصه-تصدی-و-مدیریت-خدمات-حمل-و-نقل-و-جابجایی-کالا-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا- تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858740/فراخوان-طرح-جامع-شبکه-فشار-متوسط'>فراخوان طرح جامع شبکه فشار متوسط / فراخوان طرح جامع شبکه فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858758/مناقصه-عمومی-استعلام-بهاء-دستمزد-اجرای-سقف-عرشه-فولادی-اسکلت-فلزی'>مناقصه عمومی استعلام بهاء دستمزد اجرای سقف عرشه فولادی اسکلت فلزی  / مناقصه عمومی استعلام بهاء دستمزد اجرای سقف عرشه فولادی اسکلت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858234/ابطال-مناقصه-واگذاری-و-نگهداری-فضای-سبز-شهر'>ابطال مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز شهر / ابطال مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858794/مناقصه-اجرای-سیم-محافظ-هوایی-و-زمینی-برای-خط-230-قم--'>مناقصه اجرای سیم محافظ هوایی و زمینی برای خط 230 قم ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیم محافظ هوایی و زمینی برای خط 230 قم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858283/مزایده-فروش-ملک-با-زیربنای-کل-4275مترمربع'>مزایده فروش ملک با زیربنای کل 4275مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ملک با زیربنای کل 4275مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858771/تمدید-مناقصه-8000-پورت-تجهیزات-دیتا'>تمدید مناقصه 8000 پورت تجهیزات دیتا / تمدید ,مناقصه 8000 پورت تجهیزات دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858198/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-متخصص-و-ساده-جهت-تعمیرات-اساسی-واحدهای-عملیاتی'>مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص و ساده جهت تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص و ساده جهت تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858204/مناقصه-خدمات-داربست-طناب-بندی-و-عایقکاری-مورد-نیاز-تعمیرات-اساسی-واحدهای-عملیاتی'>مناقصه خدمات داربست، طناب بندی و عایقکاری مورد نیاز تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات داربست، طناب بندی و عایقکاری مورد نیاز تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858786/تجدید-مناقصه-بازسازی-بوستان-انقلاب'>تجدید مناقصه بازسازی بوستان انقلاب / تجدید مناقصه بازسازی بوستان انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858770/استعلام-خرید-جک-ریلی'>استعلام خرید جک ریلی  / استعلام , استعلام خرید جک ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858789/استعلام-خرید-دوربین-نظارت-تصویری-و-متعلقات'>استعلام خرید دوربین نظارت تصویری و متعلقات / استعلام , استعلام خرید دوربین نظارت تصویری و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858155/مناقصه-عمومی-برونسپاری-عملیات-برداشت-اطلاعات-شبکه-فشار-ضعیف-فعالیت-های-خدمات-مشترکین-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی برونسپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف فعالیت های خدمات مشترکین- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی برونسپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف فعالیت های خدمات مشترکین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859074/استعلام-شیلنگ-لاستیکی-روغن-سیم-دار'>استعلام شیلنگ لاستیکی روغن سیم  دار  / استعلام شیلنگ لاستیکی روغن سیم  دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859077/استعلام-کمپرسور1-2'>استعلام کمپرسور1/2 / استعلام کمپرسور1/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858762/استعلام-تقطیركننده-(كندانسور-آبی)'>استعلام تقطیركننده (كندانسور آبی) / استعلام , استعلام تقطیركننده (كندانسور آبی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858778/استعلام-اقلام-چاپی-کوره-بلند'>استعلام اقلام چاپی کوره بلند  / استعلام اقلام چاپی کوره بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858160/مزایده-فروش-دام96-3-8'>مزایده فروش دام96.3.8 / آگهی مزایده, مزایده فروش دام 96.3.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858202/فراخوان-خرید-یک-پکیج-کامل-آبگیری-لجن--'>فراخوان خرید یک پکیج کامل آبگیری لجن ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید یک پکیج کامل آبگیری لجن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/859076/اولین-همایش-سراسری-توسعه-پایدار-در-انرژی-و-محیط-زیست'>اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست / اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858799/سومین-همایش-ملی-مطالعات-و-تحقیقات-نوین96-3-08'>سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین96.3.08 / سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین96.3.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858790/نخستین-کنفرانس-ملی-فرماندهی-عملیات-اطفای-حریق'>نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق / نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858797/دومین-همایش-ملی-ایده-های-نوین-در-مهندسی-برق-و-کامپیوتر'>دومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر / دومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858211/فراخوان-خدمات-تامین-و-راهبری-وسایط-نقلیه-سنگین---'>فراخوان خدمات تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خدمات تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858763/استعلام-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-MDF'>استعلام نگهداری شبکه کابل و هوایی MDF  / استعلام , استعلام نگهداری شبکه کابل و هوایی MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858773/استعلام-شاسی-دستگاه-هواوی---'>استعلام شاسی دستگاه هواوی ....  / استعلام , استعلام شاسی دستگاه هواوی ....  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858784/استعلام-ایسی'>استعلام ایسی  / استعلام , استعلام ایسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858782/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبر-نوری-دسترسی-ادارات-ثبت-احوال-آق-قلا--'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری دسترسی ادارات ثبت احوال آق قلا... / استعلام بهاء, استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری دسترسی ادارات ثبت احوال آق قلا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858744/استعلام-خرید-و-اجرای-طرح-فیبرنوری-بندرترکمن'>استعلام خرید و اجرای طرح فیبرنوری بندرترکمن / استعلام,استعلام خرید و اجرای طرح فیبرنوری بندرترکمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858777/آگهی-مناقصه-روکش-مکانیزه-معابر-سطح-منطقه'>آگهی مناقصه روکش مکانیزه معابر سطح منطقه  / آگهی مناقصه روکش مکانیزه معابر سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858223/مناقصه-عمومی-امور-مربوط-به-عملیات-هوانوردی-فرودگاه--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی امور مربوط به عملیات هوانوردی فرودگاه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور مربوط به عملیات هوانوردی فرودگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858768/مزایده-فروش-تعداد-دو-دستگاه-مخزن-پرس-زباله'>مزایده فروش تعداد دو دستگاه مخزن پرس زباله / مزایده,مزایده فروش تعداد دو دستگاه مخزن پرس زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858746/استعلام-عملیات-ترمیم-و-بازسازی-نوار-حفاری-تجدید'>استعلام عملیات ترمیم و بازسازی نوار حفاری تجدید  / استعلام  ، استعلام عملیات ترمیم و بازسازی نوار حفاری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858792/استعلام-خرید-و-نصب-فونداسیون-روشنایی'>استعلام خرید و نصب فونداسیون روشنایی / استعلام خرید و نصب فونداسیون روشنایی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 21 تاريخ : شنبه 7 مرداد 1396 ساعت: 11:24