اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.15 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885026/مناقصه-امور-خدماتی-و-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.15 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885026/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی  / مناقصه , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ...نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884993/فراخوان-انجام-خدمات-مهندسی-(-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-سردهنه-سازی--اصلاح-و-بازسازی--'>فراخوان انجام خدمات مهندسی ( نظارت کارگاهی و عالیه سردهنه سازی ، اصلاح و بازسازی ...  / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مهندسی ( نظارت کارگاهی و عالیه سردهنه سازی ، اصلاح و بازسازی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884956/مزایده-فروش-اموال-و-دستگاههای-موجود'>مزایده فروش اموال و دستگاههای موجود / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال و دستگاههای موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884808/مناقصه--تامین-نیروی-انسانی-درمانگاه-فرهنگیان-نوبت-دوم'>مناقصه   تامین نیروی انسانی درمانگاه فرهنگیان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه   تامین نیروی انسانی درمانگاه فرهنگیان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884811/مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی-سطح-شهر'>مناقصه  اجرای عملیات عمرانی سطح شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات عمرانی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884816/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-جمع-آوری-و-انتقال-پسماندهای-بی-خطر-سازی'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای بی خطر سازی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی  واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای بی خطر سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884819/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-بلوک-فرش-پیاده-روهای-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بلوک فرش پیاده روهای نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بلوک فرش پیاده روهای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884825/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-مخلوط-ریزی-(زیرسازی-و-راهسازی)-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884822/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-شرکتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884830/مزایده-واگذاری-استیجاری-محل-مرکز-خرید-بهارستان'>مزایده واگذاری استیجاری محل مرکز خرید بهارستان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری محل مرکز خرید بهارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884840/مناقصه-پل-عابر-پیاده---'>مناقصه پل عابر پیاده .... / آگهی مناقصه , مناقصه پل عابر پیاده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884856/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-250مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 250مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 250مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885027/مناقصه-پمپ-روغن-توربین--نوبت-دوم'>مناقصه پمپ روغن توربین - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ,مناقصه پمپ روغن توربین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884833/مزایده-خط-رول-فرمینگ-شامل-ماشین-رول-فرمینگ---'>مزایده خط رول فرمینگ شامل ماشین رول فرمینگ..... / مزایده, مزایده خط رول فرمینگ شامل ماشین رول فرمینگ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884864/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر'>مناقصه  اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر  / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884872/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-فضاهای-سبز'>مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884818/مزایده-بزرگ-املاک'>مزایده بزرگ املاک  / مزایده,مزایده بزرگ املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884841/مناقصه-واگذاری-حجم-کار-خدمات-عمومی--'>مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی ... / مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884845/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-حفاظت-و-نظافت-96-4-15'>مناقصه انجام کلیه امور مربوط به حفاظت و نظافت 96.4.15 / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه امور مربوط به حفاظت و نظافت 96.4.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884852/مزایده-واگذاری-استیجاری-پنج-دستگاه-ماشین-الات-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری پنج دستگاه ماشین الات- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری پنج دستگاه ماشین الات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884821/مناقصه-خدمات-نقلیه-ای-درون-و-برون-شهری-ستاد'>مناقصه خدمات نقلیه ای درون و برون شهری ستاد  / مناقصه خدمات نقلیه ای درون و برون شهری ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885030/مزایده-اجاره-محل-ساختمان-پشت-آشپزخانه'>مزایده اجاره محل ساختمان پشت آشپزخانه / مزایده اجاره محل ساختمان پشت آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885018/مزایده-حضوری-یک-دستگاه-خودرو-405'>مزایده حضوری یک دستگاه خودرو 405  / مزایده، مزایده حضوری یک دستگاه خودرو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884810/مناقصه-اجرای-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب  / آگهی مناقصه فراخوان عمومی ,مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884805/مناقصه-دو-دستگاه-چیلر'>مناقصه دو دستگاه چیلر / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه دو دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884844/مناقصه-انتخاب-مدیر-طرح-ساخت-سالن-ورزشی'>مناقصه انتخاب مدیر طرح ساخت سالن ورزشی  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه انتخاب مدیر طرح ساخت سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884804/مزایده-دو-دانگ-و-407-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده دو دانگ و 407.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده دو دانگ و 407.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884863/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-و-رفع-حوادث'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884800/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-15000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 15000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 15000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885004/مزایده-ماترک-شامل-زمین-و-تراکتورو-'>مزایده ماترک شامل زمین و تراکتورو.. / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین و تراکتورو..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884948/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-273-66متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 273.66متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 273.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884997/مناقصه-انتخاب-بیمه-گر-جهت-بیمه-نامه-جامع-ماشین-آلات'>مناقصه انتخاب بیمه گر جهت بیمه نامه جامع ماشین آلات  / مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب بیمه گر جهت بیمه نامه جامع ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885000/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-11-07مترمربع'>مزایده یکباب مغازه مساحت 11.07مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 11.07مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884937/مزایده-سنگ'>مزایده سنگ / مزایده, مزایده سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884947/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-بیلبورد-تبلیغاتی-شهری-دو-وجهی'>مزایده تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری دو وجهی  / مزایده ،مزایده تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری دو وجهی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884842/مناقصه-بهسازی-و-تعریض-پلهای-جاده-چالوس'>مناقصه بهسازی و تعریض پلهای جاده چالوس  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و تعریض پلهای جاده چالوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884935/مزایده-دستگاه-تانکر-حمل-سوخت'>مزایده دستگاه تانکر حمل سوخت / آگهی مزایده,مزایده دستگاه تانکر حمل سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884906/مزایده-یک-دستگاه-تریلی-کشنده-دانگ-فنگ'>مزایده یک دستگاه تریلی کشنده دانگ فنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه تریلی کشنده دانگ فنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884916/فراخوان-مناقصه-احداث-برج-هنر-اسلامی--'>فراخوان مناقصه احداث برج هنر اسلامی ...  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث برج هنر اسلامی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884929/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستایی'>مناقصه  اجرای طرح هادی روستایی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای طرح هادی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884995/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-198-32متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 198.32متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 198.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884909/مناقصه-نسبت-به-خرید-و-نصب-کف-پوش-گرانولی--'>مناقصه نسبت به خرید و نصب کف پوش گرانولی ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه نسبت به خرید و نصب کف پوش گرانولی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884932/مزایده-اپارتمان-مساحت-هفتاد-و-هشت-متر'>مزایده اپارتمان مساحت هفتاد و هشت متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت هفتاد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884918/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-پیکان-وانت'>مزایده یکدستگاه اتومبیل پیکان وانت / مزایده یکدستگاه اتومبیل پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885001/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-اجرای-فاز-اول-و-دوم-خط-انتقال-پساب-تصفیه-خانه-شهرضا'>اصلاحیه فراخوان مناقصه اجرای فاز اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرضا  / اصلاحیه مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای فاز اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884905/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-20-اردبیل'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884973/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-76-90متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 76.90متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 76.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884979/مزایده-دو-دانگ-ملک-مسکونی-عرصه-242-60متر'>مزایده دو دانگ ملک مسکونی عرصه 242.60متر  / مزایده,مزایده دو دانگ ملک مسکونی عرصه 242.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884985/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یک-واحد-سنگبری'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یک واحد سنگبری  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یک واحد سنگبری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884960/تجدید-مناقصه-ترمیم-ونگهداری-فضای-سبز-اداره-کل-راه-آهن'>تجدید مناقصه ترمیم ونگهداری فضای سبز اداره کل راه آهن / تجدید مناقصه ترمیم ونگهداری فضای سبز اداره کل راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884930/مزایده-میز--فکس'>مزایده میز - فکس / آگهی مزایده ,مزایده میز - فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884843/مزایده-ششدانگ-مشاعی-یک-ملک-زمین-خالصه-17783متر'>مزایده ششدانگ مشاعی یک ملک زمین خالصه 17783متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مشاعی یک ملک زمین خالصه 17783متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884921/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884981/مزایده-مقدار-تقریبی-383-فوت-چرم'>مزایده مقدار تقریبی 383 فوت چرم / مزایده,مزایده مقدار تقریبی 383 فوت چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884820/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-بیاض-مساحت-2279-72متر'>مزایده ملک یک قطعه زمین بیاض مساحت 2279.72متر / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین بیاض مساحت 2279.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884987/مزایده-گونی-برنج-ایرانی-صندلی-فلزی--نوبت-دوم'>مزایده گونی برنج ایرانی- صندلی فلزی... نوبت دوم  / مزایده , مزایده گونی برنج ایرانی- صندلی فلزی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884834/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-203-07متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 203.07متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 203.07متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884998/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پرشیا'>مزایده یک دستگاه خودرو پرشیا / مزایده یک دستگاه خودرو پرشیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884837/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-سی-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و سی متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و سی متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884831/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-280متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 280متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 280متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884829/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-انباری-و-محوطه-122-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری و محوطه 122.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری و محوطه 122.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884991/مزایده-بهره-برداری-از-سازه-های-تبلیغات-موجود-در-مجموعه-برج-میلاد-تهران'>مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغات موجود در مجموعه برج میلاد تهران  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغات موجود در مجموعه برج میلاد تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884826/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاع-مشتمل-بر-عرصه-و-اعیان-311متر'>مزایده ششدانگ ملک مشاع مشتمل بر عرصه و اعیان 311متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع مشتمل بر عرصه و اعیان 311متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884823/مزایده-یکباب-ساختمان-120-98متر'>مزایده یکباب ساختمان 120.98متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان 120.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885013/مزایده2500-عدد-لامپ-کم-مصرف'>مزایده2500 عدد لامپ کم مصرف / مزایده2500 عدد لامپ کم مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884839/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-هشت-حوزه-ثبتی-رامیان-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین بخش هشت حوزه ثبتی رامیان مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش هشت حوزه ثبتی رامیان مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884925/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / آگهی مزایده ,مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884848/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-30404-نوبت-اول'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 30404 نوبت اول  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 30404 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884850/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-اعیان-160متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان 160متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884846/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-438-90متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 438.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 438.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884936/مزایده-دو-خط-سیم-کارت-تلفن-همراه'>مزایده دو خط سیم کارت تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو خط سیم کارت تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884931/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885046/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-عرصه-702متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 702متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 702متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885067/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-900متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 900متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885074/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-ساختمان-سه-واحدی-120متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ ساختمان سه واحدی 120متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ساختمان سه واحدی 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885076/مزایده-یک-قطعه-زمین-نسقی-200متر'>مزایده یک قطعه زمین نسقی 200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین نسقی 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884884/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-62متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884887/مزایده-4-قطعه-ملک'>مزایده 4 قطعه ملک / مزایده,مزایده 4 قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884894/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1355متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1355متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1355متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884900/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-175-41متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 175.41متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 175.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884855/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884946/مزایده-یک-دستگاه-خودور-سواری'>مزایده یک دستگاه خودور سواری  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودور سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884871/مزایده-ملک-مشاعی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-91-4متر'>مزایده ملک مشاعی ششدانگ یکباب خانه مساحت 91.4متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی ششدانگ یکباب خانه مساحت 91.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884982/مناقصه-خرید-سکسیونر-با-قابلیت-موتوردار-شدن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سکسیونر با قابلیت موتوردار شدن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید سکسیونر با قابلیت موتوردار شدن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884877/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-71-81متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی مساحت 71.81متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 71.81متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884881/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-141مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 141مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 141مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884912/مزایده-یخچال-فریزر'>مزایده یخچال فریزر  / اگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884907/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-331-20متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 331.20متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 331.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884901/مناقصه-خرید-کنتورهای-گازی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتورهای گازی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید کنتورهای گازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884910/مزایده-یکباب-منزل-ششدانگ-پلاک-138-فرعی'>مزایده یکباب منزل ششدانگ پلاک 138 فرعی  / مزایده,مزایده یکباب منزل ششدانگ پلاک 138 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884914/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-45-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 45 تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 45 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884919/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یکصد-وهشتاد-و-دو-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد وهشتاد و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد وهشتاد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884924/مزایده-آپارتمان-مساحت-136-20متر'>مزایده آپارتمان مساحت 136.20متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 136.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884927/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-2-5-طبقه-مساحت-118-9متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 2.5 طبقه مساحت 118.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 2.5 طبقه مساحت 118.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885019/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-153-15متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 153.15متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 153.15متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885044/مزایده-فروش-2-دستگاه-ماشین-فرز-اونیور--دستگاه-شیپینگ-دنده-زنی'>مزایده فروش  2 دستگاه ماشین فرز اونیور ، دستگاه شیپینگ دنده زنی  / آگهی مزایده  , مزایده فروش  2 دستگاه ماشین فرز اونیور ، دستگاه شیپینگ دنده زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884898/مناقصه-خرید-رگولاتورهای-گازی-در-سایز-های-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه خرید رگولاتورهای گازی در سایز های مختلف نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید رگولاتورهای گازی در سایز های مختلف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884904/فراخوان-تصفیه-خاکهای-آلوده-به-ترکیبات-نفتی-نوبت-دوم'>فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884908/مناقصه-خرید-تعداد-5-عدد-شیر-خودکار-ایمنی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 5 عدد شیر خودکار ایمنی  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید تعداد 5 عدد شیر خودکار ایمنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884992/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-117-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 117 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 117 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885037/مزایده-فروش-خودرو-زانتیا-و-ششداگ-یک-واحد-مسکونی'>مزایده فروش خودرو زانتیا و ششداگ یک واحد مسکونی  / آگهی مزایده  , مزایده فروش خودرو زانتیا و ششداگ یک واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884990/مزایده-ششدانگ-پلاک-39-فرعی-از-42-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 39 فرعی از 42 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 39 فرعی از 42 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884917/تجدید-مزایده-واگذاری-بوفه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری بوفه نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری بوفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884878/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-ایمن-سازی-معابر-اصلی-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885032/مناقصه-خرید-کیسه-خالی-دو-لایه-90×60'>مناقصه خرید کیسه خالی دو لایه 90×60  / مناقصه , مناقصه خرید کیسه خالی دو لایه 90×60 ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884911/مناقصه-خدمات-نظافت-امور-انتقال-نیروی-البرز'>مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی البرز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی البرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884886/فراخوان-مناقصه-خدمات-مدیریت-بهره-برداری-شهرستان-سرعین-و-روستاهای-تابعه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات مدیریت بهره برداری شهرستان سرعین و روستاهای تابعه  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خدمات مدیریت بهره برداری شهرستان سرعین و روستاهای تابعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884895/مناقصه-خریداری-یکدستگاه-رادیوگرافی-پرتابل-X-REY-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری یکدستگاه رادیوگرافی پرتابل X-REY نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری یکدستگاه رادیوگرافی پرتابل X-REY  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884889/تجدید-مناقصه-رفع-آبگرفتگی-زیرگذرها-و-هدایت-آبهای-سطحی-محورها-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه رفع آبگرفتگی زیرگذرها و هدایت آبهای سطحی محورها نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه رفع آبگرفتگی زیرگذرها و هدایت آبهای سطحی محورها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884915/مناقصه-تعداد-70-تن-آند-روی-و-5-تن-آند-آلومینیوم-و-1-تن-آند-منیزیم-نوبت-دوم'>مناقصه تعداد 70 تن آند روی و 5 تن آند آلومینیوم و 1 تن آند منیزیم  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 70 تن آند روی و 5 تن آند آلومینیوم و 1 تن آند منیزیم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884920/مناقصه-یک-دستگاه-آبشیرین-کن-50-تنی--نوبت-دوم'>مناقصه یک دستگاه آبشیرین کن 50 تنی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یک دستگاه آبشیرین کن 50 تنی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884941/مناقصه-خرید-خدمات-تخصصی-بهداشتی-و-درمانی'>مناقصه  خرید خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  خرید خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884988/نخستین-جشنواره-ملی-طراحی-جلد-قرآن-کریم-و-کتب-ادعیه'>نخستین جشنواره ملی طراحی جلد قرآن کریم و کتب ادعیه / نخستین جشنواره ملی طراحی جلد قرآن کریم و کتب ادعیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884903/تمدید-و-اصلاحیه-خدمات-مراقبت-های-اولیه-سلامت-برخی-از-مراکز'>تمدید و اصلاحیه خدمات مراقبت های اولیه سلامت برخی از مراکز  / تمدید و اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,تمدید و اصلاحیه خدمات مراقبت های اولیه سلامت برخی از مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884876/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884879/مزایده-فیلتر'>مزایده فیلتر  / آگهی مزایده ,مزایده فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884913/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-سواری-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند سواری مدل 1382 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سمند سواری مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884902/مناقصه-امورات-جایگاه-های-مرزی-باشماق-و-سیرانبند-بانه-نوبت-دوم'>مناقصه امورات جایگاه های مرزی باشماق و سیرانبند بانه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امورات جایگاه های مرزی باشماق و سیرانبند بانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884885/مناقصه-خرید-250-عدد-رینگ-و-لاستیک'>مناقصه خرید 250 عدد رینگ و لاستیک / مناقصه,مناقصه خرید 250 عدد رینگ و لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884867/مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-جایگاه-شرکتی-نوبت-دوم'>مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884870/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-55-کیلومتر-شبکه-توزیع-به-همراه-100-انشعاب-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای 55 کیلومتر شبکه توزیع به همراه 100 انشعاب نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای 55 کیلومتر شبکه توزیع به همراه 100 انشعاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884890/مزایده-فروش-تعدادی-سنگ-بریده-شده'>مزایده فروش تعدادی سنگ بریده شده / مزایده,مزایده فروش تعدادی سنگ بریده شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884975/مناقصه-تکمیل-سوله-بحران-پردیسان-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سوله بحران پردیسان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل سوله بحران پردیسان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884899/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884880/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-فاضلاب-شهر-خوانسار-1'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1  / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884951/مزایده-سند-ثبتی-شماره-103-فرعی-از-286-اصلی'>مزایده سند ثبتی شماره 103 فرعی از 286 اصلی / مزایده,مزایده سند ثبتی شماره 103 فرعی از 286 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884891/مزایده-یکدستگاه-سواری-پیکان'>مزایده یکدستگاه سواری پیکان / مزایده,مزایده یکدستگاه سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884875/تجدید-مناقصه-تجهیزات-ایمنی-جرثقیل-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تجهیزات ایمنی جرثقیل  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ,تجدید مناقصه تجهیزات ایمنی جرثقیل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884883/تجدید-فراخوان-ارائه-خدمات-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه  نوبت دوم  / تجدید فراخوان ارزیابی و انتخاب مشاور، تجدید فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884896/مجدد-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-قطعات-یدکی-شیرهای-توپی-PERAR'>مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی PERAR  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی PERAR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884860/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-هشت-باب-از-منازل-سازمانی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و بازسازی هشت باب از منازل سازمانی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و بازسازی هشت باب از منازل سازمانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884869/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884989/مناقصه-احداث-مرمت-و-بهسازی-معابر-سطح-منطقه--'>مناقصه احداث مرمت و بهسازی معابر سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مرمت و بهسازی معابر سطح منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885047/مزایده-تعداد-251658-سهم-ده-هزار-ریالی-از-شرکت-تعاونی-545-روغن-نباتی'>مزایده تعداد 251658 سهم ده هزار ریالی از شرکت تعاونی 545 روغن نباتی  / آگهی مزایده  , مزایده تعداد 251658 سهم ده هزار ریالی از شرکت تعاونی 545 روغن نباتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884961/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-قطعه-نهم-نوبت-دوم-تجدید'>مزایده ملک ششدانگ زمین قطعه نهم نوبت دوم تجدید / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین قطعه نهم نوبت دوم تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884922/مناقصه-روکش-آسفالت-ماسه-آسفالت-و-لکه-گیری-محور--تجدید'> مناقصه روکش آسفالت، ماسه آسفالت و لکه گیری محور - تجدید / فراخوان تجدید مناقصه , مناقصه روکش آسفالت، ماسه آسفالت و لکه گیری محور - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884862/مزایده-زمینی-مساحت-چهل-هزار-مترمربع'>مزایده زمینی مساحت چهل هزار مترمربع / مزایده,مزایده زمینی مساحت چهل هزار مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884865/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت دویست مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884897/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-34-بی-بی-حکیمه--نوبت-دوم'>مناقصه  مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 34 بی بی حکیمه - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 34 بی بی حکیمه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884892/مزایده-ششدانگ-خودروی-سواری-پژو-پارس-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ خودروی سواری پژو پارس- نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ خودروی سواری پژو پارس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884853/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-مخلوط-ریزی-(زیرسازی-و-راهسازی)-ادامه-بلوار--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) ادامه بلوار... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) ادامه بلوار... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884859/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-مخلوط-ریزی-(زیرسازی-و-راهسازی)-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884972/حراج-عمومی-واگذاری-اجاره-تعداد-2-مورد-از-املاک-نوبت-دوم'>حراج عمومی واگذاری اجاره تعداد 2 مورد از املاک نوبت دوم  / آگهی حراج عمومی , حراج عمومی واگذاری اجاره تعداد 2 مورد از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884868/مناقصه-انجام-خدمات-کارشناسی-و-تصدی-گری-96-04-15'>مناقصه انجام خدمات کارشناسی و تصدی گری- 96.04.15 / آگهی دعوت به دریافت اسناد مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات کارشناسی و تصدی گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884873/مناقصه-انجام-امور-خدمات-ایستگاهی'>مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی  / آگهی دعوت به دریافت اسناد مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884847/فراخوان-عمومی-مشارکت-در-احداث-مجتمع-تجاری--اداری-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری  نوبت دوم  / آگهی فراخوان,فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884888/مناقصه-خرید-لوازم-ورزشی-مورد-نیاز'>مناقصه خرید لوازم ورزشی مورد نیاز  / مناقصه , مناقصه خرید لوازم ورزشی مورد نیاز  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884967/مزایده-ملک-یک-واحد-مسکونی-50-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک یک واحد مسکونی 50 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یک واحد مسکونی 50 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884827/مناقصه-واگذاری-تهیه-و-توزیع-خدمات-دارویی-برنامه-بیمه-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تهیه و توزیع خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی  - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری تهیه و توزیع خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884955/مزایده-فروش-12-قطعه-زمین-از-زمینهای-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 12 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884828/مناقصه-حمل-گندم--نوبت-دوم'>مناقصه حمل گندم  -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل گندم -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884857/فراخوان-مناقصه-سیمان-حفاری-کلاس-E-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه سیمان حفاری کلاس E نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه سیمان حفاری کلاس E نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884866/تجدید-مناقصه-دوم-چاپ-بنر---تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه دوم چاپ بنر ... تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه دوم ,تجدید مناقصه دوم چاپ بنر ...-تجدید نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884854/فراخوان-پروژه-اجرای-خطوط-و-نصب-و-راه-اندازی-ایستگاه-C-G-S-600-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه اجرای خطوط و نصب و راه اندازی ایستگاه C.G.S 600  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، فراخوان پروژه اجرای خطوط و نصب و راه اندازی ایستگاه C.G.S 600  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884942/مزایده-ششدانگ-قطعه-4-تفکیکی-قدمت-33-ساله'>مزایده ششدانگ قطعه 4 تفکیکی قدمت 33 ساله / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه 4 تفکیکی قدمت 33 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884832/مزایده-مجموعه-بازی-پارک-شادی-شهر-مراغه--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه  -مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه  مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884835/مزایده-اجاره-و-نصب-بیلبوردهای-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره و نصب بیلبوردهای سطح شهر نوبت دوم / آگهی شرکت در مزایده عمومی , مزایده اجاره و نصب بیلبوردهای سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884838/مناقصه-اجرای-روشنایی-پیاده-راه-خیابان--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روشنایی پیاده راه خیابان... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای روشنایی پیاده راه خیابان... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884858/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-شبکه'>مناقصه خرید لوازم و تجهیزات شبکه  / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه خرید لوازم و تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885022/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-58-132متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 58.132متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 58.132متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885057/مزایده-یک-قطعه-باغ-25671متر'>مزایده یک قطعه باغ 25671متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ 25671متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885063/مزایده-آپارتمان-مشاعی-مساحت-45-متر'>مزایده آپارتمان مشاعی مساحت 45 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مشاعی مساحت 45 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884882/مزایده-177089-کیلوگرم-ورق-آهنی'>مزایده 177089 کیلوگرم ورق آهنی  / مزایده , مزایده 177089 کیلوگرم ورق آهنی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885048/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-198مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 198مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 198مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885054/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-هجده-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت هجده سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت هجده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885060/مزایده-12-هکتار-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده 12 هکتار زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده 12 هکتار زمین زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885052/مزایده-ساختمان-مسکونی-به-شماره-پلاک-ثبتی-24809-فرعی'>مزایده ساختمان مسکونی به شماره پلاک ثبتی 24809 فرعی  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به شماره پلاک ثبتی 24809 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884874/مناقصه-خرید-کنتورهای-گازیG4-G2-5-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتورهای گازیG4  G2/5 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید کنتورهای گازیG4  G2/5 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885028/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885033/مزایده-اپارتمان-مساحت-176-60متر'>مزایده اپارتمان مساحت 176.60متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 176.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885209/استعلام-قیمت-عملیات-دیواره-سازی--تثبیت-بستر-رودخانه-قره-چای'>استعلام قیمت عملیات دیواره سازی ، تثبیت بستر رودخانه قره چای  / استعلام، استعلام قیمت عملیات دیواره سازی ، تثبیت بستر رودخانه قره چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885200/استعلام-قیمت-مطالعه-مرحله-دوم-تعیین-حد-بستر-و-حریم-رودخانه-خرمارود'>استعلام قیمت مطالعه مرحله دوم تعیین حد بستر و حریم رودخانه خرمارود / استعلام،  استعلام قیمت مطالعه مرحله دوم تعیین حد بستر و حریم رودخانه خرمارود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885348/استعلام-مطالعه-پتانسیل-یابی-مصالح-رودخانه-زرینگل'>استعلام مطالعه پتانسیل یابی مصالح رودخانه زرینگل / استعلام مطالعه پتانسیل یابی مصالح رودخانه زرینگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885031/مزایده-اپارتمان-تجاری-مساحت-159-90متر'>مزایده اپارتمان تجاری مساحت 159.90متر  / مزایده,مزایده اپارتمان تجاری مساحت 159.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885317/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خدمات-مدارک-پزشکی-بیمارستان-شهید-رهنمون'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید رهنمون / اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید رهنمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885212/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-شفته--فونداسیون--اسکلت-تا-پایان-سقف-ساختمان---'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شفته , فونداسیون , اسکلت تا پایان سقف ساختمان .... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شفته , فونداسیون , اسکلت تا پایان سقف ساختمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885002/تجدید-مناقصه-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی-نوبت-اول-96-4-15'>تجدید مناقصه کامپیوتر و لوازم جانبی- نوبت اول 96.4.15 / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه  کامپیوتر و لوازم جانبی- تجدید نوبت اول 96.4.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884964/فراخوان-مناقصه-تامین-نیوجرسی-مفصلی-حمل-و-نصب-در-راه-های-حوزه-استحفاظی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین نیوجرسی مفصلی، حمل و نصب در راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه تامین نیوجرسی مفصلی، حمل و نصب در راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885206/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-شبکه-فاضلاب-نقده'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شبکه فاضلاب نقده  / مناقصه, مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شبکه فاضلاب نقده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885169/استعلام-اجرای-ساخت-و-نصب-کلکتور-و-پایپینگ-ایستگاه-پمپاژ-تصفیه-خانه-و--'>استعلام اجرای ساخت و نصب کلکتور و پایپینگ ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه و ...  / استعلام , استعلام اجرای ساخت و نصب کلکتور و پایپینگ ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885246/استعلام-اتیکت-مقوایی-زونکن--'>استعلام اتیکت مقوایی زونکن ... / استعلام اتیکت مقوایی زونکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885240/استعلام-سند-فاکتور-فروش-و--'>استعلام سند فاکتور فروش و ... / استعلام, استعلام سند فاکتور فروش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885275/استعلام-موکت-پالاز-موکت-و--'>استعلام موکت پالاز موکت و ...  / استعلام , استعلام موکت پالاز موکت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885255/استعلام-نوک-پیچگوشتی--'>استعلام نوک پیچگوشتی ... / استعلام , استعلام نوک پیچگوشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885223/استعلام-میکروسویچ-پاراشوت-آسانسور-و-میکروسویچ-گاورنر-آسانسور'>استعلام میکروسویچ پاراشوت آسانسور و میکروسویچ گاورنر آسانسور / استعلام, استعلام میکروسویچ پاراشوت آسانسور و میکروسویچ گاورنر آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885217/استعلام-درب-چوبی-اچ-دی-اف-و--'>استعلام درب چوبی اچ دی اف و ...  / استعلام , استعلام درب چوبی اچ دی اف و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885233/استعلام-چراغ-فلورسنت-کامل-ضد-گرد-غبار---'>استعلام چراغ فلورسنت کامل ضد گرد غبار .... / استعلام , استعلام چراغ فلورسنت کامل ضد گرد غبار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885265/استعلام-لوازم-یدکی-لیفتراک-کنارک--'>استعلام لوازم یدکی لیفتراک کنارک... / استعلام لوازم یدکی لیفتراک کنارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885211/استعلام-شیلنگ-yasung'>استعلام شیلنگ  yasung     / استعلام, استعلام شیلنگ  yasung    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885204/استعلام-خرید-کمپرسور-کولر'>استعلام خرید کمپرسور کولر / استعلام, استعلام خرید کمپرسور کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885201/استعلام-پیراهن-هتلی-و--'>استعلام پیراهن هتلی و ...  / استعلام , استعلام پیراهن هتلی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885135/استعلام​-​رنگ-زرد-کاترپیلاری'>استعلام​ ​رنگ زرد کاترپیلاری / استعلام ​​رنگ زرد کاترپیلاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885148/استعلام​-​دستگاه-سنجش-عایقی'>استعلام​ ​دستگاه سنجش عایقی / استعلام ​​دستگاه سنجش عایقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885152/استعلام​-​​ولو-اول-ایگنیشن'>استعلام​ ​​ولو اول ایگنیشن / استعلام ​​ولو اول ایگنیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885192/استعلام-ولو-دوم-ایگنیشن'>استعلام ولو دوم ایگنیشن  / استعلام , استعلام ولو دوم ایگنیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885158/استعلام-سلونوئیدولو-بلو-آف'>استعلام سلونوئیدولو بلو آف  / استعلام , استعلام سلونوئیدولو بلو آف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885146/استعلام-دوچرخه-کوهستان-26'>استعلام دوچرخه کوهستان 26 / استعلام, استعلام دوچرخه کوهستان 26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885141/استعلام-سلونوئیدولو-دوم-ایکنیشن'>استعلام سلونوئیدولو دوم ایکنیشن / استعلام, استعلام سلونوئیدولو دوم ایکنیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885055/مزایده-یک-دستگاه-لودر-مدل-645'>مزایده یک دستگاه لودر مدل 645  / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر مدل 645 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885138/استعلام-دستگاه-ضخامت-سنج-مارک-SIUT'>استعلام دستگاه ضخامت سنج مارک SIUT  / استعلام, استعلام دستگاه ضخامت سنج مارک SIUT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885149/استعلام-الکتروموتور-ضد-انفجار'>استعلام الکتروموتور ضد انفجار / استعلام , استعلام الکتروموتور ضد انفجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885157/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور  / استعلام , استعلام الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885177/استعلام-چک-ولو-پمپ-لیکیج-اسکید-گازوئیل'>استعلام چک ولو پمپ لیکیج اسکید گازوئیل / استعلام, استعلام چک ولو پمپ لیکیج اسکید گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885184/استعلام-دتکتور-و--'>استعلام دتکتور و ... / استعلام, استعلام دتکتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885195/استعلام-سنسور-هامینگ'>استعلام سنسور هامینگ / استعلام , استعلام سنسور هامینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885164/استعلام-گس-دتکتور'>استعلام گس دتکتور  / استعلام ,استعلام گس دتکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885213/استعلام-نمونه-برداری--سنجش-و-آنالیز-پارامترهای-زیست-محیطی-و-تحلیل-نتایج'>استعلام نمونه برداری ، سنجش و آنالیز پارامترهای زیست محیطی و تحلیل نتایج  / استعلام , استعلام نمونه برداری ، سنجش و آنالیز پارامترهای زیست محیطی و تحلیل نتایج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885175/استعلام-SAFETY-VALVE'>استعلام SAFETY VALVE  / استعلام ,استعلام SAFETY VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885216/اصلاحیه-مناقصه-انجام-سیستم-هوادهی-عمقی-و-تامین-کالا'>اصلاحیه مناقصه انجام سیستم هوادهی عمقی و تامین کالا / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه انجام سیستم هوادهی عمقی و تامین کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885007/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884968/مناقصه-خودروهای-استیجاری'>مناقصه خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885111/مناقصه-لوازم-آزمایشگاه-الکترود-نگهدارنده-کوره-گرافیتی'>مناقصه لوازم آزمایشگاه الکترود نگهدارنده کوره گرافیتی  / مناقصه , مناقصه لوازم آزمایشگاه الکترود نگهدارنده کوره گرافیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885182/مناقصه-خرید-10ست-فیلترهای-Air-Intake'>مناقصه خرید 10ست فیلترهای Air Intake / مناقصه , مناقصه خرید 10ست فیلترهای Air Intake</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885338/استعلام-انواع-ابزار-دقیق'>استعلام انواع ابزار دقیق / استعلام , استعلام انواع ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885400/استعلام-اجرای-شبکه-لن'>استعلام اجرای شبکه لن / استعلام، استعلام اجرای شبکه لن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885410/استعلام-دو-دستگاه-سرور'>استعلام دو دستگاه سرور  / استعلام، استعلام دو دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885378/استعلام-قطعات-و-تجهیزات-ذخیره-سازی-اطلاعات'>استعلام قطعات و تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات  / استعلام , استعلام قطعات و تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885357/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام، استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885339/استعلام-میکروفن'>استعلام میکروفن  / استعلام, استعلام میکروفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884980/مزایده-تراکتور'>مزایده تراکتور  / آگهی مزایده ,مزایده تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885358/استعلام-آبسرد-کن-دو-شیر-96-4-15'>استعلام آبسرد کن دو شیر 96.4.15 / استعلام, استعلام آبسرد کن دو شیر 96.4.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885366/استعلام-میز-کنفرانس-96-4-15'>استعلام میز کنفرانس 96.4.15 / استعلام, استعلام میز کنفرانس 96.4.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885369/استعلام-صندلی-کنفرانسی'>استعلام صندلی کنفرانسی  / استعلام , استعلام صندلی کنفرانسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885351/استعلام-خدمات-مهندسی-طراحی-پست-63-مزرعه-کلانتر'>استعلام خدمات مهندسی طراحی پست 63 مزرعه کلانتر / استعلام خدمات مهندسی طراحی پست 63 مزرعه کلانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885325/استعلام-میز-مدیریت'>استعلام میز مدیریت / استعلام میز مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885334/استعلام-نظارت-بر-اجرای-طرحهای-مرتعداری'>استعلام نظارت بر اجرای طرحهای مرتعداری  / استعلام , استعلام نظارت بر اجرای طرحهای مرتعداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885356/استعلام-کانکس-اتاقک-برق-و-کلرزنی'>استعلام  کانکس اتاقک برق و کلرزنی / استعلام کانکس اتاقک برق و کلرزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884962/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-خرید-و-نصب-سیستم-اعلان-حریق'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستم اعلان حریق  / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستم اعلان حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885343/استعلام-کیف-کارت-بانکی-چهار-جیب'>استعلام کیف کارت بانکی چهار جیب  / استعلام , استعلام کیف کارت بانکی چهار جیب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885305/استعلام-دوربین-مداربسته-CCTV'>استعلام دوربین مداربسته CCTV / استعلام , استعلام دوربین مداربسته CCTV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885289/استعلام-خرید-دستگاه-دیزل-زنراتور'>استعلام خرید دستگاه دیزل زنراتور / استعلام, استعلام خرید دستگاه دیزل زنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885261/استعلام--انجام-کتبیه-خوشنویسی-ورودی-سالن-سرپوشیده'>استعلام   انجام کتبیه خوشنویسی ورودی سالن سرپوشیده / استعلام   انجام کتبیه خوشنویسی ورودی سالن سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885312/استعلام-کارتریچ'>استعلام کارتریچ / استعلام کارتریچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885276/استعلام-کرایه-خودرو'>استعلام  کرایه خودرو / استعلام , استعلام  کرایه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885323/استعلام-دستگاه-رسوب-شکن'>استعلام دستگاه رسوب شکن / استعلام ,استعلام دستگاه رسوب شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885341/استعلام-دستگاه-رسوب'>استعلام دستگاه رسوب / استعلام ,استعلام دستگاه رسوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885257/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-تحت-شبکه'>استعلام دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885293/استعلام-روتر'>استعلام روتر / استعلام , استعلام روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884957/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-16-میلیمتری'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885304/استعلام-سوئیچ-WS-C3850-24T-S'>استعلام سوئیچ WS-C3850-24T-S / استعلام , استعلام سوئیچ WS-C3850-24T-S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885313/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885326/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه  / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885259/استعلام-مانیتور-ایسوس'>استعلام مانیتور ایسوس  / استعلام  مانیتور ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885303/استعلام-4-دستگاه-رایانه'>استعلام 4 دستگاه رایانه  / استعلام , استعلام 4 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885302/استعلام-بذر-کاهو-پیچ-چینی-توکیتا'>استعلام بذر کاهو پیچ چینی توکیتا / استعلام, استعلام بذر کاهو پیچ چینی توکیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885309/استعلام-بذر-تخم-کدو-آجیلی-کاغذی'>استعلام بذر تخم کدو آجیلی کاغذی  / استعلام, استعلام بذر تخم کدو آجیلی کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885277/استعلام-بذر-کلم-بروکلی-ساکورا-توکیتا'>استعلام بذر کلم بروکلی ساکورا توکیتا / استعلام, استعلام بذر کلم بروکلی ساکورا توکیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885340/استعلام-تهیه-طرح-ترسیب-کربن'>استعلام تهیه طرح ترسیب کربن  / استعلام، استعلام تهیه طرح ترسیب کربن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885012/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885336/استعلام-اجرای-4000-متر-مربع-آسفالت-گرم-روستای-علی-آباد'>استعلام اجرای 4000 متر مربع آسفالت گرم روستای علی آباد / استعلام, استعلام اجرای 4000 متر مربع آسفالت گرم روستای علی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885315/استعلام-اجرای-6000-متر-مربع-آسفالت-گرم-روستای-خداقلی'>استعلام اجرای 6000 متر مربع آسفالت گرم روستای خداقلی / استعلام, استعلام اجرای 6000 متر مربع آسفالت گرم روستای خداقلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885287/استعلام-اجرای-8000-متر-مربع-آسفالت-گرم-روستای-فجر-آباد'>استعلام اجرای 8000 متر مربع آسفالت گرم روستای فجر آباد / استعلام , استعلام اجرای 8000 متر مربع آسفالت گرم روستای فجر آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885279/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران      / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885321/استعلام-احداث-پست-برق-هوایی-100-کیلووات-بانک-ملی-مرکزی-بافق-یزد'>استعلام احداث پست برق هوایی 100 کیلووات بانک ملی مرکزی بافق یزد  / استعلام , استعلام احداث پست برق هوایی 100 کیلووات بانک ملی مرکزی بافق یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885345/استعلام-سرویس-نگهداری-دیزل-ژنراتورهای-شعب-بانک-ملی-طبق-لیست-پیوست'>استعلام سرویس نگهداری دیزل ژنراتورهای شعب بانک ملی طبق لیست پیوست  / استعلام سرویس نگهداری دیزل ژنراتورهای شعب بانک ملی طبق لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885354/استعلام-سرویس-نگهداری-سامانه-نظارت-تصویری-(-دوربینهای-مداربسته-)'>استعلام سرویس نگهداری سامانه نظارت تصویری ( دوربینهای مداربسته ) / استعلام سرویس نگهداری سامانه نظارت تصویری ( دوربینهای مداربسته )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885381/استعلام-برنج-دانه-بلند-هندی--'>استعلام برنج دانه بلند هندی .. / استعلام , استعلام برنج دانه بلند هندی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884965/فراخوان-اصلاح-جوشهای-گود-و-رفع-سفیدک-زدگی-تجدید'>فراخوان اصلاح جوشهای گود و رفع سفیدک زدگی تجدید / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی ، فراخوان اصلاح جوشهای گود و رفع سفیدک زدگی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885355/استعلام-دستگاه-فتوکپی-توشیبا-مدل-2809'>استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا مدل 2809 / استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا مدل 2809</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885333/استعلام-میکروسکوپ-و-وسایل-آزمایشگاهی'>استعلام میکروسکوپ و وسایل آزمایشگاهی / استعلام میکروسکوپ و وسایل آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885314/استعلام-کامپیوتر-و-لب-تاپ-و-وسایل-جانبی-رایانه'>استعلام کامپیوتر و لب تاپ و وسایل جانبی رایانه  / استعلام کامپیوتر و لب تاپ و وسایل جانبی رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885283/استعلام-لایه-محافظ-و-کارت-تمیزکاری-دستگاه-صدور-کارت'>استعلام لایه محافظ و کارت تمیزکاری دستگاه صدور کارت / استعلام لایه محافظ و کارت تمیزکاری دستگاه صدور کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885270/استعلام-وسایل-و-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-و-تجهیز-سرویس-بهداشتی'>استعلام وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز سرویس بهداشتی  / استعلام وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885252/استعلام-وسایل-و-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-لوله-کشی-گاز-و-آب'>استعلام وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت لوله کشی گاز و آب / استعلام, استعلام وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت لوله کشی گاز و آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885272/استعلام-موتور-فن-کوئل-شافت-بلند'>استعلام  موتور فن کوئل شافت بلند  / استعلام, استعلام  موتور فن کوئل شافت بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885284/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-36000-دوکاره-اینورتر'>استعلام  کولر گازی اسپلیت 36000 دوکاره اینورتر / استعلام, استعلام  کولر گازی اسپلیت 36000 دوکاره اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885328/استعلام-4-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام  4 دستگاه دیزل ژنراتور / استعلام, استعلام  4 دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885337/استعلام-خرید-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام خرید میز و صندلی اداری  / استعلام, استعلام خرید میز و صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884999/آگهی-مناقصه-مقدار-10-تن-رزین-فنولیک'>آگهی مناقصه مقدار 10 تن رزین فنولیک  / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه مقدار 10 تن رزین فنولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885344/استعلام-چرخ-پالت-بر-برقی'>استعلام چرخ پالت بر برقی / استعلام, استعلام چرخ پالت بر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885408/استعلام-باکس-پالت-فلزی'>استعلام باکس پالت فلزی / استعلام باکس پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885414/استعلام-اجرای-محوطه-سازی-نمایندگی-فرهنگی-هرند'>استعلام اجرای محوطه سازی نمایندگی فرهنگی هرند  / استعلام، استعلام اجرای محوطه سازی نمایندگی فرهنگی هرند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885393/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام ,استعلام  سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885362/استعلام-ورق-ام-دی-اف'>استعلام ورق ام دی اف / استعلام ورق ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885352/استعلام-یخچال-آزمایشگاهی-R600-EX-ضد-انفجار'>استعلام یخچال آزمایشگاهی R600 EX ضد انفجار / استعلام یخچال آزمایشگاهی R600 EX ضد انفجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885382/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-96-4-15'>استعلام کولر گازی اسپیلت 96.4.15 / استعلام کولر گازی اسپیلت 96.4.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885394/استعلام-کاشی-کف-و-دیوار-درجه-سه-اسپلیت--'>استعلام کاشی کف و دیوار درجه سه اسپلیت... / استعلام کاشی کف و دیوار درجه سه اسپلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885361/استعلام-پرده-دیتا-پرژکتور'>استعلام پرده دیتا پرژکتور / استعلام ,استعلام پرده دیتا پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885342/استعلام-ویدیو-پرژکتور'>استعلام ویدیو پرژکتور / استعلام ویدیو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885008/مناقصه-انجام-عملیات-تخلیه-لجن-برکه-بی-هوازی-و--'>مناقصه انجام عملیات تخلیه لجن برکه بی هوازی و ... / آگهی فراخوان,مناقصه انجام عملیات تخلیه لجن برکه بی هوازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885298/استعلام-پنکه-پایه-تلسکوپی-تایمردار'>استعلام پنکه پایه تلسکوپی تایمردار / استعلام , استعلام پنکه پایه تلسکوپی تایمردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885346/استعلام-برنج-سفید-تایلندی'>استعلام برنج سفید تایلندی  / استعلام , استعلام برنج سفید تایلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885324/استعلام-چهار-کاره-HP'>استعلام چهار کاره HP  / استعلام , استعلام چهار کاره HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885316/استعلام-کاغذ-دبل-آ--A4'>استعلام کاغذ دبل آ - A4  / استعلام , استعلام کاغذ دبل آ - A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885310/استعلام-خرید-شکر-900-گرمی'>استعلام خرید شکر 900 گرمی  / استعلام , استعلام خرید شکر 900 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885349/استعلام-قند-بسته-ای-900-گرمی'>استعلام قند بسته ای 900 گرمی  / استعلام , استعلام قند بسته ای 900 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885320/استعلام-شبکه-سانترال'>استعلام  شبکه سانترال  / استعلام، استعلام  شبکه سانترال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885295/استعلام-پرایمر-اپوکسی-حلالی-مخصوص-آب-آشامیدنی'>استعلام پرایمر اپوکسی حلالی مخصوص آب آشامیدنی / استعلام، استعلام پرایمر اپوکسی حلالی مخصوص آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885269/استعلام-رویه-اپوکسی-حلالی-مخصوص-آب-آشامیدنی'>استعلام  رویه اپوکسی حلالی مخصوص آب آشامیدنی / استعلام  رویه اپوکسی حلالی مخصوص آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885244/استعلام-تینراپوکسی-آب-آشامیدنی'>استعلام  تینراپوکسی آب آشامیدنی  / استعلام  تینراپوکسی آب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885319/استعلام-اسید-کلریدریک-غلیظ'>استعلام اسید کلریدریک غلیظ  / استعلام اسید کلریدریک غلیظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885300/استعلام-موتور-سیکلت'>استعلام موتور سیکلت / استعلام موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885331/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام, استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885266/استعلام-ذخیره-ساز-اکسترنال'>استعلام ذخیره ساز اکسترنال / استعلام , استعلام ذخیره ساز اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885251/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه  / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885285/استعلام-ذخیره-ساز-اکسترنال'>استعلام ذخیره ساز اکسترنال / استعلام , استعلام ذخیره ساز اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885274/استعلام-50-عدد-میز-کارشناسی'>استعلام  50 عدد میز کارشناسی / استعلام 50 عدد میز کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885268/استعلام-صد-عدد-صندلی-K712-نیلپر'>استعلام صد عدد صندلی K712  نیلپر  / استعلام صد عدد صندلی K712  نیلپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885248/استعلام-پروژکتور-65IP'>استعلام پروژکتور 65IP   / استعلام , استعلام پروژکتور 65IP  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885254/استعلام-چراغ'>استعلام چراغ / استعلام , استعلام چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884959/فراخوان-مناقصه-احداث-مسجد-امام-هادی-(ع)-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث مسجد امام هادی (ع)  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث مسجد امام هادی (ع)  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885288/استعلام-چراغ-ورساچه'>استعلام چراغ ورساچه  / استعلام , استعلام چراغ ورساچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885318/استعلام-کابل-50-95-3'>استعلام کابل 50+95+3  / استعلام, استعلام کابل 50+95+3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885290/استعلام-لوازم-آسانسور-96-4-15'>استعلام  لوازم آسانسور 96.4.15 / استعلام , استعلام  لوازم آسانسور 96.4.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885294/استعلام-لوازم-دستگاه-چیلر'>استعلام  لوازم دستگاه چیلر / استعلام , استعلام  لوازم دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885329/استعلام-دیتالاگر-96-4-15'>استعلام دیتالاگر 96.4.15 / استعلام، استعلام دیتالاگر  96.4.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885347/استعلام-تعمیر-تجهیزات-قطعات-ایستگاه-های-فرودگاهی'>استعلام تعمیر تجهیزات قطعات ایستگاه های فرودگاهی / استعلام، استعلام تعمیر تجهیزات قطعات ایستگاه های فرودگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885330/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-اسپلیت-داکت'>استعلام کولر گازی سرمایشی اسپلیت داکت  / استعلام ، استعلام کولر گازی سرمایشی اسپلیت داکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885311/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885296/استعلام-خدمات-حمل-و-نقل-سبک'>استعلام خدمات حمل و نقل سبک / استعلام , استعلام  تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884970/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-ساختمان-مدیریت-و-شعب-تابعه-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب تابعه  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885278/استعلام-اجرای-عملیات-دمونتاژ--'>استعلام اجرای عملیات دمونتاژ... / استعلام، استعلام اجرای عملیات دمونتاژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885271/استعلام-طرح-پیاده-سازی-سیستم-دیجیتال-مارکتینگ'>استعلام طرح پیاده سازی سیستم دیجیتال مارکتینگ  / استعلام, استعلام طرح پیاده سازی سیستم دیجیتال مارکتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885297/استعلام-مودم-دیتا-LACROIX-RTU-EXTERNAL--'>استعلام مودم دیتا LACROIX RTU EXTERNAL ... / استعلام, استعلام مودم دیتا LACROIX RTU EXTERNAL ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885335/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885373/استعلام-ساخت-سایه-بان-با-پایه-های-فلزی-و-روکش-پلی-کربنات-و--'>استعلام ساخت سایه بان با پایه های فلزی و روکش پلی کربنات و... / استعلام، استعلام ساخت سایه بان با پایه های فلزی و روکش پلی کربنات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885353/استعلام-بهسازی-ساختمان-برج-مراقبت'>استعلام بهسازی ساختمان برج مراقبت  / استعلام بهسازی ساختمان برج مراقبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885322/استعلام-احداث-سایبان-گروهی-خودرو'>استعلام احداث سایبان گروهی خودرو  / استعلام احداث سایبان گروهی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885307/استعلام-فن-کوئل-دیواری'>استعلام فن کوئل دیواری  / استعلام  فن کوئل دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885281/استعلام-انجام-عملیات-بهسازی-چینش-تجهیزات-مخابراتی'>استعلام انجام عملیات بهسازی چینش تجهیزات مخابراتی  / استعلام انجام عملیات بهسازی چینش تجهیزات مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884984/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-انجام-عملیات-تعمیر-هشت-دستگاه-هواساز'>آگهی مناقصه عمومی  اجرای انجام عملیات تعمیر هشت دستگاه هواساز / آگهی مناقصه عمومی ,اجرای انجام عملیات تعمیر هشت دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885258/استعلام-محافظ-کولر-گازی'>استعلام محافظ کولر گازی / استعلام محافظ کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885260/استعلام-خرید-داکت-البرز-25-سانتی'>استعلام  خرید داکت البرز 25 سانتی / استعلام, استعلام  خرید داکت البرز 25 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885306/استعلام-درخواست-لپ-تاب-تلویزیون-و-متعلقات'>استعلام درخواست  لپ تاب، تلویزیون و متعلقات  / استعلام, استعلام درخواست  لپ تاب، تلویزیون و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885291/استعلام-رادیو-دستی-بیسیمی'>استعلام  رادیو دستی بیسیمی / استعلام, استعلام  رادیو دستی بیسیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885350/استعلام-تهیه-و-ساخت-تابلو-آیات-و-احادیث-خطی'>استعلام تهیه و ساخت تابلو آیات و احادیث خطی / استعلام, استعلام تهیه و ساخت تابلو آیات و احادیث خطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885371/استعلام-پودر-پر-کلرین'>استعلام پودر پر کلرین  / استعلام ,استعلام پودر پر کلرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885389/استعلام-لوله-گالوانیزه-بدون-حدیده-3-اینچ'>استعلام لوله گالوانیزه بدون حدیده 3 اینچ  / استعلام, استعلام  لوله گالوانیزه  بدون حدیده 3 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885392/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول / استعلام ، پمپ تزریق آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885399/استعلام-راهبند-تک-فاز-با-موتور-سه-فاز-مدل-LGR-MD--'>استعلام راهبند تک فاز با موتور سه فاز مدل LGR-MD.... / استعلام , استعلام راهبند تک فاز با موتور سه فاز مدل LGR-MD....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884977/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-عرصه-1089-9متر'>مزایده فروش ساختمان اداری عرصه 1089.9متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری عرصه 1089.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885404/استعلام-پروژه-تکمیل-انبار-پایگاه-الموت'>استعلام پروژه تکمیل انبار پایگاه الموت  / استعلام پروژه تکمیل انبار پایگاه الموت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885409/استعلام-پروژه-اجرای-مرمت-بنای-تاریخی-کافرگنبد-واقع-در-نیاق-قزوین'>استعلام پروژه اجرای مرمت بنای تاریخی کافرگنبد واقع در نیاق قزوین  / استعلام پروژه اجرای مرمت بنای تاریخی کافرگنبد واقع در نیاق قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885363/استعلام-پروژه-اجرایی-مرمت-برج-بزرگ-ساسان'>استعلام  پروژه اجرایی مرمت برج بزرگ ساسان / استعلام, استعلام پروژه اجرایی مرمت برج بزرگ ساسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885377/استعلام-تابلو-تبلیغاتی-(بیلبورد)-دو-طرفه'>استعلام تابلو تبلیغاتی (بیلبورد) دو طرفه / استعلام, استعلام تابلو تبلیغاتی (بیلبورد) دو طرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885405/استعلام-علف-زن-چهار-کاره-و--'>استعلام علف زن چهار کاره و ... / استعلام, استعلام علف زن چهار کاره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885406/استعلام-اتو-کلاو'>استعلام  اتو کلاو / استعلام  اتو کلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885383/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-بیگلو'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای بیگلو / استعلام اجرای آسفالت معابر روستای بیگلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885368/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885402/استعلام-دستگاه-نوارکش-نوارآبچسب-برقی'>استعلام دستگاه نوارکش نوارآبچسب برقی / استعلام , استعلام دستگاه نوارکش نوارآبچسب برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884953/مناقصه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-آسانسورهای-هتل-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس, تعمیر و نگهداری آسانسورهای هتل  نوبت دوم  / مناقصه سرویس, تعمیر و نگهداری آسانسورهای هتل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885380/استعلام-دستگاه-نوارآبچسب-اتوماتیک'>استعلام دستگاه نوارآبچسب اتوماتیک / استعلام , استعلام دستگاه نوارآبچسب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885384/استعلام-سانتریفوژ-آزمایشگاهی'>استعلام سانتریفوژ آزمایشگاهی / استعلام، استعلام سانتریفوژ آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885416/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-پشتیبانی-190-دستگاه-فکس'>استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی 190 دستگاه فکس / استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی 190 دستگاه فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885370/استعلام-اجرای-لوله-کشی-گاز-دفنی'>استعلام اجرای لوله کشی گاز دفنی / استعلام , استعلام اجرای لوله کشی گاز دفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885359/استعلام-اجرای-دیوارکشی-و-اسکلت-ایستگاه-گاز'>استعلام اجرای دیوارکشی و اسکلت ایستگاه گاز  / استعلام , استعلام اجرای دیوارکشی و اسکلت ایستگاه گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885372/استعلام-تابلو-برق--کابل--پروژکتور'>استعلام تابلو برق ، کابل ، پروژکتور  / استعلام , استعلام تابلو برق ، کابل ، پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885388/استعلام-بازرسی-از-واحدهای-صنفی-و-مراکز-عرضه-و-توزیع-سطح-استان'>استعلام بازرسی از واحدهای صنفی و مراکز عرضه و توزیع سطح استان  / استعلام, استعلام بازرسی از واحدهای صنفی و مراکز عرضه و توزیع سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885385/استعلام-خرید-لوازم-کامپیوتری'>استعلام خرید لوازم کامپیوتری  / استعلام ، خرید لوازم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885403/استعلام-نصب-کمد-بایگانی-mdf'>استعلام نصب کمد بایگانی mdf   / استعلام، استعلام نصب کمد بایگانی mdf  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885396/استعلام-رنگ-اکریلیک-استاندارد'>استعلام رنگ اکریلیک استاندارد / استعلام رنگ اکریلیک استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885407/استعلام-کاغذ-A4-گرمی-PAPERONE'>استعلام کاغذ A4 گرمی PAPERONE  / استعلام، استعلام کاغذ A4 گرمی PAPERONE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885391/استعلام-ژنراتور-الکتریکی-دیزلی'>استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی / استعلام, استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885401/استعلام-رایانه-PC'>استعلام رایانه PC  / استعلام , استعلام رایانه PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885397/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی  / استعلام خرید لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885398/استعلام-تهیه-و-نصب-راک-مبدل'>استعلام تهیه و نصب راک مبدل / استعلام تهیه و نصب راک مبدل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885376/استعلام-تعمیرات-فضای-اداری-به-متراژ-85-مترمربع'>استعلام تعمیرات فضای اداری به متراژ 85 مترمربع / استعلام تعمیرات فضای اداری به متراژ 85 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885360/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-اداری'>استعلام  تجهیزات و وسایل تحصیلی اداری / استعلام  تجهیزات و وسایل تحصیلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885395/استعلام-باطری-لیتیومی-(یونی)'>استعلام باطری لیتیومی (یونی) / استعلام , استعلام باطری لیتیومی (یونی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885036/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیان-75-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 75 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 75 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884976/فراخوان-فعالیت-های-تعمیرات-اساسی-واحد-نیروگاهی-بخار'>فراخوان فعالیت های تعمیرات اساسی واحد نیروگاهی بخار  / فراخوان , فراخوان فعالیت های تعمیرات اساسی واحد نیروگاهی بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885386/استعلام-فن-کوئل'>استعلام فن کوئل / استعلام , استعلام فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885367/استعلام-کاغذ-100--70-70-گرمی-سفید'>استعلام کاغذ 100 * 70/ 70 گرمی سفید / استعلام ،  استعلام 2 عدد سوپاپ کنترل باد رولند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885390/استعلام-مقوای-100-70-250-گرمی-گلاسه'>استعلام مقوای 100*70 250 گرمی گلاسه / استعلام , استعلام مقوای 100*70 250 گرمی گلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885411/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتر / آگهی استعلام , استعلام خرید تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885364/استعلام-تهیه-و-طبخ-صبحانه-و-شام-مددجویان'>استعلام تهیه و طبخ صبحانه و شام مددجویان  / استعلام, استعلام تهیه و طبخ صبحانه و شام مددجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885365/استعلام-طراحی-و-پیاده-سازی-نرم-افزار-سامانه-ثبت-و-نظارت-اینترنتی-تخلیه-وجوه-صنادیق-صدقات'>استعلام طراحی و پیاده سازی نرم افزار سامانه ثبت و نظارت اینترنتی تخلیه وجوه صنادیق صدقات / استعلام , استعلام طراحی و پیاده سازی نرم افزار سامانه ثبت و نظارت اینترنتی تخلیه وجوه صنادیق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885379/استعلام-الکتروپمپ-26-کیلووات-263-12'>استعلام الکتروپمپ 26 کیلووات 263/12 / استعلام, استعلام الکتروپمپ 26 کیلووات 263/12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885374/استعلام-خرید-کولر-گازی-96-4-15'>استعلام خرید کولر گازی 96.4.15 / استعلام, استعلام خرید کولر گازی 96.4.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885387/استعلام-خرید-تشک-کشتی'>استعلام خرید تشک کشتی / استعلام، استعلام خرید تشک کشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884940/مناقصه-مدرسه-سیاهرود---نوبت-دوم'>مناقصه مدرسه سیاهرود .... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی مدرسه سیاهرود ..... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885375/استعلام-200-کیلو-دارچین'>استعلام 200 کیلو دارچین / استعلام، استعلام 200 کیلو دارچین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884949/مناقصه-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر-و-حریم---نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر و حریم.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر و حریم.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884952/فراخوان-احداث-مرکز-خدمات-حمایتی---نوبت-دوم'>فراخوان احداث مرکز خدمات حمایتی .... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان احداث مرکز خدمات حمایتی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884944/مزایده-فروش-سیمهای-مسی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سیمهای مسی  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش سیمهای مسی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884928/مناقصه-LOAD-BANK-نوبت-دوم'>مناقصه LOAD BANK- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه LOAD BANK- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884934/مناقصه-خرید-ملزومات-آشپزخانه-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ملزومات آشپزخانه صنعتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ملزومات آشپزخانه صنعتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885040/مزایده-ملک-اپارتمان-مسکونی-بخش-سه-اهواز'>مزایده ملک اپارتمان مسکونی بخش سه اهواز  / مزایده,مزایده ملک اپارتمان مسکونی بخش سه اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885165/مزایده-فروش-ساختمان-5-طبقه-نوبت-سوم'>مزایده فروش ساختمان 5 طبقه نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان 5 طبقه نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885058/فراخوان-مزایده​-اجاره-عرصه-دستگاه-ترامپولین-پارک-انقلاب'>فراخوان مزایده​ اجاره عرصه دستگاه ترامپولین پارک انقلاب / آگهی فراخوان مزایده حضوری (حراج)، مزایده ​اجاره عرصه دستگاه ترامپولین پارک انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885090/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-کلیه-سیستم-های-تاسیساتی'>مناقصه راهبری و نگهداری کلیه سیستم های تاسیساتی  / آگهی مناقصه ,مناقصه راهبری و نگهداری کلیه سیستم های تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885056/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات--دفتری-و-تعمیر-نگهداری-تاسیسات-ساختمانهای-شرکت-گاز'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، دفتری و تعمیر نگهداری تاسیسات ساختمانهای شرکت گاز / مناقصه , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، دفتری و تعمیر نگهداری تاسیسات ساختمانهای شرکت گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885080/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-معاونت'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل معاونت  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل معاونت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885082/مناقصه-انجام-عملیات-سنگ-فرش-معابر-و-پیاده-روها-و-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه انجام عملیات سنگ فرش معابر و پیاده روها و جدولگذاری معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه، مناقصه انجام عملیات سنگ فرش معابر و پیاده روها و جدولگذاری معابر سطح شهر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885079/مزایده-فروش-کارتن'>مزایده  فروش کارتن / مزایده,مزایده  فروش کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885094/مزایده-سه-دستگاه-مخیکوب-بادی--دستگاه-بکس-بادی'>مزایده سه دستگاه مخیکوب بادی ، دستگاه بکس بادی  / مزایده,مزایده سه دستگاه مخیکوب بادی ، دستگاه بکس بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885263/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-168-81متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 168.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 168.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885050/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885091/مزایده-فروش-تعداد-70-شاخه-میلگرد'>مزایده فروش تعداد 70 شاخه میلگرد / مزایده, مزایده فروش تعداد 70 شاخه میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884950/مناقصه-تکمیل-محوطه-سازی'>مناقصه تکمیل محوطه سازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885280/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-172-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه عرصه 172.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه عرصه 172.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885247/مزایده-فروش-ملک-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885073/مناقصه-عملیات-اجرایی-روسازی-کانالهای-دفع-آبهای-سطحی---نوبت-اول--چاپ-اول'>مناقصه عملیات اجرایی روسازی کانالهای دفع آبهای سطحی ... نوبت اول - چاپ اول  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی روسازی کانالهای دفع آبهای سطحی ... نوبت اول - چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885038/مناقصه-تنظیف-معابر-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله--نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-چاپ-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تنظیف معابر و جمع آوری و حمل زباله ، نگهداری و توسعه فضای سبز- چاپ اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تنظیف معابر و جمع آوری و حمل زباله ، نگهداری و توسعه فضای سبز- چاپ اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885132/مزایده-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-استان-اصفهان-96-4-15'>مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 96.4.15 / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان96.4.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885071/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-استخر-سرپوشیده'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار استخر سرپوشیده / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885039/مزایده-واگذاری-یکدستگاه-کانکس'>مزایده واگذاری یکدستگاه کانکس / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یکدستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885043/مزایده-واگذاری-یکدستگاه-کانکس'>مزایده واگذاری یکدستگاه کانکس / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یکدستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885097/مزایده-فروش-ساختمان-فرمانداری-مساحت-عرصه5008متر'>مزایده فروش ساختمان فرمانداری مساحت عرصه5008متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان فرمانداری مساحت عرصه5008متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885005/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-کانکس'> مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884966/مناقصه-قطعات-یدکی-شیرآلات-MOKVELD'>مناقصه قطعات یدکی شیرآلات MOKVELD / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرآلات MOKVELD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885011/مزایده-واگذاری-دو-دستگاه-کانکس'> مزایده واگذاری دو دستگاه کانکس / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری دو دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885017/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-کانکس'> مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885029/مزایده-مقداری-از-آهن-آلات-فرسوده-و-غیرقابل-استفاده'>مزایده مقداری از آهن آلات فرسوده و غیرقابل استفاده / مزایده , مزایده مقداری از آهن آلات فرسوده و غیرقابل استفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885193/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-3000متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 3000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 3000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884996/مناقصه-واگذاری-خدمات-رفت-و-روب-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885101/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2730مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2730مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2730مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885092/مناقصه-تکمیل-خط-انتقال-آب'>مناقصه تکمیل خط انتقال آب  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885109/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-و-محوطه-1080-و-507متر'>مزایده ششدانگ دو باب خانه و محوطه 1080 و 507متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه و محوطه 1080 و 507متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885003/مزایده-بهره-برداری-نگهداشت-و-تعمیرات-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات جایگاه CNG / آگهی مزایده کتبی , مزایده بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884971/مناقصه-یک-نوع-گیربکس-با-تعداد-50-دستگاه--نوبت-دوم'>مناقصه یک نوع گیربکس با تعداد 50 دستگاه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه یک نوع گیربکس با تعداد 50 دستگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885086/اصلاحیه-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-اصلی-ورودی-شهر'>اصلاحیه مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی ورودی شهر  / اصلاحیه, مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی ورودی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885418/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-مدل-82'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید مدل 82  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید مدل 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885099/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-61-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 61.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 61.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885185/مزایده-املاک-موروثی-مورد-تعرفه-نوبت-سوم'>مزایده املاک موروثی مورد تعرفه نوبت سوم / مزایده,مزایده املاک موروثی مورد تعرفه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885189/مزایده-فروش-آپارتمان'>مزایده فروش آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885051/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-اصلی-ورودی-شهر-از-دانشگاه-تا-پمپ-بنزین'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی ورودی شهر از دانشگاه تا پمپ بنزین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی ورودی شهر از دانشگاه تا پمپ بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885061/مزایده-واگذاری-تبلیغات-محیطی-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری تبلیغات محیطی- نوبت سوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تبلیغات محیطی- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885125/مزایده-ملک-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-45-متر-مربع'>مزایده ملک یکباب خانه مساحت عرصه 45 متر مربع  / مزایده,مزایده ملک یکباب خانه مساحت عرصه 45 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885117/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-میزان-440-1-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری میزان 440.1 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری میزان 440.1 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884943/مناقصه-خرید-ماشینکاری-قطعات-مختلف--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ماشینکاری قطعات مختلف - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ماشینکاری قطعات مختلف  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884986/مناقصه-اجرای-پروژه-حفاری-و-تجهیز-چاههای-آب'>مناقصه  اجرای پروژه حفاری و تجهیز چاههای آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه حفاری و تجهیز چاههای آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884994/مناقصه-اجرای-عملیات-مسیرسازی-خط-لوله'>مناقصه اجرای عملیات مسیرسازی خط لوله  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات مسیرسازی خط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885009/مناقصه-آسفالت-(15000-مترمربع)-معابر'>مناقصه آسفالت (15000 مترمربع) معابر  / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت (15000 مترمربع) معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885016/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شهرستان-های-بافت--کرمان--ارزوئیه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لوله گذاری شهرستان های بافت - کرمان - ارزوئیه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات لوله گذاری شهرستان های بافت - کرمان - ارزوئیه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885024/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز-96-04-13'>مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز- 96.04.13 / آگهی مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز- 96.04.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885034/مزایده-نسبت-به-اجاره-رستوران-پارک-آبشار--'>مزایده نسبت به اجاره رستوران پارک آبشار ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده نسبت به اجاره رستوران پارک آبشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884974/مزایده-مقدار-55-000-تن-کنسانتره-آهن'>مزایده مقدار 55.000 تن کنسانتره آهن / مزایده,مزایده مقدار 55.000 تن کنسانتره آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885041/مزایده-تعداد-57-قلم-و-وسایل--'>مزایده تعداد 57 قلم و وسایل ... / مزایده تعداد 57 قلم و وسایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885042/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی'>تجدید مناقصه انجام خدمات پشتیبانی  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885059/فراخوان-عملیات-نشت-یابی-شبکه-های-شهری--'>فراخوان عملیات نشت یابی شبکه های شهری ... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان عملیات نشت یابی شبکه های شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885035/مناقصه-عمومی-احداث-600-متر-شبکه-باس-داکت-بازار-سنتی-وحدت-شهرستان'>مناقصه عمومی احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی وحدت شهرستان  / مناقصه , مناقصه عمومی احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی وحدت شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885014/فراخوان-مناقصه-بهینه-سازی-پایه-های-روشنایی-واحد-نمکزدایی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی واحد نمکزدایی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی واحد نمکزدایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885088/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-خدمات-شهری'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری خدمات شهری / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885078/مناقصه-چاپ-کتب-درسی-و-کمک-درسی'>مناقصه چاپ کتب درسی و کمک درسی / فراخوان مناقصه عمومی,  مناقصه چاپ کتب درسی و کمک درسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885010/مناقصه-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بهسازی-ساختمان-ها--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی مرمت و بهسازی ساختمان ها - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی مرمت و بهسازی ساختمان ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884963/مزایده-تعدادی-رینگ-موتور-هیلکن--'>مزایده تعدادی رینگ موتور هیلکن ... / مزایده تعدادی رینگ موتور هیلکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885006/مزایده-واگذاری-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی  / آگهی مزایده  ,مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885020/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885089/مناقصه-تامین-و-اجرای-رنگ-ترافیکی-سرد-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و اجرای رنگ ترافیکی سرد- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین و اجرای رنگ ترافیکی سرد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885023/مناقصه-رنگ-های-ترافیکی-سرد-و-دو-جزئی'>مناقصه  رنگ های ترافیکی سرد و دو جزئی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  رنگ های ترافیکی سرد و دو جزئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885093/مزایده-9-45-شعیر-از-96-شعیر-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 9.45 شعیر از 96 شعیر ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 9.45 شعیر از 96 شعیر ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885096/مزایده-ششدانگ-پلاک-205-فرعی-از-105-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 205 فرعی از 105 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 205 فرعی از 105 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885021/مزایده-دو-عدد-سلول-الکترولیز-مس'>مزایده دو عدد سلول الکترولیز مس  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو عدد سلول الکترولیز مس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885113/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-450مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 450مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 450مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885110/مزایده-ششدانگ-ملک-به-شماره-ثبتی-12-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک به شماره ثبتی 12 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به شماره ثبتی 12 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885150/مزایده-33-سیر-مشاع-از-240-سیر-ششدانگ-زمین'>مزایده 33 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ زمین / مزایده,مزایده 33 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885084/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-و-ساختمان-و-باسکول-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و ساختمان و باسکول نوبت دوم  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و ساختمان و باسکول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885273/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-یک-زنجان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885015/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885083/مزایده-فروش-250-کارتن-ذغال-از-نوع-چینی'>مزایده فروش 250 کارتن ذغال از نوع چینی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش 250 کارتن ذغال از نوع چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885267/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-412-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 412.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 412.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885025/مناقصه-احداث-راه-دسترسی-مستقل-برای-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث راه دسترسی مستقل برای ساختمان اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث راه دسترسی مستقل برای ساختمان اداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884802/مزایده-4-واحد-از-نه-واحد-یکدستگاه-آپارتمان-مسکونی-عرصه-360متر'>مزایده 4 واحد از نه واحد یکدستگاه آپارتمان مسکونی عرصه 360متر / مزایده,مزایده 4 واحد از نه واحد یکدستگاه آپارتمان مسکونی عرصه 360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885081/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده دو دستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده , مزایده دو دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885066/مناقصه-پروژه-حفر-چاه-عمیق-آب-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه حفر چاه عمیق آب روستا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه حفر چاه عمیق آب روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885129/مزایده-فروش-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مسکونی-2058-84متر-تجدید-نوبت-سوم'>مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ زمین مسکونی 2058.84متر تجدید نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش سه دانگ از ششدانگ زمین مسکونی 2058.84متر تجدید نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885106/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پژو-اردی-1600-مدل-1381'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو اردی 1600 مدل 1381  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو اردی 1600 مدل 1381 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885100/مزایده-فروش-ترانسفورماتور-جوشکاری--'>مزایده فروش ترانسفورماتور جوشکاری.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ترانسفورماتور جوشکاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885087/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG / مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885072/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه لودر مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لودر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885069/نهمین-جشنواره-کشتی-پهلوان'>نهمین جشنواره کشتی پهلوان / نهمین جشنواره کشتی پهلوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885077/مزایده-فروش-محصولات-دامی-و-زراعی'>مزایده  فروش محصولات دامی و زراعی / آگی مزایده, مزایده  فروش محصولات دامی و زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885049/فراخوان-احداث-و-بهره-برداری-فرصت-های-سرمایه-گذاری-با-کاربری-تفریحی-ورزشی-و-خدماتی'>فراخوان احداث و بهره برداری فرصت های سرمایه گذاری با کاربری تفریحی، ورزشی و خدماتی / آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار, فراخوان احداث و بهره برداری فرصت های سرمایه گذاری با کاربری تفریحی، ورزشی و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884849/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-جی-ال-ایکس-آی-مدل-1385'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید جی ال ایکس آی مدل 1385  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید جی ال ایکس آی مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885134/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-250مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885154/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-86-60متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 86.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 86.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885253/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-غربی-قطعه-ده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی غربی قطعه ده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی غربی قطعه ده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885286/مزایده-یک-دانگ-و-یک-ممیز-پنج-دهم-دانگ-مشاع-از-زمین-پلاک-191-فرعی'>مزایده یک دانگ و یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از زمین پلاک 191 فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ و یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از زمین پلاک 191 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885144/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-شماره-116-888-بخش-دوازده-تهران'>مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 116/888 بخش دوازده تهران / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 116/888 بخش دوازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885136/مزایده-اپارتمان-مسکونی-قدمت-ده-سال-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان مسکونی قدمت ده سال نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی قدمت ده سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885256/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-13544-فرعی-از72-اصلی'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 13544 فرعی از72 اصلی  / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 13544 فرعی از72 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885196/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-481-80متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 481.80متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 481.80متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885121/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-نود-و-شش-متر-و-هشتاد-و-نه-سانتی-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت نود و شش متر و هشتاد و نه سانتی متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت نود و شش متر و هشتاد و نه سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885147/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885045/مزایده-پلاک-ثبتی-18120-1578'>مزایده پلاک ثبتی 18120/1578  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 18120/1578 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884851/مزایده-فروش-سرامیک'>مزایده فروش سرامیک / آگهی مزایده , مزایده فروش سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885070/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-مدل-2011'>مزایده فروش یک دستگاه لودر مدل 2011 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لودر مدل 20011</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885064/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885075/مزایده-یک-دستگاه-مخزن-تمام-استیل-10-مترمکعبی'>مزایده یک دستگاه مخزن تمام استیل 10 مترمکعبی / مزایده,مزایده یک دستگاه مخزن تمام استیل 10 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885085/مناقصه-تامین-غذای-نیمروز-کارکنان-خود-به-تعداد-230-پرس-نوبت-دوم'>مناقصه تامین غذای نیمروز کارکنان خود به تعداد 230 پرس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین غذای نیمروز کارکنان خود به تعداد 230 پرس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884861/مزایده-فروش-یکدستگاه-جوجه-کشی-شترمرغ-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه جوجه کشی شترمرغ مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه جوجه کشی شترمرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885159/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-سوئیت-30-92متر'>مزایده یک دستگاه آپارتمان سوئیت 30.92متر / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان سوئیت 30.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885103/مزایده-خودرو-خارج-از-رده'>مزایده خودرو خارج از رده / آگهی مزایده , مزایده خودرو خارج از رده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885156/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-264مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 264مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 264مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885186/آگهی-فراخوان-عمومی-ارزیابی-عملیات-اجرایی-پروژه-رمپ-پل-چهارم-رودخانه--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان عمومی ارزیابی  عملیات اجرایی پروژه رمپ پل چهارم رودخانه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی ،آگهی فراخوان عمومی ارزیابی  عملیات اجرایی پروژه رمپ پل چهارم رودخانه -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884799/مزایده-ملک-مشاع-زمین-کشاورزی-7600متر'>مزایده ملک مشاع زمین کشاورزی 7600متر / مزایده,مزایده ملک مشاع زمین کشاورزی 7600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885178/مناقصه-تهیه-و-تامین-47-دستگاه-خودروی-سواری-با-راننده'>مناقصه تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885167/مناقصه-تهیه-و-تامین-10-دستگاه-خودروی-سواری-با-راننده'>مناقصه تهیه و تامین 10 دستگاه خودروی سواری با راننده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه و تامین 10 دستگاه خودروی سواری با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885198/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885095/مناقصه-انجام-مجموعه-فعالیت-های-تعمیرات-کلیه-تاسیسات-گازرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام مجموعه فعالیت های تعمیرات کلیه تاسیسات گازرسانی.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام مجموعه فعالیت های تعمیرات کلیه تاسیسات گازرسانی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885108/مناقصه-ساخت-و-نصب-500-علمک-پراکنده-و-4000متر-شبکه-حفره-خالی--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب 500 علمک پراکنده و 4000متر شبکه حفره خالی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و نصب 500 علمک پراکنده و 4000متر شبکه حفره خالی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885115/مزایده-فروش-یکدستگاه-آسانسور-کارگاهی-یا-بالابر-ساختمانی-و-تعداد-20-عدد-سکشن--مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه آسانسور کارگاهی یا بالابر ساختمانی و تعداد 20 عدد سکشن... مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه آسانسور کارگاهی یا بالابر ساختمانی و تعداد 20 عدد سکشن... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885183/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-10800متر'>مزایده زمین زراعی مساحت 10800متر / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 10800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884893/اصلاحیه-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-رنگ-سفید'>اصلاحیه مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید رنگ سفید  / اصلاحیه مزایده ,  مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885161/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-میوه-و-تره-بار--غرفه-رستوران-و-غرفه-سوپرمارکت-تجدید'>مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار ، غرفه رستوران و غرفه سوپرمارکت تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار ، غرفه رستوران و غرفه سوپرمارکت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885128/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-G-تجدید'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885119/مناقصه-عملیات-برق-رسانی-به-پارک-50-هکتاری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات برق رسانی به پارک 50 هکتاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات برق رسانی به پارک 50 هکتاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885118/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-واقع-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884801/مزایده-ملک3-6-هکتار-از-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده ملک3.6 هکتار از زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک3.6 هکتار از زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885120/مزایده-اجاره-اراضی-کشاورزی'>مزایده اجاره اراضی کشاورزی  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885130/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات  / آگهی مزایده ,مزایده فروش ضایعات آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885179/مزایده-املاک-شامل-باغچه-ویلایی-ساختمان-و-باغ-انگوری'>مزایده املاک شامل باغچه ویلایی.ساختمان و باغ انگوری  / مزایده,مزایده املاک شامل باغچه ویلایی.ساختمان و باغ انگوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885227/مزایده-فروش-یکدستگاه-بالابر-متحرک-جهت-بارگیری-با-تسمه-نقاله-آجدار--'>مزایده فروش یکدستگاه بالابر متحرک جهت بارگیری با تسمه نقاله آجدار.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه بالابر متحرک جهت بارگیری با تسمه نقاله آجدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885245/مزایده-ملک-اپارتمان-دو-خوابه-90-06متر'>مزایده ملک اپارتمان دو خوابه 90.06متر / مزایده,مزایده ملک اپارتمان دو خوابه 90.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885143/آگهی-مناقصه-پیمان-سپاری-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه پیمان سپاری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه پیمان سپاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885155/تجدید-مزایده-اجاره-قسمتی-از-حد-شمالی-ساختمان-جدید-شهرداری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره قسمتی از حد شمالی ساختمان جدید شهرداری نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره قسمتی از حد شمالی ساختمان جدید شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885127/مناقصه-اجرای-جدول-و-رفوژ-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول و رفوژ سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدول و رفوژ سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884815/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-338-43مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی 338.43مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی 338.43مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885215/مزایده-فروش-حقوق-اعیانی-دو-قطعه-زمین-230-و-188-5مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش حقوق اعیانی دو قطعه زمین 230 و 188.5مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش حقوق اعیانی دو قطعه زمین 230 و 188.5مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885153/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-منطقه-گردشگری-واقع-در-این-روستا'>اصلاحیه مزایده واگذاری منطقه گردشگری واقع در این روستا / اصلاحیه آگهی مزایده ,مزایده واگذاری منطقه گردشگری واقع در این روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885210/مزایده-فروش-12-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885122/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-جمع-آوری-زباله-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری خدمات شهری و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885222/لغو-مناقصه-آزمایشگاه-مرکز-آموزشی-درمانی-حافظ'>لغو مناقصه آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی حافظ / لغو مناقصه عمومی, مناقصه آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی حافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885139/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک-باباکوهی'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک باباکوهی / مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک باباکوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885140/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-86'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 86  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884926/مناقصه-ایجاد-و-معابر-شهری-سالند'>مناقصه ایجاد و معابر شهری سالند / مناقصه ایجاد و معابر شهری سالند- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885137/مزایده-فروش-آهن-آلات-زائد---96-4-15'>مزایده فروش آهن آلات زائد...  96.4.15 / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات زائد... نوبت اول 96.4.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885145/تجدید-مزایده-تعداد-دو-باب-کیوسک-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مزایده تعداد دو باب کیوسک- تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد دو باب کیوسک- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885160/مزایده-فروش-یک-دستگاه-گریدر-مرحله-دوم-96-4-15'>مزایده فروش یک دستگاه گریدر مرحله دوم 96.4.15 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه گریدر مرحله دوم 96.4.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885173/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-غوره-فروشی'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف غوره فروشی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف غوره فروشی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885238/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-297-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 297 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 297 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885242/مزایده-56-7475-سهم-مشاع-از-یک-هزار-سه-سهام-سه-دانگ-و-نیم-از-مغازه'>مزایده 56.7475 سهم مشاع از یک هزار سه سهام سه دانگ و نیم از مغازه / مزایده,مزایده 56.7475 سهم مشاع از یک هزار سه سهام سه دانگ و نیم از مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885116/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885197/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بنا-5-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بنا 5 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بنا 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885124/مزایده-یک-عدد-تردمیل-و-یک-کراس-اور-باشگاهی'>مزایده یک عدد تردمیل و یک کراس اور باشگاهی  / آگهی مزایده مزایده یک عدد تردمیل و یک کراس اور باشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884939/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885234/مزایده-پلاک-ثبتی-مسکونی-عرصه-223-50متر'>مزایده پلاک ثبتی مسکونی عرصه 223.50متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مسکونی عرصه 223.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885232/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-عرصه-215-37متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت عرصه 215.37متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت عرصه 215.37متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885187/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-نیسان-دیزل-مدل-89-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو نیسان دیزل مدل 89 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو نیسان دیزل مدل 89 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885208/مناقصه-حفر-و-پمپاژ-یک-حلقه-چاه-آهکی-به-عمق-250-متر'>مناقصه حفر و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی به عمق 250 متر  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفر و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی به عمق 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885180/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-4-فرعی-از-60-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 4 فرعی از 60 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 4 فرعی از 60 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885220/مزایده-املاک-شامل-ملک-سندعادی-منزل-مسکونی-و-اراضی-آبی-زار'>مزایده املاک شامل ملک سندعادی.منزل مسکونی و اراضی آبی زار  / مزایده,مزایده املاک شامل ملک سندعادی.منزل مسکونی و اراضی آبی زار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885181/مزایده-دستگاه-تراش-1-5-متری'>مزایده دستگاه تراش 1/5 متری  / مزایده دستگاه تراش 1/5 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885332/مزایده-عمارت-مسکونی-و-4-دانگ-از-سرقفلی-مغازه'>مزایده عمارت مسکونی و 4 دانگ از سرقفلی مغازه  / مزایده,مزایده عمارت مسکونی و 4 دانگ از سرقفلی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885327/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-112-01متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 112.01متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 112.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885176/مزایده-میز-اداری---'>مزایده میز اداری ..... / مزایده, مزایده میز اداری .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884933/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885188/مناقصه-عملیات-تولید-نهال-های-آتریپلکس-و-قره-داغ'>مناقصه  عملیات تولید نهال های آتریپلکس و قره داغ  / آگهی مناقصه , مناقصه  عملیات تولید نهال های آتریپلکس و قره داغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885221/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-125-44مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 125.44مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 125.44مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885170/مزایده-یک-دستگاه-خم-ورق-هیدرولیک-100-تن'>مزایده یک دستگاه خم ورق هیدرولیک 100 تن / مزایده,مزایده یک دستگاه خم ورق هیدرولیک 100 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885202/مزایده-ساختمان-سه-طبقه-با-قدمت-45-سال'>مزایده ساختمان سه طبقه با قدمت 45 سال / مزایده,مزایده ساختمان سه طبقه با قدمت 45 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885203/مزایده-فروش-4-پلاک-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 پلاک زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 پلاک زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885174/مزایده-حق-بهره-برداری-از-زمین-های-تنیس'>مزایده حق بهره برداری از زمین های تنیس  / مزایده حق بهره برداری از زمین های تنیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885308/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-4912-9-مجزی-شده-از-پلاک-4912-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 4912.9 مجزی شده از پلاک 4912 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 4912.9 مجزی شده از پلاک 4912 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885299/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمینهای-شهر-خورزوق'>مزایده فروش تعدادی از زمینهای شهر خورزوق  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمینهای شهر خورزوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885190/مزایده-ماشین-آلات-خط-تولید-خاک-غنی-شده'>مزایده ماشین آلات خط تولید خاک غنی شده  / آگهی مزایده , مزایده ماشین آلات خط تولید خاک غنی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885292/مزایده-فروش-4-واحد-آپارتمان-و-یکباب-دفتر-کار'>مزایده فروش 4 واحد آپارتمان و یکباب دفتر کار  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد آپارتمان و یکباب دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884796/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-5029-25متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 5029.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 5029.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885207/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-400متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 400متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885171/مزایده-فروش-56-عدد-صندلی-چوبی-و--'>مزایده فروش  56 عدد صندلی چوبی و ... / مزایده, مزایده فروش  56 عدد صندلی چوبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885229/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه15000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه15000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه15000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885163/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-سواری-خودرو-پراید'>مزایده ششدانگ یک دستگاه سواری خودرو پراید / مزایده, مزایده ششدانگ یک دستگاه سواری خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885168/مزایده-یک-دستگاه-پانچ-پرس-CNC'>مزایده یک دستگاه پانچ پرس CNC  / مزایده یک دستگاه پانچ پرس CNC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885415/مزایده-نسبت-به-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده نسبت به واگذاری یک قطعه زمین مزروعی / آگهی مزایده ,مزایده نسبت به واگذاری یک قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884983/تمدید-مناقصه-اجاره-سه-دستگاه-بیل-پیکور-مکانیکی---96-4-15'>تمدید مناقصه اجاره سه دستگاه بیل پیکور مکانیکی .... 96.4.15 / تمدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تمدید مناقصه اجاره سه دستگاه بیل پیکور مکانیکی .... تمدید 96.4.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884798/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-صد-و-شصت-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه صد و شصت مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه صد و شصت مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885172/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885194/تجدید-مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-ناشی-از-حفاری-لوله-گذاری-گاز-شهری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ترمیم ترانشه های ناشی از حفاری لوله گذاری گاز شهری  نوبت دوم / تجدید مناقصه ترمیم ترانشه های ناشی از حفاری لوله گذاری گاز شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885417/فراخوان-مناقصه-احداث-پل-بهر-باغ'>فراخوان مناقصه احداث پل بهر باغ  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث پل بهر باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885412/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-مخلوط-ریزی-(زیرسازی-و-راهسازی)-ادامه-بلوار--'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) ادامه بلوار...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) ادامه بلوار... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885413/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-مخلوط-ریزی-(زیرسازی-و-راهسازی)-معابر--'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884797/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-86-22مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 86.22مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 86.22مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884923/مناقصه-خرید-STEAM-TRAP-نوبت-دوم'>مناقصه خرید STEAM TRAP نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید STEAM TRAP نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884958/مناقصه-خانه-محله-قرآن-و-عترت-خضر'>مناقصه خانه محله قرآن و عترت خضر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  خانه محله قرآن و عترت خضر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884969/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-تجدید-96-4-15'>تجدید مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور تجدید 96.4.15 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور تجدید نوبت اول 96.4.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884954/مزایده-وانت-پیکان-به-رنگ-سفید-مدل-1384'>مزایده وانت پیکان به رنگ سفید مدل 1384 / مزایده وانت پیکان به رنگ سفید مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884824/مناقصه-خدمات-شهری'>مناقصه خدمات شهری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884814/مناقصه-خرید-رگولاتورهای-گازی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید رگولاتورهای گازی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید رگولاتورهای گازی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885062/مناقصه-10-000-mt-rerro-silico-manganese'>مناقصه  10.000 mt rerro silico manganese   / مناقصه   10.000 mt rerro silico manganese  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884836/فراخوان-مناقصه-فوق-سبک-کننده-دوغاب-سیمان-حفاری-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه فوق سبک کننده دوغاب سیمان حفاری  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه فوق سبک کننده دوغاب سیمان حفاری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884978/فراخوان-تهیه-طرح-جامع-شبکه-برق-رسانی-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه طرح جامع شبکه برق رسانی نوبت دوم  / فراخوان تهیه طرح جامع شبکه برق رسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885104/مناقصه-عمومی-توسعه-واحداث-شهری-نقاط-پراکنده-شهرستان-کهگیلویه'> مناقصه  عمومی  توسعه واحداث شهری نقاط پراکنده شهرستان کهگیلویه /  مناقصه  عمومی، مناقصه  عمومی توسعه واحداث شهری نقاط پراکنده شهرستان کهگیلویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885112/آگهی-استعلام-توسعه-واحداث-شهری-نقاط-پراکنده-شهرستان-کهگیلویه'>آگهی استعلام توسعه واحداث شهری نقاط پراکنده شهرستان کهگیلویه / آگهی استعلام ،آگهی استعلام توسعه واحداث شهری نقاط پراکنده شهرستان کهگیلویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885162/مناقصه-عمومی-خرید-دستگاه-تست-کنتورهای-تکفاز-و-سه-فاز'> مناقصه عمومی  خرید دستگاه تست کنتورهای تکفاز و سه فاز /  مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی  خرید دستگاه تست کنتورهای تکفاز و سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884938/مزایده-دو-قطعه-ملک-مساحت9000-و-1512متر'>مزایده دو قطعه ملک مساحت9000 و 1512متر / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مساحت9000 و 1512متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885068/مناقصه-پروژه-احداث-خط-دو-مداره-مهدیس'>مناقصه  پروژه احداث خط دو مداره مهدیس / مناقصه  پروژه احداث خط دو مداره مهدیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885218/استعلام-دستگاه-کنتورهای-برق-سه-فتز-و-تکفاز-دیجیتالی-و-مکانیکی--'>استعلام دستگاه کنتورهای برق سه فتز و تکفاز دیجیتالی و مکانیکی ... / استعلام بها, استعلام دستگاه کنتورهای برق سه فتز و تکفاز دیجیتالی و مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885133/استعلام-توسعه-و-احداث-شهری-نقاط-پراکنده-شهرستان-کهگیلویه--(ضعف-ولتاژ-نقاط--'>استعلام  توسعه و احداث شهری نقاط پراکنده شهرستان کهگیلویه ، (ضعف ولتاژ نقاط ... / آگهی استعلام, استعلام  توسعه و احداث شهری نقاط پراکنده شهرستان کهگیلویه ، (ضعف ولتاژ نقاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885142/استعلام-سیم-آلومینیوم-روکشدار'>استعلام سیم آلومینیوم روکشدار / استعلام بها, استعلام سیم آلومینیوم روکشدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885126/استعلام-توسعه-و-احداث-شهری-نقاط-پراکنده-شهرستان-کهگیلویه-(ایدنک)'>استعلام  توسعه و احداث شهری نقاط پراکنده شهرستان کهگیلویه (ایدنک) / آگهی استعلام, استعلام  توسعه و احداث شهری نقاط پراکنده شهرستان کهگیلویه (ایدنک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885114/استعلام-توسعه-و-احداث-شهری'>استعلام توسعه و احداث شهری  / آگهی استعلام, استعلام توسعه و احداث شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885131/مزایده-فروش-انواع-سیم-مسی-اسقاط-و-دم-قیچی--'>مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط و دم قیچی ... / مزایده , مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط و دم قیچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884817/فراخوان-بازسازی-و-تعمیرات-اساسی-بوژی---نوبت-دوم'>فراخوان بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی  -  نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی  -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885236/استعلام-دستگاه-تنفسی'>استعلام دستگاه تنفسی / استعلام دستگاه تنفسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885239/استعلام-خرید-25-ردیف-اقلام-الکتریکی'>استعلام خرید 25 ردیف اقلام الکتریکی  / استعلام خرید 25 ردیف اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885228/استعلام-خرید-60-تن-آجر-نسوز-منیزیت'>استعلام خرید 60 تن آجر نسوز منیزیت  / استعلام , استعلام خرید 60 تن آجر نسوز منیزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885224/استعلام-کمپرسور-کولر-گازی-روتاری-18000'>استعلام کمپرسور کولر گازی روتاری 18000  / استعلام  کمپرسور کولر گازی روتاری 18000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885102/استعلام-توری-سرندی-فولادی'>استعلام توری سرندی فولادی / استعلام, استعلام توری سرندی فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885166/مناقصه-تهیه--طبخ--بسته-بندی-و-توزیع-غذا-و----'>مناقصه تهیه , طبخ , بسته بندی و توزیع غذا و  .....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه , طبخ , بسته بندی و توزیع غذا و  ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885191/استعلام-بها-خرید-کنتاکتور'>استعلام بها خرید کنتاکتور  / مناقصه , استعلام بها  خرید کنتاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884807/مزایده-105-سهم-مشاع-از-1086-90-سهم-دو-سهم-مشاع-از-11-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 105 سهم مشاع از 1086.90 سهم دو سهم مشاع از 11 سهم پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 105 سهم مشاع از 1086.90 سهم دو سهم مشاع از 11 سهم پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885243/مناقصه-خرید-قلمه-جک'>مناقصه خرید قلمه جک  / مناقصه , مناقصه خرید قلمه جک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885301/مناقصه-خرید-تجهیزات-سیستم-تهویه-آنالایزر'>مناقصه خرید تجهیزات سیستم تهویه آنالایزر / مناقصه خرید تجهیزات سیستم تهویه آنالایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885264/مناقصه-ساخت-سیلندر-اکچواتور'>مناقصه ساخت سیلندر اکچواتور / مناقصه ساخت سیلندر اکچواتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885249/مناقصه-خرید-دستگاه-ویچ'>مناقصه خرید دستگاه ویچ  / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه ویچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885282/مناقصه-خرید-جاروبرقی-صنعتی'>مناقصه خرید جاروبرقی صنعتی  / مناقصه خرید جاروبرقی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885237/استعلام-خرید-کارت-الکترونیکی-12-کاناله-و-کانکتور-135-آمپر'>استعلام خرید کارت الکترونیکی 12 کاناله و کانکتور 135 آمپر  / مناقصه  , استعلام خرید کارت الکترونیکی 12 کاناله و کانکتور 135 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885065/مناقصه-احداث-رختکن-بازیکنان-و-داوران-استادیوم'>مناقصه احداث رختکن بازیکنان و داوران استادیوم / مناقصه احداث رختکن بازیکنان و داوران استادیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885053/مناقصه-تهیه--حمل-و-اجرای-زیر-سازی-لازم-و-پوشش-سقف-بدون'>مناقصه تهیه ، حمل و اجرای زیر سازی لازم و پوشش سقف بدون / مناقصه تهیه ، حمل و اجرای زیر سازی لازم و پوشش سقف بدون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885151/مناقصه-خرید-3500-تن-بریکت-اکسیژن-زدا'>مناقصه خرید 3500 تن بریکت اکسیژن زدا   / مناقصه خرید 3500 تن بریکت اکسیژن زدا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884945/مزایده-قیمت-خودرو-به-میزان-255-000-000-ریال'>مزایده قیمت خودرو به میزان 255.000.000 ریال / مزایده قیمت خودرو به میزان 255.000.000 ریال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885107/فراخوان-احداث-سالن-ورزشی-اردل'>فراخوان  احداث سالن ورزشی اردل  / فراخوان  احداث سالن ورزشی اردل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885105/مناقصه-انجام-خدمات-نصب-راه-اندازی-تعمیرات-اصلاحی'>مناقصه انجام خدمات نصب، راه اندازی، تعمیرات اصلاحی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات نصب، راه اندازی، تعمیرات اصلاحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885098/استعلام1450-کیلوگرم-ورق-نسوز'>استعلام1450 کیلوگرم ورق نسوز  / استعلام1450 کیلوگرم ورق نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885123/مناقصه-احداث-مرکز-جامع-سلامت'>مناقصه احداث مرکز جامع سلامت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث مرکز جامع سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885219/فراخوان-عمليات-ديواره-سازی-تثبيت-بستر-رودخانه-قره-چای--'>فراخوان عمليات ديواره سازی، تثبيت بستر رودخانه قره چای ... / فراخوان  , فراخوان عمليات ديواره سازی، تثبيت بستر رودخانه قره چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884809/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-82-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 82 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 82 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885205/فراخوان-عمليات-ديواره-سازی-و-تثبيت-بستر-رودخانه-خرمارود'>فراخوان عمليات ديواره سازی و تثبيت بستر رودخانه خرمارود     / فراخوان, فراخوان عمليات ديواره سازی و تثبيت بستر رودخانه خرمارود    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885230/فراخوان-مطالعه-پتانسيل-يابی-مصالح-رودخانه-زرينگل'>فراخوان مطالعه پتانسيل يابی مصالح رودخانه زرينگل     / فراخوان , فراخوان مطالعه پتانسيل يابی مصالح رودخانه زرينگل    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885231/مناقصه-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-از-مشترکين-بدهکار-آب-و-فاضلاب-روستائی-در-روستاهای-علويان--'>مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکين بدهکار آب و فاضلاب روستائی در روستاهای علويان... / آگهی مناقصه، مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکين بدهکار آب و فاضلاب روستائی در روستاهای علويان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885225/مناقصه-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-از-مشترکين-بدهکار--'>مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکين بدهکار... / آگهی مناقصه، مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکين بدهکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885241/فراخوان-پروژه-تعميرات-دوره-ای-قايق-بهمن-۳'>فراخوان پروژه تعميرات دوره ای قايق بهمن ۳     / فراخوان، فراخوان پروژه تعميرات دوره ای قايق بهمن ۳    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885250/فراخوان-پروژه-تعميرات-دوره-ای-قايق-آتنا'>فراخوان پروژه تعميرات دوره ای قايق آتنا / فراخوان، فراخوان پروژه تعميرات دوره ای قايق آتنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884803/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5100مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5100مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5100مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885262/فراخوان-پروژه-خدمات-تعويض-عايق-بندی-لوله-های-اگزوز-يدک-کش-۱۵-خرداد'>فراخوان پروژه خدمات تعويض عايق بندی لوله های اگزوز يدک کش ۱۵ خرداد     / فراخوان، فراخوان پروژه خدمات تعويض عايق بندی لوله های اگزوز يدک کش ۱۵ خرداد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885226/فراخوان-خدمات-تعويض-عايق-بندی-لوله-های-اگزوز-يدک-کش'>فراخوان خدمات تعويض عايق بندی لوله های اگزوز يدک کش  / فراخوان , فراخوان خدمات تعويض عايق بندی لوله های اگزوز يدک کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885235/مناقصه-برقرسانی-به-ايستگاههای-CGS-قصرشيرين--'>مناقصه برقرسانی به ايستگاههای CGS قصرشيرين... / مناقصه ,مناقصه برقرسانی به ايستگاههای CGS قصرشيرين...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885199/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-نظارت-بر-پروژه-احداث-ساختمان-سنجابی'>مناقصه انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه احداث ساختمان سنجابی     / مناقصه , مناقصه انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه احداث ساختمان سنجابی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/885214/مناقصه-احداث-دو-طبقه-ساختمان-بتنی-در-محوطه-ساختمان-اداری-پاوه'>مناقصه احداث دو طبقه ساختمان بتنی در محوطه ساختمان اداری پاوه / مناقصه ,مناقصه احداث دو طبقه ساختمان بتنی در محوطه ساختمان اداری پاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884812/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-375مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 375مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 375مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884813/مزایده-زمین-زراعی-بخش-نه-مرحله-دوم'>مزایده زمین زراعی بخش نه مرحله دوم  / مزایده,مزایده زمین زراعی بخش نه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/884806/مزایده-منزل-مسکونی-در-دو-طبقه-عرصه-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده منزل مسکونی در دو طبقه عرصه هفتاد و دو متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی در دو طبقه عرصه هفتاد و دو متر</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 20 تاريخ : پنجشنبه 9 شهريور 1396 ساعت: 11:34