اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.5.04 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240003/استعلام-سنسور-دمای-د... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.5.04 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240003/استعلام-سنسور-دمای-داکت-هواساز'>استعلام سنسور دمای داکت هواساز  / استعلام, سنسور دمای داکت هواساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240005/استعلام-ماژول-اسکنر'>استعلام ماژول اسکنر  / استعلام,استعلام ماژول اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240017/استعلام-سیستم-اعلام-حریق--'>استعلام سیستم اعلام حریق ... / استعلام , استعلام سیستم اعلام حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240096/استعلام-تعمیرات-مرکز-جوانان'>استعلام  تعمیرات مرکز جوانان  / استعلام, تعمیرات مرکز جوانان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240105/استعلام-سی-پی-یو-رایانه'>استعلام سی پی یو رایانه  / استعلام, سی پی یو رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240126/استعلام-ساخت-دو-عدد-فیلم-جهت-اداره-کل-با-موضوع-اعلام-شده'>استعلام ساخت دو عدد فیلم جهت اداره کل با موضوع اعلام شده / استعلام,استعلام ساخت دو عدد فیلم جهت اداره کل با موضوع اعلام شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240173/استعلام-لوازم-پزشکی--'>استعلام لوازم پزشکی... / استعلام, استعلام لوازم پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240179/استعلام-تامین-3-ساعت-برق-به-عنوان-بک-آپ-برای-سیستم-های-کامپیوتری-بانک'>استعلام تامین 3 ساعت برق به عنوان بک آپ برای سیستم های کامپیوتری بانک  / استعلام, تامین 3 ساعت برق به عنوان بک آپ برای سیستم های کامپیوتری بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240182/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک--'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک ... / استعلام, استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240190/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک-بندهای-سنگی-و-ملاتی'>استعلام  نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ملاتی / استعلام, نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240194/استعلام-تامین-خودرو--'>استعلام تامین خودرو ... / استعلام, استعلام تامین خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240197/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک-بندهای-سنگی-و-ملاتی'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ملاتی / استعلام, نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240205/استعلام-پارچه-تنظیف-سامانه-ستاد'>استعلام پارچه تنظیف, سامانه ستاد / استعلام , استعلام پارچه تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240214/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک--'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک.... / استعلام, استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240220/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-ازمایش-مکانیک-خاک-'>استعلام  نظارت کارگاهی عالیه و ازمایش مکانیک خاک.. / استعلام,استعلام  نظارت کارگاهی عالیه و ازمایش مکانیک خاک..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240229/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک--'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک ... / استعلام, استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240238/استعلام-درخواست-کارگاه-اتباع-مرکز-خواهران'>استعلام درخواست کارگاه اتباع مرکز خواهران / استعلام,استعلام درخواست کارگاه اتباع مرکز خواهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240245/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی عالیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240252/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک--'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک ... / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240254/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک-بندهای-سنگی-و-ملاتی'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ملاتی / استعلام,استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240256/استعلام-ماست-100-گرمی-پرچرب'>استعلام ماست 100 گرمی پرچرب / استعلام, استعلام ماست 100 گرمی پرچرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240272/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک--'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک ...  / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240274/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک--'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک... / استعلام, استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240277/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و--'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و... / استعلام,نظارت کارگاهی عالیه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240282/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی عالیi</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240283/استعلام-برگزاری-همایش-طبق-مشخصات--'>استعلام برگزاری همایش طبق مشخصات  .. / استعلام, استعلام برگزاری همایش طبق مشخصات  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240287/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک---'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک .... / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240288/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک-بندهای-سنگی-و-ملاتی'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ملاتی / استعلام,استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240295/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک---'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک  ... / استعلام, استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240297/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک--'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک... / استعلام, استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240299/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک-بندهای-سنگی-و-ملاتی'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ملاتی / استعلام, استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240307/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک--'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک ... / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240371/استعلام-بکارگیری-قرقبان-فصلی--'>استعلام بکارگیری قرقبان فصلی... / استعلام,بکارگیری قرقبان فصلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240450/استعلام-پروفیل--پنجره-دو-جداره'>استعلام پروفیل ، پنجره دو جداره / استعلام,استعلام پروفیل ، پنجره دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240357/تجدید-مزایده-اجاره-پارکینگ-های-عمومی-بافت-فرسوده-(چاپ-دوم)'>تجدید مزایده اجاره پارکینگ های عمومی بافت فرسوده  (چاپ دوم) / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ های عمومی بافت فرسوده  (چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240409/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-258-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 258 متر  / مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 258 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240255/مزایده-تعداد-6-دستگاه-خودروهای-مازاد-(نوبت-دوم)'>مزایده تعداد 6 دستگاه خودروهای مازاد (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده تعداد 6 دستگاه خودروهای مازاد (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240291/مزایده-اجاره-خودرو-کمپرسی'>مزایده اجاره خودرو کمپرسی / مزایده عمومی, مزایده اجاره خودرو کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240305/مزایده-فروش-پژو-پارس'>مزایده فروش پژو پارس / مزایده, مزایده فروش پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240152/مزایده-تلیسه-های-آبستن--نوبت-دوم'>مزایده تلیسه های آبستن - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده تلیسه های آبستن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240613/مزایده-اجاره-زمین-مسکونی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین مسکونی - نوبت دوم  / مزایده اجاره زمین مسکونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240688/مزایده-کالاهای-مازاد-و-اسقاط'>مزایده کالاهای مازاد و اسقاط  / مزایده کالاهای مازاد و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240191/مزایده-عمومی-اجاره-سالیانه-چند-باب-مغازه-و-واحد-آموزشی'>مزایده عمومی اجاره سالیانه چند باب مغازه و واحد آموزشی / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره سالیانه چند باب مغازه و واحد آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240350/مزایده-تعداد-70-دستگاه-خودروی'>مزایده تعداد 70 دستگاه خودروی / اگهی حراج , مزایده تعداد 70 دستگاه خودروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240481/مزایده-زمین-مسکونی-سطح-کل-162-82متر'>مزایده زمین مسکونی سطح کل 162.82متر  / مزایده زمین مسکونی سطح کل 162.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240543/اصلاحیه-فراخوان-بهره-برداری-از-غرف-عرصه-مستقیم-انگور-انار-و-گردو'>اصلاحیه فراخوان بهره برداری از غرف عرصه مستقیم انگور، انار و گردو / اصلاحیه فراخوان, فراخوان بهره برداری از غرف عرصه مستقیم انگور، انار و گردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240607/فراخوان-واگذاری-مدیریت-و-اجاره-محل-مرکز-زبان'>فراخوان واگذاری مدیریت و اجاره محل مرکز زبان / فراخوان , فراخوان واگذاری مدیریت و اجاره محل مرکز زبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240788/مزایده-فروش-حدود-200-تن-علوفه-مزرعه'>مزایده فروش حدود 200 تن علوفه مزرعه / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود 200 تن علوفه مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240054/مزایده-50-000-تن-گندله'>مزایده 50.000 تن گندله  / مزایده 50.000 تن گندله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240183/مزایده-اجاره-زمین-جهت-استقرار-کانکس--نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240286/مزایده-واگذاری-غرفه-با-کاربری-بوفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه با کاربری بوفه نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه با کاربری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240289/مزایده-واگذاری-غرفه-با-کاربری-بیمه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه با کاربری بیمه - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه با کاربری بیمه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240495/مزایده-زمین-شهرستان-بروجن'>مزایده زمین شهرستان بروجن  / مزایده زمین شهرستان بروجن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240795/مزایده-فروش-گوسفند'>مزایده فروش گوسفند / آگهی مزایده, مزایده فروش گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240065/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بصورت-نقدی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقدی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240076/مزایده-واگذاری-غرفه-فروش-عینک'>مزایده واگذاری غرفه فروش عینک / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه فروش عینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240242/مزایده-یک-باب-ساختمان-آموزشی-قدیمی'>مزایده یک باب ساختمان آموزشی قدیمی / مزایده یک باب ساختمان آموزشی قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240460/مزایده-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-79-5092'>مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 79/5092 / مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 79/5092</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240462/مزایده-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-79-5095'>مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 79/5095 / مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 79/5095</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240463/مزایده-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-79-5091'>مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 79/5091 / مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 79/5091</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240470/مزایده-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-79-5096'>مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 79/5096 / مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 79/5096</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240473/مزایده-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-79-5094'>مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 79/5094 / مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 79/5094</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240474/مزایده-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-79-5093'>مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 79/5093 / مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 79/5093</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240475/مزایده-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-79-5090'>مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 79/5090 / مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 79/5090</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240544/مزایده-فروش-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-عرصه-27-94متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت عرصه 27.94متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت عرصه 27.94متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240072/فراخوان-واگذاری-فضاها-و-محل-ها-جهت-فعالیتهای-تبلیغاتی-فرودگاه'>فراخوان واگذاری فضاها و محل ها جهت فعالیتهای تبلیغاتی فرودگاه  / فراخوان, فراخوان واگذاری فضاها و محل ها جهت فعالیتهای تبلیغاتی فرودگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240265/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی-(چاپ-دوم--نوبت-دوم)'>مزایده اجاره سالن ورزشی (چاپ دوم - نوبت دوم) / مزایده, مزایده اجاره سالن ورزشی (چاپ دوم - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240335/مزایده-فروش-غرفه'>مزایده فروش غرفه / مزایده ،فروش غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240416/اصلاحیه-مزایده-فروش-کالاهای-راکد-و-اسقاط'>اصلاحیه مزایده فروش کالاهای راکد و اسقاط / اصلاحیه , اصلاحیه مزایده فروش کالاهای راکد و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240618/مزایده-اجاره-یک-ساله-سالن-آمفی---نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک ساله سالن آمفی ... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک ساله سالن آمفی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240647/مزایده-ساختمان-بین-راهی-داخل-پارک'>مزایده ساختمان بین راهی  داخل پارک  / آگهی مزایده,مزایده ساختمان بین راهی  داخل پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240505/استعلام-پمپ-کفش-کش-و-تبدیل-سر-پمپ--'>استعلام پمپ کفش کش و تبدیل سر پمپ... / استعلام, استعلام پمپ کفش کش و تبدیل سر پمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240511/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام,استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240556/استعلام-اتصالات-حسن-اباد-میان'>استعلام اتصالات حسن اباد میان / استعلام , استعلام اتصالات حسن اباد میان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240558/مناقصه-تهیه-و-طبخ-بسته-بندی'>مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی / مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240574/استعلام-​سنسور-NJ40-U1-E2-با-مارک-PEPPERL-FUCHS'>استعلام ​سنسور NJ40+U1+E2 با مارک PEPPERL+FUCHS  / استعلام, استعلام ​سنسور NJ40+U1+E2 با مارک PEPPERL+FUCHS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240587/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-بسته-بندی-سرو-غذا'>مناقصه تهیه و طبخ و بسته بندی، سرو غذا   / مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ و بسته بندی، سرو غذا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240629/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام  لوازم التحریر  / استعلام,  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240643/استعلام-نهال-گردو'>استعلام نهال گردو / استعلام,استعلام نهال گردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240652/استعلام-تکثیر-برگهای-مورد-نیاز-سنجش-97-اداره-استثنایی--'>استعلام تکثیر برگهای مورد نیاز سنجش 97 اداره استثنایی ... / استعلام, استعلام تکثیر برگهای مورد نیاز سنجش 97 اداره استثنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240661/استعلام-آبمیوه-پاکتی-200-سی-سی--'>استعلام آبمیوه پاکتی 200 سی سی... / استعلام, استعلام آبمیوه پاکتی 200 سی سی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240675/استعلام-تجهیزات-الکترونیکی'>استعلام تجهیزات الکترونیکی / استعلام,استعلام تجهیزات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240713/استعلام-روغن-سرخ-کردنی--'>استعلام روغن سرخ کردنی... / استعلام, استعلام روغن سرخ کردنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240716/استعلام-احداث-و-جمع-آوری-شبکه-برق--'>استعلام احداث و جمع آوری شبکه برق ... / استعلام , استعلام احداث و جمع آوری شبکه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240718/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و-موتورخانه-مدرسه'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه مدرسه  / استعلام,استعلام تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240725/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد'>استعلام گوشت گوساله منجمد  / استعلام, گوشت گوساله منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240726/استعلام-جامدادی-لوازم-التحریر'>استعلام جامدادی لوازم التحریر / استعلام,استعلام جامدادی لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240731/استعلام-فنجان-نعلبکی-و-غیره'>استعلام فنجان نعلبکی و غیره / استعلام, فنجان نعلبکی و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240732/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-ماشین-های-اداری'>استعلام نگهداری و پشتیبانی ماشین های اداری / استعلام, استعلام نگهداری و پشتیبانی ماشین های اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240736/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240761/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک--'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک ... / استعلام, استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240765/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک-بندهای-سنگی-و-ملاتی'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ملاتی  / استعلام, نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک بندهای سنگی و ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240775/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک--'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک ... / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240780/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-ازمایش-مکانیک-خاک'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و ازمایش مکانیک خاک / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی عالیه و ازمایش مکانیک خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240781/استعلام-رک'>استعلام رک  / استعلام,استعلام رک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240785/استعلام-نظارت-کارگاهی-عالیه-و-آزمایش-مکانیک-خاک--'>استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک ... / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی عالیه و آزمایش مکانیک خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240330/استعلام-کیت-آزمایشگاهی'>استعلام  کیت آزمایشگاهی  / استعلام, کیت آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240334/استعلام-سوزن-پورت-شیمی-درمانی'>استعلام سوزن پورت شیمی درمانی / استعلام سوزن پورت شیمی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240340/استعلام-سوزن-پورت-شیمی-درمانی'>استعلام سوزن پورت شیمی درمانی / استعلام,استعلام سوزن پورت شیمی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240366/استعلام-ست-صافی-و--'>استعلام ست صافی و... / استعلام,ست صافی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240376/استعلام-تجهیزات-و-لوازم-مصرفی-بیمارستان---'>استعلام تجهیزات و لوازم مصرفی بیمارستان .... / استعلام , استعلام تجهیزات و لوازم مصرفی بیمارستان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240401/استعلام-کابل-کنتور-کانسنتریک-10--10--1-(سازمانی)'>استعلام کابل کنتور کانسنتریک 10 + 10 * 1 (سازمانی) / استعلام , استعلام کابل کنتور کانسنتریک 10 + 10 * 1 (سازمانی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240415/استعلام-بهاء-خرید-کابل-کنتور-مفتولی-10-4'>استعلام بهاء خرید کابل کنتور مفتولی 10* 4  / استعلام, استعلام بهاء خرید کابل کنتور مفتولی 10* 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240431/مناقصه-خرید-160-تن-سیمان-پاشیدنی-ضد-اسید-سولفوریک-و-اسید-کربنیک'>مناقصه خرید 160 تن سیمان پاشیدنی ضد اسید سولفوریک و اسید کربنیک / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 160 تن سیمان پاشیدنی ضد اسید سولفوریک و اسید کربنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240444/استریل-ست-استریل-جراحی-عمومی--'>استریل ست استریل جراحی عمومی... / استعلام, استریل ست استریل جراحی عمومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240479/اصلاحیه-مناقصه-قطع-و-وصل-برق-و-وصول-بدهی-معوقه-مشترکین'>اصلاحیه مناقصه قطع و وصل برق و وصول بدهی معوقه مشترکین / اصلاحیه مناقصه های عمومی , مناقصه قطع و وصل برق و وصول بدهی معوقه مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240515/استعلام-گاید-وایر-و-استنت-دارویی--'>استعلام گاید وایر و استنت دارویی... / استعلام, استعلام گاید وایر و استنت دارویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240597/استعلام-لامپ-کم-مصرف-مهتابی-U-شکل-36-وات-با-مارک-پارس'>استعلام لامپ کم مصرف مهتابی U شکل 36 وات با مارک پارس  / استعلام , استعلام لامپ کم مصرف مهتابی U شکل 36 وات با مارک پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240646/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی  / استعلام,استعلام استنت دارویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240673/استعلام-گاید-وایر-و-استنت-دارویی'>استعلام گاید وایر و استنت دارویی / استعلام, استعلام گاید وایر و استنت دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1239989/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-کل-شصت-متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل مساحت کل شصت متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت کل شصت متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240201/مزایده-ضایعات-پلی-پروپیلن'>مزایده ضایعات پلی پروپیلن / مزایده, مزایده ضایعات پلی پروپیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240224/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای اسقاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش تعدادی از خودروهای اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240276/مزایده-عمومی-فروش-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش اراضی نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240314/مزایده-اجاره-پایانه-کالاهای-عمومی-و-کانتینری'>مزایده اجاره پایانه کالاهای عمومی و کانتینری  / آگهی مزایده, مزایده اجاره پایانه کالاهای عمومی و کانتینری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240400/مزایده-فروش-لوازم-کارگاهی-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش لوازم کارگاهی و ماشین آلات  / آگهی مزایده, مزایده فروش لوازم کارگاهی و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240504/مزایده-مجتمع-ساختمانی-کاربری-مسکونی'>مزایده مجتمع ساختمانی کاربری مسکونی  / مزایده مجتمع ساختمانی کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240526/مزایده-فروش-تعداد-دو-فقره-املاک-آماده-فروش-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعداد دو فقره املاک آماده فروش نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش تعداد دو فقره املاک آماده فروش نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240539/مزایده-فروش-تعداد-پلاک-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد پلاک با کاربری مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش تعداد پلاک با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240656/مزایده-اجاره-مکان-تفریحی-توریستی-ساحلی-پلاژ-مرکزی-شهرداری'>مزایده اجاره مکان تفریحی توریستی ساحلی پلاژ مرکزی شهرداری / مزایده, مزایده اجاره مکان تفریحی توریستی ساحلی پلاژ مرکزی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240728/مزایده-فروش-املاک-مساحت-404-1304-1270متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مساحت 404-1304-1270متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 404-1304-1270متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240792/مزایده-بهره-برداری-مجموعه-تاریخی-حاج-آقا-علی--'>مزایده بهره برداری مجموعه تاریخی حاج آقا علی ... / آگهی فراخوان مزایده, مزایده بهره برداری مجموعه تاریخی حاج آقا علی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240035/مزایده-واگذاری-مقدار-حدودا-102-3-هکتار-ارضی-زراعی-آبی-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری مقدار حدودا 102/3 هکتار ارضی زراعی آبی نوبت دوم  / مزایده, مزایده  واگذاری مقدار حدودا 102/3 هکتار ارضی زراعی آبی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240121/مزایده-فروش-3300-مترمربع-از-اراضی'>مزایده  فروش 3300 مترمربع از اراضی /  مزایده فروش 3300 مترمربع از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240240/مزایده-ملک-شماره-140-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک شماره 140 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک شماره 140 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240280/مزایده-فروش-زمین-مساحت-4-33مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت 4.33مترمربع نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش زمین مساحت 4.33مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240285/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240453/مزایده-فروش-پیله-خشک-نژاد-ـ-تیغ-زده-شله-سیاه'>مزایده  فروش پیله خشک نژاد ـ تیغ زده- شله سیاه / مزایده , مزایده  فروش پیله خشک نژاد ـ تیغ زده- شله سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240496/مزایده-شیت-پایل-های-مازاد'>مزایده شیت پایل های مازاد  / مزایده , مزایده شیت پایل های مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240549/مزایده-فروش-23-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 23 قطعه زمین کاربری مسکونی..نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 23 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240797/مزایده-فروش-املاک-استان-کرمان'>مزایده فروش املاک استان کرمان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240799/مزایده-ملک-بصورت-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-سند-رسمی-با-سقف-طاق-ضربی'>مزایده ملک بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ سند رسمی با سقف طاق ضربی  / مزایده,مزایده ملک بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ سند رسمی با سقف طاق ضربی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240801/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-240-متر-نوبت-سوم'> مزایده ساختمان مسکونی عرصه 240 متر نوبت سوم  / مزایده, مزایده ساختمان مسکونی عرصه 240 متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240045/مزایده-پلاک-754-فرعی-مساحت-عرصه-262-50متر'>مزایده پلاک 754 فرعی مساحت عرصه 262.50متر / مزایده,مزایده پلاک 754 فرعی مساحت عرصه 262.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240050/مزایده-پلاک-ثبتی-سه-خوابه-با-قدمت-40-سال-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی سه خوابه با قدمت 40 سال نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سه خوابه با قدمت 40 سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240086/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-560متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 560متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 560متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240187/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-6008-متر-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت 6008 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت 6008 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240260/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240309/مزایده-حق-بهره-برداری-از-پارکینگ-نوبت-دوم'>مزایده حق بهره برداری از پارکینگ نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده حق بهره برداری از پارکینگ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240367/مزایده-پیکان'>مزایده پیکان / اگهی مزایده ,مزایده پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240528/مزایده-غرفه-موبایل--نوبت-دوم'>مزایده غرفه موبایل... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده غرفه موبایل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240535/مزایده-غرفه-کافه-تریا--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده غرفه کافه تریا - تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه کافه تریا - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240564/مزایده-خودرو-پراید-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده خودرو پراید رنگ سفید روغنی / مزایده خودرو پراید رنگ سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240654/مزایده-زمین-سالن-چند-منظوره--نوبت-دوم'>مزایده زمین، سالن چند منظوره - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده زمین، سالن چند منظوره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240669/مزایده-واگذاری-کارگاه-سنگ-شکن-لعله-بیجار-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کارگاه سنگ شکن لعله بیجار  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری کارگاه سنگ شکن لعله بیجار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240757/مزایده-فروش-397-قلم-لوازم-و-تجهیزات-اداری-و-آهن-آلات'>مزایده فروش 397 قلم لوازم و تجهیزات اداری و آهن آلات / مزایده, مزایده فروش 397 قلم لوازم و تجهیزات اداری و آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240796/مزایده-ملک-مساحت-186-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 186 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 186 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240806/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-سند-عادی-و-ساختمان-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی سند عادی و ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی سند عادی و ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1239988/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-192-متر-قطعه-21-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 192 متر قطعه 21 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 192 متر قطعه 21 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240039/مزایده-150-متر-کابل-یک-در-240-زمینی'>مزایده 150 متر کابل یک در 240 زمینی  / مزایده, مزایده 150 متر کابل یک در 240 زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240083/مزایده-اجاره-کشتارگاه-دام--نوبت-دوم'>مزایده اجاره کشتارگاه دام  - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره کشتارگاه دام  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240163/مزایده-سه-عدد-سیم-کارت-تلفن-همراه'>مزایده سه عدد سیم کارت تلفن همراه  / مزایده, مزایده سه عدد سیم کارت تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240226/مزایده-مغازه-مساحت-36-36متر'>مزایده مغازه مساحت 36.36متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 36.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240235/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-267-31متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 267.31متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 267.31متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240324/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-تعداد-6-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری تعداد 6 جایگاه CNG  / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری تعداد 6 جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240527/تجدید-مزایده-غرفه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده غرفه نوبت دوم / مزایده عمومی, تجدید مزایده غرفه نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240565/مزایده-فروش-دو-قطعه-از-املاک-مساحت-597-38-و-591-95متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه از املاک مساحت 597.38 و 591.95متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه از املاک مساحت 597.38 و 591.95متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240600/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-269-فرعی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 269 فرعی مرحله اول / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 269 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240649/مزایده-فروش-ویلا-و-آپارتمان-های-تفریحی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ویلا و آپارتمان های تفریحی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ویلا و آپارتمان های تفریحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240798/مزایده-فروش-وازلین--موم-گیاهی-رازیانه'>مزایده فروش وازلین ، موم گیاهی رازیانه  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش وازلین ، موم گیاهی رازیانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1239987/مزایده-گریدر-HG180D1-با-وزنه-جلو-و-عقب'>مزایده گریدر HG180D1 با وزنه جلو و عقب / مزایده, مزایده گریدر HG180D1 با وزنه جلو و عقب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1239996/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240026/مزایده-سرامیک-و-کاشی-و-پودر-بندکشی-و-غیره'>مزایده سرامیک و کاشی و پودر بندکشی و غیره / مزایده, مزایده سرامیک و کاشی و پودر بندکشی و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240128/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-30-فوت-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش یخچال فریزر 30 فوت  ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یخچال فریزر 30 فوت  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240150/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-720متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 720متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 720متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240159/مزایده-ملک-دستدارمی-مساحت-935-متر'>مزایده ملک دستدارمی مساحت 935 متر / مزایده,مزایده ملک دستدارمی مساحت 935 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240219/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240313/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-113-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 113.5متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 113.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240318/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان--خودرو-سواری-و-166-قلم-وسایل-و-اثاثیه-منزل'>مزایده یک دستگاه آپارتمان ، خودرو سواری و 166 قلم وسایل و اثاثیه منزل  / مزایده , مزایده یک دستگاه آپارتمان ، خودرو سواری و 166 قلم وسایل و اثاثیه منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240420/مزایده-ملک-مشاعی-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده ملک مشاعی مساحت عرصه دویست متر / مزایده ,مزایده ملک مشاعی مساحت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240561/مزایده-2-25-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-345-24متر'>مزایده 2.25 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی عرصه 345.24متر / مزایده ,مزایده 2.25 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی عرصه 345.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240603/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-160-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 160 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 160 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240811/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240813/مزایده-پلاک-ثبتی-باقی-مانده-یک-فرعی-بخش-سه-ارومیه'>مزایده پلاک ثبتی باقی مانده یک فرعی بخش سه ارومیه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی باقی مانده یک فرعی بخش سه ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240234/مزایده-خودروی-کامیون-کمپرسی-آمیکو'>مزایده خودروی کامیون کمپرسی آمیکو  / آگهی مزایده, مزایده خودروی کامیون کمپرسی آمیکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1239998/مزایده-پلاک-ثبتی-5-فرعی-بخش-دو-غرب-بابل-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی بخش دو غرب بابل نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی بخش دو غرب بابل نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240094/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-446-و-458متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 446 و 458متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 446 و 458متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240103/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240111/مزایده-فروش-یکدستگاه-هیتر-صنعتی'>مزایده فروش یکدستگاه هیتر صنعتی  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه هیتر صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240172/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده, مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240681/استعلام-بالن-و-گایدینگ-کانتر'>استعلام بالن و گایدینگ کانتر  / استعلام, بالن و گایدینگ کانتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240691/استعلام-اینفلیتور-و-وای-کانکتور'>استعلام  اینفلیتور و وای کانکتور  / استعلام, اینفلیتور و وای کانکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240724/استعلام-اینفلیتور-و-وای-کانکتور-و-بالن-s-e'>استعلام  اینفلیتور و وای کانکتور و بالن s/e / استعلام ,استعلام  اینفلیتور و وای کانکتور و بالن s/e</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240759/استعلام-کاتتر-تشخیصی-JL4-JR4-6F--'>استعلام کاتتر تشخیصی JL4, JR4 6F ... / استعلام , استعلام کاتتر تشخیصی JL4, JR4 6F ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240762/استعلام-بالن-آنژیوپلاستی-و-گاید-وایر-عروقی'>استعلام بالن آنژیوپلاستی و گاید وایر عروقی / استعلام, استعلام بالن آنژیوپلاستی و گاید وایر عروقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240763/استعلام-بالن-sc-قلبی-و-عروقی-مدل-brio--'>استعلام بالن sc قلبی و عروقی مدل brio .. / استعلام,استعلام بالن sc قلبی و عروقی مدل brio ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240766/استعلام-شیت-شریانی'>استعلام شیت شریانی  / استعلام,استعلام شیت شریانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240770/استعلام-ست-آموزشی-کنترل-صنعتی'>استعلام ست آموزشی کنترل صنعتی  / استعلام, ست آموزشی کنترل صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240777/استعلام-گاید-وایر-AMG-0-014'>استعلام  گاید وایر AMG 0.014 / استعلام, گاید وایر AMG 0.014</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240000/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام, هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240015/استعلام-موتور-سر-در-درب-اتوماتیک-مارک-کره-GEZE'>استعلام موتور سر در درب اتوماتیک مارک کره GEZE / استعلام, موتور سر در درب اتوماتیک مارک کره GEZE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240021/استعلام-کولرگازی-اسپیلت'>استعلام کولرگازی اسپیلت  / استعلام, کولرگازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240037/استعلام-کارت-IPC-برای-مرکز-تلفن-DDX-دیجیترون'>استعلام کارت IPC برای مرکز تلفن DDX دیجیترون  / استعلام, کارت IPC برای مرکز تلفن DDX دیجیترون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240043/استعلام-خرید-لوازم-تابلو-و-نصب-آن'>استعلام خرید لوازم تابلو و نصب آن  / استعلام,استعلام خرید لوازم تابلو و نصب آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240049/استعلام-جوجه-کباب-بی-استخوان'>استعلام جوجه کباب بی استخوان  / استعلام, جوجه کباب بی استخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240052/استعلام-آبمیوه--'>استعلام آبمیوه ... / استعلام , استعلام آبمیوه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240053/استعلام-ماژول-و-سوییچ-دیتا'>استعلام ماژول و سوییچ دیتا / استعلام,استعلام ماژول و سوییچ دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240057/استعلام-بازسازی-زیرزمین-تخریب-تهیه-و-اجرای-موزائیک-حیاط-ساخت-اتاقک-نگهبانی'>استعلام بازسازی زیرزمین، تخریب، تهیه و اجرای موزائیک حیاط، ساخت اتاقک نگهبانی / استعلام, بازسازی زیرزمین، تخریب، تهیه و اجرای موزائیک حیاط، ساخت اتاقک نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240067/استعلام-تهیه-ساخت-و-نصب-پنجره--'>استعلام تهیه، ساخت و نصب پنجره... / استعلام, استعلام تهیه، ساخت و نصب پنجره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240073/استعلام-گروه-C-اجرای-فلاشینگ--'>استعلام گروه C- اجرای فلاشینگ ... / استعلام , استعلام گروه C- اجرای فلاشینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240079/استعلام-درب-سکوریت-اتومات'>استعلام درب سکوریت اتومات  / استعلام, درب سکوریت اتومات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240080/استعلام-نرده-حفاظ'>استعلام نرده حفاظ / استعلام,استعلام نرده حفاظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240088/استعلام-آموزش-آرایشگری-زنانه'>استعلام آموزش آرایشگری زنانه  / استعلام, آموزش آرایشگری زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240093/استعلام-خرید-و-تعویض-فلکس-تابلو--'>استعلام خرید و تعویض فلکس تابلو... / استعلام, استعلام خرید و تعویض فلکس تابلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240095/استعلام-آموزش-سری-دوز-سرویس-خواب'>استعلام آموزش سری دوز سرویس خواب / استعلام,استعلام آموزش سری دوز سرویس خواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240099/استعلام-کولر-اسپیلت-جنرال-30000'>استعلام کولر اسپیلت جنرال 30000 / استعلام,استعلام کولر اسپیلت جنرال 30000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240104/استعلام-آموزش-نازک-دوزی-زنانه'>استعلام آموزش نازک دوزی زنانه / استعلام,استعلام آموزش نازک دوزی زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240106/استعلام-حمل-و-خرید-مصالح-اسفالتی'>استعلام حمل و خرید مصالح اسفالتی / استعلام , استعلام حمل و خرید مصالح اسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240108/استعلام-آرایشگری--'>استعلام آرایشگری... / استعلام, استعلام آرایشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240114/استعلام-باتری-12-ولت-42-آمپر'>استعلام باتری 12 ولت 42 آمپر / استعلام, باتری 12 ولت 42 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240115/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240117/استعلام-باتری'>استعلام باتری / استعلام,استعلام باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240119/استعلام-باتری-12-ولت-65-آمپر'>استعلام باتری 12 ولت 65 آمپر  / استعلام, باتری 12 ولت 65 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240123/استعلام-خرید-البسه-سربازان'>استعلام خرید البسه سربازان  / استعلام, خرید البسه سربازان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240125/استعلام-شیرآلات--'>استعلام شیرآلات ... / استعلام , استعلام شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240129/استعلام-پمپ-انژکتور-پوش-جهت-جرثقیل'>استعلام  پمپ انژکتور پوش جهت جرثقیل / استعلام, پمپ انژکتور پوش جهت جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240133/استعلام-کولر-برقی'>استعلام کولر برقی / استعلام , استعلام خرید کولر ابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240137/استعلام-چرخ-گوشت--'>استعلام چرخ گوشت ... / استعلام , استعلام چرخ گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240138/استعلام-ترفیع-تعمیر-مرمت-و-نوکوپی-و-تعویض-گاردریل'>استعلام ترفیع، تعمیر، مرمت و نوکوپی و تعویض گاردریل  / استعلام,استعلام ترفیع، تعمیر، مرمت و نوکوپی و تعویض گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240143/استعلام-چاپ-و-تکثیر-طبق-لیست-پیوستی'>استعلام چاپ و تکثیر طبق لیست پیوستی / استعلام, استعلام چاپ و تکثیر طبق لیست پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240148/استعلام-ترفیع-تعمیر-مرمت-و-نوکوبی-و-تعویض-گاردریل'>استعلام ترفیع، تعمیر، مرمت و نوکوبی و تعویض گاردریل / استعلام, ترفیع، تعمیر، مرمت و نوکوبی و تعویض گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240160/استعلام-درایور-و-رزیستور'>استعلام درایور و رزیستور / استعلام,استعلام درایور و رزیستور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240162/استعلام-قفسه-درب'>استعلام  قفسه درب  / استعلام, قفسه درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240180/استعلام-کولر-آبی-خانگی'>استعلام کولر آبی خانگی / استعلام,استعلام کولر آبی خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240196/استعلام-خودکار-و-پوشه-و-گیره-و--'>استعلام خودکار و پوشه و گیره و... / استعلام, استعلام خودکار و پوشه و گیره و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240199/استعلام-محلول-ضد-عفونی'>استعلام محلول ضد عفونی / استعلام, استعلام محلول ضد عفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240189/مزایده-دو-دستگاه-فتوکپی-شارپ'>مزایده دو دستگاه فتوکپی شارپ  / مزایده, مزایده دو دستگاه فتوکپی شارپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240263/مزایده-عمومی-محصول-ذرت-علوفه-ای'>مزایده عمومی محصول ذرت علوفه ای / مزایده عمومی,مزایده عمومی محصول ذرت علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240342/مزایده-واگذاری-تعداد-26-قطعه-از-قطعات-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 26 قطعه از قطعات مسکونی   / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد 26 قطعه از قطعات مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240369/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی--یخچال-استیل-میز-و-صندلی-و--'>مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی ، یخچال استیل، میز و صندلی و... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی ، یخچال استیل، میز و صندلی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240421/مزایده-فروش-پژو-جی-ال-ایکس'>مزایده فروش پژو جی ال ایکس / مزایده , مزایده فروش پژو جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240480/مزایده-رنگ-مو-اسپری-لاک-پاک-کن-گوش-پاک-کن-و--'>مزایده رنگ مو، اسپری لاک پاک کن، گوش پاک کن و... / مزایده ، مزایده رنگ مو، اسپری لاک پاک کن، گوش پاک کن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240628/مزایده-خدمات-دارویی-شبکه-بهداشت'>مزایده خدمات دارویی شبکه بهداشت / مزایده، مزایده خدمات دارویی شبکه بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240755/مرایده-پرورش-ماهیان'>مرایده پرورش ماهیان  / مرایده, مزایده  پرورش ماهیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240786/مزایده-یک-دستگاه-سواری-دوو-سیلو-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه سواری دوو سیلو مدل 1386 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری دوو سیلو مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240789/مزایده-یک-قطعه-زمین-محل-ساختمان-بخش-4-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین محل ساختمان بخش 4 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محل ساختمان بخش 4 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240805/مزایده-پلاک-706-اصلی-بخش-45-نوبت-اول'>مزایده پلاک 706 اصلی بخش 45 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 706 اصلی بخش 45 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240812/مزایده-یک-قطعه-باغ-110-مترمربع'>مزایده یک قطعه باغ 110 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ 110 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1239986/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240004/مزایده-ملک-دارای-یک-واحد-تجاری-طبقه-همکف-ساختمان-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ملک دارای یک واحد تجاری طبقه همکف ساختمان دو طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک دارای یک واحد تجاری طبقه همکف ساختمان دو طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240007/مزایده-تعدادی-از-مستحدثات-خود-شامل-سوله-و-کارگاه--'>مزایده تعدادی از مستحدثات خود شامل سوله و کارگاه... / آگهی مزایده, مزایده تعدادی از مستحدثات خود شامل سوله و کارگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240011/مزایده-آپارتمان-مساحت-106-61متر'>مزایده آپارتمان مساحت 106.61متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 106.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240142/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کمباین-در-و-برنج-تک-کوب'>مزایده فروش یک دستگاه کمباین در و برنج تک کوب / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کمباین در و برنج تک کوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240170/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-64-4متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 64.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 64.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240250/مزایده-6-عدد-مانکن-ماهواره-ای-و-3-عدد-مانکن'>مزایده 6 عدد مانکن ماهواره ای و 3 عدد مانکن  / مزایده , مزایده 6 عدد مانکن ماهواره ای و 3 عدد مانکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240253/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-2800متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2800متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240311/مزایده-جرثقیل-سقفی'>مزایده جرثقیل سقفی  / اگهی مزایده , مزایده جرثقیل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240346/مزایده-ملک-مساحت-14-91متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 14.91متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 14.91متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240550/مزایده-یک-واحد-تجاری-وقفی'>مزایده یک واحد تجاری وقفی / مزایده, مزایده یک واحد تجاری وقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240754/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده یک باب مغازه تجاری / مزایده , مزایده یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240803/مزایده-فروش-یک-عدد-میز-اداری-با-درآور-مربوطه-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک عدد میز اداری با درآور مربوطه نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک عدد میز اداری با درآور مربوطه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240084/مزایده-فروش-فرش-دستباف'>مزایده فروش فرش دستباف / مزایده , مزایده فروش فرش دستباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240188/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-تراش'>مزایده فروش یک دستگاه ماشین تراش  / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه ماشین تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240202/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودپرداز'>مزایده فروش یکدستگاه خودپرداز / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240212/مزایده-فروش-قفسه-فشار-قوی'>مزایده فروش قفسه فشار قوی / مزایده ,مزایده فروش قفسه فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240257/مزایده-پریز-صنعتی-کلید-و-پریز-خانگی--هالوژن-و--نوبت-دوم'>مزایده  پریز صنعتی- کلید و پریز خانگی - هالوژن و ...نوبت دوم  / مزایده, مزایده  پریز صنعتی- کلید و پریز خانگی - هالوژن و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240296/مزایده-شش-ساعت-آب-و-اراضی-و-منزل-کلنگی-مخروبه'>مزایده شش ساعت آب و اراضی و منزل کلنگی مخروبه  / مزایده ,مزایده شش ساعت آب و اراضی و منزل کلنگی مخروبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240329/مزایده-دستگاه-تراش'>مزایده دستگاه تراش  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240377/مزایده-یک-قطعه-باغ-کیوی-مساحت-2700متر'>مزایده یک قطعه باغ کیوی مساحت 2700متر / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ کیوی مساحت 2700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240449/مزایده-ملک-به-میزان-6110متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به میزان 6110متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک به میزان 6110متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240802/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-167-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت اعیانی 167 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیانی 167 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240804/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-مساحت-380-565متر'>مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 380.565متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 380.565متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240808/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-سه-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی بخش سه کرمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش سه کرمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240221/استعلام-تابلو-سافت-استارت-55-کیلووات'>استعلام  تابلو سافت استارت 55 کیلووات / استعلام,  تابلو سافت استارت 55 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240233/استعلام-خرید-دستگاه-اتاق-ماشین-آلات-مختلف-راهسازی'>استعلام خرید دستگاه اتاق ماشین آلات مختلف راهسازی / استعلام, استعلام خرید دستگاه اتاق ماشین آلات مختلف راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240248/استعلام-تابلو-سافت-استارتر-130-کیلووات'>استعلام تابلو سافت استارتر 130 کیلووات  / استعلام, تابلو سافت استارتر 130 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240251/استعلام-تامین-خودرو--'>استعلام تامین خودرو ... / استعلام, استعلام تامین خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240279/استعلام-کالیبراسیون-دستگاه-های-فنی-انتقال-خون'>استعلام کالیبراسیون دستگاه های فنی انتقال خون  / استعلام, کالیبراسیون دستگاه های فنی انتقال خون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240308/استعلام-کمپرسور-موردنیاز-زندان--'>استعلام کمپرسور موردنیاز زندان... / استعلام,کمپرسور موردنیاز زندان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240319/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزش-آرایشگری--'>استعلام برگزاری دوره های آموزش آرایشگری .. / استعلام, استعلام برگزاری دوره های آموزش آرایشگری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240320/استعلام-لوبیا-قرمز-درجه-یک-بوجاری-شده'>استعلام لوبیا قرمز درجه یک بوجاری شده / استعلام,استعلام لوبیا قرمز درجه یک بوجاری شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240325/استعلام-منبع-تغذیه'>استعلام منبع تغذیه / استعلام,استعلام منبع تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240327/استعلام-کلیپس-لیگاشور-جراحی--'>استعلام کلیپس لیگاشور جراحی... / استعلام, استعلام کلیپس لیگاشور جراحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240333/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام,کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240341/استعلام-بالن-کرونری'>استعلام بالن کرونری / استعلام,استعلام بالن کرونری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240343/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240348/استعلام-استنت-دارویی-کرونری--'>استعلام استنت دارویی کرونری ... / استعلام, استعلام استنت دارویی کرونری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240365/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'> استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام ، استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240372/فراخوان-تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-تامین-آب-اراضی-کشاورزی-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه عملیات اجرای تامین آب اراضی کشاورزی ـ نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان تجدید مناقصه عملیات اجرای تامین آب اراضی کشاورزی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240390/استعلام-تهیه-آب-معدنی-نیم-بطری'>استعلام تهیه آب معدنی نیم بطری / استعلام,استعلام تهیه آب معدنی نیم بطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240393/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتری'>استعلام صندلی آمفی تئاتری  / استعلام,استعلام صندلی آمفی تئاتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240419/استعلام-کاتتر-آنژیوگرافی'>استعلام کاتتر آنژیوگرافی / استعلام, استعلام کاتتر آنژیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240432/استعلام-اجرای-خرده-کاریهای-سطح-شهر'>استعلام اجرای خرده کاریهای سطح شهر / استعلام,اجرای خرده کاریهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240445/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240492/استعلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام مصرفی آزمایشگاهی / استعلام, استعلام مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240499/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240514/استعلام-خرید-2600-جفت-نیم-پوتین-ایمنی-زیره-PU'>استعلام خرید 2600 جفت نیم پوتین ایمنی زیره PU / استعلام , استعلام خرید 2600 جفت نیم پوتین ایمنی زیره PU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240516/استعلام-سیب-زمینی-درشت-درجه-1--'>استعلام سیب زمینی درشت درجه 1... / استعلام,سیب زمینی درشت درجه 1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240530/اصلاحیه-مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>اصلاحیه مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق / اصلاحیه مناقصه, مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240547/استعلام-مانیتور-صنعتی'>استعلام مانیتور صنعتی / استعلام, استعلام مانیتور صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240562/استعلام-فیدر-پمپ--جسکو-ایران'>استعلام فیدر پمپ - جسکو ایران  / استعلام, استعلام  فیدر پمپ - جسکو ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240576/استعلام-پالت-استاندارد'>استعلام پالت استاندارد / استعلام , استعلام پالت استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240580/استعلام-​سیلندر-برند-فستو'>استعلام  ​سیلندر برند فستو  / استعلام, استعلام  ​سیلندر برند فستو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240585/استعلام-تعمیر-و-اورهال-دستگاه-uv'>استعلام تعمیر و اورهال دستگاه uv / استعلام , استعلام تعمیر و اورهال دستگاه uv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240609/استعلام-فیلتر'>استعلام فیلتر  / استعلام , استعلام فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240631/استعلام-هارد-دیسک-رایانه'>استعلام هارد دیسک رایانه  / استعلام,استعلام هارد دیسک رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240634/استعلام-3-عدد-گالن'>استعلام 3 عدد گالن  / استعلام,استعلام 3 عدد گالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240635/استعلام-آب-رسانی-به-باغات--'>استعلام آب رسانی به باغات... / استعلام, استعلام آب رسانی به باغات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240642/استعلام-موتور-کولر--'>استعلام موتور کولر ... / استعلام , استعلام موتور کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240650/استعلام-تجدید-پروژه-حفاظت'>استعلام تجدید پروژه حفاظت / استعلام , استعلام تجدید پروژه حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240655/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام,استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240664/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-مراقبت-و-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز  / استعلام,استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240666/استعلام-خدمات-مشاوره-ای-و-حقوقی'>استعلام خدمات مشاوره ای و حقوقی / استعلام,استعلام خدمات مشاوره ای و حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240667/استعلام-قطعات-سخت-افزاری-سرور'>استعلام قطعات سخت افزاری سرور / استعلام, قطعات سخت افزاری سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240695/استعلام-تایر-ماشین-آلات-سنگین-و-نیمه-سنگین--'>استعلام تایر ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ... / استعلام, استعلام تایر ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240697/استعلام-لوله-دو-جداره-کارگیت-6-متری-با-دهانه-400-داخلی-'>استعلام  لوله دو جداره کارگیت 6 متری با دهانه 400 داخلی.. / استعلام,استعلام  لوله دو جداره کارگیت 6 متری با دهانه 400 داخلی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240023/مزایده-ملک-با-سند-دستدارمی-بصورت-باغ-مرکبات-عرصه-18380-86متر'>مزایده ملک با سند دستدارمی بصورت باغ مرکبات عرصه 18380.86متر / مزایده,مزایده ملک با سند دستدارمی بصورت باغ مرکبات عرصه 18380.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240027/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-80-53متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 80.53متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 80.53متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240040/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی-مساحت-70-58متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی مساحت 70.58متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی مساحت 70.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240041/مزایده-پلاک-ثبتی-4436-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 4436 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4436 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240055/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد-مساحت-153-34متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد مساحت 153.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد مساحت 153.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240081/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-318-90متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 318.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 318.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240120/مزایده-خودرو-پژو-405--نوبت-دوم'>مزایده خودرو پژو 405 - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده خودرو پژو 405 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240207/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240267/مزایده-پلاک-107-فرعی-بخش-یک-شهرستان-محلات'>مزایده پلاک 107 فرعی بخش یک شهرستان محلات / مزایده,مزایده پلاک 107 فرعی بخش یک شهرستان محلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240310/مزایده-یک-واحد-مرغداری-گوشتی-مساحت-1355متر'>مزایده یک واحد مرغداری گوشتی مساحت 1355متر  / مزایده ,مزایده یک واحد مرغداری گوشتی مساحت 1355متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240336/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-50-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 50 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240358/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-روآ-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری روآ مدل 1382 / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری روآ مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240361/مزایده-خودرو-پژو-آردی'>مزایده خودرو پژو آردی  / مزایده,مزایده خودرو پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240379/مزایده-ماترک-شامل-سه-باب-منزل-مسکونی-طویله-و-محوطه-آن'>مزایده ماترک شامل سه باب منزل مسکونی .طویله و محوطه آن / مزایده ,مزایده ماترک شامل سه باب منزل مسکونی .طویله و محوطه آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240412/اطلاعیه-اجاره-تعدادی-از-سانس-های-سالن-ورزشی'>اطلاعیه اجاره تعدادی از سانس های سالن ورزشی / اطلاعیه, اطلاعیه اجاره تعدادی از سانس های سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240485/مزایده-واحد-تجاری'>مزایده واحد تجاری  / مزایده واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240546/مزایده-200-متر-مربع-دک-14-5-سانت-چوب-پلاست-دیوار-کوب'>مزایده 200 متر مربع دک 14/5 سانت، چوب پلاست، دیوار کوب / مزایده ,مزایده 200 متر مربع دک 14/5 سانت، چوب پلاست، دیوار کوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240589/مزایده-5-سهم-مشاع-از-یکصد-سهم-ششدانگ-مغازه-و-آپارتمان-بخش-8-یزد'>مزایده 5 سهم مشاع از یکصد سهم ششدانگ مغازه و آپارتمان بخش 8 یزد / مزایده ,مزایده 5 سهم مشاع از یکصد سهم ششدانگ مغازه و آپارتمان بخش 8 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1239991/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-370-54متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 370.54متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 370.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1239992/مزایده-تلفن-های-همراه--'>مزایده تلفن های همراه... / مزایده, مزایده تلفن های همراه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240020/مزایده-اجاره-5-ساله-پارک-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 5 ساله پارک نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره 5 ساله پارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240032/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مشاعی-مساحت-220-17متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مشاعی مساحت 220.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مشاعی مساحت 220.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240044/مزایده-سنگ-آنتیک'>مزایده سنگ آنتیک / مزایده, مزایده سنگ آنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240048/مزایده-252-کارتن-مایع-ظرفشویی-ریکا'>مزایده 252 کارتن مایع ظرفشویی ریکا / مزایده, مزایده 252 کارتن مایع ظرفشویی ریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240061/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-147متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 147متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 147متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240069/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیانی-82-60متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیانی 82.60متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیانی 82.60متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240102/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور... / مزایده,  مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240269/مزایده-دستگاه-تسمه-نقاله'>مزایده دستگاه تسمه نقاله  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه تسمه نقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240315/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-810-فرعی-از-17-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 810 فرعی از 17 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 810 فرعی از 17 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240323/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-5-جنوبی-97-05متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 جنوبی 97.05متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 جنوبی 97.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240337/تجدید-مزایده-اجاره-اخذ-عوارض-پارکبان-و-پارکومتر'>تجدید مزایده اجاره اخذ عوارض پارکبان و پارکومتر  / تجدید مزایده ، تجدید  مزایده اجاره اخذ عوارض پارکبان و پارکومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240354/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-59-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 59.5متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 59.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240359/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-هشت-حوزه-آزادشهر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش هشت حوزه آزادشهر  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش هشت حوزه آزادشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240362/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیانی-هشتاد-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیانی هشتاد متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیانی هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240382/مزایده-عمارت-مساحت-277-60متر'>مزایده عمارت مساحت 277.60متر  / مزایده ,مزایده عمارت مساحت 277.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240430/مزایده-پلاک-662-اصلی-مباذر-80-من-اراضی-آبی'>مزایده پلاک 662 اصلی مباذر 80 من اراضی آبی / مزایده ,مزایده پلاک 662 اصلی مباذر 80 من اراضی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240698/استعلام-زونکن-ایرانی'>استعلام زونکن ایرانی / استعلام,استعلام زونکن ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240704/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی  / استعلام , استعلام برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240708/استعلام-عملیات-اجرایی-پروژه-برقرسانی--'>استعلام عملیات اجرایی پروژه برقرسانی ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی پروژه برقرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240709/استعلام-عملیات-اجرای-پروژه-برق-رسانی-به-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام عملیات اجرای پروژه برق رسانی به ایستگاه پمپاژ  / استعلام,استعلام عملیات اجرای پروژه برق رسانی به ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240711/استعلام-عملیات-اجرای-پروژه-برقرسانی-به-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام عملیات اجرای پروژه برقرسانی به ایستگاه پمپاژ .. / استعلام,استعلام عملیات اجرای پروژه برقرسانی به ایستگاه پمپاژ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240714/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ  / استعلام,استعلام سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240720/استعلام-عملیات-اجرای-پروژه-برق-رسانی-به-ایستگاه-پمپاژ-روستا'>استعلام عملیات اجرای پروژه برق رسانی به ایستگاه پمپاژ روستا / استعلام, استعلام عملیات اجرای پروژه برق رسانی به ایستگاه پمپاژ روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240721/استعلام-فن-کویل-سقفی'>استعلام فن کویل سقفی / استعلام < استعلام فن کویل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240730/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی  / استعلام,استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240733/استعلام-مرغ'>استعلام مرغ / استعلام , استعلام مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240735/استعلام-باتری-قابل-شارژ-سیلد--'>استعلام باتری قابل شارژ سیلد ... / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ سیلد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240740/استعلام-خرید-ملزومات-بهداشتی'>استعلام خرید ملزومات بهداشتی  / استعلام, خرید ملزومات بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240743/استعلام-بانک-باطری'>استعلام بانک باطری / استعلام , استعلام بانک باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240744/استعلام-عملیات-اجرای-پروژه-برق-رسانی--'>استعلام عملیات اجرای پروژه برق رسانی ... / استعلام , استعلام عملیات اجرای پروژه برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240747/استعلام-گوشت-گوساله-نر-گرم-و-گوشت-گوسفندی--'>استعلام گوشت گوساله نر گرم و گوشت گوسفندی... / استعلام, استعلام گوشت گوساله نر گرم و گوشت گوسفندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240749/استعلام-اجرای-طرح-راهبری-امور-فوریت-های-اجتماعی'>استعلام  اجرای طرح راهبری امور فوریت های اجتماعی / استعلام, اجرای طرح راهبری امور فوریت های اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240750/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240751/استعلام-عملیات-بهسازی'>استعلام عملیات بهسازی / استعلام , استعلام عملیات بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240753/استعلام-الکتروپمپ-شناور-152-30'>استعلام الکتروپمپ شناور 152.30 / استعلام,استعلام الکتروپمپ شناور 152.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240764/ساخت-و-نصب-پارتیشن--'>ساخت و نصب پارتیشن... / استعلام, استساخت و نصب پارتیشن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240768/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240774/استعلام-ظرف-یکبار-مصرف-فوم-درب-دار--'>استعلام ظرف یکبار مصرف فوم درب دار... / استعلام, استعلام ظرف یکبار مصرف فوم درب دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240776/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240782/استعلام-لوله-دو-جداره-کارگیت'>استعلام لوله دو جداره کارگیت / استعلام, استعلام لوله دو جداره کارگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240784/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240010/استعلام-پرده'>استعلام پرده  / استعلام, پرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240031/استعلام-SMS--'>استعلام SMS ... / استعلام , استعلام SMS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240033/استعلام-سرجک-نری-و-مادگی'>استعلام سرجک نری و مادگی / استعلام,استعلام سرجک نری و مادگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240062/استعلام-روغن-موتور-بهران'>استعلام روغن موتور بهران / استعلام, روغن موتور بهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240136/استعلام-سیمان-پرتلند-تیپ-2-جوین'>استعلام سیمان پرتلند تیپ 2 جوین / استعلام, سیمان پرتلند تیپ 2 جوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240153/استعلام-چامبر-همودی-فایر-طبق-لیست-پیوستی'>استعلام چامبر همودی فایر طبق لیست پیوستی / استعلام, استعلام چامبر همودی فایر طبق لیست پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240154/استعلام-سیمان---'>استعلام سیمان .... / استعلام, استعلام سیمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240161/استعلام-پنیر'>استعلام پنیر / استعلام,پنیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240166/استعلام-تروبونین--'>استعلام تروبونین... / استعلام, استعلام تروبونین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240171/تجدید-فراخوان-ارزیابی-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-بریکر-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ارزیابی مناقصه خرید دو دستگاه بریکر- نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید فراخوان ارزیابی مناقصه خرید دو دستگاه بریکر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240174/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240185/استعلام-3000-عدد-بست-ماده-رزومه-ای-پلی-اتیلن-1-2-اینچ'>استعلام  3000 عدد بست ماده رزومه ای پلی اتیلن 1/2 اینچ / استعلام, استعلام  3000 عدد بست ماده رزومه ای پلی اتیلن 1/2 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240192/استعلام-باتری'>استعلام باتری / استعلام,باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240193/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240203/استعلام-خرید-پرینتر-رنگی-و-اسکنر-و-هارد-تحت-شبکه-سایت-ستاد'>استعلام خرید پرینتر رنگی و اسکنر و هارد تحت شبکه, سایت ستاد / استعلام,استعلام خرید پرینتر رنگی و اسکنر و هارد تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240213/استعلام-پرکلرین-کلر-جهت-استفاده-در-ابهای-گرم-معدنی'>استعلام پرکلرین کلر جهت استفاده در ابهای گرم معدنی / استعلام , استعلام پرکلرین کلر جهت استفاده در ابهای گرم معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240237/استعلام-خرید-چراغ-چشمک-زن-با-متعلقات'>استعلام  خرید چراغ چشمک زن با متعلقات / استعلام, خرید چراغ چشمک زن با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240281/استعلام-تیرآهن-بال-پهن--'>استعلام تیرآهن بال پهن... / استعلام, استعلام تیرآهن بال پهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240293/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودروی-وانت'>استعلام  اجاره یک دستگاه خودروی وانت / استعلام, اجاره یک دستگاه خودروی وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240294/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-راهنما'>استعلام تهیه و نصب تابلو راهنما / استعلام,استعلام تهیه و نصب تابلو راهنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240300/استعلام-سانترال-مخابراتی'>استعلام سانترال مخابراتی  / استعلام, سانترال مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240455/مزایده-ساختمان'>مزایده ساختمان  / مزایده ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240457/مزایده-زمین'>مزایده زمین  / مزایده زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240625/مزایده-فروش-وانت-دوکابین-نیسان-DX'>مزایده فروش وانت دوکابین نیسان DX  / مزایده, مزایده فروش وانت دوکابین نیسان DX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240630/مزایده-سواری-پژو-405-glx'>مزایده سواری پژو 405 glx  / مزایده, مزایده سواری پژو 405 glx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240657/مزایده-فروش-وانت-دوکابین-نیسان-dx'>مزایده  فروش وانت دوکابین نیسان dx  / مزایده, مزایده  فروش وانت دوکابین نیسان dx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240670/مزایده-3780-عدد-ریکا-یک-لیتری---'>مزایده 3780 عدد ریکا یک لیتری..... / مزایده,مزایده 3780 عدد ریکا یک لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240794/مزایده-اتومبیل-پژو-405'>مزایده اتومبیل پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240807/مزایده-پلاک-2227-فرعی-از-574-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک 2227 فرعی از 574 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 2227 فرعی از 574 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240809/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-252-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 252 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 252 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240810/مزایده-ملکی'>مزایده ملکی / مزایده,مزایده ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240532/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-105-1متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 105.1متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 105.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240553/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-169-60متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 169.60متر / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 169.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240077/مزایده-پلاک-158-فرعی-عرصه-157-70متر'>مزایده پلاک 158 فرعی عرصه 157.70متر / مزایده,مزایده پلاک 158 فرعی عرصه 157.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240130/مزایده-یکباب-ساختمان-قدیمی-2-5-طبق-مسکونی-عمر-بیش-از-40-سال'>مزایده یکباب ساختمان قدیمی 2.5 طبق مسکونی عمر بیش از 40 سال / مزایده,مزایده یکباب ساختمان قدیمی 2.5 طبق مسکونی عمر بیش از 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240195/مزایده-آپارتمان-مساحت-78-84متر'>مزایده آپارتمان مساحت 78.84متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 78.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240223/مزایده-دستگاه-سواری-رانا'>مزایده دستگاه سواری رانا  / مزایده دستگاه سواری رانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240247/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-شصت-و-شش-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیانی شصت و شش متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیانی شصت و شش متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240301/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-936متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت عرصه 936متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت عرصه 936متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240380/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240520/مزایده-فروش-پروانه-بهره-برداری-معدن-تراورتن-خورهه-نوبت-دوم'>مزایده فروش پروانه بهره برداری معدن تراورتن خورهه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش پروانه بهره برداری معدن تراورتن خورهه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240559/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-111-6متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 111.6متر / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 111.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240596/مزایده-ششدانگ-پلاک-نه-فرعی-بخش-25-فارس'>مزایده ششدانگ پلاک نه فرعی بخش 25 فارس  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک نه فرعی بخش 25 فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240006/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-5-هکتار-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5 هکتار نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5 هکتار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240018/مزایده-زمین-باغ-و-آبی-مساحت-280-متر'>مزایده زمین باغ و آبی مساحت 280 متر / مزایده,مزایده زمین باغ و آبی مساحت 280 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240063/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-599-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 599 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 599 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240134/مزایده-سه-دانگ-یکباب-مغازه-بخش-سه-تهران'>مزایده سه دانگ یکباب مغازه بخش سه تهران / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب مغازه بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240156/مزایده-فروش-فلاکس-چای'>مزایده فروش فلاکس چای  / مزایده ,مزایده فروش فلاکس چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240176/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-62-76متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240278/مزایده-یکدستگاه-ترازوی-دیجیتال--یک-دستگاه-هیتر-و-همزن-مغناطیسی'>مزایده یکدستگاه ترازوی دیجیتال ، یک دستگاه هیتر و همزن مغناطیسی / مزایده, مزایده یکدستگاه ترازوی دیجیتال ، یک دستگاه هیتر و همزن مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240542/مزایده-محل-یکباب-خانه-مساحت-دویست-و-بیست-و-سه-متر-و-بیست-و-یک-صد-متر'>مزایده محل یکباب خانه مساحت دویست و بیست و سه متر و بیست و یک صد متر / مزایده ,مزایده محل یکباب خانه مساحت دویست و بیست و سه متر و بیست و یک صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240557/مزایده-24-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-مشاع-اعیانی-پلاک-242-76-53-بخش-هشت'>مزایده 24 شعیر مشاع از 96 شعیر مشاع اعیانی پلاک 242/76/53 بخش هشت / مزایده ,مزایده 24 شعیر مشاع از 96 شعیر مشاع اعیانی پلاک 242/76/53 بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240572/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-سهم-العرصه-95متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان با سهم العرصه 95متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان با سهم العرصه 95متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240575/مزایده-یک-واحد-منزل-مساحت-114-متر'>مزایده یک واحد منزل مساحت 114 متر / مزایده ,مزایده یک واحد منزل مساحت 114 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240584/مزایده-پلاک-ثبت-شده-19-فرعی-عرصه-568متر'>مزایده پلاک ثبت شده 19 فرعی عرصه 568متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبت شده 19 فرعی عرصه 568متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240791/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-رانا'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری رانا / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری رانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1239993/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-خانه-مساحت-132-58متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه مساحت 132.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه مساحت 132.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240013/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-1909-1895-بخش-هفت'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی 1909/1895 بخش  هفت / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی 1909/1895 بخش  هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240303/استعلام-ایجاد-تغییرات-به-روزآوری-و-پشتیبانی-یکساله-پرتال-شرکت--'>استعلام ایجاد تغییرات، به روزآوری و پشتیبانی یکساله پرتال شرکت... / استعلام, استعلام ایجاد تغییرات، به روزآوری و پشتیبانی یکساله پرتال شرکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240304/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-راهنما'>استعلام تهیه و نصب تابلو راهنما / استعلام,استعلام تهیه و نصب تابلو راهنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240306/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودروی-وانت'>استعلام اجاره یک دستگاه خودروی وانت  / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه خودروی وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240312/استعلام-1-دستگاه-خودرو-وانت'>استعلام 1 دستگاه خودرو وانت / استعلام , استعلام 1 دستگاه خودرو وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240316/استعلام-دستگاه-کیوسک-بانک'>استعلام دستگاه کیوسک بانک  / استعلام, دستگاه کیوسک بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240321/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240322/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودروی-وانت'>استعلام اجاره یک دستگاه خودروی وانت / استعلام, اجاره یک دستگاه خودروی وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240332/استعلام-شیشه-سربی'>استعلام شیشه سربی / استعلام,استعلام شیشه سربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240345/استعلام-اجاره-دو-دستگاه-خودروی-وانت'>استعلام اجاره دو دستگاه خودروی وانت / استعلام,استعلام اجاره دو دستگاه خودروی وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240355/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب-و-تست-راه-اندازی-دوبی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب و تست راه اندازی دوبی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب و تست راه اندازی دوبی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240381/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-ترمینال-فیبرنوری'>استعلام خرید لوازم یدکی ترمینال فیبرنوری  / استعلام, استعلام خرید لوازم یدکی ترمینال فیبرنوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240383/استعلام-تجهیزات-آتش-نشانی-اداری'>استعلام تجهیزات آتش نشانی اداری  / استعلام,استعلام تجهیزات آتش نشانی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240386/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-فیبرنوری'> استعلام خرید لوازم یدکی فیبرنوری  / استعلام,  استعلام خرید لوازم یدکی فیبرنوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240387/استعلام-سیستم-وکیوم-مرکزی-بیمارستان'>استعلام سیستم وکیوم مرکزی بیمارستان / استعلام,استعلام سیستم وکیوم مرکزی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240391/استعلام-خرید-و-نصب-آسانسور'>استعلام خرید و نصب آسانسور / استعلام,خرید و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240392/استعلام-مطابق-با-شرح-پیوست'>استعلام مطابق با شرح پیوست / استعلام, مطابق با شرح پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240396/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی / استعلام , استعلام تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240424/استعلام-عملیات-شستشوی-شبکه-و-نصب-انشعابات-آب-شرب'>استعلام عملیات شستشوی شبکه و نصب انشعابات آب شرب / استعلام,استعلام عملیات شستشوی شبکه و نصب انشعابات آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240426/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240434/استعلام-تهیه-2-نفر-نیروی-انسانی-ورزیده'>استعلام تهیه 2 نفر نیروی انسانی ورزیده / استعلام, تهیه 2 نفر نیروی انسانی ورزیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240436/مناقصه-عمومی-احداث-بندهای-رسوبگیر'>مناقصه عمومی احداث بندهای رسوبگیر / مناقصه, مناقصه عمومی احداث بندهای رسوبگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240443/استعلام-پرچم-مورد-تیاز'>استعلام پرچم مورد تیاز  / استعلام , استعلام پرچم مورد تیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240458/مناقصه-تامین-مصالح-و-احداث-شبکه-توزیع-با-لوله-های-63-تا-200-میلیمتر-پلی-اتیلن'>مناقصه  تامین مصالح و احداث شبکه توزیع با لوله های 63 تا 200 میلیمتر پلی اتیلن  / مناقصه  تامین مصالح و احداث شبکه توزیع با لوله های 63 تا 200 میلیمتر پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240484/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-واحدهای-بهره-برداری-نمک-زدایی-تلمبه--'>مناقصه انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری، نمک زدایی، تلمبه... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری، نمک زدایی، تلمبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240490/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240494/استعلام-یک-دستگاه-رایانه-کامل'>استعلام یک دستگاه رایانه کامل / استعلام,استعلام یک دستگاه رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240501/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی / استعلام,استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240502/استعلام-کاغذ-استاندارد-با-کیفیت-مطلوب-و-تایید-اداره'>استعلام کاغذ استاندارد با کیفیت مطلوب و تایید اداره / استعلام, استعلام کاغذ استاندارد با کیفیت مطلوب و تایید اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240506/استعلام-1-دستگاه-پرینتر-رنگی-لیزری-مدل-hpcp5225n'>استعلام 1 دستگاه پرینتر رنگی لیزری مدل hpcp5225n / استعلام,استعلام 1 دستگاه پرینتر رنگی لیزری مدل hpcp5225n</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240531/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240534/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری - تجدید نوبت دوم  / اگهی تجدید فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240538/استعلام-اقلام-یدکی-اطلس-کوپکو'>استعلام اقلام یدکی اطلس کوپکو / استعلام , استعلام اقلام یدکی اطلس کوپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240548/فراخوان-ایمن-سازه-ده-نقطه-حادثه-خیز--'>فراخوان ایمن سازه ده نقطه حادثه خیز ... / آگهی فراخوان , فراخوان ایمن سازه ده نقطه حادثه خیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240567/استعلام-ساخت-تیزر-رونمایی-از-sp100'>استعلام ساخت تیزر رونمایی از sp100 / استعلام , استعلام ساخت تیزر رونمایی از sp100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240583/استعلام-100-عدد-باطری-شارژی-با-مارک-بوش--'>استعلام 100 عدد باطری شارژی با مارک بوش.... / استعلام, استعلام 100 عدد باطری شارژی با مارک بوش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240595/استعلام-​ابزارآلات--کیف-ابزار-جعبه-ابزار--'>استعلام ​ابزارآلات ، کیف ابزار، جعبه ابزار... / استعلام, استعلام ​ابزارآلات ، کیف ابزار، جعبه ابزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240614/مناقصه-خرید-دستگاه-چیلر'>مناقصه خرید دستگاه چیلر  / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240615/استعلام-ارائه-خدمات-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>استعلام ارائه خدمات نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / استعلام ارائه خدمات نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240637/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-و-حفاری-داخل-رودخانه'>استعلام  اجرای لوله گذاری و حفاری داخل رودخانه  / استعلام, اجرای لوله گذاری و حفاری داخل رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240645/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی / استعلام, استعلام صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240651/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ / استعلام, باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240653/استعلام-عملیات-زیرسازی-جاده--'>استعلام عملیات زیرسازی جاده... / استعلام, استعلام عملیات زیرسازی جاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240658/استعلام-مشاور-جهت-انجام-خدمات-مطالعاتی-سیستم-اطفای-حریق--'>استعلام مشاور جهت انجام خدمات مطالعاتی سیستم اطفای حریق ... / استعلام , استعلام مشاور جهت انجام خدمات مطالعاتی سیستم اطفای حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240659/مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن  / مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240662/استعلام-تهیه-و-تعمیر-و-نصب-شیر-تخلیه-آب'>استعلام  تهیه و تعمیر و نصب شیر تخلیه آب / استعلام,استعلام  تهیه و تعمیر و نصب شیر تخلیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240663/استعلام-خرید-سنگ-نما'>استعلام  خرید سنگ نما  / استعلام, خرید سنگ نما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240674/استعلام-سمپاشی-و-طعمه-گذاری-اماکن-و-ساختمانها--'>استعلام سمپاشی و طعمه گذاری اماکن و ساختمانها ... / استعلام, استعلام سمپاشی و طعمه گذاری اماکن و ساختمانها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240677/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو / استعلام , استعلام تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240683/استعلام-خرما-رطب-درجه-2'>استعلام خرما رطب درجه 2 / استعلام,استعلام خرما رطب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240685/استعلام-کولر-گازی-گری'>استعلام  کولر گازی گری / استعلام , استعلام  کولر گازی گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240703/استعلام-رب-گوجه-یک-یک'>استعلام  رب گوجه یک یک  / استعلام, رب گوجه یک یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240717/مناقصه-خرید-12-دستگاه-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور / مناقصه , مناقصه خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240737/استعلام-لایسنس-نرم-افزار--'>استعلام لایسنس نرم افزار ... / استعلام , استعلام لایسنس نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240760/استعلام-خرید-یک-دستگاه-مرکز-تلفن-کارا-4-به-12'>استعلام خرید یک دستگاه مرکز تلفن کارا 4 به 12 / استعلام, خرید یک دستگاه مرکز تلفن کارا 4 به 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240769/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت--'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت ... / استعلام , استعلام فعالیت های مربوط به نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240771/استعلام-اجرایی-آسفالت-سرد-گرم-شامل-بیندر--'>استعلام  اجرایی آسفالت سرد گرم شامل بیندر .. / استعلام, استعلام  اجرایی آسفالت سرد گرم شامل بیندر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240773/استعلام-سویچ--'>استعلام سویچ ... / استعلام, استعلام سویچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240778/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-تاسیسات--تنظیفات--دبیرخانه'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تاسیسات ، تنظیفات ، دبیرخانه  / مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تاسیسات ، تنظیفات ، دبیرخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240779/استعلام-احداث-سرریز-پخش-سیلاب--'>استعلام  احداث سرریز پخش سیلاب .. / استعلام, استعلام  احداث سرریز پخش سیلاب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240001/استعلام-لباس-کار-جهت-پرسنل-خدمات'>استعلام لباس کار جهت پرسنل خدمات / استعلام,استعلام لباس کار جهت پرسنل خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240046/استعلام-بیمه-آتش-سوزی---'>استعلام بیمه آتش سوزی  ... / استعلام, بیمه آتش سوزی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240060/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240064/استعلام-کابل-ضد-حریق'>استعلام کابل ضد حریق  / استعلام,استعلام کابل ضد حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240068/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی-سایر'>استعلام  بیمه مسئولیت مدنی سایر  / استعلام, بیمه مسئولیت مدنی سایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240090/مناقصه-بهسازی-راه-چشمه-نوبت-دوم'>مناقصه  بهسازی راه چشمه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بهسازی راه چشمه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240101/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240122/استعلام-خرید-کولر-ابی'>استعلام خرید کولر ابی / استعلام , استعلام خرید کولر ابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240135/استعلام-خرید-باطری--'>استعلام خرید باطری ... / استعلام, استعلام خرید باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240208/اصلاحیه-مناقصه-خرید--حمل-و-پخش-آسفالت-با-فنیشر'>اصلاحیه مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با فنیشر  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با فنیشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240210/استعلام-رینگ--'>استعلام رینگ ... / استعلام , استعلام رینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240215/استعلام-واگذاری-عملیات-کاهش-پیک-فشار-ضعیف'>استعلام واگذاری عملیات کاهش پیک فشار ضعیف / استعلام,استعلام واگذاری عملیات کاهش پیک فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240231/استعلام-تامین-اسکان-صنعتگران-در-طول-نمایشگاه-صنایع-دستی--'>استعلام  تامین اسکان صنعتگران در طول نمایشگاه صنایع دستی .. / استعلام, استعلام  تامین اسکان صنعتگران در طول نمایشگاه صنایع دستی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240236/استعلام-آزمایشگاه--'>استعلام آزمایشگاه ... / استعلام , استعلام آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240246/استعلام-واگذاری-خدمات-بیمه-مسئولیت-مدنی--'>استعلام  واگذاری خدمات بیمه مسئولیت مدنی .. / استعلام,استعلام  واگذاری خدمات بیمه مسئولیت مدنی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240258/مناقصه-تهیه-و-تامین-و-حمل-مصالح-تجهیزات-و-لوازم--'>مناقصه تهیه و تامین و حمل مصالح تجهیزات و لوازم... / مناقصه , مناقصه تهیه و تامین و حمل مصالح تجهیزات و لوازم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240259/استعلام-خرید-دستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام خرید دستگاه ذخیره ساز / استعلام,خرید دستگاه ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240270/مناقصه-احداث-گارد-بلوک-سنگی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث گارد بلوک سنگی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث گارد بلوک سنگی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240273/استعلام-یک-دستگاه-سرور-hp-dl-380-gen9-es-2620v3'>استعلام یک دستگاه سرور  hp dl 380 gen9 es-2620v3 / استعلام, استعلام یک دستگاه سرور  hp dl 380 gen9 es-2620v3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240356/استعلام-باطری-26-امپر-12-ولت'>استعلام باطری 26 امپر 12 ولت / استعلام, استعلام باطری 26 امپر 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240373/مناقصه-عمومی-واگذاری-مدیریت-امور-مجتمع-انبارهای-مرکزی---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری مدیریت امور مجتمع انبارهای مرکزی... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری مدیریت امور مجتمع انبارهای مرکزی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240078/مزایده-ژنراتور-مولد-برق'>مزایده ژنراتور مولد برق  / مزایده, مزایده ژنراتور مولد برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240124/مزایده-سنگ-تراور-تن-به-متراژ-260-متر-مربع'>مزایده سنگ تراور تن به متراژ 260 متر مربع / مزایده ,مزایده سنگ تراور تن به متراژ 260 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240144/مزایده-خان-سرا-مساحت-عرصه-765متر'>مزایده خان سرا مساحت عرصه 765متر / مزایده,مزایده خان سرا مساحت عرصه 765متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240239/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده, مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240351/مزایده-آپارتمان-مساحت-59-92متر-قدمت-16-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 59.92متر قدمت 16 سال / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 59.92متر قدمت 16 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240433/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3435-27متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3435.27متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3435.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240569/مزایده-منزل-مسکونی-تحت-پلاک-ثبتی-9979-2604'>مزایده منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی 9979/2604  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی 9979/2604 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240098/مزایده-فروش-مانتو'>مزایده فروش مانتو  / مزایده , مزایده فروش مانتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240200/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-روآ'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو  پژو روآ / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودرو  پژو روآ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240262/مزایده-سواری-پراید-مدل-95'>مزایده سواری پراید مدل 95 / مزایده سواری پراید مدل 95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240331/مزایده-ملک-بخش-یک-بهبهان-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش یک بهبهان نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک بخش یک بهبهان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240349/مزایده-سواری-پراید-مدل-1389'>مزایده سواری پراید مدل 1389 / آگهی مزایده,مزایده سواری پراید مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240536/مزایده-0-315-سهم-مشاع-از-0-333-سهم-ششدانگ-ملک-بخش-5-اصفهان'>مزایده 0.315 سهم مشاع از 0/333 سهم ششدانگ ملک بخش 5 اصفهان  / مزایده ,مزایده 0.315 سهم مشاع از 0/333 سهم ششدانگ ملک بخش 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240787/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-276-20متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 276.20متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 276.20متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240793/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-قطعه-635-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین بایر قطعه 635 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر قطعه 635 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240211/مزایده-19-44-درصد-از-ششدانگ-واحد-تجاری-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده 19.44 درصد از ششدانگ واحد تجاری قطعه نه تفکیکی  / مزایده,مزایده 19.44 درصد از ششدانگ واحد تجاری قطعه نه تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240002/مزایده-4-دانگ-پلاک-1609-مساحت-957-17متر'>مزایده 4 دانگ پلاک 1609 مساحت 957.17متر / مزایده,مزایده 4 دانگ پلاک 1609 مساحت 957.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240070/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت-سرد-و-گرم'>مزایده فروش یک دستگاه کولر اسپیلت سرد و گرم / مزایده فروش , مزایده فروش یک دستگاه کولر اسپیلت سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240100/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-43-تفکیکی-مساحت-14-96متر'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 43 تفکیکی مساحت 14.96متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 43 تفکیکی مساحت 14.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240439/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیانی-55-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیانی 55 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیانی 55 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1239995/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1697-5متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1697.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1697.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240364/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-272-32متر-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 272.32متر قطعه دو تفکیکی / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 272.32متر قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240370/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-329-62متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 329.62متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 329.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240512/مزایده-واگذاری-زغال-سنگ--'>مزایده واگذاری زغال سنگ ... / مزایده ، مزایده واگذاری زغال سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240058/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-64-933متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 64.933متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 64.933متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240109/مزایده-19-سهم-از-کل-سهام-شرکت'>مزایده 19 سهم از کل سهام شرکت  / مزایده,مزایده 19 سهم از کل سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240317/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-بخش-نه-ثبت-قم-حوزه-آشتیان'>مزایده ششدانگ زمین محصور بخش نه ثبت قم حوزه آشتیان  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین محصور بخش نه ثبت قم حوزه آشتیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1239985/مزایده-یک-واحد-ساختمانی-مساحت-186-متر'>مزایده یک واحد ساختمانی مساحت 186 متر  / مزایده,مزایده یک واحد ساختمانی مساحت 186 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240582/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-462متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 462متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 462متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240375/مزایده-یک-قطعه-زمین-آبی-مساحت-7300متر'>مزایده یک قطعه زمین آبی مساحت 7300متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین آبی مساحت 7300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240218/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-31-03متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه مساحت 31.03متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 31.03متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240384/مناقصه-خدمات-نظارت-کارگاهی-پست-230-کیلوولت'>مناقصه خدمات نظارت کارگاهی پست 230  کیلوولت  / مناقصه, مناقصه خدمات نظارت کارگاهی پست 230  کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240395/استعلام-سوئیچ-و-سایر-لوازم-سیستم-مداربسته'>استعلام سوئیچ و سایر لوازم سیستم مداربسته / استعلام, استعلام سوئیچ و سایر لوازم سیستم مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240398/استعلام-رک-سوئیچ-nvr'>استعلام رک- سوئیچ- nvr / استعلام,رک- سوئیچ- nvr</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240410/استعلام-نمایشگر-صنعتی-LED--'>استعلام نمایشگر صنعتی LED... / استعلام, استعلام نمایشگر صنعتی LED...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240423/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-انرژی-های-نو'>استعلام خرید و نصب سیستم انرژی های نو  / استعلام, خرید و نصب سیستم انرژی های نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240441/استعلام-خرید-کیت-کامل-انشعاب-به-همراه-کنتور-آب'>استعلام خرید کیت کامل انشعاب به همراه کنتور آب / استعلام, استعلام خرید کیت کامل انشعاب به همراه کنتور آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240486/استعلام-اسپلیت'>استعلام اسپلیت / استعلام, اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240487/استعلام-خرید-6000-عدد-میله-سردرب--'>استعلام خرید 6000 عدد میله سردرب  .. / استعلام, استعلام خرید 6000 عدد میله سردرب  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240503/استعلام-1200-متر-کابل-آلومینیومی-تجدید'>استعلام 1200 متر کابل آلومینیومی تجدید / استعلام , استعلام 1200 متر کابل آلومینیومی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240563/استعلام-تامین-و-ساخت-چرخ-دنده--'>استعلام تامین و ساخت چرخ دنده ... / استعلام, استعلام تامین و ساخت چرخ دنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240593/استعلام-مانومتر-کامل-کپسول-ازت--مارک-هریس'>استعلام مانومتر کامل کپسول ازت - مارک هریس  / استعلام, استعلام  مانومتر کامل کپسول ازت - مارک هریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240605/استعلام-3-آیتم-کالای-درخواستی-با-مارک-امرن'>استعلام 3 آیتم کالای درخواستی با مارک امرن / استعلام , استعلام 3 آیتم کالای درخواستی با مارک امرن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240624/فراخوان-استعلام-واگذاری-فعالیتهای-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان استعلام واگذاری فعالیتهای نگهداری فضای سبز / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام واگذاری فعالیتهای نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240627/مناقصه-احداث-مدرسه--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه احداث مدرسه , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه , مناقصه احداث مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240636/مناقصه-تکمیل-استخر'>مناقصه تکمیل استخر  / مناقصه تکمیل استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240638/مناقصه-تکمیل-مدرسه'>مناقصه تکمیل مدرسه / مناقصه تکمیل مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240639/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-تکمیل-خوابگاه'>اصلاحیه فراخوان مناقصه تکمیل خوابگاه  / اصلاحیه مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240644/مناقصه-احداث-آموزشگاه'>مناقصه  احداث آموزشگاه / مناقصه  احداث آموزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240668/استعلام-چاپ--'>استعلام چاپ ... / استعلام , استعلام چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240678/استعلام-چاپ-پیک-پیش-دبستانی'>استعلام چاپ پیک پیش دبستانی / استعلام,استعلام چاپ پیک پیش دبستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240680/استعلام-بذر--'>استعلام بذر ... / استعلام , استعلام بذر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240682/مناقصه--تکمیل-لوله-کشی-گرمایشی'>مناقصه   تکمیل لوله کشی گرمایشی / مناقصه تکمیل لوله کشی گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240686/مناقصه-تکمیل-آموزشگاه'>مناقصه تکمیل آموزشگاه / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل آموزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240687/مناقصه-احداث-مدرسه'>مناقصه  احداث مدرسه  / مناقصه احداث مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240692/مناقصه-احداث-مدرسه'>مناقصه احداث مدرسه  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240693/مناقصه-احداث-آموزشگاه'>مناقصه  احداث آموزشگاه / مناقصه  احداث آموزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240694/استعلام-چاپ--'>استعلام چاپ ... / استعلام , استعلام چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240699/استعلام-درخواست-خرید-پیاز-ریز-موسیر'>استعلام درخواست خرید پیاز ریز موسیر / استعلام, درخواست خرید پیاز ریز موسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240700/استعلام-دماسنج-لیزری-یا-تابشی'>استعلام دماسنج لیزری یا تابشی / استعلام, استعلام دماسنج لیزری یا تابشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240702/استعلام-چاپ-دفاتر-ثبت-فعالیت-ها--'>استعلام چاپ دفاتر ثبت فعالیت ها .. / استعلام, استعلام چاپ دفاتر ثبت فعالیت ها ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240707/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-اجرای-بتن-'>استعلام اجرای زیرسازی و اجرای بتن.. / استعلام, استعلام اجرای زیرسازی و اجرای بتن..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240710/استعلام-خرید-بذر-باریجه-70-کیلوگرم'>استعلام خرید بذر باریجه 70 کیلوگرم  / استعلام, خرید بذر باریجه 70 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240712/استعلام-چاپ-پیک-آموزشی-اولیا'>استعلام  چاپ پیک آموزشی اولیا  / استعلام, چاپ پیک آموزشی اولیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240715/استعلام-قرارداد-انجام-امور-نقلیه--'>استعلام قرارداد انجام امور نقلیه ... / استعلام, استعلام قرارداد انجام امور نقلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240723/استعلام-خرید-بذر-کلوس'>استعلام خرید بذر کلوس  / استعلام,استعلام خرید بذر کلوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240727/استعلام-لوازم-کمک-توانبخشی--'>استعلام لوازم کمک توانبخشی ... / استعلام , استعلام لوازم کمک توانبخشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240745/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام, دوربین مداربسته  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240752/استعلام-تابلو-روان'>استعلام تابلو روان  / استعلام,استعلام تابلو روان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240767/استعلام-اره-برقی'>استعلام اره برقی / استعلام , استعلام اره برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240783/استعلام-بروزرسانی-مبانی-طرح-و-انجام-مطالعات-مرحله-دوم--'>استعلام بروزرسانی مبانی طرح و انجام مطالعات مرحله دوم ... / استعلام, استعلام بروزرسانی مبانی طرح و انجام مطالعات مرحله دوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240790/مناقصه-برداشت-محصول-خرما'>مناقصه برداشت محصول خرما / مناقصه, مناقصه برداشت محصول خرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240042/استعلام-وسایل-سیستم--'>استعلام وسایل سیستم ... / استعلام , استعلام وسایل سیستم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240110/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-در-رشته-طراحی-و-معماری-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران در رشته طراحی و معماری نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران در رشته طراحی و معماری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240118/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-رگولاتور-در-سایزهای-مختلف'>تجدید فراخوان مناقصه خرید رگولاتور در سایزهای مختلف / تجدید مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه خرید رگولاتور در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240127/مناقصه-جمع-آوری-پایه-های-فلزی-روشنایی-موجود-و--'>مناقصه جمع آوری پایه های فلزی روشنایی موجود و... / مناقصه , مناقصه جمع آوری پایه های فلزی روشنایی موجود و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240141/ارزیابی-کیفی-طراحی--خرید--تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-توسعه-پست'>ارزیابی کیفی طراحی ، خرید ، تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی توسعه پست / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی طراحی ، خرید ، تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی توسعه پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240164/مناقصه-خرید-3000-متر-کابل-زمینی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 3000 متر کابل زمینی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 3000 متر کابل زمینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240169/استعلام-احداث-سازه-های-سنگ'>استعلام احداث سازه های سنگ  / استلام , استعلام احداث سازه های سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240175/مناقصه-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-نوبت-دوم'>مناقصه بهنگام سازی و داده آمایی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بهنگام سازی و داده آمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240177/مناقصه-فراخوان-عملیات-دیوارکشی-محوطه-و---نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان عملیات دیوارکشی محوطه و ... نوبت دوم / مناقصه فراخوان عملیات دیوارکشی محوطه و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240268/استعلام-لکه-گیری'>استعلام لکه گیری / استعلام,استعلام لکه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240290/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240292/آگهی-شناسایی-تامین-کنندگان-پایپینگ'>آگهی شناسایی تامین کنندگان پایپینگ / آگهی شناسایی, آگهی شناسایی تامین کنندگان پایپینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240328/مناقصه-استجاره-151-دستگاه-انواع-خودرو-جهت-انجام-امور-ترابری'>مناقصه استجاره 151 دستگاه انواع خودرو جهت انجام امور ترابری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه استجاره 151 دستگاه انواع خودرو جهت انجام امور ترابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240378/مناقصه-خرید-پرسی-غذای-بیمارستان-97-05-04'>مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان 97.05.04 / مناقصه عمومی, مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان 97.05.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240403/استعلام-خرید-اتصالات'>استعلام خرید اتصالات / استعلام,استعلام خرید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240407/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-اماکن-ورزشی'>مناقصه حفظ و نگهداری اماکن ورزشی / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240482/مناقصه-تامین-شیر-تخلیه-روغن-بدون-واشر'>مناقصه تامین شیر تخلیه روغن بدون واشر / مناقصه , مناقصه تامین شیر تخلیه روغن بدون واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240491/استعلام-کوئل-آب'>استعلام کوئل آب  / استعلام , استعلام کوئل آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240500/استعلام-سه-ردیف-شیر-مسیر-گاز-وسپراتور'>استعلام سه ردیف شیر مسیر گاز وسپراتور   / استعلام , استعلام  سه ردیف شیر مسیر گاز وسپراتور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240508/استعلام-تعمیر-2-ردیف-پمپ-آب-فشار-قوی'>استعلام تعمیر 2 ردیف پمپ آب فشار قوی  / استعلام, استعلام تعمیر 2 ردیف پمپ آب فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240509/استعلام-رک--'>استعلام رک ... / استعلام , استعلام رک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240510/استعلام-خرید-واسطه-اتصال-به-لوله-مکش'>استعلام خرید واسطه اتصال به لوله مکش  / استعلام , استعلام خرید واسطه اتصال به لوله مکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240513/استعلام-15-ردیف-رینگ-و-اورینگ'>استعلام  15 ردیف رینگ و اورینگ / استعلام, استعلام  15 ردیف رینگ و اورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240555/استعلام-2-آیتم-کالای-درخواستی'>استعلام 2 آیتم کالای درخواستی / استعلام , استعلام 2 آیتم کالای درخواستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240566/استعلام-3-عدد-اینورتر-با-مارک-یاسکاوا-و--'>استعلام  3 عدد اینورتر با مارک یاسکاوا  و ... / استعلام, استعلام  3 عدد اینورتر با مارک یاسکاوا  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240571/استعلام-1000-عدد-لاپ-تیوپی'>استعلام 1000 عدد لاپ تیوپی / استعلام, استعلام 1000 عدد لاپ تیوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240590/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-مربوط-به-قرارداد-سرویسهای'>مناقصه  واگذاری اداره امور مربوط به قرارداد سرویسهای / مناقصه , مناقصه  واگذاری اداره امور مربوط به قرارداد سرویسهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240599/استعلام-جوی-استیک-PANTEC'>استعلام جوی استیک PANTEC / استعلام , استعلام جوی استیک PANTEC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240620/استعلام-برینگ'>استعلام برینگ / استعلام , استعلام برینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240672/مناقصه-خرید-گاردریل-و-متعلقات'>مناقصه خرید گاردریل و متعلقات  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید گاردریل و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240739/استعلام-مرمت-و-بهسازی-چشمه-های-عشایری--'>استعلام مرمت و بهسازی چشمه های عشایری ... / استعلام, استعلام مرمت و بهسازی چشمه های عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240746/استعلام-برقرسانی-به-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام برقرسانی به ایستگاه پمپاژ .. / استعلام, استعلام برقرسانی به ایستگاه پمپاژ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240758/فراخوان-فرآیند-انتخاب-مشاور'>فراخوان فرآیند انتخاب مشاور  / فراخوان , فراخوان فرآیند انتخاب مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1239997/فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاه-ها-و-واحدهای-مجتمع-نوبت-دوم'>فراخوان نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع نوبت دوم  /  فراخوان عمومی ,فراخوان نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240016/استعلام-میلگرد-شماره-12-نیشابور-a111'>استعلام میلگرد شماره 12 نیشابور a111 / استعلام,استعلام میلگرد شماره 12 نیشابور a111</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240019/استعلام-میلگرد-شماره-14-نیشابور-a111'>استعلام میلگرد شماره 14 نیشابور a111 / استعلام, استعلام میلگرد شماره 14 نیشابور a111</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240024/استعلام-میلگرد-شماره-16نیشابور-a111'>استعلام میلگرد شماره 16نیشابور a111 / استعلام,استعلام میلگرد شماره 16نیشابور a111</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240029/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام, میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240030/استعلام-میلگرد-شماره-25-نیشابور-a111'>استعلام میلگرد شماره 25  نیشابور a111 / استعلام,استعلام میلگرد شماره 25  نیشابور a111</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240036/مناقصه-خرید-انواع-کود-جهت-استفاده-در-فضای-سبز--'>مناقصه خرید انواع کود جهت استفاده در فضای سبز ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید انواع کود جهت استفاده در فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240038/تجدید-فراخوان-کاشت-داشت-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید فراخوان کاشت، داشت و نگهداری فضای سبز  / تجدید فراخوان ارزیابی و مناقصه, تجدید فراخوان کاشت، داشت و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240047/استعلام-میلگرد-شماره-28-نیشابور-a111'>استعلام میلگرد شماره 28 نیشابور a111 / استعلام,استعلام میلگرد شماره 28 نیشابور a111</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240071/مناقصه-خودرو-سواری-و--'>مناقصه خودرو سواری و ... / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه خودرو سواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240075/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240087/آگهی-فراخوان-عمومی-تولیدکنندگان-اتصالات-گالوانیزه'>آگهی فراخوان عمومی تولیدکنندگان اتصالات گالوانیزه  / آگهی فراخوان عمومی تولیدکنندگان اتصالات گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240089/استعلام-چیلر--'>استعلام چیلر ... / استعلام , استعلام چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240091/مناقصه-خرید-انواع-گل-های-فصلی-جهت-کاشت---'>مناقصه خرید انواع گل های فصلی جهت کاشت  ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید انواع گل های فصلی جهت کاشت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240167/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری-معابر-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری معابر روستا نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری معابر روستا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240178/استعلام-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب دوربین مداربسته / استعلام,نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240181/مناقصه-تهیه-و-اجرای-مخزن-بتنی-300-مترمکعبی'>مناقصه تهیه و اجرای مخزن بتنی 300 مترمکعبی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه و اجرای مخزن بتنی 300 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240204/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-آبرسانی-شهر-خط-انتقال-از-ایستگاه-پمپاژ--'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی شهر، خط انتقال از ایستگاه پمپاژ... / ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی شهر، خط انتقال از ایستگاه پمپاژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240249/مناقصه-آسفالت-راه-های-روستایی-و--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت راه های روستایی و ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی آسفالت راه های روستایی و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240298/مناقصه-خرید-900-اصله-پایه-بتنی-و--'>مناقصه خرید 900 اصله پایه بتنی و... / تجدید آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه خرید 900 اصله پایه بتنی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240326/تجدید-مناقصه-اجرای-لایه-رویه-آسفالت-و-تابلو-علایم-و-تجهیزات-ایمنی--'>تجدید مناقصه اجرای لایه رویه آسفالت و تابلو علایم و تجهیزات ایمنی ... / تجدید آگهی فراخوان مناقصه, تجدید مناقصه اجرای لایه رویه آسفالت و تابلو علایم و تجهیزات ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240344/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-و-کابل-مسی-و-کابل-خودنگهدار'>مناقصه خرید انواع کنتور و کابل مسی و کابل خودنگهدار / مناقصه , مناقصه خرید انواع کنتور و کابل مسی و کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240352/فراخوان-اجرای-عملیات-آبخیزداری--'>فراخوان اجرای عملیات آبخیزداری ... / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240368/آگهی-فراخوان-پیمانکار-جهت-احداث-مجتمع-برندینگ-لوازم-خانگی'>آگهی فراخوان پیمانکار جهت احداث مجتمع برندینگ لوازم خانگی  / آگهی فراخوان, آگهی فراخوان پیمانکار جهت احداث مجتمع برندینگ لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240405/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه   خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240418/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه    اجرای عملیات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240435/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه    اجرای عملیات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240438/مناقصه-تکمیل-کارهای-باقیمانده-ایستگاه-تقلیل-فشار'>مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه تقلیل فشار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه تقلیل فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240448/مناقصه-خريد-لوله-بر-دستی'>مناقصه خريد لوله بر دستی     / مناقصه خريد لوله بر دستی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240545/فراخوان-استعلام-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>فراخوان استعلام سرویس ، تعمیر و نگهداری تاسیسات / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام سرویس ، تعمیر و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240568/استعلام-انواع-چرخ-محرک-جرثقیل'>استعلام انواع چرخ محرک جرثقیل / استعلام , استعلام انواع چرخ محرک جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240588/استعلام-پلمپ-کانتینری-ضخیم'>استعلام پلمپ کانتینری ضخیم / استعلام , استعلام پلمپ کانتینری ضخیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240592/مناقصه-خدمات-خودروئی-ماموریتهای-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه خدمات خودروئی، ماموریتهای درون شهری و برون شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  عملیات خدمات خودروئی، ماموریتهای درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240601/استعلام-ساخت-سگدست-زنجیر-چهار-اینچ--'>استعلام ساخت سگدست زنجیر چهار اینچ... / استعلام, استعلام ساخت سگدست زنجیر چهار اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240608/تجدید-مناقصه-فراخوان-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی'>تجدید مناقصه فراخوان گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی  / تجدید مناقصه فراخوان, تجدید مناقصه فراخوان گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240612/مناقصه-نصب-کنتور-و-رگولاتور-مشترکين'>مناقصه نصب کنتور و رگولاتور مشترکين  / مناقصه , مناقصه  نصب کنتور و رگولاتور مشترکين </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240617/مناقصه-پروژه-گازرسانی'>مناقصه پروژه گازرسانی  / مناقصه پروژه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240619/استعلام-الکترود'>استعلام الکترود / استعلام, استعلام الکترود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240621/استعلام-کابل-ابزار-دقیق'>استعلام کابل ابزار دقیق  / استعلام, استعلام کابل ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240660/مناقصه-تهیه-مصالح-و-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات'>مناقصه تهیه مصالح و توسعه شبکه و نصب انشعابات / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و توسعه شبکه و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240671/استعلام-جین-پلاک-10-تن-ویتال-اصلی'>استعلام جین پلاک 10 تن ویتال اصلی / استعلام, استعلام جین پلاک 10 تن ویتال اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240676/استعلام-جک-هیدرولیک-enterpac-rc106'>استعلام جک هیدرولیک enterpac rc106 / استعلام, استعلام جک هیدرولیک enterpac rc106</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240679/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240690/تجدید-مناقصه-عمومی-سرویس-تعمیر-و-کالیبراسیون-کنتورهای-توربینی'>تجدید مناقصه عمومی سرویس، تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی سرویس، تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240719/مناقصه-ساخت-و-نصب-500-علمک-پراکنده-و-اجرای-2000-متر-شبکه'>مناقصه ساخت و نصب 500 علمک پراکنده و اجرای 2000 متر شبکه  / مناقصه, مناقصه  ساخت و نصب 500 علمک پراکنده و اجرای 2000 متر شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240722/استعلام-دستگاه-DC-شوک'>استعلام دستگاه DC شوک  / استعلام, دستگاه DC شوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240729/استعلام-عملیات-احداث-سازه-های-سنگ-و-ملاتی-(گابیون)--'>استعلام عملیات احداث سازه های سنگ و ملاتی (گابیون) ... / استعلام, استعلام عملیات احداث سازه های سنگ و ملاتی (گابیون) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240738/استعلام-تخریب-ساختمان'>استعلام تخریب ساختمان  / استعلام,استعلام تخریب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240741/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240748/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام,استعلام لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1239999/تجدید-مناقصه-عمومی-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله-های--97-5-4'>تجدید مناقصه عمومی رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های - 97.5.4 / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های - 97.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240051/تجدید-فراخوان-عمومی-احداث-ابنیه-فنی-محور'>تجدید فراخوان عمومی احداث ابنیه فنی محور  / آگهی تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان عمومی احداث ابنیه فنی محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240140/مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان-و-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان و خدمات عمومی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان و خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240147/ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-جهت-تهیه-مواد-اولیه-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت تهیه مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران, ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت تهیه مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240151/مناقصه-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی'>مناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / آگهی مناقصه , مناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240158/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان---'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان .... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240168/استعلام-محوطه-سازی-و-دیوارکشی-مجموعه---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام محوطه سازی و دیوارکشی مجموعه ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام محوطه سازی و دیوارکشی مجموعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240232/فراخوان-نگهداری-و-حفاظت-از-اراضی-دولتی'>فراخوان نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240261/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن  / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240264/مناقصه-تهیه-و-ساخت-در-ضد-سرقت'>مناقصه تهیه و ساخت در ضد سرقت  / مناقصه , مناقصه تهیه و ساخت در ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240271/استعلام-اجرای-روکش-ورودی-و-خروجی'>استعلام  اجرای روکش ورودی و خروجی  / استعلام, اجرای روکش ورودی و خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240338/استعلام-استاتور-پمپ'>استعلام استاتور پمپ  / استعلام, استاتور پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240339/مناقصه-تیر-سیمانی-H-و-گرد'>مناقصه تیر سیمانی H و گرد / مناقصه عمومی, مناقصه تیر سیمانی H و گرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240399/اصلاحیه-آگهی-مناقصه-ارائه-خدمات-مراقبتی--حفاضتی-و-صیانتی'>اصلاحیه آگهی مناقصه ارائه خدمات مراقبتی ، حفاضتی و صیانتی / اصلاحیه آگهی مناقصه , اصلاحیه آگهی مناقصه ارائه خدمات مراقبتی ، حفاضتی و صیانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240413/مناقصه-عملیات-ساختمانی-۱۳۲-۲۰-کیلوولت-شبستر'>مناقصه عملیات ساختمانی ۱۳۲/۲۰ کیلوولت شبستر   / مناقصه, مناقصه عملیات ساختمانی ۱۳۲/۲۰ کیلوولت شبستر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240440/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-پزشکی'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات پزشکی / استعلام,استعلام خرید لوازم و تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240454/مناقصه-تهیه-و-مصالح-و-اجرای-عملیات-ساختمانی'>مناقصه تهیه و مصالح و اجرای عملیات ساختمانی  / مناقصه , مناقصه تهیه و مصالح و اجرای عملیات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240477/مناقصه-مطالعات-فاز-۲-طرح-جامع-بنادر-بازرگانی-ايران'>مناقصه مطالعات فاز ۲ طرح جامع بنادر بازرگانی ايران     / مناقصه, مناقصه مطالعات فاز ۲ طرح جامع بنادر بازرگانی ايران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240489/استعلام-مایع-ظرفشویی--'>استعلام مایع ظرفشویی... / استعلام, استعلام مایع ظرفشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240498/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-گازرسانی'>استعلام تهیه مصالح و اجرای گازرسانی  / استعلام, تهیه مصالح و اجرای گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240533/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی-ارکان-ثالث'>مناقصه انجام امور نگهبانی ارکان ثالث / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نگهبانی ارکان ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240633/استعلام-تهیه-مصالح--'>استعلام تهیه مصالح ... / استعلام , استعلام تهیه مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240640/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-گازرسانی--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای گازرسانی... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240684/استعلام-خرید-باتری-یو-پی-اس'>استعلام خرید باتری یو پی اس  / استعلام ، استعلام خرید باتری یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240701/استعلام-پمپ-سطحی'>استعلام پمپ سطحی  / استعلام,استعلام پمپ سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240734/استعلام-تابلوی-برق'>استعلام تابلوی برق / استعلام,استعلام تابلوی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240742/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور... / استعلام, استعلام الکتروموتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240578/استعلام-سیلندر-برند-TPC--'>استعلام سیلندر برند TPC... / استعلام , استعلام سیلندر برند TPC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240008/استعلام-تعمیر-هواساز---'>استعلام  تعمیر هواساز  ... / استعلام,استعلام  تعمیر هواساز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240082/تجدید-رزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-امور-تنظیفات-معابر-و---نوبت-دوم'>تجدید رزیابی کیفی مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و .... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید رزیابی کیفی مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240113/فراخوان-ارزیابی-کیفی-فاز-دوم-تقاطع-ورودی'>فراخوان ارزیابی کیفی فاز دوم تقاطع ورودی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی فاز دوم تقاطع ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240116/استعلام-نمای-ساختمان-اداری-جهاد-دانشگاهی--'>استعلام نمای ساختمان اداری جهاد دانشگاهی .. / استعلام, استعلام نمای ساختمان اداری جهاد دانشگاهی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240206/مناقصه-واگذاری-نیروهای-خدماتی'>مناقصه واگذاری نیروهای خدماتی  / مناقصه, مناقصه واگذاری نیروهای خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240217/مناقصه-حفاظت-از-اراضی-دولتی'>مناقصه حفاظت از اراضی دولتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت از اراضی دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240222/مناقصه-کیتهای-تشخیص-اندوتوکسین-(کیتهای-LAL)'>مناقصه کیتهای تشخیص اندوتوکسین (کیتهای LAL) / مناقصه, مناقصه کیتهای تشخیص اندوتوکسین (کیتهای LAL)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240227/مناقصه-طراحی-و-ساخت-clean-room'>مناقصه طراحی و ساخت clean room / مناقصه, مناقصه طراحی و ساخت clean room</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240228/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-نصب-و-نگهداری-علائم-تجهیزات-ترافیکی'>اصلاحیه مناقصه تهیه، نصب و نگهداری علائم، تجهیزات ترافیکی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، نصب و نگهداری علائم، تجهیزات ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240347/مناقصه-عمومی-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن-(بوشن-زانو-سدل)'>مناقصه عمومی خرید اتصالات پلی اتیلن (بوشن- زانو- سدل) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید اتصالات پلی اتیلن (بوشن- زانو- سدل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240429/استعلام-نصب-اجرا-و-نورپردازی'>استعلام نصب، اجرا و نورپردازی  / استعلام,استعلام نصب، اجرا و نورپردازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240437/استعلام-اجرای-عملیات-آسفالت-ریزی--'>استعلام اجرای عملیات آسفالت ریزی ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات آسفالت ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240507/مناقصه-انجام-خدمات-بیمه-های-(تکمیلی-درمان-عمر-و--'>مناقصه انجام خدمات بیمه های (تکمیلی، درمان، عمر و.... / مناقصه , مناقصه انجام خدمات بیمه های (تکمیلی، درمان، عمر و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240521/استعلام-الکتروپمپ-گریز-از-مرکز'>استعلام  الکتروپمپ گریز از مرکز  / استعلام,  الکتروپمپ گریز از مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240541/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی-شبکه-تلویزیون'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی و پشتیبانی شبکه تلویزیون  / مناقصه خرید و نصب و راه اندازی و پشتیبانی شبکه تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240641/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-آبیاری-و-مراقبت-جنگلکاری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای آبیاری و مراقبت جنگلکاری / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای آبیاری و مراقبت جنگلکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240648/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-آبیاری-و-مراقبت-جنگلکاریهای--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای آبیاری و مراقبت جنگلکاریهای ... / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای آبیاری و مراقبت جنگلکاریهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240665/مناقصه-حمل-و-نقل-حدود-200000-تن-کالاهای-بازرگانی'>مناقصه حمل و نقل حدود 200000 تن کالاهای بازرگانی / آگهی مناقصه , مناقصه حمل و نقل حدود 200000 تن کالاهای بازرگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240800/فراخوان-انجام-خدمات-مکانیک-عمومی-تعمیرات-(مکانیک-برق-و-ابزار-دقیق)--'>فراخوان  انجام خدمات مکانیک عمومی، تعمیرات (مکانیک، برق و ابزار دقیق)... / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان  انجام خدمات مکانیک عمومی، تعمیرات (مکانیک، برق و ابزار دقیق)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240022/مناقصه-یک-دستگاه-کانکس-13-5-متری-سیار'>مناقصه یک دستگاه کانکس 13/5 متری سیار  / مناقصه, مناقصه  یک دستگاه کانکس 13/5 متری سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240025/مناقصه-اجاره-اتوبوس-و-مینی-بوس-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره اتوبوس و مینی بوس  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره اتوبوس و مینی بوس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240028/مناقصه-اجاره-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره ژنراتور  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره ژنراتور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240034/مناقصه-یکدستگاه-شلتر-قابل-نصب-برروی-شاسی-کامیون-ایویکو'>مناقصه یکدستگاه شلتر قابل نصب برروی شاسی کامیون ایویکو  / مناقصه , مناقصه یکدستگاه شلتر قابل نصب برروی شاسی کامیون ایویکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240059/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-احداث-فضای-سبز-مجتمع-تفریح'>فراخوان مناقصه نگهداری و احداث فضای سبز مجتمع تفریح / فراخوان مناقصه  ،فراخوان مناقصه نگهداری و احداث فضای سبز مجتمع تفریح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240092/مناقصه-خرید-پارچه-و-پوشاک-و-البسه'>مناقصه خرید پارچه و پوشاک و البسه  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید پارچه و پوشاک و البسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240107/مناقصه-عمومی-واگذاری-کلیه-امورات-مربوط-به-خدمات-فوریت-پزشکی-و-اورژانس'>مناقصه عمومی  واگذاری کلیه امورات مربوط به خدمات فوریت پزشکی و اورژانس  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  واگذاری کلیه امورات مربوط به خدمات فوریت پزشکی و اورژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240149/تجدید-فراخوان-راهبری-و-نگهداری-شبکه-و-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان راهبری و نگهداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم  / تجدیدآگهی فراخوان مناقصه عمومی,تجدید فراخوان راهبری و نگهداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240186/مناقصه-احداث-شبکه-آبیاری-تحت-فشار-بوستان---مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه آبیاری تحت فشار بوستان ... مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث شبکه آبیاری تحت فشار بوستان ... مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240209/استعلام-اجاره-خودروی-در-اختیار-درون-و-بیرون-شهری'> استعلام اجاره خودروی در اختیار درون و بیرون شهری /  استعلام, اجاره خودروی در اختیار درون و بیرون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240243/مناقصه-عملیات-خرید--نصب-و-راه-اندازی-یکدستگاه-خط-تولید'>مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی یکدستگاه خط تولید / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی یکدستگاه خط تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240275/استعلام-تهیه-غذای-روزانه-پرسنل-شرکت'>استعلام تهیه غذای روزانه پرسنل شرکت / استعلام,استعلام تهیه غذای روزانه پرسنل شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240284/استعلام-ارزیابی-کیفی-اجرای-دیوار-حفاظت-ساحلی-سنگی---'>استعلام ارزیابی کیفی اجرای دیوار حفاظت ساحلی سنگی .... / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, استعلام ارزیابی کیفی اجرای دیوار حفاظت ساحلی سنگی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240464/مناقصه-High-pressure-flexlble'>مناقصه High pressure flexlble / مناقصه ، مناقصه High pressure flexlble </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240468/مناقصه-تامین-مصالح-و-احداث-شبکه-توزیع-با-لوله-های-63-تا-225-میلیمتر-پلی-اتیلن'>مناقصه  تامین مصالح و احداث شبکه توزیع با لوله های 63 تا 225 میلیمتر پلی اتیلن  / مناقصه  تامین مصالح و احداث شبکه توزیع با لوله های 63 تا 225 میلیمتر پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240524/مناقصه-پروژه-تکمیل-ساختمان-نیمه-تمام-سالن-آمفی-تئاتر-و---نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه تکمیل ساختمان نیمه تمام سالن آمفی تئاتر و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  پروژه تکمیل ساختمان نیمه تمام سالن آمفی تئاتر و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240551/مناقصه-تجهیزات-لاندری-مرکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه تجهیزات لاندری مرکز آموزشی درمانی  / مناقصه تجهیزات لاندری مرکز آموزشی درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240554/مناقصه-قیر-پاشی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه قیر پاشی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه قیر پاشی و آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240570/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیراتی-تجهیزات-برقی-خطوط-تولید--'>مناقصه انجام عملیات تعمیراتی تجهیزات برقی خطوط تولید ... / مناقصه, مناقصه انجام عملیات تعمیراتی تجهیزات برقی خطوط تولید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240591/مناقصه-خرید-swivel-joints-2-(chiksan-steel-style-no-10)'>مناقصه خرید swivel joints 2 (chiksan steel style no.10) / مناقصه, مناقصه خرید swivel joints 2 (chiksan steel style no.10)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240623/مناقصه-چاپ-قبوض-گاز'>مناقصه چاپ قبوض گاز / مناقصه, مناقصه چاپ قبوض گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240632/مناقصه-اجرای-دیوار-حفاظتی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیوار حفاظتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای دیوار حفاظتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240696/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته-به-چاپ'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ  / استعلام,استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240085/مناقصه-فراخوان-الکتروموتورهای-lv-و--'>مناقصه فراخوان الکتروموتورهای lv و ...  / مناقصه فراخوان الکتروموتورهای lv و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240097/مناقصه-تجدید-واگذاری-کارهای-تعمیرگاه-سازمان-حمل-و-نقل-بار-و-مسافر--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید واگذاری کارهای تعمیرگاه سازمان حمل و نقل بار و مسافر  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری کارهای تعمیرگاه سازمان حمل و نقل بار و مسافر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240131/مناقصه-اتصال-فاضلاب-دانشگاه-به-اکوی-فاضلاب-شهری'>مناقصه اتصال فاضلاب دانشگاه به اکوی فاضلاب شهری / مناقصه عمومی, مناقصه اتصال فاضلاب دانشگاه به اکوی فاضلاب شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240132/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240241/مناقصه-online-gas-chromatograph--نوبت-دوم'>مناقصه online gas chromatograph-  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه online gas chromatograph- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240394/مناقصه-عمومی-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب-و-تاسیسات-مکانیکی'>مناقصه عمومی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و تاسیسات مکانیکی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240402/فراخوان-اجرای-عمليات-گازرسانی-به-خط-تغذيه--'>فراخوان اجرای عمليات گازرسانی به خط تغذيه ... / مناقصه, فراخوان اجرای عمليات گازرسانی به خط تغذيه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240408/فراخوان-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستايی'>فراخوان پروژه بهسازی و آسفالت راه روستايی / مناقصه, فراخوان پروژه بهسازی و آسفالت راه روستايی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240517/مناقصه-امورات-به-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه امورات به فضای سبز - نوبت دوم  / مناقصه امورات به فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240552/مناقصه-عملیات-تهیه-و-ساخت-و-نصب-پل-هوایی-عابر-پیاده---تجدید'>مناقصه عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240560/مناقصه-تکمیل-فاز-اول-استادیوم-10000-نفری'>مناقصه تکمیل فاز اول استادیوم 10000 نفری  / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل فاز اول استادیوم 10000 نفری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240577/مناقصه-عملیات-جابجایی-و-اجرای-تبدیل-پله-به-رمپ-پلهای-هوایی'>مناقصه عملیات جابجایی و اجرای تبدیل پله به رمپ پلهای هوایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جابجایی و اجرای تبدیل پله به رمپ پلهای هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240581/مناقصه-عملیات-تهیه-و-ساخت-و-نصب-پل-هوائی-عابر-پیاده'>مناقصه عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوائی عابر پیاده  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوائی عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240012/مناقصه-خرید-2000-عدد-باتری-42-آمپر-ساعت-سیلد-اسید'>مناقصه خرید 2000 عدد باتری 42 آمپر ساعت سیلد اسید  / مناقصه خرید 2000 عدد باتری 42 آمپر ساعت سیلد اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240056/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-تجهیزات-مبدل-خطوط-تلفن-و-کابل-مسی'>مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات مبدل خطوط تلفن و کابل مسی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, خرید، حمل و نصب تجهیزات مبدل خطوط تلفن و کابل مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240389/مناقصه-خدمات-وصول-مطالبات-و-قطع-گاز-در-روستاها'>مناقصه خدمات وصول مطالبات و قطع گاز در روستاها / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات وصول مطالبات و قطع گاز در روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240404/فراخوان-واگذارری-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی'>فراخوان واگذارری امور مربوط به خدمات عمومی     / فراخوان , فراخوان واگذارری امور مربوط به خدمات عمومی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240414/مناقصه-واگذاری-کلیه-خدمات-و-عملیات-بندری-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  کلیه خدمات و عملیات بندری  ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه واگذاری  کلیه خدمات و عملیات بندری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240446/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240497/مناقصه-مدیریت-بر-اطلاعات-آرشیو-فنی--'>مناقصه مدیریت بر اطلاعات آرشیو فنی ... / مناقصه عمومی, مناقصه مدیریت بر اطلاعات آرشیو فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240519/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی--'>مناقصه  گازرسانی به حفرات خالی ... / مناقصه عمومی, مناقصه  گازرسانی به حفرات خالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240604/مناقصه-نصب-انشعابات-گاز-به-صورت-متفرقه'>مناقصه نصب انشعابات گاز به صورت متفرقه  / مناقصه, مناقصه نصب انشعابات گاز به صورت متفرقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240705/مناقصه-عمومی-جذب-نيروی-حفاظت-فيزيکی'>مناقصه عمومی جذب نيروی حفاظت فيزيکی / اگهی مناقصه , مناقصه عمومی جذب نيروی حفاظت فيزيکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240772/مناقصه-خرید-2000-عدد-باطری'>مناقصه خرید 2000 عدد باطری  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید 2000 عدد باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240009/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-عملیات-خاکی-تکمیل-ابنیه-فنی-و---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژه عملیات خاکی، تکمیل ابنیه فنی و .... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی پروژه عملیات خاکی، تکمیل ابنیه فنی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240244/مناقصه-FISHER-PRESSURE-REGULATOR-TYPE-67--SIZE-1-4-IN--(نوبت-دوم)'>مناقصه FISHER" PRESSURE REGULATOR, TYPE 67 , SIZE 1/4 IN " (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه FISHER" PRESSURE REGULATOR, TYPE 67 , SIZE 1/4 IN " (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240397/مناقصه-تهيه-و-طبخ-و-توزيع-غذای-پرسنل-مجتمع-دخانيات'>مناقصه تهيه و طبخ و توزيع غذای پرسنل مجتمع دخانيات / اگهی مناقصه , مناقصه تهيه و طبخ و توزيع غذای پرسنل مجتمع دخانيات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240522/مناقصه-خرید-مواد-شیمیایی-بصورت-پکیج-(باریت-نمک-فروبار-و-بنتونایت)'>مناقصه خرید مواد شیمیایی بصورت پکیج (باریت، نمک، فروبار و بنتونایت)  / آگهی فراخوان , مناقصه خرید مواد شیمیایی بصورت پکیج (باریت، نمک، فروبار و بنتونایت) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240540/مناقصه-محوطه-سازی-باغ-سلامت-نوبت-دوم'>مناقصه محوطه سازی باغ سلامت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه محوطه سازی باغ سلامت-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240616/مناقصه-خدمات-نقلیه-مرکز--'>مناقصه خدمات نقلیه مرکز... / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نقلیه مرکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240706/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه-مصالح-حمل-نصب-و-راه-اندازی-و-پنج-مورد-eps'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح، حمل، نصب و راه اندازی و پنج مورد eps  / فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح، حمل، نصب و راه اندازی و پنج مورد eps </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240756/مناقصه-حفاظت-و-نگهداری-از-جاده-ها-و-محل-چاههای-اکتشافی'>مناقصه حفاظت و نگهداری از جاده ها و محل چاههای اکتشافی / مناقصه, مناقصه حفاظت و نگهداری از جاده ها و محل چاههای اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240225/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240422/مناقصه-ورق-آجدار'>مناقصه ورق آجدار  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ورق آجدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240442/مناقصه-قطعات-یدکی-بالابر'>مناقصه قطعات یدکی بالابر / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه قطعات یدکی بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240451/مناقصه-تانکر-حمل-سوخت(رفیولر)'>مناقصه تانکر حمل سوخت(رفیولر) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تانکر حمل سوخت(رفیولر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240452/تجدید-فراخوان-تعمیرات-بازوهای-بارگیری-اسکله-شرقی-و-غربی'>تجدید فراخوان تعمیرات بازوهای بارگیری اسکله شرقی و غربی / تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان  تعمیرات بازوهای بارگیری اسکله شرقی و غربی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240456/مناقصه-روغن-PG68'>مناقصه روغن PG68 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه روغن PG68</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240459/فراخوان-MILD-STEEL-BARS-FLAT-IN'>فراخوان MILD STEEL BARS FLAT IN    / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه MILD STEEL BARS FLAT IN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240467/مناقصه-GATED-SHEETS-FOR-FENCING-MARK-8-MILD--'>مناقصه GATED SHEETS FOR FENCING MARK 8 MILD ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه GATED SHEETS FOR FENCING MARK 8 MILD ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240537/مناقصه-پیاده-رو-سازی-و-سنگ-فرش-بازار--'>مناقصه پیاده رو سازی و سنگ فرش بازار ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پیاده رو سازی و سنگ فرش بازار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240145/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-روستا'>مناقصه زیرسازی آسفالت و جدولگذاری روستا / ​آگهی مناقصه,مناقصه زیرسازی آسفالت و جدولگذاری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240157/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-4-باب-پل-عابر-پیاده--'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی 4 باب پل عابر پیاده ... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات اجرایی 4 باب پل عابر پیاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240198/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری--سرویس-واحد-سردخانه'>تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری ، سرویس واحد سردخانه  / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نگهداری ، سرویس واحد سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240353/مناقصه-پروژه-انجام-بلوار-و-جدولگذاری-روستا'>مناقصه پروژه انجام بلوار و جدولگذاری روستا / مناقصه , مناقصه پروژه انجام بلوار و جدولگذاری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240360/مناقصه-واگذاری-عملیات-احداث-اسکلت-بتنی-ساختمان'>مناقصه  واگذاری عملیات احداث اسکلت بتنی ساختمان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری عملیات احداث اسکلت بتنی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240363/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-زیرسازی-روستا'>مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی روستا / مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240406/مناقصه-عملیات-اجرایی-کابلکشی-و-مفصلبندی-مسی'>مناقصه عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی  / مناقصه, مناقصه  عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240447/مناقصه-احداث-بندهای-رسوبگیر--'>مناقصه  احداث بندهای رسوبگیر ... / مناقصه ،مناقصه  احداث بندهای رسوبگیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240461/مناقصه-خدمات-نظافت-و-جمع-آوری-زباله-های-شهری'>مناقصه خدمات نظافت و جمع آوری زباله های شهری / مناقصه , مناقصه خدمات نظافت و جمع آوری زباله های شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240529/مناقصه-اجرای-7000-متر-مربع-(به-طور-تقریبی)-آسفالت-گرم--تجدید'>مناقصه اجرای 7000 متر مربع (به طور تقریبی) آسفالت گرم  - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه اجرای 7000 متر مربع (به طور تقریبی) آسفالت گرم - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240602/مناقصه-اتصال-فاضلاب'>مناقصه اتصال فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  اتصال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1239990/مناقصه-خرید-تعداد-2-دستگاه-HPLC'>مناقصه خرید تعداد 2 دستگاه HPLC / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 2 دستگاه HPLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1239994/مناقصه-خرید-تعداد-دو-دستگاه-GC-MS-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید تعداد دو دستگاه GC MS نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید تعداد دو دستگاه GC MS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240014/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-تولید-گازوییل-و-سایر-فرآورده-های-نفتی--نوبت-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار تولید گازوییل و سایر فرآورده های نفتی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار تولید گازوییل و سایر فرآورده های نفتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240112/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین-(مرحله-دوم--نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین (مرحله دوم - نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور مشترکین (مرحله دوم - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240146/مناقصه-پروژه-زیرسازی--آسفالت-و-جدولگذاری'>مناقصه پروژه زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240230/مناقصه-اجرای-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-ساختمان'> مناقصه اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان / مناقصه,  مناقصه اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240374/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم-شهر'>مناقصه اجرای آسفالت گرم شهر / مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت گرم شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240388/مناقصه-احداث-زیر-گذر-تقاطع-بلوار--'>مناقصه احداث زیر گذر تقاطع بلوار ... / مناقصه , مناقصه احداث زیر گذر تقاطع بلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240472/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-معابر'>مناقصه پروژه جدولگذاری معابر  / مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240483/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر / مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240573/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-بخشی-از-ساختمان-سالن-ورزشی'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای بخشی از ساختمان سالن ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,فراخوان مناقصه عمومی اجرای بخشی از ساختمان سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240579/مناقصه-تهیه-حمل-و-راه-اندازی-54-دستگاه-هواسازهای--'>مناقصه تهیه، حمل و راه اندازی 54 دستگاه هواسازهای ... / عمومی , مناقصه تهیه، حمل و راه اندازی 54 دستگاه هواسازهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240586/مناقصه-تهیه-حمل-و-راه-اندازی-3-دستگاه-چیلر-توربوکر--'>مناقصه تهیه، حمل و راه اندازی 3 دستگاه چیلر توربوکر ... / عمومی , مناقصه تهیه، حمل و راه اندازی 3 دستگاه چیلر توربوکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240610/مناقصه-تهیه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-21-دستگاه-آسانسورهای---'>مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی 21 دستگاه آسانسورهای .... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی 21 دستگاه آسانسورهای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240302/تجدید-مناقصه-اجرای-200-کیلومتر-خط-کشی-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه اجرای 200 کیلومتر خط کشی معابر سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه اجرای 200 کیلومتر خط کشی معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240525/مناقصه-خدمات-پشتیبانی--راهبری-و-نگهداشت-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز'>مناقصه خدمات پشتیبانی ، راهبری و نگهداشت تاسیسات تقویت فشار گاز / مناقصه, مناقصه خدمات پشتیبانی ، راهبری و نگهداشت تاسیسات تقویت فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240066/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پارک-موضوعی'> مناقصه نگهداری فضای سبز پارک موضوعی / مناقصه ، مناقصه نگهداری فضای سبز پارک موضوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240074/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-OVAL'>مناقصه خرید قطعات یدکی OVAL / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید قطعات یدکی OVAL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240139/نشست-هفتم-جوانان-و-جوانی-در-ایران'>نشست هفتم جوانان و جوانی در ایران  / نشست هفتم جوانان و جوانی در ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240165/مناقصه-احداث-بوستان-نوبت-دوم'>مناقصه احداث بوستان  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث بوستان  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240184/مناقصه-تهیه-و-نصب-آجر-سفالی--'>مناقصه تهیه و نصب آجر سفالی ... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و نصب آجر سفالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240216/مناقصه-حمل-و-اجرای-آسفالت-معابر'>مناقصه حمل و اجرای آسفالت معابر / آگهی مناقصه,مناقصه  حمل و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240266/مناقصه-اجرای-پروژه-های-عمرانی-(جدول-گذاری-زیرسازی-و-آسفالت)--'>مناقصه اجرای پروژه های عمرانی (جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت) ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه های عمرانی (جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240385/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-insert-لوله-آلومینیومی-و-دمونتاژ-و-مونتاژ--'>مناقصه واگذاری فعالیتهای insert لوله آلومینیومی و دمونتاژ و مونتاژ ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای insert لوله آلومینیومی و دمونتاژ و مونتاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240411/مناقصه-احداث-(تامین-تجهیزات-مصالح-و-اجرای)-35420-متر-شبکه-پلی-اتیلن--'>مناقصه احداث (تامین تجهیزات، مصالح و اجرای) 35420 متر شبکه پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث (تامین تجهیزات، مصالح و اجرای) 35420 متر شبکه پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240417/مناقصه-اجرای-فضای-سبز-اجرای-محوطه-سازی-و-اجرای-پیاده-رو-و-مخزن-بتنی--'>مناقصه اجرای فضای سبز، اجرای محوطه سازی و اجرای پیاده رو و مخزن بتنی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فضای سبز، اجرای محوطه سازی و اجرای پیاده رو و مخزن بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240425/اگهی-عمومی-ارزیابی-کیفی-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>اگهی عمومی ارزیابی کیفی طبخ و توزیع غذای کارکنان  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , اگهی عمومی ارزیابی کیفی طبخ و توزیع غذای کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240427/مناقصه-غذای-کارکنان-در-ادارات-مهمانسرا-و-باشگاه-فجر'>مناقصه غذای کارکنان در ادارات مهمانسرا و باشگاه فجر  / مناقصه غذای کارکنان در ادارات مهمانسرا و باشگاه فجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240428/آگهی-مناقصه-عمومی-خدمات-نگهبانی-طرح-توسعه'>آگهی مناقصه عمومی خدمات نگهبانی طرح توسعه / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خدمات نگهبانی طرح توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240465/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-رنگ-آمیزی-منازل-و-اماکن-ناحیه-شرقی--'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن ناحیه شرقی... / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن ناحیه شرقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240466/فراخوان-شناسایی-پتانسیل-های-معدنی-سیلیس-کشور'>فراخوان شناسایی پتانسیل های معدنی سیلیس کشور  / فراخوان شناسایی، فراخوان شناسایی پتانسیل های معدنی سیلیس کشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240469/فراخوان-احداث-و-راه-اندازی-تأسیسات-سرچاهی'>فراخوان احداث و راه اندازی تأسیسات سرچاهی /  آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,فراخوان احداث و راه اندازی تأسیسات سرچاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240471/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-41-کیلومتر-شبکه-پلی-اتیلن-پراکنده--'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 41 کیلومتر شبکه پلی اتیلن پراکنده ... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 41 کیلومتر شبکه پلی اتیلن پراکنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240476/فراخوان-خرید-16000-دستگاه-کنتور-دیافراگمی-G4-به-همراه-سوایول'>فراخوان خرید 16000 دستگاه  کنتور دیافراگمی G4 به همراه سوایول / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان خرید 16000 دستگاه  کنتور دیافراگمی G4 به همراه سوایول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240478/استعلام-4-ردیف-تسمه-پروانه'>استعلام 4 ردیف تسمه پروانه / استعلام, استعلام 4 ردیف تسمه پروانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240488/فراخوان-پروژه-راهبری-خدمات-HSE-و-آتش-نشانی'>فراخوان پروژه راهبری خدمات HSE و آتش نشانی / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان  پروژه راهبری خدمات HSE و آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240493/مناقصه-تتراکلرواتیلن-C2CL4--'>مناقصه تتراکلرواتیلن C2CL4... / مناقصه, مناقصه تتراکلرواتیلن C2CL4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240523/فراخوان-تعمیرات-خطوط-لوله-زیر-دریایی'>فراخوان تعمیرات خطوط لوله زیر دریایی  / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان  تعمیرات خطوط لوله زیر دریایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240594/مناقصه-انجام-خدمات-نمودارگیری-و-چاه-پیمایی'>مناقصه  انجام خدمات نمودارگیری و چاه پیمایی / مناقصه  انجام خدمات نمودارگیری و چاه پیمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240598/مناقصه-انجام-خدمات-نمودارگیری-و-چاه-پیمایی'>مناقصه  انجام خدمات نمودارگیری و چاه پیمایی / مناقصه  انجام خدمات نمودارگیری و چاه پیمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240622/مناقصه-قرارداد-بازسازی-بنای-امامزاده'>مناقصه قرارداد بازسازی بنای امامزاده  / مناقصه عمومی, مناقصه قرارداد بازسازی بنای امامزاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240626/مناقصه-عمومی-عملیات-لوله-گذاری-ضلع-شمال-و-جنوب-خیابان-و-سطح-منطقه'>مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری ضلع شمال و جنوب خیابان و سطح منطقه / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری ضلع شمال و جنوب خیابان و سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240689/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-تکمیل-طرح-توسعه-بیمارستان'>اصلاحیه مناقصه عمومی تکمیل طرح توسعه بیمارستان / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل طرح توسعه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240518/مناقصه-فراخوان-ساخت-و-نصب-و-پوشش-دهی-داخلی-و-خارجی-دو-دستگاه-مخزن'>مناقصه فراخوان ساخت و نصب و پوشش دهی داخلی و خارجی دو دستگاه مخزن  / مناقصه ساخت و نصب و پوشش دهی داخلی و خارجی دو دستگاه مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240155/مناقصه-تعمیرات-و-کف-کشی-نهرمعابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات و کف کشی نهرمعابر سطح شهر  نوبت دوم  / مناقصه تعمیرات و کف کشی نهرمعابر سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240606/مناقصه-تهیه-و-تامین-تانکرهای-12000-لیتری'>مناقصه تهیه و تامین تانکرهای 12000 لیتری / مناقصه , مناقصه تهیه و تامین تانکرهای 12000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1240611/انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-پستهای-مختلف-ناحیه-صنعتی'>انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مختلف ناحیه صنعتی / مناقصه , مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مختلف ناحیه صنعتی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 11 آذر 1397 ساعت: 11:20