اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.05.2 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237054/مزایده-اجاره-میدان-د... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.05.2 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237054/مزایده-اجاره-میدان-دواب-شهرداری'>مزایده اجاره میدان دواب شهرداری  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره میدان دواب شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238067/مزایده-پلاک-ثبتی-کارخانه-صنعتی-عرصه-2800متر'>مزایده پلاک ثبتی کارخانه صنعتی عرصه 2800متر  / مزایده پلاک ثبتی کارخانه صنعتی عرصه 2800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238068/مزایده-پلاک-ثبتی-107-فرعی-تعمیرگاه-کاربری-خدماتی-590-6متر'>مزایده پلاک ثبتی 107 فرعی تعمیرگاه کاربری خدماتی 590.6متر  / مزایده پلاک ثبتی 107 فرعی تعمیرگاه کاربری خدماتی 590.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238069/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-اعیانی-59-21متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت اعیانی 59.21متر  / مزایده مغازه تجاری مساحت اعیانی 59.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238070/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیان-70-74متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 70.74متر / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 70.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238071/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-عرصه-14750متر'>مزایده زمین زراعی مساحت عرصه 14750متر  / مزایده زمین زراعی مساحت عرصه 14750متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238073/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیانی-167-97متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیانی 167.97متر  / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیانی 167.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238077/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-عرصه-3320متر'>مزایده زمین زراعی مساحت عرصه 3320متر  / مزایده زمین زراعی مساحت عرصه 3320متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238079/مزایده-کارخانه-صنعتی-مساحت-عرصه-2628متر'>مزایده کارخانه صنعتی مساحت عرصه 2628متر  / مزایده کارخانه صنعتی مساحت عرصه 2628متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238436/مزایده-وانت-مزدا'>مزایده وانت مزدا  / مزایده وانت مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237249/مزایده-سه-دانگ-یکباب-ساختمان-روستای-چمن-بید'>مزایده سه دانگ یکباب ساختمان روستای چمن بید / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب ساختمان روستای چمن بید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237512/مزایده-سه-دانگ-یکباب-ساختمان-مساحت-197-91متر'>مزایده سه دانگ یکباب ساختمان مساحت 197.91متر / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب ساختمان مساحت 197.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237775/مزایده-اجاره-زمین-جهت-استقرار-یکباب-ساختمان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین جهت استقرار یکباب ساختمان نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره زمین جهت استقرار یکباب ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237861/مزایده-اجاره-املاک-نوبت-دوم'>مزایده اجاره املاک نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237552/تجدید-مزایده-عمومی-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-پایانه-های-بار'>تجدید مزایده عمومی نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه های بار / تجدید مزایده, تجدید مزایده عمومی نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه های بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238102/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-203-70متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 203.70متر  / مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 203.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237247/مزایده-جایگاه-سوخت-CNG--نوبت-دوم'>مزایده جایگاه سوخت CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده جایگاه سوخت CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237259/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237370/مزایده-ضایعات-آهنی-صنعتی'>مزایده ضایعات آهنی صنعتی  / مزایده ضایعات آهنی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237530/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-222-23-و-223-76متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 222.23 و 223.76متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 222.23 و 223.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237833/آگهی-مزایده-به-صورت-اجاره-45-هکتار-از-اراضی-مزرعه-هنرستان--نوبت-دوم'>آگهی مزایده به صورت اجاره 45 هکتار از اراضی مزرعه هنرستان  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده به صورت اجاره 45 هکتار از اراضی مزرعه هنرستان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238007/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو  / آگهی مزایده, مزایده فروش دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238084/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی / اصلاحیه مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238094/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-247متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 247متر  / مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 247متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238095/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-3-197متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 3.197متر  / مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 3.197متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238116/مزایده-ساختمان-و-مغازه'>مزایده ساختمان و مغازه  / مزایده ساختمان و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238397/مزایده-عمومی-اجاره-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مرحله-دوم'>مزایده عمومی اجاره یک قطعه زمین کشاورزی مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی اجاره یک قطعه زمین کشاورزی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237157/مزایده-فروش-کالاهای-اسقاط-و-راکد-موجود-در-انبارهای-خود-نوبت-دوم'>مزایده فروش کالاهای اسقاط  و راکد موجود در انبارهای خود نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده فروش کالاهای اسقاط  و راکد موجود در انبارهای خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237183/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-گلابی'>مزایده فروش محصول سردرختی گلابی / مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی گلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237497/مزایده-واگذاری-استیجاری-گلخانه-شیشه-ای--'> مزایده واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای ... / مزایده ،   مزایده واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237549/مزایده-فروش-ملک-کاربری-باغ-عرصه-7769-04متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک کاربری باغ عرصه 7769.04متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری باغ عرصه 7769.04متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237578/مزایده-واگذاری-تعداد-9-واحد-تجاری-همکف'>مزایده واگذاری تعداد 9 واحد تجاری همکف  / مزایده ، مزایده واگذاری تعداد 9 واحد تجاری همکف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237598/مزایده-فروش-املاک-مساحت-94-60-147-147متر-نوبت-دوم'> مزایده فروش املاک مساحت 94.60-147-147متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش املاک مساحت 94.60-147-147متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237618/مزایده-ملک-کشاورزی-روستای-علی-آباد'>مزایده ملک کشاورزی روستای علی آباد / مزایده,مزایده ملک کشاورزی روستای علی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237910/مزایده-فروش-کالاهای-اسقاط-و-راکد-موجود-در-انبار'>مزایده فروش کالاهای اسقاط و راکد موجود در انبار / مزایده، مزایده فروش کالاهای اسقاط و راکد موجود در انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237935/مزایده-مشارکت-عمومی-عملیات-اجرایی-پروژه-45-واحد-مسکونی'>مزایده مشارکت عمومی عملیات اجرایی پروژه 45 واحد مسکونی / مزایده , مزایده مشارکت عمومی عملیات اجرایی پروژه 45 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237007/استعلام-روغن-سرخ-کردنی-حلب-16-کیلوگرمی--'>استعلام روغن سرخ کردنی حلب 16 کیلوگرمی ... / استعلام,استعلام روغن سرخ کردنی حلب 16 کیلوگرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237077/استعلام-سرجی-سل-35-در-5'>استعلام سرجی سل 35 در 5 / استعلام,استعلام سرجی سل 35 در 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237089/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-حوزه-نظارت-گمرکات--'>استعلام خرید تجهیزات رایانه حوزه نظارت گمرکات ... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات رایانه حوزه نظارت گمرکات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237090/استعلام-استپلر--'>استعلام استپلر ... / استعلام , استعلام استپلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237093/استعلام-ژنراتور-برق'>استعلام ژنراتور برق / استعلام,استعلام ژنراتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237094/استعلام-خرید-و-نصب-2-دستگاه-راهبند'>استعلام خرید و نصب 2 دستگاه راهبند  / استعلام, خرید و نصب 2 دستگاه راهبند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237105/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237107/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-تاسیسات-برقی'>استعلام تهیه حمل و نصب و راه اندازی تاسیسات برقی  / استعلام, تهیه حمل و نصب و راه اندازی تاسیسات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237108/استعلام-مواد-شیمیایی-طبق-لیست-پیوست'>استعلام مواد شیمیایی طبق لیست پیوست / استعلام,استعلام مواد شیمیایی طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237110/استعلام-میکسر-بافت-خاک-هامیلتون-و-پایه-عصاره-گیری-خاک-و-پمپ-آب'>استعلام میکسر بافت خاک هامیلتون و پایه عصاره گیری خاک و پمپ آب / استعلام, میکسر بافت خاک هامیلتون و پایه عصاره گیری خاک و پمپ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237112/استعلام-ابزار-و-لوازم-شیشه-ای-آزمایشگاهی--'>استعلام ابزار و لوازم شیشه ای آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام ابزار و لوازم شیشه ای آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237117/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-ترانسفورماتورهای-کم-تلفات--'>تجدید مناقصه تهیه و نصب ترانسفورماتورهای کم تلفات... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه و نصب ترانسفورماتورهای کم تلفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237119/استعلام-ساخت-حمل-و-نصب-7-دستگاه-کمد-ریلی'>استعلام ساخت، حمل و نصب 7 دستگاه کمد ریلی  / استعلام,استعلام ساخت، حمل و نصب 7 دستگاه کمد ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237120/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام , استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237122/استعلام-خرید-پرده'>استعلام خرید پرده  / استعلام, خرید پرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237130/استعلام-تجهیزات-کابل-و-سوییچ-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کابل و سوییچ کامپیوتر  / استعلام, تجهیزات کابل و سوییچ کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237134/استعلام-خدمات-نصب'>استعلام خدمات نصب / استعلام,استعلام خدمات نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237136/استعلام-دستگاه-فتوکپی--سایت-ستاد'>استعلام دستگاه فتوکپی , سایت ستاد / استعلام,استعلام دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237142/استعلام-پد-پیس-میکر'>استعلام پد پیس میکر  / استعلام , استعلام پد پیس میکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237143/استعلام-پچ-پنل--رک-کابل-باکس-داکت'>استعلام پچ پنل - رک کابل باکس- داکت / استعلام , استعلام پچ پنل - رک کابل باکس- داکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237146/استعلام-2-عدد-ماژول-C2960X-STACK'>استعلام 2 عدد ماژول C2960X-STACK  / استعلام, 2 عدد ماژول C2960X-STACK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237161/استعلام-خرید-باتری-یو-پی-اس'>استعلام خرید باتری یو پی اس  / استعلام, خرید باتری یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237163/استعلام-نشت-گیری'>استعلام نشت گیری  / استعلام,استعلام نشت گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237165/استعلام-کولرگازی-سرد-و-گرم-ایران-رادیاتور'>استعلام کولرگازی سرد و گرم ایران رادیاتور  / استعلام, کولرگازی سرد و گرم ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237170/استعلام-خیاطی-زنانه'>استعلام خیاطی زنانه / استعلام , استعلام خیاطی زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237185/استعلام-صندلی-جهت-ساختمان-اداری-گمرک'>استعلام صندلی جهت ساختمان اداری گمرک / استعلام,استعلام صندلی جهت ساختمان اداری گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237201/استعلام-لوله-داربست-و-الوار'>استعلام  لوله داربست و الوار / استعلام,استعلام  لوله داربست و الوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237214/استعلام-لوله-و--'>استعلام لوله و ... / استعلام,استعلام لوله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237224/استعلام-کیس-رایانه-و-مانیتور-رایانه--'>استعلام کیس رایانه و مانیتور رایانه... / استعلام, استعلام کیس رایانه و مانیتور رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237234/استعلام-تابلو-برق-دیواری'>استعلام تابلو برق دیواری / استعلام, استعلام تابلو برق دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237235/استعلام-آنتی-ویروس--'>استعلام آنتی ویروس ... / استعلام , استعلام آنتی ویروس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237254/استعلام-جی-پی-اس-و-متر--'>استعلام جی پی اس و متر ... / استعلام, استعلام جی پی اس و متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237260/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237264/استعلام-درخواست-اجرای-اندود-ماسه-و-سیمان--'>استعلام درخواست اجرای اندود ماسه و سیمان... / استعلام, استعلام درخواست اجرای اندود ماسه و سیمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237304/استعلام-تامین-خدمات-اینترنت'>استعلام تامین خدمات اینترنت / استعلام,استعلام تامین خدمات اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237315/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237334/استعلام-ماست-100-گرمی'>استعلام ماست 100 گرمی  / استعلام , استعلام ماست 100 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237368/استعلام-خرید-کولر-اسپلیت'>استعلام خرید کولر اسپلیت / استعلام,خرید کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237382/استعلام-میلگرد-فولادی-آجدار-AIII'>استعلام میلگرد فولادی آجدار AIII  / استعلام, میلگرد فولادی آجدار AIII </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237391/استعلام-طرح-برنامه-پیشگیری-از-تنبلی-چشم-(آمبلوپی)'>استعلام طرح برنامه پیشگیری از تنبلی چشم (آمبلوپی) / استعلام, طرح برنامه پیشگیری از تنبلی چشم (آمبلوپی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237392/استعلام-میلگرد-فولادی-آجدار--'>استعلام میلگرد فولادی آجدار... / استعلام, استعلام میلگرد فولادی آجدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237398/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-اطلاع-رسانی-و--'>استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی  و .. / استعلام , سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237406/استعلام-پکیج-گرمایشی'>استعلام پکیج گرمایشی / استعلام, استعلام پکیج گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237408/استعلام-طرح-برنامه-پیشگیری-از-تنبلی-چشم-(-آمپلیوپی)'>استعلام طرح برنامه پیشگیری از تنبلی چشم ( آمپلیوپی)  / استعلام ,استعلام طرح برنامه پیشگیری از تنبلی چشم ( آمپلیوپی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238106/مزایده-زمین-مسکونی-پلاک-ثبتی-4-82'>مزایده زمین مسکونی پلاک ثبتی 4/82 / مزایده زمین مسکونی پلاک ثبتی 4/82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236990/مزایده-الکترونیکی-213-اموال-منقول'>مزایده الکترونیکی 213 اموال منقول / مزایده, مزایده الکترونیکی 213 اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237515/مزایده-تبلیغات-محیطی-و-سامانه-اینترنتی'>مزایده تبلیغات محیطی و سامانه اینترنتی / آگهی مزایده , مزایده تبلیغات محیطی و سامانه اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237659/مزایده-دستگاه-جوش'>مزایده دستگاه جوش  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه جوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237782/مزایده-واگذاری-مشارکتی-واحد-رادیولوژی-و-آزمایشگاه'>مزایده واگذاری مشارکتی واحد رادیولوژی و آزمایشگاه / مزایده عمومی, مزایده واگذاری مشارکتی واحد رادیولوژی و آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237976/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238089/​فراخوان-واگذاری-اجاره-مکان-سردخانه'>​فراخوان واگذاری اجاره مکان سردخانه / فراخوان, ​فراخوان واگذاری اجاره مکان سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237012/مزایده-فرز-تراش-CNC-پنج-محور----نوبت-دوم'>مزایده فرز تراش CNC پنج محور ... - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده فرز تراش CNC پنج محور ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237193/مزایده-فروش-تعدادی-دستگاه-شامل-بلدوزر-85-و--'>مزایده فروش تعدادی دستگاه شامل بلدوزر 85 و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی دستگاه شامل بلدوزر 85 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237321/مزایده-تجهیزات-و-ماشین-آلات-مازاد'>مزایده تجهیزات و ماشین آلات مازاد  / مزایده, مزایده  تجهیزات و ماشین آلات مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237407/مزایده-فروش-ملک-مازاد-مساحت-عرصه-32709-84متر'>مزایده فروش ملک مازاد مساحت عرصه 32709/84متر / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد مساحت عرصه 32709/84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237602/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-شامل-ضایعات-فلزی-آهنی-و---نوبت-دوم'>مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد شامل ضایعات فلزی آهنی و ... نوبت دوم / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد شامل ضایعات فلزی آهنی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237608/مزایده-کلیه-خطوط-لوله-زیر-زمینی-نوبت-دوم'>مزایده کلیه خطوط لوله زیر زمینی نوبت دوم  / مزایده ، مزایده کلیه خطوط لوله زیر زمینی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237704/مزایده-غرفه-های-روبروی-بانک-کشاورزی--نوبت-دوم'>مزایده غرفه های روبروی بانک کشاورزی  - نوبت دوم   / مزایده, مزایده غرفه های روبروی بانک کشاورزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237713/مزایده-فروش-4-واحد-ساختمانی-کاربری-بهداشتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 واحد ساختمانی کاربری بهداشتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد ساختمانی کاربری بهداشتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237743/مزایده-اجاره-اتومبیل'>مزایده اجاره اتومبیل / مزایده , مزایده اجاره اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237785/مزایده-فروش-یک-دستگاه-گریدر-مدل-95'>مزایده فروش یک دستگاه گریدر مدل 95  / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه گریدر مدل 95 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237844/مزایده-اجاره-ششدانگ-محصول-یک-قطعه-انجیرستان'>مزایده اجاره ششدانگ محصول یک قطعه انجیرستان / آگهی مزایده,مزایده اجاره ششدانگ محصول یک قطعه انجیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237971/مزایده-اجاره-تابلو-تبلیغات-محیطی-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره تابلو تبلیغات محیطی (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده اجاره تابلو تبلیغات محیطی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238053/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-عرصه-12-متر'>مزایده واحد تجاری مساحت عرصه 12 متر  / مزایده واحد تجاری مساحت عرصه 12 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238055/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-اعیانی-دوازده-متر'>مزایده واحد تجاری مساحت اعیانی دوازده متر  / مزایده واحد تجاری مساحت اعیانی دوازده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238058/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-دوازده-متر-جاده-تبریز-صوفیان'>مزایده واحد تجاری مساحت دوازده متر جاده تبریز صوفیان  / مزایده واحد تجاری مساحت دوازده متر جاده تبریز صوفیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238060/مزایده-واحد-تجاری'>مزایده واحد تجاری / مزایده واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238061/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-بیست-متر'>مزایده واحد تجاری مساحت بیست متر  / مزایده واحد تجاری مساحت بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238065/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-اعیانی-بیست-مترمربع'>مزایده واحد تجاری مساحت اعیانی بیست مترمربع  / مزایده واحد تجاری مساحت اعیانی بیست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238134/تجدید-مزایده-امور-بوفه'>تجدید مزایده امور بوفه  / تجدید فراخوان مزایده  امور بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237076/تجدید-فراخوان-بهره-بردرای-و-راهبری-از-پارکینگ-وسایط-نقلیه-مسافری--'>تجدید فراخوان بهره بردرای و راهبری از پارکینگ وسایط نقلیه مسافری... / آگهی تجدید فراخوان عمومی, تجدید فراخوان بهره بردرای و راهبری از پارکینگ وسایط نقلیه مسافری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237087/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات  / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237343/اصلاحیه-مزایده-خودروی-سواری-وانت'>اصلاحیه مزایده خودروی سواری وانت  / اصلاحیه مزایده, مزایده خودروی سواری وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237366/تجدید-مزایده-وسایل-برقی-و-غیر-برقی--'>تجدید مزایده وسایل برقی و غیر برقی... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده وسایل برقی و غیر برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237633/مزایده-اجاره-ملک-جهت-توقفگاه-(پارکینگ)'>مزایده اجاره ملک جهت توقفگاه (پارکینگ) / مزایده, مزایده اجاره ملک جهت توقفگاه (پارکینگ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237674/مزایده-نصب-بنر-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی / مزایده , مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237746/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-235-38-و-231-60متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 235.38 و 231.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 235.38 و 231.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237942/مزایده-تعداد-13-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی'>مزایده تعداد 13 عدد بیلبورد تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده  تعداد 13 عدد بیلبورد تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237949/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-70-07متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.07متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.07متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237961/مزایده-107-فقره-لوازم-خانگی-با-مارک-هاردستون--نوبت-دوم'>مزایده 107 فقره لوازم خانگی با مارک هاردستون - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده 107 فقره لوازم خانگی با مارک هاردستون - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237420/استعلام-کابل-روکشدار'>استعلام کابل روکشدار  / استعلام, کابل روکشدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237440/استعلام-پد-الکلی'>استعلام پد الکلی / استعلام, پد الکلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237444/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام,استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237453/استعلام-سمپاشی--'>استعلام سمپاشی ... / استعلام , استعلام سمپاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237470/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237471/استعلام-نقاشی-ساختمان-اداری-ورزش-و-جوانان'>استعلام نقاشی ساختمان اداری ورزش و جوانان / استعلام, نقاشی ساختمان اداری ورزش و جوانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237472/استعلام-فایل-پیوست'>استعلام فایل پیوست / استعلام,استعلام فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237481/استعلام-سکاله-فنسوکا-آرنباداسه-و---'>استعلام سکاله، فنسوکا آرنباداسه و .... / استعلام , استعلام سکاله، فنسوکا آرنباداسه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237493/استعلام-دوربین-مداربسته--'>استعلام دوربین مداربسته ... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237495/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237498/استعلام-نظارت-بر-تاسیسات--'>استعلام نظارت بر تاسیسات... / استعلام, استعلام نظارت بر تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237554/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237556/استعلام-لباسشویی--'>استعلام لباسشویی ... / استعلام , استعلام لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237559/استعلام-برقراری-اینترنت--'>استعلام برقراری اینترنت... / استعلام,برقراری اینترنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237576/مناقصه-۳۵-کيلومتر-شبکه-گذاری--'>مناقصه ۳۵ کيلومتر شبکه گذاری ... / آگهی مناقصه, مناقصه ۳۵ کيلومتر شبکه گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237586/استعلام-خرید-نرم-افزار-سامانه-اطلاعات-مکانی-مجتمع-های-روستایی'>استعلام خرید نرم افزار سامانه اطلاعات مکانی مجتمع های روستایی / استعلام,استعلام خرید نرم افزار سامانه اطلاعات مکانی مجتمع های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237596/استعلام-خرید-نوشت-افزار-فایل-پیوست'>استعلام خرید نوشت افزار فایل پیوست / استعلام,استعلام خرید نوشت افزار فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237597/مناقصه-تامين-نيروی-انسانی-خدماتی-و-انجام-تنظيف-و-تهيه-لوازم-تنظيف'>مناقصه تامين نيروی انسانی خدماتی و انجام تنظيف و تهيه لوازم تنظيف     / مناقصه, مناقصه تامين نيروی انسانی خدماتی و انجام تنظيف و تهيه لوازم تنظيف    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237609/استعلام-تعمیر-پمپ-زمینی-و-غیره'>استعلام تعمیر پمپ زمینی و غیره  / استعلام,استعلام تعمیر پمپ زمینی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237620/استعلام-بسته-نرم-افزار-انتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار انتی ویروس / استعلام , استعلام بسته نرم افزار انتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237640/استعلام-تعمیر-کمپرسورهای-دستگاه-چیلر'>استعلام تعمیر کمپرسورهای دستگاه چیلر  / استعلام,استعلام تعمیر کمپرسورهای دستگاه چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237644/استعلام-کلوچه-ساکی-16-عددی-با-طعم-های-مختلف'>استعلام کلوچه ساکی 16 عددی با طعم های مختلف / استعلام, کلوچه ساکی 16 عددی با طعم های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237666/استعلام-سرویس-و-شارژ-گاز-و-روغن-کاری-و-راه-اندازی--'>استعلام سرویس و شارژ گاز و روغن کاری و راه اندازی... / استعلام,استعلام سرویس و شارژ گاز و روغن کاری و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237682/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث ساختمان اداری / مناقصه، مناقصه احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237689/فراخوان-احداث-مدرسه-3-کلاسه-نوبت-دوم'>فراخوان احداث مدرسه 3 کلاسه- نوبت دوم  / ​فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای,فراخوان احداث مدرسه 3 کلاسه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237723/استعلام-دستگاه-ذخیره-کننده--'>استعلام دستگاه ذخیره کننده ... / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237728/استعلام-تهیه-و-نصب-پنجره-دو-جداره'>استعلام تهیه و نصب پنجره دو جداره  / استعلام,استعلام تهیه و نصب پنجره دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237742/استعلام-کولر-گازی-18000--'>استعلام کولر گازی 18000... / استعلام, استعلام کولر گازی 18000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237748/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی  / استعلام, کولرگازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237760/استعلام-خرید-اینترنت-به-پهنای-باند-32-مگا-بیت-از-طریق--'>استعلام خرید اینترنت به پهنای باند 32 مگا بیت از طریق... / استعلام,استعلام خرید اینترنت به پهنای باند 32 مگا بیت از طریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237770/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237788/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237797/استعلام-نقاشی-ساختمان'>استعلام نقاشی ساختمان / استعلام, استعلام نقاشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237807/استعلام-سمپاش'>استعلام سمپاش / استعلام , استعلام سمپاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237809/استعلام-ساخت-کلکتور-گازی-و--'>استعلام ساخت کلکتور گازی و... / استعلام,ساخت کلکتور گازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237812/استعلام-تعویض-بلبرینگ'>استعلام تعویض بلبرینگ  / استعلام,استعلام تعویض بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237816/استعلام-تعمیرات-اساسی-الکتروموتورهای-مشعل-و-پمپ-زمینی'>استعلام  تعمیرات اساسی الکتروموتورهای مشعل و پمپ زمینی / استعلام, تعمیرات اساسی الکتروموتورهای مشعل و پمپ زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237825/استعلام-اجرای-لوله-کشی-و-کنده-کاری-و--'>استعلام اجرای لوله کشی و کنده کاری و... / استعلام, استعلام اجرای لوله کشی و کنده کاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237828/استعلام-تعمیرات-اساسی-الکتروموتور'>استعلام تعمیرات اساسی الکتروموتور / استعلام,تعمیرات اساسی الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237847/استعلام-احداث-یک-گمانه-مطالعاتی-خاک'>استعلام احداث یک گمانه مطالعاتی خاک  / استعلام , استعلام احداث یک گمانه مطالعاتی خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237856/استعلام-سمپاشی--'>استعلام سمپاشی ... / استعلام, استعلام سمپاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237860/استعلام-تعمیرات-اساسی-الکتروموتور'>استعلام تعمیرات اساسی الکتروموتور / استعلام,تعمیرات اساسی الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237869/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام, استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237870/استعلام-اجرای-نصب-تابلو-و-کابل-کشی-برای-سیستم-تهیه-باشگاه-ورزشی'>استعلام اجرای نصب تابلو و کابل کشی برای سیستم تهیه باشگاه ورزشی / استعلام,استعلام اجرای نصب تابلو و کابل کشی برای سیستم تهیه باشگاه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237965/مزایده-تلویزیون-شهری'>مزایده تلویزیون شهری / آگهی مزایده , مزایده  تلویزیون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237985/مزایده-انواع-تخت-سربازی--پتو-کیسه-خواب-و--'>مزایده انواع تخت سربازی ، پتو ،کیسه خواب  و ... / مزایده, مزایده انواع تخت سربازی ، پتو ،کیسه خواب  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238020/مزایده-غلطک'>مزایده غلطک  / اگهی مزایده , مزایده غلطک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238303/آگهی-مزایده-فروش-دستگاه-ها-و-تجهیزات-اداری-پزشکی-و-بیمارستانی--'>آگهی مزایده فروش دستگاه ها و تجهیزات اداری، پزشکی و بیمارستانی ... / مزایده ، آگهی مزایده فروش دستگاه ها و تجهیزات اداری، پزشکی و بیمارستانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237042/مزایده-فعالیت-11-دستگاه-لیفتراک'>مزایده فعالیت 11 دستگاه لیفتراک  / مزایده , مزایده فعالیت 11 دستگاه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237288/مزایده-فروش-تعداد-6-دستگاه-خودرو-فرسوده--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودرو فرسوده ...نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودرو فرسوده ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237527/مزایده-تکمیل-رستوران-سنتی-و-نیمه-کاره--97-5-1'>مزایده تکمیل رستوران سنتی و نیمه کاره  - 97.5.1 / اگهی مزایده , مزایده تکمیل رستوران سنتی و نیمه کاره  - 97.5.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237703/مزایده-یدک-کش-(اتوبوس-دریایی-)-و-شناور'>مزایده  یدک کش (اتوبوس دریایی ) و شناور / اگهی مزایده , مزایده  یدک کش (اتوبوس دریایی ) و شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237726/مزایده-عمومی-واگذاری-اخذ-عوارض-ورودی-پارک-جنگلی--نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک جنگلی - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک جنگلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237733/مزایده-واگذاری-تعدادی-مغازه----نوبت-سوم'>مزایده واگذاری تعدادی مغازه  ...  نوبت سوم / مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعدادی مغازه  ...  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237754/مزایده-عمومی-واگذاری-اخذ-عوارض-ورودی-پارک-جنگلی'>مزایده عمومی واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک جنگلی / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237772/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238328/مزایده-واحدهای-آپارتمان-مسکونی-مساحت-واحدها-صد-متر'>مزایده واحدهای آپارتمان مسکونی مساحت واحدها صد متر  / مزایده,مزایده واحدهای آپارتمان مسکونی مساحت واحدها صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238332/مزایده-یک-واحد-باقی-مانده-در-آپارتمان-مسکونی-مساحت-صد-متر'> مزایده یک واحد باقی مانده در آپارتمان مسکونی مساحت صد متر  / مزایده, مزایده یک واحد باقی مانده در آپارتمان مسکونی مساحت صد متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237131/مزایده-واگذاری-استیجاری-سالن-های-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری سالن های ورزشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری سالن های ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237174/اگهی-مزایده-عمومی-اجاره-زیر-زمین'>اگهی مزایده عمومی اجاره زیر زمین  / اگهی مزایده , اگهی مزایده عمومی اجاره زیر زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237192/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-مسکونی-چاپ-اول-نوبت-سوم'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک مسکونی چاپ اول نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک مسکونی چاپ اول نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237299/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-کارخانه-روغن-نباتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی کارخانه روغن نباتی / مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام ضایعاتی کارخانه روغن نباتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237356/مزایده-عمومی-6-دستگاه-اتوبوس-نوبت-دوم'>مزایده عمومی 6 دستگاه اتوبوس  نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده عمومی 6 دستگاه اتوبوس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237369/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-متصل-بهم-مساحت-1100متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین متصل بهم مساحت 1100متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین متصل بهم مساحت 1100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237413/مزایده-فروش-کل-یا-بخشی-از-سهام-خود'>مزایده فروش کل یا بخشی از سهام خود / مزایده فروش , مزایده فروش کل یا بخشی از سهام خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237535/آگهی-مزایده-عمومی-اجاره-کافی-شاپ-و-غرفه-تجاری--نوبت-دوم'>آگهی مزایده عمومی اجاره کافی شاپ و غرفه تجاری - نوبت دوم  / آگهی مزایده , آگهی مزایده عمومی اجاره کافی شاپ و غرفه تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237541/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237569/تجدید-مزایده-تعداد-8-باب-از-واحدهای-تجاری-مجتمع--'>تجدید مزایده تعداد 8 باب از واحدهای تجاری مجتمع ... / مزایده, تجدید مزایده تعداد 8 باب از واحدهای تجاری مجتمع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237693/مزایده-اجاره-زمین--نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره زمین  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237707/مزایده-اموال-اسقاطی-شامل-صندلی--میز-کولر-و--'>مزایده اموال اسقاطی شامل صندلی،  میز، کولر و ... / مزایده اموال اسقاطی شامل صندلی،  میز، کولر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237779/مزایده-فروش-مالکیت-16-واحد-تجاری-تجدید'>مزایده فروش مالکیت 16 واحد تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش مالکیت 16 واحد تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237818/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-6465-80متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 6465.80متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 6465.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237970/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری-مساحت-254-45متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی تجاری مساحت 254.45متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی تجاری مساحت 254.45متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238054/مزایده-جایگاه-سی-ان-جی--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده جایگاه سی ان جی - مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده جایگاه سی ان جی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238175/فراخوان-اجاره-محل-انجام-امور-دارویی-بیمارستان'>فراخوان اجاره محل انجام امور دارویی بیمارستان  / مزایده, فراخوان اجاره محل انجام امور دارویی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238317/مزایده-چوب-های-ضایعاتی'>مزایده چوب های ضایعاتی / مزایده, مزایده چوب های ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238417/مزایده-میزان-620-تن-قیر-طبیعی'>مزایده میزان 620 تن قیر طبیعی / مزایده, مزایده میزان 620 تن قیر طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237874/استعلام-ساماندهی-مالکیت-و-صدور-اسناد-اراضی-کشاورزی-و-دولتی'>استعلام  ساماندهی مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی و دولتی / استعلام, ساماندهی مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی و دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237878/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237886/استعلام-ماسک-دهنی--'>استعلام ماسک دهنی... / استعلام, استعلام ماسک دهنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237890/استعلام-پرینتر-رنگی'>استعلام پرینتر رنگی  / استعلام, پرینتر رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237895/استعلام-سایر-فعالیتهای-خدمات-پشتیبانی-کسب-و--'>استعلام سایر فعالیتهای خدمات پشتیبانی کسب و... / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای خدمات پشتیبانی کسب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237898/استعلام-چاپ-بنرهای-مختلف'>استعلام  چاپ بنرهای مختلف / استعلام, چاپ بنرهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237901/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام,اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237923/استعلام-اجرای-بازسازی'>استعلام اجرای بازسازی / استعلام,استعلام اجرای بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237933/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237948/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237977/استعلام-کاتالوگ-رنگ'>استعلام کاتالوگ رنگ / استعلام, استعلام کاتالوگ رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238034/استعلام-خرید-280-عدد-بشقاب-مسی-میناکاری'>استعلام خرید 280 عدد بشقاب مسی میناکاری  / استعلام, خرید 280 عدد بشقاب مسی میناکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238036/استعلام-اجرای-سیستم-تهویه-هوا--'>استعلام اجرای سیستم تهویه هوا .. / استعلام,استعلام اجرای سیستم تهویه هوا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238048/استعلام-اجرای-سیستم-کنترل-هواساز--'>استعلام اجرای سیستم کنترل هواساز ... / استعلام , استعلام اجرای سیستم کنترل هواساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238052/استعلام-ساخت-کمددیواری--'>استعلام ساخت کمددیواری ... / استعلام, استعلام ساخت کمددیواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238112/استعلام-حمل-و-نقل-پست-کرمان--'>استعلام حمل و نقل پست کرمان .. / استعلام,استعلام حمل و نقل پست کرمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238113/استعلام-کابل-برق-شبکه--'>استعلام کابل برق، شبکه... / استعلام, استعلام کابل برق، شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238131/استعلام-کولر-اسپلیت-36-هزار-اینورتر-سرمایش-و-گرمایش-دیواری-ال-جی'>استعلام کولر اسپلیت 36 هزار اینورتر سرمایش و گرمایش دیواری ال جی  / استعلام, کولر اسپلیت 36 هزار اینورتر سرمایش و گرمایش دیواری ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238145/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-ساختمانها'>استعلام تعمیر و نگهداری ساختمانها  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری ساختمانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238149/استعلام-جاروبرقی-پارس-خزر'>استعلام جاروبرقی پارس خزر  / استعلام, جاروبرقی پارس خزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238153/استعلام-فایل-کشویی'>استعلام فایل کشویی / استعلام , استعلام فایل کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238155/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام,استعلام کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238167/استعلام-خرید-و-نصب-آنتی-ویروس'>استعلام خرید و نصب آنتی ویروس / استعلام, استعلام خرید و نصب آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238183/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238202/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام , استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238206/استعلام-عکسبرداری-از-معادن-شن-ماسه--'>استعلام عکسبرداری از معادن شن ماسه... / استعلام, استعلام عکسبرداری از معادن شن ماسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238223/استعلام-پنکه--'>استعلام پنکه ... / استعلام , استعلام پنکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238226/استعلام-سکه-تمام-بهار-آزادی'>استعلام سکه تمام بهار آزادی  / استعلام,استعلام سکه تمام بهار آزادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238227/استعلام-عملیات-برقرسانی-به-تامین-آب-آبشیرین-کن-روستا--'>استعلام عملیات برقرسانی به تامین آب آبشیرین کن روستا.... / استعلام, استعلام عملیات برقرسانی به تامین آب آبشیرین کن روستا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238242/استعلام-خرید-چاپگر'>استعلام خرید چاپگر  / استعلام,استعلام خرید چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238247/استعلام-خرید-اسکنر-Fjitsu-Fi-7260'>استعلام خرید اسکنر Fjitsu Fi-7260 / استعلام, خرید اسکنر Fjitsu Fi-7260</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238256/استعلام-پاکت--'>استعلام پاکت ... / استعلام, استعلام پاکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238257/استعلام-10-دستگاه-رایانه'>استعلام 10 دستگاه رایانه  / استعلام , استعلام 10 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238259/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام, استعلام کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238260/استعلام-کلوچه'>استعلام کلوچه  / استعلام, کلوچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238262/استعلام-باطری'>استعلام باطری  / استعلام,استعلام باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238268/استعلام-Sophos-firewall'>استعلام Sophos firewall / استعلام,استعلام Sophos firewall</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238278/استعلام-خرید-رایانه-کامل'>استعلام خرید رایانه کامل  / استعلام,استعلام خرید رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238307/استعلام-احداث-مدرسه'>استعلام احداث مدرسه / استعلام , استعلام احداث مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238357/استعلام-میز'>استعلام میز  / استعلام,استعلام میز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238380/استعلام-ساخت-تجهیزات-موزه'>استعلام ساخت تجهیزات موزه / استعلام,ساخت تجهیزات موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238382/استعلام-چاپ-هولوگرام-دبیرخانه-حراست-محیط-زیست'>استعلام چاپ هولوگرام دبیرخانه حراست محیط زیست / استعلام,استعلام چاپ هولوگرام دبیرخانه حراست محیط زیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238386/استعلام-خرید-تجهیزات--آشپزخانه'>استعلام خرید تجهیزات - آشپزخانه  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات - آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238387/استعلام-کنتاکتور-قدرت--'>استعلام کنتاکتور قدرت... / استعلام, استعلام کنتاکتور قدرت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238388/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری ... / استعلام , استعلام تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238393/استعلام-تجهیزات-کارگاهی'>استعلام تجهیزات کارگاهی / استعلام, استعلام تجهیزات کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238406/استعلام-خرید-غذا'>استعلام خرید غذا / استعلام, استعلام خرید غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238412/استعلام-تهیه-و-نصب-پنجره-upvc'>استعلام تهیه و نصب پنجره upvc  / استعلام,استعلام تهیه و نصب پنجره upvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238431/استعلام-اجرت-و-اجرای-تهیه-جنس-جهت-کابل-کشی-و-نصب-پریز'>استعلام اجرت و اجرای تهیه جنس جهت کابل کشی و نصب پریز / استعلام,استعلام اجرت و اجرای تهیه جنس جهت کابل کشی و نصب پریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238421/مزایده-فروش-500-کیسه-ذغال--'>مزایده فروش 500 کیسه ذغال... / مزایده, مزایده فروش 500 کیسه ذغال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238437/مزایده-فروش-وسایط-نقلیه'>مزایده فروش وسایط نقلیه / مزایده, مزایده فروش وسایط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236987/مزایده-فروش-انواع-آهن-آلات-چدن-آلومینیوم--(نوبت-دوم)'>مزایده فروش انواع آهن آلات، چدن، آلومینیوم... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده فروش انواع آهن آلات، چدن، آلومینیوم... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237024/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-تاسیسات-و-تجهیزات-و-محوطه'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات و محوطه  / مزایده واگذاری حق بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات و محوطه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237037/مزایده-پارکبان-شهرداری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده پارکبان شهرداری تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده, مزایده پارکبان شهرداری تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237044/مزایده-فروش-سه-قطعه-مسکونی'>مزایده فروش سه قطعه مسکونی / مزایده ,مزایده فروش سه قطعه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237056/مزایده-واگذاری-به-اجاره-13-دستگاه-کانکس--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره 13 دستگاه کانکس - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره 13 دستگاه کانکس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237181/مزایده-فروش-خودرو-سواری-ام-وی-ام'>مزایده فروش خودرو سواری ام وی ام  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237336/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده یک قطعه زمین تجاری  / آگهی مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237358/مزایده-فروش-محصولات-درجه-دو-قفسه'>مزایده فروش محصولات درجه دو قفسه  / مزایده فروش محصولات درجه دو قفسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237460/مزایده-یک-دستگاه-کوره-پخت-رنگ-استانیک----نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کوره پخت رنگ استانیک ... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه کوره پخت رنگ استانیک ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237494/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه  خودرو پژو 206 /  مزایده , مزایده یک دستگاه  خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237583/مزایده-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده یک دستگاه کامیون / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237642/مزایده-فروش-املاک-استان-قزوین'>مزایده فروش املاک استان قزوین  / مزایده,مزایده فروش املاک استان قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237701/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-فروش-تنقلات-و-دستگاه-کپی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری محل غرفه فروش تنقلات و دستگاه کپی- تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده حضوری, مزایده  واگذاری محل غرفه فروش تنقلات و دستگاه کپی- تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237719/مزایده-تامین-کالاهای-مورد-نیاز-فروشگاهها-و-رستوران-ها--'>مزایده تامین کالاهای مورد نیاز فروشگاهها و رستوران ها... / آگهی مزایده ,مزایده تامین کالاهای مورد نیاز فروشگاهها و رستوران ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237740/تجدید-مزایده-واگذاری-تعداد-5-باب-مغازه'>تجدید مزایده واگذاری تعداد 5 باب مغازه   / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری تعداد 5 باب مغازه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237786/مزایده-یک-دستگاه-سوار-پژو-اردی1600'>مزایده یک دستگاه سوار پژو اردی1600 / مزایده, مزایده یک دستگاه سوار پژو اردی1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237830/مزایده-استندهای-بین-بلواری---چاپ-دوم'>مزایده استندهای بین بلواری  ....چاپ دوم  / آگهی مزایده ، مزایده استندهای بین بلواری  ....چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237956/مزایده-ملک-مشاع-شماره-3731-فرعی-از-11-اصلی'>مزایده ملک مشاع شماره 3731 فرعی از 11 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع شماره 3731 فرعی از 11 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237983/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-سیصد-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد و شش متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد و شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237995/مزایده-فروش-خودرو-شامل-پیکان-(سواری-و-وانت)-پژو-سواری--'>مزایده فروش خودرو شامل پیکان (سواری و وانت)- پژو سواری ... / مزایده, مزایده فروش خودرو شامل پیکان (سواری و وانت)- پژو سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238097/مزایده-زمین-کاربری-پارکینگ'>مزایده زمین کاربری پارکینگ  / مزایده زمین کاربری پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236991/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237038/مزایده-دو-دانگ-سرقفلی-پلاک-ثبتی-مساحت-ده-متر'>مزایده دو دانگ سرقفلی پلاک ثبتی مساحت ده متر / مزایده ,مزایده دو دانگ سرقفلی پلاک ثبتی مساحت ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237417/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش  تعداد یک دستگاه خودرو سواری / مزایده, مزایده فروش  تعداد یک دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237435/مزایده-واگذاری-8-بنای-تاریخی'>مزایده واگذاری 8 بنای تاریخی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری 8 بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237441/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قدمت-12-سال'>مزایده آپارتمان مسکونی قدمت 12 سال / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قدمت 12 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237575/مزایده-سیستم-دوربین-مداربسته-و--'>مزایده سیستم دوربین مداربسته و ... / مزایده سیستم دوربین مداربسته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237675/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-280-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی عرصه 280 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 280 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237705/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-60-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 60.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 60.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237993/مزایده-چسب-تک-پلیمر'>مزایده چسب تک پلیمر  / مزایده,مزایده چسب تک پلیمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237996/مزایده-هزار-متر-از-زمین-مزروعی-مساحت-ششدانگی12800-متر'>مزایده هزار متر از زمین مزروعی مساحت ششدانگی12800 متر / مزایده,مزایده هزار متر از زمین مزروعی مساحت ششدانگی12800 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238423/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236989/مزایده-160-دستگاه-کاهنده-برق-خانگی'>مزایده 160 دستگاه کاهنده برق خانگی / مزایده, مزایده 160 دستگاه کاهنده برق خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237031/مزایده-فروش-ملک-مساحت-59000متر'>مزایده فروش ملک مساحت 59000متر / مزایده ,مزایده فروش ملک مساحت 59000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237109/مزایده-ذغال'>مزایده ذغال / مزایده, مزایده ذغال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238440/استعلام-احداث-مدرسه'>استعلام احداث مدرسه   / استعلام , استعلام احداث مدرسه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237001/استعلام-کیت-wssv'>استعلام کیت  wssv / استعلام ,استعلام کیت  wssv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237005/استعلام-لوکومالاشیت-گرین'>استعلام لوکومالاشیت گرین / استعلام,استعلام لوکومالاشیت گرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237009/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام,استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237010/استعلام-کیت--'>استعلام کیت ... / استعلام , استعلام کیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237021/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام, بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237026/استعلام-کیت-tsv'>استعلام کیت tsv / استعلام,استعلام کیت tsv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237030/استعلام-کیت-yhv'>استعلام کیت yhv / استعلام,استعلام کیت yhv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237036/استعلام-خرید-یک-عدد-متر-لیزری-s910با-متعلقات-کامل'>استعلام خرید یک عدد متر لیزری s910با متعلقات کامل  / استعلام, خرید یک عدد متر لیزری s910با متعلقات کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237040/استعلام-کیت'>استعلام کیت  / استعلام,استعلام کیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237041/استعلام-درخواست-اجرای-کمد-بایگانی-از-نوع-mdf--'>استعلام درخواست اجرای کمد بایگانی از نوع mdf .. / استعلام,استعلام درخواست اجرای کمد بایگانی از نوع mdf ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237046/استعلام-کیت-IMNV'>استعلام کیت IMNV / استعلام, کیت IMNV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237050/استعلام-کیت-KHV'>استعلام کیت KHV / استعلام ,استعلام کیت KHV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237052/استعلام-کولر-24-هزار-با-گارانتی-و-نصب--'>استعلام کولر 24 هزار با گارانتی و نصب .. / استعلام,استعلام کولر 24 هزار با گارانتی و نصب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237060/استعلام-ترانس--'>استعلام ترانس ... / استعلام , استعلام ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237062/استعلام-کیت-MBV'>استعلام کیت MBV  / استعلام, کیت MBV </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237065/استعلام-کیت-RSIV'>استعلام کیت RSIV / استعلام, کیت RSIV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237067/استعلام-کیت-vnn'>استعلام کیت vnn / استعلام, استعلام کیت vnn</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237070/استعلام-کیت-KPV'>استعلام کیت KPV / استعلام ,استعلام کیت KPV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237074/استعلام-ساخت-تیزر-تبلیغاتی'>استعلام ساخت تیزر تبلیغاتی  / استعلام,استعلام ساخت تیزر تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237079/استعلام-کیت-SVC'>استعلام کیت SVC  / استعلام, کیت SVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237092/استعلام-مربی-آقا-برای-آموزش-والیبال'>استعلام مربی آقا برای آموزش والیبال  / استعلام, مربی آقا برای آموزش والیبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237095/استعلام-کیت-NHP--'>استعلام کیت NHP... / استعلام, استعلام کیت NHP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237132/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام, استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237144/استعلام-حفر-چاه-و-اجرای-زهکش-آب-آشامیدنی-روستای'>استعلام حفر چاه و اجرای زهکش آب آشامیدنی روستای / استعلام, حفر چاه و اجرای زهکش آب آشامیدنی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237152/استعلام-پرده---سامانه-ستاد'>استعلام پرده ..., سامانه ستاد / استعلام , استعلام پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237154/استعلام-سیم-کشی-کنده-کاری-و-نصب-درب-و--'>استعلام سیم کشی- کنده کاری و نصب درب و... / استعلام, استعلام سیم کشی- کنده کاری و نصب درب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237164/استعلام-نرده-ساده---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام نرده ساده..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام نرده ساده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237195/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237199/استعلام-مواد-شوینده'>استعلام مواد شوینده  / استعلام, مواد شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237202/استعلام-تعمیرات-موتورخانه--لوله-کشی--عایق-کاری'>استعلام تعمیرات موتورخانه - لوله کشی - عایق کاری  / استعلام , استعلام تعمیرات موتورخانه - لوله کشی - عایق کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237207/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237228/استعلام-عملیات-حفاری-لوله-گذاری-و-پمپاژ-چاه-جایگزین--'>استعلام عملیات حفاری، لوله گذاری و پمپاژ چاه جایگزین .. / استعلام, عملیات حفاری، لوله گذاری و پمپاژ چاه جایگزین ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237230/استعلام-راهبری-شبکه-آبرسانی-انتقال-و-توزیع-آب--'>استعلام راهبری شبکه آبرسانی انتقال و توزیع آب ... / استعلام,استعلام راهبری شبکه آبرسانی انتقال و توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237238/استعلام-چاپ-دفترچه-آزمون'>استعلام چاپ دفترچه آزمون / استعلام, چاپ دفترچه آزمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237263/استعلام-کاغد-A4-و-A5'>استعلام کاغد A4 و A5  / استعلام ,استعلام کاغد A4 و A5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237268/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237279/استعلام-خرید-دستگاه-شتاب-نگار'>استعلام خرید دستگاه شتاب نگار / استعلام,استعلام خرید دستگاه شتاب نگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237285/استعلام-تلویزیون-49-LED-اینچ-برند-ایکس-ویژن--'>استعلام تلویزیون 49 LED اینچ برند ایکس ویژن .. / استعلام,استعلام تلویزیون 49 LED اینچ برند ایکس ویژن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237300/استعلام-سوزن-تزریق-اندوسکوپ--'>استعلام سوزن تزریق اندوسکوپ... / استعلام, استعلام سوزن تزریق اندوسکوپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237301/استعلام-دستگاه-فراخوان--'>استعلام دستگاه فراخوان... / استعلام,دستگاه فراخوان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237323/استعلام-مواد-شوینده'>استعلام مواد شوینده / استعلام, مواد شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237346/استعلام-لوله-فولادی-الکتروموتور-و--'>استعلام لوله فولادی، الکتروموتور و... / استعلام, استعلام لوله فولادی، الکتروموتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237376/استعلام-تجهیزات-و-نصب-شبکه-اینترنت--'>استعلام تجهیزات و نصب شبکه اینترنت ... / استعلام , استعلام تجهیزات و نصب شبکه اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237415/استعلام-2-دستگاه-UPS-100KVA'>استعلام  2 دستگاه UPS 100KVA / استعلام , استعلام  2 دستگاه UPS 100KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237427/استعلام-کولر-آبی-18000'>استعلام کولر آبی 18000 / استعلام,استعلام کولر آبی 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237433/استعلام-کابل-شبکه-nexans-cat6-sftp-305m-out-door'>استعلام کابل شبکه nexans cat6 sftp 305m out door / استعلام, کابل شبکه nexans cat6 sftp 305m out door</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237438/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237447/استعلام-استاندارد-سازی-اتاق-سرور'>استعلام استاندارد سازی اتاق سرور / استعلام,استعلام استاندارد سازی اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237448/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام,سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237455/استعلام-دستگاه-فراخوان'>استعلام دستگاه فراخوان / استعلام,دستگاه فراخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237205/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237229/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده ، مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237534/مزایده-فرش'>مزایده فرش  / اگهی مزایده , مزایده فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237546/مزایده-پلاک-ثبتی-11211-فرعی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 11211 فرعی بخش دو بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 11211 فرعی بخش دو بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237631/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-درون-شهری'>مزایده فروش  یک دستگاه اتوبوس درون شهری / مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه اتوبوس درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237712/مزایده-آپارتمان-مساحت-76-74متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 76.74متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 76.74متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237764/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-آی'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405 جی ال ایکس آی / آگهی مزایده اموال منقول ،مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405 جی ال ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237944/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-سوپر-مارکتی-ایستاده--'>مزایده یک دستگاه یخچال سوپر مارکتی ایستاده... / مزایده , مزایده یک دستگاه یخچال سوپر مارکتی ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237953/مزایده-خودروی-پژو-پارس-نقره-ای'>مزایده خودروی پژو پارس نقره ای  / آگهی مزایده ,مزایده خودروی پژو پارس نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238004/مزایده-ده-هکتار-زمین-کشاورزی-و-فاقد-سند-رسمی-نوبت-اول'>مزایده ده هکتار زمین کشاورزی و فاقد سند رسمی نوبت اول / مزایده,مزایده ده هکتار زمین کشاورزی و فاقد سند رسمی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238008/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-عرصه-158-4متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت عرصه 158.4متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت عرصه 158.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238076/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو'>مزایده فروش خودرو سواری پژو / مزایده ,  مزایده فروش خودرو سواری پژو  405 glx</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238416/مزایده-دستگاه-پژو-405'>مزایده دستگاه پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده دستگاه پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238418/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه پیکان / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238420/مزایده-یک-دستگاه-پیکان-مدل-75'>مزایده یک دستگاه پیکان مدل 75 / مزایده، مزایده یک دستگاه پیکان مدل 75</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238422/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه پیکان / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238424/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان-مدل-74'>مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان مدل 74 / اگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان مدل 74</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238425/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موتورسیکلت-هوندا'>مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت هوندا  / اگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت هوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238427/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه پیکان / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238428/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه پیکان / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238430/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه پیکان / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238432/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان-مدل-77'>مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان مدل 77 / اگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان مدل 77</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238433/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پیکان-مدل-77'> مزایده فروش یک دستگاه پیکان مدل 77  / اگهی مزایده ,  مزایده فروش یک دستگاه پیکان مدل 77 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238434/مزایده-فروش-یک-دستگاه-فولوکس-واگن-آمبولانس'>مزایده فروش یک دستگاه فولوکس واگن آمبولانس / اگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه فولوکس واگن آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238435/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-405-مدل-80'>مزایده فروش یکدستگاه پژو 405 مدل 80 / اگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پژو 405 مدل 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238438/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موتورسیکلت-هوندا'>مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت هوندا  / اگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت هوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237275/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-سازه-نگهبان-اثاثیه-و-تجهیزات-اسقاطی'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی سازه نگهبان اثاثیه و تجهیزات اسقاطی  / مزایده , مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی سازه نگهبان اثاثیه و تجهیزات اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237363/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-400-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 400 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 400 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237393/مزایده-ملک-و-هفتاد-توپ-مانتو'>مزایده ملک و هفتاد توپ مانتو  / اگهی مزایده , مزایده ملک و هفتاد توپ مانتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237426/مزایده-یک-عدد-فرز-برقی--'>مزایده یک عدد فرز برقی... / مزایده, مزایده یک عدد فرز برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237513/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-8000متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 8000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 8000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237687/مزایده-تعداد-25-عدد-کولر-آبی'>مزایده تعداد 25 عدد کولر آبی / مزایده,مزایده تعداد 25 عدد کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237784/مزایده-ملک-مساحت-209-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 209 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 209 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237873/مزایده-اجاره-شش-باب-مغازه-(مرحله-اول)-ـ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره شش باب مغازه (مرحله اول) ـ نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره شش باب مغازه (مرحله اول) ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238018/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-708-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 708.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 708.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238029/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-395-5متر'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 395.5متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 395.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238078/مزایده-فروش-تجهیزات-بشکه-سازی'>مزایده  فروش تجهیزات بشکه سازی / آگهی مزایده, مزایده  فروش تجهیزات بشکه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237008/مزایده-دستگاه-میکسر-و-بسته-بندی-گونی--'>مزایده دستگاه میکسر و بسته بندی گونی ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه میکسر و بسته بندی گونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237075/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-896-72متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 896.72متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 896.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237167/مزایده-تکمیل-عملیات-اکتشاف-تجهیز-و-بهره-برداری-و-فروش-ماده-معدنی'>مزایده تکمیل عملیات اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فروش ماده معدنی / مزایده عمومی, مزایده تکمیل عملیات اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فروش ماده معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237176/مزایده-اجاره-سه-باب-مغازه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سه باب مغازه تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره سه باب مغازه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237320/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-حقل-السهم-شهرداری'>مزایده فروش یک قطعه زمین حقل السهم شهرداری  / مزایده , مزایده فروش یک قطعه زمین حقل السهم شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237384/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-شماره-152--'>مزایده ششدانگ پلاک به شماره 152 ... / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک به شماره 152 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237464/مزایده-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-250متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه و محوطه مساحت 250متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه مساحت 250متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237563/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-400متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237572/مزایده-ملک-مساحت-6500متر'>مزایده ملک مساحت 6500متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 6500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237648/مزایده-دو-ملک-مسکونی-مال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده دو ملک مسکونی مال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده دو ملک مسکونی مال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237651/مزایده-ملک-با-بنای-مفید-970متر'>مزایده ملک با بنای مفید 970متر / مزایده,مزایده ملک با بنای مفید 970متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237676/مزایده-پیگیری-و-وصول-عوارض-و-نظافت--'>مزایده پیگیری و وصول عوارض و نظافت... / مزایده، مزایده پیگیری و وصول عوارض و نظافت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237677/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-10969-فرعی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 10969 فرعی بخش سه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 10969 فرعی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237679/مزایده-ملک-تحت-پلاک-ثبتی-470-فرعی-بخش-15-فارس-نوبت-دوم'>مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 470 فرعی بخش 15 فارس نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 470 فرعی بخش 15 فارس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237683/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-239-7متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مسکونی مساحت 239.7متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 239.7متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237692/مزایده-پلاک-ثبتی-177-فرعی-بخش-18-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 177 فرعی بخش 18 ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 177 فرعی بخش 18 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237710/مزایده-مغازه-و-آشپزخانه'>مزایده مغازه و آشپزخانه / مزایده, مزایده مغازه و آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237804/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-چهل-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت چهل هزار متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت چهل هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237826/فراخوان-فروش-100-000-کیلوگرم-آهن-آلات-اسقاطی-نوبت-دوم'>فراخوان فروش 100.000 کیلوگرم آهن آلات اسقاطی نوبت دوم  / مزایده, فراخوان فروش 100.000 کیلوگرم آهن آلات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237958/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی-تجدید'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری آموزشی تجدید / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری آموزشی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237967/مزایده-سهام-نامبرده-در-ملک-زمین-به-پلاک-ثبتی-452-مساحت-59-متر'>مزایده سهام نامبرده در ملک زمین به پلاک ثبتی 452 مساحت 59 متر / مزایده,مزایده سهام نامبرده در ملک زمین به پلاک ثبتی 452 مساحت 59 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237999/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237186/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--مرحله-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  -مرحله دوم / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  -مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237457/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-29-گیلان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش 29 گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش 29 گیلان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237756/مزایده-فروش-عرصه-نه-پلاک-مسکونی-مساحت-کل-1295-90متر'>مزایده فروش عرصه نه پلاک مسکونی مساحت کل 1295.90متر  / مزایده,مزایده فروش عرصه نه پلاک مسکونی مساحت کل 1295.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237081/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-سمت-جنوب-طبقه-اول-131-01متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان سمت جنوب طبقه اول 131.01متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان سمت جنوب طبقه اول 131.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237086/مزایده-آپارتمان-قطعه-سوم-تفکیکی-مساحت-182-20متر'>مزایده آپارتمان قطعه سوم تفکیکی مساحت 182.20متر / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه سوم تفکیکی مساحت 182.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237091/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-شش-شماره-دوازده-مساحت-99-45متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه شش شماره دوازده مساحت 99.45متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه شش شماره دوازده مساحت 99.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237116/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-5-مساحت-134-07متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 134.07متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 134.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237123/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1025-65متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1025.65متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1025.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237160/مزایده-آپارتمان-مساحت-83-07متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 83.07متر قطعه سه تفکیکی / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 83.07متر قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237169/فراخوان-انتخاب-بهره-بردار-فودکورت-و-کافی-شاپ'>فراخوان انتخاب بهره بردار فودکورت و کافی شاپ / فراخوان  , فراخوان انتخاب بهره بردار فودکورت و کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237180/مزایده-کارگاه-مساحت-1387-5متر'>مزایده کارگاه مساحت 1387.5متر / مزایده ,مزایده کارگاه مساحت 1387.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237188/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-90-45متر-قطعه-7-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.45متر قطعه 7 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.45متر قطعه 7 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237267/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237458/استعلام-تامین-2-دستگاه-اتوبوس-به-مقصد-ارومیه'>استعلام تامین 2 دستگاه اتوبوس به مقصد ارومیه / استعلام, استعلام تامین 2 دستگاه اتوبوس به مقصد ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237461/استعلام-نظافت-روزانه-57-چشمه-دستشویی-و-حمام-ساختمان--'>استعلام نظافت روزانه 57 چشمه دستشویی و حمام ساختمان ... / استعلام, نظافت روزانه 57 چشمه دستشویی و حمام ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237474/استعلام-cancellous-cube'>استعلام cancellous cube / استعلام, استعلام cancellous cube</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237476/استعلام-تجهیزات-برق--'>استعلام تجهیزات برق ... / استعلام , استعلام تجهیزات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237482/استعلام-اجرای-تعمیرات'>استعلام اجرای تعمیرات  / استعلام,استعلام اجرای تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237485/استعلام-یک-عدد-مودم-پتون'>استعلام یک عدد مودم پتون  / استعلام, یک عدد مودم پتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237486/استعلام-نخ-جراحی'>استعلام نخ جراحی / استعلام,نخ جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237492/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام ,استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237539/استعلام-لپ-تاپ-asus'>استعلام لپ تاپ asus / استعلام, لپ تاپ asus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237542/استعلام-دستگاه-ups'>استعلام دستگاه ups / استعلام,دستگاه ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237547/استعلام-اجرای-برنامه-پیشگیری--'>استعلام اجرای برنامه پیشگیری... / استعلام, استعلام اجرای برنامه پیشگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237551/استعلام-کیت-آزمایشگاهی-طبق-لیست-پیوست'>استعلام  کیت آزمایشگاهی طبق لیست پیوست / استعلام ,استعلام  کیت آزمایشگاهی طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237568/استعلام-یک-عدد-کیس-کامپیوتر'>استعلام یک عدد کیس کامپیوتر / استعلام,استعلام یک عدد کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237570/استعلام-استنت-دارویی-و-گایدینگ-کاتتر'>استعلام  استنت دارویی و گایدینگ کاتتر / استعلام,استعلام  استنت دارویی و گایدینگ کاتتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237580/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی / استعلام, استنت دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237581/استعلام-تکمیل-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی--'>استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی ... / استعلام , استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237582/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-روشنایی-تقاطع--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی روشنایی تقاطع - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه  عملیات اجرایی روشنایی تقاطع  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237584/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی / استعلام,استنت دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237587/استعلام-تکمیل-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی--'>استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی .. / استعلام,استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237594/استعلام-گاید-وایر-و-غیره'>استعلام گاید وایر و غیره  / استعلام,استعلام گاید وایر و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237601/استعلام-محلول-ضدعفونی-کننده--'>استعلام محلول ضدعفونی کننده... / استعلام, استعلام محلول ضدعفونی کننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237603/استعلام-کاتتر--'>استعلام کاتتر... / استعلام,کاتتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237604/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی / استعلام,استنت دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237605/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام, تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237606/استعلام-سیستم-کامل-از-قبیل-کیس--'>استعلام سیستم کامل از قبیل کیس ... / استعلام , استعلام سیستم کامل از قبیل کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237607/استعلام-یک-عدد-کیس-کامپیوتر'>استعلام یک عدد کیس کامپیوتر / استعلام,استعلام یک عدد کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237611/استعلام-لوله-4-اینچ-یک-عدد-و-زانوی-4-اینچ-90-درجه-4-عدد'>استعلام  لوله 4 اینچ یک عدد و زانوی 4 اینچ 90 درجه 4 عدد / استعلام, استعلام  لوله 4 اینچ یک عدد و زانوی 4 اینچ 90 درجه 4 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237612/استعلام-شیت-شریانی-فمورال'>استعلام شیت شریانی فمورال  / استعلام ,استعلام شیت شریانی فمورال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237630/استعلام-گاید-وایر'>استعلام گاید وایر / استعلام,گاید وایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237641/استعلام-خرید-موتور-آبکش-لوله-خرطومی'>استعلام خرید موتور آبکش، لوله خرطومی / استعلام , استعلام خرید موتور آبکش، لوله خرطومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237643/استعلام-استنت-دارویی--'>استعلام استنت دارویی ... / استعلام , استعلام استنت دارویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237653/استعلام-کیس-رایانه--'>استعلام کیس رایانه ... / استعلام , استعلام کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237654/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام, استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237655/استعلام-صندلی-کارمندی-ارگونومیک--'>استعلام صندلی کارمندی ارگونومیک... / استعلام, استعلام صندلی کارمندی ارگونومیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237656/فراخوان-نگهداری-سرويس-های-بهداشتی-محوطه-نمايشگاه-بين-المللی'>فراخوان نگهداری سرويس های بهداشتی محوطه نمايشگاه بين المللی / مناقصه, فراخوان نگهداری سرويس های بهداشتی محوطه نمايشگاه بين المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237657/استعلام-لوله-گازی-4-اینچ-6-متری-با-بوشن'>استعلام لوله گازی 4 اینچ 6 متری با بوشن / استعلام, لوله گازی 4 اینچ 6 متری با بوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237658/استعلام-گاز-هلیوم'>استعلام گاز هلیوم / استعلام و استعلام گاز هلیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237661/استعلام-یک-عدد-کیس'>استعلام یک عدد کیس / استعلام ,استعلام یک عدد کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237663/استعلام-خرید-تلویزیون-50-یا-49-اینچ--'>استعلام خرید تلویزیون 50 یا 49 اینچ... / استعلام,خرید تلویزیون 50 یا 49 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237669/استعلام-تکمیل-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237697/مناقصه-تهیه-مصالح-ترمیم-و-مرمت-زیرسازی-آسفالت-و-موزائیک-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح ترمیم و مرمت زیرسازی آسفالت و موزائیک نوبت دوم  / مناقصه تهیه مصالح ترمیم و مرمت زیرسازی آسفالت و موزائیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237720/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی / استعلام, استعلام استنت دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237724/استعلام-یک-عدد-سیستم-کامل-از-قبیل-کیس-کی-برد-موس-و--'>استعلام یک عدد سیستم کامل از قبیل کیس، کی برد، موس و... / استعلام,استعلام یک عدد سیستم کامل از قبیل کیس، کی برد، موس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237730/استعلام-کیس-رایانه--'>استعلام کیس رایانه ... / استعلام, استعلام کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237734/استعلام-کابل-95-3-افشان'>استعلام کابل 95*3 افشان  / استعلام ,استعلام کابل 95*3 افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237337/مزایده-آپارتمان-مساحت-83-94متر'>مزایده آپارتمان مساحت 83.94متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 83.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237395/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-خانه-مساحت-683متر'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه مساحت 683متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه مساحت 683متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237434/مزایده-تسمه-دینام--مجموعه-نمایشگر-جلو-آمپر-و----نوبت-دوم'>مزایده تسمه دینام - مجموعه نمایشگر جلو آمپر و ... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده تسمه دینام - مجموعه نمایشگر جلو آمپر و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237477/مزایده-واگذاری-اجاره-میدان-دواب-شهرداری-مراغه'>مزایده واگذاری اجاره میدان دواب شهرداری مراغه  / مزایده ,مزایده واگذاری اجاره میدان دواب شهرداری مراغه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237479/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237484/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237521/مزایده-مبل-استیل-نه-نفره-و--'>مزایده مبل استیل نه نفره و ... / مزایده, مزایده مبل استیل نه نفره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237688/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-یک-مساحت-83-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک مساحت 83.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک مساحت 83.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237791/مزایده-پلاک-زمین-مسکونی-قدمت-بیش-از-سی-سال-نوبت-اول'>مزایده پلاک زمین مسکونی قدمت بیش از سی سال نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک زمین مسکونی قدمت بیش از سی سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237871/مزایده-خودرو-پژو-پارس--'> مزایده خودرو پژو پارس... / آگهی مزایده ,  مزایده خودرو پژو پارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238019/مزایده-اجاره-دو-گروه-تابلوی-تبلیغاتی-200-مترمربعی'>مزایده اجاره دو گروه تابلوی تبلیغاتی 200 مترمربعی / مزایده, مزایده اجاره دو گروه تابلوی تبلیغاتی 200 مترمربعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238188/مزایده-فروش-یک-قطعه-باغ-سیب-و--'>مزایده فروش یک قطعه باغ سیب و ... / مزایده,مزایده فروش یک قطعه باغ سیب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238345/مزایده-اتومبیل'>مزایده اتومبیل / مزایده,  مزایده اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237013/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سوم-تفکیکی-مساحت-224-8متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی مساحت 224.8متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی مساحت 224.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237016/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-60-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 60.75متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 60.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237018/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-75-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 75 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237022/مزایده-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-81-28متر'>مزایده آپارتمان طبقه 4 مساحت 81.28متر / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه 4 مساحت 81.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237057/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-280متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 280متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 280متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237111/مزایده-پلاک-2702-11086-مساحت-دویست-متر'>مزایده پلاک 2702/11086 مساحت دویست متر  / مزایده ,مزایده پلاک 2702/11086 مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237140/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-4-تفکیکی-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 4 تفکیکی قدمت سی سال / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 4 تفکیکی قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237175/مزایده-ملک-مسکونی-مشاعی-مساحت-1606-49متر'>مزایده ملک مسکونی مشاعی مساحت 1606.49متر / مزایده ,مزایده ملک مسکونی مشاعی مساحت 1606.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237184/مزایده-آپارتمان-طبقه-زیرزمین-اول-مساحت-86-4متر'>مزایده آپارتمان طبقه زیرزمین اول مساحت 86.4متر / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه زیرزمین اول مساحت 86.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237190/مزایده-آپارتمان-مساحت-89-02متر-قدمت-شش-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 89.02متر قدمت شش سال / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 89.02متر قدمت شش سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237223/مزایده-ششدانگ-هر-یک-از-دو-باب-مغازه-وصل-بهم-جز-پلاک-ششصد-و-هشتاد-فرعی'>مزایده ششدانگ هر یک از دو باب مغازه وصل بهم جز پلاک ششصد و هشتاد فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ هر یک از دو باب مغازه وصل بهم جز پلاک ششصد و هشتاد فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237252/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-جترو'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت جترو / آگهی مزایده  ,مزایده یک دستگاه موتورسیکلت جترو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237289/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237292/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-شش-ثبت-علی-آباد-کتول'>مزایده یک قطعه زمین بخش شش ثبت علی آباد کتول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش شش ثبت علی آباد کتول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237328/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-736متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 736متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 736متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237375/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودرو سواری پژو پارس  / مزایده خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237467/مزایده-سه-فقره-سیم-کارت'>مزایده سه فقره سیم کارت / مزایده, مزایده سه فقره سیم کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237500/مزایده-خودروی-سواری-پراید--نوبت-دوم'>مزایده خودروی سواری پراید - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده خودروی سواری پراید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237593/مزایده-آپارتمان-تک-واحدی-طبقه-اول-مساحت-203-66متر'>مزایده آپارتمان تک واحدی طبقه اول مساحت 203.66متر  / مزایده,مزایده آپارتمان تک واحدی طبقه اول مساحت 203.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237615/مزایده-تل-کوچکی-از-ضایعات-آهنی'>مزایده تل کوچکی از ضایعات آهنی  / مزایده تل کوچکی از ضایعات آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237617/مزایده-اتومبیل-سواری-نیسان-تیپ-ماکسیما'>مزایده اتومبیل سواری نیسان تیپ ماکسیما  / مزایده,مزایده اتومبیل سواری نیسان تیپ ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237696/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237928/مزایده-ششدانگ-پلاک-49-3016-عرصه-634-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 49/3016 عرصه 634 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 49/3016 عرصه 634 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237939/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1500متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237739/استعلام-باطری-خشک-65-آمپر--'>استعلام باطری خشک 65 آمپر ... / استعلام,استعلام باطری خشک 65 آمپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237747/استعلام-تکمیل-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی--'>استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی ... / استعلام , استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237749/استعلام-تکمیل-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام,استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237750/استعلام-خرید-نوار-تسمه-دستگاه-تسمه-کش'>استعلام خرید نوار تسمه دستگاه تسمه کش / استعلام,استعلام خرید نوار تسمه دستگاه تسمه کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237755/استعلام-خرید-نوار-تسمه-دستگاه-تسمه-کش'>استعلام خرید نوار تسمه دستگاه تسمه کش / استعلام,</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237759/استعلام-تکمیل-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی--'>استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی... / استعلام, استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237763/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام , استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237767/استعلام-قفل--'>استعلام قفل ... / استعلام , استعلام قفل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237769/استعلام-باطری-خشک---'>استعلام باطری خشک .... / استعلام ,استعلام باطری خشک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237793/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام , استعلام کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237798/استعلام-تکمیل-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی-مدرسه--'>استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی مدرسه... / استعلام, استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237800/استعلام-دستگاه-پروانه-قفسه-سینه-LEXCO-LS106'>استعلام دستگاه پروانه قفسه سینه LEXCO-LS106 / استعلام,استعلام دستگاه پروانه قفسه سینه LEXCO-LS106</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237802/استعلام-تکمیل-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی---'>استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی .... / استعلام , استعلام تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237808/استعلام-گونی-جهت-جابجایی-اسناد-سایز-70-110--'>استعلام گونی جهت جابجایی اسناد سایز 70.110 .. / استعلام,استعلام گونی جهت جابجایی اسناد سایز 70.110 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237810/استعلام-صندلی-انتظار-راحتیران--'>استعلام صندلی انتظار راحتیران... / استعلام, استعلام صندلی انتظار راحتیران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237817/استعلام-برنج-ایرانی'>استعلام برنج ایرانی / استعلام,استعلام برنج ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237827/استعلام-یک-عدد-کیس'>استعلام یک عدد کیس / استعلام,استعلام یک عدد کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237831/استعلام-برنج-ایرانی'>استعلام برنج ایرانی  / استعلام,استعلام برنج ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237837/استعلام-هزینه-ساخت-درب-ریلی--'>استعلام هزینه ساخت درب ریلی... / استعلام,هزینه ساخت درب ریلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237843/استعلام-پنجره-PVC-و-7-عدد-روشوئی-و---'>استعلام پنجره PVC و 7 عدد روشوئی و .... / استعلام ,استعلام پنجره PVC و 7 عدد روشوئی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237849/استعلام-یک-عدد-کیس'>استعلام  یک عدد کیس / استعلام, استعلام  یک عدد کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237858/استعلام-خرید-100000-عدد-ویفر-شکلاتی---'>استعلام خرید 100000 عدد ویفر شکلاتی  ... / استعلام,استعلام خرید 100000 عدد ویفر شکلاتی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237859/استعلام-سوئیچ-24-پورت'>استعلام  سوئیچ 24 پورت  / استعلام, سوئیچ 24 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237863/استعلام-کمپرسور-کولرهای-پنجره-ای-و-اسپلیت--'>استعلام کمپرسور کولرهای پنجره ای و اسپلیت... / استعلام, استعلام کمپرسور کولرهای پنجره ای و اسپلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237866/استعلام-کابل-کنتور-کانسنتریک--'>استعلام کابل کنتور کانسنتریک ... / استعلام , استعلام کابل کنتور کانسنتریک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237867/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام,سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237884/استعلام-سوئیچ-24-پورت'>استعلام سوئیچ 24 پورت / استعلام,استعلام سوئیچ 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237892/استعلام-سوئیچ-24-پورت-2960'>استعلام سوئیچ 24 پورت 2960  / استعلام,استعلام سوئیچ 24 پورت 2960 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237899/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه... / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237906/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237913/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237916/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237919/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن'>استعلام عملیات اجرایی احداث مخزن / استعلام,استعلام عملیات اجرایی احداث مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237920/استعلام-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-پیچک-محله-از-چاه-به-مخزن-روستا'>استعلام عملیات اجرایی خط انتقال پیچک محله از چاه به مخزن روستا / استعلام, عملیات اجرایی خط انتقال پیچک محله از چاه به مخزن روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237926/استعلام-کابل-کنستانتریک-10--4'>استعلام کابل کنستانتریک 10 * 4  / استعلام , استعلام کابل کنستانتریک 10 * 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237929/مناقصه-خرید-کابل-10-4'>مناقصه خرید کابل 10* 4 / مناقصه خرید کابل 10* 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237931/استعلام-مشاوره-و-نظارت-بر-اجرای-ساخت--'>استعلام مشاوره و نظارت بر اجرای ساخت... / استعلام,مشاوره و نظارت بر اجرای ساخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237934/استعلام-الکتروپمپ-عمودی'>استعلام الکتروپمپ عمودی / استعلام, الکتروپمپ عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237943/استعلام-یخچال-12-فوت'>استعلام یخچال 12 فوت / استعلام,استعلام یخچال 12 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237951/استعلام-محصولات-الکتریکی'>استعلام محصولات الکتریکی / استعلام , استعلام محصولات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237962/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-نت-شبکه-و-تجهیزات'>اصلاحیه مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات نت شبکه و تجهیزات / اصلاحیه مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات نت شبکه و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237978/استعلام10-آیتم-کاغذ-و-نوار-بریشمان-و-گلندو-کلید-مینیاتوری'>استعلام10 آیتم کاغذ و نوار بریشمان و گلندو کلید مینیاتوری / استعلام, استعلام 10 آیتم کاغذ و نوار بریشمان و گلندو کلید مینیاتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238011/استعلام-بهاء-لوازم-سرمایشی'>استعلام بهاء لوازم سرمایشی / استعلام بهاء, استعلام بهاء لوازم سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238028/استعلام-بهاء-لوازم-اداری'>استعلام بهاء لوازم اداری / استعلام بهاء, استعلام بهاء لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237960/مزایده-خودروی-وانت-نیسان'>مزایده خودروی وانت نیسان  / مزایده, مزایده خودروی وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237994/مزایده-یک-دستگاه-بویلر-(دیگ-بخار)'>مزایده یک دستگاه بویلر (دیگ بخار)  / مزایده , مزایده یک دستگاه بویلر (دیگ بخار) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238038/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-226-09متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 226.09متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 226.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238063/تجدید-فراخوان-مزایده-واگذاری-امور-بوفه'>تجدید فراخوان مزایده واگذاری امور بوفه / تجدید فراخوان  مزایده ,مزایده واگذاری امور بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238064/مزایده-خودرو-سواری-پراید-دوگانه-سوز-SE131'>مزایده خودرو سواری پراید دوگانه سوز SE131  / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید دوگانه سوز SE131 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238082/مزایده-ششدانگ-ساختمان-دو-طبقه-عرصه-204-49متر'>مزایده ششدانگ ساختمان دو طبقه عرصه 204.49متر  / مزایده،مزایده ششدانگ ساختمان دو طبقه عرصه 204.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236998/مزایده-آپارتمان-مساحت-19-156متر-بخش-نه-مشهد'>مزایده آپارتمان مساحت 19.156متر بخش نه مشهد / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 19.156متر بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237059/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-2047-35متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 2047.35متر / مزایده ,مزایده ششدانگ باغ مساحت 2047.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237063/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-مساحت-3231-80متر'>مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 3231.80متر / مزایده ,مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 3231.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237084/مزایده-اجاره-یکباب-کشتارگاه'>مزایده اجاره یکباب کشتارگاه / آگهی مزایده عمومی (غیر حضوری) , مزایده اجاره یکباب کشتارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237097/مزایده-سرقفلی-ملک-دارای-اسکلت-فلزی-با-کف-سنگ'>مزایده سرقفلی ملک دارای اسکلت فلزی با کف سنگ / مزایده ,مزایده سرقفلی ملک دارای اسکلت فلزی با کف سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237135/اصلاحیه-مزایده-فروش-محصولات-اقلام-و-خودروهای-مازاد'>اصلاحیه مزایده فروش محصولات، اقلام و خودروهای مازاد / اصلاحیه مزایده, مزایده  فروش محصولات، اقلام و خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237232/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-1579-37متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 1579.37متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 1579.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237262/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزار-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237342/مزایده-مبل-راحتی--'>مزایده مبل راحتی... / مزایده , مزایده مبل راحتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237351/مزایده-فروش-یک-فروند-بارج-8-هزار-تنی-97-05-02'>مزایده فروش یک فروند بارج 8 هزار تنی 97.05.02 / آگهی مزایده , مزایده فروش یک فروند بارج 8 هزار تنی  97.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237425/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3950متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3950متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3950متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237428/مزایده-واگذاری-عرصه-برای-فروش-گل'>مزایده واگذاری عرصه برای فروش گل / مزایده، مزایده واگذاری عرصه برای فروش گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237449/مزایده-یک-عدد-سیلندر'>مزایده یک عدد سیلندر / مزایده, مزایده یک عدد سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237522/مزایده-فروش-ضایعات-و-آهن-آلات-در-انبار'>مزایده فروش ضایعات و آهن آلات در انبار / مزایده، مزایده فروش ضایعات و آهن آلات در انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237525/مزایده-فروش-سرقفلی-یکباب-آپارتمان-تجاری'>مزایده فروش سرقفلی یکباب آپارتمان تجاری / آگهی مزایده , مزایده فروش سرقفلی یکباب آپارتمان تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237566/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-گلف'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری گلف / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری گلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237588/مزایده-اجاره-واحدهای-عرصه-و-اعیان-وقف'>مزایده اجاره واحدهای عرصه و اعیان وقف  / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحدهای عرصه و اعیان وقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237637/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-883-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 883 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 883 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237686/مزایده-اجاره-استخر-سرپوشیده-مرحله-دوم'>مزایده اجاره استخر سرپوشیده مرحله دوم  / مزایده , مزایده اجاره استخر سرپوشیده مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237758/واگذاری-غرفه-تجاری-و-اداری'>واگذاری غرفه تجاری و اداری / واگذاری, واگذاری غرفه تجاری و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237855/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سوازی-دووسی-لو--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سوازی دووسی لو - نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو سوازی دووسی لو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237945/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-مساحت-کلی-13937-28متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک مساحت کلی 13937.28متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک مساحت کلی 13937.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237964/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238017/مزایده-یکباب-خانه-بخش-4-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه بخش 4 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش 4 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238030/مزایده-فروش-2-عدد-پل-جرثقیل--'>مزایده فروش 2 عدد پل جرثقیل ... / مزایده ، مزایده فروش 2 عدد پل جرثقیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238032/مزایده-قطعه-زمین-زراعتی-دیم-مساحت-15000متر'>مزایده قطعه زمین زراعتی دیم مساحت 15000متر / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعتی دیم مساحت 15000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238326/مزایده-منزل-فروشی'>مزایده منزل فروشی / مزایده,مزایده منزل فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236988/مزایده-فروش-کامیون-کشنده-سیستم-اسکانیا'>مزایده فروش کامیون کشنده سیستم اسکانیا  / مزایده, مزایده فروش کامیون کشنده سیستم اسکانیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237341/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-عرصه-سیصد-متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237401/مزایده-خودرو-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده خودرو پژو 405 جی ال ایکس / مزایده, مزایده خودرو پژو 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237465/مزایده-تعداد-226دستگاه-انواع-خودروهای-فرسوده'>مزایده تعداد 226دستگاه انواع خودروهای فرسوده  / مزایده, مزایده تعداد 226دستگاه انواع خودروهای فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237489/مزایده-کفش'>مزایده کفش / مزایده, مزایده کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238037/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام, استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238043/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب-از-سه-راهی-بعد-از-مخزن-تا-فشار-شکن'>استعلام احداث خط انتقال آب از سه راهی بعد از مخزن  تا فشار شکن / استعلام , استعلام احداث خط انتقال آب از سه راهی بعد از مخزن  تا فشار شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238056/استعلام-تلویزیون-سامسونگ-LED'>استعلام تلویزیون سامسونگ LED  / استعلام ,استعلام تلویزیون سامسونگ LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238057/استعلام-بهاء-لوازم-خانگی'>استعلام بهاء لوازم خانگی / استعلام بهاء, استعلام بهاء لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238075/استعلام-بهاء-لوازم-تحریر-و-رایانه'>استعلام بهاء لوازم تحریر و رایانه / استعلام بهاء, استعلام بهاء لوازم تحریر و رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238100/استعلام-خرید-هد-چاپگر-شناسنامه-بزرگسال--'>استعلام خرید هد چاپگر شناسنامه بزرگسال .. / استعلام, استعلام خرید هد چاپگر شناسنامه بزرگسال ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238105/استعلام-عایق-الاستومری--'>استعلام عایق الاستومری ... / استعلام , استعلام عایق الاستومری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238108/استعلام-الکتروپمپ-73-5-کیلووات-384-9'>استعلام الکتروپمپ 73/5 کیلووات 384/9 / استعلام, الکتروپمپ 73/5 کیلووات 384/9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238111/استعلام-تامین-جا-و-سایر-ملزومات-برپایی-همایش'>استعلام تامین جا و سایر ملزومات برپایی همایش / استعلام ,استعلام تامین جا و سایر ملزومات برپایی همایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238115/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال / استعلام, استعلام دوربین دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238118/استعلام-فن-کویل-سقفی-توکار-مدل-800-چهار-طرفه'>استعلام فن کویل سقفی توکار مدل 800 چهار طرفه / استعلام,استعلام فن کویل سقفی توکار مدل 800 چهار طرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238121/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238127/استعلام-مجتمع-آبرسانی'>استعلام مجتمع آبرسانی  / استعلام, مجتمع آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238128/استعلام-تهیه-لوازم-لیست-پیوست-جهت-نصب--'>استعلام تهیه لوازم لیست پیوست جهت نصب .. / استعلام,استعلام تهیه لوازم لیست پیوست جهت نصب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238129/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238133/استعلام-ساخت-منبع-گالوانیزه-و--'>استعلام ساخت منبع گالوانیزه و... / استعلام,ساخت منبع گالوانیزه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238136/استعلام-عملیات-تجهیز-چاه-آب-شرب'>استعلام عملیات تجهیز چاه آب شرب  / استعلام, عملیات تجهیز چاه آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238150/استعلام-رایانه-همراه-نوت-بوک--'>استعلام رایانه همراه نوت بوک... / استعلام,رایانه همراه نوت بوک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238156/استعلام-لیوان-یک-بار-مصرف'>استعلام لیوان یک بار مصرف  / استعلام,استعلام لیوان یک بار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238160/استعلام-مجتمع-آبرسانی--'>استعلام مجتمع آبرسانی ... / استعلام , استعلام مجتمع آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238163/استعلام-رول-حرارتی'>استعلام رول حرارتی / استعلام , استعلام رول حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238164/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار ... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238169/استعلام-تامین-تجهیزات-رایانه-ای-هنرستانها'>استعلام تامین تجهیزات رایانه ای هنرستانها / استعلام, تامین تجهیزات رایانه ای هنرستانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238170/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238178/استعلام-تامین-تجهیزات-هنرستانی--'>استعلام تامین تجهیزات هنرستانی... / استعلام, تامین تجهیزات هنرستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238180/استعلام-خرید-تجهیزات-موردنیاز-واکسیناسیون-دام-طبق-لیست-پیوستی'>استعلام خرید تجهیزات موردنیاز واکسیناسیون دام طبق لیست پیوستی / استعلام,استعلام خرید تجهیزات موردنیاز واکسیناسیون دام طبق لیست پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238182/استعلام-آبرسانی--'>استعلام آبرسانی ... / استعلام , استعلام آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238184/استعلام-ویال-سفتریاکسون-و-غیره'>استعلام ویال سفتریاکسون و غیره  / استعلام,استعلام ویال سفتریاکسون و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238187/استعلام-خرید-باتری-یو-پی-اس'>استعلام خرید باتری یو پی اس / استعلام,استعلام خرید باتری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238190/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238191/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور  / استعلام,استعلام دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238192/استعلام-دوربین-دیجیتال-و--'>استعلام دوربین دیجیتال و .. / استعلام, دوربین دیجیتال و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238193/استعلام-سبزی-فریز-شده'>استعلام سبزی فریز شده / استعلام, استعلام سبزی فریز شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238194/استعلام-اجرا-و-راه-اندازی-شبکه-داخلی'>استعلام اجرا و راه اندازی شبکه داخلی  / استعلام,استعلام اجرا و راه اندازی شبکه داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238195/استعلام-خرید-280-عدد-بشقاب-مسی-میناکاری'>استعلام خرید 280 عدد بشقاب مسی میناکاری / استعلام,استعلام خرید 280 عدد بشقاب مسی میناکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238196/استعلام-تجهیزات-هنرستان-ها--'>استعلام تجهیزات هنرستان ها... / استعلام, استعلام تجهیزات هنرستان ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238199/استعلام-اجرا-و-راه-اندازی-شبکه-داخلی'>استعلام اجرا و راه اندازی شبکه داخلی  / استعلام,استعلام اجرا و راه اندازی شبکه داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238201/استعلام-ویال-آلبومین'>استعلام ویال آلبومین / استعلام,ویال آلبومین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238208/استعلام-درخواست-خرید-لوازم-مولد-کامینز---'>استعلام درخواست خرید لوازم مولد کامینز  ... / استعلام, استعلام درخواست خرید لوازم مولد کامینز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238210/استعلام-خرید-کولر-آبی-اسپلیت-یخچال-و-بخاری'>استعلام خرید کولر آبی، اسپلیت، یخچال و بخاری  / استعلام , استعلام خرید کولر آبی، اسپلیت، یخچال و بخاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238215/استعلام-ویال-IVIG-5--'>استعلام ویال IVIG 5... / استعلام, استعلام ویال IVIG 5...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238216/استعلام-لوازم-موتور-ولوو'>استعلام لوازم موتور ولوو / استعلام,استعلام لوازم موتور ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238217/استعلام-پمپ-بتن-ثابت'>استعلام پمپ بتن ثابت  / استعلام ,استعلام پمپ بتن ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238218/استعلام-نیاز-به-کیس-کامپیوتر-با-متعلقات--'>استعلام  نیاز به کیس کامپیوتر با متعلقات .. / استعلام, استعلام  نیاز به کیس کامپیوتر با متعلقات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237635/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-127-66متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 127.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 127.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237684/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-280-70متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 280.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 280.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237711/مزایده-ملک-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237988/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-با-بنای-به-شماره-5-هزار-و-پانصد-و-شصت-و-پنج-فرعی'>مزایده دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان با بنای به شماره 5 هزار و پانصد و شصت و پنج فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان با بنای به شماره 5 هزار و پانصد و شصت و پنج فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237006/مزایده-ششدانگ-زمین-زیربنای-کلی-2060متر'>مزایده ششدانگ زمین زیربنای کلی 2060متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین زیربنای کلی 2060متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237103/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-مساحت-104-66متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو مساحت 104.66متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو مساحت 104.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237227/مزایده-یک-دستگاه-فیدرمیکس'>مزایده یک دستگاه فیدرمیکس / مزایده ،مزایده یک دستگاه فیدرمیکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237240/مزایده-خودرو-سواری-ال-90-سفید-رنگ'>مزایده خودرو سواری ال 90 سفید رنگ  / آگهی مزایده  , مزایده خودرو سواری ال 90 سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237255/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-159-37متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه 159.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه 159.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237286/مزایده-خودروی-سواری-وانت-دوکابین-رنگ-سفید'>مزایده خودروی سواری وانت دوکابین رنگ سفید  / آگهی مزایده, مزایده خودروی سواری وانت دوکابین رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237287/مزایده-دو-قطعه-زمین-روستای-جهان-بینی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین روستای جهان بینی نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین روستای جهان بینی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237462/مزایده-فروش-تعداد-10-دستگاه-خودرو-از-خودروهای-اسقاطی-خود'>مزایده فروش تعداد 10 دستگاه خودرو از خودروهای اسقاطی خود / مزایده , مزایده فروش تعداد 10 دستگاه خودرو از خودروهای اسقاطی خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237490/مزایده-سواری-پژو-تیپ-405-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده سواری پژو تیپ 405 رنگ نقره ای متالیک / مزایده سواری پژو تیپ 405 رنگ نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237496/مزایده-سواری-پراید-131-مدل-91'>مزایده سواری پراید 131 مدل 91  / مزایده, مزایده سواری پراید 131 مدل 91 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237499/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-993-متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 993 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 993 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237504/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-298-متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 298 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 298 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237509/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-198متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 198متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 198متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237523/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-24-350متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 24.350متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 24.350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237524/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-117متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 117متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 117متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237537/مزایده-یخچال-صندوقی-رنگ-مو-ادوتویلت'>مزایده یخچال صندوقی، رنگ مو، ادوتویلت  / مزایده, مزایده یخچال صندوقی، رنگ مو، ادوتویلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237553/مزایده-ملک-بخش-سه-ثبتی-شاهرود'>مزایده ملک بخش سه ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده ملک بخش سه ثبتی شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237595/مزایده-دیزل-ژنراتور-مینی-لودر-ماشین-کارتینگ--'>مزایده دیزل ژنراتور، مینی لودر، ماشین کارتینگ... / مزایده, مزایده دیزل ژنراتور، مینی لودر، ماشین کارتینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237629/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-108-27متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 108.27متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 108.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237698/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-400متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 400متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237708/مزایده-دو-قطعه-باغ-و-یک-قطعه-زمین-دیم'>مزایده دو قطعه باغ و یک قطعه زمین دیم / مزایده,مزایده دو قطعه باغ و یک قطعه زمین دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237729/مزایده-یک-دستگاه-سی-ان-سی'>مزایده یک دستگاه سی ان سی  / مزایده, مزایده یک دستگاه سی ان سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237732/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-هشتصد-و-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتصد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتصد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237796/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت298-7متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت298.7متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت298.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237937/مزایده-یک-درب-باغ-مشجر-و-زمین-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده یک درب باغ مشجر و زمین کشاورزی نوبت اول  / مزایده,مزایده یک درب باغ مشجر و زمین کشاورزی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237952/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237959/مزایده-لوازم-و-قطعات-یدکی-سواری'>مزایده لوازم و قطعات یدکی سواری / مزایده, مزایده لوازم و قطعات یدکی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237998/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-100-47متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 100.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 100.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238013/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-230متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 230متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238023/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-343-61متر'>مزایده ملک مساحت اعیانی 343.61متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیانی 343.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238033/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-237-62متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 237.62متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 237.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237313/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-435-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 435 متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 435 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237332/مزایده-ساختمان-مسکونی-سند-عادی-با-قدمت-بیش-از-15-سال'>مزایده ساختمان مسکونی سند عادی با قدمت بیش از 15 سال / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی سند عادی با قدمت بیش از 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238220/استعلام-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام تجهیزات دوربین مداربسته  / استعلام, تجهیزات دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238225/استعلام-خرید-آبمیوه'>استعلام خرید آبمیوه / استعلام,خرید آبمیوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238228/استعلام-آمپول-هپارین-5000-واحدی'>استعلام  آمپول هپارین 5000 واحدی / استعلام, آمپول هپارین 5000 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238231/استعلام-ویال-ویزی'>استعلام ویال ویزی  / استعلام,استعلام ویال ویزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238235/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام, فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238236/استعلام-خرید-ورق-ژئوممبران-و-نصب-آن--'>استعلام خرید ورق ژئوممبران و نصب آن ... / استعلام, استعلام خرید ورق ژئوممبران و نصب آن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238238/استعلام-سرم-تزریقی-سرم-شستشو'>استعلام سرم تزریقی، سرم شستشو / استعلام , استعلام سرم تزریقی، سرم شستشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238239/استعلام-امور-نگهداری-و-رفع-اتقافات'>استعلام امور نگهداری و رفع اتقافات / استعلام,امور نگهداری و رفع اتقافات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238240/استعلام-لوله-فلزی-طبق-پیوست'>استعلام لوله فلزی طبق پیوست / استعلام,استعلام لوله فلزی طبق پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238244/استعلام-ویال-سپیروفلوکاسین---'>استعلام ویال سپیروفلوکاسین  ... / استعلام ,استعلام ویال سپیروفلوکاسین  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238248/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238253/استعلام-تعمیر-و-کالیبراسیون-میترهای-اندازه-گیری--'>استعلام تعمیر و کالیبراسیون میترهای اندازه گیری  .. / استعلام,استعلام تعمیر و کالیبراسیون میترهای اندازه گیری  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238274/استعلام-تجهیزات-دوربین--'>استعلام تجهیزات دوربین ... / استعلام , استعلام تجهیزات دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238281/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238282/استعلام-تعداد-50-عدد-کله-قندی-راهبند'>استعلام تعداد 50 عدد کله قندی راهبند / استعلام ,استعلام تعداد 50 عدد کله قندی راهبند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238287/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238305/استعلام-خدمات-ساختمانی'>استعلام خدمات ساختمانی / استعلام,خدمات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238306/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238334/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی / استعلام,مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238339/استعلام-مایع-سفیدکننده--'>استعلام مایع سفیدکننده... / استعلام, استعلام مایع سفیدکننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238340/استعلام-کیک-ساده'>استعلام کیک ساده / استعلام, کیک ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238343/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی / استعلام, استعلام مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238344/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام , استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238346/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام,استعلام طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238348/استعلام-کولرهای-گازی--'>استعلام کولرهای گازی... / استعلام, استعلام کولرهای گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238349/استعلام-استکر-نیمه-برقی--'>استعلام استکر نیمه برقی... / استعلام, استعلام استکر نیمه برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238350/استعلام-کولرهای-گازی-سرو-گرم-ال-جی'>استعلام کولرهای گازی سرو گرم ال جی  / استعلام, کولرهای گازی سرو گرم ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238352/استعلام-آبمیوه-پاکتی'>استعلام آبمیوه پاکتی  / استعلام , استعلام آبمیوه پاکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238353/استعلام-تجهیزات-الکترونیک'>استعلام تجهیزات الکترونیک / استعلام,استعلام تجهیزات الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238354/استعلام-کپسول-co2-و-کپسول-پودری'>استعلام کپسول co2 و کپسول پودری / استعلام, کپسول co2 و کپسول پودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238367/استعلام-رادیاتور-پنلی-1-2-ایساتیس'>استعلام رادیاتور پنلی 1/2 ایساتیس / استعلام ,استعلام رادیاتور پنلی 1/2 ایساتیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238384/استعلام-پنل-اس-ام-دی-60-60-90-وات-10000-لومن--'>استعلام پنل اس ام دی 60*60  90 وات  10000 لومن  .. / استعلام, استعلام پنل اس ام دی 60*60  90 وات  10000 لومن  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238409/استعلام-واگذاری-ارسال-نامه-های-اداری-و-آموزشی'>استعلام واگذاری ارسال نامه های اداری و آموزشی  / استعلام, واگذاری ارسال نامه های اداری و آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238410/استعلام-گازوئیل'>استعلام گازوئیل / استعلام,استعلام گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238439/استعلام-تامین-جا-و-صندلی-و-پذیرایی'>استعلام تامین جا و صندلی و پذیرایی  / استعلام ,استعلام تامین جا و صندلی و پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238443/استعلام-اجاره-فضا'>استعلام اجاره فضا  / استعلام,استعلام اجاره فضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238446/استعلام-تامین-جا-و-صندلی-سالن--'>استعلام  تامین جا و صندلی سالن .. / استعلام, استعلام  تامین جا و صندلی سالن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238449/استعلام-خرید-کیس-اداری-و-لپ-تاپ'>استعلام خرید کیس اداری و لپ تاپ / استعلام ,استعلام خرید کیس اداریو لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237003/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-الکتروموتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم یدکی الکتروموتور  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید لوازم یدکی الکتروموتور  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237014/استعلام-کت-و-شلوار-مردانه-جلوگرد--'>استعلام کت و شلوار مردانه جلوگرد ... / استعلام,استعلام کت و شلوار مردانه جلوگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237033/مناقصه-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-تجهیز-و-بهره-برداری-از-شهر-بازی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه سرمایه گذاری جهت احداث تجهیز و بهره برداری از شهر بازی - تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان , مناقصه سرمایه گذاری جهت احداث تجهیز و بهره برداری از شهر بازی - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237039/مناقصه-جمع-آوری-نرمه-فولادسازی-توسط-سه-دستگاه-مکنده'>مناقصه جمع آوری نرمه فولادسازی توسط سه دستگاه مکنده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری نرمه فولادسازی توسط سه دستگاه مکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237072/مناقصه-خرید-ادوات-و-تجهیزات-آب-و-هواشناسی'>مناقصه خرید ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی  / مناقصه, مناقصه خرید ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237082/استعلام-خرید-رنگ-های-پلاتر-HP795'>استعلام  خرید رنگ های پلاتر HP795  / استعلام, خرید رنگ های پلاتر HP795 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237101/استعلام-باتری-سرب-اسید-خشک-ساخت-ایران'>استعلام  باتری سرب اسید خشک ساخت ایران / استعلام, باتری سرب اسید خشک ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237503/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-تجاری-و-عمارت-مساحت-390متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی تجاری و عمارت مساحت 390متر / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی تجاری و عمارت مساحت 390متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237506/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-315متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 315متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 315متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237526/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-977متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 977متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 977متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237558/مزایده-زمینی-مسکونی-مساحت-500متر-مرحله-دوم'>مزایده زمینی مسکونی مساحت 500متر مرحله دوم / مزایده,مزایده زمینی مسکونی مساحت 500متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237579/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-407-متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 407 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 407 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237585/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-787متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 787متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 787متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237624/مزایده-یک-دستگاه-وسیله-نقلیه-پراید'>مزایده یک دستگاه وسیله نقلیه پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه وسیله نقلیه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237632/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-491-30متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 491.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 491.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237680/مزایده-پلاک-ثبتی-1096-1-بخش-02-شیراز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 1096/1 بخش 02 شیراز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1096/1 بخش 02 شیراز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237716/مزایده-پلاک-ثبتی-2163-919-بخش-4-شیراز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 2163/919 بخش 4 شیراز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2163/919 بخش 4 شیراز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238072/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده , مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238415/مزایده-یک-واحد-منزل-به-مساحت-عرصه-200-مترمربع'>مزایده یک واحد منزل به مساحت عرصه 200 مترمربع  / مزایده,مزایده یک واحد منزل به مساحت عرصه 200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237049/مزایده-باغ-مساحت-36473-متر'>مزایده باغ مساحت 36473 متر  / مزایده ,مزایده باغ مساحت 36473 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237133/مزایده-آپارتمان-مساحت-46-63متر'>مزایده آپارتمان مساحت 46.63متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 46.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237147/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-قطعه-دو-تفکیکی-شماره-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ یکبابخانه قطعه دو تفکیکی شماره سه فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ یکبابخانه قطعه دو تفکیکی شماره سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237281/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-2000متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین زراعی مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین زراعی مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237348/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-خرد-کن-سبد-سازنده'>مزایده یک دستگاه آسیاب خرد کن سبد سازنده / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه آسیاب خرد کن سبد سازنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237403/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده , مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237432/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-به-مقدار-360-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه به مقدار 360 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه به مقدار 360 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237437/مزایده-معرق-مروارید-میز-جلو-مبلی--'>مزایده معرق، مروارید، میز جلو مبلی... / مزایده, مزایده معرق، مروارید، میز جلو مبلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237451/مزایده-یک-دستگاه-دنده-زن-مالشی-جهت-تولید-پیچ'>مزایده یک دستگاه دنده زن مالشی جهت تولید پیچ / مزایده , مزایده یک دستگاه دنده زن مالشی جهت تولید پیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237466/مزایده-یک-دستگاه-کاتر'>مزایده یک دستگاه کاتر  / مزایده, مزایده یک دستگاه کاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237508/مزایده-عرصه-مسکونی-باغ-و-دستگاه-پوست-کن-گردو-خودروی-سمند-مدل-1384'>مزایده عرصه مسکونی باغ و دستگاه پوست کن گردو- خودروی سمند مدل 1384  / مزایده عرصه مسکونی باغ و دستگاه پوست کن گردو- خودروی سمند مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237536/مزایده-مغازه-مساحت-32-متر'>مزایده مغازه مساحت 32 متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 32 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237622/مزایده-فروش-معدن-سنگ-لاشه'>مزایده فروش معدن سنگ لاشه / مزایده, مزایده فروش معدن سنگ لاشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237660/مزایده-ساختمان-قطعه-11-تفکیکی-مساحت-119920متر'>مزایده ساختمان قطعه 11 تفکیکی مساحت 119920متر  / مزایده,مزایده ساختمان قطعه 11 تفکیکی مساحت 119920متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237836/مزایده-ساختمان-احداثی-عرصه-شامل-سوله-اسکلت-فلزی-مساحت-2340متر'>مزایده ساختمان احداثی عرصه شامل سوله اسکلت فلزی مساحت 2340متر / مزایده,مزایده ساختمان احداثی عرصه شامل سوله اسکلت فلزی مساحت 2340متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237955/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238021/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-149-90متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 149.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 149.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238027/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-135-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 135 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 135 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236993/مزایده-تمامیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده ,مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237210/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237216/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-نود-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237303/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-2-2500-هکتار-مشاع-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت 2.2500 هکتار مشاع نوبت اول  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت 2.2500 هکتار مشاع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237345/مزایده-مقدار-17-382-سیر-از-قنات-و-اراضی-بخش-دو-نیشابور'>مزایده مقدار 17.382 سیر از قنات و اراضی بخش دو نیشابور  / مزایده,مزایده مقدار 17.382 سیر از قنات و اراضی بخش دو نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237445/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237473/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-28-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 28 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 28 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237501/مزایده-وسیله-نقلیه-سواری-پژو-پارس'>مزایده وسیله نقلیه سواری پژو پارس / آگهی مزایده مال منقول,مزایده وسیله نقلیه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237514/مزایده-چکش-ده-کاره--اتو-نایلون-دستی'>مزایده چکش ده کاره - اتو نایلون دستی  / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده چکش ده کاره - اتو نایلون دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237548/مزایده-کامیون'>مزایده کامیون  / اگهی مزایده , مزایده کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237671/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید دوگانه سوز  / مزایده،مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید دوگانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237673/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-یک-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک کرمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک کرمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237721/مزایده-زمین-کشاورزی-به-میزان-هفتصد-متر-از-1700متر'>مزایده زمین کشاورزی به میزان هفتصد متر از 1700متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی به میزان هفتصد متر از 1700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237806/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-278-5متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 278.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 278.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238024/مزایده-زمین-مساحت-2900متر'>مزایده زمین مساحت 2900متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 2900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237151/مزایده-پلاک-ثبتی-3523-فرعی-از-74-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 3523 فرعی از 74 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 3523 فرعی از 74 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237231/تجدید-مزایده-تخت-خواب-موج-میز-تلویزیون-ویترین'>تجدید مزایده تخت خواب موج- میز تلویزیون- ویترین / آگهی تجدید مزایده اموال, مزایده تخت خواب موج- میز تلویزیون- ویترین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237241/مزایده-80-سهم-از-511-سهم-مشاع-تحت-پلاک-89-بخش-سه-خوی'>مزایده 80 سهم از 511 سهم مشاع تحت پلاک 89 بخش سه خوی / مزایده,مزایده 80 سهم از 511 سهم مشاع تحت پلاک 89 بخش سه خوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237245/مزایده-یک-دستگاه-فریزر-خوابیده-یخچال-ویترین--قفسه'>مزایده یک دستگاه فریزر خوابیده- یخچال ویترین - قفسه / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده یک دستگاه فریزر خوابیده- یخچال ویترین - قفسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237250/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>مزایده یک دستگاه جرثقیل سقفی / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده یک دستگاه جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237270/مزایده-ملک-بخش-8-گیلان-قدمت-بیش-از-35-سال'>مزایده ملک بخش 8 گیلان قدمت بیش از 35 سال / مزایده,مزایده ملک بخش 8 گیلان قدمت بیش از 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237325/مزایده-آپارتمان-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237347/مزایده-ششدانگ-کارگاه-به-شماره-پلاک-2044-فرعی'>مزایده ششدانگ کارگاه  به شماره پلاک 2044 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ کارگاه  به شماره پلاک 2044 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237352/مزایده-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-137-22متر'>مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی 137.22متر  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی 137.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237354/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-137-22متر-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 137.22متر قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 137.22متر قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237416/مزایده-منافع-استیجاری-یک-قطعه-زمین-بخش-نه-مشهد'>مزایده منافع استیجاری یک قطعه زمین بخش نه مشهد / مزایده,مزایده منافع استیجاری یک قطعه زمین بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237456/مزایده-یخچال-فریزر'>مزایده یخچال فریزر / مزایده, مزایده یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237475/مزایده-سواری-پژو-206-هاچ-بک-رنگ-سفید-روغنی'>مزایده سواری پژو 206 هاچ بک  رنگ سفید روغنی / مزایده سواری پژو 206 هاچ بک  رنگ سفید روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237699/مزایده-یکدستگاه-سواری-سیتروئن'>مزایده یکدستگاه سواری سیتروئن / مزایده , مزایده یکدستگاه سواری سیتروئن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237706/مزایده-فروش-البسه-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش البسه  ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده مزایده فروش البسه  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237811/مزایده-مغازه-های-تجاری-و-قطعه-زمین-کشاورزی-و-چاه-آب-نوبت-اول'>مزایده مغازه های تجاری و قطعه زمین کشاورزی و چاه آب نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه های تجاری و قطعه زمین کشاورزی و چاه آب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237822/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-661-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 661.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 661.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238046/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-4187-فرعی-از-151900-اصلی-بخش-پنج'>مزایده پلاک ثبتی شماره 4187 فرعی از 151900 اصلی بخش پنج  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 4187 فرعی از 151900 اصلی بخش پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238081/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-2197-5متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2197.5متر نوبت دوم  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2197.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238399/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-یکصد-ده-متر-و-شصت-و-سه-متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه یکصد ده متر و شصت و سه متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه یکصد ده متر و شصت و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236999/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-101-76متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 101.76متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 101.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237357/مزایده-ششدانگ-اعیانی-پلاک-ثبتی-مساحت-310-متر'>مزایده ششدانگ اعیانی پلاک ثبتی مساحت 310 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی پلاک ثبتی مساحت 310 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237625/مزایده-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه-با-سیستم-نیمه-اسکلت-فلزی'>مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه با سیستم نیمه اسکلت فلزی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه با سیستم نیمه اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237628/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-تیپ-207'>مزایده فروش خودرو سواری پژو تیپ 207  / مزایده ، مزایده فروش خودرو سواری پژو تیپ 207 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237702/مزایده-پلاک-ثبتی-2289-بخش-15-ثبتی-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 2289 بخش 15 ثبتی اصفهان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2289 بخش 15 ثبتی اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237737/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-119-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 119 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 119 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237114/استعلام-درخواست-خرید-5-عدد-هارد-دیسک-hpg6-و-رم-سرور---'>استعلام درخواست خرید 5 عدد هارد دیسک hpg6  و رم سرور .... / استعلام ,استعلام درخواست خرید 5 عدد هارد دیسک hpg6  و رم سرور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237215/استعلام-نیاز-به-50-بسته-کاغذ-A4-کپی-مکس'>استعلام نیاز به 50 بسته کاغذ A4 کپی مکس / استعلام, استعلام نیاز به 50 بسته کاغذ A4 کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237258/استعلام-پروپ-کاپنوگراف'>استعلام پروپ کاپنوگراف / استعلام,استعلام پروپ کاپنوگراف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237265/استعلام-ONE-STEP-RT-PCR'>استعلام ONE STEP RT- PCR / استعلام,استعلام ONE STEP RT- PCR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237273/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237280/استعلام-کیت-استخراج'>استعلام کیت استخراج / استعلام,استعلام کیت استخراج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237290/استعلام-کیت'>استعلام کیت / استعلام,استعلام کیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237295/استعلام-واگذاری-خدمات-حجمی-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری-و-تجهیزات'>استعلام واگذاری خدمات حجمی سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات  / استعلام,استعلام واگذاری خدمات حجمی سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237296/استعلام-نرم-افزار-سیستم-اتوماسیون-اداری'>استعلام نرم افزار سیستم اتوماسیون اداری  / استعلام, نرم افزار سیستم اتوماسیون اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237306/استعلام-دستگاه-تست-عملکرد-کنتور'>استعلام دستگاه تست عملکرد کنتور / استعلام,دستگاه تست عملکرد کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237311/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237316/استعلام-خرید-لوازم-نوشت-افزار--'>استعلام خرید لوازم نوشت افزار... / استعلام, استعلام خرید لوازم نوشت افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237319/استعلام-لوله-کشی-موتورخانه'>استعلام لوله کشی موتورخانه / استعلام,استعلام لوله کشی موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237367/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-و-همسطح-سازی-آدم-روهای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه لکه گیری و آسفالت و همسطح سازی آدم روهای شبکه جمع آوری فاضلاب ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و آسفالت و همسطح سازی آدم روهای شبکه جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237371/استعلام-کیت-پزشکی'>استعلام کیت پزشکی / استعلام, استعلام کیت پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237381/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237387/استعلام-نوار-اخطار-آبی-آرم-دار--'>استعلام نوار اخطار آبی آرم دار... / استعلام, استعلام نوار اخطار آبی آرم دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237389/استعلام-دستگاه-مرکز-تلفن'>استعلام دستگاه مرکز تلفن / استعلام,دستگاه مرکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237390/استعلام-تولید-سایر-تجهیزات-برقی'>استعلام تولید سایر تجهیزات برقی / استعلام, استعلام تولید سایر تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237397/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-ساختمان-و-تاسیسات-ورزشی'>استعلام بیمه آتش سوزی ساختمان و تاسیسات ورزشی  / استعلام,استعلام بیمه آتش سوزی ساختمان و تاسیسات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237405/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام,بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237411/استعلام-پوشه-مقوایی-فنردار--'>استعلام پوشه مقوایی فنردار... / استعلام, استعلام پوشه مقوایی فنردار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237412/استعلام-کاغذ-چاپگر'>استعلام کاغذ چاپگر  / استعلام, استعلام کاغذ چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237421/استعلام-پاسپورت-خوان'>استعلام پاسپورت خوان / استعلام, پاسپورت خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237446/استعلام-کابل-شبکه-cat6-utp-با-هد-روم-بالاتر-از-11'>استعلام  کابل شبکه cat6 utp با هد روم بالاتر از 11 / استعلام,  کابل شبکه cat6 utp با هد روم بالاتر از 11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237463/استعلام-کولر-ایستاده-48000-ایرانی'>استعلام کولر ایستاده 48000 ایرانی  / استعلام, کولر ایستاده 48000 ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237468/استعلام-تعداد-10-دستگاه-کولر-اسپیلیت'>استعلام تعداد 10 دستگاه کولر اسپیلیت / استعلام,استعلام تعداد 10 دستگاه کولر اسپیلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237543/استعلام-فعالیت-های-تامین-جا-برای-اقامت-کوتاه-مدت'>استعلام فعالیت های تامین جا برای اقامت کوتاه مدت / استعلام,استعلام فعالیت های تامین جا برای اقامت کوتاه مدت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237550/استعلام-پروژه-حفاری'>استعلام پروژه حفاری / استعلام,پروژه حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237564/استعلام-کپسول-اطفا-حریق'>استعلام کپسول اطفا حریق  / استعلام ,استعلام کپسول اطفا حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237715/استعلام-فرش'>استعلام فرش  / استعلام,استعلام فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237717/استعلام-ساخت-اتاقک'>استعلام ساخت اتاقک / استعلام,ساخت اتاقک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237727/فراخوان-مناقصه-تکمیل-خوابگاه---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل خوابگاه ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل خوابگاه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237736/استعلام-ساخت-اتاقک-و-تجهیز-چاه'>استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه / استعلام, استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237751/استعلام-لوله-دو-جداره-کاروگیت'>استعلام لوله دو جداره کاروگیت / استعلام , استعلام لوله دو جداره کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237752/استعلام-دستگاه-آزمایشگاهی'>استعلام دستگاه آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام دستگاه آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237766/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح ... / استعلام, استعلام خرید مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237790/استعلام-شیرالات-طبق-لیست'>استعلام شیرالات طبق لیست / استعلام, استعلام شیرالات طبق لیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237792/استعلام-تاکسی-سرویس'>استعلام تاکسی سرویس / استعلام,تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237801/استعلام-انجام-خدمات-کرایه-اتومبیل'>استعلام انجام خدمات کرایه اتومبیل  / استعلام,استعلام انجام خدمات کرایه اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237820/استعلام-نبشی--'>استعلام نبشی ... / استعلام , استعلام نبشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237821/استعلام-لوستر--'>استعلام لوستر ... / استعلام, استعلام لوستر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237832/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی  / استعلام, خرید تجهیزات آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237840/استعلام-حفاری-ضربه-ای-چاه-رزرو'>استعلام حفاری ضربه ای چاه رزرو  / استعلام,استعلام حفاری ضربه ای چاه رزرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237841/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی  / استعلام, خرید تجهیزات آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237881/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی-مدیر-و-مسئولین-زندان-در-قبال-زندانیان'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی مدیر و مسئولین زندان در قبال زندانیان  / استعلام, بیمه مسئولیت مدنی مدیر و مسئولین زندان در قبال زندانیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237204/آگهی-عرضه-سهام'>آگهی  عرضه سهام  / آگهی ، آگهی  عرضه سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238143/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-381متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 381متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 381متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236995/مزایده-پلاک-ثبتی-7206-فرعی-عرصه-32-42متر'>مزایده پلاک ثبتی 7206 فرعی عرصه 32.42متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 7206 فرعی عرصه 32.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237004/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-و-یکباب-منزل-بخش-نه-و-هفت-مشهد'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان و یکباب منزل بخش نه و هفت مشهد / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان و یکباب منزل بخش نه و هفت مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237992/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-378-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 378.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 378.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237027/مزایده-فروش-کارخانه-به-انضمام-ماشین-آلات'>مزایده فروش کارخانه به انضمام ماشین آلات  / مزایده ,مزایده فروش کارخانه به انضمام ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237667/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-باغ-مساحت-7000متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ باغ مساحت 7000متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ باغ مساحت 7000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237168/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-واحد-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول واحد دو تفکیکی  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول واحد دو تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237834/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرکن-اتوماتیک-کنسرو-ماهی'>مزایده فروش یکدستگاه پرکن اتوماتیک کنسرو ماهی / آگهی مزایده و فروش مال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه پرکن اتوماتیک کنسرو ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237966/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-بار'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت بار / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238085/مزایده-ششدانگ-قطعه-4-تفکیکی-و-ساختمان-پلاک-862-فرعی'>مزایده ششدانگ قطعه 4 تفکیکی و ساختمان پلاک 862 فرعی  / مزایده،مزایده ششدانگ قطعه 4 تفکیکی و ساختمان پلاک 862 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237069/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-و-باغچه-متصل-به-آن-مساحت-1820متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی و باغچه متصل به آن مساحت 1820متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی و باغچه متصل به آن مساحت 1820متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237000/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-زیربنای-109-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زیربنای 109.40متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زیربنای 109.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238015/مزایده-ساختمان-مسکونی-قدمت-15-سال'>مزایده ساختمان مسکونی قدمت 15 سال / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237118/مزایده-یک-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک خودرو سواری پژو پارس / مزایده, مزایده یک خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237902/مناقصه-واگذاری-امور-نگهبانی'>مناقصه واگذاری امور نگهبانی / مناقصه عمومی, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237903/استعلام-اجرای-شبکه-داخلی-گازفاز--'>استعلام اجرای شبکه داخلی گازفاز ... / استعلام , استعلام اجرای شبکه داخلی گازفاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237921/استعلام-آهن-آلات-طبق--'>استعلام آهن آلات طبق ... / استعلام,استعلام آهن آلات طبق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237932/استعلام-باتری-قابل-شارژ--'>استعلام باتری قابل شارژ ... / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237938/استعلام-لوازم-دیزل-ژنراتور'>استعلام لوازم دیزل ژنراتور  / استعلام,استعلام لوازم دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237940/استعلام-اجرای-پروژه-مدیریت-چرای-دام'>استعلام اجرای پروژه مدیریت چرای دام  / استعلام,استعلام اجرای پروژه مدیریت چرای دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237950/استعلام-PEC-NG'>استعلام PEC-NG / استعلام,استعلام PEC-NG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237957/استعلام-قفل-الکترونیکی-دارای-ایران-کد-معتبر-و-گارانتی-دار-باشد-و--'>استعلام قفل الکترونیکی، دارای ایران کد معتبر و گارانتی دار باشد و ... / استعلام,استعلام قفل الکترونیکی، دارای ایران کد معتبر و گارانتی دار باشد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237963/استعلام-فیلتر-هوا-روغن-و-گازوئیل--'>استعلام فیلتر هوا، روغن و گازوئیل... / استعلام, استعلام فیلتر هوا، روغن و گازوئیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238003/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-امور-ساختمانی-تجدید'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیل امور ساختمانی تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیل امور ساختمانی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238039/استعلام-اجرای-شبکه-داخلی-گاز'>استعلام اجرای شبکه داخلی گاز  / استعلام,استعلام اجرای شبکه داخلی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238042/استعلام-خرید-گل-و-گیاه'>استعلام خرید گل و گیاه / استعلام, خرید گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238045/استعلام-اجرای-پروژه-مدیریت-چرای-دام'>استعلام اجرای پروژه مدیریت چرای دام  / استعلام, اجرای پروژه مدیریت چرای دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238051/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-اهن'>استعلام ساخت جاده و راه اهن / استعلام , استعلام ساخت جاده و راه اهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238074/مناقصه-امور-تغذیه-ای-(خرید-و-توزیع-غذا)-نوبت-دوم'>مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا)- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238103/استعلام-اجرای-پروژه-مدیریت-چرای-دام'>استعلام اجرای پروژه مدیریت چرای دام / استعلام, اجرای پروژه مدیریت چرای دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238120/استعلام-وسایل-بازی'>استعلام وسایل بازی / استعلام,استعلام وسایل بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238122/استعلام-سیب-زمینی-و--'>استعلام سیب زمینی و ...  / استعلام,استعلام سیب زمینی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238124/استعلام-کیس-با-قطعات-کامل-و-مانیتور--'>استعلام کیس با قطعات کامل و مانیتور... / استعلام, استعلام کیس با قطعات کامل و مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238132/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238144/استعلام-کولر-آبی-2800'>استعلام کولر آبی 2800 / استعلام,استعلام کولر آبی 2800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238151/استعلام-ویدیو-پرژکتور'>استعلام ویدیو پرژکتور  / استعلام, ویدیو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238154/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی--'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی... / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238161/استعلام-چای'>استعلام چای / استعلام,چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238176/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام تولید انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238181/استعلام-دمنده-کوله‌ای'>استعلام دمنده کوله‌ای  / استعلام , استعلام دمنده کوله‌ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238197/استعلام-احداث-شبکه-داخلی-گاز'>استعلام احداث شبکه داخلی گاز / استعلام,احداث شبکه داخلی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238221/استعلام-دستگاه-UPS'>استعلام دستگاه UPS  / استعلام,استعلام دستگاه UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238224/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی'>استعلام خرید کامپیوتر و لوازم جانبی / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238229/استعلام-اسکن'>استعلام اسکن / استعلام,استعلام اسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238234/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام,استعلام دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238258/استعلام-درخواست-اتوبوس-دربستی-VIP'>استعلام درخواست اتوبوس دربستی VIP / استعلام, درخواست اتوبوس دربستی VIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238267/استعلام-پشتیبانی--سرویس--نگهداری-تجهیزات-رایانه-ای-و-راهبری-شبکه-LAN'>استعلام پشتیبانی - سرویس - نگهداری تجهیزات رایانه ای و راهبری شبکه LAN / استعلام,استعلام پشتیبانی - سرویس - نگهداری تجهیزات رایانه ای و راهبری شبکه LAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238286/استعلام-باتری-اتمی-150-آمپر-جهت-موتورهای-برق-اضطراری'>استعلام باتری اتمی 150 آمپر جهت موتورهای برق اضطراری / استعلام, باتری اتمی 150 آمپر جهت موتورهای برق اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238290/استعلام-کمپرسور-12000-سه-عدد--'>استعلام کمپرسور 12000 سه عدد .. / استعلام, استعلام کمپرسور 12000 سه عدد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238296/استعلام-فاضلاب'>استعلام فاضلاب / استعلام,استعلام فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238297/استعلام-ست-تنظیف-دستگاه-آنی-کارت-هایتی'>استعلام ست تنظیف دستگاه آنی کارت هایتی  / استعلام,استعلام ست تنظیف دستگاه آنی کارت هایتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238300/استعلام-تردمیل-باشگاهی'>استعلام تردمیل باشگاهی  / استعلام, تردمیل باشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238311/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-بخشی-از-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238323/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-دبیرخانه-و-پذیرایی'>مناقصه انجام امور خدماتی دبیرخانه و پذیرایی / مناقصه,مناقصه انجام امور خدماتی دبیرخانه و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238327/مناقصه-خرید-10-دستگاه-رله-دیستانس-و-13-دستگاه-رله-ref'>مناقصه خرید 10 دستگاه رله دیستانس و 13 دستگاه رله ref  / مناقصه خرید 10 دستگاه رله دیستانس و 13 دستگاه رله ref </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238341/استعلام-لوازم-گرمایش-با-رادیاتور'>استعلام لوازم گرمایش با رادیاتور  / استعلام,استعلام لوازم گرمایش با رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238362/استعلام-راه-اندازی-سردخانه-زندان'>استعلام راه اندازی سردخانه زندان / استعلام,استعلام راه اندازی سردخانه زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238385/استعلام-مقوا-تحریر'>استعلام مقوا تحریر / استعلام, مقوا تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238447/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-تشخیص-چهره-و-اثر-انگشت'>استعلام دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثر انگشت / استعلام, دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثر انگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237137/تجدید-مناقصه-احداث-970-متر-شبکه-فشار-متوسط-هوایی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث 970 متر شبکه فشار متوسط هوایی ... نوبت دوم  / مناقصه, تجدید مناقصه احداث 970 متر شبکه فشار متوسط هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237149/ارزیابی-کیفی-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب--تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237237/استعلام-خرید-مصالح-سنگی'>استعلام خرید مصالح سنگی / استعلام,استعلام خرید مصالح سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237269/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237271/استعلام-بلبرینگ-کامل-کاربرد-پمپ'>استعلام بلبرینگ کامل کاربرد پمپ / استعلام, استعلام بلبرینگ کامل کاربرد پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237364/فراخوان-مناقصه-مکمل-های-دارویی'>فراخوان مناقصه مکمل های دارویی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه مکمل های دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237365/استعلام-خرید-جاروی-خیابانی-درجه-یک'>استعلام خرید جاروی خیابانی درجه یک  / استعلام, خرید جاروی خیابانی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237380/مناقصه-انجام-امور-خدمات-بهداشت-دهان-و-دندان'>مناقصه انجام امور خدمات بهداشت دهان و دندان / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات بهداشت دهان و دندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237410/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب  و کار طبقه بندی نشده در جای دیگر  / استعلام, سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه بندی نشده در جای دیگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237469/استعلام-پروفیل-قوطی-فولادی--'>استعلام پروفیل قوطی فولادی.... / استعلام, استعلام پروفیل قوطی فولادی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237662/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام,استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237969/استعلام-4-قلم-سرو-موتور-REXROTH---'>استعلام 4 قلم سرو موتور REXROTH  ... / استعلام, استعلام 4 قلم سرو موتور REXROTH  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237986/استعلام-میلگرد-hcd5'>استعلام میلگرد hcd5 / استعلام, استعلام میلگرد hcd5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237989/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور... / استعلام, استعلام الکتروموتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238000/استعلام-تابلو-اعلانات-چوبی'>استعلام تابلو اعلانات چوبی / استعلام , استعلام تابلو اعلانات چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238022/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-سازه-های-سنگی-ملاتی-و-بیولوژیکی-حوضه-آبخیز--'>مناقصه اجرای عملیات خاکی و سازه های سنگی ملاتی و بیولوژیکی حوضه آبخیز... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکی و سازه های سنگی ملاتی و بیولوژیکی حوضه آبخیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238031/استعلام-​روغن-جی-اس-32-و--'>استعلام ​روغن جی اس 32 و ... / استعلام, استعلام ​روغن جی اس 32 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238165/استعلام-نیازمند-لیوان-یه-بار-مصرف'>استعلام نیازمند لیوان یه بار مصرف / استعلام, استعلام نیازمند لیوان یه بار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238177/استعلام-فلاکس-و-پارچ-لیوان'>استعلام فلاکس و پارچ لیوان  / استعلام, فلاکس و پارچ لیوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238186/استعلام-نیاز-مواد-شوینده'>استعلام نیاز مواد شوینده / استعلام , استعلام نیاز مواد شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238230/استعلام-تعمیر-دیزل-MTU'>استعلام تعمیر دیزل MTU / استعلام, تعمیر دیزل MTU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238243/استعلام-خودرو-کرایه-جهت-ایاب-و-ذهاب-کارشناس--'>استعلام خودرو کرایه جهت ایاب و ذهاب کارشناس... / استعلام, استعلام خودرو کرایه جهت ایاب و ذهاب کارشناس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238283/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238309/استعلام-اجرای-پارتیشن-کمد-ام-دی-اف-و-درب-پی-وی-سی-و--'>استعلام اجرای پارتیشن، کمد ام دی اف و درب پی وی سی و ... / استعلام, استعلام اجرای پارتیشن، کمد ام دی اف و درب پی وی سی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238314/استعلام-الکترو-پمپ-شناور-و-تابلو-برق'>استعلام الکترو پمپ شناور و تابلو برق / استعلام , استعلام الکترو پمپ شناور و تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238325/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-روسازی'>مناقصه اجرای زیرسازی و روسازی / مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی و روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238368/مناقصه-اجرای-ابنیه-فنی-بیس-و-آسفالت'>مناقصه اجرای ابنیه فنی، بیس و آسفالت  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ابنیه فنی، بیس و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238369/مناقصه-فراخوان-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه فراخوان عملیات آبخیزداری  / مناقصه فراخوان عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238372/مناقصه-اجرای-ابنیه-فنی-بیس-و-آسفالت'>مناقصه اجرای ابنیه فنی، بیس و آسفالت  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ابنیه فنی، بیس و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238375/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-زیرسازی-و-روسازی-محور'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی و روسازی محور / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی و روسازی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238389/مناقصه-فراخوان-اجرای-زیرسازی-و-روسازی-محور-امین-آباد'>مناقصه فراخوان اجرای زیرسازی و روسازی محور امین آباد  / مناقصه فراخوان اجرای زیرسازی و روسازی محور امین آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238429/استعلام-خودرو-استیجاری'>استعلام خودرو استیجاری / استعلام, استعلام خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237023/استعلام-طراحی-سایت--'>استعلام طراحی سایت ... / استعلام , استعلام طراحی سایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237028/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-2-دستگاه-اسانسور'>استعلام تعمیر و بازسازی 2 دستگاه اسانسور / استعتلام , استعلام تعمیر و بازسازی 2 دستگاه اسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237053/استعلام-ایمن-سازی-نقاط-پرتصادف'>استعلام ایمن سازی نقاط پرتصادف / استعلام,استعلام ایمن سازی نقاط پرتصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237055/استعلام-نصب-تعداد-21-عدد-ددکتور-جهت-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام نصب تعداد 21 عدد ددکتور جهت سیستم اعلام حریق / استعلام, نصب تعداد 21 عدد ددکتور جهت سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237061/استعلام-خرید-رنگ-سرد-ترافیکی-کلروکائوچو'>استعلام خرید رنگ سرد ترافیکی کلروکائوچو / استعلام,استعلام خرید رنگ سرد ترافیکی کلروکائوچو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237085/استعلام-ایمن-سازی-اضطراری-راهها'>استعلام ایمن سازی اضطراری راهها / استعلام , استعلام ایمن سازی اضطراری راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237099/استعلام-اسپیلت-ایستاده-50000-اینورتر-دار-ال-جی'>استعلام اسپیلت ایستاده 50000 اینورتر دار ال جی / استعلام , استعلام اسپیلت ایستاده 50000 اینورتر دار ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237121/استعلام-کرپی-اورجینال-کلایمر-نمره-8--'>استعلام کرپی اورجینال کلایمر نمره 8  .. / استعلام,استعلام کرپی اورجینال کلایمر نمره 8  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237125/استعلام-لوازم-جک--'>استعلام لوازم جک ... / استعلام , استعلام لوازم جک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237126/استعلام-سیم-بکسل-مخصوص-کلایمر--'>استعلام سیم بکسل مخصوص کلایمر ... / استعلام, سیم بکسل مخصوص کلایمر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237139/تمدید-ارزیابی-کیفی-تامین-محصول-فیلم-استرچ-مصرفی'>تمدید ارزیابی کیفی تامین محصول فیلم استرچ مصرفی / مناقصه, تمدید ارزیابی کیفی تامین محصول فیلم استرچ مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237148/استعلام-خرید-انواع-برقگیر-سلیکونی'>استعلام خرید انواع برقگیر سلیکونی / استعلام,استعلام خرید انواع برقگیر سلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237150/استعلام-خرید-سه-دستگاه-رایانه-با-متعلقات'>استعلام خرید سه دستگاه رایانه با متعلقات / استعلام ,استعلام خرید سه دستگاه رایانه با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237197/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237203/استعلام-لپه--'>استعلام لپه ... / استعلام, استعلام لپه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237206/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-پیکربندی-آموزش-و-پشتیبانی-سامانه-مرکز-امنیت-شبکه'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی پیکربندی، آموزش و پشتیبانی سامانه مرکز امنیت شبکه / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی پیکربندی، آموزش و پشتیبانی سامانه مرکز امنیت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237209/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال-سوئیچ-و--'>استعلام هارد دیسک اینترنال، سوئیچ و ... / استعلام, هارد دیسک اینترنال، سوئیچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237217/استعلام-لینک-آنتن'>استعلام لینک آنتن / استعلام,استعلام لینک آنتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237244/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور / استعلام,روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237257/استعلام-سایه-بان-(آفتابگیر)-ماشین'>استعلام  سایه بان (آفتابگیر) ماشین / استعلام,  سایه بان (آفتابگیر) ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237305/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام, استعلام یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237307/استعلام-سرامیک-80-80-درجه-یک-کرابن-سرامیک-تبریز--'>استعلام سرامیک 80*80 درجه یک کرابن سرامیک تبریز... / استعلام,استعلام سرامیک 80*80 درجه یک کرابن سرامیک تبریز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237309/استعلام-حفر--'>استعلام حفر ... / استعلام , استعلام حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237314/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته-به-چاپ'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ / استعلام, چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237326/استعلام-چاپگر-سوزنی'>استعلام چاپگر سوزنی / استعلام , استعلام چاپگر سوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237329/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام, استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237349/ارزیابی-کیفی-شناسایی-مناقصه-گران-خدمات-پیمانکاری-تامین-نیروی-انسانی-تمدید'>ارزیابی کیفی شناسایی مناقصه گران خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی تمدید / اگهی تمدید ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی شناسایی مناقصه گران خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237355/ارزیابی-کیفی-شناسایی-مناقصه-گران-حمل-و-نقل-مواد-اولیه-تمدید'>ارزیابی کیفی شناسایی مناقصه گران حمل و نقل مواد اولیه تمدید / اگهی تمدید ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی شناسایی مناقصه گران حمل و نقل مواد اولیه تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237373/استعلام-واگذاری-بیمه-مسئولیت-مدنی'>استعلام واگذاری بیمه مسئولیت مدنی / استعلام, واگذاری بیمه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237374/استعلام-احداث-یک-دستگاه-پل-دهانه-10-متری'>استعلام احداث یک دستگاه پل دهانه 10 متری  / استعلام, احداث یک دستگاه پل دهانه 10 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237378/استعلام-بهسازی--اصلاح-و-آسفالت'>استعلام بهسازی - اصلاح و آسفالت  / استعلام ,استعلام بهسازی - اصلاح و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237383/استعلام-بیمه-مرکزی-ایران'>استعلام بیمه مرکزی ایران / استعلام,بیمه مرکزی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237394/استعلام-تامین-22-دستگاه-مینی-بوس'>استعلام تامین 22 دستگاه مینی بوس / استعلام,استعلام تامین 22 دستگاه مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237396/استعلام-مینی-بوس--'>استعلام مینی بوس ... / استعلام , استعلام مینی بوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237399/استعلام-تامین-1-دستگاه-مینی-بوس-خدمات'>استعلام تامین 1 دستگاه مینی بوس خدمات  / استعلام , استعلام تامین 1 دستگاه مینی بوس خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237414/استعلام-نصب-علائم-ایمنی-راهها--'>استعلام نصب علائم ایمنی راهها ... / استعلام , استعلام نصب علائم ایمنی راهها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237419/فراخوان-خرید-بالابرهای-مورد-نیاز-ایستگاه-های-پمپاژ-پروژه-فاز-1-و-2--نوبت-دوم'>فراخوان خرید بالابرهای مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ پروژه فاز 1 و 2...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان خرید بالابرهای مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ پروژه فاز 1 و 2...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237424/مناقصه-خرید-خدمات-تامین-قطعات-و-تعمیرات-دوره-ای-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید خدمات تامین قطعات و تعمیرات دوره ای  (نوبت دوم) / مناقصه خرید خدمات تامین قطعات و تعمیرات دوره ای (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237429/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار / استعلام,نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237442/استعلام-2500-بسته-500-برگی-کاغذ-A4-مرغوب-80-گرمی-لیزری--'>استعلام 2500 بسته 500 برگی کاغذ A4 مرغوب 80 گرمی لیزری .. / استعلام, استعلام 2500 بسته 500 برگی کاغذ A4 مرغوب 80 گرمی لیزری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237480/استعلام-تجهیزات-نظارتی'>استعلام تجهیزات نظارتی / استعلام , استعلام تجهیزات نظارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237487/مناقصه-طراحی-تولید-و-پیاده-سازی-سامانه-جامع'>مناقصه طراحی تولید و پیاده سازی سامانه جامع  / مناقصه طراحی تولید و پیاده سازی سامانه جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237491/مناقصه-ساماندهی-و-تعریض-بلوار--'>مناقصه ساماندهی و تعریض بلوار... / مناقصه , مناقصه ساماندهی و تعریض بلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237533/تجدید-مناقصه-اجرای-اگوی-بلوار--'>تجدید مناقصه اجرای اگوی بلوار... / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه اجرای اگوی بلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237544/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237557/استعلام-خرید-کیس-گرین-پارس-و-مانیتور-و-پرینتر'>استعلام خرید کیس گرین پارس و مانیتور و پرینتر  / استعلام, خرید کیس گرین پارس و مانیتور و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237561/استعلام-پمپ-آب-و-غیره'>استعلام پمپ آب و غیره  / استعلام,استعلام پمپ آب و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237562/استعلام-خرید-لوازم-خانگی'>استعلام خرید لوازم خانگی / استعلام,خرید لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237565/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار... / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237577/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل / استعلام, فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237590/مناقصه-احداث-خط-تغذيه-و-ايستگاه-های-روستاهای-محور--'>مناقصه احداث خط تغذيه و ايستگاه های روستاهای محور... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط تغذيه و ايستگاه های روستاهای محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237591/استعلام-قند-خرد-شده'>استعلام قند خرد شده  / استعلام, قند خرد شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237592/استعلام-رله-الکتریکی'>استعلام رله الکتریکی / استعلام,استعلام رله الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237599/استعلام-دستگاه-فتوکپی-توشیبا'>استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا / استعلام, دستگاه فتوکپی توشیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237600/استعلام-ویدئو-وال-کنترل'>استعلام ویدئو وال کنترل / استعلام,استعلام ویدئو وال کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237614/استعلام-واگذاری-امور-تاسیساتی-شبکه-بهداشت-و-درمان--'>استعلام واگذاری امور تاسیساتی شبکه بهداشت و درمان .. / استعلام, واگذاری امور تاسیساتی شبکه بهداشت و درمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237616/استعلام-ups-3kva'>استعلام ups 3kva / استعلام, ups 3kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237619/مناقصه-احداث-پل-چهل-متری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل چهل متری نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث پل چهل متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237626/استعلام-شیربرقی--'>استعلام شیربرقی... / استعلام, استعلام شیربرقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237627/آگهی-مناقصه-تامين-کليه-لوازم-انشعاب-آب-و-اجرای-عمليات-نصب-و-تغييرات-انشعاب'>آگهی مناقصه  تامين کليه لوازم انشعاب آب و اجرای عمليات نصب و تغييرات انشعاب / آگهی مناقصه  ،آگهی مناقصه  تامين کليه لوازم انشعاب آب و اجرای عمليات نصب و تغييرات انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237647/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237650/استعلام-خرید-لوازم-ماشین-آلات-راهسازی--'>استعلام خرید لوازم ماشین آلات راهسازی .. / استعلام, استعلام خرید لوازم ماشین آلات راهسازی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237691/مناقصه-تهیه-و-نصب-حفاظ-بتنی-بلوک-مفصلی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237695/فراخوان-آبرسانی-خليل-آباد-اجرای-خط-انتقال'>فراخوان آبرسانی خليل آباد اجرای خط انتقال     / فراخوان،فراخوان آبرسانی خليل آباد اجرای خط انتقال    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237718/استعلام-برنج-هایلی'>استعلام برنج هایلی / استعلام , استعلام برنج هایلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237725/استعلام-تعداد-6-عدد-طبق-مشخصات-h-d-2tb-3-5-inch--'>استعلام تعداد 6 عدد طبق مشخصات h.d. 2tb 3.5 inch .. / استعلام,استعلام تعداد 6 عدد طبق مشخصات h.d. 2tb 3.5 inch ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237738/استعلام-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات--'>استعلام نوسازی ساختمان و تاسیسات .. / استعلام,استعلام نوسازی ساختمان و تاسیسات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237762/استعلام-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات'>استعلام نوسازی ساختمان و تاسیسات / استعلام, استعلام نوسازی ساختمان و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237771/استعلام-ساخت-تجهیزات-اندازه-گیری'>استعلام ساخت تجهیزات اندازه گیری  / استعلام,استعلام ساخت تجهیزات اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237776/استعلام-لوازم-دندانپزشکی'>استعلام لوازم دندانپزشکی / استعلام,استعلام لوازم دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237778/استعلام-لوازم-روشنایی-ایستگاه'>استعلام لوازم روشنایی ایستگاه  / استعلام,استعلام لوازم روشنایی ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237780/استعلام-چاپ-کتاب-اصول-روشهای-آبیاری'>استعلام چاپ کتاب اصول روشهای آبیاری / استعلام,استعلام چاپ کتاب اصول روشهای آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237781/استعلام-خدمات-آزمایشگاه--'>استعلام خدمات آزمایشگاه ... / استعلام , استعلام خدمات آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237795/استعلام-سوئیچ-دیتا'>استعلام سوئیچ دیتا / استعلام,استعلام سوئیچ دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237799/استعلام-گاز-آمونیاک-با-خلوص-99-9-درصد'>استعلام گاز آمونیاک با خلوص 99.9 درصد  / استعلام,استعلام گاز آمونیاک با خلوص 99.9 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237805/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام, برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237815/استعلام-تعمیرات-2-دستگاه-پکیج-کولر-گازی-هوایی-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیرات 2 دستگاه پکیج کولر گازی هوایی سالن ورزشی / استعلام,استعلام تعمیرات 2 دستگاه پکیج کولر گازی هوایی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237819/استعلام-شارژ-کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی / استعلام,استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237823/اصلاحیه-مناقصه-خرید-انواع-کابل-فشار-ضعیف'>اصلاحیه مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف / اصلاحیه مناقصه عمومی  , مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237835/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی-و-شوینده'>استعلام خرید لوازم مصرفی و شوینده / استعلام, استعلام خرید لوازم مصرفی و شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237839/استعلام-چاپ--'>استعلام چاپ ... / استعلام , استعلام چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237845/استعلام-عملیات-حفاری-دستگاهی-ضربه-ای--'>استعلام عملیات حفاری دستگاهی ضربه ای... / استعلام, استعلام عملیات حفاری دستگاهی ضربه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237862/استعلام-خدمات-نگهداری-سیستم-برق'>استعلام خدمات نگهداری سیستم برق / استعلام , استعلام خدمات نگهداری سیستم برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237872/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237877/استعلام-ارسال-ریبون-اسمارت--'>استعلام ارسال ریبون اسمارت .. / استعلام ,استعلام ارسال ریبون اسمارت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237885/استعلام-باند-گچی-سایز-15-و-20-هرکدام-1000-عدد-پرداخت-6-ماهه'>استعلام  باند گچی سایز 15 و 20 هرکدام 1000 عدد پرداخت 6 ماهه / استعلام , استعلام  باند گچی سایز 15 و 20 هرکدام 1000 عدد پرداخت 6 ماهه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237893/استعلام-سوزن-اسپاینال-نارنجی-به-تعداد-1000-عدد-و--'>استعلام سوزن اسپاینال نارنجی/ به تعداد 1000 عدد و... / استعلام,استعلام سوزن اسپاینال نارنجی/ به تعداد 1000 عدد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237911/استعلام-فاکتور-رسمی'>استعلام فاکتور رسمی / استعلام , استعلام فاکتور رسمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237912/استعلام-بیسیم-هایترا-(DMR)'>استعلام  بیسیم هایترا (DMR)  / استعلام, بیسیم هایترا (DMR) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237917/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی / استعلام,برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237922/استعلام-خرید-بوته-گلدانی'>استعلام خرید بوته گلدانی  / استعلام,استعلام خرید بوته گلدانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237927/استعلام-خرید-120-عدد-باطری'>استعلام خرید 120 عدد باطری / استعلام,استعلام خرید 120 عدد باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237947/استعلام-سرور-طب-الزامات-و-مشخصات-فنی'>استعلام سرور طب الزامات و مشخصات فنی / استعلام, استعلام سرور طب الزامات و مشخصات فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237954/استعلام-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-تزریق-کلر'>استعلام خرید و نصب یک دستگاه تزریق کلر / استعلام ,استعلام خرید و نصب یک دستگاه تزریق کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238040/استعلام-طراحی-و-سخت-مبدل-ولتاژ-فشار-متوسط--'>استعلام طراحی و سخت مبدل ولتاژ فشار متوسط ... / استعلام  , استعلام طراحی و سخت مبدل ولتاژ فشار متوسط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238088/استعلام-کولر-گازی-دو-تیکه-تی-سی-ال--'>استعلام کولر گازی دو تیکه تی سی ال... / استعلام, استعلام کولر گازی دو تیکه تی سی ال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238101/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام,دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238110/استعلام-قهوه-فوری'>استعلام قهوه فوری / استعلام,قهوه فوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238117/استعلام-آسفالت-مسیر-بازسازی-شبکه-توزیع-آب'>استعلام آسفالت مسیر بازسازی شبکه توزیع آب  / استعلام, آسفالت مسیر بازسازی شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238125/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام , استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238126/استعلام-برنج-ایرانی-صدری-هاشمی'>استعلام برنج ایرانی صدری هاشمی  / استعلام, برنج ایرانی صدری هاشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238135/استعلام-افزایش-ظرفیت-سیستم-سرمایشی--'>استعلام افزایش ظرفیت سیستم سرمایشی  .. / استعلام,استعلام افزایش ظرفیت سیستم سرمایشی  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238138/استعلام-عملیات-حفاری-و-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-آب-شرب'>استعلام عملیات حفاری و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب / استعلام,استعلام عملیات حفاری و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238140/استعلام-باطری-12-ولت-100-آمپر--'>استعلام باطری 12 ولت 100 آمپر... / استعلام, استعلام باطری 12 ولت 100 آمپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238141/استعلام-لایروبی-انهار'>استعلام لایروبی انهار / استعلام , استعلام لایروبی انهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238146/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238152/استعلام-خدمات-نظارتی-کارگاهی-و-عالیه-در-اجرای-پروژه'>استعلام خدمات نظارتی کارگاهی و عالیه در اجرای پروژه  / استعلام, استعلام خدمات نظارتی کارگاهی و عالیه در اجرای پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238157/استعلام-سرویس-کامل-موتور-دیزل-ژنراتور--'>استعلام سرویس کامل موتور دیزل ژنراتور .. / استعلام, استعلام سرویس کامل موتور دیزل ژنراتور ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238158/استعلام-خرید-2-دستگاه-رله-جریان-زیاد-جهتی'>استعلام خرید 2 دستگاه رله جریان زیاد جهتی  / استعلام,استعلام خرید 2 دستگاه رله جریان زیاد جهتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238159/استعلام-خدمات-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-بر-اجرای-روژه-های-آبخیزداری'>استعلام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای روژه های آبخیزداری  / استعلام, خدمات نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای روژه های آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238162/استعلام-فالوده-و-بستنی-جهت-پذیرایی'>استعلام فالوده و بستنی جهت پذیرایی  / استعلام, فالوده و بستنی جهت پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238172/استعلام-چاپ-نسخ-درمانی'>استعلام چاپ نسخ درمانی / استعلام ,استعلام چاپ نسخ درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238173/استعلام-جابجایی-2-دستگاه-موتور-سردخانه-و-تابلو-برق-با-کلیه-وسایل-و-ابزار-کار'>استعلام جابجایی 2 دستگاه موتور سردخانه و تابلو برق با کلیه وسایل و ابزار کار / استعلام,استعلام جابجایی 2 دستگاه موتور سردخانه و تابلو برق با کلیه وسایل و ابزار کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238174/استعلام-عملیات-اجرای-شبکه-داخلی-روستای--'>استعلام عملیات اجرای شبکه داخلی روستای... / استعلام,استعلام عملیات اجرای شبکه داخلی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238179/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-روستاهای-شهرستان-اردکان'>استعلام تعمیر و نگهداری روستاهای شهرستان اردکان  / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری روستاهای شهرستان اردکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238189/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-های-پولشمار--'>استعلام سرویس و نگهداری دستگاه های پولشمار... / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری دستگاه های پولشمار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238200/استعلام-تعویض-کاغذ-دیواری-های-موجود'>استعلام  تعویض کاغذ دیواری های موجود / استعلام,  تعویض کاغذ دیواری های موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238204/استعلام-تهیه-و-نصب-کانال-پکیج--'>استعلام تهیه و نصب کانال پکیج... / استعلام, استعلام تهیه و نصب کانال پکیج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238205/استعلام-رم-و-هارد-کامپیوتر'>استعلام رم و هارد کامپیوتر / استعلام, استعلام رم و هارد کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238207/استعلام-مادربرد--'>استعلام مادربرد ... / استعلام , استعلام مادربرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238209/استعلام-آنتی-ویروس-بیت-دیفندر-2400-نسخه'>استعلام  آنتی ویروس بیت دیفندر 2400 نسخه  / استعلام, آنتی ویروس بیت دیفندر 2400 نسخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238212/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238213/استعلام-طراحی-ایستگاه-حفاظت-کاتدی-شهرکهای-صنعتی'>استعلام طراحی ایستگاه حفاظت کاتدی شهرکهای صنعتی  / استعلام,استعلام طراحی ایستگاه حفاظت کاتدی شهرکهای صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238222/استعلام-خرید-UPS'>استعلام خرید UPS / استعلام,استعلام خرید UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238251/استعلام-باتری-UPS-7-AH'>استعلام باتری UPS 7 AH  / استعلام, باتری UPS 7 AH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238254/استعلام-اجرای-برق-رسانی'>استعلام اجرای برق رسانی / استعلام,اجرای برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238255/استعلام-کوپلینگ'>استعلام کوپلینگ / استعلام, استعلام کوپلینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238266/استعلام-مستندسازی-تجربه-کارکنان-امداد--'>استعلام مستندسازی تجربه کارکنان امداد .. / استعلام, استعلام مستندسازی تجربه کارکنان امداد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238269/استعلام-گاز-کلر--'>استعلام گاز کلر... / استعلام, استعلام گاز کلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238272/استعلام-کالینگور'>استعلام کالینگور / استعلام,کالینگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238273/استعلام-آسفالت-گرم-و--'>استعلام آسفالت گرم و .. / استعلام, آسفالت گرم و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238277/استعلام-پودر-گرافیت-سیاه'>استعلام پودر گرافیت سیاه / استعلام , استعلام پودر گرافیت سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238288/استعلام-انواع-پمپ'>استعلام انواع پمپ / استعلام انواع پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238289/استعلام-اجرای-برق-رسانی'>استعلام اجرای برق رسانی  / استعلام, اجرای برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238301/استعلام-فراخوان-واگذاری-فرایند-بازرسی-و-نمونه-برداری--'>استعلام فراخوان واگذاری فرایند بازرسی و نمونه برداری .. / استعلام,استعلام فراخوان واگذاری فرایند بازرسی و نمونه برداری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238315/استعلام-قیمت-تجهیزات-پزشکی'>استعلام قیمت تجهیزات پزشکی / استعلام,استعلام قیمت تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238329/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام , استعلام کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238338/استعلام-بروزرسانی-سیستم-عامل-سیستم-ذخیره-ساز--'>استعلام بروزرسانی سیستم عامل سیستم ذخیره ساز ... / استعلام, استعلام بروزرسانی سیستم عامل سیستم ذخیره ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238347/استعلام-لوله-وارنیش-نسوز'>استعلام لوله وارنیش نسوز  / استعلام, استعلام  لوله وارنیش نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238351/استعلام-اجرای-عملیات-فیبر-نوری-و--'>استعلام اجرای عملیات فیبر نوری و... / استعلام,اجرای عملیات فیبر نوری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238355/استعلام-40-عدد-سایه-بان-خودپرداز'>استعلام 40 عدد سایه بان خودپرداز / استعلام,استعلام 40 عدد سایه بان خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238358/استعلام-برد-و--'>استعلام برد و... / استعلام,برد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238360/استعلام-نگهداری-و-پشتیانی-شبکه-وایرلس--'>استعلام نگهداری و پشتیانی شبکه وایرلس .. / استعلام, استعلام نگهداری و پشتیانی شبکه وایرلس ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238361/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-شبکه-وایرلس'>استعلام نگهداری و پشتیبانی شبکه وایرلس  / استعلام,استعلام نگهداری و پشتیبانی شبکه وایرلس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238365/استعلام-کولر-ابی'>استعلام کولر ابی / استعلام , استعلام کولر ابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238366/استعلام-ترجمه'>استعلام ترجمه / استعلام,ترجمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238370/استعلام-دوربین-فتوسل-و--'>استعلام دوربین، فتوسل و ... / استعلام, استعلام دوربین، فتوسل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238379/استعلام-ترجمه--'>استعلام ترجمه ... / استعلام , استعلام ترجمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238383/مناقصه-واگذاری-نقلیه'>مناقصه واگذاری نقلیه / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238391/استعلام-2-عدد-برد--یک-عدد-شفت-انکودر--1-عدد-lase-و--'>استعلام 2 عدد برد - یک عدد شفت انکودر - 1 عدد lase و ...  / استعلام , استعلام 2 عدد برد - یک عدد شفت انکودر - 1 عدد lase و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238395/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-پزشکی'>استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی / استعلام , استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238401/استعلام-ایجاد-راه'>استعلام ایجاد راه / استعلام,ایجاد راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238402/استعلام-انجام-خدمات-سمپاشی-و-طعمه-گذاری'>استعلام انجام خدمات سمپاشی و طعمه گذاری  / استعلام,استعلام انجام خدمات سمپاشی و طعمه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238403/استعلام-حلوا-شکری'>استعلام حلوا شکری  / استعلام,استعلام حلوا شکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238404/استعلام-پاکت-دوجداره-محرمانه-و-خیلی-محرمانه'>استعلام  پاکت دوجداره محرمانه و خیلی محرمانه  / استعلام, استعلام  پاکت دوجداره محرمانه و خیلی محرمانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238419/استعلام-تخریب-جمع-آوری-و-حمل-نخاله--'>استعلام تخریب جمع آوری و حمل نخاله .. / استعلام,استعلام تخریب جمع آوری و حمل نخاله ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238426/استعلام-بارگیری-و-حمل-و-تخلیه-دیزل-ژتراتور--'>استعلام بارگیری و حمل و تخلیه دیزل ژتراتور... / استعلام, استعلام بارگیری و حمل و تخلیه دیزل ژتراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238444/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238445/استعلام-دهانه-دوم-تنفسی-کپسول-هوای-فشرده'>استعلام دهانه دوم تنفسی کپسول هوای فشرده / استعلام,استعلام دهانه دوم تنفسی کپسول هوای فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238448/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی  / استعلام , استعلام تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237015/استعلام-اجرا-و-آماده-سازی-فضای-آزمایشگاه'>استعلام اجرا و آماده سازی فضای آزمایشگاه / استعلام,استعلام اجرا و آماده سازی فضای آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237017/استعلام-عملیات-جنگلکاری-در-حوضه-آبخیز---'>استعلام عملیات جنگلکاری در حوضه آبخیز  ... / استعلام,استعلام عملیات جنگلکاری در حوضه آبخیز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237020/مناقصه-150-تن-مادوریت-مایع'>مناقصه  150 تن مادوریت مایع  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  150 تن مادوریت مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237032/استعلام-عملیات-جنگلکاری--'>استعلام عملیات جنگلکاری ... / استعلام , استعلام عملیات جنگلکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237034/مناقصه-عمومی-قرائت-کنتور-و-توزیع-برگ-تشخیص-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع برگ تشخیص ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع برگ تشخیص ـ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237043/استعلام-عملیات-جنگلکاری--'>استعلام عملیات جنگلکاری ... / استعلام , استعلام عملیات جنگلکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237048/استعلام-عملیات-جنگل-کاری'>استعلام عملیات جنگل کاری  / استعلام , استعلام عملیات جنگل کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237058/استعلام-عملیات-جنگلکاری-در-حوضچه-شهری'>استعلام عملیات جنگلکاری در حوضچه شهری / استعلام, عملیات جنگلکاری در حوضچه شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237098/فراخوان-انجام-خدمات-مربوط-به-نصب-تعویض-و-اصلاح-انشعاب--'>فراخوان انجام خدمات مربوط به نصب، تعویض و اصلاح انشعاب... / مناقصه, فراخوان انجام خدمات مربوط به نصب، تعویض و اصلاح انشعاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237106/مناقصه--تعداد-24-پایگاه-از-پایگاههای-فوریت-های-پزشکی'>مناقصه   تعداد 24 پایگاه از پایگاههای فوریت های پزشکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه   تعداد 24 پایگاه از پایگاههای فوریت های پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237156/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ارائه-خدمات-مراقبتی-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مراقبتی و ...- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مراقبتی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237196/استعلام-آبیاری-مراقبت-و-نگهداری-جنگل-کاری-سنواتی'>استعلام آبیاری، مراقبت و نگهداری جنگل کاری سنواتی / استعلام,استعلام آبیاری، مراقبت و نگهداری جنگل کاری سنواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237212/استعلام-مسیر-یاب-میکروتیک-RB941-2nD--'>استعلام مسیر یاب  میکروتیک RB941 -2nD ... / استعلام ,استعلام مسیر یاب  میکروتیک RB941 -2nD ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237219/استعلام-آبیاری'>استعلام آبیاری / استعلام,آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237220/استعلام-مرمت-و-بازسازی--'>استعلام مرمت و بازسازی... / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237256/استعلام-تلویزیون-37-اینچ-LED'>استعلام تلویزیون 37 اینچ LED / استعلام,استعلام تلویزیون 37 اینچ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237276/استعلام-پشتیبانی-و-بروزرسانی-نرم-افزار-ضد-ویرس-Mcafee'>استعلام  پشتیبانی و بروزرسانی نرم افزار ضد ویرس Mcafee / استعلام, پشتیبانی و بروزرسانی نرم افزار ضد ویرس Mcafee</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237282/استعلام-اگزوز-فن'>استعلام اگزوز فن / استعلام,اگزوز فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237330/مناقصه-عملیات-حفاری-و-نصب-انشعابات'>مناقصه عملیات حفاری و نصب انشعابات / مناقصه , مناقصه عملیات حفاری و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237338/مناقصه-سیستم-ضبط-مکالمات'>مناقصه سیستم ضبط مکالمات  / مناقصه سیستم ضبط مکالمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237344/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-مصالح-اختصاصی-و-اجرای-عملیات-ساخت-سوله'>مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی و اجرای عملیات ساخت سوله / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی و اجرای عملیات ساخت سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237385/استعلام-پرورش-جنگل'>استعلام پرورش جنگل / استعلام , استعلام پرورش جنگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237402/مناقصه-واگذاری-امور-مشاغل-گروه-پرستاری'>مناقصه واگذاری امور مشاغل  گروه پرستاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  واگذاری امور مشاغل  گروه پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237409/استعلام-انجام-عملیات-نقشه-برداری-و-طراح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-زیر-سدهای-کشاورزی--'>استعلام انجام عملیات نقشه برداری و طراح تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای کشاورزی ... / استعلام, انجام عملیات نقشه برداری و طراح تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237510/تجدید-مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-6000-تن-نهاده-های-کشاورزی'>تجدید مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 6000 تن نهاده های کشاورزی / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 6000 تن نهاده های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237545/استعلام-کیس-تسکو-دو-دستگاه'>استعلام  کیس تسکو دو دستگاه / استعلام , استعلام  کیس تسکو دو دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237560/اصلاحیه-مناقصه-پازل-چینی-محوطه-بیمارستان'>اصلاحیه مناقصه پازل چینی محوطه بیمارستان  / آگهی مناقصه, مناقصه پازل چینی محوطه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237638/مناقصه-تامین-کلیه-لوازم-انشعاب-آب-و-اجرای-عملیات-نصب'>مناقصه تامین کلیه لوازم انشعاب آب و اجرای عملیات نصب / مناقصه , مناقصه تامین کلیه لوازم انشعاب آب و اجرای عملیات نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237672/مناقصه-احداث-پل-محله--'>مناقصه احداث پل  محله ... / مناقصه, مناقصه احداث پل  محله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237722/استعلام-صابون'>استعلام صابون  / استعلام, صابون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237744/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری  / آگهی تجدید فراخوان, تجدید فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237745/مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری--تجدید'>مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری - تجدید / تجدید مناقصه , فراخوان مناقصه خرید و لوله گذاری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237773/استعلام-پروجکشن-بردهوشمند-لب-تاب---'>استعلام پروجکشن-بردهوشمند- لب تاب- ... / استعلام,استعلام پروجکشن-بردهوشمند- لب تاب- ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237851/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار  / استعلام,استعلام خرید نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237864/استعلام-لوله-پنج-لایه'>استعلام لوله پنج لایه  / استعلام,استعلام لوله پنج لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237875/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-تجهیزات-سیستم-اعلام-حریق-ساختمان-ستادی'>استعلام پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سیستم اعلام حریق ساختمان ستادی  / استعلام,استعلام پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سیستم اعلام حریق ساختمان ستادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237880/مناقصه-تامین-خدمات-اجاره-پمپ-آب-جهت-10-ایستگاه-پمپاژ-و-انتقال-آب---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات اجاره پمپ آب جهت 10 ایستگاه پمپاژ و انتقال آب ... ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین خدمات اجاره پمپ آب جهت 10 ایستگاه پمپاژ و انتقال آب ... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237891/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-های-آبرسانی-روستاها'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی روستاها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237894/استعلام-کیس-ایسوز'>استعلام کیس ایسوز  / استعلام,استعلام کیس ایسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237896/استعلام-بسته-نرم-افزاری-امنیت-و-نفوذ--'>استعلام بسته نرم افزاری امنیت و نفوذ ... / استعلام,استعلام بسته نرم افزاری امنیت و نفوذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237905/استعلام-تیر-سیمانی-400-12'>استعلام تیر سیمانی 400/12 / استعلام,استعلام تیر سیمانی 400/12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237908/استعلام-کابل-افشان-مسی-16-4'>استعلام کابل افشان مسی 16*4 / استعلام,استعلام کابل افشان مسی 16*4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237924/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه--احداث--اصلاح-و-بهینه-سازی--'>مناقصه انجام عملیات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی... / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237972/استعلام-سیم-بکسل-روکشدار'>استعلام سیم بکسل روکشدار / استعلام , استعلام سیم بکسل روکشدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237975/استعلام-لوازم-یدکی-کلارک'>استعلام لوازم یدکی کلارک  / استعلام, استعلام لوازم یدکی کلارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237990/استعلام-برینگ-زنجیر-کانوار'>استعلام برینگ زنجیر کانوار / استعلام , استعلام برینگ زنجیر کانوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237991/استعلام-اقلام-دوو'>استعلام اقلام دوو  / استعلام , استعلام اقلام دوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238026/استعلام-آچار-چپقی--لوازم-یدکی-سهند-لوازم-کابل-جوش---'>استعلام  آچار چپقی ، لوازم یدکی سهند، لوازم کابل جوش .... / استعلام ، استعلام  آچار چپقی ، لوازم یدکی سهند، لوازم کابل جوش ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238035/استعلام-ترانس-جریان-36-کیلوولت'>استعلام ترانس جریان 36 کیلوولت  / استعلام, ترانس جریان 36 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238049/استعلام-لوازم-یدکی-کوماتسو-و--'>استعلام لوازم یدکی کوماتسو  و ... / استعلام, استعلام لوازم یدکی کوماتسو  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238083/مناقصه-تهیه-و-حمل-مصالح-مورد-نیاز-و-اجرای-دیوارکشی'>مناقصه تهیه و حمل مصالح  مورد نیاز و اجرای دیوارکشی / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و حمل مصالح  مورد نیاز و اجرای دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238086/آگهی-ساخت-30-عدد-کمد-ام-دی-اف'>آگهی ساخت 30 عدد کمد ام دی اف  / آگهی ، آگهی ساخت 30 عدد کمد ام دی اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238090/مناقصه-خرید-12-عدد-اگزوز-فن'>مناقصه خرید 12 عدد اگزوز فن / مناقصه ، مناقصه خرید 12 عدد اگزوز فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238091/آگهی-خرید-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>آگهی خرید و نصب سیستم اعلام حریق / آگهی ، آگهی خرید و نصب سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238092/مناقصه-خرید-120-عدد-فن-کوئل'>مناقصه خرید 120 عدد فن کوئل / مناقصه ، مناقصه خرید 120 عدد فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238096/مناقصه-تکمیل-ساختمان-غذا-و-دارو'>مناقصه تکمیل ساختمان غذا و دارو / مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان غذا و دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238098/مناقصه-تهیه-و-حمل-مصالح-مورد-نیاز-و-ساخت-و-نصب-دو-مخزن-فلزی'>مناقصه تهیه و حمل مصالح مورد نیاز و ساخت و نصب دو مخزن فلزی / مناقصه ، مناقصه تهیه و حمل مصالح مورد نیاز و ساخت و نصب دو مخزن فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238119/استعلام-ترانس-ولتاژ-11-و-33-کیلوولت'>استعلام ترانس ولتاژ 11 و 33 کیلوولت  / استعلام, ترانس ولتاژ 11 و 33 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238139/استعلام-صندلی-مدل-522-رایانه-صنعت---میز--'>استعلام صندلی مدل 522 رایانه صنعت .... میز ... / استعلام ,استعلام صندلی مدل 522 رایانه صنعت .... میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238148/استعلام-قطعات-و-موارد-مصرفی-خودرو'>استعلام قطعات و موارد مصرفی خودرو / استعلام,قطعات و موارد مصرفی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238171/استعلام-صدور-معاینه-فنی--'>استعلام صدور معاینه فنی ... / استعلام , استعلام صدور معاینه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238245/مناقصه-مرمت-و-باسازی-دیوار-محوطه-پست-نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و باسازی دیوار محوطه پست نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مرمت و باسازی دیوار محوطه پست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238299/مناقصه-عمومی-مرحله-ای-عملیات-اجرایی-تامین-آب-اراضی-کشاورزی'>مناقصه عمومی مرحله ای عملیات اجرایی تامین آب اراضی کشاورزی / آگهی مناقصه, مناقصه عمومی مرحله ای عملیات اجرایی تامین آب اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238308/استعلام-خودرو-وانت-پیکاپ-ریچ-صفر-کیلومتر--'>استعلام خودرو وانت پیکاپ ریچ- صفر کیلومتر... / استعلام, استعلام خودرو وانت پیکاپ ریچ- صفر کیلومتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238310/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-پازل-چینی-محوطه-بیمارستان'> مناقصه عمومی یک مرحله ای پازل چینی محوطه بیمارستان / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای پازل چینی محوطه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238336/مناقصه-واگذاری-امور-جایگاه-شرکتی'>مناقصه واگذاری امور جایگاه شرکتی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور جایگاه شرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238356/استعلام-ماژول--'>استعلام ماژول ... / استعلام , استعلام ماژول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238364/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238373/مناقصه-واگذاری-امور-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری امور تامین نیروی انسانی  / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238381/استعلام-انجام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام انجام تعمیرات ساختمانی  / استعلام,استعلام انجام تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238390/مناقصه-واگذاری-خدمات-راهبری-سرویس'>مناقصه واگذاری خدمات راهبری، سرویس / مناقصه واگذاری خدمات راهبری، سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238400/استعلام-تامین-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی'>استعلام تامین فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی  / استعلام, تامین فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238407/استعلام-پیشخوان-اداری-فایل-اداری-و--'>استعلام پیشخوان اداری- فایل اداری- و... / استعلام , استعلام پیشخوان اداری- فایل اداری- و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238408/استعلام-ظرف-یکبار-مصرف--'>استعلام ظرف یکبار مصرف... / استعلام, استعلام ظرف یکبار مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238442/استعلام-UPS--'>استعلام UPS ... / استعلام , استعلام UPS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236985/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-مربوط-به-نظافت-اماکن-نگهداری---(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مربوط به نظافت اماکن، نگهداری ... (نوبت دوم) / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مربوط به نظافت اماکن، نگهداری ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237029/استعلام-قیر-پاشی'>استعلام قیر پاشی / استعلام,استعلام قیر پاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237047/مناقصه-احداث-ساختمان-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث ساختمان (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237051/فراخوان-مناقصه-خرید-30000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237073/استعلام-تکمیل-ساختمان--'>استعلام تکمیل ساختمان ... / استعلام , استعلام تکمیل ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237129/فراخوان-مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-خیری--'>فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه خیری ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه خیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237162/مناقصه-راهبری-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-آب-و-رفع-حوادث--نوبت-دوم'>مناقصه راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث....نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237179/تجدید-مناقصه-خرید--حمل-و-پخش-آسفالت-با-فنیشر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با فنیشر سطح شهر  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با فنیشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237218/تجدید-فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-ذخیره-سازی-شبکه-خبر'>تجدید فراخوان مناقصه تامین تجهیزات ذخیره سازی شبکه خبر  / تجدید فراخوان مناقصه تامین تجهیزات ذخیره سازی شبکه خبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237242/تجدید-فراخوان-نوسازی-تجهیزات-تصویری'>تجدید فراخوان نوسازی تجهیزات تصویری / تجدید آگهی فراخوان ,تجدید فراخوان نوسازی تجهیزات تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237248/استعلام-تهیه-و-جایگزینی-24-سلول-باطری--'>استعلام تهیه و جایگزینی 24 سلول باطری .. / استعلام,استعلام تهیه و جایگزینی 24 سلول باطری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237251/تجدید-فراخوان-تامین-تجهیزات-استودیویی'>تجدید فراخوان تامین تجهیزات استودیویی / تجدید آگهی فراخوان , تجدید فراخوان تامین تجهیزات استودیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237322/استعلام-گریس-پایه-نقره'>استعلام گریس پایه نقره / استعلام,استعلام گریس پایه نقره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237400/فراخوان-مناقصه-پروژه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز--'>فراخوان مناقصه پروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز... / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه پروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237450/استعلام-تعمیر-تجهیز-و-مرمت-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام تعمیر، تجهیز و مرمت و بهسازی ساختمان / استعلام, استعلام تعمیر، تجهیز و مرمت و بهسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237502/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237507/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا--'>مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذا... / مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237567/استعلام-شیر-پاکتی-یک-لیتری-1-5-درصد-چربی--'>استعلام شیر پاکتی یک لیتری 1/5 درصد چربی... / استعلام, استعلام شیر پاکتی یک لیتری 1/5 درصد چربی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237613/مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی-خیابان-ها--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات پیاده روسازی خیابان ها... (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه عملیات پیاده روسازی خیابان ها... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237621/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-باربری-ساختمان-های-تابعه'>مناقصه انجام امور خدماتی و باربری ساختمان های تابعه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی و باربری ساختمان های تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237646/استعلام-پرورش-جنگل'>استعلام پرورش جنگل / استعلام,استعلام پرورش جنگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237649/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-و-آبیاری-درختکاری-حاشیه-جاده'>استعلام  مراقبت و نگهداری و آبیاری درختکاری حاشیه جاده / استعلام, مراقبت و نگهداری و آبیاری درختکاری حاشیه جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237665/فراخوان-رفع-حوادث-و-آبرسانی-محدوده-تحت-پوشش-آبفا'>فراخوان رفع حوادث و آبرسانی محدوده تحت پوشش آبفا / مناقصه, فراخوان رفع حوادث و آبرسانی محدوده تحت پوشش آبفا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237735/تجدید-مناقصه-ارایه-خدمات-و-نگهداری-ابنیه-و-تاسیسات-ایستگاه-های-برق-و--'>تجدید مناقصه ارایه خدمات و نگهداری ابنیه و تاسیسات ایستگاه های برق و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ارایه خدمات و نگهداری ابنیه و تاسیسات ایستگاه های برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237741/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ابنیه'>استعلام تعمیر و بازسازی ابنیه / استعلام,تعمیر و بازسازی ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237768/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237777/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-و-آبیاری-جنگل-های-حاشیه-جاده'>استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری جنگل های حاشیه جاده  / استعلام, مراقبت و نگهداری و آبیاری جنگل های حاشیه جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237787/استعلام-بهاء-سامانه-پردازش-و-غیره'>استعلام بهاء سامانه پردازش و غیره  / استعلام,استعلام بهاء سامانه پردازش و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237803/استعلام-بازرسی-و-نمونه-برداری-از-مراکز-عرضه-و-توزیع-و-ثبت-اطلاعات-در-سامانه-های-مربوطه-و---'>استعلام بازرسی و نمونه برداری از مراکز عرضه و توزیع و ثبت اطلاعات در سامانه های مربوطه و .... / استعلام ,استعلام بازرسی و نمونه برداری از مراکز عرضه و توزیع و ثبت اطلاعات در سامانه های مربوطه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237814/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-جنگلکاری--'>استعلام مراقبت و نگهداری از جنگلکاری ... / استعلام,استعلام مراقبت و نگهداری از جنگلکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237842/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-جنگلکاری--'>استعلام مراقبت و نگهداری جنگلکاری... / استعلام, استعلام مراقبت و نگهداری جنگلکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237848/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-حاشیه-جاده'>استعلام مراقبت و نگهداری حاشیه جاده / استعلام,مراقبت و نگهداری حاشیه جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237887/استعلام-بهسازی-و-اجرای-محور'>استعلام بهسازی و اجرای محور / استعلام,بهسازی و اجرای محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237904/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237909/آگهی-استعلام-توسعه-و-احداث-شهری'>آگهی استعلام توسعه و احداث شهری / آگهی استعلام, آگهی استعلام توسعه و احداث شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237914/مناقصه-خرید-اجناس-مورد-نیاز-تعمیرات-روشنایی-معابر'>مناقصه خرید اجناس مورد نیاز تعمیرات روشنایی معابر / مناقصه عمومی, مناقصه خرید اجناس مورد نیاز تعمیرات روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237918/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237930/مناقصه-خرید-200-کیلومتر-کابل-خودنگهدار'>مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل خودنگهدار  / مناقصه, مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237936/مناقصه-خرید-3-دستگاه-مولد-اضطراری'>مناقصه خرید 3 دستگاه مولد اضطراری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 3 دستگاه مولد اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237968/استعلامserver'>استعلامserver / استعلام, استعلام server</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237980/استعلام-کیت-تعمیراتی-و-دیافراگم-پمپ'>استعلام کیت تعمیراتی و دیافراگم پمپ / استعلام , استعلام کیت تعمیراتی و دیافراگم پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237981/استعلام-اقلام-یدک-کش-سپاهان--'>استعلام اقلام یدک کش سپاهان... / استعلام ,استعلام اقلام یدک کش سپاهان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237984/استعلام-اقلام-یدکی-کلارک--'>استعلام اقلام یدکی کلارک... / استعلام , استعلام اقلام یدکی کلارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238001/استعلام-پمپ-515-مارک-HUSKY-مدل-D5A377-و-پمپ-گراکو--'>استعلام پمپ 515 مارک HUSKY مدل D5A377 و پمپ گراکو... / استعلام , استعلام پمپ 515 مارک HUSKY مدل D5A377 و پمپ گراکو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238010/استعلام-تعمیر-و-سرویس-سیستم-کنترل-تردد-درزگیر-فرچه-ای--ترمومتر-گرم-کن'>استعلام تعمیر و سرویس سیستم کنترل تردد، درزگیر فرچه ای ، ترمومتر گرم کن / استعلام , استعلام تعمیر و سرویس سیستم کنترل تردد، درزگیر فرچه ای ، ترمومتر گرم کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238025/استعلام-3-آیتم-کالای-درخواستی-با-مارک-امرن-و--'>استعلام 3 آیتم کالای درخواستی با مارک امرن  و ... / استعلام, استعلام 3 آیتم کالای درخواستی با مارک امرن  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238041/استعلام-کارت-شبکه-VIPA-کارت-اینترباس-PHONIX-CONTACT-و--'>استعلام کارت شبکه VIPA- کارت اینترباس PHONIX CONTACT و ... / استعلام, استعلام کارت شبکه VIPA- کارت اینترباس PHONIX CONTACT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238114/مناقصه-انجام-امور-تامین-خودروهای-سواری-مجوز-طرح-دار'>مناقصه انجام امور تامین خودروهای سواری مجوز طرح دار  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور تامین خودروهای سواری مجوز طرح دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238130/استعلام-جمع-آوری-21-تاور-تک-مداره-66-کیلوولت-به-همراه-سیم-و-یراق-آلات-مربوطه'>استعلام جمع آوری 21 تاور تک مداره 66 کیلوولت به همراه سیم و یراق آلات مربوطه / استعلام,استعلام جمع آوری 21 تاور تک مداره 66 کیلوولت به همراه سیم و یراق آلات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238203/استعلام-مبلمان-و-لوازم-اداری'>استعلام  مبلمان و لوازم اداری / استعلام, مبلمان و لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238214/استعلام-شیر-فلکه-کشویی'>استعلام شیر فلکه کشویی  / استعلام,استعلام شیر فلکه کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238233/استعلام-لباس-نظامی-و-پوتین'>استعلام لباس نظامی و پوتین / استعلام,استعلام لباس نظامی و پوتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238250/مناقصه-کمک-به-احداث-و-بهسازی-راههای-روستایی--(نوبت-دوم)'>مناقصه کمک به احداث و بهسازی راههای روستایی... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه کمک به احداث و بهسازی راههای روستایی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238252/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238359/استعلام-حفر-چاه--'>استعلام حفر چاه... / استعلام, استعلام حفر چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238363/استعلام-ذخیره-ساز-clarion'>استعلام ذخیره ساز clarion  / استعلام, ذخیره ساز clarion </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238371/تجدید-مناقصه-ارایه-خدمات-نگهداری-ابنیه-و-تاسیسات--'>تجدید مناقصه ارایه خدمات نگهداری ابنیه و تاسیسات... / تجدید آگهی مناقصه عمومیتجدید مناقصه ارایه خدمات نگهداری ابنیه و تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238405/استعلام-تعریف-سبدهای-اختصاصی-سهام-و-مدیریت-سبد---'>استعلام تعریف سبدهای اختصاصی سهام و مدیریت سبد .... / استعلام , استعلام تعریف سبدهای اختصاصی سهام و مدیریت سبد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238411/استعلام-ایجاد-آسانسور'>استعلام ایجاد آسانسور / استعلام,ایجاد آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236986/خرید-خدمات-سنگ-زنی-پوشش-دهی-تنگستن-کارباید-و-لپینگ----نوبت-دوم'>خرید خدمات سنگ زنی، پوشش دهی تنگستن کارباید و لپینگ .... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, خرید خدمات سنگ زنی، پوشش دهی تنگستن کارباید و لپینگ .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237011/تجدید-فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-گروه-های-گشت-و-بازرسی'>تجدید فراخوان مناقصه  انجام عملیات گروه های گشت و بازرسی  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان انجام عملیات گروه های گشت و بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237019/مناقصه-انجام-بخشی-از-کارها-و-خدمات-مورد-نیاز-خود-در-سطوح-شغلی-مختلف'>مناقصه انجام بخشی از کارها و خدمات مورد نیاز خود در سطوح شغلی مختلف / مناقصه , مناقصه انجام بخشی از کارها و خدمات مورد نیاز خود در سطوح شغلی مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237080/مناقصه-خاکبرداری-خاکریزی-و-جدول-گذاری-وا-احداث-پل'>مناقصه  خاکبرداری خاکریزی و جدول گذاری وا احداث پل / مناقصه  , مناقصه خاکبرداری خاکریزی و جدول گذاری وا احداث پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237124/فراخوان-مناقصه-آسانسورها-و-بالابرهای-پروژه-بیمارستان'>فراخوان مناقصه آسانسورها و بالابرهای پروژه بیمارستان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه آسانسورها و بالابرهای پروژه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237153/فرخوان-شرکتهای-بیمه-ای'>فرخوان شرکتهای بیمه ای  / فراخوان, فرخوان شرکتهای بیمه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237159/مناقصه-عمومی-واگذاری-کارهای-مربوط-به-نظافت-سرویس-دهی'>مناقصه عمومی واگذاری کارهای مربوط به نظافت، سرویس دهی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری کارهای مربوط به نظافت، سرویس دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237172/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری بخشی از خدمات پشتیبانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  واگذاری بخشی از خدمات پشتیبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237182/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع--'>مناقصه انجام عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237189/مناقصه-عملیات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل--مهندسی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل - مهندسی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل - مهندسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237191/استعلام-برگزاری-دوره-کلاس-تخصصی'>استعلام برگزاری دوره کلاس تخصصی / استعلام,برگزاری دوره کلاس تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237200/استعلام-برگزاری-دوره-کلاس-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره کلاس آموزشی / استعلام,برگزاری دوره کلاس آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237211/مناقصه-اجرای-عملیات-قلیاشویی-خطوط-لوله-و-تجهیزات-یونیت-09-و-59'>مناقصه اجرای عملیات قلیاشویی خطوط لوله و تجهیزات یونیت 09 و 59  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات قلیاشویی خطوط لوله و تجهیزات یونیت 09 و 59 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237225/مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-پایپینگ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات باقیمانده پایپینگ- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات باقیمانده پایپینگ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237233/مناقصه-عملیات-تهیه-حمل-بارگیری-و-تخلیه-مصالح-سنگی-(شن-و-ماسه)-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه، حمل، بارگیری و تخلیه مصالح سنگی (شن و ماسه)- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه، حمل، بارگیری و تخلیه مصالح سنگی (شن و ماسه)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237239/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و---نوبت-دوم'>فراخوان خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان,فراخوان خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237243/استعلام-بادگیر-و-شلوار'>استعلام بادگیر و شلوار / استعلام,استعلام بادگیر و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237253/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام, فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237272/مناقصه-عملیات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا--آشپزخانه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه ، طبخ و توزیع غذا - آشپزخانه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه ، طبخ و توزیع غذا - آشپزخانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237277/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-افزایش-طول-سالن-بازدید-و-احداث-چاله-سرویس-(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات افزایش طول سالن بازدید و احداث چاله سرویس (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات افزایش طول سالن بازدید و احداث چاله سرویس (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237278/استعلام-عملیات-احداث-سازه-های-گابیونی-و-بندهای-چپری'>استعلام عملیات احداث سازه های گابیونی و بندهای چپری / استعلام,استعلام عملیات احداث سازه های گابیونی و بندهای چپری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237291/استعلام-عملیات-احداث-سازه-های-گابیونی--'>استعلام عملیات احداث سازه های گابیونی ... / استعلام , استعلام عملیات احداث سازه های گابیونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237297/استعلام-احداث-سازه-های-گابیونی--'>استعلام احداث سازه های گابیونی... / استعلام, استعلام احداث سازه های گابیونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237298/استعلام-خرید-یک-دستگاه-لپ-تاپ-ایسوس'>استعلام خرید یک دستگاه لپ تاپ ایسوس  / استعلام, خرید یک دستگاه لپ تاپ ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237302/فراخوان-مناقصه-راهبری-آتشنشانی-و-خدمات-ایمنی'>فراخوان مناقصه راهبری آتشنشانی و خدمات ایمنی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه راهبری آتشنشانی و خدمات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237308/استعلام-عملیات-احداث-سازه-های-گابیونی'>استعلام عملیات احداث سازه های گابیونی / استعلام ,استعلام عملیات احداث سازه های گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237331/فراخوان-مناقصه-احداث-کانال-درجا---تجدید'>فراخوان مناقصه احداث کانال درجا ... تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث کانال درجا ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237339/فراخوان-مناقصه-اجرای-بازپیرایی-معابر-و-پروژه-های-مسکن-مهر'>فراخوان مناقصه اجرای بازپیرایی معابر و پروژه های مسکن مهر  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه اجرای بازپیرایی معابر و پروژه های مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237359/مناقصه-انجام-خدمات-چاپ-و-صحافی-کتب-و-سایر-محصولات-موردنیاز'>مناقصه انجام خدمات چاپ و صحافی کتب و سایر محصولات موردنیاز / مناقصه , مناقصه انجام خدمات چاپ و صحافی کتب و سایر محصولات موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237372/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام,استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237418/استعلام-خدمات-قابل-واگذاری'>استعلام خدمات قابل واگذاری / استعلام,خدمات قابل واگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237423/استعلام-خرید-دو-عدد-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام خرید دو عدد دوربین فیلمبرداری / استعلام,استعلام خرید دو عدد دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237431/مناقصه-خرید-12-دستگاه-اینتراپتر-جریان'>مناقصه  خرید 12 دستگاه اینتراپتر جریان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 12 دستگاه اینتراپتر جریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237436/استعلام-پکیچ-ایران-رادیاتور--'>استعلام پکیچ ایران رادیاتور ... / استعلام, استعلام پکیچ ایران رادیاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237478/مناقصه-احداث-زمین-ورزشی--'>مناقصه احداث زمین ورزشی ... / مناقصه ، مناقصه احداث زمین ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237511/مناقصه-انجام-امور-تغسیل--تکفین--حفاری-و-آماده-سازی-قبور--'>مناقصه انجام امور تغسیل ، تکفین ، حفاری و آماده سازی قبور ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور تغسیل ، تکفین ، حفاری و آماده سازی قبور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237516/تجدید-مناقصه-عمومی-دستگاه-فینیشر--'>تجدید مناقصه عمومی دستگاه فینیشر... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی دستگاه فینیشر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237623/استعلام-پوشه-مقوایی-فنردار'>استعلام پوشه مقوایی فنردار / استعلام,استعلام پوشه مقوایی فنردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237639/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی آسفالت و جدول گذاری / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه زیرسازی آسفالت و جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237813/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه پروژه آبرسانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237850/استعلام-ساخت-مخزن-50-متر-مکعبی-روستای-و--'>استعلام  ساخت مخزن 50 متر مکعبی روستای و .. / استعلام, ساخت مخزن 50 متر مکعبی روستای و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237868/استعلام-سرور-hp-proliant-dl380-g9'>استعلام سرور hp proliant dl380 g9 / استعلام, استعلام سرور hp proliant dl380 g9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237888/استعلام-چاپگر-صدور-آنی-کارت'>استعلام چاپگر صدور آنی کارت / استعلام,استعلام چاپگر صدور آنی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237889/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237915/استعلام-خرید-2000-عدد-لامپ-12-وات-LED'>استعلام خرید 2000 عدد لامپ 12 وات LED  / استعلام , استعلام خرید 2000 عدد لامپ 12 وات LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237941/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-سرور-جهت-مرکز'>مناقصه خرید یک دستگاه سرور جهت مرکز / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه سرور جهت مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237982/استعلام-بلوز-شلوار-نخی'>استعلام بلوز شلوار نخی / استعلام , استعلام بلوز شلوار نخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237997/استعلام-برینگ-شیار-عمیق-skf'>استعلام برینگ شیار عمیق skf / استعلام, استعلام برینگ شیار عمیق skf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238016/فراخوان-مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان مناقصه طبخ و توزیع غذا  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238044/استعلام-قرارداد-نجاری-و-شیشه-بری'>استعلام قرارداد نجاری و شیشه بری  / استعلام,استعلام قرارداد نجاری و شیشه بری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238047/استعلام-بازسازی-اتاق-های-برق-و-کلر'>استعلام بازسازی اتاق های برق و کلر / استعلام,استعلام بازسازی اتاق های برق و کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238062/استعلام-حمل-و-تجمیع-رادیوهای-پرظرفیت-ایستگاهها'> استعلام حمل و تجمیع رادیوهای پرظرفیت ایستگاهها / استعلام,  استعلام حمل و تجمیع رادیوهای پرظرفیت ایستگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238104/استعلام-عملیات-بهسازی-سالن-دستگاه-انتقال-MC--'>استعلام عملیات بهسازی سالن دستگاه انتقال MC... / استعلام, استعلام عملیات بهسازی سالن دستگاه انتقال MC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238123/استعلام-نگهداری-تاسیسات'>استعلام نگهداری تاسیسات / استعلام,نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238142/استعلام-تکمیل-عملیات-ساختمانی-پست-63-20-کیلوولت'>استعلام تکمیل عملیات ساختمانی پست 63/20 کیلوولت / استعلام, تکمیل عملیات ساختمانی پست 63/20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238166/استعلام-نگهداری-تاسیسات-برق-و-مخابرات'>استعلام نگهداری تاسیسات برق و مخابرات  / استعلام, نگهداری تاسیسات برق و مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238185/استعلام-عملیات-نصب-کابل-های-نوری-و-اترنت-پروژه-ویپ-مرکز-بین-الملل'>استعلام عملیات نصب کابل های نوری و اترنت پروژه ویپ مرکز بین الملل  / استعلام, عملیات نصب کابل های نوری و اترنت پروژه ویپ مرکز بین الملل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238232/استعلام-نگهداری-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی'>استعلام نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی  / استعلام,استعلام نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238237/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238264/استعلام-ورق-لاستیکی'>استعلام ورق لاستیکی / استعلام, استعلام ورق لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238271/مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی'>مناقصه احداث شبکه روشنایی  / مناقصه , مناقصه احداث شبکه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238275/استعلام-والو-پنوماتیک-و-توزیع-کننده-هیدرولیک'>استعلام والو پنوماتیک و توزیع کننده هیدرولیک / استعلام, استعلام والو پنوماتیک و توزیع کننده هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238276/تجدید-مناقصه-عملیات-تکمیل-شبکه-برق-فشار-متوسط-و-ضعیف-و'>تجدید مناقصه  عملیات تکمیل شبکه برق فشار متوسط و ضعیف و / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه  عملیات تکمیل شبکه برق فشار متوسط و ضعیف و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238280/استعلام-تهیه-و-نصب-دستگاه-کولر-اسپیلت'>استعلام تهیه و نصب دستگاه کولر اسپیلت / استعلام , استعلام تهیه و نصب دستگاه کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238284/استعلام-ثبت-نام-طراحی-و-تصحیح-پاسخ-نامه-و-صدور-آزمون-تعیین-سطح'>استعلام ثبت نام، طراحی و تصحیح پاسخ نامه و صدور آزمون تعیین سطح  / استعلام , استعلام ثبت نام، طراحی و تصحیح پاسخ نامه و صدور آزمون تعیین سطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238292/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238293/استعلام-Zero-client-cloud-point-S100'>استعلام Zero client cloud point S100 / استعلام, Zero client cloud point S100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238318/استعلام-کارت-1620-و-1500-DLP'>استعلام کارت 1620 و 1500 DLP  / استعلام,استعلام کارت 1620 و 1500 DLP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238321/مناقصه-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-و-اصلاح-ژئوکدهای-پستی--'>مناقصه بهنگام سازی و داده آمایی و اصلاح ژئوکدهای پستی... / مناقصه عمومی, مناقصه بهنگام سازی و داده آمایی و اصلاح ژئوکدهای پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238322/مناقصه-تامین-بیمه-مسئولیت-مدنی-کارفرما-در-قبال-کارکنان'>مناقصه تامین بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه تامین بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238324/مناقصه-حمل-و-نقل-گندم-و-کالاهای-اساسی'>مناقصه حمل و نقل گندم  و کالاهای اساسی   / مناقصه حمل و نقل گندم  و کالاهای اساسی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238330/استعلام-چهار-ردیف-آب-بند'>استعلام  چهار ردیف آب بند  / استعلام, استعلام  چهار ردیف آب بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238331/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تعمیر-و-نگهداری-جرثقیلهای-ریلی'>فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر و نگهداری جرثقیلهای ریلی / فراخوان ،فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر و نگهداری جرثقیلهای ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238337/استعلام-تجهیزات-پی-ال-سی'>استعلام تجهیزات پی ال سی   / استعلام، استعلام تجهیزات پی ال سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238342/استعلام-عملیات-بهسازی-سالن--'>استعلام عملیات بهسازی سالن ... / استعلام , استعلام عملیات بهسازی سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238377/مناقصه-فراخوان-اجرای-بازپیرایی-معابر'>مناقصه فراخوان اجرای بازپیرایی معابر  / مناقصه فراخوان اجرای بازپیرایی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238396/مناقصه-خرید-3000-متر-کابل-زمینی-63-کیلوولت-مسی-با-عایق-xlpe'>مناقصه خرید 3000 متر کابل زمینی 63 کیلوولت مسی با عایق xlpe / مناقصه خرید 3000 متر کابل زمینی 63 کیلوولت مسی با عایق xlpe</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236997/مناقصه-عملیات-خرید-غذای-دانشجویان-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات خرید غذای دانشجویان (نوبت دوم) / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات خرید غذای دانشجویان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237045/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237113/مناقصه-خرید-غذای-دانشجویی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید غذای دانشجویی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237128/مناقصه-خرید-آشکارساز-خطا-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آشکارساز خطا  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آشکارساز خطا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237138/تجدید-مناقصه-تامین-ملزومات-و-اجرای-عملیات-فیبر-نوری-BTS---(نوبت-دوم)-97-5-2'>تجدید مناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات فیبر نوری BTS ...  (نوبت دوم) 97.5.2  / تجدید مناقصه دو مرحله ای,مناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات فیبر نوری BTS  (نوبت دوم) 97.5.2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237141/مناقصه-تهیه-ساخت-و-اجرای-پوشش-سقف--'>مناقصه تهیه، ساخت و اجرای پوشش سقف ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، ساخت و اجرای پوشش سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237208/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-برای-مطالعه-و-بررسی-همگرایی-ارائه-خدمات-ثابت'>فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور برای مطالعه و بررسی همگرایی ارائه خدمات ثابت  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور برای مطالعه و بررسی همگرایی ارائه خدمات ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237317/مناقصه-تامین-پچ-کورد-فیبر-نوری'>مناقصه تامین پچ کورد فیبر نوری  /  مناقصه عمومی, مناقصه تامین پچ کورد فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237335/مناقصه-جدولگذاری-و-زیرسازی-و-آسفالت-و-پیاده-رو-سازی-مرحله-دوم'>مناقصه  جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت و پیاده رو سازی مرحله دوم  / مناقصه , مناقصه  جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت و پیاده رو سازی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237360/فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاه-ها-و-واحدهای-مجتمع'>فراخوان نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع /  فراخوان عمومی ,فراخوان نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237377/مناقصه-واگذاری-وظایف-و-ماموریتهای-خود'>مناقصه واگذاری وظایف و ماموریتهای خود / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری وظایف و ماموریتهای خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237443/مناقصه-اجرای-سیستم-مکانیزه-یکپارچه-مشترکین-عادی-و-سنگین--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237488/استعلام-جابجایی-و-اصلاح-لوله-کشی-گاز'>استعلام جابجایی و اصلاح لوله کشی گاز / استعلام, جابجایی و اصلاح لوله کشی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237528/فراخوان-حسابرس-رسمی-واجد-شرایط-جهت-نظارت-دقیق-و-قانونی-بر-عملکرد-مالی'>فراخوان حسابرس رسمی واجد شرایط جهت نظارت دقیق و قانونی بر عملکرد مالی  / فراخوان حسابرس رسمی واجد شرایط جهت نظارت دقیق و قانونی بر عملکرد مالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237610/استعلام-روغن-موتور--'>استعلام روغن موتور... / استعلام, استعلام روغن موتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237761/مناقصه-جدول-گذاری-نوبت-دوم'> مناقصه جدول گذاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه جدول گذاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237857/استعلام-کنترل-حیوانات-ناقل-بیماری-(-جوندگان-موذی)'>استعلام کنترل حیوانات ناقل بیماری ( جوندگان موذی) / استعلام,استعلام کنترل حیوانات ناقل بیماری ( جوندگان موذی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237865/مناقصه-تجدید-احداث-فضای-سبز-وتوسعه-محوطه-پادگان-(نوبت-دوم)'>مناقصه تجدید احداث فضای سبز وتوسعه محوطه پادگان  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تجدید احداث فضای سبز وتوسعه محوطه پادگان  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237925/آگهی-مناقصه-واگذاری-حجمی-حراست-فیزیکی-بیمارستان'>آگهی مناقصه واگذاری حجمی حراست فیزیکی بیمارستان / آگهی مناقصه واگذاری حجمی حراست فیزیکی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237973/استعلام-گریس-پمپ-برقی-لینکلن'>استعلام گریس پمپ برقی لینکلن / استعلام, استعلام گریس پمپ برقی لینکلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238009/مناقصه-عملیات-خرید-یک-دستگاه-بالابر--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات خرید یک دستگاه بالابر - چاپ دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات خرید یک دستگاه بالابر - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238012/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت'>مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت / مناقصه, مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238050/استعلام-دعوت-نامه-استخراج-؛-اسکن-پرونده-های-امور-اراضی-همراه-با-تهیه-نقشه'>استعلام دعوت نامه استخراج ؛ اسکن پرونده های امور اراضی همراه با تهیه نقشه / استعلام, استعلام دعوت نامه استخراج ؛ اسکن پرونده های امور اراضی همراه با تهیه نقشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238099/مناقصه-امور-مربوط-به-رختشویخانه-مرکز-پزشکی'>مناقصه امور مربوط به رختشویخانه مرکز پزشکی / مناقصه , مناقصه امور مربوط به رختشویخانه مرکز پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238107/مناقصه-احداث-طبقه-فوقانی-خوابگاه-دانشجویی'>مناقصه احداث طبقه فوقانی خوابگاه دانشجویی / مناقصه , مناقصه احداث طبقه فوقانی خوابگاه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238168/استعلام-تلفن-IP-تحت-شبکه'>استعلام تلفن IP تحت شبکه  / استعلام,استعلام تلفن IP تحت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238241/تجدید-مناقصه-عمومی-خدمات-چاپ-و-نصب-بنر-و-پرتابل-و-بیلبورد-و---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عمومی خدمات چاپ و نصب بنر و پرتابل و بیلبورد و ... (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی خدمات چاپ و نصب بنر و پرتابل و بیلبورد و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238270/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-نواحی-گاز'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری نواحی گاز / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری نواحی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238279/مناقصه-عملیات-اجرای-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-پراکنده--'>مناقصه عملیات اجرای توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب پراکنده ... / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرای توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب پراکنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238291/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238298/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238312/استعلام-کابل-تخت-مسی'>استعلام کابل تخت مسی / استعلام, استعلام کابل تخت مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238374/مناقصه-انجام-کلیه-امور-خدماتی-و-نظافتی--'>مناقصه انجام کلیه امور خدماتی و نظافتی ... / مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه امور خدماتی و نظافتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238392/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-آبرسانی-شهر-خط-انتقال-از-ایستگاه-پمپاژ--'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی شهر، خط انتقال از ایستگاه پمپاژ... / ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی شهر، خط انتقال از ایستگاه پمپاژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238394/مناقصه-فراخوان-تهیه-وسایل-لوازم-تحریر'>مناقصه فراخوان تهیه وسایل لوازم تحریر  / مناقصه فراخوان تهیه وسایل لوازم تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238414/استعلام-خرید-البسه'>استعلام خرید البسه  / استعلام ,استعلام خرید البسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237173/مناقصه-تقویت-قیف-گچ-آسیاب-شماره-یک--نوبت-سوم'>مناقصه تقویت قیف گچ آسیاب شماره یک - نوبت سوم  / مناقصه , مناقصه تقویت قیف گچ آسیاب شماره یک - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237529/مناقصه-تامین-مصالح-و-اجرای-پوشش-داخلی'>مناقصه  تامین مصالح و اجرای پوشش داخلی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه  تامین مصالح و اجرای پوشش داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237700/تجدید-مناقصه-بخش-خدمات-شهری-(نوبت-سوم)'>تجدید مناقصه بخش خدمات شهری  (نوبت سوم) / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه بخش خدمات شهری (نوبت سوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237731/مناقصه-اجرای-جاده-سلامت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جاده سلامت - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای جاده سلامت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238005/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-آماده-سازی-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد اولیه، آماده سازی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تهیه مواد اولیه، آماده سازی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238246/استعلام-خرید-4-ردیف-برد-و-پتوی-عایق'>استعلام خرید 4 ردیف برد و پتوی عایق / استعلام, استعلام خرید 4 ردیف برد و پتوی عایق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238335/مناقصه-اجرای-کارهای-تکمیلی-سدهای-انحرافی'>مناقصه اجرای کارهای تکمیلی سدهای انحرافی / مناقصه اجرای کارهای تکمیلی سدهای انحرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237066/مناقصه-بیمه-190-دستگاه-اتوبوس'>مناقصه بیمه 190 دستگاه اتوبوس  / مناقصه , مناقصه بیمه 190 دستگاه اتوبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237115/مناقصه-عمومی-سنگفرش-و-آسفالت'>مناقصه عمومی سنگفرش و آسفالت  / مناقصه , مناقصه عمومی سنگفرش و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237166/مناقصه-خرید-فویل-های-مورد-نیاز'>مناقصه خرید فویل های مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید فویل های مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237221/مناقصه-خرید-و-نصب-5-دستگاه-تابلو-متغیر-خبری-(VMS)'>مناقصه خرید و نصب 5 دستگاه تابلو متغیر خبری (VMS) / مناقصه، مناقصه خرید و نصب 5 دستگاه تابلو متغیر خبری (VMS)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237236/مناقصه-بخشی-از-امور-خدمات-نظافت-و-فضایی-سبز'>مناقصه بخشی از امور خدمات نظافت و فضایی سبز / آگهی مناقصه, مناقصه امور خدمات نظافت و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237261/مناقصه-عملیات-حسابرسی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حسابرسی  نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه عملیات حسابرسی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237266/مناقصه-عملیات-عمرانی-پروژه-کارخانه-تولید-داروهای-گیاهی'>مناقصه  عملیات عمرانی پروژه کارخانه تولید داروهای گیاهی / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات عمرانی پروژه کارخانه تولید داروهای گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237283/مناقصه-تعداد-700-جفت-کفش-کانداکتیو'>مناقصه تعداد 700 جفت کفش کانداکتیو / مناقصه, مناقصه تعداد 700 جفت کفش کانداکتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237294/مناقصه-عملیات-استخر-بتنی'>مناقصه عملیات استخر بتنی / مناقصه, مناقصه عملیات استخر بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237318/مناقصه-تخلیه-پاکسازی-و-کف-روبی-انبارهای-کشتی-حامل-سنگ-آهن'>مناقصه تخلیه، پاکسازی و کف روبی انبارهای کشتی حامل سنگ آهن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تخلیه، پاکسازی و کف روبی انبارهای کشتی حامل سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237350/مناقصه-تکمیل-بندر'>مناقصه تکمیل بندر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  تکمیل بندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237353/فراخوان-سرمایه-گذاری-بصورت-مشارکتی'>فراخوان سرمایه گذاری بصورت مشارکتی / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان سرمایه گذاری بصورت مشارکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237361/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-دهی-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان'>مناقصه انجام خدمات سرویس دهی ایاب و ذهاب دانشجویان  / مناقصه انجام خدمات سرویس دهی ایاب و ذهاب دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237379/مناقصه-ارائه-خدمات-ارتباطی-اختصاصی-و-تامین-پهنای-باند-ADSL'>مناقصه ارائه خدمات ارتباطی اختصاصی و تامین پهنای باند ADSL / ​آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  ارائه خدمات ارتباطی اختصاصی و تامین پهنای باند ADSL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237388/مناقصه-10-دستگاه-ونتیلاتور'>مناقصه 10 دستگاه ونتیلاتور  / مناقصه 10 دستگاه ونتیلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237404/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-به-منظور-ساخت-و-تجهیز-خوابگاه-های-دانشجویی'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور  ساخت و تجهیز خوابگاه های دانشجویی / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار, فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور  ساخت و تجهیز خوابگاه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237454/مناقصه-عملیات-خرید-و-نصب-مبلمان-پارکی-و--'>مناقصه عملیات خرید و نصب مبلمان پارکی و ... / مناقصه عملیات خرید و نصب مبلمان پارکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237519/مناقصه-پودر-چربی-گیر'>مناقصه پودر چربی گیر  / مناقصه پودر چربی گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237531/مناقصه-نگهداری-واحد-فنی-و-مهندسی--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری واحد فنی و مهندسی - نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری واحد فنی و مهندسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237574/مناقصه-عملیات-احداث-پایانه-حمل-و-نقل-عمومی-و---'>مناقصه عملیات احداث پایانه حمل و نقل عمومی و .... / مناقصه ,مناقصه عملیات احداث پایانه حمل و نقل عمومی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237636/مناقصه-نظافت-و-نگهداری-فضای-سبز-منازل-سازمانی-مرحله-سوم'>مناقصه نظافت و نگهداری فضای سبز منازل سازمانی- مرحله سوم / آگهی مناقصه , مناقصه نظافت و نگهداری فضای سبز منازل سازمانی- مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237765/مناقصه-واگذاری-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-نظافت-مجتمع'>مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز و خدمات نظافت مجتمع / مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز و خدمات نظافت مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237900/مناقصه-تامین-خدمات-پمپاژ-و-انتقال-آب-غیر-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات پمپاژ و انتقال آب غیر شرب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین خدمات پمپاژ و انتقال آب غیر شرب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237946/فراخوان-انجام-تهیه-طبح-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-(نوبت-دوم)'>فراخوان انجام تهیه، طبح، توزیع و سرو سه وعده غذا  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان انجام تهیه، طبح، توزیع و سرو سه وعده غذا  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237987/استعلام-پمپ-کولر-گازی-2-عدد-باطری--'>استعلام پمپ کولر گازی، 2 عدد باطری... / استعلام, استعلام پمپ کولر گازی، 2 عدد باطری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238059/مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-علمک-های-گاز-(فولادی-و-پلی-اتیلن)-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه ساخت و نصب علمک های گاز (فولادی و پلی اتیلن)  (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه پروژه ساخت و نصب علمک های گاز (فولادی و پلی اتیلن)  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238333/مناقصه-ترمیم-و-بهسازی-خط-لوله'>مناقصه ترمیم و بهسازی خط لوله  / مناقصه ترمیم و بهسازی خط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238376/استعلام-خرید-دستگاه-MDT'>استعلام خرید دستگاه MDT / استعلام , استعلام خرید دستگاه MDT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237025/مناقصه-روغن-خام-آفتابگردان'>مناقصه روغن خام آفتابگردان  / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه روغن خام آفتابگردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237035/مناقصه-آسفالت-فینیشری-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت فینیشری سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت فینیشری سطح شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237158/مناقصه-خرید-بنر'>مناقصه خرید بنر / آگهی مناقصه , مناقصه خرید بنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237284/مناقصه-خرید-حمل-بارگیری-تنظیم-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>مناقصه خرید حمل بارگیری تنظیم و نصب دیوار پیش ساخته بتنی / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید حمل بارگیری تنظیم و نصب دیوار پیش ساخته بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237327/مناقصه-تامین-و-تحویل-تجهیزات-ذخیره-ساز'>مناقصه تامین و تحویل تجهیزات ذخیره ساز  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین و تحویل تجهیزات ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237340/تجدید-مناقصه-خرید-مواد-طبخ-و-توزیع-صبحانه--ناهار--شام-بیماران'>تجدید مناقصه خرید مواد طبخ و توزیع صبحانه , ناهار , شام بیماران / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید مواد طبخ و توزیع صبحانه , ناهار , شام بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237422/استعلام-پشتیبانی-پورتال'>استعلام پشتیبانی پورتال / استعلام, استعلام پشتیبانی پورتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237430/فراخوان-انجام-خدمات-تست-بازرسی-شناسایی-و-جمع-آوری-انشعابات-غیرمجاز--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات تست، بازرسی، شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز...نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان انجام خدمات تست، بازرسی، شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237459/مناقصه-اجرای-ممیزی-املاک-محدوده-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای ممیزی املاک محدوده شهر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه   اجرای ممیزی املاک محدوده شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237664/مناقصه-انجام-2500-متر-عمليات-حفاری-و-حفر-ترانشه--'>مناقصه انجام 2500 متر عمليات حفاری و حفر ترانشه ... / فراخوان مناقصه, مناقصه انجام 2500 متر عمليات حفاری و حفر ترانشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237757/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات امداد رسانی تعمیرات و نگهداری تاسیسات- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات امداد رسانی تعمیرات و نگهداری تاسیسات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237846/تجدید-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه--97-05-02'>تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه... 97.05.02 / آگهی تجدید  اول مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه... 97.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237876/مناقصه-عمومی-جدولگذاری-اراضی-(نوبت-دوم--مرحله-اول)'>مناقصه عمومی جدولگذاری اراضی (نوبت دوم - مرحله اول) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی جدولگذاری اراضی (نوبت دوم - مرحله اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237879/مناقصه-عمومی-جدولگذاری-اراضی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی جدولگذاری اراضی (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه عمومی جدولگذاری اراضی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237974/مناقصه-پیاده-روسازی-و-ترمیم-پیاده-روها-در-سطح-شهرداری-منطقه-هفت'>مناقصه پیاده روسازی و ترمیم پیاده روها در سطح شهرداری منطقه هفت / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی و ترمیم پیاده روها در سطح شهرداری منطقه هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238014/مناقصه-خرید-دریچه-چدنی--'>مناقصه خرید دریچه چدنی ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دریچه چدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238093/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-تنظیفات-تجدید'>مناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیفات تجدید / تجدید مناقصه ، مناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیفات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238211/مناقصه-بیمه-تکمیلی-درمانی-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه تکمیلی درمانی کارکنان  نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه بیمه تکمیلی درمانی کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238378/مناقصه-خرید-وسایل-انشعاب-آب'>مناقصه خرید وسایل انشعاب آب / مناقصه، مناقصه خرید وسایل انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238398/مناقصه-خدمات-بیمه-تکمیلی-پرسنل-97-5-2'>مناقصه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل 97/5/2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل 97/5/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238413/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-اجرای-پروژه'>استعلام خرید تجهیزات جهت اجرای پروژه / استعلام,استعلام خرید تجهیزات جهت اجرای پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238441/استعلام-تهیه-و-نصب-پنجره-دو-جداره--'>استعلام تهیه و نصب پنجره دو جداره .. / استعلام,استعلام تهیه و نصب پنجره دو جداره ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237083/فراخوان-مشارکت-در-تجهیز--بازسازی-و-نوسازی-شهربازی-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در تجهیز ، بازسازی و نوسازی شهربازی نوبت دوم  / فراخوان مشارکت در تجهیز ، بازسازی و نوسازی شهربازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237362/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت--نصب--جابجایی-و-جمع-آوری---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات ساخت ، نصب ، جابجایی و جمع آوری ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ساخت ، نصب ، جابجایی و جمع آوری ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237668/استعلام-چاپ-فرم-های-تخصصی'>استعلام چاپ فرم های تخصصی  / استعلام,استعلام چاپ فرم های تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237670/مناقصه-طبخ-و-توزيع-غذای-روزانه'>مناقصه طبخ و توزيع غذای روزانه     / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طبخ و توزيع غذای روزانه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237709/تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه-رنگ-دوجزئی-با-هاردنر-و-تاپ-کت--'>تجدید مناقصه عملیات تهیه رنگ دوجزئی با هاردنر و تاپ کت ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات تهیه رنگ دوجزئی با هاردنر و تاپ کت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237854/مناقصه-رفت-و-روب-جاروکشی-برداشت-و-حمل-زباله-و-انتقال-آن-به-محل-دفن--مرحله-دوم'>مناقصه رفت و روب، جاروکشی، برداشت و حمل زباله و انتقال آن به محل دفن .. مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رفت و روب، جاروکشی، برداشت و حمل زباله و انتقال آن به محل دفن .. مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236996/مناقصه-نیازمندی-اقلام-جهت-مصرف-یگان-های-تابعه-و-تدارک'>مناقصه نیازمندی اقلام جهت مصرف یگان های تابعه و تدارک  / مناقصه نیازمندی اقلام جهت مصرف یگان های تابعه و تدارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237145/مناقصه-خرید-بیست-عدد-پالت-سینتر-پخت-آگلومراسیون-نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیست عدد پالت سینتر پخت آگلومراسیون نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه خرید بیست عدد پالت سینتر پخت آگلومراسیون نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237155/اصلاحیه-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-از-اراضی-دولتی'>اصلاحیه مناقصه حفظ و نگهداری از اراضی دولتی  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری از اراضی دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237324/مناقصه-دیوارکشی-و-پوشش-رودخانه--'>مناقصه دیوارکشی و پوشش رودخانه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دیوارکشی و پوشش رودخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237386/فراخوان-توسعه-و-بهره-برداری-شبکه-اختصاصی-فیبر-نوری-شهرداری'>فراخوان توسعه و بهره برداری شبکه اختصاصی فیبر نوری شهرداری / مناقصه, فراخوان توسعه و بهره برداری شبکه اختصاصی فیبر نوری شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237571/مناقصه-اجرای-عمليات-گازرسانی-به-شبکه-مسيرهای-بين-روستايی'>مناقصه اجرای عمليات گازرسانی به شبکه مسيرهای بين روستايی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عمليات گازرسانی به شبکه مسيرهای بين روستايی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237573/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237589/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-D'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237678/مناقصه-اجرای-عمليات-گازرسانی'>مناقصه  اجرای عمليات گازرسانی / اگهی مناقصه , مناقصه  اجرای عمليات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237681/مناقصه-گازرسانی-به-صنايع-در-شهرستان'>مناقصه گازرسانی به صنايع در شهرستان  / مناقصه گازرسانی به صنايع در شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237685/مناقصه-خدمات-نگهبانی'>مناقصه خدمات نگهبانی  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237694/مناقصه-اجرای-عملیات-پروژه-ساماندهی-و-بهسازی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پروژه ساماندهی و بهسازی- نوبت دوم  / مناقصه اجرای عملیات پروژه ساماندهی و بهسازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237774/مناقصه-خرید-و-نصب-کارخانه-آسفالت-97-5-2'>مناقصه خرید و نصب کارخانه آسفالت 97.5.2 / مناقصه , مناقصه خرید و نصب کارخانه آسفالت 97.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237883/استعلام-سیستم-آلارم-و-بلاک-گاز--'>استعلام سیستم آلارم و بلاک گاز... / استعلام,سیستم آلارم و بلاک گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237897/مناقصه-عمومی-اجرای-دیوار-ساحلی-رودخانه'>مناقصه عمومی اجرای دیوار ساحلی رودخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای دیوار ساحلی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238294/فراخوان-تامین-امنیت-از-خطوط-لوله-چاه-ها'>فراخوان تامین امنیت از خطوط لوله چاه ها / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان تامین امنیت از خطوط لوله چاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236992/مناقصه-پروژه-تهیه-و-نصب-تابلو-و-علایم-خط-کشی-راه-های-روستایی--'>مناقصه پروژه تهیه و نصب تابلو و علایم خط کشی راه های روستایی... / مناقصه, مناقصه پروژه تهیه و نصب تابلو و علایم خط کشی راه های روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237071/فراخوان-دستگاه-MFL-نوبت-دوم'>فراخوان دستگاه MFL نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان دستگاه MFL نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237088/مناقصه-واگذاری-جاده-سلامت--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری جاده سلامت   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه واگذاری جاده سلامت   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237171/مناقصه-طراحی-تهیه-مصالح-و-ساخت-ایستگاه-ها-و-متعلقات'>مناقصه طراحی، تهیه مصالح و ساخت ایستگاه ها و متعلقات  / مناقصه، مناقصه طراحی، تهیه مصالح و ساخت ایستگاه ها و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237187/مناقصه-مشارکت-در-سرمایه-گذاری-به-روش-B-O-T'>مناقصه مشارکت در سرمایه گذاری به روش B.O.T  / مناقصه , مناقصه مشارکت در سرمایه گذاری به روش B.O.T </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237246/مناقصه-تامین-گوشت-گوسفندی--'>مناقصه تامین گوشت گوسفندی... / آگهی مناقصه , مناقصه گوشت گوسفندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237310/مناقصه-جابه-جایی-و-حمل-مسافر-و-بار-با-هواپیما-نوبت-دوم'>مناقصه جابه جایی و حمل مسافر و بار با هواپیما  نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه جابه جایی و حمل مسافر و بار با هواپیما  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237312/تجدید-مناقصه-گوشت-گوسفندی'>تجدید مناقصه گوشت گوسفندی  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه گوشت گوسفندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237690/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-های-روستایی---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237794/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای آسفالت معابر شهر (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت معابر شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237882/مناقصه-نظارت-و-طراحی-پروژه-های-عمرانی-نوبت-دوم'>مناقصه نظارت و طراحی پروژه های عمرانی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه نظارت و طراحی پروژه های عمرانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238080/آگهی-ارزیابی-کیفی-تشکیل-گروه-های-گشت-و-بازرسی-منابع-آب-زیرزمینی-و---نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و ... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238219/استعلام-عملیات-بهسازی-و-تکمیل-ابنیه-فنی--'>استعلام عملیات بهسازی و تکمیل ابنیه فنی... / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و تکمیل ابنیه فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237177/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237213/مناقصه-پروژه-اجرای-دیوارچینی-رمپ-حاشیه-پارک'>مناقصه پروژه اجرای دیوارچینی رمپ حاشیه پارک / مناقصه , مناقصه پروژه اجرای دیوارچینی رمپ حاشیه پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237540/مناقصه-خدمات-ترابری-سبک-منطقه-پارس-یک'>مناقصه خدمات ترابری سبک منطقه پارس یک  / مناقصه, مناقصه خدمات ترابری سبک منطقه پارس یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237555/استعلام-جابجایی-رگلاتور--'>استعلام جابجایی رگلاتور... / استعلام, استعلام جابجایی رگلاتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237634/مناقصه-سرویس-تعمیرات-و-راه-اندازی-دستگاه-های-سردکننده-و--'>مناقصه سرویس تعمیرات و راه اندازی دستگاه های سردکننده و ... / مناقصه، مناقصه سرویس تعمیرات و راه اندازی دستگاه های سردکننده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237753/مناقصه-احداث-پل-اتصال-محله'>مناقصه احداث پل اتصال محله  / مناقصه احداث پل اتصال محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237789/مناقصه-تقسیم-اراضی'>مناقصه تقسیم اراضی / مناقصه تقسیم اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237829/مناقصه-اطلاعات-نرم-افزاری-و-سخت-افزاری-و-بسته-پیسنهادی-سرمایه-گذاری'>مناقصه اطلاعات نرم افزاری و سخت افزاری و بسته پیسنهادی سرمایه گذاری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اطلاعات نرم افزاری و سخت افزاری و بسته پیسنهادی سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238263/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-میزان-آب'>استعلام  دستگاه اندازه گیری میزان آب  / استعلام  دستگاه اندازه گیری میزان آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238302/استعلام-دستگاه-انجام-دهنده-آزمایش-تقطیر'>استعلام دستگاه انجام دهنده آزمایش تقطیر  / استعلام , استعلام دستگاه انجام دهنده آزمایش تقطیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1236994/مناقصه-مقدار-13000-تن-شن-شکسته'>مناقصه مقدار 13000 تن شن شکسته / مناقصه ، مناقصه مقدار 13000 تن شن شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238006/مناقصه-تامین-خودروهای-خدمات-شهری-(چاپ-اول--نوبت-دوم)'>مناقصه تامین خودروهای خدمات شهری (چاپ اول - نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودروهای خدمات شهری (چاپ اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238304/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات--'>مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238320/فراخوان-مناقصه-بازسازی-سوله-سرد--سلویج-و-پایپ-رک-انبار-کالا'>فراخوان مناقصه بازسازی سوله سرد ، سلویج و پایپ رک انبار کالا  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه بازسازی سوله سرد ، سلویج و پایپ رک انبار کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237100/مناقصه-تجدید-آگهی-اجرای-سفت-کاری-شامل-(فونداسیون-و-اسکلت-بتنی)'>مناقصه تجدید آگهی اجرای سفت کاری شامل (فونداسیون و اسکلت بتنی) / مناقصه تجدید آگهی اجرای سفت کاری شامل (فونداسیون و اسکلت بتنی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237102/فراخوان-انتخاب-بهره-بردار-فودکورت-و-کافی-شاپ'>فراخوان انتخاب بهره بردار فودکورت و کافی شاپ / فراخوان  , فراخوان انتخاب بهره بردار فودکورت و کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237198/مناقصه-parts-for-g-e-c-gas-turbine-(نوبت-دوم)'>مناقصه parts for g.e.c gas turbine  (نوبت دوم) / مناقصه parts for g.e.c gas turbine  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237483/فراخوان-خرید-تعداد-12000-فقره-کیت-لوازم-(نوبت-دوم)'>فراخوان خرید تعداد 12000 فقره کیت لوازم (نوبت دوم) / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید تعداد 12000 فقره کیت لوازم (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237518/مناقصه-مربای-40-گرمی'>مناقصه مربای 40 گرمی / مناقصه , مناقصه مربای 40 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237538/مناقصه-عملیات-اجرای-7580-متر-اصلاح-شبکه--'>مناقصه عملیات اجرای 7580 متر اصلاح شبکه ... / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرای 7580 متر اصلاح شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237645/مناقصه-خرید-STONE-TRAP'>مناقصه خرید STONE TRAP / مناقصه، مناقصه خرید STONE TRAP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237652/مناقصه-تهیه-و-تامین-تعداد-106-دستگاه-وسائط-نقلیه-سبک--'>مناقصه تهیه و تامین تعداد 106 دستگاه وسائط نقلیه سبک... / مناقصه، مناقصه تهیه و تامین تعداد 106 دستگاه وسائط نقلیه سبک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237838/مناقصه-تامین-خودروهای-سبک-10-و-24-ساعت-جهت-واحدهای-مختلف-شرکت--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای سبک 10 و 24 ساعت جهت واحدهای مختلف شرکت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین خودروهای سبک 10 و 24 ساعت جهت واحدهای مختلف شرکت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238147/استعلام-ماژول-ورو-زن-و-ماژول-لمینیتور-از-هرکدام-یک-دستگاه'>استعلام ماژول ورو زن و ماژول لمینیتور از هرکدام یک دستگاه / استعلام , استعلام ماژول ورو زن و ماژول لمینیتور از هرکدام یک دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237064/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-ترانسفورماتورهای-برق--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی ترانسفورماتورهای برق   نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی ترانسفورماتورهای برق   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237274/تجدید-مناقصه-تامین-موادنسوز-واحد-ccm-طرح-تکمیلی'>تجدید مناقصه تامین موادنسوز واحد ccm  طرح تکمیلی / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین موادنسوز واحد ccm  طرح تکمیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237293/مناقصه-خرید-خدمات-خودرویی'>مناقصه خرید خدمات خودرویی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237505/تجدید-پروژه-مشارکتی-کشتارگاه-دام'>تجدید پروژه مشارکتی کشتارگاه دام / مناقصه, تجدید پروژه مشارکتی کشتارگاه دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237852/استعلام-وسایل-روشنایی-تونل'>استعلام وسایل روشنایی تونل / استعلام,استعلام وسایل روشنایی تونل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237853/مناقصه-نظارت-و-طراحی-پروژه-های-عمرانی'>مناقصه نظارت و طراحی پروژه های عمرانی / مناقصه , مناقصه نظارت و طراحی پروژه های عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237002/اصلاحیه-مناقصه-خرید-کفپوش-و-جداول-سمنت-پلاست'>اصلاحیه مناقصه خرید کفپوش و جداول سمنت پلاست / اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه خرید کفپوش و جداول سمنت پلاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237068/تجدید-مناقصه-عملیات-نصب-3000-فقره-انشعاب-آب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات نصب 3000 فقره انشعاب آب-  نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات نصب 3000 فقره انشعاب آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237078/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237096/مناقصه-تهیه-و-حمل-و-پخش-آسفالت'>مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت / مناقصه,مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237104/مناقصه-احداث-توقفگاه-حمل-و-نقل-عمومی--تجدید'>مناقصه احداث توقفگاه حمل و نقل عمومی... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه احداث توقفگاه حمل و نقل عمومی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237127/مناقصه-اجرای-عملیات-کیورینگ-بتن'>مناقصه اجرای عملیات کیورینگ بتن  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات کیورینگ بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237178/مناقصه-خرید-انواع-سیم-و-کابل'>مناقصه خرید انواع سیم و کابل  / مناقصه خرید انواع سیم و کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237194/تمدید-مناقصه-تامین-10-دستگاه-اندازه-گیری-ADVANCE-NETWORK-ANALYZER'>تمدید مناقصه تامین 10 دستگاه اندازه گیری ADVANCE NETWORK ANALYZER / آگهی تمدید مناقصه عمومی،مناقصه تامین 10 دستگاه اندازه گیری ADVANCE NETWORK ANALYZER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237222/مناقصه-امور-خدمات-نظافتی-و-پذیرایی'>مناقصه امور خدمات نظافتی و پذیرایی   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور خدمات نظافتی و پذیرایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237226/فراخوان-خدمات-فرآوری-سرباره-سرد-و-گرم'>فراخوان خدمات فرآوری سرباره سرد و گرم / مناقصه عمومی, فراخوان خدمات فرآوری سرباره سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237333/مناقصه-خرید-یک-ست-کامل-عایق-توربین-و-چمبر---'>مناقصه خرید یک ست کامل عایق توربین و چمبر  ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک ست کامل عایق توربین و چمبر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237439/مناقصه-خرید-U-REND-TUBES-FOR-HEATERS'>مناقصه خرید U-REND TUBES FOR HEATERS / مناقصه عمومی , مناقصه  خرید U-REND TUBES FOR HEATERS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237452/مناقصه-رنگ-آمیزی-لدرها-و-هندریل-ها'>مناقصه رنگ آمیزی لدرها و هندریل ها / مناقصه عمومی , مناقصه  رنگ آمیزی لدرها و هندریل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237517/تجدید-مناقصه-عملیات-نصب-3000-فقره-انشعاب-آب'>تجدید مناقصه عملیات نصب 3000 فقره انشعاب آب / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات نصب 3000 فقره انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237520/مناقصه-تامین-و-بکارگیری-31-نفر-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین و بکارگیری 31 نفر نیروی انسانی  / مناقصه ، مناقصه تامین و بکارگیری 31 نفر نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237532/مناقصه-اجرای-پروژه-های-عمرانی'>مناقصه اجرای پروژه های عمرانی  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237714/مناقصه-اجرای-پروژه-طرح-ساماندهی-رودخانه'>مناقصه اجرای پروژه طرح ساماندهی رودخانه  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه طرح ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237783/مناقصه-واگذاری-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله-شهر-کازرون-97-5-2'>مناقصه واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله شهر کازرون 97.5.2  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله شهر کازرون 97.5.2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237907/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-مشاوران'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237979/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز'>مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238002/مناقصه-واگذاری-طبخ-و-توزیع-غذا'> مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذا  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238109/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی--نظافتی--اداری--پشتیبانی-بیمارستان'>اصلاحیه مناقصه  واگذاری امور خدماتی ، نظافتی ، اداری ، پشتیبانی بیمارستان / اصلاحیه اگهی مناقصه , اصلاحیه مناقصه  واگذاری امور خدماتی ، نظافتی ، اداری ، پشتیبانی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238137/مناقصه-خرید-و-نصب-کمپرسورهای-ازت'>مناقصه خرید و نصب کمپرسورهای ازت  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید و نصب کمپرسورهای ازت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238285/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-به-همراه-بازنگری-طراحی-دیزل-ژنراتورهای-spd-5-6'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی به همراه بازنگری طراحی دیزل ژنراتورهای spd 5&6 / فراخوان , مناقصه خرید نصب و راه اندازی به همراه بازنگری طراحی دیزل ژنراتورهای spd 5&6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238295/مناقصه-خرید-انواع-استارتر-موتور-و-قطعات-اتاق-کنترل'>مناقصه خرید انواع استارتر موتور و قطعات اتاق کنترل / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع استارتر موتور و قطعات اتاق کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238066/آگهی-استعلام-تجهیزات-پزشکی'>آگهی استعلام تجهیزات پزشکی / آگهی استعلام , آگهی استعلام تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238087/آگهی-استعلام-کیت-کلرسنج'>آگهی استعلام  کیت کلرسنج / آگهی استعلام , آگهی استعلام  کیت کلرسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238265/فراخوان-مناقصه-عملیات-نصب-و-تعویض-کنتور-و-رگلاتور-تجدید'>فراخوان مناقصه عملیات نصب و تعویض کنتور و رگلاتور تجدید / آگهی فراخوان تجدید مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات نصب و تعویض کنتور و رگلاتور تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238319/مناقصه-انجام-بخشی-از-کارها-و-خدمات-مورد-نیاز-خود-در-سطوح-شغلی-مختلف'>مناقصه انجام بخشی از کارها و خدمات مورد نیاز خود در سطوح شغلی مختلف / مناقصه , مناقصه انجام بخشی از کارها و خدمات مورد نیاز خود در سطوح شغلی مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238249/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-BURCKHARDT'>مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT / مناقصه,  مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238261/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-BURCKHARDT'>مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT / مناقصه,  مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238198/استعلام-نیاز-به-ظروف-پلاستیکی'>استعلام نیاز به ظروف پلاستیکی / استعلام,استعلام نیاز به ظروف پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1237824/فراخوان-انجام-خدمات-بازرسی-جوش-پرتونگاری-صنعتی-بازرسی-خوردگی-فلزات-و--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات بازرسی جوش، پرتونگاری صنعتی، بازرسی خوردگی فلزات و...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات بازرسی جوش، پرتونگاری صنعتی، بازرسی خوردگی فلزات و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238313/مناقصه-یک-دستگاه-الکتروپمپ-پلنجری'>مناقصه یک دستگاه الکتروپمپ پلنجری / مناقصه, مناقصه یک دستگاه الکتروپمپ پلنجری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1238316/فراخوان-ارزیابی-کیفی-دستگاه-الکتروپمپ-پلنجری'> فراخوان ارزیابی کیفی دستگاه الکتروپمپ پلنجری / فراخوان ارزیابی کیفی ,  فراخوان ارزیابی کیفی دستگاه الکتروپمپ پلنجری</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت: 10:56