اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.31 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234526/مزایده-پلاک-ثبتی-زمی... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.31 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234526/مزایده-پلاک-ثبتی-زمین-مسکونی-عرصه-245-5متر'>مزایده پلاک ثبتی زمین مسکونی عرصه 245.5متر  / مزایده پلاک ثبتی زمین مسکونی عرصه 245.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234715/مزایده-زمین-مسکونی-سطح-300'>مزایده  زمین مسکونی سطح 300 / مزایده  زمین مسکونی سطح 300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234754/مزایده-زمین-و-سوله-صنعتی'>مزایده زمین و سوله صنعتی  / مزایده زمین و سوله صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234759/مزایده-ساختمان-صنعتی'>مزایده ساختمان صنعتی  / مزایده ساختمان صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234769/مزایده-ساختمان-مسکونی'>مزایده ساختمان مسکونی   / مزایده ساختمان مسکونی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234773/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی   / مزایده ساختمان تجاری مسکونی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234778/مزایده-ساختمان-صنعتی'>مزایده ساختمان صنعتی / مزایده ساختمان صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234785/مزایده-زمین-زراعی'>مزایده زمین زراعی  / مزایده زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234793/مزایده-زمین-و-سوله-باغ'>مزایده زمین و سوله باغ / مزایده زمین و سوله باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234810/مزایده-ساختمان-مسکونی'>مزایده ساختمان مسکونی  / مزایده ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235144/مزایده-پلاک-ثبتی-2914-فرعی-مساحت-عرصه-216-متر'>مزایده پلاک ثبتی 2914 فرعی مساحت عرصه 216 متر  / مزایده پلاک ثبتی 2914 فرعی مساحت عرصه 216 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235149/مزایده-پلاک-ثبتی-5350-فرعی-مساحت-عرصه-255-5متر'>مزایده پلاک ثبتی 5350 فرعی مساحت عرصه 255.5متر  / مزایده پلاک ثبتی 5350 فرعی مساحت عرصه 255.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235171/مزایده-پلاک-ثبتی-کاربری-تجاری-عرصه-554-65متر'>مزایده پلاک ثبتی کاربری تجاری عرصه 554.65متر  / مزایده پلاک ثبتی کاربری تجاری عرصه 554.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235176/مزایده-پلاک-ثبتی-510-فرعی-مساحت-عرصه-882مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی 510 فرعی مساحت  عرصه 882مترمربع  / مزایده پلاک ثبتی 510 فرعی مساحت  عرصه 882مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235178/مزایده-پلاک-ثبتی-2082-فرعی-عرصه-452-81متر'>مزایده پلاک ثبتی 2082 فرعی عرصه 452.81متر  / مزایده پلاک ثبتی 2082 فرعی عرصه 452.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235199/مزایده-ساختمان-مسکونی'>مزایده ساختمان مسکونی / مزایده ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235203/مزایده-ساختمان-مسکونی-روستای-تلخاب'>مزایده ساختمان مسکونی روستای تلخاب / مزایده ساختمان مسکونی روستای تلخاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235208/مزایده-زمین-زراعی-روستای-غینرچه'>مزایده زمین زراعی روستای غینرچه  / مزایده زمین زراعی روستای غینرچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235211/مزایده-ساختمان-تجاری'>مزایده ساختمان تجاری  / مزایده ساختمان تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235220/مزایده-پلاک-ثبتی-1401-کاربری-مسکونی'>مزایده پلاک ثبتی 1401 کاربری مسکونی / مزایده پلاک ثبتی 1401 کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235221/مزایده-ساختمان-مسکونی-روستای-اوجان'>مزایده ساختمان مسکونی روستای اوجان  / مزایده ساختمان مسکونی روستای اوجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235223/مزایده-زمین-و-سوله-کاربری-زراعی'>مزایده زمین و سوله کاربری زراعی  / مزایده زمین و سوله کاربری زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235230/مزایده-ساختمان-مسکونی-شهرک-فجر'>مزایده ساختمان مسکونی شهرک فجر / مزایده ساختمان مسکونی شهرک فجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233391/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-ELX'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس ELX  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس ELX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233663/مزایده-فروش-پودر-درجه-یک-واحد-HD'>مزایده فروش پودر درجه یک واحد HD  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش پودر درجه یک واحد HD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233910/مزایده-فروش-محصول-انگور'>مزایده فروش محصول انگور  / مزایده, مزایده فروش محصول انگور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234283/مزایده-یک-قطعه-زمین'>مزایده یک قطعه زمین / مزایده, مزایده یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233367/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش چهار دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش چهار دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233660/مزایده-فروش-املاک'>مزایده فروش املاک / مزایده,مزایده فروش املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233683/مزایده-تعداد-40-دستگاه-خودروى-اسقاطى'>مزایده تعداد 40 دستگاه خودروى اسقاطى  / مزایده,مزایده تعداد 40 دستگاه خودروى اسقاطى </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233823/مزایده-عمومی-سالن-چند-منظوره-ورزشی'>مزایده عمومی  سالن چند منظوره ورزشی / مزایده عمومی, مزایده عمومی  سالن چند منظوره ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234543/مزایده-اجاره-ساختمان-رستوران'>مزایده اجاره ساختمان رستوران / آگهی مزایده, مزایده اجاره ساختمان رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234868/مزایده-پارکینگ-های-نمایشگاه'>مزایده پارکینگ های نمایشگاه / مزایده , مزایده پارکینگ های نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234955/مزایده-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان / مزایده، مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234990/مزایده-یکباب-منزل-قدیمی-ساز-مساحت-60-متر'>مزایده یکباب منزل قدیمی ساز مساحت 60 متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل قدیمی ساز مساحت 60 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233421/مزایده-واگذاری-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین نوبت دوم  / مزایده، مزایده واگذاری زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233588/مزایده-واگذاری-غذای-سنتی'>مزایده واگذاری غذای سنتی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غذای سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233936/مزایده-ایجاد-مجموعه-بازی-کودکان-در-مجموعه-گردشگری--'>مزایده ایجاد مجموعه بازی کودکان در مجموعه گردشگری ... / مزایده ، مزایده ایجاد مجموعه بازی کودکان در مجموعه گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234011/مزایده-فروش-یک-واحد-ساختمان-نیمه-کاره-عرصه-700-متر'>مزایده فروش یک واحد ساختمان نیمه کاره عرصه 700 متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد ساختمان نیمه کاره عرصه 700 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234012/مزایده-بهره-برداری-از-یک-کانکس-فروش-اغذیه-و-فلافلی-در-بوستان'>مزایده بهره برداری از یک کانکس فروش اغذیه و فلافلی در بوستان / مزایده، مزایده بهره برداری از یک کانکس فروش اغذیه و فلافلی در بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234025/مزایده-استقرار-درشکه-سواری-در-مجموعه-گردشگری'>مزایده استقرار درشکه سواری در مجموعه گردشگری  / مزایده، مزایده استقرار درشکه سواری در مجموعه گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234035/مزایده-استقرار-سیاه-چادر-در-مجموعه-گردشگری'>مزایده استقرار سیاه چادر در مجموعه گردشگری / مزایده، مزایده استقرار سیاه چادر در مجموعه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234043/مزایده-ایجاد-کافی-شاپ-در-مجموعه-گردشگری'>مزایده ایجاد کافی شاپ در مجموعه گردشگری / مزایده، مزایده ایجاد کافی شاپ در مجموعه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233382/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233386/استعلام-یو-بی-اس'>استعلام یو بی اس  / استعلام , استعلام یو بی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233394/استعلام-دستگاه-کنترل-تردد'>استعلام دستگاه کنترل تردد / استعلام , استعلام دستگاه کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233406/استعلام-حفاظت-و-مرمت-اشیا-و-اموال-فرهنگی-تاریخی'>استعلام حفاظت و مرمت اشیا و اموال فرهنگی، تاریخی  / استعلام , استعلام حفاظت و مرمت اشیا و اموال فرهنگی، تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233427/استعلام-لوازم-توانبخشی--'>استعلام لوازم توانبخشی ... / استعلام , استعلام لوازم توانبخشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233428/استعلام-تلویزیون-led-سایز-65in-مدل-65xtu815-نام-تجارتی-xvision'>استعلام تلویزیون led سایز 65in مدل 65xtu815 نام تجارتی xvision / استعلام, استعلام تلویزیون led سایز 65in مدل 65xtu815 نام تجارتی xvision</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233432/استعلام-موتور-دیزل-ژنراتور-(کمنز-یا-ولوو)'>استعلام موتور دیزل ژنراتور (کمنز یا ولوو) / استعلام, موتور دیزل ژنراتور (کمنز یا ولوو)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233434/استعلام-برج-خنک-کننده--'>استعلام برج خنک کننده... / استعلام, استعلام برج خنک کننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233439/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233443/استعلام-مطالعه-برای-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت'>استعلام مطالعه برای حفاظت و آماده سازی و مرمت / استعلام,استعلام مطالعه برای حفاظت و آماده سازی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233451/استعلام-خرید-چای-گلستان-جهت-مجموعه-ورزشی-انقلاب'>استعلام خرید چای گلستان جهت مجموعه ورزشی انقلاب / استعلام, استعلام خرید چای گلستان جهت مجموعه ورزشی انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233457/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233468/استعلام-تجهیزات-آشپزخانه--'>استعلام  تجهیزات آشپزخانه ... / استعلام, استعلام  تجهیزات آشپزخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233487/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233504/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-اتوماتیک-خودرو--'>استعلام دستگاه عیب یاب اتوماتیک خودرو... / استعلام, استعلام دستگاه عیب یاب اتوماتیک خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233508/استعلام-یخچال-5-فوت-مدل-835-ایسکو'>استعلام  یخچال 5 فوت مدل 835 ایسکو / استعلام, استعلام  یخچال 5 فوت مدل 835 ایسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233509/استعلام-کندانسور-چیلر'>استعلام کندانسور چیلر / استعلام,استعلام کندانسور چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233522/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233527/استعلام-دریل-چکشی-برقی--'>استعلام دریل چکشی برقی... / استعلام, استعلام دریل چکشی برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233533/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری-جهت--'>استعلام تجهیزات سخت افزاری جهت ... / استعلام, استعلام تجهیزات سخت افزاری جهت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233539/استعلام-یخچال-فریزر--'>استعلام یخچال فریزر ... / استعلام , استعلام یخچال فریزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233543/استعلام-باطری----'>استعلام باطری ...... / استعلام ,استعلام باطری ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233552/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام, دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233553/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233555/استعلام-خرید-نمک'>استعلام خرید نمک / استعلام,استعلام خرید نمک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233557/استعلام-مخزن--'>استعلام مخزن ... / استعلام, استعلام مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233561/استعلام-فایروال--'>استعلام فایروال... / استعلام,استعلام فایروال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233568/استعلام-مرمت-اضطراری-آثار-تاریخی'>استعلام مرمت اضطراری آثار تاریخی / استعلام, استعلام مرمت اضطراری آثار تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233574/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233577/استعلام-خرید-تشک-ورزشی-تربیت-بدنی'>استعلام خرید تشک ورزشی تربیت بدنی / استعلام, خرید تشک ورزشی تربیت بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233578/استعلام-بهاء-پروژه-تکمیل-تاسیسات-مرکز-اطلاع-رسانی--'>استعلام بهاء پروژه تکمیل تاسیسات مرکز اطلاع رسانی... / استعلام,استعلام بهاء پروژه تکمیل تاسیسات مرکز اطلاع رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233580/استعلام-USB'>استعلام USB / استعلام,استعلام USB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233584/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام دستگاه تصفیه آب  / استعلام, دستگاه تصفیه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233587/استعلام-تاتامی--'>استعلام تاتامی ... / استعلام , استعلام تاتامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233589/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن---'>استعلام تلویزیون ایکس ویژن .... / استعلام ,استعلام تلویزیون ایکس ویژن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233594/استعلام-خرید-تلویزیون-ال-جی'>استعلام خرید تلویزیون ال جی / استعلام,استعلام خرید تلویزیون ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233597/استعلام-خرید-مبل-و-میز-عسلی-طبق-لیست-پیوست'>استعلام خرید مبل و میز عسلی طبق لیست پیوست / استعلام, استعلام خرید مبل و میز عسلی طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233598/استعلام-خرید-مبل-پارچه-ای-و-میز-عسلی'>استعلام خرید مبل پارچه ای و میز عسلی  / استعلام, خرید مبل پارچه ای و میز عسلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233600/استعلام-خرید-کیس-و--'>استعلام خرید کیس و... / استعلام,خرید کیس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233605/استعلام-ماشین-چمن-زنی--'>استعلام ماشین چمن زنی ... / استعلام , استعلام ماشین چمن زنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233607/مناقصه-امور-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات شهری...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه امور خدمات شهری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233609/استعلام-خرید-یخچال-و-غیره-طبق-لیست-پیوست'>استعلام خرید یخچال و غیره طبق لیست پیوست / استعلام, استعلام خرید یخچال و غیره طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233610/استعلام-تعمیرات-ساختمانها--'>استعلام تعمیرات ساختمانها... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233611/استعلام-آبسردکن-دو-شیره'>استعلام آبسردکن دو شیره / استعلام , استعلام آبسردکن دو شیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233613/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام کولر اسپلیت  / استعلام,کولر اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233616/استعلام-بهاء-احداث-فونداسیون-اسکلت-فلزی-و-سقف--'>استعلام بهاء احداث فونداسیون، اسکلت فلزی و سقف ... / استعلام, استعلام بهاء احداث فونداسیون، اسکلت فلزی و سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233618/استعلام-پروژه-تکمیل-بازارچه-صنایع-دستی'>استعلام پروژه تکمیل بازارچه صنایع دستی  / استعلام, پروژه تکمیل بازارچه صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234965/فراخوان-مزایده-اجاره-بوفه-استخر-مجموعه-فرهنگی'>فراخوان مزایده اجاره بوفه استخر مجموعه فرهنگی / فراخوان مزایده عمومی,مزایده اجاره بوفه استخر مجموعه فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233426/مزایده-واگذاری-سالن-غذاخوری-و-رستوران'>مزایده واگذاری سالن غذاخوری و رستوران / مزایده, مزایده واگذاری سالن غذاخوری و رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234119/مزایده-فروش-املاک-مساحت-عرصه-207-4-و-219-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مساحت عرصه 207.4 و 219 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت عرصه 207.4 و 219 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234140/مزایده-فروش-خودروهای-سبک'>مزایده فروش خودروهای سبک / مزایده، مزایده فروش خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234431/مزایده-واگذاری-یک-واحد-تجاری-باغ-بانوان-ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک واحد تجاری باغ بانوان ـ نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری یک واحد تجاری باغ بانوان ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234438/مزایده-واگذاری-یک-واحد-پارکینگ-عمومی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک واحد پارکینگ عمومی ـ نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک واحد پارکینگ عمومی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234444/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-ملکی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین ملکی ـ نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دو قطعه زمین ملکی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234446/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-4-5-متر-نوبت-دوم'> مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4.5 متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4.5 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234493/مزایده-اجاره-تالار-امیر'>مزایده اجاره تالار امیر  / مزایده , مزایده اجاره تالار امیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234551/مزایده-زمین-کاربری-مختلط-شهری-عرصه-702-75متر'>مزایده زمین کاربری مختلط شهری عرصه 702.75متر  / مزایده زمین کاربری مختلط شهری عرصه 702.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234558/مزایده-زمین-کاربری-آموزشی-عرصه-898-5متر'>مزایده زمین کاربری آموزشی عرصه 898.5متر   / مزایده زمین کاربری آموزشی عرصه 898.5متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234564/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-عرصه-1433-58متر'>مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 1433.58متر  / مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 1433.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234568/مزایده-زمین-کاربری-اداری-عرصه-442-52متر'>مزایده زمین کاربری اداری عرصه 442.52متر  / مزایده زمین کاربری اداری عرصه 442.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234572/مزایده-زمین-کاربری-اداری-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده زمین کاربری اداری مساحت عرصه دویست متر  / مزایده زمین کاربری اداری مساحت عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234580/مزایده-زمین-کاربری-تجاری-مساحت-عرصه-934-77متر'>مزایده زمین کاربری تجاری مساحت عرصه 934.77متر  / مزایده زمین کاربری تجاری مساحت عرصه 934.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234585/مزایده-زمین-کاربری-ورزشی-عرصه-350-متر'>مزایده زمین کاربری ورزشی عرصه 350 متر  / مزایده زمین کاربری ورزشی عرصه 350 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234590/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-420-متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 420 متر  / مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 420 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234601/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-2361-24متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 2361.24متر  / مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 2361.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234607/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-544-02متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 544.02متر  / مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 544.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234611/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-420-متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 420 متر  / مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 420 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234618/مزایده-زمین-کاربری-تجاری-مساحت-عرصه-442متر'>مزایده زمین کاربری تجاری مساحت عرصه 442متر  / مزایده زمین کاربری تجاری مساحت عرصه 442متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234621/مزایده-زمین-کاربری-تجاری-مساحت-442مترمربع-شهر-بهارستان'>مزایده زمین کاربری تجاری مساحت 442مترمربع شهر بهارستان / مزایده زمین کاربری تجاری مساحت 442مترمربع شهر بهارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234624/مزایده-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده زمین کاربری تجاری / مزایده زمین کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234632/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-420-متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 420 متر  / مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 420 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234635/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-عرصه-758-50متر'>مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 758.50متر  / مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 758.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234644/مزایده-زمین-کاربری-ورزشی-مساحت-عرصه-3526-95متر'>مزایده زمین کاربری ورزشی مساحت عرصه 3526.95متر  / مزایده زمین کاربری ورزشی مساحت عرصه 3526.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234647/مزایده-زمین-کاربری-ورزشی-عرصه-517-59متر'>مزایده زمین کاربری ورزشی عرصه 517.59متر  / مزایده زمین کاربری ورزشی عرصه 517.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234650/مزایده-زمین-کاربری-تجاری-مساحت-1733-01متر'>مزایده زمین کاربری تجاری مساحت 1733.01متر  / مزایده زمین کاربری تجاری مساحت 1733.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234653/مزایده-زمین-کاربری-تاسیسات-و-تجهیزات-شهری-عرصه-1808-58متر'>مزایده زمین کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری عرصه 1808.58متر  / مزایده زمین کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری عرصه 1808.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234669/مزایده-زمین-کاربری-آموزشی-عرصه-2457-56متر'>مزایده زمین کاربری آموزشی عرصه 2457.56متر   / مزایده زمین کاربری آموزشی عرصه 2457.56متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234673/مزایده-زمین-کاربری-آموزشی-عرصه-992-32متر'>مزایده زمین کاربری آموزشی عرصه 992.32متر  / مزایده زمین کاربری آموزشی عرصه 992.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234677/مزایده-زمین-کاربری-آموزشی-عرصه-995-73مترمربع-شهر-بهارستان'>مزایده زمین کاربری آموزشی عرصه 995.73مترمربع شهر بهارستان  / زمین کاربری آموزشی عرصه 995.73مترمربع شهر بهارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234678/مزایده-زمین-کاربری-ورزشی-مساحت-عرصه-712-575متر'>مزایده زمین کاربری ورزشی مساحت عرصه 712.575متر  / مزایده زمین کاربری ورزشی مساحت عرصه 712.575متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234681/مزایده-زمین-کاربری-مختلط-شهری-عرصه-846-02متر'>مزایده زمین کاربری مختلط شهری عرصه 846.02متر  / مزایده زمین کاربری مختلط شهری عرصه 846.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234686/مزایده-زمین-کاربری-ورزشی-مساحت-عرصه-748-72متر'>مزایده زمین کاربری ورزشی مساحت عرصه 748.72متر  / مزایده زمین کاربری ورزشی مساحت عرصه 748.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234688/مزایده-زمین-کاربری-مختلط-شهری-عرصه-1175متر'>مزایده زمین کاربری مختلط شهری عرصه 1175متر   / مزایده زمین کاربری مختلط شهری عرصه 1175متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233619/استعلام-تهیه-و-نصب-ایزوگام--'>استعلام تهیه و نصب ایزوگام ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233620/استعلام-تخریب-دیوار-60-متر-جمع-اوری-نخاله--'>استعلام تخریب دیوار 60 متر جمع اوری نخاله ... / استعلام, استعلام تخریب دیوار 60 متر جمع اوری نخاله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233621/استعلام-خرید-ویدئو-پرژکتور-و-پرده-نمایش'>استعلام خرید ویدئو پرژکتور و پرده نمایش / استعلام,استعلام خرید ویدئو پرژکتور و پرده نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233626/استعلام-مرمت-و-ساماندهی'>استعلام مرمت و ساماندهی  / استعلام, مرمت و ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233630/استعلام-ساماندهی-و-نورپردازی--'>استعلام ساماندهی و نورپردازی .. / استعلام , استعلام ساماندهی و نورپردازی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233631/استعلام-خرید-میز-کارمندی--'>استعلام خرید میز کارمندی .. / استعلام ,استعلام خرید میز کارمندی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233636/استعلام-دستگاه-رایانه-و-متعلقات-جانبی'>استعلام دستگاه رایانه و متعلقات جانبی / استعلام, استعلام دستگاه رایانه و متعلقات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233638/استعلام-مرکز-تلفن--'>استعلام مرکز تلفن... / استعلام, استعلام مرکز تلفن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233643/استعلام-کره-حیوانی-پاستوریزه-15G--'>استعلام کره حیوانی پاستوریزه 15G ... / استعلام, استعلام کره حیوانی پاستوریزه 15G ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233645/استعلام-ساخت-دور-اسلیمی-با-شیشه-رنگی'>استعلام ساخت دور اسلیمی با شیشه رنگی  / استعلام, ساخت دور اسلیمی با شیشه رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233649/استعلام-الکتروموتور-پمپ-آب-مدل--'>استعلام الکتروموتور پمپ آب مدل .. / استعلام, استعلام الکتروموتور پمپ آب مدل ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233651/استعلام-ساخت-و-چاپ-تخته-شاسی--'>استعلام ساخت و چاپ تخته شاسی ... / استعلام , استعلام ساخت و چاپ تخته شاسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233652/استعلام-مطالعه--حفاظت--ساماندهی-و-ارائه-ضوابط-اختصاصی-بافت-تاریخی'>استعلام مطالعه ، حفاظت ، ساماندهی و ارائه ضوابط اختصاصی بافت تاریخی  / استعلام ,استعلام مطالعه ، حفاظت ، ساماندهی و ارائه ضوابط اختصاصی بافت تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233653/استعلام-طراحی-و-چاپ-و-تولید-آفتاب-گیر-خودرو'>استعلام طراحی و چاپ و تولید آفتاب گیر خودرو / استعلام, طراحی و چاپ و تولید آفتاب گیر خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233656/استعلام-ست-کنترل-انشی-پمپ-آب'>استعلام ست کنترل انشی پمپ آب / استعلام,استعلام ست کنترل انشی پمپ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233658/استعلام-دریل-شارژی--'>استعلام دریل شارژی... / استعلام, استعلام دریل شارژی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233661/استعلام-رایانه-CORE-I3-با-مانیتور-20-اینچ--'>استعلام رایانه CORE I3 با مانیتور 20 اینچ ... / استعلام, استعلام رایانه CORE I3 با مانیتور 20 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233667/استعلام-مدیا-کانورتر-sfp-sfp-مالتی-مود--'>استعلام مدیا کانورتر sfp-sfp مالتی مود... / استعلام, مدیا کانورتر sfp-sfp مالتی مود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233668/استعلام-ولت-متر-تابلویی-انولوگ'>استعلام ولت متر تابلویی انولوگ / استعلام,استعلام ولت متر تابلویی انولوگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233671/استعلام-مرمت-و-ساماندهی'>استعلام مرمت و ساماندهی / استعلام,مرمت و ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233677/استعلام-برگزاری-فم-تور-آشنایی-خبرنگاران-و-اساتید-خارجی-فارسی-زبان'>استعلام برگزاری فم تور آشنایی خبرنگاران و اساتید خارجی فارسی زبان  / استعلام ,استعلام برگزاری فم تور آشنایی خبرنگاران و اساتید خارجی فارسی زبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233679/استعلام-مطالعات-سازه-ای-مرمت-و-مقاوم-سازی-منار-مجموعه-تاریخی--'>استعلام مطالعات سازه ای، مرمت و مقاوم سازی منار مجموعه تاریخی... / استعلام, استعلام مطالعات سازه ای، مرمت و مقاوم سازی منار مجموعه تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233691/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام, سرور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233692/استعلام-خرید-باطری-ماشین-آلات--'>استعلام خرید باطری ماشین آلات ... / استعلام, استعلام خرید باطری ماشین آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233694/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-ضمن-خدمت-پرسنل'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت پرسنل / استعلام,استعلام برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233697/استعلام-اسپیلت-گازی'>استعلام اسپیلت گازی / استعلام,اسپیلت گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233712/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی--'>استعلام دستگاه ذخیره سازی ... / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233714/استعلام-خرید-دستگاه-gps-دستگاه-متر-لیزری'>استعلام خرید دستگاه gps، دستگاه متر لیزری / استعلام, خرید دستگاه gps، دستگاه متر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233715/استعلام-قرارداد-اینترنت--'>استعلام قرارداد اینترنت... / استعلام, استعلام قرارداد اینترنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233716/استعلام-خرید-روغن-ماشین'>استعلام خرید روغن ماشین / استعلام , استعلام خرید روغن ماشین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233721/استعلام-ارائه-خدمات-طرح-توانسازی'>استعلام ارائه خدمات طرح توانسازی / استعلام,خدمات طرح توانسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233729/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233731/استعلام-کولر-اسپلیت--'>استعلام کولر اسپلیت ... / استعلام, استعلام کولر اسپلیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233733/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار--'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار ... / استعلام , استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233744/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233745/استعلام-کوداکوپتر-و---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کوداکوپتر و..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,کوداکوپتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233750/استعلام-KVM-ATEN-CS84U--'>استعلام KVM ATEN CS84U... / استعلام, استعلام KVM ATEN CS84U...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233755/استعلام-اجاق-گاز-سایت-ستاد'>استعلام اجاق گاز, سایت ستاد / استعلام,اجاق گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233758/استعلام-کانکس-با-تجهیزات-آشپزخانه-و-مجهز-به-جاکولر-گازی'>استعلام کانکس با تجهیزات آشپزخانه و مجهز به جاکولر گازی / استعلام,استعلام کانکس با تجهیزات آشپزخانه و مجهز به جاکولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233759/استعلام-درخواست-خرید-سرامیک--'>استعلام درخواست خرید سرامیک... / استعلام, استعلام درخواست خرید سرامیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233762/استعلام-مانیتور-24-اینچ-سامسونگ--'>استعلام مانیتور 24 اینچ سامسونگ... / استعلام,استعلام مانیتور 24 اینچ سامسونگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234690/مزایده-زمین-کاربری-مختلط-شهری-عرصه-867-7متر'>مزایده زمین کاربری مختلط شهری عرصه 867.7متر  / مزایده زمین کاربری مختلط شهری عرصه 867.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234694/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-504-مترمربع'>مزایده زمین مساحت عرصه 504 مترمربع  / مزایده زمین مساحت عرصه 504 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234697/مزایده-زمین-کاربری-خدماتی-عرصه-296-10متر'>مزایده زمین کاربری خدماتی عرصه 296.10متر  / مزایده زمین کاربری خدماتی عرصه 296.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234699/مزایده-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی-انبار-تجاری-عرصه-554-40متر'>مزایده زمین کاربری تجاری مسکونی انبار تجاری عرصه 554.40متر  / مزایده زمین کاربری تجاری مسکونی انبار تجاری عرصه 554.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234703/مزایده-زمین-کاربری-تجاری-مساحت-عرصه-665-83متر'>مزایده زمین کاربری تجاری مساحت عرصه 665.83متر  / مزایده زمین کاربری تجاری مساحت عرصه 665.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234707/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-420-متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت  عرصه 420 متر  / مزایده زمین مسکونی مساحت  عرصه 420 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234711/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-420متر-شهر-بهارستان'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 420متر شهر بهارستان  / مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 420متر شهر بهارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234714/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-عرصه-1203متر'>مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 1203متر  / مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 1203متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234718/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-عرصه-1480-45متر'>مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 1480.45متر  / مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 1480.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234721/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-عرصه-284-75متر'>مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 284.75متر  / مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 284.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234725/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-عرصه-1524-62متر'>مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 1524.62متر  / مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 1524.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234749/مزایده-زمین-کاربری-ورزشی-مساحت-عرصه-780متر'>مزایده زمین کاربری ورزشی مساحت عرصه 780متر  / مزایده زمین کاربری ورزشی مساحت عرصه 780متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234756/مزایده-زمین-کاربری-مختلط-شهری-عرصه-343-85متر'>مزایده زمین کاربری مختلط شهری عرصه 343.85متر  / مزایده ,مزایده زمین کاربری مختلط شهری عرصه 343.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234910/مزایده-زمین-مسکونی-عرصه-چهارصد-و-بیست-متر'>مزایده زمین مسکونی عرصه چهارصد و بیست متر / مزایده زمین مسکونی عرصه چهارصد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234916/مزایده-زمین-مسکونی-عرصه-420متر-فاز-سه-اراضی-شرق'>مزایده زمین مسکونی عرصه 420متر فاز سه اراضی شرق  / مزایده زمین مسکونی عرصه 420متر فاز سه اراضی شرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234922/مزایده-زمین-مسکونی-عرصه-سیصد-مترمربع'>مزایده زمین مسکونی عرصه سیصد مترمربع  / مزایده زمین مسکونی عرصه سیصد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234930/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-عرصه-64-متر'>مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 64 متر  / مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 64 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234935/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-عرصه-سی-و-دو-متر'>مزایده زمین تجاری مساحت عرصه سی و دو متر  / مزایده زمین تجاری مساحت عرصه سی و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234942/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-1970-1متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 1970.1متر  / مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 1970.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234948/مزایده-زمین-اداری-تجاری-مسکونی-عرصه-1415-375متر'>مزایده زمین اداری تجاری مسکونی عرصه 1415.375متر  / مزایده زمین اداری تجاری مسکونی عرصه 1415.375متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234953/مزایده-زمین-اداری-تجاری-مسکونی-مساحت-1415-375متر-شهر-بهارستان'>مزایده زمین اداری تجاری مسکونی مساحت 1415.375متر شهر بهارستان  / مزایده زمین اداری تجاری مسکونی مساحت 1415.375متر شهر بهارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234956/مزایده-واحد-تجاری-کاربری-اداری-اعیانی-24-5متر'>مزایده واحد تجاری کاربری اداری اعیانی 24.5متر  / مزایده واحد تجاری کاربری اداری اعیانی 24.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234963/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-عرصه-758-50متر'>مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 758.50متر  / مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 758.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234968/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-781-97متر'>مزایده زمین مساحت عرصه 781.97متر  / مزایده زمین مساحت عرصه 781.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234975/مزایده-زمین-ورزشی-عرصه-2860متر'>مزایده زمین ورزشی عرصه 2860متر  / مزایده زمین ورزشی عرصه 2860متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234978/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-عرصه-1206-28متر'>مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 1206.28متر  / مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 1206.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234996/مزایده-دندانپزشکی-بیمارستان'>مزایده دندانپزشکی بیمارستان  / مزایده , مزایده دندانپزشکی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234997/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت سیصد متر  / مزایده زمین مسکونی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235010/مزایده-زمین-مسکونی-عرصه-سیصد-متر-شهر-بهارستان'>مزایده زمین مسکونی عرصه سیصد متر شهر بهارستان  / مزایده زمین مسکونی عرصه سیصد متر شهر بهارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235014/مزایده-زمین-مسکونی-عرصه-سیصد-متر-شهر-بهارستان-فاز-سه'>مزایده زمین مسکونی عرصه سیصد متر شهر بهارستان فاز سه   / مزایده زمین مسکونی عرصه سیصد متر شهر بهارستان فاز سه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235031/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-اعیان-61-متر'>مزایده واحد تجاری مساحت اعیان 61 متر  / مزایده واحد تجاری مساحت اعیان 61 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235035/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-عرصه-32-متر'>مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 32 متر   / مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 32 متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235039/مزایده-زمین-مسکونی-عرصه-سیصد-متر-شهر-اصفهان'>مزایده زمین مسکونی عرصه سیصد متر شهر اصفهان  / مزایده زمین مسکونی عرصه سیصد متر شهر اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235041/مزایده-زمین-مسکونی-عرصه-سیصد-متر-شهر-بهارستان'>مزایده زمین مسکونی عرصه سیصد متر شهر بهارستان  / مزایده زمین مسکونی عرصه سیصد متر شهر بهارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235046/مزایده-زمین-مسکونی-عرصه-سیصد-متر-استان-اصفهان'>مزایده زمین مسکونی عرصه سیصد متر استان اصفهان   / مزایده زمین مسکونی عرصه سیصد متر استان اصفهان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235048/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-298-مترمربع'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 298 مترمربع  / مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 298 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235050/مزایده-زمین-مسکونی-عرصه-سیصد-متر-شهر-بهارستان-اراضی-شرق'>مزایده زمین مسکونی عرصه سیصد متر شهر بهارستان اراضی شرق  / مزایده زمین مسکونی عرصه سیصد متر شهر بهارستان اراضی شرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233768/استعلام-اجرای-شب-فرهنگی'>استعلام اجرای شب فرهنگی / استعلام ,استعلام اجرای شب فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233771/استعلام-کانکس--'>استعلام کانکس ... / استعلام , استعلام کانکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233773/استعلام-ارائه-خدمات-طرح-توانمند-سازی-افراد-دارای-آسیب-نخاعی'>استعلام ارائه خدمات طرح توانمند سازی افراد دارای آسیب نخاعی / استعلام,استعلام ارائه خدمات طرح توانمند سازی افراد دارای آسیب نخاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233776/استعلام-اجرای-طرح-توانمند-سازی-سالمندان-از-طریق-آموزش-عمومی-و-تخصصی'>استعلام اجرای طرح توانمند سازی سالمندان از طریق آموزش عمومی و تخصصی  / استعلام ,استعلام اجرای طرح توانمند سازی سالمندان از طریق آموزش عمومی و تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233779/استعلام-باطری-یو-پی-اس'>استعلام  باطری یو پی اس / استعلام, استعلام  باطری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233780/استعلام-خرید-سیمان'>استعلام خرید سیمان / استعلام,استعلام خرید سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233781/استعلام-خرید-10-دستگاه-چاپگر'>استعلام خرید 10 دستگاه چاپگر / استعلام,استعلام خرید 10 دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233789/استعلام-دستگاه-جی-پی-اس--'>استعلام دستگاه جی پی اس ... / استعلام , استعلام دستگاه جی پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233792/استعلام-کابل-شبکه--'>استعلام  کابل شبکه .. / استعلام, استعلام  کابل شبکه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233799/استعلام-ویدیو-پرژکتور-ایتوما'>استعلام ویدیو پرژکتور ایتوما / استعلام, ویدیو پرژکتور ایتوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233801/استعلام-سرور-ذخیره'>استعلام سرور ذخیره / استعلام,سرور ذخیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233805/استعلام-یخچال-دو-درب-14-فوت-ایرانی'>استعلام  یخچال دو درب 14 فوت ایرانی / استعلام, استعلام  یخچال دو درب 14 فوت ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233806/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام, استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233807/استعلام-الکترو-پمپ-طبقاتی-گراند-فوس--'>استعلام الکترو پمپ طبقاتی گراند فوس .. / استعلام ,استعلام الکترو پمپ طبقاتی گراند فوس ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233808/استعلام-صندلی-گردان-مدل-بدون-پشتی--'>استعلام صندلی گردان مدل بدون پشتی... / استعلام, استعلام صندلی گردان مدل بدون پشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233813/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233816/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل / استعلام,فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233817/استعلام-اجاق-گاز-کمد-دار-طرح-فر-پنج-شعله'>استعلام اجاق گاز کمد دار طرح فر پنج شعله / استعلام, اجاق گاز کمد دار طرح فر پنج شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233818/استعلام-خرید-تجهیزات-اعلان-حریق--'>استعلام خرید تجهیزات اعلان حریق ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اعلان حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233826/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233827/استعلام-ALL-IN-ONE-MSI'>استعلام ALL IN ONE  MSI / استعلام, استعلام ALL IN ONE  MSI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233832/استعلام-ابمیوه-پاکتی'>استعلام ابمیوه پاکتی  / استعلام , استعلام ابمیوه پاکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233836/استعلام-خرید-قطعات-سرور-اتوماسیون--'>استعلام خرید قطعات سرور اتوماسیون ... / استعلام, استعلام خرید قطعات سرور اتوماسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233840/استعلام-کیس-کامل-رایانه-و-متعلقات'>استعلام کیس کامل رایانه و متعلقات / استعلام,استعلام کیس کامل رایانه و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233841/استعلام-حفاظ-آلومینیوم'>استعلام حفاظ آلومینیوم / استعلام, حفاظ آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233844/استعلام-قفسه-کمد-کتابخانه'>استعلام قفسه کمد کتابخانه / استعلام,قفسه کمد کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233845/استعلام-تهیه-و-نصب-کمد-بایگانی'>استعلام تهیه و نصب کمد بایگانی / استعلام, استعلام تهیه و نصب کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233847/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام , استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233848/استعلام-خرید-موتور-برق--'>استعلام خرید موتور برق ... / استعلام, استعلام خرید موتور برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233850/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ژنراتور-تولید-برق-220-ولت-موتور-دیزلی-و-کوپلینگ-فایریک--'>استعلام خرید یک دستگاه ژنراتور تولید برق 220 ولت موتور دیزلی و کوپلینگ فایریک ... / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه ژنراتور تولید برق 220 ولت موتور دیزلی و کوپلینگ فایریک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233858/استعلام-عملیات-احداث-شبکه-برق-چاه-آب-شرب--'>استعلام  عملیات احداث شبکه برق چاه آب شرب ... / استعلام, استعلام  عملیات احداث شبکه برق چاه آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233868/استعلام-خرید-11-دستگاه-فن-کویل-اذر-نسیم-600CFM'>استعلام خرید 11 دستگاه فن کویل اذر نسیم 600CFM / استعلام,استعلام خرید 11 دستگاه فن کویل اذر نسیم 600CFM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233871/فراخوان-عمومی-جهت-تامین-و-نگهداری-از-چشمه-های-بهداشتی'>فراخوان عمومی جهت تامین و نگهداری از چشمه های بهداشتی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عمومی جهت تامین و نگهداری از چشمه های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233901/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-چیلر--'>استعلام تعمیرات اساسی، سرویس و راه اندازی سه دستگاه چیلر... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی، سرویس و راه اندازی سه دستگاه چیلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233904/استعلام-پارچه'>استعلام پارچه / استعلام,پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233907/استعلام-برش-لیزری-ماشینکاری'>استعلام برش لیزری ماشینکاری  / استعلام, برش لیزری ماشینکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233911/استعلام-بینایی-سنجی'>استعلام بینایی سنجی / استعلام , استعلام بینایی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233915/استعلام-تعمیرات-ساختمانی--'>استعلام تعمیرات ساختمانی... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233923/استعلام-تجهیزات-سخت-افزار'>استعلام تجهیزات سخت افزار / استعلام,تجهیزات سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233926/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233938/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233946/استعلام-ساخت-هواکش'>استعلام ساخت هواکش  / استعلام,استعلام ساخت هواکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233947/استعلام-بهسازی-سالن--'>استعلام بهسازی سالن ... / استعلام , استعلام بهسازی سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233950/استعلام-تجهیزات-ذخیره-سازی-سرور'>استعلام تجهیزات ذخیره سازی سرور / استعلام,استعلام تجهیزات ذخیره سازی سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233960/استعلام-خرید-وسایل-ورزشی-تربیت-بدنی'>استعلام خرید وسایل ورزشی تربیت بدنی / استعلام , استعلام خرید وسایل ورزشی تربیت بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235055/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-عرصه-442-متر'>مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 442 متر  / مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 442 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235065/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-عرصه-سی-و-دو-متر'>مزایده زمین تجاری مساحت عرصه سی و دو متر  / مزایده زمین تجاری مساحت عرصه سی و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235070/مزایده-زمین-مسکونی'>مزایده زمین مسکونی / مزایده زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235078/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-250مترمربع'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 250مترمربع  / مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235087/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-259-88متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 259.88متر  / مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 259.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235096/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-اعیانی-45-متر'>مزایده واحد تجاری مساحت اعیانی 45 متر  / مزایده واحد تجاری مساحت اعیانی 45 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235353/مزایده-وسایط-نقلیه-پاژن'>مزایده وسایط نقلیه پاژن  / مزایده وسایط نقلیه پاژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233368/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی نوبت دوم  / مزایده, مزایده  فروش آهن آلات اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233373/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-شهر'>تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهر  / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233405/مزایده-اجاره-تابلو-تبلیغاتی-محیطی-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی محیطی (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی محیطی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233412/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سورن-کار-کرده'>مزایده دو دستگاه خودرو سورن کار کرده  / آگهی مزایده , مزایده دو دستگاه خودرو سورن کار کرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233454/مزایده-فروش-30-راس-گوسفند-نر-پروارشده'>مزایده فروش 30 راس گوسفند نر پروارشده / مزایده، مزایده فروش 30 راس گوسفند نر پروارشده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233520/تجدید-مزایده-یک-دهنه-پل-هوایی-عابر-پیاده'>تجدید مزایده یک دهنه پل هوایی عابر پیاده  / مزایده عمومی, تجدید مزایده یک دهنه پل هوایی عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233560/تجدید-مزایده-فروش-حدود-150-000-تن-سنگ-آهک-لاشه-(نوبت-سوم)'>تجدید مزایده فروش حدود 150.000 تن سنگ آهک لاشه (نوبت سوم) / تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش حدود 150.000 تن سنگ آهک لاشه (نوبت سوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233566/تجدید-مزایده-فروش-حدود-1-400-000-تن-نمک-مازاد-بر-احتیاج-نوبت-سوم'>تجدید مزایده فروش حدود 1.400.000 تن نمک مازاد بر احتیاج نوبت سوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش حدود 1.400.000 تن نمک مازاد بر احتیاج نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233601/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-دو-دستگاه-خودروسواری-نوبت-دوم'>آگهی مزایده عمومی فروش دو دستگاه خودروسواری- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش دو دستگاه خودروسواری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233627/مزایده-فروش-4-دستگاه-ماشین-آلات'>مزایده فروش 4 دستگاه ماشین آلات / مزایده, مزایده فروش 4 دستگاه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233743/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-ماراد'>مزایده اقلام ضایعاتی و ماراد  / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و ماراد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233756/مزایده-اجاره-غرفه-تجاری'>مزایده اجاره غرفه تجاری  / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده اجاره غرفه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234142/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-مدل-91'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا مدل 91 / مزایده فروش , مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234232/مزایده-سرامیک'>مزایده سرامیک  / مزایده,مزایده سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234294/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین'>مزایده فروش 4 قطعه زمین  / مزایده ,مزایده فروش 4 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234430/مزایده-اجاره-محل-استقرار-کانکس-اغذیه-فروشی-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره محل استقرار کانکس اغذیه فروشی (نوبت دوم) / مزایده , مزایده اجاره محل استقرار کانکس اغذیه فروشی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234448/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-بازی-فکری-و-کتاب--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از رستوران بازی فکری و کتاب - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از رستوران بازی فکری و کتاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234509/مزایده-پلاک-ثبتی-کاربری-صنعتی-عرصه-6000-متر'>مزایده پلاک ثبتی کاربری صنعتی عرصه 6000 متر  / مزایده پلاک ثبتی کاربری صنعتی عرصه 6000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234511/مزایده-ویلایی-مسکونی-مساحت-عرصه-180-10متر'>مزایده ویلایی مسکونی مساحت عرصه 180.10متر  / مزایده ویلایی مسکونی مساحت عرصه 180.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234513/مزایده-پلاک-ثبتی-کاربری-صنعتی-عرصه-18000متر'>مزایده پلاک ثبتی کاربری صنعتی عرصه 18000متر  / مزایده پلاک ثبتی کاربری صنعتی عرصه 18000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234527/مزایده-کارگاه-صنعتی-مساحت-عرصه-1100متر'>مزایده کارگاه صنعتی مساحت عرصه 1100متر  / مزایده کارگاه صنعتی مساحت عرصه 1100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234532/مزایده-پلاک-ثبتی-ویلایی-مسکونی-عرصه-266-43متر'>مزایده پلاک ثبتی ویلایی مسکونی عرصه 266.43متر  / مزایده پلاک ثبتی ویلایی مسکونی عرصه 266.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234541/مزایده-ویلایی-مسکونی-مساحت-عرصه-87-87متر'>مزایده ویلایی مسکونی مساحت عرصه 87.87متر / مزایده ویلایی مسکونی مساحت عرصه 87.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234980/مزایده-فروش-تعداد-7-قطعه'>مزایده فروش تعداد 7 قطعه / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235025/مزایده-ویلایی-مسکونی-مساحت-عرصه-94-متر'>مزایده ویلایی مسکونی مساحت عرصه 94 متر  / مزایده ویلایی مسکونی مساحت عرصه 94 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235120/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-عرصه-147-69متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت عرصه 147.69متر  / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت عرصه 147.69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235131/مزایده-ویلایی-مسکونی-پلاک-ثبتی-عرصه-101-5متر'>مزایده ویلایی مسکونی پلاک ثبتی عرصه 101.5متر  / مزایده ویلایی مسکونی پلاک ثبتی عرصه 101.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235137/مزایده-پلاک-ثبتی-1045-فرعی-از-54-اصلی-102-متر'>مزایده پلاک ثبتی 1045 فرعی از 54 اصلی 102 متر   / مزایده پلاک ثبتی 1045 فرعی از 54 اصلی 102 متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234086/مزایده-یک-واحد-گاوداری-مساحت-5000-متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد گاوداری مساحت 5000 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری مساحت 5000 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234689/مزایده-زمین-آموزشی'>مزایده زمین آموزشی  / مزایده زمین آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233963/استعلام-کیک--'>استعلام کیک ... / استعلام , استعلام کیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233969/استعلام-خرید-کفپوش-ورزشی'>استعلام خرید کفپوش ورزشی  / استعلام, خرید کفپوش ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233972/استعلام-تعمیرات-اساسی-ساختمان--'>استعلام تعمیرات اساسی ساختمان... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233974/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه--'>استعلام خرید تجهیزات شبکه... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233976/استعلام-صندلی-مدیریتی-و-میز-اداری-کارمندی'>استعلام صندلی مدیریتی و میز اداری کارمندی / استعلام,استعلام صندلی مدیریتی و میز اداری کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233979/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات ... / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233980/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات شبکه / استعلام,استعلام خرید تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233981/استعلام-خرید-دیگ-فولادی'>استعلام خرید دیگ فولادی / استعلام,خرید دیگ فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233984/استعلام-تلویزیون-LG'>استعلام تلویزیون LG  / استعلام,استعلام تلویزیون LG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233985/استعلام-مدار-کنترول-ابزار-دقیق-pic'>استعلام مدار کنترول ابزار دقیق pic / استعلام ,استعلام مدار کنترول ابزار دقیق pic</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233986/استعلام-ماسک-دهنی-مرغوب-n95'>استعلام ماسک دهنی مرغوب n95 / استعلام, ماسک دهنی مرغوب n95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233990/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233993/استعلام-فایل-پیوست'>استعلام فایل پیوست / استعلام,استعلام فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233994/استعلام-خرید-بالابر-اداره-کل-ورزش-و-جوانان'>استعلام خرید بالابر اداره کل ورزش و جوانان / استعلام, استعلام خرید بالابر اداره کل ورزش و جوانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233996/استعلام-شلوار-و-گرمکن-ورزشی'>استعلام شلوار و گرمکن ورزشی  / استعلام , استعلام شلوار و گرمکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233997/استعلام-پاور'>استعلام پاور  / استعلام,استعلام پاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233998/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-ارجینال--'>استعلام دستگاه ذخیره سازی ارجینال... / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره سازی ارجینال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234000/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام دستگاه ذخیره ساز / استعلام,دستگاه ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234003/استعلام-پرینتر-رنگی'>استعلام پرینتر رنگی / استعلام , استعلام پرینتر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234004/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر... / استعلام, استعلام کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234005/استعلام-فعالیتهای-مخابراتی'>استعلام فعالیتهای مخابراتی / استعلام , استعلام فعالیتهای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234007/استعلام-فایل-پیوست'>استعلام فایل پیوست / استعلام,استعلام فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234008/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234009/استعلام-کیس-رایانه-نقره-ای--'>استعلام کیس رایانه نقره ای ... / استعلام,استعلام کیس رایانه نقره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234017/استعلام-دست-خشک-کن'>استعلام دست خشک کن  / استعلام,دست خشک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234018/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234021/استعلام-خرید-سرور-با-مشخصات-فنی-پیوست'>استعلام خرید سرور با مشخصات فنی پیوست / استعلام, استعلام خرید سرور با مشخصات فنی پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234026/استعلام-چاپگر-لیزر-سیاه-و-سفید'>استعلام چاپگر لیزر سیاه و سفید / استعلام , استعلام چاپگر لیزر سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234028/استعلام-بوک-مغناطیسی'>استعلام بوک مغناطیسی / استعلام,استعلام بوک مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234029/استعلام-رک-مخصوص-مرکز-داده-arctic-v2'>استعلام رک مخصوص مرکز داده arctic v2  / استعلام, رک مخصوص مرکز داده arctic v2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234031/استعلام-درخواست-خرید-1000-مترمربع-وروق-گالوانیزه--'>استعلام درخواست خرید 1000 مترمربع وروق گالوانیزه ... / استعلام, استعلام درخواست خرید 1000 مترمربع وروق گالوانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234036/استعلام-خرید-یک-دستگاه-یورتروسکوپ-اورولوژی--'>استعلام خرید یک دستگاه یورتروسکوپ اورولوژی ... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه یورتروسکوپ اورولوژی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234039/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-دیواری-با-ظرفیت-12-هزار--'>استعلام یک دستگاه کولر گازی دیواری با ظرفیت 12 هزار ... / استعلام ,استعلام یک دستگاه کولر گازی دیواری با ظرفیت 12 هزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234042/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234045/استعلام-خرید-دو-دستگاه-اینورتر-55-کیلووات'>استعلام خرید دو دستگاه اینورتر 55 کیلووات / استعلام, خرید دو دستگاه اینورتر 55 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234048/استعلام-تخت-اسایشگاهی'>استعلام تخت اسایشگاهی / استعلام , استعلام تخت اسایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234052/استعلام-خرید-دستگاههای-ورزشی--'>استعلام خرید دستگاههای ورزشی ... / استعلام, استعلام خرید دستگاههای ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234053/استعلام-آبگرمکن'>استعلام آبگرمکن / استعلام,آبگرمکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234058/استعلام-کامپیوتر-کامل-دیتا-پروژکتور-پرده-نمایش'>استعلام کامپیوتر کامل، دیتا پروژکتور، پرده نمایش  / استعلام,استعلام کامپیوتر کامل,استعلام دیتا پروژکتور,استعلام پرده نمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234061/استعلام-شبکه-فیبر-نوری--'>استعلام شبکه فیبر نوری ... / استعلام , استعلام شبکه فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234064/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234068/استعلام-شیر-فلکه-کشویی'>استعلام شیر فلکه کشویی / استعلام ,استعلام شیر فلکه کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234069/استعلام-باطری-و-محافظ-و-منبع-تغذیه--'>استعلام باطری و محافظ و منبع تغذیه... / استعلام, استعلام باطری و محافظ و منبع تغذیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234070/استعلام-اب-رسانی-مدیریت-پسماندو---'>استعلام اب رسانی- مدیریت پسماندو  ... / استعلام , استعلام اب رسانی- مدیریت پسماندو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234071/استعلام-زیرسازی-زمین-چمن'>استعلام زیرسازی زمین چمن  / استعلام,استعلام زیرسازی زمین چمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234076/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی / استعلام, استعلام صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234078/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234080/استعلام-کامیپوتر--'>استعلام کامیپوتر... / استعلام, استعلام کامیپوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234692/مزایده-زمین-جهانگردی-و-پذیرایی'>مزایده زمین جهانگردی و پذیرایی  / مزایده زمین جهانگردی و پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234696/مزایده-زمین-تجاری'>مزایده زمین تجاری  / مزایده زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234702/مزایده-زمین-تجاری'>مزایده زمین تجاری  / مزایده زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234704/مزایده-زمین-تجاری'>مزایده زمین تجاری  / مزایده زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234708/مزایده-زمین-تجاری-سطح-1433-88'>مزایده زمین تجاری سطح 1433.88  / مزایده زمین تجاری سطح 1433.88 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234767/مزایده-زمین-سطح-کل-495مترمربع'>مزایده زمین سطح کل 495مترمربع  / مزایده زمین سطح کل 495مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234791/مزایده-زمین-کاربری-تجاری-سطح-کل-1624-43متر'>مزایده زمین کاربری تجاری سطح کل 1624.43متر  / مزایده زمین کاربری تجاری سطح کل 1624.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234797/مزایده-زمین-سطح-کل-396-مترمربع'>مزایده زمین سطح کل 396 مترمربع  / مزایده زمین سطح کل 396 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234799/مزایده-زمین-سطح-کل-637-75متر'>مزایده زمین سطح کل 637.75متر  / مزایده زمین سطح کل 637.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234802/مزایده-زمین-جهانگردی-و-پذیرایی'>مزایده زمین جهانگردی و پذیرایی / مزایده زمین جهانگردی و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234805/مزایده-زمین-سطح-کل-495مترمربع'>مزایده زمین سطح کل 495مترمربع  / مزایده زمین سطح کل 495مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234808/مزایده-زمین-سطح-کل-495مترمربع-ناحیه-اشتغال'>مزایده زمین سطح کل 495مترمربع ناحیه اشتغال / مزایده زمین سطح کل 495مترمربع ناحیه اشتغال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234814/مزایده-زمین-سطح-کل-2939-19متر'>مزایده زمین سطح کل 2939.19متر  / مزایده زمین سطح کل 2939.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234818/مزایده-زمین-سطح-کل-756-مترمربع'>مزایده زمین سطح کل 756 مترمربع  / مزایده زمین سطح کل 756 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234822/مزایده-زمین-سطح-کل-495-متر-فولادشهر'>مزایده زمین سطح کل 495 متر فولادشهر  / مزایده زمین سطح کل 495 متر فولادشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234825/مزایده-زمین-سطح-کل-495-متر-فولادشهر-ناحیه-اشتغال'>مزایده زمین سطح کل 495 متر فولادشهر ناحیه اشتغال  / مزایده زمین سطح کل 495 متر فولادشهر ناحیه اشتغال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234829/مزایده-زمین-سطح-کل-495-متر-شهر-لنجان'>مزایده زمین سطح کل 495 متر شهر لنجان  / مزایده زمین سطح کل 495 متر شهر لنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234832/مزایده-زمین-سطح-کل-716-82مترمربع'>مزایده زمین سطح کل 716.82مترمربع  / مزایده زمین سطح کل 716.82مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234835/مزایده-زمین-سطح-کل-990مترمربع'>مزایده زمین سطح کل 990مترمربع  / مزایده زمین سطح کل 990مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234839/مزایده-زمین-کاربری-ورزشی-سطح-کل-909-47متر'>مزایده  زمین کاربری ورزشی سطح کل 909.47متر   / مزایده  زمین کاربری ورزشی سطح کل 909.47متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234844/مزایده-زمین-سطح-کل-845-64مترمربع'>مزایده زمین سطح کل 845.64مترمربع   / مزایده زمین سطح کل 845.64مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234851/مزایده-زمین-سطح-کل-909-11مترمربع'>مزایده زمین سطح کل 909.11مترمربع  / مزایده زمین سطح کل 909.11مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234858/مزایده-زمین-کاربری-جهانگردی-و-پذیرایی-سطح-کل-9228-16متر'>مزایده زمین کاربری جهانگردی و پذیرایی سطح کل 9228.16متر  / مزایده زمین کاربری جهانگردی و پذیرایی سطح کل 9228.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234862/مزایده-زمین-تجاری-سطح-کل-1918-20متر'>مزایده زمین تجاری سطح کل 1918.20متر  / مزایده زمین تجاری سطح کل 1918.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234867/مزایده-زمین-کاربری-تجاری-سطح-کل-1918-20متر'>مزایده زمین کاربری تجاری سطح کل 1918.20متر  / مزایده زمین کاربری تجاری سطح کل 1918.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234873/مزایده-زمین-تجاری-مسکونی-سطح-کل-1327-83متر'>مزایده زمین تجاری مسکونی سطح کل 1327.83متر  / مزایده زمین تجاری مسکونی سطح کل 1327.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234899/مزایده-زمین-تجاری-مسکونی-سطح-کل-1536-55متر'>مزایده زمین تجاری مسکونی سطح کل 1536.55متر  / مزایده زمین تجاری مسکونی سطح کل 1536.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234902/مزایده-زمین-سطح-کل-هشتاد-مترمربع'>مزایده زمین سطح کل هشتاد مترمربع  / مزایده زمین سطح کل هشتاد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235028/اصلاحیه-مزایده-آپارتمان-مسکونی'>اصلاحیه مزایده آپارتمان مسکونی / اصلاحیه مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233370/مزایده-فروش-ماشین-آلات-چاپ'>مزایده فروش ماشین آلات چاپ / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ماشین آلات چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233374/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز-تهران-و-شهرستان-ها'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد بر نیاز تهران و شهرستان ها  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد بر نیاز تهران و شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233384/مزایده-فروش-ششدانگ-ملک-مساحت-بیش-از-22-هزار-متر'>مزایده فروش ششدانگ ملک مساحت بیش از 22 هزار متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ملک مساحت بیش از 22 هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233590/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-144-4متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 144.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 144.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233595/مزایده-فروش-تعداد-2-قلم-انواع-ضایعات'>مزایده فروش تعداد 2 قلم انواع ضایعات / مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 2 قلم انواع ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233674/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-مازاد-تهران-و-شهرستان-ها-کاربری-مسکونی-صنعتی-'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد تهران و شهرستان ها کاربری مسکونی صنعتی.. / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد تهران و شهرستان ها کاربری مسکونی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233738/مزایده-واگذاری-تعدد-دو-باب-مغازه'>مزایده واگذاری تعدد دو باب مغازه / مزایده , مزایده واگذاری تعدد دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233786/مزایده-مغازه-مساحت-12-متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه مساحت 12 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه مساحت 12 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233811/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233921/مزایده-فروش-تعداد-11-قطعه-از-املاک-تجاری-مسکونی-تجدید'> مزایده فروش تعداد 11 قطعه از املاک تجاری مسکونی تجدید / مزایده, مزایده فروش تعداد 11 قطعه از املاک تجاری مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233983/مزایده-فروش-املاک-استان-گلستان'>مزایده فروش املاک استان گلستان  / مزایده, مزایده فروش املاک استان گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234033/تجدید-مزایده-بهره-برداری-تالار-پذیرایی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری تالار پذیرایی  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری تالار پذیرایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234198/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234830/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده یکباب منزل مسکونی  / مزایده یکباب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233489/مزایده-اجاره-و-اداره-امور-بهره-برداری-نگهداشت-و-تعمیرات--'>مزایده اجاره و اداره امور بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره و اداره امور بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233490/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مسکونی-مساحت-360متر'>مزایده ملک قولنامه ای مسکونی مساحت 360متر / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مسکونی مساحت 360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233633/تجدید-مزایده-اقلام-اسقاطی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اقلام اسقاطی  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اقلام اسقاطی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233655/حراج-حضوری-تعداد-3-قطعه-زمین'>حراج حضوری تعداد 3 قطعه زمین / آگهی حراج حضوری , حراج حضوری تعداد 3 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233730/مزایده-عرصه-و-اعیانی-قطعات-زمین-دیم-و-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده عرصه و اعیانی قطعات زمین دیم و خودرو نوبت دوم  / مزایده,مزایده عرصه و اعیانی قطعات زمین دیم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233735/مزایده-تعداد-چهار-قطعه-از-قطعات-تفکیکی--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده تعداد چهار قطعه از قطعات تفکیکی... تجدید نوبت دوم   / آگهی تجدید مزایده , مزایده تعداد چهار قطعه از قطعات تفکیکی... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233839/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تبلیغات-پل-های-هوایی-سطح-شهر'>تجدید مزایده بهره برداری از تبلیغات پل های هوایی سطح شهر  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از تبلیغات پل های هوایی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233852/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-در-تهران-و-شهرستان-ها-بصورت-ششدانگ'>مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و شهرستان ها بصورت ششدانگ  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و شهرستان ها بصورت ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233935/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-اوقافی'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین کاربری مسکونی اوقافی / مزایده, مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین کاربری مسکونی اوقافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233968/مزایده-فروش-املاک-استان-همدان'>مزایده فروش املاک استان همدان  / مزایده, مزایده فروش املاک استان همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234050/مزایده-پسته-فندوقی-مخلوط-نوبت-دوم'>مزایده پسته فندوقی مخلوط نوبت دوم  / مزایده پسته فندوقی مخلوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234112/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین'>مزایده فروش 7 قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234213/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-ملکی-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234264/مزایده-فروش-12-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 12 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 12 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234409/مزایده-فروش-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-68-58متر-قدمت-15-سال'>مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مساحت 68.58متر قدمت 15 سال / مزایده ,مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مساحت 68.58متر قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234428/مزایده-فروش-سرقفلی-ملک-استیجاری-عرصه-637متر'>مزایده فروش سرقفلی ملک استیجاری عرصه 637متر  / مزایده ,مزایده فروش سرقفلی ملک استیجاری عرصه 637متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234440/مزایده-مقدار-12300-متر-لوله-نیوپایپ'>مزایده مقدار 12300 متر لوله نیوپایپ  / مزایده اموال منقول,مزایده مقدار 12300 متر لوله نیوپایپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234479/مزایده-بوفه-های-دانشگاه'>مزایده بوفه های دانشگاه / مزایده, مزایده بوفه های دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234516/مزایده-کتبی-فروش-ده-دستگاه-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده کتبی فروش ده دستگاه ماشین آلات نوبت دوم  / مزایده ، مزایده کتبی فروش ده دستگاه ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234626/مزایده-اجاره-4-باب-مغازه-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 4 باب مغازه- مرحله اول نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره 4 باب مغازه- مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234629/مزایده-اجاره-پارکینگ-طبقاتی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234727/مزایده-پلاک-13-مساحت-121-74-مترمربع'>مزایده پلاک 13 مساحت 121/74 مترمربع  / مزایده  ،مزایده پلاک 13 مساحت 121/74 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234845/مزایده-جایگاه-سوخت-CNG'>مزایده جایگاه سوخت CNG / آگهی مزایده, مزایده  جایگاه سوخت CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235350/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-روآ'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری روآ  / مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو سواری روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235352/مزایده-امحای-نسخ-درمانی'>مزایده امحای نسخ درمانی  / مزایده ، مزایده امحای نسخ درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235354/مزایده-فروش-خودرو-405-دوگانه-سوز'>مزایده فروش خودرو 405 دوگانه سوز / مزایده, مزایده فروش خودرو 405 دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235361/مزایده-خودرو-مزدا-دوکابین'>مزایده خودرو مزدا دوکابین  / مزایده ,مزایده خودرو مزدا دوکابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235368/مزایده-خودرو-مزدا-دوکابین-2600-اسقاطی'>مزایده خودرو مزدا دوکابین 2600 اسقاطی / مزایده, مزایده خودرو مزدا دوکابین 2600 اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235369/مزایده-فروش-کلیه-ماشین-آلات-موجود'>مزایده فروش کلیه ماشین آلات موجود / مزایده , مزایده فروش کلیه ماشین آلات موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233604/مزایده-فروش-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-mvm-دوازده-سیلندر-و-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-mvm--'>مزایده فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور mvm دوازده سیلندر و دو دستگاه دیزل ژنراتور mvm ...  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور mvm دوازده سیلندر و دو دستگاه دیزل ژنراتور mvm ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233689/مزایده-املاک-مشاع-شامل-شالیزار-دایر-سنتی'>مزایده املاک مشاع شامل شالیزار دایر سنتی / مزایده,مزایده املاک مشاع شامل شالیزار دایر سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233749/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-طبقه-چهارم-برج-گلسار'>مزایده فروش واحدهای تجاری طبقه چهارم برج گلسار  / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری طبقه چهارم برج گلسار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233943/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-60-38متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه تجاری مساحت 60.38متر نوبت دوم / مزایده, مزایده مغازه تجاری مساحت 60.38متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234081/استعلام-امور-نگهداری-و-رفع-اتقافات'>استعلام امور نگهداری و رفع اتقافات / استعلام,امور نگهداری و رفع اتقافات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234082/استعلام-کولر-گازی-دو-تکه-سقفی-و-زمینی-سرمایشی'>استعلام کولر گازی دو تکه سقفی و زمینی سرمایشی  / استعلام , استعلام کولر گازی دو تکه سقفی و زمینی سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234083/استعلام-خرید-تجهیز-وسایل--'>استعلام خرید تجهیز وسایل .. / استعلام, استعلام خرید تجهیز وسایل ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234085/استعلام-آب-رسانی؛-مدیریت-پسماند-فاضلاب-و-فعالیت-های-تصفیه'>استعلام آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه / استعلام, آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234087/استعلام-مطالعات-امکان-سنجی--'>استعلام مطالعات امکان سنجی... / استعلام, استعلام مطالعات امکان سنجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234088/استعلام-مستند-نگاری-و-عملیات-تعیین-عرصه-و-حریم'>استعلام مستند نگاری و عملیات تعیین عرصه و حریم  / استعلام,استعلام مستند نگاری و عملیات تعیین عرصه و حریم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234090/استعلام-متر--'>استعلام متر ... / استعلام , استعلام متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234091/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234094/استعلام-فایروال-شبکه'>استعلام فایروال شبکه / استعلام, استعلام فایروال شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234097/استعلام-خرید-کودهای-میکرو-وفروت-ست'>استعلام خرید کودهای میکرو وفروت ست / استعلام, استعلام خرید کودهای میکرو وفروت ست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234101/استعلام-پژوهش-و-اکتشاف-باستان-شناسی'>استعلام پژوهش و اکتشاف باستان شناسی / استعلام , استعلام پژوهش و اکتشاف باستان شناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234102/استعلام-قند-شکسته-5-کیلویی-بارگاه-100-کیلو'>استعلام قند شکسته 5 کیلویی بارگاه 100 کیلو / استعلام, استعلام قند شکسته 5 کیلویی بارگاه 100 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234104/استعلام-مرمت-و-بازسازی'>استعلام مرمت و بازسازی / استعلام,مرمت و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234107/استعلام-اسیلوسکوپ--'>استعلام اسیلوسکوپ ... / استعلام ,  استعلام اسیلوسکوپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234108/استعلام-سیستم-رایانه-و-پرینتر-و-یوپی-اس'>استعلام سیستم رایانه و پرینتر و یوپی اس  / استعلام ,استعلام سیستم رایانه و پرینتر و یوپی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234110/استعلام-بیسکوییت'>استعلام بیسکوییت  / استعلام, استعلام بیسکوییت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234116/استعلام-دتکتور'>استعلام دتکتور  / استعلام,استعلام دتکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234117/استعلام-رک-مخصوص-مرکز-داده'>استعلام رک مخصوص مرکز داده / استعلام,رک مخصوص مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234121/استعلام-رک--'>استعلام رک ... / استعلام , استعلام رک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234122/استعلام-خرید-تجهیز-وسایل-شهرستان-بانه'>استعلام خرید تجهیز وسایل شهرستان بانه / استعلام,استعلام خرید تجهیز وسایل شهرستان بانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234124/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234126/استعلام-مسنا-آمپول'>استعلام مسنا آمپول / استعلام, استعلام مسنا آمپول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234127/استعلام-سیستم-اندازه-گیری-پارامترهای-محیطی'>استعلام سیستم اندازه گیری پارامترهای محیطی / استعلام , استعلام سیستم اندازه گیری پارامترهای محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234128/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی / استعلام,برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234129/استعلام-کیت-500RPR-تستی-انیسان'>استعلام کیت 500RPR تستی انیسان / استعلام استعلام کیت 500RPR تستی انیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234131/استعلام-دستمال-کاغذی-تنو-200-بسته'>استعلام دستمال کاغذی تنو 200 بسته / استعلام, دستمال کاغذی تنو 200 بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234137/استعلام-تجهیزات-دوربین-مداربسته-و-سیستم-اعلام-سرقت-اطفا-حریق-با-نصب-و-راه-اندازی-کامل'>استعلام تجهیزات دوربین مداربسته و سیستم اعلام سرقت، اطفا حریق با نصب و راه اندازی کامل / استعلام, استعلام تجهیزات دوربین مداربسته و سیستم اعلام سرقت، اطفا حریق با نصب و راه اندازی کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234139/استعلام-خرید-و-نصب-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>استعلام خرید و نصب دستگاه حضور و غیاب... / استعلام, استعلام خرید و نصب دستگاه حضور و غیاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234153/استعلام-خرید-12-دستگاه-کامیپوتر--'>استعلام خرید 12 دستگاه کامیپوتر... / استعلام, استعلام خرید 12 دستگاه کامیپوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234154/استعلام-یخچال-ایسکول-6-فوت'>استعلام یخچال ایسکول 6 فوت / استعلام, یخچال ایسکول 6 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234156/استعلام-مبدل-شبکه'>استعلام مبدل شبکه  / استعلام,استعلام مبدل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234157/استعلام-سم-پاش-موتوری--'>استعلام سم پاش موتوری ... / استعلام, استعلام سم پاش موتوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234161/استعلام-دستگاه-شارژ-باطری-C4-36-90-و-باطری-PACK'>استعلام دستگاه شارژ باطری C4/36-90 و باطری PACK  / استعلام , استعلام دستگاه شارژ باطری C4/36-90 و باطری PACK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234164/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234169/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234170/استعلام-آبرسانی-سیار-به-روستاهای--'>استعلام  آبرسانی سیار به روستاهای ... / استعلام, استعلام  آبرسانی سیار به روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234171/استعلام-چاپگر-کپی'>استعلام چاپگر- کپی / استعلام , استعلام چاپگر- کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234181/استعلام-تامین-نیروی-حفاظت-فیزیکی'>استعلام تامین نیروی حفاظت فیزیکی / استعلام, استعلام تامین نیروی حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234185/استعلام-حفاظ-استیل'>استعلام حفاظ استیل  / استعلام ,استعلام حفاظ استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234186/استعلام-لباس-کار-یکبار--'>استعلام لباس کار یکبار... / استعلام, استعلام لباس کار یکبار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234187/استعلام-درخواست-صندلی--'>استعلام درخواست صندلی ... / استعلام , استعلام درخواست صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234193/استعلام-جاروبرقی'>استعلام جاروبرقی / استعلام, استعلام جاروبرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234201/استعلام-مدال-تندیس-لوح'>استعلام مدال-تندیس-لوح / استعلام , استعلام مدال-تندیس-لوح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234203/استعلام-فکس'>استعلام فکس / استعلام,فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234212/استعلام-برگزاری-جشنواره-فرهنگی--'>استعلام برگزاری جشنواره فرهنگی ... / استعلام , استعلام برگزاری جشنواره فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234215/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام , استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233449/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233666/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233772/مزایده-فروش-لنگه-درب-فلزی-کارکرده'>مزایده فروش لنگه درب فلزی کارکرده / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش لنگه درب فلزی کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233854/مزایده-خودروی-سواری-پراید'>مزایده خودروی سواری پراید / مزایده, مزایده خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233876/مزایده-کولر-اسپیلت-ال-جی--یک-دستگاه-ال-سی-دی-سامسونگ'>مزایده کولر اسپیلت ال جی - یک دستگاه ال سی دی سامسونگ / مزایده کولر اسپیلت ال جی - یک دستگاه ال سی دی سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233913/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-248-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 248 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 248 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233916/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234027/مزایده-واگذاری-تجهیزات-و-امکانات-و-ملکیت-شرکت'>مزایده واگذاری تجهیزات و امکانات و ملکیت شرکت / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تجهیزات و امکانات و ملکیت شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234059/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس-مدل-1392-نوبت-دوم'>مزایده  فروش یک دستگاه خودروی پژو پارس مدل  1392 نوبت دوم / مزایده, مزایده  فروش یک دستگاه خودروی پژو پارس مدل 1392 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234100/مزایده-دو-قطعه-زمین-هر-کدام-مساحت-22-5متر'>مزایده دو قطعه زمین هر کدام مساحت 22.5متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین هر کدام مساحت 22.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234150/مزایده-اجاره-حمام-شهر-97-4-31'>مزایده اجاره حمام شهر 97.4.31 / مزایده , مزایده اجاره حمام شهر 97.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234455/مزایده-فروش-تعداد-6-ردیف-املاک-مسکونی-و-تجاری-چاپ-دوم'>مزایده فروش تعداد 6 ردیف املاک مسکونی و تجاری چاپ دوم  / مزایده, مزایده فروش تعداد 6 ردیف املاک مسکونی و تجاری چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234491/مزایده-فروش-تعداد-10-ردیف-املاک-مسکونی-و-تجاری-چاپ-دوم'> مزایده فروش تعداد 10 ردیف املاک مسکونی و تجاری چاپ دوم  / مزایده,  مزایده فروش تعداد 10 ردیف املاک مسکونی و تجاری چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234519/مزایده-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده زمین کاربری تجاری  / مزایده زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234680/مزایده-اجاره-مکان-های-پارک'>مزایده اجاره مکان های پارک / مزایده, مزایده اجاره مکان های پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234684/مزایده-یک-دستگاه-خشک-کن-و-پلاستیک-بافن'>مزایده یک دستگاه خشک کن و پلاستیک بافن / مزایده , مزایده یک دستگاه خشک کن و پلاستیک بافن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234957/مزایده-ششدانگ-چهار-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ چهار پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده ششدانگ چهار پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235007/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233414/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-545-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 545.5متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 545.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233437/مزایده-زمین-مساحت-40-هزار-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 40 هزار متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 40 هزار متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233477/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-نصب-و-تجهیز-به-وسایل-بازی-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت نصب و تجهیز به وسایل بازی مرحله دوم  / مزایده، مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت نصب و تجهیز به وسایل بازی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233637/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-سمت-جنوبی-طبقه-سه-مساحت-61-71متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان سمت جنوبی طبقه سه مساحت 61.71متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان سمت جنوبی طبقه سه مساحت 61.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233672/مزایده-اسکلت-تخت-خواب-با-فلزی-یک-نفره--لوله-آب-پنج-شاخه'>مزایده اسکلت تخت خواب با فلزی یک نفره - لوله آب پنج شاخه   / آگهی مزایده و فروش اموال منقول,مزایده اسکلت تخت خواب با فلزی یک نفره - لوله آب پنج شاخه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233709/مزایده-فروش-یکدستگاه-میکروسکوپ-بیولوژیکی'>مزایده فروش یکدستگاه میکروسکوپ بیولوژیکی / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه میکروسکوپ بیولوژیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233864/مزایده-سواری-هاچ-بک'>مزایده سواری هاچ بک  / اگهی مزایده , مزایده سواری هاچ بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234113/مزایده-یک-دستگاه-لودر-کاتر-پیلار'>مزایده یک دستگاه لودر کاتر پیلار / مزایده،مزایده یک دستگاه لودر کاتر پیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234238/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-251-53متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 251.53متر نوبت اول / مزایده،مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 251.53متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234384/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-2006-4-بخش-دو-شهرستان-اهواز'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2006/4 بخش دو شهرستان اهواز  / مزایده ,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2006/4 بخش دو شهرستان اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234437/مزایده-انواع-خودروهای-سواری-و-وانت'>مزایده انواع خودروهای سواری و وانت / مزایده عمومی, مزایده انواع خودروهای سواری و وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233402/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-ویلایی-مساحت-345-33متر'>مزایده فروش ساختمان مسکونی ویلایی مساحت 345.33متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی ویلایی مساحت 345.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233567/مزایده-قطعات-نیمه-ساخته-شیر-برنجی--'>مزایده قطعات نیمه ساخته شیر برنجی... / مزایده , مزایده قطعات نیمه ساخته شیر برنجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233612/مزایده-فروش-دستگاه-جت-پرینتر--دستگاه-لوله-بر--'>مزایده فروش دستگاه جت پرینتر ، دستگاه لوله بر ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه جت پرینتر ، دستگاه لوله بر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233757/مزایده-فروش-195-دستگاه-اتوبوس-فرسوده'> مزایده فروش 195 دستگاه اتوبوس فرسوده  /  مزایده ، تجدید مزایده فروش 195 دستگاه اتوبوس فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233810/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی-اسپیلت'>مزایده یک دستگاه کولر گازی اسپیلت  / مزایده,مزایده یک دستگاه کولر گازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233918/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید جی تی ایکس / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234221/استعلام-خرید-سه-دستگاه-کامیپیوتر'>استعلام  خرید سه دستگاه کامیپیوتر  / استعلام,استعلام  خرید سه دستگاه کامیپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234222/استعلام-خرید-یک-دستگاه-COD-متر-جهت-تصفیه-خانه--'>استعلام خرید یک دستگاه COD متر جهت تصفیه خانه... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه COD متر جهت تصفیه خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234223/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ  / استعلام , استعلام رایانه همراه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234226/استعلام-دستگاه-کپی-sharp-ARX202'>استعلام دستگاه کپی sharp ARX202  / استعلام,استعلام دستگاه کپی sharp ARX202 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234228/استعلام-فکس-پاناسونیک'>استعلام فکس پاناسونیک  / استعلام , استعلام فکس پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234229/استعلام-آبرسانی--'>استعلام آبرسانی ... / استعلام , استعلام آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234233/استعلام-وسایل-شبکه'>استعلام  وسایل شبکه / استعلام, استعلام  وسایل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234237/استعلام-اجرای-عملیات-سرویس-و-نگهداری-تنظیم---'>استعلام اجرای عملیات سرویس و نگهداری، تنظیم .... / استعلام, استعلام اجرای عملیات سرویس و نگهداری، تنظیم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234242/استعلام-تخم-مرغ--'>استعلام تخم مرغ ... / استعلام, استعلام تخم مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234243/استعلام​-تخته-ستون-فقرات-اورژانسی'>استعلام​ تخته ستون فقرات اورژانسی / استعلام, استعلام ​تخته ستون فقرات اورژانسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234246/استعلام-کاتالوگ-رنگ'>استعلام کاتالوگ رنگ / استعلام, استعلام کاتالوگ رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234248/استعلام-کمد-اداری'>استعلام کمد اداری  / استعلام , استعلام کمد اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234249/استعلام-تعیین-عرصه-و-حریم-و-ثبت-آثار-سطح-استان'>استعلام تعیین عرصه و حریم و ثبت آثار سطح استان  / استعلام, استعلام تعیین عرصه و حریم و ثبت آثار سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234252/استعلام-تکمیل-مدرسه-سعادت-کازرون'>استعلام تکمیل مدرسه سعادت کازرون / استعلام,استعلام تکمیل مدرسه سعادت کازرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234261/استعلام-تهیه-رایانه-اسکنر-پرینتر-فکس'>استعلام تهیه رایانه اسکنر پرینتر فکس / استعلام , استعلام تهیه رایانه اسکنر پرینتر فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234263/استعلام-منبع-کویل-دار-ایستاده-ارتفاع-180-سانتیمتر'>استعلام منبع کویل دار ایستاده ارتفاع 180 سانتیمتر  / استعلام, منبع کویل دار ایستاده ارتفاع 180 سانتیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234268/استعلام-دستگاه-کیوسک-اطلاع-رسانی-لمسی-مانتیور-صفحه-لمسی'>استعلام دستگاه کیوسک اطلاع رسانی لمسی- مانتیور صفحه لمسی  / استعلام , استعلام دستگاه کیوسک اطلاع رسانی لمسی- مانتیور صفحه لمسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234271/استعلام-آبرسانی'>استعلام آبرسانی  / استعلام,استعلام آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234276/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام, ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234277/استعلام-کانکس-به-صورت-چهار-چشمه'>استعلام کانکس به صورت چهار چشمه / استعلام, استعلام کانکس به صورت چهار چشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234281/استعلام-تعیین-عرصه-و-حریم-و-ثبت-آثار-سطح-استان'>استعلام تعیین عرصه و حریم و ثبت آثار سطح استان  / استعلام, استعلام تعیین عرصه و حریم و ثبت آثار سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234282/استعلام-آرد-خبازی'>استعلام آرد خبازی  / استعلام, استعلام آرد خبازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234286/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-رایانه-ای-و-پشتیبانی--'>استعلام انجام امور مربوط به خدمات رایانه ای و پشتیبانی... / استعلام , استعلام انجام امور مربوط به خدمات رایانه ای و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234289/استعلام-احداث-پست-برق-تکمیل-پست-برق'>استعلام احداث پست برق تکمیل پست برق / استعلام, استعلام احداث پست برق تکمیل پست برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234290/استعلام-سرور'>استعلام  سرور / استعلام,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234292/استعلام-میز-اداری-کارشناسی'>استعلام میز اداری کارشناسی / استعلام , استعلام میز اداری کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234293/استعلام-خرید-فن-کوئل'>استعلام خرید فن کوئل / استعلام,استعلام خرید فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234296/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234299/استعلام-رادیاتور--'>استعلام رادیاتور ... / استعلام, استعلام رادیاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234303/استعلام-امور-نگهداری-و-رفع-اتفاقات-خطوط-انتقال--'>استعلام امور نگهداری و رفع اتفاقات خطوط انتقال ... / استعلام , استعلام امور نگهداری و رفع اتفاقات خطوط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234304/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور  / استعلام,استعلام خرید سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234306/استعلام-خرید-یخچال-ایرانی'>استعلام خرید یخچال ایرانی / استعلام, استعلام خرید یخچال ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234308/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال  / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234310/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت / استعلام, استعلام کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234311/استعلام-تعمیرات-اتاق-سرور'>استعلام تعمیرات اتاق سرور  / استعلام,استعلام تعمیرات اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234319/استعلام-اجرای-ادامه-عملیات-نمای-ساختمان'>استعلام اجرای ادامه عملیات نمای ساختمان / استعلام, استعلام اجرای ادامه عملیات نمای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234320/استعلام-پروژه-های-آبخیزداری--'>استعلام پروژه های آبخیزداری ... / استعلام , استعلام پروژه های آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234327/استعلام-یک-دستگاه-سردخانه-بالای-صفر'>استعلام یک دستگاه سردخانه بالای صفر / استعلام,استعلام یک دستگاه سردخانه بالای صفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234328/استعلام-کیس-کامل-رایانه'>استعلام کیس کامل رایانه / استعلام , استعلام کیس کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234330/استعلام-تکمیل-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و-موتورخانه'>استعلام تکمیل تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه  / استعلام,استعلام تکمیل تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234332/استعلام-سم-سایبرمترین-10-'>استعلام سم سایبرمترین 10% / استعلام,استعلام سم سایبرمترین 10%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234336/استعلام-خرید-حمل-تخلیه-سیستم-گرماشی-تابشی'>استعلام خرید حمل تخلیه سیستم گرماشی تابشی / استعلام, استعلام خرید حمل تخلیه سیستم گرمایش تابشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234338/استعلام-درخواست-صندلی--'>استعلام درخواست صندلی ... / استعلام , استعلام درخواست صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234339/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام,استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233939/مزایده-دستگاه-کیبورد-PATO-و-رقص-نور'>مزایده دستگاه کیبورد PATO و رقص نور / مزایده, مزایده دستگاه کیبورد PATO و رقص نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233956/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234038/مزایده-آپارتمان-قولنامه-ای-مساحت-58-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان قولنامه ای مساحت 58 متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان قولنامه ای مساحت 58 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234125/مزایده-ملک-مساحت-78-67-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 78.67 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 78.67 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234298/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-18-75متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 18.75متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 18.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234453/مزایده-ملکی-به-مساحت-600-متر'>مزایده ملکی به مساحت 600 متر / مزایده, مزایده ملکی به مساحت 600 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234467/مزایده-فروش-حدود-200-تن-مواد-اولیه-کود-شیمیایی'>مزایده فروش حدود 200 تن مواد اولیه کود شیمیایی  / مزایده ، مزایده فروش حدود 200 تن مواد اولیه کود شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234486/مزایده-ملک-بخش-20-اصفهان-شامل-مغازه-تجاری'>مزایده ملک بخش 20 اصفهان شامل مغازه تجاری / مزایده, مزایده ملک بخش 20 اصفهان شامل مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234643/مزایده-سه-دستگاه-یخچال-ایستاده-مخصوص-مرغ-نوبت-دوم'>مزایده سه دستگاه یخچال ایستاده مخصوص مرغ نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دستگاه یخچال ایستاده مخصوص مرغ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235181/مزایده-پلاک-ثبتی-4150-کاربری-تجاری'>مزایده پلاک ثبتی 4150 کاربری تجاری / مزایده پلاک ثبتی 4150 کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235183/مزایده-پلاک-ثبتی-4150-کاربری-تجاری-پروژه-مسکن-مهر'>مزایده پلاک ثبتی 4150 کاربری تجاری پروژه مسکن مهر  / مزایده پلاک ثبتی 4150 کاربری تجاری پروژه مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235186/مزایده-پلاک-ثبتی-4150-کاربری-تجاری-شهر-محلات'>مزایده پلاک ثبتی 4150 کاربری تجاری شهر محلات  / مزایده پلاک ثبتی 4150 کاربری تجاری شهر محلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235188/مزایده-پلاک-ثبتی-4150-واحد-تجاری'>مزایده پلاک ثبتی 4150 واحد تجاری / مزایده پلاک ثبتی 4150 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235190/مزایده-پلاک-ثبتی-4150-کاربری-تجاری-پروژه-نیمور'>مزایده پلاک ثبتی 4150 کاربری تجاری پروژه نیمور  / مزایده پلاک ثبتی 4150 کاربری تجاری پروژه نیمور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235372/مزایده-خدمات-آموزشی'>مزایده خدمات آموزشی  / مزایده خدمات آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235415/مزایده-فروش-خودروهای-اسقاطی-شرکت'>مزایده فروش خودروهای اسقاطی شرکت / مزایده فروش خودروهای اسقاطی شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233511/مزایده-یک-دربند-ملک-تجاری-بخش-دو-بجنورد-نوبت-دوم'>مزایده یک دربند ملک تجاری بخش دو بجنورد نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دربند ملک تجاری بخش دو بجنورد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233581/مزایده-موتورسیکلت-سه-چرخه-تیپ-200'>مزایده موتورسیکلت سه چرخه تیپ 200 / مزایده, مزایده موتورسیکلت سه چرخه تیپ 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233599/مزایده-ملک-حدودا-34-سال-ساخت-با-زیربنای-110-متر'>مزایده ملک حدودا 34 سال ساخت با زیربنای 110 متر / مزایده,مزایده ملک حدودا 34 سال ساخت با زیربنای 110 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233606/مزایده-عمارت-مسکونی-تجاری-مساحت-سیصد-متر'>مزایده عمارت مسکونی تجاری مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده عمارت مسکونی تجاری مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233774/مزایده-فروش-یک-فقره-فیش-حج-تمتع'>مزایده فروش یک فقره فیش حج تمتع / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده فروش یک فقره فیش حج تمتع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233824/مزایده-دست-بوش-و-پیستون-کامل'>مزایده دست بوش و پیستون کامل  / اگهی مزایده , مزایده دست بوش و پیستون کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233862/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1069-5-بخش-4-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1069/5 بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1069/5 بخش 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233955/مزایده-آپارتمان-شماره-2554-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان شماره 2554 فرعی نوبت دوم / مزایده, مزایده آپارتمان شماره 2554 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233959/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-380-47متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 380.47متر نوبت اول / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 380.47متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234015/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-17200متر-قطعه-544-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 17200متر قطعه 544 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 17200متر قطعه 544 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234056/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بیش از سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بیش از سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234072/مزایده-بهره-برداری-از-زمین-های-تنیس'>مزایده بهره برداری از زمین های تنیس / مزایده, مزایده بهره برداری از زمین های تنیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234138/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-تیپ-آردی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو تیپ آردی  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو تیپ آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234204/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234205/مزایده-ساعت-مچی-فلزی-مشکی--'>مزایده ساعت مچی فلزی مشکی... / مزایده,مزایده ساعت مچی فلزی مشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234207/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-45557-25متر'>مزایده زمین زراعی مساحت 45557.25متر / مزایده،مزایده زمین زراعی مساحت 45557.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234406/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-196-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 196.60متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 196.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234414/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-305-5متر'>مزایده ملک مشاع مساحت 305.5متر  / مزایده ,مزایده ملک مشاع مساحت 305.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234637/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234897/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده دو قطعه زمین زراعی  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235017/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-2750-مترمربع'>مزایده قطعه زمین مساحت 2750 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 2750 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235351/مزایده-خودرو-نیسان-(دی-ایکس)'>مزایده خودرو نیسان (دی ایکس) / مزایده, مزایده خودرو نیسان (دی ایکس)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235370/مزایده-خودرو-نیسان'>مزایده خودرو نیسان / مزایده خودرو نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234340/استعلام-تکمیل-بازسازی--'>استعلام تکمیل بازسازی ... / استعلام , استعلام تکمیل بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234343/استعلام-انجام-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>استعلام انجام خدمات چاپ و تکثیر / استعلام انجام خدمات چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234346/استعلام-تکمیل-حوزه-تصحیح-(رصدخانه)'>استعلام تکمیل حوزه تصحیح (رصدخانه)  / استعلام,استعلام تکمیل حوزه تصحیح (رصدخانه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234347/استعلام-آبرسانی'>استعلام آبرسانی  / استعلام,استعلام آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234350/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی  / استعلام,استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234353/استعلام-کمد-و-میر-و-فایل'>استعلام کمد و میر و فایل  / استعلام , استعلام کمد و میر و فایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234354/استعلام-انجام-تعمیرات-ستاد'>استعلام انجام تعمیرات ستاد  / استعلام , انجام تعمیرات ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234355/استعلام-خرید-یک-مولد-برق-ژنراتور'>استعلام خرید یک مولد برق ژنراتور  / استعلام، استعلام خرید یک مولد برق ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234361/استعلام-درب-شیشه-ای-طرح-اتومات--'>استعلام درب شیشه ای طرح اتومات... / استعلام, استعلام درب شیشه ای طرح اتومات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234365/استعلام-جدول-کشی'>استعلام جدول کشی / استعلام,استعلام جدول کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234366/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال'>استعلام  هارد دیسک اینترنال  / استعلام  , استعلام هارد دیسک اینترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234367/استعلام-کولر-گازی-پنجره-ای-ایران-18000'>استعلام کولر گازی پنجره ای ایران 18000 / استعلام, استعلام کولر گازی پنجره ای ایران 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234370/استعلام-بکارگیری-یک-دستگاه-خودروی-سمند-با-راننده'>استعلام بکارگیری یک دستگاه خودروی سمند با راننده / استعلام , استعلام بکارگیری یک دستگاه خودروی سمند با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234371/استعلام-دیتا-پروژکتور-اپتوما-مدل-S341'>استعلام دیتا پروژکتور اپتوما مدل S341  / استعلام, استعلام دیتا پروژکتور اپتوما مدل S341 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234383/استعلام-پرینتر-hp-m12-W'>استعلام پرینتر hp m12 W / استعلام,استعلام پرینتر hp m12 W</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234386/استعلام-تکمیل-مدرسه-خیرساز'>استعلام تکمیل مدرسه خیرساز  / استعلام,استعلام تکمیل مدرسه خیرساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234391/استعلام-طراحی-المان-پایش-محیط-و-دیدبانی'>استعلام طراحی المان پایش محیط و دیدبانی / استعلام, استعلام طراحی المان پایش محیط و دیدبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234393/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234395/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی  / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234402/استعلام-تعمیر-و-سرویس-کلی-دستگاه-کارچر-یا-زمین-شوی'>استعلام تعمیر و سرویس کلی دستگاه کارچر یا زمین شوی / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس کلی دستگاه کارچر یا زمین شوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234403/استعلام-پمپ-الکتریکی--'>استعلام پمپ الکتریکی... / استعلام, استعلام پمپ الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234405/استعلام-سیستم-رایانه-و-پرینتر-و-یو-پی-اس'>استعلام سیستم رایانه و پرینتر و یو پی اس / استعلام, استعلام سیستم رایانه و پرینتر و یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234410/استعلام-ایجاد-و-تجهیز-و-راه-اندازی-کارگاه-های-آموزش-صنایع-دستی'>استعلام ایجاد و تجهیز و راه اندازی کارگاه های آموزش صنایع دستی  / استعلام,استعلام ایجاد و تجهیز و راه اندازی کارگاه های آموزش صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234411/استعلام-اجرا-و-تکمیل-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و-موتور-خانه'>استعلام اجرا و تکمیل تاسیسات سیستم گرمایش و موتور خانه  / استعلام,استعلام اجرا و تکمیل تاسیسات سیستم گرمایش و موتور خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234412/استعلام-نرم-افزار-آموزشی--'>استعلام نرم افزار آموزشی ... / استعلام , استعلام نرم افزار آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234413/استعلام-لپ-تاپ-رایانه-پرینتر--'>استعلام لپ تاپ، رایانه، پرینتر... / استعلام, استعلام لپ تاپ، رایانه، پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234420/استعلام-تجهیزات-فناوری-اطلاعات'>استعلام تجهیزات فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام تجهیزات فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234427/استعلام-دریچه-پلی-اتیلن-با-درب-چدنی-سی-در-چهل'>استعلام  دریچه پلی اتیلن با درب چدنی سی در چهل / استعلام, استعلام  دریچه پلی اتیلن با درب چدنی سی در چهل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234456/استعلام-دستگاه-پرینتر-چهار-کاره'>استعلام دستگاه پرینتر چهار کاره  / استعلام, دستگاه پرینتر چهار کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234457/استعلام-خرید-3-دستگاه-رایانه-همراه-لپ-تاپ--'>استعلام خرید 3 دستگاه رایانه همراه لپ تاپ ... / استعلام,استعلام خرید 3 دستگاه رایانه همراه لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234460/استعلام-رفع-حوادث-و-اتفاقات-خطوط-انتقال-شبکه-توزیع-و-انشعابات-آب-شرب-'>استعلام رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات آب شرب.. / استعلام, استعلام رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات آب شرب..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234465/استعلام-خرید-یک-دستگاه-رایانه-All-in-one'>استعلام خرید یک دستگاه رایانه All in one  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه رایانه All in one </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234473/استعلام-اتصالات-جهت-پمپ'>استعلام اتصالات جهت پمپ / استعلام, استعلام اتصالات جهت پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234476/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارتر'>استعلام تابلو برق سافت استارتر / استعلام , استعلام تابلو برق سافت استارتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234477/استعلام-صندلی-گردان--'>استعلام صندلی گردان ... / استعلام , استعلام صندلی گردان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234480/استعلام-ضدعفونی-نبزالکونیوم-4-لیتری--200-لیتر--'>استعلام  ضدعفونی نبزالکونیوم 4 لیتری    200 لیتر ... / استعلام, استعلام  ضدعفونی نبزالکونیوم 4 لیتری    200 لیتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234487/استعلام-خرید-کامپیوتر--'>استعلام خرید کامپیوتر ... / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234490/استعلام-طراحی-فاز-1-و-2-مرکز-پایش-هوای-محیط-زیست--'>استعلام طراحی فاز 1 و 2 مرکز پایش هوای محیط زیست ... / استعلام, استعلام طراحی فاز 1 و 2 مرکز پایش هوای محیط زیست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234497/استعلام-لوله-فولادی-فلنجدار'>استعلام لوله فولادی فلنجدار  / استعلام,استعلام لوله فولادی فلنجدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234499/استعلام-خرید-2-دستگاه-فتوکپی-توشیبا'>استعلام خرید 2 دستگاه فتوکپی توشیبا / استعلام,استعلام خرید 2 دستگاه فتوکپی توشیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235382/مزایده-مزدا-B2000'>مزایده مزدا B2000 / مزایده, مزایده مزدا B2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235394/مزایده-خودرو-نیسان-(دی-ایکس)'>مزایده خودرو نیسان (دی ایکس)  / مزایده,مزایده خودرو نیسان (دی ایکس) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233407/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری آموزشی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233425/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3990متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3990متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3990متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233431/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-640متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 640متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 640متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233444/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-146-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 146.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 146.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233460/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-81-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت  81.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت  81.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233474/مزایده-سه-دانگ-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-9231-فرعی-از-93-اصلی'>مزایده سه دانگ ملک مشاع به پلاک ثبتی 9231 فرعی از 93 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ ملک مشاع به پلاک ثبتی 9231 فرعی از 93 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233483/مزایده-سواری-پراید-131'>مزایده سواری پراید 131 / آگهی مزایده,مزایده سواری پراید 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233494/مزایده-ششدانگ-پلاک-بصورت-مسکونی-ویلایی-مساحت-عرصه-315متر'>مزایده ششدانگ پلاک بصورت مسکونی ویلایی مساحت عرصه 315متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت مسکونی ویلایی مساحت عرصه 315متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233591/مزایده-فروش-17-دستگاه-لاشه-خودرو-سنگین-و-نیمه-سنگین-اسقاطی'>مزایده فروش 17 دستگاه لاشه خودرو سنگین و نیمه سنگین اسقاطی / آگهی مزایده عمومی مزایده فروش 17 دستگاه لاشه خودرو سنگین و نیمه سنگین اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233654/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ساختمان-عرصه-121-14متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان عرصه 121.14متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان عرصه 121.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233684/مزایده-یکباب-مغازه-طبقه-همکف-و-زیرزمین'>مزایده یکباب مغازه طبقه همکف و زیرزمین / مزایده,مزایده یکباب مغازه طبقه همکف و زیرزمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233705/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-3360متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 3360متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 3360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233717/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-مساحت-یک-هزار-و-دویست-و-یازده-متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان مساحت یک  هزار و دویست و یازده متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان مساحت یک  هزار و دویست و یازده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233737/فراخوان-مزایده-عمومی-فروش-تقریبی-30000-کیلوگرم-لوله-اسقاطی'>فراخوان مزایده عمومی فروش تقریبی 30000 کیلوگرم لوله اسقاطی  / فراخوان مزایده عمومی, فراخوان مزایده عمومی فروش تقریبی 30000 کیلوگرم لوله اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233778/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-175-1متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 175.1متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 175.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233795/مزایده-شستشو-و-دانه-بندی-شن-و-ماسه'>مزایده شستشو و دانه بندی شن و ماسه / مزایده,مزایده شستشو و دانه بندی شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233804/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-سی-و-یک-کرمان'>مزایده ششدانگ زمین بخش سی و یک کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش سی و یک کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233877/مزایده-2-77-سهم-از-صد-سهم-از-دو-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-123-1258'>مزایده 2.77 سهم از صد سهم از دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 123/1258  / مزایده,مزایده 2.77 سهم از صد سهم از دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 123/1258 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233924/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-قطعات-55-و98-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی قطعات 55 و98 نوبت دوم / مزایده, مزایده دو قطعه زمین مسکونی قطعات 55 و98 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233929/مزایده-یکدستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یکدستگاه سواری پژو پارس / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234037/مزایده-سنگ-نما-و-کاشی-دیو-شده'>مزایده سنگ نما و کاشی دیو شده  / مزایده, مزایده سنگ نما و کاشی دیو شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234084/مزایده-مغازه-های-پایانه-مسافربری'> مزایده مغازه های پایانه مسافربری / آگهی مزایده,  مزایده مغازه های پایانه مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234144/مزایده-کنتور-و-رگولاتور-اسقاطی'>مزایده کنتور و رگولاتور اسقاطی  / مزایده , مزایده  کنتور و رگولاتور اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234152/فراخوان-مزایده-تعداد-سه-دستگاه-خودرو-سواری-قابل-واگذاری-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده تعداد سه دستگاه خودرو سواری قابل واگذاری نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده تعداد سه دستگاه خودرو سواری قابل واگذاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234172/مزایده-خودروی-پراید-مدل-1388'>مزایده خودروی پراید مدل 1388  / مزایده, مزایده خودروی پراید مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234177/مزایده-عمومی-اجاره-یک-قطعه-زمین'>مزایده عمومی اجاره یک قطعه زمین  / مزایده عمومی, مزایده عمومی اجاره یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234182/مزایده-ساختمان-مسکونی-تجاری-مساحت-طبقات-هر-کدام-120-متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی تجاری مساحت طبقات هر کدام 120 متر نوبت دوم  / مزایده،مزایده ساختمان مسکونی تجاری مساحت طبقات هر کدام 120 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234256/مزایده-ششدانگ-زمین-بندسار-بخش-دو-بیرجند'>مزایده ششدانگ زمین بندسار بخش دو بیرجند / مزایده،مزایده ششدانگ زمین بندسار بخش دو بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234275/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-115-47متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 115.47متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 115.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234419/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-478-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 478 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 478 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234630/مزایده-یک-عدد-قالب-چوب-لباسی-و--'>مزایده یک عدد قالب چوب لباسی و ...  / مزایده , مزایده یک عدد قالب چوب لباسی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234646/مزایده-مبل-راحتی-میز-چوبی-یک-تخته-فرش-و-'>مزایده مبل راحتی، میز چوبی، یک تخته فرش و.. / مزایده, مزایده مبل راحتی، میز چوبی، یک تخته فرش و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234501/استعلام-ساخت-و-نصب-در-محل-کتابخانه--'>استعلام ساخت و نصب در محل کتابخانه... / استعلام, استعلام ساخت و نصب در محل کتابخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234503/استعلام-خودکار-و-دفترچه-یادداشت--'>استعلام خودکار و دفترچه یادداشت... / استعلام, استعلام خودکار و دفترچه یادداشت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234508/استعلام-خرید-موتوربرق---'>استعلام خرید موتوربرق .... / استعلام, استعلام خرید موتوربرق ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234514/استعلام-اسپلیت'>استعلام اسپلیت / استعلام,استعلام اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234518/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234520/استعلام-گرم-کننده-تابشی-لوله-ای--'>استعلام گرم کننده تابشی لوله ای... / استعلام, استعلام گرم کننده تابشی لوله ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234523/استعلام-پرینتر-سیاه-و-سفید-5-دستگاه-پرینتر--'>استعلام پرینتر سیاه و سفید 5 دستگاه پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر سیاه و سفید 5 دستگاه پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234524/استعلام-چند-کاره-HP-مدل-MFP-M225'>استعلام چند کاره HP مدل MFP M225 / استعلام,استعلام چند کاره HP مدل MFP M225</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234529/استعلام-چرخ-زواردوز-بطر-خشک-کن-پرس-و-چرخ-تک'>استعلام چرخ زواردوز بطر-خشک کن-پرس و چرخ تک / استعلام, استعلام چرخ زواردوز بطر-خشک کن-پرس و چرخ تک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234530/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام , استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234534/استعلام-سیستم-صوتی-سالن-جلسات'>استعلام سیستم صوتی سالن جلسات / استعلام , استعلام سیستم صوتی سالن جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234535/استعلام-چرخ-خیاطی-در-خواستی-میانه-دوز--'>استعلام  چرخ خیاطی در خواستی میانه دوز  .. / استعلام, استعلام  چرخ خیاطی در خواستی میانه دوز  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234536/استعلام-تولید-گاز-توزیع-سوخت-های-گازی'>استعلام تولید گاز، توزیع سوخت های گازی  / استعلام, استعلام تولید گاز، توزیع سوخت های گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234537/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام, استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234539/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-(63-و-90)-میلی-متر'>استعلام لوله پلی اتیلن (63 و 90) میلی متر  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن (63 و 90) میلی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234542/استعلام-خرید-تجهیزات-ورزشی'>استعلام خرید تجهیزات ورزشی / استعلام, خرید تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234548/استعلام-مدل-مانیتور-سامسونگ-S22F355HN-با-گارانتی-معتبر'>استعلام مدل مانیتور سامسونگ S22F355HN با گارانتی معتبر / استعلام, استعلام مدل مانیتور سامسونگ S22F355HN با گارانتی معتبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234549/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234554/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات / استعلام,استعلام خرید آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234560/استعلام-تعویض-بلبرینگ-1-دستگاه-الکتروموتور-در-محل--'>استعلام تعویض بلبرینگ 1 دستگاه الکتروموتور در محل ... / استعلام, استعلام تعویض بلبرینگ 1 دستگاه الکتروموتور در محل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234563/استعلام-خرید-اینترنت'>استعلام  خرید اینترنت / استعلام,استعلام  خرید اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234567/استعلام-میلگرد--پروفیل--'>استعلام میلگرد ، پروفیل ... / استعلام, میلگرد ، پروفیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234569/استعلام-تعویض-بلبرینگ--'>استعلام تعویض بلبرینگ ... / استعلام, استعلام تعویض بلبرینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234570/استعلام-مبل-نیم-ست'>استعلام مبل نیم ست / استعلام, استعلام مبل نیم ست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234571/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-80'>استعلام لوله پلی اتیلن 80 / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234577/استعلام-میلگرد-20'>استعلام میلگرد 20 / استعلام میلگرد 20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234581/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام , استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234587/استعلام-سیستم-کامپیوتری'>استعلام سیستم کامپیوتری / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234589/استعلام-خرید-اموال-نفیس-برای-شهرهای-جهانی-صنایع-دستی--'>استعلام خرید اموال نفیس برای شهرهای جهانی صنایع دستی ... / استعلام, استعلام خرید اموال نفیس برای شهرهای جهانی صنایع دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234592/استعلام-احداث-زمین'>استعلام احداث زمین  / استعلام ‌, استعلام احداث زمین ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234593/استعلام-خرید-مصالح-و-لوازم-برقی'>استعلام خرید مصالح و لوازم برقی  / استعلام ,استعلام خرید مصالح و لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234595/استعلام-یکسال-پشتیبانی-رایگان-و-9-درصد-ارزش-افزوده--'>استعلام یکسال پشتیبانی رایگان و 9 درصد ارزش افزوده ... / استعلام,استعلام یکسال پشتیبانی رایگان و 9 درصد ارزش افزوده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234596/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-داری-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های داری عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمان های داری عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234600/استعلام-باطری-یو-پی-اس'>استعلام باطری یو پی اس  / استعلام, باطری یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234602/استعلام-خرید-تلسکوب-ساوارسکی'>استعلام خرید تلسکوب ساوارسکی / استعلام, استعلام خرید تلسکوب ساوارسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234603/استعلام-مینی-فرز--'>استعلام مینی فرز... / استعلام, استعلام مینی فرز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234604/استعلام-کیت-5X-GREEN-PCR-master'>استعلام کیت 5X GREEN PCR master  / استعلام , استعلام کیت 5X GREEN PCR master </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234605/استعلام-باطری-و-محافظ-و-منبع-تغذیه'>استعلام باطری و محافظ و منبع تغذیه  / استعلام, استعلام باطری و محافظ و منبع تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234606/استعلام-موتور-آچار-بکس-دستگاه-تست-انژکتور-و--'>استعلام موتور، آچار بکس، دستگاه تست انژکتور و... / استعلام, استعلام موتور، آچار بکس، دستگاه تست انژکتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234609/استعلام-تعداد-11-قلم-کیت-آزمایشگاهی--'>استعلام  تعداد 11 قلم کیت آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام  تعداد 11 قلم کیت آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234614/استعلام-اجرای-عملیات-بازسازی-و--'>استعلام اجرای عملیات بازسازی و ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات بازسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234615/استعلام-جمع-آوری-و-کف-محوطه-موجود-و-بتن-ریزی'>استعلام جمع آوری و کف محوطه موجود و بتن ریزی  / استعلام,استعلام جمع آوری و کف محوطه موجود و بتن ریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234616/استعلام-دستگاه-بالانس-چرخ'>استعلام دستگاه بالانس چرخ / استعلام, استعلام دستگاه بالانس چرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234732/مزایده-دو-زمین-مزروعی--باغ-معروف--یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده دو  زمین مزروعی ، باغ معروف ، یک باب منزل مسکونی  / مزایده  ،مزایده دو  زمین مزروعی ، باغ معروف ، یک باب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234824/مزایده-کنتور-و-رگولاتور-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده کنتور و رگولاتور اسقاطی - نوبت دوم  / مزایده , مزایده  کنتور و رگولاتور اسقاطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234857/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-بخش-ده'>مزایده دو دانگ از ششدانگ بخش ده  / مزایده ،مزایده دو دانگ از ششدانگ بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234875/مزایده-ساختمان-مسکونی'>مزایده ساختمان مسکونی / مزایده ،مزایده ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234882/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-122-مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 122 مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 122 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234914/مزایده-ملک-مساحت-70-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 70 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 70 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233440/مزایده-فروش-وانت-نیسان-تیپ-24-مدل-1370---تجدید-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده فروش وانت نیسان تیپ 24  مدل 1370 ... تجدید مرحله دوم نوبت اول / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش وانت نیسان تیپ 24  مدل 1370 ... تجدید مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233545/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233999/مزایده-سند-ششدانگ-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده سند ششدانگ زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده سند ششدانگ زمین مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233978/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-شامل-ضایعات-فلزی-آهنی-و--'>مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد شامل ضایعات فلزی آهنی و ... / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد شامل ضایعات فلزی آهنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234002/مزایده-کلیه-خطوط-لوله-زیر-زمینی'>مزایده کلیه خطوط لوله زیر زمینی / مزایده ، مزایده کلیه خطوط لوله زیر زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233378/مزایده-پلاک-ثبتی-40-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-شش-ثبت-ساری'>مزایده پلاک ثبتی 40 فرعی از یک اصلی بخش شش ثبت ساری / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 40 فرعی از یک اصلی بخش شش ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233441/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-مزروعی'>مزایده یک قطعه زمین کاربری مزروعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233461/مزایده-بهره-برداری-از-محل-های-خالی-و-غیرفعال-شده'>مزایده بهره برداری از محل های خالی و غیرفعال شده  / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از محل های خالی و غیرفعال شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233495/مزایده-تعداد-4-چهار-باب-مغازه-نانوایی'>مزایده تعداد 4 /چهار باب مغازه نانوایی / مزایده , مزایده تعداد 4 /چهار باب مغازه نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233529/مزایده-فروش-تعدادی-خودروی-نیسان'>مزایده فروش تعدادی خودروی نیسان / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی خودروی نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233536/مزایده-عمومی-واگذاری-47-باب-مغازه'>مزایده عمومی واگذاری 47 باب مغازه / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری 47 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233538/مزایده-پلاک-ثبتی-صفر-فرعی-از-7112-اصلی-بخش-یک-قم'>مزایده پلاک ثبتی صفر فرعی از 7112 اصلی بخش یک قم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی صفر فرعی از 7112 اصلی بخش یک قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233558/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233586/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی-ایستاده--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه بسته بندی ایستاده - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه بسته بندی ایستاده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233623/مزایده-بوفه'>مزایده بوفه / آگهی مزایده دو مرحله ای ,مزایده  بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233635/فراخوان-واگذاری-اتوبوس-جهت-فعالیت-در-خطوط-شهری'>فراخوان واگذاری اتوبوس جهت فعالیت در خطوط شهری / مزایده, فراخوان واگذاری اتوبوس جهت فعالیت در خطوط شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233710/مزایده-چند-قطعه-زمین-با-کاربری-های-مختلف'>مزایده چند قطعه زمین با کاربری های مختلف / آگهی مزایده, مزایده چند قطعه زمین با کاربری های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233718/مزایده-تعداد-یک-قطعه-از-قطعات-تفکیکی'>مزایده تعداد یک قطعه از قطعات تفکیکی / مزایده, مزایده تعداد یک قطعه از قطعات تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233728/مزایده-تعدادی-از-دستگاهها-و-ماشین-آلات--'>مزایده تعدادی از دستگاهها و ماشین آلات... / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی از دستگاهها و ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233741/مزایده-قطع-هرس-سربرداری-و--'>مزایده قطع، هرس، سربرداری و.... / مزایده، مزایده قطع، هرس، سربرداری و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233777/مزایده-واگذاری-فضای-کافی-شاپ'>مزایده واگذاری فضای کافی شاپ / مزایده, مزایده واگذاری فضای کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233791/مزایده-خودروهای-سواری'>مزایده خودروهای سواری  / اگهی مزایده , مزایده خودروهای سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233802/مزایده-اجاره-4-چهار-باب-غرفه-جایگاه-احشام-ـ-نوبت-سوم'>مزایده اجاره 4/ چهار باب غرفه جایگاه احشام ـ نوبت سوم / مزایده , مزایده اجاره 4/ چهار باب غرفه جایگاه احشام ـ نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233814/مزایده-فروش-مقدار-12-تن-سنگ-نتراشیده-عقیق--نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار 12 تن سنگ نتراشیده عقیق....نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مقدار 12 تن سنگ نتراشیده عقیق....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233843/مزایده-زیرزمین-تجاری-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده زیرزمین تجاری قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده زیرزمین تجاری قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233870/مزایده-مانتوی-سنتی-و--'>مزایده مانتوی سنتی و ... / مزایده, مزایده مانتوی سنتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233922/مزایده-یک-دستگاه-تمام-اتوماتیک-CNC-تزریق-فوم-فیلتر-هوا'>مزایده یک دستگاه تمام اتوماتیک CNC تزریق فوم فیلتر هوا  / مزایده, مزایده یک دستگاه تمام اتوماتیک CNC تزریق فوم فیلتر هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233940/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-سایپا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید سایپا  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234022/مزایده-ملک-به-میزان-160-متر'>مزایده ملک به میزان 160 متر / مزایده,مزایده ملک به میزان 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234096/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-هر-کدام-200-مترمربع'>مزایده فروش املاک مسکونی هر کدام 200 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی هر کدام 200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234617/استعلام-خرید-تجهیزات-مربوط-به-تاسیسات-برق-و-تهویه-مطبوع-سیستمهای-حفاظتی'>استعلام خرید تجهیزات مربوط به تاسیسات برق و تهویه مطبوع سیستمهای حفاظتی / استعلام, خرید تجهیزات مربوط به تاسیسات برق و تهویه مطبوع سیستمهای حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234620/استعلام-خرید-لپ-تاپ'>استعلام خرید لپ تاپ / استعلام,استعلام خرید لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234622/استعلام-خرید-تجهیزات-استودیویی'>استعلام خرید تجهیزات استودیویی / استعلام خرید تجهیزات استودیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234628/استعلام-تعیین-عرضه-و-حریم-ثبت-آثار-سطح-استان'>استعلام تعیین عرضه و حریم ثبت آثار سطح استان  / استعلام,استعلام تعیین عرضه و حریم ثبت آثار سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234633/استعلام--پرینتر-لیزری-HP-2035'>استعلام   پرینتر لیزری HP 2035 / استعلام, استعلام   پرینتر لیزری HP 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234634/استعلام-طراحی-فاز-1-و-2-مرکز-پایش-هوایی-محیط-زیست'>استعلام طراحی فاز 1 و 2 مرکز پایش هوایی محیط زیست  / استعلام ,استعلام طراحی فاز 1 و 2 مرکز پایش هوایی محیط زیست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234636/استعلام-تجهیزات-موردنیاز-آسانسور-برای-جمعیت---'>استعلام تجهیزات موردنیاز آسانسور برای جمعیت  ... / استعلام , استعلام تجهیزات موردنیاز آسانسور برای جمعیت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234641/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234642/استعلام-کولرگازی--'>استعلام کولرگازی ... / استعلام, استعلام کولرگازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234648/استعلام-ماژول-LED'>استعلام ماژول LED / استعلام,استعلام ماژول LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234656/استعلام-دریل-تخریب'>استعلام دریل تخریب  / استعلام دریل تخریب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234660/استعلام-تعیین-عرصه-و-حریم-و-ثبت-آثار'>استعلام تعیین عرصه و حریم و ثبت آثار / استعلام,استعلام تعیین عرصه و حریم و ثبت آثار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234663/استعلام-ایجاد-و-تجهیز-و-راه-اندازی-کارگاههای-آموزش--'>استعلام ایجاد و تجهیز و راه اندازی کارگاههای آموزش ... / استعلام , استعلام ایجاد و تجهیز و راه اندازی کارگاههای آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234664/استعلام-خرید-دستگاه-جوشکاری'>استعلام خرید دستگاه جوشکاری / استعلام ,استعلام خرید دستگاه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234665/استعلام-کولر-گازی-ایران-رادیاتور-سرمایشی-و-گرمایشی--'>استعلام کولر گازی ایران رادیاتور سرمایشی و گرمایشی .. / استعلام, استعلام کولر گازی ایران رادیاتور سرمایشی و گرمایشی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234666/استعلام-صندلی-گردان-مدیریتی'>استعلام صندلی گردان مدیریتی  / استعلام,استعلام صندلی گردان مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234667/استعلام-حفاظت-و-مرمت-اشیا-و-اموال-فرهنگی-تاریخی'>استعلام حفاظت و مرمت اشیا و اموال فرهنگی تاریخی  / استعلام, حفاظت و مرمت اشیا و اموال فرهنگی تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234674/استعلام-پارچه-تنظیف-متقال'>استعلام پارچه تنظیف متقال / استعلام,استعلام پارچه تنظیف متقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234675/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234682/استعلام-چراغ-شارژی-دستی-led---'>استعلام چراغ شارژی دستی led  ... / استعلام,استعلام چراغ شارژی دستی led  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234687/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام,استعلام خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234698/استعلام-کانتر-فایل-کانتر-فایل--'>استعلام کانتر، فایل کانتر، فایل ... / استعلام, استعلام کانتر، فایل کانتر، فایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234705/استعلام-تعیین-عرصه-و-حریم-و-ثبت-آثار-سطح-استان'>استعلام تعیین عرصه و حریم و ثبت آثار سطح استان / استعلام, تعیین عرصه و حریم و ثبت آثار سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234712/استعلام-ساخت-و-نصب-(-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان-)'>استعلام ساخت و نصب ( سایر فعالیت های تخصصی ساختمان )  / استعلام ,استعلام ساخت و نصب ( سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234717/استعلام-کولر-اینورتر-ساخت-ایران'>استعلام کولر اینورتر ساخت ایران  / استعلام, کولر اینورتر ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234724/استعلام-احداث-ساختمان--'>استعلام احداث ساختمان ... / استعلام, استعلام احداث ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234728/استعلام-مانیتور-کنفرانس-به-همراه-ملزومات'>استعلام مانیتور کنفرانس به همراه ملزومات  / استعلام, مانیتور کنفرانس به همراه ملزومات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234735/استعلام-کنترلر-شبکه-رایانه'>استعلام کنترلر شبکه رایانه / استعلام, استعلام کنترلر شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234738/استعلام-مقاوم-سازی-پایه-ترانس'>استعلام مقاوم سازی پایه ترانس / استعلام,مقاوم سازی پایه ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234739/استعلام-انجام-مطالعه-ساماندهی-و-تعمیر-مزار'>استعلام انجام مطالعه ساماندهی و تعمیر مزار / استعلام, استعلام انجام مطالعه ساماندهی و تعمیر مزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234740/استعلام-پوشه-اداری-پلاستیکی'>استعلام پوشه اداری پلاستیکی / استعلام , استعلام پوشه اداری پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234742/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234744/استعلام-سیستم-تهویه-کارگاه-جوشکاری'>استعلام سیستم تهویه کارگاه جوشکاری / استعلام , استعلام سیستم تهویه کارگاه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234753/استعلام-تره-بار--'>استعلام تره بار ... / استعلام, استعلام تره بار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234760/استعلام-دستگاه-ویدیو-پروژکتور-با-پرده-نمایش-سیار'>استعلام دستگاه ویدیو پروژکتور با پرده نمایش سیار / استعلام, استعلام دستگاه ویدیو پروژکتور با پرده نمایش سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234763/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-محوطه-تاریخی--'>استعلام ساماندهی و مرمت محوطه تاریخی... / استعلام, استعلام ساماندهی و مرمت محوطه تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234768/استعلام-کامپیوتر-کامل-دیتا-پروژکتور-پرده-نمایش'>استعلام کامپیوتر کامل، دیتا پروژکتور، پرده نمایش  / استعلام,استعلام کامپیوتر کامل,استعلام دیتا پروژکتور,استعلام پرده نمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234772/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام , استعلام لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234783/استعلام-سوئیچ-24-پورت-و-متعلقات'>استعلام سوئیچ 24 پورت و متعلقات / استعلام, استعلام سوئیچ 24 پورت و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234784/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-سرور'>استعلام خرید و راه اندازی سرور / استعلام,خرید و راه اندازی سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234786/استعلام-متر-لیزری'>استعلام متر لیزری / استعلام, استعلام متر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234790/استعلام-آبسرد-کن'>استعلام آبسرد کن / استعلام ,استعلام آبسرد کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234135/مزایده-کپسول-چیلر-پمپ-اکسیژن'>مزایده کپسول، چیلر، پمپ اکسیژن / مزایده, مزایده کپسول، چیلر، پمپ اکسیژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234167/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-بنز-خاور-و-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده فروش یک دستگاه  کامیون بنز خاور و خودرو وانت نیسان  / مزایده فروش , مزایده فروش یک دستگاه  کامیون بنز خاور و خودرو وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234191/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-191-08متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 191.08متر  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 191.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234458/مزایده-یک-دربند-مغازه-مساحت-24-متر'>مزایده یک دربند مغازه مساحت 24 متر / مزایده, مزایده یک دربند مغازه مساحت 24 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234463/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-تجدید'> مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری تجدید / مزایده, مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234640/مزایده-تعداد-400-جفت-کفش-ایمنی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 400 جفت کفش ایمنی- نوبت دوم  / مزایده , مزایده تعداد 400 جفت کفش ایمنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234838/مزایده-فروش-ملک-مشاع'>مزایده فروش ملک مشاع  / مزایده ،مزایده فروش ملک مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234894/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-مرحله-سوم'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی -مرحله سوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی -مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235348/مزایده-موتور-برق'>مزایده موتور برق  / مزایده, مزایده موتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235355/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز  / مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235356/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235359/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235360/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل'>مزایده فروش خودرو های مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودرو های مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235363/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235364/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودرو های مستعمل مازاد بر نیاز  / مزایده ، مزایده فروش خودرو های مستعمل مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235365/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد  / مزایده,مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235366/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز  / مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235367/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز  / اگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235373/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودرو های مستعمل مازاد بر نیاز  / مزایده ، مزایده فروش خودرو های مستعمل مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235375/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز / مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235377/مزایده-خودروی-پژو-405'>مزایده خودروی پژو 405  / مزایده , مزایده خودروی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235378/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235379/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز / مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235380/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز / مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235383/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235384/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز / مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235386/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل'>مزایده فروش خودرو های مستعمل  / مزایده فروش خودرو های مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235389/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235390/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز / مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235391/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز  / اگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235393/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل'>مزایده فروش خودرو های مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودرو های مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235395/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235396/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل-مازاد'>مزایده فروش خودرو های مستعمل مازاد / مزایده فروش خودرو های مستعمل مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235398/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل'>مزایده فروش خودرو های مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودرو های مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235399/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز / مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235400/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودرو های مستعمل مازاد بر نیاز  / مزایده ، مزایده فروش خودرو های مستعمل مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235402/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235403/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز  / اگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235404/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل'>مزایده فروش خودرو های مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودرو های مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235405/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235406/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234796/استعلام-ساخت-3-دستگاه-کلکتور-با-نصب-رگلاتورهای-مربوطه'>استعلام ساخت 3 دستگاه کلکتور با نصب رگلاتورهای مربوطه / استعلام,استعلام ساخت 3 دستگاه کلکتور با نصب رگلاتورهای مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234801/استعلام-پروفیل-تو-خالی-فولادی'>استعلام پروفیل تو خالی فولادی  / استعلام پروفیل تو خالی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234815/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234817/استعلام-کولر-آبی-و-گازی'>استعلام کولر آبی و گازی  / استعلام , استعلام کولر آبی و گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234819/استعلام-دستگاه-تراش-cnc-فلزات--'>استعلام دستگاه تراش cnc فلزات ... / استعلام استعلام دستگاه تراش cnc فلزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234823/استعلام-کابل-کشی'>استعلام کابل کشی / استعلام,کابل کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234826/استعلام-جاروبرقی-صنعتی-سه-موتوره--'>استعلام جاروبرقی صنعتی سه موتوره... / استعلام,استعلام جاروبرقی صنعتی سه موتوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234831/استعلام-دوربین-عکاسی--'>استعلام دوربین عکاسی... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234836/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234842/استعلام-تلویزیون-و-غیره'>استعلام تلویزیون و غیره  / استعلام,استعلام تلویزیون و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234850/استعلام-یخچال-آزمایشگاهی'>استعلام یخچال آزمایشگاهی / استعلام,یخچال آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234852/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام,استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234853/استعلام-جی-پی-اس-ایستگاهی--'>استعلام  جی پی اس ایستگاهی... / استعلام, استعلام  جی پی اس ایستگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234854/استعلام-درب-کنترل-تردد'>استعلام درب کنترل تردد / استعلام, درب کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234860/استعلام-تشک-طبی-فنری-یک-نفره-خوابگاهی-استاندارد'>استعلام تشک طبی فنری یک نفره خوابگاهی استاندارد / استعلام,استعلام تشک طبی فنری یک نفره خوابگاهی استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234863/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام,آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234864/استعلام-سیمان-400-کیسه--'>استعلام سیمان 400 کیسه ... / استعلام , استعلام سیمان 400 کیسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234865/استعلام-خرید-تابلوی-روان-و-تلویزیون-شهری'>استعلام خرید تابلوی روان و تلویزیون شهری  / استعلام,استعلام خرید تابلوی روان و تلویزیون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234869/استعلام-بتن-ریزی-و-حفر-چاه-فاضلاب'>استعلام بتن ریزی و حفر چاه فاضلاب  / استعلام, بتن ریزی و حفر چاه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234877/استعلام-خرید-شیر-چشمی'>استعلام خرید شیر چشمی  / استعلام,استعلام خرید شیر چشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234880/استعلام-فریزر-صندوقی--'>استعلام فریزر صندوقی ... / استعلام,استعلام فریزر صندوقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234881/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام,هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234885/استعلام-ویدئو-پروژکتور--دستگاه-اندازه-گیری-کنترل-شارژ-و--'>استعلام ویدئو پروژکتور ، دستگاه اندازه گیری، کنترل شارژ و ... / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور ، دستگاه اندازه گیری، کنترل شارژ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234886/استعلام-دستگاه-موش-دورکن-خانگی'>استعلام دستگاه موش دورکن خانگی / استعلام , استعلام دستگاه موش دورکن خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234889/استعلام-دستگاه-دیاگ--'>استعلام دستگاه دیاگ... / استعلام, استعلام دستگاه دیاگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234900/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234905/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام , استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234906/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234909/استعلام-صحافی-و-چاپ-اوراق-و-شارژ-کارتریج'>استعلام  صحافی و چاپ اوراق و شارژ کارتریج / استعلام,استعلام  صحافی و چاپ اوراق و شارژ کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234911/استعلام-طراحی-و-چاپ-کتابچه-آموزشی'>استعلام طراحی و چاپ کتابچه آموزشی  / استعلام,استعلام طراحی و چاپ کتابچه آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234912/استعلام-دوربین-عکاسی--'>استعلام دوربین عکاسی... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234915/استعلام-طراحی-دبیرستان-540-نفره-ترکیبی-نظری'>استعلام  طراحی دبیرستان 540 نفره ترکیبی نظری / استعلام, استعلام  طراحی دبیرستان 540 نفره ترکیبی نظری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234917/استعلام-نصب-کابینت-ام-دی-اف-و-تعمیرات'>استعلام نصب کابینت ام دی اف و تعمیرات / استعلام , استعلام نصب کابینت ام دی اف و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234920/استعلام-پیگیری-پرونده-های-حقوقی'>استعلام پیگیری پرونده های حقوقی / استعلام,پیگیری پرونده های حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234924/استعلام-حفر-کانال-جهت-کابل'>استعلام حفر کانال جهت کابل / استعلام, استعلام حفر کانال جهت کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234927/استعلام--نیاز-به-ذخیره-ساز-تحت-وب'>استعلام   نیاز به ذخیره ساز تحت وب / استعلام استعلام   نیاز به ذخیره ساز تحت وب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234929/استعلام-3-دستگاه-رایانه-و-مانیتور-ال-جی-19-اینچ'>استعلام 3 دستگاه رایانه و مانیتور ال جی 19 اینچ / استعلام,استعلام 3 دستگاه رایانه و مانیتور ال جی 19 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234932/استعلام-خرید-تلویزیون--'>استعلام خرید تلویزیون... / استعلام, استعلام خرید تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234936/استعلام-دستگاه-صدور-کارت'>استعلام دستگاه صدور کارت / استعلام,استعلام دستگاه صدور کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234937/استعلام-نیمکت-ابتدایی-سه-نفره'>استعلام نیمکت ابتدایی سه نفره  / استعلام,استعلام نیمکت ابتدایی سه نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234944/استعلام-دستگاه-لبه-چسبان'>استعلام دستگاه لبه چسبان / استعلام,دستگاه لبه چسبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234952/استعلام-کارتریج-چاپگر-لیزری'>استعلام کارتریج چاپگر لیزری / استعلام, استعلام کارتریج چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234959/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-GPS-دستی'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی GPS دستی / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی GPS دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234960/استعلام-چراغ-خیابانی-با-روشنایی-70-وات'>استعلام چراغ خیابانی با روشنایی 70 وات / استعلام ,استعلام چراغ خیابانی با روشنایی 70 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234962/استعلام-کیت-درسی'>استعلام کیت درسی / استعلام , استعلام کیت درسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234969/استعلام-میز-پینگ-پنگ'>استعلام میز پینگ پنگ / استعلام,میز پینگ پنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234973/استعلام-کیت-درسی'>استعلام کیت درسی / استعلام, کیت درسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234976/استعلام-سنگ-دیوار-مرمریت---'>استعلام سنگ دیوار مرمریت .... / استعلام, استعلام سنگ دیوار مرمریت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235407/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز / مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235408/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل'>مزایده فروش خودرو های مستعمل  / مزایده, مزایده  فروش خودرو های مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235410/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235411/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235412/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز / مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235413/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز  / اگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235414/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235417/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل'>مزایده فروش خودرو های مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودرو های مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235418/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235419/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز  / اگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235420/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز / مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235422/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل'>مزایده فروش خودرو های مستعمل  / مزایده, مزایده  فروش خودرو های مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235424/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235427/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودرو های مستعمل مازاد بر نیاز  / مزایده ، مزایده فروش خودرو های مستعمل مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235428/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235429/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز  / اگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235431/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل'>مزایده فروش خودرو های مستعمل  / مزایده, مزایده  فروش خودرو های مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235433/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235434/مزایده-81-قلم-گروه-ضایعات'>مزایده 81 قلم گروه ضایعات / مزایده, مزایده 81 قلم گروه ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235435/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودرو های مستعمل مازاد بر نیاز  / مزایده ، مزایده فروش خودرو های مستعمل مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235436/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل'>مزایده فروش خودرو های مستعمل  / مزایده, مزایده  فروش خودرو های مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235437/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235438/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز  / اگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای مستعمل مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235440/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل'>مزایده فروش خودرو های مستعمل  / مزایده, مزایده  فروش خودرو های مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235443/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل'>مزایده فروش خودرو های مستعمل  / مزایده, مزایده  فروش خودرو های مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235444/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235447/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل'>مزایده فروش خودرو های مستعمل  / مزایده, مزایده  فروش خودرو های مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235450/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / مزایده, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235452/مزایده-فروش-خودرو-های-مستعمل'>مزایده فروش خودرو های مستعمل  / مزایده, مزایده  فروش خودرو های مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233395/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-114-68متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 114.68متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 114.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233411/مزایده-یک-خط-موبایل'>مزایده یک خط موبایل / اگهی مزایده , مزایده یک خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233471/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-نیسان-ماکسیما'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری نیسان ماکسیما / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری نیسان ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233505/مزایده-1-5-دانگ-از-پلاک-ثبتی-2066-فرعی-نوبت-اول'>مزایده 1.5 دانگ از پلاک ثبتی 2066 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از پلاک ثبتی 2066 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233517/مزایده-آپارتمان-مساحت-91-74متر'>مزایده آپارتمان مساحت 91.74متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 91.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233547/مزایده-یک-دست-مبل-طرح-استیل-و--'>مزایده یک دست مبل طرح استیل و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دست مبل طرح استیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233722/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-پانصد-و-چهارده-متر-و-نود-و-پنج-صدم-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت پانصد و چهارده متر و نود و پنج صدم متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت پانصد و چهارده متر و نود و پنج صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233837/مزایده-عرصه-و-اعیان-و-تاسیسات-و-تجهیزات--'>مزایده  عرصه و اعیان و تاسیسات و تجهیزات ... / مزایده,مزایده  عرصه و اعیان و تاسیسات و تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233888/مزایده-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-مساحت-253-25متر'>مزایده یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت 253.25متر / مزایده,مزایده یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت 253.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233930/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-354-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 354 متر نوبت اول  / مزایده, مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 354 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233987/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-100-75متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 100.75متر نوبت اول  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 100.75متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234062/مزایده-زمین-خشکه-زراعی-مساحت-2865-70متر'>مزایده زمین خشکه زراعی مساحت 2865.70متر  / مزایده,مزایده زمین خشکه زراعی مساحت 2865.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234159/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234827/مزایده-تعداد-4-چهار-باب-غرفه-جایگاه-احتشام-در-ورودی-شهر'>مزایده تعداد 4 /چهار باب  غرفه جایگاه احتشام در ورودی شهر  / مزایده , مزایده تعداد 4 /چهار باب  غرفه جایگاه احتشام در ورودی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234833/مزایده-تعداد-4-چهار-باب-مغازه-نانوایی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 4 /چهار باب مغازه نانوایی نوبت دوم / مزایده , مزایده تعداد 4 /چهار باب مغازه نانوایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234846/مزایده-یکباب-مغازه-بخش-5'>مزایده یکباب مغازه بخش 5 / مزایده ،مزایده یکباب مغازه بخش 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234904/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه  / مزایده,مزایده یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234938/مزایده-پلاک-ثبتی-351-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 351 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 351 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234949/مزایده-ملک-مسکونی-مساخت-33-مترمربع'>مزایده ملک مسکونی مساخت 33 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساخت 33 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233376/مزایده-انواع-کنتور---(نوبت-دوم)'>مزایده انواع کنتور.... (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده انواع کنتور.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233398/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-494-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 494 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 494 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233410/مزایده-واگذاری-ملک-ویلایی-مسکونی-عرصه-264-25متر'>مزایده واگذاری ملک ویلایی مسکونی عرصه 264.25متر / مزایده,مزایده واگذاری ملک ویلایی مسکونی عرصه 264.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233448/مزایده-آپارتمان-مساحت-50-47متر'>مزایده آپارتمان مساحت 50.47متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 50.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233551/مزایده-ششدانگ-پلاک-140-فرعی-مساحت-833-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 140 فرعی مساحت 833 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 140 فرعی مساحت 833 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233602/مزایده-ششدانگ-ساختمان-به-شماره-160-129-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ساختمان به شماره 160/129 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان به شماره 160/129 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233698/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-قطعه-45-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری قطعه 45 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری قطعه 45 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233713/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-200-متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 200 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 200 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233739/مزایده-آپارتمان-مساحت-88-05متر'>مزایده آپارتمان مساحت 88.05متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 88.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233761/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-هیوندای--'>مزایده یک دستگاه خودروی هیوندای... /  مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی هیوندای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233803/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-باری'>مزایده یک دستگاه کامیون باری / مزایده یک دستگاه کامیون باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233869/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-128-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 128.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 128.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233879/مزایده-لوله-های-استیل--'>مزایده لوله های استیل... / مزایده, مزایده لوله های استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233884/مزایده-آپارتمان-قطعه-یک-تفکیکی-مساحت-100-59متر'>مزایده آپارتمان قطعه یک تفکیکی مساحت 100.59متر  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه یک تفکیکی مساحت 100.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233957/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234151/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-133-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 133 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 133 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234200/مزایده-ملک-مساحت-زمین-236-55متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت زمین 236.55متر نوبت دوم  / مزایده،مزایده ملک مساحت زمین 236.55متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234394/مزایده-مغازه-تجاری-با-قدمت-سی-سال'>مزایده مغازه تجاری با قدمت سی سال / مزایده ,مزایده مغازه تجاری با قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234407/مزایده-اجاره-محل-زمین'>مزایده اجاره محل زمین / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234433/مزایده-ملک-مساحت-6168-20متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 6168.20متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 6168.20متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234522/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه سواری پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234926/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی-مساحت-63-مترمربع'>مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 63 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 63 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233422/مزایده-باغ-فندق-مساحت-تقریبی-یک-هزار-متر'>مزایده باغ فندق مساحت تقریبی یک هزار متر / مزایده,مزایده باغ فندق مساحت تقریبی یک هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233472/مزایده-سواری-پژو-پارس-سفید-و--'>مزایده سواری پژو پارس سفید و... / آگهی مزایده,مزایده سواری پژو پارس سفید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233496/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1850متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1850متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1850متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233502/مزایده-یک-دستگاه-غلطک-و-یک-دستگاه-کامیون-ولو'>مزایده یک دستگاه غلطک و یک دستگاه کامیون ولو / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه غلطک و یک دستگاه کامیون ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233503/مزایده-یک-دستگاه-کولر-اسپلیت'>مزایده یک دستگاه کولر اسپلیت  / مزایده ,مزایده یک دستگاه کولر اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233516/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233670/مزایده-دستگاه-پر-کن-و-بسته-بندی-ساندویچی-و--'>مزایده دستگاه پر کن و بسته بندی ساندویچی و... / مزایده, مزایده دستگاه پر کن و بسته بندی ساندویچی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233686/مزایده-تعدادی-قطعات-فنی-و-یدکی-و--تجدید'>مزایده تعدادی قطعات فنی و یدکی و...تجدید  / مزایده، مزایده تعدادی قطعات فنی و یدکی و...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234982/استعلام-جدول-خیابانی-جنس-بتنی--'>استعلام جدول خیابانی جنس بتنی... / استعلام, استعلام جدول خیابانی جنس بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234985/استعلام-خرید-سانترال-تلفن--'>استعلام خرید سانترال تلفن ... / استعلام, استعلام خرید سانترال تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234993/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری  / استعلام, استعلام میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235008/استعلام-آب-سرد-کن--'>استعلام آب سرد کن... / استعلام, استعلام آب سرد کن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235016/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235020/استعلام-یک-دستگاه-بارکد-خوان-بی-سیم'>استعلام یک دستگاه بارکد خوان بی سیم / استعلام,استعلام یک دستگاه بارکد خوان بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235027/استعلام-ویترین-فلزی--'>استعلام ویترین فلزی... / استعلام, استعلام ویترین فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235030/استعلام-باطری-و-محافظ-و-منبع-تغذیه'>استعلام باطری و محافظ و منبع تغذیه  / استعلام,استعلام باطری و محافظ و منبع تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235032/استعلام-فیش--'>استعلام فیش ... / استعلام , استعلام فیش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235036/استعلام-میلگرد-18'>استعلام میلگرد 18 / استعلام,استعلام میلگرد 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235038/استعلام-تخم-مرغ--'>استعلام تخم مرغ ... / استعلام, استعلام تخم مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235042/استعلام-اسپلیت'>استعلام اسپلیت / استعلام,اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235043/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی  / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235047/استعلام-پارتیشن-بندی-واحد-های-امور-اداری-و-مالی'>استعلام پارتیشن بندی واحد های امور اداری و مالی  / استعلام,استعلام پارتیشن بندی واحد های امور اداری و مالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235053/استعلام-خرید-25-دستگاه-کیس--'>استعلام خرید 25 دستگاه کیس... / استعلام, استعلام خرید 25 دستگاه کیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235054/استعلام-تخته-ستون-فقرات-اورژانسی--'>استعلام تخته ستون فقرات اورژانسی... / استعلام, استعلام تخته ستون فقرات اورژانسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235057/استعلام-تابلو-فرمان'>استعلام تابلو فرمان  / استعلام,استعلام تابلو فرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235062/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری'>استعلام انجام امور مربوط به خدمات سخت افزاری و نرم افزاری / استعلام, استعلام انجام امور مربوط به خدمات سخت افزاری و نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235063/استعلام-ماسه-دوبار-شور-و-سیمان-و-سنگ-لاشتر-تا-سقف-200-میلیون'>استعلام ماسه دوبار شور و سیمان و سنگ لاشتر تا سقف 200 میلیون / استعلام,استعلام ماسه دوبار شور و سیمان و سنگ لاشتر تا سقف 200 میلیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235068/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ  / استعلام, استعلام رایانه همراه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235071/استعلام-شیر-چشمی-برق-و--'>استعلام شیر چشمی برق و .. / استعلام , استعلام شیر چشمی برق و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235075/استعلام-عکسبرداری-از-معادن-شن-ماسه--'>استعلام عکسبرداری از معادن شن ماسه ... / استعلام, استعلام عکسبرداری از معادن شن ماسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235076/استعلام-خرید-لامپ'>استعلام خرید لامپ  / استعلام  خرید لامپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235079/استعلام-ویلچر-ایرانی--'>استعلام ویلچر ایرانی ... / استعلام ,  استعلام ویلچر ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235089/استعلام-سرور-رایانه--'>استعلام سرور رایانه ... / استعلام, استعلام سرور رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235094/استعلام-تعیین-حریم-تپه-بتکی'>استعلام تعیین حریم تپه بتکی / استعلام , استعلام تعیین حریم تپه بتکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235098/استعلام-میلگرد-20--'>استعلام میلگرد 20 ... / استعلام,استعلام میلگرد 20 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235102/استعلام-میز-پینگ-پنگ-مسابقه-ای-دونیک'>استعلام میز پینگ پنگ مسابقه ای دونیک / استعلام,استعلام میز پینگ پنگ مسابقه ای دونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235104/استعلام-ماست-کم-چرب'>استعلام ماست کم چرب / استعلام , استعلام ماست کم چرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235107/استعلام-یک-عدد-میز-به-همراه-چهار-عدد-صندلی'>استعلام یک عدد میز به همراه چهار عدد صندلی / استعلام, یک عدد میز به همراه چهار عدد صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235108/استعلام-عملیات-اجرای-خط-انتقال---'>استعلام عملیات اجرای خط انتقال .... / استعلام, استعلام عملیات اجرای خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235109/استعلام-تعمیرات-مراکز-فرهنگی-و-هنری'>استعلام تعمیرات مراکز فرهنگی و هنری / استعلام,استعلام تعمیرات مراکز فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235113/استعلام-آبمیوه-میهن'>استعلام آبمیوه میهن  / استعلام,استعلام آبمیوه میهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235116/استعلام-دستگاه-تراش--'>استعلام دستگاه تراش ... / استعلام, استعلام دستگاه تراش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235117/استعلام-اکسیژن-متر'>استعلام  اکسیژن متر  / استعلام, استعلام  اکسیژن متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235118/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام,استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235119/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-الکترونیکی-خودرو'>استعلام دستگاه عیب یاب الکترونیکی خودرو / استعلام, استعلام دستگاه عیب یاب الکترونیکی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235122/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه  / استعلام,استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235123/استعلام-سردخانه-بالای-صفر'>استعلام سردخانه بالای صفر  / استعلام سردخانه بالای صفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235124/استعلام-تعداد-11-قلم-کیت-آزمایشگاهی'>استعلام تعداد 11 قلم کیت آزمایشگاهی / استعلام,استعلام تعداد 11 قلم کیت آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235132/استعلام-کابل-شبکه-ارتباطی-فیبر-نوری'>استعلام کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری / استعلام , استعلام کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235135/استعلام-خرید-سیستم-کامل-کامپیوتر-پرینتر-و-اسکنر'>استعلام خرید سیستم کامل کامپیوتر، پرینتر و اسکنر / استعلام,استعلام خرید سیستم کامل کامپیوتر، پرینتر و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235138/استعلام-خرید-سنگ-لاشتر-درجه-یک'>استعلام خرید سنگ لاشتر درجه یک  / استعلام خرید سنگ لاشتر درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235139/استعلام-لوازم-برقی--'>استعلام لوازم برقی ... / استعلام, استعلام لوازم برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235143/استعلام-تاتامی-1-1-رزمی-ایران-فوم-دوبر-آج-30-میل'>استعلام تاتامی 1*1 رزمی ایران فوم دوبر آج 30 میل  / استعلام, تاتامی 1*1 رزمی ایران فوم دوبر آج 30 میل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235153/استعلام-میلگرد-18'>استعلام میلگرد 18 / استعلام, میلگرد 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233891/مزایده-کمپرسور-هوایی-فشرده--کمپرسور-بوستر-هوای--نوبت-دوم'>مزایده کمپرسور هوایی فشرده ، کمپرسور بوستر هوای - نوبت دوم  / مزایده, مزایده کمپرسور هوایی فشرده ، کمپرسور بوستر هوای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234211/مزایده-5-تخته-فرش-12-متری'>مزایده 5 تخته فرش 12 متری / مزایده فروش , مزایده 5 تخته فرش 12 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234424/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده یک خط تلفن همراه اول  / مزایده ،مزایده یک خط تلفن همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233385/مزایده-لودر-نوبت-دوم'>مزایده لودر نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233478/مزایده-طبقه-سوم-از-ملکی-مساحت-عرصه-168-متر-نوبت-اول'>مزایده طبقه سوم از ملکی مساحت عرصه 168 متر نوبت اول / مزایده,مزایده طبقه سوم از ملکی مساحت عرصه 168 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233492/مزایده-ماده-معدنی'>مزایده ماده معدنی / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده ماده معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233624/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-واحدهای-تجاری-مرحله-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل واحدهای تجاری مرحله اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل واحدهای تجاری مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233664/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-کرایه-405-جی-ال-ایکس-آی'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو کرایه 405 جی ال ایکس آی / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو کرایه 405 جی ال ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233688/مزایده-انواع-کولر-اسپیلت--کولر-پنجره-ای'>مزایده انواع  کولر اسپیلت-  کولر پنجره ای  / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده انواع  کولر اسپیلت-  کولر پنجره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233696/تجدید-حراج-تعدادی-دیوار-مسطح-بتنی'>تجدید حراج تعدادی دیوار مسطح بتنی / تجدید حراج , تجدید حراج فروش تعدادی دیوار مسطح بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233720/مزایده-فروش-یکدستگاه-تاور-کرین--دستگاه-کانکس'>مزایده فروش یکدستگاه تاور کرین ، دستگاه کانکس / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه تاور کرین ، دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233794/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید   / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234030/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-171-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 171 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 171 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234067/مزایده-پلاکهای-ثبتی-3053-قطعه-سوم-و-3055-قطعه-پنجم-اراضی-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی 3053 قطعه سوم و 3055 قطعه پنجم اراضی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 3053 قطعه سوم و 3055 قطعه پنجم اراضی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234247/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-عرصه-138-94متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ ملک عرصه 138.94متر  / مزایده،مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ ملک عرصه 138.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234401/مزایده-زمین-مساحت-400-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 400 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده زمین مساحت 400 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234469/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-219-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 219 متر  / مزایده, مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 219 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234866/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-متراژ-225'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی متراژ 225  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی متراژ 225 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233531/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و--'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233585/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-214-10متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 214.10متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 214.10متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233742/مزایده-یک-دستگاه-ترانسفورمر--'>مزایده یک دستگاه ترانسفورمر ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه ترانسفورمر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234079/مزایده-پلاک-شماره-11713-فرعی-مساحت-334-5متر'>مزایده پلاک شماره 11713 فرعی مساحت 334.5متر / مزایده,مزایده پلاک شماره 11713 فرعی مساحت 334.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234106/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-840متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی مساحت 840متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 840متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234972/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده،مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233525/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-34-فرعی-از-5-فرعی-از-2450-بخش-یک'>مزایده ملک به شماره ثبتی 34 فرعی از 5 فرعی از 2450 بخش یک  / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبتی 34 فرعی از 5 فرعی از 2450 بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233569/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233628/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-652-53متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 652.53متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 652.53متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233695/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-6920متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 6920متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6920متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233751/مزایده-فروش-تعداد-یکدستگاه-تولید-قطعات-بلبرینگ'>مزایده فروش تعداد یکدستگاه تولید قطعات بلبرینگ / آگهی مزایده فروش اموال منقول , مزایده فروش تعداد یکدستگاه تولید قطعات بلبرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233822/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-185-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 185 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 185 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233825/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-78-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 78.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 78.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233880/مزایده-دستگاه-کپی-کیس-لپ-تاپ--'>مزایده دستگاه کپی، کیس، لپ تاپ ... / مزایده, مزایده دستگاه کپی، کیس، لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233920/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234387/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-125-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 125 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 125 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234442/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-کاربری-باغ'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی کاربری باغ / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی کاربری باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235157/استعلام-صندلی-گردان-مدل-بدون-پشتی--'>استعلام صندلی گردان مدل بدون پشتی... / استعلام, استعلام صندلی گردان مدل بدون پشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235159/استعلام-دستگاه-ماشین-چمن-زنی--'>استعلام دستگاه ماشین چمن زنی ... / استعلام , استعلام دستگاه ماشین چمن زنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235165/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی / استعلام , استعلام تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235166/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب  / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235167/استعلام-مرکز-تلفن-سانترال'>استعلام مرکز تلفن سانترال  / استعلام ,استعلام مرکز تلفن سانترال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235169/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235170/استعلام-خرید-دستگاه-فایروال'>استعلام خرید دستگاه فایروال  / استعلام, خرید دستگاه فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235172/استعلام-میلگرد-18'>استعلام میلگرد 18 / استعلام, استعلام میلگرد 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235174/استعلام-ساخت-تابلو-برق-1-عدد-اجرای-چاه-ارت-1-عدد'>استعلام ساخت تابلو برق 1 عدد اجرای چاه ارت 1 عدد / استعلام, استعلام ساخت تابلو برق 1 عدد اجرای چاه ارت 1 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235175/استعلام-درب-آپارتمان'>استعلام درب آپارتمان / استعلام,درب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235184/استعلام-چمن-زن-تراکتوری-آلکو-مدل-موتور-20-اسب-BRTX---'>استعلام چمن زن تراکتوری آلکو مدل موتور 20 اسب BRTX .... / استعلام ,استعلام چمن زن تراکتوری آلکو مدل موتور 20 اسب BRTX ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235187/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235193/استعلام-ماسک-دهنی-مرغوب'>استعلام ماسک دهنی مرغوب  / استعلام,استعلام ماسک دهنی مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235195/استعلام-خرید-سانترال-تلفن'>استعلام خرید سانترال تلفن / استعلام,خرید سانترال تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235201/استعلام-انجام-کارهای-تاسیساتی-سرمایشی'>استعلام انجام کارهای تاسیساتی سرمایشی  / استعلام ,استعلام انجام کارهای تاسیساتی سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235204/استعلام-دوربین-مداربسته-ثابت-و-چرخشی'>استعلام دوربین مداربسته ثابت و چرخشی / استعلام, استعلام دوربین مداربسته ثابت و چرخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235205/استعلام-دستگاههای-بدنسازی'>استعلام دستگاههای بدنسازی / استعلام,دستگاههای بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235206/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-و-تابلو-و-استانداردسازی-موتورخانه-آسانسور--'>استعلام خرید و نصب تجهیزات و تابلو و استانداردسازی موتورخانه آسانسور ... / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات و تابلو و استانداردسازی موتورخانه آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235209/استعلام-مشخصات-فنی-کامپیوترهای-موردنیاز'>استعلام مشخصات فنی کامپیوترهای موردنیاز / استعلام,استعلام مشخصات فنی کامپیوترهای موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235210/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-و-تابلو'>استعلام خرید و نصب تجهیزات و تابلو  / استعلام,استعلام خرید و نصب تجهیزات و تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235219/استعلام-ساخت-درب-چوبی'>استعلام ساخت درب چوبی  / استعلام , استعلام ساخت درب چووبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235227/استعلام-سوئیچ-دیتا-و--'>استعلام سوئیچ دیتا و... / استعلام,سوئیچ دیتا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235232/استعلام-موتور-آموزشی-خودرو'>استعلام موتور آموزشی خودرو / استعلام, استعلام موتور آموزشی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235234/استعلام-سیستم-رایانه-و-پرینتر-و-یوپی-اس'>استعلام سیستم رایانه و پرینتر و یوپی اس / استعلام ,استعلام سیستم رایانه و پرینتر و یوپی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235248/استعلام-ماسه-سیمان-و-گچ'>استعلام ماسه سیمان و گچ  / استعلام,استعلام ماسه سیمان و گچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235253/استعلام-نمادهای-بومی'>استعلام نمادهای بومی  / استعلام,نمادهای بومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235254/استعلام-برج-فایبرگلاس--'>استعلام برج فایبرگلاس... / استعلام, استعلام برج فایبرگلاس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235255/استعلام-ups'>استعلام ups / استعلام,استعلام ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235256/استعلام-کامپیوتر-جیبی-تیلت'>استعلام کامپیوتر جیبی تیلت / استعلام, کامپیوتر جیبی تیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235260/استعلام-مانیتور-کنفرانس'>استعلام مانیتور کنفرانس / استعلام , استعلام مانیتور کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235263/استعلام-تنظیف-و-شستشو-دیوارهای-ساختمان--'>استعلام تنظیف و شستشو دیوارهای ساختمان ... / استعلام, استعلام تنظیف و شستشو دیوارهای ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235269/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری  / استعلام, تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235270/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام , استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235272/استعلام-دستگاه-کپی-و--'>استعلام دستگاه کپی و... / استعلام,دستگاه کپی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235274/استعلام-نبشی-و-غیره'>استعلام نبشی و غیره  / استعلام,استعلام نبشی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235275/استعلام-میلگرد-20'>استعلام میلگرد 20  / استعلام, میلگرد 20 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235277/استعلام-پارچه-مخمل'>استعلام پارچه مخمل / استعلام, استعلام پارچه مخمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235278/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و-موتورخانه-آموزشگاه--'>استعلام  تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه آموزشگاه ... / استعلام, استعلام  تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه آموزشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235282/استعلام-تجهیزات-کارگاهی'>استعلام تجهیزات کارگاهی  / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235284/استعلام-میلگرد-20'>استعلام میلگرد 20  / استعلام,استعلام میلگرد 20 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235287/استعلام-خرید-و-نصب-درب-برقی'>استعلام خرید و نصب درب برقی / استعلام,خرید و نصب درب برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235288/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام ,استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235289/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد.... / استعلام, استعلام میلگرد....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235290/استعلام-موتور-برق-دیزلی'>استعلام موتور برق دیزلی / استعلام, استعلام موتور برق دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235291/استعلام-خرید-سخت-افزار-و-تجهیزات-سرور'>استعلام خرید سخت افزار و تجهیزات سرور / استعلام, استعلام خرید سخت افزار و تجهیزات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235292/استعلام-خرید-تجهیزات-آشپزخانه-و-پایگاه'>استعلام خرید تجهیزات آشپزخانه و پایگاه  / استعلام, خرید تجهیزات آشپزخانه و پایگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235296/استعلام-پیاده-سازی--'>استعلام پیاده سازی ... / استعلام , استعلام پیاده سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235297/استعلام-مانیتور-ال-جی'>استعلام مانیتور ال جی  / استعلام, مانیتور ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235298/استعلام-خرید-کابل--'>استعلام خرید کابل ... / استعلام, استعلام خرید کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235299/استعلام-1-لباس-کار-2-دستکش-لاتکس--'>استعلام 1-لباس کار 2-دستکش لاتکس .. / استعلام, استعلام 1-لباس کار 2-دستکش لاتکس ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235301/استعلام-کاغذ-آپریل-مشکی'>استعلام کاغذ آپریل مشکی / استعلام, استعلام کاغذ آپریل مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235302/استعلام-اجاره-سالن--'>استعلام اجاره سالن ... / استعلام , استعلام اجاره سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235304/استعلام-نصب-نرده-حفاظ-استیل-و-نصب-شیشه--'>استعلام  نصب نرده حفاظ استیل و نصب شیشه .. / استعلام, استعلام  نصب نرده حفاظ استیل و نصب شیشه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235306/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235307/استعلام-ریدر-برد-بلند-تایوانی---'>استعلام ریدر برد بلند تایوانی .... / استعلام, ریدر برد بلند تایوانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235309/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-محوطه--'>استعلام ساماندهی و مرمت محوطه... / استعلام, استعلام ساماندهی و مرمت محوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235313/استعلام-اینترنت-MB-10-بی-سیم'>استعلام  اینترنت MB 10 بی سیم / استعلام,استعلام  اینترنت MB 10 بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235316/استعلام-خرید-صندلی-راحتی'>استعلام خرید صندلی راحتی / استعلام,استعلام خرید صندلی راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235317/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235319/استعلام-کاغذ-آپریل-مشکی'>استعلام کاغذ آپریل مشکی / استعلام, استعلام کاغذ آپریل مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235320/استعلام-اینترنت'>استعلام اینترنت / استعلام , استعلام اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235322/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235326/استعلام-تکمیل-پایگاه-های--'>استعلام تکمیل پایگاه های... / استعلام , استعلام تکمیل پایگاه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235327/استعلام-فعالیت-ورزشی'>استعلام  فعالیت ورزشی / استعلام  فعالیت ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235329/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235330/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام  , استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235331/استعلام-مواد-ضدعفونی'>استعلام مواد ضدعفونی  / استعلام,استعلام مواد ضدعفونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235333/استعلام-مرکز-تلفن-سانترال-با-مشخصات-پیوستی'>استعلام مرکز تلفن سانترال با مشخصات پیوستی / استعلام , استعلام مرکز تلفن سانترال با مشخصات پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235335/استعلام-اجرای-کابل-کشی-دوربین'>استعلام اجرای کابل کشی دوربین / استعلام, استعلام اجرای کابل کشی دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235336/استعلام-پرینتر-رنگی-لیزری'>استعلام پرینتر رنگی لیزری / استعلام, استعلام پرینتر رنگی لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235337/استعلام-اینترانت-MB-10-ددیکیت-یک-ساله'>استعلام اینترانت MB 10 ددیکیت یک ساله / استعلام,استعلام اینترانت MB 10 ددیکیت یک ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235339/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235340/استعلام-در-اتوماتیک-کشویی-شیشه-ای'>استعلام در اتوماتیک کشویی شیشه ای  / استعلام, استعلام درب اتوماتیک کشویی شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235341/استعلام-اشتراک-اینترنت-بی-سیم-یک-ساله'>استعلام اشتراک اینترنت بی سیم یک ساله / استعلام , استعلام اشتراک اینترنت بی سیم یک ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235347/استعلام-اجرت-پروژه-نورپردازی-و-روشنائی'>استعلام اجرت پروژه نورپردازی و روشنائی / استعلام , استعلام اجرت پروژه نورپردازی و روشنائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235349/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت-محوطه-تاریخی'>استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت محوطه تاریخی / استعلام, استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت محوطه تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235357/استعلام-چشم-الکترونیکی-دورربین-مداربسته'>استعلام چشم الکترونیکی دورربین مداربسته / استعلام , استعلام چشم الکترونیکی دورربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235358/استعلام-کولر-گازی-پرتابل-ایستاده-50000-ال-جی'>استعلام کولر گازی پرتابل ایستاده 50000 ال جی / استعلام ,استعلام کولر گازی پرتابل ایستاده 50000 ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235371/استعلام-مبلمان-اداری'>استعلام مبلمان اداری  / استعلام , استعلام مبلمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235374/استعلام-قرارداد-سرویس-و-نگهداری-سیستم-اطفاء-حریق-دیتا-سنتر'>استعلام قرارداد سرویس و نگهداری سیستم اطفاء حریق دیتا سنتر / استعلام, استعلام قرارداد سرویس و نگهداری سیستم اطفاء حریق دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235381/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235387/استعلام-پارتیشن-بندی-امور-اداری'>استعلام پارتیشن بندی امور اداری / استعلام ,استعلام پارتیشن بندی امور اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235388/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235397/استعلام-UPS-1-KVA'>استعلام  UPS 1 KVA / استعلام, استعلام  UPS 1 KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235425/استعلام-آبسردکن--'>استعلام آبسردکن ... / استعلام , استعلام آبسردکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235432/استعلام-اتصالات-و-الکتروپمپ'>استعلام اتصالات و الکتروپمپ  / استعلام, اتصالات و الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235442/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار  / استعلام , استعلام نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235445/استعلام-کنترلر-شبکه-رایانه--'>استعلام کنترلر شبکه رایانه... / استعلام, استعلام کنترلر شبکه رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235446/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دوره-ای-UPS--'>استعلام سرویس و نگهداری دوره ای UPS ... / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری دوره ای UPS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235449/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتر-و-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتر و دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کامپیوتر و دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235451/استعلام-لپ-تاپ-و-تبلت'>استعلام لپ تاپ و تبلت  / استعلام ,استعلام لپ تاپ و تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235453/استعلام-چاپگر-رنگی'>استعلام چاپگر رنگی / استعلام, استعلام چاپگر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235454/استعلام-برج-فابیرگلاس--'>استعلام برج فابیرگلاس .. / استعلام , استعلام برج فابیرگلاس ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234478/مزایده-دو-باب-مغازه-تجاری-بخش-سه-ثبتی-اصفهان'>مزایده دو باب مغازه تجاری بخش سه ثبتی اصفهان / مزایده, مزایده دو باب مغازه تجاری بخش سه ثبتی اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233381/مزایده-ششدانگ-یکباب-تاسیسات-عرصه-3310مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب تاسیسات عرصه 3310مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تاسیسات عرصه 3310مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233418/مزایده-پلاک-ثبتی-1690-فرعی-از-53-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1690 فرعی از 53 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1690 فرعی از 53 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233648/مزایده-1-5-سهم-مشاع-از-240-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.5 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.5 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233784/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس-آی'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233856/مزایده-فروش-مقدار-120-کیلو-کشمش'>مزایده فروش مقدار 120 کیلو کشمش  / مزایده, مزایده فروش مقدار 120 کیلو کشمش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233951/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234013/مزایده-سواری-پراید-سواری-سفید-مدل-85'>مزایده سواری پراید سواری سفید مدل 85  / مزایده,مزایده سواری پراید سواری سفید مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234234/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-6534متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 6534متر / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 6534متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234287/مزایده-2-دانگ-و-933-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 2 دانگ و 933.8 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده ,مزایده 2 دانگ و 933.8 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234429/مزایده-فروش-دستگاه-دیسپنسر-(پمپ-بنزین)'>مزایده فروش دستگاه دیسپنسر (پمپ بنزین)  / مزایده, مزایده فروش دستگاه دیسپنسر (پمپ بنزین) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234481/مزایده-ملک-بصورت-مغازه-مساحت-25-متر'>مزایده ملک بصورت مغازه مساحت 25 متر / مزایده, مزایده ملک بصورت مغازه مساحت 25 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234695/مزایده-فروش-کلاف-های-چوبی'>مزایده فروش کلاف های چوبی / مزاید ه, مزایده فروش کلاف های چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233456/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-314-فرعی-با-قدمت-بیش-از-48-سال-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 314 فرعی با قدمت بیش از 48 سال نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 314 فرعی با قدمت بیش از 48 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233556/مزایده-یک-دستگاه-فر-قنادی-26-دیس'>مزایده یک دستگاه فر قنادی 26 دیس / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه فر قنادی 26 دیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233565/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-66-مترمربع'>مزایده زمین مساحت عرصه 66 مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 66 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233579/مزایده-ملک-مشاع-به-شماره-پلاک-ثبتی-2062-1-بخش-یک-شهرستان-اهواز'>مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 2062/1 بخش یک شهرستان اهواز / مزایده,مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 2062/1 بخش یک شهرستان اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233615/مزایده-ششدانگ-پلاک-1823-624-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1823/624 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1823/624 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233896/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-50-سال-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت 50 سال نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت 50 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234089/مزایده-دو-دانگ-و-417-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-هتل-آپارتمان'>مزایده دو دانگ و 417.3 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ هتل آپارتمان / مزایده,مزایده دو دانگ و 417.3 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ هتل آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234422/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه دویست متر / مزایده ,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233573/مزایده-ملک-مساحت-1072-5متر'>مزایده ملک مساحت 1072.5متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1072.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233977/مزایده-آپارتمان-مساحت-65-10متر-قدمت-5-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 65.10متر قدمت 5 سال  / مزایده, مزایده آپارتمان مساحت 65.10متر قدمت 5 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233753/مزایده-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-سرا-مساحت-250متر-نوبت-اول'>مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه سرا مساحت 250متر نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه سرا مساحت 250متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234047/مزایده-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-بخش-5-یزد'>مزایده پلاک ثبتی دو فرعی بخش 5 یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو فرعی بخش 5 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234073/مزایده-فروش-دویست-عدد-تسمه-دینام-پیکان'>مزایده فروش دویست عدد تسمه دینام پیکان / مزایده ,د مزایده فروش دویست عدد تسمه دینام پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233534/مزایده-ملک-طقه-سوم-مساحت-94-18متر'>مزایده ملک طقه سوم مساحت 94.18متر  / مزایده,مزایده ملک طقه سوم مساحت 94.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233834/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-75-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 75.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 75.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233830/مزایده-ششدانگ-محل-کارخانه-مساحت-عرصه-10010مترمربع'>مزایده ششدانگ محل کارخانه مساحت عرصه 10010مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ محل کارخانه مساحت عرصه 10010مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234074/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-36242-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 36242.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 36242.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233530/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-91-37متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 91.37متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 91.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233796/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-بخش-12-سبزوار'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان بخش 12 سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان بخش 12 سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233390/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-85-متر'>مزایده ملک مشاع مساحت 85 متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 85 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234515/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده اتومبیل سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده اتومبیل سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235456/استعلام-خرید-سنگ-لاشتر'>استعلام خرید سنگ لاشتر / استعلام , استعلام خرید سنگ لاشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235457/استعلام-پروفیل--'>استعلام پروفیل... / استعلام, استعلام پروفیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235460/استعلام-کفش--'>استعلام کفش ... / استعلام , استعلام کفش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235461/استعلام-تجهیزات-و-حفاظت-و-ساماندهی-محوطه'>استعلام تجهیزات و حفاظت و ساماندهی محوطه  / استعلام ,استعلام تجهیزات و حفاظت و ساماندهی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235462/استعلام-دستگاه-آبسردکن-برقی-با-مخزن-آب'>استعلام دستگاه آبسردکن برقی با مخزن آب / استعلام, استعلام دستگاه آبسردکن برقی با مخزن آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235464/استعلام-خرید-پیراهن-و-شلوار-مردانه--'>استعلام خرید پیراهن و شلوار مردانه... / استعلام, استعلام خرید پیراهن و شلوار مردانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233380/مناقصه-خرید-88-دستگاه-فلومتر-مغناطیسی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 88 دستگاه فلومتر مغناطیسی نوبت دوم / مناقصه, مناقصه  خرید 88 دستگاه فلومتر مغناطیسی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233397/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-P-F-FANN-API-LPLT-LOW---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید قطعات مربوط به  P/F "FANN" API/LPLT LOW .... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه خرید قطعات مربوط به  P/F "FANN" API/LPLT LOW .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233409/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233430/استعلام-تعمیرات-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس های بهداشتی  / استعلام ,استعلام تعمیرات سرویس های بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233436/استعلام-باتری-سرب-اسید-خشک'>استعلام باتری سرب اسید خشک  / استعلام , استعلام باتری سرب اسید خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233467/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233476/استعلام-تهیه-و-نصب-حفاظ-استیل-304--'>استعلام تهیه و نصب حفاظ استیل 304... / استعلام, استعلام تهیه و نصب حفاظ استیل 304...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233481/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-تاسیسات-و-کابینت-بندی-آزمایشگاه-شیمی'>استعلام تهیه مصالح و اجرای تاسیسات و کابینت بندی آزمایشگاه شیمی / استعلام , استعلام تهیه مصالح و اجرای تاسیسات و کابینت بندی آزمایشگاه شیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233485/استعلام-پوشه-پرونده-های-اعتباری-و-تسهیلات-عمومی--'>استعلام پوشه پرونده های اعتباری و تسهیلات عمومی ... / استعلام, استعلام پوشه پرونده های اعتباری و تسهیلات عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233507/استعلام-کولر-اسپلیت-ایران-رادیاتور---'>استعلام کولر اسپلیت ایران رادیاتور ..... / استعلام ,استعلام کولر اسپلیت ایران رادیاتور .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233524/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور  نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233540/استعلام-آب-معدنی--'>استعلام آب معدنی ... / استعلام, استعلام آب معدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233583/استعلام-آمارگیری-راستی-آزمایی-اطلاعات-بهره-برداران-کشاورزی--'>استعلام  آمارگیری راستی آزمایی اطلاعات بهره برداران کشاورزی ... / استعلام,استعلام  آمارگیری راستی آزمایی اطلاعات بهره برداران کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233596/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233622/استعلام-آبرسانی'>استعلام آبرسانی / استعلام,آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233673/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233687/استعلام-چمن-مصنوعی'>استعلام چمن مصنوعی / استعلام,چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233702/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک  / استعلام ,استعلام هار دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233711/استعلام-لیوان-یک-بار-مصرف-گیاهی'>استعلام لیوان یک بار مصرف گیاهی / استعلام,استعلام لیوان یک بار مصرف گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233723/استعلام-راهگشایی-700-متر-راه-روستایی'>استعلام راهگشایی 700 متر راه روستایی / استعلام,استعلام راهگشایی 700 متر راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233752/استعلام-لیوان---سامانه-ستاد'>استعلام لیوان ....,سامانه ستاد / استعلام , استعلام لیوان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233782/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233855/استعلام-شیر-روشویی-هوشمند-مارک-KWC-مدل-آکوا'>استعلام شیر روشویی هوشمند مارک KWC مدل آکوا / استعلام, شیر روشویی هوشمند مارک KWC مدل آکوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233857/استعلام-دستمال-کاغذی-ساده'>استعلام دستمال کاغذی ساده / استعلام,استعلام دستمال کاغذی ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233865/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام, استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233875/استعلام-نصب-تعداد-21-عدد-دکتور-جهت-سیستم-اعلام-حریق-ساختمان-مرکزی'>استعلام نصب تعداد 21 عدد دکتور جهت سیستم اعلام حریق ساختمان مرکزی / استعلام,استعلام نصب تعداد 21 عدد دکتور جهت سیستم اعلام حریق ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233885/استعلام-اجرای-سیستم-اکانتینگ-سیستم-مخابرات'>استعلام اجرای سیستم اکانتینگ سیستم مخابرات / استعلام,استعلام اجرای سیستم اکانتینگ سیستم مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233889/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233902/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی / استعلام,استعلام سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233912/استعلام-پیاز-دشت-درجه-یک'>استعلام پیاز دشت درجه یک  / استعلام ,استعلام پیاز دشت درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234019/استعلام-ترمیم-آجرنما-و-اجرای-پوشش-نانو-ساختمان'>استعلام ترمیم آجرنما و اجرای پوشش نانو ساختمان / استعلام, استعلام ترمیم آجرنما و اجرای پوشش نانو ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234130/استعلام-تهیه-لوازم-خانگی--'>استعلام تهیه لوازم خانگی... / استعلام, استعلام تهیه لوازم خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234149/استعلام-شیر-کارامل-استرلیزه'>استعلام شیر  کارامل استرلیزه / استعلام استعلام شیر  کارامل استرلیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234165/استعلام-تعمیر-و-سرویس-نگهداری-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی'>استعلام تعمیر و سرویس نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی  / استعلام , استعلام تعمیر و سرویس نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234189/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234190/استعلام-تست-بزاقی-6-کاناله--'>استعلام تست بزاقی 6 کاناله... / استعلام, استعلام تست بزاقی 6 کاناله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234208/استعلام-سوئیچ-و--'>استعلام سوئیچ و ... / استعلام, استعلام سوئیچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234210/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام  / استعلام,استعلام ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234218/استعلام-مارک-ckd-ـ-مشخصات-فنی-فایل-پیوست'>استعلام مارک ckd ـ مشخصات فنی فایل پیوست / استعلام , استعلام مارک ckd ـ مشخصات فنی فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234219/استعلام-دستگاه-فوم-پاش-برند-yato-اورجینال--'>استعلام دستگاه فوم پاش برند yato اورجینال ... / استعلام, استعلام دستگاه فوم پاش برند yato اورجینال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234224/استعلام-دستکش-محافظ-خانگی'>استعلام دستکش محافظ خانگی / استعلام,استعلام دستکش محافظ خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234235/استعلام-میلگرد-hcd5'>استعلام میلگرد hcd5 / استعلام , استعلام میلگرد hcd5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234244/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام , استعلام اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234253/استعلام-تعدادی-قطعات-سخت-افزاری-رایانه'>استعلام تعدادی قطعات سخت افزاری رایانه  / استعلام , استعلام تعدادی قطعات سخت افزاری رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234255/استعلام-الکترولیز-نمک-طعام-و-دستگاه-دتکتور-گاز-هیدروژن-پرتابل'>استعلام الکترولیز نمک طعام و دستگاه دتکتور گاز هیدروژن پرتابل  / استعلام,استعلام الکترولیز نمک طعام و دستگاه دتکتور گاز هیدروژن پرتابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234258/استعلام-پارتیشن-تک-جداره'>استعلام پارتیشن تک جداره / استعلام , استعلام پارتیشن تک جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234260/استعلام-گاز-کلر'>استعلام گاز کلر / استعلام,استعلام گاز کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234262/استعلام-خاموش-کننده-حاوی-پودر-CO2--'>استعلام خاموش کننده حاوی پودر CO2... / استعلام, استعلام خاموش کننده حاوی پودر CO2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234266/استعلام-بنر-و-داربست-اطلاع-رسانی'>استعلام بنر و داربست اطلاع رسانی  / استعلام ,استعلام بنر و داربست اطلاع رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234280/استعلام-پمپ-وکیوم-و-خلاء-مارک-و--'>استعلام پمپ وکیوم و خلاء مارک و ... / استعلام پمپ وکیوم و خلاء مارک و ...ر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234297/استعلام-احداث-اتاق-باسکول'>استعلام احداث اتاق باسکول / استعلام, استعلام احداث اتاق باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234312/استعلام-آنژیوکت-تزریق-پزشکی--'>استعلام آنژیوکت تزریق پزشکی ... / استعلام, استعلام آنژیوکت تزریق پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234315/استعلام-دستگاه-تراش-cnc'>استعلام دستگاه تراش cnc  / استعلام, دستگاه تراش cnc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234317/استعلام-گل-میخ-مربوط-به-بوشگیگ-های-ترانسفورماتور'>استعلام گل میخ مربوط  به بوشگیگ های ترانسفورماتور  / استعلام گل میخ مربوط  به بوشگیگ های ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234334/استعلام-خرید-کولر-گازی-جنرال'>استعلام خرید کولر گازی جنرال  / استعلام,استعلام خرید کولر گازی جنرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234348/استعلام-الکتروپمپ-18-5-کیلووات-233-10'>استعلام الکتروپمپ 18/5 کیلووات 233/10  / استعلام, استعلام الکتروپمپ 18/5 کیلووات 233/10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234352/استعلام-تعمیر-تجهیز-و-نگهداری-5-دستگاه-آسانسور--'>استعلام تعمیر، تجهیز و نگهداری 5 دستگاه آسانسور... / استعلام, استعلام تعمیر، تجهیز و نگهداری 5 دستگاه آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234358/استعلام-باتری'>استعلام باتری / استعلام,استعلام باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234363/استعلام-مواد-شوینده--'>استعلام مواد شوینده ... / استعلام , استعلام مواد شوینده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234364/استعلام-پمپ-و-بوستر-ترمز-کامل-خودرو-تویوتا'>استعلام پمپ و بوستر ترمز کامل خودرو تویوتا  / استعلام,استعلام پمپ و بوستر ترمز کامل خودرو تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234376/استعلام-لوازم-تابلو-برق'>استعلام لوازم تابلو برق / استعلام, استعلام لوازم تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234379/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234388/استعلام-پاور-میکسر-دایناکورد-اصل-600-سری-3'>استعلام پاور میکسر دایناکورد اصل 600 سری 3 / استعلام, استعلام پاور میکسر دایناکورد اصل 600 سری 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234392/استعلام-باتری-خشک-12-ولت-42-آمپر-ساعت'>استعلام باتری خشک 12 ولت 42 آمپر ساعت / استعلام , استعلام باتری خشک 12 ولت 42 آمپر ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234423/استعلام-سوزن-نووفاین'>استعلام سوزن نووفاین / استعلام,استعلام سوزن نووفاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234434/استعلام-دستگاه-تسمه-کش-نیمه-اتوماتیک--'>استعلام دستگاه تسمه کش نیمه اتوماتیک ... / استعلام ,استعلام دستگاه تسمه کش نیمه اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234441/استعلام-فیلتر-تنفسی-HME-آنتی-باکتریال--'>استعلام فیلتر تنفسی HME آنتی باکتریال .. / استعلام, استعلام فیلتر تنفسی HME آنتی باکتریال ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234443/استعلام-کیت--'>استعلام کیت ... / استعلام , استعلام کیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234447/استعلام-موتور-برق--'>استعلام موتور برق ... / استعلام, استعلام موتور برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234449/استعلام-نوار-تست-قند-خون-medisign'>استعلام نوار تست قند خون medisign / استعلام,استعلام نوار تست قند خون medisign</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234451/استعلام-تجهیزات-و-لوازم-مصرفی-بیمارستان'>استعلام تجهیزات و لوازم مصرفی بیمارستان  / استعلام,استعلام تجهیزات و لوازم مصرفی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234454/استعلام-لوله-لخته-آزمایشگاهی-ایرانی---'>استعلام لوله لخته آزمایشگاهی ایرانی  ... / استعلام, استعلام لوله لخته آزمایشگاهی ایرانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234459/استعلام-گایدوایر-آنژیوپلاستی-0-014'>استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی 0.014 / استعلام, استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی 0.014</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234462/استعلام-گایدینگ-کاتتر-آنژیوپلاستی--'>استعلام گایدینگ کاتتر آنژیوپلاستی ... / استعلام , استعلام گایدینگ کاتتر آنژیوپلاستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234470/استعلام-کانتر-همودیالیز-دائم'>استعلام کانتر همودیالیز دائم / استعلام ,استعلام کانتر همودیالیز دائم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234471/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-انجام-امور-تعمیرات-اساسی-و-نگهداری-ساختمانها'>اصلاحیه مناقصه عمومی انجام امور تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانها / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  انجام امور خدمات عمومی حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234482/مناقصه-خرید-24-سلول-تابلو-کنترل-از-راه-دور---نوبت-دوم'>مناقصه  خرید 24 سلول تابلو کنترل از راه دور ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه  خرید 24 سلول تابلو کنترل از راه دور ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234489/استعلام-کف-سنگین-پروتئینی-6-در-بسته-بندی-گالن-30-لیتری'>استعلام کف سنگین پروتئینی 6% در بسته بندی گالن 30 لیتری / استعلام,استعلام کف سنگین پروتئینی 6% در بسته بندی گالن 30 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234492/استعلام-کف-سنگین-پروتئینی-3-'>استعلام کف سنگین پروتئینی 3%  / استعلام,استعلام کف سنگین پروتئینی 3% </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234512/استعلام-کف-سنگین-پروتئینی-3-در-بسته-بندی-گالن'>استعلام کف سنگین پروتئینی 3% در بسته بندی گالن  / استعلام کف سنگین پروتئینی 3% در بسته بندی گالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234521/استعلام-حباب-نورگیر-سقفی'>استعلام حباب نورگیر سقفی / استعلام , استعلام حباب نورگیر سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234525/استعلام-کاغذ-تحریر-کپی-مکس'>استعلام کاغذ تحریر کپی مکس / استعلام,استعلام کاغذ تحریر کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234528/استعلام-حباب-نورگیر-سقفی'>استعلام حباب نورگیر سقفی  / استعلام, حباب نورگیر سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234540/استعلام-درخواست-خرید-تیغه'>استعلام درخواست خرید تیغه  / استعلام,استعلام درخواست خرید تیغه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234550/استعلام-نصب-و-اجاره-تجهیزات-غرفه-نمایشگاه-الکامپ'>استعلام نصب و اجاره تجهیزات غرفه نمایشگاه الکامپ / استعلام, استعلام نصب و اجاره تجهیزات غرفه نمایشگاه الکامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234555/استعلام-انجام-امور-آلومینیوم-کاری'>استعلام انجام امور آلومینیوم کاری  / استعلام, استعلام انجام امور آلومینیوم کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234574/استعلام-کولر-آبی-18000'>استعلام کولر آبی 18000  / استعلام , استعلام کولر آبی 18000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234575/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام, استعلام خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234579/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234588/استعلام-استکان-پارس-پولکی'>استعلام استکان پارس پولکی / استعلام, استعلام استکان پارس پولکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234591/استعلام-تهیه-کابل-افشان-و-لوله-خرطومی'>استعلام تهیه کابل افشان و لوله خرطومی  / استعلام تهیه کابل افشان و لوله خرطومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234623/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام, استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234651/استعلام-چای-سیاه'>استعلام چای سیاه  / استعلام,استعلام چای سیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234657/استعلام-تابلو-خازن'>استعلام تابلو خازن / استعلام,استعلام تابلو خازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234668/استعلام-انجام-ایزوگام-با-مصالح'>استعلام انجام ایزوگام با مصالح  / استعلام انجام ایزوگام با مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234676/استعلام-نصب-سنگ-نما-به-وسیله-پیچ-و-رولپلاک'>استعلام نصب سنگ نما به وسیله پیچ و رولپلاک / استعلام,استعلام نصب سنگ نما به وسیله پیچ و رولپلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234685/استعلام-سرنگ'>استعلام سرنگ  / استعلام سرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234691/استعلام-جمع-آوری-زباله--'>استعلام جمع آوری زباله ... / استعلام , استعلام جمع آوری زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234693/استعلام-کنترل-شارژر'>استعلام کنترل شارژر  / استعلام,استعلام کنترل شارژر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234709/استعلام-کت-و-شلوار-و--'>استعلام کت و شلوار و ... / استعلام, استعلام کت و شلوار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234713/استعلام-سیستم-درب--'>استعلام سیستم درب ... / استعلام , استعلام سیستم درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234720/استعلام-تعمیر-بهسازی-و-تکمیل-ساختمان'>استعلام تعمیر بهسازی و تکمیل ساختمان / استعلام,تعمیر بهسازی و تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234726/استعلام-عملیات-آبرسانی-به-دامداریهای-روستایی'>استعلام عملیات آبرسانی به دامداریهای روستایی / استعلام, استعلام عملیات آبرسانی به دامداریهای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234730/استعلام-تشک-طبی-فنری'>استعلام تشک طبی فنری / استعلام, استعلام تشک طبی فنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234731/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234734/استعلام-خرید-میز-کارمندی--'>استعلام خرید میز کارمندی .. / استعلام ,استعلام خرید میز کارمندی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234736/استعلام-سرامیک'>استعلام سرامیک / استعلام, استعلام سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234741/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام دستگاه تصفیه آب  / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234751/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام,استعلام خرید مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234757/استعلام-خرید-مبل-پارچه-ای-و-میز-عسلی'>استعلام خرید مبل پارچه ای و میز عسلی  / استعلام, خرید مبل پارچه ای و میز عسلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234761/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234762/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234764/استعلام-خرید-ویدئو-پرژکتور-و-پرده-نمایش-طبق-لیست-پیوست'>استعلام  خرید ویدئو پرژکتور و پرده نمایش طبق لیست پیوست / استعلام, استعلام خرید ویدئو پرژکتور و پرده نمایش طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234766/استعلام-تلویزیون-LG'>استعلام تلویزیون LG  / استعلام,استعلام تلویزیون LG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234770/استعلام-لامپ-12-ولت-200-ال-ای-دی-قاب-مهتابی--'>استعلام  لامپ 12 ولت 200 ال ای دی قاب مهتابی ... / استعلام, استعلام  لامپ 12 ولت 200 ال ای دی قاب مهتابی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234777/استعلام-الکتروموتور-AC--'>استعلام الکتروموتور AC ... / استعلام, استعلام الکتروموتور AC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234789/استعلام-لوازم-تحریر--'>استعلام لوازم تحریر ... / استعلام, استعلام لوازم تحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234804/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام, خرید مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234807/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234809/استعلام-دستگاه-البتیکال--'>استعلام دستگاه البتیکال... / استعلام, استعلام دستگاه البتیکال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234821/استعلام-اجرای-پله-فرار'>استعلام اجرای پله فرار / استعلام, اجرای پله فرار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234828/استعلام-پاور-آنالایزر'>استعلام پاور آنالایزر / استعلام ,استعلام پاور آنالایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234837/استعلام-باطری-ups'>استعلام باطری ups / استعلام, باطری ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234895/استعلام-لوازم-دستگاه-اتمیک'>استعلام لوازم دستگاه اتمیک / استعلام,استعلام لوازم دستگاه اتمیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234896/استعلام-گاز-اسکون'>استعلام گاز اسکون  / استعلام,استعلام گاز اسکون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234898/استعلام-اجناس-موردنیاز-برای-اجرای-پله-فلزی--'>استعلام اجناس موردنیاز برای اجرای پله فلزی ... / استعلام,استعلام اجناس موردنیاز برای اجرای پله فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234901/استعلام-گاز-فریون--'>استعلام گاز فریون ... / استعلام, استعلام گاز فریون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234908/استعلام-تلویزیون-ال-جی'>استعلام تلویزیون ال جی / استعلام, استعلام تلویزیون ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234913/استعلام-خرید-4-عدد-بوشینگ-ترانس-قدرت'>استعلام خرید 4 عدد بوشینگ ترانس قدرت  / استعلام, استعلام خرید 4 عدد بوشینگ ترانس قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234928/استعلام-سیستم-صوتی-کامل'>استعلام سیستم صوتی کامل / استعلام, استعلام سیستم صوتی کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234941/استعلام-تخت-2-طبقه-فلزی'>استعلام تخت 2 طبقه فلزی / استعلام, استعلام تخت 2 طبقه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234943/استعلام-خرید-دستگاه-شتابنگار'>استعلام خرید دستگاه شتابنگار  / استعلام, استعلام خرید دستگاه شتابنگار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234945/استعلام-امور-نگهداری-و-رفع-اتفاقات-خطوط-انتقال--'>استعلام  امور نگهداری و رفع اتفاقات خطوط انتقال ... / استعلام, استعلام  امور نگهداری و رفع اتفاقات خطوط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234954/استعلام-تهیه-و-ارسال-ملزومات-مامور-سرای-مرکز--'>استعلام تهیه و ارسال ملزومات مامور سرای مرکز ... / استعلام, استعلام تهیه و ارسال ملزومات مامور سرای مرکز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234977/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234998/استعلام-سماور-گازی'>استعلام سماور گازی  / استعلام , استعلام سماور گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235005/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-و-غیره'>استعلام بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و غیره  / استعلام,استعلام بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235024/استعلام-صندلی-راینو-و-رایانه-صنعت-و-فرودگاهی'>استعلام صندلی راینو و رایانه صنعت و فرودگاهی  / استعلام,استعلام صندلی راینو و رایانه صنعت و فرودگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235033/استعلام-پشتیبانی-سیستم-های-نرم-افزاری'>استعلام پشتیبانی سیستم های نرم افزاری / استعلام,پشتیبانی سیستم های نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235056/استعلام-خرید-ورق'>استعلام خرید ورق / استعلام,استعلام خرید ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235058/استعلام-ظرف-مرغ-خوری'>استعلام ظرف مرغ خوری  / استعلام, استعلام ظرف مرغ خوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235064/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی / استعلام,استعلام کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235066/استعلام-سامانه-پردازش--پایش-و-جمع-آوری'>استعلام سامانه پردازش ، پایش و جمع آوری  / استعلام, استعلام سامانه پردازش ، پایش و جمع آوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235073/استعلام-ایزوگام-بام-گام-عایق'>استعلام ایزوگام بام گام عایق  / استعلام ، استعلام ایزوگام بام گام عایق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235088/استعلام-بهنگام-سازی-و-ژئوکد-پستی-ده-رقمی'>استعلام بهنگام سازی و  ژئوکد پستی ده رقمی / استعلام, استعلام بهنگام سازی و  ژئوکد پستی ده رقمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235091/استعلام-جلد-کارت-عابربانک--'>استعلام جلد کارت عابربانک ... / استعلام, استعلام جلد کارت عابربانک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235103/استعلام-کولر-اسپیلت-9000-سرد-و-گرم'>استعلام کولر اسپیلت 9000 سرد و گرم / استعلام, استعلام کولر اسپیلت 9000 سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235112/استعلام-پایه-مانیتور'>استعلام پایه مانیتور / استعلام , استعلام پایه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235125/استعلام-کولر-گازی-دو-تکه-دیواری'>استعلام کولر گازی دو تکه دیواری / استعلام , استعلام کولر گازی دو تکه دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235126/استعلام-سماور-گازی'>استعلام سماور گازی / استعلام, استعلام سماور گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235128/استعلام-تخت-فلزی-ساده'>استعلام تخت فلزی ساده / استعلام, استعلام تخت فلزی ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235130/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-و--'>استعلام بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و... / استعلام,استعلام بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235134/استعلام-کابل-مخابراتی--'>استعلام کابل مخابراتی ... / استعلام, استعلام کابل مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235140/استعلام-آرشیو-الکترونیک--'>استعلام آرشیو الکترونیک... / استعلام, استعلام آرشیو الکترونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235141/استعلام-امور-خدمات-مشترکین--'>استعلام امور خدمات مشترکین ... / استعلام , استعلام امور خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235142/استعلام-چراغ-دفنی'>استعلام چراغ دفنی / استعلام,چراغ دفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235146/استعلام-سیستم-صوت-و-نور-مراکز-فرهنگی--'>استعلام سیستم صوت  و نور مراکز فرهنگی ... / استعلام, استعلام سیستم صوت  و نور مراکز فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235151/استعلام-تعمیر-اتاق-دیتا-سنتر-و-ایجاد-کانتر-درب-ورودی--'>استعلام تعمیر اتاق دیتا سنتر و ایجاد کانتر درب ورودی... / استعلام, استعلام تعمیر اتاق دیتا سنتر و ایجاد کانتر درب ورودی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235152/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار  / استعلام , استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235164/استعلام-ماست'>استعلام ماست / استعلام,ماست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235173/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام تابلو برق... / استعلام, استعلام تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235185/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235198/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی  / استعلام ,استعلام مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235214/استعلام-فتوسل-مشعل-مدل-QRA2'>استعلام فتوسل مشعل مدل QRA2  / استعلام, فتوسل مشعل مدل QRA2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235228/استعلام-تعیین-عرصه-و-حریم-و-غیره'>استعلام تعیین عرصه و حریم و غیره / استعلام,استعلام تعیین عرصه و حریم و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235264/استعلام-احداث-و-بهسازی'>استعلام احداث و بهسازی  / استعلام, احداث و بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235265/استعلام-خرید-و-اجرا-یک-پره-دیگ-شوفاژ---'>استعلام خرید و اجرا یک پره دیگ شوفاژ  ... / استعلام,استعلام خرید و اجرا یک پره دیگ شوفاژ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235267/استعلام-خرید-تجهیزات-ترافیکی'>استعلام خرید تجهیزات ترافیکی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235268/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235273/استعلام-خرید-تجهیزات-برق-ایستگاه-پمپاژ-قلعه'>استعلام خرید تجهیزات برق ایستگاه پمپاژ قلعه / استعلام,استعلام خرید تجهیزات برق ایستگاه پمپاژ قلعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235276/استعلام-خرید-رایانه-و-چاپگر-و-پرینتر--'>استعلام خرید رایانه و چاپگر و پرینتر... / استعلام, استعلام خرید رایانه و چاپگر و پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235280/استعلام-ماشین-حساب-و--'>استعلام ماشین حساب و... / استعلام,ماشین حساب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235281/استعلام-خدمات-کولر'>استعلام خدمات کولر  / استعلام , استعلام خدمات کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235283/استعلام-آب-سردکن-4-شیر-فایبر-گلاس'>استعلام آب سردکن 4 شیر فایبر گلاس / استعلام, استعلام آب سردکن 4 شیر فایبر گلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235285/استعلام-بیمه-عمر-و-حوادث'>استعلام بیمه عمر و حوادث  / استعلام, بیمه عمر و حوادث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235300/استعلام-لوله-فلزی'>استعلام لوله فلزی / استعلام,لوله فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235303/استعلام-لوله-کشی'>استعلام لوله کشی / استعلام,استعلام لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235308/استعلام-ویتامین-d3'>استعلام ویتامین d3 / استعلام, استعلام ویتامین d3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235310/استعلام-لوله-سرم'>استعلام لوله سرم  / استعلام, استعلام لوله سرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235315/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال-سیگیت-1-ترابایت'>استعلام هارد دیسک اینترنال سیگیت 1 ترابایت  / استعلام هارد دیسک اینترنال سیگیت 1 ترابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235321/استعلام-الکتروپمپ-شناور-100-کیلووات--'>استعلام الکتروپمپ شناور 100 کیلووات ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور 100 کیلووات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235332/استعلام-پروب-پزشکی--'>استعلام پروب پزشکی ... / استعلام, استعلام پروب پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235342/استعلام-باطری-یو-پی-اس'>استعلام باطری یو پی اس / استعلام, استعلام باطری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235343/استعلام-دو-دستگاه-اسکنر-و--'>استعلام دو دستگاه اسکنر و ... / استعلام , استعلام دو دستگاه اسکنر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235346/استعلام-میلگرد-فولادی-آجدار-AIII-ذوب-آهن-اصفهان'>استعلام میلگرد فولادی آجدار  AIII ذوب آهن اصفهان  / استعلام ,استعلام میلگرد فولادی آجدار  AIII ذوب آهن اصفهان AIII</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235416/استعلام-نیاز-به-کیس-کامپیوتر-با-متعلقات-داخلی-و-ups'>استعلام نیاز به کیس کامپیوتر با متعلقات داخلی و ups / استعلام, استعلام نیاز به کیس کامپیوتر با متعلقات داخلی و ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235423/استعلام-خرید-دیوارپوش'>استعلام خرید دیوارپوش / استعلام,خرید دیوارپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235430/استعلام-یو-پی-اس-20-کاوا'>استعلام یو پی اس 20 کاوا / استعلام, استعلام یو پی اس 20 کاوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235439/استعلام-صندلی-ارباب-رجوع-چرم-مشکی'>استعلام صندلی ارباب رجوع چرم مشکی  / استعلام, استعلام صندلی ارباب رجوع چرم مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235441/استعلام-دمنده-توری-کوله-ای'>استعلام دمنده توری کوله ای / استعلام, استعلام دمنده توری کوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235455/استعلام-گوشی-تلفن-مایتل'>استعلام گوشی تلفن مایتل / استعلام,استعلام گوشی تلفن مایتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235459/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام, استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235463/استعلام-محلول-ضدعفونی-کننده'>استعلام محلول ضدعفونی کننده  / استعلام , استعلام محلول ضدعفونی کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233393/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام, استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233400/استعلام-محفظه-اسیاب--'>استعلام محفظه اسیاب ... / استعلام , استعلام محفظه اسیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233475/استعلام-تست-و-سرویس-و-تعویض-باتری--'>استعلام تست و سرویس و تعویض باتری ... / استعلام , استعلام تست و سرویس و تعویض باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233486/استعلام-تهیه-و-نصب-بیلبورد-طراحی-و-چاپ-بنر-و-کاتالوگ--'>استعلام تهیه و نصب بیلبورد، طراحی و چاپ بنر و کاتالوگ ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب بیلبورد، طراحی و چاپ بنر و کاتالوگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233501/استعلام-سکسیونر--'>استعلام سکسیونر ... / استعلام , استعلام سکسیونر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233541/استعلام-چراغ-خیابانی-ال-ای-دی-176-وات-مدل-ایتیلوکس'>استعلام چراغ خیابانی ال ای دی 176 وات مدل ایتیلوکس / استعلام,استعلام چراغ خیابانی ال ای دی 176 وات مدل ایتیلوکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233571/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر--'>استعلام  سیستم کامل کامپیوتر ... / استعلام, استعلام  سیستم کامل کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233647/مناقصه-تامین-25-نفر-نیروی-دفتری-و-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 25 نفر نیروی دفتری و خدماتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 25 نفر نیروی دفتری و خدماتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233676/استعلام-خرید-و-تحویل-مخزن-پلی-اتیلن'>استعلام خرید و تحویل مخزن پلی اتیلن  / استعلام , استعلام خرید و تحویل مخزن پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233685/استعلام-بیمه-تکمیلی-درمان'>استعلام بیمه تکمیلی درمان / استعلام,استعلام بیمه تکمیلی درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233706/استعلام-مرمت-محل-چادرهای-عشایری--'>استعلام مرمت محل چادرهای عشایری ... / استعلام, استعلام مرمت محل چادرهای عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233719/استعلام-مرمت-و-نگهداری-راه-های-عشایری'>استعلام مرمت و نگهداری راه های عشایری / استعلام, مرمت و نگهداری راه های عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233747/استعلام-خرید-باطری-یو-پی-اس-12-ولت'>استعلام خرید باطری یو پی اس 12 ولت / استعلام , استعلام خرید باطری یو پی اس 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233754/استعلام-خرید-باطری-یو-پی-اس-12V--'>استعلام خرید  باطری یو پی اس 12V ... / استعلام, استعلام خرید  باطری یو پی اس 12V ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233767/استعلام-احداث-حمام-ضد-کنه--'>استعلام احداث حمام ضد کنه  .. / استعلام, استعلام احداث حمام ضد کنه  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233769/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام,دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233770/استعلام-جلد-کارت-عابر-بانک-دوجیب-دوختی'>استعلام  جلد کارت عابر بانک دوجیب دوختی  / استعلام,  جلد کارت عابر بانک دوجیب دوختی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233775/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام , استعلام دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233787/استعلام-ژنراتور'>استعلام ژنراتور / استعلام,ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233788/استعلام-گیت-کنترل-تردد-اهرمی'>استعلام گیت کنترل تردد اهرمی  / استعلام, گیت کنترل تردد اهرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233828/استعلام-روغن'>استعلام روغن / استعلام,روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233835/استعلام-خرید-110-دستگاه-پد-امضا---'>استعلام  خرید 110 دستگاه پد امضا  ... / استعلام, استعلام  خرید 110 دستگاه پد امضا  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233853/استعلام-مرمت-و-بهسازی'>استعلام مرمت و بهسازی / استعلام,مرمت و بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233859/مناقصه-پایش-کنترل-نگهداری-و-تعمیرات-ایستگاه-های-حفاظت-کاتدیک---نوبت-دوم'>مناقصه  پایش، کنترل، نگهداری و تعمیرات ایستگاه های حفاظت کاتدیک ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پایش، کنترل، نگهداری و تعمیرات ایستگاه های حفاظت کاتدیک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233861/استعلام-کمپرسور-کولر--'>استعلام کمپرسور کولر ... / استعلام , استعلام کمپرسور کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233881/استعلام-مرمت-و-بهسازی'>استعلام مرمت و بهسازی  / استعلام, مرمت و بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233883/استعلام-برچسب--'>استعلام برچسب ... / استعلام , استعلام برچسب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233887/استعلام-آژانس-برای-ماموریت-اداری'>استعلام آژانس برای ماموریت اداری / استعلام ,استعلام آژانس برای ماموریت اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233898/استعلام-عملیات-خرید-آب--'>استعلام عملیات خرید آب ... / استعلام, استعلام عملیات خرید آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233905/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233909/مناقصه-پروزه-جدولگذاری-و-پیاده-رو-سازی-از-نوع-پیور-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه پروزه جدولگذاری و پیاده رو سازی از نوع پیور معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروزه جدولگذاری و پیاده رو سازی از نوع پیور معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233932/استعلام-تابلو-فرمان-برای-دیزل-ژنراتور-KVA-160-موتور-ولوو'>استعلام تابلو فرمان برای دیزل ژنراتور KVA 160 موتور ولوو / استعلام, استعلام تابلو فرمان برای دیزل ژنراتور KVA 160 موتور ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233933/استعلام-تلویزیون-LED-LG'>استعلام تلویزیون LED LG  / استعلام, تلویزیون LED LG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233953/استعلام-خرید--حمل-و-نصب-سقف-کاذب'>استعلام خرید ، حمل و نصب سقف کاذب  / استعلام ,استعلام خرید ، حمل و نصب سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233992/فراخوان-برونسپاری-خدمات-راهبردی--اپراتوری-و-نگهداشت-ایستگاه-پمپاژ-آبگیر-سد'>فراخوان برونسپاری خدمات راهبردی ، اپراتوری و نگهداشت ایستگاه پمپاژ آبگیر سد / مناقصه, فراخوان برونسپاری خدمات راهبردی ، اپراتوری و نگهداشت ایستگاه پمپاژ آبگیر سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234010/فراخوان-انجام-خدمات-راهبری٬سرویس٬تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-دانشگاه'>فراخوان انجام خدمات راهبری٬سرویس٬تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه  / مناقصه, فراخوان انجام خدمات راهبری٬سرویس٬تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234034/استعلام-قطعات-سخت-افزاری'>استعلام قطعات سخت افزاری / استعلام,قطعات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234095/استعلام-مولتی-روتور-دی-جی-ای-فانتوم-4-پرو-ورژن-2-با-متعلقات'>استعلام مولتی روتور دی جی ای فانتوم 4 پرو ورژن 2 با متعلقات / استعلام, مولتی روتور دی جی ای فانتوم 4 پرو ورژن 2 با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234098/استعلام-رادیو-اکسترنال-35-وات-ساتل'>استعلام رادیو اکسترنال 35 وات ساتل  / استعلام,استعلام رادیو اکسترنال 35 وات ساتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234099/استعلام-گیرنده-جی-ان-اس-اس--'>استعلام گیرنده جی ان اس اس ... / استعلام, استعلام گیرنده جی ان اس اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234115/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-گرمایشی--'>استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی ... / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234133/استعلام-عملیات-خرید-آب-در-شهرستان'>استعلام عملیات خرید آب در شهرستان  / استعلام,استعلام عملیات خرید آب در شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234160/استعلام-خرید-باطری'>استعلام خرید باطری / استعلام,خرید باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234175/استعلام-لاستیک-زیر-پا--مقسم-لاستیکی--'>استعلام لاستیک زیر پا - مقسم لاستیکی ... / استعلام, استعلام لاستیک زیر پا - مقسم لاستیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234176/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234179/استعلام-مانیتور-صنعتی'>استعلام مانیتور صنعتی / استعلام, استعلام مانیتور صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234180/استعلام-یو-پی-اس-6KVA--'>استعلام یو پی اس 6KVA ... / استعلام, استعلام یو پی اس 6KVA ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234183/استعلام-خرید-50-تن-نمک-تصفیه-شده'>استعلام خرید 50 تن نمک تصفیه شده / استعلام,استعلام خرید 50 تن نمک تصفیه شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234194/استعلام-هواکش-(تهویه-مطبوع)-صنعتی'>استعلام هواکش (تهویه مطبوع) صنعتی  / استعلام,استعلام هواکش (تهویه مطبوع) صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234202/استعلام-کارت-استخر-به-ازای-390-نفر-در-هفته--'>استعلام کارت استخر به ازای 390 نفر در هفته ... / استعلام, استعلام کارت استخر به ازای 390 نفر در هفته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234206/استعلام-خرید-70-تن-پودر-پرکلرین'>استعلام خرید 70 تن پودر پرکلرین / استعلام ,استعلام خرید 70 تن پودر پرکلرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234216/استعلام-دوربین-و-لنز'>استعلام دوربین و لنز  / استعلام,استعلام دوربین و لنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234227/استعلام-سرو-موتور-12-تن-بال-ترانسفر'>استعلام سرو موتور 12 تن، بال ترانسفر  / استعلام , استعلام سرو موتور 12 تن، بال ترانسفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234236/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / استعلام , استعلام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234241/استعلام-کارت-سینما-'>استعلام کارت سینما.. / استعلام, استعلام کارت سینما..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234251/استعلام-خرید-خدمات-بازرسی-امنیتی-حریم-خصوصی'>استعلام خرید خدمات بازرسی امنیتی حریم خصوصی  / استعلام ,استعلام خرید خدمات بازرسی امنیتی حریم خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234267/استعلام-پلمپ-برچسبی'>استعلام  پلمپ برچسبی  / استعلام, پلمپ برچسبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234273/استعلام-رنگ-و-تینر'>استعلام رنگ و تینر / استعلام, استعلام رنگ و تینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234279/استعلام-کارت-رستوران---'>استعلام کارت رستوران  ... / استعلام , استعلام کارت رستوران  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234285/استعلام-بلیط-ورزشی--'>استعلام بلیط ورزشی ... / استعلام , استعلام بلیط ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234301/استعلام-ایربگ--'>استعلام ایربگ ... / استعلام , استعلام ایربگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234302/استعلام-شگل-وزنه'>استعلام شگل، وزنه  / استعلام , استعلام شگل، وزنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234305/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام,استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234309/استعلام-ارتقاء-دستگاه-شخصی-ساز-اوراق-CBD1000-به-CBD2000'>استعلام ارتقاء دستگاه شخصی ساز اوراق CBD1000 به CBD2000 / استعلام,استعلام ارتقاء دستگاه شخصی ساز اوراق CBD1000 به CBD2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234314/استعلام-ترمه-4-تکه-ابریشم-اعلام-با-بسته-بندی-درجه-یک'>استعلام ترمه 4 تکه ابریشم اعلام با بسته بندی درجه یک  / استعلام,استعلام ترمه 4 تکه ابریشم اعلام با بسته بندی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234326/استعلام-دستگاه-IGBT-درایو'>استعلام دستگاه IGBT درایو  / استعلام , استعلام دستگاه IGBT درایو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234337/استعلام-لامپ-کم-مصرف-LED'>استعلام لامپ کم مصرف LED  / استعلام, استعلام لامپ کم مصرف LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234359/استعلام-باند-پسیو-VOTEX-500W-2715P-با-گارانتی-معتبر-اصلی'>استعلام باند پسیو VOTEX 500W-2715P با گارانتی معتبر اصلی / استعلام,استعلام باند پسیو VOTEX 500W-2715P با گارانتی معتبر اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234360/استعلام-پروژه-اصلاح-لایه-روسازی--'>استعلام پروژه اصلاح لایه روسازی ... / استعلام , استعلام پروژه اصلاح لایه روسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234369/استعلام-500-دستگاه-چشم-الکترونیک-پایرونیکس-kx10dp'>استعلام 500 دستگاه چشم الکترونیک پایرونیکس kx10dp / استعلام , استعلام 500 دستگاه چشم الکترونیک پایرونیکس kx10dp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234377/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234380/استعلام-استریوسکوپ-جی-پی-اس-متر-لیزری'>استعلام استریوسکوپ، جی پی اس، متر لیزری  / استعلام,استعلام استریوسکوپ,استعلام جی پی اس,استعلام متر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234399/استعلام-اگزاست-فن'>استعلام اگزاست فن  / استعلام ,استعلام اگزاست فن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234404/استعلام-سختی-گیر-منبع-انبساط-و--'>استعلام سختی گیر منبع انبساط و ...  / استعلام, استعلام سختی گیر منبع انبساط و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234426/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234468/استعلام-خرید-هارد-دیسک-سرور--'>استعلام خرید هارد دیسک سرور... / استعلام, استعلام خرید هارد دیسک سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234472/استعلام-سوزن--'>استعلام سوزن ... / استعلام, استعلام سوزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234474/استعلام-کابل-20-زوج-مخابراتی-زره-دار-با-سطح-مقطع-0-6-میلی-متر-مربع'>استعلام کابل 20 زوج مخابراتی زره دار با سطح مقطع 0.6 میلی متر مربع / استعلام,استعلام کابل 20 زوج مخابراتی زره دار با سطح مقطع 0.6 میلی متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234502/اصلاحیه-مناقصه-تسطیح-و-احداث-شبکه-معابر-حفر-وت-جهیز-چاه'>اصلاحیه مناقصه تسطیح و احداث شبکه معابر، حفر وت جهیز چاه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تسطیح و احداث شبکه معابر، حفر وت جهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234545/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب-واقع-در-روستای--'>استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب واقع در روستای ... / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب واقع در روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234546/استعلام-کولر-گازی-ایستاده'>استعلام کولر گازی ایستاده  / استعلام, استعلام کولر گازی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234552/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب'>استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب  / استعلام , استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234556/لستعلام-میز-پینگ-پنگ-تاشو'>لستعلام میز پینگ پنگ تاشو  / لستعلام میز پینگ پنگ تاشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234557/استعلام-خرید-چای-شکسته-و-کیسه-ای-مرغوب--'>استعلام خرید چای شکسته و کیسه ای مرغوب... / استعلام, استعلام خرید چای شکسته و کیسه ای مرغوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234561/استعلام'>استعلام / استعلام , استعلام کمپرسور کولر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234562/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب-واقع-در-روستای--'>استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب واقع در روستای ... / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب واقع در روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234566/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب-واقع-در-روستای--'>استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب واقع در روستای ... / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب واقع در روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234578/استعلام-در-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام در اتوماتیک شیشه ای / استعلام , استعلام در اتوماتیک شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234582/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام,استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234586/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب'>استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب  / استعلام , استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234594/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب'>استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234608/استعلام-تعمیر-و-سیم-پیچی-الکتروموتور-10-اسب'>استعلام تعمیر و سیم پیچی الکتروموتور 10 اسب / استعلام, استعلام تعمیر و سیم پیچی الکتروموتور 10 اسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234612/استعلام-گیرنده-فرستنده-بی-سیم-باد-برد-800-متر'>استعلام گیرنده فرستنده بی سیم باد برد 800 متر / استعلام , استعلام گیرنده فرستنده بی سیم باد برد 800 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234619/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-تحت-شبکه-NAS-STORAGE-QNAP-مدل-TS-251'>استعلام  دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه NAS  STORAGE QNAP مدل TS-251 / استعلام, استعلام  دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه NAS  STORAGE QNAP مدل TS-251</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234625/استعلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام مصرفی آزمایشگاهی / استعلام,استعلام مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234652/استعلام-ram-32g-2400t-server-dl380-g9--'>استعلام ram 32g 2400t server dl380 g9 .. / استعلام, استعلام ram 32g 2400t server dl380 g9 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234658/استعلام-برق-رسانی--'>استعلام برق رسانی... / استعلام, استعلام برق رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234683/استعلام-ساخت-کمد-دیواری--'>استعلام ساخت کمد دیواری... / استعلام, استعلام ساخت کمد دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234722/استعلام-فن-کویل-سقفی-کاربرد-گرمایش-و-سرمایش-طرح-کابینت-شکل'>استعلام فن کویل سقفی کاربرد گرمایش و سرمایش طرح کابینت شکل / استعلام,استعلام فن کویل سقفی کاربرد گرمایش و سرمایش طرح کابینت شکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234723/استعلام-دستمزد-نصب-کاشی-و-سرامیک'>استعلام دستمزد نصب کاشی و سرامیک / استعلام, استعلام دستمزد نصب کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234729/استعلام-رنگ-آمیزی-سقف-با-مصالح-رنگ-پلاستیک'>استعلام رنگ آمیزی سقف با مصالح رنگ پلاستیک  / استعلام ،استعلام رنگ آمیزی سقف با مصالح رنگ پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234746/استعلام-رنگ-آمیزی-بدنه-با-مصالح-رنگ-اکرولیک'>استعلام رنگ آمیزی بدنه با مصالح رنگ اکرولیک / استعلام, استعلام رنگ آمیزی بدنه با مصالح رنگ اکرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234750/استعلام-دستمزد-اجر-کاری-با-بلوک-سفالی'>استعلام دستمزد اجر کاری با بلوک سفالی / استعلام, استعلام دستمزد اجر کاری با بلوک سفالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234780/استعلام-خدمات-حمل-و-جابه-جایی-مسافر-و-ماموریت-بیرون-از-شهر'>استعلام خدمات حمل و جابه جایی مسافر و ماموریت بیرون از شهر  / استعلام, خدمات حمل و جابه جایی مسافر و ماموریت بیرون از شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234794/استعلام-آبیاری--'>استعلام آبیاری ... / استعلام , استعلام آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234806/استعلام-گاز-هلیوم-با-خلوص-99-999-درصد---'>استعلام گاز هلیوم با خلوص 99/999 درصد  ... / استعلام, استعلام گاز هلیوم با خلوص 99/999 درصد  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234813/استعلام-باتری-سیلد-لید-اسید--'>استعلام باتری سیلد لید اسید... / استعلام, استعلام باتری سیلد لید اسید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234816/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234848/استعلام-باطری-ups--apc-surt-6000-xli'>استعلام باطری ups - apc surt 6000 xli / استعلام استعلام باطری ups - apc surt 6000 xli</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234855/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234870/استعلام-اجرای-چاه-ارت--'>استعلام اجرای چاه ارت... / استعلام, استعلام اجرای چاه ارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234871/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک / استعلام,استعلام سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234876/استعلام-دو-عدد-کولر-گازی-اینورتر-دار-12000--'>استعلام  دو عدد کولر گازی اینورتر دار 12000 .. / استعلام,استعلام  دو عدد کولر گازی اینورتر دار 12000 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234884/استعلام-اقلام-برقی--'>استعلام اقلام برقی ... / استعلام , استعلام اقلام برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234918/استعلام-قطعات-سرور-و-هارد-استورج'>استعلام قطعات سرور و هارد استورج / استعلام, استعلام قطعات سرور و هارد استورج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234919/استعلام-کولر-آبی-7000-آبسال'>استعلام  کولر آبی 7000 آبسال / استعلام, استعلام  کولر آبی 7000 آبسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234966/استعلام-دستمزد-ترمیم-محلهای-تخریب-شده'>استعلام دستمزد ترمیم محلهای تخریب شده  / استعلام ,استعلام دستمزد ترمیم محلهای تخریب شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234971/استعلام-عملیات-بیومکانیک-حوزه-آبخیز-بادکش'>استعلام عملیات بیومکانیک حوزه آبخیز بادکش / استعلام,استعلام عملیات بیومکانیک حوزه آبخیز بادکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234981/استعلام-عملیات-مکانیک-آبخیزداری--'>استعلام عملیات مکانیک آبخیزداری ... / استعلام , استعلام عملیات مکانیک آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234983/استعلام-لوازم-خانه-و-آشپزخانه--'>استعلام لوازم خانه و آشپزخانه... / استعلام,استعلام لوازم خانه و آشپزخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234984/استعلام-چاپ-مطبوعات'>استعلام چاپ مطبوعات  / استعلام,استعلام چاپ مطبوعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234988/استعلام-عملیات-ابخیزداری'>استعلام عملیات ابخیزداری / استعلام , استعلام عملیات ابخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234992/استعلام-عملیات-بیومکانیک-حوزه-آبخیز-دستگرد-ناگرد'>استعلام عملیات بیومکانیک حوزه آبخیز دستگرد ناگرد  / استعلام,استعلام عملیات بیومکانیک حوزه آبخیز دستگرد ناگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234995/استعلام-عملیات-بیولوژیک'>استعلام عملیات بیولوژیک / استعلام,استعلام عملیات بیولوژیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235001/استعلام-عملیات-مکانیک---'>استعلام عملیات مکانیک  ... / استعلام , استعلام عملیات مکانیک  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235002/استعلام-عملیات-مکانیک-حوزه-آبخیز-کلم--'>استعلام عملیات مکانیک حوزه آبخیز کلم ... / استعلام, استعلام عملیات مکانیک حوزه آبخیز کلم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235003/استعلام-عملیات-آبخیزداری-حوزه--'>استعلام عملیات آبخیزداری حوزه ... / استعلام,استعلام عملیات آبخیزداری حوزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235004/استعلام-عملیات-آبخیزداری-حوزه-رمچاه--'>استعلام عملیات آبخیزداری حوزه رمچاه .. / استعلام استعلام عملیات آبخیزداری حوزه رمچاه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235006/استعلام-عملیات-بیومکانیک'>استعلام عملیات بیومکانیک / استعلام,عملیات بیومکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235011/استعلام-عملیات-آبخیزداری-حوزه--'>استعلام  عملیات آبخیزداری حوزه ... / استعلام, استعلام  عملیات آبخیزداری حوزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235018/استعلام-عملیات-مکانیک'>استعلام عملیات مکانیک / استعلام,عملیات مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235019/استعلام-عملیات-مکانیک-و-بیومکانیک-آبخیزداری--'>استعلام عملیات مکانیک و بیومکانیک آبخیزداری... / استعلام, استعلام تکمیل مدرسه 8 کلاسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235023/استعلام-عملیات-مکانیک-حوزه-آبخیز'>استعلام عملیات مکانیک حوزه آبخیز  / استعلام ,استعلام عملیات مکانیک حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235026/استعلام-عملیات-مکانیک-و-بیومکانیک-حوزه-آبخیز-خالصی'>استعلام عملیات مکانیک و بیومکانیک حوزه آبخیز خالصی / استعلام, استعلام عملیات مکانیک و بیومکانیک حوزه آبخیز خالصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235034/استعلام-عملیات-مکانیک-حوزه-ابگیر'>استعلام عملیات مکانیک حوزه ابگیر / استعلام , استعلام عملیات مکانیک حوزه ابگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235045/استعلام-خرید-یک-دستگاه-وینچ-دستی'>استعلام خرید یک دستگاه وینچ دستی / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه وینچ دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235074/استعلام-اجرات-لوله-کشی-فاضلاب-و-آب'>استعلام اجرات لوله کشی فاضلاب و آب  / استعلام, استعلام اجرات لوله کشی فاضلاب و آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235080/استعلام-دستمزد-نصب-اجر-نمای-نسوز'>استعلام دستمزد نصب اجر نمای نسوز  / استعلام, استعلام دستمزد نصب اجر نمای نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235085/استعلام-دستمزد-گچ-و-خاک-و-سفید-کاری'>استعلام دستمزد گچ و خاک و سفید کاری  / استعلام ,استعلام دستمزد گچ و خاک و سفید کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235086/استعلام-کاغذ-رسید-مشتری-دستگاه-عابر-بانک'>استعلام کاغذ رسید مشتری دستگاه عابر بانک  / استعلام, کاغذ رسید مشتری دستگاه عابر بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235090/استعلام-کابل-کشی-شبکه-رایانه-ای'>استعلام کابل کشی شبکه رایانه ای / استعلام, استعلام کابل کشی شبکه رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235095/استعلام-تخریب-پنجره-و-کف-سرویس-بهداشتی'>استعلام تخریب پنجره و کف سرویس بهداشتی  / استعلام, استعلام تخریب پنجره و کف سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235099/استعلام-تخریب-رویه-آجر-نما'>استعلام تخریب رویه آجر نما / استعلام, استعلام تخریب رویه آجر نما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235106/استعلام-باتری-استارتر-مخصوص-سواری-برنا--'>استعلام باتری استارتر مخصوص سواری برنا... / استعلام, استعلام باتری استارتر مخصوص سواری برنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235115/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235127/استعلام-جاروبرقی--آبسرد-کن--یخچال'>استعلام جاروبرقی / آبسرد کن / یخچال / استعلام, استعلام جاروبرقی / آبسرد کن / یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235136/استعلام-ساعت-فرمان-نجومی--'>استعلام  ساعت فرمان نجومی ... / استعلام, استعلام  ساعت فرمان نجومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235158/استعلام-باتری'>استعلام باتری / استعلام , استعلام باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235160/استعلام-آببند-و--'>استعلام آببند و ... / استعلام, استعلام آببند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235162/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت سرمایشی و گرمایشی  / استعلام, کولر گازی اسپلیت سرمایشی و گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235168/استعلام-اتصالات-طبق-لیست'>استعلام اتصالات طبق لیست / استعلام, استعلام اتصالات طبق لیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235177/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام  لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام  لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235182/استعلام-دستمزد-نصب-سنگ-ازاره'>استعلام دستمزد نصب سنگ ازاره  / استعلام , استعلام دستمزد نصب سنگ ازاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235189/استعلام-مقوا'>استعلام مقوا / استعلام , استعلام مقوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235191/استعلام-کاغذ-70-70-100-گرمی-سفید-تحریر'>استعلام کاغذ 70/70*100 گرمی سفید تحریر / استعلام, استعلام کاغذ 70/70*100 گرمی سفید تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235222/استعلام-اسکنر-لیبل-کیبرد-و--'>استعلام اسکنر لیبل کیبرد و ...  / استعلام, استعلام اسکنر لیبل کیبرد و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235225/مناقصه-عمومی-خدمات-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-دانشگاه'>مناقصه عمومی خدمات راهبری تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات راهبری تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235242/مناقصه-مجتمع-آبرسانی--'>مناقصه مجتمع آبرسانی... / مناقصه عمومی, مناقصه مجتمع آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235246/مناقصه-آبرسانی-مجتمع-تک-روستایی'>مناقصه آبرسانی مجتمع تک روستایی / مناقصه , مناقصه آبرسانی مجتمع تک روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235247/استعلام-خرید-39-نسخه-لایسنس-فایروال'>استعلام خرید 39 نسخه لایسنس فایروال  / استعلام خرید 39 نسخه لایسنس فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235250/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-مجتمع-آبرسانی-فجر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی فجر / مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی فجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235311/استعلام-خرید-روکش'>استعلام خرید روکش / استعلام خرید روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235312/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام , استعلام گوجه فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235314/استعلام-نقاشی'>استعلام نقاشی / استعلام,استعلام نقاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235324/استعلام-لوازم-چیلر--'>استعلام لوازم چیلر... / استعلام, استعلام لوازم چیلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235325/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235328/استعلام-لوازم-برق'>استعلام لوازم برق / استعلام, لوازم برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235345/استعلام-ماژول-اسکنر--'>استعلام ماژول اسکنر ... / استعلام, استعلام ماژول اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235362/استعلام-دستگاه-barracuda-web-application-fierwall-به-همراه-نصب-و-فعال-سازی--'>استعلام دستگاه barracuda web application fierwall به همراه نصب و فعال سازی... / استعلام, استعلام دستگاه barracuda web application fierwall به همراه نصب و فعال سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235376/استعلام-خودرو-استیجاری'>استعلام خودرو استیجاری  / استعلام, استعلام  خودرو استیجاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235385/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235421/استعلام-دستگاه-barracuda-web-application-fierwall-به-همراه-نصب-و-فعال-سازی--'>استعلام دستگاه barracuda web application fierwall به همراه نصب و فعال سازی... / استعلام, استعلام دستگاه barracuda web application fierwall به همراه نصب و فعال سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233358/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233359/مناقصه-زیر-ساخت-سامانه-ایجاد-انیمشین-در-زمان-واقعی---(نوبت-دوم)'>مناقصه زیر ساخت سامانه ایجاد انیمشین در زمان واقعی .... (نوبت دوم) / مناقصه ،مناقصه زیر ساخت سامانه ایجاد انیمشین در زمان واقعی .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233360/مناقصه-عمومی-تکمیل-بخشی-از-آماده-سازی-اراضی-و-اجرای-شبکه-معابر-و---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تکمیل بخشی از آماده سازی اراضی و اجرای شبکه معابر و... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل بخشی از آماده سازی اراضی و اجرای شبکه معابر و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233361/فراخوان-تامین-تجهیزات-سیستم-HEVC-HEAD-END-(نوبت-دوم)'>فراخوان تامین تجهیزات سیستم HEVC HEAD END (نوبت دوم) / آگهی فراخوان,فراخوان تامین تجهیزات سیستم HEVC HEAD END (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233363/فراخوان-فاز-اول-زیرساخت-شبکه-ساختمان-ها-(نوبت-دوم)'>فراخوان فاز اول زیرساخت شبکه ساختمان ها (نوبت دوم) / آگهی فراخوان,فراخوان فاز اول زیرساخت شبکه ساختمان ها (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233420/استعلام-قطعات-و-لوازم-مصرفی-چاپ--'>استعلام قطعات و لوازم مصرفی چاپ ... / استعلام , استعلام قطعات و لوازم مصرفی چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233423/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-آب-و-شبکه-توزیع-آب--'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب ... / تجدید آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه, تجدید مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233433/تجدی-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-آب-طرح-آبرسانی'>تجدی مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب طرح آبرسانی / تجدید آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه, تجدید مناقصه  عملیات اجرایی خطوط انتقال آب طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233438/مناقصه-سرامیک--'>مناقصه سرامیک ... / فراخوان مناقصه، مناقصه سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233442/استعلام-احداث-کانال-عبور-کابل-به-کلید-خانه-66---'>استعلام احداث کانال عبور کابل به کلید خانه 66  ... / استعلام, استعلام احداث کانال عبور کابل به کلید خانه 66  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233465/فراخوان-مناقصه-خدمات-پشتیبانی-عمومی-تخصصی-ستاد-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی تخصصی ستاد نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی تخصصی ستاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233493/استعلام-خرید-و-فیوژن-پیگ-تیل'>استعلام خرید و فیوژن پیگ تیل / استعلام, استعلام خرید و فیوژن پیگ تیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233542/استعلام--لیفتراک-5-تن-دیزلی'>استعلام   لیفتراک 5 تن دیزلی / استعلام, استعلام   لیفتراک 5 تن دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233576/مناقصه-پروژه-محوطه-سازی-مجموعه-ورزشی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه محوطه سازی مجموعه ورزشی  ـ نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه پروژه محوطه سازی مجموعه ورزشی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233608/فراخوان-مناقصه-روکش-آسفالت-راههای-فرعی'>فراخوان مناقصه روکش آسفالت راههای فرعی / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه روکش آسفالت راههای فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233639/استعلام-ترمیم-پارکینگ-دیسپاچینگ'>استعلام ترمیم پارکینگ دیسپاچینگ  / استعلام,استعلام ترمیم پارکینگ دیسپاچینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233640/استعلام-سوئیچ-شبکه--'>استعلام سوئیچ شبکه... / استعلام, استعلام سوئیچ شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233641/استعلام-روتر'>استعلام روتر / استعلام,استعلام روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233642/استعلام-سیستم-کولینگ--'>استعلام سیستم کولینگ ... / استعلام , استعلام سیستم کولینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233680/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی / استعلام, سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233693/استعلام-اندازه-گیری-و-نگهداری-منابع-آب--'>استعلام اندازه گیری و نگهداری منابع آب ... / استعلام , استعلام اندازه گیری و نگهداری منابع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233701/مناقصه-تکمیل-ساختمان-مرکز-رشد-و-فن-آوری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان مرکز رشد و فن آوری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,  مناقصه تکمیل ساختمان مرکز رشد و فن آوری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233785/استعلام-مبدل-الکتریکی-به-نوری--'>استعلام مبدل الکتریکی به نوری... / استعلام, استعلام مبدل الکتریکی به نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233815/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-اتاق-سرور--'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی اتاق سرور... / استعلام,استعلام عملیات بهسازی و نوسازی اتاق سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233829/استعلام-رفع-نواقص-ساختمان--'>استعلام رفع نواقص ساختمان ... / استعلام , استعلام رفع نواقص ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233846/استعلام-رفع-نواقص-ساختمان--'>استعلام رفع نواقص ساختمان ... / استعلام , استعلام رفع نواقص ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233849/استعلام-تعمیرات-و-رنگ-آمیزی-هندریل-پل-مارون--'>استعلام تعمیرات و رنگ آمیزی هندریل پل مارون .. / استعلام,استعلام تعمیرات و رنگ آمیزی هندریل پل مارون ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233851/مناقصه-اجرای-آسفالت-ریزی-تجدید-چاپ-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت ریزی تجدید  چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه اجرای آسفالت ریزی تجدید  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233894/مناقصه-عمومی-خرید-و-حمل-نمک-سرندی-و--'>مناقصه عمومی خرید و حمل نمک سرندی و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید و حمل نمک سرندی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233908/مناقصه-خدمات-مرکز-جامع-اورژانس-اجتماعی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مرکز جامع اورژانس اجتماعی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات مرکز جامع اورژانس اجتماعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233914/استعلام-اعلام-قیمت-خدمات-استاندارد--'>استعلام اعلام قیمت خدمات استاندارد ... / استعلام, استعلام اعلام قیمت خدمات استاندارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233931/استعلام-رفع-نواقص-ساختمان-پایانه-فیبر-نوری--'>استعلام رفع نواقص ساختمان پایانه فیبر نوری... / استعلام, استعلام رفع نواقص ساختمان پایانه فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233949/استعلام-خرید-نرم-افزار--'>استعلام خرید نرم افزار ... / استعلام, استعلام خرید نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234060/استعلام-مناقصه-توسعه-و-احداث-روستایی-پراکنده'>استعلام مناقصه توسعه و احداث روستایی پراکنده  / استعلام مناقصه توسعه و احداث روستایی پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234066/استعلام-مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات'>استعلام مناقصه اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات / استعلام مناقصه اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234077/استعلام-مناقصه-توسعه-و-احداث-روستایی-پراکنده'>استعلام مناقصه توسعه و احداث روستایی پراکنده  / استعلام مناقصه توسعه و احداث روستایی پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234120/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات-توسعه-و-احداث-روستایی--'>استعلام اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات، توسعه و احداث روستایی... / استعلام بهاء, استعلام اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات، توسعه و احداث روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234132/استعلام-ساخت-و-نصب-درپوش--'>استعلام ساخت و نصب درپوش ... / استعلام , استعلام ساخت و نصب درپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234155/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234158/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر- نوبت دوم  / تجدید مناقصه,تجدید  مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234173/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-معابر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر- نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234174/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234192/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234199/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-معابر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234217/استعلام-30-عدد-تلفن-رومیزی-CFL-7720'>استعلام 30 عدد تلفن رومیزی CFL 7720 / استعلام , استعلام 30 عدد تلفن رومیزی CFL 7720</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234225/استعلام-تشک-مواج-تایوانی'>استعلام تشک مواج تایوانی / استعلام , استعلام تشک مواج تایوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234230/استعلام-رینگ-فرسایشی'>استعلام  رینگ فرسایشی / استعلام,  رینگ فرسایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234231/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو.... / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234240/استعلام-اقلام-باغبانی-(آبپاش-کمربند---)'>استعلام اقلام باغبانی (آبپاش، کمربند، ...) / استعلام , استعلام اقلام باغبانی (آبپاش، کمربند، ...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234257/استعلام-1800-متر-نصب-سایه-بان-در-پارکینگ'>استعلام 1800 متر نصب سایه بان در پارکینگ  / استعلام, استعلام 1800 متر نصب سایه بان در پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234269/استعلام-خرید-یک-دستگاه-باران-سنج-ثبات--'>استعلام خرید یک دستگاه باران سنج ثبات... / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه باران سنج ثبات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234278/استعلام-رابط-دیتالاگر-و-سنسور-ارتفاع'>استعلام رابط دیتالاگر و سنسور ارتفاع / استعلام , استعلام رابط دیتالاگر و سنسور ارتفاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234288/استعلام-عملیات-ترمیم-خطوط-کابل'>استعلام عملیات ترمیم خطوط کابل  / استعلام,استعلام عملیات ترمیم خطوط کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234300/استعلام-برنج-دانه-بلند-1121'>استعلام برنج دانه بلند 1121 / استعلام, استعلام برنج دانه بلند 1121</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234313/استعلام-20-عدد-باطری-26-آمپر-12-ولت'>استعلام  20 عدد باطری 26 آمپر 12 ولت / استعلام, استعلام  20 عدد باطری 26 آمپر 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234325/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام  لپ تاپ  / استعلام, استعلام  لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234331/استعلام-تن-ماهی-150-گرمی'>استعلام تن ماهی 150 گرمی  / استعلام, استعلام تن ماهی 150 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234333/استعلام-مخزن-آب-افقی-سه-لایه-پلی-اتیلن-5000-لیتری---'>استعلام مخزن آب افقی سه لایه پلی اتیلن 5000 لیتری ..... / استعلام ,استعلام مخزن آب افقی سه لایه پلی اتیلن 5000 لیتری .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234349/استعلام-نمایشگر-صنعتی'>استعلام نمایشگر صنعتی / استعلام , استعلام نمایشگر صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234374/استعلام-لینک-فیوز-کامل-25-کیلوولت-15-آمپر-کندکار-(25TB15)--'>استعلام لینک فیوز کامل 25 کیلوولت 15 آمپر کندکار (25TB15)... / استعلام، استعلام لینک فیوز کامل 25 کیلوولت 15 آمپر کندکار (25TB15)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234385/استعلام-اجرای-عملیات-خط-توزیع-اصلی-زون-14-شهر-جدید-هشتگرد'>استعلام اجرای عملیات خط توزیع اصلی زون 14 شهر جدید هشتگرد / استعلام,استعلام اجرای عملیات خط توزیع اصلی زون 14 شهر جدید هشتگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234397/استعلام-شیشه-نشکن-سکوریت'>استعلام شیشه نشکن سکوریت / استعلام , استعلام شیشه نشکن سکوریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234408/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234425/استعلام-لکه-گیری-آسفالت-'>استعلام لکه گیری آسفالت.. / استعلام, استعلام لکه گیری آسفالت..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234452/استعلام-روغن-توربین'>استعلام روغن توربین  / استعلام, استعلام روغن توربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234484/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام,استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234485/استعلام-بکارگیری-دو-دستگاه-خودروی-سواری'>استعلام بکارگیری دو دستگاه خودروی سواری  / استعلام,استعلام بکارگیری دو دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234496/استعلام-اکسیژن-ساز-نفس-یار-طب-با-مارک-سوشیا'>استعلام  اکسیژن ساز نفس یار طب با مارک سوشیا / استعلام, استعلام  اکسیژن ساز نفس یار طب با مارک سوشیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234505/استعلام-رله-حفاظتی-جریان'>استعلام رله حفاظتی جریان  / استعلام,استعلام رله حفاظتی جریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234506/استعلام-چراغ-خیابانی-100-وات-مدل-راکتی--'>استعلام چراغ خیابانی 100 وات مدل راکتی... / استعلام,استعلام چراغ خیابانی 100 وات مدل راکتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234510/استعلام-پشتیبانی-سیستم-جامع-انتظامات-دژبان--'>استعلام پشتیبانی سیستم جامع انتظامات دژبان ... / استعلام , استعلام پشتیبانی سیستم جامع انتظامات دژبان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234531/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام, شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234533/استعلام-ماده-شیمیایی-تیتان-آناتاژ-ساخت-کشور-کره-جنوبی'>استعلام ماده شیمیایی تیتان آناتاژ ساخت کشور کره جنوبی  / استعلام, ماده شیمیایی تیتان آناتاژ ساخت کشور کره جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234544/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام, شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234547/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234573/استعلام-توسعه-بی-های-230-کیلوولت'>استعلام توسعه بی های 230 کیلوولت  / استعلام, استعلام توسعه بی های 230 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234576/استعلام-خرید-4-دستگاه-اسپیرال--'>استعلام خرید 4 دستگاه اسپیرال ... / استعلام,استعلام خرید 4 دستگاه اسپیرال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234583/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234584/استعلام-جک-برقی-مدل-سوزوکی'>استعلام جک برقی مدل سوزوکی  / استعلام, جک برقی مدل سوزوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234597/استعلام-متر-و-تراز-لیزری-و-سه-پایه-تراز'>استعلام متر و تراز لیزری و سه پایه تراز  / استعلام,استعلام متر و تراز لیزری و سه پایه تراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234599/استعلام-ویلچر-ایرانی-با-مارک-دایان-تجهیز--'>استعلام ویلچر ایرانی با مارک دایان تجهیز ... / استعلام, استعلام ویلچر ایرانی با مارک دایان تجهیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234610/استعلام-اتیکت-روی-سینه-جهت-روسای-قاطر'>استعلام اتیکت روی سینه جهت روسای قاطر / استعلام , استعلام اتیکت روی سینه جهت روسای قاطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234613/استعلام-خرید-وینچ-پرتابل-الکترونیکی-باترسیور--'>استعلام خرید وینچ پرتابل الکترونیکی باترسیور ... / استعلام,استعلام خرید وینچ پرتابل الکترونیکی باترسیور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234638/استعلام-لامپ-LED-مهتابی'>استعلام لامپ LED مهتابی / استعلام,استعلام لامپ LED مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234654/استعلام-سرند-آزمایشگاهی'>استعلام سرند آزمایشگاهی / استعلام, سرند آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234672/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234679/استعلام-پوشه--'>استعلام پوشه ... / استعلام , استعلام پوشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234706/استعلام-لوله-فولادی--'>استعلام لوله فولادی ... / استعلام, استعلام لوله فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234737/استعلام-مخزن-فایبر-گلاس-دو-لایه---'>استعلام مخزن فایبر گلاس دو لایه .... / استعلام ,استعلام مخزن فایبر گلاس دو لایه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234758/استعلام-متر-لوپ-تبلت-PH'>استعلام متر، لوپ، تبلت PH / استعلام, استعلام متر، لوپ، تبلت PH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234765/استعلام-کمپرسور-پیستونی'>استعلام کمپرسور پیستونی / استعلام , استعلام کمپرسور پیستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234775/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت  / استعلام,استعلام خرید آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234812/مناقصه-تجدید-خرید-غذا-در-سالن-پردیس-شماره-یک'>مناقصه تجدید خرید غذا در سالن پردیس شماره یک / مناقصه, تجدید مناقصه خرید غذا در سالن پردیس شماره یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234834/استعلام-فعالیت-های-اتحادیه-های-اصناف'>استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف  / استعلام, استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234859/مناقصه-نگهداری-سرویس-های-بهداشتی-محوطه'>مناقصه نگهداری سرویس های بهداشتی محوطه / مناقصه , مناقصه نگهداری سرویس های بهداشتی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234879/استعلام-کیوسک-مدل-T-bmi-و-bmi-shmd'>استعلام کیوسک مدل T-bmi و bmi-shmd / استعلام, استعلام کیوسک مدل T-bmi و bmi-shmd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234888/استعلام-موتورسیکلت'>استعلام موتورسیکلت  / استعلام, استعلام موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234890/استعلام-عملیات-اجرایی-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام عملیات اجرایی تجهیز ایستگاه پمپاژ  / استعلام, عملیات اجرایی تجهیز ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234907/استعلام-تامین-تجهیزات-مورد-نیاز-اینترنت'>استعلام تامین تجهیزات مورد نیاز اینترنت  / استعلام ,استعلام تامین تجهیزات مورد نیاز اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234921/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور  / استعلام , استعلام روغون موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234923/مناقصه-خرید-اوراق-چاپی--تکثیر-و-فرمهای-آماری--نوبت-ششم'>مناقصه خرید اوراق چاپی ، تکثیر و فرمهای آماری - نوبت ششم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید اوراق چاپی ، تکثیر و فرمهای آماری - نوبت ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234934/استعلام-باطری-12V-VTM-9AH'>استعلام باطری 12V-VTM-9AH / استعلام , استعلام باطری 12V-VTM-9AH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234939/استعلام-لوله-فولادی-بقطر-20-اینچ'>استعلام لوله فولادی بقطر 20 اینچ  / استعلام , استعلام لوله فولادی بقطر 20 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234947/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234970/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-اهن'>استعلام ساخت جاده و راه اهن / استعلام,استعلام ساخت جاده و راه اهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234979/استعلام-خرید-کولر-دوتیکه'>استعلام خرید کولر دوتیکه  / استعلام , استعلام خرید کولر دوتیکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234991/استعلام-درخواست-کاغذ'>استعلام درخواست کاغذ / استعلام,استعلام درخواست کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234994/استعلام-مانتو-شلوار-مقنعه-و--'>استعلام مانتو شلوار، مقنعه و ... / استعلام , استعلام مانتو شلوار، مقنعه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234999/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی-اتصالی-دیواری'>استعلام رادیاتور آلومینیومی اتصالی دیواری  / استعلام, رادیاتور آلومینیومی اتصالی دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235012/استعلام-ماده-شیمیایی-اسید-فرمیک'>استعلام ماده شیمیایی اسید فرمیک / استعلام , استعلام ماده شیمیایی اسید فرمیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235021/استعلام-عملیات-اجرایی-مرمت-شبکه-توزیع-خطوط-انتقال--'>استعلام  عملیات اجرایی مرمت شبکه توزیع خطوط انتقال .. / استعلام,استعلام  عملیات اجرایی مرمت شبکه توزیع خطوط انتقال ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235022/استعلام-راه-روستایی--'>استعلام راه روستایی ... / استعلام,استعلام راه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235040/استعلام-عملیات-مکانیکی'>استعلام عملیات مکانیکی  / استعلام,استعلام عملیات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235069/استعلام-عملیات-مکانیکی-حوزه--'>استعلام عملیات مکانیکی حوزه... / استعلام,استعلام عملیات مکانیکی حوزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235077/استعلام-کولر-گازی-ایستاده'>استعلام کولر گازی ایستاده / استعلام , استعلام کولر گازی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235081/استعلام-راه-روستایی'>استعلام راه روستایی  / استعلام,استعلام راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235092/استعلام-کفش-ایمنی-لباس-کار-دو-تیکه'>استعلام کفش ایمنی، لباس کار دو تیکه  / استعلام , استعلام کفش ایمنی، لباس کار دو تیکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235097/استعلام-پورد-لباسشویی-دستی'>استعلام پورد لباسشویی دستی / استعلام, استعلام پورد لباسشویی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235100/استعلام-ماده-شیمیایی-موویول-10-98'>استعلام ماده شیمیایی موویول 10-98 / استعلام, ماده شیمیایی موویول 10-98</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235105/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی / استعلام,مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235110/استعلام-انجام-جابجایی-کتاب-و-تجهیزات-کتابخانه'>استعلام انجام جابجایی کتاب و تجهیزات کتابخانه  / استعلام, استعلام انجام جابجایی کتاب و تجهیزات کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235129/استعلام-ماژول-نوری-SFP-STM16-120KM'>استعلام  ماژول نوری SFP STM16 120KM / استعلام, استعلام  ماژول نوری SFP STM16 120KM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235145/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235150/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235192/استعلام-مربای-هویج'>استعلام مربای هویج  / استعلام, مربای هویج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235194/استعلام-خرید-مواد-ضدعفونی-کننده--'>استعلام خرید مواد ضدعفونی کننده... / استعلام, استعلام خرید مواد ضدعفونی کننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235200/استعلام-370-کیلوگرم-سم-فسفر-دو-زنگ'>استعلام 370 کیلوگرم سم فسفر دو زنگ / استعلام, استعلام 370 کیلوگرم سم فسفر دو زنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235207/مناقصه-عمومی-مرحله-ای-انجام-مطالعات-شناسنامه-HSEE'>مناقصه عمومی مرحله ای انجام مطالعات شناسنامه HSEE  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عمومی مرحله ای انجام مطالعات شناسنامه HSEE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235233/مناقصه-22-دستگاه-خودرو-استیجاری-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه 22 دستگاه خودرو استیجاری ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت /  مناقصه , مناقصه 22 دستگاه خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235240/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235241/استعلام-یک-دستگاه-رایانه--یک-دستگاه-پرینتر'>استعلام یک دستگاه رایانه ، یک دستگاه پرینتر / استعلام,استعلام یک دستگاه رایانه ، یک دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235243/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-محوطه-سازی-مجموعه-ورزشی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی مجموعه ورزشی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235261/استعلام-ذخیره-ساز-رایانه'>استعلام ذخیره ساز رایانه  / استعلام,استعلام ذخیره ساز رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235294/استعلام-پارتیشن'>استعلام پارتیشن / استعلام , استعلام پارتیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235295/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک  / استعلام , استعلام لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235305/استعلام-خرید-8-دستگاه-اتاق-ماشین-الات-مختلف-راهسازی'>استعلام خرید 8 دستگاه اتاق ماشین الات مختلف راهسازی / استعلام ,استعلام خرید 8 دستگاه اتاق ماشین الات مختلف راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235323/استعلام-تولید-نصب-راه-اندازی-منبع-کوئیلی'>استعلام تولید-نصب- راه اندازی منبع کوئیلی / استعلام , استعلام تولید-نصب- راه اندازی منبع کوئیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235392/استعلام-دوربین-کانن-EOS-750D-به-همراه-لنز---'>استعلام دوربین کانن EOS 750D  به همراه لنز  ... / استعلام ,استعلام دوربین کانن EOS 750D  به همراه لنز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235401/استعلام-کیس'>استعلام کیس  / استعلام , استعلام کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235458/استعلام-فن--'>استعلام فن ... / استعلام , استعلام فن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233375/مناقصه-خرید-تجهیزات-نورپردازی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات نورپردازی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات نورپردازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233379/تجدید-مناقصات-خرید-یک-دستگاه-کمک-آموزشی-خرید-تجهیزات--نوبت-دوم'>تجدید مناقصات خرید یک دستگاه کمک آموزشی، خرید تجهیزات - نوبت دوم  / تجدید مناقصات، تجدید مناقصات خرید یک دستگاه کمک آموزشی، خرید تجهیزات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233403/تجدید-فراخوان-پروژه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-خطوط-انتقال-شبکه-2---ـ-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان پروژه خرید لوله های پلی اتیلن خطوط انتقال شبکه 2 ...  ـ نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن خطوط انتقال شبکه 2 نواحی عمرانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233408/مناقصه-خرید-شش-دستگاه-ریکلوزر-خلاء-و---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید شش دستگاه ریکلوزر خلاء و ... ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه  خرید شش دستگاه ریکلوزر خلاء و ... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233417/مناقصه-تامین-30-000-عدد-پالت-چوبی'>مناقصه تامین 30.000 عدد پالت چوبی / مناقصه, مناقصه تامین 30.000 عدد پالت چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233429/مناقصه-احداث-و-تکمیل-راه-های--'>مناقصه احداث و تکمیل راه های... / آگهی مناقصه, مناقصه احداث و تکمیل راه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233452/مناقصه-اجرای-قطعه-اول-خط-فوق-توزیع'>مناقصه اجرای قطعه اول خط فوق توزیع  / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای قطعه اول خط فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233473/مناقصه-تهیه-و-اجرای-تاسیسات-الکتریکی'>مناقصه تهیه و اجرای تاسیسات الکتریکی  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای تاسیسات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233519/مناقصه-تجدید-بهسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه تجدید بهسازی و آسفالت  نوبت دوم  / مناقصه,  مناقصه تجدید بهسازی و آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233554/مناقصه-تعویض-سیم-با-کابل-خودنگهدار'>مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233570/مناقصه-عمومی-واگذاری-خرید-کابل-فشار-ضعیف-مسی-و--'>مناقصه عمومی واگذاری خرید کابل فشار ضعیف مسی  و... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری خرید کابل فشار ضعیف مسی  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233575/مناقصه-احداث-خط-132-کیلوولت-تغذیه-کننده-پست-سیادتی'>مناقصه احداث خط 132 کیلوولت تغذیه کننده پست سیادتی / مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط 132 کیلوولت تغذیه کننده پست سیادتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233657/مناقصه-خرید-خط-با-رنگ-گرم-ترافیکی--'>مناقصه خرید خط با رنگ گرم ترافیکی... / مناقصه, مناقصه خرید خط با رنگ گرم ترافیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233665/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-الکتروموتور'>مناقصه خرید لوازم یدکی الکتروموتور  / مناقصه , مناقصه خرید لوازم یدکی الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233669/مناقصه-بهسازی-و-اجرای-لایه-بتنی-عوارضی-و--'>مناقصه بهسازی و اجرای لایه بتنی عوارضی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و اجرای لایه بتنی عوارضی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233734/استعلام-نهال-گل-محمدی'>استعلام نهال گل محمدی / استعلام ,استعلام نهال گل محمدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233765/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اسکادا'>فراخوان مناقصه  انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا / فراخوان مناقصه  انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233809/استعلام-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233812/مناقصه-عملیات-تکمیل-تاسیسات-الکتریکال-و-مکانیکال-فاز-3--'>مناقصه عملیات تکمیل تاسیسات الکتریکال و مکانیکال فاز 3... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل تاسیسات الکتریکال و مکانیکال فاز 3...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233833/مناقصه-خدمات-نگهداری-تاسیسات-آبرسانی-روستایی-شهرستان--'>مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات آبرسانی روستایی شهرستان... / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات آبرسانی روستایی شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233882/استعلام-لوازم-برقی--'>استعلام لوازم برقی ... / استعلام, استعلام لوازم برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233934/مناقصه-فراخوان-خرید-10-دستگاه-رله-دیستانس-و-13-دستگاه-رله'>مناقصه فراخوان خرید 10 دستگاه رله دیستانس و 13 دستگاه رله / مناقصه فراخوان خرید 10 دستگاه رله دیستانس و 13 دستگاه رله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233962/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-خاکی-و-فرعی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر خاکی و فرعی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر خاکی و فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233967/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-اعم-از-نظافت-رفت-و-روب'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری اعم از نظافت، رفت و روب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات شهری اعم از نظافت، رفت و روب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234014/استعلام-تعمیرات-ساختمان--'>استعلام تعمیرات ساختمان ... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234024/فراخوان-حفر-یک-چاه-آهکی'>فراخوان حفر یک چاه آهکی / آگهی فراخوان , فراخوان  حفر یک چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234040/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری--تعمیرات--بازسازی-شبکه-و-تحویل-آب-در-کنتور'>تجدید فراخوان انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور  / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234051/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-اینورتر-به-همراه-تحویل-و-نصب'>استعلام کولر گازی ایستاده اینورتر به همراه تحویل و نصب / استعلام, استعلام کولر گازی ایستاده اینورتر به همراه تحویل و نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234148/استعلام-لامپ-LED'>استعلام لامپ LED  / استعلام , استعلام لامپ LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234162/استعلام-خاموش-کننده-پودر-دستی'>استعلام خاموش کننده پودر دستی / استعلام,استعلام خاموش کننده پودر دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234178/استعلام-پمپ-515-مارک-HUSKY-مدل-D5A377-و-پمپ-گراکو'>استعلام پمپ 515 مارک HUSKY مدل D5A377 و پمپ گراکو / استعلام , استعلام پمپ 515 مارک HUSKY مدل D5A377 و پمپ گراکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234284/استعلام-سورتر-اسکناس-GRG-مدل-GM400--'>استعلام سورتر اسکناس GRG مدل GM400... / استعلام,استعلام سورتر اسکناس GRG مدل GM400...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234295/استعلام-حفاری-دو-حلقه-چاه-دهانه-گشاد'>استعلام حفاری دو حلقه چاه دهانه گشاد / استعلام, استعلام حفاری دو حلقه چاه دهانه گشاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234318/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام , استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234323/استعلام-ساخت-و-حمل-و-نصب-6-استوانه-پوسته-تریور-کارخانه'>استعلام ساخت و حمل و نصب 6 استوانه پوسته تریور کارخانه  / استعلام,استعلام ساخت و حمل و نصب 6 استوانه پوسته تریور کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234362/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام , استعلام شارژ کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234382/استعلام-انجام-خدمات-خودروئی-استان'>استعلام  انجام خدمات خودروئی استان / استعلام, استعلام  انجام خدمات خودروئی استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234390/استعلام-کابل-کشی-شبکه-ومخابرات'>استعلام کابل کشی شبکه ومخابرات  / استعلام,استعلام کابل کشی شبکه ومخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234396/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-ساختمان'>استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234398/استعلام-صندلی-انتظار-پایه-ثابت-مدل-آرین--'>استعلام صندلی انتظار پایه ثابت مدل آرین... / استعلام,استعلام صندلی انتظار پایه ثابت مدل آرین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234400/استعلام-صندلی-گردان-مدیریتی-پشت-بلند--'>استعلام صندلی گردان مدیریتی پشت بلند... / استعلام, استعلام صندلی گردان مدیریتی پشت بلند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234421/استعلام-کابل-کشی-شبکه-و-یوپی-اس-و-تلفن'>استعلام کابل کشی شبکه و یوپی اس و تلفن  / استعلام, استعلام کابل کشی شبکه و یوپی اس و تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234445/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234461/استعلام-کولر-دو-تیکه-میتسوبیشی'>استعلام کولر دو تیکه میتسوبیشی / استعلام, استعلام کولر دو تیکه میتسوبیشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234483/اصلاحیه-مناقصه-طراحی--تهیه-مونتاژ-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی'>اصلاحیه مناقصه طراحی ، تهیه، مونتاژ، خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی / اصلاحیه مناقصه طراحی ، تهیه، مونتاژ، خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234488/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه--'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه ... / استعلام , استعلام تخریب و آماده سازی محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234495/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو... / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234559/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-سیستم-کنترل-و-مانیتورینگ-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ تصفیه خانه فاضلاب... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ تصفیه خانه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234565/استعلام-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام تعمیر و نگهداری  / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234639/استعلام-رله-حفاظت-بریکر-فیلور--'>استعلام رله حفاظت بریکر فیلور ... / استعلام , استعلام رله حفاظت بریکر فیلور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234700/استعلام-ساخت-و-نصب-کتابخانه-تمام-ام-دی-اف-با-یراق-آلات'>استعلام ساخت و نصب کتابخانه تمام ام دی اف با یراق آلات / استعلام,استعلام ساخت و نصب کتابخانه تمام ام دی اف با یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234701/استعلام-پرینتر-مدل-p-2035'>استعلام پرینتر مدل p 2035 / استعلام , استعلام پرینتر مدل p 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234710/استعلام-خرید-نصب-و-نگهداری-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات--'>استعلام خرید نصب و نگهداری و ارسال بر خط اطلاعات ... / استعلام,استعلام خرید نصب و نگهداری و ارسال بر خط اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234940/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی-صدور-بلیط'>استعلام دستگاه نوبت دهی صدور بلیط  / استعلام,استعلام دستگاه نوبت دهی صدور بلیط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235044/استعلام-5-راننده-خودرو'>استعلام 5 راننده خودرو / استعلام ,استعلام 5 راننده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235083/استعلام-سیستم-بایگانی-ریلی'>استعلام سیستم بایگانی ریلی / استعلام, استعلام سیستم بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235093/استعلام-خرید-دستگاه-هارد'>استعلام خرید دستگاه هارد  / استعلام ,استعلام خرید دستگاه هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235101/استعلام-یک-دستگاه-هارد-2-ترابایتی'>استعلام یک دستگاه هارد 2 ترابایتی / استعلام, استعلام یک دستگاه هارد 2 ترابایتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235215/استعلام-انجام-خدمات-مدیریت-اطلاعات-پروژه-ها---'>استعلام انجام خدمات مدیریت اطلاعات پروژه ها  ... / استعلام , استعلام انجام خدمات مدیریت اطلاعات پروژه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235226/مناقصه-دیوارکشی-محوطه-بازارچه'>مناقصه دیوارکشی محوطه بازارچه   / مناقصه دیوارکشی محوطه بازارچه سرشت با پانل دکوراتیو بتنی پیش ساخته  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235237/مناقصه-تامین-نقلیه'>مناقصه تامین نقلیه / مناقصه , مناقصه تامین نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235259/استعلام-طرح-آبرسانی'>استعلام طرح آبرسانی / استعلام,طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233369/مناقصه-سازماندهی-منابع-کتابی-فارسی-و-غیرفارسی'>مناقصه سازماندهی منابع کتابی فارسی و غیرفارسی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری سازماندهی منابع کتابی فارسی و غیرفارسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233388/مناقصه-واگذاری-بیمه-درمان-تکمیلی-کارکنان-قراردادی-و-کارکنان-تامین-نیرو'>مناقصه واگذاری بیمه درمان تکمیلی کارکنان قراردادی و کارکنان تامین نیرو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بیمه درمان تکمیلی کارکنان قراردادی و کارکنان تامین نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233458/آگهی-تجدید-مناقصه-عمومی-امور-اعزام-و-بدرقه-مددجویان--نوبت-دوم'>آگهی تجدید مناقصه عمومی امور اعزام و بدرقه مددجویان - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، آگهی تجدید مناقصه عمومی امور اعزام و بدرقه مددجویان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233515/فراخوان-مناقصه-تجهیز-یک-سالن-بولینگ-با-شش-خط-بازی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تجهیز یک سالن بولینگ با شش خط بازی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تجهیز یک سالن بولینگ با شش خط بازی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233740/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی... / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233821/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233948/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234032/مناقصه-خط-کشی-سرد-محورهای--نوبت-دوم'>مناقصه خط کشی سرد محورهای... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خط کشی سرد محورهای... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234065/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام,استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234168/استعلام-اهرم-کلید-اصلی-FUGI'>استعلام اهرم کلید اصلی FUGI / استعلام , استعلام اهرم کلید اصلی FUGI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234733/استعلام-7-متر-زنجیر-یک-ردیف--'>استعلام 7 متر زنجیر یک ردیف... / استعلام , استعلام 7 متر زنجیر یک ردیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234743/استعلام-رولربرینگ-غلطک-بیضوی'>استعلام رولربرینگ غلطک بیضوی  / استعلام, استعلام رولربرینگ غلطک بیضوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234748/استعلام-2-عدد-نازل-گازسوز-مشعل-اصلی-کوره'>استعلام 2 عدد نازل گازسوز مشعل اصلی کوره  / استعلام , استعلام 2 عدد نازل گازسوز مشعل اصلی کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234752/استعلام-2-دست-پکینگ--'>استعلام 2 دست پکینگ... / استعلام , استعلام 2 دست پکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234779/استعلام-4-عدد-سیل'>استعلام 4 عدد سیل  / استعلام, استعلام 4 عدد سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234781/استعلام-1-دستگاه-بالابر-برقی-تک-فاز-510w'>استعلام 1 دستگاه بالابر برقی تک فاز 510w / استعلام , استعلام 1 دستگاه بالابر برقی تک فاز 510w</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234782/استعلام-یک-دستگاه-روتاری-انکودر-شنک-توزین'>استعلام یک دستگاه روتاری انکودر شنک توزین / مناقصه, استعلام یک دستگاه روتاری انکودر شنک توزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234788/استعلام-2-عدد-رگلاتور-هوا-مدرج--2-فیلتر-هیبرید'>استعلام 2 عدد رگلاتور هوا مدرج * 2 فیلتر هیبرید / استعلام , استعلام 2 عدد رگلاتور هوا مدرج * 2 فیلتر هیبرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234792/استعلام-8-عدد-رینگ-فلزی'>استعلام 8 عدد رینگ فلزی / استعلام, استعلام 8 عدد رینگ فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234798/استعلام-1-دستگاه-گریس-پمپ-برقی'>استعلام 1 دستگاه گریس پمپ برقی / مناقصه, استعلام 1 دستگاه گریس پمپ برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234803/استعلام-5-عدد-قفل-کن-زنجیر-موتور'>استعلام 5 عدد قفل کن زنجیر موتور  / استعلام 5 عدد قفل کن زنجیر موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234820/استعلام-4-عدد-آداپتور-اسلیو'>استعلام  4 عدد آداپتور اسلیو / استعلام ،استعلام  4 عدد آداپتور اسلیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234840/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری--'>مناقصه انجام عملیات لوله گذاری... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234841/استعلام-4-عدد-پوسته-یاتاقان'>استعلام 4 عدد پوسته یاتاقان  / استعلام, استعلام 4 عدد پوسته یاتاقان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234843/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234861/استعلام-150-عدد-بوش-محافظ-مهره-پیچ-محوری'>استعلام 150 عدد بوش محافظ مهره پیچ محوری / استعلام, استعلام 150 عدد بوش محافظ مهره پیچ محوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234887/استعلام-2-عدد-گرافیت-سینی-تراست'>استعلام 2 عدد گرافیت سینی تراست  / استعلام, استعلام 2 عدد گرافیت سینی تراست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234951/استعلام-4-عدد-آداپتوراسیلو'>استعلام 4 عدد آداپتوراسیلو / استعلام , استعلام 4 عدد آداپتوراسیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234967/استعلام-4-عدد-پوسته-یاتاقان'>استعلام 4 عدد پوسته یاتاقان  / استعلام, استعلام 4 عدد پوسته یاتاقان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235197/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235216/تجدید-مناقصه-احداث-دو-زمین-ورزشی-روباز'>تجدید مناقصه احداث دو زمین ورزشی روباز  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه احداث دو زمین ورزشی روباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235236/فراخوان-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-حفاظت-فیزیکی'>فراخوان مناقصه تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235239/مناقصه-خرید-تعداد-1330-دستگاه-ترانسفورماتورهای-فشار-متوسط-روغنی--'>مناقصه خرید تعداد 1330 دستگاه ترانسفورماتورهای فشار متوسط روغنی ... / مناقصه، مناقصه خرید تعداد 1330 دستگاه ترانسفورماتورهای فشار متوسط روغنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233480/مناقصه-فراخوان-ارایه-خدمات-نظارت-بر-احداث-مجتمع-ارتباطات-و-فناوری-اطلاعات-ict'>مناقصه فراخوان ارایه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات ict / مناقصه فراخوان ارایه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات ict</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233491/مناقصه-آماده-سازی-32-هکتاری--'>مناقصه  آماده سازی 32 هکتاری ... / فراخوان عمومی, مناقصه  آماده سازی 32 هکتاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233497/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233513/تجدید-مناقصه-احداث-پل--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث پل ...نوبت دوم  / مناقصه, تجدید مناقصه احداث پل ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233518/استعلام-1-دستگاه-کف-شوی-خودرویی--'>استعلام 1 دستگاه کف شوی خودرویی ... / استعلام, استعلام 1 دستگاه کف شوی خودرویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233532/مناقصه-خرید-دستگاه-خانکوبی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  دستگاه خانکوبی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید  دستگاه خانکوبی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233550/مناقصه-خرید-پایه-بتونی-فشار-متوسط-تجدید'>مناقصه خرید پایه بتونی فشار متوسط تجدید / آگهی تجدید مناقصات عمومی , مناقصه خرید پایه بتونی فشار متوسط تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233562/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-پست-امداد-فاضلاب'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری پست امداد فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری پست امداد فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233582/استعلام-تجهیزات-ویدئو-کنفرانس--'>استعلام تجهیزات ویدئو کنفرانس... / استعلام, استعلام تجهیزات ویدئو کنفرانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233603/مناقصه-خرید-تعداد-10125-دستگاه-انواع-کلید-مینیاتوری--(مرحله-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 10125 دستگاه انواع کلید مینیاتوری... (مرحله دوم) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 10125 دستگاه انواع کلید مینیاتوری... (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233617/فراخوان-مناقصه-خرید-بیمه-نامه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید بیمه نامه نوبت دوم / فراخوان مناقصه خرید بیمه نامه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233625/مناقصه-تهیه-و-نصب-سیستم-حرارتی-و-برودتی-ساختمان'>مناقصه تهیه و نصب سیستم حرارتی و برودتی ساختمان  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب سیستم حرارتی و برودتی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233629/مناقصه-خرید-خدمات-تامین-قطعات-و-تعمیرات-دوره-ای'>مناقصه خرید خدمات تامین قطعات و تعمیرات دوره ای  / مناقصه خرید خدمات تامین قطعات و تعمیرات دوره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233675/استعلام-خرید-چند-دستگاه-کامپیوتر--'>استعلام  خرید چند دستگاه کامپیوتر ... / استعلام,استعلام  خرید چند دستگاه کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233690/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-منطقه-آزاد'>مناقصه احداث ساختمان شعبه منطقه آزاد  / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان شعبه منطقه آزاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233707/استعلام-لیبل-فلزی'>استعلام لیبل فلزی / استعلام,لیبل فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233732/استعلام-خرید-15000-کیلوگرم-سیم-الومینیوم'>استعلام خرید 15000 کیلوگرم سیم الومینیوم  / استعلام, خرید 15000 کیلوگرم سیم الومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233793/آگهی-تجدید-فراخون-ارزیابی-کیفی-عملیات-برون-سپاری-فعالیتهای-بهره-برداری-نوبت-دوم'>آگهی تجدید فراخون ارزیابی کیفی  عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری- نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخون ارزیابی کیفی ،آگهی فراخون ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233873/استعلام-تعمیر-اساسی-دستگاه-درزین'>استعلام تعمیر اساسی دستگاه درزین / استعلام,تعمیر اساسی دستگاه درزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233874/استعلام-سیم-نمره-1--500-متر--'>استعلام سیم نمره 1   500 متر .. / استعلام, استعلام سیم نمره 1   500 متر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233893/آگهی-شناسایی-پیمانکار-ساخت-سوله'>آگهی شناسایی پیمانکار ساخت سوله / آگهی شناسایی پیمانکار, آگهی شناسایی پیمانکار ساخت سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233928/استعلام-لوله-کشی-گاز--'>استعلام لوله کشی گاز... / استعلام, استعلام لوله کشی گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233958/استعلام-انجام-خدمات'>استعلام انجام خدمات  / استعلام,انجام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233961/استعلام-خرید-دستگاه-کارت-ساعت'>استعلام خرید دستگاه کارت ساعت  / استعلام,استعلام خرید دستگاه کارت ساعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233995/مناقصه-خرید-کابل-مسی-تابلو-زیر-ترانس'>مناقصه خرید کابل مسی تابلو زیر ترانس / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید کابل مسی تابلو زیر ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234055/فراخوان-مناقصه-اجرای-حفاظ-دور-دریاچه-مصنوعی-شهر--'>فراخوان مناقصه اجرای حفاظ دور دریاچه مصنوعی شهر... / فراخوان مناقصه  ،فراخوان مناقصه اجرای حفاظ دور دریاچه مصنوعی شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234057/مناقصه-تهیه-و-نصب-حفاظ-بتنی-بلوک-مفصلی'>مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234136/استعلام-کاغذ-A4-کپی-مکس'>استعلام  کاغذ A4 کپی مکس / استعلام, استعلام  کاغذ A4 کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234145/استعلام-سه-دستگاه-رایانه-مطابق-فایل-پیوستی'>استعلام سه دستگاه رایانه مطابق فایل پیوستی / استعلام,استعلام سه دستگاه رایانه مطابق فایل پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234147/مناقصه-حمل-زباله--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه حمل زباله - نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل زباله - نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234214/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-منبع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل منبع آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه تکمیل منبع آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234239/استعلام-پنجره-UPVC'>استعلام پنجره UPVC / استعلام, استعلام پنجره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234245/استعلام-حمل-و-نقل-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>استعلام حمل و نقل انواع نهاده های کشاورزی  / استعلام,استعلام حمل و نقل انواع نهاده های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234259/استعلام-رفع-حوادث-و-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-انتقال-و-انشعابات-آب'>استعلام رفع حوادث و تعمیر و نگهداری شبکه، انتقال و انشعابات آب  / استعلام, استعلام رفع حوادث و تعمیر و نگهداری شبکه، انتقال و انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234270/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-پکیج-شوفاژ-دیواری-گازی'>استعلام تهیه یک دستگاه پکیج شوفاژ دیواری گازی  / استعلام,استعلام تهیه یک دستگاه پکیج شوفاژ دیواری گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234272/استعلام-جمع-آوری-و-انتقال-آنتن'>استعلام جمع آوری و انتقال آنتن / استعلام, استعلام جمع آوری و انتقال آنتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234321/تجدید-فراخوان-اجرا-شستشو-و-ویدئو-متری-خطوط-آدم-روها'>تجدید فراخوان اجرا شستشو و ویدئو متری خطوط، آدم روها  / ​تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرا شستشو و ویدئو متری خطوط، آدم روها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234322/استعلام-بایکس-بایگانی-درب-دار--'>استعلام بایکس بایگانی درب دار ... / استعلام, استعلام بایکس بایگانی درب دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234335/استعلام-خرید-و-نصب-و-پشتیبانی-و-نگهداری-دستگاههای-تردد-شمار'>استعلام خرید و نصب و پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار / استعلام , استعلام خرید و نصب و پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234341/استعلام-چمن-زن-تراکتوری--'>استعلام چمن زن تراکتوری... / استعلام, استعلام چمن زن تراکتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234356/استعلام-پارکت-لمینت--'>استعلام پارکت لمینت... / استعلام, استعلام پارکت لمینت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234368/استعلام-نگهداری-شبکه-آب-شرب-فاروج'>استعلام نگهداری شبکه آب شرب فاروج / استعلام,استعلام نگهداری شبکه آب شرب فاروج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234375/استعلام-لوله-6-متری-ساوه-تست-شده-6-میل-با-دنده-و---'>استعلام لوله 6 متری ساوه تست شده 6 میل با دنده و .... / استعلام , استعلام لوله 6 متری ساوه تست شده 6 میل با دنده و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234389/استعلام-رفع-حوادث-و-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-انتقال-و-انشعابات-آب'>استعلام رفع حوادث و تعمیر و نگهداری شبکه، انتقال و انشعابات آب  / استعلام, استعلام رفع حوادث و تعمیر و نگهداری شبکه، انتقال و انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234415/استعلام-بروز-رسانی-اطلاعات-کدپستی'>استعلام بروز رسانی اطلاعات کدپستی / استعلام, استعلام بروز رسانی اطلاعات کدپستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234416/استعلام-اسپیلت-دیواری-12000-سرمایشی'>استعلام  اسپیلت دیواری  12000 سرمایشی / استعلام , استعلام  اسپیلت دیواری  12000 سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234439/فراخوان-مناقصه-واگذاری-سرویس-و-نگهداری-برق-و-تاسیسات'>فراخوان مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری برق و تاسیسات  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری برق و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234498/استعلام-پشتیبانی-و-توسعه-ارتباطات-بی-سیم-اداره-امور-شعب-استان-البرز'>استعلام پشتیبانی و توسعه ارتباطات بی سیم اداره امور شعب استان البرز / استعلام,استعلام پشتیبانی و توسعه ارتباطات بی سیم اداره امور شعب استان البرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234500/استعلام-سیستم-اعلام-حریق-شعب-بیستگانه-بانک-کشاورزی'>استعلام سیستم اعلام حریق شعب بیستگانه بانک کشاورزی / استعلام,استعلام سیستم اعلام حریق شعب بیستگانه بانک کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234504/استعلام-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-و-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام  عملیات اجرایی خط انتقال و ایستگاه پمپاژ  .. / استعلام, استعلام  عملیات اجرایی خط انتقال و ایستگاه پمپاژ  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234507/استعلام-کولر-اسپیلت-30000-سرد'>استعلام کولر اسپیلت 30000 سرد / استعلام,استعلام کولر اسپیلت 30000 سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234553/استعلام-تهیه-فرم-خام-و-چاپ-لیزری-صورتحساب-مشترکین-گاز'> استعلام تهیه فرم خام و چاپ لیزری صورتحساب مشترکین گاز / استعلام,  استعلام تهیه فرم خام و چاپ لیزری صورتحساب مشترکین گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234631/استعلام-رفع-حوادث-و-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-انتقال-و-انشعابات-آب'>استعلام رفع حوادث و تعمیر و نگهداری شبکه انتقال و انشعابات آب  / استعلام,استعلام رفع حوادث و تعمیر و نگهداری شبکه انتقال و انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234649/استعلام-پیچ'>استعلام پیچ / استعلام, استعلام پیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234661/استعلام-سوزن-دستگاه-سریال-کوب--'>استعلام سوزن دستگاه سریال کوب... / استعلام, استعلام سوزن دستگاه سریال کوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234787/استعلام-خرید-2-دستگاه-مبدل-سریال--'>استعلام  خرید 2 دستگاه مبدل سریال .. / استعلام,استعلام  خرید 2 دستگاه مبدل سریال ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234795/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره  / استعلام , استعلام پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234800/استعلام-بست'>استعلام بست / استعلام , استعلام بست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234891/فراخوان-حراست-و-حفاظت-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات'>فراخوان حراست و حفاظت از اماکن، اموال و تاسیسات  / مناقصه ع مومیع فراخوان حراست و حفاظت از اماکن، اموال و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234892/فراخوان-مناقصه-حراست-و-حفاظت-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات'>فراخوان مناقصه حراست و حفاظت از اماکن، اموال و تاسیسات / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه حراست و حفاظت از اماکن، اموال و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234893/استعلام-احداث-خط-انتقال-برق'>استعلام احداث خط انتقال برق  / استعلام,استعلام احداث خط انتقال برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234946/استعلام-سرخ-کن'>استعلام سرخ کن  / استعلام,استعلام سرخ کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234958/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو... / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234986/مناقصه-واگذاری-امور-حفاظت-فیزیکی-مرکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی مرکز آموزشی درمانی  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی مرکز آموزشی درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234987/استعلام-گرم-خانه'>استعلام گرم خانه / استعلام,گرم خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235029/استعلام-تکمیل-سوله-راهداری-اندیکا--'>استعلام  تکمیل سوله راهداری اندیکا ... / استعلام,استعلام  تکمیل سوله راهداری اندیکا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235059/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235060/استعلام-پروژه-آبیاری-نهالکاری-های'>استعلام پروژه آبیاری نهالکاری های  / استعلام,پروژه آبیاری نهالکاری های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235061/استعلام-نصب-علائم-و-تجهیزات-ترافیکی'>استعلام نصب علائم و تجهیزات ترافیکی / استعلام,نصب علائم و تجهیزات ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235067/استعلام-تخته-کار-چوبی-با-پروفیل-استیل-نگیر'>استعلام  تخته کار چوبی با پروفیل استیل نگیر / استعلام, استعلام  تخته کار چوبی با پروفیل استیل نگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235111/استعلام-میز-و-صندلی--'>استعلام میز و صندلی... / استعلام, استعلام میز و صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235114/استعلام-جای-جوجه-کباب'>استعلام  جای جوجه کباب / استعلام, استعلام  جای جوجه کباب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235147/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی-و-ایزوگام'>استعلام خرید مصالح ساختمانی و ایزوگام / استعلام , استعلام خرید مصالح ساختمانی و ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235148/استعلام-خدمت-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-در-اجرای-پروژه-های-آبخیزداری'>استعلام خدمت نظارت کارگاهی و عالیه در اجرای پروژه های آبخیزداری  / استعلام , استعلام خدمت نظارت کارگاهی و عالیه در اجرای پروژه های آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235156/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-ساختمان--'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان... / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235180/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235212/استعلام-ترولی-حمل-سیخ-کباب'>استعلام ترولی حمل سیخ کباب  / استعلام , استعلام ترولی حمل سیخ کباب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235213/مناقصه-ترمیم-و-اصلاح-و-احداث-جداول-و-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه ترمیم و اصلاح و احداث جداول و پیاده روسازی معابر  / مناقصه , مناقصه ترمیم و اصلاح و احداث جداول و پیاده روسازی معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235229/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-و-نگهداری-شهرکها-و-نواحی-صنعتی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات و نگهداری شهرکها و نواحی صنعتی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات و نگهداری شهرکها و نواحی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235231/مناقصه-احداث-ساختمان-ایستگاه-گاز'>مناقصه احداث ساختمان ایستگاه گاز / مناقصه احداث ساختمان ایستگاه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235235/مناقصه-حفاری-چاه-عمیق-جابجایی-چاه'>مناقصه حفاری چاه عمیق جابجایی چاه / مناقصه, مناقصه حفاری چاه عمیق جابجایی چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235238/مناقصه-فراخوان-اجرای-خط-کشی-محورهای-حوزه-استحفاظی'>مناقصه فراخوان اجرای خط کشی محورهای حوزه استحفاظی  / مناقصه فراخوان اجرای خط کشی محورهای حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235249/مناقصه-تهیه-و-حمل-و-تخلیه-کفپوش-بتنی'>مناقصه تهیه و حمل و تخلیه کفپوش بتنی / مناقصه  تهیه و حمل و تخلیه کفپوش بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235251/مناقصه-مسیر-گشایی-و-احداث-خیابان'>مناقصه مسیر گشایی و احداث خیابان / مناقصه , مناقصه مسیر گشایی و احداث خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235252/مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب-در-روستا--'>مناقصه لوله گذاری خط انتقال آب در روستا... / مناقصه , مناقصه لوله گذاری خط انتقال آب در روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235257/مناقصه-فراخوان-تهیه-و-نصب-حفاظ-بتنی-بلوک-مفصلی'>مناقصه فراخوان تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235262/مناقصه-فنس-کشی-ساختمان--'>مناقصه فنس کشی ساختمان ... / مناقصه، مناقصه فنس کشی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235266/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه  / مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235279/استعلام-اجرای-اتصالات--'>استعلام اجرای اتصالات ... / استعلام , استعلام اجرای اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235318/استعلام-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات'>استعلام انجام خدمات نگهداری و تعمیرات / استعلام, استعلام انجام خدمات نگهداری و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235338/استعلام-دمنده-موتوری-کوله-ای'>استعلام دمنده موتوری کوله ای / استعلام, دمنده موتوری کوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235344/استعلام-اجرای-لوله-کشی-داخل-کانال-تاسیسات--'>استعلام اجرای لوله کشی داخل کانال تاسیسات ... / استعلام, استعلام اجرای لوله کشی داخل کانال تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235409/استعلام-بیمه-تمام-خطر-پروژه-طرح--'>استعلام بیمه تمام خطر پروژه طرح ... / استعلام, استعلام بیمه تمام خطر پروژه طرح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235448/استعلام-اعزام-کاروان-زیارتی'>استعلام  اعزام کاروان زیارتی  / استعلام , استعلام  اعزام کاروان زیارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233366/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-خدماتی-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور خدماتی- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه  عمومی  و دو مرحله ای,فراخوان اجاره یک فروند شناور خدماتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233416/مناقصه-خرید-47-دستگاه-تابلوهای-فشار-ضعیف'>مناقصه خرید 47 دستگاه تابلوهای فشار ضعیف / مناقصه, مناقصه خرید 47 دستگاه تابلوهای فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233445/مناقصه-انجام-کلیه-امور-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی'>مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  / فراخوان مناقصه, مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233446/استعلام-Super-Offset-Printing-Blanket'>استعلام Super Offset Printing Blanket / استعلام, Super Offset Printing Blanket</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233447/مناقصه-عمومی-اصلاح-هندسی-و-رفع-گره-ترافیکی-و--'>مناقصه عمومی اصلاح هندسی و رفع گره ترافیکی  و... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اصلاح هندسی و رفع گره ترافیکی  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233455/استعلام-تیغه--'>استعلام تیغه ... / استعلام , استعلام تیغه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233459/فراخوان-جذب-پیمانکار-نسبت-به-مرمت-خانه-تاریخی'>فراخوان جذب پیمانکار نسبت به مرمت خانه تاریخی  / فراخوان , فراخوان جذب پیمانکار نسبت به مرمت خانه تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233462/استعلام-PRESS-PAPER--'>استعلام PRESS PAPER... / استعلام, استعلام PRESS PAPER...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233463/استعلام-PRESS-PAPER'>استعلام PRESS PAPER  / استعلام ,استعلام PRESS PAPER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233499/مناقصه-عملیات-حراست-و-نگهبانی-از-باغات-پسته--'>مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از باغات پسته ...  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از باغات پسته ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233546/مناقصه-تامین-مواد-شیمیایی-مورد-نیاز-جهت-پروژه-20-حلقه-چاه--نوبت-دوم'>مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20 حلقه چاه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20 حلقه چاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233650/مناقصه-عمومی-رنگ-آمیزی-مخازن-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی رنگ آمیزی مخازن نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه  رنگ آمیزی مخازن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233659/تجدید-مناقصه-عملیات-حفاری-حلقه-چاه-آب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفاری حلقه چاه آب نوبت دوم  / آگهی تجدید فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات حفاری حلقه چاه آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233662/مناقصه-فراخوان-مشارکت-در-ساخت-واحد-تجاری--اداری'>مناقصه فراخوان مشارکت در ساخت واحد تجاری - اداری  / مناقصه فراخوان مشارکت در ساخت واحد تجاری - اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233681/مناقصه-اجرای-عملیات-متفرقه-حفاری-خاکریزی-و--'>مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233682/ارزیابی-کیفی-طراحی-ساخت-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-فاضلاب-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی طراحی ساخت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی طراحی ساخت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233783/فراخوان-تامین-مالی--تهیه-لوله-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-خطوط-اصلی---تجدید'> فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی ... تجدید  / تجدید فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233890/استعلام-خرید-85-مترمکعب-سیلیس--'>استعلام خرید  85 مترمکعب سیلیس ... / استعلام, استعلام خرید  85 مترمکعب سیلیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233897/استعلام-عملیات-رفع-حوادث-سامانه-های-کلرزنی-و-تعمیر-و-سرویس'>استعلام عملیات رفع حوادث سامانه های کلرزنی و تعمیر و سرویس  / استعلام, استعلام عملیات رفع حوادث سامانه های کلرزنی و تعمیر و سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234006/مناقصه-بهسازی-معابر-خاکبرداری-مخلوط-ریزی---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی معابر خاکبرداری،مخلوط ریزی...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی معابر خاکبرداری،مخلوط ریزی...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234041/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-پروژه-نوبت-دوم'>مناقصه  زیرسازی و آسفالت پروژه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  زیرسازی و آسفالت پروژه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234046/فراخوان-تجدید-مناقصه-آبرسانی-به-منطقه'>فراخوان تجدید مناقصه آبرسانی به منطقه  / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان تجدید مناقصه آبرسانی به منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234054/مناقصه-مرمت-و-باسازی-دیوار-محوطه-پست'>مناقصه مرمت و باسازی دیوار محوطه پست / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقص مرمت و باسازی دیوار محوطه پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234118/استعلام-اورکت-کلاه-دار--'>استعلام اورکت کلاه دار... / استعلام, استعلام اورکت کلاه دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234146/استعلام-سالمترول-فلوتیکازون'>استعلام سالمترول فلوتیکازون / استعلام,سالمترول فلوتیکازون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234163/استعلام-پمپ-روغن-دستی'>استعلام پمپ روغن دستی / استعلام , استعلام پمپ روغن دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234184/استعلام-اتصالات-هیدرولیک--اقلام-یدکی-یدکش-کش-صفحه-نمایش'>استعلام اتصالات هیدرولیک ، اقلام یدکی یدکش کش، صفحه نمایش / استعلام, استعلام اتصالات هیدرولیک ، اقلام یدکی یدکش کش، صفحه نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234195/استعلام-دفترچه-راهنمای-عربی-آریو'>استعلام دفترچه راهنمای عربی آریو / استعلام , استعلام دفترچه راهنمای عربی آریو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234197/استعلام-اقلام-یدکی-لیفتراک-کوماتسو'>استعلام اقلام یدکی لیفتراک کوماتسو  / استعلام , استعلام اقلام یدکی لیفتراک کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234209/استعلام-جک-هیدرولیک--لامپ-و-سرپیچ--جرثقیل-بادی'>استعلام  جک هیدرولیک ، لامپ و سرپیچ ، جرثقیل بادی  / استعلام, استعلام  جک هیدرولیک ، لامپ و سرپیچ ، جرثقیل بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234220/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کپی--'>استعلام خرید یک دستگاه کپی ... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه کپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234250/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234274/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام خرید لوازم یدکی تجهیزات کامپیوتر  / استعلام,استعلام خرید لوازم یدکی تجهیزات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234291/تجدید-مناقصه-حراست-فیزیکی-از-اماکن-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234316/استعلام-تهیه-و-چاپ-گواهی-مالیاتی'>استعلام تهیه و چاپ گواهی مالیاتی / استعلام , استعلام تهیه و چاپ گواهی مالیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234324/استعلام-2-دستگاه-کیس-سرور'>استعلام 2 دستگاه کیس سرور / استعلام,استعلام 2 دستگاه کیس سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234345/استعلام-خرید-المنت'>استعلام خرید المنت / استعلام,استعلام خرید المنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234372/استعلام-وسایل-لوله-کشی'>استعلام وسایل لوله کشی  / استعلام, استعلام وسایل لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234373/استعلام-خرید-لوازم-صوتی--'>استعلام خرید لوازم صوتی... / استعلام, استعلام خرید لوازم صوتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234418/استعلام-خرید-یک-دستگاه-اسپیلت-اینورتر36000-و-یکدستگاه--'>استعلام خرید یک دستگاه اسپیلت اینورتر36000 و یکدستگاه ... / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه اسپیلت اینورتر36000 و یکدستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234466/مناقصه-خرید-5-000-قالب-کفش-ترمز-چدنی'>مناقصه خرید 5.000 قالب کفش ترمز چدنی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 5.000 قالب کفش ترمز چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234627/استعلام-عملیات-دریافت-مواد-زائد-نفتی-از-شناورها'>استعلام عملیات دریافت مواد زائد نفتی از شناورها / استعلام, عملیات دریافت مواد زائد نفتی از شناورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234811/مناقصه-تامین-مواد-شیمیایی-مورد-نیاز-جهت-پروژه-20-حلقه-چاه-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20 حلقه چاه (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20 حلقه چاه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234883/مناقصه-خرید-وینچ-کلمپ'>مناقصه خرید وینچ کلمپ  / مناقصه خرید وینچ کلمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234903/مناقصه-کپسول-های-اطفا-حریق-ستاد'>مناقصه کپسول های اطفا حریق ستاد  / مناقصه کپسول های اطفا حریق ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234961/استعلام​-اسکن-مدارک-پزشکی'>استعلام​ اسکن مدارک پزشکی  / استعلام ​اسکن مدارک پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235133/استعلام-کنتور-آب-هوشمند'>استعلام کنتور آب هوشمند  / استعلام, استعلام کنتور آب هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235161/استعلام-خرید-و-نصب-دو-عدد-CMU05-CPU-ABB--'>استعلام  خرید و نصب دو عدد CMU05: CPU ABB ... / استعلام, استعلام  خرید و نصب دو عدد CMU05: CPU ABB ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235163/استعلام-تکمیل-بنا--'>استعلام تکمیل بنا... / استعلام, استعلام تکمیل بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235196/استعلام-تامین-اینترنت-مصرفی-دانشگاه'>استعلام تامین اینترنت مصرفی دانشگاه / استعلام , استعلام تامین اینترنت مصرفی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235217/مناقصه-فراخون-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه فراخون زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر  / مناقصه فراخون زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235224/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های  مهندسی عمران ... / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های  مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235244/مناقصه-خط-انتقال-و-شبکه-آب-مخزن'>مناقصه خط انتقال و شبکه آب مخزن / مناقصه , مناقصه خط انتقال و شبکه آب مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235245/مناقصه-خرید-و-حمل-شیرآلات-و-اتصالات-تاسیسات-تامین-و-انتقال-آب'>مناقصه خرید و حمل شیرآلات و اتصالات تاسیسات تامین و انتقال آب / مناقصه خرید و حمل شیرآلات و اتصالات تاسیسات تامین و انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235271/استعلام-هزینه-خدمات-بهداشت-حرفه-ای--'>استعلام هزینه خدمات بهداشت حرفه ای  .. / استعلام, استعلام هزینه خدمات بهداشت حرفه ای  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235334/استعلام-سیم-نمره-1-(5000-متر)--سیم-نمره-5-2-(3000-متر)'>استعلام سیم نمره 1 (5000 متر) ، سیم نمره 5/2 (3000 متر) / استعلام , استعلام سیم نمره 1 (5000 متر) ، سیم نمره 5/2 (3000 متر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235426/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-تجهیزات-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سیستم اعلام حریق  / استعلام ,استعلام پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233365/مناقصه-خرید--بارگیری-و-حمل-اتصالات-و-شیرآلات-در-سایزهای-مختلف-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید ، بارگیری و حمل اتصالات و شیرآلات در سایزهای مختلف (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید ، بارگیری و حمل اتصالات و شیرآلات در سایزهای مختلف (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233401/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-تغذیه-واحدهای-صنعتی-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه واحدهای صنعتی ـ نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه واحدهای صنعتی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233435/مناقصه-سی-هزار-تن-سنگ-گچ-مصرفی-نوبت-دوم'>مناقصه سی هزار تن سنگ گچ مصرفی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه سی هزار تن سنگ گچ مصرفی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233470/فراخوان-عمومی-شناسایی-شرکت-های-مجری-خدمات-گردشگری'>فراخوان عمومی شناسایی شرکت های مجری خدمات گردشگری / فراخوان, فراخوان عمومی شناسایی شرکت های مجری خدمات گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233526/استعلام-سایر-فعالیت‌-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت‌ های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت‌ های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233563/مناقصه-تجدید-بهره-برداری-از-شبکه-های-توزیع-و-روشنایی-معابر-امور-برق'>مناقصه تجدید  بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر امور برق  / مناقصه تجدید بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر امور برق .</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233592/ارزیابی-کیفی-مشاوران-طراحی-پروژه-های-بوستان-و-محوطه-سازی'>ارزیابی کیفی مشاوران طراحی پروژه های بوستان و محوطه سازی / ارزیابی کیفی مشاوران,ارزیابی کیفی مشاوران طراحی پروژه های بوستان و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233736/استعلام-لیبل-فلزی-30-10-لعابی-ضد-خش-جهت-تجهیزات-برق'>استعلام لیبل فلزی 30*10 لعابی ضد خش جهت تجهیزات برق  / استعلام,استعلام لیبل فلزی 30*10 لعابی ضد خش جهت تجهیزات برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233790/تجدید-مناقصه-عمومی-عملیات-حمل-و-تخلیه-مقدار-12000-تن--'>تجدید مناقصه عمومی عملیات حمل و تخلیه مقدار 12000 تن ... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی عملیات حمل و تخلیه مقدار 12000 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233872/استعلام-رنگ-آمیزی-اتاق-کنترل-پست'>استعلام رنگ آمیزی اتاق کنترل پست / استعلام, رنگ آمیزی اتاق کنترل پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233945/استعلام-رفع-ایرادات-ساختمانی'>استعلام رفع ایرادات ساختمانی / استعلام,استعلام رفع ایرادات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233988/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-راهداری-شهرستان'>مناقصه اجاره ماشین آلات راهداری شهرستان / اگهی مناقصه , مناقصه اجاره ماشین آلات راهداری شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234001/مناقصه-وصول-مطالبات'>مناقصه وصول مطالبات / آگهی مناقصه , مناقصه وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234103/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-اتفاقات-و-تعمیرات'>مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234105/فراخوان-مناقصه-خرید-30000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی'>فراخوان مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234111/مناقصه-اجرای-عمليات-پياده-روسازی-خيابانهای-سطح-شهر'>مناقصه اجرای عمليات پياده روسازی خيابانهای سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عمليات پياده روسازی خيابانهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234188/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-سطح-شهر-(مرحله-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر (مرحله دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234329/استعلام-بهسازی-مهمانسرای-ساختمان'>استعلام بهسازی مهمانسرای ساختمان  / استعلام, استعلام بهسازی مهمانسرای ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234464/استعلام-تامین-اقلام-مورد-نیاز-برنامه-های-آموزشی-ترویجی'>استعلام تامین اقلام مورد نیاز برنامه های آموزشی- ترویجی / استعلام,استعلام تامین اقلام مورد نیاز برنامه های آموزشی- ترویجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234538/استعلام-زیرسازی--آسفالت--احداث-جوی-و-جدول-گذاری'>استعلام زیرسازی ، آسفالت ، احداث جوی و جدول گذاری / استعلام, استعلام زیرسازی ، آسفالت ، احداث جوی و جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234598/استعلام-پروژه-جنگلکاری-و-احیاء-عرصه-های-دارای-پتانسیل-جنگلی'>استعلام پروژه جنگلکاری و احیاء عرصه های دارای پتانسیل جنگلی  / استعلام,استعلام پروژه جنگلکاری و احیاء عرصه های دارای پتانسیل جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234774/استعلام-1-عدد-دیفرنشال-پرشر'>استعلام 1 عدد دیفرنشال پرشر  / استعلام, استعلام 1 عدد دیفرنشال پرشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234874/استعلام-1-دستگاه-ارت-سنج'>استعلام 1 دستگاه ارت سنج  / استعلام, استعلام 1 دستگاه ارت سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235202/استعلام-حفاری-یک-عدد-چاه-آب'>استعلام حفاری یک عدد چاه آب  / استعلام, حفاری یک عدد چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235258/استعلام-رنگ-آمیزی--'>استعلام رنگ آمیزی ... / استعلام , استعلام رنگ آمیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233364/فراخوان-مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان مناقصه طبخ و توزیع غذا / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233464/اصلاحیه-مناقصه-خرید-یک-ست-هیدرولیک-امداد-و-نجات'>اصلاحیه مناقصه خرید یک ست هیدرولیک امداد و نجات / اصلاحیه مناقصه، مناقصه خرید یک ست هیدرولیک امداد و نجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233510/استعلام-خفاری-چاه-آب-آشامیدنی-روستا'>استعلام خفاری چاه آب آشامیدنی روستا / استعلام, استعلام خفاری چاه آب آشامیدنی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233819/مناقصهPARTS-FOR-SOLAR--CENTAUR-GAS-TURBINE'>مناقصهPARTS FOR "SOLAR" -CENTAUR GAS TURBINE / مناقصه, مناقصهPARTS FOR "SOLAR" -CENTAUR GAS TURBINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233917/تجدید-مناقصه-طراحی--تامین-قطعات--تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>تجدید مناقصه طراحی ، تامین قطعات ، تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم / آگهی تجدید  فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه طراحی ، تامین قطعات ، تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234049/مناقصه-خريد-بيل-ميکانيکی-چرخ-لاستيکی'>مناقصه خريد بيل ميکانيکی چرخ لاستيکی / آگهی مناقصه , مناقصه خريد بيل ميکانيکی چرخ لاستيکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234075/مناقصه-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-آسانسور-و-بالابر'>مناقصه خرید و نصب یک دستگاه آسانسور و بالابر  / مناقصه خرید و نصب یک دستگاه آسانسور و بالابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234141/مناقصه-خريد-لوله-پلی-اتيلن-تک-جداره-۳۱۵-م-م'>مناقصه خريد لوله پلی اتيلن تک جداره ۳۱۵ م م / آگهی مناقصه, مناقصه خريد لوله پلی اتيلن تک جداره ۳۱۵ م م</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234254/استعلام-اقلام-یدکی-کلارک--'>استعلام اقلام یدکی کلارک... / استعلام ,استعلام اقلام یدکی کلارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234265/استعلام-تعمیرات-یک-دستگاه-دیگ-آب-داغ---'>استعلام تعمیرات یک دستگاه دیگ آب داغ  ... / استعلام, استعلام تعمیرات یک دستگاه دیگ آب داغ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234450/استعلام-خرید-مبدل-مارک-MOXA--'>استعلام خرید مبدل مارک MOXA... / استعلام, استعلام خرید مبدل مارک MOXA...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234662/مناقصه-خریداری-اقلام-موردنیاز-جهت-تولید-کاکتوس'>مناقصه خریداری اقلام موردنیاز جهت تولید کاکتوس / مناقصه , مناقصه خریداری اقلام موردنیاز جهت تولید کاکتوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234671/مناقصه-عملیات-اجرائی-پروژه-کف-سازی-با-آجر-پرسی-روی-قبور-سازمان'>مناقصه عملیات اجرائی پروژه کف سازی با آجر پرسی روی قبور سازمان  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرائی پروژه کف سازی با آجر پرسی روی قبور سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234771/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-سرورهای-مجازی--'>استعلام پشتیبانی و نگهداری سرورهای مجازی ... / استعلام , استعلام پشتیبانی و نگهداری سرورهای مجازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235049/استعلام-خرید-تجهیزات--اکتیو-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات - اکتیو شبکه  / استعلام, خرید تجهیزات - اکتیو شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235082/استعلام-خرید-تجهیزات-و-غیره'>استعلام خرید تجهیزات و غیره  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235084/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-پسیو-شبکه'>استعلام نصب و راه اندازی پسیو شبکه / استعلام,نصب و راه اندازی پسیو شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235155/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دکل-لینک-و--'>استعلام نصب و راه اندازی دکل لینک و... / استعلام,نصب و راه اندازی دکل لینک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235179/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-سیستم-ازت-حفاظتی-و-الکتریکی'>استعلام اصلاح و بازسازی سیستم ازت حفاظتی و الکتریکی  / استعلام , استعلام اصلاح و بازسازی سیستم ازت حفاظتی و الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233387/مناقصه-خدمات-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات آبرسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233399/تجدید-مناقصه-تبلیغات-محیطی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تبلیغات محیطی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تبلیغات محیطی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233404/تجدید-مناقصه-تبلیغات-محیطی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تبلیغات محیطی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تبلیغات محیطی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233413/مناقصه​-​عملیات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-پسماند-ناحیه-یک'>مناقصه​ ​عملیات رفت و روب و جمع آوری پسماند ناحیه یک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه​ ​عملیات رفت و روب و جمع آوری پسماند ناحیه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233498/مناقصه​-​عملیات-تهیه-و-اجرا-و-نگهداری-علائم-افقی-ترافیکی-و--'>مناقصه​ ​عملیات تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی و... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه​ ​عملیات تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233512/مناقصه-اجرای-سکوبندی-و-تجهیز-4-واحد-آزمایشگاه'>مناقصه اجرای سکوبندی و تجهیز 4 واحد آزمایشگاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سکوبندی و تجهیز 4 واحد آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233521/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-جدول-گذاری-و-موزائیک-فرش-و-نصب-دال-بتنی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات جدول گذاری و موزائیک فرش و نصب دال بتنی - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, مناقصه انجام عملیات جدول گذاری و موزائیک فرش و نصب دال بتنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233535/مناقصه-اصلاح-هندسی-و-مناسب-سازی--'>مناقصه اصلاح هندسی و مناسب سازی ... / مناقصه, مناقصه اصلاح هندسی و مناسب سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233544/مناقصه-تعمیر-نگهداری--بهسازی-و-لکه-گیری-آسفالت-نواحی--'>مناقصه تعمیر، نگهداری ، بهسازی و لکه گیری آسفالت نواحی ... / مناقصه عمومی,مناقصه تعمیر، نگهداری ، بهسازی و لکه گیری آسفالت نواحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233632/مناقصه-5-ردیف-پروفیل-آلومینیومی-از-جنس-(AL6061-T6)'>مناقصه  5 ردیف پروفیل آلومینیومی از جنس (AL6061-T6)  / مناقصه, مناقصه  5 ردیف پروفیل آلومینیومی از جنس (AL6061-T6) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233644/مناقصه-تکمیل-سالن-آمفی-تئاتر-خود'>مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر خود / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233646/مناقصه-تامین-غذای-دانشجویی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین غذای دانشجویی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین غذای دانشجویی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233703/فراخوان-انجام-خدمات-مربوط-به-قرائت-لوازم-اندازه-گیری-و-توزیع-قبوض--'>فراخوان انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233725/مناقصه-خاکبرداری-زیرسازی-جدولگذاری-و-آسفالت-ریزی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خاکبرداری، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت ریزی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه،مناقصه خاکبرداری، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت ریزی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233764/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-ساختمان-اداری-و-تاسیسات--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی ساختمان اداری و تاسیسات  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی ساختمان اداری و تاسیسات  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233766/مناقصه-اجرای-درزگیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای درزگیری آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه, مناقصه اجرای درزگیری آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233798/مناقصه-اخذ-عوارض-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>مناقصه اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی  / مناقصه اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233800/مناقصه-خرید-غذای-دانشجویی'>مناقصه خرید غذای دانشجویی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233831/تجدید-مناقصه-پیاده-روسازی-معابر--'>تجدید مناقصه پیاده روسازی معابر...  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پیاده روسازی معابر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233838/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-انواع-گل-های-دائمی-و-فصلی-و--'>تجدید مناقصه عمومی خرید انواع گل های دائمی و فصلی و... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی خرید انواع گل های دائمی و فصلی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233842/مناقصه-احداث-کافی-شاپ-و--'>مناقصه احداث کافی شاپ و ... / مناقصه احداث کافی شاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233866/مناقصه-اجرای-سیستم-مکانیزه-یکپارچه-مشترکین-عادی-و-سنگین'>مناقصه  اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233899/اصلاحیه-مناقصه-خرید-کابل-بدون-مهار---'>اصلاحیه مناقصه خرید کابل بدون مهار  ....  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه خرید کابل بدون مهار  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233906/مناقصه-خرید-پتو'>مناقصه خرید پتو  / مناقصه, مناقصه خرید پتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233919/فراخوان-مناقصه-عملیات-طراحی-و-اجراء-سازه-شامل-پی-سازی'>فراخوان مناقصه عملیات طراحی و اجراء سازه شامل پی سازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عملیات طراحی و اجراء سازه شامل پی سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233937/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک--نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233941/مناقصه-خرید-کابل-بدون-مهار-----نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل بدون مهار  ....  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید کابل بدون مهار  ....  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233952/مناقصه-انواع-نخ'>مناقصه انواع نخ / مناقصه انواع نخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233966/مناقصه-پژوژه-طرح-مطالعاتی-مسیل-نوبت-دوم'>مناقصه پژوژه طرح مطالعاتی مسیل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پژوژه طرح مطالعاتی مسیل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233971/آگهی-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-احداث-پارکی----نوبتدوم'>آگهی جذب سرمایه گذار به منظور احداث پارکی ... - نوبتدوم  / آگهی, آگهی جذب سرمایه گذار به منظور احداث پارکی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233989/مناقصه-خرید-سبد-پلاستیکی-و-فوم-مرکبات'>مناقصه خرید سبد پلاستیکی و فوم مرکبات / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سبد پلاستیکی و فوم مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234134/مناقصه-احداث-خط-تغذيه-و-ايستگاه-روستاهای--'>مناقصه احداث خط تغذيه و ايستگاه روستاهای ... / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه احداث خط تغذيه و ايستگاه روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234166/مناقصه-واگذاری-تهیه-مواد-اولیه--پخت-و-سرو-غذای-کارکنان'>مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه ، پخت و سرو غذای کارکنان / مناقصه , مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه ، پخت و سرو غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234378/تجدید-مناقصه-اجری-آسفالت-معابر-شهری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجری آسفالت معابر شهری - نوبت دوم  / مناقصه, تجدید مناقصه اجری آسفالت معابر شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234517/استعلام-کنسول-دیمر-و--'>استعلام کنسول دیمر و ... / استعلام, استعلام کنسول دیمر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234645/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234659/مناقصه-224-نفر-نیروی-انسانی--'>مناقصه 224 نفر نیروی انسانی ...  / مناقصه, مناقصه 224 نفر نیروی انسانی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234716/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان / استعلام , استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234719/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مرکز-پشتیبانی-فنی'>استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مرکز پشتیبانی فنی / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مرکز پشتیبانی فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234745/استعلام-بهسازی-کف-کاذب--'>استعلام بهسازی کف کاذب... / استعلام, استعلام بهسازی کف کاذب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234747/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-سالن-دستگاه-pc'>استعلام بازسازی و بهسازی سالن دستگاه pc  / استعلام,استعلام بازسازی و بهسازی سالن دستگاه pc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234755/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-تجهیزات-برودتی-سالن-های-فنی'>استعلام بهسازی و نوسازی تجهیزات برودتی سالن های فنی / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی تجهیزات برودتی سالن های فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234849/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط-تغذیه-و-ایستگاههای'>مناقصه  پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاههای / مناقصه  پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234856/تمدید-فراخوان-مشارکت-در-احداث-و-بهره-برداری-بازارچه'>تمدید فراخوان مشارکت در احداث و بهره برداری بازارچه / آگهی تمدید فراخوان , تمدید فراخوان مشارکت در احداث و بهره برداری بازارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235051/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار--'>استعلام سایر فعالیت های خدمات  پشتیبانی کسب و کار... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های خدمات  پشتیبانی کسب و کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235072/استعلام-بهینه-سازی-آسانسور-مرکز-SC1'>استعلام بهینه سازی آسانسور مرکز SC1 / استعلام, استعلام بهینه سازی آسانسور مرکز SC1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235121/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان / استعلام,استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235218/استعلام-خدمات-دایر-نگه-داشتن-فضای-سبز'>استعلام خدمات دایر نگه داشتن فضای سبز / استعلام , استعلام خدمات دایر نگه داشتن فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235286/استعلام-ترانسدیوسر--'>استعلام ترانسدیوسر ... / استعلام , استعلام ترانسدیوسر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235293/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل / استعلام,خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233424/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-حراست-فضاهای-سبز-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفظ و  نگهداری و حراست فضاهای سبز  ـ نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه ، مناقصه حفظ و  نگهداری و حراست فضاهای سبز  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233453/ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>ارزیابی کیفی پیمانکاران  انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان / ارزیابی کیفی پیمانکاران  انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233484/ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>ارزیابی کیفی پیمانکاران  انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان / ارزیابی کیفی پیمانکاران  انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233488/استعلام-قطعات-ابزار-دقیق-زیمنس'>استعلام قطعات ابزار دقیق زیمنس / استعلام,استعلام قطعات ابزار دقیق زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233559/استعلام-قطعات-زیمنس-8-قلم-به-تعداد-18---'>استعلام  قطعات زیمنس 8 قلم به تعداد 18  ... / استعلام, استعلام  قطعات زیمنس 8 قلم به تعداد 18  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233727/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-انجام-خدمات-تامین-خودرو--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو  - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233944/مناقصه-عمومی-عملیات-روکش-آسفالت-دستمزدی-سطح-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات روکش آسفالت دستمزدی سطح معابر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات روکش آسفالت دستمزدی سطح معابر-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233982/تجدید-مناقصه-اجرای-طرح-برق-رسانی'>تجدید مناقصه اجرای طرح برق رسانی / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه  اجرای طرح برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234063/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-حراست-فضاهای-سبز-و-پارکها'>مناقصه حفظ و نگهداری و حراست فضاهای سبز و پارکها     / مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداری و حراست فضاهای سبز و پارکها    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234964/چهارمین-همایش-بین-المللی-ایده-های-نوین-در-علوم-مدیریت-و-اقتصاد'>چهارمین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد  / چهارمین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235013/آگهی-مناقصه-جذب-پیمانکار'>آگهی مناقصه جذب پیمانکار / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه جذب پیمانکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235052/استعلام-هارد-اچ-پی--900-GB-6G-15K-DP-SAS'>استعلام هارد اچ پی - 900 GB- 6G-15K-DP SAS / استعلام, استعلام هارد اچ پی - 900 GB- 6G-15K-DP SAS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235154/استعلام-کابینت-باتری-فاراتل-SBC-240-M-و-تعداد-20-عدد-باتری-12-ولت---'>استعلام کابینت باتری فاراتل SBC 240 M و تعداد 20 عدد باتری 12 ولت .... / استعلام ,استعلام کابینت باتری فاراتل SBC 240 M و تعداد 20 عدد باتری 12 ولت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233863/مناقصه-سفت-کاری-و-نازک-کاری'>مناقصه سفت کاری و نازک کاری  / آگهی مناقصه ,مناقصه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234417/استعلام-خرید-و-نصب-سقف-کاذب-و-نصب-جراغ'>استعلام خرید و نصب سقف کاذب و نصب جراغ  / استعلام , استعلام خرید و نصب سقف کاذب و نصب جراغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235037/مناقصه-حمل-جاده-ای-60-هزار-تن-زغالسنگ'>مناقصه حمل جاده ای 60 هزار تن زغالسنگ / مناقصه , مناقصه حمل جاده ای 60 هزار تن زغالسنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233362/تجدید-فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-مجری-بهره-برداری-و-راهبری-ترمینال-کانتینری--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان شناسایی پیمانکاران مجری بهره برداری و راهبری ترمینال کانتینری - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار , تجدید فراخوان شناسایی پیمانکاران مجری بهره برداری و راهبری ترمینال کانتینری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233726/مناقصه-طراحی-تامین-اقلام-مورد-نیاز-و-اجرای-تفکیک-زون-های-کوره-گندله-سازی'>مناقصه طراحی، تامین اقلام مورد نیاز و اجرای تفکیک زون های کوره گندله سازی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه طراحی، تامین اقلام مورد نیاز و اجرای تفکیک زون های کوره گندله سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233878/مناقصه-واگذاری-مدیریت-امور-انبار--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری مدیریت امور انبار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  واگذاری مدیریت امور انبار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233900/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233927/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی--نگهبانی-خدماتی--'>مناقصه  واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233970/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-پل--تجدید'>مناقصه اجرای پروژه احداث پل.. تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای پروژه احداث پل.. تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234020/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-9--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 9 ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 9 ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234023/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-و-تعمیر-و-مرمت-جداول-کانیوا-تک-لبه---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات اصلاح و تعمیر و مرمت جداول- کانیوا- تک لبه ... ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات اصلاح و تعمیر و مرمت جداول- کانیوا- تک لبه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234044/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234093/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-D'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234381/استعلام-تهیه--ساخت-و-نصب-درب-و-نرده-فلزی'>استعلام تهیه ، ساخت و نصب درب و نرده فلزی / استعلام, استعلام تهیه ، ساخت و نصب درب و نرده فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234655/استعلام-خرید-سه-ردیف-گل-نسوز'>استعلام خرید سه ردیف گل نسوز / استعلام, استعلام خرید سه ردیف گل نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234950/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-تنظیفات'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیفات  / تجدید مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری  امور خدمات و تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233383/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-AHTS-DP2--نوبت-دوم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور AHTS DP2 - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه  عمومی, فراخوان اجاره یک فروند شناور AHTS DP2 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233514/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-تغذیه--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه ...نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233528/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-و-نصب-جابجایی-و-جمع-آوری-انشعابات-پلی-اتیلن-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب، جابجایی و جمع آوری انشعابات پلی اتیلن و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب، جابجایی و جمع آوری انشعابات پلی اتیلن و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233564/مناقصه-حمل-گندم-از-سیلوها--انبارها-و-مراکز-نگهداری---نوبت-دوم'>مناقصه حمل گندم از سیلوها ، انبارها و مراکز نگهداری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل گندم از سیلوها ، انبارها و مراکز نگهداری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233572/مناقصه-بازسازی-ساختمان-ورودی'> مناقصه بازسازی ساختمان ورودی  / مناقصه ،  مناقصه بازسازی ساختمان ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233634/مناقصه-خدمات-راهبردی-خودرهای-سبک--نیمه-سنگین-و-سنگین'>مناقصه خدمات راهبردی خودرهای سبک ، نیمه سنگین و سنگین / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات راهبردی خودرهای سبک ، نیمه سنگین و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233708/فراخوان-مناقصه-خرید-دستگاه-تهویه-7-5-تن-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  خرید دستگاه تهویه 7/5 تن  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید دستگاه تهویه 7/5 تن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233748/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی--نگهداشت-سیستم-ها-و-تجهیزات-رایانه-ای'>فراخوان استعلام ارائه خدمات  پشتیبانی ، نگهداشت سیستم ها و تجهیزات رایانه ای  / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  فراخوان  ارائه خدمات  پشتیبانی ، نگهداشت سیستم ها و تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233820/فراخوان-مانیتورینگ-ایستگاه-های-تکمیلی-فاز-اول----نوبت-دوم'>فراخوان مانیتورینگ ایستگاه های تکمیلی فاز اول ... - نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان مانیتورینگ ایستگاه های تکمیلی فاز اول ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234435/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-و-نصب-جابجایی-و-جمع-آوری-انشعابات-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب، جابجایی و جمع آوری انشعابات فولادی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب، جابجایی و جمع آوری انشعابات فولادی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234475/مناقصه-بازسازی-ساختمان-ورودی'>مناقصه  بازسازی ساختمان ورودی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  بازسازی ساختمان ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233372/مناقصه-online-gas-chromatograph'>مناقصه online gas chromatograph / مناقصه , مناقصه online gas chromatograph</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233450/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-الکتریکی--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی- الکتریکی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی- الکتریکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233500/مناقصه-خرید-بیست-عدد-پالت-سینتر-پخت-آگلومراسیون'>مناقصه خرید بیست عدد پالت سینتر پخت آگلومراسیون / مناقصه ،مناقصه خرید بیست عدد پالت سینتر پخت آگلومراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233867/تجدید-مناقصه-خدمات-پشتیبانی'>تجدید مناقصه خدمات پشتیبانی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233925/مناقصه-عمومی-تهیه-مصالح-و-ساخت-و-اجرای-شبکه-روشنایی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی تهیه مصالح و ساخت و اجرای شبکه روشنایی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تهیه مصالح و ساخت و اجرای شبکه روشنایی (نوبت دوم9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234143/استعلام-انتخاب-مجری--'>استعلام انتخاب مجری ... / استعلام , استعلام انتخاب مجری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233614/تجدید-مناقصه-امورات-مربوط-به-اجرائیات-شهرداری'> تجدید مناقصه امورات مربوط به اجرائیات شهرداری / مناقصه عمومی,  تجدید مناقصه امورات مربوط به اجرائیات شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233763/مناقصه-پروژه-پخش-آسفالت-ماشینی-در-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پروژه پخش آسفالت ماشینی در معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه پخش آسفالت ماشینی در معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233389/فراخوان-ارزیابی-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-گازرسانی'>فراخوان ارزیابی نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233466/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-های-سطح-شهر'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت کوچه های سطح شهر / مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت کوچه های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233469/مناقصه-پروژه-تکمیل-کانال'>مناقصه پروژه تکمیل کانال / مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233479/مناقصه-خدمات-ترابری-سبک-منطقه--'>مناقصه خدمات ترابری سبک منطقه ...  / مناقصه, مناقصه خدمات ترابری سبک منطقه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233548/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق ... / مناقصه, مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233549/مناقصه-خرید-و-نصب-مبلمان-شهری'>مناقصه خرید و نصب مبلمان شهری / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب مبلمان شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233678/فراخوان-گازرسانی-به-صنایع-53-واحد-صنعتی--تولیدی'>فراخوان گازرسانی به صنایع 53 واحد صنعتی - تولیدی / مناقصه, فراخوان گازرسانی به صنایع 53 واحد صنعتی - تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233760/تجدید-مناقصه-پروژه-دفع-آب-های-سطحی-و-تعویض-جداول--'>تجدید مناقصه پروژه دفع آب های سطحی و تعویض جداول... / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه پروژه دفع آب های سطحی و تعویض جداول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233964/مناقصه-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه  آسفالت معابر شهر / آگهی مناقصه ،مناقصه  آسفالت معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234114/مناقصه-احداث-خط-تغذيه-و-ايستگاه-تقليل-فشار'>مناقصه احداث خط تغذيه و ايستگاه تقليل فشار  / مناقصه, مناقصه احداث خط تغذيه و ايستگاه تقليل فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234123/مناقصه-PSL-10000-L-D-2L-D-3HIGH-PRESSURE-FLEXIBLE-HOSE'>مناقصه  PSL 10000 L.D 2L.D 3HIGH PRESSURE FLEXIBLE HOSE  / مناقصه ، مناقصه  PSL 10000 L.D 2L.D 3HIGH PRESSURE FLEXIBLE HOSE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233895/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-سنگ-شکن-و-شن-شویی'>فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری سنگ شکن و شن شویی  / آگهی فراخوان ,فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری سنگ شکن و شن شویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234436/مناقصه-بهسازی-خیابان--نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه بهسازی خیابان... نوبت دوم چاپ اول  / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی خیابان... نوبت دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234196/فراخوان-هم-افزایی-و-پیگیری-حقوق-شهروندی'>فراخوان  هم افزایی و پیگیری حقوق شهروندی / فراخوان,فراخوان  هم افزایی و پیگیری حقوق شهروندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234670/مناقصه-عملیات-امدادرسانی-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه عملیات امدادرسانی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات / مناقصه , مناقصه عملیات امدادرسانی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233371/مناقصه-خرید-تجهیزات-جهت-نصب-و-راه-اندازی-کنترل-پنل-مرکزی'>مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی کنترل پنل مرکزی  / مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی کنترل پنل مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233377/آگهی-مناقصه-عمومی-کنتور-تکفاز-الکترونیکی-کامل-بدون-فیوز--(نوبت-دوم)'>آگهی مناقصه عمومی کنتور تکفاز الکترونیکی کامل بدون فیوز... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه عمومی کنتور تکفاز الکترونیکی کامل بدون فیوز... (نوبت  دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233396/مناقصه-جهت-تعمیر-صافکاری-مخازن-سیار'>مناقصه جهت تعمیر صافکاری مخازن سیار / مناقصه , مناقصه جهت تعمیر صافکاری مخازن سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233415/مناقصه-پیمانکار-جهت-استخراج'>مناقصه پیمانکار جهت استخراج  / مناقصه ،مناقصه  پیمانکار جهت استخراج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233419/مناقصه-تهیه-و-ساخت-وسایل--'>مناقصه تهیه و ساخت وسایل ... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و ساخت وسایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233482/مناقصه-تهیه-UPS-با-باطری-های-موردنیاز-خود'>مناقصه تهیه UPS با باطری های موردنیاز خود / مناقصه , مناقصه تهیه UPS با باطری های موردنیاز خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233506/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-پسماند'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری پسماند  / مناقصه, مناقصه رفت و روب و جمع آوری پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233523/مناقصه-parts-for-solar-gas-turbin'>مناقصه parts for solar gas turbin  / مناقصه parts for solar gas turbin </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233537/مناقصه-خرید-و-نصب-پیش-پیش-سرد-کن-کشتارگاه-صنعتی-دام'>مناقصه خرید و نصب پیش پیش سرد کن کشتارگاه صنعتی دام / مناقصه, مناقصه خرید و نصب پیش پیش سرد کن کشتارگاه صنعتی دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233593/فراخوان-مناقصه-دو-دستگاه-مولد-برق-اضطراری-همراه-با-اتاقک-صداگیر'>فراخوان مناقصه دو دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه دو دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233699/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-سطح-شهر--'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت سطح شهر ... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای آسفالت سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233700/فراخوان-خرید-تعداد-12000-فقره-کیت-لوازم'>فراخوان خرید تعداد 12000 فقره کیت لوازم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید تعداد 12000 فقره کیت لوازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233704/مناقصه-خرید-زمین-چمن-مصنوعی-فوتبال--'>مناقصه خرید زمین چمن مصنوعی فوتبال ... / مناقصه ، مناقصه خرید زمین چمن مصنوعی فوتبال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233724/مناقصه-خرید-تجهیزات-جهت-نصب-و-راه-اندازی-کنترل-پنل-مرکزی'>مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی کنترل پنل مرکزی  / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی کنترل پنل مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233746/فراخوان-مناقصه-خرید-و-حمل-مصالح-سنگی'>فراخوان مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233860/مناقصه-تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-دوایر'>مناقصه  تجدید مناقصه تامین نیروی دوایر  /  مناقصه , مناقصه تامین نیروی دوایر مختلف97.4.06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233886/اطلاعیه-مناقصه-بیمه-شخص-ثالث'>اطلاعیه مناقصه بیمه شخص ثالث / اطلاعیه مناقصه عمومی, مناقصه بیمه شخص ثالث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233942/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-دیوارکشی-محیط-پارک-بانوان'>تجدید مناقصه اجرای پروژه دیوارکشی محیط پارک بانوان / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه دیوارکشی محیط پارک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233954/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-مخزن-مسلح-بتنی-آب'>تجدید مناقصه اجرای پروژه مخزن مسلح  بتنی آب  / تجدید مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پروژه مخزن مسلح  بتنی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233973/مناقصهPARTS-FOR-SOLAR-GAS-TURBINE'>مناقصهPARTS FOR "SOLAR" GAS TURBINE / مناقصه , مناقصهPARTS FOR "SOLAR" GAS TURBINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233991/مناقصه-parts-for-g-e-c-gas-turbine'>مناقصه parts for g.e.c gas turbine  / مناقصه parts for g.e.c gas turbine </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234016/مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی-اسکلت--'>مناقصه تکمیل عملیات اجرایی اسکلت ... / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل عملیات اجرایی اسکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234307/فراخوان-انجام-تهیه-طبح-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا'>فراخوان انجام تهیه، طبح، توزیع و سرو سه وعده غذا  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام تهیه، طبح، توزیع و سرو سه وعده غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234342/مناقصه-تامین-خودروهای-سبک-10-و-24-ساعت-جهت-واحدهای-مختلف-شرکت'>مناقصه تامین خودروهای سبک 10 و 24 ساعت جهت واحدهای مختلف شرکت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین خودروهای سبک 10 و 24 ساعت جهت واحدهای مختلف شرکت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234351/فراخوان-انجام-خدمات-بازرسی-جوش-پرتونگاری-صنعتی-بازرسی-خوردگی-فلزات-و--'>فراخوان انجام خدمات بازرسی جوش، پرتونگاری صنعتی، بازرسی خوردگی فلزات و... / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات بازرسی جوش، پرتونگاری صنعتی، بازرسی خوردگی فلزات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234776/مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-علمک-های-گاز-(فولادی-و-پلی-اتیلن)'>مناقصه پروژه ساخت و نصب علمک های گاز (فولادی و پلی اتیلن)  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه ساخت و نصب علمک های گاز (فولادی و پلی اتیلن) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234847/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط-تغذیه-و-ایستگاههای-تقلیل-فشار-tbs'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاههای تقلیل فشار tbs  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاههای تقلیل فشار tbs </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234872/تجدید-فراخوان-خرید-5-رگلاتور'>تجدید فراخوان  خرید 5 رگلاتور  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان  خرید 5 رگلاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234925/مناقصه-اجرای-پروژه-آبرسانی-به-روستاهای--'>مناقصه اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای... / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234933/دهمین-کنفرانس-آموزش-شیمی-ایران'>دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران / دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234974/مناقصه-انجام-دیوارکشی--نما-تاسیسات-زیربنایی-و-محوطه-سازی-ساختمان'>مناقصه انجام دیوارکشی ، نما، تاسیسات زیربنایی و محوطه سازی ساختمان / مناقصه انجام دیوارکشی ، نما، تاسیسات زیربنایی و محوطه سازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235000/نهمین-همایش-سراسری-محیط-زیست'>نهمین همایش سراسری محیط زیست / نهمین همایش سراسری محیط زیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235009/همایش-ملی-پیاده-سازی-پارامترهای-علمی'>همایش ملی پیاده سازی پارامترهای علمی / همایش ملی پیاده سازی پارامترهای علمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233892/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-معابر-منطقه-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری آسفالت معابر منطقه  ـ نوبت دوم / مناقصه لکه گیری آسفالت معابر منطقه  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233903/مناقصه-روکش-آسفالت-خیابان-ها-و-معابر-مناطق-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت خیابان ها و معابر مناطق ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  روکش آسفالت خیابان ها و معابر مناطق ـنوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233965/مناقصه-خرید-1-دستگاه-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  1 دستگاه دیزل ژنراتور- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  1 دستگاه دیزل ژنراتور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233975/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234092/مناقصه-احداث-خط-انتقال-گاز-10-اینچ'>مناقصه احداث خط انتقال گاز 10 اینچ  / مناقصه ، مناقصه احداث خط انتقال گاز 10 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234109/مناقصه-P-F-ELECTRICAL-EQUIPMENT-GET-ALSTOM'>مناقصه P/F ELECTRICAL EQUIPMENT GET ALSTOM / مناقصه ، مناقصه P/F ELECTRICAL EQUIPMENT GET ALSTOM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233797/مناقصه-خرید-تجهیز-و-اجرای-روشنایی-پارک'>مناقصه خرید، تجهیز و اجرای روشنایی پارک / مناقصه , مناقصه خرید، تجهیز و اجرای روشنایی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234432/مناقصه-عمومی-خريد-P-F-RUHR-PUMPEN-VOLUTEDCALY'>مناقصه عمومی خريد P/F"RUHR PUMPEN"VOLUTEDCALY / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی خريد P/F"RUHR PUMPEN"VOLUTEDCALY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1233392/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-ترانسفورماتورهای-برق-97-4-31'>مناقصه خرید قطعات یدکی ترانسفورماتورهای برق  97.4.31 / اگهی مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی ترانسفورماتورهای برق  97.4.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234344/استعلام-بازدید-تغییر-کاربری-ها-و-اراضی-واگذاری-ها'>استعلام بازدید تغییر کاربری ها و اراضی واگذاری ها / استعلام,استعلام بازدید تغییر کاربری ها و اراضی واگذاری ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234357/استعلام-خرید-کولر-گازی-18000'>استعلام خرید کولر گازی 18000  / استعلام, استعلام خرید کولر گازی 18000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234878/استعلام-احداث-کانال-بتنی--'>استعلام احداث کانال بتنی ... / استعلام,استعلام احداث کانال بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234931/اولین-همایش-ملی-نگرش-های-نوین'>اولین همایش ملی نگرش های نوین / اولین همایش ملی نگرش های نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234494/استعلام-ساخت-پالت'>استعلام ساخت پالت / استعلام , استعلام ساخت پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1235015/ششمین-کنفرانس-انرژی-بادی-ایران'>ششمین کنفرانس انرژی بادی ایران / ششمین کنفرانس انرژی بادی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1234989/دومین-همایش-ملی-دستاوردهای-علوم-ورزشی-و-سلامت-اهواز'>دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز / دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 13 تاريخ : سه شنبه 6 آذر 1397 ساعت: 11:33