اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.7 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857520/نخستین-جشنواره-عکس-هش... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.7 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857520/نخستین-جشنواره-عکس-هشت'>نخستین جشنواره عکس هشت / نخستین جشنواره عکس هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857361/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857385/مزایده-ضایعات-آهن-و--'>مزایده ضایعات آهن و ...  / آگهی مزایده عمومی, مزایده ضایعات آهن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857658/مناقصه-احداث-ساختمان-ستادی-و-پشتیبانی-دانشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان ستادی و پشتیبانی دانشگاه  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان ستادی و پشتیبانی دانشگاه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857670/مناقصه-خرید-6-7-کیلومتر-لوله-فولادی---نوبت-دوم--نوبت-اول-96-03-7'>مناقصه خرید 6.7 کیلومتر لوله فولادی ...- نوبت دوم - نوبت اول 96.03.7 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید 6.7 کیلومتر لوله فولادی ...- نوبت دوم - نوبت اول 96.3.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857690/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-176-25متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 176.25متر  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 176.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857676/مزایده-مخزن-5-تنی-دو-جداره--'>مزایده مخزن 5 تنی دو جداره ... / مزایده , مزایده  مخزن 5 تنی دو جداره .... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857643/مناقصه-انجام-محوطه-سازی-و-دیوارکشی--'>مناقصه انجام محوطه سازی و دیوارکشی ... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام محوطه سازی و دیوارکشی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857612/مناقصه-تسطیح-شن-ریزی-و-احداث-ابنیه-فنی-مسیر-خط-لوله-16-اینچ-نمزدایی-نوبت-دوم'>مناقصه  تسطیح، شن ریزی و احداث ابنیه فنی مسیر خط لوله 16 اینچ نمزدایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تسطیح، شن ریزی و احداث ابنیه فنی مسیر خط لوله 16 اینچ نمزدایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857633/آگهی-مناقصه-خدمات-گازبانی-در-سطح-نواحی-گاز-96-03-7'>آگهی مناقصه  خدمات گازبانی در سطح نواحی گاز 96.03.7 / آگهی مناقصه  ، آگهی مناقصه خدمات گازبانی در سطح نواحی گاز     نوبت اول 96.03.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857666/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-دبستان-2-کلاسه-روستای-افراسیاب-سنندج'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی احداث دبستان 2 کلاسه روستای افراسیاب سنندج  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی احداث دبستان 2 کلاسه روستای افراسیاب سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857679/مناقصه-برونسپاری-فعالیت-سامانه-پاسخگویی-فوریت-های-برق-121--'>مناقصه برونسپاری فعالیت سامانه پاسخگویی فوریت های برق 121.... / مناقصه برونسپاری فعالیت سامانه پاسخگویی فوریت های برق 121...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857461/مزایده-آهن-زنبوری--نوبت-دوم'>مزایده آهن زنبوری - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده آهن زنبوری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857566/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-امداد--وصول-مطالبات--رفع-نشتی-و-تعویض-کنتور-منطقه-2--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، رفع نشتی و تعویض کنتور منطقه 2  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، رفع نشتی و تعویض کنتور منطقه 2  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857575/مزایده-فروش-تعداد-227-دستگاه-انواع-واگن-های-منع-سیر-در-تهران-و-سایر-نواحی'>مزایده فروش تعداد 227 دستگاه انواع واگن های منع سیر در تهران و سایر نواحی  / مزایده , مزایده فروش تعداد 227 دستگاه انواع واگن های منع سیر در تهران و سایر نواحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857579/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-اتاقداری-تنظیفات-امور-اداری-سمپاشی-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انجام خدمات اتاقداری، تنظیفات، امور اداری، سمپاشی فضای سبز... - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه انجام خدمات اتاقداری، تنظیفات، امور اداری، سمپاشی فضای سبز... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857594/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پل-آبرو-بلوار-امام-رضا-مسیر-رفت-به-مصلی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو بلوار امام رضا مسیر رفت به مصلی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو بلوار امام رضا مسیر رفت به مصلی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857588/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-واحد-غرفه'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره یک واحد غرفه / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری به اجاره یک واحد غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857564/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام  / آگهی مزایده , مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857600/فراخوان-مناقصه-فوریتهای-پزشکی-مستقر-در-ایستگاه-راه-آهن-تهران-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه فوریتهای پزشکی مستقر در ایستگاه راه آهن تهران تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه فوریتهای پزشکی مستقر در ایستگاه راه آهن تهران تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857621/مناقصه-طرح-شبکه-زهکشی-12000-هکتاری-اراضی--'>مناقصه طرح شبکه زهکشی 12000 هکتاری اراضی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عمومی طرح شبکه زهکشی 12000 هکتاری اراضی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857582/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-آبرسان'>مناقصه بکارگیری پیمانکار آبرسان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بکارگیری پیمانکار آبرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857625/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-جهت-واگذاری-تهیه-طرح-جامع-محوطه-انبار-مرکزی'> فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت واگذاری تهیه طرح جامع محوطه انبار مرکزی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت واگذاری تهیه طرح جامع محوطه انبار مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857578/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پراید-تیپ-132'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید تیپ 132  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید تیپ 132 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857599/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-خاکبرداری-و-خاکریزی-در-سال-96'>فراخوان مناقصه انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی در سال 96 / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان مناقصه انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی در سال 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857586/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-کانکسها-و-غرف-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری از کانکسها و غرف سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره بهره برداری از کانکسها و غرف سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857573/مزایده-ملک-1165-فرعی-از-بیست-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک 1165 فرعی از بیست اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک 1165 فرعی از بیست اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857577/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مزروعی-مشجر-610متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مزروعی مشجر 610متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مزروعی مشجر 610متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857563/مزایده-سهم-الارث-از-پلاک-ثبتی-118-35739'>مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 118.35739 / مزایده,مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 118.35739</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857613/مزایده-سواری-فولکس-گل-مدل-1385'>مزایده سواری فولکس گل مدل 1385 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری فولکس گل مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857372/مزایده-فروش-3-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده فروش 3 دستگاه کامیون کشنده  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش 3 دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857601/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857561/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-203-66متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه مساحت 203.66متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه مساحت 203.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857608/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کانکس-و-سه-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده فروش دو دستگاه کانکس  و سه دستگاه کولر گازی / آگهی مزایده, مزایده فروش دو دستگاه کانکس  و سه دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857554/مزایده-یکباب-اپارتمان-مساحت-55-11مترمربع'>مزایده یکباب اپارتمان مساحت 55.11مترمربع / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان مساحت 55.11مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857560/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-یازده-تهران-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین بخش یازده تهران نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش یازده تهران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857570/مزایده-زمین-گردو-بخش-سه-تویسرکان'>مزایده زمین گردو بخش سه تویسرکان / مزایده,مزایده زمین گردو بخش سه تویسرکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857572/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-104-14متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857349/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-فرعی-3423-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی به شماره فرعی 3423 نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی به شماره فرعی 3423 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857648/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش ضایعات فلزی / مزایده فروش ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857606/فراخوان-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-انبارهای-نفت-شمالشرق-و-شمالغرب'>فراخوان تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبارهای نفت شمالشرق و شمالغرب  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبارهای نفت شمالشرق و شمالغرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857596/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-نقشه-برداری-در-پالایشگاه'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات نقشه برداری در پالایشگاه  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات نقشه برداری در پالایشگاه  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857559/فراخوان-2-عدد-الکترو-موتور-110-کیلو-وات'>فراخوان 2 عدد الکترو موتور 110 کیلو وات  / فراخوان , فراخوان 2 عدد الکترو موتور 110 کیلو وات  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857581/مناقصه-واگذاری-تعویض-سیم-با-کابل-خودنگهدار'>مناقصه واگذاری تعویض سیم با کابل خودنگهدار  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری تعویض سیم با کابل خودنگهدار  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857552/مناقصه-خرید-سواری-استیشن-وانت-دو-دیفرانسیل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سواری استیشن/ وانت دو دیفرانسیل - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید سواری استیشن/ وانت دو دیفرانسیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857635/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-فاز-سوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای فاز سوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای فاز سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857542/مناقصه-خریداری-تعدادی-فن-کوئل'>مناقصه خریداری تعدادی فن کوئل / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری تعدادی فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857546/مناقصه-پخت-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه پخت و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه ، مناقصه پخت و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857530/مناقصه-آلودگی-زدایی-تخصصی-و-خدمات-تکمیلی-بهینه-سازی-مرکز-داده-نوبت-دوم'>مناقصه آلودگی زدایی تخصصی و خدمات تکمیلی بهینه سازی مرکز داده نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه آلودگی زدایی تخصصی و خدمات تکمیلی بهینه سازی مرکز داده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857539/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-سازه-و-نازک-کاری-پارکینگ-طبقاتی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات سازه و نازک کاری پارکینگ طبقاتی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات سازه و نازک کاری پارکینگ طبقاتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857543/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-مربوط-به-انجام-2000-متر-پیشروی-در-تونلهای-اصلی-و-فرعی-معادن--نوبت-سوم'>مناقصه اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام 2000 متر پیشروی در تونلهای اصلی و فرعی معادن - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام 2000 متر پیشروی در تونلهای اصلی و فرعی معادن- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857553/مناقصه-انجام-امور-گمرکی-محموله-های-صادراتی-مجتمع'>مناقصه انجام امور گمرکی محموله های صادراتی مجتمع / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور گمرکی محموله های صادراتی مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857616/فراخوان-مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-و-وصول-مطالبات-مشترکین-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857537/مناقصه-عملیات-مربوط-به-بهره-برداری-از-شبکه-و-تاسیسات-آب---نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه و تاسیسات آب ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه و تاسیسات آب ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857410/مزایده-پلاک-ثبتی-و-یکباب-ملک-روستایی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی و یکباب ملک روستایی مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی و یکباب ملک روستایی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857409/مزایده-مغازه-مساحت-36-22مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده مغازه مساحت 36.22مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه مساحت 36.22مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857413/مزایده-املاک-ثبت-شده'>مزایده املاک ثبت شده / مزایده,مزایده املاک ثبت شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857430/مزایده-سواری-پژو-206-مدل-1390-رنگ-سفید'>مزایده سواری پژو 206 مدل 1390 رنگ سفید  / مزایده, مزایده سواری پژو 206 مدل 1390 رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857562/مزایده-قیچی-میلگرد-بر-یک-دستگاه--خم-کن-میلگرد-بری'>مزایده قیچی میلگرد بر یک دستگاه ، خم کن میلگرد بری / مزایده,مزایده قیچی میلگرد بر یک دستگاه ، خم کن میلگرد بری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857406/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-122-17مترمربع'>مزایده اپارتمان به مساحت 122.17مترمربع  / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 122.17مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857556/مناقصه-خرید-انواع-ورق-فولادی--ناودانی'>مناقصه خرید انواع ورق فولادی - ناودانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع ورق فولادی - ناودانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857571/مناقصه-احداث-کنار-گذر-و-تعمیر-پل'>مناقصه احداث کنار گذر و تعمیر پل  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه احداث کنار گذر و تعمیر پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857607/مزایده-فروش-ششدانگ-اپارتمان-تجاری-با-موقعیت-اداری-117-74متر'>مزایده فروش ششدانگ اپارتمان تجاری با موقعیت اداری 117.74متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ اپارتمان تجاری با موقعیت اداری 117.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857551/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-339-54متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 339.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 339.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857580/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-173-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 173.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 173.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857569/فراخوان-بهسازی-محور-سیمکان--میمند'>فراخوان بهسازی محور سیمکان - میمند / آگهی فراخوان , فراخوان بهسازی محور سیمکان - میمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857631/مزایده-ششدانگ-گاوداری-بخش-سی-و-چهار-یزد'>مزایده ششدانگ گاوداری بخش سی و چهار یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ گاوداری بخش سی و چهار یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857597/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-به-پلاک-ثبتی-53-19876'>مزایده یک واحد اپارتمان به پلاک ثبتی 53.19876 / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان به پلاک ثبتی 53.19876</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857602/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-اعیان-113-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 113.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 113.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857603/مزایده-فروش-گوساله-ماده-و-تلیسه-و--'>مزایده فروش گوساله ماده و تلیسه و... / مزایده,مزایده فروش گوساله ماده و تلیسه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857619/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-24-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 24 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 24 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857605/تجدید-فراخوان-پروژه-مجتمع-خدماتی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان  پروژه مجتمع خدماتی نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان عمومی،فراخوان  پروژه مجتمع خدماتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857614/مناقصه-خرید-و-حمل-و-بارگیری-کنتور-مولتی-جت-تمام-خشک'>مناقصه خرید و حمل و بارگیری کنتور مولتی جت تمام خشک / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و حمل و بارگیری کنتور مولتی جت تمام خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857622/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-اقلام-ضایعاتی-تولیدی-خود'>آگهی مزایده عمومی  فروش اقلام ضایعاتی تولیدی خود / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی تولیدی خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857630/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-مقدار-250-تن-از-کویل-های-ضایعاتی'>آگهی مزایده عمومی  فروش مقدار 250 تن از کویل های ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش مقدار 250 تن از کویل های ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857574/مناقصه-کلیه-فرایندهای-شستشو-فسفاته-رنگ-و-لاک-زنی--'>مناقصه کلیه فرایندهای شستشو، فسفاته، رنگ و لاک زنی.... / آگهی مناقصه, مناقصه کلیه فرایندهای شستشو، فسفاته، رنگ و لاک زنی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857585/آگهی-مزایده-فروش-ضایعات'>آگهی مزایده فروش ضایعات  / مزایده,آگهی مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857592/مناقصه-راهبری-درمانگاه-و-انجام-خدمات-اورژانس-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری درمانگاه و انجام خدمات اورژانس نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه راهبری درمانگاه و انجام خدمات اورژانس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857548/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-و-تخلیه-قطعات-بتنی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه قطعات بتنی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه قطعات بتنی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858100/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام , استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858094/استعلام-برگزاری-برنامه-تورهای-گردشگری'>استعلام برگزاری برنامه تورهای گردشگری / استعلام, استعلام برگزاری برنامه تورهای گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858064/استعلام-فلوک-fluke'>استعلام  فلوک fluke / استعلام, استعلام  فلوک fluke</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858083/استعلام-هدست-بلوتوث-دار'>استعلام هدست بلوتوث دار  / استعلام ,استعلام هدست بلوتوث دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858116/استعلام-گاز-استریل-کاوه--'>استعلام گاز استریل کاوه... / استعلام, استعلام گاز استریل کاوه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858092/استعلام-البسه-کامل-تابستانه-و-زمستانه-پرسنل-کادر-یگان-حفاظت'>استعلام البسه کامل تابستانه و زمستانه پرسنل کادر یگان حفاظت / استعلام, استعلام البسه کامل تابستانه و زمستانه پرسنل کادر یگان حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858109/استعلام-باکس-فلزی-رنگ-کوره-ای-ایستاتیک'>استعلام باکس فلزی رنگ کوره ای ایستاتیک / استعلام، استعلام باکس فلزی رنگ کوره ای ایستاتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858059/استعلام-بی-سیم-MR-مدل-MD-785G'>استعلام بی سیم MR مدل MD 785G / استعلام ، استعلام بی سیم MR مدل MD 785G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858065/استعلام-محلول-و-گاز-استریل'>استعلام محلول و گاز استریل / استعلام, استعلام محلول و گاز استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858046/استعلام-مولتی-متر'>استعلام مولتی متر / استعلام, استعلام مولتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857728/اصلاحیه-مناقصه-مجموعه-همزن-های-مورد-نیاز'>اصلاحیه مناقصه مجموعه همزن های مورد نیاز / اصلاحیه مناقصه, مناقصه مجموعه همزن های مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858113/استعلام-سوند-فولی-14-16-18'>استعلام سوند فولی 14.16.18 / استعلام, استعلام سوند فولی 14.16.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858118/استعلام-کمربند-چرمی-اعلام'>استعلام کمربند چرمی اعلام / استعلام, استعلام کمربند چرمی اعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858103/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اطفاء-حریق-بندر-صیادی-بندرگاه'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق بندر صیادی بندرگاه / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق بندر صیادی بندرگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858089/استعلام-نصب-اگزاست'>استعلام نصب اگزاست / استعلام نصب اگزاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858077/استعلام-دوخت-کت-و-شلوار-و-پیراهن'>استعلام دوخت کت و شلوار و پیراهن / استعلام  دوخت کت و شلوار و پیراهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858031/استعلام-کیسه-کلستومی'>استعلام کیسه کلستومی / استعلام کیسه کلستومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858121/استعلام-آمپرمتر-تابلویی'>استعلام آمپرمتر تابلویی / استعلام آمپرمتر تابلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858015/استعلام-نظافت-تونل'>استعلام نظافت تونل / استعلام نظافت تونل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858096/استعلام-چسب-ضد-حساسیت'>استعلام چسب ضد حساسیت / استعلام, استعلام چسب ضد حساسیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858081/استعلام-سوند-نلاتون'>استعلام سوند نلاتون  / استعلام, استعلام سوند نلاتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858060/استعلام-دستمزد-جوشکاری-کامل-ساختمان'>استعلام دستمزد جوشکاری کامل ساختمان / استعلام دستمزد جوشکاری کامل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858045/استعلام-انتشار-کتاب-گاهنامه-و-سایر-فعالیت-های-انتشار'>استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر فعالیت های انتشار  / استعلام , استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر فعالیت های انتشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858033/استعلام-دستکش-غیر-استریل-و-استریل'>استعلام دستکش غیر استریل و استریل  / استعلام, استعلام دستکش غیر استریل و استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858016/استعلام-سیستم-مداربسته'>استعلام سیستم مداربسته  / استعلام سیستم مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858006/استعلام-دوربین-کانن-به-همراه-لنز-و-کوله'> استعلام دوربین کانن به همراه لنز و کوله  / استعلام ، استعلام دوربین کانن به همراه لنز و کوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858005/استعلام-ژل-لومی-بریکانت-250-تیوپ-کرمی-رنگ-و--'>استعلام ژل لومی بریکانت 250 تیوپ کرمی رنگ و ...  / استعلام, استعلام ژل لومی بریکانت 250 تیوپ کرمی رنگ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858017/استعلام-خرید-سیستم-رایانه'>استعلام خرید سیستم رایانه  / استعلام, استعلام خرید سیستم رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858040/استعلام-خرید-سطل-زباله-گالوانیزه'>استعلام خرید سطل زباله گالوانیزه  / استعلام,استعلام خرید سطل زباله گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858032/استعلام-کنسرو-لوبیا-چیتی-بهدیس'>استعلام کنسرو لوبیا چیتی بهدیس  / استعلام, استعلام کنسرو لوبیا چیتی بهدیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858052/استعلام-دوربین-چشمی-و--'>استعلام دوربین چشمی و ...  / استعلام, استعلام دوربین چشمی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857396/مزایده-ملک-مسکونی-به-مساحت-106-61متر'>مزایده ملک مسکونی به مساحت 106.61متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی به مساحت 106.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858019/استعلام-اسپیسر-دمپر-دو-قطبی-سیم-هاینا-و-فستینگ-کلمپ--'>استعلام اسپیسر دمپر دو قطبی سیم هاینا و فستینگ کلمپ ... / استعلام اسپیسر دمپر دو قطبی سیم هاینا و فستینگ کلمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857998/استعلام-ذخیره-ساز-hp-شبکه-رایانه--'>استعلام ذخیره ساز hp  شبکه رایانه ... / استعلام , استعلام ذخیره ساز hp  شبکه رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857968/استعلام-اسیپلت-18000-بی-تی-یو'>استعلام اسیپلت 18000 بی تی یو  / استعلام, استعلام اسیپلت 18000 بی تی یو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858071/استعلام-دستگاه-سطح-سنج-آب-مدل-bwli'>استعلام دستگاه سطح سنج آب مدل bwli / استعلام, استعلام دستگاه سطح سنج آب مدل bwli</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858058/استعلام-لوازم-و-تجهیزان-صحرایی-انفرادی-کوله-کفش-لباس--'> استعلام لوازم و تجهیزان صحرایی انفرادی کوله کفش لباس ... / استعلام ،  استعلام لوازم و تجهیزان صحرایی انفرادی کوله کفش لباس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858024/استعلام-فن-کویل-کاستی-600'>استعلام فن کویل کاستی 600 / استعلام فن کویل کاستی 600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858078/استعلام-صندلی-اروند-مدل-5514'>استعلام صندلی اروند مدل 5514  / استعلام صندلی اروند مدل 5514 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858072/استعلام-دستگاه-نمونه-گیر-عمیق-آب-مدل-DWSC'>استعلام دستگاه نمونه گیر عمیق آب مدل DWSC / استعلام, استعلام دستگاه نمونه گیر عمیق آب مدل DWSC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858061/استعلام-فن-کویل-1200-زمینی'>استعلام فن کویل 1200 زمینی / استعلام, استعلام فن کویل 1200 زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858047/استعلام-ساخت-یک-واحد-خانه'>استعلام ساخت یک واحد خانه  / استعلام, استعلام ساخت یک واحد خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857423/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-مشاوره-جهت-مطالعه-و-طراحی-و-نظارت-کارگاهی--'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره جهت مطالعه و طراحی و نظارت کارگاهی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره جهت مطالعه و طراحی و نظارت کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858029/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857952/استعلام-لاستیک-مینی-بوس-ایسوزو'>استعلام لاستیک مینی بوس ایسوزو / استعلام, استعلام لاستیک مینی بوس ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857951/استعلام-فشارسنج-دیجیتال'>استعلام فشارسنج دیجیتال / استعلام فشارسنج دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857964/استعلام-تامین-نگهبان-شیفتی'>استعلام تامین نگهبان شیفتی / استعلام تامین نگهبان شیفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857975/استعلام-صفحه-و-بلوت'>استعلام  صفحه و بلوت / استعلام  صفحه و بلوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857993/استعلام-لوله-یو-پی-وی-سی'>استعلام لوله یو پی وی سی  / استعلام لوله یو پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857974/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858041/استعلام-کابل-افشان-50-3-استاندارد'>استعلام کابل افشان 50*3 استاندارد  / استعلام کابل افشان 50*3 استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858014/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت-تاسیسات-ساختمان-مخابرات'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت تاسیسات ساختمان مخابرات  / استعلام فعالیت های مربوط به نظافت تاسیسات ساختمان مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857997/استعلام-اجرای-سیستم-حفاظتی'>استعلام اجرای سیستم حفاظتی / استعلام اجرای سیستم حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858003/استعلام-برقرسانی-و-تجهیز-چاه'>استعلام برقرسانی و تجهیز چاه / استعلام برقرسانی و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858051/استعلام-خرید-لوازم-کلاس-یوگا'>استعلام خرید لوازم کلاس یوگا / استعلام خرید لوازم کلاس یوگا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858030/استعلام-درآوردن-شناورهای-سقوط-کرده-از-داخل-چاه'>استعلام درآوردن شناورهای سقوط کرده از داخل چاه / استعلام درآوردن شناورهای سقوط کرده از داخل چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858022/استعلام-اجرای-عملیات-باقیمانده-از-محوطه-سازی-تاسیسات-مخزن'>استعلام اجرای عملیات باقیمانده از محوطه سازی تاسیسات مخزن / استعلام اجرای عملیات باقیمانده از محوطه سازی تاسیسات مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857988/استعلام-خرید-دریچه-60-60-چدن-داکتیل'>استعلام خرید دریچه 60*60 چدن داکتیل / استعلام خرید دریچه 60*60 چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858110/مناقصه-احداث-ساختمان-تعمیرات-بهره-برداری-و-امداد-کرمانشاه'>مناقصه احداث ساختمان تعمیرات ،بهره برداری و امداد کرمانشاه     / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان تعمیرات ،بهره برداری و امداد کرمانشاه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857398/تجدید-مناقصه-پروژه-انجام-خدمات-نشت-یابی-از-تاسیسات--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858107/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-۲۴-کیلومتر-شبکه-پراکنده'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود ۲۴ کیلومتر شبکه پراکنده / مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود ۲۴ کیلومتر شبکه پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858086/استعلام-باتری'>استعلام باتری  / استعلام باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858093/استعلام-آبرسانی-روستای-بیله-ای-شهرستان-جوانرود'>استعلام آبرسانی روستای بیله ای شهرستان جوانرود / استعلام آبرسانی روستای بیله ای شهرستان جوانرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858067/استعلام-اسپیلت-12000-سرد-و-گرم-پاکشوما'>استعلام اسپیلت 12000 سرد و گرم پاکشوما  / استعلام اسپیلت 12000 سرد و گرم پاکشوما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858079/استعلام-سری-چدنی-120-کیلویی'>استعلام سری چدنی 120 کیلویی / استعلام سری چدنی 120 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857400/مزایده-ششدانگ-زمین-و-کارگاه-بخش-36-کرمان'>مزایده ششدانگ زمین و کارگاه بخش 36 کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و کارگاه بخش 36 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858128/استعلام-اجرای-عملیات-نگهداری-و-قرق-پروژه-جنگلداری'>استعلام اجرای عملیات نگهداری و قرق پروژه جنگلداری / استعلام اجرای عملیات نگهداری و قرق پروژه جنگلداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858126/استعلام-دستگاه-ipphone'>استعلام دستگاه ipphone    / استعلام دستگاه ipphone   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858114/استعلام-صندلی-تابوره-گردان-و-قابل-تنظیم-پایه-ها-لوله-آهنی'>استعلام صندلی تابوره گردان و قابل تنظیم پایه ها لوله آهنی  / استعلام صندلی تابوره گردان و قابل تنظیم پایه ها لوله آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858130/استعلام-کاتریج-دستگاه-شارپ'>استعلام کاتریج دستگاه شارپ  / استعلام, استعلام کاتریج دستگاه شارپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858102/استعلام-احداث-یک-بی-فوق-توزیع-زیر-سوله'>استعلام احداث یک بی فوق توزیع زیر سوله  / استعلام, استعلام احداث یک بی فوق توزیع زیر سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858115/استعلام-دستگاه-تست-خمش-در-سرما'>استعلام دستگاه تست خمش در سرما  / استعلام دستگاه تست خمش در سرما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858108/استعلام-کیت-انشعاب-فاضلاب-سایز-125-م-م'>استعلام کیت انشعاب فاضلاب سایز 125 م م  / استعلام کیت انشعاب فاضلاب سایز 125 م م </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858104/استعلام-کنتور-هوشمند-چاه-آب'>استعلام کنتور هوشمند چاه آب / استعلام کنتور هوشمند چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858111/استعلام-باند'>استعلام  باند / استعلام  باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858106/استعلام-ترازوی-حساس'>استعلام ترازوی حساس / استعلام ترازوی حساس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857408/فراخوان-تجدید-مناقصه-خرید-انواع-شیرآلات-کشویی-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه خرید انواع شیرآلات کشویی  نوبت دوم  / فراخوان  تجدید مناقصه عمومی ، فراخوان تجدید مناقصه خرید انواع شیرآلات کشویی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858142/استعلام-آون-سیرکو-له-دار'>استعلام آون سیرکو له دار / استعلام, استعلام آون سیرکو له دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858138/استعلام-آنتی-ویروس-KASPERSKY-ENDPOINT-SECURITY-FOR-BUSINESS-SELECT-200-NODE'>استعلام آنتی ویروس KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT 200 NODE / استعلام, استعلام آنتی ویروس KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT 200 NODE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858139/استعلام-قلب-های-برشی-عایق-رطوبتی'>استعلام  قلب های برشی عایق رطوبتی / استعلام, استعلام  قلب های برشی عایق رطوبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858135/استعلام-دستگاه-پرس'>استعلام دستگاه پرس / استعلام , استعلام دستگاه پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858143/استعلام-دستگاه-تست-نفوذناپذیری-عایق-رطوبتی'>استعلام  دستگاه تست نفوذناپذیری عایق رطوبتی / استعلام  دستگاه تست نفوذناپذیری عایق رطوبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858137/استعلام-لوازم-تست-پایداری-ابعادی'>استعلام  لوازم تست پایداری ابعادی  / استعلام  لوازم تست پایداری ابعادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858152/استعلام-فک-های-مورد-نیاز-دستگاه-تست-کشش-عایق-رطوبتی-بام--'>استعلام  فک های مورد نیاز دستگاه تست کشش عایق رطوبتی بام ... / استعلام  فک های مورد نیاز دستگاه تست کشش عایق رطوبتی بام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858148/استعلام-خط-کش-و-پرگار-نقشه-دریایی'>استعلام خط کش و پرگار نقشه دریایی  / استعلام, خط کش و پرگار نقشه دریایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858144/استعلام-روغن-3-لیتری-غنچه--خرما-رطب-مضافتی--'>استعلام روغن 3 لیتری غنچه - خرما رطب مضافتی ... / استعلام, استعلام روغن 3 لیتری غنچه - خرما رطب مضافتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858153/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857452/مزایده-فروش-لوازم-اسقاطی-مستعمل'>مزایده فروش لوازم اسقاطی مستعمل / آگهی مزایده ، مزایده فروش لوازم اسقاطی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858149/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام, استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858141/استعلام-دیتالاگر'>استعلام دیتالاگر  / استعلام، استعلام دیتالاگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858145/استعلام-خرید-سیستم-کولینگ'>استعلام خرید سیستم کولینگ / استعلام, استعلام خرید سیستم کولینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858132/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-مانیتورینگ-و-کنترل-از-راه-دور-شناورها'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ و کنترل از راه دور شناورها  / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ و کنترل از راه دور شناورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858133/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-ای-با-اپراتور-یونیک'>استعلام درب اتوماتیک شیشه ای با اپراتور یونیک / استعلام, استعلام درب اتوماتیک شیشه ای با اپراتور یونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858140/استعلام-احداث-مخزن-زمینی-واقع-در-سنام-شهرستان-ساری'>استعلام احداث مخزن زمینی واقع در سنام شهرستان ساری / استعلام , استعلام احداث مخزن زمینی واقع در سنام شهرستان ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858131/استعلام-خرید-انواع-پارچه-پرده-ای-و-ساتن'>استعلام خرید انواع پارچه پرده ای و ساتن  / استعلام, استعلام خرید انواع پارچه پرده ای و ساتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858150/استعلام-یک-دستگاه-کامل-ویدیو-کنفرانس-lifesize-icon-400'>استعلام یک دستگاه کامل ویدیو کنفرانس lifesize icon 400 / استعلام یک دستگاه کامل ویدیو کنفرانس lifesize icon 400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858147/استعلام-2000-بسته-کاغذ-a4'>استعلام 2000 بسته کاغذ a4 / استعلام, استعلام 2000 بسته کاغذ a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858134/استعلام-قطعات-بویه-هواشناسی'>استعلام قطعات بویه هواشناسی  / استعلام، استعلام قطعات بویه هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858151/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات شبکه  / استعلام، استعلام خرید تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858146/استعلام-بلوک-صندوق-امانات'>استعلام بلوک صندوق امانات / استعلام , استعلام بلوک صندوق امانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858136/استعلام-قفل-اینترلاک'>استعلام قفل اینترلاک  / استعلام قفل اینترلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857415/آگهی-تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-منطقه-سه'>آگهی تجدید مناقصه  زیرسازی و آسفالت منطقه سه / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه  زیرسازی و آسفالت منطقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857394/مزایده-ملک-بصورت-مسکونی-به-شماره-1947-فرعی'>مزایده ملک بصورت مسکونی به شماره 1947 فرعی / مزایده,مزایده ملک بصورت مسکونی به شماره 1947 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857404/مزایده-حق-بهره-برداری-از-مقدار-9704متر-زمین-نوبت-دوم'>مزایده حق بهره برداری از مقدار 9704متر زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده حق بهره برداری از مقدار 9704متر زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857445/مناقصه-احداث-یک-دستگاه-پل-غیر-همسطح-فلزی'>مناقصه احداث یک دستگاه پل غیر همسطح فلزی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث یک دستگاه پل غیر همسطح فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857496/مناقصه-حمل-LAB'>مناقصه حمل LAB / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه حمل LAB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857424/مناقصه-انجام-بخشی-از-عملیات-خاکی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام بخشی از عملیات خاکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام بخشی از عملیات خاکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857348/آگهی-مناقصه-خرید-انواع-اتو-ترانس-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه خرید انواع اتو ترانس- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید انواع اتو ترانس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857427/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-10000-دستگاه-کنتور-آب-مولتی-جت-خشک---تجدید'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید 10000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک.... تجدید  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید 10000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک.... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857433/فراخوان-مناقصه-خرید-ادوات-و-تجهیزات-آب-و-هواشناسی-تجدید'>فراخوان مناقصه خرید ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی تجدید / تجدید فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857480/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-150-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 150 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 150 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857393/مناقصه-انجام-قسمتی-از-امور-اجرایی'>مناقصه انجام قسمتی از امور اجرایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام قسمتی از امور اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857403/مزایده-تعداد-1-غرفه-خود-را-با-کاربری-اغذیه-و-نوشیدنی-تجدید'>مزایده تعداد 1 غرفه خود را با کاربری اغذیه و نوشیدنی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده تعداد 1 غرفه خود را با کاربری اغذیه و نوشیدنی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857379/مناقصه-خدمات-نظافت-واحدهای-اداری--جمع-آوری-زباله-اماکن-و-ساختمان-ها-و--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظافت واحدهای اداری , جمع آوری زباله اماکن و ساختمان ها و... نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست , مناقصه خدمات نظافت واحدهای اداری , جمع آوری زباله اماکن و ساختمان ها و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857387/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-امداد--وصول-مطالبات--گازبانی--خدمات-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی ، خدمات عمومی... نوبت دوم / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی , مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی ، خدمات عمومی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857375/تجدید-فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-120-کیلومتر-شبکه-توزیع-روستاهای-حومه-شرق-فهرج-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 120 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای حومه شرق فهرج  نوبت دوم  / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی، تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 120 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای حومه شرق فهرج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857391/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-یک-نیشابور'>مزایده منزل مسکونی بخش یک نیشابور / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857352/مناقصه-عملیات-جدولگذاری-و-بهسازی-و-اصلاح-جداول-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جدولگذاری و بهسازی و اصلاح جداول- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدولگذاری و بهسازی و اصلاح جداول- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857389/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-48-52مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 48.52مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 48.52مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857373/مزایده-خط-همراه-مورد-نظر'>مزایده خط همراه مورد نظر  / مزایده , مزایده خط همراه مورد نظر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857412/مناقصه-جهت-طراحی-و-نظارت-بر-پروژه-های-راه-سازی'>مناقصه جهت طراحی و نظارت بر پروژه های راه سازی / آگهی مناقصه, مناقصه جهت طراحی و نظارت بر پروژه های راه سازی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857401/فراخوان-خرید-1200-متر-لوله-30-API-5L-X52'>فراخوان خرید 1200 متر لوله 30 API 5L X52 / فراخوان , فراخوان خرید 1200 متر لوله 30 API 5L X52 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857386/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-زمین-بخش-هشت-گیلان'>مزایده ششدانگ سه قطعه زمین بخش هشت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین بخش هشت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857384/مزایده-زمین-خانه-و-محوطه-مسکونی-مساحت-362-23متر'>مزایده زمین خانه و محوطه مسکونی مساحت 362.23متر  / مزایده,مزایده زمین خانه و محوطه مسکونی مساحت 362.23متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857381/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-150-مترمربع-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 150 مترمربع تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 150 مترمربع تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857354/مناقصه-عملیات-تکمیل-ساختمان-اداری-جدید--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل ساختمان اداری جدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیل ساختمان اداری جدید -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857369/مزایده-ملک-زمینی-به-مساحت-700متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک زمینی به مساحت 700متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک زمینی به مساحت 700متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857380/مناقصه-خرید-ابزار-مخصوص-اورهال'>مناقصه خرید ابزار مخصوص اورهال  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  خرید ابزار مخصوص اورهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857499/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-زمین'>اصلاحیه مزایده ششدانگ زمین  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857402/مناقصه-اجرای-اتاق-دیتا-سنتر'>مناقصه اجرای اتاق دیتا سنتر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای اتاق دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857418/مناقصه-خرید-دیگهای-صنعتی-چلو-پز-و-خورش-پز'>مناقصه خرید دیگهای صنعتی چلو پز و خورش پز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دیگهای صنعتی چلو پز و خورش پز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857390/مناقصه-ساماندهی-ادامه-نوار-ساحلی'>مناقصه ساماندهی ادامه نوار ساحلی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساماندهی ادامه نوار ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857371/مزایده-ششدانگ-پلاک-شش-هزار-و-سیصد-و-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شش هزار و سیصد و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شش هزار و سیصد و شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857407/مزایده-یک-دستگاه-تراش-یک-متری-مارک-TOS-TENCIN'>مزایده یک دستگاه تراش یک متری مارک TOS TENCIN / مزایده، مزایده یک دستگاه تراش یک متری مارک TOS TENCIN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857411/مناقصه-احداث-راه-بی-بی-زلیخایی----نوبت-دوم'>مناقصه احداث راه بی بی زلیخایی.... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث راه بی بی زلیخایی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857350/آگهی-مناقصه-خرید-سکسیونر-گازی-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه  خرید سکسیونر گازی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه  خرید سکسیونر گازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857374/مزایده-ملک-به-مساحت-4-201مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 4.201مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 4.201مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857363/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-182-متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 182 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 182 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857567/مزایده-فروش-انواع-اتصالات-از-قببیل-اتصالات-سه-راهی-و--'>مزایده فروش  انواع اتصالات از قببیل اتصالات سه راهی و ... / مزایده, مزایده فروش  انواع اتصالات از قببیل اتصالات سه راهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857604/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-119-45متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 119.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 119.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857529/مناقصه-پروژه-اجرای-فرش-موزاییکی-پیاده-روهای-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه اجرای فرش موزاییکی پیاده روهای سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه اجرای فرش موزاییکی پیاده روهای سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857532/آگهی-مناقصه-خرید-خطایاب-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه خرید خطایاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید خطایاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857534/آگهی-مناقصه-خرید-انواع-خازن-20-کیلوولت-و-PT-با-سکو--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه خرید انواع خازن 20 کیلوولت و PT با سکو - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید انواع خازن 20 کیلوولت و PT با سکو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857524/مناقصه-واگذاری-بیمه-تکمیل-درمان-پرسنل'>مناقصه واگذاری  بیمه تکمیل درمان پرسنل / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  بیمه تکمیل درمان پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857558/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-سه-باب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره تعداد سه باب واحد تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعداد سه باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857584/اصلاحیه-لکه-گیری-ترمیم-و-بازسازی-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر'>اصلاحیه لکه گیری، ترمیم و بازسازی آسفالت کوچه ها و معابر / اصلاحیه ، مناقصه لکه گیری، ترمیم و بازسازی آسفالت کوچه ها و معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857364/مزایده-ملک-عرصه-250-مترمربع'>مزایده ملک عرصه 250 مترمربع / مزایده,مزایده ملک عرصه 250 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857522/مزایده-زمینهای-کشاورزی-و-فرش'>مزایده زمینهای کشاورزی و فرش / مزایده,مزایده زمینهای کشاورزی و فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857516/تجدید-مناقصه-انجام-امور-نظارت-و-پیگیری-وصول-مطالبات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857568/مناقصه-خرید-رایانه-و-تجهیزات-مرتبط-و-سرور-و-تجهیزات-ذخیره-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید رایانه و تجهیزات مرتبط و سرور و تجهیزات ذخیره سازی  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید رایانه و تجهیزات مرتبط و سرور و تجهیزات ذخیره سازی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857555/مزایده-دمپرسی-و-آهن-آلات-قراضه'>مزایده دمپرسی و آهن آلات قراضه  / مزایده دمپرسی و آهن آلات قراضه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857523/مناقصه-تولید-130-تن-فیلم-استرچ-نوبت-دوم'>مناقصه تولید 130 تن فیلم استرچ نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تولید 130 تن فیلم استرچ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857591/مزایده-تعداد-4-392-سهم-متعلق-به-خود-و-سایر-سهامداران-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 4.392 سهم متعلق به خود و سایر سهامداران نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 4.392 سهم متعلق به خود و سایر سهامداران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857367/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-دستگاه-منزل-مسکونی-300متر'>مزایده عرصه و اعیان یک دستگاه منزل مسکونی 300متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یک دستگاه منزل مسکونی 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857565/مناقصه-یک-مجموعه-سینی-کابل-و-متعلقات'>مناقصه یک مجموعه سینی کابل و متعلقات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  یک مجموعه سینی کابل و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857609/مناقصه-یک-مجموعه-جانکش-باکس-و-لوکال-باکس'>مناقصه یک مجموعه جانکش باکس و لوکال باکس / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  یک مجموعه جانکش باکس و لوکال باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857611/مناقصه-یک-مجموعه-انواع-کابل-برق-و-ابزار-دقیق'>مناقصه یک مجموعه انواع کابل برق و ابزار دقیق / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه یک مجموعه انواع کابل برق و ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857615/تجدید-مناقصه-پیمایش-مسیر-و-اجرای-جاده-دسترسی'>تجدید مناقصه پیمایش مسیر و اجرای جاده دسترسی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه پیمایش مسیر و اجرای جاده دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857545/مناقصه-انجام-عملیات-ایزولاسیون-مخزن-آتش-نشانی'>مناقصه انجام عملیات ایزولاسیون مخزن آتش نشانی / مناقصه, مناقصه انجام عملیات ایزولاسیون مخزن آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857535/مزایده-تجهیزات-مکانیکی-و-الکتریکی-نو'>مزایده  تجهیزات مکانیکی  و الکتریکی نو / آگهی مزایده,مزایده  تجهیزات مکانیکی  و الکتریکی نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857595/بیست-و-هفتمین-همایش-سالانه-سیاست-های-پولی-و-ارزی'>بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی / بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857508/فراخوان-انجام-حجم-تعمیرات-اساسی-واحدهای-تقطیر-و-LPG-و-CCR-نوبت-دوم'>فراخوان انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر و LPG و CCR نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر و LPG و  CCR نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857383/آگهی-مناقصه-ساخت-کارگاه-آموزشی-و-محوطه-سازی-نیروگاه--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه ساخت کارگاه آموزشی و محوطه سازی نیروگاه  - نوبت دوم  / مناقصه , آگهی مناقصه ساخت کارگاه آموزشی و محوطه سازی نیروگاه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857527/آگهی-مزایده-واگذاری-خدمات-داروخانه-بیمارستان-های-دولتی'>آگهی مزایده  واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های دولتی / آگهی مزایده ،آگهی مزایده   واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857511/مزایده-مقدار-226-مترمربع-کاشی-سرامیک-نوبت-دوم'>مزایده مقدار 226 مترمربع کاشی سرامیک نوبت دوم  / مزایده مقدار 226 مترمربع کاشی سرامیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857538/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-251-فرعی-از-77-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 251 فرعی از 77 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 251 فرعی از 77 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857536/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857517/مزایده-خودرو-سواری-پراید---'>مزایده خودرو سواری پراید  ... / مزایده خودرو سواری پراید  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857510/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-700متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 700متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857518/مزایده-تعدادی-سنگ-ساختمانی'>مزایده تعدادی سنگ ساختمانی / مزایده,مزایده تعدادی سنگ ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857507/مزایده-یک-دستگاه-کمباین'>مزایده یک دستگاه کمباین / مزایده یک دستگاه کمباین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857549/تجدید-مناقصه-حفاری-و-کابل-کشی-فیبرنوری-اهرم--کلمه'>تجدید مناقصه حفاری و کابل کشی فیبرنوری اهرم - کلمه / تجدید آگهی مناقصه حفاری و کابل کشی فیبرنوری اهرم - کلمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857526/مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-1-سلیمان-آباد'>مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 سلیمان آباد  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 سلیمان آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857541/تجدید-مناقصه-جذب-سرمایه-گذار'>تجدید مناقصه جذب سرمایه گذار  / آگهی تجدید مناقصه عمومی  , تجدید مناقصه جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857550/اصلاحیه-فراخوان-فعالیتهای-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>اصلاحیه فراخوان فعالیتهای امور خدماتی و پشتیبانی  / اصلاحیه فراخوان فعالیتهای امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857557/مزایده-کوله-پشتی--مرحله-دوم'>مزایده کوله پشتی - مرحله دوم / مزایده کوله پشتی - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857576/مزایده-کلید-و-پریز--مرحله-دوم'>مزایده کلید و پریز - مرحله دوم  / مزایده  کلید و پریز - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857587/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-272-66متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 272.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 272.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857590/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-ده-مساحت-204-13متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه ده مساحت 204.13متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه ده مساحت 204.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857583/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-75-50-و-262-31متر'>مزایده دو دستگاه آپارتمان 75.50 و 262.31متر / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان 75.50 و 262.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857487/فراخوان-مناقصه-تکمیل-راه-آسفالته-راه-آدوری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل راه آسفالته راه آدوری... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل راه آسفالته راه آدوری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857478/آگهی-مزایده-پژو-206'>آگهی مزایده پژو 206 / آگهی مزایده , مزایده پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857345/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-هفتاد-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد هزار متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857593/مزایده-فروش-ساختمان-5-طبقه-نوبت-دوم-96-3-7'>مزایده فروش ساختمان 5 طبقه نوبت دوم 96.3.7 / مزایده,مزایده فروش ساختمان 5 طبقه نوبت دوم 96.3.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857645/مزایده-انواع-روغن-ضایعاتی-با-بشکه'>مزایده انواع روغن ضایعاتی با بشکه / آگهی مزایده، مزایده انواع روغن ضایعاتی با بشکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857589/مزایده-خودرو-سواری-سمند-مدل-1381'>مزایده خودرو سواری سمند مدل 1381  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری سمند مدل 1381 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857961/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-4771مترمربع'>مزایده باغ مشجر مساحت 4771مترمربع / مزایده,مزایده باغ مشجر مساحت 4771مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857547/مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-دو-جداره-فاضلابی-به-اقطار-مختلف--96-03-7'>مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره  فاضلابی به اقطار مختلف - 96.03.7 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره فاضلابی به اقطار مختلف - نوبت اول 96.03.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857492/فراخوان-عملیات-اجرایی-راه-روستایی-سارون-سفلی-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی راه روستایی سارون سفلی نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات اجرایی راه روستایی سارون سفلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857540/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیر--مراقبت-و-نگهداری-دستگاه-های-سیستم-برودتی--'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات تعمیر ، مراقبت و نگهداری دستگاه های سیستم برودتی... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومی ارائه خدمات تعمیر ، مراقبت و نگهداری دستگاه های سیستم برودتی... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857500/مزایده-هزار-متر-ساندویچ-پانل-گالونیزه-با-ورق-رنگی'>مزایده هزار متر ساندویچ پانل گالونیزه با ورق رنگی  / مزایده , مزایده هزار متر ساندویچ پانل گالونیزه با ورق رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857501/مزایده-خودرو-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده خودرو پژو 405 جی ال ایکس / مزایده,مزایده خودرو پژو 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857463/مزایده-مقدار-7500-تن-ملاس-تولیدی-کارخانه-قند-نوبت-دوم'>مزایده مقدار 7500 تن ملاس تولیدی کارخانه قند نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده مقدار 7500 تن ملاس تولیدی کارخانه قند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857460/مناقصه-خدمات-مشاوره-آزمایشگاهی-و-انجام-آزمایشات-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاهی و انجام آزمایشات آسفالت  نوبت دوم  / مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاهی و انجام آزمایشات آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857474/مناقصه-عملیات-اجرای-احداث-حصار-و-فنس-کشی'>مناقصه عملیات اجرای احداث حصار و فنس کشی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرای احداث حصار و فنس کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857502/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-مساحت-17-متر'>مزایده یکباب مغازه تجاری مساحت 17 متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری مساحت 17 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857347/فراخوان-تامین-نصب-و-راه-اندازی-و-نگهداری-سامانه-های-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>فراخوان تامین، نصب و راه اندازی و نگهداری سامانه های حمل و نقل- نوبت دوم / فراخوان عمومی، تامین، نصب و راه اندازی و نگهداری سامانه های حمل و نقل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857489/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-6000-شش-هزار-تن-انواع-نهاده-های-زراعی'>مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه 6000 شش هزار تن انواع نهاده های زراعی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه 6000 شش هزار تن انواع نهاده های زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857488/مزایده-اموال-ماترک-نوبت-اول'>مزایده اموال ماترک نوبت اول / مزایده,مزایده اموال ماترک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857486/مزایده-یک-قطعه-باغ-1200متری-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ 1200متری نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ 1200متری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857482/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده دو باب منزل مسکونی اموال منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی اموال منقول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857466/مناقصه-اجرای-سیم-هوایی-و-زمینی-فیبر-نوری-OPGW-و-تهیه-یراق-آلات'>مناقصه اجرای سیم هوایی و زمینی فیبر نوری OPGW  و تهیه یراق آلات  / مناقصه , مناقصه اجرای سیم هوایی و زمینی فیبر نوری OPGW  و تهیه یراق آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857446/فراخوان-مناقصه-پروژه-تکمیل-و-خرید-و-اجرای-کابل-خروجی'>فراخوان مناقصه پروژه تکمیل و خرید و اجرای کابل خروجی  / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه پروژه تکمیل و خرید و اجرای کابل خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857416/مناقصه-2-000-تن-کک-نفتی-کلسینه-(CPC)'>مناقصه 2.000 تن کک نفتی کلسینه (CPC)  / آگهی مناقصه , مناقصه 2.000 تن کک نفتی کلسینه (CPC) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857437/مناقصه-جهت-احداث-پروژه-در-شهرستان-سرعین'>مناقصه جهت احداث پروژه در شهرستان سرعین  / آگهی مناقصه,مناقصه جهت احداث پروژه در شهرستان سرعین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857528/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-140-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 140 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857464/مزایده-مغازه-عطر-فروشی-مساحت-21-5متر'>مزایده مغازه عطر فروشی مساحت 21.5متر / مزایده,مزایده مغازه عطر فروشی مساحت 21.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857440/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-باد--'>مزایده یک دستگاه پمپ باد ... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پمپ باد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857459/مزایده-خودرو-سواری-پژو-تیپ-405GLXI'>مزایده خودرو سواری پژو تیپ 405GLXI  / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پژو تیپ 405GLXI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857462/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-11886-23متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 11886.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 11886.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857456/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-مساحت-80-87متر'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 80.87متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 80.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857505/مزایده-یک-دستگاه-کولر-سلولزی-آبی-و--'>مزایده یک دستگاه کولر سلولزی آبی و ...  / مزایده, مزایده یک دستگاه کولر سلولزی آبی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857495/مزایده-سواری-بنز-220-مدل-1972'>مزایده سواری بنز 220 مدل 1972 / مزایده,مزایده سواری بنز 220 مدل 1972</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857453/مناقصه-تهیه-و-تامین-(خرید-و-سرو)-غذای-پرسنل'>مناقصه تهیه و تامین (خرید و سرو) غذای پرسنل / آگهی مناقصه,  مناقصه تهیه و تامین (خرید و سرو) غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857442/مزایده-خودرو-سواری-کا-ام-وی-ام-ایکس-33'>مزایده خودرو سواری کا ام وی ام ایکس 33  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری کا ام وی ام ایکس 33 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857399/مناقصه-خریداری-انواع-یراق-آلات-کابل-خودنگهدار'>مناقصه خریداری انواع یراق آلات کابل خودنگهدار / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خریداری انواع یراق آلات کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857432/مزایده-اجناس-مازاد-و-اسقاطی-نوبت-د-وم'>مزایده اجناس مازاد و اسقاطی- نوبت د وم  / آگهی مزایده ، مزایده اجناس مازاد و اسقاطی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857515/مزایده-انواع-تسمه-انواع-کاسه-نمد-انواع-رل-برینگ-انواع-بلبرینگ-انواع-تسمه-شیاری-'>مزایده انواع تسمه- انواع کاسه نمد- انواع رل برینگ- انواع بلبرینگ- انواع تسمه شیاری. / مزایده , مزایده انواع تسمه- انواع کاسه نمد- انواع رل برینگ- انواع بلبرینگ- انواع تسمه شیاری. مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857457/مزایده-ساختمان-عرصه-270-مترمربع'>مزایده ساختمان عرصه 270 مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان عرصه 270 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857451/مزایده-ملک-به-مساحت-420-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 420 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 420 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857519/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-دو-گانه-سوز'>مزایده یک دستگاه پژو پارس دو گانه سوز  / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو پارس دو گانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857512/مزایده-خودرو-سواری-پراید-131'>مزایده خودرو سواری پراید 131  / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید 131 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857454/مزایده-اپارتمان-دو-خوابه-مساحت-111متر'>مزایده اپارتمان دو خوابه مساحت 111متر / مزایده,مزایده اپارتمان دو خوابه مساحت 111متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857469/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-خشک-شده-5370متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ خشک شده 5370متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ خشک شده 5370متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857504/مناقصه-خدمات-اداری-اداره-کل-راه-آهن-لرستان'>مناقصه خدمات اداری اداره کل راه آهن لرستان / آگهی دعوت به مناقصه یک مرحله ای، مناقصه خدمات اداری اداره کل راه آهن لرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857448/مناقصه-خرید-کت-اوت'>مناقصه خرید کت اوت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید کت اوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857525/مناقصه-جدولگذاری-سطح-معابر'>مناقصه جدولگذاری سطح معابر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جدولگذاری سطح معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857484/مناقصه-خدمات-نقلیه-و-نظافت-و-سرایداری-خوابگاه-های-اداره-کل-راه-آهن-لرستان'>مناقصه خدمات نقلیه و نظافت و سرایداری خوابگاه های اداره کل راه آهن لرستان / آگهی دعوت به مناقصه یک مرحله ای، مناقصه خدمات نقلیه و نظافت و سرایداری خوابگاه های اداره کل راه آهن لرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857497/مناقصه-خدمات-ایستگاهی-اداره-کل-راه-آهن-لرستان'>مناقصه خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن لرستان / آگهی دعوت به مناقصه یک مرحله ای، مناقصه خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن لرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857509/مناقصه-اجرای-عملیات-دیواره-سازی-رودخانه'>مناقصه اجرای عملیات دیواره سازی رودخانه / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات دیواره سازی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857450/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-هزار-متری-نوبت-دوم'>مزایده فروش ده قطعه زمین هزار متری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین هزار متری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857472/مزایده-4-5-دانگ-از-ششدانگ-سند-ملکی-بخش-یک-نوبت-اول'>مزایده 4.5 دانگ از ششدانگ سند ملکی بخش یک نوبت اول / مزایده,مزایده 4.5 دانگ از ششدانگ سند ملکی بخش یک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857473/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مشاع-مساحت-8239متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مشاع مساحت 8239متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مشاع مساحت 8239متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857444/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-مساحت-86متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 86متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857447/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-979-08متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 979.08متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 979.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857439/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-به-مساحت-25-74متر'>مزایده یکباب مغازه تجاری به مساحت 25.74متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری به مساحت 25.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857498/فراخوان-تهیه-طرح-تبدیل-ساختمان-موجود-دیزلخانه'>فراخوان تهیه طرح تبدیل ساختمان موجود دیزلخانه / فراخوان تهیه طرح تبدیل ساختمان موجود دیزلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857443/مزایده-عمارت-مسکونی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857479/مزایده-فروش-تعداد-23-جام-شیشه-مات-و--'>مزایده فروش تعداد 23 جام شیشه مات و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش تعداد 23 جام شیشه مات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857475/مزایده-ملک-ساختمان-سه-طبقه-مساحت-سی-و-چهار-متر'>مزایده ملک ساختمان سه طبقه مساحت سی و چهار متر  / مزایده,مزایده ملک ساختمان سه طبقه مساحت سی و چهار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857436/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-52-84متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 52.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 52.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857431/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیم-زار-11500متر'>مزایده یک قطعه زمین دیم زار 11500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دیم زار 11500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857465/مزایده-یکدستگاه-خودرو-پژو-206-لجنی'>مزایده یکدستگاه خودرو پژو 206 لجنی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه خودرو پژو 206 لجنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857477/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-141-سایپا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 141 سایپا  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 141 سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857428/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-263مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 263مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 263مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857429/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857483/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-کبیر-تریل'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت کبیر تریل  / مزایده , مزایده یک دستگاه موتورسیکلت کبیر تریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857490/مزایده-یک-دستگاه-سپراتور-به-انضمام-2-عدد-نوار--سرقیف-و--'>مزایده یک دستگاه سپراتور به انضمام 2 عدد نوار ، سرقیف و ...  / مزایده , مزایده یک دستگاه سپراتور به انضمام 2 عدد نوار ، سرقیف و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857476/مزایده-ششدانگ-ساختمان-2-5-طبقه-کلنگی-129متر'>مزایده ششدانگ ساختمان 2.5 طبقه کلنگی 129متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان 2.5 طبقه کلنگی 129متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857422/مزایده-سه-دانگ-ملک-قولنامه-ای-عرصه-59متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ ملک قولنامه ای عرصه 59متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ ملک قولنامه ای عرصه 59متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857531/مزایده-تعداد-890-دست-لباس-ورزشی-مردانه'>مزایده تعداد 890 دست لباس ورزشی مردانه  / مزایده , مزایده تعداد 890 دست لباس ورزشی مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857425/مزایده-ملک-مساحت-250-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 250 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 250 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857485/مزایده-خودروی-سواری-سیستم-پژو-206-نوبت-دوم'>مزایده خودروی سواری سیستم پژو 206- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده خودروی سواری سیستم پژو 206- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857514/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-کلنگی-240متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی کلنگی 240متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی کلنگی 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857493/مزایده-یک-دستگاه-موتور-جوش-سیار-گازوئیلی'>مزایده یک دستگاه موتور جوش سیار گازوئیلی / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه موتور جوش سیار گازوئیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857470/آگهی-مزایده-سهام'>آگهی مزایده سهام  / آگهی مزایده، مزایده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857455/مزایده-مزایده-واگذاری-پارکینگ-واقع-در-روبروی-شهرداری-هشتگرد'>مزایده، مزایده واگذاری پارکینگ واقع در روبروی شهرداری هشتگرد / مزایده، مزایده واگذاری پارکینگ واقع در روبروی شهرداری هشتگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857544/مزایده-واگذاری-سه-قطعه-از-زمینهای-خود'>مزایده واگذاری سه قطعه از زمینهای خود  / مزایده,مزایده واگذاری سه قطعه از زمینهای خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857468/مناقصه-بهسازی-پیاده-روهای-بلوار-شهید-صدوقی-و---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی پیاده روهای بلوار شهید صدوقی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی پیاده روهای بلوار شهید صدوقی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857471/فراخوان-اجرای-سامانه-انتقال-آب-خام-تصفیه-خانه-شهر--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای سامانه انتقال آب خام تصفیه خانه شهر... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان اجرای سامانه انتقال آب خام تصفیه خانه شهر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857491/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-جهت-انجام-پروژه-توسعه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'> فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت انجام پروژه توسعه حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی فراخوان ، فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت انجام پروژه توسعه حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857503/مناقصه-تهیه-مواد-ساخت-و-تحویل-بسکت-های-لایه-گرم'>مناقصه تهیه مواد، ساخت و تحویل بسکت های لایه گرم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد، ساخت و تحویل بسکت های لایه گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857521/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-مخزن-زمینی-بتنی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای مخزن زمینی بتنی.... / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای مخزن زمینی بتنی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857494/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بانک-ملی'>مزایده واگذاری املاک مازاد بانک ملی  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد بانک ملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857419/مناقصه-پروژه-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857481/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-و-ایاب-و-ذهاب-اداری-خود'>مناقصه انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب اداری خود  / مناقصه , مناقصه انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب اداری خود  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857467/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی-خود-60-نفر-در-سال-96'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی خود 60 نفر در سال 96  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی خود 60 نفر در سال 96  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857438/مناقصه-اجرای-چهار-خطه-کرن-محور-آق-قلا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای چهار خطه کرن محور آق قلا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای چهار خطه کرن محور آق قلا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857458/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-ساختمان-پنج-طبقه-بلوک-یک-96-03-7'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمان پنج طبقه بلوک یک 96.03.7 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمان پنج طبقه بلوک یک 96.03.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857441/مناقصه-دو-مرحله-ای-خرید-دو-دستگاه-چیلر-جذبی-نوبت-دوم'>مناقصه دو مرحله ای خرید دو دستگاه چیلر جذبی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه دو مرحله ای خرید دو دستگاه چیلر جذبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857449/مناقصه-احداث-همکف-ساختمان-96-03-7'>مناقصه احداث همکف ساختمان  96.03.7 / مناقصه احداث همکف ساختمان   نوبت اول 96.03.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857434/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تهیه-گل-و-گیاه-پایانه-های-جنوب--'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تهیه گل و گیاه پایانه های جنوب... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز و تهیه گل و گیاه پایانه های جنوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857421/مناقصه-عملیات-تعمیرات-تخصصی-و-مرمت-پل-های-واقع-در-پهنه-شمال-شرق-شهر-تهران-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تعمیرات تخصصی و مرمت پل های واقع در پهنه شمال شرق شهر تهران نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات تعمیرات تخصصی و مرمت پل های واقع در پهنه شمال شرق شهر تهران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857426/دعوت-به-مناقصه-تامین-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-فست-فود-و-کافی-شاپ'>دعوت به مناقصه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات فست فود و کافی شاپ / دعوت به مناقصه, دعوت به مناقصه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات فست فود و کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857420/مناقصه-امور-خدمات-خودرویی-و-نقلیه-ساختمان-مرکزی-ستاد--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات خودرویی و نقلیه ساختمان مرکزی ستاد - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدمات خودرویی و نقلیه ساختمان مرکزی ستاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857533/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-7720مترمربع'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 7720مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 7720مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857598/مناقصه-خرید-62-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-روغنی-کم-تلفات'>مناقصه خرید 62 دستگاه انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات  / مناقصه , مناقصه خرید 62 دستگاه انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857353/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1500متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857654/مناقصه-عملیات-مراقبتی-(-وجین-و-مرمت-محصور-سنواتی-)'>مناقصه عملیات مراقبتی ( وجین و مرمت محصور سنواتی ) / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مراقبتی ( وجین و مرمت محصور سنواتی )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857913/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری'>استعلام  تجهیزات خانگی اداری / استعلام, استعلام  تجهیزات خانگی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857932/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی / استعلام, استعلام لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857896/استعلام-تعداد-150-عدد-جانماز-3-تکه-ترمه'>استعلام تعداد 150 عدد جانماز 3 تکه ترمه  / استعلام, استعلام تعداد 150 عدد جانماز 3 تکه ترمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858023/استعلام-عملیات-ترمیم-و-بازسازی-سر-قالب-های-800-لگ'>استعلام عملیات ترمیم و بازسازی سر قالب های 800 لگ  / استعلام, استعلام عملیات ترمیم و بازسازی سر قالب های 800 لگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857922/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه  / استعلام, استعلام خرید رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857909/استعلام-یخچال-5-فوت-امرسان--'>استعلام یخچال 5 فوت امرسان ... / استعلام, استعلام یخچال 5 فوت امرسان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858036/استعلام-خرید-لامپ-18-وات-LED'>استعلام خرید لامپ 18 وات LED / استعلام, استعلام خرید لامپ 18 وات LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857927/استعلام-خرید-کارتهای-سیستم-های-PLC-TPS-آلکاتل'>استعلام خرید کارتهای سیستم های PLC-TPS آلکاتل / استعلام خرید کارتهای سیستم های PLC-TPS آلکاتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857940/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام, استعلام خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857867/مناقصه-تولید-برنامه-ریزی-شده-برای-هشت-خط-تولید'>مناقصه تولید برنامه ریزی شده برای هشت خط تولید / مناقصه تولید برنامه ریزی شده برای هشت خط تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857965/استعلام-سیستم-صوتی-مرکزی-کنفرانس'>استعلام سیستم صوتی مرکزی کنفرانس  / استعلام, استعلام سیستم صوتی مرکزی کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857873/مزایده-تولید-برنامه-ریزی-شده-برای-هشت-خط-تولید'>مزایده تولید برنامه ریزی شده برای هشت خط تولید / مزایده تولید برنامه ریزی شده برای هشت خط تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857981/استعلام-تکمیل-نمازخانه-مدرسه--ساخت-بنا'>استعلام تکمیل نمازخانه مدرسه - ساخت بنا  / استعلام, استعلام تکمیل نمازخانه مدرسه - ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857996/استعلام-دستگاه-جوجه-کشی'>استعلام دستگاه جوجه کشی  / استعلام, استعلام دستگاه جوجه کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857983/استعلام-باتری-ups'>استعلام باتری ups / استعلام باتری ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857945/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857938/استعلام-نصب-و-لوله-کشی-آبیاری-قطره-ای'>استعلام  نصب و لوله کشی آبیاری قطره ای / استعلام  نصب و لوله کشی آبیاری قطره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857918/استعلام-اسکنر-kodak-i-3200---'>استعلام اسکنر kodak i 3200  .... / استعلام ، استعلام اسکنر kodak i 3200  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857959/استعلام-سموم-کشاورزی'>استعلام سموم کشاورزی  / استعلام, استعلام سموم کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857978/استعلام-دستگاه-کارت-خوان-پردازش-تردد'>استعلام دستگاه کارت خوان پردازش تردد / استعلام ، استعلام دستگاه کارت خوان پردازش تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857610/مناقصه-واگذاری-اجراء-فاز-یک-شهرک-مهرگان--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اجراء فاز یک شهرک مهرگان - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری اجراء فاز یک شهرک مهرگان  نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858049/استعلام-کولر-گازی-lg-24000-new-titan'>استعلام کولر گازی lg-24000-new titan     / استعلام، استعلام کولر گازی lg-24000-new titan    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857911/استعلام-شلوار-نگهبانی'>استعلام شلوار نگهبانی / استعلام , استعلام شلوار نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857905/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857923/استعلام-اجرای-سیستم-گرمایشی-مدرسه-شاکری'>استعلام اجرای سیستم گرمایشی مدرسه شاکری / استعلام, استعلام اجرای سیستم گرمایشی مدرسه شاکری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857869/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-سرما-گرما-اینورتر'>استعلام کولر گازی اسپلیت سرما گرما اینورتر / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت سرما گرما اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857890/استعلام-پیراهن-نگهبانی'>استعلام پیراهن نگهبانی  / استعلام , استعلام پیراهن نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857902/استعلام-مبل-راحتی-2-نفره-جنس-پارچه-و-چوب'>استعلام مبل راحتی 2 نفره جنس پارچه و چوب / استعلام, استعلام مبل راحتی 2 نفره جنس پارچه و چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857871/استعلام-خرید-کولر-گازی-اسپیلت-و-ایستاده'>استعلام خرید کولر گازی اسپیلت و ایستاده / استعلام , استعلام خرید کولر گازی اسپیلت و ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857879/استعلام-اجرای-سیستم-گرمایشی-مدرسه-کوثر-و-نسیبه'>استعلام  اجرای سیستم گرمایشی مدرسه کوثر و نسیبه  / استعلام، استعلام  اجرای سیستم گرمایشی مدرسه کوثر و نسیبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857899/استعلام-مبلمان-اداری-کارناد-مدل-T911'>استعلام مبلمان اداری کارناد مدل T911  / استعلام, استعلام مبلمان اداری کارناد مدل T911 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857928/استعلام-ملحفه-سفید'> استعلام ملحفه سفید / استعلام , استعلام ملحفه سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857857/استعلام-خرید-انواع-کابل'>استعلام خرید انواع کابل / استعلام , استعلام خرید انواع کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857853/استعلام-رایانه-pc'>استعلام رایانه pc  / استعلام رایانه pc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857886/استعلام-خرید-استوریج-(-ذخیره-ساز-)'>استعلام  خرید استوریج ( ذخیره ساز ) / استعلام, استعلام  خرید استوریج ( ذخیره ساز )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857925/استعلام-دوربین-مداربسته-سقفی--'>استعلام دوربین مداربسته سقفی ... / استعلام دوربین مداربسته سقفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857634/مزایده-فروش-چوب'>مزایده فروش چوب / آگهی مزایده ,مزایده فروش چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857943/استعلام-روکش-آسفالت-محور-سه-راه-علیخان-سلطانی-تا-راه-آهن-چهار-باغ'>استعلام روکش آسفالت محور سه راه علیخان سلطانی تا راه آهن چهار باغ  / استعلام روکش آسفالت محور سه راه علیخان سلطانی تا راه آهن چهار باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857962/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال--'>استعلام هارد دیسک اینترنال ... / استعلام هارد دیسک اینترنال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857915/استعلام-اصلاح-هندسی-معابر'>استعلام اصلاح هندسی معابر  / استعلام اصلاح هندسی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857967/استعلام-کاتریج-چاپگر'>استعلام کاتریج چاپگر / استعلام  کاتریج چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858002/استعلام-بیم-دتکتور'>استعلام  بیم دتکتور / استعلام بیم دتکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858112/استعلام-خرید-100-عدد-پنل-سقفی-روکار'>استعلام خرید 100 عدد پنل سقفی روکار  / استعلام , استعلام خرید 100 عدد پنل سقفی روکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857926/استعلام-اجاره-کانال-ماهواره-ای-و-تجهیزات-مربوطه-جهت-برقراری-ارتباط-دیتا-و-DTS'>استعلام اجاره کانال ماهواره ای و تجهیزات مربوطه جهت برقراری ارتباط دیتا و DTS / استعلام, استعلام اجاره کانال ماهواره ای و تجهیزات مربوطه جهت برقراری ارتباط دیتا و DTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857939/استعلام-تجهیز-سالن-جلسات'>استعلام تجهیز سالن جلسات / استعلام, استعلام تجهیز سالن جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857627/مناقصه-عملیات-اجرایی-نصب-انشعابات-برق-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی نصب انشعابات برق- نوبت دوم  / مناقصه عملیات اجرایی نصب انشعابات برق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857929/استعلام-ترانس-با-مشخصات-فشار-متوسط-روغن-سه-فاز-hz50'>استعلام ترانس با مشخصات فشار متوسط روغن سه فاز hz50  / استعلام, استعلام ترانس با مشخصات فشار متوسط روغن سه فاز hz50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857917/استعلام-اسکنر-کداک-2420'>استعلام اسکنر کداک 2420  / استعلام, استعلام اسکنر کداک 2420 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857904/استعلام-اتاق-سویچ-(کانکس)'>استعلام اتاق سویچ (کانکس) / استعلام, استعلام اتاق سویچ (کانکس)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858028/استعلام-قطعات-یدکی-اصلی-ترانسفورماتور-قدرت'>استعلام قطعات یدکی اصلی ترانسفورماتور قدرت  / استعلام, استعلام قطعات یدکی اصلی ترانسفورماتور قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857892/استعلام-کیت-انشعاب-فاضلاب-سایز-125-م-م'>استعلام کیت انشعاب فاضلاب سایز 125 م م  / استعلام کیت انشعاب فاضلاب سایز 125 م م </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857933/استعلام-الکترولیز-نمک-طعام-90-لیتر-بر-ثانیه'>استعلام الکترولیز نمک طعام 90 لیتر بر ثانیه  / استعلام, استعلام الکترولیز نمک طعام 90 لیتر بر ثانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857947/استعلام-الکترولیز-نمک-طعام-150-لیتر-بر-ثانیه'>استعلام الکترولیز نمک طعام 150 لیتر بر ثانیه  / استعلام, استعلام الکترولیز نمک طعام 150 لیتر بر ثانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857955/استعلام-خرید--نصب-و-راه-اندازی-کانکس'>استعلام خرید ، نصب و راه اندازی کانکس  / استعلام, استعلام خرید ، نصب و راه اندازی کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857969/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-ایستگاه-بی-سیم-مرکزی'>استعلام نصب و راه اندازی ایستگاه بی سیم مرکزی  / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی ایستگاه بی سیم مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857710/مناقصه-عملیات-ماله-کشی-مزارع-نیشکر'>مناقصه عملیات ماله کشی مزارع نیشکر / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات ماله کشی مزارع نیشکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857990/استعلام-نمایشگر-(مانیتور)-ایرانی'>استعلام نمایشگر (مانیتور) ایرانی / استعلام , استعلام نمایشگر (مانیتور) ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857956/استعلام-برقرسانی-و-تجهیزچاه-روستای-سیاه-کمر-مجتمع-ماهیدشت'>استعلام  برقرسانی و تجهیزچاه روستای سیاه کمر مجتمع ماهیدشت / استعلام, استعلام  برقرسانی و تجهیزچاه روستای سیاه کمر مجتمع ماهیدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857941/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی-دهنو-اصفهان'>استعلام  تکمیل سالن ورزشی دهنو اصفهان  / استعلام ,استعلام  تکمیل سالن ورزشی دهنو اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857907/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله و اتصالات  / استعلام خرید لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857894/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-2-دستگاه-آسانسور'>استعلام  تعمیر و نگهداری 2 دستگاه آسانسور  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری 2 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857948/استعلام-تکمیل-سالن-هماآباد'>استعلام تکمیل سالن هماآباد / استعلام،  تکمیل سالن هماآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857963/استعلام-سیستم-روشنایی-زمین-چمن'>استعلام سیستم روشنایی زمین چمن / استعلام،  سیستم روشنایی زمین چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857989/استعلام-کابل-آلومینیومی-فشار-ضعیف'>استعلام کابل آلومینیومی فشار ضعیف / استعلام, استعلام کابل آلومینیومی فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858054/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی-برکان'>استعلام تکمیل سالن ورزشی برکان  / استعلام، تکمیل سالن ورزشی برکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857900/استعلام-خرید-دستگاه-فتوکپی-زیراکس'>استعلام خرید دستگاه فتوکپی زیراکس  / استعلام، استعلام خرید دستگاه فتوکپی زیراکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857618/اصلاحیه-مناقصه-خرید-المان-پارکی-بوستان'>اصلاحیه مناقصه خرید المان پارکی بوستان  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید المان پارکی بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857916/استعلام-تکمیل-سالن-بانوان-کوثر-زرین-شهر'>استعلام تکمیل سالن بانوان کوثر زرین شهر / استعلام ,استعلام تکمیل سالن بانوان کوثر زرین شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857901/استعلام-تهیه-و-نصب-کفپوش-سالن-آزادی-زواره-اردستان'>استعلام تهیه و نصب کفپوش سالن آزادی زواره اردستان / استعلام ,استعلام تهیه و نصب کفپوش سالن آزادی زواره اردستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857895/استعلام-تکمیل-سالن-باستانی-اردستان'>استعلام تکمیل سالن باستانی اردستان / استعلام ,استعلام تکمیل سالن باستانی اردستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857860/استعلام-تکمیل-سالن-اورگان-چادگان'>استعلام تکمیل سالن اورگان چادگان  / استعلام ,استعلام تکمیل سالن اورگان چادگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857877/استعلام-خرید-تابلو-20-کیلوولت-دو-و-سه-سلولی'>استعلام خرید تابلو 20 کیلوولت دو و سه سلولی / استعلام, استعلام خرید تابلو 20 کیلوولت دو و سه سلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857881/استعلام-برقرسانی-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ-بیله-ای-جوانرود'>استعلام برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ بیله ای جوانرود  / استعلام, استعلام برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ بیله ای جوانرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857858/استعلام-خرید-7-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام خرید 7 دستگاه ترانسفورماتور / استعلام، استعلام خرید 7 دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857889/استعلام-چاپگر-(پرینتر)-لیزری'>استعلام چاپگر (پرینتر) لیزری / استعلام , استعلام چاپگر (پرینتر) لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857919/استعلام-برق-رسانی-و-تجهیز-چاه-روستای-آران-کنگاور'>استعلام برق رسانی و تجهیز چاه روستای آران کنگاور  / استعلام، استعلام برق رسانی و تجهیز چاه روستای آران کنگاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857864/استعلام-حوله-دستی-برق-لامع-به-ابعاد-90-45-آبی-رنگ'>استعلام حوله دستی برق لامع به ابعاد 90*45 آبی رنگ  / استعلام حوله دستی برق لامع به ابعاد 90*45 آبی رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857845/استعلام-خرید-دستگاه-کپی-canon'>استعلام خرید دستگاه کپی canon / استعلام , استعلام خرید دستگاه کپی canon</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857897/استعلام-اسکنر-کداک-1120-kodak-scanner'>استعلام اسکنر کداک 1120 kodak scanner  / استعلام , استعلام اسکنر کداک 1120 kodak scanner </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857910/استعلام-سیم-زیپ'>استعلام سیم زیپ  / استعلام, استعلام سیم زیپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857935/استعلام-کولر-گازی-دیواری-سرد-و-گرم--'>استعلام کولر گازی دیواری سرد و گرم ...  / استعلام, استعلام کولر گازی دیواری سرد و گرم ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857949/استعلام-زیر-مانیتوری'>استعلام زیر مانیتوری  / استعلام, استعلام زیر مانیتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857623/مناقصه-تامین-خدمات-بهره-برداری-ناحیه-زنجان--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات بهره برداری ناحیه زنجان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تامین خدمات بهره برداری ناحیه زنجان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857934/استعلام-هارد-سرور'>استعلام  هارد سرور  / استعلام  هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857906/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857953/استعلام-کفش-مردانه-تابستانی'>استعلام  کفش مردانه تابستانی  / استعلام  کفش مردانه تابستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857979/استعلام-برقرسانی-و-تجهیز-چاه'>استعلام برقرسانی و تجهیز چاه  / استعلام برقرسانی و تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857994/استعلام-جوراب'>استعلام  جوراب / استعلام جوراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858122/مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-ابرسانی'>مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن ابرسانی / مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن ابرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858129/مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-ابرسانی-PE80'>مناقصه خرید،بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن ابرسانی PE80  / آگهی مناقصه  , مناقصه خرید،بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن ابرسانی PE80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857971/مناقصه-خرید-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-سایز-400-مورد-نیاز'>مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن سایز 400 مورد نیاز  / مناقصه , مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن سایز 400 مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858012/استعلام-قیمت-بیمه-نامه-های-شخص-ثالت-و-بدنه-خودروهای-سنگین-و-سبک-شرکت'>استعلام قیمت بیمه نامه های شخص ثالت و بدنه خودروهای سنگین و سبک شرکت / استعلام ,استعلام  قیمت بیمه نامه های شخص ثالت و بدنه خودروهای سنگین و سبک شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857617/مناقصه-CABLES-CONNECTORS-VIBRATION--نوبت-دوم'>مناقصه CABLES&CONNECTORS VIBRATION - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، مناقصه CABLES&CONNECTORS VIBRATION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858042/مناقصه-تکمیل-محوطه-سازی-کتابخانه-مرکزی-دانشگاه'>مناقصه تکمیل محوطه سازی کتابخانه مرکزی دانشگاه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تکمیل محوطه سازی کتابخانه مرکزی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857985/استعلام-عملیات-اصلاح-شبکه-آب-لوله-های-اطراف-مخزن-(منطقه-دهاقان)'>استعلام عملیات اصلاح شبکه آب لوله های اطراف مخزن (منطقه دهاقان) / استعلام, استعلام عملیات اصلاح شبکه آب لوله های اطراف مخزن (منطقه دهاقان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857992/استعلام-عملیات-لایروبی-قنوات-حسن-آباد-دیزیکان-و-دره-انجیر-انارک'>استعلام عملیات لایروبی قنوات حسن آباد، دیزیکان و دره انجیر انارک / استعلام عملیات لایروبی قنوات حسن آباد، دیزیکان و دره انجیر انارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858123/لغو-مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-بیمه-مکمل-درمان'>لغو مناقصه واگذاری امور مربوط به بیمه مکمل درمان / لغو مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به بیمه مکمل درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858004/مناقصه-امور-تغذیه-و-سلف-سرویس-شبکه-بهداشت-آران-و-بیدگل'>مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس شبکه بهداشت آران و بیدگل  / مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس شبکه بهداشت آران و بیدگل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857629/مناقصه-عمومی-خرید--نصب-و-راه-اندازی--گارانتی--پشتیبانی-تعداد-شش-هزار-دستگاه-PINPAD-به-همراه-نرم-افزار-مربوطه'>مناقصه عمومی خرید ، نصب و راه اندازی ، گارانتی ، پشتیبانی تعداد شش هزار دستگاه  PINPAD  به همراه نرم افزار مربوطه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید ، نصب و راه اندازی ، گارانتی ، پشتیبانی تعداد شش هزار دستگاه  PINPAD  به همراه نرم افزار مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858008/مناقصه-امور-تغذیه-و-سلف-سرویس-مجتمع-بیمارستانی-شهید-بهشتی-و-بیمارستان-کارگرنژاد'>مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی و بیمارستان کارگرنژاد  / مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی و بیمارستان کارگرنژاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858009/مناقصه-امور-تغذیه-و-سلف-سرویس-بیمارستان-متینی-و-بیمارستانها-و-واحدهای-سطح-شهر'>مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستان متینی و بیمارستانها و واحدهای سطح شهر  / مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستان متینی و بیمارستانها و واحدهای سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858125/اصلاحیه-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-چیلر'>اصلاحیه مناقصه خرید یک دستگاه چیلر  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه خرید یک دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857340/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-مفید-2400-60متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت مفید 2400.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت مفید 2400.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858105/استعلام-کلاه-نگهبانی-(تابستانی)'>استعلام کلاه نگهبانی (تابستانی)  / استعلام, استعلام کلاه نگهبانی (تابستانی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858097/استعلام-تجهیز-ایستگاه-ثانویه-مجتمع-کوثر'>استعلام تجهیز ایستگاه ثانویه مجتمع کوثر / استعلام, استعلام تجهیز ایستگاه ثانویه مجتمع کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858091/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-با-ظرفیت-48000-بدون-اینورتر'>استعلام یک دستگاه کولر گازی با ظرفیت 48000 بدون اینورتر / استعلام, استعلام یک دستگاه کولر گازی با ظرفیت 48000 بدون اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858062/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل / استعلام فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858068/استعلام-1-دستگاه-مسیریاب-و-3-دستگاه-سویچ'>استعلام 1 دستگاه مسیریاب و 3 دستگاه سویچ / استعلام 1 دستگاه مسیریاب و 3 دستگاه سویچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858074/استعلام-دستگاه-SYS'>استعلام دستگاه SYS  / استعلام دستگاه SYS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858084/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858090/استعلام-برقرسانی-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ / استعلام برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858117/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس  / استعلام، استعلام یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857942/استعلام-اسکنر-با-مارک-کداک-مدل-i3200'>استعلام اسکنر با مارک کداک مدل i3200  / استعلام, استعلام اسکنر با مارک کداک مدل i3200 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857958/استعلام-خرید-21-عدد-کپسول-اطفاء-حریق'>استعلام خرید 21 عدد کپسول اطفاء حریق  / استعلام, استعلام خرید 21 عدد کپسول اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857980/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857991/استعلام-ساخت-و-نصب-دو-دستگاه-اگزاست-فن-با-ظرفیت-5600CFM'>استعلام ساخت و نصب دو دستگاه اگزاست فن با ظرفیت 5600CFM / استعلام, استعلام ساخت و نصب دو دستگاه اگزاست فن با ظرفیت 5600CFM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858001/استعلام-تامین-سه-عدد-کولر-گازی-30000-تراست'>استعلام تامین سه عدد کولر گازی 30000 تراست  / استعلام, استعلام تامین سه عدد کولر گازی 30000 تراست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858013/استعلام-پرده-کرکره-آلومینیومی-25-میلیمتر--'>استعلام پرده کرکره آلومینیومی 25 میلیمتر ... / استعلام ,استعلام پرده کرکره آلومینیومی 25 میلیمتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857946/استعلام-تجهیزات-دوربین-پنتاکس'>استعلام  تجهیزات دوربین پنتاکس  / استعلام, استعلام  تجهیزات دوربین پنتاکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857954/استعلام-سری-کامل-الک'>استعلام سری کامل الک / استعلام،  استعلام سری کامل الک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857973/استعلام-چاپگر-لیزری-مدل-HP-Laserjet-p2055dn'>استعلام چاپگر لیزری مدل HP Laserjet p2055dn / استعلام, استعلام چاپگر لیزری مدل HP Laserjet p2055dn</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857995/استعلام-آنتی-ژن-H5-N1'>استعلام  آنتی ژن H5 N1 / استعلام، استعلام  آنتی ژن H5 N1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857987/استعلام-دستگاه-کاساگرانده'>استعلام دستگاه کاساگرانده / استعلام، استعلام دستگاه کاساگرانده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857343/مزایده-واگذاری-یکباب-ساختمان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یکباب ساختمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری یکباب ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857976/استعلام-آنتی-ژن-H7-N7'>استعلام آنتی ژن H7 N7 / استعلام  آنتی ژن H7 N7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857966/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857950/استعلام-کولر-گازی-دوتکه-دیواری-ظرفیت-O-GENERAL-36000'>استعلام کولر گازی دوتکه دیواری ظرفیت O GENERAL 36000 / استعلام، استعلام کولر گازی دوتکه دیواری ظرفیت O GENERAL 36000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857937/استعلام-اون-55-لیتری'>استعلام اون 55 لیتری / استعلام، استعلام اون 55 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857930/استعلام-کولر-گازی-12000-سرد-و-گرم-مدل-جنرال-استیل-لبخندی'>استعلام کولر گازی 12000 سرد و گرم- مدل جنرال- استیل لبخندی / استعلام، استعلام کولر گازی 12000 سرد و گرم- مدل جنرال- استیل لبخندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858082/استعلام-چشم-الکترونیکی-سیستم-دزدگیر'>استعلام چشم الکترونیکی سیستم دزدگیر  / استعلام چشم الکترونیکی سیستم دزدگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858076/استعلام-ترازو-30-کیلویی'>استعلام ترازو 30 کیلویی / استعلام, استعلام ترازو 30 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858127/استعلام-چراغ-1-36W-شبکه-آلومینیوم-آنودایز--'>استعلام  چراغ 1*36W شبکه آلومینیوم آنودایز ... / استعلام, استعلام  چراغ 1*36W شبکه آلومینیوم آنودایز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858095/استعلام-ترازو-2-کیلویی-با-دقت-0-1-گرم'>استعلام ترازو 2 کیلویی با دقت 0.1 گرم / استعلام, استعلام ترازو 2 کیلویی با دقت 0.1 گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858101/استعلام-چهارچوب-مدل-فرانسوی'>استعلام چهارچوب مدل فرانسوی / استعلام، استعلام چهارچوب مدل فرانسوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857341/مزایده-واگذاری-یکباب-ساختمان-بخش-نه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یکباب ساختمان بخش نه نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری یکباب ساختمان بخش نه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858069/استعلام-درب-به-ابعاد-76-در-198-از-جنس-ABS-PVC'>استعلام درب به ابعاد 76 در 198 از جنس ABS-PVC  / استعلام , استعلام درب به ابعاد 76 در 198 از جنس ABS-PVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858073/استعلام-کابل-برق-2-5-3-افشان'>استعلام کابل برق 2.5*3 افشان  / استعلام, استعلام کابل برق 2.5*3 افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858055/استعلام-تکمیل-نمازخانه-مدرسه-شهیده-قضایی'>استعلام تکمیل نمازخانه مدرسه شهیده قضایی  / استعلام, استعلام تکمیل نمازخانه مدرسه شهیده قضایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858119/استعلام-هیدرومتری-سری-کامل-به-همراه-میکسر'>استعلام هیدرومتری سری کامل به همراه میکسر / استعلام, استعلام هیدرومتری سری کامل به همراه میکسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858088/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-چاپگر-و-UPS'>استعلام خرید کامپیوتر و چاپگر و UPS / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر و چاپگر و UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858098/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858124/استعلام-تراکم-6-اینچ'>استعلام تراکم 6 اینچ  / استعلام تراکم 6 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858037/استعلام-تراکم-4-اینچ'>استعلام تراکم 4 اینچ  / استعلام تراکم 4 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858026/استعلام-پیکنومتر-و-چراغ-الکلی'>استعلام پیکنومتر و چراغ الکلی / استعلام پیکنومتر و چراغ الکلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857405/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-حدود-1400-متر-خط-لوله-فلزی'>مناقصه  عملیات جمع آوری حدود 1400 متر خط لوله فلزی / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات جمع آوری حدود 1400 متر خط لوله فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858018/استعلام-پلمب'>استعلام پلمب / استعلام پلمب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858099/استعلام-سندباتل-4-اینچ'>استعلام سندباتل 4 اینچ  / استعلام, استعلام سندباتل 4 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858087/استعلام-خرید-98-دستگاه-کیس'>استعلام خرید 98 دستگاه کیس  / استعلام , استعلام خرید 98 دستگاه کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858070/استعلام-منبع-کویل-دار-2000-لیتری'>استعلام منبع کویل دار 2000 لیتری  / استعلام, استعلام منبع کویل دار 2000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858053/استعلام-تحکیم'>استعلام  تحکیم  / استعلام   تحکیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858038/استعلام-تک-محوری-برقی-دیجیتالی'>استعلام  تک محوری برقی دیجیتالی  / استعلام  تک محوری برقی دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858027/استعلام-مقوا-70-100'>استعلام  مقوا 70*100 / استعلام مقوا 70*100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858010/استعلام-ظروف-تعیین-زطوبت'>استعلام ظروف تعیین زطوبت  / استعلام ظروف تعیین زطوبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858000/استعلام-دیوارپوش-PVC--ایرانی'>استعلام دیوارپوش PVC  - ایرانی  / استعلام, استعلام دیوارپوش PVC  - ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858011/استعلام-برش-مستقیم-کوچک-دیجیتالی'>استعلام برش مستقیم کوچک دیجیتالی  / استعلام, استعلام برش مستقیم کوچک دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857417/مناقصه-تصدی-و-مدیریت-خدمات-حمل-و-نقل-و-جابجایی-کالا-تجدید'>مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858021/استعلام-سه-محوری-دیجیتالی'>استعلام سه محوری دیجیتالی  / استعلام, استعلام سه محوری دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858025/استعلام-شیکر-برقی-ویژه-روش-دانه-بندی-با-الک'>استعلام شیکر برقی ویژه روش دانه بندی با الک  / استعلام, استعلام شیکر برقی ویژه روش دانه بندی با الک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858075/استعلام-خرید-چاپگر-و-اسکنر'>استعلام خرید چاپگر و اسکنر  / استعلام , استعلام خرید چاپگر و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858007/استعلام-حد-خمیری'>استعلام حد خمیری / استعلام حد خمیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857984/استعلام-تهیه-نقشه--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دوربین-مداربسته--'>استعلام تهیه نقشه , نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته ... / استعلام , استعلام تهیه نقشه , نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857972/استعلام-حد-روانی-برقی--مخروط'>استعلام  حد روانی برقی - مخروط  / استعلام  حد روانی برقی - مخروط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858066/استعلام-صندلی-معلم--'>استعلام صندلی معلم ... / استعلام صندلی معلم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858048/استعلام-دستگاه-c-B-R-برقی-دیجیتالی'>استعلام دستگاه c.B.R برقی دیجیتالی  / استعلام دستگاه c.B.R برقی دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858034/استعلام-روغن-جامد-خوراکی-16-کیلویی'>استعلام روغن جامد خوراکی 16 کیلویی  / استعلام روغن جامد خوراکی 16 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858085/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه---'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه  ... / استعلام , استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857642/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تامین-کنندگان-آسانسور'>فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان آسانسور  / فراخوان , فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858080/استعلام-مرغ-منجمد-داخلی'>استعلام مرغ منجمد داخلی / استعلام, استعلام مرغ منجمد داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858063/استعلام-کاغذ-کاربنلس'>استعلام کاغذ کاربنلس  / استعلام, استعلام کاغذ کاربنلس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858056/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-نواب-صفوی'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه نواب صفوی / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه نواب صفوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858039/استعلام-گوشت-سردست-گوساله-منجمد-وارداتی'>استعلام گوشت سردست گوساله منجمد وارداتی / استعلام, استعلام گوشت سردست گوساله منجمد وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857960/استعلام-نظافت-ساختمان-های-اداره-ثبت-احوال'>استعلام نظافت ساختمان های اداره ثبت احوال / استعلام, استعلام نظافت ساختمان های اداره ثبت احوال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857957/استعلام-نمونه-درآور-خاک'>استعلام  نمونه درآور خاک / استعلام  نمونه درآور خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857970/استعلام-کپسول-اطفاء-حریق'>استعلام کپسول اطفاء حریق / استعلام کپسول اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857982/استعلام-دستگاه-بارگزاری-صفحه-ایی'>استعلام دستگاه بارگزاری صفحه ایی / استعلام دستگاه بارگزاری صفحه ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857999/استعلام-دستگاه-ارزش-ماسه-ایی'>استعلام دستگاه ارزش ماسه ایی / استعلام دستگاه ارزش ماسه ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858120/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت  / استعلام , استعلام فعالیت های مربوط به نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857356/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-پلاک-ثبتی-عرصه-136-58متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک پلاک ثبتی عرصه 136.58متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک پلاک ثبتی عرصه 136.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857685/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین-مساحت-510مترمربع'>مزایده واگذاری قطعه زمین مساحت 510مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری قطعه زمین مساحت 510مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857695/مزایده-محل-استقرار-دستگاه-روباه-پرنده-جنب-شهربازی'>مزایده محل استقرار دستگاه روباه پرنده جنب شهربازی / آگهی حراج , مزایده محل استقرار دستگاه روباه پرنده جنب شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857680/مناقصه-عملیات-سرویس-و-نگهداری-و-حراست-ماهیانه-آسانسورها----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و حراست ماهیانه آسانسورها ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و حراست ماهیانه آسانسورها ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857701/حراج-چهار-دستگاه-هلی-کوپتر-تکان-دهنده-کودک--'>حراج چهار دستگاه هلی کوپتر تکان دهنده کودک... / آگهی حراج، حراج چهار دستگاه هلی کوپتر تکان دهنده کودک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857667/مناقصه-اجرای-128763-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 128763 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 128763 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857660/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857662/مزایده-ملک-مسکونی-با-قدمت-بیش-از-25-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی با قدمت بیش از 25 سال نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی با قدمت بیش از 25 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857674/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه پراید مدل 1386 / مزایده، مزایده یک دستگاه پراید مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857671/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-148متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 148متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 148متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857689/مزایده-انواع-مبل-راحتی--انواع-کاناپه'>مزایده انواع مبل راحتی - انواع کاناپه  / مزایده , مزایده انواع مبل راحتی - انواع کاناپه  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857644/مزایده-فروشگاه-لوازم-التحریر--نوبت-دوم'>مزایده فروشگاه لوازم التحریر - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروشگاه لوازم التحریر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857691/مناقصه-پروژه-اجرای-جدول-(جدول-نهر-و-کانیو-کنار-)'>مناقصه  پروژه اجرای جدول (جدول نهر و کانیو کنار ) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اجرای جدول (جدول نهر و کانیو کنار )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857694/مزایده-فروش-یک-دستگاه-باسکول-60-تنی-آماده-به-کار-و--'>مزایده فروش یک دستگاه باسکول 60 تنی آماده به کار و ... / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه باسکول 60 تنی آماده به کار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857715/مزایده-واگذاری-مقداری-اموال-اسقاطی'>مزایده واگذاری مقداری اموال اسقاطی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مقداری اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857686/مناقصه-ساخت-قبور-دو-طبقه'>مناقصه ساخت قبور دو طبقه  / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت قبور دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857659/مزایده-فروش-دو-دستگاه-چرخ-خیاطی-اینترلوگ---'>مزایده فروش دو دستگاه چرخ خیاطی اینترلوگ .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه چرخ خیاطی اینترلوگ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857682/فراخوان-واگذاری-خدمات-ماشین-نویسی-به-بخش-خصوصی'>فراخوان واگذاری خدمات ماشین نویسی به بخش خصوصی / فراخوان واگذاری خدمات ماشین نویسی به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857712/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-تجاری-واقع-در-جنب-ساختمان-اداری-شهرداری'>مزایده اجاره یکباب مغازه تجاری واقع در جنب ساختمان اداری شهرداری  / مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب مغازه تجاری واقع در جنب ساختمان اداری شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857718/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یکباب-مغازه-تجاری-در-قبال-حفظ-و-نگهداری-نمازخانه'>مزایده واگذاری به اجاره یکباب مغازه تجاری در قبال حفظ و نگهداری نمازخانه / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یکباب مغازه تجاری در قبال حفظ و نگهداری نمازخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857675/مناقصه-عمومی-برونسپاری-عملیات-برداشت-اطلاعات-شبکه-فشار-ضعیف-فعالیت-های-خدمات-مشترکین'>مناقصه عمومی برونسپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف فعالیت های خدمات مشترکین / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی برونسپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف فعالیت های خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857699/مزایده-عمومی-اجاره-و-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--تجدید'>مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG - تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG  -تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857703/مزایده-واگذاری-یکباب-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری یکباب مغازه تجاری  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یکباب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857669/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-کانکس-بوفه'>مزایده اجاره یک دستگاه کانکس بوفه / مزایده عمومی , مزایده عمومی  اجاره یک دستگاه کانکس بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857646/مزایده-فروش-زمین-و-آپارتمان-521-6-و-75متر'>مزایده فروش زمین و آپارتمان 521.6 و 75متر  / مزایده,مزایده فروش زمین و آپارتمان 521.6 و 75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857678/مزایده-فروش-شش-دستگاه-کولر-آبی-و--'>مزایده فروش شش دستگاه کولر آبی و... / مزایده,مزایده فروش شش دستگاه کولر آبی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857697/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-توانبخشی-به-معلولین-و-بیماران-ضایعات-نخاعی'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات توانبخشی به معلولین و بیماران ضایعات نخاعی / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری خدمات توانبخشی به معلولین و بیماران ضایعات نخاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857649/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-92-99مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 92.99مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 92.99مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857700/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-یک-مورد-پکیج-سامانه-بهبود-کیفیت-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یک مورد پکیج سامانه بهبود کیفیت آب شرب  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یک مورد پکیج سامانه بهبود کیفیت آب شرب  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857705/فراخوان-مناقصه-خرید-64-عدد-الکتروپمپ-لجن-کش-فاضلابی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 64 عدد الکتروپمپ لجن کش فاضلابی  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 64 عدد الکتروپمپ لجن کش فاضلابی   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857663/مناقصه-نسبت-به-خرید--نصب-و-راه-اندازی-انواع-باطری-تروسیلد-اسید---'>مناقصه نسبت به خرید , نصب و راه اندازی انواع باطری تروسیلد اسید .... / آگهی مناقصه، مناقصه نسبت به خرید , نصب و راه اندازی انواع باطری تروسیلد اسید ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857656/مناقصه-عمومی-امور-مربوط-به-عملیات-هوانوردی-فرودگاه'>مناقصه عمومی امور مربوط به عملیات هوانوردی فرودگاه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور مربوط به عملیات هوانوردی فرودگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857651/مناقصه-تامین-نیروهای-حفاظت-فیزیکی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی تجدید - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857726/مناقصه-تهیه-حمل-و-پخش-آسفالت-معابر'>مناقصه  تهیه حمل و پخش آسفالت معابر / آگهی مناقصه , مناقصه  تهیه حمل و پخش آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857721/مزایده-فروش-15-رول-موکت-اصفهان'>مزایده فروش 15 رول موکت اصفهان  / مزایده , مزایده فروش 15 رول موکت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857668/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-واحد-منزل-مسکونی-172-75متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ واحد منزل مسکونی 172.75متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ واحد منزل مسکونی 172.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857692/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-تیپ-LX-مدل-89'>مزایده یک دستگاه سواری سمند تیپ LX مدل 89  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری سمند تیپ LX مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857704/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-تیپ-TAKPAR2-مدل-91-و-خودرو-سواری-RD'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت تیپ TAKPAR2 مدل 91 و خودرو سواری RD  /  مزایده , مزایده یک دستگاه موتورسیکلت تیپ TAKPAR2 مدل 91 و خودرو سواری RD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857677/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-و-محصور-عرصه-1650متر'>مزایده یک قطعه زمین بایر و محصور عرصه 1650متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر و محصور عرصه 1650متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857681/مزایده-یکباب-مغازه-ابزار-و-یراق-مساحت-27-1متر'>مزایده یکباب مغازه ابزار و یراق مساحت 27.1متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه ابزار و یراق مساحت 27.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857650/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857696/مزایده-335-متر-مربع-سنگ-تراورتن'>مزایده 335 متر مربع سنگ تراورتن   / مزایده , مزایده 335 متر مربع سنگ تراورتن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857794/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی-معابر-سطح-شهر-96-3-7'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر سطح شهر 96.3.7 / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر سطح شهر   96.3.7 مرحله اول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857637/مزایده-فروش-نه-پلاک-زمین-از-پلاکهای-شهرداری'>مزایده فروش نه پلاک زمین از پلاکهای شهرداری  / مزایده,مزایده فروش نه پلاک زمین از پلاکهای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857655/مناقصه-اجرای-شانه-سازی-محور-زاهدان-میرجاوه-و--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای شانه سازی محور زاهدان، میرجاوه و ...تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای شانه سازی محور زاهدان، میرجاوه و ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857661/مناقصه-طراحی-المان-شرکت'>مناقصه طراحی المان شرکت  / مناقصه , مناقصه طراحی المان شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857683/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم-و-آسفالت-سرد'>اصلاحیه مناقصه اجرای آسفالت گرم و آسفالت سرد  / آگهی اصلاحیه مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه اجرای آسفالت گرم و آسفالت سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857664/مزایده-واگذاری-20-عدد-چرخ-دستی--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 20 عدد چرخ دستی - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری 20 عدد چرخ دستی - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857673/مناقصه-کار-تولید-بسته-بندی-محصولات-و-تخلیه---نوبت-اول'>مناقصه کار تولید بسته بندی محصولات و تخلیه ... نوبت اول  / آگهی مناقصه , مناقصه کار تولید بسته بندی محصولات و تخلیه ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857687/مناقصه-مدیریت-امور-انبار-مرکزی-کمالوند-خرم-آباد--نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت امور انبار مرکزی کمالوند خرم آباد  - نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه مدیریت امور انبار مرکزی کمالوند خرم آباد  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857708/مناقصه-عمومی-تکمیل-مرکز-آموزش-تخصصی-امداد-و-نجات'>مناقصه عمومی تکمیل مرکز آموزش تخصصی امداد و نجات  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل مرکز آموزش تخصصی امداد و نجات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857746/تمدید-مناقصه-آسفالت-بخشی-از-معابر-سطح-شهر'>تمدید مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر  / تمدید , مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857652/مناقصه-بهسازی-جاده-مانی---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی جاده مانی.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی جاده مانی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857639/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-2018-و-507متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک شامل زمین 2018 و 507متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین 2018 و 507متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857723/فراخوان-سرمایه-گذار-جهت-واگذاری-مجتمع-های-مرکز-تکثیر-ماهیان-سردابی-و--'>فراخوان سرمایه گذار جهت واگذاری مجتمع های مرکز تکثیر ماهیان سردابی و ...  / فراخوان , فراخوان سرمایه گذار جهت واگذاری مجتمع های مرکز تکثیر ماهیان سردابی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857636/تجدید-مناقصه-انجام-امور-مختلف-مربوط-به-مرکز-آموزش-رفاهی-و-درمانگاه-فرهنگیان'>تجدید مناقصه انجام امور مختلف مربوط به مرکز آموزش رفاهی و درمانگاه فرهنگیان / تجدید مناقصه انجام امور مختلف مربوط به مرکز آموزش رفاهی و درمانگاه فرهنگیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857641/مناقصه-انجام-امور-تاسیسات-خود-را-در-سال-تحصیلی-97-96'>مناقصه انجام امور تاسیسات خود را در سال تحصیلی 97-96 / مناقصه , مناقصه انجام امور تاسیسات خود را در سال تحصیلی 96-97 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857506/مزایده-فروش-مجموعه-با-عرصه-571مترمربع'>مزایده فروش مجموعه با عرصه 571مترمربع / مزایده,مزایده فروش مجموعه با عرصه 571مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857835/فراخوان-سرمایه-گذار-جهت-واگذاری-مجتمع-های-مرکز-تکثیر-ماهیان-سردابی-و----نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذار جهت واگذاری مجتمع های مرکز تکثیر ماهیان سردابی و ...  - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان سرمایه گذار جهت واگذاری مجتمع های مرکز تکثیر ماهیان سردابی و ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857716/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-208-32متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 208.32متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 208.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857640/ارزیابی-کیفی-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز'>ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857435/مناقصه-عملیات-راهبری-سیلوها-و-مراکز-ذخیره-سازی-گندم--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات راهبری سیلوها و مراکز ذخیره سازی گندم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات راهبری سیلوها و مراکز ذخیره سازی گندم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857632/مناقصه-تهیه-و-تامین-وسایط-نقلیه-سبک-با-راننده-نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه و تامین وسایط نقلیه سبک با راننده -نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  تهیه و تامین وسایط نقلیه سبک با راننده -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857653/مزایده-1-دستگاه-دکه-فلزی--نوبت-دوم'>مزایده  1 دستگاه دکه فلزی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  1 دستگاه دکه فلزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857657/مزایده-2-دستگاه-تراش-و-یکدستگاه-تولید-زوار'>مزایده 2 دستگاه تراش و یکدستگاه تولید زوار  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 2 دستگاه تراش و یکدستگاه تولید زوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857688/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-ارائه-خدمات-دارویی-سرپایی-و-بستری--96-03-07'>فراخوان شناسایی و ارزیابی ارائه خدمات دارویی سرپایی و بستری - 96.03.07 / فراخوان, فراخوان شناسایی و ارزیابی ارائه خدمات دارویی سرپایی و بستری - 96.03.07</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857684/مناقصه-پروژه-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی-استادیوم-ورزشی'>مناقصه پروژه خرید و نصب چمن مصنوعی استادیوم ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خرید و نصب چمن مصنوعی استادیوم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857672/مزایده-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس  / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857665/مزایده-فروش-ورق-رنگی-آلومینیوم-و--'>مزایده فروش ورق رنگی آلومینیوم و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش ورق رنگی آلومینیوم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857414/فراخوان-عمومی-مقدار-320-مترمکعب-چوب-روسی'>فراخوان عمومی مقدار 320 مترمکعب چوب روسی / فراخوان ,فراخوان عمومی مقدار 320 مترمکعب چوب روسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857624/مزایده-یک-واحد-کارگاه-موزاییک-سازی-1000متر'>مزایده یک واحد کارگاه موزاییک سازی 1000متر  / مزایده,مزایده یک واحد کارگاه موزاییک سازی 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857626/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-189-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 189.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 189.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857707/مزایده-یک-دستگاه-سمند-سفید'>مزایده یک دستگاه سمند سفید / مزایده یک دستگاه سمند سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857744/مزایده-مدیریت-اموربهره-برداری-جایگاه-های-عرضه-سوخت-CNG--نوبت-دوم'>مزایده مدیریت اموربهره برداری جایگاه های عرضه سوخت CNG - نوبت دوم  / مزایده مدیریت اموربهره برداری جایگاه های عرضه سوخت CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857749/تجدید-مناقصه-ارائه-خدمات-مربوط-به-امور-اداری-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ارائه خدمات مربوط به امور اداری و ... - نوبت دوم  / تجدید مناقصات عمومی, تجدید مناقصه ارائه خدمات مربوط به امور اداری و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857775/مزایده-فروش-دوچرخه-ها-و-لوازم-جانبی-مازاد'>مزایده فروش دوچرخه ها و لوازم جانبی مازاد  / مزایده , مزایده فروش دوچرخه ها و لوازم جانبی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857753/مزایده-واگذاری-پروژه-جدول-گذاری-معابر-روستا'>مزایده واگذاری پروژه جدول گذاری معابر روستا  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پروژه جدول گذاری معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857839/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-7-زنجان'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش 7 زنجان  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش 7 زنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857727/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-به-صورت-حجمی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کارهای خدماتی به صورت حجمی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کارهای خدماتی به صورت حجمی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857628/مزایده-فروش-لوله-های-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله های پلی اتیلن  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوله های پلی اتیلن  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857743/مزایده-رنگ-مو-بیگوبه--نوبت-دوم'>مزایده رنگ مو بیگوبه - نوبت دوم  / مزایده رنگ مو بیگوبه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857735/مزایده-فروش-الکتروموتور-اسنکرون-و--'>مزایده فروش الکتروموتور اسنکرون و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش الکتروموتور اسنکرون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857751/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-مدل-1385-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده یک دستگاه سواری پژو مدل 1385 رنگ نقره ای متالیک / آگهی مزایده, اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ابهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857778/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-هشتاد-و-یک-متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه هشتاد و یک متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه هشتاد و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857771/مزایده-یک-عدد-منبع-آب-هوایی-با-دکل'>مزایده یک عدد منبع آب هوایی با دکل / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک عدد منبع آب هوایی با دکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857738/مناقصه-انجام-خدمات-شناسایی-و-وصول-درآمد-شامل-قرائت-کنتور--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات شناسایی و وصول درآمد شامل قرائت کنتور...نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه انجام خدمات شناسایی و وصول درآمد شامل قرائت کنتور...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857734/مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-1-علی-آباد-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 علی آباد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 علی آباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857759/مزایده-مزایده-یخچال-فریزر--ماشین-لباسشویی'>مزایده مزایده یخچال فریزر - ماشین لباسشویی / آگهی مزایده ,مزایده مزایده یخچال فریزر - ماشین لباسشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857732/دعوت-به-ارزیابی-کیفی-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-نوبت-دوم'>دعوت به ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, دعوت به ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857722/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-250-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 250 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857358/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857339/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-ابنیه--تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات تکمیل ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857729/مناقصه-عمومی-احداث-ایستگاه-پمپاژ-برازان-ثقلی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث ایستگاه پمپاژ برازان ثقلی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث ایستگاه پمپاژ برازان ثقلی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857730/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-196-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 196 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 196 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857742/مزایده-تعداد-150-راس-بهره-برداری'>مزایده تعداد 150 راس بهره برداری / مزایده تعداد 150 راس بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857706/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-86-405متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت 86.405متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت 86.405متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857702/تجدید-مناقصه-سرچراغ-گازی-بخار-سدیم'>تجدید مناقصه سرچراغ گازی بخار سدیم  / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای , تجدید مناقصه سرچراغ گازی بخار سدیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857756/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-چهارم'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت چهارم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857793/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-1978-فرعی-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 1978 فرعی بخش 4 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 1978 فرعی بخش 4 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857351/مناقصه-پروژه-احداث-آشیانه-فلایت-چک-فرودگاه-بین-المللی-مهرآباد'>مناقصه پروژه احداث آشیانه فلایت چک فرودگاه بین المللی مهرآباد / مناقصه، مناقصه پروژه احداث آشیانه فلایت چک فرودگاه بین المللی مهرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857774/مزایده-اماکن-ورزشی'>مزایده اماکن ورزشی / آگهی مزایده,مزایده  اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857741/مناقصه-حمل-حدود-70000-تن-گندم'>مناقصه حمل حدود 70000 تن گندم / آگهی مناقصه,مناقصه حمل حدود 70000 تن گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857766/تجدید-مناقصه-سرچراغ-گازی-بخار-سدیم-نوبت-اول'>تجدید مناقصه سرچراغ گازی بخار سدیم  نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای , تجدید مناقصه سرچراغ گازی بخار سدیم  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857731/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206-مدل-91'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مدل 91 /  مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857739/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-حمل-و-نقل-درون-و-برون-شهری-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه عمومی حمل و نقل درون و برون شهری نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه عمومی،مناقصه  حمل و نقل درون و برون شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857848/مزایده-باغ-به-انضمام-نیم-ساعت-آب'>مزایده باغ به انضمام نیم ساعت آب  / مزایده,مزایده باغ به انضمام نیم ساعت آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857783/مزایده-سهام'>مزایده سهام / مزایده  مزایده سهام نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857337/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-حفاظت-و-نگهبانی-نوبت-دوم'> مناقصه انجام خدمات حراست، حفاظت و نگهبانی -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,  مناقصه انجام خدمات حراست، حفاظت و نگهبانی  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857780/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-27-1متر-کاربری-مغازه-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 27.1متر کاربری مغازه نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 27.1متر کاربری مغازه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857931/اصلاحیه-آگهی-مناقصه-اجرای-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی'>اصلاحیه آگهی مناقصه  اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی  / اصلاحیه مناقصه ،آگهی مناقصه  اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857755/مناقصه-خرید-و-نصب-جرثقیل-15-تنی-مفصلی-چوپقی-بدون-وینچ--'>مناقصه خرید و نصب جرثقیل 15 تنی مفصلی چوپقی بدون وینچ ... / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و نصب جرثقیل 15 تنی مفصلی چوپقی بدون وینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857737/مناقصه-احداث-سر-در-ورودی-پایانه-مرزی'>مناقصه احداث سر در ورودی پایانه مرزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث سر در ورودی پایانه مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857693/مزایده-یک-قطعه-زمین-متراژ-132متر'>مزایده یک قطعه زمین متراژ 132متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 132متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857717/مناقصه-خدمات-تولید-صورتحساب-همزمان-سال-96-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تولید صورتحساب همزمان سال 96- نوبت دوم  / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تولید صورتحساب همزمان سال 96-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857736/مناقصه-پروژه-تهیه-نصب-و-رنگ-آمیزی-حفاظ-بتنی-لولائی--'>مناقصه پروژه تهیه نصب و رنگ آمیزی حفاظ بتنی لولائی... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تهیه نصب و رنگ آمیزی حفاظ بتنی لولائی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857338/مناقصه-اجرای-رمپ-های-ورود-و-خروج-مجتمع-خدماتی-و-رفاهی-حجت-مومنه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای رمپ های ورود و خروج مجتمع خدماتی و رفاهی حجت مومنه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای رمپ های ورود و خروج مجتمع خدماتی و رفاهی حجت مومنه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857765/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-و-سپاه'>مناقصه احداث ساختمان اداری و سپاه  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری و سپاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857754/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-جک-ریفاین-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی جک ریفاین -نوبت دوم  / مزایده  , مزایده فروش یک دستگاه خودروی جک ریفاین - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857761/مناقصه-اجرای-1880034-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 1880034 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 1880034 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857709/مزایده-ششدانگ-پلاک-3155-11987'>مزایده ششدانگ پلاک 3155.11987  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3155.11987 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857713/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857698/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-یک-طبقه-132-20متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی یک طبقه 132.20متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی یک طبقه 132.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857359/فراخوان-مناقصه-pure-gas-distribution'>فراخوان مناقصه pure gas distribution    / آگهی مناقصه، فراخوان مناقصه pure gas distribution     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857750/مزایده-روغن-موتور'>مزایده روغن موتور / آگهی مزایده، مزایده روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857711/مناقصه-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857770/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857758/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-خدمات-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه عمومی تامین نیروی خدمات نگهداری فضای سبز ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی خدمات نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857733/فراخوان-مزایده-واحد-بوفه'>فراخوان مزایده واحد بوفه / فراخوان مزایده واحد بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857773/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-خانه-مساحت-356-50متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان خانه مساحت 356.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان خانه مساحت 356.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857513/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش املاک کاربری مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857764/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-F--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده F - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده F - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857714/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-تعداد-300-دستگاه-سرپناه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری تعداد 300 دستگاه سرپناه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات جمع آوری تعداد 300 دستگاه سرپناه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857880/مزایده-عمومی-اجاره-عرصه-زمین-مجموعه-شهربازی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی اجاره عرصه زمین مجموعه شهربازی نوبت دوم / مزایده ، مزایده عمومی اجاره عرصه زمین مجموعه شهربازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857719/تجدید-مزایده-اجاره-محل-غرفه-بستنی-و---نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره محل غرفه بستنی و ...  نوبت دوم  / تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره محل غرفه بستنی و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857747/مناقصه-عملیات-محوطه-سازی-سفره-خانه-سنتی-پارک-بزرگ-دراک'>مناقصه  عملیات محوطه سازی سفره خانه سنتی پارک بزرگ دراک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات محوطه سازی سفره خانه سنتی پارک بزرگ دراک  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857752/مناقصه-خرید-اقلام-گیاهی-جهت-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام گیاهی جهت سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام گیاهی جهت سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857779/مناقصه-انجام-طراحی-و-ساخت-و-نصب-کابینت-در-157-واحد'>مناقصه انجام طراحی و ساخت و نصب کابینت در 157 واحد  / مناقصه , مناقصه انجام طراحی و ساخت و نصب کابینت در 157 واحد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857725/تجدید-مناقصه-تامین-220-نفر-نیروی-انسانی'>تجدید مناقصه  تامین 220 نفر نیروی انسانی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه تامین 220 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857760/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-131'>مزایده یک دستگاه سواری پراید 131 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857368/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-اصلی-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857782/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-مساحت-167-32متر'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه مساحت 167.32متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه مساحت 167.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857790/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شامل-منزل-مسکونی-و-آرایشگاه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شامل منزل مسکونی و آرایشگاه  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شامل منزل مسکونی و آرایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857763/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 250 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857767/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-275متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 275متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 275متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857748/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-جیلی-تیپ-امگراند-7-مدل-2013'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو جیلی تیپ امگراند 7 مدل 2013 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو جیلی تیپ امگراند 7 مدل 2013</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857822/مزایده-فروش-دیگ-بزرگ-و-تشت-بزرگ-و--'>مزایده فروش دیگ بزرگ و تشت بزرگ و ... / مزایده,مزایده فروش دیگ بزرگ و تشت بزرگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857724/مناقصه-احداث-سرویس-بهداشتی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث سرویس بهداشتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث سرویس بهداشتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857745/مناقصه-اجرای-فلاورباکس-در-ترانشه-های-پارک-حاشیه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فلاورباکس در ترانشه های پارک حاشیه ای نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای فلاورباکس در ترانشه های پارک حاشیه ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857786/مزایده-منزل-مسکونی-به-پلاک-103-61-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی به پلاک 103.61 نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک 103.61 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857344/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-حسابداری-مناطق-تحت-پوشش--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات حسابداری مناطق تحت پوشش  - نوبت دوم  / آگهی تجدید فروش اسناد مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام خدمات حسابداری مناطق تحت پوشش -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857762/مناقصه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857768/مناقصه-خرید-فیوزکت-اوت-تیغه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه خرید فیوزکت اوت تیغه ای نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید فیوزکت اوت تیغه ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857788/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-در-شهر-عمادشهر'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر عمادشهر / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر عمادشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857810/مناقصه-تسطیح-رگلاژ-آب-پاشی-و-کوبش-و--'>مناقصه تسطیح، رگلاژ، آب پاشی و کوبش و ... / مناقصه تسطیح، رگلاژ، آب پاشی و کوبش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857826/مزایده-پلاک-ثبتی-632-فرعی-مساحت-581-80متر'>مزایده پلاک ثبتی 632 فرعی مساحت 581.80متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 632 فرعی مساحت 581.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857921/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-اجرای-زیرسازی-معابر'>اصلاحیه تجدید مناقصه اجرای زیرسازی معابر  / اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857757/مزایده-واگذاری-خودروی-ایسوزو'>مزایده واگذاری خودروی ایسوزو / مزایده واگذاری خودروی ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857740/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-به-صورت-حجمی'>مناقصه واگذاری بخش خدمات عمومی و پشتیبانی به صورت حجمی / مناقصه واگذاری بخش خدمات عمومی و پشتیبانی به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857720/مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی-و-نگهبانی-از-املاک-تملیکی'>مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات حفاظتی و مراقبتی و نگهبانی از املاک تملیکی / مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات حفاظتی و مراقبتی و نگهبانی از املاک تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857828/مزایده-تامین-کالاهای-مورد-نیاز-فروشگاههای-زندان-مرکزی-و-بازداشتگاه-عمومی-بیرجند'>مزایده تامین کالاهای مورد نیاز فروشگاههای زندان مرکزی و بازداشتگاه عمومی بیرجند / مزایده تامین کالاهای مورد نیاز فروشگاههای زندان مرکزی و بازداشتگاه عمومی بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857944/هفتمین-جشنواره-کتابخوانی-رضوی-96-3-7'>هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی 96.3.7 / هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی 96.3.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857834/مزایده-تانکر-36-هزار-لیتری---'>مزایده تانکر 36 هزار لیتری  ... / مزایده تانکر 36 هزار لیتری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857800/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-213متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 213متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 213متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857777/مزایده-یکدستگاه-گریدر-هپکو'>مزایده یکدستگاه گریدر هپکو / مزایده یکدستگاه گریدر هپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857772/مزایده-یک-عدد-سیلوی-دست-دوم-به-وزن-4-تن--نوبت-دوم'>مزایده یک عدد سیلوی دست دوم به وزن 4 تن  -نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک عدد سیلوی دست دوم به وزن 4 تن  نوبت اول  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857360/مزایده-طبخ-و-توزیع-غذای-نیمروز-پرسنل-نوبت-دوم'>مزایده طبخ و توزیع غذای نیمروز پرسنل  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده طبخ و توزیع غذای نیمروز پرسنل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857784/مناقصه-جهت-نصب-و-راه-اندازی--'>مناقصه جهت نصب و راه اندازی ... / مناقصه جهت نصب و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857796/مزایده-یک-واحد-امتیاز-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857842/مزایده-فروش-اعیانی-14-قطعه-از-زمینهای-تفکیکی-نوبت-چهارم'>مزایده فروش اعیانی 14 قطعه از زمینهای تفکیکی نوبت چهارم  / مزایده,مزایده فروش اعیانی 14 قطعه از زمینهای تفکیکی نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857803/مزایده-فروش-ساختمان-به-مساحت-134-45مترمربع'>مزایده فروش ساختمان به مساحت 134.45مترمربع / مزایده,مزایده فروش ساختمان به مساحت 134.45مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857816/مزایده-بهره-برداری-از-استخر-شنا-و-سالن-چند-منظوره-ایثار-استان-ایلام'>مزایده بهره برداری از استخر شنا و سالن چند منظوره ایثار استان ایلام / مزایده بهره برداری از استخر شنا و سالن چند منظوره ایثار استان ایلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857851/مناقصه-خدمات-ایجاد-و-نگهداری-فضای-سبز-داخل'> مناقصه خدمات ایجاد و نگهداری فضای سبز داخل / فراخوان مناقصه عمومی,  مناقصه خدمات ایجاد و نگهداری فضای سبز داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857811/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-تعویض-عایق-سقف-انبار-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات تعویض عایق سقف انبار نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای عملیات تعویض عایق سقف انبار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857382/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-چهارم'>فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب... نوبت چهارم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857366/مزایده-اقلام-ضایعاتی-مربوط-به-خودروهای-سبک'>مزایده اقلام ضایعاتی مربوط به خودروهای سبک  / مزایده ، مزایده اقلام ضایعاتی مربوط به خودروهای سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857799/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری-جهت-عملیات-عمرانی-خدمات-سامانه-137'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت  عملیات عمرانی خدمات سامانه 137 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت  عملیات عمرانی خدمات سامانه 137</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857769/تجدید-مناقصه-خرید-مصالح-مورد-نیاز-پارک-از-قبیل-ماسه-شسته--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید مصالح مورد نیاز پارک از قبیل ماسه شسته - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید مصالح مورد نیاز پارک از قبیل ماسه شسته - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857787/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات فلزی نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات فلزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857808/مزایده-اجاره-رقبات'>مزایده اجاره رقبات  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره رقبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857850/مزایده-زمین-بازی-بازارچه-فرهنگ-نوبت-دوم'>مزایده زمین بازی بازارچه فرهنگ نوبت دوم  / مزایده , مزایده زمین بازی بازارچه فرهنگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857868/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-(هدایت)-42-نفر-راننده-پایه-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت) 42 نفر راننده پایه دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت) 42 نفر راننده پایه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857824/مزایده-خودرو-پراید-مدل-88'>مزایده خودرو پراید مدل 88  / مزایده,مزایده خودرو پراید مدل 88 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857807/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-حراست-فیزیکی-کارخانه'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی حراست فیزیکی کارخانه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی حراست فیزیکی کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857789/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری-جهت-عملیات-عمرانی'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857776/تجدید-مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-خیابان-ها'>تجدید مناقصه  اجرای روکش آسفالت خیابان ها   / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای روکش آسفالت خیابان ها  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857781/مناقصه-احداث-پارک-خانواده---'>مناقصه احداث پارک خانواده .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک خانواده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857801/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857844/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی--اپراتوری-(هدایت)-20-نفر-راننده'>فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی - اپراتوری (هدایت) 20 نفر راننده / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی - اپراتوری (هدایت) 20 نفر راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857863/مزایده-فروش-انواع-ماشین-حساب-تجدید'>مزایده فروش انواع ماشین حساب تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش انواع ماشین حساب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857797/تجدید-مزایده-فروش-سرویس-چدن-و--'>تجدید مزایده فروش سرویس چدن و ... / مزایده , تجدید مزایده فروش سرویس چدن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857809/مزایده-20-من-محلی-باغ-انگوری'>مزایده 20 من محلی باغ انگوری  / مزایده,مزایده 20 من محلی باغ انگوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857377/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-صنعتی-تولید-چرم-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی صنعتی تولید چرم نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی صنعتی تولید چرم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857815/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-هشت-سهم-ملک-360متر'>مزایده دو سهم مشاع از هشت سهم ملک 360متر  / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از هشت سهم ملک 360متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857818/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-کاویان'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی کاویان  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی کاویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857833/مزایده-1-دانگ-و-346-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 1 دانگ و 346.9 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک  / مزایده,مزایده 1 دانگ و 346.9 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857802/مزایده-پیراهن-کشی-چهارخانه-آستین-دار-و--'>مزایده پیراهن کشی چهارخانه آستین دار و ...  / مزایده , مزایده پیراهن کشی چهارخانه آستین دار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857820/مزایده-یک-دست-مبلمان-استیل-نو-9-نفره--مرحله-دوم'>مزایده یک دست مبلمان استیل نو 9 نفره  - مرحله دوم  / مزایده,​ مزایده یک دست مبلمان استیل نو 9 نفره - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857859/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-نود-و-شش-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه نود و شش متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه نود و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857841/مناقصه-عمومی-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-تعمیر-و-نگهداری-ساختمان-ها-و-تاسیسات'>مناقصه عمومی انجام کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857856/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-جرثقیل-20-تنی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  یک دستگاه جرثقیل 20 تنی - نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری  یک دستگاه جرثقیل 20 تنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857865/مناقصه-عمومی-تامین-نیروهای-انسانی-جهت-انجام-امور-نگهبانی-و-انتظامی--نگهداری-از-فضای-سبز-و--'>مناقصه عمومی تامین نیروهای انسانی جهت انجام امور نگهبانی و انتظامی ، نگهداری از فضای سبز و ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروهای انسانی جهت انجام امور نگهبانی و انتظامی ، نگهداری از فضای سبز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857823/مزایده-13-باب-غرفه-های-احداث-شده-در-بازارچه'>مزایده 13 باب غرفه های احداث شده در بازارچه  / مزایده , مزایده 13 باب غرفه های احداث شده در بازارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857342/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ایکس-ری-کامیونی--کانتینری-موبایلی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید , نصب و راه اندازی یک دستگاه ایکس ری کامیونی - کانتینری موبایلی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی  , مناقصه خرید , نصب و راه اندازی یک دستگاه ایکس ری کامیونی - کانتینری موبایلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857885/مناقصه-​بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه ​بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه ​بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر مرحله اول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857837/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-تعمیر-و-نگهداری-ساختمانها-و-تاسیسات'>مناقصه انجام کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات  / مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857874/فراخوان-قرائت-کنتور--پردازش--چاپ-توزیع-قبوض'>فراخوان قرائت کنتور ، پردازش ، چاپ توزیع قبوض / فراخوان, فراخوان قرائت کنتور ، پردازش ، چاپ توزیع قبوض...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857825/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-ملبمان-شهری-شهر-سرمست--'>مناقصه نگهداری فضای سبز و ملبمان شهری شهر سرمست... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز و ملبمان شهری شهر سرمست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857829/مزایده-املاک-ثبتی-1614-و-1613-اصلی'>مزایده املاک ثبتی 1614 و 1613 اصلی / مزایده,مزایده املاک ثبتی 1614 و 1613 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857852/مناقصه-عملیات-حمل-گندم-استاندارد-فله-تولید-داخلی-سال-96-استان-کرمانشاه-نوبت-اول'>مناقصه عملیات حمل گندم استاندارد فله تولید داخلی سال 96 استان کرمانشاه  نوبت اول / مناقصه , مناقصه عملیات حمل گندم استاندارد فله تولید داخلی سال 96 استان کرمانشاه  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857840/استعلام-حفر-چاه-آب-باران-در-سطح-منطقه--'>استعلام حفر چاه آب باران در سطح منطقه... / استعلام , استعلام حفر چاه آب باران در سطح منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857805/مناقصه-عملیات-بارگیری-و-جابه-جایی-مصالح-در-خط-سرند'>مناقصه عملیات بارگیری و جابه جایی مصالح در خط سرند / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات بارگیری و جابه جایی مصالح در خط سرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857846/مزایده-واگذاری-بخش-های-تصویر-برداری--'>مزایده واگذاری بخش های تصویر برداری ... / مزایده , مزایده واگذاری بخش های تصویر برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857920/مزایده-15-86-حبه-از-72-حبه-از-یک-قطعه-ملک-کشاورزی'>مزایده 15.86 حبه از 72 حبه از یک قطعه ملک کشاورزی  / مزایده,مزایده 15.86 حبه از 72 حبه از یک قطعه ملک کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857376/مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-خط-لوله-انتقال-گاز'>مناقصه اجرای عملیات باقیمانده خط لوله انتقال گاز  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات باقیمانده خط لوله انتقال گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857855/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاع-زیربنای-118-66متر'>مزایده ششدانگ ملک مشاع زیربنای 118.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع زیربنای 118.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857804/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG-96-03-7'>مزایده اجاره بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG 96.03.7 / آگهی مزایده , مزایده اجاره بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857812/تجدید-مناقصه-جرای-عملیات-آسفالت-مسکن--96-03-7'>تجدید مناقصه جرای عملیات آسفالت مسکن - 96.03.7 / آگهی تجدید مناقصه عمومی, آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات آسفالت معابر  چاپ اول 96.03.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857827/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-نوبت-دوم-چاپ-اول-96-03-07'>مزایده واگذاری جایگاه CNG  نوبت دوم -چاپ اول 96.03.07 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG نوبت دوم -چاپ اول96.03.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857908/مزایده-17-74-حبه-از-72-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 17.74 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 17.74 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857914/مزایده-پلاک-ثبتی-7288-فرعی-از-15190-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 7288 فرعی از 15190 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7288 فرعی از 15190 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857903/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-زمین-168-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین 168 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین 168 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857849/مزایده-فولی-هرزگرد-پژویی'>مزایده فولی هرزگرد پژویی  / مزایده , مزایده فولی هرزگرد پژویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857832/مزایده-یک-حلقه-رول-120-متری-سقف-های-کشسانی'>مزایده یک حلقه رول 120 متری سقف های کشسانی  / مزایده , مزایده یک حلقه رول 120 متری سقف های کشسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857397/مناقصه--انجام-خدمات-پشتیبانی-اعم-از-امور-خدمات-نظافتی-96-3-7'>مناقصه   انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور  خدمات نظافتی 96.3.7 / آگهی مناقصه ،مناقصه   انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور  خدمات نظافتی 96.3.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857898/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-مساحت-85-متر'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه مساحت 85 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه مساحت 85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857893/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-تقریبی-350-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه تقریبی 350 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه تقریبی 350 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857813/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-دوو-سی-یلو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو سی یلو  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو سی یلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857806/مزایده-فروش-انواع-شورت-مردانه-و--'>مزایده فروش انواع شورت مردانه و ... / مزایده , مزایده فروش انواع شورت مردانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857819/مزایده-فروش-مجتمع-مسکونی-4-واحدی-نوبت-دوم-96-3-7'>مزایده فروش مجتمع مسکونی 4 واحدی نوبت دوم 96.3.7 / مزایده,مزایده فروش مجتمع مسکونی 4 واحدی نوبت دوم 96.3.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857388/مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-لیفتراک-کلارک-گازی-3-و-5-تن'>مناقصه  تامین قطعات یدکی لیفتراک کلارک گازی 3 و 5 تن  / مناقصه  تامین قطعات یدکی لیفتراک کلارک گازی 3 و 5 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857854/مناقصه-جمع-آوری-حمل-و-دفن-زباله-از-مبداء-و-بازیافت--'>مناقصه جمع آوری حمل و دفن زباله از مبداء و بازیافت.... / آگهی مناقصه  , مناقصه جمع آوری حمل و دفن زباله از مبداء و بازیافت.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857821/مزایده-فروش-تعداد-8-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857817/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-و-زیرزمین'>مزایده اجاره یک باب مغازه و زیرزمین / آگهی مزایده,مزایده اجاره یک باب مغازه و زیرزمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857836/تجدید-مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجاره ماشین آلات خدمات شهری  نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجاره ماشین آلات خدمات شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857843/مناقصه-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-درون-و-برون-شهری'>مناقصه امور مربوط به حمل و نقل درون و برون شهری / آگهی مناقصه, مناقصه امور مربوط به حمل و نقل درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857346/مزایده-اجاره-یک-باب-بوفه-مواد-خوراکی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب بوفه مواد خوراکی  نوبت دوم  / مزایده، مزایده اجاره یک باب بوفه مواد خوراکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857884/مزایده-182-سهم-مشاع-از-466-سهم-از-2563-سهم-زمین'>مزایده 182 سهم مشاع از 466 سهم از 2563 سهم زمین / مزایده,مزایده 182 سهم مشاع از 466 سهم از 2563 سهم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857888/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-با-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857357/مناقصه-خرید-و-تحویل-انواع-لایسنس-تجهیزات-امنیتی'>مناقصه خرید و تحویل انواع لایسنس تجهیزات امنیتی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل انواع لایسنس تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857862/مزایده-تعداد-5-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 5 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده تعداد 5 قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857830/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857831/مناقصه-تهیه-علائم-ایمنی-راهها--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه علائم ایمنی راهها   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه علائم ایمنی راهها  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857887/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857847/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206-رنگ-مدادی'>مزایده یک دستگاه پژو 206 رنگ مدادی / مزایده یک دستگاه پژو 206 رنگ مدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857638/مناقصه-خرید-تجهیزات-پزشکی-از-قبیل-سی-و-دو-دستگاه-تخت-ICU-CCU-و--'>مناقصه خرید تجهیزات پزشکی از قبیل سی و دو دستگاه تخت ICU/CCU و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات پزشکی از قبیل سی و دو دستگاه تخت ICU/CCU و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857870/مزایده-پلاک-بصورت-سه-باب-مغازه'>مزایده پلاک بصورت سه باب مغازه / مزایده,مزایده پلاک بصورت سه باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857872/مزایده-یکباب-مغازه-تحت-پلاک-2680-الی-2686-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه تحت پلاک 2680 الی 2686 نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه تحت پلاک 2680 الی 2686 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857924/مزایده-فروش-زمین-کارگاهی-مساحت-3000متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین کارگاهی مساحت 3000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین کارگاهی مساحت 3000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857861/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهری-فضای-سبز-و--'>مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری فضای سبز و ... / مناقصه , مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857876/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857878/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857866/تجدید-مناقصه-اجرای-عمیرات-نرده-پلهای-محور-زاهدان--شورگز-96-3-7-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عمیرات نرده پلهای محور زاهدان - شورگز -96.3.7 نوبت دوم  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه  اجرای عمیرات نرده پلهای محور زاهدان - شورگز - 96.3.7 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858057/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-392متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 392متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 392متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858044/مزایده-واگذاری-استیجاری-غرف'>مزایده واگذاری استیجاری غرف / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری استیجاری غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857395/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-131'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید 131 / مزایده یک دستگاه خودرو پراید 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857647/مزایده-بهره-برداری-از-محل-لوکس-فروشی'>مزایده بهره برداری از محل لوکس فروشی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از محل لوکس فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857791/مزایده-استخر-با-کلیه-تجهیزات'>مزایده استخر با کلیه تجهیزات  / مزایده , مزایده استخر با کلیه تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857620/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته-بوستان--تجدید'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته بوستان - تجدید / آگهی  تجدید مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته بوستان - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857875/استعلام-10-عدد-تیغه-اره-لنگ-دندانه-ریز-و--'>استعلام 10 عدد تیغه اره لنگ دندانه ریز و... / استعلام ، استعلام 10 عدد تیغه اره لنگ دندانه ریز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857838/استعلام-هد-ترموكوپل-و-ترمینال-ریلی-فیوز-دار-96-3-7'>استعلام  هد ترموكوپل و ترمینال ریلی فیوز دار 96.3.7 / استعلام , استعلام  هد ترموكوپل و ترمینال ریلی فیوز دار 96.3.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857882/استعلام-چراغ-قوه-شارژی'>استعلام چراغ قوه شارژی / استعلام , استعلام چراغ قوه شارژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857795/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی   / استعلام میلگرد فولادی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857355/مزایده-بهره-برداری-از-مهمانسرا'>مزایده بهره برداری از مهمانسرا / مزایده , مزایده بهره برداری از مهمانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857798/استعلام-دوربین-نقشه-برداری'>استعلام دوربین نقشه برداری / استعلام دوربین نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857936/فراخوان-ارزیابی-صلاحیت-سازندگان--فروشندگان'>فراخوان ارزیابی صلاحیت سازندگان - فروشندگان  / فراخوان ارزیابی صلاحیت سازندگان - فروشندگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857883/مناقصه-قطعات-یدکی-سیستم-اعلان-حریق-و-آشکار-ساز-گاز'>مناقصه قطعات یدکی سیستم اعلان حریق و آشکار ساز گاز     / مناقصه قطعات یدکی سیستم اعلان حریق و آشکار ساز گاز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857362/مناقصه-اجرای-عملیات-سیویل-احداث-سیلوی-30000-تنی-غلات'>مناقصه اجرای عملیات سیویل احداث سیلوی 30000 تنی غلات / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات سیویل احداث سیلوی 30000 تنی غلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857336/مزایده-فروش-ده-دستگاه-آپارتمان-با-پارکینگ-و-انباری'>مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان با پارکینگ و انباری  / مزایده,مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان با پارکینگ و انباری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858043/اولین-کنفرانس-ملی-اندیشه-ها-و-فناوری-های-نوین-در-علوم-جغرافیایی'>اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی / اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857392/مناقصه-روغن-و-گریس-های-مورد-نیاز-موتورهای-دکل'>مناقصه روغن و گریس های مورد نیاز موتورهای دکل  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه روغن و گریس های مورد نیاز موتورهای دکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857986/دومین-کنفرانس-ملی-تحقیقات-بین-رشته-ای96-3-7'>دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای96.3.7 / دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای 96.3.07</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857977/نخستین-کنگره-ملی-روان-شناسی-ترافیک'>نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک / نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857365/مزایده-اقلام-و-قطعات-خودروهای-آفرود-نیمه-سنگین'>مزایده  اقلام و قطعات خودروهای آفرود نیمه سنگین / آگهی مزایده عمومی، مزایده  اقلام و قطعات خودروهای آفرود نیمه سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858020/دومین-کنفرانس-ملی-پدافند-غیر-عامل-و-پیشرفت-پایدار'>دومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار / دومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858035/همایش-ملی-و-نمایشگاه-توسعه-پایدار-در-راهسازی-با-رویکرد-حفظ-محیط-زیست96-3-7'>همایش ملی و نمایشگاه توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست96.3.7 / همایش ملی و نمایشگاه توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست 96.3.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/858050/همایش-روانشناسی-و-مطالعات-اجتماعی-96-3-7'>همایش روانشناسی و مطالعات اجتماعی 96.3.7 / همایش روانشناسی و مطالعات اجتماعی 96.3.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857912/مناقصه-تعمیرات-اساسی-واحد-بهره-برداری'>مناقصه تعمیرات اساسی واحد بهره برداری / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی واحد بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857370/مزایده-6-دستگاه-خودروی-پیکان'>مزایده  6 دستگاه خودروی پیکان / آگهی مزایده عمومی, مزایده  6 دستگاه خودروی پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857378/مزایده-اقلام-مازاد'>مزایده اقلام مازاد / آگهی مزایده، مزایده اقلام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857814/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاها-و-قشلاقات-آلاپاپاخ-احمدی-و--'>مناقصه  پروژه گازرسانی به روستاها و قشلاقات آلاپاپاخ، احمدی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه گازرسانی به روستاها و قشلاقات آلاپاپاخ، احمدی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857792/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه خدمات حمل و نقل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857891/مناقصه-ساخت-PACKING-RING'>مناقصه ساخت PACKING RING / مناقصه ساخت PACKING RING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/857785/استعلام-خرید-P-F-ALSTOM'>استعلام خرید P/F: ALSTOM  / استعلام , استعلام خرید P/F: ALSTOM </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 5 مرداد 1396 ساعت: 13:26