اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.19 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213882/مناقصه-تامین-و-تحویل... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.19 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213882/مناقصه-تامین-و-تحویل-مانیتورهای-asus'>مناقصه تامین و تحویل مانیتورهای asus  / مناقصه تامین و تحویل مانیتورهای asus </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213905/مناقصه-خرید-مقدار-یکصد-و-پنج-هزار-105000-تن-سنگ-گچ-خرد-نشده-کلوخه'>مناقصه خرید مقدار یکصد و پنج هزار 105000 تن سنگ گچ خرد نشده کلوخه / مناقصه , مناقصه خرید مقدار یکصد و پنج هزار 105000 تن سنگ گچ خرد نشده کلوخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213929/مناقصه-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-شهری--فضای-سبز--خدمات-عمومی--چاپ-دوم'>مناقصه کلیه امور مربوط به خدمات شهری ، فضای سبز ، خدمات عمومی  -چاپ دوم  / مناقصه، مناقصه کلیه امور مربوط به خدمات شهری ، فضای سبز ، خدمات عمومی - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213945/استعلام-تعمیرات-مراکز-فرهنگی--'>استعلام تعمیرات مراکز فرهنگی ... / استعلام, تعمیرات مراکز فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213965/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری--'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری... / استعلام, استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213980/فراخوان-شناسایی-مجری-به-منظور-جمع-آوری-تجربیات-توسعه-گری'>فراخوان شناسایی مجری به منظور جمع آوری تجربیات توسعه گری / فراخوان شناسایی مجری , فراخوان شناسایی مجری به منظور جمع آوری تجربیات توسعه گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213996/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام, فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214013/استعلام-کمد-بایگانی-و-فایل-زیرمیزی'>استعلام کمد بایگانی و فایل زیرمیزی  / استعلام, کمد بایگانی و فایل زیرمیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214030/مناقصه-اداره-و-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-نظافتی'>مناقصه اداره و انجام امور مربوط به خدمات نظافتی  / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی , مناقصه اداره و انجام امور مربوط به خدمات نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214046/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته-حفاظتی'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته حفاظتی / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214059/فراخوان-اجرای-پروژه-تهیه-مصالح-اجرای-حدود-8-کیلومتر-شبکه-گذاری--'>فراخوان اجرای پروژه تهیه مصالح اجرای حدود 8 کیلومتر شبکه گذاری... / فراخوان , فراخوان اجرای پروژه تهیه مصالح اجرای حدود 8 کیلومتر شبکه گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214073/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-ترافیکی-معابر'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی معابر  / مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214087/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام  تعمیر و بازسازی دو دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام  تعمیر و بازسازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214102/استعلام-موتورسیکلت--'>استعلام موتورسیکلت... / استعلام, استعلام موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214116/مناقصه-تامین-9-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 9 دستگاه خودرو نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تامین 9 دستگاه خودرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214131/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-خط-انتقال-آب-از-تصفیه-خانه'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده خط انتقال آب از تصفیه خانه / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه, تجدید مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده خط انتقال آب از تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214149/مناقصه-ایجاد-داربست-فلزی-(نوبت-دوم)'>مناقصه ایجاد داربست فلزی (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه ایجاد داربست فلزی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214162/آگهی-فراخوان-شناسایی-ارایه-دهندگان-خدمات-نقشه-داخلی'>آگهی فراخوان شناسایی ارایه دهندگان خدمات نقشه داخلی  / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان شناسایی ارایه دهندگان خدمات نقشه داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214179/مناقصه-احداث-ساختمان-مرکز-مانیتورینگ'>مناقصه احداث ساختمان مرکز مانیتورینگ  / مناقصه احداث ساختمان مرکز مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214197/استعلام-بازسازی-2-دستگاه-آسانسور'>استعلام بازسازی 2 دستگاه آسانسور  / استعلام, بازسازی 2 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214217/مناقصه-خرید-30-عدد-مجموعه-قلاب-و-100-عدد-کپه-کوپل---'>مناقصه خرید 30 عدد مجموعه قلاب و 100 عدد کپه کوپل .... / مناقصه ، مناقصه خرید 30 عدد مجموعه قلاب و 100 عدد کپه کوپل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214234/تجدید-مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-نگهداری--کنترل-ایمنی-و-پایداری-سدها'>تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری سدها  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری سدها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214255/استعلام-خرید-سیستم-صوتی-سالن-کنفرانس--'>استعلام خرید سیستم صوتی سالن کنفرانس... / استعلام, استعلام خرید سیستم صوتی سالن کنفرانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214272/استعلام-عطر'>استعلام عطر / استعلام,عطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214286/مناقصه-خرید-وسایل-بازی-کودکان-و--'>مناقصه خرید  وسایل بازی کودکان و ... / مناقصه , مناقصه خرید  وسایل بازی کودکان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214308/استعلام-تابلوهای-ایستاده'>استعلام تابلوهای ایستاده / استعلام,استعلام تابلوهای ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214326/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-اجرای-سیستم-تاسیسات-سالن-فرهگسرای'>مناقصه تعمیرات اساسی و اجرای سیستم تاسیسات سالن فرهگسرای / مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی و اجرای سیستم تاسیسات سالن فرهگسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214344/مناقصه-پیاده-سازی-خیابان-نوبت-دوم'>مناقصه پیاده سازی خیابان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده سازی خیابان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214364/مناقصه-خرید-اتصالات-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-های-آبرسانی'>مناقصه خرید اتصالات مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری شبکه های آبرسانی  / مناقصه ، مناقصه خرید اتصالات مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری شبکه های آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214380/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری--سرویس-واحد-سردخانه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهداری ، سرویس واحد سردخانه نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نگهداری ، سرویس واحد سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214397/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات... / استعلام, استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213876/مناقصه-احداث-خیابان-و-تهیه-اجرای-آسفالت'>مناقصه احداث خیابان و تهیه اجرای آسفالت  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث خیابان و تهیه اجرای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213895/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-راهبردی-اپراتوری-و-نگهداشت--'>مناقصه برون سپاری خدمات راهبردی، اپراتوری و نگهداشت ... / مناقصه , مناقصه برون سپاری خدمات راهبردی، اپراتوری و نگهداشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213922/استعلام-شیر-فلکه-فلنجی-4-10-برنجی'>استعلام شیر فلکه فلنجی 4-10 برنجی  / استعلام, شیر فلکه فلنجی 4-10 برنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213938/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-آزمایشگاهی--'>استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی... / استعلام, استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213956/استعلام-گوشت-مرغ-ماهی-و-دنبه-گوسفندی--'>استعلام گوشت، مرغ، ماهی و دنبه گوسفندی... / استعلام, استعلام گوشت، مرغ، ماهی و دنبه گوسفندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213975/استعلام-ساخت-و-حمل-و-نصب-کمد-دیواری-سفارشی--'>استعلام ساخت و حمل و نصب کمد دیواری سفارشی ... / استعلام, استعلام ساخت و حمل و نصب کمد دیواری سفارشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213990/استعلام-لیست-خرید-اقلام-سالن--'>استعلام لیست خرید اقلام سالن... / استعلام, استعلام لیست خرید اقلام سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214006/مناقصه-روپوش-کانال-مرکز-شهر--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه روپوش کانال مرکز شهر - مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه روپوش کانال مرکز شهر - مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214022/مناقصه-تامین-کسری-اقلام-(EARTHING-WIRE)'>مناقصه تامین کسری اقلام (EARTHING WIRE) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین کسری اقلام (EARTHING WIRE)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214042/استعلام-تجهیزات-رشته-خیاطی-و-طراحی-دوخت'>استعلام تجهیزات رشته خیاطی و طراحی دوخت  / استعلام,استعلام تجهیزات رشته خیاطی و طراحی دوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214054/استعلام-رادیاتور-پنلی--'>استعلام رادیاتور پنلی... / استعلام, استعلام رادیاتور پنلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214069/استعلام-خدمات-بروز-رسانی-پشتیبانی-و-نگهداشت-نرم-افزار--'>استعلام خدمات بروز رسانی  پشتیبانی و نگهداشت نرم افزار ... / استعلام, استعلام خدمات بروز رسانی  پشتیبانی و نگهداشت نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214083/فراخوان-مناقصه-انجام-کارهای-باقیمانده-ساختمانی-و-تاسیساتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام کارهای باقیمانده ساختمانی و تاسیساتی نوبت دوم  / فراخوان آگهی مناقصه, فراخوان مناقصه انجام کارهای باقیمانده ساختمانی و تاسیساتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214097/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-احداث-ساختمان-دیسپاچینگ'>مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث ساختمان دیسپاچینگ / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث ساختمان دیسپاچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214111/استعلام-تعمیرات-اساسی-ساختمان'>استعلام تعمیرات اساسی ساختمان / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214124/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار / استعلام,استعلام آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214143/مناقصه-عملیات-مربوط-به-بهره-برداری-از-شبکه-آب-و-فاضلاب'>مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214157/مناقصه-پروژه-احداث-سوله-انبار-شهرداری-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه احداث سوله انبار شهرداری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه احداث سوله انبار شهرداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214174/مناقصه-تکمیل-مدول-اول-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214189/استعلام-خرید-لوازم-تاسیساتی'>استعلام خرید لوازم تاسیساتی / استعلام,استعلام خرید لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214210/مناقصه-تجدید-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی----(نوبت-دوم)'>مناقصه تجدید انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی ....  (نوبت دوم) / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی ....  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214229/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام,اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214248/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214267/فراخوان-مناقصه-52-کیلومتر-خط-تغذیه-و-توزیع-پراکنده'>فراخوان مناقصه  52 کیلومتر خط تغذیه و توزیع پراکنده / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه  52 کیلومتر خط تغذیه و توزیع پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214282/چهارمین-کنگره-راهبردی-و-نمایشگاه-نفت-و-نیرو-97-4-19'>چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 97.4.19 / چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو  97.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214302/استعلام-تلویزیون-lcd-سایز-32-in-مدل-s8000---'>استعلام تلویزیون lcd سایز 32 in مدل s8000  ... / استعلام, استعلام تلویزیون lcd سایز 32 in مدل s8000  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214320/استعلام-تامین-یک-دستگاه-مینی-بوس-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>استعلام تامین یک دستگاه مینی بوس خدمات ایاب و ذهاب  / استعلام, تامین یک دستگاه مینی بوس خدمات ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214338/استعلام-برگزاری-و-اجرای-مسابقات-درات'>استعلام برگزاری و اجرای مسابقات درات / استعلام, برگزاری و اجرای مسابقات درات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214356/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-مدیریت-جهاد-کشاورزی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان اداری مدیریت جهاد کشاورزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث ساختمان اداری مدیریت جهاد کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214375/مناقصه-خط-کشی-محوری-نوبت-دوم'>مناقصه خط کشی محوری نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خط کشی محوری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214390/فراخوان-ارائه-خدمات-نظارت-بر-احداث-مجتمع-ارتباطات-و-فنآوری-اطلاعات'>فراخوان ارائه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات و فنآوری اطلاعات / فراخوان , فراخوان ارائه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات و فنآوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214409/تجدید-مناقصه-خرید-شیرآلات-مورد-نیاز-شبکه-آبیاری-تحت-فشار-اراضی'>تجدید مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه آبیاری تحت فشار اراضی  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه آبیاری تحت فشار اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214427/مناقصه-حمل-و-نقل-عمومی-کارکنان-هواپیمایی-جمهوری-اسلامی'>مناقصه حمل و نقل عمومی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل و نقل عمومی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213881/مناقصه-خرید-ktm-actuator-with-body-complete-valve-type---نوبت-دوم'>مناقصه خرید ktm actuator with body complete valve type   - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید ktm actuator with body complete valve type - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213903/استعلام-آبمیوه--'>استعلام آبمیوه ... / استعلام , استعلام آبمیوه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213927/استعلام-سیم--'>استعلام سیم ... / استعلام , استعلام سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213944/آگهی-شناسایی-مشاور-اوراکل'>آگهی شناسایی مشاور اوراکل / آگهی شناسایی مشاور , آگهی شناسایی مشاور اوراکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213961/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی--'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ... / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213978/استعلام-یونجه-خالص'>استعلام یونجه خالص / استعلام,استعلام یونجه خالص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213995/استعلام-فیلم-و-ریبون-و-کارت-خام-و-رول-هولوگرام-با-طرح-عمومی'>استعلام فیلم و ریبون و کارت خام و رول هولوگرام با طرح عمومی / استعلام,استعلام فیلم و ریبون و کارت خام و رول هولوگرام با طرح عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214010/آگهی-تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-انواع-کنتور'>آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید انواع کنتور / آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید انواع کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214028/استعلام-تعمیر-لودر-کوماتسو-دهدز'>استعلام تعمیر لودر کوماتسو دهدز / استعلام, استعلام تعمیر لودر کوماتسو دهدز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214045/استعلام-خرید-ایرکاندیشن-یونیت-(ال-جی)'>استعلام خرید ایرکاندیشن یونیت (ال جی)  / استعلام, خرید ایرکاندیشن یونیت (ال جی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214058/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214072/استعلام-مرمت-مسجد-تاریخی--'>استعلام مرمت مسجد تاریخی... / استعلام, استعلام مرمت مسجد تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214086/تجدید-مناقصه-عمومی-فرهنگ-سازی-و-آگاهی-رسانی-در-راستای-حفاظت-کیفیت-منابع-آب-شرب'>تجدید مناقصه عمومی فرهنگ سازی و آگاهی رسانی در راستای حفاظت کیفیت منابع آب شرب / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی فرهنگ سازی و آگاهی رسانی در راستای حفاظت کیفیت منابع آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214101/استعلام-یک-دستگاه-رایانه-همراه'>استعلام یک دستگاه رایانه همراه  / استعلام, یک دستگاه رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214114/فراخوان-شناسائی-مجری-ارتقای-سطح-خدمات-و-زیرساخت'>فراخوان شناسائی مجری ارتقای سطح خدمات و زیرساخت / فراخوان شناسائی مجری ارتقای سطح خدمات و زیرساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214129/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات شهری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214146/مناقصه-تجدید-خدمات-حفاظتی-و-حراستی'>مناقصه تجدید خدمات حفاظتی و حراستی  / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید  خدمات حفاظتی و حراستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214161/استعلام-دستگاه-PH-متر--'>استعلام دستگاه PH متر ... / استعلام  , استعلام دستگاه PH متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214178/مناقصه-واگذاری-پیمانکاری-امور-بسته-بندی-و-بارگیری-محصولات'>مناقصه واگذاری پیمانکاری امور بسته بندی و بارگیری محصولات / مناقصه , مناقصه واگذاری پیمانکاری امور بسته بندی و بارگیری محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214196/استعلام-احداث-آموزشگاه-متوسطه--'>استعلام احداث آموزشگاه متوسطه... / استعلام, استعلام احداث آموزشگاه متوسطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214216/فراخوان-خدمات-مشاوره-و-نظارت-بر-پروژه-تامین-تجهیزات-برای-توسعه-مرکز-داده'>فراخوان خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه تامین تجهیزات برای توسعه مرکز داده  / فراخوان عمومی، خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه تامین تجهیزات برای توسعه مرکز داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214233/استعلام-بابت-خرید-بذر-چمن-اسپرت--'>استعلام بابت خرید بذر چمن اسپرت ... / استعلام, استعلام بابت خرید بذر چمن اسپرت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214253/استعلام-تامین-22-دستگاه-مینی-بوس--'>استعلام تامین 22 دستگاه مینی بوس ... / استعلام, استعلام تامین 22 دستگاه مینی بوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214271/مناقصه-بهره-برداری-از-تاسیسات-ایستگاه-های-پمپاژ-شبکه-و-خطوط--'>مناقصه بهره برداری از تاسیسات ایستگاه های پمپاژ شبکه و خطوط...   / مناقصه , مناقصه بهره برداری از تاسیسات ایستگاه های پمپاژ شبکه و خطوط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214285/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214307/آگهی-فراخوان-تولید-نرم-افزار-توزین-خدمات-شهری'>آگهی فراخوان تولید نرم افزار توزین خدمات شهری / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان تولید نرم افزار توزین خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214324/فراخوان-مناقصه-آماده-سازی-تاسیسات-جانبی-و-محل-نصب-تلمبه-درون'>فراخوان مناقصه  آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214342/استعلام-ابزارآلات--'>استعلام ابزارآلات ... / استعلام , استعلام ابزارآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214362/مناقصه-بهسازی-محور--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی محور... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی محور... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214379/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام,استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214395/استعلام-الکترو-پمپ-شناور-293-6-یک-1-دستگاه--'>استعلام الکترو پمپ شناور 293/6 یک/ 1 دستگاه... / استعلام,استعلام الکترو پمپ شناور 293/6 یک/ 1 دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214412/استعلام-عمليات-تسطيح-و-بازسازی-سطح-اراضی-معدن'>استعلام عمليات تسطيح و بازسازی سطح اراضی معدن / استعلام , استعلام عمليات تسطيح و بازسازی سطح اراضی معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214430/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی / استعلام,استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214449/استعلام-خرید-دستگاه-موتور-برق-بنزینی-تک-سیلندر-6kw'>استعلام خرید دستگاه موتور برق بنزینی تک سیلندر 6kw / استعلام,استعلام خرید دستگاه موتور برق بنزینی تک سیلندر 6kw</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214468/استعلام-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر-ist--'>استعلام حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر ist ... / استعلام, استعلام حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر ist ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213874/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-شهرستان----نوبت-دوم'>تجدید فراخوان انجام عملیات پیگیری و وصول مطالبات شهرستان ... - نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان انجام عملیات پیگیری و وصول مطالبات شهرستان ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213893/مناقصه-عمومی-اجرای-پله-گذاری-محلات-سطح-شهر--'>مناقصه عمومی  اجرای پله گذاری محلات سطح شهر... / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی  اجرای پله گذاری محلات سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213919/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج ... / استعلام , استعلام پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213937/استعلام-تعمیرات-پایگاه-انتقال-خون'>استعلام تعمیرات پایگاه انتقال خون / استعلام, تعمیرات پایگاه انتقال خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213955/استعلام-ساخت-و-حمل-و-نصب-کمد-دیواری'>استعلام ساخت و حمل و نصب کمد دیواری  / استعلام, ساخت و حمل و نصب کمد دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213974/استعلام-تجهیز-و-مرمت--'>استعلام تجهیز و مرمت ... / استعلام , استعلام تجهیز و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213989/مناقصه-تهیه--تامین--راه-اندازی-و-تحویل-یک-دستگاه-آسانسور-نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه ، تامین  ،راه اندازی و تحویل یک دستگاه آسانسور نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه  تهیه ، تامین  ،راه اندازی و تحویل یک دستگاه آسانسور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214005/فراخوان-شناسایی-تولیدکنندگان-و-تامین-کنندگان-کالا-و-تجهیزات-مخابراتی-ICT'>فراخوان شناسایی تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالا و تجهیزات مخابراتی ICT / فراخوان ، فراخوان شناسایی تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالا و تجهیزات مخابراتی ICT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214021/استعلام-کابل-1-240-NYY--'>استعلام کابل 1*240 NYY... / استعلام, استعلام کابل 1*240 NYY...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214040/استعلام-تجهیزات-دوربیبن-مدار-بسته'>استعلام تجهیزات دوربیبن مدار بسته / استعلام , استعلام تجهیزات دوربیبن مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214053/فرخوان-انجام-امور-مربوط-به-حفاظت-فیزیکی'>فرخوان انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی  / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214068/مناقصه-احداث-پارک-محله-ای'>مناقصه احداث پارک محله ای  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک محله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214082/استعلام-رنگ-مل-تینر'>استعلام رنگ، مل- تینر / استعلام, رنگ، مل- تینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214096/مناقصه-پروژه-شبکه-توزیع-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه شبکه توزیع گازرسانی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه پروژه شبکه توزیع گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214110/مناقصه-خرید-39-قلم-مواد-شیمیایی-گل-حفاری'>مناقصه خرید 39 قلم مواد شیمیایی گل حفاری / مناقصه, مناقصه  خرید 39 قلم مواد شیمیایی گل حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214123/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-مکانیک'>استعلام خرید تجهیزات رشته مکانیک  / استعلام, خرید تجهیزات رشته مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214142/مناقصه-بیمه-تکمیلی-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214156/استعلام-طبق-فایل-پیوست'>استعلام طبق فایل پیوست  / استعلام, طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214173/استعلام-کابل-برق-4-5-روکشدار--'>استعلام کابل برق 4*5 روکشدار... / استعلام, استعلام کابل برق 4*5 روکشدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214188/استعلام-دوربین-مداربسته-و--'>استعلام دوربین مداربسته و... / استعلام,دوربین مداربسته و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214209/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام, قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214225/استعلام-موتورسیکلت-رهرو-با-همراه-کلاه'>استعلام موتورسیکلت رهرو با همراه کلاه  / استعلام, موتورسیکلت رهرو با همراه کلاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214245/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214266/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-معبر'>استعلام بازسازی و بهسازی معبر / استعلام,استعلام بازسازی و بهسازی معبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214281/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-مربوط-به-آبیاری-قطره-ای'>استعلام لوازم و تجهیزات مربوط به آبیاری قطره ای  / استعلام ,استعلام لوازم و تجهیزات مربوط به آبیاری قطره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214299/استعلام-تکمیل-سرای-ورزشکاران--'>استعلام تکمیل سرای ورزشکاران ... / استعلام , استعلام تکمیل سرای ورزشکاران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214319/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی ... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214337/استعلام-روغن-نباتی-خوراکی-پخت-و-پز-16-کیلویی-برند-لادن'>استعلام روغن نباتی خوراکی پخت و پز 16 کیلویی برند لادن  / استعلام, روغن نباتی خوراکی پخت و پز 16 کیلویی برند لادن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214354/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام,فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214373/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین-قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین- قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات ... / استعلام, استعلام تجدید خدمات مشترکین- قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214389/مناقصه-ساخت-قبور-قطعه-عمومی'>مناقصه ساخت قبور قطعه عمومی  / مناقصه، مناقصه ساخت قبور قطعه عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214408/استعلام-اسکلت-ساختمانی-(-میلگرد--تیرچه--آکاسیو)'>استعلام اسکلت ساختمانی ( میلگرد ، تیرچه ، آکاسیو)  / استعلام ,استعلام اسکلت ساختمانی ( میلگرد ، تیرچه ، آکاسیو) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214425/مناقصه-اجرای-خاکبرداری-و-زیرسازی'>مناقصه اجرای خاکبرداری و زیرسازی / ​آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  اجرای خاکبرداری و زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214442/استعلام-ریبون-رنگی-پیرنتر--'>استعلام ریبون رنگی پیرنتر... / استعلام, استعلام ریبون رنگی پیرنتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214462/استعلام-فیلم-پرینتر--'>استعلام فیلم پرینتر ... / استعلام , استعلام فیلم پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214478/مناقصه-پروژه-جاده-سازی-ایستگاه-CGS-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جاده سازی ایستگاه CGS نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جاده سازی ایستگاه CGS نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214493/استعلام-حمل-پست'>استعلام حمل پست / استعلام,استعلام حمل پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214511/مناقصه-اجرای-دیوار-بارانداز'>مناقصه اجرای دیوار بارانداز  / مناقصه, مناقصه اجرای دیوار بارانداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213889/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره--نوبت-دوم'>فراخوان خرید خدمات مشاوره - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان خرید خدمات مشاوره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213915/مناقصه-فراخوان-ارایه-خدمات-فوریت-های-پزشکی-اورژانس-و--'>مناقصه فراخوان ارایه خدمات فوریت های پزشکی اورژانس و ... / مناقصه فراخوان , مناقصه ارایه خدمات فوریت های پزشکی اورژانس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213935/استعلام-واسط--'>استعلام واسط ... / استعلام , استعلام واسط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213953/استعلام-تجهیزات-کارگاه-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کارگاه کامپیوتر / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213971/استعلام-دوربین-عکاسی-کانن--'>استعلام دوربین عکاسی کانن... / استعلام,دوربین عکاسی کانن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213986/استعلام-خرید--نصب-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-تلفن-سانترال'>استعلام خرید ، نصب  حمل و نصب و راه اندازی یک دستگاه تلفن سانترال / استعلام ,استعلام خرید ، نصب  حمل و نصب و راه اندازی یک دستگاه تلفن سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214002/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214019/استعلام-5-قلم-کارتریج-g-b---'>استعلام 5 قلم کارتریج g&b  ... / استعلام, استعلام 5 قلم کارتریج g&b  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214036/مناقصه-تامین--نصب--راه-اندازی-و-آزمایش-و-تحویل-تجهیزات-انتقال-WDM---'>مناقصه  تامین ، نصب ، راه اندازی و آزمایش و تحویل تجهیزات انتقال WDM  ... / مناقصه ،مناقصه  تامین ، نصب ، راه اندازی و آزمایش و تحویل تجهیزات انتقال WDM  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214051/استعلام-تعمیر-مراکز-فرهنگی'>استعلام تعمیر مراکز فرهنگی  / استعلام, تعمیر مراکز فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214065/استعلام-سیستم-هوشمند-سازی-ساختمان'>استعلام سیستم هوشمند سازی ساختمان / استعلام, سیستم هوشمند سازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214079/مناقصه-تفکیک-و-نوسازی-کمپرسور-خانه-613'>مناقصه تفکیک و نوسازی کمپرسور خانه 613  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تفکیک و نوسازی کمپرسور خانه 613 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214092/استعلام-دوربین-عکاسی--'>استعلام دوربین عکاسی... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214108/استعلام-انجام-کلیه-امور-رنگ-آمیزی-ساختمان-واحدهای-بانک'>استعلام انجام کلیه امور رنگ آمیزی ساختمان واحدهای بانک  / استعلام, انجام کلیه امور رنگ آمیزی ساختمان واحدهای بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214121/مناقصه-نگهداری-سالن-توزیع-شبکه-(MDF)-مراکز-تلفن-شهرستان-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه (MDF) مراکز تلفن شهرستان نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه (MDF) مراکز تلفن شهرستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214140/استعلام-تامین-برق-چاه-آب-شرب--'>استعلام تامین برق چاه آب شرب ... / استعلام, استعلام تامین برق چاه آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214154/استعلام-کانال-کولر-پلی-اورتان-50-50-اجرا'>استعلام کانال کولر پلی اورتان 50*50+اجرا / استعلام, کانال کولر پلی اورتان 50*50+اجرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214169/تجدید-مناقصه-تکمیل-تقاطع--'>تجدید مناقصه تکمیل تقاطع ... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل تقاطع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214185/مناقصه-بنتونیت-فله'>مناقصه بنتونیت فله / مناقصه , مناقصه بنتونیت فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214207/استعلام-ماکارونی-زر-ماکارون'>استعلام ماکارونی زر ماکارون / استعلام, ماکارونی زر ماکارون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214223/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214241/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام  ویدئو پروژکتور  / استعلام, ویدئو پروژکتور دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214264/مناقصه-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-معابر'>مناقصه عملیات روکش و لکه گیری معابر / مناقصه، مناقصه عملیات روکش و لکه گیری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214277/مناقصه-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-معابر'>مناقصه عملیات روکش و لکه گیری معابر / مناقصه، مناقصه عملیات روکش و لکه گیری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214293/استعلام-پوشاک-و-کفش--'>استعلام پوشاک و کفش... / استعلام, استعلام پوشاک و کفش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214316/مناقصه-تعریض-محور---نوبت-دوم'>مناقصه تعریض محور... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعریض محور... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214334/استعلام-تهیه-و-نصب-کف-پوش-کمپارس'>استعلام تهیه و نصب کف پوش کمپارس / استعلام,استعلام تهیه و نصب کف پوش کمپارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214351/استعلام-بها-بهنگام-سازی-شهری-و-روستایی--'>استعلام بها بهنگام سازی شهری و روستایی ... / استعلام, استعلام بها بهنگام سازی شهری و روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214370/استعلام-تجهیزات-غیر-الکترونیک-دوربین-های-مدار-بسته--'>استعلام تجهیزات غیر الکترونیک دوربین های مدار بسته ... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214386/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام, تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214405/استعلام-ابزار-آلات-رشته-مکانیک'>استعلام ابزار آلات رشته مکانیک / استعلام,استعلام ابزار آلات رشته مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214421/مناقصه-تکمیل-و-آماده-سازی'>مناقصه تکمیل و آماده سازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و آماده سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214438/استعلام-روغن-نباتی-سرخ-کردنی-16-کیلویی-برند-غنچه--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام روغن نباتی سرخ کردنی 16 کیلویی برند غنچه , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, روغن نباتی سرخ کردنی 16 کیلویی برند غنچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214460/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-معابر-تصفیه-خانه'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر تصفیه خانه   / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر تصفیه خانه فاضلاب شهر بروجن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214476/مناقصه-خرید-انواع-جعبه-کنتور-و-کلاف-فلزی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید انواع جعبه کنتور و کلاف فلزی و.... (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه خرید انواع جعبه کنتور و کلاف فلزی و.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214491/استعلام-پنل-HMIلمسی'>استعلام  پنل HMIلمسی / استعلام, پنل HMIلمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214509/مناقصه-تکمیل-پارک-شاهد'>مناقصه تکمیل پارک شاهد  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پارک شاهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214529/استعلام-پنل-HMI-لمسی'>استعلام پنل HMI لمسی / استعلام,استعلام پنل HMI لمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214547/فراخوان-مناقصه-عمومی-مناقصه-خرید-خدمات-اورژانس'>فراخوان مناقصه عمومی مناقصه خرید خدمات اورژانس / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی مناقصه خرید خدمات اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213871/مناقصه-عملیات-ساماندهی-و-اصلاح-بستر-کانال--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساماندهی و اصلاح بستر کانال  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساماندهی و اصلاح بستر کانال  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213891/مناقصه-تامین-و-تحویل-هارد'>مناقصه تامین و تحویل هارد  / مناقصه, مناقصه  تامین و تحویل هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213917/مناقصه-خرید-AIR-BLOWER--نوبت-دوم'>مناقصه خرید AIR BLOWER - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید AIR BLOWER - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213936/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213954/مناقصه-قطعات-پیکاپ-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات پیکاپ ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه قطعات پیکاپ ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213972/فراخوان-خرید-تجهیزات-داخلی-سالن-آمفی-تئائر'>فراخوان خرید تجهیزات داخلی سالن آمفی تئائر  / آگهی فراخوان, فراخوان فراخوان خرید تجهیزات داخلی سالن آمفی تئائر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213988/استعلام-تعمیر-بلدوزر-کوماتسو--'>استعلام تعمیر بلدوزر کوماتسو... / استعلام,تعمیر بلدوزر کوماتسو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214003/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-و-عملیاتی-نمودن-تجهیزات-ذخیره-سازی'>مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و عملیاتی نمودن تجهیزات ذخیره سازی  / مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و عملیاتی نمودن تجهیزات ذخیره سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214020/مناقصه-ارائه-خدمات-جداسازی-آند-مصرفی--تعمیر-و-جوشکاری'>مناقصه  ارائه خدمات جداسازی آند مصرفی ، تعمیر و جوشکاری / مناقصه ، مناقصه ارائه خدمات جداسازی آند مصرفی ، تعمیر و جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214039/استعلام-پاور-سوئیچ-4948e'>استعلام  پاور سوئیچ 4948e / استعلام, استعلام  پاور سوئیچ 4948e</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214052/استعلام-پاور-سوئیچ-4948'>استعلام پاور سوئیچ 4948 / استعلام, استعلام پاور سوئیچ 4948</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214066/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام , استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214081/مناقصه-انجام-عملیات-قرائت-کنتور-و-صدور-و-توزیع-صورتحساب-آب-بها--'>مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور و صدور و توزیع صورتحساب آب بها... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور و صدور و توزیع صورتحساب آب بها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214095/استعلام-طبق-مشخصات-پیوست'>استعلام طبق مشخصات پیوست  / استعلام, طبق مشخصات پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214109/مناقصه-عملیات-تکمیل-مهمانسرای---'>مناقصه عملیات تکمیل مهمانسرای .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل مهمانسرای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214122/استعلام-خرید-لوازم-تاسیسات-لوله-کشی-و-شوفاژ'>استعلام خرید لوازم تاسیسات لوله کشی و شوفاژ  / استعلام, خرید لوازم تاسیسات لوله کشی و شوفاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214141/استعلام-استانداردسازی-سیستم-های-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم های گرمایشی  / استعلام, استانداردسازی سیستم های گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214155/استعلام-دیتا-پرژکتور'>استعلام دیتا پرژکتور / استعلام,استعلام دیتا پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214170/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214187/مناقصه-تامین--حمل--نصب-و-راه-اندازی-کنتورهای-الکترومغناطیس'>مناقصه تامین ، حمل ، نصب و راه اندازی کنتورهای الکترومغناطیس  / مناقصه ، مناقصه تامین ، حمل ، نصب و راه اندازی کنتورهای الکترومغناطیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214208/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی    / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214224/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام  ثبت نام کارت ملی / استعلام,  ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214243/مناقصه-انجام-امور-ترافیکی-در-سطح-منطقه-پارس-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه پارس  نوبت دوم  / مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه پارس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214265/استعلام-تهیه-و-نصب-یونیت-هیتر-دیواری-کارگاهی-یا-بخاری'>استعلام تهیه و نصب یونیت هیتر دیواری کارگاهی یا بخاری / استعلام, تهیه و نصب یونیت هیتر دیواری کارگاهی یا بخاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214278/فراخوان-اجرای-پروژه-راههای-روستایی--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای پروژه راههای روستایی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده ، فراخوان اجرای پروژه راههای روستایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214296/ارزیابی-کیفی-مرمت-و-ساماندهی-جاده-ها-ابنیه-فنی'>ارزیابی کیفی مرمت و ساماندهی جاده ها، ابنیه فنی  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, ارزیابی کیفی مرمت و ساماندهی جاده ها، ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214317/استعلام-ست-کامل-پگ-24-فرنچ-(دارو--پزشکی-'>استعلام ست کامل پگ 24 فرنچ (دارو ، پزشکی.. / استعلام ,استعلام ست کامل پگ 24 فرنچ (دارو ، پزشکی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214336/استعلام-خرید-لایسنس-یکساله--'>استعلام خرید لایسنس یکساله... / استعلام, استعلام خرید لایسنس یکساله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214353/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-پشتیبانی-فنی-و-خدمات-جانبی-'>مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات جانبی.. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات جانبی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214372/مناقصه-احداث-پارک-محله-ای'>مناقصه احداث پارک محله ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک محله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214387/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین-قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات--'>استعلام  تجدید خدمات مشترکین- قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات ... / استعلام, استعلام  تجدید خدمات مشترکین- قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214406/مناقصه-پروژه-نت'>مناقصه  پروژه نت / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه نت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214424/استعلام-خرید-تجهیزات-برقی'>استعلام خرید تجهیزات برقی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214441/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214461/تجدید-مناقصه-خرید-60-دستگاه-پک-کامل-کولر-اتوبوس-و--'>تجدید مناقصه خرید 60 دستگاه پک کامل کولر اتوبوس و... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید 60 دستگاه پک کامل کولر اتوبوس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214477/استعلام-دستگاه-ثبت-اثر-انگشت-سایت-ستاد'>استعلام دستگاه ثبت اثر انگشت,سایت ستاد / استعلام , استعلام دستگاه ثبت اثر انگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213886/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-مهندسی-خرید-تجهیزات-و-نصب---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب .... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213912/استعلام-اجاق-گاز-بخاری-سماور-و---'>استعلام اجاق گاز، بخاری، سماور و .... / استعلام, استعلام اجاق گاز، بخاری، سماور و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213933/استعلام-بیسکوبیت-های-بای'>استعلام بیسکوبیت های بای  / استعلام , استعلام بیسکوبیت های بای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213949/استعلام-تکمیل-زمین-چمن'>استعلام تکمیل زمین چمن / استعلام, استعلام تکمیل زمین چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213968/فراخوان-اجرای-کارهای-باقیمانده-ساختمانی-و-تاسیساتی'>فراخوان اجرای کارهای باقیمانده ساختمانی و تاسیساتی / فراخوان آگهی مناقصه, فراخوان اجرای کارهای باقیمانده ساختمانی و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213984/استعلام-روشنایی-جاده-سلامت--'>استعلام روشنایی جاده سلامت... / استعلام, استعلام روشنایی جاده سلامت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214000/استعلام-آبرسانی--'>استعلام آبرسانی ... / استعلام , استعلام آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214016/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل---نوبت-دوم'> مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل ... نوبت دوم /  مناقصه , مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214034/تجدید-فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-جایگاه-سوخت-بنزین'>تجدید فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث جایگاه سوخت بنزین / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث جایگاه سوخت بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214049/استعلام-خرید-دو-دستگاه-موتور-برق-بنزینی-به-همراه-تابلوزATS'>استعلام خرید دو دستگاه موتور برق بنزینی به همراه تابلوزATS / استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه موتور برق بنزینی به همراه تابلوزATS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214062/استعلام-تیرآهن--'>استعلام تیرآهن ... / استعلام , استعلام تیرآهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214076/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خرید--حمل-و-نصب-تجهیزات-ایمنی-و-حفاظتی'>مناقصه انتخاب پیمانکار خرید ، حمل و نصب تجهیزات ایمنی و حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار خرید ، حمل و نصب تجهیزات ایمنی و حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214090/استعلام-50-عدد-دستبند-هوشمند--'>استعلام 50 عدد دستبند هوشمند ... / استعلام ,استعلام 50 عدد دستبند هوشمند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214105/فراخوان-شناسایی-شرکتهای-تولید-کننده-و-تامین-کننده-فلوکولانت-آنیونی'>فراخوان شناسایی شرکتهای تولید کننده و تامین کننده فلوکولانت آنیونی / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان شناسایی شرکتهای تولید کننده و تامین کننده فلوکولانت آنیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214119/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-و-مرمت-موزه--'>استعلام تکمیل و تجهیز و مرمت موزه ... / استعلام , استعلام تکمیل و تجهیز و مرمت موزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214137/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214152/استعلام-دستگاه-اسپکتروفتومتر'>استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر / استعلام , استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214166/استعلام-کامیپوتر-و-فناوری-اطلاعات-ـ-نرم-افزار'>استعلام کامیپوتر و فناوری اطلاعات ـ نرم افزار / استعلام,استعلام کامیپوتر و فناوری اطلاعات ـ نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214182/مناقصه-فراخوان-عملیات-اجرایی-تجهیز-چاه--احداث-ساختمان--'>مناقصه فراخوان  عملیات اجرایی تجهیز چاه ، احداث ساختمان ... / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان  عملیات اجرایی تجهیز چاه ، احداث ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214201/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214220/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214239/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام,ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214260/استعلام-تامین-خودرو--'>استعلام تامین خودرو ... / استعلام , استعلام تامین خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214275/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-جداول'>مناقصه تخریب و بازسازی جداول  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تخریب و بازسازی جداول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214290/استعلام-خرید-آبگرمکن-دیواری-و-یخچال'>استعلام خرید آبگرمکن دیواری و یخچال / استعلام, خرید آبگرمکن دیواری و یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214313/استعلام-مالاتیون-57-آفت-کش'>استعلام مالاتیون 57% آفت کش  / استعلام, مالاتیون 57% آفت کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214330/استعلام-راه-بند-استیل-به-همراه-(زنجیر)'>استعلام راه بند استیل به همراه (زنجیر) / استعلام,راه بند استیل به همراه (زنجیر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214348/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214368/تجدید-مناقصه-عملیات-متفرقه-راهداری'>تجدید مناقصه عملیات متفرقه راهداری  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عملیات متفرقه راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214384/مناقصه-بهره-برداری--نگهداری-و-تعمیرات-نیروگاههای-برقابی--نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاههای برقابی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاههای برقابی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214402/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی---'>استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی  ... / استعلام, استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214418/استعلام-لوازم-و-محلول-جهت-چیلر-جذبی'>استعلام لوازم و محلول جهت چیلر جذبی / استعلام, استعلام لوازم و محلول جهت چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214435/مناقصه-عملیات-تهیه-و-نصب-ست-کلنگی-و-سوزن--'>مناقصه عملیات تهیه و نصب ست کلنگی و سوزن ... / مناقصه ، مناقصه عملیات تهیه و نصب ست کلنگی و سوزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214454/فراخوان-مناقصه-خرید-فوق-روان-کننده-با-پایه-پلی-کربوکسیلات'>فراخوان مناقصه خرید فوق روان کننده با پایه پلی کربوکسیلات / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید فوق روان کننده با پایه پلی کربوکسیلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214474/استعلام-سرامیک-شرکت-کتیبه--'>استعلام سرامیک شرکت کتیبه... / استعلام,سرامیک شرکت کتیبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214487/مناقصه-اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله-رفت-و-روب-و-لایروبی--'>مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب و لایروبی ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب و لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213877/تجدید-فراخوان-واگذاری-تبلیغات-شهری--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان واگذاری تبلیغات شهری - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان عمومی, تجدید فراخوان واگذاری تبلیغات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213897/مناقصه-خرید-تجهیزات-ویدئووال-نیروگاه-ترکیبی'>مناقصه خرید تجهیزات ویدئووال نیروگاه ترکیبی / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات ویدئووال نیروگاه ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213925/مناقصه-خرید-استاب-سیستم-زمین-و-احداث-فونداسیون-های-132-کیلوولت-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید استاب سیستم زمین و احداث فونداسیون های 132 کیلوولت (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید استاب سیستم زمین و احداث فونداسیون های 132 کیلوولت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213941/تمدید-مناقصه-بروزرسانی-مراکز-دیسپاچینگ'>تمدید مناقصه بروزرسانی مراکز  دیسپاچینگ  / تمدید مناقصه , مناقصه بروزرسانی مراکز  دیسپاچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213957/مناقصه-پروژه-تکمیل-احداث-لاگون-بی-هوازی-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر'>مناقصه پروژه تکمیل احداث لاگون بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تکمیل احداث لاگون بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213976/مناقصه-فراخوان-عملیات-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه فراخوان عملیات ترمیم و نگهداری فضای سبز  / مناقصه فراخوان, مناقصه  عملیات ترمیم و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213991/مناقصه-خرید-دستگاه-اتوکلاو-پلاسما'>مناقصه خرید دستگاه اتوکلاو پلاسما / مناقصه خرید دستگاه اتوکلاو پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214007/مناقصه-انجام-خدمات-فتوکپی-در-سال-تحصیلی-98-97'>مناقصه انجام خدمات فتوکپی در سال تحصیلی 98-97  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات فتوکپی در سال تحصیلی 98-97 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214026/استعلام-تجهیزات-کارگاه-ماشین-آلات-کشاورزی'>استعلام تجهیزات کارگاه ماشین آلات کشاورزی  / استعلام, تجهیزات کارگاه ماشین آلات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214043/مناقصه-شیرآلات-و-کنترلرهای-مخصوص-سیستم-برودت-آمونیاکی-نوبت-دوم'>مناقصه شیرآلات و کنترلرهای مخصوص سیستم برودت آمونیاکی نوبت دوم / مزایده, مناقصه شیرآلات و کنترلرهای مخصوص سیستم برودت آمونیاکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214056/مناقصه-خرید-948-متر-لوله-فولادی-جوشی--تجدید'>مناقصه خرید  948 متر لوله فولادی جوشی-  تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید  948 متر لوله فولادی جوشی-  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214070/فراخوان-مناقصه-آماده-سازی-تاسیسات-جانبی-و-محل-نصب-تلمبه-درون'>فراخوان مناقصه  آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214084/مناقصه-فراخوان-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ-و-خط-لوله-grp-انتقال-آب'>مناقصه فراخوان عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و خط لوله grp انتقال آب / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و خط لوله grp انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214098/استعلام-انجام-کلیه-امور-جوشکاری-درب-و-پنجره--'>استعلام  انجام کلیه امور جوشکاری درب و پنجره ... / استعلام, استعلام  انجام کلیه امور جوشکاری درب و پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214112/استعلام-خرید-لوازم-الکتریکی'>استعلام خرید لوازم الکتریکی  / استعلام , استعلام خرید لوازم الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214126/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار / استعلام ,استعلام آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214144/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214158/مناقصه-اجرای-کف-پوش-بوستان-محلی'>مناقصه اجرای کف پوش بوستان محلی  / مناقصه , مناقصه اجرای کف پوش بوستان محلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214175/استعلام-دیزل-ژنراتور-و-تابلوی-برق-و--'>استعلام دیزل ژنراتور و تابلوی برق و ... / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور و تابلوی برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214191/مناقصه-نگهداری-سالن-توزیع-شبکه-(MDF)-مراکز-تلفن-شهرستان-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه (MDF) مراکز تلفن شهرستان نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه (MDF) مراکز تلفن شهرستان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214211/استعلام-تهیه-و-حمل-ماسه-شسته--'>استعلام تهیه و حمل ماسه شسته... / استعلام, استعلام تهیه و حمل ماسه شسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214230/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214251/استعلام-جک-بالابر'>استعلام جک بالابر  / استعلام, جک بالابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214268/استعلام-گازکشی-و---'>استعلام گازکشی و .... / استعلام, گازکشی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214283/مناقصه-ساخت-نصب-جابجایی-جمع-آوری-و-رفع-نشتی-انشعابات-پراکنده'>مناقصه ساخت، نصب، جابجایی، جمع آوری و رفع نشتی انشعابات پراکنده / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ساخت، نصب، جابجایی، جمع آوری و رفع نشتی انشعابات پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214304/استعلام-البسه-یگان-حفاظت-زندان'>استعلام البسه یگان حفاظت زندان / استعلام, البسه یگان حفاظت زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214321/استعلام-چسب--'>استعلام چسب ... / استعلام , استعلام چسب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214339/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه شخص ثالث نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه شخص ثالث نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214358/استعلام-مینی-بوس--'>استعلام مینی بوس ... / استعلام , استعلام مینی بوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214377/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات--'>استعلام  تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات  .. / استعلام, تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214391/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری--سرویس-دستگاه-فریزر-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهداری ، سرویس دستگاه فریزر نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نگهداری ، سرویس دستگاه فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214410/فراخوان-مناقصه-استفاده-از-خدمات-دو-مجموعه-فرآورش-سیار-MOT'>فراخوان مناقصه استفاده از خدمات دو مجموعه فرآورش سیار MOT / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه استفاده از خدمات دو مجموعه فرآورش سیار MOT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213879/مناقصه-عملیات-تهیه--تامین-و-خرید-آسفالت-و-قیر-مورد-نیاز--مرحله-دوم-97-4-19'>مناقصه عملیات تهیه ، تامین و خرید آسفالت و قیر مورد نیاز - مرحله دوم  97.4.19  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه ، تامین و خرید آسفالت و قیر مورد نیاز - مرحله دوم  97.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213898/مناقصه-ساخت-سوله-جهت-دایره-موتوری-شهرداری'>مناقصه ساخت سوله جهت دایره موتوری شهرداری / مناقصه , مناقصه ساخت سوله جهت دایره موتوری شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213926/مناقصه-ارائه-قرارداد-تامین-و-فروش-بخشی-از-خدمات-موردنیاز'>مناقصه ارائه قرارداد تامین و فروش بخشی از خدمات موردنیاز / مناقصه , مناقصه ارائه قرارداد تامین و فروش بخشی از خدمات موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213942/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-میکروسکوپ-الکترونی-روبشی-(SEM)'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213959/استعلام-لوله-کشی-گازخانگی-با-کلیه-مصالح--'>استعلام لوله کشی گازخانگی با کلیه مصالح ... / استعلام ,استعلام لوله کشی گاز خانگی با کلیه مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213977/استعلام-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دیزل ژنراتور ... / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213993/استعلام-کولر-آبی-پشت-بامی-مدل-ac-70---'>استعلام کولر آبی پشت بامی مدل ac 70  .... / استعلام, استعلام کولر آبی پشت بامی مدل ac 70  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214008/استعلام-حفاظت-آماده-سازی-و-مرمت-قنات--'>استعلام حفاظت، آماده سازی و مرمت قنات ... / استعلام, استعلام حفاظت، آماده سازی و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214027/استعلام-پرایمرهای-VHS2'>استعلام پرایمرهای VHS2 / استعلام, استعلام پرایمرهای VHS2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214044/مناقصه-تامین-10-دستگاه-اندازه-گیری-ADVANCE-NETWORK-ANALYZER'>مناقصه تامین 10 دستگاه اندازه گیری ADVANCE NETWORK ANALYZER / مناقصه ،مناقصه تامین 10 دستگاه اندازه گیری ADVANCE NETWORK ANALYZER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214057/استعلام-کاغذ-خردکن-و-ماشین-حساب'>استعلام کاغذ خردکن و ماشین حساب / استعلام,استعلام کاغذ خردکن و ماشین حساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214071/فراخون-مناقصه-پروژه-عملیات-گازرسانی-به-شهرک-صنعتی'>فراخون مناقصه پروژه عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی  / فراخوان مناقصه، فراخون مناقصه پروژه عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214085/مناقصه-تامین-چراغ-های-مجتمع-فولادسازی'>مناقصه تامین چراغ های مجتمع فولادسازی / مناقصه , مناقصه تامین چراغ های مجتمع فولادسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214100/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214113/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214128/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلان-حریق--'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق ... / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214145/مناقصه-خدمات-پشتیبانی--راهبری-و-نگهداشت-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز'>مناقصه خدمات پشتیبانی ، راهبری و نگهداشت تاسیسات تقویت فشار گاز / مناقصه , مناقصه خدمات پشتیبانی ، راهبری و نگهداشت تاسیسات تقویت فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214159/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام,کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214176/استعلام-لوازم-و-ابزارآلات-رشته-صنایع-چوب-هنرستان-کاردانش-و-فنی-حرفه-ای'>استعلام لوازم و ابزارآلات رشته صنایع چوب هنرستان کاردانش و فنی حرفه ای / استعلام, لوازم و ابزارآلات رشته صنایع چوب هنرستان کاردانش و فنی حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214193/استعلام-کولر-گازی-24000-پنل-دار-و-60000-ایستاده'>استعلام کولر گازی 24000 پنل دار و 60000 ایستاده / استعلام, کولر گازی 24000 پنل دار و 60000 ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214212/استعلام-انجام-مطالعات-ژئوتكنيک'>استعلام انجام مطالعات ژئوتكنيک / استعلام , استعلام انجام مطالعات ژئوتكنيک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214232/استعلام-لپ-تاپ-لنوو'>استعلام لپ تاپ لنوو / استعلام,استعلام لپ تاپ لنوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214252/استعلام-جابجایی-خطوط-انتقال-آب-مخازن-دکل'>استعلام  جابجایی خطوط انتقال آب مخازن دکل / استعلام, جابجایی خطوط انتقال آب مخازن دکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214270/مناقصه-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-معابر'>مناقصه عملیات روکش و لکه گیری معابر / مناقصه، مناقصه عملیات روکش و لکه گیری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214284/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214305/فراخوان-تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-ـ-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه انجام خدمات خودرویی ـ دوم / فراخوان ـ تجدید فراخوان تجدید مناقصه انجام خدمات خودرویی  ـ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214322/مناقصه-آپگرید-سیستم-کنترل-DELTA-V-واحد-1--PET-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه آپگرید سیستم کنترل DELTA V واحد 1 - PET ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه آپگرید سیستم کنترل DELTA V واحد 1 - PET ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214341/فراخوان-واگذاری-امر-ساماندهی-سرویس-مدارس-(نوبت-دوم)'>فراخوان واگذاری امر ساماندهی سرویس مدارس (نوبت دوم) / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری امر ساماندهی سرویس مدارس (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214361/استعلام-کنترلر-Honwell-udc-1700'>استعلام کنترلر Honwell- udc 1700 / استعلام, کنترلر Honwell- udc 1700</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214378/فراخوان-انجام-خدمات-مهندسی-(طراحی)--تامین-مصالح-و-تجهیزات-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات مهندسی (طراحی) ، تامین مصالح و تجهیزات- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان انجام خدمات مهندسی (طراحی) ، تامین مصالح و تجهیزات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214394/مناقصه-ادامه-و-تکمیل-پل'>مناقصه ادامه و تکمیل پل / آگهی مناقصه , مناقصه ادامه و تکمیل پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214411/استعلام-سبزی-قورمه-خرد-شده-درجه-1--'>استعلام سبزی قورمه خرد شده درجه 1... / استعلام,سبزی قورمه خرد شده درجه 1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214429/استعلام-پرشر-دیجیتالی-یک-اینچ--'>استعلام پرشر دیجیتالی یک اینچ... / استعلام, استعلام پرشر دیجیتالی یک اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214446/استعلام-تجدید-درخواست-تامین-تجهیزات-سرور--'>استعلام تجدید درخواست تامین تجهیزات سرور ... / استعلام, استعلام تجدید درخواست تامین تجهیزات سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213887/مناقصه-تامین-و-تحویل-ویندوز'>مناقصه تامین و تحویل ویندوز  / مناقصه تامین و تحویل ویندوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213913/استعلام-بازسازی-صندوق-های-2-دستگاه-آنتن-مخابراتی--'>استعلام بازسازی صندوق های 2 دستگاه آنتن مخابراتی ... / استعلام, استعلام بازسازی صندوق های 2 دستگاه آنتن مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213934/مناقصه-عمومی-عملیات-رفت-و-روب-جمع-آوری-پسماند'>مناقصه عمومی عملیات رفت و روب جمع آوری پسماند  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات رفت و روب جمع آوری پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213950/استعلام-آنالیزر-شیر-مارک-لاکتور--'>استعلام آنالیزر شیر مارک لاکتور... / استعلام,آنالیزر شیر مارک لاکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213969/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام , استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213985/استعلام-حفاظت-آماده-سازی-و-مرمت-قنات--'>استعلام حفاظت، آماده سازی و مرمت قنات ... / استعلام , استعلام حفاظت، آماده سازی و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214001/فراخوان-تولید-بسته-های-آموزشی--ترویجی'>فراخوان تولید بسته های آموزشی - ترویجی  / فراخوان تولید بسته های آموزشی - ترویجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214017/استعلام-آماده-سازی-زمین--'>استعلام آماده سازی زمین ... / استعلام , استعلام آماده سازی زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214035/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-ارتباطی-بی-سیم'>استعلام خرید و نصب تجهیزات ارتباطی بی سیم  / استعلام, خرید و نصب تجهیزات ارتباطی بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214050/مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-و-امور-حمل-و-نقل-سبک-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214064/استعلام-تجهیزات-کارگاهی-رشته-تاسیسات--'>استعلام تجهیزات کارگاهی رشته تاسیسات... / استعلام, استعلام تجهیزات کارگاهی رشته تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214077/مناقصه-خرید-غذا-جهت-اعضای-شرکت-کننده-در-اردوها---'>مناقصه خرید غذا جهت اعضای شرکت کننده در اردوها .... / مناقصه ، مناقصه خرید غذا جهت اعضای شرکت کننده در اردوها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214091/مناقصه-تامین-جرثقیل-نیمه-دروازه-ای'>مناقصه تامین جرثقیل نیمه دروازه ای / مناقصه , مناقصه تامین جرثقیل نیمه دروازه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214106/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-خرید-مواد-اولیه-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>فراخوان مناقصه تهیه و خرید مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و خرید مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214120/فراخوان-تکمیل-عملیات-ساختمانی-2-بلوک-مسکونی'>فراخوان تکمیل عملیات ساختمانی 2 بلوک مسکونی / فراخوان مشارکت در ساخت، فراخوان  تکمیل عملیات ساختمانی 2 بلوک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214138/استعلام-بازسازی-کامل-سرویسهای-بهداشتی--'>استعلام بازسازی کامل سرویسهای بهداشتی ... / استعلام , استعلام بازسازی کامل سرویسهای بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214153/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-های-اعلان-سرقت--'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم های اعلان سرقت ... / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم های اعلان سرقت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214167/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداشت-تاسیسات-ساختمان-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداشت تاسیسات ساختمان (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداشت تاسیسات ساختمان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214184/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-ساختمان-های-مراکز--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان های مراکز...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان های مراکز...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214206/استعلام-درب-کرکره-ای'>استعلام درب کرکره ای / استعلام,استعلام درب کرکره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214222/مناقصه-بهسازی-رودخانه'>مناقصه بهسازی رودخانه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214240/مناقصه-آژانس-خدمات-مشترکین'>مناقصه آژانس خدمات مشترکین  / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه آژانس خدمات مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214262/فراخوان-PUMP--(نوبت-دوم)'>فراخوان PUMP... (نوبت دوم) / فراخوان , فراخوان PUMP... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214276/مناقصه-عمومی-خرید-چیلر-جهت-نصب-در-مجموعه-ورزشی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی خرید چیلر جهت نصب در مجموعه ورزشی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید چیلر جهت نصب در مجموعه ورزشی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214292/استعلام-بهاء-بهنگام-سازی-شهری-و-روستایی-و-زئوکدسازی'>استعلام بهاء بهنگام سازی شهری و روستایی و زئوکدسازی  / استعلام,استعلام بهاء بهنگام سازی شهری و روستایی و زئوکدسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214315/استعلام-خرید-ملزومات-روشنایی-بلوار-کشاورز-شهر-آوا'>استعلام خرید ملزومات روشنایی بلوار کشاورز شهر آوا / استعلام , استعلام خرید ملزومات روشنایی بلوار کشاورز شهر آوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214332/فراخوان-مناقصه-پروژه-مقاوم-سازی-و-تکمیل--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه مقاوم سازی و تکمیل - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ،فراخوان مناقصه پروژه مقاوم سازی و تکمیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214349/مناقصه-خدمات-اتداری-مجتمع'>مناقصه خدمات اتداری مجتمع / مناقصه , مناقصه خدمات اتداری مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214369/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام,استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214385/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین... / استعلام,تجدید خدمات مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214404/استعلام-احداث-دیوار--'>استعلام احداث دیوار ... / استعلام , استعلام احداث دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214420/مناقصه-اجرای-پروژه----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه  ... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214437/فراخوان-عملیات-ساختمانی-بند-خاکی-و-کانال-انتقال-آب'>فراخوان عملیات ساختمانی بند خاکی و کانال انتقال آب  / آگهی فراخوان شرکت در ارزیابی کیفی پیمانکاران ,مناقصه  عملیات ساختمانی بند خاکی و کانال انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214455/استعلام-جمع-آوری-پست-سپیدان-بانش'>استعلام جمع آوری پست سپیدان- بانش / استعلام,جمع آوری پست سپیدان- بانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213884/مناقصه-خدمات-پیمانکاران-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه خدمات پیمانکاران سرویس ایاب و ذهاب / مناقصه , مناقصه خدمات پیمانکاران سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213907/مناقصه-اجرای-محصورسازی-شامل-دیوارکشی--'>مناقصه اجرای محصورسازی شامل دیوارکشی... / مناقصه , مناقصه اجرای محصورسازی شامل دیوارکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213930/استعلام-انجام-بیمه-نامه-تمام-خطر-عملیات-لوله-گذاری-و-اتصال-چاه'>استعلام  انجام بیمه نامه تمام خطر عملیات لوله گذاری و اتصال چاه  / استعلام,  انجام بیمه نامه تمام خطر عملیات لوله گذاری و اتصال چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213946/مناقصه-پروژه-احداث-باند-کندرو-کمربندی-تاکستان'>مناقصه  پروژه احداث باند کندرو کمربندی تاکستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  پروژه احداث باند کندرو کمربندی تاکستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213966/استعلام-کیس-رایانه-مشکی'>استعلام کیس رایانه مشکی  / استعلام,استعلام کیس رایانه مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213981/تجدید-مناقصه-واگذاری-انجام-فعالیت-های-تعمیر-و-نگهداری-بهره-برداری-از---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری بهره برداری از ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه واگذاری انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری بهره برداری از ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213998/مناقصه-عملیات-ساخت-جوش-کاری-و-نصب-فری-استال--'>مناقصه عملیات ساخت، جوش کاری و نصب فری استال... / مناقصه , مناقصه عملیات ساخت، جوش کاری و نصب فری استال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214014/استعلام-تعمیر-کامیون-بنز-تانکر-آب'>استعلام تعمیر کامیون بنز تانکر آب / استعلام,استعلام تعمیر کامیون بنز تانکر آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214032/فرخوان-امور-تهیه-طبخ-و-سرو-غذا'>فرخوان امور تهیه، طبخ و سرو غذا  / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان امور تهیه، طبخ و سرو غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214047/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214060/استعلام-لوله-های-گالوانیزه-فلنجدار'>استعلام لوله های گالوانیزه فلنجدار / استعلام, لوله های گالوانیزه فلنجدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214074/استعلام-واشر'>استعلام واشر  / استعلام, واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214088/استعلام-تعمیر-ساختمان--'>استعلام تعمیر ساختمان .. / استعلام, تعمیر ساختمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214103/مناقصه-تهیه--ساخت--حمل-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته'>مناقصه تهیه ، ساخت ، حمل و نصب دیوار پیش ساخته / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه ، ساخت ، حمل و نصب دیوار پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214117/اصلاحیه-مناقصه-لوله-بر-دستی'>اصلاحیه مناقصه لوله بر دستی  / اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه لوله بر دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214134/استعلام-دستگاه-میکروآمپرمتر'>استعلام  دستگاه میکروآمپرمتر  / استعلام, دستگاه میکروآمپرمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214150/استعلام-سرور-DL380-G10'>استعلام  سرور DL380 G10 / استعلام, سرور DL380 G10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214163/استعلام-لوازم-تخصصی-امداد-و-نجات--'>استعلام لوازم تخصصی امداد و نجات ... / استعلام, استعلام لوازم تخصصی امداد و نجات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214180/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214198/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-و-رادیاتور--'>استعلام کولر گازی اسپیلت و رادیاتور ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت و رادیاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214218/مناقصه-پروژه-اجرای-200-کیلومتر-خط-کشی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای 200 کیلومتر خط کشی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه اجرای 200 کیلومتر خط کشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214235/مناقصه-احداث-پارک-محله-ای'>مناقصه احداث پارک محله ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک محله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214257/مناقصه-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-معابر'>مناقصه عملیات روکش و لکه گیری معابر / مناقصه، مناقصه عملیات روکش و لکه گیری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214273/استعلام-دستگاه-plc-برای-رشته-الکترونیک--'>استعلام دستگاه plc برای رشته الکترونیک ... / استعلام, استعلام دستگاه plc برای رشته الکترونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214287/مناقصه-امورات-خدماتی-شهری-خود-کارهای-رفت-و-روب-و-تنظیف-معابر-عمومی--مرحله-اول-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه امورات خدماتی شهری خود کارهای رفت و روب و تنظیف معابر عمومی ...مرحله اول ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه امورات خدماتی شهری خود کارهای رفت و روب و تنظیف معابر عمومی ...مرحله اول ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214311/استعلام-کاشی-و-سرامیک'>استعلام کاشی و سرامیک / استعلام,کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214327/فراخوان-خرید-جاروب-مکانیزه-پشت-کامیونی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید جاروب مکانیزه پشت کامیونی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خرید جاروب مکانیزه پشت کامیونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214346/تجدید-مناقصه-واگذاری-مدیریت-امور-انبارهای-استیجاری-و-امانی'>تجدید مناقصه واگذاری مدیریت امور انبارهای استیجاری و امانی  / مناقصه  , تجدید مناقصه واگذاری مدیریت امور انبارهای استیجاری و امانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214366/آگهی-فراخون-ارزیابی-کیفی-عملیات-برون-سپاری-فعالیتهای-بهره-برداری-و--نوبت-دوم'>آگهی فراخون ارزیابی کیفی  عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و... نوبت دوم  / آگهی فراخون ارزیابی کیفی ،آگهی فراخون ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214381/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214398/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین-قرائت-و-توزیع-قبوض-و--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین- قرائت و توزیع قبوض و... / استعلام, استعلام تجدید خدمات مشترکین- قرائت و توزیع قبوض و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214415/استعلام-سرویس-کمپرسور-هوای-فشرده--'>استعلام  سرویس کمپرسور هوای فشرده ... / استعلام, استعلام  سرویس کمپرسور هوای فشرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214432/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-مورد-نیاز-انستیتو---'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز انستیتو  .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز انستیتو  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214451/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام, جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214472/مناقصه-پروژه-محوطه-سازی-مجموعه-ورزشی--'>مناقصه پروژه محوطه سازی مجموعه ورزشی ... / آگهی دعوت به مناقصه, مناقصه پروژه محوطه سازی مجموعه ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213885/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-NUOVO-PIGNONE'>مناقصه خرید قطعات یدکی NUOVO PIGNONE / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی NUOVO PIGNONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213908/مناقصه-اجرای-پروژه-پایه-های-پل--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه پایه های پل - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه پایه های پل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213932/استعلام-سوماتیک-سل-مارک'>استعلام سوماتیک سل مارک / استعلام,استعلام سوماتیک سل مارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213948/استعلام-ساخت-و-حمل-و-نصب-کمد--'>استعلام ساخت و حمل و نصب کمد ... / استعلام , استعلام ساخت و حمل و نصب کمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213967/استعلام-تکمیل-کمپ-دره-عشق'>استعلام  تکمیل کمپ دره عشق / استعلام, تکمیل کمپ دره عشق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213983/استعلام-دوربین-عکاسی-و-فیلمبرداری-با-پایه'>استعلام دوربین عکاسی و فیلمبرداری با پایه  / استعلام, دوربین عکاسی و فیلمبرداری با پایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213999/استعلام-الکترومتور'>استعلام الکترومتور  / استعلام  , استعلام الکترومتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214015/استعلام-برچیدن-سقف-رصدخانه--'>استعلام برچیدن سقف رصدخانه... / استعلام,برچیدن سقف رصدخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214033/استعلام-پرایمرهای-KHV2'>استعلام پرایمرهای KHV2 / استعلام, پرایمرهای KHV2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214048/مناقصه-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-ابنیه'>مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری شبکه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ابنیه / اگهی مناقصه , مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری شبکه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214061/مناقصه-عملیات-حمل-و-تخلیه-مقدار-200-000-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 200/000 تن انواع نهاده های کشاورزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 200/000 تن انواع نهاده های کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214075/استعلام-تعداد-5068-عدد-پیچ-و-مهره-گالوانیزه-با-سایزهای-متفاوت'>استعلام تعداد 5068 عدد پیچ و مهره گالوانیزه با سایزهای متفاوت / استعلام,استعلام تعداد 5068 عدد پیچ و مهره گالوانیزه با سایزهای متفاوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214089/استعلام-ساخت-فیلم-کش---'>استعلام ساخت فیلم کش  ... / استعلام , استعلام ساخت فیلم کش  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214104/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-احداث-خط-132-کیلوولت'>مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث خط 132 کیلوولت  / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث خط 132 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214118/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت  محور...نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت محور...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214136/آگهی-مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه،آگهی آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214151/استعلام-قبض-آگهی-تحویل-مرسوله-سایز-قبض-16-5-10--'>استعلام قبض آگهی تحویل مرسوله سایز قبض 16.5*10 ... / استعلام, استعلام قبض آگهی تحویل مرسوله سایز قبض 16.5*10 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214165/مناقصه-طراحی-و-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی--'>مناقصه طراحی و احداث ایستگاه آتش نشانی ... / مناقصه ، مناقصه طراحی و احداث ایستگاه آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214181/استعلام-استانداردسازی-سیستم-های-گرمایشی--'>استعلام استانداردسازی سیستم های گرمایشی... / استعلام,استانداردسازی سیستم های گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214200/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214219/استعلام-فیلتر-گاز-4-فشار-قوی-استاندارد-ایرانی'>استعلام فیلتر گاز 4 فشار قوی استاندارد ایرانی / استعلام,فیلتر گاز 4 فشار قوی استاندارد ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214237/استعلام-بیسیم-خودرویی--'>استعلام بیسیم خودرویی... / استعلام, استعلام بیسیم خودرویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214258/فراخوان-انجام-امور-خدماتی'>فراخوان انجام امور خدماتی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان انجام امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214274/استعلام-کیس-اسمبل-شده---'>استعلام کیس اسمبل شده  ... / استعلام, استعلام کیس اسمبل شده  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214288/استعلام-جک-اتوماتیک-درب-پارکینگ'>استعلام جک اتوماتیک درب پارکینگ / استعلام,جک اتوماتیک درب پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214312/مناقصه-احداث-پیاده-رو'>مناقصه احداث پیاده رو  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214328/تجدید-مناقصه-اجرای-حفظ-و-نگهداری-و-ایجاد-فضای-سبز---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214347/استعلام-تامین-22-دستگاه-مینی-بوس-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>استعلام تامین 22 دستگاه مینی بوس خدمات ایاب و ذهاب  / استعلام, تامین 22 دستگاه مینی بوس خدمات ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214367/استعلام-چاپ-بروشور'>استعلام چاپ بروشور / استعلام,استعلام چاپ بروشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214383/استعلام-خرید-3-دستگاه-رله-دبستانس'>استعلام خرید 3 دستگاه رله دبستانس  / استعلام , استعلام خرید 3 دستگاه رله دبستانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214400/فراخوان-خدمات-مشاوره-کارفرما-در-پروژه-طرح-و-ساخت-احداث-خط-برق-تجدید'>فراخوان خدمات مشاوره کارفرما در پروژه طرح و ساخت احداث خط برق تجدید / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات مشاوره کارفرما در پروژه طرح و ساخت احداث خط برق تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214417/استعلام-پاکت--'>استعلام پاکت ... / استعلام , استعلام پاکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214434/مناقصه-خرید-میلگرد-صاف-و--'>مناقصه خرید میلگرد صاف و ... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید میلگرد صاف و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214453/تمدید-مناقصه-احداث-ساختمان-چند-منظوره-(نوبت-دوم)'>تمدید مناقصه احداث ساختمان چند منظوره (نوبت دوم) / تمدید مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان چند منظوره (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214473/استعلام-قفسه--'>استعلام قفسه ... / استعلام , استعلام قفسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214485/استعلام-کابل-مفتولی-10-5-nyy-به-همراه-مفصل-حرارتی'>استعلام کابل مفتولی 10*5 nyy به همراه مفصل حرارتی / استعلام,استعلام کابل مفتولی 10*5 nyy به همراه مفصل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214505/استعلام-پنل-HMI-لمسی--'>استعلام پنل HMI لمسی... / استعلام,پنل HMI لمسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214475/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214489/استعلام-پنل-hmi-لمسی-مدل-6av6644-0ab01-2axomp337-15--'>استعلام پنل hmi لمسی مدل 6av6644-0ab01-2axomp337-15 ... / استعلام, استعلام پنل hmi لمسی مدل 6av6644-0ab01-2axomp337-15 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214507/مناقصه-خرید-LBV-نوبت-سوم'>مناقصه خرید LBV نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید LBV نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214527/فراخوان-مناقصه-خرید-3-دستگاه-ترانس-جریان-400-کیلو--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 3 دستگاه ترانس جریان 400 کیلو - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه خرید 3 دستگاه ترانس جریان 400 کیلو  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214546/استعلام-پشتیبانی-ارتباطات-بیسیم'>استعلام پشتیبانی ارتباطات بیسیم  / استعلام, پشتیبانی ارتباطات بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214566/مناقصه-واگذاری-حجمی-عملیات-سرویس-های-صنعتی'>مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214582/استعلام-کوار--'>استعلام کوار ... / استعلام , استعلام کوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214598/استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر'>استعلام  حمل آب شرب عشایر  / استعلام, حمل آب شرب عشایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214616/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-خرید-و-حمل-آب-غیر-شرب'>اصلاحیه مناقصه اجرای خرید و حمل آب غیر شرب  / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای خرید و حمل آب غیر شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214632/مناقصه-عملیات-بازسازی-خطوط-دپوی---'>مناقصه عملیات بازسازی خطوط دپوی .... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه عملیات بازسازی خطوط دپوی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214649/استعلام-خرید-یک-دستگاه-فایروال--'>استعلام خرید یک دستگاه فایروال... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه فایروال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214667/استعلام-مادربرد-و-سی-پی-یو'>استعلام مادربرد و سی پی یو  / استعلام, مادربرد و سی پی یو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214685/استعلام-نصب-علائم-ایمنی-و-چشم-گربه-ای---'>استعلام نصب علائم ایمنی و چشم گربه ای  ... / استعلام, استعلام نصب علائم ایمنی و چشم گربه ای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214700/آگهی-شناسایی-پیمانکار-خرید-گیربکس-ساعتی'>آگهی شناسایی پیمانکار  خرید گیربکس ساعتی  / آگهی شناسایی پیمانکار ،آگهی شناسایی پیمانکار  خرید گیربکس ساعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213875/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-ولومیکسر'>مزایده یک دستگاه کامیون ولومیکسر / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه کامیون ولومیکسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213902/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم-زار-15000-متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم زار 15000 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم زار 15000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213924/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-205-تفکیکی-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 205 تفکیکی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 205 تفکیکی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213963/مزایده-فروش-اجاق-گاز--مبل-چرمی-6-نفره-'>مزایده فروش اجاق گاز ، مبل چرمی 6 نفره.. / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش اجاق گاز ، مبل چرمی 6 نفره..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214011/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-2673متر'>مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 2673متر / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 2673متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214063/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-205-80متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 205.80متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 205.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214714/استعلام-دیتا-پروژکتوریونیک-مدل-UC40PLUS--'>استعلام دیتا پروژکتوریونیک مدل UC40PLUS ... / استعلام, استعلام دیتا پروژکتوریونیک مدل UC40PLUS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214732/مناقصه-انجام-عملیات-تصدی-و-مدیریت-خدمات-حمل-و-نقل-و-جابجایی'>مناقصه انجام عملیات تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی / مناقصه,مناقصه انجام عملیات تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214749/مناقصه-ادامه-اجرا-و-تکمیل-یک-بلوک-از-پروژه-فاز-یک-(بلوک-A-و-B-)-نوبت-سوم'>مناقصه ادامه اجرا و تکمیل یک  بلوک از پروژه فاز یک  (بلوک A و B )  نوبت سوم / آگهی مناقصه، مناقصه ادامه اجرا و تکمیل یک  بلوک از پروژه فاز یک  (بلوک A و B )  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214762/استعلام-تابلو-کنترل-PLC'>استعلام تابلو کنترل PLC  / استعلام, استعلام تابلو کنترل PLC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214777/استعلام-میز-پینگ-پنگ'>استعلام میز پینگ پنگ / استعلام,استعلام میز پینگ پنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214797/استعلام-تامین-وانت-بار-و-راننده-جهت-توزیع-بسته-ها-و-امانات-پستی'>استعلام  تامین وانت بار و راننده جهت توزیع بسته ها و امانات پستی  / استعلام, تامین وانت بار و راننده جهت توزیع بسته ها و امانات پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214813/استعلام-احداث-چمن-مصنوعی--'>استعلام احداث چمن مصنوعی ... / استعلام,استعلام احداث چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214828/استعلام-تجدید-عملیات-کف-شکنی--'>استعلام تجدید عملیات کف شکنی ... / استعلام , استعلام تجدید عملیات کف شکنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214839/استعلام-خرید-3-دستگاه-اسکنر'>استعلام خرید 3 دستگاه اسکنر / استعلام, استعلام خرید 3 دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214854/استعلام-خرید-لباس-کار-و-کود'>استعلام خرید لباس کار و کود / استعلام, استعلام خرید لباس کار و کود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214867/استعلام-عملیات-خط-کشی-جهت-افزایش-ایمنی-راه-و-کاربران'>استعلام عملیات خط کشی جهت افزایش ایمنی راه و کاربران / استعلام,استعلام عملیات خط کشی جهت افزایش ایمنی راه و کاربران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214882/استعلام-خرید-بخاری'>استعلام خرید بخاری / استعلام,خرید بخاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214895/استعلام-کودهای-نیکروماکرو-و-پتاسه'>استعلام کودهای نیکروماکرو و پتاسه / استعلام, کودهای نیکروماکرو و پتاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214907/استعلام-تابلو-کنترل'>استعلام تابلو کنترل   / استعلام, استعلام تابلو کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214921/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214935/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214948/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات--'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214482/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسورهای-ساختمان-اداری--'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای ساختمان اداری... / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای ساختمان اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214500/استعلام-تهیه-و-اجرای-برج-روشنایی--'>استعلام تهیه و اجرای برج روشنایی ... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای برج روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214519/استعلام-پنل-HMI-لمسی'>استعلام پنل HMI لمسی / استعلام,استعلام پنل HMI لمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214537/استعلام-میز-کامپیوتر-به-ابعاد-70-130-m--'>استعلام  میز کامپیوتر به ابعاد 70*130 m ... / استعلام, استعلام  میز کامپیوتر به ابعاد 70*130 m ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214554/مناقصه-ارائه-خدمات-آبدارخانه-ها-تنظیفات-فضای-سبز-و--'>مناقصه ارائه خدمات آبدارخانه ها، تنظیفات، فضای سبز و... / مناقصه، مناقصه ارائه خدمات آبدارخانه ها، تنظیفات، فضای سبز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214575/استعلام-پنل-HMI-لمسی'>استعلام پنل HMI لمسی / استعلام, استعلام پنل HMI لمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214591/استعلام-پنل-hmi-لمسی-مدل-6av6644-0ab01-2axomp33715---'>استعلام  پنل hmi لمسی مدل 6av6644-0ab01-2axomp33715  ... / استعلام, استعلام  پنل hmi لمسی مدل 6av6644-0ab01-2axomp33715  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214607/استعلام-خرید-تجهیزات-الکترونیکی--'>استعلام خرید تجهیزات الکترونیکی ... / استعلام , استعلام خرید تجهیزات الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214624/استعلام-انواع-چرخ-خیاطی--'>استعلام انواع چرخ خیاطی... / استعلام, استعلام انواع چرخ خیاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214643/استعلام-خرید-ups-طبق-مشخصات-پیوستی'>استعلام خرید ups طبق مشخصات پیوستی / استعلام,استعلام خرید ups طبق مشخصات پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214661/استعلام-ریدر-برد-بلند-مدل-UHF2570'>استعلام ریدر برد بلند مدل UHF2570 / استعلام, ریدر برد بلند مدل UHF2570</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214676/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214695/استعلام-پروژه-مطالعه-بازیبنی-و-تهیه-متمم'>استعلام پروژه مطالعه بازیبنی و تهیه متمم / استعلام, پروژه مطالعه بازیبنی و تهیه متمم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213894/مزایده-محل-زمین-چمن'>مزایده محل زمین چمن / مزایده ، مزایده محل زمین چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213916/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-کارتن-نایلون-و-پلاستیک'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی کارتن، نایلون و پلاستیک / مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی کارتن، نایلون و پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213951/مزایده-فروش-مقدار-93600-کیلوگرم-اسید-سولفونیک'>مزایده فروش مقدار 93600 کیلوگرم اسید سولفونیک  / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 93600 کیلوگرم اسید سولفونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213992/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-90-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 90.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 90.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214031/تجدید-مزایده-عمومی-واگذاری-سالن-ورزشی'>تجدید مزایده عمومی واگذاری سالن ورزشی  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده عمومی واگذاری سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214709/استعلام-تشک-ژیمناستیک-ایمنی'>استعلام تشک ژیمناستیک ایمنی / استعلام , استعلام تشک ژیمناستیک ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214723/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام,استعلام تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214743/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین... / استعلام,تجدید خدمات مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214756/استعلام-صفحه-خورشیدی-مولد-برق'>استعلام صفحه خورشیدی مولد برق / استعلام, استعلام صفحه خورشیدی مولد برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214771/استعلام-پرینتر-با-قابلیت-چاپ-در-روی-صفحه'>استعلام پرینتر با قابلیت چاپ در روی صفحه / استعلام, پرینتر با قابلیت چاپ در روی صفحه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214789/استعلام-تامین-و-زیرسازی-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام  تامین و زیرسازی و نصب چمن مصنوعی  / استعلام,استعلام  تامین و زیرسازی و نصب چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214806/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام, کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214823/استعلام-تشک-2×3-متر'>استعلام تشک 2×3 متر  / استعلام , استعلام تشک 2×3 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214833/استعلام-کرومیت--میلگرد-حرارتی-6'>استعلام کرومیت + میلگرد حرارتی 6 / استعلام, استعلام کرومیت + میلگرد حرارتی 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214847/استعلام-خرید-39-ردیف-لوازم-کلرزن'>استعلام خرید 39 ردیف لوازم کلرزن / استعلام,استعلام خرید 39 ردیف لوازم کلرزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214862/استعلام-آموزش-شاغلین-واحدهای-صنعتی'>استعلام آموزش شاغلین واحدهای صنعتی / استعلام, استعلام  آموزش شاغلین واحدهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214875/استعلام-تجهیز-اماکن-ورزشی--'>استعلام تجهیز اماکن ورزشی... / استعلام, استعلام تجهیز اماکن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214890/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214902/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214914/استعلام-چرخ-خرید-فروشگاهی'>استعلام چرخ خرید فروشگاهی / استعلام,استعلام چرخ خرید فروشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214929/استعلام-بررسی-و-اندازه-گیری-قطعات-و-تجهیزات-برقی-تاسیسات-آبرسانی-تعویض-قطعات'>استعلام  بررسی و اندازه گیری قطعات و تجهیزات برقی تاسیسات آبرسانی تعویض قطعات  / استعلام, استعلام  بررسی و اندازه گیری قطعات و تجهیزات برقی تاسیسات آبرسانی تعویض قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214943/استعلام-تغییر-کاربری-و-تجهیز-8-دستگاه-سوزوکی-ویتارا'>استعلام تغییر کاربری و تجهیز 8 دستگاه سوزوکی ویتارا / استعلام,استعلام تغییر کاربری و تجهیز 8 دستگاه سوزوکی ویتارا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214956/استعلام-سنگ-تروانتن-عباس-آباد'>استعلام سنگ تروانتن عباس آباد  / استعلام,استعلام سنگ تروانتن عباس آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214970/استعلام-فریزر'>استعلام فریزر / استعلام , استعلام فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214985/استعلام-مستندنگاری-میدانی-محوطه-باستانی'>استعلام مستندنگاری میدانی محوطه باستانی / استعلام, استعلام مستندنگاری میدانی محوطه باستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214997/استعلام-کیت-آموزشی-کنترل-کننده-صنعتی--'>استعلام کیت آموزشی کنترل کننده صنعتی... / استعلام, استعلام کیت آموزشی کنترل کننده صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215011/استعلام-خرید-8-عدد-هارد-سرور'>استعلام خرید 8 عدد هارد سرور / استعلام, خرید 8 عدد هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214444/مناقصه-عمومی-حصارکشی-املاک-شهرداری'>مناقصه عمومی حصارکشی املاک شهرداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی حصارکشی املاک شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214463/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-و-ارتقاء-بخشی-از-طرح-توسعه-تصفیه-خانه'>تجدید مناقصه اجرای پروژه تکمیل و ارتقاء بخشی از طرح توسعه تصفیه خانه  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه تکمیل و ارتقاء بخشی از طرح توسعه تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214479/استعلام-سنگ-چرخ-محک-125-سه-نظام-دار--سامانه-ستاد'>استعلام سنگ چرخ محک 125 سه نظام دار , سامانه ستاد / استعلام, سنگ چرخ محک 125 سه نظام دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214495/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-با-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه  عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن / مناقصه, مناقصه  عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214512/استعلام-پنل-HMI-لمسی'>استعلام پنل HMI لمسی  / استعلام, پنل HMI لمسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214534/استعلام-خرید-تجهیزات-مربوط-به-تاسیسات-برق-و-تهویه-مطبوع-سیستمهای-حفاظتی'>استعلام خرید تجهیزات مربوط به تاسیسات برق و تهویه مطبوع سیستمهای حفاظتی  / استعلام, خرید تجهیزات مربوط به تاسیسات برق و تهویه مطبوع سیستمهای حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214550/استعلام-پنل-HMI-لمسی'>استعلام پنل HMI لمسی  / استعلام , استعلام پنل HMI لمسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214572/استعلام-پنل-HMI'>استعلام پنل HMI / استعلام , استعلام پنل HMI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214588/استعلام-مطالعه-تهیه-پرونده-ثبتی-کارخانه-سیمان'>استعلام مطالعه تهیه پرونده ثبتی کارخانه سیمان / استعلام , اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214602/مناقصه-​انجام-عملیات-نمونه-برداری-و-بررسی-های-آزمایشگاهی'>مناقصه ​انجام عملیات نمونه برداری و بررسی های آزمایشگاهی  / منقاقصه , مناقصه ​انجام عملیات نمونه برداری و بررسی های آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214620/استعلام-انتقال-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مدارسته-و--'>استعلام انتقال و نصب و راه اندازی دوربین های مدارسته و ... / استعلام, استعلام انتقال و نصب و راه اندازی دوربین های مدارسته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214639/استعلام-تابلیه'>استعلام تابلیه / استعلام , استعلام تابلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214654/استعلام-فن-کویل-زمینی-سازان'>استعلام فن کویل زمینی سازان / استعلام , استعلام فن کویل زمینی سازان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214671/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات حمل و نقل / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از خدمات حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214691/استعلام-تامین-و-نصب-سامانه-خورشیدی--'>استعلام تامین و نصب سامانه خورشیدی... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213888/مزایده-فروش-اسلج-و-مواد-زائد-نفتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اسلج و مواد زائد نفتی نوبت دوم / مزایده ، مزایده فروش اسلج و مواد زائد نفتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213910/مزایده-عمومی-دو-دستگاه-اتوبوس-بنز-C457-مدل-1386'>مزایده عمومی دو دستگاه اتوبوس بنز C457 مدل 1386 / مزایده, مزایده عمومی دو دستگاه اتوبوس بنز C457 مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213940/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده , مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213979/اصلاحیه-تجدید-مزایده-بهره-برداری-سالن-ورزشی-دلاوران'>اصلاحیه تجدید مزایده بهره برداری سالن ورزشی دلاوران  / اصلاحیه تجدید آگهی مزایده عمومی ,اصلاحیه تجدید مزایده بهره برداری سالن ورزشی دلاوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214024/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-58-6متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 58.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 58.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214706/مناقصه-اجرای-عملیات-سالن-تئاتر-پارک--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات سالن تئاتر پارک - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات سالن تئاتر پارک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214720/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214738/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-(تکفاز-سه-فاز-مستقیم)'>مناقصه خرید انواع کنتور (تکفاز، سه فاز مستقیم) / مناقصه , مناقصه خرید انواع کنتور (تکفاز، سه فاز مستقیم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214753/استعلام-خدمات-مشترکین--پیگیری-وصول-مطالبات'>استعلام خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات / استعلام, خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214768/استعلام-آبسردکن-استیل-2-شیر'>استعلام  آبسردکن استیل 2 شیر / استعلام, استعلام  آبسردکن استیل 2 شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214785/استعلام-ساخت-هواکش'>استعلام ساخت هواکش  / استعلام, ساخت هواکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214803/استعلام-درخواست-تجهیز-دوربین-های-مداربسته'>استعلام درخواست تجهیز دوربین های مداربسته / استعلام , داستعلام درخواست تجهیز دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214817/مناقصه-اجرای-7000-متر-مربع-(به-طور-تقریبی)-آسفالت-گرم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 7000 متر مربع (به طور تقریبی) آسفالت گرم  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای 7000 متر مربع (به طور تقریبی) آسفالت گرم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214830/استعلام-حشره-کش-مالاتیون'>استعلام حشره کش مالاتیون / استعلام,حشره کش مالاتیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214843/استعلام-ثبت-9-اثر-ناملموس'>استعلام ثبت 9 اثر ناملموس  / استعلام ,استعلام ثبت 9 اثر ناملموس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214858/استعلام-پکیج-تک-مبدله-فن-دار'>استعلام پکیج تک مبدله فن دار  / استعلام,استعلام پکیج تک مبدله فن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214872/استعلام-کولر-اسپلیت-9000-برند-ایران-رادیاتور'>استعلام کولر اسپلیت 9000 برند ایران رادیاتور  / استعلام, کولر اسپلیت 9000 برند ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214886/فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری--تعمیرات--بازسازی-شبکه-و-تحویل-آب-در-کنتور-تجدید'>فراخوان انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214899/استعلام-خرید-جهار-راس-بز-اصیل'>استعلام خرید جهار راس بز اصیل  / استعلام, استعلام خرید جهار راس بز اصیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214911/استعلام-باند-پس-تیو-بسکیو'>استعلام باند پس تیو بسکیو  / استعلام, استعلام باند پس تیو بسکیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214925/استعلام-کاشی-و-سرامیک'>استعلام کاشی و سرامیک / استعلام ,استعلام کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214939/استعلام-تجهیزات-سخت-افزار'>استعلام تجهیزات سخت افزار  / استعلام, استعلام تجهیزات سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214467/استعلام-موضوع-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر-ist-روستایی'>استعلام موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر ist روستایی / استعلام, موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر IST روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214481/فراخوان-PIPE-LINE-32-SMART-FLANGE-CLAMPS-نوبت-دوم'>فراخوان  PIPE LINE 32 SMART FLANGE &CLAMPS- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان  PIPE LINE 32 SMART FLANGE &CLAMPS- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214498/استعلام-سنگ-چرخ-محک-125-سه-نظام-دار'>استعلام سنگ چرخ محک 125 سه نظام دار / استعلام, سنگ چرخ محک 125 سه نظام دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214516/استعلام-پنل-HMI-لمسی--'>استعلام پنل HMI لمسی ... / استعلام, استعلام پنل HMI لمسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214536/استعلام-پنل-HMI-لمسی'>استعلام پنل HMI لمسی / استعلام,استعلام پنل HMI لمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214553/استعلام-جک-اتوماتیک'>استعلام جک اتوماتیک / استعلام,جک اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214574/فراخوان-مناقصه-آماده-سازی-تاسیسات-جانبی-و-محل-نصب-تلمبه-درون-چاهی-srp-جهت-چاه-ها'>فراخوان مناقصه آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون چاهی srp جهت چاه ها / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون چاهی srp جهت چاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214590/مناقصه-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-تنظیفات-داخلی-اماکن-اداری-پالایشگاه-پنجم---'>مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه پنجم .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه پنجم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214605/استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر'>استعلام حمل آب شرب عشایر  / استعلام, حمل آب شرب عشایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214623/استعلام-مطالعات-و-طراحی-سایت-اسکان-4--'>استعلام مطالعات و طراحی سایت اسکان 4... / استعلام,استعلام مطالعات و طراحی سایت اسکان 4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214642/مناقصه-عملیات-احداث-پیاده-رو-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث پیاده رو سازی نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات احداث پیاده رو سازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214659/استعلام-سیم-برق-افشان--'>استعلام سیم برق افشان ... / استعلام ,استعلام سیم برق افشان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214675/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214694/استعلام-تونر'>استعلام تونر  / استعلام ,استعلام تونر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213892/مزایده-اجاره-سالیانه-جایگاه-CNG-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالیانه جایگاه CNG تجدید -نوبت دوم / مزایده کتبی, مزایده اجاره سالیانه جایگاه CNG تجدید -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213914/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213947/مزایده-فروش-نه-قطعه-زمین-مسکونی-و-تجاری-و-5-باب-مغازه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش نه قطعه زمین مسکونی و تجاری و 5 باب مغازه تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش نه قطعه زمین مسکونی و تجاری و 5 باب مغازه تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213987/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214029/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-شصت-و-دو-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت شصت و دو متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت شصت و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214708/مناقصه-انجام-عملیات-تخلیه-و-بارگیری-مقداری-کالای-کیسه-ای'>مناقصه انجام عملیات تخلیه و بارگیری مقداری کالای کیسه ای / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  انجام عملیات تخلیه و بارگیری مقداری کالای کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214722/استعلام-خدمات-مشترکین--'>استعلام خدمات مشترکین ... / استعلام , استعلام خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214740/استعلام-خدمات-مشترکین-و--'>استعلام خدمات مشترکین و... / استعلام,خدمات مشترکین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214755/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--پیگیری-وصول-مطالبات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات / استعلام, تجدید خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214770/استعلام-اسکنر-Avison'>استعلام اسکنر Avison / استعلام ,استعلام اسکنر Avison</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214787/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-سه-وعده-غذا-و-خدمات-اطاقداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ سه وعده غذا و خدمات اطاقداری نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ سه وعده غذا و خدمات اطاقداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214805/تجدید-مناقصه-پروژه-آسفالت-گرم-سطح-شهر-و----97-4-19'>تجدید مناقصه پروژه آسفالت گرم سطح شهر و ...  - 97.4.19 / مناقصه, تجدید مناقصه پروژه آسفالت گرم سطح شهر و ...  - 97.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214822/مناقصه-زیرسازی--بیس-ریزی-و-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی ، بیس ریزی و آسفالت.... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه زیرسازی ، بیس ریزی و آسفالت.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214832/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-بافت-قدیم--'>استعلام مرمت و ساماندهی بافت قدیم... / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی بافت قدیم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214846/استعلام-30000-متر-کابل-Cable-cat7'>استعلام 30000 متر کابل Cable cat7 / استعلام,استعلام 30000 متر کابل Cable cat7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214861/استعلام-لوازم-برقی--'>استعلام لوازم برقی ... / استعلام , استعلام لوازم برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214874/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن / استعلام, استعلام خرید لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214888/استعلام-فن-کوئل--'>استعلام فن کوئل ... / استعلام , استعلام فن کوئل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214901/مناقصه-بهسازی-معابر'>مناقصه بهسازی معابر / مناقصه , مناقصه بهسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214913/استعلام-ایزوگام-درجه-یک-و-استاندارد-ملی-ایران'>استعلام ایزوگام درجه یک و استاندارد ملی ایران  / استعلام, ایزوگام درجه یک و استاندارد ملی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214927/استعلام-دستگاه-جک-بتن-شکن'>استعلام دستگاه جک بتن شکن / استعلام, استعلام دستگاه جک بتن شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214942/استعلام-خرید-مواد-شیمیایی'>استعلام خرید مواد شیمیایی / استعلام, خرید مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214955/استعلام-درب-چوبی-و--'>استعلام درب چوبی و... / استعلام,درب چوبی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214428/مناقصه-پروژه-محوطه-سازی-و-سایبان-انبار-مرکزی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه محوطه سازی و سایبان انبار مرکزی - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه پروژه محوطه سازی و سایبان انبار مرکزی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214445/تجدید-مناقصه-اجرای-جدول-گذاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای جدول گذاری ...نوبت  دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای جدول گذاری ...نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214464/استعلام-احداث-آموزشگاه--'>استعلام احداث آموزشگاه ... / استعلام, استعلام احداث آموزشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214480/فراخوان-خدمات-جنبی-دفتری--رانندگی-و-فناوری-اطلاعات'>فراخوان  خدمات جنبی دفتری ، رانندگی و فناوری اطلاعات  / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار,فراخوان  خدمات جنبی دفتری ، رانندگی و فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214497/استعلام-چسب--'>استعلام چسب ... / استعلام , استعلام چسب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214514/استعلام-پنل-HMIلمسی'>استعلام پنل HMIلمسی / استعلام, پنل HMIلمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214535/استعلام-ایمن-سازی-فیزیکی-مدارس-حاشیه-راه'>استعلام ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه  / استعلام, ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214552/استعلام-پنل-HMIلمسی'>استعلام  پنل HMIلمسی / استعلام, پنل HMIلمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214573/استعلام-چاپگر-صنعتی'>استعلام چاپگر صنعتی  / استعلام ,استعلام چاپگر صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214589/استعلام-جابجایی-و-احداث-دو-ایستگاه-لرزه-نگاری'>استعلام جابجایی و احداث دو ایستگاه لرزه نگاری  / استعلام, جابجایی و احداث دو ایستگاه لرزه نگاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214604/استعلام-اجرای-فونداسیون-پروژه-کتابخانه--'>استعلام اجرای فونداسیون پروژه کتابخانه... / استعلام,استعلام اجرای فونداسیون پروژه کتابخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214622/استعلام-کامپیوتر--پرینتر-4-کاره--ویدئو-پرژکتور-و-اسکنر'>استعلام کامپیوتر ، پرینتر 4 کاره ، ویدئو پرژکتور و اسکنر / استعلام,استعلام کامپیوتر ، پرینتر 4 کاره ، ویدئو پرژکتور و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214640/استعلام-لوازم-شیرفلکه-سه-راهی-کمربند--'>استعلام لوازم شیرفلکه- سه راهی کمربند... / استعلام, لوازم شیرفلکه- سه راهی کمربند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214655/استعلام-اسکنر---'>استعلام اسکنر  ... / استعلام, استعلام اسکنر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214672/استعلام-خرید-بیسیم-نصب-و-راه-اندازی-شبکه'>استعلام خرید بیسیم، نصب و راه اندازی شبکه / استعلام,استعلام خرید بیسیم، نصب و راه اندازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214692/مناقصه-عملیات-احداث-استخر-سرپوشیده'>مناقصه عملیات احداث استخر سرپوشیده  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات احداث استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213890/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-814-فرعی-از-هفت-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره پلاک 814 فرعی از هفت اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 814 فرعی از هفت اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213911/آگهی-مزاید-فروش-انواع-کاغذ-الوان--نوبت-دوم'>آگهی مزاید فروش انواع کاغذ الوان - نوبت دوم / آگهی مزایده , آگهی مزاید فروش انواع کاغذ الوان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213943/مزایده-اموال-غیرمنقول-زمین-کاربری-مسکونی-صنعتی-کارگاهی'>مزایده اموال غیرمنقول زمین کاربری مسکونی صنعتی کارگاهی  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول زمین کاربری مسکونی صنعتی کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213982/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-264-25متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 264.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 264.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214025/مزایده-سیم-کارت'>مزایده سیم کارت / مزایده, مزایده سیم کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214707/استعلام-تجهیزات-اتاق-سرور'>استعلام تجهیزات اتاق سرور / استعلام,تجهیزات اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214721/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام  تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام, تجدید خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214739/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین-پیگیری-وصول-مطالبات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین -پیگیری وصول مطالبات / استعلام,استعلام تجدید خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214754/استعلام-خدمات-مشترکین--'>استعلام خدمات مشترکین ... / استعلام , استعلام خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214769/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای'>استعلام تعمیرات ساختمانی مراکز آموزش فنی و حرفه ای  / استعلام, تعمیرات ساختمانی مراکز آموزش فنی و حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214786/استعلام-تابلو-راهنمایی-ترافیکی--'>استعلام تابلو راهنمایی ترافیکی ... / استعلام , استعلام تابلو راهنمایی ترافیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214804/مناقصه-عمومی-عملیات-لوله-گذاری-ضلع-شرق-و-غرب-خیابان-برق-و-سطح-منطقه'>مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری ضلع شرق و غرب خیابان برق و سطح منطقه / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری ضلع شرق و غرب خیابان برق و سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214821/استعلام-​تصفیه-روغن'>استعلام ​تصفیه روغن / استعلام , استعلام ​تصفیه روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214831/مناقصه-واگذاری-تامین-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه واگذاری تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا / مناقصه ، مناقصه واگذاری تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214844/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای پروژه بهسازی و آسفالت معابر ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای پروژه بهسازی و آسفالت معابر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214860/استعلام-خرید-500-شاخه-لوله-25-پریمری--'>استعلام خرید 500 شاخه لوله 25 پریمری... / استعلام , استعلام خرید 500 شاخه لوله 25 پریمری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214873/استعلام-گوشی-تلفن-هایبرکس'>استعلام گوشی تلفن هایبرکس  / استعلام , استعلام گوشی تلفن هایبرکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214887/استعلام-اقلام-و-لوازم-ساختمانی--ترمومتر-گرم-کن'>استعلام اقلام و لوازم ساختمانی ، ترمومتر گرم کن / استعلام ,استعلام اقلام و لوازم ساختمانی ، ترمومتر گرم کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214900/استعلام-سنگ-دیوار--'>استعلام سنگ دیوار... / استعلام, استعلام سنگ دیوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214912/استعلام-خرید-یو-پی-اس--'>استعلام خرید یو پی اس... / استعلام, استعلام خرید یو پی اس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214926/استعلام-هارد-دیسک-اسکترنال'>استعلام هارد دیسک اسکترنال / استعلام,استعلام هارد دیسک اسکترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214414/مناقصه-عمومی-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه عمومی امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214431/استعلام-زیرسازی-و-آسفالت-محوطه-مدرسه--'>استعلام زیرسازی و آسفالت محوطه مدرسه... / استعلام,زیرسازی و آسفالت محوطه مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214450/مناقصه-انجام-امور-راهنمایی-موزه-های-سطح-استان--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور راهنمایی موزه های سطح استان.. تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه انجام امور راهنمایی موزه های سطح استان.. تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214469/مناقصه-فراخوان-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-و-احداث-موتورخانه-سر-چاهی-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان عملیات اجرای خط انتقال آب و احداث موتورخانه سر چاهی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب و احداث موتورخانه سر چاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214483/مناقصه-عملیات-نماکاری-ساختمان-کشتارگاه'>مناقصه عملیات نماکاری ساختمان کشتارگاه / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات نماکاری ساختمان کشتارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214502/استعلام-تکمیل-سالن--'>استعلام  تکمیل سالن ... / استعلام,  تکمیل سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214520/استعلام-پنل-HMI-لمسی--'>استعلام پنل HMI لمسی... / استعلام, استعلام پنل HMI لمسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214538/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذا-نوبت-سوم'>مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا نوبت سوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا (نوبت سوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214557/تجدید-مناقصه-بهسازی-بقعه-شهدای-گمنام--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهسازی بقعه شهدای گمنام - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه بهسازی بقعه شهدای گمنام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214577/مناقصه-حفظ-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ نگهداری فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214593/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214608/استعلام-حمل-آب-شرب--'>استعلام حمل آب شرب ... / استعلام, استعلام حمل آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214626/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-بازارچه-سنتی-صنایع-دستی'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث بازارچه سنتی صنایع دستی / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث بازارچه سنتی صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214644/استعلام-لوله-مانیسمان-لوازم-تاسیسات-و-لوله-کشی'>استعلام لوله مانیسمان، لوازم تاسیسات و لوله کشی  / استعلام, استعلام لوله مانیسمان، لوازم تاسیسات و لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214662/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-های-چدن-داکتیل-آبی'>تجدید مناقصه خرید لوله های چدن داکتیل آبی / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید لوله های چدن داکتیل آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214677/استعلام-برق-رسانی--'>استعلام برق رسانی ... / استعلام , استعلام برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214696/مناقصه-احداث-قسمتی-از-پل-ورودی--'>مناقصه احداث قسمتی از پل ورودی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث قسمتی از پل ورودی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213896/مزایده-واگذاری-تعداد-15-قطعه-زمین-بصورت-کاملا-نقدی'>مزایده واگذاری تعداد 15 قطعه زمین بصورت کاملا نقدی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 15 قطعه زمین بصورت کاملا نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213918/مزایده-تجهیزات-و-دستگاه-های-موتورخانه-فعال'>مزایده تجهیزات و دستگاه های موتورخانه فعال / مزایده, مزایده تجهیزات و دستگاه های موتورخانه فعال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213952/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-447متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 447متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 447متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213994/تجدید-مزایده-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده سالن ورزشی   نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده سالن ورزشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214037/مزایده-سه-دانگ-یکباب-مغازه-به-پلاک-ثبتی-شماره-52-فرعی'>مزایده سه دانگ یکباب مغازه به پلاک ثبتی شماره 52 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب مغازه به پلاک ثبتی شماره 52 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214710/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214725/استعلام-نیاز-به-آسفالت'>استعلام نیاز به آسفالت / استعلام ,استعلام نیاز به آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214744/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--پیگیری-وصول-مطالبات'>استعلام  تجدید خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات / استعلام, تجدید خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214758/استعلام-خدمات-مشترکین-و--'>استعلام خدمات مشترکین و.... / استعلام,خدمات مشترکین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214772/استعلام-یک-عدد-رک-مطابق-مشخصات-اعلام-شده--'>استعلام یک عدد رک مطابق مشخصات اعلام شده... / استعلام,یک عدد رک مطابق مشخصات اعلام شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214790/استعلام-خرید-سرویس-بهداشتی'>استعلام خرید سرویس بهداشتی / استعلام,خرید سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214807/استعلام-باطری---'>استعلام باطری .... / استعلام, استعلام باطری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214824/استعلام-کولر-گازی-ایران-رادیاتور'>استعلام کولر گازی ایران رادیاتور / استعلام, کولر گازی ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214835/استعلام-تعمیر-دیزل-ژنراتور'>استعلام تعمیر دیزل ژنراتور / استعلام,تعمیر دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214848/استعلام-اجرای-کف-پوش-سالن'>استعلام اجرای کف پوش سالن / استعلام,استعلام اجرای کف پوش سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214863/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام , استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214876/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-چاپارخانه--'>استعلام مرمت و ساماندهی چاپارخانه ... / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی چاپارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214891/استعلام-آمارگیری-و-برداشت-واحدهای-احداثی'>استعلام آمارگیری و برداشت واحدهای احداثی / استعلام, استعلام آمارگیری و برداشت واحدهای احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214903/استعلام-کلر-زن-امکان-تزریق-فشار-40-بار'>استعلام کلر زن امکان تزریق فشار 40 بار / استعلام ,استعلام کلر زن امکان تزریق فشار 40 بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214915/استعلام-جدولگذاری'>استعلام جدولگذاری / استعلام,استعلام جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214930/استعلام-خرید-لباس-کار-و-کود--'>استعلام خرید لباس کار و کود ... / استعلام, استعلام خرید لباس کار و کود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214522/استعلام-پنل-hmi-لمسی-مدل-6av6644-0ab01-2axomp33715---'>استعلام پنل hmi لمسی مدل 6av6644-0ab01-2axomp33715  ... / استعلام, استعلام پنل hmi لمسی مدل 6av6644-0ab01-2axomp33715  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214543/استعلام-خرید-نرم-افزار-جامع-کنترل-تردد-جهت-اداره-کل-حراست'>استعلام خرید نرم افزار جامع کنترل تردد جهت اداره کل حراست / استعلام, استعلام خرید نرم افزار جامع کنترل تردد جهت اداره کل حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214563/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214580/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-اتاق-سرور'>استعلام  بهسازی و نوسازی اتاق سرور  / استعلام, بهسازی و نوسازی اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214595/تجدید-مناقصه-عملیات-لکه-گیری-درزگیری-و-روکش-آسفالت'>تجدید مناقصه عملیات لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بصورت فشرده,مناقصه عملیات لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214613/استعلام-درخواست-خرید-چمن-مصنوعی'>استعلام درخواست خرید چمن مصنوعی  / استعلام, درخواست خرید چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214630/استعلام-خرید-18-دستگاه-دمنده-موتوری-اطفا-حریق---'>استعلام خرید 18 دستگاه دمنده موتوری اطفا حریق  ... / استعلام, استعلام خرید 18 دستگاه دمنده موتوری اطفا حریق  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214646/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-ساخت-45-واحد-خدماتی-شهرک'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار ساخت 45 واحد خدماتی شهرک / فراخوان، شناسایی سرمایه گذار ساخت 45 واحد خدماتی شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214665/مناقصه-آماده-سازی-تاسیسات-جانبی-و-محل-نصب-تلمبه-درون-چاهی-SRP--'>مناقصه آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون چاهی SRP ... / مناقصه ، مناقصه آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون چاهی SRP ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214682/استعلام-تجهیزات-سخت-افزار'>استعلام تجهیزات سخت افزار  / استعلام , استعلام تجهیزات سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214698/استعلام-بالابر--'>استعلام بالابر ... / استعلام , استعلام بالابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213872/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,  مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213900/مزایده-واگذاری-پارکینگ'>مزایده واگذاری پارکینگ / مزایده,مزایده واگذاری پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213921/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-کارتن-نایلون-و-پلاستیک'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی کارتن، نایلون و پلاستیک / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام ضایعاتی کارتن، نایلون و پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213960/مزایده-تعدادی-وسائل-و-تجهیزات-کامپیوتری'>مزایده تعدادی وسائل و تجهیزات کامپیوتری / آگهی مزایده , مزایده تعدادی وسائل و تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214004/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-236-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 236 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 236 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214041/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1139-2متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1139.2متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1139.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214712/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--مرحله-دوم-نوبت-چهارم'>تجدید مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز - مرحله دوم نوبت چهارم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز - مرحله دوم نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214727/مناقصه-انجام-خدمات-بیمه-ای'>مناقصه انجام خدمات بیمه ای  / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه خدمات بیمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214746/استعلام-ارتقاء-عملکرد-و-حفظ-سیستم-های-روشنایی---'>استعلام ارتقاء عملکرد و حفظ سیستم های روشنایی .... / استعلام , استعلام ارتقاء عملکرد و حفظ سیستم های روشنایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214760/استعلام-خرید-و-اجرای-سیستم-دوربین-مداربسته-و-اتاق-سرور'>استعلام خرید و اجرای سیستم دوربین مداربسته و اتاق سرور / استعلام , استعلام خرید و اجرای سیستم دوربین مداربسته و اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214775/استعلام-خرید-پنل'>استعلام خرید پنل / استعلام,خرید پنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214793/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات اجرای پروژه بهسازی و آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرای پروژه بهسازی و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214810/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214826/استعلام-ملحفه-بالشت-پتو'>استعلام ملحفه، بالشت، پتو  / استعلام, استعلام ملحفه، بالشت، پتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214837/استعلام-لوله-های-گالوانیزه-فلنجدار-طبق-لیست-در-اقطار-مختلف---'>استعلام  لوله های گالوانیزه فلنجدار طبق لیست در اقطار مختلف  ... / استعلام, استعلام  لوله های گالوانیزه فلنجدار طبق لیست در اقطار مختلف  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214851/استعلام-دستگاه-تست-مقاومت-فشاری-و-خمشی-ملات-سیمانی-(به-همراه-لپ-تاپ)'>استعلام دستگاه تست مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمانی (به همراه لپ تاپ)  / استعلام, دستگاه تست مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمانی (به همراه لپ تاپ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214865/مناقصه-بیمه-حوادث-و-آتش-سوزی-ساختمان-و--'>مناقصه بیمه حوادث و آتش سوزی ساختمان و ...  / آگهی مناقصه ,مناقصه بیمه حوادث و آتش سوزی ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214880/استعلام-موتور-اسکن-انژکتور-شور'>استعلام موتور اسکن انژکتور شور / استعلام, استعلام موتور اسکن انژکتور شور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214893/استعلام-کیف-نگهدارنده-غذا'>استعلام کیف نگهدارنده غذا / استعلام, استعلام کیف نگهدارنده غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214905/استعلام-کیت-انشعاب-پلی-پروپیلنی--'>استعلام کیت انشعاب پلی پروپیلنی... / استعلام, استعلام کیت انشعاب پلی پروپیلنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214919/استعلام-تهیه-و-اجرای-چمن-مصنوعی'>استعلام تهیه و اجرای چمن مصنوعی / استعلام, تهیه و اجرای چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214932/استعلام-تعمیر-تجهیز-و-مرمت-و-بهسازی-ساختمان-های-جنات'>استعلام تعمیر، تجهیز و مرمت و بهسازی ساختمان های جنات / استعلام, استعلام تعمیر، تجهیز و مرمت و بهسازی ساختمان های جنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214946/استعلام-حمل-255-تن-جو--'>استعلام حمل 255 تن جو ... / استعلام, استعلام حمل 255 تن جو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214960/استعلام-آجر-مربعی-درجه-یک'>استعلام آجر مربعی درجه یک / استعلام,استعلام آجر مربعی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214974/استعلام-اجرای-بستر-شبکه-و-دوربین--'>استعلام اجرای بستر شبکه و دوربین... / استعلام,اجرای بستر شبکه و دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214506/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-مجتمع--شهرکهای-کشاورزی-گلخانه-ای-و-شیلاتی'>فراخوان سرمایه گذاری در مجتمع / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای و شیلاتی / فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری در مجتمع / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای و شیلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214526/استعلام-پنل-HMIلمسی'>استعلام پنل HMIلمسی / استعلام, پنل HMIلمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214544/استعلام-پنل-HMI--'>استعلام پنل HMI ... / استعلام , استعلام پنل HMI ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214565/استعلام-پنل-HMI-لمسی--'>استعلام پنل HMI لمسی... / استعلام,پنل HMI لمسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214581/استعلام-پیمانکار-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز--'>استعلام پیمانکار بهره برداری نگهداری و تعمیرات ایستگاه تقلیل فشار گاز ... / استعلام, استعلام پیمانکار بهره برداری نگهداری و تعمیرات ایستگاه تقلیل فشار گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214597/استعلام-فایل-4-کشو-میز-دو-منظوره-کامپیوتر-و-تحریر-قفسه'>استعلام فایل 4 کشو، میز دو منظوره کامپیوتر و تحریر، قفسه / استعلام, فایل 4 کشو، میز دو منظوره کامپیوتر و تحریر، قفسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214615/مناقصه-حمل-و-تخلیه-کود-حیوانی-(گاوی)'>مناقصه حمل و تخلیه کود حیوانی (گاوی) / مناقصه , مناقصه حمل و تخلیه کود حیوانی (گاوی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214631/استعلام-خرید-لوله-کوپلینگ-دار-جی-آر-پی-700-میلی-متری'>استعلام خرید لوله کوپلینگ دار جی آر پی 700 میلی متری / استعلام, خرید لوله کوپلینگ دار جی آر پی 700 میلی متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214648/استعلام-خرید-لوازم-ایستگاه-پمپاژ-بورالان--'>استعلام خرید لوازم ایستگاه پمپاژ بورالان... / استعلام,خرید لوازم ایستگاه پمپاژ بورالان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214666/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-بافت-تاریخی--'>استعلام مرمت و ساماندهی بافت تاریخی ... / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی بافت تاریخی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214684/استعلام-بکارگیری-9-نفر-نیروی-روانشناس-و-مشاور'>استعلام بکارگیری 9 نفر نیروی روانشناس و مشاور / استعلام,بکارگیری 9 نفر نیروی روانشناس و مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214699/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-میکروسکوپ'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه میکروسکوپ / مناقصه , مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه میکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213873/مزایده-سواری-پژو-206-SD'>مزایده سواری پژو 206 SD  / مزایده, مزایده سواری پژو 206 SD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213901/مزایده-احداث-زمین-تنیس--بدمینتون-و-اسکواش'>مزایده احداث زمین تنیس ، بدمینتون و اسکواش / آگهی مزایده ، مزایده احداث زمین تنیس ، بدمینتون و اسکواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213923/مزایده-بهره-برداری-از-تاسیسات--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تاسیسات - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری از تاسیسات  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213962/مزایده-فراخوان-بهره-برداری-از-بخش-های-داروخانه-درمانگاه-های-مناطق-5-و-19-و--'>مزایده فراخوان بهره برداری از بخش های داروخانه درمانگاه های مناطق 5 و 19 و ... / مزایده فراخوان بهره برداری از بخش های داروخانه درمانگاه های مناطق 5 و 19 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214009/آگهی-مزایده-فروش-تعددی-خودرو-پژو-405--'>آگهی مزایده فروش تعددی خودرو پژو 405 ... / آگهی مزایده,آگهی مزایده فروش تعددی خودرو پژو 405 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214055/مزایده-فروش-یک-خانه-مسکونی-دارای-600-متر-زمین'>مزایده فروش یک خانه مسکونی دارای 600 متر زمین  / مزایده,مزایده فروش یک خانه مسکونی دارای 600 متر زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214713/استعلام-الکترو-پمپ-شناور--'>استعلام الکترو پمپ شناور... / استعلام,الکترو پمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214728/استعلام-خدمات-مشترکین-و--'>استعلام خدمات مشترکین و... / استعلام,خدمات مشترکین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214748/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214761/استعلام-قلم-نوری-دیجیتال'>استعلام قلم نوری دیجیتال / استعلام, استعلام قلم نوری دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214776/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین-پیگیری-وصول-مطالبات'>استعلام تجدید خدمات مشترکین -پیگیری وصول مطالبات / استعلام,استعلام تجدید خدمات مشترکین -پیگیری وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214796/استعلام-تجهیزات-اندازه-گیری'>استعلام تجهیزات اندازه گیری  / استعلام ,استعلام تجهیزات اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214812/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین'>استعلام تجدید خدمات مشترکین / استعلام , استعلام تجدید خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214827/استعلام-عملیات-اجرایی-شبکه-گاز-رسانی'>استعلام عملیات اجرایی شبکه گاز رسانی  / استعلام,استعلام عملیات اجرایی شبکه گاز رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214838/استعلام-لپ-تاپ-جی-پی-اس-و--'>استعلام  لپ تاپ، جی پی اس و .. / استعلام, لپ تاپ، جی پی اس و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214853/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214866/استعلام-دستگاه-توتال-استیشن-و-گیرنده-ایستگاهی-چند-فرکانسه'>استعلام دستگاه توتال استیشن و گیرنده ایستگاهی چند فرکانسه  / استعلام, استعلام دستگاه توتال استیشن و گیرنده ایستگاهی چند فرکانسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214881/استعلام-لاستیک-زیر-پا--مقسم-لاستیکی'>استعلام لاستیک زیر پا - مقسم لاستیکی  / استعلام , استعلام لاستیک زیر پا - مقسم لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214894/استعلام-دیاگ-H-اسکن-برلیانس'>استعلام دیاگ H اسکن برلیانس  / استعلام, استعلام دیاگ H اسکن برلیانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214906/استعلام-پرده-نمایش-برقی-همراه-با-کنترل'>استعلام  پرده نمایش برقی همراه با کنترل / استعلام, استعلام  پرده نمایش برقی همراه با کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214920/مناقصه-بکارگیری-پنج-نفر-کارگر-خدماتی-شهری'>مناقصه بکارگیری پنج نفر کارگر خدماتی شهری  / مناقصه بکارگیری پنج نفر کارگر خدماتی شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214933/استعلام-تونر-کارتریج'>استعلام تونر کارتریج / استعلام, تونر کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214947/استعلام-تجدید-عملیات-خرید-آب'>استعلام  تجدید عملیات خرید آب  / استعلام, تجدید عملیات خرید آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214961/استعلام-پایه-برق-بتونی'>استعلام پایه برق بتونی / استعلام , استعلام پایه برق بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214975/استعلام-لب-تاب-asus-گرافیک--'>استعلام لب تاب asus گرافیک ... / استعلام, استعلام لب تاب asus گرافیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214989/استعلام-رولبرینگ-کامل-و--'>استعلام رولبرینگ کامل و... / استعلام, استعلام رولبرینگ کامل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214492/مناقصه-پیمانکاران-طبخ-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه پیمانکاران طبخ غذا نوبت دوم / آگهی ارزیابی صلاحیت پیمانکاران طبخ غذا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214510/مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت ... / مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214532/استعلام-پنل-HMI-لمسی--'>استعلام پنل HMI لمسی... / استعلام,پنل HMI لمسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214548/استعلام-پنل-HMI-لمسی'>استعلام پنل HMI لمسی / استعلام,استعلام پنل HMI لمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214568/استعلام-پنل-HMI-لمسی'>استعلام پنل HMI لمسی / استعلام, پنل HMI لمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214585/اصلاحیه-فراخوان-عمومی-مناقصه-آماده-سازی-اراضی'>اصلاحیه فراخوان عمومی مناقصه آماده سازی اراضی  / اصلاحیه فراخوان , فراخوان عمومی مناقصه آماده سازی اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214600/استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر'>استعلام حمل آب شرب عشایر / استعلام,استعلام حمل آب شرب عشایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214618/تجدید-فراخوان-تهیه-تامین-و-اجرای-مخزن-پیش-ساخته-کامپوزیتی-CRP'>تجدید فراخوان تهیه، تامین و اجرای مخزن پیش ساخته کامپوزیتی CRP / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی, تهیه، تامین و اجرای مخزن پیش ساخته کامپوزیتی CRP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214636/مناقصه-امور-فضای-سبز-و-تنظیف-و-پسماند--تجدید-مرحله-دوم'>مناقصه امور فضای سبز و تنظیف و پسماند .. تجدید مرحله دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه امور فضای سبز و تنظیف و پسماند .. تجدید مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214652/استعلام-طراحی-فیلتر-هواساز'>استعلام طراحی فیلتر هواساز  / استعلام, طراحی فیلتر هواساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214669/تجدید-مناقصه-زیرسازی-خرید-و-پخش-آسفالت-معابر-اصلی-و-فرعی'>تجدید مناقصه زیرسازی، خرید و پخش آسفالت معابر اصلی و فرعی / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه زیرسازی، خرید و پخش آسفالت معابر اصلی و فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214688/تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه--حفر--تجهیز-و-اجرای-خط-انتقال-چاه'>تجدید مناقصه عملیات تهیه ، حفر ، تجهیز و اجرای خط انتقال چاه  / تجدید فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات تهیه ، حفر ، تجهیز و اجرای خط انتقال چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213880/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-و-اقلام-اقساطی'>مزایده  آهن آلات ضایعاتی و اقلام اقساطی / مزایده , مزایده  آهن آلات ضایعاتی و اقلام اقساطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213906/مزایده-ملک-به-مساحت-203-25متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 203.25متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 203.25متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213931/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-سطح-استان-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213970/مزایده-فروش-ششدانگ-خانه-بهداشت-روستای-بندبن-با-پلاک-ثبتی-21-1'>مزایده فروش ششدانگ خانه بهداشت روستای بندبن با پلاک ثبتی 21/1  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ خانه بهداشت روستای بندبن با پلاک ثبتی 21/1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214018/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-278-06متر'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 278.06متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 278.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214078/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-84-16متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214703/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214717/استعلام-کنتور-آب'>استعلام کنتور آب  / استعلام,استعلام کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214735/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب  / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214751/استعلام-خرید-500-دستگاه-کنتور-تکفاز-هوشمند'>استعلام خرید 500 دستگاه کنتور تکفاز هوشمند  / استعلام, استعلام خرید 500 دستگاه کنتور تکفاز هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214766/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین... / استعلام, استعلام تجدید خدمات مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214783/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214800/استعلام-برکناری-موانع-جهت-اصلاح-نقاط-حادثه-خیز---'>استعلام برکناری موانع جهت اصلاح نقاط حادثه خیز  ... / استعلام, استعلام برکناری موانع جهت اصلاح نقاط حادثه خیز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214815/استعلام-تجهیز-دو-دستگاه-ساختمان-مامورسرا'>استعلام  تجهیز دو دستگاه ساختمان مامورسرا / استعلام, تجهیز دو دستگاه ساختمان مامورسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214841/تجدید-مناقصه-مکانیزه-نمودن-آبیاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مکانیزه نمودن آبیاری - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه مکانیزه نمودن آبیاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214856/استعلام-آماده-سازی-و-تبدیل-2-زمین-خام-به-زمین-تنیس-مسقف--'>استعلام آماده سازی و تبدیل 2 زمین خام به زمین تنیس مسقف... / استعلام, استعلام آماده سازی و تبدیل 2 زمین خام به زمین تنیس مسقف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214870/استعلام-وسایل-لوله-کشی'>استعلام وسایل لوله کشی / استعلام , استعلام وسایل لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214884/استعلام-گچکاری-و-نقاشی-مراکز--'>استعلام گچکاری و نقاشی مراکز... / استعلام,گچکاری و نقاشی مراکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214897/استعلام-برنج-دانه-بلند-هندی'>استعلام برنج دانه بلند هندی  / استعلام , استعلام برنج دانه بلند هندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214909/استعلام-سیستم-نوبت-دهی-هوشمند--'>استعلام سیستم نوبت دهی هوشمند... / استعلام,سیستم نوبت دهی هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214923/استعلام-سم-پاشی--'>استعلام سم پاشی ... / استعلام , استعلام سم پاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214937/استعلام-آب-رسانی-به-متراژ-2000'>استعلام آب رسانی به متراژ 2000  / استعلام , استعلام آب رسانی به متراژ 2000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214950/استعلام-اتوکلاو'>استعلام اتوکلاو  / استعلام, استعلام اتوکلاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214965/همایش-ملی-اقتصاد--مدیریت-توسعه-و-کارآفرینی'>همایش ملی اقتصاد ، مدیریت توسعه و کارآفرینی / همایش ملی اقتصاد ، مدیریت توسعه و کارآفرینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214979/استعلام-صندلی-انتظار-فرودگاهی'>استعلام صندلی انتظار فرودگاهی  / استعلام, استعلام صندلی انتظار فرودگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214992/استعلام-لوله-گذاری--'>استعلام لوله گذاری ... / استعلام , استعلام لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214484/استعلام-سرامیک--'>استعلام سرامیک ... / استعلام, استعلام سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214503/مناقصه-پیمانکار-عملیات-حفاری-و-تحکیم-تونل-های-انحراف--'>مناقصه پیمانکار عملیات حفاری و تحکیم تونل های انحراف... / آگهی مناقصه پیمانکار, مناقصه پیمانکار عملیات حفاری و تحکیم تونل های انحراف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214521/استعلام-پنل-HMI--'>استعلام پنل HMI ... / استعلام , استعلام پنل HMI ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214542/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-ادوات-ابزار-دقیق'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ادوات ابزار دقیق  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ادوات ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214562/استعلام-پنل-HMI-لمسی--'>استعلام پنل HMI لمسی ... / استعلام, استعلام پنل HMI لمسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214579/استعلام-خرید-وسایل-و-تجهیزات-رشته-شبکه-و-نرم-افزار'>استعلام خرید وسایل و تجهیزات رشته شبکه و نرم افزار / استعلام,استعلام خرید وسایل و تجهیزات رشته شبکه و نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214594/استعلام-حمل-آب-شرب--'>استعلام حمل آب شرب... / استعلام, استعلام حمل آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214612/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت--'>استعلام کولر گازی اسپلیت... / استعلام,کولر گازی اسپلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214627/استعلام-حمل-آب-شرب'>استعلام حمل آب شرب / استعلام ,استعلام حمل آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214645/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214663/استعلام-تست-پروتئین-و-خون--'>استعلام تست پروتئین و خون... / استعلام,تست پروتئین و خون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214681/استعلام-اسپیلت-18000-مدل-LG-از-نوع-nb186tq'>استعلام اسپیلت 18000 مدل LG از نوع nb186tq / استعلام,استعلام اسپیلت 18000 مدل LG از نوع nb186tq</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214697/استعلام-کیس-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام کیس کامپیوتر و متعلقات / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213899/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شرق-طبقه-ششم-208-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان شرق طبقه ششم 208.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان شرق طبقه ششم 208.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213920/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-155-79متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 155.79متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 155.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213958/مزایده-آپارتمان-مساحت-64-52متر'>مزایده آپارتمان مساحت 64.52متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 64.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213997/مزایده-آپارتمان-مساحت-83-32مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 83.32مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 83.32مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214038/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214711/مناقصه-حمل-و-نقل-محصولات'>مناقصه حمل و نقل محصولات / مناقصه, مناقصه حمل و نقل محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214726/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214745/استعلام-دستگاه-جوشکاری-اینورتر'>استعلام دستگاه جوشکاری اینورتر  / استعلام, استعلام دستگاه جوشکاری اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214759/استعلام-چاپگر-کارت'>استعلام چاپگر کارت  / استعلام, استعلام چاپگر کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214773/مناقصه-احیای-بهسازی-و-مرمت-مجموعه-پل-تاریخی-نوبت-دوم'>مناقصه احیای بهسازی و مرمت مجموعه پل تاریخی نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه احیای بهسازی و مرمت مجموعه پل تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214791/استعلام-آب-سردکن-استیل-2-شیر'>استعلام آب سردکن استیل 2 شیر / استعلام, آب سردکن استیل 2 شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214809/استعلام-تجهیزات-سخت-افزار'>استعلام تجهیزات سخت افزار  / استعلام, استعلام تجهیزات سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214825/استعلام-مینی-پی-سی-20-دستگاه--کیبورد-20-دستگاه--موس---'>استعلام مینی پی سی 20 دستگاه - کیبورد 20 دستگاه - موس ..... / استعلام ,استعلام مینی پی سی 20 دستگاه - کیبورد 20 دستگاه - موس .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214836/استعلام-راه-اندازی-مرکز-جامع-توانمد-سازی-و-جامعه-پذیری-معتادان'>استعلام راه اندازی مرکز جامع توانمد سازی و جامعه پذیری معتادان / استعلام,استعلام راه اندازی مرکز جامع توانمد سازی و جامعه پذیری معتادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214849/استعلام-ضربه-گیر'>استعلام ضربه گیر  / استعلام, استعلام ضربه گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214864/مناقصه-خرید-مصالح-رودخانه-ای-آبرفتی-(بیس)--'> مناقصه خرید مصالح رودخانه ای آبرفتی (بیس)...  / مناقصه, مناقصه خرید مصالح رودخانه ای آبرفتی (بیس)... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214877/استعلام-تهیه-و-ساخت-سالن-امفی-تئاتر'>استعلام تهیه و ساخت سالن امفی تئاتر  / استعلام, استعلام تهیه و ساخت سالن امفی تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214892/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-قند-و-شکر'>مناقصه  تخلیه و بارگیری قند و شکر / مناقصه , مناقصه  تخلیه و بارگیری قند و شکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214904/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214918/استعلام-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی--'>استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ...  / استعلام, استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214931/استعلام-خرید-کیت-های-مراکز-آموزشی-استثنائی--'>استعلام خرید کیت های مراکز آموزشی استثنائی... / استعلام,استعلام خرید کیت های مراکز آموزشی استثنائی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214945/استعلام-کلر-زن-خطی---'>استعلام کلر زن خطی .... / استعلام ,استعلام کلر زن خطی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214959/استعلام-کارتن--'>استعلام کارتن ... / استعلام , استعلام کارتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214973/استعلام-تهیه-سبد-غذایی'>استعلام تهیه سبد غذایی / استعلام , استعلام تهیه سبد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214987/استعلام-اقلام-اعلام-حریق--'>استعلام اقلام اعلام حریق... / استعلام, استعلام اقلام اعلام حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215000/مناقصه-قرائت-و-توزيع-آبفا'>مناقصه قرائت و توزيع آبفا / آگهی مناقصه, مناقصه قرائت و توزيع آبفا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215013/استعلام-بسته-آموزشی-طرح-بی-زباله--'>استعلام بسته آموزشی طرح بی زباله ... / استعلام, استعلام بسته آموزشی طرح بی زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215025/استعلام-اجرای-کلیه-عملیات-تعمیرات'>استعلام اجرای کلیه عملیات تعمیرات / استعلام , استعلام اجرای کلیه عملیات تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214567/استعلام-کیت-آموزشی-برای-رشته-های-برق-و-الکترونیک'>استعلام کیت آموزشی برای رشته های برق و الکترونیک / استعلام,استعلام کیت آموزشی برای رشته های برق و الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214584/مناقصه-انجام-امور-خدمات-امداد'>مناقصه انجام امور خدمات امداد / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات امداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214599/استعلام-کولر-آبی-7000-پشت-بامی'>استعلام کولر آبی 7000 پشت بامی / استعلام ,استعلام کولر آبی 7000 پشت بامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214617/استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر'>استعلام حمل آب شرب عشایر / استعلام , استعلام حمل آب شرب عشایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214635/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-عملیات-تکمیل-احداث-بزرگراه'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی عملیات تکمیل احداث بزرگراه / اصلاحیه فراخوان ارزیابی, فراخوان ارزیابی عملیات تکمیل احداث بزرگراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214650/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور-طبق-مشخصات-پیوستی--'>استعلام خرید یک دستگاه سرور طبق مشخصات پیوستی... / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه سرور طبق مشخصات پیوستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214668/مناقصه-اجرای-سفت-کاری-شامل-(فونداسیون-و-اسکلت-بتنی)'>مناقصه اجرای سفت کاری شامل (فونداسیون و اسکلت بتنی)  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سفت کاری شامل (فونداسیون و اسکلت بتنی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214687/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214701/استعلام-تیغ-جراحی-درجه-یک--'>استعلام تیغ جراحی درجه یک... / استعلام,استعلام تیغ جراحی درجه یک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213878/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی----نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی ... - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213904/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-68-5متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 68.5متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 68.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213928/مزایده-آپارتمان-مساحت-129-32متر-قدمت-هفت-ساله'>مزایده آپارتمان مساحت 129.32متر قدمت هفت ساله  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 129.32متر قدمت هفت ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213964/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-127-7متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 127.7متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 127.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214012/مزایده-عرضه-عمومی-سهام--دارایی-و-جایگاه-سوخت-نوبت-دوم'>مزایده عرضه عمومی سهام ، دارایی و جایگاه سوخت- نوبت دوم  / مزایده عرضه عمومی سهام ، دارایی و جایگاه سوخت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214067/مزایده-مغازه-عرصه-کل-21-72متر'>مزایده مغازه عرصه کل 21.72متر / مزایده,مزایده مغازه عرصه کل 21.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214716/مناقصه-فراخوان-خدمات-در-مجموعه-فرآورش-سیار-MOT-C'>مناقصه فراخوان خدمات در مجموعه فرآورش سیار MOT- C / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  خدمات در مجموعه فرآورش سیار MOT- C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214734/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--پیگیری-وصول-مطالبات'>استعلام  تجدید خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات  / استعلام, تجدید خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214750/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214764/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-سرمایشی--'>استعلام کولر گازی اسپلیت سرمایشی ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت سرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214779/استعلام-تاتامی-رزمی-40-میل-ایران-فوم'>استعلام تاتامی رزمی 40 میل ایران فوم / استعلام, استعلام تاتامی رزمی 40 میل ایران فوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214798/استعلام-کنتاکتور-75--'>استعلام کنتاکتور 75... / استعلام,کنتاکتور 75...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214814/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214829/استعلام-اجرای-عملیات-تاسیسات-الکتریکی'>استعلام اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی / استعلام,استعلام اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214840/مناقصه-اجرای-عملیات-تخریب-درزهای-انبساط---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تخریب درزهای انبساط ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تخریب درزهای انبساط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214855/استعلام-برق-20-کیلووات-کارگاه-تاکسیدرمی--'>استعلام برق  20 کیلووات کارگاه تاکسیدرمی ... / استعلام, برق  20 کیلووات کارگاه تاکسیدرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214868/استعلام-دو-دستگاه-کامپیوتر-کامل'>استعلام دو دستگاه کامپیوتر کامل / استعلام,استعلام دو دستگاه کامپیوتر کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214883/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214896/استعلام-ROUTER-مدیل-سیسکو'>استعلام  ROUTER مدیل سیسکو  / استعلام,  ROUTER مدیل سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214908/استعلام-ایزوپروپیل-الکل'>استعلام ایزوپروپیل الکل  / استعلام, استعلام ایزوپروپیل الکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214922/استعلام-کیت-آموزشی'>استعلام کیت آموزشی / استعلام,استعلام کیت آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214936/استعلام-خرید-سنگ-فرش'>استعلام خرید سنگ فرش  / استعلام , استعلام خرید سنگ فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214949/استعلام-چاپ-کتابچه'>استعلام چاپ کتابچه / استعلام, استعلام چاپ کتابچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214964/استعلام-خرید-قطعات-دستگاه-XRD-مدل-(PW3040-60)-XPERT'>استعلام خرید قطعات دستگاه XRD مدل (PW3040/60) XPERT / استعلام, خرید قطعات دستگاه XRD مدل (PW3040/60) XPERT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214978/استعلام-انجام-سند-پلاست-و-رفع-پوسیدگی-های-موجود--'>استعلام انجام سند پلاست و رفع پوسیدگی های موجود... / استعلام,انجام سند پلاست و رفع پوسیدگی های موجود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214991/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-هنرستانهای-مدیریت'>استعلام اقلام مورد نیاز هنرستانهای مدیریت / استعلام , استعلام اقلام مورد نیاز هنرستانهای مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215004/استعلام-ساخت-تابلو-شناسایی-مناطق'>استعلام ساخت تابلو شناسایی مناطق  / استعلام, استعلام ساخت تابلو شناسایی مناطق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215017/استعلام-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی--'>استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ...  / استعلام, استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215029/استعلام-کولرگازی-اسپیلیت'>استعلام کولرگازی اسپیلیت  / استعلام , کولرگازی اسپیلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215023/استعلام-خرید-دیزل-ژنراتور-برق-اضطراری'>استعلام خرید دیزل ژنراتور برق اضطراری / استعلام,خرید دیزل ژنراتور برق اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215036/استعلام-باطری-اسیدی'>استعلام باطری اسیدی / استعلام , استعلام باطری اسیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215049/استعلام-کاغذ-چاپ-سابلیمیشن'>استعلام کاغذ چاپ سابلیمیشن  / استعلام,کاغذ چاپ سابلیمیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215061/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام لوله مانسمان / استعلام , استعلام لوله مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215073/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215085/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215097/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اطفا-حریق--'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم اطفا حریق... / استعلام,تعمیر و نگهداری سیستم اطفا حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215113/استعلام-بخاری-گازی-هیتر-فن-دار-کارگاهی--'>استعلام بخاری گازی هیتر فن دار کارگاهی ... / استعلام, استعلام بخاری گازی هیتر فن دار کارگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215129/مناقصه-عمليات-حمل-و-جابجايی-کالا'>مناقصه عمليات حمل و جابجايی کالا / مناقصه , مناقصه عمليات حمل و جابجايی کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215144/استعلام-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی'>استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی / استعلام , استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215160/فراخوان-مناقصه-اجرای-راه-روستایی'>فراخوان مناقصه اجرای راه روستایی / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه  اجرای راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215176/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-طرح-جنگل-کاری'>استعلام مراقبت و نگهداری از طرح جنگل کاری / استعلام,استعلام مراقبت و نگهداری از طرح جنگل کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215189/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215204/استعلام-کولر-گازی-تراس--'>استعلام کولر گازی تراس... / استعلام, استعلام کولر گازی تراس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215217/استعلام-پرینتر-و--'>استعلام پرینتر و... / استعلام,پرینتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215234/استعلام-سماور-برقی-هفت-لیتری-پلان'>استعلام سماور برقی هفت لیتری پلان / استعلام, استعلام سماور برقی هفت لیتری پلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215250/استعلام-INSTRUMENTATION-LABORATORY'>استعلام INSTRUMENTATION LABORATORY / استعلام,INSTRUMENTATION LABORATORY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215266/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام,کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215282/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام  فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,  فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215298/استعلام-تلویزیون-خانگی--'>استعلام تلویزیون خانگی... / استعلام,تلویزیون خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215313/استعلام-خرید-3-دستگاه-کولر-اسپلیت-ایران-رادیاتور'>استعلام خرید 3 دستگاه کولر اسپلیت ایران رادیاتور  / استعلام, خرید 3 دستگاه کولر اسپلیت ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215327/استعلام-بهنگام-سازی-و-داده-امایی-بانک-اطلاعات-کدپستی'>استعلام بهنگام سازی و داده امایی بانک اطلاعات کدپستی / استعلام , استعلام بهنگام سازی و داده امایی بانک اطلاعات کدپستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215342/تمدید-مناقصه-استخراج-و-تولید-سنگ-از-معدن-سنگ--'>تمدید مناقصه استخراج و تولید سنگ از معدن سنگ... / مناقصه, مناقصه استخراج و تولید سنگ از معدن سنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215356/استعلام-تلویزیون-سامسونگ---'>استعلام تلویزیون سامسونگ  ... / استعلام, استعلام تلویزیون سامسونگ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215372/استعلام-چراغ-روشنایی--'>استعلام چراغ روشنایی ... / استعلام , استعلام چراغ روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215386/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-سه-وعده-غذا-و-خدمات-اطاقداری'>مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ سه وعده غذا و خدمات اطاقداری  / مناقصه, مناقصه  انجام خدمات تهیه ، طبخ سه وعده غذا و خدمات اطاقداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215402/استعلام-کیت-آموزش-تابلو-برق-خودرو-و---'>استعلام کیت آموزش تابلو برق خودرو و ..... / استعلام , استعلام کیت آموزش تابلو برق خودرو و .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215415/مناقصه-بهره-برداری-و-حفاظت-از-تاسیسات-آب-حیات-و--'>مناقصه بهره برداری و حفاظت از تاسیسات آب حیات و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری و حفاظت از تاسیسات آب حیات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215429/استعلام-آرشیو-الکترونیک--'>استعلام آرشیو الکترونیک... / استعلام, استعلام آرشیو الکترونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215442/استعلام-کولر-اسپیلت-9000-سرد-و-گرم'>استعلام کولر اسپیلت 9000 سرد و گرم / استعلام, استعلام میکرومتر دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215454/استعلام-ترازوی-وزنی-کیسه-خون-تا-سقف-2-کیلوگرم'>استعلام  ترازوی وزنی کیسه خون تا سقف 2 کیلوگرم  / استعلام, ترازوی وزنی کیسه خون تا سقف 2 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215467/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215481/استعلام-آبلیمو-مجید--'>استعلام آبلیمو مجید... / استعلام, استعلام آبلیمو مجید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215495/استعلام-سیستم-تهویه-کارگاه-جوشکاری'>استعلام سیستم تهویه کارگاه جوشکاری / استعلام , استعلام سیستم تهویه کارگاه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215508/استعلام-تجهیزات-اتوماسیون-صنعتی'>استعلام تجهیزات اتوماسیون صنعتی / استعلام ، استعلام تجهیزات اتوماسیون صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215522/استعلام-خرید-کلمپ'>استعلام خرید کلمپ / استعلام, خرید کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215535/استعلام-خرید-چهار-دستگاه-بریکر'>استعلام خرید چهار دستگاه بریکر   / استعلام, خرید چهار دستگاه بریکر ABB 20kv تیپ HD4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215548/استعلام-دستگاه-تست-انژکتور-و-شستشو-6-کاناله'>استعلام دستگاه تست انژکتور و شستشو 6 کاناله / استعلام, استعلام دستگاه تست انژکتور و شستشو 6 کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215562/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215575/استعلام-تهیه-و-تامین-غذا-جهت-بیماران-همودیالیز'>استعلام تهیه و تامین غذا جهت بیماران همودیالیز  / استعلام, تهیه و تامین غذا جهت بیماران همودیالیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215589/استعلام-تست-هیدروهستاتیک-کپسولهای-غواصی-و-هواپنوماتیک'>استعلام تست هیدروهستاتیک کپسولهای غواصی و هواپنوماتیک / استعلام , استعلام تست هیدروهستاتیک کپسولهای غواصی و هواپنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214953/استعلام-ساخت-و-تجهیز-ساختمان'>استعلام ساخت و تجهیز ساختمان / استعلام, ساخت و تجهیز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214967/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و ... / استعلام, استعلام  فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214981/استعلام-5-دستگاه-پرینتر-سیاه-و-سفید'>استعلام 5 دستگاه پرینتر سیاه و سفید / استعلام , استعلام 5 دستگاه پرینتر سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214994/استعلام-مجموعه-بازی-پارکی-(پلی-اتیلن)'>استعلام مجموعه بازی پارکی (پلی اتیلن) / استعلام, مجموعه بازی پارکی (پلی اتیلن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215008/استعلام-1-چای-کیسه-ای-زرین-25-عددی-100-بسته-2--چای-زرین-نیم-کیلویی----'>استعلام 1 -چای کیسه ای زرین 25 عددی 100 بسته 2 - چای زرین نیم کیلویی ....... / استعلام ,استعلام 1 -چای کیسه ای زرین 25 عددی 100 بسته 2 - چای زرین نیم کیلویی .......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215020/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام, استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215033/استعلام-ایجاد-سالن-آموزشی-سیماک-و-اتاق-PCO-PMO'>استعلام  ایجاد سالن آموزشی سیماک و اتاق PCO, PMO / استعلام, استعلام  ایجاد سالن آموزشی سیماک و اتاق PCO, PMO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215046/استعلام-نمایشگر-LED'>استعلام نمایشگر LED / استعلام , استعلام نمایشگر LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215058/استعلام-شیشه-دوجداره'>استعلام شیشه دوجداره / استعلام,استعلام شیشه دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215070/استعلام-کنتور'>استعلام کنتور / استعلام,کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215082/استعلام-فازمتر-132-کیلوولت'>استعلام فازمتر 132 کیلوولت  / استعلام,استعلام فازمتر 132 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215094/استعلام-تجهیزات-سالن-تشریح-پزشکی-قانونی'>استعلام تجهیزات سالن تشریح پزشکی قانونی / استعلام , استعلام تجهیزات سالن تشریح پزشکی قانونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215110/استعلام-روغن-مایع'>استعلام روغن مایع / استعلام,روغن مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215126/استعلام-لوازم-توانبخشی'>استعلام لوازم توانبخشی / استعلام ,استعلام لوازم توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215140/استعلام-حلواشکری'>استعلام حلواشکری / استعلام,حلواشکری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215155/استعلام-فن-کوپه'>استعلام فن کوپه / استعلام , استعلام فن کوپه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215171/استعلام-لوله-مسی-شاخه-ای'>استعلام لوله مسی شاخه ای  / استعلام, لوله مسی شاخه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215185/استعلام-خرید-دستگاه-فایروال-WAF-(WEB)'>استعلام خرید دستگاه فایروال WAF (WEB) / استعلام , استعلام خرید دستگاه فایروال WAF (WEB)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215199/استعلام-خرید-اسکوبرد-اداره'>استعلام خرید اسکوبرد اداره / استعلام , استعلام خرید اسکوبرد اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215213/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215229/استعلام-اقلام-جهت-تعمیر-دیگ-بخار-تاسیسات'>استعلام اقلام جهت تعمیر دیگ بخار تاسیسات / استعلام,استعلام اقلام جهت تعمیر دیگ بخار تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215247/مناقصه-فراخوان-پروژه-پل-زنگ-آباد'>مناقصه فراخوان پروژه پل زنگ آباد   / مناقصه فراخوان پروژه پل زنگ آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215262/استعلام-خرید-نایلون-فریزر'>استعلام خرید نایلون فریزر / استعلام,استعلام خرید نایلون فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215277/استعلام-کاشت-محصولات-چند-ساله-(دائمی)--'>استعلام کاشت محصولات چند ساله (دائمی) ... / استعلام, استعلام کاشت محصولات چند ساله (دائمی) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215294/استعلام-خرید-کیت-آموزشی-ریاضی-و-علوم-ابتدایی-چند-پایه'>استعلام خرید کیت آموزشی ریاضی و علوم ابتدایی چند پایه / استعلام, خرید کیت آموزشی ریاضی و علوم ابتدایی چند پایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215309/فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-ساماندهی-معابر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی تکمیل ساماندهی معابر  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تکمیل ساماندهی معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215324/تجدید-مناقصه-خدمات-شهری-و-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات---ـنوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات شهری و بهره برداری و نگهداری تاسیسات ... ـنوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , تجدید مناقصه خدمات شهری و بهره برداری و نگهداری تاسیسات ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215339/استعلام-احضار-پرستار-جهت-بخش-زایمان-همراه-با-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام احضار پرستار جهت بخش زایمان همراه با نصب و راه اندازی  / استعلام, احضار پرستار جهت بخش زایمان همراه با نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215353/استعلام-الکتروپمپ-15-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ 15 کیلووات / استعلام, الکتروپمپ 15 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215369/استعلام-خرید-آسفالت-شهرداری'>استعلام خرید آسفالت شهرداری / استعلام, خرید آسفالت شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215383/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215398/استعلام-لامپ--'>استعلام لامپ ... / استعلام , استعلام لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215412/استعلام-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید ، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته  / استعلام ,استعلام خرید ، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215425/استعلام-قفل--'>استعلام قفل ... / استعلام , استعلام قفل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215439/استعلام-کیبرد-فراسو--'>استعلام کیبرد فراسو .. / استعلام, استعلام کیبرد فراسو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215451/استعلام-خرید-چند-دستگاه-کولر-اسپلیت'>استعلام خرید چند دستگاه کولر اسپلیت / استعلام , استعلام خرید چند دستگاه کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215464/استعلام-پاور-ماژول'>استعلام پاور ماژول / استعلام, پاور ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215478/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام , استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215491/استعلام-خرید-تجهیزات-فناوری'>استعلام خرید تجهیزات فناوری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215505/استعلام-مصالح-موردنیاز'>استعلام مصالح موردنیاز / استعلام,استعلام مصالح موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215518/استعلام-پمپ-و-موتور-همراه-با-سنسور--'>استعلام پمپ و موتور همراه با سنسور... / استعلام,پمپ و موتور همراه با سنسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215532/استعلام-خرید-سانتریفیوژ-یخچال-دار'>استعلام خرید سانتریفیوژ یخچال دار  / استعلام, خرید سانتریفیوژ یخچال دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215545/استعلام-خرید-ماشین-چمن-زن-و-بالابر'>استعلام خرید ماشین چمن زن و بالابر / استعلام, استعلام خرید ماشین چمن زن و بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215559/استعلام-سنگ-ترواتن-عباس-آباد-و--'>استعلام سنگ ترواتن عباس آباد و ... / استعلام , استعلام سنگ ترواتن عباس آباد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215005/استعلام-سیب-زمینی-و--'>استعلام سیب زمینی و ... / استعلام, سیب زمینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215018/مناقصه-فراخوان-تجهیز-و-بازسازی-خوابگاه'>مناقصه فراخوان تجهیز و بازسازی خوابگاه / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان تجهیز و بازسازی خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215030/استعلام-ملزومات-پرس-سابلیمیشن'>استعلام ملزومات پرس سابلیمیشن / استعلام,ملزومات پرس سابلیمیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215044/استعلام-کنتور-حجمی-Wi-4-سنسوردار-sdc'>استعلام کنتور حجمی Wi"4 سنسوردار sdc  / استعلام, کنتور حجمی Wi"4 سنسوردار sdc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215056/استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزاری-ـ-حسابداری-و--'>استعلام ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری ـ حسابداری و... / استعلام , استعلام ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری ـ حسابداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215068/همایش-ملی-پیشرفت-های-نوین-افق-های-پیش-رو'>همایش ملی پیشرفت های نوین افق های پیش رو / همایش ملی پیشرفت های نوین افق های پیش رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215080/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215092/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری-28000-شرکت-بوتان'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری 28000 شرکت بوتان / استعلام, استعلام پکیج شوفاژ دیواری 28000 شرکت بوتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215108/استعلام-تابلو-اطلاع-رسانی-شب-نما-و-تابلو-راهنمایی-رانندگی'>استعلام تابلو اطلاع رسانی شب نما و تابلو راهنمایی رانندگی / استعلام , استعلام تابلو اطلاع رسانی شب نما و تابلو راهنمایی رانندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215123/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-سیستم-انژکتوری--'>استعلام دستگاه عیب یاب سیستم انژکتوری ... / استعلام , استعلام دستگاه عیب یاب سیستم انژکتوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215138/استعلام-دستگاه-اتوکلاو-عمومی--'>استعلام دستگاه اتوکلاو عمومی ... / استعلام, استعلام دستگاه اتوکلاو عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215153/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215168/استعلام-سوئیج-دیتا'>استعلام سوئیج دیتا  / استعلام, سوئیج دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215183/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام , استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215196/مناقصه-فراخوان-تهيه-٫-طبخ-و-توزيع-غذای-گرم-کارکنان-عملياتی'>مناقصه فراخوان تهيه ٫ طبخ و توزيع غذای گرم کارکنان عملياتی     / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان تهيه ٫ طبخ و توزيع غذای گرم کارکنان عملياتی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215211/استعلام-انجام-قرائت-توزیع-قبوض-مشترکین-و-پیگیری-امور-مشترکین'>استعلام انجام قرائت توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین / استعلام ,استعلام انجام قرائت توزیع قبوض مشترکین و پیگیری امور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215226/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام ,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215244/همایش-ملی-میراث-فرهنگی-و-توسعه-پایدار'>همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار / همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215259/استعلام-تسمه-گیربکس--'>استعلام  تسمه گیربکس ... / استعلام, استعلام  تسمه گیربکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215275/استعلام-حمل-و-نقل-بازرسان-کار-ادارات--'>استعلام حمل و نقل بازرسان کار ادارات... / استعلام,حمل و نقل بازرسان کار ادارات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215292/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215307/استعلام-بتن-ریزی-آرماتوربندی'>استعلام بتن ریزی، آرماتوربندی / استعلام, بتن ریزی، آرماتوربندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215321/استعلام-چاپگر-و--'>استعلام چاپگر و... / استعلام,چاپگر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215335/استعلام-خرید-اسکوربرد'>استعلام خرید اسکوربرد / استعلام,استعلام خرید اسکوربرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215351/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-سوم'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت سوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215367/استعلام-تعمیر-5-دستگاه-خنک-کننده--'>استعلام تعمیر 5 دستگاه خنک کننده ... / استعلام, استعلام تعمیر 5 دستگاه خنک کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215380/استعلام-خرید-دستگاه-انکوباتور-آزمایشگاهی'>استعلام خرید دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام خرید دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215394/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات  برق... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات  برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215410/مناقصه-ساحل-سازی-ساحل-شمالی-رودخانه--'>مناقصه ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215423/استعلام-نصب-و-نوسازی-اتاق-مونیتورینگ'>استعلام نصب و نوسازی اتاق مونیتورینگ / استعلام , استعلام نصب و نوسازی اتاق مونیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215437/استعلام-خرید-دام-نر'>استعلام خرید دام نر / استعلام , استعلام خرید دام نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215449/استعلام-خرید-1300-جفت-نیم-پوتین-ایمنی-زیره-لاستیکی'>استعلام خرید 1300 جفت نیم پوتین ایمنی زیره لاستیکی  /  استعلام ، استعلام خرید 1300 جفت نیم پوتین ایمنی زیره لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215461/استعلام-پمپ-فشاری-قوی-WKL-125-2'>استعلام پمپ فشاری قوی WKL 125.2 / استعلام, پمپ فشاری قوی WKL 125.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215476/استعلام-تولید-کالاهای-ورزشی'>استعلام تولید کالاهای ورزشی / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات  برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215489/استعلام-آب-سردکن-ایستاده'>استعلام آب سردکن ایستاده / استعلام , استعلام آب سردکن ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215503/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور / استعلام, خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215516/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215530/استعلام-نمایشگر-ساخت-ایران--'>استعلام نمایشگر ساخت ایران ... / استعلام, استعلام نمایشگر ساخت ایران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215543/استعلام-موتور-فن-کوئل'>استعلام موتور فن کوئل / استعلام , استعلام موتور فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215557/استعلام-تابلو-برق-طرح-ریتال-45-کیلو-وات-و-22-کیلو-وات'>استعلام تابلو برق طرح ریتال 45 کیلو وات و 22 کیلو وات / استعلام,استعلام تابلو برق طرح ریتال 45 کیلو وات و 22 کیلو وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215570/استعلام-نیاز-روزانه-به-8-دستگاه-اتوبوس-در-اختیار'>استعلام نیاز روزانه به 8 دستگاه اتوبوس در اختیار / استعلام,استعلام نیاز روزانه به 8 دستگاه اتوبوس در اختیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214988/استعلام-پشتیانی-و-نگهداری-سخت-افزار-و-نرم-افزارها'>استعلام پشتیانی و نگهداری سخت افزار و نرم افزارها  / استعلام , استعلام پشتیانی و نگهداری سخت افزار و نرم افزارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215001/استعلام-الکتروموتور-مستغرق-فاضلاب'>استعلام  الکتروموتور مستغرق فاضلاب / استعلام, استعلام  الکتروموتور مستغرق فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215014/استعلام-مرمت-قلعه-مرزیان'>استعلام مرمت قلعه مرزیان / استعلام, استعلام مرمت قلعه مرزیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215026/استعلام-انتقال-دیتای-چرمه-نوده-به-ستاد-استان'>استعلام انتقال دیتای چرمه نوده به ستاد استان / استعلام,استعلام انتقال دیتای چرمه نوده به ستاد استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215040/استعلام-رنگ--'>استعلام رنگ ... / استعلام , استعلام رنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215052/استعلام-چشم-گربه-ای-درجه-1-تاییدیه-دار'>استعلام چشم گربه ای درجه 1 تاییدیه دار / استعلام, استعلام چشم گربه ای درجه 1 تاییدیه دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215064/استعلام-خرید-دوربین-نقشه-برداری-به-همراه-سه-پایه-ایمنی'>استعلام خرید دوربین نقشه برداری به همراه سه پایه ایمنی / استعلام, استعلام خرید دوربین نقشه برداری به همراه سه پایه ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215076/استعلام-باتری'>استعلام باتری / استعلام,استعلام باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215088/استعلام-دام--'>استعلام دام ... / استعلام , استعلام دام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215101/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215117/استعلام-پرده-نمایش-SCOPE-180-180'>استعلام پرده نمایش SCOPE 180*180 / استعلام , پرده نمایش SCOPE 180*180</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215133/استعلام-دستگاه-اسیلوسکوپ-دیجیتال'>استعلام دستگاه اسیلوسکوپ  دیجیتال  / استعلام, دستگاه اسیلوسکوپ  دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215149/استعلام-نرم-افزار-و-هارد-دیسک--'>استعلام نرم افزار و هارد دیسک ... / استعلام, استعلام نرم افزار و هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215163/استعلام-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی-تاسیسات-الکتریکی-و--'>استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی، تاسیسات الکتریکی و .. / استعلام, عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215179/مناقصه-فراخوان-بهره-برداری-از-تاسيسات-چاه-فلمن-و-تاسيسات-ترکالکی'>مناقصه فراخوان بهره برداری از تاسيسات چاه فلمن و تاسيسات ترکالکی / مناقصه فراخوان بهره برداری از تاسيسات چاه فلمن و تاسيسات ترکالکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215192/استعلام-درخواست-خرید-چوبن-نراد-موزه'>استعلام  درخواست خرید چوبن نراد موزه  / استعلام, استعلام  درخواست خرید چوبن نراد موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215207/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215221/استعلام-اصلاح-فرمت-تابلوی-مرکز-تکثیر-زهک--'>استعلام اصلاح فرمت تابلوی مرکز تکثیر زهک ... / استعلام, استعلام اصلاح فرمت تابلوی مرکز تکثیر زهک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215239/همایش-توسعه-همکاری-های-علمی-منطقه-ای'>همایش توسعه همکاری های علمی منطقه ای / همایش توسعه همکاری های علمی منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215254/استعلام-لوازم-توانبخشی--'>استعلام لوازم توانبخشی... / استعلام, استعلام لوازم توانبخشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215269/استعلام-صندلی-تابوره-گردان-و-قابل-تنظیم---'>استعلام صندلی تابوره گردان و قابل تنظیم  ... / استعلام, استعلام صندلی تابوره گردان و قابل تنظیم  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215287/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215302/استعلام-کانال-و-کانال-کشی-کولر-آبی'>استعلام کانال و کانال کشی کولر آبی  / استعلام ,استعلام کانال و کانال کشی کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215317/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت  محور... / آگهی مناقصه , مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت  محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215331/مناقصه-انواع-پکیج-و-قطعات-تکمیلی-نوبت-دوم'>مناقصه انواع پکیج و قطعات تکمیلی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انواع پکیج و قطعات تکمیلی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215346/تجدید-مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-میدان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت میدان- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت میدان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215359/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-پایانه-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات پایانه نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات پایانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215376/استعلام-پرینتر-4-کاره-اچ-پی'>استعلام پرینتر 4 کاره اچ پی / استعلام , استعلام پرینتر 4 کاره اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215389/استعلام-کیس-کامل--'>استعلام کیس کامل ... / استعلام, استعلام کیس کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215406/استعلام-خرید-کالای-طبی-پزشکی'>استعلام خرید کالای طبی پزشکی / استعلام ,استعلام خرید کالای طبی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215418/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح... / استعلام, استعلام مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215432/استعلام-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-بانک-اطلاعاتی'>استعلام بهنگام سازی و داده آمایی بانک اطلاعاتی / استعلام,استعلام بهنگام سازی و داده آمایی بانک اطلاعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215445/استعلام-نس-سرور--'>استعلام نس سرور ... / استعلام,استعلام نس سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215457/استعلام-گلدان-فیروزه-کوب---'>استعلام گلدان فیروزه کوب  ... / استعلام, استعلام گلدان فیروزه کوب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215471/استعلام-چرخ-سفالگری-6-دستگاه--دستگاه-همزن-1-عدد-کوره-برقی-پخت-سفال----'>استعلام چرخ سفالگری 6 دستگاه . دستگاه همزن 1 عدد. کوره برقی پخت سفال ...... / استعلام ,استعلام چرخ سفالگری 6 دستگاه . دستگاه همزن 1 عدد. کوره برقی پخت سفال ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215485/استعلام-خرید-یک-دستگاه-یخ-ساز-تمام-اتوماتیک'>استعلام خرید یک دستگاه یخ ساز تمام اتوماتیک / استعلام, خرید یک دستگاه یخ ساز تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215498/استعلام-خرید-دستگاه-فتوکپی'>استعلام خرید دستگاه فتوکپی  / استعلام , استعلام خرید دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215512/استعلام-منبع-کویلی-1500-لیتری-با-کویل-مسی-و--'>استعلام منبع کویلی 1500 لیتری با کویل مسی و ... / استعلام, استعلام منبع کویلی 1500 لیتری با کویل مسی و 40 فوت مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215525/استعلام-ریبون-صدور-آنی-کارت'>استعلام ریبون صدور آنی کارت  / استعلام,استعلام ریبون صدور آنی کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214944/استعلام-تعدادی-پروژکتور-و-لوازم-جانبی-برقی--'>استعلام تعدادی پروژکتور و لوازم جانبی برقی... / استعلام,تعدادی پروژکتور و لوازم جانبی برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214957/دومین-همایش-ملی-روانشناسی-و-علوم-تربیتی-ایران'>دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران / دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214971/استعلام-سرامیک-و--'>استعلام سرامیک و... / استعلام,سرامیک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214986/استعلام-خرید-الکتروگیربکس-خورشیدی'>استعلام خرید الکتروگیربکس خورشیدی  / استعلام,استعلام خرید الکتروگیربکس خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214998/استعلام-کولر-صنعتی-24000-با-ورق-1-25-گالوانیزه'>استعلام کولر صنعتی 24000 با ورق 1.25 گالوانیزه / استعلام,استعلام کولر صنعتی 24000 با ورق 1.25 گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215012/استعلام-تهیه-بلیط-قطار'>استعلام تهیه بلیط قطار / استعلام , استعلام تهیه بلیط قطار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215024/اولین-همایش-بین-المللی-کشاورزی-شهری-و-خانواده'>اولین همایش بین المللی کشاورزی شهری و خانواده / اولین همایش بین المللی کشاورزی شهری و خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215038/همایش-ملی-کاربردهای-فناوری-نانو'>همایش ملی کاربردهای فناوری نانو / همایش ملی کاربردهای فناوری نانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215050/استعلام-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی--'>استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ...  / استعلام, استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215062/استعلام-ملزومات-پرس-سابلیمیشن-مدل-چاپ-8-پد-شامل-لیوان-و-سرامیک-و---'>استعلام ملزومات پرس سابلیمیشن مدل چاپ 8 پد شامل لیوان و سرامیک و .... / استعلام ,استعلام ملزومات پرس سابلیمیشن مدل چاپ 8 پد شامل لیوان و سرامیک و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215074/استعلام-دستگاه-خردکن-کاغذ'>استعلام دستگاه خردکن کاغذ / استعلام , استعلام دستگاه خردکن کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215086/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام, استعلام  لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215099/استعلام-پرینتر-لیزری-و-اسکنر'>استعلام پرینتر  لیزری و اسکنر  / استعلام, پرینتر لیزری و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215115/استعلام-تابلو-تله-متری'>استعلام تابلو تله متری / استعلام,تابلو تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215131/استعلام-تکمیل-کانال-آبرسانی-روستای'>استعلام  تکمیل کانال آبرسانی روستای  / استعلام, تکمیل کانال آبرسانی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215146/استعلام-کیس-کامل--'>استعلام کیس کامل ... / استعلام, استعلام کیس کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215161/استعلام-کولر-آبی-7000-سپهر-الکتریک--'>استعلام کولر آبی 7000 سپهر الکتریک ... / استعلام , استعلام کولر آبی 7000 سپهر الکتریک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215177/استعلام-قطعات-و-مبدل-رایانه-ای--'>استعلام قطعات و مبدل رایانه ای ... / استعلام , استعلام قطعات و مبدل رایانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215190/استعلام-خرید-هورمون-اوولین-و-هورمون-LRHA2'>استعلام خرید هورمون اوولین و هورمون LRHA2 / استعلام, استعلام خرید هورمون اوولین و هورمون LRHA2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215205/استعلام-انجام-ایزوگام'>استعلام انجام ایزوگام / استعلام,انجام ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215218/استعلام-خرید-تعداد-56-عدد-الکتروپمپ'>استعلام خرید تعداد 56 عدد الکتروپمپ / استعلام,استعلام خرید تعداد 56 عدد الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215235/استعلام-TES-1370-متر-پراب-محیطی--'>استعلام TES-1370 متر پراب محیطی... / استعلام,TES-1370 متر پراب محیطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215251/استعلام-دستگاه-آنالیزور-و-فایر-وال'>استعلام دستگاه آنالیزور و فایر وال / استعلام, استعلام دستگاه آنالیزور و فایر وال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215267/استعلام-دستگاه-لایه-نشانی'>استعلام دستگاه لایه نشانی / استعلام , استعلام دستگاه لایه نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215284/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام, لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215299/استعلام-گندم--'>استعلام گندم ... / استعلام , استعلام گندم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215314/استعلام-صندلی-راینو-مدل-e550s---'>استعلام  صندلی راینو مدل e550s  ... / استعلام , استعلام  صندلی راینو مدل e550s  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215328/استعلام-تجهیزات-آموزشی-فنی-حرفه-ای'>استعلام  تجهیزات آموزشی فنی حرفه ای  / استعلام, تجهیزات آموزشی فنی حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215343/استعلام-موتور-فشار-قوی-75-کیلووات'>استعلام موتور فشار قوی 75 کیلووات / استعلام, استعلام موتور فشار قوی 75 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215357/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام, استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215373/استعلام-کاغذ-80-a4-گرمی-کپی-مکس'>استعلام کاغذ 80- a4 گرمی کپی مکس  / استعلام, استعلام کاغذ 80- a4 گرمی کپی مکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215387/استعلام-خرید-دوربین-برای-اتاق-سرور--'>استعلام خرید دوربین برای اتاق سرور... / استعلام, استعلام خرید دوربین برای اتاق سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215404/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام , استعلام سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215416/استعلام-تجهیزات-شبکه--'>استعلام تجهیزات شبکه... / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215430/استعلام-خرید-30-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 30 دستگاه رایانه  / استعلام, استعلام خرید 30 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215443/استعلام-خرید-سیدر-یا-اسفنج-گوسفندی'>استعلام خرید سیدر یا اسفنج گوسفندی / استعلام,استعلام خرید سیدر یا اسفنج گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215455/استعلام-کروکت-سگ--'>استعلام کروکت سگ ... / استعلام , استعلام کروکت سگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215468/استعلام-لوازم-هوشمند-سازی--'>استعلام لوازم هوشمند سازی ... / استعلام , استعلام لوازم هوشمند سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215483/استعلام-لوزم-مصرفی-چاپگرها-و-سخت-افزارهای-کامپیوتری'>استعلام لوزم مصرفی چاپگرها و سخت افزارهای کامپیوتری  / استعلام, استعلام لوزم مصرفی چاپگرها و سخت افزارهای کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215496/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر... / استعلام, استعلام چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215509/استعلام-تعمیر-دوربین-مداربسته'>استعلام تعمیر دوربین مداربسته / استعلام ، استعلام تعمیر دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215523/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215536/استعلام-خرید-ماشین-چمن-زنی'>استعلام خرید ماشین چمن زنی / استعلام, خرید ماشین چمن زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215550/استعلام-4-ردیف-افشانک'>استعلام 4 ردیف افشانک / استعلام, استعلام 4 ردیف افشانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214969/استعلام-دستگاه-پهن-کن-خمیر-شش-غلطکی-یک-ردیفه-نانوایی'>استعلام دستگاه پهن کن خمیر شش غلطکی یک ردیفه نانوایی / استعلام, دستگاه پهن کن خمیر شش غلطکی یک ردیفه نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214984/استعلام-میلگرد-16-و-آهن-16--آهن-14--آهن-18'>استعلام میلگرد 16 و  آهن 16 - آهن 14  - آهن 18 / استعلام, استعلام میلگرد 16 و  آهن 16 - آهن 14  - آهن 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214996/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزشی-و-مستندسازی-و--'>استعلام  برگزاری کلاس آموزشی و مستندسازی و... / استعلام, استعلام  برگزاری کلاس آموزشی و مستندسازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215010/استعلام-کیس-اسمبل-شده'>استعلام کیس اسمبل شده / استعلام,کیس اسمبل شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215022/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-دوربین-مداربسته'>استعلام دستگاه ضبط و پخش دوربین مداربسته / استعلام, دستگاه ضبط و پخش دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215035/استعلام-پروژه-احداث-شبکه-جهت-برقرسانی--'>استعلام پروژه احداث شبکه جهت برقرسانی ... / استعلام, استعلام پروژه احداث شبکه جهت برقرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215048/نهمین-همایش-سراسری-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-پایدار'>نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار  / نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215060/سومین-همایش-ملی-کاربرد-ریاضیات-در-علوم-مهندسی-و-پایه'>سومین همایش ملی کاربرد ریاضیات در علوم مهندسی و پایه / سومین همایش ملی کاربرد ریاضیات در علوم مهندسی و پایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215072/استعلام-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی--'>استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ...  / استعلام, استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215084/چهارمین-همایش-و-نمایشگاه-ملی-تجهیزات-و-مواد-آزمایشگاهی-صنعت-نفت-ایران'>چهارمین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران / چهارمین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215096/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215112/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215128/استعلام-شیر-برقی-SMC'>استعلام شیر برقی SMC / استعلام , استعلام شیر برقی SMC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215143/استعلام-خرید-دستگاه-هیدروسیکلون'>استعلام خرید دستگاه هیدروسیکلون / استعلام, استعلام خرید دستگاه هیدروسیکلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215159/استعلام-تهیه-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام تهیه لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215174/استعلام-دیوار-بتنی-پیش-ساخته--'>استعلام دیوار بتنی پیش ساخته ... / استعلام, استعلام دیوار بتنی پیش ساخته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215188/استعلام-سیستم-کنفرانس'>استعلام سیستم کنفرانس / استعلام,سیستم کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215201/استعلام-خرید-الکتروموتور-شناور--'>استعلام خرید الکتروموتور شناور ... / استعلام, استعلام خرید الکتروموتور شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215216/استعلام-خرید-تجهیزات-کمد-و-بایگانی--'>استعلام خرید تجهیزات کمد و بایگانی... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کمد و بایگانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215233/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215249/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان  / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215265/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام, استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215280/استعلام-خرید-الکتروموتور'>استعلام خرید الکتروموتور / استعلام,خرید الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215297/استعلام-دار-قالی--'>استعلام دار قالی ... / استعلام, استعلام دار قالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215312/استعلام-درب-و-پنجره-upvc--'>استعلام درب و پنجره upvc... / استعلام,درب و پنجره upvc...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215326/استعلام-خرید-اسکوربرد--'>استعلام خرید اسکوربرد... / استعلام, استعلام خرید اسکوربرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215341/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215355/مناقصه-عمومی-خرید-لوله-U-PVC-فاضلابی-قطر-630-میلیمتر'>مناقصه عمومی خرید لوله U-PVC فاضلابی قطر 630 میلیمتر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید لوله U-PVC فاضلابی قطر 630 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215371/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215385/استعلام-خرید-لوازم-خانگی-مورد-نیاز-مدارس-عشایری'>استعلام خرید لوازم خانگی مورد نیاز مدارس عشایری / استعلام, خرید لوازم خانگی مورد نیاز مدارس عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215401/استعلام-سرویس-و-تعمیر-و-نگهداری-4-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس و تعمیر و نگهداری 4 دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام سرویس و تعمیر و نگهداری 4 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215414/استعلام-سرور-DL-580-G9'>استعلام سرور DL 580 G9 / استعلام, سرور DL 580 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215428/استعلام-مسجد-هنگنویه-خنج--'>استعلام مسجد هنگنویه خنج... / استعلام,مسجد هنگنویه خنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215441/استعلام-موتور-پمپ--'>استعلام موتور پمپ ... / استعلام , استعلام موتور پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215453/استعلام-ماشین-حساب-رومیزی'>استعلام ماشین حساب رومیزی / استعلام, استعلام ماشین حساب رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215466/استعلام-لوله-آبی-10-اینچ'>استعلام لوله آبی 10 اینچ / استعلام , استعلام لوله آبی 10 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215480/استعلام-خرید-دیتاپروژکتور--'>استعلام خرید دیتاپروژکتور... / استعلام,خرید دیتاپروژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215494/استعلام-آماده-سازی-کاخ'>استعلام  آماده سازی کاخ  / استعلام   آماده سازی کاخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215507/مناقصه-ساخت-vage'>مناقصه ساخت vage / مناقصه,  مناقصه ساخت vage</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215521/استعلام-خرید-سوئیچ'>استعلام خرید سوئیچ / استعلام, استعلام خرید سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215534/استعلام-خرید-4-دستگاه-اسپیرال--'>استعلام خرید 4 دستگاه اسپیرال ... / استعلام,استعلام خرید 4 دستگاه اسپیرال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215547/استعلام-یک-تخته-کفپوش-تاتامی'>استعلام یک تخته کفپوش تاتامی / استعلام,استعلام یک تخته کفپوش تاتامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215561/استعلام-کلرزن-با-امکان-تزریق-فشار-30-بار'>استعلام کلرزن با امکان تزریق فشار 30 بار  / استعلام,استعلام کلرزن با امکان تزریق فشار 30 بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214941/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت / استعلام, کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214954/استعلام-کود--'>استعلام کود ... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214968/استعلام-انتشار-کتاب-گاهنامه-و-سایر-فعالیتهای'>استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر فعالیتهای / استعلام,استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر فعالیتهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214982/استعلام-رنگ-روغنی-آلکیدی--'>استعلام رنگ روغنی آلکیدی... / استعلام, استعلام رنگ روغنی آلکیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214995/استعلام-خرید-پودر-آلومینا-و--'>استعلام خرید پودر آلومینا و... / استعلام,خرید پودر آلومینا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215009/استعلام-لایسنس'>استعلام لایسنس / استعلام , استعلام لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215021/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون--'>استعلام مبلمان و دکوراسیون ... / استعلام , استعلام مبلمان و دکوراسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215034/استعلام-هارد--رم--پاور--کارت-شبکه-و---'>استعلام هارد - رم - پاور - کارت شبکه و .... / استعلام , استعلام هارد - رم - پاور - کارت شبکه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215047/استعلام-خرید-چراغ-چشمک-زن-با-متعلقات'>استعلام خرید چراغ چشمک زن با متعلقات  / استعلام,استعلام خرید چراغ چشمک زن با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215059/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر ... / استعلام , استعلام سیستم کامل کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215071/استعلام-خط-کشی-عابر-پیاده-تابلو-مثلث-سولار---'>استعلام خط کشی عابر پیاده، تابلو مثلث سولار .... / استعلام, خط کشی عابر پیاده، تابلو مثلث سولار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215083/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی سالن ورزشی / استعلام , استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215095/استعلام-پنل-سقفی'>استعلام پنل سقفی / استعلام,استعلام پنل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215111/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت--'>استعلام کولر گازی اسپلیت... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215127/استعلام-مبلمان-اداری'>استعلام مبلمان اداری / استعلام, استعلام مبلمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215141/استعلام-طراحی-و-ساخت-پایگاه-داده-باستان-شناسی--'>استعلام طراحی و ساخت پایگاه داده باستان شناسی ... / استعلام , استعلام طراحی و ساخت پایگاه داده باستان شناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215158/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-سیستم-انژکتور'>استعلام دستگاه عیب یاب سیستم انژکتور  / استعلام, دستگاه عیب یاب سیستم انژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215172/استعلام-خرید-و-نصب-پارتیشن-دوجداره-بلند-و-کوتاه'>استعلام خرید و نصب پارتیشن دوجداره بلند و کوتاه / استعلام, خرید و نصب پارتیشن دوجداره بلند و کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215187/استعلام-آنتی-ژن'>استعلام آنتی ژن  / استعلام , استعلام آنتی ژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215200/استعلام-خرید-بالابر'>استعلام خرید بالابر / استعلام, استعلام خرید بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215214/استعلام-غذای-مولد-ماهیان-گرمایی-به-مقدار-3-تن'>استعلام غذای مولد ماهیان گرمایی به مقدار 3 تن / استعلام , استعلام غذای مولد ماهیان گرمایی به مقدار 3 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215232/استعلام-لیست-اسکنر-و-ویدئو-پروژکتور-و-اسکوپ'>استعلام لیست اسکنر و ویدئو پروژکتور و اسکوپ / استعلام, استعلام لیست اسکنر و ویدئو پروژکتور و اسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215248/استعلام-کلید-برق--'>استعلام کلید برق... / استعلام, استعلام کلید برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215263/استعلام-لیست-پیوستی'>استعلام لیست پیوستی  / استعلام, طبق لیست پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215279/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215296/استعلام-بیل-جلو-تراکتور-285-کامل-با-قطعات'>استعلام بیل جلو تراکتور 285 کامل با قطعات  / استعلام , استعلام بیل جلو تراکتور 285 کامل با قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215311/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215325/مناقصه-عمومی-تکمیل-سوله-ورزشی-دانشکده-هنر--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تکمیل سوله ورزشی دانشکده هنر... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل سوله ورزشی دانشکده هنر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215340/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-خدمات'>مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215354/استعلام-اره-برقی-و--'>استعلام اره برقی و... / استعلام,اره برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215370/استعلام-لوله-مانیسمان-6-اینچ'>استعلام لوله مانیسمان 6 اینچ  / استعلام ,استعلام لوله مانیسمان 6 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215384/مناقصه-اجرای-روشنایی-بلوار'>مناقصه  اجرای روشنایی بلوار  / مناقصه ، مناقصه  اجرای روشنایی بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215400/استعلام-آلبوم-تمبر-به-همراه-جعبه-ترمه-کاری'>استعلام آلبوم تمبر به همراه جعبه ترمه کاری  / استعلام, آلبوم تمبر به همراه جعبه ترمه کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215413/استعلام-محلول-ضدعفونی-گالنی-5-لیتری'>استعلام محلول ضدعفونی گالنی 5 لیتری / استعلام , استعلام محلول ضدعفونی گالنی 5 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215426/استعلام-بازسازی-و-افزایش-ارتفاع-دیوار-و-اجرای-نرده-مخزن'>استعلام بازسازی و افزایش ارتفاع دیوار و اجرای نرده مخزن  / استعلام, بازسازی و افزایش ارتفاع دیوار و اجرای نرده مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215440/استعلام-ورق-گالوانیز-رنگی-فولادری'>استعلام ورق گالوانیز رنگی فولادری  / استعلام , استعلام ورق گالوانیز رنگی فولادری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215452/استعلام-وسائل-تاسیسات--'>استعلام وسائل تاسیسات ... / استعلام, استعلام وسائل تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215465/استعلام-خرید-لوله--'>استعلام خرید لوله ... / استعلام, استعلام خرید لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215479/استعلام-کلید-فیوز-هوائی-4-پل-250-آمپری'>استعلام کلید فیوز هوائی 4 پل 250 آمپری  / استعلام, کلید فیوز هوائی 4 پل 250 آمپری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215493/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215506/استعلام-کولر-آبی-3500-آبسال'>استعلام کولر آبی 3500 آبسال / استعلام, استعلام کولر آبی 3500 آبسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215520/استعلام-نصب-درب-شیشه-ای'>استعلام نصب درب شیشه ای  / استعلام , استعلام نصب درب شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215533/استعلام-حفر-چاه-دستی'>استعلام حفر چاه دستی  / استعلام,استعلام حفر چاه دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215546/استعلام-خرید-18-دستگاه-هواده-ایرجت-موتوژن'>استعلام خرید 18 دستگاه هواده ایرجت موتوژن  / استعلام, استعلام خرید 18 دستگاه هواده ایرجت موتوژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215002/استعلام-فکس-612-پاناسونیک'>استعلام فکس 612 پاناسونیک  / استعلام , استعلام فکس 612 پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215015/پنجمین-همایش-و-نمایشگاه-سد-و-تونل-ایران'>پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران / پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215027/همایش-ملی-هنر-ایران-در-دوره-قاجار'>همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار / همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215041/سومین-همایش-ملی-علوم-انسانی'>سومین همایش ملی علوم انسانی  / سومین همایش ملی علوم انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215053/استعلام-عملیات-خط-کشی-جهت-افزایش-ایمنی-راه'>استعلام عملیات خط کشی جهت افزایش ایمنی راه  / استعلام, عملیات خط کشی جهت افزایش ایمنی راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215065/استعلام-چاله-پر-کنی-راههای-روستایی--'>استعلام چاله پر کنی راههای روستایی ... / استعلام, استعلام چاله پر کنی راههای روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215077/استعلام-صندلی-مبلی'>استعلام صندلی مبلی / استعلام, استعلام صندلی مبلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215089/استعلام-تهیه-و-نصب-پارتیشن-دوجداره-MDF-شیشه-راه-مات--'>استعلام تهیه و نصب پارتیشن دوجداره MDF شیشه راه مات .. / استعلام, تهیه و نصب پارتیشن دوجداره MDF شیشه راه مات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215102/استعلام-گوشی-مخابراتی'>استعلام گوشی مخابراتی / استعلام,گوشی مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215118/استعلام-اجرای-طرح-توانمندسازی-جوامع-محلی'>استعلام اجرای طرح توانمندسازی جوامع محلی / استعلام ,  استعلام اجرای طرح توانمندسازی جوامع محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215134/استعلام-​اقلام-SMC'>استعلام ​اقلام SMC / استعلام, استعلام ​اقلام SMC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215150/استعلام-اقلام-ساختمانی'>استعلام اقلام ساختمانی  / استعلام , استعلام اقلام ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215165/استعلام-ترکمتر-تقه-ای-و-رابط'>استعلام ترکمتر تقه ای و رابط / استعلام , استعلام ترکمتر تقه ای و رابط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215180/استعلام-ماشین-ظرفشویی'>استعلام ماشین ظرفشویی / استعلام , استعلام ماشین ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215193/استعلام-دستگاههای-ارتباطی-قرنطینه-گیاهی--'>استعلام دستگاههای ارتباطی قرنطینه گیاهی ... / استعلام , استعلام دستگاههای ارتباطی قرنطینه گیاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215208/استعلام-سیب-زمینی--'>استعلام سیب زمینی ... / استعلام , استعلام سیب زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215222/مناقصه-عمومی-جمع-آوری-سوانح-و-مقابله-با-بحران--'>مناقصه عمومی جمع آوری سوانح و مقابله با بحران ... / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی جمع آوری سوانح و مقابله با بحران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215240/استعلام-ترازوی-دیجیتال-آزمایشگاهی-با-درگاه-اتصال-COM-و--'>استعلام ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با درگاه اتصال COM و... / استعلام, ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با درگاه اتصال COM و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215255/استعلام-کفپوش-ورزشی-جنس-PVC-فوم-دار-و---'>استعلام کفپوش ورزشی جنس PVC فوم دار  و .... / استعلام, کفپوش ورزشی جنس PVC فوم دار  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215270/استعلام-INSTRUMENTATION-LABORATORY'>استعلام INSTRUMENTATION LABORATORY / استعلام, استعلام INSTRUMENTATION LABORATORY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215288/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215303/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215318/ارزیابی-کیفی-مشاوران-تمدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مشاوران تمدید نوبت دوم  / تمدیت آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مشاوران تمدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215332/استعلام-فنس-کشی-چاهها--'>استعلام فنس کشی چاهها... / استعلام,فنس کشی چاهها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215347/فراخوان-مناقصه-خرید-و-چاپ-20-میلیون-جلد-دفترچه-بیمه-سلامت-ایران'>فراخوان مناقصه خرید و چاپ 20 میلیون جلد دفترچه بیمه سلامت ایران   / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید و چاپ 20 میلیون جلد دفترچه بیمه سلامت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215361/فراخوان-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-بر-پروژه-های-محوطه-سازی'>فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های محوطه سازی / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215377/مناقصه-​آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه ​آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه ​آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215391/استعلام-جرثقیل--'>استعلام جرثقیل ... / استعلام , استعلام جرثقیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215407/استعلام-گاز-رومیزی'>استعلام گاز رومیزی / استعلام , استعلام گاز رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215419/استعلام-اسکنر-فجیسو-FI-7280'>استعلام اسکنر فجیسو FI-7280 / استعلام , استعلام اسکنر فجیسو FI-7280</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215433/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215446/استعلام-خرید-افشانک-مخلوط-آب-و-هوا'>استعلام  خرید افشانک مخلوط آب و هوا / استعلام, استعلام  خرید افشانک مخلوط آب و هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215458/استعلام-ماوس-و-کیبرد'>استعلام ماوس و کیبرد  / استعلام , استعلام ماوس و کیبرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215472/استعلام-دی-وی-آر-16-کانال'>استعلام دی وی آر 16 کانال / استعلام , استعلام دی وی آر 16 کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215486/استعلام-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و نصب یک دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام خرید و نصب یک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215499/استعلام-خرید-24-عدد-مخزن-فشار-پائین-ذخیره-آب--'>استعلام خرید 24 عدد مخزن فشار پائین ذخیره آب ... / استعلام,استعلام خرید 24 عدد مخزن فشار پائین ذخیره آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215513/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215526/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف'>استعلام ظروف یکبار مصرف  / استعلام , استعلام ظروف یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215540/استعلام-خرید-اسپیلت-سرد-و-گرم'>استعلام خرید اسپیلت سرد و گرم / استعلام, استعلام خرید اسپیلت سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215553/استعلام-دستگاه-میکروسکوپ-ای-ان-تی--'>استعلام دستگاه میکروسکوپ ای ان تی ... / استعلام، استعلام دستگاه میکروسکوپ ای ان تی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215566/استعلام-اولترا-فریزر-ایستاده-86'>استعلام اولترا فریزر ایستاده 86  / استعلام, استعلام اولترا فریزر ایستاده 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215580/استعلام-بست'>استعلام بست / استعلام , استعلام بست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214533/استعلام-خرید-تجهیزات-امنیتی--'>استعلام خرید تجهیزات امنیتی... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات امنیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214549/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-تاسیسات-حرارتی-برودتی---'>مناقصه  تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات حرارتی، برودتی .... / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار, مناقصه  تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات حرارتی، برودتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214569/استعلام-زیرسازی-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی-فوتبال'>استعلام  زیرسازی، خرید و نصب چمن مصنوعی فوتبال  / استعلام, زیرسازی، خرید و نصب چمن مصنوعی فوتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214586/استعلام-طبق-مشخصات-فنی'>استعلام طبق مشخصات فنی / استعلام,استعلام طبق مشخصات فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214601/استعلام-چرخ-خیاطی--'>استعلام چرخ خیاطی ... / استعلام , استعلام چرخ خیاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214619/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214638/استعلام-پروژکتور-LED-و-لوازم-برقی'>استعلام  پروژکتور LED و لوازم برقی  / استعلام, پروژکتور LED و لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214653/مناقصه-انجام-عملیات-تست-و-تصفیه-روغن-و-تعمیرات-جزیی-ترانس-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تست و تصفیه روغن و تعمیرات جزیی ترانس نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات تست و تصفیه روغن و تعمیرات جزیی ترانس   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214670/استعلام-سوئیچ-28-پورت-CISCO-SG-300---'>استعلام سوئیچ 28 پورت CISCO SG 300  ... / استعلام, استعلام سوئیچ 28 پورت CISCO SG 300  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214690/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213883/مزایده-عمومی-فروش-پژو-206-SD-و--'>مزایده عمومی فروش پژو 206 SD و... / مزایده ,مزایده عمومی فروش پژو 206 SD و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213909/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-خدماتی-طبقه-اول-قدمت-بیش-از-35-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان خدماتی طبقه اول قدمت بیش از 35 سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان خدماتی طبقه اول قدمت بیش از 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213939/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-389-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه 389.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه 389.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213973/مزایده-لوازم-و-قطعات-یدکی-مازاد--'>مزایده لوازم و قطعات یدکی مازاد ... / آگهی مزایده, مزایده لوازم و قطعات یدکی مازاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214023/مزایده-تعداد-41-دستگاه-خودرو--تعداد-56دستگاه-موتور-سیکلت--'>مزایده تعداد 41 دستگاه خودرو ، تعداد 56دستگاه موتور سیکلت ... / آگهی مزایده,مزایده تعداد 41 دستگاه خودرو ، تعداد 56دستگاه موتور سیکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214080/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-287-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 287.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 287.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214704/مناقصه-احداث-پارک'>مناقصه احداث پارک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214718/استعلام-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام, خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214736/استعلام-تجدید-خدمات-مشترکین--'>استعلام تجدید خدمات مشترکین... / استعلام, استعلام تجدید خدمات مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214752/استعلام-دستگاه-چاپگر-پلاک-بارکد--'>استعلام  دستگاه چاپگر پلاک بارکد ... / استعلام, استعلام  دستگاه چاپگر پلاک بارکد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214767/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214784/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت... / استعلام, استعلام اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214801/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214816/تجدید-مناقصه-تامین-نیروهای-کارشناسی-در-زمینه-کشاورزی-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی ـ نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214842/مناقصه-انجام-خدمات-ناظرین--بازبین--پیشخدمتی--آشپز-و-کمک-آشپز'>مناقصه انجام خدمات ناظرین ، بازبین ، پیشخدمتی ، آشپز و کمک آشپز  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه انجام خدمات ناظرین ، بازبین ، پیشخدمتی ، آشپز و کمک آشپز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214857/مناقصه-بخش-خدمات-شهری-(نوبت-دوم)'>مناقصه بخش خدمات شهری  (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه بخش خدمات شهری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214871/استعلام-شیگل-و-مدور'>استعلام شیگل و مدور  / استعلام, شیگل و مدور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214885/مناقصه-سرویس-دهی-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214898/استعلام-اهرم-کلید-اصلی-و--'>استعلام اهرم کلید اصلی و ... / استعلام, استعلام  اهرم کلید اصلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214910/استعلام-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی--'>استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ...  / استعلام, استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214924/استعلام-کولر---'>استعلام کولر .... / استعلام, استعلام کولر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214938/استعلام-خرید-تجهیزات-باغداری'>استعلام خرید تجهیزات باغداری  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات باغداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214952/استعلام-اصلاح-856-متر-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی--'> استعلام اصلاح 856 متر شبکه فشار ضعیف هوایی ... / استعلام,  استعلام اصلاح 856 متر شبکه فشار ضعیف هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214966/استعلام-تعداد-4-دستگاه-کولر-گازی-24000-سرد'>استعلام تعداد 4 دستگاه کولر گازی 24000 سرد / استعلام, استعلام تعداد 4 دستگاه کولر گازی 24000 سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214980/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-کولرهای-دو-تکه-سالن-ورزشی'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی کولرهای دو تکه سالن ورزشی / استعلام,استعلام تهیه و نصب و راه اندازی کولرهای دو تکه سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214993/استعلام-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی--'>استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ...  / استعلام, استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215007/استعلام-لوبیا-چیتی-درجه-یک'>استعلام لوبیا چیتی درجه یک / استعلام, استعلام لوبیا چیتی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214962/استعلام-سرسیلندر-کامل-موتور-سواری-اسپورتیج-و---'>استعلام سرسیلندر کامل موتور سواری اسپورتیج و .... / استعلام, استعلام سرسیلندر کامل موتور سواری اسپورتیج و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214977/چهارمین-همایش-چالش-ها-و-راهکارها'>چهارمین همایش چالش ها و راهکارها / چهارمین همایش چالش ها و راهکارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214990/استعلام-پاور-میکسر-بسکیو-مدل-1220'>استعلام  پاور میکسر بسکیو مدل 1220 / استعلام, استعلام  پاور میکسر بسکیو مدل 1220</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215003/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-مقطرگیری--'>استعلام دستگاه تصفیه آب مقطرگیری... / استعلام,دستگاه تصفیه آب مقطرگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215016/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-سفت-کاری-ساختمان-اداری'> اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات سفت کاری ساختمان اداری / اصلاحیه فراخوان عمومی, مناقصه اجرای عملیات سفت کاری ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215028/استعلام-دستگاه-پرس-چاپ--'>استعلام دستگاه پرس چاپ ... / استعلام, استعلام دستگاه پرس چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215042/استعلام-لوله-و-اتصالات-گالوانیزه'>استعلام لوله و اتصالات گالوانیزه / استعلام , استعلام لوله و اتصالات گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215054/دومین-همایش-ملی-دستاوردهای-علوم-ورزشی'>دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی / دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215066/استعلام-آمپر-متر-تابلویی--کلید-اتوماتیک'>استعلام  آمپر متر تابلویی - کلید اتوماتیک / استعلام, آمپر متر تابلویی - کلید اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215078/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215090/استعلام-خرید-میلگرد'>استعلام خرید میلگرد / استعلام,خرید میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215103/استعلام-ثبت-اثر-طبیعی--'>استعلام ثبت اثر طبیعی ... / استعلام , استعلام ثبت اثر طبیعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215120/استعلام-اقلام-تاسیساتی'>استعلام اقلام تاسیساتی  / استعلام , استعلام رله ترمیستور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215136/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی  / استعلام,استعلام لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215151/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات / استعلام ,استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215166/مناقصه-عملیات-حفاری-مجدد-پمپاژ-چاه--'>مناقصه عملیات حفاری مجدد پمپاژ چاه ... / مناقصه ، مناقصه عملیات حفاری مجدد پمپاژ چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215181/استعلام-فرش-محرابی--'>استعلام فرش محرابی... / استعلام, استعلام فرش محرابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215194/استعلام-احداث-خانه-جوان'>استعلام احداث خانه جوان  / استعلام, استعلام احداث خانه جوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215209/استعلام-سرنگ-اتوماتیک'>استعلام سرنگ اتوماتیک  / استعلام ,استعلام سرنگ اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215224/استعلام-تعمیر-و-سرویس-و-گازگیری-کولر-اسپیلت-و-آبسرد-کن'>استعلام تعمیر و سرویس و گازگیری کولر اسپیلت و آبسرد کن / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس و گازگیری کولر اسپیلت و آبسرد کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215241/استعلام-سرور-محاسباتی--'>استعلام سرور محاسباتی ... / استعلام , استعلام سرور محاسباتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215256/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی / استعلام,لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215271/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه  / استعلام, خرید رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215289/استعلام-دستگاه-PCB-زن'>استعلام دستگاه PCB زن / استعلام, استعلام دستگاه PCB زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215304/استعلام-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی-تاسیسات-الکتریکی-و--'>استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی، تاسیسات الکتریکی و .. / استعلام, عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215319/کولر-ال-جی-12000-گرمایش-و-سرمایش-اینورتردار'>کولر ال جی 12000 گرمایش و سرمایش اینورتردار / استعلام, کولر ال جی 12000 گرمایش و سرمایش اینورتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215333/استعلام-پی-ال-سی--'>استعلام پی ال سی ... / استعلام, استعلام پی ال سی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215348/استعلام-صندلی-فرودگاهی--'>استعلام صندلی فرودگاهی ... / استعلام , استعلام صندلی فرودگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215363/مناقصه-عمومی-پخت-و-پخش-آسفالت-به-میزان-17-هزار-تن'>مناقصه عمومی پخت و پخش آسفالت به میزان 17 هزار تن / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پخت و پخش آسفالت به میزان 17 هزار تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215378/استعلام-ابزارآلات-صنعتی--'>استعلام ابزارآلات صنعتی... / استعلام,ابزارآلات صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215392/مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی-دو-واحد-گازی-نیروگاه-ایسین-نوبت-دوم'>مناقصه انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی نیروگاه ایسین نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی نیروگاه ایسین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215408/استعلام-ترمینال-اکتیو-فیبر-نوری--'>استعلام ترمینال اکتیو فیبر نوری... / استعلام,ترمینال اکتیو فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215420/استعلام-کلید-کولری-روکار-آبسال-و--'>استعلام کلید کولری روکار آبسال و ... / استعلام, کلید کولری روکار آبسال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215434/استعلام-نرده-استیل'>استعلام نرده استیل / استعلام,استعلام نرده استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215447/استعلام-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی---'>استعلام  بیمه نامه مسئولیت مدنی  ... / استعلام, استعلام  بیمه نامه مسئولیت مدنی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215459/استعلام-خرید-سیستم-pc'>استعلام خرید سیستم pc / استعلام , استعلام خرید سیستم pc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215473/مناقصه-ساخت-TURBIN-WHEEL-ASSY'>مناقصه ساخت TURBIN  WHEEL  ASSY  / مناقصه ساخت TURBIN  WHEEL  ASSY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215487/استعلام-کلسیم-هیپوکلریت--'>استعلام کلسیم هیپوکلریت... / استعلام, استعلام کلسیم هیپوکلریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215500/استعلام-لوازم-لوله-کشی-مسی-جهت-بخش-زایمان'>استعلام لوازم لوله کشی مسی جهت بخش زایمان / استعلام, استعلام لوازم لوله کشی مسی جهت بخش زایمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215514/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام , استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215527/استعلام-نیرو-رسانی-به-اماکن-ورزشی'>استعلام نیرو رسانی به اماکن ورزشی / استعلام,استعلام نیرو رسانی به اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215541/استعلام-اجرای-دیوار-و-نصب-درب-رول'>استعلام اجرای دیوار و نصب درب رول / استعلام , استعلام اجرای دیوار و نصب درب رول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215039/استعلام-درب-ویال-20mm-بسته-بندی-100-عددی'>استعلام درب ویال 20mm بسته بندی 100 عددی / استعلام,استعلام درب ویال 20mm بسته بندی 100 عددی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215051/استعلام-میان-وعده-غذایی'>استعلام میان وعده غذایی / استعلام,استعلام میان وعده غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215063/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215075/دومین-همایش-ملی-تحقیقات-کاربردی-در-علوم-اقتصاد'>دومین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد  / دومین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215087/استعلام-کولر-گازی-ال-جی'>استعلام کولر گازی ال جی / استعلام,کولر گازی ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215100/استعلام-پتومینک-یک-نفره-رنگ-زیتونی-وزن-2-100'>استعلام پتومینک یک نفره رنگ زیتونی وزن 2.100 / استعلام , استعلام پتومینک یک نفره رنگ زیتونی وزن 2.100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215116/استعلام-دستگاه-تلفن-کننده-دو-منظوره-تلفن-ثابت-و-سیم-کارت'>استعلام دستگاه تلفن کننده دو منظوره تلفن ثابت و سیم کارت / استعلام , استعلام دستگاه تلفن کننده دو منظوره تلفن ثابت و سیم کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215132/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215147/استعلام-اجرای-کاشت-میلگرد-و-آرماتوربندی-و--'>استعلام اجرای کاشت میلگرد و آرماتوربندی و ... / استعلام, اجرای کاشت میلگرد و آرماتوربندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215162/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215178/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر  / استعلام,استعلام سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215191/استعلام-خرید-نرم-افزار--'>استعلام خرید نرم افزار ... / استعلام , استعلام خرید نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215206/استعلام-دیتا-پروژکتور'>استعلام دیتا پروژکتور  / استعلام, دیتا پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215219/استعلام-خرید-هیتر--'>استعلام خرید هیتر  .. / استعلام، استعلام خرید هیتر  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215237/استعلام-گوجه'>استعلام گوجه / استعلام,گوجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215253/استعلام-یخچال-و-کولر-و--'>استعلام یخچال و کولر و... / استعلام,یخچال و کولر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215268/استعلام-خرید-یک-دستگاه-UTM--'>استعلام خرید یک دستگاه UTM... / استعلام,خرید یک دستگاه UTM...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215285/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی--'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی... / استعلام,برگزاری دوره های آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215301/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام نصب و راه اندازی دستگاه دیزل ژنراتور  / استعلام, نصب و راه اندازی دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215316/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پروژه-های-سطح-شهر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه  تعمیر و نگهداری پروژه های سطح شهر ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه  تعمیر و نگهداری پروژه های سطح شهر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215330/مناقصه-عملیات-حمل-و-نقل-و-جابجایی-کالا'>مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی کالا  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215344/استعلام-ویژوالایزر-پخش-و-نمایش-تصویر'>استعلام ویژوالایزر پخش و نمایش تصویر  / استعلام , استعلام ویژوالایزر پخش و نمایش تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215358/استعلام-خرید-کود-بذر-سم-و-نشاء--'>استعلام خرید کود- بذر سم و نشاء... / استعلام,خرید کود- بذر سم و نشاء...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215375/مناقصه-بهره-برداری-از-نیروی-انسانی'>مناقصه بهره برداری از نیروی انسانی / مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری از نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215388/استعلام-کارت-اسیلوسکوپ'>استعلام کارت اسیلوسکوپ / استعلام, استعلام کارت اسیلوسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215405/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215417/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی / استعلام, استعلام خرید لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215431/استعلام-میکرومتر-دیجیتال'>استعلام میکرومتر دیجیتال / استعلام , استعلام میکرومتر دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215444/استعلام-واگذاری-آزمایشگاه-تغذیه-خوراک-دام-و-طیور-DHI'>استعلام واگذاری آزمایشگاه تغذیه خوراک دام و طیور DHI / استعلام, واگذاری آزمایشگاه تغذیه خوراک دام و طیور DHI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215456/استعلام-ساک-مسافرتی--'>استعلام ساک مسافرتی... / استعلام, استعلام ساک مسافرتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215469/استعلام-کولر-گازی-اینورتر-24000--'>استعلام کولر گازی اینورتر 24000 ... / استعلام, استعلام کولر گازی اینورتر 24000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215484/استعلام-لوازم-لوله-کشی-بخش-زایمان'>استعلام لوازم لوله کشی بخش زایمان  / استعلام,لوازم لوله کشی بخش زایمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215497/استعلام-باکس--'>استعلام باکس ... / استعلام , استعلام باکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215510/استعلام-تختخواب-دو-طبقه-فلزی'>استعلام تختخواب دو طبقه فلزی / استعلام , استعلام تختخواب دو طبقه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215524/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215537/استعلام-لزوم-ارتقا-تجهیزات-سمعی-بصری'>استعلام  لزوم ارتقا تجهیزات سمعی بصری  / استعلام, لزوم ارتقا تجهیزات سمعی بصری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215551/استعلام-خرید-ملزومات-افت-مگس-زیتون-1'>استعلام خرید ملزومات افت مگس زیتون 1 / استعلام , استعلام خرید ملزومات افت مگس زیتون 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215564/استعلام-انتخاب-مشاور-جهت-طراحی-و-نظارت-بر-ساخت-و-تجهیز-اتاق-دیتا-سنتر'>استعلام انتخاب مشاور جهت طراحی و نظارت بر ساخت و تجهیز اتاق دیتا سنتر / استعلام ,استعلام انتخاب مشاور جهت طراحی و نظارت بر ساخت و تجهیز اتاق دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215577/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام ,استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215591/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دیزل-ژنراتور--'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور... / استعلام,استعلام خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215603/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام,استعلام تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215617/استعلام-نصب-سرامیک'>استعلام نصب سرامیک / استعلام , استعلام نصب سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215629/استعلام-سیستم--'>استعلام سیستم ... / استعلام , استعلام سیستم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215641/استعلام-خرید-11-دستگاه-کولرگازی-تی-سی-ال-ایستاده'>استعلام خرید 11 دستگاه کولرگازی تی سی ال ایستاده / استعلام, خرید 11 دستگاه کولرگازی تی سی ال ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215601/استعلام-والو'>استعلام والو / استعلام, استعلام والو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215615/استعلام-پلاستیک'>استعلام پلاستیک / استعلام، استعلام پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215627/استعلام-شیلنگ-پلی-آمید'>استعلام  شیلنگ پلی آمید  / استعلام, استعلام شیلنگ پلی آمید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215639/استعلام-دستگاه-تست-فشار-هیدرو-استاتیک'>استعلام دستگاه تست فشار هیدرو استاتیک / استعلام ,استعلام دستگاه تست فشار هیدرو استاتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215651/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام, فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215663/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات / استعلام,استعلام خرید آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215675/استعلام-پرس-غذا'>استعلام پرس غذا  / استعلام , استعلام پرس غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215687/استعلام-pcr-work'>استعلام pcr work / استعلام,pcr work</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215699/استعلام-برس-جمگیری-(بروساز)--'>استعلام برس جمگیری (بروساز)... / استعلام, استعلام برس جمگیری (بروساز)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215711/استعلام-نقشه-برداری-محاسبه-احجام-و-تهیه-بانک-اطلاعاتی-معادن-شن-و-ماسه--'>استعلام نقشه برداری، محاسبه احجام و تهیه بانک اطلاعاتی معادن شن و ماسه .. / استعلام, نقشه برداری، محاسبه احجام و تهیه بانک اطلاعاتی معادن شن و ماسه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215723/استعلام-تلفن-سانترال'>استعلام تلفن سانترال / استعلام,استعلام تلفن سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215739/مناقصه-خرید-دوربین-مدار-بسته-و-لوازم-جانبی-آن'>مناقصه  خرید دوربین مدار بسته و لوازم جانبی آن / مناقصه عمومی, مناقصه  خرید دوربین مدار بسته و لوازم جانبی آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215751/مناقصه-عملیات-آسفالت-کاری-و-لکه-گیری-در-سطح-شهر--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آسفالت کاری و لکه گیری در سطح شهر  - مرحله دوم  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات آسفالت کاری و لکه گیری در سطح شهر  - مرحله دوم  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215763/استعلام-فعالیت-خدمات-پشتیبانی'>استعلام فعالیت خدمات پشتیبانی / استعلام , استعلام فعالیت خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215777/استعلام-تجهیزات-اداری-و-برقی'>استعلام تجهیزات اداری و برقی / استعلام, تجهیزات اداری و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215791/استعلام-عملیات-اجرای-پروژه-برقرسانی'>استعلام عملیات اجرای پروژه برقرسانی  / استعلام, عملیات اجرای پروژه برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215806/اصلاحیه-مناقصه-کانال-سنگی-مسیل-سهند-پشت-آپارتمان-های--'>اصلاحیه مناقصه کانال سنگی مسیل سهند پشت آپارتمان های... / اصلاحیه مناقصه عمومی, تجدید مناقصه کانال سنگی مسیل سهند پشت آپارتمان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215823/استعلام-خرید-تجهیزات-و-علائم-ترافیکی'>استعلام خرید تجهیزات و علائم ترافیکی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و علائم ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215837/استعلام-مونیتور-پرینتر-تلویزیون--'>استعلام مونیتور- پرینتر- تلویزیون... / استعلام,مونیتور- پرینتر- تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215850/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215862/استعلام-تانک'>استعلام تانک / استعلام , استعلام تانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215874/استعلام-کارتریج-چاپگر--'>استعلام کارتریج چاپگر... / استعلام, استعلام کارتریج چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215886/استعلام-میکروسکوپ-پولاریزان'>استعلام میکروسکوپ پولاریزان / استعلام,استعلام میکروسکوپ پولاریزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215900/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام, استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215915/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215934/استعلام-سرور-G9'>استعلام  سرور G9 / استعلام, سرور G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215953/استعلام-گاز-اطفا-حریق'>استعلام گاز اطفا حریق  / استعلام ,استعلام گاز اطفا حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215973/استعلام-Servo-motor-as-Burner-Governor'>استعلام Servo motor as Burner Governor / استعلام,استعلام Servo motor as Burner Governor</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214107/مزایده-آپارتمان-قطعه-11-تفکیکی-91-72متر'>مزایده آپارتمان قطعه 11 تفکیکی 91.72متر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 11 تفکیکی 91.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214164/مزایده-انواع-میلگردهای-اتومات-تعداد-15-بسته-انواع-سیم-های-متفتولی-و--'>مزایده انواع میلگردهای اتومات، تعداد 15 بسته انواع سیم های متفتولی و... / مزایده,مزایده انواع میلگردهای اتومات، تعداد 15 بسته انواع سیم های متفتولی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214202/مزایده-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت-هایسنس-و--'>مزایده  یک دستگاه کولر اسپیلت هایسنس و ... / مزایده, مزایده  یک دستگاه کولر اسپیلت هایسنس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214236/مزایده-تعداد-40-کارتن-خودکار'>مزایده تعداد 40 کارتن خودکار / مزایده,مزایده تعداد 40 کارتن خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214263/مزایده-کامیون-بنز-خاوری-مدل-1361--'>مزایده کامیون بنز خاوری مدل 1361... / مزایده,مزایده کامیون بنز خاوری مدل 1361...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214303/تجدید-مزایده-واگذاری-مجموعه-اماکن-رفاهی-و-اقامتی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده  واگذاری مجموعه اماکن رفاهی و اقامتی - نوبت دوم / تجدید مزایده، تجدید مزایده  واگذاری مجموعه اماکن رفاهی و اقامتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214340/مزایده-ملک-بخش-هفت-تبریز-مال-مشاعی-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش هفت تبریز مال مشاعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش هفت تبریز مال مشاعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214374/مزایده-15-عدد-اجاق-گاز-رومیزی-5-شعله-کف-شیشه-ای'>مزایده 15 عدد اجاق گاز رومیزی 5 شعله کف شیشه ای  / مزایده,مزایده 15 عدد اجاق گاز رومیزی 5 شعله کف شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214416/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد سه دستگاه خودرو / آگهی مزایده، مزایده تعداد سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214452/حراج-واگذاری-مجوز-کدهای-خدماتی-نوبت-دوم'>حراج واگذاری مجوز  کدهای خدماتی نوبت دوم / حراج , حراج واگذاری مجوز  کدهای خدماتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214494/مزایده-پلاک-ثبتی-49-فرعی-از-2585-اصلی-بخش-یک'>مزایده پلاک ثبتی 49 فرعی از 2585 اصلی بخش یک  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 49 فرعی از 2585 اصلی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214525/مزایده-مقدار-481-88-سهم-از-62400-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده مقدار 481.88 سهم از 62400 سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده, مزایده مقدار 481.88 سهم از 62400 سهم ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215572/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215585/استعلام-آماده-سازی-و-تجهیز-تابلو-برق---'>استعلام آماده سازی و تجهیز تابلو برق .... / استعلام , استعلام آماده سازی و تجهیز تابلو برق ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215598/استعلام-واگذاری-ارائه-خدمات-مربوط-به-حفاظت-فیزیکی-و-حفاظت'>استعلام واگذاری ارائه خدمات مربوط به حفاظت فیزیکی و حفاظت  / استعلام, واگذاری ارائه خدمات مربوط به حفاظت فیزیکی و حفاظت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215611/استعلام-کیسه-پلاستیک-درجه-2-(مستعمل-)-600-1000-میلیمتر'>استعلام کیسه پلاستیک درجه 2 (مستعمل ) 600* 1000 میلیمتر   / استعلام , استعلام کیسه پلاستیک درجه 2 (مستعمل ) 600* 1000 میلیمتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215624/استعلام-کره'>استعلام کره  / استعلام,استعلام کره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215636/استعلام-دستگاه-سمپلر-تک-کاناله-متغیر'>استعلام دستگاه سمپلر تک کاناله متغیر / استعلام, استعلام دستگاه سمپلر تک کاناله متغیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215648/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-به-روش-دستی--'>استعلام حفاری یک حلقه چاه به روش دستی ... / استعلام, استعلام حفاری یک حلقه چاه به روش دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215660/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215672/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-طرح-اسپلیت'>استعلام کولر گازی سرمایشی طرح اسپلیت  / استعلام, کولر گازی سرمایشی طرح اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215684/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215696/استعلام-چاپ-کتاب-با-تیراژ-500-جلد--'>استعلام چاپ کتاب با تیراژ 500 جلد ... / استعلام, استعلام چاپ کتاب با تیراژ 500 جلد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215708/استعلام-عملیات-بوجاری-بذور-گندم'>استعلام عملیات بوجاری بذور گندم / استعلام , استعلام عملیات بوجاری بذور گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215720/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام,ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215734/استعلام-لوازم-پمپ-انژکتور'>استعلام لوازم پمپ انژکتور / استعلام,استعلام لوازم پمپ انژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215748/استعلام-نگهداری-و-سرویس-یکساله-و-عملیات-اخذ-گواهی-نامه-بازرسی-ادواری-آسانسورها'>استعلام نگهداری و سرویس یکساله و عملیات اخذ گواهی نامه بازرسی ادواری آسانسورها / استعلام,استعلام نگهداری و سرویس یکساله و عملیات اخذ گواهی نامه بازرسی ادواری آسانسورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215760/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان-نوبت-دوم'>مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان نوبت دوم / مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215774/استعلام-کولر-گازی-دوتکه-30000-و-آبسردکن-دو-شیری-خرید-بصورت-نسیه-می-باشد'>استعلام کولر گازی دوتکه 30000 و آبسردکن دو شیری خرید بصورت نسیه می باشد / استعلام,استعلام کولر گازی دوتکه 30000 و آبسردکن دو شیری خرید بصورت نسیه می باشد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215787/استعلام-مرمت-و-حفاظت-بافت-تاریخی'>استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی / استعلام, استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215801/استعلام-عملیات-اجرای-پروژه-برق-رسانی-به-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام عملیات اجرای پروژه برق رسانی به ایستگاه پمپاژ  / استعلام, عملیات اجرای پروژه برق رسانی به ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215819/اصلاحیه-مناقصه-خرید-غذای-پرسی--'>اصلاحیه مناقصه خرید غذای پرسی ... / مناقصه ، مناقصه خرید غذای پرسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215834/استعلام-تعداد-2500-عدد-شیر-گیر-برنجی'>استعلام تعداد 2500 عدد شیر گیر برنجی / استعلام , استعلام تعداد 2500 عدد شیر گیر برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215847/استعلام-اجرای-تعمیرات-اساسی-سرویسهای-بهداشتی'>استعلام اجرای تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی / استعلام , استعلام اجرای تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215859/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام, استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215871/استعلام-خرید-وسایل-کامپیوتر'>استعلام خرید وسایل کامپیوتر  / استعلام,استعلام خرید وسایل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215883/استعلام-ماشین-لباسشویی--'>استعلام ماشین لباسشویی ... / استعلام , استعلام ماشین لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215897/استعلام-فیبر-مدار-چاپی--'>استعلام فیبر مدار چاپی ... / استعلام, استعلام فیبر مدار چاپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215912/استعلام-پیراهن-مردانه'>استعلام پیراهن مردانه / استعلام , استعلام پیراهن مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215930/استعلام-تهیه-و-نصب-نرم-افزار-بودجه-ریزی-مبتنی-بر-عملکرد'>استعلام تهیه و نصب نرم افزار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد / استعلام, تهیه و نصب نرم افزار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215949/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار  / استعلام, استعلام خرید نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215967/استعلام-کولر-گازی-آکس-پاکشوما'>استعلام کولر گازی آکس پاکشوما / استعلام,استعلام کولر گازی آکس پاکشوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214093/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین'>مزایده فروش شش قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214147/مزایده-یک-دستگاه-نوار-نقاله-تک-فاز-بدنه-استیل--'>مزایده یک دستگاه نوار نقاله تک فاز بدنه استیل... / مزایده, مزایده یک دستگاه نوار نقاله تک فاز بدنه استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214194/مزایده-سنگ-نمای-پلاک-درجه-دو-(نوبت-دوم)'>مزایده سنگ نمای پلاک درجه دو (نوبت دوم) / مزایده, مزایده  سنگ نمای پلاک درجه دو  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214227/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-GLX405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو GLX405  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو GLX405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214256/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-71-فرعی-بخش-دو'>مزایده پلاک ثبتی شماره 71 فرعی بخش دو  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 71 فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214298/مزایده-مقدار-1-520-تن-برنج-طارم--نوبت-دوم'>مزایده مقدار 1/520 تن برنج طارم...نوبت دوم  / مزایده, مزایده مقدار 1/520 تن برنج طارم...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214331/مزایده-لوله-هیدروفلوم--نوبت-دوم'>مزایده لوله هیدروفلوم...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده لوله هیدروفلوم ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214363/مزایده-کامپیوتر'>مزایده کامپیوتر  / اگهی مزایده , مزایده کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214403/مزایده-یکصد-کارتن-12-جفتی-مردانه-کتانی'>مزایده یکصد کارتن 12 جفتی مردانه کتانی  / مزایده,مزایده یکصد کارتن 12 جفتی مردانه کتانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215043/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر'>استعلام خرید قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215055/استعلام-تعداد-4-دستگاه-کولر-گازی-32000-سرد--'>استعلام تعداد 4 دستگاه کولر گازی 32000 سرد... / استعلام,تعداد 4 دستگاه کولر گازی 32000 سرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215067/استعلام-نوار-نقاله--'>استعلام نوار نقاله ... / استعلام,استعلام نوار نقاله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215079/استعلام-کامپیوتر-3-دستگاه--'>استعلام کامپیوتر 3 دستگاه... / استعلام,کامپیوتر 3 دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215091/استعلام-دستگاه-بالانس-چرخ--'>استعلام دستگاه بالانس چرخ... / استعلام, استعلام دستگاه بالانس چرخ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215105/استعلام-پنجره-لولایی-دو-جداره'>استعلام پنجره لولایی دو جداره / استعلام , استعلام پنجره لولایی دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215121/استعلام-آبمیوه'>استعلام آبمیوه  / استعلام,استعلام آبمیوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215137/مناقصه-ديوارکشی-محوطه-و-ديوار-حائل'>مناقصه ديوارکشی محوطه و ديوار حائل / مناقصه , مناقصه ديوارکشی محوطه و ديوار حائل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215152/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215167/استعلام-مانیتور-رایانه-و--'>استعلام مانیتور رایانه و ... / استعلام, استعلام مانیتور رایانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215182/استعلام-پمپ-مستغرق-فاضلابی'>استعلام پمپ مستغرق فاضلابی  / استعلام, پمپ مستغرق فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215195/استعلام-لپ-تاپ-ZENBOOK-UX410UF-A'>استعلام لپ تاپ ZENBOOK UX410UF-A / استعلام, لپ تاپ ZENBOOK UX410UF-A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215210/استعلام-دستگاه-لب-چسبان-پی-وی-سی---'>استعلام دستگاه لب چسبان پی وی سی  ... / استعلام , استعلام دستگاه لب چسبان پی وی سی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215225/استعلام-کفپوش'>استعلام کفپوش  / استعلام, کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215243/استعلام-جوهر-امهار'>استعلام جوهر امهار / استعلام,جوهر امهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215258/استعلام-چاپ-و-ارسال-218000-برگ-قبض-آب-بهاء'>استعلام چاپ و ارسال 218000 برگ قبض آب بهاء / استعلام,چاپ و ارسال 218000 برگ قبض آب بهاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215273/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام,دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215290/استعلام-بتن-ریزی-آرماتوربندی-و--'>استعلام بتن ریزی، آرماتوربندی و ... / استعلام, استعلام بتن ریزی، آرماتوربندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215306/استعلام-برگزاری-همایش'>استعلام برگزاری همایش / استعلام,برگزاری همایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215320/استعلام-اجرای-عملیات-عمرانی'>استعلام اجرای عملیات عمرانی / استعلام, اجرای عملیات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215334/مناقصه-واگذاری-خدمان-نقلیه-و-ایاب-و-ذهاب-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمان نقلیه و ایاب و ذهاب اداری- نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه واگذاری خدمان نقلیه و ایاب و ذهاب اداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215350/مناقصه-رسیدگی-به-حوادث-شبکه-آبرسانی'>مناقصه رسیدگی به حوادث شبکه آبرسانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه رسیدگی به حوادث شبکه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215366/مناقصه-اجرای-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215379/استعلام-ژنراتور-الکتریکی-سه-فاز-صنعتی'>استعلام ژنراتور الکتریکی سه فاز صنعتی / استعلام , استعلام ژنراتور الکتریکی سه فاز صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215393/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-کنتور'>تجدید مناقصه خرید انواع کنتور / تجدید مناقصه تجدید مناقصه خرید انواع کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215409/استعلام-تابلو-کنترل-PLC'>استعلام تابلو کنترل PLC   / استعلام , استعلام تابلو کنترل PLC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215422/مناقصه-خرید-تعداد-34250-دستگاه-انواع-کنتور-تکفاز-دیجیتالی'>مناقصه خرید تعداد 34250 دستگاه انواع کنتور تکفاز دیجیتالی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید تعداد 34250 دستگاه انواع کنتور تکفاز دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215436/استعلام-ویدئو-پروژکتور-دیتا'>استعلام ویدئو پروژکتور دیتا  / استعلام, ویدئو پروژکتور دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215448/استعلام-رم-سرور--'>استعلام رم سرور... / استعلام,رم سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215460/استعلام-خرید-هیتر-مشهد-ظهور'>استعلام خرید هیتر مشهد ظهور / استعلام,استعلام خرید هیتر مشهد ظهور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215474/استعلام-سرویس-شارژ-و-تعمیر-کپسول-های-اطفاء-حریق'>استعلام  سرویس، شارژ و تعمیر کپسول های اطفاء حریق / استعلام,استعلام  سرویس، شارژ و تعمیر کپسول های اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215488/استعلام-دیتا-پرژکتور-و-لنز--'>استعلام دیتا پرژکتور و لنز ... / استعلام, استعلام دیتا پرژکتور و لنز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215502/استعلام-ایزی-لایت'>استعلام ایزی لایت / استعلام, استعلام ایزی لایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215515/استعلام-دستکش-جراحی--'>استعلام دستکش جراحی... / استعلام,دستکش جراحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215529/استعلام-سویچ-سیسکو--'>استعلام سویچ سیسکو... / استعلام,سویچ سیسکو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215542/استعلام-لاین-ترمینال-فیبر-نوری'>استعلام لاین ترمینال فیبر نوری  / استعلام, استعلام  لاین ترمینال فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215555/استعلام-دستگاه-فیوژن--'>استعلام دستگاه فیوژن ... / استعلام, دستگاه فیوژن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215569/استعلام-حاشیه-زن-shtih-و-الحاقی-شمشاد-زن'>استعلام حاشیه زن shtih  و الحاقی شمشاد زن / استعلام, استعلام حاشیه زن shtih  و الحاقی شمشاد زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215582/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215595/استعلام-تجهیزات-حفاظتی'>استعلام  تجهیزات حفاظتی  / استعلام, تجهیزات حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215608/استعلام-بایگانی-ریلی'>استعلام بایگانی ریلی / استعلام ,استعلام بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215621/استعلام-نیرورسانی-به-اماکن-ورزشی--'>استعلام نیرورسانی به اماکن ورزشی... / استعلام, استعلام نیرورسانی به اماکن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215633/استعلام-کودهای-آفت-مگس-زیتون-2'>استعلام کودهای آفت مگس زیتون 2 / استعلام کودهای آفت مگس زیتون 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215645/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215657/مناقصه-خرید-3-دستگاه-ترانس-جریان--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه خرید 3 دستگاه ترانس جریان , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 3 دستگاه ترانس جریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215669/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافتی'>مناقصه واگذاری خدمات نظافتی / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215563/استعلام-نصب-انشعابات-جدید'>استعلام نصب انشعابات جدید / استعلام , استعلام نصب انشعابات جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215576/فراخوان-مناقصه-آماده-سازی-تاسیسات-جانبی-و-محل-نصب-تلمبه'>فراخوان مناقصه آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215590/استعلام-خرید-6-ردیف-تجهیزات-هیدرولیک'>استعلام خرید 6 ردیف تجهیزات هیدرولیک / استعلام, استعلام خرید 6 ردیف تجهیزات هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215602/استعلام-تجدید-تجهیزات-و-لوازم-آشپزخانه--'>استعلام تجدید تجهیزات و لوازم آشپزخانه ... / استعلام, استعلام تجدید تجهیزات و لوازم آشپزخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215616/استعلام-حفر--'>استعلام حفر ... / استعلام , استعلام حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215628/استعلام-درایوزیمنس'>استعلام درایوزیمنس / استعلام , استعلام درایوزیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215640/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور / استعلام, خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215652/استعلام-روتر-میکروتیک'>استعلام روتر میکروتیک / استعلام, روتر میکروتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215664/مناقصه-عمومی-خرید-و-تامین-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن--'>مناقصه عمومی خرید و تامین لوله و اتصالات پلی اتیلن... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید و تامین لوله و اتصالات پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215676/مناقصه-تامین-خودرو-استیجاری'>مناقصه تامین خودرو استیجاری / مناقصه تامین خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215688/استعلام-نیولایزر'>استعلام نیولایزر / استعلام, نیولایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215700/مناقصه-فراخوان-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه فراخوان احداث ساختمان اداری  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان  احداث ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215712/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-326-دستگاه-سیستم-(کیس)'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 326 دستگاه سیستم (کیس)  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 326 دستگاه سیستم (کیس) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215724/استعلام-شیکر-20-لیتری-با-سینی-دو-طبقه'>استعلام شیکر 20 لیتری با سینی دو طبقه  / استعلام, استعلام شیکر 20 لیتری با سینی دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215740/مناقصه-پروژه-اجرای-ورودی-و-خروجی-و-ساختمان-ایستگاه-T-B-S'>مناقصه پروژه اجرای ورودی و خروجی و ساختمان ایستگاه T.B.S  / مناقصه, مناقصه پروژه اجرای ورودی و خروجی و ساختمان ایستگاه T.B.S </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215752/استعلام-مدرسه-ابتدایی-خیری--'>استعلام مدرسه ابتدایی خیری... / استعلام, استعلام مدرسه ابتدایی خیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215764/استعلام-پنیر-حلب-16-کیلوئی'>استعلام پنیر حلب 16 کیلوئی / استعلام,استعلام پنیر حلب 16 کیلوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215778/استعلام-خرید-و-نصب-2-دستگاه-آسانسور--'>استعلام خرید و نصب 2 دستگاه آسانسور... / استعلام, استعلام خرید و نصب 2 دستگاه آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215792/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام,استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215808/استعلام-چای-احمد'>استعلام چای احمد  / استعلام, چای احمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215824/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215838/استعلام-تجهیزات-اموزشی-رشته-ماشین-ابزار'>استعلام تجهیزات اموزشی رشته ماشین ابزار / استعلام, استعلام تجهیزات اموزشی رشته ماشین ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215851/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-پایگاه'>استعلام حفاظت و آماده سازی پایگاه / استعلام, استعلام حفاظت و آماده سازی پایگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215863/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت  / استعلام, فعالیت های مربوط به نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215875/استعلام-خرید-پنل-خورشیدی'>استعلام خرید پنل خورشیدی / ایستعلام , استعلام تانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215887/استعلام-کیت-آموزشی-ابتدایی'>استعلام کیت آموزشی ابتدایی / استعلام , استعلام کیت آموزشی ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215901/استعلام-1-دستگاه-کانکس-پیش-ساخته---'>استعلام 1 دستگاه کانکس پیش ساخته .... / استعلام ، استعلام 1 دستگاه کانکس پیش ساخته ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215916/استعلام-درایور'>استعلام درایور / استعلام,استعلام درایور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215935/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215954/استعلام-نبشی-فلزی-5-گونیا-با-ضخامت-4'>استعلام نبشی فلزی 5 گونیا با ضخامت 4  / استعلام, نبشی فلزی 5 گونیا با ضخامت 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215974/استعلام-تعمیر-دو-دستگاه-کمپرسور'>استعلام تعمیر دو دستگاه کمپرسور / استعلام ,استعلام تعمیر دو دستگاه کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214115/مزایده-فروش-ششدانگ-ملک-مساحت-زیرزمین-173-8متر'>مزایده فروش ششدانگ ملک مساحت زیرزمین 173.8متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ملک مساحت زیرزمین 173.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214168/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-مازاد'>مزایده فروش اموال اسقاطی و مازاد / مزایده فروش اموال اسقاطی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214203/مزایده-خودرو-سواری-پاجرو-مزدا-3و--'>مزایده خودرو سواری پاجرو مزدا 3و ... / مزایده خودرو سواری پاجرو مزدا 3و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214238/مزایده-میز-کامپیوتر--بوفه-دو-طبقه--'>مزایده میز کامپیوتر - بوفه دو طبقه... / مزایده, مزایده میز کامپیوتر - بوفه دو طبقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214269/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-عرصه-206-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 206 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 206 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214306/مزایده15-عدد-اجاق-گاز-رومیزی-5-شعله-کف-شیشه-ای'>مزایده15 عدد اجاق گاز رومیزی 5 شعله کف شیشه ای  / مزایده,مزایده15 عدد اجاق گاز رومیزی 5 شعله کف شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214343/مزایده-صندلی-مشکی--تلویزیون'>مزایده صندلی مشکی - تلویزیون / مزایده,مزایده  صندلی مشکی - تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214376/مزایده-منزل-مسکونی-دوبلکس-عرصه-155-73متر'>مزایده منزل مسکونی دوبلکس عرصه 155.73متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی دوبلکس عرصه 155.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214419/مزایده-کتبی-سراسری-املاک-و-مستغلات-با-تسهیلات-ویژه-97-4-19'>مزایده کتبی سراسری املاک و مستغلات با تسهیلات ویژه 97.4.19 / مزایده ,مزایده کتبی سراسری املاک و مستغلات با تسهیلات ویژه 97.4.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214456/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی بخش نه تبریز نوبت اول  / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی بخش نه تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214496/مزایده-خودرو-پژو-206-هاچ-بک'>مزایده خودرو پژو 206 هاچ بک / مزایده ,مزایده خودرو پژو 206 هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215019/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215032/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب / استعلام , استعلام لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215045/استعلام-عملیات-رفع-اتفاقات--نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی'>استعلام عملیات رفع اتفاقات ، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی / استعلام, استعلام عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215057/استعلام-تمدید-لایسنس-آنتی-ویروس-kaspersky'>استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس kaspersky / استعلام, تمدید لایسنس آنتی ویروس kaspersky</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215069/استعلام-عملیات-رفع-اتفاقات--نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی'>استعلام عملیات رفع اتفاقات ، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی / استعلام , استعلام عملیات رفع اتفاقات ، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215081/استعلام-خرید-چهاردستگاه-کولرگازی-اسپلیت--'>استعلام خرید چهاردستگاه کولرگازی اسپلیت .. / استعلام, خرید چهاردستگاه کولرگازی اسپلیت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215093/استعلام-درزگیر-سیلیکونی-هوا--'>استعلام درزگیر سیلیکونی هوا ... / استعلام , استعلام درزگیر سیلیکونی هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215109/استعلام-اکتروپمپ-شناور---'>استعلام اکتروپمپ شناور .... / استعلام ,استعلام اکتروپمپ شناور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215124/مناقصه-بهره-برداری-و-حفاظت-از-تاسيسات-آب-حيات'>مناقصه بهره برداری و حفاظت از تاسيسات آب حيات / مناقصه, مناقصه بهره برداری و حفاظت از تاسيسات آب حيات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215139/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت / استعلام, کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215154/استعلام-طراحی-نرم-افزار-بانک-اطلاعاتی'>استعلام طراحی نرم افزار بانک اطلاعاتی / استعلام , استعلام طراحی نرم افزار بانک اطلاعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215169/استعلام-جعبه-دنده-کامل--'>استعلام جعبه دنده کامل ... / استعلام , استعلام جعبه دنده کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215184/استعلام-هد-ست-میکروفن-دار'>استعلام هد ست میکروفن دار  / استعلام, هد ست میکروفن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215197/استعلام-ترازو-دیجیتال-آزمایشگاهی-با-درگاه-اتصال-com---'>استعلام ترازو دیجیتال آزمایشگاهی با درگاه اتصال com  ... / استعلام, استعلام ترازو دیجیتال آزمایشگاهی با درگاه اتصال com  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215212/مناقصه-فراخوان-انجام-امور-هتلينگ-مرکز-آموزشی-رفاهی'> مناقصه فراخوان انجام امور هتلينگ مرکز آموزشی رفاهی /  مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان انجام امور هتلينگ مرکز آموزشی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215227/استعلام-پیاز'>استعلام پیاز / استعلام,پیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215246/استعلام-عملیات-اجرای-پروژه-برق-رسانی--'>استعلام عملیات اجرای پروژه برق رسانی ... / استعلام, عملیات اجرای پروژه برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215260/استعلام-ساخت-رمپ-با-ورق-آجدار---'>استعلام ساخت رمپ با ورق آجدار .... / استعلام ,استعلام ساخت رمپ با ورق آجدار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215276/استعلام-مرمت-پل-تاریخی--'>استعلام  مرمت پل تاریخی ... / استعلام, استعلام  مرمت پل تاریخی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215293/استعلام-کولر-دو-تیکه-100-هزار'>استعلام کولر دو تیکه  100 هزار / استعلام,استعلام کولر دو تیکه  100 هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215308/مناقصه-بهسازی-و-پیاده-روسازی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و پیاده روسازی معابر  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و پیاده روسازی معابر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215323/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ورزشگاه--'>استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاه ... / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215338/استعلام-روغن-وکیوم'>استعلام روغن وکیوم / استعلام,روغن وکیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215352/مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215368/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-اجرای-فونداسیون-های-خط-132-کیلوولت-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرای فونداسیون های خط 132 کیلوولت نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرای فونداسیون های خط 132 کیلوولت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215382/تجدید-مناقصه-تهیه-لوله-و-اتصالات-و-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-صورت-لوله-رانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه لوله و اتصالات و اجرای خط انتقال فاضلاب صورت لوله رانی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه لوله و اتصالات و اجرای خط انتقال فاضلاب صورت لوله رانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215395/استعلام-پانل-کنترل-نمایشگر-اعلام-حریق'>استعلام پانل کنترل نمایشگر اعلام حریق  / استعلام , استعلام پانل کنترل نمایشگر اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215411/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215424/مناقصه-جهت-تهیه-شش-دستگاه-هاروستر'>مناقصه جهت تهیه شش دستگاه هاروستر / مناقصه , مناقصه جهت تهیه شش دستگاه هاروستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215438/استعلام-خرید-ایرکاندیشن-یونیت-(ال-جی)'>استعلام خرید ایرکاندیشن یونیت (ال جی)  / استعلام, خرید ایرکاندیشن یونیت (ال جی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215450/استعلام-انجام-آزمایشات-غربالگری'>استعلام انجام آزمایشات غربالگری  / استعلام, انجام آزمایشات غربالگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215462/استعلام-کاغذ-A4--'>استعلام کاغذ A4... / استعلام,کاغذ A4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215477/استعلام-سوییچ-24-پورت'>استعلام سوییچ  24 پورت / استعلام,استعلام سوییچ  24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215490/مناقصه-خرید-تجهیزات-گیج-حافظه-دار-سرچاهی'>مناقصه خرید تجهیزات گیج حافظه دار سرچاهی  / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات گیج حافظه دار سرچاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215504/استعلام-پمپ-آب-چاه'>استعلام پمپ آب چاه  / استعلام,استعلام پمپ آب چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215517/استعلام-ساماندهی-(-سایر-فعالیت-های-تخصص-ساختمان-)'>استعلام ساماندهی ( سایر فعالیت های تخصص ساختمان )  / استعلام ,استعلام ساماندهی ( سایر فعالیت های تخصص ساختمان ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215531/تجدید-استعلام-خرید-دیوارکوب'>تجدید استعلام خرید دیوارکوب / استعلام,  تجدید استعلام خرید دیوارکوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215544/استعلام-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-ایستگاه-های-کاری'>استعلام نگهداری و تعمیرات تجهیزات ایستگاه های کاری / استعلام, استعلام نگهداری و تعمیرات تجهیزات ایستگاه های کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215558/مناقصه-خدمات-تنظیفات-محوطه-و-فضای-سبز'>مناقصه خدمات تنظیفات محوطه و فضای سبز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،مناقصه خدمات تنظیفات محوطه و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214559/مزایده-قطعه-زمینی-محصور-پلاک-ثبتی-ده-فرعی'>مزایده قطعه زمینی محصور پلاک ثبتی ده فرعی / مزایده,مزایده قطعه زمینی محصور پلاک ثبتی ده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214603/مزایده-یکباب-اعیانی-مغازه-تجاری-مساحت-سی-متر'>مزایده یکباب اعیانی مغازه تجاری مساحت سی متر  / مزایده ,مزایده یکباب اعیانی مغازه تجاری مساحت سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214637/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214679/مزایده-1000-عدد-کفش-زنانه-و--'>مزایده 1000 عدد کفش زنانه و... / مزایده ,مزایده 1000 عدد کفش زنانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214730/مزایده-واگذاری-مدیریت-و-بهره-برداری-گشتارگاه-دام'>مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری گشتارگاه دام / آگهی مزایده عمومی ,مزایده  واگذاری مدیریت و بهره برداری گشتارگاه دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214780/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-136-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 136 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 136 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214819/مزایده-ملک-مساحت-کل-عرصه-بعد-از-اصلاحی-208-81متر'>مزایده ملک مساحت کل عرصه بعد از اصلاحی 208.81متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت کل عرصه بعد از اصلاحی 208.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214917/مزایده-ششدانگ-پلاک-یک-فرعی-اعیانی-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی اعیانی صد و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی اعیانی صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215031/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-47-169-اصلی--'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 47/169 اصلی ... / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 47/169 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215142/مزایده-ملک-به-مساحت-206-49-متر-و-اعیانی-یکباب-مغازه'>مزایده ملک به مساحت 206.49 متر و اعیانی یکباب مغازه / مزایده,مزایده ملک به مساحت 206.49 متر و اعیانی یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215203/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-35-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 35 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 35 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215257/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-96-25متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 96.25متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 96.25متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215305/مزایده-تخصیص-یک-قطعه-زمین-مساحت-176-63متر'> مزایده تخصیص یک قطعه زمین مساحت 176.63متر  / مزایده، مزایده تخصیص یک قطعه زمین مساحت 176.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215365/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-قدیمی-عرصه-289-90متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی قدیمی عرصه 289.90متر / مزایده،مزایده یکباب واحد مسکونی قدیمی عرصه 289.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215470/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-زمین-195-36متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین 195.36متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین 195.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215578/مزایده-سه-قطعه-پلاک-مساحت-54-40-40متر-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه پلاک مساحت 54-40-40متر کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک مساحت 54-40-40متر کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215800/مزایده-منزل-مسکونی-حدود-240-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی حدود 240 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی حدود 240 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215896/مزایده-زمین-کاربری-مسکونی-عرصه-477متر'>مزایده زمین کاربری مسکونی عرصه 477متر  / مزایده,مزایده زمین کاربری مسکونی عرصه 477متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215937/مزایده-زمین-مسکونی-با-مساحت-عرصه-296-9'>مزایده زمین مسکونی با مساحت عرصه  296.9 / مزایده , مزایده زمین مسکونی با مساحت عرصه  296.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215971/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-94-66متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 94.66متر   / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 94.66متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215574/استعلام-خودروی-حمل-زباله'>استعلام خودروی حمل زباله / استعلام , استعلام خودروی حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215587/استعلام-دیزل-ژنراتور-برق'>استعلام دیزل ژنراتور برق  / استعلام, خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215600/استعلام-آبرسانی-شامل-بارگیری--حمل-و-تخلیه'>استعلام  آبرسانی شامل بارگیری ، حمل و تخلیه  / استعلام, آبرسانی شامل بارگیری ، حمل و تخلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215614/استعلام-تجدید-تجهیزات-روشنایی-و-نورپردازی'>استعلام تجدید تجهیزات روشنایی و نورپردازی  / استعلام , استعلام تجدید تجهیزات روشنایی و نورپردازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215626/استعلام-کاغذ-گلاسه'>استعلام کاغذ گلاسه  / استعلام,استعلام کاغذ گلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215638/استعلام-خرید-تجهیزات-و-ماشین-های-اداری--'>استعلام خرید تجهیزات و ماشین های اداری... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و ماشین های اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215650/استعلام-کولر-ابی'>استعلام کولر ابی / استعلام , استعلام کولر ابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215662/استعلام-آب-سردکن--'>استعلام آب سردکن... / استعلام, استعلام آب سردکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215674/استعلام-سایر-فعالیت-خدمات-پشتیابی-کسب-و-کار'>استعلام سایر فعالیت خدمات پشتیابی کسب و کار / استعلام , استعلام سایر فعالیت خدمات پشتیابی کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215686/استعلام-پرداخت-حقوق-و-مزایای-پرسنل-حراست-و-حفاظت'>استعلام پرداخت حقوق و مزایای پرسنل حراست و حفاظت / استعلام,استعلام پرداخت حقوق و مزایای پرسنل حراست و حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215698/مناقصه-دیوارکشی--تسطیح-و-عملیات-خاکی-پست-تجدید'>مناقصه دیوارکشی ، تسطیح و عملیات خاکی پست تجدید / تجدید مناقصه , مناقصه دیوارکشی ، تسطیح و عملیات خاکی پست تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215710/استعلام-قیمت-خرید-مواد-و-لوازم-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام قیمت خرید مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی / استعلام,استعلام قیمت خرید مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215722/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-پایگاه--'>استعلام حفاظت و آماده سازی پایگاه ... / استعلام,استعلام حفاظت و آماده سازی پایگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215738/استعلام-تهیه-سیستم-سامانه-اطلاعات-مکانی-GIS'>استعلام تهیه سیستم سامانه اطلاعات مکانی GIS / استعلام, تهیه سیستم سامانه اطلاعات مکانی GIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215750/مناقصه-محوطه-سازی-مراکز-نگهداری-کودکان-بی-سرپرست'>مناقصه محوطه سازی مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه محوطه سازی مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215762/مناقصه-عمومی-همزمان-با-ارزیابی-(فشرده)-یک-مرحله-ای-احداث-محور--'>مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث محور... / فراخوان مناقصه, مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215776/مناقصه-عملیات-حمل-خاک-و-سنگ-حاصل-از-خاکبرداری'>مناقصه عملیات حمل خاک و سنگ حاصل از خاکبرداری / مناقصه , مناقصه عملیات حمل خاک و سنگ حاصل از خاکبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215790/استعلام-مقوا-گلاسه--'>استعلام مقوا گلاسه ... / استعلام, استعلام مقوا گلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215804/استعلام-یک-دستگاه-آب-دیونیزه-ساز--'>استعلام یک دستگاه آب دیونیزه ساز .. / استعلام ,استعلام یک دستگاه آب دیونیزه ساز ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215822/استعلام-تعمیرات-ساختمانهای-ادارای'>استعلام تعمیرات ساختمانهای ادارای / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمانهای ادارای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215836/استعلام-سنگ-مرمر--'>استعلام سنگ مرمر ... / استعلام, استعلام سنگ مرمر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215849/استعلام-آزمایشات-ژئوتکنیک-و-سازه-ای-موزه'>استعلام آزمایشات ژئوتکنیک و سازه ای موزه / استعلام , استعلام آزمایشات ژئوتکنیک و سازه ای موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215861/استعلام-استحکام-بخشی-و-تاسیسات'>استعلام استحکام بخشی و تاسیسات  / استعلام, استحکام بخشی و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215873/استعلام-دستگاه-تصفیه-روغن'>استعلام دستگاه تصفیه روغن / استعلام,دستگاه تصفیه روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215885/استعلام-تعمیرات-دو-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام تعمیرات دو دستگاه کولر گازی  / استعلام, استعلام تعمیرات دو دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215899/استعلام-سنگ-گرانیت'>استعلام سنگ گرانیت  / استعلام,استعلام سنگ گرانیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215914/استعلام-ایجاد-سایت-پرنده-نگری-در-پناهگاه-حیات-وحش'>استعلام ایجاد سایت پرنده نگری در پناهگاه حیات وحش / استعلام , استعلام ایجاد سایت پرنده نگری در پناهگاه حیات وحش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215933/استعلام-پله-سنگی-سلماس-در-اندازه-مختلف'>استعلام پله سنگی سلماس در اندازه مختلف / استعلام, استعلام پله سنگی سلماس در اندازه مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215952/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل / استعلام,فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215970/استعلام-اسپلیت-سرد-و-گرم'>استعلام اسپلیت سرد و گرم  / استعلام , استعلام اسپلیت سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214099/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-113-002متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 113.002متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 113.002متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214160/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-48-96متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه مساحت 48.96متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 48.96متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214199/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-زیربنای-285متر'>مزایده ساختمان دو طبقه مساحت زیربنای 285متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه مساحت زیربنای 285متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214231/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-11-55متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 11.55متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 11.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214261/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214301/مزایده-ششدانگ-محل-اجرای-طرح-احداث-گلخانه-مساحت-12572-87متر'>مزایده ششدانگ محل اجرای طرح احداث گلخانه مساحت 12572.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ محل اجرای طرح احداث گلخانه مساحت 12572.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214335/مزایده-واگذاری-اجاره-کیوسک--یکباب-مغازه-و--'>مزایده واگذاری اجاره کیوسک ، یکباب مغازه و...  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره کیوسک ، یکباب مغازه و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214371/مزایده-واگذاری-بازار-روز--مرحله-پنجم'>مزایده واگذاری بازار روز  - مرحله پنجم / مزایده , مزایده واگذاری بازار روز  - مرحله پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215681/استعلام-اسکلت-ساختمانی--'>استعلام اسکلت ساختمانی ... / استعلام , استعلام اسکلت ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215693/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی  / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215705/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام خرید اسکنر / استعلام,خرید اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215717/فراخوان-عامل-چهارم-تهیه-طرح-هادی-روستایی'>فراخوان عامل چهارم تهیه طرح هادی روستایی  / فراخوان , فراخوان عامل چهارم تهیه طرح هادی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215731/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی  / استعلام ,استعلام تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215745/مناقصه-روکش-آسفالت-و--'>مناقصه روکش آسفالت و ... / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215757/مناقصه-تهیه-و-نصب-علائم-جهت-ایمن-سازی'>مناقصه تهیه و نصب علائم جهت ایمن سازی / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب علائم جهت ایمن سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215771/استعلام-یو-پی-اس-و-باطری'>استعلام یو پی اس و باطری / استعلام, یو پی اس و باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215783/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,استعلام خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215797/استعلام-سیم-کشی-اداره'>استعلام سیم کشی اداره / استعلام,استعلام سیم کشی اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215816/استعلام-خرید-ویدئو-پروژکتور-و-پرده-2-متری-برقی'>استعلام خرید ویدئو پروژکتور و پرده 2 متری برقی / استعلام, استعلام خرید ویدئو پروژکتور و پرده 2 متری برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215829/استعلام-دامپ-تراک-جابجایی-خاک-و-سنگ-و-مصالح--'>استعلام دامپ تراک جابجایی خاک  و سنگ و مصالح... / استعلام, استعلام دامپ تراک جابجایی خاک  و سنگ و مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215844/استعلام-پریز-برق-ارتدار'>استعلام پریز برق ارتدار / استعلام, پریز برق ارتدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215856/استعلام-نیاز-به-راننده-با-خودرو-دنا-برای-مدت-یکسال'>استعلام نیاز به راننده با خودرو دنا برای مدت یکسال / استعلام, نیاز به راننده با خودرو دنا برای مدت یکسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215868/استعلام-گیربکس-پژو-206'>استعلام گیربکس پژو 206 / استعلام, استعلام گیربکس پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215880/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام  سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان / استعلام, استعلام  سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215893/استعلام-اجرای-پروژه-شبکه'>استعلام اجرای پروژه شبکه  / استعلام, اجرای پروژه شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215907/استعلام-تکمیل-مدرسه--'>استعلام تکمیل مدرسه ... / استعلام , استعلام تکمیل مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215924/استعلام-وعده-ناهار-و-شام'>استعلام وعده ناهار و شام / استعلام , استعلام وعده ناهار و شام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215944/استعلام-تسمه-آهنی-5-5'>استعلام تسمه آهنی 5*5 / استعلام,تسمه آهنی 5*5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215963/استعلام-SWITCH-2960--'>استعلام SWITCH 2960... / استعلام,SWITCH 2960...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214133/مزایده-فروش-7-قطعه-از-املاک'>مزایده فروش 7 قطعه از املاک  / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214186/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206'>مزایده یک دستگاه پژو 206  / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214215/مزایده-اجاره-عرصه-نصب-تابلو-یا-استندها--نوبت-دوم'>مزایده اجاره عرصه نصب تابلو یا استندها ...نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره عرصه نصب تابلو یا استندها ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214249/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب مغازه - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214294/مزایده-هود-استیل-البرز--'>مزایده  هود استیل البرز... / مزایده,مزایده  هود استیل البرز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214323/مزایده-مجموعه-بچینگ-کامل--موتورجوش--سلیو-و-متعلقات'>مزایده مجموعه بچینگ کامل ، موتورجوش ، سلیو و متعلقات / مزایده,مزایده مجموعه بچینگ کامل ، موتورجوش ، سلیو و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214357/مزایده-سری-لوازم-اداری-مشتمل-بر-میز-و-صندلی-های-اداری-سیستم-های-کامپیوتری'>مزایده سری لوازم اداری مشتمل بر میز و صندلی های اداری سیستم های کامپیوتری / مزایده , مزایده سری لوازم اداری مشتمل بر میز و صندلی های اداری سیستم های کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214396/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-386-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 386 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 386 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214436/مزایده-خودرو-سواری-ریو'>مزایده خودرو سواری ریو / مزایده ، مزایده خودرو سواری ریو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214466/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مرکز-رفاهی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره مرکز رفاهی - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره مرکز رفاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214513/مزایده-کیسه-برنج'>مزایده کیسه برنج  / مزایده , مزایده کیسه برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214541/مزایده-1-تخته-فرش-ماشینی-یک-عدد-میز-تلویزیون-ماشین-لباسشویی-و--'>مزایده 1 تخته فرش ماشینی، یک عدد میز تلویزیون، ماشین لباسشویی و... / مزایده , مزایده 1 تخته فرش ماشینی، یک عدد میز تلویزیون، ماشین لباسشویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214576/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-6-تفکیکی-96-01متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 6 تفکیکی 96.01متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 6 تفکیکی 96.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214621/مزایده-فروش-ملک-تجاری-مسکونی-عرصه-177-75متر'>مزایده فروش ملک تجاری مسکونی عرصه 177.75متر / مزایده ,مزایده فروش ملک تجاری مسکونی عرصه 177.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214658/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده,مزایده  فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214702/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-طبقه-همکف-151-66متر'>مزایده ساختمان دو طبقه طبقه همکف 151.66متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه طبقه همکف 151.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214747/مزایده-چوب-و-تخته-های-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده چوب و تخته های مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی,مزایده چوب و تخته های مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214795/مزایده-کود-شیمیایی-بسته-بندی-شده'>مزایده کود شیمیایی بسته بندی شده / مزایده, مزایده کود شیمیایی بسته بندی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214859/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-همراه-خانه-محوطه-مساحت-383متر'>مزایده یک قطعه زمین به همراه خانه محوطه مساحت 383متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به همراه خانه محوطه مساحت 383متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214443/فراخوان-مزایده-فروش-کالاهای-مازاد-و----نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش کالاهای مازاد و ...  -نوبت دوم / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده فروش کالاهای مازاد و ...  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214486/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-447-8متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 447.8متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 447.8متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214518/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-تحت-اختیار-مجدد-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از خودروهای تحت اختیار مجدد نوبت دوم  / آگهی مجدد مزایده, مزایده تعدادی از خودروهای تحت اختیار مجدد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214555/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-479-49متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 479/49متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 479/49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214587/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214629/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-580متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 580متر / مزایده ,مزایده ساختمان مساحت عرصه 580متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214673/مزایده-وانت-دو-کابین'>مزایده وانت دو کابین  / اگهی مزایده , مزایده وانت دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214719/مزایده-تامین-کپی-معاونت-حمل-و-نقل-و-ترافیک'>مزایده تامین کپی معاونت حمل و نقل و ترافیک  / آگهی مزایده, مزایده تامین کپی معاونت حمل و نقل و ترافیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214765/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-346-92متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 346.92متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 346.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214808/مزایده-پلاک-دارای-125-متر-اعیانی-با-قدمت-20-سال'>مزایده پلاک دارای 125 متر اعیانی با قدمت 20 سال / مزایده ,مزایده پلاک دارای 125 متر اعیانی با قدمت 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214879/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سوزوکی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی -نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214983/مزایده-481-هزارم-تمامیت-دو-باب-آپارتمان'>مزایده 481 هزارم تمامیت دو باب آپارتمان / مزایده,مزایده 481 هزارم تمامیت دو باب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215125/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-600متر-مرحله-دوم'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 600متر مرحله دوم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 600متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215186/مزایده-ملک-بصورت-واحد-تجاری-مساحت-208-متر'>مزایده ملک بصورت واحد تجاری مساحت 208 متر / مزایده,مزایده ملک بصورت واحد تجاری مساحت 208 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215242/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سه-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سه هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سه هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215291/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-مساحت-عرصه-280متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی قدیمی مساحت عرصه 280متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی مساحت عرصه 280متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215360/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-517-متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 517 متر  / مزایده،مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 517 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215427/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-عرصه-523-47متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 523.47متر  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 523.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215549/مزایده-یک-چهارم-حبه-از-84-حبه-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده یک چهارم حبه از 84 حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک چهارم حبه از 84 حبه ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215770/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-22500-متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 22500 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 22500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215831/اصلاحیه-مزایده-اجاره-و-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>اصلاحیه مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی  / اصلاحیه مزایده عمومی ، مزایده  اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215929/مزایده-ساختمان-تجاری'>مزایده ساختمان تجاری / مزایده,مزایده ساختمان تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215961/مزایده-ساختمان-مسکونی-شهرک-فجر'>مزایده ساختمان مسکونی شهرک فجر   / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی شهرک فجر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214963/مزایده-214-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-تجدید'>مزایده 214.3 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک تجدید  / مزایده,مزایده 214.3 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215114/مزایده-ششدانگ-ملک-به-شماره-4835-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک به شماره 4835 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به شماره 4835 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215170/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-37-متر-قدمت-40-سال'>مزایده مغازه تجاری مساحت 37 متر قدمت 40 سال / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 37 متر قدمت 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215231/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-184-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 184 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 184 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215281/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-کل-114-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 114.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 114.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215337/مزایده-مقادیری-اتصالات-کرین-استیل'>مزایده مقادیری اتصالات کرین استیل / اگهی مزایده , مزایده مقادیری اتصالات کرین استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215399/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-136363-64متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 136363.64متر  / مزایده،مزایده پلاک ثبتی مساحت 136363.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215519/مزایده-یک-دستگاه-واحد-تجاری-مسکونی-مساحت-134متر'>مزایده یک دستگاه واحد تجاری مسکونی مساحت 134متر  / مزایده,مزایده یک دستگاه واحد تجاری مسکونی مساحت 134متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215735/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی'>مزایده واگذاری سالن ورزشی / مزایده , مزایده واگذاری سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215811/مزایده-لاین-تراک'>مزایده لاین تراک / مزایده لاین تراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215922/مزایده-ساختمان-مسکونی'>مزایده ساختمان مسکونی  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215955/مزایده-ساختمان-مسکونی-روستای-مراد'>مزایده ساختمان مسکونی روستای مراد / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی روستای مراد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214413/مزایده-چهار-باب-مغازه-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده چهار باب مغازه تجاری  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده چهار باب مغازه تجاری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214448/مزایده-مغازه-مساحت-57-05متر'>مزایده مغازه مساحت 57.05متر / مزایده ,مزایده مغازه مساحت 57.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214490/مزایده-یکدستگاه-جرثقیل-سقفی-و--'>مزایده یکدستگاه جرثقیل سقفی و ... / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه جرثقیل سقفی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214524/مزایده-بهره-برداری-مشارکتی-از-مجموعه-آزمایشگاه'>مزایده بهره برداری مشارکتی از مجموعه آزمایشگاه  / مزایده، مزایده بهره برداری مشارکتی از مجموعه آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214558/مزایده-واگذاری-مغازه-شماره-9-و-مغازه-شماره-40'>مزایده واگذاری مغازه شماره 9 و مغازه شماره 40 / مزایده, مزایده واگذاری مغازه شماره 9 و مغازه شماره 40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214596/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-25-متر'>مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 25 متر / مزایده ,مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 25 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214634/مزایده-واگذاری-به-اجاره-قسمتی-از-ساختمان-اداری-آتش-نشانی--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری به  اجاره قسمتی از ساختمان اداری آتش نشانی - نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به  اجاره قسمتی از ساختمان اداری آتش نشانی - نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214678/مزایده-وسایل-مربوط-به-جوجه-کشی-شتر-مرغ'> مزایده وسایل مربوط به جوجه کشی شتر مرغ / مزایده ,  مزایده وسایل مربوط به جوجه کشی شتر مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214729/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری  / مزایده,  مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214778/مزایده-یک-تخته-فرش-دست-بافت'>مزایده یک تخته فرش دست بافت  / مزایده , مزایده یک تخته فرش دست بافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214818/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-تجدید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس تجدید / تجدید آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214916/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-زامیاد'>مزایده فروش یک دستگاه وانت زامیاد / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215006/مزایده-تعداد-23-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین-و-موتورسیکلت'>مزایده تعداد 23 دستگاه خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت / مزایده, مزایده تعداد 23 دستگاه خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215135/مزایده-ششدانگ-اعیانی-پلاک-ثبتی-عرصه-150-90متر'>مزایده ششدانگ اعیانی پلاک ثبتی عرصه 150.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی پلاک ثبتی عرصه 150.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215202/مزایده-فروش-خودرو-و-اقلام'>مزایده فروش خودرو و اقلام  / مزایده ، مزایده فروش خودرو و اقلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215252/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-1016-51متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 1016.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 1016.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215300/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-270متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 270متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 270متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215364/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215463/مزایده-ملک-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215567/مزایده-سه-دانگ-منزل-مسکونی-مساحت-101-5متر'>مزایده سه دانگ منزل مسکونی مساحت 101.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ منزل مسکونی مساحت 101.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215789/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-3940-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 3940 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 3940 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215891/مزایده-واحد-تجاری'>مزایده واحد تجاری  / مزایده, مزایده واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215936/مزایده-ساختمان-مسکونی'>مزایده ساختمان مسکونی  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215969/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-359-8متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 359.8متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 359.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215583/استعلام-كولر-گازی'>استعلام كولر گازی / استعلام , استعلام كولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215596/استعلام-اره-لنگ--'>استعلام اره لنگ ... / استعلام, استعلام اره لنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215609/استعلام-احداث-و-بهسازی-کانال'>استعلام احداث و بهسازی کانال / استعلام,استعلام احداث و بهسازی کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215622/استعلام-انواع-کابل'>استعلام انواع کابل / استعلام, استعلام انواع کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215634/استعلام-صندلی-ارباب-رجوعی-ثابت'>استعلام صندلی ارباب رجوعی ثابت  / استعلام , استعلام صندلی ارباب رجوعی ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215646/استعلام-خرید-صندلی-میز-فایل-4-کشو-فلزی'>استعلام خرید صندلی، میز، فایل 4 کشو فلزی / استعلام, استعلام خرید صندلی، میز، فایل 4 کشو فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215658/استعلام-رایانه-9-دستگاه-پرینتر-5-دستگاه--'>استعلام رایانه 9 دستگاه پرینتر 5 دستگاه ... / استعلام, استعلام رایانه 9 دستگاه پرینتر 5 دستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215670/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان  / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215682/استعلام-تکمیل-محوطه-سازی-پاسگاه--'>استعلام تکمیل محوطه سازی پاسگاه... / استعلام,استعلام تکمیل محوطه سازی پاسگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215694/استعلام-روغن-نباتی--'>استعلام روغن نباتی... / استعلام, استعلام روغن نباتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215706/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-ابنیه-فنی'>مناقصه عملیات زیرسازی و ابنیه فنی  / مناقصه ، مناقصه عملیات زیرسازی و ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215718/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215732/استعلام-ست-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام ست میز و صندلی اداری / استعلام, ست میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215746/تجدید-مناقصه-مرمت-و-بازسازی-و-ارتقاء-ایستگاه-های-آبهای-سطحی-و-زیرزمینی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مرمت و بازسازی و ارتقاء ایستگاه های آبهای سطحی و زیرزمینی  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه مرمت و بازسازی و ارتقاء ایستگاه های آبهای سطحی و زیرزمینی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215758/استعلام-کفسازی-معابر--'>استعلام کفسازی معابر... / استعلام, استعلام کفسازی معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215772/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-اداره-گاز-شهرستان-----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان ....  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان ....  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215785/استعلام-شیر--'>استعلام شیر ... / استعلام , استعلام شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215798/استعلام-چاپ-کتاب-و-نقشه-گردشگری'>استعلام چاپ کتاب و نقشه گردشگری  / استعلام, چاپ کتاب و نقشه گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215817/استعلام-خدمات-آبرسانی-سیار'>استعلام خدمات آبرسانی سیار  / استعلام, خدمات آبرسانی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215832/استعلام-اجرای-پروژه-تهیه-مصالح-و--'>استعلام اجرای پروژه تهیه مصالح و ... / استعلام , استعلام اجرای پروژه تهیه مصالح و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215845/استعلام-نیاز-به-سیستم-کامل-کامپیوتر-و-پرینتر'>استعلام نیاز به سیستم کامل کامپیوتر و پرینتر / استعلام,استعلام نیاز به سیستم کامل کامپیوتر و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215857/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215869/تجدید-استعلام-دوربین-های-نظارت-تصویری--'>تجدید استعلام دوربین های نظارت تصویری... / استعلام, تجدید استعلام دوربین های نظارت تصویری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215881/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215894/استعلام-دستگاه-ضبط-صوت-و-تصویر-دیجیتال'>استعلام دستگاه ضبط صوت و تصویر دیجیتال / استعلام, دستگاه ضبط صوت و تصویر دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215908/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام , فلش مموری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215925/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215946/استعلام-اجرای-پروژه-توسعه-ملی-دیتا'>استعلام  اجرای پروژه توسعه ملی دیتا  / استعلام, اجرای پروژه توسعه ملی دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215964/استعلام-میز-و-صندلی-و--'>استعلام میز و صندلی و... / استعلام , استعلام میز و صندلی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214135/مزایده-واگذاری-تعداد-15-واحد-از-مغازه-های-مجتمع-تجاری'>مزایده واگذاری تعداد 15 واحد از مغازه های مجتمع تجاری / آگهی مزایده کتبی, مزایده واگذاری تعداد 15 واحد از مغازه های مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214190/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-73-8متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی دو طبقه عرصه 73.8متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی دو طبقه عرصه 73.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214221/مزایده-قایق-فایبرگلاس-21'>مزایده قایق فایبرگلاس 21 / مزایده,مزایده قایق فایبرگلاس 21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214250/مزایده-5-سهم-از-33-60-سهم-از-84-سهم-از-96-سهم-ششدانگ-قطعه-اول-پلاک-ثبتی'>مزایده 5 سهم از 33.60 سهم از 84 سهم از 96 سهم ششدانگ قطعه اول پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 5 سهم از 33.60 سهم از 84 سهم از 96 سهم ششدانگ قطعه اول پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214295/مزایده-واگذاری-حمل-میت-توسط-آمبولانس'>مزایده واگذاری حمل میت توسط آمبولانس / مزایده , مزایده واگذاری حمل میت توسط آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214325/مزایده-اموال-مساحت-71-04متر-دو-خوابه-با-4-پارکینگ'>مزایده اموال مساحت 71.04متر دو خوابه با 4 پارکینگ / مزایده,مزایده اموال مساحت 71.04متر دو خوابه با 4 پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214359/مزایده-یک-باب-مغازه-دو-نبش-(نوبت-دوم)'>مزایده یک باب مغازه دو نبش (نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده یک باب مغازه دو نبش (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214399/مزایده-تجدید-بهره-برداری-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'> مزایده تجدید بهره برداری جایگاه CNG نوبت دوم  /  مزایده تجدید عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214439/مزایده-دو-عدد-مخزن'>مزایده دو عدد مخزن / مزایده ,مزایده دو عدد مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214470/مزایده-فروش-جوانه-پروار-و-گاو-و-تلیسه-مازاد-فری-مارتین'>مزایده فروش جوانه پروار و گاو و تلیسه مازاد فری مارتین / مزایده , مزایده فروش جوانه پروار و گاو و تلیسه مازاد فری مارتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214515/مزایده-فروش-ماشین-غربال'>مزایده فروش ماشین غربال / مزایده , مزایده فروش ماشین غربال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214545/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-175-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 175 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 175 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215571/استعلام-خرید-ملزومات-افت-مگس-زیتون-3'>استعلام خرید ملزومات افت مگس زیتون 3 / استعلام, استعلام خرید ملزومات افت مگس زیتون 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215584/استعلام-تعمیرات-مدارس'>استعلام تعمیرات مدارس  / استعلام, تعمیرات مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215597/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام، استعلام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215610/استعلام-مقدار-87000-متر-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف'>استعلام مقدار 87000 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف / استعلام,استعلام مقدار 87000 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215623/استعلام-خرید-میز-اداری-و-صندلی'>استعلام خرید میز اداری و صندلی / استعلام, خرید میز اداری و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215635/استعلام-والو-کشوی'>استعلام والو کشوی / استعلام , استعلام والو کشوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215647/استعلام-عملیات-اجرای-برقرسانی--'>استعلام عملیات اجرای برقرسانی ... / استعلام, استعلام عملیات اجرای برقرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215659/استعلام-خرید-البسه'>استعلام خرید البسه  / استعلام , استعلام خرید البسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215671/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-پشتیبانی--تعمیرات-و--'>مناقصه خدمات بهره برداری و پشتیبانی ، تعمیرات و ... / مناقصه ، مناقصه خدمات بهره برداری و پشتیبانی ، تعمیرات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215683/فرم-استعلام-قیمت-خرید-مواد-و-لوازم-مصرفی-دندانپزشکی'>فرم استعلام قیمت خرید مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی / فرم استعلام , فرم استعلام قیمت خرید مواد و لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215695/تمدید-آگهی-ارزیابی-کیفی-مشاوران'>تمدید آگهی ارزیابی کیفی مشاوران  / تمدید آگهی ارزیابی کیفی مشاوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215707/استعلام-خرید-مواد-و-لوازم-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام خرید مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی / استعلام,استعلام قیمت خرید مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215719/استعلام-​تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام ​تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215733/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215747/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال-به-همراه-کارت-مموری'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال به همراه کارت مموری  / استعلام, دوربین عکاسی دیجیتال به همراه کارت مموری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215759/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215773/استعلام-عملیات-اجرای-برقرسانی--'>استعلام عملیات اجرای برقرسانی ... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215786/استعلام-خرید-26-کیس-کامل-و-تمامی-متعلقات-طبق-پیوست'>استعلام خرید 26 کیس کامل و تمامی متعلقات طبق پیوست / استعلام,استعلام خرید 26 کیس کامل و تمامی متعلقات طبق پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215799/استعلام-خرید-تبلت'>استعلام خرید تبلت  / استعلام, استعلام خرید تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215818/استعلام-قفل-آویز-و-دستگیره-پنجره-سیلندر-ارام-بند'>استعلام قفل آویز و دستگیره پنجره، سیلندر ارام بند / استعلام, قفل آویز و دستگیره پنجره، سیلندر ارام بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215833/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215846/استعلام-خدمات-خودرو-تانکر-جهت-آبرسانی-سیار--'>استعلام خدمات خودرو تانکر جهت آبرسانی سیار ... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215858/استعلام-ساخت-و-نصب-پنل-خورشیدی'>استعلام ساخت و نصب پنل خورشیدی / استعلام,استعلام ساخت و نصب پنل خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215870/استعلام-گیربکس-پژو-206'>استعلام گیربکس پژو 206  / استعلام , استعلام گیربکس پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215882/استعلام-پنکه-تلویزیون-یخچال'>استعلام پنکه،تلویزیون، یخچال / استعلام, پنکه،تلویزیون، یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215895/استعلام-کیف-سمیناری-2'>استعلام کیف سمیناری 2 / استعلام,کیف سمیناری 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215909/استعلام-ساخت-و-حمل-و-نصب-پل-عابر-پیاده-و-اجرای-دیوار-سنگی'>استعلام ساخت و حمل و نصب پل عابر پیاده و اجرای دیوار سنگی / استعلام, استعلام ساخت و حمل و نصب پل عابر پیاده و اجرای دیوار سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215926/استعلام-فن-کویل-سقفی-کاستی--'>استعلام فن کویل سقفی کاستی... / استعلام,فن کویل سقفی کاستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215947/استعلام-کولر-گازی-جنرال-آدمیرال-با-گاز'>استعلام کولر گازی جنرال آدمیرال با گاز / استعلام,استعلام کولر گازی جنرال آدمیرال با گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215966/استعلام-موکت--'>استعلام موکت... / استعلام, استعلام موکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214139/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-گاوداری-مساحت-2500متر'>مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری مساحت 2500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری مساحت 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214192/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس-مدل-89'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس مدل 89 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214226/مزایده-مغازه-دو-دهنه-بصورت-سوپر-مارکت-زیربنای-50-متر'>مزایده مغازه دو دهنه بصورت سوپر مارکت زیربنای 50 متر / مزایده,مزایده مغازه دو دهنه بصورت سوپر مارکت زیربنای 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214254/مزایده-یک-دستگاه-تولید-لیوان-کاغذی'>مزایده  یک دستگاه تولید لیوان کاغذی / مزایده,مزایده  یک دستگاه تولید لیوان کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214297/مزایده-فروش-تعداد-9000-قطعه-آهن-ربای-شیشه-بالابر---نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 9000 قطعه آهن ربای شیشه بالابر ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 9000 قطعه آهن ربای شیشه بالابر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214329/مزایده-تخته-فرش-ماشینی-12-متری'>مزایده تخته فرش ماشینی 12 متری / مزایده,مزایده  تخته فرش ماشینی 12 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214360/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-ده-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت ده هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت ده هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214401/مزایده-ششدانگ-مغازه-قطعه-دوم-تفکیکی-83-94متر'>مزایده ششدانگ مغازه قطعه دوم تفکیکی 83.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه قطعه دوم تفکیکی 83.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214440/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-1758-تفکیکی'>مزایده دو دانگ از ششدانگ آپارتمان قطعه 1758 تفکیکی / مزایده ,مزایده دو دانگ از ششدانگ آپارتمان قطعه 1758 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214471/مزایده-سرقفلی-مغازه-ساختمان-به-عرض-دهنه-3-5-متر'>مزایده سرقفلی مغازه ساختمان به عرض دهنه 3.5 متر / مزایده ,مزایده سرقفلی مغازه ساختمان به عرض دهنه 3.5 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214578/مزایده-مبل-کلاسیک'>مزایده مبل کلاسیک / مزایده , مزایده مبل کلاسیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214625/مزایده-وانت-نیسان'>مزایده وانت نیسان  / اگهی مزایده , مزایده وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214660/مزایده-یک-مجموعه-تجاری-خدماتی-مساحت-92-10متر-نوبت-دوم'>مزایده یک مجموعه تجاری خدماتی مساحت 92.10متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک مجموعه تجاری خدماتی مساحت 92.10متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214705/مزایده-ضایعات-مربوط-به-فنس-و-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده  ضایعات مربوط به فنس و آهن آلات ضایعاتی / مزایده ، مزایده  ضایعات مربوط به فنس و آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214757/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-یازده-هزار-و-پانصد-و-پنجاه-متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت یازده هزار و پانصد و پنجاه متر / مزایده ,مزایده ششدانگ باغ مساحت یازده هزار و پانصد و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214799/مزایده-پلاک-ثبتی-12677-فرعی-بخش-یازده-تهران-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 12677 فرعی بخش یازده تهران نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 12677 فرعی بخش یازده تهران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214869/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-134-45متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 134.45متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 134.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214972/مزایده-تعداد-57-دستگاه-خودرو-سبک-1-دستگاه-کامیون-امیکو-و-3-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده تعداد 57 دستگاه خودرو سبک، 1 دستگاه کامیون امیکو و 3 دستگاه موتورسیکلت / مزایده, مزایده تعداد 57 دستگاه خودرو سبک، 1 دستگاه کامیون امیکو و 3 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215119/مزایده-66-صدم-دانگ-مشاع-از-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده 66 صدم دانگ مشاع از یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 66 صدم دانگ مشاع از یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215173/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-قطعه-رستوران-مساحت-3996-5متر'>مزایده پلاک ثبتی یک قطعه رستوران مساحت 3996.5متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک قطعه رستوران مساحت 3996.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215236/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-آپارتمان-بخش-دو-بوشهر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و آپارتمان بخش دو بوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و آپارتمان بخش دو بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215283/مزایده-یکباب-دامداری-مساحت-500متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب دامداری مساحت 500متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب دامداری مساحت 500متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215345/مزایده-مغازه-دارای-پلاک-ثبتی-شماره-1319-اصلی'>مزایده مغازه دارای پلاک ثبتی شماره 1319 اصلی / مزایده، مزایده مغازه دارای پلاک ثبتی شماره 1319 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215403/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-171-86متر'>مزایده زمین مساحت عرصه 171.86متر / مزایده،مزایده زمین مساحت عرصه 171.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215528/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-عرصه-199-95متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک عرصه 199.95متر  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک عرصه 199.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215736/مزایده-یک-دستگاه-لیفت-تراک-خشت-بر-و--'>مزایده یک دستگاه لیفت تراک خشت بر و ...  / مزایده یک دستگاه لیفت تراک خشت بر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215821/مزایده-زمین-کاربری-اداری'>مزایده زمین کاربری اداری  / مزایده,مزایده زمین کاربری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215927/فروش-ساختمان-با-کاربری-مسکونی'>فروش ساختمان با کاربری مسکونی / مزایده , فروش ساختمان با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215956/استعلام-یک-دستگاه-خودرو-وانت-دو-کابین'>استعلام  یک دستگاه خودرو وانت دو کابین / استعلام,استعلام  یک دستگاه خودرو وانت دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214517/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-62623متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 62623متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 62623متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214551/مزایده-فروش-سرویس-سرامیکی-شش-نفره--'>مزایده فروش سرویس سرامیکی شش نفره... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سرویس سرامیکی شش نفره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214583/مزایده-واگذاری-تعداد-26-قطعه-از-قطعات-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 26 قطعه از قطعات مسکونی  / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد 26 قطعه از قطعات مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214628/مزایده-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده پراید جی تی ایکس / مزایده , مزایده پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214664/مزایده-زمین-زراعی-حدود-2-5-هکتار'>مزایده زمین زراعی حدود 2.5 هکتار / مزایده,مزایده زمین زراعی حدود 2.5 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214715/مزایده-اجاره-اخذ-عوارض-پارکبان-و-پارکومتر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اخذ عوارض پارکبان و پارکومتر- نوبت دوم  / مزایده ، مزایده اجاره اخذ عوارض پارکبان و پارکومتر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214763/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / مزایده,مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214802/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده  بهره برداری از تعدادی غرف / مزایده, مزایده  بهره برداری از تعدادی غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214878/مزایده-یک-قطعه-زمین-قطعه-80-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین قطعه 80 تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه 80 تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214976/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-124-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 124 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 124 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215122/مزایده-منزل-مسکونی-مقدار-63-19-متر-مشاع-از-کل-مساحت-816-60متر'>مزایده منزل مسکونی مقدار 63.19 متر مشاع از کل مساحت 816.60متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مقدار 63.19 متر مشاع از کل مساحت 816.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215175/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-279-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 279 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 279 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215238/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-80-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 80.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 80.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215286/مزایده-فروش-نقدی-تعداد-نه-فقره-املاک'>مزایده فروش نقدی تعداد نه فقره املاک  / مزایده,مزایده فروش نقدی تعداد نه فقره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215349/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-12-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 12 تفکیکی / مزایده، مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 12 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215421/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-76-07متر-قدمت-بیش-از-ده-سال'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 76.07متر قدمت بیش از ده سال / مزایده،مزایده پلاک ثبتی مساحت 76.07متر قدمت بیش از ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215538/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215765/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-501-04متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 501.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 501.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215830/مزایده-ساختمان'>مزایده ساختمان  / مزایده,مزایده ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215928/مزایده-زمین-زراعی'>مزایده زمین زراعی  / مزایده,مزایده زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215959/مزایده-زمین-و-سوله-کاربری-زراعی-جاده-سلفچگان'>مزایده زمین و سوله کاربری زراعی جاده سلفچگان   / مزایده,مزایده زمین و سوله کاربری زراعی جاده سلفچگان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215593/استعلام-دستگاه-دیتالاگر-تحت-شبکه'>استعلام دستگاه دیتالاگر تحت شبکه / استعلام,استعلام دستگاه دیتالاگر تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215606/استعلام-بوبین'>استعلام بوبین / استعلام, استعلام بوبین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215619/استعلام-فلومتر-الکترومغناطیسی-هوشمند'>استعلام فلومتر الکترومغناطیسی هوشمند / استعلام, استعلام فلومتر الکترومغناطیسی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215631/استعلام-طی-لاستیکی'>استعلام طی لاستیکی  / استعلام ,استعلام طی لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215643/استعلام-تجدید-استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجدید استعلام تجهیزات اداری  / استعلام,استعلام تجدید استعلام تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215655/استعلام-چراغ'>استعلام چراغ   / استعلام, استعلام چراغ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215667/استعلام-دستگاه-جوشکاری--'>استعلام دستگاه جوشکاری ... / استعلام , استعلام دستگاه جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215679/مناقصه-تهیه-کاغذ-و-مواد-مصرفی-نوبت-سوم'>مناقصه تهیه کاغذ و مواد مصرفی نوبت سوم  / مناقصه تهیه کاغذ و مواد مصرفی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215691/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری  / استعلام,استعلام تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215703/استعلام-کولر-انرژی'>استعلام کولر انرژی / استعلام , استعلام کولر انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215715/مناقصه-تامین-نیروهای-کارشناسی-در-زمینه-کشاورزی--'>مناقصه تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی ... / مناقصه، مناقصه تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215728/مناقصه-فراخوان-بهسازی-و-لکه-گیری-آسفالت'>مناقصه فراخوان بهسازی و لکه گیری آسفالت  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  بهسازی و لکه گیری آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215743/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215755/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215768/استعلام-لپ-تاپ-150-اینچ-ایسوس'>استعلام لپ تاپ 150 اینچ ایسوس / استعلام, لپ تاپ 150 اینچ ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215781/استعلام-مرغ-کامل-منجمد-شکم-خالی'>استعلام مرغ کامل منجمد شکم خالی / استعلام, مرغ کامل منجمد شکم خالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215795/استعلام-ماکروویو--'>استعلام ماکروویو ... / استعلام , استعلام ماکروویو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215814/استعلام-میکروفون--'>استعلام میکروفون ... / استعلام , استعلام میکروفون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215827/استعلام-دستگاه-پرینتر'>استعلام دستگاه پرینتر / استعلام,استعلام دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215842/استعلام-جدول-بتنی-35-50-و-کف-پوش--'>استعلام جدول بتنی 35*50 و کف پوش .. / استعلام ,استعلام جدول بتنی 35*50 و کف پوش ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215854/استعلام-سیستم-اعلام-حریق-بی-سیم'>استعلام سیستم اعلام حریق بی سیم  / استعلام,استعلام سیستم اعلام حریق بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215866/استعلام-مطالعه-در-بازار-و-هدف-صادرات-صنعت-ریخته-گری'>استعلام  مطالعه در بازار و هدف صادرات صنعت ریخته گری  / استعلام, مطالعه در بازار و هدف صادرات صنعت ریخته گری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215878/استعلام-گوشی-مخابراتی'>استعلام گوشی مخابراتی  / استعلام, گوشی مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215890/استعلام-سرویس-اینترنت--'>استعلام سرویس اینترنت ... / استعلام , استعلام سرویس اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215905/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی  / استعلام , استعلام شارژ کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215920/استعلام-ذخیره-ساز-اکسترنال'>استعلام ذخیره ساز اکسترنال  / استعلام, ذخیره ساز اکسترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215940/استعلام-تهیه-و-نصب-لایسنس--'>استعلام تهیه و نصب لایسنس ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب لایسنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215960/استعلام-کیت-تست-و-عیب-یاب-موتور--'>استعلام کیت تست و عیب یاب موتور ... / استعلام , استعلام کیت تست و عیب یاب موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214130/مزایده-خط-موبایل'>مزایده خط موبایل / مزایده, مزایده خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214177/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-3424-16متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 3424.16متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 3424.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214213/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده ,مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214246/مزایده-تجدید-واگذاری-اجاره-اماکن'>مزایده تجدید واگذاری اجاره اماکن  / آگهی مزایده تجدید  , مزایده واگذاری اجاره اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214289/مزایده-سه-قطعه-ملک-بخش-دو-و-دوازده-بابل'>مزایده سه قطعه ملک بخش دو و دوازده بابل / مزایده,مزایده سه قطعه ملک بخش دو و دوازده بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214314/مزایده-مغازه-مساحت-15-66متر-قطعه-13-تفکیکی'>مزایده مغازه مساحت 15.66متر قطعه 13 تفکیکی / مزایده,مزایده مغازه مساحت 15.66متر قطعه 13 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214352/مزایده-ملک-بخش-سیزده-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش سیزده اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش سیزده اردبیل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214392/فراخوان-مزایده-فروش-لوله-های-GRP--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش لوله های GRP - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان مزایده فروش لوله های GRP -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214426/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214459/مزایده-ششدانگ-ملک-قطعه-291-تفکیکی'>مزایده ششدانگ ملک قطعه 291 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک قطعه 291 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214504/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-بانک'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بانک  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214539/مزایده-یک-دستگاه-پرس-گرم-هیدرولیکی-مستعمل-ساخت-ایران-نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه پرس گرم هیدرولیکی مستعمل ساخت ایران نوبت اول  / مزایده یک دستگاه پرس گرم هیدرولیکی مستعمل ساخت ایران نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214570/مزایده-اجاره-سالیانه-یک-باب-کلاس'>مزایده اجاره سالیانه یک باب کلاس  / مزایده , مزایده اجاره سالیانه یک باب کلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214611/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیونت-زباله-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کامیونت زباله- نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیونت زباله- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214656/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214689/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-277-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 277.5متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 277.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214741/مزایده-فروش-10-راس-گاوشیری'>مزایده فروش 10 راس گاوشیری  / مزایده,مزایده فروش 10 راس گاوشیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214792/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور-کشاورزی--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه تراکتور کشاورزی... نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه تراکتور کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214850/اصلاحیه-آگهی-مزایده-فروش-ماشین-آلات'>اصلاحیه آگهی مزایده فروش ماشین آلات  / اصلاحیه مزایده,آگهی مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214951/مزایده-پلاک-ثبتی-6237-فرعی-از-5-اصلی-بخش-نه-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی 6237 فرعی از 5 اصلی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 6237 فرعی از 5 اصلی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215106/مزایده-انواع-ضایعات-فلزی'>مزایده انواع ضایعات فلزی / مزایده, مزایده انواع ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215157/مزایده-اجاره-ساختمان-8-طبقه'>مزایده اجاره ساختمان 8 طبقه  / فراخوان مزایده, مزایده اجاره ساختمان 8 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215228/اصلاحیه-مزایده-یک-قطعه-زمین'>اصلاحیه مزایده یک قطعه زمین  / اصلاحیه مزایده,مزایده یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215274/مزایده-ششدانگ-باغ-عرصه-1627-14متر'>مزایده ششدانگ باغ عرصه 1627.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ عرصه 1627.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215329/مزایده-واحد-آپارتمانی-مساحت-104-متر-نوبت-دوم'>مزایده واحد آپارتمانی مساحت 104 متر نوبت دوم  / مزایده، مزایده واحد آپارتمانی مساحت 104 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215396/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-52-05متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 52.05متر / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 52.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215501/مزایده-منزل-مسکونی-و-زمین-اموال-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی و زمین اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و زمین اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215726/مزایده-خودروی-سواری-سمند'>مزایده خودروی سواری سمند  / مزایده, مزایده خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215809/مزایده-اموال-اسقاطی-شامل-ملزومات-اداری-بخاری-و--'>مزایده اموال اسقاطی شامل ملزومات اداری، بخاری و... / مزایده ، مزایده اموال اسقاطی شامل ملزومات اداری، بخاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215918/مزایده-فروش-زمین-و-سوله-کاربری-صنعتی'>مزایده فروش زمین و سوله کاربری صنعتی  / مزایده,مزایده فروش زمین و سوله کاربری صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215948/مزایده-زمین-مسکونی-با-مساحت-عرصه-285-9'>مزایده زمین مسکونی با مساحت عرصه 285.9 / مزایده , مزایده زمین مسکونی با مساحت عرصه  296.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215653/استعلام-دستگاه-اسپکتروفتومتر'>استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر  / استعلام,استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215665/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله / استعلام, استعلام کیسه زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215677/استعلام-احداث-ساختمان-نگهبانی'>استعلام احداث ساختمان نگهبانی  / استعلام, احداث ساختمان نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215689/مناقصه-عملیات-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه'>مناقصه عملیات حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه / مناقصه، مناقصه عملیات حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215701/استعلام-کولر-دو-تکه-36000'>استعلام کولر دو تکه 36000 / استعلام, کولر دو تکه 36000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215713/استعلام-الکتروشوک'>استعلام الکتروشوک / استعلام,استعلام الکتروشوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215725/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات ترمیم و نگهداری فضای سبز / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی عملیات ترمیم و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215741/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام, استعلام دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215753/مناقصه-خرید-و-تامین-تجهیزات-مکانیکال--الکتریکال-و-ابزار-دقیق--'>مناقصه  خرید و تامین تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال و ابزار دقیق... / مناقصه، مناقصه  خرید و تامین تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال و ابزار دقیق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215766/مناقصه-عمومی-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی'>مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215779/استعلام-دکونکس--'>استعلام دکونکس... / استعلام, استعلام دکونکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215793/اصلاحیه-مناقصه-امحاء-زباله-و-نسخه-پیچی'>اصلاحیه مناقصه امحاء زباله و نسخه پیچی  / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه امحاء زباله و نسخه پیچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215812/استعلام-دستگاه-جوشکاری-اینورتر-استیک-و-تیگ'>استعلام دستگاه جوشکاری اینورتر استیک و تیگ / استعلام, دستگاه جوشکاری اینورتر استیک و تیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215825/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215839/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-ایستاده-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپیلت ایستاده سرمایشی گرمایشی / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت ایستاده سرمایشی گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215852/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن  / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215864/استعلام-شیر--'>استعلام شیر ... / استعلام , استعلام شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215876/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام, استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215888/استعلام-میکروسکوپ-پلاریزان'>استعلام میکروسکوپ پلاریزان  / استعلام , استعلام میکروسکوپ پلاریزان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215902/استعلام-خرید-تجهیزات-چوبی'>استعلام خرید تجهیزات چوبی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215917/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای  / استعلام, تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215938/استعلام-درب-و-پنجره'>استعلام درب و پنجره / استعلام,درب و پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215957/استعلام-کارتریج-و-درام-فکس'>استعلام کارتریج و درام فکس  / استعلام,استعلام کارتریج و درام فکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215975/استعلام-لوازم-جانبی-دستگاه-Cip'>استعلام لوازم جانبی دستگاه Cip / استعلام,استعلام لوازم جانبی دستگاه Cip</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214125/مزایده-یک-دستگاه-پرکن-مایعات-8-نازله--'>مزایده یک دستگاه پرکن مایعات 8 نازله... / مزایده, مزایده یک دستگاه پرکن مایعات 8 نازله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214171/مزایده-فروش-تعداد-7-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده حضوری, مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214204/مزایده-یک-دستگاه-خم-کن-ورق'>مزایده یک دستگاه خم کن ورق  / مزایده,مزایده یک دستگاه خم کن ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214242/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-163-75متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 163.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 163.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214279/مزایده-یک-قطعه-زمین-دستارمی-مساحت-صد-متر'>مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت صد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214309/مزایده-خودروی-پراید-بنزین-رنگ-مدل-1387-نوبت-دوم'>مزایده خودروی پراید بنزین رنگ مدل 1387 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خودروی پراید بنزین رنگ مدل 1387 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214345/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214382/مزایده-تلویزیون-پاناسونیک--سینما-خانواده-و--'>مزایده تلویزیون پاناسونیک - سینما خانواده و ... / مزایده, مزایده تلویزیون پاناسونیک - سینما خانواده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214422/مزایده-یک-دستگاه-پرس-ضربه-ای'> مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای / مزایده,  مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214457/مزایده-اجاره-پارک-مسافر-جهت-نصب-وسایل-بازی-کودکان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارک مسافر جهت نصب وسایل بازی کودکان- نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده اجاره پارک مسافر جهت نصب وسایل بازی کودکان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214499/مزایده-عمومی-فروش-املاک-شماره-97-ب'>مزایده عمومی فروش املاک شماره 97/ ب  / مزایده ,مزایده عمومی فروش املاک شماره 97/ ب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214530/مزایده-واگذاری-تعدادی-واحدهای-اداری'>مزایده واگذاری تعدادی واحدهای اداری / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی واحدهای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214561/مزایده-واگذاری-حمل-کالای-همراه-مسافر-در-پایانه-مرزی'>مزایده واگذاری حمل کالای همراه مسافر در پایانه مرزی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حمل کالای همراه مسافر در پایانه مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214609/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214647/مزایده-اجاره-قطعه-زمینی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره قطعه زمینی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره قطعه زمینی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214683/مزایده-فروش-دستگاه-تولید-اتصالات'>مزایده فروش  دستگاه تولید اتصالات / مزایده, مزایده فروش  دستگاه تولید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214733/مزایده-فروش-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-119-72متر'>مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مساحت 119.72متر / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مساحت 119.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214782/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-سوله'>مزایده اجاره یک دستگاه سوله / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک دستگاه سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214834/مزایده-پلاک-4285-باقی-مانده-و-پلاکهای-1-و-2-و-3-فرعی-بخش-یک-اهواز'>مزایده پلاک 4285 باقی مانده و پلاکهای 1 و 2 و 3 فرعی بخش یک اهواز  / مزایده, مزایده پلاک 4285 باقی مانده و پلاکهای 1 و 2 و 3 فرعی بخش یک اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214934/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-مساحت-هفتاد-متر-تجدید'>مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت هفتاد متر تجدید / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت هفتاد متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215098/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد-عرصه-299متر'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد عرصه 299متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد عرصه 299متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215148/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-نه-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه نه تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه نه تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215220/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-1727متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1727متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1727متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215264/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-66-77متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مساحت 66.77متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 66.77متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215315/مزایده-یکباب-انباری-و-یک-قطعه-زمین-خام-نوبت-اول'>مزایده یکباب انباری و یک قطعه زمین خام نوبت اول / مزایده، مزایده یکباب انباری و یک قطعه زمین خام نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215381/مزایده-خودرو-پژو'>مزایده خودرو پژو / مزایده،مزایده خودرو پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215482/مزایده-آپارتمان-با-زیربنای-مفید-149-3متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان با زیربنای مفید 149.3متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان با زیربنای مفید 149.3متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215604/مزایده-آپارتمان-مساحت-415-92متر-طبقه-هفتم'>مزایده آپارتمان مساحت 415.92متر طبقه هفتم  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 415.92متر طبقه هفتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215805/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-975-5متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه مساحت 975.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 975.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215910/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-379-2متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 379.2متر  / مزایده,مزایده زمین کاربری مسکونی عرصه 477متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215943/مزایده-زمین-مسکونی'>مزایده زمین مسکونی / مزایده,مزایده زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215976/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-16-متر-قدمت-بالای-25-سال'>مزایده ملک مساحت عرصه 16 متر قدمت بالای 25 سال / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 16 متر قدمت بالای 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215554/استعلام-نفوذگر-پودری--'>استعلام نفوذگر پودری ... / استعلام,  استعلام نفوذگر پودری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215568/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215581/استعلام-نیرورسانی-به-اماکن-ورزشی--'>استعلام نیرورسانی به اماکن ورزشی... / استعلام, استعلام نیرورسانی به اماکن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215594/استعلام-سمپاشی--'>استعلام سمپاشی ... / استعلام , استعلام سمپاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215607/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215620/استعلام-ساخت-کلیپ-پروژه-های-الویت-دار-دولت-الکترونیکی'>استعلام ساخت کلیپ پروژه های الویت دار دولت الکترونیکی  / استعلام, ساخت کلیپ پروژه های الویت دار دولت الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215632/استعلام-تهیه-باند-پورتابل--'>استعلام تهیه باند پورتابل... / استعلام, استعلام تهیه باند پورتابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215644/استعلام-آسیاب-گلوله-ای-به-همراه-گلوله'>استعلام آسیاب گلوله ای به همراه گلوله  / استعلام , استعلام آسیاب گلوله ای به همراه گلوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215656/مناقصه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی'>مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی  / مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215668/استعلام-سرسوزن-کوتاه--'>استعلام سرسوزن کوتاه... / استعلام,استعلام سرسوزن کوتاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215680/استعلام-قیمت-خرید-مواد-و-لوازم-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام قیمت خرید مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی / استعلام,استعلام قیمت خرید مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215692/استعلام-نوار-لبه-جنس-PVC--ورق-ام-دی-اف-خام-ساده---'>استعلام نوار لبه جنس PVC - ورق ام دی اف خام ساده - .. / استعلام ,استعلام نوار لبه جنس PVC - ورق ام دی اف خام ساده - ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215704/استعلام-برقراری-اتصال-دوطرفه-به-شبکه-جهانی-اینترنت--'>استعلام برقراری اتصال دوطرفه به شبکه جهانی اینترنت ... / استعلام,استعلام برقراری اتصال دوطرفه به شبکه جهانی اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215716/استعلام-آموزش-صنایع-دستی--'>استعلام آموزش صنایع دستی ... / استعلام , استعلام آموزش صنایع دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215730/مناقصه-تهیه-و-نصب-علائم-جهت-ایمن-سازی'>مناقصه تهیه و نصب علائم جهت ایمن سازی / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب علائم جهت ایمن سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215744/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215756/استعلام-کابل-قدرت-آلومینیوم'>استعلام کابل قدرت آلومینیوم  / استعلام, کابل قدرت آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215769/استعلام-پالپر-آزمایشگاهی--'>استعلام پالپر آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام پالپر آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215782/استعلام-محلول-ضد-عفونی'>استعلام محلول ضد عفونی / استعلام,محلول ضد عفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215796/استعلام-کاغذ-A4--A5-کپی-مکس'>استعلام کاغذ A4 , A5  کپی مکس / استعلام ,استعلام کاغذ A4 , A5  کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215815/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور  / استعلام,استعلام آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215828/استعلام-دما-و-فشار-Transducer'>استعلام دما و فشار Transducer / استعلام, دما و فشار Transducer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215843/استعلام-اسکنر-اسناد-فوجیتسو'>استعلام اسکنر اسناد فوجیتسو / استعلام, اسکنر اسناد فوجیتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215855/استعلام-یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید--'>استعلام یخچال فریزر ساید بای ساید... / استعلام,یخچال فریزر ساید بای ساید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215867/استعلام-خرید-تلویزیون-تربیت-بدنی'>استعلام خرید تلویزیون تربیت بدنی / استعلام,خرید تلویزیون تربیت بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215879/استعلام-کامپیوتر-کامل'>استعلام کامپیوتر کامل  / استعلام, استعلام کامپیوتر کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215892/استعلام-دوربین-دیجیتال-عکاسی'>استعلام دوربین دیجیتال عکاسی / استعلام, استعلام دوربین دیجیتال عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215906/استعلام-پی-سی-20-دستگاه--کیبورد-20-دستگاه--موس---'>استعلام پی سی 20 دستگاه - کیبورد 20 دستگاه - موس ..... / استعلام ,استعلام پی سی 20 دستگاه - کیبورد 20 دستگاه - موس .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215923/استعلام-جی-پی-اس-گارمین'>استعلام جی پی اس گارمین  / استعلام , استعلام جی پی اس گارمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215941/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215962/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214132/مزایده-یک-دستگاه-پرس-پودر'>مزایده یک دستگاه پرس پودر  / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس پودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214183/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-18-متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214214/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-سه-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل سه قطعه پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل سه قطعه پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214247/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214291/مزایده-تابلو-وراکت-نوبت-دوم'>مزایده تابلو وراکت نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده تابلو وراکت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214318/تجهیز-مزایده-فروش-کارخانه-آسفالت-و--'>تجهیز مزایده فروش کارخانه آسفالت و ... / مزایده,مزایده فروش کارخانه آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214355/مزایده-یکدستگاه-گیوتین-روکش-چوبی'>مزایده یکدستگاه گیوتین روکش چوبی / مزایده, مزایده یکدستگاه گیوتین روکش چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214393/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-لباسشویی--'>مزایده یک دستگاه ماشین لباسشویی...  / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین لباسشویی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214433/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-اول-203-96متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول 203.96متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول 203.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214465/مزایده-تجدید-قطعه-زمین-و-جرثقیل'>مزایده تجدید قطعه زمین و جرثقیل  / مزایده تجدید , مزایده تجدید قطعه زمین و جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214508/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-90-15متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 90.15متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 90.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214540/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-18193متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 18193متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 18193متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215560/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی  / استعلام,استعلام تجهیزات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215573/استعلام-خرید-سم-سایپرمترین--'>استعلام خرید سم سایپرمترین... / استعلام, استعلام خرید سم سایپرمترین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215586/استعلام-سبد-غذایی--'>استعلام سبد غذایی... / استعلام, استعلام سبد غذایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215599/استعلام-الکتروپمپ-73-5-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ 73.5 کیلووات / استعلام, استعلام الکتروپمپ 73.5 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215612/استعلام-درخواست-ADL'>استعلام  درخواست ADL  / استعلام , استعلام  درخواست ADL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215625/استعلام-خرید-سیمان'>استعلام خرید سیمان / استعلام, خرید سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215637/استعلام-برد-الکترونیک-تشخیص-ارت-کامیون'>استعلام برد الکترونیک تشخیص ارت کامیون / استعلام , استعلام برد الکترونیک تشخیص ارت کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215649/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام, لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215661/استعلام-الکتروپمپ-آب-و-روغن'>استعلام الکتروپمپ آب و روغن / استعلام، استعلام الکتروپمپ آب و روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215673/استعلام-عملیات-کف-سازی-کاروانسرا--'>استعلام عملیات کف سازی کاروانسرا... / استعلام, استعلام عملیات کف سازی کاروانسرا... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215685/فراخوان-عملیات-خاکریزی-کمربند-حفاظتی'>فراخوان  عملیات خاکریزی کمربند حفاظتی / مناقصه عمومی, فراخوان  عملیات خاکریزی کمربند حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215697/فراخوان-انجام-امور-خدماتی-ساختمان-اداری-بنیاد-مسکن'>فراخوان  انجام امور خدماتی ساختمان اداری بنیاد مسکن / اگهی فراخوان , فراخوان  انجام امور خدماتی ساختمان اداری بنیاد مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215709/مناقصه-اجرای-خاکبرداری-و-زیرسازی-پیاده-روهای-کمربندی-و--'>مناقصه اجرای خاکبرداری و زیرسازی پیاده روهای کمربندی و .. / مناقصه ، مناقصه اجرای خاکبرداری و زیرسازی پیاده روهای کمربندی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215721/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-ابنیه-فنی'>مناقصه عملیات زیرسازی و ابنیه فنی  / مناقصه ، مناقصه عملیات زیرسازی و ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215737/استعلام-لوارم-کامل-موتور-بنز'>استعلام لوارم کامل موتور بنز / استعلام, استعلام عملیات بوجاری بذور گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215749/استعلام-بتن-ریزی--'>استعلام بتن ریزی ... / استعلام , استعلام بتن ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215761/مناقصه-انجام-امور-دستیاری-دندانپزشکی'>مناقصه انجام امور دستیاری دندانپزشکی / مناقصه ، مناقصه انجام امور دستیاری دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215775/استعلام-کولر-دو-تیکه-30000-توچال-الکتریک'>استعلام کولر دو تیکه 30000 توچال الکتریک / استعلام ,استعلام کولر دو تیکه 30000 توچال الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215788/استعلام-اتوکلاو-عمودی-الکتریکی'>استعلام  اتوکلاو عمودی الکتریکی / استعلام, اتوکلاو عمودی الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215802/استعلام-بست-کمربندی--'>استعلام بست کمربندی... / استعلام, استعلام بست کمربندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215820/استعلام-عملیات-اجرای-پروژه-برقرسانی--'>استعلام عملیات اجرای پروژه برقرسانی... / استعلام,عملیات اجرای پروژه برقرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215835/استعلام-خرید-سم-سایپرمترین-10-و-داروی-ضد-انگل-آیورمکتین-1-دامپزشکی'>استعلام خرید سم سایپرمترین 10% و داروی ضد انگل آیورمکتین 1% دامپزشکی  / استعلام, خرید سم سایپرمترین 10% و داروی ضد انگل آیورمکتین 1% دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215848/استعلام-هواساز'>استعلام هواساز / استعلام , استعلام هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215860/استعلام-کابل-تلفن-و-کابل-شبکه'>استعلام کابل تلفن و کابل شبکه  / استعلام ,استعلام کابل تلفن و کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215872/استعلام-خرید-سیل-کربن'>استعلام خرید سیل کربن  / استعلام خرید سیل کربن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215884/استعلام-کمپاس'>استعلام کمپاس / استعلام, استعلام کمپاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215898/استعلام-تشک-ابری--'>استعلام تشک ابری ... / استعلام, استعلام تشک ابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215913/استعلام-حمل-آب-شرب'>استعلام حمل آب شرب  / استعلام, حمل آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215931/استعلام-تهیه-و-اجرای-بتن'>استعلام تهیه و اجرای بتن  / استعلام,استعلام تهیه و اجرای بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215951/استعلام-اجرای-پروژه-شبکه--'>استعلام اجرای پروژه شبکه ... / استعلام, استعلام اجرای پروژه شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215968/استعلام-دستگاه-جوجه-کشی-و-رطوبت-ساز-پیستونی'>استعلام دستگاه جوجه کشی و رطوبت ساز پیستونی / استعلام, استعلام دستگاه جوجه کشی و رطوبت ساز پیستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214094/مزایده-فروش-تعداد-11-قطعه-از-املاک-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 11 قطعه از املاک تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 قطعه از املاک تجاری مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214148/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-72-44متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 72.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 72.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214195/مزایده-موس-بی-سیم-محافظ-2-خانه--اسپکیر'>مزایده موس بی سیم- محافظ 2 خانه - اسپکیر  / آگهی مزایده,مزایده موس بی سیم- محافظ 2 خانه - اسپکیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214228/مزایده-چرخ-خیاطی-راسته-دوز'>مزایده چرخ خیاطی راسته دوز  / آگهی مزایده،مزایده چرخ خیاطی راسته دوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214259/استعلام-فروش-4-دستگاه-خودروی-اسقاطی'>استعلام فروش 4 دستگاه خودروی اسقاطی / استعلام,فروش 4 دستگاه خودروی اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214300/مزایده-دستگاه-حلاجی-الیاف-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه حلاجی الیاف نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دستگاه حلاجی الیاف نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214333/مزایده-پلاک-ثبتی-با-زیربنای-75-متر'>مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 75 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214365/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214407/مزایده-ساختمان-کشتارگاه--نوبت-دوم'>مزایده ساختمان کشتارگاه  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده ساختمان کشتارگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214447/مزایده-واگذاری-باس-واش-تمام-اتوماتیک--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری باس واش تمام اتوماتیک - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده  واگذاری باس واش تمام اتوماتیک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214488/مزایده-اجاره-جایگاه-سوخت-(CNG)-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه سوخت (CNG)- نوبت دوم  / مزایده ، مزایده اجاره جایگاه سوخت (CNG)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214571/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دوم-203-58متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 203.58متر / مزایده , مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 203.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214614/مزایده-یک-فقره-پلاک-ثبتی-سی-و-یک-فرعی-از-34-اصلی'>مزایده یک فقره پلاک ثبتی سی و یک فرعی از 34 اصلی / مزایده ,مزایده یک فقره پلاک ثبتی سی و یک فرعی از 34 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214657/مزایده-واگذاری-بازیافت-زباله-شهر--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری  بازیافت زباله شهر - چاپ دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری  بازیافت زباله شهر - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214693/مزایده-جرثقیل-دروازه-ای-دست-ساز'>مزایده جرثقیل دروازه ای دست ساز  / آگهی مزایده, مزایده جرثقیل دروازه ای دست ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214742/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-647متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 647متر  / مزایده ,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 647متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214794/مزایده-نصب-50-دستگاه-لایت-باکس--نوبت-دوم'>مزایده نصب 50 دستگاه لایت باکس  - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده نصب 50 دستگاه لایت باکس  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214852/مزایده-یک-فقره-پلاک-ثبتی-مساحت-37000متر'>مزایده یک فقره پلاک ثبتی مساحت 37000متر  / مزایده,مزایده یک فقره پلاک ثبتی مساحت 37000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214958/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-شصت-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه شصت متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215107/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت صد و هشتاد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت صد و هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215164/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-2391-فرعی-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 2391 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 2391 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215230/مزایده-حضوری-فروش-خودرو-و-اقلام'>مزایده حضوری فروش خودرو و اقلام / مزایده ، مزایده حضوری فروش خودرو و اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215278/مزایده-ملک-مساحت-270متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 270متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 270متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215336/مزایده-ششدانگ-4-باب-ساختمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ 4 باب ساختمان مسکونی / مزایده، مزایده ششدانگ 4 باب ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215397/مزایده-اجاره-یک-ساله-بازار-روز-شهر'>مزایده اجاره یک ساله بازار روز شهر / مزایده, مزایده اجاره یک ساله بازار روز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215511/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-مساحت-عرصه-79-متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت عرصه 79 متر / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت عرصه 79 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215729/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-مساحت-1137-97متر'>مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت 1137.97متر / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت 1137.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215810/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-3003متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 3003متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 3003متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215921/مزایده-فروش-زمین-با-کاربری-زراعی'>مزایده فروش زمین با کاربری زراعی / مزایده , مزایده فروش زمین با کاربری زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215950/مزایده-ساختمان-مسکونی-روستای-باقرآباد'>مزایده ساختمان مسکونی روستای باقرآباد  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی روستای باقرآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214523/مزایده-صندل-مشکی-سه-عدد-تابلو-مانیتور--'>مزایده  صندل مشکی، سه عدد تابلو، مانیتور ... / مزایده , مزایده  صندل مشکی، سه عدد تابلو، مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214556/مزایده-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده , مزایده دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214592/مزایده-تعداد-20-کیسه-برنج-و--'>مزایده تعداد 20 کیسه برنج و... / مزایده ,مزایده تعداد 20 کیسه برنج و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214633/مزایده-فروش-4-باب-آپارتمان-مسکونی-و-واحد-تجاری'>مزایده فروش 4 باب آپارتمان مسکونی و واحد تجاری  / مزایده ,مزایده فروش 4 باب آپارتمان مسکونی و واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214674/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-4000متر'>مزایده زمین زراعی مساحت 4000متر  / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 4000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214724/مزایده-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی'>مزایده یک دستگاه چیلر تراکمی / مزایده,مزایده یک دستگاه چیلر تراکمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214774/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-سی-هزار-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت سی هزار متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت سی هزار متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214811/مزایده-اجاره-استخر-و-سونا'>مزایده اجاره استخر و سونا / مزایده، مزایده اجاره استخر و سونا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214889/مزایده-مغازه-مساحت-37-60متر'>مزایده مغازه مساحت 37.60متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 37.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214999/مزایده-آهن-آلات'>مزایده آهن آلات / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215130/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-1142-86متر-مرحله-اول'>مزایده زمین تجاری مساحت 1142.86متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین تجاری مساحت 1142.86متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215198/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-کاربری-تجاری-900متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین محصور کاربری تجاری 900متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور کاربری تجاری 900متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215245/مزایده-سه-دانگ-ملک-مساحت-شصت-و-پنج-متر-و-پنجاه-و-نه-متر'>مزایده سه دانگ ملک مساحت شصت و پنج متر و پنجاه و نه متر / مزایده,مزایده سه دانگ ملک مساحت شصت و پنج متر و پنجاه و نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215295/مزایده-زمین-کشاورزی-باغ-محصور-مساحت-1600متر'>مزایده زمین کشاورزی باغ محصور مساحت 1600متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی باغ محصور مساحت 1600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215362/مزایده-اجاره-املاک-غیر-منقول-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده اجاره املاک غیر منقول سطح شهر  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره املاک غیر منقول سطح شهر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215435/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215556/مزایده-ملک-مساحت-548-83مترمربع'>مزایده ملک مساحت 548.83مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 548.83مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215784/مزایده-یک-سرویس-طلای-سفید'>مزایده یک سرویس طلای سفید / مزایده , مزایده یک سرویس طلای سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215841/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-عرصه-شش-متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت عرصه شش متر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت عرصه شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215932/مزایده-زمین-و-سوله-کاربری-باغ'>مزایده زمین و سوله کاربری باغ  / مزایده,مزایده زمین و سوله کاربری باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215965/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-375-8متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 375.8متر / مزایده,زمین مسکونی مساحت عرصه 375.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215539/استعلام-احداث-سازه-های-زهکش-های-خروجی'>استعلام احداث سازه های زهکش های خروجی / استعلام, استعلام احداث سازه های زهکش های خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215552/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال'>استعلام هارد دیسک اینترنال / استعلام ، استعلام هارد دیسک اینترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215565/استعلام-صندلی-ویزیتوری'>استعلام  صندلی ویزیتوری  / استعلام, استعلام  صندلی ویزیتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215579/مناقصه-خرید-p-f-abb-flakt'>مناقصه  خرید p/f:abb flakt / مناقصه, مناقصه  خرید p/f:abb flakt</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215592/استعلام-گیت-کنترل-تردد-اهرمی-دو-پایه'>استعلام گیت کنترل تردد اهرمی دو پایه / استعلام, استعلام گیت کنترل تردد اهرمی دو پایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215605/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی / استعلام, خرید و نصب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215618/استعلام-پرینتر-مخصوص-چاپ-پلاک-بارکدار'>استعلام پرینتر مخصوص چاپ پلاک بارکدار / استعلام , استعلام پرینتر مخصوص چاپ پلاک بارکدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215630/استعلام-والو-کشوی'>استعلام والو کشوی / استعلام , استعلام والو کشوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215642/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215654/استعلام-خرید-موتور-برق'>استعلام خرید موتور برق  / استعلام, استعلام خرید موتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215666/استعلام-تهیه-پرونده-ثبتی-کارخانه-سیمان--'>استعلام تهیه پرونده ثبتی کارخانه سیمان ... / استعلام, استعلام تهیه پرونده ثبتی کارخانه سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215678/استعلام-سوند-فلزی--'>استعلام سوند فلزی... / استعلام, استعلام سوند فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215690/مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-تنظیفات-پیشخدمتی-و-سایر-خدمات-مشابه'>مناقصه تامین خدمات عمومی تنظیفات، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه / مناقصه ، مناقصه تامین خدمات عمومی تنظیفات، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215702/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215714/استعلام-اتوکلاو-55-لیتری-ایران-تولید'>استعلام  اتوکلاو 55 لیتری ایران تولید / استعلام, استعلام  اتوکلاو 55 لیتری ایران تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215727/تجدید-مناقصه-عملیات-ساختمانی-پست-گازی-63-20-کیلوولت'>تجدید مناقصه  عملیات ساختمانی پست گازی 63/20 کیلوولت  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  عملیات ساختمانی پست گازی 63/20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215742/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت / استعلام,استعلام کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215754/استعلام-لوازم-موتور'>استعلام لوازم موتور / استعلام , استعلام لوازم موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215767/مناقصه-واگذاری-خدمات-کپی-و-تکثیر'>مناقصه واگذاری خدمات کپی و تکثیر / مناقصه،مناقصه واگذاری خدمات کپی و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215780/مناقصه-تامین-لوله--اتصالات-و-متعلقات-GRP--'>مناقصه  تامین لوله ، اتصالات و متعلقات GRP... / مناقصه، مناقصه  مناقصه  تامین لوله ، اتصالات و متعلقات GRP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215794/استعلام-کابل-CAT6-U-UTP-مارک-نگزنس-فرانسه'>استعلام کابل CAT6-U/UTP مارک نگزنس فرانسه  / استعلام, کابل CAT6-U/UTP مارک نگزنس فرانسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215813/استعلام-لامپ-مهتابی'>استعلام لامپ مهتابی  / استعلام,استعلام لامپ مهتابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215826/استعلام-عملیات-خاکبرداری-سایت-موزه--'>استعلام  عملیات خاکبرداری سایت موزه ... / استعلام, استعلام  عملیات خاکبرداری سایت موزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215840/استعلام-Flame-SCANNER--'>استعلام Flame SCANNER ... / استعلام , استعلام Flame SCANNER ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215853/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام, تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215865/استعلام-خرید-رول-خودپرداز-و-نوبت-دهی'>استعلام خرید رول خودپرداز و نوبت دهی  / استعلام,استعلام خرید رول خودپرداز و نوبت دهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215877/استعلام-اسکنر-2620-ایستاده--کیس-و-مانیتور'>استعلام اسکنر 2620 ایستاده - کیس و مانیتور / استعلام, استعلام اسکنر 2620 ایستاده - کیس و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215889/استعلام-کامیپوتر-و-فناوری-اطلاعات-ـ-نرم-افزار'>استعلام کامیپوتر و فناوری اطلاعات ـ نرم افزار / استعلام,استعلام کامیپوتر و فناوری اطلاعات ـ نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215903/استعلام-خرید-تجهیزات-اعلان-حریق'>استعلام خرید تجهیزات اعلان حریق  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات اعلان حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215919/استعلام-خدمات-مدلسازی--'>استعلام خدمات مدلسازی... / استعلام, استعلام خدمات مدلسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215939/استعلام-اقلام-تبلیغاتی-جهت-بانک-روان-نویس'>استعلام اقلام تبلیغاتی جهت بانک روان نویس / استعلام , استعلام اقلام تبلیغاتی جهت بانک روان نویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215958/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام,تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214127/مزایده-آپارتمان-مساحت-62-55متر'>مزایده آپارتمان مساحت 62.55متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 62.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214172/مزایده-تعدادی-از-غرفه-های-دانشگاه-صنعتی-و--'>مزایده تعدادی از غرفه های دانشگاه صنعتی و ... / مزایده, مزایده  تعدادی از غرفه های دانشگاه صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214205/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-495-05متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 495.05متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 495.05متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214244/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودرو سواری پژو پارس  / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214280/مزایده-یکدستگاه-موتورسیکلت-سانیک'>مزایده یکدستگاه موتورسیکلت سانیک  / مزایده , مزایده یکدستگاه موتورسیکلت سانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214310/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-70-62متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214350/تجدید-مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری جایگاه CNG نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی , تجدید مزایده واگذاری جایگاه CNG  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214388/مزایده-ملک-بخش-دو-اردبیل-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش دو اردبیل اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش دو اردبیل اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214423/مزایده-اجاره-فضاهای-خدماتی-تفریحی--'>مزایده اجاره فضاهای خدماتی، تفریحی...  / آگهی مزایده,مزایده اجاره فضاهای خدماتی، تفریحی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214458/مزایده-فروش-اموال-و-اجناس-اسقاط-و-مستعمل'>مزایده فروش اموال و اجناس اسقاط و مستعمل / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اموال و اجناس اسقاط و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214501/اصلاحیه-مزایده-یک-سهم-مشاع-از-سی-و-شش-سهم-ششدانگ-پلاک'>اصلاحیه مزایده یک سهم مشاع از سی و شش سهم ششدانگ پلاک / اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده یک سهم مشاع از سی و شش سهم ششدانگ پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214531/مزایده-کولر-گازی--'>مزایده کولر گازی ... / مزایده ,مزایده کولر گازی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214564/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان-و-یک-باب-تجاری-مساحت-165-49-و-60-02متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان و یک باب تجاری مساحت 165.49 و 60.02متر نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک واحد آپارتمان و یک باب تجاری مساحت 165.49 و 60.02متر نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214610/مزایده-پژو-405'>مزایده پژو 405  / مزایده, مزایده  پژو 405  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214651/مزایده-فروش-تعداد-3-240-آلبوم-سی-دی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 3.240 آلبوم سی دی نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش تعداد 3.240 آلبوم سی دی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214686/مزایده-یکباب-مغازه-چاپ-دوم'>مزایده یکباب مغازه چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده ​یکباب مغازه چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214737/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک-دیزلی'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک دیزلی / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214788/مزایده-زمین-مساحت-20000-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 20000 مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده زمین مساحت 20000 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214845/مزایده-ملک-بخش-ده-عرصه-160-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش ده عرصه 160 متر نوبت اول  / مزایده, مزایده ملک بخش ده عرصه 160 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214940/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-396متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 396متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 396متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215104/مزایده-مغازه-قطعه-21-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده مغازه قطعه 21 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه قطعه 21 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215156/مزایده-آپارتمان-مسکونی-دو-خوابه-82-5متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه 82.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه 82.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215223/مزایده-فروش-اراضی-مسکونی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش اراضی مسکونی و تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اراضی مسکونی و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215272/مزایده-ششدانگ-مغازه-یک-دهانه-مساحت-13-5متر'>مزایده ششدانگ مغازه یک دهانه مساحت 13.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه یک دهانه مساحت 13.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215322/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3968-2-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3968/2 بخش یک  / مزایده، مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3968/2 بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215390/مزایده-فروش-7-باب-از-املاک-مازاد-کاربری-های-مختلف'>مزایده فروش 7 باب از املاک مازاد کاربری های مختلف / مزایده،مزایده فروش 7 باب از املاک مازاد کاربری های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215492/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-تجاری-مساحت-66-5متر'>مزایده فروش یک قطعه پلاک تجاری مساحت 66.5متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک تجاری مساحت 66.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215613/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-89-79متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215807/مزایده-وانت-نیسان-پیکاب-دی-ایکس'>مزایده وانت نیسان پیکاب دی ایکس / مزایده ، مزایده  وانت نیسان پیکاب دی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215911/مزایده-فروش-ساختمان-با-کاربری-صنعتی'>مزایده فروش ساختمان با کاربری صنعتی / مزایده,مزایده فروش ساختمان با کاربری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215945/مزایده-ساختمان-مسکونی-روستای-اوجان'>مزایده ساختمان مسکونی روستای اوجان  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی روستای اوجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214528/مزایده-فروش-بهداد-معدن-پاسارگاد'>مزایده فروش بهداد معدن پاسارگاد / مزایده, مزایده فروش بهداد معدن پاسارگاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214560/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل--'>مزایده  یک دستگاه جرثقیل...  / مزایده,مزایده  یک دستگاه جرثقیل... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214606/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-سقفی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه جرثقیل سقفی نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک دستگاه جرثقیل سقفی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214641/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مسکونی-مساحت-84-2متر'>مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی مساحت 84.2متر / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی مساحت 84.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214680/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-بانک-کشاورزی'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک کشاورزی  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214731/مزایده-خودرو-سواری-پراید-تیپ-صبا'>مزایده خودرو سواری پراید تیپ صبا / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید تیپ صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214781/تجدید-مزایده-واگذاری-محل-غرفه-تنقلات-پارک-'>تجدید مزایده واگذاری محل غرفه تنقلات پارک..  / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری محل غرفه تنقلات پارک.. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214820/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-یدکی-نو-ماشین'>مزایده فروش تعدادی از قطعات یدکی نو ماشین  / آگهی مزایده، مزایده فروش تعدادی از قطعات یدکی نو ماشین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1214928/مزایده-زمین-مساحت-307-74متر'>مزایده زمین مساحت 307.74متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 307.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215037/مزایده-سرویس-قاشق-و-چنگال--سرویس-چینی'>مزایده سرویس قاشق و چنگال - سرویس چینی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده سرویس قاشق و چنگال - سرویس چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215145/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-175-55-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 175.55 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 175.55 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215215/مزایده-فروش-قطعاتی-از-اراضی-و-جاده-های-متروکه'>مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه  / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215261/مزایده-یک-پلاک-زمین-مساحت-173-متر'>مزایده یک پلاک زمین مساحت 173 متر / مزایده,مزایده یک پلاک زمین مساحت 173 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215310/مزایده-ششدانگ-باغ-و-ساختمان-بخش-14-قزوین'>مزایده ششدانگ باغ و ساختمان بخش 14 قزوین / مزایده، مزایده ششدانگ باغ و ساختمان بخش 14 قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215374/مزایده-واگذاری-یک-باب-چایخانه--مرحله-اول--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری یک باب چایخانه - مرحله اول - چاپ دوم / مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک باب چایخانه - مرحله اول - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215475/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-1650متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 1650متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 1650متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215588/مزایده-زمین-محصور-مسکونی-بخش-یک-اصفهان'>مزایده زمین محصور مسکونی بخش یک اصفهان / مزایده,مزایده زمین محصور مسکونی بخش یک اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215803/مزایده-وانت-خودرو-مزدا-2000'>مزایده وانت خودرو مزدا 2000 / مزایده , مزایده وانت خودرو مزدا 2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215904/مزایده-زمین'>مزایده زمین  / مزایده,مزایده زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215942/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215972/مزایده-زمین-کاربری-خدماتی'>مزایده زمین کاربری خدماتی  / مزایده,مزایده زمین کاربری خدماتی </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 20 آبان 1397 ساعت: 11:24