اطلاعات مناقصات مزایدات تاریخ 97.4.12 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203658/اصلاحیه-فراخوان-مناق... با عنوان : اطلاعات مناقصات مزایدات تاریخ 97.4.12 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203658/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-دستگاه-حذف-آرسنیک-با-ظرفیت-20-متر-مکعب'>اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی خرید دستگاه حذف آرسنیک با ظرفیت 20 متر مکعب  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی , اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی خرید دستگاه حذف آرسنیک با ظرفیت 20 متر مکعب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203689/مناقصه-خرید-SPACER-گیربکس-توربین-گازی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید SPACER گیربکس توربین گازی  - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید SPACER گیربکس توربین گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203705/تجدید-مناقصه-خرید-نصب-قطعات--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید، نصب قطعات - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید، نصب قطعات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203721/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203739/مناقصه-BALL-VALVE--CONTROL-VALVE--نوبت-دوم'>مناقصه  BALL VALVE & CONTROL VALVE - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  BALL VALVE & CONTROL VALVE -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203755/مناقصه-خرید-انواع-قطعات-مکانیکی-دقیق'>مناقصه خرید انواع قطعات مکانیکی دقیق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع قطعات مکانیکی دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203772/استعلام-فن-کوئل-و-دیگ-چدنی--'>استعلام فن کوئل و دیگ چدنی... / استعلام, استعلام فن کوئل و دیگ چدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203787/استعلام-اجرای-لایروبی-ویدئومتری--'>استعلام اجرای لایروبی، ویدئومتری... / استعلام,اجرای لایروبی، ویدئومتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203805/استعلام-بازسازی-سرویس-بهداشتی-و-بهسازی-اتاق-آموزش-تئوری'>استعلام بازسازی سرویس بهداشتی و بهسازی اتاق آموزش تئوری  / استعلام, بازسازی سرویس بهداشتی و بهسازی اتاق آموزش تئوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203824/استعلام-کیس-کامپیوتر-با-3-عدد-مانیتور'>استعلام  کیس کامپیوتر با 3 عدد مانیتور  / استعلام, کیس کامپیوتر با 3 عدد مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203838/استعلام-برآورد-قیمت-موس-کامپیوتر'>استعلام برآورد قیمت موس کامپیوتر / استعلام, برآورد قیمت موس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203852/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس  / استعلام, یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203866/فراخوان-مناقصه-بکارگیری-ماشین-آلات-و-تجهیزات--نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات - نوبت سوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203884/استعلام-درخواست-سرویس-آسانسور'>استعلام درخواست سرویس آسانسور  / استعلام, درخواست سرویس آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203900/استعلام-برآورد-قیمت-زیرپایی-زیرمیز--'>استعلام برآورد قیمت زیرپایی زیرمیز... / استعلام, استعلام برآورد قیمت زیرپایی زیرمیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203916/استعلام-میز-کامپیوتر'>استعلام میز کامپیوتر / استعلام,میز کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203930/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری / استعلام,چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203947/مناقصه-بیمه-تکمیلی-پرسنل'>مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203963/استعلام-لوله-مانیسمان-فولادی'>استعلام لوله مانیسمان فولادی / استعلام, لوله مانیسمان فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203983/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ... / استعلام,استعلام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203999/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204015/استعلام-موزاییک--'>استعلام موزاییک ... / استعلام , استعلام موزاییک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204030/استعلام-تجدید-استعلام-مرمت-بافت-تاریخی'>استعلام تجدید استعلام مرمت بافت تاریخی / استعلام ,استعلام تجدید استعلام مرمت بافت تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204045/استعلام-ساخت-موتور-و-اتاقک-کلرزن--'>استعلام ساخت موتور و اتاقک کلرزن ... / استعلام, استعلام ساخت موتور و اتاقک کلرزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204059/فراخوان-ORGA-ELECTRICAL-HELIDECK-INSTRUMENTS-(نوبت-دوم)'>فراخوان ORGA ELECTRICAL HELIDECK INSTRUMENTS (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان ORGA ELECTRICAL HELIDECK INSTRUMENTS (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204078/استعلام-قفسه-ریلی'>استعلام قفسه ریلی / استعلام,استعلام قفسه ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204094/مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-لوله-های-DRAIN'>مناقصه عملیات تهیه و اجرای لوله های DRAIN  / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه و اجرای لوله های DRAIN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204113/استعلام-انجام-خدمات-درمانی'>استعلام انجام خدمات درمانی / استعلام, انجام خدمات درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204131/مناقصه-حمل-حدود-5-000-000-لیتر-نفت-گاز-(گازوئیل)--'>مناقصه حمل حدود 5.000.000 لیتر نفت گاز (گازوئیل)... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل حدود 5.000.000 لیتر نفت گاز (گازوئیل)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204144/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدولگذاری-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری (نوبت دوم) / تجدید آگهی مناقصه ,  مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204161/استعلام-ساخت-موتورخانه-و-اتاقک-کلرزن--'>استعلام ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن... / استعلام, استعلام ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204180/مناقصه-حفظ-و-حراست-از-تجهیزات-و-اماکن-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و حراست از تجهیزات و اماکن شهرداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفظ و حراست از تجهیزات و اماکن شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204198/استعلام-تجهیزات-دوخت-چرم'>استعلام تجهیزات دوخت چرم / استعلام,استعلام تجهیزات دوخت چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204220/استعلام-لوازم-خانگی--'>استعلام لوازم خانگی ... / استعلام , استعلام لوازم خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204240/تجدید-مناقصه-عمومی-توسعه-و-نگهداری-و-پشتیبانی-دستگاه-های-تردد'>تجدید مناقصه عمومی توسعه و نگهداری و پشتیبانی دستگاه های تردد / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی توسعه و نگهداری و پشتیبانی دستگاه های تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204257/فراخوان-مناقصه-PRE-PACKED-SCREEN-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه PRE PACKED SCREEN (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه PRE PACKED SCREEN (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204272/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و--'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و ... / استعلام,استعلام فعالیت های مربوط به املاک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203649/تجدید-ارزیابی-کیفی-بهسازی-منطقه-ماسه-گیر-تراک-400-متری--'>تجدید ارزیابی کیفی بهسازی منطقه ماسه گیر تراک 400 متری.... / تجدید ارزیابی کیفی عمومی, تجدید ارزیابی کیفی بهسازی منطقه ماسه گیر تراک 400 متری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203679/مناقصه-کپسول-استیم-تراپ--نوبت-دوم'>مناقصه کپسول استیم تراپ - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه کپسول استیم تراپ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203698/استعلام-صندلی-راحتی'>استعلام صندلی راحتی / استعلام,استعلام صندلی راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203713/استعلام-چاپگر-سیاه-و-سفید'>استعلام چاپگر سیاه و سفید / استعلام, چاپگر سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203729/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام, استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203746/فراخوان-مناقصه-خرید-250000-کیلوگرم-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 250000 کیلوگرم لوله پلی اتیلن ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید 250000 کیلوگرم لوله پلی اتیلن ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203763/استعلام-اسکنر-چهار-انگشتی--'>استعلام اسکنر چهار انگشتی... / استعلام,اسکنر چهار انگشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203780/استعلام-خرید-ابزارآلات'>استعلام خرید ابزارآلات / استعلام , استعلام خرید ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203795/مناقصه-فراخوان-طرح-آبرسانی-به-شهر-یونسی--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان طرح آبرسانی به شهر یونسی - نوبت دوم  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان طرح آبرسانی به شهر یونسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203815/استعلام-بهسازی-تابلو-برق-کارگاه-ها-و-لوله-کشی-آبیاری-قطره-ای'>استعلام  بهسازی تابلو برق کارگاه ها و لوله کشی آبیاری قطره ای  / استعلام, بهسازی تابلو برق کارگاه ها و لوله کشی آبیاری قطره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203831/استعلام-قطعات-رایانه'>استعلام قطعات رایانه / استعلام, استعلام قطعات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203846/مناقصه-احداث-دیوار-بوستان--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار بوستان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار بوستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203859/تجدید-مناقصه-احداث-ایستگاه-هواشناسی-سینوپتیک'>تجدید مناقصه احداث ایستگاه هواشناسی سینوپتیک / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث ایستگاه هواشناسی سینوپتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203877/تجدید-مناقصه-خرید-حمل-تحویل-و-نصب-راه-اندازی--'>تجدید مناقصه خرید، حمل، تحویل و نصب، راه اندازی ... /  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه  خرید، حمل، تحویل و نصب، راه اندازی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203892/استعلام-میز-جلو-مبل'>استعلام میز جلو مبل / استعلام, میز جلو مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203907/مناقصه-بیمه-تکمیلی-پرسنل'>مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل / مناقصه عمومی, مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203923/استعلام-برآورد-قیمت-میز-عسلی'>استعلام برآورد قیمت میز عسلی / استعلام,استعلام برآورد قیمت میز عسلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203938/استعلام-باطری-یو-پی-اس-ایرانی'>استعلام باطری یو پی اس ایرانی  / استعلام, باطری یو پی اس ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203957/استعلام-دستگاه-جامینگ'>استعلام دستگاه جامینگ / استعلام,دستگاه جامینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203971/استعلام-انواع-مقره-سیلیکونی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام  انواع مقره سیلیکونی ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام  انواع مقره سیلیکونی ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203990/استعلام-سنسور-مولتی-پارامتر-اندازه-گیری-مواد-سایت-ستاد'>استعلام سنسور مولتی پارامتر اندازه گیری مواد,سایت ستاد / استعلام, استعلام سنسور مولتی پارامتر اندازه گیری مواد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204006/مناقصهp-f-siemens-steam-turbin-type-enk50-45-نوبت-دوم'>مناقصهp/f siemens steam turbin type enk50/45 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصهp/f siemens steam turbin type enk50/45 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204023/استعلام-خرید-پرینتر-حرارتی-همراه'>استعلام خرید پرینتر حرارتی همراه / استعلام, خرید پرینتر حرارتی همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204037/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام, کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204052/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های.. نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204067/استعلام-حمام-التراسونیک--'>استعلام حمام التراسونیک... / استعلام, استعلام حمام التراسونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204085/استعلام-لوله-گذاری--'>استعلام لوله گذاری... / استعلام, استعلام لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204102/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-دانشجویی'>مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی / مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204121/مناقصه-تکمیل-ساختمان'>مناقصه تکمیل ساختمان / آگهی مناقصه ، مناقصه تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204138/استعلام-توسعه-زیرساختهای-گردشگری--'>استعلام توسعه زیرساختهای گردشگری... / استعلام,توسعه زیرساختهای گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204153/استعلام-تجهیزات-تله-متری--'>استعلام تجهیزات تله متری ... / استعلام , استعلام تجهیزات تله متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204171/استعلام-تجهیزات-تلفن'>استعلام تجهیزات تلفن / استعلام,استعلام تجهیزات تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204188/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204209/فراخوان-تجهیز-آشپزخانه-کتابنوش-و-بهره-برداری-از-مجموعه-فرهنگی--'>فراخوان تجهیز آشپزخانه، کتابنوش و بهره برداری از مجموعه فرهنگی... / مناقصه عمومی, فراخوان تجهیز آشپزخانه، کتابنوش و بهره برداری از مجموعه فرهنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204229/استعلام-اجرای-مسقف-نمودن-پارکینگ-روباز'>استعلام اجرای مسقف نمودن پارکینگ روباز  / استعلام, اجرای مسقف نمودن پارکینگ روباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204247/ارزیابی-کیفی-احداث-قطعه-دوم-راه-ساحلی-(نوبت-دوم)'>ارزیابی کیفی احداث قطعه دوم راه ساحلی  (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه, ارزیابی کیفی احداث قطعه دوم راه ساحلی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204265/استعلام-دستگاه-نشت-یاب-آب'>استعلام دستگاه نشت یاب آب / استعلام,دستگاه نشت یاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204286/تجدید-فراخوان-عملیات-بهبود-و-تقویت-مخزن-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عملیات بهبود و تقویت مخزن -نوبت دوم / فراخوان , تجدید فراخوان عملیات بهبود و تقویت مخزن -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203671/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل--'> مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل ... /  مناقصه , مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203694/تجدید-مناقصه-عملیات-جوشکاری-خط-واریانت'>تجدید مناقصه عملیات جوشکاری خط واریانت / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات جوشکاری خط واریانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203709/استعلام-الکتروپمپ-شناور---'>استعلام الکتروپمپ شناور .... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203725/مناقصه-فراخوان-ball-valve--control-valve-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان  ball valve , control valve نوبت دوم  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان  ball valve , control valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203742/استعلام-خرید-دستگاه-جوش-لوله--'>استعلام خرید دستگاه جوش لوله... / استعلام,خرید دستگاه جوش لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203759/استعلام-خرید-صندلی-مدیریتی-و-کارمندی'>استعلام خرید صندلی مدیریتی و کارمندی  / استعلام, خرید صندلی مدیریتی و کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203776/مناقصه-برونسپاری-پایگاههای-سلامت'>مناقصه برونسپاری پایگاههای سلامت  / مناقصه, مناقصه برونسپاری پایگاههای سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203791/استعلام-اسکنر-اثر-انگشت'>استعلام اسکنر اثر انگشت  / استعلام ,استعلام اسکنر اثر انگشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203810/استعلام-خرید-سی-پی-یو'>استعلام خرید سی پی یو / استعلام,استعلام خرید سی پی یو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203827/استعلام-برآورد-قیمت-مانیتور'>استعلام برآورد قیمت مانیتور / استعلام, برآورد قیمت مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203842/فراخوان-مناقصه-عملیات-مرمت-و-نگهداری-شبکه-آبیاری-و-زهکشی'>فراخوان مناقصه عملیات مرمت و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات مرمت و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203856/تجدید-فراخوان-خرید-دوعدد-الکتروپمپ-بازوی-بارگیری-به-همراه-قطعات-یدکی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید دوعدد الکتروپمپ بازوی بارگیری به همراه قطعات یدکی نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان خرید دوعدد الکتروپمپ بازوی بارگیری به همراه قطعات یدکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203870/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-چندمنظوره-تندرو'>فراخوان اجاره یک فروند شناور چندمنظوره تندرو / فراخوان , فراخوان اجاره یک فروند شناور چندمنظوره تندرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203887/استعلام-برآورد-قیمت-میز-جلسات-'>استعلام برآورد قیمت میز جلسات. / استعلام, استعلام برآورد قیمت میز جلسات.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203904/استعلام-میز'>استعلام میز / استعلام,میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203919/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-اجرای-عملیات-بازسازی'>مناقصه واگذاری امور مربوط به اجرای عملیات بازسازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور مربوط به اجرای عملیات بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203934/استعلام-برآورد-قیمت-دستگاه-کپی'>استعلام برآورد قیمت دستگاه کپی / استعلام,استعلام برآورد قیمت دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203950/مناقصه-تجدید-کلیه-امورات-خدماتی--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید  کلیه امورات خدماتی.. نوبت دوم  / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید  کلیه امورات خدماتی.. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203967/استعلام-قیمت-چاپ-یک-جلد-کتاب-با-چاپ-افست'>استعلام قیمت چاپ یک جلد کتاب با چاپ افست / استعلام, استعلام قیمت چاپ یک جلد کتاب با چاپ افست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203986/استعلام-ساخت-موتورخانه-و-اتاقک--'>استعلام ساخت موتورخانه و اتاقک... / استعلام,ساخت موتورخانه و اتاقک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204002/استعلام-آسیاب-گلوله-ای-سیاره-ای-(دوپایه)--'>استعلام آسیاب گلوله ای سیاره ای (دوپایه)... / استعلام, استعلام آسیاب گلوله ای سیاره ای (دوپایه)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204019/مناقصه-خرید-نوار-پری-پک-و--'>مناقصه خرید نوار پری پک و ... / مناقصه ، مناقصه خرید نوار پری پک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204034/استعلام-اصلاح-سازه-ای--'>استعلام اصلاح سازه ای ... / استعلام, استعلام اصلاح سازه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204048/مناقصه-حفاظت-از-اراضی-و-املاک'>مناقصه حفاظت از اراضی و املاک  / آگهی مناقصه, مناقصه حفاظت از اراضی و املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204064/استعلام-ترازوی-سه-رقم-اعشار'>استعلام  ترازوی سه رقم اعشار  / استعلام, ترازوی سه رقم اعشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204081/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام,تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204099/مناقصه-عملیات-تهیه--تامین-و-خرید-آسفالت-و-قیر-مورد-نیاز-مرحله-دوم'>مناقصه عملیات تهیه ، تامین و خرید آسفالت و قیر مورد نیاز مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه ، تامین و خرید آسفالت و قیر مورد نیاز مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204116/استعلام-خرید-لوازم-برقی--'>استعلام خرید لوازم برقی... / استعلام, استعلام خرید لوازم برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204135/استعلام-اجرای-دیوارچینی'>استعلام اجرای دیوارچینی  / استعلام , استعلام اجرای دیوار چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204150/مناقصه-فعالیت-های-سرویس-و-نگهداری-و-اتفاقات-و-عملیات---نوبت-دوم'>مناقصه فعالیت های سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه فعالیت های سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204166/استعلام-دستگاه-جلو-بازو-ورزش-بدنسازی'>استعلام دستگاه جلو بازو ورزش بدنسازی / استعلام, دستگاه جلو بازو ورزش بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204183/استعلام-نصب-تجهیزات-ساختمانی'>استعلام نصب تجهیزات ساختمانی / استعلام,استعلام نصب تجهیزات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204205/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204224/مناقصه-خرید-گاردریل-و-سایر-لوازم-جانبی'>مناقصه خرید گاردریل و سایر لوازم جانبی   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید گاردریل و سایر لوازم جانبی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204244/استعلام-خرید-ابزارالات'>استعلام خرید ابزارالات / استعلام,استعلام خرید ابزارالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204260/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی--'>استعلام کولر گازی سرمایشی... / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204278/استعلام-قیمت-پروژه-بیس-و-آسفالت'>استعلام قیمت پروژه بیس و آسفالت / استعلام, قیمت پروژه بیس و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204301/استعلام-کولرآبی-و-آب-سردکن-استیل'>استعلام کولرآبی و آب سردکن استیل  / استعلام, کولرآبی و آب سردکن استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204322/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204340/استعلام-ست-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام ست میز و صندلی اداری  / استعلام, ست میز و صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204297/استعلام-کیت-انشعاب--'>استعلام کیت انشعاب... / استعلام, استعلام کیت انشعاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204317/استعلام-موتور-چمن-زن'>استعلام  موتور چمن زن / استعلام, موتورچمن زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204334/فراخوان-مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204356/مناقصه-واگذاری-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-و-وصول-بهای-برق'>مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق  / مناقصه, مناقصه  واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204377/استعلام-اصلاح-جاده-دسترسی-و-خاکریز-خط-انتقال-آب'>استعلام  اصلاح جاده دسترسی و خاکریز خط انتقال آب / استعلام, اصلاح جاده دسترسی و خاکریز خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204393/استعلام-میکروتیک'>استعلام میکروتیک / استعلام,میکروتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204411/استعلام-ست-آموزشی--'>استعلام ست آموزشی ... / استعلام , استعلام ست آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204428/استعلام-بازسازی-و-تاسیسات-آب'>استعلام بازسازی و تاسیسات آب / استعلام,استعلام بازسازی و تاسیسات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204444/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام تلفن رومیزی / استعلام,استعلام تلفن رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204460/استعلام-پیاده-سازی-مدل-حمایتی-ایده--'>استعلام پیاده سازی مدل حمایتی ایده... / استعلام,استعلام پیاده سازی مدل حمایتی ایده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204477/مناقصه-تولید-3-کد-قطعات-فلزی---نوبت-دوم'>مناقصه تولید 3 کد قطعات فلزی  ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه تولید 3 کد قطعات فلزی  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204491/مناقصه-راديولوژی-و-سونوگرافی'>مناقصه  راديولوژی و سونوگرافی / آگهی مناقصه, مناقصه  راديولوژی و سونوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204505/استعلام-دستگاه-تست-ولتاژ'>استعلام دستگاه تست ولتاژ / استعلام,استعلام دستگاه تست ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204519/استعلام-لوله-و-اتصالات-گالوانیزه'>استعلام لوله و اتصالات گالوانیزه / استعلام , استعلام لوله و اتصالات گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204534/استعلام-پاور-گرین'>استعلام پاور گرین / استعلام,استعلام پاور گرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204547/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی  / استعلام, استعلام  لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204562/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ... / استعلام,لپ تاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204577/استعلام-خرید-20-دستگاه-پنکه'>استعلام خرید 20 دستگاه پنکه  / استعلام , استعلام خرید 20 دستگاه پنکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204592/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب / استعلام , استعلام چاپ کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204605/مناقصه-عمومی-بررسی-صورتهای-مالی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی بررسی صورتهای مالی -نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه عمومی بررسی صورتهای مالی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204622/استعلام-دو-فقره-هزینه-اعلام-شده--'>استعلام دو فقره هزینه اعلام شده... / استعلام,دو فقره هزینه اعلام شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204637/استعلام-برق-20-کیلووات-کارگاه-تاکسیدرمی--'>استعلام برق  20 کیلووات کارگاه تاکسیدرمی ... / استعلام, برق  20 کیلووات کارگاه تاکسیدرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204651/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی / استعلام,استعلام برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204665/استعلام-اسپکتروفتومتر'>استعلام اسپکتروفتومتر / استعلام , استعلام اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204678/مناقصه-برونسپاری-بهره-برداری-برق-شهرستان-ها'>مناقصه برونسپاری بهره برداری برق شهرستان ها / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه برونسپاری بهره برداری برق شهرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204693/استعلام-اتوی-برقی--'>استعلام اتوی برقی... / استعلام, استعلام اتوی برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204708/استعلام-الکتروموتور-ساید'>استعلام الکتروموتور ساید / استعلام, استعلام  الکتروموتور ساید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204722/استعلام-خرید-اقلام-مورد-نیاز'>استعلام خرید اقلام مورد نیاز / استعلام , استعلام خرید اقلام مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204734/استعلام-سشوار--'>استعلام سشوار ... / استعلام, استعلام سشوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204747/استعلام-پروژه-بهنگام-سازی-اطلاعات-کد-پستی-ده-رقمی'>استعلام پروژه بهنگام سازی اطلاعات کد پستی ده رقمی / استعلام, استعلام پروژه بهنگام سازی اطلاعات کد پستی ده رقمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204761/استعلام-روغن-نباتی-مایع-مخصوص-سرخ-کردنی'>استعلام روغن نباتی مایع  مخصوص سرخ کردنی / استعلام,استعلام روغن نباتی مایع  مخصوص سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204774/استعلام-بابت-انجام-بازدید-از-پروژه-های-کشاورزی'>استعلام بابت انجام بازدید از پروژه های کشاورزی / استعلام, استعلام بابت انجام بازدید از پروژه های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204787/استعلام-دستگاه-16-کاناله-هیبرید'>استعلام دستگاه 16 کاناله هیبرید / استعلام , استعلام دستگاه 16 کاناله هیبرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204799/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز--'>استعلام تجهیزات مورد نیاز... / استعلام, استعلام تجهیزات مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204815/مناقصه-اصلاح-و-ایمن-سازی-پیچ-تهیه-مصالح-و-ساخت-قطعات-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و ایمن سازی پیچ  تهیه مصالح و ساخت قطعات  نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه اصلاح و ایمن سازی پیچ  تهیه مصالح و ساخت قطعات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204827/استعلام-اجرای-بهسازی-روستای'>استعلام اجرای بهسازی روستای / استعلام, اجرای بهسازی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204842/فراخوان-ایمن-سازی-و-روکش-آسفالت'>فراخوان  ایمن سازی و روکش آسفالت / فراخوان , فراخوان  ایمن سازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204857/استعلام-کالاها-در-لیست-پیوست'>استعلام کالاها در لیست پیوست  / استعلام, استعلام  کالاها در لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204871/مناقصه-عملیات-حفاظت--انتظامات-و-نگهبانی-خود-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفاظت ، انتظامات و نگهبانی خود ـ نوبت دوم / مناقصه عملیات حفاظت ، انتظامات و نگهبانی خود ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204888/مناقصه-عملیات-مراقبت-و-نگهداری-طرح-جنگلکاری-2000-هکتاری'>مناقصه عملیات مراقبت و نگهداری طرح جنگلکاری 2000 هکتاری  / مناقصه،مناقصه عملیات مراقبت و نگهداری طرح جنگلکاری 2000 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204902/استعلام-نظارت-بر-پروژه-های-عمرانی--'>استعلام نظارت بر پروژه های عمرانی ... / استعلام, استعلام نظارت بر پروژه های عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204915/استعلام-طراحی-جلد-و-چاپ-کتاب'>استعلام  طراحی جلد و چاپ کتاب  / استعلام, استعلام  طراحی جلد و چاپ کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204308/مناقصه-احداث-آزمایشگاه-بیماریابی--'>مناقصه احداث آزمایشگاه بیماریابی ... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث آزمایشگاه بیماریابی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204327/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه--'>مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204347/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه--'>مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204368/مناقصه-حمل--جابجایی-و-بارگیری-ترانس'>مناقصه حمل ، جابجایی و بارگیری ترانس / آگهی مناقصه , مناقصه حمل ، جابجایی و بارگیری ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204386/استعلام-تعمیر-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-استایکر'>استعلام تعمیر و راه اندازی یک دستگاه استایکر  / استعلام, تعمیر و راه اندازی یک دستگاه استایکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204403/مناقصه-پیاده-سازی-خیابان'>مناقصه پیاده سازی خیابان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده سازی خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204417/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-مجتمع-های-فرهنگی-و-هنری--'>استعلام خرید تجهیزات جهت مجتمع های فرهنگی و هنری... / استعلام,خرید تجهیزات جهت مجتمع های فرهنگی و هنری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204436/تجدید-مناقصه-خرید-666-متر-لوله-فولادی'>تجدید مناقصه خرید 666 متر لوله فولادی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 666 متر لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204454/استعلام-ساخت-موتورخانه-و-اتافک-کلرزن'>استعلام ساخت موتورخانه و اتافک کلرزن / استعلام,استعلام ساخت موتورخانه و اتافک کلرزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204469/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-لیفتراک-تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک تجدید (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204484/استعلام-ساخت-موتورخانه-و--'>استعلام ساخت موتورخانه و ... / استعلام , استعلام ساخت موتورخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204498/استعلام-باطری-UPS'>استعلام  باطری UPS / استعلام, باطری UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204512/استعلام-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی'>استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی  / استعلام , کامپیوتر و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204526/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204541/مناقصه-خرید-۱۰-دستگاه-راديولوژی-ديجيتال-ثابت'>مناقصه خرید ۱۰ دستگاه راديولوژی ديجيتال ثابت / مناقصه خرید ۱۰ دستگاه راديولوژی ديجيتال ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204555/استعلام-برآورد-قیمت-پکیج'>استعلام  برآورد قیمت پکیج / استعلام, استعلام  برآورد قیمت پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204570/استعلام-مانیتور-لامپی'>استعلام مانیتور لامپی / استعلام, استعلام مانیتور لامپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204585/استعلام-اسپکترو-فتومتر--'>استعلام اسپکترو فتومتر ... / استعلام , استعلام اسپکترو فتومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204598/استعلام-سیب-زمینی--'>استعلام سیب زمینی ... / استعلام , استعلام سیب زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204612/استعلام-پنجره'>استعلام پنجره / استعلام,استعلام پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204630/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری / استعلام,استعلام لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204644/استعلام-تعمیر-گیربکس--'>استعلام تعمیر گیربکس... / استعلام, استعلام تعمیر گیربکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204657/استعلام-دوربین-درام'>استعلام دوربین درام / استعلام, استعلام دوربین درام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204672/استعلام-موتورسیکلت--'>استعلام موتورسیکلت... / استعلام, استعلام موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204685/استعلام-جرثقیل-موتور-و--'>استعلام جرثقیل موتور و ... / استعلام, استعلام  جرثقیل موتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204701/استعلام-پودر-گلوسرنا-200-عدد'>استعلام پودر گلوسرنا 200 عدد  / استعلام , استعلام پودر گلوسرنا 200 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204715/استعلام-اولتراسوند-استیمولاتور-مگنت-و--'>استعلام اولتراسوند- استیمولاتور- مگنت و ... / استعلام, استعلام اولتراسوند- استیمولاتور- مگنت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204728/استعلام-لایروبی-و-خاکبرداری'>استعلام لایروبی و خاکبرداری  / استعلام, استعلام لایروبی و خاکبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204740/استعلام-مسواک--'>استعلام مسواک ... / استعلام , استعلام مسواک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204754/استعلام-روغن-16-کیلویی-سه-گل-خراسان'>استعلام روغن 16 کیلویی سه گل خراسان  / استعلام, استعلام روغن 16 کیلویی سه گل خراسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204768/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری--'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری... / استعلام, استعلام پکیج شوفاژ دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204781/استعلام-تریلی--'>استعلام تریلی ... / استعلام , استعلام تریلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204793/استعلام-گراویه-ریزی'>استعلام گراویه ریزی / استعلام , استعلام گراویه ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204806/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام,کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204821/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرد-اینورتردار-دیواری'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرد اینورتردار دیواری / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت سرد اینورتردار دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204835/استعلام-کلاسور-4-حلقه-ای-فانتزی'>استعلام کلاسور 4 حلقه ای فانتزی / استعلام، استعلام کلاسور 4 حلقه ای فانتزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204849/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام ویدئو پروژکتور ... / استعلام , استعلام ویدئو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204864/استعلام-گوجه--'>استعلام گوجه ... / استعلام, استعلام گوجه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204879/استعلام-نوت-بوک-ASUS-K556UR'>استعلام نوت بوک ASUS K556UR / استعلام, استعلام نوت بوک ASUS K556UR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204895/استعلام-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام قطعات کامپیوتر ... / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204909/استعلام-میز-و-کانتر'>استعلام  میز و کانتر  / استعلام, میز و کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204922/مناقصه-احداث-ساخت-مدول-دوم-تصفیه-خانه-فاضلاب---'>مناقصه احداث ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب .... / مناقصه , مناقصه احداث ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204937/استعلام-دستگاه-خراطی-کپی-تراش'>استعلام دستگاه خراطی کپی تراش / استعلام, استعلام دستگاه خراطی کپی تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204950/تجدید-مناقصه-ساخت-رمپ-ورودی-انبار-امولایت--'>تجدید مناقصه ساخت رمپ ورودی انبار امولایت... / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه ساخت رمپ ورودی انبار امولایت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204964/استعلام-​مگنت-مارک-MISUMI'>استعلام ​مگنت مارک MISUMI / استعلام , استعلام ​مگنت مارک MISUMI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204978/استعلام-کابل-گرد'>استعلام کابل گرد  / استعلام , استعلام کابل گرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204363/استعلام-دوربین-مداربسته--'>استعلام دوربین مداربسته... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204381/استعلام-تامین-کابل-مفتولی--'>استعلام تامین کابل مفتولی... / استعلام, استعلام تامین کابل مفتولی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204399/مناقصه-پروژه-خرید--حمل-و-پخش-آسفالت'>مناقصه پروژه خرید ، حمل و پخش آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه خرید ، حمل و پخش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204414/مناقصه-عمومی-تهیه-مصالح-تعمیر-نگهداری-و-همسطح-سازی-ایستگاه-های-اتوبوس-و--'>مناقصه عمومی  تهیه مصالح، تعمیر، نگهداری و همسطح سازی ایستگاه های اتوبوس و... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  تهیه مصالح، تعمیر، نگهداری و همسطح سازی ایستگاه های اتوبوس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204433/استعلام-شوف-بالن-الکتروترمال-انگلستان'>استعلام شوف بالن الکتروترمال انگلستان  / استعلام, شوف بالن الکتروترمال انگلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204447/مناقصه-روکش-آسفالت-محورهای-روستایی--'>مناقصه روکش آسفالت محورهای روستایی ... / مناقصه ، مناقصه روکش آسفالت محورهای روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204464/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-شعبه--'>مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204480/استعلام-خرید-یک-دستگاه-آنی-کارت'>استعلام خرید یک دستگاه آنی کارت / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه آنی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204495/استعلام-کسینوس-فی-متر--'>استعلام کسینوس فی متر... / استعلام, استعلام کسینوس فی متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204509/استعلام-تجهیزات-سرور'>استعلام تجهیزات سرور / استعلام,تجهیزات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204522/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه--'>مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204537/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیر و تجهیز سالن ورزشی / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204552/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204565/سمینار-فن-بیان-و-آیین-سخنوری'>سمینار فن بیان و آیین سخنوری / سمینار فن بیان و آیین سخنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204581/مناقصه-خرید-اینترنت-وایرلس-با-پهنای-باند-8-مگابایت'>مناقصه خرید  اینترنت وایرلس با پهنای باند 8 مگابایت  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید  اینترنت وایرلس با پهنای باند 8 مگابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204595/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر روستا -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و آسفالت معابر روستا -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204608/استعلام-تعمیرات-گیربکس--'>استعلام تعمیرات گیربکس... / استعلام, استعلام تعمیرات گیربکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204627/استعلام-پیپت-پاستور--'>استعلام پیپت پاستور ... / استعلام , استعلام پیپت پاستور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204640/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-خانگی--'>استعلام کولر گازی اسپیلت خانگی ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204654/استعلام-فیلم-پرینتر-مدل-Pr-C201--'>استعلام فیلم پرینتر مدل Pr-C201 ... / استعلام ,استعلام فیلم پرینتر مدل Pr-C201 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204669/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کابین-آسانسور'>استعلام خرید دو دستگاه کابین آسانسور / استعلام,استعلام خرید دو دستگاه کابین آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204681/استعلام-قفسه-راک-و---'>استعلام قفسه راک و .... / استعلام, استعلام قفسه راک و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204696/استعلام-باطری-قابل-شارژ-UPS--'>استعلام باطری قابل شارژ UPS... / استعلام, استعلام باطری قابل شارژ UPS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204711/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب / استعلام ,استعلام لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204725/مناقصه-بهسازی-معابر'>مناقصه بهسازی معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204737/استعلام-لامپ-و-باتری'>استعلام لامپ و باتری / استعلام , استعلام لامپ و باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204750/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام  امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204764/استعلام-دوربین-بولت'>استعلام دوربین بولت / استعلام, استعلام  دوربین بولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204778/استعلام-سرویس-دهی-به-کارشناسان-جهت-امورات-و-سیاست-های-سازمان'>استعلام سرویس دهی به کارشناسان جهت امورات و سیاست های سازمان / استعلام, سرویس دهی به کارشناسان جهت امورات و سیاست های سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204790/استعلام-برج-نوری--'>استعلام برج نوری... / استعلام, استعلام برج نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204803/استعلام-ارائه-علمی-راهکارهای-رفع-مشکلات--'>استعلام ارائه علمی راهکارهای رفع مشکلات... / استعلام, استعلام ارائه علمی راهکارهای رفع مشکلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204818/استعلام-تهیه-سبد-غذایی'>استعلام تهیه سبد غذایی / استعلام , استعلام تهیه سبد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204831/استعلام-ترانس--'>استعلام ترانس ... / استعلام , استعلام ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204846/استعلام-چاپگر-اچ-پی'>استعلام چاپگر اچ پی  / استعلام,استعلام چاپگر اچ پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204861/استعلام-تعمیر-داخلی-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیر داخلی سرویس بهداشتی / استعلام, تعمیر داخلی سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204875/استعلام-سه-پایه-tripoud'>استعلام سه پایه tripoud / استعلام, استعلام  سه پایه tripoud</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204891/استعلام-منگنه-زن--'>استعلام منگنه زن ... / استعلام , استعلام منگنه زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204905/استعلام-خرید-رایانه-چاپگر-و-نمایشگر'>استعلام خرید رایانه چاپگر و نمایشگر  / استعلام , استعلام خرید رایانه چاپگر و نمایشگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204919/استعلام-واگذاری-عملیات-روشنایی-معابر---'>استعلام  واگذاری عملیات روشنایی معابر  ... / استعلام, استعلام  واگذاری عملیات روشنایی معابر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204934/استعلام-باتری-لیتیوم-تکسل'>استعلام باتری لیتیوم تکسل / استعلام, استعلام باتری لیتیوم تکسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204947/استعلام-8-قلم-کالا-(سیم-سیار-ـ-سرپیچ-و---'>استعلام 8 قلم کالا (سیم سیار ـ سرپیچ و .... / استعلام , استعلام 8 قلم کالا (سیم سیار ـ سرپیچ و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204961/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور تعمیر نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204975/استعلام-تشکیل-بانک-اطلاعات-جامع-معدنی-اکتشاف-استخراج-و-صنایع-معدنی'>استعلام تشکیل بانک اطلاعات جامع معدنی اکتشاف استخراج و صنایع معدنی  / استعلام , استعلام تشکیل بانک اطلاعات جامع معدنی اکتشاف استخراج و صنایع معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204929/استعلام-سایر-آموزش-ها--'>استعلام سایر آموزش ها ... / استعلام , استعلام سایر آموزش ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204943/استعلام-اقلام-یدکی-برند-فستو'>استعلام اقلام یدکی برند فستو / استعلام , استعلام اقلام یدکی برند فستو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204957/استعلام-خرید-یک-مجموعه-کامپیوتر'>استعلام خرید یک مجموعه کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید یک مجموعه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204972/مناقصه-عملیات-تکمیل-میدان-ورودی'>مناقصه عملیات تکمیل میدان ورودی / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات تکمیل میدان ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204985/فراخوان-تأمين-خدمات-نشت-يابی-از-خطوط-لوله-گاز-منطقه-چهار-انتقال-گاز'>فراخوان تأمين خدمات نشت يابی از خطوط لوله گاز  منطقه چهار انتقال گاز     / مناقصه, فراخوان تأمين خدمات نشت يابی از خطوط لوله گاز  منطقه چهار انتقال گاز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204999/مناقصه-انجام-امور-تنظیفات'>مناقصه انجام امور تنظیفات / مناقصه، مناقصه انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205013/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش  آسفالت محور روستایی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205030/استعلام-دستگاه-برش-پلاسما'>استعلام دستگاه برش پلاسما / استعلام,دستگاه برش پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205046/مناقصه-تکمیل-ساختمان-مرکز-پیشگیری-سرطان'>مناقصه تکمیل ساختمان مرکز پیشگیری سرطان / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان مرکز پیشگیری سرطان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205060/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیف-ساختمانها--نگهداری-از-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیف ساختمانها - نگهداری از فضای سبز... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات تنظیف ساختمانها - نگهداری از فضای سبز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205075/استعلام-جانکشن-باکس-8-تایی--'>استعلام جانکشن باکس 8 تایی... / استعلام, استعلام جانکشن باکس 8 تایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205089/استعلام-دریل-برقی-شارژی'>استعلام دریل برقی شارژی / استعلام, استعلام دریل برقی شارژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205103/استعلام-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت'>استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت / استعلام, استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205117/استعلام-دستگاه-چرخ-کاری-فیروزه-کوبی'>استعلام دستگاه چرخ کاری فیروزه کوبی / استعلام, استعلام دستگاه چرخ کاری فیروزه کوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205129/استعلام-تلویزیون-LED-سایز-32in--'>استعلام تلویزیون LED سایز 32in .. / استعلام, استعلام تلویزیون LED سایز 32in ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205143/استعلام-دیسک-36-پره-کشاورزی-گاو-آهن-کشاورزی'>استعلام دیسک 36 پره کشاورزی، گاو آهن کشاورزی / استعلام, دیسک 36 پره کشاورزی، گاو آهن کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205157/استعلام-کشمش-پلویی'>استعلام کشمش پلویی / استعلام,استعلام کشمش پلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205171/استعلام-پروژه-فرهنگی'>استعلام پروژه فرهنگی / استعلام , استعلام پروژه فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205185/مناقصه-اجرای-ابنیه-و-تاسیسات-محوطه-ندامتگاه-1000-نفری-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه اجرای ابنیه و تاسیسات محوطه ندامتگاه 1000 نفری, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ابنیه و تاسیسات محوطه ندامتگاه 1000 نفری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205199/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-مرکز-آموزشی-رفاهی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  تامین نیروی انسانی مرکز آموزشی رفاهی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  تامین نیروی انسانی مرکز آموزشی رفاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205215/استعلام-خرید-تجهیزات-پزشکی-قانونی'>استعلام خرید تجهیزات پزشکی قانونی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات پزشکی قانونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205230/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-میکسرهای-حوضچه---'>استعلام اصلاح و بازسازی میکسرهای حوضچه  ... / استعلام, استعلام اصلاح و بازسازی میکسرهای حوضچه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205245/استعلام-دستگاه-هواساز--'>استعلام دستگاه هواساز ... / استعلام,استعلام دستگاه هواساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205257/استعلام-تجهیزات-هنرستان-ها-رشته-متالوژی'>استعلام تجهیزات هنرستان ها رشته متالوژی  / استعلام,استعلام تجهیزات هنرستان ها رشته متالوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205272/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت / استعلام,استعلام کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205288/استعلام-اجرای-کانال-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>استعلام اجرای کانال جمع آوری آبهای سطحی / استعلام,استعلام اجرای کانال جمع آوری آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205301/استعلام-کمپرسور'>استعلام کمپرسور  / استعلام,استعلام کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205314/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام , استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205328/استعلام-تجهیزات-کشاورزی'>استعلام تجهیزات کشاورزی / استعلام,استعلام تجهیزات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205340/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی  / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205352/استعلام-ساخت-اتاقک-و-تجهیز-چاه'>استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه  / استعلام, استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205366/استعلام-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-پیچک'>استعلام  عملیات اجرایی خط انتقال پیچک  / استعلام, استعلام   عملیات اجرایی خط انتقال پیچک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205381/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام، استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205396/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور مشترکین  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205411/استعلام-احداث-یک-دستگاه-آبنما'>استعلام احداث یک دستگاه آبنما / استعلام، استعلام احداث یک دستگاه آبنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205427/استعلام-اره--'>استعلام اره ... / استعلام , استعلام اره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205445/استعلام-پکیج-تصفیه-فاضلاب'>استعلام  پکیج تصفیه فاضلاب / استعلام,استعلام  پکیج تصفیه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205457/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام,تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205469/استعلام-تسمه-گیربکس--نقاله-و--'>استعلام تسمه گیربکس ، نقاله و ... / استعلام, تسمه گیربکس ، نقاله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205481/استعلام-انعقاد-قرارداد-معادن-و--'>استعلام انعقاد قرارداد معادن و ... / استعلام, استعلام انعقاد قرارداد معادن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204992/استعلام-​اقلام-و-لوازم-ساختمانی'>استعلام ​اقلام و لوازم ساختمانی / استعلام, استعلام ​اقلام و لوازم ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205005/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205020/مناقصه-واگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه واگذاری زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205037/استعلام-لب-تاب-و-تبلت'>استعلام لب تاب و تبلت / استعلام,استعلام لب تاب و تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205053/مناقصه-انجام-امور-تنظیفات'>مناقصه انجام امور تنظیفات / مناقصه، مناقصه انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205067/استعلام-دستگاه-صدا-سنج'>استعلام دستگاه صدا سنج / استعلام, استعلام دستگاه صدا سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205083/استعلام-چاپ-فرم-افزایش-عائله'>استعلام چاپ فرم افزایش عائله  / استعلام, استعلام چاپ فرم افزایش عائله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205096/استعلام-لوله-مشبک-فولادی'>استعلام لوله مشبک فولادی / استعلام, استعلام لوله مشبک فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205110/استعلام-کیت-سرنگ--'>استعلام کیت سرنگ... / استعلام, استعلام کیت سرنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205123/استعلام-بابت-خرید-کفپوش--'>استعلام بابت خرید کفپوش... / استعلام,استعلام بابت خرید کفپوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205136/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام, استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205150/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-تجهیزات'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205164/استعلام-تعمیر-کولر-اتوبوس-ولوو'>استعلام تعمیر کولر اتوبوس ولوو / استعلام, تعمیر کولر اتوبوس ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205178/استعلام-خرید-هواده-دمنده-هوا-با-لوله-و--'>استعلام خرید هواده، دمنده هوا با لوله و ... / استعلام, استعلام خرید هواده، دمنده هوا با لوله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205192/استعلام-آجر-سه-گل-نما'>استعلام آجر سه گل نما  / استعلام ,استعلام آجر سه گل نما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205206/استعلام-خرید-دام-نر--'>استعلام خرید دام نر ... / استعلام,استعلام خرید دام نر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205223/استعلام-پول-شمار-سهند-مدل-2100'>استعلام پول شمار سهند مدل 2100 / استعلام, پول شمار سهند مدل 2100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205238/استعلام-پنیر--'>استعلام پنیر ... / استعلام , استعلام پنیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205251/استعلام-ترازوی-200-کیلویی-دیجیتال-استیل--'>استعلام ترازوی 200 کیلویی دیجیتال استیل... / استعلام, استعلام ترازوی 200 کیلویی دیجیتال استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205263/استعلام-فعالیت-های-مدیریت-وجوه'>استعلام فعالیت های مدیریت وجوه / استعلام,استعلام فعالیت های مدیریت وجوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205279/مناقصه-تهیه-حمل-قیرپاشی-و-آسفالت-ریزی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، حمل، قیرپاشی و آسفالت ریزی معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه، حمل، قیرپاشی و آسفالت ریزی معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205294/استعلام-تهیه-طرح-محتوایی-موزه--'>استعلام تهیه طرح محتوایی موزه .. / استعلام, تهیه طرح محتوایی موزه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205307/استعلام-اسکنر-رنگی--چاپگر-جوهر-افشان--دیتا-پروژکتور--پرده-نمایش-سقفی-دستی'>استعلام اسکنر رنگی - چاپگر جوهر افشان - دیتا پروژکتور - پرده نمایش سقفی دستی / استعلام,استعلام اسکنر رنگی - چاپگر جوهر افشان - دیتا پروژکتور - پرده نمایش سقفی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205321/استعلام-انجام-عملیات-ترمیم-سقف-وایزوبام'>استعلام انجام عملیات ترمیم سقف وایزوبام  / استعلام , استعلام انجام عملیات ترمیم سقف وایزوبام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205334/استعلام-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام نصب چمن مصنوعی / استعلام, استعلام نصب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205346/استعلام-تجهیزات-هنرستان'>استعلام تجهیزات هنرستان / استعلام,تجهیزات هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205359/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205373/استعلام-درب-اتوماتیک'>استعلام درب اتوماتیک  / استعلام ,استعلام درب اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205387/استعلام-اکسس-پوینت-شبکه-رایانه--'>استعلام اکسس پوینت شبکه رایانه ... / استعلام , استعلام اکسس پوینت شبکه رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205405/استعلام-یو-پی-اس-آنلاین-ویرا-توان-10-میکرو-پروسسور'>استعلام یو پی اس آنلاین ویرا توان 10 میکرو پروسسور  / استعلام , استعلام یو پی اس آنلاین ویرا توان 10 میکرو پروسسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205419/استعلام-چاپ-و-تکثیر--'>استعلام چاپ و تکثیر... / استعلام, استعلام چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205438/استعلام-لوله---'>استعلام لوله .... / استعلام, استعلام لوله ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205451/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205463/استعلام-جاروب-مکانیزه'>استعلام جاروب مکانیزه / استعلام , استعلام جاروب مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205475/استعلام-کنتاکتور-زیمنس-100-آمپر---'>استعلام کنتاکتور زیمنس 100 آمپر  ... / استعلام , استعلام کنتاکتور زیمنس 100 آمپر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205487/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205499/استعلام-تجهیزات-کارگاه-برق--'>استعلام تجهیزات کارگاه برق ... / استعلام , استعلام تجهیزات کارگاه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205511/استعلام-حشرات'>استعلام حشرات  / استعلام,استعلام حشرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205523/مناقصه-خرید-انواع-فیوز-لینک-و--'>مناقصه خرید انواع فیوز لینک و ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع فیوز لینک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205535/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام, تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205547/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام , استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205560/مناقصه-استاندارد-کردن-10-دستگاه-آسانسور'>مناقصه استاندارد کردن 10 دستگاه آسانسور / مناقصه، مناقصه استاندارد کردن 10 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205573/استعلام-احداث-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام احداث زمین چمن مصنوعی  / استعلام,استعلام احداث زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205586/استعلام-حمل-نخاله'>استعلام حمل نخاله / استعلام , استعلام حمل نخاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205599/استعلام-تعمیر-سازه-نگهدارنده-و-لوله-انتقال-آب'>استعلام  تعمیر سازه نگهدارنده و لوله انتقال آب / استعلام, تعمیر سازه نگهدارنده و لوله انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204988/استعلام-خرید-کولر-گازی-12000'>استعلام خرید کولر گازی 12000  / استعلام, خرید کولر گازی 12000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205002/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-(تنظیف)-و-فضای-سبز-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205016/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-چدن-داکتیل-مربوط-به-پروژه-خط-انتقال-آب--'>مناقصه خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل مربوط به پروژه خط انتقال آب ...  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل مربوط به پروژه خط انتقال آب ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205033/استعلام-موتور-تکفاز-تک-خازن-4-قطب'>استعلام موتور تکفاز  تک خازن  4 قطب / استعلام, استعلام موتور تکفاز  تک خازن  4 قطب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205049/استعلام-PC-کیس-به-همراه-سایر-تجهیزات--'>استعلام  PC کیس به همراه سایر تجهیزات ... / استعلام, استعلام  PC کیس به همراه سایر تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205063/استعلام-سیم--'>استعلام سیم ... / استعلام , استعلام سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205079/استعلام-برآورد-قیمت-پمپ-جمع-آوری-آب---'>استعلام برآورد قیمت پمپ جمع آوری آب  ... / استعلام, استعلام برآورد قیمت پمپ جمع آوری آب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205092/تجدید-مناقصه-عمليات-روکش-ماسه-آسفالت-سرد'>تجدید مناقصه عمليات روکش ماسه آسفالت سرد / تجدید مناقصه  ،تجدید مناقصه عمليات روکش ماسه آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205106/استعلام-کلاه-دو-سیم--'>استعلام کلاه دو سیم ... / استعلام ,استعلام کلاه دو سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205120/استعلام-برینگ-SKF-JAPAN-و--'>استعلام برینگ SKF/JAPAN و ... / استعلام, استعلام برینگ SKF/JAPAN و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205132/استعلام-لنز-تله-135'>استعلام لنز تله 135 / استعلام, استعلام لنز تله 135</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205147/استعلام-کولرگازی-ایستاده'>استعلام کولرگازی ایستاده / استعلام, کولرگازی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205160/مناقصه-اجرای-شبکه-20-کیلو-ولتی-نیرورسانی--'>مناقصه  اجرای شبکه 20 کیلو ولتی نیرورسانی... / مناقصه, مناقصه  اجرای شبکه 20 کیلو ولتی نیرورسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205174/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تامین-نیروی-انسانی-جهت-آبرسانی--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت آبرسانی... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205188/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205202/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205219/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام  خرید یک دستگاه ذخیره ساز / استعلام, استعلام  خرید یک دستگاه ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205234/استعلام-ورق-گالوانیزه'>استعلام ورق گالوانیزه  / استعلام, ورق گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205248/استعلام-دستگاه-چاپگر-پلاک-بارکد--'>استعلام  دستگاه چاپگر پلاک بارکد ... / استعلام, استعلام  دستگاه چاپگر پلاک بارکد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205260/استعلام-تابلو-کامپوزیت'>استعلام تابلو کامپوزیت  / استعلام, استعلام تابلو کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205275/استعلام-هیتر-گازی-فن-دار-با-سنسور--'>استعلام  هیتر گازی فن دار با سنسور ... / استعلام, استعلام  هیتر گازی فن دار با سنسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205291/استعلام-واگذاری-و-نگهداری-تاسیسات--'>استعلام واگذاری و نگهداری تاسیسات... / استعلام, استعلام واگذاری و نگهداری تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205304/استعلام-نصب-علائم-ایمنی'>استعلام نصب علائم ایمنی  / استعلام , استعلام  نصب علائم ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205317/استعلام-پشتیبانی-سیستم-جامع-انتظامات-دژبان'>استعلام  پشتیبانی سیستم جامع انتظامات دژبان / استعلام,استعلام  پشتیبانی سیستم جامع انتظامات دژبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205331/استعلام-سنگ-تراورتن-کرم'>استعلام سنگ تراورتن کرم  / استعلام, استعلام سنگ تراورتن کرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205343/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی اداری  / استعلام, میز و صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205356/استعلام-قطعات-سخت-افزار'>استعلام قطعات سخت افزار / استعلام , استعلام قطعات سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205369/استعلام-صندلی-گردان-و-میز-تحریر'>استعلام صندلی گردان و میز تحریر / استعلام, صندلی گردان و میز تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205384/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت-پایگاه-محوطه'>استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت پایگاه محوطه / استعلام, حفاظت و آماده سازی و مرمت پایگاه محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205400/استعلام-پوشه-آویزدار-فانتزی'>استعلام پوشه آویزدار فانتزی / استعلام,استعلام پوشه آویزدار فانتزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205414/استعلام-تابلو-کنترل'>استعلام تابلو کنترل / استعلام,استعلام تابلو کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205433/استعلام-آبگرمکن'>استعلام آبگرمکن / استعلام, استعلام آبگرمکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205448/استعلام-دستگاه-شارژ-باطری-و-استارتزن--'>استعلام دستگاه شارژ باطری و استارتزن ... / استعلام, استعلام دستگاه شارژ باطری و استارتزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205460/استعلام-طراحی-و-تامین-قطعات-و-نصب-آسانسور'>استعلام طراحی و تامین قطعات و نصب آسانسور  / استعلام, طراحی و تامین قطعات و نصب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205472/استعلام-بخاری-هرمتیک-گاز-سوز-هوشمند--'>استعلام بخاری هرمتیک گاز سوز هوشمند... / استعلام, استعلام بخاری هرمتیک گاز سوز هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205484/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205496/استعلام-اجرای-نقاشی--'>استعلام اجرای نقاشی... / استعلام, استعلام اجرای نقاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205508/استعلام-خرید-لامپ-led'>استعلام خرید لامپ led / استعلام, استعلام خرید لامپ led</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205520/استعلام-خرید--نصب-و-اجرای-دیوارپوش'>استعلام خرید ، نصب و اجرای دیوارپوش / استعلام , استعلام خرید ، نصب و اجرای دیوارپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205532/استعلام-دستگاه-لوله-یاب--'>استعلام  دستگاه لوله یاب ... / استعلام, استعلام  دستگاه لوله یاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205544/تجدید-مناقصه-خرید-5048-دستگاه-خازن-فشار'>تجدید مناقصه خرید 5048 دستگاه خازن فشار   / مناقصه ، تجدید مناقصه خرید 5048 دستگاه خازن فشار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205557/استعلام-دو-دستگاه-کولر-اسپیلت'>استعلام  دو دستگاه کولر اسپیلت / استعلام, استعلام  دو دستگاه کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203650/مناقصه-خرید-پنج-میلیون-قطعه-پلاک-گوش-دام-از-جنس-پلی-اورتان'>مناقصه خرید پنج میلیون قطعه پلاک گوش دام از جنس پلی اورتان  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید پنج میلیون قطعه پلاک گوش دام از جنس پلی اورتان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203681/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-روب--نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری زباله و رفت روب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه جمع آوری زباله و رفت روب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203699/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خرید-مواد-و-تجهیزات-مورد-نیاز-آزمایشگاه-های-سطح-استان'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های سطح استان / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی ,اصلاحیه فراخوان مناقصه فراخوان مناقصه خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203715/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203730/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین-عملیات-عمرانی-و-راهسازی--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین عملیات عمرانی و راهسازی - مرحله اول نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین عملیات عمرانی و راهسازی - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203747/استعلام-موتورچمن-زن'>استعلام موتورچمن زن / استعلام, موتورچمن زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203764/استعلام-ترازوی-دیجیتال-آزمایشگاهی--'>استعلام ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203781/ارزیابی-کیفی-مناقصه-اجرای-عملیات-اجرائی-طرح-اصلاح-خط-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه اجرای عملیات اجرائی طرح اصلاح خط  نوبت دوم / ارزیابی کیفی مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه  اجرای عملیات اجرائی طرح اصلاح خط نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203796/استعلام-میکروفون'>استعلام میکروفون  / استعلام, میکروفون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203818/فراخوان-مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-سی-تی-اسکن'>فراخوان مناقصه خرید حمل و نصب و راه اندازی دو دستگاه سی تی اسکن / اگهی فراخوان , فراخوان مناقصه خرید حمل و نصب و راه اندازی دو دستگاه سی تی اسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203832/اصلاحیه-مناقصه-ترمیم-پیاده-رو-خیابان'>اصلاحیه مناقصه ترمیم پیاده رو خیابان / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه ترمیم پیاده رو خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203847/استعلام-شن-‌سیمان'>استعلام شن،‌سیمان / استعلام,استعلام شن،‌سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203861/استعلام-برآورد-قیمت-دیودی-رام'>استعلام برآورد قیمت دیودی رام / استعلام, استعلام برآورد قیمت دیودی رام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203878/مناقصه-خرید-مایع-لباس-شوئی-یک-لیتری'>مناقصه خرید مایع لباس شوئی یک لیتری / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید مایع لباس شوئی یک لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203894/تمدید-مناقصه-خرید-تعداد-5-عدد-کارت-XGI2-فایبرهوم-FONST-WAVER-780-M'>تمدید مناقصه خرید  تعداد 5 عدد کارت XGI2 فایبرهوم  FONST WAVER 780 M / تمدید مناقصه, تمدید مناقصه خرید  تعداد 5 عدد کارت XGI2 فایبرهوم  FONST WAVER 780 M</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203908/استعلام-برآورد-قیمت-رخت-آویز-'>استعلام برآورد قیمت رخت آویز. / استعلام, استعلام برآورد قیمت رخت آویز.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203924/مناقصه-خرید-اجناس-مورد-نیاز-تعمیرات-روشنایی-معابر-و--'>مناقصه خرید اجناس مورد نیاز تعمیرات روشنایی معابر و ... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه خرید اجناس مورد نیاز تعمیرات روشنایی معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203939/استعلام-برآورد-قیمت-صندلی-دسته-دار--'>استعلام برآورد قیمت صندلی دسته دار ... / استعلام ,استعلام برآورد قیمت صندلی دسته دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203958/مناقصه-واگذاری-یک-باب-ساختمان-جهت-تجهیز-و-بهره-برداری'>مناقصه واگذاری یک باب ساختمان جهت تجهیز و بهره برداری  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری یک باب ساختمان جهت تجهیز و بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203972/تجدید-مناقصه-تامین-مقدار-1-000-تن-کاغذ-رول-روزنامه'>تجدید مناقصه تامین مقدار 1.000 تن کاغذ رول روزنامه  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تامین مقدار 1.000 تن کاغذ رول روزنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203992/استعلام-دستگاه-جوش-و--'>استعلام دستگاه جوش و... / استعلام,دستگاه جوش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204007/استعلام-پروژکتور-LED-آفتابی'>استعلام پروژکتور LED آفتابی / استعلام, پروژکتور LED آفتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204024/مناقصه-محوطه-سازی'>مناقصه محوطه سازی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204039/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204053/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204069/استعلام-کلید-برق-1-پل-با-روشنایی-سفید--'>استعلام کلید برق 1 پل با روشنایی سفید... / استعلام,استعلام کلید برق 1 پل با روشنایی سفید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204086/مناقصه-پروژه-سنگفرش-پیاده-رو-باند-کندرو'>مناقصه پروژه سنگفرش پیاده رو باند کندرو / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه سنگفرش پیاده رو باند کندرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204103/استعلام-مخزن'>استعلام مخزن / استعلام,مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204122/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی  / استعلام, خرید لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204139/مناقصه-استفاده-از-خدمات-موسسه-های-باربری-جهت-جابجایی-اثاثیه'>مناقصه استفاده از خدمات موسسه های باربری جهت جابجایی اثاثیه  / مناقصه , مناقصه استفاده از خدمات موسسه های باربری جهت جابجایی اثاثیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204154/استعلام-میز-آزمایشگاهی'>استعلام میز آزمایشگاهی / استعلام,استعلام میز آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204174/تجدید-مناقصه-تعمیر-ماشین-آلات-مکانیزه-و-درزین-ها-با-تامین-قطعات'>تجدید مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها با تامین قطعات  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها با تامین قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204190/استعلام-لوله-تاسیسات--'>استعلام لوله تاسیسات.... / استعلام, استعلام لوله تاسیسات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204211/استعلام-خرید-چاپگر'>استعلام خرید چاپگر / استعلام, خرید چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204231/مناقصه-عملیات-ساماندهی-و-اصلاح-بستر-کانال'>مناقصه عملیات ساماندهی و اصلاح بستر کانال  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساماندهی و اصلاح بستر کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203672/مناقصه-مرمت-جامع-فاز-1-حصار-و-دروازه-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه مرمت جامع فاز 1 حصار و دروازه شهر ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه مرمت جامع فاز 1 حصار و دروازه شهر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203696/مناقصه-توسعه-زیرساخت-نیروگاه-تامین-برق-مراکز-داده'>مناقصه توسعه زیرساخت نیروگاه تامین برق مراکز داده / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه زیرساخت نیروگاه تامین برق مراکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203710/مناقصه-بازسازی-500-ست-تیغه-و-ریل-پهلوئی-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی 500 ست تیغه و ریل پهلوئی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه بازسازی 500 ست تیغه و ریل پهلوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203727/استعلام-دیتا-پرژکتور-و--'>استعلام  دیتا پرژکتور  و .. / استعلام, دیتا پرژکتور  و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203743/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203760/مناقصه-Gas-Storage-Project-نوبت-دوم'>مناقصه Gas Storage Project- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه Gas Storage Project- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203777/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-و-خرید-اقلام-غذایی-بیمارستان'>مناقصه امور طبخ و توزیع و خرید اقلام غذایی بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور طبخ و توزیع و خرید اقلام غذایی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203792/استعلام-بلندگو-خانگی-سقفی--'>استعلام بلندگو خانگی سقفی... / استعلام, استعلام بلندگو خانگی سقفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203811/استعلام-دیوار-پوش-پنل-PVC-ساده'>استعلام دیوار پوش پنل PVC ساده / استعلام, دیوار پوش پنل PVC ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203829/استعلام-جهت-امامزادگان-عبداله--'>استعلام جهت امامزادگان عبداله... / استعلام,جهت امامزادگان عبداله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203843/فراخوان-مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی'>فراخوان مناقصه خرید حمل و نصب و راه اندازی / اگهی فراخوان , فراخوان مناقصه خرید حمل و نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203857/اولین-همایش-اقتصاد-ورزش'>اولین همایش اقتصاد ورزش / اولین همایش اقتصاد ورزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203871/استعلام-برآورد-قیمت-پاور-کامپیوتر'>استعلام برآورد قیمت پاور کامپیوتر / استعلام,برآورد قیمت پاور کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203889/استعلام-خرید-7-دستگاه-دمنده-اطفاء-حریق-موتوری'>استعلام خرید 7 دستگاه دمنده اطفاء حریق موتوری  / استعلام,استعلام خرید 7 دستگاه دمنده اطفاء حریق موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203905/مناقصه-احداث-سردخانه-ثابت'>مناقصه احداث سردخانه ثابت / مناقصه, مناقصه احداث سردخانه ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203921/مناقصه-طراحی-کلیه-نقشه-های-معماری-سازه-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>مناقصه طراحی کلیه نقشه های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / مناقصه, مناقصه طراحی کلیه نقشه های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203935/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203951/استعلام-موتور-سیکلت-هوندا'>استعلام موتور سیکلت هوندا / استعلام,استعلام موتور سیکلت هوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203968/فراخوان-اجرای-تکمیل-اپوکسی-کف-سالن-های-رک'>فراخوان اجرای تکمیل اپوکسی کف سالن های رک / مناقصه, فراخوان اجرای تکمیل اپوکسی کف سالن های رک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203988/استعلام-Metrohm--'>استعلام Metrohm ... / استعلام , استعلام Metrohm ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204004/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-پروژه-های-شهر-جدید---'>فراخوان مشارکت در ساخت پروژه های شهر جدید .... / فراخوان مشارکت در ساخت , فراخوان مشارکت در ساخت پروژه های شهر جدید ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204021/استعلام-کابل-کشی-شبکه-روشنایی'>استعلام کابل کشی شبکه روشنایی  / استعلام , استعلام کابل کشی شبکه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204035/تجدید-ارزیابی-کیفی-عمومی-اصلاح-جوش-درز-ریل'>تجدید ارزیابی کیفی عمومی اصلاح جوش درز ریل  / تجدید ارزیابی کیفی عمومی, تجدید ارزیابی کیفی عمومی اصلاح جوش درز ریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204049/استعلام-طبق-شرح-پیوست'>استعلام طبق شرح پیوست  / استعلام, طبق شرح پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204065/استعلام-مرمت-بافت-تاریخی'>استعلام مرمت بافت تاریخی  / استعلام , استعلام مرمت بافت تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204082/مناقصه-عمومی-تهیه-و-تامین-حمل-مصالح-و-اجرای-کامل-عملیات-باقی-مانده-ابنیه'>مناقصه عمومی تهیه و تامین ،حمل مصالح و اجرای کامل عملیات باقی مانده ابنیه / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه و تامین ،حمل مصالح و اجرای کامل عملیات باقی مانده ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204100/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-سرویس-بهداشتی'>استعلام عملیات اجرایی احداث سرویس بهداشتی / استعلام, عملیات اجرایی احداث سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204117/استعلام-تجهیزات-دوربین'>استعلام تجهیزات دوربین / استعلام,استعلام تجهیزات دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204136/استعلام-آرشیو-الکترونیکی-اداره-ثبت-شرکتها-و-موسسات--'>استعلام آرشیو الکترونیکی اداره ثبت شرکتها و موسسات ... / استعلام,استعلام آرشیو الکترونیکی اداره ثبت شرکتها و موسسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204151/استعلام-تکمیل-استاندارد-سازی-تاسیسات-سرمایشی-و-گرمایشی-سالن'>استعلام  تکمیل استاندارد سازی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی سالن / استعلام, تکمیل استاندارد سازی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204167/مناقصه-پروژه-حسابرسی'>مناقصه پروژه حسابرسی  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه حسابرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204184/استعلام-مرمت-و-بازسازی-منزل-متوسل'>استعلام مرمت و بازسازی منزل متوسل  / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی منزل متوسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204206/مناقصه-هیه-مواد-اولیه-طبخ-غذا-و-توزیع-صبحانه--'>مناقصه هیه مواد اولیه، طبخ غذا و توزیع صبحانه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه هیه مواد اولیه، طبخ غذا و توزیع صبحانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204227/استعلام-انواع-قوطی-و-میله-گرد-و-صفحه-پلیت--'>استعلام انواع قوطی و میله گرد و صفحه پلیت.... / استعلام, استعلام انواع قوطی و میله گرد و صفحه پلیت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204245/استعلام-در-خرید-دوربین--'>استعلام در خرید دوربین... / استعلام,در خرید دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204261/استعلام-پروفیل--'>استعلام پروفیل ... / استعلام , استعلام پروفیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204280/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی--'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی ... / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204302/مناقصه-کاپشن-چرم-خلبانی-برابر-نمونه'>مناقصه کاپشن چرم خلبانی برابر نمونه / مناقصه. مناقصه کاپشن چرم خلبانی برابر نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203670/فراخوان6-قلم-دستگاه-کارگاهی-سنگین--نوبت-دوم'>فراخوان6 قلم دستگاه کارگاهی سنگین - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه  ,فراخوان6 قلم دستگاه کارگاهی سنگین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203692/استعلام-لوبیا--'>استعلام لوبیا ... / استعلام , استعلام لوبیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203708/مناقصه-بهسازی-و-ترمیم-نرده-پل-های-مرتفع-بحرانی--تجدید'>مناقصه بهسازی و ترمیم نرده پل های مرتفع بحرانی - تجدید  / آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی, مناقصه بهسازی و ترمیم نرده پل های مرتفع بحرانی - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203724/استعلام-مشاور-جهت-بازسازی-آبدارخانه'>استعلام مشاور جهت بازسازی آبدارخانه / استعلام , استعلام مشاور جهت بازسازی آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203741/استعلام-رنگ-روغنی'>استعلام رنگ روغنی  / استعلام ,استعلام رنگ روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203757/استعلام-ترازو--'>استعلام ترازو ... / استعلام , استعلام ترازو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203774/مناقصه-خرید-لوله-کار-و-گیت-فاضلابی-نویت-دوم'>مناقصه خرید لوله کار و گیت فاضلابی نویت دوم / مناقصه، مناقصه خرید لوله کار و گیت فاضلابی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203790/استعلام-ویدئو-کنفرانس-و-ملزومات'>استعلام ویدئو کنفرانس و ملزومات / استعلام,استعلام ویدئو کنفرانس و ملزومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203809/استعلام-جهت-مجتمع-فرهنگی-زیراب--'>استعلام جهت مجتمع فرهنگی زیراب... / استعلام,جهت مجتمع فرهنگی زیراب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203826/استعلام-تجهیزات-(-لباس-کار-ضد-حریق--'>استعلام تجهیزات ( لباس کار ضد حریق ... / استعلام ,استعلام تجهیزات ( لباس کار ضد حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203841/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203855/مناقصه-و-شناسایی-احداث-ایستگاه-های-فرستنده-و-گیرنده-توپک-و-ایستگاه-شیر-بین-راهی'>مناقصه و شناسایی احداث ایستگاه های فرستنده و گیرنده توپک و ایستگاه شیر بین راهی  / مناقصه و شناسایی, مناقصه و شناسایی احداث ایستگاه های فرستنده و گیرنده توپک و ایستگاه شیر بین راهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203869/استعلام-قوطی-‌شیروانی'>استعلام قوطی،‌شیروانی / استعلام,استعلام قوطی،‌شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203886/استعلام-فایل-فلزی'>استعلام  فایل فلزی  / استعلام, فایل فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203902/تجدید-فراخوان-خرید-san-swich'> تجدید فراخوان خرید san swich / مناقصه,  تجدید فراخوان خرید san swich</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203918/استعلام-برآورد-قیمت-صندلی-MP--'>استعلام برآورد قیمت صندلی MP... / استعلام, استعلام برآورد قیمت صندلی MP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203933/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافتی-و-سرویس-و-خدمات-پذیرایی'>مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203949/استعلام-ست-میز-آموزشی-PLC'>استعلام  ست میز آموزشی PLC / استعلام, ست میز آموزشی PLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203966/مناقصه-اجرای-سفت-کاری-شامل-(فونداسیون-و-اسکلت-بتنی)'>مناقصه اجرای سفت کاری شامل (فونداسیون و اسکلت بتنی)  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سفت کاری شامل (فونداسیون و اسکلت بتنی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203985/فراخوان-تکمیل-مرکز-ساختمان-جدید-مرکز'>فراخوان تکمیل مرکز ساختمان جدید مرکز  / مناقصه, فراخوان تکمیل مرکز ساختمان جدید مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204001/تمدید-مناقصه-خرید-یک-فروند-شناور-یدک-کش'>تمدید مناقصه خرید یک فروند شناور یدک کش   / تمدید مناقصه، تمدید مناقصه خرید یک فروند شناور یدک کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204018/استعلام-لوله-گذاری-روستای--'>استعلام لوله گذاری روستای... / استعلام,استعلام لوله گذاری روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204032/مناقصه-خرید-و-تحویل-8100-عدد-آجرنسوز'>مناقصه خرید و تحویل 8100 عدد آجرنسوز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و تحویل 8100 عدد آجرنسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204047/استعلام-هات-پلیت-مگنت'>استعلام هات پلیت مگنت / استعلام,هات پلیت مگنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204063/مناقصه-احداث-ساختمان-انبار-مکانیک-و-بازسازی-حوضچه'>مناقصه احداث ساختمان انبار مکانیک و بازسازی حوضچه / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان انبار مکانیک و بازسازی حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204080/مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-مکانیکال-و-الکتریکال'>مناقصه اجرای عملیات باقیمانده مکانیکال و الکتریکال / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات باقیمانده مکانیکال و الکتریکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204097/استعلام-کیت-چگالی-سنج-ترازو'>استعلام کیت چگالی سنج ترازو / استعلام,استعلام کیت چگالی سنج ترازو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204115/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204133/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204147/استعلام-کابل-مسی'>استعلام کابل مسی / استعلام, استعلام کابل مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204163/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-و-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب کارکنان -نوبت دوم / مناقصه، مناقصه تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204182/استعلام-اجرای-پروژه-تاسیسات-گردشگری--'>استعلام اجرای پروژه تاسیسات گردشگری... / استعلام,اجرای پروژه تاسیسات گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204201/مناقصه-خدمات-ترابری-امور-انتقال-نیرو'>مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204223/استعلام-موتور-برق--'>استعلام موتور برق... / استعلام, استعلام موتور برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204243/استعلام-ورق-پلی-کربنات-شفاف-و-مشجر----'>استعلام ورق پلی کربنات شفاف و مشجر ...... / استعلام ,استعلام ورق پلی کربنات شفاف و مشجر ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204259/مناقصه-عمومی-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204277/استعلام-سیستم-صوتی-سالن-کنفرانس'>استعلام سیستم صوتی سالن کنفرانس / استعلام, سیستم صوتی کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204299/استعلام-خرید-تجهیزات-ورزشی'>استعلام خرید تجهیزات ورزشی / استعلام,استعلام خرید تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204321/مناقصه-تکمیل-حصار-مخازن-آب---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل حصار مخازن آب... - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تکمیل حصار مخازن آب... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204339/مناقصه-احداث-و-تثبیت-دایک-و-استحصال-پسکرانه-اسکله-های--'>مناقصه احداث و تثبیت دایک و استحصال پسکرانه اسکله های.... / مناقصه , مناقصه احداث و تثبیت دایک و استحصال پسکرانه اسکله های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204250/استعلام-لاستیک-ماشین-آلات'>استعلام لاستیک ماشین آلات / استعلام,استعلام لاستیک ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204267/استعلام-پتوی-تک-نفره'>استعلام پتوی تک نفره / استعلام,استعلام پتوی تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204287/استعلام-پنیر-30-گرمی-کالبر'>استعلام پنیر 30 گرمی کالبر / استعلام ,استعلام پنیر 30 گرمی کالبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204310/استعلام-بلوئر-تامین-هوا-با-دبی-23-1--'>استعلام بلوئر تامین هوا با دبی 23/1... / استعلام,استعلام بلوئر تامین هوا با دبی 23/1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204328/استعلام-استاندارد-سازی-سیستم-گرمایشی-مدارس--'>استعلام استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس ... / استعلام, استعلام استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204348/استعلام-تونر-دستگاه-کپی'>استعلام تونر دستگاه کپی  / استعلام, استعلام تونر دستگاه کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204369/استعلام-کف-سابی'>استعلام کف سابی / استعلام,استعلام کف سابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204387/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-شعبه--'>مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204404/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-اماکن-محوطه-ها-و-جاده-ها'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات اماکن محوطه ها و جاده ها / مناقصه, مناقصه  تعمیر و نگهداری تاسیسات اماکن محوطه ها و جاده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204419/استعلام-کولرگازی-اسپیلت-و-ایستاده-نصب-شده'>استعلام کولرگازی اسپیلت و ایستاده نصب شده / استعلام, کولرگازی اسپیلت ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204438/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی--'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی... / استعلام,استانداردسازی سیستم گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204455/مناقصه-خرید-کنتور-و-رگولاتور-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید کنتور و رگولاتور (نوبت دوم) /  مناقصه عمومی,مناقصه مناقصه خرید کنتور و رگولاتور (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204470/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204485/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204500/استعلام-درخواست-لوله-آزمایش--'>استعلام درخواست لوله آزمایش... / استعلام,درخواست لوله آزمایش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204514/استعلام-فن-کوئل-زمینی'>استعلام فن کوئل زمینی / استعلام,استعلام فن کوئل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204527/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-200'>استعلام لوله پلی اتیلن 200 / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204542/استعلام-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>استعلام خدمات ایاب و ذهاب  / استعلام , استعلام خدمات ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204557/استعلام-موتور-و-گیربکس-کامل-تندر-90'>استعلام موتور و گیربکس کامل تندر 90 / استعلام , استعلام موتور و گیربکس کامل تندر 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204571/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204586/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت-گازی--'>استعلام خرید یک دستگاه کولر اسپیلت گازی... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه کولر اسپیلت گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204599/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام,تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204613/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-فاز-یک-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی فاز یک  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی فاز یک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204631/استعلام-تامین-روشنایی-و-خرید-مصالح'>استعلام تامین روشنایی و خرید مصالح / استعلام,تامین روشنایی و خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204645/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204658/استعلام-آب-میوه-میهن'>استعلام آب میوه میهن  / استعلام, استعلام آب میوه میهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204673/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204686/استعلام-بخاری-برقی'>استعلام بخاری برقی / استعلام,بخاری برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204702/استعلام-اجرای-قیر-پاشی-و-آسفالت'>استعلام اجرای قیر پاشی و آسفالت  / استعلام , استعلام اجرای قیر پاشی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204716/استعلام-ریش-تراش-برقی--'>استعلام ریش تراش برقی ... / استعلام, استعلام ریش تراش برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204729/استعلام-جاروبرقی-شارژی'>استعلام جاروبرقی شارژی / استعلام,جاروبرقی شارژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204741/استعلام-لنز-واید'>استعلام لنز واید  / استعلام, استعلام لنز واید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204755/تجديد-مناقصه-عمليات-ايمن-سازی-و-تعريض-پل'>تجديد مناقصه عمليات ايمن سازی و تعريض پل / تجدید مناقصه , تجديد مناقصه عمليات ايمن سازی و تعريض پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204769/استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید دوربین مدار بسته  / استعلام, استعلام خرید دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204782/استعلام-بخاری-برقی'>استعلام بخاری برقی / استعلام,بخاری برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204794/استعلام-باطری-لپ-تاپ'>استعلام باطری لپ تاپ  / استعلام, استعلام باطری لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204807/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-پشتیبانی'>اصلاحیه مناقصه خدمات پشتیبانی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204822/مناقصه-خرید-و-نصب-سیستم-دوربین-مداربسته'>مناقصه خرید و نصب سیستم دوربین مداربسته / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید و نصب سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204836/استعلام-ملزومات-تاسیساتی--'>استعلام  ملزومات تاسیساتی ... / استعلام , استعلام  ملزومات تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204850/استعلام-سرور-DL380-G9--'>استعلام سرور DL380 G9... / استعلام,سرور DL380 G9...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204865/استعلام-بکری-بالن-10-عدد-داور-پزشکی-و-سلامت'>استعلام بکری بالن 10 عدد داور پزشکی و سلامت / استعلام, ​استعلام بکری بالن 10 عدد داور پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204881/استعلام-سیستم-بیسیم-دستی-و-ثابت'>استعلام سیستم بیسیم دستی و ثابت  / استعلام, استعلام سیستم بیسیم دستی و ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204896/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-اتاق-سرور--'>استعلام خرید تجهیزات جهت اتاق سرور ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات جهت اتاق سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204910/استعلام-کالاها-در-لیست-پیوست'>استعلام کالاها در لیست پیوست  / استعلام, استعلام  کالاها در لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203666/مناقصه-نگهداری-فضاهای-سبز-اختصاصی-شرکت'>مناقصه نگهداری فضاهای سبز اختصاصی شرکت / مناقصه, مناقصه نگهداری فضاهای سبز اختصاصی شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203691/مناقصه-عملیات-خط-انتقال-آب-(لوله-فولادی)-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات خط انتقال آب (لوله فولادی)  (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه عملیات خط انتقال آب (لوله فولادی)  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203707/مناقصه-خدمات-تامین-غذا-و-اتاقداری-در-منطقه-عملیاتی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تامین غذا و اتاقداری در منطقه عملیاتی ـ نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خدمات تامین غذا و اتاقداری در منطقه عملیاتی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203722/استعلام-مرمت-و-بازسازی-مسجد--'>استعلام مرمت و بازسازی مسجد... / استعلام,مرمت و بازسازی مسجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203740/مناقصه-امور-خدماتی-خودرویی-و-نقلیه-ساختمان-مرکزی'>مناقصه امور خدماتی خودرویی و نقلیه ساختمان مرکزی / مناقصه, مناقصه امور خدماتی خودرویی و نقلیه ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203756/مناقصه-واگذاری-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز--بار-دوم'>مناقصه واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز - بار دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز - بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203773/مناقصه-اجرای-کلیه-امورات-مربوط-به-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کلیه امورات مربوط به خدمات شهری ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کلیه امورات مربوط به خدمات شهری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203788/مناقصه-چهارخطه-جاده---'>مناقصه چهارخطه جاده .... / مناقصه عمومی, مناقصه چهارخطه جاده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203808/استعلام-فرستنده-FM--'>استعلام فرستنده FM... / استعلام , استعلام فرستنده FM...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203825/استعلام-برآورد-قیمت-RAM--'>استعلام برآورد قیمت RAM ... / استعلام , استعلام برآورد قیمت RAM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203839/مناقصه-خدمات-شستشو-و-جرم-گیری-بدنه-خارجی-واگن'>مناقصه خدمات شستشو و جرم گیری بدنه خارجی واگن / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات شستشو و جرم گیری بدنه خارجی واگن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203854/مناقصه-عمومی-پروژه-فنس-کشی-زمین-های-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  پروژه فنس کشی زمین های ورزشی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه فنس کشی زمین های ورزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203867/مناقصه-بیمه-مسئولیت-جامع---تجدید'>مناقصه بیمه مسئولیت جامع ... تجدید / آگهی مناقصه عمومی تجدیدی ، مناقصه بیمه مسئولیت جامع ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203885/مناقصه-تامین-مواد--طبخ-و-سرو-غذای-پرسنل'>مناقصه تامین مواد ، طبخ و سرو غذای پرسنل / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین مواد ، طبخ و سرو غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203901/استعلام-فرمنها-و-تله---'>استعلام فرمنها و تله  ... / استعلام , استعلام فرمنها و تله  ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203917/استعلام-تجهیزات-پارک-بازی-کودکان'>استعلام  تجهیزات پارک بازی کودکان / استعلام, تجهیزات پارک بازی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203931/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203948/استعلام-برآورد-قیمت-تلفن-فکس-(دورنگار)--'>استعلام برآورد قیمت تلفن فکس (دورنگار)... / استعلام, استعلام برآورد قیمت تلفن فکس (دورنگار)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203965/استعلام-خرید-رایانه-و-لپ-تاپ'>استعلام خرید رایانه و لپ تاپ / استعلام,استعلام خرید رایانه و لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203984/تجدید-مناقصه-سرویس-و-نگهداری-آسانسورها'>تجدید مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورها / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204000/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-های-مدار-بسته'>استعلام خرید و نصب سیستم های مدار بسته / استعلام, خرید و نصب سیستم های مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204016/استعلام-فور-55-لیتری-فن-دار'>استعلام فور 55 لیتری فن دار / استعلام,استعلام فور 55 لیتری فن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204031/استعلام-لوازم-ورزشی--'>استعلام لوازم ورزشی ... / استعلام , استعلام لوازم ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204046/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204060/استعلام-ذخیره-ساز-رایانه'>استعلام ذخیره ساز رایانه / استعلام, ذخیره ساز رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204079/مناقصه-تامین-کسری-اقلام-INSTRUMENTJUNCTIONBOXES'>مناقصه تامین کسری اقلام INSTRUMENTJUNCTIONBOXES  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین کسری اقلام INSTRUMENTJUNCTIONBOXES </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204095/تجدید-مناقصه--واگذاری-مدیریت--اسکان-و-خدمات-خوابگاه-ها'>تجدید مناقصه   واگذاری مدیریت ، اسکان و خدمات خوابگاه ها / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای ،مناقصه  واگذاری مدیریت ، اسکان و خدمات خوابگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204114/مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی--'>مناقصه اجرای عملیات عمرانی... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات عمرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204132/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام, کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204145/استعلام-Qnap'>استعلام Qnap / استعلام,استعلام Qnap</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204162/مناقصه-لوله-برصنعتی'>مناقصه لوله برصنعتی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه لوله برصنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204181/مناقصه-عملیات-خرید-آسفالت-ـ-تجدید-نوبت-سوم'>مناقصه عملیات خرید آسفالت ـ تجدید نوبت سوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری آسفالت ـتجدید نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204200/استعلام-سرسره--'>استعلام سرسره ... / استعلام , استعلام سرسره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204222/فراخوان-احداث-دیوار-نگهبان-و-کانال-آبرو-نوبت-دوم'> فراخوان احداث دیوار نگهبان و کانال آبرو نوبت دوم / اگهی فراخوان , فراخوان احداث دیوار نگهبان و کانال آبرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204242/استعلام-کلاف-بر--'>استعلام کلاف بر ... / استعلام , استعلام کلاف بر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204258/استعلام-خرید-اقلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام خرید اقلام طبق لیست پیوست  / استعلام, خرید اقلام طبق لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204273/استعلام-استاندارد-سازی-سیستم-گرمایشی-مدارس'>استعلام استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس / استعلام,استعلام استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204298/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام,قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203648/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-زمینی-1000-متر-مکعبی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 1000 متر مکعبی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 1000 متر مکعبی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203678/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-لوله-فایبرگلاس-GRP'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید لوله فایبرگلاس GRP / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید لوله فایبرگلاس GRP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203697/مناقصه-خرید-ktm-actuator-with-body-complete-valve-type'>مناقصه خرید ktm actuator with body complete valve type   / مناقصه ,مناقصه خرید ktm actuator with body complete valve type</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203711/استعلام-پمپ-لجن-کش'>استعلام پمپ لجن کش / استعلام,استعلام پمپ لجن کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203728/مناقصه-ELECTRONIC-MEMORY-GAUGE-نوبت-دوم'>مناقصه ELECTRONIC MEMORY GAUGE نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه ELECTRONIC MEMORY GAUGE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203744/استعلام-احداث-و-تکمیل-فضاهای-ورزشی--'>استعلام احداث و تکمیل فضاهای ورزشی... / استعلام, استعلام احداث و تکمیل فضاهای ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203761/استعلام-خرید-صندلی-مبلی-اداری'>استعلام خرید صندلی مبلی اداری / استعلام, خرید صندلی مبلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203778/استعلام-خرید-147-قلم-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام خرید 147 قلم تاسیسات مکانیکی / استعلام, خرید 147 قلم تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203794/استعلام-پرده-پلی-استر-عمودی--'>استعلام پرده پلی استر عمودی... / استعلام, استعلام پرده پلی استر عمودی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203812/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203830/استعلام-برآورد-قیمت-هارد'>استعلام برآورد قیمت هارد / استعلام,استعلام برآورد قیمت هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203845/مناقصه-خدمات-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله-های-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تنظیف و جمع آوری زباله های سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات تنظیف و جمع آوری زباله های سطح شهر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203858/تجدید-مناقصه-مرمت-و-بازسازی-ایستگاه-های-آب-و-هواشناسی'>تجدید مناقصه مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی / مناقصه ، تجدید مناقصه مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203872/استعلام-خرید-2-دستگاه-نوت-بوک-ایسوز'>استعلام خرید 2 دستگاه نوت بوک ایسوز / استعلام, خرید 2 دستگاه نوت بوک ایسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203891/استعلام-برآورد-قیمت-میز-تحریر--'>استعلام برآورد قیمت میز تحریر... / استعلام,برآورد قیمت میز تحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203906/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری'>مناقصه انجام امور خدمات شهری  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203922/مناقصه-طراحی--خرید--تعویض-و-بهینه-سازی'>مناقصه طراحی ، خرید ، تعویض و بهینه سازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی ، خرید ، تعویض و بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203937/مناقصه-تجدید-انجام-امور-مربوط-به-آبیاری-و-نگهداری-پارک-ها-و-فضای-سبزنوبت-دوم'>مناقصه تجدید  انجام امور مربوط به آبیاری و نگهداری پارک ها و فضای سبزنوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به آبیاری و نگهداری پارک ها و فضای سبز تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203953/استعلام-تابلوهای-نمایش-سیم-کشی'>استعلام تابلوهای نمایش سیم کشی / استعلام,تابلوهای نمایش سیم کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203970/استعلام-نیم-مبل--'>استعلام نیم مبل ... / استعلام, استعلام نیم مبل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203989/استعلام-فعالیت-های-نصب'>استعلام فعالیت های نصب / استعلام,استعلام فعالیت های نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204005/اصلاحیه-مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل'>اصلاحیه مناقصه خرید لوله چدن داکتیل  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه خرید لوله  چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204022/مناقصه-خرید-50-000-جفت-دستکش-ایمنی-کف-چرم'>مناقصه خرید 50.000 جفت دستکش ایمنی کف چرم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 50.000 جفت دستکش ایمنی کف چرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204036/استعلام-پاکت-پنجره-ای--'>استعلام پاکت پنجره ای... / استعلام,پاکت پنجره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204050/استعلام-ایزوگام-سقف-به-متراژ-380-مترمربع'>استعلام ایزوگام سقف به متراژ 380 مترمربع / استعلام,استعلام ایزوگام سقف به متراژ 380 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204066/تجدید-مناقصه-تامین-تعداد-49-دستگاه-خودروی-سواری-با-راننده-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تامین تعداد 49 دستگاه خودروی سواری با راننده (نوبت دوم) / تجدید مناقصه , مناقصه تامین تعداد 49 دستگاه خودروی سواری با راننده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204084/استعلام-دوربین-های-نظارت-تصویری'>استعلام دوربین های نظارت تصویری / استعلام, دوربین های نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204101/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-UPS-های-صنعتی-CEG-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی UPS های صنعتی CEG نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات یدکی UPS های صنعتی  CEG نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204120/استعلام-کارت-DVB-S2--'>استعلام کارت DVB-S2... / استعلام, استعلام کارت DVB-S2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204137/مناقصه-تجهیز-محوطه-و-سایت-آموزشی-به-دوربین-مدار-بسته'>مناقصه تجهیز محوطه و سایت آموزشی به دوربین مدار بسته / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تجهیز محوطه و سایت آموزشی به دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204152/مناقصه-بهره-برداری-از-تاسیسات-ایستگاه-های-پمپاژ-شبکه-و-خطوط--نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری از تاسیسات ایستگاه های پمپاژ شبکه و خطوط... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بهره برداری از تاسیسات ایستگاه های پمپاژ شبکه و خطوط... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204170/استعلام-تجهیزات-تلفن'>استعلام تجهیزات تلفن / استعلام,تجهیزات تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204186/استعلام-اجرای-پروژه-تاسیسات-گردشگری'>استعلام اجرای پروژه تاسیسات گردشگری  / استعلام, اجرای پروژه تاسیسات گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204207/استعلام-تجهیزات-سرمایشی'>استعلام تجهیزات سرمایشی / استعلام, تجهیزات سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204228/مناقصه-پروژه-اجرای-200-کیلومتر-خط-کشی'>مناقصه پروژه اجرای 200 کیلومتر خط کشی / مناقصه , مناقصه پروژه اجرای 200 کیلومتر خط کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204246/استعلام-تخریب-اتاق-نگهبانی-و-احداث--'>استعلام تخریب اتاق نگهبانی و احداث .. / استعلام, تخریب اتاق نگهبانی و احداث ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204263/مناقصه-خرید-زغالسنگ-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید زغالسنگ (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خرید زغالسنگ (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204323/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204342/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری--'>استعلام تجهیزات کامپیوتری ... / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204364/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه--'>مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204382/استعلام-تجهیزات-فناوری--'>استعلام تجهیزات فناوری ... / استعلام , استعلام تجهیزات فناوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204400/فراخوان-مناقصه-عمومی-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-راههای-شریانی--تجدید'>فراخوان مناقصه عمومی تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راههای شریانی - تجدید  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راههای شریانی - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204415/مناقصه-خدمات-کنتور-خوانی-و-توزیع-صورت-حساب-مشترکین-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزیع صورت حساب مشترکین  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزیع صورت حساب مشترکین  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204434/استعلام-شوف-بالن-الکتروترمال-انگلستان'>استعلام شوف بالن الکتروترمال انگلستان  / استعلام, شوف بالن الکتروترمال انگلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204450/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و... / استعلام, استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204465/استعلام-احداث-یک-باب-مخزن-بتنی-زمینی'>استعلام احداث یک باب مخزن بتنی زمینی / استعلام, احداث یک باب مخزن بتنی زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204481/استعلام-خم-کن-عایق'>استعلام خم کن عایق  / استعلام, خم کن عایق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204496/استعلام-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-(لوله-کشی)-مورد-نیاز-دانشگاه'>استعلام اجرای تاسیسات مکانیکی (لوله کشی) مورد نیاز دانشگاه / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات مکانیکی (لوله کشی) مورد نیاز دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204510/استعلام-تجهیزات-دوربین-های-نظارت-تصویری-تکیه'>استعلام تجهیزات دوربین های نظارت تصویری تکیه / استعلام, استعلام تجهیزات دوربین های نظارت تصویری تکیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204524/استعلام-اکسس-پوینت-سیسکو--'>استعلام اکسس پوینت سیسکو... / استعلام, استعلام اکسس پوینت سیسکو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204539/استعلام-تجهیز-واحد-فناوری'>استعلام تجهیز واحد فناوری / استعلام,استعلام تجهیز واحد فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204553/مناقصه-خريد-۶۰۰-مانيتور-ثابت'>مناقصه  خريد ۶۰۰ مانيتور ثابت / مناقصه  خريد ۶۰۰ مانيتور ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204566/استعلام-مادربرد'>استعلام مادربرد / استعلام,مادربرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204582/استعلام-جوهر-استامپ-آبی-مدل-INK'>استعلام جوهر استامپ آبی مدل INK / استعلام , استعلام جوهر استامپ آبی مدل INK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204596/استعلام-ریبون-رنگی'>استعلام ریبون رنگی / استعلام,ریبون رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204609/استعلام-خرید-سه-دستگاه-کامپیوتر-اداری'>استعلام خرید سه دستگاه کامپیوتر اداری / استعلام , استعلام خرید سه دستگاه کامپیوتر اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204628/استعلام-خرید-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس / استعلام , استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204641/استعلام-شستشوی-نخیلات'>استعلام  شستشوی نخیلات / استعلام, استعلام  شستشوی نخیلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204655/استعلام-اجرای-نورپردازی-عمرات-باغ-موزه'>استعلام اجرای نورپردازی عمرات باغ موزه  / استعلام, استعلام اجرای نورپردازی عمرات باغ موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204670/استعلام-تامین-و-تحویل-تجهیزات-اداری'>استعلام تامین و تحویل تجهیزات اداری / استعلام, استعلام تامین و تحویل تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204682/استعلام-سرور-HP--'>استعلام سرور HP... / استعلام,سرور HP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204699/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده'>استعلام محلول ضد عفونی کننده / استعلام, استعلام محلول ضد عفونی کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204712/استعلام-آنتی-ویروس-پادویش'>استعلام  آنتی ویروس پادویش / استعلام, استعلام  آنتی ویروس پادویش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204726/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-تحت-شبکه--'>استعلام دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه... / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204738/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-خانگی'>استعلام کولر گازی اسپیلت خانگی  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204752/استعلام-تیر-سیمانی'>استعلام تیر سیمانی / استعلام , استعلام تیر سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204765/استعلام-دریل-شارژی--'>استعلام دریل شارژی... / استعلام, استعلام دریل شارژی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204779/استعلام-لوله-شفاف-100-در-12'>استعلام لوله شفاف 100 در 12 / استعلام, استعلام لوله شفاف 100 در 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204791/استعلام-فکس-لیزری-پاناسونیک'>استعلام فکس لیزری پاناسونیک / استعلام,استعلام فکس لیزری پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204804/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204819/استعلام-اسپیلت-ایستاده'>استعلام اسپیلت ایستاده  / استعلام,استعلام اسپیلت ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204832/استعلام-رم-و-کارت-گرافیکی-و-هارد-اکسترنال'>استعلام رم و کارت گرافیکی و هارد اکسترنال  / استعلام, استعلام رم و کارت گرافیکی و هارد اکسترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204847/​استعلام-خرید-ترانس-پای-تابلو-برق-و-سکوی-ترانس--'> ​استعلام خرید ترانس، پای، تابلو برق و سکوی ترانس... / استعلام, ​استعلام خرید ترانس، پای، تابلو برق و سکوی ترانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204862/استعلام-دستگاه-صدور-کارت'>استعلام دستگاه صدور کارت / استعلام, استعلام دستگاه صدور کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204877/استعلام-خرید-پاور-آنالایزر'>استعلام خرید پاور آنالایزر  / استعلام, خرید پاور آنالایزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204893/مناقصه-ایمن-سازی-و-آسفالت-محور--'>مناقصه ایمن سازی و آسفالت محور... / مناقصه عمومی, مناقصه ایمن سازی و آسفالت محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204906/استعلام-امور-اسکن-پرونده-های-بیمارستان'>استعلام امور اسکن پرونده های بیمارستان / استعلام, استعلام  امور اسکن پرونده های بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204920/استعلام-آب-سردکن'>استعلام آب سردکن / استعلام , استعلام آب سردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204935/استعلام-170-متر-پرده-لوردراپه'>استعلام 170 متر پرده  لوردراپه  / استعلام , استعلام 170 متر پرده  لوردراپه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204948/استعلام-خرید-2-دستگاه-میز-لرزان--'>استعلام خرید 2 دستگاه میز لرزان... / استعلام,استعلام خرید 2 دستگاه میز لرزان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204923/دعوتنامه'>دعوتنامه / مناقصه واگذاری و ارائه خدمات اعزام و انتقال بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204938/استعلام-کارت-گرافیک-ایسوز-مدل-GT710-SL-2GD5'>استعلام کارت گرافیک ایسوز مدل GT710--SL--2GD5 / استعلام, کارت گرافیک ایسوز مدل GT710--SL--2GD5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204951/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204965/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام,کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204979/استعلام-کاتتر-آنژیوگرافی-JL4-JL5-JR4-و-JR5'>استعلام کاتتر آنژیوگرافی JL4, JL5, JR4 و JR5 / استعلام, کاتتر آنژیوگرافی JL4, JL5, JR4 و JR5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204993/استعلام-فوم-تک-جزیی-و-تمیزکننده-و--'>استعلام فوم تک جزیی و تمیزکننده و ... / استعلام , استعلام فوم تک جزیی و تمیزکننده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205006/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری-کانون-های-فرهنگی-هنزی--'>استعلام خرید تجهیزات اداری کانون های فرهنگی هنزی ... / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات اداری کانون های فرهنگی هنزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205022/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی  / استعلام,استعلام برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205039/مناقصه-عملیات-اجرایی-ساختمان-و-سوله-اداره-هواشناسی'>مناقصه عملیات اجرایی ساختمان و سوله اداره هواشناسی / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی ساختمان و سوله اداره هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205054/استعلام-لباس-یوگا'>استعلام لباس یوگا / استعلام, استعلام   لباس یوگا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205069/استعلام-خرید-لوله-فولادی-مانیسمان'>استعلام خرید لوله فولادی مانیسمان  / استعلام,خرید لوله فولادی مانیسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205084/استعلام-4-آیتم-کالای-درخواستی-با-مارک-امرن'>استعلام 4 آیتم کالای درخواستی با مارک امرن / استعلام ,استعلام 4 آیتم کالای درخواستی با مارک امرن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205097/استعلام-ست-کامل-زیمنس'>استعلام ست کامل زیمنس  / استعلام,استعلام ست کامل زیمنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205111/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت  / استعلام , استعلام اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205124/مناقصه-روکش-ماسه-آسفالت-سرد--'>مناقصه روکش ماسه آسفالت سرد... / مناقصه عمومی, مناقصه روکش ماسه آسفالت سرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205137/استعلام-اون-22-لیتری'>استعلام اون 22 لیتری / استعلام, استعلام اون 22 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205151/استعلام-موتور-گیربکس'>استعلام موتور گیربکس / استعلام,موتور گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205165/استعلام-مقره--'>استعلام مقره ... / استعلام, استعلام مقره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205179/استعلام-کارهای-ابنیه-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>استعلام کارهای ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی / استعلام, کارهای ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205193/استعلام-اقلام-دوویی-و--'>استعلام اقلام دوویی و ... / استعلام, استعلامم  اقلام دوویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205208/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205225/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205239/استعلام-انجام-امور-ایزوگام-کاری-و-نقاشی-و-رنگ-کاری-و-امور-تعمیراتی-ساختمان--'>استعلام  انجام امور ایزوگام کاری و نقاشی و رنگ کاری و امور تعمیراتی ساختمان... / استعلام, استعلام  انجام امور ایزوگام کاری و نقاشی و رنگ کاری و امور تعمیراتی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205252/استعلام-تجهیزات-کارگاه-شیرینی-پزی--'>استعلام تجهیزات کارگاه شیرینی پزی ... / استعلام , استعلام تجهیزات کارگاه شیرینی پزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205265/مناقصه-تکمیل-عملیات-باقی-مانده-بلوک-های---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل عملیات باقی مانده بلوک های، ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تکمیل عملیات باقی مانده بلوک های، ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205281/استعلام-KVM-کنسول-و-سوییچ'>استعلام KVM کنسول و سوییچ / استعلام, KVM کنسول و سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205295/استعلام-کارتن-بسته-بندی'>استعلام کارتن بسته بندی / استعلام, استعلام کارتن بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205308/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام, دوربین مداربسته  و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205322/استعلام-سرویس-و-شستشو-و-خدمات-فنی-بابت-شارژ-لیتیم-برماید--'>استعلام سرویس و شستشو  و خدمات فنی بابت شارژ لیتیم برماید ... / استعلام , استعلام سرویس و شستشو  و خدمات فنی بابت شارژ لیتیم برماید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205335/استعلام-خرید-تیر-چوبی'>استعلام خرید تیر چوبی  / استعلام,استعلام خرید تیر چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205347/استعلام-خدمات-پیامک-و-USSD---'>استعلام خدمات پیامک و USSD  ... / استعلام, استعلام خدمات پیامک و USSD  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205360/استعلام-بهای-تهیه-و-نصب-علایم-و-تجهیزات-ایمنی-جاده-ای--'> استعلام بهای تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده ای ... / استعلام,  استعلام بهای تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205375/استعلام-مرمت-مسجد'>استعلام مرمت مسجد  / استعلام, استعلام مرمت مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205388/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-و-ساماندهی--'>استعلام انجام عملیات مرمت و ساماندهی ... / استعلام, استعلام انجام عملیات مرمت و ساماندهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205406/استعلام-خرید-دستگاه-انکوباتور-عمودی-دو-ردیفه'>استعلام خرید دستگاه انکوباتور عمودی دو ردیفه / استعلام, استعلام خرید دستگاه انکوباتور عمودی دو ردیفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205421/استعلام-لوازم-مصرفی-بهداشتی-و-درمانی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی بهداشتی و درمانی پزشکی / استعلام, استعلام لوازم مصرفی بهداشتی و درمانی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205440/استعلام-اجرای-شبکه-برق-رسانی--'>استعلام اجرای شبکه برق رسانی ... / استعلام , استعلام اجرای شبکه برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205452/استعلام-ترازوی-دیجیتال-آزمایشگاهی'>استعلام ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی / استعلام، استعلام ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205464/استعلام-دیتا-پروژکتور--'>استعلام دیتا پروژکتور... / استعلام, استعلام دیتا پروژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205476/استعلام-دستگاه-شارژ--'>استعلام دستگاه شارژ ... / استعلام , استعلام دستگاه شارژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205488/استعلام-پرینتر-HP--'>استعلام پرینتر HP... / استعلام,پرینتر HP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205500/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام, استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205512/استعلام-انجام-خدمات-مطالعات-ساختمانی'>استعلام انجام خدمات مطالعات ساختمانی / استعلام , استعلام انجام خدمات مطالعات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204318/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204337/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی--'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی... / استعلام,استانداردسازی سیستم گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204358/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204379/مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204395/مناقصه-سرویس--تعمیر--نگهداری--شبکه-و-پشتیبانی-تجهیزات-کامپیوتری-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ، تعمیر ، نگهداری ، شبکه و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ، تعمیر ، نگهداری ، شبکه و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204412/استعلام-سازه-اسکلت-فولادی'>استعلام سازه اسکلت فولادی / استعلام,سازه اسکلت فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204429/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات / استعلام,فعالیت های نصب تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204445/مناقصه-اجرای-عملیات-بدنه-سازی-دیوارها--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی دیوارها  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی دیوارها   - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204462/استعلام-قفل-درب-چوبی'>استعلام قفل درب چوبی / استعلام,قفل درب چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204478/استعلام-اجرای-قیر-پاشی-و-آسفالت'>استعلام اجرای قیر پاشی و آسفالت  / استعلام , استعلام اجرای قیر پاشی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204493/استعلام-مخزن'>استعلام مخزن / استعلام,مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204506/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-شعبه--'>مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204520/استعلام-دستگاه-HP-ENCLOSURER'>استعلام دستگاه HP ENCLOSURER / استعلام, استعلام دستگاه HP ENCLOSURER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204535/مناقصه-۱۰۰-دستگاه-مانيتور-پرتابل'>مناقصه ۱۰۰ دستگاه مانيتور پرتابل / مناقصه ۱۰۰ دستگاه مانيتور پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204549/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204563/استعلام-سرویس-و-نگهداری-تعمیر-و-اجرا-در-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-و-بهداشتی'>استعلام سرویس و نگهداری، تعمیر و اجرا در تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و بهداشتی / استعلام, سرویس و نگهداری، تعمیر و اجرا در تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204578/استعلام-کمپرسور-هوا'>استعلام کمپرسور هوا / استعلام,کمپرسور هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204593/استعلام-ساخت-و-احداث-بازارچه-صنایع-دستی'>استعلام ساخت و احداث بازارچه صنایع دستی  / استعلام, استعلام ساخت و احداث بازارچه صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204606/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204623/مناقصه-عمومی-خدمات-مورد-نیاز-سرویس-های-آتش-نشانی-و-ایمنی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خدمات مورد نیاز سرویس های آتش نشانی و ایمنی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات مورد نیاز سرویس های آتش نشانی و ایمنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204638/استعلام-ویدئو-پروژکتور-سونی'>استعلام ویدئو پروژکتور سونی  / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور سونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204652/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولرگازی--'>استعلام خرید یک دستگاه کولرگازی... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه کولرگازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204666/استعلام-موتور-آسانسور'>استعلام موتور آسانسور / استعلام,موتور آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204679/استعلام-فریزر-6-درب-صندقی-استیل'>استعلام فریزر 6 درب صندقی استیل / استعلام, استعلام فریزر 6 درب صندقی استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204694/استعلام-لوبیا-قرمز-فله-درجه-یک'>استعلام لوبیا قرمز فله درجه یک  / استعلام, استعلام لوبیا قرمز فله درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204709/استعلام-تامین-مواد-غذایی'>استعلام تامین مواد غذایی / استعلام, استعلام تامین مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204723/استعلام-جاروبرقی'>استعلام جاروبرقی / استعلام, استعلام جاروبرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204735/استعلام-لوبیا-قرمز-کیسه-50-kg--'>استعلام لوبیا قرمز کیسه 50 kg... / استعلام,استعلام لوبیا قرمز کیسه 50 kg...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204748/استعلام-رنگ-آمیزی-اتاقها-و-اماکن-عمومی-شامل-راهروها--'>استعلام رنگ آمیزی اتاقها و اماکن عمومی شامل راهروها... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی اتاقها و اماکن عمومی شامل راهروها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204762/استعلام-محوطه-سازی-زمین-فوتسال-مدرسه'>استعلام محوطه سازی زمین فوتسال مدرسه / استعلام, محوطه سازی زمین فوتسال مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204775/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204788/استعلام-موتور-یک-فاز'>استعلام موتور یک فاز  / استعلام,استعلام موتور یک فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204801/مناقصه-عملیات-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-امور-مشترکین'>مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات امور مشترکین  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات امور مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204816/استعلام-خرید-کولر-گازی--'>استعلام خرید کولر گازی... / استعلام, استعلام خرید کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204829/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204844/تجدید-فراخوان-مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-تک-جداره-تجدید'>تجدید فراخوان مناقصه لوله پلی اتیلن تک جداره تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,  فراخوان مناقصه لوله پلی اتیلن تک جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204858/مناقصه-لگه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لگه گیری و روکش آسفالت / مناقصه، مناقصه لگه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204872/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری  / استعلام , استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204889/استعلام-مرمت-پل'>استعلام مرمت پل / استعلام,استعلام مرمت پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204903/استعلام-پنکه-پایه-بلند-با-کنترل-از-راه-دور'>استعلام پنکه پایه بلند با کنترل از راه دور  / استعلام ,استعلام پنکه پایه بلند با کنترل از راه دور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204916/استعلام-چای-ایرانی'>استعلام چای ایرانی / استعلام , استعلام چای ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204930/استعلام-فلومتر-الکترومغنایسی-هوشمند'>استعلام فلومتر الکترومغنایسی هوشمند / استعلام,فلومتر الکترومغنایسی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204283/استعلام-مواد-مصرفی-فناوری-اطلاعات--'>استعلام مواد مصرفی فناوری اطلاعات ... / استعلام , استعلام مواد مصرفی فناوری اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204306/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204325/مناقصه-بازسازی-سالن-غذاخوری'>مناقصه بازسازی سالن غذاخوری  / مناقصه ،مناقصه بازسازی سالن غذاخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204345/مناقصه-خط-کشی-محوری'>مناقصه خط کشی محوری  / مناقصه ، مناقصه خط کشی محوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204367/استعلام-آموزش-معرق-کار-کاشی-و-سرامیک'>استعلام آموزش معرق کار کاشی و سرامیک  / استعلام, آموزش معرق کار کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204383/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-ساختمان-محیط-بانی--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای ساختمان محیط بانی... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای ساختمان محیط بانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204402/استعلام-خرید-کابل-جهت-راه-اندازی'>استعلام  خرید کابل جهت راه اندازی / استعلام, خرید کابل جهت راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204416/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری--بهره-برداری-و-نگهداری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204435/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خدمات-طراحی-اجرا-و-راه-اندازی-8-ایستگاه-حفاظت-کاتدیک'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خدمات طراحی، اجرا و راه اندازی 8 ایستگاه حفاظت کاتدیک / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی, اصلاحیه فراخوان مناقصه خدمات طراحی، اجرا و راه اندازی 8 ایستگاه حفاظت کاتدیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204451/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204468/استعلام-سنسور-فاصله-سنج-لیزری--'>استعلام سنسور فاصله سنج لیزری... / استعلام, استعلام سنسور فاصله سنج لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204483/استعلام-ظروف-چینی'>استعلام ظروف چینی / استعلام,استعلام ظروف چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204497/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار / استعلام ,استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204511/مناقصه-تأمین-خودروی-استیجاری-سبک'>مناقصه تأمین خودروی استیجاری سبک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه تأمین خودروی استیجاری سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204525/مناقصه-خريد-۳۰۰۰-عدد-تخت-بستری'>مناقصه خريد ۳۰۰۰ عدد تخت بستری / مناقصه خريد ۳۰۰۰ عدد تخت بستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204540/استعلام-اسکنر-آی-ویژن--'>استعلام اسکنر آی ویژن... / استعلام, استعلام اسکنر آی ویژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204554/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204568/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204584/مناقصه-واگذاری-تامین-آمبولانس-و-کادر-درمان-مرکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه واگذاری تامین آمبولانس و کادر درمان مرکز آموزشی درمانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری تامین آمبولانس و کادر درمان مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204597/استعلام-ترمیم-و-لکه-گیری-و-نقاشی--'>استعلام ترمیم و لکه گیری و نقاشی ... / استعلام ,استعلام ترمیم و لکه گیری و نقاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204611/استعلام-دوربین-کانن'>استعلام دوربین کانن / استعلام, استعلام دوربین کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204629/استعلام-اجرای-بستر-شبکه-و-نصب-دوربین'>استعلام اجرای بستر شبکه و نصب دوربین  / استعلام, استعلام اجرای بستر شبکه و نصب دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204643/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204656/مناقصه-خدمات-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذا / مناقصه , مناقصه خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204671/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی / استعلام, صندلی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204684/استعلام-خرید-پمپ-کلرزن'>استعلام خرید پمپ کلرزن / استعلام, استعلام خرید پمپ کلرزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204700/استعلام-ساختمانی'>استعلام ساختمانی / استعلام,استعلام ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204714/استعلام-شوید--'>استعلام شوید ... / استعلام , استعلام شوید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204727/استعلام-تامین-تحویل-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تامین، تحویل، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته / استعلام, استعلام تامین، تحویل، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204739/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-24-پورت'>استعلام  سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت / استعلام, استعلام  سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204753/استعلام-کمد-دیواری-mdf-باکسی-پاک-چوب'>استعلام کمد دیواری mdf باکسی پاک چوب / استعلام,استعلام کمد دیواری mdf باکسی پاک چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204766/استعلام-سویا-فله'>استعلام سویا فله  / استعلام , استعلام سویا فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204780/استعلام-تعریض-سه-دستگاه-آبرو'>استعلام تعریض سه دستگاه آبرو / استعلام , استعلام تعریض سه دستگاه آبرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204792/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204805/استعلام-شارژر-باطری-خودرو'>استعلام شارژر باطری خودرو / استعلام,شارژر باطری خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204820/تجدید-مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-میدان'>تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت میدان / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت میدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204834/مناقصه-انواع-پکیج-و-قطعات-تکمیلی'>مناقصه انواع پکیج و قطعات تکمیلی  / آگهی مناقصه , مناقصه انواع پکیج و قطعات تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204848/تمدید-فراخوان-همکاری-در-حوزه-خدمات-الکترونیکی'>تمدید فراخوان همکاری در حوزه خدمات الکترونیکی / تمدید , تمدید فراخوان همکاری در حوزه خدمات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204863/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک / استعلام,استعلام پیاز درشت درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204878/استعلام-فایروال-شبکه-رایانه'>استعلام فایروال شبکه رایانه  / استعلام, استعلام فایروال شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204894/مناقصه-تهیه-حمل-و-پخش-آسفالت-تعدادی-از-معابر-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، حمل و پخش آسفالت تعدادی از معابر شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل و پخش آسفالت تعدادی از معابر شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204962/استعلام-اقلام-موردنیاز'>استعلام اقلام موردنیاز / استعلام , استعلام اقلام موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204976/استعلام-لب-تاب-1-دستگاه---'>استعلام لب تاب 1 دستگاه .... / استعلام  , استعلام لب تاب 1 دستگاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204990/استعلام-خرید-تایر-نکسن'>استعلام خرید تایر نکسن / استعلام , استعلام خرید تایر نکسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205003/استعلام-بالن-پریفرال-3-عدد---'>استعلام بالن پریفرال 3 عدد  ... / استعلام, استعلام بالن پریفرال 3 عدد  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205018/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-دیجیتالی-تکفاز'>مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تکفاز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تکفاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205034/استعلام-نوشابه-300-سی-سی-کوکاکولا-اصل'>استعلام  نوشابه 300 سی سی کوکاکولا اصل  / استعلام,  نوشابه 300 سی سی کوکاکولا اصل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205050/استعلام-عملیات-خرید-و-نصب-تجهیزات-اداری'>استعلام عملیات خرید و نصب تجهیزات اداری  / استعلام , استعلام عملیات خرید و نصب تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205064/مناقصه-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه آسفالت معابر روستا / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205080/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه ، مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205094/مناقصه-اجرای-پروژه-آبرسانی-به-روستاهای--'>مناقصه  اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای ... / مناقصه, مناقصه  اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205107/استعلام-تلفن-رومیزی-رنگ-سفید'>استعلام  تلفن رومیزی رنگ سفید  / استعلام, استعلام  تلفن رومیزی رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205121/استعلام-میز-و-کانتر'>استعلام  میز و کانتر  / استعلام, میز و کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205134/استعلام-دستگاه-اسکنر--'>استعلام دستگاه اسکنر... / استعلام,دستگاه اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205148/استعلام-فیلتر-جوشکاری-آرگون'>استعلام فیلتر جوشکاری آرگون / استعلام, استعلام فیلتر جوشکاری آرگون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205161/استعلام-آب-معدنی-بطری-کوچک-و-بزرگ'>استعلام آب معدنی بطری کوچک و بزرگ / استعلام, استعلام آب معدنی بطری کوچک و بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205176/استعلام-آبکاری-قالب-کروم-سخت-و--'>استعلام آبکاری قالب کروم سخت و ...  / استعلام , استعلام آبکاری قالب کروم سخت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205189/استعلام-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-(لوله-کشی)-مورد-نیاز-دانشگاه-طبق--'>استعلام اجرای تاسیسات مکانیکی (لوله کشی) مورد نیاز دانشگاه طبق ... / استعلام,استعلام اجرای تاسیسات مکانیکی (لوله کشی) مورد نیاز دانشگاه طبق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205203/استعلام-جهت-علائم-ایمنی-راههای-اصلی'>استعلام جهت علائم ایمنی راههای اصلی / استعلام, جهت علائم ایمنی راههای اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205220/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205236/استعلام-سیستم-دزدگیر-کامل-امنیتی--'>استعلام سیستم دزدگیر کامل امنیتی... / استعلام, استعلام سیستم دزدگیر کامل امنیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205249/استعلام-بخاری-گازی-فن-دار-انرژی-640'>استعلام بخاری گازی فن دار انرژی 640 / استعلام, بخاری گازی فن دار انرژی 640</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205261/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205276/استعلام-بخاری-گازی-کارگاهی-انرژی'>استعلام بخاری گازی کارگاهی انرژی / استعلام, بخاری گازی کارگاهی انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205292/استعلام-کابل-کشی-شبکه-و-تلفن-ساختمان'>استعلام کابل کشی شبکه و تلفن ساختمان  / استعلام, استعلام کابل کشی شبکه و تلفن ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205305/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام, استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205318/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی  / استعلام, استعلام خرید کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205332/استعلام-اجرای-تکمیل-زیرگذر--'>استعلام اجرای تکمیل زیرگذر... / استعلام, استعلام اجرای تکمیل زیرگذر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205344/استعلام-لوله-فلزی-لوله-گازی-6-اینچ'>استعلام لوله فلزی لوله گازی 6 اینچ / استعلام, استعلام  لوله فلزی لوله گازی 6 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205357/استعلام-تهیه-و-نصب-علایم-و-تجهیزات-ایمنی-جاده-ای'>استعلام تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده ای  / استعلام,استعلام تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205370/استعلام-فعالیت-های-پست'>استعلام فعالیت های پست / استعلام , استعلام فعالیت های پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205385/استعلام-پنجره-upvc'>استعلام پنجره upvc / استعلام , استعلام پنجره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205402/استعلام-چاپ-قرآن'>استعلام چاپ قرآن / استعلام,چاپ قرآن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205415/مناقصه-خرید-انواع-اتصالات-فولادی'>مناقصه خرید انواع اتصالات فولادی  / مناقصه ، مناقصه خرید انواع اتصالات فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205435/استعلام-ایجاد-پارتیشن'>استعلام ایجاد پارتیشن / استعلام,ایجاد پارتیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205449/استعلام-مجموعه-آموزشی-برق-ساختمان'>استعلام مجموعه آموزشی برق ساختمان / استعلام, استعلام مجموعه آموزشی برق ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205461/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام, استعلام صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205473/استعلام-کابل-120-240-3-مفتولی-مسی--'>استعلام کابل 120+240*3 مفتولی مسی... / استعلام,کابل 120+240*3 مفتولی مسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205485/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205497/استعلام-کمپرسنج-خودرو-سواری'>استعلام کمپرسنج خودرو سواری / استعلام,استعلام کمپرسنج خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205509/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-صنایع'>استعلام خرید تجهیزات رشته صنایع  / استعلام خرید تجهیزات رشته صنایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205521/استعلام-مطالعه-و-طراحی-پوشش-انهار-سنتی'>استعلام مطالعه و طراحی پوشش انهار سنتی / استعلام,استعلام مطالعه و طراحی پوشش انهار سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205533/استعلام-صندلی-مدیریتی-مدل--'>استعلام صندلی مدیریتی مدل... / استعلام,صندلی مدیریتی مدل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205545/استعلام-کلید-اتوماتیک-نوار-چسب-برق-فیوز-و--'>استعلام کلید اتوماتیک، نوار چسب برق، فیوز و ... / استعلام, استعلام کلید اتوماتیک، نوار چسب برق، فیوز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205558/استعلام-ژل-OXIPEX-ده-عدد---'>استعلام ژل OXIPEX ده عدد  ... / استعلام , استعلام ژل OXIPEX ده عدد  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204359/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستای--'>استعلام اجرای جدول گذاری روستای... / استعلام,اجرای جدول گذاری روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204380/استعلام-تابلو-برق-طرح-ریتال--'>استعلام تابلو برق طرح ریتال... / استعلام,تابلو برق طرح ریتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204398/استعلام-پمپ-و-الکتروموتور'>استعلام پمپ و الکتروموتور / استعلام, استعلام پمپ و الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204413/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204432/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-و-نصب-الکتروپمپ-شناور--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات پیاده و نصب الکتروپمپ شناور ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه اجرای عملیات پیاده و نصب الکتروپمپ شناور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204446/استعلام-ساخت-موتورخانه-و-اتاقک-کلرزن--'>استعلام ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن ... / استعلام, استعلام ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204463/استعلام-خرید-یک-دستگاه-GNSS-INS'>استعلام خرید یک دستگاه GNSS/INS / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه GNSS/INS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204479/استعلام-سشوار-صنعتی'>استعلام سشوار صنعتی / استعلام,استعلام سشوار صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204494/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-شعبه--'>مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204507/فراخوان-مناقصه-تجدید-ساخت-پروژه-مجتمع-مسکونی-تجاری-واقع-در-کوی-نواب'>فراخوان مناقصه تجدید ساخت پروژه مجتمع مسکونی تجاری واقع در کوی نواب  / فراخوان مناقصه تجدید , فراخوان مناقصه تجدید ساخت پروژه مجتمع مسکونی تجاری واقع در کوی نواب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204521/استعلام-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام ایستگاه پمپاژ / استعلام, استعلام ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204536/استعلام-سی-پی-یو-و--'>استعلام سی پی یو و... / استعلام,سی پی یو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204551/استعلام-ایجاد-زیرساخت-های-مجتمع-های-خدمات-رفاهی'>استعلام  ایجاد زیرساخت های مجتمع های خدمات رفاهی / استعلام, استعلام  ایجاد زیرساخت های مجتمع های خدمات رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204564/استعلام-اسیلوسکوپ-آنالوگ-(100-مگاهرتز)--'>استعلام اسیلوسکوپ آنالوگ (100 مگاهرتز)... / استعلام, استعلام اسیلوسکوپ آنالوگ (100 مگاهرتز)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204579/استعلام-بیمه-نامه-مهندسی-و-تمام-خطر'>استعلام  بیمه نامه مهندسی و تمام خطر  / استعلام,استعلام  بیمه نامه مهندسی و تمام خطر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204594/استعلام-مبل-و-میز-جلو-مبلی'>استعلام  مبل و میز جلو مبلی  / استعلام,استعلام  مبل و میز جلو مبلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204607/استعلام-فهرست-برداری-و-داده-امایی-کدپستی-ده-رقمی'>استعلام فهرست برداری و داده امایی کدپستی ده رقمی / استعلام,استعلام فهرست برداری و داده امایی کدپستی ده رقمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204624/استعلام-کیسه-زباله--'>استعلام کیسه زباله... / استعلام, استعلام کیسه زباله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204639/آگهی-مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>آگهی مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب  / مناقصه ،آگهی مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204653/استعلام-خرید-لوازم-کامپیوتر'>استعلام خرید لوازم کامپیوتر  / استعلام, خرید لوازم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204667/استعلام-کاغذ-آ4-80گرمی'>استعلام کاغذ آ4  80گرمی / استعلام,استعلام کاغذ آ4  80گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204680/استعلام-تجهیزات-دوربین-های-نظارت'>استعلام تجهیزات دوربین های نظارت  / استعلام, استعلام تجهیزات دوربین های نظارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204695/استعلام-اتصالات-فاضلابی'>استعلام  اتصالات فاضلابی  / استعلام, اتصالات فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204710/استعلام-رادیاتور-برقی'>استعلام رادیاتور برقی / استعلام,استعلام رادیاتور برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204724/استعلام-پنکه-رومیزی'>استعلام پنکه رومیزی / استعلام,استعلام پنکه رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204736/استعلام-دستگاه-فتوکپی-شارپ'>استعلام دستگاه فتوکپی شارپ / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204749/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور--'>استعلام خرید یک دستگاه سرور... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204763/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204777/استعلام-روغن-نباتی-مایع'>استعلام روغن نباتی مایع / استعلام, استعلام روغن نباتی مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204789/استعلام-حلوا-شکری-90-گرمی-برند'>استعلام حلوا شکری 90 گرمی برند / استعلام, استعلام حلوا شکری 90 گرمی برند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204802/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام, کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204817/استعلام-باطری-لپ-تاپ'>استعلام باطری لپ تاپ  / استعلام,استعلام باطری لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204830/استعلام-عملیات-اجرایی'>استعلام عملیات اجرایی / استعلام,استعلام عملیات اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204845/مناقصه-تجهیز-محوطه-و-سایت-آموزشی-به-دوربین-مداربسته'>مناقصه تجهیز محوطه و سایت آموزشی به دوربین مداربسته / آگهی مناقصه, مناقصه تجهیز محوطه و سایت آموزشی به دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204860/استعلام-خرید-ترانس-پای-تابلو-برق-و-سکوی-ترانس-برای-نصب'>استعلام خرید ترانس، پای، تابلو برق و سکوی ترانس برای نصب / استعلام, استعلام خرید ترانس، پای، تابلو برق و سکوی ترانس برای نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204873/استعلام-اور-فرز-تجاری'>استعلام اور فرز تجاری / استعلام,اور فرز تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204890/استعلام-کولر-گازی-12000-ایرانی'>استعلام  کولر گازی 12000 ایرانی / استعلام, استعلام  کولر گازی 12000 ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204904/استعلام-صندلی-گردان-کارمندی--'>استعلام صندلی گردان کارمندی... / استعلام,صندلی گردان کارمندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204918/استعلام-تابلو-مناطق-حفاظت-شده'>استعلام تابلو مناطق حفاظت شده / استعلام, استعلام تابلو مناطق حفاظت شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204931/استعلام-وب-کم-رایانه---'>استعلام وب کم رایانه .... / استعلام, استعلام وب کم رایانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204946/استعلام-مبارزه-با-زنجره-مو---'>استعلام مبارزه با زنجره مو  .... / استعلام, استعلام مبارزه با زنجره مو  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204960/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-مکانیک'>استعلام خرید تجهیزات رشته مکانیک / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رشته مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204974/استعلام-محلول-های-ضد-عفونی-کننده-و-اسکراب'>استعلام محلول های ضد عفونی کننده و اسکراب / استعلام,استعلام محلول های ضد عفونی کننده و اسکراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204945/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام , استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204958/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام,دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204973/استعلام-فیدر-پمپ-دبی'>استعلام فیدر پمپ دبی / استعلام, استعلام فیدر پمپ دبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204986/استعلام-انواع-پروفیل--ورق-و--'>استعلام انواع پروفیل ، ورق و ... / استعلام , استعلام انواع پروفیل ، ورق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205000/استعلام-فرز'>استعلام فرز / استعلام,فرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205014/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام,دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205031/استعلام-ریبونDFX-5000-8000'>استعلام ریبونDFX 5000.8000  / استعلام, ریبونDFX 5000.8000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205047/آگهی-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی--آموزش-و-گارانتی'>آگهی مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی ، آموزش و گارانتی / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی ، آموزش و گارانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205061/استعلام-اسپیلت-کولرگازی-هایسنس'>استعلام  اسپیلت کولرگازی هایسنس  / استعلام, اسپیلت کولرگازی هایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205076/مناقصه-خرید-62000-متر-انواع-کابل-خودنگهدار'>مناقصه خرید 62000 متر انواع کابل خودنگهدار / مناقصه ، مناقصه خرید 62000 متر انواع کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205090/مناقصه-عملیات-ایمن-سازی-و-بهسازی-آبنماها'>مناقصه عملیات ایمن سازی و بهسازی آبنماها  / مناقصه عملیات ایمن سازی و بهسازی آبنماها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205104/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا  / استعلام ​, پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205118/استعلام-لوبیا-قرمز-کیسه-10-KG-بوجاری--'>استعلام لوبیا قرمز کیسه 10 KG بوجاری ... / استعلام, استعلام لوبیا قرمز کیسه 10 KG بوجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205130/استعلام-دستگاه-خشک-کن-سبزی-و--'>استعلام دستگاه خشک کن سبزی و... / استعلام, استعلام دستگاه خشک کن سبزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205144/استعلام-چراغ-روشنایی-خیابانی'>استعلام چراغ روشنایی خیابانی  / استعلام,استعلام چراغ روشنایی خیابانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205158/استعلام-آلبوم-تمبر-به-همراه-جعبه-ترمه-کاری'>استعلام آلبوم تمبر به همراه جعبه ترمه کاری / استعلام,استعلام آلبوم تمبر به همراه جعبه ترمه کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205172/استعلام-دستگاه-کلونجر-اسانسگیر'>استعلام دستگاه کلونجر اسانسگیر  / استعلام,استعلام دستگاه کلونجر اسانسگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205186/استعلام-میز-اداری-مدیریت-مدل-کردنزا--'>استعلام میز اداری مدیریت مدل کردنزا  .. / استعلام , استعلام میز اداری مدیریت مدل کردنزا  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205200/استعلام-پمپ-درین-اسپیلت'>استعلام پمپ درین اسپیلت / استعلام , استعلام پمپ درین اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205217/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی-کاروگیت--'>استعلام  لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت ... / استعلام , استعلام  لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205232/استعلام-سرمایشی-گرمایشی-ایستاده'>استعلام سرمایشی گرمایشی ایستاده  / استعلام, سرمایشی گرمایشی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205246/استعلام-خرید-110-دستگاه-کلاینت'>استعلام خرید 110 دستگاه کلاینت / استعلام,استعلام خرید 110 دستگاه کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205258/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام, استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205273/استعلام-پایه-چراغ-روشنایی--'>استعلام پایه چراغ روشنایی... / استعلام, استعلام پایه چراغ روشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205289/استعلام-زیر-سازی-آسفالت-احداث-جوی-و-جدول-گذاری'>استعلام زیر سازی، آسفالت، احداث جوی و جدول گذاری  / استعلام, زیر سازی، آسفالت، احداث جوی و جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205302/استعلام-آجر-گری-کوار-100-تن--میلگرد---'>استعلام آجر گری کوار 100 تن ، میلگرد .... / استعلام ,استعلام آجر گری کوار 100 تن ، میلگرد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205315/استعلام-تجهیزات-هنرستان-ها--'>استعلام تجهیزات هنرستان ها ... / استعلام, استعلام تجهیزات هنرستان ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205329/استعلام-نیروی-خدماتی'>استعلام نیروی خدماتی / استعلام,نیروی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205341/استعلام-نگهداری-آسانسور'>استعلام نگهداری آسانسور / استعلام, استعلام نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205354/استعلام-تجهیزات-هنرستانها-رشته-صنایع-فلز'>استعلام تجهیزات هنرستانها رشته صنایع فلز   / استعلام,استعلام تجهیزات هنرستانها رشته صنایع فلز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205367/استعلام-دوربین-مداربسته-DOME'>استعلام دوربین مداربسته DOME  / استعلام, دوربین مداربسته DOME ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205382/مناقصه-کمک-به-بهسازی-محور---'>مناقصه کمک به بهسازی محور .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کمک به بهسازی محور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205398/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-احداث12908-متر-شبکه-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه تجهیزات و احداث12908 متر شبکه (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه تجهیزات و احداث12908 متر شبکه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205412/استعلام-خرید-دستگاه-کارت--'>استعلام خرید دستگاه کارت ... / استعلام, استعلام خرید دستگاه کارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205429/استعلام-آلترناتور-تست-دینام-و-باطری'>استعلام آلترناتور تست دینام و باطری / استعلام, آلترناتور تست دینام و باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205446/مناقصه-تامین-غذای-نیمروز-کارکنان'>مناقصه تامین غذای نیمروز کارکنان  / مناقصه, مناقصه  تامین غذای نیمروز کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205458/استعلام-ویدیو-پرژکتور'>استعلام ویدیو پرژکتور  / استعلام, استعلام ویدیو پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205470/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205482/استعلام-تجهیزات-کارگاه-جوشکاری'>استعلام تجهیزات کارگاه جوشکاری / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205494/استعلام-فونداسیون'>استعلام فونداسیون  / استعلام,فونداسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205506/استعلام-تجهیزات-کارگاه-برق-صنعتی'>استعلام تجهیزات کارگاه برق صنعتی / استعلام,تجهیزات کارگاه برق صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205518/استعلام-دستگاه-جوشکاری-و--'>استعلام دستگاه جوشکاری و ... / استعلام , استعلام دستگاه جوشکاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205530/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-الکترونیکی'>استعلام دستگاه عیب یاب الکترونیکی / استعلام , استعلام دستگاه عیب یاب الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205542/استعلام-رادیاتور'>استعلام رادیاتور / استعلام,رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205555/استعلام-اجرای-عملیات-لوله-گذاری'>استعلام اجرای عملیات لوله گذاری / استعلام اجرای عملیات لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204908/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام دستگاه کپی شارپ  / استعلام,استعلام دستگاه کپی شارپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204921/استعلام-دستگاه-شمشاد-زن-و-علف-زن-بنزینی'>استعلام دستگاه شمشاد زن و علف زن بنزینی / استعلام, دستگاه شمشاد زن و علف زن بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204936/فراخوان-انجام-امور-تنظيفات'>فراخوان انجام امور تنظيفات / مناقصه, فراخوان انجام امور تنظيفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204949/استعلام-دوربین-کانن'>استعلام دوربین کانن / استعلام, استعلام دوربین کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204963/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-و-عکاسی--'>استعلام دوربین فیلمبرداری و عکاسی... / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری و عکاسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204977/استعلام-اقلام-یدکی-آذین-پاش'>استعلام اقلام یدکی آذین پاش  / استعلام , استعلام اقلام یدکی آذین پاش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204991/استعلام-فشارسنج-اطفال-و-بزرگسال-و-لارنگوسکوپ--'>استعلام فشارسنج اطفال و بزرگسال و لارنگوسکوپ ... / استعلام, فشارسنج اطفال و بزرگسال و لارنگوسکوپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205004/استعلام-تعمیرات-هنرستان'>استعلام تعمیرات هنرستان / استعلام, تعمیرات هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205019/مناقصه-ساخت-دو-قطعه-سنسور-لنت-ترمز-جلو-خودروی-تیبا-و-پراید'>مناقصه ساخت دو قطعه سنسور لنت ترمز جلو خودروی تیبا و پراید / مناقصه, مناقصه  ساخت دو قطعه سنسور لنت ترمز جلو خودروی تیبا و پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205036/استعلام-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام زمین چمن مصنوعی / استعلام, استعلام  زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205051/استعلام-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت-گروه-سوم--'>استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت گروه سوم... / استعلام,اجرای قیرپاشی و آسفالت گروه سوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205065/استعلام-الکتروموتور-شناور-پمپ-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور، پمپ شناور / استعلام, الکتروموتور شناور، پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205081/استعلام-عملیات-اجرایی-دیوارکشی'>استعلام عملیات اجرایی دیوارکشی / استعلام, عملیات اجرایی دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205095/استعلام-نرم-افزاری-به-روز-برای-عیب-یابی-تمامی-خودروهای-ایرانی-و-وارداتی'>استعلام نرم افزاری به روز برای عیب یابی تمامی خودروهای ایرانی و وارداتی / استعلام, نرم افزاری به روز برای عیب یابی تمامی خودروهای ایرانی و وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205109/استعلام-خرید-فن-کوئل'>استعلام خرید فن کوئل / استعلام,خرید فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205122/استعلام-فن-کوئل'>استعلام فن کوئل / استعلام, فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205135/استعلام-دستگاه-پیچه-دار-گلاب-گیر'>استعلام دستگاه پیچه دار گلاب گیر / استعلام,استعلام دستگاه پیچه دار گلاب گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205149/استعلام-لوازم-وسایل-تاسیسات-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلام لوازم وسایل تاسیسات گرمایشی و سرمایشی  / استعلام , استعلام لوازم وسایل تاسیسات گرمایشی و سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205162/استعلام-اسکنر-A3'>استعلام اسکنر A3 / استعلام, اسکنر A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205177/استعلام-دستگاه-سوییچ-شبکه-و---'>استعلام دستگاه سوییچ شبکه و .... / استعلام, دستگاه سوییچ شبکه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205191/استعلام-خرید-قند-خرد-شده-اعلا'>استعلام خرید قند خرد شده اعلا / استعلام, استعلام خرید قند خرد شده اعلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205204/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205221/استعلام-نیاز-به-دبی-سنج'>استعلام نیاز به دبی سنج  / استعلام, استعلام نیاز به دبی سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205237/استعلام-بکاپ-سرور'>استعلام بکاپ سرور / استعلام, استعلام بکاپ سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205250/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-معماری-داخلی--'>استعلام خرید تجهیزات رشته معماری داخلی .. / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات رشته معماری داخلی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205262/استعلام-تامین-نیروی-انسانی-پست-قرنطینه-نباتی--'>استعلام تامین نیروی انسانی پست قرنطینه نباتی ... / استعلام, تامین نیروی انسانی پست قرنطینه نباتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205278/استعلام-ویدیو-پروژکتور-OPTOMA-M5455'>استعلام ویدیو پروژکتور OPTOMA M5455 / استعلام, استعلام ویدیو پروژکتور OPTOMA M5455</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205293/استعلام-احداث-سردر-ورودی-و-اتاق-نگهبانی'>استعلام احداث سردر ورودی و اتاق نگهبانی / استعلام , استعلام احداث سردر ورودی و اتاق نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205306/استعلام-کنفرانس--'>استعلام کنفرانس ... / استعلام , استعلام کنفرانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205320/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن-100-متر-مکعبی'>استعلام عملیات اجرایی احداث مخزن 100 متر مکعبی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی احداث مخزن 100 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205333/استعلام-تخریب-و-بازسازی-کف-سه-عدد'>استعلام تخریب و بازسازی کف سه عدد / استعلام, استعلام تخریب و بازسازی کف سه عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205345/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205358/استعلام-الکتروپمپ-شناور-تک-فاز--'>استعلام الکتروپمپ شناور تک فاز... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور تک فاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205372/استعلام-کولر-گازی-ایرانی-18000'>استعلام کولر گازی ایرانی 18000 / استعلام, استعلام کولر گازی ایرانی 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205386/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی / استعلام, سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205404/مناقصه-خرید-666-متر-لوله-فولادی-به-قطر-700-میلیمتر'>مناقصه خرید 666 متر لوله فولادی به قطر 700 میلیمتر /  مناقصه عمومی یک مرحله  ای ، مناقصه خرید 666 متر لوله فولادی به قطر 700 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205417/استعلام-کولر-گازی-پنجره-ای'>استعلام کولر گازی پنجره ای  / استعلام,استعلام کولر گازی پنجره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205436/استعلام-تیغه-اره-نواری'>استعلام تیغه اره نواری  / استعلام, استعلام تیغه اره نواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205450/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام, اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205462/استعلام-کیت-مصرفی'>استعلام کیت مصرفی  / استعلام, استعلام  کیت مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205474/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام, استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205486/استعلام-اجرای-نقاشی-شامل-دیوار-سقف-و-راهرو'>استعلام اجرای نقاشی شامل دیوار، سقف و راهرو / استعلام, استعلام اجرای نقاشی شامل دیوار، سقف و راهرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205498/استعلام-طراحی-و-تامین-قطعات-و-نصب-آسانسور'>استعلام  طراحی و تامین قطعات و نصب آسانسور  / استعلام, طراحی و تامین قطعات و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203651/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-در-زمینه-بازرسی-فنی-و-کنترل-کیفی-کالاها-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات مشاوره در زمینه بازرسی فنی و کنترل کیفی کالاها (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه انجام خدمات مشاوره در زمینه بازرسی فنی و کنترل کیفی کالاها (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203683/فراخوان-خدمات-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-تولید-در-میدان-نفتی-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات راهبری و تعمیر و نگهداری تولید در میدان نفتی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان خدمات راهبری و تعمیر و نگهداری تولید در میدان نفتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203701/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-برق'>استعلام خرید لیست تجهیزات رشته برق / استعلام,استعلام خرید لیست تجهیزات رشته برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203716/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-شامل-نظافت--'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی شامل نظافت... / مناقصه, مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی شامل نظافت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203733/تجدید-مناقصه-پشتیبانی-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-کامپیوتر--'>تجدید مناقصه پشتیبانی، تعمیر و نگهداری شبکه، کامپیوتر... / تجدید مناقصه , مناقصه پشتیبانی، تعمیر و نگهداری شبکه، کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203748/استعلام-صفحه-خورشیدی-پلی-کریستال'>استعلام صفحه خورشیدی پلی کریستال / استعلام, صفحه خورشیدی پلی کریستال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203765/مناقصه-عملیات-جوشکاری-7600-بند-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جوشکاری 7600 بند نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات جوشکاری 7600 بند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203782/استعلام-پکیج-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام پکیج تصفیه خانه فاضلاب / استعلام, پکیج تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203799/فراخوان-امور-حمل-و-نقل-مربوط-به-ماموریت-های'>فراخوان امور حمل و نقل مربوط به ماموریت های  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  امور حمل و نقل مربوط به ماموریت های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203820/استعلام-برآورد-قیمت-کیس'>استعلام برآورد قیمت کیس / استعلام,استعلام برآورد قیمت کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203833/استعلام-گازوئیل--'>استعلام گازوئیل... / استعلام, استعلام گازوئیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203848/استعلام-نیاز-به-کف-ساب-(پولیشر)'>استعلام نیاز به کف ساب (پولیشر)  / استعلام, نیاز به کف ساب (پولیشر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203862/استعلام-سرامیک---'>استعلام سرامیک ..... / استعلام ,استعلام سرامیک .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203879/استعلام-صندلی-جلسات'>استعلام صندلی جلسات / استعلام, صندلی جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203895/مناقصه-واگذاری-اجرای-پروژه-نظارت-بر-طراحی'>مناقصه واگذاری اجرای پروژه نظارت بر طراحی / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری اجرای پروژه نظارت بر طراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203909/استعلام-تجهیزات-کارگاه-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کارگاه کامپیوتر  / استعلام, تجهیزات کارگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203925/مناقصه-نگهداری-سالن-توزیع-شبکه-(MDF)-مراکز-تلفن-شهرستان'>مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه (MDF) مراکز تلفن شهرستان / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه (MDF) مراکز تلفن شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203940/استعلام-دستگاه-دیاگ'>استعلام دستگاه دیاگ / استعلام,دستگاه دیاگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203959/استعلام-جک-هیدرولیکی'>استعلام جک هیدرولیکی / استعلام, جک هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203974/فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--'>فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203994/استعلام-رنگ-سیلر-و-کیلر-رانش--تینر-فوری-و--'>استعلام رنگ سیلر و کیلر رانش ، تینر فوری و ... / استعلام, رنگ سیلر و کیلر رانش ، تینر فوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204008/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت / استعلام,فعالیت های مربوط به نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204025/استعلام-ذخیره-ساز-32-کانال-هارد-دیسک-و--'>استعلام ذخیره ساز 32 کانال، هارد دیسک و ... / استعلام, ذخیره ساز 32 کانال، هارد دیسک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204040/مناقصه-خرید-خدمت-نیروی-انسانی'>مناقصه خرید خدمت نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمت نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204054/فراخوان-مناقصه-تامین--حمل-و-تحویل-400-متر-مربع-کانکس--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین ، حمل و تحویل 400 متر مربع کانکس - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی  , فراخوان مناقصه تامین ، حمل و تحویل 400 متر مربع کانکس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204071/تجدید-مناقصه-خرید-ماشین-آلات-راهسازی'>تجدید مناقصه خرید ماشین آلات راهسازی  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماشین آلات راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204087/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204104/استعلام-الکتروپمپ-شناور-7-5-کیلووات-دو-دستگاه-و--'>استعلام الکتروپمپ شناور 7/5 کیلووات دو دستگاه و ... / استعلام,استعلام الکتروپمپ شناور 7/5 کیلووات دو دستگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204125/مناقصه-انجام-عملیات-بوسنجی-شبکه-های-توزیع-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بوسنجی شبکه های توزیع گاز ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات بوسنجی شبکه های توزیع گاز .....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204140/تجدید-مناقصه-جدولگذاری-روستا-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه جدولگذاری روستا (نوبت دوم) / تجدید آگهی مناقصه , آگهی مناقصه جدولگذاری روستا  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204155/مناقصه-انجام-امور-خدمات-تاسیسات-و-فضای-سبز-(مرحله-دوم)'>مناقصه  انجام امور خدمات، تاسیسات و فضای سبز  (مرحله دوم) / آگهی مناقصه،مناقصه  انجام امور خدمات، تاسیسات و فضای سبز (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204175/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204191/استعلام-تجهیزات-فناوری'>استعلام تجهیزات فناوری  / استعلام ,استعلام تجهیزات فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204212/استعلام-خرید-قرآن-(وزیری)-برای-نمونه'>استعلام خرید قرآن (وزیری) برای نمونه / استعلام,خرید قرآن (وزیری) برای نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204233/استعلام-اجرای-راه'>استعلام اجرای راه  / استعلام,استعلام اجرای راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204251/استعلام-سیم-لخت-کن'>استعلام سیم لخت کن / استعلام,سیم لخت کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204268/استعلام-شارژ-گاز-کولر-اسپیلت-و--'>استعلام شارژ گاز کولر اسپیلت و... / استعلام,شارژ گاز کولر اسپیلت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204289/جشنواره-ایده-های-ارزش-آفرین'>جشنواره ایده های ارزش آفرین / جشنواره ایده های ارزش آفرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203652/فراخوان-طراحی-ورودی-فرودگاه'>فراخوان طراحی ورودی فرودگاه / فراخوان, فراخوان طراحی ورودی فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203685/مناقصه-قطعات-یدکی-کلیدهای-فشار-ضعیف-ABB'>مناقصه قطعات یدکی کلیدهای فشار ضعیف ABB / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه قطعات یدکی کلیدهای فشار ضعیف ABB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203702/استعلام-زیر-انداز-بیمار-غیر-استریل'>استعلام زیر انداز بیمار غیر استریل / استعلام, زیر انداز بیمار غیر استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203718/استعلام-دوربین-مداربسته-و--'>استعلام دوربین مداربسته و... / استعلام, دوربین مداربسته و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203734/استعلام-تکمیل-زورخانه'>استعلام  تکمیل زورخانه / استعلام, تکمیل زورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203749/مناقصه-انتخاب-مشاور-حقوقی'>مناقصه انتخاب مشاور حقوقی / مناقصه, مناقصه انتخاب مشاور حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203767/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری-راهبری-و-تعمیرات-تصفیه-خانه-فاضلاب-97-4-12'>فراخوان مناقصه بهره برداری راهبری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب 97.4.12 / فراخوان مناقصه بهره برداری راهبری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب  97.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203783/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری-ناحیه-دو-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری ناحیه دو نوبت دوم / مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری ناحیه دو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203801/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-8-دستگاه-امحاء-پسماند--بار-چهارم'>مناقصه خرید, حمل و نصب و راه اندازی 8 دستگاه امحاء پسماند - بار چهارم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید, حمل و نصب و راه اندازی 8 دستگاه امحاء پسماند - بار چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203821/مناقصه-خرید-تجهیزات-موردنیاز-خود'>مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز خود / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203834/مناقصه-احداث-ابنیه-فنی-در-مسیر-خطوط-لوله-گاز'>مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله گاز / مناقصه, فراخوان مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203849/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203863/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203880/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203896/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-چمن-مصنوعی'>مناقصه عملیات اجرایی احداث چمن مصنوعی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرایی احداث چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203911/مناقصه-43-تن-عایق-AGM-موردنیاز-خود'>مناقصه 43 تن عایق AGM موردنیاز خود / مناقصه , مناقصه 43 تن عایق AGM موردنیاز خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203926/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / مناقصه, مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203942/استعلام-برآورد-قیمت-خردکن-کاغذ--'>استعلام برآورد قیمت خردکن کاغذ... / استعلام,برآورد قیمت خردکن کاغذ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203960/مناقصه-پروژه-احداث-سوله-انبار-شهرداری'>مناقصه پروژه احداث سوله انبار شهرداری  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه احداث سوله انبار شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203977/استعلام-استریوسکوپ-جی-پی-اس-متر-لیزری'>استعلام استریوسکوپ، جی پی اس، متر لیزری / استعلام, استریوسکوپ، جی پی اس، متر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203995/استعلام-مواد-غذایی-(-کره-ترکیبی-گیاهی--مربا-هویج--مربای-آلبالو---'>استعلام مواد غذایی ( کره ترکیبی گیاهی ، مربا هویج ، مربای آلبالو...... / استعلام ,استعلام مواد غذایی ( کره ترکیبی گیاهی ، مربا هویج ، مربای آلبالو......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204011/مناقصه-اجرای-اساس-محور--'>مناقصه اجرای اساس محور... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای اساس محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204026/مناقصه-و-تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-ترانسفورماتورهای-کم-تلفات--'>مناقصه و تجدید مناقصه تهیه و نصب ترانسفورماتورهای کم تلفات... / مناقصه عمومی, مناقصه و تجدید مناقصه تهیه و نصب ترانسفورماتورهای کم تلفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204041/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری--بهره-برداری-و-نگهداری'>تجدید مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204056/استعلام-دستگاه-فتوکپی--'>استعلام دستگاه فتوکپی ... / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204072/استعلام-فرش-سجاده-ای'>استعلام فرش سجاده ای / استعلام,استعلام فرش سجاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204088/استعلام-آب-رسانی؛-مدیریت-پسماند--'>استعلام آب رسانی؛ مدیریت پسماند... / استعلام,آب رسانی؛ مدیریت پسماند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204105/تجدید-مناقصه-عملیات-بهسازی-و-سبک-سازی-ترانشه-ها'>تجدید مناقصه عملیات بهسازی و سبک سازی ترانشه ها / تجدید آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه  عملیات بهسازی و سبک سازی ترانشه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204126/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-(حفاظها-و-ضربه-گیرهای-معابر-شهری)--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری (حفاظها و ضربه گیرهای معابر شهری)... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری (حفاظها و ضربه گیرهای معابر شهری)... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204141/مناقصه-تجدید-عملیات-تکمیلی-کارهای-بخش-نور-صوت-دکوراسیون-سقف-و-کف'>مناقصه تجدید عملیات تکمیلی کارهای بخش نور صوت دکوراسیون سقف و کف  / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید  عملیات تکمیلی کارهای بخش نور صوت دکوراسیون سقف و کف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204156/استعلام-ساخت-موتورخانه-و-اتاقک-کلر-زن'>استعلام ساخت موتورخانه و اتاقک کلر زن / استعلام, ساخت موتورخانه و اتاقک کلر زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204176/مناقصه-امور-مربوط-به-پروژه-بهسازی-بستر-سایت-4-هکتاری'>مناقصه امور مربوط به پروژه بهسازی بستر سایت 4 هکتاری / مناقصه , مناقصه امور مربوط به پروژه بهسازی بستر سایت 4 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204193/استعلام-اتصالات-و-شیرآلات'>استعلام اتصالات و شیرآلات / استعلام,استعلام اتصالات و شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204216/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-14-دستگاه-خودرو'>استعلام بیمه شخص ثالث 14 دستگاه خودرو / استعلام,استعلام بیمه شخص ثالث 14 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204234/استعلام-ساخت-پارکینگ-خودرو'>استعلام ساخت پارکینگ خودرو  / استعلام, ساخت پارکینگ خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203656/مناقصه-عملیات-مربوط-به-نگهداری-شبکه-آب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203688/مناقصه-اجرای-فونداسیون-و-اسکلت-بیمارستان-700-تختخوابی'>مناقصه  اجرای فونداسیون و اسکلت بیمارستان 700 تختخوابی / مناقصه عمومی ،مناقصه  اجرای فونداسیون و اسکلت بیمارستان 700 تختخوابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203704/استعلام-لوله-آبده-6-اینچ--'>استعلام لوله آبده 6 اینچ... / استعلام,لوله آبده 6 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203720/استعلام-صفحه-خورشیدی'>استعلام صفحه خورشیدی  / استعلام,استعلام صفحه خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203736/تجدید-مناقصه-خرید-مقدار-9454-متر-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>تجدید مناقصه خرید مقدار 9454 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه خرید مقدار 9454 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203754/مناقصه-مدیریت-حمل-و-نقل-کالا'>مناقصه مدیریت حمل و نقل کالا / مناقصه , مناقصه مدیریت حمل و نقل کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203771/استعلام-خرید-لپ-تاپ-و-فاکس'>استعلام خرید لپ تاپ و فاکس / استعلام,استعلام خرید لپ تاپ و فاکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203786/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-و-نصب-الکتروپمپ-شناور--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات پیاده و نصب الکتروپمپ شناور ... / آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه اجرای عملیات پیاده و نصب الکتروپمپ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203803/مناقصه-تامین-و-نصب-و-راه-اندازی-آموزش-تجهیزات-فاز-دو-پروژه-سامانه-نظارت-تصویری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و نصب و راه اندازی، آموزش تجهیزات فاز دو پروژه سامانه نظارت تصویری نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین و نصب و راه اندازی، آموزش تجهیزات فاز دو پروژه سامانه نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203823/مناقصه-اجرای-پروژه-انبار-داده-و-هوش-تجاری'>مناقصه اجرای پروژه انبار داده و هوش تجاری  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه انبار داده و هوش تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203836/استعلام-پکیج-فاضلاب-انسانی'>استعلام  پکیج فاضلاب انسانی / استعلام, پکیج فاضلاب انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203851/استعلام-برآورد-قیمت-مین-برد'>استعلام برآورد قیمت مین برد  / استعلام , استعلام برآورد مین برد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203865/استعلام-دستگاه-پرینتر-صنعتی'>استعلام دستگاه پرینتر صنعتی / استعلام,دستگاه پرینتر صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203883/مناقصه-خرید-سیستم-آبساز'>مناقصه خرید سیستم آبساز / مناقصه, مناقصه خرید سیستم آبساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203898/استعلام-جی-پی-اس-دستی'>استعلام جی پی اس دستی  / استعلام , استعلام جی پی اس دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203915/استعلام-برآورد-قیمت-صندلی-انتظار--'>استعلام برآورد قیمت صندلی انتظار... / استعلام,برآورد قیمت صندلی انتظار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203929/استعلام-کمد-کتابخانه-ای--'>استعلام کمد کتابخانه ای... / استعلام, استعلام کمد کتابخانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203946/استعلام-پروب-دمای-هات-پلیت'>استعلام پروب دمای هات پلیت  / استعلام, استعلام پروب دمای هات پلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203962/مناقصه-اجرای-پروژه-پایه-های-پل'>مناقصه اجرای پروژه پایه های پل  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه پایه های پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203980/استعلام-خرید-ست-بازی-و--'>استعلام خرید ست بازی و... / استعلام,ست بازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203998/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-آسانسور'>تجدید فراخوان مناقصه خرید آسانسور  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه خرید آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204014/استعلام-خرید-پلمپ-زرد-و-آبی'>استعلام خرید پلمپ زرد و آبی / استعلام,خرید پلمپ زرد و آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204029/تمدید-مناقصه-خرید-250-000-عدد-دستمال-چسبی'>تمدید مناقصه خرید 250.000 عدد دستمال چسبی / آگهی تمدید مناقصه عمومی , تمدید ناقصه خرید 250.000 عدد دستمال چسبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204044/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204058/استعلام-خرید-دورنگار-دیجیتال--'>استعلام خرید دورنگار دیجیتال... / استعلام,خرید دورنگار دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204075/استعلام-انتخاب-مشاور-جهت-طراحی-و-نظارت-و-تجهیز-دیتا-سنتر'>استعلام انتخاب مشاور جهت طراحی و نظارت و تجهیز دیتا سنتر / استعلام ,استعلام انتخاب مشاور جهت طراحی و نظارت و تجهیز دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204093/مناقصه-امور-آشپزخانه-بیمارستان'>مناقصه امور آشپزخانه بیمارستان  / مناقصه , مناقصه امور آشپزخانه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204111/استعلام-توسعه-زیرساختهای-گردشگری--'>استعلام توسعه زیرساختهای گردشگری... / استعلام,توسعه زیرساختهای گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204130/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204143/فراخوان-مناقصه-ترابری-درون-شهری-و-برون-شهری'>فراخوان مناقصه ترابری درون شهری و برون شهری / فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه ترابری درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204160/استعلام-ایجاد-تاسیسات-گردشگری--'>استعلام ایجاد تاسیسات گردشگری... / استعلام,استعلام ایجاد تاسیسات گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204179/استعلام-اتصالات-و-شیرآلات'>استعلام اتصالات و شیرآلات  / استعلام, شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204197/استعلام-ساخت-موتورخانه-و--'>استعلام ساخت موتورخانه و... / استعلام,ساخت موتورخانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204218/استعلام-باتری'>استعلام باتری / استعلام,باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204239/استعلام-تجهیزات-دوربین-های-نظارت-تصویری'>استعلام تجهیزات دوربین های نظارت تصویری / استعلام, استعلام تجهیزات دوربین های نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204256/استعلام-خرید-1-دستگاه-کولر-اسپلیت19000-تکامسه-سرمایشی'>استعلام خرید 1 دستگاه کولر اسپلیت19000 تکامسه سرمایشی / استعلام, خرید 1 دستگاه کولر اسپلیت19000 تکامسه سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204271/استعلام-اجرای-عملیات-سفت-کاری-و-نازک-کاری-کتابخانه--'>استعلام اجرای عملیات سفت کاری و نازک کاری کتابخانه... / استعلام, استعلام اجرای عملیات سفت کاری و نازک کاری کتابخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204295/مناقصه-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبض-مشترکین'>مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204316/استعلام-اجرای-و-تهیه-لوازم-لوله-کشی--'>استعلام اجرای و تهیه لوازم لوله کشی... / استعلام,اجرای و تهیه لوازم لوله کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204311/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عــمومی یک مرحله ای,مناقصه  تامین نیروی انسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204330/استعلام-دستگاه-صفحه-نمایش-LED-اینچ-60'>استعلام  دستگاه صفحه نمایش LED اینچ 60  / استعلام, دستگاه صفحه نمایش LED اینچ 60 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204349/استعلام-ابزار-کارگاه-چوب--'>استعلام ابزار کارگاه چوب... / استعلام, استعلام ابزار کارگاه چوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204372/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204388/استعلام-سم-مورد-نظر-مالاتیون--'>استعلام سم مورد نظر مالاتیون ... / استعلام ,استعلام سم مورد نظر مالاتیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204405/استعلام-چرخ-سفالگری-برقی'>استعلام چرخ سفالگری برقی / استعلام,استعلام چرخ سفالگری برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204420/فراخوان-مناقصه-احداث-منهول-های-پیش-ساخته-شده-بتنی'>فراخوان مناقصه احداث منهول های پیش ساخته شده بتنی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه احداث منهول های پیش ساخته شده بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204440/مناقصه-تزریقات-و-پانسمان-و-نوار-قلب'>مناقصه تزریقات و پانسمان و نوار قلب / مناقصه , مناقصه تزریقات و پانسمان و نوار قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204456/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-غذایی-و-انجام-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204471/مناقصه-خدمات-کارگری-در-بخش-های-مختلف-تولید--'>مناقصه خدمات کارگری در بخش های مختلف تولید... / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات کارگری در بخش های مختلف تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204486/استعلام-ساخت-موتورخانه-و--'>استعلام ساخت موتورخانه و ... / استعلام , استعلام ساخت موتورخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204501/استعلام-لپه-تبریزی-فله-درجه-یک'>استعلام لپه تبریزی فله درجه یک  / استعلام , استعلام لپه تبریزی فله درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204515/استعلام-تجهیزات-کارگاهی'>استعلام تجهیزات کارگاهی / استعلام, تجهیزات کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204529/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-نمازخانه--'>استعلام تعمیر و بازسازی نمازخانه... / استعلام,تعمیر و بازسازی نمازخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204543/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال / استعلام,استعلام فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204558/استعلام-تعمیر-و-مرمت'>استعلام تعمیر و مرمت  / استعلام,استعلام تعمیر و مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204572/استعلام-دستگاه-گندگی-رومیزی'>استعلام دستگاه گندگی رومیزی / استعلام,استعلام دستگاه گندگی رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204587/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار---'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار .... / استعلام, فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204600/استعلام-تهیه-و-اجرای-سرامیک-کف-و-بدنه-به-متراژ-400-مترمربع'>استعلام تهیه و اجرای سرامیک کف و بدنه به متراژ 400 مترمربع / استعلام,استعلام تهیه و اجرای سرامیک کف و بدنه به متراژ 400 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204614/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات / استعلام,فعالیت های نصب تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204632/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204646/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204659/استعلام-دستگاه-پلاسما-اکستراکتور'>استعلام دستگاه پلاسما اکستراکتور  / استعلام, استعلام دستگاه پلاسما اکستراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204674/استعلام-خرید-انواع-مختلف-میز-پرس-و-دستگاه-زیربغل'>استعلام خرید انواع مختلف میز پرس و دستگاه زیربغل / استعلام , استعلام خرید انواع مختلف میز پرس و دستگاه زیربغل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204689/استعلام-خرید-تور-ماهیگیری--'>استعلام خرید تور ماهیگیری ... / استعلام, استعلام خرید تور ماهیگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204703/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204717/استعلام-تکمیل-و-استاندارد-سازی-مرکز-تهدیدات-زیستی'>استعلام تکمیل و استاندارد سازی مرکز تهدیدات زیستی  / استعلام , استعلام تکمیل و استاندارد سازی مرکز تهدیدات زیستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204730/استعلام-دوربین-مداربسته-سقفی'>استعلام دوربین مداربسته سقفی / استعلام، استعلام دوربین مداربسته سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204743/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید نصب و راه اندازی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204756/استعلام-تجهیزات--'>استعلام تجهیزات .. / استعلام, تجهیزات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204770/استعلام-آب-رسانی؛-مدیریت-پسمانده-فاضلاب-و-فعالیت-های-تصفیه'>استعلام آب رسانی؛ مدیریت پسمانده، فاضلاب و فعالیت های تصفیه / استعلام, استعلام آب رسانی؛ مدیریت پسمانده، فاضلاب و فعالیت های تصفیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204783/استعلام-عدس-فله--'>استعلام عدس فله ... / استعلام,استعلام عدس فله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204795/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204808/استعلام-مولتی-متر-دیجیتال'>استعلام  مولتی متر دیجیتال  / استعلام, مولتی متر دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204823/استعلام-اسپلیت-اینورتر-دار--'>استعلام اسپلیت اینورتر دار... / استعلام, استعلام اسپلیت اینورتردار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204837/استعلام-کولر-گازی-ایرانی'>استعلام کولر گازی ایرانی / استعلام, کولر گازی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204852/استعلام-تامین-مواد-غذایی'>استعلام تامین مواد غذایی / استعلام, استعلام تامین مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204867/استعلام-خرید-ترانس--پای--تابلو-برق-و-سکوی-ترانس---'>استعلام خرید ترانس ، پای ، تابلو برق و سکوی ترانس .... / استعلام ,استعلام خرید ترانس ، پای ، تابلو برق و سکوی ترانس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204882/خرید-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>خرید دستگاه حضور و غیاب... / استعلام, خرید دستگاه حضور و غیاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204897/استعلام-ساخت-و-نصب-میز-کنفرانس-سالن-جلسات'>استعلام ساخت و نصب میز کنفرانس سالن جلسات / استعلام, ساخت و نصب میز کنفرانس سالن جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204911/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204924/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری / استعلام, دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204939/استعلام-تلفن-سانترال--'>استعلام تلفن سانترال ... / استعلام , استعلام تلفن سانترال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204953/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک---'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک  ... / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به املاک  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204967/استعلام-وتور-سه-فاز-قطب-4KW'>استعلام وتور سه فاز قطب 4KW / استعلام, وتور سه فاز قطب 4KW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204980/استعلام-واش-بتن--'>استعلام واش بتن... / استعلام,واش بتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204994/استعلام-کارت-پی-وی-سی-760-میکرون'>استعلام کارت پی وی سی 760 میکرون / استعلام, استعلام کارت پی وی سی 760 میکرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205008/مناقصه-واگذاری-پروژه-احداث-جوی-و-جدول-خیابان-های-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پروژه احداث جوی و جدول خیابان های سطح شهر نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه واگذاری پروژه احداث جوی و جدول خیابان های سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205024/استعلام-چراغ-روشنایی-خیابانی-رفلکتوری--'>استعلام چراغ روشنایی خیابانی رفلکتوری ... / استعلام, استعلام چراغ روشنایی خیابانی رفلکتوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205041/مناقصه-انجام-پروژه-دیواره-حفاظتی'>مناقصه انجام پروژه دیواره حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام پروژه دیواره حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205055/استعلام-زایلن-خمیر-صابون'>استعلام زایلن، خمیر صابون / استعلام , استعلام زایلن، خمیر صابون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205071/مناقصه-فراخوان-تجهیزات-تله-متری-و-مخابراتی'>مناقصه فراخوان تجهیزات تله متری و مخابراتی  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان تجهیزات تله متری و مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205085/استعلام-خرید-هورمون-اوولین-و-هورمون--'>استعلام خرید هورمون اوولین و هورمون... / استعلام,خرید هورمون اوولین و هورمون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205098/استعلام-خرید-PH'>استعلام خرید PH / استعلام , استعلام خرید PH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205112/استعلام-میلگرد-معمولی-ST37-و-سنگ-خودرو-CK45--'>استعلام میلگرد معمولی ST37 و سنگ خودرو CK45... / استعلام, استعلام میلگرد معمولی ST37 و سنگ خودرو CK45...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205125/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام, استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205138/استعلام-خرید-لوازم-تاسیساتی'>استعلام خرید لوازم تاسیساتی / استعلام , استعلام خرید لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205152/مناقصه-خرید-و-اجرای-ایزوگام'>مناقصه خرید و اجرای ایزوگام  / مناقصه, مناقصه خرید و اجرای ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205166/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205180/استعلام-چراغ-(آفتابی-مهتابی)--'>استعلام چراغ (آفتابی، مهتابی)... / استعلام, استعلام چراغ (آفتابی، مهتابی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205194/استعلام-جی-پی-اس--'>استعلام جی پی اس... / استعلام, استعلام جی پی اس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205210/استعلام-آبلیمو-طبیعی-بطری-پت'>استعلام آبلیمو طبیعی بطری پت  / استعلام, استعلام آبلیمو طبیعی بطری پت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205226/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی-کارفرما-در-برابر-کارکنان'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان  / استعلام, بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205240/استعلام-لنز-داخل-چشمی-جعبه-مقوایی---'>استعلام لنز داخل چشمی جعبه مقوایی  ... / استعلام , استعلام لنز داخل چشمی جعبه مقوایی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205253/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-و-عکاسی'>استعلام دوربین فیلمبرداری و عکاسی / استعلام, دوربین فیلمبرداری و عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205266/استعلام-سویچ-شبکه-48--'>استعلام سویچ شبکه 48 ... / استعلام, استعلام سویچ شبکه 48 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205283/استعلام-تجهیزات-و-لوازم-آشپزخانه-و-بهداشتی'>استعلام  تجهیزات و لوازم آشپزخانه و بهداشتی / استعلام, استعلام  تجهیزات و لوازم آشپزخانه و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205296/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام  لوله پلی اتیلن ... / استعلام , استعلام  لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205310/مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-مشترکین-در-کلیه-روستاها--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین در کلیه روستاها - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین در کلیه روستاها - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205323/استعلام-سه-دستگاه-چنج-آور-20-کیلوولت-گازی-630-آمپری-موتوردار-با-تابلو-کنترل'>استعلام سه دستگاه چنج آور 20 کیلوولت گازی 630 آمپری موتوردار با تابلو کنترل / استعلام,استعلام سه دستگاه چنج آور 20 کیلوولت گازی 630 آمپری موتوردار با تابلو کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205336/استعلام-ریبون-آنی-کارت-پرایمسی'>استعلام ریبون آنی کارت پرایمسی / استعلام , استعلام ریبون آنی کارت پرایمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205348/استعلام-چرخ-خیاطی--'>استعلام چرخ خیاطی... / استعلام, استعلام چرخ خیاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205361/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام ترانسفورماتور  / استعلام, استعلام ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205376/استعلام-فیوز'>استعلام فیوز / استعلام,فیوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205389/استعلام-شن-بادامی-شسته-شده--'>استعلام شن بادامی شسته شده ... / استعلام , استعلام شن بادامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205407/استعلام-تعمیر-ساختمان-استانداری'>استعلام تعمیر ساختمان استانداری / استعلام, تعمیر ساختمان استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205422/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205441/استعلام-اپلکاتور-قرص-انداز'>استعلام اپلکاتور قرص انداز   / استعلام, اپلکاتور قرص انداز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205453/استعلام-کولر-آبی-سلولزی--'>استعلام کولر آبی سلولزی... / استعلام, استعلام کولر آبی سلولزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205465/استعلام-میز-آموزشی-برق-صنعتی'>استعلام میز آموزشی برق صنعتی / استعلام,میز آموزشی برق صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205477/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-سیستم-تابشی-لوله-ای'>استعلام خرید، حمل و نصب سیستم تابشی لوله ای  / استعلام,استعلام خرید، حمل و نصب سیستم تابشی لوله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205489/استعلام-یک-دستگاه-رک-و-دو-دستگاه-PDU'>استعلام  یک دستگاه رک و دو دستگاه PDU  / استعلام,  یک دستگاه رک و دو دستگاه PDU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205501/استعلام-طرح-شبکه'>استعلام طرح شبکه / استعلام,استعلام طرح شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203653/مناقصه-عمومی-خرید-چیلر-جهت-نصب-در-مجموعه-ورزشی'>مناقصه عمومی خرید چیلر جهت نصب در مجموعه ورزشی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید چیلر جهت نصب در مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203687/مناقصه-احداث-خط-22-کیلووات-فشار-متوسط-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث خط 22 کیلووات فشار متوسط (نوبت دوم) / مناقصه احداث خط 22 کیلووات فشار متوسط (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203703/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203719/مناقصه-واگذاری-عملیات-جایگاه-های-مرزی-تجدید'>مناقصه واگذاری عملیات جایگاه های مرزی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  واگذاری عملیات جایگاه های مرزی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203735/استعلام-آبسردکن--'>استعلام آبسردکن ... / استعلام , استعلام آبسردکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203750/مناقصه-فراخوان-عمومی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-بالن-پمپ'>مناقصه فراخوان عمومی خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه  بالن پمپ / مناقصه فراخوان عمومی , مناقصه فراخوان عمومی خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه  بالن پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203769/تجدید-مناقصه-خرید-65800-متر-لوله-پلی-اتیلن--'>تجدید مناقصه خرید 65800 متر لوله پلی اتیلن... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 65800 متر لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203785/استعلام-پرده--'>استعلام پرده ... / استعلام , استعلام پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203802/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل---'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل .... / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور حمل و نقل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203822/مناقصه-توسع-شبکه-نصب-انشعابات-نصب-کنتور-و--'>مناقصه توسع شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و ... / مناقصه, مناقصه توسع شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203835/مناقصه-عملیات-حفاری-و-نصب-انشعابات--'>مناقصه عملیات حفاری و نصب انشعابات... / مناقصه , مناقصه عملیات حفاری و نصب انشعابات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203850/استعلام-سیمان-80-تن-و--'>استعلام سیمان 80 تن و ... / استعلام,استعلام سیمان 80 تن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203864/استعلام-دستگاه-استاکر'>استعلام  دستگاه استاکر / استعلام, دستگاه استاکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203882/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی / استعلام,کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203897/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات / استعلام , استعلام تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203913/استعلام-برآورد-قیمت-صندلی-راحتی-اداری'>استعلام برآورد قیمت صندلی راحتی اداری / استعلام,استعلام برآورد قیمت صندلی راحتی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203927/استعلام-برآورد-قیمت-میز-تحریر-ملامینه-'>استعلام برآورد قیمت میز تحریر ملامینه. / استعلام, استعلام برآورد قیمت میز تحریر ملامینه.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203944/استعلام-برآورد-قیمت-دستگاه-واکس-زن-سامانه-ستاد'>استعلام برآورد قیمت دستگاه واکس زن, سامانه ستاد / استعلام, برآورد قیمت دستگاه واکس زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203961/استعلام-ساکشن--'>استعلام ساکشن ... / استعلام , استعلام ساکشن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203979/مناقصه-ارایه-خدمات-و-اسکان-نوبت-سوم'>مناقصه ارایه خدمات و اسکان نوبت سوم / آگهی مناقصه, مناقصه ارایه خدمات و اسکان نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203996/استعلام-مرمت-بافت-تاریخی-زواره'>استعلام مرمت بافت تاریخی زواره / استعلام,استعلام مرمت بافت تاریخی زواره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204012/فراخوان-واگذاری-امور-مربوط-به-اتفاقات-و-فوریت-های-برق-شهرستان-(نوبت-دوم)'>فراخوان واگذاری امور مربوط به اتفاقات و فوریت های برق شهرستان (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان واگذاری امور مربوط به اتفاقات و فوریت های برق شهرستان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204028/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق / استعلام, تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204043/مناقصه-خرید-لوله-های-واتروال-بویلر-نیروگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های واتروال بویلر نیروگاهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید لوله های واتروال بویلر نیروگاهی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204057/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان-اساتید-و-کارکنان---نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان، اساتید و کارکنان ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان، اساتید و کارکنان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204074/تجدید-مناقصه-مقدار-11004-متر-لوله-کاروگیت-فاضلابی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه مقدار 11004 متر لوله کاروگیت فاضلابی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه مقدار 11004 متر لوله کاروگیت فاضلابی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204091/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام, رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204108/استعلام-مخزن--'>استعلام مخزن ... / استعلام , استعلام مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204128/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا (نوبت دوم) / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204142/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204157/استعلام-تجهیزات-تله-متری--'>استعلام تجهیزات تله متری... / استعلام,تجهیزات تله متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204177/استعلام-بسته-نرم-افزاری--'>استعلام بسته نرم افزاری ... / استعلام , استعلام بسته نرم افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204194/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی / استعلام, تعمیرات سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204217/مناقصه-نگهداری-سالن-توزیع-شبکه-(MDF)-مراکز-تلفن-شهرستان'>مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه (MDF) مراکز تلفن شهرستان / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه (MDF) مراکز تلفن شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204235/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204255/مناقصه-اصلاح-شبکه-حدود-2250-متر-و-245-فقره-انشعاب-آب'>مناقصه اصلاح شبکه حدود 2250 متر  و 245 فقره انشعاب آب / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اصلاح شبکه حدود 2250 متر  و 245 فقره انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204270/تجدید-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-های-پلاک-خوان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه های پلاک خوان - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه های پلاک خوان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204333/استعلام-کابل-کشی'>استعلام کابل کشی / استعلام,استعلام کابل کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204354/مناقصه-خرید-و-تامین-لوله-های-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید و تامین لوله های پلی اتیلن  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تامین لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204376/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث'>مناقصه بیمه شخص ثالث / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204392/تجدید-فراخوان-​عملیات-ویدئومتری-و-بهره-برداری-از-شبکه-تصفیه-خانه'>تجدید فراخوان ​عملیات ویدئومتری و بهره برداری از شبکه تصفیه خانه / تجدید فراخوان عملیات , فراخوان ​عملیات ویدئومتری و بهره برداری از شبکه تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204408/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-سیستم-اینترفیس-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم اینترفیس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم اینترفیس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204427/استعلام-آموزش-خیاطی--'>استعلام آموزش خیاطی... / استعلام, استعلام آموزش خیاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204443/استعلام-اجرای-کانال-سنگی-و-دال-بتنی'>استعلام اجرای کانال سنگی و دال بتنی  / استعلام ,استعلام اجرای کانال سنگی و دال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204459/مناقصه-عمومی-خدمات-کارگری'>مناقصه عمومی خدمات کارگری / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی خدمات کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204475/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه--'>مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204490/استعلام-هندپیس'>استعلام هندپیس  / استعلام,هندپیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204504/مناقصه-تهیه-و-تامین-اقلام-مصرفی-و-طبخ-و-توزیع'>مناقصه تهیه و تامین اقلام مصرفی و طبخ و توزیع  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و تامین اقلام مصرفی و طبخ و توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204518/استعلام-تعمیرات-جزیی-مدارس-ناحیه-دو'>استعلام تعمیرات جزیی مدارس ناحیه دو  / استعلام, استعلام تعمیرات جزیی مدارس ناحیه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204533/مناقصه-احداث-سيستم-تصفيه-خانه-و-شبکه-جمع-آوری'> مناقصه  احداث سيستم تصفيه خانه و شبکه جمع آوری / آگهی مناقصه ، مناقصه   احداث سيستم تصفيه خانه و شبکه جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204546/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204561/استعلام-لوله-UPVC-دوجداره-فاضلابی'>استعلام لوله UPVC دوجداره فاضلابی / استعلام, استعلام لوله UPVC دوجداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204576/مناقصه-آزمایشگاه-بیمارستان'>مناقصه آزمایشگاه بیمارستان / مناقصه , مناقصه آزمایشگاه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204591/مناقصه-عملیات-تهیه-ساخت-حمل-تحویل-40-کیلومتر-لوله-پلی-اتیلن---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه، ساخت، حمل، تحویل 40 کیلومتر لوله پلی اتیلن ... نوبت دوم / مناقصه ، عممناقصه عملیات تهیه، ساخت، حمل، تحویل 40 کیلومتر لوله پلی اتیلن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204603/مناقصه-اجرای-7000-متر-مربع-(به-طور-تقریبی)-آسفالت-گرم'>مناقصه اجرای 7000 متر مربع (به طور تقریبی) آسفالت گرم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای 7000 متر مربع (به طور تقریبی) آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204619/استعلام-کاسه-دستشویی-روشویی'>استعلام کاسه دستشویی روشویی / استعلام, استعلام کاسه دستشویی روشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204636/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام , استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204649/استعلام-خودرو-سواری'>استعلام خودرو سواری / استعلام, استعلام خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204663/استعلام-اجرای-کامل-دیوار-پوش-پی-وی-یو-سی'>استعلام اجرای کامل دیوار پوش پی وی یو سی  / استعلام, اجرای کامل دیوار پوش پی وی یو سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204677/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام , استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204692/استعلام-سماور--'>استعلام سماور ... / استعلام , استعلام سماور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204707/استعلام-آسانسور-10-نفره-4-توقف'>استعلام آسانسور 10 نفره 4 توقف / استعلام,آسانسور 10 نفره 4 توقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204720/استعلام-راهکارهای-رفع-مشکلات-و-تنگنای-ارتباطی'>استعلام راهکارهای رفع مشکلات و تنگنای ارتباطی  / استعلام, راهکارهای رفع مشکلات و تنگنای ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204733/استعلام-لوازم-تحریر--'>استعلام لوازم تحریر ... / استعلام , استعلام لوازم تحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204746/استعلام-فرم-خام--'>استعلام فرم خام... / استعلام, استعلام فرم خام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204760/استعلام-خرید-ph-متر-دیجیتالی'>استعلام خرید ph متر دیجیتالی  / استعلام , استعلام خرید ph متر دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204773/استعلام-خرید-سیم'>استعلام خرید سیم  / استعلام, استعلام خرید سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204786/استعلام-دیتا-پروژکتور'>استعلام دیتا پروژکتور / استعلام,دیتا پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204798/استعلام-دستگاه-تست-آرمیچر'>استعلام دستگاه تست آرمیچر  / استعلام, دستگاه تست آرمیچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204813/استعلام-تستر-شارژ-باطری'>استعلام تستر شارژ باطری / استعلام,استعلام تستر شارژ باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204826/استعلام-خرید-ترانس-پای-تابلو-برق-و-سکوی-ترانس--'>استعلام خرید ترانس، پای، تابلو برق و سکوی ترانس... / استعلام, استعلام خرید ترانس، پای، تابلو برق و سکوی ترانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204841/استعلام-خرید-ترانس'>استعلام خرید ترانس  / استعلام,استعلام خرید ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204856/استعلام-کابل-لاستیکی'>استعلام کابل لاستیکی / استعلام , استعلام کابل لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204870/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی  / استعلام,استعلام سیب زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204887/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر / استعلام , استعلام دوربین، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204901/استعلام-میخکوب-بادی'>استعلام میخکوب بادی / استعلام,استعلام میخکوب بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204914/استعلام-دستگاه-دم-چلچله-زن'>استعلام دستگاه دم چلچله زن / استعلام,استعلام دستگاه دم چلچله زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204928/استعلام-خرید-اکسترنال-درناژ-مغزی'>استعلام خرید اکسترنال درناژ مغزی / استعلام , استعلام خرید اکسترنال درناژ مغزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204942/استعلام-خرید-الکتروموتور-شناور'>استعلام خرید الکتروموتور شناور / استعلام, استعلام خرید الکتروپمپ های شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204956/تجدیدمناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-وعده-های-صبحانه-ناهار-و-شام-بیماران-و-پرسنل--'>تجدیدمناقصه تهیه، طبخ و توزیع وعده های صبحانه، ناهار و شام بیماران و پرسنل ... / تجدیدمناقصه عمومی ,تجدیدمناقصه تهیه، طبخ و توزیع وعده های صبحانه، ناهار و شام بیماران و پرسنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204254/استعلام-در-و-پنجره'>استعلام در و پنجره / استعلام,استعلام در و پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204269/مناقصه-اجاره-اکیپ-پخش-آسفالت--'>مناقصه  اجاره اکیپ پخش آسفالت ... / آگهی مناقصه, مناقصه  اجاره اکیپ پخش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204291/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای--'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای... / استعلام,اجرای آسفالت معابر روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204312/استعلام-نصب-بک-دستگاه-آسانسور'>استعلام نصب بک دستگاه آسانسور / استعلام,استعلام نصب بک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204331/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی--آسفالت-جمع-آوری-آبهای-سطحی-شهرک---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی ، آسفالت، جمع آوری آبهای سطحی شهرک ... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی ، آسفالت، جمع آوری آبهای سطحی شهرک ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204351/استعلام-یک-ست-کامل-کامپیوتر'>استعلام  یک ست کامل کامپیوتر  / استعلام, یک ست کامل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204373/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-شعبه--'>مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204390/مناقصه-اجرای-جاده-سلامت-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای جاده سلامت (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه اجرای جاده سلامت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204406/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر  تاسیسات ساختمان ... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر  تاسیسات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204421/آگهی-شناسایی-و-ارزیابی-سرمایه-گذار-جهت-تهیه-و-پشتیبانی-نرم-افزار-تحت-وب--'>آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار جهت تهیه و پشتیبانی نرم افزار تحت وب... / آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار, آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار جهت تهیه و پشتیبانی نرم افزار تحت وب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204441/استعلام-کمد-اداری'>استعلام کمد اداری / استعلام , استعلام کمد اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204457/استعلام-UPS'>استعلام UPS / استعلام,UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204472/استعلام-اجاره-اتوبوس-و-تهیه-بلیط'>استعلام اجاره اتوبوس و تهیه بلیط  / استعلام, استعلام اجاره اتوبوس و تهیه بلیط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204487/استعلام-آب-رسانی؛-مدیریت-پسمانده-فاضلاب-و-فعالیت-های-تصفیه'>استعلام آب رسانی؛ مدیریت پسمانده، فاضلاب و فعالیت های تصفیه / استعلام, استعلام آب رسانی؛ مدیریت پسمانده، فاضلاب و فعالیت های تصفیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204502/استعلام-خرید-لوازم-الکتریکی'>استعلام خرید لوازم الکتریکی / استعلام,استعلام خرید لوازم الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204516/استعلام-سوئیچ-TDM-کاربرد-مرکز-تلفن--'>استعلام سوئیچ TDM کاربرد مرکز تلفن ... / استعلام, استعلام سوئیچ TDM کاربرد مرکز تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204531/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-کانون-های-فرهنگی'>استعلام خرید تجهیزات جهت کانون های فرهنگی / استعلام,استعلام خرید تجهیزات جهت کانون های فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204544/استعلام-هزینه-نصب-و-راه-اندازی-ارتباط-سایت-C-به-سایت-ستاد-مرکزی'>استعلام هزینه نصب و راه اندازی ارتباط سایت C به سایت ستاد مرکزی / استعلام , استعلام هزینه نصب و راه اندازی ارتباط سایت C به سایت ستاد مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204559/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز-توان-5450-KW--'>استعلام الکتروموتور سه فاز توان 5450 KW... / استعلام,استعلام الکتروموتور سه فاز توان 5450 KW...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204574/اصلاحیه-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-لیفتراک'>اصلاحیه مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204589/استعلام-تعمیرات-داخلی-و-ایزوگام'>استعلام تعمیرات داخلی و ایزوگام / استعلام,استعلام تعمیرات داخلی و ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204601/استعلام-پنجره-UPVC-به-ابعاد-120-120'>استعلام  پنجره UPVC به ابعاد 120*120 / استعلام, پنجره UPVC به ابعاد 120*120</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204616/استعلام-اجرای-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-در-ایستگاه-های-هواشناسی'>استعلام اجرای عملیات بهسازی و نوسازی در ایستگاه های هواشناسی  / استعلام, استعلام  اجرای عملیات بهسازی و نوسازی در ایستگاه های هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204633/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر  / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204647/استعلام-دو-فقره-هزینه-اعلام-شده--'>استعلام دو فقره هزینه اعلام شده... / استعلام,دو فقره هزینه اعلام شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204660/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204675/استعلام-سانترال'>استعلام سانترال / استعلام, استعلام سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204690/استعلام-چای-کیسه-ای-طلایی-اورجینال'>استعلام چای کیسه ای طلایی اورجینال / استعلام, چای کیسه ای طلایی اورجینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204704/تجدید-مناقصه-پروژه-آسفالت-گرم-سطح-شهر-و--'>تجدید مناقصه پروژه آسفالت گرم سطح شهر و ...  / مناقصه, تجدید مناقصه پروژه آسفالت گرم سطح شهر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204718/استعلام-خرید-تابلو-برق--'>استعلام خرید تابلو برق ... / استعلام, استعلام خرید تابلو برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204731/استعلام-کشمش-تیزابی'>استعلام کشمش تیزابی / استعلام, کشمش تیزابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204744/استعلام-آبمیوه-گیری'>استعلام آبمیوه گیری / استعلام, استعلام آبمیوه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204757/استعلام-موتور-سه-فاز-روتور-سیم-پیچی'>استعلام موتور سه فاز روتور سیم پیچی / استعلام,استعلام موتور سه فاز روتور سیم پیچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204771/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-بازسازی-1700-متر-از-کانال--'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات بازسازی 1700 متر از کانال... / مناقصه ، فراخوان مناقصه اجرای عملیات بازسازی 1700 متر از کانال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204784/استعلام-مودم'>استعلام مودم / استعلام, استعلام مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204796/استعلام-فارسی-برقی'>استعلام فارسی برقی / استعلام ,استعلام فارسی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204811/استعلام-ماکت--'>استعلام ماکت ... / استعلام , استعلام ماکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204824/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام,مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204839/استعلام-خرید-ترانس-پای-تابلو-برق-و-سکوی-ترانس-برای-نصب'>استعلام خرید ترانس، پای، تابلو برق و سکوی ترانس برای نصب / استعلام, خرید ترانس، پای، تابلو برق و سکوی ترانس برای نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204294/استعلام-فعالیتهای-حرفه-ای'>استعلام فعالیتهای حرفه ای / استعلام,استعلام فعالیتهای حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204315/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-شعبه--'>مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204332/مناقصه-خرید-کنتورهای-قطر-1-2-اینچ-آب-شرب--'>مناقصه خرید کنتورهای قطر 1/2 اینچ آب شرب ... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه خرید کنتورهای قطر 1/2 اینچ آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204352/استعلام-اسنانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام اسنانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام,استعلام اسنانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204375/استعلام-انجام-تاسیسات-گرمایشی'>استعلام انجام تاسیسات گرمایشی / استعلام,استعلام انجام تاسیسات گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204391/فراخوان-خرید-و-اجرای-آسفالت-تجدید'>فراخوان خرید و اجرای آسفالت تجدید / فراخوان ؛ فراخوان خرید و اجرای آسفالت  تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204407/تجدید-مناقصه-تهیه-و-حمل-و-پخش-3000-تن-آسفالت-و-قیرپاشی-19000-متر-مربع---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و حمل و پخش 3000 تن آسفالت و قیرپاشی 19000 متر مربع...  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی  , مناقصه تهیه و حمل و پخش 3000 تن آسفالت و قیرپاشی 19000 متر مربع.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204424/استعلام-استاندارد-سازی-سیستم-گرمایشی-مدارس'>استعلام استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس / استعلام, استعلام استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204442/فراخوان-مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی'>فراخوان مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204458/استعلام-ساخت-موتورخانه-و-اتاقک-کلرزن'>استعلام ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن  / استعلام, ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204474/استعلام-کیسه-برزنتی'>استعلام کیسه برزنتی / استعلام,کیسه برزنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204489/استعلام-تامین-آمبولانس--'>استعلام تامین آمبولانس ... / استعلام, استعلام تامین آمبولانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204503/مناقصه-اعزام-بيماران--'>مناقصه  اعزام بيماران ... / مناقصه, مناقصه  اعزام بيماران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204517/استعلام-پنجره--'>استعلام پنجره ... / استعلام, استعلام پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204532/استعلام-اسکنر-HP-SCANJET-PRO-2500-F1'>استعلام اسکنر HP SCANJET PRO 2500 F1 / استعلام,استعلام اسکنر HP SCANJET PRO 2500 F1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204545/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204560/استعلام-کارت-گرافیک-بدون-فن'>استعلام کارت گرافیک بدون فن / استعلام, استعلام کارت گرافیک بدون فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204575/استعلام-گیت-کنترل-تردد-ارباب-رجوع-و-پرسنل'>استعلام گیت کنترل تردد ارباب رجوع و پرسنل  / استعلام, گیت کنترل تردد ارباب رجوع و پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204590/استعلام-هیتر-استیرر--'>استعلام هیتر استیرر... / استعلام, استعلام هیتر استیرر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204602/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-آسانسورهای'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی آسانسورهای  / مناقصه , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی آسانسورهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204617/استعلام-مورد-نیاز-جهت-کفپوش-ساختمان-مهمانسرا'>استعلام مورد نیاز جهت کفپوش ساختمان مهمانسرا / استعلام, استعلام مورد نیاز جهت کفپوش ساختمان مهمانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204634/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام ، استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204648/استعلام-سرویس-و-نگهداری-یک-دستگاه-آسانسور-مسافربر'>استعلام سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور مسافربر / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور مسافربر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204662/استعلام-تهیه-و-اجرای-سرامیک-کف-و-بدنه-به-متراژ-400-مترمربع'>استعلام تهیه و اجرای سرامیک کف و بدنه به متراژ 400 مترمربع / استعلام,استعلام تهیه و اجرای سرامیک کف و بدنه به متراژ 400 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204676/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-11-عدد-دوربین-و-متعلقات'>استعلام  نصب و راه اندازی 11 عدد دوربین و متعلقات / استعلام,استعلام  نصب و راه اندازی 11 عدد دوربین و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204691/استعلام-لوله-کشی-برق-و--'>استعلام لوله کشی برق و ... / استعلام,استعلام لوله کشی برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204705/استعلام-آسانسور-8-نفره-5-توقف'>استعلام  آسانسور 8 نفره 5 توقف  / استعلام, آسانسور 8 نفره 5 توقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204719/استعلام-مصالح-ساختمانی-شامل-گچ-سیمان-ماسه-و-سفال'>استعلام مصالح ساختمانی شامل: گچ سیمان ماسه و سفال  / استعلام, مصالح ساختمانی شامل: گچ سیمان ماسه و سفال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204732/استعلام-لوبیا-چشم-بلبلی'>استعلام لوبیا چشم بلبلی  / استعلام,استعلام لوبیا چشم بلبلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204745/استعلام-هود'>استعلام هود / استعلام ,استعلام هود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204758/استعلام-موتور-سه-فاز-دالاندر'>استعلام موتور سه فاز دالاندر / استعلام,موتور سه فاز دالاندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204772/استعلام-کنسرو-تن-ماهی-در-روغن-گیاهی-قوطی-فلزی'>استعلام کنسرو تن ماهی در روغن گیاهی قوطی فلزی / استعلام,استعلام کنسرو تن ماهی در روغن گیاهی قوطی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204785/تجديد-مناقصه-عمليات-مرمت-و-مقاوم-سازی-پل'>تجديد مناقصه عمليات مرمت و مقاوم سازی پل / تجدید مناقصه , تجديد مناقصه عمليات مرمت و مقاوم سازی پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204797/مناقصه-تامین-خودروهای-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای خدمات شهری    نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین خودروهای خدمات شهری   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204812/استعلام-تی-شرت-ورزشی'>استعلام تی شرت ورزشی  / استعلام, استعلام تی شرت ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204825/استعلام-استند-موتور-پژوزنده'>استعلام استند موتور پژوزنده / استعلام ,استعلام استند موتور پژوزنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204840/مناقصه-تکمیل-و-آسفالت-سطحی-محور--'>مناقصه تکمیل و آسفالت سطحی محور... / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و آسفالت سطحی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204855/فراخوان-ایمن-سازی-و-روکش-آسفالت'>فراخوان  ایمن سازی و روکش آسفالت / فراخوان , فراخوان  ایمن سازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204869/استعلام-عملیات-اجرایی-محوطه-سازی--'>استعلام عملیات اجرایی محوطه سازی ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204854/استعلام-مانیتور-lcd--'>استعلام مانیتور lcd ... / استعلام , استعلام مانیتور lcd ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204868/استعلام-سبزی--'>استعلام سبزی ... / استعلام , استعلام سبزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204883/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام, استعلام صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204899/استعلام-خدمات-نصب-و-راه-اندازی-شبکه-بیسیم'>استعلام خدمات نصب و راه اندازی شبکه بیسیم  / استعلام, خدمات نصب و راه اندازی شبکه بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204912/مناقصه-تامین-14-دستگاه-خودروی-سواری'>مناقصه تامین 14 دستگاه خودروی سواری / مناقصه , مناقصه تامین 14 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204926/استعلام-دمنده'>استعلام دمنده / استعلام ,استعلام دمنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204940/استعلام-رول-حرارتی-و-رول-پلاسما'>استعلام رول حرارتی و رول پلاسما / استعلام,استعلام رول حرارتی و رول پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204954/استعلام-دستگاه-نورسنج'>استعلام دستگاه نورسنج  / استعلام, دستگاه نورسنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204968/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی-مربوط--'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط ... / استعلام , استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204982/استعلام-فعالیت-های-ابنیه'>استعلام فعالیت های ابنیه  / استعلام,استعلام فعالیت های ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204995/استعلام-پودر-لباسشویی-ماشین-و--'>استعلام پودر لباسشویی ماشین و ... / استعلام,استعلام پودر لباسشویی ماشین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205009/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205025/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال / استعلام, دوربین عکاسی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205042/استعلام-گوشت-فیله-مرغ-تازه-کشتار-صبا'>استعلام گوشت فیله مرغ تازه کشتار صبا  / استعلام, گوشت فیله مرغ تازه کشتار صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205056/استعلام-خرید-دو-دستگاه-سرور'>استعلام خرید دو دستگاه سرور  / استعلام,استعلام خرید دو دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205072/استعلام-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت'>استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت  / استعلام, اجرای قیرپاشی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205086/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-نصب-برج-و-سیمکشی-ورود-و-خروج-خطوط-400'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات نصب برج و سیمکشی ورود و خروج خطوط 400  / ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات نصب برج و سیمکشی ورود و خروج خطوط 400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205099/استعلام-سرویس-و-شستشو-و-خدمات-فنی-بابت-شارژ-لیتیم-برماید--'>استعلام سرویس و شستشو  و خدمات فنی بابت شارژ لیتیم برماید ... / استعلام , استعلام سرویس و شستشو  و خدمات فنی بابت شارژ لیتیم برماید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205113/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-آبروی'>فراخوان مناقصه عمومی احداث آبروی  / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث آبروی لوله ای راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205126/استعلام-میکروسکوپ--'>استعلام میکروسکوپ ... / استعلام , استعلام میکروسکوپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205139/استعلام-درب-چدنی-با-قطر-60-با-وزن-70-کیلویی'>استعلام درب چدنی با قطر 60 با وزن 70 کیلویی  / استعلام, درب چدنی با قطر 60 با وزن 70 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205153/استعلام-نصب-دو-دکل-63-کیلوولت--'>استعلام نصب دو دکل 63 کیلوولت... / استعلام,نصب دو دکل 63 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205167/استعلام-لایسنس-11-ماهه-برای-آنتی-ویروس--'>استعلام لایسنس 11 ماهه برای آنتی ویروس... / استعلام,استعلام لایسنس 11 ماهه برای آنتی ویروس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205181/استعلام-لوله-تراکستومی-دوجداره'>استعلام لوله تراکستومی دوجداره / استعلام,استعلام لوله تراکستومی دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205195/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-اجرای-خطوط-جمع-کننده-فرعی-و--'>مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب اجرای خطوط جمع کننده فرعی و.... / مناقصه , مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب اجرای خطوط جمع کننده فرعی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205211/استعلام-ترکمتر-تقه-ای-و-رابط'>استعلام ترکمتر تقه ای و رابط  / استعلام, استعلام  ترکمتر تقه ای و رابط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205227/استعلام-نهال-گردو'>استعلام نهال گردو / استعلام, نهال گردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205241/استعلام-دستگاه-سرور'>استعلام دستگاه سرور  / استعلام, دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205254/استعلام-چمن-مصنوعی-پلاستیکی'>استعلام چمن مصنوعی پلاستیکی  / استعلام, چمن مصنوعی پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205267/استعلام-دستگاه-بسته-بندی-وکیوم'>استعلام دستگاه بسته بندی وکیوم / استعلام, دستگاه بسته بندی وکیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205284/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-(حلب-16-کیلویی)'>استعلام رب گوجه فرنگی (حلب 16 کیلویی) / استعلام,استعلام رب گوجه فرنگی (حلب 16 کیلویی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205297/استعلام-تنقیه--پاکسازی--اجرای-قرنیز-و-رادیه'>استعلام تنقیه - پاکسازی - اجرای قرنیز و رادیه / استعلام, استعلام تنقیه - پاکسازی - اجرای قرنیز و رادیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205311/استعلام-پرینتر-1102W'>استعلام پرینتر 1102W / استعلام , استعلام پرینتر 1102W</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205324/استعلام--سیستم-کامپیوتری-با-متعلقات--'>استعلام   سیستم کامپیوتری با متعلقات ... / استعلام, استعلام   سیستم کامپیوتری با متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205337/استعلام-سوند--'>استعلام سوند ... / استعلام, استعلام سوند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205349/استعلام-تهیه-طرح-محتوایی-موزه-بزرگ'>استعلام تهیه طرح محتوایی موزه بزرگ  / استعلام, تهیه طرح محتوایی موزه بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205362/مناقصه-وصول-مطالبات-(قطع-و-وصل)-اشتراکهای-بدهکار'>مناقصه وصول مطالبات (قطع و وصل) اشتراکهای بدهکار / مناقصه ،مناقصه وصول مطالبات (قطع و وصل) اشتراکهای بدهکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205377/استعلام-شن-بادامی--شسته-شده--نخودی'>استعلام شن بادامی ، شسته شده ، نخودی / استعلام, استعلام شن بادامی ، شسته شده ، نخودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205392/اصلاحیه-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-حجمی'>اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی حجمی / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205408/استعلام-تجهیزات-هنرستانها-رشته-صنایع-غذایی'>استعلام  تجهیزات هنرستانها رشته صنایع غذایی / استعلام, استعلام  تجهیزات هنرستانها رشته صنایع غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205423/استعلام-تجهیزات-کارگاه-نقاشی-ساختمان'>استعلام تجهیزات کارگاه نقاشی ساختمان / استعلام, تجهیزات کارگاه نقاشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204886/استعلام-نصب-علائم-و-تجهیزات-ترافیکی--'>استعلام نصب علائم و تجهیزات ترافیکی ... / استعلام, استعلام نصب علائم و تجهیزات ترافیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204900/مناقصه-لگه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لگه گیری و روکش آسفالت / مناقصه، مناقصه لگه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204913/مناقصه-عمومی-پخت-و-پخش-آسفالت-به-میزان-17-هزار-تن'>مناقصه عمومی پخت و پخش آسفالت به میزان 17 هزار تن / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پخت و پخش آسفالت به میزان 17 هزار تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204927/استعلام-دیگ-سوپر-کاور-استیل-250-هزار'>استعلام  دیگ سوپر کاور استیل 250 هزار  / استعلام, استعلام  دیگ سوپر کاور استیل 250 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204941/استعلام-دستگاه-جوش-CO2-با-شدت-جریان-500-آمپر'>استعلام دستگاه جوش CO2 با شدت جریان 500 آمپر  / استعلام, دستگاه جوش CO2 با شدت جریان 500 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204955/استعلام-تکمیل-سالن-تیتکانلو'>استعلام تکمیل سالن تیتکانلو  / استعلام,استعلام تکمیل سالن تیتکانلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204969/استعلام-خرید-آنتی-ویروس'>استعلام خرید آنتی ویروس / استعلام, خرید آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204983/استعلام-سرویس-و-نگهداری-انواع-تیرآهن-پروفیل-و-نبشی'>استعلام سرویس و نگهداری ،انواع تیرآهن، پروفیل و نبشی / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری ،انواع تیرآهن، پروفیل و نبشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204996/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-غذایی-و-خدمات-طبخ'>مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ  / مناقصه ، مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205010/تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-موزائیک-کاری-پیاده-روی-خیابان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی اجرای موزائیک کاری پیاده روی خیابان...نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی اجرای موزائیک کاری پیاده روی خیابان...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205027/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205043/استعلام-کیسه--'>استعلام کیسه ... / استعلام , استعلام کیسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205058/استعلام-شیر-و-شلنگ'>استعلام شیر و شلنگ / استعلام,استعلام شیر و شلنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205073/مناقصه-عمومی-خدمات-پشتیبانی-اداری-شامل-تایپ-تکثیر-نامه-رسانی-دبیرخانه-و--'>مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی اداری شامل تایپ، تکثیر، نامه رسانی، دبیرخانه و... / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی اداری شامل تایپ، تکثیر، نامه رسانی، دبیرخانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205087/استعلام-خرید-کابل-لاستیکی'>استعلام خرید کابل لاستیکی / استعلام,استعلام خرید کابل لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205101/مناقصه-امور-حفاظتی-بیمارستان-فاطمه'>مناقصه امور حفاظتی بیمارستان فاطمه / مناقصه ، مناقصه امور حفاظتی بیمارستان فاطمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205114/مناقصه-آسفالت-معابر'>مناقصه آسفالت معابر / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205127/استعلام-دیگ-سوپر-هیپ-11-پره'>استعلام دیگ سوپر هیپ 11 پره / استعلام, استعلام دیگ سوپر هیپ 11 پره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205140/استعلام-تعمیر-و-تعویض-لوله-های-شوفاژخانه-آشپزخانه'>استعلام تعمیر و تعویض لوله های شوفاژخانه آشپزخانه / استعلام, استعلام تعمیر و تعویض لوله های شوفاژخانه آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205154/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205169/استعلام-ریبون-چاپگر-صدور-کارت-شعبه-ای'>استعلام ریبون چاپگر صدور کارت شعبه ای / استعلام, استعلام ریبون چاپگر صدور کارت شعبه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205182/استعلام-تعمیر-و-تعویض-شیشه--قفل'>استعلام تعمیر و تعویض شیشه ، قفل  / استعلام,استعلام تعمیر و تعویض شیشه ، قفل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205196/استعلام-لیسانس-utm-سایبرروم'>استعلام لیسانس utm سایبرروم / استعلام, استعلام لیسانس utm سایبرروم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205213/استعلام-لوله-گازی-6-اینچ-با-بوشن'>استعلام لوله گازی 6 اینچ با بوشن  / استعلام, استعلام لوله گازی 6 اینچ با بوشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205228/استعلام-پمپ-آب-بشقابی'>استعلام پمپ آب بشقابی / استعلام, استعلام پمپ آب بشقابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205242/استعلام-اتوکلاو--'>استعلام اتوکلاو ... / استعلام , استعلام اتوکلاو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205255/استعلام-لوبیا-چیتی-خمین--'>استعلام لوبیا چیتی خمین ... / استعلام, استعلام لوبیا چیتی خمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205268/استعلام-تعمیرات-اماکن'>استعلام تعمیرات اماکن / استعلام ,استعلام تعمیرات اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205285/استعلام-تعمیرات-ابنیه-فنی'>استعلام تعمیرات ابنیه فنی / استعلام , استعلام تعمیرات ابنیه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205299/استعلام-لامپ-مهتابی'>استعلام لامپ مهتابی / استعلام, استعلام لامپ مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205312/استعلام-هاردیسک-اینترنال'>استعلام هاردیسک اینترنال / استعلام , استعلام هاردیسک اینترنال دفتر مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205326/استعلام-کنتور-1-2-خانگی-همراه-با-ست-کامل-انشعاب'>استعلام کنتور 1.2 خانگی همراه با ست کامل انشعاب / استعلام, استعلام کنتور 1.2 خانگی همراه با ست کامل انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205338/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیتهای سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205350/استعلام-خرید-دستگاه-جوش-لوله--'>استعلام خرید دستگاه جوش لوله... / استعلام,خرید دستگاه جوش لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205363/استعلام-حمل-و-خرید-مصالح-آسفالتی'>استعلام حمل و خرید مصالح آسفالتی  / استعلام , استعلام حمل و خرید مصالح آسفالتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205378/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام, استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205394/استعلام-14عددکپسول-گاز-فویون-R22'>استعلام 14عددکپسول گاز فویون R22 / استعلام , استعلام 14عددکپسول گاز فویون R22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205409/استعلام-آب-شیرین-کن'>استعلام آب شیرین کن  / استعلام , استعلام آب شیرین کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205424/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205443/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام , استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205455/استعلام-اجناس-سالم'>استعلام اجناس سالم  / استعلام,استعلام اجناس سالم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205467/استعلام-دو-دستگاه-کامپیوتر--'>استعلام دو دستگاه کامپیوتر .. / استعلام ,استعلام دو دستگاه کامپیوتر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205479/استعلام-مطالعه-و-طراحی-پوشش-انهار-سنتی'>استعلام مطالعه و طراحی پوشش انهار سنتی / استعلام, مطالعه و طراحی پوشش انهار سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204987/استعلام-خرید-تلویزیون'>استعلام خرید تلویزیون  / استعلام,استعلام خرید تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205001/استعلام-1-تهیه-و-نصب-کفپوش-فوم-ایران--'>استعلام 1- تهیه و نصب کفپوش فوم ایران... / استعلام,1- تهیه و نصب کفپوش فوم ایران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205015/مزایده-واگذاری-بیمه-تکمیلی-درمان-پرسنل-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بیمه تکمیلی درمان پرسنل نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری بیمه تکمیلی درمان پرسنل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205032/مناقصه-سرویس-تعمیر-و-کالیبراسیون-کنتورهای-توربینی--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس، تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس، تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205048/استعلام-صفحه-کفی-میز-و-نیمکت-ام-دی-اف---'>استعلام صفحه کفی میز و نیمکت ام دی اف .... / استعلام ,استعلام صفحه کفی میز و نیمکت ام دی اف ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205062/استعلام-شیر-سوزنی'>استعلام شیر سوزنی / استعلام, استعلام شیر سوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205077/استعلام-سیل-کربن--'>استعلام سیل کربن ... / استعلام , استعلام سیل کربن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205091/استعلام-خرید-پروتئین-هیدرولیزات-30-درصد'>استعلام خرید پروتئین هیدرولیزات 30 درصد / استعلام,استعلام خرید پروتئین هیدرولیزات 30 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205105/استعلام-احداث-کانال-بتنی'>استعلام احداث کانال بتنی  / استعلام,استعلام احداث کانال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205119/استعلام-لوازم-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام لوازم مصرفی دندانپزشکی / استعلام, استعلام لوازم مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205131/استعلام-مبلمان'>استعلام مبلمان / استعلام , استعلام مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205146/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205159/استعلام-کولر-گازی-9000-سرمایش'>استعلام کولر گازی 9000 سرمایش / استعلام,استعلام خرید دو دستگاه کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205173/استعلام-ماسک-سوپاپ-دار'>استعلام ماسک سوپاپ دار / استعلام , استعلام ماسک سوپاپ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205187/استعلام-کابل-25-5-آلومینیوم'>استعلام کابل 25*5 آلومینیوم  / استعلام, کابل 25*5 آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205201/استعلام-میز-هند-کاردرمانی-شولدرویل-پارالل-بار-و--'>استعلام میز هند کاردرمانی، شولدرویل، پارالل بار و... / استعلام, میز هند کاردرمانی، شولدرویل، پارالل بار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205218/استعلام-تجهیزات-دوربین-های-نظارت'>استعلام تجهیزات دوربین های نظارت  / استعلام, استعلام تجهیزات دوربین های نظارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205233/استعلام-میز'>استعلام میز / استعلام,میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205247/استعلام-تجهیز-اتاق-سرور-و--'>استعلام تجهیز اتاق سرور و ... / استعلام, استعلام تجهیز اتاق سرور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205259/استعلام-میلگرد-و--'>استعلام میلگرد و ... / استعلام,استعلام میلگرد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205274/استعلام-مربا-هویج-ظرفی-پلی-استایرنی-'>استعلام مربا هویج ظرفی پلی استایرنی.. / استعلام,استعلام مربا هویج ظرفی پلی استایرنی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205290/استعلام-چرخ-خیاطی--'>استعلام چرخ خیاطی ... / استعلام , استعلام چرخ خیاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205303/استعلام-یو-پی-اس-آنلاین-ویرا-6-میکرو-پروسسور'>استعلام یو پی اس آنلاین ویرا 6 میکرو پروسسور  / استعلام, استعلام یو پی اس آنلاین ویرا 6 میکرو پروسسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205316/استعلام-پنکه-فن-کوئل-آبسرد-کن'>استعلام پنکه، فن کوئل، آبسرد کن / شرکت سهامی آب منطقه ای تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205330/استعلام-دوربین-مداربسته-هارد'>استعلام دوربین مداربسته هارد  / استعلام ، استعلام دوربین مداربسته هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205342/استعلام-دستگاه-رطوبت-سنج-(بذر-گندم)-دیجیتالی'>استعلام دستگاه رطوبت سنج (بذر گندم) دیجیتالی  / استعلام, دستگاه رطوبت سنج (بذر گندم) دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205355/مناقصه-احداث-خانه-جوان'>مناقصه  احداث خانه جوان  / مناقصه, مناقصه  احداث خانه جوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205368/استعلام-بهای-تهیه-و-نصب-علایم-و-تجهیزات-ایمنی-جاده-ای--'>استعلام بهای تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده ای... / استعلام, استعلام بهای تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205383/استعلام-لباس-شویی'>استعلام لباس شویی  / استعلام,استعلام لباس شویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205399/استعلام-کانتربندی'>استعلام  کانتربندی  / استعلام, کانتربندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205413/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام  لپ تاپ / استعلام,  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205432/استعلام-خرید-6-عدد-ترانس-جریان'>استعلام خرید 6 عدد ترانس جریان / استعلام,استعلام خرید 6 عدد ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205447/استعلام-توالت-فرنگی-ساده'>استعلام توالت فرنگی ساده / استعلام , استعلام توالت فرنگی ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205459/استعلام-تخته-وایت-برد-متحرک--'>استعلام تخته وایت برد متحرک ... / استعلام,استعلام تخته وایت برد متحرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205471/استعلام-لوازم-لوله-کشی'>استعلام لوازم لوله کشی / استعلام,لوازم لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205483/استعلام-کیت'>استعلام کیت / استعلام,کیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205495/استعلام-کیت-کاردرمانی-و--'>استعلام کیت کاردرمانی و ... / استعلام, استعلام کیت کاردرمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205507/استعلام-مرمت-خانه-های'>استعلام مرمت خانه های / استعلام, استعلام مرمت خانه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205519/استعلام-خرید-رشته-رایانه'>استعلام خرید رشته رایانه / استعلام , استعلام خرید رشته رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205531/استعلام-تجهیزات-هنرستانها---'>استعلام تجهیزات هنرستانها .... / استعلام ,استعلام تجهیزات هنرستانها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205543/مناقصه-خريد-انواع-بالاست'>مناقصه خريد انواع بالاست / مناقصه , مناقصه خريد انواع بالاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205556/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام,رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205568/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205581/استعلام-تهیه-و-تامین-آجر-سنتی-حفاظت-و-بهسازی'>استعلام  تهیه و تامین آجر سنتی حفاظت و بهسازی  / استعلام, استعلام  تهیه و تامین آجر سنتی حفاظت و بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205594/استعلام-تبلت-سامسونگ--'>استعلام تبلت سامسونگ... / استعلام,تبلت سامسونگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205609/مناقصه-تهیه-و-تأمین-نصب-و---ست-های-آموزشی-برق'>مناقصه تهیه و تأمین، نصب و ... ست های آموزشی برق / مناقصه , مناقصه تهیه و تأمین، نصب و ... ست های آموزشی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205622/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-خانگی'>استعلام دستگاه تصفیه آب خانگی / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه آب خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204970/استعلام-عملیات-خرید-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق-mc'>استعلام عملیات خرید و نصب سیستم اعلام حریق mc  / استعلام, استعلام  عملیات خرید و نصب سیستم اعلام حریق mc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204984/استعلام-گاید-وایر--'>استعلام گاید وایر ... / استعلام , استعلام گاید وایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204998/استعلام-دوربین-کانن--'>استعلام دوربین کانن... / استعلام, استعلام دوربین کانن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205012/مناقصه-خرید-انواع-باطری-سیلد-و-اسید-2-ولتی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع  باطری سیلد و اسید 2 ولتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید انواع  باطری سیلد و اسید 2 ولتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205029/استعلام-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دیزل ژنراتور... / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205044/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-دما'>استعلام دستگاه اندازه گیری دما / استعلام, دستگاه اندازه گیری دما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205059/مناقصه-عمومی-بکارگیری-18-نفر-نیروی-حفاظت-فیزیکی-به-صورت-حجمی'>مناقصه عمومی  بکارگیری 18 نفر نیروی حفاظت فیزیکی به صورت حجمی / مناقصه عمومی,  بکارگیری 18 نفر نیروی حفاظت فیزیکی به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205074/مناقصه-احداث-سیستم-تصفیه-خانه-و-شبکه-جمع-آوری'>مناقصه احداث سیستم تصفیه خانه و شبکه جمع آوری / مناقصه , مناقصه احداث سیستم تصفیه خانه و شبکه جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205088/استعلام-زیر-ساخت-سخت-افزاری-مرکز-بهداشت-غرب'>استعلام زیر ساخت سخت افزاری مرکز بهداشت غرب  / استعلام ، استعلام زیر ساخت سخت افزاری مرکز بهداشت غرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205102/استعلام-اجرای-قیرپاشی-و-اسفالت---'>استعلام اجرای قیرپاشی و اسفالت  ... / استعلام , استعلام اجرای قیرپاشی و اسفالت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205116/استعلام-اقلام-یدکی-برند-sitt'>استعلام اقلام یدکی برند sitt  / استعلام اقلام یدکی برند sitt </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205128/استعلام-تامین-بخشی-از-نیروی-مورد-نیاز-آزمایشگاه-فنی-و-مکانیک-خاک'>استعلام تامین بخشی از نیروی مورد نیاز آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک / استعلام, تامین بخشی از نیروی مورد نیاز آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205142/استعلام-اجرای-تعمیرات-در-اماکن-ورزشی'>استعلام اجرای تعمیرات در اماکن ورزشی / استعلام, استعلام اجرای تعمیرات در اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205156/فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-لیست-کوتاه-خرید-با-آزمایش'>فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه خرید با آزمایش / فراخوان ،فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه خرید با آزمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205170/استعلام-دستگاه-هواده--'>استعلام دستگاه هواده ... / استعلام , استعلام دستگاه هواده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205183/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی--'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی... / استعلام,اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205198/استعلام-الکترود'>استعلام الکترود  / استعلام , استعلام الکترود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205214/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-شبکه-بیسیم'>استعلام نصب و راه اندازی شبکه بیسیم / استعلام,  نصب و راه اندازی شبکه بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205229/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205244/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-بخشی-از-سایت'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی بخشی از سایت / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی بخشی از سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205256/استعلام-بازسازی-و-نوسازی-تابلوها'>استعلام بازسازی و نوسازی تابلوها / استعلام, استعلام بازسازی و نوسازی تابلوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205271/استعلام-دستگاه-ست-پنیوماتیک'>استعلام دستگاه ست پنیوماتیک / استعلام, دستگاه ست پنیوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205287/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال-کانن'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال کانن / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتال کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205300/مناقصه-عملیات-اجرایی-روشنایی-تقاطع'>مناقصه عملیات اجرایی روشنایی تقاطع  / مناقصه, مناقصه  عملیات اجرایی روشنایی تقاطع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205313/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه / استعلام,تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205327/استعلام-تجهیزات-اداری-پایگاه-معبد'>استعلام  تجهیزات اداری پایگاه معبد / استعلام, تجهیزات اداری پایگاه معبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205339/استعلام-ماشین-حساب-کاسیو'>استعلام  ماشین حساب کاسیو  / استعلام, ماشین حساب کاسیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205351/استعلام-ماشین-لباسشویی-اسنوا'>استعلام ماشین لباسشویی اسنوا / استعلام, استعلام ماشین لباسشویی اسنوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205365/استعلام-لوازم-اجرای-کانال'>استعلام لوازم اجرای کانال / استعلام,لوازم اجرای کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205379/استعلام-تابلو-برق-فشار-قوی-ایستاده'>استعلام تابلو برق فشار قوی ایستاده / استعلام,  استعلام تابلو برق فشار قوی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205395/استعلام-آزمایشات-خاک-و-آب'>استعلام آزمایشات خاک  و آب / استعلام , استعلام آزمایشات خاک  و آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205410/مناقصه-نگهداری-شبکه-آب-منطقه'>مناقصه نگهداری شبکه آب منطقه / مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه آب منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205426/استعلام-تجهیزات-هنرستانها-رشته-طراحی-دوخت'>استعلام تجهیزات هنرستانها رشته طراحی دوخت / استعلام, استعلام تجهیزات هنرستانها رشته طراحی دوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205444/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام,استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205456/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام,صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205468/استعلام-انجام-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی--'>استعلام  انجام نصب، تاسیسات برق، لوله کشی ... / استعلام, استعلام  انجام نصب، تاسیسات برق، لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205480/استعلام-درخواست-خرید-صندلی-اداری--'>استعلام درخواست خرید صندلی اداری ... / استعلام,استعلام درخواست خرید صندلی اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205492/استعلام-کیس'>استعلام کیس  / استعلام,استعلام کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205504/استعلام-عملیات-تهیه-و-حمل-و-نصب-شیر'>استعلام عملیات تهیه و حمل و نصب شیر / استعلام , استعلام عملیات تهیه و حمل و نصب شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205516/تجدید-خرید-14-دستگاه-مولد-اضطراری'>تجدید خرید 14 دستگاه مولد اضطراری  / مناقصه عمومی, تجدید خرید 14 دستگاه مولد اضطراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205528/استعلام-اجرای-دکوراسیون'>استعلام اجرای دکوراسیون / استعلام,اجرای دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205540/استعلام-خرید-لوازم-خانگی--اداری'>استعلام خرید لوازم خانگی - اداری / استعلام, خرید لوازم خانگی - اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205524/استعلام-باسکول--'>استعلام باسکول ... / استعلام , استعلام باسکول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205536/تجدید-خرید-انواع-یراق-آلات-شبکه-برق-جهت-تابستان'>تجدید خرید انواع یراق آلات شبکه برق جهت تابستان / مناقصه عمومی, تجدید خرید انواع یراق آلات شبکه برق جهت تابستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205548/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205561/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-شبرنگ-فسفری--'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی شبرنگ فسفری... / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی شبرنگ فسفری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205574/استعلام-زیرپایی'>استعلام زیرپایی  / استعلام , استعلام زیرپایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205587/استعلام-کولر-گازی-پنجره-ای--'>استعلام کولر گازی پنجره ای ... / استعلام, استعلام کولر گازی پنجره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205601/استعلام-لوازم-مبل-و-صندلی'>استعلام لوازم مبل و صندلی / استعلام, استعلام لوازم مبل و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205615/استعلام-خرید-موتور-برق-و-الکتروموتور'>استعلام خرید موتور برق و الکتروموتور  / استعلام, استعلام خرید موتور برق و الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205627/استعلام-پره-رادیاتور'>استعلام پره رادیاتور / استعلام, استعلام پره رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205639/استعلام-چراغ-عابر-پیاده-و--'>استعلام چراغ عابر پیاده و ... / استعلام , استعلام چراغ عابر پیاده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205651/استعلام-نمونه-سازی-و-طراحی-صنعتی'>استعلام نمونه سازی و طراحی صنعتی  / استعلام, نمونه سازی و طراحی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205664/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-توسعه-و-ایجاد-بلوار--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکبرداری توسعه و ایجاد بلوار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات خاکبرداری توسعه و ایجاد بلوار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205677/استعلام-کارتن--'>استعلام کارتن ... / استعلام , استعلام کارتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205692/استعلام-4681-تعمیرات-اساسی'>استعلام 4681 تعمیرات اساسی  / استعلام, استعلام 4681 تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205704/استعلام-خرید-و-نصب-انشعاب-و-کنتور-برق'>استعلام خرید و نصب انشعاب و کنتور برق / استعلام, استعلام خرید و نصب انشعاب و کنتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205718/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام,الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205731/استعلام-اجرای-بهسازی-و-نوسازی-5-واحد-ساختمان-مهمانسرا'>استعلام اجرای بهسازی و نوسازی 5 واحد ساختمان مهمانسرا / استعلام, اجرای بهسازی و نوسازی 5 واحد ساختمان مهمانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205743/استعلام-آماده-سازی-و-ایجاد-زمین-فوتسال'>استعلام  آماده سازی و ایجاد زمین فوتسال / استعلام,استعلام  آماده سازی و ایجاد زمین فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205755/استعلام-چسب-آببندی--'>استعلام چسب آببندی... / استعلام, استعلام چسب آببندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205767/استعلام-عملیات-مرمت-و-ساماندهی'>استعلام عملیات مرمت و ساماندهی / استعلام,عملیات مرمت و ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205780/استعلام-صندلی-مراجعین-نیلپر'>استعلام صندلی مراجعین نیلپر  / استعلام, استعلام صندلی مراجعین نیلپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205792/استعلام-میز-و-کمد'>استعلام میز و کمد / استعلام,استعلام میز و کمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205805/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام,استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205818/استعلام-پنکه-ایستاده-پایه-دار'>استعلام پنکه ایستاده پایه دار / استعلام , استعلام پنکه ایستاده پایه دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205830/استعلام-پوشه-اداری'>استعلام  پوشه اداری / استعلام, استعلام  پوشه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203665/مزایده-فروش-یخچال-قدیمی-پارس--تلویزیون-ماشین-لباسشویی-و--'>مزایده فروش یخچال قدیمی پارس ، تلویزیون، ماشین لباسشویی و... / مزایده ، مزایده فروش یخچال قدیمی پارس ، تلویزیون، ماشین لباسشویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203686/مزایده-مغازه-مساحت-250متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 250متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 250متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203732/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203775/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم-مساحت-6785متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم مساحت 6785متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم مساحت 6785متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203814/مزایده-یک-قطعه-زمین-دستارمی-مساحت-130-15متر'>مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 130.15متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 130.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203874/تجدید-مزایده-اقلام-لوازم-راکد-سالم-و-مستعمل-و---'>تجدید مزایده اقلام لوازم راکد سالم و مستعمل و .... / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اقلام لوازم راکد سالم و مستعمل و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203920/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-محوطه-محصور-مساحت-184-80متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه محصور مساحت 184.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه محصور مساحت 184.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203969/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-آپارتمان-های-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از آپارتمان های مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از آپارتمان های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204009/مزایده-فروش-کلیه-تجهیزات-خط-توید-ساخت-دیگ-بخار-و-مخازن-(صفر-تا-صد)'>مزایده فروش کلیه تجهیزات خط توید ساخت دیگ بخار و مخازن (صفر تا صد) / مزایده, مزایده فروش کلیه تجهیزات خط توید ساخت دیگ بخار و مخازن (صفر تا صد)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204062/مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-نصب-راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-دستگاه-خودپرداز-بانکی'>مزایده واگذاری حق امتیاز نصب، راه اندازی و بهره برداری از دستگاه خودپرداز بانکی / مزایده, مزایده واگذاری حق امتیاز نصب، راه اندازی و بهره برداری از دستگاه خودپرداز بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204106/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تحت-اختیار-خود-شماره-1080'>مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود شماره 1080 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود شماره 1080</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204146/مزایده-واشر-سر-سیلندر-پژو--'>مزایده واشر سر سیلندر پژو... / مزایده، مزایده واشر سر سیلندر پژو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204185/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-43-33متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 43.33متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 43.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204213/مزایده-ملک-مساحت-105-60متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 105.60متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 105.60متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205493/استعلام-تعمیرات-استخر'>استعلام  تعمیرات استخر  / استعلام, تعمیرات استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205505/استعلام-San-Storage'>استعلام San Storage / استعلام,استعلام San Storage</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205517/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر  / استعلام, استعلام دوربین، صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205529/استعلام-لوله-فولادی-زنگ-نزن'>استعلام لوله فولادی زنگ نزن  / استعلام , استعلام لوله فولادی زنگ نزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205541/مناقصه-خرید-یراق-آلات'>مناقصه  خرید یراق آلات / مناقصه  خرید یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205554/استعلام-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام آهن آلات ساختمانی / استعلام,استعلام آهن آلات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205566/استعلام-مطالعه-و-تهیه-نقشه-اجرایی-فاز-دو-و-برآورد-راه-دسترسی-منطقه-گردشگری'>استعلام مطالعه و تهیه نقشه اجرایی فاز دو و برآورد راه دسترسی منطقه گردشگری / استعلام, مطالعه و تهیه نقشه اجرایی فاز دو و برآورد راه دسترسی منطقه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205579/استعلام-تهیه-و-نصب-دو-دستگاه-کولرگازی'>استعلام تهیه و نصب دو دستگاه کولرگازی  / استعلام, تهیه و نصب دو دستگاه کولرگازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205592/استعلام-تجهیزات-کتابخانه-ای--'>استعلام تجهیزات کتابخانه ای ... / استعلام, استعلام تجهیزات کتابخانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205606/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205620/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی  / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205632/فراخوان-مناقصه-عمومی-اصلاح-زیرسازی--تهیه--حمل--نصب-و-اجرای-پوشش'>فراخوان مناقصه عمومی  اصلاح زیرسازی ، تهیه ، حمل ، نصب و اجرای پوشش  / فرخوان مناقصه  عمومی, فراخوان مناقصه عمومی  اصلاح زیرسازی ، تهیه ، حمل ، نصب و اجرای پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205644/استعلام-کارتریج-چاپگر-HP2035--'>استعلام کارتریج چاپگر HP2035... / استعلام,کارتریج چاپگر HP2035...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205657/استعلام-تکمیل-نمازخانه-مدارس---'>استعلام تکمیل نمازخانه مدارس  ... / استعلام, استعلام تکمیل نمازخانه مدارس  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205669/مناقصه-عملیات-انجام-خدمات-اداری'>مناقصه عملیات انجام خدمات اداری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات انجام خدمات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205683/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-وسائط-نقلیه-سبک-سنگین-و-راهسازی-اپراتوری---'>مناقصه انجام خدمات راهبری وسائط نقلیه سبک، سنگین و راهسازی اپراتوری  ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات راهبری وسائط نقلیه سبک، سنگین و راهسازی اپراتوری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205697/استعلام-احداث-زمین-چمن'>استعلام احداث زمین چمن / استعلام, استعلام احداث زمین چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205709/استعلام-محوطه-سازی'>استعلام محوطه سازی / استعلام, استعلام محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205724/استعلام-کره-حیوانی-پاستوریزه'>استعلام کره حیوانی پاستوریزه / استعلام, استعلام کره حیوانی پاستوریزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205736/استعلام-کولر-36-هزار-ایستاده--'>استعلام کولر 36 هزار ایستاده ... / استعلام, استعلام کولر 36 هزار ایستاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205748/استعلام-ایجاد-سازه-های-فلزی-ریلی-بایگانی'>استعلام  ایجاد سازه های فلزی ریلی بایگانی  / استعلام, استعلام  ایجاد سازه های فلزی ریلی بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205760/استعلام-موتور-سرور--'>استعلام موتور سرور... / استعلام, استعلام موتور سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205772/استعلام-خرید-لوازم-جهت-اجرای-آبیاری-قطره-ای'>استعلام خرید لوازم جهت اجرای آبیاری قطره ای / استعلام, استعلام خرید لوازم جهت اجرای آبیاری قطره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205785/استعلام-تعمیرات-سالنهای-ورزشی'>استعلام  تعمیرات سالنهای ورزشی / استعلام, استعلام  تعمیرات سالنهای ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205797/استعلام-پرشر-دیجیتالی--'>استعلام پرشر دیجیتالی... / استعلام, استعلام پرشر دیجیتالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205810/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205823/استعلام-دیتا-پرژکتور-و--'>استعلام دیتا پرژکتور  و .. / استعلام, استعلام دیتا پرژکتور  و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205835/استعلام-یو-پی-اس--'>استعلام یو پی اس ... / استعلام , استعلام یو پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203657/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزار-مساحت-1700متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت 1700متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت 1700متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203674/مزایده-تعداد-2-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو / مزایده, مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203706/مزایده-فروش-املاک-شماره-97-1'>مزایده فروش املاک شماره 97/1 / مزایده,مزایده فروش املاک شماره 97/1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203752/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-165-7متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 165.7متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 165.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203797/مزایده-250-دست-مانتو-دخترانه'>مزایده 250 دست مانتو دخترانه / آگهی مزایده مال منقول,مزایده 250 دست مانتو دخترانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203837/مزایده-زمینی-مسکونی-مساحت-500متر'>مزایده زمینی مسکونی مساحت 500متر  / مزایده,مزایده زمینی مسکونی مساحت 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203890/مزایده-اجاره-سالن-باغ-گلها-و-عرصه'>مزایده اجاره سالن باغ گلها و عرصه / آگهی مزایده ، مزایده اجاره سالن باغ گلها و عرصه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203943/مزایده-یک-دستگاه-فریزر-صندوقی-و--'>مزایده یک دستگاه فریزر صندوقی و ... / مزایده, مزایده یک دستگاه فریزر صندوقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203981/مزایده-زمین-شالیزار-نوبت-دوم'>مزایده زمین شالیزار نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین شالیزار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204027/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-210-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 210 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 210 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204077/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-373-12متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 373.12متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 373.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204118/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-202-65متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 202.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 202.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204164/مزایده-زغال-و-هیزم-(چوب-بلوط)'> مزایده زغال و هیزم (چوب بلوط) / مزایده,  تجدید مزایده زغال و هیزم (چوب بلوط)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204196/مزایده-فروش-تعداد-14-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 14 باب مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 14 باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205491/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام,استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205503/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205515/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205527/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام, استعلام کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205539/استعلام-کپسول-گاز'>استعلام کپسول گاز / استعلام,استعلام کپسول گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205552/استعلام-هواساز--'>استعلام هواساز ... / استعلام,استعلام دستگاه هواساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205564/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205577/استعلام-ملحفه-ملحفه-یک-بار-مصرف'>استعلام  ملحفه  ملحفه یک بار مصرف / استعلام,استعلام ملحفه  ملحفه یک بار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205590/استعلام-لاستیک'>استعلام  لاستیک / استعلام , استعلام  لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205604/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205618/استعلام-خرید-تجهیزات-الکتروتکنیک'>استعلام خرید تجهیزات الکتروتکنیک / استعلام,خرید تجهیزات الکتروتکنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205630/استعلام-کولر-گازی-پنجره-ای-نوع-سرمایشی--'>استعلام کولر گازی پنجره ای نوع سرمایشی... / استعلام,استعلام کولر گازی پنجره ای نوع سرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205642/استعلام-خرید-انواع-تابلو'>استعلام خرید انواع تابلو / استعلام, استعلام خرید انواع تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205655/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات شهری / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205667/استعلام-آمپر-متر-تابلویی-و--'>استعلام آمپر متر تابلویی و... / استعلام,آمپر متر تابلویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205681/استعلام-الکترو-پمپ'>استعلام الکترو پمپ / استعلام ,استعلام الکترو پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205695/استعلام-یک-دستگاه-وانت-ایسوزو'>استعلام یک دستگاه وانت ایسوزو  / استعلام,استعلام یک دستگاه وانت ایسوزو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205707/تجدید-مناقصه-خرید-لوازم-شبکه-روشنایی'>تجدید مناقصه خرید لوازم شبکه روشنایی  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه خرید لوازم شبکه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205721/استعلام-میز-اداری-چوبی--'>استعلام میز اداری چوبی ... / استعلام ,استعلام میز اداری چوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205734/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205746/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205758/استعلام-تهیه-مصالح-و-تکمیل-ساختمان-و-نصب-منصوبات-چاه'>استعلام تهیه مصالح و تکمیل ساختمان و نصب منصوبات چاه / استعلام, استعلام تهیه مصالح و تکمیل ساختمان و نصب منصوبات چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205770/استعلام-مخزن-زباله'>استعلام مخزن زباله  / استعلام , استعلام مخزن زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205783/استعلام-کفپوش'>استعلام کفپوش  / استعلام, استعلام کفپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205795/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان  / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205808/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر  / استعلام, سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205821/استعلام-ماشین-لباسشویی'>استعلام ماشین لباسشویی  / استعلام ماشین لباسشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205833/استعلام-اجرای-و-تهیه-لوازم-لوله-کشی--'>استعلام اجرای و تهیه لوازم لوله کشی... / استعلام, استعلام اجرای و تهیه لوازم لوله کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203654/مزایده-لوازم-تجهیزات-تاسیسات-اسقاطی-ضایعات'>مزایده لوازم، تجهیزات، تاسیسات اسقاطی، ضایعات / آگهی مزایده , مزایده لوازم، تجهیزات، تاسیسات اسقاطی، ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203669/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-قطعه-4-تفکیکی-مساحت-66-84متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول قطعه 4 تفکیکی مساحت 66.84متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول قطعه 4 تفکیکی مساحت 66.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203695/مزایده-اجاره-مجموعه-استخر-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره مجموعه استخر نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  اجاره مجموعه استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203745/مزایده-ملک-مساحت-1000-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 1000 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 1000 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203789/مزایده-چهار-باب-مغازه-تجاری'>مزایده چهار باب مغازه تجاری  / مزایده , مزایده چهار باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203819/مزایده-سنگ-آهک-دانه-بندی-شده'>مزایده سنگ آهک دانه بندی شده  / اگهی مزایده , مزایده سنگ آهک دانه بندی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203881/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-48-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 48 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 48 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203936/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-دویست-متر-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203976/مزایده-پروژه-مجتمع-فولاد-تربت-حیدریه-وکلیه-مجوزات-و-مستحدثات-مربوطه'>مزایده پروژه مجتمع فولاد تربت حیدریه وکلیه مجوزات و مستحدثات مربوطه  / مزایده , مزایده پروژه مجتمع فولاد تربت حیدریه وکلیه مجوزات و مستحدثات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204017/مزایده-باغ-چای-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ چای مساحت سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده باغ چای مساحت سیصد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204073/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان--'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان... / مزایده, مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204110/مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشجویی'>مزایده  واگذاری انتشارات دانشجویی / مزایده , مزایده  واگذاری انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204158/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-2200متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204192/مزایده-فروش-تعداد-22-فقره-املاک-آماده-فروش'>مزایده فروش تعداد 22 فقره املاک آماده فروش  / مزایده,مزایده فروش تعداد 22 فقره املاک آماده فروش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205571/مناقصه-خرید-براکت-و-چراغ-لاکپشتی'>مناقصه خرید براکت و چراغ لاکپشتی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید براکت و چراغ لاکپشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205584/استعلام-تجهیزات-هنرستانها-رشته-امور-زراعی-و-دامی'>استعلام تجهیزات هنرستانها رشته امور زراعی و دامی / استعلام, تجهیزات هنرستانها رشته امور زراعی و دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205596/استعلام-سرور-مدل-DL380'>استعلام سرور مدل DL380  / استعلام, استعلام سرور مدل DL380 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205611/استعلام-سایر-آموزش-ها'>استعلام سایر آموزش ها  / استعلام, ​سایر آموزش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205624/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام , استعلام لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205636/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-'>استعلام تکمیل زمین چمن.. / استعلام, استعلام تکمیل زمین چمن..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205648/استعلام-خرید-و-نصب-پمپ'>استعلام خرید و نصب پمپ / استعلام,خرید و نصب پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205661/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تلفن-سانترال--'>استعلام تعمیر و نگهداری تلفن سانترال... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تلفن سانترال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205673/استعلام-پک-آموزشی-پی-ال-سی'>استعلام  پک آموزشی پی ال سی  / استعلام,استعلام  پک آموزشی پی ال سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205689/استعلام-احداث-زیرگذر-تقاطع'>استعلام احداث زیرگذر تقاطع  / استعلام, احداث زیرگذر تقاطع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205701/استعلام-لوازم-تحریر-اداری'>استعلام لوازم تحریر اداری / استعلام , استعلام لوازم تحریر اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205715/استعلام-کابل-فشار-قوی-و-اجرای-کابل-کشی'>استعلام کابل فشار قوی و اجرای کابل کشی  / استعلام, کابل فشار قوی و اجرای کابل کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205728/استعلام-اسکنر-تخت-اچ-پی-واکنر'>استعلام اسکنر تخت اچ پی واکنر / استعلام, استعلام اسکنر تخت اچ پی واکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205740/استعلام-ژنارتور-برق-140-کیلو-وات'>استعلام ژنارتور برق 140 کیلو وات  / استعلام,استعلام ژنارتور برق 140 کیلو وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205752/استعلام-LAPTOP'>استعلام  LAPTOP / استعلام,  LAPTOP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205764/استعلام-تنقیه-و-پاکسازی'>استعلام تنقیه و پاکسازی  / استعلام, استعلام تنقیه و پاکسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205776/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-مقاومت-زمین--'>استعلام دستگاه اندازه گیری مقاومت زمین... / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیری مقاومت زمین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205789/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205802/استعلام-لاستیک-خودرو'>استعلام لاستیک خودرو  / استعلام ,استعلام لاستیک خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205814/استعلام-الکل-اتانول'>استعلام الکل اتانول / استعلام, استعلام الکل اتانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205827/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205840/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام , استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203662/مزایده-ملک-عرصه-44-104-متر-قدمت-دوازده-ساله-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه 44.104 متر قدمت دوازده ساله نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه 44.104 متر قدمت دوازده ساله نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203680/مزایده-زمین-مساحت-1207906متر'>مزایده زمین مساحت 1207906متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 1207906متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203723/مزایده-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده یک دستگاه کامیون / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203766/فراخوان-مزایده-طرح-کارت-پارک-سطح-شهر-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده طرح کارت پارک سطح شهر نوبت دوم / فراخوان مزایده, فراخوان مزایده طرح کارت پارک سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203806/مزایده-ملک-کاربری-دامداری-بخش-15-قزوین'>مزایده ملک کاربری دامداری بخش 15 قزوین / مزایده,مزایده ملک کاربری دامداری بخش 15 قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203860/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-365متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 365متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 365متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203910/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالصه-با-قولنامه-عادی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین خالصه با قولنامه عادی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالصه با قولنامه عادی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203955/مزایده-جذب-اسپانسر'>مزایده جذب اسپانسر  / مزایده ، مزایده جذب اسپانسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203993/مزایده-زمین-مشجر-باغ-مساحت-700-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مشجر باغ مساحت 700 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین مشجر باغ مساحت 700 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204051/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز-استان-فارس'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز استان فارس  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز استان فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204092/مزایده-واگذی-حق-بهره-برداری-اجاره-مرکز-خرید-و-فروش-پرندگان'>مزایده واگذی حق بهره برداری اجاره مرکز خرید و فروش پرندگان  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذی حق بهره برداری اجاره مرکز خرید و فروش پرندگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204127/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده , مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204172/مزایده-فروش-یک-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>مزایده فروش یک دستگاه جرثقیل سقفی / مزایده , مزایده یک دستگاه جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204204/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-93-متر-قطعه-26-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 93 متر قطعه 26 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 93 متر قطعه 26 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204236/مزایده-سه-عدد-سیم-کارت-تلفن-همراه'>مزایده سه عدد سیم کارت تلفن همراه / مزایده,مزایده سه عدد سیم کارت تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204275/تجدید-مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-405-glx'>تجدید مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 glx / آگهی تجدید مزایده اموال منقول , مزایده  فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 glx</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204300/تجدید-مزایده-اجاره-بیلبورد-و-پرتابل--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره بیلبورد و پرتابل   نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره بیلبورد و پرتابل   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204329/مزایده-دستگاه-فرز--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه فرز - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه فرز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204360/مزایده-پروانه-بهره-برداری-23-مورد-معدن--ماشین-آلات-معدنی-و-تجهیزات-فراوری'>مزایده پروانه بهره برداری 23 مورد معدن ، ماشین آلات معدنی و تجهیزات فراوری / آگهی مزایده ، مزایده پروانه بهره برداری 23 مورد معدن ، ماشین آلات معدنی و تجهیزات فراوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205570/استعلام-24000-متر-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام 24000 متر لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام 24000 متر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205583/استعلام-تعمیرات-دیوار-ضامن---'>استعلام تعمیرات دیوار ضامن .... / استعلام, استعلام تعمیرات دیوار ضامن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205595/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205610/استعلام-برآورد-تعمیرات-معاونت-هماهنگی'>استعلام برآورد تعمیرات معاونت هماهنگی  / استعلام, استعلام برآورد تعمیرات معاونت هماهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205623/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205635/استعلام-عملیات-تنقیه-و-پاکسازی-و-اجرای-قرنیز--'>استعلام عملیات تنقیه و پاکسازی و اجرای قرنیز ... / استعلام, استعلام عملیات تنقیه و پاکسازی و اجرای قرنیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205647/استعلام-خرید-قطع-کننده-و-کاور-قطع-کننده'>استعلام خرید قطع کننده و کاور قطع کننده / استعلام , استعلام خرید قطع کننده و کاور قطع کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205660/استعلام-سرور-رایانه--'>استعلام سرور رایانه ... / استعلام, استعلام سرور رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205672/استعلام-جلد-دوطرفه-کارت-بانکی'>استعلام جلد دوطرفه کارت بانکی / استعلام, جلد دوطرفه کارت بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205688/استعلام-مرمت-و-ساماندهی'>استعلام مرمت و ساماندهی / استعلام,مرمت و ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205700/استعلام-تعمیرات-ابنیه-فنی'>استعلام تعمیرات ابنیه فنی  / استعلام , استعلام تعمیرات ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205713/استعلام-آب-معدنی'>استعلام آب معدنی / استعلام, استعلام آب معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205727/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-و-آبیاری--'>استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری... / استعلام,استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205739/استعلام-تیپ-درایو-اینترنال'>استعلام  تیپ درایو اینترنال / استعلام, استعلام  تیپ درایو اینترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205751/استعلام-ویدئو--'>استعلام ویدئو ... / استعلام , استعلام ویدئو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205763/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-مركز-روستای'>استعلام تعمیر و نگهداری مركز روستای / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری مركز روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205775/استعلام-خرید-و-نصب-شبکه-بیسیم--'>استعلام  خرید و نصب شبکه بیسیم ... / استعلام, استعلام  خرید و نصب شبکه بیسیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205788/استعلام-ست-سه-تیکه-تخته-وایت-برد'>استعلام ست سه تیکه تخته وایت برد / استعلام, استعلام ست سه تیکه تخته وایت برد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205801/استعلام-اسکنر-پر-سرعت'>استعلام اسکنر پر سرعت / استعلام, استعلام اسکنر پر سرعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205813/استعلام-کولر-گازی-نکست'>استعلام کولر گازی نکست / استعلام, استعلام کولر گازی نکست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205826/استعلام-کیت'>استعلام کیت / استعلام,کیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205838/استعلام-احداث-مدرسه--'>استعلام احداث مدرسه ... / استعلام, استعلام احداث مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203661/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-262-16متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 262.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 262.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203677/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203717/مزایده-پلاک-ثبتی-سی-و-یک-فرعی-از-47-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی سی و یک فرعی از 47 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سی و یک فرعی از 47 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203762/مزایده-5-دستگاه-خودروی-پژو-سواری'>مزایده 5 دستگاه خودروی پژو سواری / مزایده, مزایده 5 دستگاه خودروی پژو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203804/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203853/مزایده-یک-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-منقول-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول منقول نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول منقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203903/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-70-95متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 70.95متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 70.95متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203954/مزایده-38-قلم-لوازم-خانگی-'>مزایده 38 قلم لوازم خانگی. / مزایده, مزایده 38 قلم لوازم خانگی.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203991/آگهی-اجاره-یک-باب-سوله-97-4-12'>آگهی اجاره یک باب سوله -97.4.12 / آگهی اجاره, آگهی اجاره یک باب سوله -97.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204042/مزایده-ششدانگ-زمین-تجمیعی-مساحت-1680متر'>مزایده ششدانگ زمین تجمیعی مساحت 1680متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تجمیعی مساحت 1680متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204090/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت صد و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و بیست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204124/مزایده-فروش-یک-قطعه-نهر-متروکه-مسکونی-مساحت-26-35متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه مسکونی مساحت 26.35متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه مسکونی مساحت 26.35متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204169/مزایده-اموال-اسقاطی-مدارس'>مزایده اموال اسقاطی مدارس / آگهی مزایده , مزایده اموال اسقاطی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204203/مزایده-قطعه-زمین-به-ابعاد-3-3--نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمین به ابعاد 3*3 - نوبت دوم  / مزایده , مزایده قطعه زمین به ابعاد 3*3  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204232/مزایده-دستگاه-تراش'>مزایده دستگاه تراش / مزایده, مزایده دستگاه تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204274/مزایده-اجاره-محل-ها'>مزایده اجاره محل ها / آگهی مزایده ,مزایده اجاره محل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204296/مزایده-پلاک-ثبتی-فرعی-105-از-3467-اصلی-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی فرعی 105 از 3467 اصلی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی فرعی 105 از 3467 اصلی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204326/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی-مساحت-یکصد-و-هشتاد-و-پنج-متر-و-سی-و-پنج-صدم-متر'>مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت یکصد و هشتاد و پنج متر و سی و پنج صدم متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت یکصد و هشتاد و پنج متر و سی و پنج صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204357/مزایده-فروش-مبل-سلطنتی'>مزایده فروش مبل سلطنتی / مزایده , مزایده فروش مبل سلطنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204389/مزایده-فروش-ماشین-آلات-خود'>مزایده فروش ماشین آلات خود / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204430/مزایده-اجاره-فست-فود-و-اجاره-بوفه'>مزایده اجاره فست فود و اجاره بوفه  / آگهی مزایده, مزایده اجاره فست فود و اجاره بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204225/مزایده-وصول-عوارض-و--'>مزایده  وصول عوارض و ... / مزایده , مزایده  وصول عوارض و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204262/مزایده-میز-تلویزیون-مشکی--میز-تلویزیون-z-میز-نهار-خوری'>مزایده میز تلویزیون مشکی - میز تلویزیون z- میز نهار خوری / مزایده,مزایده میز تلویزیون مشکی - میز تلویزیون z- میز نهار خوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204290/مزایده-آپارتمان-مساحت-166-متر-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 166 متر قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 166 متر قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204319/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-172-63متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 172.63متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 172.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204350/مزایده-تعداد-2521-کارتن-مایع-ظرفشویی'>مزایده تعداد 2521 کارتن مایع ظرفشویی / مزایده, مزایده تعداد 2521 کارتن مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204378/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-243-07متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت  عرصه 243.07متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت  عرصه 243.07متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204423/مزایده-ششدانگ-یک-دربند-دکان-بخش-یک-نیشابور'>مزایده ششدانگ یک دربند دکان بخش یک نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دربند دکان بخش یک نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204466/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-کلی-200-من'>مزایده پلاک ثبتی مساحت کلی 200 من / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت کلی 200 من</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204530/مزایده-آپارتمان-قطعه-دوم-تفکیکی-51-66متر'>مزایده آپارتمان قطعه دوم تفکیکی 51.66متر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه دوم تفکیکی 51.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204610/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-تجدید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس تجدید / تجدید آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204683/مزایده-فروش-تعداد-دو-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204776/مزایده-فروش-املاک-استان-خراسان-جنوبی'>مزایده فروش املاک استان خراسان جنوبی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان خراسان جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204866/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-مساحت-177متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین مساحت 177متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین مساحت 177متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204933/مزایده-فروش-پساب-فاضلاب'>مزایده فروش پساب فاضلاب / آگهی مزایده, مزایده فروش پساب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205021/تجدید-مزایده-9-عدد-تابلو-تبلیغات-بر-روی-سقف---'>تجدید مزایده 9 عدد تابلو تبلیغات بر روی سقف  .... / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده 9 عدد تابلو تبلیغات بر روی سقف  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205078/مزایده-ملک-مساحت-1051-5متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 1051.5متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1051.5متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205175/مزایده-ساختمان-مسکونی-سی-سال-ساخت-271متر'>مزایده ساختمان مسکونی سی سال ساخت 271متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی سی سال ساخت 271متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205235/مزایده-آپارتمان-معادل-82-5متر'>مزایده آپارتمان معادل 82.5متر  / مزایده،مزایده آپارتمان معادل 82.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205325/مزایده-یک-واحد-ساختمانی-عرصه306-متر'>مزایده یک واحد ساختمانی عرصه306 متر  / مزایده,مزایده یک واحد ساختمانی عرصه306 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205416/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-شماره-542-فرعی-عرصه-147-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده شماره 542 فرعی عرصه 147.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده شماره 542 فرعی عرصه 147.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205582/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-221-81متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 221.81متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 221.81متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205723/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-110-2متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 110.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 110.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205848/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205860/استعلام-لوازم-دوربین'>استعلام  لوازم دوربین  / استعلام, استعلام  لوازم دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205872/استعلام-وسایل-ورزشی'>استعلام وسایل ورزشی / استعلام,وسایل ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205884/استعلام-ارائه-و-تامین-اینترنت--'>استعلام ارائه و تامین اینترنت ... / استعلام,استعلام ارائه و تامین اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205897/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205909/استعلام-بشقاب-میناکاری'>استعلام بشقاب میناکاری / استعلام,استعلام بشقاب میناکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205921/استعلام-خرید-تایل-گچی-PVC'>استعلام  خرید تایل گچی PVC / استعلام, خرید تایل گچی PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205933/استعلام-اسپلیت'>استعلام اسپلیت  / استعلام , استعلام اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205945/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-(جاری)-ابنیه--تاسیسات--اماکن-و--'>مناقصه تعمیر و نگهداری (جاری) ابنیه ، تاسیسات ، اماکن و... / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری (جاری) ابنیه ، تاسیسات ، اماکن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205957/استعلام-سرنگ-پزشکی-و--'>استعلام سرنگ پزشکی و ... / استعلام , استعلام سرنگ پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204476/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-میزان-ده-من-محلی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی میزان ده من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی میزان ده من محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204550/فروش-۳۰هزارتن-سنگ-آهک-دانه-بندی-شده'>فروش ۳۰هزارتن سنگ آهک دانه بندی شده  / آگهی مزایده , فروش ۳۰هزارتن سنگ آهک دانه بندی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204620/مزایده-اجاره-لایت-باکس-نوبت-دوم'>مزایده اجاره لایت باکس  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره لایت باکس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204697/مزایده-فروش-عرصه-و-اعیان-ملک--'>مزایده فروش عرصه و اعیان ملک... / مزایده فروش , مزایده فروش عرصه و اعیان ملک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204810/مزایده-واگذاری-یک-باب-چایخانه'>مزایده واگذاری یک باب چایخانه  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک باب چایخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204880/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-134-60متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 134.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 134.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204959/مزایده-ششدانگ-زمین-کاربری-باغی-بخش-یازده-فارس'>مزایده ششدانگ زمین کاربری باغی بخش یازده فارس / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کاربری باغی بخش یازده فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205028/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-خانه-مساحت-110متر'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 110متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 110متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205100/مزایده-مغازه-مساحت-صغیر-13-47متر-تجدید'>مزایده مغازه مساحت صغیر 13.47متر تجدید / مزایده,مزایده مغازه مساحت صغیر 13.47متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205197/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-276-27متر-مرحله-سوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 276.27متر مرحله سوم / مزایده، مزایده ملک مساحت عرصه 276.27متر مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205269/مزایده-ششدانگ-زمین-یکباب-حمام-عمومی-607-08متر'>مزایده ششدانگ زمین یکباب حمام عمومی 607.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین یکباب حمام عمومی 607.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205371/مزایده-ملک-قطعه-854-تفکیکی-عرصه-200-متر'>مزایده ملک قطعه 854 تفکیکی عرصه 200 متر  / مزایده,مزایده ملک قطعه 854 تفکیکی عرصه 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205425/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-15-فرعی-عرصه-141-5متر'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 15 فرعی عرصه 141.5متر / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 15 فرعی عرصه 141.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205607/مزایده-دو-قطعه-زمین-و-ساختمان'>مزایده دو قطعه زمین و ساختمان / مزایده,مزایده دو قطعه زمین و ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205815/مزایده-اجاره-حداکثر-یکساله-فضاها--نوبت-دوم'>مزایده اجاره حداکثر یکساله فضاها  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره حداکثر یکساله فضاها  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205851/استعلام-خرید-و-نصب-2-دستگاه-هوارسان--'>استعلام خرید و نصب 2 دستگاه هوارسان... / استعلام, استعلام خرید و نصب 2 دستگاه هوارسان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205863/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستان-های--'>استعلام تعمیرات اساسی دبستان های ... / استعلام, تعمیرات اساسی دبستان های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205875/استعلام-وانت-کاپرا'>استعلام وانت کاپرا / استعلام,استعلام وانت کاپرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205887/استعلام-اصلاح-راهرو'>استعلام اصلاح راهرو / استعلام,اصلاح راهرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205900/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور / استعلام, پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205912/استعلام-کناف-پانل-گچی'>استعلام کناف پانل گچی  / استعلام,استعلام کناف پانل گچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205924/استعلام-دستگاه-پرکن-و-بسته-بندی-کننده'>استعلام دستگاه پرکن و بسته بندی کننده / استعلام , استعلام دستگاه پرکن و بسته بندی کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205936/استعلام-اسپلیت'>استعلام اسپلیت  / استعلام , استعلام اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205948/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو / استعلام,تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205960/استعلام-اتصالات-و-شیرآلات'>استعلام اتصالات و شیرآلات / استعلام,استعلام اتصالات و شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204219/مزایده-دستگاه-اره-برش-فرز--'>مزایده دستگاه اره، برش، فرز... / مزایده, مزایده دستگاه اره، برش، فرز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204252/مزایده-یاتاقان-متحرک--'>مزایده یاتاقان متحرک... / مزایده,مزایده یاتاقان متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204285/مزایده-حضوری-فروش-تعداد-دو-دستگاه-سواری-پژو-405-مدل-های-1391-و-1392'>مزایده حضوری فروش تعداد دو دستگاه سواری پژو 405 مدل های 1391 و 1392 / مزایده حضوری, مزایده حضوری فروش تعداد دو دستگاه سواری پژو 405 مدل های 1391 و 1392</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204313/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-130-75متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 130.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 130.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204344/مزایده-اجاره-غرفه-فروش-آبمیوه-غرفه-بستنی-غرفه-فروش-آبنبات'>مزایده اجاره غرفه فروش آبمیوه، غرفه بستنی، غرفه فروش آبنبات / آگهی فراخوان مزایده عمومی,مزایده اجاره غرفه فروش آبمیوه، غرفه بستنی، غرفه فروش آبنبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204371/مزایده-عمومی-فروش-اراضی'>مزایده عمومی فروش اراضی / مزایده,مزایده عمومی فروش اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204418/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-58-96متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 58.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 58.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204453/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد'>مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204523/مزایده-ششدانگ-زمین-885-5متر-قطعه-32-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین 885.5متر قطعه 32 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 885.5متر قطعه 32 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204588/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و زمین نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204664/مزایده-خانه-کودک'>مزایده خانه کودک / مزایده, مزایده خانه کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204759/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-6056متر-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 6056متر تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6056متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204853/مزایده-لوله'>مزایده لوله / مزایده, مزایده لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204925/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-457-03متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 457.03متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 457.03متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205011/مزایده-واگذاری-امتیاز-محل-دکه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز محل دکه نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری امتیاز محل دکه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205068/مزایده-فروش-خودرو-(قابل-شماره-گذاری)'>مزایده فروش خودرو (قابل شماره گذاری) / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو (قابل شماره گذاری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205163/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-نه-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل نه قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل نه قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205224/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-نیسان-پاترول'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری نیسان پاترول / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری نیسان پاترول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205309/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-332-10متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 332.10متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 332.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205401/مزایده-25-26-سهم-مشاع-از-96-سهم-عرصه-و-اعیان-به-انضمام-1-16-اعیانی-از-ملک'>مزایده 25.26 سهم مشاع از 96 سهم عرصه و اعیان به انضمام 1.16 اعیانی از ملک  / مزایده,مزایده 25.26 سهم مشاع از 96 سهم عرصه و اعیان به انضمام 1.16 اعیانی از ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205549/مزایده-تعدادی-اماکن-مازاد'>مزایده تعدادی اماکن مازاد / آگهی مزایده , مزایده تعدادی اماکن مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205712/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مستعمل نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مستعمل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205846/استعلام-لکه-گیری--گچکاری--نقاشی'>استعلام لکه گیری ، گچکاری ، نقاشی  / استعلام, استعلام لکه گیری ، گچکاری ، نقاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205858/استعلام-تهیه-کود-ورمی-کمپوست-جهت-مزارع-نمایشی--'>استعلام  تهیه کود ورمی کمپوست جهت مزارع نمایشی ... / استعلام, استعلام  تهیه کود ورمی کمپوست جهت مزارع نمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205870/استعلام-ارائه-و-تامین-اینترنت'>استعلام ارائه و تامین اینترنت / استعلام,استعلام ارائه و تامین اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205882/استعلام-منبع-کویل-دار-2000-لیتری'>استعلام منبع کویل دار 2000 لیتری / استعلام, استعلام منبع کویل دار 2000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205895/استعلام-خرید-و-نصب-قفسه-بایگانی--'>استعلام خرید و نصب قفسه بایگانی... / استعلام, استعلام خرید و نصب قفسه بایگانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205907/استعلام-ست-آموزشی-آسانسور-3-طبقه'>استعلام ست آموزشی آسانسور 3 طبقه  / استعلام , استعلام ست آموزشی آسانسور 3 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205919/استعلام-کلمپ-استیل'>استعلام کلمپ استیل / استعلام,کلمپ استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205931/استعلام-سازه--'>استعلام سازه ... / استعلام , استعلام سازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205943/استعلام-خرید-سیدر-یا-اسفنج-گوسفندی'>استعلام خرید سیدر یا اسفنج گوسفندی / استعلام, خرید سیدر یا اسفنج گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205955/استعلام-اجرای-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام اجرای تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام, اجرای تعمیرات اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205969/استعلام-کارتریج-چاپگر-لیزری'>استعلام کارتریج چاپگر لیزری / استعلام , استعلام کارتریج چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204241/مزایده-جاروبرقی-چای-ساز'>مزایده جاروبرقی- چای ساز  / مزایده,مزایده جاروبرقی- چای ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204281/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204305/مزایده-خودروی-206-مدل-82'>مزایده خودروی 206 مدل 82 / مزایده خودروی 206 مدل 82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204338/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرس-هیدرولیکی--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه پرس هیدرولیکی - نوبت دوم  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پرس هیدرولیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204365/مزایده-خودرو-پیکان'>مزایده خودرو پیکان  / اگهی مزایده , مزایده خودرو پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204401/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-7-قوچان'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش 7 قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش 7 قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204448/مزایده-تعداد-60-دستگاه-کپسول-اطفای-حریق-دستی'>مزایده تعداد 60 دستگاه کپسول اطفای حریق دستی / مزایده,مزایده تعداد 60 دستگاه کپسول اطفای حریق دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204499/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-710-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 710 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 710 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204573/مزایده-ماترک-شامل-عرصه-زراعی-و-مسکونی'>مزایده ماترک شامل عرصه زراعی و مسکونی / مزایده,مزایده ماترک شامل عرصه زراعی و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204642/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204721/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-97-12متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 97.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 97.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204838/مزایده-حق-انتفاع-تابلوهای-رول-آپ'>مزایده حق انتفاع تابلوهای رول آپ  / مزایده , مزایده حق انتفاع تابلوهای رول آپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204898/مزایده-پلاک-1225-478-اصلی-مساحت-4791-45متر'>مزایده پلاک 1225/478 اصلی مساحت 4791.45متر / مزایده,مزایده پلاک 1225/478 اصلی مساحت 4791.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204989/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-60-50متر-قدمت-11-ساله-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت 60.50متر قدمت 11 ساله نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت 60.50متر قدمت 11 ساله نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205045/مزایده-یکباب-حیاط-مسکونی-مساحت-127-متر'>مزایده یکباب حیاط مسکونی مساحت 127 متر / مزایده,مزایده یکباب حیاط مسکونی مساحت 127 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205141/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-150-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 150 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205212/مزایده-یک-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو  - نوبت دوم  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205282/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تاکسی'>مزایده فروش یک دستگاه تاکسی  / اگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تاکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205391/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-9-70متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 9.70متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 9.70متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205434/مزایده-کاشی-و-سرامیک'>مزایده کاشی و سرامیک / مزایده,مزایده کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205678/مزایده-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-کلیه-ابنیه-فنی--ساختمان-و----نوبت-اول--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی ، ساختمان و ... - نوبت اول - مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی ، ساختمان و ... - نوبت اول - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205843/استعلام-نمای-کامپوزیت-و-اجرای-سقف-کاذب'>استعلام نمای کامپوزیت و اجرای سقف کاذب / استعلام, استعلام نمای کامپوزیت و اجرای سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205855/استعلام-تکمیل-مجموعه-ورزشی'>استعلام تکمیل مجموعه ورزشی / استعلام,استعلام تکمیل مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205867/استعلام-آجر-فشاری'>استعلام آجر فشاری / استعلام, استعلام آجر فشاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205879/استعلام-بسته-نرم-افزار--'>استعلام بسته نرم افزار ... / استعلام , استعلام بسته نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205892/استعلام-جرثقیل-سقفی-2-تنی'>استعلام جرثقیل سقفی 2 تنی / استعلام, استعلام جرثقیل سقفی 2 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205904/استعلام-ست-دوربین-مداربسته-و-دانگل-و-مودم'>استعلام ست دوربین مداربسته و دانگل و مودم  / استعلام, استعلام ست دوربین مداربسته و دانگل و مودم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205916/استعلام-میکروفون-ویژه-تشخیص-گفتار'>استعلام میکروفون ویژه تشخیص گفتار / استعلام,استعلام میکروفون ویژه تشخیص گفتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205928/استعلام-خرید-3-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام خرید 3 دستگاه کولر گازی  / استعلام , استعلام خرید 3 دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205940/استعلام-صندلی-کامپیوتر-دسته-دار'>استعلام صندلی کامپیوتر دسته دار / استعلام,استعلام صندلی کامپیوتر دسته دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205952/استعلام-اسپیلت-12000-سرد-و-گرم-گری'>استعلام اسپیلت 12000 سرد و گرم گری / استعلام, اسپیلت 12000 سرد و گرم گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205964/استعلام-سیستم-راداری'>استعلام سیستم راداری  / استعلام,استعلام سیستم راداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205967/مزایده-فروش-9-قلم-ابزارآلات-و--'>مزایده فروش 9 قلم ابزارآلات و... / مزایده , مزایده فروش 9 قلم ابزارآلات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204394/مزایده-فروش-کولرهای-اسپیلت-دایکن'>مزایده فروش کولرهای اسپیلت دایکن / مزایده، مزایده فروش کولرهای اسپیلت دایکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204431/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-57-25متر-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 57.25متر مرحله اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 57.25متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204482/مزایده-خودروی-کامیونت-جرثقیل'>مزایده خودروی کامیونت جرثقیل / مزایده, مزایده خودروی کامیونت جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204556/مزایده-آپارتمان-مساحت-58-44متر'>مزایده آپارتمان مساحت 58.44متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 58.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204621/مزایده-فروش-دو-واحد-مسکونی'>مزایده فروش دو واحد مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204698/مزایده-پلاک-41-فرعی-از-188-اصلی-بخش-7-چناران-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 41 فرعی از 188 اصلی بخش 7 چناران نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک 41 فرعی از 188 اصلی بخش 7 چناران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204814/مزایده-پژو-206'>مزایده پژو 206 / آگهی مزایده, مزایده پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204884/مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-مرکز-بهداشتی-درمانی-شبانه-روزی'>مزایده عمومی بهره برداری از مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی / مزایده عمومی, مزایده عمومی بهره برداری از مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204966/مزایده-پلاک-331-فرعی-مساحت-174-48متر'>مزایده پلاک 331 فرعی مساحت 174.48متر  / مزایده,مزایده پلاک 331 فرعی مساحت 174.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205035/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-عرصه-96-30متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 96.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 96.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205108/مزایده-واگذاری-پلاک-ثبتی-مساحت-206-5متر'>مزایده واگذاری پلاک ثبتی مساحت 206.5متر  / مزایده,مزایده واگذاری پلاک ثبتی مساحت 206.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205205/مزایده-باغ'>مزایده باغ  / مزایده،مزایده باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205270/مزایده-خودروی-206'>مزایده خودروی 206  / مزایده , مزایده خودروی 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205374/مزایده-آپارتمان-قطعه-هشت-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان قطعه هشت تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه هشت تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205428/مزایده-فروش-خودروها-و-دستگاه-های-اسقاطی'>مزایده فروش خودروها و دستگاه های اسقاطی  / مزایده, مزایده  فروش خودروها و دستگاه های اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205612/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-432-7متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 432.7متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 432.7متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205839/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قدمت-15-سال-مساحت-94متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قدمت 15 سال مساحت 94متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قدمت 15 سال مساحت 94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205852/استعلام-خرید-فن-کوئل-سقفی'>استعلام خرید فن کوئل سقفی / استعلام خرید فن کوئل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205864/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205876/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی--'>استعلام مرمت بنای تاریخی ... / استعلام, استعلام مرمت بنای تاریخی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205889/استعلام-ملزومات-بهداشتی--'>استعلام ملزومات بهداشتی ... / استعلام , استعلام ملزومات بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205901/استعلام-عملیات-اجرایی-تهیه-مصالح-و-اجرای-فنس-کشی'>استعلام عملیات اجرایی تهیه مصالح و اجرای فنس کشی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی تهیه مصالح و اجرای فنس کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205913/استعلام-دستگاه-پشتیبان-گیری-اطلاعات'>استعلام دستگاه پشتیبان گیری اطلاعات / استعلام,استعلام دستگاه پشتیبان گیری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205925/استعلام-ارائه-و-تامین-اینترنت'>استعلام ارائه و تامین اینترنت / استعلام, استعلام ارائه و تامین اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205937/استعلام-توتال-استیشن-دوربین'>استعلام توتال استیشن دوربین / استعلام , استعلام توتال استیشن دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205949/استعلام-روغن-پایه-و--'>استعلام روغن پایه و... / استعلام,استعلام روغن پایه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205961/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت--'>استعلام کولر گازی اسپلیت... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205442/استعلام-لوازم-خودرو-و-ماشین-آلات'>استعلام لوازم خودرو و ماشین آلات  / استعلام, استعلام لوازم خودرو و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205454/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205466/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205478/مناقصه-عمومی-خدمات-مشاوره-رفع-نواقص-پیست-اسکی-بیجار'>مناقصه عمومی خدمات مشاوره رفع نواقص پیست اسکی بیجار / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات مشاوره رفع نواقص پیست اسکی بیجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205490/استعلام-دستگاه-رک--'>استعلام دستگاه رک ... / استعلام , استعلام دستگاه رک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205502/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام, مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان شاهین شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205514/استعلام-ساماندهی-و-دیواره-سازی-رودخانه'>استعلام ساماندهی و دیواره سازی رودخانه / استعلام, ساماندهی و دیواره سازی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205526/استعلام-pc-(کیس)-به-همراه-سایر-تجهیزات'>استعلام  pc (کیس) به همراه سایر تجهیزات  / استعلام,  pc (کیس) به همراه سایر تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205538/مناقصه-تخریب-و-آواربرداری'>مناقصه تخریب و آواربرداری  / مناقصه عمومی, مناقصه تخریب و آواربرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205551/تجدید-مناقصه-خرید-200-کیلومتر-کابل'>تجدید مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل  / مناقصه ، تجدید مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل 25+25+70+70*3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205563/استعلام-خرید-ابزارآلات'>استعلام خرید ابزارآلات / استعلام , استعلام خرید ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205576/استعلام-موتور-چمن-زن'>استعلام موتور چمن زن / استعلام , استعلام موتور چمن زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205589/استعلام-لکه-گیری-و-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام لکه گیری و رنگ آمیزی ساختمان  / استعلام, استعلام لکه گیری و رنگ آمیزی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205603/استعلام-دستگاه-گندگی-کارگاه-چوب--'>استعلام دستگاه گندگی کارگاه چوب... / استعلام,استعلام دستگاه گندگی کارگاه چوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205617/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205629/استعلام-انکوباتور-معمولی-برای-آزمایشگاه-آب-و-کنترل-مواد-غذایی'>استعلام انکوباتور معمولی برای آزمایشگاه آب و کنترل مواد غذایی  / استعلام , استعلام انکوباتور معمولی برای آزمایشگاه آب و کنترل مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205641/استعلام-خرید-تجهیزات-سالن'>استعلام خرید تجهیزات سالن  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205654/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205666/استعلام-خرید-و-نصب-هوارسان-استخر--'>استعلام خرید و نصب هوارسان استخر ... / استعلام, استعلام خرید و نصب هوارسان استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205680/استعلام-اجرای-سیفون-رود-پیش'>استعلام اجرای سیفون رود پیش / استعلام, استعلام اجرای سیفون رود پیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205694/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-و-نصب-عایق-رطوبتی'>اصلاحیه مناقصه تهیه و نصب عایق رطوبتی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب عایق رطوبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205706/استعلام-تشک-مواج-سلولی'>استعلام تشک مواج سلولی / استعلام, استعلام تشک مواج سلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205720/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205733/استعلام-عملیات-خرید-آب'>استعلام عملیات خرید آب / استعلام , عملیات خرید آب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205745/استعلام-پوشه-و-جلد-پلاستیکی'>استعلام پوشه و جلد پلاستیکی / استعلام ,استعلام  پوشه و جلد پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205757/استعلام-کنتور-آب-الکتراسونیک'>استعلام کنتور آب الکتراسونیک / استعلام , استعلام کنتور آب الکتراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205769/استعلام-باتری-سرب-اسید-خشک'>استعلام باتری سرب اسید خشک / استعلام, استعلام باتری سرب اسید خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205782/اصلاحیه-مناقصه-فراخوان-تعمیرات-اساسی-مخارن-سقف-شناور'>اصلاحیه مناقصه فراخوان تعمیرات اساسی مخارن سقف شناور / اصلاحیه مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان تعمیرات اساسی مخارن سقف شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205794/استعلام-فایروال-رایانه--'>استعلام فایروال رایانه ... / استعلام, استعلام فایروال رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205807/استعلام-پیچ-گوشتی-شارژی-بوش'>استعلام پیچ گوشتی شارژی بوش  / استعلام ,استعلام پیچ گوشتی شارژی بوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205820/استعلام-موتور-ویلمو-8-اسب-بخار-اصلی'>استعلام موتور ویلمو 8 اسب بخار اصلی / استعلام, استعلام موتور ویلمو 8 اسب بخار اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205832/استعلام-بهای-مشارکت-در-تعمیر-و-مرمت-ابنیه-تاریخی--'>استعلام بهای مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی... / استعلام, استعلام بهای مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203668/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-82-66متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.66متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203693/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-دوم-تفکیکی-88-56متر-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی 88.56متر طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی 88.56متر طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203738/مزایده-اجاره-سالیانه-جایگاه-CNG-تجدید'>مزایده اجاره سالیانه جایگاه CNG تجدید  / مزایده کتبی, مزایده اجاره سالیانه جایگاه CNG تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203784/مزایده-اجاره-عرصه-برای-برپایی-نمایشگاه-صنایع-دستی'>مزایده اجاره عرصه برای برپایی نمایشگاه صنایع دستی  / آگهی فراخوان مزایده, مزایده اجاره عرصه برای برپایی نمایشگاه صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203817/مزایده-سایت-اینترنت-دانشگاه-نوبت-دوم'>مزایده سایت اینترنت دانشگاه نوبت دوم  / مزایده , مزایده سایت اینترنت دانشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203876/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-302-4متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 302.4متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 302.4متر نوبت اول  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203932/مزایده-مغازه-مساحت-16-5متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه مساحت 16.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه مساحت 16.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203975/مزایده-واگذاری-بخش-سرپایی-داروخانه'>مزایده واگذاری بخش سرپایی داروخانه / مزایده، مزایده واگذاری بخش سرپایی داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204013/مزایده-زمین-مشجر-مساحت-102-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مشجر مساحت 102 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مشجر مساحت 102 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205513/استعلام-خرید-الکتروگیربکس-خورشیدی'>استعلام خرید الکتروگیربکس خورشیدی / استعلام , استعلام خرید الکتروگیربکس خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205525/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان  / استعلام, استعلام سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205537/استعلام-خرید-و-اجرای-110-متر-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید و اجرای 110 متر لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید و اجرای 110 متر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205550/مناقصه-خريد-انواع-مقره'>مناقصه خريد انواع مقره / مناقصه , مناقصه خريد انواع مقره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205562/استعلام-الکتروپمپ-شناور-به-همراه-دو-عدد-تبدیل---'>استعلام الکتروپمپ شناور به همراه دو عدد تبدیل  ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور به همراه دو عدد تبدیل  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205575/استعلام-فعالیت-های-طراحی-تخصصی--'>استعلام فعالیت های طراحی تخصصی ... / استعلام , استعلام فعالیت های طراحی تخصصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205588/استعلام-تامین-سرویس-ارتباطی-خصوصی'>استعلام تامین سرویس ارتباطی خصوصی / استعلام , استعلام تامین سرویس ارتباطی خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205602/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205616/استعلام-خرید-سرور-hp-g9--'>استعلام خرید سرور hp g9... / استعلام,خرید سرور hp g9...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205628/استعلام-مایع-شیشه-شور-خودرو'>استعلام مایع شیشه شور خودرو  / استعلام, استعلام مایع شیشه شور خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205640/استعلام-لرزه-گیر'>استعلام لرزه گیر / استعلام, استعلام لرزه گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205653/مناقصه-اجرای-کفپوش-گذاری-پیاده-روها-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کفپوش گذاری پیاده روها نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کفپوش گذاری پیاده روها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205665/فراخوان-طراحی-و-تهیه-تجهیزات-مربوط-به-طرح-جامع-بهینه-سازی'>فراخوان طراحی و تهیه تجهیزات مربوط به طرح جامع بهینه سازی / آگهی فراخوان‌ عمومی , فراخوان طراحی و تهیه تجهیزات مربوط به طرح جامع بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205679/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-سخت-افزار-و--'>استعلام پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و ... / استعلام,استعلام پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205693/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام, استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205705/استعلام-صندلی-مدیریتی-دنا'>استعلام صندلی مدیریتی دنا / استعلام, استعلام صندلی مدیریتی دنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205719/استعلام-دستگاه-آب-سرد-کن-ایستکول--'>استعلام دستگاه آب سرد کن ایستکول... / استعلام, استعلام دستگاه آب سرد کن ایستکول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205732/استعلام-یخچال-12-فوت'>استعلام یخچال 12 فوت / استعلام, استعلام یخچال 12 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205744/استعلام-مینی-فرز'>استعلام مینی فرز  / استعلام , استعلام مینی فرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205756/استعلام-صندلی-مبلی'>استعلام صندلی مبلی / استعلام,استعلام صندلی مبلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205768/استعلام-مطالعه-و-تهیه-نقشه-های-اجرایی-فاز-دو'>استعلام مطالعه و تهیه نقشه های اجرایی فاز دو  / استعلام,استعلام مطالعه و تهیه نقشه های اجرایی فاز دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205781/استعلام-دفتر-شاخص-و-حضور-و-غیاب-مدارس-متوسطه--'>استعلام دفتر شاخص و حضور و غیاب مدارس متوسطه... / استعلام, استعلام دفتر شاخص و حضور و غیاب مدارس متوسطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205793/استعلام-تامین-مواد-غذایی-مورد-نیاز-اردوها'>استعلام تامین مواد غذایی مورد نیاز اردوها  / استعلام , استعلام تامین مواد غذایی مورد نیاز اردوها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205806/استعلام-دستمال-دو-قلو'>استعلام دستمال دو قلو  / استعلام , استعلام دستمال دو قلو حوله ای بزرگ چشمک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205819/استعلام-4097-تعمیرات-اساسی-مدارس---'>استعلام 4097 تعمیرات اساسی مدارس .... / استعلام, استعلام 4097 تعمیرات اساسی مدارس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205831/استعلام-نسل-8-همراه-با-کلیه-متعلقات--'>استعلام نسل 8 همراه با کلیه متعلقات... / استعلام,استعلام نسل 8 همراه با کلیه متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203667/مزایده-آپارتمان-مسکونی-شمال-طبقه-سه-مساحت-88متر'>مزایده آپارتمان مسکونی شمال طبقه سه مساحت 88متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی شمال طبقه سه مساحت 88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203690/مزایده-زمین-مساحت-279-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 279 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 279 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203737/مزایده-یک-قطعه-زمین-بیاض-بخش-هشت-کرمانشاه'>مزایده یک قطعه زمین بیاض بخش هشت کرمانشاه  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بیاض بخش هشت کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203779/مزایده-مغازه-مساحت-68-84متر-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده مغازه مساحت 68.84متر قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده مغازه مساحت 68.84متر قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203816/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203875/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره یک واحد مسکونی نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری به اجاره یک واحد مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203928/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-170-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 170 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 170 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203973/مزایده-عمومی-فروش-اقلام-مازاد'>مزایده عمومی فروش اقلام مازاد / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش اقلام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204010/مزایده-عرضه-عمومی-سهام--دارایی-و-جایگاه-سوخت'>مزایده عرضه عمومی سهام ، دارایی و جایگاه سوخت / مزایده عرضه عمومی سهام ، دارایی و جایگاه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204068/مزایده-زمین-مزروعی-به-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-بخش-15-مهاباد'>مزایده زمین مزروعی به پلاک ثبتی سه فرعی بخش 15 مهاباد / مزایده,مزایده زمین مزروعی به پلاک ثبتی سه فرعی بخش 15 مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204107/مزایده-یکدستگاه-رایانه-خانگی-و--'>مزایده  یکدستگاه رایانه خانگی و ... / مزایده, مزایده  یکدستگاه رایانه خانگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204148/مزایده-فروش-میلگرد-فولادی'>مزایده فروش میلگرد فولادی / مزایده, مزایده فروش میلگرد فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204187/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204214/مزایده-واگذاری-مکان-کتابفروشی'>مزایده واگذاری مکان کتابفروشی / مزایده , مزایده واگذاری مکان کتابفروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205614/استعلام-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام قطعات کامپیوتر... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205626/استعلام-خرید-میخ-فولادی-قلابدار'>استعلام خرید میخ فولادی قلابدار / استعلام , استعلام خرید میخ فولادی قلابدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205638/استعلام-چاپ-سالنامه-آماری'>استعلام چاپ سالنامه آماری / استعلام, چاپ سالنامه آماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205650/تجدید-مناقصه-ساخت-ماکت-شرکت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ساخت ماکت شرکت  نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه ساخت ماکت شرکت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205663/استعلام-اصلاح-و-ایمن-سازی-پیچ--'>استعلام اصلاح و ایمن سازی پیچ... / استعلام,اصلاح و ایمن سازی پیچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205676/استعلام-جای-سی-دی'>استعلام جای سی دی  / استعلام, استعلام جای سی دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205691/استعلام-تخریب-تهیه-مصالح-تعمیر-و-ساخت-4-اتاق--'>استعلام تخریب، تهیه مصالح، تعمیر و ساخت 4 اتاق... / استعلام, استعلام تخریب، تهیه مصالح، تعمیر و ساخت 4 اتاق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205703/استعلام-خرید-و-تجهیز-سیستم-صوتی-و-تصویری-ایرانی'>استعلام خرید و تجهیز سیستم صوتی و تصویری ایرانی / استعلام, خرید و تجهیز سیستم صوتی و تصویری ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205717/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205730/استعلام-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام قطعات کامپیوتر... / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205742/استعلام-تهیه-و-نصب-کفپوش-سالن'>استعلام تهیه و نصب کفپوش سالن  / استعلام, استعلام تهیه و نصب کفپوش سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205754/استعلام-دستگاه-SAN-STRORAGE-UNITY-300-و-قطعات-سخت-افزاری'>استعلام دستگاه SAN STRORAGE UNITY 300 و قطعات سخت افزاری / استعلام, استعلام دستگاه SAN STRORAGE UNITY 300 و قطعات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205766/استعلام-توالت-فرنگی--کنتور-آب-آپارتمانی'>استعلام توالت فرنگی - کنتور آب آپارتمانی / استعلام, استعلام توالت فرنگی - کنتور آب آپارتمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205779/استعلام-چاپ--'>استعلام چاپ ... / استعلام , استعلام چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205791/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205804/استلعلام-دوخت-و-درزگیری-کف-پوش-سالن--'>استلعلام دوخت و درزگیری کف پوش سالن ... / استعلام, استلعلام دوخت و درزگیری کف پوش سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205817/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری--'>استعلام تجهیزات کامپیوتری ... / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205829/استعلام-تکمیل-نمازخانه'>استعلام تکمیل نمازخانه / استعلام, تکمیل نمازخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203664/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-خانه-مساحت-288-36متر'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 288.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 288.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203684/مزایده-غرفه-فروش-بلیط'>مزایده غرفه فروش بلیط  / مزایده , مزایده غرفه فروش بلیط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203731/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-بیست-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت بیست هزار متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت بیست هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203770/مزایده-فروش-63-ردیف-انواع-قطعات-راکد-و-مازاد-خودروهای-شرکت'>مزایده فروش 63 ردیف انواع قطعات راکد و مازاد خودروهای شرکت / مزایده , مزایده فروش 63 ردیف انواع قطعات راکد و مازاد خودروهای شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203813/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-تعداد-10-دستگاه-اتوبوس-های'>مزایده واگذاری بهره برداری از تعداد 10 دستگاه اتوبوس های  / مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری از تعداد 10 دستگاه اتوبوس های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203873/مزایده-فروش-چوب-و-تخته-ضایعاتی---'>مزایده فروش چوب و تخته ضایعاتی .... / آگهی مزایده , مزایده فروش چوب و تخته ضایعاتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203914/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-30-8متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه تجاری مساحت 30.8متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 30.8متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203964/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد'>مزایده واگذاری املاک مازاد  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204003/مزایده-آپارتمان-مساحت-90-43متر'>مزایده آپارتمان مساحت 90.43متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 90.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204061/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید  / مزایده, مزایده  فروش یکدستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204098/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-22-متر'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 22 متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 22 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204134/مزایده-پولیشر-برنج--'>مزایده پولیشر برنج... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده پولیشر برنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204178/مزایده-جکمه-ساق-بلند'>مزایده جکمه ساق بلند  / مزایده , مزایده جکمه ساق بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204210/مزایده-انگشتر-فیروزه-رکاب'>مزایده انگشتر فیروزه رکاب  / مزایده, مزایده  انگشتر فیروزه رکاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204238/مزایده-آپارتمان-مساحت-184-46متر-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 184.46متر قطعه شش تفکیکی  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 184.46متر قطعه شش تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204279/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-ایستگاه-عرضه-میوه-وتره-بار'>مزایده بهره برداری تعدادی از ایستگاه عرضه میوه وتره بار  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری تعدادی از ایستگاه عرضه میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204304/مزایده-خودرو-پراید--'>مزایده  خودرو پراید.... / مزایده,مزایده خودرو پراید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204336/مزایده-سواری-هاچ-بک'>مزایده سواری هاچ بک / مزایده, مزایده سواری هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204362/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-2470متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 2470متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 2470متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204397/مزایده-دو-دستگاه-جوش-co2'>مزایده دو دستگاه جوش co2 / آگهی مزایده ,مزایده دو دستگاه جوش co2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204439/مزایده-غرفه-کافه-تریا--نوبت-دوم'>مزایده غرفه کافه تریا - نوبت دوم  / مزایده , مزایده غرفه کافه تریا  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204492/مزایده-کاشی'>مزایده کاشی / مزایده, مزایده کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204569/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-240متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 240متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204635/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان'>مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز استان  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205510/استعلام-گوشی-تلفن'>استعلام گوشی تلفن / استعلام,گوشی تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205522/استعلام-مرمت-حمام'>استعلام مرمت حمام / استعلام,استعلام مرمت حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205534/مناقصه-خريد-انواع-اسپلايس'>مناقصه خريد انواع اسپلايس / مناقصه خريد انواع اسپلايس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205546/استعلام-دستگاه-بالانس-چرخ--'>استعلام دستگاه بالانس چرخ... / استعلام, استعلام دستگاه بالانس چرخ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205559/استعلام-تایر-بایاس'>استعلام تایر بایاس  / استعلام, استعلام تایر بایاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205572/مناقصه-واگذاری-اجرای-جدول-گذاری'>مناقصه  واگذاری اجرای جدول گذاری / اگهی مناقصه , مناقصه  واگذاری اجرای جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205585/استعلام-تخریب-ساختمان'>استعلام تخریب ساختمان / استعلام, استعلام تخریب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205598/استعلام-تجهیزات-صوت-و-نور-تخصصی--'>استعلام تجهیزات صوت و نور تخصصی ... / استعلام, استعلام تجهیزات صوت و نور تخصصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205613/استعلام-خرید-و-نصب-تابلوهای-ورودی'>استعلام خرید و نصب تابلوهای ورودی / استعلام, استعلام خرید و نصب تابلوهای ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205625/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه / استعلام, خرید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205637/استعلام-تهیه-لوازم-و-تعمیر-کولرگازی'>استعلام تهیه لوازم و تعمیر کولرگازی / استعلام,تهیه لوازم و تعمیر کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205649/استعلام-تجهیزات-کارگاه-صنایع-چوب'>استعلام تجهیزات کارگاه صنایع چوب  / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاه صنایع چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205662/استعلام-قاب-مختص-دستگاه-cashless'>استعلام قاب مختص دستگاه cashless  / استعلام, قاب مختص دستگاه cashless </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205675/مناقصه-انواع-کنتور-دیجیتالی'>مناقصه انواع کنتور دیجیتالی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انواع کنتور دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205690/استعلام-جدولگذاری--'>استعلام جدولگذاری ... / استعلام, استعلام جدولگذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205702/فراخوان-احداث-یک-باب-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>فراخوان احداث یک باب زمین چمن مصنوعی نوبت دوم  / فراخوان احداث یک باب زمین چمن مصنوعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205716/استعلام-پنکه-پایه-بلند--'>استعلام پنکه پایه بلند... / استعلام,پنکه پایه بلند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205729/مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-بندی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات جدول بندی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدول بندی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205741/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام , استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205753/استعلام-ویدئو-پرژکتور-اپسون--'>استعلام  ویدئو پرژکتور اپسون ... / استعلام, استعلام  ویدئو پرژکتور اپسون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205765/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205778/استعلام-تکمیل-مجتمع'>استعلام تکمیل مجتمع  / استعلام, تکمیل مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205790/استعلام-پاکت-نامه'>استعلام پاکت نامه / استعلام ,استعلام پاکت نامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205803/اصلاحیه-فراخوان-انجام-خدمات-کارمند-دفتری--منشی--ماشین-نویسی'>اصلاحیه فراخوان انجام خدمات کارمند دفتری , منشی , ماشین نویسی / اصلاحیه فراخوان,فراخوان انجام خدمات کارمند دفتری , منشی , ماشین نویسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205816/استعلام-تهیه-و-تامین-آهک'>استعلام تهیه و تامین آهک  / استعلام , استعلام تهیه و تامین آهک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205828/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام, استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203663/مزایده-پلاکهای-ثبتی'>مزایده پلاکهای ثبتی  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203682/مزایده-سه-دانگ-یکباب-خانه-بر-پلاک-ثبتی-152-151-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ یکباب خانه بر پلاک ثبتی 152/151 نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب خانه بر پلاک ثبتی 152/151 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203726/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-77-56متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.56متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.56متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203768/مزایده-آپارتمان-مساحت-91-37متر-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 91.37متر قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 91.37متر قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203807/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه--'>مزایده اجاره یک باب مغازه... / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203868/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-و-پشته-مساحت-333متر'>مزایده یک قطعه زمین بایر و پشته مساحت 333متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر و پشته مساحت 333متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203912/مزایده-اجاره-سه-باب-مغازه'>مزایده اجاره سه باب مغازه / آگهی مزایده, مزایده اجاره سه باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203956/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-5969-25متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 5969.25متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 5969.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203997/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-348-متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 348 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 348 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204055/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204096/مزایده-فروش-دو-تخته-فرش-و--'>مزایده فروش دو تخته فرش و ... / مزایده , مزایده فروش دو تخته فرش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204129/مزایده-آپارتمان-مساحت-120-93متر-قدمت-ده-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 120.93متر قدمت ده سال / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 120.93متر قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204173/مزایده-اثاثیه-منزل-دست-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اثاثیه منزل دست دوم نوبت دوم  / مزایده, مزایده اثاثیه منزل دست دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204208/تجدید-مزایده-فروش-خودروهای-مازاد'>تجدید مزایده فروش خودروهای مازاد  / تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204237/مزایده-مبل-7-نفره'>مزایده مبل  7 نفره  / مزایده, مزایده  مبل  7 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204276/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204303/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس-آی'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید تیپ جی تی ایکس آی / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید تیپ جی تی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204335/مزایده-زمین-مساحت-208-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 208 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مساحت 208 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205567/استعلام-توزیع-برق'>استعلام توزیع برق / استعلام,توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205580/استعلام-انجام-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی--'>استعلام  انجام نصب، تاسیسات برق، لوله کشی ... / استعلام, استعلام  انجام نصب، تاسیسات برق، لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205593/استعلام-انجام-خدمات-تهیه-ملزومات-و-اجرای-پسیو'>استعلام انجام خدمات تهیه ملزومات و اجرای پسیو / استعلام, استعلام انجام خدمات تهیه ملزومات و اجرای پسیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205608/استعلام-میز-آموزشی-مدیریت-ساختمان-هوشمند-BMS--'>استعلام میز آموزشی مدیریت ساختمان هوشمند BMS ... / استعلام, استعلام میز آموزشی مدیریت ساختمان هوشمند BMS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205621/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو-سواری-برون-شهری'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو سواری برون شهری / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو سواری برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205633/استعلام-رادار-رفلکتور--'>استعلام رادار رفلکتور... / استعلام, استعلام رادار رفلکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205645/استعلام-ایمن-سازی-راه-ها-و--'>استعلام ایمن سازی راه ها و ... / استعلام, استعلام ایمن سازی راه ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205658/استعلام-کیس-رایانه-مشکی'>استعلام کیس رایانه مشکی / استعلام, کیس رایانه مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205670/استعلام-بیسکوییت-و-آبمیوه-و-میوه-و--'>استعلام بیسکوییت و آبمیوه و میوه و ... / استعلام , استعلام بیسکوییت و آبمیوه و میوه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205685/استعلام-رطوبت-ساز-سالن-پرورش-قارچ--'>استعلام رطوبت ساز سالن پرورش قارچ ... / استعلام, استعلام رطوبت ساز سالن پرورش قارچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205698/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت / استعلام,کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205710/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-تجهیزات-دوربین-های-نظارتی--'>استعلام تهیه و حمل و نصب تجهیزات دوربین های نظارتی... / استعلام, استعلام تهیه و حمل و نصب تجهیزات دوربین های نظارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205725/استعلام-تجهیزات-آموزش-رشته-ساختمان'>استعلام تجهیزات آموزش رشته ساختمان / استعلام,استعلام تجهیزات آموزش رشته ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205737/استعلام-شیر-روشویی-چشمی'>استعلام شیر روشویی چشمی  / استعلام, استعلام شیر روشویی چشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205749/استعلام-ساخت-و-تعمیر-کمد-دیواری'>استعلام ساخت و تعمیر کمد دیواری  / استعلام, استعلام ساخت و تعمیر کمد دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205761/استعلام-احداث-ایستگاه-پمپاژ-اوزون'>استعلام احداث ایستگاه پمپاژ اوزون / استعلام, استعلام احداث ایستگاه پمپاژ اوزون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205773/استعلام-تامین-مواد-غذایی'>استعلام تامین مواد غذایی / استعلام, استعلام تامین مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205786/استعلام-کلید-کولری-روکار'>استعلام کلید کولری روکار / استعلام , استعلام کلید کولری روکار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205798/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205811/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205824/استعلام-لوازم-مصرفی-رشته-تکنولژی-آب'>استعلام لوازم مصرفی رشته تکنولژی آب / استعلام, استعلام لوازم مصرفی رشته تکنولژی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205836/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-روابط-عمومی-به-عکاسی-فیلمبرداری-آرشیو---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات روابط عمومی به عکاسی فیلمبرداری، آرشیو، ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات روابط عمومی به عکاسی فیلمبرداری، آرشیو، ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203659/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شماره-هشت-فرعی-مساحت-89-64متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان شماره هشت فرعی مساحت 89.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان شماره هشت فرعی مساحت 89.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203675/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-78-19متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 78.19متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 78.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203712/مزایده-عمومی-محل-کتابفروشی-در-ساختمان-های-علوم-انسانی'>مزایده عمومی محل کتابفروشی در ساختمان های علوم انسانی / مزایده عمومی, مزایده عمومی محل کتابفروشی در ساختمان های علوم انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203753/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تاسیسات-خط-کامل-تولید-آب-میوه-نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات خط کامل تولید آب میوه نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات خط کامل تولید آب میوه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203798/مزایده-کتابفروشی-دانشگاه-نوبت-دوم'>مزایده کتابفروشی دانشگاه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده کتابفروشی دانشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203840/مزایده-فروش-نقدی-73-دستگاه-انواع-پله-برقی'>مزایده فروش نقدی 73 دستگاه انواع پله برقی  / آگهی مزایده,مزایده فروش نقدی 73 دستگاه انواع پله برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203893/مزایده-ملک-مساحت-121-77متر'>مزایده ملک مساحت 121.77متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 121.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203945/مزایده-اجاره-بنای-تجاری'>مزایده اجاره بنای تجاری  / مزایده عمومی, مزایده اجاره بنای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203982/مزایده-واگذاری-مغازه'>مزایده واگذاری مغازه  / مزایده , مزایده واگذاری مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204033/مزایده-زمین-محصور-مساحت-210-متر'>مزایده زمین محصور مساحت 210 متر  / مزایده,مزایده زمین محصور مساحت 210 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204083/مزایده-آپارتمان-مسکونی-دوبلکس-مساحت-271-04متر'>مزایده آپارتمان مسکونی دوبلکس مساحت 271.04متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی دوبلکس مساحت 271.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204119/مزایده-دستگاه-سردخانه-و--'>مزایده دستگاه سردخانه و ... / مزایده, مزایده  دستگاه سردخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204165/مزایده-استخر-سرپوشیده-ایستگاه-36'> مزایده استخر سرپوشیده ایستگاه 36 / مزایده ,  مزایده استخر سرپوشیده ایستگاه 36</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204199/مزایده-لوله-هیدروفلوم--'>مزایده لوله هیدروفلوم... / آگهی مزایده عمومی , مزایده لوله هیدروفلوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204226/مزایده-قطعه-زمین-با-کاربری-گل-فروشی--نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمین با کاربری گل فروشی  - نوبت دوم  / مزایده, مزایده  قطعه زمین با کاربری گل فروشی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204264/مزایده-خودرو-سواری-آردی'>مزایده خودرو سواری آردی / مزایده,مزایده خودرو سواری آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204292/تجدید-مزایده-فریزر-صندلی-الکترواستیل'>تجدید مزایده فریزر صندلی الکترواستیل / آگهی تجدید مزایده اموال منقول,مزایده فریزر صندلی الکترواستیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204713/مزایده-250-سهم-مشاع-از-7407-سهم-از-کل-هشت-هزار-سهم-اراضی-احمدآباد'>مزایده 250 سهم مشاع از 7407 سهم از کل هشت هزار سهم اراضی احمدآباد  / مزایده,مزایده 250 سهم مشاع از 7407 سهم از کل هشت هزار سهم اراضی احمدآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204833/تجدید-مزایده-اجاره-واحد-شماره-1-مجتمع-تجاری--(چاپ-دوم)'>تجدید مزایده اجاره واحد شماره 1 مجتمع تجاری... (چاپ دوم) / تجدید آگهی مزایده, مزایده اجاره واحد شماره 1 مجتمع تجاری... (چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204892/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-452-30متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 452.30متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 452.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204981/مزایده-فروش-نه-قطعه-زمین'>مزایده فروش نه قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش نه قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205040/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مزروعی-مساحت-14450متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی مساحت 14450متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی مساحت 14450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205133/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-232متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 232متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 232متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205209/مزایده-فروش-مینی-لودر-781--نوبت-سوم'>مزایده فروش مینی لودر 781 - نوبت سوم  / آگهی مزایده,مزایده فروش مینی لودر 781- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205280/مزایده-اجاره-مکان-بازار-تابستانه-تره-بار'>مزایده اجاره مکان بازار تابستانه تره بار / مزایده, مزایده اجاره مکان بازار تابستانه تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205390/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205431/مزایده-وسایط-نقلبه'>مزایده وسایط نقلبه / مزایده , مزایده وسایط نقلبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205674/مزایده-اجاره-یکباب-ساختمان-تعاونی-مصرف-سابق'>مزایده اجاره یکباب ساختمان تعاونی مصرف سابق / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب ساختمان تعاونی مصرف سابق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205842/استعلام-فیلتر-گاز'>استعلام فیلتر گاز / استعلام, استعلام فیلتر گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205854/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-و--'>استعلام دوربین فیلمبرداری و... / استعلام,دوربین فیلمبرداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205866/استعلام-تعمیرات-مراکز-فرهنگی--'>استعلام تعمیرات مراکز فرهنگی... / استعلام, استعلام تعمیرات مراکز فرهنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205878/استعلام-گیت-اتوماتیک-و-سرور-دوربین-مداربسته'>استعلام گیت اتوماتیک و سرور دوربین مداربسته / استعلام , استعلام گیت اتوماتیک و سرور دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205891/استعلام-خرید-حساب-کاربری-(ایمیل-سازمانی)--'>استعلام خرید حساب کاربری (ایمیل سازمانی)... / استعلام, استعلام خرید حساب کاربری (ایمیل سازمانی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205903/استعلام-جوهر-امهار'>استعلام جوهر امهار / استعلام,جوهر امهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205915/استعلام-اجرای-عملیات-زائرسرای'>استعلام اجرای عملیات زائرسرای / استعلام , استعلام اجرای عملیات زائرسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205927/استعلام-اسکلت-روکار-تمام-بارانی-سلولی-و--'>استعلام  اسکلت روکار تمام بارانی سلولی و ... / استعلام , استعلام  اسکلت روکار تمام بارانی سلولی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205939/استعلام-سرور-اچ-پی'>استعلام سرور اچ پی  / استعلام  سرور اچ پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205951/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205963/استعلام-اتصالات-و-شیرآلات'>استعلام اتصالات و شیرآلات / استعلام, استعلام اتصالات و شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205966/مزایده-تعداد-1200-عدد-رینگ-تراکتور-50'>مزایده تعداد 1200 عدد رینگ تراکتور 50 / مزایده, مزایده تعداد 1200 عدد رینگ تراکتور 50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204070/مزایده-سنگ-کوپ'>مزایده سنگ کوپ  / مزایده , مزایده سنگ کوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204109/مزایده-واگذاری-تفکیک-پسماند-از-مبدا-و-آموزش-های-شهروندی'>مزایده واگذاری تفکیک پسماند از مبدا و آموزش های شهروندی  /  آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری تفکیک پسماند از مبدا و آموزش های شهروندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204149/مزایده-یک-باب-مغازه-دو-نبش'>مزایده یک باب مغازه دو نبش / آگهی مزایده, مزایده یک باب مغازه دو نبش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204189/مزایده-فروش-بوم-رنگ-آمیزی-و--'>مزایده فروش بوم رنگ آمیزی و... / مزایده , مزایده فروش بوم رنگ آمیزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204215/مزایده-شش-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده شش باب مغازه  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده شش باب مغازه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204249/مزایده-2-عدد-دستگاه-سپراتور-دستگاه-پاستوریزاتور-دستگاه-بلندر-یا-همزن-و-مخزن-استیل--'>مزایده 2 عدد دستگاه سپراتور، دستگاه پاستوریزاتور، دستگاه بلندر یا همزن و مخزن استیل... / مزایده,مزایده 2 عدد دستگاه سپراتور، دستگاه پاستوریزاتور، دستگاه بلندر یا همزن و مخزن استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204284/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-85-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 85.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 85.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204309/مزایده-واگذاری-یک-باب-دکه-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری یک باب دکه (نوبت دوم) / مزایده, مزایده واگذاری یک باب دکه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204343/مزایده-واگذاری-بازیافت-زباله-شهر'>مزایده واگذاری  بازیافت زباله شهر / مزایده ,مزایده واگذاری  بازیافت زباله شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204370/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-میوه-و-تره-بار'>مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار / آگهی مزایده حضوری, مزایده  بهره برداری از غرفه میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204410/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی-و-پلاستیکی-نوبت-سوم'>مزایده فروش ضایعات فلزی و پلاستیکی نوبت سوم / مزایده , مزایده فروش ضایعات فلزی و پلاستیکی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204452/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ریو-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو ریو سفید رنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو ریو سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204513/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-626-86متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 626.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 626.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204583/مزایده-خودرو-سواری-سوزوکی--نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری سوزوکی - نوبت دوم  / مزایده , مزایده خودرو سواری سوزوکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204661/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-باغ-مساحت-735متر'>مزایده سه دانگ مشاع از باغ مساحت 735متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از باغ مساحت 735متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204751/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-113-12متر-مرحله-اول'>مزایده واحد تجاری مساحت 113.12متر مرحله اول / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت 113.12متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204851/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-173514متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 173514متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 173514متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204917/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین'>مزایده فروش ده قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205007/مزایده-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی-342-49متر'>مزایده آپارتمان قطعه سه تفکیکی 342.49متر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه سه تفکیکی 342.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205066/مزایده-ملک-مساحت-6318-94متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 6318.94متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 6318.94متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205155/مزایده-باغ-مساحت-تقریبی-129-5متر'>مزایده باغ مساحت تقریبی 129.5متر / مزایده,مزایده باغ مساحت تقریبی 129.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205222/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده،مزایده پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205298/مزایده-ملک-مساحت-140-14متر-نوبت-سوم'>مزایده ملک مساحت 140.14متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 140.14متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205397/مزایده-پژو-405'>مزایده پژو 405 / مزایده, مزایده  پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205439/مزایده-یکباب-منزل-عرصه-زمین-262-متر'>مزایده یکباب منزل عرصه زمین 262 متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل عرصه زمین 262 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205687/مزایده-واگذاری-مکانهای-زیراکس-دانشجویی'>مزایده واگذاری مکانهای زیراکس دانشجویی  / مزایده , مزایده واگذاری مکانهای زیراکس دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205845/استعلام-تهیه-و-خرید-و-نصب-تجهیزات-روشنایی--'>استعلام تهیه و خرید و نصب تجهیزات روشنایی ... / استعلام, استعلام تهیه و خرید و نصب تجهیزات روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205857/استعلام-یک-عدد-لپ-تاب'>استعلام یک عدد لپ تاب / استعلام, استعلام یک عدد لپ تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205869/استعلام-چراغ-روشنایی-خیابانی-پایه-چراغ-خیابانی'>استعلام چراغ روشنایی خیابانی، پایه چراغ خیابانی / استعلام, چراغ روشنایی خیابانی، پایه چراغ خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205881/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205894/استعلام-تبدیل-سفید-25-20-عدد-30-سه-راه-ناف-فلز---'>استعلام تبدیل سفید 25*20 عدد 30 سه راه ناف فلز  ... / استعلام , استعلام تبدیل سفید 25*20 عدد 30 سه راه ناف فلز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205906/استعلام-خرید-دماسنج'>استعلام خرید دماسنج  / استعلام , استعلام خرید دماسنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205918/استعلام-کابل-افشان-تخت-لاستیکی--'>استعلام کابل افشان تخت لاستیکی... / استعلام,استعلام کابل افشان تخت لاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205930/استعلام-پوشه'>استعلام پوشه  / استعلام, پوشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205942/استعلام-کانکس--'>استعلام کانکس... / استعلام, استعلام کانکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205954/استعلام-پنل-60-60-SMD-مهتابی--'>استعلام پنل 60*60 SMD مهتابی ... / استعلام, استعلام پنل 60*60 SMD مهتابی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205968/استعلام-دستگاه-پر-کن-و-بسته-بندی-کننده-گیاهان-دارویی'>استعلام دستگاه پر کن و بسته بندی کننده گیاهان دارویی  / استعلام , استعلام دستگاه پر کن و بسته بندی کننده گیاهان دارویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204248/مزایده-صندلی-طرح-اکسل-راحتی'>مزایده صندلی طرح اکسل راحتی / مزایده,مزایده صندلی طرح اکسل راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204282/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا----مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا ... - مرحله دوم /  مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت مزدا ... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204307/مزایده-زمین-مساحت-196-16متر-قدمت-بیش-از-50-سال'>مزایده زمین مساحت 196.16متر قدمت بیش از 50 سال / مزایده,مزایده زمین مساحت 196.16متر قدمت بیش از 50 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204341/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-10833متر'>مزایده زمین زراعی مساحت 10833متر / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 10833متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204366/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید جی تی ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204409/مزایده-فروش-تعداد-11-قطعه-از-املاک-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 11 قطعه از املاک تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 قطعه از املاک تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204449/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-نه-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره نه فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره نه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204508/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شمال-طبقه-دو-117-37متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان شمال طبقه دو 117.37متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان شمال طبقه دو 117.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204580/مزایده-آپارتمان-مساحت-93-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 93 متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 93 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204650/مزایده-فروش-تعداد-4-پلاک-از-املاک-مسکونی-و-زمین-توقیفی'>مزایده فروش تعداد 4 پلاک از املاک مسکونی و زمین توقیفی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 پلاک از املاک مسکونی و زمین توقیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204742/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-6500متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 6500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 6500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204843/مزایده-ملک-مساحت-468-متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت 468 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 468 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204907/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-19-60متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 19.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 19.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204997/مزایده-یخچال-و-فریزر-اسنوا-و---نوبت-دوم'>مزایده  یخچال و فریزر اسنوا و ... نوبت دوم / مزایده, مزایده  یخچال و فریزر اسنوا و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205057/مزایده-ششدانگ-پلاک-باقی-مانده-1979-فرعی-بخش-31-تبریز'>مزایده ششدانگ پلاک باقی مانده 1979 فرعی بخش 31 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقی مانده 1979 فرعی بخش 31 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205145/مزایده-ملک-بخش-شانزده-فارس-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش شانزده فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش شانزده فارس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205216/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-165-63متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 165.63متر نوبت اول / مزایده،مزایده منزل مسکونی مساحت 165.63متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205286/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-روستایی-مساحت-303-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه روستایی مساحت 303 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه روستایی مساحت 303 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205393/مزایده-یک-راس-اسب-عرب'>مزایده یک راس اسب عرب / مزایده، مزایده یک راس اسب عرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205437/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-LED-42-اینچ--'>مزایده یک دستگاه تلویزیون LED 42 اینچ... / مزایده، مزایده یک دستگاه تلویزیون LED 42 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205684/مزایده-یکباب-غرفه-با-کاربری-دفتر-فروش-بلیط-نوبت-دوم'>مزایده یکباب غرفه با کاربری دفتر فروش بلیط نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یکباب غرفه با کاربری دفتر فروش بلیط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205844/استعلام-صندلی-چرخ-دار-نوید-سیستم-514'>استعلام صندلی چرخ دار نوید سیستم 514 / استعلام, استعلام صندلی چرخ دار نوید سیستم 514</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205856/استعلام-دستگاه-چند-کاره-چاپگر-و-اسکنر-و-کپی'>استعلام دستگاه چند کاره چاپگر و اسکنر و کپی  / استعلام , استعلام دستگاه چند کاره چاپگر و اسکنر و کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205868/استعلام-کولر-گازی-ایستاده'>استعلام کولر گازی ایستاده / استعلام, استعلام کولر گازی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205880/استعلام-تکمیل-سالن'>استعلام تکمیل سالن  / استعلام , استعلام تکمیل سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205893/استعلام-تکمیل-کارگاه'>استعلام تکمیل کارگاه  / استعلام,استعلام تکمیل کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205905/استعلام-خرید-و-نصب-پمپ-های-استخرهای--'>استعلام  خرید و نصب پمپ های استخرهای ... / استعلام, استعلام  خرید و نصب پمپ های استخرهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205917/استعلام-دستگاه-جوشکاری--'>استعلام دستگاه جوشکاری ... / استعلام , استعلام دستگاه جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205929/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205941/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام,  استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205953/استعلام-ویدئو-پروژکتورDLP-مدل-MS527'>استعلام ویدئو پروژکتورDLP مدل MS527 / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتورDLP مدل MS527</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205965/استعلام-لوازم-اداری--'>استعلام لوازم اداری ... / استعلام , استعلام لوازم اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204361/مزایده-خط-همراه-اول'>مزایده خط همراه اول / مزایده, مزایده خط همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204396/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-24-فرعی-از-1116-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 24 فرعی از 1116 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 24 فرعی از 1116 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204437/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-805-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 805 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 805 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204488/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-7436-49متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 7436.49متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 7436.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204567/مزایده-غرفه-صنایع-دستی-و-خرازی---نوبت-دوم'>مزایده غرفه صنایع دستی و خرازی ...- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه صنایع دستی و خرازی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204626/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شامل-زمین-102-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شامل زمین 102 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شامل زمین 102 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204706/مزایده-هشت-ساعت-آب-به-انضمام-اراضی-کشاورزی'>مزایده هشت ساعت آب به انضمام اراضی کشاورزی / مزایده,مزایده هشت ساعت آب به انضمام اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204828/مزایده-اجاره-واحد-1-الی-22-مجتمع-کارگاهی-(چاپ-دوم)'>مزایده اجاره واحد 1 الی 22 مجتمع کارگاهی (چاپ دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده  اجاره واحد 1 الی 22 مجتمع کارگاهی (چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204885/مزایده-فروش-5-دستگاه-ماشین-آلات-چاپ-دوم'>مزایده فروش 5 دستگاه ماشین آلات چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش 5 دستگاه ماشین آلات چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204971/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-198متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 198متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 198متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205038/مزایده-دستگاه-خودروی-هیوندای-آزارا'>مزایده  دستگاه خودروی هیوندای آزارا  / مزایده, مزایده  دستگاه خودروی هیوندای آزارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205115/مزایده-ششدانگ-پلاک-331-فرعی-مساحت-174-48متر'>مزایده ششدانگ پلاک 331 فرعی مساحت 174.48متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 331 فرعی مساحت 174.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205207/مزایده-غرفه-تجاری-در-پایانه-بار-جهت-غذاخوری-و-اغذیه-فروشی-(نوبت-دوم)'>مزایده  غرفه تجاری در پایانه بار جهت غذاخوری و اغذیه فروشی  (نوبت دوم) / مزایده , مزایده غرفه تجاری در پایانه بار جهت غذاخوری و اغذیه فروشی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205277/مزایده-واگذاری-تعداد-5-قطعه-از-زمین-های-باغ-دادشخانی'>مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه از زمین های باغ دادشخانی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه از زمین های باغ دادشخانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205380/مزایده-زمین-مساحت-134-80متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 134.80متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مساحت 134.80متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205430/مزایده-فروش-14-دستگاه-خودروی-سواری-و-وانت-فرسوده'>مزایده فروش 14 دستگاه خودروی سواری و وانت فرسوده / مزایده, مزایده فروش 14 دستگاه خودروی سواری و وانت فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205652/مزایده-اجاره-ایستگاه-تاکسی--'>مزایده اجاره ایستگاه تاکسی.... / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره ایستگاه تاکسی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205841/استعلام-ارائه-و-تامین-اینترنت'>استعلام ارائه و تامین اینترنت  / استعلام,استعلام ارائه و تامین اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205853/استعلام-ارائه-خدمات-بنایی--'>استعلام ارائه خدمات بنایی ... / استعلام , استعلام ارائه خدمات بنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205865/استعلام-فلنج'>استعلام فلنج  / استعلام , استعلام فلنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205877/استعلام-دستگاه-جوش-co2'>استعلام دستگاه جوش co2 / استعلام , استعلام دستگاه جوش co2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205888/استعلام-اجاره-پارکینگ'>استعلام اجاره پارکینگ / استعلام,استعلام اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205890/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام  لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205902/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری... / استعلام , استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205914/استعلام-ترانس-برق--'>استعلام ترانس برق... / استعلام, استعلام ترانس برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205926/استعلام-عملیات-حفر-کانال-و-لوله-گذاری'>استعلام عملیات حفر کانال و لوله گذاری / استعلام, عملیات حفر کانال و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205938/استعلام-فریزر-آبسردکن-و---'>استعلام فریزر، آبسردکن و .... / استعلام, استعلام فریزر، آبسردکن و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205950/استعلام-سنگ-تراورتن'>استعلام سنگ تراورتن / استعلام, استعلام سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205962/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-کنترل-تردد-پارکینگ'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی سامانه کنترل تردد پارکینگ / استعلام, خرید و نصب و راه اندازی سامانه کنترل تردد پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204320/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده , مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204353/مزایده-51-دستگاه-موتورسیکلت-اسقاط---'>مزایده 51 دستگاه موتورسیکلت اسقاط، ... / مزایده عمومی, مزایده 51 دستگاه موتورسیکلت اسقاط، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204384/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-پذیرایی-و-مجتمع-اقامتی--'>مزایده واگذاری بهره برداری از سالن پذیرایی و مجتمع اقامتی... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از سالن پذیرایی و مجتمع اقامتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204425/مناقصه-اصلاح-شبکه-حدود-2250-متر-و-245-فقره-انشعاب-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه حدود 2250 متر  و 245 فقره انشعاب آب نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اصلاح شبکه حدود 2250 متر  و 245 فقره انشعاب آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204467/اصلاحیه-مزایده-فراخوان-عمومی-یک-مرحله-ای-فروش-املاک'>اصلاحیه مزایده فراخوان عمومی یک مرحله ای فروش املاک  / اصلاحیه مزایده فراخوان عمومی یک مرحله ای فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204538/مزایده-آپارتمان-طبقه-دو-مساحت-79-14متر'>مزایده آپارتمان طبقه دو مساحت 79.14متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دو مساحت 79.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204615/مزایده-واگذاری-مجتمع-خدمات-فرهنگی-رفاهی-گردشگری-پاسارگاد-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری مجتمع خدمات فرهنگی رفاهی گردشگری پاسارگاد (نوبت دوم) / مزایده، مزایده واگذاری مجتمع خدمات فرهنگی رفاهی گردشگری پاسارگاد (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204687/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-بیشه-عرصه-3221-37متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه بیشه عرصه 3221.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه بیشه عرصه 3221.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204800/مزایده-سواری-پراید-تیپ-131-S'>مزایده سواری پراید تیپ 131 S / مزایده , مزایده سواری پراید تیپ 131 S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204874/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-11-فرعی-بخش-5-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی 11 فرعی بخش 5 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 11 فرعی بخش 5 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204944/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-عرصه-173-47-و-201-60متر'>مزایده دو باب منزل مسکونی عرصه 173.47 و 201.60متر  / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی عرصه 173.47 و 201.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205023/مزایده-تانکر-موتور-پمپ-قیر--'>مزایده تانکر، موتور پمپ، قیر... / مزایده, مزایده تانکر، موتور پمپ، قیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205082/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-254-70متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 254.70متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 254.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205184/مزایده-فروش-تعداد-76-رقبه-از-املاک-تملیکی-و-مازاد'> مزایده فروش تعداد 76 رقبه از املاک تملیکی و مازاد  / مزایده،  مزایده فروش تعداد 76 رقبه از املاک تملیکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205243/مزایده-عرصه-و-اعیان-و-ماشین-آلات-و-تاسیسات-کارخانه'>مزایده عرصه و اعیان و ماشین آلات و تاسیسات کارخانه / مزایده،مزایده عرصه و اعیان و ماشین آلات و تاسیسات کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205353/مزایده-فروش-یک-بلوک-آموزشی-از-اراضی-شاهد'>مزایده فروش یک بلوک آموزشی از اراضی شاهد  / مزایده,مزایده فروش یک بلوک آموزشی از اراضی شاهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205418/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205597/مزایده-اجاره-5-دستگاه-از-خودروهای-متعلق-به-سازمان-همیاری-شهرداری-ها'>مزایده اجاره 5 دستگاه از خودروهای متعلق به سازمان همیاری شهرداری ها / مزایده, مزایده اجاره 5 دستگاه از خودروهای متعلق به سازمان همیاری شهرداری ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205777/مزایده-یک-دستگاه-تولید-نایلون'>مزایده یک دستگاه تولید نایلون  / مزایده یک دستگاه تولید نایلون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205849/استعلام-خرید-رنگ-ترانسفورماتور'> استعلام خرید رنگ ترانسفورماتور /  استعلام, خرید رنگ ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205861/استعلام-لپ-تاپ-رایانه-دستگاه-پرینتر--'>استعلام لپ تاپ، رایانه، دستگاه پرینتر... / استعلام, استعلام لپ تاپ، رایانه، دستگاه پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205873/استعلام-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام الکترولیز نمک طعام / استعلام, استعلام الکترولیز نمک طعام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205885/استعلام-تانک-ازت'>استعلام تانک ازت  / استعلام, تانک ازت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205898/استعلام-مرمت-و-بام-سازی-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت و بام سازی بنای تاریخی  / استعلام, استعلام مرمت و بام سازی بنای تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205910/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام,استعلام تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205922/استعلام-دستگاه-خشک-کن-گیاهان-دارویی'>استعلام دستگاه خشک کن گیاهان دارویی  / استعلام , استعلام دستگاه خشک کن گیاهان دارویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205934/استعلام-صندلی-گردون'>استعلام صندلی گردون / استعلام,صندلی گردون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205946/استعلام--اجرای-عملیات-حفر-کانال-و-لوله-گذار--'>استعلام   اجرای عملیات حفر کانال و لوله گذار ... / استعلام, استعلام   اجرای عملیات حفر کانال و لوله گذار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205958/استعلام-دیزل-ژنراتور-برق'>استعلام دیزل ژنراتور برق / استعلام,استعلام دیزل ژنراتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205634/استعلام-مرمت-بناهای-اضطراری-بناهای-تاریخی'>استعلام مرمت بناهای اضطراری بناهای تاریخی  / استعلام , استعلام مرمت بناهای اضطراری بناهای تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205646/استعلام-تعمیرات-ساختمان-اداره-بهزیستی--'>استعلام تعمیرات ساختمان اداره بهزیستی ... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان اداره بهزیستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205659/استعلام-پاور-میکسر--'>استعلام پاور میکسر ... / استعلام , استعلام پاور میکسر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205671/مناقصه-خرید-نورافکن'>مناقصه خرید نورافکن / مناقصه خرید نورافکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205686/مناقصه-خدمات-حراست'>مناقصه خدمات حراست / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205699/استعلام-صندلی-و-میز'>استعلام صندلی و میز / استعلام, استعلام صندلی و میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205711/استعلام-تجهیزات-رشته-آسانسور'>استعلام تجهیزات رشته آسانسور / استعلام , استعلام تجهیزات رشته آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205726/استعلام-ماسه'>استعلام ماسه  / استعلام,استعلام ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205738/استعلام-بها-احداث-سیل-بند-(نوبت-دوم)'>استعلام بها احداث سیل بند (نوبت دوم) / استعلام بها, استعلام بها احداث سیل بند (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205750/استعلام-لوازم-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام لوازم کامپیوتر و متعلقات  / استعلام, لوازم کامپیوتر و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205762/استعلام-عملیات-اجرایی-گازکشی'>استعلام  عملیات اجرایی گازکشی / استعلام, استعلام  عملیات اجرایی گازکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205774/استعلام-هولدر-میکروتوم-RM2145'>استعلام هولدر میکروتوم RM2145  / استعلام, استعلام هولدر میکروتوم RM2145 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205787/استعلام-خرید-انواع-جعبه-انشعاب-كامپوزیتی'>استعلام خرید انواع جعبه انشعاب كامپوزیتی / استعلام, استعلام خرید انواع جعبه انشعاب كامپوزیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205800/تجدید-مناقصه-تهیه-ادوات-و-تجهیزات-آب-و-هواشناسی--'>تجدید مناقصه تهیه ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی... / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه تهیه ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205812/استعلام-هولدر-میکروتوم'>استعلام هولدر میکروتوم / استعلام, استعلام هولدر میکروتوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205825/اصلاحیه-مناقصه-ترمیم-پیاده-رو-خیابان'>اصلاحیه مناقصه ترمیم پیاده رو خیابان / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه ترمیم پیاده رو خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205837/استعلام-الکتروموتور-55KW-VEM-دور-3000'>استعلام الکتروموتور 55KW VEM دور 3000 / استعلام, الکتروموتور 55KW VEM دور 3000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203660/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-345-21متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 345.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 345.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203676/مزایده-واگذاری-املاک-شامل-ملک-زمین-باغ-ساختمان-نیمه-کاره'>مزایده واگذاری املاک شامل ملک زمین.باغ.ساختمان نیمه کاره  / مزایده,مزایده واگذاری املاک شامل ملک زمین.باغ.ساختمان نیمه کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203714/مزایده-مغازه-مساحت-118-60متر'>مزایده مغازه مساحت 118.60متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 118.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203758/مزایده-زمین-مزروعی-به-پلاک-141-فرعی-از-105-اصلی'>مزایده زمین مزروعی به پلاک 141 فرعی از 105 اصلی  / مزایده,مزایده زمین مزروعی به پلاک 141 فرعی از 105 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203800/مزایده-ملک-مال-غیرمنقول'>مزایده ملک مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203844/مزایده-مغازه-مساحت-22-متر'>مزایده مغازه مساحت 22 متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 22 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203899/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203952/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-یک-هزار-متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت یک هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت یک هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203987/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-146-30-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 146.30 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 146.30 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204038/مزایده-سهام'>مزایده سهام  / مزایده, مزایده  سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204089/مزایده-فروش-یک-عدد-آسانسور-هیدرولیکی'>مزایده فروش یک عدد آسانسور هیدرولیکی / مزایده, مزایده فروش یک عدد آسانسور هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204123/مزایده-وانت-نیسان-به-رنگ-آبی'>مزایده وانت نیسان به رنگ آبی / مزایده, مزایده وانت نیسان به رنگ آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204168/مزایده-سند-مالکیت-عرصه-زمین-مساحت-276متر'>مزایده سند مالکیت عرصه زمین مساحت 276متر / مزایده,مزایده سند مالکیت عرصه زمین مساحت 276متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204202/مزایده-اجاره-پارک-مسافر-جهت-نصب-وسایل-بازی-کودکان'>مزایده اجاره پارک مسافر جهت نصب وسایل بازی کودکان / مزایده عمومی, مزایده اجاره پارک مسافر جهت نصب وسایل بازی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204230/مزایده-آپارتمان-شمال-طبقه-اول-مساحت-127-49متر'>مزایده آپارتمان شمال طبقه اول مساحت 127.49متر / مزایده,مزایده آپارتمان شمال طبقه اول مساحت 127.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204266/مزایده-سهام-شرکت'>مزایده سهام شرکت  / مزایده , مزایده سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204293/مزایده-60-عدد-پالتو-زنانه-و-کیف'>مزایده 60 عدد پالتو زنانه و کیف  / مزایده , گیلان 60 عدد پالتو زنانه و کیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204324/مزایده-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یکدستگاه خودرو پژو پارس  / مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204355/مزایده-پلاک-ثبتی-2165-فرعی-از-چهار-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2165 فرعی از چهار اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2165 فرعی از چهار اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204385/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-89-95متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 89.95متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 89.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204426/استعلام-فروش-شتر-ایستگاه-پرورش-شتر'>استعلام  فروش شتر ایستگاه پرورش شتر / اگهی استعلام , استعلام  فروش شتر ایستگاه پرورش شتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204473/مزایده-آسیاب-مواد-پلیمری-آبگیر-گریز--'>مزایده آسیاب مواد پلیمری، آبگیر گریز... / مزایده, مزایده آسیاب مواد پلیمری، آبگیر گریز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204548/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-1-260-000-متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 1.260.000 متر  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 1.260.000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204618/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تاکسی-پژو-روآ'>مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی پژو روآ / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی پژو روآ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204688/مزایده-تعدادی-کانکس-منبع-آب-میز-و-صندلی--'>مزایده تعدادی کانکس، منبع آب، میز و صندلی... / مزایده, مزایده تعدادی کانکس، منبع آب، میز و صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204809/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-جهت-احداث-پارک-بادی'>مزایده  اجاره یک قطعه زمین جهت احداث پارک بادی / آگهی مزایده, مزایده  اجاره یک قطعه زمین جهت احداث پارک بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204876/مزایده-واگذاری-پارکینگ'>مزایده واگذاری پارکینگ / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204952/مزایده-آپارتمان-مساحت-67-69متر-بخش-دو-شیراز'>مزایده آپارتمان مساحت 67.69متر بخش دو شیراز / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 67.69متر بخش دو شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205026/مزایده-عمومی-تالار-لاله-فرهنگیان-مراغه-نوبت-دوم'>مزایده عمومی تالار لاله فرهنگیان مراغه نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده عمومی تالار لاله فرهنگیان مراغه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205093/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1505-28متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1505.28متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1505.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205190/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-4-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش 4 کرمان نوبت اول / مزایده،مزایده ششدانگ ملک بخش 4 کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205264/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-201-3متر-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 201.3متر تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 201.3متر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205364/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205420/مزایده-فروش-78-قطعه-دیوار-پیش-ساخته-سیمانی--ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش 78 قطعه دیوار پیش ساخته سیمانی   ـ نوبت دوم / مزایده فروش 78 قطعه دیوار پیش ساخته سیمانی   ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205600/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-450-18متر'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 450.18متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 450.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205799/مزایده9-قلم-ابزار-آلات-دم-چلچه'>مزایده9 قلم ابزار آلات دم چلچه / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده 9 قلم ابزار آلات دم چلچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205850/استعلام-دو-دستگاه-50-هزار-و-یکدستگاه-18-هزار-اسپیلت'>استعلام دو دستگاه 50 هزار و یکدستگاه 18 هزار اسپیلت / استعلام, دو دستگاه 50 هزار و یکدستگاه 18 هزار اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205862/استعلام-تجهیزات-کارگاه-اتومکانیک--'>استعلام تجهیزات کارگاه اتومکانیک ... / استعلام, استعلام تجهیزات کارگاه اتومکانیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205874/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام, استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205886/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر  / استعلام, استعلام لوازم تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205899/استعلام-اکستراکتور-برقی'>استعلام اکستراکتور برقی  / استعلام , استعلام اکستراکتور برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205911/استعلام-لاستیک-اتومبیل'>استعلام لاستیک اتومبیل  / استعلام ,استعلام لاستیک اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205923/استعلام-خرید-تلویزیون'>استعلام خرید تلویزیون  / استعلام, استعلام خرید تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205935/استعلام-تعمیر-سرویس-نگهداری-و-راه-اندازی-سیستم-های-شبکه-رادیویی--'>استعلام تعمیر، سرویس، نگهداری و راه اندازی سیستم های شبکه رادیویی .. / استعلام, استعلام تعمیر، سرویس، نگهداری و راه اندازی سیستم های شبکه رادیویی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205947/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام,استعلام اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205959/استعلام-رک-42-یونیت'>استعلام رک 42 یونیت  / استعلام , استعلام رک 42 یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205553/استعلام-نوسازی-انشعابات-شبکه-آب'>استعلام نوسازی انشعابات شبکه آب  / استعلام , استعلام نوسازی انشعابات شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205565/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205578/استعلام-تجهیزات-کارگاه-تراشکاری'>استعلام تجهیزات کارگاه تراشکاری / استعلام ,استعلام تجهیزات کارگاه تراشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205591/استعلام-احداث-یک-دستگاه-آسانسور--'>استعلام احداث یک دستگاه آسانسور... / استعلام,احداث یک دستگاه آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205605/استعلام-دستگاه-کیوسک-بانکی'>استعلام دستگاه کیوسک بانکی  / استعلام , استعلام دستگاه کیوسک بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205619/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-مصالح--حمل--اجراء-روكش-پلیمری'>فراخوان مناقصه عمومی خرید مصالح ، حمل ، اجراء روكش پلیمری / فرخوان مناقصه  عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید مصالح ، حمل ، اجراء روكش پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205631/استعلام-خرید-سكوی-خازن-ساخته-شده-از-ناودانی'>استعلام خرید سكوی خازن ساخته شده از ناودانی / استعلام, استعلام خرید سكوی خازن ساخته شده از ناودانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205643/استعلام-تجهیزات-گیت--'>استعلام تجهیزات گیت ... / استعلام , استعلام تجهیزات گیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205656/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ--توزیع-و-سرو-و-توزیع-دو-وعده-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو و توزیع دو وعده غذا  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو و توزیع دو وعده غذا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205668/lمناقصه-واگذاری-کارهای-خدماتی-و-پشتیبانی'>lمناقصه واگذاری کارهای خدماتی و پشتیبانی  / مناقصه ، مناقصه واگذاری کارهای خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205682/استعلام-رنگ-آمیزی-تجهیزات-و-اتصالات-چرخاب'>استعلام رنگ آمیزی تجهیزات و اتصالات چرخاب / استعلام, رنگ آمیزی تجهیزات و اتصالات چرخاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205696/استعلام-سیستم-و-کیس--'>استعلام سیستم و کیس ... / استعلام , استعلام سیستم و کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205708/مناقصه-چهار-خطه-جاده--'>مناقصه چهار خطه جاده... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چهار خطه جاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205722/استعلام-تکمیل-سردهنه-نیاسته'>استعلام تکمیل سردهنه نیاسته / استعلام,استعلام تکمیل سردهنه رامسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205735/استعلام-متنوع-سازی-فرشهای-تولیدی-خوشه-دستباف'>استعلام متنوع سازی فرشهای تولیدی خوشه دستباف / استعلام, متنوع سازی فرشهای تولیدی خوشه دستباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205747/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205759/استعلام-شبکه-برق-رسانی-چاه'>استعلام شبکه برق رسانی چاه  / استعلام , استعلام شبکه برق رسانی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205771/استعلام-عملیات-خرید-آب'>استعلام عملیات خرید آب / استعلام , استعلام عملیات خرید آب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205784/استعلام-باتری-سرب-اسیدی-خشک'>استعلام  باتری سرب اسیدی خشک  / استعلام, باتری سرب اسیدی خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205796/استعلام-صندلی-کنفرانس'>استعلام صندلی کنفرانس / استعلام,صندلی کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205809/استعلام-میز-اداری-مدیریت'>استعلام میز اداری مدیریت / استعلام, میز اداری مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205822/استلام-نسل-8-همراه-با-کلیه-متعلقات-و--'>استلام نسل 8 همراه با کلیه متعلقات و ... / استلام, نسل 8 همراه با کلیه متعلقات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205834/استعلام-لکه-گیری-و-رنگ-آمیزی'>استعلام لکه گیری و رنگ آمیزی  / استعلام, استعلام لکه گیری و رنگ آمیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203655/مزایده-فروش-تعداد-26-دستگاه-لاشه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 26 دستگاه لاشه خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 26 دستگاه لاشه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203673/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203700/مزایده-واگذاری-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری منزل مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری منزل مسکونی نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203751/مزایده-ساختمان-کشتارگاه'>مزایده ساختمان کشتارگاه  / مزایده , مزایده ساختمان کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203793/مزایده-پلاک-ثبتی-102-فرعی-بخش-یک-ثبتی-شاهرود-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 102 فرعی بخش یک ثبتی شاهرود نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 102 فرعی بخش یک ثبتی شاهرود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203828/مزایده-ششدانگ-زمین-کاربری-کشاورزی-زراعی-12-من'>مزایده ششدانگ زمین کاربری کشاورزی زراعی 12 من / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کاربری کشاورزی زراعی 12 من</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203888/مزایده-آپارتمان-مساحت-50-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 50 متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 50 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203941/مزایده-عملیات-استخراج-و-فروش-سنگ'>مزایده عملیات استخراج و فروش سنگ   / -مزایده عملیات استخراج و فروش سنگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203978/اصلاحیه-مزایده-فراخوان-عمومی-شامل-زمین-و-واحد-ساخته-شده'>اصلاحیه مزایده فراخوان عمومی شامل زمین و واحد ساخته شده  / اصلاحیه مزایده ,مزایده فراخوان عمومی شامل زمین و واحد ساخته شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204020/مزایده-خودروی-پراید'>مزایده خودروی پراید  / مزایده,مزایده خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204076/مزایده-یک-رشته-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک رشته خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک رشته خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204112/مزایده-ششدانگ-پلاک-2275-فرعی-مساحت-113-84متر'>مزایده ششدانگ پلاک 2275 فرعی مساحت 113.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2275 فرعی مساحت 113.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204159/مزایده-کتاب-نوبت-دوم'>مزایده کتاب نوبت دوم  / مزایده, مزایده کتاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204195/مزایده-واگذاری-مکان-های-زیراکس-دانشجویی'>مزایده واگذاری مکان های زیراکس دانشجویی / مزایده , مزایده واگذاری مکان های زیراکس دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204221/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-2079-90متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 2079.90متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 2079.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204253/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-85-29متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 85.29متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 85.29متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204288/مزایده-اجاره-پیست-اسکیت-و---تجدید'>مزایده اجاره پیست اسکیت و ... تجدید  / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره پیست اسکیت و ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204314/مزایده-40-عدد-میز-تلویزیون-شیشه-ای--'>مزایده 40 عدد میز تلویزیون شیشه ای... / مزایده, مزایده 40 عدد میز تلویزیون شیشه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204346/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-131-93متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 131.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 131.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204374/مزایده-جرثقیل-سقفی-و--'>مزایده جرثقیل سقفی و... / مزایده , مزایده جرثقیل سقفی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204422/مزایده-خودروی-سواری-پراید'>مزایده خودروی سواری پراید  / مزایده,مزایده خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204461/مزایده-زمین-مزروعی-دارای-سند-عادی-نوبت-اول'>مزایده زمین مزروعی دارای سند عادی نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مزروعی دارای سند عادی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204528/مزایده-اجاره-داروخانه-شبانه-روزی-بستری-و-سرپایی-مرکز-آموزشی-درمانی'>مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی بستری و سرپایی مرکز آموزشی درمانی / مزایده عمومی, مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی بستری و سرپایی مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204604/مزایده-حضوری-محل-استقرار-غرفه-ترامبولین-(نوبت-دوم)'>مزایده حضوری محل استقرار غرفه ترامبولین (نوبت دوم) / مزایده , مزایده حضوری محل استقرار غرفه ترامبولین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204668/مزایده-فروش-منزل-مسکونی-مساحت-250-متر-تجدید'>مزایده فروش منزل مسکونی مساحت 250 متر تجدید / مزایده,مزایده فروش منزل مسکونی مساحت 250 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204767/مزایده-اجاره-عرصه-محل-احداث-و-استقرار-دستگاه-بانجی-'>مزایده اجاره عرصه محل احداث و استقرار دستگاه بانجی.. / مزایده, مزایده اجاره عرصه محل احداث و استقرار دستگاه بانجی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204859/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سوم-تفکیکی-43-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی 43.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سوم تفکیکی 43.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1204932/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-نود-متر-زیربنا-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین با نود متر زیربنا نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با نود متر زیربنا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205017/مزایده-ملک-قدمت-سی-سال-زیربنای-375متر'>مزایده ملک  قدمت سی سال زیربنای 375متر / مزایده,مزایده ملک  قدمت سی سال زیربنای 375متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205070/مزایده-ملک-مساحت-331-43متر'>مزایده ملک مساحت 331.43متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 331.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205168/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-ساختمان-عرصه-98-متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ ساختمان عرصه 98 متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ساختمان عرصه 98 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205231/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-152-21متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 152.21متر / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 152.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205319/مزایده-یک-واحد-مسکونی-آپارتمانی-مساحت-105-8متر'>مزایده یک واحد مسکونی آپارتمانی مساحت 105.8متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی آپارتمانی مساحت 105.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205403/مزایده-کفش-اسپورت-و--'>مزایده کفش اسپورت و ... / مزایده , مزایده کفش اسپورت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205569/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-235-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 235 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 235 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205714/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی-چند-منظوره---'>مزایده بهره برداری از سالن ورزشی چند منظوره ....  / مزایده ، مزایده بهره برداری از سالن ورزشی چند منظوره .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205847/استعلام-پمپ-فشار-قوی'>استعلام پمپ فشار قوی / استعلام, استعلام پمپ فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205859/استعلام-آموزش-دوزنده-کیف-چرم-با-دست'>استعلام آموزش دوزنده کیف چرم با دست / استعلام,استعلام آموزش دوزنده کیف چرم با دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205871/استعلام-تخت-استیل'>استعلام تخت استیل / استعلام , استعلام تخت استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205883/استعلام-خرید-و-نصب-شکبه-بیسیم'>استعلام خرید و نصب شکبه بیسیم / استعلام,استعلام خرید و نصب شکبه بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205896/استعلام-خرید-تجهیزات-سرور-G7'>استعلام خرید تجهیزات سرور G7 / استعلام, استعلام خرید تجهیزات سرور G7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205908/استعلام-خرید-کالا-و-تجهیزات-برای-کارگاه-جوشکاری'>استعلام خرید کالا و تجهیزات برای کارگاه جوشکاری / استعلام, خرید کالا و تجهیزات برای کارگاه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205920/استعلام-شیشه-فلوت-ساده'>استعلام شیشه فلوت ساده  / استعلام, استعلام شیشه فلوت ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205932/استعلام-خرید-8-عدد-دوربین'>استعلام خرید 8 عدد دوربین  / استعلام, استعلام خرید 8 عدد دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205944/استعلام-آتشکوب'>استعلام آتشکوب / استعلام,استعلام آتشکوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1205956/استعلام-کله-قندی'>استعلام کله قندی / استعلام,کله قندی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 4 تاريخ : شنبه 12 آبان 1397 ساعت: 11:16