اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 96.4.11 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880962/مزایده-ششدانگ-سه-فقره... با عنوان : اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 96.4.11 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880962/مزایده-ششدانگ-سه-فقره-پلاک-های-ثبتی'>مزایده ششدانگ سه فقره پلاک های ثبتی  / مزایده,مزایده ششدانگ سه فقره پلاک های ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880986/مناقصه-خدمات-مشترکین-متقاضیان-نگهداشت-سیستم-خدمات-قرائت-کنتور'>مناقصه  خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور / آگهی عمومی , مناقصه  خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881108/آگهی-اصلاحی-مناقصه-عمومی-اجرا-و-نگهداری-فضای-سبز'>آگهی اصلاحی مناقصه عمومی اجرا و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه , آگهی اصلاحی مناقصه عمومی اجرا و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881647/مزایده-فروش-اجناس-اسقاط'>مزایده فروش اجناس اسقاط / مزایده عمومی، مزایده فروش اجناس اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881809/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر--بازسازی-و-سرویس-اساسی-ترانسفورماتورهای-توزیع'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر ، بازسازی و سرویس اساسی ترانسفورماتورهای توزیع / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیر ، بازسازی و سرویس اساسی ترانسفورماتورهای توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881048/مزایده-ششدانگ-پلاک-590-فرعی-از-49-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 590 فرعی از 49 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 590 فرعی از 49 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881634/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-نظافت-اماكن--محوطه--معابر-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات عمومی نظافت اماكن ، محوطه ، معابر و نگهداری فضای سبز  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام امور خدمات عمومی نظافت اماكن ، محوطه ، معابر و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881645/استعلام-خرید-جعبه-انشعاب-کامپوزیتی-9-انشعابه'>استعلام خرید جعبه انشعاب کامپوزیتی 9 انشعابه  / استعلام خرید جعبه انشعاب کامپوزیتی 9 انشعابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881521/استعلام-خرید-بنتونیت'>استعلام خرید بنتونیت / استعلام خرید بنتونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881050/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-12836مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 12836مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 12836مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881524/استعلام-خرید-تسمه-فولادی'>استعلام خرید تسمه فولادی / استعلام خرید تسمه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881563/استعلام-خرید-پایه-فیوز-بوکسی-63-کامل'>استعلام خرید پایه فیوز بوکسی 63 کامل / استعلام, استعلام خرید پایه فیوز بوکسی 63 کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881492/استعلام-خرید-کابل-185-1-پروتولین-آلومینیوم-20'>استعلام خرید کابل 185*1 پروتولین آلومینیوم 20 / استعلام، استعلام خرید کابل 185*1 پروتولین آلومینیوم 20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881562/استعلام-اجرای-تعمیرات-ضروری-ساختمان-اداری-عملیاتی'>استعلام اجرای تعمیرات ضروری ساختمان اداری عملیاتی  / استعلام ، استعلام اجرای تعمیرات ضروری ساختمان اداری عملیاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881044/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-135-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 135.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 135.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881594/فراخوان-کیسه-UVA'>فراخوان  کیسه UVA  / فراخوان،فراخوان کیسه UVA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881587/فراخوان-صافی-دیالیز-اطفال'>فراخوان  صافی دیالیز اطفال / فراخوان،فراخوان صافی دیالیز اطفال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881685/مناقصه-انجام-عملیات-رنگ-آمیزی-سند-بلاست-و-لکه-گیری'>مناقصه  انجام عملیات رنگ آمیزی، سند بلاست و لکه گیری / مناقصه  انجام عملیات رنگ آمیزی، سند بلاست و لکه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881655/مزایده-یه-قطعه-زمین-مزروعی-(باغ)'>مزایده یه قطعه زمین مزروعی (باغ) / آگهی مزایده (استعلام قیمت) , مزایده یه قطعه زمین مزروعی (باغ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881046/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-450مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 450مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 450مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881097/مناقصه-عمومی-پروژه-آسفالت-ریزی-به-صورت-دستی-و-مکانیزه-و--'>مناقصه عمومی پروژه آسفالت ریزی به صورت دستی و مکانیزه و ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پروژه آسفالت ریزی به صورت دستی و مکانیزه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881278/فراخوان-مناقصه-33-قلم-CINCINNATI-COUPLING'>فراخوان مناقصه 33 قلم CINCINNATI COUPLING  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه 33 قلم CINCINNATI COUPLING </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881579/مناقصه-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی-بهسازی-و-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881552/مناقصه-خرید-17-قلم-فیوزهای-قدرت'>مناقصه خرید 17 قلم فیوزهای قدرت  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید 17 قلم فیوزهای قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881090/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-ماک'>مزایده یک دستگاه کامیون ماک  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون ماک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881616/فراخوان-مناقصه-غشای-سلولی-نیتروژن-ساز'> فراخوان مناقصه غشای سلولی نیتروژن ساز  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه غشای سلولی نیتروژن ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881590/مناقصه-اجرای-عملیات-رنگ-آمیزی-منازل-و-اماکن-ناحیه-غربی--'>مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن ناحیه غربی.... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن ناحیه غربی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881670/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881593/فراخوان-ارزیابی-کیفی-الکتروپمپ-و--'> فراخوان ارزیابی کیفی الکتروپمپ و ...  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزیابی کیفی الکتروپمپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880993/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-محور-ملکشاهی'>مناقصه گازرسانی به روستاهای محور ملکشاهی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به روستاهای محور ملکشاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881292/مناقصه-عمومی-تعمیرات-مدارس'>مناقصه عمومی تعمیرات مدارس  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیرات مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881094/آگهی-مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-امداد--وصول-مطالبات----نوبت-دوم'>آگهی مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات..... - نوبت دوم  / آگهی عمومی , آگهی مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881553/مناقصه-خرید-ملزومات-آشپزخانه-صنعتی'>مناقصه خرید ملزومات آشپزخانه صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ملزومات آشپزخانه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881668/تجدید-مناقصه-تعمیر-اساسی-دیگ-بخار-30-تنی-شماره-6'>تجدید مناقصه تعمیر اساسی دیگ بخار 30 تنی شماره 6  / تجدید مناقصه  مناقصه تعمیر اساسی دیگ بخار 30 تنی شاره 6 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881065/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-سه-سبزوار'>مزایده ششدانگ زمین بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش سه سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881482/مناقصه-خرید-STEAM-TRAP'>مناقصه خرید STEAM TRAP / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید STEAM TRAP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881638/فراخوان-OLL-WELL-CEMENT-API-CLASS-E-IN-ACCORDANCE'>فراخوان OLL WELL CEMENT, API CLASS "E" IN ACCORDANCE / فراخوان , فراخوان OLL WELL CEMENT, API CLASS "E" IN ACCORDANCE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881640/فراخوان-HSL-(AN-ULTRA-LIGHT-WT-CMT-ADDITIVE)--'>فراخوان HSL (AN ULTRA LIGHT WT.CMT. ADDITIVE) ... / فراخوان , فراخوان HSL (AN ULTRA LIGHT WT.CMT. ADDITIVE) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881687/مناقصه-طرح-توسعه-ذخیره-سازی-گاز-طبیعی-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه طرح توسعه ذخیره سازی گاز طبیعی و راهبری تاسیسات  / مناقصه , مناقصه طرح توسعه ذخیره سازی گاز طبیعی و راهبری تاسیسات  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881067/مزایده-پلاک-ثبتی-متراژ-193-2مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی متراژ 193.2مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی متراژ 193.2مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881643/مناقصه-عمومی-مسیر-شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات-گاز'>مناقصه عمومی مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881648/تجدید-مناقصه-تجهیزات-ایمنی-جرثقیل'>تجدید مناقصه تجهیزات ایمنی جرثقیل  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ,تجدید مناقصه تجهیزات ایمنی جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881651/فراخوان-تصفیه-خاکهای-آلوده-به-ترکیبات-نفتی'>فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881561/فراخوان-مناقصه-توسعه-و-احداث-ساختمان-حراست-و-مامور-سرای-ایستگاه-شیر-گیسوم'>فراخوان مناقصه توسعه و احداث ساختمان حراست و مامور سرای ایستگاه شیر گیسوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه توسعه و احداث ساختمان حراست و مامور سرای ایستگاه شیر گیسوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881575/مناقصه-پیمان-غذایی-کارکنان-مرکز-انتقال-نفت-نکا'>مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت نکا  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت نکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881548/مناقصه-احداث-استخر-تفکیک-و-تبخیر-انبار-نفت-شهید-تندگویان'>مناقصه احداث استخر تفکیک و تبخیر انبار نفت شهید تندگویان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث استخر تفکیک و تبخیر انبار نفت شهید تندگویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881124/ارزیابی-کیفی-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-اداره-کل-راه-آهن-لرستان'>ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن لرستان  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن لرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881608/تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-تله-متری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات تله متری- نوبت دوم  / تجدید ,مناقصه تامین خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات تله متری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881600/تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-تله-متری'>تجدید مناقصه تامین خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات تله متری / تجدید ,مناقصه تامین خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881581/مناقصه-واگذاری-طرحهای-پدافند-غیر-عامل-سایت-ایستگاه-شماره-3-تهران'>مناقصه واگذاری طرحهای پدافند غیر عامل سایت ایستگاه شماره 3 تهران / فراخوان  , واگذاری طرحهای پدافند غیر عامل سایت ایستگاه شماره 3 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881619/تجدید-فراخوان-مزایده-اجاره-ماهیانه-یک-دستگاه-آپارتمان'>تجدید فراخوان مزایده اجاره ماهیانه یک دستگاه آپارتمان / تجدید مزایده ، مزایده اجاره ماهیانه یک دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881542/استعلام-خرید-40-کیلوگرم-فروبر'>استعلام خرید 40 کیلوگرم فروبر   / استعلام, استعلام خرید 40 کیلوگرم فروبر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881574/استعلام-خرید-8-ردیف-اقلام-اتوماسیونی'>استعلام خرید 8 ردیف اقلام اتوماسیونی  / استعلام , استعلام خرید 8 ردیف اقلام اتوماسیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881545/استعلام-کوپلینگ-اتصال-سریع'>استعلام کوپلینگ اتصال سریع   / استعلام, استعلام کوپلینگ اتصال سریع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881133/تجدید-مناقصه-پیاده-راه-سازی-میدان-امام-(ره)'>تجدید مناقصه پیاده راه سازی میدان امام (ره) / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه پیاده راه سازی میدان امام (ره)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881631/استعلام-خرید-فرم'>استعلام خرید فرم / استعلام، خرید فرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881629/استعلام-سه-نظام-ماشین-تراش'>استعلام سه نظام ماشین تراش  / استعلام ، استعلام سه نظام ماشین تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881547/استعلام-اقلام-چاپی'>استعلام اقلام چاپی  / استعلام اقلام چاپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881554/مزایده-عمومی-فروش-20-هزار-تن-ماده-معدنی-مخلوط-کم-عیار'>مزایده عمومی فروش 20 هزار تن ماده معدنی مخلوط کم عیار  / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی فروش 20 هزار تن ماده معدنی مخلوط کم عیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881147/تجدید-مناقصه-پیاده-راه-سازی-خیابان-اکباتان'>تجدید مناقصه پیاده راه  سازی خیابان اکباتان  / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه پیاده راه  سازی خیابان اکباتان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881053/مزایده-فروش-یکدستگاه-فتوکپی-سیاه-و-سفید-توشیبا--'> مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی سیاه و سفید توشیبا.... / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی سیاه و سفید توشیبا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881580/فراخوان-مناقصه-خاموش-کننده-12-کیلویی-پودری'>فراخوان مناقصه خاموش کننده 12 کیلویی پودری  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خاموش کننده 12 کیلویی پودری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881531/مناقصه-خدمات-تعمیرات-اساسی-اداره-نگهداری-و-تعمیرات'>مناقصه خدمات تعمیرات اساسی اداره نگهداری و تعمیرات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تعمیرات اساسی اداره نگهداری و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881037/مزایده-همگی-تمامت-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-ششم-تفکیکی'>مزایده همگی تمامت ششدانگ آپارتمان قطعه ششم تفکیکی / مزایده,مزایده همگی تمامت ششدانگ آپارتمان قطعه ششم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881536/مناقصه-خدمات-مکانیک-اداره-نگهداری-و-تعمیرات'>مناقصه خدمات مکانیک اداره نگهداری و تعمیرات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مکانیک اداره نگهداری و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881572/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-کلید-خانه-برق-میانکوه'> فراخوان مناقصه پروژه احداث ساختمان کلید خانه برق میانکوه  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) ,  فراخوان مناقصه پروژه احداث ساختمان کلید خانه برق میانکوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881076/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-ساخت-رستوران---تجدید'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت ساخت رستوران .... تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت ساخت رستوران .... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881507/مزایده-فروش-کالای-مازاد-بر-نیاز-خود-نو-و-مستعمل-شامل-انواع-لوله-الکترود-و--'>مزایده فروش کالای مازاد بر نیاز خود نو و مستعمل شامل انواع لوله، الکترود و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش کالای مازاد بر نیاز خود نو و مستعمل شامل انواع لوله، الکترود و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881523/مناقصه-خرید-P-F-DRALLIM'>مناقصه خرید P/F: DRALLIM / مناقصه، مناقصه خرید P/F: DRALLIM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881598/مناقصه-خرید-P-F-MECO-FISHER'>مناقصه خرید P/F: MECO&FISHER / مناقصه , مناقصه خرید P/F: MECO&FISHER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881080/مناقصه-خرید-پارچه-و-پوشاک-و-البسه'>مناقصه خرید پارچه و پوشاک و البسه  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید پارچه و پوشاک و البسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881537/مناقصه-خرید-P-F-ASHCROFT'>مناقصه خرید P/F: ASHCROFT    / مناقصه , مناقصه خرید P/F: ASHCROFT   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881510/مناقصه-خرید-P-F-AIR-DRYER'>مناقصه خرید P/F: AIR DRYER   / مناقصه , مناقصه خرید P/F: AIR DRYER  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881642/مزایده-واگذاری-به-اجاره-اماکن-آموزشی-٬-ورزشی-و-فرهنگی'>مزایده واگذاری به اجاره اماکن آموزشی ٬ ورزشی و فرهنگی /  مزايده، مزايده واگذاری به اجاره اماکن آموزشی ٬ ورزشی و فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881610/مناقصه-خريد-اتصالات'>مناقصه خريد اتصالات  / مناقصه ، مناقصه خريد اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881618/دعوتنامه-انجام-مطالعات-طرح-جامع-توسعه-شبكه-توزيع-نيروی-برق'>دعوتنامه انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبكه توزيع نيروی برق  / دعوتنامه انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبكه توزيع نيروی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881611/آگهی-مناقصه-پروژه-اجرای-بهسازی-و-تعريض-خروجی-سرپل-ذهاب'>آگهی مناقصه  پروژه اجرای بهسازی و تعريض خروجی سرپل ذهاب / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه پروژه اجرای بهسازی و تعريض خروجی سرپل ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881621/آگهی-مناقصه--احداث-مرکز-فرهنگی-و-علوم-قرآنی-کرمانشاه'>آگهی مناقصه   احداث مرکز فرهنگی و علوم قرآنی کرمانشاه  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  احداث مرکز فرهنگی و علوم قرآنی کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881635/فراخوان-واگذاری-امور-خودرويی-شهرستان-اسکو'> فراخوان  واگذاری امور خودرويی شهرستان اسکو     /  فراخوان ، فراخوان  واگذاری امور خودرويی شهرستان اسکو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881040/مزایده-فروش-ششدانگ-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-سیستم-لوگان-(I90)-مدل-1387'>مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه اتومبیل سواری سیستم لوگان (I90) مدل 1387  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه اتومبیل سواری سیستم لوگان (I90) مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881637/آگهی-مناقصه-خريد-مجموعه-نرم-افزار-وسخت-افزار'> آگهی مناقصه  خريد مجموعه نرم افزار وسخت افزار   /  آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خريد مجموعه نرم افزار وسخت افزار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881627/آگهی-ارزيابی-کيفی--ترميم-و-نگهداری-فضای-سبز'> آگهی ارزيابی کيفی   ترميم و نگهداری فضای سبز   /  آگهی ارزيابی کيفی   ، آگهی ارزيابی کيفی  ترميم و نگهداری فضای سبز   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881059/مناقصه-تامین-و-راهبری-خودروهای-سبک-و-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و راهبری خودروهای سبک و عمومی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و راهبری خودروهای سبک و عمومی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881078/مناقصه-خرید-انواع-لوله-در-اندازه-های-مختلف'>مناقصه خرید انواع لوله در اندازه های مختلف / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع لوله در اندازه های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881069/فراخوان-مناقصه-خدمات-یکدستگاه-فرآورش-سیار-MOT-و-یکدستگاه-تفکیک-گر-سیار-MOS-تکرار'> فراخوان مناقصه خدمات یکدستگاه فرآورش سیار MOT و یکدستگاه تفکیک گر سیار MOS تکرار / تکرار فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خدمات یکدستگاه فرآورش سیار MOT و یکدستگاه تفکیک گر سیار MOS تکرار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881041/فراخوان-مناقصه-احداث-مدرسه-18-کلاسه-بتنی----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه بتنی.... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه بتنی.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881045/مناقصه-پیمان-راهبری-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین--نوبت-دوم'>مناقصه پیمان راهبری ماشین آلات سبک و سنگین - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه پیمان راهبری ماشین آلات سبک و سنگین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881064/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-ابزار-دقیق-و-کارتهای-الکتریکی-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-ایسین'>مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق و کارتهای الکتریکی نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق و کارتهای الکتریکی نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881530/مزایده-واگذاری-اجاره-منافع-و-حق-بهره-برداری-از-پارکینگ-تربیت-و-پارکبانی-مسیر'>مزایده واگذاری اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ تربیت و پارکبانی مسیر / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ تربیت و پارکبانی مسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881495/مناقصه-خرید-انواع-کابل-خاکی-و-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کابل خاکی و هوایی - نوبت دوم  / اگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع کابل خاکی و هوایی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881501/مزایده-ماشین-آلات-و-خودروهای-مازاد'>مزایده ماشین آلات و خودروهای مازاد  / آگهی مزایده , مزایده ماشین آلات و خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881514/مزایده-تالار-رستوران-یاسمن--'>مزایده تالار رستوران یاسمن ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده تالار رستوران یاسمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881603/مزایده-یک-قطعه-زمین-از-قطعات-تفکیکی-455متر'>مزایده یک قطعه زمین از قطعات تفکیکی 455متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین از قطعات تفکیکی 455متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881607/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-45-25متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 45.25متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 45.25متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881589/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-276-61متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 276.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 276.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881039/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-پلاک-ثبتی-دو-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی پلاک ثبتی دو فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی پلاک ثبتی دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881591/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-21625متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 21625متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 21625متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881595/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-443-84متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 443.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 443.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881599/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-173-23متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 173.23متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 173.23متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881496/مناقصه-خرید-تجهیزات-هواوی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات هواوی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات هواوی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881586/مزایده-یکباب-مغازه-دو-سهم-از-ده-سهم-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-از-1631-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه دو سهم از ده سهم پلاک ثبتی یک فرعی از 1631 نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه دو سهم از ده سهم پلاک ثبتی یک فرعی از 1631 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881519/مزایده-یک-دستگاه-زانتیا'>مزایده یک دستگاه زانتیا  / مزایده , مزایده یک دستگاه زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881513/مزایده-ششدانگ-خودرو'>مزایده ششدانگ خودرو  / مزایده , مزایده ششدانگ خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881506/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری سالن ورزشی  - نوبت دوم  / فراخوان آگهی مزایده, مزایده  واگذاری سالن ورزشی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881499/آگهی-مناقصه-عمومی-واگذاری-مدیریت-نیروی-انسانی-کارگران--مرحله-دوم'>آگهی مناقصه عمومی واگذاری مدیریت نیروی انسانی کارگران - مرحله دوم  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه عمومی واگذاری مدیریت نیروی انسانی کارگران - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881082/مزایده-فروش-OFF3-2102TX00-و--96-4-11'>مزایده فروش OFF3-2102TX00 و ...96.4.11 / آگهی مزایده, مزایده فروش OFF3-2102TX00 و ...96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881494/مناقصه-عملیات-آسفالت-و-لکه-گیری-سطح-شهر-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه عملیات آسفالت و لکه گیری سطح شهر- مرحله دوم نوبت اول / مناقصه , مناقصه عملیات آسفالت و لکه گیری سطح شهر- مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881551/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-انبارهای-نفت--'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات انبارهای نفت ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات انبارهای نفت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881528/مزایده-فایل-چهارکشویی--'>مزایده فایل چهارکشویی.... / مزایده, مزایده فایل چهارکشویی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881623/مزایده-اراضی-دو-قطعه-مساحت-494-5-و-409-5متر'>مزایده اراضی دو قطعه مساحت 494.5 و 409.5متر / مزایده,مزایده اراضی دو قطعه مساحت 494.5 و 409.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881539/مزایده-فروش-خودروی-پراید-مدل-1382-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروی پراید مدل 1382 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی پراید مدل 1382 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881077/مناقصه-واگذاری-حمل-محموله-های-صادراتی'>مناقصه واگذاری حمل محموله های صادراتی / مناقصه , مناقصه واگذاری حمل محموله های صادراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881658/مزایده-1-20-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-منزل-202-38متر-نوبت-دوم'>مزایده 1.20 دانگ از ششدانگ یکباب منزل 202.38متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده 1.20 دانگ از ششدانگ یکباب منزل 202.38مترنوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881516/مزایده-یک-دستگاه-سواری-دوو'>مزایده یک دستگاه سواری دوو  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری دوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881620/مزایده-200-سهم-مشاع-از-22128-متر-زمین-زراعی'>مزایده 200 سهم مشاع از 22128 متر زمین زراعی / مزایده,مزایده 200 سهم مشاع از 22128 متر زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881661/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881615/مزایده-ششدانگ-ملک-قولنامه-ای-عرصه-51-60متر'>مزایده ششدانگ ملک قولنامه  ای عرصه 51.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قولنامه  ای عرصه 51.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881527/مزایده-63-عدد-سبد-گل-آماده-با-سبک-های-مختلف--'>مزایده 63 عدد سبد گل آماده با سبک های مختلف ... / مزایده , مزایده 63 عدد سبد گل آماده با سبک های مختلف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881641/مزایده-2-دانگ-و-746-9-هزارم-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-آپارتمان'>مزایده 2 دانگ و 746.9 هزارم دانگ مشاع از سه دانگ آپارتمان  / مزایده,مزایده 2 دانگ و 746.9 هزارم دانگ مشاع از سه دانگ آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881534/تجدید-مزایده-تعداد-12-عدد-ستون-ساخته-شده-و-نصب-شده'>تجدید مزایده تعداد 12 عدد ستون ساخته شده و نصب شده  / تجدید مزایده , تجدید مزایده تعداد 12 عدد ستون ساخته شده و نصب شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881633/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-هفتاد-و-هشت-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره هفتاد و هشت فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره هفتاد و هشت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881120/آگهی-ارزیابی-تهیه-مقاطع-نازک-میکروسکوپی-و-ارائه-خدمات-تکنسین'>آگهی ارزیابی تهیه مقاطع نازک میکروسکوپی و ارائه خدمات تکنسین / اگهی ارزیابی کیفی  ،آگهی ارزیابی تهیه مقاطع نازک میکروسکوپی و ارائه خدمات تکنسین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881630/مزایده-یک-دانگ-و-113-3-هزارم-دانگ-مشاع-از-یکباب-منزل'>مزایده یک دانگ و 113.3 هزارم دانگ مشاع از یکباب منزل / مزایده,مزایده یک دانگ و 113.3 هزارم دانگ مشاع از یکباب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881546/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-مدل-82'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 82  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881541/تجدید-مزایده-انواع-یخچال-فریزر--'>تجدید مزایده انواع یخچال فریزر... / تجدید مزایده , تجدید مزایده انواع یخچال فریزر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881639/مزایده-3-دانگ-و-23-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 3 دانگ و 23 هزارم یک دانگ مشاع از ملک  / مزایده,مزایده 3 دانگ و 23 هزارم یک دانگ مشاع از ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881234/نخستین-سمینار-بین-المللی-فناوری-معدنکاری-ایران-96-4-11'>نخستین سمینار بین المللی فناوری معدنکاری ایران 96.4.11 / نخستین سیمنار بین المللی فناوری معدنکاری ایران 96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881070/مزایده-فروش-70-تن-ضایعات-سربی'>مزایده فروش 70 تن ضایعات سربی  / آگهی مزایده,مزایده فروش 70 تن ضایعات سربی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881061/مزایده-فروش-سه-دستگاه-ماشین-آلات-وارداتی-فرآوری-قراضه-آهن-آلات'>مزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات وارداتی فرآوری قراضه آهن آلات / آگهی مزایده,مزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات وارداتی فرآوری قراضه آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881056/مناقصه-واگذاری-خدمات-حمل-و-نقل-مجتمع-معدنی'>مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل مجتمع معدنی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل مجتمع معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881047/مناقصه-خرید-سرور-و-تجهیزات-ذخیره-سازی'>مناقصه خرید سرور و تجهیزات ذخیره سازی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید سرور و تجهیزات ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880963/مناقصه-مدیریت-انجام-امور-خدماتی'>مناقصه مدیریت انجام امور خدماتی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت انجام امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881314/مزایده-فروش-ملک-عرصه-و-اعیانی-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش ملک عرصه و اعیانی و ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش ملک عرصه و اعیانی و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881307/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-ایمن-سازی-معابر-اصلی-شهر'>تجدید مناقصه بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881316/مزایده-انواع-قالب-فلزی-و-لوازم-مربوطه-و--'>مزایده انواع قالب فلزی و لوازم مربوطه و ...  / مزایده , مزایده انواع قالب فلزی و لوازم مربوطه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881333/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-و-احداث-شبکه-هوایی-و-زمینی-نصب-ترانسفورماتور----نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بهینه و احداث شبکه هوایی و زمینی، نصب ترانسفورماتور ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اصلاح و بهینه و احداث شبکه هوایی و زمینی، نصب ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881280/فراخوان-عملیات-تراشیدن-سطح-آسفالت-و-تهیه-و-اجرای-کامل-آسفالت---نوبت-دوم'>فراخوان  عملیات تراشیدن سطح آسفالت و تهیه و اجرای کامل آسفالت... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان عملیات تراشیدن سطح آسفالت و تهیه و اجرای کامل آسفالت... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881282/فراخوان-پروژه-احداث-مخزن-30-هزار-متر-مکعبی--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه احداث مخزن 30 هزار متر مکعبی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان پروژه احداث مخزن 30 هزار متر مکعبی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881285/تجدید-ارزیابی-کیفی-توان-انجام-کار-و-مناقصه-عمومی-عملیات-اصلاح-2000-رشته-انشعاب-آب-شرب--نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات اصلاح 2000 رشته انشعاب آب شرب - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی، تجدید ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات اصلاح 2000 رشته انشعاب آب شرب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880987/مناقصه-سفتکاری--'>مناقصه سفتکاری ...  / مناقصه ، مناقصه سفتکاری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881288/تجدید-فراخوان-خرید-13489-متر-لوله-چدن-داکتیل--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید 13489 متر لوله چدن داکتیل - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی یک مرحله‌ای, تجدید فراخوان خرید 13489 متر لوله چدن داکتیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881302/مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-و-اتصالات-جی-آر-پی-به-قطر-500-میلی-متری'>مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی به قطر 500 میلی متری / آگهی مناقصه خرید یک مرحله ای فشرده, مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی به قطر 500 میلی متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881305/مزایده-فروش-سموم-شیمیایی-مرحله-دوم'>مزایده فروش سموم شیمیایی مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش سموم شیمیایی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881296/مناقصه-اجرای-طرح-شبکه-کابل-مسی-و-فیبرنوری'>مناقصه اجرای طرح شبکه کابل مسی و فیبرنوری / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای طرح شبکه کابل مسی و فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881276/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پرادو-سیستم-تویوتا-تیپ-جی-الیکس-2700-مدل-2005-میلادی'>مزایده فروش یک دستگاه پرادو سیستم تویوتا- تیپ جی الیکس 2700-مدل 2005 میلادی  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پرادو سیستم تویوتا- تیپ جی الیکس 2700-مدل 2005 میلادی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881025/مزایده-زمین-آبی-مساحت-13836مترمربع'>مزایده زمین آبی مساحت 13836مترمربع  / مزایده,مزایده زمین آبی مساحت 13836مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881294/مناقصه-عملیات-ترمیم-روسازی--روکش-آسفالت--'>مناقصه عملیات ترمیم روسازی ، روکش آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم روسازی ، روکش آسفالت ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881031/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-اکتیو-و-پسیو-دوربین-مداربسته-و-تجهیزات-وابسته-Vertina'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات اکتیو و پسیو دوربین مداربسته و تجهیزات وابسته Vertina / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات اکتیو و پسیو دوربین مداربسته و تجهیزات وابسته Vertina</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881281/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان--نوبت-دوم'>مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان   نوبت دومخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881321/مناقصه-انتخاب-پیمانکاران-واجد-شرایط-جهت-پروژه-های-واحدهای-تجاری-مسکن-مهر'>مناقصه  انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه های واحدهای تجاری مسکن مهر  / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه های واحدهای تجاری مسکن مهر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881023/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-181-8مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 181.8مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 181.8مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881020/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهارم-145-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم 145.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم 145.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881287/فراخوان-خرید-2-دستگاه-چیلر-تراکمی-اسکر-و-هوا-خنک-نوبت-دوم'>فراخوان  خرید 2 دستگاه چیلر تراکمی اسکر و هوا خنک نوبت دوم  / آگهی فراخوان ,مناقصه فراخوان  خرید 2 دستگاه چیلر تراکمی اسکر و هوا خنک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881030/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-مساحت-22-78متر'>مزایده ششدانگ ملک تجاری مساحت 22.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری مساحت 22.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881284/مناقصه-نگهداری-پشتیبانی--بروزرسانی-و--'>مناقصه نگهداری، پشتیبانی ، بروزرسانی  و... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه نگهداری، پشتیبانی ، بروزرسانی  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881274/مناقصه-خرید-تعداد-560-000-تخته-گونی-شکر-پلی-پروپیلن-یک-لایه'>مناقصه خرید تعداد 560.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه خرید تعداد 560.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880966/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-22-یزد'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 22 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 22 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881036/مزایده-واگذاری-پارکینگ-های-عمومی'>مزایده واگذاری پارکینگ های عمومی / مزایده, مزایده واگذاری پارکینگ های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881101/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-حمل-با-گاری-دستی-و-ردیف-چینی'>اصلاحیه مناقصه عمومی انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881042/فراخوان-اجرای-شبکه-گازرسانی-به-روستاهای-گرخوشاب-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای گرخوشاب- نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای گرخوشاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881060/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی--'>مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881071/فراخوان-مناقصه-خرید-بیل-مکانیکی-زنجیری-و--'>فراخوان مناقصه خرید بیل مکانیکی زنجیری و ... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید بیل مکانیکی زنجیری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881074/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-590-26متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 590.26متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 590.26متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881027/مناقصه-امورات-جایگاه-های-مرزی-باشماق-و-سیرانبند-بانه'>مناقصه امورات جایگاه های مرزی باشماق و سیرانبند بانه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امورات جایگاه های مرزی باشماق و سیرانبند بانه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881240/پنجمین-کنفرانس-حرفه-ای-گرایی-در-روابط-عمومی'>پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی / پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880972/مزایده-ملک-شامل-15-واحد-مسکونی-و-7-واحد-تجاری'>مزایده ملک شامل 15 واحد مسکونی و 7 واحد تجاری / مزایده,مزایده ملک شامل 15 واحد مسکونی و 7 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881021/مزایده-انواع-قایق-موتوری--قایق-فایبرگلاس'>مزایده انواع قایق موتوری - قایق فایبرگلاس / مزایده , مزایده انواع قایق موتوری - قایق فایبرگلاس نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881043/مناقصه-پیمان-تعویض-7500-متر-خط-لوله-16-اهواز--'> مناقصه پیمان تعویض 7500 متر خط لوله 16 اهواز ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه پیمان تعویض 7500 متر خط لوله 16 اهواز ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881051/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری'>مناقصه انجام امور خدمات شهری  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881035/مزایده-یک-دستگاه-بیل-چرخ-زنجیری'>مزایده یک دستگاه بیل چرخ زنجیری  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه بیل چرخ زنجیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881032/مناقصه-مدیریت-راهبری-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه یک مرحله ای فشرده,مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881017/مزایده-انجام-تبلیغات-بروی-بدنه-اتوبوس-های-ملکی'>مزایده انجام تبلیغات بروی بدنه اتوبوس های ملکی / آگهی مزایده کتبی,مزایده انجام تبلیغات بروی بدنه اتوبوس های ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881245/سومین-کنفرانس-بین-المللی-انقلاب-چهارم-صنعتی'>سومین کنفرانس بین المللی انقلاب چهارم صنعتی / سومین کنفرانس بین المللی انقلاب چهارم صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881000/مناقصه-ساماندهی-سه-راهی-مالخلیفه-(قرح)-نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی سه راهی مالخلیفه (قرح) نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی سه راهی مالخلیفه (قرح) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881005/مناقصه-انجام-عملیات-استخراج--سایزبندی---سنگ-آهک-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات استخراج ، سایزبندی ... سنگ آهک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات استخراج ، سایزبندی ... سنگ آهک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881009/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-روشنایی-نقطه-ای-نوبت-د-وم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای روشنایی نقطه ای  نوبت د وم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای روشنایی نقطه ای  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881049/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881004/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین'>مزایده اجاره یک قطعه زمین / مزایده,مزایده اجاره یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880999/مزایده-املاک-شامل-واحد-تجاری'>مزایده املاک شامل واحد تجاری  / مزایده,مزایده املاک شامل واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881001/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-521-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 521 فرعی از یک اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 521 فرعی از یک اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881003/مزایده-ششدانگ-پلاک-کاربری-زمین-مشجر-و-پسته-کاری-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک کاربری زمین مشجر و پسته کاری نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک کاربری زمین مشجر و پسته کاری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881006/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-20191-فرعی-از-یک-اصلی-و-زمین-مسکونی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 20191 فرعی از یک اصلی و زمین مسکونی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 20191 فرعی از یک اصلی و زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881010/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-220-53متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 220.53متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 220.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881016/مزایده-ششدانگ-ساختمان-پلاک-1261-فرعی'>مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 1261 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 1261 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881012/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-حقوقی-96-4-11'>فراخوان مناقصه انجام خدمات مشاوره حقوقی  96.4.11 / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات مشاوره حقوقی 96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880964/مزایده-ملک-به-شماره-سند-65619-قریه-ینگیجه'>مزایده ملک به شماره سند 65619 قریه ینگیجه / مزایده,مزایده ملک به شماره سند 65619 قریه ینگیجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881011/مناقصه-خودروهای-استیجاری'>مناقصه خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881038/مناقصه-خرید-6-دستگاه-هیدرولیک-کوپلینگ-لانگستروم'>مناقصه خرید 6 دستگاه هیدرولیک کوپلینگ لانگستروم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 6 دستگاه هیدرولیک کوپلینگ لانگستروم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881801/استعلام-تعمیر-دو-دستگاه-چیلر-120-تن'>استعلام تعمیر دو دستگاه چیلر 120 تن / استعلام, استعلام تعمیر دو دستگاه چیلر 120 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881791/استعلام-تجهیز-شعبه-خیابان-کوهسنگی-مشهد-به-باجه-ویژه-نابینایان'>استعلام تجهیز شعبه خیابان کوهسنگی مشهد به باجه ویژه نابینایان / استعلام، استعلام تجهیز شعبه خیابان کوهسنگی مشهد به باجه ویژه نابینایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881775/استعلام-دیفیوزر-دیسکی-هوادهی-حوضچه-آب-و-فاضلاب'>استعلام دیفیوزر دیسکی هوادهی حوضچه آب و فاضلاب  / استعلام، استعلام دیفیوزر دیسکی هوادهی حوضچه آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881778/استعلام-مادر-برد-96-4-11'>استعلام مادر برد 96.4.11 / استعلام, استعلام مادر برد  96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881822/استعلام-کوکب-و-غیره'>استعلام کوکب و غیره / استعلام کوکب و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881768/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای-فتوکپی-رومیزی--'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای، فتوکپی رومیزی... / استعلام، استعلام خرید تجهیزات رایانه ای، فتوکپی رومیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881784/استعلام-انجام-تعمیرات-اردوگاه-شهید-باهنر'>استعلام انجام تعمیرات اردوگاه شهید باهنر / استعلام، استعلام انجام تعمیرات اردوگاه شهید باهنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881796/استعلام-طراحی-ساختمان-اداری'>استعلام طراحی ساختمان اداری / استعلام, استعلام طراحی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881805/استعلام-ساخت-توری-پنجره'>استعلام ساخت توری پنجره / استعلام, استعلام ساخت توری پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881813/استعلام-دستگاه-سانتیفیوژ-16-شاخه'>استعلام دستگاه سانتیفیوژ 16 شاخه / استعلام، استعلام دستگاه سانتیفیوژ 16 شاخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881798/استعلام-یو-پی-اس--باتری-و-سایر-متعلقات'>استعلام یو پی اس ، باتری و سایر متعلقات / استعلام, استعلام یو پی اس ، باتری و سایر متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881817/استعلام-تجهیزات-نور-و-صوت-کتابخانه-اسفراین'>استعلام تجهیزات نور و صوت کتابخانه اسفراین / استعلام, استعلام تجهیزات نور و صوت کتابخانه اسفراین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881786/استعلام-تجهیزات-صوت-مجتمع-گلشن'>استعلام تجهیزات صوت مجتمع گلشن  / استعلام, استعلام تجهیزات صوت مجتمع گلشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881755/مناقصه-واگذاری-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستانهای-افشار-و-شهدای-محراب'>مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای افشار و شهدای محراب  / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای افشار و شهدای محراب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881783/مناقصه-امور-تغذیه-ای--تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-سلف-سرویس-های-دانشجویی'>مناقصه امور تغذیه ای ، تهیه ، طبخ و توزیع غذا سلف سرویس های دانشجویی  / آگهی مناقصه, مناقصه امور تغذیه ای ، تهیه ، طبخ و توزیع غذا سلف سرویس های دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881224/مناقصه-خرید-اتصالات'>مناقصه خرید اتصالات / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881771/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881266/مزایده-دو-دستگاه-اکسودور-و--'>مزایده دو دستگاه اکسودور و ... / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده دو دستگاه اکسودور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881317/مزایده-ششدانگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-260-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 260 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 260 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881250/آگهی-مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-آب-و-تعویض-بخشی-از-خط-انتقال-آب'>آگهی مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب و تعویض بخشی از خط انتقال آب / آگهی مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب و تعویض بخشی از خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881289/مزایده-آپارتمان-مساحت-75-متر-دو-خوابه-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 75 متر دو خوابه نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 75 متر دو خوابه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881269/مزایده-انواع-فرش-دستبافت'>مزایده انواع فرش دستبافت / مزایداه , مزایده انواع فرش دستبافت... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880998/مزایده-کتبی-ماشین-آلات-آهن-آلات-ضایعاتی---'>مزایده کتبی ماشین آلات، آهن آلات ضایعاتی .... / آگهی مزایده کتبی, مزایده کتبی ماشین آلات، آهن آلات ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881249/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-ریسو-گراف-جی-ار-2a--'>مزایده یک دستگاه ماشین ریسو گراف جی ار 2a ... / مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین ریسو گراف جی ار 2a ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881258/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-نیسان-مدل-86'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان مدل 86 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881646/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-شماره-سی-و-یک-فرعی-از-7106-اصلی'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شماره سی و یک فرعی از 7106 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شماره سی و یک فرعی از 7106 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881241/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-چترو'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت چترو  / مزایده , مزایده یک دستگاه موتورسیکلت چترو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881286/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-خدماتی-مساحت-27-82متر'>مزایده ششدانگ یک واحد خدماتی مساحت 27.82متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد خدماتی مساحت 27.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881283/مزایده-اراضی-زراعی-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده اراضی زراعی اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده اراضی زراعی اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881279/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-354متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 354متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 354متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881251/مزایده-ششصد-متر-لوله-سایز-110'>مزایده ششصد متر لوله سایز 110  / مزایده ششصد متر لوله سایز 110 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881238/مزایده-خورو-تیبا'>مزایده خورو تیبا  / مزایده خورو تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881252/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-1905متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی 1905متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 1905متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880989/مناقصه-خدمات-شهری-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات شهری شهرداری -نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات شهری شهرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881254/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-2761متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 2761متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 2761متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881260/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-به-مساحت-321متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یک واحد به مساحت 321متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد به مساحت 321متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881256/مزایده-یک-دستگاه-خرمن-کوب'>مزایده یک دستگاه خرمن کوب / مزایده یک دستگاه خرمن کوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881298/مناقصه-تکمیل-آماده-سازی-بلوک-های-225--'>مناقصه  تکمیل آماده سازی بلوک های 225 ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روشنایی بلوارها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881264/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-به-پلاک-1149-غیرمنقول'>مزایده عرصه و اعیان زمین به پلاک 1149 غیرمنقول / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین به پلاک 1149 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881227/مزایده-اموال-منقول-شامل-2-عدد-بالابر-ساختمانی-و--'>مزایده اموال منقول شامل 2 عدد بالابر ساختمانی و ...  / مزایده , مزایده اموال منقول شامل 2 عدد بالابر ساختمانی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881268/مزایده-ملک-عرصه-و-اعیان-خانه-و-دو-باب-مغازه-بخش-هفت-3-127متر'>مزایده ملک عرصه و اعیان خانه و دو باب مغازه بخش هفت 3.127متر / مزایده,مزایده ملک عرصه و اعیان خانه و دو باب مغازه بخش هفت 3.127متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881244/آگهی-مناقصه-خدمات-امداد-و-بهره-برداری--وصول-مطالبات-و----نوبت-دوم'>آگهی مناقصه خدمات امداد و بهره برداری ، وصول مطالبات و ... - نوبت دوم  / آگهی عمومی , آگهی مناقصه خدمات امداد و بهره برداری ، وصول مطالبات و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881246/مناقصه-عملیات-خرید-4500-متر-کف-پوش-ایمنی-گرانولی----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خرید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881209/مناقصه-قطعات-یدکی-پمپ-نیتروژن-مایع-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی پمپ نیتروژن مایع مورد نیاز  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه قطعات یدکی پمپ نیتروژن مایع مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880973/مناقصه-سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس، نگهداری و  تعمیرات تاسیسات برقی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه سرویس، نگهداری و  تعمیرات تاسیسات برقی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881225/لغو-مناقصه-تعمیر--نگهداری-و-حفاظت-تجهیزات-و-تاسیسات-سیستم-کنترل-ترافیک-دریایی'>لغو مناقصه تعمیر ، نگهداری و حفاظت تجهیزات و تاسیسات سیستم کنترل ترافیک دریایی / لغو مناقصه تعمیر ، نگهداری و حفاظت تجهیزات و تاسیسات سیستم کنترل ترافیک دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881255/مزایده-یک-صندوق-مستعمل-آهنی-و--'>مزایده یک صندوق مستعمل آهنی و ...  / مزایده , مزایده یک صندوق مستعمل آهنی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881277/مزایده-ملک-بصورت-دو-بر-سه-خوابه'>مزایده ملک بصورت دو بر سه خوابه / مزایده,مزایده ملک بصورت دو بر سه خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881273/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-قطعه-4-تفکیکی-بخش-یازده'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه 4 تفکیکی بخش یازده  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه 4 تفکیکی بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881208/فراخوان-تامین-2300-تن-ریل-s49-خط-یک-نوبت-دوم'>فراخوان تامین 2300 تن ریل s49 خط یک نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی,فراخوان تامین 2300 تن ریل s49 خط یک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881222/مناقصه-تامین-ماموران-انتظامی-جهت-امنیت-مراکز-آموزشی-و-درمانی-تابعه'>مناقصه تامین ماموران انتظامی جهت امنیت مراکز آموزشی و درمانی تابعه  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تامین ماموران انتظامی جهت امنیت مراکز آموزشی و درمانی تابعه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881248/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-91-08متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 91.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 91.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881271/اصلاحیه-مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-2518-13متر'>اصلاحیه مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 2518.13متر / اصلاحیه مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 2518.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881232/مزایده-تعداد-2250-عدد-کیسه-سیمان-50-کیلویی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 2250 عدد کیسه سیمان 50 کیلویی نوبت دوم  / مزایده , مزایده  تعداد 2250 عدد کیسه سیمان 50 کیلویی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880979/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-و-حجمی-(-نیروی-انسانی-)'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی و حجمی ( نیروی انسانی )   / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات عمومی و حجمی ( نیروی انسانی )  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881235/مزایده-مغازه-دو-نبش-به-مساحت-17-60متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه دو نبش به مساحت 17.60متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه دو نبش به مساحت 17.60متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881237/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-150-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881214/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-از-نوع-SMA--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای روکش آسفالت از نوع SMA - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای روکش آسفالت از نوع SMA - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881747/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881102/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881186/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881191/مزایده-مزایده-یکدستگاه-موتوربرق-و---نوبت-دوم'>مزایده مزایده یکدستگاه موتوربرق و .. - نوبت دوم  / مزایده,مزایده مزایده یکدستگاه موتوربرق و .. - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881139/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881099/مزایده-فروش-املاک-تجدید'>مزایده فروش املاک تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880982/مناقصه-تعدادی-تجهیزات-مخابراتی-و-مکانیکال'>مناقصه تعدادی تجهیزات مخابراتی و مکانیکال  / مناقصه عمومی, مناقصه تعدادی تجهیزات مخابراتی و مکانیکال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881167/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-زمین-مورد-تملک'>مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین مورد تملک  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین مورد تملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881091/مزایده-ملک-به-مساحت-526متر-بخش-بیست-و-نه'>مزایده ملک به مساحت 526متر بخش بیست و نه  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 526متر بخش بیست و نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881096/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-195-20مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 195.20مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 195.20مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881106/مناقصه-سرویس-دهی-و-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-سیر-و-حرکت'>مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881129/مناقصه-نصب-انشعاب-کلید-در-دست-امور-توزیع-برق-و--'>مناقصه نصب انشعاب کلید در دست امور توزیع برق  و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه نصب انشعاب کلید در دست امور توزیع برق  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881086/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-صد-و-چهل-و-یک-متر-و-هفتاد-و-یک-دسیمتر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت صد و چهل و یک متر و هفتاد و یک دسیمتر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت صد و چهل و یک متر و هفتاد و یک دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881113/مناقصه-تعداد-42-لینک-تجهیزات-ptn'>مناقصه تعداد 42 لینک تجهیزات ptn  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 42 لینک تجهیزات ptn </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881215/مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-فاضلاب'>مناقصه عمومی اجرای شبکه فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عمومی اجرای شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881194/تجدید-مناقصه-واگذاری-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-و-وصول-بهای-برق--'>تجدید مناقصه  واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق... / آگهی تجدید مناقصه عمومی,  تجدید مناقصه  واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880967/فراخوان-تجهیزات-پرتابل-گزارش-رادیویی-نوبت-دوم'>فراخوان تجهیزات پرتابل گزارش رادیویی  نوبت دوم / فراخوان تجهیزات پرتابل گزارش رادیویی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881322/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-مساحت-86-28متر'>مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 86.28متر  / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 86.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881206/مزایده-یک-عدد-بالن-اکسیژن-و-یک-عدد-جک-سوسماری'>مزایده یک عدد بالن اکسیژن و یک عدد جک سوسماری  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک عدد بالن اکسیژن و یک عدد جک سوسماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881275/مزایده-پارکینگ--'>مزایده پارکینگ... / آگهی مزایده، مزایده پارکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881203/مناقصه-تهیه-و-اجرای-جدولگذاری--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881199/مناقصه-ایمن-سازی-تقاطع-همسطح-یورد-سوخته--نوبت-دوم'>مناقصه ایمن سازی تقاطع همسطح یورد سوخته - نوبت دوم  / اگهی مناقصه ,مناقصه  ایمن سازی تقاطع همسطح یورد سوخته - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881179/مزایه-یک-دستگاه-خودرو'>مزایه یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مناقصه خرید، مزایه یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881169/مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و-رگلاتور--'>مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ... / آگهی عمومی , مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881176/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-مرمت-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای مرمت و آسفالت معابر   / تجدید مناقصه ،تجدید  مناقصه تهیه و اجرای مرمت و آسفالت معابر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881190/مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-12-عدد-تردد-شمار'>مناقصه پشتیبانی و نگهداری 12 عدد تردد شمار / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه پشتیبانی و نگهداری 12 عدد تردد شمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880969/فراخوان-تامین-تجهیزات-دفاتر-نوبت-دوم'>فراخوان تامین تجهیزات دفاتر  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تامین تجهیزات دفاتر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881185/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-5955متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 5955متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 5955متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881263/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ویلایی-306-44متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی 306.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی 306.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881181/مزایده-یک-سهم-از-ششدانگ-ملک-232-28متر'>مزایده یک سهم از ششدانگ ملک 232.28متر / مزایده,مزایده یک سهم از ششدانگ ملک 232.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881098/مزایده-اجاره-محل-آشپزخانه'>مزایده اجاره محل آشپزخانه / آگهی مزایده ,مزایده اجاره محل آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881092/مزایده-یک-دستگاه-حکاکی-و--'>مزایده یک دستگاه حکاکی و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه حکاکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881135/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-21690متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 21690متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 21690متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881136/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-سی-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و سی متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و سی متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881140/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-170-35متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 170.35متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 170.35متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881127/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-114-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 114.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 114.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880970/فراخوان-تامین-مرکز-تلفن-700-شماره-ای-نوبت-دوم'>فراخوان تامین مرکز تلفن 700 شماره ای  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تامین مرکز تلفن 700 شماره ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881131/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-30-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از 30 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از 30 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881150/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-بیست-و-نه-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت صد و بیست و نه متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و بیست و نه متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881103/مزایده-خودروی-سواری-کیا-موهاوی-4600'>مزایده خودروی سواری کیا موهاوی 4600  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودروی سواری کیا موهاوی 4600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881154/مزایده-ملک-مغازه-به-مساحت-هشت-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مغازه به مساحت هشت متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مغازه به مساحت هشت متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881119/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881095/مزایده-یک-دستگاه-گاو-صندوق'>مزایده یک دستگاه گاو صندوق  / مزایده, مزایده یک دستگاه گاو صندوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881161/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیکاری-مساحت-ده-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیکاری مساحت ده هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیکاری مساحت ده هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881159/مزایده-واگذاری-محوطه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محوطه  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری محوطه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881297/مزایده-سه-ممیز-پنج-دهم-دانگ-مشاع-از-ساختمان-250-40متر'>مزایده سه ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ساختمان 250.40متر  / مزایده,مزایده سه ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ساختمان 250.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881299/مزایده-ششدانگ-ساختمان-350متر'>مزایده ششدانگ ساختمان 350متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان 350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880971/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم-رو-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881301/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-220-فرعی-از-146-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 220 فرعی از 146 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 220 فرعی از 146 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881138/مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-حمل-با-گاری-دستی-و-ردیف-چینی--صفافی-(-پارت-چینی-)-و-بارگیری-به-کامیون--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی ، صفافی ( پارت چینی ) و بارگیری به کامیون  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی ، صفافی ( پارت چینی ) و بارگیری به کامیون - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881126/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-جدول-گذاری-سطح-شهر'>مناقصه عمومی اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881116/تجدید-مناقصه-اجرای-رمپ-های-ورود-و-خروج-مجتمع-خدماتی-و-رفاهی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای رمپ های ورود و خروج مجتمع خدماتی و رفاهی -نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای رمپ های ورود و خروج مجتمع خدماتی و رفاهی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881146/مناقصه-LOAD-BANK'>مناقصه LOAD BANK / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه LOAD BANK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881193/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت هفتاد متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881223/مزایده-فروش-و-واگذاری-یک-واحد-تجاری-718مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش و واگذاری یک واحد تجاری 718مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش و واگذاری یک واحد تجاری 718متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881174/تجدید-مزایده-واگذاری-تابلوها-و-پل-ها--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری تابلوها و پل ها  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی,  تجدید مزایده واگذاری تابلوها و پل ها  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880965/فراخوان-مناقصه-بهینه-سازی-سیستم-ارتینگ-ایستگاه-های-حفاظت'>فراخوان مناقصه بهینه سازی سیستم ارتینگ ایستگاه های حفاظت / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان بهینه سازی سیستم ارتینگ ایستگاه های حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881123/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-تجهیز-اثاثه-اداری'>اصلاحیه فراخوان مناقصه تجهیز اثاثه اداری  / اصلاحیه عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه تجهیز اثاثه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881253/آگهی-فروش-سهام'>آگهی فروش سهام / آگهی فروش، آگهی فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881128/مناقصه-بکارگیری-تعداد-60-نفر-نیروی-شرکتی-نوبت-دوم'>مناقصه بکارگیری تعداد 60 نفر نیروی شرکتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بکارگیری تعداد 60 نفر نیروی شرکتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881152/مزایده-واگذاری-بازار-هفتگی'>مزایده  واگذاری بازار هفتگی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری بازار هفتگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881125/مناقصه-2200-تن-ذغال-کک-نوبت-دوم'>مناقصه 2200 تن ذغال کک  نوبت دوم  / مناقصه عمومی ,مناقصه  2200 تن ذغال کک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881184/مناقصه-اجرای-شیار-لرزاننده--'>مناقصه اجرای شیار لرزاننده ... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شیار لرزاننده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881195/مناقصه-اجرای-احداث-پل-وحدت-قادرآباد---'>مناقصه اجرای احداث پل وحدت قادرآباد  ... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه احداث پل وحدت قادرآباد  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881137/مزایده-کولر-اسپیلت--مانیتور-و--'>مزایده کولر اسپیلت ، مانیتور و ... / آگهی مزایده فروش اموال منقول ,مزایده کولر اسپیلت ، مانیتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881175/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-87-60متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 87.60متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 87.60متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881178/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-مغازه-247-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه 247.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه 247.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880976/فراخوان-واگذاری-آشپزخانه-و-فضای-فیزیوتراپی-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری آشپزخانه و فضای فیزیوتراپی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری آشپزخانه و فضای فیزیوتراپی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881306/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-209متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت عرصه 209متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 209متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881196/مزایده-تعدادی-لپ-تاپ-به-همراه-پرینتر-و-کامپیوتر-و--'>مزایده تعدادی لپ تاپ به همراه پرینتر و کامپیوتر و ... / مزایده, مزایده تعدادی لپ تاپ به همراه پرینتر و کامپیوتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881192/مناقصه-تامین-12000-عدد-بشکه-فلزی-220-لیتری-روغنی-درب-دار'>مناقصه تامین  12000 عدد بشکه فلزی 220 لیتری روغنی درب دار  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین  12000 عدد بشکه فلزی 220 لیتری روغنی درب دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881168/مزایده-سه-دستگاه-وانت-مزدا-و-ماشین-آلات-از-قبیل-جرثقیل-چکش-پیکور-و--96-04-11'>مزایده سه دستگاه وانت مزدا و ماشین آلات از قبیل جرثقیل، چکش پیکور و ...96.04.11 / آگهی مزایده, مزایده سه دستگاه وانت مزدا و ماشین آلات از قبیل جرثقیل، چکش پیکور و ...96.04.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881170/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی  / مزایده، مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881180/مناقصه-تامین-هواساز-هایژنیک-اتاق-عمل'>مناقصه تامین هواساز هایژنیک اتاق عمل  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین هواساز هایژنیک اتاق عمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881163/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات  / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880991/مناقصه-اجرای-اسکلت-فلزی-سایه-بان-صحن-مسجد-گوهرشاد'>مناقصه اجرای اسکلت فلزی سایه بان صحن مسجد گوهرشاد  / مناقصه اجرای اسکلت فلزی سایه بان صحن مسجد گوهرشاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881247/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پرکن-روتاری-و--'>مزایده فروش یک دستگاه پرکن روتاری و ... / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه پرکن روتاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881231/مزایده-اجاره-محل-و-تجهیزات-بخش-دندانپزشکی-و-رادیولوژی-96-04-11'>مزایده اجاره محل و تجهیزات بخش دندانپزشکی و رادیولوژی -96.04.11 / مزایده  اجاره محل و تجهیزات بخش دندانپزشکی و رادیولوژی - 96.04.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881166/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-کمپرسور'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی کمپرسور / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881218/تجدید-مناقصه-انجام-امور-سرویس-و-نگهداری-و-راهبری-و-تعمیرات-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>تجدید مناقصه انجام امور سرویس و نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام امور سرویس و نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880997/مناقصه-لوله-چدن-تایتون--'>مناقصه لوله چدن تایتون.... / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه لوله چدن تایتون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881201/مزایده-یک-دستگاه-لاین-تراک-(ماشین-الات-حفای-و-نصب-تیر-چراغ-برق)-از-رده-خارج'>مزایده یک دستگاه لاین تراک (ماشین الات حفای و نصب تیر چراغ برق) از رده خارج  / مزایده , مزایده یک دستگاه لاین تراک (ماشین الات حفای و نصب تیر چراغ برق) از رده خارج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881187/مزایده-10000-کیلوگرم-انواع-سیم-های-مسی-اسقاط-96-4-11'>مزایده 10000 کیلوگرم انواع سیم های مسی اسقاط  96.4.11 / آگهی مزایده عمومی , مزایده 10000 کیلوگرم انواع سیم های مسی اسقاط  96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881229/تجدید-مناقصه-حفر-چاه-آهکی-مجتمع-زوباران'>تجدید مناقصه حفر چاه آهکی مجتمع زوباران  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفر چاه آهکی مجتمع زوباران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881121/مزایده-واگذاری-3-طبقه-پارکینگ'>مزایده واگذاری 3 طبقه پارکینگ  / مزایده , مزایده واگذاری 3 طبقه پارکینگ  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881089/مناقصه-حسابرسی-سال-مالی-95-نوبت-دوم'>مناقصه حسابرسی سال مالی 95  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه حسابرسی سال مالی 95  نوبت دونم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881204/فراخوان-انتخاب-مشاور-برای-انجام-خدمات-مهندسی-مرحله-سوم---'>فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مهندسی مرحله سوم  .... / فراخوان ارزیابی ، فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مهندسی مرحله سوم  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880988/مزایده-چوب-درختان-ناشی-از-هرس-درختان-سطح-شهر-تجدید-دوم'>مزایده چوب درختان ناشی از هرس درختان سطح شهر تجدید دوم  / آگهی تجدید دوم مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده چوب درختان ناشی از هرس درختان سطح شهر تجدید دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881211/فراخوان-ارزیابی-خرید-خدمات-مشاور-کارفرما-جهت-اجرای-مدول-های-7-و-8--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی خرید خدمات مشاور کارفرما جهت اجرای مدول های 7 و 8 - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی ، فراخوان خرید خدمات مشاور کارفرما جهت اجرای مدول های 7 و 8 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881257/مزایده-ملک-به-مساحت-146-31متر-نوبت-سوم'>مزایده ملک به مساحت 146.31متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 146.31متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881202/مزایده-ماشین-آلات-و-ساختمان'>مزایده ماشین آلات و ساختمان / آگهی مزایده حضوری ,مزایده ماشین آلات و ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881270/مناقصه-تهیه-و-اجرای-جدولگذاری-معابر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881261/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881216/مناقصه-پروژه-روکش-آسفالت-خیابان-امامزاده-شمس-الدین-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه روکش آسفالت خیابان امامزاده شمس الدین نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه روکش آسفالت خیابان امامزاده شمس الدین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881212/مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881160/مناقصه-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغات-محیطی-(بیلبوردهای-شهری)'>مناقصه بهره برداری از تابلوهای تبلیغات محیطی (بیلبوردهای شهری) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری از تابلوهای تبلیغات محیطی (بیلبوردهای شهری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880985/مناقصه-بهره-برداری-عرصه-جهت-احداث-کیوسک-میوه-فروشی'>مناقصه بهره برداری عرصه جهت احداث کیوسک میوه فروشی  / مناقصه بهره برداری عرصه جهت احداث کیوسک میوه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881173/مزایده-ماشین-آلات-و-قطعات-دو-خط-تولید-فیبر-با-چگالی'>مزایده ماشین آلات و قطعات دو خط تولید فیبر با چگالی / آگهی مزایده ، مزایده ماشین آلات و قطعات دو خط تولید فیبر با چگالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881198/مناقصه-انجام-عملیات-کودپاشی-قبل-از-کشت-مزارع-جدید-نیشکر'>مناقصه انجام عملیات کودپاشی قبل از کشت مزارع جدید نیشکر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات کودپاشی قبل از کشت مزارع جدید نیشکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881221/مناقصه-خرید-دستگاه-رادار-نفوذی-زمین-GPR---نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881243/مناقصه-خرید-انواع-درب-مضاعف-لیوان--'>مناقصه خرید انواع درب مضاعف لیوان... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع درب مضاعف لیوان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881265/مناقصه-تکمیل-ساختمان-دانشگاه-جامع-علمی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان دانشگاه جامع علمی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان دانشگاه جامع علمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881182/مزایده-اجاره-5-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 5 باب مغازه- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره 5 باب مغازه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881172/مزایده-کلیه-بوفه-های-خود-واقع-در-استان-تهران-نوبت-دوم'>مزایده کلیه بوفه های خود واقع در استان تهران- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده کلیه بوفه های خود واقع در استان تهران- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880994/مزایده-سالن-ورزشی-شهید-بابانظر---'>مزایده سالن ورزشی شهید بابانظر .... / مزایده , مزایده سالن ورزشی شهید بابانظر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881148/آگهی-فراخوان-ارزیابی-اقلام-یدکی-برق-ابزار-دقیق-و-مکانیک-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی اقلام یدکی برق ابزار دقیق و مکانیک- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  , آگهی اقلام یدکی برق ابزار دقیق و مکانیک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881602/مناقصه-امور-سوختگیری-و-تعمیرات-و-نگهداری-جایگاههای-CNG'>مناقصه امور سوختگیری و تعمیرات و نگهداری جایگاههای CNG / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور سوختگیری و تعمیرات و نگهداری جایگاههای CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881370/مناقصه-طراحی--تامین-و-اجرا-توسعه-ساختمان-PBS'>مناقصه طراحی ، تامین و اجرا توسعه ساختمان PBS  / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی ، تامین و اجرا توسعه ساختمان PBS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881162/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-فیلتر-مغناطیسی-جهت-جمع-آوری-براده'>مناقصه خرید سه دستگاه فیلتر مغناطیسی جهت جمع آوری براده / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید سه دستگاه فیلتر مغناطیسی جهت جمع آوری براده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881308/مزایده-سه-دانگ-مشاع-حجره-شماره-5-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع حجره شماره 5 نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع حجره شماره 5 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881189/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-201-12متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 201.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 201.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881369/مزایده-70-متر-پارچه-مشکی-کالیته'>مزایده  70 متر پارچه مشکی کالیته  / آگهی مزایده، مزایده  70 متر پارچه مشکی کالیته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880975/مزایده-فروش-تعدادی-از-اراضی-مسکونی-و-تجاری-بصورت-نقد'>مزایده فروش تعدادی از اراضی مسکونی و تجاری بصورت نقد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از اراضی مسکونی و تجاری بصورت نقد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881144/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پیکان-مدل-1381'> مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1381 / آگهی مزایده فروش اموال منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881153/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881149/مزایده-5380-کیلو-جو'>مزایده 5380 کیلو جو / آگهی مزایده ,مزایده 5380 کیلو جو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881320/مناقصه-خرید-سرور--سوئیچ--مسیر-یاب--ذخیره-ساز-اصلاحیه'>مناقصه خرید سرور ، سوئیچ ، مسیر یاب ، ذخیره ساز اصلاحیه  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه خرید سرور ، سوئیچ ، مسیر یاب ، ذخیره ساز اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881207/مناقصه-واگذاری-عملیات-رفت-و-روب-جمع-آوری-زباله'>مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب جمع آوری زباله / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب جمع آوری زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881217/مزایده-اجاره-یکباب-خانه-مسکونی'>مزایده اجاره یکباب خانه مسکونی  / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب خانه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881220/مناقصه-عمومی-تامین-200-عدد-پالت-مجموعه-درب-های-جانبی-سایپا'>مناقصه عمومی تامین 200 عدد پالت مجموعه درب های جانبی سایپا  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تامین 200 عدد پالت مجموعه درب های جانبی سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881015/مناقصه-تامین-غذای-مورد-نیاز-مراکز-شبانه-روزی-و-پرسنل-شیفت'>مناقصه تامین غذای مورد نیاز مراکز شبانه روزی و پرسنل شیفت / آگهی مناقصه , مناقصه تامین غذای مورد نیاز مراکز شبانه روزی و پرسنل شیفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881228/مزایده-فروش-تعداد-99-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 99 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 99 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881132/فراخوان-مناقصه-سالن-ورزشی-چند-منظوره-تنگک-2-بوشهر'>فراخوان مناقصه سالن ورزشی چند منظوره تنگک 2 بوشهر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه سالن ورزشی چند منظوره تنگک 2 بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881165/فراخوان-مناقصه-تکمیل-آسفالت-محور-گچ-علیا-شهرستان-راور--'>فراخوان مناقصه تکمیل آسفالت محور گچ علیا شهرستان راور... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل آسفالت محور گچ علیا شهرستان راور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881226/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-دارای-سند-مالکیت-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین دارای سند مالکیت نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین دارای سند مالکیت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881233/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-277-63متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 277.63متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 277.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881157/مناقصه-احداث-مدرسه-شش-کلاسه-و-مدرسه-ابتدایی'>مناقصه احداث مدرسه شش کلاسه و مدرسه ابتدایی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مدرسه شش کلاسه و مدرسه ابتدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881177/تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بلوارها'>تجدید مناقصه عمومی پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز بلوارها  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز بلوارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881164/مزایده-یک-قطعه-زمین-در-پرونده-کلاسه-950141-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین در پرونده کلاسه 950141 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین در پرونده کلاسه 950141 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881111/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-با-حق-آبه-7300متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی با حق آبه 7300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی با حق آبه 7300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881115/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-دیمی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیمی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیمی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881117/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-200-50مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 200.50مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 200.50مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881158/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-و-مغازه-مرحله-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و مغازه مرحله اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و مغازه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881122/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-3000متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 3000متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 3000متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881145/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-76-41مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 76.41مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 76.41مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881143/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-100-52مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 100.52مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 100.52مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881088/تمدید-مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-و-منزل-مسکونی'>تمدید مزایده فروش املاک شامل زمین و منزل مسکونی / تمدید مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881742/تجدید-مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-به-صورت-حجمی'>تجدید مناقصه واگذاری بخش خدمات عمومی و پشتیبانی به صورت حجمی / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری بخش خدمات عمومی و پشتیبانی به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881100/مناقصه-پروژه-انجام-خدمات-زنگ-زدایی'>مناقصه پروژه انجام خدمات زنگ زدایی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه انجام خدمات زنگ زدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881109/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881110/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881104/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881183/مزایده-فروش-گلابی-اسپادانا-دم-کجی-و-فرنگی-96-4-11'>مزایده فروش گلابی اسپادانا، دم کجی و فرنگی 96.4.11 / آگهی مزایده, مزایده فروش گلابی اسپادانا، دم کجی و فرنگی 96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881134/مناقصه-امور-خدمات-سرویس-دهی-آژانس-توسط-10-دستگاه-خودرو-پژو'>مناقصه امور خدمات سرویس دهی آژانس توسط 10 دستگاه خودرو پژو  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات سرویس دهی آژانس توسط 10 دستگاه خودرو پژو ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881087/مناقصه-حفر-ترانشه-نوبت-دوم'>مناقصه حفر ترانشه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفر ترانشه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881171/فراخوان-عمومی-تکمیل-مدرسه-راهنمانی-فاز-4'>فراخوان عمومی  تکمیل مدرسه راهنمانی فاز 4 / مناقصه , فراخوان عمومی  تکمیل مدرسه راهنمانی فاز 4 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881142/مناقصه-یک-دستگاه-(جرثقیل-برجی)-تاور'>مناقصه یک دستگاه (جرثقیل برجی) تاور  / مناقصه , مناقصه یک دستگاه (جرثقیل برجی) تاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881022/فراخوان-مناقصه-اجاره-وسائط-نقلیه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجاره وسائط نقلیه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجاره وسائط نقلیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881155/مناقصه-خرید-یکصد-هزار-تخته-کیسه-جامبوبگ-یک-تنی'>مناقصه خرید یکصد هزار تخته کیسه جامبوبگ یک تنی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یکصد هزار تخته کیسه جامبوبگ یک تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881093/مناقصه-خرید-مجموعه-نرم-افزاری-و-سخت-افزاری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مجموعه نرم افزاری و سخت افزاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید مجموعه نرم افزاری و سخت افزاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881236/مناقصه-احداث-پارک'>مناقصه احداث پارک  / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881230/خلاصه-آگهی-مناقصه-واگذاری-مدیریت-شبکه-شارژ-و--'>خلاصه آگهی مناقصه واگذاری مدیریت شبکه شارژ و ... / خلاصه آگهی مناقصه عمومی ,خلاصه آگهی مناقصه واگذاری مدیریت شبکه شارژ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881242/فراخوان-قرائت-کنتور-و-توزیع-آب-و-ارائه-گزارشات-خاص--خدمات-پذیرش--ارزیابی--'>فراخوان قرائت کنتور و توزیع آب و ارائه گزارشات خاص ، خدمات پذیرش ، ارزیابی.... / فراخوان , فراخوان قرائت کنتور و توزیع آب و ارائه گزارشات خاص ، خدمات پذیرش ، ارزیابی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881293/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بصورت-ششدانگ-و-مشاعی'>مزایده فروش املاک مازاد بصورت ششدانگ و مشاعی / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بصورت ششدانگ و مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881272/مناقصه-اذین-بندی-میادین-ومعابر-ناحیه-یک---'>مناقصه اذین بندی میادین ومعابر ناحیه یک .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اذین بندی میادین ومعابر ناحیه یک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881188/مناقصه-بیمه-تکمیلی-درمان-پرسنل'>مناقصه بیمه تکمیلی درمان پرسنل  / مناقصه , مناقصه بیمه تکمیلی درمان پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881219/مزایده-یک-قطعه-باغ-به-مساحت-18000متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه باغ به مساحت 18000متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ به مساحت 18000متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881213/مزایده-فروش-72-قطعه-زمین-اوقافی-سهم-شهرداری'>مزایده فروش 72 قطعه زمین اوقافی سهم شهرداری  / مزایده,مزایده فروش 72 قطعه زمین اوقافی سهم شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881200/تجدید-مزایده-عمومی-واگذاری-سوله-بحران-جهت-احداث-سالن-ورزشی'>تجدید مزایده عمومی واگذاری سوله بحران جهت احداث سالن ورزشی  / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده عمومی واگذاری سوله بحران جهت احداث سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881197/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-187-61متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 187.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 187.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881205/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-اعیان-95-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیان 95 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیان 95 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881210/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-154-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 154 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 154 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880995/مزایده-واگذاری-ششدانگ-ساختمان-متراژ-414-14متر'>مزایده واگذاری ششدانگ ساختمان متراژ 414.14متر / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ ساختمان متراژ 414.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880992/مناقصه-انجام-بتن-ریزی-و-آسفالت--'>مناقصه انجام بتن ریزی و آسفالت... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام بتن ریزی و آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880996/مناقصه-خرید-تعداد-200-دستگاه-تخت-احیاء-نوزاد-تولید-داخل'>مناقصه  خرید تعداد 200 دستگاه تخت احیاء نوزاد تولید داخل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  خرید تعداد 200 دستگاه تخت احیاء نوزاد تولید داخل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881002/مناقصه-خرید-تعداد-300-دستگاه-تخت-LDR-تولید-داخل'>مناقصه  خرید تعداد 300 دستگاه تخت LDR تولید داخل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 300 دستگاه تخت LDR تولید داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881239/مناقصه-اجاره-محل-و-تجهیزات-بخش-دندانپزشکی-و-رادیولوژی'>مناقصه  اجاره محل و تجهیزات بخش دندانپزشکی و رادیولوژی / مناقصه, مناقصه  اجاره محل و تجهیزات بخش دندانپزشکی و رادیولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881749/استعلام-ابزار-یا-برند-SECO'>استعلام ابزار یا برند SECO / استعلام, استعلام ابزار یا برند SECO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881719/استعلام-ماژول-ای-جی-بی-تی-با-برند-میتسوبیشی--'>استعلام ماژول ای جی بی تی با برند میتسوبیشی... / استعلام، استعلام ماژول ای جی بی تی با برند میتسوبیشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881726/استعلام-انرژی-چین-و--'>استعلام انرژی چین و ... / استعلام انرژی چین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881754/استعلام-اقلام-یدکی-durr--'>استعلام اقلام یدکی durr ... / استعلام, استعلام اقلام یدکی durr ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881753/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881765/استعلام-هنکر-و-براکت-کپسول-آتش-نشانی--'>استعلام هنکر و براکت کپسول آتش نشانی.... / استعلام هنکر و براکت کپسول آتش نشانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881706/استعلام-ویبره-رلیتیو'>استعلام ویبره رلیتیو  / استعلام, استعلام ویبره رلیتیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881007/مناقصه-خرید-تعداد-3000-عدد-تشک-تخت-بستری-تولید-داخل'>مناقصه خرید تعداد 3000 عدد تشک تخت بستری تولید داخل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 3000 عدد تشک تخت بستری تولید داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881013/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-تخت-اتاق-عمل-فول-الکتریک-تولید-داخل'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه تخت اتاق عمل فول الکتریک تولید داخل / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه تخت اتاق عمل فول الکتریک تولید داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881678/استعلام-لباس-کار-کفش-پیراهن-مانتو-و-شلوار'>استعلام لباس کار کفش پیراهن مانتو و شلوار  / استعلام لباس کار کفش پیراهن مانتو و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881672/استعلام-لباس-کار'>استعلام لباس کار / استعلام لباس کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881700/استعلام-ظروف-آشپزخانه'>استعلام ظروف آشپزخانه  / استعلام ظروف آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881689/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش  / استعلام پوشاک و کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881673/استعلام-میکروفن-بی-سیم-رومیزی-HF'>استعلام میکروفن بی سیم رومیزی HF / استعلام، استعلام میکروفن بی سیم رومیزی HF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881697/استعلام-دوربین-هندی-کم-سونی-مدل-PI800'>استعلام دوربین هندی کم سونی مدل PI800 / استعلام، استعلام دوربین هندی کم سونی مدل PI800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881684/استعلام-اسپرلینگ-یک-طرفه--'>استعلام اسپرلینگ یک طرفه... / استعلام, استعلام اسپرلینگ یک طرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881019/مناقصه-خرید-تعداد-350-عدد-تشک-مواج-20-سلولی-بزرگسال-و-150-عدد-تشک-مواج-اطفال'>مناقصه خرید تعداد 350 عدد تشک مواج 20 سلولی بزرگسال و 150 عدد تشک مواج اطفال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 350 عدد تشک مواج 20 سلولی بزرگسال و 150 عدد تشک مواج اطفال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881691/استعلام-مشمع-پفی-(ضربه-گیر)'>استعلام مشمع پفی (ضربه گیر) / استعلام, استعلام مشمع پفی (ضربه گیر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881674/استعلام-فن-کوئل'>استعلام فن کوئل / استعلام, استعلام فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881680/استعلام-شیر-هواگیری-خودکار'>استعلام شیر هواگیری خودکار / استعلام, استعلام شیر هواگیری خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881692/استعلام-چاپ-و-نشر-کتاب'>استعلام چاپ و نشر کتاب  / استعلام, استعلام چاپ و نشر کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881758/استعلام-چاپ-و-نشر-کتاب-برنامه-عملیاتی-سال-1396'>استعلام چاپ و نشر کتاب برنامه عملیاتی سال 1396 / استعلام, استعلام چاپ و نشر کتاب برنامه عملیاتی سال 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881763/استعلام-سیستم-های-امنیتی-و-حفاظتی'>استعلام  سیستم های امنیتی و حفاظتی  / استعلام, استعلام  سیستم های امنیتی و حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881676/استعلام-تهیه-و-نصب-پنجره-دو-جداره-upvc'>استعلام تهیه و نصب پنجره دو جداره upvc / استعلام، استعلام تهیه و نصب پنجره دو جداره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881693/استعلام-کولرگازی-دوتیکه-24000-برند-ایرانی'>استعلام کولرگازی دوتیکه 24000 برند ایرانی  / استعلام ، کولرگازی دوتیکه 24000 برند ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881696/استعلام-کولر-گازی-18000-برند-ایرانی'>استعلام کولر گازی 18000 برند ایرانی / استعلام کولر گازی 18000 برند ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881710/استعلام-مرکز-تلفن-سانترال--'>استعلام مرکز تلفن سانترال ... / استعلام ، استعلام مرکز تلفن سانترال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881141/سومین-همایش-مسئولیت-اجتماعی-صنعت-نفت'>سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت / سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881008/مناقصه-راهبری-درمانگاه-و-انجام-خدمات-اورژانس--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه راهبری درمانگاه و انجام خدمات اورژانس - تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه راهبری درمانگاه و انجام خدمات اورژانس- تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881698/استعلام-مبدل-DC-به-110'>استعلام مبدل DC به 110 / استعلام ،مبدل DC به 110</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881690/استعلام-صندلی-گردان-مدل-P-703-رایانه-صنعت'>استعلام صندلی گردان مدل P-703 رایانه صنعت / استعلام صندلی گردان مدل P-703 رایانه صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881732/استعلام-ZERO-CLINT-D-401'>استعلام ZERO CLINT D 401 / استعلام, استعلام ZERO CLINT D 401</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881721/استعلام-ست-ابزار-آشپزخانه'>استعلام ست ابزار آشپزخانه  / استعلام ، استعلام ست ابزار آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881709/استعلام-کولر-گازی-ال-جی'>استعلام کولر گازی ال جی  / استعلام , استعلام کولر گازی ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881715/استعلام-خرید-ساعت-حضور-و-غیاب'>استعلام خرید ساعت حضور و غیاب   / استعلام، استعلام خرید ساعت حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881729/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام فعالیت های مخابراتی  / استعلام ، استعلام فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881681/استعلام-مواد-شیمیایی-آزمایشگاهی'>استعلام مواد شیمیایی آزمایشگاهی / استعلام, استعلام  مواد شیمیایی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881014/فراخوان-اجرای-کامل-ساماندهی-و-تثبیت-فضای-سبز--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان  اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881757/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی  / استعلام ,استعلام ابزارآلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881707/استعلام-پریز-کف-کاذب-رگلاند-کامل-با-روکش-استیل'>استعلام پریز کف کاذب رگلاند کامل با روکش استیل  / استعلام, استعلام پریز کف کاذب رگلاند کامل با روکش استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881713/استعلام-یک-دستگاه-تابلو-برق'>استعلام یک دستگاه تابلو برق  / استعلام, استعلام یک دستگاه تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881720/استعلام-3-قلم-لوازم-بهداشتی'>استعلام 3 قلم لوازم بهداشتی  / استعلام, استعلام 3 قلم لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881746/استعلام-آسانسور-مسافر-سیستم-هیدرولیک--'>استعلام آسانسور مسافر، سیستم هیدرولیک ... / استعلام ,استعلام آسانسور مسافر، سیستم هیدرولیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881756/استعلام-ساخت-جعبه-و-پمپ-آب'>استعلام ساخت جعبه و پمپ آب  / استعلام ساخت جعبه و پمپ آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881712/استعلام-پنکه-رومیزی'>استعلام پنکه رومیزی  / استعلام ,استعلام پنکه رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881777/استعلام-دستگاه-فتوکپی-شارپ'>استعلام دستگاه فتوکپی شارپ  / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی شارپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881733/استعلام-دستگاه-فتوکپی-شارپ'>استعلام دستگاه فتوکپی شارپ  / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی شارپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881714/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881728/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881738/استعلام-کابل-و-کابلشو'>استعلام  کابل و کابلشو / استعلام  کابل و کابلشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881694/استعلام-کابل-و-کابلشو'>استعلام کابل و کابلشو  / استعلام, استعلام کابل و کابلشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881701/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه  / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881727/استعلام-کابل-و-کابلشو'>استعلام کابل و کابلشو  / استعلام, استعلام کابل و کابلشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881716/استعلام-پمپ-کف-کش-3-کیلووات'>استعلام پمپ کف کش 3 کیلووات  / استعلام پمپ کف کش 3 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881731/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس-5-اینچ'>استعلام کنتور الکترومغناطیس 5 اینچ / استعلام کنتور الکترومغناطیس 5 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881711/استعلام-لوله-گالوانیزه-بدون-حدیده-3-اینچ'>استعلام  لوله گالوانیزه  بدون حدیده 3 اینچ  / استعلام, استعلام  لوله گالوانیزه  بدون حدیده 3 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881705/استعلام-الکتروپمپ-60-کیلووات-160-30'>استعلام الکتروپمپ 60 کیلووات 160/30 / استعلام الکتروپمپ 60 کیلووات 160/30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881018/مناقصه-طراحی--ساخت--حمل-و-تحویل-یک-دستگاه-جرثقیل-موبایل-محوطه-ای-بوم-خشک'> مناقصه طراحی ، ساخت ، حمل و تحویل یک دستگاه جرثقیل موبایل محوطه ای بوم خشک / آگهی ارزیابی کیفی,  مناقصه طراحی ، ساخت ، حمل و تحویل یک دستگاه جرثقیل موبایل محوطه ای بوم خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881703/استعلام-الکتروموتور-15-کیلووات-wkl-مدل-B80-4-4V'>استعلام الکتروموتور 15 کیلووات wkl مدل B80/4-4V  / استعلام, استعلام الکتروموتور 15 کیلووات wkl مدل B80/4-4V </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881718/استعلام-تابلو-برق-راه-انداز-درایو-22-کیلووات'>استعلام تابلو برق راه انداز درایو 22 کیلووات / استعلام تابلو برق راه انداز درایو 22 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881737/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس-5-اینچ-پروژه-زین-آباد'>استعلام کنتور الکترومغناطیس 5 اینچ  پروژه زین آباد / استعلام کنتور الکترومغناطیس 5 اینچ  پروژه زین آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881722/استعلام-دیزل-ژنراتور-200kva'>استعلام دیزل ژنراتور 200kva / استعلام دیزل ژنراتور 200kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881699/استعلام-دیزل-140kva'>استعلام دیزل 140kva / استعلام, استعلام دیزل 140kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881688/استعلام-الکتروموتور-45-5-کیلووات'>استعلام الکتروموتور 45/5 کیلووات  / استعلام, استعلام الکتروموتور 45/5 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881734/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارتر-92کیلووات'>استعلام  تابلو برق سافت استارتر 92کیلووات / استعلام  تابلو برق سافت استارتر 92 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881723/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارتر-55-کیلووات'>استعلام  تابلو برق سافت استارتر 55 کیلووات / استعلام  تابلو برق سافت استارتر 55 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881717/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام  پمپ تزریق آب ژاول / استعلام  پمپ تزریق آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881026/مناقصه-طراحی-ساخت-حمل-و-تحویل-3-دستگاه-جرثقیل-ریلی-ساحلی'>مناقصه طراحی، ساخت، حمل و تحویل 3 دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه طراحی، ساخت، حمل و تحویل 3 دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881708/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارتر-38-کیلووات'>استعلام تابلو برق سافت استارتر 38 کیلووات / استعلام تابلو برق سافت استارتر 38 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881774/استعلام-الکتروپمپ-83-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ 83 کیلووات / استعلام, استعلام الکتروپمپ 83 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881702/استعلام-الکتروموتور-38'>استعلام الکتروموتور 38 / استعلام ,استعلام الکتروموتور 38</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881725/استعلام-الکتروموتور-26-کیلووات'>استعلام الکتروموتور 26 کیلووات / استعلام, استعلام الکتروموتور 26 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881766/استعلام-الکتروپمپ-60-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ 60 کیلووات  / استعلام الکتروپمپ 60 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881741/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس-4-اینچ'>استعلام کنتور الکترومغناطیس 4 اینچ / استعلام کنتور الکترومغناطیس 4 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881744/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارتر-45-5-کیلو-وات'>استعلام تابلو برق سافت استارتر 45/5 کیلو وات  / استعلام ,استعلام تابلو برق سافت استارتر 45/5 کیلو وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881739/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارتر-92-کیلو-وات'>استعلام تابلو برق سافت استارتر 92 کیلو وات  / استعلام ,استعلام تابلو برق سافت استارتر 92 کیلو وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881735/استعلام-الکتروپمپ-5-5-کیلووات-193-5'>استعلام الکتروپمپ 5/5 کیلووات 193/5 / استعلام ,استعلام الکتروپمپ 5/5 کیلووات 193/5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881764/استعلام-ولیچر-ایرانیبا-تایر-جلو-و-عقب-بادی-و-روکش-آب--'>استعلام ولیچر ایرانیبا تایر جلو و عقب بادی و روکش آب ... / استعلام ,استعلام ولیچر ایرانیبا تایر جلو و عقب بادی و روکش آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881750/استعلام-لامپ-و-تجهیزات-روشنائی'>استعلام لامپ و تجهیزات روشنائی / استعلام ,استعلام لامپ و تجهیزات روشنائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881761/استعلام-بازسازی-یک-دستگاه-کانکس-نگهبانی'>استعلام بازسازی یک دستگاه کانکس نگهبانی / استعلام ,استعلام بازسازی یک دستگاه کانکس نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881745/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور  / استعلام, استعلام پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881787/استعلام-دستگاه-انعطاف-پذیری'>استعلام دستگاه انعطاف پذیری / استعلام دستگاه انعطاف پذیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881743/استعلام-دستگاه-تعادل-سنج-پویا'>استعلام دستگاه تعادل سنج پویا / استعلام دستگاه تعادل سنج پویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881751/استعلام-دستگاه-پرش-عمودی'>استعلام دستگاه پرش عمودی / استعلام دستگاه پرش عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881779/استعلام-اتصالات-فولادی'>استعلام اتصالات فولادی / استعلام اتصالات فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881773/استعلام-کارتریج-اسپی-سا-و-کابل'>استعلام کارتریج اسپی سا و کابل / استعلام کارتریج اسپی سا و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881736/استعلام-اسکنر-پاناسونیک-KV-S1027C'>استعلام اسکنر پاناسونیک KV-S1027C / استعلام , استعلام اسکنر پاناسونیک KV-S1027C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881740/استعلام-خرید-سخت-افزار'>استعلام خرید سخت افزار  / استعلام, استعلام خرید سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881730/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ژنراتور-برق'>استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه ژنراتور برق / استعلام، استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه ژنراتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881767/استعلام-قرارداد-پشتیبانی-خطوط-تلفنهای-داخلی'>استعلام قرارداد پشتیبانی خطوط تلفنهای داخلی  / استعلام قرارداد پشتیبانی خطوط تلفنهای داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881799/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی  / استعلام صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881759/استعلام-چای-مخلوط-گلستان'>استعلام چای مخلوط گلستان   / استعلام چای مخلوط گلستان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881748/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881806/استعلام-اجرای-سقف-کاذب'>استعلام اجرای سقف کاذب  / استعلام اجرای سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881752/استعلام-ساخت-و-نصب-کابینت-زمینی-و-دیواری'>استعلام ساخت و نصب کابینت زمینی و دیواری  / استعلام,استعلام ساخت و نصب کابینت زمینی و دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880978/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل-عرصه-197-58متر'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل عرصه 197.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل عرصه 197.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881770/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام، استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881800/استعلام-باطری'>استعلام  باطری / استعلام  باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881812/استعلام-SAFENET-PEYMENT-HSM--'>استعلام SAFENET PEYMENT HSM ... / استعلام, استعلام SAFENET PEYMENT HSM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881820/استعلام-کولر-گازی-30-هزار'>استعلام کولر گازی 30 هزار  / استعلام , استعلام کولر گازی 30 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881792/استعلام-ساعت-حضور-غیاب'>استعلام ساعت حضور غیاب  / استعلام, استعلام ساعت حضور غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881807/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی / استعلام, استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881795/استعلام-سوئیچ-و-SFP'>استعلام سوئیچ و SFP  / استعلام, استعلام سوئیچ و SFP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881818/استعلام-قطعات-رایانه'>استعلام قطعات رایانه / استعلام , استعلام قطعات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880980/مزایده-ششدانگ-مجتمع-تجاری-و-مسکونی-عرصه-74-14مترمربع'>مزایده ششدانگ مجتمع تجاری و مسکونی عرصه 74.14مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ مجتمع تجاری و مسکونی عرصه 74.14مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881785/استعلام-اسپرم-منجمد'>استعلام اسپرم منجمد / استعلام , استعلام اسپرم منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881816/استعلام-الکتروپمپ-لجن-کش-4-اینچ-مجهز-به-خردکن--'>استعلام الکتروپمپ لجن کش 4 اینچ مجهز به خردکن ... / استعلام الکتروپمپ لجن کش 4 اینچ مجهز به خردکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881810/استعلام-لوله-پلیکا-فشار-قوی-نمره-110(-150-شاخه-)'>استعلام لوله پلیکا فشار قوی نمره 110( 150 شاخه ) / استعلام,استعلام لوله پلیکا فشار قوی نمره 110( 150 شاخه )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881802/استعلام-تهیه-سامانه-ذخیره-سازی-اطلاعات--'>استعلام تهیه سامانه ذخیره سازی اطلاعات ... / استعلام , استعلام تهیه سامانه ذخیره سازی اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881819/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881803/استعلام-دو-دستگاه-کولر-اسپلیت'>استعلام دو دستگاه کولر اسپلیت  / استعلام, استعلام دو دستگاه کولر اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881781/استعلام-لوله-فولادی-برق-گالوانیزه-گرم--'>استعلام لوله فولادی برق گالوانیزه گرم ... / استعلام لوله فولادی برق گالوانیزه گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881769/استعلام-سیستم-بایگانی-ریلی'>استعلام سیستم بایگانی ریلی / استعلام سیستم بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881772/استعلام-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور-4400KVA--'>استعلام یکدستگاه دیزل ژنراتور 4400KVA ... / استعلام یکدستگاه دیزل ژنراتور 4400KVA ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881815/استعلام-خرید-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام خرید کولر گازی اسپلیت / استعلام، استعلام خرید کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880981/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل-بخش-16-مشهد'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل بخش 16 مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل بخش 16 مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881782/استعلام-الکتروپمپ-30-کیلووات-177-9'>استعلام الکتروپمپ 30 کیلووات 177/9 / استعلام الکتروپمپ 30 کیلووات 177/9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881762/استعلام-سیستم-کنترل-سطح-بی-سیم-فلوتر-مخزن'>استعلام سیستم کنترل سطح بی سیم فلوتر مخزن  / استعلام ,استعلام سیستم کنترل سطح بی سیم فلوتر مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881760/استعلام-اجاق-گاز-5-شعله'>استعلام اجاق گاز 5 شعله / استعلام اجاق گاز 5 شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881776/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال'>استعلام هارد دیسک اینترنال / استعلام , استعلام هارد دیسک اینترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881793/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881821/استعلام-دوربین-nikon-مدل-d750'>استعلام دوربین nikon مدل d750 / استعلام , استعلام دوربین nikon مدل d750</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881724/استعلام-لنز-F-3-5-5-6'>استعلام لنز F/3.5-5.6  / استعلام , استعلام لنز F/3.5-5.6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881804/استعلام-نیازمند-کابینت'>استعلام نیازمند کابینت  / استعلام, استعلام نیازمند کابینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881790/استعلام-کربنات-سدیم-سبک'>استعلام کربنات سدیم سبک / استعلام, استعلام کربنات سدیم سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881811/استعلام-فایل-4-کشو-فلزی'>استعلام فایل 4 کشو فلزی / استعلام، استعلام فایل 4 کشو فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880990/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-221مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 221مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 221مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881085/مزایده-فروش-انواع-MDF-و--'>مزایده فروش  انواع MDF و ... / مزایده, مزایده فروش  انواع MDF و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881112/مناقصه-NATIONAL-DRAWWORKS-و--نوبت-دوم'>مناقصه NATIONAL DRAWWORKS و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه NATIONAL DRAWWORKS و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881118/مناقصه-روشنایی-بلوارها--'>مناقصه روشنایی بلوارها... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روشنایی بلوارها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881130/مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-شبکه-تغذیه-و-توزیع-گازرسانی'>مناقصه پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار، شبکه تغذیه و توزیع گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار، شبکه تغذیه و توزیع گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881156/مناقصه-خرید-کابل-مسی-فشار-ضعیف'>مناقصه خرید کابل مسی فشار ضعیف / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه خرید کابل مسی فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881346/مناقصه-نصب-2302-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-و-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه نصب 2302 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نصب 2302 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881391/مزایده-30-درصد-سهام-شرکت-پیشتازان-توسعه'>مزایده 30 درصد سهام شرکت پیشتازان توسعه  / مزایده,مزایده 30 درصد سهام شرکت پیشتازان توسعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881377/مزایده-هر-هکتار-از-پلاک-111-بخش-5-ناحیه-دو-نوبت-دوم'>مزایده هر هکتار از پلاک 111 بخش 5 ناحیه دو نوبت دوم  / مزایده,مزایده هر هکتار از پلاک 111 بخش 5 ناحیه دو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881353/مزایده-تعدادی-از-اموال-اسقاطی-و-مستعمل--'>مزایده تعدادی از اموال اسقاطی و مستعمل ... / مزایده , مزایده تعدادی از اموال اسقاطی و مستعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880983/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-بخش-نه-و-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی بخش نه و ده مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی بخش نه و ده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881351/مناقصه-پخت-و-پز-و-سرو-غذای-کارکنان-96-4-11'>مناقصه پخت و پز و سرو غذای کارکنان 96.4.11 / آگهی مناقصه , مناقصه پخت و پز و سرو غذای کارکنان 96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881390/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881393/مزایده-ملک-مساحت-141-55متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 141.55متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 141.55متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881395/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-سه-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی به شماره سه فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره سه فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881024/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-پروژه-های-عمرانی---'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت پروژه های عمرانی  .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت پروژه های عمرانی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881397/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه73-45متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه73.45متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه73.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881357/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-و-لوله-گذاری-آب-های-سطحی'>مناقصه  پروژه جدول گذاری و لوله گذاری آب های سطحی / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدول گذاری و لوله گذاری آب های سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881343/مناقصه-واگذاری-کشتار-دام-سبک'>مناقصه واگذاری کشتار دام سبک / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری کشتار دام سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881341/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-با-سند-ثبتی'>مزایده یکباب منزل مسکونی با سند ثبتی / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی با سند ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881380/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-248-9متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 248.9متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 248.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881344/مزایده-فروش-زمین-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش زمین و ماشین آلات  / آگهی مزایده ,مزایده فروش زمین و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881327/مزایده-مدیریت-پارکبان'>مزایده مدیریت پارکبان  / آگهی مزایده , مزایده مدیریت پارکبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881331/مزایده-فروش-ضایعات-موجود-در-انبار'>مزایده فروش ضایعات موجود در انبار  / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات موجود در انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881340/مناقصه-امور-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات شهری... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه امور خدمات شهری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881385/مزایده-37-حبه-از-72-حبه-پلاک-ثبتی'>مزایده 37 حبه از 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 37 حبه از 72 حبه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881383/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-152-32متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 152.32متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 152.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881363/مزایده-کارتن-آجرهای-از-نوع-شیل-رنگ-قرمز'>مزایده کارتن آجرهای از نوع شیل رنگ قرمز  / مزایده , مزایده کارتن آجرهای از نوع شیل رنگ قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881382/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-135-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 135 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 135 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881358/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-تیپ-1600'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان تیپ 1600  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت پیکان تیپ 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881361/مزایده-فروش-منزل-مسکونی--'>مزایده فروش منزل مسکونی ... / مزایده, مزایده فروش منزل مسکونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881033/آگهی-مناقصه-دمونتاژ-و-مونتاژ-و-لوله-کشی-های-تعدادی-از-دستگاههای-خود'>آگهی مناقصه دمونتاژ و مونتاژ و لوله کشی های تعدادی از دستگاههای خود  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه دمونتاژ و مونتاژ و لوله کشی های تعدادی از دستگاههای خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881373/تجدید-مزایده-اجاره-فضای-تعداد-پنج-(5)-عدد-تابلوی-تبلیغاتی-چهاروجهی-96-4-11'>تجدید مزایده اجاره فضای تعداد پنج (5) عدد تابلوی تبلیغاتی چهاروجهی 96.4.11 / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره فضای تعداد پنج (5) عدد تابلوی تبلیغاتی چهاروجهی نوبت اول 96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881437/مزایده-واگذاری-4-پلاک-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 4 پلاک زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری 4 پلاک زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881366/آگهی-مناقصه-عمومی-مناقصه-عملیات-نگهداری-فضاهای-سبز-عمومی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات نگهداری فضاهای سبز عمومی سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات نگهداری فضاهای سبز عمومی سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881387/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-323-30متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 323.30متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 323.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881364/مناقصه-تکمیل-پارک-های-گردشگری-در-سطح-شهر--'>مناقصه تکمیل پارک های گردشگری در سطح شهر ... / مناقصه تکمیل پارک های گردشگری در سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881413/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمان-امور-چاپ-و-تکثیر-ماشین-نویسی'>مناقصه  واگذاری بخشی از خدمان امور چاپ و تکثیر ماشین نویسی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری بخشی از خدمان امور چاپ و تکثیر ماشین نویسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881458/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-عرصه-292مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب ساختمان عرصه 292مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان عرصه 292مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881424/مزایده-اجاره-3-باب-مغازه'>مزایده  اجاره 3 باب مغازه / آگهی مزایده , مزایده  اجاره 3 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881028/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-ساختمان-آموزش-صنعت-آب-و-برق'>مناقصه اجرای عملیات ساخت ساختمان آموزش صنعت آب و برق  / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه اجرای عملیات ساخت ساختمان آموزش صنعت آب و برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881359/مناقصه-اجرای-عملیات-پروژه-حفاظت-از-عرصه-و-اعیان-اراضی-ملی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی  - نوبت دوم  /  مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881355/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881356/مناقصه-عمومی-اجرای-ساختمان-sub-station'>مناقصه عمومی اجرای ساختمان sub station / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عمومی اجرای ساختمان sub station</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881352/تجدید-مزایده-واگذاری-طبقات-دوم-و-سوم-ساختمان-دارالقرآن-خرمدشت'>تجدید مزایده واگذاری طبقات دوم و سوم ساختمان دارالقرآن خرمدشت / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری طبقات دوم و سوم ساختمان دارالقرآن خرمدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881354/مزایده-عمومی-مقداری-ضایعات-و-آهن-آلات'>مزایده عمومی مقداری ضایعات و آهن آلات  / مزایده عمومی , مزایده عمومی مقداری ضایعات و آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881335/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881410/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-حوزه-استحفاظی'>مزایده فروش تعدادی از املاک حوزه استحفاظی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881332/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرای-آسفالت-بیندر-و-توپکا-نوبت-دوم-96-4-11'>مناقصه واگذاری عملیات اجرای آسفالت بیندر و توپکا نوبت دوم 96.4.11 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات اجرای آسفالت بیندر و توپکا نوبت دوم  96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881338/تجدید-مزایده-اجاره-باسکول-شهرداری-واقع-در-میدان-خشکبار-(سبزه)-96-4-11'>تجدید مزایده اجاره باسکول شهرداری واقع در میدان خشکبار (سبزه)  96.4.11 / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده اجاره باسکول شهرداری واقع در میدان خشکبار (سبزه)  نوبت اول 96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880984/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-کارشناسی----نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات کارشناسی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای ,مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات کارشناسی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881328/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تزریق-جعبه-های-پلاستیکی-اتوماتیک'>مزایده  فروش یک دستگاه تزریق جعبه های پلاستیکی اتوماتیک  / مزایده , مزایده  فروش یک دستگاه تزریق جعبه های پلاستیکی اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881408/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881342/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-با-تجهیزات-کامل-در-داخل-صنایع--'>مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل با تجهیزات کامل در داخل صنایع ... / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل با تجهیزات کامل در داخل صنایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881325/مناقصه-انجام-عملیات-احداث-دو-دستگاه-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات احداث دو دستگاه سالن ورزشی  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام عملیات احداث دو دستگاه سالن ورزشی  نوبت اول  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881319/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-و-محلات-شهر-سردرود--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر و محلات شهر سردرود...مرحله دوم نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر و محلات شهر سردرود...مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881329/مناقصه-خرید-تجهیزات-هواوی'>مناقصه خرید تجهیزات هواوی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات هواوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881416/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-باغ-2500متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه باغ 2500متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه باغ 2500متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881337/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-نیسان-پاترول'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری نیسان پاترول / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری نیسان پاترول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881348/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی'>مزایده  واگذاری سالن ورزشی  / فراخوان آگهی مزایده, مزایده  واگذاری سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881315/مزایده-عواید-حاصل-از-میدان-تره-بار-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده عواید حاصل از میدان تره بار مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده عواید حاصل از میدان تره بار مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881336/مناقصه-خرید-انواع-کابل-خاکی-و-هوایی'>مناقصه خرید انواع کابل خاکی و هوایی / اگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع کابل خاکی و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881345/مناقصه-عملیات-تخلیه-و-بارگیری-و-تفکیک-ظروف-شیشه-در-گردشی'>مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری و تفکیک ظروف شیشه در گردشی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری و تفکیک ظروف شیشه در گردشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881311/مناقصه-اجرای-19000-متر-شبکه-پلی-اتیلن----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 19000 متر شبکه پلی اتیلن ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای 19000 متر شبکه پلی اتیلن ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881406/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-15-فارس-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش 15 فارس نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 15 فارس نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881029/مناقصه-عملیات-طراحی-و-پیگیری-و-اخذ-مجوز-و-نصب-انشعاب-و-لوله-کشی--'>مناقصه عملیات طراحی و پیگیری و اخذ مجوز و نصب انشعاب و لوله کشی... / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار شکوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881349/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-بخش-15-فارس'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک بخش 15 فارس / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک بخش 15 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881318/مزایده-اجاره-محوطه-شهربازی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محوطه شهربازی  - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده اجاره محوطه شهربازی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881324/مناقصه-اجرای-پروژه-موزائیک-فرش-پیاده-رو-کوچه-های-سطح-شهر--'>مناقصه اجرای پروژه موزائیک فرش پیاده رو کوچه های سطح شهر .. / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای پروژه موزائیک فرش پیاده رو کوچه های سطح شهر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881330/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-468متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 468متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 468متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881334/مزایده-اجاره-باشگاه-فرهنگیان'>مزایده اجاره باشگاه فرهنگیان  / مزایده اجاره باشگاه فرهنگیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881339/تجدید-مناقصه-تهیه--حمل-و-پخش-آسفالت-شهرداری-کازرون'>تجدید مناقصه تهیه ، حمل و پخش آسفالت شهرداری کازرون / تجدید آگهی مناقصه,مناقصه تهیه ، حمل و پخش آسفالت شهرداری کازرون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881347/آگهی-مناقصه-پیمان-سپاری'>آگهی مناقصه پیمان سپاری  / آگهی مناقصه پیمان سپاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881350/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-96-4-11'>فراخوان استعلام ایاب و ذهاب 96.4.11 / آگهی فراخوان استعلام,فراخوان استعلام ایاب و ذهاب 96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881313/تجدید-مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری'>تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880968/مزایده-دستگاه-پرس-ضربه-ای---مرحله-دوم'>مزایده دستگاه پرس ضربه ای  ....مرحله دوم  / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه پرس ضربه ای مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881034/مناقصه-عملیات-بازسازی-تاسیسات-و-تجهیزات-الکتریکی--'>مناقصه عملیات بازسازی تاسیسات و تجهیزات الکتریکی ... / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه عملیات بازسازی تاسیسات و تجهیزات الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881300/مناقصه-عملیات-تنظیف-جمع-آوری-و-دفن-زباله'>مناقصه عملیات تنظیف، جمع آوری و دفن زباله / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات تنظیف، جمع آوری و دفن زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881304/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881323/مناقصه-تامین-قطعات-ساخت-حمل-و-نصب-ساختمان-های-پیش-ساخته'>مناقصه تامین قطعات ساخت حمل و نصب ساختمان های پیش ساخته  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تامین قطعات ساخت حمل و نصب ساختمان های پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881309/مزایده-اجاره-زمین-ورزشی-چمن-مصنوعی-پارک'>مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی پارک / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881295/مزایده-اجاره-میدان-اسب-دوانی--تجدید'>مزایده اجاره میدان اسب دوانی - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره میدان اسب دوانی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881303/مزایده-اجاره-کافی-شاپ-نهر-اعظم-تجدید'>مزایده اجاره کافی شاپ نهر اعظم- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجاره کافی شاپ نهر اعظم  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881326/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش واحدهای مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881310/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-شهر'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881312/مناقصه-امور-خدمات-تنظیفات-و-نگهبانی-بیمارستان--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات تنظیفات و نگهبانی بیمارستان - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه امور خدمات تنظیفات و نگهبانی بیمارستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881105/مناقصه-عملیات-احداث-میدان-میوه-و-تره-بار-طبیعت'>مناقصه عملیات احداث میدان میوه و تره بار طبیعت / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه عملیات احداث میدان میوه و تره بار طبیعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881375/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-دستگاه-آپارتمان-اداری'>مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه آپارتمان اداری  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه آپارتمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881291/استعلام-بهاء-مناقصه-عمومی-تسطیح-و-زیرسازی-و-خاکبرداری'>استعلام بهاء مناقصه عمومی تسطیح و زیرسازی و خاکبرداری  / استعلام بهاء مناقصه عمومی, استعلام بهاء مناقصه عمومی تسطیح و زیرسازی و خاکبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881419/مزایده-یکصد-سهم-مشاع-از-14-هزار-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده یکصد سهم مشاع از 14 هزار سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یکصد سهم مشاع از 14 هزار سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881430/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-220مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881472/مزایده-50-97-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده 50.97 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 50.97 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881381/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لیزر-و-چاپ-بنر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه لیزر و چاپ بنر نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لیزر و چاپ بنر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881114/مناقصه-خرید-و-تحویل-تجهیزات-HP'>مناقصه خرید و تحویل تجهیزات HP / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل تجهیزات HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881447/مزایده-یک-قطعه-باغ-پسته-مساحت-2700متر'>مزایده یک قطعه باغ پسته مساحت 2700متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ پسته مساحت 2700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881454/مزایده-اراضی-کشاورزی-پلاک-ثبتی-4886-981-نوبت-اول'>مزایده اراضی کشاورزی پلاک ثبتی 4886.981 نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی پلاک ثبتی 4886.981 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881533/مزایده-یک-واحد-ساختمان-مسکونی-142-7متر'>مزایده یک واحد ساختمان مسکونی 142.7متر  / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان مسکونی 142.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881404/همایش-بزرگ-حافظان-وحی'>همایش بزرگ حافظان وحی / همایش بزرگ حافظان وحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881532/مزایده-پلاک-ثبتی-157-4728-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 157/4728 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 157/4728 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881396/مزایده-فروش-خودروی-سواری-سمند'>مزایده فروش خودروی سواری سمند / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881394/مزایده-فروش-یکدستگاه-نیتروژن-PARSIAN--یکدستگاه-تنظیم-دیجیتالی-باد-تایر--'> مزایده فروش یکدستگاه نیتروژن PARSIAN ، یکدستگاه تنظیم دیجیتالی باد تایر.... / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه نیتروژن PARSIAN ، یکدستگاه تنظیم دیجیتالی باد تایر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881412/مزایده-عمومی-فروش-املاک'>مزایده عمومی فروش املاک  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881400/مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر-شهری-سلطانیه--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت ریزی معابر شهری سلطانیه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت ریزی معابر شهری سلطانیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881267/دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>دعوت به مشارکت در ساخت / مناقصه , دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881473/مزایده-فروش-ششدانگ-پلاک-ثبتی-172-21-و-اقلام-تاسیساتی-برقی-و-مکانیکی'>مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 172/21 و اقلام تاسیساتی برقی و مکانیکی / آگهی مزایده مال مشاعی غیر منقول , مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 172/21 و اقلام تاسیساتی برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881649/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1600مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1600مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1600مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881409/مزایده-خودروی-وانت-دو-کابین-نیسان-پیکاپ'>مزایده خودروی وانت دو کابین نیسان پیکاپ  / آگهی مزایده،مزایده خودروی وانت دو کابین نیسان پیکاپ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881653/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-هفت-زنجان-اعیان-110متر'>مزایده ششدانگ عمارت بخش هفت زنجان اعیان 110متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش هفت زنجان اعیان 110متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881569/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-شصت-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881570/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-عرصه-240-متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت عرصه 240 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت عرصه 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881403/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-به-صورت-حجمی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کارهای خدماتی به صورت حجمی نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کارهای خدماتی به صورت حجمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881457/مزایده-زمینی-به-مساحت-1000متر-نوبت-اول'>مزایده زمینی به مساحت 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 1000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881407/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید تیپ 132  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881459/مزایده-فروش-کاپشن-چرم-پسرانه--کت-تک-پسرانه--کت-و-شلوار-پسرانه-مخمل'>مزایده فروش کاپشن چرم پسرانه ، کت تک پسرانه ، کت و شلوار پسرانه مخمل  / آگهی مزایده , مزایده فروش کاپشن چرم پسرانه ، کت تک پسرانه ، کت و شلوار پسرانه مخمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881626/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-سی-و-هفت-متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت سی و هفت متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت سی و هفت متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881452/مناقصه-انجام-فعالیتهای-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-بهره-برداری-از-تاسیسات-تولید--'>مناقصه انجام فعالیتهای واگذاری تعمیر و نگهداری بهره برداری از تاسیسات تولید ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام فعالیتهای واگذاری تعمیر و نگهداری بهره برداری از تاسیسات تولید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881402/مناقصه-خدمات-شهری-از-جمله-نظافت-معابر-عمومی-سطح-شهر--96-4-11'>مناقصه خدمات شهری از جمله نظافت معابر عمومی سطح شهر... 96/4/11 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات شهری از جمله نظافت معابر عمومی سطح شهر... 96/4/11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881405/فراخوان-انجام-خدمات-سالیانه-بازرسی-فنی-شرکت-مجتمع-گاز-پارس-جنوبی--نوبت-دوم-96-3-10'>فراخوان انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی  - نوبت دوم 96.3.10 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی  - نوبت دوم 96.3.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881435/مزایده-ملک-مساحت-450مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 450مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 450مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881378/فراخوان-اجرای-طرح-نوسازی-ناوگان-حمل-و-نقل-عمومی-بار-و--'>فراخوان اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و ... / آگهی فراخوان, فراخوان اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881384/مزایده-فروش-3-دستگاه-نیمه-یدک-کفی-لبه-دار-25-تنی'>مزایده فروش 3 دستگاه نیمه یدک کفی لبه دار 25 تنی / مزایده عمومی, مزایده فروش 3 دستگاه نیمه یدک کفی لبه دار 25 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881259/مناقصه-خرید-ورق-گالوانیزه-و-فولادی--ورق-استیل-و-میلگرد-و-لوله'>مناقصه خرید ورق گالوانیزه و فولادی ، ورق استیل و میلگرد و لوله  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ورق گالوانیزه و فولادی ، ورق استیل و میلگرد و لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881386/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی محلی مزایده, مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881389/مناقصه-احداث-دو-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>مناقصه  احداث دو عدد بیلبورد تبلیغاتی - نوبت دوم  / فراخوان, مناقصه  احداث دو عدد بیلبورد تبلیغاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881392/مناقصه-خرید-شیر-دروازه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه خرید شیر دروازه ای- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه شیر دروازه ای- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881399/مزایده-فروش-تعداد-578-عدد-لاوشاه-و-فنر-کامیون-و--'>مزایده فروش  تعداد 578 عدد لاوشاه و فنر کامیون و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعداد 578 عدد لاوشاه و فنر کامیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881467/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-آپارتمانی-49-60متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی آپارتمانی 49.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی آپارتمانی 49.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881470/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-عرصه-222متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی عرصه 222متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی عرصه 222متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881411/مزایده-واگذاری-جایگاه-پمپ-بنزین'>مزایده واگذاری جایگاه پمپ بنزین / مزایده  , مزایده واگذاری جایگاه پمپ بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881422/مزایده-ملک-مساحت-361-12مترمربع'>مزایده ملک مساحت 361.12مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 361.12مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881427/مزایده-باغ-به-انضمام-نیم-ساعت-آب-نوبت-دوم'>مزایده باغ به انضمام نیم ساعت آب نوبت دوم / مزایده,مزایده باغ به انضمام نیم ساعت آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881262/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-خودرو-سواری-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881444/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-66-54متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 66.54متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 66.54متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881372/مزایده-دو-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>مزایده دو دستگاه جرثقیل سقفی  / آگهی مزایده اموال منقول,</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881446/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-263-08متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 263.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 263.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881368/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881379/مناقصه-عملیات-خرید-و-نصب-1700-متر-طول-نرده-فلزی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خرید و نصب 1700 متر طول نرده فلزی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید و نصب 1700 متر طول نرده فلزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881388/مزایده-پراید-صندوقدار'>مزایده پراید صندوقدار  / مزایده, مزایده پراید صندوقدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881360/فراخوان-عملیاتی-نمودن-برنامه-های-خود-در-حوزه-حمایت-از-صنایع-کوچک-نوبت-دوم'>فراخوان عملیاتی نمودن برنامه های خود در حوزه حمایت از صنایع کوچک  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان عملیاتی نمودن برنامه های خود در حوزه حمایت از صنایع کوچک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881376/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آب-رسانی-و-برق-رسانی-و-تعمیر-و-نگهداری'>مناقصه  اجرای پروژه های آب رسانی و برق رسانی و تعمیر و نگهداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های آب رسانی و برق رسانی و تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881398/مزایده-پلاک-ثبتی-5671-فرعی-از-6718-اصلی-بخش-دو-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 5671 فرعی از 6718 اصلی بخش دو تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5671 فرعی از 6718 اصلی بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881401/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاعی-پلاک-ثبتی-2395-24084-بخش-ده'>مزایده ششدانگ ملک مشاعی پلاک ثبتی 2395/24084 بخش ده / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاعی پلاک ثبتی 2395/24084 بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881442/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-124-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 124.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 124.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881374/مزایده-سرقفلی-ششدانگ-پلاک-ثبتی-طبقه-اول'>مزایده سرقفلی ششدانگ پلاک ثبتی طبقه اول / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ پلاک ثبتی طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881371/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-9600فرعی'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی 9600فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی 9600فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881365/مزایده-یک-دستگاه-سردخانه'>مزایده یک دستگاه سردخانه  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881367/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-89-09مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 89.09مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 89.09مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881362/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پمپ-بتن-ولوو'>مزایده فروش یک دستگاه پمپ بتن ولوو  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پمپ بتن ولوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881466/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات  / آگهی مزایده حضوری, مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881489/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-چهل-مترمربع'>مزایده ملک مساحت صد و چهل مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و چهل مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881290/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881493/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-و-دکان-و-زمین'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و دکان و زمین  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و دکان و زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881462/آگهی-مناقصه-عمومی-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'> آگهی مناقصه عمومی خودروهای استیجاری- نوبت دوم  /  آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی خودروهای استیجاری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881566/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-206-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 206 متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 206 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881567/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-دانگ-فنگ'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881445/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-تقریبی-2974-مترمربع--'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 2974 مترمربع ...  / مزایده یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 2974 مترمربع ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881478/مزایده-فروش-خودرو-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده فروش خودرو یک دستگاه سواری پژو 206  / مزایده , مزایده فروش خودرو یک دستگاه سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881481/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881079/مناقصه-عملیات-آرماتوربندی--قالب-بندی-و-بتن-ریزی--'>مناقصه عملیات آرماتوربندی , قالب بندی و بتن ریزی ... / مناقصه عملیات آرماتوربندی , قالب بندی و بتن ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881578/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-273-45متر-قدمت-ده-سال'>مزایده منزل مسکونی عرصه 273.45متر قدمت ده سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 273.45متر قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881573/مزایده-5-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-بخش-ده-ثبت-اصفهان'>مزایده 5 دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش ده ثبت اصفهان / مزایده,مزایده 5 دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش ده ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881453/مناقصه-عملیات-اجرایی-و-بازسازی-جداول-و-بلوک-فرش-پیاده-روهای-معابر-شهر--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی و بازسازی جداول و بلوک فرش پیاده روهای معابر شهر - چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی و بازسازی جداول و بلوک فرش پیاده روهای معابر شهر - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881520/مزایده-فروش-ساختمان-دهیاری-سابق-عرصه-1015متر'>مزایده فروش ساختمان دهیاری سابق عرصه 1015متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان دهیاری سابق عرصه 1015متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881448/مناقصه-اجرای-عملیات-تاسیسات-برقی-ساختمان'>مناقصه اجرای عملیات تاسیسات برقی ساختمان  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات تاسیسات برقی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881455/مناقصه-اجرای-عملیات-تاسیسات-مکانیکی-ساختمانی'>مناقصه اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی ساختمانی  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881517/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-شصت-و-پنج-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت شصت و پنج متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت شصت و پنج متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881461/تجدید-مناقصه-​تهیه-طرح-تفصیلی'>تجدید مناقصه ​تهیه طرح تفصیلی / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه ​تهیه طرح تفصیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881522/مزایده-فروش-6-قطعه-پلاک-مسکونی-و-8-قطعه-پلاک-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 6 قطعه پلاک مسکونی و 8 قطعه پلاک تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 6 قطعه پلاک مسکونی و 8 قطعه پلاک تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880974/مزایده-یک-دستگاه-تراش-مستعمل'>مزایده یک دستگاه تراش مستعمل / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه تراش مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881107/مزایده-فروش-اموال-اسقاط--ماشین-آلات-و-تجهیزات-تخصصی---'>مزایده فروش اموال اسقاط , ماشین آلات و تجهیزات تخصصی .... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش اموال اسقاط , ماشین آلات و تجهیزات تخصصی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881508/مزایده-فروش-تعداد-یک-پلاک-زمین'>مزایده فروش تعداد یک پلاک زمین  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک پلاک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881509/مزایده-ششدانگ-پلاک-طبقه-دوم-مساحت-86-61متر'>مزایده ششدانگ پلاک طبقه دوم مساحت 86.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک طبقه دوم مساحت 86.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881584/مزایده-آپارتمان-مسکونی-اعیان-90-20متر'>مزایده آپارتمان مسکونی اعیان 90.20متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی اعیان 90.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881511/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-26-1649-بخش-چهارده-اصفهان'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 26/1649 بخش چهارده اصفهان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 26/1649 بخش چهارده اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881515/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-125-44متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول 125.44متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول 125.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881479/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-20-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 20 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 20 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881487/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-304-34متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 304.34متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 304.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881460/مزایده-21-متر-قفسه-فروشگاه-مواد-غذایی'>مزایده 21 متر قفسه فروشگاه مواد غذایی  / آگهی مزایده و فروش اموال غیرمنقول، مزایده 21 متر قفسه فروشگاه مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881068/مناقصه-عملیات-نگهداری-پل-های-عابر-پیاده-مکانیزه--'>مناقصه عملیات نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881609/مزایده-15-صندوق-بسته-بندی-شده-سنگهای-گیوتینی'>مزایده 15 صندوق بسته بندی شده سنگهای گیوتینی / مزایده,مزایده 15 صندوق بسته بندی شده سنگهای گیوتینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881556/مزایده-سرقفلی-مغازه-کتابفروشی'>مزایده سرقفلی مغازه کتابفروشی / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه کتابفروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881557/مزایده-مقدار-66-66-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده مقدار 66.66 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده مقدار 66.66 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881560/مزایده-یکباب-خانه-و-مغازه-بخش-پنج'>مزایده یکباب خانه و مغازه بخش پنج  / مزایده,مزایده یکباب خانه و مغازه بخش پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881450/مزایده-دستگاه-تلویزیون-رنگی-42-اینچ-LED--'>مزایده دستگاه تلویزیون رنگی 42 اینچ LED... / مزایده، مزایده دستگاه تلویزیون رنگی 42 اینچ LED...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881564/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-489-92متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 489.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 489.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881438/مناقصه-عملیات-زیرسازی-جدولگذاری-و-آسفالت-معابر'>مناقصه  عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه  عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881443/مناقصه-خرید-آسفالت-تنی-جهت-ترمیم-ترانشه-های-سطح-شهر'>مناقصه خرید آسفالت تنی جهت ترمیم ترانشه های سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت تنی جهت ترمیم ترانشه های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881464/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-زیربنای-19-30متر'>مزایده یکباب مغازه تجاری زیربنای 19.30متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری زیربنای 19.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881052/فراخوان-تهیه-و-تامین-خودروی-سبک-8-و-12-ساعته--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و تامین خودروی سبک 8 و 12 ساعته - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تهیه و تامین خودروی سبک 8 و 12 ساعته - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881432/مناقصه-عملیات-لایروبی-و-حمل-لجن-کانال-های-روباز-و-سرپوشیده-و-لوله-های-فاضلاب-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لایروبی و حمل لجن کانال های روباز و سرپوشیده و لوله های فاضلاب- مرحله دوم نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات لایروبی و حمل لجن کانال های روباز و سرپوشیده و لوله های فاضلاب مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881465/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-کانکس-با-کاربری-امور-حمل-و-نقل-کالا---'>مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس با کاربری امور حمل و نقل کالا .... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس با کاربری امور حمل و نقل کالا ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881436/مناقصه-تهیه--خرید-و-تحویل-در-محل-آسفالت--نوبت-دوم-96-4-11'> مناقصه تهیه ، خرید و تحویل در محل آسفالت - نوبت دوم  96.4.11 /  مناقصه , مناقصه تهیه ، خرید و تحویل در محل آسفالت  نوبت دوم  96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881475/آگهی-واگذاری-غرفه-های-ورزشگاه-فولادشهر'>آگهی واگذاری غرفه های ورزشگاه فولادشهر / آگهی واگذاری غرفه های ورزشگاه فولادشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881502/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-235-20متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی 235.20متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی 235.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881505/مزایده-فروش-دو-قطعه-پلاک-زمین-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881081/مناقصه-خرید-42-دستگاه-ترانس-ولتاژ-و-ترانس-جریان-و-بوشینگ-خازنی'>مناقصه خرید 42 دستگاه ترانس ولتاژ و ترانس جریان و بوشینگ خازنی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 42 دستگاه ترانس ولتاژ و ترانس جریان و بوشینگ خازنی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881440/مزایده-فروش-حدود-165-تن-آهن-آلات'>مزایده فروش حدود 165 تن آهن آلات  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش حدود 165 تن آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881441/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-روغن-های-مورد-نیاز-تاسیسات'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید روغن های مورد نیاز تاسیسات  / فر اخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید روغن های مورد نیاز تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881468/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدول-گذاری-خیابان'>اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی پروژه زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری خیابان / اصلاحیه , مناقصه عملیات اجرایی پروژه زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881429/مناقصه-انجام-عملیات-آسفالت-معابر-خاکی----تجدید'>مناقصه انجام عملیات آسفالت معابر خاکی ... - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات آسفالت معابر خاکی ... - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881431/مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-معابر-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه توسعه معابر شهری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه توسعه معابر شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881062/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-آبرسانی-سایت-پرورش-میگو-بویرات-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی سایت پرورش میگو بویرات نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی سایت پرورش میگو بویرات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881433/مناقصه-اجرای-پروژه-فضای-سبز-ورودی-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه فضای سبز ورودی شهر - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه فضای سبز ورودی شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881451/مناقصه-تهیه-و-تامین-9-دستگاه-خودروی-کولردار-پژو-405-و--'>مناقصه  تهیه و تامین 9 دستگاه خودروی کولردار پژو 405 و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه و تامین 9 دستگاه خودروی کولردار پژو 405 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881500/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-یک-115-83متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک 115.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک 115.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881497/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881421/مناقصه-تامین-و-نگهداشت-فضای-سبز'>مناقصه تامین و نگهداشت فضای سبز  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین و نگهداشت فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881418/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-206-مدل-88-تیپ-5'>مزایده یک دستگاه ماشین 206 مدل 88 تیپ 5  / مزایده، مزایده یک دستگاه ماشین 206 مدل 88 تیپ 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881075/مناقصه-خرید-532-دستگاه-بطری--شارژر-و-برقگیر-فشار-ضعیف'>مناقصه خرید 532 دستگاه بطری ، شارژر و برقگیر فشار ضعیف / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 532 دستگاه بطری ، شارژر و برقگیر فشار ضعیف نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881426/مناقصه-تهیه-مواد-و-طبخ-غذای-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد و طبخ غذای پرسنل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد و طبخ غذای پرسنل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881526/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-املاک-شهر-جدید-شیرین-شهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881425/مناقصه-سرویس-های-فنی-دستگاههای-سرد-کننده-و-خنک-کننده-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس های فنی دستگاههای سرد کننده و خنک کننده نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس های فنی دستگاههای سرد کننده و خنک کننده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881463/مشارکت-در-ساخت-احداث-پروژه-های-کیانپارس-937-اهواز'>مشارکت در ساخت احداث پروژه های کیانپارس 937 اهواز  / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه های کیانپارس 937 اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881423/مناقصه-خرید-تجهیزات-سیستم-های-امنیتی-ساختمان-های-جدید'>مناقصه خرید تجهیزات سیستم های امنیتی ساختمان های جدید  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات سیستم های امنیتی ساختمان های جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881414/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-گاهی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر گاهی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر گاهی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881151/مناقصه-تهیه-300-متر-قالبهای-وافل'>مناقصه تهیه 300 متر قالبهای وافل / مناقصه , مناقصه تهیه 300 متر قالبهای وافل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881434/فراخوان-توزیع-امانات-و-بسته-های-پستی'>فراخوان توزیع امانات و بسته های پستی / فراخوان ، فراخوان توزیع امانات و بسته های پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881449/آگهی-فراخوان-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>آگهی فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی  / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی انجام امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881415/مناقصه-نظافت-معابر-نگهداری-فضای-سبز-نگهداری-از-تاسیسات-و-خدمات-پیش-خدمتی--نوبت-دوم'>مناقصه نظافت معابر، نگهداری فضای سبز، نگهداری از تاسیسات و خدمات پیش خدمتی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , نظافت معابر، نگهداری فضای سبز، نگهداری از تاسیسات و خدمات پیش خدمتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881417/مناقصه-عمومی-سرویس-حمل-و-نقل-متوفیان-برون-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی سرویس حمل و نقل متوفیان برون شهری  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی سرویس حمل و نقل متوفیان برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881439/مناقصه-نازک-کاری-و-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-ساختمان-آموزشی-96-4-11'>مناقصه نازک کاری و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان آموزشی 96.4.11 / آگهی مناقصه , مناقصه نازک کاری و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان آموزشی 96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881428/مزایده-ششدانگ-خودروی-سواری-پژو-کرم-رنگ-مدل-83'>مزایده ششدانگ خودروی سواری پژو کرم رنگ مدل 83  / مزایده , مزایده ششدانگ خودروی سواری پژو کرم رنگ مدل 83  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881456/مزایده-عرصه-سند-شش-دانگ-یک-قطعه-زمین--سالن-پرورش-مرغ-مادر--'>مزایده عرصه سند شش دانگ یک قطعه زمین - سالن پرورش مرغ مادر... / مزایده , مزایده عرصه سند شش دانگ یک قطعه زمین - سالن پرورش مرغ مادر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881420/مزایده-لاستیک-چینی--رینگ-ترکیه-ای--'>مزایده لاستیک چینی - رینگ ترکیه ای ... / مزایده , مزایده لاستیک چینی - رینگ ترکیه ای ...نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881477/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-جهت-انجام-سرویس-های-اداری--'>مناقصه انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری ...نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881518/مزایده-انواع-خودرو-(سواری--باری-موتورسیکلت)-به-تعداد-32-دستگاه--'>مزایده انواع خودرو (سواری - باری- موتورسیکلت) به تعداد 32 دستگاه ... / مزایده , مزایده انواع خودرو (سواری - باری- موتورسیکلت) به تعداد 32 دستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881469/فراخوان-مناقصه-خدمات-آبدارخانه--تنظیفات-و-سایر-خدمات--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات آبدارخانه ، تنظیفات و سایر خدمات - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات آبدارخانه ، تنظیفات و سایر خدمات -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881480/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعداد-20-واحد-تجاری-و-هفت-قطعه-زمین-مسکونی'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعداد 20 واحد تجاری و هفت قطعه زمین مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری تعداد 20 واحد تجاری و هفت قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881525/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی-صنعتی-96-4-11'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی صنعتی 96.4.11 / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی صنعتی 96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881471/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881491/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-کامل-عملیات-ساختمانی'>اصلاحیه مناقصه اجرای کامل عملیات ساختمانی  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  اجرای کامل عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881057/مزایده-فروش-خانه-قدیمی-عرصه-505-09متر'>مزایده فروش خانه قدیمی عرصه 505.09متر  / مزایده,مزایده فروش خانه قدیمی عرصه 505.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881538/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-324متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 324متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 324متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881474/مناقصه-عملیات-ردیابی-و-مبارزه-با-ملخ-صحرایی-تجدید'>مناقصه عملیات ردیابی و مبارزه با ملخ صحرایی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات ردیابی و مبارزه با ملخ صحرایی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881476/مناقصه-اجرای-پروژه-خط-انتقال-آب-بهشهر--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پروژه خط انتقال آب بهشهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای پروژه خط انتقال آب بهشهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881484/مزایده-اجاره-کافی-شاپ-هتل-با-امکانات-و-تجهیزات-مربوطه'>مزایده اجاره کافی شاپ هتل با امکانات و تجهیزات مربوطه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره کافی شاپ هتل با امکانات و تجهیزات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881486/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محدوده-ایستگاه-پمپاژ-SP3-شهر-بابلسر--نوبت-دوم'>مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده ایستگاه پمپاژ SP3 شهر بابلسر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده ایستگاه پمپاژ SP3 شهر بابلسر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881490/تجدید-مناقصه-احداث-مرکز-بهداشتی--درمانی-ساری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث مرکز بهداشتی - درمانی ساری - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه احداث مرکز بهداشتی - درمانی ساری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881498/مناقصه-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی-مدارس'>مناقصه استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881055/مزایده-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده دو دستگاه خودرو / آگهی فروش ,مزایده دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881485/مزایده-فروش-مقدار-129-784-متر-مکعب-از-گرده-بینه-های'> مزایده فروش مقدار 129/784 متر مکعب از گرده بینه های / خلاصه مزایده عمومی , مزایده فروش مقدار 129/784 متر مکعب از گرده بینه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881503/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-تجدید'> مزایده اجاره واحدهای تجاری تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره واحدهای تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881540/مزایده-ملک-مساحت-8000متر'>مزایده ملک مساحت 8000متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 8000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881543/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-205-25مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.25مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.25مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881483/مناقصه-عملیات-اصلاح-آبروها-و-تعمیر-پل-های-آبرو--'>مناقصه عملیات اصلاح آبروها و تعمیر پل های آبرو ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اصلاح آبروها و تعمیر پل های آبرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881583/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-متروکه-به-مساحت-19-71متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین متروکه به مساحت 19.71متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین متروکه به مساحت 19.71متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/880977/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهداری--راهبری-و-تعمیرات-سیستم-های-تاسیساتی-فنی---'>تجدید مناقصه خدمات نگهداری ، راهبری و تعمیرات سیستم های تاسیساتی فنی ....  / مناقصه ,تجدید مناقصه خدمات نگهداری ، راهبری و تعمیرات سیستم های تاسیساتی فنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881058/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی ,مزایده تعداد یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881614/استعلام-Galaxy-tab-a-(2016)-with-s-pen-sm-p585'>استعلام Galaxy tab a (2016) with s pen sm-p585   / استعلام، استعلام Galaxy tab a (2016) with s pen sm-p585  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881665/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-کیفی-سموم-ارگانو-فسفره'>استعلام دستگاه اندازه گیری کیفی سموم ارگانو فسفره / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیری کیفی سموم ارگانو فسفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881559/استعلام-سوئیچ-شبکه-'>استعلام سوئیچ شبکه.. / استعلام، استعلام سوئیچ شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881555/استعلام-ساید-بای-ساید-27-فوت-مدل-G26-سامسونگ'>استعلام ساید بای ساید 27 فوت مدل G26 سامسونگ / استعلام , اسیتعلام ساید بای ساید 27 فوت مدل G26 سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881652/استعلام-تهیه-لوازم-ماشین-آلات'>استعلام تهیه لوازم ماشین آلات  / استعلام, استعلام تهیه لوازم ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881565/استعلام-قفسه-فلزی-پیچ-و-مهره-ای'>استعلام قفسه فلزی پیچ و مهره ای  / استعلام , اسیتعلام قفسه فلزی پیچ و مهره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881656/استعلام-کپ-آلومینیومی-و-پلاستیکی-50-سی-سی'>استعلام  کپ آلومینیومی و پلاستیکی 50 سی سی  / استعلام, استعلام  کپ آلومینیومی و پلاستیکی 50 سی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881582/استعلام-نوک-سمپلر-زرد'>استعلام نوک سمپلر زرد  / استعلام , استعلام نوک سمپلر زرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881654/استعلام-نوک-سمپلر-آبی'>استعلام نوک سمپلر آبی / استعلام , استعلام نوک سمپلر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881063/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881671/استعلام-میکروتیوپ-اپندورف-1-5'>استعلام میکروتیوپ اپندورف 1/5  / استعلام , استعلام میکروتیوپ اپندورف 1/5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881617/استعلام-میکروتیوپ-اپندورف-0-2'>استعلام میکروتیوپ اپندورف 0/2 / استعلام , استعلام میکروتیوپ اپندورف 0/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881794/استعلام-دو-عدد-کانکس'>استعلام دو عدد کانکس / استعلام دو عدد کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881789/استعلام-بازسازی-و-استانداردسازی-آسانسور'>استعلام بازسازی و استانداردسازی آسانسور / استعلام بازسازی و استانداردسازی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881660/استعلام-دوربین-عکاسی-نیکون-750'>استعلام دوربین عکاسی نیکون 750 / استعلام , استعلام دوربین عکاسی نیکون 750</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881669/استعلام-TIME-SERVER'>استعلام TIME SERVER / استعلام TIME SERVER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881677/استعلام-فعالیتهای-مخابراتی'>استعلام فعالیتهای مخابراتی  / استعلام فعالیتهای مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881066/مناقصه-نوسازی-دفتر-مرکزی-شرکت'>مناقصه نوسازی دفتر مرکزی شرکت  / آگهی فراخوان مشارکت ,مناقصه نوسازی دفتر مرکزی شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881625/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881504/استعلام-پشتیبانی-6400-دستگاه-پایانه-فروش-INGENICO'>استعلام پشتیبانی 6400 دستگاه پایانه فروش INGENICO / استعلام, استعلام پشتیبانی 6400 دستگاه پایانه فروش INGENICO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881488/استعلام-برد-قطعه-PCX-ROX-کاربرد-آژیر-دزدگیر'>استعلام برد قطعه PCX-ROX کاربرد آژیر دزدگیر  / استعلام برد قطعه PCX-ROX کاربرد آژیر دزدگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881650/استعلام-تیغ-دستگاه-برش'>استعلام  تیغ دستگاه برش  / استعلام , استعلام  تیغ دستگاه برش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881657/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881663/استعلام-نم-و-محوطه-سازی'>استعلام نم و محوطه سازی  / استعلام نم و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881622/استعلام-صندلی-انتظار'>استعلام صندلی انتظار  / استعلام, استعلام صندلی انتظار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881604/استعلام-میز-و-صندلی-فلزی'>استعلام میز و صندلی فلزی / استعلام میز و صندلی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881571/استعلام-آبسردکن-ایسکول'>استعلام آبسردکن ایسکول / استعلام , اسیتعلام آبسردکن ایسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881585/استعلام-مایع-ظرفشویی-96-4-11'>استعلام  مایع ظرفشویی 96.4.11 / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی 96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881577/استعلام-مخزن-گازوئیل'>استعلام مخزن گازوئیل  / استعلام , اسیتعلام مخزن گازوئیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881592/استعلام-پنکه-پارس-خزر-96-4-11'>استعلام پنکه پارس خزر 96.4.11 / استعلام پنکه پارس خزر 96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881568/استعلام-خرید-دوربین--رکوردر-سوئیچ--'>استعلام خرید دوربین ، رکوردر، سوئیچ ... / استعلام , اسیتعلام خرید دوربین ، رکوردر، سوئیچ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881664/استعلام-ناظر-تخلیه-و-بارگیری-اداره-کل-راه-آهن-اراک'>استعلام ناظر تخلیه و بارگیری اداره کل راه آهن اراک / استعلام, استعلام ناظر تخلیه و بارگیری اداره کل راه آهن اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881535/استعلام-6-دستگاه-کامپیوتر-MSI-AP200-و-پرینتر-canon'>استعلام  6 دستگاه کامپیوتر MSI AP200 و پرینتر canon / استعلام  6 دستگاه کامپیوتر MSI AP200 و پرینتر canon</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881613/استعلام-6-دستگاه-کامپیوتر-MSI-AP200-و-پرینتر-canon--96-4-11'>استعلام  6 دستگاه کامپیوتر MSI AP200 و پرینتر canon... 96.4.11 / استعلام  6 دستگاه کامپیوتر MSI AP200 و پرینتر  canon... 96.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881662/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام خرید اسکنر / استعلام خرید اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881073/مناقصه-امور-مربوطه-به-ایاب-و-ذهاب-و-ماموریت-های-درون-شهری-و-برون-شهری-واحد-نقلیه'>مناقصه امور مربوطه به ایاب و ذهاب و ماموریت های درون شهری و برون شهری واحد نقلیه  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه امور مربوطه به ایاب و ذهاب و ماموریت های درون شهری و برون شهری واحد نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881544/استعلام-تولید-محتوا-با-موضوع-نماز-ویژه-فضای-مجازی'>استعلام تولید محتوا با موضوع نماز ویژه فضای مجازی / استعلام، استعلام تولید محتوا با موضوع نماز ویژه فضای مجازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881666/استعلام-آسفالت-گرم-توپکا'>استعلام آسفالت گرم توپکا  / استعلام , استعلام آسفالت گرم توپکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881659/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-سونی-و-عکاسی-CANON'>استعلام دوربین فیلمبرداری سونی و عکاسی CANON / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری سونی و عکاسی CANON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881512/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری  / استعلام , استعلام دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881624/استعلام-تلویزیون-LED-الی-جی-42-اینچ-مدل-LG42LN540'>استعلام تلویزیون LED الی جی 42 اینچ مدل LG42LN540 / استعلام , استعلام تلویزیون LED الی جی 42 اینچ مدل LG42LN540</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881632/استعلام-صندلی-چرخ-دار-مشکی-راد-سیستم-مدل-M411-K110'>استعلام صندلی چرخ دار مشکی راد سیستم مدل M411-K110 / استعلام, استعلام صندلی چرخ دار مشکی راد سیستم مدل M411-K110</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881679/استعلام-آبیاری-9000-اصله-نهال-در-شهرستان-اشتهارد'>استعلام آبیاری 9000 اصله نهال در شهرستان اشتهارد  / استعلام, استعلام آبیاری 9000 اصله نهال در شهرستان اشتهارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881667/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری  / استعلام، استعلام دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881084/فراخوان-عمومی-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-واگذاری-کامل-احداث-مرکز-آموزشی-درمانی'>فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری کامل احداث مرکز آموزشی درمانی  / آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار,فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری کامل احداث مرکز آموزشی درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881636/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری  / استعلام، استعلام دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881788/استعلام-دستگاه-کامپیوتر-و-یک-دستگاه-پرینتر'>استعلام دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر / استعلام، استعلام دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881780/استعلام-زیرسازی-بلوار-ورودی'>استعلام زیرسازی بلوار ورودی / استعلام زیرسازی بلوار ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881675/استعلام-سوئیچ-و-روتر'>استعلام سوئیچ و روتر / استعلام,استعلام سوئیچ و روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881797/استعلام-ناودانی'>استعلام ناودانی  / استعلام ، استعلام  ناودانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881808/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت-مجموعه-سازه-های-آبی'>استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت مجموعه سازه های آبی / استعلام , استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت مجموعه سازه های آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881588/استعلام-مرمت-و-حفاظت-بافت-تاریخی-شهر-آبادان'>استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی شهر آبادان / استعلام, استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی شهر آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881606/استعلام-دوربین-امنیتی-و-متعلقات'>استعلام دوربین امنیتی و متعلقات / استعلام, استعلام دوربین امنیتی و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881597/استعلام-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی'>استعلام فعالیت های خدمات پشتیبانی / استعلام, استعلام فعالیت های خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881628/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال--'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال ... / استعلام , استعلام دوربین عکاسی دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881576/استعلام-دستگاه-کاورزن-کفش'>استعلام دستگاه کاورزن کفش / استعلام، استعلام دستگاه کاورزن کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881612/استعلام-فن-کوئل-زمینی-برند-ساراول'>استعلام فن کوئل زمینی برند ساراول  / استعلام , استعلام فن کوئل زمینی برند ساراول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881601/استعلام-خرید-یراق-آلات-خطوط-انتقال-فیبر-نوری'>استعلام خرید یراق آلات خطوط انتقال فیبر نوری  / استعلام , استعلام خرید یراق آلات خطوط انتقال فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881683/استعلام-کولر-گازی-ال-جی-48000-ایستاده-اینورتر-دار'>استعلام کولر گازی ال جی 48000 ایستاده اینورتر دار  / استعلام , استعلام کولر گازی ال جی 48000 ایستاده اینورتر دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881695/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881704/استعلام-فعالیتهای-مخابراتی'>استعلام فعالیتهای مخابراتی  / استعلام فعالیتهای مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881529/استعلام-خرید-نرم-افزارهای-HDLM-HMC-AIX-به-همراه-آموزش--'>استعلام خرید نرم افزارهای HDLM,HMC,AIX به همراه آموزش ... / استعلام, استعلام خرید نرم افزارهای HDLM,HMC,AIX به همراه آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881644/استعلام-صندلی-و-میز-مدیریت'>استعلام صندلی و میز مدیریت  / استعلام صندلی و میز مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881072/مناقصه-قطعات-ولو-دروازه-ای-CAMERON--نوبت-دوم'>مناقصه قطعات ولو دروازه ای CAMERON  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه قطعات ولو دروازه ای CAMERON  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881605/استعلام-جاروبرقی-صنعتی'>استعلام جاروبرقی صنعتی  / استعلام , استعلام جاروبرقی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881596/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شرکت-سایپا-پرس'>مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881083/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-همایشها--سمینارها-و-جلسات-و--'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای همایشها ، سمینارها و جلسات و ...  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای همایشها ، سمینارها و جلسات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881558/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-خازن-فشار-متوسط-سوییچ-شونده'>مناقصه خرید یک دستگاه خازن فشار متوسط سوییچ شونده / مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه خازن فشار متوسط سوییچ شونده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881686/مناقصه-نیرورسانی-امور-3'>مناقصه نیرورسانی امور 3 / مناقصه عمومی , مناقصه نیرورسانی امور 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881682/مناقصه-تعمیر-ترانس'>مناقصه تعمیر ترانس / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881054/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-251-56متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 251.56متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 251.56متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881549/مناقصه-نیرورسانی-امور-3'>مناقصه نیرورسانی امور 3   / مناقصه عمومی، مناقصه نیرورسانی امور 3  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881814/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-بهره-برداری-پست-230-نیروگاه'>مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری پست 230 نیروگاه / مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری پست 230 نیروگاه</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 13 تاريخ : يکشنبه 5 شهريور 1396 ساعت: 12:13