اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.3.20 درسایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167772/مناقصه-واگذاری-امور-... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.3.20 درسایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167772/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-(رفت-و-روب)-مناطق--'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری (رفت و روب) مناطق ... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات شهری (رفت و روب) مناطق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167791/فراخوان-مناقصه-عمومی-P-L-C-ABB-MODEL'>فراخوان مناقصه عمومی P.L.C ABB MODEL / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی P.L.C ABB MODEL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167813/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی  انتخاب مشاور نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی  انتخاب مشاور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167832/فراخوان-عمومی-تهیه-و-تدوین-نقشه-و-ساخت-قطعات-خارجی-سیستم-زهکشی-گاز-متان'>فراخوان عمومی تهیه و تدوین نقشه و ساخت قطعات خارجی سیستم زهکشی گاز متان / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی تهیه و تدوین نقشه و ساخت قطعات خارجی سیستم زهکشی گاز متان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167846/مناقصه-واگذاری-امورات-مدیریت--حفاظت--حراست-و-نظارت--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امورات مدیریت ، حفاظت ، حراست و نظارت....نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امورات مدیریت ، حفاظت ، حراست و نظارت....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167863/مناقصه-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-فینیشری-معابر-سطح-شهر-و--'>مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167880/مناقصه-خرید-گل-های-بهار-و-تابستان--'>مناقصه خرید گل های بهار و تابستان... / مناقصه, مناقصه خرید گل های بهار و تابستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167898/فراخوان-اجرای-3756-متر-خط-لوله-فولادی-و-شبکه-توزیع-پلی-اتیلن'>فراخوان اجرای 3756  متر خط لوله فولادی و شبکه توزیع پلی اتیلن / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان اجرای 3756  متر خط لوله فولادی و شبکه توزیع پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167912/مناقصه-خرید-افزایه-های-اسید-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید افزایه های اسید (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه خرید افزایه های اسید (نوبت  دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167923/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ساختمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167937/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>استعلام دستگاه حضور و غیاب ... / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167950/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو-نیمه-سنگین-جهت-حمل-تضمینی-بچه-ماهیان--'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو نیمه سنگین جهت حمل تضمینی بچه ماهیان... / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه خودرو نیمه سنگین جهت حمل تضمینی بچه ماهیان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167959/تجدید-مناقصه-عمومی-خدمات-راهبری-سیستم-های-شهرسازی-و-مالی'>تجدید مناقصه عمومی  خدمات راهبری سیستم های شهرسازی و مالی  / تجدید مناقصه عمومی,  خدمات راهبری سیستم های شهرسازی و مالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167970/استعلام-نگهداری-راهبری-سرویس-و-تعمیر-تاسیسات'>استعلام نگهداری, راهبری, سرویس و تعمیر تاسیسات / استعلام,نگهداری, راهبری, سرویس و تعمیر تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167989/استعلام-کابل-لاستیکی'>استعلام کابل لاستیکی / استعلام,استعلام کابل لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167998/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-آسفالت-معابر--'>تجدید مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168015/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-فضای-سبز'>مناقصه  اجرای خط انتقال آب فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای خط انتقال آب فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168028/استعلام-خرید-یکدستگاه-چاپگر'>استعلام خرید یکدستگاه چاپگر / استعلام,خرید یکدستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168038/استعلام-تسمه--'>استعلام تسمه ... / استعلام , استعلام تسمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168049/مناقصه-انجام-امور-فناوری-اطلاعات-مورد-نیاز-سازمان'>مناقصه انجام امور فناوری اطلاعات مورد نیاز سازمان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور فناوری اطلاعات مورد نیاز سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168063/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی-و-گازکشی-مدارس--'>استعلام تامین سیستم گرمایشی و گازکشی مدارس... / استعلام, استعلام تامین سیستم گرمایشی و گازکشی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168076/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-ذیصلاح-جهت-مدیریت-و-توزین-هوشمند-پسماند'>فراخوان شناسایی پیمانکار ذیصلاح جهت مدیریت و توزین هوشمند پسماند / فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان شناسایی پیمانکار ذیصلاح جهت مدیریت و توزین هوشمند پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168086/استعلام-دفتر'>استعلام دفتر  / استعلام,استعلام دفتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168097/تجدید-مناقصه-عملیات-ساماندهی-و-لایروبی-رودخانه-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه ـ نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168109/استعلام-راننده-با-خودرو--'>استعلام راننده با خودرو... / استعلام, استعلام راننده با خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168123/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-محور-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به صنایع محور نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه گازرسانی به صنایع محور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168133/مناقصه-THREE-CONE-BITS-نوبت-دوم'>مناقصه THREE CONE BITS نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه THREE CONE BITS نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168145/مناقصه-علف-زنی-کارگری'>مناقصه علف زنی کارگری / مناقصه  , مناقصه  علف زنی کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168157/استعلام-شن--'>استعلام شن ... / استعلام , استعلام شن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168168/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  / فراخوان, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168181/استعلام-خرید-میلگرد-ماسه-‌سیمان'>استعلام خرید میلگرد، ماسه ،‌سیمان / استعلام,استعلام خرید میلگرد، ماسه ،‌سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168194/مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اصلاح-و-بهینه-سازی'>مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168205/مناقصه-خرید-55308-متر-لوله-پلی-اتیلن-تکجداره-آبی-PE80-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 55308 متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی PE80 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 55308 متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی PE80 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168218/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-(حفاظها-و-ضربه-گیرهای-معابر-شهری)--'>مناقصه تعمیر و نگهداری (حفاظها و ضربه گیرهای معابر شهری)... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری (حفاظها و ضربه گیرهای معابر شهری)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168229/استعلام-درخواست-فایل-بایگانی-ریلی-مکانیکی'>استعلام درخواست فایل بایگانی ریلی مکانیکی  / استعلام, درخواست فایل بایگانی ریلی مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168241/مناقصه-خرید-گسکت'>مناقصه خرید گسکت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید گسکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168253/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168266/مناقصه-خدمات-تمیزکاری-و-سندبلاست-و-رنگ-آمیزی-صنعتی-مخزن'>مناقصه خدمات تمیزکاری و سندبلاست و رنگ آمیزی صنعتی مخزن   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تمیزکاری و سندبلاست و رنگ آمیزی صنعتی مخزن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168279/استعلام-روتر-شبکه'>استعلام روتر شبکه / استعلام, روتر شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168288/مناقصه-پروژه-فاز-دوم-نزدیک-رسانی-شبکه-توزیع-گاز---'>مناقصه  پروژه فاز دوم نزدیک رسانی شبکه توزیع گاز  ... / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه فاز دوم نزدیک رسانی شبکه توزیع گاز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168298/مناقصه-تکمیل-حصار-مخزن-آب-26000--'>مناقصه تکمیل حصار مخزن آب 26000 ... / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل حصار مخزن آب 26000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168310/استعلام-کمد-بایگاانی-دوار--'>استعلام کمد بایگاانی دوار... / استعلام, استعلام کمد بایگاانی دوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168321/استعلام-پکیج-تصفیه-آب-خاکستری'>استعلام پکیج تصفیه آب خاکستری  / استعلام, پکیج تصفیه آب خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168336/آگهی-فراخوان-شناسایی-مشاوران-تولید-وب-سایت-ها--'>آگهی فراخوان شناسایی مشاوران تولید وب سایت ها... / آگهی فراخوان شناسایی مشاوران, آگهی فراخوان شناسایی مشاوران تولید وب سایت ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168346/استعلام-فن-کوئل--'>استعلام فن کوئل ... / استعلام, استعلام فن کوئل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168356/استعلام-خط-کشی--'>استعلام خط کشی ... / استعلام , استعلام خط کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168365/مناقصه-جهت-آماده-سازی-معابر-در-سطح-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه جهت آماده سازی معابر در سطح ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه جهت آماده سازی معابر در سطح ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168375/استعلام-سنسور-دما'>استعلام سنسور دما / استعلام,استعلام سنسور دما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168388/فراخوان-اجرای-خطوط-اصلی-شبکه-آبیاری-قطره-ای'>فراخوان اجرای خطوط اصلی شبکه آبیاری قطره ای / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان اجرای خطوط اصلی شبکه آبیاری قطره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168398/مناقصه-150-تن-پودر-پر-کلرین--نوبت-دوم'>مناقصه 150 تن پودر پر کلرین - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه 150 تن پودر پر کلرین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168408/استعلام-پهباد-بال-ثابت--'>استعلام پهباد بال ثابت... / استعلام, استعلام پهباد بال ثابت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168419/تجدید-مناقصه-واگذاری-پروژه-خدمات-شهر-شهرداری-با-اجاره-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهر شهرداری با اجاره ماشین آلات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهر شهرداری با اجاره ماشین آلات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168429/استعلام-گاز-فریون'>استعلام گاز فریون / استعلام,گاز فریون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168437/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168449/فراخوان-ارزیابی-مناقصه-عمومی-عملیات-مقاوم-سازی-و-بازسازی-کلی-ساختمان-اداری-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی عملیات مقاوم سازی و بازسازی کلی ساختمان اداری ـ نوبت دوم / فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی عملیات مقاوم سازی و بازسازی کلی ساختمان اداری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168462/مناقصه-پروژه-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-آسفالت-سطح-شهر'>مناقصه پروژه نظارت کارگاهی و عالیه آسفالت سطح شهر / مناقصه , مناقصه پروژه نظارت کارگاهی و عالیه آسفالت سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168473/استعلام-تهیه-و-نصب-شیر-هیدرانت-شهری'>استعلام تهیه و نصب شیر هیدرانت شهری / استعلام,استعلام تهیه و نصب شیر هیدرانت شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168484/مناقصه-خرید-تعداد-5000-عدد-صفحه-سنگ-فیبری'>مناقصه خرید  تعداد 5000 عدد صفحه سنگ فیبری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  تعداد 5000 عدد صفحه سنگ فیبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168493/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-آمفی-تئاتر'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168502/استعلام-احداث-و-ایجاد-آتش-بر'>استعلام احداث و ایجاد آتش بر  / استعلام,احداث و ایجاد آتش بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168511/مناقصه-امور-مربوط-به-تنظیف-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر'>مناقصه امور مربوط به تنظیف و نگهداری فضای سبز سطح شهر / مناقصه، مناقصه امور مربوط به تنظیف و نگهداری فضای سبز سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168519/استعلام-شستشو-نمای-بیرونی-ساختمان--'>استعلام شستشو نمای بیرونی ساختمان... / استعلام,شستشو نمای بیرونی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168529/مناقصه-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-راههای-شریانی-تجدید'>مناقصه تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راههای شریانی تجدید / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راههای شریانی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168539/استعلام-خرید-پارکت--'>استعلام خرید پارکت ... / استعلام, استعلام خرید پارکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168550/استعلام-دروازه-فوتبال-چمنی'>استعلام دروازه فوتبال چمنی  / استعلام,استعلام دروازه فوتبال چمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168559/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام,کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168571/استعلام-دستگاه-کپی--'>استعلام دستگاه کپی ... / استعلام , استعلام دستگاه کپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168582/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168592/فراخوان-تکمیل-مجتمع-تجاری--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل مجتمع تجاری - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان تکمیل مجتمع تجاری -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167756/تجدید-مناقصه-خرید-دریچه-منهول-با-قطر-80-سانتیمتر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید دریچه منهول با قطر 80 سانتیمتر نوبت دوم / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید دریچه منهول با قطر 80 سانتیمتر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167774/مناقصه-احداث-ساختمان-پست-برق-و--'>مناقصه احداث ساختمان پست برق و ... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان پست برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167794/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-مرمت-جداول-سطح-شهر'>مناقصه پروژه جدولگذاری و مرمت جداول سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدولگذاری و مرمت جداول سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167815/تجدید-مناقصه-عمومی-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه عمومی لکه گیری و آسفالت معابر   / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی لکه گیری و آسفالت معابر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167836/مناقصه-پروژه-احداث-باند-کندرو'>مناقصه پروژه احداث باند کندرو  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث باند کندرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167848/فراخوان-طراحی-و-احداث-کافی-شاپ-شیک-و-مدرن'>فراخوان طراحی و احداث کافی شاپ شیک و مدرن  / آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری,فراخوان طراحی و احداث کافی شاپ شیک و مدرن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167866/فراخوان-تجدید-مناقصه-احداث-ساختمان-مدرسه-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه  احداث ساختمان مدرسه- نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تجدید مناقصه  احداث ساختمان مدرسه- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167885/تجدید-فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-وصول-بدهی-های-معوقه'>تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات وصول بدهی های معوقه  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات وصول بدهی های معوقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167903/استعلام-حلوا-شکری'>استعلام حلوا شکری / استعلام,حلوا شکری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167914/استعلام-خرید-یک-دستگاه-اسپلیت-24000--'>استعلام خرید یک دستگاه اسپلیت 24000 ... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه اسپلیت 24000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167927/استعلام-سم-فسفر--'>استعلام سم فسفر... / استعلام, استعلام سم فسفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167940/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-برق-20-کیلوولت--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای شبکه برق 20 کیلوولت - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای شبکه برق 20 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167952/فراخوان-خرید-100-دستگاه-سکسیونر-گازی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید 100 دستگاه سکسیونر گازی - نوبت دوم  / اگهی فراخوان , فراخوان خرید 100 دستگاه سکسیونر گازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167963/مناقصه-پروژه-آبرسانی-سرتاوه--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی سرتاوه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آبرسانی سرتاوه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167975/مناقصه-خرید-CONTROL-GLOBE-VALVE-WITH-ACTUATOR-MASONEILAN--'>مناقصه خرید CONTROL GLOBE VALVE,WITH ACTUATOR MASONEILAN... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید CONTROL GLOBE VALVE,WITH ACTUATOR MASONEILAN...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167991/استعلام-چراغ-سیالکتیک-پایه-دار'>استعلام چراغ سیالکتیک پایه دار / استعلام,چراغ سیالکتیک پایه دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168005/استعلام-دفترچه-راهنمای-خودرو-و--'>استعلام دفترچه راهنمای خودرو  و ...  / استعلام, استعلام دفترچه راهنمای خودرو  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168020/استعلام-ساک-و-کوله-ورزشی--'>استعلام ساک و کوله ورزشی... / استعلام, استعلام ساک و کوله ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168031/مناقصه-نیروی-نگهبانی'>مناقصه نیروی نگهبانی / اگهی مناقصه , مناقصه نیروی نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168043/استعلام-خرید-یکدستگاه-چاپگر'>استعلام خرید یکدستگاه چاپگر / استعلام,خرید یکدستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168054/استعلام-چاپگر-لیزری-رایانه'>استعلام چاپگر لیزری رایانه  / استعلام ,استعلام چاپگر لیزری رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168069/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی-مدارس-'>استعلام تامین سیستم گرمایشی مدارس.. / استعلام, تامین سیستم گرمایشی مدارس..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168078/مناقصه-عملیات-حفاظت-و-نگهبانی-از-تاسیسات-تامین-و-انتقال-آب-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات حفاظت و نگهبانی از تاسیسات تامین و انتقال آب -نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  عملیات حفاظت و نگهبانی از تاسیسات تامین و انتقال آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168088/مناقصه-انتشار-نشریه-داخلی-بانک'>مناقصه انتشار نشریه داخلی بانک / مناقصه عمومی, مناقصه انتشار نشریه داخلی بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168099/استعلام-ذرت-برزیلی-جهت-خوراک-دام'>استعلام ذرت برزیلی جهت خوراک دام  / استعلام, ذرت برزیلی جهت خوراک دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168114/مناقصه-اجرای-عملیات-مبارزه-و-کنترل-جمعیت-موش'>مناقصه اجرای عملیات مبارزه و کنترل جمعیت موش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مبارزه و کنترل جمعیت موش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168125/مناقصه-جدولگذاری-نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه جدولگذاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168136/مناقصه-گچ-برگ-و-تایل-گچی-و-تایل-آلومینیومی'>مناقصه  گچ برگ و تایل گچی و تایل آلومینیومی  / فراخوان مناقصه, مناقصه  گچ برگ و تایل گچی و تایل آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168148/مناقصه-خرید-15-مجموعه-تجهیزات-رشته-تکمیلی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 15 مجموعه تجهیزات رشته تکمیلی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای)، مناقصه خرید 15 مجموعه تجهیزات رشته تکمیلی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168159/استعلام-کفپوش--'>استعلام کفپوش ... / استعلام, کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168171/مناقصه-پنجره-های-آلومینیومی'>مناقصه پنجره های آلومینیومی / فراخوان مناقصه, مناقصه پنجره های آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168187/تجدید-مناقصه-عمومی-تعمیر-و-بهسازی-و-استانداردسازی'>تجدید مناقصه عمومی تعمیر و بهسازی و استانداردسازی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیر و بهسازی و استانداردسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168198/استعلام-سیمان-فیروز-آباد-کیسه-ای'>استعلام سیمان فیروز آباد کیسه ای / استعلام ,استعلام سیمان فیروز آباد کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168207/استعلام-عملیات-آبیاری-مراقبت-و-نگهداری-پارک-جنگلی--'>استعلام عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی... / استعلام, استعلام عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168221/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167760/مناقصه-تهیه-و-نصب-پمپ-فشار-قوی-بر-روی-دیزل-موتور-تریلر-نوبت-دوم'> مناقصه تهیه و نصب پمپ فشار قوی بر روی دیزل موتور تریلر- نوبت دوم  /  مناقصه , مناقصه تهیه و نصب پمپ فشار قوی بر روی دیزل موتور تریلر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167777/فراخوان-مناقصه-عمومی-کمپرسور-هوا'>فراخوان مناقصه عمومی کمپرسور هوا / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عمومی کمپرسور هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167796/مناقصه-لایروبی-و-تصفیه-کامل-لجن-های-نفتی---نوبت-دوم'>مناقصه  لایروبی و تصفیه کامل لجن های نفتی....-نوبت دوم  / آگهی مناقصه  آگهی مناقصه لایروبی و تصفیه کامل لجن های نفتی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167819/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-شرب-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی تک مرحله ای, مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167837/مناقصه-عمومی-تامین-غذای-پرسنل'>مناقصه عمومی تامین غذای پرسنل / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167849/فراخوان-پیمانکار-جهت-گازرسانی-به-6-واحد-صنعتی-و-تولیدی'>فراخوان پیمانکار جهت گازرسانی به 6 واحد صنعتی و تولیدی / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار جهت گازرسانی به 6 واحد صنعتی و تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167870/مناقصه-تبدیل-وکیوم-باتوم-به-آسفالت'>مناقصه تبدیل وکیوم باتوم به آسفالت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تبدیل وکیوم باتوم به آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167887/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167905/مناقصه-ریخته-گری-و-ماشینکاری-قطعه-شبکه-ای-چهار-پایه--'>مناقصه ریخته گری و ماشینکاری قطعه شبکه ای چهار پایه... / مناقصه عمومی, مناقصه ریخته گری و ماشینکاری قطعه شبکه ای چهار پایه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167916/فراخوان-خدمات-مشاور-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-ها'>فراخوان خدمات مشاور نظارت کارگاهی و عالیه پروژه ها / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان خدمات مشاور نظارت کارگاهی و عالیه پروژه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167928/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-فرسوده-آب'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه فرسوده آب / استعلام,استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه فرسوده آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167941/استعلام-ورقه-60-پایه-پروفیل-25-25--'>استعلام ورقه 60 پایه پروفیل 25*25 ... / استعلام, ورقه 60 پایه پروفیل 25*25 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167953/استعلام-تهیه-واتر-چک'>استعلام  تهیه واتر چک / استعلام, تهیه واتر چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167964/استعلام-ماهی-بچه-زنده--'>استعلام ماهی بچه زنده .. / استعلام, ماهی بچه زنده ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167976/مناقصه-کابل-و-تجهیزات-تنیدگی'>مناقصه کابل و تجهیزات تنیدگی  / مناقصه, مناقصه کابل و تجهیزات تنیدگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167993/مناقصه-تعدادی-بالشتک-الاستومری'>مناقصه تعدادی بالشتک الاستومری / مناقصه, مناقصه تعدادی بالشتک الاستومری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168006/استعلام-بروز-رسانی-نرم-افزار-مدیریت-شبکه-فیبر-نوری'>استعلام بروز رسانی نرم افزار مدیریت شبکه فیبر نوری  / استعلام,استعلام بروز رسانی نرم افزار مدیریت شبکه فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168021/استعلام-درب-شیشه-ای-اتوماتیک'>استعلام درب شیشه ای اتوماتیک / استعلام, درب شیشه ای اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168032/استعلام-نبشی--'>استعلام نبشی ... / استعلام,استعلام نبشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168044/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168055/استعلام-مصالح'>استعلام مصالح / استعلام,استعلام مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168070/استعلام-دو-دستگاه-تراش-cnc--'>استعلام دو دستگاه تراش cnc... / استعلام, استعلام دو دستگاه تراش cnc...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168079/مناقصه-عمومی-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه عمومی پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / مناقصه , مناقصه عمومی  پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168090/مناقصه-تامین-تجهیزات-نصب-تست-راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-رادیویی'>مناقصه  تامین تجهیزات، نصب، تست، راه اندازی و آموزش سیستم رادیویی  / آگهی مناقصه, مناقصه  تامین تجهیزات، نصب، تست، راه اندازی و آموزش سیستم رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168103/استعلام-مصالح'>استعلام مصالح  / استعلام ,استعلام مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168115/مناقصه-پیمان-ایجاد-دیواره-سنگی-و-بتنی-نوبت-دوم'>مناقصه پیمان ایجاد دیواره سنگی و بتنی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان ایجاد دیواره سنگی و بتنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168126/آگهی-مناقصه-جداول-و-سنگفرش-و--ـ-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه جداول و سنگفرش و.. ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه جداول و سنگفرش و.. ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168137/استعلام-خدمات-آبرسانی-سیار'>استعلام خدمات آبرسانی سیار / استعلام,خدمات آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168149/استعلام-ته-بند-دسته-چک--'>استعلام ته بند دسته چک ... / استعلام, استعلام ته بند دسته چک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168160/استعلام-تیپ-درایو-رایانه--'>استعلام تیپ درایو رایانه... / استعلام, استعلام تیپ درایو رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168173/استعلام-کاغذ-رسید-مشتری--'>استعلام کاغذ رسید مشتری... / استعلام, استعلام کاغذ رسید مشتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168188/استعلام-شیشه-معمولی-4-میل-درجه-1'>استعلام شیشه معمولی 4 میل درجه 1 / استعلام, شیشه معمولی 4 میل درجه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168199/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب  / استعلام,  دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168209/تجدید-مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-ایستگاه-های-فشار-گاز-CGS-و-TBS-و---97-03-19--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای ایستگاه های فشار گاز CGS و TBS و ... 97.03.19 / نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای ایستگاه های فشار گاز CGS و TBS و ... 97.03.19 / نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168222/استعلام-تکمیل-ساختمان-راهداری'>استعلام  تکمیل ساختمان راهداری  / استعلام, تکمیل ساختمان راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168232/مناقصه-تهیه-و-نصب-نرده-در-کمربندی-تهیه-و-نصب-گاردریل---'>مناقصه تهیه و نصب نرده در کمربندی، تهیه و نصب گاردریل ....  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه و نصب نرده در کمربندی، تهیه و نصب گاردریل .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167762/مناقصه-خرید-14-قلم-SHOE--COLLAR--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 14 قلم SHOE & COLLAR  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید 14 قلم SHOE & COLLAR  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167778/تمدید-مناقصه-تامین-تجهیزات-سرور-و-ذخیره-سازی'>تمدید مناقصه تامین تجهیزات سرور و ذخیره سازی / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه تامین تجهیزات سرور و ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167803/مناقصه-لوله-فلزی'>مناقصه لوله فلزی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  لوله فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167822/مناقصه-تهیه-اتصالات-و-شیرآلات-فولادی-و---'>مناقصه تهیه اتصالات و شیرآلات فولادی و .... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه اتصالات و شیرآلات فولادی و چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167839/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-کنترل-کیفی-و-خدمات-آبرسانی-سیار--'>مناقصه  تعمیر و نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و خدمات آبرسانی سیار... / مناقصه، مناقصه  تعمیر و نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و خدمات آبرسانی سیار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167852/فراخوان-مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-به-صورت-حجمی-برخی-از-واحدهای-تابعه'>فراخوان مناقصه واگذاری خدمات عمومی به صورت حجمی برخی از واحدهای تابعه  / فرخوان مناقصه, واگذاری خدمات عمومی به صورت حجمی برخی از واحدهای تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167871/مناقصه-تن-ماهی-180-گرمی-و--'>مناقصه تن ماهی 180 گرمی و... / اگهی مناقصه , مناقصه تن ماهی 180 گرمی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167888/مناقصه-عمومی-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-MAN-و-فیبر-نوری'>مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری شبکه MAN و فیبر نوری  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری شبکه MAN و فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167906/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دیگ-بخار-ایستاده'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دیگ بخار ایستاده / استعلام, تهیه و نصب و راه اندازی دیگ بخار ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167918/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167929/مناقصه-جهت-خرید-حمل-و-نصب-یونیت-های-دندانپزشکی'>مناقصه جهت خرید، حمل و نصب یونیت های دندانپزشکی / مناقصه، مناقصه جهت خرید، حمل و نصب یونیت های دندانپزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167942/مناقصه-انجام-خدمات-سیم-پیچی-و-تعمیر--'>مناقصه انجام خدمات سیم پیچی  و تعمیر... / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات سیم پیچی  و تعمیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167954/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری--'>استعلام تجهیزات کامپیوتری... / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167965/استعلام-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-دستگاه-های-عمیق-کار--'>استعلام قطعات یدکی مورد نیاز دستگاه های عمیق کار ... / استعلام , استعلام قطعات یدکی مورد نیاز دستگاه های عمیق کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167977/مناقصه-اجرای-عملیات-تراش-لکه-گیری-و-روکش-تجدید'>مناقصه اجرای عملیات تراش لکه گیری و روکش  تجدید  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات تراش لکه گیری و روکش  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167994/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-بافت-روستا--'>استعلام ساماندهی و مرمت بافت روستا... / استعلام, استعلام ساماندهی و مرمت بافت روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168007/استعلام-دستگاه-جی-پی-اس'>استعلام دستگاه جی پی اس / استعلام,استعلام دستگاه جی پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168022/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168033/مناقصه-عمومی-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه عمومی  پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / مناقصه , مناقصه عمومی  پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168045/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-MODEL-660H500-OIL-WELL-TRAVELING-BLOCK-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید قطعات مربوط به MODEL 660H500 OIL WELL TRAVELING BLOCK  (نوبت دوم) / مناقصه خرید قطعات مربوط به MODEL 660H500 OIL WELL TRAVELING BLOCK  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168057/استعلام-تجهیزات-رصد-خانه--'>استعلام تجهیزات رصد خانه ... / استعلام , استعلام تجهیزات رصد خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168071/استعلام-فنر--'>استعلام فنر ... / استعلام , استعلام فنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168081/استعلام-7-عدد-میکروفون-مدل-sh-550DC-و-2-عدد-تقویت-کننده--'>استعلام 7 عدد میکروفون مدل sh-550DC و 2 عدد تقویت کننده... / استعلام,استعلام 7 عدد میکروفون مدل sh-550DC و 2 عدد تقویت کننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168091/استعلام-آب-میوه-آلبالو-و-شوید-خشک-و--'>استعلام  آب میوه آلبالو و شوید خشک و ... / استعلام,  آب میوه آلبالو و شوید خشک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168104/استعلام-نگهداری-راه-های-اصلی-و-روستایی-در-حوزه-استحفاظی-راهداری-و-حمل-و-نقل-جاده-ای--'>استعلام نگهداری راه های اصلی و روستایی در حوزه استحفاظی راهداری و حمل و نقل جاده ای... / استعلام, استعلام نگهداری راه های اصلی و روستایی در حوزه استحفاظی راهداری و حمل و نقل جاده ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168117/استعلام-پروفیل-درب-و-پنجره'>استعلام پروفیل درب و پنجره / استعلام,استعلام پروفیل درب و پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168128/استعلام-تعمیر-گیربکس-بلدوزر--'>استعلام تعمیر گیربکس بلدوزر... / استعلام, استعلام تعمیر گیربکس بلدوزر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168138/استعلام-سنگ-نمادور-ارسنجان-120-مترمربع'>استعلام سنگ نمادور ارسنجان 120 مترمربع / استعلام,استعلام سنگ نمادور ارسنجان 120 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168150/استعلام-کاغذ-رول-ژورنال'>استعلام کاغذ رول ژورنال  / استعلام ,استعلام کاغذ رول ژورنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168163/استعلام-جو-پوست-کنده--رشته-سوپ--آرد--سویا--سس-قرمز'>استعلام جو پوست کنده - رشته سوپ - آرد - سویا - سس قرمز / استعلام,استعلام جو پوست کنده - رشته سوپ - آرد - سویا - سس قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168174/فراخوان-مناقصه-احداث-آموزشگاه-6-کلاسه--تکمیل-آموزشگاه-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث آموزشگاه 6 کلاسه ، تکمیل آموزشگاه و...- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث آموزشگاه 6 کلاسه ، تکمیل آموزشگاه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168190/مناقصه-خرید-6-ردیف-یاتاقان-ثابت-خودروی-خاص'>مناقصه خرید 6 ردیف یاتاقان ثابت خودروی خاص / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 6 ردیف یاتاقان ثابت خودروی خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168200/مناقصه-نصب-فیبر-نوری-بر-روی-خطوط-اولویت-بندی-شده-طرح-جامع-مخابراتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه نصب فیبر نوری بر روی خطوط اولویت بندی شده طرح جامع مخابراتی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه نصب فیبر نوری بر روی خطوط اولویت بندی شده طرح جامع مخابراتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168600/مناقصه-احداث-پیاده-روسازی-آسفالتی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پیاده روسازی آسفالتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پیاده روسازی آسفالتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168610/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168623/استعلام-فرش--'>استعلام فرش ... / استعلام, استعلام فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168633/استعلام-خرید-کیس'>استعلام خرید کیس / استعلام,خرید کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168642/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید دوربین مداربسته / استعلام,استعلام خرید دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168655/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس  / استعلام, بسته نرم افزار آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168668/مناقصه-اجاره-سالیانه-جرثقیل-ها-و-لیفتراکهای--'>مناقصه اجاره سالیانه جرثقیل ها و لیفتراکهای... / آگهی مناقصه,مناقصه اجاره سالیانه جرثقیل ها و لیفتراکهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168680/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168694/استعلام-واگذاری-امور-مرکز-DIC'>استعلام واگذاری امور مرکز DIC / استعلام , استعلام واگذاری امور مرکز DIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168707/مناقصه-وصول-کلیه-حقوق-و-مطالبات-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه وصول کلیه حقوق و مطالبات شهرداری نوبت دوم /  آگهی مناقصه عمومی, مناقصه وصول کلیه حقوق و مطالبات شهرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168719/مناقصه-انجام-امور-دفتری--اداری--مالی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور دفتری ، اداری ، مالی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور دفتری ، اداری ، مالی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168731/مناقص-سه-دستگاه-ماشین-تراش-CNC'>مناقص سه دستگاه ماشین تراش CNC / آگهی مناقصه عمومی, مناقص سه دستگاه ماشین تراش CNC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168742/استعلام-ماژول-SFP-8G-(Finisar)--'>استعلام ماژول SFP 8G (Finisar)... / استعلام,ماژول SFP 8G (Finisar)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168752/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-توسعه'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه / آگهی مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168764/استعلام-تک-لبه-و-ابنما-50-سانتی'>استعلام  تک لبه و ابنما 50 سانتی  / استعلام, تک لبه و ابنما 50 سانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168775/استعلام-واگذاری-امور-نظافتی-ساختمان--'>استعلام واگذاری امور نظافتی ساختمان... / استعلام,واگذاری امور نظافتی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168786/فراخوان-احداث-میدان-مینی-فوتبال-با-چمن-مصنوعی'>فراخوان احداث میدان مینی فوتبال با چمن مصنوعی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان احداث میدان مینی فوتبال با چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168799/مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردیل-پل'>مناقصه تهیه و نصب گاردیل پل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب گاردیل پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168811/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزشی-و-نظارت-بر-پروژه-تولید-نهال--'>استعلام برگزاری کلاس آموزشی و نظارت بر پروژه تولید نهال ... / استعلام, برگزاری کلاس آموزشی و نظارت بر پروژه تولید نهال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168821/استعلام-نیروی-کارگری-و-فنی'>استعلام نیروی کارگری و فنی / استعلام,استعلام نیروی کارگری و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168834/مناقصه-احداث-دیوار-حائل-بتنی-رودخانه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار حائل بتنی رودخانه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث دیوار حائل بتنی رودخانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168845/استعلام-انجام-عملیات-ساختمانی-شامل-دیوارکشی-اجرای-اسکلت-و--'>استعلام  انجام عملیات ساختمانی شامل دیوارکشی، اجرای اسکلت و ... / استعلام, انجام عملیات ساختمانی شامل دیوارکشی، اجرای اسکلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168855/استعلام-خرید-و-نصب-ترانس-توزیع-پست'>استعلام خرید و نصب ترانس توزیع پست / استعلام,استعلام خرید و نصب ترانس توزیع پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168865/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168878/استعلام-3839-تعمیرات-اساسی-مدرسه--'>استعلام 3839 تعمیرات اساسی مدرسه... / استعلام,3839 تعمیرات اساسی مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168888/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب  / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168900/استعلام-عملیات-تخریب-و-بازسازی-ساختمان-مرکزی'>استعلام  عملیات تخریب و بازسازی ساختمان مرکزی  / استعلام, عملیات تخریب و بازسازی ساختمان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168910/استعلام-سرویس-کولرگازی'>استعلام سرویس کولرگازی  / استعلام, سرویس کولرگازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168928/استعلام-چیلر-هوایی--'>استعلام چیلر هوایی... / استعلام, استعلام چیلر هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168938/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-شهری'>مناقصه اجرای آسفالت معابر شهری / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168953/مناقصه-ساماندهی-رودخانه'>مناقصه ساماندهی رودخانه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168966/استعلام-3349-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام 3349 تعمیرات اساسی مدارس... / استعلام,3349 تعمیرات اساسی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168980/استعلام-کله-قندی-ثابت--'>استعلام کله قندی ثابت ... / استعلام , استعلام کله قندی ثابت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168991/مناقصه-خرید-500-مگاوار-بانک-خازنی'>مناقصه خرید 500 مگاوار بانک خازنی / مناقصه , مناقصه خرید 500 مگاوار بانک خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169005/مناقصه-استخراج-و-حمل-مواد-اولیه-معدنی--'>مناقصه استخراج و حمل مواد اولیه معدنی... / آگهی مناقصه , مناقصه استخراج و حمل مواد اولیه معدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169018/استعلام-تامین-خدمات-مهندسی-جهت-اصلاح-و-بهینه-سازی-خطوط-انتقال--'>استعلام تامین خدمات مهندسی جهت اصلاح و بهینه سازی خطوط انتقال ... / استعلام, تامین خدمات مهندسی جهت اصلاح و بهینه سازی خطوط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169028/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169041/استعلام-آسفالت'>استعلام آسفالت / استعلام ,استعلام آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169055/استعلام-حمایت-و-توانمندسازی-زنان-خشونت-دیده-و-فرزندانشان--'>استعلام حمایت و توانمندسازی زنان خشونت دیده و فرزندانشان ... / استعلام,استعلام حمایت و توانمندسازی زنان خشونت دیده و فرزندانشان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168231/مناقصه-فاز-2-تکمیل-سالن-ورزشی-مشارکتی---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه فاز 2 تکمیل سالن ورزشی مشارکتی ... ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه فاز 2 تکمیل سالن ورزشی مشارکتی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168244/استعلام-تجهیزات-کارگاه-سیم-پیچی-موتور'>استعلام تجهیزات کارگاه سیم پیچی موتور  / استعلام, تجهیزات کارگاه سیم پیچی موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168257/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-آسفالت-حفاری-های-سطح-شهر'>مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت حفاری های سطح شهر / مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت حفاری های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168268/استعلام-لیوان-یک-بار-مصرف-و-ظرف-یک-بار-مصرف'>استعلام لیوان یک بار مصرف و ظرف یک بار مصرف  / استعلام, لیوان یک بار مصرف و ظرف یک بار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168281/مناقصه-عملیات-سالیانه-بسته-بندی-بخشی-از-محصولات'>مناقصه عملیات سالیانه بسته بندی بخشی از محصولات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سالیانه بسته بندی بخشی از محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168291/استعلام-دریچه-منهول-فاضلابی'>استعلام دریچه منهول فاضلابی / استعلام,استعلام دریچه منهول فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168300/مناقصه-انجام-خدمات-نظافتی-و-نگهداری-و-صیانت-از-فضای-سبز--باغات--گلخانه-ها'>مناقصه انجام خدمات نظافتی و نگهداری و صیانت از فضای سبز ، باغات ، گلخانه ها  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نظافتی و نگهداری و صیانت از فضای سبز ، باغات ، گلخانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168313/استعلام-کیسه-زباله-و-نایلون-دسته-دار-و-سلفون'>استعلام کیسه زباله و نایلون دسته دار و سلفون  / استعلام,استعلام کیسه زباله و نایلون دسته دار و سلفون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168328/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس-5-مانیتور-جدا-با-کابل--'>استعلام کنتور الکترومغناطیس 5 مانیتور جدا با کابل ... / استعلام,استعلام کنتور الکترومغناطیس 5 مانیتور جدا با کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168338/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--(نوبت-دوم)'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168349/مناقصه-خدمات-اسکان--تغذیه-و-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات اسکان - تغذیه و حمل و نقل نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خدمات اسکان - تغذیه و حمل و نقل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168359/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-کامیونت-دیزلی-8-تن-با-کاربری-آتش-نشانی'>مناقصه خرید یک دستگاه کامیونت دیزلی 8 تن با کاربری آتش نشانی  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید یک دستگاه کامیونت دیزلی 8 تن با کاربری آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168368/استعلام-فعالیتهای-سازمانهای-دارای-عضو--'>استعلام فعالیتهای سازمانهای دارای عضو... / استعلام, استعلام فعالیتهای سازمانهای دارای عضو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168379/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی - نوبت دوم  / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168390/استعلام-اجرای-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-عمیق'>استعلام  اجرای عملیات حفر یک حلقه چاه عمیق / استعلام, اجرای عملیات حفر یک حلقه چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168401/استعلام-خرید-کولر-گازی-توچال-الکتریک'>استعلام خرید کولر گازی توچال الکتریک / استعلام, خرید کولر گازی توچال الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168411/استعلام-خرید-قایق-با-موتور-40-اسب-بخار'>استعلام خرید قایق با موتور 40 اسب بخار / استعلام,استعلام خرید قایق با موتور 40 اسب بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168421/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168431/استعلام-پیچ-و-مهره-و-واشر'>استعلام پیچ و مهره و واشر / استعلام,استعلام پیچ و مهره و واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168440/مناقصه-اجرای-سیستم-سیویل-و-رک-روشنایی'>مناقصه  اجرای سیستم سیویل و رک روشنایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای سیستم سیویل و رک روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168453/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال-مدل-کنن'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال مدل کنن / استعلام,استعلام دوربین عکاسی دیجیتال مدل کنن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168464/مناقصه-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی'>مناقصه مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168475/استعلام-ارزیابی-کیفی-طراحی-شهری-اراضی--نوبت-دوم'>استعلام ارزیابی کیفی طراحی شهری اراضی... نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام ارزیابی کیفی طراحی شهری اراضی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168486/استعلام-1-دستگاه-کپی-مارک-شارپ-مدل-AR-6023N'>استعلام 1 دستگاه کپی مارک شارپ مدل AR-6023N / استعلام,استعلام 1 دستگاه کپی مارک شارپ مدل AR-6023N</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168495/استعلام-تشک--'>استعلام تشک ... / استعلام , استعلام تشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168505/استعلام-خرید-رایانه-همراه--'>استعلام خرید رایانه همراه... / استعلام,خرید رایانه همراه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168513/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام,تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168521/استعلام-چاپ-انواع-بنر-مناسبتی-درجه-یک'>استعلام  چاپ انواع بنر مناسبتی درجه یک / استعلام, چاپ انواع بنر مناسبتی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168533/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-(احداث-یک-باب-سالن-ورزشی)'>فراخوان انتخاب پیمانکار (احداث یک باب سالن ورزشی) / مناقصه، فراخوان انتخاب پیمانکار (احداث یک باب سالن ورزشی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168543/استعلام-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-جاده'>استعلام عملیات تعمیر و بهسازی جاده / استعلام,عملیات تعمیر و بهسازی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168552/استعلام-ایربگ--'>استعلام ایربگ ... / استعلام , استعلام ایربگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168563/استعلام-واگذاری-تعداد-200-پرونده'>استعلام واگذاری تعداد 200 پرونده  / استعلام,استعلام واگذاری تعداد 200 پرونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168574/فراخوان-سومین-جشنواره-چادرهای-آسمانی'>فراخوان سومین جشنواره چادرهای آسمانی / فراخوان سومین جشنواره چادرهای آسمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168584/استعلام-دستگاه-لپ-تاپ-لنوو-و--'>استعلام دستگاه لپ تاپ لنوو و ... / استعلام, دستگاه لپ تاپ لنوو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168594/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168246/استعلام-پروژه-کابل-کشی-شبکه-و-نصب-تجهیزات-شبکه'>استعلام پروژه کابل کشی شبکه و نصب تجهیزات شبکه / استعلام ,استعلام پروژه کابل کشی شبکه و نصب تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168261/استعلام-خرید-تجهیزات-زراعت-برنج'>استعلام خرید تجهیزات زراعت برنج / استعلام,استعلام خرید تجهیزات زراعت برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168270/مناقصه-خرید-و-اجرای-آسفالت-ریزی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای آسفالت ریزی- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید و اجرای آسفالت ریزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168282/استعلام-میکروکووت-هموکروما--'>استعلام میکروکووت هموکروما... / استعلام, استعلام میکروکووت هموکروما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168292/تجدید-مناقصه-پروژه-خط-انتقال-و-لوله-گذاری-(آبیاری-بارانی-و-قطره-ای)'>تجدید مناقصه پروژه خط انتقال و لوله گذاری (آبیاری بارانی و قطره ای)  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه پروژه خط انتقال و لوله گذاری (آبیاری بارانی و قطره ای) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168305/استعلام-ساخت-کمد--کانتر-دبیرخانه--سقف-کاذب-و--'>استعلام ساخت کمد - کانتر دبیرخانه - سقف کاذب و ... / استعلام,استعلام ساخت کمد - کانتر دبیرخانه - سقف کاذب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168315/استعلام-تجهیزات-کتابخانه-ای'>استعلام تجهیزات کتابخانه ای  / استعلام, تجهیزات کتابخانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168331/استعلام-حافظه-دوربین-فیلم-برداری-و-عکاسی-و-هارد'>استعلام حافظه دوربین فیلم برداری و عکاسی و هارد / استعلام,استعلام حافظه دوربین فیلم برداری و عکاسی و هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168339/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-رفوژ-و--'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح رفوژ و... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات اصلاح رفوژ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168351/استعلام-عملیات-تخریب-و-بازسازی-ساختمان--'>استعلام  عملیات تخریب و بازسازی ساختمان .. / استعلام, عملیات تخریب و بازسازی ساختمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168360/استعلام-میز-جلو-مبلی-اداری'>استعلام میز جلو مبلی اداری  / استعلام, میز جلو مبلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168370/استعلام-تجهیزات-شبکه--'>استعلام تجهیزات شبکه ... / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168380/استعلام-خرید-دو-دستگاه-تراکتور-کشاورزی-دو-دیفرانسیل'>استعلام  خرید دو دستگاه تراکتور کشاورزی دو دیفرانسیل / استعلام, خرید دو دستگاه تراکتور کشاورزی دو دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168392/مناقصه-بازسازی-و-نوسازی-بخش-های-خام'>مناقصه بازسازی و نوسازی بخش  های خام / مناقصه ، مناقصه بازسازی و نوسازی بخش  های خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168402/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-بازسازی-و-نوسازی-ابنیه-و-تاسیسات'>مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168413/مناقصه-خرید-کلیه-اقلام-و-تجهیزات-پست-زمینی-برق-1000kva-و-نصب-آن'>مناقصه خرید کلیه اقلام و تجهیزات پست زمینی برق 1000kva و نصب آن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کلیه اقلام و تجهیزات پست زمینی برق 1000kva و نصب آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168422/مناقصه-آسفالت-زیرسازی-پیاده-رو-سازی---(نوبت-دوم)'>مناقصه آسفالت، زیرسازی، پیاده رو سازی ... (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه آسفالت، زیرسازی، پیاده رو سازی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168432/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-اتصالات'>مناقصه خرید قطعات مربوط به اتصالات / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات مربوط به اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168441/استعلام-مواد-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام مواد شوینده و بهداشتی / استعلام,مواد شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168454/مناقصه-تهیه-نقشه-1-2000-کاداستر--'>مناقصه تهیه نقشه 1.2000 کاداستر... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه نقشه 1.2000 کاداستر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168466/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام, استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168477/مناقصه-انجام-امور-خدمات'>مناقصه انجام امور خدمات  / مناقصه، مناقصه انجام امور خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168487/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-24-پورت--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت... / استعلام,سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168496/استعلام-چاپ-و-ارسال-325000-نسخه-خبرنامه-هفتگی'>استعلام  چاپ و ارسال 325000 نسخه خبرنامه هفتگی / استعلام,  چاپ و ارسال 325000 نسخه خبرنامه هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168506/استعلام-شارژ-کپسول--'>استعلام شارژ کپسول ... / استعلام , استعلام شارژ کپسول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168514/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه  نگهداری و توسعه فضای سبز شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  نگهداری و توسعه فضای سبز شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168523/مناقصه-اجرای-پروژه-نگهداری-فضای-سبز-و---(نوبت-دوم)'> مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه,  مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168534/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام , استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168544/استعلام-آبرسانی-و-آبیاری'>استعلام آبرسانی و آبیاری / استعلام,استعلام آبرسانی و آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168553/مناقصه-پروژه-تامین-خدمات-بهره-برداری--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تامین خدمات بهره برداری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه تامین خدمات بهره برداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168566/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام  میز و صندلی / استعلام,  میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168575/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168586/فراخوان-مناقصه-تامین-نیروهای-کارشناسی-در-زمینه-کشاورزی-تجدید-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی تجدید ـ نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی تجدید ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168595/استعلام-تشک-مواج-تخم-مرغی'>استعلام تشک مواج تخم مرغی / استعلام,استعلام تشک مواج تخم مرغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168605/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168615/استعلام-بیمه-تکمیلی-جانبازان-و-افراد-تحت-تکفل'>استعلام بیمه تکمیلی جانبازان و افراد تحت تکفل / استعلام,استعلام بیمه تکمیلی جانبازان و افراد تحت تکفل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168212/استعلام-ظروف--'>استعلام ظروف ... / استعلام , استعلام ظروف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168223/استعلام-دلستر--ظرف-یک-بار-مصرف--مایع-دستشویی--مایع-ظرف-شویی'>استعلام دلستر - ظرف یک بار مصرف - مایع دستشویی - مایع ظرف شویی / استعلام,استعلام دلستر - ظرف یک بار مصرف - مایع دستشویی - مایع ظرف شویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168236/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-درون-چاهی'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات درون چاهی / استعلام,استعلام خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات درون چاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168247/استعلام-قرارداد-حق-القدم'>استعلام قرارداد حق القدم  / استعلام,استعلام قرارداد حق القدم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168262/استعلام-کلرزن-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام کلرزن الکترولیز نمک طعام / استعلام,کلرزن الکترولیز نمک طعام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168271/استعلام-نهال-گلدانی'>استعلام نهال گلدانی / استعلام,استعلام نهال گلدانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168283/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168293/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168306/استعلام-پک-تجهیزات-تاسیسات-حفاظتی-و-خانه-هوشمند-مخصوص---'>استعلام پک تجهیزات تاسیسات حفاظتی و خانه هوشمند مخصوص  .... / استعلام, پک تجهیزات تاسیسات حفاظتی و خانه هوشمند مخصوص  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168316/فراخوان-عملیات-بهره-برداری-و-استخراج-سنگ-آهن-و-باطله-برداری-در-معادن--'>فراخوان عملیات بهره برداری و استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن... / مناقصه ع مومی, فراخوان عملیات بهره برداری و استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168332/استعلام-مایع-دستشویی--'>استعلام مایع دستشویی... / استعلام,مایع دستشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168342/استعلام-روتر-شبکه'>استعلام روتر شبکه / استعلام,استعلام روتر شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168352/مناقصه-مطالعه-و-طراحی-شبکه-های-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه مطالعه و طراحی شبکه های جمع آوری و هدایت آبهای ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه مطالعه و طراحی شبکه های جمع آوری و هدایت آبهای ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168361/استعلام-نوشت-افزار-لوازم-اداری'>استعلام نوشت افزار -لوازم اداری / استعلام,استعلام نوشت افزار -لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168371/مناقصه-برد-هوشمند-65-اینچ-و--'>مناقصه برد هوشمند 65 اینچ و ... /  آگهی فراخوان عمومی, مناقصه برد هوشمند 65 اینچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168381/استعلام-آبدارچی--نظافت-و-فضای-سبز--'>استعلام آبدارچی - نظافت و فضای سبز... / استعلام, استعلام آبدارچی - نظافت و فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168393/مناقصه-خرید-دیگ-های-آب-داغ-و-بخار-و-تجهیزات-جانبی'>مناقصه خرید دیگ های آب داغ و بخار و تجهیزات جانبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دیگ های آب داغ و بخار و تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168403/مناقصه-خرید-خرید-یک-دستگاه-شیردوش-ثابت-شش-واحدی--'>مناقصه خرید خرید یک دستگاه شیردوش ثابت شش واحدی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خرید یک دستگاه شیردوش ثابت شش واحدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168415/استعلام-پک-خنک-کننده--'>استعلام پک خنک کننده ... / استعلام, استعلام پک خنک کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168423/استعلام-قرارداد-تامین-و-تجهیزات'>استعلام قرارداد تامین و تجهیزات / استعلام,استعلام قرارداد تامین و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168433/مناقصه-خرید-(شامل-تامین-توزیع-و-تحویل)-12080-فقره-کیت-لوزام-کامل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید (شامل تامین، توزیع و تحویل) 12080 فقره کیت لوزام کامل نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید (شامل تامین، توزیع و تحویل) 12080 فقره کیت لوزام کامل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168442/استعلام-مایو'>استعلام مایو / استعلام,مایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168455/استعلام-تجهیزات-ویدئو-کنفرانس--'>استعلام تجهیزات ویدئو کنفرانس ... / استعلام , استعلام تجهیزات ویدئو کنفرانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168467/استعلام-تهیه-فکس'>استعلام تهیه فکس  / استعلام,استعلام تهیه فکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168478/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست ... / استعلام , استعلام جمع آوری پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168489/اصلاحیه-آگهی-فراخوان-مناسبترین-طرح-تکنولوژی-امحاء-زباله-شهری--'>اصلاحیه آگهی فراخوان مناسبترین طرح تکنولوژی امحاء زباله شهری ... / اصلاحیه آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان مناسبترین طرح تکنولوژی امحاء زباله شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168497/مناقصه-عمومی-دیوارکشی-سطح-شهر--تجدید'>مناقصه عمومی دیوارکشی سطح شهر - تجدید  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عمومی دیوارکشی سطح شهر - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168507/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-پارک-ها-و-بوستان-های-محله-ای-تجدید'>مناقصه مرمت و بازسازی پارک ها و بوستان های محله ای- تجدید  / تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه مرمت و بازسازی پارک ها و بوستان های محله ای - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168515/مناقصه-تامین-کسری-اقلام-سیم-ارت-نوبت-دوم'>مناقصه تامین کسری اقلام سیم ارت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین کسری اقلام سیم ارت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168524/استعلام-خرید-کولر-گازی--'>استعلام خرید کولر گازی ... / استعلام, استعلام خرید کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168535/استعلام-سیمان-پرتلند-تیپ-2'>استعلام سیمان پرتلند تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان پرتلند تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168546/استعلام-خرید-کود-آلی--سم-کنفیدور'>استعلام خرید کود آلی - سم کنفیدور / استعلام ,استعلام خرید کود آلی - سم کنفیدور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168554/استعلام-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-توزیع--'>استعلام عملیات لوله گذاری شبکه توزیع ... / استعلام, استعلام عملیات لوله گذاری شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168567/فراخوان-عملیات-اجرایی-رمپ-دسترسی-به-ایستگاه--'>فراخوان عملیات اجرایی رمپ دسترسی به ایستگاه ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عملیات اجرایی رمپ دسترسی به ایستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168576/مناقصه-تکمیل-پیاده-رو--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پیاده رو ...نوبت دوم  / مناقصه تکمیل پیاده رو ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168587/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری--'>استعلام خرید تجهیزات اداری... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168596/مناقصه-عملیات-اصلاح-آبخور-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح آبخور نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه عملیات اصلاح آبخور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167764/مناقصه-خرید-4-000-سلول-باتری-12-ولت-150-آمپر-ساعت'>مناقصه خرید 4.000 سلول باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت / مناقصه, مناقصه خرید 4.000 سلول باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167785/مناقصه-انجام-خدمات-مستغلات-مجتمع'>مناقصه انجام خدمات مستغلات مجتمع   / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مستغلات مجتمع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167804/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-(شامل-رفت-و-روب--جمع-آوری-زباله-ها-و-نخاله-ها-و--)'>مناقصه انجام امور خدماتی (شامل رفت و روب ، جمع آوری زباله ها و نخاله ها و ...)  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی (شامل رفت و روب ، جمع آوری زباله ها و نخاله ها و ...) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167826/مناقصه-تکمیل-و-ادامه-راه-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل و ادامه راه روستایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و ادامه راه روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167841/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-مکانیزه-خیابان-های-سطح-شهر-و--'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت مکانیزه خیابان های سطح شهر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت مکانیزه خیابان های سطح شهر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167853/مناقصه-فراخوان-آگهی-ارزیابی-کیفی-خدمات-مشاور-و-نظارت-کارگاهی'>مناقصه فراخوان آگهی ارزیابی کیفی خدمات مشاور و نظارت کارگاهی  / مناقصه فراخوان آگهی ارزیابی کیفی  ,مناقصه فراخوان آگهی ارزیابی کیفی خدمات مشاور و نظارت کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167872/آگهی-فراخوان-ساماندهی-به-وضعیت-سایت-دفن-بهداشتی-زباله'>آگهی فراخوان ساماندهی به وضعیت سایت دفن بهداشتی زباله  / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان ساماندهی به وضعیت سایت دفن بهداشتی زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167892/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی  / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی, مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167907/استعلام-کفسازی--'>استعلام کفسازی ... / استعلام , استعلام کفسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167919/استعلام-خنه-کوبی-اتاق-سونا-خشک'>استعلام  خنه کوبی اتاق سونا خشک  / استعلام, خنه کوبی اتاق سونا خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167931/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-بوستان--'>مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان... / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167944/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی / مناقصه, مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167955/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام,دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167966/فراخوان-مناقصه-خرید-پنج-میلیون-کاغذ-نواری'>فراخوان مناقصه خرید پنج میلیون کاغذ نواری / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه خرید پنج میلیون کاغذ نواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167979/استعلام-وان--'>استعلام وان ... / استعلام , استعلام وان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167995/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-تعداد-از-روستاها'>مناقصه اجرای آسفالت معابر تعداد از روستاها / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه اجرای آسفالت معابر تعداد از روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168009/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب-جمع-آوری-زباله-ها-و-حمل-به-محل-دپو--'>مناقصه عملیات رفت و روب جمع آوری زباله ها و حمل به محل دپو... / مناقصه, مناقصه عملیات رفت و روب جمع آوری زباله ها و حمل به محل دپو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168024/فراخوان-ارائه-خدمات-نظارت-بر-احداث-مجتمع-ارتباطات-و-فناوری-اطلاعات--97-03-20'>فراخوان ارائه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات... 97.03.20 / مناقصه, فراخوان ارائه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات... 97.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168035/استعلام-عملیات-اجرایی-مقاوم-سازی-خط-انتقال--'>استعلام عملیات اجرایی مقاوم سازی خط انتقال... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی مقاوم سازی خط انتقال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168046/مناقصه-واگذاری-انجام-پاسخگویی-118'>مناقصه واگذاری انجام پاسخگویی 118 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام پاسخگویی 118</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168058/مناقصه-خرید-1630-اصله-انواع-تیر-سیمانی--'>مناقصه خرید 1630 اصله انواع تیر سیمانی...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1630 اصله انواع تیر سیمانی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168072/مناقصه-عمومی-آسفالت-راه-های-روستایی-و--'>مناقصه عمومی آسفالت راه های روستایی و... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی آسفالت راه های روستایی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168083/مناقصه-اجرای-پروژه-جمع-آوری-آبهای-سطحی-فاز-دوم---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی فاز دوم  ...نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی فاز دوم ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168092/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168106/استعلام-مصالح'>استعلام مصالح / استعلام,استعلام مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168118/استعلام-لوازم-برقی--'>استعلام لوازم برقی ... / استعلام , استعلام لوازم برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168129/مناقصه-عمومی-ایمن-سازی-رفوژ-کمربندی-امام-علی-(ع)-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی ایمن سازی رفوژ کمربندی امام علی (ع) نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ایمن سازی رفوژ کمربندی امام علی (ع) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168142/فراخوان-مناقصه-خدمات-پشتیبانی-و-عمومی-تخصصی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی و عمومی تخصصی ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی و عمومی تخصصی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168151/فراخوان-مناقصه-اجرای-روشنایی-و-برق-رسانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای روشنایی و برق رسانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای روشنایی و برق رسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168164/آگهی-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای--'>آگهی اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای... / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168176/استعلام-اجرای-آسفالت-جاده-دسترسی-به-تصفیه-خانه-فاضلاب---'>استعلام  اجرای آسفالت جاده دسترسی به تصفیه خانه فاضلاب .... / استعلام, اجرای آسفالت جاده دسترسی به تصفیه خانه فاضلاب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168191/استعلام-رنگ-کاری-داخل-ساختمان'>استعلام رنگ کاری داخل ساختمان / استعلام,رنگ کاری داخل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169070/استعلام-ایجاد-زیرساخت-آبرسانی'>استعلام ایجاد زیرساخت آبرسانی  / استعلام,استعلام ایجاد زیرساخت آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169086/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-ایستگاه-های-آب-و-هواشناسی'>مناقصه مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی / مناقصه مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169099/مناقصه-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر  / مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169114/استعلام-نبشی--'>استعلام نبشی ... / استعلام , استعلام نبشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169127/استعلام-پوشش-کانال-های-زراعی--'>استعلام پوشش کانال های زراعی... / استعلام, استعلام پوشش کانال های زراعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169136/سیزدهمین-کنگره-سالانه-طب-اورژانس-ایران'>سیزدهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران / سیزدهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169145/استعلام-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی--'>استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی ... / استعلام,استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169154/فراخوان-ارزیابی-کیفی-TUBE-NICKE-ALLOY'>فراخوان ارزیابی کیفی TUBE NICKE ALLOY / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی TUBE NICKE ALLOY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169169/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام, دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169181/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169191/مناقصه-پروژه-احداث-پارکینگ-ماشین-آلات-سنگین--'>مناقصه پروژه احداث پارکینگ ماشین آلات سنگین.... / مناقصه ,مناقصه پروژه احداث پارکینگ ماشین آلات سنگین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169201/مناقصه-خدمات-تحلیل-طراحی-پیاده-سازی-استقرار-آموزش-و-پشتیبانی'>مناقصه خدمات تحلیل، طراحی، پیاده سازی، استقرار، آموزش و پشتیبانی / مناقصه, مناقصه خدمات تحلیل، طراحی، پیاده سازی، استقرار، آموزش و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169210/مناقصه-عمومی-پروژه-آبرسانی-به-مجتمع'>مناقصه عمومی پروژه آبرسانی به مجتمع  / مناقصه ,مناقصه عمومی پروژه آبرسانی به مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169218/استعلام-درب-ضد-آب-(abs)-چوبی'>استعلام  درب ضد آب (abs) چوبی  / استعلام, استعلام  درب ضد آب (abs) چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169228/استعلام-هود-آزمایشگاهی'>استعلام هود آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام هود آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169237/استعلام-بایگانی-ریلی-68-متر'>استعلام بایگانی ریلی 68 متر  / استعلام, استعلام بایگانی ریلی 68 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169247/فراخوان-مناقصه-حفاری-چاه-ناحیه-صنعتی'>فراخوان مناقصه حفاری چاه ناحیه صنعتی   / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه حفاری چاه ناحیه صنعتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169257/استعلام-Laptop-lenovo-thinkpad-E570-B'>استعلام  Laptop lenovo thinkpad E570-B / استعلام, استعلام  Laptop lenovo thinkpad E570-B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169265/مناقصه-احداث-فاز-اول-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>مناقصه  احداث فاز اول مجتمع فرهنگی و هنری / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه  احداث فاز اول مجتمع فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169276/استعلام-اره-عمود-بر'>استعلام اره عمود بر  / استعلام, استعلام اره عمود بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169285/مناقصه-امور-خدماتی-شهری'>مناقصه  امور خدماتی شهری / مناقصه امور خدماتی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169297/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-پارتی-لاین--'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم پارتی لاین... / استعلام,نصب و راه اندازی سیستم پارتی لاین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169307/استعلام-کمپرسور-باد'>استعلام کمپرسور باد / استعلام, استعلام کمپرسور باد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169316/استعلام-کیت-هارد-دیسک'>استعلام کیت، هارد دیسک / استعلام, کیت، هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169327/اولین-همایش-ملی-مدل-سازی-و-فناوری-های-جدید'>اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید / اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169336/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-NATIONAL-ROTARY-TRANSMISSION-MODEL-C--700-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL ROTARY TRANSMISSION MODEL C - 700 نوبت دوم / مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL ROTARY TRANSMISSION MODEL C - 700 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169347/استعلام-کنسانتره-دامی'>استعلام کنسانتره دامی  / استعلام,استعلام کنسانتره دامی کیسه 1 kg...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169356/استعلام-فعالیتهای-فرهنگی-و-پشتیبانی-آموزشی'>استعلام فعالیتهای فرهنگی و پشتیبانی آموزشی / استعلام, استعلام فعالیتهای فرهنگی و پشتیبانی آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169366/نوزدهمین-کنگره-بین-المللی-میکروبشناسی-ایران'>نوزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی ایران / نوزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169376/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام, استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169385/استعلام-لودر-عمران-و-راه-سازی'>استعلام  لودر عمران و راه سازی / استعلام ,استعلام  لودر عمران و راه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169396/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی  / استعلام ,استعلام خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169406/استعلام-منچ-(بازی-مهره)-مهر-طبیعت--کلاه-آفتابگیر'>استعلام منچ (بازی مهره) مهر طبیعت - کلاه آفتابگیر  / استعلام, منچ (بازی مهره) مهر طبیعت - کلاه آفتابگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169417/استعلام-برق-سانی-به-8-سوله-منطقه-ویژه-اقتصادی--'>استعلام برق سانی به 8 سوله منطقه ویژه اقتصادی... / استعلام,استعلام برق سانی به 8 سوله منطقه ویژه اقتصادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169427/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام یخچال فریزر / استعلام, استعلام یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169437/فراخوان-پیمانکار-گازرسانی-به-روستاهای---'>فراخوان پیمانکار گازرسانی به روستاهای .... / فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار گازرسانی به روستاهای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169446/استعلام-نصب-تجهیزات-برقی'>استعلام نصب تجهیزات برقی / استعلام, استعلام نصب تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169456/اولین-کنگره-ملی-ارتقا-سلامت-کودکان'>اولین کنگره ملی ارتقا سلامت کودکان / اولین کنگره ملی ارتقا سلامت کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169465/استعلام-تور-حشره-گیری--'>استعلام تور حشره گیری... / استعلام, استعلام تور حشره گیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169476/استعلام-خرید-دستگاه-فست-رایتک'>استعلام خرید دستگاه فست رایتک  / استعلام ,استعلام خرید دستگاه فست رایتک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169486/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید دوربین مداربسته / استعلام,استعلام خرید دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169495/فراخوان-خدمات-مطالعات-روسازی-و-علائم-الكتریكی-و-ارتباطات'>فراخوان خدمات مطالعات روسازی و علائم الكتریكی و ارتباطات / فراخوان , فراخوان خدمات مطالعات روسازی و علائم الكتریكی و ارتباطات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168603/استعلام-لامپ-کم-مصرف'>استعلام لامپ کم مصرف / استعلام,لامپ کم مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168613/استعلام-کولر-گازی-ایستاده--'>استعلام کولر گازی ایستاده... / استعلام,کولر گازی ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168626/مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'> مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری / آگهی فراخوان , مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168636/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-اصلاح--بهسازی-و-توسعه-باغات-زیتون-و---'>اصلاحیه مناقصه  انجام عملیات اجرایی اصلاح ، بهسازی و توسعه باغات زیتون و .... / اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه  انجام عملیات اجرایی اصلاح ، بهسازی و توسعه باغات زیتون و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168646/استعلام-بارگیری--'>استعلام بارگیری ... / استعلام , استعلام بارگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168660/مناقصه-اجرای-21400-متر-شبکه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای 21400 متر شبکه گازرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه   اجرای 21400 متر شبکه گازرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168671/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-توسعه-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168683/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار / استعلام,استعلام نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168696/مناقصه-خرید-تجهیزات-هوشمند-سازی-مدارس-و-توسعه-و-فناوری'>مناقصه خرید تجهیزات هوشمند سازی مدارس و توسعه و فناوری / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه خرید تجهیزات هوشمند سازی مدارس و توسعه و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168710/استعلام-توالت-فرنگی-مبله'>استعلام توالت فرنگی مبله / استعلام ,استعلام توالت فرنگی مبله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168722/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام , استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168733/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168745/استعلام-قطعات-کامپیوتری'>استعلام قطعات کامپیوتری / استعلام, قطعات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168755/استعلام-بهای-خرید-اقلام-مصرفی-آزمایشتگاهی--'>استعلام بهای خرید اقلام مصرفی آزمایشتگاهی... / استعلام, استعلام بهای خرید اقلام مصرفی آزمایشتگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168766/استعلام-منبع-آبگرم-کوئلی-دوجداره-و-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام منبع آبگرم کوئلی دوجداره و فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام منبع آبگرم کوئلی دوجداره و فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168778/فراخوان-ساماندهی-تمام-نمایشگاه-های-اتومبیل-درسطح-شهر'>فراخوان ساماندهی تمام نمایشگاه های اتومبیل درسطح شهر / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان ساماندهی تمام نمایشگاه های اتومبیل درسطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168789/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168801/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-خط-کش--'>استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه خط کش... / استعلام,نصب و راه اندازی یک دستگاه خط کش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168813/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168824/استعلام-دریچه-استیل'>استعلام دریچه استیل / استعلام, دریچه استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168836/استعلام-ورق-های-اتصالات--'>استعلام ورق های اتصالات ... / استعلام , استعلام ورق های اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168847/استعلام-خدمات-ارتقا-سیستم--'>استعلام خدمات ارتقا سیستم ... / استعلام, استعلام خدمات ارتقا سیستم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168858/تجدید-مناقصه-تهیه-لوله-و-اتصالات-و-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-صورت-لوله-رانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه لوله و اتصالات و اجرای خط انتقال فاضلاب صورت لوله رانی- نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تهیه لوله و اتصالات و اجرای خط انتقال فاضلاب صورت لوله رانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168869/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام, استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168881/استعلام-بازدید-و-گزارش-فنی-و-اجرایی-نظارت---'>استعلام بازدید و گزارش فنی و اجرایی نظارت .... / استعلام, بازدید و گزارش فنی و اجرایی نظارت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168892/مناقصه-انجام-معاینات-دوره-ای-سلامت'>مناقصه انجام معاینات دوره ای سلامت / مناقصه عمومی , مناقصه انجام معاینات دوره ای سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168904/مناقصه-کلیه-امور-مرتبط-با-آرامستان-شهر---نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه کلیه امور مرتبط با آرامستان شهر... -نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه امور مرتبط با آرامستان شهر... -نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168914/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168931/مناقصه-عمومی-اجرای-جوی-و-جدول'>مناقصه عمومی اجرای جوی و جدول / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عمومی اجرای جوی و جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168942/مناقصه-عملیات-جدولگذاری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه عملیات جدولگذاری و روکش آسفالت  / مناقصه , مناقصه عملیات جدولگذاری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168959/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام  لوازم اداری  / استعلام, لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168971/مناقصه-خدمات-ساخت-سوله-97-3-20'>مناقصه خدمات ساخت سوله 97.3.20 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات ساخت سوله 97.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168984/استعلام-کارتریج-موس--کیبورد'>استعلام کارتریج -موس - کیبورد / استعلام,استعلام کارتریج -موس - کیبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168994/استعلام-کیس--'>استعلام کیس... / استعلام,کیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169007/مناقصه-عملیات-اجرای-روشنایی-تونل-شماره-یک'>مناقصه عملیات اجرای روشنایی تونل شماره یک / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای روشنایی تونل شماره یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169020/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت--'>استعلام کولر گازی اسپلیت... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169030/استعلام-مایکروویو-ال-جی--'>استعلام مایکروویو ال جی... / استعلام,مایکروویو ال جی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169043/استعلام-هارد-اکسترنال--'>استعلام هارد اکسترنال... / استعلام, استعلام هارد اکسترنال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169057/استعلام-تکمیل-بازارچه-صنایع-دستی'>استعلام تکمیل بازارچه صنایع دستی / استعلام,استعلام تکمیل بازارچه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168627/مناقصه-تهیه-و-نصب-یک-دستگاه-آسانسور-کششی'>مناقصه تهیه و نصب یک دستگاه آسانسور کششی / مناقصه, مناقصه تهیه و نصب یک دستگاه آسانسور کششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168637/استعلام-تخته-وایت-برد-90-150-ساده'>استعلام تخته وایت برد 90*150 ساده / استعلام,استعلام تخته وایت برد 90*150 ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168647/استعلام-دستگاه-سنجش-ذرات-دودکش--'>استعلام دستگاه سنجش ذرات دودکش... / استعلام, استعلام دستگاه سنجش ذرات دودکش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168661/استعلام-تجهیز-سالن-نمایش--'>استعلام تجهیز سالن نمایش ... / استعلام, استعلام تجهیز سالن نمایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168672/استعلام-جدول-و-کف-سازی'>استعلام جدول و کف سازی  / استعلام ,استعلام جدول و کف سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168684/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام, کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168697/مناقصه-عمومی-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168713/استعلام-خرید-تلویزیون-و-مانیتور'>استعلام خرید تلویزیون و مانیتور  / استعلام, استعلام خرید تلویزیون و مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168723/استعلام-پرینتر-اچ-پی--'>استعلام پرینتر اچ پی... / استعلام,پرینتر اچ پی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168734/مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-مجموعه--'>مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه... / آگهی فراخوان , مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168746/استعلام-کابل-و-لوازم-برقی'>استعلام کابل و لوازم برقی / استعلام,استعلام کابل و لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168756/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-چشمه-سفید'>استعلام  مراقبت و نگهداری چشمه سفید  / استعلام, مراقبت و نگهداری چشمه سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168769/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-تجدید-ممیزی-شهر'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت تجدید ممیزی شهر / اگهی مناقصه , مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت تجدید ممیزی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168779/مناقصه-امور-خدماتی-و-نگهبانی'>مناقصه امور خدماتی و نگهبانی / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168790/استعلام-خرید-تجهیزات-حفاظت-هوشمند--'>استعلام خرید تجهیزات حفاظت هوشمند.... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات حفاظت هوشمند....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168802/استعلام-موزاییک--'>استعلام موزاییک ... / استعلام, استعلام موزاییک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168814/استعلام-خرید-خدمات-ویدئو-کنفرانس--'>استعلام خرید خدمات ویدئو کنفرانس... / استعلام, استعلام خرید خدمات ویدئو کنفرانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168826/مناقصه-مطالعات-تکمیلی-فاز-یک-و-دو-خوابگاه-ورزشکاران-200-نفره'>مناقصه مطالعات تکمیلی فاز یک و دو خوابگاه ورزشکاران 200 نفره / مناقصه عمومی, مناقصه مطالعات تکمیلی فاز یک و دو خوابگاه ورزشکاران 200 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168838/استعلام-طرح-آمارگیری--'>استعلام طرح آمارگیری... / استعلام,طرح آمارگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168849/مناقصه-خرید-و-نصب-راه-اندازی-راهبری-و-آموزش-بکارگیری-سامانه--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب، راه اندازی، راهبری و آموزش بکارگیری سامانه.. تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب، راه اندازی، راهبری و آموزش بکارگیری سامانه.. تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168859/استعلام-بسته-3-(LR)-بسته--'>استعلام بسته 3 (LR) بسته... / استعلام,بسته 3 (LR) بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168870/استعلام-کاوش-فصل-ششم-تپه-اشرف'>استعلام کاوش فصل ششم تپه اشرف  / استعلام, کاوش فصل ششم تپه اشرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168883/استعلام-ساخت-سایبان--'>استعلام ساخت سایبان... / استعلام, استعلام ساخت سایبان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168893/استعلام-تامین-5-دستگاه-خودرو-سواری--'>استعلام تامین 5 دستگاه خودرو سواری... / استعلام,تامین 5 دستگاه خودرو سواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168905/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-میز-دوار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات مربوط به میز دوار  - نوبت دوم  / مناقصه خرید قطعات مربوط به میز دوار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168916/استعلام-اسپلیت'>استعلام اسپلیت  / استعلام, اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168932/استعلام-بهبود-و-اصلاح-مراتع--'>استعلام بهبود و اصلاح مراتع ... / استعلام , استعلام بهبود و اصلاح مراتع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168944/استعلام-تجدید-حفاری-و-لوله-گذاری-یک-حلقه-چاه-به-روش-دورانی'>استعلام تجدید حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه به روش دورانی / استعلام,استعلام تجدید حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه به روش دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168960/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری... / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبخیزداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168972/استعلام-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>استعلام آسفالت معابر سطح شهر / استعلام,استعلام آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168985/استعلام-کتابخانه-MDF'>استعلام کتابخانه MDF / استعلام, کتابخانه MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168997/استعلام-4862-تعمیرات-اساسی-سرویس-مدرسه'>استعلام 4862 تعمیرات اساسی سرویس مدرسه / استعلام ,استعلام 4862 تعمیرات اساسی سرویس مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169010/استعلام-تعمیر-موتور-و-پمپ-گازوئیل-کامیونت-ایسوزو'>استعلام تعمیر موتور و پمپ گازوئیل کامیونت ایسوزو / استعلام,استعلام تعمیر موتور و پمپ گازوئیل کامیونت ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169022/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-سازه-های-فولادی-و-بتنی'>مناقصه نگهداری و تعمیرات سازه های فولادی و بتنی / مناقصه , مناقصه نگهداری و تعمیرات سازه های فولادی و بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169031/استعلام-دوربین-وب-کم'>استعلام دوربین وب کم / استعلام,استعلام دوربین وب کم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169044/استعلام-تهیه-سالن-والیبال'>استعلام تهیه سالن والیبال / استعلام,استعلام تهیه سالن والیبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169058/استعلام-توانمندسازی-کودکان-کار-و-خیابان-و--'>استعلام توانمندسازی کودکان کار و خیابان و... / استعلام, استعلام توانمندسازی کودکان کار و خیابان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169077/استعلام-سرنگ--'>استعلام سرنگ ... / استعلام , استعلام سرنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169093/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ  / استعلام,استعلام سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169107/مناقصه-ساخت-علمک-کارگاهی'>مناقصه ساخت علمک کارگاهی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت علمک کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169119/مناقصه-خرید-کنتور-و-رگولاتور-گاز'>مناقصه خرید کنتور و رگولاتور گاز  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور و رگولاتور گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168606/مناقصه-اجرای-24770-متر-شبکه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 24770 متر شبکه گازرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 24770 متر شبکه گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168617/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام, میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168629/استعلام-یک-دستگاه-تلویزیون-شهری'>استعلام یک دستگاه تلویزیون شهری / استعلام,استعلام یک دستگاه تلویزیون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168638/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-تاسیسات'>استعلام  اقلام مورد نیاز تاسیسات / استعلام, اقلام مورد نیاز تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168648/استعلام-تامین-آب-و-آبرسانی'>استعلام تامین آب و آبرسانی / استعلام,تامین آب و آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168663/فراخوان-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-و-تاسیسات-و-نظافت-فضای-اداری'>فراخوان امور خدماتی و پشتیبانی و تاسیسات و نظافت فضای اداری  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان امور خدماتی و پشتیبانی و تاسیسات و نظافت فضای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168673/استعلام-شوینده'>استعلام شوینده  / استعلام,استعلام شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168687/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168698/مناقصه-پروژه-آسفالت-گرم-سطح-شهر-و--'>مناقصه پروژه آسفالت گرم سطح شهر و ... / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه آسفالت گرم سطح شهر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168715/استعلام-خرید-مبلمان-و-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید مبلمان و تجهیزات اداری  / استعلام,استعلام خرید مبلمان و تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168724/مناقصه-واگذاری-امورات-خدماتی'>مناقصه واگذاری امورات خدماتی / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امورات خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168736/استعلام-مایو-پسرانه-جنس-مکلون'>استعلام مایو پسرانه جنس مکلون  / استعلام, مایو پسرانه جنس مکلون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168747/مناقصه-اجاره-تعدادی-ماشین-آلات'>مناقصه اجاره  تعدادی ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره  تعدادی ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168758/مناقصه-اجرای-20000-متر-شبکه-گازرسانی-به-صنایع-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای 20000 متر شبکه گازرسانی به صنایع پراکنده نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  اجرای 20000 متر شبکه گازرسانی به صنایع پراکنده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168770/استعلام-طرح-آمارگیری-از-پروانه-های-ساختمانی'>استعلام طرح آمارگیری از پروانه های ساختمانی  / استعلام,استعلام طرح آمارگیری از پروانه های ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168781/مناقصه-لباس-کار-دو-تکه'>مناقصه لباس کار دو تکه  / مناقصه, مناقصه خرید لباس كار دو تكه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168791/استعلام-نظارت-مستند-سازی-طرحهای-جنگل-شهرستان--'>استعلام نظارت، مستند سازی طرحهای جنگل شهرستان... / استعلام,استعلام نظارت، مستند سازی طرحهای جنگل شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168805/استعلام-خرید-اقلام-و-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید اقلام و تجهیزات شبکه  / استعلام, خرید اقلام و تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168815/استعلام-تعمیر-و-سرویس-تخت-های-خونگیری-مدل-دنتوس'>استعلام تعمیر و سرویس تخت های خونگیری مدل دنتوس / استعلام,استعلام تعمیر و سرویس تخت های خونگیری مدل دنتوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168827/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه  پروژه تکمیل سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168840/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک-کوهستانی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک کوهستانی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک کوهستانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168850/استعلام-دستگاه-All-in-One--'>استعلام دستگاه All-in-One... / استعلام, استعلام دستگاه All-in-One</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168860/تجدید-مناقصه-خدمات-انجام-امور-نقلیه'>تجدید مناقصه خدمات انجام امور نقلیه / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خدمات انجام امور نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168871/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168884/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168895/استعلام-ظرف--'>استعلام ظرف ... / استعلام , استعلام ظرف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168906/فراخوان-اجرای-شبکه-جمع-آوری-و-نصب-انشعابات-فاضلاب--'>فراخوان اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب... / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168918/مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-آسفالت-بلوار-ورودی-شهر'>مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت بلوار ورودی شهر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت بلوار ورودی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168934/استعلام-ایزوگام-پشت-بام-اداره--'>استعلام ایزوگام پشت بام اداره ... / استعلام, ایزوگام پشت بام اداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168947/استعلام-کاغذ-a4-کپی-مکس'>استعلام کاغذ a4 کپی مکس / استعلام,کاغذ a4 کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168961/فراخوان-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-در-ناحیه-غیر-صنعتی'>فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیر صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان  انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیر صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168974/مناقصه-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز-تجدید'>مناقصه خدمات شهری و نگهداری فضای سبز تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خدمات شهری و نگهداری فضای سبز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168987/استعلام-دیوارکشی-با-بلوک-سیمانی-تعمیرات-و-نگهداری--'>استعلام دیوارکشی با بلوک سیمانی، تعمیرات و نگهداری... / مناقصه, استعلام دیوارکشی با بلوک سیمانی، تعمیرات و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168998/فراخوان-مناقصه-نگهداری-وتعمیرات-کلیه-آسانسورهای-کارگاههای--'>فراخوان مناقصه نگهداری وتعمیرات کلیه آسانسورهای کارگاههای ... / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه نگهداری وتعمیرات کلیه آسانسورهای کارگاههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169011/استعلام-گسکت-و-پلیت-مبدل---'>استعلام گسکت و پلیت مبدل .... / استعلام , استعلام گسکت و پلیت مبدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169023/مناقصه-عمومی-خدمات-امور-خودرویی'>مناقصه عمومی خدمات امور خودرویی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات امور خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169032/استعلام-ترکمتر-تقه-ای'>استعلام ترکمتر تقه ای  / استعلام, استعلام ترکمتر تقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169045/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تهیه-و-تامین-مواد-غذایی-و-تهیه-و-طبخ-غذا'>ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و تامین مواد غذایی و تهیه و طبخ غذا / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و تامین مواد غذایی و تهیه و طبخ غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169059/استعلام-خرید-سکوی-خازن'>استعلام خرید سکوی خازن / استعلام, استعلام خرید سکوی خازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169078/استعلام-کلید-Honeywell--'>استعلام کلید Honeywell ... / استعلام, استعلام کلید Honeywell ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169094/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-500-ده-بار-با-پی-ای-80'>استعلام لوله پلی اتیلن 500 ده بار با پی ای 80 / استعلام, لوله پلی اتیلن 500 ده بار با پی ای 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169109/استعلام-سرنگ-اتوماتیک5-میلی-لیتری'>استعلام سرنگ اتوماتیک5 میلی لیتری / استعلام, سرنگ اتوماتیک5 میلی لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169120/استعلام-لوازم-سرمایشی'>استعلام لوازم سرمایشی / استعلام, لوازم سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169131/استعلام-ابزار-تراش'>استعلام ابزار تراش / استعلام , استعلام ابزار تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169140/استعلام-شانه-سازی-محور--'>استعلام شانه سازی محور... / استعلام, استعلام شانه سازی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169149/مناقصه-عمومی-بهسازی-و-آسفالت-محور-روستایی'>مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت محور روستایی / مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169161/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-مدرسه-3-کلاسه'>مناقصه  تخریب و بازسازی مدرسه 3 کلاسه / مناقصه  تخریب و بازسازی مدرسه 3 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169174/استعلام-راننده-با-خودرو--'>استعلام راننده با خودرو... / استعلام, استعلام راننده با خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169186/استعلام-روغن-مولتی-کات--'>استعلام روغن مولتی کات.... / استعلام , استعلام روغن مولتی کات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169197/استعلام-یونیت-آب-گرم'>استعلام یونیت آب گرم  / استعلام , استعلام یونیت آب گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169205/استعلام-واگذاری-پرونده-های-قابل-بازتوان-افراد-و-خانواده-های-نیازمند--'>استعلام واگذاری پرونده های قابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند... / استعلام, استعلام واگذاری پرونده های قابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169214/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری  / استعلام , استعلام پکیج شوفاژ دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169222/مناقصه-تعمیرات-بخش-جراحی-قدیم-بیمارستان'>مناقصه تعمیرات بخش جراحی قدیم بیمارستان / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات بخش جراحی قدیم بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169232/استعلام-خط-کشی-راهها--'>استعلام خط کشی راهها... / استعلام, استعلام خط کشی راهها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169242/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام,استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169252/مناقصه-بازشماری-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن--'>مناقصه بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن... / مناقصه عمومی, مناقصه بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169261/سومین-کنفرانس-ملی-رویکردهای-نوین'>سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین / سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169270/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--سایت-ستاد'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی , سایت ستاد / مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل سالن ورزشی , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169281/استعلام-پروژه-خدمات-نظارت-بر-اجرای-عملیات-گازرسانی'>استعلام پروژه خدمات نظارت بر اجرای عملیات گازرسانی / آگهی استعلام عمومی , استعلام پروژه خدمات نظارت بر اجرای عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169291/استعلام-دوربین-دیجیتال--'>استعلام دوربین دیجیتال... / استعلام, استعلام دوربین دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169302/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری / استعلام ، استعلام میز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169312/استعلام-اعلام-قیمت-چاپ-و-نشر-آگهی--'>استعلام اعلام قیمت چاپ و نشر آگهی... / استعلام, استعلام اعلام قیمت چاپ و نشر آگهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169321/استعلام-دورنگار--'>استعلام دورنگار ... / استعلام, استعلام دورنگار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169331/استعلام-اریفیس-متر'>استعلام  اریفیس متر / استعلام, استعلام اریفیس متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169341/استعلام-سیستم-دزد-گیر-مدل-U4-ULTRA'>استعلام سیستم دزد گیر مدل U4 ULTRA / استعلام ,استعلام سیستم دزد گیر مدل U4 ULTRA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169351/استعلام-تخت-خواب--'>استعلام تخت خواب ... / استعلام , استعلام تخت خواب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169361/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-برق-خودرو'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه برق خودرو  / استعلام ,استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه برق خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169372/استعلام-مانتو-شلوار-و-گرمکن-و-شلوار-نخی'>استعلام مانتو شلوار و گرمکن و شلوار نخی / استعلام,استعلام مانتو شلوار و گرمکن و شلوار نخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169380/استعلام-تجهیزات-آموزشی-مورد-نیاز-کارگاه-برق-صنعتی-پیشرفته'>استعلام تجهیزات آموزشی مورد نیاز کارگاه برق صنعتی پیشرفته  / استعلام ,استعلام تجهیزات آموزشی مورد نیاز کارگاه برق صنعتی پیشرفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169391/استعلام-پیراهن--'>استعلام پیراهن ... / استعلام , استعلام پیراهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169402/استعلام-خرید-لوازم-برقی-الکترونیکی--'>استعلام خرید لوازم برقی- الکترونیکی... / استعلام,خرید لوازم برقی- الکترونیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169412/استعلام-باکس--'>استعلام باکس ... / استعلام , استعلام باکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169422/استعلام-میکرو-خازن--'>استعلام میکرو خازن... / استعلام, استعلام میکرو خازن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169433/استعلام-اینترنت--'>استعلام اینترنت ... / استعلام , استعلام اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169442/استعلام-ماسه-شسته--'>استعلام ماسه شسته ... / استعلام,استعلام ماسه شسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169451/استعلام-مرکز-تلفن-سانترال--'>استعلام مرکز تلفن سانترال... / استعلام, استعلام مرکز تلفن سانترال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169461/استعلام-خرید-پروفیل'>استعلام خرید پروفیل / استعلام, استعلام خرید پروفیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169472/مناقصه-خرید-13583-دست-البسه-حراست--'>مناقصه خرید 13583 دست البسه حراست ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید 13583 دست البسه حراست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169481/استعلام-پیچ-و-مهره-و-واشر-فلنج-جوشی-پایه-بلند-پلی-اتیلن'>استعلام پیچ و مهره و واشر، فلنج جوشی پایه بلند پلی اتیلن  / استعلام, پیچ و مهره و واشر، فلنج جوشی پایه بلند پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169490/استعلام-یک-دستگاه-یخچال-و-یک-عدد-پنکه-ایستاده'>استعلام یک دستگاه یخچال و یک عدد پنکه ایستاده /  استعلام,استعلام یک دستگاه یخچال و یک عدد پنکه ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169499/استعلام-روپوش-کار-و-شلوار-کار'>استعلام روپوش کار و شلوار کار  / استعلام,استعلام روپوش کار و شلوار کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169130/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169139/استعلام-مرمت-و-بازسازی'>استعلام مرمت و بازسازی / استعلام,استعلام مرمت و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169148/مناقصه-امور-خدماتی-شهری'>مناقصه  امور خدماتی شهری / مناقصه امور خدماتی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169160/استعلام-نگهداری-فضای-سبز-محوطه--'>استعلام نگهداری فضای سبز محوطه ... / استعلام, استعلام نگهداری فضای سبز محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169173/استعلام-لوله-چدن-داکتیل'>استعلام لوله چدن داکتیل / استعلام, لوله چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169185/استعلام-یک-دستگاه-کپی-مارک-شارپ-مدل-AR-6023N'>استعلام یک دستگاه کپی مارک شارپ مدل AR-6023N / استعلام, یک دستگاه کپی مارک شارپ مدل AR-6023N</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169196/مناقصه-خرید-خدمات'>مناقصه خرید خدمات  / مناقصه, مناقصه خرید خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169204/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام  نصب و راه اندازی سیستم نیروگاه خورشیدی  / استعلام,  نصب و راه اندازی سیستم نیروگاه خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169213/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-خودروهای-دولتی'>استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای دولتی / استعلام,استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169221/استعلام-عصا-آرنجی'>استعلام عصا آرنجی  / استعلام,استعلام عصا آرنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169231/استعلام-فعالیتهای-پشتیبانی-آموزش'>استعلام فعالیتهای پشتیبانی آموزش /  استعلام, استعلام فعالیتهای پشتیبانی آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169241/استعلام-خط-کشی--'>استعلام خط کشی ... / استعلام , استعلام خط کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169251/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169260/استعلام-رایانه-و-مانیتور--'>استعلام رایانه و مانیتور ... / استعلام, استعلام رایانه و مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169269/استعلام-عملیات-عمرانی'>استعلام عملیات عمرانی / استعلام , استعلام عملیات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169280/نخستین-کنفرانس-سالانه-ملی-ایران'>نخستین کنفرانس سالانه ملی ایران  / نخستین کنفرانس سالانه ملی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169290/استعلام-تهیه-23-عدد-انواع-پایه-دوربین'>استعلام تهیه 23 عدد انواع پایه دوربین / استعلام, استعلام تهیه 23 عدد انواع پایه دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169300/سومین-همایش-دو-سالانه-ارگونومی-ایران'>سومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران  / سومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169310/استعلام-دستگاه-قیچی-ورق-دیسکی'>استعلام دستگاه قیچی ورق دیسکی   / استعلام , استعلام دستگاه قیچی ورق دیسکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169320/استعلام-اتوکلاو'>استعلام اتوکلاو / استعلام, استعلام اتوکلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169330/استعلام-کود-پخش-کن-دامی'>استعلام کود پخش کن دامی / استعلام , استعلام کود پخش کن دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169340/نخستین-کنفرانس-سالانه-ملی-ایران'>نخستین کنفرانس سالانه ملی ایران  / نخستین کنفرانس سالانه ملی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169350/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور  / استعلام, استعلام الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169360/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-در-خصوص-شناسایی--'>استعلام انجام خدمات مشاوره در خصوص شناسایی... / استعلام,انجام خدمات مشاوره در خصوص شناسایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169371/استعلام-فن-کویل-زمینی-بالا-زن-ساراول'>استعلام فن کویل زمینی بالا زن ساراول / استعلام,استعلام فن کویل زمینی بالا زن ساراول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169379/استعلام-تی-شرت'>استعلام تی شرت / استعلام,تی شرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169389/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلام  کولر گازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی / استعلام , استعلام  کولر گازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169400/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-انژکتوری-'>استعلام دستگاه عیب یاب انژکتوری.. / استعلام , استعلام دستگاه عیب یاب انژکتوری..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169411/استعلام-برس-و-مایع-پاپ-اسمیر-بسته-50-تایی'>استعلام  برس و مایع پاپ اسمیر بسته 50 تایی  / استعلام, برس و مایع پاپ اسمیر بسته 50 تایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169420/استعلام-یک-دستگاه-تراکتور'>استعلام یک دستگاه تراکتور / استعلام, استعلام یک دستگاه تراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169432/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-نصب-جابجایی-جمع-آوری-و-رفع-نشتی-انشعابات'>مناقصه انجام عملیات ساخت، نصب، جابجایی، جمع آوری و رفع نشتی انشعابات  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات ساخت، نصب، جابجایی، جمع آوری و رفع نشتی انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169441/استعلام-سیستم-انتقال-پودری'>استعلام سیستم انتقال پودری / استعلام, استعلام سیستم انتقال پودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169450/استعلام-خرید-انواع-پیچ-و-مهره'>استعلام خرید انواع پیچ و مهره  / استعلام خرید انواع پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169459/استعلام-مطابق-یک-برگ-استعلام-بها-ملزومات-سخت-افزاری'>استعلام مطابق یک برگ استعلام بها ملزومات سخت افزاری  / استعلام ,استعلام مطابق یک برگ استعلام بها ملزومات سخت افزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169469/استعلام-تهیه-و-نصب-دیوارپوش-و-تایل-گچی-اتاق-های-ساختمان--'>استعلام تهیه و نصب دیوارپوش و تایل گچی اتاق های ساختمان ... /  استعلام, استعلام تهیه و نصب دیوارپوش و تایل گچی اتاق های ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169480/استعلام-مرمت-و-بازسازی-دریچه-آبگیر'>استعلام مرمت و بازسازی دریچه آبگیر  / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی دریچه آبگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169489/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169498/استعلام-دیتا-پرژکتور-تخته-هوشمند-دوربین-صنعتی'>استعلام دیتا پرژکتور تخته هوشمند دوربین صنعتی / استعلام,استعلام دیتا پرژکتور تخته هوشمند دوربین صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169506/فراخوان-حفاظت-و-نگهداری-از-اراضی-و-املاک'>فراخوان حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک / فراخوان , فراخوان حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169514/استعلام-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری-210'>استعلام  بیل مکانیکی چرخ زنجیری 210  / استعلام ,استعلام بیل مکانیکی چرخ زنجیری 210 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169522/استعلام-نبشی-نگهدارنده-مصالح-ساختمانی'>استعلام نبشی نگهدارنده مصالح ساختمانی  / استعلام , استعلام نبشی نگهدارنده مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169531/مناقصه-احداث-پناهگاه-پیست-اسکی'>مناقصه احداث پناهگاه پیست اسکی / مناقصه , مناقصه احداث پناهگاه پیست اسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167770/مناقصه-عمومی-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167787/مناقصه-انجام-خدمات-تکمیلی-تهیه-مصالح-نصب-تست--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات تکمیلی تهیه مصالح، نصب، تست - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات تکمیلی تهیه مصالح، نصب، تست - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167807/فراخوان-عمومی-انتخاب-سرمایه-گذار-سایت-گردشگری-و-تفریحی'>فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار سایت گردشگری و تفریحی  / آگهی فراخوان عمومی ،فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار سایت گردشگری و تفریحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167829/فراخوان-احداث-یک-باب-زمین-چمن-مصنوعی-شماره-5--مرحله-دوم-نوبت-اول'>فراخوان احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره 5 - مرحله دوم نوبت اول / مناقصه عمومی, فراخوان احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره 5 - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167843/تجدید-مناقصه-احداث-دیوار-حائل-و-پل-ارتباطی-رودخانه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث دیوار حائل و پل ارتباطی رودخانه - نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه احداث دیوار حائل و پل ارتباطی رودخانه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167856/ارزیابی-کیفی-خرید-قطعات-یدکی-مربوط-به-شیرهای-کنترل'>ارزیابی کیفی خرید قطعات یدکی مربوط به شیرهای کنترل / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید قطعات یدکی مربوط به شیرهای کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167877/مناقصه-تری-اتیلن-گلایکول-نوبت-دوم'>مناقصه تری اتیلن گلایکول نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تری اتیلن گلایکول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167894/فراخوان-عملیات-تامین-آهن-آلات-بتن-اجرای-آرماتوربندی--'>فراخوان عملیات تامین آهن آلات، بتن، اجرای آرماتوربندی... / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات تامین آهن آلات، بتن، اجرای آرماتوربندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167909/مناقصه-عمومی-کارگزاری-وصول-عوارض-و-اخذ-مجوز-پلمپ'>مناقصه عمومی کارگزاری، وصول عوارض و اخذ مجوز پلمپ  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی کارگزاری، وصول عوارض و اخذ مجوز پلمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167920/مناقصه-عمومی-حفاظت-فیزیکی-منطقه-9'>مناقصه عمومی حفاظت فیزیکی منطقه 9 / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی حفاظت فیزیکی منطقه 9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167935/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات / استعلام,خرید آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167945/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167957/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-جمع-آوری-آبهای-سطحی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167967/استعلام-خرید-تجهیزات-هوشمندسازی-جهت-مدارس--'>استعلام خرید تجهیزات هوشمندسازی جهت مدارس... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات هوشمندسازی جهت مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167984/تجدید-مناقصه-خرید-دو-عدد-ADJUSTABLE-PRODUCTION-CHOKE'>تجدید مناقصه خرید دو عدد ADJUSTABLE PRODUCTION CHOKE  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید دو عدد ADJUSTABLE PRODUCTION CHOKE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167996/استعلام-لوازم-یدکی-بنز-اسپرینتر'>استعلام لوازم یدکی بنز اسپرینتر / استعلام,استعلام لوازم یدکی بنز اسپرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168012/مناقصه-خرید-و-نصب-دوربین-های-پایش-تصویری-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب دوربین های پایش تصویری و ... نوبت دوم / آگهی دعوتنامه مناقصه , مناقصه خرید و نصب دوربین های پایش تصویری و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168026/استعلام-کابل-لاستیکی'>استعلام کابل لاستیکی / استعلام,استعلام کابل لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168036/استعلام-تی-شرت---'>استعلام تی شرت .... / استعلام, استعلام تی شرت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168047/مناقصه-بهسازی-گذر--'>مناقصه بهسازی گذر ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی گذر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168059/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168073/استعلام-ساخت-اتاقک-لمینگراف-و-دیوار-سنگی'>استعلام ساخت اتاقک لمینگراف و دیوار سنگی  / استعلام,استعلام ساخت اتاقک لمینگراف و دیوار سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168084/تجدید-مناقصه-ارائه-خدمات-مربوط-به-نظافت-و-سرویس-آبدارخانه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ارائه خدمات مربوط به نظافت و سرویس آبدارخانه...-نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه ارائه خدمات مربوط به نظافت و سرویس آبدارخانه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168095/آگهی-برگزاری-خرید-حدود150-پرس-روزانه-غذای-گرم-پرسنل'> آگهی برگزاری خرید حدود150 پرس روزانه غذای گرم پرسنل / آگهی برگزاری ، آگهی برگزاری خرید حدود150 پرس روزانه غذای گرم پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168107/مناقصه-خرید-7500-دستگاه-غیراهرمی-تکی-دیواری-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 7500 دستگاه غیراهرمی تکی دیواری و ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 7500 دستگاه غیراهرمی تکی دیواری و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168121/فراخوان-مناقصه-اجرای-گذر-40-متری----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای گذر 40 متری ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه اجرای گذر 40 متری ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168130/استعلام-خرید-پمپ-و-منبع-آب'>استعلام خرید پمپ و منبع آب / استعلام, خرید پمپ و منبع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168143/استعلام-تعمیرات-ساختمان-سوله'>استعلام تعمیرات ساختمان سوله  / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمان سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168154/استعلام-پروژه-اجرا-برداشت-و-نصب-ترانس-مجتمع--'>استعلام پروژه اجرا، برداشت و نصب ترانس مجتمع... / استعلام,استعلام پروژه اجرا، برداشت و نصب ترانس مجتمع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168165/فراخوان-کاشت--داشت-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز  / فراخوان ارزیابی و مناقصه, فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168178/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-طرح-و-ساخت-(EPC)--'>مناقصه انتخاب پیمانکار طرح و ساخت (EPC)... / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار طرح و ساخت (EPC)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168192/مناقصه-خرید-دیزل-پمپ-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید دیزل پمپ (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دیزل پمپ (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168202/مناقصه-خرید-قطعات-اطلس-کوپکو'>مناقصه خرید قطعات اطلس کوپکو / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات اطلس کوپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167755/مناقصه-خرید-و-اجرای-رنگ-و-پوشش-ضد-حریق-سازه-فولادی-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای رنگ و پوشش ضد حریق سازه فولادی و... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و اجرای رنگ و پوشش ضد حریق سازه فولادی و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167773/مناقصه-برونسپاری-فعالیتهای-بهره-برداری-و-مشترکین-و-اداری---'>مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری و مشترکین و اداری  ... / مناقصه, مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری و مشترکین و اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167792/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-توسعه-سالن'>مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه سالن  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167814/مناقصه-فراخوان-احداث-استخر-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه فراخوان احداث استخر و ... (نوبت دوم) / مناقصه فراخوان,  مناقصه فراخوان احداث استخر و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167835/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-استادیوم-ورزشی--97-03-20'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل استادیوم ورزشی... 97.03.20 / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی تکمیل استادیوم ورزشی... 97.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167847/مناقصه-خرید-و-نصب-اسکوربورد-جدید-مجموعه-ورزشی-ثامن'>مناقصه خرید و نصب اسکوربورد جدید مجموعه ورزشی ثامن / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب اسکوربورد جدید مجموعه ورزشی ثامن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167865/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-احیای-بافت-فرسوده--'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای احیای  بافت فرسوده .. / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه تهیه و اجرای احیای  بافت فرسوده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167881/تجدید-مناقصه-خرید-دوربین-های-ترافیکی-سطح-شهر-و-تجهیزات-مربوطه'>تجدید مناقصه خرید دوربین های ترافیکی سطح شهر و تجهیزات مربوطه  / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه خرید دوربین های ترافیکی سطح شهر و تجهیزات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167900/مناقصه-خرید-پایه-چراغ-10-متری-چند-وجهی-با-فونداسیون-تجدید'>مناقصه خرید پایه چراغ 10 متری چند وجهی با فونداسیون تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه خرید پایه چراغ 10 متری چند وجهی با فونداسیون تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167913/مناقصه-حمل-مصالح'>مناقصه حمل مصالح / مناقصه, مناقصه حمل مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167925/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-تعمیرگاه-مرکزی-و--'>مناقصه احداث ساختمان اداری تعمیرگاه مرکزی و ... / مناقصه, مناقصه احداث ساختمان اداری تعمیرگاه مرکزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167938/مناقصه-انجام-عملیات-رینگ-و-مانور-و-بهینه-سازی---شبکه-های-برق-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ... شبکه های برق 20 کیلوولت نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ... شبکه های برق 20 کیلوولت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167951/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-محور-جنوب-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به صنایع محور جنوب- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه گازرسانی  به صنایع محور جنوب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167960/استعلام-کابل-لاستیکی-و-مفتول'>استعلام کابل لاستیکی و مفتول / استعلام,استعلام کابل لاستیکی و مفتول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167972/استعلام-فن-کویل-زمینی-تغذیه-از-راست'>استعلام فن کویل زمینی تغذیه از راست / استعلام, فن کویل زمینی تغذیه از راست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167990/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام  خرید تجهیزات  / استعلام, خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168001/استعلام-پالت-چوبی--'>استعلام پالت چوبی ... / استعلام , استعلام پالت چوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168018/استعلام-پالت-چوبی-درب-پالت'>استعلام پالت چوبی .درب پالت / استعلام ,استعلام پالت چوبی .درب پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168030/مناقصه-عمومی-پروژه-آبرسانی'>مناقصه عمومی پروژه آبرسانی  / مناقصه , مناقصه عمومی پروژه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168041/استعلام-خرید-چاپگر-رنگی-و-سیاه-و-سفید-و--'>استعلام خرید چاپگر رنگی و سیاه و سفید و .. / استعلام, خرید چاپگر رنگی و سیاه و سفید و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168053/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-توسعه-شبکه-ها'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه ها / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168066/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-26-دستگاه-انواع-موتور-کاترپیلار-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات 26 دستگاه انواع موتور کاترپیلار نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات 26 دستگاه انواع موتور کاترپیلار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168077/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168087/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی--'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168098/استعلام-مرکز-تلفن--'>استعلام مرکز تلفن ... / استعلام , استعلام مرکز تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168111/مناقصه-قرارداد-یکساله-بیمه-تکمیلی-درمان-و-عمر-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد یکساله بیمه تکمیلی درمان و عمر پرسنل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه قرارداد یکساله بیمه تکمیلی درمان و عمر پرسنل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168124/استعلام-دو-دستگاه-کولر-گازی-18000--'>استعلام دو دستگاه کولر گازی 18000... / استعلام,استعلام دو دستگاه کولر گازی 18000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168135/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168147/استعلام-دستگاه-ضبط-صدا'>استعلام دستگاه ضبط صدا / استعلام,استعلام دستگاه ضبط صدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168158/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168170/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-و-ارائه-خدمات-پشتیبانی-آن'>استعلام برگزاری دوره آموزشی و ارائه خدمات پشتیبانی آن  / استعلام, برگزاری دوره آموزشی و ارائه خدمات پشتیبانی آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168184/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168197/استعلام-مغز-گردو--ظرف-یک-بار-مصرف--سفره-یک-بار-مصرف--لیوان-یک-بار-مصرف'>استعلام مغز گردو - ظرف یک بار مصرف - سفره یک بار مصرف - لیوان یک بار مصرف / استعلام,استعلام مغز گردو - ظرف یک بار مصرف - سفره یک بار مصرف - لیوان یک بار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167771/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167789/تجدید-مناقصه-اجرای-فنس-کشی-اصلاح-ابنیه-آبگیر--'>تجدید مناقصه اجرای فنس کشی، اصلاح ابنیه آبگیر... / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای فنس کشی، اصلاح ابنیه آبگیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167811/مناقصه-عملیات-ممیزی-املاک-و-GIS-منطقه-یک--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ممیزی املاک و GIS منطقه یک   نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ممیزی املاک و GIS منطقه یک  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167831/فراخوان-مناقصه-عملیات-تهیه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-مولد-برق---تجدید'>فراخوان مناقصه عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی مولد برق ... تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی مولد برق ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167844/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-پروژه-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-3-دستگاه-کمپرسور-هوا--'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تهیه ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه کمپرسور هوا... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تهیه ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه کمپرسور هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167861/مناقصه-تامین-خدمات-امور-نقلیه'>مناقصه تامین خدمات امور نقلیه  / مناقصه, مناقصه تامین خدمات امور نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167879/فراخوان-خدمات-مشاوره-انجام-اسکن-و-کد-گذاری-اوراق-پرونده-های-تجدید'>فراخوان خدمات مشاوره انجام اسکن و کد گذاری اوراق پرونده های تجدید / تجدید آگهی فراخوان عمومی , فراخوان خدمات مشاوره انجام اسکن و کد گذاری اوراق پرونده های تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167897/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-دیوار-بتنی-مخزن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و نصب دیوار بتنی مخزن ...نوبت دوم  / تجدید مناقصه ،  تجدید مناقصه  تهیه و نصب دیوار بتنی مخزن ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167911/استعلام-محوطه-سازی'>استعلام محوطه سازی / استعلام, محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167922/استعلام-بهسازی-و-آسفالت-راه'>استعلام بهسازی و آسفالت راه / استعلام,بهسازی و آسفالت راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167936/استعلام-تعمیرات-تجهیزات-و-تاسیسات-مکانیکی-روستاها--'>استعلام تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی روستاها... / استعلام, استعلام تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167948/مناقصه-یازسازی-جداول-و-سنگفرش-خیابان--(نوبت-دوم)'> مناقصه یازسازی جداول و سنگفرش خیابان... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی,  مناقصه یازسازی جداول و سنگفرش خیابان... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167958/آگهی-فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-واجد-شرایط-تامین-و-استقرار-پورتال-شهرداری'> آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط تامین و استقرار پورتال شهرداری  / آگهی فراخوان,  آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط تامین و استقرار پورتال شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167969/استعلام-کلوچه-ساکی'>استعلام کلوچه ساکی  / استعلام,استعلام کلوچه ساکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167987/استعلام-سم-فسفر--'>استعلام سم فسفر ... / استعلام, استعلام سم فسفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167997/استعلام-فعالیت-های-پست'>استعلام فعالیت های پست  / استعلام, فعالیت های پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168013/مناقصه-قطعات-برقی-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات برقی- نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه قطعات برقی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168027/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین  / استعلام, خرید دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168037/مناقصه-خرید-قطعه-فولادی--برونسپاری-پوشش-دهی-قطعات-آلومینیومی'>مناقصه خرید قطعه فولادی ، برونسپاری پوشش دهی قطعات آلومینیومی / مناقصه ، مناقصه خرید قطعه فولادی ، برونسپاری پوشش دهی قطعات آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168048/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-سوم'>مناقصه عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت سوم / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز  - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168061/استعلام-تهیه-پایه-تابلوی-هشت-وجهی'>استعلام تهیه پایه تابلوی هشت وجهی / استعلام,تهیه پایه تابلوی هشت وجهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168075/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168085/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت--'>استعلام کولر گازی اسپیلت... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168096/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168108/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی-مدارس--'>استعلام تامین سیستم گرمایشی مدارس... / استعلام,استعلام تامین سیستم گرمایشی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168122/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168132/استعلام-12-دستگاه-بیسیم-موتورلا'>استعلام 12 دستگاه بیسیم موتورلا / استعلام,استعلام 12 دستگاه بیسیم موتورلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168144/استعلام-قند-شکسته-چای-کیسه-ای'>استعلام قند شکسته، چای کیسه ای   / استعلام, قند شکسته، چای کیسه ای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168155/تجدید-مناقصه-پروژه-آبرسانی-حفر-چاه--'>تجدید مناقصه  پروژه آبرسانی ،حفر چاه... / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه  پروژه آبرسانی ،حفر چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168167/استعلام-خدمات-نظافت-فضای-سبز'>استعلام خدمات نظافت فضای سبز / استعلام,استعلام خدمات نظافت فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168180/استعلام-لپ-تاپ-و--'>استعلام لپ تاپ و... / استعلام,لپ تاپ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168193/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام , استعلام لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168203/تجدید-مناقصه-نگهداری-و-بهسازی-شبکه-ارتباطات-سیار'>تجدید مناقصه نگهداری و بهسازی شبکه ارتباطات سیار / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نگهداری و بهسازی شبکه ارتباطات سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168217/استعلام-احداث-سوئیت'>استعلام احداث سوئیت / استعلام,احداث سوئیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168228/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-شبکه-کامپیوتری--'>مناقصه  واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه کامپیوتری ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168240/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جوش-لیزر-100-وات'>مناقصه خرید یک دستگاه جوش لیزر 100 وات / آگهی مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه جوش لیزر 100 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168252/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج ... / استعلام , استعلام پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168265/مناقصه-تهیه-مواد-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذای-سلف-سرویس'>مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168215/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-روستای--'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن ورزشی روستای... / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه تکمیل سالن ورزشی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168226/مناقصه-تهیه-مواد-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذای'>مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168238/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام ویدئو پروژکتور ... / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168251/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-پنج--'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه پنج... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه پنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168264/مناقصه-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بهینه-سازی-پست-63-230-کیلوولت-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی پست 63/ 230 کیلوولت ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی پست 63/ 230 کیلوولت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168275/استعلام-احداث-و-ایجاد-آتش-بر-در-جنگل-کاری-حاشیه-راه-شهرستان-های--'>استعلام  احداث و ایجاد آتش بر در جنگل کاری حاشیه راه شهرستان های ... / استعلام, احداث و ایجاد آتش بر در جنگل کاری حاشیه راه شهرستان های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168286/استعلام-لکه-گیری-و-چاه-بر-کنی-محورهای-روستایی'>استعلام  لکه گیری و چاه بر کنی محورهای روستایی / استعلام, لکه گیری و چاه بر کنی محورهای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168295/مناقصه-نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال-برخط-اطلاعات-دستگاه-های-ترددشمار-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های ترددشمار  ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های ترددشمار  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168308/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل  ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168318/استعلام-آبیاری--'>استعلام آبیاری ... / استعلام , استعلام آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168334/استعلام-سوئیچ--'>استعلام سوئیچ ... / استعلام , استعلام سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168344/استعلام-مصرفی-اندسکوپی'>استعلام مصرفی اندسکوپی  / استعلام, مصرفی اندسکوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168354/مناقصه-دیوار-کشی-بتنی-ایستگاه-های-CGS'>مناقصه دیوار کشی بتنی ایستگاه های CGS / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه دیوار کشی بتنی ایستگاه های CGS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168363/مناقصه-خدمات-باغبانی-و-فضای-سبز'>مناقصه خدمات باغبانی و فضای سبز  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات باغبانی و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168373/استعلام-مبلمان--'>استعلام مبلمان ... / استعلام , استعلام مبلمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168384/استعلام-وسایل-رایانه-ای'>استعلام وسایل رایانه ای / استعلام,وسایل رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168395/مناقصه-فنس-کشی--'>مناقصه فنس کشی ... / مناقصه، مناقصه فنس کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168406/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168417/استعلام-انجام-امور-مکانیکال--'>استعلام انجام امور مکانیکال... / استعلام, استعلام انجام امور مکانیکال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168426/مناقصه-واگذاری-آزمایش--بازرسی-اصلاح-و-تعویض-لوازم-اندازه-گیری'>مناقصه  واگذاری آزمایش  ،بازرسی ،اصلاح و تعویض لوازم اندازه گیری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه  واگذاری آزمایش  ،بازرسی ،اصلاح و تعویض لوازم اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168435/استعلام-وسایل-ورزشی--'>استعلام وسایل ورزشی... / استعلام, استعلام وسایل ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168445/استعلام-خرید-موکت'>استعلام خرید موکت  / استعلام , خرید موکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168457/استعلام-جمع-آوری-نصب-و-تهیه-و-اجرای-روشنایی'>استعلام جمع آوری, نصب و تهیه و اجرای روشنایی / استعلام,جمع آوری, نصب و تهیه و اجرای روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168469/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168481/استعلام-موتور-آسانسور--'>استعلام موتور آسانسور... / استعلام, استعلام موتور آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168491/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام,میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168500/استعلام-خرید-انواع-چاپگر-و-اسکنر--'>استعلام خرید انواع چاپگر و اسکنر... / استعلام, استعلام خرید انواع چاپگر و اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168509/استعلام-ساخت-و-نصب-صندلی-سالن-همایش-کتابخانه'>استعلام ساخت و نصب صندلی سالن همایش کتابخانه  / استعلام, ساخت و نصب صندلی سالن همایش کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168517/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری-(بخاری--تلفن--صندلی--آبسردکن)-اداره-کل--'>استعلام خرید تجهیزات اداری (بخاری - تلفن - صندلی - آبسردکن) اداره کل ... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات اداری (بخاری - تلفن - صندلی - آبسردکن) اداره کل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168526/مناقصه-تامین-مصالح-و-اجرای-عملیات-سنگ-چینی-دیوارهای-حایل--'>مناقصه  تامین مصالح و اجرای عملیات سنگ چینی دیوارهای حایل... / آگهی مناقصه عمومی,  تامین مصالح و اجرای عملیات سنگ چینی دیوارهای حایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168537/مناقصه-تامین-مصالح-اجرای-فونداسیون-تامین-مصالح-ساخت--'>مناقصه تامین مصالح اجرای فونداسیون، تامین مصالح، ساخت... / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه تامین مصالح اجرای فونداسیون، تامین مصالح، ساخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168548/استعلام-میله-والیبال-کشویی-قطر-7-5-سانتی-متر'>استعلام میله والیبال کشویی قطر 7/5 سانتی متر / استعلام, میله والیبال کشویی قطر 7/5 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168557/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت / استعلام, کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168569/مناقصه-انجام-عملیات-اجرای-پروژه-برداشت'>مناقصه  انجام عملیات اجرای پروژه برداشت / آگهی مناقصه، مناقصه  انجام عملیات اجرای پروژه برداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168580/استعلام-بذر-ذرت'>استعلام بذر ذرت / استعلام ,استعلام ,استعلام بذر ذرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168590/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-جدول-گذاری--فرش-موزاییک--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اجرایی جدول گذاری ، فرش موزاییک - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام عملیات اجرایی جدول گذاری ، فرش موزاییک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168598/استعلام-جاروب-مکانیکی-ماشین-راهسازی'>استعلام جاروب مکانیکی ماشین راهسازی / استعلام, جاروب مکانیکی ماشین راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168608/مناقصه-عمومی-اجرای-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه عمومی اجرای انشعابات فاضلاب / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168620/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168631/استعلام-تشک-مواج-سلولی'>استعلام تشک مواج سلولی / استعلام, تشک مواج سلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168640/مناقصه-خدمات-شهری-و-پشتیبانی--'>مناقصه خدمات شهری و پشتیبانی ... / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات شهری و پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168653/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی-اتصالی-دیواری--'>استعلام رادیاتور آلومینیومی اتصالی دیواری... / استعلام,رادیاتور آلومینیومی اتصالی دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168665/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-توسعه-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168678/استعلام-تکمیل-ساختمان-اداری'>استعلام تکمیل ساختمان اداری  / استعلام, تکمیل ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168691/مناقصه-بهسازی-پیاده-رو-بلوار-تجدید'>مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار تجدید  / اگهی مناقصه , مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168702/استعلام-خرید-شفت-کندانسیت'>استعلام خرید شفت کندانسیت / استعلام,خرید شفت کندانسیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168717/استعلام-دستگاه-تبلت--'>استعلام دستگاه تبلت... / استعلام, استعلام دستگاه تبلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168726/استعلام-انجام-امور-الکتریکال'>استعلام انجام امور الکتریکال / استعلام, استعلام انجام امور الکتریکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168739/مناقصه-آبیاری-فضای-سبز-سطح'>مناقصه آبیاری فضای سبز سطح / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه آبیاری فضای سبز سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168749/استعلام-سیستم-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامپیوتر ... / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168761/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام, استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168773/استعلام-سرور-رایانه--'>استعلام سرور رایانه ... / استعلام , استعلام سرور رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168784/مناقصه-احداث-زیرگذر-محور--(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث زیرگذر محور ...(نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه احداث زیرگذر محور ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168794/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی'>استعلام  بیمه مسئولیت مدنی  / استعلام, بیمه مسئولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168807/استعلام-قطعات-دوربین--'>استعلام قطعات دوربین ... / استعلام , استعلام قطعات دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168819/استعلام-ارسال-دو-دستگاه-کامیون-مستعمل'>استعلام ارسال دو دستگاه کامیون مستعمل / استعلام,ارسال دو دستگاه کامیون مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168831/استعلام-خرید-کاشی-و-سرامیک'>استعلام خرید کاشی و سرامیک  / استعلام, خرید کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168842/استعلام-تعمیر-ساختمان-راهداری'>استعلام تعمیر ساختمان راهداری / استعلام,استعلام تعمیر ساختمان راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168853/استعلام-سیستم-کنترل-تردد-خودرویی-همراه-با-نرم-افزار-لوازم-مورد-نیاز-و--'>استعلام سیستم کنترل تردد خودرویی همراه با نرم افزار، لوازم مورد نیاز و ... / استعلام,استعلام سیستم کنترل تردد خودرویی همراه با نرم افزار، لوازم مورد نیاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168862/استعلام-نگهداری-راه-های-اصلی-و-روستایی-شهرستان--'>استعلام  نگهداری راه های اصلی و روستایی شهرستان ... / استعلام, نگهداری راه های اصلی و روستایی شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168875/تجدید-فراخوان-احداث-پست-63-400-کیلوولت-باغستان'>تجدید فراخوان احداث پست 63/400 کیلوولت باغستان / تجدید فراخوان, تجدید فراخوان احداث پست 63/400 کیلوولت باغستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168886/مناقصه-پروژه-تکمیل-ساخت-پل-چهارم-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل ساخت پل چهارم تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل ساخت پل چهارم تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168897/استعلام-ساماندهی-و-کنترل-چرای-دام--'>استعلام ساماندهی و کنترل چرای دام... / استعلام, استعلام ساماندهی و کنترل چرای دام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168908/استعلام-چشم-گربه-ای--'>استعلام چشم گربه ای... / استعلام, استعلام چشم گربه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168925/استعلام-20-عدد-صندلی-گردان-رایان-صنعت'>استعلام  20 عدد صندلی گردان رایان صنعت  / استعلام,  20 عدد صندلی گردان رایان صنعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168936/مناقصه-مربوط-به-خرید-قطعات-NATIONAL-TRIPLEX-SLUSH-PUMP-نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به خرید قطعات  NATIONAL TRIPLEX SLUSH PUMP نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ایمناقصه مربوط به خرید قطعات  NATIONAL TRIPLEX SLUSH PUMP نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168950/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168964/استعلام-قرارداد-تامین-و-تجهیزات-ایجاد-برجک-دیدبانی---'>استعلام قرارداد تامین و تجهیزات -ایجاد برجک دیدبانی - ... / استعلام , استعلام قرارداد تامین و تجهیزات -ایجاد برجک دیدبانی - ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168976/استعلام-پوشه--'>استعلام پوشه ... / استعلام, استعلام پوشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168989/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169000/استعلام-تجهیزات-سروری-و-کامپیوتر--'>استعلام تجهیزات سروری و کامپیوتر... / استعلام,استعلام تجهیزات سروری و کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169015/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-سایبان--'>استعلام تهیه و ساخت و نصب سایبان... / استعلام,تهیه و ساخت و نصب سایبان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169025/مناقصه-تولید-شن-و-ماسه-و-تیرچه'>مناقصه تولید شن و ماسه و تیرچه  / مناقصه تولید شن و ماسه و تیرچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169035/استعلام-وسایل-اداری--'>استعلام وسایل اداری ... / استعلام , استعلام وسایل اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169052/استعلام-ورق-پیش-رنگ-نارنجی'>استعلام ورق پیش رنگ نارنجی  / استعلام,استعلام ورق پیش رنگ نارنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169065/استعلام-قرارداد-تامین-و-تجهیزات--ایجاد-و-تجهیز-پاسگاه---'>استعلام قرارداد تامین و تجهیزات - ایجاد و تجهیز پاسگاه -... / استعلام , استعلام قرارداد تامین و تجهیزات - ایجاد و تجهیز پاسگاه -...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169081/استعلام-دستگاه-تراش'>استعلام دستگاه تراش / استعلام, دستگاه تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169097/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات--'>استعلام خرید لوله و اتصالات... / استعلام,استعلام خرید لوله و اتصالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168277/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-اعلام-و-اطفاء-حریق-97-03-20'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های اعلام  و اطفاء حریق 97.03.20 / مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های اعلام  و اطفاء حریق 97.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168287/استعلام-ماسه-شسته'>استعلام ماسه شسته / استعلام,استعلام ماسه شسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168297/استعلام-احداث-و-ایجاد-آتش--'>استعلام احداث و ایجاد آتش ... / استعلام , استعلام احداث و ایجاد آتش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168309/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168319/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-بخش-بخار-نیروگاه'>مناقصه اجرای پروژه احداث بخش بخار نیروگاه / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای پروژه احداث بخش بخار نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168335/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-رشته-مدیریت-خانواده-هنرستان'>استعلام  تجهیزات مورد نیاز رشته مدیریت خانواده هنرستان  / استعلام,  تجهیزات مورد نیاز رشته مدیریت خانواده هنرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168345/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168355/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-اجرای-نما'>فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای نما / فراخوان ، فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای نما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168364/مناقصه-اجرای-عملیات-محصور-کردن-اطراف-زمین-چمن-مصنوعی'>مناقصه اجرای عملیات محصور کردن اطراف زمین چمن مصنوعی / مناقصه اجرای عملیات محصور کردن اطراف زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168374/استعلام-انجام-کار-به-شرح-لیست-پیوستی'>استعلام  انجام کار به شرح لیست پیوستی  / استعلام, انجام کار به شرح لیست پیوستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168385/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام,استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168397/استعلام-3348-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام 3348  تعمیرات اساسی مدرسه / استعلام ,استعلام 3348  تعمیرات اساسی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168407/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-هنرجویان--'>استعلام تجهیزات مورد نیاز هنرجویان ... / استعلام , استعلام تجهیزات مورد نیاز هنرجویان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168418/استعلام-خاک-برداری-و--'>استعلام خاک برداری و... / استعلام,خاک برداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168427/استعلام12-عدد-میز-اداری-کارشناسی--'>استعلام12 عدد میز اداری کارشناسی ... / استعلام,استعلام12 عدد میز اداری کارشناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168436/استعلام-کارتریج-رایانه'>استعلام کارتریج رایانه  / استعلام, کارتریج رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168447/استعلام-تکریب-نخیلات--'>استعلام تکریب نخیلات... / استعلام, استعلام تکریب نخیلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168460/استعلام-سیمان-کیسه-ای-اباده'>استعلام  سیمان کیسه ای اباده  / استعلام, سیمان کیسه ای اباده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168471/استعلام-طرح-آمارگیری-از-قیمت-محصولات-و-هزینه-خدمات-کشاورزی'>استعلام طرح آمارگیری از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی / استعلام,استعلام طرح آمارگیری از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168482/فراخوان-بازسازی-و-ایمن-سازی-پروژه-تغذیه-مصنوعی---نوبت-دوم'>فراخوان بازسازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی ... نوبت دوم / مناقصه, فراخوان بازسازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168492/استعلام-کولر-اسپیلت--کولر-پرتابل-و-ابسرکن'>استعلام کولر اسپیلت - کولر پرتابل و ابسرکن / استعلام ,استعلام کولر اسپیلت - کولر پرتابل و ابسرکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168501/آگهی-تمدید-مناقصه-طراحی-خرید-و-ساخت-و-نصب-و-ایجاد-سازه-های-دسترسی'>آگهی تمدید مناقصه طراحی، خرید و ساخت، و نصب و ایجاد سازه های دسترسی / آگهی تمدید مناقصه , تمدید مناقصه طراحی، خرید و ساخت، و نصب و ایجاد سازه های دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168510/استعلام-الکتروموتور-شناور--'>استعلام الکتروموتور شناور... / استعلام, استعلام الکتروموتور شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168518/استعلام-کانکس-بتنی'>استعلام کانکس بتنی  / استعلام,استعلام کانکس بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168527/استعلام-خرید-چهار-دستگاه-کیس-کامپیوتر-و-دو-دستگاه-مانیتور'>استعلام خرید چهار دستگاه کیس کامپیوتر و دو دستگاه مانیتور / استعلام,استعلام خرید چهار دستگاه کیس کامپیوتر و دو دستگاه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168538/استعلام-ماده-ضد-رسوب'>استعلام ماده ضد رسوب / استعلام,استعلام ماده ضد رسوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168549/استعلام-پوشش-بیمه-تکمیل-درمان--'>استعلام پوشش بیمه تکمیل درمان... / استعلام, استعلام پوشش بیمه تکمیل درمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168558/مناقصه-جدولگذاری-سطح-شهر-چاپ-دوم'>مناقصه جدولگذاری سطح شهر- چاپ دوم  / مناقصه, مناقصه جدولگذاری سطح شهر- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168570/استعلام-سنگ-مالون-جهت-استفاده-در--'>استعلام سنگ مالون جهت استفاده در ...  / استعلام,استعلام سنگ مالون جهت استفاده در ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168581/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-24-پورت--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت... / استعلام,سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168591/فراخوان-​عملیات-ویدئومتری-و-بهره-برداری-از-شبکه-تصفیه-خانه-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان ​عملیات ویدئومتری و بهره برداری از شبکه تصفیه خانه  ـ نوبت دوم / فراخوان عملیات , فراخوان ​عملیات ویدئومتری و بهره برداری از شبکه تصفیه خانه  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168599/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام,لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168609/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب... / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168621/استعلام-لاستیک-تیوپلس'>استعلام لاستیک تیوپلس / استعلام,استعلام لاستیک تیوپلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168632/استعلام-برگزاری-کلاسهای-آموزشی'>استعلام برگزاری کلاسهای آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری کلاسهای آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168641/استعلام-خرید-لوازم-برقی--'>استعلام خرید لوازم برقی ... / استعلام, استعلام خرید لوازم برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168654/استعلام-بسته-شماره-28-96-82-منطقه-غرب-کلید-در-دست-بافت-فرسوده-تملک-دارایی'>استعلام بسته شماره 28-96-82 منطقه غرب کلید در دست بافت فرسوده تملک دارایی / استعلام,استعلام بسته شماره 28-96-82 منطقه غرب کلید در دست بافت فرسوده تملک دارایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168667/استعلام-خرید-UPS'>استعلام خرید UPS / استعلام,خرید UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168679/استعلام-توالت-فرنگی-تاشو-ساده--'>استعلام توالت فرنگی تاشو ساده... / استعلام, استعلام توالت فرنگی تاشو ساده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169111/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی / استعلام,استعلام خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169125/استعلام-کنسانتره'>استعلام کنسانتره / استعلام,استعلام کنسانتره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169134/استعلام-2-آیتم-لوله-خرطومی-فلزی-روکش-دار-و--'>استعلام 2 آیتم لوله خرطومی فلزی روکش دار و ... / استعلام, استعلام 2 آیتم لوله خرطومی فلزی روکش دار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169142/استعلام-بخاری-و--'>استعلام بخاری و ... / استعلام, استعلام بخاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169152/مناقصه-خرید-پک-و-لباس-مورد-نیاز-بیماران--'>مناقصه خرید پک و لباس مورد نیاز بیماران... / مناقصه, مناقصه خرید پک و لباس مورد نیاز بیماران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169164/فراخوان-مناقصه-NITROGEN-GENERATOR-PACKAGE'>فراخوان مناقصه NITROGEN GENERATOR PACKAGE  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه NITROGEN GENERATOR PACKAGE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169177/فراخوان-مناقصه-ELECTRO-COMPRESSOR'>فراخوان مناقصه ELECTRO COMPRESSOR  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ELECTRO COMPRESSOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169188/استعلام-خرید-یک-دستگاه-آسانسور-هیدرولیک'>استعلام خرید یک دستگاه آسانسور هیدرولیک / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه آسانسور هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169199/استعلام-صندلی-کارشناسی'>استعلام صندلی کارشناسی  / استعلام,استعلام صندلی کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169207/استعلام-سرو-موتور-12-تن-Rexroth'>استعلام سرو موتور 12 تن Rexroth / استعلام , استعلام سرو موتور 12 تن Rexroth</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169216/استعلام-ارائه-پشتیبانی-مجموعه-نرم-افزارهای-اتوماسیون-اداری--'>استعلام ارائه پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای اتوماسیون اداری ... / استعلام, ارائه پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای اتوماسیون اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169226/آگهی-فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-نرم-افزاری-سخت-افزاری'>آگهی فراخوان مناقصه نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری، سخت افزاری / آگهی فراخوان مناقصه , آگهی فراخوان مناقصه نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری، سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169235/مناقصه-عمومی-پروژه-برقرسانی'>مناقصه عمومی پروژه برقرسانی  / مناقصه , مناقصه عمومی پروژه برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169245/استعلام-کاغذ-رول-روزنامه'>استعلام کاغذ رول روزنامه  / استعلام, کاغذ رول روزنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169254/فراخوان-قطعات-یدکی-کمپرسور-DRESSER-RAND-تجدید'>فراخوان قطعات یدکی کمپرسور DRESSER RAND تجدید  / آگهی تجدید فراخوان عمومی ، فراخوان قطعات یدکی کمپرسور DRESSER RAND تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169263/استعلام-مانیتور-سامسونگ-مدل-21-5-اینچ'>استعلام مانیتور سامسونگ مدل 21.5 اینچ / استعلام,استعلام مانیتور سامسونگ مدل 21.5 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169272/استعلام-فرز-CMT'>استعلام فرز CMT   / استعلام, استعلام فرز CMT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169283/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره  /  مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169294/استعلام-واکر-چرخدار-اطفال'>استعلام واکر چرخدار اطفال  / استعلام,استعلام واکر چرخدار اطفال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169305/استعلام-اجرای-عملیات-احداث-رختکن-زمین-فوتبال'>استعلام  اجرای عملیات احداث رختکن زمین فوتبال / استعلام, استعلام  اجرای عملیات احداث رختکن زمین فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169314/ششمین-کنگره-بین-المللی-فناوری-های-نوین-آزمایشگاهی'>ششمین کنگره بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی / ششمین کنگره بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169324/استعلام-موتور-چوک-و-لاین-چوک-و-کنترل-دور'>استعلام موتور چوک و لاین چوک و کنترل دور / استعلام,استعلام موتور چوک و لاین چوک و کنترل دور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169333/استعلام-تهیه-و-انجام-عملیات-کابل-کشی--'>استعلام تهیه و انجام عملیات کابل کشی... / استعلام,تهیه و انجام عملیات کابل کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169344/استعلام-عملیات-اجرایی-لایروبی-نوکنی-و-لوله-گذاری-قنات--'>استعلام عملیات اجرایی لایروبی، نوکنی و لوله گذاری قنات ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی لایروبی، نوکنی و لوله گذاری قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169353/استعلام-بسته-نرم-افزار'>استعلام بسته نرم افزار  / استعلام,استعلام بسته نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169364/استعلام-اره-فاررسی-بر-برقی'>استعلام اره فاررسی بر برقی / استعلام, استعلام اره فاررسی بر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169374/استعلام-امورات-فرهنگی'>استعلام امورات فرهنگی  / استعلام, استعلام امورات فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169382/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار / استعلام ,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169394/استعلام-تهیه-تجهیزات-خبرنگاری'>استعلام تهیه تجهیزات خبرنگاری / استعلام, استعلام تهیه تجهیزات خبرنگاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169404/استعلام-سنگ-دانه-ای-دستی--'>استعلام سنگ دانه ای دستی .. / استعلام, استعلام سنگ دانه ای دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169414/استعلام-نصب-تجهیزات-برقی'>استعلام نصب تجهیزات برقی / استعلام, استعلام نصب تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169425/استعلام-کولرگازی-اسپیلت'>استعلام کولرگازی اسپیلت / استعلام, کولرگازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169435/استعلام-فعالیت-های-خدمات-و-پشتیبانی'>استعلام فعالیت های خدمات و پشتیبانی / استعلام,استعلام فعالیت های خدمات و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169444/استعلام-خرید-خدمات-اجاره-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام خرید خدمات اجاره دو دستگاه خودرو سواری / استعلام, خرید خدمات اجاره دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169453/استعلام-دتکتور-دود--'>استعلام دتکتور دود ... / استعلام , استعلام دتکتور دود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169463/استعلام-کیس-مانتیور-و-لپ-تاپ'>استعلام کیس، مانتیور و لپ تاپ / استعلام, کیس، مانتیور و لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169474/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-آنتی-ویروس--'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی آنتی ویروس... / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی آنتی ویروس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169483/استعلام-صندلی-فلزی'>استعلام صندلی فلزی / استعلام , استعلام صندلی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169493/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169501/استعلام-دستگاه-اکسیژن-ساز'>استعلام دستگاه اکسیژن ساز  / استعلام, استعلام دستگاه اکسیژن ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168692/استعلام-تعمیرات-اداره-پست-شهرستان-داراب--'>استعلام تعمیرات اداره پست شهرستان داراب ... / استعلام, استعلام تعمیرات اداره پست شهرستان داراب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168705/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168718/تجدید-مناقصه-امورات-فضای-سبز-و-تنظیف-و-پسماند-و-قسمتی-از-امور-اداری'>تجدید مناقصه  امورات فضای سبز و تنظیف و پسماند و قسمتی از امور اداری  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه  امورات فضای سبز و تنظیف و پسماند و قسمتی از امور  اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168729/استعلام-ترجمه-تخصصی-سایت-سرمایه-گذاری-استانداری'>استعلام ترجمه تخصصی سایت سرمایه گذاری استانداری / استعلام,استعلام ترجمه تخصصی سایت سرمایه گذاری استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168741/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-هنرجویان-رشته-سراجی-هنرستان'>استعلام تجهیزات مورد نیاز هنرجویان رشته سراجی هنرستان / استعلام,استعلام تجهیزات مورد نیاز هنرجویان رشته سراجی هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168751/فراخوان-اجرای-طرح-ممیزی-املاک-و-مستحدثات-سطح-شهر'>فراخوان اجرای طرح ممیزی املاک و مستحدثات سطح شهر / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان اجرای طرح ممیزی املاک و مستحدثات سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168763/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام,قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168774/فراخوان-واگذاری-خدمات-بهره-برداری-از-پستهای-فشار-قوی'>فراخوان واگذاری خدمات بهره برداری از پستهای فشار قوی / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان واگذاری خدمات بهره برداری از پستهای فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168785/استعلام-دبی-سنجی--'>استعلام دبی سنجی ... / استعلام , استعلام دبی سنجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168797/فراخوان-مناقصه-احداث-یکباب-زمین-چمن-مصنوعی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث یکباب زمین چمن مصنوعی مرحله دوم نوبت دوم  / فرخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث یکباب زمین چمن مصنوعی مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168809/اطلاعیه-مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-توسعه'>اطلاعیه مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه / اطلاعیه مناقصه , مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168820/استعلام-طرح-آمارگیری-از-قیمت-محصولات-گاوداریهای-صنعتی--'>استعلام طرح آمارگیری از قیمت محصولات گاوداریهای صنعتی... / استعلام, استعلام طرح آمارگیری از قیمت محصولات گاوداریهای صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168833/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام,استعلام تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168844/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168854/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه / استعلام, تعمیرات اساسی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168864/استعلام-اسفالت-توپکا-06'>استعلام اسفالت توپکا 06 / استعلام,استعلام اسفالت توپکا 06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168877/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام,استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168887/سمینار-آسیب-شناسی-روزنامه-نگاری-کوردی'>سمینار آسیب شناسی روزنامه نگاری کوردی / سمینار آسیب شناسی روزنامه نگاری کوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168899/استعلام-کیت-هاری'>استعلام کیت هاری  / استعلام,استعلام کیت هاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168909/مناقصه-واگذاری-پروژه-بهسازی-ورودی'>مناقصه واگذاری  پروژه بهسازی ورودی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری  پروژه بهسازی ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168926/مناقصه-بکارگیری-نیروی-انسانی(نوبت-دوم)'>مناقصه بکارگیری نیروی انسانی(نوبت دوم) / آگهی مناقصه,مناقصه بکارگیری نیروی انسانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168937/استعلام-اقلام-رایانه-و-شبکه'>استعلام اقلام رایانه و شبکه / استعلام, اقلام رایانه و شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168951/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام, استعلام کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168965/استعلام-خرید-انتی-ویروس-به-شرح-پیوستی'>استعلام خرید انتی ویروس به شرح پیوستی / استعلام خرید انتی ویروس به شرح پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168979/استعلام-حفاظت-و-قرق-مراتع'>استعلام حفاظت و قرق مراتع  / استعلام, حفاظت و قرق مراتع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168990/استعلام-دیوارپوش--'>استعلام دیوارپوش... / استعلام, استعلام دیوارپوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169001/استعلام-مانیتور-ال-اف-دی-LG--'>استعلام مانیتور ال اف دی LG... / استعلام, استعلام مانیتور ال اف دی LG...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169016/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169026/مناقصه-مرمت-و-باسازی-دیوار-محوطه-پست'>مناقصه مرمت و باسازی دیوار محوطه پست / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقص مرمت و باسازی دیوار محوطه پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169039/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-طرح-های-روستاهای'>استعلام جابجایی شبکه برق طرح های روستاهای  / استعلام, جابجایی شبکه برق طرح های روستاهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169053/استعلام-سنباده-برگی-p600'>استعلام سنباده برگی p600 / استعلام , استعلام سنباده برگی p600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169066/استعلام-کولر-آبی-7000-آبسال'>استعلام  کولر آبی 7000 آبسال / استعلام,  کولر آبی 7000 آبسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169085/مناقصه-اجاره-دو-فروند-بالگرد-جهت-ترابری-کارکنان'>مناقصه اجاره دو فروند بالگرد جهت ترابری کارکنان / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره دو فروند بالگرد جهت ترابری کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169098/استعلام-ژرمیناتور---'>استعلام ژرمیناتور .... / استعلام, استعلام ژرمیناتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169112/استعلام-آبدارچی--نظافت-و-فضای-سبز--'>استعلام آبدارچی - نظافت و فضای سبز... / استعلام, استعلام آبدارچی - نظافت و فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169126/استعلام-ون-وانا-ایران-خودرو-1-13-نفره--'>استعلام ون وانا ایران خودرو 1+13 نفره ... / استعلام,استعلام ون وانا ایران خودرو 1+13 نفره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169135/استعلام-بیمه-آتش-سوزی'>استعلام بیمه آتش سوزی / استعلام, بیمه آتش سوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169143/استعلام-تخریب--'>استعلام تخریب ... / استعلام , استعلام تخریب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169153/استعلام-خرید-4-دستگاه-کولر-12000-اسپیلت-کین-الکتریک'>استعلام خرید 4 دستگاه کولر 12000 اسپیلت کین الکتریک / استعلام,استعلام خرید 4 دستگاه کولر 12000 اسپیلت کین الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169166/استعلام-خرید-دو-دستگاه-آسانسور-کششی-12-نفره--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام خرید دو دستگاه آسانسور کششی 12 نفره , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, خرید دو دستگاه تابلوی آسانسور کششی 12 نفره , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169075/استعلام-دستکش--'>استعلام دستکش ... / استعلام, استعلام دستکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169091/استعلام-ابزارآلات--'>استعلام ابزارآلات... / استعلام, استعلام ابزارآلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169106/اصلاحیه-مناقصه-بکارگیری-نیروی-انسانی'>اصلاحیه مناقصه بکارگیری نیروی انسانی / آگهی اصلاحیه مناقصه,اصلاحیه مناقصه بکارگیری نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169117/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات  / استعلام,استعلام تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169129/استعلام-تامین-(اجاره)-سالن-ایروبیک-بانوان'>استعلام تامین (اجاره) سالن ایروبیک بانوان / استعلام, تامین (اجاره) سالن ایروبیک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169138/مناقصه-تکمیل-تخریب-و-بازسازی-مدرسه-8-کلاسه'>مناقصه تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 8 کلاسه / مناقصه تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 8 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169147/استعلام-نصب-فن-های-کارگاهی'>استعلام  نصب فن های کارگاهی  / استعلام,  نصب فن های کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169157/استعلام-احداث-کانال--'>استعلام احداث کانال ... / استعلام , استعلام احداث کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169172/استعلام-آسفالت-روستا--'>استعلام آسفالت روستا... / استعلام, استعلام آسفالت روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169184/مناقصه-خرید-کابل'>مناقصه خرید کابل  / مناقصه خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169194/استعلام-دوربین-عکاسی--'>استعلام دوربین عکاسی... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169203/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-و-احداث-حوضچه'>مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه و احداث حوضچه  / مناقصه، مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه و احداث حوضچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169212/استعلام-ظرف-مخصوص-نمونه-برداری--'>استعلام ظرف مخصوص نمونه برداری ... / استعلام, استعلام ظرف مخصوص نمونه برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169220/استعلام-لوازم-خانگی--'>استعلام لوازم خانگی ... / استعلام , استعلام لوازم خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169230/استعلام-تجهیزات-سرور-و-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات سرور و کامپیوتر / استعلام, تجهیزات سرور و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169240/استعلام-سنسور-FUCHS'>استعلام سنسور FUCHS / استعلام , استعلام سنسور FUCHS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169249/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام, استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169259/مناقصه-تکمیل-تخریب-و-بازسازی-هنرستان'>مناقصه تکمیل تخریب و بازسازی هنرستان / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل تخریب و بازسازی هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169268/استعلام-پشتیبانی-از-شبکه-و-سیستم-های-ارتباطی-رایانه-ای'>استعلام پشتیبانی از شبکه و سیستم های ارتباطی رایانه ای / استعلام, پشتیبانی از شبکه و سیستم های ارتباطی رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169278/استعلام-دستگاه-اینورتر-جوشکاری'>استعلام دستگاه اینورتر جوشکاری  / استعلام , استعلام دستگاه اینورتر جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169289/سومین-کنفرانس-ملی-حفاظت-خاک-و-آبخیزداری'>سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری / سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169299/استعلام-اندازه-گیری-تهیه-ساخت-حمل-و-نصب-پرده-مدل-زبرا'>استعلام اندازه گیری، تهیه، ساخت، حمل و نصب پرده مدل زبرا / استعلام, استعلام اندازه گیری، تهیه، ساخت، حمل و نصب پرده مدل زبرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169309/استعلام-کنستانتره-دامی-کیسه-1-kg--'>استعلام کنستانتره دامی کیسه 1 kg... / استعلام,استعلام کنستانتره دامی کیسه 1 kg...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169319/استعلام-میز-فرز'>استعلام میز فرز / استعلام, استعلام میز فرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169329/استعلام-کیت-علوم-متوسط-اول'>استعلام کیت علوم متوسط اول  / استعلام, استعلام کیت علوم متوسط اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169338/استعلام-خرید-و-نصب-آسانسور'>استعلام خرید و نصب آسانسور / استعلام, استعلام خرید و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169349/استعلام-اجرای-عملیات-احداث-رختکن-زمین-فوتبال'>استعلام  اجرای عملیات احداث رختکن زمین فوتبال / استعلام, استعلام  اجرای عملیات احداث رختکن زمین فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169359/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام تلفن رومیزی  / استعلام, استعلام تلفن رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169369/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی / استعلام, مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169378/استعلام-امورات-فرهنگی'>استعلام امورات فرهنگی / استعلام,استعلام امورات فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169388/استعلام-تعویض-و-رنگ-آمیزی-چوبهای-سونا'>استعلام تعویض و رنگ آمیزی چوبهای سونا  / استعلام, استعلام تعویض و رنگ آمیزی چوبهای سونا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169399/استعلام-ویال-البومین-20-درصد-انسانی'>استعلام ویال البومین 20 درصد انسانی  / استعلام, ویال البومین 20 درصد انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169409/استعلام-سوزن-پانکچردابل-مارک-کوک'>استعلام سوزن پانکچردابل مارک کوک / استعلام,استعلام سوزن پانکچردابل مارک کوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169419/استعلام-تعمیر-کمپرسور-سردخانه'>استعلام تعمیر کمپرسور سردخانه / استعلام, استعلام تعمیر کمپرسور سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169431/استعلام-4-دست-چکش-متحرک-و--'>استعلام 4 دست چکش متحرک و... / استعلام,استعلام 4 دست چکش متحرک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169440/استعلام-17-قلم-لوازم-رشته-جواهرسازی'>استعلام  17 قلم لوازم رشته جواهرسازی / استعلام, استعلام  17 قلم لوازم رشته جواهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169449/دومین-کنفرانس-آموزش-و-کاربرد-ریاضیات'>دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات / دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169458/استعلام-خرید-فایروال-APK--'>استعلام خرید فایروال APK... / استعلام,خرید فایروال APK...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169468/استعلام-پرینتر-جوهر-افشان-چندکاره-اپسون-مدل-L850'>استعلام پرینتر جوهر افشان چندکاره اپسون مدل L850 / استعلام,استعلام پرینتر جوهر افشان چندکاره اپسون مدل L850</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169479/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام, خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169488/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-(خودرو-در-اختیار-با-راننده)'>مناقصه انجام امور حمل و نقل (خودرو در اختیار با راننده)  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور حمل و نقل (خودرو در اختیار با راننده) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169497/استعلام-اجرای-فونداسیون-بازارچه-صنایع-دستی'>استعلام اجرای فونداسیون بازارچه صنایع دستی  / استعلام, استعلام اجرای فونداسیون بازارچه صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169505/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169513/استعلام-11-قلم-لوازم-رایانه'>استعلام 11 قلم لوازم رایانه  / استعلام, استعلام 11 قلم لوازم رایانه براساس لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169178/استعلام-تهیه-تامین-شارژ-و-سرویس-کپسول-های-اکسیژن-طبی-97-03-20'>استعلام  تهیه، تامین، شارژ و سرویس کپسول های اکسیژن طبی 97.03.20 / استعلام, استعلام  تهیه، تامین، شارژ و سرویس کپسول های اکسیژن طبی 97.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169190/مناقصه-خدمات-نگهداشت-فضای-سبز-درختان-گلها-و-گیاهان--'>مناقصه خدمات نگهداشت فضای سبز، درختان گلها و گیاهان... / فراخوان شناسایی پیمانکار ,مناقصه خدمات نگهداشت فضای سبز، درختان گلها و گیاهان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169200/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169208/فراخوان-عمومی-تعمیرات-بازوهای-بارگیری-اسکله-شرقی-و-غربی'>فراخوان عمومی تعمیرات بازوهای بارگیری اسکله شرقی و غربی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان عمومی تعمیرات بازوهای بارگیری اسکله شرقی و غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169217/استعلام-سیستم-کامپیوتری'>استعلام سیستم کامپیوتری / استعلام, سیستم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169227/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169236/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی ... / مناقصه، مناقصه تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169246/استعلام-عدس-پلویی'>استعلام عدس پلویی  / استعلام, استعلام عدس پلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169255/استعلام-وان--'>استعلام وان ... / استعلام , استعلام وان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169264/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-مدرسه-سه-کلاسه'>مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه سه کلاسه / مناقصه عمومی, مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه سه کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169273/مناقصه-امور-خدماتی-شهری'>مناقصه  امور خدماتی شهری / مناقصه امور خدماتی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169284/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169296/استعلام-لوله-1-2-با-فشار-اتمسفر-10'>استعلام لوله 1.2 با فشار اتمسفر 10 / استعلام , استعلام لوله 1.2 با فشار اتمسفر 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169306/همایش-مدیریت-منابع-و-مصارف'>همایش مدیریت منابع و مصارف / همایش مدیریت منابع و مصارف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169315/استعلام-خرید-دستگاه-sanstorage'>استعلام خرید دستگاه sanstorage / استعلام,استعلام خرید دستگاه sanstorage</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169325/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام  سایر حمل و نقل زمینی  / استعلام, استعلام  سایر حمل و نقل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169335/استعلام-اجرای-تعمیرات-در-اماکن-ورزشی'>استعلام اجرای تعمیرات در اماکن ورزشی / استعلام, استعلام اجرای تعمیرات در اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169346/استعلام-ماکت-جهت-انجام-تنفس-مصنوعی-و-ماساژ-قلب'>استعلام ماکت جهت انجام تنفس مصنوعی و ماساژ قلب / استعلام, استعلام ماکت جهت انجام تنفس مصنوعی و ماساژ قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169355/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام, استعلام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169365/استعلام-انتقال-سرویس-4-مگابیت'>استعلام انتقال سرویس 4 مگابیت / استعلام, استعلام انتقال سرویس 4 مگابیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169375/استعلام-کاشی-کاری-و-ساخت-ونصب-درب-و-تجهیزات-سرویس-بهداشتی'>استعلام کاشی کاری و ساخت ونصب درب و تجهیزات سرویس بهداشتی / استعلام, کاشی کاری و ساخت ونصب درب و تجهیزات سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169384/استعلام-2-ردیف-اقلام-یدکی-دستگاه-شارژ-مارک-FIVES-FILLING-CINETIC'>استعلام 2 ردیف اقلام یدکی دستگاه شارژ مارک FIVES FILLING CINETIC / استعلام , استعلام 2 ردیف اقلام یدکی دستگاه شارژ مارک FIVES FILLING CINETIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169395/استعلام-کوله-پشتی'>استعلام کوله پشتی / استعلام,استعلام کوله پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169405/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169415/استعلام-تهیه-20-دستگاه-دوربین-چشمی'>استعلام تهیه 20 دستگاه دوربین چشمی / استعلام, استعلام تهیه 20 دستگاه دوربین چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169426/استعلام-تابلو-برق-ایستاده'>استعلام تابلو برق ایستاده / استعلام, تابلو برق ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169436/استعلام-1-موتورسیکلت-کامل-زنده--'>استعلام 1- موتورسیکلت کامل زنده... / استعلام,1- موتورسیکلت کامل زنده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169445/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169455/مناقصه-انجام-خدمات-مربوط-به-امور-فنی-ایستگاهها-برق-و-حفاظت-از-زنگ'>مناقصه انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاهها، برق و حفاظت از زنگ / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاهها، برق و حفاظت از زنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169464/استعلام-حمل-ادوات-خطی--'>استعلام حمل ادوات خطی .. / استعلام, حمل ادوات خطی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169475/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-کلینیک'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی کلینیک / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی کلینیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169485/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169494/استعلام-گریس-پمپ-برقی-لینکلن'>استعلام گریس پمپ برقی لینکلن / استعلام, استعلام گریس پمپ برقی لینکلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169502/استعلام-کابل-برق-فشار-قوی-متوسط'>استعلام کابل برق فشار قوی متوسط   / استعلام, کابل برق فشار قوی متوسط  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169510/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-و--'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و ... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169518/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام,استعلام میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169526/استعلام-اسپیلت-کین-الکتریک'>استعلام اسپیلت کین الکتریک / استعلام, استعلام اسپیلت کین الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169535/استعلام-ده-عدد-تبلت'>استعلام ده عدد تبلت / استعلام, ده عدد تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169543/استعلام-چای-بسته-نیم-کلویی'>استعلام چای بسته نیم کلویی / استعلام, استعلام چای بسته نیم کلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169551/فراخوان-واگذاری-امور-مربوط-به-اداره-آب-و-فاضلاب--'>فراخوان واگذاری امور مربوط به اداره آب و فاضلاب...  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان واگذاری امور مربوط به اداره آب و فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168206/مناقصه-خرید-حمل-تخلیه-نصب-و-اجرای-چمن-مصنوعی-جهت-زمین-تمرینی--'>مناقصه خرید، حمل، تخلیه، نصب و اجرای چمن مصنوعی جهت زمین تمرینی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، تخلیه، نصب و اجرای چمن مصنوعی جهت زمین تمرینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168220/مناقصه-اجرای-دیچ'>مناقصه اجرای دیچ / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای دیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168230/استعلام-بازسازی-و-اصلاح-معادن'>استعلام بازسازی و اصلاح معادن / استعلام,بازسازی و اصلاح معادن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168243/استعلام-دستگاه-حشره-کش-برقی--'>استعلام دستگاه حشره کش برقی... / استعلام, استعلام دستگاه حشره کش برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168254/استعلام-شامپو--مایع-من-و--'>استعلام شامپو،  مایع من و ... / استعلام, شامپو،  مایع من و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168267/استعلام-اجرای-پوش-بر-روی-داربست--'>استعلام اجرای پوش بر روی داربست ... / استعلام , استعلام اجرای پوش بر روی داربست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168280/استعلام-پروژه-کابل-کشی-شبکه-و-نصب-تجهیزات-شبکه-ساختمان-دادگستری--'>استعلام پروژه کابل کشی شبکه و نصب تجهیزات شبکه ساختمان دادگستری... / استعلام,استعلام پروژه کابل کشی شبکه و نصب تجهیزات شبکه ساختمان دادگستری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168289/فراخوان-مناقصه-خرید-و-نصب-یکدستگاه-آسانسور'>فراخوان مناقصه خرید و نصب یکدستگاه آسانسور  / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید و نصب یکدستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168299/استعلام-ساخت-پارکینگ-وسیله-نقلیه-سواری-به-متراژ-40-مترمربع--'>استعلام ساخت پارکینگ وسیله نقلیه سواری به متراژ 40 مترمربع... / استعلام,استعلام ساخت پارکینگ وسیله نقلیه سواری به متراژ 40 مترمربع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168312/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-غواصی-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور غواصی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان اجاره یک فروند شناور غواصی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168323/استعلام-قطعات-سرور--'>استعلام قطعات سرور... / استعلام, استعلام قطعات سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168337/استعلام-حفر-چاه--'>استعلام حفر چاه ... / استعلام, استعلام حفر چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168348/استعلام-آجر-سفال'>استعلام آجر سفال / استعلام,استعلام آجر سفال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168357/استعلام-دیوار-کشی'>استعلام دیوار کشی  / استعلام,استعلام دیوار کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168366/استعلام-موتور-فن-ساراول--'>استعلام موتور فن ساراول... / استعلام,موتور فن ساراول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168377/فراخوان-بهسازی-و-آسفالت-محور-روستایی'>فراخوان بهسازی و آسفالت محور روستایی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده,فراخوان بهسازی و آسفالت محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168389/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168399/استعلام-ساخت-مدل-کارکردی-تجهیزات-مخابراتی--'>استعلام ساخت مدل کارکردی تجهیزات مخابراتی... / استعلام, استعلام ساخت مدل کارکردی تجهیزات مخابراتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168410/مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168420/مناقصه-تعمیر-و-تجهیز-ساختمانهای-ادارات--تجدید'>مناقصه تعمیر و تجهیز ساختمانهای ادارات.. تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر و تجهیز ساختمانهای ادارات.. تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168430/مناقصه-احداث-ادامه-بلوار--تجدید'>مناقصه احداث ادامه بلوار... تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه احداث ادامه بلوار... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168438/استعلام-جمع-آوری-سیم--'>استعلام جمع آوری سیم ... / استعلام , استعلام جمع آوری سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168452/استعلام-دوربین-مداربسته-CCTV'>استعلام دوربین مداربسته CCTV / استعلام, دوربین مداربسته CCTV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168463/استعلام-قرارداد-تامین-و-تجهیزات-(-اجرای-مانیتورینگ-)'>استعلام قرارداد تامین و تجهیزات ( اجرای مانیتورینگ ) / استعلام ,استعلام قرارداد تامین و تجهیزات ( اجرای مانیتورینگ )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168474/استعلام-بذر-ذرت'>استعلام بذر ذرت / استعلام,بذر ذرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168485/استعلام-قطعات-رایانه'>استعلام  قطعات رایانه  / استعلام, قطعات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168494/استعلام-تعمیرات-اساسی-سالن-های-ورزشی--'>استعلام تعمیرات اساسی سالن های ورزشی... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی سالن های ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168504/اصلاحیه-مناقصه-احداث-ساختمان-پاسگاه-محیط-بانی'>اصلاحیه مناقصه احداث ساختمان پاسگاه محیط بانی  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان پاسگاه محیط بانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168512/مناقصه-تکمیل-بخشی-از-مرکز-آموزش-هتلداری-(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل بخشی از مرکز آموزش هتلداری (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه تکمیل بخشی از مرکز آموزش هتلداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168520/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-طرح-جنگل-کاری--'>استعلام مراقبت و نگهداری از طرح جنگل کاری ... / استعلام , استعلام مراقبت و نگهداری از طرح جنگل کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168530/استعلام-عملیات-لوله-گذاری-و-نصب-انشعابات-شهرک--'>استعلام عملیات لوله گذاری و نصب انشعابات شهرک ... / استعلام, عملیات لوله گذاری و نصب انشعابات شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168540/استعلام-تک-لبه-50-50-جهت-امور-عمرانی'>استعلام تک لبه 50*50  جهت امور عمرانی  / استعلام, تک لبه 50*50  جهت امور عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168551/استعلام-خرید-صندلی-دسته-دار--'>استعلام خرید صندلی دسته دار... / استعلام,خرید صندلی دسته دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168562/فراخوان-احداث-یک-باب-زمین-چمن-مصنوعی-شماره-4'>فراخوان احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره 4 / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168572/مناقصه-واگذاری-امور-نظافت-بیمارستان-و-دانشکده'>مناقصه واگذاری امور نظافت بیمارستان و دانشکده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور نظافت بیمارستان و دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168583/استعلام-تعمیرات-اساسی-سالن'>استعلام تعمیرات اساسی سالن / استعلام,تعمیرات اساسی سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168593/اصلاحیه-مناقصه-احداث-تقاطع-غیر-همسطح'>اصلاحیه مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168602/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168611/استعلام-خرید-کولر-اسپلیت-18000--'>استعلام خرید کولر اسپلیت 18000... / استعلام, استعلام خرید کولر اسپلیت 18000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168625/فراخوان-راهبری-و-نگهداری-شبکه-و-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان راهبری و نگهداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان راهبری و نگهداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168634/استعلام-عملیات-دستمزد-اجرایی-فن-کوئل--'>استعلام عملیات دستمزد اجرایی فن کوئل ... / استعلام , استعلام عملیات دستمزد اجرایی فن کوئل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168643/مناقصه-تکمیل-سقاخانه'>مناقصه تکمیل سقاخانه  / مناقصه , مناقصه تکمیل سقاخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168659/مناقصه-عملیات-دیوارکشی-پارکینگ-توفیفی-و-گلخانه'>مناقصه عملیات دیوارکشی پارکینگ توفیفی و گلخانه / مناقصه، مناقصه عملیات دیوارکشی پارکینگ توفیفی و گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168669/استعلام-فنس-کشی-اطراف-استادسراهای-9-و-20-واحدی-دانشکده--'>استعلام  فنس کشی اطراف استادسراهای 9 و 20 واحدی دانشکده ... / استعلام, فنس کشی اطراف استادسراهای 9 و 20 واحدی دانشکده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168682/استعلام-کامپیوتر-کامل-8-دستگاه'>استعلام کامپیوتر کامل 8 دستگاه / استعلام,کامپیوتر کامل 8 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168695/استعلام-3-عدد-کیس-کامپیوتر'>استعلام 3 عدد کیس کامپیوتر / استعلام,استعلام 3 عدد کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168709/استعلام-اجاره-13-دستگاه-خودرو-جهت-امور-اداری'>استعلام اجاره 13 دستگاه خودرو جهت امور اداری / استعلام,استعلام اجاره 13 دستگاه خودرو جهت امور اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168721/استعلام-الکتروپمپ-لجن-کش'>استعلام الکتروپمپ لجن کش / استعلام, الکتروپمپ لجن کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168732/مناقصه-ایجاد-شبکه-جمع-آوری-آبهای-سطحی-معابر'>مناقصه ایجاد شبکه جمع آوری آبهای سطحی معابر / اگهی مناقصه , مناقصه ایجاد شبکه جمع آوری آبهای سطحی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168744/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168753/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-پست-400-63-کیلوولت'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 400/63 کیلوولت / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 400/63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168765/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168777/استعلام-یک-دستگاه-پرینتر-رنگی-و-یک-دستگاه-اسکنر'>استعلام  یک دستگاه پرینتر رنگی و یک دستگاه اسکنر / استعلام, یک دستگاه پرینتر رنگی و یک دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168788/استعلام-تجهیزات-آموزشی'>استعلام تجهیزات آموزشی  / استعلام,استعلام تجهیزات آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168800/استعلام-اجرت-پیچ-و-رول-پلاک-سنگ-نما'>استعلام اجرت پیچ و رول پلاک سنگ نما / استعلام,استعلام اجرت پیچ و رول پلاک سنگ نما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168812/مناقصه-تامین-مواد-شیمیایی-مورد-نیاز-جهت-پروژه-20-حلقه-چاه'>مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20 حلقه چاه / آگهی مناقصه, مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20 حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168823/استعلام-انجام-تعمیرات-ساختمان-اکسیژن-ساز-بیمارستان'>استعلام انجام تعمیرات ساختمان اکسیژن ساز بیمارستان / استعلام , استعلام انجام تعمیرات ساختمان اکسیژن ساز بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168835/استعلام-تولید-سایر-تجهیزات-برقی--'>استعلام تولید سایر تجهیزات برقی... / استعلام, استعلام تولید سایر تجهیزات برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168846/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مرمت-و-بازسازی-دیوار-محوطه-پست'>فراخوان ارزیابی کیفی مرمت و بازسازی دیوار محوطه پست / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مرمت و بازسازی دیوار محوطه پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168856/مناقصه-عمومی-تخلیه-جمع-آوری-و-حمل-نخاله-ها-و-ضایعات-ساختمانی--'>مناقصه عمومی تخلیه جمع آوری و حمل نخاله ها و ضایعات ساختمانی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تخلیه جمع آوری و حمل نخاله ها و ضایعات ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168867/مناقصه-امور-شستشوی-و-رنگ-آمیزی-نمای-خارجی-ساختمانهای-مجتمع'>مناقصه امور شستشوی و  رنگ آمیزی نمای خارجی ساختمانهای مجتمع  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه امور شستشوی و  رنگ آمیزی نمای خارجی ساختمانهای مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168879/فراخوان-مناقصه-بازسازی-قطعات-یدکی-شش-دستگاه-جراثقال--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بازسازی قطعات یدکی شش دستگاه جراثقال - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه بازسازی قطعات یدکی شش دستگاه جراثقال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168889/استعلام-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-از-چاه-تا-مخزن-روستای'>استعلام  عملیات اجرای خط انتقال آب از چاه تا مخزن روستای / استعلام, عملیات اجرای خط انتقال آب از چاه تا مخزن روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168901/مناقصه-خرید-P-F-MH-TOP-DRIVE'>مناقصه خرید P/F MH TOP DRIVE / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید P/F MH TOP DRIVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168911/مناقصه-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر-شهری'>مناقصه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری / مناقصه ، مناقصه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168929/استعلام-کاغذ-جلد-لوح-تقدیر--'>استعلام کاغذ جلد لوح تقدیر... / استعلام,کاغذ جلد لوح تقدیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168940/مناقصه-سرمایه-گذاری-تامین-تجهیز-و-نگهداری-امور-حمل-و-نقل-مسافر--(نوبت-دوم-ـ-مرحله-دوم)'>مناقصه سرمایه گذاری، تامین، تجهیز و نگهداری امور حمل و نقل مسافر... (نوبت دوم ـ مرحله دوم) / مناقصه سرمایه گذاری، تامین، تجهیز و نگهداری امور حمل و نقل مسافر... (نوبت دوم ـ مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168958/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت معابر روستا نوبت دوم / مناقصه , مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت معابر روستا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168968/استعلام-تعمیر-کامل-لودر-W90-شامل-موتور--اتاق--گیربکس-و--'>استعلام  تعمیر کامل لودر W90 شامل موتور - اتاق - گیربکس  و ... / استعلام, تعمیر کامل لودر W90 شامل موتور - اتاق - گیربکس  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168981/اصلاحیه-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-حجمی'>اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی حجمی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168992/استعلام-تهیه-طرح-تلفیقی-مرتع-داری-و-بهره-برداری-از-محصولات-فرعی'>استعلام تهیه طرح تلفیقی مرتع داری و بهره برداری از محصولات فرعی  / استعلام,استعلام تهیه طرح تلفیقی مرتع داری و بهره برداری از محصولات فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169006/فراخوان-ارزیابی-کیفی-به-خدمات-عمومی-به-صورت-حجمی-شامل-امور-خدمات-پشتیبانی'>فراخوان ارزیابی کیفی به خدمات عمومی به صورت حجمی -شامل امور خدمات پشتیبانی / فراخوان ،فراخوان ارزیابی کیفی به خدمات عمومی به صورت حجمی -شامل امور خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169019/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام,استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169029/استعلام-کیف-کارت-عابر-بانک'>استعلام کیف کارت عابر بانک / استعلام, کیف کارت عابر بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169042/استعلام-تعویض-رفع-نقص-اعلان-حریق'>استعلام تعویض، رفع نقص اعلان حریق / استعلام, تعویض، رفع نقص اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169056/استعلام-اتمام-ساختمان'>استعلام  اتمام ساختمان  / استعلام, اتمام ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169074/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی  / استعلام, خرید و نصب چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169089/استعلام-ماژول-پاور--'>استعلام ماژول پاور ... / استعلام , استعلام ماژول پاور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169104/استعلام-ورقهای-نایلون--لوازم-یدکی-ابزار-کلتی-و--'>استعلام ورقهای نایلون ، لوازم یدکی ابزار کلتی و... / استعلام, استعلام ورقهای نایلون ، لوازم یدکی ابزار کلتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169115/استعلام-حصیر'>استعلام حصیر / استعلام ,استعلام حصیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169128/استعلام-آجر-فشاری'>استعلام آجر فشاری  / استعلام, آجر فشاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169137/استعلام-حمل-و-نقل-1000-تن-ذرت-داخلی'>استعلام حمل و نقل 1000 تن ذرت داخلی / استعلام, حمل و نقل 1000 تن ذرت داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169146/آگهی-ارزیابی-کیفی-خرید-لوازم-دستگاه-TACK-DXPANDING'>آگهی ارزیابی کیفی خرید لوازم دستگاه TACK DXPANDING / آگهی ارزیابی کیفی, آگهی ارزیابی کیفی خرید لوازم دستگاه TACK DXPANDING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169155/استعلام-تعمیرات-اساسی-سالن-های-ورزشی'>استعلام  تعمیرات اساسی سالن های ورزشی / استعلام, تعمیرات اساسی سالن های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169170/استعلام-بوته-تفلنی----سایت-ستاد'>استعلام بوته تفلنی ... , سایت ستاد / استعلام , استعلام بوته تفلنی ... , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169183/استعلام-بذر--'>استعلام بذر ... / استعلام , استعلام بذر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169193/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی  / استعلام, کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169202/استعلام-بی-سیم-دستی-و-سیار-و-تکرار-کننده--سامانه-ستاد'>استعلام بی سیم دستی و سیار و تکرار کننده , سامانه ستاد / استعلام, استعلام بی سیم دستی و سیار و تکرار کننده  , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169211/مناقصه-P-F-ELECTRICAL-EQUIPMENT-GEC-ALSTOM'> مناقصه P/F:ELECTRICAL EQUIPMENT GEC ALSTOM  / مناقصه P/F:ELECTRICAL EQUIPMENT GEC ALSTOM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169219/مناقصه-عمومی-پروژه-آبرسانی-به-روستاها'>مناقصه عمومی پروژه آبرسانی به روستاها / مناقصه , مناقصه عمومی پروژه آبرسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169229/استعلام-اندازه-گیری-استحکام-قالب'>استعلام اندازه گیری استحکام قالب  / استعلام, استعلام اندازه گیری استحکام قالب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169238/استعلام-کارت-استخر'>استعلام کارت استخر / استعلام, کارت استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169248/اولین-همایش-و-فناوری-اطلاعات-ارتقا-سلامت'>اولین همایش و فناوری اطلاعات ارتقا سلامت / اولین همایش و فناوری اطلاعات ارتقا سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169258/استعلام-کولر-دو-تیکه-30-هزار-ایرانی'>استعلام کولر دو تیکه 30 هزار ایرانی  / استعلام, استعلام کولر دو تیکه 30 هزار ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169266/استعلام-سیم-برق-افشان-NYAF--'>استعلام سیم برق افشان NYAF... / استعلام,سیم برق افشان NYAF...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169277/استعلام-سرکابل--'>استعلام سرکابل ... / استعلام , استعلام سرکابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169286/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-گازی'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن گازی  / فراخوان مناقصه عمومی, ممناقصه خرید لوله پلی اتیلن گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169298/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169308/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-ذخیره-سازی'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم ذخیره سازی / مناقصه , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169318/استعلام-عصا-زیر-بغل'>استعلام عصا زیر بغل / استعلام ,استعلام عصا زیر بغل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169328/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169337/استعلام-اجرای-عملیات-احداث-رختکن-زمین-فوتبال'>استعلام  اجرای عملیات احداث رختکن زمین فوتبال / استعلام, استعلام  اجرای عملیات احداث رختکن زمین فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169348/استعلام-بهمراه-لایسنس-یکساله-Fotigate-800D'>استعلام بهمراه لایسنس یکساله Fotigate 800D / استعلام, بهمراه لایسنس یکساله Fotigate 800D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169358/استعلام-Laptop-lenovo-IDEAPAD-Y700-D'>استعلام Laptop lenovo IDEAPAD Y700-D / استعلام, استعلام Laptop lenovo IDEAPAD Y700-D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169367/ارزیابی-کیفی-خدمات-تخلیه-و-بارگیری--بسته-بندی--تنطیفات--'>ارزیابی کیفی خدمات تخلیه و بارگیری ، بسته بندی ، تنطیفات.... / اگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی خدمات تخلیه و بارگیری ، بسته بندی ، تنطیفات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169377/استعلام-صندلی-چرخ-دار-کارشناسی'>استعلام صندلی چرخ دار کارشناسی / استعلام , استعلام صندلی چرخ دار کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169387/استعلام-حوله-استخری'>استعلام حوله استخری  / استعلام, حوله استخری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169397/استعلام-خرید-چوب-جنگلی'>استعلام خرید چوب جنگلی  / استعلام, استعلام خرید چوب جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169407/سیزدهمین-همایش-پژوهش-های-نوین-در-علوم-فناوری'>سیزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم فناوری / سیزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169418/استعلام-درب-ضد-آب'>استعلام درب ضد آب / استعلام, استعلام درب ضد آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169430/استعلام-CPU--'>استعلام CPU ... / استعلام , استعلام CPU ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169438/دوازدهمین-کنگره-بین-المللی-میکروب-شناسی-بالینی-ایران'>دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران / دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169447/استعلام-میز-مدیریتی'>استعلام  میز مدیریتی / استعلام,استعلام  میز مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169457/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-مخابرات'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم مخابرات  / استعلام, تعمیر و نگهداری سیستم مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168201/استعلام-تابلو-سافت-استارت'>استعلام تابلو سافت استارت / استعلام,استعلام تابلو سافت استارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168213/استعلام-پلی-کربنات-(شیشه-نشکن)'>استعلام پلی کربنات (شیشه نشکن)  / استعلام, پلی کربنات (شیشه نشکن) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168224/مناقصه-عمومی-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-کابل--'>مناقصه عمومی نگهداری و بازسازی شبکه کابل ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نگهداری و بازسازی شبکه کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168237/استعلام-تجهیزات-آموزشی--'>استعلام تجهیزات آموزشی ... / استعلام , استعلام تجهیزات آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168250/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-آسفالت-و-لکه-گیری-معابر'>تجدید مناقصه عملیات اجرای آسفالت و لکه گیری معابر  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرای آسفالت و لکه گیری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168263/استعلام-دریچه-منهول-فاضلابی-به-قطر-60-سانتی-متر'>استعلام دریچه منهول فاضلابی به قطر 60 سانتی متر / استعلام,استعلام دریچه منهول فاضلابی به قطر 60 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168274/استعلام-کولر-آبی-8000-آبسال'>استعلام کولر آبی 8000 آبسال / استعلام,استعلام کولر آبی 8000 آبسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168285/مناقصه-انجام-خدمات-امور-خوابگاه-ها-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انجام خدمات امور خوابگاه ها و حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات امور خوابگاه ها و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168294/استعلام-قرارداد-نگهداری-کالا-و-تخلیه-و-بارگیری-در-سردخانه'>استعلام  قرارداد نگهداری کالا و تخلیه و بارگیری در سردخانه  / استعلام, قرارداد نگهداری کالا و تخلیه و بارگیری در سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168307/مناقصه-ارائه-خدمات-نقلیه-خودروئی-سنگین-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات نقلیه خودروئی سنگین- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات نقلیه خودروئی سنگین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168317/استعلام-دریچه-منهول-فاضلابی'>استعلام دریچه منهول فاضلابی / استعلام,استعلام دریچه منهول فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168333/مناقصه-تهیه-و-اجرای-نقاشی-یک-برج-30-طبقه'>مناقصه  تهیه و اجرای نقاشی یک برج 30 طبقه / مناقصه, مناقصه  تهیه و اجرای نقاشی یک برج 30 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168343/مناقصه-انواع-دستکش-شامل-دستکش-ساق-بلند'>مناقصه انواع دستکش شامل دستکش ساق بلند / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انواع دستکش شامل دستکش ساق بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168353/استعلام-قرارداد-تامین-و-تجهیزات--'>استعلام قرارداد تامین و تجهیزات... / استعلام,قرارداد تامین و تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168362/استعلام-آسفالت'>استعلام آسفالت / استعلام,استعلام آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168372/مناقصه-26000-تن-پیچ-شش-گوش'>مناقصه  26000 تن پیچ شش گوش / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  26000 تن پیچ شش گوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168382/استعلام-قرارداد-تامین-و-تجهیزات'>استعلام قرارداد تامین و تجهیزات  / استعلام,استعلام قرارداد تامین و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168394/استعلام-خرید-سم'>استعلام خرید سم / استعلام,خرید سم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168405/مناقصه-امور-خدمات--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168416/مناقصه-خرید-کابل'>مناقصه  خرید کابل  / مناقصه، مناقصه  خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168425/استعلام-سیستم-صوتی--'>استعلام سیستم صوتی... / استعلام,سیستم صوتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168434/استعلام-8-دستگاه-ترمومتر-نفوذی-مته-دار-و-16-دستگاه-بدون-مته--'>استعلام 8 دستگاه ترمومتر نفوذی مته دار و 16 دستگاه بدون مته ... / استعلام ,استعلام 8 دستگاه ترمومتر نفوذی مته دار و 16 دستگاه بدون مته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168444/استعلام-پروژسترون-دامی--'>استعلام پروژسترون دامی ... / استعلام, استعلام پروژسترون دامی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168456/استعلام-سیستم-لپ-تاپ-ایسوس--'>استعلام سیستم لپ تاپ ایسوس... / استعلام,سیستم لپ تاپ ایسوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168468/مناقصه-خرید-کیس-کامپیوتر-و-ویدئو-پروژکتور-97-3-20'>مناقصه خرید کیس کامپیوتر و ویدئو پروژکتور-97.3.20 / مناقصه، مناقصه خرید کیس کامپیوتر و ویدئو پروژکتور-97.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168480/مناقصه-عمومی-اجرای-انشعابات-پراکنده-فاضلاب'>مناقصه عمومی اجرای انشعابات پراکنده فاضلاب / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای انشعابات پراکنده فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168490/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیف-ساختمان-ها-و--'>مناقصه انجام خدمات تنظیف ساختمان ها و ... / مناقصه انجام خدمات تنظیف ساختمان ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168498/مناقصه-خرید-سیستم-کامپیوتر--ویدئو-پروژکتور-و-لپ-تاپ-97-3-20'>مناقصه خرید سیستم کامپیوتر ، ویدئو پروژکتور و لپ تاپ -97.3.20 / مناقصه، مناقصه خرید سیستم کامپیوتر ، ویدئو پروژکتور و لپ تاپ-97.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168508/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام,استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168516/مناقصه-حصارکشی-بتنی-محوطه-سالن-ورزشی--'>مناقصه حصارکشی بتنی محوطه سالن ورزشی... / مناقصه عمومی تک مرحله ای, مناقصه حصارکشی بتنی محوطه سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168525/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168536/استعلام-پروژستون-دامی--'>استعلام پروژستون دامی... / استعلام, استعلام پروژستون دامی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168547/مناقصه-کلیه-عملیات-تامین-مصالح-و-اجرای-ساختمان-پست-برق'>مناقصه  کلیه عملیات تامین مصالح و اجرای ساختمان پست برق / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه  کلیه عملیات تامین مصالح و اجرای ساختمان پست برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168556/اصلاحیه-مناقصه-احداث-سالن-ورزشهای-زورخانه-ای'>اصلاحیه مناقصه احداث سالن ورزشهای زورخانه ای / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه  احداث سالن ورزشهای زورخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168568/استعلام-موتور-آسانسور--'>استعلام موتور آسانسور... / استعلام, استعلام موتور آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168579/شانزدهمین-جشنواره-بین-المللی-امام-رضا'>شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا  / شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168589/فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-شبکه-تغذیه-و-توزیع-گاز--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای اصلاح شبکه تغذیه و توزیع گاز - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح شبکه تغذیه و توزیع گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168597/استعلام-چاپ--'>استعلام چاپ ... / استعلام , استعلام چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168607/استعلام-پد-چشم--دستگاه-فشارسنج--'>استعلام پد چشم ، دستگاه فشارسنج... / استعلام،استعلام پد چشم ، دستگاه فشارسنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168618/استعلام-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام اجرای لوله گذاری / استعلام,اجرای لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168630/مناقصه-احداث-ساختمان-جنبی-و-تکميل-سالن-ورزشی-97-3-20'>مناقصه احداث ساختمان جنبی و تکميل سالن ورزشی-97.3.20 / مناقصه, مناقصه احداث ساختمان جنبی و تکميل سالن ورزشی-97.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168639/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-پارک-محله-ای--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه احداث پارک محله ای - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه احداث پارک محله ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168649/مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'> مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری / آگهی فراخوان , مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168664/استعلام-فهرست-بهای-واحد-پایه-رشته-تاسیسات-مکانیکی--'>استعلام فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی ... / استعلام , استعلام فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168676/فراخوان-تعمیر-جرثقیل'>فراخوان تعمیر جرثقیل / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان تعمیر جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168688/استعلام-تلفن-همراه-ماهواره-ای--'>استعلام تلفن همراه ماهواره ای... / استعلام,استعلام تلفن همراه ماهواره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168700/استعلام-ماری-نور-مدل-لدیوم---'>استعلام ماری نور مدل لدیوم .... / استعلام, ماری نور مدل لدیوم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168716/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168725/مناقصه-عملیات-تهیه-و-ساخت-و-نصب-پل-هوایی-عابر-پیاده---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168738/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168748/مناقصه-واگذاری-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168760/استعلام-تعمیر-و-بازسازی--'>استعلام تعمیر و بازسازی ... / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168771/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام, استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168783/مناقصه-خرید-کانکس-آژانس-های-دوچرخه'>مناقصه خرید کانکس آژانس های دوچرخه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کانکس آژانس های دوچرخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168793/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-جنگل-کاری--'>استعلام مراقبت و نگهداری جنگل کاری ... / استعلام , استعلام مراقبت و نگهداری جنگل کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168806/مناقصه-ادامه-اجرای-روسازی-بتن-غلتکی-و-آسفالت-محور-سه-راهی-پلاژ-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه ادامه اجرای روسازی بتن غلتکی و آسفالت محور سه راهی پلاژ سازی...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه ادامه اجرای روسازی بتن غلتکی و آسفالت محور سه راهی پلاژ سازی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168816/استعلام-اجرت-جوشکاری--'>استعلام اجرت جوشکاری ... / استعلام , استعلام اجرت جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168828/مناقصه-خرید-محور-اصلی-تاپ-درایو-وارکو-نوبت-دوم'>مناقصه خرید محور اصلی تاپ درایو وارکو نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید محور اصلی تاپ درایو وارکو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168841/آگهی-مناقصه-یک-مرحله-ای-خرید-مواد-اولیه-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه یک مرحله ای  خرید مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع- نوبت  دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ،آگهی مناقصه یک مرحله ای  خرید مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168851/استعلام-انجام-خدمات-نقلیه--'>استعلام انجام خدمات نقلیه ... / استعلام , استعلام انجام خدمات نقلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168861/آگهی-مناقصه-یک-مرحله-ای-واگذاری-مدیریت--اسکان-و-خدمات-خوابگاه-ها-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه یک مرحله ای  واگذاری مدیریت ، اسکان و خدمات خوابگاه ها- نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ،آگهی مناقصه یک مرحله ای  واگذاری مدیریت ، اسکان و خدمات خوابگاه ها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168872/تجدید-آگهی-مناقصه-هدایت-و-دفع-آب-های-سطحی'>تجدید آگهی مناقصه هدایت و دفع آب های سطحی / تجدید آگهی , تجدید آگهی مناقصه هدایت و دفع آب های سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168885/استعلام-تکمیل-ساختمان-اداره-ثبت-اسناد-و-املاک'>استعلام تکمیل ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک / استعلام,استعلام تکمیل ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168896/تجدید-مناقصه-خرید-اقلام-تجهیزات-مکانیکال-ایستگاه--'>تجدید مناقصه خرید اقلام تجهیزات مکانیکال ایستگاه... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید اقلام تجهیزات مکانیکال ایستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168907/استعلام-مانیتور-24-اینچ--'>استعلام مانیتور 24 اینچ... / استعلام,مانیتور 24 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168924/استعلام-کابل-برق--'>استعلام کابل برق ... / استعلام, استعلام کابل برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168935/فراخوان-شناسایی-بکارگیری-راه-بندهای-هیدرولیکی-هوشمند--'>فراخوان شناسایی بکارگیری راه بندهای هیدرولیکی هوشمند... / مناقصه, فراخوان شناسایی بکارگیری راه بندهای هیدرولیکی هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168948/استعلام-خرید-50-عدد-باطری-65-آمپر'>استعلام خرید 50 عدد باطری 65 آمپر / استعلام, خرید 50 عدد باطری 65 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168962/استعلام-سرعت-گیر-کوچک-5-90'>استعلام سرعت گیر کوچک 5*90 / استعلام,استعلام سرعت گیر کوچک 5*90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168975/مناقصه-عملیات-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-چاپ-اول'>مناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت  چاپ اول  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168988/مناقصه-فعالیت-های-پشتیبانی-و-خدماتی'>مناقصه  فعالیت های پشتیبانی و خدماتی / مناقصه عمومی, مناقصه  فعالیت های پشتیبانی و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168999/استعلام-انجام-امور-تایپ--'>استعلام انجام امور تایپ ... / استعلام , استعلام انجام امور تایپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169014/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام, استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169024/مناقصه-امورات-پشتیبانی-و-نگهداشت-سخت-افزار'>مناقصه امورات پشتیبانی و نگهداشت سخت افزار / آگهی مناقصه , مناقصه امورات پشتیبانی و نگهداشت سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169033/استعلام-کیس-کامل-رایانه-با-لوازم-جانبی--'>استعلام کیس کامل رایانه با لوازم جانبی... / استعلام, استعلام کیس کامل رایانه با لوازم جانبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169048/استعلام-دستگاه-بسته-بندی--'>استعلام دستگاه بسته بندی ... / استعلام , استعلام دستگاه بسته بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169060/استعلام-چاپگر-کامپیوتر'>استعلام چاپگر کامپیوتر / استعلام, چاپگر کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169080/مناقصه-تهیه-ادوات-و-تجهیزات-آب-و-هواشناسی'>مناقصه تهیه ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی / مناقصه تهیه ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169096/استعلام-مرمت-موزه-شهر'>استعلام مرمت موزه شهر / استعلام, مرمت موزه شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169110/استعلام-دیتا-پرژکتور'>استعلام دیتا پرژکتور / استعلام, دیتا پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169122/مناقصه-خرید-چمن-مصنوعی'>مناقصه خرید چمن مصنوعی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169133/استعلام-سرنگ-اتوماتیک-1-میلی-لیتری'>استعلام سرنگ اتوماتیک 1 میلی لیتری / استعلام,استعلام سرنگ اتوماتیک 1 میلی لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169141/تجدید-مناقصه-اداره-امور-انبار-نفت'>تجدید مناقصه اداره امور انبار نفت  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اداره امور انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169151/استعلام-اصلاح-شبکه-توزیع-آب'>استعلام اصلاح شبکه توزیع آب  / استعلام, اصلاح شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169163/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی-و-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام لوازم مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169176/مناقصه-پژوهش-مطالعه-فراگیر-و-تهیه-نقشه-استانی'>مناقصه پژوهش مطالعه فراگیر و تهیه نقشه استانی  / مناقصه، مناقصه پژوهش مطالعه فراگیر و تهیه نقشه استانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169187/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام, دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169198/استعلام-نورپردازی--'>استعلام نورپردازی ... / استعلام , استعلام نورپردازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169206/استعلام-پمپ-رسوب-زدایی'>استعلام پمپ رسوب زدایی  / استعلام , استعلام پمپ رسوب زدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169215/استعلام-سوند-دو-راه-فولی-بالن-دار'>استعلام سوند دو راه فولی بالن دار / استعلام, استعلام سوند دو راه فولی بالن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169224/استعلام-نرم-افزار-داشبورد-مدیریتی'>استعلام نرم افزار داشبورد مدیریتی  / استعلام, نرم افزار داشبورد مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169233/آگهی-فراخوان-مناقصه-SCREW-COMPRESSOR-AIR-PACK'>آگهی فراخوان مناقصه SCREW COMPRESSOR AIR PACK / آگهی فراخوان مناقصه ، آگهی فراخوان مناقصه SCREW COMPRESSOR AIR PACK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169243/استعلام-تعمیرات-اساسی-مامور-سرای-پست--'>استعلام تعمیرات اساسی مامور سرای پست... / استعلام,تعمیرات اساسی مامور سرای پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169253/استعلام-ماشین-خواص-مکانیکی-ماسه-دیجیتالی'>استعلام ماشین خواص مکانیکی ماسه دیجیتالی / استعلام, استعلام ماشین خواص مکانیکی ماسه دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169262/دومین-کنفرانس-ملی-کارآفرینی-دانشگاه-صنعتی-شریف'>دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف / دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169271/نهمین-همایش-ملی-فیزیک-دانشگاه-پیام-نور'>نهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور / نهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169282/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-و-تعمیرات-سالن-2000-نفره'>مناقصه اصلاح و بازسازی و تعمیرات سالن 2000 نفره / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و بازسازی و تعمیرات سالن 2000 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169293/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام, استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169304/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-6-دستگاه-الکترو-موتور'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید 6 دستگاه الکترو موتور  / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید 6 دستگاه الکترو موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169313/استعلام-خرید-قطعات-و-لوازم-دستگاه-آب-شیرین-کن--'>استعلام خرید قطعات و لوازم دستگاه آب شیرین کن... / استعلام, استعلام خرید قطعات و لوازم دستگاه آب شیرین کن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169322/استعلام-چاپ-200-هزار-برگ-تراکت-تبلیغاتی-مالیاتی'>استعلام چاپ 200 هزار برگ تراکت تبلیغاتی مالیاتی / استعلام, استعلام چاپ 200 هزار برگ تراکت تبلیغاتی مالیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169332/استعلام-اجرای-احداث-مخزن'>استعلام اجرای احداث مخزن  / استعلام,استعلام اجرای احداث مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169342/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام, استعلام یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169352/استعلام-تعمیرات-اساسی-مامور-سرای-پست--'>استعلام تعمیرات اساسی مامور سرای پست ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مامور سرای پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169362/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-خودرو--'>استعلام دستگاه عیب یاب خودرو .. / استعلام , استعلام دستگاه عیب یاب خودرو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169373/استعلام-کنداسور--'>استعلام کنداسور ... / استعلام , استعلام کنداسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169381/استعلام-مایع-سفید-کننده-بشکه'>استعلام مایع سفید کننده بشکه  / استعلام,استعلام مایع سفید کننده بشکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169392/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-ادوات-و-تجهیزات-آب-و-هواشناسی'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169403/استعلام-تهیه-تجهیزات-سیستم-نگهبانی-هوشیار'>استعلام تهیه تجهیزات سیستم نگهبانی هوشیار / استعلام, تهیه تجهیزات سیستم نگهبانی هوشیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169413/استعلام-خرید-سم-کارته-زئون-5-لیتر--'>استعلام خرید سم کارته زئون 5 لیتر... / استعلام,خرید سم کارته زئون 5 لیتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169424/استعلام-اجرای-روشنایی--'>استعلام اجرای روشنایی... / استعلام, استعلام اجرای روشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169434/مناقصه-PARTS-FOR-NATIONAL-ROTARY-TABLE-MODEL-A'>مناقصه PARTS FOR NATIONAL ROTARY TABLE MODEL A / مناقصه , مناقصه PARTS FOR NATIONAL ROTARY TABLE MODEL A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169443/استعلام-برگزاری-کلاس-های-آموزش-های-ترویج-و-انتقال-یافته-های-کشاورزی'>استعلام برگزاری کلاس های آموزش های ترویج و انتقال یافته های کشاورزی / استعلام, برگزاری کلاس های آموزش های ترویج و انتقال یافته های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169509/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-مورد-نیاز'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169517/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169525/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>فراخوان مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان  / مناقصه, فراخوان مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169534/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-SNAPSERVER'>استعلام دستگاه ذخیره ساز SNAPSERVER / استعلام,استعلام دستگاه ذخیره ساز SNAPSERVER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169542/استعلام-دستگاه-زیلو-و-جاجیم-بافی'>استعلام دستگاه زیلو و جاجیم بافی / استعلام, استعلام دستگاه زیلو و جاجیم بافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169550/استعلام-دستگاه-برش-MDF-و-حکاکی'>استعلام دستگاه برش MDF و حکاکی / استعلام, استعلام دستگاه برش MDF و حکاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169558/استعلام-نصب-درب-و-پنجره-upvc'>استعلام  نصب درب و پنجره upvc / استعلام, نصب درب و پنجره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169567/استعلام-خرید-لوله-16-پلی-اتیلن-4-اتمسفر-P80'>استعلام خرید لوله 16 پلی اتیلن 4 اتمسفر P80 / استعلام , استعلام خرید لوله 16 پلی اتیلن 4 اتمسفر P80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169575/استعلام-تعمیرات-مدارس-متوسطه'>استعلام تعمیرات مدارس متوسطه  / استعلام , استعلام تعمیرات مدارس متوسطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169583/استعلام-سنگ--'>استعلام سنگ ... / استعلام , استعلام سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167761/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-طبقه-اول-مساحت-219-7متر'>مزایده یک دانگ مشاع از اپارتمان طبقه اول مساحت 219.7متر  / مزایده یک دانگ مشاع از اپارتمان طبقه اول مساحت 219.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167776/مزایده-زمین-مساحت-2500متر'>مزایده زمین مساحت 2500متر / مزایده زمین مساحت 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167788/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر  / مزایده, مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167801/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-بخش-هجده-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ باغ مشجر بخش هجده کرمان نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشجر بخش هجده کرمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167816/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره املاک مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره املاک مازاد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167827/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-647متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 647متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 647متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167845/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-هر-کدام-258متر'>مزایده فروش 4 قطعه زمین هر کدام 258متر / مزایده ,مزایده فروش 4 قطعه زمین هر کدام 258متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167860/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-5000متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 5000متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده زمین کشاورزی مساحت 5000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167875/مزایده-یک-دستگاه-بالمیل'>مزایده یک دستگاه بالمیل / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه بالمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167890/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-28-62متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان 28.62متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت اعیان 28.62متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167904/مزایده-تعداد-21-دستگاه-خودروی-تاکسی-فولکس'>مزایده  تعداد 21 دستگاه خودروی تاکسی فولکس  / آگهی مزایده,مزایده  تعداد 21 دستگاه خودروی تاکسی فولکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167930/مزایده-گاو-آبستن-و--'>مزایده گاو آبستن و ... / آگهی مزایده , مزایده گاو آبستن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167949/مزایده-اجاره-منابع-درآمدی-پارک'>مزایده اجاره منابع درآمدی پارک / آگهی مزایده , مزایده اجاره منابع درآمدی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167978/مزایده-ملک-مشاع-یک-قطعه-زمین-مساحت-490-متر'>مزایده ملک مشاع یک قطعه زمین مساحت 490 متر  / مزایده ,مزایده ملک مشاع یک قطعه زمین مساحت 490 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167992/مزایده-پلاک-ثبتی-1640-فرعی-از-یک-بخش-هشت-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 1640 فرعی از یک بخش هشت نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 1640 فرعی از یک بخش هشت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168011/اصلاحیه-مزایده-زمین'>اصلاحیه مزایده زمین  / اصلاحیه مزایده,مزایده زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168034/مزایده-زمین-مساحت-10-153متر-یک-خوابه'>مزایده زمین مساحت 10.153متر یک خوابه  / مزایده ,مزایده زمین مساحت 10.153متر یک خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168060/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-هوای-فشرده-و--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده و... نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده و...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168082/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-5-3814-اموال-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی به شماره 5/3814 اموال غیرمنقول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی به شماره 5/3814 اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168110/مزایده-فروش-سه-دانگ-از-یک-دستگاه-کامیون-بنز--نوبت-دوم'>مزایده فروش سه دانگ از یک دستگاه کامیون بنز - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش سه دانگ از یک دستگاه کامیون بنز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168134/مزایده-پلاک-ثبتی-16-اصلی-عرصه-900-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 16 اصلی عرصه 900 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 16 اصلی عرصه 900 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168161/مزایده-قیروطی-گیاهی-سلق-و--'>مزایده  قیروطی گیاهی سلق و... / مزایده ,مزایده  قیروطی گیاهی سلق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168182/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-114-41متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 114.41متر  / مزایده ,مزایده ملک مسکونی مساحت 114.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168208/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1080متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1080متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1080متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168233/مزایده-فضای-تبلیغاتی-عرشه-پل-های-عابر-پیاده'>مزایده فضای تبلیغاتی عرشه پل های عابر پیاده / آگهی مزایده ,مزایده فضای تبلیغاتی عرشه پل های عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168255/مزایده-آپارتمان-غرب-طبقه-همکف-مساحت-47-38متر'>مزایده آپارتمان غرب طبقه همکف مساحت 47.38متر / مزایده آپارتمان غرب طبقه همکف مساحت 47.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168276/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-شماره-2614-فرعی-عرصه-173متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان شماره 2614 فرعی عرصه 173متر  / مزایده ششدانگ عرصه و اعیان شماره 2614 فرعی عرصه 173متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169507/مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-و-نظافت'>مناقصه واگذاری انجام خدمات و نظافت  / مناقصه , مناقصه واگذاری انجام خدمات و نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169515/استعلام-نیروی-حفاظتی--'>استعلام نیروی حفاظتی... / استعلام, استعلام نیروی حفاظتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169523/استعلام-کف-پوش-کمپارس-نمددار'>استعلام کف پوش کمپارس نمددار / استعلام, کف پوش کمپارس نمددار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169532/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام , استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169540/استعلام-تجهیزات-هنرستان-ها--'>استعلام تجهیزات هنرستان ها ... / استعلام , استعلام تجهیزات هنرستان ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169548/مناقصه-عملیات-شستشو-و-رنگ-آمیزی-پلهای-عابر-پیاده'>مناقصه عملیات شستشو و رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات شستشو و رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169556/استعلام-احداث-و-تجهیز-کمپ--'>استعلام احداث و تجهیز کمپ ... / استعلام , استعلام احداث و تجهیز کمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169564/استعلام-خرید-دو-دستگاه-خودرو-پیکاپ'>استعلام  خرید دو دستگاه خودرو پیکاپ / استعلام,  خرید دو دستگاه خودرو پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169573/استعلام-کانکس--'>استعلام کانکس... / استعلام, استعلام کانکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169581/نخستین-کنفرانس-سالانه-ملی-ایران'>نخستین کنفرانس سالانه ملی ایران  / نخستین کنفرانس سالانه ملی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167758/مزایده-فروش-220-هزار-تن-سنگ-آهن-کلوخه-مگنتیتی-معدن----97-3-20'>مزایده فروش 220 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیتی معدن ... - 97.3.20 / مزایده عمومی, مزایده فروش 220 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیتی معدن ... - 97.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167769/مزایده-فروش-شش-واحد-از-واحدهای-مجتمع-تجاری-و-خدماتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش شش واحد از واحدهای مجتمع تجاری و خدماتی نوبت دوم  / مزایده فروش شش واحد از واحدهای مجتمع تجاری و خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167784/مزایده-مغازه-مساحت-19-50متر'>مزایده مغازه مساحت 19.50متر / مزایده, مزایده مغازه مساحت 19.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167799/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-لبه-چسبان--'>مزایده یک دستگاه ماشین لبه چسبان ... / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین لبه چسبان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167810/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-148-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 148.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 148.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167824/مزایده-واگذاری-پایه-های-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری پایه های تبلیغاتی  / مزایده، مزایده واگذاری پایه های تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167840/مزایده-عمومی-فروش-چند-قطعه-زمین-با-کاربریهای-مختلف---نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش چند قطعه زمین با کاربریهای مختلف.... نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش چند قطعه زمین با کاربریهای مختلف نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167858/مزایده-ترانسفورماتور-و--'>مزایده ترانسفورماتور و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده ترانسفورماتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167873/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-3850متر-نوبت-اول'>مزایده زمین زراعی مساحت 3850متر نوبت اول / مزایده ,مزایده زمین زراعی مساحت 3850متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167886/مزایده-مغازه-مساحت-24-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 24 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده مغازه مساحت 24 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167901/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش خودرو سواری پراید  / مزایده, مزایده فروش خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167924/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی-شهرک--'>مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی شهرک ... / آگهی مناقصه و مزایده, مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167946/مزایده-یک-قطعه-زمین-مال-غیرمنقول-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مال غیرمنقول مرحله اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مال غیرمنقول مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167973/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-252-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 252 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 252 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167986/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168008/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-69-53متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 69.53متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 69.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168025/مزایده-تعداد-8-ورق-(تخته)-ام-دی-اف-هایکلاس'>مزایده تعداد 8 ورق (تخته) ام دی اف هایکلاس  /  مزایده , مزایده تعداد 8 ورق (تخته) ام دی اف هایکلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168052/مزایده-واگذاری-زمین-جهت-راه-اندازی-پارک-بادی-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری زمین جهت راه اندازی پارک بادی (نوبت دوم) / مزایده, مزایده واگذاری زمین جهت راه اندازی پارک بادی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168074/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168102/مزایده-فروش-لوازم-مازاد--97-3-20'>مزایده فروش لوازم مازاد - 97.3.20 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لوازم مازاد - 97.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168127/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168153/مزایده-پلاک-ثبتی-944-مساحت-119-5متر'>مزایده پلاک ثبتی 944  مساحت 119.5متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 944  مساحت 119.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168177/مزایده-آپارتمان-مساحت-57-15متر-قدمت-سیزده-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 57.15متر قدمت سیزده سال / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 57.15متر قدمت سیزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168196/مزایده-فروش-میز--صندلی-اداری-کمد-و-صندلی--'>مزایده فروش میز ، صندلی اداری، کمد و صندلی ... / مزایده ، مزایده فروش میز ، صندلی اداری، کمد و صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168225/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت هشتاد متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168248/مزایده-اجازه-جایگاه-استقرار-قصر-بادی-و-قطار-بازی'>مزایده اجازه جایگاه استقرار قصر بادی و قطار بازی  / آگهی مزایده، مزایده اجازه جایگاه استقرار قصر بادی و قطار بازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168272/مزایده-فروش-براده-ها-و-قطعات-ضایعاتی-انواع-فلزات---نوبت-دوم'>مزایده فروش براده ها و قطعات ضایعاتی انواع فلزات ... نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش براده ها و قطعات ضایعاتی انواع فلزات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169503/استعلام-تهیه-و-اجرای-آب-بندی-مخزن-فلزی'>استعلام تهیه و اجرای آب بندی مخزن فلزی / استعلام , استعلام تهیه و اجرای آب بندی مخزن فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169511/استعلام-خرید-دستگاه-فست-رایتک'>استعلام خرید دستگاه فست رایتک  / استعلام ,استعلام خرید دستگاه فست رایتک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169519/استعلام-درخواست-خریدلوازم-و-کیتهای-آزمایشگاه'>استعلام درخواست خریدلوازم و کیتهای آزمایشگاه / استعلام, درخواست خریدلوازم و کیتهای آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169527/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام,استعلام کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169536/استعلام-تعمیر-سیلندر-هیدرولیک-پرس-همینک'>استعلام تعمیر سیلندر هیدرولیک پرس همینک / استعلام , استعلام تعمیر سیلندر هیدرولیک پرس همینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169544/استعلام-جابجایی-همکاران--'>استعلام جابجایی همکاران... / استعلام, استعلام جابجایی همکاران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169552/فراخوان-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبارهای-نفت-و--'>فراخوان واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت و... / فراخوان عمومی ,فراخوان واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169560/استعلام-آینه-قدی'>استعلام آینه قدی  / استعلام آینه قدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169569/استعلام-تیرآهن'>استعلام تیرآهن / استعلام, تیرآهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169577/استعلام-ساخت-و-نصب-کابینت-و-قفسه-ها-و-هود-آشپزخانه'>استعلام ساخت و نصب کابینت و قفسه ها و هود آشپزخانه / استعلام ,استعلام ساخت و نصب کابینت و قفسه ها و هود آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169585/استعلام-عملیات-ساماندهی-و-هوشمندسازی-منابع-تامین-آب'>استعلام عملیات ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب  / استعلام , استعلام عملیات ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167765/مزایده-زمین-مزروعی-آبی-بخش-هفت-شهر-خلخال'>مزایده زمین مزروعی آبی بخش هفت شهر خلخال / مزایده زمین مزروعی آبی بخش هفت شهر خلخال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167780/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-15158-فرعی-از-123-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 15158 فرعی از 123 اصلی / مزایده پلاک ثبتی به شماره 15158 فرعی از 123 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167793/مزایده-فروش-یک-بلوک-آموزشی-از-اراضی-شاهد-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک بلوک آموزشی از اراضی شاهد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک بلوک آموزشی از اراضی شاهد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167805/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-34-اصلی--'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 34 اصلی... / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 34 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167818/مزایده-حفار-شمع-بتنی-سویل-مک--'>مزایده حفار شمع بتنی سویل مک... / آگهی مزایده، مزایده حفار شمع بتنی سویل مک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167830/مزایده-پلاکهای-ثبتی-قطعه-اول-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی قطعه اول تفکیکی نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاکهای ثبتی قطعه اول تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167851/مزایده-واگذاری-مکان-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مکان ورزشی  نوبت دوم  / آگهی مزایده دو مرحله ای, مزایده واگذاری مکان ورزشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167864/مزایده-ملک-مساحت-85-متر'>مزایده ملک مساحت 85 متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167878/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو تبریز نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش دو تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167893/مزایده-قسمتی-از-پلاک-یک-فرعی-با-کاربری-زراعی-(نوبت-دوم)'>مزایده قسمتی از پلاک یک فرعی با کاربری زراعی (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده قسمتی از پلاک یک فرعی با کاربری زراعی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167910/مزایده-ملک-عرصه-به-مساحت-148-متر'>مزایده ملک عرصه به مساحت 148 متر / مزایده ,مزایده ملک عرصه به مساحت 148 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167933/مزایده-فروش-یک-عدد-خط-همراه'>مزایده فروش یک عدد خط همراه  / مزایده , مزایده فروش یک عدد خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167961/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167981/مزایده-فروش-یکدستگاه-پراید-سایپا'>مزایده فروش یکدستگاه پراید سایپا / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پراید سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168000/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی-اسپلیت-جنرال'>مزایده یک دستگاه کولر گازی اسپلیت جنرال / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کولر گازی اسپلیت جنرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168016/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-1500متر'>مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 1500متر / مزایده ,مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168040/مزایده-فروش-یخچال-ویترین-و--'>مزایده فروش یخچال ویترین  و.... / مزایده , مزایده یخچال ویترین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168064/مزایده-یک-دستگاه-سمند'>مزایده یک دستگاه سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168093/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه پژو 206 مدل 1382 / مزایده ,مزایده یک دستگاه پژو 206 مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168113/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی'>مزایده واگذاری سالن ورزشی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168140/مزایده-ششدانگ-یکباب-سنگبری-و-محوطه-مساحت-1746متر'>مزایده ششدانگ یکباب سنگبری و محوطه مساحت 1746متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب سنگبری و محوطه مساحت 1746متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168166/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-109-66متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 109.66متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 109.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168185/آگهی-مزایده-فروش-آلایش-غیرخوراکی-نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش آلایش غیرخوراکی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , آگهی مزایده فروش آلایش غیرخوراکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168211/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-120-تنی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت 120 تنی نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی , مزایده اجاره کارخانه آسفالت 120 تنی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168235/مزایده-قطعه-زمین-به-اندازه-2500مترمربع-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین به اندازه 2500مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین به اندازه 2500مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168258/مزایده-اجاره-مجتمع-فرهنگی-آموزشی-و-رفاهی'>مزایده اجاره مجتمع فرهنگی، آموزشی و رفاهی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره مجتمع فرهنگی، آموزشی و رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168284/مزایده-ملک-مساحت-155-64متر'>مزایده ملک مساحت 155.64متر  / مزایده ملک مساحت 155.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169559/استعلام-میز-کارشناسی-و-صندلی-چرخ-دار'>استعلام میز کارشناسی و صندلی چرخ دار /  استعلام,استعلام میز کارشناسی و صندلی چرخ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169568/استعلام-میز-گردون-انیمیشن'>استعلام میز گردون انیمیشن / استعلام میز گردون انیمیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169576/استعلام-تخم-مرغ-متوسط'>استعلام  تخم مرغ متوسط  / استعلام, تخم مرغ متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169584/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی--'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167763/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-275-90متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 275.90متر / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 275.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167779/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده ، مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167790/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-152-20متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 152.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 152.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167802/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-به-مساحت-309-21مترمربع'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 309.21مترمربع / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 309.21مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167817/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-557-20متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 557.20متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 557.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167828/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان  / مزایده ،مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167850/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167862/مزایده-تعدادی-غرفه--کانکس-و-محل-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی غرفه ، کانکس و محل نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده تعدادی غرفه ، کانکس و محل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167876/مزایده-اجاره-محل-تالار-نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل تالار نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل تالار نوب دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167891/مزایده-یک-دستگاه-دوربین-فیلمبرداری'>مزایده یک دستگاه دوربین فیلمبرداری / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167908/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2528-22متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2528.22متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2528.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167932/مزایده-فروش-تعدادی-وسیله-نقلیه'>مزایده فروش  تعدادی وسیله نقلیه  / آگهی مزایده , مزایده فروش  تعدادی وسیله نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167956/مزایده-یک-قطعه-ملک-باغ-چای-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه ملک باغ چای مساحت 2000متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه ملک باغ چای مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167980/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG / مزایده, مزایده واگذاری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167999/مزایده-ششدانگ-پلاک-برابر-سوابق-3652متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک برابر سوابق 3652متر مرحله دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک برابر سوابق 3652متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168014/مزایده-فروش-9-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش 9 دستگاه خودروی سواری / مزایده,مزایده فروش 9 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168039/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-رنو'>مزایده یک دستگاه اتومبیل رنو / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل رنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168062/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-140-متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 140 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 140 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168089/مزایده-یکباب-کارگاه-تولید-مصنوعات-چوبی-مساحت-100متر'>مزایده یکباب کارگاه تولید مصنوعات چوبی مساحت 100متر  / مزایده ,مزایده یکباب کارگاه تولید مصنوعات چوبی مساحت 100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168112/مزایده-چرخ-خیاطی-چرخ-گوشت-جاروبرقی-ضبط-استریو-قدیمی-و--'>مزایده چرخ خیاطی، چرخ گوشت، جاروبرقی، ضبط استریو قدیمی و... / مزایده ,مزایده چرخ خیاطی، چرخ گوشت، جاروبرقی، ضبط استریو قدیمی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168139/مزایده-یک-دستگاه-دربندی-روسی'>مزایده یک دستگاه دربندی روسی / مزایده, مزایده یک دستگاه دربندی روسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168162/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-119-مترمربع'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 119 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 119 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168183/مناقصه-تعیین-خریدار-آهن-الات-ضایعاتی-و-اموال-اسقاطی'>مناقصه تعیین خریدار آهن الات ضایعاتی و اموال اسقاطی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعیین خریدار آهن الات ضایعاتی و اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168210/مزایده-خودرو-سواری-برلیانس'>مزایده خودرو سواری برلیانس  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری برلیانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168234/مزایده-آجر-فشاری-پخته-شده'>مزایده آجر فشاری پخته شده  / اگهی مزایده , مزایده آجر فشاری پخته شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168256/مزایده-رولیک'>مزایده رولیک / مزایده, مزایده رولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168278/مزایده-عمومی-7-دستگاه-اتوبوس'>مزایده عمومی 7 دستگاه اتوبوس / مزایده عمومی, مزایده عمومی 7 دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168311/آگهی-مجدد-مزایده-فروش-2-دستگاه-خودرو'>آگهی مجدد مزایده فروش 2 دستگاه خودرو  / آگهی مجدد مزایده , آگهی مجدد مزایده فروش 2 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168329/مزایده-ملک-مساحت-260متر-و-یک-قطعه-زمین-1000-متر'>مزایده ملک مساحت 260متر و یک قطعه زمین 1000 متر / مزایده،مزایده ملک مساحت 260متر و یک قطعه زمین 1000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168369/مزایده-فروش-قطعات-سنگ-شکن-ژیراتوری'>مزایده  فروش قطعات سنگ شکن ژیراتوری / آگهی مزایده , مزایده  فروش قطعات سنگ شکن ژیراتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168400/مزایده-فروش-تعدادی-دام'>مزایده فروش تعدادی دام / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168443/مزایده-باسکول--مفتول-'>مزایده باسکول - مفتول- / مزایده،مزایده باسکول - مفتول-</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168465/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-300-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 300 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 300 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168503/تجدید-مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری'>تجدید مزایده واگذاری واحدهای تجاری  / تجدید آگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168555/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-120-متر-قطعه-350-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 120 متر قطعه 350 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 120 متر قطعه 350 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169467/دومین-کنگره-بین-المللی-زیست-پزشکی'>دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی  / دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169478/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-پروژه-مانیتورینگ--'>استعلام خرید و نصب تجهیزات پروژه مانیتورینگ ... / استعلام , استعلام خرید و نصب تجهیزات پروژه مانیتورینگ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169487/استعلام-سیمان-سیاه--'>استعلام سیمان سیاه ... / استعلام, استعلام سیمان سیاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169496/استعلام-خرید-و-سایل-و-تجهیزات-رایانه-ای--'>استعلام خرید و سایل و تجهیزات رایانه ای... / استعلام, استعلام خرید و سایل و تجهیزات رایانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169504/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169512/استعلام-بخاری-نفتی-چمن-زن-و--'>استعلام بخاری نفتی، چمن زن و ... / استعلام, بخاری نفتی، چمن زن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169520/استعلام-سیستم-هوشمند-سازی-ساختمان'>استعلام سیستم هوشمند سازی ساختمان  / استعلام, استعلام سیستم هوشمند سازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169528/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169537/استعلام-پکیج-کامل-هیدرولیک-و-پنوماتیک-(تابلویی-و-پروژه-ای)'>استعلام پکیج کامل هیدرولیک و پنوماتیک (تابلویی و پروژه ای) / استعلام, استعلام پکیج کامل هیدرولیک و پنوماتیک (تابلویی و پروژه ای)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169545/استعلام-فرز-انگشتی-تراش--'>استعلام فرز انگشتی تراش ... / استعلام , استعلام فرز انگشتی تراش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169553/استعلام-یک-دستگاه-سوئیچ'>استعلام یک دستگاه سوئیچ / استعلام یک دستگاه سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169561/استعلام-احداث-شبکه-و-نصب-ترانس'>استعلام احداث شبکه و نصب ترانس  / استعلام , استعلام احداث شبکه و نصب ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169570/استعلام-پمپ-کف-کش-اسبیکو-2-اینچ-75-متری'>استعلام پمپ کف کش اسبیکو 2 اینچ 75 متری / استعلام,استعلام پمپ کف کش اسبیکو 2 اینچ 75 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169578/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167766/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بیست-و-دو-سال-ساخت'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بیست و دو سال ساخت / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بیست و دو سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167781/مزایده-خط-تلفن-09123213935'>مزایده خط تلفن 09123213935  / مزایده ، مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167795/مزایده-1-09-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-25متر'>مزایده 1.09 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان 25متر / مزایده,مزایده 1.09 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان 25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167806/مزایده-اجاره-تجاری-های-مجتمع-خلیج-فارس'>مزایده اجاره تجاری های مجتمع خلیج فارس / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره تجاری های مجتمع خلیج فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167820/مزایده-ظرفیت-تبلیغاتی-استان-نوبت-دوم'>مزایده ظرفیت تبلیغاتی استان نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده ظرفیت تبلیغاتی استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167833/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-170-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 170 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 170 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167854/مزایده-ملک-مشاعی-پلاک-ثبتی-257-فرعی-بخش-هفت-گیلان'>مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 257 فرعی بخش هفت گیلان / مزایده ,مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 257 فرعی بخش هفت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167867/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز'>مزایده ملک بخش نه تبریز / مزایده ,مزایده ملک بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167882/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-350-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 350 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده زمین شالیزاری مساحت 350 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167895/آگهی-مزایده-فروش-خاک-سرباره-آلومینیوم-و-بشکه'>آگهی مزایده فروش خاک سرباره آلومینیوم و بشکه / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش خاک سرباره آلومینیوم و بشکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167915/مزایده-یکباب-زمین-مساحت-750-متر'>مزایده یکباب زمین مساحت 750 متر  / مزایده ,مزایده یکباب زمین مساحت 750 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167934/مزایده-ملک-مساحت-146-70متر-مال-غیرمنقول-قدمت-سیزده-سال'>مزایده ملک مساحت 146.70متر مال غیرمنقول قدمت سیزده سال  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 146.70متر مال غیرمنقول قدمت سیزده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167962/مزایده-زمین-زراعی-و-باغی-مساحت-3660متر'>مزایده زمین زراعی و باغی مساحت 3660متر / مزایده ,مزایده زمین زراعی و باغی مساحت 3660متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167982/تجدید-مزایده-اجاره-بهره-برداری-و-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاه-ها-و-تاسیسات--جایگاه-سوخت'>تجدید مزایده  اجاره بهره برداری و نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و تاسیسات ...جایگاه سوخت / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده  اجاره بهره برداری و نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و تاسیسات ...جایگاه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168002/مزایده-ملک-فرعی282-و-اصلی-315-نوبت-اول'>مزایده ملک فرعی282 و اصلی 315 نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک فرعی282 و اصلی 315 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168017/مزایده-فروش-تعدادی-انگشتر'>مزایده فروش تعدادی انگشتر  / مزایده , مزایده فروش تعدادی انگشتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168042/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-5-مساحت-215-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 215.11متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 215.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168065/مزایده-خودرو-سواری-تویوتا-استیشن-بنز-سواری-و--'>مزایده  خودرو سواری تویوتا استیشن، بنز سواری و... / مزایده, مزایده  خودرو سواری تویوتا استیشن، بنز سواری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168094/مزایده-زمین-مساحت-7786متر-مرحله-اول'>مزایده زمین مساحت 7786متر مرحله اول  / مزایده ,مزایده زمین مساحت 7786متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168116/مزایده-یکباب-ساختمان-کارخانه-مساحت-4552-05متر'>مزایده یکباب ساختمان کارخانه مساحت 4552.05متر  / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان کارخانه مساحت 4552.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168141/مزایده-فروش-محصول-پسته-و---'>مزایده فروش محصول پسته و .... / مزایده, مزایده فروش محصول پسته و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168169/مزایده-تاکسی-سمند'>مزایده تاکسی سمند / مزایده  ، مزایده تاکسی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168186/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-209-29'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 209.29 / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 209.29 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168304/مزایده-یک-دستگاه-تاورکرین-مدل-H30-40'>مزایده یک دستگاه تاورکرین مدل H30-40 / مزایده, مزایده یک دستگاه تاورکرین مدل H30-40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168327/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168367/مزایده-یک-باب-سالن-با-کاربری-صنعتی'>مزایده یک باب سالن با کاربری صنعتی / مزایده, مزایده یک باب سالن با کاربری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168396/مزایده-دستگاه-خودروی-پراید-هاچ-بک'>مزایده دستگاه خودروی پراید هاچ بک  / مزایده , مزایده دستگاه خودروی هاچ بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168439/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-یک-باب-مغازه-و-دو-باب-ساختمان-اداری'>مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب مغازه و دو باب ساختمان اداری / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب مغازه و دو باب ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168461/مزایده-فروش-دستگاه-برش-mdf-و-دستگاه-لبه-چسبان-نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه برش mdf و دستگاه لبه چسبان نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه برش mdf و دستگاه لبه چسبان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168499/مزایده-اجاره-مغازه-های-تجاری-در-پایانه-مسافربری'>مزایده اجاره مغازه های تجاری در پایانه مسافربری / مزایده عمومی, مزایده اجاره مغازه های تجاری در پایانه مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168545/مزایده-لیفتراک-5-تن-دیزلی'>مزایده لیفتراک 5 تن دیزلی / مزایده لیفتراک 5 تن دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168578/مزایده-زمین-مزروعی-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده زمین مزروعی قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده زمین مزروعی قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168619/مزایده-ملک-شامل-آپارتمان-مساحت-86-68متر'>مزایده ملک شامل آپارتمان مساحت 86.68متر / مزایده ,مزایده ملک شامل آپارتمان مساحت 86.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168651/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-باب-کیوسک-تجاری-زیر-پله--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری یک باب کیوسک تجاری زیر پله - نوبت دوم  / تجدید مزایده، تجدید مزایده واگذاری یک باب کیوسک تجاری زیر پله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168674/مزایده-راس-اسب'>مزایده راس اسب  / اگهی مزایده , مزایده راس اسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168693/مزایده-فروش-تعداد-27-پلاک-زمین-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 27 پلاک زمین مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 27 پلاک زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168712/مزایده-کمپرسور-هوای-فشرده'>مزایده کمپرسور هوای فشرده  / مزایده, مزایده کمپرسور هوای فشرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168740/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-186-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 186 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 186 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168768/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1388  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168796/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-شبکه-فیبرنوری-اختصاصی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از شبکه فیبرنوری اختصاصی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری حق بهره برداری از شبکه فیبرنوری اختصاصی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168822/مزایده-فروش-درختان-جنگلی-خارج-از-طرحهای-جنگلداری--تجدید'>مزایده فروش درختان جنگلی خارج از طرحهای جنگلداری... تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش درختان جنگلی خارج از طرحهای جنگلداری... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168848/مزایده-آپارتمان-اعیانی-مفید-81-23متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان اعیانی مفید 81.23متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده آپارتمان اعیانی مفید 81.23متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168876/مزایده-واگذاری-جایگاه-سوخت'>مزایده واگذاری جایگاه سوخت / آگهی مزایده , مزایده واگذاری جایگاه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168903/مزایده-پلاک-1504-فرعی-از-475-اصلی-بخش-شانزده'>مزایده پلاک 1504 فرعی از 475 اصلی بخش شانزده / مزایده,مزایده پلاک 1504 فرعی از 475 اصلی بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168933/مزایده-خانه-قدیمی-مساحت-521-09متر'>مزایده خانه قدیمی مساحت 521.09متر  / مزایده خانه قدیمی مساحت 521.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168963/مزایده-فروش-نانوایی-با-دو-دهنه-'>مزایده فروش نانوایی با دو دهنه.. / مزایده فروش نانوایی با دو دهنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168996/مزایده-2-سهم-مشاع-از-10-سهم-ششدانگ-یک-دربند-مغازه'>مزایده 2 سهم مشاع از 10 سهم ششدانگ یک دربند مغازه / مزایده ,مزایده 2 سهم مشاع از 10 سهم ششدانگ یک دربند مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169038/مزایده-تعداد-57-قلم-انواع-وسایل-میز-اداری'>مزایده تعداد 57 قلم انواع وسایل میز اداری / مزایده, مزایده تعداد 57 قلم انواع وسایل میز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169061/مزایده-مغازه-مساحت-مفید-18-06متر'>مزایده مغازه مساحت مفید 18.06متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت مفید 18.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169072/مزایده-یخچال-ویترینی-و--'>مزایده  یخچال ویترینی و ... / مزایده, مزایده  یخچال ویترینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169088/مزایده-13-عدد-مانتو-شطرنجی-26-عدد-مانتو-جلو-باز-27-عدد-پالتوی-چرم-کوتاه-و--'>مزایده 13 عدد مانتو شطرنجی، 26 عدد مانتو جلو باز، 27 عدد پالتوی چرم کوتاه و... / مزایده,مزایده 13 عدد مانتو شطرنجی، 26 عدد مانتو جلو باز، 27 عدد پالتوی چرم کوتاه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169105/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-مگان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری مگان  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169132/مزایده-فروش-املاک-مازاد-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه و استثنایی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه و استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169167/تجدید-مزایده-فایل-4-کشو-چوبی---'>تجدید مزایده فایل 4 کشو چوبی .... / آگهی تجدید مزایده اموال ، تجدید مزایده فایل 4 کشو چوبی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169192/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'> مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 / مزایده,  مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169250/مزایده-ملک-مساحت-270-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 270 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 270 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169292/مزایده-98-سهم-مشاع-از-720-سهم-از-سه-دهنه-مغازه'>مزایده 98 سهم مشاع از 720 سهم از سه دهنه مغازه  / مزایده,مزایده 98 سهم مشاع از 720 سهم از سه دهنه مغازه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169334/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-مسکونی-تجدید'>مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی تجدید / مزایده, مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168302/مزایده-واگذاری-محلی-جهت-ارایه-خدمات-دارویی'>مزایده واگذاری محلی جهت ارایه خدمات دارویی / فراخوان مزایده, مزایده واگذاری محلی جهت ارایه خدمات دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168325/مزایده-فروش-دام--'>مزایده فروش دام ... / مزایده, مزایده فروش دام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168350/مزایده-واگذاری-یک-عدد-بوفه'>مزایده واگذاری یک عدد بوفه  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک عدد بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168387/مزایده-ماشین-آلات-و-دستگاه-های-خشک-کن--97-3-20'>مزایده ماشین آلات و دستگاه های خشک کن - 97.3.20 / مزایده, مزایده ماشین آلات و دستگاه های خشک کن - 97.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168424/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-217-39متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 217.39متر / مزایده،مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 217.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168458/اصلاحیه-مزایده-اجاره-چند-قطعه-زمین-و-یک-باب-غرفه'>اصلاحیه مزایده اجاره چند قطعه زمین و یک باب غرفه / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره چند قطعه زمین و یک باب غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168483/مزایده-کوره-آهک'>مزایده کوره آهک / اگهی مزایده , مزایده کوره آهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168541/مزایده-اجاره-1000-متر-مربع-عرصه-(زمین)-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره 1000 متر مربع عرصه (زمین) (نوبت دوم) / آگهی مزایده یک مرحله ای ، مزایده اجاره 1000 متر مربع عرصه (زمین) (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168573/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور-سام'>مزایده فروش یک دستگاه تراکتور سام / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه تراکتور سام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168614/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سمند'>مزایده فروش  یک دستگاه اتومبیل سمند / مزایده،مزایده فروش  یک دستگاه اتومبیل سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168645/مزایده-پلاک-3037-فرعی-مساحت-227-متر-و-40-دسیمتر'>مزایده پلاک 3037 فرعی مساحت 227 متر و 40 دسیمتر / مزایده ,مزایده پلاک 3037 فرعی مساحت 227 متر و 40 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168666/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-تجدید'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168689/تجدید-مزایده-قطع-فروش-چوب-درختان-سطح-شهر-که-خشک-شده'>تجدید مزایده قطع فروش چوب درختان سطح شهر که خشک شده / تجدید مزایده, تجدید مزایده قطع فروش چوب درختان سطح شهر که خشک شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168708/مزایده-سهام'>مزایده سهام / آگهی مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168735/مزایده-واگذاری-کافی-شاپ-پارک-شهر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کافی شاپ پارک شهر نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  واگذاری کافی شاپ پارک شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168762/مزایده-فروش-پمپ-آب-پاش--نوبت-دوم'>مزایده فروش پمپ آب پاش - نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش پمپ آب پاش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168792/مزایده-اجاره-مزایده-فضاهای-ملکی-خود'>مزایده اجاره مزایده فضاهای ملکی خود / مزایده , مزایده اجاره مزایده فضاهای ملکی خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168817/مزایده-فروش-آپارتمانهای-تحت-مالکیت-شهرداری'>مزایده فروش آپارتمانهای تحت مالکیت شهرداری  / مزایده ,مزایده فروش آپارتمانهای تحت مالکیت شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168839/مزایده-اجناس-اسقاط-؛-مستعمل-؛-راکد-و-مازاد'>مزایده اجناس اسقاط ؛ مستعمل ؛ راکد و مازاد  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجناس اسقاط ؛ مستعمل ؛ راکد و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168873/مزایده-زمین-محصور-مساحت-418-64متر'>مزایده زمین محصور مساحت 418.64متر / مزایده ,مزایده زمین محصور مساحت 418.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168898/مزایده-فروش-املاک-استان-اصفهان'>مزایده فروش املاک استان اصفهان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168922/مزایده-سیلوی-سیمانی-فلزی'>مزایده سیلوی سیمانی فلزی / آگهی مزایده,مزایده سیلوی سیمانی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168955/مزایده-غرفه-های-فروشگاهی-و-تاکسی-سرویس'>مزایده غرفه های فروشگاهی و تاکسی سرویس / مزایده, مزایده غرفه های فروشگاهی و تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168982/مزایده-کفش-مجلسی-مردانه-چرمی'>مزایده کفش مجلسی مردانه چرمی / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده کفش مجلسی مردانه چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169021/مزایده-خودرو-کامیونت-نیسان'>مزایده خودرو کامیونت نیسان / مزایده, مزایده خودرو کامیونت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169051/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-جهت-احداث-پارک-بادی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت احداث پارک بادی / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت احداث پارک بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169069/مزایده-دستگاه-تزریق-پلاستیک--مرحله-دوم'>مزایده دستگاه تزریق پلاستیک - مرحله دوم  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169084/مزایده-فروش-20-عدد-قفل-هتلی-کارتخوان--مرحله-سوم'>مزایده فروش 20 عدد قفل هتلی کارتخوان - مرحله سوم / مزایده , مزایده فروش 20 عدد قفل هتلی کارتخوان - مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169102/مزایده-یک-دستگاه-تراش-2-متری'>مزایده یک دستگاه تراش 2 متری  / مزایده,مزایده یک دستگاه تراش 2 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169123/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-18-باب-از-غرف-تجاری'>مزایده بهره برداری از منافع 18 باب از غرف تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده  بهره برداری از منافع 18 باب از غرف تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169162/مزایده-4-دانگ-و-943-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 4 دانگ و 943.7 هزارم یک دانگ  مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 4 دانگ و 943.7 هزارم یک دانگ  مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169182/مزایده-یکقطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1000-متر'>مزایده یکقطعه زمین کشاورزی مساحت 1000 متر  / مزایده,مزایده یکقطعه زمین کشاورزی مساحت 1000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169239/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-5-مشهد'>مزایده زمین مزروعی بخش 5 مشهد / مزایده,مزایده زمین مزروعی بخش 5 مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169287/مزایده-یک-منزل-مسکونی-مساحت-215-5-مترمربع'>مزایده یک منزل مسکونی مساحت 215/5 مترمربع  / مزایده,مزایده یک منزل مسکونی مساحت 215/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169323/مزایده-فروش-دو-قطعه-از-اراضی-مساحت-201-3-و-15متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه از اراضی مساحت 201.3 و 15متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش دو قطعه از اراضی مساحت 201.3 و 15متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169363/مزایده-اعیان-دو-باب-مغازه-در-یک-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده اعیان دو باب مغازه در یک ساختمان دو طبقه / مزایده,مزایده اعیان دو باب مغازه در یک ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168314/مزایده-فروش-وانت-دوکابین-مسقف-نیسان-و-کیا-سراتو'>مزایده فروش وانت دوکابین مسقف نیسان و کیا سراتو / آگهی مزایده , مزایده فروش وانت دوکابین مسقف نیسان و کیا سراتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168330/مزایده-اجاره-مخازن-روغن-خام'>مزایده اجاره مخازن روغن خام / مزایده , مزایده اجاره مخازن روغن خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168376/مزایده-مصالح-و-ابزار-آلات'>مزایده مصالح و ابزار آلات / مزایده ، مزایده مصالح و ابزار آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168404/تجدید-مزایده-مجموعه-استخر'>تجدید مزایده مجموعه استخر  / تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده مجموعه استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168446/مزایده-فروش-یک-واحد-ساختمان'>مزایده فروش یک واحد ساختمان  / مزایده،مزایده فروش یک واحد ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168470/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا--'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا ... / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت مزدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168522/تجدید-مزایده-فضاهای-خالی-پارکهای-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فضاهای خالی پارکهای سطح شهر نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده,تجدید مزایده فضاهای خالی پارکهای سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168560/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-33-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 33 متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 33 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168588/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-یکباب-دکان-بخش-سه-رشت'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و یکباب دکان بخش سه رشت / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و یکباب دکان بخش سه رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168624/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-751-60متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 751.60متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 751.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168656/مزایده-ملک-مساحت-138-08متر'>مزایده ملک مساحت 138.08متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 138.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168677/مزایده-تانکر-45000-لیتری-نوبت-دوم'>مزایده تانکر 45000 لیتری  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده تانکر 45000 لیتری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168701/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-712-5متر-بخش-5-فارس'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 712.5متر بخش 5 فارس / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 712.5متر بخش 5 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168720/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-75-3متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 75.3متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 75.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168750/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-دو-بیرجند-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین بخش دو بیرجند نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین بخش دو بیرجند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168776/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-82-88متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 82.88متر قطعه سه تفکیکی / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 82.88متر قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168803/مزایده-پلاکهای-ثبتی-253-مزرعه-گله-دار'>مزایده پلاکهای ثبتی 253 مزرعه گله دار / مزایده ,مزایده پلاکهای ثبتی 253 مزرعه گله دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168829/مزایده-یک-دستگاه-نوار-نقاله-5-عدد-کپسول-هوا-اره-آتشی-و-'>مزایده یک دستگاه نوار نقاله، 5 عدد کپسول هوا، اره آتشی و.. / مزایده ,مزایده یک دستگاه نوار نقاله، 5 عدد کپسول هوا، اره آتشی و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168857/مزایده-فروش-دو-دستگاه-نیسان-آبی-مستهلک-نوبت-دوم'>مزایده فروش  دو دستگاه نیسان آبی مستهلک- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  دو دستگاه نیسان آبی مستهلک- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168882/مزایده-پلاک-ثبتی-بصورت-باغچه-1266-35متر'>مزایده پلاک ثبتی بصورت باغچه 1266.35متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بصورت باغچه 1266.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168915/مزایده-یکدستگاه-لیف-تراک-سه-تن-مدل-84-و--'>مزایده یکدستگاه لیف تراک سه تن مدل 84 و ... / مزایده یکدستگاه لیف تراک سه تن مدل 84 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168941/مزایده-ساعت-آونگی-چوبی-یک-عدد-و--'>مزایده ساعت آونگی چوبی یک عدد و ... / مزایده , مزایده ساعت آونگی چوبی یک عدد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168970/مزایده-یک-دستگاه-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه پراید جی تی ایکس  / مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه پراید جی تی ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169004/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو باب مغازه  - مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مزایده،مزایده اجاره دو باب مغازه  - مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169046/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ماکسیما-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ماکسیما مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری ماکسیما مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169063/مزایده-فروش-24-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی'>مزایده فروش 24 هزار تن سنگ آهن دانه بندی / مزایده فروش 24 هزار تن سنگ آهن دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169076/مزایده-خودروی-سواری-پراید-رنگ-سفید'>مزایده خودروی سواری پراید رنگ سفید / مزایده , مزایده خودروی سواری پراید رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169092/مزایده-فروش-تعداد-170-کت-تک'>مزایده فروش تعداد 170 کت تک / مزایده , مزایده فروش تعداد 170 کت تک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169113/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-200-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی عرصه 200 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی عرصه 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169150/مزایده-2-دانگ-و-650-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده 2 دانگ و 650 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه  / مزایده,مزایده 2 دانگ و 650 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169171/مزایده-زمین-مساحت-کلی-410-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت کلی 410 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت کلی 410 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169209/مزایده-یخچال'>مزایده یخچال  / اگهی مزایده , مزایده یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169267/مزایده-یک-دانگ-و-615-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-یکباب-منزل'>مزایده یک دانگ و 615.6 هزارم یک دانگ مشاع از یکباب منزل / مزایده,مزایده یک دانگ و 615.6 هزارم یک دانگ مشاع از یکباب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169301/مزایده-عمومی-واگذاری-اخذ-عوارض-ورودی-پارک-جنگلی-کبودوال'>مزایده عمومی واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک جنگلی کبودوال / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک جنگلی کبودوال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169343/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-156-سنگ-اصلی-بخش-4-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 156 سنگ اصلی بخش 4 گیلان / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 156 سنگ اصلی بخش 4 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169390/مزایده-فروش-طبقه-دوم-مجتمع-شریعتی'>مزایده فروش طبقه دوم مجتمع شریعتی  / مزایده، مزایده فروش طبقه دوم مجتمع شریعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168585/مزایده-واگذاری-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری غرفه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168622/مزایده-خودرو-سواری-سمند-ال-ایکس'>مزایده خودرو سواری سمند ال ایکس / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خودرو سواری سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168652/اگهی-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>اگهی مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  / مزایده,اگهی مزایده بهره برداری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168675/مزایده-باغ-مساحت-500-متر-نوبت-اول'>مزایده باغ مساحت 500 متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده باغ مساحت 500 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168699/تجدید-مزایده-اجاره-مغازه-های-واقع-در----نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مغازه های واقع در ..... نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره مغازه های واقع در .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168714/مزایده-تعداد-64-دستگاه-خودرو-سبک-و-نیمه-سنگین'>مزایده تعداد 64 دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین / مزایده , مزایده تعداد 64 دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168743/مزایده-اعیانی-ششدانگ-پلاک-1852-116-مساحت-180متر'>مزایده اعیانی ششدانگ پلاک 1852/116 مساحت 180متر / مزایده ,مزایده اعیانی ششدانگ پلاک 1852/116 مساحت 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168772/مزایده-کشت-صیفی'>مزایده کشت صیفی / اگهی مزایده , مزایده کشت صیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168798/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغشهرهای-رمضان-1063000متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغشهرهای رمضان 1063000متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه باغشهرهای رمضان 1063000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168825/مزایده-ملک-قطعه-32-تفکیکی-مساحت-79-76متر'>مزایده ملک قطعه 32 تفکیکی مساحت 79.76متر / مزایده ,مزایده ملک قطعه 32 تفکیکی مساحت 79.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168852/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-25-سال-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی با قدمت 25 سال نوبت دوم / مزایده ,مزایده منزل مسکونی با قدمت 25 سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168880/​مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-جی-ال-ایکس'>​مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 جی ال ایکس  / مزایده ، ​مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168913/مزایده-یک-دستگاه-وانت-دو-کابین'>مزایده یک دستگاه وانت دو کابین  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه وانت دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168939/مزایده-یک-دستگاه-سی-ان-سی'>مزایده  یک دستگاه سی ان سی  / مزایده ، مزایده  یک دستگاه سی ان سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168967/مزایده-ساخت-تابلو'>مزایده ساخت تابلو  / مزایده, مزایده ساخت تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169002/مزایده-عرصه-تجهیزات-مینی-بوس-تویوتا--'>مزایده عرصه، تجهیزات، مینی بوس، تویوتا... / مزایده, مزایده عرصه، تجهیزات، مینی بوس، تویوتا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169040/مزایده-اجاره-دو-واحد-مهمانسرای-شهرداری'>مزایده اجاره دو واحد مهمانسرای شهرداری / آگهی مزایده , مزایده اجاره دو واحد مهمانسرای شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169062/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکباب مغازه نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره یکباب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169073/مزایده-بهره-برداری-از-کارخانه-دانه-بندی-شن-و-ماسه-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از کارخانه دانه بندی شن و ماسه نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری از کارخانه دانه بندی شن و ماسه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169090/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-چری-تیگو-5'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری چری تیگو 5  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری چری تیگو 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169108/مزایده-236-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-منزل'>مزایده 236.6 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل / مزایده,مزایده 236.6 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169144/مزایده-مغازه-مساحت-مفید-18-06متر'>مزایده مغازه مساحت مفید 18.06متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت مفید 18.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169168/مزایده-سه-قطعه-زمین-زراعی-کاربری-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین زراعی کاربری کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین زراعی کاربری کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169195/مزایده-عمومی-واگذاری-بهره-برداری-از-مغازه'>مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از مغازه / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169256/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-مسکونی-عرصه-44-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی عرصه 44 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی عرصه 44 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169295/مزایده-فروش-20-واحد-تجاری'>مزایده فروش 20 واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش 20 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169339/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-96-7-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 96/7 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 96/7 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169386/مزایده-مقدار-حدود-150-تن-آهن-آلات-اسقاط-و-ذوبی--'>مزایده مقدار حدود 150 تن آهن آلات اسقاط و ذوبی.... / مزایده , مزایده مقدار حدود 150 تن آهن آلات اسقاط و ذوبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169423/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-عرصه-280متر'>مزایده منزل مسکونی قدیمی عرصه 280متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی عرصه 280متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169470/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودروی'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی / مزایده, مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169592/استعلام-سیمان-پرتلند'>استعلام سیمان پرتلند / استعلام, سیمان پرتلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169600/مناقصه-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه'>مناقصه اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه / مناقصه, شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169609/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام, استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169617/نوزدهمین-کنگره-پژوهشی-سالیانه-دانشجویان-علوم-پزشکی-کشور'>نوزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور / نوزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169626/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری / استعلام,استعلام میز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169383/مزایده-آپارتمان-مساحت-اعیان-91-08متر'>مزایده آپارتمان مساحت اعیان 91.08متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت اعیان 91.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169416/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1400متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169466/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-275متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 275متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 275متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169591/استعلام-فایروال-فورتیگت'>استعلام فایروال فورتیگت / استعلام فایروال فورتیگت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169599/استعلام-استند-انیمیشن'>استعلام استند انیمیشن / استعلام استند انیمیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169607/استعلام-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-کدپستی--'>استعلام بهنگام سازی و داده آمایی کدپستی... / استعلام, استعلام بهنگام سازی و داده آمایی کدپستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169616/استعلام-پنیر-حلب-16-کیلویی'>استعلام  پنیر حلب 16 کیلویی  / استعلام, استعلام پنیر حلب 16 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169623/آگهی-مزایده-فروش-خودرو'>آگهی مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169625/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169428/اصلاحیه-مزایده-زمین'>اصلاحیه مزایده زمین  / اصلاحیه مزایده,مزایده زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169471/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-388مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 388مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 388مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169593/استعلام-الکتروموتور-مستغرق-فاضلاب--'>استعلام الکتروموتور مستغرق فاضلاب... / استعلام, استعلام الکتروموتور مستغرق فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169601/استعلام-هارد-و-تجهیزات-جانبی-سرور'>استعلام هارد و تجهیزات جانبی سرور  / استعلام, استعلام هارد و تجهیزات جانبی سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169610/استعلام-کارت-رستوران'>استعلام کارت رستوران / استعلام کارت رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169618/استعلام-فراخوان-برگزاری-رویداد-شناسایی-و-توانمندسازی-کسب-و-کارهای-فضاپایه'>استعلام فراخوان برگزاری رویداد شناسایی و توانمندسازی کسب و کارهای فضاپایه  / استعلام, استعلام فراخوان برگزاری رویداد شناسایی و توانمندسازی کسب و کارهای فضاپایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169627/دهمین-همایش-ملی-انجمن-زمین-شناسی-اقتصادی-ایران'>دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران / دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169408/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی  / مزایده یکباب ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169454/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-پلاک-13761-مساحت-4028متر'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از پلاک 13761 مساحت 4028متر / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از پلاک 13761 مساحت 4028متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169566/لغو-مزایده-واگذاری-مشارکتی-در-قالب-سرمایه-گذاری'>لغو مزایده واگذاری مشارکتی در قالب سرمایه گذاری  / لغو مزایده , مزایده واگذاری مشارکتی در قالب سرمایه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169589/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام , استعلام شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169597/استعلام-رایانه-و-پرینتر'>استعلام رایانه و پرینتر  / استعلام , استعلام رایانه و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169605/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-90--'>استعلام لوله پلی اتیلن 90... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن 90...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169614/استعلام-نیروی-خدماتی'>استعلام نیروی خدماتی  / استعلام,استعلام نیروی خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169622/استعلام-ذخیره-ساز-دیجیتالی-شبکه--'>استعلام ذخیره ساز دیجیتالی شبکه... / استعلام , استعلام ذخیره ساز دیجیتالی شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168214/مزایده-فروش-یکدستگاه-فرز-FU450'>مزایده فروش یکدستگاه فرز FU450 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه فرز FU450</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168239/مزایده-500-تن-جو-و-500-تن-گندم'>مزایده 500 تن جو و 500 تن گندم / مزایده  ، مزایده 500 تن جو و 500 تن گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168259/مزایده-تعداد-100-عدد-تختهای-قدیمی'>مزایده تعداد 100 عدد تختهای قدیمی / آگهی مزایده , مزایده تعداد 100 عدد تختهای قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168290/مزایده-فروش-6-باب-مغازه-تجدید'>مزایده فروش 6 باب مغازه تجدید / مزایده فروش 6 باب مغازه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168320/مزایده-فروش-املاک-به-تعداد-22-قطعه-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک به تعداد 22 قطعه نوبت دوم  / مزایده،مزایده فروش املاک به تعداد 22 قطعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168340/مزایده-سواری-هیوندای'>مزایده سواری هیوندای / اگهی مزایده , مزایده سواری هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168378/مزایده-زمین-مزروعی-'>مزایده زمین مزروعی.. / مزایده،مزایده زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168409/مزایده-فروش-تعداد-5-باب-واحد-تجاری-تجدید'>مزایده فروش تعداد 5 باب واحد تجاری تجدید  / مزایده،مزایده فروش تعداد 5 باب واحد تجاری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168448/مزایده-فروش-تعداد-بیست-و-هشت-راس-گاو-شیری'>مزایده فروش تعداد بیست و هشت راس گاو شیری / آگهی مزایده و فروش اموال منقول ، مزایده فروش تعداد بیست و هشت راس گاو شیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168472/مزایده-زمین-بصورت-باغ-مساحت-2110متر'>مزایده زمین بصورت باغ مساحت 2110متر / مزایده ,مزایده زمین بصورت باغ مساحت 2110متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168528/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه سواری پژو  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168561/مزایده-اجاره-مدارس-قدیم'>مزایده اجاره مدارس قدیم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مدارس قدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168601/مزایده-سواری-پژو-206-رنگ-سفید'>مزایده سواری پژو 206 رنگ سفید  / مزایده،مزایده سواری پژو 206 رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168628/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-فیزیوتراپی'>مزایده واگذاری بهره برداری از فیزیوتراپی / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168657/مزایده-7454-کیلوگرم-الیاف-پلی-استر-مشکی'>مزایده 7454 کیلوگرم الیاف پلی استر مشکی / مزایده , مزایده 7454 کیلوگرم الیاف پلی استر مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168681/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-نخلستان-مساحت-448-متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه نخلستان مساحت 448 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه نخلستان مساحت 448 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168703/مزایده-کالاهای-شبکه-اسقاط'>مزایده کالاهای شبکه اسقاط  / آگهی مزایده , مزایده کالاهای شبکه اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168727/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیم-مساحت-180979-5متر'>مزایده یک قطعه زمین دیم مساحت 180979.5متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین دیم مساحت 180979.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168754/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-172-99متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 172.99متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 172.99متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168780/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-سالن-بدنسازی--رزمی-و-سونا-جکوزی'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه سالن بدنسازی - رزمی و سونا جکوزی / مزایده عمومی, مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه سالن بدنسازی - رزمی و سونا جکوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168804/مزایده-غرفه-شماره-6-واقع-در-بازارچه--نوبت-دوم'>مزایده غرفه شماره 6 واقع در بازارچه....نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی  , مزایده غرفه شماره 6 واقع در بازارچه....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168830/مزایده-پلاک-ثبتی-12280-فرعی-قطعه-578-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی 12280 فرعی قطعه 578 تفکیکی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 12280 فرعی قطعه 578 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168863/مزایده-عمومی-واگذاری-یک-باب-فروشگاه-به-متراژ-450-متر-مربع'>مزایده عمومی واگذاری یک باب فروشگاه به متراژ 450 متر مربع / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری یک باب فروشگاه به متراژ 450 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168890/مزایده-امور-مدیریتی-نظارتی-و-کارگزاری--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده امور مدیریتی نظارتی و کارگزاری - نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی ،مزایده امور مدیریتی نظارتی و کارگزاری - نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168917/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-شهیدان-داداشی-تجدید'>مزایده واگذاری جایگاه CNG شهیدان داداشی  تجدید  / مزایده، مزایده واگذاری جایگاه CNG شهیدان داداشی  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168945/مزایده-سرقفلی-مغازه-با-کف-و-دیوارهای-سیمانکاری'>مزایده سرقفلی مغازه با کف و دیوارهای سیمانکاری / مزایده سرقفلی مغازه با کف و دیوارهای سیمانکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168973/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-جهت-نصب-وسایل-بازی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت نصب وسایل بازی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت نصب وسایل بازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169008/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دو-رشت'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو رشت / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169047/مزایده-ملک-مشاعی-500-سهم-مشاع-از-22000-سهم-مشاع-از-432276-سهم-زمین'>مزایده ملک مشاعی 500 سهم مشاع از 22000 سهم مشاع از 432276 سهم زمین / مزایده, مزایده ملک مشاعی 500 سهم مشاع از 22000 سهم مشاع از 432276 سهم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169064/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده , مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169079/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-206-مدل-86'>مزایده فروش خودروی سواری پژو 206 مدل 86 / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پژو 206 مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169095/مزایده-آپارتمان-تجاری-مساحت-77-47متر-تجدید'>مزایده آپارتمان تجاری مساحت 77.47متر تجدید  / مزایده,مزایده آپارتمان تجاری مساحت 77.47متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169116/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پراید-132'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پراید 132 / مزایده فروش یک دستگاه خودروی پراید 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169156/مزایده-یک-دستگاه-شناور-یدک-کش-آریا-2'>مزایده یک دستگاه شناور یدک کش آریا 2  / مزایده, مزایده یک دستگاه شناور یدک کش آریا 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169175/مزایده-کتبی-واگذاری-تاسیسات-رفاهی-تفریحی'>مزایده کتبی واگذاری تاسیسات رفاهی تفریحی  / مزایده کتبی واگذاری تاسیسات رفاهی تفریحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169223/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-35-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 35 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 35 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169274/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور-کشاورزی--'>مزایده فروش یک دستگاه تراکتور کشاورزی... / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه تراکتور کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169303/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169345/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-متراژ-437-09-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی متراژ 437/09 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی متراژ 437/09 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169393/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-339-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 339.5متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 339.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169429/مزایده-ملک-مساحت-63-60-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 63/60 مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 63/60 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169477/مزایده-یکباب-باغ-منزل-دارای-خانه-مسکونی-خشت-و-گل-و-آجر'>مزایده یکباب باغ منزل دارای خانه مسکونی خشت و گل و آجر / مزایده,مزایده یکباب باغ منزل دارای خانه مسکونی خشت و گل و آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169586/استعلام-عملیات-ساماندهی-و-هوشمندسازی-منابع-تامین-آب'>استعلام عملیات ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب  / استعلام , استعلام عملیات ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169594/استعلام-کت-و-شلوار-و-پیراهن'>استعلام  کت و شلوار و پیراهن / استعلام, استعلام  کت و شلوار و پیراهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169602/استعلام-رله-شیشه-ای-فیندر'>استعلام رله شیشه ای فیندر / استعلام, رله شیشه ای فیندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169611/کنفرانس-جهانی-آنفلوانزای-پرندگان'>کنفرانس جهانی آنفلوانزای پرندگان / کنفرانس جهانی آنفلوانزای پرندگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169619/استعلام-صندلی-اداری-کارشناسی'>استعلام صندلی اداری کارشناسی / استعلام,استعلام صندلی اداری کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169539/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169547/استعلام-پرده-25-میلیمتر-چوبی-خوش-سایه-با-کدرنگ-p615'>استعلام پرده 25 میلیمتر چوبی "خوش سایه" با کدرنگ p615 / استعلام,استعلام پرده 25 میلیمتر چوبی "خوش سایه" با کدرنگ p615</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169555/استعلام-مجموعه-آموزشی-موتور-کلاچ-و-گیر-بوکس-تراکتور'>استعلام مجموعه آموزشی موتور کلاچ و گیر بوکس تراکتور  / استعلام, استعلام مجموعه آموزشی موتور کلاچ و گیر بوکس تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169563/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169572/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-و-احداث-و-تجهیز-موتورخانه'>مناقصه عملیات لوله گذاری و احداث و تجهیز موتورخانه / مناقصه, مناقصه عملیات لوله گذاری و احداث و تجهیز موتورخان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169580/استعلام-سرویس-اینترنت'>استعلام سرویس اینترنت  / استعلام , استعلام سرویس اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167757/مزایده-عرضه-سهام-و-جایگاه-سوخت-نوبت-دوم'>مزایده عرضه سهام و جایگاه سوخت- نوبت دوم  / مزایده , مزایده عرضه سهام و جایگاه سوخت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167768/مزایده-دو-باب-آپارتمان-بخش-هشت-قزوین'>مزایده دو باب آپارتمان بخش هشت قزوین / مزایده دو باب آپارتمان بخش هشت قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167783/مزایده-خانسرا-و-باغ-مرکبات-و-زمین-شالیزاری-نوبت-اول'>مزایده خانسرا و باغ مرکبات و زمین شالیزاری نوبت اول / مزایده, مزایده خانسرا و باغ مرکبات و زمین شالیزاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167798/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-18-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین بخش 18 کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 18 کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167809/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-قطعه-201'>مزایده بهره برداری از پارکینگ قطعه 201 / مزایده, مزایده بهره برداری از پارکینگ قطعه 201</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167823/مزایده-یک-دستگاه-ابزار-و-ماشین-صنعتی-پرس-برک-و--'>مزایده یک دستگاه ابزار و ماشین صنعتی پرس برک و ... / مزایده, مزایده یک دستگاه ابزار و ماشین صنعتی پرس برک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167838/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-271-69متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 271.69متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 271.69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167857/مزایده-جمع-آوری-نخاله-های-ساختمانی--نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری نخاله های ساختمانی - نوبت دوم / مزایده, مزایده جمع آوری نخاله های ساختمانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167869/مزایده-اجاره-غرف-تجاری-و--'>مزایده اجاره غرف تجاری و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرف تجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167884/مزایده-تعداد-542-کارتن-گالش-مردانه'>مزایده تعداد 542 کارتن گالش مردانه / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 542 کارتن گالش مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167899/تجدید-مزایده-اجاره-فضاهای-خدماتی-تجاری-تفریحی-و--'>تجدید مزایده اجاره فضاهای خدماتی، تجاری، تفریحی و... / تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره فضاهای خدماتی، تجاری، تفریحی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167921/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پیکان-وانت'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان وانت  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167943/مزایده-یک-دستگاه-سواری-رنو-لوگان'>مزایده یک دستگاه سواری رنو لوگان / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری رنو لوگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167971/مزایده-یک-دستگاه-پکیج'>مزایده یک دستگاه پکیج / مزایده , مزایده یک دستگاه پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167985/مزایده-واگذاری-رستوران-شهرداری'>مزایده واگذاری رستوران شهرداری  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری رستوران شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168004/مزایده-تجهیز-و-اجاره-غرفه-CIP-در-داخل-ایستگاه'>مزایده تجهیز و اجاره غرفه CIP در داخل ایستگاه / مزایده , مزایده تجهیز و اجاره غرفه CIP در داخل ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168023/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-روستای-بید-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی روستای بید نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مسکونی روستای بید نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168051/مزایده-گاو-نر-بزرگ-گاو-نر-متوسط-و--'>مزایده  گاو نر  بزرگ، گاو نر متوسط و... / مزایده ,مزایده  گاو نر  بزرگ، گاو نر متوسط و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168068/مزایده-بهره-برداری-از-مهمانسرا-97-03-20'>مزایده بهره برداری از مهمانسرا 97.03.20 / مزایده , مزایده بهره برداری از مهمانسرا 97.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168101/مزایده-پلاکهای-ثبتی-23598-فرعی-از-88-اصلی'>مزایده پلاکهای ثبتی 23598 فرعی از 88 اصلی / مزایده ,مزایده پلاکهای ثبتی 23598 فرعی از 88 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168120/مزایده-زمین-مساحت-1320متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 1320متر نوبت اول / مزایده ,مزایده زمین مساحت 1320متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168152/مزایده-واگذاری-پنجشنبه-و-جمعه-بازار--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پنجشنبه و جمعه بازار ...نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پنجشنبه و جمعه بازار ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168175/مزایده-ارزیابی-سواری-پژو-تیپ-405'>مزایده ارزیابی سواری پژو تیپ 405 /  مزایده , مزایده ارزیابی سواری پژو تیپ 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168195/مزایده-فروش-آسیل-های-دام-سبک-و-سنگین--نوبت-دوم'>مزایده فروش آسیل های دام سبک و سنگین  -نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش آسیل های دام سبک و سنگین  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168219/مزایده-آپارتمان-مساحت-80-70متر'>مزایده آپارتمان مساحت 80.70متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 80.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168245/مزایده-7تن-ماهی-قزل-آلا-و-حدود-10-تن-پشم-گوسفند'>مزایده 7تن ماهی قزل آلا و حدود 10 تن پشم گوسفند / مزایده  ، مزایده 7تن ماهی قزل آلا و حدود 10 تن پشم گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168269/مزایده-فروش-محصولات-تولیدی-و-ضایعات'>مزایده فروش محصولات تولیدی و ضایعات  / آگهی مزایده , مزایده فروش محصولات تولیدی و ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168301/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمین-های-کاربری-کارگاهی-هر-کدام-2400متر'>مزایده فروش تعدادی از زمین های کاربری کارگاهی هر کدام 2400متر / مزایده فروش تعدادی از زمین های کاربری کارگاهی هر کدام 2400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168324/مزایده-کالاهای-خود'>مزایده کالاهای خود / مزایده عمومی,مزایده کالاهای خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168347/مزایده-ملک-بخش-4-کرمان'>مزایده ملک بخش 4 کرمان / مزایده،مزایده ملک بخش 4 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168386/مزایده-فروش-کامیون-فوتون-کفی-بغلدار-فلزی-نوبت-دوم'>مزایده فروش کامیون فوتون کفی بغلدار فلزی نوبت دوم  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول ، مزایده فروش کامیون فوتون کفی بغلدار فلزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168414/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-نود-متر-زیربنا-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین با نود متر زیربنا نوبت اول / مزایده،مزایده یک قطعه زمین با نود متر زیربنا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168451/مزایده-باغ-مساحت-82800متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ مساحت 82800متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده باغ مساحت 82800متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168479/مزایده-پلاکهای-ثبتی-1861-فرعی-بخش-یک-نوبت-سوم'>مزایده پلاکهای ثبتی 1861 فرعی بخش یک نوبت سوم / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 1861 فرعی بخش یک نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168532/مزایده-مقدار-1101-200-گرم-نقره-ویترینی'>مزایده مقدار 1101/200 گرم نقره ویترینی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده مقدار 1101/200 گرم نقره ویترینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168565/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ساوه-مساحت-183متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یک ساوه مساحت 183متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یک ساوه مساحت 183متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168612/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزار-مساحت-1700متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت 1700متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت 1700متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168644/مزایده-یک-باب-کیوسک-مطبوعاتی-چاپ-دوم'>مزایده یک باب کیوسک مطبوعاتی چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده یک باب کیوسک مطبوعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168662/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-یکصد-و-بیست-و-شش-متر-و-55-صدم-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه یکصد و بیست و شش متر و 55 صدم متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه یکصد و بیست و شش متر و 55 صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168686/مزایده-آپارتمان-مساحت-95-36متر'>مزایده آپارتمان مساحت 95.36متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 95.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168706/مزایده-ششدانگ-پلاک-3322-1525-مساحت-282-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3322/1525 مساحت 282.20متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 3322/1525 مساحت 282.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168730/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-405'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 405  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168759/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-171-94متر-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 171.94متر بخش چهار  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 171.94متر بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168787/مزایده-اپارتمان-مسکونی-طبقه-سه-مساحت-172-30متر'>مزایده اپارتمان مسکونی طبقه سه مساحت 172.30متر / مزایده ,مزایده اپارتمان مسکونی طبقه سه مساحت 172.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168810/مزایده-30-تن-آهن-آلات-ذوبی'>مزایده 30 تن آهن آلات ذوبی  / مزایده، مزایده 30 تن آهن آلات ذوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168837/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-51متر-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.51متر قطعه اول تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.51متر قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168868/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-72-51متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 72.51متر  / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 72.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168894/مزایده-فروش-اتومبیل-های-دولتی-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-رونیز'>مزایده فروش اتومبیل های دولتی یک دستگاه اتومبیل سواری رونیز / مزایده, مزایده فروش اتومبیل های دولتی یک دستگاه اتومبیل سواری رونیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168920/مزایده-چهار-دستگاه-الکتروموتور'>مزایده چهار دستگاه الکتروموتور / مزایده ، مزایده چهار دستگاه الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168954/مزایده-فروش-خودروهای-اسقاطی'>مزایده فروش خودروهای اسقاطی / مزایده, مزایده فروش خودروهای اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168978/مزایده-8314-هزارم-نیم-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده 8314 هزارم نیم دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده ,مزایده 8314 هزارم نیم دانگ مشاع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169013/مزایده-فروش-خودروهای-اسقاطی'>مزایده فروش خودروهای اسقاطی / مزایده, مزایده فروش خودروهای اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169050/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-سفید'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید / مزایده ،مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169068/مزایده-اجاره-سالن-سرپوشیده-به-مساحت-840-متر--'>مزایده اجاره سالن سرپوشیده به مساحت 840 متر... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره سالن سرپوشیده به مساحت 840 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169083/مزایده-مغازه-مساحت-مفید-22-50مترمربع'>مزایده مغازه مساحت مفید 22.50مترمربع  / مزایده,مزایده مغازه مساحت مفید 22.50مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169101/مزایده-اقلام-اسقاط-و-مستعمل'>مزایده اقلام اسقاط و مستعمل  / اگهی مزایده , مزایده اقلام اسقاط و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169121/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169159/مزایده-مجتمع-مسکونی-تجاری-در-هفت-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده مجتمع مسکونی تجاری در هفت طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده مجتمع مسکونی تجاری در هفت طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169180/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-06مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.06مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.06مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169234/مزایده-ملک-مساحت-689-75متر'>مزایده ملک مساحت 689.75متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 689.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169279/مزایده-فروش-تعداد-3-پلاک-از-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 3 پلاک از اراضی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 3 پلاک از اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169317/مزایده-ملک-مساحت-157-5متر'>مزایده ملک مساحت 157.5متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 157.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169357/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-228-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان 228/5 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان 228/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169401/مزایده-ششدانگ-مفروز-یک-واحد-دامداری-بخش-یک-فردوس-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ مفروز یک واحد دامداری بخش یک فردوس مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز یک واحد دامداری بخش یک فردوس مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169448/مزایده-ملک-مساحت-141-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 141 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 141 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169529/استعلام-واگذاری-اجاره-واحد-تزریقات-و-پانسمان'>استعلام واگذاری اجاره واحد تزریقات و پانسمان / استعلام,استعلام واگذاری اجاره واحد تزریقات و پانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169588/استعلام-UPS--'>استعلام UPS ... / استعلام , استعلام UPS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169596/اولین-کنگره-آسیایی-هیپنوتیزم'>اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم / اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169604/استعلام-عملیات-خاکبرداری-سنگ-برداری--'>استعلام عملیات خاکبرداری، سنگ برداری... / استعلام,عملیات خاکبرداری، سنگ برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169613/کنفرانس-ملی-مدیریت-حسابداری-و-توسعه-کسب-و-کار'>کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار / کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169621/استعلام-کارت-سینما'>استعلام کارت سینما / استعلام,استعلام کارت سینما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169452/استعلام-تغییر-و-اصلاح-زون-بندی-منطقه--'>استعلام تغییر و اصلاح زون بندی منطقه ... / استعلام,استعلام تغییر و اصلاح زون بندی منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169462/استعلام-تجدید-حفاری-و-لوله-گذاری'>استعلام تجدید حفاری و لوله گذاری  / استعلام,استعلام تجدید حفاری و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169473/استعلام-لوله-pe100-پلی-اتیلن-سنگین'>استعلام لوله pe100 پلی اتیلن سنگین  / استعلام, استعلام لوله pe100 پلی اتیلن سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169482/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169492/استعلام-خرید-1200-متر-لوله-با-قطر-63-میلی-متر'>استعلام خرید 1200 متر لوله با قطر 63 میلی متر / استعلام, خرید 1200 متر لوله با قطر 63 میلی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169500/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169508/استعلام-مداد--'>استعلام مداد ... / استعلام , استعلام مداد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169516/استعلام-امورات-فرهنگی'>استعلام امورات فرهنگی  /  استعلام,استعلام امورات فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169524/استعلام-مجموعه-دستگاه-شستشوی-انژکتوری--'>استعلام مجموعه دستگاه شستشوی انژکتوری... / استعلام, استعلام مجموعه دستگاه شستشوی انژکتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169533/استعلام-سرویس-اینترنت--'>استعلام سرویس اینترنت... / استعلام, استعلام سرویس اینترنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169541/استعلام-اینورتر-سه-فاز-2-دستگاه'>استعلام اینورتر سه فاز 2 دستگاه  /  استعلام,استعلام اینورتر سه فاز 2 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169549/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-انژکتور-تابلو-آموزشی'>استعلام دستگاه عیب یاب انژکتور تابلو آموزشی / استعلام,استعلام دستگاه عیب یاب انژکتور تابلو آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169557/استعلام-سرویس-و-تعمیرات'>استعلام سرویس و تعمیرات  / استعلام,استعلام سرویس و تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169565/استعلام-خرید-رایانه-همراه-نوت-بوک'>استعلام خرید رایانه همراه نوت بوک / استعلام ، استعلام خرید رایانه همراه نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169574/استعلام-دوربین--هارد--مموری-کارت'>استعلام دوربین ، هارد ، مموری کارت / استعلام ,استعلام دوربین ، هارد ، مموری کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169582/استعلام-عملیات-ساماندهی-و-هوشمندسازی-منابع-تامین-آب'>استعلام عملیات ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب  / استعلام , استعلام عملیات ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167759/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-اداری-مسکونی-زراعی'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری اداری مسکونی زراعی / مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری اداری مسکونی زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167775/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2890متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2890متر نوبت دوم / مزایده یک قطعه زمین مساحت 2890متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167786/مزایده-زمین-با-قدمت-بیست-سال'>مزایده زمین با قدمت بیست سال / مزایده, مزایده زمین با قدمت بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167800/مزایده-فروش-و-اجاره-املاک'>مزایده فروش و اجاره املاک  / مزایده فروش و اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167812/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-چهارصد-و-هشتاد-و-هفت-متر-و-50-دسیمتر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت چهارصد و هشتاد و هفت متر و 50 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت چهارصد و هشتاد و هفت متر و 50 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167825/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-98-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 98 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 98 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167842/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-3360-فرعی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 3360 فرعی / مزایده ,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 3360 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167859/مزایده-سواری-پراید-131-دوگانه-سوز'>مزایده سواری پراید 131 دوگانه سوز / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده سواری پراید 131 دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167874/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167889/مزایده-ملک-قطعه-سی-و-یک-تفکیکی'>مزایده ملک قطعه سی و یک تفکیکی / مزایده ,مزایده ملک قطعه سی و یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167902/مزایده-مال-غیرمنقول-مساحت-3600متر-نوبت-دوم'>مزایده مال غیرمنقول مساحت 3600متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده مال غیرمنقول مساحت 3600متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167926/مزایده-آپارتمان-قطعه-ششم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه ششم تفکیکی  / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه ششم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167947/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی'>مزایده اجاره سالن ورزشی / مزایده , مزایده اجاره سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167974/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدای-2000-مدل-91'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدای 2000 مدل 91 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدای 2000 مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167988/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'> مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده ,  مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168010/مزایده-دستگاه-AIRCOOLING-(چیلر)-و--'>مزایده  دستگاه AIRCOOLING (چیلر)  و ... / آگهی مزایده, مزایده  دستگاه AIRCOOLING (چیلر)  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168029/مزایده-خودروی-پراید-مدل-1383-نوبت-دوم'>مزایده خودروی پراید مدل 1383 نوبت دوم / مزایده ,مزایده خودروی پراید مدل 1383 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168056/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-یکباب-حجره'>مزایده سه دانگ سرقفلی یکباب حجره / مزایده ,مزایده سه دانگ سرقفلی یکباب حجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168080/مزایده-اجاره-جایگاه-cng'>مزایده اجاره جایگاه cng  / آگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه cng </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168105/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-204-43متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 204.43متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین عرصه 204.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168131/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکن مهر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک واحد آپارتمان مسکن مهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168156/مزایده-حضوری-یک-دستگاه-سواری-سمند-ال-ایکس-مدل-1395-و---97-3-20'>مزایده حضوری یک دستگاه سواری سمند ال ایکس مدل 1395 و...- 97.3.20 / مزایده حضوری, مزایده حضوری یک دستگاه سواری سمند ال ایکس مدل 1395 و...- 97.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168179/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-دستگاه-بی-ام-وی-X3'>مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه بی ام وی X3 / مزایده , مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه بی ام وی X3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168204/مزایده-قطعه-زمینی-غیر-محصور-مساحت-250-متر'>مزایده قطعه زمینی غیر محصور مساحت 250 متر  / مزایده ,مزایده قطعه زمینی غیر محصور مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168227/مزایده-فروش-اراضی-شهر-زاهدان-بصورت-نقد-نوبت-دوم'>مزایده فروش اراضی شهر زاهدان بصورت نقد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اراضی شهر زاهدان بصورت نقد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168249/یکصد-و-چهارمین-مزایده-بزرگ-املاک-مازاد-سیستم-بانکی-کشور-97-3-20'> یکصد و چهارمین مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 97.3.20 /  یکصد و چهارمین مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 97.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168273/مزایده-گوشی-تلفن'>مزایده گوشی تلفن  / اگهی مزایده , مزایده گوشی تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168303/مزایده-فروش-تعداد-5-خط-سیم-کارت'>مزایده فروش تعداد 5 خط سیم کارت / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 5 خط سیم کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168326/مزایده-هود--نوبت-دوم'>مزایده هود - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده هود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168358/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168391/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-اوقافی-مساحت-1050متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین اوقافی مساحت 1050متر / مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین اوقافی مساحت 1050متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168428/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-مرحله-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168459/مزایده-ملک-مساحت-599-75متر'>مزایده ملک مساحت 599.75متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 599.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168488/مزایده-یک-راس-اسب'>مزایده یک راس اسب / مزایده, مزایده یک راس اسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168542/مزایده-واگذاری-غرف-در-فروشگاه-های-اتکا'>مزایده واگذاری غرف در فروشگاه های اتکا / آگهی مزایده,  مزایده واگذاری غرف در فروشگاه های اتکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168577/مزایده-فروش-خودروهای-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروهای نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش خودروهای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168616/تجدید-مزایده-کشتارگاه-دام'>تجدید مزایده کشتارگاه دام / آگهی تجدید مزایده ,تجدید مزایده کشتارگاه دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168650/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-70-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 70 متر  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 70 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168670/مزایده-اصل-و-مازاد-اول-تا-هفتم-یکباب-مغازه-بخش-ده'>مزایده اصل و مازاد اول تا هفتم یکباب مغازه بخش ده / مزایده ,مزایده اصل و مازاد اول تا هفتم یکباب مغازه بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168690/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-عرصه-409-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان عرصه 409.40متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان عرصه 409.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168711/مزایده-یک-واحد-مسکونی-بخش-7-کازرون'>مزایده یک واحد مسکونی بخش 7 کازرون / مزایده ,مزایده یک واحد مسکونی بخش 7 کازرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168737/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-100-43متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 100.43متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 100.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168767/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت سیصد متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168795/مزایده-یک-دستگاه-باد-نیتروژن-ساز-و--'>مزایده یک دستگاه باد نیتروژن ساز و ... / مزایده,  مزایده یک دستگاه باد نیتروژن ساز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168818/مزایده-اجاره-جایگاه-استقرار-قصر-بادی'>مزایده اجاره جایگاه استقرار قصر بادی  / آگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه استقرار قصر بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168843/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-73متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.73متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.73متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168874/مزایده-واگذاری-کارگاه-و-تاسیسات-سنگ-شکن-آبدین'>مزایده واگذاری کارگاه و تاسیسات سنگ شکن آبدین / مزایده، مزایده واگذاری کارگاه و تاسیسات سنگ شکن آبدین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168902/مزایده-چهار-دستگاه-سیلو--یک-دستگاه-کمپرسور-و--'>مزایده چهار دستگاه سیلو - یک دستگاه کمپرسور و ... / مزایده ، مزایده چهار دستگاه سیلو - یک دستگاه کمپرسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168923/مزایده-آپارتمان-قطعه-12-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 12 تفکیکی / مزایده آپارتمان قطعه 12 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168957/مزایده-فروش-خودروی-اتوبوس-97-3-20'>مزایده فروش خودروی اتوبوس 97/3/20 / مزایده , مزایده فروش خودروی اتوبوس 97/3/20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168983/مزایده-زمین-کاربری-باغداری-کشاورزی-954متر-مشاع'>مزایده زمین کاربری باغداری کشاورزی 954متر مشاع   / مزایده ,مزایده زمین کاربری باغداری کشاورزی 954متر مشاع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169036/مزایده-یک-دستگاه-میکسر-بتون-1000-کیلوگرمی-و--'>مزایده  یک دستگاه میکسر بتون 1000 کیلوگرمی و ... / مزایده, مزایده  یک دستگاه میکسر بتون 1000 کیلوگرمی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169054/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده یکباب منزل مساحت صد و هشتاد متر / مزایده, مزایده یکباب منزل مساحت صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169071/مزایده-ششدانگ-پلاک-باقیمانده-1136-فرعی-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 1136 فرعی بخش 4 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 1136 فرعی بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169087/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-198-30متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 198.30متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 198.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169103/مزایده-423-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 423.8 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک  / مزایده,مزایده 423.8 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169124/مزایده-یک-صدم-ملک-زیربنای-هفتاد-مترمربع-مرحله-اول'>مزایده یک صدم ملک زیربنای هفتاد مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده یک صدم ملک زیربنای هفتاد مترمربع مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169165/مزایده-عمومی-یک-قطعه-زمین-به-متراژ-2500-مترمربع'>مزایده عمومی یک قطعه زمین به متراژ 2500 مترمربع / مزایده عمومی, مزایده عمومی یک قطعه زمین به متراژ 2500 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169189/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-کلی-229-86متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت کلی 229.86متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت کلی 229.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169244/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-141-43متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 141.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 141.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169288/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی-انباری-اداری'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی انباری اداری  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی انباری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169326/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169368/مزایده-ساختمان-مسکونی-قدمت-21-سال-عرصه-292متر'>مزایده ساختمان مسکونی قدمت 21 سال عرصه 292متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی قدمت 21 سال عرصه 292متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169410/مزایده-یک-واحد-مسکونی-در-زمینی-مساحت-109-متر'>مزایده یک واحد مسکونی در زمینی مساحت 109 متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی در زمینی مساحت 109 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169460/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-بیست-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169590/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست  / استعلام,استعلام طبق لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169598/استعلام-گیرنده-دیجیتال'>استعلام گیرنده دیجیتال / استعلام, گیرنده دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169606/استعلام-دستگاه-پنج-گاز'>استعلام دستگاه پنج گاز  / استعلام ,استعلام دستگاه پنج گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169608/مزایده-بهره-برداری-و-حفظ-و-نگهداری-پارکینگ-مکانیزه'>مزایده بهره برداری و حفظ و نگهداری پارکینگ مکانیزه / مزایده بهره برداری و حفظ و نگهداری پارکینگ مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169615/استعلام-کیت96-HDL-C-تستی'>استعلام کیت96 HDL-C تستی / استعلام , استعلام کیت96 HDL-C تستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169624/استعلام-تجهیزات-حفاظتی'>استعلام تجهیزات حفاظتی  / استعلام , استعلام تجهیزات حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169521/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-نظافت-خوابگاه'>مناقصه  نگهداری فضای سبز و نظافت خوابگاه  / مناقصه عمومی, مناقصه  نگهداری فضای سبز و نظافت خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169530/استعلام-اجرای-عملیات-سیدر-گذاری-در-550-راس-گوسفند'>استعلام اجرای عملیات سیدر گذاری در 550 راس گوسفند / استعلام ,استعلام اجرای عملیات سیدر گذاری در 550 راس گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169538/استعلام-ایستگاههای-مکاترونیک'>استعلام ایستگاههای مکاترونیک  / استعلام,استعلام ایستگاههای مکاترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169546/استعلام-خرید-مقدار-1250-کیلوگرم-پیاز-زعفران'>استعلام خرید مقدار 1250  کیلوگرم پیاز زعفران  / استعلام, خرید مقدار 1250  کیلوگرم پیاز زعفران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169554/استعلام-عملیات-ساماندهی-و-هوشمندسازی-منابع-تامین-آب'>استعلام عملیات ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب  / استعلام , استعلام عملیات ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169562/استعلام-سرامیک--'>استعلام سرامیک ... / استعلام, استعلام سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169571/استعلام-بازسازی-اورهال--تهیه-لوازم-دو-دستگاه-ماشین-آلات-لودر'>استعلام بازسازی اورهال ، تهیه لوازم دو دستگاه ماشین آلات لودر / استعلام , استعلام  بازسازی اورهال ، تهیه لوازم دو دستگاه ماشین آلات لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169579/استعلام-عملیات-ساماندهی-و-هوشمندسازی-منابع-تامین-آب'>استعلام عملیات ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب  / استعلام , استعلام عملیات ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167767/تجدید-مزایده-فروش-5-دستگاه-اتومبیل-اسقاطی-غیرقابل-شماره-گذاری'>تجدید مزایده فروش 5 دستگاه اتومبیل اسقاطی غیرقابل شماره گذاری / تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش 5 دستگاه اتومبیل اسقاطی غیرقابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167782/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-242متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 242متر / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 242متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167797/مزایده-اجاره-مهد-کودک-و-سالن-ورزشی-بانوان'>مزایده اجاره مهد کودک و سالن ورزشی بانوان / آگهی مزایده, مزایده اجاره مهد کودک و سالن ورزشی بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167808/مزایده-خودرو-سواری-پروتون'>مزایده خودرو سواری پروتون / مزایده ,مزایده خودرو سواری پروتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167821/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-روستای-میاندهی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی روستای میاندهی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی روستای میاندهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167834/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-699متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مساحت 699متر نوبت اول / مزایده ,مزایده قطعه زمین مساحت 699متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167855/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167868/مزایده-کانکس-صندلی--'>مزایده کانکس، صندلی... / مزایده, مزایده کانکس، صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167883/مزایده-تعدادی-از-خودروها-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از خودروها نوبت دوم  / مزاایده, مزایده تعدادی از خودروها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167896/مزایده-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی-94-74متر'>مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی 94.74متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی 94.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167917/مزایده-ششدانگ-منزل-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ منزل بخش نه مشهد / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167939/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-98-09متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 98.09متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 98.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167968/مزایده-فروش-ملک-مساحت-7800-متر'>مزایده فروش ملک مساحت 7800 متر / مزایده ,مزایده فروش ملک مساحت 7800 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167983/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-97-3-20'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری 97.3.20 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری 97.3.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168003/مزایده-فروش-یک-دستگاه-گیوتین-3-متری-پدالی'>مزایده فروش یک دستگاه گیوتین 3 متری پدالی  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه گیوتین 3 متری پدالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168019/مزایده-فروش-میزان-680-کیلوگرم-شمش-آلومینیوم'>مزایده فروش  میزان 680 کیلوگرم شمش آلومینیوم / مزایده, مزایده فروش  میزان 680 کیلوگرم شمش آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168050/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 5 تفکیکی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168067/مزایده-فروش-املاک-مساحت-اعیان-112-75-و-59متر'>مزایده فروش املاک مساحت اعیان 112.75 و 59متر  / مزایده ,مزایده فروش املاک مساحت اعیان 112.75 و 59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168100/مزایده-یک-دستگاه-بالانس-پدالی'>مزایده  یک دستگاه بالانس پدالی / مزایده عمومی ، مزایده  یک دستگاه بالانس پدالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168119/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو تجدید نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168146/مزایده-ملک-یکباب-مغازه-مساحت-32-8متر'>مزایده ملک یکباب مغازه مساحت 32.8متر  / مزایده ,مزایده ملک یکباب مغازه مساحت 32.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168172/مزایده-ششدانگ-زمین-با-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده ششدانگ زمین با قدمت بیش از 40 سال  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با قدمت بیش از 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168189/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-64-متر'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 64 متر / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان مساحت 64 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168216/مزایده-ملک-مساحت-64-48متر'>مزایده ملک مساحت 64.48متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 64.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168242/مزایده-فروش-یکدستگاه-کولر-گازی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کولر گازی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کولر گازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168260/مزایده-فروش-کارتر-و-بلوک-سیلندر-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش کارتر و بلوک سیلندر و.. نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  فروش کارتر و بلوک سیلندر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168296/مزایده-دستگاه-پرس-آلومینیومی'>مزایده دستگاه پرس آلومینیومی  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه پرس آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168322/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-کارگاه--ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه کارگاه ، ماشین آلات و تجهیزات / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش ششدانگ یک قطعه کارگاه ، ماشین آلات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168341/مزایده-فروش-قطعات-بازیافتی-انواع-خودرو'>مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو  / مزایده حضوری , مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168383/مزایده-غرفه-های-طبقه-اول-و-همکف-نوبت-دوم'>مزایده غرفه های طبقه اول و همکف نوبت دوم / مزایده,مزایده غرفه های طبقه اول و همکف نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168412/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168450/مزایده-کولر-اسپلیت-ایستاده---نوبت-دوم'>مزایده کولر اسپلیت ایستاده... -نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده کولر اسپلیت ایستاده... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168476/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کشنده / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168531/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>آگهی مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 / آگهی مزایده , آگهی مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168564/مزایده-یخچال-و-فریزر-اسنوا-و---نوبت-دوم'>مزایده  یخچال و فریزر اسنوا و ... نوبت دوم / مزایده, مزایده  یخچال و فریزر اسنوا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168604/فراخوان-واگذاری-مکان-بوفه-خوابگاه'>فراخوان واگذاری مکان بوفه خوابگاه / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری مکان بوفه خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168635/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-ششصد-و-هجده-متر-و-50-صدم-متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت ششصد و هجده متر و 50 صدم متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت ششصد و هجده متر و 50 صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168658/مزایده-یک-دستگاه-اکسترودر-خط-8-تولید-لوله'>مزایده یک دستگاه اکسترودر خط 8 تولید لوله / مزایده , مزایده یک دستگاه اکسترودر خط 8 تولید لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168685/مزایده-اجاره-یک-باب-فروشگاه'>مزایده اجاره یک باب فروشگاه  / مزایده، مزایده اجاره یک باب فروشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168704/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس-بنز-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه مینی بوس بنز سفید رنگ  / مزایده , مزایده یک دستگاه مینی بوس بنز سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168728/مزایده-بهره-برداری-3-باب-غرفه--چاپ-اول-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری 3 باب غرفه - چاپ اول نوبت دوم  / مزایده ، مزایده بهره برداری 3 باب غرفه - چاپ اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168757/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-واقع-در-سطح-شهر'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168782/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1000-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000 مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168808/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-سی-متر'>مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت سی متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168832/مزایده-ضایعات-چوب-های-چینی'>مزایده ضایعات چوب های چینی / مزایده ضایعات چوب های چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168866/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید-رنگ-نقره-ای'>مزایده اتومبیل سواری پراید رنگ نقره ای / مزایده , مزایده اتومبیل سواری پراید رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168891/مزایده-فروش-تعدادی-زمین-کاربری-تجاری-تجدید'>مزایده فروش تعدادی زمین کاربری تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش تعدادی زمین کاربری تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168919/مزایده-واگذاری-فضای-مورد-نیاز-جهت-نصب-کیوسک-اغذیه---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فضای مورد نیاز جهت نصب کیوسک اغذیه... - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری فضای مورد نیاز جهت نصب کیوسک اغذیه... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168949/مزایده-معدن-سنگ-لاشه'>مزایده معدن سنگ لاشه / آگهی مزایده , مزایده معدن سنگ لاشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1168977/مزایده-انواع-لوله-و-نبشی--اره-اتشی--ناودانی--زیگزال-و--'>مزایده انواع لوله و نبشی - اره اتشی - ناودانی - زیگزال و ... / مزایده ، مزایده انواع لوله و نبشی - اره اتشی - ناودانی - زیگزال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169012/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169049/مزایده-اجاره-فضائی-به-متراژ--'>مزایده اجاره فضائی به متراژ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره فضائی به متراژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169067/مزایده-2-دانگ-و-650-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده 2 دانگ و 650 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه / مزایده,مزایده 2 دانگ و 650 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169082/مزایده-یک-با-مغازه-تجاری--'>مزایده یک با مغازه تجاری ... / مزایده یک با مغازه تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169100/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-97-20متر-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 97.20متر قدمت بیش از 40 سال  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 97.20متر قدمت بیش از 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169118/مزایده-ملک-با-زیربنای-صد-و-سی-متر-قدمت-سی-سال'>مزایده ملک با زیربنای صد و سی متر قدمت سی سال  / مزایده,مزایده ملک با زیربنای صد و سی متر قدمت سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169158/مزایده-واگذاری-اجاری-ارائه-خدمات-آزمایشگاه'>مزایده واگذاری اجاری ارائه خدمات آزمایشگاه  / مزایده, مزایده واگذاری اجاری ارائه خدمات آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169179/مزایده-تعداد-573-492-سهم-از-سهام'>مزایده تعداد 573/492 سهم از سهام  / مزایده, مزایده تعداد 573/492 سهم از سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169225/مزایده-اجاره-محل-واحد-داروخانه-97-03-20'>مزایده اجاره محل واحد داروخانه 97.03.20 / مزایده, مزایده اجاره محل واحد داروخانه 97.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169275/مزایده-15-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی-و-تجاری'>مزایده 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری  / مزایده,مزایده 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169311/مزایده-زمین-مساحت-17-100-مترمربع'>مزایده زمین مساحت 17/100 مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مساحت 17/100 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169354/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-تجاری-مساحت-60-3متر'>مزایده فروش یک پلاک زمین تجاری مساحت 60.3متر  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین تجاری مساحت 60.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169398/مزایده-عمومی-اجاره-مغازه-های-تجاری'>مزایده عمومی اجاره مغازه های تجاری / مزایده عمومی, مزایده عمومی اجاره مغازه های تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169439/مزایده-فروش-املاک-شماره-یک'>مزایده فروش املاک شماره یک  / مزایده,مزایده فروش املاک شماره یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169491/مزایده-آپارتمان-بخش-یک-ثبتی-شهرضا'>مزایده آپارتمان بخش یک ثبتی شهرضا / مزایده,مزایده آپارتمان بخش یک ثبتی شهرضا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169587/چهارمین-همایش-بین-المللی-ایمپلنت-های-دندانی'>چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی / چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169595/استعلام-انتقال-سرویس-4-مگابیت-بر-ثانیه-اینترنت'>استعلام انتقال سرویس 4 مگابیت بر ثانیه اینترنت / استعلام , استعلام انتقال سرویس 4 مگابیت بر ثانیه اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169603/استعلام-شن--'>استعلام شن ... / استعلام , استعلام شن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169612/استعلام-تابلو-کنترل-دور'>استعلام تابلو کنترل دور  / استعلام , استعلام تابلو کنترل دور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169620/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : شنبه 24 شهريور 1397 ساعت: 18:43