اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.10 درسایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159614/مناقصه-اخذ-خدمات-بیم... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.10 درسایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159614/مناقصه-اخذ-خدمات-بیمه-مکمل-درمان-کارکنان-شهرداری-مرحله-اول--نوبت-دوم'>مناقصه اخذ خدمات بیمه مکمل درمان کارکنان شهرداری مرحله اول - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اخذ خدمات بیمه مکمل درمان کارکنان شهرداری مرحله اول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159631/مناقصه-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا  / مناقصه , مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159648/مناقصه-خرید-دستگاه-ICP'>مناقصه خرید دستگاه ICP / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دستگاه ICP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159663/تجدید-مناقصه-پروژه-جدولگذاری-سطح-شهر-مرحله-سوم-نوبت-اول'>تجدید مناقصه پروژه جدولگذاری سطح شهر مرحله سوم نوبت اول  / تجدید مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری سطح شهر مرحله سوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159675/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-1200-م-م-چدن-داکتیل-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب 1200 م م چدن داکتیل تجدید- نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی ، مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب 1200 م م چدن داکتیل تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159689/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159702/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-پروژه-تکمیل-توسعه-و-تجهیز-اماکن-ورزشی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه پروژه تکمیل توسعه و تجهیز اماکن ورزشی  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی , اصلاحیه فراخوان مناقصه پروژه تکمیل توسعه و تجهیز اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159715/استعلام-بهبود-و-اصلاح-مراتع'>استعلام بهبود و اصلاح مراتع / استعلام,استعلام بهبود و اصلاح مراتع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159724/مناقصه-عمومی-خرید-دستگاه-های-شستشو-فیلر-و-دربندی-جهت-بسته-بندی-شیر--'>مناقصه عمومی خرید دستگاه های شستشو، فیلر و دربندی جهت بسته بندی شیر... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید دستگاه های شستشو، فیلر و دربندی جهت بسته بندی شیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159732/مناقصه-خرید-دستگاه-خانکوبی'>مناقصه خرید دستگاه خانکوبی / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه خانکوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159740/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159752/مناقصه-خرید-17500-متر-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف'>مناقصه خرید 17500 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 17500 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159763/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان اداری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159773/فراخوان-مناقصه-P-F-FISHER-GOVERNOR-COTTER-SPRING-SCREW'>فراخوان مناقصه P/F FISHER GOVERNOR COTTER SPRING SCREW / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه P/F FISHER GOVERNOR COTTER SPRING SCREW ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159786/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159799/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159813/مناقصه-اجرای-دستمزدی-تاسیسات-برقی-پروژه-ساختمان'>مناقصه اجرای دستمزدی تاسیسات برقی پروژه ساختمان  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای دستمزدی تاسیسات برقی پروژه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159830/استعلام-آبرسانی--'>استعلام آبرسانی ... / استعلام, استعلام آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159846/تجدید-مناقصه-پروژه-خرید-و-حمل-مخلوط-کوهی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه خرید و حمل مخلوط کوهی ... نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه خرید و حمل مخلوط کوهی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159858/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-انواع-مقره-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی خرید انواع مقره نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید انواع مقره نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159870/مناقصه-عمومی-تکمیل-ساختمان-و-قسمتی-از-دیوارکشی-محوطه-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تکمیل ساختمان و قسمتی از دیوارکشی محوطه نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل ساختمان و قسمتی از دیوارکشی محوطه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159880/استعلام-ذخیره-کننده--'>استعلام ذخیره کننده ... / استعلام, استعلام ذخیره کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159892/مناقصه-طرح-و-اجرای-شبکه-روشنایی--'>مناقصه طرح و اجرای شبکه روشنایی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طرح و اجرای شبکه روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159903/استعلام-تکمیل-کمپ--'>استعلام تکمیل کمپ ... / استعلام, استعلام تکمیل کمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159912/مناقصه-عمومی-خرید-رنگ-جهت-رنگ-آمیزی-جداول-نیوجرسی-هند-ریل-ها-و-نرده-ها--'>مناقصه عمومی خرید رنگ جهت رنگ آمیزی جداول، نیوجرسی، هند ریل ها و نرده ها... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید رنگ جهت رنگ آمیزی جداول، نیوجرسی، هند ریل ها و نرده ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159927/استعلام-یک-دستگاه-رایانه-و-مانیتور'>استعلام یک دستگاه رایانه و مانیتور / استعلام, یک دستگاه رایانه و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159939/تجدید-مناقصه-احداث-خط-فشار-متوسط-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه احداث خط فشار متوسط (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث خط فشار متوسط (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159949/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک  / استعلام,استعلام هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159961/استعلام-ماژول-نمایشگر-قطعه-تابلو-led-مدل-p10'>استعلام ماژول نمایشگر قطعه تابلو led مدل p10 / استعلام, ماژول نمایشگر قطعه تابلو led مدل p10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159971/مناقصه-واگذاری-سد-معبر'>مناقصه واگذاری سد معبر  / مناقصه , مناقصه واگذاری سد معبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159983/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر / استعلام,استعلام تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159994/مناقصه-سرمایه-گذاری--احداث-و-بهره-برداری-از-پنجاه-هکتار-اراضی'>مناقصه سرمایه گذاری ، احداث و بهره برداری از پنجاه هکتار اراضی / اگهی مناقصه , مناقصه سرمایه گذاری ، احداث و بهره برداری از پنجاه هکتار اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160007/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-جهت-توسعه-شهری-و-روستایی-تبدیل-سیم-به-کابل--'>مناقصه دستمزد و مصالح  جهت توسعه شهری و روستایی، تبدیل سیم به کابل... / مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح  جهت توسعه شهری و روستایی، تبدیل سیم به کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159629/مناقصه-خدمات-نشت-یابی-و-بازرسی-از-ایستگاههای-تقلیل-فشار'>مناقصه خدمات نشت یابی و بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نشت یابی و بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159643/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آسفالت  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای عملیات آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159660/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159673/استعلام-طرح-تلفیقی-مرتعداری--'>استعلام طرح تلفیقی مرتعداری... / استعلام, استعلام طرح تلفیقی مرتعداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159685/مناقصه-خرید-هیپوکلریت-سدیم-(آب-ژاول)-نوبت-دوم'> مناقصه خرید هیپوکلریت سدیم (آب ژاول) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه خرید هیپوکلریت سدیم (آب ژاول) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159699/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-و-وسایل-بازی-کودکان'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات و وسایل بازی کودکان / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تجهیزات و وسایل بازی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159709/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-حمل-لوله-و-متعلقات-پلی-اتیلنی--'>فراخوان مناقصه تهیه و حمل لوله و متعلقات پلی اتیلنی... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تهیه و حمل لوله و متعلقات پلی اتیلنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159722/مناقصه-عملیات-تکمیلی-کارهای-بخش-نور-صوت-دکوراسیون---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی کارهای بخش نور، صوت، دکوراسیون ....نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه عملیات تکمیلی کارهای بخش نور، صوت، دکوراسیون ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159730/فراخوان-مناقصه-خرید-2-عدد-شیر-برقی-MOV-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 2 عدد شیر برقی MOV نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 2 عدد شیر برقی MOV نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159738/مناقصه-عمومی-خرید-تعداد-100-عدد-پیس-میکر-سه-حفره-ای-نوب-دوم'>مناقصه عمومی خرید تعداد 100 عدد پیس میکر سه حفره ای نوب دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تعداد 100 عدد پیس میکر سه حفره ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159749/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت ...نوبت دوم / مناقصه، مناقصه زیرسازی و آسفالت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159761/مناقصه-اجرائیات-تخلفات-ساختمانی-و-سد-معبر'>مناقصه اجرائیات، تخلفات ساختمانی و سد معبر / مناقصه عمومی, مناقصه اجرائیات، تخلفات ساختمانی و سد معبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159770/تجدید-مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران'>تجدید مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159783/استعلام-برگزاری-کارگاه-های-آموزشی-و-توجیهی--'>استعلام برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیهی... / استعلام, استعلام برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159797/مناقصه-عملیات-جوشکاری-خط-واریانت'>مناقصه عملیات جوشکاری خط واریانت / مناقصه , مناقصه عملیات جوشکاری خط واریانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159808/مناقصه-واگذاری-تنظیف-نقلیه-و-موتوری-فضای-سبز---(نوبت-سوم)'>مناقصه واگذاری تنظیف، نقلیه و موتوری، فضای سبز ... (نوبت سوم) / مناقصه,  مناقصه واگذاری تنظیف، نقلیه و موتوری، فضای سبز ... (نوبت سوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159827/مناقصه-اجرای-طرح-پارکینگ-وسایل-نقلیه-سنگین'>مناقصه اجرای طرح پارکینگ وسایل نقلیه سنگین / مناقصه، مناقصه اجرای طرح پارکینگ وسایل نقلیه سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159843/مناقصه-تامین-تابلو-برق'>مناقصه تامین تابلو برق / مناقصه, مناقصه تامین تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159855/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کانال-های-حفاری-شده-خطوط-لوله-آب-آتش-نشانی'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کانال های حفاری شده خطوط لوله آب آتش نشانی / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت کانال های حفاری شده خطوط لوله آب آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159868/استعلام-نیاز-به-میز-کنفرانس-6-نفره'>استعلام نیاز به میز کنفرانس 6 نفره / استعلام,استعلام نیاز به میز کنفرانس 6 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159878/استعلام-تعمیرات-ساختمان-بازسازی-و--'>استعلام تعمیرات ساختمان، بازسازی و... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان، بازسازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159890/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب-کانال--'>استعلام احداث کانال انتقال آب کانال .. / استعلام, احداث کانال انتقال آب کانال ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159901/مناقصه-تعمیر-و-راهبردی-تاسیسات-مکانیکی'>مناقصه تعمیر و راهبردی تاسیسات مکانیکی  / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و راهبردی تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159910/تجدید-مناقصه-احداث-سرای-محله'>تجدید مناقصه احداث سرای محله / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه احداث سرای محله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159921/استعلام-اجرای-بخشی-از-ساختمان-پایگاه-امداد-کوهستان'> استعلام اجرای بخشی از ساختمان پایگاه امداد کوهستان  /  استعلام, اجرای بخشی از ساختمان پایگاه امداد کوهستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159937/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159947/اصلاحیه-مناقصه-آذین-بندی-و-نورپردازی-در-سطح-منطقه--'>اصلاحیه مناقصه آذین بندی و نورپردازی در سطح منطقه ... / آگهی اصلاحیه مناقصه عمومی,  اصلاحیه مناقصه آذین بندی و نورپردازی در سطح منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159959/مناقصه-شناسایی-شرکتهای-گرید-دار-ساختمانی-جهت-انجام-اجرای-پروژه-ساختمانی'>مناقصه شناسایی شرکتهای گرید دار ساختمانی جهت انجام اجرای پروژه ساختمانی / اگهی مناقصه , مناقصه شناسایی شرکتهای گرید دار ساختمانی جهت انجام اجرای پروژه ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159968/استعلام-سیلر-و-شیکر-خونگیری--'>استعلام سیلر و شیکر خونگیری... / استعلام, استعلام سیلر و شیکر خونگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159979/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات  / استعلام,استعلام تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159992/مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-دی-آمونیم-فسفات-گرانوله'>مناقصه خرید کود شیمیایی دی آمونیم فسفات گرانوله / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید کود شیمیایی دی آمونیم فسفات گرانوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160005/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه  / استعلام, وسایل آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160015/استعلام-تعمیرات-اساسی--'>استعلام تعمیرات اساسی ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160026/مناقصه-تهیه-و-نصب-قرنیز-و-اجرای-شناژ-هندریل---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب قرنیز و اجرای شناژ هندریل...  ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب قرنیز و اجرای شناژ هندریل... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160017/مناقصه-خرید-کودشیمیایی-سوپر-فسفات-ساده-گرانوله--'>مناقصه خرید کودشیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید کودشیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160028/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام,استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160039/استعلام-قرارداد-صیانت-و-حفاظت-از-اراضی-زراعی-و-باغی'>استعلام قرارداد صیانت و حفاظت از اراضی زراعی و باغی / استعلام,استعلام قرارداد صیانت و حفاظت از اراضی زراعی و باغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160049/فراخوان-نگهداری-سرویس-های-بهداشتی-سطح-شهر'>فراخوان نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160062/استعلام-سیستم-اپراتوری-سوئیچ--'>استعلام سیستم اپراتوری سوئیچ ... / استعلام , استعلام سیستم اپراتوری سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160071/مناقصه-خرید-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی'>مناقصه خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی  / مناقصه , مناقصه خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160088/مناقصه-همسان-سازی-پیاده-رو-خیابان---نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان ... نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان ... نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160098/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا / مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160108/استعلام-قنات-اشنی-لایروبی-و-مرمت-و-ریزش-برداری'>استعلام  قنات اشنی لایروبی و مرمت و ریزش برداری  / استعلام, قنات اشنی لایروبی و مرمت و ریزش برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160118/اصلاحیه-فراخوان-تکمیل-پروژه-40-واحدی'>اصلاحیه فراخوان تکمیل پروژه 40 واحدی  / اصلاحیه مناقصه عمومی, فراخوان تکمیل پروژه 40 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160127/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-محور---نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت محور ...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسفالت محور ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160139/استعلام-ساخت-ایستگاه-tbs10000(250-60)'>استعلام ساخت ایستگاه tbs10000(250-60) / استعلام, ساخت ایستگاه tbs10000(250-60)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160153/استعلام-حفر-چاه--'>استعلام حفر چاه ... / استعلام, استعلام حفر چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160163/استعلام-تجهیز-مراکز-بازدید-کنندگان-و-مراکز-جمعیتی-حاشیه-تالاب'>استعلام تجهیز مراکز بازدید کنندگان و مراکز جمعیتی حاشیه تالاب  / استعلام, تجهیز مراکز بازدید کنندگان و مراکز جمعیتی حاشیه تالاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160177/استعلام-مخزن-فاضلاب-خانگی--'>استعلام مخزن فاضلاب خانگی... / استعلام, استعلام مخزن فاضلاب خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160189/فراخوان-مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-مشترکین-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160202/مناقصه-خرید-30000-متر-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید 30000 متر لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 30000 متر لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160212/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا---سایت-ستاد'>استعلام اجرای طرح هادی روستا...., سایت ستاد / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160224/مناقصه-ارایه-خدمات-و-نگهداری-ابنیه-و-تاسیسات-ایستگاه-های-برق-و--'>مناقصه ارایه خدمات و نگهداری ابنیه و تاسیسات ایستگاه های برق و ... / مناقصه , مناقصه ارایه خدمات و نگهداری ابنیه و تاسیسات ایستگاه های برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160239/استعلام-قفل-آویز-روکش-دار--'>استعلام قفل آویز روکش دار... / استعلام, استعلام قفل آویز روکش دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160250/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160261/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-بازسازی-معابر---'>مناقصه  اجرای عملیات جدولگذاری و بازسازی معابر ....  / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه  اجرای عملیات جدولگذاری و بازسازی معابر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160274/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی--'> مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160285/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز  / آگهی مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160296/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث ساختمان اداری / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160307/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر--'>استعلام تجهیزات کامپیوتر ... / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160318/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-واحدهای-تابعه'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب واحدهای تابعه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160328/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر--'>استعلام تجهیزات کامپیوتر... / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160340/تجدید-مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-برداشت-و-تکمیل-نقشه-های---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  انتخاب مشاور جهت برداشت و تکمیل نقشه های...- نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  انتخاب مشاور جهت برداشت و تکمیل نقشه های... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160351/مناقصه-خدمات-بیمه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بیمه ای  نوبت دوم  / آگهی مناقصه دیک مرحله ای , مناقصه خدمات بیمه ای  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160362/استعلام-تهیه-و-اجرای-380-متر-طول-تک-و-کانیو---'>استعلام تهیه و اجرای 380 متر طول تک و کانیو  .... / استعلام, تهیه و اجرای 380 متر طول تک و کانیو  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160375/استعلام-جدول-بتنی--'>استعلام جدول بتنی ...  / استعلام, استعلام جدول بتنی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160385/مناقصه-ساخت-و-نصب-یک-باب-سوله'>مناقصه ساخت و نصب یک باب سوله  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و نصب یک باب سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160396/استعلام-عملیات-باقیمانده-سایت-و-مخزن--'>استعلام عملیات باقیمانده سایت و مخزن... / استعلام, استعلام عملیات باقیمانده سایت و مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160406/استعلام-سرسمپلر-و--'>استعلام سرسمپلر و .. / استعلام, سرسمپلر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160419/استعلام-شیر-فشار-شکن'>استعلام شیر فشار شکن  / استعلام,استعلام شیر فشار شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159626/مناقصه-توسعه-و-نگهداری-شبکه-های-برق-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159641/مناقصه-خرید-9-قلم-کابل-جلی-فیلد-خاکی--نوبت-سوم'>مناقصه خرید 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی... نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159659/مناقصه-تعداد-52800-عدد-کنسرو-ماهی-120-گرمی'>مناقصه  تعداد 52800 عدد کنسرو ماهی 120 گرمی  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  تعداد 52800 عدد کنسرو ماهی 120 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159672/مناقصه-تامین-15-دستگاه-ترانس-برق'>مناقصه تامین 15 دستگاه ترانس برق / مناقصه , مناقصه تامین 15 دستگاه ترانس برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159684/مناقصه-خرید-تعداد-2000-عدد-پیس-میکر-دو-حرفه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 2000 عدد پیس میکر دو حرفه ای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 2000 عدد پیس میکر دو حرفه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159697/فراخوان-مناقصه-آسفالت-گرم---(نوبت-اول)'>فراخوان مناقصه آسفالت گرم .... (نوبت اول) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه آسفالت گرم .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159708/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام , استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159721/استعلام-VA-تک-فاز--'>استعلام VA تک فاز ... / استعلام, استعلام VA تک فاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159729/تجدید-مناقصه-خرید-و-اجرای-آسفالت-به-صورت-مکانیزه-و-لکه-گیری'>تجدید مناقصه خرید و اجرای آسفالت به صورت مکانیزه و لکه گیری  / تجدید مناقصه, مناقصه خرید و اجرای آسفالت به صورت مکانیزه و لکه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159737/مناقصه-خرید-ملزومات-و-لوازم-مصرفی-صافی-های'>مناقصه  خرید ملزومات و لوازم مصرفی صافی های / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  خرید ملزومات و لوازم مصرفی صافی های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159748/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه  / استعلام, تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159759/استعلام-​تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام ​تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام, تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159769/مناقصه-احداث-جدول-کانیو--مرحله-دوم'>مناقصه احداث جدول،کانیو ...مرحله دوم / مناقصه ,مناقصه احداث جدول،کانیو ... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159780/استعلام-کیت-تشخصی-اعتیاد'>استعلام کیت تشخصی اعتیاد / استعلام,استعلام کیت تشخصی اعتیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159794/استعلام-پکیج-لوازم-انشعاب-1-2'>استعلام  پکیج لوازم انشعاب 1.2  / استعلام,  پکیج لوازم انشعاب 1.2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159807/مناقصه-خرید-200-دستگاه-کامپیوتر-نوع1-و--'>مناقصه خرید 200 دستگاه کامپیوتر نوع1 و... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 200 دستگاه کامپیوتر نوع1 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159826/استعلام-ساخت-منبع-ذخیره-آب-گالوانیزه--'>استعلام ساخت منبع ذخیره آب گالوانیزه  .. / استعلام, ساخت منبع ذخیره آب گالوانیزه  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159842/مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-خطوط-اصلی'>مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159853/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات  / استعلام,استعلام ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159866/مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه, مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159877/مناقصه-خرید-شیر-و-دوغ-یکنفره'>مناقصه خرید شیر و دوغ یکنفره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید شیر و دوغ یکنفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159889/استعلام-خرید-وسایل-کارگاه-مکانیک-خودرو'>استعلام خرید وسایل کارگاه مکانیک خودرو / استعلام,استعلام خرید وسایل کارگاه مکانیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159900/مناقصه-تهیه-و-حمل-مبلمان'>مناقصه تهیه و حمل مبلمان / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و حمل مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159908/مناقصه-کلیه-امورات-خدماتی--'>مناقصه کلیه امورات خدماتی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امورات خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159920/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام , استعلام کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159933/تجدید-مناقصه-تهیه--ترمیم-نوار-حفاری--لکه-گیری-و-اجرای-روکش-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه ، ترمیم نوار حفاری ، لکه گیری و اجرای روکش نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، ترمیم نوار حفاری ، لکه گیری و اجرای روکش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159946/استعلام-درلیست-پیوست-موجود-می-باشد'>استعلام درلیست پیوست موجود می باشد / استعلام, درلیست پیوست موجود می باشد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159958/مناقصه-احداث-دبستان-12-کلاسه-و--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دبستان 12 کلاسه  و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث دبستان 12 کلاسه  و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159967/استعلام-فعالیتهای-سازمانهای-دارای-عضو--'>استعلام فعالیتهای سازمانهای دارای عضو... / استعلام, استعلام فعالیتهای سازمانهای دارای عضو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159978/استعلام-چمن--'>استعلام چمن ... / استعلام , استعلام چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159991/مناقصه-احداث-و-نصب-چهار-عدد-برجک-نگهبانی'>مناقصه  احداث و نصب چهار عدد برجک نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث و نصب چهار عدد برجک نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160004/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام,استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160013/مناقصه-تامین-تعداد-96-سلول-باطری-سیلد-2-ولت'>مناقصه تامین تعداد 96 سلول باطری سیلد 2 ولت  / مناقصه, مناقصه  تامین تعداد 96 سلول باطری سیلد 2 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160025/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160035/فراخوان-انجام-خدمات-کنتورخوانی'>فراخوان انجام خدمات کنتورخوانی / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات کنتورخوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160045/استعلام-تهیه-و-تامین-اسکان-مامورین---'>استعلام تهیه و تامین اسکان مامورین .... / استعلام, تهیه و تامین اسکان مامورین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160056/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات / استعلام,استعلام تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160068/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه  / استعلام, لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159625/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-جاده-بین-مزارع-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه احداث جاده بین مزارع  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ،فراخوان مناقصه پروژه احداث جاده بین مزارع  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159637/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-کالا-(تجهیزات)-و-ماشین-آلات-آماده'>تجدید مناقصه عمومی خرید کالا (تجهیزات) و ماشین آلات آماده / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی خرید کالا (تجهیزات) و ماشین آلات آماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159653/مناقصه-5560-دست-بیلرسوت-نوبت-دوم'>مناقصه  5560 دست بیلرسوت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه  5560 دست بیلرسوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159671/مناقصه-لوله-های-فشار-قوی-قابل-انعطاف--نوبت-دوم'>مناقصه  لوله های فشار قوی قابل انعطاف - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه لوله های فشار قوی قابل انعطاف- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159683/استعلام-محوطه-سازی'>استعلام محوطه سازی  / استعلام,استعلام محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159693/مناقصه-آسفات-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه آسفات معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آسفات معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159706/مناقصه-خرید-تعداد-1000-عدد-پیس-میکر-تک-حفره-ای-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 1000 عدد پیس میکر تک حفره ای نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 1000 عدد پیس میکر تک حفره ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159719/استعلام-حذف-و-اصلاح-نقطه-حادثه-خیز-منجر-مویی--'>استعلام حذف و اصلاح نقطه حادثه خیز منجر مویی ... / استعلام , استعلام حذف و اصلاح نقطه حادثه خیز منجر مویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159728/استعلام-دستگاه-گیت-کنترل-نفر'>استعلام دستگاه گیت کنترل نفر / استعلام,استعلام دستگاه گیت کنترل نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159736/استعلام-دیگ-آب-گرم--'>استعلام دیگ آب گرم ... / استعلام, استعلام دیگ آب گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159747/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-آبرسانی-به-ایستگاه-ها----نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی آبرسانی به ایستگاه ها.... - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی آبرسانی به ایستگاه ها... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159758/مناقصه-عمومی-خرید-تعداد-200-عدد-پروتز-حلزون-شنوایی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید تعداد 200 عدد پروتز حلزون شنوایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تعداد 200 عدد پروتز حلزون شنوایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159768/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-میلگرد-فولادی'>مناقصه خرید مواد اولیه میلگرد فولادی  / مناقصه , مناقصه خرید مواد اولیه میلگرد فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159778/تجدید-مناقصه-انجام-امور-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-مکانیکی-حرارتی-و-برودتی-و--'>تجدید مناقصه انجام امور تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی، حرارتی و برودتی و ... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام امور تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی، حرارتی و برودتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159792/استعلام-کفش-چرمی'>استعلام کفش چرمی / استعلام,استعلام کفش چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159806/استعلام-ساخت-سه-باب-منبع-ذخیره-آب-گالوانیزه-با-سکو-و-اتاقک'>استعلام ساخت سه باب منبع ذخیره آب گالوانیزه با سکو و اتاقک  / استعلام,استعلام ساخت سه باب منبع ذخیره آب گالوانیزه با سکو و اتاقک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159825/مناقصه-واگذاری-امور-تنظیف-شهری-منطقه-5--97-3-10'>مناقصه واگذاری امور تنظیف شهری منطقه 5 - 97.3.10 / مناقصه, مناقصه واگذاری امور تنظیف شهری منطقه 5 - 97.3.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159838/استعلام-کناره-سازی-رودخانه'>استعلام کناره سازی رودخانه / استعلام, کناره سازی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159851/مناقصه-واگذاری-حجمی-راهبری-خدمات-پشتیبانی-اداری--'>مناقصه واگذاری حجمی راهبری خدمات پشتیبانی اداری... / آگهی فراخوان مناقصات عمومی , مناقصه واگذاری حجمی راهبری خدمات پشتیبانی اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159864/استعلام-شانه-تخم-مرغ--'>استعلام شانه تخم مرغ ... / استعلام , استعلام شانه تخم مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159875/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس / استعلام,استعلام خرید کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159887/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-مرکز-تلفن'>مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم مرکز تلفن / مناقصه, مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم مرکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159898/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159907/استعلام-کنتور-1-2'>استعلام کنتور 1.2  / استعلام, کنتور 1.2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159918/استعلام-جابه-جایی--'>استعلام جابه جایی ... / استعلام , استعلام جابه جایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159932/استعلام-تبیین-نقش-جوامع-نهادهای-محلی-در-رفع-تهدیدها-و-استفاده-پایدار-از-کارکردهای-تالاب'>استعلام تبیین نقش جوامع نهادهای محلی در رفع تهدیدها و استفاده پایدار از کارکردهای تالاب / استعلام,استعلام تبیین نقش جوامع نهادهای محلی در رفع تهدیدها و استفاده پایدار از کارکردهای تالاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159944/مناقصه-عملیات-استخراج-و-فروش-زغالسنگ-خام-از-معدن---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات استخراج و فروش زغالسنگ خام از معدن... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات استخراج و فروش زغالسنگ خام از معدن... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159955/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-اجرای-سقف-کاذب--لوله-کشی-و-نصب-پکیج-تکمیل-پارکینگ'>استعلام تعمیرات و بازسازی اجرای سقف کاذب ، لوله کشی و نصب پکیج، تکمیل پارکینگ / استعلام,استعلام تعمیرات و بازسازی اجرای سقف کاذب ، لوله کشی و نصب پکیج، تکمیل پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159966/مناقصه-اجرای-پارک-محله--'>مناقصه اجرای پارک محله ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پارک محله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159977/استعلام-اتصالات-تخت'>استعلام اتصالات تخت  / استعلام ,استعلام اتصالات تخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159988/استعلام-محصور-نمودن--'>استعلام محصور نمودن ... / استعلام , استعلام محصور نمودن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160003/مناقصه-خرید--حمل-و-تخلیه-قیر-گرم'>مناقصه خرید ، حمل  و تخلیه قیر گرم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل  و تخلیه قیر گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160012/مناقصه-واگذاری-امور-منشی-گری-بیمه-گری-و-پذیرش'>مناقصه واگذاری امور منشی گری، بیمه گری و پذیرش  / مناقصه, مناقصه واگذاری امور منشی گری، بیمه گری و پذیرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160024/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام,استعلام تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159611/آگهی-فراخوان-عمومی--زیرساخت-پروژه-مجتمع-پرورش-ماهی'>آگهی  فراخوان عمومی   زیرساخت پروژه مجتمع پرورش ماهی / آگهی  فراخوان عمومی ،آگهی  فراخوان عمومی  زیرساخت پروژه مجتمع پرورش ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159630/مناقصه-انجام-خدمات-بهداشت-و-درمان-زندانیان-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات بهداشت و درمان زندانیان نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات بهداشت و درمان زندانیان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159645/فراخوان-مناقصه-خدمات-نظارت-بر-صحت-الزامات-HSE-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه خدمات نظارت بر صحت الزامات HSE (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات نظارت بر صحت الزامات HSE (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159661/مناقصه-نگهداری--بهره-برداری--تعمیر-و-راهبری-تصفیه-خانه-آب-شهر-زنجان---'>مناقصه نگهداری , بهره برداری , تعمیر و راهبری تصفیه خانه آب شهر زنجان ....   / مناقصه , مناقصه نگهداری , بهره برداری , تعمیر و راهبری تصفیه خانه آب شهر زنجان .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159674/استعلام-اشل--'>استعلام اشل ... / استعلام , استعلام اشل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159687/مناقصه-مقدار-7464-متر-لوله-کاروگیت'>مناقصه مقدار 7464 متر لوله کاروگیت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مقدار 7464 متر لوله کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159701/استعلام-Battery-12V-42AH'>استعلام Battery 12V-42AH / استعلام,استعلام Battery 12V-42AH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159712/مناقصه-اجرای-پروژه-فاز-چهار-احداث-پارکینگ-تالار-و--'>مناقصه اجرای پروژه فاز چهار احداث پارکینگ، تالار و ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه فاز چهار احداث پارکینگ، تالار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159723/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبارهای-نفت-تجدید'>مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبارهای نفت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبارهای نفت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159731/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام , استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159739/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-بهبود-عبور-و-مرور-شهری-(نوبت-دوم)'>اصلاحیه مناقصه پروژه بهبود عبور و مرور شهری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه پروژه بهبود عبور و مرور شهری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159750/مناقصه-خرید-تعداد-1000-عدد-ICD-تک-حفره-ای-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 1000 عدد ICD تک حفره ای نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 1000 عدد ICD تک حفره ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159762/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-تکمیل-ساختمان-های-سرایداری'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه تکمیل ساختمان های سرایداری  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی پروژه تکمیل ساختمان های سرایداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159771/استعلام-خاک-برداری--'>استعلام خاک برداری ... / استعلام , استعلام خاک برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159784/استعلام-اعلام-درصد-تخفیف-پایین-تر-از-تعرفه-اتحادیه-به-صورت-مسیری-و-ساعتی'>استعلام اعلام درصد تخفیف پایین تر از تعرفه اتحادیه به صورت مسیری و ساعتی  / استعلام, اعلام درصد تخفیف پایین تر از تعرفه اتحادیه به صورت مسیری و ساعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159798/مناقصه-نصب-چراغ-20-وات--(نوبت-دوم)'>مناقصه نصب چراغ 20 وات... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه نصب چراغ 20 وات... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159809/تجدید-آگهی-مناقصه-واگذاری-جهت-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>تجدید آگهی مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز  نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه، تجدید آگهی مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159828/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159845/استعلام-لوله-فلزی'>استعلام لوله فلزی / استعلام,استعلام لوله فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159856/استعلام-کلسیم-هیپوکلریت'>استعلام کلسیم هیپوکلریت  / استعلام, کلسیم هیپوکلریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159869/استعلام-کولرگازی-دو-تکه-گری-18000'>استعلام کولرگازی دو تکه گری 18000 / استعلام, کولرگازی دو تکه گری 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159879/استعلام-کودآهن-سکسترون'>استعلام کودآهن سکسترون  / استعلام, کودآهن سکسترون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159891/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-شبکه'>مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم شبکه / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159902/مناقصه-خرید-تجهیزات-پلاروگراف-یون-کروماتوگرافی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات پلاروگراف، یون کروماتوگرافی- نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تجهیزات پلاروگراف، یون کروماتوگرافی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159911/مناقصه-اجرای-جدول-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول گذاری ...نوبت  دوم  / مناقصه ، مناقصه اجرای جدول گذاری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159925/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-چندمنظوره--'>استعلام دستگاه اندازه گیری چندمنظوره... / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیری چندمنظوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159938/مناقصه-تکمیل-استخر-دانش-آموزی'>مناقصه تکمیل استخر دانش آموزی  / مناقصه,  مناقصه تکمیل استخر دانش آموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159948/مناقصه-جهت-ترمیم-و-اجرای-جدول-ناحیه-28-26-هکتاری-(نوبت-دوم)'>مناقصه جهت ترمیم و اجرای جدول ناحیه 28، 26 هکتاری (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه جهت ترمیم و اجرای جدول ناحیه 28، 26 هکتاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159960/فراخوان-ارائه-خدمات-تهیه-تامین-طبخ-و-توزیع-غذای-نیمروز'>فراخوان ارائه خدمات تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای نیمروز  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان  ارائه خدمات تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای نیمروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159969/اصلاحیه-مناقصه-طراحی-چاپ-نصب-و-نگهداری--'>اصلاحیه مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری... / آگهی اصلاحیه مناقصه عمومی ,اصلاحیه مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159980/استعلام-نخ-بخیه-و-سوند-نلاتون-نارنجی--'>استعلام  نخ بخیه و سوند نلاتون نارنجی .. / استعلام, نخ بخیه و سوند نلاتون نارنجی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159993/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-جهت-توسعه-شهری-و-روستایی'>مناقصه دستمزد و مصالح  جهت توسعه شهری و روستایی  / مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح  جهت توسعه شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160006/استعلام-اتوی-پرس'>استعلام اتوی پرس / استعلام,استعلام اتوی پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160016/استعلام-پلمپ-موشی-مخصوص-کیسه-تخلیه-صندوق-صدقات'>استعلام پلمپ موشی مخصوص کیسه تخلیه صندوق صدقات / استعلام, پلمپ موشی مخصوص کیسه تخلیه صندوق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159623/فراخوان-تجدید-مناقصه-ایجاد-امکانات-و-زیربناهای-مودر-نیاز-گردشگری--'>فراخوان تجدید مناقصه  ایجاد امکانات و زیربناهای مودر نیاز گردشگری ... / فراخوان تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه  ایجاد امکانات و زیربناهای مودر نیاز گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159636/مناقصه-خدمات-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159651/استعلام-وسایل-هوا-برش--'>استعلام وسایل هوا برش ... / استعلام , استعلام وسایل هوا برش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159670/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-اجرای-خطوط-جمع-کننده-فرعی-و-منهولهای-فاضلاب'>مناقصه  نصب انشعابات آب و فاضلاب ،اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب  / مناقصه, مناقصه  نصب انشعابات آب و فاضلاب ،اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159680/فراخوان-مناقصه-عمومی-STON-TRAP-API-GRADE-5LX-52-LINE-PIPE'>فراخوان مناقصه عمومی STON TRAP, API GRADE 5LX-52 LINE PIPE / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی STON TRAP, API GRADE 5LX-52 LINE PIPE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159692/مناقصه-تعداد-5-دستگاه-هد-کلزای-کمباین-نوبت-دوم'>مناقصه تعداد 5 دستگاه هد کلزای کمباین نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعداد 5 دستگاه هد کلزای کمباین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159705/استعلام-صندلی-کارشناسی--'>استعلام صندلی کارشناسی... / استعلام, استعلام صندلی کارشناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159718/مناقصه-مقدار-11004-متر-لوله-کاروگیت'>مناقصه مقدار 11004 متر لوله کاروگیت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مقدار 11004 متر لوله کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159727/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-و-احداث-زهکشی'>استعلام تجهیز و نوسازی اراضی و احداث زهکشی  / استعلام, تجهیز و نوسازی اراضی و احداث زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159735/مناقصه-ساخت-ساختمان-جدید-آتش-نشانی'>مناقصه ساخت ساختمان جدید آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت ساختمان جدید آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159743/مناقصه-آسفالت-و-زیرسازی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت و زیرسازی ـ نوبت دوم / مناقصه، مناقصه آسفالت و زیرسازی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159757/استعلام-گشت-راهداری--'>استعلام گشت راهداری ... / استعلام, استعلام گشت راهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159767/استعلام-CPU-315-2EH140-ABO'>استعلام CPU 315 2EH140 ABO / استعلام, CPU 315 2EH140 ABO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159777/استعلام-پروژه-ساماندهی-و-کنترل-چرای-دام-در-مراتع'>استعلام پروژه ساماندهی و کنترل چرای دام در مراتع / استعلام , استعلام پروژه ساماندهی و کنترل چرای دام در مراتع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159791/مناقصه-تامین-13-دستگاه-خودروی-سبک-کولردار'>مناقصه تامین 13 دستگاه خودروی سبک کولردار  / مناقصه عمومی ، مناقصه تامین 13 دستگاه خودروی سبک کولردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159805/مناقصه-احداث-قطعه-یک-راه-دسترسی-به-سایت-انرژی-های-نوین--'>مناقصه احداث قطعه یک راه دسترسی به سایت انرژی های نوین... / آگهی مناقصه, مناقصه احداث قطعه یک راه دسترسی به سایت انرژی های نوین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159818/استعلام-مرمت-و-تیغ-کشی-جاده'>استعلام مرمت و تیغ کشی جاده  / استعلام ,استعلام مرمت و تیغ کشی جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159837/استعلام-احداث-محوطه-سازی-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام  احداث محوطه سازی ایستگاه پمپاژ .. / استعلام, احداث محوطه سازی ایستگاه پمپاژ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159849/مناقصه-مقدار-1104-متر-لوله-GRP-به-قطر-1000-میلیمتر'>مناقصه  مقدار 1104 متر لوله GRP به قطر 1000 میلیمتر / مناقصه , مناقصه , مقدار 1104 متر لوله GRP به قطر 1000 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159862/تجدید-مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-چمن-مصنوعی-9-زمین-مینی-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید،حمل و نصب چمن مصنوعی 9 زمین مینی ـ نوبت دوم / مناقصه ، تجدید مناقصه خرید،حمل و نصب چمن مصنوعی 9 زمین مینی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159874/مناقصه-عمومی-تکمیل-ساختمان-و-قسمتی-از-دیوارکشی-محوطه-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تکمیل ساختمان و قسمتی از دیوارکشی محوطه نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل ساختمان و قسمتی از دیوارکشی محوطه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159884/مناقصه-عملیات-فنس-کشی-محوطه--نوبت-دوم'> مناقصه عملیات فنس کشی محوطه ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات فنس کشی محوطه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159897/مناقصه-قرائت-کنتور--تولید-آنی-قبض--توزیع-قبوض-گاز--'>مناقصه قرائت کنتور ، تولید آنی قبض ، توزیع قبوض گاز... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه قرائت کنتور ، تولید آنی قبض ، توزیع قبوض گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159906/استعلام-بازسازی-خوابگاه-ایستگاه--'>استعلام بازسازی خوابگاه ایستگاه .. / استعلام, بازسازی خوابگاه ایستگاه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159916/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159931/استعلام-زیرسازی-و-آماده-سازی-زمین-چمن-فضای-ورزشی--'>استعلام زیرسازی و آماده سازی زمین چمن فضای ورزشی ... / استعلام, زیرسازی و آماده سازی زمین چمن فضای ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159943/مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-سوپرفسفات-تریپل-گرانوله--'>مناقصه خرید کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله... / مناقصه ,مناقصه خرید کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159954/استعلام-سطل-زباله--'>استعلام سطل زباله ... / استعلام, استعلام سطل زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159965/استعلام-اجرای-تعمیرات'>استعلام اجرای تعمیرات  / استعلام, اجرای تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159974/مناقصه-تکمیل-مجتمع-فرهنگی-مذهبی-فاز-3'>مناقصه تکمیل مجتمع فرهنگی مذهبی فاز 3 / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مجتمع فرهنگی مذهبی فاز 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159987/تجدید-مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی  ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159999/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-بخش-اورژانس-کلینیک-های-تخصصی--'>مناقصه واگذاری امور خدماتی بخش اورژانس، کلینیک های تخصصی... / مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدماتی بخش اورژانس، کلینیک های تخصصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160011/استعلام-پایش-سلامت--'>استعلام پایش سلامت ... / استعلام , استعلام پایش سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160023/مناقصه-پروژه-تکمیل-بوستان-کمربندی'>مناقصه پروژه تکمیل بوستان کمربندی  / مناقصه , مناقصه  پروژه تکمیل بوستان کمربندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159618/مناقصه-عمومی-احداث-دهکده-گیاهان-دارویی-نوبت-دوم'>مناقصه  عمومی احداث دهکده گیاهان دارویی- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه  عمومی احداث دهکده گیاهان دارویی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159632/تجدید-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-چیلر-اسکرو-هواخنک--'>تجدید مناقصه خرید دو دستگاه چیلر اسکرو هواخنک...  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه دو مرحله ای, مناقصه خرید دو دستگاه چیلر اسکرو هواخنک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159649/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن-300-متر-مکعبی--'>مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن 300 متر مکعبی... / مناقصات عمومی, مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن 300 متر مکعبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159665/استعلام-اجرای-تعمیرات--'>استعلام اجرای تعمیرات ... / استعلام, استعلام اجرای تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159677/فراخوان-مناقصه-محوطه-سازی-اطراف-برج-قابوس'>فراخوان مناقصه محوطه سازی اطراف برج قابوس / فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای , فراخوان مناقصه محوطه سازی اطراف برج قابوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159690/استعلام-دستگاه-چوب-خوردکن---'>استعلام دستگاه چوب خوردکن .... / استعلام, استعلام دستگاه چوب خوردکن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159703/ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-خدمات-پیاده-سازی-سیستم-GIS'>ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات پیاده سازی سیستم GIS / آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاوران, ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات پیاده سازی سیستم GIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159716/مناقصه-ارائه-خدمات-انجام-سرویس-نگهداری-و-راهبری-سیستم-تاسیسات'>مناقصه ارائه خدمات انجام سرویس نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات انجام سرویس نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159725/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159733/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-های-ثبت-تخلف-عبور-از-چراغ-قرمز--'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159741/استعلام-ژنراتور-الکتریکی-سه-فاز-صنعتی'>استعلام ژنراتور الکتریکی سه فاز  صنعتی / استعلام, ژنراتور الکتریکی سه فاز  صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159754/استعلام-UPS--'>استعلام UPS ... / استعلام , استعلام UPS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159764/استعلام-شلوار-پارچه-ای--'>استعلام شلوار پارچه ای ... / استعلام, استعلام شلوار پارچه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159774/استعلام-برگزاری-کارگاه-های-آموزشی-و-توجیهی---'>استعلام برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیهی .... / استعلام, برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیهی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159788/مناقصه-حفاری-و-کابل-کشی-خط-132-کیلوولت-دانشجو-فرهنگ'>مناقصه حفاری و کابل کشی خط 132 کیلوولت دانشجو فرهنگ / مناقصه عمومی, مناقصه حفاری و کابل کشی خط 132 کیلوولت دانشجو فرهنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159803/استعلام-لیبل-خونگیری'>استعلام لیبل خونگیری  / استعلام, لیبل خونگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159814/استعلام-کناره-سازی-رودخانه'>استعلام کناره سازی رودخانه / استعلام, کناره سازی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159832/استعلام-تجهیز-هنرستانها--'>استعلام تجهیز هنرستانها ... / استعلام , استعلام تجهیز هنرستانها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159847/استعلام-مانیتور-و-پرینتر'>استعلام مانیتور و پرینتر  / استعلام, مانیتور و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159859/استعلام-سونداژ-مطالعه-زئوفیزیک'>استعلام سونداژ مطالعه زئوفیزیک / استعلام, سونداژ مطالعه زئوفیزیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159872/استعلام-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-مشاوره-ای-مطالعات-مراحل-اول-و-دوم-پروژه-احداث-سیستم--'>استعلام ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای مطالعات مراحل اول و دوم پروژه احداث سیستم ... / اگهی استعلام ارزیابی کیفی, استعلام ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای مطالعات مراحل اول و دوم پروژه احداث سیستم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159881/استعلام-احداث-سرویس-چشمه--'>استعلام احداث سرویس چشمه ... / استعلام , استعلام احداث سرویس چشمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159894/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-آبیاری-و-نگهداری-پارک-ها-و-فضای-سبز'>مناقصه انجام امور مربوط به آبیاری و نگهداری پارک ها و فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به آبیاری و نگهداری پارک ها و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159904/مناقصه-عملیات-احداث-سازه-اصلی-ایستگاه-مترو-A3-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث سازه اصلی ایستگاه مترو A3  ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث سازه اصلی ایستگاه مترو A3  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159913/مناقصه-تهیه-کلیه-اقلام-کابل'>مناقصه تهیه کلیه اقلام کابل / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه کلیه اقلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159928/استعلام-جلد-کارت--'>استعلام جلد کارت ... / استعلام, استعلام جلد کارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159940/مناقصه-احداث-باغ-موزه'>مناقصه احداث باغ موزه  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث باغ موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159950/استعلام-طراحی-و-راه-اندازی-سامانه-جامع-بازار-الکترونیکی--'>استعلام  طراحی و راه اندازی سامانه جامع بازار الکترونیکی .. / استعلام, طراحی و راه اندازی سامانه جامع بازار الکترونیکی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159962/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-خط-انتقال-آب-از-سد'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه خط انتقال آب از سد  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی پروژه خط انتقال آب از سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159972/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-اصلاح-شبکه-آبرسانی----نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اصلاح شبکه آبرسانی ....- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اصلاح شبکه آبرسانی .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159984/استعلام-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام زمین چمن مصنوعی  / استعلام, زمین چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159995/استعلام-مرمت-امامزاده--'>استعلام  مرمت امامزاده ... / استعلام, مرمت امامزاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160008/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-ورودی'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی اصلاح ورودی  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی اصلاح ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160019/فراخوان-مناقصه-خرید-خدمات-پیمانکاری-احداث-اسکلت-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید خدمات پیمانکاری احداث اسکلت- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید خدمات پیمانکاری احداث اسکلت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160036/استعلام-تشک-جودو'>استعلام تشک جودو  / استعلام, تشک جودو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160046/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-لیفتراک-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای,مناقصه  خرید دو دستگاه لیفتراک (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160057/استعلام-استامپ-آبی'>استعلام استامپ آبی  / استعلام, استامپ آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160069/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا... / مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160083/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام,استعلام لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160095/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-مناطق-پنجگانه-شهرداری'>مناقصه انجام امور خدمات شهری مناطق پنجگانه شهرداری  / مناقصه، مناقصه انجام امور خدمات شهری مناطق پنجگانه شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160106/استعلام-طراحی-و-پیاده-سازی-درگاه-پرداخت-اینترنتی--'>استعلام طراحی و پیاده سازی درگاه پرداخت اینترنتی... / استعلام, استعلام طراحی و پیاده سازی درگاه پرداخت اینترنتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160115/فراخوان-مناقصه-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-آبرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160125/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160137/استعلام-پی-وی-سی-دو-جداره--'>استعلام پی وی سی دو جداره... / استعلام, استعلام پی وی سی دو جداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160150/استعلام-نگهداری-راههای-اصلی-و-روستایی'>استعلام نگهداری راههای اصلی و روستایی / استعلام,استعلام نگهداری راههای اصلی و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160161/مناقصه-خرید-کنتور-مولتی-جت-خشک-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور مولتی جت خشک تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور مولتی جت خشک تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160174/استعلام-عملیات-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-کیس-و-مانیتور'>استعلام عملیات خرید و نصب و راه اندازی کیس و مانیتور / استعلام,استعلام عملیات خرید و نصب و راه اندازی کیس و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160187/استعلام-خرید-کنسانتره-پیش-دان-مرغی'>استعلام خرید کنسانتره پیش دان مرغی / استعلام, خرید کنسانتره پیش دان مرغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160199/استعلام-فعالیت‌های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160210/تجدید-مناقصه-عمومی-ساخت-و-نصب-2000-انشعاب-پراکنده'>تجدید مناقصه عمومی ساخت و نصب 2000 انشعاب پراکنده  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی ساخت و نصب 2000 انشعاب پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160222/استعلام-تجهیزات-ایستگاه-های-سنجش-آلودگی-هوا'>استعلام تجهیزات ایستگاه های سنجش آلودگی هوا / استعلام,استعلام تجهیزات ایستگاه های سنجش آلودگی هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160235/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-تجدید'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی تجدید  / مناقصه ,مناقصه امور حفاظت فیزیکی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160247/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160258/مناقصه-عملیات-بازسازی-و-زیباسازی--'>مناقصه عملیات بازسازی و زیباسازی.... / مناقصه عملیات بازسازی و زیباسازی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160270/فراخوان-مناقصه-مخزن-تیل--'>فراخوان مناقصه مخزن تیل ... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه مخزن تیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160283/استعلام-خرید-اسکنر-پرینتر'>استعلام خرید اسکنر، پرینتر / استعلام, خرید اسکنر، پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160292/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای  / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160303/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160315/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام, تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160326/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام, لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160338/استعلام-میز-و-صندلی-اداری-تخت-خواب-معمولی-کمد-لباسی'>استعلام میز و صندلی اداری تخت خواب معمولی کمد لباسی / استعلام,میز و صندلی اداری تخت خواب معمولی کمد لباسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160349/مناقصه-عمومی-انجام-امور-تنظیف-دستیاری-دندانپزشکی-تکنسین-امور-دارویی'>مناقصه عمومی انجام امور تنظیف، دستیاری دندانپزشکی، تکنسین امور دارویی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عمومی انجام امور تنظیف، دستیاری دندانپزشکی، تکنسین امور دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160359/مناقصه-احداث-و-اجرای-عملیات-2-طبقه-ساختمان---'>مناقصه  احداث و اجرای عملیات 2 طبقه ساختمان .... / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی احداث و اجرای عملیات 2 طبقه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160372/مناقصه-خرید-مقداری-کابل-مسی'>مناقصه خرید مقداری کابل مسی / مناقصه  , مناقصه خرید مقداری کابل مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160383/مناقصه-فراخوان-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه فراخوان تامین نیروی انسانی  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160394/مناقصه-انجام-امور-فضای-سبز'>مناقصه انجام امور فضای سبز  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160402/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160416/فراخوان-خدمات-حمل-و-نقل-متوفیان'>فراخوان خدمات حمل و نقل متوفیان / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی , فراخوان خدمات حمل و نقل متوفیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160429/مناقصه-خرید-پمپ-دیزلی-آب-خنک--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پمپ دیزلی آب خنک - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید پمپ دیزلی آب خنک - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159609/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1500متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159621/مزایده-ششدانگ-ساختمان-و-تاسیسات-یکباب-مرغداری'>مزایده ششدانگ ساختمان و تاسیسات یکباب مرغداری / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان و تاسیسات یکباب مرغداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160027/استعلام-پرینتر-حرارتی-(موبایل-پرینتر)'>استعلام پرینتر حرارتی (موبایل پرینتر)  / استعلام, پرینتر حرارتی (موبایل پرینتر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160037/استعلام-مرمت-جاده--'>استعلام مرمت جاده... / استعلام, استعلام مرمت جاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160047/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-چمن-طبیعی-پیست-دو-میدانی'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای چمن طبیعی پیست دو میدانی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای چمن طبیعی پیست دو میدانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160060/مناقصه-تکمیل-سالن-چند-منظوره-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن چند منظوره نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل سالن چند منظوره نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160070/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160085/استعلام-ساخت-دو-دهانه-سر-در-بازار'>استعلام ساخت دو دهانه سر در بازار  / استعلام, ساخت دو دهانه سر در بازار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160096/استعلام-دماسنج-ماکزیمم-و-مینیمم--دماسنج-تر-و-خش--گراف-باران-سنج'>استعلام دماسنج ماکزیمم و مینیمم ، دماسنج تر و خش ، گراف باران سنج / استعلام,استعلام دماسنج ماکزیمم و مینیمم ، دماسنج تر و خش ، گراف باران سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160107/مناقصه-اجرای-پروژه-جدولگذاری-معابر-سطح-(نوبت-دوم)'>مناقصه  اجرای پروژه جدولگذاری معابر سطح (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای پروژه جدولگذاری معابر سطح (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160116/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160126/استعلام-کارت-شبکه'>استعلام کارت شبکه / استعلام,استعلام کارت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160138/استعلام-زیرسازی-و-بلوک-چینی-محل-آلاچیق-دوبرار-محوطه-سازی'>استعلام زیرسازی و بلوک چینی محل آلاچیق دوبرار محوطه سازی / استعلام,استعلام زیرسازی و بلوک چینی محل آلاچیق دوبرار محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160152/استعلام-ساخت-و-نصب-اورسی-های-چوبی-مهمانسرای--'>استعلام ساخت و نصب اورسی های چوبی مهمانسرای ... / استعلام, ساخت و نصب اورسی های چوبی مهمانسرای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160162/استعلام-مرمت-خانه'>استعلام مرمت خانه / استعلام, مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160176/اصلاحیه-تجدید-فراخوان-تامین-مالی--تهیه-لوله-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-خطوط-اصلی'>اصلاحیه تجدید فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی / اصلاحیه فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160188/استعلام-تانکر--'>استعلام تانکر ... / استعلام , استعلام تانکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160200/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس--'>استعلام کنتور الکترومغناطیس... / استعلام, استعلام کنتور الکترومغناطیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160211/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی-جامع-شهرداری-(نوبت-دوم)'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری  (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160223/مناقصه-پیاده-روسازی-در-سطح-منطقه-سه-نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی  در سطح منطقه سه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیاده روسازی  در سطح منطقه سه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160238/استعلام-کولرآبی-و---'>استعلام کولرآبی  و .... / استعلام, کولرآبی  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160248/تجدید-فراخوان-خرید-خدمات-خودرویی'>تجدید فراخوان خرید خدمات خودرویی / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160260/استعلام-پکیج-کنترل-دما-نیترینگ-شیرهای-فشارشکن'>استعلام پکیج کنترل دما نیترینگ شیرهای فشارشکن / استعلام,استعلام پکیج کنترل دما نیترینگ شیرهای فشارشکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160273/استعلام-دستگاه-بخور-سرد-4-لیتری'>استعلام دستگاه بخور سرد 4 لیتری  / استعلام, دستگاه بخور سرد 4 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160284/استعلام-شارپ-x180--'>استعلام شارپ x180... / استعلام, شارپ x180...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160293/مناقصه-خدمات-بیمه-ای'>مناقصه خدمات بیمه ای  / مناقصه , مناقصه خدمات بیمه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160306/فراخوان-مناقصه-حصارکشی-در---'>فراخوان مناقصه حصارکشی در .... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه حصارکشی در ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160316/مناقصه-خدمات-حفاظتی'>مناقصه خدمات حفاظتی / مناقصه, مناقصه خدمات حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160327/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160339/مناقصه-حمل-و-مدیریت-تولید-تاسیسات-شن-و-ماسه-100-تنی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و مدیریت تولید تاسیسات شن و ماسه 100 تنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه حمل و مدیریت تولید تاسیسات شن و ماسه 100 تنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160350/مناقصه-واگذاری-عملیات-ذرت-دانه-ای-و-علوفه-ای'>مناقصه واگذاری عملیات ذرت دانه ای و علوفه ای / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات ذرت دانه ای و علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160361/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر / استعلام,استعلام تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160374/استعلام-در-لیست-پیوست'>استعلام در لیست پیوست / استعلام,استعلام در لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160384/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-شهری---مرحله-دوم--نوبت-اول'>مناقصه واگذاری امور خدماتی شهری... - مرحله دوم - نوبت اول / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی شهری... - مرحله دوم - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160395/استعلام-خرید-لوله-فلزی-250-میلیمتری-با-ضخامت-7-میلیمتر--'>استعلام خرید لوله فلزی 250 میلیمتری با ضخامت 7 میلیمتر ... / استعلام, خرید لوله فلزی 250 میلیمتری با ضخامت 7 میلیمتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160404/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-عمومی-شهرداری'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی شهرداری / مناقصه, مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160418/استعلام-کاغذ-تحریر-قبض--'>استعلام کاغذ تحریر قبض ... / استعلام, استعلام کاغذ تحریر قبض ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159610/مزایده-دینام-و-گاردان-ساچمه-ای'>مزایده دینام و گاردان ساچمه ای / مزایده, مزایده دینام و گاردان ساچمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159622/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-و-اشجار-کیوی-1628متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان و اشجار کیوی 1628متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان و اشجار کیوی 1628متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160082/استعلام-تجهیزات-و-ابزارآلات-جوشکاری--'>استعلام تجهیزات و ابزارآلات جوشکاری ... / استعلام , استعلام تجهیزات و ابزارآلات جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160094/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160105/مناقصه-تحویل-تجهیزات-جوشکاری--'>مناقصه تحویل تجهیزات جوشکاری... / آگهی مناقصه , مناقصه تحویل تجهیزات جوشکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160114/استعلام-شیر--'>استعلام شیر ... / استعلام , استعلام شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160124/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-روستای'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی روستای / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  تکمیل سالن ورزشی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160134/اصلاحیه-مناقصه-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-های-فشار--'>اصلاحیه مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم های فشار ... / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم های فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160149/فراخوانGATE-VALVE-10inch-26-inch'>فراخوانGATE VALVE 10inch- 26 inch / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان GATE VALVE 10inch- 26 inch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160160/مناقصه-خرید-162-قلم-قطعات-یدکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 162 قلم قطعات یدکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 162 قلم قطعات یدکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160171/مناقصه-اجرای-آسفالت-و-زیرسازی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت و زیرسازی  نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه,مناقصه اجرای آسفالت و زیرسازی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160183/فراخوان-مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-دو-جداره'>فراخوان مناقصه خرید و حمل لوله های پلی  اتیلن دو جداره / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید و حمل لوله های پلی  اتیلن دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160198/فراخوان-همایش-حمایت-از-کالای-ایرانی-در-پتروشیمی-جم'>فراخوان همایش حمایت از کالای ایرانی در پتروشیمی جم  / فراخوان همایش حمایت از کالای ایرانی در پتروشیمی جم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160209/فراخوان-انجام-خدمات-نظافت--'>فراخوان انجام خدمات نظافت ...  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات نظافت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160220/آگهی-مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-ورودی--'>آگهی مناقصه اجرای پروژه بهسازی ورودی.... / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه اجرای پروژه بهسازی ورودی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160233/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-اول-مرحله-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت  نوبت اول مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت نوبت اول مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160246/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب-اداری-PW1520'>استعلام دستگاه حضور غیاب اداری PW1520 / استعلام, دستگاه حضور غیاب اداری PW1520</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160256/فراخوان-مناقصه-اجرای-طرح-327-هکتاری-شبکه-آبیاری'>فراخوان مناقصه اجرای طرح 327 هکتاری شبکه آبیاری / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه اجرای طرح 327 هکتاری شبکه آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160268/استعلام-خرید-یک-دستگاه-بریکر'>استعلام خرید یک دستگاه بریکر / استعلام, خرید یک دستگاه بریکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160281/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات  / استعلام, ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160291/مناقصه-ساماندهی-رودخانه-و--'>مناقصه ساماندهی رودخانه و ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه ساماندهی رودخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160302/مناقصه-خرید-آسفالت-حوزه-حریم--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت حوزه حریم .. تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت حوزه حریم .. تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160314/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160325/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-امور-فنی-و-پشتیبانی-آزمایشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور فنی و پشتیبانی آزمایشگاه - نوبت دوم  / مناقصه ,  مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور فنی و پشتیبانی آزمایشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160337/فراخوان-مناقصه-طرح-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-های-ثبت-شرکت-ها--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه طرح آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبت شرکت ها - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه طرح آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبت شرکت ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160346/فراخوان-مناقصه-تکمیل-تجهیز--'>فراخوان مناقصه تکمیل تجهیز ... / فراخوان مناقصه،فراخوان مناقصه تکمیل تجهیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160358/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا / مناقصه عمومی, مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160371/استعلام-هارد-اینترنال-2-تراوسترن-دیجیتال'>استعلام  هارد اینترنال 2 تراوسترن دیجیتال  / استعلام, هارد اینترنال 2 تراوسترن دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160380/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی  / استعلام , سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160393/استعلام-تهیه-قطعات-هارد-سرور'>استعلام تهیه قطعات هارد سرور / استعلام,استعلام تهیه قطعات هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160401/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160414/استعلام-تلویزیون-60-اینچ-ایرانی'>استعلام تلویزیون 60 اینچ ایرانی  / استعلام, تلویزیون 60 اینچ ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160428/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159619/مزایده-پلاک-5599-فرعی-بخش-هشت-قزوین-تجدید-مرحله-دوم'>مزایده پلاک 5599 فرعی بخش هشت قزوین تجدید مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک 5599 فرعی بخش هشت قزوین تجدید مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159638/مزایده-ششدانگ-پلاک-16-فرعی-از-48-اصلی-بخش-نه'>مزایده ششدانگ پلاک 16 فرعی از 48 اصلی بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 16 فرعی از 48 اصلی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159654/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-خانه-مساحت-249-4متر'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 249.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 249.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159668/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1393 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159640/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-شش-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت شش سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت شش سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159656/مزایده400-جفت-کفش-زنانه-مجلسی'>مزایده400 جفت کفش زنانه مجلسی / مزایده400 جفت کفش زنانه مجلسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159676/مزایده-ملک-به-مساحت-754-85متر-شامل-اعیانی-سالن-های-قدیمی'>مزایده ملک به مساحت 754.85متر شامل اعیانی سالن های قدیمی / مزایده,مزایده ملک به مساحت 754.85متر شامل اعیانی سالن های قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159696/مزایده-اجاره-جمع-آوری-ضایعات-خانگی-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره جمع آوری ضایعات خانگی (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره جمع آوری ضایعات خانگی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159720/مزایده-یکباب-آپارتمان-مسکن-مهر-مساحت-چهل-و-نه-و-نود-و-یکصدم-متر'>مزایده یکباب آپارتمان مسکن مهر مساحت چهل و نه و نود و یکصدم متر  / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان مسکن مهر مساحت چهل و نه و نود و یکصدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159766/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-316-20متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 316.20متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 316.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159789/مزایده-دستگاه-تریلر-شواتز-مولر-و--'>مزایده دستگاه تریلر شواتز مولر و ... / مزایده, مزایده دستگاه تریلر شواتز مولر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159811/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-135-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 135 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 135 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159823/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-340-55متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 340.55متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 340.55متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159840/مزایده-قالبهای-قطعات-خودرو'>مزایده قالبهای قطعات خودرو / آگهی مزایده,مزایده قالبهای قطعات خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159863/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-فضای-بوفه-طبقه-همکف-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده بهره برداری از فضای بوفه طبقه همکف (نوبت دوم) / تجدید آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده بهره برداری از فضای بوفه طبقه همکف (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159888/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1881-25متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1881.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1881.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159922/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159941/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مزروعی-19280-37متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی 19280.37متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی 19280.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159975/مزایده-یکباب-ساختمان-در-سه-طبقه-قدمت-سی-سال'>مزایده یکباب ساختمان در سه طبقه قدمت سی سال / مزایده,مزایده یکباب ساختمان در سه طبقه قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159997/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-دو-142-77متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی قطعه دو 142.77متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی قطعه دو 142.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160022/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-76-64متر-قدمت-هفت-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.64متر قدمت هفت سال  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.64متر قدمت هفت سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160058/مزایده-تعداد-100-کارتن-سفال-هفت-سین'>مزایده تعداد 100 کارتن سفال هفت سین / مزایده, مزایده تعداد 100 کارتن سفال هفت سین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160079/مزایده-امتیاز-نصب-بهره-برداری-و-نگهداشت-فضای-تبلیغاتی-(مرحله-اول-و-سوم--چاپ-اول)'>مزایده امتیاز نصب، بهره برداری و نگهداشت فضای تبلیغاتی (مرحله اول و سوم - چاپ اول) / مزایده, مزایده امتیاز نصب، بهره برداری و نگهداشت فضای تبلیغاتی (مرحله اول و سوم - چاپ اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160103/مزایده-زمین-مساحت-2200متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 2200متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 2200متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160141/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG--تجدید'>مزایده واگذاری جایگاه CNG - تجدید  / تجدید آگهی مزایده ، مزایده واگذاری جایگاه CNG - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160164/مزایده-مقدار-282-سهم-مشاع-از-4350-سهم-زمین'>مزایده مقدار 282 سهم مشاع از 4350 سهم زمین  / مزایده,مزایده مقدار 282 سهم مشاع از 4350 سهم زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160185/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-915-متر-با-سند-دستدارمی'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 915 متر با سند دستدارمی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 915 متر با سند دستدارمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160208/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یک-هزار-و-سه-متر-و-هشتاد-و-چهار-دسیمتر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار و سه متر و هشتاد و چهار دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار و سه متر و هشتاد و چهار دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160236/مزایده-اجاره-مجموعه-تفریحی-و-توریستی'>مزایده اجاره مجموعه تفریحی و توریستی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره مجموعه تفریحی و توریستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160265/مزایده-یک-دستگاه-پرتابل-بتن-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پرتابل بتن  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه پرتابل بتن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160288/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-160-96متر-قدمت20-سال'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 160.96متر قدمت20 سال / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 160.96متر قدمت20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160317/مزایده-یک-باب-ساختمان-عرصه-361-07-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک باب ساختمان عرصه 361.07 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک باب ساختمان عرصه 361.07 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160347/مزایده-ساختمان--مغازه-و-دکه--نوبت-دوم'>مزایده ساختمان ، مغازه و دکه - نوبت دوم  / مزایده , مزایده ساختمان ، مغازه و دکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160368/مزایده-یکدستگاه-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-آی'>مزایده یکدستگاه سواری پراید جی تی ایکس آی  / مزایده, مزایده یکدستگاه سواری پراید جی تی ایکس آی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160405/مزایده-اجاره-زمین-جهت-نصب-بیلبورد--نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین جهت نصب بیلبورد... نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره زمین جهت نصب بیلبورد... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160430/استعلام-خازن--'>استعلام خازن ... / استعلام , استعلام خازن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160431/مزایده-لوله-چدن-داکتیل-به-قطر-اسمی-500-م-م---'>مزایده لوله چدن داکتیل به قطر اسمی 500 م م .... / آگهی مزایده، مزایده لوله چدن داکتیل به قطر اسمی 500 م م ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159694/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159713/مزایده-تعداد-3-دستگاه-از-خودروهای-مازاد'>مزایده  تعداد 3 دستگاه از خودروهای مازاد / مزایده  , مزایده  تعداد 3 دستگاه از خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159755/مزایده-تجدید-اجاره-مکان-های-بازی-و-سرگرمی-پارک-جنگلی'>مزایده تجدید اجاره مکان های بازی و سرگرمی پارک جنگلی  / مزایده تجدید , مزایده تجدید اجاره مکان های بازی و سرگرمی پارک جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159785/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان دوگانه سوز  / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت نیسان دوگانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159802/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پاترول'>مزایده یک دستگاه خودرو پاترول / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پاترول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159821/مزایده-کاشی-سرامیک-و--'>مزایده کاشی، سرامیک و... / مزایده, مزایده کاشی، سرامیک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159835/تجدید-مزایده-فروش-اجناس-مستعمل-و-بلااستفاده-شهرداری---نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش اجناس مستعمل و بلااستفاده شهرداری ... نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس مستعمل و بلااستفاده شهرداری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159857/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-1610-17متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 1610.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 1610.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159885/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یخچال'>مزایده فروش یک دستگاه یخچال / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159917/مزایده-واگذاری-مغازه-های-متعلق-به-شهرداری-نوبت-پنجم'>مزایده واگذاری مغازه های متعلق به شهرداری- نوبت پنجم / مزایده , مزایده واگذاری مغازه های متعلق به شهرداری- نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159935/مزایده-اقلام-و-ادوات-راه-آهن-نوبت-دوم'>مزایده اقلام و ادوات راه آهن نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام و ادوات راه آهن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159964/مزایده-ملک-با-زیربنای-261متر'>مزایده ملک با زیربنای 261متر / مزایده,مزایده ملک با زیربنای 261متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159990/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین--'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین ... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک قطعه زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160018/مزایده-ششدانگ-کارخانه-خوراک-دام-مساحت-3750متر'>مزایده ششدانگ کارخانه خوراک دام مساحت 3750متر / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه خوراک دام مساحت 3750متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160050/مزایده-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160076/مزایده-ملک-مساحت-7615متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 7615متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 7615متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160097/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-EF'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند EF  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند EF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160135/مزایده-منزل-مسکونی-از-پلاک-ثبتی-2993-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی از پلاک ثبتی 2993 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی از پلاک ثبتی 2993 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160157/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160182/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-425-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 425 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 425 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160201/آگهی-مزایده-حضوری-خودرو'>آگهی مزایده حضوری خودرو  / اگهی مزایده , آگهی مزایده حضوری خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160231/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-اعیانی-احداثی-526متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر اعیانی احداثی 526متر  / مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر اعیانی احداثی 526متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160257/نجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-مزدا-آمبولانس-مدل-83'>نجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی مزدا آمبولانس مدل 83 / آگهی تجدید مزایده, نجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی مزدا آمبولانس مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160276/مزایده-خودرو-سمند'>مزایده خودرو سمند  / مزایده, مزایده خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160310/مزایده-واگذاری-املاک-مساحت-363-و-507متر'>مزایده واگذاری املاک مساحت 363 و 507متر / مزایده,مزایده واگذاری املاک مساحت 363 و 507متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160336/مزایده-آپارتمان-کلنگی-با-قدمت-50-سال-شصت-و-نه-متر'>مزایده آپارتمان کلنگی با قدمت 50 سال شصت و نه متر  / مزایده,مزایده آپارتمان کلنگی با قدمت 50 سال شصت و نه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160366/مزایده-فضای-خالی-پارکهای-سطح-شهر'>مزایده فضای خالی پارکهای سطح شهر / مزایده, مزایده فضای خالی پارکهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160392/مزایده-قطعه-زمین-حدود-200000-متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمین حدود 200000 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمین حدود 200000 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160421/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-و-دو-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی و دو قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی و دو قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160438/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160448/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160458/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-سازه-های-آبگیری-و-انتقال-آب'>مناقصه عملیات اجرایی احداث سازه های آبگیری و انتقال آب / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی احداث سازه های آبگیری و انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160460/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-192-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 192.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 192.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160468/فراخوان-مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-شبکه--رایانه-و-تجهیزات-جانبی'>فراخوان مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری شبکه ، رایانه و تجهیزات جانبی /  آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری شبکه ، رایانه و تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160481/استعلام-سوئیچ-و-تجهیزات-شبکه'>استعلام سوئیچ و تجهیزات شبکه  / استعلام, سوئیچ و تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159620/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت ... / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159633/مناقصه-تکمیل-و-اصلاح-دیوارکشی-و-پوشش-رودخانه'>مناقصه تکمیل و اصلاح دیوارکشی و پوشش رودخانه / مناقصه , مناقصه تکمیل و اصلاح دیوارکشی و پوشش رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159650/مناقصه-ساماندهی-حرایم-سطح-شهر'>مناقصه ساماندهی حرایم سطح شهر  / مناقصه ,  مناقصه ساماندهی حرایم سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159667/استعلام-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام حمل و نقل زمینی / استعلام,استعلام حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159679/مناقصه-خرید-تعداد-1000-عدد-ICD-سه-حفره-ای-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 1000 عدد ICD سه حفره ای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 1000 عدد ICD سه حفره ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159691/مناقصه-خرید-تعداد-1000-عدد-ICD-دو-حفره-ای-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 1000 عدد ICD دو حفره ای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 1000 عدد ICD دو حفره ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159704/فراخوان-ساخت-سه-دستگاه-مبدل-نوبت-دوم'>فراخوان ساخت سه دستگاه مبدل نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان ساخت سه دستگاه مبدل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159717/تجدید-مناقصه-لوله-فولادی-به-قطر-250-میلی-متر-با-پوشش-داخلی-و-خارجی'>تجدید مناقصه لوله فولادی به قطر 250 میلی متر با پوشش داخلی و خارجی  / تجدید فراخوان مناقصه, تجدید مناقصه لوله فولادی به قطر 250 میلی متر با پوشش داخلی و خارجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159726/مناقصه-اصلاح-و-ترمیم-بتن-تاسیسات-و-صاعقه-گیر'>مناقصه اصلاح و ترمیم بتن تاسیسات و صاعقه گیر  / مناقصه , مناقصه اصلاح و ترمیم بتن تاسیسات و صاعقه گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159734/مناقصه-عمومی-خرید-تعداد-2000-عدد-اکسیژناتور-اطفال-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید تعداد 2000 عدد اکسیژناتور اطفال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تعداد 2000 عدد اکسیژناتور اطفال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159742/فراخوان-پروژه-خط-انتقال-پساب-شهر-از-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>فراخوان پروژه خط انتقال پساب شهر از تصفیه خانه فاضلاب... / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه خط انتقال پساب شهر از تصفیه خانه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159756/مناقصه-اجرای-عملیات-جایگزینی-شبکه-کابل-خودنگهدار--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159765/ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-نقشه-برداری-تجدید'>ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام نقشه برداری تجدید / تجدید آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام نقشه برداری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159775/مناقصه-تامین-بارگیری-حمل-باراندازی--'>مناقصه  تامین، بارگیری، حمل، باراندازی ... / مناقصه عمومی, مناقصه  تامین، بارگیری، حمل، باراندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159790/فراخوان-انجام-خدمات-چاپخانه-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات چاپخانه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات چاپخانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159804/استعلام-بازسازی-و-تعمیرات-اجرای-سقف-کاذب-نصب-پنجره-دوجداره--'>استعلام بازسازی و تعمیرات، اجرای سقف کاذب نصب پنجره دوجداره... / استعلام, استعلام بازسازی و تعمیرات، اجرای سقف کاذب نصب پنجره دوجداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159817/استعلام-ریبون-پرینتر--'>استعلام ریبون پرینتر ... / استعلام , استعلام ریبون پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159836/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159848/استعلام-میله-گرد--'>استعلام میله گرد ... / استعلام , استعلام میله گرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159860/استعلام-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام دوربین مدار بسته... / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159873/استعلام-دوربین-خودروی-پولرسان-بانک'>استعلام دوربین خودروی پولرسان بانک / استعلام ,استعلام دوربین خودروی پولرسان بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159883/استعلام-خرید-کاغذ-A4-و-A5'>استعلام خرید کاغذ A4 و A5  / استعلام, خرید کاغذ A4 و A5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159895/فراخوان-مناقصه-خریداری-ادوات-قفسه-بندی-انبار-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خریداری ادوات قفسه بندی انبار ـ نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان مناقصه خریداری ادوات قفسه بندی انبار  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159905/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار / استعلام,استعلام نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159915/تجدید-مناقصه-شیر-دروازه-ای-CAMERON'>تجدید مناقصه شیر دروازه ای CAMERON / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای، تجدید مناقصه شیر دروازه ای CAMERON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159930/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-تکمیلی-لوله-و-اتصالات-چدن---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی خرید تکمیلی لوله و اتصالات چدن ... نوبت  دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عمومی خرید تکمیلی لوله و اتصالات چدن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159942/استعلام-یخچال-هتلی-6-فوت'>استعلام  یخچال هتلی 6 فوت / استعلام, یخچال هتلی 6 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159951/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159963/مناقصه-خرید-و-حمل-و-نصب-خط-کامل-تولید-کنسانتره'>مناقصه خرید و حمل و نصب خط کامل تولید کنسانتره / مناقصه , مناقصه خرید و حمل و نصب خط کامل تولید کنسانتره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159973/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-انتقال-آب-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159986/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159998/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160009/استعلام-اجرای-زیر-ساخت-و-آسفالت'>استعلام اجرای زیر ساخت و آسفالت  / استعلام , استعلام اجرای زیر ساخت و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160020/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام, استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159639/مزایده-خودرو-سواری-سمند'>مزایده خودرو سواری سمند / مزایده خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159655/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-116-14متر-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.14متر طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.14متر طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159669/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-428-61متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 428.61متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 428.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159695/مزایده-پلاک-ها-عطعایت-مسکونی-تجاری-و--'>مزایده پلاک ها عطعایت مسکونی تجاری و ... / مزایده, مزایده  پلاک ها عطعایت مسکونی تجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159714/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-37-87متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 37.87متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 37.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159760/مزایده-فروش-تعداد-معدودی-از-زمین-های-تجاری'>مزایده فروش تعداد معدودی از زمین های تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد معدودی از زمین های تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159787/مزایده-یکباب-ساختمان-بخش-ده-قزوین-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان بخش ده قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان بخش ده قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159810/مزایده-اجناس-اسقاط-؛-مستعمل-؛-راکد-و-مازاد'>مزایده اجناس اسقاط ؛ مستعمل ؛ راکد و مازاد  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجناس اسقاط ؛ مستعمل ؛ راکد و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159822/مزایده-یک-دستگاه-شرینگ-پک-تونلی'>مزایده یک دستگاه شرینگ پک تونلی / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه شرینگ پک تونلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159839/مزایده-محصولات-سردرختی'>مزایده محصولات سردرختی  / مزایده,مزایده محصولات سردرختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159861/تجدید-مزایده-فروش-تقریبی-1000-تن-پسماند-خشک--'>تجدید مزایده فروش تقریبی 1000 تن پسماند خشک... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش تقریبی 1000 تن پسماند خشک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159886/مزایده-عمومی-اجاره-مغازه-شماره-10-و-19'>مزایده عمومی اجاره مغازه شماره 10 و 19  / مزایده عمومی, مزایده عمومی اجاره مغازه شماره 10 و 19 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159919/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-337-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 337.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 337.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159936/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-192-30متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 192.30متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 192.30متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159970/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-142-48متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 142.48متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 142.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159996/مزایده-فروش-دستگاه-بافندگی-سولزر'> مزایده فروش دستگاه بافندگی سولزر / آگهی مزایده ، مزایده فروش دستگاه بافندگی سولزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160021/مزایده-اجاره-سالیانه-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره سالیانه جایگاه CNG  / مزایده کتبی, مزایده اجاره سالیانه جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160052/مزایده-ششدانگ-عرصه-زمین-مساحت-632متر'>مزایده ششدانگ عرصه زمین مساحت 632متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه زمین مساحت 632متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160078/مزایده-دستگاه-پژو-405'>مزایده دستگاه پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده دستگاه پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160101/لغو-مزایده-فروش-ضایعات-فلزی'>لغو مزایده فروش ضایعات فلزی  / لغو مزایده , مزایده فروش ضایعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160136/مزایده-اجاره-جایگاه-های-سی-ان-جی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره جایگاه های سی ان جی  ـ نوبت دوم / آگهی مزایده،مزایده  اجاره جایگاه های سی ان جی ـ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160159/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160184/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یکباب منزل  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160203/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-224-3متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 224.3متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 224.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160234/اصلاحیه-مزایده-ضایعات-به-وزن-تقریبی-315-تن'>اصلاحیه مزایده ضایعات به وزن تقریبی 315 تن  / اصلاحیه مزایده, مزایده ضایعات به وزن تقریبی 315 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160259/مزایده-پلاک-ثبتی-24500-فرعی-بخش-یازده'>مزایده پلاک ثبتی 24500 فرعی بخش یازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 24500 فرعی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160282/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-170-52متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 170.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 170.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160312/مزایده-واگذاری-غرفه-مرغ-و-تخم-مرغ--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه مرغ و تخم مرغ - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه مرغ و تخم مرغ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160344/مزایده-دو-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160367/مزایده-42-سهم-مشاع-از-840-سهم-از-پلاک-1051-2-نوبت-دوم'>مزایده 42 سهم مشاع از 840 سهم از پلاک 1051/2 نوبت دوم  / مزایده,مزایده 42 سهم مشاع از 840 سهم از پلاک 1051/2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160403/مزایده-یکدستگاه-سمند-LXV-تاکسی'>مزایده یکدستگاه سمند LXV تاکسی / مزایده, مزایده یکدستگاه سمند LXV تاکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160427/مزایده-16000-متر-زمین-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده 16000 متر زمین کشاورزی نوبت اول  / مزایده,مزایده 16000 متر زمین کشاورزی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160439/استعلام-خرید-و-اجرای-کمد-دیواری'>استعلام خرید و اجرای کمد دیواری / استعلام,استعلام خرید و اجرای کمد دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160449/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام, صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160459/استعلام-خرید-سرکابل'>استعلام خرید سرکابل / استعلام, خرید سرکابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160467/مزایده-ششدانگ-باغ-به-انضمام-یک-حلقه-چاه-15380متر'>مزایده ششدانگ باغ به انضمام یک حلقه چاه 15380متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ به انضمام یک حلقه چاه 15380متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160469/استعلام-احداث-پل'>استعلام  احداث پل  / استعلام, استعلام  احداث پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160482/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی--'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160486/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-152-75متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت عرصه 152.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت عرصه 152.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160440/استعلام-کارت-ساعت--'>استعلام کارت ساعت ... / استعلام, استعلام کارت ساعت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160450/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-امور-حجمی-تاسیسات'> مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حجمی تاسیسات  /  مناقصه عمومی,  مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حجمی تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160461/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه-به-روش-روتاری'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری  / استعلام,استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160470/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده یک دستگاه پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160472/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-تریلی-دو-محور-با-راننده--'>استعلام  اجاره یک دستگاه تریلی دو محور با راننده ... / استعلام, اجاره یک دستگاه تریلی دو محور با راننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160485/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-ایستگاههای-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای آتش نشانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160487/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیونت-یخچالدار-هیوندا'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت یخچالدار هیوندا  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت یخچالدار هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160496/استعلام-خرید-قطعات-یدکی-مولد'>استعلام خرید قطعات یدکی مولد / استعلام,استعلام خرید قطعات یدکی مولد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160507/استعلام-ست-لباس-بیمار'>استعلام ست لباس بیمار  / استعلام,استعلام ست لباس بیمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160515/مناقصه-اجرای-عملیات-اسکلت'>مناقصه اجرای عملیات اسکلت / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات اسکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160524/استعلام-آسفالت-معابر'>استعلام آسفالت معابر / استعلام , استعلام آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160533/مزایده-فروش-تعداد-شش-قطعه-زمین'> مزایده فروش تعداد شش قطعه زمین  / مزایده, مزایده فروش تعداد شش قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160535/استعلام-یونجه-پرس-شده-مرغوب-250-تن'>استعلام یونجه پرس شده مرغوب 250 تن  / استعلام, یونجه پرس شده مرغوب 250 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160544/مناقصه-تامین-تعداد-172-نفر-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین تعداد 172 نفر نیروی انسانی / مناقصه, تامین تعداد 172 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160553/مناقصه-خرید-باطری-نیکل-کادمیوم'>مناقصه  خرید باطری نیکل کادمیوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه  خرید باطری نیکل کادمیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160561/استعلام-عدس-درجه-یک'>استعلام عدس درجه یک  / استعلام, عدس درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160569/استعلام-یخچال-و-یخچال-فریزر-آزمایشگاهی'>استعلام یخچال و یخچال فریزر آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام یخچال و یخچال فریزر آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160578/استعلام-خرید-زیرساخت-های-افراری'>استعلام خرید زیرساخت های افراری / استعلام,استعلام خرید زیرساخت های افراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160586/استعلام-دکوراسیون-داخلی'>استعلام  دکوراسیون داخلی / استعلام, دکوراسیون داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160595/استعلام-پلاک'>استعلام پلاک  / استعلام , استعلام پلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160604/استعلام-اجرای-مرمت-و-احداث-منهول'>استعلام اجرای مرمت و احداث منهول / استعلام,استعلام اجرای مرمت و احداث منهول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160612/مناقصه-واگذاری-نواحی-سرویس-های-بهداشتی-مناطق-شهرداری'>مناقصه واگذاری نواحی سرویس های بهداشتی مناطق شهرداری / مناقصه, مناقصه واگذاری نواحی سرویس های بهداشتی مناطق شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160620/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری-و-الکترونیکی'>استعلام تجهیزات کامپیوتری و الکترونیکی / استعلام, تجهیزات کامپیوتری و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160628/فراخوان-تعمير-کنتور-G۴'>فراخوان تعمير کنتور G۴     / فراخوان, فراخوان تعمير کنتور G۴    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160637/استعلام-یک-دستگاه-تلفن-سانترال-مرکزی'>استعلام  یک دستگاه تلفن سانترال مرکزی / استعلام,  یک دستگاه تلفن سانترال مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160646/فراخوان-اجاره-۷-دستگاه-سواری-با-راننده'>فراخوان اجاره ۷ دستگاه سواری با راننده     / فراخوان, فراخوان اجاره ۷ دستگاه سواری با راننده    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160652/مزایده-قطعات-ماشین-آلات-راهسازی'>مزایده قطعات ماشین آلات راهسازی / مزایده , مزایده قطعات ماشین آلات راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160655/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه--'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه... / استعلام, استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160663/استعلام-رادیاتور-بوتان-ال-پریمو'>استعلام  رادیاتور بوتان ال پریمو / استعلام, استعلام  رادیاتور بوتان ال پریمو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160671/استعلام-fortigate-fg'>استعلام fortigate fg / استعلام, استعلام fortigate fg</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160679/استعلام-حفاظت-و-قرق-مراتع'>استعلام حفاظت و قرق مراتع / استعلام, استعلام حفاظت و قرق مراتع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160687/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتر'>استعلام صندلی آمفی تئاتر / استعلام, استعلام صندلی آمفی تئاتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160695/استعلام-لایروبی-زهکش-های-میان--'>استعلام لایروبی زهکش های میان .. / استعلام, لایروبی زهکش های میان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160703/استعلام-خرید-لوازم-کمک-آموزشی'>استعلام  خرید لوازم کمک آموزشی  / استعلام, استعلام  خرید لوازم کمک آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160711/استعلام-جدول-ککنیو-بتنی'>استعلام جدول ککنیو بتنی / استعلام, استعلام جدول ککنیو بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160719/استعلام-تعمیر-ساختمان-اداری'>استعلام تعمیر ساختمان اداری / استعلام,استعلام تعمیر ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160727/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-گیت-تردد-در-مرکز-PC--'>استعلام تهیه- نصب و راه اندازی گیت تردد در مرکز PC ... / استعلام, تهیه- نصب و راه اندازی گیت تردد در مرکز PC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160735/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق  / استعلام , استعلام تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160743/آگهی-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای--'>آگهی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای... / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160751/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام, استعلام کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160759/استعلام-تحقیق-بازرسی-نمونه-برداری-و-انجام-آزمون-های-موردنیاز-خلوص-گاز-اکسیژن'>استعلام تحقیق بازرسی نمونه برداری و انجام آزمون های موردنیاز خلوص گاز اکسیژن / استعلام, استعلام تحقیق بازرسی نمونه برداری و انجام آزمون های موردنیاز خلوص گاز اکسیژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160030/مناقصه-احداث-نگارخانه-شهر'>مناقصه احداث نگارخانه شهر / مناقصه احداث نگارخانه شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160041/استعلام-واحد-پردازش-دستگاه-سانترال-پیام-گو-همراه-با-کارت-IO'>استعلام واحد پردازش دستگاه سانترال پیام گو همراه با کارت IO / استعلام, واحد پردازش دستگاه سانترال پیام گو همراه با کارت IO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160053/مناقصه-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی-سامانه-های-گندزدایی'>مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی سامانه های گندزدایی  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه, مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی سامانه های گندزدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160065/مناقصه-نیرو-رسانی--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160075/استعلام-کیت-های-آزمایشگاه-تشخیص-طبی'>استعلام  کیت های آزمایشگاه تشخیص طبی  / استعلام, کیت های آزمایشگاه تشخیص طبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160090/استعلام-تکمیل-زمین-ورزشی'>استعلام تکمیل زمین ورزشی  / استعلام, تکمیل زمین ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160100/مناقصه-تفسیر-فیلم-رادیوگرافی-از-سرجوشهای-فولادی-نوبت-دوم'>مناقصه تفسیر فیلم رادیوگرافی از سرجوشهای فولادی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تفسیر فیلم رادیوگرافی از سرجوشهای فولادی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160110/استعلام-راه-اندازی-ویدیو-کنفرانس--'>استعلام راه اندازی ویدیو کنفرانس ... / استعلام, استعلام راه اندازی ویدیو کنفرانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160121/مناقصه-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-زیر-شبکه--'>مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی زیر شبکه ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی زیر شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160129/مناقصه-تهیه-و-حمل-و-پخش-3000-تن-آسفالت-و-قیرپاشی-19000-متر-مربع--'>مناقصه تهیه و حمل و پخش 3000 تن آسفالت و قیرپاشی 19000 متر مربع... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و حمل و پخش 3000 تن آسفالت و قیرپاشی 19000 متر مربع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160142/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام , استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160155/استعلام-دستگاه-کنترل-تردد--'>استعلام دستگاه کنترل تردد ... / استعلام , استعلام دستگاه کنترل تردد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160167/مناقصه-عمومی-اجرا-و-اصلاح-خطوط-انتقال-و-شبکه-توزیع'>مناقصه عمومی اجرا و اصلاح خطوط انتقال و شبکه  توزیع / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی اجرا و اصلاح خطوط انتقال و شبکه  توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160179/استعلام-تمدید-اعتبار-یک-ساله-آنتی-ویروی-کاسپراسکی'>استعلام تمدید اعتبار یک ساله آنتی ویروی کاسپراسکی / استعلام, تمدید اعتبار یک ساله آنتی ویروی کاسپراسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160193/مناقصه-احداث-سوله-بحران'>مناقصه  احداث سوله بحران  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث سوله بحران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160205/فراخوان-مناقصه-حفر-چاه-تجدید'>فراخوان مناقصه حفر چاه تجدید  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه حفر چاه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160216/مناقصه-بهسازی-و-ایمن-سازی-و-لکه-گیری-و-آسفالت-(نوبت-دوم)'>مناقصه بهسازی و ایمن سازی و لکه گیری و آسفالت  (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه بهسازی و ایمن سازی و لکه گیری و آسفالت  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160227/استعلام-کاشی--'>استعلام کاشی ... / استعلام , استعلام کاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160229/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-درون-شهری-و-برون-شهری'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری / استعلام, سرویس ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160241/استعلام-خرید-و-تجهیز-و-بازسازی-و-آماده-سازی-سالن--'>استعلام خرید و تجهیز و بازسازی و آماده سازی سالن ... / استعلام , استعلام خرید و تجهیز و بازسازی و آماده سازی سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160252/استعلام-دستگاه-نوبتی-دهی-بی-سیم-کامل--'>استعلام دستگاه نوبتی دهی بی سیم  کامل .. / استعلام, دستگاه نوبتی دهی بی سیم  کامل ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160263/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160278/استعلام-وسایل-مربوط-به-BMS'>استعلام وسایل مربوط به BMS / استعلام ,استعلام وسایل مربوط به BMS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160287/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذا-در-اردوگاه'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذا در اردوگاه  / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذا در اردوگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160298/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160309/استعلام-راه-بند'>استعلام راه بند / استعلام, راه بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160320/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان'>تجدید مناقصه پروژه احداث ساختمان / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه پروژه احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160332/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب--نوبت-دوم'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب-  نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160342/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-پنجره'>استعلام تهیه و ساخت و نصب پنجره  / استعلام,استعلام تهیه و ساخت و نصب پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160353/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160365/مناقصه-اجرای-طرح-برق-رسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای طرح برق رسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای طرح برق رسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160377/تجدید-فراخوان-عمومی-شناسایی-پیمانکار-انجام-عملیات-مرحله-اول-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>تجدید فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار انجام عملیات مرحله اول تاسیسات مکانیکی و برقی  / تجدید فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار انجام عملیات مرحله اول تاسیسات مکانیکی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160387/استعلام-فیلتر-هولدر-و-سوزن-ساخت-شرکت-SARTORIUS'>استعلام فیلتر هولدر و سوزن ساخت شرکت SARTORIUS / استعلام , استعلام فیلتر هولدر و سوزن ساخت شرکت SARTORIUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160398/استعلام-سمپاش--'>استعلام سمپاش ... / استعلام , استعلام سمپاش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160409/تجدید-مناقصه-تکمیل-پارک-فردوس-شهر-نوبت-سوم'>تجدید مناقصه  تکمیل پارک فردوس شهر نوبت سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  تکمیل پارک فردوس شهر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160032/مناقصه-تحویل-ماشین-ابزار'>مناقصه تحویل ماشین ابزار  / آگهی مناقصه , مناقصه تحویل ماشین ابزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160042/استعلام-احداث-باسکول--'>استعلام احداث باسکول ... / استعلام , استعلام احداث باسکول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160054/استعلام-اسلیک-کارت-داخلی-پیام-گو'>استعلام اسلیک کارت داخلی پیام گو / استعلام,استعلام اسلیک کارت داخلی پیام گو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160066/استعلام-گاو-صندوق-نسوز-رنگ-روغنی--'>استعلام  گاو صندوق نسوز رنگ روغنی .. / استعلام ,استعلام  گاو صندوق نسوز رنگ روغنی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160077/آگهی-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور'>آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور / مناقصه, آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160092/مناقصه-ساخت-استخر-پایین-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت استخر پایین روستا  نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه,مناقصه  ساخت استخر پایین روستا  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160102/مناقصه-امور-خدمات-نقلیه-با-اهداف-ماموریت-برون-و-درون-شهری'>مناقصه امور خدمات نقلیه با اهداف ماموریت برون و درون شهری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه امور خدمات نقلیه با اهداف ماموریت برون و درون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160112/فراخوان-مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده-روی-رودخانه-کارون-نوبت-چهارم'>فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون- نوبت چهارم  / آگهی فراخوان ارزیابی،فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون -  نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160122/آگهی-شرکت-در-مناقصه--اجرای-دیوار-ساحلی-نوبت-دوم'>آگهی شرکت در مناقصه   اجرای دیوار ساحلی  نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه ،آگهی شرکت در مناقصه   اجرای دیوار ساحلی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160131/استعلام-پرینتر-4-کاره-سامسونگ-مدل-12ZFS'>استعلام  پرینتر 4 کاره سامسونگ مدل 12ZFS / استعلام, پرینتر 4 کاره سامسونگ مدل 12ZFS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160144/استعلام-داکت-و-کابل-و-غیره'>استعلام داکت و کابل و غیره  / استعلام, داکت و کابل و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160156/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین خدمات ایاب و ذهاب نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین خدمات ایاب و ذهاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160168/استعلام-سویا--'>استعلام سویا... / استعلام, استعلام سویا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160180/مناقصه-حمل-فرآورده-های-نفت-گاز-از-انبار'>مناقصه حمل فرآورده های نفت گاز از انبار  / مناقصه, مناقصه حمل فرآورده های نفت گاز از انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160195/استعلام-خرید-کاغذ-A4-و-A5-سامانه-ستاد'>استعلام خرید کاغذ A4 و A5, سامانه ستاد / استعلام, خرید کاغذ A4 و A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160206/مناقصه-احداث-مدرسه-3-کلاسه'>مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه / مناقصه , مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160217/استعلام-تامین-آب-کشاورزی'>استعلام  تامین آب کشاورزی / استعلام, تامین آب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160228/استعلام-فلومتر-آلتراسوتیک'>استعلام  فلومتر آلتراسوتیک  / استعلام, فلومتر آلتراسوتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160230/مناقصه-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>مناقصه خرید تجهیزات کامپیوتری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160242/مناقصه-خرید-تعداد-447-200-عدد-دلستر-شیشه-ای-280-میلی-لیتر'>مناقصه خرید تعداد 447/200 عدد دلستر شیشه ای 280 میلی لیتر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 447/200 عدد دلستر شیشه ای 280 میلی لیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160253/آگهی-مناقصه-تعمیرات-و-بازسازی-مساجد'>آگهی مناقصه تعمیرات و بازسازی مساجد  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  تعمیرات و بازسازی مساجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160264/استعلام-نگهداری-راهها--'>استعلام نگهداری راهها ... / استعلام , استعلام نگهداری راهها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160279/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160289/مناقصه-احداث-خانه-جوان-تکمیل-سالن-احداث-چمن--(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث خانه جوان، تکمیل سالن، احداث چمن... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه احداث خانه جوان، تکمیل سالن، احداث چمن... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160300/مناقصه-فعالیتهای-تاسیسات-تعدادی-از-واحدهای-تابعه'>مناقصه فعالیتهای تاسیسات تعدادی از واحدهای تابعه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فعالیتهای تاسیسات تعدادی از واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160311/استعلام-نیاز-به-راه-بند-معمولی-بالان-صنعت-شیراز-(سه-فاز)'>استعلام نیاز به راه بند معمولی بالان صنعت شیراز (سه فاز) / استعلام, نیاز به راه بند معمولی بالان صنعت شیراز (سه فاز)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160321/مناقصه-قسمتی-از-عملیات-عمرانی-نوبت-دوم'> مناقصه قسمتی از عملیات عمرانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه قسمتی از عملیات عمرانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160334/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-مجتمع-چندمنظوره---'>استعلام  تعمیرات و بازسازی مجتمع چندمنظوره .... / استعلام, تعمیرات و بازسازی مجتمع چندمنظوره ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160343/فراخوان-اجرای-کانال-آبیاری-عمومی--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای کانال آبیاری عمومی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای کانال آبیاری عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160354/استعلام-خرید-آسفالت-توپکا'>استعلام خرید آسفالت توپکا  / استعلام, خرید آسفالت توپکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160369/استعلام-خودرو'>استعلام خودرو  / استعلام, خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160378/مناقصه-آسفالت-معابر-شهری--نوبت-سوم'>مناقصه آسفالت معابر شهری - نوبت سوم  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه آسفالت معابر شهری - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160388/فراخوان-مناقصه-خدمات-اپراتوری-و-مرکز-تلفن'>فراخوان مناقصه خدمات اپراتوری و مرکز تلفن  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خدمات اپراتوری و مرکز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160399/فراخوان-مناقصه-باقیمانده-عملیات-اجرایی-سیستم-آبیاری----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه باقیمانده عملیات اجرایی سیستم آبیاری ..... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه باقیمانده عملیات اجرایی سیستم آبیاری ..... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160411/استعلام-چاپگر-لیبل-زن-حرارتی-SNBC-BTP-2200E'>استعلام چاپگر لیبل زن حرارتی SNBC-BTP-2200E / استعلام,استعلام چاپگر لیبل زن حرارتی SNBC-BTP-2200E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159616/مزایده-ملک-به-مساحت-754-85مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 754.85مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 754.85مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160484/مزایده-احداث-باشگاه-پینت-بال'>مزایده احداث باشگاه پینت بال  / اگهی مزایده , مزایده احداث باشگاه پینت بال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160494/استعلام-اتیون-حشره-کش'>استعلام اتیون حشره کش / استعلام,استعلام اتیون حشره کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160503/فراخوان-مناقصه-fisher-control-valve-type--'>فراخوان  مناقصه fisher control valve type ... / مناقصه عمومی, فراخوان  مناقصه fisher control valve type ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160513/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه-به-روش-روتاری'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری / استعلام, عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160522/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه-به-روش-روتاری'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری / استعلام, عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160525/مزایده-فروش-20-قطعه-زمین-مسکونی-بصورت-نقدی-تجدید'>مزایده فروش 20 قطعه زمین مسکونی بصورت نقدی تجدید / مزایده,مزایده فروش 20 قطعه زمین مسکونی بصورت نقدی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160532/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن.... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160542/استعلام-لایروبی-رودخانه'>استعلام  لایروبی رودخانه / استعلام, لایروبی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160551/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه'>استعلام  عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه  / استعلام, عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160559/استعلام-نازل-آبپاش-گریت'>استعلام نازل آبپاش گریت  / استعلام, استعلام نازل آبپاش گریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160567/استعلام-سرچراغ-پارکی'>استعلام سرچراغ پارکی  / استعلام, سرچراغ پارکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160576/مناقصه-تکمیل-میادین-و-بلوار'>مناقصه تکمیل میادین و بلوار / مناقصه, مناقصه تکمیل میادین و بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160584/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160593/استعلام-مدیریت-دام-سبک-(فلاشینگ)---'>استعلام مدیریت دام سبک (فلاشینگ) .... / استعلام, استعلام مدیریت دام سبک (فلاشینگ) ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160602/استعلام-احداث-خط-انتقال-برق-به-ایستگاه-پمپاژ-طرح-آبرسانی'>استعلام احداث خط انتقال برق به ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی / استعلام, احداث خط انتقال برق به ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160610/استعلام-روغن-سرخ-کردنی--'>استعلام روغن سرخ کردنی... / استعلام, استعلام روغن سرخ کردنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160618/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام, استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160626/استعلام-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-سالن'>استعلام تکمیل بخشی از تاسیسات سالن  / استعلا, استعلام تکمیل بخشی از تاسیسات سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160634/فراخوان-مناقصه-10-خرید-قلم-ادوات-برقی-خط-هوایی-33-کیلو-ولت'>فراخوان مناقصه 10 خرید قلم ادوات برقی خط هوایی 33 کیلو ولت  / فراخوان مناقصه, مناقصه فراخوان  10 خرید قلم ادوات برقی خط هوایی 33 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160635/مزایده-ساختمان-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان بخش 5 ارومیه نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان بخش 5 ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160644/استعلام-اتصالات-و-شیرآلات'>استعلام اتصالات و شیرآلات / استعلام, اتصالات و شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160653/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام ,استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160661/مناقصه-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی'>مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160669/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-دورانی-در-تیمیارت--'>استعلام حفر یک حلقه چاه دورانی در تیمیارت ... / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه دورانی در تیمیارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160677/استعلام-خرید-پکیج-دیواری-2-دستگاه-و-خرید-رادیاتور-452'>استعلام خرید پکیج دیواری 2 دستگاه و خرید رادیاتور 452 / استعلام , استعلام خرید پکیج دیواری 2 دستگاه و خرید رادیاتور 452</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160685/استعلام-مرمت-و-بازسازی'>استعلام مرمت و بازسازی / استعلام,استعلام مرمت و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160693/استعلام-تعمیرات-هنرستان-های'>استعلام تعمیرات هنرستان های / استعلام, استعلام تعمیرات هنرستان های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160701/استعلام-طرح-گردشگری'>استعلام طرح گردشگری / استعلام, استعلام طرح گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160709/استعلام-ساخت-تندیس'>استعلام ساخت تندیس  / استعلام, استعلام ساخت تندیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160717/استعلام-خرید-و-نصب-دربهای-اتومات-شیشه-ای'>استعلام خرید و نصب دربهای اتومات شیشه ای / استعلام, خرید و نصب دربهای اتومات شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160725/استعلام-احداث-و-بهسازی-کانال'>استعلام احداث و بهسازی کانال / استعلام,استعلام احداث و بهسازی کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160733/استعلام-پایانه-راه-دور-تجهیزات-کنترل-و-حفاظت-و---'>استعلام پایانه راه دور تجهیزات کنترل و حفاظت و  ... / استعلام, استعلام پایانه راه دور تجهیزات کنترل و حفاظت و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160741/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-لودر'>استعلام  اجاره یک دستگاه لودر / استعلام , استعلام  اجاره یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160749/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-حفاظت-هوشمند'>استعلام خرید و حمل و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند  / استعلام ,استعلام خریدو حمل و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160757/استعلام-عملیات-ورود-اطلاعات-پایه'>استعلام  عملیات ورود اطلاعات پایه / استعلام, استعلام  عملیات ورود اطلاعات پایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160765/استعلام-تلویزیون--ابسردکن-کولر-گازی-یخچال'>استعلام تلویزیون ، ابسردکن، کولر گازی، یخچال / استعلام,استعلام تلویزیون ، ابسردکن، کولر گازی، یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160773/مناقصه-واگذاری-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه واگذاری تعمیر سرویس و نگهداری تاسیسات  / مناقصه واگذاری تعمیر سرویس و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160781/استعلام-دستگاه-سنجش-محیطی'>استعلام دستگاه سنجش محیطی  / استعلام, استعلام دستگاه سنجش محیطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160789/استعلام-انجام-خدمات-آموزشی'>استعلام انجام خدمات آموزشی / استعلام, استعلام انجام خدمات آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160798/استعلام-ساخت-و-نصب-اسکلت-نقاشی-کامل-ساختمان--'>استعلام ساخت و نصب اسکلت، نقاشی کامل ساختمان... / استعلام, استعلام ساخت و نصب اسکلت، نقاشی کامل ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160806/استعلام-تهیه-قطعات-هارد-سرور'>استعلام تهیه قطعات هارد سرور  / استعلام, تهیه قطعات هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160029/مناقصه-عمومی-روکش-و-لکه-گیری-محور'>مناقصه عمومی روکش و لکه گیری محور  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی روکش و لکه گیری محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160040/مناقصه-اجرای-6310-متر-حفرات-خالی'>مناقصه اجرای 6310 متر حفرات خالی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 6310 متر حفرات خالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160051/مناقصه-عملیات-تهیه-طرح-مرمت-و-احیاء-بازار-تاریخی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات تهیه طرح مرمت و احیاء بازار تاریخی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه طرح مرمت و احیاء بازار تاریخی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160064/استعلام-خرید-سنگ-ساختمانی-نما-و-پله--'>استعلام خرید سنگ ساختمانی نما و پله ... / استعلام, استعلام خرید سنگ ساختمانی نما و پله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160072/استعلام-ذخیره-ساز--'>استعلام ذخیره ساز... / استعلام, استعلام ذخیره ساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160089/مناقصه-مجدد-پروژه-شبکه-آبیاری-قطره-ای-نخیلات'>مناقصه مجدد پروژه شبکه آبیاری قطره ای نخیلات / فراخوان مجدد مناقصه عمومی, مناقصه مجدد پروژه شبکه آبیاری قطره ای نخیلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160099/استعلام-عدس-بوجاری-شده-درجه-یک'>استعلام عدس بوجاری شده درجه یک  / استعلام, عدس بوجاری شده درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160109/استعلام-باطری'>استعلام باطری  / استعلام,استعلام باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160120/استعلام-عملیات-تکمیل-پارکینگ-ساختمان-فن-آوری-و-کسب-و-کار'>استعلام عملیات تکمیل پارکینگ ساختمان فن آوری و کسب و کار  / استعلام, عملیات تکمیل پارکینگ ساختمان فن آوری و کسب و کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160128/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160140/فراخوان-تجدید-مناقصه-خدمات'>فراخوان تجدید مناقصه خدمات / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160154/اصلاحیه-مناقصه-خرید-3-میلیون-فقره-کارت-خام'>اصلاحیه مناقصه خرید 3 میلیون فقره کارت خام  / اصلاحیه مناقصه عمومی خرید 3 میلیون فقره کارت خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160166/تجدید-فراخوان-مناقصه-اجرای-جدول-گذاری-سنگی'>تجدید فراخوان مناقصه اجرای جدول گذاری سنگی / تجدید مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه اجرای جدول گذاری سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160178/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160191/استعلام-گشت-راهداری-حوزه-استحفاظی'>استعلام گشت راهداری حوزه استحفاظی / استعلام,استعلام گشت راهداری حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160204/استعلام-مطالعه-و-طراحی-سیستم-های-نوین-آبیاری'>استعلام مطالعه و طراحی سیستم های نوین آبیاری / استعلام, مطالعه و طراحی سیستم های نوین آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160213/استعلام-سیم---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام سیم ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام , استعلام سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160225/مناقصه-تامین-نیرو---نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیرو ... نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه تامین نیرو به منظور انجام امور اداری و خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160240/استعلام-برداشت-اطلاعات-دیسپاچینگی'>استعلام برداشت اطلاعات دیسپاچینگی / استعلام, برداشت اطلاعات دیسپاچینگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160251/استعلام-دستگاه-علف-چین-موتوری--دستگاه-اره-موتوری-دسته-بلند'>استعلام دستگاه علف چین موتوری - دستگاه اره موتوری دسته بلند / استعلام, دستگاه علف چین موتوری - دستگاه اره موتوری دسته بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160262/فراخوان-واگذاری-حق-استفاده-از-پساب--تجدید'>فراخوان واگذاری حق استفاده از پساب... تجدید  / تجدید آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری حق استفاده از پساب... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160277/استعلام-خرید-وسایل-بدنسازی'>استعلام خرید وسایل بدنسازی / استعلام,استعلام خرید وسایل بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160286/استعلام-هواساز--'>استعلام هواساز ... / استعلام , استعلام هواساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160297/استعلام-چکمه-تمام-قد--خط-کش-چوبی'>استعلام چکمه تمام قد . خط کش چوبی / استعلام,استعلام چکمه تمام قد . خط کش چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160308/استعلام-تجهیزات-پستی'>استعلام تجهیزات پستی  / استعلام,استعلام تجهیزات پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160319/استعلام-کفسازی-بتن-مسطح-لیسه-ای-پارک'>استعلام کفسازی بتن مسطح لیسه ای پارک / استعلام ,استعلام کفسازی بتن مسطح لیسه ای پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160330/فراخوان-HYDRAULIC-MULTI-WELL-نوبت-دوم'>فراخوان  HYDRAULIC MULTI WELL نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان  HYDRAULIC MULTI WELL نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160341/تجدید-فراخوان-مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'> تجدید فراخوان  مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی /  تجدید فراخوان  مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160352/استعلام-لوازم-تجهیز-چاه--'>استعلام لوازم تجهیز چاه ... / استعلام , استعلام لوازم تجهیز چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160364/استعلام-تخریب-تیغه-های-داخلی-و-جابجایی-لوله-های-آب--'>استعلام تخریب تیغه های داخلی و جابجایی لوله های آب ... / استعلام , استعلام تخریب تیغه های داخلی و جابجایی لوله های آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160376/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام,استعلام لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160386/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160397/تجدید-مناقصه-احداث-کانال-و-دفع-آبهای-سطح'>تجدید مناقصه احداث کانال و دفع آبهای سطح / تجدید مناقصه , مناقصه احداث کانال و دفع آبهای سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160408/استعلام-حفاری-و-بارگیری--'>استعلام حفاری و بارگیری... / استعلام, استعلام حفاری و بارگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160422/آگهی-شناسایی-پیمانکار-تکمیل-وندور-لیستهای'>آگهی شناسایی پیمانکار  تکمیل وندور لیستهای  / آگهی شناسایی پیمانکار ،آگهی شناسایی پیمانکار تکمیل وندور لیستهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159613/مزایده-یک-دستگاه-پرس-چرم--'>مزایده یک دستگاه پرس چرم... / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس چرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159627/مزایده-فروش-اجناس-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده فروش اجناس اسقاط نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اجناس اسقاط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159644/مزایده4-دستگاه-چاپگر'>مزایده4 دستگاه چاپگر / مزایده4 دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159658/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1025-65متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1025.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1025.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159681/مزایده-یک-دستگاه-کامپیوتر-شامل-کیس--دستگاه-تست-شستشوی-انژکتور'>مزایده یک دستگاه کامپیوتر شامل کیس ، دستگاه تست شستشوی انژکتور  / مزایده, مزایده یک دستگاه کامپیوتر شامل کیس ، دستگاه تست شستشوی انژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160495/استعلام-انجام-امورات--'>استعلام انجام امورات ... / استعلام, استعلام انجام امورات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160504/مناقصه-سرویس-دهی-به-کارکنان-و-اعزام-و-بدرقه-زندانیان'>مناقصه سرویس دهی به کارکنان و اعزام و بدرقه زندانیان / فراخوان مناقصه, مناقصه سرویس دهی به کارکنان و اعزام و بدرقه زندانیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160514/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام  خرید و نصب تجهیزات سیستم دوربین مداربسته / استعلام,استعلام  خرید و نصب تجهیزات سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160523/استعلام-خرید-دیتالاگر-فشار-کلر-با-تجهیزات-جانبی-و-تابلو'>استعلام خرید دیتالاگر فشار، کلر با تجهیزات جانبی و تابلو  / استعلام, خرید دیتالاگر فشار، کلر با تجهیزات جانبی و تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160528/مزایده-حمل-و-مدیریت-تولید-تاسیسات-شن-و-ماسه-100-تنی-نوبت-دوم'>مزایده حمل و مدیریت تولید تاسیسات شن و ماسه 100 تنی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده حمل و مدیریت تولید تاسیسات شن و ماسه 100 تنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160534/استعلام-انتخاب-مجری-جهت-استاندارد-سازی'>استعلام انتخاب مجری جهت استاندارد سازی / استعلام,استعلام انتخاب مجری جهت استاندارد سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160543/استعلام-برنج-محسن'>استعلام برنج محسن / استعلام , استعلام برنج محسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160552/مناقصه-انجام-خدمات-بهره-برداری-از-پست-های-فوق-توزیع'>مناقصه انجام خدمات بهره برداری از پست های فوق توزیع  / مناقصه انجام خدمات بهره برداری از پست های فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160560/استعلام-اجرای-عملیات-بهسازی-کانال-بتنی'>استعلام اجرای عملیات بهسازی کانال بتنی / استعلام, اجرای عملیات بهسازی کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160568/استعلام-خرید-جلوبر-کابل-خودنگهدار'>استعلام خرید جلوبر کابل خودنگهدار / استعلام , استعلام خرید جلوبر کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160577/استعلام-احداث-دیوار-گابیونی--'>استعلام احداث دیوار گابیونی .. / استعلام, احداث دیوار گابیونی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160585/مناقصه-یک-مرحله-ای-انجام-امور-خدمات-و-نظافت-فرودگاه-ها'>مناقصه یک مرحله ای انجام امور خدمات و نظافت فرودگاه ها / مناقصه یک مرحله ای، مناقصه یک مرحله ای انجام امور خدمات و نظافت فرودگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160594/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه / استعلام, عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160603/مناقصه-احداث-مجموعه-ورزشی'>مناقصه احداث مجموعه ورزشی / مناقصه , مناقصه احداث مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160611/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160619/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی-و-ادوات-کشاورزی'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی و ادوات کشاورزی / استعلام, خرید لوازم آزمایشگاهی و ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160627/فراخوان-مناقصه-نشتبندی-مخازن'>فراخوان مناقصه نشتبندی مخازن / فراخوان مناقصه،فراخوان مناقصه نشتبندی مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160636/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160643/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-5-شوشتر'>مزایده منزل مسکونی بخش 5 شوشتر / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 5 شوشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160645/مناقصه-حمل-و-نقل-جاده-ای-300-هزارتن-محمولات-علوفه-ای'>مناقصه حمل و نقل جاده ای 300 هزارتن محمولات علوفه ای / مناقصه عمومی ، مناقصه حمل و نقل جاده ای 300 هزارتن محمولات علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160654/استعلام-پلاک-VIN-صادراتی'>استعلام پلاک VIN صادراتی / استعلام , استعلام پلاک VIN صادراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160662/استعلام-تهیه-قطعات-هارد-سرور--کیس-مانیتور-لب-تاپ'>استعلام تهیه قطعات هارد سرور - کیس-مانیتور-لب تاپ / استعلام, تهیه قطعات هارد سرور - کیس-مانیتور-لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160670/استعلام-در-ضد-سرقت'>استعلام در ضد سرقت / استعلام, استعلام در ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160678/استعلام-خرید-علائم-ترافیکی-معابر--'>استعلام خرید علائم ترافیکی معابر... / استعلام, استعلام خرید علائم ترافیکی معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160686/استعلام-تعمیر-و-بهینه-سازی-مامور-سرای-شالیور'>استعلام تعمیر و بهینه سازی مامور سرای شالیور / استعلام , استعلام تعمیر و بهینه سازی مامور سرای شالیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160694/استعلام-پد-کیبرد-رایانه'>استعلام پد کیبرد رایانه / استعلام, استعلام پد کیبرد رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160702/مناقصه-حمل-گندم'>مناقصه حمل گندم / آگهی مناقصه, مناقصه حمل گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160710/استعلام-کولر-آبی-خانگی-2800-سفید--'>استعلام کولر آبی خانگی 2800 سفید... / استعلام,استعلام کولر آبی خانگی 2800 سفید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160718/استعلام-گراس-آرم--'>استعلام گراس آرم ... / استعلام , استعلام گراس آرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160726/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام,استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160734/استعلام-آب-چسب-قهوه-ای-چاپدار'>استعلام آب چسب قهوه ای چاپدار / استعلام, استعلام آب چسب قهوه ای چاپدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160742/استعلام-3716-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام 3716 تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام, استعلام 3716 تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160750/استعلام-4098-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام  4098 تعمیرات اساسی مدرسه  / استعلام , استعلام  4098 تعمیرات اساسی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160758/استعلام-تحقیق--بررسی-و-انجام-پژهش-های-کاربردی'>استعلام تحقیق ، بررسی و انجام پژهش های کاربردی  / استعلام, استعلام  تحقیق ، بررسی و انجام پژهش های کاربردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160766/استعلام-هندویل-برند-و-10-ردیف-اقلام-یدکی-دستگاه-حکاکی-پلاک-زنی'>استعلام هندویل برند و 10 ردیف اقلام یدکی دستگاه حکاکی پلاک زنی  / استعلام هندویل برند و 10 ردیف اقلام یدکی دستگاه حکاکی پلاک زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160774/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی  / استعلام , استعلام برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160782/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-حفاظت-هوشمند'>استعلام خرید و حمل و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند  / استعلام , استعلام خرید و حمل و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160790/استعلام-تلفن-رومیزی-با-سیم'>استعلام تلفن رومیزی با سیم / استعلام, استعلام تلفن رومیزی با سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160799/استعلام-خرید-وسایل-کارگاه-مکانیک'>استعلام خرید وسایل کارگاه مکانیک  / استعلام, استعلام خرید وسایل کارگاه مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160767/آگهی-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای--'>آگهی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای... / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160775/استعلام-تجهیزات-برقی--'>استعلام تجهیزات برقی ... / استعلام , استعلام تجهیزات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160783/استعلام-تهیه-و-اجرای-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی'>استعلام تهیه و اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / استعلام , استعلام تهیه و اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160791/استعلام-دیگ-فولادی-شوفاژ'>استعلام دیگ فولادی شوفاژ  / استعلام , استعلام دیگ فولادی شوفاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160800/استعلام-آسفالت-گرم-توپکا'>استعلام آسفالت گرم توپکا / استعلام , استعلام آسفالت گرم توپکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160808/مناقصه-زغالسنگ'>مناقصه زغالسنگ  / مناقصه زغالسنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160816/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری--'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری ... / استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160825/استعلام-مانیتور-چاپگر--'>استعلام مانیتور، چاپگر... / استعلام, استعلام مانیتور، چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160836/فراخوان-خرید-کفپوش-سالن-ورزشی--'>فراخوان خرید کفپوش سالن ورزشی ... / فراخوان ,فراخوان خرید کفپوش سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159612/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-حدود-1854متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی حدود 1854متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی حدود 1854متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159624/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-43-33مترمربع-با-یک-اتاق-کار'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 43.33مترمربع با یک اتاق کار / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 43.33مترمربع با یک اتاق کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159642/مزایده-یک-قطعه-زمین-دستارمی-مساحت-صد-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت صد متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت صد متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159657/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی-سیل-وکیوم-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه بسته بندی سیل وکیوم اتوماتیک / مزایده, مزایده یک دستگاه بسته بندی سیل وکیوم اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159678/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-56-5متر-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 56.5متر قطعه 8 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 56.5متر قطعه 8 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159698/مزایده-فروش-اقلام-داغی-و-ضایعات-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام داغی و ضایعات نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش اقلام داغی و ضایعات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159744/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-113-50متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 113.50متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 113.50متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159772/مزایده-ملک-مساحت-295-22متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 295.22متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 295.22متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159793/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159812/مزایده-فولاد-گرم'>مزایده فولاد گرم  / آگهی مزایده , مزایده فولاد گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159824/مزایده700-متر-سرامیک-نوار-طرح-دار'>مزایده700 متر سرامیک نوار طرح دار / آگهی مزایده,مزایده 700 متر سرامیک نوار طرح دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159841/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-697متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 697متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 697متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159865/مزایده-یک-قطعه-باغ-گیلاس-مساحت-12000متر'>مزایده یک قطعه باغ گیلاس مساحت 12000متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ گیلاس مساحت 12000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159893/مزایده-پلاک-ثبتی-17-فرعی-اعیان-165متر'>مزایده پلاک ثبتی 17 فرعی اعیان 165متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 17 فرعی اعیان 165متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159923/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-144-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 144.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 144.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159945/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-319-فرعی-از-74-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 319 فرعی از 74 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 319 فرعی از 74 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159976/مزایده-فروش-لوازم-اسقاطی-و-آهن-آلات-مستعمل'>مزایده فروش لوازم اسقاطی و آهن آلات مستعمل  / آگهی مزایده, مزایده فروش لوازم اسقاطی و آهن آلات مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160000/مزایده-اجاره-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات'>مزایده اجاره  تعدادی از املاک و مستغلات / آگهی مزایده , مزایده اجاره  تعدادی از املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160031/مزایده-نگهداری-و-مشارکت-در-تولید-باغات-پسته'>مزایده نگهداری و مشارکت در تولید باغات پسته  / اگهی مزایده , مزایده نگهداری و مشارکت در تولید باغات پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160059/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-2677متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 2677متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 2677متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160081/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-87-متر-و-55-دسی-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 87 متر و 55 دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 87 متر و 55 دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160111/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-چهل-و-سه-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه چهل و سه متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه چهل و سه متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160143/مزایده-چهار-دستگاه-خودرو'>مزایده چهار دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده چهار دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160165/مزایده-اجاره-یک-قطعه-باغ-به-مساحت-7000-متر-مربع--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه باغ به مساحت 7000 متر مربع - نوبت دوم   / مزایده, مزایده اجاره یک قطعه باغ به مساحت 7000 متر مربع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160186/مزایده-پودر-موبر'>مزایده پودر موبر / مزایده, مزایده پودر موبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160214/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-پارس'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160237/مزایده-ششدانگ-باغ-ویلایی-مساحت-عرصه-1800متر'>مزایده ششدانگ باغ ویلایی مساحت عرصه 1800متر  / مزایده ششدانگ باغ ویلایی مساحت عرصه 1800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160266/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-زیربنای-نود-و-یک-متر'>مزایده ساختمان دو طبقه زیربنای نود و یک متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه زیربنای نود و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160294/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-9متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160322/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-220-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 220 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 220 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160348/مزایده-یک-فقره-ملک-ششدانگ-اراضی-ملی-شده-بخش-36-کرمان'>مزایده یک فقره ملک ششدانگ  اراضی ملی شده بخش 36 کرمان  / مزایده,مزایده یک فقره ملک ششدانگ  اراضی ملی شده بخش 36 کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160373/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-5610متر-و-منزل-مسکونی-62-متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 5610متر و منزل مسکونی 62 متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 5610متر و منزل مسکونی 62 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160407/مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه-جهت-فروش-محصولات-فرهنگی'>مزایده اجاره یک باب غرفه جهت فروش محصولات فرهنگی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب غرفه جهت فروش محصولات فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160432/مناقصه-خدمات-چاپ-و-نصب-بنر-و-پرتابل-و-بیلبورد--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات چاپ و نصب بنر و پرتابل و بیلبورد - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات چاپ و نصب بنر و پرتابل و بیلبورد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160807/استعلام-احداث-بند-تثبیت--'>استعلام احداث بند تثبیت ... / استعلام ، استعلام احداث بند تثبیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160815/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی / استعلام, برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160823/مناقصه-اجرای-پروژه-سنک-فرش-معابر-شهری'>مناقصه اجرای پروژه سنک فرش معابر شهری / مناقصه، مناقصه اجرای پروژه سنک فرش معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160835/تجدید-مناقصه-احداث-ایستگاه-های-پمپاژ-فاضلاب'>تجدید مناقصه احداث ایستگاه های پمپاژ فاضلاب / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه احداث ایستگاه های پمپاژ فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160434/مزایده-یک-دستگاه-منزل-مسکونی-عرصه-220-48متر'>مزایده یک دستگاه منزل مسکونی عرصه 220.48متر / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی عرصه 220.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160442/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160452/مناقصه-عمومی-روکش-آسفالت-محور'>مناقصه عمومی روکش آسفالت محور  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی روکش آسفالت محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160462/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام , استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160471/مزایده-کیوسک-مطبوعاتی'>مزایده کیوسک مطبوعاتی  / اگهی مزایده , مزایده کیوسک مطبوعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160473/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-حفاظتی-اماکن-تاریخی'> مناقصه عمومی یک مرحله ای  خدمات حفاظتی اماکن تاریخی /  مناقصه عمومی,  مناقصه عمومی یک مرحله ای  خدمات حفاظتی اماکن تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160488/استعلام-​ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران... / استعلام, استعلام ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160492/مزایده-فروش-تعداد-ده-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش تعداد ده قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد ده قطعه زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160497/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات اداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160508/استعلام-خرید-50-دستگاه-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام خرید 50 دستگاه دوربین عکاسی دیجیتال  / استعلام , استعلام خرید 50 دستگاه دوربین عکاسی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160516/مناقصه-یک-مرحله-ای-ادامه-عملیات-پایگاه-قایقرانی'>مناقصه یک مرحله ای ادامه عملیات پایگاه قایقرانی  / فراخوان مناقصه, مناقصه یک مرحله ای ادامه عملیات پایگاه قایقرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160526/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160536/استعلام-عملیات-ترمیم-و-بهسازی-جاده'>استعلام عملیات ترمیم و بهسازی جاده  / استعلام , استعلام عملیات ترمیم و بهسازی جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160537/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-کل-اعیان-1500متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت کل اعیان 1500متر  / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت کل اعیان 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160545/استعلام-تعمیر-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام تعمیر و راه اندازی یک دستگاه آسانسور  / استعلام, استعلام تعمیر و راه اندازی یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160554/مناقصه-انجام-خدمات-بهره-برداری-از-پست-های-فوق-توزیع--'>مناقصه انجام خدمات بهره برداری از پست های فوق توزیع...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات بهره برداری از پست های فوق توزیع... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160562/استعلام-یکدستگاه-گیت-بازرسی-افراد'>استعلام یکدستگاه گیت بازرسی افراد  / استعلام , استعلام یکدستگاه گیت بازرسی افراد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160570/استعلام-خرید-3-دستگاه-کولر'>استعلام خرید 3 دستگاه کولر  / استعلام , استعلام خرید 3 دستگاه کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160579/استعلام-تحقیق-و-بررسی-عیار-فلزات-گران-بها'>استعلام تحقیق و بررسی عیار فلزات گران بها / استعلام,استعلام تحقیق و بررسی عیار فلزات گران بها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160587/استعلام-تامین-خودروی-خدمت'>استعلام تامین خودروی خدمت  / استعلا,استعلام تامین خودروی خدمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160597/استعلام-تسمه-vcn-میلگرد-mo40-میلگرد-spk'>استعلام تسمه vcn میلگرد mo40- میلگرد spk / استعلام, استعلام تسمه vcn میلگرد mo40- میلگرد spk</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160605/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-محور-شمال'>مناقصه گازرسانی  به صنایع محور شمال  / مناقصه , مناقصه گازرسانی  به صنایع محور شمال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160613/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه-به-روش-روتاری'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری / استعلام,استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160621/استعلام-نصب-دیوارپوش'>استعلام نصب دیوارپوش  / استعلام , استعلام نصب دیوارپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160629/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160638/مناقصه-خرید-5-میلیون-برگ-کاغذ-نواری--'>مناقصه خرید 5 میلیون برگ کاغذ نواری... / مناقصه,مناقصه خرید 5 میلیون برگ کاغذ نواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160647/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-توسعه-شبکه-های--'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه های ... / مناقصه,مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160656/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه-ضربه-ای'>استعلام حفر دو حلقه چاه ضربه ای  / استعلام، استعلام حفر دو حلقه چاه ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160664/استعلام-خرید-رله-حفاظتی-دیفرانسیل-طولی'>استعلام خرید رله حفاظتی دیفرانسیل طولی  / استعلام, خرید رله حفاظتی دیفرانسیل طولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160672/استعلام-منبع-آب-2000-لیتری'>استعلام منبع آب 2000 لیتری  / استعلام, استعلام منبع آب 2000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160680/مناقصه-تکمیل-و-توسعه-ساختمان'>مناقصه تکمیل و توسعه ساختمان  / فراخوان مناقصه,مناقصه تکمیل و توسعه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160688/استعلام-ساخت-پاسگاه-محیط-بانی'>استعلام ساخت پاسگاه محیط بانی / استعلام, استعلام ساخت پاسگاه محیط بانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160696/استعلام-اجرای-سقف-کاذب--پنجره-دوجداره-و--'>استعلام اجرای سقف کاذب ، پنجره دوجداره و ...  / استعلام, استعلام اجرای سقف کاذب ، پنجره دوجداره و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160704/استعلام-احداث-بند-تثبیت-سراب-شهرویی'>استعلام احداث بند تثبیت سراب شهرویی / استعلام, احداث بند تثبیت سراب شهرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160712/استعلام-خرید-خدمات-و-اسکان-درهتل'>استعلام خرید خدمات و اسکان درهتل  / استعلام, خرید خدمات و اسکان درهتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160720/استعلام-صندلی-همایش'>استعلام صندلی همایش / استعلام,استعلام صندلی همایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160728/استعلام-تامین-نیروی-انسانی--'>استعلام تامین نیروی انسانی ... / استعلام , استعلام تامین نیروی انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160736/استعلام-کیت-هاری'>استعلام کیت هاری  / استعلام, استعلام کیت هاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160744/استعلام-خرید-دمنده-BV900'>استعلام خرید دمنده BV900 / استعلام, استعلام خرید دمنده BV900</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160752/استعلام-سیستم-داکت-اسپیلت-اینورتر'>استعلام سیستم داکت اسپیلت اینورتر / استعلام,استعلام سیستم داکت اسپیلت اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160760/استعلام-ریز-فعالیت-های-عمرانی--'>استعلام ریز فعالیت های عمرانی ... / استعلام, استعلام ریز فعالیت های عمرانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160768/استعلام-دستگاه-کلرسنج'>استعلام دستگاه کلرسنج / استعلام, استعلام دستگاه کلرسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160776/استعلام-انتخاب-مشاور-جهت-طراحی-و-مقاوم-سازی-پروژه'>استعلام انتخاب مشاور جهت طراحی و مقاوم سازی پروژه  / استعلام, استعلام انتخاب مشاور جهت طراحی و مقاوم سازی پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160784/استعلام-رنگ-آموزی-1850-متر-پاسگاه-های-محیط-بانی'>استعلام رنگ آموزی 1850 متر پاسگاه های محیط بانی / استعلام, رنگ آموزی 1850 متر پاسگاه های محیط بانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160792/استعلام-خرید-چاپگر-سه-کاره-اسکنر-رنگی-و--'>استعلام خرید چاپگر سه کاره، اسکنر رنگی و... / استعلام , استعلام خرید چاپگر سه کاره، اسکنر رنگی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160793/مزایده-اجاره-مجموعه-ورزشی'>مزایده اجاره مجموعه ورزشی / مزایده اجاره مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160801/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160809/استعلام-در-سوئیچی-با-شیشه'>استعلام در سوئیچی با شیشه / استعلام در سوئیچی با شیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160817/استعلام-شیلنگ-و-نگهدارنده-و-نازل'>استعلام شیلنگ و نگهدارنده و نازل / استعلام,استعلام شیلنگ و نگهدارنده و نازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160827/اگهی-مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-توسعه-شبکه-جمع-آوری--'>اگهی مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه جمع آوری... / آگهی مناقصه,اگهی مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه جمع آوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160837/فراخوان-عملیات-ساخت-نصب-جابجایی--'>فراخوان عملیات ساخت، نصب، جابجایی ... / فراخوان، فراخوان عملیات ساخت، نصب، جابجایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159634/مزایده-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-مساحت-174-63متر'>مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 174.63متر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 174.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159647/مزایده-خودروی-سواری-وانت'>مزایده خودروی سواری وانت / مزایده خودروی سواری وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159664/مزایده-تعداد-4-دستگاه-خودرو-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 4 دستگاه  خودرو اسقاطی- نوبت دوم  / مزایده, مزایده تعداد 4 دستگاه  خودرو اسقاطی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159686/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-آمیکو'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی آمیکو / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی آمیکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159710/فراخوان-اجاره-سالن-چند-منظوره-و-زمین-چمن-مصنوعی-و-طبیعی-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی و طبیعی- نوبت دوم  / مزایده, فراخوان اجاره سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی و طبیعی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159751/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-سیتروئن'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سیتروئن / مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سیتروئن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159781/مزایده-فروش-تعداد-225-000-سهم'>مزایده فروش تعداد 225.000 سهم  / مزایده, مزایده فروش تعداد 225.000 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159800/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-198متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 198متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 198متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159819/آگهی-تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-نوبت-دوم'>آگهی تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده،  آگهی تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159833/مزایده-کمپرسور-ضایعاتی--لیفتراک-ضایعاتی'>مزایده کمپرسور ضایعاتی ، لیفتراک ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده کمپرسور ضایعاتی ، لیفتراک ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159852/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-مشتمل-بر-مغازه-111-98متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مشتمل بر مغازه 111.98متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مشتمل بر مغازه 111.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159876/مزایده-پژو-206'>مزایده پژو 206 / مزایده پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159909/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-446متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 446متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 446متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159929/مزایده-آپارتمان-مساحت-141-53متر'>مزایده آپارتمان مساحت 141.53متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 141.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159956/مزایده-9-دستگاه-یخچال-فریزر-تعدادی-تخت-فلزی-تلویزیون-و---نوبت-اول'>مزایده 9 دستگاه یخچال فریزر، تعدادی تخت فلزی، تلویزیون و...- نوبت اول  / مزایده, مزایده 9 دستگاه یخچال فریزر، تعدادی تخت فلزی، تلویزیون و...- نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159985/مزایده-زمین-مساحت-133متر-بخش-دو-اراک'>مزایده زمین مساحت 133متر بخش دو اراک / مزایده,مزایده زمین مساحت 133متر بخش دو اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160010/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-101-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 101 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 101 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160043/مزایده-املاک-شامل-اعیانی-بنای-منزل-مسکونی-و-باغ-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل اعیانی بنای منزل مسکونی و باغ نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل اعیانی بنای منزل مسکونی و باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160073/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-مساحت-2573متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 2573متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 2573متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160087/مزایده-سه-راس-اسب'>مزایده سه راس اسب / مزایده, مزایده سه راس اسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160130/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-97-6متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160148/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-خودروی-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل خودروی سواری پراید  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160173/مزایده-پژو-206-GLX--'>مزایده پژو 206 GLX ... / مزایده, مزایده پژو 206 GLX ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160194/مزایده-اتومبیل-سواری-پژو'>مزایده اتومبیل سواری پژو  /  مزایده , مزایده اتومبیل سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160221/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-5-فرعی-بخش-هشت-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی شماره 5 فرعی بخش هشت گیلان  / مزایده پلاک ثبتی شماره 5 فرعی بخش هشت گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160249/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-نیسان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160272/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-اعیان-110-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت اعیان 110 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت اعیان 110 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160304/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-127-50متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 127.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 127.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160331/مزایده-ملک-مساحت-690-40متر'>مزایده ملک مساحت 690.40متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 690.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160360/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-43-47متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 43.47متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 43.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160389/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-346-27متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 346.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 346.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160417/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیان-56-73متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 56.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 56.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160425/تجدید-مناقصه-پروژه-تامین-بخش-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله-و--'>تجدید مناقصه پروژه تامین بخش تنظیف و جمع آوری زباله و ... / تجدید مناقصه پروژه تامین بخش تنظیف و جمع آوری زباله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160436/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه-به-روش-روتاری-با-عمق-150---'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری با عمق 150 .... / استعلام ,استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری با عمق 150 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160445/مناقصه-تعمیرات-ساختمان-آموزشگاه-علمی-کاربردی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات ساختمان آموزشگاه علمی کاربردی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات ساختمان آموزشگاه علمی کاربردی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160451/مزایده-فروش-منزل-سازمانی-مساحت-عرصه-490متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش منزل سازمانی مساحت عرصه 490متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش منزل سازمانی مساحت عرصه 490متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159700/مزایده-فروش-پلاک-3155-19840-مساحت-765متر'>مزایده فروش پلاک 3155/19840 مساحت 765متر / مزایده,مزایده فروش پلاک 3155/19840 مساحت 765متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159745/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159776/مزایده-قطعه-زمینی-بصورت-ششدانگ-مساحت-278-10متر'>مزایده قطعه زمینی بصورت ششدانگ مساحت 278.10متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی بصورت ششدانگ مساحت 278.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159795/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-تیپ-جی-ال-ایکس-مدل-86-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو تیپ جی ال ایکس مدل 86 نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو تیپ جی ال ایکس مدل 86 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159815/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی-ال-جی-و--'>مزایده  یک دستگاه کولر گازی ال جی و ... / مزایده, مزایده  یک دستگاه کولر گازی ال جی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159829/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159844/مزایده-شالیزار-بلاکشت-مساحت-3200متر-مرحله-دوم'>مزایده شالیزار بلاکشت مساحت 3200متر مرحله دوم / مزایده,مزایده شالیزار بلاکشت مساحت 3200متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159867/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیون'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیون  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159896/مزایده-یک-عدد-دستگاه-جوش-co2'>مزایده یک عدد دستگاه جوش co2 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک عدد دستگاه جوش co2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159924/مزایده-یک-ساعت-آب-چاه-موتور'>مزایده  یک ساعت آب چاه موتور  / مزایده,مزایده  یک ساعت آب چاه موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159952/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-مساحت-365-08متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان یک طبقه مساحت 365.08متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه مساحت 365.08متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159981/مزایده-خودرو-سواری-کیا'>مزایده خودرو سواری کیا  / مزایده , مزایده خودرو سواری کیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160001/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-نیسان-یخچال-دار'>مزایده یک دستگاه کامیونت نیسان یخچال دار  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیونت نیسان یخچال دار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160033/مزایده-فروش-زمین-مازاد-به-تعداد-هشت-قطعه-با-قمت-کارشناسی'>مزایده فروش زمین مازاد به تعداد هشت قطعه با قمت کارشناسی  / مزایده,مزایده فروش زمین مازاد به تعداد هشت قطعه با قمت کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160061/مزایده-حق-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-نوبت-اول-ـ-چاپ-دوم'>مزایده حق بهره برداری از جایگاه CNG نوبت اول ـ چاپ دوم / مزایده عمومی, مزایده حق بهره برداری از جایگاه CNG نوبت اول ـ چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160084/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-باد-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کمپرسور باد صنعتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه کمپرسور باد صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160117/مزایده-تعداد-10-راس-جوانه-بالای-500-کیلوگرم'>مزایده تعداد 10 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم / آگهی مزایده حضوری, مزایده تعداد 10 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160145/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-عرصه-49-15متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک تجاری عرصه 49.15متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری عرصه 49.15متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160170/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-43-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 43 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 43 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160190/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-193-8متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 193.8متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 193.8متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160215/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-بخش-12-گیلان'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 12 گیلان / مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 12 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160243/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-427-42متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 427.42متر / مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 427.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160269/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-دو-باب-مغازه-متصل-بهم-232-92متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و دو باب مغازه متصل بهم 232.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و دو باب مغازه متصل بهم 232.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160295/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-تنقلات---نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات ...- نوبت دوم  / آگهی حراج, مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160323/مزایده-مقادیری-سرامیک--نوبت-دوم'>مزایده مقادیری سرامیک - نوبت دوم  / مزایده, مزایده مقادیری سرامیک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160355/مزایده-4-دانگ-پلاک-ثبتی-1004-و-ششدانگ-پلاک-1005-فرعی'>مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی 1004 و ششدانگ پلاک 1005 فرعی / مزایده,مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی 1004 و ششدانگ پلاک 1005 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160381/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-شماره-304-فرعی-از-86-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 304 فرعی از 86 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 304 فرعی از 86 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160410/مزایده-بلوک-های-لاین-5-با-زیربنای-مفید-هر-واحد-مسکونی-85-متر'>مزایده بلوک های لاین 5 با زیربنای مفید هر واحد مسکونی 85 متر  / مزایده,مزایده بلوک های لاین 5 با زیربنای مفید هر واحد مسکونی 85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160433/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری-و----نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری و ... - نوبت دوم  /  مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان اداری و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160441/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-انباری-و-محوطه-و-کارخانه-چایسازی-13830متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری و محوطه و کارخانه چایسازی 13830متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری و محوطه و کارخانه چایسازی 13830متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160443/استعلام-خرید-و-تهیه-غذا--'>استعلام خرید و تهیه غذا ... / استعلام, استعلام خرید و تهیه غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160453/تجدید-مناقصه-فراخوان-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی'>تجدید مناقصه فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی  / تجدید مناقصه فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160463/مناقصه-عمومی-بهسازی-و-روکش-آسفالت-گرم'>مناقصه عمومی بهسازی و روکش آسفالت گرم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بهسازی و روکش آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160474/مزایده-ششدانگ-پلاک-2840-65-مساحت-دویست-و-یک-متر-و-هفت-صدم-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 2840/65 مساحت دویست و یک  متر و هفت صدم متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2840/65 مساحت دویست و یک  متر و هفت صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160456/استعلام-اینورتر-sma'>استعلام اینورتر sma / استعلام , استعلام اینورتر sma</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160465/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی... / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160478/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160480/مزایده-عرصه-و-اعیان--ماشین-آلات-و-تاسیسات'> مزایده عرصه و اعیان ، ماشین آلات و تاسیسات / مزایده,   مزایده عرصه و اعیان ، ماشین آلات و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160491/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری'>اصلاحیه مناقصه انجام امورات خدمات شهری / اصلاحیه مناقصه , مناقصه انجام امورات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160501/استعلام-نقشه-توپوگرافی-از-تپه-ها-و-محوطه-ها'>استعلام نقشه توپوگرافی از تپه ها و محوطه ها / استعلام , استعلام نقشه توپوگرافی از تپه ها و محوطه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160506/مزایده-پلاک-ثبتی-زیربنای-700-متر'>مزایده پلاک ثبتی زیربنای 700 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زیربنای 700 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160511/استعلام-خرید-جعبه-انشعاب-كامپوزیتی-(خودنگهدار)-9-انشعابه'>استعلام خرید جعبه انشعاب كامپوزیتی (خودنگهدار) 9 انشعابه / استعلام,استعلام خرید جعبه انشعاب كامپوزیتی (خودنگهدار) 9 انشعابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160520/مناقصه-PART-FOR-GROVE-BALL-VALVE'>مناقصه PART FOR GROVE BALL VALVE / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه PART FOR GROVE BALL VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160530/مناقصه-خرید-انواع-ترانس-جریان-(CT)-فشار-ضعیف'>مناقصه خرید انواع ترانس جریان (CT) فشار ضعیف / مناقصه , مناقصه خرید انواع ترانس جریان (CT) فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160540/استعلام-طراحی-بخش-UI'>استعلام طراحی بخش UI / استعلام,استعلام طراحی بخش UI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160549/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام لوبیا قرمز  / استعلام, استعلام لوبیا قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160557/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه-به-روش-روتاری'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری / استعلام,استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160565/استعلام-1-دستگاه-الکتروموتور-فلانچی-بدون-پایه--'>استعلام 1 دستگاه الکتروموتور فلانچی بدون پایه ... / استعلام, استعلام 1 دستگاه الکتروموتور فلانچی بدون پایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160574/مناقصه-اجرای-خطوط-فاضلابرو-پراکنده--'>مناقصه  اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده ... /  مناقصه عمومی ، مناقصه  اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160582/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری-تعمیر-نگهداری-از-تاسیسات-برق-تهویه'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات راهبری، تعمیر، نگهداری از تاسیسات برق، تهویه  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات راهبری، تعمیر، نگهداری از تاسیسات برق، تهویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160590/مزایده-تعداد-زیادی-قطعات-الکترونیکی-(شامل-انواع-IC-و--'>مزایده تعداد زیادی قطعات الکترونیکی (شامل انواع IC و ... / آگهی حراج, مزایده تعداد زیادی قطعات الکترونیکی (شامل انواع IC و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160591/استعلام-توسعه-روستایی'>استعلام توسعه روستایی / استعلام,استعلام توسعه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160600/استعلام-​اقلام-یدکی-تیپ-درسر--'>استعلام ​اقلام یدکی تیپ درسر... / استعلام, استعلام ​اقلام یدکی تیپ درسر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160608/مناقصه-یک-مرحله-ای-انجام-امور-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه یک مرحله ای انجام امور نگهداری فضای سبز / مناقصه یک مرحله ای، مناقصه یک مرحله ای انجام امور نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160616/استعلام-ویدیو-وال-55-اینچ--پایه-نگهدارنده-ایستاده'>استعلام ویدیو وال 55 اینچ - پایه نگهدارنده ایستاده  / استعلام, استعلام ویدیو وال 55 اینچ - پایه نگهدارنده ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160624/استعلام-2-آیتم-کارت-شهری-با-مارک-پاناسونیک'>استعلام 2 آیتم کارت شهری با مارک پاناسونیک / استعلام, استعلام 2 آیتم کارت شهری با مارک پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160632/استعلام-مینی-سنگ-برقی--'>استعلام مینی سنگ برقی... / استعلام, استعلام مینی سنگ برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160641/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160650/استعلام-3714-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام  3714 تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام,  استعلام  3714 تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160659/مناقصه-خط-و-شبکه-و-مخزن-و-تجهیز-مجتمع'>مناقصه خط و شبکه و مخزن و تجهیز مجتمع / آگهی مناقصه, مناقصه خط و شبکه و مخزن و تجهیز مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160667/استعلام-نصب-علایم-و-تجهیزات-موردنیاز-حوزه'>استعلام نصب علایم و تجهیزات موردنیاز حوزه / استعلام , استعلام نصب علایم و تجهیزات موردنیاز حوزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160675/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه--'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه... / استعلام, استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160683/استعلام-برچسب-لیبل'>استعلام برچسب لیبل  / استعلام, برچسب لیبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160691/استعلام-خرید-اره-موتوری'>استعلام خرید اره موتوری / استعلام , استعلام خرید اره موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160699/استعلام-و-رنگ-آمیزی-مخزن-در-روستاهای-شهرستان'>استعلام و رنگ آمیزی مخزن در روستاهای شهرستان / استعلام , استعلام و رنگ آمیزی مخزن در روستاهای شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160707/استعلام-یخچال-برودتی--'>استعلام یخچال برودتی... / استعلام, استعلام یخچال برودتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160715/استعلام-ملزومات-اداری-بشقاب-غذاخوری-و--'>استعلام ملزومات اداری بشقاب غذاخوری و ... / استعلام, استعلام ملزومات اداری بشقاب غذاخوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160723/استعلام-دستگاه-کپی-زیراکس--'>استعلام دستگاه کپی زیراکس... / استعلام, استعلام دستگاه کپی زیراکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160731/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام, استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160739/استعلام-پراکسیمیتی-سوئیچ'>استعلام پراکسیمیتی سوئیچ / استعلام, استعلام پراکسیمیتی سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160747/استعلام-بهسازی-و-ایمن-سازی'>استعلام بهسازی و ایمن سازی  / استعلام,استعلام بهسازی و ایمن سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160755/استعلام-عملکرد-هوشمد-شیر-فشار-شکن'>استعلام عملکرد هوشمد شیر فشار شکن / استعلام, استعلام عملکرد هوشمد شیر فشار شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160763/استعلام-اجاره--چاپ-و-نصب-بنرهای-تبلیغاتی'>استعلام اجاره - چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی / استعلام, استعلام اجاره - چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160034/مناقصه-پیاده-رو-سازی-(سنگ-فرش-معابر)-روستا'>مناقصه پیاده رو سازی (سنگ فرش معابر) روستا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده رو سازی (سنگ فرش معابر) روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160044/مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-سولفات-پتاسیم-پودری-و-گرانوله'>مناقصه خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری و گرانوله / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری و گرانوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160055/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160067/مناقصه-عمومی-پروژه-غسالخانه-روستا'>مناقصه عمومی پروژه غسالخانه روستا / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی پروژه غسالخانه روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160080/استعلام-لایروبی-و-مرمت-و-ریزش-برداری--'>استعلام لایروبی و مرمت و ریزش برداری ... / استعلام, استعلام لایروبی و مرمت و ریزش برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160093/استعلام-خرید-لوازم-شبکه--'>استعلام خرید لوازم شبکه... / استعلام, استعلام خرید لوازم شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160104/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه  تکمیل سالن ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160113/فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-روشنایی-شهرک-صنعتی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی...  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160123/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>مناقصه زیرسازی و آسفالت روستا / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160132/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و... / استعلام, استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160146/تجدید-مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-ناحیه-صنعتی'>تجدید مناقصه اجرای شبکه توزیع آب ناحیه صنعتی  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای شبکه توزیع آب ناحیه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160158/مناقصه-احداث-راه-های-ورودی-و-خروجی-سه-راهی'>مناقصه احداث راه های ورودی و خروجی سه راهی  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث راه های ورودی و خروجی سه راهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160169/استعلام-کیسه--'>استعلام کیسه ... / استعلام , استعلام کیسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160181/فراخوان-مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-و-احداث-و-تجهیز-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات لوله گذاری و احداث و تجهیز- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات لوله گذاری و احداث و تجهیز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160197/مناقصه-تراش-و-روکش-آسفالت---(نوبت-دوم)'>مناقصه تراش و روکش آسفالت ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تراش و روکش آسفالت... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160207/استعلام-فعالیت‌های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160218/استعلام-ریبون-سوزنی'>استعلام ریبون سوزنی / استعلامو ریبون سوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160232/استعلام-چسب-7-سانتی-یک-کیلویی-به-همره-چاب-لگو-شرکت'>استعلام چسب 7 سانتی یک کیلویی به همره چاب لگو شرکت / استعلام,استعلام چسب 7 سانتی یک کیلویی به همره چاب لگو شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160244/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-تایپ-و-تکثیر--'>استعلام انجام امور مربوط به تایپ و تکثیر ... / استعلام, استعلام انجام امور مربوط به تایپ و تکثیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160255/مناقصه-خدمات-بیمه-درمان-کارکنان'>مناقصه خدمات بیمه درمان کارکنان / مناقصه, مناقصه خدمات بیمه درمان کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160267/مناقصه-جدول-گذاری-در-بوستان--'>مناقصه جدول گذاری در بوستان... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری در بوستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160280/تجدید-مناقصه-احداث-فونداسیون-و-اسکلت-سالن-های-ورزشی--'>تجدید مناقصه احداث فونداسیون و اسکلت سالن های ورزشی ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث فونداسیون و اسکلت سالن های ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160290/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-نگهداری-ایستگاه-عوارضی'>مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری ایستگاه عوارضی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری ایستگاه عوارضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160301/مناقصه-جهت-تکمیل-ساختمان-مسجد-(نوبت-دوم)'>مناقصه جهت تکمیل ساختمان مسجد (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه جهت تکمیل ساختمان مسجد (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160313/مناقصه-فراخوان-محوطه-سازی-و-احداث-ساختمان-های-جانبی'>مناقصه فراخوان محوطه سازی و احداث ساختمان های جانبی  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان محوطه سازی و احداث ساختمان های جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160324/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر--'>استعلام تجهیزات کامپیوتر ... / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160335/فراخوان-اجرای-کانال-آبیاری-عمومی-تزنگ--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای کانال آبیاری عمومی تزنگ - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای کانال آبیاری عمومی تزنگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160345/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160356/استعلام-خرید-غذای-ماهیان-استخوانی'>استعلام خرید غذای ماهیان استخوانی  / استعلام, خرید غذای ماهیان استخوانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160370/فراخوان-طراحی-باغ-بانوان'>فراخوان طراحی باغ بانوان / آگهی فراخوان ، فراخوان طراحی باغ بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160379/استعلام-میزبانی-و-طراحی-سایت--'>استعلام میزبانی و طراحی سایت ... / استعلام, استعلام میزبانی و طراحی سایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160390/استعلام-پنجره-پی-وی-سی'>استعلام پنجره پی وی سی / استعلام, پنجره پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160400/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-نصب-برج-و-سیم-کشی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات نصب برج و سیم کشی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام عملیات نصب برج و سیم کشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160412/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اداری'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب اداری  / استعلام, سرویس ایاب و ذهاب اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160426/استعلام-تهیه-و-نصب-چراغ-روشنایی-معابر-ال-ای-دی'>استعلام تهیه و نصب چراغ روشنایی معابر ال ای دی  / استعلام, تهیه و نصب چراغ روشنایی معابر ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159617/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-43-33متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 43.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 43.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160771/استعلام-احداث-دیوار-ساحلی'>استعلام احداث دیوار ساحلی / استعلام, استعلام  احداث دیوار ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160779/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل / استعلام,استعلام خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160787/استعلام-​لامپ-U-شکل-18-وات'>استعلام ​لامپ U  شکل 18 وات / استعلام, استعلام ​لامپ U  شکل 18 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160796/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160804/استعلام-شارژ--تعمیر-و-تست-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ ، تعمیر و تست کپسول آتش نشانی  / استعلام, استعلام شارژ ، تعمیر و تست کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160812/استعلام-لوازم-یدکی-لیفتراک-دوو-و--'>استعلام لوازم یدکی لیفتراک دوو و ... / استعلام, استعلام لوازم یدکی لیفتراک دوو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160820/استعلام-فرش-12-متری'>استعلام فرش 12 متری / استعلام, استعلام فرش 12 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160829/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-2165-62متر'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 2165.62متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 2165.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160831/استعلام-کرونومتر-آلارم-دار--'>استعلام کرونومتر آلارم دار ... / استعلام ,استعلام کرونومتر آلارم دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160840/مناقصه-عمومی-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی'>مناقصه عمومی خدمات ایمنی و آتش نشانی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات ایمنی و آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160476/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری--'>استعلام تجهیزات سخت افزاری ... / استعلام, استعلام تجهیزات سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160489/مناقصه-عمومی-امور-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه عمومی امور بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی / فراخوان مناقصه, مناقصه عمومی امور بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160498/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160500/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-365-18متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 365.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 365.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160509/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام, استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160517/استعلام-دیوار-کشی-و-محوطه-سازی'>استعلام دیوار کشی و محوطه سازی  / استعلام , استعلام دیوار کشی و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160527/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-مربوط-به-شیرهای-کنترل'>مناقصه خرید قطعات یدکی مربوط به شیرهای کنترل / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه خرید قطعات یدکی مربوط به شیرهای کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160538/مناقصه-خرید-غشای-سلولی'>مناقصه  خرید غشای سلولی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه  خرید غشای سلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160546/استعلام-پیچ-خزینه'>استعلام پیچ خزینه  / استعلام, استعلام پیچ خزینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160548/مزایده-بهره-برداری-از-فضایی-جهت-فروشگاه'>مزایده بهره برداری از فضایی جهت فروشگاه / مزایده , مزایده بهره برداری از فضایی جهت فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160555/استعلام-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ناحیه-صنعتی'>استعلام عملیات زیرسازی و آسفالت ناحیه صنعتی / استعلام, استعلام عملیات زیرسازی و آسفالت ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160563/استعلام-خرید-قطعات-یدکی-ترانس'>استعلام خرید قطعات یدکی ترانس / استعلام , استعلام خرید قطعات یدکی ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160571/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160580/استعلام-لولای-دوبوش-و-سه-بوش---'>استعلام لولای دوبوش و سه بوش .... / استعلام, استعلام لولای دوبوش و سه بوش ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160588/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-شبکه-بیسیم'>استعلام خرید و حمل و نصب شبکه بیسیم / استعلام, خرید و حمل و نصب شبکه بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160598/استعلام-پشتیبانی-سیستم-حسابداری'>استعلام  پشتیبانی سیستم حسابداری / استعلام , استعلام  پشتیبانی سیستم حسابداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160606/فراخوان-مناقصه-پروژه-اجرای-آسفالت-و-ترمیم-نوارهای-حفاری'>فراخوان مناقصه پروژه اجرای آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه اجرای آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160614/استعلام-یونیت-هیتر-روغن-مولتی-کات-الکتروموتور-و--'>استعلام یونیت هیتر، روغن مولتی کات، الکتروموتور و... / استعلام ، استعلام یونیت هیتر، روغن مولتی کات، الکتروموتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160622/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اداری'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب اداری  / استعلام, سرویس ایاب و ذهاب اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160630/استعلام-گشت-راهداری---'>استعلام گشت راهداری .... / استعلام, استعلام گشت راهداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160639/استعلام-پمپ-پرتابل-آتش-نشانی'>استعلام پمپ پرتابل آتش نشانی / استعلام, استعلام پمپ پرتابل آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160648/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ'>استعلام پمپ سانتریفیوژ  / استعلام , استعلام پمپ سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160657/استعلام-بهسازی-و-بازسازی-چاه'>استعلام بهسازی و بازسازی چاه  / استعلام, استعلام بهسازی و بازسازی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160665/استعلام-بررسی-و-انجام-پژوهش-های-کاربردی--'>استعلام بررسی و انجام پژوهش های کاربردی ... / استعلام , استعلام بررسی و انجام پژوهش های کاربردی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160673/استعلام-COAX-MULLER-VALVE'>استعلام COAX MULLER VALVE / استعلام, استعلام COAX MULLER VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160681/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر ... / استعلام , استعلام سیستم کامل کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160689/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160697/استعلام-منبع-آبگرم-کویل-دار'>استعلام منبع آبگرم کویل دار / استعلام,استعلام منبع آبگرم کویل دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160705/استعلام-بنر-تبلیغات-(پیام-مالیاتی)'>استعلام بنر تبلیغات (پیام مالیاتی) / استعلام , استعلام بنر تبلیغات (پیام مالیاتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160713/استعلام-خرید-فلکس'>استعلام  خرید فلکس / استعلام , استعلام  خرید فلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160721/استعلام-مرمت-و-بازسازی-منزل'>استعلام مرمت و بازسازی منزل / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160729/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160737/استعلام-اجرای-کار-مرمت-و-بازپیرایی-کاشیکاری'>استعلام  اجرای کار مرمت و بازپیرایی کاشیکاری / استعلام,استعلام  اجرای کار مرمت و بازپیرایی کاشیکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160745/استعلام-یک-دستگاه-چند-منظوره-چاپگر-رنگی'>استعلام  یک دستگاه چند منظوره چاپگر رنگی / استعلام,استعلام  یک دستگاه چند منظوره چاپگر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160753/استعلام-هارد-اینترنال-2-تراوسترن-دیجیتال'>استعلام هارد اینترنال 2 تراوسترن دیجیتال / استعلام, استعلام هارد اینترنال 2 تراوسترن دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160761/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه-به-روش-روتاری'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری  / استعلام,استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160769/استعلام-طرح-گردشگری'>استعلام طرح گردشگری / استعلام , استعلام طرح گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160777/استعلام-خرید-میلگرد'>استعلام خرید میلگرد  / استعلام , استعلام خرید میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160785/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب'>استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160794/استعلام-میلگرد-فسفر-برنج-و--'>استعلام میلگرد فسفر برنج و ... / استعلام, استعلام میلگرد فسفر برنج و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160802/استعلام-گاری-یدک-کش'>استعلام گاری یدک کش / استعلام , استعلام گاری یدک کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160810/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری  / استعلام , استعلام میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160818/استعلام-صندلی-کنفرانس'>استعلام صندلی کنفرانس / استعلام, استعلام صندلی کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160824/مزایده-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-سطح-شهر'>مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی سطح شهر / مزاید, مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160828/استعلام-کولیس-دیجیتالی'>استعلام کولیس دیجیتالی / استعلام, استعلام کولیس دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160838/مناقصه-خرید-تقریبی-9-دستگاه-اسکنر'>مناقصه خرید تقریبی 9 دستگاه اسکنر / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تقریبی 9 دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160814/استعلام-شیر-کشویی-فلنج-جوشی-زانویی-و--'>استعلام شیر کشویی فلنج جوشی زانویی و... / استعلام, استعلام شیر کشویی فلنج جوشی زانویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160822/استعلام-طرح-اجرایی-و-مرمت-آبیندان-ذیلت'>استعلام  طرح اجرایی و مرمت آبیندان ذیلت / استعلام,استعلام  طرح اجرایی و مرمت آبیندان ذیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160833/فراخوان-عملیات-نگهداری-ناحیه-3-فضای-سبز--'>فراخوان عملیات نگهداری ناحیه 3 فضای سبز ... / فراخوان ,فراخوان عملیات نگهداری ناحیه 3 فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159615/مزایده-بهره-برداری-از-دفتر-پیام-بازار-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از دفتر پیام بازار نوبت دوم / مزایده, مزایده بهره برداری از دفتر پیام بازار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159628/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-شماره-پلاک-113-450بخش3-تنکابن'>مزایده ششدانگ آپارتمان به شماره پلاک 113/450بخش3 تنکابن  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به شماره پلاک 113/450بخش3 تنکابن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159646/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-154-02متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان مساحت 154.02متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان مساحت 154.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159662/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-153-91متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 153.91متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 153.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159682/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-یک-تفکیکی-211-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یک تفکیکی 211.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یک تفکیکی 211.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159707/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-روی-همکف-هر-طبقه-پنجاه-متر-مرحله-اول'>مزایده ساختمان یک طبقه روی همکف هر طبقه پنجاه متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه روی همکف هر طبقه پنجاه متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159746/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-285-6متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 285.6متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 285.6متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159779/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید رنگ / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159796/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-از-بوفه-آلاچیق'>اصلاحیه مزایده بهره برداری از بوفه آلاچیق / اصلاحیه آگهی حراج عمومی,اصلاحیه مزایده بهره برداری از بوفه آلاچیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159816/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-هجده-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت هجده متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت هجده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159831/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-336-79متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 336.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 336.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159850/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-رانا'>مزایده یک دستگاه خودروی رانا  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی رانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159871/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-242-31متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 242.31متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 242.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159899/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159926/آگهی-فروش-برنج-طارم-و-پر-محصول-و-نیم-دانه-طارم'>آگهی فروش برنج طارم و پر محصول و نیم دانه طارم / مزیده, آگهی فروش برنج طارم و پر محصول و نیم دانه طارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159953/مزایده-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-پایانه'>مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه / مزایده,اگهی تجدید مزایده عمومی نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159982/مزایده-ملک-مساحت-سی-و-شش-مترمربع-نوبت-چهارم'>مزایده ملک مساحت سی و شش مترمربع نوبت چهارم  / مزایده,مزایده ملک مساحت سی و شش مترمربع نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160002/مزایده-فروش-آپارتمان-به-همراه-زیرزمین'>مزایده فروش آپارتمان به همراه زیرزمین / مزایده,مزایده فروش آپارتمان به همراه زیرزمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160038/مزایده-ششدانگ-پلاک-483-فرعی-بخش-5-بجنورد'>مزایده ششدانگ پلاک 483 فرعی بخش 5 بجنورد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 483 فرعی بخش 5 بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160063/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-700متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 700متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160086/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیان-98-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 98 متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 98 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160119/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-10900متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 10900متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 10900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160147/مزایده-بهره-برداری-آبگرم-معدنی-تجدید'>مزایده بهره برداری آبگرم معدنی تجدید / تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری آبگرم معدنی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160172/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-تویوتا-کرونا'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی تویوتا کرونا / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه خودروی تویوتا کرونا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160192/مزایده-ماشین-آلات-مستعمل-و-فرسوده'>مزایده ماشین آلات مستعمل و فرسوده / آگهی مزایده ، مزایده ماشین آلات مستعمل و فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160219/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160245/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-475-17متر-بخش-29-گیلان'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه 475.17متر بخش 29 گیلان / مزایده ششدانگ خانه و محوطه 475.17متر بخش 29 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160271/مزایده-تولید-رب-گوجه-فرنگی-به-صورت-کارمزدی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده تولید رب گوجه فرنگی به صورت کارمزدی ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده تولید رب گوجه فرنگی به صورت کارمزدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160299/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-124-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 124 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 124 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160329/مزایده-ملک-مشاع-آپارتمان-مساحت-64035متر'>مزایده ملک مشاع آپارتمان مساحت 64035متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع آپارتمان مساحت 64035متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160357/مزایده-فروش-دستگاه-روتاری-پکر-بارگیری-و--'>مزایده فروش دستگاه روتاری پکر بارگیری و ...  / مزایده , مزایده فروش دستگاه روتاری پکر بارگیری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160382/آگهی-مزایده-فروش-36-سهم-شرکت--نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش 36 سهم شرکت ...نوبت دوم  / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش 36 سهم شرکت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160415/مزایده-مقدار-2550-لیتر-روغن-فله-ای-10'>مزایده مقدار 2550 لیتر روغن فله ای 10  / آگهی مزایده,مزایده مقدار 2550 لیتر روغن فله ای 10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160423/فراخوان-عمومی-استعلام-تاکسی-تلفنی-و--'>فراخوان عمومی استعلام تاکسی تلفنی و ...  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام تاکسی تلفنی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160435/استعلام-خرید-15000-متر-فیبر-نوری-ایندور'>استعلام خرید 15000 متر فیبر نوری ایندور / استعلام, خرید 15000 متر فیبر نوری ایندور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160444/استعلام-شیر-یکطرفه-و-صافی-چدنی'>استعلام شیر یکطرفه و صافی چدنی  / استعلام,استعلام شیر یکطرفه و صافی چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160447/مزایده-پلاک-ثبتی-168-فرعی-از-17-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 168 فرعی از 17 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 168 فرعی از 17 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160455/فراخوان-احداث-یک-باب-زمین-چمن-مصنوعی-شماره-یک-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره یک- مرحله دوم نوبت دوم  / فرخوان مناقصه, فراخوان احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره یک- مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160464/استعلام-دستگاه-جهت-آزمایشگاه--'>استعلام دستگاه جهت آزمایشگاه ... / استعلام , استعلام دستگاه جهت آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160475/مزایده-فروش-10-قطعه-زمین--'>مزایده فروش 10 قطعه زمین... / آگهی مزایده, مزایده فروش 10 قطعه زمین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160477/مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری-تعمیر-نگهداری-از-تاسیسات-برق-تهویه---نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات راهبری، تعمیر، نگهداری از تاسیسات برق، تهویه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات راهبری، تعمیر، نگهداری از تاسیسات برق، تهویه .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160490/استعلام-اجرای-سنگ-کف'>استعلام  اجرای سنگ کف  / استعلام ، استعلام  اجرای سنگ کف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160499/استعلام-تعمیرات-مدارس-ابتدایی'>استعلام تعمیرات مدارس ابتدایی  / استعلام, تعمیرات مدارس ابتدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160505/مزایده-واگذاری-زمین-های-طرح-40-هزار-هکتاری'>مزایده واگذاری زمین های طرح 40 هزار هکتاری / مزایده , مزایده واگذاری زمین های طرح 40 هزار هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160510/استعلام-تونر--'>استعلام تونر ... / استعلام , استعلام تونر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160518/استعلام-خرید-وینچ-كلمپ'>استعلام خرید وینچ كلمپ / استعلام, استعلام خرید وینچ كلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160529/استعلام-5عدد-سوکت-خازن--'>استعلام 5عدد سوکت خازن ... / استعلام, استعلام 5عدد سوکت خازن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160539/مناقصه-خرید-تجهیزات-مرکز-EOC-جمعیت-هلال-احمر'>مناقصه خرید تجهیزات مرکز EOC جمعیت هلال احمر / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات مرکز EOC جمعیت هلال احمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160547/استعلام-خرید-کلمپ-آلومینیوم-و-کلمپ-انتهایی'>استعلام خرید کلمپ آلومینیوم و کلمپ انتهایی / استعلام, خرید کلمپ آلومینیوم و کلمپ انتهایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160556/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160564/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه-به-روش-روتاری'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری / استعلام, عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160572/استعلام-برنج-هاشمی-درجه-یک'>استعلام برنج هاشمی درجه یک / استعلام, برنج هاشمی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160573/مزایده-یک-قطعه-باغ-بخش-14-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ بخش 14 ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ بخش 14 ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160581/استعلام-استارت-آپ-ولو'>استعلام استارت آپ ولو / استعلام , استعلام استارت آپ ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160589/استعلام-BRAUN-Alarm-module'>استعلام BRAUN Alarm module / استعلام, استعلام BRAUN Alarm module</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160599/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه-به-روش-روتاری'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری / استعلام, عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش روتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160607/استعلام-لپه-درجه-یک'>استعلام لپه درجه یک  / استعلام,استعلام لپه درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160615/استعلام-دیوارپوش--'>استعلام دیوارپوش ... / استعلام , استعلام دیوارپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160623/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام, استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160631/استعلام-حفاری-3-حلقه-چاه'>استعلام حفاری 3 حلقه چاه / استعلام,استعلام حفاری 3 حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160640/استعلام-گریس-خط-تست-و--'>استعلام گریس خط تست و ...  / استعلام,استعلام گریس خط تست و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160649/استعلام-نگهداری-راه-های-اصلی-و-روستایی'>استعلام نگهداری راه های اصلی و روستایی / استعلام, نگهداری راه های اصلی و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160658/استعلام-خدمات-پشتیبانی-در-لایه-نرم-افزار--'>استعلام خدمات پشتیبانی در لایه نرم افزار ... / استعلام , استعلام خدمات پشتیبانی در لایه نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160666/استعلام-POWER-GREEN-GP-1050B-oc'>استعلام  POWER GREEN GP 1050B-oc / استعلام , استعلام  POWER GREEN GP 1050B-oc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160674/استعلام-چاپ-کتابچه-های-نمونه-های-برتر-بخش-کشاورزی'>استعلام  چاپ کتابچه های نمونه های برتر بخش کشاورزی  / استعلام, استعلام  چاپ کتابچه های نمونه های برتر بخش کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160682/استعلام-سی-پی-یو'>استعلام سی پی یو / استعلام, سی پی یو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160690/استعلام-مرمت-کاروانسرای'>استعلام  مرمت کاروانسرای / استعلام, مرمت کاروانسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160698/استعلام-پشتیبانی-سیستم--'>استعلام پشتیبانی سیستم... / استعلام, استعلام پشتیبانی سیستم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160706/استعلام-آداپتور'>استعلام آداپتور  / استعلام,استعلام آداپتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160714/استعلام-سی-پی-یو'>استعلام سی پی یو / استعلام,استعلام سی پی یو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160722/استعلام-پکیج-32000-ایمر-گاز'>استعلام پکیج 32000 ایمر گاز  / استعلام , استعلام پکیج 32000 ایمر گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160730/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری تصفیه و تامین آب / استعلام جمع آوری تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160738/استعلام-4-عدد-برگشتی-روغن-گیربکس-آسیاب-سیمان-و--'>استعلام 4 عدد برگشتی روغن گیربکس آسیاب سیمان و ... / استعلام, استعلام  4 عدد برگشتی روغن گیربکس آسیاب سیمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160746/استعلام-خریدو-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-حفاظت-هوشمند'>استعلام خریدو حمل و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند / استعلام ,استعلام خریدو حمل و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160754/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-حفاظت-هوشمند'>استعلام خرید و حمل و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند  / استعلام , استعلام خرید و حمل و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160762/استعلام-بهسازی-و-ایمن-سازی-موزه-و-طراحی--'>استعلام بهسازی و ایمن سازی موزه و طراحی ... / استعلام, استعلام بهسازی و ایمن سازی موزه و طراحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160770/استعلام-تجدید-درخواست-خرید-و-حمل-شن-سابیس-راه'>استعلام  تجدید درخواست خرید و حمل شن سابیس راه / استعلام,استعلام  تجدید درخواست خرید و حمل شن سابیس راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160778/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان / استعلام, استعلام دستگاه کلرسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160786/استعلام-تخت-خونگیری-پرتابل-LMB'>استعلام  تخت خونگیری پرتابل LMB / استعلام,استعلام  تخت خونگیری پرتابل LMB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160795/استعلام-3348-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام  3348 تعمیرات اساسی مدرسه / استعلام , استعلام  3348 تعمیرات اساسی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160803/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت بنای تاریخی / استعلام, استعلام مرمت بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160811/استعلام-دیگ-چدنی-شوفاژ-کار'>استعلام دیگ چدنی شوفاژ کار / استعلام , استعلام دیگ چدنی شوفاژ کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160819/استعلام-کاغذ-a4'>استعلام کاغذ a4 / استعلام, استعلام کاغذ a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160826/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-647-5متر'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 647.5متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 647.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160830/مناقصه-تکمیل-شبکه-توزیع'> مناقصه تکمیل شبکه توزیع  /  مناقصه  مناقصه تکمیل شبکه توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160839/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی'>مناقصه انجام خدمات عمومی  / مناقصه انجام خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159635/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-256متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 256متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 256متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159652/مزایده-خودروی-سواری-پراید'>مزایده خودروی سواری پراید / مزایده خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159666/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-957-07متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 957.07متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 957.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159688/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت صد مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159711/مزایده-44-53-شعیر-از-96-شعیر-سرقفلی-یکباب-و-یک-دهنه-بدون-بالکن'>مزایده 44.53 شعیر از 96 شعیر سرقفلی یکباب و یک دهنه بدون بالکن / مزایده,مزایده 44.53 شعیر از 96 شعیر سرقفلی یکباب و یک دهنه بدون بالکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159753/مزایده-آپارتمان-مساحت-108-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 108 متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 108 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159782/مزایده-ملک-مساحت-69-25متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 69.25متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 69.25متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159801/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-سازمان-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سازمان نوبت دوم / مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سازمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159820/مزایده-تخریب-کارخانه--97-3-10'>مزایده تخریب کارخانه - 97.3.10 / آگهی مزایده, مزایده تخریب کارخانه - 97.3.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159834/مزایده-دوازده-رول-کاغذ-دیواری-آلمانی-و--'>مزایده دوازده رول کاغذ دیواری آلمانی و ... / مزایده, مزایده دوازده رول کاغذ دیواری آلمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159854/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-فضای-رستوران-آبشار--(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده بهره برداری از فضای رستوران آبشار... (نوبت دوم) / تجدید آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده بهره برداری از فضای رستوران آبشار... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159882/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-مساحت-5567متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 5567متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 5567متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159914/مزایده-خودرو-سواری-دوو-سی-یلو'>مزایده خودرو سواری دوو سی یلو / مزایده خودرو سواری دوو سی یلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159934/مزایده-بهره-برداری-دو-واحد-جایگاه-سوخت-سی-ان-جی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری دو واحد جایگاه سوخت سی ان جی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری دو واحد جایگاه سوخت سی ان جی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159957/مزایده-فروش-154-عدد-قرقره-فلزی'>مزایده  فروش 154 عدد قرقره فلزی  / آگهی حراج, مزایده  فروش 154 عدد قرقره فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159989/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-213-6متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 213.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 213.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160014/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'> مزایده فروش قسمتی از املاک نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش قسمتی از املاک نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160048/مزایده-آپارتمان-مساحت-110-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 110 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 110 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160074/مزایده-یکدستگاه-کامیونت-زامیاد---97-3-10'>مزایده یکدستگاه کامیونت زامیاد..-  97.3.10 / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه کامیونت زامیاد... - 97.3.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160091/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160133/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG  / آگهی مزایده ،مزایده واگذاری جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160151/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-295-5-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 295/5 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 295/5 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160175/مزایده-ملک-روستای-ورقستان-نوبت-اول'>مزایده ملک روستای ورقستان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک روستای ورقستان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160196/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-شالیزاری-13000-متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی شالیزاری 13000 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی شالیزاری 13000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160226/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-و-دو-قطعه-زمین'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی و دو قطعه زمین  / مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی و دو قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160254/مزایده-فروش-نقدی-و-اجاره-تعداد6-دستگاه-ماشین-آلات-و-ادوات-کشاورزی'>مزایده فروش نقدی و اجاره تعداد6 دستگاه ماشین آلات و ادوات کشاورزی  / مزایده، مزایده فروش نقدی و اجاره تعداد6 دستگاه ماشین آلات و ادوات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160275/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-48-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 48.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 48.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160305/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه-حبوبات-و-خشکبار-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری غرفه حبوبات و خشکبار- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه حبوبات و خشکبار....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160333/مزایده-یک-دستگاه-موتور-ژنراتور--'>مزایده یک دستگاه موتور ژنراتور ... / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه موتور ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160363/مزایده-پلاک-ثبتی-2182-فرعی-بخش-35-کرمان'>مزایده پلاک ثبتی 2182 فرعی بخش 35 کرمان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2182 فرعی بخش 35 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160391/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-مغازه-از-مستغلات'>مزایده واگذاری اجاره  یکباب مغازه از مستغلات / آگهی مزایده حضوری , مزایده واگذاری اجاره  یکباب مغازه از مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160420/مزایده-اجاره-بیلبورد'>مزایده اجاره بیلبورد  / مزایده عمومی, مزایده اجاره بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160437/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسورها--'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسورها ... / استعلام, سرویس و نگهداری آسانسورها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160446/فراخوان-مناقصه-رفع-قسمتی-از-نواقص-خط--'>فراخوان مناقصه رفع قسمتی از نواقص خط ... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه رفع قسمتی از نواقص خط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160454/مزایده-فروش-دستگاه-سه-کاره'>مزایده فروش دستگاه سه کاره  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه سه کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160457/مناقصه-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی-مناطق--'>مناقصه شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی مناطق.... / مناقصه , مناقصه شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی مناطق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160466/استعلام-ترانسفورماتور-فشار-متوسط-روغنی-سه-فاز-ولت'>استعلام ترانسفورماتور  فشار متوسط روغنی سه فاز ولت / استعلام, ترانسفورماتور  فشار متوسط روغنی سه فاز ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160479/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه / استعلام, عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160483/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-178-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 178.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 178.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160493/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160502/استعلام-تهیه-و-نصب-یک-دستگاه-بالابر--'>استعلام تهیه و نصب یک دستگاه بالابر ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب یک دستگاه بالابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160512/استعلام-طراحی-و-خرید-نرم-افزار-جامع-تلفن-همراه'>استعلام  طراحی و خرید نرم افزار جامع تلفن همراه / استعلام, طراحی و خرید نرم افزار جامع تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160519/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مغازه-بخش-دو-ارومیه'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه بخش دو ارومیه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه بخش دو ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160521/استعلام-کیس-کامپیوتر-کامل'>استعلام کیس کامپیوتر کامل  / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160531/استعلام-شیشه-سکوریت'>استعلام شیشه سکوریت / استعلام, استعلام شیشه سکوریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160541/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160550/تجدید-آگهی-مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-ساخت-و-نصب-گاردریل'>تجدید آگهی مناقصه عملیات تهیه مصالح و ساخت و نصب گاردریل / تجدید , تجدید آگهی مناقصه عملیات تهیه مصالح و ساخت و نصب گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160558/استعلام-اجرای-کانال-دفع-رطوبت'>استعلام اجرای کانال دفع رطوبت  / استعلام , استعلام اجرای کانال دفع رطوبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160566/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160575/استعلامvibration-power-supply-module'>استعلامvibration power supply module / استعلام , استعلام vibration power supply module</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160583/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان اداری / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160592/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور  / استعلام, استعلام روغن موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160596/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات-سازمان'>مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات سازمان  / مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160601/استعلام-​تیغچه-های-سرگان-و-نگهدارنده-تیغچه'>استعلام ​تیغچه های سرگان و نگهدارنده تیغچه  / استعلام , استعلام ​تیغچه های سرگان و نگهدارنده تیغچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160609/مناقصه-واگذاری-حجمی-عملیات-انبارهای-نفت-منطقه--'>مناقصه واگذاری حجمی عملیات انبارهای نفت منطقه... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی عملیات انبارهای نفت منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160617/استعلام-عملیات-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب'>استعلام عملیات شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب / استعلام، استعلام عملیات شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160625/مناقصه-خرید-34-دستگاه-ترانس-دیوسر'>مناقصه خرید 34 دستگاه ترانس دیوسر / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 34 دستگاه ترانس دیوسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160633/استعلام-قابلمه-آلومینیومی-بزرگ'>استعلام قابلمه آلومینیومی بزرگ  / استعلام, استعلام قابلمه آلومینیومی بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160642/مناقصه-عملیات-بهبود-و-تقویت-مخزن-فرعی-شماره-3-سد'>مناقصه عملیات بهبود و تقویت مخزن فرعی شماره 3 سد  / مناقصه, مناقصه عملیات بهبود و تقویت مخزن فرعی شماره 3 سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160651/​استعلام-شیلنگ-و-بست-شیلنگ'>​استعلام شیلنگ و بست شیلنگ / استعلام, ​استعلام شیلنگ و بست شیلنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160660/استعلام-منگنه-برقی'>استعلام منگنه برقی / استعلام, استعلام منگنه برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160668/استعلام-برچسب-اموال'>استعلام برچسب اموال / استعلام, استعلام برچسب اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160676/استعلام-تعداد-25-عدد-صندلی-نیلپر-SI104x---'>استعلام تعداد 25 عدد صندلی نیلپر SI104x .... / استعلام , استعلام تعداد 25 عدد صندلی نیلپر SI104x ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160684/استعلام-حفاری-110-گالری-و-4-حلقه-میله-چاه'>استعلام حفاری 110 گالری و 4 حلقه میله چاه  / استعلام, استعلام حفاری 110 گالری و 4 حلقه میله چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160692/تجدید-مناقصه-خرید-پودر-مگنتیت-و-روانکارهای-صنعتی'>تجدید مناقصه خرید پودر مگنتیت و روانکارهای صنعتی / آگهي تجدید مناقصه عمومي ،تجدید مناقصه خرید پودر مگنتیت و روانکارهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160700/استعلام-دستگاه-UPS'>استعلام دستگاه UPS / استعلام, استعلام دستگاه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160708/استعلام-نگهداری-سیستم-های-روشنایی-تونل-های-محور'>استعلام نگهداری سیستم های روشنایی تونل های محور  / استعلام, نگهداری سیستم های روشنایی تونل های محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160716/استعلام-تهیه-سوئیچ'>استعلام تهیه سوئیچ  / استعلام, استعلام تهیه سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160724/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160732/استعلام-فلزیاب-دستی-HD100'>استعلام فلزیاب دستی HD100 / استعلام , استعلام فلزیاب دستی HD100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160740/استعلام-گشت-راهداری-حوزه-راههای-اصلی-و-فرعی'>استعلام گشت راهداری حوزه راههای اصلی و فرعی / استعلام , استعلام گشت راهداری حوزه راههای اصلی و فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160748/استعلام-اداپتور-اسکنر-اچ-پی-5590'>استعلام اداپتور اسکنر اچ پی 5590 / استعلام , استعلام اداپتور اسکنر اچ پی 5590</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160756/استعلام-احداث-سیل-بند'>استعلام احداث سیل بند / استعلام, استعلام احداث سیل بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160764/استعلام-خرید-سردخانه-زیر-صفر'>استعلام خرید سردخانه زیر صفر / استعلام , استعلام خرید سردخانه زیر صفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160772/استعلام-یک-عدد-یخچال-برودتی--'>استعلام یک عدد یخچال برودتی .. / استعلام ,استعلام یک عدد یخچال برودتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160780/استعلام-پنجره-PVC'>استعلام پنجره PVC / استعلام, استعلام پنجره PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160788/استعلام-عملیات-عمرانی'>استعلام عملیات عمرانی  / استعلام , استعلام عملیات عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160797/استعلام-انجام-عملیات-ساختمانی'>استعلام انجام عملیات ساختمانی  / استعلام, استعلام انجام عملیات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160805/استعلام-خرید-میز-و-صندلی'>استعلام خرید میز و صندلی / استعلام,استعلام خرید میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160813/فراخوان-کاشت--داشت-و-نگهداری-فضای-سبز-سایت-1-و-2-کریدور'>فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت 1 و 2 کریدور  / فراخوان ارزیابی و مناقصه, فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت 1 و 2 کریدور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160821/استعلام-حفاری-کانال-و-نصب-اتصالات'>استعلام حفاری کانال و نصب اتصالات  / استعلام , استعلام حفاری کانال و نصب اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160832/اگهی-مناقصه-انجام-امور-دفتری--'>اگهی مناقصه انجام امور دفتری... / آگهی مناقصه,اگهی مناقصه انجام امور دفتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1160834/مزایده-زغالسنگ'>مزایده زغالسنگ  / مزایده , مزایده زغالسنگ </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : يکشنبه 18 شهريور 1397 ساعت: 17:29