اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.09 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157801/مزایده-ششدانگ-آپارتم... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.09 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157801/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دهم-مساحت-76-54متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دهم مساحت 76.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دهم مساحت 76.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157818/مزایده-فروش-2-باب-واحد-مسکونی-تجدید'>مزایده فروش 2 باب واحد مسکونی تجدید  / مزایده,مزایده فروش 2 باب واحد مسکونی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157832/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-چهل-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت چهل مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت چهل مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157855/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-199-50متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 199.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 199.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157882/مزایده-فروش-املاک-مازاد-اداره-امور-شعب-بانک-ملی'>مزایده فروش املاک مازاد اداره امور شعب بانک ملی / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد اداره امور شعب بانک ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157912/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قدمت-12-سال'>مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 12 سال / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 12 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157935/مزایده-دو-باب-مغازه-تجدید'>مزایده دو باب مغازه تجدید / مزایده,مزایده دو باب مغازه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157968/مزایده-ملک-مساحت-یکصد-و-سیزده-متر-و-54-دسیمتر'>مزایده ملک مساحت یکصد و سیزده متر و 54 دسیمتر / مزایده,مزایده ملک مساحت یکصد و سیزده متر و 54 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157989/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158019/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی'>مزایده فروش اقلام اسقاطی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام اسقاطی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158065/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-2-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2 هکتار نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2 هکتار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158081/مزایده-واگذاری-غرفه-به-منظور-راه-اندازی-و-ایجاد-رستوران-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه به منظور راه اندازی و ایجاد رستوران نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه به منظور راه اندازی و ایجاد رستوران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158106/مزایده-مغازه-مساحت-16-5متر'>مزایده مغازه مساحت 16.5متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 16.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158135/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-528متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 528متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 528متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158160/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-مغازه-بخش-ده-تهران'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از مغازه بخش ده تهران / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از مغازه بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158197/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158213/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158233/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158269/مزایده-واگذاری-استیجاری-کشتارگاه'>مزایده واگذاری استیجاری کشتارگاه  / مزایده , مزایده واگذاری استیجاری کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158290/آگهی-مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>آگهی مزایده اجاره جایگاه CNG / آگهی مزایده ، آگهی مزایده اجاره جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158318/مزایده-فروش-24-واحد-مسکونی'>مزایده فروش 24 واحد مسکونی / مزایده,مزایده فروش 24 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158344/مزایده-لپ-تاپ-ـ-مانیتور-و--'>مزایده لپ تاپ ـ مانیتور و ... / مزایده لپ تاپ ـ مانیتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158363/مزایده-دستگاه-کباب-لقمه-زن--'>مزایده دستگاه کباب لقمه زن ... / مزایده, مزایده دستگاه کباب لقمه زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157814/مناقصه-تامین-وسیله-نقلیه--نوبت-دوم'>مناقصه تامین وسیله نقلیه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین وسیله نقلیه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157831/مناقصه-خرید-لنگر-و-زنجیر'>مناقصه خرید لنگر و زنجیر  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید لنگر و زنجیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157841/مناقصه-کار-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه کار تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کار تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157856/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-355-عدد-ترانسدیوسر-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عمومی خرید 355 عدد ترانسدیوسر (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عمومی خرید 355 عدد ترانسدیوسر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157867/استعلام-خرید-سم--'>استعلام خرید سم... / استعلام, استعلام خرید سم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157878/مناقصه-اجرای-عملیات-برداشت-زباله-و-تنظیف-معابر-شهری'>مناقصه اجرای عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157891/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157900/مناقصه-پیمانکار-بهره-برداری-واحد-احیاء--'>مناقصه پیمانکار بهره برداری واحد احیاء ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانکار بهره برداری واحد احیاء ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157911/مناقصه-خرید-و-اجرای-دوربین-مداربسته-تجدید'>مناقصه خرید و اجرای دوربین مداربسته تجدید  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و اجرای دوربین مداربسته تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157922/مناقصه-خرید-تعداد-1000-عدد-پیس-میکرتک-حفره-ای'>مناقصه خرید تعداد 1000 عدد پیس میکرتک حفره ای / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 1000 عدد پیس میکرتک حفره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157936/مناقصه-تامین-سرویس-پهنای-باند-اختصاصی-متقارن'>مناقصه تامین سرویس پهنای باند اختصاصی متقارن  / مناقصه , مناقصه تامین سرویس پهنای باند اختصاصی متقارن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157946/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-2-عدد-شیر-برقی-MOV'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید 2 عدد شیر برقی MOV  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید 2 عدد شیر برقی MOV </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157957/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157817/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-116-68مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.68مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.68مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157830/مزایده-بهره-برداری-دو-واحد-جایگاه-سوخت-سی-ان-جی'>مزایده بهره برداری دو واحد جایگاه سوخت سی ان جی / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری دو واحد جایگاه سوخت سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157853/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-و-تفکیک-زوائد-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری پسماند خشک و تفکیک زوائد نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده جمع آوری پسماند خشک و تفکیک زوائد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157879/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-واحد-اداری'>تجدید مزایده اجاره یک باب واحد اداری  / مزایده, تجدید مزایده اجاره یک باب واحد اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157906/مزایده-فروش-ملک-کاربری-مختلط-عرصه-908-720متر'>مزایده فروش ملک کاربری مختلط عرصه 908.720متر / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری مختلط عرصه 908.720متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157933/مزایده-یک-دربند-مغازه-تجاری-مساحت-21-متر'>مزایده یک دربند مغازه تجاری مساحت 21 متر  / مزایده,مزایده یک دربند مغازه تجاری مساحت 21 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157963/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-361مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 361مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 361مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157987/مزایده-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-بار-اراک-نوبت-دوم'>مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار اراک نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار اراک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158017/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-54-متر-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 54 متر قطعه دوم تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 54 متر قطعه دوم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158062/مزایده-عمومی-دپوهای-معدنی'>مزایده عمومی دپوهای معدنی / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی دپوهای معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158078/مزایده-مقدار-125-مترمربع-کناره-گلیم-ماشینی--'>مزایده مقدار 125 مترمربع کناره گلیم ماشینی.... / مزایده,مزایده مقدار 125 مترمربع کناره گلیم ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158102/مزایده-املاک-شامل-ملک-زراعی-و-ساختمان-مسکونی'>مزایده املاک شامل ملک زراعی و ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده املاک شامل ملک زراعی و ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158130/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-7-چناران-نوبت-دوم'>مزایده زمین مزروعی بخش 7 چناران نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مزروعی بخش 7 چناران نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158159/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی، یک دستگاه خودرو / مزایده, مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی، یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158194/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-یک-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158207/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-54-72متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 54.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 54.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158232/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-مساحت-81متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت 81متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت 81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158263/آگهی-عرضه-یکجای-سهام'>آگهی عرضه یکجای سهام  / آگهی, آگهی عرضه یکجای سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158286/مزایده-مغازه-مساحت-چهارده-مترمربع'>مزایده مغازه مساحت چهارده مترمربع / مزایده,مزایده مغازه مساحت چهارده مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158315/مزایده-ششدانگ-زمین-120-متر-قطعه-4383-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین 120 متر قطعه 4383 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 120 متر قطعه 4383 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158343/مزایده-فروش-جوانه-پروار--گاو-و-تلیسه-مازاد-و-تلیسه-فری-مارتین'>مزایده فروش جوانه پروار ، گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین / مزایده , مزایده فروش جوانه پروار ، گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158361/مزایده-فروش-ملک-مساحت-زمین-3800متر'>مزایده فروش ملک مساحت زمین 3800متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت زمین 3800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158384/مزایده-واگذاری-9-درصد-سهام-شرکت--'>مزایده واگذاری 9 درصد سهام شرکت... /  مزایده , مزایده واگذاری 9 درصد سهام شرکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157812/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-روکش-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری و روکش آسفالت ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه جدولگذاری و روکش آسفالت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157828/استعلام-دستگاه-میلکو-اسکن-مارس'>استعلام دستگاه میلکو اسکن مارس / استعلام,استعلام دستگاه میلکو اسکن مارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157840/مناقصه-ساخت-مخزن-FA-601'>مناقصه ساخت مخزن FA-601    / مناقصه، مناقصه ساخت مخزن FA-601 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157854/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-نظافت-و-پذیرایی-ساختمان--'>استعلام انجام امور مربوط به نظافت و پذیرایی ساختمان... / استعلام, استعلام انجام امور مربوط به نظافت و پذیرایی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157866/مناقصه-احداث-و-تکمیل-مخزن-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تکمیل مخزن نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث و تکمیل مخزن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157875/استعلام-سم-دامپزشکی--'>استعلام سم دامپزشکی... / استعلام, استعلام سم دامپزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157888/استعلام-تجهیزات-کارگاه-رنگرزی--'>استعلام تجهیزات کارگاه رنگرزی ... / استعلام , استعلام تجهیزات کارگاه رنگرزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157898/مناقصه-وصول-کلیه-حقوق-و-مطالبات-شهرداری'>مناقصه وصول کلیه حقوق و مطالبات شهرداری /  آگهی مناقصه عمومی, مناقصه وصول کلیه حقوق و مطالبات شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157910/مناقصه-عملیات-فنس-کشی-محوطه--'> مناقصه عملیات فنس کشی محوطه ... / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات فنس کشی محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157921/مناقصه-امور-چاپ-و-تکثیر--آبدارخانه--ارائه-خدمات-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه امور چاپ و تکثیر  ،آبدارخانه ، ارائه خدمات عمومی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه امور چاپ و تکثیر  ،آبدارخانه ، ارائه خدمات عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157934/استعلام-کیت-لیپاز-کیت-کلسیم-و--'>استعلام کیت لیپاز، کیت کلسیم و .. / استعلام, کیت لیپاز، کیت کلسیم و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157944/استعلام-ده-عدد-تبلت'>استعلام ده عدد تبلت / استعلام,استعلام ده عدد تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157967/استعلام-تجهیزات-سالن-آمفی-تئاتر--'>استعلام تجهیزات سالن آمفی تئاتر ... / استعلام,استعلام تجهیزات سالن آمفی تئاتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157978/استعلام-کالیبراتور-فشار'>استعلام کالیبراتور فشار  / استعلام, کالیبراتور فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158385/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-340متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 340متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 340متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158407/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-403337متر'>مزایده زمین زراعی مساحت 403337متر / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 403337متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158429/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بصورت-دوبلکس-بخش-4-اندیمشک'>مزایده ششدانگ آپارتمان بصورت دوبلکس بخش 4 اندیمشک / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بصورت دوبلکس بخش 4 اندیمشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158448/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-172-99متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 172.99متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 172.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158465/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-آتکو'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی آتکو / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی آتکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158495/مزایده-خودرو-سمند'>مزایده خودرو سمند  / مزایده , مزایده خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158523/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-526-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 526 متر  / مزایده, مزایده ششدانگ زمین مساحت 526 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158542/مزايده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-فرسوده-و-اسقاطی'>مزايده فروش ضایعات آهن آلات فرسوده و اسقاطی / آگهی مزایده ، مزايده فروش ضایعات آهن آلات فرسوده و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158562/مزایده-فروش-کنتور-و-رگولاتورهای-گاز-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده فروش کنتور و رگولاتورهای گاز اسقاطی - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش کنتور و رگولاتورهای گاز اسقاطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158593/مزایده-اجاره-یکساله-امورات-یک-یاب-حمام-عمومی-شهر'>مزایده اجاره یکساله امورات یک یاب حمام عمومی شهر / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یکساله امورات یک یاب حمام عمومی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158614/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-مسکونی-620-85متر'>مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی 620.85متر / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی 620.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158653/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-624-5متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 624.5متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 624.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158677/فراخوان-استعلام-فروشگاه-ساختمان-مرکزی'>فراخوان استعلام فروشگاه ساختمان مرکزی / آگهی فراخوان استعلام عمومی , فراخوان استعلام فروشگاه ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158705/مزایده-دستگاه-فر-شیرینی-پزی-یخچال-ویترینی--'>مزایده دستگاه فر شیرینی پزی، یخچال ویترینی... / مزایده, مزایده دستگاه فر شیرینی پزی، یخچال ویترینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158727/مزایده-اجاره-فروشگاه-های-مواد-غذایی-و-بهداشتی'>مزایده اجاره فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی / آگهی مزایده, مزایده اجاره فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158748/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158768/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-اوقافی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین اوقافی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین اوقافی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158794/مزایده-اجاره-ترمینال--نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مزایده اجاره ترمینال ...نوبت دوم مرحله دوم / مزایده, مزایده اجاره ترمینال ...نوبت دوم مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158819/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-202متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 202متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 202متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158845/مزایده-اجاره-بخشی-از-تجهیزات-و-ساختمان'>مزایده اجاره بخشی از تجهیزات و ساختمان  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بخشی از تجهیزات و ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158871/مزایده-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده خودروی وانت پیکان / مزایده,مزایده خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158897/مزایده-فروش-27-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 27 واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 27 واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158917/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-257-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 257 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 257 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158959/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-نقد-و-اقساط'> مزایده فروش قسمتی از املاک نقد و اقساط  / مزایده, مزایده فروش قسمتی از املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159008/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-یکصد-و-ده-متر-و-شصت-و-سه-متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه یکصد و ده متر و شصت و سه متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه یکصد و ده متر و شصت و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159068/مزایده-یک-دستگاه-تراش'>مزایده یک دستگاه تراش  / مزایده , مزایده یک دستگاه تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159139/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-چهار-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهار ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهار ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159216/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-113-28متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 113.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 113.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159258/مناقصه-واگذاری-پارکینگ-های-عمومی'>مناقصه واگذاری پارکینگ های عمومی / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری پارکینگ های عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159376/تجدید-مزایده-فروش-165-قلم-کالای-مازاد-موجودی-مستمر'>تجدید مزایده فروش 165 قلم کالای مازاد موجودی مستمر / تجدید آگهی مزایده, مزایده فروش 165 قلم کالای مازاد موجودی مستمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159565/مزایده-وسایط-نقلیه'>مزایده وسایط نقلیه / مزایده, مزایده وسایط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157992/استعلام-لوله-5-لایه-1-2-اینچ--'>استعلام لوله 5 لایه 1/2 اینچ... / استعلام,استعلام لوله 5 لایه 1/2 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158003/مناقصه-خرید-rubber-expansion-joint'>مناقصه خرید rubber expansion  joint   / مناقصه , مناقصه خرید rubber expansion  joint  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158014/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158025/استعلام-کولر-تراست--'>استعلام کولر تراست... / استعلام, استعلام کولر تراست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158035/تجدید-مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران'>تجدید مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158044/استعلام-نورپردازی--'>استعلام نورپردازی ... / استعلام, استعلام نورپردازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158053/فراخوان-حفر-چهار-حلقه-چاه-عمیق-به-روش-روتاری-نوبت-دوم'>فراخوان حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158063/مناقصه-عمومی-خرید-تعداد-2000-عدد-اکسیژناتور-اطفال'>مناقصه عمومی خرید تعداد 2000 عدد اکسیژناتور اطفال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تعداد 2000 عدد اکسیژناتور اطفال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158079/مناقصه-عمومی-خرید-تعداد-1000-عدد-ICD-دو-حفره-ای'>مناقصه عمومی خرید تعداد 1000 عدد ICD دو حفره ای  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تعداد 1000 عدد ICD دو حفره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158091/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-و-روکش-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت و روکش معابر سطح شهر  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت و روکش معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158103/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158114/استعلام-استعلام-خرید-کالا-و-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام استعلام خرید کالا و تجهیزات رایانه ای  / استعلام , استعلام استعلام خرید کالا و تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158126/مناقصه-خرید-انواع-اتصالات-پلی-اتیلن---نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن ... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158136/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام, استعلام کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158146/مناقصه-خرید-دوربین-های-ترافیکی-سطح-شهر-و-تجهیزات-مربوطه'>مناقصه خرید دوربین های ترافیکی سطح شهر و تجهیزات مربوطه  / مناقصه خرید دوربین های ترافیکی سطح شهر و تجهیزات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158158/اصلاحیه-مناقصه-نگهداشت-معابر'>اصلاحیه مناقصه نگهداشت معابر  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه نگهداشت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158170/استعلام-RPMI--'>استعلام RPMI ... / استعلام , استعلام RPMI ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158180/فراخوان-مطالعات-مراحل-اول-و-دوم-پروژه-ساختمان'>فراخوان مطالعات مراحل اول و دوم پروژه ساختمان / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران,فراخوان مطالعات مراحل اول و دوم پروژه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158190/فراخوان-عمومی-شناسایی-پیمانکار-به-روش-EPC'>فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار به روش EPC / فراخوان عمومی ,فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار به روش EPC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158201/استعلام-استر'>استعلام استر / استعلام , استعلام استر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158217/مناقصه-آسفالت-میدان-برداشت-و--'>مناقصه آسفالت میدان برداشت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت میدان برداشت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158229/استعلام-خط-کشی-سرد-راه-های-روستایی'>استعلام خط کشی سرد راه های روستایی / استعلام, خط کشی سرد راه های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158242/استعلام-اجرای-طرح-همزمان-سازی-فحلی-دام-سبک--'>استعلام اجرای طرح همزمان سازی فحلی دام سبک ... / استعلام, استعلام اجرای طرح همزمان سازی فحلی دام سبک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158253/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158262/استعلام-قرارداد-تاکسی-تلفنی--'>استعلام قرارداد تاکسی تلفنی... / استعلام, استعلام قرارداد تاکسی تلفنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158272/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158287/مناقصه-کنترل-توان-راکتیو-بهبود-پروفیل-و-ولتاژ-و-اصلاح-ضریب-توان-نوبت-سوم'>مناقصه کنترل توان راکتیو، بهبود پروفیل و ولتاژ و اصلاح ضریب توان نوبت سوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه کنترل توان راکتیو، بهبود پروفیل و ولتاژ و اصلاح ضریب توان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158299/استعلام-دستگاه-فررز-یونیورسال--'>استعلام دستگاه فررز یونیورسال... / استعلام, استعلام دستگاه فررز یونیورسال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158308/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-بهسازی-جدولهای-دفع-آبهای-سطحی---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی جدولهای دفع آبهای سطحی....- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی جدولهای دفع آبهای سطحی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158321/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی--تجدید'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی  - تجدید  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی  - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158332/استعلام-سرویس-های-برون-شهری-و-درون-شهری'>استعلام سرویس های برون شهری و درون شهری / استعلام,استعلام سرویس های برون شهری و درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158342/استعلام-انجام-خدمات-مهندسی-خرید-500-مگا-وار-بانک-خازنی'>استعلام انجام خدمات مهندسی خرید 500 مگا وار بانک خازنی / استعلام, انجام خدمات مهندسی خرید 500 مگا وار بانک خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158357/مناقصه-تامین-خدمات-خودرو'>مناقصه تامین خدمات خودرو / مناقصه, مناقصه تامین خدمات خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158371/فراخوان-فرهنگ-سازی-و-آگاهی-رسانی-در-راستای-حفاظت-کیفیت-منابع--نوبت-دوم'>فراخوان فرهنگ سازی و آگاهی رسانی در راستای حفاظت کیفیت منابع - نوبت دوم  / مناقصه,  فراخوان فرهنگ سازی و آگاهی رسانی در راستای حفاظت کیفیت منابع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158382/مناقصه-تکمیل-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158396/استعلام-آیفون-سیستم-اعلام-خطر-و--'>استعلام  آیفون، سیستم اعلام خطر و ... / استعلام, آیفون، سیستم اعلام خطر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158408/استعلام-کمپرسور-بیت-زر-سردخانه'>استعلام کمپرسور بیت زر سردخانه  / استعلام ,استعلام کمپرسور بیت زر سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158421/استعلام-لوازم-آژیر-خطر'>استعلام  لوازم آژیر خطر / استعلام,  لوازم آژیر خطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158434/مناقصه-عمومی-امور-خدماتی-حفاظتی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی امور خدماتی حفاظتی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور خدماتی حفاظتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157956/استعلام-استابلایزر--'>استعلام استابلایزر ... / استعلام , استعلام استابلایزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157966/استعلام-شیرآلات-برنجی--'>استعلام شیرآلات برنجی... / استعلام, استعلام شیرآلات برنجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157977/استعلام-بازسازی-و-لایروبی-استخر--'>استعلام بازسازی و لایروبی استخر ... / استعلام, استعلام بازسازی و لایروبی استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157991/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-فینیشری-سطح-شهر'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت فینیشری سطح شهر  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه آسفالت فینیشری سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158404/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-164-90متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 164.90متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 164.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158427/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158446/مزایده-فروش-کیسه-ضایعاتی-و-پوشال'>مزایده فروش کیسه ضایعاتی و پوشال / مزایده ، مزایده فروش کیسه ضایعاتی و پوشال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158464/مزایده-یکدستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده یکدستگاه تزریق پلاستیک  /  مزایده , مزایده یکدستگاه تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158491/مزایده-37-شاخه-12-متری-میلگرد-و--'>مزایده 37 شاخه 12 متری میلگرد و... / آگهی مزایده, مزایده 37 شاخه 12 متری میلگرد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158518/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید رنگ سفید  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158540/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-خانه-باغ-مساحت2000متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه خانه باغ مساحت2000متر / مزایده, مزایده ششدانگ یک قطعه خانه باغ مساحت2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158559/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-183-50متر-بخش-هشت'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 183.50متر بخش هشت / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت 183.50متر بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158589/مزایده-تمامی-یکقطعه-مرغداری-عرصه-10300متر-نوبت-اول'>مزایده تمامی یکقطعه مرغداری عرصه 10300متر نوبت اول  / مزایده,مزایده تمامی یکقطعه مرغداری عرصه 10300متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158612/مزایده-بهره-برداری-تبلیغاتی-از-بیلبوردها-(نوبت-دوم)'>مزایده بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها (نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158643/مزایده-ملک-مجتمع-آپارتمانی-عرصه-1220متر'>مزایده ملک مجتمع آپارتمانی عرصه 1220متر / مزایده,مزایده ملک مجتمع آپارتمانی عرصه 1220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158676/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-149-و-143متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 149 و 143متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 149 و 143متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158702/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیونت-کمپرسی-نیسان'>مزایده فروش یکدستگاه کامیونت کمپرسی نیسان / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه کامیونت کمپرسی نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158726/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-201-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 201.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 201.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158747/مزایده-اجاره-یک-قطعه-باغ-مرکبات'>مزایده اجاره یک قطعه باغ مرکبات / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یک قطعه باغ مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158764/مزایده-اجاره-ساختمان-تجاری'>مزایده اجاره ساختمان تجاری  / اگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158793/مزایده-واگذاری-به-اجاره-شش-باب-مغازه-مجتمع-تجاری-و--'>مزایده واگذاری به اجاره  شش باب مغازه مجتمع تجاری و ... / آگهی مزایده,مزایده واگذاری به اجاره  شش باب مغازه مجتمع تجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158814/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-احداثی-طبقه-دوم-78-31متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی طبقه دوم 78.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی طبقه دوم 78.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158841/مزایده-دستگاه-کشش-مفتول'>مزایده دستگاه کشش مفتول  / مزایده, مزایده دستگاه کشش مفتول و میلگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158870/مزایده-دریل--مینی-سنگ--دستگاه-جوش-الکتروجوش'>مزایده دریل ، مینی سنگ ، دستگاه جوش الکتروجوش / مزایده,مزایده دریل ، مینی سنگ ، دستگاه جوش الکتروجوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158894/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پیکان-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان مدل 1383 / مزایده ,  مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158916/مزایده-یک-عدد-میز-اداری--'>مزایده یک عدد میز اداری... / مزایده, مزایده یک عدد میز اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158954/خلاصه-آگهی-مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>خلاصه آگهی مزایده واگذاری یک قطعه زمین / مزایده,خلاصه آگهی مزایده واگذاری یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158998/مزایده-پلاک-ثبتی-هفت-فرعی-عرصه-134متر'>مزایده پلاک ثبتی هفت فرعی عرصه 134متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی هفت فرعی عرصه 134متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159064/مزایده-سنگ-تیشه-ای--سنگ-مرمریت-سنگ-تراورتن-و--'>مزایده سنگ تیشه ای ، سنگ مرمریت، سنگ تراورتن و... / مزایده  , مزایده سنگ تیشه ای ، سنگ مرمریت، سنگ تراورتن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159128/مزایده-ملک-اعیان-در-5-طبقه-مساحت-625متر'>مزایده ملک اعیان در 5 طبقه مساحت 625متر  / مزایده,مزایده ملک اعیان در 5 طبقه مساحت 625متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159211/مزایده-بهره-برداری-از-پک-غرفه-های-تجاری-در-ایستگاه-های---'> مزایده بهره برداری از پک غرفه های تجاری در ایستگاه های .... / مزایده، مزایده بهره برداری از پک غرفه های تجاری در ایستگاه های ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159257/مزایده-آپارتمان-مساحت-79-5متر'>مزایده آپارتمان مساحت 79.5متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 79.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159368/مزایده-بهره-برداری-از-پک-شماره-1-فضاهای-تجاری-در-ایستگاه-های'>مزایده بهره برداری از پک شماره 1 فضاهای تجاری در ایستگاه های  / مزایده, مزایده بهره برداری از پک شماره 1 فضاهای تجاری در ایستگاه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159541/مزایده-فروش-100-راس-میش'>مزایده فروش 100 راس میش / مزایده, مزایده فروش 100 راس میش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158001/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار-کارفرمایان-و-سازمان-های-حرفه-ای--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای ... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158447/مناقصه-عمومی-ارزیابی-کیفی-پروژه-تعمیرات-اساسی-منجر-به-PM-تاسیسات-برقی-و---تجدید'>مناقصه عمومی ارزیابی کیفی پروژه تعمیرات اساسی منجر به PM تاسیسات برقی و ... تجدید  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ارزیابی کیفی پروژه تعمیرات اساسی منجر به PM تاسیسات برقی و ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158461/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158473/استعلام-ملزومات-چشم-پزشکی'>استعلام ملزومات چشم پزشکی / استعلام,استعلام ملزومات چشم پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158485/استعلام-پرده-لوردراپه-با-نصب'>استعلام پرده لوردراپه با نصب / استعلام, پرده لوردراپه با نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158496/مناقصه-خرید-هیوندا-6-تن-کمپرسی'>مناقصه خرید هیوندا 6 تن کمپرسی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید هیوندا 6 تن کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158505/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158519/استعلام-درخواست-خرید-لوازم-و-تجهیزات-پزشکی--'>استعلام درخواست خرید لوازم و تجهیزات پزشکی... / استعلام, استعلام درخواست خرید لوازم و تجهیزات پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158532/مناقصه-خرید-تجهیزات-سرمایش-و-گرمایش--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات سرمایش و گرمایش - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات سرمایش و گرمایش -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158545/استعلام-سه-دستگاه-خودرو-سمند-یا-پژو'>استعلام سه دستگاه خودرو سمند یا پژو / استعلام, سه دستگاه خودرو سمند یا پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158557/مناقصه-تهیه-و-اجرا-سنگ-کف-ساختمان'>مناقصه تهیه و اجرا سنگ کف ساختمان / مناقصه , مناقصه تهیه و اجرا سنگ کف ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158569/استعلام-دستگاه'>استعلام دستگاه / استعلام , استعلام دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158579/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158591/استعلام-ظرف-آبخوری-گوسفندی'>استعلام ظرف آبخوری گوسفندی  / استعلام,استعلام ظرف آبخوری گوسفندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158604/مناقصه-واگذاری-حراست-از-اماکن-و-تاسیسات-و--'>مناقصه واگذاری حراست از اماکن و تاسیسات و ... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حراست از اماکن و تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158616/استعلام-تشک-یک-نفره'>استعلام تشک یک نفره / استعلام,استعلام تشک یک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158625/مناقصه-تعمیرات-پل-های-بزرگ-و-تعمیرات-ابنیه'>مناقصه تعمیرات پل های بزرگ و تعمیرات ابنیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات پل های بزرگ و تعمیرات ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158636/مناقصه-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی'>مناقصه شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی  / مناقصه , مناقصه شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158647/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158656/فراخوان-مناقصه-تامین-لوله-های-فولادی'>فراخوان مناقصه تامین لوله های فولادی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین لوله های فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158668/مناقصه-فروش-پمپ-های-سیرکولاسیون'>مناقصه فروش پمپ های سیرکولاسیون  / مناقصه, مناقصه فروش پمپ های سیرکولاسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158682/استعلام-سوئیچ--'>استعلام سوئیچ ... / استعلام , استعلام سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158694/استعلام-کولر-آبی-8000'>استعلام کولر آبی 8000 / استعلام, کولر آبی 8000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158703/استعلام-لوله-گذاری--'>استعلام لوله گذاری... / استعلام, استعلام لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158714/مناقصه-عملیات-انتخاب-پیمانکار-جوشکاری-و-نقاشی-تابلو-و-علائم---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات انتخاب پیمانکار جوشکاری و نقاشی تابلو و علائم ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات انتخاب پیمانکار جوشکاری و نقاشی تابلو و علائم ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158728/استعلام-پلیت-یکبار-مصرف-بزرگسال-1500-عدد-و-اطفال-300-عدد-و-کیسه-ساکشن-3-لیتری--'>استعلام پلیت یکبار مصرف بزرگسال 1500 عدد  و اطفال 300 عدد و کیسه ساکشن 3 لیتری...  / استعلام,استعلام پلیت یکبار مصرف بزرگسال 1500 عدد  و اطفال 300 عدد و کیسه ساکشن 3 لیتری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158742/مناقصه-حمل-و-نقل-پخش-آسفالت-خرید-معابر-منطقه-یک--چاپ-دوم'>مناقصه حمل و نقل پخش آسفالت، خرید معابر منطقه یک - چاپ دوم  / مناقصه, مناقصه حمل و نقل پخش آسفالت، خرید معابر منطقه یک- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158755/استعلام-کولر'>استعلام کولر / استعلام, کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158767/مناقصه-همسان-سازی-پیاده-رو-خیابان---نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان ... نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان ... نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158779/مناقصه-عمومی-احداث-دهکده-گیاهان-دارویی'>مناقصه  عمومی احداث دهکده گیاهان دارویی / مناقصه عمومی , مناقصه  عمومی احداث دهکده گیاهان دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158789/مناقصه-احداث-خانه-جوان-تکمیل-سالن-احداث-چمن--'>مناقصه احداث خانه جوان، تکمیل سالن، احداث چمن... / مناقصه, مناقصه احداث خانه جوان، تکمیل سالن، احداث چمن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158800/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-آب-درخواستهای-مردمی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لوله گذاری آب درخواستهای مردمی ...نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه عملیات لوله گذاری آب درخواستهای مردمی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158815/استعلام-عملیات-اجرای-برق-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام عملیات اجرای برق ایستگاه پمپاژ / استعلام, عملیات اجرای برق ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158826/استعلام-عملیات-برق-رسانی-به-پمپ-آب-آشامیدنی-روستا'>استعلام عملیات برق رسانی به پمپ آب آشامیدنی روستا / استعلام, عملیات برق رسانی به پمپ آب آشامیدنی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158837/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت  / استعلام,استعلام مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158850/مناقصه-اجرای-دیوار-حصارکشی---'>مناقصه اجرای دیوار حصارکشی .... / مناقصه ،  اجرای دیوار حصارکشی با دیوارهای پیش ساخته بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158859/استعلام-احداث-دیوار'>استعلام احداث دیوار / استعلام, احداث دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158873/استعلام-مرمت-و-بازسازی-بنا---سامانه-ستاد'>استعلام مرمت و بازسازی بنا ..., سامانه ستاد / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158884/استعلام-تکمیل-حصار-کشی--'>استعلام تکمیل حصار کشی ... / استعلام , استعلام تکمیل حصار کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158012/مناقصه-عملیات-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی / مناقصه یک مرحله ای فشرده ، مناقصه عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158023/مناقصه-طراحی-بازارچه-های-مرزی--'>مناقصه طراحی بازارچه های مرزی ... / آگهی فراخوان, مناقصه  عملیات احداث راه دسترسی به بازارچه مرزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158034/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158043/فراخوان-مناقصه-باقیمانده-عملیات-اجرایی-سیستم-آبیاری---'>فراخوان مناقصه باقیمانده عملیات اجرایی سیستم آبیاری ..... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه باقیمانده عملیات اجرایی سیستم آبیاری .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158051/استعلام-دکل-مهاری'>استعلام دکل مهاری / استعلام, دکل مهاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158061/مناقصه-عمومی-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-روانپزشکی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذای بیمارستان روانپزشکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذای بیمارستان روانپزشکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158076/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-و-پیمانکاری-کارخانه--'>مناقصه تامین مواد اولیه و پیمانکاری کارخانه... / آگهی شرکت در مناقصات، مناقصه تامین مواد اولیه و پیمانکاری کارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158089/مناقصه-عمومی-خرید-تعداد-1000-عدد-ICD-سه-حفره-ای'>مناقصه عمومی خرید تعداد 1000 عدد ICD سه حفره ای  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تعداد 1000 عدد ICD سه حفره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158100/مناقصه-عملیات-احداث-سازه-اصلی-ایستگاه-مترو-A3'>مناقصه عملیات احداث سازه اصلی ایستگاه مترو A3  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث سازه اصلی ایستگاه مترو A3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158113/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک  / استعلام, هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158123/مناقصه-اقلام-مصرفی-مربوط-به-اپرون-فیدرسنگ-(3)'>مناقصه اقلام مصرفی مربوط به اپرون فیدرسنگ (3) / مناقصه عمومی, مناقصه اقلام مصرفی مربوط به اپرون فیدرسنگ (3)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158134/آگهی-مناقصه-انجام-مطالعات-پدافند-غیرعامل'>آگهی مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158145/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-فونداسیون-و-دیوار-لاینینگ'>فراخوان مناقصه عمومی عملیات اجرایی فونداسیون و دیوار لاینینگ / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی عملیات اجرایی فونداسیون و دیوار لاینینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158157/استعلام-چاپ--'>استعلام چاپ ... / استعلام , استعلام چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158169/فراخوان-مناقصه-ساحل-سازی--'>فراخوان مناقصه ساحل سازی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان مناقصه ساحل سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158179/مناقصه-حدود-5-000-دستگاه-میز-و-نیمکت-سه-نفره--نوبت-دوم'>مناقصه حدود 5.000 دستگاه میز و نیمکت سه نفره - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حدود 5.000 دستگاه میز و نیمکت سه نفره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158188/مناقصه-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-و-قیر-با-فینیشر-و---نوبت-اول'>مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر و ... نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر و ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158200/استعلام-مانیتور-کنفرانس'>استعلام مانیتور کنفرانس / استعلام,استعلام مانیتور کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158216/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت--'>استعلام کولر گازی اسپلیت.... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158227/مناقصه-پروژه-همسان-سازی-تابلوهای-معرف-کاربری-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158241/استعلام-دریچه-کنتور--'>استعلام دریچه کنتور ... / استعلام, استعلام دریچه کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158251/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-آسفالت-و-جدولگذاری'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی آسفالت و جدولگذاری / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه پروژه زیرسازی آسفالت و جدولگذاری-</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158261/استعلام-کندانسور-موتور-سردخانه'>استعلام کندانسور موتور سردخانه / استعلام,استعلام کندانسور موتور سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158271/استعلام-دستگاه-امحاء-زباله-عفونی--'>استعلام دستگاه امحاء زباله عفونی... / استعلام, استعلام دستگاه امحاء زباله عفونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158285/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-و-انشعابات-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات صنعتی  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158297/مناقصه-احداث-سوئیت-اقامتی-و-احداث-سرویس-بهداشتی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه احداث سوئیت اقامتی و احداث سرویس بهداشتی  ـ نوبت دوم / مناقصه احداث سوئیت اقامتی و احداث سرویس بهداشتی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158307/استعلام-تجدید-حفاری-و-لوله-گذاری-یک-حلقه-چاه'>استعلام  تجدید حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه  / استعلام, تجدید حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158319/استعلام-کارتریج-پرینتر-HP'>استعلام کارتریج پرینتر HP / استعلام, کارتریج پرینتر HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158331/استعلام-دستگاه-کنترل-شارژ'>استعلام دستگاه کنترل شارژ / استعلام , استعلام دستگاه کنترل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158341/تجدید-مناقصه-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-های-فشار--'>تجدید مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم های فشار ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم های فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158354/استعلام-طبخ-و-توزیع-غذای-زندانیان--'>استعلام طبخ و توزیع غذای زندانیان... / استعلام, استعلام طبخ و توزیع غذای زندانیان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158370/استعلام-واحد-توزیع-کننده-برق--'>استعلام واحد توزیع کننده برق ... / استعلام , استعلام واحد توزیع کننده برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158381/آگهی-مناقصه-عمومی-عملیات-باقی-مانده-احداث-سد-مخزنی-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی عملیات باقی مانده احداث سد مخزنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی عملیات باقی مانده احداث سد مخزنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158394/فراخوان-تعمیر-ابنیه-فنی-عملیات-حفاظت-از-پل-های-نقاط-حادثه-خیز--'>فراخوان تعمیر ابنیه فنی، عملیات حفاظت از پل های نقاط حادثه خیز... / مناقصه عمومی, فراخوان تعمیر ابنیه فنی، عملیات حفاظت از پل های نقاط حادثه خیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157803/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157821/فراخوان-مزایده-واگذاری-رستوران-شرکت'>فراخوان مزایده واگذاری رستوران شرکت / فراخوان مزایده، فراخوان مزایده واگذاری رستوران شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157842/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-126-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4  تفکیکی 126.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4  تفکیکی 126.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157863/تجدید-مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو'>تجدید مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو / مزایده, تجدید مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157889/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیانی-دوبلکس-280متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیانی دوبلکس 280متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیانی دوبلکس 280متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157917/مزایده-مغازه-یک-دهنه-با-عمر-چهل-سال-نوبت-اول'>مزایده مغازه یک دهنه با عمر چهل سال نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه یک دهنه با عمر چهل سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157945/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-262-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 262.5متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 262.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157975/مزایده-فروش-تعداد-6-دستگاه-لپ-تاپ-ـ-فروش-چاپگر-و--مرحله-دوم'>مزایده فروش تعداد 6 دستگاه لپ تاپ ـ فروش چاپگر و... مرحله دوم / مزایده فروش تعداد 6 دستگاه لپ تاپ ـ فروش چاپگر وو.. مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157998/مزایده-آپارتمان-زیربنای-79-83متر'>مزایده آپارتمان زیربنای 79.83متر / مزایده,مزایده آپارتمان زیربنای 79.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158028/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-15-تفکیکی-56-62متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 15 تفکیکی 56.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 15 تفکیکی 56.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158069/مزایده-واگذاری-(اجاره)-سه-ساله-رستوران-پارک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری (اجاره) سه ساله رستوران پارک نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری (اجاره) سه ساله رستوران پارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158087/مزایده-ضایعات-ورق-های-آهنی-پرس-شده'>مزایده ضایعات ورق های آهنی پرس شده / مزایده, مزایده ضایعات ورق های آهنی پرس شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158111/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-305-29متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 305.29متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 305.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158144/تجدید-مزایده-زمینی-واقع-در-پارک-مهدی-آباد-جهت-راه-اندازی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده زمینی واقع در پارک مهدی آباد جهت راه اندازی... نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده زمینی واقع در پارک مهدی آباد جهت راه اندازی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158168/مزایده-ششدانگ-زمین-288-09متر-قطعه-22-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین 288.09متر قطعه 22 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 288.09متر قطعه 22 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158202/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بالای-40-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 40 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158220/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شرق-طبقه-دو-مساحت-83-92متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان شرق طبقه دو مساحت 83.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان شرق طبقه دو مساحت 83.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158240/مزایده-ششدانگ-خانه-احداثی-در-زمین-مساحت-120متر'>مزایده ششدانگ خانه احداثی در زمین مساحت 120متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه احداثی در زمین مساحت 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158276/مزایده-ساختمان-مساحت-اعیان-600-متر'>مزایده ساختمان مساحت اعیان 600 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت اعیان 600 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158294/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-28-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده زمین مزروعی بخش 28 گیلان نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مزروعی بخش 28 گیلان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158324/مزایده-آپارتمان-مساحت-100-24متر'>مزایده آپارتمان مساحت 100.24متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 100.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158348/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-95-35متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 95.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 95.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158367/مزایده-3-عدد-گاوصندوق--9-تخته-فرش-دستبافت'>مزایده 3 عدد گاوصندوق ، 9 تخته فرش دستبافت / آگهی مزایده،مزایده 3 عدد گاوصندوق ، 9 تخته فرش دستبافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157804/مناقصه-اجرای-خطوط-لوله-آتش-نشانی-صنعتی-آشامیدنی'>مناقصه اجرای خطوط لوله آتش نشانی، صنعتی، آشامیدنی / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خطوط لوله آتش نشانی، صنعتی، آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157816/تجدید-مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-کابینت-و-میز-آزمایشگاهی'>تجدید مناقصه پروژه ساخت و نصب کابینت و میز آزمایشگاهی  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه ساخت و نصب کابینت و میز آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157834/مناقصه-عمومی-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-روانپزشکی'>مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذای بیمارستان روانپزشکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذای بیمارستان روانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157845/استعلام-ملزومات-دوربین-مداربسته--'>استعلام ملزومات دوربین مداربسته... / استعلام, استعلام ملزومات دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157858/مناقصه-پروژه-احداث-بند-خاکی-دره---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث بند خاکی دره ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث بند خاکی دره ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157869/استعلام-تخریب-و-بازسازی-و-نوسازی-ساختمان-امدادی'>استعلام تخریب و بازسازی و نوسازی ساختمان امدادی  / استعلام,استعلام تخریب و بازسازی و نوسازی ساختمان امدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157881/مناقصه-خرید-5-عدد-pressure--temperature-electronic-تجدید'>مناقصه خرید 5 عدد pressure & temperature electronic  تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید 5 عدد pressure & temperature electronic  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157893/فراخوان-احداث-راه-مرزی'>فراخوان احداث راه مرزی  / مناقصه, فراخوان احداث راه مرزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157903/استعلام-خرید-280-عدد-دستک--'>استعلام خرید 280 عدد دستک... / استعلام, استعلام خرید 280 عدد دستک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157914/مناقصه-خرید-تعداد-1000-عدد-ICD-تک-حفره-ای'>مناقصه خرید تعداد 1000 عدد ICD تک حفره ای  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 1000 عدد ICD تک حفره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158406/استعلام-چرخ-خیاطی'>استعلام چرخ خیاطی / استعلام,استعلام چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158420/مناقصه-اسپیلت-سرد-و-گرم-نوبت-دوم'>مناقصه اسپیلت سرد و گرم نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه اسپیلت سرد و گرم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158431/استعلام-دیگ--'>استعلام دیگ ... / استعلام , استعلام دیگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158445/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاه-و--'>استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه و... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158460/استعلام-اجرای-نرده-حفاظ--'>استعلام اجرای نرده حفاظ... / استعلام, استعلام اجرای نرده حفاظ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158472/استعلام-خدمات-بیمه-تکمیلی'>استعلام خدمات بیمه تکمیلی / آگهی استعلام, استعلام خدمات بیمه تکمیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158484/استعلام-مرمت-شناور-تحقیقاتی--'>استعلام مرمت شناور تحقیقاتی... / استعلام, استعلام مرمت شناور تحقیقاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158494/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خرید-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشگاه'>فراخوان مناقصه انجام خدمات خرید، طبخ و توزیع غذای دانشگاه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات خرید، طبخ و توزیع غذای دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158504/استعلام-لوله-آلومینیومی'>استعلام لوله آلومینیومی  / استعلام, لوله آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158517/استعلام-پرایمرهای-IPN2'>استعلام پرایمرهای IPN2 / استعلام, پرایمرهای IPN2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158531/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158544/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-بوکان--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور بوکان...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158555/استعلام-سیستم-حرفه-ای-دیجیتال-رنگی-xerox-c60'>استعلام سیستم حرفه ای دیجیتال رنگی xerox c60  / استعلام, سیستم حرفه ای دیجیتال رنگی xerox c60 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158568/فراخوان-خدمات-سرویس-و-نگهداری-تعمیرات-کلی'>فراخوان خدمات سرویس و نگهداری تعمیرات کلی  / فراخوان مناقصه  , فراخوان فراخوان مناقصه فراخوان خدمات سرویس و نگهداری تعمیرات کلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158578/استعلام-موتورسیکلت-طرح-پرواز-CRF200'>استعلام  موتورسیکلت طرح پرواز CRF200 / استعلام, موتورسیکلت طرح پرواز CRF200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158590/استعلام-ست-کامل-مدار-چدنی'>استعلام ست کامل مدار چدنی / استعلام,استعلام ست کامل مدار چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158603/مناقصه-پروژه-آماده-سازی'>مناقصه پروژه آماده سازی  / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه پروژه آماده سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158615/استعلام-فعالیت-های-پست--'>استعلام فعالیت های پست ... / استعلام , استعلام فعالیت های پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158624/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی'>استعلام خرید مصالح ساختمانی / استعلام, خرید مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158635/استعلام-خرید-تجهیزات-ترافیکی'>استعلام خرید تجهیزات ترافیکی  / استعلام, خرید تجهیزات ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158646/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی-جامع-شهرداری'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری  / مناقصه  , مناقصه  بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158655/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158667/مناقصه-عملیات-تهیه-طراحی-و-نصب-شبرنگ-روی-تابلو--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه طراحی و نصب شبرنگ روی تابلو - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه طراحی و نصب شبرنگ روی تابلو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158679/استعلام-خرید-تعداد-40-دستگاه-GPS'>استعلام خرید تعداد 40 دستگاه GPS  / استعلام, خرید تعداد 40 دستگاه GPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158693/فراخوان-تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-روسازی-آسفالت-جدولگذاری-و---نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت، جدولگذاری و ...- نوبت دوم   / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تجدید مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت، جدولگذاری و ...- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158701/مناقصه-بخش-خدمات-شهر-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه بخش خدمات شهر و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  بخش خدمات شهر و نگهداری فضای سبز- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158713/تجدید-مناقصه-نگهداری--تعمیر-و-راهبری-تاسیسات-در-سردخانه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نگهداری ، تعمیر و راهبری تاسیسات در سردخانه - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری ، تعمیر و راهبری تاسیسات در سردخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158725/استعلام-تجهیزات-ست-نجات'>استعلام تجهیزات ست نجات / استعلام ,استعلام تجهیزات ست نجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158738/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-پست-برق'>استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست برق / استعلام, خرید تجهیزات و اجرای پست برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158753/مناقصه-جمع-آوری-زباله-های-سطح-شهر'>مناقصه جمع آوری زباله های سطح شهر / آگهی مناقصه,مناقصه جمع آوری زباله های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158766/استعلام-رم--'>استعلام رم ... / استعلام , استعلام رم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158778/استعلام-خدمات-کاردرمانی--'>استعلام خدمات کاردرمانی ... / استعلام , استعلام خدمات کاردرمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158788/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158799/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تعمیر-و-تعویض-کلیه-قطعات-یدکی-تجهیزات-رایانه-ای---'>مناقصه سرویس و نگهداری، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای  ... / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158813/استعلام-تکمیل-محوطه-و-دیوارکشی-مدرسه'>استعلام  تکمیل محوطه و دیوارکشی مدرسه / استعلام, تکمیل محوطه و دیوارکشی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158823/فراخوان-عملیات-احداث-کانال-بتنی-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات احداث کانال بتنی نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان عملیات احداث کانال بتنی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158836/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-جاده-بین-مزارع'>فراخوان مناقصه پروژه احداث جاده بین مزارع  / فرخوان مناقصه ،فراخوان مناقصه پروژه احداث جاده بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158848/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه,مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157925/مناقصه-پروژه-آبرسانی-گنجه-ای-کهنه--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی گنجه ای کهنه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آبرسانی گنجه ای کهنه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157938/مناقصه-تامین-مبدل-حرارتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین مبدل حرارتی  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مبدل حرارتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157948/استعلام-آب-آپیروژن--'>استعلام آب آپیروژن ... / استعلام , استعلام آب آپیروژن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157960/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر--'>استعلام تجهیزات کامپیوتر... / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157971/مناقصه-نگهداری-چمن-ورزشگاه'>مناقصه نگهداری چمن ورزشگاه  / آگهی مناقصه های عمومی ، مناقصه نگهداری چمن ورزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158390/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-نیمه-ساز-عرصه-91متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی نیمه ساز عرصه 91متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی نیمه ساز عرصه 91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158413/مزایده-واگذاری-تعدادی-مغازه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی مغازه تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری تعدادی مغازه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158433/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-اعیان-صد-و-چهل-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان صد و چهل متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان صد و چهل متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158454/مزایده-یک-دستگاه-لودر-و-یک-دستگاه-بلدوزر'>مزایده یک دستگاه لودر و یک دستگاه بلدوزر / مزایده ,مزایده یک دستگاه لودر و یک دستگاه بلدوزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158475/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-1380'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1380 / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158506/مزایده-لوله--'>مزایده لوله ... / مزایده,مزایده لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158526/یک-دستگاه-تراش-دو-متری--یک-دستگاه-تراش-چهار-متری'>یک دستگاه تراش دو متری ، یک دستگاه تراش چهار متری  / مزایده, یک دستگاه تراش دو متری ، یک دستگاه تراش چهار متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158548/مزایده-زمین-مساحت-150-مترمربع'>مزایده زمین مساحت 150 مترمربع  / مزایده, مزایده زمین مساحت 150 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158573/مزایده-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده دو دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی,مزایده دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158596/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158626/فراخوان-عمومی-واگذاری-اجاری-مکان-بوفه-کلینیک-تخصصی'>فراخوان عمومی واگذاری اجاری مکان بوفه کلینیک تخصصی  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عمومی واگذاری اجاری مکان بوفه کلینیک تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158662/مزایده-فروش-یک-فقره-مجوز-حفر-چاه-صنعتی-مرحله-دوم'>مزایده فروش یک فقره مجوز حفر چاه صنعتی مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش یک فقره مجوز حفر چاه صنعتی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158681/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-مسکونی-قطعه-295-تفکیکی-244-75متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه مسکونی قطعه 295 تفکیکی 244.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه مسکونی قطعه 295 تفکیکی 244.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158710/مزایده-واگذاری-اجاره-200-مترمربع-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره  200 مترمربع زمین نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره  200 مترمربع زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158731/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-103-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 103.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 103.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158752/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-دناEF7-مدل-1395'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری دناEF7 مدل 1395 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری دناEF7 مدل 1395</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158775/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-6465-80متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 6465.80متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 6465.80متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158805/مزایده-فروش-یک-خدماتی-مساحت-77-متر'>مزایده فروش یک خدماتی مساحت 77 متر  / مزایده,مزایده فروش یک خدماتی مساحت 77 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158825/مزایده-پلاک-ثبتی-251-فرعی-از-2185-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 251 فرعی از 2185 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 251 فرعی از 2185 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158849/مزایده-یک-دستگاه-سردخانه-یک-دستگاه-کمپرسور-و--'>مزایده یک دستگاه سردخانه، یک دستگاه کمپرسور و... / مزایده,مزایده یک دستگاه سردخانه، یک دستگاه کمپرسور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158875/مزایده-فروش-تعداد-13-قطعه-تجاری--تجدید'>مزایده فروش تعداد 13 قطعه تجاری... تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش تعداد 13 قطعه تجاری... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158904/مزایده-ماشین-آلات'>مزایده ماشین آلات  / مزایده , مزایده ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158928/مزایده-اجاره-قطعه-زمین--'>مزایده  اجاره قطعه زمین.... / مزایده, مزایده اجاره  قطعه زمین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158972/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط  / مزایده, مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159019/مزایده-منزل-مسکونی-وسعت-147-6متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی وسعت 147.6متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی وسعت 147.6متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159077/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-346-80متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 346.80متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 346.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159154/مناقصه-بهره-برداری-از-پک-فضاهای-تجاری'>مناقصه بهره برداری از پک فضاهای تجاری  / مناقصه بهره برداری از پک فضاهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159224/مزایده-واگذاری-یک-واحد-مسکونی'>مزایده واگذاری یک واحد مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159262/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159384/مزایده-بهره-برداری-از-پک-شماره-2-غرفه-های-تجاری-در-ایستگاه-های--'>مزایده بهره برداری از پک شماره 2 غرفه های تجاری در ایستگاه های... / مزایده, مزایده بهره برداری از پک شماره 2 غرفه های تجاری در ایستگاه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159594/مزایده-خودرو-وانت-دو-کابین-اسقاطی--'>مزایده  خودرو وانت دو کابین اسقاطی ... / مناقصه,مزایده  خودرو وانت دو کابین اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157813/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-ششصد-و-هشتاد-و-سه-و-نیم-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه ششصد و هشتاد و سه و نیم متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه ششصد و هشتاد و سه و نیم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157829/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-2012-5متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2012.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2012.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157852/مزایده-6-دستگاه-بیلبورد-و-تبلیغات-شهری-(نوبت-دوم)'>مزایده 6 دستگاه بیلبورد و تبلیغات شهری  (نوبت دوم) / مزایده، مزایده 6 دستگاه بیلبورد و تبلیغات شهری  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157877/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-ضایعاتی-شامل-ضایعات-کربن-استیل-و--'>مزایده فروش اقلام مازاد ضایعاتی شامل ضایعات کربن استیل و ... / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام مازاد ضایعاتی شامل ضایعات کربن استیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157905/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مستعمل-اداری-تجدید'>مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل اداری تجدید  / اگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل اداری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157931/مزایده-تبلیغات-محیطی-سطح-شهر-(نصب-استند-تابلوهای-پل-عابر-پیاده-و--)'>مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر (نصب استند، تابلوهای پل عابر پیاده و...) / مزایده عمومی, مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر (نصب استند، تابلوهای پل عابر پیاده و...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157958/مزایده-5-1-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مساحت-1195متر'>مزایده 5.1 دانگ مشاع از ششدانگ مساحت 1195متر / مزایده,مزایده 5.1 دانگ مشاع از ششدانگ مساحت 1195متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157986/مزایده-پلاک-857-فرعی-مساحت-20048-6متر'>مزایده پلاک 857 فرعی مساحت 20048.6متر  / مزایده,مزایده پلاک 857 فرعی مساحت 20048.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158013/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-اعیانی-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از ششدانگ اعیانی منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ اعیانی منزل مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158060/مزایده-ملک-طبقه-همکف-مساحت-300متر-نوبت-اول'>مزایده ملک طبقه همکف مساحت 300متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک طبقه همکف مساحت 300متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158077/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-64-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 64.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 64.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158101/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شامل-کارتن-بلیستر-و--'>مزایده اقلام ضایعاتی شامل کارتن، بلیستر و ... / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی شامل کارتن، بلیستر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158125/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-11-59متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه تجاری مساحت 11.59متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 11.59متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158155/تجدید-مزایده-فروش-دستگاه-حفاری-ویرث'>تجدید مزایده فروش دستگاه حفاری ویرث / تجدید مزایده، تجدید مزایده فروش دستگاه حفاری ویرث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158189/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-207-7متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 207.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 207.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158206/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه اموال غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه اموال غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158230/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-سمت-جنوبی-طبقه-5-مساحت-125-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان سمت جنوبی طبقه 5 مساحت 125.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان سمت جنوبی طبقه 5 مساحت 125.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158256/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-ساختمان--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری و بهره برداری ساختمان - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری و بهره برداری ساختمان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158283/مزایده-آپارتمان-مساحت-87-57متر'>مزایده آپارتمان مساحت 87.57متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 87.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158313/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-3127-15متر'>مزایده یک دانگ مشاع از زمین مساحت 3127.15متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از زمین مساحت 3127.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158339/مزایده-91-سهم-از-100-سهم-از-1-2-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 91 سهم از 100 سهم از 1.2 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 91 سهم از 100 سهم از 1.2 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158358/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158379/مزایده-ملک-بخش-چهارده-مشهد-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش چهارده مشهد نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش چهارده مشهد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157811/مناقصه-تجدید-تکمیل-بوستان-الغدیر--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید تکمیل بوستان الغدیر - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تجدید تکمیل بوستان الغدیر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157827/مناقصه-حمل-و-نقل-جاده-ای-300-هزار-تن-محصولات-عوفه-ای'>مناقصه حمل و نقل جاده ای 300 هزار تن محصولات عوفه ای / مناقصه , مناقصه حمل و نقل جاده ای 300 هزار تن محصولات عوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157839/مناقصه-خرید-خدمات-تخصصی-و-مشاغل-گروه-پرستاری'>مناقصه خرید خدمات تخصصی و مشاغل گروه پرستاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات تخصصی و مشاغل گروه پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157850/استعلام-پلاک-گوش--'>استعلام پلاک گوش ... / استعلام , استعلام پلاک گوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157864/فراخوان-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز-شهر'>فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157874/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-اتصالات-دابلکس-صنعتی'>فراخوان مناقصه عمومی خرید اتصالات دابلکس صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید اتصالات دابلکس صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157886/مناقصه-تجدید-خرید-COMPLETE-TOP-SOLID-BLOCK'>مناقصه تجدید خرید COMPLETE TOP SOLID BLOCK  / مناقصه , مناقصه تجدید خرید COMPLETE TOP SOLID BLOCK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157897/مناقصه-عمومی-خدمات-به-شماره-2536'>مناقصه عمومی خدمات به شماره 2536 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات به شماره 2536</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157909/فراخوان-درخواست-اطلاعات-RFI'>فراخوان درخواست اطلاعات RFI / فراخوان , فراخوان درخواست اطلاعات RFI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157982/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام , استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157995/استعلام-دانسیتومتر'>استعلام دانسیتومتر  / استعلام, دانسیتومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158006/مناقصه-پلنت-باتری-سیلد-اسید--'>مناقصه پلنت باتری سیلد اسید.... / مناقصه, مناقصه پلنت باتری سیلد اسید....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158016/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام, دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158027/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام  دستگاه کپی شارپ / استعلام,  دستگاه کپی شارپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158037/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ذخیره-ساز-تند-برگ-آفلاین'>استعلام خرید یک دستگاه ذخیره ساز تند برگ آفلاین / استعلام , خرید یک دستگاه ذخیره ساز تند برگ آفلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158046/استعلام-سایت-خبری'>استعلام سایت خبری / استعلام , استعلام سایت خبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158055/مناقصه-تهیه-حمل-و-پخش-آسفالت'>مناقصه تهیه حمل و پخش آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه حمل و پخش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158066/استعلام-لوله-گذاری--'>استعلام لوله گذاری ... / استعلام , استعلام لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158082/استعلام-تکمیل-مدرسه'>استعلام  تکمیل مدرسه / استعلام, تکمیل مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158093/استعلام-گردبر'>استعلام گردبر / استعلام, گردبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158105/مناقصه-عمومی-خرید-تعداد-100-عدد-پیس-میکر-سه-حفره-ای'>مناقصه عمومی خرید تعداد 100 عدد پیس میکر سه حفره ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تعداد 100 عدد پیس میکر سه حفره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158117/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام , استعلام مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158128/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158138/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-و-سرویس-و-نگهداری-یک-دستگاه-آسانسور-هیدرولیکی--'>استعلام تهیه، نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور هیدرولیکی... / استعلام,استعلام تهیه، نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور هیدرولیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158150/استعلام-یخچال-فریزر--'>استعلام یخچال فریزر... / استعلام, استعلام یخچال فریزر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158162/استعلام-دیوارچینی--'>استعلام دیوارچینی ... / استعلام, استعلام دیوارچینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158172/مناقصه-اجرای-مقاوم-سازی-مدرسه--'>مناقصه اجرای مقاوم سازی مدرسه ... / مناقصه، مناقصه اجرای مقاوم سازی مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158182/استعلام-تکمیل-مدرسه-رامیشان-کبودراهنگ'>استعلام تکمیل مدرسه رامیشان کبودراهنگ / استعلام ,استعلام تکمیل مدرسه رامیشان کبودراهنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158192/مناقصه-اجرای-انشعابات-از-خط-انتقال-آب-جایزان-تا-مخازن-شرکت-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای انشعابات از خط انتقال آب جایزان تا مخازن شرکت نفت - نوبت دوم  / آگهی مناقصات، مناقصه اجرای انشعابات از خط انتقال آب جایزان تا مخازن شرکت نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158209/مناقصه-انجام-عملیات-پیشروی--آماده-سازی--بازیابی--تعمیرات-و-استخراج-در-لایه'>مناقصه انجام عملیات پیشروی ، آماده سازی ، بازیابی ، تعمیرات و استخراج در لایه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات پیشروی ، آماده سازی ، بازیابی ، تعمیرات و استخراج در لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158219/استعلام-ویدیو-پروژکتور'>استعلام ویدیو پروژکتور / استعلام,استعلام ویدیو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158234/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث ساختمان اداری / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158246/مناقصه-تنظیم-اسناد-اجاره-با-متصرفین-رقبات-موقوفات---'>مناقصه تنظیم اسناد اجاره با متصرفین رقبات موقوفات  ... / مناقصه, مناقصه تنظیم اسناد اجاره با متصرفین رقبات موقوفات  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158255/استعلام-ماکارانی'>استعلام ماکارانی / استعلام , استعلام ماکارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158265/استعلام-اجرای-آجر-نما-و--'>استعلام  اجرای آجر نما و ... / استعلام,  اجرای آجر نما و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158275/استعلام-مایع-ظرفشویی-گلرنگ--'>استعلام مایع ظرفشویی گلرنگ ... / استعلام, مایع ظرفشویی گلرنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158289/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ... / استعلام, استعلام کاغذ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158301/استعلام-روغن-کمپرسور-تبریدی-LPT--ISO-VG68-بشکه-208-لیتری'>استعلام روغن کمپرسور تبریدی LPT - ISO VG68 بشکه 208 لیتری / استعلام, استعلام روغن کمپرسور تبریدی LPT - ISO VG68 بشکه 208 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158310/شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-طراحی-و-ساخت-تعداد-2-دستگاه-Centrifugal-Pump'>شناسایی و ارزیابی کیفی طراحی و ساخت تعداد 2 دستگاه Centrifugal Pump / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی , شناسایی و ارزیابی کیفی طراحی و ساخت تعداد 2 دستگاه Centrifugal Pump</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158323/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی--'>استعلام ارائه خدمات تخصصی ... / استعلام, استعلام ارائه خدمات تخصصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158335/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی-دو-جداره'>استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158347/استعلام-کانتر-ای-یو-ای-ماندران-فلزی'>استعلام کانتر ای یو ای ماندران فلزی  / استعلام, کانتر ای یو ای ماندران فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158360/استعلام-دستگاه-ثبت-حضور-و-غیاب--'>استعلام دستگاه ثبت حضور و غیاب ... / استعلام, استعلام دستگاه ثبت حضور و غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158373/استعلام-پرینتر-hp-1102'>استعلام پرینتر hp 1102 / استعلام ,استعلام پرینتر hp 1102</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158387/استعلام-آرد--'>استعلام آرد ... / استعلام , استعلام آرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158399/فراخوان-مناقصه-تخریب-و-بازسازی-آموزشگاه-نه-کلاسه---'>فراخوان مناقصه تخریب و بازسازی آموزشگاه نه کلاسه .....  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تخریب و بازسازی آموزشگاه نه کلاسه شهید ناصری ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158410/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158424/فراخوان-مناقصه-احداث-یک-باب-زمین-چمن-مصنوعی-شماره3-مرحله-دوم-نوبت-اول'>فراخوان مناقصه احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره3  مرحله دوم نوبت اول / فرخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره3  مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158438/استعلام-مش-پرولین'>استعلام  مش پرولین / استعلام, مش پرولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158450/استعلام-آموزش--'>استعلام آموزش ... / استعلام , استعلام آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157802/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157820/مزایده-مقدار-حدود-160-تن-انواع-ضایعات-گوشه-ورق-و-طوقه'>مزایده مقدار حدود 160 تن انواع ضایعات گوشه ورق و طوقه / آگهی مزایده , مزایده مقدار حدود 160 تن انواع ضایعات گوشه ورق و طوقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157838/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-91-50متر-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.50متر قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.50متر قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157860/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-عرصه-28-05متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت عرصه 28.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت عرصه 28.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157887/تجدید-مزایده-برون-سپاری-مدیریت-مجموعه-استخر'>تجدید مزایده برون سپاری مدیریت مجموعه استخر  / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده برون سپاری مدیریت مجموعه استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157915/مزایده-واگذاری-مجموعه-ورزشی-خوش'>مزایده واگذاری مجموعه ورزشی خوش / مزایده, مزایده واگذاری مجموعه ورزشی خوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157939/مزایده-ششدانگ-خانه-ویلایی-عرصه-252-4متر'>مزایده ششدانگ خانه ویلایی عرصه 252.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه ویلایی عرصه 252.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157969/آگهی-مزایده-اجاره-جایگاه-CNG-تجدید'>آگهی مزایده اجاره جایگاه CNG تجدید  / آگهی مزایده ،آگهی مزایده اجاره جایگاه CNG تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157994/مزایده-واگذاری-بازار-هفتگی-(جمعه-بازار)--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بازار هفتگی (جمعه بازار) - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بازار هفتگی (جمعه بازار)- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158024/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158068/مزایده-اجاره-مدرسه-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره مدرسه  (نوبت دوم) / مزایده, مزایده اجاره مدرسه  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158084/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-هفت-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت هفت سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت هفت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158109/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158139/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-150متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 150متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 150متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158164/مزایده-ملک-مساحت-85-متر'>مزایده ملک مساحت 85 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158199/مزایده-اجاره-مهدهای-کودک-و-تعدادی-از-املاک-اداری-و-تجاری-97-03-09'>مزایده اجاره مهدهای کودک و تعدادی از املاک اداری و تجاری 97.03.09 / مزایده, مزایده اجاره مهدهای کودک و تعدادی از املاک اداری و تجاری 97.03.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158214/مزایده-اجناس-اسقاط'>مزایده اجناس اسقاط  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجناس اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158236/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-3متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158274/فراخوان-مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی'>فراخوان مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی  / فراخوان مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158292/مزایده-فروش-تعداد-13-واحد-مسکونی-با-زیربنای-950متر'>مزایده فروش تعداد 13 واحد مسکونی با زیربنای 950متر  / مزایده,مزایده فروش تعداد 13 واحد مسکونی با زیربنای 950متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158320/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-213-89متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 213.89متر قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 213.89متر قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158345/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-206-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 206 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 206 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158364/مزایده-4-واحد-آپارتمان-مسکونی-از-مجتمع-8-واحدی'>مزایده 4 واحد آپارتمان مسکونی از مجتمع 8 واحدی / مزایده,مزایده 4 واحد آپارتمان مسکونی از مجتمع 8 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157815/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-ایستگاه-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از ایستگاه گاز -  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری از ایستگاه گاز -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157833/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت... / استعلام, استعلام آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157844/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-ترمیم-جداول-خیابانها-و-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157857/مناقصه-فراخوان-راهبری-نگهداری-و-سرویس-دوره-ای'>مناقصه فراخوان راهبری، نگهداری و سرویس دوره ای  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  راهبری، نگهداری و سرویس دوره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157868/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-خدمات-راهبردی'>تجدید مناقصه برون سپاری خدمات راهبردی  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه برون سپاری خدمات راهبردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157880/استعلام-هواده-پرورش-ماهی--'>استعلام هواده پرورش ماهی ... / استعلام , استعلام هواده پرورش ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157892/تجدید-مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-چمن-مصنوعی-9-زمین-مینی'>تجدید مناقصه خرید،حمل و نصب چمن مصنوعی 9 زمین مینی / مناقصه ، تجدید مناقصه خرید،حمل و نصب چمن مصنوعی 9 زمین مینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157901/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157913/مناقصه-حمل-و-نقل-محموله-توتونی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و نقل محموله توتونی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حمل و نقل محموله توتونی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157924/استعلام-پودر-DMEM'>استعلام پودر DMEM  / استعلام , استعلام پودر DMEM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157937/استعلام-ترازوی-رطوبت-سنج--'>استعلام ترازوی رطوبت سنج... / استعلام, استعلام ترازوی رطوبت سنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157947/مناقصه-تهیه-و-چاپ-14-000-000-برگ-فرم-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه و چاپ 14.000.000 برگ فرم  (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه تهیه و چاپ 14.000.000 برگ فرم  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157809/مزایده-ششدانگ-3-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ 3 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ 3 دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157826/مزایده-فروش-11-21-مترمربع-عرصه-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش 11.21 مترمربع عرصه کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 11.21 مترمربع عرصه کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157851/مزایده-املاک-کاربری-مرغداری-مسکونی-گاوداری-صنعتی-آپارتمان-پرورش-ماهی'>مزایده املاک کاربری مرغداری مسکونی گاوداری صنعتی آپارتمان پرورش ماهی  / مزایده,مزایده املاک کاربری مرغداری مسکونی گاوداری صنعتی آپارتمان پرورش ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157876/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-دوبلکس-مساحت-124-61متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی دوبلکس مساحت 124.61متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی دوبلکس مساحت 124.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157902/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مسکونی-250مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی 250مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی 250مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157928/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-257-46متر'>مزایده ملک تجاری مساحت 257.46متر  / مزایده,مزایده ملک تجاری مساحت 257.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157953/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-953-44متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 953.44متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 953.44متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157983/آگهی-مزایده-مغازه-خیابان-شهدای'>آگهی مزایده مغازه خیابان شهدای  / آگهی مزایده ،آگهی مزایده مغازه خیابان شهدای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158009/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-114-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 114 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 114 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158052/مزایده-آپارتمان-قطعه-ده-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان قطعه ده تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه ده تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158075/مزایده-اجاره-مدرسه-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره مدرسه (نوبت دوم) / مزایده, مزایده اجاره مدرسه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158097/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات / مزایده, مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158124/مزایده-تعداد-4-دستگاه-خودرو-اسقاطی'>مزایده تعداد 4 دستگاه  خودرو اسقاطی / مزایده,مزایده تعداد 4 دستگاه  خودرو اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158153/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158184/مزایده-مغازه-مساحت-30-05متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 30.05متر نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 30.05متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158205/مزایده-استخر-به-همراه-کافه-تریا-نوبت-دوم'>مزایده استخر به همراه کافه تریا نوبت دوم  / مزایده , مزایده استخر به همراه کافه تریا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158228/مزایده-ملک-زمین-خط-تلفن-همراه'>مزایده ملک، زمین، خط تلفن همراه / مزایده, مزایده ملک، زمین، خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158252/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-116-81متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 116.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 116.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158281/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-هیوندای-آوانته-XD'>مزایده یک دستگاه خودروی هیوندای آوانته XD /  مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی هیوندای آوانته XD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158312/مزایده-یک-دستگاه-تراک-میکسر-ولو---'>مزایده یک دستگاه تراک میکسر ولو ..... / مزایده ، مزایده یک دستگاه تراک میکسر ولو .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158333/آگهی-مزایده-اجاره-تعدادی-از-املاک-تجاری'>آگهی مزایده اجاره تعدادی از املاک تجاری / آگهی مزایده ،آگهی مزایده اجاره تعدادی از املاک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158356/مزایده-آپارتمان-مساحت-65-02متر'>مزایده آپارتمان مساحت 65.02متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 65.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158378/مزایده-یک-قطعه-زمین-حدود-96-متر'>مزایده یک قطعه زمین حدود 96 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین حدود 96 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157810/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-خودروهای-سبک-با-راننده-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157825/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم / مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157837/استعلام-جابه‌-جایی-شبکه-برق-روستایی'>استعلام جابه‌ جایی شبکه برق روستایی / استعلام,استعلام جابه‌ جایی شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157849/مناقصه-خدمات-مسئولیت-مدنی-بیمه-گزار-در-خصوص-جبران-خسارت-های-جانی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات مسئولیت مدنی بیمه گزار در خصوص جبران خسارت های جانی و ...  (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه  خدمات مسئولیت مدنی بیمه گزار در خصوص جبران خسارت های جانی و ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157862/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام , استعلام سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157873/مناقصه-فورج-و-ماشینکاری-قطعه-استکانی--نوبت-دوم'>مناقصه فورج و ماشینکاری قطعه استکانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فورج و ماشینکاری قطعه استکانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157885/استعلام-مورد-نیاز-کالاهای-درخواستی'>استعلام مورد نیاز کالاهای درخواستی  / استعلام , استعلام مورد نیاز کالاهای درخواستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157896/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157908/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157919/استعلام-اجرای-آسفالت'>استعلام  اجرای آسفالت  / استعلام, اجرای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157930/استعلام-لوازم-ورزشی--'>استعلام لوازم ورزشی... / استعلام, استعلام لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157942/فراخوان-عمومی-تکمیل-استخر-مجموعه-پیامبر-اعظم(ص)'>فراخوان عمومی تکمیل استخر مجموعه پیامبر اعظم(ص) / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی تکمیل استخر مجموعه پیامبر اعظم(ص)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157954/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل-10-تن-هیدرولیک--'>مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 10 تن هیدرولیک ... / مناقصه، مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 10 تن هیدرولیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157964/استعلام-بگاپ-سرور'>استعلام بگاپ سرور  / استعلام ,استعلام بگاپ سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157808/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-صنعتی'>مزایده فروش تعدادی از قطعات صنعتی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157824/تجدید-مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی'>تجدید مزایده فروش آهن آلات اسقاطی / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده فروش آهن آلات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157847/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-هفت-90-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هفت 90.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هفت 90.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157870/مزایده-ششدانگ-دو-باب-مغازه-تجاری-بخش-4-اندیمشک'>مزایده ششدانگ دو باب مغازه تجاری بخش 4 اندیمشک / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب مغازه تجاری بخش 4 اندیمشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157899/مزایده-فروش-اقلام-داغی-و-ضایعات'>مزایده فروش اقلام داغی و ضایعات / مزایده ,مزایده فروش اقلام داغی و ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157927/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-و-محوطه'>مزایده اجاره  یک باب ساختمان و محوطه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره  یک باب ساختمان و محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157950/آگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-تابلوها-و-فضاهای-تبلیغاتی'>آگهی فراخوان عمومی واگذاری تابلوها و فضاهای تبلیغاتی / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی واگذاری تابلوها و فضاهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157981/مزایده-محصولات-خاویار'>مزایده  محصولات خاویار  / مزایده ,  مزایده محصولات خاویار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158004/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-860متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 860متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 860متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158040/مزایده-قطعه-زمین-بایر-به-میزان-1000متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین بایر به میزان 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین بایر به میزان 1000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158074/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا--'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا ... /  مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت مزدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158095/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیمی-6785متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیمی 6785متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیمی 6785متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158122/مزایده-سه-دانگ-پلاک-1116-فرعی-با-قدمت-سی-سال-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ پلاک 1116 فرعی با قدمت سی سال نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک 1116 فرعی با قدمت سی سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158149/مزایده-قفسه-آهنی-پالت-آهنی-و-بالابر'>مزایده قفسه آهنی، پالت آهنی و بالابر / مزایده, مزایده قفسه آهنی، پالت آهنی و بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158178/مزایده-تعداد-پنج-دستگاه-خودروی-کامیونت-ایسوزو-یخچال-دار'>مزایده تعداد پنج دستگاه خودروی کامیونت ایسوزو یخچال دار  / مزایده, مزایده تعداد پنج دستگاه خودروی کامیونت ایسوزو یخچال دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158204/مزایده-واگذاری-مجموعه-ورزشی-و-رفاهی-تجدید'>مزایده  واگذاری مجموعه ورزشی و رفاهی تجدید  / مزایده  واگذاری مجموعه ورزشی و رفاهی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158224/مزایده-حضوری-یک-دستگاه-سواری-سمند-ال-ایکس-مدل-1395-و--'>مزایده حضوری یک دستگاه سواری سمند ال ایکس مدل 1395 و... / مزایده حضوری, مزایده حضوری یک دستگاه سواری سمند ال ایکس مدل 1395 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158245/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-91-14متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158280/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-صنعتی'>مزایده یک دستگاه یخچال صنعتی  / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158303/مزایده-فروش-ملک-مساحت-عرصه-240متر'>مزایده فروش ملک مساحت عرصه 240متر / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت عرصه 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158329/مزایده-نه-دستگاه-اپیلاتور--ـ-مرحله-دوم'>مزایده نه دستگاه اپیلاتور... ـ مرحله دوم / مزایده , مزایده نه دستگاه اپیلاتور... ـ مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158355/مزایده-لوازم-یدکی-خودرو'>مزایده  لوازم یدکی خودرو  / مزایده , مزایده  لوازم یدکی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158374/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقدی-و-اقساطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک بصورت نقدی و  اقساطی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و  اقساطی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157807/مناقصه-محوطه-سازی-ساختمان-کلاسها--'>مناقصه محوطه سازی ساختمان کلاسها... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه محوطه سازی ساختمان کلاسها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157823/مناقصه-عمومی-حمل-قطعات-خودرو-و-برگشت-پالت-خالی'>مناقصه عمومی حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157836/استعلام-دوربین-نقشه-برداری--'>استعلام دوربین نقشه برداری... / استعلام, استعلام دوربین نقشه برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157848/مناقصه-تامین-73000-عدد-جامبو-بگ-ولودار'>مناقصه تامین 73000 عدد جامبو بگ ولودار / مناقصه، مناقصه  تامین 73000 عدد جامبو بگ ولودار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157861/فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-روشنایی-شهرک-صنعتی--'>فراخوان مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی...  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157872/مناقصه-اجاره-تجهیزات-نیتروژن-مابع-و-خرید-نیتروژن-مابع---نوبت-دوم'>مناقصه اجاره تجهیزات نیتروژن مابع و خرید نیتروژن مابع .... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه اجاره تجهیزات نیتروژن مابع و خرید نیتروژن مابع .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157884/استعلام-آنالایزر-شیر'>استعلام آنالایزر شیر / استعلام,استعلام آنالایزر شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157895/استعلام-ایستگاه-سیار-کارت-هوشمند-ملی--چاپگر-شناسنامه-بزرگسال'>استعلام ایستگاه سیار کارت هوشمند ملی - چاپگر شناسنامه بزرگسال / استعلام,استعلام ایستگاه سیار کارت هوشمند ملی - چاپگر شناسنامه بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157907/استعلام-دستگاه-تکثیر--'>استعلام دستگاه تکثیر ... / استعلام , استعلام دستگاه تکثیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157918/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157929/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام , استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157941/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-بهسازی-جدولهای-دفع-آبهای-سطحی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی جدولهای دفع آبهای سطحی / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی جدولهای دفع آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157805/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-مساحت-105-53متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 105.53متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 105.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157822/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-116-57متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 116.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 116.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157843/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-ششدانگ-213-75متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت ششدانگ 213.75متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت ششدانگ 213.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157865/مزایده-ملک-های-توقیفی-نوبت-اول'>مزایده ملک های توقیفی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک های توقیفی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157890/مزایده-دو-دستگاه-از-خودروهای-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده  دو دستگاه از خودروهای مازاد نوبت دوم  / مزایده , مزایده  دو دستگاه از خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157923/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-نود-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک مساحت نود مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت نود مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157949/مزایده-فروش-املاک-مساحت-304-7-1234-52-107-3متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مساحت 304.7-1234.52-107.3متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 304.7-1234.52-107.3متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157980/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-همدان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 همدان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158002/مزایده-سرمایه-گذاری-و-بهره-برداری-از-محوطه-زیرپل-ولایت'>مزایده سرمایه گذاری و بهره برداری از محوطه زیرپل ولایت / مزایده, مزایده سرمایه گذاری و بهره برداری از محوطه زیرپل ولایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158033/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-126متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 126متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 126متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158071/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-350متر-نوبت-اول'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 350متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 350متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158090/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-غربی-54-92متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول غربی 54.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول غربی 54.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158115/مزایده-پلاک-ثبتی-5-فرعی-بخش-4-ارومیه'>مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی بخش 4 ارومیه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی بخش 4 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158148/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز'>مزایده ملک بخش نه تبریز / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158176/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-13-50متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 13.50متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 13.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158203/مزایده-امور-معادن-و-صنایع-معدنی-محدوده-های-دارای-گواهی-کشف'>مزایده امور معادن و صنایع معدنی محدوده های دارای گواهی کشف / مزایده, مزایده امور معادن و صنایع معدنی محدوده های دارای گواهی کشف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158221/مزایده-تابلو-تبلیغاتی-محیطی'>مزایده تابلو تبلیغاتی محیطی / مزایده , مزایده تابلو تبلیغاتی محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158243/مزایده-فروش-تعداد-74-دستگاه-کمپرسور-(موتور)'>مزایده فروش تعداد 74 دستگاه کمپرسور (موتور)  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 74 دستگاه کمپرسور (موتور) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158277/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-از-بوفه-آلاچیق'>اصلاحیه مزایده بهره برداری از بوفه آلاچیق / اصلاحیه حراج عمومی,مزایده بهره برداری از بوفه آلاچیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158298/مزایده-فروش-هتل-آپارتمان'>مزایده فروش هتل آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش هتل آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158328/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-143-01متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 143.01متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 143.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158352/مزایده-ملک-نوبت-دوم'>مزایده ملک نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158369/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-هشت-قطعه-40-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش هشت قطعه 40 تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش هشت قطعه 40 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157806/تجدید-مناقصه-ساخت-چهار-دستگاه-رادیاتور-هوا-خنک-روغن-توربین-راستون--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ساخت چهار دستگاه رادیاتور هوا خنک روغن توربین راستون - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید مناقصه ساخت چهار دستگاه رادیاتور هوا خنک روغن توربین راستون - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157819/فراخوان-اجرای-کارهای-ساختمانی-دیوارکشی-محوطه-بیمارستان-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای کارهای ساختمانی دیوارکشی محوطه بیمارستان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای کارهای ساختمانی دیوارکشی محوطه بیمارستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157835/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157846/استعلام-مرمت-و-لایه-روبی-قنات'>استعلام مرمت و لایه روبی قنات  / استعلام,استعلام مرمت و لایه روبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157859/استعلام-طرح-آمارگیری-از-قیمت-محصولات-گاوداری-های-صنعتی'>استعلام طرح آمارگیری از قیمت محصولات گاوداری های صنعتی / استعلام,استعلام طرح آمارگیری از قیمت محصولات گاوداری های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157871/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157883/فراخوان-مناقصه-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا-و-نان'>فراخوان مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا و نان  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا و نان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157894/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157904/استعلام-دستگاه-خردکن-مکانیکی-کاغذ'>استعلام دستگاه خردکن مکانیکی کاغذ / استعلام,استعلام دستگاه خردکن مکانیکی کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157916/استعلام-طرح-آمارگیری--'>استعلام طرح آمارگیری ... / استعلام, استعلام طرح آمارگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157926/مناقصه-انتخاب-حسابرس'>مناقصه انتخاب  حسابرس / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب  حسابرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157940/استعلام-پمپ-باد-بادکنک-برقی'>استعلام پمپ باد بادکنک برقی  / استعلام, پمپ باد بادکنک برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157951/تجدید-فراخوان-عملیات-توسعه-احداث--اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه--'>تجدید فراخوان عملیات توسعه ،احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان عملیات توسعه ،احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158466/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-و-معابر'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158479/استعلام-پرایمرهای-VHS2--'>استعلام پرایمرهای VHS2 ... / استعلام , استعلام پرایمرهای VHS2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158488/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158499/استعلام-وسایل-الکتریکی'>استعلام وسایل الکتریکی / استعلام,استعلام وسایل الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158509/استعلام-کاغذ-تحریر--'>استعلام کاغذ تحریر ... / استعلام, استعلام کاغذ تحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158521/استعلام-اواپراتور-سردخانه--'>استعلام اواپراتور سردخانه ... / استعلام , استعلام اواپراتور سردخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158535/استعلام-دستگاه-کپی-چاپگر-و-اسکنر-شبکه-دیجیتال-سیاه-و-سفید'>استعلام دستگاه کپی، چاپگر و اسکنر شبکه دیجیتال سیاه و سفید  / استعلام, دستگاه کپی، چاپگر و اسکنر شبکه دیجیتال سیاه و سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158547/استعلام-خدمات-رختشویخانه--'>استعلام خدمات رختشویخانه ... / استعلام , استعلام خدمات رختشویخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158561/مناقصه-احدث-مدرسه-15-کلاسه-برکت-ابوذر-نوبت-دوم'>مناقصه احدث مدرسه 15 کلاسه برکت ابوذر نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه احدث مدرسه 15 کلاسه برکت ابوذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158571/مناقصه-توسعه-و-نگهداری-شبکه-های-برق-روستایی'>مناقصه توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158582/استعلام-تبلت--'>استعلام تبلت ... / استعلام , استعلام تبلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158595/استعلام-دستگاه-دیاگ'>استعلام دستگاه دیاگ / استعلام, دستگاه دیاگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158608/استعلام-سالنامه-آماری-کشوری-1395'>استعلام سالنامه آماری کشوری 1395  / استعلام , استعلام سالنامه آماری کشوری 1395 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158618/استعلام-ذرت-برزیلی--'>استعلام ذرت برزیلی... / استعلام, استعلام ذرت برزیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158628/مناقصه-خرید-تجهیزات-آتش-نشانی'>مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158638/آگهی-شناسایی-مشاورین-و-شرکت-های-خدمات-فنی-و-مهندسی'>آگهی شناسایی مشاورین و شرکت های خدمات فنی و مهندسی / آگهی شناسایی مشاورین و شرکت های خدمات فنی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158649/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-لیفتراک'>مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک / آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای,مناقصه  خرید دو دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158659/استعلام-نخ-و-سوزن-نایلونی-کات-کاربرد-جراحی'>استعلام نخ و سوزن نایلونی کات کاربرد جراحی / استعلام, نخ و سوزن نایلونی کات کاربرد جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158671/استعلام-دوربین-و-تجهیزات-موردنیاز'>استعلام دوربین و تجهیزات موردنیاز / استعلام,استعلام دوربین و تجهیزات موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158684/استعلام-بهسازی-چشمه-و-خط-انتقال-آب-و-ساخت-آبشخور-ییلاق'>استعلام بهسازی چشمه و خط انتقال آب و ساخت آبشخور ییلاق / استعلام,استعلام بهسازی چشمه و خط انتقال آب و ساخت آبشخور ییلاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158696/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158706/مناقصه-بهسازی-و-ایمن-سازی-و-لکه-گیری-و-آسفالت'>مناقصه بهسازی و ایمن سازی و لکه گیری و آسفالت  / مناقصه, مناقصه بهسازی و ایمن سازی و لکه گیری و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158717/مناقصه-تفسیر-فیلم-رادیوگرافی-از-سرجوشهای-فولادی'>مناقصه تفسیر فیلم رادیوگرافی از سرجوشهای فولادی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تفسیر فیلم رادیوگرافی از سرجوشهای فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158732/استعلام-بست-گیره-ای-برزنت-کولر-شیلنگ-توالت--'>استعلام بست گیره ای برزنت کولر. شیلنگ توالت ... / استعلام, بست گیره ای برزنت کولر. شیلنگ توالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158744/استعلام-مانیتور-21-اینچ'>استعلام مانیتور 21 اینچ / استعلام, استعلام مانیتور 21 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158758/مناقصه-عملیات-رفع-حوادث-آبرسانی'>مناقصه عملیات رفع حوادث آبرسانی  / مناقصه , مناقصه عملیات رفع حوادث آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158771/استعلام-رم--'>استعلام رم ... / استعلام, استعلام رم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158781/استعلام-واگداری-خرید-خدمات-کاردرمانی--'>استعلام واگداری خرید خدمات کاردرمانی... / استعلام, استعلام واگداری خرید خدمات کاردرمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158792/مناقصه-خرید-خدمات-آشپزخانه'>مناقصه خرید خدمات آشپزخانه / آگهی مناقصه، مناقصه خرید خدمات آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158803/استعلام-خرید-البسه-ورزشی-بهزیستی'>استعلام خرید البسه ورزشی بهزیستی / استعلام, خرید البسه ورزشی بهزیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158817/استعلام-عملیات-اجرای-خط-برق'>استعلام عملیات اجرای خط برق / استعلام,استعلام عملیات اجرای خط برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158829/استعلام-محوطه-سازی-و-دیوار-کشی-مدرسه'>استعلام محوطه سازی و دیوار کشی مدرسه / استعلام, محوطه سازی و دیوار کشی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158839/استعلام-عملیات-اجرایی-رنگ-آمیزی'>استعلام عملیات اجرایی رنگ آمیزی  / استعلام, عملیات اجرایی رنگ آمیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158852/استعلام-لوله-استنلس-استیل'>استعلام لوله استنلس استیل  / استعلام, لوله استنلس استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158862/مناقصه-احداث-فاز-اول-(اسکلت-فلزی)-مرکز-جامع-سلامت--'>مناقصه احداث فاز اول (اسکلت فلزی) مرکز جامع سلامت... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث فاز اول (اسکلت فلزی) مرکز جامع سلامت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158876/مناقصه-خدمات-نگهداری--تعمیرات-و-راهبری-سیستم-های-تهویه-و---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات و راهبری سیستم های تهویه و...- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات و راهبری سیستم های تهویه و...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158886/مناقصه-تهیه-و-اجرای-پل-های-باکسی-جهت-نقطه-حادثه-خیز-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای پل های باکسی جهت نقطه حادثه خیز نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای پل های باکسی جهت نقطه حادثه خیز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158898/استعلام-فر-نان-پزی'>استعلام فر نان پزی  / استعلام ,استعلام فر نان پزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158909/مناقصه-پیمانکار-تاسیساتی-جهت-نگهداری-و-تصفیه-آب-استخر'>مناقصه پیمانکار تاسیساتی جهت نگهداری و تصفیه آب استخر  / مناقصه, مناقصه پیمانکار تاسیساتی جهت نگهداری و تصفیه آب استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157961/استعلام-اره-لنگ'>استعلام  اره لنگ  / استعلام, اره لنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157972/استعلام-تجهیزات-و-قطعات-آموزشی--'>استعلام تجهیزات و قطعات آموزشی ... / استعلام , استعلام تجهیزات و قطعات آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158393/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان  / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158414/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-198-متر-قطعه-744-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 198 متر قطعه 744 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 198 متر قطعه 744 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158436/مزایده-ملک-و-ماشین-آلات'>مزایده ملک و ماشین آلات / مزایده, مزایده ملک و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158456/مزایده-لوازم-و-مصالح-ساختمانی'>مزایده لوازم و مصالح ساختمانی  / مزایده , مزایده لوازم و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158476/مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی - تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی - تجدید -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158507/مزایده-اجاره-مکان-نصب-تابلوهای-تبلیغاتی-لمپوست-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مکان نصب تابلوهای تبلیغاتی لمپوست- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مکان نصب تابلوهای تبلیغاتی لمپوست- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158528/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-سمت-غربی-طبقه-دو-149-98متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان سمت غربی طبقه دو 149.98متر / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان سمت غربی طبقه دو 149.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158550/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کانکس-ـ-یک-دستگاه-مخزن-سیمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کانکس ـ یک دستگاه مخزن سیمان نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کانکس ـ یک دستگاه مخزن سیمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158575/مزایده-عرضه-املاک-مازاد'>مزایده عرضه املاک مازاد  / مزایده,مزایده عرضه املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158600/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-عرصه-1058-80متر'>مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 1058.80متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 1058.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158632/فراخوان-عمومی-واگذاری-اجاری-واحد-دندانپزشکی'>فراخوان عمومی واگذاری اجاری واحد دندانپزشکی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عمومی واگذاری اجاری واحد دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158663/مزایده-واگذاری-سازه-تبلیغاتی-دروازه-ای-تجدید--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سازه تبلیغاتی دروازه ای تجدید - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری سازه تبلیغاتی دروازه ای تجدید - مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158687/مزایده-اجاره-واحد-تجاری'>مزایده اجاره واحد تجاری / مزایده, مزایده اجاره واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158715/اگهی-مزایده-جایگاه-cng--چاپ-دوم'>اگهی مزایده جایگاه cng - چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده جایگاه cng - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158735/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-65-01متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.01متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158754/مزایده-سه-باب-مغازه-تجاری'>مزایده سه باب مغازه تجاری  / مزایده, مزایده سه باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158776/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-حمل-و-نقل'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری حمل و نقل / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158807/مزایده-یک-دستگاه-بچینگ--دو-دستگاه-کانوایر-حلزونی'>مزایده یک دستگاه بچینگ ، دو دستگاه کانوایر حلزونی  / مزایده,مزایده یک دستگاه بچینگ ، دو دستگاه کانوایر حلزونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158828/مزایده-ملک-آپارتمان-مساحت-87-7متر'>مزایده ملک آپارتمان مساحت 87.7متر / مزایده,مزایده ملک آپارتمان مساحت 87.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158855/مزایده-اعیان-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-اعیان-214-متر'>مزایده اعیان ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان 214 متر / مزایده,مزایده اعیان ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان 214 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158880/مزایده-واگذاری-غرف'>  مزایده واگذاری غرف / آگهی مزایده,  مزایده واگذاری غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158907/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-275-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 275 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 275 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158931/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تملکی-و-مازاد-نقد-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد نقد اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158976/مزایده-سنگ-شکن-و-دستگاه-تولید-آسفالت'>مزایده سنگ شکن و دستگاه تولید آسفالت  / اگهی مزایده , مزایده سنگ شکن و دستگاه تولید آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159025/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-147-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 147 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 147 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159089/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-ده-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت ده سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159196/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159232/مزایده-ملک-مساحت-123-69متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 123.69متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 123.69متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159308/مزایده-فروش-یکباب-خانه-مسکونی-بافت-فرسوده-مساحت-227-5متر'>مزایده فروش یکباب خانه مسکونی بافت فرسوده مساحت 227.5متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب خانه مسکونی بافت فرسوده مساحت 227.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159441/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159608/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-662متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 662متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 662متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157984/فراخوان-مناقصه-احداث-یک-حلقه-چاه---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث یک حلقه چاه...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث یک حلقه چاه...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157996/مناقصه-تجهیزات-آشپزخانه-و-رستوران'>مناقصه تجهیزات آشپزخانه و رستوران  / مناقصه عمومی , مناقصه تجهیزات آشپزخانه و رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158007/استعلام-موتورسیکلت-125-انژکتوری'>استعلام موتورسیکلت 125 انژکتوری  / استعلام, موتورسیکلت 125 انژکتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158018/استعلام-تکمیل-کانال-آبرسانی--'>استعلام تکمیل کانال آبرسانی... / استعلام,استعلام تکمیل کانال آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158029/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-و-خاکریزی-و--'>مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158038/مناقصه-خرید-تجهیزات-پلاروگراف-یون-کروماتوگرافی'>مناقصه خرید تجهیزات پلاروگراف، یون کروماتوگرافی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تجهیزات پلاروگراف، یون کروماتوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158047/فراخوان-مناقصه-PARTS-FOR-LEDEEN-ACTUATORS--'>فراخوان مناقصه PARTS FOR LEDEEN ACTUATORS ... / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه PARTS FOR LEDEEN ACTUATORS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158056/مناقصه-اجرای-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه اجرای سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158067/استعلام-حمل-جمع-آوری-مرسولات--'>استعلام حمل جمع آوری مرسولات... / استعلام, استعلام حمل جمع آوری مرسولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158083/مناقصه-پروژه-اجرای-آبنما-و-نورپردازی-میدان-مرکزی'>مناقصه پروژه اجرای آبنما و نورپردازی میدان مرکزی / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه اجرای آبنما و نورپردازی میدان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158094/استعلام-خودروی-آژانسی--'>استعلام خودروی آژانسی... / استعلام, استعلام خودروی آژانسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158107/مناقصه-اجرای-شیار-لرزاننده-طولی-عرضی'>مناقصه اجرای شیار لرزاننده طولی، عرضی / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شیار لرزاننده طولی، عرضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158118/استعلام-مرمت-حمام'>استعلام مرمت حمام / استعلام, مرمت حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158129/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام,استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158140/استعلام-تخت--'>استعلام تخت ... / استعلام , استعلام تخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158151/فراخوان-مناقصه-تامین-خودروی-اطفاء-حریق-و-نجات--'>فراخوان مناقصه تامین خودروی اطفاء حریق و نجات ... / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تامین خودروی اطفاء حریق و نجات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158163/استعلام-چاپگر-سوزنی'>استعلام چاپگر سوزنی / استعلام , استعلام چاپگر سوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158173/مناقصه-واگذاری-کلید-در-دست-نصب-انشعاب'>مناقصه واگذاری کلید در دست نصب انشعاب  / مناقصه ,مناقصه واگذاری کلید در دست نصب انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158183/فراخوان-ارزیابی-کیفی-p-fdresser-tube-expander-machine-pneumatic--'>فراخوان ارزیابی کیفی p/fdresser tube expander machine pneumatic.... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی p/fdresser tube expander machine pneumatic....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158193/مناقصه-عملیات-تکمیل-مخزن-یک-هزار-مترمکعبی---'>مناقصه عملیات تکمیل مخزن یک هزار مترمکعبی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیل مخزن یک هزار مترمکعبی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158210/استعلام-لوازم-و-ابزارآلات-رشته-طراحی-و-دوخت--'>استعلام لوازم و ابزارآلات رشته طراحی و دوخت... / استعلام, استعلام لوازم و ابزارآلات رشته طراحی و دوخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158222/فراخوان-فعالیت-های-امور-خدماتی-پشتیبانی-و-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>فراخوان فعالیت های امور خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی نوبت دوم  / فراخوان عمومی یک مرحله ای, فراخوان فعالیت های امور خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158235/استعلام-قند-خرد-شده'>استعلام قند خرد شده  / استعلام,استعلام قند خرد شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158247/مناقصه-خرید-اقلام-نسوز-مورد-نیاز-آهک---'>مناقصه خرید اقلام نسوز مورد نیاز آهک .... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید اقلام نسوز مورد نیاز آهک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158257/فراخوان-واگذاری-امور-مربوط-به-اداره-آب-و-فاضلاب---نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری امور مربوط به اداره آب و فاضلاب... - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان واگذاری امور مربوط به اداره آب و فاضلاب... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158266/مناقصه-پروژه-انتقال-آب-از-حوضچه--'>مناقصه پروژه انتقال آب از حوضچه ... / آگهی فراخوان ارزیابی, مناقصه پروژه انتقال آب از حوضچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158278/مناقصه-عمومی-ارائه-خدمات-مرتبط-در-سه-واحد-آزمایشگاهی-انرژی-و-مکانیک-و--'>مناقصه عمومی ارائه خدمات مرتبط در سه واحد آزمایشگاهی انرژی و مکانیک و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارایه خدمات مرتبط در سه واحد آزمایشگاهی انرژی و مکانیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158291/فراخوان-تجدید-مناقصه-خرید-لوازم-ورزشی-مدارس'>فراخوان تجدید مناقصه خرید لوازم ورزشی مدارس  / ​فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تجدید مناقصه خرید لوازم ورزشی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158302/مناقصه-تعداد-5-دستگاه-هد-کلزای-کمباین'>مناقصه تعداد 5 دستگاه هد کلزای کمباین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعداد 5 دستگاه هد کلزای کمباین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158311/فراخوان-مناقصه-عمومی-باقیمانده-پروژه-اجرای-حفاظ-های-ایمنی-و-خط-کشی-باند-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی باقیمانده پروژه اجرای حفاظ های ایمنی و خط کشی باند دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی باقیمانده پروژه اجرای حفاظ های ایمنی و خط کشی باند دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158325/فراخوان-مناقصه-ABB-ELECTRONIC-TRANSMITTER--'>فراخوان مناقصه ABB ELECTRONIC TRANSMITTER ... / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ABB ELECTRONIC TRANSMITTER ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158336/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158349/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-تحت-پوشش--'>استعلام بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاهای تحت پوشش... / استعلام,استعلام بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاهای تحت پوشش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158362/استعلام-خرید-آهن-آلات-جهت-احداث-دیوار'>استعلام خرید آهن آلات جهت احداث دیوار  / استعلام, خرید آهن آلات جهت احداث دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158375/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158388/استعلام-راه-اندازی-شبکه-و-اتوماسیون-اداری--'>استعلام راه اندازی شبکه و اتوماسیون اداری... / استعلام, استعلام راه اندازی شبکه و اتوماسیون اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158400/تجدید-استعلام-بهاء-دو-نوع-سیم-رانژه'>تجدید استعلام بهاء دو نوع سیم رانژه / تجدید استعلام بهاء , تجدید استعلام بهاء دو نوع سیم رانژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157959/مناقصه-کف-سازی-رودخانه-های-سطح-شهر'>مناقصه کف سازی رودخانه های سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه کف سازی رودخانه های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157970/مناقصه-تکمیل-پارک--'>مناقصه تکمیل پارک ... / مناقصه, مناقصه تکمیل پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157979/مناقصه-تهیه-طبخ--بسته-بندی-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه تهیه، طبخ ، بسته بندی و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی,مناقصه تهیه، طبخ ، بسته بندی و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158386/مزایده-یک-دستگاه-مخزن-دیگ-بخار-فولادی--'>مزایده یک دستگاه مخزن دیگ بخار فولادی ... / مزایده, مزایده یک دستگاه مخزن دیگ بخار فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158412/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-سفید'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158432/مزایده-یکدستگاه-سواری-لیفان-ایکس-60'>مزایده یکدستگاه  سواری لیفان ایکس 60 / مزایده, مزایده یکدستگاه  سواری لیفان ایکس 60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158453/مزایده-یک-دست-مبل-7-نفره'>مزایده یک دست مبل 7 نفره / مزایده, مزایده یک دست مبل 7 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158471/مزایده-زمین-بایر-مساحت-کل-زیربنا-791-10متر'>مزایده زمین بایر مساحت کل زیربنا 791.10متر / مزایده, مزایده زمین بایر مساحت کل زیربنا 791.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158498/مزایده-فروش-شناور-کروبوت-نوبت-سوم'>مزایده فروش شناور کروبوت نوبت سوم  / مزایده , مزایده فروش شناور کروبوت نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158524/مزایده-یک-دستگاه-کپی-رنگی-کونیکا-و--'>مزایده یک دستگاه کپی رنگی کونیکا و ... / مزایده, مزایده یک دستگاه کپی رنگی کونیکا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158543/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-طبقه-همکف-76-48متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری طبقه همکف 76.48متر / مزایده, مزایده ششدانگ یک واحد تجاری طبقه همکف 76.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158563/مزایده-ضایعات-و-آهن-قراضه-های-موجود-در-کارگاه-های-شهرداری'>مزایده ضایعات و آهن قراضه های موجود در کارگاه های شهرداری / آگهی مزایده , مزایده ضایعات و آهن قراضه های موجود در کارگاه های شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158594/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-و-واحد-تجاری'>مزایده فروش املاک شامل زمین و واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158621/مزایده-فروش-املاک-کاربری-اداری-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری اداری تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری اداری تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158658/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-200-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 200 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158680/مزایده-اجاره-پارکینگ-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره پارکینگ (نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158707/مزایده-واگذاری-خودروهای-حمل-بار-ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری خودروهای حمل بار ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری خودروهای حمل بار ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158729/مزایده-اجاره-بخشی-از-پارک-کیمیا-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بخشی از پارک کیمیا -نوبت دوم  / مزایده ، مزایده اجاره بخشی از پارک کیمیا -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158750/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-تنقلات--'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات ... / آگهی حراج, مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158769/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158801/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-کاربری-اداری-و-تجاری'>مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری اداری و تجاری  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری اداری و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158824/مزایده-چیلر-و-سختگیر-مربوطه--'>مزایده چیلر و سختگیر مربوطه... / آگهی فراخوان مزایده, مزایده چیلر و سختگیر مربوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158847/مزایده-جمع-آوری-بازیافت-خشک'>مزایده جمع آوری بازیافت خشک  / مزایده , مزایده جمع آوری بازیافت خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158872/مزایده-یک-واحد-ساختمان-مسکونی-پلاک-فرعی-127-اصلی'>مزایده یک واحد ساختمان مسکونی پلاک فرعی 127 اصلی / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان مسکونی پلاک فرعی 127 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158902/مزایده-سواری-ام-وی-ام-تیپ-X33'>مزایده سواری ام وی ام تیپ X33  / مزایده, مزایده سواری ام وی ام تیپ X33 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158923/مزایده-واگذاری-سالن-مجتمع-های-فرهنگی-و-هنری-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری سالن مجتمع های فرهنگی و هنری  نوبت دوم / فراخوان عمومی, مزایده  واگذاری سالن مجتمع های فرهنگی و هنری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158971/مزایده-سنگ-گندمک-طلایی'>مزایده سنگ گندمک طلایی  / مزایده سنگ گندمک طلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159015/مزایده-ششدانگ-زمین-خالی-مساحت-135متر'>مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 135متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 135متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159069/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1030متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1030متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1030متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159144/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159222/مزایده-بهره-برداری-از-پک-غرفه-های-تجاری--'>مزایده بهره برداری از پک غرفه های تجاری ... / مزایده ، مزایده بهره برداری از پک غرفه های تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159259/مزایده-بهره-برداری-از-پک-شماره-1-غرفه-های-تجاری--'>مزایده بهره برداری از پک شماره 1 غرفه های تجاری ... / مزایده، مزایدهبهره برداری از پک شماره 1 غرفه های تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159381/مزایده-بهره-برداری-از-پک-غرفه-های-تجاری-در-ایستگاه-های-حسن-آباد-بهارستان-و-شهدای-7-تیر'>مزایده  بهره برداری از پک غرفه های تجاری در ایستگاه های حسن آباد، بهارستان و شهدای 7 تیر / مزایده  بهره برداری از پک غرفه های تجاری در ایستگاه های حسن آباد، بهارستان و شهدای 7 تیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159591/مزایده-فروش-اقلام-داغی-و-ضایعات'>مزایده فروش اقلام داغی و ضایعات / مزایده ,مزایده فروش اقلام داغی و ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157993/مناقصه-خرید-سری-قطعات-رایانه'>مناقصه خرید سری قطعات رایانه   / مناقصه عمومی ,مناقصه خرید سری قطعات رایانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158005/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158015/مناقصه-تجدید-خرید-کودشیمیایی-کلرورپتاسیم-گرانوله-نوبت-دوم'>مناقصه تجدید خرید کودشیمیایی کلرورپتاسیم گرانوله -نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه تجدید خرید کودشیمیایی کلرورپتاسیم گرانوله -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158026/مناقصه-بازدید-سرویس-و-تعمیرات-مجموعه-جعبه-دنده-و-میل-گاردان'>مناقصه بازدید، سرویس و تعمیرات مجموعه جعبه دنده و میل گاردان  / آگهی مناقصه, مناقصه بازدید، سرویس و تعمیرات مجموعه جعبه دنده و میل گاردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158036/استعلام-احداث-کانال--'>استعلام احداث کانال ... / استعلام , استعلام احداث کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158045/فراخوان-طرح-خط-لوله-انتقال-نفت-خام---نوبت-دوم'>فراخوان طرح خط لوله انتقال نفت خام ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان طرح خط لوله انتقال نفت خام ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158054/استعلام-خودرو-سواری--'>استعلام خودرو سواری... / استعلام, استعلام خودرو سواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158064/استعلام-دستگاه-رایانه-و-چاپگر'>استعلام دستگاه رایانه و چاپگر  / استعلام, دستگاه رایانه و چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158080/استعلام-جدول-گذاری--'>استعلام جدول گذاری ... / استعلام , استعلام جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158092/استعلام-بیزواکس-موم-زنبور-عسل--'>استعلام بیزواکس موم زنبور عسل ... / استعلام, استعلام بیزواکس موم زنبور عسل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158104/استعلام-ریبون-چاپگر'>استعلام ریبون چاپگر / استعلام,استعلام ریبون چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158116/استعلام-تجهیزات-آموزشی--'>استعلام تجهیزات آموزشی... / استعلام, استعلام تجهیزات آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158127/استعلام-لوله-کشی-ساختمان'>استعلام لوله کشی ساختمان  / استعلام, لوله کشی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158137/استعلام-رادیاتور-برقی--'>استعلام رادیاتور برقی... / استعلام, استعلام رادیاتور برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158147/استعلام-نوسازی-و-تجهیز-مراکز-خدمات-کشاورزی'>استعلام نوسازی و تجهیز مراکز خدمات کشاورزی / استعلام,استعلام نوسازی و تجهیز مراکز خدمات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158161/استعلام-خرید-یخچال-و-ال-ای-دی'>استعلام خرید یخچال و ال ای دی / استعلام , خرید یخچال و ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158171/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام  تجهیزات رایانه  / استعلام, تجهیزات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158181/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158191/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158208/مناقصه-واگذاری-عملیات-سرویس-و-تعمیرات-خط-گرم'>مناقصه واگذاری عملیات سرویس و تعمیرات خط گرم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات سرویس و تعمیرات خط گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158218/استعلام-تله-نوری-دفع-آفات-کشاورزی'>استعلام تله نوری دفع آفات کشاورزی / استعلام, تله نوری دفع آفات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158231/استعلام-اجرای-پیاده-روسازی-روستا--'>استعلام اجرای پیاده روسازی روستا... / استعلام, استعلام اجرای پیاده روسازی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158244/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی-روستاها'>استعلام  بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها / استعلام, بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158254/تجدید-فراخوان-حفر-چهار-حلقه-چاه-عمیق-به-روش-روتاری--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158264/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی  / استعلام , استعلام فعالیت های معماری و مهندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158273/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام,استعلام تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158288/استعلام-رفع-بریدگی-و-بازسازی-و-لایه-روبی'>استعلام رفع بریدگی و بازسازی و لایه روبی  / استعلام,استعلام رفع بریدگی و بازسازی و لایه روبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158300/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-نظافتی-و-خدمات-نگهداری-امور'>فراخوان مناقصه  انجام امور نظافتی و خدمات، نگهداری امور / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  انجام امور نظافتی و خدمات، نگهداری امور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158309/استعلام-دستگاه-تلفن'>استعلام دستگاه تلفن / استعلام , استعلام دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158322/مناقصه-خرید-3-دستگاه-لودر'>مناقصه خرید 3 دستگاه لودر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 3 دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158334/تجدید-مناقصه-ADJUSTABLE-PRODUCTION-CHOKE'>تجدید مناقصه ADJUSTABLE  PRODUCTION  CHOKE / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه  ADJUSTABLE  PRODUCTION  CHOKE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158346/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا--'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا ... / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158359/مناقصه-تامین-PIPE-ALLOY-STEEL--STAINLESS-STEEL--CARBON-STEEL'>مناقصه تامین PIPE ALLOY STEEL   STAINLESS STEEL &  CARBON STEEL / مناقصه , مناقصه تامین PIPE ALLOY STEEL   STAINLESS STEEL &  CARBON STEEL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158372/استعلام-دریچه-فاضلابی-کوپلیمری-D400'>استعلام  دریچه فاضلابی کوپلیمری D400 / استعلام, دریچه فاضلابی کوپلیمری D400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158383/مناقصه-تجدید-جدولگذاری'>مناقصه تجدید جدولگذاری  / مناقصه, مناقصه تجدید   جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158398/مناقصه-امور-نگهبانی-و-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه امور نگهبانی و خدماتی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه امور نگهبانی و خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158409/فراخوان-سودا-اش'>فراخوان سودا اش  / آگهی فراخوان ، فراخوان سودا اش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158422/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تفلون'>فراخوان ارزیابی کیفی تفلون  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تفلون  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158435/مناقصه-قسمتی-از-خدمات-مربوط-به-نگهداری--کاشت-ـ-مرحله-سوم'>مناقصه قسمتی از خدمات مربوط به نگهداری ، کاشت ـ مرحله سوم / مناقصه , مناقصه قسمتی از خدمات مربوط به نگهداری ، کاشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158449/مناقصه-انجام-بخشی-از-امور-ترابری'>مناقصه  انجام بخشی از امور ترابری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام بخشی از امور ترابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158462/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام, سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158474/استعلام-جعبه-امتحان-عینک-و--'>استعلام  جعبه امتحان عینک  و .. / استعلام,  جعبه امتحان عینک  و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158487/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام  اجرای طرح هادی / استعلام ,استعلام  اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158497/مناقصه-احداث-مدرسه-15-کلاسه-بتنی--'>مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه بتنی ... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه بتنی ننله سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158508/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158520/فراخوان-خدمات-مشاوره-کارفرما-در-پروژه-طرح-و-ساخت-احداث'>فراخوان خدمات مشاوره کارفرما در پروژه طرح و ساخت احداث / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات مشاوره کارفرما در پروژه طرح و ساخت احداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158534/مناقصه-روکش-آسفالت-بهسازی-و-امین-سازی-محور--'>مناقصه روکش آسفالت، بهسازی و امین سازی محور... / مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت، بهسازی و امین سازی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158546/استعلام-احداث-دیوار-حفاظتی--'>استعلام احداث دیوار حفاظتی... / استعلام, استعلام احداث دیوار حفاظتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158560/فراخوان-مناقصه-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-آبرسانی'>فراخوان مناقصه حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158570/استعلام-کانال-آبیاری'>استعلام کانال آبیاری  / استعلام,استعلام کانال آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158580/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158592/مناقصه-خدمات-رفت-و-روب-در-آرامستان--'>مناقصه خدمات رفت و روب در آرامستان ... / مناقصه, مناقصه خدمات رفت و روب در آرامستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158607/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158617/استعلام-الکترود-کانداکتیوی-متر-و-الکترود-PH'>استعلام الکترود کانداکتیوی متر و الکترود PH / استعلام,استعلام الکترود کانداکتیوی متر و الکترود PH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158627/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حریم-تاسیسات-برقی-پل-هوایی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی پل هوایی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , ممناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی پل هوایی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158637/استعلام-اجرای-سرامیک-زنی-کف-ساختمان'>استعلام اجرای سرامیک زنی کف ساختمان / استعلام,استعلام اجرای سرامیک زنی کف ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158648/مناقصه-خرید-4-تن-پرمنگنات-پتاسیم'>مناقصه خرید 4 تن پرمنگنات پتاسیم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 4 تن پرمنگنات پتاسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158657/مناقصه-چراغ-های-جلو-و-مه-شکن'>مناقصه چراغ های جلو و مه شکن  / مناقصه, مناقصه خرید چراغ های جلو و مه شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158670/استعلام-بامسازی-بازار'>استعلام بامسازی بازار / استعلام,استعلام بامسازی بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158683/استعلام-خرید-و-فیوژن-96-عدد-پیگتل-DIN-و---'>استعلام  خرید و فیوژن 96 عدد پیگتل DIN و .... / استعلام,  خرید و فیوژن 96 عدد پیگتل DIN و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158695/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-شهری-و-روستایی---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات توسعه شهری و روستایی ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه دومرحله ای,مناقصه اجرای عملیات توسعه شهری و روستایی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158704/استعلام-پروژه-تکمیل-سردهنه-و-کانال-آبیاری--'>استعلام پروژه تکمیل سردهنه و کانال آبیاری... / استعلام, استعلام پروژه تکمیل سردهنه و کانال آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158716/استعلام-درخواست-خرید-تابلوی-راهنمای-مسیر'>استعلام درخواست خرید تابلوی راهنمای مسیر  / استعلام,استعلام درخواست خرید تابلوی راهنمای مسیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158730/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام , استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158743/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-آسانسورهای-دپارتمان--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی آسانسورهای دپارتمان ... / مناقصه، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی آسانسورهای دپارتمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158756/استعلام-یونیت-درام--'>استعلام یونیت درام... / استعلام, استعلام یونیت درام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158770/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158780/استعلام-کولرگازی-اسپلیت'>استعلام کولرگازی اسپلیت / استعلام, کولرگازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158790/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-انشعابات-آب-شهرستان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نصب انشعابات آب شهرستان نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات نصب انشعابات آب شهرستان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158802/استعلام-تهیه--و-اجرای-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ-به-همراه-الکتروپمپ-و-منصوبات--'>استعلام تهیه ، و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ به همراه الکتروپمپ و منصوبات .. / استعلام ,استعلام تهیه ، و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ به همراه الکتروپمپ و منصوبات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158816/استعلام-خرید-و-تحویل-الکتروموتور-شناور--'>استعلام خرید و تحویل الکتروموتور شناور... / استعلام, استعلام خرید و تحویل الکتروموتور شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158827/استعلام-پروژه-احداث-دیواره-سنگنوردی-مصنوعی'>استعلام پروژه احداث دیواره سنگنوردی مصنوعی / استعلام, پروژه احداث دیواره سنگنوردی مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158838/استعلام-استانداردسازی---'>استعلام استانداردسازی  ... / استعلام , استعلام استانداردسازی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158851/استعلام-تامین-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام تامین تجهیزات دوربین مداربسته / استعلام,استعلام تامین تجهیزات دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158860/استعلام-چرخ-راسته-دوز-صنعتی'>استعلام چرخ راسته دوز صنعتی  / استعلام,استعلام چرخ راسته دوز صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158874/استعلام-سستم-پکیج-کنترل-گر-فشار-به-همراه-نصب-و-راه-اندازی-و-نرم-افزار'>استعلام سستم پکیج کنترل گر فشار به همراه نصب و راه اندازی و نرم افزار / استعلام, سستم پکیج کنترل گر فشار به همراه نصب و راه اندازی و نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157974/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-تکمیل-ساختمان-های-سرایداری'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه تکمیل ساختمان های سرایداری  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی پروژه تکمیل ساختمان های سرایداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157988/مناقصه-تکمیل-عملیات-اسکلت-فلزی-بتن-ریزی-سقفها--'>مناقصه تکمیل عملیات اسکلت فلزی- بتن ریزی سقفها ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات اسکلت فلزی- بتن ریزی سقفها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158397/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-مسکونی-189-33متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه مسکونی 189.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه مسکونی 189.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158419/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-زیربنا-400-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت کل زیربنا 400 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت کل زیربنا 400 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158442/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-14416-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 14416.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 14416.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158459/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-276-30متر'> مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 276.30متر  / مزایده, مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 276.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158478/مزایده-لودر'>مزایده لودر / مزایده, مزایده لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158515/مزایده-ستونهای-فلزی'>مزایده ستونهای فلزی / مزایده,مزایده ستونهای فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158533/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-سطح-2546-5متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین با سطح 2546.5متر مرحله اول  / مزایده, مزایده یک قطعه زمین با سطح 2546.5متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158556/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-شامل-غرفه-میوه-و-تره-بار--تجدید'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف شامل غرفه میوه و تره بار ...تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف شامل غرفه میوه و تره بار ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158583/مزایده-فروش-منزل-سازمانی-مساحت-عرصه-490متر'>مزایده فروش منزل سازمانی مساحت عرصه 490متر  / مزایده,مزایده فروش منزل سازمانی مساحت عرصه 490متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158605/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158639/مزایده-آپارتمان-مساحت-89-17متر-قدمت-هشت-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 89.17متر قدمت هشت سال / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 89.17متر قدمت هشت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158669/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-88'>مزایده یک دستگاه پراید مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه پراید مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158691/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی-بخش-4-شیراز'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی بخش 4 شیراز  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی بخش 4 شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158723/مزایده-دستگاه-سونوگرافی-میکرودرم-لاغری--'>مزایده دستگاه سونوگرافی، میکرودرم، لاغری... / مزایده, مزایده دستگاه سونوگرافی، میکرودرم، لاغری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158740/مزایده-پلاک-ثبتی-5-الی-ده-فرعی-از-1480-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 5 الی ده فرعی از 1480 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5 الی ده فرعی از 1480 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158761/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-عرصه-496متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت عرصه 496متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت عرصه 496متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158786/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-57-57متر-قدمت-یازده-سال'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 57.57متر قدمت یازده سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 57.57متر قدمت یازده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158809/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1150متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1150متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1150متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158835/مزایده-اقلام-مازاد-و-مستعمل-دستگاه-های-ماشینکاری-کامپیوتر--'>مزایده اقلام مازاد و مستعمل دستگاه های ماشینکاری، کامپیوتر... / مزایده, مزایده اقلام مازاد و مستعمل دستگاه های ماشینکاری، کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158863/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سایپا-مدل-1394'>مزایده یک  دستگاه خودرو سواری سایپا مدل 1394 / مزایده,مزایده یک  دستگاه خودرو سواری سایپا مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158888/مزایده-93-5-سهم-تقریبی-از-487-سهم-از-2500-سهم-سه-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده 93.5  سهم تقریبی از 487 سهم از 2500 سهم سه دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده 93.5  سهم تقریبی از 487 سهم از 2500 سهم سه دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158911/مزایده-واگذاری-مغازه-شماره-32-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مغازه شماره 32 نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری مغازه شماره 32 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158945/مزایده9-باب-واحد-تجاری-و-یک-باب-واحد-خدماتی'>مزایده9 باب واحد تجاری و یک باب واحد خدماتی / آگهی مزایده,مزایده 9 باب واحد تجاری و یک باب واحد خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158979/مزایده-غرفه-های-تجاری-پارک-کودک---'>مزایده غرفه های تجاری پارک کودک .... / مزایده، مزایده غرفه های تجاری پارک کودک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159045/مزایده-پلاک-کاربری-مسکونی-مساحت-کل-40100متر'>مزایده پلاک کاربری مسکونی مساحت کل 40100متر  / مزایده,مزایده پلاک کاربری مسکونی مساحت کل 40100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159104/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-71-8مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.8مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.8مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159207/مزایده-فروش-تعداد-10-پلاک-از-اراضی-شهرک-نگین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 10 پلاک از اراضی شهرک نگین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 10 پلاک از اراضی شهرک نگین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159246/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-معادل-99-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه معادل 99 مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه معادل 99 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159314/مزایده-وانت-دو-کابین-کایرا'>مزایده وانت دو کابین کایرا / مزایده، مزایده وانت دو کابین کایرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159463/مزایده-روغن-های-مستعمل-موجود-در-انبار-نفت'>مزایده روغن های مستعمل موجود در انبار نفت  / مزایده, مزایده روغن های مستعمل موجود در انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157999/استعلام-کیس-رایانه--'>استعلام کیس رایانه ... / استعلام, استعلام کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158010/مناقصه-اجرای-عملیات-جایگزینی-شبکه-کابل-خودنگهدار'>مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158858/مناقصه-اجرای-کفپوش--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کفپوش - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کفپوش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158869/مناقصه-عملیات-احداث-ساختمان-سه-سالن-تخصصی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات احداث ساختمان سه سالن تخصصی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات احداث ساختمان سه سالن تخصصی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158883/استعلام-موضوع-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر-IST-روستایی'>استعلام موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر IST روستایی / استعلام, موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر IST روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158893/استعلام-بتن-آماده-استاندارد-شده--'>استعلام بتن آماده استاندارد شده ... / استعلام, استعلام بتن آماده استاندارد شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158905/استعلام-واگذاری-تهیه-لفاف-به-بخش-خصوصی'>استعلام واگذاری تهیه لفاف به بخش خصوصی / استعلام, واگذاری تهیه لفاف به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158919/تجدید-مناقصه-میزان-3000-متر-مربع-جدول-سنگی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه میزان 3000 متر مربع جدول سنگی  نوبت دوم  / تجدید مناقصه, مناقصه میزان 3000 متر مربع جدول سنگی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158932/استعلام-جمع-آوری-مرسولات'>استعلام جمع آوری مرسولات / استعلام,استعلام جمع آوری مرسولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158940/استعلام-اجرای-امورات-جابجایی-سایت-BTS'>استعلام اجرای امورات جابجایی سایت BTS / استعلام, استعلام اجرای امورات جابجایی سایت BTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158950/استعلام-حفر-کول-گذاری-و-پمپاژ-چاه'>استعلام  حفر، کول گذاری و پمپاژ چاه / استعلام, استعلام  حفر، کول گذاری و پمپاژ چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158961/استعلام-مرمت-و-بازسازی-ساختمان-اداری'>استعلام مرمت و بازسازی ساختمان اداری / استعلام,استعلام مرمت و بازسازی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158969/استعلام-تعمیر-و-اورهال-ماشین-آلات-سنگین-و-نیمه-سنگین'>استعلام تعمیر و اورهال ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین / استعلام, استعلام تعمیر و اورهال ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158982/استعلام-سیستم-گرمایش-موتورخانه--'>استعلام سیستم گرمایش موتورخانه... / استعلام , استعلام سیستم گرمایش موتورخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158990/استعلام-دستگاه-ALL-IN-ONE'>استعلام دستگاه ALL IN ONE  / استعلام, استعلام دستگاه ALL IN ONE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159000/استعلام-پایش-سوخت'>استعلام پایش سوخت  / استعلام, استعلام پایش سوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159009/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام  لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159018/استعلام-نخ-جراحی-مرغوب'>استعلام نخ جراحی مرغوب / استعلام, نخ جراحی مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159028/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159036/استعلام-مانومتر-اکسیژن--'>استعلام مانومتر اکسیژن ... / استعلام, استعلام مانومتر اکسیژن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159046/استعلام-لوله-گذاری-روستای--'>استعلام لوله گذاری روستای... / استعلام, استعلام لوله گذاری روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159054/استعلام-کیت-آزمایشگاهی--'>استعلام کیت آزمایشگاهی... / استعلام, استعلام کیت آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159063/استعلام-دبی-سنج-غیرتماسی-لحظه‌ای'>استعلام دبی سنج غیرتماسی لحظه‌ای / استعلام,استعلام دبی سنج غیرتماسی لحظه‌ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159074/استعلام-مرمت-و-بازسازی-ساختمان-اداری--'>استعلام مرمت و بازسازی ساختمان اداری.... / استعلام,استعلام مرمت و بازسازی ساختمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159083/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159092/استعلام-تجهیزات-ست-نجات'>استعلام تجهیزات ست نجات  / استعلام,استعلام تجهیزات ست نجات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159101/استعلام-تامین-600-کیسه-سیمان'>استعلام تامین 600 کیسه سیمان / استعلام, تامین 600 کیسه سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159110/فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-20000-متر-شبکه-توزیع-و--'>فراخوان  مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 20000 متر شبکه توزیع و... / فراخوان مناقصه,فراخوان  مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 20000 متر شبکه توزیع و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159118/استعلام-عملیات-تسطیح-لیزری-اراضی-روستای--'>استعلام عملیات تسطیح لیزری اراضی روستای ... / استعلام, عملیات تسطیح لیزری اراضی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159127/استعلام-احداث-پل-پلنگ-آزاد'>استعلام  احداث پل پلنگ آزاد  / استعلام, استعلام  احداث پل پلنگ آزاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159136/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-سیستم-یکپارچه-امنیتی'>استعلام خرید و راه اندازی سیستم یکپارچه امنیتی / استعلام, استعلام خرید و راه اندازی سیستم یکپارچه امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159146/استعلام-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مرکزی'>استعلام  راهبری و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی / استعلام,  راهبری و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159155/استعلام-تعداد-50-عدد-یونیت-درام'>استعلام تعداد 50 عدد یونیت درام / استعلام , استعلام تعداد 50 عدد یونیت درام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159163/استعلام-لنز--'>استعلام لنز ... / استعلام , استعلام لنز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159171/استعلام-هویه-و-لوازم-جانبی'>استعلام هویه و لوازم جانبی / استعلام,استعلام هویه و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159179/استعلام-انکوباتور-آزمایشگاهی'>استعلام انکوباتور آزمایشگاهی / استعلام,استعلام انکوباتور آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159187/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام, استعلام  لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159195/استعلام-مرمت-و-بازسازی-ساختمان-اداری'>استعلام مرمت و بازسازی ساختمان اداری / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159205/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ایستگاه'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ایستگاه / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159217/استعلام-ویال-دستگاه-GCMS--'>استعلام ویال دستگاه GCMS... / استعلام, استعلام ویال دستگاه GCMS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159227/استعلام-دستکش-محافظ-معاینه-غیراستریل'>استعلام دستکش محافظ معاینه غیراستریل  / استعلام, استعلام دستکش محافظ معاینه غیراستریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159237/استعلام-تعمیر-گیربکس-بلدوزر'>استعلام تعمیر گیربکس بلدوزر / استعلام ، استعلام تعمیر گیربکس بلدوزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159245/استعلام-فلنج-NW700'>استعلام فلنج NW700  / استعلام , استعلام فلنج NW700 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159255/استعلام-اجرای-احداث-مخزن-زمینی--'>استعلام اجرای احداث مخزن زمینی ... / استعلام, استعلام اجرای احداث مخزن زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158895/استعلام-ایجاد-زیرساخت-گردشگری'>استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری  / استعلام, ایجاد زیرساخت گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158906/فراخوان-مناقصه-3-دستگاه-تلویزیون-LED-کولر-سلولزی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه 3 دستگاه تلویزیون LED، کولر سلولزی ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه 3 دستگاه تلویزیون LED، کولر سلولزی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158920/استعلام-بهسازی-چشمه-و-ساخت-سکو-و-اتاقک-محافظ'>استعلام بهسازی چشمه و ساخت سکو و اتاقک محافظ / استعلام,استعلام بهسازی چشمه و ساخت سکو و اتاقک محافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158933/مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع-و-احداث-مخزن-ذخیره-آب'>مناقصه لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن ذخیره آب / آگهی مناقصه, مناقصه لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158941/استعلام-جمع-آوری-مرسولات-پستی'>استعلام جمع آوری مرسولات پستی / استعلام, جمع آوری مرسولات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158951/استعلام-نوکوبی-گاردیل'>استعلام نوکوبی گاردیل / استعلام, استعلام نوکوبی گاردیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158962/استعلام-انتخاب-پیمانکار-جهت-نگهداری-دستگاه-پکیج'>استعلام انتخاب پیمانکار جهت نگهداری دستگاه پکیج / استعلام, استعلام انتخاب پیمانکار جهت نگهداری دستگاه پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158970/استعلام-باتری-سیلد'>استعلام باتری سیلد / استعلام, استعلام باتری سیلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158983/استعلام-طرح-کابل-سرقتی--'>استعلام طرح کابل سرقتی ... / استعلام, استعلام طرح کابل سرقتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158992/استعلام-جک-دو-ستونه-برقی-هیدرولیکی'>استعلام جک دو ستونه برقی هیدرولیکی / استعلام , استعلام جک دو ستونه برقی هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159001/استعلام-خرید-تجهیزات-فرمانداری'>استعلام خرید تجهیزات فرمانداری / استعلام, خرید تجهیزات فرمانداری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159010/استعلام-تانکر-سمپاش'>استعلام تانکر سمپاش / استعلام, استعلام تانکر سمپاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159020/استعلام-تکمیل-سالن-وزنه-برداری'>استعلام تکمیل سالن وزنه برداری / استعلام, استعلام تکمیل سالن وزنه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159029/استعلام-نوکنی-و-پلاته-گذاری-و-لایروبی-قنات'>استعلام نوکنی و پلاته گذاری و لایروبی قنات / استعلام, استعلام نوکنی و پلاته گذاری و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159038/استعلام-ساخت-استخر-ذخیره-آب'>استعلام ساخت استخر ذخیره آب / استعلام, استعلام ساخت استخر ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159047/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه-و-راه-اندازی'>استعلام خرید تجهیزات شبکه و راه اندازی  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات شبکه و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159055/استعلام-فاز-دو-لوله-گذاری-روستای--'>استعلام فاز دو لوله گذاری روستای... / استعلام, استعلام فاز دو لوله گذاری روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159065/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-فرسوده-آب-شهر'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه فرسوده آب شهر / استعلام, استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه فرسوده آب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159075/استعلام-کیس-مانیتور-و-لب-تاپ'>استعلام کیس.مانیتور و لب تاپ / استعلام, کیس.مانیتور و لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159084/استعلام-بازسازی-و-ساخت-قطعات-و-تعمیر-و-اصلاح-مدارات--'>استعلام بازسازی و ساخت قطعات و تعمیر و اصلاح مدارات ... / استعلام , استعلام بازسازی و ساخت قطعات و تعمیر و اصلاح مدارات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159093/استعلام-دستگاه-فرز--'>استعلام دستگاه فرز... / استعلام, استعلام دستگاه فرز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159102/استعلام-تامین-150-کیلوگرم-نایلون-عریض-به-عرض-6-متر'>استعلام تامین 150 کیلوگرم نایلون عریض به عرض 6 متر / استعلام,استعلام تامین 150 کیلوگرم نایلون عریض به عرض 6 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159111/استعلام-بهسازی-و-اصلاح-مسیر-تفریحی--'>استعلام بهسازی و اصلاح مسیر تفریحی... / استعلام, استعلام بهسازی و اصلاح مسیر تفریحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159119/استعلام-اجرای-تعمیرات'>استعلام اجرای تعمیرات / استعلام, استعلام اجرای تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159129/استعلام-خرید-تجهیزات-اتاق-فرماندار'>استعلام خرید تجهیزات اتاق فرماندار / استعلام, خرید تجهیزات اتاق فرماندار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159137/استعلام-آسفالت-محوطه-مرکز-خرید-گندم'>استعلام آسفالت محوطه مرکز خرید گندم / استعلام, استعلام آسفالت محوطه مرکز خرید گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159147/استعلام-کامپیوتر-شخصی'>استعلام کامپیوتر شخصی / استعلام,استعلام کامپیوتر شخصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159156/استعلام-گاید-وایر-آنژیوپلاستی-0-014-مدل-BMW-و-PILOT-50'>استعلام گاید وایر آنژیوپلاستی 0.014 مدل BMW و PILOT 50 / استعلام, گاید وایر آنژیوپلاستی 0.014 مدل BMW و PILOT 50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159164/استعلام-تهیه-و-نصب-یک-دستگاه-بالابر'>استعلام تهیه و نصب یک دستگاه بالابر  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب یک دستگاه بالابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159172/استعلام-تامین-برق'>استعلام تامین برق  / استعلام, تامین برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159180/استعلام-هیتروهمزن-مغناطیسی-تک-خانه'>استعلام  هیتروهمزن مغناطیسی تک خانه / استعلام,استعلام  هیتروهمزن مغناطیسی تک خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159188/استعلام-تیغ-کشی-و-مرمت-راههای-ییلاقی'>استعلام تیغ کشی و مرمت راههای ییلاقی  / استعلام , استعلام تیغ کشی و مرمت راههای ییلاقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159197/استعلام-اتصالات-بشاگرد'>استعلام  اتصالات بشاگرد  / استعلام, اتصالات بشاگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159206/استعلام-رادیاتور-فولادی-تخت-پانلی--'>استعلام رادیاتور فولادی تخت پانلی... / استعلام , استعلام رادیاتور فولادی تخت پانلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159218/استعلام-اتصالات-پارسیان'>استعلام اتصالات پارسیان / استعلام,استعلام اتصالات پارسیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159228/مناقصه-اجرای-چمن-طبیعی-پیست-دوومیدانی'>مناقصه اجرای چمن طبیعی پیست دوومیدانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای چمن طبیعی پیست دوومیدانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159238/استعلام-صندلی-چرخ-دار'>استعلام صندلی چرخ دار  / استعلام , استعلام صندلی چرخ دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159247/استعلام-چمن--'>استعلام چمن ... / استعلام , استعلام چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159256/استعلام-اسیلویسکوپ'>استعلام اسیلویسکوپ / استعلام, اسیلویسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159268/استعلام-520-متر-کابل-20-کیلوولت-آلومینیومی'>استعلام 520 متر کابل 20 کیلوولت آلومینیومی  / استعلام,استعلام 520 متر کابل 20 کیلوولت آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159276/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع-خدماتی-رفاهی--'>استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی ... / استعلام, استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158021/مناقصه-پروژه-تهیه-تدوین-و-تصویب-برنامه-راهبری--عملیاتی-شهر--تجدید'>مناقصه پروژه تهیه، تدوین و تصویب برنامه راهبری - عملیاتی شهر ...تجدید  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه پروژه تهیه، تدوین و تصویب برنامه راهبری - عملیاتی شهر ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158031/فراخوان-مناقصه-احداث-پروژه-خط-انتقال-گاز-10-اینچ'>فراخوان مناقصه احداث پروژه خط انتقال گاز 10 اینچ  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث پروژه خط انتقال گاز 10 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158041/مناقصه-تعویض-و-نصب-مجدد-جرثقیل-سالن-بیلت-یار'>مناقصه تعویض و نصب مجدد جرثقیل سالن بیلت یار / مناقصه عمومی, مناقصه تعویض و نصب مجدد جرثقیل سالن بیلت یار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158049/استعلام-ترویج-کشاورزی--'>استعلام ترویج کشاورزی ... / استعلام , استعلام ترویج کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158058/مناقصه-خرید-لوله-upvc'>مناقصه خرید لوله upvc  / مناقصه , مناقصه خرید لوله upvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158072/مناقصه-باطری-نیکل-کادیوم-نوبت-دوم'>مناقصه باطری نیکل کادیوم نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه باطری نیکل کادیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158086/استعلام-الکلایزر'>استعلام الکلایزر / استعلام,استعلام الکلایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158098/استعلام-ادوات-هواشناسی--'>استعلام ادوات هواشناسی ... / استعلام , استعلام ادوات هواشناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158110/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158120/استعلام-دستگاه-تراش'>استعلام دستگاه تراش / استعلام,استعلام دستگاه تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158132/مناقصه-تکمیل-ساحل-سازی'>مناقصه تکمیل ساحل سازی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساحل سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158142/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-مالی-و-حسابداری'>فراخوان مناقصه انجام خدمات مالی و حسابداری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات مالی و حسابداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158154/فراخوان-رفع-نواقصات-و-سپس-ایجاد-رستوران-سنتی--نوبت-دوم'>فراخوان رفع نواقصات و سپس ایجاد رستوران سنتی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری,فراخوان رفع نواقصات و سپس ایجاد رستوران سنتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158166/استعلام-آموزش-ها'>استعلام آموزش ها / استعلام,استعلام آموزش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158175/استعلام-برق-رسانی-پاسگاه-مرزی--'>استعلام برق رسانی پاسگاه مرزی... / استعلام, استعلام برق رسانی پاسگاه مرزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158186/فراخوان-مناقصه-PARTS-FOR-ELECTROMACH-BARRIER-RELAY--'>فراخوان مناقصه PARTS FOR ELECTROMACH BARRIER RELAY ... / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه PARTS FOR ELECTROMACH BARRIER RELAY ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158196/استعلام-خرید-لوله-گاز-فلزی'>استعلام  خرید لوله گاز فلزی  / استعلام, خرید لوله گاز فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158212/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-و-نصب-تابلوهای-ترافیکی-و-هدایت-مسیر'>اصلاحیه مناقصه تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی و هدایت مسیر   / آگهی اصلاحیه مناقصه, اصلاحیه مناقصه تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی و هدایت مسیر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158225/استعلام-زانو-20-یکسر-بریج-سبز'>استعلام زانو 20 یکسر بریج سبز  / استعلام , استعلام زانو 20 یکسر بریج سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158238/استعلام-دستگاه-جوش-و---'>استعلام دستگاه جوش و .... / استعلام, دستگاه جوش و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158249/استعلام-صندلی-گردان-کارمندی'>استعلام صندلی گردان کارمندی / استعلام,استعلام صندلی گردان کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158259/استعلام-اجرای-جوی-نهری-روستا--'>استعلام اجرای جوی نهری روستا... / استعلام, استعلام اجرای جوی نهری روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158268/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-راهبری-و-نگهداشت-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز'>مناقصه خدمات پشتیبانی، راهبری و نگهداشت تاسیسات تقویت فشار گاز / مناقصه, مناقصه خدمات پشتیبانی، راهبری و نگهداشت تاسیسات تقویت فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158282/استعلام-مبدل-نیرو-پیزوالکتریک-و-تقویت-کننده-سیگنال'>استعلام مبدل نیرو پیزوالکتریک و تقویت کننده سیگنال  / استعلام, مبدل نیرو پیزوالکتریک و تقویت کننده سیگنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158295/مناقصه-همسان-سازی-پیاده-رو-خیابان-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان نوبت اول چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158305/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158316/استعلام-کفش-چرم'>استعلام کفش چرم / استعلام,استعلام کفش چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158327/استعلام-عملیات-ساماندهی-و-کنترل-چرای-دام--'>استعلام  عملیات ساماندهی و کنترل چرای دام  .. / استعلام, عملیات ساماندهی و کنترل چرای دام  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158338/فراخوان-راه-اندازی-سیستم-مدیریت-فرآیند-کسب-و-کار-BPMS'>فراخوان راه اندازی سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار BPMS / آگهی فراخوان,فراخوان راه اندازی سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار BPMS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158351/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-ماشین-آلات-سنگین--'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین ماشین آلات سنگین... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه و تامین ماشین آلات سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158366/تجدید-مناقصه-عملیات-خشکه-چینی-معابر-و-پیاده-روهای-سطح-شهر'>تجدید مناقصه عملیات خشکه چینی معابر و پیاده روهای سطح شهر / تجدید مناقصه عملیات خشکه چینی معابر و پیاده روهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158377/فراخوان-دریافت-طراحی-آثار-حجمی-و-مجسمه-شهری-با-موضوع-انتظار'>فراخوان دریافت طراحی آثار حجمی و مجسمه شهری با موضوع انتظار / فراخوان, فراخوان دریافت طراحی آثار حجمی و مجسمه شهری با موضوع انتظار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158391/فراخوان-مناقصه-عمومی-حمل-گاز-LPG'>فراخوان مناقصه عمومی حمل گاز LPG / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی حمل گاز LPG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158402/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-بالابر-هیدرولیک-48-متری'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه بالابر هیدرولیک 48 متری / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه بالابر هیدرولیک 48 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158416/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی  / مناقصه ,  مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158428/فراخوان-تجدید-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-به-عهده-پیمانکار----نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی به عهده پیمانکار ... - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان تجدید مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی به عهده پیمانکار ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159284/استعلام-تیپ-و-سایر-اقلام-مربوطه'>استعلام تیپ و سایر اقلام مربوطه / استعلام,استعلام تیپ و سایر اقلام مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159292/استعلام-ساخت-تابلوهای-برقی--'>استعلام ساخت تابلوهای برقی... / استعلام, استعلام ساخت تابلوهای برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159300/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه-و--'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه و ...  / استعلام , استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159309/استعلام-صندلی-SM909-گردان-و--'>استعلام صندلی SM909 گردان و ... / استعلام, استعلام صندلی SM909 گردان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159319/استعلام-مرمت-نای-تاریخی'>استعلام مرمت نای تاریخی  / استعلام, استعلام  مرمت نای تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159328/استعلام-قیمت-پروژه-جدول-هدایت-آب-های-سطحی'> استعلام قیمت پروژه جدول هدایت آب های سطحی  /  استعلام, قیمت پروژه جدول هدایت آب های سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159336/استعلام-دستگاه-برقگیر-10-کیلو-آمپر'>استعلام دستگاه برقگیر 10 کیلو آمپر  / استعلام , استعلام دستگاه برقگیر 10 کیلو آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159344/استعلام-نگهداری-و-تعمیرات-منصوبات-ارتباطی-اداره-کل-و-زندان'>استعلام نگهداری و تعمیرات منصوبات ارتباطی اداره کل و زندان / استعلام,استعلام نگهداری و تعمیرات منصوبات ارتباطی اداره کل و زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159352/استعلام-کویل--پکینگ-جهت-کولینگ-تاور'>استعلام کویل ، پکینگ جهت کولینگ تاور / استعلام , استعلام کویل ، پکینگ جهت کولینگ تاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159360/استعلام-ظروف-گیاهی-یک-بار-مصرف'>استعلام  ظروف گیاهی یک بار مصرف  / استعلام, ظروف گیاهی یک بار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159369/استعلام-کارتریج-مشکی-2108-(مخصوص-ماشین-چاپ)'>استعلام کارتریج مشکی 2108 (مخصوص ماشین چاپ) / استعلام, کارتریج مشکی 2108 (مخصوص ماشین چاپ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159378/استعلام-حفاری-در-عمق'>استعلام حفاری در عمق  / استعلام , استعلام حفاری در عمق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159388/استعلام-ست-لنت-ترمز-فوق-لنت-ترمز-اضطراری-و--'>استعلام ست لنت ترمز/ فوق لنت ترمز اضطراری و ... / استعلام, استعلام ست لنت ترمز/ فوق لنت ترمز اضطراری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159396/استعلام-دستگاه-آمپلی-فایر-300-وات-و-بلندگو'>استعلام دستگاه آمپلی فایر 300 وات و بلندگو / استعلام,استعلام دستگاه آمپلی فایر 300 وات و بلندگو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159404/استعلام-دستگاه-نصب-قطعات-الکترونیکی--'>استعلام دستگاه نصب قطعات الکترونیکی ... / استعلام , استعلام دستگاه نصب قطعات الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159412/استعلام-ساخت-آب-انبار-زمینی-32000-لیتری'>استعلام ساخت آب انبار زمینی 32000 لیتری  / استعلام , استعلام ساخت آب انبار زمینی 32000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159420/استعلام-ضربه-گیر'>استعلام ضربه گیر  / استعلام, استعلام ضربه گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159428/استعلام-تهیه-موادغذایی-و-خوراکی-نیاز-آشپزخانه-و-نیازهای-خوراکی-جاری'>استعلام تهیه موادغذایی و خوراکی نیاز آشپزخانه و نیازهای خوراکی جاری / استعلام,استعلام تهیه موادغذایی و خوراکی نیاز آشپزخانه و نیازهای خوراکی جاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159436/استعلام-7-عدد-میکروفون-مدل-sh--550DC-و-2-عدد-تقویت-کننده--'>استعلام 7 عدد میکروفون مدل sh - 550DC و 2 عدد تقویت کننده .. / استعلام ,استعلام 7 عدد میکروفون مدل sh - 550DC و 2 عدد تقویت کننده ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159445/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی / استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159453/مناقصه-خرید-stud-bolts'>مناقصه خرید stud bolts / مناقصه خرید stud bolts</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159462/استعلام-پره-رادیاتور--'>استعلام پره رادیاتور... / استعلام, استعلام پره رادیاتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159471/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی / استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159479/استعلام-مشعل-تک-سوز-ایران-رادیاتور'>استعلام مشعل تک سوز ایران رادیاتور  / استعلام, مشعل تک سوز ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159487/استعلام-بلوک-هیدرولیکی'>استعلام بلوک هیدرولیکی / استعلام ,استعلام بلوک هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159495/استعلام-الکترو-آند'>استعلام الکترو آند  / استعلام الکترو آند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159503/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر--'>استعلام تجهیزات کامپیوتر ... / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159512/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-مدرسه-6-کلاسه'>مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه  / مناقصه , مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159520/مناقصه-حفاری-یک-حلقه-چاه-به-روش-روتاری'>مناقصه حفاری یک حلقه چاه به روش روتاری  / مناقصه, مناقصه حفاری یک حلقه چاه به روش روتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159528/مناقصه-خرید-مفتولهای-فنری'>مناقصه خرید مفتولهای فنری / مناقصه خرید مفتولهای فنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159537/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه  پروژه آبرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159547/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی--'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159555/استعلام-انجام-عملیات-اصلاح'>استعلام انجام عملیات اصلاح / استعلام,استعلام انجام عملیات اصلاح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159563/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-NATIONAL-ROTARY-TRANSMISSION-MODEL-C--700'>مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL ROTARY TRANSMISSION MODEL C - 700  / مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL ROTARY TRANSMISSION MODEL C - 700 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159572/مناقصه-دو-مرحله-ای-خدمات-مالی-و-حسابداری'>مناقصه دو مرحله ای خدمات مالی و حسابداری  / مناقصه , مناقصه دو مرحله ای خدمات مالی و حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159580/استعلام-تامین-امنیت-پست'>استعلام  تامین امنیت پست / استعلام,  تامین امنیت پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159588/استعلام-تهیه-و-اجرای-قیرپاشی-آسفالت-و-تک-لبه-گذاری-و-تعویض-لامپ--'>استعلام تهیه و اجرای قیرپاشی، آسفالت و تک لبه گذاری و تعویض لامپ ... / استعلام, تهیه و اجرای قیرپاشی، آسفالت و تک لبه گذاری و تعویض لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159598/استعلام-آب--'>استعلام آب ... / استعلام , استعلام آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159606/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158441/فراخوان-خدمات-حجمی'>فراخوان خدمات حجمی / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان خدمات حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158455/فراخوان-مناقصه-تعمیر-اساسی-واحدهای-بهره-برداری-گچساران-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه تعمیر اساسی واحدهای بهره برداری گچساران  (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیر اساسی واحدهای بهره برداری گچساران (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158469/تجدید-فراخوان-امور-خدمات-نقلیه'>تجدید فراخوان امور خدمات نقلیه / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  امور خدمات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158482/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-گریتینگ'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی خرید گریتینگ  / اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی خرید گریتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158492/استعلام-درخواست-نرم-افزار-مدیریت-ارتباط-با-مشتری--'>استعلام درخواست نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری... / استعلام, استعلام درخواست نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158502/مناقصه-مربوط-انجام-خدمات-امور-تولید-نفت-و-گاز'>مناقصه مربوط انجام خدمات امور تولید نفت و گاز  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مربوط انجام خدمات امور تولید نفت و گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158512/فراخوان-مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-و-احداث-و-تجهیز'>فراخوان مناقصه عملیات لوله گذاری و احداث و تجهیز / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات لوله گذاری و احداث و تجهیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158527/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-سرور-یک-دستگاه-ذخیره-ساز-و-مازول-فایروال'>مناقصه خرید دو دستگاه سرور یک دستگاه ذخیره ساز و مازول فایروال / مناقصه, مناقصه خرید دو دستگاه سرور یک دستگاه ذخیره ساز و مازول فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158538/استعلام-سوراخ-کن-و-منگنه--'>استعلام سوراخ کن و منگنه ... / استعلام,استعلام سوراخ کن و منگنه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158553/استعلام-ست-کامل-ساختمان-هوشمند'>استعلام ست کامل ساختمان هوشمند / استعلام ,استعلام ست کامل ساختمان هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158566/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-نیروی-انسانی-97-3-9'>مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی  97.3.9 / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی 97.3.9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158576/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158586/مناقصه-عمومی-بخشی-از-امورات-نقلیه-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی بخشی از امورات نقلیه (نوبت دوم) / مناقصه عمومی ، مناقصه بخشی از امورات نقلیه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158599/استعلام-اجرای-محوطه-سازی'>استعلام  اجرای محوطه سازی  / استعلام, اجرای محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158611/فراخوان-احداث-استخر-دانش-آموزی-نوبت-دوم'>فراخوان احداث استخر دانش آموزی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان احداث استخر دانش آموزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158622/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-در-ستاد-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی در ستاد نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات پشتیبانی در ستاد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158631/استعلام-سرعت-گیر--'>استعلام سرعت گیر ... / استعلام , استعلام سرعت گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158644/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید لوله چدن داکتیل  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158652/مناقصه-سیم-روکشدار-آلومینیومی--'>مناقصه سیم روکشدار آلومینیومی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سیم روکشدار آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158665/فراخوان-اجرای-کانال-آبیاری-عمومی-تزنگ'>فراخوان اجرای کانال آبیاری عمومی تزنگ / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای کانال آبیاری عمومی تزنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158675/استعلام-خط-کشی-سرد-راه-های-روستایی'>استعلام  خط کشی سرد راه های روستایی / استعلام, خط کشی سرد راه های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158689/مناقصه-سفارش-خرید-غذا'>مناقصه سفارش خرید غذا / مناقصه عمومی, مناقصه سفارش خرید غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158699/فراخوان-اجرای-کانال-آبیاری-عمومی-منال'>فراخوان اجرای کانال آبیاری عمومی منال  / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای کانال آبیاری عمومی منال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158711/مناقصه-صدور-بیمه-نامه-تکمیل-درمان-نوبت-دوم'>مناقصه صدور بیمه نامه تکمیل درمان نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه صدور بیمه نامه تکمیل درمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158720/استعلام-اجرای-برق-رسانی'>استعلام اجرای برق رسانی  / استعلام, اجرای برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158736/مناقصه-احداث-نهر-سرپوشیده-و-جوی-وسط-جاده-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه احداث نهر سرپوشیده و جوی وسط جاده نوبت اول- چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث نهر سرپوشیده و جوی وسط جاده نوبت اول- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158749/استعلام-پروژه-احداث-دیواره-سنگنوردی-مصنوعی'>استعلام پروژه احداث دیواره سنگنوردی مصنوعی / استعلام,استعلام پروژه احداث دیواره سنگنوردی مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158763/استعلام-جمع-آوری--تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری ، تصفیه و تامین آب  / استعلام جمع آوری ، تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158774/استعلام-​احداث-خط-انتقال'>استعلام ​احداث خط انتقال  / استعلام ​احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158785/استعلام-مودم-APN'>استعلام مودم APN / استعلام, مودم APN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158797/استعلام-مانیتور-مادربرد-سی-پی-یو-دو-عدد-رم'>استعلام مانیتور، مادربرد، سی پی یو، دو عدد رم  / استعلام, مانیتور، مادربرد، سی پی یو، دو عدد رم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158810/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158821/مناقصه-خرید-پایه-های-تلسکوپی-با-کراس-آرم-عایقی-مقره-و-یراق-آلات-و-احداث-فونداسیون'>مناقصه خرید پایه های تلسکوپی با کراس آرم عایقی، مقره و یراق آلات و احداث فونداسیون / مناقصه, مناقصه خرید پایه های تلسکوپی با کراس آرم عایقی، مقره و یراق آلات و احداث فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158832/استعلام-تعمیر-دو-واحد-ساختمان'>استعلام تعمیر دو واحد ساختمان  / استعلام ,استعلام تعمیر دو واحد ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158844/مناقصه-عملیات-ساخت-پروژه-های-36-واحدی-مسکونی'>مناقصه عملیات ساخت پروژه های 36 واحدی مسکونی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساخت پروژه های 36 واحدی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158856/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی...تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158885/فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-آموزشگاه-سه-کلاسه'>فراخوان مناقصه عمومی تکمیل آموزشگاه سه کلاسه / فراخوان مناقصه عمومی تکمیل آموزشگاه سه کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158896/مناقصه-طراحی-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-9-دستگاه-فیدر---نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، خرید و نصب و راه اندازی 9 دستگاه فیدر ....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه طراحی، خرید و نصب و راه اندازی 9 دستگاه فیدر .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158908/استعلام-تلفن-بی-سیم--'>استعلام تلفن بی سیم ... / استعلام, استعلام تلفن بی سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158921/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت  / استعلام,استعلام مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158934/استعلام-ساخت-و-طراحی-تابلو-استیل-با-زمینه-چوب'>استعلام ساخت و طراحی تابلو استیل با زمینه چوب / استعلام, استعلام  ساخت و طراحی تابلو استیل با زمینه چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158942/استعلام-خرید-دوربین-نظارتی--'>استعلام خرید دوربین نظارتی ... / استعلام, استعلام خرید دوربین نظارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158952/استعلام-ماشین-خراطی'>استعلام ماشین خراطی / استعلام, ماشین خراطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158963/استعلام-کابینت-باتریUPS'>استعلام کابینت باتریUPS   / استعلام,استعلام کابینت باتریUPS  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158973/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام, استعلام شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158984/استعلام-ویدیو-وال'>استعلام ویدیو وال / استعلام , استعلام ویدیو وال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158993/استعلام-مالتی-پلکس-خودرو--'>استعلام مالتی پلکس خودرو... / استعلام, استعلام مالتی پلکس خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159002/استعلام-خرید-قرص-فسفید-منیزیم'>استعلام خرید قرص فسفید منیزیم / استعلام, استعلام خرید قرص فسفید منیزیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159011/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام, استعلام تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159021/استعلام-تامین-لوازم-اداری--'>استعلام تامین لوازم اداری... / استعلام, استعلام تامین لوازم اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159030/استعلام-دستگاه-وارمر-خون-جهت-آزمایشگاه'>استعلام دستگاه وارمر خون جهت آزمایشگاه / استعلام,استعلام دستگاه وارمر خون جهت آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159039/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت  / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159048/استعلام-استنت-دارویی-resolute-integrity'>استعلام  استنت دارویی resolute integrity / استعلام,  استنت دارویی resolute integrity</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159056/استعلام-اتو-برقی'>استعلام اتو برقی / استعلام , استعلام اتو برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159066/استعلام-تشک-فنری-90-2-(متر)--'>استعلام  تشک فنری 90*2 (متر)... / استعلام, استعلام  تشک فنری 90*2 (متر)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159076/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق'>استعلام خرید و نصب تجهیزات سیستم اعلان و  اطفاء حریق / استعلام , استعلام خرید و نصب تجهیزات سیستم اعلان و  اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159085/استعلام-مرغ'>استعلام مرغ  / استعلام, مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159095/استعلام-گایدوایر-آنژیوپلاستی--'>استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی... / استعلام, استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159103/استعلام-طراحی-کلیه-فازها'>استعلام  طراحی کلیه فازها  / استعلام, استعلام  طراحی کلیه فازها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159112/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام,استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159120/استعلام-واگذاری-خدمات-خودرویی--'>استعلام واگذاری خدمات خودرویی... / استعلام, استعلام واگذاری خدمات خودرویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159130/استعلام-مرمت-و-بازسازی-ساختمان-اداری'>استعلام مرمت و بازسازی ساختمان اداری  / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159138/استعلام-روتر--'>استعلام روتر ... / استعلام ,استعلام روتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159148/استعلام-خرید-یو-پی-اس'>استعلام  خرید یو پی اس / استعلام , استعلام خرید یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159157/استعلام-برج-خنک-کننده-فایبرگلاس'>استعلام برج خنک کننده فایبرگلاس / استعلام,استعلام برج خنک کننده فایبرگلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159165/استعلام-لنز-هیدروفیوبیک'>استعلام لنز هیدروفیوبیک / استعلام,استعلام لنز هیدروفیوبیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159173/استعلام-مخزن-آماده-پلی-اتلین'>استعلام  مخزن آماده پلی اتلین / استعلام , استعلام  مخزن آماده پلی اتلین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159181/استعلام-ساخت-آبخوری-مدرسه'>استعلام ساخت آبخوری مدرسه / استعلام, ساخت آبخوری مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159189/استعلام-اجرای-طرح-دوربین--'>استعلام اجرای طرح دوربین... / استعلام, استعلام اجرای طرح دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159198/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام,استعلام یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159208/استعلام-فعالیت-های-اجتماعی-پایگاه---'>استعلام فعالیت های اجتماعی پایگاه  .... / استعلام, فعالیت های اجتماعی پایگاه  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159219/استعلام-خرید-لوازم-الکتریکی'>استعلام خرید لوازم الکتریکی  / استعلام , استعلام خرید لوازم الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159229/استعلام-تکمیل-پروژه-پایگاه-امداد-و-نجات-جاده-ای'>استعلام تکمیل پروژه پایگاه امداد و نجات جاده ای  / استعلام, تکمیل پروژه پایگاه امداد و نجات جاده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159239/استعلام-پروژه-احداث-دیواره-سنگنوردی-مصنوعی'>استعلام پروژه احداث دیواره سنگنوردی مصنوعی / استعلام, پروژه احداث دیواره سنگنوردی مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159248/استعلام-دیوارچینی-همراه-با-نازک-کاری-و-لوله-کشی-گاز'>استعلام دیوارچینی همراه با نازک کاری و لوله کشی گاز  / استعلام دیوارچینی همراه با نازک کاری و لوله کشی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159260/استعلام-ساخت-سکو-و-اتاقک-محافظ-و-نصب-منبع-ذخیره-آب---'>استعلام ساخت سکو و اتاقک محافظ و نصب منبع ذخیره آب .... / استعلام , استعلام ساخت سکو و اتاقک محافظ و نصب منبع ذخیره آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159269/استعلام-جمع-آوری-مرسولات-پستی'>استعلام جمع آوری مرسولات پستی  / استعلام,استعلام جمع آوری مرسولات پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159277/استعلام-اجرای-کامل-کتابخانه-تخصصی--'>استعلام اجرای کامل کتابخانه تخصصی ... / استعلام,اجرای کامل کتابخانه تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159285/استعلام-پمپ-و-موتورآلات'>استعلام  پمپ و موتورآلات / استعلام, پمپ و موتورآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159293/استعلام-خرید-تابلوی-راهنمای-مسیر'>استعلام خرید تابلوی راهنمای مسیر  / استعلام , استعلام خرید تابلوی راهنمای مسیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159301/استعلام-فانکشن-ژنراتور'>استعلام فانکشن ژنراتور / استعلام,استعلام فانکشن ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158922/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام, باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158935/استعلام-خرید-تجهیزات-فرمانداری---'>استعلام خرید تجهیزات فرمانداری  ... / استعلام, خرید تجهیزات فرمانداری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158943/مناقصه-خدمات-شهری-جمع-آوری-زباله-و--'>مناقصه خدمات شهری جمع آوری زباله و ... / مناقصه , مناقصه خدمات شهری جمع آوری زباله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158955/استعلام-تکمیل-پایگاههای--'>استعلام تکمیل پایگاههای ... / استعلام, استعلام تکمیل پایگاههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158964/استعلام-سوند-معده'>استعلام سوند معده / استعلام, سوند معده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158974/استعلام-نقشه-برداری'>استعلام نقشه برداری / استعلام , استعلام نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158985/استعلام-سوند-فولی-سه-راهی'>استعلام سوند فولی سه راهی  / استعلام, سوند فولی سه راهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158994/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا  / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159003/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام, استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159012/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159022/استعلام-اجاره-8-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-94--'>استعلام اجاره 8 دستگاه خودرو سمند مدل 94 ... / استعلام , استعلام اجاره 8 دستگاه خودرو سمند مدل 94 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159031/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید انتقال و توزیع برق  / استعلام , استعلام تولید انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159040/استعلام-کیسه-زباله-درجه-یک'>استعلام کیسه زباله درجه یک / استعلام, کیسه زباله درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159049/استعلام-واگذاری-فعالیت-های-امور-حفاظتی-و-نگهبانی'>استعلام واگذاری فعالیت  های امور حفاظتی و نگهبانی / استعلام,استعلام واگذاری فعالیت  های امور حفاظتی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159057/استعلام-ریبون-آنی-کارت'>استعلام ریبون آنی کارت  / استعلام,استعلام ریبون آنی کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159067/استعلام-پایه-سیمانی-400-کاربرد-تیر-برق'>استعلام پایه سیمانی 400 کاربرد تیر برق  / استعلام,استعلام پایه سیمانی 400 کاربرد تیر برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159078/استعلام-مرمت-و-بازسازی-ساختمان-اداری'>استعلام مرمت و بازسازی ساختمان اداری / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159086/استعلام-لکه-گیری-و-چاله-پرکنی'>استعلام لکه گیری و چاله پرکنی  / استعلام, استعلام لکه گیری و چاله پرکنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159096/استعلام-فولدر-کاغذی'>استعلام فولدر کاغذی / استعلام, استعلام فولدر کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159105/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام , استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159113/استعلام-خرید-میله-گرد-و-ماسه'>استعلام خرید میله گرد و ماسه  / استعلام , استعلام خرید میله گرد وماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159122/استعلام-رادیو-4-کاناله-پورت-با-برد-5-کیلومتر'>استعلام رادیو 4 کاناله پورت با برد 5 کیلومتر  / استعلام ,استعلام رادیو 4 کاناله پورت با برد 5 کیلومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159131/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام , استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159140/استعلام-نوک-سمپلر-فیلتردار'>استعلام نوک سمپلر فیلتردار / استعلام، استعلام نوک سمپلر فیلتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159149/استعلام-سم-پاش-تراکتور-400-تا-600-لیتری'>استعلام سم پاش تراکتور 400 تا 600 لیتری  / استعلام,استعلام سم پاش تراکتور 400 تا 600 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159158/مناقصه-عملیات-استخراج-و-فروش-زغالسنگ-خام-از-معدن--'>مناقصه عملیات استخراج و فروش زغالسنگ خام از معدن... / مناقصه, مناقصه عملیات استخراج و فروش زغالسنگ خام از معدن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159166/مناقصه-اجرای-6000-متر-مربع-آسفالت-معابر-روستا---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 6000 متر مربع  آسفالت معابر روستا...- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای 6000 متر مربع  آسفالت معابر روستا...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159174/فراخوان-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-و-نظافتی'>فراخوان واگذاری خدمات پشتیبانی و نظافتی / مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری خدمات پشتیبانی و نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159182/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام  مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, استعلام  مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159190/استعلام-عملیات-اجرایی-لایروبی-نوکنی-و-لوله-گذاری-قنات--'>استعلام عملیات اجرایی لایروبی، نوکنی و لوله گذاری قنات ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی لایروبی، نوکنی و لوله گذاری قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159199/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-(خرید-اقلام-برق-)'>استعلام تکمیل و تجهیز (خرید اقلام برق )  / استعلام,استعلام تکمیل و تجهیز (خرید اقلام برق ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159210/استعلام-مرمت-و-بازسازی-ساختمان-اداری'>استعلام مرمت و بازسازی ساختمان اداری  / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159220/استعلام-کابل-خاکی-و---'>استعلام کابل خاکی و .... / استعلام ,استعلام کابل خاکی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159230/استعلام-خرید-تجهیزات-اتاق-سرور-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام  خرید تجهیزات اتاق سرور و نصب و راه اندازی  / استعلام, خرید تجهیزات اتاق سرور و نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159240/استعلام-امور-خدماتی'>استعلام امور خدماتی  / استعلام,استعلام امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159249/استعلام-رایانه-9-دستگاه'>استعلام رایانه 9 دستگاه / استعلام, استعلام رایانه 9 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159261/استعلام-طبخ-غذا'>استعلام طبخ غذا  / استعلام , استعلام طبخ غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159270/استعلام-ساخت-و-نصب-حروف-چلنیوم-تابلوی-سردرب'>استعلام ساخت و نصب حروف چلنیوم تابلوی سردرب / استعلام ,استعلام ساخت و نصب حروف چلنیوم تابلوی سردرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159278/استعلام-کانکس-موتورخانه'>استعلام کانکس موتورخانه  / استعلام, کانکس موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159286/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی--'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی ... / استعلام , استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159294/استعلام-اینترنت--'>استعلام اینترنت ... / استعلام , استعلام اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159302/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق  / استعلام , تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159311/استعلام-خرید-و-تحویل-یک-دستگاه-پکیج-یونیت'>استعلام خرید و تحویل یک دستگاه پکیج یونیت / استعلام, خرید و تحویل یک دستگاه پکیج یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158867/استعلام-مرمت-خانه'>استعلام مرمت خانه  / استعلام,استعلام مرمت خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158879/استعلام-عملیات-اجرایی-رنگ-آمیزی'>استعلام عملیات اجرایی رنگ آمیزی / استعلام,استعلام عملیات اجرایی رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158891/استعلام-مانیتور-کنفرانسی--'>استعلام مانیتور کنفرانسی... / استعلام, استعلام مانیتور کنفرانسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158901/استعلام-پنکه--'>استعلام پنکه ... / استعلام , استعلام پنکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158914/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-جدول-گذاری--فرش-موزاییک'>مناقصه انجام عملیات اجرایی جدول گذاری ، فرش موزاییک  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام عملیات اجرایی جدول گذاری ، فرش موزاییک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158929/استعلام-رادیاتور-پنلی-فولادی-گلد-پن'>استعلام رادیاتور پنلی فولادی گلد پن / استعلام, استعلام رادیاتور پنلی فولادی گلد پن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158938/استعلام-اجرای-عملیات-احداث-26-دستگاه-آبشخور--'>استعلام اجرای عملیات احداث 26 دستگاه آبشخور... / استعلام, استعلام اجرای عملیات احداث 26 دستگاه آبشخور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158948/استعلام-جک-اتوماتیک-الکترومکانیک-کشویی'>استعلام جک اتوماتیک الکترومکانیک کشویی / استعلام, جک اتوماتیک الکترومکانیک کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158958/استعلام-ترازوی-آزمایشگاهی-دیجیتال'>استعلام ترازوی آزمایشگاهی دیجیتال / استعلام, استعلام ترازوی آزمایشگاهی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158967/استعلام-خرید-الکتروپمپ-و-متعلقات--'>استعلام خرید الکتروپمپ و متعلقات ... / استعلام, استعلام خرید الکتروپمپ و متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158980/استعلام-پک-آموزشی--'>استعلام پک آموزشی ... / استعلام , استعلام پک آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158988/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-نرم-افزار-سرور-فرودگاه'>استعلام نصب و راه اندازی نرم افزار سرور فرودگاه / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی نرم افزار سرور فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158997/استعلام-اجرای-دیوار-حائل'>استعلام اجرای دیوار حائل / استعلام,استعلام اجرای دیوار حائل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159006/استعلام-ساخت-کمد-دیواری-جهت-نمایندگی'>استعلام ساخت کمد دیواری جهت نمایندگی / استعلام,استعلام ساخت کمد دیواری جهت نمایندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159016/استعلام-انجام-عملیات-کف-شکنی-چاه-دهانه-گشاد'>استعلام انجام عملیات کف شکنی چاه دهانه گشاد  / استعلام ، استعلام انجام عملیات کف شکنی چاه دهانه گشاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159026/استعلام-مودم-gsm--یک-گوشی-تلفن-رومیزی'>استعلام مودم gsm - یک گوشی تلفن رومیزی / استعلام, استعلام مودم gsm - یک گوشی تلفن رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159034/استعلام-لایسنس--'>استعلام لایسنس ... / استعلام , استعلام لایسنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159043/استعلام-جوشکاری-و-نصب-کویل-بخار-بین-کانالی'>استعلام جوشکاری و نصب کویل بخار بین کانالی / استعلام , استعلام جوشکاری و نصب کویل بخار بین کانالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159052/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159061/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات / استعلام , استعلام لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159072/استعلام-پروژه-احداث-دیواره-سنگنوردی-مصنوعی'>استعلام پروژه احداث دیواره سنگنوردی مصنوعی / استعلام, پروژه احداث دیواره سنگنوردی مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159081/استعلام-پروژه-مرمت-بناهای-تاریخی'>استعلام پروژه مرمت بناهای تاریخی  / استعلام , استعلام پروژه مرمت بناهای تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159090/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان  / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159099/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام , استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159108/استعلام-امور-خدماتی-در-بخش-امور-درمانی'>استعلام  امور خدماتی در بخش امور درمانی  / استعلام, امور خدماتی در بخش امور درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159116/استعلام-عملیات-تکمیل-پارکینگ-ساختمان'>استعلام عملیات تکمیل پارکینگ ساختمان / استعلام , استعلام عملیات تکمیل پارکینگ ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159125/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED  / استعلام ,استعلام تلویزیون LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159134/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159143/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-شهر--'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه توزیع آب شهر... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه توزیع آب شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159152/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-کمد-بایگانی--'>استعلام تهیه، حمل و نصب کمد بایگانی... / استعلام, استعلام تهیه، حمل و نصب کمد بایگانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159161/استعلام-متر-آزمایشگاهی-رومیزی'>استعلام متر آزمایشگاهی رومیزی  / استعلام, متر آزمایشگاهی رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159169/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب-کشاورزی--'>استعلام احداث استخر ذخیره آب کشاورزی ... / استعلام, استعلام احداث استخر ذخیره آب کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159177/استعلام-خرید-آنتی-ویروس'>استعلام خرید آنتی ویروس  / استعلام بهاء, استعلام خرید آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159185/استعلام-خرید-لوله-فلزی--'>استعلام خرید لوله فلزی ... / استعلام, استعلام خرید لوله فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159193/استعلام-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159202/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام , استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159214/استعلام-خرید-فایروال-سوفوس'>استعلام خرید فایروال سوفوس  / استعلام,استعلام خرید فایروال سوفوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159225/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159235/استعلام-احداث-و-بهسازی-جاده-دسترسی-به-باغات'>استعلام احداث و بهسازی جاده دسترسی به باغات / استعلام,استعلام احداث و بهسازی جاده دسترسی به باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159243/استعلام-دریچه-کنتور-نوع-آب-جنس-چدنی'>استعلام دریچه کنتور نوع آب جنس چدنی / استعلام, استعلام دریچه کنتور نوع آب جنس چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159253/استعلام-خرید-دیوارکوب-به-همراه-نصب'>استعلام خرید دیوارکوب به همراه نصب / استعلام, استعلام خرید دیوارکوب به همراه نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159265/استعلام-لوله-گذاری'>استعلام لوله گذاری  / استعلام , استعلام لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159273/استعلام-اندازه-گیری-کننده-ها--نشان-دهنده-ها--ثباتها--تجه-و--'>استعلام اندازه گیری کننده ها ، نشان دهنده ها ، ثباتها ، تجه  و ...  / استعلام ,استعلام اندازه گیری کننده ها ، نشان دهنده ها ، ثباتها ، تجه  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159310/استعلام-کلیدها-اکسنتریک-بیرینگ'>استعلام کلیدها، اکسنتریک بیرینگ / استعلام، استعلام کلیدها، اکسنتریک بیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159320/استعلام-سیستم-اعلام-حریق-و-تجهیزات-طبق--'>استعلام سیستم اعلام حریق و تجهیزات طبق ... / استعلام,استعلام سیستم اعلام حریق و تجهیزات طبق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159329/استعلام-ایجاد-سیستم-ارتینگ'>استعلام ایجاد سیستم ارتینگ / استعلام,استعلام ایجاد سیستم ارتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159337/استعلام-پچ-کورد--'>استعلام پچ کورد ... / استعلام, استعلام پچ کورد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159345/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-چاپگر'>استعلام خرید کامپیوتر و چاپگر / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر و چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159353/استعلام-ساخت-و-حمل-دال-بتنی'>استعلام ساخت و حمل دال بتنی  / استعلام , استعلام ساخت و حمل دال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159361/استعلام-نصب-دیوارپوش-ضد-ضربه'>استعلام نصب دیوارپوش ضد ضربه / استعلام , استعلام نصب دیوارپوش ضد ضربه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159370/استعلام-مواد-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی / استعلام , استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159379/استعلام-نوک-سمپلر-فیلتردار'>استعلام نوک سمپلر فیلتردار / استعلام، استعلام نوک سمپلر فیلتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159389/استعلام-مانیتور-LCD--اسکنر--چاپگر--'>استعلام مانیتور LCD ، اسکنر ، چاپگر... / استعلام,استعلام مانیتور LCD ، اسکنر ، چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159397/استعلام-چشم-الکترونیکی-سقفی-PYRONIX-مدل-OCTOPUSEP'>استعلام چشم الکترونیکی سقفی PYRONIX مدل OCTOPUSEP / استعلام, چشم الکترونیکی سقفی PYRONIX مدل OCTOPUSEP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159405/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-و-تعمیرات-شهرستان'>مناقصه انجام خدمات امداد و تعمیرات شهرستان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  انجام خدمات امداد و تعمیرات شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159413/استعلام-یخچال-ویترینی-استاندارد-صنعتی-جهت-نگهداری-داروهای-یخچالی-بر-اساس--'>استعلام یخچال ویترینی استاندارد صنعتی جهت نگهداری داروهای یخچالی بر اساس ... / استعلام,استعلام یخچال ویترینی استاندارد صنعتی جهت نگهداری داروهای یخچالی بر اساس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159421/استعلام-پرس-3-تن-و-پرس-دو-تن'>استعلام پرس 3 تن و پرس دو تن / استعلام,استعلام پرس 3 تن و پرس دو تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159429/استعلام-ابزارآلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری--'>استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری... / استعلام, استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159437/استعلام-خرید-لوازم-برقی--'>استعلام خرید لوازم برقی... / استعلام, استعلام خرید لوازم برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159446/استعلام-ماهی-آمور-و-دستگاه-هواده--'>استعلام ماهی آمور و دستگاه هواده ... / استعلام, استعلام ماهی آمور و دستگاه هواده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159454/استعلام-حفر-چاه-دستی-روستای'>استعلام حفر چاه دستی روستای / استعلام, حفر چاه دستی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159464/استعلام-فلنج-کاتری--'>استعلام فلنج کاتری... / استعلام, استعلام فلنج کاتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159472/استعلام​-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی--'>استعلام​ تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ... / استعلام​، استعلام​ تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159480/استعلام-کنتاکتور--'>استعلام کنتاکتور... / استعلام, استعلام کنتاکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159488/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-خط-63-کیلوولت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خط 63 کیلوولت / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خط 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159496/مناقصه-عمومی-تکمیل-مدرسه-2-کلاسه'>مناقصه عمومی تکمیل مدرسه 2 کلاسه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل مدرسه 2 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159504/مناقصه-یک-مرحله-ای-ارائه-خدمات-تخصصی-و-اورژانسی'>مناقصه یک مرحله ای ارائه خدمات تخصصی و اورژانسی / مناقصه ،مناقصه یک مرحله ای ارائه خدمات تخصصی و اورژانسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159513/مناقصه-فراخوان-اصلاح-و-ترمیم-بتن-و--'>مناقصه فراخوان اصلاح و ترمیم بتن و ... / مناقصه فراخوان , مناقصه اصلاح و ترمیم بتن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159521/استعلام-دستگاه-پمپ-زمینی-سانتریفیوژ'>استعلام دستگاه پمپ زمینی سانتریفیوژ / استعلام,استعلام دستگاه پمپ زمینی سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159529/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه  پروژه آبرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159538/استعلام-پین-نگهدارنده-گریت-پالت-سینتر-ماشین-آگلومراسیون'>استعلام پین نگهدارنده گریت پالت سینتر ماشین آگلومراسیون  / استعلام بهاء , استعلام پین نگهدارنده گریت پالت سینتر ماشین آگلومراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159548/مناقصه-خدمات-نظافت-امور-انتقال'>مناقصه خدمات نظافت امور انتقال  / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نظافت امور انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159556/استعلام-تکمیل-پایگاه'>استعلام تکمیل پایگاه / استعلام, تکمیل پایگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159564/مناقصه-بهسازی-محور-خشرودبی'>مناقصه بهسازی محور خشرودبی  / مناقصه, مناقصه بهسازی محور خشرودبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159573/مناقصه-واگذاری-مدیریت-امور-اراضی-سازمان'>مناقصه واگذاری مدیریت امور اراضی سازمان / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت امور اراضی سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159581/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-میز-دوار'>مناقصه خرید قطعات مربوط به میز دوار  / مناقصه خرید قطعات مربوط به میز دوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159589/فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-مرمت'>فراخوان مناقصه بهسازی و مرمت  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه  بهسازی و مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159599/استعلام-موتور-سه-فاز'>استعلام موتور سه فاز / استعلام,استعلام موتور سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159607/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام , استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159281/استعلام-ترانسمیتر-دما-شیم-پلیت'>استعلام ترانسمیتر دما، شیم پلیت  / استعلام , استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159289/استعلام-میز-صندلی-کنفرانس'>استعلام میز، صندلی کنفرانس / استعلام, میز، صندلی کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159297/استعلام-تکمیل-زمین-چمن'>استعلام تکمیل زمین چمن / استعلام , استعلام تکمیل زمین چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159305/استعلام-دو-دستگاه-خودرو-پیکاپ'>استعلام دو دستگاه خودرو پیکاپ / استعلام , استعلام دو دستگاه خودرو پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159316/استعلام-اسکنر-اسناد-رنگی-و-سیاه-و-سفید-A3'>استعلام اسکنر اسناد رنگی و سیاه و سفید A3  / استعلام , استعلام اسکنر اسناد رنگی و سیاه و سفید A3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159325/استعلام-مرمت-و-بازسازی-ساختمان-اداری-بنیاد'>استعلام مرمت و بازسازی ساختمان اداری بنیاد  / استعلام ,استعلام مرمت و بازسازی ساختمان اداری بنیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159333/استعلام-شبکه-داخلی--'>استعلام شبکه داخلی ... / استعلام , استعلام شبکه داخلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159341/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159349/استعلام-NVHL-و--'>استعلام NVHL و ... / استعلام, استعلام NVHL و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159357/استعلام-دستگاه-انواع-تابلو-بارانی'>استعلام دستگاه انواع تابلو بارانی / استعلام, استعلام دستگاه انواع تابلو بارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159365/استعلام-کفکش--'>استعلام کفکش ... / استعلام , استعلام کفکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159374/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-برق-صنعتی'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاه برق صنعتی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاه برق صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159385/استعلام-اجرای-روکش-آسفالت-سرد'>استعلام اجرای روکش آسفالت سرد / استعلام اجرای روکش آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159393/استعلام-بارگیری-و-حمل-مصالح--'>استعلام بارگیری و حمل مصالح... / استعلام, استعلام بارگیری و حمل مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159401/مناقصه-خرید-خدمات-به-صورت-حجمی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات به صورت حجمی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید خدمات به صورت حجمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159409/استعلام-تکمیل-تقاطع'>استعلام  تکمیل تقاطع  / استعلام, تکمیل تقاطع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159417/استعلام-گوشی-هدست-اپراتوری'>استعلام گوشی هدست اپراتوری  / استعلام,استعلام گوشی هدست اپراتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159425/استعلام-کفشک-جرثقیل-ساخت-و-تخریب-دودکش-غبارگیر--'>استعلام کفشک جرثقیل، ساخت و تخریب دودکش غبارگیر... / استعلام, استعلام کفشک جرثقیل، ساخت و تخریب دودکش غبارگیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159433/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبارهای-نفت'>مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبارهای نفت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبارهای نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159442/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-شبکه-مسیرهای-بین-روستایی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای بین روستایی / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای بین روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159450/مناقصه-فراخوان-احداث-فونداسیون-و-اسکلت-سالن-های-ورزشی'>مناقصه فراخوان احداث فونداسیون و اسکلت سالن های ورزشی  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان احداث فونداسیون و اسکلت سالن های ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159459/استعلام-دانگل--'>استعلام دانگل ... / استعلام , استعلام دانگل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159468/استعلام-صفحه-کلید-و-موس-بیسیم--'>استعلام صفحه کلید و موس بیسیم ... / استعلام, استعلام صفحه کلید و موس بیسیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159476/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار-کارفرمایان-و-سازمان-های-حرفه-ای'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو  مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو  مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159484/استعلام-احداث-سالن--'>استعلام احداث سالن ... / استعلام , استعلام احداث سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159492/استعلام-یک-بسته-سوکت-شبکه-RJ45--'>استعلام یک بسته سوکت شبکه RJ45... / استعلام,استعلام یک بسته سوکت شبکه RJ45...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159500/مناقصه-خرید-محور-اصلی-تاپ-درایو-وارکو-MAIN-SHAFT'>مناقصه خرید محور اصلی تاپ درایو وارکو MAIN SHAFT / مناقصه, مناقصه خرید محور اصلی تاپ درایو وارکو MAIN SHAFT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159508/استعلام-اقلام-تاسیساتی-برقی'>استعلام اقلام تاسیساتی برقی  / استعلام, اقلام تاسیساتی برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159517/استعلام-کاغذ-آ4-دیل-آ'>استعلام کاغذ آ4 دیل آ / استعلام, کاغذ آ4 دیل آ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159525/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولرگازی-اسپیلت'>استعلام  خرید یک دستگاه کولرگازی اسپیلت / استعلام, خرید یک دستگاه کولرگازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159533/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنت-دانشجویان--'>استعلام خرید پهنای باند اینترنت دانشجویان... / استعلام,استعلام خرید پهنای باند اینترنت دانشجویان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159544/استعلام-خرید-12-ردیف-انواع-ابزارآلات-و-کرپی'>استعلام خرید 12 ردیف انواع ابزارآلات و کرپی   / استعلام خرید 12 ردیف انواع ابزارآلات و کرپی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159552/مناقصه-تکمیل-تخریب-و-بازسازی-مدرسه-9-کلاسه'>مناقصه تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 9 کلاسه / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 9 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159560/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159569/استعلام-تکمیل-استخر--'>استعلام تکمیل استخر ... / استعلام , استعلام تکمیل استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159577/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-MODEL-660H500-OIL-WELL-TRAVELING-BLOCK'>مناقصه خرید قطعات مربوط به MODEL 660H500 OIL WELL TRAVELING BLOCK  / مناقصه خرید قطعات مربوط به MODEL 660H500 OIL WELL TRAVELING BLOCK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159585/مناقصه-سرویس-حمل-و-نقل-ماموریتهای-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه سرویس حمل و نقل ماموریتهای درون شهری و برون شهری / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس حمل و نقل ماموریتهای درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159595/استعلام-سنسور-ارتفاع-سنج--'>استعلام سنسور ارتفاع سنج... / استعلام, استعلام سنسور ارتفاع سنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159603/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر--'>استعلام تجهیزات کامپیوتر... / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157952/استعلام-حوضچه-یکپارچه-تمام-پلیمری-کنتور-آب'>استعلام حوضچه یکپارچه تمام پلیمری کنتور آب  / استعلام, حوضچه یکپارچه تمام پلیمری کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157962/فراخوان-تکمیل-پروژه-40-واحدی-نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل پروژه 40 واحدی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان تکمیل پروژه 40 واحدی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157973/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-سونی'>استعلام دوربین فیلمبرداری سونی / استعلام, دوربین فیلمبرداری سونی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157985/استعلام-عملیات-حفاری-و-جابجایی-چاه'>استعلام عملیات حفاری و جابجایی چاه  / استعلام, عملیات حفاری و جابجایی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158395/مزایده-تشک-خوشخواب--نوبت-دوم'>مزایده تشک خوشخواب - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده تشک خوشخواب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158417/مزایده-شش-دانگ-یک-دستگاه-موتور--'>مزایده شش دانگ یک دستگاه موتور... / مزایده , مزایده شش دانگ یک دستگاه موتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158437/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158457/مزایده-یک-دستگاه-موتور-بالابر-مصالح--'>مزایده یک دستگاه موتور بالابر مصالح... / مزایده ,مزایده یک دستگاه موتور بالابر مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158477/مزایده-خودرو-پژو'>مزایده خودرو پژو  / مزایده , مزایده خودرو پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158513/مزایده-یک-دستگاه-موتور-قایق-یاماها'>مزایده یک دستگاه موتور قایق یاماها / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور قایق یاماها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158529/مزایده-17-400-متر-لوله-16-میلیمتر'>مزایده 17.400 متر لوله 16 میلیمتر / مزایده, مزایده 17.400 متر لوله 16 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158551/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-106-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 106.55متر / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 106.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158581/مزایده-واگذاری-غرف-در-فروشگاه'>مزایده واگذاری غرف در فروشگاه / مزایده, مزایده واگذاری غرف در فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158602/مزایده-بهره-برداری-و-نگهداشت-جایگاه-گاز-طبیعی-فشرده-CNG'>مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه گاز طبیعی فشرده CNG / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه گاز طبیعی فشرده CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158633/مزایده-پلاک-ثبتی-2480-فرعی-بخش-15-فارس'>مزایده پلاک ثبتی 2480 فرعی بخش 15 فارس  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2480 فرعی بخش 15 فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158664/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-شماره-3837-147-بخش-دوازده'>مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 3837/147 بخش دوازده  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 3837/147 بخش دوازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158688/مزایده-فروش-تعداد-پنج-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد پنج دستگاه خودرو  / مزایده, مزایده فروش تعداد پنج دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158721/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-هاچ-بک'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید هاچ بک / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158739/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-برش-تیوپ-شیشه-ای-(نوبت-دوم)'>مزایده یک دستگاه ماشین برش تیوپ شیشه ای  (نوبت دوم) / مزایده ، مزایده یک دستگاه ماشین برش تیوپ شیشه ای  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158757/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-115-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 115 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 115 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158783/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کمپرسور-هوا'>مزایده فروش  دو دستگاه کمپرسور هوا / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش  دو دستگاه کمپرسور هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158808/مزایده-واگذاری-مدیریت-شبکه-تاکسی-بیسیم-133'>مزایده واگذاری مدیریت شبکه تاکسی بیسیم 133 / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری مدیریت شبکه تاکسی بیسیم 133</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158833/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158861/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-24-64متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 24.64متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 24.64متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158882/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-یک-فرعی-بخش-4-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره یک فرعی بخش 4 یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره یک فرعی بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158910/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-مگان'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری مگان  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158944/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-114-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 114 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 114 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158977/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-210-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 210 متر نوبت اول / مزایده, مزایده منزل مسکونی عرصه 210 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159037/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-230-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 230 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 230 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159094/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-82-48متر-طبقه-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 82.48متر طبقه اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 82.48متر طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159203/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-170-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 170 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 170 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159233/مزایده-بهره-برداری-از-پک-غرفه-های-تجاری--'>مزایده بهره برداری از پک غرفه های تجاری ... / مزایده ،مزایده بهره برداری از پک غرفه های تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159313/مزایده-بهره-برداری-از-پک-غرفه-های-تجاری-در-ایستگاه-ها'>مزایده بهره برداری از پک غرفه های تجاری در ایستگاه ها / مزایده بهره برداری از پک غرفه های تجاری در ایستگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159457/مزایده-فروش-اتوی-چینی-کرد--جعبه-آتش-نشانی-توکار'>مزایده فروش اتوی چینی کرد ، جعبه آتش نشانی توکار / آگهی مزایده فروش اموال منقول , مزایده فروش اتوی چینی کرد ، جعبه آتش نشانی توکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157997/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-شش-نگهداری-عرصه-جنگلکاری--'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه شش، نگهداری عرصه جنگلکاری ... / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه شش، نگهداری عرصه جنگلکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158008/استعلام-تخریب-و-اجرای-مجدد-دیوار--'>استعلام تخریب و اجرای مجدد دیوار... / استعلام, استعلام تخریب و اجرای مجدد دیوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158020/استعلام-مبلمان--'>استعلام مبلمان ... / استعلام , استعلام مبلمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158030/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سازمان-(نوبت-دوم)'>مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سازمان (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سازمان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158039/مناقصه-تهیه-پالت-بندی-بارگیری-حمل-تخلیه-و-تحویل---تجدید'>مناقصه تهیه، پالت بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل ....تجدید  / مناقصه, مناقصه تهیه، پالت بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل ....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158048/مناقصه-عمومی-خرید-تعداد-200-عدد-پروتز-حلزون-شنوایی'>مناقصه عمومی خرید تعداد 200 عدد پروتز حلزون شنوایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تعداد 200 عدد پروتز حلزون شنوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158057/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-1200-م-م-چدن-داکتیل-تجدید'>مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب 1200 م م چدن داکتیل تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی ، مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب 1200 م م چدن داکتیل تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158070/مناقصه-احداث-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارک  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث پارک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158085/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-سیستم-بازیافت-بخار-بنزین'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت سیستم بازیافت بخار بنزین  / فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت سیستم بازیافت بخار بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158096/مناقصه-عمومی-خرید-تعداد-2000-عدد-پیس-میکر-دو-حرفه-ای'>مناقصه عمومی خرید تعداد 2000 عدد پیس میکر دو حرفه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تعداد 2000 عدد پیس میکر دو حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158108/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر... / استعلام, استعلام پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158119/تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه--حمل-و-نصب-فنس--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات تهیه ، حمل و نصب فنس... نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات تهیه ، حمل و نصب فنس... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158131/مناقصه-کمک-فنر-جلو-راست-تیبا--'>مناقصه کمک فنر جلو راست تیبا ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کمک فنر جلو راست تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158141/مناقصه-خشکشوئی-البسه-کارکنان'>مناقصه خشکشوئی البسه کارکنان / مناقصه, مناقصه خشکشوئی البسه کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158152/مناقصه-تامین-اقلام-ایمنی'>مناقصه تامین اقلام ایمنی  / مناقصه ، مناقصه تامین اقلام ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158165/فراخوان-مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-مشترکین'>فراخوان مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158174/استعلام-سیب-زمینی-و--'>استعلام سیب زمینی و ... / استعلام,استعلام سیب زمینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158185/استعلام-واکسن-کریر-1-6-لیتری'>استعلام واکسن کریر 1.6 لیتری / استعلام,استعلام واکسن کریر 1.6 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158195/استعلام-پنل-باکس-رومیزی--'>استعلام پنل باکس رومیزی... / استعلام, استعلام پنل باکس رومیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158211/مناقصه-عملیات-اجرایی-سالن-نمایش-و-تمرین-تئاتر'>مناقصه عملیات اجرایی سالن نمایش و تمرین تئاتر  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی سالن نمایش و تمرین تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158223/مناقصه-خرید-4200-متر-لوله-پلی-اتیلن-تکجداره---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 4200 متر لوله پلی اتیلن تکجداره ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه خرید 4200 متر لوله پلی اتیلن تکجداره ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158237/استعلام-کیس'>استعلام کیس  / استعلام , استعلام کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158248/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ  / آگهی مناقصه, مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158258/مناقصه-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-و-قیر-با-فینیشر'>مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158267/مناقصه-پروژه-همسان-سازی-تابلوهای-معرف-کاربری-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158279/مناقصه-عمومی-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مناطق--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158293/استعلام-ترانسیمتر-و-کنترلر-و--'>استعلام ترانسیمتر و کنترلر و ... / استعلام, استعلام ترانسیمتر و کنترلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158304/آگهی-فراخوان-عمومی-شناورهای-مغروق-در-کانال-نوبت-سوم'>آگهی فراخوان عمومی شناورهای مغروق در کانال  نوبت سوم / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی شناورهای مغروق در کانال  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158314/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-و-تامین-لنت-های-جرثقیل-ها-تجدید'>مناقصه تعمیر و بازسازی و تامین لنت های جرثقیل ها تجدید  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و بازسازی و تامین لنت های جرثقیل ها تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158326/مناقصه-نگهداری-راهبری-و-بازسازی-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوایی--'>مناقصه نگهداری، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل و هوایی ... / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل و هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158337/مناقصه-تکمیل-مخزن-2000-مترمکعبی'>مناقصه تکمیل مخزن 2000 مترمکعبی / آگهی مناقصه ، مناقصه تکمیل مخزن 2000 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158350/استعلام-پشتیبانی-مجموعه-نرم-افزاری-دیدگاه--'>استعلام پشتیبانی مجموعه نرم افزاری دیدگاه .. / استعلام, پشتیبانی مجموعه نرم افزاری دیدگاه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158365/مناقصه-اجرای-پروژه-توربین-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه توربین نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه توربین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158376/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-تاکسیرانی-جهت-ایاب-و-ذهاب'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات تاکسیرانی جهت ایاب و ذهاب / آگهی فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه ارائه خدمات تاکسیرانی جهت ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158389/مناقصه-عمومی-تکمیل-و-احداث-ساختمان-شورای-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تکمیل و احداث ساختمان شورای شهر نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عمومی تکمیل و احداث ساختمان شورای شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158411/استعلام-هیسترومتر-یک-بار-مصرف'>استعلام  هیسترومتر یک بار مصرف  / استعلام, هیسترومتر یک بار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158425/استعلام-اجرای-کف-سازی--'>استعلام اجرای کف سازی ... / استعلام, استعلام اجرای کف سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158439/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-حفره-های-خالی-و-مناطق-توسعه-یافته--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی و مناطق توسعه یافته...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی و مناطق توسعه یافته...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158451/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158467/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-تامین--اپراتوری--نگهداری--پشتیبانی'>فراخوان شناسایی پیمانکار تامین ، اپراتوری ، نگهداری ، پشتیبانی  / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکار تامین ، اپراتوری ، نگهداری ، پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158480/استعلام-خرید-سرور-اچ-پی--'>استعلام خرید سرور اچ پی... / استعلام, استعلام خرید سرور اچ پی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158489/مناقصه-اجرای-فاز-چهارم-محوطه-سازی-دانشگاه'>مناقصه اجرای فاز چهارم محوطه سازی دانشگاه / مناقصه , مناقصه اجرای فاز چهارم محوطه سازی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158500/مناقصه-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت محور...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت محور...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158510/استعلام-ملزومات-چشم-پزشکی--'>استعلام ملزومات چشم پزشکی... / استعلام, استعلام ملزومات چشم پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158522/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158536/مناقصه-خریداری-یک-دستگاه-جرثقیل'>مناقصه خریداری یک دستگاه جرثقیل  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه خریداری یک دستگاه جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158549/استعلام-TES-1370'>استعلام TES-1370 / استعلام,استعلام TES-1370</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158564/استعلام-مطالعه-جامع-و-تفصیلی-(طراحی-دهکده-عشایری)-منطقه-عشایری'>استعلام مطالعه جامع و تفصیلی (طراحی دهکده عشایری) منطقه عشایری / استعلام, مطالعه جامع و تفصیلی (طراحی دهکده عشایری) منطقه عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158572/استعلام-خرید-18-عدد-پایه-برق-بتونی-گرد'>استعلام خرید 18 عدد پایه برق بتونی گرد  / استعلام, خرید 18 عدد پایه برق بتونی گرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158584/استعلام-دستگاه-اینورتر--'>استعلام دستگاه اینورتر... / استعلام, استعلام دستگاه اینورتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158597/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله-های-تجدید'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158609/مناقصه-احداث-یادمان-شهدای--مرحله-دوم-ـ-چاپ-دوم'>مناقصه احداث یادمان شهدای... مرحله دوم ـ چاپ دوم / مناقصه , مناقصه احداث یادمان شهدای... مرحله دوم ـ چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158619/استعلام-تکمیل-سردهنه-و-کانال-آبیاری--'>استعلام تکمیل سردهنه و کانال آبیاری ... / استعلام, استعلام تکمیل سردهنه و کانال آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158629/مناقصه-تکمیل-سقاخانه'>مناقصه تکمیل سقاخانه  / مناقصه , مناقصه تکمیل سقاخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158640/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت  / استعلام,استعلام مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158650/مناقصه-عملیات-تهیه-رنگ-دوجزئی-با-هاردنر-و-تاپ-کت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه رنگ دوجزئی با هاردنر و تاپ کت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تهیه رنگ دوجزئی با هاردنر و تاپ کت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158660/مناقصه-احداث-معابر-و-ساختمانهای-جنبی'>مناقصه احداث معابر و ساختمانهای جنبی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث معابر و ساختمانهای جنبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158672/مناقصه-حمل-حدود-70-000-تن-گندم-برنج-شکر-خام--دانه-های-روغنی--نوبت-دوم'>مناقصه حمل حدود 70.000 تن گندم، برنج، شکر خام ، دانه های روغنی - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه حمل حدود 70.000 تن گندم، برنج، شکر خام ، دانه های روغنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158685/استعلام-تجهیزات-ذخیره-ساز-برق-و-دستگاه-حضور-غیاب--'>استعلام تجهیزات ذخیره ساز برق و دستگاه حضور غیاب ... / استعلام, استعلام تجهیزات ذخیره ساز برق و دستگاه حضور غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158697/استعلام-اجرای-آسفالت-طرح-هادی'>استعلام اجرای آسفالت طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158708/استعلام-احداث-کانال-بتنی'>استعلام احداث کانال بتنی  / استعلام, احداث کانال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158718/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرای-سابداکت-کابل-کشی-و-فیبرنوری'>مناقصه عمومی عملیات اجرای سابداکت، کابل کشی و فیبرنوری  / مناقصه عمومی, عملیات اجرای سابداکت، کابل کشی و فیبرنوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158733/مناقصه-فورج-و-ماشینکاری-قطعه-استوانه-ای'>مناقصه فورج و ماشینکاری قطعه استوانه ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فورج و ماشینکاری قطعه استوانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158745/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام , حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158759/تجدید-مناقصه-عملیات-روکش-آسفالت-خیابانها-و-کوچه-های-سطح-شهر'>تجدید مناقصه عملیات روکش آسفالت خیابانها و کوچه های سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عملیات روکش آسفالت خیابانها و کوچه های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158772/استعلام-پروژه‌های-مهندسی-عمران'>استعلام پروژه‌های مهندسی عمران / استعلام,استعلام پروژه‌های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158782/مناقصه-اجرای-عملیات-محاسبه-و-چاپ'>مناقصه اجرای عملیات محاسبه و چاپ / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات محاسبه و چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158795/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-گفتار-درمانی-بهزیستی'>استعلام واگذاری خرید خدمات گفتار درمانی بهزیستی / استعلام,استعلام واگذاری خرید خدمات گفتار درمانی بهزیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158804/استعلام-خرید-الکترو-موتور--'>استعلام خرید الکترو موتور... / استعلام, استعلام خرید الکترو موتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158818/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-امور-فنی-آزمایشگاه'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور فنی آزمایشگاه  / مناقصه ,  مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور فنی آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158830/استعلام-عملیات-جوشکاری-کامل-با-مصالح-و-رنگ-آمیزی-مخزن-هوایی'>استعلام عملیات جوشکاری کامل با مصالح و رنگ آمیزی مخزن هوایی / استعلام, عملیات جوشکاری کامل با مصالح و رنگ آمیزی مخزن هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158401/استعلام-سیم--'>استعلام سیم ... / استعلام , استعلام سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158415/مناقصه-تامین-و-خرید-غذای-مورد-نیاز-دانشجویان'>مناقصه تامین و خرید غذای مورد نیاز دانشجویان / آگهی دعوت به ارزیابی پیمانکاران, مناقصه تامین و خرید غذای مورد نیاز دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158426/مناقصه-انجام-عملیات-امداد-و-گازبانی-مشترکین-و-کنتور-خوانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158440/استعلام-برس-و-مایع-پاپ-اسمیر'>استعلام برس و مایع پاپ اسمیر / استعلام,استعلام برس و مایع پاپ اسمیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158452/استعلام-طبخ-و-توزیع-غذای-زندانیان--'>استعلام طبخ و توزیع غذای زندانیان... / استعلام, استعلام طبخ و توزیع غذای زندانیان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158468/فراخوان-مناقصه-احداث-یک-باب-زمین-چمن-مصنوعی-شماره-2-مرحله-دوم-نوبت-اول'>فراخوان مناقصه احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره 2 مرحله دوم نوبت اول / فرخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره2   مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158481/استعلام-طشت-تبخیر'>استعلام طشت تبخیر / استعلام , استعلام طشت تبخیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158490/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-حجمی'>مناقصه تامین نیروی انسانی حجمی / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158501/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158511/استعلام-مرمت-وبازسازی-مدارس'>استعلام مرمت وبازسازی مدارس / استعلام , مرمت وبازسازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158525/مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری-تعمیر-نگهداری-از-تاسیسات-برق-تهویه'>مناقصه  اجرای عملیات راهبری، تعمیر، نگهداری از تاسیسات برق، تهویه  / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات راهبری، تعمیر، نگهداری از تاسیسات برق، تهویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158537/استعلام-احداث-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام احداث ایستگاه پمپاژ ... / استعلام , استعلام احداث ایستگاه پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158552/مناقصه-عملیات-زیرسازی-باند-تندرو-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی باند تندرو  ـ نوبت دوم / مناقصه عملیات زیرسازی باند تندرو  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158565/مناقصه-parts-for-brown-boveri--sulzer-نوبت-دوم'>مناقصه  parts for brown boveri - sulzer-نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه parts for brown boveri - sulzer- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158574/مناقصه-تامین-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه تامین ماشین آلات سنگین  / مناقصه ، مناقصه تامین ماشین آلات سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158585/مناقصه-عملیات-حمل-آب-مورد-نیاز'>مناقصه عملیات حمل آب مورد نیاز  / مناقصه,مناقصه عملیات حمل آب مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158598/استعلام-کشاورزی--'>استعلام کشاورزی ... / استعلام , استعلام کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158610/مناقصه-خرید-162-قلم-قطعات-یدکی'>مناقصه خرید 162 قلم قطعات یدکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 162 قلم قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158620/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-رودخانه-های-سطح-شهر'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی رودخانه های سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه احداث دیوار حفاظتی رودخانه های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158630/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-نظافتی'>مناقصه  واگذاری امور خدماتی و نظافتی / آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی و نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158642/مناقصه-خرید-البسه-(الباده)'>مناقصه خرید البسه  (الباده) / مناقصه , مناقصه خرید البسه  (الباده)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158651/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-توزیع-غذای-روزانه'>فراخوان مناقصه تهیه و توزیع غذای روزانه  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه و توزیع غذای روزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158661/استعلام-تابلو-علائم-ترافیکی'>استعلام تابلو علائم ترافیکی  / استعلام, تابلو علائم ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158673/مناقصه-عملیات-انتخاب-پیمانکار-جوشکاری-و-نقاشی-تابلو-و-علائم--'>مناقصه  عملیات انتخاب پیمانکار جوشکاری و نقاشی تابلو و علائم ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات انتخاب پیمانکار جوشکاری و نقاشی تابلو و علائم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158686/مناقصه-عمومی-ساخت-مخزن-ذخیره-2000-متر-مکعبی-فلزی-اتمسفریک'>مناقصه عمومی ساخت مخزن ذخیره 2000 متر مکعبی فلزی اتمسفریک  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ساخت مخزن ذخیره 2000 متر مکعبی فلزی اتمسفریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158698/استعلام-اجرای-پروژه'>استعلام اجرای پروژه / استعلام , استعلام اجرای پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158709/استعلام-پروژه-احداث-دیواره-سنگنوردی-مصنوعی'>استعلام پروژه احداث دیواره سنگنوردی مصنوعی / استعلام, پروژه احداث دیواره سنگنوردی مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158719/استعلام-نصب-کف-پوش--'>استعلام نصب کف پوش... / استعلام, استعلام نصب کف پوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158734/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-و-تعمیر-و-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158746/مناقصه-رفت-و-روب-حجمی--نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب حجمی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رفت و روب حجمی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158760/استعلام-دو-عدد-رم-دو-گیگا-باید-DDR3'>استعلام دو عدد رم دو گیگا باید DDR3 / استعلام,استعلام دو عدد رم دو گیگا باید DDR3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158773/مناقصه-جدولگذاری-و-روشنایی-خیابان-امام-نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری و روشنایی خیابان امام- نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه جدولگذاری و روشنایی خیابان امام- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158784/فراخوان-مناقصه-خدمات-پزشکی-و-پیراپزشکی'>فراخوان مناقصه خدمات پزشکی و پیراپزشکی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات پزشکی و پیراپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158796/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158806/استعلام-خرید-الکتروموتور-92-و-پمپ-شناور--'>استعلام  خرید الکتروموتور 92 و پمپ شناور .. / استعلام, خرید الکتروموتور 92 و پمپ شناور ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158820/استعلام-عملیات-اجرای-خط-برق-پمپ-آب-آشامیدنی--'>استعلام عملیات اجرای خط برق پمپ آب آشامیدنی... / استعلام, استعلام عملیات اجرای خط برق پمپ آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159321/استعلام-ایزوگام-(پشم-شیشه)-بلوک-سیمانی-گچ-سفید-کاری'>استعلام ایزوگام (پشم شیشه)، بلوک سیمانی، گچ سفید کاری / استعلام,استعلام ایزوگام (پشم شیشه)، بلوک سیمانی، گچ سفید کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159330/استعلام-احداث-خط-فشار-متوسط-بصورت-کلید-در-دست'>استعلام احداث خط فشار متوسط بصورت کلید در دست / استعلام , استعلام احداث خط فشار متوسط بصورت کلید در دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159338/استعلام-لایروبی-و-آماده-سازی-قنات-نوکنی'>استعلام لایروبی و آماده سازی قنات نوکنی / استعلام , استعلام لایروبی و آماده سازی قنات نوکنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159346/استعلام-بازسازی-استادیوم'>استعلام بازسازی استادیوم / استعلام , استعلام بازسازی استادیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159354/استعلام-فاضلاب'>استعلام فاضلاب / استعلام,استعلام فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159362/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-به-روش-طرح-و-ساخت-(EPC)'>فراخوان انتخاب پیمانکار به روش طرح و ساخت (EPC) / آگهی فراخوان , فراخوان انتخاب پیمانکار به روش طرح و ساخت (EPC)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159371/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-نمره-160-و-200'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن نمره 160 و 200 / استعلام خرید لوله پلی اتیلن نمره 160 و 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159380/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک ... / استعلام, استعلام هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159390/استعلام-دوربین-فیلم-برداری'>استعلام دوربین فیلم برداری / استعلام,استعلام دوربین فیلم برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159398/استعلام-ویبره-متر-هوشمند-و--'>استعلام ویبره متر هوشمند و ... / استعلام, استعلام ویبره متر هوشمند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159406/استعلام-چای-ارگانیک'>استعلام چای ارگانیک  / استعلام,استعلام چای ارگانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159414/فراخوان-استعلام-خدمات-مشاوره-سیستم-مدیریت-امنیت-اطلاعات-مبتنی'>فراخوان استعلام خدمات مشاوره سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی  / استعلام, فراخوان استعلام خدمات مشاوره سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159422/استعلام-عملیات-خرید-نصب-تست-و-راه-اندازی-کابل-فیبر-نوری'>استعلام عملیات خرید نصب تست و راه اندازی کابل فیبر نوری  / استعلام عملیات خرید نصب تست و راه اندازی کابل فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159430/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159438/استعلام-عملیات-تعویض-کنتور'>استعلام عملیات تعویض کنتور  / استعلام بها, استعلام بها عملیات تعویض کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159447/فراخوان-واگذاری-خدمات-تخصصی'>فراخوان واگذاری خدمات تخصصی  / فراخوان , فراخوان واگذاری خدمات تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159455/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری-و-تعمیرات-سایت'>استعلام خرید تجهیزات اداری و تعمیرات سایت  / استعلام, خرید تجهیزات اداری و تعمیرات سایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159465/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی / استعلام, برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159473/استعلام-تجهیزات-و-ابزارآلات'>استعلام تجهیزات و ابزارآلات  / استعلام, تجهیزات و ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159481/استعلام-خرید-یک-دستگاه-فتوکپی-توشیبای'>استعلام خرید یک دستگاه فتوکپی توشیبای / استعلام, خرید یک دستگاه فتوکپی توشیبای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159489/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159497/استعلام-دیگ-آبگرم--'>استعلام دیگ آبگرم ... / استعلام, استعلام دیگ آبگرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159505/مناقصه-خرید-موکت-نمدی-مشکی'>مناقصه خرید موکت نمدی مشکی / مناقصه خرید موکت نمدی مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159514/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه  پروژه آبرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159522/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی  / استعلام , استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159530/استعلام-سنسور-دما--'>استعلام سنسور دما ... / استعلام , استعلام سنسور دما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159539/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه پروژه آبرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159549/استعلام-کارت-خروجی-آنالوگ'>استعلام کارت خروجی آنالوگ / استعلام, استعلام کارت خروجی آنالوگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159557/استعلام-دستگاه-چاپ-سابلیمیشن--a'>استعلام دستگاه چاپ سابلیمیشن + a / استعلام,استعلام دستگاه چاپ سابلیمیشن + a</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159566/استعلام-اسکنر-سرعتی-فوجیستو--'>استعلام اسکنر سرعتی فوجیستو... / استعلام,استعلام اسکنر سرعتی فوجیستو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159574/مناقصه-احداث-زیرگذر-و-مسیر-دسترسی'>مناقصه احداث زیرگذر و مسیر دسترسی   / مناقصه ، مناقصه احداث زیرگذر و مسیر دسترسی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159582/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی... / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159590/استعلام-3-عدد-کیس--'>استعلام 3 عدد کیس ... / استعلام,استعلام 3 عدد کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159600/استعلام-تعمیرات-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیرات سالن ورزشی / استعلام,استعلام تعمیرات سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158831/استعلام-تعمیرات-اساسی-در-ساختمان-مرکز-توانبخشی'>استعلام تعمیرات اساسی در ساختمان مرکز توانبخشی / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی در ساختمان مرکز توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158843/استعلام-میز-اداری--'>استعلام میز اداری... / استعلام, استعلام میز اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158854/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158866/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات--سایت-ستاد'>استعلام احیا و مرمت قنات , سایت ستاد / استعلام ,استعلام احیا و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158878/فراخوان-خدمات-ساختمانی-تعمیر-و-تکمیل-مجتمع-فرهنگی-هنری-نوبت-دوم'> فراخوان خدمات ساختمانی تعمیر و تکمیل مجتمع فرهنگی هنری نوبت دوم  / مناقصه عمومی,  فراخوان خدمات ساختمانی تعمیر و تکمیل مجتمع فرهنگی هنری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158889/استعلام-مرمت-و-بازسازی'>استعلام مرمت و بازسازی  / استعلام,استعلام مرمت و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158900/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-2-دستگاه-چیلر-(نوبت-دوم)'>مناقصه نصب و راه اندازی 2 دستگاه چیلر  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب و راه اندازی 2 دستگاه چیلر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158913/اصلاحیه-مناقصه-انجام-فعالیت-خدماتی--نگهبانی--رانندگی'>اصلاحیه مناقصه انجام فعالیت خدماتی ، نگهبانی ، رانندگی  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه انجام فعالیت خدماتی ، نگهبانی ، رانندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158926/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام, استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158937/استعلام-تهیه-مصالح--'>استعلام تهیه مصالح ... / استعلام , استعلام تهیه مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158947/استعلام-اجرای-عملیات-اجرایی-سرویس--'>استعلام اجرای عملیات اجرایی سرویس... / استعلام,اجرای عملیات اجرایی سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158957/مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-توسعه---نوبت-دوم'>مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158966/استعلام-فراخوان-انتخاب-مجری-آموزشی'>استعلام فراخوان انتخاب مجری آموزشی  / استعلام،استعلام فراخوان انتخاب مجری آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158978/استعلام-اجرای-آسفالت'>استعلام اجرای آسفالت  / استعلام,استعلام اجرای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158987/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158996/استعلام-مرمت-بازار-تاریخی'>استعلام مرمت بازار تاریخی / استعلام , استعلام مرمت بازار تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159005/مناقصه-تکمیل-مدرسه-18-کلاسه--'>مناقصه تکمیل مدرسه 18 کلاسه ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل مدرسه 18 کلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159014/استعلام-پک-مخصوص-یکبار-مصرف-مغز-و-اعصاب'>استعلام پک مخصوص یکبار مصرف مغز و اعصاب / استعلام , استعلام پک مخصوص یکبار مصرف مغز و اعصاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159024/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت بنای تاریخی / استعلام , استعلام مرمت بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159033/استعلام-قیرپاشی--تهیه-آسفالت'>استعلام  قیرپاشی ، تهیه آسفالت / استعلام,استعلام  قیرپاشی ، تهیه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159042/استعلام-خودرو-استیجاری'>استعلام خودرو استیجاری / استعلام, استعلام خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159051/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159059/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام, استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159071/استعلام-تجهیزات-جانبی-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات جانبی کامپیوتر / استعلام, استعلام تجهیزات جانبی کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159080/استعلام-ایزوگام-پشت-بام'>استعلام ایزوگام پشت بام  / استعلام , استعلام ایزوگام پشت بام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159088/استعلام-لوازم-و-ملزومات-اداری'>استعلام لوازم و ملزومات اداری  / استعلام,استعلام لوازم و ملزومات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159098/استعلام-تهیه-و-نصب-تجهیزات-کتابخانه-عمومی'>استعلام تهیه و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی / استعلام, استعلام تهیه و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159107/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر-و-یک-دستگاه-دیتا-پروژکتور-و---'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه دیتا پروژکتور و ..... / استعلام ,استعلام یک دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه دیتا پروژکتور و .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159115/استعلام-احداث-و-بهسازی-جاده-دسترسی'>استعلام احداث و بهسازی جاده دسترسی  / استعلام, استعلام احداث و بهسازی جاده دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159124/استعلام-کابل-برق-قدرت'>استعلام کابل برق قدرت / استعلام , استعلام کابل برق قدرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159133/استعلام-تجهیز-و-برقدار-کردن-چاه-کشاورزی'>استعلام  تجهیز و برقدار کردن چاه کشاورزی / استعلام,استعلام  تجهیز و برقدار کردن چاه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159142/استعلام-مرمت-انتقال-آب-ساخت-استخر-ذخیره-و-ساخت-آبشخور'>استعلام مرمت انتقال آب ساخت استخر ذخیره و ساخت آبشخور / استعلام , استعلام مرمت انتقال آب ساخت استخر ذخیره و ساخت آبشخور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159151/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159160/استعلام-دستگاه-دیاترمی--'>استعلام دستگاه دیاترمی... / استعلام, استعلام دستگاه دیاترمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159168/استعلام-آب-شیرین-کن'>استعلام  آب شیرین کن  / استعلام,استعلام  آب شیرین کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159176/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی / استعلام ، استعلام کولر گازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159184/استعلام-اصلاح-و-تبدیل-شبکه-سیم-مسی-به-کابل-خودنگهدار'>استعلام  اصلاح و تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار  / استعلام, استعلام  اصلاح و تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159192/استعلام-عملیات-آزمایش-پمپاژ-چاه'>استعلام عملیات آزمایش پمپاژ چاه / استعلام , استعلام عملیات آزمایش پمپاژ چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159201/استعلام-یخچال-الکترواستیل-مدل-ES14'>استعلام یخچال الکترواستیل مدل ES14 / استعلام,استعلام یخچال الکترواستیل مدل ES14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159213/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-شهرهای--'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه توزیع آب شهرهای... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه توزیع آب شهرهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158842/فراخوان-طراحی-المان-میدان-مرکزی'>فراخوان طراحی المان میدان مرکزی  / فراخوان , فراخوان طراحی المان میدان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158853/مناقصه-طراحی-تامین-تجهیزات-ساخت-و-راه-اندازی-پکیج--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و راه اندازی پکیج...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و راه اندازی پکیج...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158865/مناقصه-تکمیل-عملیات-خاکی-زهکشی-و--'>مناقصه تکمیل عملیات خاکی زهکشی و ... / مناقصه, مناقصه  تکمیل عملیات خاکی زهکشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158877/استعلام-کیسه-خواب---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کیسه خواب ...,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام , استعلام کیسه خواب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158887/استعلام-تامین-مخلوط-رودخانه-ای-جهت-زیرسازی-محله'>استعلام  تامین مخلوط رودخانه ای جهت زیرسازی محله  / استعلام, تامین مخلوط رودخانه ای جهت زیرسازی محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158899/استعلام-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر-ist'>استعلام حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر ist / استعلام, حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر ist</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158912/مناقصه-اجرای-عملیات-کف-سازی-پایانه-مسافربری'>مناقصه اجرای عملیات کف سازی پایانه مسافربری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات کف سازی پایانه مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158925/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158936/استعلام-گرم-کننده-تابشی'>استعلام گرم کننده تابشی / استعلام ,استعلام گرم کننده تابشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158946/استعلام-عمومی-عملیات-خرده-کاری-ابنیه'>استعلام عمومی عملیات خرده کاری ابنیه / استعلام عمومی عملیات خرده کاری ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158956/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158965/استعلام-خرید-شیرفلکه-چدنی-زباله-لاستیکی'>استعلام خرید شیرفلکه چدنی زباله لاستیکی / استعلام, خرید شیرفلکه چدنی زباله لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158975/استعلام-اتوسکوپ-افتالموسگوپ'>استعلام اتوسکوپ افتالموسگوپ  / استعلام, استعلام اتوسکوپ افتالموسگوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158986/استعلام-ژل-داک-به-همراه-نرم-افزار-آنالیز-و--'>استعلام ژل داک به همراه نرم افزار آنالیز و... / استعلام, ژل داک به همراه نرم افزار آنالیز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158995/استعلام-تجدید-نظر-طرح-جامع'>استعلام تجدید نظر طرح جامع / استعلام,استعلام تجدید نظر طرح جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159004/استعلام-پروژه-احداث-دیواره-سنگنوردی-مصنوعی'>استعلام پروژه احداث دیواره سنگنوردی مصنوعی / استعلام, پروژه احداث دیواره سنگنوردی مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159013/استعلام-لب-تاب--'>استعلام لب تاب... / استعلام, استعلام لب تاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159023/استعلام-استریپ-ایزی-گلوکو'>استعلام استریپ ایزی گلوکو  / استعلام ,استعلام استریپ ایزی گلوکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159032/استعلام-توسعه-دو-فیدر-20-کیلوولت'>استعلام توسعه دو فیدر 20 کیلوولت / استعلام, استعلام توسعه دو فیدر 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159041/استعلام-اسپکتروفتومتر-دو-پرتوی'>استعلام اسپکتروفتومتر دو پرتوی  / استعلام , استعلام اسپکتروفتومتر دو پرتوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159050/استعلام-محلول-ضدعفونی-کننده'>استعلام محلول ضدعفونی کننده  / استعلام,استعلام محلول ضدعفونی کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159058/استعلام-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام  زمین چمن مصنوعی / استعلام, زمین چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159070/استعلام-180-دستگاه-چشم-الکترونیکی--'>استعلام 180 دستگاه چشم الکترونیکی... / استعلام,180 دستگاه چشم الکترونیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159079/استعلام-مولتی-متر-دیجیتالی'>استعلام مولتی متر دیجیتالی / استعلام، استعلام مولتی متر دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159087/استعلام-تجهیزات-رشته-تاسیسات--'>استعلام تجهیزات رشته تاسیسات ... / استعلام , استعلام تجهیزات رشته تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159097/استعلام-جی-پی-اس-متر-لیزری-و--'>استعلام جی پی اس- متر لیزری و ... / استعلام, استعلام جی پی اس- متر لیزری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159106/استعلام-خرید-تبلت'>استعلام خرید تبلت  / استعلام,استعلام خرید تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159114/استعلام-فرش-ماشینی'>استعلام فرش ماشینی / استعلام, استعلام فرش ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159123/استعلام-ابنیه-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-با-مصالح'>استعلام ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی با مصالح / استعلام, استعلام ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی با مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159132/استعلام-مرمت-قنات'>استعلام مرمت قنات / استعلام, استعلام مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159141/استعلام-خرید-دستگاه-PH'>استعلام خرید دستگاه PH / استعلام,استعلام خرید دستگاه PH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159150/استعلام-یک-دستگاه-روتر-سیسکو'>استعلام یک دستگاه روتر سیسکو / استعلام ,استعلام یک دستگاه روتر سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159159/استعلام-دستگاه-رطوبت-گیر-مخابراتی'>استعلام دستگاه رطوبت گیر مخابراتی / استعلام , استعلام دستگاه رطوبت گیر مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159167/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-و-تحویل-20-دستگاه-اطاقک-حمام-خورشیدی'>استعلام خرید و حمل و نصب و راه اندازی و تحویل 20 دستگاه اطاقک حمام خورشیدی / استعلام,استعلام خرید و حمل و نصب و راه اندازی و تحویل 20 دستگاه اطاقک حمام خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159175/استعلام-اسکاچ-مایع-جرم-گیر-سیم-ظرفشویی'>استعلام اسکاچ مایع جرم گیر سیم ظرفشویی / استعلام, استعلام  اسکاچ مایع جرم گیر سیم ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159183/استعلام-تجهیزات-برقی--'>استعلام تجهیزات برقی ... / استعلام , استعلام تجهیزات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159191/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی-مدارس--'>استعلام  تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مدارس ... / استعلام,  تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159200/استعلام-حمل-2500-تن-ذرت'>استعلام حمل 2500 تن ذرت  / استعلام, حمل 2500 تن ذرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159212/استعلام-بکس-شارژی-سرکج-میلواکی-و--'>استعلام بکس شارژی سرکج میلواکی و ...  / استعلام  , استعلام بکس شارژی سرکج میلواکی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159221/استعلام-نرم-افزار-آموزشی-زیر-مجموعه-منابع-انسانی--'>استعلام نرم افزار آموزشی زیر مجموعه منابع انسانی ... / استعلام, نرم افزار آموزشی زیر مجموعه منابع انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159231/استعلام-تکمیل-انبار-امداد-و-ساختمان'>استعلام تکمیل انبار امداد و ساختمان / استعلام , تکمیل انبار امداد و ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159241/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-دوربین-های-نظارت-تصویری-و--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین های نظارت تصویری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین های نظارت تصویری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159223/استعلام-مقوا-تحریر--'>استعلام مقوا تحریر... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159234/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-در-سطح--'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله در سطح ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله در سطح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159242/استعلام-تلویزیون-شهری'>استعلام تلویزیون شهری / استعلام, استعلام تلویزیون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159252/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-تک-پانل'>استعلام کولر گازی اسپلیت تک پانل / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت تک پانل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159264/استعلام-خرید-30-تخته-چادر-عشایری--'>استعلام خرید 30 تخته چادر عشایری ... / استعلام, خرید 30 تخته چادر عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159272/استعلام-تابلو-آموزشی-برق-خودرو'>استعلام تابلو آموزشی برق خودرو / استعلام, تابلو آموزشی برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159280/استعلام-آجر--'>استعلام آجر ... / استعلام , استعلام آجر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159288/استعلام-تامین-کنندگان'>استعلام تامین کنندگان / استعلام,استعلام تامین کنندگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159296/استعلام-پست-برق--'>استعلام پست برق ... / استعلام, استعلام پست برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159304/استعلام-سیگنال-ژنراتور'>استعلام سیگنال ژنراتور / استعلام, سیگنال ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159315/استعلام-وسایل-الکتریکی--'>استعلام وسایل الکتریکی.... / استعلام, استعلام وسایل الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159324/استعلام-سوئیچ-kvm-ip-شبکه'>استعلام سوئیچ kvm ip شبکه / استعلام , استعلام سوئیچ kvm ip شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159332/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-و-دیوار-پوش'>استعلام اجرای سقف کاذب و دیوار پوش / استعلام, استعلام اجرای سقف کاذب و دیوار پوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159340/استعلام-خرید-سه-دستگاه-آبسردکن-استیل'>استعلام خرید سه دستگاه آبسردکن استیل  / استعلام, استعلام خرید سه دستگاه آبسردکن استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159348/استعلام-راه-بند-استوانه-ای-ترافیکی'>استعلام راه بند استوانه ای ترافیکی / استعلام,استعلام راه بند استوانه ای ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159356/استعلام-نوک-سمپلر-فیلتردار'>استعلام نوک سمپلر فیلتردار / استعلام، استعلام نوک سمپلر فیلتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159364/استعلام-کابل-افشان-مسی-استاندارد'>استعلام کابل افشان مسی استاندارد / استعلام ,استعلام کابل افشان مسی استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159373/استعلام-بیمه-اموال-نیروگاه'>استعلام بیمه اموال نیروگاه / استعلام, استعلام بیمه اموال نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159383/استعلام-اجرای-آجرنما--'>استعلام اجرای آجرنما ... / استعلام, استعلام اجرای آجرنما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159392/استعلام-خرید-نصب-و-بهره-برداری-دوربین-مداربسته-ساختمان-اداری'>استعلام خرید نصب و بهره برداری دوربین مداربسته ساختمان اداری / استعلام خرید نصب و بهره برداری دوربین مداربسته ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159400/استعلام-انژکتور-شور-تمام-اتوماتیک'>استعلام  انژکتور شور تمام اتوماتیک  / استعلام, انژکتور شور تمام اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159408/استعلام-جمع-آوری-مرسولات-پستی'>استعلام جمع آوری مرسولات پستی / استعلام, جمع آوری مرسولات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159416/استعلام-شافت-فن-اصلی-گندله-سازی'>استعلام شافت فن اصلی گندله سازی / استعلام, استعلام شافت فن اصلی گندله سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159424/استعلام-یک-دستگاه-پمپ-زمینی-سانتریفیوژ'>استعلام یک دستگاه پمپ زمینی سانتریفیوژ / استعلام, یک دستگاه پمپ زمینی سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159432/استعلام-گلوب-کنترل-ولو'>استعلام  گلوب کنترل ولو  / استعلام ,استعلام  گلوب کنترل ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159440/استعلام-12-عدد-فنر-تخت--پایه-ناخنی--برس-جدا-کننده--ناخنک--سری-وکیوم--سوئیچ-توقف'>استعلام 12 عدد فنر تخت - پایه ناخنی - برس جدا کننده - ناخنک - سری وکیوم - سوئیچ توقف / استعلام,استعلام 12 عدد فنر تخت - پایه ناخنی - برس جدا کننده - ناخنک - سری وکیوم - سوئیچ توقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159449/استعلام-دستگاه-تست-و-شستشوی-انژکتور--'>استعلام دستگاه تست و شستشوی انژکتور ... / استعلام , استعلام دستگاه تست و شستشوی انژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159458/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-x-ray'>مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سیستم x-ray   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سیستم x-ray  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159467/استعلام-تکمیل-پایگاه'>استعلام تکمیل پایگاه  / استعلام ,استعلام تکمیل پایگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159475/استعلام-دستگاه-شستشوی-انژکتور--'>استعلام دستگاه شستشوی انژکتور ... / استعلام , استعلام دستگاه شستشوی انژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159483/استعلام-سی-ویک-ردیف-آچار'>استعلام سی ویک ردیف آچار   / استعلام سی ویک ردیف آچار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159491/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر'>مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر / مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159499/استعلام-کپسول-آتش-نشانی--'>استعلام کپسول آتش نشانی... / استعلام, استعلام کپسول آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159507/مناقصه-پروژه-شبکه-داخلی-توزیع-گاز-شهرک-فناوری-و-الکترونیک-و-صنایع-غذایی'>مناقصه پروژه شبکه داخلی توزیع گاز شهرک فناوری و الکترونیک و صنایع غذایی / مناقصه, مناقصه پروژه شبکه داخلی توزیع گاز شهرک فناوری و الکترونیک و صنایع غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159516/استعلام-دوربین-فیلم-برداری'>استعلام دوربین فیلم برداری / استعلام,استعلام دوربین فیلم برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159524/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه  پروژه آبرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159532/مناقصه-تامین-بخشی-از-انجام-امور-خدمات-و-پشتیبانی--'>مناقصه تامین بخشی از انجام امور خدمات و پشتیبانی .. / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تامین بخشی از انجام امور خدمات و پشتیبانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159543/استعلام-طرح-های-مورد-نیاز-شبکه-بهزیستی--'>استعلام طرح های مورد نیاز شبکه بهزیستی... / استعلام, استعلام طرح های مورد نیاز شبکه بهزیستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159551/مناقصه-تعمیرات-پل-های-بزرگ-و-ابنیه-فنی'>مناقصه تعمیرات پل های بزرگ و ابنیه فنی  / مناقصه, مناقصه تعمیرات پل های بزرگ و ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159559/مناقصه-خدمات-خودرویی'>مناقصه  خدمات خودرویی / فراخوان خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159568/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>استعلام دستگاه حضور و غیاب... / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159576/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159584/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159593/استعلام-اصلاح-شبکه-آب'>استعلام اصلاح شبکه آب / استعلام,استعلام اصلاح شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159602/استعلام-سویا-جهت-طیور--'>استعلام سویا جهت طیور ... / استعلام, استعلام سویا جهت طیور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159250/استعلام-مشاوره-طراحی--'>استعلام مشاوره طراحی... / استعلام, استعلام مشاوره طراحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159263/استعلام-پروژه-بهسازی-و-نوسازی-مسیرهای-سبز-گردشگری'>استعلام پروژه بهسازی و نوسازی مسیرهای سبز گردشگری / استعلام , استعلام پروژه بهسازی و نوسازی مسیرهای سبز گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159271/استعلام-جمع-آوری-مرسولات-پستی--'>استعلام جمع آوری مرسولات پستی... / استعلام, استعلام جمع آوری مرسولات پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159279/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159287/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام, استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159295/استعلام-سیم-ترموکوپل'>استعلام سیم ترموکوپل / استعلام , استعلام سیم ترموکوپل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159303/استعلام-نصب-آسانسور-دو-نفره'>استعلام نصب آسانسور دو نفره  / استعلام,استعلام نصب آسانسور دو نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159312/استعلام-دستگاه-فکس'>استعلام دستگاه فکس  / استعلام, استعلام دستگاه فکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159322/استعلام-انجام-مطالعات-جهت-ایجاد-زیرساخت-رادیو-ترانک--'>استعلام انجام مطالعات جهت ایجاد زیرساخت رادیو ترانک... / استعلام, استعلام انجام مطالعات جهت ایجاد زیرساخت رادیو ترانک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159331/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی / استعلام , استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159339/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات-فولادی'>استعلام شیرآلات و اتصالات فولادی  / استعلام, شیرآلات و اتصالات فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159347/استعلام-خرید-کامپیوتر-پرینتر'>استعلام خرید کامپیوتر- پرینتر  / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159355/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر / استعلام, تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159363/استعلام-دیواره-سنگنوردی-مصنوعی'>استعلام دیواره سنگنوردی مصنوعی / استعلام, دیواره سنگنوردی مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159372/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام  لپ تاپ / استعلام,  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159382/استعلام-خرید-هفت-قلم-لوازم-مصرفی'>استعلام خرید هفت قلم لوازم مصرفی / استعلام,استعلام خرید هفت قلم لوازم مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159391/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159399/استعلام-انتشار-کتاب'>استعلام انتشار کتاب / استعلام انتشار کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159407/استعلام-ذرت-برزیلی'>استعلام ذرت برزیلی / استعلام,استعلام ذرت برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159415/استعلام-خرید-دستگاه-آنالایزر-ارتعاشات'>استعلام خرید دستگاه آنالایزر ارتعاشات / استعلام , استعلام خرید دستگاه آنالایزر ارتعاشات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159423/استعلام-ستهای-جراحی-ارتوپدی'>استعلام ستهای جراحی ارتوپدی / استعلام, ستهای جراحی ارتوپدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159431/استعلام-هوزینگ-'>استعلام هوزینگ.. / استعلام , استعلام هوزینگ.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159439/استعلام-خرید-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید چمن مصنوعی  / استعلام,استعلام خرید چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159448/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-سرور-HP-DL380-Gen9'>مناقصه خرید دو دستگاه سرور HP DL380 Gen9  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید دو دستگاه سرور HP DL380 Gen9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159456/فراخوان-6-قلم-گریتینگ'>فراخوان  6 قلم گریتینگ  / فراخوان  6 قلم گریتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159466/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام,استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159474/مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع آب  / مناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159482/مناقصه-خرید-قطعات-NATIONAL-TRIPLEX-SLUSH-PUMP'>مناقصه خرید قطعات NATIONAL TRIPLEX SLUSH PUMP  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات NATIONAL TRIPLEX SLUSH PUMP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159490/استعلام-پکیج-تصفیه-آب-خاکستری'>استعلام پکیج تصفیه آب خاکستری / استعلام,استعلام پکیج تصفیه آب خاکستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159498/استعلام-چاپ-بروشور-و-بنرهای-آموزشی'>استعلام چاپ بروشور و بنرهای آموزشی / استعلام, چاپ بروشور و بنرهای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159506/مناقصه-آسفالت-و-زیرسازی-معابر'>مناقصه آسفالت و زیرسازی معابر  / مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت و زیرسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159515/استعلام-تکمیل-اتاق--'>استعلام تکمیل اتاق ... / استعلام , استعلام تکمیل اتاق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159523/استعلام-96HD-SENSOR-ELEMENT'>استعلام 96HD SENSOR ELEMENT  / استعلام، استعلام 96HD SENSOR ELEMENT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159531/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه پروژه آبرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159540/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی'>استعلام تامین سیستم گرمایشی / استعلام, تامین سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159550/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه  پروژه آبرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159558/استعلام-آرشیو-الکترونیک'>استعلام آرشیو الکترونیک  / استعلام,استعلام آرشیو الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159567/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی / استعلام, محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159575/استعلام-کابلکشی-کانالی'>استعلام کابلکشی کانالی  / استعلام ، استعلام کابلکشی کانالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159583/استعلام-لوگو-plc'>استعلام لوگو plc / استعلام, لوگو plc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159592/استعلام-​فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی'>استعلام ​فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی  / استعلام, ​فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159601/استعلام-آرد-خبازی-15-'>استعلام آرد خبازی 15% / استعلام, آرد خبازی 15%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159267/استعلام-نمایشگر-صنعتی'>استعلام نمایشگر صنعتی  / استعلام, استعلام نمایشگر صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159275/استعلام-اجرای-روشنایی'>استعلام اجرای روشنایی / استعلام , استعلام اجرای روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159283/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی--'>استعلام ارائه خدمات تخصصی ... / استعلام, استعلام ارائه خدمات تخصصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159291/استعلام-راک'>استعلام راک / استعلام بها , استعلام راک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159299/استعلام-پلیمر-تعمیراتی-نوار-نقاله-FORTHANE-RED-LINE'>استعلام پلیمر تعمیراتی نوار نقاله FORTHANE RED-LINE / استعلام , استعلام پلیمر تعمیراتی نوار نقاله FORTHANE RED-LINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159307/استعلام-تجهیزات-و-ابزارالات-رشته-درودگری'>استعلام تجهیزات و ابزارالات رشته درودگری / استعلام ,استعلام تجهیزات و ابزارالات رشته درودگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159318/استعلام-شیرآلات--'>استعلام شیرآلات ... / استعلام , استعلام شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159327/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام  مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, استعلام  مرمت و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159335/استعلام-میکروسکوپ-دو-چشمی--'>استعلام میکروسکوپ دو چشمی ... / استعلام, استعلام میکروسکوپ دو چشمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159343/استعلام-ابنیه-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-با-مصالح'>استعلام ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی با مصالح / استعلام, استعلام ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی با مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159351/استعلام-بانک-خازن--'>استعلام بانک خازن ... / استعلام, استعلام بانک خازن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159359/استعلام-تجهیزات-دندانپزشکی'>استعلام تجهیزات دندانپزشکی  / استعلام , استعلام تجهیزات دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159367/استعلام-تانک-ازت-مایع--'>استعلام تانک ازت مایع ... / استعلام, استعلام تانک ازت مایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159377/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه--'>استعلام تجهیزات آزمایشگاه ... / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159387/استعلام-بچه-ماهی-و-تور-ماهیگیری--'>استعلام بچه ماهی و تور ماهیگیری... / استعلام, استعلام بچه ماهی و تور ماهیگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159395/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159403/استعلام-دوربین-مداربسته-و-دی-وی-آر--'>استعلام دوربین مداربسته و دی وی آر... / استعلام,استعلام دوربین مداربسته و دی وی آر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159411/مناقصه-خرید-خدمات-به-صورت-حجمی'>مناقصه خرید خدمات به صورت حجمی  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید خدمات به صورت حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159419/استعلام-بالن-بکری--'>استعلام بالن بکری... / استعلام, استعلام بالن بکری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159427/استعلام-آبسردکن-15-گالنی'>استعلام آبسردکن 15 گالنی  / استعلام, آبسردکن 15 گالنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159435/استعلام-نگهداری-و-ایمن-سازی-راههای-کشور'>استعلام نگهداری و ایمن سازی راههای کشور / استعلام, نگهداری و ایمن سازی راههای کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159444/استعلام-چهاردستگاه-فن-هواکش-40-40'>استعلام چهاردستگاه فن هواکش 40*40  / استعلام, چهاردستگاه فن هواکش 40*40 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159452/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-تامین-سیستم-های-تست-اتصالات'>تجدید فراخوان انجام عملیات تامین سیستم های تست اتصالات  / تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان انجام عملیات تامین سیستم های تست اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159461/استعلام-یک-دستگاه-آبسردکن-سه-شیره'>استعلام  یک دستگاه آبسردکن سه شیره / استعلام, یک دستگاه آبسردکن سه شیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159470/دعوت-از-پیمانکار-(epc)-در-زمینه-الکتریکال-برق-و-کنترل'>دعوت از پیمانکار (epc) در زمینه الکتریکال برق و کنترل  / دعوت از پیمانکار , دعوت از پیمانکار (epc) در زمینه الکتریکال برق و کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159478/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر-ناحیه-صنعتی'>مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر ناحیه صنعتی  / مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر ناحیه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159486/استعلام-تهیه-و-نصب-سرامیک--'>استعلام تهیه و نصب سرامیک... / استعلامو استعلام تهیه و نصب سرامیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159494/استعلام-تور-بازدید-از-نمایشگاه-بین-المللی-حمل-و-نقل-و-صنایع-ریلی-تهران'>استعلام تور بازدید از نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران / استعلام, تور بازدید از نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159502/استعلام-اجرای-نمای-ایرانی-و-اسلامی-سنگ-پله-و-زیرپله--'>استعلام اجرای نمای ایرانی و اسلامی- سنگ پله و زیرپله... / استعلام,استعلام اجرای نمای ایرانی و اسلامی- سنگ پله و زیرپله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159511/استعلام-پنج-ردیف-گاز-مخلوط'>استعلام پنج ردیف گاز مخلوط   / استعلام پنج ردیف گاز مخلوط  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159519/استعلام-اسکنر-کداک'>استعلام اسکنر کداک  / استعلام ,استعلام اسکنر کداک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159527/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه پروژه آبرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159535/استعلام-تعمیر-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیر سالن ورزشی / استعلام,  تعمیرات سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159546/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه پروژه آبرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159554/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه  پروژه آبرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159562/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159571/استعلام-تعمیر-سالن-ژیمناستیک'>استعلام تعمیر سالن ژیمناستیک / استعلام,استعلام تعمیر سالن ژیمناستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159579/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159587/مناقصه-احداث-مدرسه-2-کلاسه---'>مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه ..... / مناقصه، مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159597/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان / استعلام, رنگ آمیزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159605/استعلام-فروش-و-نصب-ملزومات-چیلر--'>استعلام فروش و نصب ملزومات چیلر ... / استعلام , استعلام فروش و نصب ملزومات چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157920/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157932/استعلام-مرمت-و-لایه-روبی-قنات'>استعلام مرمت و لایه روبی قنات / استعلام,استعلام مرمت و لایه روبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157943/مناقصه-خرید-هیپوکلریت-سدیم-(آب-ژاول)'> مناقصه خرید هیپوکلریت سدیم (آب ژاول)  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه خرید هیپوکلریت سدیم (آب ژاول) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157955/مناقصه-بشکه-فلزی--'>مناقصه بشکه فلزی ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بشکه فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157965/مناقصه-کابینت-و-کمد-دیواری'>مناقصه کابینت و کمد دیواری / مناقصه, مناقصه کابینت و کمد دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157976/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-آبرسانی-به-ایستگاه-ها--'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی آبرسانی به ایستگاه ها....  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی آبرسانی به ایستگاه ها... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157990/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام  تکمیل سالن ورزشی  / استعلام ,استعلام  تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158403/مزایده-فروش-دو-دستگاه-الکتروموتور-آسانسور'>مزایده فروش دو دستگاه الکتروموتور آسانسور  / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه الکتروموتور آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158423/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-220-مترمربع'>مزایده ملک مسکونی عرصه 220 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 220 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158444/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158463/مزایده-اجاره-دو-باب-کیوسک-97-03-09'>مزایده  اجاره دو باب کیوسک 97.03.09 / مزایده عمومی , مزایده  اجاره دو باب کیوسک 97.03.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158486/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-جک'>مزایده یک دستگاه خودرو جک / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو جک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158516/مزایده-سنگ'>مزایده سنگ / مزایده, مزایده سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158539/مزایده-یک-دستگاه-درایر-مدل-6355'>مزایده یک دستگاه درایر مدل 6355 / مزایده,مزایده یک دستگاه درایر مدل 6355</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158558/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-نارنجی-رنگ-نوبت-دوم'> مزایده یک دستگاه تراکتور نارنجی رنگ  نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه تراکتور نارنجی رنگ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158588/مزایده-فروش-2-پلاک-از-اراضی-231-72-و-194-14متر-ـ-چاپ-دوم-ـ-نوبت-دوم'> مزایده فروش 2 پلاک از اراضی 231.72 و 194.14متر  ـ چاپ دوم ـ نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش 2 پلاک از اراضی 231.72 و 194.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158606/مزایده-زمین-کشاورزی-باغ-محصور-1600متر'>مزایده زمین کشاورزی باغ محصور 1600متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی باغ محصور 1600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158641/مزایده-یک-واحد-تجاری-با-مساحت-30-6-متر-مربع'>مزایده یک واحد تجاری با مساحت 30.6 متر مربع / مزایده, مزایده یک واحد تجاری با مساحت 30.6 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158674/مزایده-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده جایگاه CNG  - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده جایگاه CNG  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158692/مزایده-اجاره-5-باب-مغازه'>مزایده اجاره 5 باب مغازه / آگهی مزایده , مزایده اجاره 5 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158724/مزایده-25-کوپ-سنگ--نوبت-دوم'>مزایده 25 کوپ سنگ - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده 25 کوپ سنگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158741/مزایده-فروش-خط-تولید-پلاستو-فوم'>مزایده فروش خط تولید پلاستو فوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش خط تولید پلاستو فوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158762/مزایده-ماشین-آلات'>مزایده ماشین آلات / مزایده , مزایده ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158791/مزایده-ششدانگ-یکباب-گاوداری-مساحت-280متر'>مزایده ششدانگ یکباب گاوداری مساحت 280متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری مساحت 280متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158812/اگهی-مزایده-20-تخته-فرش'>اگهی مزایده 20 تخته فرش  / اگهی مزایده , اگهی مزایده 20 تخته فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158840/مزایده-سواری-پژو-405'>مزایده سواری پژو 405 / مزایده, مزایده سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158864/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-احداث-شهربازی'>تجدید مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث شهربازی / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158890/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-مدل-86'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 86 / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158915/مزایده-دستگاه-باسکول-اتوماتیک'>مزایده دستگاه باسکول اتوماتیک / مزایده, مزایده دستگاه باسکول اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158953/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-165-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 165 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 165 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158991/مزایده-یک-قطعه-باغ-مشجر-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه باغ مشجر مساحت 2000متر / مزایده, مزایده یک قطعه باغ مشجر مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159060/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-عرصه-968-33متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت عرصه 968.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت عرصه 968.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159121/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-401-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 401 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 401 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159209/مزایده-بهره-برداری-از-پک-غرفه-های-تجاری'>مزایده بهره برداری از پک غرفه های تجاری / مزایده بهره برداری از پک غرفه های تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159251/مزایده-بهره-برداری-از-پک-شماره-2-فضاهای-تجاری'>مزایده بهره برداری از پک شماره 2 فضاهای تجاری  / مزایده ، مزایده بهره برداری از پک شماره 2 فضاهای تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159323/مزایده-ملک-مشاعی-500-سهم-مشاع-بخش-ده-مشهد'>مزایده ملک مشاعی 500 سهم مشاع بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ملک مشاعی 500 سهم مشاع بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159509/مزایده-بهره-برداری-از-پک-غرفه-های-تجاری-در-ایستگاه-ها'>مزایده بهره برداری از پک غرفه های تجاری در ایستگاه ها / مزایده بهره برداری از پک غرفه های تجاری در ایستگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158000/مناقصه-استجاره-49-دستگاه-انواع-خودرو'>مناقصه استجاره 49 دستگاه انواع خودرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه استجاره 49 دستگاه انواع خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158011/تجدید-مناقصه-تهیه-آرد-مورد-نیاز-ندامتگاههای--'>تجدید مناقصه تهیه آرد مورد نیاز ندامتگاههای ... / مناقصه, تجدید مناقصه تهیه آرد مورد نیاز ندامتگاههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158022/استعلام-متانول-صنعتی'>استعلام متانول صنعتی / استعلام,استعلام متانول صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158032/استعلام-جدول-گذاری-و-پیاده-رو-سازی--'>استعلام جدول گذاری و پیاده رو سازی... / استعلام, استعلام جدول گذاری و پیاده رو سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158042/استعلام-طبق-لیست'>استعلام طبق لیست / استعلام ,استعلام طبق لیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158050/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-ساختمان--'>استعلام تکمیل و تجهیز ساختمان... / استعلام,استعلام تکمیل و تجهیز ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158059/استعلام-Sampler'>استعلام Sampler / استعلام,استعلام Sampler</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158073/استعلام-مرمت-کاروانسرای'>استعلام  مرمت کاروانسرای / استعلام, مرمت کاروانسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158088/مناقصه-تهیه-و-نصب-قرنیز-و-اجرای-شناژ-هندریل--'>مناقصه تهیه و نصب قرنیز و اجرای شناژ هندریل... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب قرنیز و اجرای شناژ هندریل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158099/مناقصه-احداث-مخزن-5000-مترمکعبی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن 5000 مترمکعبی...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مخزن 5000 مترمکعبی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158112/تجدید-مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-نظارت-تصویری-cctv'>تجدید مناقصه خرید حمل و نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری cctv  / تجدید مناقصه خرید حمل و نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری cctv </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158121/استعلام-اجاره-خودرو--'>استعلام اجاره خودرو ... / استعلام , استعلام اجاره خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158133/تجدید-مناقصه-انجام-امور-نظافتی-و-خدمات-فنی-تعمیرات-امور-حمل--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور نظافتی و خدمات فنی، تعمیرات، امور حمل... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه انجام امور نظافتی و خدمات فنی، تعمیرات، امور حمل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158143/استعلام-درخواست-راننده-برای-یک-سال-برای-ماموریت-های-درون-شهری-و-برون-شهری'>استعلام درخواست راننده برای یک سال برای ماموریت های درون شهری و برون شهری / استعلام, درخواست راننده برای یک سال برای ماموریت های درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158156/استعلام-شیرالات-تجهیز-چاه'>استعلام  شیرالات تجهیز چاه  / استعلام, شیرالات تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158167/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی-در-مرکز-اورژانس-اجتماعی--'>استعلام ارائه خدمات تخصصی در مرکز اورژانس اجتماعی.... / استعلام, استعلام ارائه خدمات تخصصی در مرکز اورژانس اجتماعی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158177/استعلام-مخلوط-مصالح'>استعلام مخلوط مصالح  / استعلام, مخلوط مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158187/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی-مدارس--'>استعلام  تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مدارس ... / استعلام,  تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158198/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-تکمیلی-ابنیه-و-تاسیسات-برقی-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات برقی و.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای بخشی از عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات برقی و.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158215/فراخوان-تکمیل-موزه-و-بازارچه-صنایع-دستی-نوبت-دوم'>فراخوان  تکمیل موزه و بازارچه صنایع دستی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان  تکمیل موزه و بازارچه صنایع دستی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158226/مناقصه-عملیات-تهیه-طرح-مرمت-و-احیاء-بازار-تاریخی'>مناقصه عملیات تهیه طرح مرمت و احیاء بازار تاریخی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه طرح مرمت و احیاء بازار تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158239/مناقصه-نصب-چراغ-20-وات--'>مناقصه نصب چراغ 20 وات... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه نصب چراغ 20 وات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158250/مناقصه-اجرای-سرویس-بهداشتی'>مناقصه اجرای سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158260/استعلام-دریچه-پلاستیکی-کانال-کولر'>استعلام دریچه پلاستیکی کانال کولر / استعلام, دریچه پلاستیکی کانال کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158270/فراخوان-مناقصه-عملیات-بهره-برداری-شامل-راهبری-تعمیر-تست-سرویس-و-نگهداری-97-3-9'>فراخوان مناقصه عملیات بهره برداری شامل راهبری، تعمیر، تست، سرویس و نگهداری 97/3/9 / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات بهره برداری شامل راهبری، تعمیر، تست، سرویس و نگهداری 97/3/9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158284/مناقصه-خدمات-نظافت-پستهای---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظافت پستهای ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت پستهای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158296/استعلام-سرامیک-ساختمانی-و--'>استعلام سرامیک ساختمانی و ... / استعلام, سرامیک ساختمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158306/استعلام-تیرچه-و-بلوک-سیمانی-و-ماسه-شسته'>استعلام تیرچه و بلوک سیمانی و ماسه شسته / استعلام,استعلام تیرچه و بلوک سیمانی و ماسه شسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158317/استعلام-خط-کشی-سرد-راههای-روستایی--'>استعلام خط کشی سرد راههای روستایی... / استعلام, استعلام خط کشی سرد راههای روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158330/استعلام-آنلاین--'>استعلام آنلاین... / استعلام, استعلام آنلاین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158340/مناقصه-خرید--حمل-و-نصب-کابینت-و-یراق-آلات'>مناقصه خرید ، حمل و نصب کابینت و یراق آلات / مناقصه , مناقصه خرید ، حمل و نصب کابینت و یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158353/مناقصه-پروژه-تعمیر--بهسازی-و-نگهداشت-فضای-سبز'>مناقصه پروژه تعمیر ، بهسازی و نگهداشت فضای سبز  / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه تعمیر ، بهسازی و نگهداشت فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158368/فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محدوده-بافت-تاریخی--'>فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده بافت تاریخی.... / آگهی فراخوان عمومی ,فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده بافت تاریخی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158380/استعلام-انجام-پروژه-تعمیرات-و-اجرای-تاسیسات-برق-مخابرات-شبکه-و---'>استعلام انجام پروژه تعمیرات و اجرای تاسیسات برق مخابرات، شبکه و .... / استعلام, انجام پروژه تعمیرات و اجرای تاسیسات برق مخابرات، شبکه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158392/مناقصه-واگذاری-نگهداری-فضای-سبز-بوستان-ها'>مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز بوستان ها / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز بوستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158405/استعلام-تهیه-کاغذ-و-مواد-مصرفی-و-چاپ-قبوض-آب---'>استعلام  تهیه کاغذ و مواد مصرفی و چاپ قبوض آب .... / استعلام, تهیه کاغذ و مواد مصرفی و چاپ قبوض آب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158418/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158430/مناقصه-واگذاری-امورات-مدیریت--حفاظت--حراست-و-نظارت--'>مناقصه واگذاری امورات مدیریت ، حفاظت ، حراست و نظارت.... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امورات مدیریت ، حفاظت ، حراست و نظارت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158443/استعلام-مرمت-پل'>استعلام مرمت پل  / استعلام ,استعلام مرمت پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158458/مناقصه-روکش-آسفالت-محله-اسلام'>مناقصه روکش آسفالت محله اسلام / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت محله اسلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158470/مناقصه-تعمیرات-ساختمان-آموزشگاه-علمی-کاربردی'>مناقصه تعمیرات ساختمان آموزشگاه علمی کاربردی / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات ساختمان آموزشگاه علمی کاربردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158483/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158493/استعلام-اجاره-خودرو-پژو-پارس'>استعلام اجاره خودرو پژو پارس / استعلام, اجاره خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158503/مناقصه-عمومی-تهیه-و-نصب-سنگ-مالون-جهت-کفپوش'>مناقصه عمومی تهیه و نصب سنگ مالون جهت کفپوش / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه و نصب سنگ مالون جهت کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158514/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158530/استعلام-ریبون'>استعلام ریبون / استعلام,استعلام ریبون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158541/استعلام-باطری-سیلد-لید-اسید-12-ولت'>استعلام باطری سیلد لید اسید 12 ولت / استعلام, باطری سیلد لید اسید 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158554/استعلام-سنگ--'>استعلام سنگ ... / استعلام, استعلام سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158567/استعلام-پرایمرهای-KHV2--'>استعلام پرایمرهای KHV2 ... / استعلام , استعلام پرایمرهای KHV2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158577/مناقصه-تکمیل-کتابخانه-مرکزی---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل کتابخانه مرکزی...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کتابخانه مرکزی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158587/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام, سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158601/مناقصه-خرید-خدمت-اعزام-بیماران-بیمارستان'>مناقصه خرید خدمت اعزام بیماران بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید خدمت اعزام بیماران بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158613/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-500-ده-بار'>استعلام  لوله پلی اتیلن 500 ده بار  / استعلام, لوله پلی اتیلن 500 ده بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158623/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-گرم-سطح-شهر-(مرحله-دوم-نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت گرم سطح شهر (مرحله دوم نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آسفالت گرم سطح شهر (مرحله دوم نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158634/تجدید-مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نصب-گاردریل-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات تعمیر و نصب گاردریل- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات تعمیر و نصب گاردریل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158645/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-خرید-آسفالت'>اصلاحیه مناقصه عملیات خرید آسفالت / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158654/مناقصه-خرید-آسفالت-تنی-97-03-09'>مناقصه خرید آسفالت تنی 97.03.09 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  خرید آسفالت تنی 97.03.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158666/استعلام-کابینت-MDF'>استعلام کابینت MDF / استعلام ,استعلام کابینت MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158678/مناقصه-خرید-آسفالت-گرم--نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه خرید آسفالت گرم  - نوبت دوم چاپ اول / مناقصه , مناقصه خرید آسفالت گرم  - نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158690/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی--'>استعلام مرمت بنای تاریخی ... / استعلام, استعلام مرمت بنای تاریخی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158700/استعلام-احداث-آبنما'>استعلام  احداث آبنما  / استعلام, احداث آبنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158712/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158722/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-پیاده-رو-و---'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی و پیاده رو و .... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی و پیاده رو و کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158737/استعلام-حفر-و-تخلیه-چاه-آب-باران'>استعلام حفر و تخلیه چاه آب باران / استعلام , استعلام حفر و تخلیه چاه آب باران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158751/استعلام-سی-پی-یو--'>استعلام سی پی یو ... / استعلام , استعلام سی پی یو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158765/استعلام-فیلم-رادیولوژی'>استعلام فیلم رادیولوژی / استعلام, فیلم رادیولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158777/مناقصه-تکمیل-ساختمان-کلینیک'>مناقصه تکمیل ساختمان کلینیک  / مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان کلینیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158787/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>استعلام خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158798/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور / استعلام,استعلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158811/آگهی-مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-خود'>آگهی مناقصه امور حفاظت فیزیکی خود / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه امور حفاظت فیزیکی خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158822/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام , استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158834/استعلام-عملیات-برق-رسانی-به-پمپ-آب-آشامیدنی--'>استعلام عملیات برق رسانی به پمپ آب آشامیدنی... / استعلام, استعلام عملیات برق رسانی به پمپ آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158846/استعلام-ساخت-و-احداث-پمپاژ'>استعلام ساخت و احداث پمپاژ / استعلام, ساخت و احداث پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158857/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری--'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری ... / استعلام , استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158868/استعلام-تجهیزات-موردنیاز-هنرستان-های-استان'>استعلام تجهیزات موردنیاز هنرستان های استان  / استعلام, تجهیزات موردنیاز هنرستان های استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158881/استعلام-فن-کوئل'>استعلام فن کوئل / استعلام, فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158892/استعلام-کاغذ-رسید'>استعلام کاغذ رسید  / استعلام,استعلام کاغذ رسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158903/مناقصه-واگذاری-چاپ-اوراق'>مناقصه واگذاری چاپ اوراق / مزایده ، مزایده واگذاری چاپ اوراق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158918/استعلام-سوئیچ-24-پورت'>استعلام سوئیچ 24 پورت / استعلام, سوئیچ 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158930/مناقصه-تکمیل-فاز-یک-و-قسمتی-از-فاز-دو-سالن-اجتماعات-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل فاز یک و قسمتی از فاز دو سالن اجتماعات نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل فاز یک و قسمتی از فاز دو سالن اجتماعات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158939/مناقصه-انجام-فعالیتهای-خدماتی-و-تنظیفی'>مناقصه انجام فعالیتهای خدماتی و تنظیفی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام فعالیتهای خدماتی و تنظیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158949/استعلام-آبسردکن-و-آبگرمکن-دو-منظوره-فیلتردار--'>استعلام آبسردکن و آبگرمکن دو منظوره فیلتردار... / استعلام,استعلام آبسردکن و آبگرمکن دو منظوره فیلتردار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158960/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158968/استعلام-تهیه-کاغذ-A4'>استعلام تهیه کاغذ A4 / استعلام,استعلام تهیه کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158981/استعلام-بیست-متر-آجرکاری-و-کاشی-دست-تراش'>استعلام بیست متر آجرکاری و کاشی دست تراش / استعلام بیست متر آجرکاری و کاشی دست تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158989/استعلام-گیرنده-ماهواره-ای-GNSS'>استعلام  گیرنده ماهواره ای GNSS  / استعلام, استعلام  گیرنده ماهواره ای GNSS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1158999/استعلام-انجام-نقاشی-ساختمان'>استعلام انجام نقاشی ساختمان / استعلام, استعلام انجام نقاشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159007/استعلام-صندوق--'>استعلام صندوق ... / استعلام , استعلام صندوق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159017/استعلام-زیرسازی-ـ-آماده-سازی-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام زیرسازی ـ آماده سازی و نصب چمن مصنوعی  / استعلام , استعلام زیرسازی ـ آماده سازی و نصب چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159027/استعلام-لوله-فولادی-300MM-درز-جوش-252-متر'>استعلام لوله فولادی 300MM درز جوش 252 متر  / استعلام,استعلام لوله فولادی 300MM درز جوش 252 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159035/استعلام-کالای-مصرفی-بیمارستانی'>استعلام  کالای مصرفی بیمارستانی  / استعلام, کالای مصرفی بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159044/استعلام-لوله-گذاری--'>استعلام لوله گذاری... / استعلام, استعلام لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159053/استعلام-ابنیه-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-با-مصالح'>استعلام ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی با مصالح / استعلام, استعلام ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی با مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159062/استعلام-لوازم-خانگی-پنکه-دیواری-تایمردار'>استعلام لوازم خانگی پنکه دیواری تایمردار  / استعلام , استعلام لوازم خانگی پنکه دیواری تایمردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159073/استعلام-جلوبر'>استعلام جلوبر  / استعلام, استعلام  جلوبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159082/استعلام-رادیاتور-پنلی-ورق-فولادی'>استعلام رادیاتور پنلی ورق فولادی  / استعلام, استعلام رادیاتور پنلی ورق فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159091/استعلام-ماشین-BGA'>استعلام ماشین BGA / استعلام , استعلام ماشین BGA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159100/مناقصه-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی'>مناقصه عملیات رفع اتفاقات نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات رفع اتفاقات نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159109/استعلام-قیمت-اجاره-9-خودرو-با-راننده'>استعلام  قیمت اجاره 9 خودرو با راننده / استعلام, استعلام  قیمت اجاره 9 خودرو با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159117/استعلام-لوله-برق-گالوانیزه--'>استعلام لوله برق گالوانیزه... / استعلام , استعلام لوله برق گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159126/استعلام-مطابق-با-لیست-پیوستی-باجزئیات-مشخصات-فنی'>استعلام مطابق با لیست پیوستی باجزئیات مشخصات فنی / استعلام, مطابق با لیست پیوستی باجزئیات مشخصات فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159135/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام, استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159145/استعلام-مولتی-متر--'>استعلام مولتی متر... / استعلام, استعلام مولتی متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159153/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی'>استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی  / استعلام, استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159162/استعلام-تکمیل-مجموعه'>استعلام تکمیل مجموعه / استعلام , استعلام تکمیل مجموعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159170/استعلام-سیستم-کلدال-تمام-اتوماتیک-(هضم)'>استعلام سیستم کلدال تمام اتوماتیک (هضم)  / استعلام, استعلام سیستم کلدال تمام اتوماتیک (هضم) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159178/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159186/استعلام-مرمت-و-بازسازی'>استعلام مرمت و بازسازی / استعلام, مرمت و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159194/استعلام-​مقاطع-فلزی-خاص-(شامل-لوله-ها-میل-های-گرد-چها'>استعلام ​مقاطع فلزی خاص (شامل لوله ها- میل های گرد، چها / استعلام , استعلام ​مقاطع فلزی خاص (شامل لوله ها- میل های گرد، چها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159204/استعلام-خرید-2-عدد-سرور'>استعلام خرید 2 عدد سرور / استعلام, استعلام خرید 2 عدد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159215/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای'>استعلام  سایر فعالیت های حرفه ای / استعلام , استعلام  سایر فعالیت های حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159226/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام , استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159236/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی  / استعلام, استعلام  تجهیزات سیستم های هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159244/استعلام-کامپیوتر-شخصی'>استعلام کامپیوتر شخصی / استعلام,استعلام کامپیوتر شخصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159254/استعلام-عملیات-اتصال-بخش-کابلی-خط-63-کیلوولت'>استعلام عملیات اتصال بخش کابلی خط 63 کیلوولت / استعلام , استعلام عملیات اتصال بخش کابلی خط 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159266/استعلام-تعمیر-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیر سالن ورزشی / استعلام,استعلام تعمیر سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159274/استعلام-هیدرو-کوپلینگ-تسمه-نقاله'>استعلام هیدرو کوپلینگ تسمه نقاله / استعلام, استعلام هیدرو کوپلینگ تسمه نقاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159282/استعلام-عملیات-احداث-تعداد-58-باب-حوضچه-محافظ-شیرآلات--'>استعلام عملیات احداث تعداد 58 باب حوضچه محافظ شیرآلات... / استعلام, استعلام عملیات احداث تعداد 58 باب حوضچه محافظ شیرآلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159290/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام خرید کامپیوتر و متعلقات / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159298/استعلام-کمربند-پلی-اتیلن-انشعاب-گیر'>استعلام کمربند پلی اتیلن انشعاب گیر / استعلام,استعلام کمربند پلی اتیلن انشعاب گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159306/استعلام-کلدال-اتوماتیک'>استعلام کلدال اتوماتیک / استعلام, استعلام کلدال اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159317/استعلام-آب-شیرین-کن'>استعلام آب شیرین کن / استعلام, استعلام آب شیرین کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159326/استعلام-کالیبراسیون-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام کالیبراسیون لوازم آزمایشگاهی / استعلام, کالیبراسیون لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159334/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کامپیوتر-رومیزی'>استعلام خرید دو دستگاه کامپیوتر رومیزی / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه کامپیوتر رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159342/استعلام-چهار-دستگاه-رایانه-کامل'>استعلام چهار دستگاه رایانه کامل  / استعلام, استعلام چهار دستگاه رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159350/استعلام-تابلو-برق-درایور-9-2--'>استعلام تابلو برق درایور 9.2... / استعلام, استعلام تابلو برق درایور 9.2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159358/استعلام-تکمیل-ایستگاه-دیجیتال'>استعلام تکمیل ایستگاه دیجیتال  / استعلام, استعلام تکمیل ایستگاه دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159366/استعلام-سنگ-تراورتن'>استعلام سنگ تراورتن / استعلام, استعلام سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159375/استعلام-احداث-بند-گابیونی-و-بانکت-بندی'>استعلام احداث بند گابیونی و بانکت بندی  / استعلام , استعلام احداث بند گابیونی و بانکت بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159386/استعلام-شید-توری-گلخانه---'>استعلام شید -توری گلخانه - ... / استعلام , استعلام شید -توری گلخانه - ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159394/استعلام-ساخت-سه-باب-منبع-ذخیره-آب-گالوانیزه'>استعلام ساخت سه باب منبع ذخیره آب گالوانیزه / استعلام , استعلام ساخت سه باب منبع ذخیره آب گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159402/استعلام-شافت-عقب-دستگاه-اسپری-اسلپ'>استعلام شافت عقب دستگاه اسپری اسلپ  / استعلام , استعلام شافت عقب دستگاه اسپری اسلپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159410/مناقصه-احداث-خیابان-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه  احداث خیابان,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه عمومی, مناقصه  احداث خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159418/استعلام-کابل-کشی--'>استعلام کابل کشی ... / استعلام , استعلام کابل کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159426/استعلام-دستمال-کاغذی-توالت'>استعلام دستمال کاغذی توالت / استعلام, استعلام دستمال کاغذی توالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159434/استعلام-بهاء-اجاره-سه-دستگاه-لودر'>استعلام بهاء اجاره سه دستگاه لودر  / استعلام , استعلام بهاء اجاره سه دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159443/استعلام-دستگاه-جوش'>استعلام دستگاه جوش / استعلام,استعلام دستگاه جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159451/استعلام-خرید-دستگاه-فکس'>استعلام خرید دستگاه فکس / استعلام, استعلام خرید دستگاه فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159460/استعلام-مقره-1000-آمپر'>استعلام مقره 1000 آمپر / استعلام , استعلام مقره 1000 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159469/استعلام-درخواست-کاغذ-a4'>استعلام درخواست کاغذ a4  / استعلام,استعلام درخواست کاغذ a4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159477/دعوت-از-پیمانکار-پیمانکاران-در-زمینه-تامین-متریال-و-تجهیزات-روشنایی'>دعوت از پیمانکار پیمانکاران در زمینه تامین متریال و تجهیزات روشنایی / دعوت از پیمانکار , دعوت از پیمانکار پیمانکاران در زمینه تامین متریال و تجهیزات روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159485/استعلام-برنج-ایرانی'>استعلام برنج ایرانی  / استعلام,استعلام برنج ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159493/استعلام-تکمیل-اتاق-تمرین'>استعلام تکمیل اتاق تمرین  / استعلام , استعلام تکمیل اتاق تمرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159501/فراخوان-مناقصه-اقلام-ابزار-دقیق'>فراخوان مناقصه اقلام ابزار دقیق  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اقلام ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159510/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی-و-گازکشی-مدارس'>استعلام  تامین سیستم گرمایشی و گازکشی مدارس / استعلام, تامین سیستم گرمایشی و گازکشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159518/استعلام-خرید-بسته-سنتی-صنایع-دستی'>استعلام خرید بسته سنتی صنایع دستی / استعلام , استعلام خرید بسته سنتی صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159526/استعلام-کامپیوتر-و-هارد--'>استعلام کامپیوتر و هارد ... / استعلام, استعلام کامپیوتر و هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159534/مناقصه-پروژه-گودبرداری-اجرای-سازه-نگهبان-و-سازه-بتنی'>مناقصه پروژه گودبرداری اجرای سازه نگهبان و سازه بتنی / مناقصه,مناقصه پروژه گودبرداری اجرای سازه نگهبان و سازه بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159545/استعلام-تعمیر-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیر سالن ورزشی / استعلام, تعمیر سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159553/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159561/مناقصه-تعیین-پیمانکار-تامین-37-دستگاه-خودرو'>مناقصه  تعیین پیمانکار تامین 37 دستگاه خودرو  / مناقصه عمومی, مناقصه  تعیین پیمانکار تامین 37 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159570/استعلام-نیازهای-نگهداری-و-راه-های-اصلی-و-روستایی'>استعلام نیازهای نگهداری و راه های اصلی و روستایی / استعلام, نیازهای نگهداری و راه های اصلی و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159578/استعلام-نخ-جراحی--'>استعلام نخ جراحی ... / استعلام,استعلام نخ جراحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159586/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159596/مناقصه-تهیه-حمل-و-توزیع-غذای-روزانه'>مناقصه تهیه حمل و توزیع غذای روزانه / مناقصه , مناقصه تهیه حمل و توزیع غذای روزانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1159604/استعلام-خرید-قیر-70-60'>استعلام خرید قیر 70*60  / استعلام, خرید قیر 70*60 </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : شنبه 17 شهريور 1397 ساعت: 18:59