اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.4.08 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879536/مزایده-ششدانگ-زمین-مس... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.4.08 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879536/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-981-متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 981 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 981 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879667/فراخوان-خرید-بال-ولو---نوبت-دوم'>فراخوان خرید بال ولو   - نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان خرید بال ولو  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879595/مناقصه-عملیات-جدولگذاری-و-بهسازی-و-اصلاح-جداول'>مناقصه عملیات جدولگذاری و بهسازی و اصلاح جداول  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدولگذاری و بهسازی و اصلاح جداول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879820/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-دمنده'>مناقصه خرید دو دستگاه دمنده  / مناقصه خرید دو دستگاه دمنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879918/مناقصه-خرید-کمپرسور-24-تن-کریر-و---'>مناقصه خرید کمپرسور 24 تن کریر و .... / مناقصه , مناقصه خرید کمپرسور 24 تن کریر و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879888/مناقصه-خرید-تهیه-و-حمل-نصب-و-اجرای-کانال-کشی--'>مناقصه خرید ،تهیه و حمل ،نصب و اجرای کانال کشی.... / مناقصه , مناقصه خرید ،تهیه و حمل ،نصب و اجرای کانال کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879627/مناقصه-پروژه-زیرساخت-ها-و-تاسیسات-زیربنایی-پرورش-ماهی-96-4-8'>مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی -96.4.8 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879653/مناقصه-خرید-تجهیزات-سخت-افزاری-و-اکتیو-شبکه'>مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری و اکتیو شبکه  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری و اکتیو شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879581/تمدید-مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-آسانسور'>تمدید مناقصه خرید قطعات یدکی آسانسور / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید قطعات یدکی آسانسور - تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879690/مزایده-ملک-مساحت-139-2متر'>مزایده ملک مساحت 139.2متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 139.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879588/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-خودروهای-سنگین-و-نیمه-سنگین-اصلاحیه--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین اصلاحیه  - نوبت دوم  / مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین اصلاحیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879639/فراخوان-واگذاری-خدمات-اپراتوری-و-مراقبتی--'>فراخوان واگذاری خدمات  اپراتوری و مراقبتی... / آگهی فراخوان جهت برگزاری مناقصات عمویم یک مرحله ای، فراخوان واگذاری خدمات  اپراتوری و مراقبتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879644/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-باغ-و-فیش-حج-عمره'>مزایده ششدانگ دو قطعه باغ و فیش حج عمره  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه باغ و فیش حج عمره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879600/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-ساختمانی-پست-تجدید'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات ساختمانی پست تجدید  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات ساختمانی پست تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879678/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-بیست-و-سه-یزد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و سه یزد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و سه یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879587/مزایده-فروش-خودرو-L90'>مزایده فروش خودرو L90  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو L90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879575/مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی-و-نظافتی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی خدماتی و نظافتی .. نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی خدماتی و نظافتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879675/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-بخش-سیزده-مشهد'>مزایده یکباب منزل مسکونی بخش سیزده مشهد / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی بخش سیزده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879686/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-80-67متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 80.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 80.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879638/مزایده-املاک-شامل-زمین-خانه-سرا-و-عرصه-شالیزاری-و-زمین'>مزایده املاک شامل زمین خانه سرا و عرصه شالیزاری و زمین / مزایده,مزایده املاک شامل زمین خانه سرا و عرصه شالیزاری و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879662/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-282-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 282 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 282 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879665/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سی-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سی هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سی هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879658/مزایده-ملک-مساحت-8500-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 8500 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 8500 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879659/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-11662-فرعی-از-69-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده ملک پلاک ثبتی 11662 فرعی از 69 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 11662 فرعی از 69 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879636/مزایده-دو-دستگاه-ساختمان-و-یک-قطعه-زمین-شماره-بیست-و-چهار'>مزایده دو دستگاه ساختمان و یک قطعه زمین شماره بیست و چهار  / مزایده,مزایده دو دستگاه ساختمان و یک قطعه زمین شماره بیست و چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879566/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879561/مناقصه-توسعه-شبکه-هوایی-و-زمینی-فشار-ضعیف--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه هوایی و زمینی فشار ضعیف  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی ,مناقصه توسعه شبکه هوایی و زمینی فشار ضعیف  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879626/مزایده-ششدانگ-پلاک-156-فرعی-مساحت-150-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 156 فرعی مساحت 150 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 156 فرعی مساحت 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879657/مناقصه-SMART-FLANGE--نوبت-دوم'>مناقصه SMART FLANGE - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، مناقصه SMART FLANGE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879573/آگهی-مناقصه-ماکارونی-و--'>آگهی مناقصه ماکارونی و ... / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه ماکارونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879605/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-78600متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 78600متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 78600متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879648/مزایده-امتیازتلفن-سیار'>مزایده امتیازتلفن سیار / مزایده امتیازتلفن سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879635/مزایده-یک-دستگاه-بتونیر'>مزایده یک دستگاه بتونیر  / مزایده یک دستگاه بتونیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879609/مزایده-ملک-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879640/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879613/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879617/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-بخش-4-ملایر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش 4 ملایر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش 4 ملایر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879603/مزایده-یکباب-مغازه-قهوه-خانه-مساحت-شصت-متر'>مزایده یکباب مغازه قهوه خانه مساحت شصت متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه قهوه خانه مساحت شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879652/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-A-H-T-S-با-آبخور-کم--نوبت-دوم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879601/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-مساحت-1901متر'>مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت 1901متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت 1901متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879599/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-و-باغ-توت-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و باغ توت نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و باغ توت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879756/مزایده-سه-دستگاه-کولر-گازی-پنجره-ای--'>مزایده سه دستگاه کولر گازی پنجره ای ... / مزایده سه دستگاه کولر گازی پنجره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879743/مزایده-ظروف-مسی-و-دو-دیگ-کوچک--'>مزایده ظروف مسی و دو دیگ کوچک ... / مزایده ظروف مسی و دو دیگ کوچک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879574/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-بهبهان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک بهبهان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک بهبهان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879564/مزایده-ملک-بصورت-باغ-چای-و-مرکبات-مساحت-2800متر'>مزایده ملک بصورت باغ چای و مرکبات مساحت 2800متر / مزایده,مزایده ملک بصورت باغ چای و مرکبات مساحت 2800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879567/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-زمین-مجدد'>مزایده ششدانگ سه قطعه زمین مجدد  / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین مجدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879570/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-570متر'>مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کل 570متر  / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کل 570متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879572/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879670/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879673/مناقصه-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مرکزی-و-ساختمان-های-اقماری'>مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879580/مزایده-ششدانگ-پلاک-بصورت-باغ-اعیان-72-متر'>مزایده ششدانگ پلاک بصورت باغ اعیان 72 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت باغ اعیان 72 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879579/مزایده-عمارت-مسکونی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-دوم'>مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت دوم / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879584/مزایده-یکباب-مغازه-عرصه-مساحت-45-متر'>مزایده یکباب مغازه عرصه مساحت 45 متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه عرصه مساحت 45 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879586/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-75-متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 75 متر  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 75 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879591/مزایده-اموال-دو-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده اموال دو قطعه زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده اموال دو قطعه زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879596/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-دو-طبقه-125-05متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی دو طبقه 125.05متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی دو طبقه 125.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879590/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-حفاظت-و-نظافت'>مناقصه انجام کلیه امور مربوط به حفاظت و نظافت  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه امور مربوط به حفاظت و نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879583/مناقصه-خرید-میلگرد'>مناقصه خرید میلگرد / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه خرید میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879646/مناقصه-جدول-گذاری-معابر-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری معابر شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری معابر شهر  نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879577/آگهی-مزایده-1200-تن-خربزه'>آگهی مزایده 1200 تن خربزه / آگهی مزایده ,آگهی مزایده 1200 تن خربزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879615/جشنواره-عکس-و-فیلم-کوتاه-100-ثانیه'>جشنواره عکس و فیلم کوتاه 100 ثانیه  / جشنواره عکس و فیلم کوتاه 100 ثانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879633/مزایده-زمینی-به-ابعاد-5638مترمربع-96-4-8'>مزایده زمینی به ابعاد 5638مترمربع 96.4.8 / مزایده,مزایده زمینی به ابعاد 5638مترمربع 96.4.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879593/فراخوان-اجرای-خط-اصلی-انتقال-آب-طرح-آبرسانی-به-نوشهر-و-چالوس'>فراخوان اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879656/مزایده-پوشاک-و-لباس'>مزایده پوشاک و لباس / مزایده پوشاک و لباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879606/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-ادامه-بلوار-محور-تهراندشت--'>مناقصه زیرسازی و جدولگذاری ادامه بلوار محور تهراندشت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و جدولگذاری ادامه بلوار محور تهراندشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879557/فراخوان-سوم-احداث-دبستان-6-کلاسه-12-فروردین-نوبت-دوم'>فراخوان سوم احداث دبستان 6 کلاسه 12 فروردین نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان سوم احداث دبستان 6 کلاسه 12 فروردین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879582/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-85-به-رنگ-نقره'>مزایده  یک دستگاه خودروی پراید مدل 85 به رنگ نقره / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودروی پراید مدل 85 به رنگ نقره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879578/مزایده-یک-دستگاه-آب-سردکن-نیکار--سه-عدد-میزکار'>مزایده یک دستگاه آب سردکن نیکار ، سه عدد میزکار / مزایده,مزایده یک دستگاه آب سردکن نیکار ، سه عدد میزکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879559/مناقصه-احداث-پل-های-رودخانه-ای-تجدید'>مناقصه احداث پل های رودخانه ای تجدید  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث پل های رودخانه ای تجدید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879643/مناقصه-واگذاری-سیستم-مکانیزه-یکپارچه-مشترکین-جهت-پردازش-و-محاسبات-اطلاعات-صورتحساب-های-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین جهت پردازش و محاسبات اطلاعات صورتحساب های مشترکین - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین جهت پردازش و محاسبات اطلاعات صورتحساب های مشترکین - نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879558/آگهی-فراخوان-مناقصه-پروژه-تعمیرات-منطقه-سه-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات منطقه سه نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه،آگهی فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات منطقه سه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879569/فراخوان-مناقصه-پروژه-عملیات-آبیاری-مراقبت-و-نگهداری-پارک-جنگلی-ثامن-الائمه'>فراخوان مناقصه پروژه عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه / فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879560/مزایده-قطعات-مازاد-برنیاز-تولید-کمک-فنر'>مزایده قطعات مازاد برنیاز تولید کمک فنر  / مزایده ، قطعات مازاد برنیاز تولید کمک فنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879565/مزایده-کلیه-ماشین-آلات-و-تجهیزات-تولیدی-کارخانه-یخسازی-96-4-8'>مزایده کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کارخانه یخسازی 96.4.8 / مزایده کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کارخانه یخسازی 96.4.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879571/تمدید-مناقصه-خرید-8-دستگاه-جرثقیل-زنجیری-بادی'>تمدید مناقصه خرید 8 دستگاه جرثقیل زنجیری بادی  / آگهی مناقصه عمومی ، تمدید مناقصه خرید 8 دستگاه جرثقیل زنجیری بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879553/آگهی-مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-تابعه-کاشمر--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه کاشمر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,  آگهی مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه کاشمر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879585/مناقصه-تامین-بخشی-از-خدمات-ترابری-شرکت'>مناقصه تامین بخشی از خدمات ترابری شرکت  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین بخشی از خدمات ترابری شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879555/مناقصه-خرید-قطعات-بیسیم-SEPURA-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید قطعات بیسیم SEPURA نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  خرید قطعات بیسیم SEPURA نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879637/مناقصه-نظارت-بر-خدمات-مهندسی-بهره-برداری-مشترکین-و--'>مناقصه نظارت بر خدمات مهندسی، بهره برداری، مشترکین و ...  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه نظارت بر خدمات مهندسی، بهره برداری، مشترکین و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879650/مزایده-هشت-قطعه-زمین-دیم-مرحله-دوم'>مزایده هشت قطعه زمین دیم مرحله دوم  / مزایده,مزایده هشت قطعه زمین دیم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879655/مزایده-پلاک-ثبتی-شش-فرعی-از-842-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شش فرعی از 842 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شش فرعی از 842 اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879589/تجدید-مناقصه-ترمیم-نوار-حفاری-گاز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ترمیم نوار حفاری گاز   نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه ترمیم نوار حفاری گاز   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879592/فراخوان-بازسازی-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ-نوبت-دوم'>فراخوان بازسازی و تجهیز ایستگاه پمپاژ نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان بازسازی و تجهیز ایستگاه پمپاژ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879598/مزایده-اجاره-تعداد-یکباب-مغازه-تجدید'>مزایده اجاره تعداد یکباب مغازه تجدید  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تعداد یکباب مغازه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879834/مزایده-سهام-به-تعداد-95834-اموال-منقول'>مزایده سهام به تعداد 95834 اموال منقول / مزایده,مزایده سهام به تعداد 95834 اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879641/مزایده-فروش-خودروی-پراید-مدل-1394'>مزایده فروش خودروی پراید مدل 1394  / آگهی فروش , مزایده فروش خودروی پراید مدل 1394 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879645/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879642/فراخوان-مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-30-بی-بی-حکیمه'>فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 30 بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 30 بی بی حکیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879963/مناقصه-اجرای-عملیات-سازه-کتابخانه'>مناقصه اجرای عملیات سازه کتابخانه / دعوتنامه شرکت در مناقصه, مناقصه اجرای عملیات سازه کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879979/استعلام-کنتور-خانگی--'>استعلام کنتور خانگی.... / استعلام کنتور خانگی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879973/استعلام-یک-عدد-کیس-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام یک عدد کیس کامپیوتر با متعلقات / استعلام یک عدد کیس کامپیوتر با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879890/استعلام-لوله-و-شیریک-طرفه'>استعلام لوله و شیریک طرفه  / استعلام , استعلام لوله و شیریک طرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879897/استعلام-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق'>استعلام سیستم اعلام و اطفا حریق  / استعلام , استعلام سیستم اعلام و اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879634/مزایده-خودرو-سواری-پراید-به-رنگ-سفید'>مزایده خودرو سواری پراید به رنگ سفید  / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879901/استعلام-مولتی-متر-FLUCK-289-FVF'>استعلام مولتی متر FLUCK 289 FVF / استعلام, استعلام مولتی متر FLUCK 289 FVF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879916/استعلام-سختی-گیر-90000-گرین-اتوماتیک-فایبر-گلاس-با-مخزن-نمک-ورزین'>استعلام سختی گیر 90000 گرین اتوماتیک فایبر گلاس با مخزن نمک ورزین  / استعلام, استعلام سختی گیر 90000 گرین اتوماتیک فایبر گلاس با مخزن نمک ورزین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879937/استعلام-تیرآهن-و-تسمه-و-ناودانی'>استعلام تیرآهن و تسمه و ناودانی  / استعلام تیرآهن و تسمه و ناودانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879928/استعلام-تلویزیون-و-میز-تلویزیون'>استعلام تلویزیون و میز تلویزیون  / استعلام, استعلام تلویزیون و میز تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879920/استعلام-کپی-شارپ-6020'>استعلام کپی شارپ 6020 / استعلام , استعلام کپی شارپ 6020</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879908/استعلام-کامپیوتر--لپ-تاپ-دوربین'>استعلام کامپیوتر -  لپ تاپ -دوربین  / استعلام , استعلام کامپیوتر -  لپ تاپ -دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879896/استعلام-کنترلر-CCN-چیلر-carrier'>استعلام کنترلر CCN چیلر carrier / استعلام، استعلام  کنترلر CCN چیلر carrier</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879883/استعلام-دوربین-مداربسته-CCTV'>استعلام دوربین مداربسته CCTV / استعلام , استعلام دوربین مداربسته CCTV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879855/استعلام-ساخت-سوله'>استعلام ساخت سوله  / استعلام ,استعلام ساخت سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879663/فراخوان-واگذاری-مجوز-احداث-مرکز-معاینه-فنی-خودرو'>فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو / آگهی فراخوان,فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879868/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879875/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام , استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879879/استعلام-تهیه-و-اجرای-نصب-منصوبات-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام تهیه و اجرای نصب منصوبات و تجهیز ایستگاه پمپاژ  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای نصب منصوبات و تجهیز ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879881/استعلام-ارائه-خدمات-مشاوره-خانواده-به-مدد-جویان-تحت-حمایت'>استعلام  ارائه خدمات مشاوره خانواده به مدد جویان تحت حمایت  /  استعلام, استعلام  ارائه خدمات مشاوره خانواده به مدد جویان تحت حمایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879892/استعلام-تجهیزات-مربوط-به-نور-و-صوت'>استعلام تجهیزات مربوط به نور و صوت / استعلام , استعلام تجهیزات مربوط به نور و صوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879831/استعلام-دو-عدد-آسانسور'>استعلام دو عدد آسانسور / استعلام , استعلام دو عدد آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879933/استعلام-آسانسورهای-مورد-نیاز-در-کتابخانه-عمومی-آشخانه'>استعلام آسانسورهای مورد نیاز در کتابخانه عمومی آشخانه / استعلام , استعلام آسانسورهای مورد نیاز در کتابخانه عمومی آشخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879922/استعلام-آسانسور-مورد-نیاز-در-کتابخانه-عمومی-اسفراین'>استعلام آسانسور مورد نیاز در کتابخانه عمومی اسفراین / استعلام , استعلام آسانسور مورد نیاز در کتابخانه عمومی اسفراین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879945/استعلام-مکمل-غذای-سگ-و-کنسرو-لوبیا-و--'>استعلام مکمل غذای سگ و کنسرو لوبیا و ...  / استعلام , استعلام مکمل غذای سگ و کنسرو لوبیا و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879651/مناقصه-بکارگیری-تعداد-60-نفر-نیروی-شرکتی'>مناقصه بکارگیری تعداد 60 نفر نیروی شرکتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بکارگیری تعداد 60 نفر نیروی شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879923/استعلام-تکمیل-آسفالت-بلوار-امام-رضا-دوربرگردانهای-جوشقان-قالی'>استعلام تکمیل آسفالت بلوار امام رضا دوربرگردانهای جوشقان قالی  / استعلام, استعلام تکمیل آسفالت بلوار امام رضا دوربرگردانهای جوشقان قالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879912/استعلام-اجرای-روکش-آسفالت-جاده-روستای-هفتومان'>استعلام اجرای روکش آسفالت جاده روستای هفتومان / استعلام, استعلام اجرای روکش آسفالت جاده روستای هفتومان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879899/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-کمربندی'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت کمربندی  / استعلام, استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت کمربندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879887/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-جاده-داخلی-روستای-کمجان'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت جاده داخلی روستای کمجان  / استعلام, استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت جاده داخلی روستای کمجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879871/استعلام-نقشه-برداری--پرونده-خوانی-و-شناسایی'>استعلام نقشه برداری ، پرونده خوانی و شناسایی / استعلام, استعلام نقشه برداری ، پرونده خوانی و شناسایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879843/استعلام-نقشه-برداری--پرونده-خوانی-و-شناسایی-تداخلات'>استعلام نقشه برداری ، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات / استعلام , استعلام نقشه برداری ، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879860/استعلام-نقشه-برداری--پرونده-خوانی-و-شناسایی-تداخلات'>استعلام نقشه برداری ، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات / استعلام , استعلام نقشه برداری ، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879867/استعلام-نقشه-برداری-پرونده-خوانی-و-شناسایی-تداخلات-در-پلاک-ها'>استعلام نقشه برداری، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات در پلاک ها / استعلام , استعلام نقشه برداری، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات در پلاک ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879861/استعلام-نقشه-برداری-پرونده-خوانی-و-شناسایی-تداخلات-در-پلاک-ها'>استعلام نقشه برداری، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات در پلاک ها / استعلام , استعلام نقشه برداری، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات در پلاک ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879856/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-مرحله-سوم-نظارت-کارگاهی'>استعلام انجام خدمات مشاوره مرحله سوم  نظارت کارگاهی / استعلام , استعلام انجام خدمات مشاوره مرحله سوم  نظارت کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879676/مناقصه-واگذاری-تکمیل-مصلای-شهرستان-الیگودرز'>مناقصه واگذاری تکمیل مصلای شهرستان الیگودرز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تکمیل مصلای شهرستان الیگودرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879849/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-مرحله-سوم-نظارت-کارگاهی'>استعلام انجام خدمات مشاوره مرحله سوم  نظارت کارگاهی / استعلام , استعلام انجام خدمات مشاوره مرحله سوم  نظارت کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879823/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-مرحله-دوم-طراحی-شبکه-آبیاری'>استعلام انجام خدمات مشاوره مرحله دوم طراحی شبکه آبیاری / استعلام , استعلام انجام خدمات مشاوره مرحله دوم طراحی شبکه آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879940/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-یک-دستگاه-کمرشکت-گلد-هاور'>استعلام تعمیر و تجهیز یک دستگاه کمرشکت گلد هاور / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز یک دستگاه کمرشکت گلد هاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879927/استعلام-دوربین-مداربسته-به-همراه-تجهیزات'>استعلام دوربین مداربسته به همراه تجهیزات / استعلام، استعلام دوربین مداربسته به همراه تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879957/استعلام-میلگرد-آجدار-فولادی-ترمکس--'>استعلام میلگرد آجدار فولادی ترمکس... / استعلام , استعلام میلگرد آجدار فولادی ترمکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879917/استعلام-خرید-لاینسس'>استعلام خرید لاینسس  / استعلام، استعلام خرید لاینسس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879819/استعلام-خودروی-پژو-405-دوگانه-سوز-صفر-کیلومتر'>استعلام خودروی پژو 405 دوگانه سوز صفر کیلومتر  / استعلام، استعلام خودروی پژو 405 دوگانه سوز صفر کیلومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879824/استعلام-موتور-برق-گازسوز'>استعلام موتور برق گازسوز  / استعلام, استعلام موتور برق گازسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879832/استعلام-طراحی-و-اجرای-روشنایی'>استعلام طراحی و اجرای روشنایی  / استعلام, استعلام طراحی و اجرای روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879857/استعلام-سرور-رایانه-مدل-ml350---'>استعلام سرور رایانه مدل ml350 .... / استعلام, استعلام سرور رایانه مدل ml350 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879623/تجدید-مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-آبرسانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879989/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-چرخ-فیروزا---'>استعلام اصلاح و بازسازی چرخ فیروزا  ... / استعلام, استعلام اصلاح و بازسازی چرخ فیروزا  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879965/استعلام-کیسه-نایلون-بسته-بندی'>استعلام کیسه نایلون بسته بندی / استعلام کیسه نایلون بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879949/استعلام-اقلام-kbk1-و--'>استعلام اقلام kbk1 و ... / استعلام, استعلام اقلام kbk1 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879970/مناقصه-پروه-نصب-گاردریل---'>مناقصه پروه نصب گاردریل  ... / مناقصه پروه نصب گاردریل  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879930/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-تعداد-128-دستگاه-کنتور-هوشمند'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تعداد 128 دستگاه کنتور هوشمند  / مناقصه, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تعداد 128 دستگاه کنتور هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879932/مناقصه-خرید-(تهیه)-بسته-بندی-بارگیری-حمل-و-باراندازی-لوله-فولادی-بدون-پوشش-جهت-خطوط-فرعی-انتقال-آب'>مناقصه خرید (تهیه)، بسته بندی، بارگیری، حمل و باراندازی لوله فولادی بدون پوشش جهت خطوط فرعی انتقال آب  / مناقصه , مناقصه خرید (تهیه)، بسته بندی، بارگیری، حمل و باراندازی لوله فولادی بدون پوشش جهت خطوط فرعی انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879688/مزایده-جهت-ساخت--تجهیز-و-بهره-برداری-و-ارائه-خدمات--'>مزایده جهت ساخت , تجهیز و بهره برداری و ارائه خدمات ... / آگهی مناقصه عمومی , مزایده جهت ساخت , تجهیز و بهره برداری و ارائه خدمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879948/استعلام-خرید-دستگاه-واتر-جت'>استعلام خرید دستگاه واتر جت  / استعلام , استعلام خرید دستگاه واتر جت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879944/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-سرور-پست-الکترونیک'>استعلام پشتیبانی نرم افزار سرور پست الکترونیک / استعلام پشتیبانی نرم افزار سرور پست الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879980/استعلام-زمین-مرجع-کردن-نقشه-های-ثبتی-از-پلاکهای-بزرگ-ثبتی'>استعلام زمین مرجع کردن نقشه های ثبتی از پلاکهای بزرگ ثبتی  / استعلام ، استعلام زمین مرجع کردن نقشه های ثبتی از پلاکهای بزرگ ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879985/استعلام-خدمت'>استعلام خدمت  / استعلام, استعلام خدمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879942/استعلام-قطعات-کیس-رایانه-مدل-CA'>استعلام قطعات کیس رایانه مدل CA  / استعلام، استعلام قطعات کیس رایانه مدل CA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879939/استعلام-تجهیزات-صوت-و-نور-کانون-مساجد'>استعلام تجهیزات صوت و نور کانون مساجد  / استعلام , استعلام تجهیزات صوت و نور کانون مساجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879934/استعلام-سقف-کاذب-کناف-با-روکش-PVC-و---'>استعلام سقف کاذب کناف با روکش PVC و  .... / استعلام ، استعلام سقف کاذب کناف با روکش PVC و  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879705/مناقصه-عملیات-خرید-4500-متر-کف-پوش-ایمنی-گرانولی--'>مناقصه عملیات خرید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879925/استعلام-اسکن-دفاتر-املاک'>استعلام اسکن دفاتر املاک / استعلام ، استعلام اسکن دفاتر املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879951/استعلام-رایانه-همراه-IN-CPU-CORE-I5-14-2450---'>استعلام رایانه همراه  IN CPU CORE I5 14 2450..... / استعلام  , استعلام رایانه همراه  IN CPU CORE I5 14 2450.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879946/استعلام-رایانه-همراه-و--'>استعلام رایانه همراه و ...  / استعلام  , استعلام رایانه همراه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879976/مناقصه-انجام-عملیات-بازسازی-کارخانه-زغالشویی-قدیم'>مناقصه انجام عملیات بازسازی کارخانه زغالشویی قدیم / مناقصه انجام عملیات بازسازی کارخانه زغالشویی قدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879982/مناقصه-خرید-(تامین)-ادوات-الگویی-در-طرح-کشاورزی-حفاظتی'>مناقصه خرید (تامین) ادوات الگویی در طرح کشاورزی حفاظتی      / مناقصه خرید (تامین) ادوات الگویی در طرح کشاورزی حفاظتی     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879974/ارزیابی-کیفی-انجام-امور-مربوط-به-مشاغل-عملیاتی-سیر-و-حرکت'>ارزیابی کیفی انجام امور مربوط به مشاغل عملیاتی سیر و حرکت  / ارزیابی کیفی انجام امور مربوط به مشاغل عملیاتی سیر و حرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879984/مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی-اداره-مخابرات-شرکت-نفت-وگاز-مسجد-سلیمان'>مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اداره مخابرات شرکت نفت وگاز مسجد سلیمان     / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اداره مخابرات شرکت نفت وگاز مسجد سلیمان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879815/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-251-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 251 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 251 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879975/مناقصه-خدمات-تعمیرگاهی-بازبین-دفتری'>مناقصه خدمات تعمیرگاهی.بازبین دفتری / مناقصه خدمات تعمیرگاهی.بازبین دفتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879981/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری'>مناقصه  تامین خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه, مناقصه  تامین خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879712/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-صدور-مجوزهای-مرتبط-با-ناوگان-حمل-بار'>مناقصه  انجام امور مربوط به صدور مجوزهای مرتبط با ناوگان حمل بار / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  انجام امور مربوط به صدور مجوزهای مرتبط با ناوگان حمل بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879977/مناقصه-حفاری-و-تجهیز-شبکه-پایش-آبهای-زیر-زمینی'>مناقصه حفاری و تجهیز شبکه پایش آبهای زیر زمینی   / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه حفاری و تجهیز شبکه پایش آبهای زیرزمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879986/مناقصه-تهیه-و-تامین-وسایط-نقلیه-سبک-با-راننده'>مناقصه  تهیه و تامین وسایط نقلیه سبک با راننده     / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  تهیه و تامین وسایط نقلیه سبک با راننده    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879681/مناقصه-امور-خدمات--فضای-سبز--حمل-و-نقل-مسافر-در-سطح-شهر'>مناقصه امور خدمات ، فضای سبز ، حمل و نقل مسافر در سطح شهر / اگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه امور خدمات ، فضای سبز ، حمل و نقل مسافر در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879978/مناقصه-احداث-راه-دسترسی-مستقل-برای-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث راه دسترسی مستقل برای ساختمان اداری / آگهی مناقصه  ، مناقصه احداث راه دسترسی مستقل برای ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879629/مزایده-دستگاه-های-کارواش'>مزایده دستگاه های کارواش  / مزایده,مزایده دستگاه های کارواش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879632/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879622/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879625/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879619/مزایده-یک-دستگاه-لباسشویی-و--'>مزایده یک دستگاه لباسشویی و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه لباسشویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879604/آگهی-مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-تابعه-فریمان'>آگهی مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه فریمان  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه فریمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879608/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-کامل-سیستم-تهویه-با-کولرهای-گازی'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه با کولرهای گازی   / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه با کولرهای گازی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879660/مزایده-یک-دستگاه-مخزن-تانکر'>مزایده یک دستگاه مخزن تانکر  / مزایده,مزایده یک دستگاه مخزن تانکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879612/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879828/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-10745-30متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 10745.30متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 10745.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879669/مناقصه-اجرای-سیستم-زهکشی-آب-زیرزمینی'>مناقصه اجرای سیستم زهکشی آب زیرزمینی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای سیستم زهکشی آب زیرزمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879672/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-زمین-از-املاک-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین از املاک شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین از املاک شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879551/مزایده-سه-دانگ-زمین-مساحت-کلی-435-متر-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ زمین مساحت کلی 435 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ زمین مساحت کلی 435 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879552/مزایده-ملک-مشتمل-بر-یک-دستگاه-احداثی-زیربنا-120-متر-تجدید'>مزایده ملک مشتمل بر یک دستگاه احداثی زیربنا 120 متر تجدید / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر یک دستگاه احداثی زیربنا 120 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879554/مزایده-ششدانگ-مشاعی-یک-قطعه-زمین-خانه-و-محوطه-224متر'>مزایده ششدانگ مشاعی یک قطعه زمین خانه و محوطه 224متر / مزایده,مزایده ششدانگ مشاعی یک قطعه زمین خانه و محوطه 224متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879549/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-200متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 200متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879668/مزایده-سرقفلی-مغازه-دو-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-174-97متر'>مزایده سرقفلی مغازه دو دانگ مشاع از اپارتمان 174.97متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه دو دانگ مشاع از اپارتمان 174.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879687/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-راه-روستایی-سارون-سفلی'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی راه روستایی سارون سفلی  / تجدید آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات اجرایی راه روستایی سارون سفلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879817/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-پلاک-ثبتی-718-فرعی'>مزایده یکباب مغازه تجاری پلاک ثبتی 718 فرعی / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری پلاک ثبتی 718 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879679/مناقصه-خرید-اتو-ترانسفورماتور-افزاینده'>مناقصه خرید اتو ترانسفورماتور افزاینده / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید اتو ترانسفورماتور افزاینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879562/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-پیکان-مدل-1390'>مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان مدل 1390 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879548/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2700متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2700متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879545/مزایده-ملک-مساحت-558-33متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 558.33متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 558.33متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879546/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-صد-و-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و بیست متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و بیست متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879621/مناقصه-پروژه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879649/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-ذخیره-ساز'>مناقصه خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی ذخیره ساز  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879692/مناقصه-انجام-خدمات-مشترکین-و-درآمد-امور-آب-و-فاضلاب-کلانشهر-اراک--'>مناقصه انجام خدمات مشترکین و درآمد امور آب و فاضلاب کلانشهر اراک... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات مشترکین و درآمد امور آب و فاضلاب کلانشهر اراک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879730/مناقصه-واگذاری-خدمات-نقلیه--تامین-خودرو-با-راننده-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات نقلیه ، تامین خودرو با راننده مرحله دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات نقلیه ، تامین خودرو با راننده مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879715/مناقصه-انجام-عملیات-پیاده-روسازی-در-محله-خادم-آباد'>مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی در محله خادم آباد  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی در محله خادم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879753/مزایده-ششدانگ-خانه-تجاری-مسکونی-عرصه-93-20متر'>مزایده ششدانگ خانه تجاری مسکونی عرصه 93.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه تجاری مسکونی عرصه 93.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879758/مزایده-ششدانگ-ملکیت-و-سرقفلی-دو-باب-مغازه-در-زمین-مساحت-88-متر'>مزایده ششدانگ ملکیت و سرقفلی دو باب مغازه در زمین مساحت 88 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملکیت و سرقفلی دو باب مغازه در زمین مساحت 88 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879866/مزایده-عمارت-به-مساحت-204-60مترمربع'>مزایده عمارت به مساحت 204.60مترمربع / مزایده,مزایده عمارت به مساحت 204.60مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879835/دومین-جشنواره-عکس-سلفی'>دومین جشنواره عکس سلفی / دومین جشنواره عکس سلفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879708/مناقصه-انجام-خدمات-صدور-بیمه-نامه-شخص-ثالث-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات صدور بیمه نامه شخص ثالث نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات صدور بیمه نامه شخص ثالث نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879703/مزایده-واگذاری-مجتمع-های-فرهنگی-و-هنری'>مزایده واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری / مزایده واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879862/مزایده-ششدانگ-ملک-یک-قطعه-زمین-عرصه-250-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک یک قطعه زمین عرصه 250 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک یک قطعه زمین عرصه 250 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879698/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز  / مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879544/مزایده-تعداد-1400-عدد-تی-شرت-مردانه--'>مزایده تعداد 1400 عدد تی شرت مردانه... / مزایده, مزایده تعداد 1400 عدد تی شرت مردانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879702/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-نوارهای-حفاری'>مناقصه لکه گیری آسفالت نوارهای حفاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت نوارهای حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879802/مزایده-فروش-چند-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش چند قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879798/مزایده-دو-قطعه-زمین-1763-و-2700-متر-و-تعدادی-آپارتمان'>مزایده دو قطعه زمین 1763 و 2700 متر و تعدادی آپارتمان / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 1763 و 2700 متر و تعدادی آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879716/آگهی-مناقصه-اجرای-سیستم-تله-متری-و-کنترل-از-راه-دور'>آگهی مناقصه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور  / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879696/مناقصه-بهره-برداری-از-تاسیسات-ایستگاههای-پمپاژ-شبکه-و--'>مناقصه بهره برداری از تاسیسات ایستگاههای پمپاژ شبکه و ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری از تاسیسات ایستگاههای پمپاژ شبکه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879723/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای تصفیه خانه فاضلاب   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای تصفیه خانه فاضلاب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879697/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-کاغذ-خرد-کن'> مناقصه خرید یک دستگاه کاغذ خرد کن / مناقصه ,  مناقصه خرید یک دستگاه کاغذ خرد کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879556/مزایده-ملک-مسکونی-مشاع-عرصه-257-7متر'>مزایده ملک مسکونی مشاع عرصه 257.7متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مشاع عرصه 257.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879707/مزایده-یک-دستگاه-چاپ-کارتن-تک-رنگ--'>مزایده یک دستگاه چاپ کارتن تک رنگ ... / مزایده, مزایده یک دستگاه چاپ کارتن تک رنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879700/مزایده-یک-دستگاه-کوره-دوار'>مزایده یک دستگاه کوره دوار / مزایده، مزایده یک دستگاه کوره دوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879709/مزایده-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-مساحت-150-متر-نوبت-اول'>مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی مساحت 150 متر نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی مساحت 150 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879693/مزایده-6-48-شعیر-از-96-شعیر-پلاک-ثبتی'>مزایده 6.48 شعیر از 96 شعیر پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 6.48 شعیر از 96 شعیر پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879685/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879691/مزایده-فروش-یک-دستگاه-الکتروموتور-به-رنگ-آبی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه الکتروموتور به رنگ آبی  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه الکتروموتور به رنگ آبی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879695/مزایده-یک-دستگاه-یک-دستگاه-الکتروموتور-سه-فاز--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه یک دستگاه الکتروموتور سه فاز...نوبت دوم  / مزایده، مزایده یک دستگاه یک دستگاه الکتروموتور سه فاز...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879664/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-عمرانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879674/مناقصه-مبادله-240-840-تن-قیر--نوبت-دوم'>مناقصه مبادله 240/840 تن قیر  -نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه مبادله 240/840 تن قیر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879876/مزایده-پلاک-ثبتی-1926-10-بخش-یک-دامغان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1926.10 بخش یک دامغان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1926.10 بخش یک دامغان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879547/فراخوان-سوم-احداث-دبستان-6-کلاسه-12-فروردین'>فراخوان سوم احداث دبستان 6 کلاسه 12 فروردین  / فراخوان , فراخوان سوم احداث دبستان 6 کلاسه 12 فروردین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879880/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-و-3-واحد-تجاری-تجدید-96-4-7'>مزایده فروش 7 قطعه زمین و 3 واحد تجاری تجدید 96.4.7 / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین و 3 واحد تجاری تجدید 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879789/مزایده-یکباب-ملک-مساحت-700-متر-و-دستگاه-های-نجاری'>مزایده یکباب ملک مساحت 700 متر و دستگاه های نجاری / مزایده,مزایده یکباب ملک مساحت 700 متر و دستگاه های نجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879704/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879844/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879846/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-به-مساحت-202-81متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 202.81متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 202.81متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879848/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-ساخته-شده-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه ساخته شده نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه ساخته شده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879683/مزایده-تعداد-7-باب-واحد-تجاری'>مزایده تعداد 7 باب واحد تجاری  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 7 باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879885/مزایده-فروش-تعداد-4-باب-واحد-تجاری'>مزایده فروش تعداد 4 باب واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879543/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-848-75مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 848.75مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 848.75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879694/مزایده-سرمایه-گذاری-در-پروژه-ملت'>مزایده سرمایه گذاری در پروژه ملت / آگهی مزایده عمومی, مزایده سرمایه گذاری در پروژه ملت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879671/تجدید-مناقصه-تله-متری-و-کنترل-از-راه-دور'>تجدید مناقصه تله متری و کنترل از راه دور  / تجدید مناقصه ,فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879666/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری  / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879990/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-228-40متر-تجدید'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت  عرصه 228.40متر تجدید  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت  عرصه 228.40متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879684/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-پشتیبانی-و-فنی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879682/مزایده-ماشین-آلات-و-آهن-آلات-و--'>مزایده ماشین آلات و آهن آلات و ... / آگهی مزایده ,مزایده ماشین آلات و آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879539/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-95-90مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 95.90مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 95.90مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879794/مزایده-ششدنگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-43-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدنگ ملک به پلاک ثبتی 43 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدنگ ملک به پلاک ثبتی 43 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879713/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ولکس-مدل-94'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ولکس مدل 94 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سواری ولکس مدل 94</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879750/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-211-79متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 211.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 211.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879734/مزایده-قطعات-زمینهای-آبی-18-قطعه'>مزایده قطعات زمینهای آبی 18 قطعه  / مزایده,مزایده قطعات زمینهای آبی 18 قطعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879742/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-187-68-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 187.68 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 187.68 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879731/مزایده-ملک-با-زمینی-به-مساحت-5502متر-نوبت-اول'>مزایده ملک با زمینی به مساحت 5502متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک با زمینی به مساحت 5502متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879706/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-وولکس-C30-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری وولکس C30- نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری وولکس C30- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879540/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-زیرزمین-147-04متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه زیرزمین 147.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه زیرزمین 147.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879717/مزایده-قطعه-باغ-مساحت-506-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه باغ مساحت 506 متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه باغ مساحت 506 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879719/مزایده-ملک-مساحت-2223-85متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 2223.85متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 2223.85متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879724/مزایده-ملک-مساحت-212-66متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 212.66متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 212.66متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879726/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-و-قطعه-زمین-مجاور-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی و قطعه زمین مجاور نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی و قطعه زمین مجاور نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879701/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879858/مزایده-ملک-با-قدمت-22-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت 22 سال نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک با قدمت 22 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879768/مزایده-یک-قطعه-زمین-فاقد-سند-ثبتی-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین فاقد سند ثبتی 250 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین فاقد سند ثبتی 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879774/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879711/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کمپرسور..نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده مزایده یک دستگاه کمپرسور..نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879542/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-2616-فرعی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی شماره 2616 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی شماره 2616 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879714/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879853/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-200-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 200 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879739/مزایده-دیگ-بخار--'>مزایده دیگ بخار... / آگهی مزایده، مزایده دیگ بخار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879785/مزایده-سه-دانگ-ساختمان-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ ساختمان دو طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ ساختمان دو طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879781/مزایده-مقدار-332250-متر-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده مقدار 332250 متر زمین کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده مقدار 332250 متر زمین کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879761/مناقصه-مدیریت-تعداد-100-نفر-از-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت تعداد 100 نفر از نیروی انسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه مدیریت تعداد 100 نفر از نیروی انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879733/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-واحدهای-تابعه'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب واحدهای تابعه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879550/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-راهداری-شهرستان-ها'>تجدید فراخوان انجام عملیات راهداری شهرستان ها  / فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان انجام عملیات راهداری شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879727/مزایده-5-دستگاه-سواری-نوبت-دوم'>مزایده 5 دستگاه سواری  نوبت دوم  / آگهی مزایده مزایده 5 دستگاه سواری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879872/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-مزروعی-1820-5متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین مزروعی 1820.5متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین مزروعی 1820.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879737/مزایده-یک-دستگاه-فرآوری-گوشت'>مزایده یک دستگاه فرآوری گوشت / مزایده,مزایده یک دستگاه فرآوری گوشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879745/مزایده182000-متر-لوله-16-میلیمتر'>مزایده182000 متر لوله 16 میلیمتر  / مزایده,مزایده182000 متر لوله 16 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879777/مزایده-سهم-الارث-از-ملک-مسکونی-1489-112-متر'>مزایده سهم الارث از ملک مسکونی 1489.112 متر  / مزایده,مزایده سهم الارث از ملک مسکونی 1489.112 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879736/مزایده-عمومی-اجاره-ماهانه-خانه-خلاقیت-کودک---'>مزایده عمومی اجاره ماهانه خانه خلاقیت کودک..... / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره ماهانه خانه خلاقیت کودک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879718/مزایده-واگذاری-تعدادی-پلاک-زمین-با-کاربری-حمل-و-نقل-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی پلاک زمین با کاربری حمل و نقل چاپ دوم  / مزایده واگذاری تعدادی پلاک زمین با کاربری حمل و نقل چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879720/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-محله-اشترجان-چاپ-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی محله اشترجان  چاپ دوم  / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزشی محله اشترجان نوبت اول - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879725/مزایده-ورزشگاه-سرپوشیده-چند-منظوره-کوثر---نوبت-دوم'>مزایده ورزشگاه سرپوشیده چند منظوره کوثر  ... نوبت دوم  / مزایده ورزشگاه سرپوشیده چند منظوره کوثر  ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879661/مناقصه-تکمیل-معابر-سطح-استان-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل معابر سطح استان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل معابر سطح استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879740/تجدید-فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-کلانتری'>تجدید فراخوان مناقصه عمومی احداث ساختمان کلانتری / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ,تجدید فراخوان مناقصه عمومی احداث ساختمان کلانتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879721/مزایده-پیست-اسکیت-بوستان-کوهسنگی-96-4-08'>مزایده پیست اسکیت بوستان کوهسنگی 96.4.08 / آگهی مزایده ،مزایده پیست اسکیت بوستان کوهسنگی 96.4.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879748/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-پرستاری-در-بیمارستان-ها-و-مراکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه واگذاری خرید خدمات پرستاری در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی / اگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خرید خدمات پرستاری در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879767/مزایده-دیزل-ژنراتور'>مزایده دیزل ژنراتور / آگهی مزایده ,مزایده دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879760/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879825/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین با کاربری تجاری / مزایده, مزایده واگذاری دو قطعه زمین با کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879747/مناقصه-انجام-امورات-رفع-سد-معبر-عمومی-و-ساماندهی-مشاغل-شهری'>مناقصه انجام امورات رفع سد معبر عمومی و ساماندهی مشاغل شهری  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام امورات رفع سد معبر عمومی و ساماندهی مشاغل شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879755/مناقصه-واگذاری-مدیریت-و-ارائه-خدمات-بهداشتی-و-درمانی-و-آموزشی-حاشیه-شهر'>مناقصه واگذاری مدیریت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی حاشیه شهر  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری مدیریت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی حاشیه شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879677/مناقصه-تهیه-و-اجرای-شبکه-آبرسانی-به-صورت-پراکنده-در-شهر-بندرعباس-و-حومه--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای شبکه آبرسانی به صورت پراکنده در شهر بندرعباس و حومه - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای شبکه آبرسانی به صورت پراکنده در شهر بندرعباس و حومه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879654/مزایده-فروش-دو-عدد-مخزن-استیل'>مزایده فروش دو عدد مخزن استیل  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو عدد مخزن استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879752/مناقصه-عملیات-ساختمانی'>مناقصه عملیات ساختمانی  / مناقصه، مناقصه عملیات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879811/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879735/مزایده-فروش-حدود-300-متر-مکعب-گردبینه-و-600-اصله-چوب-آلات--نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 300 متر مکعب گردبینه و 600 اصله چوب آلات  - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش حدود 300 متر مکعب گردبینه و 600 اصله چوب آلات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879886/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-264مترمربع'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 264مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 264مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879754/مناقصه-جابجایی--نصب-و-راه-اندازی-دستگاههای-سنتر-و-لینیر'>مناقصه جابجایی ، نصب و راه اندازی دستگاههای سنتر و لینیر / آگهی مناقصه , مناقصه جابجایی ، نصب و راه اندازی دستگاههای سنتر و لینیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879762/آگهی-مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-موقوفه-امامزاده-هادی'>آگهی مزایده واگذاری یک باب مغازه موقوفه امامزاده هادی / آگهی مزایده,آگهی مزایده  واگذاری یک باب مغازه موقوفه امامزاده هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879799/آگهی-فراخوان-عمومی-ارزیابی-عملیات-اجرایی-پروژه-رمپ-پل-چهارم-رودخانه'>آگهی فراخوان عمومی ارزیابی  عملیات اجرایی پروژه رمپ پل چهارم رودخانه / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی ،آگهی فراخوان عمومی ارزیابی  عملیات اجرایی پروژه رمپ پل چهارم رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879746/مناقصه-خرید-تجهیزات-دوربین-پایش-حریق---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات دوربین پایش حریق.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات دوربین پایش حریق....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879764/مزایده-یک-دستگاه-نیتروژن---'>مزایده یک دستگاه نیتروژن .... / مزایده,مزایده یک دستگاه نیتروژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879538/مزایده-پلاک-ثبتی-4483-بخش-شش-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 4483 بخش شش تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4483 بخش شش تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879805/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-283-43متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 283.43متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 283.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879765/مزایده-فروش-سبد-رخت-دسته-دار--سبد-رخت-بلند--سطل-برنج---'> مزایده فروش سبد رخت دسته دار ، سبد رخت بلند ، سطل برنج .... / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش سبد رخت دسته دار ، سبد رخت بلند ، سطل برنج ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879772/مزایده-تعداد-22-دوچرخه-تک-سرعته-و-تعداد-1170-زنبورک--'>مزایده تعداد 22 دوچرخه تک سرعته و تعداد 1170 زنبورک ... / مزایده تعداد 22 دوچرخه تک سرعته و تعداد 1170 زنبورک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879895/مزایده-ششدانگ-ملک-شماره-269-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک شماره 269 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک شماره 269 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879913/مزایده-ساختمان-مساحت-285-7متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مساحت 285.7متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 285.7متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879902/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-291-50متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی 291.50متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 291.50متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879850/مزایده-یک-دستگاه-تراش-کارکرده-cnc--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه تراش کارکرده cnc - مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه تراش کارکرده cnc - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879863/مزایده-تشک-خمیرگیری--'>مزایده تشک خمیرگیری... / آگهی مزایده اموال غیر منقول، مزایده تشک خمیرگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879891/مزایده-اجاق-گاز--'>مزایده اجاق گاز... / آگهی مزایده، مزایده اجاق گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879929/مزایده-یکباب-منزل-ویلایی-عرصه-هشتاد-متر-تجدید'>مزایده یکباب منزل ویلایی عرصه هشتاد متر تجدید / مزایده,مزایده یکباب منزل ویلایی عرصه هشتاد متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879537/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1-24732-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1/24732 مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1/24732 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879935/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-725-30متر-تجدید'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین 725.30متر تجدید  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین 725.30متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879893/مزایده-یکباب-منزل-ویلایی-540متر'>مزایده یکباب منزل ویلایی 540متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل ویلایی 540متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879845/مزایده-یک-واحد-تجاری-به-مساحت-2-متر-مربع--'>مزایده یک واحد تجاری به مساحت 2 متر مربع ...  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری به مساحت 2 متر مربع ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879931/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-515-265-بخش-5-فارس'>مزایده پلاک ثبتی شماره 515.265 بخش 5 فارس / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 515.265 بخش 5 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879904/مزایده-اجاره-یک-باب-مدرسه--'>مزایده اجاره یک باب مدرسه... / آگهی مزایده ,  مزایده اجاره یک باب مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879878/مناقصه-ساخت-تعداد-شش-بلوک-از-پروژه-فاز-یک-و-تعداد-دو-بلوک-از-فاز-2'>مناقصه ساخت تعداد شش بلوک از پروژه فاز یک و تعداد دو بلوک از فاز 2  / آگهی مناقصه، مناقصه ساخت تعداد شش بلوک از پروژه فاز یک و تعداد دو بلوک از فاز 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879905/مزایده-فروش-حقوق-اعیانی-دو-قطعه-زمین-230-و-188-5مترمربع'>مزایده فروش حقوق اعیانی دو قطعه زمین 230 و 188.5مترمربع  / مزایده,مزایده فروش حقوق اعیانی دو قطعه زمین 230 و 188.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879909/مزایده-فروش-12-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879541/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG - مرحله دوم  / مزایده واگذاری جایگاه CNG - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879842/مزایده-5-هزار-متر-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده 5 هزار متر زمین زراعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 5 هزار متر زمین زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879898/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-یک-طبقه-343-16متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی یک طبقه 343.16متر  / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی یک طبقه 343.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879915/مزایده-پلاک-های-ثبتی-14-3294-نوبت-دوم'>مزایده پلاک های ثبتی 14/3294 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی 14/3294 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879838/مزایده-واگذاری-بازارچه-هفتگی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بازارچه هفتگی  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری بازارچه هفتگی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879616/مزایده-فروش-خودرو-سواری-تیبا-مدل-1393'>مزایده فروش خودرو سواری تیبا مدل 1393  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری تیبا مدل 1393 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879841/مناقصه-عملیات-خرید-آهن-آلات--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خرید آهن آلات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات خرید آهن آلات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879847/مناقصه-عملیات-تکمیل-پروژه-29-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل پروژه 29 واحد تجاری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل پروژه 29 واحد تجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879852/مناقصه-عملیات-نصب-تابلو-و-علائم-راهنمایی-و-رانندگی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879854/مناقصه-عملیات-ساخت-و-حمل-و-نصب-پل-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساخت و حمل و نصب پل هوایی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات ساخت و حمل و نصب پل هوایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879874/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-سه-دستگاه-باسکول-الکترونیکی'>مزایده بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879926/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3307-3'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 3307.3  / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 3307.3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879924/مزایده-51-97-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده 51.97 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 51.97 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879921/مزایده-50-53-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده 50.53 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 50.53 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879910/آگهی-انتخاب-سرمایه-گذار-ساخت-و-راه-اندازی-پارکینگ-و-غرفه-کافی-شاپ-و-فست-فود'>آگهی انتخاب سرمایه گذار ساخت و راه اندازی پارکینگ و غرفه کافی شاپ و فست فود  / آگهی عمومی, آگهی انتخاب سرمایه گذار ساخت و راه اندازی پارکینگ و غرفه کافی شاپ و فست فود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879884/انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-ساخت-و-راه-اندازی-غرفه-تنقلات-و-کافی-شاپ---'>انتخاب سرمایه گذار جهت ساخت و راه اندازی غرفه تنقلات و کافی شاپ .... / آگهی عمومی , انتخاب سرمایه گذار جهت ساخت و راه اندازی غرفه تنقلات و کافی شاپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879576/مزایده-فروش-قطعات-اره-موتوری-جنس-نو'>مزایده فروش قطعات اره موتوری جنس نو / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , فروش قطعات اره موتوری جنس نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879873/انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-ساخت-و-راه-اندازی-غرفه-تنقلات-پارک-قدوسی-و--'>انتخاب سرمایه گذار جهت ساخت و راه اندازی غرفه تنقلات پارک قدوسی و ... / آگهی عمومی , انتخاب سرمایه گذار جهت ساخت و راه اندازی غرفه تنقلات پارک قدوسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879840/مزایده-فروش-ضایعات-کشتارگاه-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده  فروش ضایعات کشتارگاه صنعتی نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  فروش ضایعات کشتارگاه صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879919/مزایده-فروش13-قطعه-زمین-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش13 قطعه زمین تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش13 قطعه زمین تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879836/آگهی-مناقصه-اجاره-ماشین-الات-جهت-واحد-فضای-سبز-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه اجاره ماشین الات جهت واحد فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه اجاره ماشین الات جهت واحد فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879947/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-دو-طبقه'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه دو طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879941/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879906/مزایده-فروش-لیفتراک-سهند-سه-تن-با-سوخت-دیزل---'>مزایده فروش لیفتراک سهند سه تن با سوخت دیزل..... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش لیفتراک سهند سه تن با سوخت دیزل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879972/مزایده-فروش-امتیاز-تلفن-همراه-نوبت-دوم'>مزایده فروش امتیاز تلفن همراه نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش امتیاز تلفن همراه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879943/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-کلیه-وسایل-موجود'>مزایده فروش آهن آلات و کلیه وسایل موجود / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش آهن آلات و کلیه وسایل موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879900/مزایده-فروش-مایع-ظرفشویی-یک-لیتری-جام'>مزایده فروش مایع ظرفشویی یک لیتری جام  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مایع ظرفشویی یک لیتری جام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879680/مناقصه-خرید-و-نصب-اتوبوستر'>مناقصه خرید و نصب اتوبوستر / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و نصب اتوبوستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879950/مزایده-ملک-مساحت-226-35مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 226.35مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 226.35مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879967/مزایده-زمین-های-شهرداری-با-کاربری-مسکونی--تجاری-و-آموزشی-و-ساختمان-مسکونی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده زمین های شهرداری با کاربری مسکونی ، تجاری و آموزشی و ساختمان مسکونی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده زمین های شهرداری با کاربری مسکونی ، تجاری و آموزشی و ساختمان مسکونی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879958/مناقصه-قرائت-و-توزیع-قبوض-برق'>مناقصه قرائت و توزیع قبوض برق / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه قرائت و توزیع قبوض برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879938/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-660-متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 660 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 660 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879936/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-136-3متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 136.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 136.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879966/مزایده-واگذاری-فروش-قسمتی-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فروش قسمتی از املاک نوبت دوم   / مزایده,مزایده واگذاری فروش قسمتی از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879964/مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-ناشی-از-حفاری-لوله-گذاری-گاز-شهری-تجدید'>مناقصه ترمیم ترانشه های ناشی از حفاری لوله گذاری گاز شهری  تجدید  / مناقصه ترمیم ترانشه های ناشی از حفاری لوله گذاری گاز شهری  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879955/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-سطح-شهر--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر -مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879961/مناقصه-اجرای-آسفالت-شهرک-صنایع-کارگاهی'>مناقصه اجرای آسفالت شهرک صنایع کارگاهی  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت شهرک صنایع کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879954/مناقصه-انجام-عملیات-حسابرسی-داخلی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات حسابرسی داخلی نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات حسابرسی داخلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879689/مزایده-فروش-تعداد-134-ردیف-اقلام-قطعات-سنگین-کوماتسو-بلدوزر'>مزایده فروش تعداد 134 ردیف اقلام قطعات سنگین کوماتسو بلدوزر  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش تعداد 134 ردیف اقلام قطعات سنگین کوماتسو بلدوزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879969/اصلاحیه-مزایده-زمین-پینتبال-ورزشگاه'>اصلاحیه مزایده زمین پینتبال ورزشگاه  / اصلاحیه مزایده,مزایده زمین پینتبال ورزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879960/فراخوان-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-و--تجدید'>فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی و ...تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی و ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879956/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-84-96متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 84.96متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 84.96متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879953/مزایده-تمامت-ششدانگ-زمین-مساحت-14090-18متر'>مزایده تمامت ششدانگ زمین مساحت 14090.18متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ زمین مساحت 14090.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879962/مزایده-سیم-برش'>مزایده سیم برش / مزایده,مزایده سیم برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879952/مزایده-اجاره-فضای-مورد-نیاز-پارک-ترافیکی-چاپ-دوم'>مزایده اجاره فضای مورد نیاز پارک ترافیکی چاپ دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره فضای مورد نیاز پارک ترافیکی  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879959/مزایده-فروش-4-پلاک-زمین'>مزایده فروش 4 پلاک زمین / مزایده,مزایده فروش 4 پلاک زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879968/فراخوان-مناقصه-تکمیل-نازک-کاری-موزه'>فراخوان مناقصه تکمیل نازک کاری موزه  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل نازک کاری موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879971/مزایده-فروش-تعدادی-از-مغازه-های-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از مغازه های تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از مغازه های تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879611/آگهی-مزایده-فروش-دام--خودرو-و-ضایعات'>آگهی مزایده فروش دام ، خودرو و ضایعات  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش دام ، خودرو و ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879624/مناقصه-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر-و-حریم--'>مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر و حریم.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر و حریم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879647/مزایده-یکباب-پلاک-تجاری-مساحت-36-46متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب پلاک تجاری مساحت 36.46متر نوبت اول / مزایده,ممزایده یکباب پلاک تجاری مساحت 36.46متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879563/مزایده-دو-دستگاه-لیفتراک-سه-و-چهار-تن-سهند'>مزایده دو دستگاه لیفتراک سه و چهار تن سهند / آگهی مزایده عمومی , مزایده دو دستگاه لیفتراک سه و چهار تن سهند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879983/مناقصه-خدمات-بیمه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بیمه ای  - نوبت دوم  / خلاصه آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات بیمه ای  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879568/تجدید-فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-تست-نشر-آرائی-(Acoustic-Emission)-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تست نشر آرائی (Acoustic Emission)- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه انجام خدمات تست نشر آرائی (Acoustic Emission)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879630/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-سونوگرافی-پیشرفته-نوبت-دوم'>فراخوان خرید یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته- نوبت دوم  / فراخوان خرید یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879628/فرخوان-لکه-گیری-و-آسفالت-حفاظتی--نوبت-دوم'>فرخوان لکه گیری و آسفالت حفاظتی ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,فرخوان لکه گیری و آسفالت حفاظتی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879620/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-مرکزی-و-مهمانسرای--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ... نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879800/استعلام-ناودانی-نمره-14-ریخته-ای-و-ورق-12-میلی-استاندارد'>استعلام ناودانی نمره 14 ریخته ای و ورق 12 میلی استاندارد  / استعلام ناودانی نمره 14 ریخته ای و ورق 12 میلی استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879751/استعلام-طراحی-و-اجرای-روشنایی'>استعلام طراحی و اجرای روشنایی / استعلام, استعلام طراحی و اجرای روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879812/استعلام-اجرای-نرده-فلزی'>استعلام اجرای نرده فلزی / استعلام اجرای نرده فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879806/استعلام-تعمیر-و-تامین-لوازم-ماشین-الات'>استعلام تعمیر و تامین لوازم ماشین الات  / استعلام، استعلام تعمیر و تامین لوازم ماشین الات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879801/استعلام-سنتز-اولیگونوکلوتید'>استعلام سنتز اولیگونوکلوتید / استعلام، استعلام سنتز اولیگونوکلوتید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879793/استعلام-پروب-با-نشانگر-5FAM-3TMR'>استعلام پروب با نشانگر 5FAM-3TMR / استعلام، استعلام پروب با نشانگر 5FAM-3TMR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879778/استعلام-پروب-با-نشانگر-5VIC-3TMR'>استعلام پروب با نشانگر 5VIC-3TMR / استعلام، استعلام پروب با نشانگر 5VIC-3TMR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879786/استعلام-پروب-با-نشانگر-5HEX-3BHQ2'>استعلام پروب با نشانگر 5HEX-3BHQ2 / استعلام پروب با نشانگر 5HEX-3BHQ2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879744/استعلام-پروب-با-نشانگر-5FAM-3BHQ1'>استعلام پروب با نشانگر 5FAM-3BHQ1 / استعلام  پروب با نشانگر 5FAM-3BHQ1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879741/استعلام-پروب-با-نشانگر-5FAM-3BHQ2'>استعلام پروب با نشانگر 5FAM-3BHQ2 / استعلام پروب با نشانگر 5FAM-3BHQ2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879618/مناقصه-خرید-و-حمل-و-نصب-و-رنگ-آمیزی-و-خط-کشی-کف-پوش-ورزشی--96-04-08'>مناقصه خرید و حمل و نصب و رنگ آمیزی و خط کشی کف پوش ورزشی ...96.04.08 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل و نصب و رنگ آمیزی و خط کشی کف پوش ورزشی ...96.04.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879722/استعلام-پروب-با-نشانگر-5HEX-3BHQ3'>استعلام پروب با نشانگر 5HEX-3BHQ3 / استعلام پروب با نشانگر 5HEX-3BHQ3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879710/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک  / استعلام لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879699/استعلام-کولر-گازی-ایرانی-سرد-12000'>استعلام کولر گازی ایرانی سرد 12000 / استعلام کولر گازی ایرانی سرد 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879780/استعلام-تلویزیون-و--'>استعلام تلویزیون  و ...  / استعلام تلویزیون  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879788/استعلام-فکس-و--'>استعلام فکس  و ...  / استعلام فکس  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879792/استعلام-وایت-برد'>استعلام وایت برد  / استعلام وایت برد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879803/استعلام-چای-خشک'>استعلام چای خشک  / استعلام , استعلام چای خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879797/استعلام-خرید-چراغ-هشدار'>استعلام  خرید چراغ هشدار  / استعلام  خرید چراغ هشدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879783/استعلام-کولر-گازی-میدیا-مدل-Everest-36H3'>استعلام  کولر گازی میدیا مدل Everest 36H3 / استعلام, استعلام  کولر گازی میدیا مدل Everest 36H3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879827/استعلام-اسپلیت-مدل-Auks-split-Aws-h24b4-lm'>استعلام  اسپلیت مدل Auks split Aws-h24b4/lm / استعلام  اسپلیت مدل Auks split Aws-h24b4/lm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879614/مناقصه-سرویس-های-درون-شهری-و-برون-شهری-(ایاب-و-ذهاب)--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس های درون شهری و برون شهری (ایاب و ذهاب) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس های درون شهری و برون شهری (ایاب و ذهاب) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879865/استعلام-اسپلیت-مدل-Auks-split-Aws-h18b4-lm'>استعلام اسپلیت مدل Auks split Aws-h18b4/lm / استعلام اسپلیت مدل Auks split Aws-h18b4/lm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879776/استعلام-خرید-اقلام-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-پلاک-خوان'>استعلام خرید اقلام و نصب و راه اندازی سیستم پلاک خوان  / استعلام , استعلام خرید اقلام و نصب و راه اندازی سیستم پلاک خوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879810/استعلام-طراحی-و-ساخت-صندوق-صدقات-پروانه-ای'>استعلام طراحی و ساخت صندوق صدقات پروانه ای / استعلام, استعلام طراحی و ساخت صندوق صدقات پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879907/استعلام-کابل-پروژه-چاه-طوس-و-حمامی'>استعلام کابل  پروژه چاه طوس و حمامی  / استعلام, استعلام کابل پروژه چاه طوس و حمامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879771/استعلام-کابل-35-3-گرد-مسی'>استعلام کابل 35 *3 گرد مسی / استعلام, استعلام کابل 35 *3 گرد مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879833/استعلام-اسپیلیت-سرد-و-گرم'>استعلام اسپیلیت سرد و گرم  / استعلام, استعلام اسپیلیت سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879903/استعلام-سیستم-اعلان-سرقت'>استعلام سیستم اعلان سرقت  / استعلام ، استعلام سیستم اعلان سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879607/مناقصه-تکمیل-ساختمان-خوابگاه-دانشجویی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان خوابگاه دانشجویی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان خوابگاه دانشجویی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879822/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس-4-اینچ-مانیتور'>استعلام کنتور الکترومغناطیس 4 اینچ مانیتور  / استعلام , استعلام کنتور الکترومغناطیس 4 اینچ مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879804/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس-4-اینچ-مانیتور-جدا'>استعلام کنتور الکترومغناطیس 4 اینچ مانیتور جدا  / استعلام , استعلام کنتور الکترومغناطیس 4 اینچ مانیتور جدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879894/استعلام-تابلو-راه-انداز-سافت-استارتر'>استعلام تابلو راه انداز سافت استارتر  / استعلام ,استعلام تابلو راه انداز سافت استارتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879889/استعلام-تابلو-سافت-استارتر'>استعلام تابلو سافت استارتر  / استعلام ,استعلام تابلو سافت استارتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879816/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام، استعلام لوله گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879813/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام ,استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879818/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879870/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879829/استعلام-کابل-و-کابلشو'>استعلام کابل و کابلشو / استعلام, استعلام کابل و کابلشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879775/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879610/مناقصه-احداث-درمانگاه-دیالیز-و-تالاسمی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث درمانگاه دیالیز و تالاسمی ...نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه احداث درمانگاه دیالیز و تالاسمی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879779/استعلام-کابل-پروژه-شهرک-غدیر'>استعلام کابل  پروژه شهرک غدیر / استعلام, استعلام کابل پروژه شهرک غدیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879784/استعلام-صندلی-تابوره-پشتی-دار-آزمایشگاهی'>استعلام صندلی تابوره پشتی دار آزمایشگاهی / استعلام , استعلام صندلی تابوره پشتی دار آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879911/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری  / استعلام , میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879807/استعلام-میز-کارشناسی-1-نفره'>استعلام میز کارشناسی 1 نفره  / استعلام , میز کارشناسی 1 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879738/استعلام-صندلی-مدیر-کلی'>استعلام صندلی مدیر کلی / استعلام, استعلام صندلی مدیر کلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879732/استعلام-صندلی-کارشناسی-و-کنفرانسی'>استعلام صندلی کارشناسی و کنفرانسی / استعلام, استعلام صندلی کارشناسی و کنفرانسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879826/استعلام-میز-معاون-مدیر-کل'>استعلام میز معاون مدیر کل / استعلام, استعلام میز معاون مدیر کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879796/استعلام-میز-کارشناسی-یک-نفره'>استعلام میز کارشناسی یک نفره  / استعلام , میز کارشناسی یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879791/استعلام-فنجان-و-نعلبکی-چینی'>استعلام فنجان و نعلبکی چینی / استعلام فنجان و نعلبکی چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879809/استعلام-تجهیزات-ثبت-شده-جهت-تکمیل-توسعه-پست-دوبی-خط-132-کیلوولت'>استعلام تجهیزات ثبت شده جهت تکمیل توسعه پست دوبی خط 132 کیلوولت / استعلام, استعلام تجهیزات ثبت شده جهت تکمیل توسعه پست دوبی خط 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879728/استعلام-سیستم-های-قطع-گاز-حساس-به-امواج-زلزله'>استعلام سیستم های قطع گاز حساس به امواج زلزله / استعلام, استعلام سیستم های قطع گاز حساس به امواج زلزله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879795/استعلام-خرید-تخت'>استعلام خرید تخت  / استعلام , استعلام خرید تخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879790/استعلام-خرید-تجهیزات-و-وسایل-مورد-نیاز'>استعلام خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879869/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام  کولر اسپلیت / استعلام  کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879814/استعلام-قطب-نمای-مغناطیسی-furuno'>استعلام قطب نمای مغناطیسی furuno  / استعلام, استعلام قطب نمای مغناطیسی furuno </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879837/استعلام-ساعت-دیجیتال'>استعلام ساعت دیجیتال / استعلام, استعلام ساعت دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879597/مناقصه-تعمیرات-اساسی-بازسازی-نوسازی-و-نصب-یک-دستگاه-توربین-تایفون-SGT-100'>مناقصه تعمیرات اساسی، بازسازی، نوسازی و نصب یک دستگاه توربین تایفون SGT-100   / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه,مناقصه تعمیرات اساسی، بازسازی، نوسازی و نصب یک دستگاه توربین تایفون SGT-100  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879914/استعلام-اجرای-کف-سازی-اسطبل'>استعلام اجرای کف سازی اسطبل  / استعلام , استعلام اجرای کف سازی اسطبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879864/استعلام-بالابر-هیدرولیکی-چرخ-دار-ارتفاع-کف-سبد-12-متر--'>استعلام بالابر هیدرولیکی چرخ دار ارتفاع کف سبد 12 متر ... / استعلام , استعلام بالابر هیدرولیکی چرخ دار ارتفاع کف سبد 12 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879782/استعلام-کولر-آبی-7000-ساخت-ایران'>استعلام کولر آبی 7000 ساخت ایران  / استعلام , استعلام کولر آبی 7000 ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879729/استعلام-دروازه-فوتبال-استاندارد-زمین-چمن'>استعلام دروازه فوتبال استاندارد زمین چمن / استعلام , استعلام دروازه فوتبال استاندارد زمین چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879763/استعلام-میله-والیبال-با-تور'>استعلام میله والیبال با تور  / استعلام , استعلام میله والیبال با تور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879757/استعلام-کولر-گازی-ایستاده'>استعلام کولر گازی ایستاده / استعلام , استعلام کولر گازی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879749/استعلام-وسایل-ژیمناستیک'>استعلام وسایل ژیمناستیک / استعلام , استعلام وسایل ژیمناستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879770/استعلام-ماشین-چمن-زنی-بنزینی-دارای-صندلی-سرنشین'>استعلام ماشین چمن زنی بنزینی دارای صندلی سرنشین / استعلام , استعلام ماشین چمن زنی بنزینی دارای صندلی سرنشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879821/استعلام-بخاری-کارگاهی-گازی-kcal-30000'>استعلام بخاری کارگاهی گازی kcal 30000 / استعلام , استعلام بخاری کارگاهی گازی kcal 30000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879882/استعلام-درب-اتاق-سرور'>استعلام درب اتاق سرور  / استعلام درب اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879631/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-35-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 35 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 35 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879787/استعلام-کانکس-سالنی'>استعلام کانکس سالنی  / استعلام کانکس سالنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879830/استعلام-صندلی-دسته-دار'>استعلام صندلی دسته دار / استعلام , استعلام صندلی دسته دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879808/استعلام-یکدستگاه-سوئیچ-مدل-Cisco-catalyst-2960S-48TD-L'>استعلام یکدستگاه سوئیچ مدل Cisco catalyst 2960S-48TD-L  / استعلام یکدستگاه سوئیچ مدل Cisco catalyst 2960S-48TD-L </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879759/استعلام-افزایش-و-تعدیل-قدرت-ترانسهای-فول-بار-و-کم-بار'>استعلام افزایش و تعدیل قدرت ترانسهای فول بار و کم بار / استعلام افزایش و تعدیل قدرت ترانسهای فول بار و کم بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879602/مزایده-واگذاری-موقت-غرفه'>مزایده واگذاری موقت غرفه  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری موقت غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879766/استعلام-کاهش-شعاع-تغذیه-ترانسفورماتور'>استعلام کاهش شعاع تغذیه ترانسفورماتور  / استعلام کاهش شعاع تغذیه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879769/استعلام-کاهش-شعاع-تغذیه-منطقه'>استعلام کاهش شعاع تغذیه منطقه / استعلام کاهش شعاع تغذیه منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879773/استعلام-کاهش-تلفات'>استعلام کاهش تلفات / استعلام کاهش تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879988/استعلام-توسعه-شبکه-روستایی-سیاه-دک'>استعلام توسعه شبکه روستایی سیاه دک / استعلام بهاء، استعلام توسعه شبکه روستایی سیاه دک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879987/استعلام-سیم-های-سرقتی-سال-96-امور-برق'>استعلام سیم های سرقتی سال 96 امور برق / استعلام بهاء، استعلام سیم های سرقتی سال 96 امور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879839/استعلام-رفع-افت-ولتاژ-روستاهای-شهرستان-زهک'>استعلام رفع افت ولتاژ روستاهای شهرستان زهک   / استعلام رفع افت ولتاژ روستاهای شهرستان زهک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879877/مناقصه-واگذاری-عملیات-ترمیم-شبکه-های-برق-سرقت-شده-ناحیه-یک'>مناقصه واگذاری عملیات ترمیم شبکه های برق سرقت شده ناحیه یک / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات ترمیم شبکه های برق سرقت شده ناحیه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879594/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-و-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-ستاد--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای ستاد - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879859/مناقصه-عمومی--واگذاری-عملیات-توسعه-برق-روستای-سیادک'> مناقصه عمومی   واگذاری عملیات توسعه برق روستای سیادک      /  مناقصه عمومی  ، مناقصه عمومی   واگذاری عملیات توسعه برق روستای سیادک     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879851/مناقصه-عمومی-افزایش-و-تعدیل-قدرت-ترانسهای-فولبار-و-کم-بار'>مناقصه عمومی افزایش و تعدیل قدرت ترانسهای فولبار و کم بار / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی افزایش و تعدیل قدرت ترانسهای فولبار و کم بار</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 19 تاريخ : پنجشنبه 2 شهريور 1396 ساعت: 11:38