اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.07 درسایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154026/فراخوان-مناقصه-مطالع... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.07 درسایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154026/فراخوان-مناقصه-مطالعه-باز-طراحی-ساخت--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مطالعه، باز طراحی، ساخت...نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه مطالعه، باز طراحی، ساخت...نوبت دوم.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154044/ارزیابی-کیفی-مناقصه-خدمات-جمع-اوری-زباله-توسط-شناور-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه خدمات جمع اوری زباله توسط شناور  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خدمات جمع اوری زباله توسط شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154056/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی  / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154074/آگهی-مناقصه-عملیات-دیوار-کشی'>آگهی مناقصه عملیات دیوار کشی  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات دیوار کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154089/فراخوان-318-شاخه-مفتول-(چدن--فسفر-برنز-و--)-نوبت-دوم'>فراخوان 318 شاخه مفتول (چدن ، فسفر برنز و...) نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان 318 شاخه مفتول (چدن ، فسفر برنز و...) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154101/فراخوان-تهیه-تولید-و-نصب-دریچه-های-کانال-های-شبکه--'>فراخوان تهیه، تولید و نصب دریچه های کانال های شبکه ... / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان تهیه، تولید و نصب دریچه های کانال های شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154112/استعلام-ساخت'>استعلام ساخت  / استعلام  , استعلام ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154122/مناقصه-تهیه-و-اجرای-رنگ-آمیزی-منازل-ویلایی'>مناقصه تهیه و اجرای رنگ آمیزی منازل ویلایی / مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای رنگ آمیزی منازل ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154134/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام , استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154146/فراخوان-مناقصه-احداث-راه-روستایی-روستاهای-فاقد-دهیاری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث راه روستایی روستاهای فاقد دهیاری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث راه روستایی روستاهای فاقد دهیاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154160/استعلام-احداث-و-راه-اندازی-حفاظت-کاتدی-شبکه-داخلی-گاز--'>استعلام احداث و راه اندازی حفاظت کاتدی شبکه داخلی گاز ... / استعلام , استعلام احداث و راه اندازی حفاظت کاتدی شبکه داخلی گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154173/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-(تنظیفات)-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات شهری (تنظیفات) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات شهری (تنظیفات) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154183/فراخوان-خرید-حمل-و-تحویل-لوله-ای-پلی-اتیلن-و-اتصالات---نوبت-دوم'>فراخوان خرید، حمل و تحویل لوله ای پلی اتیلن و اتصالات ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان خرید، حمل و تحویل لوله ای پلی اتیلن و اتصالات .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154193/استعلام-فعالیتهای-سازمانهای-دارای-عضو--'>استعلام فعالیتهای سازمانهای دارای عضو... / استعلام, استعلام فعالیتهای سازمانهای دارای عضو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154207/تجدید-مناقصه-خدمات-امدادی-به-مشترکین-و-تاسیسات-گاز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154216/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-جهت-ساخت-مجتمع-تجاری-و-تفریحی'>مناقصه جذب سرمایه گذار جهت ساخت مجتمع تجاری و تفریحی / مناقصه جذب سرمایه گذار، مناقصه جذب سرمایه گذار جهت ساخت مجتمع تجاری و تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154227/استعلام-عملیات-احداث-شبکه-روشنایی--'>استعلام عملیات احداث شبکه روشنایی ... / استعلام , استعلام عملیات احداث شبکه روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154238/فراخوان-مناقصه-3-دستگاه-تلویزیون-LED-کولر-سلولزی--'>فراخوان مناقصه 3 دستگاه تلویزیون LED، کولر سلولزی ... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه 3 دستگاه تلویزیون LED، کولر سلولزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154256/استعلام-تجهیزات-مصرفی-دستگاه-یون-کروماتوگراف'>استعلام تجهیزات مصرفی دستگاه یون کروماتوگراف  / استعلام, تجهیزات مصرفی دستگاه یون کروماتوگراف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154271/تمدید-فراخوان-مناقصه-احداث-مرکز-تخلیه-صید-کوه-مبارک'>تمدید فراخوان مناقصه احداث مرکز تخلیه صید کوه مبارک  / تمدید فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث مرکز تخلیه صید کوه مبارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154282/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه  / استعلام,استعلام سوئیچ دیتا شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154294/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154307/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام, استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154317/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154331/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-تله-متری--'>استعلام خرید و نصب سیستم تله متری... / استعلام, استعلام خرید و نصب سیستم تله متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154341/استعلام-مبدل-فیبر-نوری-شبکه--'>استعلام مبدل فیبر نوری شبکه ... / استعلام , استعلام مبدل فیبر نوری شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154356/مناقصه-خرید-ویدئو-پروژکتور-دستگاه-کامپیوتر--'>مناقصه خرید ویدئو پروژکتور، دستگاه کامپیوتر ... / مناقصه, مناقصه خرید ویدئو پروژکتور، دستگاه کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154368/استعلام-پیپت-پاستور--'>استعلام پیپت پاستور ... / استعلام , استعلام پیپت پاستور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154381/آگهی-فراخوان-عمومی-شناورهای-مغروق-در-کانال'>آگهی فراخوان عمومی شناورهای مغروق در کانال / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی شناورهای مغروق در کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154392/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154402/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تامین-نیرو-برای-رفت-و-روب-معابر'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیرو برای رفت و روب معابر / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیرو برای رفت و روب معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154413/استعلام-بها-طراحی-ساخت-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی-15-کیلوواتی'> استعلام بها طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 15 کیلوواتی /  استعلام, بها طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 15 کیلوواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154029/مناقصه-آسفالت-جاده-و-لاگونهای-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت جاده و  لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  آسفالت جاده و  لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154048/مناقصه-فعالیتهای-کلید-در-دست--ـ-نوبت-دوم'>مناقصه فعالیتهای کلید در دست  - ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فعالیتهای کلید در دست ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154063/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-اداری-ماشین-نویسی-و-نامه-رسانی--(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه انجام خدمات اداری، ماشین نویسی و نامه رسانی... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات اداری، ماشین نویسی و نامه رسانی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154076/مناقصه-خدمات-امور-نجاری-(ساخت-جعبه-و-پالت-و-مصنوعات-چوبی)'>مناقصه خدمات امور نجاری (ساخت جعبه و پالت و مصنوعات چوبی)  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات امور نجاری (ساخت جعبه و پالت و مصنوعات چوبی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154092/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-400-موردنیاز'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 400 موردنیاز / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 400 موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154104/آگهی-مشارکت-در-ساخت-2-برج-مسکونی'>آگهی مشارکت در ساخت 2 برج مسکونی  / آگهی مشارکت, آگهی مشارکت در ساخت 2 برج مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154114/فراخوان-تعمیرات-اساسی-ایستگاه-تقویت-فشار-گاز'>فراخوان تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154125/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-پکیج-تصفیه-خانه-فاضلاب---'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای پکیج تصفیه خانه فاضلاب ..... / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای پکیج تصفیه خانه فاضلاب .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154137/استعلام-توسعه-و-پشتیبانی-متمرکز--'>استعلام توسعه و پشتیبانی متمرکز... / استعلام, استعلام توسعه و پشتیبانی متمرکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154150/مناقصه-پیاده-روسازی-خیابان--'>مناقصه پیاده روسازی خیابان... / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده روسازی خیابان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154163/تجدید-فراخوان-خرید-23-آیتم-لوازم-یدکی-بخش-مکانیک-پمپ-های-CEP'>تجدید فراخوان خرید 23 آیتم لوازم یدکی بخش مکانیک پمپ های CEP / ​فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ,فراخوان  خرید 23 آیتم لوازم یدکی بخش مکانیک پمپ های CEP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154175/مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154185/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-دیوارکشی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای دیوارکشی / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154195/استعلام-نصب-علائم-و-تجهیزات-ترافیکی'>استعلام نصب علائم و تجهیزات ترافیکی  / استعلام, استعلام نصب علائم و تجهیزات ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154209/استعلام-تعمیرات-ابنیه-فنی--'>استعلام تعمیرات ابنیه فنی ... / استعلام, استعلام تعمیرات ابنیه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154218/مناقصه-احداث-مخزن-5000-مترمکعبی--'>مناقصه احداث مخزن 5000 مترمکعبی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مخزن 5000 مترمکعبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154229/مناقصه-خرید-2000-عدد-مخزن-زباله-گالوانیزه'>مناقصه خرید 2000 عدد مخزن زباله گالوانیزه / مناقصه خرید 2000 عدد مخزن زباله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154244/مناقصه-بین-المللی-خرید-روغن-خام-سویا'>مناقصه بین المللی خرید روغن خام سویا  / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید روغن خام سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154260/فراخوان-مناقصه-تهیه-تجهیزات-مرکز-داده-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات مرکز داده نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات مرکز داده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154274/استعلام-خدمات-نقلیه--'>استعلام خدمات نقلیه... / استعلام, استعلام خدمات نقلیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154285/استعلام-انواع-کات-اوت--'>استعلام انواع کات اوت ... / استعلام , استعلام انواع کات اوت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154297/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154309/استعلام-خرید-آهن-و-میلگرد'>استعلام خرید آهن و میلگرد  / استعلام ,استعلام خرید آهن و میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154322/استعلام-نازک-کاری-سفیدکاری-و--'>استعلام نازک کاری، سفیدکاری و .. / استعلام, نازک کاری، سفیدکاری و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154335/استعلام-چای-ارگانیک'>استعلام چای ارگانیک  / استعلام,استعلام چای ارگانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154346/مناقصه-تکمیل-آبرسانی'>مناقصه تکمیل آبرسانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154359/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری  / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154373/مناقصه-برداشت-و-ورود-اطلاعات-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه برداشت و ورود اطلاعات شبکه ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه برداشت و ورود اطلاعات شبکه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154384/مناقصه-تهیه-و-توزیع-غذای-پرسنل-شرکت'>مناقصه تهیه و توزیع غذای پرسنل شرکت  / مناقصه , مناقصه تهیه و توزیع غذای پرسنل شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154394/تجدید-مناقصه-کف-پوش-معابر-غرب-----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کف پوش معابر غرب  .....  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه کف پوش معابر غرب  .....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154405/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح ... / استعلام, استعلام خرید مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154417/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154432/مناقصه-جدولگذاری'>مناقصه جدولگذاری  / آگهی مناقصه, مناقصه جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154445/مناقصه-حلقه-نگهدارنده-درپوش-تخلیه-و-پیچ-تخلیه-روغن'>مناقصه حلقه نگهدارنده، درپوش تخلیه و پیچ تخلیه روغن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حلقه نگهدارنده، درپوش تخلیه و پیچ تخلیه روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154457/استعلام-کابل-خودنگهدار--'>استعلام کابل خودنگهدار... / استعلام, استعلام کابل خودنگهدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154468/استعلام-یک-دستگاه-قایق-بدون-سرنشین--'>استعلام یک دستگاه قایق بدون سرنشین ... / استعلام, استعلام یک دستگاه قایق بدون سرنشین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154025/فراخوان-مناقصه-احداث-زیرساختهای-هسته-پیشران-توسعه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث زیرساختهای هسته پیشران توسعه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث زیرساختهای هسته پیشران توسعه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154043/مناقصه-تامین-و-راهبری-خودروهای-سبک-و-عمومی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و راهبری خودروهای سبک و عمومی ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین و راهبری خودروهای سبک و عمومی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154055/تجدید-مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-10-هزار-تن-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 10 هزار تن  نوبت دوم   / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه 10 هزار تن  نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154072/مناقصه-ارائه-خدمات-فنی-تخصصی-و-راهبری-امور-فرودگاهی-مناطق-عملیاتی--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور فرودگاهی مناطق  عملیاتی... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور فرودگاهی مناطق  عملیاتی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154088/تجدید-مناقصه-اجرای-جدول-کفپوش-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  اجرای جدول کفپوش سطح شهر  نوبت دوم  /  مناقصه , مناقصه  اجرای جدول کفپوش سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154100/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154111/فراخوان-شناسایی-مشاور-جهت-انجام-خدمات-آزمایشگاهی'>فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام خدمات آزمایشگاهی / فراخوان شناسایی مشاور, فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام خدمات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154120/استعلام-انجام-عملیات-کفشکنی-چاه--'>استعلام انجام عملیات کفشکنی چاه... / استعلام, استعلام انجام عملیات کفشکنی چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154133/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام , استعلام بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154145/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154159/استعلام-فن--'>استعلام فن ... / استعلام, استعلام فن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154171/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-سامانه-جامع-بهداشت-و-درمان--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید سامانه جامع بهداشت و درمان - نوبت دوم   / فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی خرید سامانه جامع بهداشت و درمان   - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154181/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154192/مناقصات-خرید-یک-دستگاه-هونینگ-و-یک-دستگاه-گاندریل'>مناقصات خرید یک دستگاه هونینگ و یک دستگاه گاندریل / آگهی مناقصات,مناقصات خرید یک دستگاه هونینگ و یک دستگاه گاندریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154205/مناقصه-توسعه-تسهیلات-و-تاسیسات-عمومی-شهرها-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه تسهیلات و تاسیسات عمومی شهرها نوبت دوم  / مناقصه توسعه تسهیلات و تاسیسات عمومی شهرها نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154215/استعلام-کیس-کامپیوتر--'>استعلام کیس کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154226/استعلام-کیس-کامل-رایانه'>استعلام کیس کامل رایانه  / استعلام, کیس کامل رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154237/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154254/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری / استعلام,استعلام لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154269/استعلام-حافظه-دوربین--'>استعلام حافظه دوربین ... / استعلام , استعلام حافظه دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154281/سومین-اجلاس-معدن-و-صنایع-معدنی-ایران-97-3-06'>سومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران 97.3.06 / سومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران 97.3.06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154293/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154306/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام,  دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154315/تجدید-مناقصه-عمومی-خریداری-300-000-تخته-گونی-شکر-پلی-پروپیلن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی خریداری 300.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی خریداری 300.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154330/استعلام-یو-پی-اس-به-توان-kva3'>استعلام یو پی اس به توان kva3  / استعلام, یو پی اس به توان kva3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154340/استعلام-خدمات-سرور-اختصاصی'>استعلام خدمات سرور اختصاصی / استعلام, خدمات سرور اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154354/استعلام-کمربند-انشعاب-دهنده--'>استعلام کمربند انشعاب دهنده ... / استعلام , استعلام کمربند انشعاب دهنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154367/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-کارگزاری-فروش-اراضی'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154380/استعلام-کیس-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام کیس کامپیوتر با متعلقات / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154390/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی--'>استعلام احداث سرویس بهداشتی ... / استعلام , استعلام احداث سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154401/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تنظیفی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154412/فراخوان-تامین-فرستنده-تلویزیونی-دیجیتال---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان تامین فرستنده تلویزیونی دیجیتال ... تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان , فراخوان تامین فرستنده تلویزیونی دیجیتال ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154424/استعلام-ادیومتر-غربالگری-(اسکیر-نینگ)'>استعلام  ادیومتر غربالگری (اسکیر نینگ) / استعلام,  ادیومتر غربالگری (اسکیر نینگ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154438/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-تله-متری--'>استعلام خرید و نصب سیستم تله متری ... / استعلام , استعلام خرید و نصب سیستم تله متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154452/استعلام-دستگاه-کدورت-سنج'>استعلام دستگاه کدورت سنج  / استعلام , دستگاه کدورت سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154464/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی-(نوبت-دوم)'>فراخوان تامین نیروی انسانی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تامین نیروی انسانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154478/استعلام-لیبل-خونگیری'>استعلام لیبل خونگیری  / استعلام,استعلام لیبل خونگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154490/استعلام-بها-طراحی-ساخت-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی-15-کیلوواتی'>استعلام بها طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 15 کیلوواتی / استعلام, بها طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 15 کیلوواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154508/فراخوان-مناقصه-احداث-کانال-آبرسانی--'>فراخوان مناقصه احداث کانال آبرسانی... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه احداث کانال آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154518/استعلام-قفسه'>استعلام قفسه / استعلام, قفسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154532/مناقصه-عملیات-اجرایی-گاز-کشی-کارخانه-خوراک-دان'>مناقصه عملیات اجرایی گاز کشی کارخانه خوراک دان  / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی گاز کشی کارخانه خوراک دان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154547/مناقصه-روکش-آسفالت-خیابان--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت خیابان... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت خیابان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154566/استعلام-اقلام-مربوط-به-الکترولایزر-کم-فشار'>استعلام اقلام مربوط به الکترولایزر کم فشار  / استعلام, اقلام مربوط به الکترولایزر کم فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154578/استعلام-خرید-و-تحویل-پمپ-شناور--'>استعلام خرید و تحویل پمپ شناور... / استعلام, استعلام خرید و تحویل پمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154594/استعلام-سرویس-اینترنت'>استعلام سرویس اینترنت / استعلام , استعلام سرویس اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154608/استعلام-بیمه-اتوبوس-خونگیری'>استعلام  بیمه اتوبوس خونگیری  / استعلام, بیمه اتوبوس خونگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154620/تجدید-مناقصه-خرید-توربو-پمپ-آمین--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید توربو پمپ آمین - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید توربو پمپ آمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154633/مناقصه-خرید-و-نصب-کارخانه-آسفالت'>مناقصه خرید و نصب کارخانه آسفالت / مناقصه, مناقصه اجاره بلدوزر با راننده جهت فعالیت در معدن کویر 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154651/استعلام-باطری-سیلد-لید-اسید-12-ولت-42-آمپر-PEC'>استعلام باطری سیلد لید اسید 12 ولت 42 آمپر PEC / استعلام, باطری سیلد لید اسید 12 ولت 42 آمپر PEC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154661/فراخوان-مناقصه-اجرای-جدول-کانیوا-و-زیرسازی-خیابان-اصلی'>فراخوان مناقصه اجرای جدول، کانیوا و زیرسازی خیابان اصلی / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای جدول، کانیوا و زیرسازی خیابان اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154673/استعلام-پنجره--'>استعلام پنجره ... / استعلام , استعلام پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154683/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154695/استعلام-اجرای-سرویس-بهداشتی'>استعلام اجرای سرویس بهداشتی / استعلام , استعلام اجرای سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154708/استعلام-سرویس-اینترنت--'>استعلام سرویس اینترنت ... / استعلام , استعلام سرویس اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154722/استعلام-گرمکن-غذا--'>استعلام گرمکن غذا ... / استعلام, استعلام گرمکن غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154736/استعلام-واگذاری-پرونده-فایل-بازتوان-و-غیرقابل-بازتوان-افراد-و-خانواده-های-نیازمند'>استعلام واگذاری پرونده فایل بازتوان و  غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند / استعلام, واگذاری پرونده فایل بازتوان و  غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154747/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام خرید دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154756/استعلام-اقلام-مربوط-به-الکترولایزر-کم-فشار'>استعلام اقلام مربوط به الکترولایزر کم فشار / استعلام ,استعلام اقلام مربوط به الکترولایزر کم فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154766/فراخوان-تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی-مربوط-به-تکمیل-ساختمان'>فراخوان تجدید مناقصه اجرای عملیات عمرانی مربوط به تکمیل ساختمان  / تجدید فراخوان، فراخوان مناقصه اجرای عملیات عمرانی مربوط به تکمیل ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154780/استعلام-منچ-(بازی-مهره)--'>استعلام منچ (بازی مهره)... / استعلام, استعلام منچ (بازی مهره)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154789/استعلام-اجرای-سیستم-سرمایشی-سالن'>استعلام اجرای سیستم سرمایشی سالن / استعلام, استعلام اجرای سیستم سرمایشی سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154799/استعلام-اجرای-سرویس-بهداشتی--'>استعلام اجرای سرویس بهداشتی... / استعلام, استعلام اجرای سرویس بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154807/مناقصه-اجرای-جدول-گذاری-و-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-ها-بلوارها-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول گذاری و دفع آبهای سطحی خیابان ها، بلوارها و... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای جدول گذاری و دفع آبهای سطحی خیابان ها، بلوارها و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154816/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-2-دستگاه-تانکر-حمل-و-سوخت-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 2 دستگاه تانکر حمل و سوخت- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 2 دستگاه تانکر حمل و سوخت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154826/مناقصه-انجام-خدمات-امور-اداری-و-بایگانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امور اداری و بایگانی   نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات امور اداری و بایگانی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154836/مناقصه-انجام-خدمات-اداری--حراست-فنی-مهندسی'>مناقصه انجام خدمات اداری ، حراست، فنی مهندسی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات اداری ، حراست، فنی مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154845/استعلام-سرویس-و-نگهداری-تجهیزات-بیسیم'>استعلام سرویس و نگهداری تجهیزات بیسیم / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری تجهیزات بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154854/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام,استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154865/استعلام-کف-پوش-سالن-ورزشی'>استعلام کف پوش سالن ورزشی / استعلام, استعلام کف پوش سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154874/فراخوان-مناقصه-نصب-880-انشعاب-پراکنده-فولادی-و-پلی-اتیلن'>فراخوان مناقصه نصب 880 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه نصب 880 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154885/استعلام-دیوارکشی'>استعلام دیوارکشی / استعلام , استعلام دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154894/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154482/مناقصه-تامین-و-ساخت-و-نصب-کابینت-750-واحد-مسکونی'>مناقصه تامین و ساخت و نصب کابینت 750 واحد مسکونی / مناقصه, مناقصه تامین و ساخت و نصب کابینت 750 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154497/استعلام-توسعه-و-تکمیل-سامانه-اعتبار-سنجی-و-رتبه-بندی-تجارت--'>استعلام توسعه و تکمیل سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی تجارت ... / استعلام , استعلام توسعه و تکمیل سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی تجارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154511/مناقصه-احداث-پروژه-پلیس-فتا'>مناقصه احداث پروژه پلیس فتا / آگهی مناقصه , مناقصه احداث پروژه پلیس فتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154525/استعلام-پاکت-پول-فطریه--'>استعلام پاکت پول فطریه ... / استعلام, استعلام پاکت پول فطریه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154537/مناقصه-خرید-و-نصب-دو-باب-سوله'>مناقصه خرید و نصب دو باب سوله / مناقصه, مناقصه خرید و نصب دو باب سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154555/مناقصه-اجرای-پروژه-مرمت-و-نگهداری'>مناقصه اجرای پروژه مرمت و نگهداری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای پروژه مرمت و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154573/استعلام-بها-طراحی'>استعلام بها طراحی  / استعلام , استعلام بها طراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154582/استعلام-انجام-فعالیت-های-آموزشی-و-ترویجی'>استعلام  انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی  / استعلام, انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154601/استعلام-سوئیچ-شبکه-cisco'>استعلام  سوئیچ شبکه cisco / استعلام, سوئیچ شبکه cisco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154613/استعلام-کلید-اتوماتیک-و-سایر'>استعلام کلید اتوماتیک و سایر  / استعلام , کلید اتوماتیک و سایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154623/مناقصه-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه روکش آسفالت معابر سطح شهر /  آگهی مناقصه, مناقصه روکش آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154639/اصلاحیه-مناقصه-احداث-قبور'>اصلاحیه مناقصه احداث قبور  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه احداث قبور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154655/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه  پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154665/استعلام-کولر-اسپلیت--'>استعلام کولر اسپلیت ... / استعلام, استعلام کولر اسپلیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154676/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام, تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154688/استعلام-تامین-آب-کشاورزی'>استعلام تامین آب کشاورزی  / استعلام, استعلام تامین آب کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154699/فراخوان-مشارکت-عمومی-احداث-و-بهره-برداری-از-جایگاه-های-سوخت-کوچک-شهری'>فراخوان مشارکت عمومی احداث و بهره برداری از جایگاه های سوخت کوچک شهری / فراخوان مشارکت عمومی, فراخوان مشارکت عمومی احداث و بهره برداری از جایگاه های سوخت کوچک شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154714/استعلام-خرید-علائم-ترافیکی-معابر'>استعلام خرید علائم ترافیکی معابر  / استعلام, خرید علائم ترافیکی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154726/مناقصه-واحد-تزریقات-سرپایی-و-نوار-قلب-بستری'>مناقصه واحد تزریقات سرپایی و نوار قلب بستری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واحد تزریقات سرپایی و نوار قلب بستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154739/مناقصه-عمومی-احداث-ایستگاه-پمپاژ-4-پمپه-90-کیلوواتی'>مناقصه عمومی احداث ایستگاه پمپاژ 4 پمپه 90 کیلوواتی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث ایستگاه پمپاژ 4 پمپه 90 کیلوواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154751/استعلام-تعمیرات-هنرستان-های'>استعلام تعمیرات هنرستان های / استعلام, استعلام تعمیرات هنرستان های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154760/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس.... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154771/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-اعم-از-امور-خدمات-نقلیه-ای-'>تجدید مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نقلیه ای . / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نقلیه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154783/مناقصه-برون-سپاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-اصلاحیه'>مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز  اصلاحیه  / مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154794/استعلام-لایروبی-کف-شکنی-و-بهسازی-چهار-حلقه-چاه-در-سوران'>استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی چهار حلقه چاه در سوران / استعلام,استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی چهار حلقه چاه در سوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154802/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154811/استعلام-نگهداری-راههای-اصلی-و-روستایی--'>استعلام نگهداری راههای اصلی و روستایی... / استعلام, استعلام نگهداری راههای اصلی و روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154820/استعلام-سیستم-دزدگیر-هوشمند'>استعلام سیستم دزدگیر هوشمند / استعلام , استعلام سیستم دزدگیر هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154829/استعلام-تعمیرات-مدارس-ابتدایی'>استعلام تعمیرات مدارس ابتدایی / استعلام , استعلام تعمیرات مدارس ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154839/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح ... / استعلام, استعلام خرید مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154848/استعلام-نوسازی-و-تجهیز-ساختمان-اداری--'>استعلام نوسازی و تجهیز ساختمان اداری ... / استعلام, استعلام نوسازی و تجهیز ساختمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154858/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154868/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154879/مناقصه-احداث-خانه-فرهنگ'>مناقصه  احداث خانه فرهنگ  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث خانه فرهنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154888/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام  دوربین عکاسی / استعلام , استعلام  دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154897/استعلام-اقدامات-پدافند-غیر-عامل--'>استعلام اقدامات پدافند غیر عامل ... / استعلام , استعلام اقدامات پدافند غیر عامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154907/استعلام-اقدامات-پدافند-غیرعامل-(ترمیم-دریچه-چاه-و-حوضچه)'>استعلام اقدامات پدافند غیرعامل (ترمیم دریچه چاه و حوضچه)  / استعلام , استعلام اقدامات پدافند غیر عامل  (ترمیم دریچه چاه و حوضچه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154915/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-سامسونگ'>استعلام یک دستگاه کولر گازی سامسونگ / استعلام , استعلام یک دستگاه کولر گازی سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154924/استعلام-خرید-مصالح-برای-امامزاده'>استعلام خرید مصالح برای امامزاده / استعلام , استعلام خرید مصالح برای امامزاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154428/استعلام-درخواست-اجاره'>استعلام درخواست اجاره / استعلام , استعلام درخواست اجاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154440/فراخوان-خرید-کارتن-نوبت-دوم'>فراخوان خرید کارتن نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان خرید کارتن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154454/مناقصه-البسه-و-کفش-نوبت-دوم'>مناقصه البسه و کفش نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه البسه و کفش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154465/مناقصه-احداث-ساختمان-انتقال-و-راه-اندازی-پست-برق'>مناقصه احداث ساختمان، انتقال و راه اندازی پست برق  / مناقصه, مناقصه احداث ساختمان، انتقال و راه اندازی پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154479/استعلام-تکمیل-سرایداری-مجموعه-ورزشی'>استعلام تکمیل سرایداری مجموعه ورزشی / استعلام,استعلام تکمیل سرایداری مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154492/مناقصه-اجرای-سوله-چند-منظوره--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سوله چند منظوره - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای سوله چند منظوره  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154509/مناقصه-حمل-بارگیری-شستشو-اتوکشی-تحویل-البسه--ـ-چاپ-دوم'>مناقصه حمل، بارگیری، شستشو، اتوکشی، تحویل البسه... ـ چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه حمل، بارگیری، شستشو، اتوکشی، تحویل البسه...چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154522/مناقصه-انجام-خدمات-بهورزی-خانه-های-بهداشت'>مناقصه انجام خدمات بهورزی خانه های بهداشت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات بهورزی خانه های بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154533/استعلام-سرور-و-هارد-رایانه--'>استعلام سرور و هارد رایانه ... / استعلام, استعلام سرور و هارد رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154548/استعلام-خشکبار'>استعلام خشکبار  / استعلام, خشکبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154567/مناقصه-ادامه-اجرا-و-تکمیل-دو-بلوک-از-فاز-یک-(بلوک-A-و-B-)-نوبت-دوم'>مناقصه ادامه اجرا و تکمیل دو بلوک از فاز یک (بلوک A و B )  نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه ادامه اجرا و تکمیل دو بلوک از فاز یک (بلوک A و B ) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154580/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154595/مناقصه-واگذاری-دفن-زباله-شهری'>مناقصه واگذاری دفن زباله شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری دفن زباله شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154609/فراخوان-احداث-استخر-دانش-آموزی'>فراخوان احداث استخر دانش آموزی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان احداث استخر دانش آموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154621/استعلام-سم-پاش--'>استعلام سم پاش ... / استعلام , استعلام سم پاش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154634/استعلام-لایسنس--'>استعلام لایسنس ... / استعلام, استعلام لایسنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154652/مناقصه-بهسازی-بقعه-شهدای-گمنام-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی بقعه شهدای گمنام  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بهسازی بقعه شهدای گمنام  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154662/استعلام-هارد-و-تجهیزات-جانبی-سرور'>استعلام هارد و تجهیزات جانبی سرور  / استعلام, هارد و تجهیزات جانبی سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154674/مناقصه-آزمایشگاه-بیمارستان'>مناقصه آزمایشگاه بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه آزمایشگاه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154684/استعلام-فعالیت-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154696/استعلام-کیسه-سیمان--'>استعلام کیسه سیمان ... / استعلام , استعلام کیسه سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154709/مناقصه-طراحی-خرید-و-ساخت-و-نصب-و-ایجاد-سازه-های-دسترسی'>مناقصه طراحی، خرید و ساخت، و نصب و ایجاد سازه های دسترسی / مناقصه , مناقصه طراحی، خرید و ساخت، و نصب و ایجاد سازه های دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154723/فراخوان-تامین-کاشی-و-سرامیک'>فراخوان تامین کاشی و سرامیک  / آگهی فراخوان, فراخوان تامین کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154737/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-پراکنده-فولادی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده فولادی و پلی اتیلن- نوبت دوم / مناقصه عمومی اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده فولادی و پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154748/مناقصه-انتخاب-پیمانکاری-آتشباری-چال-های-انفجاری-معدن-گرماب'>مناقصه انتخاب پیمانکاری آتشباری چال های انفجاری معدن گرماب / مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکاری آتشباری چال های انفجاری معدن گرماب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154757/مناقصه-خرید-و-تامین-کالا-فرش-چمن-مصنوعی--'> مناقصه خرید و تامین کالا فرش چمن مصنوعی ... / مناقصه،  مناقصه خرید و تامین کالا فرش چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154767/استعلام-تاسیسات-الکترونیکی-موزه-مردم-شناسی'>استعلام تاسیسات الکترونیکی موزه مردم شناسی / استعلام , استعلام تاسیسات الکترونیکی موزه مردم شناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154781/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154791/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه'>استعلام حفر یک حلقه چاه / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154800/استعلام-تکمیل-آماده-سازی-سایت-9-هکتاری'>استعلام تکمیل آماده سازی سایت 9 هکتاری  / استعلام,استعلام تکمیل آماده سازی سایت 9 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154808/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه'>استعلام حفر یک حلقه چاه  / استعلام , استعلام حفر یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154818/استعلام-عملگر-برقی'>استعلام عملگر برقی  / استعلام, استعلام عملگر برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154827/استعلام-نصب-تابلو-برق-موزه-فرش'>استعلام نصب تابلو برق موزه فرش / استعلام, استعلام نصب تابلو برق موزه فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154837/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-ساختمان'>استعلام اجرای سقف کاذب ساختمان / استعلام, استعلام اجرای سقف کاذب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154846/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-امور-منشی-گری-و-ماشین-نویسی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  انجام خدمات امور منشی گری و ماشین نویسی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه  انجام خدمات امور منشی گری و ماشین نویسی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154856/استعلام-تجهیزات-سامانه-اعلام-و-اطفاء-حریق-اتوماتیک'>استعلام تجهیزات سامانه اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک  / استعلام ,استعلام تجهیزات سامانه اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154866/استعلام-آزمایش-عناصر-غذایی-خاک--'>استعلام آزمایش عناصر غذایی خاک... / استعلام, استعلام آزمایش عناصر غذایی خاک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154876/مناقصه-حمل-آسفالت-و-مخلوط-به-سطح-شهر'>مناقصه حمل آسفالت و مخلوط به سطح شهر  / مناقصه عمومی , مناقصه حمل آسفالت و مخلوط به سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154904/استعلام-شیر-گلوب-300'>استعلام شیر گلوب 300 / استعلام , استعلام شیر گلوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154912/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-کمک-رانندگی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات کمک رانندگی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات کمک رانندگی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154921/استعلام-کلیه-امور-چاپ-و-تکثیر-صحافی-و-سایر-امور-مشابه'>استعلام کلیه امور چاپ و تکثیر، صحافی و سایر امور مشابه / استعلام, کلیه امور چاپ و تکثیر، صحافی و سایر امور مشابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154930/فراخوان-مناقصه-عمومی-نصب-1600-انشعاب-فولادی'>فراخوان مناقصه عمومی نصب 1600 انشعاب فولادی  / فراخوان مناقصه،فراخوان مناقصه عمومی نصب 1600 انشعاب فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154940/استعلام-تعمیر-تجهیز-و-بازسازی-و-آماده-سازی-سالن'>استعلام تعمیر تجهیز و بازسازی و آماده سازی سالن  / استعلام,استعلام تعمیر تجهیز و بازسازی و آماده سازی سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154949/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154958/استعلام-باطری-لپ-تاپ-ASUS'>استعلام باطری لپ تاپ ASUS / استعلام , استعلام باطری لپ تاپ ASUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154966/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام ,استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154977/مناقصه-بخش-فضای-سبز'>مناقصه بخش فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه بخش فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154987/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح ... / استعلام, استعلام خرید مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155000/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه'>استعلام  حفر دو حلقه چاه  / استعلام , استعلام  حفر دو حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155010/استعلام-تعمیرات-اساسی-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام تعمیرات اساسی دو دستگاه آسانسور  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی دو دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155019/استعلام-دستگاه-مدیریت-و-کنترل-میزان-دسترسی-به-اینترنت'>استعلام دستگاه مدیریت و کنترل میزان دسترسی به اینترنت / استعلام, استعلام دستگاه مدیریت و کنترل میزان دسترسی به اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155029/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155042/مناقصه-احداث-خط-فشار-متوسط-تجدید'>مناقصه احداث خط فشار متوسط تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه احداث خط فشار متوسط تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155053/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155067/استعلام-عملیات-احداث'>استعلام عملیات احداث / استعلام , استعلام عملیات احداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155078/مناقصه-خرید-مقدار-7000-متر-انواع-کابل-(خشک)'>مناقصه خرید مقدار 7000 متر انواع کابل (خشک)  / مناقصه, مناقصه خرید مقدار 7000 متر انواع کابل (خشک) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155089/مناقصه-روکش-آسفالت-محور'>مناقصه روکش آسفالت محور  / مناقصه, مناقصه روکش آسفالت محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155102/استعلام-طبخ-و-توزیع-غذای-زندانیان-و-پرسنل-زندان'>استعلام طبخ و توزیع غذای زندانیان و پرسنل زندان / استعلام, طبخ و توزیع غذای زندانیان و پرسنل زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155113/استعلام-انجام-خدمات-نظافتی'>استعلام انجام خدمات نظافتی / استعلام, انجام خدمات نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155125/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سالن ورزشی / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155135/استعلام-وسایل-ورزشی'>استعلام وسایل ورزشی / استعلام , استعلام وسایل ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155145/استعلام-تجهیزات-آموزشی-'>استعلام تجهیزات آموزشی.. / استعلام, استعلام تجهیزات آموزشی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155154/استعلام-واگذاری-بخش-خدمات'>استعلام  واگذاری بخش خدمات / استعلام, واگذاری بخش خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155166/مناقصه-خرید-گاردریل-و-متعلقات'>مناقصه خرید گاردریل و متعلقات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید گاردریل و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155175/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-آب-درخواستهای-مردمی--'>مناقصه عملیات لوله گذاری آب درخواستهای مردمی ... / مناقصه، مناقصه عملیات لوله گذاری آب درخواستهای مردمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155185/استعلام-نیوجرسی-لولایی-260-متر'>استعلام نیوجرسی لولایی 260 متر / استعلام, استعلام نیوجرسی لولایی 260 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155195/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها / استعلام , استعلام کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155204/استعلام-سیمان-پاکتی-50-کیلویی'>استعلام سیمان پاکتی 50 کیلویی / استعلام,استعلام سیمان پاکتی 50 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155213/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-حفاظت-و-مراقبت'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت حفاظت و مراقبت / مناقصه عمومی ، مناقصه تامین نیروی انسانی جهت حفاظت و مراقبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155222/استعلام-خرید-مصالح-جهت-مرمت---سامانه-ستاد'>استعلام خرید مصالح جهت مرمت ..., سامانه ستاد / استعلام, استعلام خرید مصالح جهت مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155232/استعلام-کفش-کوهنوردی-ساق-بلند'>استعلام کفش کوهنوردی ساق بلند  / استعلام کفش کوهنوردی ساق بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155242/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155250/استعلام-اندازه-گیری-کننده-ها--نشان-دهنده-ها--ثباتها--تجه'>استعلام اندازه گیری کننده ها ، نشان دهنده ها ، ثباتها ، تجه  / استعلام , استعلام اندازه گیری کننده ها ، نشان دهنده ها ، ثباتها ، تجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155258/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه'> مناقصه واگذاری امور نقلیه / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155266/فراخوان-مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-بهداشت-و-درمان--'>فراخوان مناقصه واگذاری بخشی از خدمات بهداشت و درمان ... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه واگذاری بخشی از خدمات بهداشت و درمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155275/استعلام-فایل-پیوست'>استعلام فایل پیوست  / استعلام, فایل پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155284/استعلام-عملیات-ترانشه-برداری-محورهای-روستایی'>استعلام عملیات ترانشه برداری محورهای روستایی / استعلام, استعلام عملیات ترانشه برداری محورهای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155294/استعلام-خودرو-نیسان-وانت-دوگانه-سوز'>استعلام خودرو نیسان وانت دوگانه سوز / استعلام, استعلام خودرو نیسان وانت دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155303/استعلام-دو-عدد-UTM'>استعلام دو عدد UTM / استعلام، استعلام دو عدد UTM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155312/استعلام-پروژه-بهسازی-و-تعمیر-پایگاه-های-تغذیه-سالم'>استعلام پروژه بهسازی و تعمیر پایگاه های تغذیه سالم / استعلام , استعلام پروژه بهسازی و تعمیر پایگاه های تغذیه سالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154934/استعلام-لمثه-کوبی-چهار-لنگه-درب-در-ساختمان'>استعلام لمثه کوبی چهار لنگه درب در ساختمان / استعلام , استعلام خرید مصالح برای امامزاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154943/استعلام-خرید-و-نصب-آسانسور'>استعلام خرید و نصب آسانسور  / استعلام , استعلام خرید و نصب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154952/استعلام-میکروسکوپ-بیولوژی-نوری'>استعلام میکروسکوپ بیولوژی نوری  / استعلام, میکروسکوپ بیولوژی نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154961/استعلام-تجهیزات-تکمیلی-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام تجهیزات تکمیلی دوربین مدار بسته... / استعلام, استعلام تجهیزات تکمیلی دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154970/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-فاز-یک-پارک-نهج-البلاغه'>تجدید مناقصه اجرای عملیات فاز یک پارک نهج البلاغه / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه اجرای عملیات فاز یک پارک نهج البلاغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154981/مناقصه-خرید-قطعات-توربین-em85'>مناقصه خرید قطعات توربین em85 / مناقصه , مناقصه خرید قطعات توربین em85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154993/استعلام-ساخت-پنل-پوششی-مانیتورها--'>استعلام ساخت پنل پوششی مانیتورها ... / استعلام, استعلام ساخت پنل پوششی مانیتورها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155003/استعلام-انجام-مطالعات-توجیهی-مجتمع-فرهنگی-هنری-فلاورجان'>استعلام  انجام مطالعات توجیهی مجتمع فرهنگی هنری فلاورجان  / استعلام, انجام مطالعات توجیهی مجتمع فرهنگی هنری فلاورجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155014/استعلام-خرید-9-عدد-اسکنر'>استعلام خرید 9 عدد اسکنر  / استعلام, خرید 9 عدد اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155022/استعلام-مرمت-مجموعه-تاریخی'>استعلام مرمت مجموعه تاریخی / استعلام, مرمت مجموعه تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155033/استعلام-توسعه-برق-روستا--'>استعلام  توسعه برق روستا... / استعلام, استعلام  توسعه برق روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155047/استعلام-نصب-علائم-ایمنی-و-تجهیزات-ترافیکی'>استعلام نصب علائم ایمنی و تجهیزات ترافیکی / استعلام, نصب علائم ایمنی و تجهیزات ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155057/استعلام-شیرها-و--'>استعلام شیرها و ... / استعلام , استعلام شیرها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155071/استعلام-خرید-سیستم-گندزدایی-کلرزن-گازی'>استعلام خرید سیستم گندزدایی کلرزن گازی / استعلام , استعلام خرید سیستم گندزدایی کلرزن گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155081/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین'>استعلام طرح توسعه مشترکین  / استعلام, طرح توسعه مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155093/استعلام-انتقال-آب-کشاورزی-از-یک-حلقه-چاه'>استعلام انتقال آب کشاورزی از یک حلقه چاه / استعلام,استعلام  انتقال آب کشاورزی از یک حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155106/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155118/استعلام-اورژانس-اجتماعی-خط123'> استعلام اورژانس اجتماعی خط123 /  استعلام, اورژانس اجتماعی خط123</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155129/استعلام-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی--'>استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی... / استعلام, استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155139/مناقصه-استفاده-از-سلول-های-خورشیدی-قابل-اتصال'>مناقصه استفاده از سلول های خورشیدی قابل اتصال / مناقصه , مناقصه استفاده از سلول های خورشیدی قابل اتصال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155148/استعلام-طرح-گردشگری-مذهبی'>استعلام طرح گردشگری مذهبی / استعلام, استعلام طرح گردشگری مذهبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155158/مناقصه-احداث-فاز-اول-سالن-ورزشی-لردگان'>مناقصه احداث فاز اول سالن ورزشی لردگان /  مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث فاز اول سالن ورزشی لردگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155170/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه'>استعلام حفر یک حلقه چاه  / استعلام , استعلام حفر یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155178/مناقصه-طراحی--تامین-و-اجرای-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق'>مناقصه طراحی ، تامین و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق / مناقصه , مناقصه طراحی ، تامین و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155188/استعلام-نصب-علائم-و-تجهیزات-ترافیکی'>استعلام نصب علائم و تجهیزات ترافیکی  / استعلام, نصب علائم و تجهیزات ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155199/استعلام-خرید-کود-آلی-کمپوست'>استعلام خرید کود آلی کمپوست / استعلام, استعلام خرید کود آلی کمپوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155207/استعلام-قفسه-فلزی-کتابخانه-ای--'>استعلام قفسه فلزی کتابخانه ای... / استعلام, استعلام قفسه فلزی کتابخانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155216/استعلام-خرید-کناره-فرش'>استعلام خرید کناره فرش / استعلام,استعلام خرید کناره فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155226/استعلام-لپ-تاپ-و-تبلت'>استعلام  لپ تاپ و تبلت / استعلام, لپ تاپ و تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155235/استعلام-سوئیچ-cisco--'>استعلام سوئیچ cisco... / استعلام, استعلام سوئیچ cisco...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155245/استعلام-بیرینگها--'>استعلام بیرینگها ... / استعلام, استعلام بیرینگها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155253/استعلام-عملیات-احداث-جاده-دسترسی-به-مزارع-روستای'>استعلام عملیات احداث جاده دسترسی به مزارع روستای / استعلام, عملیات احداث جاده دسترسی به مزارع روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155261/استعلام-تخریب-و-دیوارکشی'>استعلام تخریب و دیوارکشی / استعلام, استعلام تخریب و دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155269/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155279/استعلام-خدمات-تاکسی-سرویس-درون-شهری-و-برون-شهری'>استعلام خدمات تاکسی سرویس درون شهری و برون شهری / استعلام خدمات تاکسی سرویس درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155288/استعلام-لوله-فولادی--'>استعلام لوله فولادی... / استعلام, استعلام لوله فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155298/استعلام-خدمات-پشتیبانی-پورتال-و-زیر-پرتال-های-تابعه'>استعلام خدمات پشتیبانی پورتال و زیر پرتال های تابعه  / استعلام , استعلام خدمات پشتیبانی پورتال و زیر پرتال های تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155307/استعلام-مولتی-متر'>استعلام مولتی متر / استعلام,استعلام مولتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155315/استعلام-چمن-مصنوعی--'>استعلام چمن مصنوعی... / استعلام, استعلام چمن مصنوعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155324/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155332/استعلام-تلفن-معمولی-دستگاه-چندکاره-چاپگر-و--'>استعلام تلفن معمولی، دستگاه چندکاره چاپگر و ... / استعلام, تلفن معمولی، دستگاه چندکاره چاپگر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155341/استعلام-ریل-قطار'>استعلام ریل قطار  / استعلام, استعلام ریل قطار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155350/استعلام-احداث-و-راه-اندازی-حفاظت-کاتدی-شبکه-داخلی-گاز'>استعلام احداث و راه اندازی حفاظت کاتدی شبکه داخلی گاز  / استعلام, احداث و راه اندازی حفاظت کاتدی شبکه داخلی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154886/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه--'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه ... / استعلام , استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154895/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-نصب-برج-و-سیم-کشی'>فراخوان مناقصه انجام عملیات نصب برج و سیم کشی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام عملیات نصب برج و سیم کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154905/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154913/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-فاز-یک-پارک-نهج-البلاغه'>تجدید مناقصه اجرای عملیات فاز یک پارک نهج البلاغه / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه اجرای عملیات فاز یک پارک نهج البلاغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154922/استعلام-انجام-عملیات-تکمیل-زیرساخت-منطقه-نمونه'>استعلام انجام عملیات تکمیل زیرساخت منطقه نمونه / استعلام, استعلام انجام عملیات تکمیل زیرساخت منطقه نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154932/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام  دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154941/استعلام-خرید-کانکس-فردوس'>استعلام خرید کانکس فردوس / استعلام , استعلام خرید کانکس فردوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154950/استعلام-نصب-و-اجرای-دوربین-مدار-بسته'>استعلام نصب و اجرای دوربین مدار بسته  / استعلام, نصب و اجرای دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154959/استعلام-تعمیر-و-بازسازی--'>استعلام تعمیر و بازسازی ... / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154968/استعلام-دریل-ستونی'>استعلام دریل ستونی  / استعلام, استعلام دریل ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154978/استعلام-ساماندهی-مخزن--'>استعلام ساماندهی مخزن... / استعلام, استعلام ساماندهی مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154989/استعلام-سرور-HP-DL380-G9'>استعلام سرور HP DL380 G9 / استعلام, سرور HP DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155001/استعلام-ساخت-استخر-بتنی--'>استعلام ساخت استخر بتنی... / استعلام,ساخت استخر بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155011/مناقصه-تکمیل-فاز-یک-و-قسمتی-از-فاز-دو-سالن-اجتماعات'>مناقصه تکمیل فاز یک و قسمتی از فاز دو سالن اجتماعات / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل فاز یک و قسمتی از فاز دو سالن اجتماعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155020/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب-خدمات-شهری'>مناقصه عملیات رفت و روب خدمات شهری / مناقصه, مناقصه عملیات رفت و روب خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155030/استعلام-تکمیل-ساختمان'>استعلام تکمیل ساختمان  / استعلام, تکمیل ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155044/استعلام-خرید-فنس-و-پایه-و-عملیات-نصب'>استعلام خرید فنس و پایه و عملیات نصب / استعلام, خرید فنس و پایه و عملیات نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155055/استعلام-خرید-خدمات-و-اسکان--'>استعلام خرید خدمات و اسکان... / استعلام, استعلام خرید خدمات و اسکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155068/استعلام-یخچال-5-فوت-امرسان'>استعلام یخچال 5 فوت امرسان / استعلام, استعلام یخچال 5 فوت امرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155079/مناقصه-محوطه-سازی'>مناقصه محوطه سازی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155091/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو  / استعلام, سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155103/استعلام-لایروبی-کف-شکنی-و-بهسازی'>استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی  / استعلام ، استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155114/فراخوان-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>فراخوان مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155126/استعلام-یونیت-دندان-پزشکی'>استعلام یونیت دندان پزشکی / استعلام, یونیت دندان پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155136/فراخوان-مناقصه-خرید-72-دستگاه-ترانسفورماتور'>فراخوان مناقصه خرید 72 دستگاه ترانسفورماتور / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 72 دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155146/استعلام-باتری'>استعلام باتری / استعلام , استعلام باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155156/استعلام-میکروفون-کنفرانس'>استعلام میکروفون کنفرانس / استعلام ,استعلام میکروفون کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155167/استعلام-ارزیابی-عملکرد-و-ارائه-روش-بهسازی-لرزه-ای-ساختمان'>استعلام ارزیابی عملکرد و ارائه روش بهسازی لرزه ای ساختمان / استعلام, استعلام ارزیابی عملکرد و ارائه روش بهسازی لرزه ای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155176/استعلام-خدمات-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-دستگاه-کپی--'>استعلام خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری دستگاه کپی ... / استعلام , استعلام خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری دستگاه کپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155186/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155196/استعلام-سینی-نشاء-چند-بار-مصرف'>استعلام سینی نشاء چند بار مصرف  / استعلام,استعلام سینی نشاء چند بار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155205/استعلام-کاست-روزانه-فیکو'>استعلام کاست روزانه فیکو / استعلام, استعلام کاست روزانه فیکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155214/استعلام-تسمه-نقاله-تلسکوپی'>استعلام تسمه نقاله تلسکوپی / استعلام, تسمه نقاله تلسکوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155223/استعلام-خرید-هشت-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید هشت دستگاه رایانه / استعلام , استعلام خرید هشت دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155233/مناقصه-اجرای-طرح-آسفالت-ریزی-خیابانها-کوچه-ها-و-معابر'>مناقصه اجرای طرح آسفالت ریزی خیابانها، کوچه ها و معابر / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای طرح آسفالت ریزی خیابانها، کوچه ها و معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155243/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام , استعلام  فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155251/مناقصه-فراخوان-احداث-دبستان-9-کلاسه'>مناقصه فراخوان احداث دبستان 9 کلاسه  / مناقصه فراخوان احداث دبستان 9 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155259/استعلام-شیر-برقی-تدریجی'>استعلام شیر برقی تدریجی  / استعلام, استعلام شیر برقی تدریجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155267/استعلام-سطح-سنج-و--'>استعلام سطح سنج  و ...  / استعلام ,استعلام سطح سنج  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155276/استعلام-بویلر'>استعلام بویلر / استعلام,استعلام بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155285/استعلام-واگذاری-بوبین-معیوب-فشار-ضعیف-ترانسفورماتور--'>استعلام واگذاری بوبین معیوب فشار ضعیف ترانسفورماتور... / استعلام, جهت خرید بویین جدید و واگذاری بوبین معیوب فشار ضعیف ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154036/فراخوان-اجرای-کارهای-ساختمانی-دیوارکشی-محوطه-بیمارستان'>فراخوان اجرای کارهای ساختمانی دیوارکشی محوطه بیمارستان / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای کارهای ساختمانی دیوارکشی محوطه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154051/مناقصه-اجرای-عملیات-طراحی-تهیه-مصالح-و-اجرای-دستور-کارهای-تاسیساتی--'>مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح و اجرای دستور کارهای تاسیساتی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح و اجرای دستور کارهای تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154069/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-یک-ست-پره-متحرک'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید یک ست پره متحرک / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید یک ست پره متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154084/مناقصه-بازسازی-منازل-سازمانی'>مناقصه بازسازی منازل سازمانی  / مناقصه , مناقصه بازسازی منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154096/استعلام-دستگاه-بسته-بندی-آب-سیار--'>استعلام دستگاه بسته بندی آب سیار ... / استعلام, استعلام دستگاه بسته بندی آب سیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154108/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام,استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154118/آگهی-تجدید-مناقصه-زیرسازی-آسفالت-(نوبت-دوم)'>آگهی تجدید مناقصه زیرسازی، آسفالت (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه , آگهی تجدید مناقصه زیرسازی، آسفالت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154130/مناقصه-انجام-عملیات-حمل-یک-دستگاه-ماشین-حفاری-تونل-TBM-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات حمل یک دستگاه ماشین حفاری تونل TBM نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات حمل یک دستگاه ماشین حفاری تونل TBM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154140/مناقصه-تعداد-6-خودرو-سواری-با-راننده'>مناقصه تعداد 6 خودرو سواری با راننده / مناقصه ، مناقصه تعداد 6 خودرو سواری با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154155/تجدید-فراخوان-خرید-29-آیتم-لوازم-یدکی-CW'>تجدید فراخوان خرید 29 آیتم لوازم یدکی CW / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان  خرید 29 آیتم لوازم یدکی CW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154168/فراخوان-شناسایی-بروز-رسانی-اطلاعات-و-تهیه-نقشه-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی بروز رسانی اطلاعات و تهیه نقشه نوبت دوم  / فراخوان شناسایی, فراخوان شناسایی بروز رسانی اطلاعات و تهیه نقشه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154179/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154190/مناقصه-10-قلم-ادوات-ابزاردقیق-فشارقوی-نوبت-دوم'>مناقصه 10 قلم ادوات ابزاردقیق فشارقوی- نوبت دوم  / مناقصه 10 قلم ادوات ابزاردقیق فشارقوی- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154201/مناقصه-تجهیز-هوادهی-مدول-دوم-تصفیه-خانه-نوبت-دوم'>مناقصه تجهیز هوادهی مدول دوم تصفیه خانه  نوبت دوم  / مناقصه تجهیز هوادهی مدول دوم تصفیه خانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154213/استعلام-مرمت-ارگ--'>استعلام مرمت ارگ... / استعلام, استعلام مرمت ارگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154222/مناقصه-خرید-ترانسفورماتور-ولتاژ-خازنی-132-کیلوولت'>مناقصه خرید ترانسفورماتور ولتاژ خازنی 132 کیلوولت  / مناقصه خرید ترانسفورماتور ولتاژ خازنی 132 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154232/مناقصه-پیمان-نیروی-انسانی-بخش-کشاورزی'>مناقصه پیمان نیروی انسانی بخش کشاورزی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  پیمان نیروی انسانی بخش کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154250/فراخوان-مناقصه-پروژه-تکمیل-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه پروژه تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154265/فراخوان-امور-نیروی-انسانی-و-تامین-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>فراخوان  امور نیروی انسانی و تامین خودروهای استیجاری  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان امور نیروی انسانی و تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154279/مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی'>مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی / مناقصه ، مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154289/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-حفاظت-هوشمند--'>استعلام خرید و حمل و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند... / استعلام, استعلام خرید و حمل و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154302/مناقصه-خرید-1500-عدد-جداکننده-فشار-متوسط-با-تیغه-مسی--'>مناقصه خرید 1500 عدد جداکننده فشار متوسط با تیغه مسی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1500 عدد جداکننده فشار متوسط با تیغه مسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154313/مناقصه-حفاری-یک-حلقه-چاه-به-روش-روتاری-تجدید'>مناقصه حفاری یک حلقه چاه به روش روتاری تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه حفاری یک حلقه چاه به روش روتاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154327/مناقصه-خرید-4200-متر-لوله-پلی-اتیلن-تکجداره--'>مناقصه خرید 4200 متر لوله پلی اتیلن تکجداره ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه خرید 4200 متر لوله پلی اتیلن تکجداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154338/مناقصه-نگهداری--پشتیبانی-تامین-تجهیزات-و-توسعه-دوربین-های-نظارتی'>مناقصه نگهداری ، پشتیبانی، تامین تجهیزات و توسعه دوربین های نظارتی / مناقصه , مناقصه نگهداری ، پشتیبانی، تامین تجهیزات و توسعه دوربین های نظارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154350/استعلام-تخریب-آسفالت-محوطه--'>استعلام تخریب آسفالت محوطه... / استعلام, استعلام تخریب آسفالت محوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154364/مناقصه-اجرای-عملیات-جایگزینی-شبکه-کابل-خودنگهدار'>مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154378/استعلام-تهیه-و-تامین-6-دستگاه-سرکابل-هوایی-132-کیلوولت'>استعلام تهیه و تامین 6 دستگاه سرکابل هوایی 132 کیلوولت / استعلام, تهیه و تامین 6 دستگاه سرکابل هوایی 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154388/مناقصه-خدمات-آتش-نشانی-و-خدمات-ایمنی--تجدید'>مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی  - تجدید  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی  - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154398/مناقصه-اجرای-سایت-های-bts'>مناقصه  اجرای سایت های bts  / آگهی مناقصه ، مناقصه  اجرای سایت های bts </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154409/مناقصه-بهسازی-مسیر-کنار-گذر-پل'>مناقصه بهسازی مسیر کنار گذر پل  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی مسیر کنار گذر پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154033/تجدید-مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-حمل-با-گاری-دستی-و-ردیف-چینی----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی .... - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154050/مناقصه-تثبیت-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه تثبیت زیرسازی و روکش آسفالت- نوبت دوم  / اگهی دعوت به ارزیابی کیفی , مناقصه تثبیت زیرسازی و روکش آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154066/مناقصه-اصلاح-دور-پیچ-های-کولیچ-و-هواربید'>مناقصه اصلاح دور پیچ های کولیچ و هواربید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اصلاح دور پیچ های کولیچ و هواربید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154083/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154095/استعلام-پمپ-هواده'>استعلام پمپ هواده / استعلام , استعلام پمپ هواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154107/آگهی-مناقصه-سنگفرش-معابر-(نوبت-دوم)'>آگهی مناقصه  سنگفرش معابر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه  سنگفرش معابر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154117/مناقصه-بین-المللی-خرید-روغن-پالم-اولئین'>مناقصه بین المللی خرید  روغن پالم اولئین / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه بین المللی خرید  روغن پالم اولئین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154129/فراخوان-مناقصه-خرید-اقلام-دستگاه-کپی-کانن-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید اقلام دستگاه کپی کانن و... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید اقلام دستگاه کپی کانن و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154139/مناقصه-تامین-و-نگهداری-سرویس-ارسال-و-دریافت-پیامک-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و نگهداری سرویس ارسال و دریافت پیامک- نوبت دوم   / مناقصه , مناقصه تامین و نگهداری سرویس ارسال و دریافت پیامک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154154/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-مورد-نیاز'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154167/فراخوان-مناقصه-ساخت-برج'>فراخوان مناقصه ساخت برج  / فراخوان مناقصه  ساخت برج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154178/مناقصه-احداث-ساختمان-دانشکده-علوم-پزشکی-و--نوبت-دوم'>مناقصه  احداث ساختمان دانشکده علوم پزشکی و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  احداث ساختمان دانشکده علوم پزشکی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154188/مناقصه-سایت-تاسیسات-شن-و-ماسه-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه سایت تاسیسات شن و ماسه کارخانه آسفالت نوبت دوم / مناقصه, مناقصه سایت تاسیسات شن و ماسه کارخانه آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154199/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-حدود-199-دستگاه-از-ماشین-آلات-سنگین-و--'>مناقصه نگهداری و راهبری حدود 199 دستگاه از ماشین آلات سنگین و ... / مناقصه , مناقصه نگهداری و راهبری حدود 199 دستگاه از ماشین آلات سنگین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154211/تجدید-فراخوان-حفر-چهار-حلقه-چاه-عمیق-به-روش-روتاری'>تجدید فراخوان حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری  / فراخوان مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154221/استعلام-کیت-آزمایشگاه'>استعلام کیت آزمایشگاه / استعلام,استعلام کیت آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154231/استعلام-رک--'>استعلام رک ... / استعلام, استعلام رک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154248/استعلام-لامپهای-جذب-اتمی--'>استعلام لامپهای جذب اتمی... / استعلام, استعلام لامپهای جذب اتمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154263/مناقصه-حمل-و-نقل-خاک'>مناقصه حمل و نقل خاک / مناقصه ، مناقصه حمل و نقل خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154278/استعلام-تجهیزات-مصرفی-مورد-نیاز-اداره-امور-آزمایشگاه-ها'>استعلام تجهیزات مصرفی مورد نیاز اداره امور آزمایشگاه ها  / استعلام , تجهیزات مصرفی مورد نیاز اداره امور آزمایشگاه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154287/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154301/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154312/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154324/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154337/مناقصه-خرید-29400-دستگاه-انواع-کنتور-سه-فاز-و-تک-فاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 29400 دستگاه انواع کنتور سه فاز  و تک فاز- نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید 29400 دستگاه انواع کنتور سه فاز  و تک فاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154348/فراخوان-مناقصه-عمومی-انسداد-چاه-های-غیرمجاز-و-رفع-تصرفات-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154361/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154377/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-های-مورد-نیاز'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه های مورد نیاز / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه های مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154387/استعلام-کلاینت-سرور-کیهان-مدل-KS450H-و-توکن-هوشمند'>استعلام کلاینت سرور کیهان مدل KS450H و توکن هوشمند  / استعلام, کلاینت سرور کیهان مدل KS450H و توکن هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154397/مناقصه-تامین-اتوبوس-و-مینی-بوس-اجاره-ای-مبله--نوبت-دوم'>مناقصه تامین اتوبوس و مینی بوس اجاره ای مبله...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین اتوبوس و مینی بوس اجاره ای مبله...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154408/استعلام-رنگ-آمیزی-کل-کتابخانه-و-تعبیه-سیستم-روشنایی'>استعلام رنگ آمیزی کل کتابخانه و تعبیه سیستم روشنایی  / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی کل کتابخانه و تعبیه سیستم روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154421/فراخوان-انجام-خدمات-نگهبانی--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات نگهبانی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان انجام خدمات نگهبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154422/مناقصه-انجام-امور-عمومی-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور عمومی، خدماتی و پشتیبانی- نوبت  دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور عمومی، خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154436/استعلام-خرید-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید نصب دوربین مداربسته / استعلام,استعلام خرید نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154450/مناقصه-فراخوان-اجرای-عملیات-تخریب-و-حمل-نخاله-های-ساختمانی--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان اجرای عملیات تخریب و حمل نخاله های ساختمانی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه فراخوان اجرای عملیات تخریب و حمل نخاله های ساختمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154462/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته / استعلام,استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154475/استعلام-پرورش-حیوانات'>استعلام پرورش حیوانات / استعلام , استعلام پرورش حیوانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154485/تمدید-مناقصه-طراحی-و-ساخت-75-عدد-اسکید-3-کاره'>تمدید مناقصه طراحی و ساخت 75 عدد اسکید 3 کاره  / آگهی تمدید مناقصه عمومی,مناقصه طراحی و ساخت 75 عدد اسکید 3 کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154503/استعلام-خرید-استقرار-سیستم-جامع-بهبود-مدیریت-و-توسعه-مدیریت-زنجیره'>استعلام خرید استقرار سیستم جامع بهبود مدیریت و توسعه مدیریت زنجیره / استعلام, خرید استقرار سیستم جامع بهبود مدیریت و توسعه مدیریت زنجیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154515/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-در-رستوران-انبار-نفت--تجدید'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت - تجدید  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154530/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154544/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-زباله-نظافت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری زباله، نظافت معابر ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات جمع آوری زباله، نظافت معابر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154561/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-جدول-و-کانیوا-و-تک-لبه'>تجدید مناقصه عملیات اجرای جدول و کانیوا و تک لبه  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرای جدول و کانیوا و تک لبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154576/استعلام-گرمکن-غذا--'>استعلام گرمکن غذا ... / استعلام , استعلام گرمکن غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154591/استعلام-ظرفشویی-سینک-تک-لگن'>استعلام ظرفشویی سینک تک لگن / استعلام, ظرفشویی سینک تک لگن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154605/مناقصه-اجاره-بلدوزر-با-راننده-جهت-فعالیت-در-معدن-کویر-5'>مناقصه اجاره بلدوزر با راننده جهت فعالیت در معدن کویر 5 / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره بلدوزر با راننده جهت فعالیت در معدن کویر 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154616/مناقصه-تهیه-نقشه-1-2000-کاداستر--'>مناقصه تهیه نقشه 1.2000 کاداستر... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه نقشه 1.2000 کاداستر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154629/مناقصه-عملیات-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>مناقصه عملیات تعمیرات اماکن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات تعمیرات اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154645/دعوت-به-همکاری-پیمانکار-سرویس-و-نگهداری-سیستم-چیلر-جذبی'>دعوت به همکاری  پیمانکار سرویس و نگهداری سیستم چیلر جذبی  / دعوت به همکاری ،دعوت به همکاری  پیمانکار سرویس و نگهداری سیستم چیلر جذبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154659/استعلام-تهیه-و-حمل-باکس-بتنی-2-2-متر'>استعلام تهیه و حمل باکس بتنی 2*2 متر / استعلام ,استعلام تهیه و حمل باکس بتنی 2*2 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154669/مناقصه-عمومی-تکمیل-ساختمان-و-قسمتی-از-دیوارکشی-محوطه'>مناقصه عمومی تکمیل ساختمان و قسمتی از دیوارکشی محوطه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل ساختمان و قسمتی از دیوارکشی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154681/آگهی-مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-اداره-امور-جایگاه-شرکتی--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه، واگذاری حجمی / زمانی اداره امور جایگاه شرکتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه، واگذاری حجمی / زمانی اداره امور جایگاه شرکتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154693/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-حفره-های-خالی-و-مناطق-توسعه-یافته--'>مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی و مناطق توسعه یافته... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی و مناطق توسعه یافته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154706/استعلام-خرید-میوه'>استعلام خرید میوه / استعلام,استعلام خرید میوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154720/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154732/استعلام-خرید-یخچال-و-ال-ای-دی'>استعلام خرید یخچال و ال ای دی / استعلام,استعلام خرید یخچال و ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154745/استعلام-هارد-و-تجهیزات-جانبی-سرور--'>استعلام هارد و تجهیزات جانبی سرور ... / استعلام, استعلام هارد و تجهیزات جانبی سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154754/مناقصه-واگذاری-بارگیری-و-حمل-لاشه-سنگ-از-معدن--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بارگیری و حمل لاشه سنگ از معدن - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه واگذاری بارگیری و حمل لاشه سنگ از معدن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154764/مناقصه-حفاری-چال-های-انفجاری-به-متراژ-125000-متر'>مناقصه حفاری چال های انفجاری به متراژ 125000 متر  / مناقصه عمومی, مناقصه حفاری چال های انفجاری به متراژ 125000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154777/استعلام-لایروبی-کف-شکنی-و-بهسازی-سه-حلقه-چاه'>استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی سه حلقه چاه / استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی سه حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154787/استعلام-اسکن-اسناد-و-تهیه-آرشیو-الکترونیکی'>استعلام اسکن اسناد و تهیه آرشیو الکترونیکی / استعلام, استعلام اسکن اسناد و تهیه آرشیو الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154797/استعلام-تعویض-درب--'>استعلام تعویض درب ... / استعلام , استعلام تعویض درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154805/استعلام-دستمزد-و-نصب-لوله-کشی'>استعلام دستمزد و نصب لوله کشی  / استعلام,استعلام دستمزد و نصب لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154814/مناقصه-پروژه-تامین-برق-تصفیه-خانه-فاضلاب-شرق'>مناقصه پروژه تامین برق تصفیه خانه فاضلاب شرق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تامین برق تصفیه خانه فاضلاب شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154823/استعلام-پاکت-حبابدار--'>استعلام پاکت حبابدار... / استعلام, استعلام پاکت حبابدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154834/فراخوان-مناقص-عمومی-خرید-5-رگلاتور'>فراخوان مناقص عمومی خرید 5 رگلاتور / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقص عمومی خرید 5 رگلاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154435/تجدید-مناقصه-انجام-امور-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154447/استعلام-خرید-و-نصب-تله-متری'>استعلام خرید و نصب تله متری / استعلام, خرید و نصب سیستم تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154459/استعلام-خرید-سیستم-جامع-مدیریت-شبکه-ترویج-و--'>استعلام خرید سیستم جامع مدیریت شبکه ترویج و ... / استعلام, خرید سیستم جامع مدیریت شبکه ترویج و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154473/استعلام-تکمیل-و-تعمیر-و-بهسازی-روستای--'>استعلام تکمیل و تعمیر و بهسازی روستای ... / استعلام, تکمیل و تعمیر و بهسازی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154484/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154502/مناقصه-جهت-ارائه-خدمات-رفاهی-به-پرسنل-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه جهت ارائه خدمات رفاهی به پرسنل ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه جهت ارائه خدمات رفاهی به پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154514/استعلام-دیوارپوش--'>استعلام دیوارپوش ... / استعلام , استعلام دیوارپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154528/استعلام-لیوان-سرویس-فنجان-و-نعلبکی-و--'>استعلام لیوان، سرویس فنجان و نعلبکی و ... / استعلام, لیوان، سرویس فنجان و نعلبکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154542/فراخوان-تاسیسات-و-تنظیفات--نوبت-دوم'>فراخوان تاسیسات و تنظیفات - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان تاسیسات و تنظیفات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154559/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154575/آگهی-مناقصه-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب'>آگهی مناقصه نگهداری تصفیه خانه فاضلاب  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه نگهداری تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154587/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154604/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام, استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154615/استعلام-عملیات-کف-سازی-بتن-کف-کانال'>استعلام عملیات کف سازی بتن کف کانال  / استعلام ,استعلام عملیات کف سازی بتن کف کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154628/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی-و-پشتیبانی'>تجدید مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154644/استعلام-تعمیر-و-مرمت-ساختمان-اداری'>استعلام تعمیر و مرمت ساختمان اداری  / استعلام, تعمیر و مرمت ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154658/فراخوان-خدمات-ساختمانی'> فراخوان خدمات ساختمانی / مناقصه عمومی,  فراخوان خدمات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154668/استعلام-خرید-یخچال-و-ال-ای-دی--'>استعلام خرید یخچال و ال ای دی... / استعلام, استعلام خرید یخچال و ال ای دی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154680/استعلام-منچ-(بازی-مهره)-مهر-طبیعت--کلاه-آفتابگیر'>استعلام منچ (بازی مهره) مهر طبیعت - کلاه آفتابگیر  / استعلام, منچ (بازی مهره) مهر طبیعت - کلاه آفتابگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154690/مناقصه-مقدار-44-000-متر-76440-گیلوگرم-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه مقدار 44.000 متر 76440 گیلوگرم لوله پلی اتیلن / مناقصه , مناقصه مقدار 44.000 متر 76440 گیلوگرم لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154705/استعلام-کنتور-آب-الکترومغناطیسی'>استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی / استعلام, کنتور آب الکترومغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154719/استعلام-خرید-لوازم-برقی--'>استعلام خرید لوازم برقی... / استعلام, استعلام خرید لوازم برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154729/استعلام-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب'>استعلام نصب انشعابات آب و فاضلاب / استعلام ,استعلام نصب انشعابات آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154743/مناقصه-عملیات-حمل-مصالح-سنگی-و-آسفالت-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل مصالح سنگی و آسفالت تجدید- نوبت دوم  /  تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حمل مصالح سنگی و آسفالت تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154753/استعلام-خرید-و-نصب'>استعلام خرید و نصب / استعلام , استعلام خرید و نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154763/استعلام-تلوزیون--'>استعلام تلوزیون ... / استعلام , استعلام تلوزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154774/استعلام-عملیات-اجرای-طرح-بهبود-و-افزایش-تولیدات-آبزیان'>استعلام  عملیات اجرای طرح بهبود و افزایش تولیدات آبزیان / استعلام, عملیات اجرای طرح بهبود و افزایش تولیدات آبزیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154785/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام  شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام , شارژ کپسول های آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154796/استعلام-واگذاری-پرونده-فایل-بازتوان-و-غیرقابل-بازتوان-افراد-و-خانواده-های-نیازمند'>استعلام واگذاری پرونده فایل بازتوان و  غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند / استعلام, واگذاری پرونده فایل بازتوان و  غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154804/تجدید-مناقصه-زیرسازی-آسفالت-کانیوا'>تجدید مناقصه زیرسازی، آسفالت، کانیوا  / آگهی مناقصه,تجدید مناقصه زیرسازی، آسفالت، کانیوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154813/استعلام-خرید-و-نصب-پنجره-دوجداره--'>استعلام خرید و نصب پنجره دوجداره... / استعلام, استعلام خرید و نصب پنجره دوجداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154822/استعلام-قند-شکسته-و--'>استعلام  قند شکسته و... / استعلام , استعلام  قند شکسته و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154831/استعلام-یک-سری-تجهیزات-آزمایشگاه-دینامیک-ماشین-و-ارتعاشات'>استعلام یک سری تجهیزات آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات  / استعلام, یک سری تجهیزات آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154841/استعلام-انواع-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام  انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن / استعلام,  انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154851/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی / استعلام, استعلام تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154860/استعلام-خرید-لوله-گالوانیزه'>استعلام  خرید لوله گالوانیزه / استعلام, خرید لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154870/استعلام-پارتیشن-اداری'>استعلام پارتیشن اداری  / استعلام, پارتیشن اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154882/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-قطع-برق-ایستگاه-ها-و-چاه-های-آب--'>استعلام  تهیه و نصب سیستم قطع برق ایستگاه ها و چاه های آب ... / استعلام, تهیه و نصب سیستم قطع برق ایستگاه ها و چاه های آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154890/استعلام-مرمت-قنات'>استعلام مرمت قنات / استعلام, استعلام مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154842/استعلام-تکمیل-فرمهای-بروز-رسانی-اطلاعات--'>استعلام تکمیل فرمهای بروز رسانی اطلاعات ... / استعلام , استعلام تکمیل فرمهای بروز رسانی اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154852/استعلام-تست-نشت-یابی-و-وصل-گاز-شهری-پایانه-مرزی--'>استعلام تست نشت یابی و وصل گاز شهری پایانه مرزی .. / استعلام, تست نشت یابی و وصل گاز شهری پایانه مرزی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154862/استعلام-پروژسترون-آمپول'>استعلام پروژسترون آمپول / استعلام , استعلام پروژسترون آمپول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154872/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154883/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام, استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154892/استعلام-لوازم-تجهیزات-توانبخشی'>استعلام لوازم تجهیزات توانبخشی / استعلام, استعلام لوازم تجهیزات توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154901/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر-چاپ-کارت'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر چاپ کارت  / استعلام, خرید یک دستگاه پرینتر چاپ کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154910/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام  خرید مصالح / استعلام, خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154919/استعلام-طراحی-و-تهیه-پکیج-شبکه-داخلی-گاز'>استعلام  طراحی و تهیه پکیج شبکه داخلی گاز / استعلام, استعلام طراحی و تهیه پکیج شبکه داخلی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154928/استعلام-تشک-طبی-فنری'>استعلام تشک طبی فنری / استعلام ، استعلام تشک طبی فنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154937/استعلام-اجرای-کامل-دیوارکوب-و-پرده-و-کابینت--'>استعلام اجرای کامل دیوارکوب و پرده و کابینت... / استعلام, استعلام اجرای کامل دیوارکوب و پرده و کابینت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154947/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154956/استعلام-لایروبی-کف-شکنی-و-بهسازی'>استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی  / استعلام، استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154964/استعلام-تامین-خدمات-مشاوره-و-پیاده-سازی-سیستم'>استعلام تامین خدمات مشاوره و پیاده سازی سیستم / استعلام,استعلام تامین خدمات مشاوره و پیاده سازی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154974/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-(نوبت-دوم)'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ، مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154985/استعلام-کابل-آلومینیوم-95-185-3-زمینی-با-عایق-روکش-استاندارد'>استعلام کابل آلومینیوم 95+185*3 زمینی با عایق روکش استاندارد / استعلام ,استعلام کابل آلومینیوم 95+185* 3 زمینی با عایق روکش استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154997/استعلام-رایانه-همراه-تبلت'>استعلام رایانه همراه.تبلت / استعلام, رایانه همراه.تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155007/استعلام-خرید-کامپیوتر--اسکنر--دستگاه-کپی'>استعلام خرید کامپیوتر ، اسکنر ، دستگاه کپی / استعلام خرید کامپیوتر ، اسکنر ، دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155017/استعلام-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی'>استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی / استعلام,استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155027/مناقصه-خرید-لوله-فولادی'>مناقصه خرید لوله فولادی /  مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155038/استعلام-لوازم-تحریر--'>استعلام لوازم تحریر ... / استعلام , استعلام لوازم تحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155051/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155064/استعلام-تعداد-12-دستگاه-بیسیم-موتورلا'>استعلام تعداد 12 دستگاه بیسیم موتورلا / استعلام , استعلام  تعداد 12 دستگاه بیسیم موتورلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155076/استعلام-خرید-لوله-کاروگیت-کوپلدار--'>استعلام خرید لوله کاروگیت کوپلدار... / استعلام , استعلام خرید لوله کاروگیت کوپلدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155085/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام,  استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155098/استعلام-سنگفرش-بافت-کهن'>استعلام سنگفرش بافت کهن / استعلام, سنگفرش بافت کهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155110/مناقصه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه--'>مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه ... / مناقصه، مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155122/استعلام-صندلی-استادیومی'>استعلام صندلی استادیومی  / استعلام ,استعلام صندلی استادیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155133/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155143/استعلام-سیمان-پاکتی-و-آجر-فشاری-کوره-ای'>استعلام سیمان پاکتی و آجر فشاری کوره ای  / استعلام, سیمان پاکتی و آجر فشاری کوره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155152/استعلام-مکمل-خاص-غذایی-ویتامینه'>استعلام مکمل خاص غذایی ویتامینه / استعلام , استعلام مکمل خاص غذایی ویتامینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155162/استعلام-خرید-30-دستگاه-رایانه--'>استعلام خرید 30 دستگاه رایانه ... / استعلام, استعلام خرید 30 دستگاه رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155173/استعلام-اتصالات-آهنی'>استعلام  اتصالات آهنی / استعلام, اتصالات آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155182/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-تخصصی-و-تهیه-بسته-فرهنگی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی تخصصی و تهیه بسته فرهنگی / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی تخصصی و تهیه بسته فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155193/استعلام-معاینه-فنی--'>استعلام معاینه فنی ... / استعلام , استعلام معاینه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155202/استعلام-یخچال-فریزر-دو-در-هوشمند-1800-ظرفیت-FT-15--'>استعلام یخچال فریزر دو در هوشمند 1800 ظرفیت FT 15 ... / استعلام ,استعلام یخچال فریزر دو در هوشمند 1800 ظرفیت FT 15 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155210/استعلام-مرمت-و-ساماندهی'>استعلام مرمت و ساماندهی  / استعلام, مرمت و ساماندهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155220/استعلام-سرویس-چیلر-کپسول-گاز--'>استعلام سرویس چیلر، کپسول گاز ... / استعلام, استعلام سرویس چیلر، کپسول گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155229/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155239/استعلام-کاپشن-و-شلوار-سبز'>استعلام کاپشن و شلوار سبز  / استعلام, استعلام کاپشن و شلوار سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155248/استعلام-تایر-بایاس-14-لایه-ماشین-آلات-صنعتی'>استعلام  تایر بایاس 14 لایه ماشین آلات صنعتی  / استعلام,استعلام  تایر بایاس 14 لایه ماشین آلات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155256/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155264/استعلام-کنترلر-استوریج'>استعلام کنترلر استوریج / استعلام, کنترلر استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154899/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام, استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154909/استعلام-خرید-وسایل-کارگاه-مکانیک'>استعلام خرید وسایل کارگاه مکانیک  / استعلام, استعلام خرید وسایل کارگاه مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154918/استعلام-خرید-کیس--'>استعلام خرید کیس ... / استعلام, استعلام خرید کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154927/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-با-مواد-PE100'>استعلام لوله پلی اتیلن با مواد PE100 / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن با مواد PE100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154936/استعلام-CD-خام'>استعلام CD خام  / استعلام, CD خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154945/استعلام-دوره-آموزشی--'>استعلام دوره آموزشی ... / استعلام, استعلام دوره آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154955/مناقصه-عمومی-پیاده-رو-سازی-در-سطح-شهر'>مناقصه عمومی پیاده رو سازی در سطح شهر / پیاده روسازی در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154963/استعلام-نصب-انشعابات'>استعلام نصب انشعابات  / استعلام , استعلام نصب انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154972/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154984/استعلام-اقدامات-پدافند-غیرعامل'>استعلام اقدامات پدافند غیرعامل / استعلام,استعلام اقدامات پدافند غیرعامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154995/مناقصه-تکمیل-ساختمان-نوبت-سوم'>مناقصه تکمیل ساختمان نوبت سوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155005/استعلام-مرمت-عمارت'>استعلام مرمت عمارت / استعلام , استعلام مرمت عمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155016/استعلام-خرید-و-تحویل-15500-قطعه-مرغ--'>استعلام خرید و تحویل 15500 قطعه مرغ... / استعلام , استعلام خرید و تحویل 15500 قطعه مرغ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155026/استعلام-تابلو-استارت-30-کیلووات'>استعلام تابلو استارت 30 کیلووات / استعلام,استعلام تابلو استارت 30 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155036/استعلام-تلویزیون-32-اینچ-ایکس-ویژن-LED'>استعلام  تلویزیون 32 اینچ ایکس ویژن LED / استعلام, تلویزیون 32 اینچ ایکس ویژن LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155049/استعلام-گیت-شیشه-ای'>استعلام  گیت شیشه ای / استعلام , استعلام  گیت شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155063/استعلام-خدمات-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-6-دستگاه-کپی-زیراکس'>استعلام خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری 6 دستگاه کپی زیراکس / استعلام, خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری 6 دستگاه کپی زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155075/استعلام-تهیه-و-بروزرسانی-بانک-اطلاعاتی--'>استعلام تهیه و بروزرسانی بانک اطلاعاتی.... / استعلام, استعلام تهیه و بروزرسانی بانک اطلاعاتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155083/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155097/استعلام-کیس-کامپیوتر--'>استعلام کیس کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155109/مناقصه-خرید-تجهیزات-هوشمندسازی-جهت-مدارس'>مناقصه خرید تجهیزات هوشمندسازی جهت مدارس / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات هوشمندسازی جهت مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155121/استعلام-پروژه-اصلاح'>استعلام پروژه اصلاح / استعلام , استعلام پروژه اصلاح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155131/استعلام-پچ-کورد-ماتا--'>استعلام  پچ کورد ماتا .. / استعلام, پچ کورد ماتا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155142/استعلام-تعداد-10-عدد-صندلی-گردان'>استعلام تعداد 10 عدد صندلی گردان / استعلام , استعلام تعداد 10 عدد صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155150/استعلام-پمپ-پرتابل-آتش-نشانی'>استعلام پمپ پرتابل آتش نشانی / استعلام, استعلام پمپ پرتابل آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155160/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-و-راه-اندازی-سیستم-موتورخانه-ای'>استعلام تعمیر و بازسازی و راه اندازی سیستم موتورخانه ای / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی و راه اندازی سیستم موتورخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155172/استعلام-پارتیشن-MDF--'>استعلام پارتیشن MDF... / استعلام, استعلام پارتیشن MDF...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155181/استعلام-عملیات-احداث-جاده'>استعلام عملیات احداث جاده  / استعلام,استعلام عملیات احداث جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155191/استعلام-مرمت-برج-و-بارو--'>استعلام مرمت برج و بارو... / استعلام, استعلام مرمت برج و بارو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155201/استعلام-کارت-HBA'>استعلام کارت HBA / استعلام, کارت HBA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155209/استعلام-تامین-سموم'>استعلام تامین سموم / استعلام, استعلام تامین سموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155219/استعلام-بیرینگها'>استعلام بیرینگها / استعلام , استعلام بیرینگها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155228/مناقصه-خرید-یکدستگاه-جرثقیل'>مناقصه خرید یکدستگاه جرثقیل  / مناقصه ، مناقصه خرید یکدستگاه جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155238/استعلام-ماژول-پاور-سوئیچ-سیسکو'>استعلام ماژول پاور سوئیچ سیسکو  / استعلام, استعلام ماژول پاور سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155247/استعلام-طرح-عملیات-حفاری-دستی-چاه-آب-شرب'>استعلام طرح عملیات حفاری دستی چاه آب شرب / استعلام, طرح عملیات حفاری دستی چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155255/استعلام-اجرای-مقاوم-سازی-ساختمان'>استعلام اجرای مقاوم سازی ساختمان / استعلام, استعلام اجرای مقاوم سازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155263/استعلام-فیوزینگ-کامل-چاپگر'>استعلام فیوزینگ کامل چاپگر  / استعلام, فیوزینگ کامل چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155272/استعلام-ولو'>استعلام ولو / استعلام , استعلام ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155281/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155291/استعلام-درخواست-صندلی-مدیریتی'>استعلام درخواست صندلی مدیریتی / استعلام,استعلام درخواست صندلی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155300/استعلام-محفظه-هارد-سرور'>استعلام محفظه هارد سرور / استعلام , استعلام محفظه هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155309/استعلام-خرید-میلگرد'>استعلام خرید میلگرد / استعلام, خرید میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155317/استعلام-دیگ-چدنی'>استعلام دیگ چدنی  / استعلام, استعلام دیگ چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155326/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام, استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155334/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام, استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155343/مناقصه-انجام-امور-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه انجام امور حراست و نگهبانی / مناقصه , مناقصه انجام امور حراست و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155352/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های--'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های ... / استعلام استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئیچ هاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155361/استعلام-شرکت-در-جایزه-بهره-وری-1404'>استعلام شرکت در جایزه بهره وری 1404 / استعلام, استعلام شرکت در جایزه بهره وری 1404</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154023/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-جدولگذاری-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154041/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-29-کیلومتر-خط-تغذیه-12-و-10-اینچ'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 29 کیلومتر خط تغذیه 12 و 10 اینچ / مناقصه, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 29 کیلومتر خط تغذیه 12 و 10 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154053/مناقصه-عمومی-خرید-البسه'>مناقصه عمومی خرید البسه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید البسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154071/مناقصه-فراخوان-عمومی-عملیات-طراحی-احداث-اجرا-و-بهره-برداری-از-کارخانه-بتن-آماده'>مناقصه فراخوان عمومی عملیات طراحی، احداث، اجرا و بهره برداری از کارخانه بتن آماده / فراخئان مناقصه عمومی, مناقصه فراخوان عمومی عملیات طراحی، احداث، اجرا و بهره برداری از کارخانه بتن آماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154085/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154098/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-63-90-110-200-250-400-موردنیاز'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 63-90-110-200-250-400 موردنیاز / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 63-90-110-200-250-400 موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154109/مناقصه-تهیه-و-اجرای-رنگ-آمیزی-و-کنیتکس'>مناقصه تهیه و اجرای رنگ آمیزی و کنیتکس  / مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای رنگ آمیزی و کنیتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154119/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154132/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-زیرسازی-جداول-و-آسفالت'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای زیرسازی، جداول و آسفالت / آگهی برگزاری مناقصه, مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای زیرسازی، جداول و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154141/مناقصه-خرید-سرسیلندر-کمپرسور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سرسیلندر کمپرسور- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید سرسیلندر کمپرسور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154157/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-سانترال-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم سانترال تجدید  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم سانترال تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154170/مناقصه-عملیات-خرید-آسفالت'>مناقصه عملیات خرید آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154180/استعلام-تجهیزات-و-شیشه-آلات-آزمایشگاهی-مورد-نیاز--'>استعلام تجهیزات و شیشه آلات آزمایشگاهی مورد نیاز... / استعلام, استعلام تجهیزات و شیشه آلات آزمایشگاهی مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154191/استعلام-دستگاه-فتوکپی--'>استعلام دستگاه فتوکپی ... / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154203/استعلام-پلیت-HLA-Typing-class1--'>استعلام پلیت HLA Typing class1 ... / استعلام , استعلام پلیت HLA Typing class1 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154214/مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154224/استعلام-پارتیشن'>استعلام پارتیشن  / استعلام ,استعلام پارتیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154235/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه  تکمیل سالن ورزشی / آگهی مناقصه, مناقصه  تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154253/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری--'>استعلام تجهیزات سخت افزاری ... / استعلام , استعلام تجهیزات سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154268/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-تله-متری'>استعلام خرید و نصب سیستم تله متری  / استعلام, خرید و نصب سیستم تله متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154280/مناقصه-عملیات-ماله-کشی-مزارع-نیشکر'>مناقصه عملیات ماله کشی مزارع نیشکر / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات ماله کشی مزارع نیشکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154292/مناقصه-ارتقای-محور-پل---نوبت-دوم'>مناقصه ارتقای محور پل.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه ارتقای محور پل.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154304/استعلام-خرید-بادگیر'>استعلام خرید بادگیر  / استعلام,استعلام خرید بادگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154314/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-حفاظت-هوشمند'>استعلام خرید و حمل و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند  / استعلام, خرید، حمل، نصب و راه اندازی سیستم تزریق آب ژاول ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154329/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154339/استعلام-خرید-و-حمل-و-راه-اندازی-و-نصب-سیستم-حفاظت-هوشمند--'>استعلام خرید و حمل و راه اندازی و نصب سیستم حفاظت هوشمند... / استعلام, استعلام خرید و حمل و راه اندازی و نصب سیستم حفاظت هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154353/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و-مخزن-پلیمری'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن و مخزن پلیمری / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن و مخزن پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154365/استعلام-خرید-و-نصب-تله-متری'>استعلام خرید و نصب تله متری / استعلام, خرید و نصب سیستم تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154379/مناقصه-اجرای-انشعابات-از-خط-انتقال-آب-جایزان-تا-مخازن-شرکت-نفت---'>مناقصه اجرای انشعابات از خط انتقال آب جایزان تا مخازن شرکت نفت .....  / آگهی مناقصات، مناقصه اجرای انشعابات از خط انتقال آب جایزان تا مخازن شرکت نفت ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154389/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-شبه-فلمن'>مناقصه حفر یک حلقه چاه شبه فلمن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه شبه فلمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154399/استعلام-خرید-شیر-فلکه-و-شیرهوا--'>استعلام خرید شیر فلکه و شیرهوا ... / استعلام, استعلام خرید شیر فلکه و شیرهوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154411/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-در-امور-خدماتی-نظافت--'>مناقصه تامین نیروی انسانی در امور خدماتی نظافت... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی در امور خدماتی نظافت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154423/استعلام-خرید-سی-تی--'>استعلام خرید سی تی... / استعلام, استعلام خرید سی تی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154437/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154451/استعلام-دستگاه-ویدئو-کنفرانس'>استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس / استعلام,استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154027/فراخوان-ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-نسوز--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن نسوز... نوبت دوم / فرخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن نسوز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154046/فراخوان-عملیات-تکمیلی-شبکه-توزیع-و-تجهیز-چاه-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات تکمیلی شبکه توزیع و تجهیز چاه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات تکمیلی شبکه توزیع و تجهیز چاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154059/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-محور--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت محور ... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسفالت محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154075/فراخوان-مناقصه-انجام-مشاغل-پشتیبانی-و-خدمات-عمومی-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه انجام مشاغل پشتیبانی و خدمات عمومی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه انجام مشاغل پشتیبانی و خدمات عمومی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154091/مناقصه-خرید-19500-عدد-آنتی-ویروس'>مناقصه خرید 19500 عدد آنتی ویروس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 19500 عدد آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154102/فراخوان-عملیات-اجرایی-انسداد-چاههای-غیر-مجاز--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی انسداد چاههای غیر مجاز - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان عملیات اجرایی انسداد چاههای غیر مجاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154113/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-پمپ-سانتریفیوژ-به-همراه-دو-سری-قطعات-یدکی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ به همراه دو سری قطعات یدکی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ به همراه دو سری قطعات یدکی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154123/مناقصه-عملیات-خدمات-شهری'>مناقصه عملیات خدمات شهری / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154135/مناقصه-بین-المللی-خرید-شکر-خام'>مناقصه بین المللی خرید شکر خام / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه بین المللی خرید شکر خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154149/فراخوان-اجرای-پروژه-نگهداری-از-جنگلکاری-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای پروژه نگهداری از جنگلکاری نوبت دوم / مناقصه, فراخوان اجرای پروژه نگهداری از جنگلکاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154162/استعلام-تامین-لوازم-اداری'>استعلام تامین لوازم اداری / استعلام , استعلام تامین لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154174/مناقصه-خرید-60-تن-پلی-اتیلن-دانسیته-متوسط'>مناقصه خرید 60 تن پلی اتیلن دانسیته متوسط  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 60 تن پلی اتیلن دانسیته متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154184/مناقصات-خرید-40-000-ست-درب-و-پوسته-داست-تک-لایه'>مناقصات خرید 40.000 ست درب و پوسته داست تک لایه / آگهی مناقصات,مناقصات خرید 40.000 ست درب و پوسته داست تک لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154194/استعلام-پروژه-موزه-مسجد'>استعلام پروژه موزه مسجد  / استعلام ،استعلام پروژه موزه مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154208/فراخوان-پروژه-گازرسانی-به-حفره-های-خالی-صنایع-مرحله-(۲)-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه گازرسانی به حفره های خالی صنایع، مرحله (۲) نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه گازرسانی به حفره های خالی صنایع، مرحله (۲) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154217/آگهی-فراخوان-عمومی--زیرساخت-پروژه-مجتمع-پرورش-ماهی'>آگهی  فراخوان عمومی   زیرساخت پروژه مجتمع پرورش ماهی / آگهی  فراخوان عمومی ،آگهی  فراخوان عمومی  زیرساخت پروژه مجتمع پرورش ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154228/مناقصه-پروژه-تکمیل-و-احداث-جاده-عشایری'>مناقصه پروژه تکمیل و احداث جاده عشایری / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل و احداث جاده عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154241/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز-97-3-7'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و نگهداری فضای سبز 97/3/7 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و نگهداری فضای سبز 97/3/7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154257/استعلام-سیستم-اعلام-حریق--'>استعلام سیستم اعلام حریق ... / استعلام, استعلام سیستم اعلام حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154272/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام,استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154284/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154295/مناقصه-خردایش-مقدار-15000-سنگ-آهک-نوبت-دوم'>مناقصه خردایش مقدار 15000 سنگ آهک نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خردایش مقدار 15000 سنگ آهک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154308/استعلام-خرید-لوله-گالوانیزه--'>استعلام خرید لوله گالوانیزه ... / استعلام, استعلام خرید لوله گالوانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154321/مناقصه-روکش-حفاظتی-راه-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه روکش حفاظتی راه روستایی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه روکش حفاظتی راه روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154332/استعلام-ست-ورزشی-11-تابی'>استعلام ست ورزشی 11 تابی / استعلام,استعلام ست ورزشی 11 تابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154343/استعلام-اسپیکر-اف-اند-دی'>استعلام اسپیکر اف اند دی / استعلام,استعلام اسپیکر اف اند دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154358/استعلام-خریدو-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-حفاظت-هوشمند'>استعلام خریدو حمل و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند / استعلام ,استعلام خریدو حمل و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154371/فراخوان-خرید-150-دستگاه-کیس-کامپیوتر--نوبت-دوم'>فراخوان خرید 150 دستگاه  کیس کامپیوتر - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان خرید 150 دستگاه  کیس کامپیوتر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154382/مناقصه-واگذاری-تکمیل-فوریت-های-پزشکی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تکمیل فوریت های پزشکی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه واگذاری  تکمیل فوریت های پزشکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154393/مناقصه-عملیات-فارونی-تک-ردیفه-با-تراکتور-سنگین'>مناقصه عملیات فارونی تک ردیفه با تراکتور سنگین / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات فارونی تک ردیفه با تراکتور سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154404/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر  / استعلام,استعلام یک دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154416/فراخوان-تامین-تجهیزات-استودیویی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان تامین تجهیزات استودیویی تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان , فراخوان تامین تجهیزات استودیویی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155320/استعلام-استخراج-سنگ-شن-و-خاک-رس'>استعلام استخراج سنگ، شن و خاک رس  / استعلام, استعلام استخراج سنگ، شن و خاک رس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155329/استعلام-کارتریج-چاپگر-مشکی'>استعلام کارتریج چاپگر مشکی / استعلام, استعلام کارتریج چاپگر مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155337/مناقصه-احداث-پل'>مناقصه احداث پل / مناقصه احداث پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155346/استعلام-تامین-لوازم-اداری--'>استعلام تامین لوازم اداری... / استعلام, استعلام تامین لوازم اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155356/استعلام-پروژه-بهسازی-و-تعمیر-پایگاه-های-تغذیه-سالم'>استعلام پروژه بهسازی و تعمیر پایگاه های تغذیه سالم / استعلام , استعلام پروژه بهسازی و تعمیر پایگاه های تغذیه سالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155364/استعلام-تزیینات-گچی-فضاهای-داخلی'>استعلام تزیینات گچی فضاهای داخلی / استعلام , استعلام تزیینات گچی فضاهای داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155373/استعلام-خرید-شفت-کندانسیت'>استعلام خرید شفت کندانسیت / استعلام, خرید شفت کندانسیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155381/مناقصه-فراخوان-خودرو'>مناقصه فراخوان خودرو  / مناقصه , مناقصه فراخوان خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155390/استعلام-پروژه-موزه-مسجد--'>استعلام پروژه موزه مسجد... / استعلام, استعلام پروژه موزه مسجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155398/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه / استعلام,استعلام سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155407/استعلام-میز-نقشه-کشی'>استعلام میز نقشه کشی  / استعلام, استعلام میز نقشه کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155416/استعلام-طراحی-ساختمان-اداری-در-سه-طبقه-دارای-پیلوت'>استعلام طراحی ساختمان اداری در سه طبقه دارای پیلوت / استعلام , استعلام طراحی ساختمان اداری در سه طبقه دارای پیلوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155427/استعلام-فورتیگیت'>استعلام فورتیگیت  / استعلام,  استعلام فورتیگیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155436/استعلام-خرید-بینو-کولار-موتیک'>استعلام خرید بینو کولار موتیک / استعلام, استعلام  خرید بینو کولار موتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155445/استعلام-احداث-راه-های-دسترسی-نمازخانه'>استعلام احداث راه های دسترسی نمازخانه  / استعلام, احداث راه های دسترسی نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155454/استعلام-ویدیو-پرژکتور'>استعلام ویدیو پرژکتور / استعلام ,استعلام ویدیو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155462/استعلام-واگذاری-خط-اختصاصی-اینترنت--'>استعلام واگذاری خط اختصاصی اینترنت... / استعلام, استعلام واگذاری خط اختصاصی اینترنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155470/استعلام-ضربه-گیر-سالن-ورزشی'>استعلام ضربه گیر سالن ورزشی  / استعلام, استعلام ضربه گیر سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155479/استعلام-تابوره-دندانپزشکی'>استعلام تابوره دندانپزشکی / استعلام,استعلام تابوره دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155489/استعلام-یخچال-هتلی'>استعلام یخچال هتلی  / استعلام , استعلام یخچال هتلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155499/استعلام-دستگاه-برقگیر--'>استعلام دستگاه برقگیر ... / استعلام , استعلام دستگاه برقگیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155508/استعلام-ایمن-سازی'>استعلام ایمن سازی / استعلام , استعلام ایمن سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155518/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-90-میلیمتر-و-110-میلیمتر'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر و 110 میلیمتر  / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر و 110 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155529/مناقصه-اجرای-هیتینگ-موتورخانه-و-کاشت-چمن-استادیوم'>مناقصه اجرای هیتینگ موتورخانه و کاشت چمن استادیوم / مناقصه, مناقصه اجرای هیتینگ موتورخانه و کاشت چمن استادیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155538/استعلام-اصلاح-خط-فشار--'>استعلام اصلاح خط فشار ... / استعلام, استعلام اصلاح خط فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155548/استعلام-سکو-ترانس-هوایی-دو-طرفه'>استعلام سکو ترانس هوایی دو طرفه   / استعلام ,استعلام سکو ترانس هوایی دو طرفه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155557/استعلام-خرید-تجهیزات-فرمانداری'>استعلام خرید تجهیزات فرمانداری / استعلام, استعلام خرید تجهیزات فرمانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155565/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام,  استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155573/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی   / استعلام,  استعلام کولر گازی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155581/مناقصه-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155590/استعلام-بانک-خازنی--'>استعلام بانک خازنی ..  / استعلام, بانک خازنی .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155598/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-شبکه-بهداشت'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155606/استعلام-نصب-و-سربندی-چراغ-در-سقف-کاذب'>استعلام  نصب و سربندی چراغ در سقف کاذب / استعلام ,استعلام  نصب و سربندی چراغ در سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155614/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-اعلام-و-اطفاء-حریق'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های اعلام  و اطفاء حریق / مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های اعلام  و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155623/فراخوان-مناقصه-تهیه-طبخ-سرو-سه-وعده-غذا-و-پس-شام'>فراخوان مناقصه تهیه طبخ سرو سه وعده غذا و پس شام  / مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه طبخ سرو سه وعده غذا و پس شام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155631/مناقصه-حمل-و-جابجایی-کالا'>مناقصه  حمل و جابجایی کالا  / مناقصه  حمل و جابجایی کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154024/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-900-متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 900 متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 900 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154039/مزایده-استخر-و--'>مزایده استخر و ... / مزایده , مزایده استخر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154058/مزایده-ملک-با-قدمت-بالای-35-سال-ساخت'>مزایده ملک با قدمت بالای 35 سال ساخت / مزایده,مزایده ملک با قدمت بالای 35 سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154073/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی-پلاک-ثبتی-128-اصلی'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی 128 اصلی  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی 128 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154090/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-300-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 300 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 300 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154121/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-موسو'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری موسو / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری موسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154144/مزایده-واگذاری-غرفه-در-فروشگاه-های-اتکا'>مزایده واگذاری غرفه در فروشگاه های اتکا / مزایده, مزایده واگذاری غرفه در فروشگاه های اتکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154032/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-گیربکس-lufkin--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید قطعات یدکی گیربکس lufkin  - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید قطعات یدکی گیربکس lufkin  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154049/مناقصه-افزایش-ظرفیت-ایستگاه-های-پمپاژ-آب-نوبت-دوم'>مناقصه افزایش ظرفیت ایستگاه های پمپاژ آب نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه افزایش ظرفیت ایستگاه های پمپاژ آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154064/مناقصه-تهیه-و-چاپ-14-000-000-برگ-فرم'>مناقصه تهیه و چاپ 14.000.000 برگ فرم  / مناقصه، مناقصه تهیه و چاپ 14.000.000 برگ فرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154081/فراخوان-مناقصه-عمومی-تعریض-و-بهسازی-کانال-مسلح--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی تعریض و بهسازی کانال مسلح - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی تعریض و بهسازی کانال مسلح - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154093/فراخوان-مناقصه-ممیزی-املاک-سطح-شهر-و---'>فراخوان مناقصه ممیزی املاک سطح شهر و .... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه ممیزی املاک سطح شهر و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154105/تجدید-مناقصه-خرید-2-عدد-MASONEILAN-PRESSURE-CONTROL-VALVE-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 2 عدد  MASONEILAN PRESSURE CONTROL VALVE  ـ نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید 2 عدد  MASONEILAN PRESSURE CONTROL VALVE  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154116/استعلام-تهیه-و-بروز-رسانی-بانک-اطلاعاتی---'>استعلام تهیه و بروز رسانی بانک اطلاعاتی .... / استعلام , استعلام تهیه و بروز رسانی بانک اطلاعاتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154127/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154138/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین--'>استعلام طرح توسعه مشترکین ... / استعلام, استعلام طرح توسعه مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154153/مناقصه-نیروی-انسانی'>مناقصه نیروی انسانی / مناقصه, مناقصه نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154165/استعلام-کابل--'>استعلام کابل... / استعلام, استعلام کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154176/فراخوان-اقلام-مورد-نیاز-OMNI-6000-FLOW-COMPUTER-نوبت-دوم'>فراخوان اقلام مورد نیاز OMNI 6000 FLOW COMPUTER نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , اقلام مورد نیاز OMNI 6000 FLOW COMPUTER نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154187/مناقصه-عمومی-برنج-ایرانی-تجدید'>مناقصه عمومی برنج ایرانی .تجدید  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی برنج ایرانی ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154198/مناقصه-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه ، مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154210/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154220/مناقصه-اجرای-پروژه-ساماندهی-میادی-ورودی-شهر'>مناقصه اجرای پروژه ساماندهی میادی ورودی شهر / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه ساماندهی میادی ورودی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154230/مناقصه-پروژه-تعمیرات-و-بازسازی-سالن-2000-نفره-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه تعمیرات و بازسازی سالن 2000 نفره (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه پروژه تعمیرات و بازسازی سالن 2000 نفره (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154247/استعلام-شیر-چشمی'>استعلام شیر چشمی / استعلام, شیر چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154262/استعلام-افزایش-پهنای-باند'>استعلام افزایش پهنای باند / استعلام , استعلام افزایش پهنای باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154277/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-پروژه-احداث-سازه-ساختمان-اداری'> مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه احداث سازه ساختمان اداری / آگهی مناقصه,  مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه احداث سازه ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154286/استعلام-بها-طراحی-ساخت-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام بها طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی / استعلام, بها طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154300/استعلام-دستگاه-دست-خشک-کن-برقی'>استعلام دستگاه دست خشک کن برقی / استعلام,استعلام دستگاه دست خشک کن برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154311/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید--حمل--نصب--راه-اندازی-و-پشتیبانی-250-دستگاه-خودپرداز'>فراخوان مناقصه عمومی خرید ، حمل ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 250 دستگاه خودپرداز / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومی خرید ، حمل ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 250 دستگاه خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154323/مناقصه-اجرای-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر'>مناقصه  اجرای آسفالت خیابان های سطح شهر  / آگهی مناقصه ، مناقصه  اجرای آسفالت خیابان های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154336/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام ,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154347/استعلام-کارتن-پلاست-طرح-زکات'>استعلام کارتن پلاست طرح زکات / استعلام, کارتن پلاست طرح زکات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154360/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154375/استعلام-لامپ--'>استعلام لامپ ... / استعلام, استعلام لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154385/فراخوان-تعمیر-و-نگهداری-از-شبکه‌های-توزیع-نوبت-دوم'>فراخوان  تعمیر و نگهداری از شبکه‌های توزیع نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی،فراخوان تعمیر و نگهداری از شبکه‌های توزیع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154396/استعلام-دستگاه-ALL-IN-ONE'>استعلام دستگاه ALL IN ONE  / استعلام, دستگاه ALL IN ONE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154406/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154419/مناقصه-تامین-خودروی-اتفاقات'>مناقصه تامین خودروی اتفاقات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروی اتفاقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154433/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه'>مناقصه حفر یک حلقه چاه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154446/فراخوان-خرید-لیبل-نوبت-دوم'>فراخوان خرید لیبل نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان خرید لیبل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154458/استعلام-دستگاه-PC--'>استعلام دستگاه PC ... / استعلام , استعلام دستگاه PC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154472/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155295/استعلام-درپوش-و--'>استعلام درپوش و ... / استعلام ,  استعلام درپوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155304/استعلام-دوربین-عکاسی-و-تصویربرداری'>استعلام دوربین عکاسی و تصویربرداری / استعلام , استعلام دوربین عکاسی و تصویربرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155313/مناقصه-اصلاح-ورودی-شهر'>مناقصه اصلاح ورودی شهر / مناقصه اصلاح ورودی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155321/استعلام-خرید-قایق-موتوری--'>استعلام خرید قایق موتوری... / استعلام, استعلام خرید قایق موتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155330/استعلام-شیر-برقی-تدریجی'>استعلام شیر برقی تدریجی  / استعلام, استعلام شیر برقی تدریجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155338/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155348/استعلام-سنسور-اندازه-گیری-هدایت-الکتریکی-آب'>استعلام سنسور اندازه گیری هدایت الکتریکی آب / استعلام ,استعلام سنسور اندازه گیری هدایت الکتریکی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155357/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155366/مناقصه-فراخوان-خودرو'>مناقصه فراخوان خودرو  / مناقصه فراخوان خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155374/استعلام-بازسازی-عمرانی-خوابگاه-6'>استعلام بازسازی عمرانی خوابگاه 6 / استعلام بازسازی عمرانی خوابگاه 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155382/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-لوله-کشی-موتورخانه-و-رایزرها'>استعلام  لوازم و تجهیزات لوله کشی موتورخانه و رایزرها  / استعلام, استعلام  لوازم و تجهیزات لوله کشی موتورخانه و رایزرها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155391/استعلام-اجرایی-پروژه-عمرانی-ایستگاه'>استعلام اجرایی پروژه عمرانی ایستگاه / استعلام , استعلام اجرایی پروژه عمرانی ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155399/استعلام-سرویس-و-راه-اندازی-پکیج'>استعلام سرویس و راه اندازی پکیج / استعلام ,استعلام سرویس و راه اندازی پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155408/استعلام-طراحی-سامانه-مدیریت-و-حفاظت-جامع-درختان'>استعلام طراحی سامانه مدیریت و حفاظت جامع درختان   / استعلام , استعلام طراحی سامانه مدیریت و حفاظت جامع درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155417/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام, استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155428/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155437/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155446/استعلام-دستگاه-فایروال--'>استعلام دستگاه فایروال ... / استعلام , استعلام دستگاه فایروال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155455/استعلام-دستگاه-اکسیژناتور-و-ست-لوله'>استعلام دستگاه اکسیژناتور و ست لوله / استعلام , استعلام دستگاه اکسیژناتور و ست لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155463/استعلام-خرید-صندلی'>استعلام خرید صندلی  / استعلام, استعلام خرید صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155471/استعلام-آسفالت'>استعلام آسفالت  / استعلام , استعلام اسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155480/استعلام-تکمیل-فرمهای-بروز-رسانی-اطلاعات--'>استعلام تکمیل فرمهای بروز رسانی اطلاعات... / استعلام, استعلام تکمیل فرمهای بروز رسانی اطلاعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155490/استعلام-خرید-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام  خرید کامپیوتر با متعلقات / استعلام, خرید کامپیوتر با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155500/استعلام-تکمیل-آبشار-با-اجرای-دیوار-سنگی'>استعلام تکمیل آبشار با اجرای دیوار سنگی / استعلام , استعلام تکمیل آبشار با اجرای دیوار سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155509/استعلام-چاپگر-2035'>استعلام چاپگر 2035 / استعلام , استعلام چاپگر 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155519/استعلام-خرید-یک-دستگاه-خودرو-مزدا-تک-کابین'>استعلام خرید یک دستگاه خودرو مزدا تک کابین / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه خودرو مزدا تک کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155530/استعلام-بویلر'>استعلام بویلر / استعلام,استعلام بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155539/استعلام-آبرسانی-بند'>استعلام آبرسانی بند / استعلام , استعلام آبرسانی بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155549/استعلام-زیرسازی-و-ابنیه-فنی-راه-روستائی'>استعلام زیرسازی و ابنیه فنی راه روستائی / استعلام, استعلام زیرسازی و ابنیه فنی راه روستائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155558/استعلام-تهیه-مستند'>استعلام تهیه مستند  / استعلام ,استعلام تهیه مستند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155566/استعلام-مرمت-مزار'>استعلام مرمت مزار / استعلام, مرمت مزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155574/استعلام-خرید-کولر-آبی-و-آبسردکن'>استعلام خرید کولر آبی و آبسردکن  / استعلام, خرید کولر آبی و آبسردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155582/استعلام-خرید-انواع-سیم-آلومینیوم'>استعلام خرید انواع سیم آلومینیوم / استعلام, خرید انواع سیم آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155591/استعلام-شناسایی-و-برنامه-ریزی-به-منظور-رفع-تجاوز-از-بستر'>استعلام شناسایی و برنامه ریزی به منظور رفع تجاوز از بستر / استعلام , استعلام شناسایی و برنامه ریزی به منظور رفع تجاوز از بستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155599/مناقصه-خرید-6-ست-کامل-پمپ-انتقال-جابجایی-مثبت'>مناقصه خرید 6 ست کامل پمپ انتقال جابجایی مثبت / مناقصه, مناقصه خرید 6 ست کامل پمپ انتقال جابجایی مثبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155607/استعلام-جداسازی-و-ایجاد-راهرو-و-بازشو'>استعلام جداسازی و ایجاد راهرو و بازشو / استعلام , استعلام جداسازی و ایجاد راهرو و بازشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155615/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155624/استعلام-کف-پله-آلومینیوم-آچ-دار'>استعلام  کف پله آلومینیوم آچ دار  / استعلام,  کف پله آلومینیوم آچ دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155632/استعلام-لکه-گیری-و-آسفالت-مسیرهای-حفاری-آب'>استعلام لکه گیری و آسفالت مسیرهای حفاری آب  / استعلام, لکه گیری و آسفالت مسیرهای حفاری آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154028/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مساحت-85-97-و-85-81متر'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 85.97 و 85.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 85.97 و 85.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154040/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-200-17متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 200.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 200.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154060/مزایده-دو-قطعه-ملک-مساحت-369-2-و-182-30متر'>مزایده دو قطعه ملک مساحت 369.2 و 182.30متر / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مساحت 369.2 و 182.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154077/مزایده-5-قطعه-از-املاک-شهرداری-هر-کدام-216متر'>مزایده 5 قطعه از املاک شهرداری هر کدام 216متر / مزایده,مزایده 5 قطعه از املاک شهرداری هر کدام 216متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154094/مزایده-اجاره-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154124/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-یکصد-و-چهارده-متر-و-چهل-صدم-متر'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت یکصد و چهارده متر و چهل صدم متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت یکصد و چهارده متر و چهل صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155273/استعلام-تهیه-نقشه-اجرایی--'>استعلام تهیه نقشه اجرایی... / استعلام , استعلام تهیه نقشه اجرایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155282/استعلام-تهیه-و-اجرای-عملیات-سقف-کاذب'>استعلام تهیه و اجرای عملیات سقف کاذب  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای عملیات سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155292/استعلام-کابل-تراول-آسانسور-40-رشته-دات-وایلر'>استعلام کابل تراول آسانسور 40 رشته دات وایلر / استعلام, کابل تراول آسانسور 40 رشته دات وایلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155301/استعلام-سیم-رانژه-دو-سیمه-06-2--'>استعلام  سیم رانژه دو سیمه 06-2 ... / استعلام, استعلام  سیم رانژه دو سیمه 06-2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155310/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات-سامانه-توزین--'>استعلام پشتیبانی و نگهداری و ارسال بر خط اطلاعات سامانه توزین ...  / استعلام,استعلام پشتیبانی و نگهداری و ارسال بر خط اطلاعات سامانه توزین ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155318/استعلام-خرید-میلگرد'>استعلام خرید میلگرد  / استعلام, خرید میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155327/استعلام-اتصالات-چدن-داکتیل'>استعلام اتصالات چدن داکتیل  / استعلام , استعلام اتصالات چدن داکتیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155335/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری  / استعلام,استعلام میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155344/مناقصه-عملیات-آسفالت-معابر'>مناقصه  عملیات آسفالت معابر / مناقصه  عملیات آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155353/استعلام-اجرای-کارهای-عمرانی-نمای-مسکونی'>استعلام اجرای کارهای عمرانی نمای مسکونی / استعلام , استعلام اجرای کارهای عمرانی نمای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155362/استعلام-بایگانی-ریلی'>استعلام بایگانی ریلی  / استعلام, استعلام بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155371/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی'>استعلام خرید مصالح ساختمانی / استعلام، استعلام خرید مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155379/استعلام-دستگاه-دوخت-و--'>استعلام دستگاه دوخت و ... / استعلام ,استعلام دستگاه دوخت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155387/استعلام-ساخت-و-نصب-استرابورد'>استعلام ساخت و نصب استرابورد / استعلام, استعلام ساخت و نصب استرابورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155396/استعلام-لوله-گذاری--'>استعلام لوله گذاری ... / استعلام , استعلام لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155405/استعلام-ساماندهی-بایگانی'>استعلام ساماندهی بایگانی  / استعلام, استعلام ساماندهی بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155414/استعلام-آنتی-ویروس-ایرانی'>استعلام آنتی ویروس ایرانی  / استعلام , استعلام آنتی ویروس ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155424/استعلام-توستر-w1200-مدل-14'>استعلام توستر w1200 مدل 14  / استعلام ,استعلام توستر w1200 مدل 14 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155433/استعلام-شیر-برقی'>استعلام شیر برقی  / استعلام, استعلام شیر برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155442/استعلام-کولر-سرد-و-گرم'>استعلام کولر سرد و گرم / استعلام, استعلام کولر سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155452/استعلام-اینفلیتور--'>استعلام اینفلیتور ... / استعلام, استعلام اینفلیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155460/استعلام-بازسازی-تاسیسات-آبرسانی'>استعلام بازسازی تاسیسات آبرسانی / استعلام, استعلام بازسازی تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155468/استعلام-راه-اندازی-و-پشتیبانی-سایت-توانمندی-های'>استعلام راه اندازی و پشتیبانی سایت توانمندی های / استعلام , استعلام راه اندازی و پشتیبانی سایت توانمندی های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155477/استعلام-لپ-تاپ-15-اینچی-HP'>استعلام لپ تاپ 15 اینچی HP / استعلام , استعلام لپ تاپ 15 اینچی HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155486/استعلام-تجهیزات-کتابخانه'>استعلام تجهیزات کتابخانه / استعلام, استعلام تجهیزات کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155496/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل  / استعلام,استعلام فن کویل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155505/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام, دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155516/استعلام-سیم--'>استعلام سیم ... / استعلام , استعلام سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155526/استعلام-کانالسازی-دو-سوراخه-مستقیم--'>استعلام کانالسازی دو سوراخه مستقیم ... / استعلام, استعلام کانالسازی دو سوراخه مستقیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155536/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ... / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155546/استعلام-نوسازی-لوله-های-سیستم-تهویه-مطبوع'>استعلام نوسازی لوله های سیستم تهویه مطبوع / استعلام, استعلام نوسازی لوله های سیستم تهویه مطبوع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155555/فراخوان-سرویس-ونگهداری-تعمیرات-کلی-و-جزیی-دستگاههای-سرد-کننده'>فراخوان سرویس ونگهداری تعمیرات کلی و جزیی دستگاههای سرد کننده / مناقصه, فراخوان سرویس ونگهداری تعمیرات کلی و جزیی دستگاههای سرد کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155563/فراخوان-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی-در-واحد-آبتیمور'>فراخوان احداث ایستگاه آتش نشانی در واحد آبتیمور   / مناقصه, فراخوان احداث ایستگاه آتش نشانی در واحد آبتیمور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155571/فراخوان-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شرکت'>فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت  / مناقصه, فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155579/استعلام-خرید-محافظ-فلزی--'>استعلام خرید محافظ فلزی ... / استعلام, استعلام خرید محافظ فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155588/استعلام-فاکس--'>استعلام فاکس ... / استعلام , استعلام فاکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155596/استعلام-مطالعات-پدافند-غیر-عامل-سدها'>استعلام مطالعات پدافند غیر عامل سدها / استعلام , استعلام مطالعات پدافند غیر عامل سدها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155604/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-شبکه-بهداشت-و-درمان'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان  / مناقصه، مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155612/استعلام-پروژه-ساخت-و-نصب-بنج-مارک'>استعلام پروژه ساخت و نصب بنج مارک  / استعلام پروژه ساخت و نصب بنج مارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155620/فراخوان-مرمت-و-بازسازی-تغذیه-مصنوعی'>فراخوان مرمت و بازسازی تغذیه مصنوعی / فراخوان , فراخوان مرمت و بازسازی تغذیه مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155629/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-شبکه-بهداشت'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155637/مناقصه-تجهیز-چاه-و-تکمیل-شبکه-داخلی-روستای'>مناقصه تجهیز چاه و تکمیل شبکه داخلی روستای / مناقصه ، مناقصه تجهیز چاه و تکمیل شبکه داخلی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154021/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-237-67متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 237.67متر / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مساحت 237.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155370/استعلام-خاکبرداری'>استعلام خاکبرداری  / استعلام, استعلام خاکبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155378/استعلام-کرایه-سه-دستگاه-خودرو'>استعلام کرایه سه دستگاه خودرو / استعلام, استعلام کرایه سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155386/استعلام-چاپ-بروشور'>استعلام چاپ بروشور  / استعلام, استعلام چاپ بروشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155395/استعلام-پروژه-بهسازی-و-تعمیر-پایگاه-های-تغذیه-سالم'>استعلام پروژه بهسازی و تعمیر پایگاه های تغذیه سالم / استعلام , استعلام پروژه بهسازی و تعمیر پایگاه های تغذیه سالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155403/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام, استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155412/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام, استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155421/استعلام-زیرسازی-کوچه-ها-و-معابر'>استعلام زیرسازی کوچه ها و معابر  / استعلام , استعلام زیرسازی کوچه ها و معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155432/استعلام-اجرای-پروژه-آسفالت-محوطه-مرکز'>استعلام اجرای پروژه آسفالت محوطه مرکز  / استعلام , استعلام اجرای پروژه آسفالت محوطه مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155441/استعلام-انتخاب-مشاور-جهت-پروژه-های-اماکن-ورزشی'>استعلام انتخاب مشاور  جهت پروژه های اماکن ورزشی / استعلام , استعلام انتخاب مشاور  جهت پروژه های اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155450/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155459/استعلام-ایر-واشر'>استعلام ایر واشر  / استعلام, استعلام ایر واشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155467/استعلام-توسعه-شبکه-آب'>استعلام توسعه شبکه آب  / استعلام بها, استعلام توسعه شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155476/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-پوشش-پسماند-در-محل-دفن--'>مناقصه واگذاری امور خدمات پوشش پسماند در محل دفن... / مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدمات پوشش پسماند در محل دفن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155485/استعلام-تجدید-اتاق-پزشک-و-تزریقات-و-پانسمان'>استعلام تجدید  اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان  / استعلام اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155495/استعلام-خرید-2000-عدد-کیسه-بزرگ-برزنتی'>استعلام خرید 2000 عدد کیسه بزرگ برزنتی / استعلام, استعلام خرید 2000 عدد کیسه بزرگ برزنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155504/استعلام-واگذاری-پرونده-خانوارها'>استعلام واگذاری پرونده خانوارها / استعلام , استعلام واگذاری پرونده خانوارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155515/استعلام-باتری-UPS'>استعلام باتری UPS  / استعلام , استعلام باتری UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155525/استعلام-تخت-معاینه-الکتروتراپی-یک-شکن'>استعلام تخت معاینه الکتروتراپی یک شکن / استعلام , استعلام تخت معاینه الکتروتراپی یک شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155535/استعلام-خدمات-خودروهای-شرکتهای-حمل-و-نقل'>استعلام خدمات خودروهای شرکتهای حمل و نقل  / استعلام , استعلام خدمات خودروهای شرکتهای حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155545/استعلام-12-عدد-فیلتر-هیدرولیک'>استعلام 12 عدد فیلتر هیدرولیک  / استعلام , استعلام 12 عدد فیلتر هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155554/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-ایستاده-BTU-50000'>استعلام کولر گازی اسپلیت ایستاده BTU 50000 / استعلام کولر گازی اسپلیت ایستاده BTU 50000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155562/مناقصه-خرید-مبلمان-پارکی-بوستان'>مناقصه خرید مبلمان پارکی بوستان / مناقصه عمومی خرید مبلمان پارکی بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155570/استعلام-خرید-سکو-ترانس'>استعلام خرید سکو ترانس / استعلام,استعلام خرید سکو ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155578/استعلام-حفاری-در-عمق-80-سانت--'>استعلام حفاری در عمق 80 سانت... / استعلام ، استعلام حفاری در عمق 80 سانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155586/استعلام-اجرای-پروژه-پیاده-رو-سازی--'>استعلام اجرای پروژه پیاده رو سازی ... / استعلام , استعلام اجرای پروژه پیاده رو سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155595/استعلام-اجرای-دیوار-حائل-سنگی--'>استعلام اجرای دیوار حائل سنگی... / استعلام, استعلام اجرای دیوار حائل سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155603/استعلام-نصب-و-سربندی-چراغ-در-سقف-کاذب'>استعلام  نصب و سربندی چراغ در سقف کاذب / استعلام ,استعلام  نصب و سربندی چراغ در سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155611/فراخوان-پیمانکار-گازرسانی-به-روستاها'>فراخوان پیمانکار گازرسانی به روستاها  / فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار گازرسانی به روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155619/استعلام-اینورتر-(کنترل-دور)'>استعلام اینورتر (کنترل دور)  / استعلام, استعلام اینورتر (کنترل دور) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155628/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155636/استعلام-خرید-انواع-کنسول--'>استعلام خرید انواع کنسول... / استعلام, استعلام خرید انواع کنسول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154035/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-با-قدمت-سی-سال-مرحله-دوم'>مزایده یک واحد منزل مسکونی با قدمت سی سال مرحله دوم / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی با قدمت سی سال مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154052/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-557-93متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 557.93متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 557.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154067/مزایده-ضایعات-فلزی-و-چوبی'>مزایده ضایعات فلزی و چوبی / آگهی مزایده, مزایده ضایعات فلزی و چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154082/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-214-متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 214 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 214 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154106/مزایده-ضایعات-آلومینیوم-پانچ-شده--ریل-گالوانیزه-آلومینیوم'>مزایده ضایعات آلومینیوم پانچ شده ، ریل گالوانیزه آلومینیوم / مزایده,مزایده ضایعات آلومینیوم پانچ شده ، ریل گالوانیزه آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154136/مزایده-ملک-مساحت-19-26متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 19.26متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 19.26متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154156/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی-53-38متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی 53.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی 53.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154182/مزایده-آپارتمان-مساحت-331-62متر-بخش-یازده'>مزایده آپارتمان مساحت 331.62متر بخش یازده / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 331.62متر بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154206/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-142-48متر-بخش-نه-مشهد'>مزایده ملک مساحت عرصه 142.48متر بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 142.48متر بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154239/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی-و-تسمه-کشی-کارتن'>مزایده یک دستگاه بسته بندی و تسمه کشی کارتن / مزایده مزایده یک دستگاه بسته بندی و تسمه کشی کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155359/استعلام-شیر-برقی-تدریجی'>استعلام شیر برقی تدریجی  / استعلام, استعلام شیر برقی تدریجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155368/استعلام-هارد-و--'>استعلام هارد و... / استعلام , استعلام هارد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155376/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-و-تسطیح-محور-میانی'>مناقصه عملیات خاکبرداری و تسطیح محور میانی / مناقصه , مناقصه عملیات خاکبرداری و تسطیح محور میانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155384/استعلام-پروژه-بهسازی-و-تعمیر-پایگاه-های-تغذیه-سالم'>استعلام پروژه بهسازی و تعمیر پایگاه های تغذیه سالم / استعلام , استعلام پروژه بهسازی و تعمیر پایگاه های تغذیه سالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155393/فراخوان-مناقصه-50-دستگاه-کامپیوتر-لب-تاپ-دستگاه-سرور'>فراخوان مناقصه 50 دستگاه کامپیوتر، لب تاپ، دستگاه سرور / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه 50 دستگاه کامپیوتر، لب تاپ، دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155401/استعلام-تونر-دستگاه-فتوکپی'>استعلام تونر دستگاه فتوکپی  / استعلام, استعلام تونر دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155410/استعلام--خرید-انواع-ترانسفورماتور'>استعلام   خرید انواع ترانسفورماتور  / استعلام، استعلام  خرید انواع ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155419/استعلام-تهیه-طرح-حفاظت-و-مرمت--'>استعلام تهیه طرح حفاظت و مرمت ... / استعلام, استعلام تهیه طرح حفاظت و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155430/استعلام-لایروبی-و-شستشوی-شبکه-فاضلاب-و--'>استعلام لایروبی و شستشوی شبکه فاضلاب و ... / استعلام بها, استعلام لایروبی و شستشوی شبکه فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155439/استعلام-تهیه-طرح-حفاظت-اضطراری-و-مرمت--'>استعلام تهیه طرح حفاظت اضطراری و مرمت... / استعلام, استعلام تهیه طرح حفاظت اضطراری و مرمت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155448/استعلام-خرید-جعبه'>استعلام خرید جعبه / استعلام, استعلام خرید جعبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155457/استعلام-پک-آموزشی-گیربکس-اتوماتیک-پژو'>استعلام پک آموزشی گیربکس اتوماتیک پژو  / استعلام, استعلام پک آموزشی گیربکس اتوماتیک پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155465/استعلام-بالابر-مونو-ریل-یک-تن--'>استعلام بالابر مونو ریل یک تن... / استعلام, استعلام بالابر مونو ریل یک تن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155473/استعلام-مانیتور-LED'>استعلام مانیتور LED  / استعلام, مانیتور LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155483/استعلام-کابل-شبکه-ارتباطی-فیبر-نوری--'>استعلام کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری... / استعلام , استعلام کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155492/استعلام-انجام-مرمت-بند-کشی-و-محوطه-سازی'>استعلام انجام مرمت بند کشی و محوطه سازی / استعلام, انجام مرمت بند کشی و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155502/استعلام-عملیات-دیوارهای-بتنی'>استعلام عملیات دیوارهای بتنی / استعلام,استعلام عملیات دیوارهای بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155512/استعلام-کنتاکتور--'>استعلام کنتاکتور... / استعلام, استعلام کنتاکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155522/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام, استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155532/استعلام-احداث-شبکه-ف-ض-زمینی-و-هوایی'>استعلام احداث شبکه ف ض زمینی و هوایی / استعلام, احداث شبکه ف ض زمینی و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155541/استعلام-دستگاه-آندوسکوپ--'>استعلام دستگاه آندوسکوپ... / استعلام, استعلام دستگاه آندوسکوپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155552/استعلام-خرید-کنتور-تک-فاز-دیجیتالی-و-قاب-کنتور-تکفاز-دیجیتالی'>استعلام خرید کنتور تک فاز دیجیتالی و قاب کنتور تکفاز دیجیتالی / استعلام, خرید کنتور تک فاز دیجیتالی و قاب کنتور تکفاز دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155560/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات  / استعلام, استعلام اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155568/استعلام-هود-آزمایشگاهی'>استعلام هود آزمایشگاهی   / استعلام , استعلام هود آزمایشگاهی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155576/استعلام-سنگ-دانه--'>استعلام سنگ دانه ... / استعلام , استعلام سنگ دانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155584/استعلام-انتخاب-مشاور-جهت-علل-شکستگی-های-ساختمان-اتاق'>استعلام  انتخاب مشاور جهت علل شکستگی های ساختمان اتاق / استعلام,  انتخاب مشاور جهت علل شکستگی های ساختمان اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155593/مناقصه-ارزیابی-کیفی-تجهیزات-ایمنی-جرثقیل---'>مناقصه ارزیابی کیفی  تجهیزات ایمنی جرثقیل .... / مناقصه , مناقصه ارزیابی کیفی  تجهیزات ایمنی جرثقیل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155601/استعلام-خرید-و-نصب-رادیاتور'>استعلام  خرید و نصب رادیاتور  / استعلام, خرید و نصب رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155609/استعلام-سینه-مرغ'>استعلام سینه مرغ  / استعلام, سینه مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155617/استعلام-طراحی-ساخت-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی--'>استعلام طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی... / استعلام, استعلام طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155626/مناقصه-حمل-4200-تن-MTBE'>مناقصه حمل 4200 تن MTBE / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه حمل 4200 تن MTBE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155634/استعلام-ایجاد-یک-عدد-گمانه'>استعلام ایجاد یک عدد گمانه / استعلام , استعلام ایجاد یک عدد گمانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154031/مزایده-حضوری-6-دستگاه-از-ماشین-آلات-و-خودروهای-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده حضوری 6 دستگاه از ماشین آلات و خودروهای شهرداری- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده حضوری 6 دستگاه از ماشین آلات و خودروهای شهرداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154045/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-175-متر-و-45-دسیمتر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 175 متر و 45 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 175 متر و 45 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154062/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-408-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 408 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 408 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154079/مزایده-مبل-هشت-نفره-مبل-کلاسیک-صدف-هشت-نفره-مبل-الیسای-هفت-نفره-و--'>مزایده مبل هشت نفره، مبل کلاسیک صدف هشت نفره، مبل الیسای هفت نفره و... / مزایده,مزایده مبل هشت نفره، مبل کلاسیک صدف هشت نفره، مبل الیسای هفت نفره و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154099/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154128/مزایده-ملک-ساختمان-شامل-دو-طبقه-با-اسکلت-آجری-نوبت-اول'>مزایده ملک ساختمان شامل دو طبقه با اسکلت آجری نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ساختمان شامل دو طبقه با اسکلت آجری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154151/مزایده-یکدستگاه-چین-کن-مربوط-به-کاغذ-فیلتر-هوا-و---نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه چین کن مربوط به کاغذ فیلتر هوا  و ... نوبت دوم / مزایده, مزایده یکدستگاه چین کن مربوط به کاغذ فیلتر هوا  و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154463/مناقصه-عمومی-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عمومی  پروژه آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  پروژه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154477/مناقصه-خرید-مواد-شیمیایی-آماده-سازی-سطح-PT'>مناقصه خرید مواد شیمیایی آماده سازی سطح PT / مناقصه , مناقصه خرید مواد شیمیایی آماده سازی سطح PT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154486/استعلام-گاز-استریل--'>استعلام گاز استریل ... / استعلام, استعلام گاز استریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154505/استعلام-احداث-پل-لوله-ای'>استعلام احداث پل لوله ای  / استعلام,استعلام احداث پل لوله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154516/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-درزگیری-محور'>مناقصه عمومی اجرای عملیات درزگیری محور / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای عملیات درزگیری محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154531/مناقصه-توسعه-سامانه-های-سیاهه-انتشار-پیش-بینی-آلودگی-هوا-و-وبسایت-های--'>مناقصه توسعه سامانه های سیاهه انتشار، پیش بینی آلودگی هوا و وبسایت های... / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه سامانه های سیاهه انتشار، پیش بینی آلودگی هوا و وبسایت های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154546/استعلام-آنتن-بی-سیم'>استعلام آنتن بی سیم / استعلام آنتن بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154563/استعلام-آجر-و-سیمان'>استعلام آجر و سیمان / استعلام, آجر و سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154577/فراخوان-اجرای-کانال-آبیاری-عمومی'>فراخوان اجرای کانال آبیاری عمومی  / آگهی فراخوان, فراخوان اجرای کانال آبیاری عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154592/مناقصه-اجرای-42000-متر-پروژه-گازرسانی-به-صنایع-پراکنده--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 42000 متر پروژه گازرسانی به صنایع پراکنده - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 42000 متر پروژه گازرسانی به صنایع پراکنده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154607/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه / استعلام,استعلام سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154619/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-سرویس-بهداشتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154631/مناقصه-خدمات-بارگیری-تنظیم-بار-کنسانتره'>مناقصه خدمات بارگیری، تنظیم بار کنسانتره / مناقصه خدمات بارگیری، تنظیم بار کنسانتره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154649/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام,استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154660/استعلام-خرید-علائم-ترافیکی'>استعلام خرید علائم ترافیکی / استعلام , استعلام خرید علائم ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154670/مناقصه-اجرای-عملیات-برق-رسانی'>مناقصه اجرای عملیات برق رسانی / آگهی فراخوان, مناقصه اجرای عملیات برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154682/مناقصه-عملیات-اجرای-بخشی-از-محوطه-سازی-مجموعه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای بخشی از محوطه سازی مجموعه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرای بخشی از محوطه سازی مجموعه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154694/استعلام-خرید-یک-عدد-اسکنر--'>استعلام خرید یک عدد اسکنر... / استعلام, استعلام خرید یک عدد اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154707/مناقصه-عمومی-تکمیل-ساختمان-و-قسمتی-از-دیوارکشی-محوطه'>مناقصه عمومی تکمیل ساختمان و قسمتی از دیوارکشی محوطه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل ساختمان و قسمتی از دیوارکشی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154721/استعلام-تهیه-و-حمل'>استعلام تهیه و حمل  / استعلام , استعلام تهیه و حمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154735/استعلام-باطری-سیلد-لید-اسید--'>استعلام باطری سیلد لید اسید... / استعلام, استعلام باطری سیلد لید اسید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154746/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا-و--'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا  و ... / استعلام, پایان دهی و تکمیل بنا  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154755/استعلام-رایانه-همراه-دستی--'>استعلام  رایانه همراه دستی ... / استعلام, رایانه همراه دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154765/استعلام-بها-طراحی-ساخت-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی-15-کیلوواتی'>استعلام بها طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 15 کیلوواتی / استعلام, بها طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 15 کیلوواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154778/استعلام-لایروبی-کف-شکنی-و-بهسازی-دو-حلقه-چاه'>استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی دو حلقه چاه / استعلام , استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی دو حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154788/مناقصه-خرید-خدمات-مراقبتهای-اولیه-سلامت-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154798/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154806/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-و-امور-آبدارخانه-ها--'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154815/استعلام-لایروبی-کف-شکنی-و-بهسازی-سه-حلقه-چاه'>استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی سه حلقه چاه  / استعلام , استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی سه حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154825/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام , استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154835/استعلام-سه-دستگاه-آبسرد-کن'>استعلام سه دستگاه آبسرد کن / استعلام, استعلام سه دستگاه آبسرد کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154844/استعلام-باتری-قابل-شارژ-سیلد'>استعلام باتری قابل شارژ سیلد / استعلام , استعلام باتری قابل شارژ سیلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154853/استعلام-اقدامات-پدافند-غیر-عامل--'>استعلام اقدامات پدافند غیر عامل ... / استعلام , استعلام اقدامات پدافند غیر عامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154863/آگهی-مناقصه-ساخت-اسکلت-بتن'>آگهی مناقصه ساخت اسکلت بتن  / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه ساخت اسکلت بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154873/استعلام-درب-و-پنجره--'>استعلام درب و پنجره ... / استعلام , استعلام درب و پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154884/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام , استعلام  فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154893/استعلام-اجرای-عملیات-تعمیرات-در-اداره'>استعلام اجرای عملیات تعمیرات در اداره  / استعلام,استعلام اجرای عملیات تعمیرات در اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154903/استعلام-خدمات-مشاوره-مطالعه-و-طراحی--'>استعلام خدمات مشاوره، مطالعه و طراحی ... / استعلام, استعلام خدمات مشاوره، مطالعه و طراحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154147/مزایده-کت-و-دامن-کنزل--'>مزایده کت و دامن کنزل... / مزایده, مزایده کت و دامن کنزل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154166/مزایده-واگذاری-رستوران-کافی-شاپ-و-فود-کورت-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری رستوران، کافی شاپ و فود کورت (نوبت دوم) / مناقصه,مزایده واگذاری رستوران، کافی شاپ و فود کورت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154197/مزایده-5دستگاه-پولیش-سرامیک'>مزایده 5دستگاه پولیش سرامیک / مزایده ، مزایده 5دستگاه پولیش سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154225/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-85-81متر-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 85.81متر طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 85.81متر طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154245/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-49-باب-مغازه-غرفه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 49 باب مغازه غرفه - نوبت  دوم  / مزایده , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 49 باب مغازه غرفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154261/مزایده-فروش-انواع-تابلو-کابینت-شمش-مسی-و-آهن-آلات-قراضه--'>مزایده فروش انواع تابلو، کابینت، شمش مسی و آهن آلات قراضه... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع تابلو، کابینت، شمش مسی و آهن آلات قراضه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154283/مزایده-فروش-یک-عدد-خط-همراه'>مزایده فروش یک عدد خط همراه  / مزایده , مزایده فروش یک عدد خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154305/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-واحد-تجاری-34-98متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ واحد تجاری 34.98متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ واحد تجاری 34.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154328/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-مال-مشاعی'>مزایده ملک بخش سه تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154352/مزایده-کمد-سه-کشو-میز-چوبی-تخت-خواب-موکت-فانتزی-و--'>مزایده کمد سه کشو، میز چوبی، تخت خواب، موکت فانتزی و... / مزایده,مزایده کمد سه کشو، میز چوبی، تخت خواب، موکت فانتزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154372/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154403/مزایده-کاپشن-اسپرت-و--'>مزایده کاپشن اسپرت و ... / مزایده, مزایده کاپشن اسپرت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154426/فراخوان-مزایده-سرمایه-گذاری-ساخت-و-بهره-برداری-و-ارائه-خدمات-بخش-دیالیز'>فراخوان مزایده سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری و ارائه خدمات بخش دیالیز / فراخوان مزایده, فراخوان مزایده سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری و ارائه خدمات بخش دیالیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154444/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154469/مزایده-اجاره-مجموعه-ورزشی'>مزایده اجاره مجموعه ورزشی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154489/مزایده-مدیریت-امور-بهره-برداری-جایگاههای-عرضه-سوخت-CNG'>مزایده مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG  /  آگهی مزایده عمومی, مزایده مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154504/مزایده-واگذاری-اجاره-اماکن-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره اماکن تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری اجاره اماکن تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154524/مزایده-ساختمان-ویلایی-سه-طبقه-قدمت-34-سال'>مزایده ساختمان ویلایی سه طبقه قدمت 34 سال / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی سه طبقه قدمت 34 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154543/مزایده-چیلر-50-تن'>مزایده چیلر 50 تن  / مزایده ، مزایده چیلر 50 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154558/مزایده-ساماندهی-کنترل-و-نظارت-ورود-و-خروج-تاکسی-های-عمومی-داخل-ترمینال-نوبت-دوم'>مزایده  ساماندهی، کنترل و نظارت، ورود و خروج تاکسی های عمومی داخل ترمینال- نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساماندهی، کنترل و نظارت، ورود و خروج تاکسی های عمومی داخل ترمینال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154572/مزایده-فروش-محصول-هلو'>مزایده فروش محصول هلو / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول هلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154593/مزایده-ششدانگ-3-باب-آپارتمان'>مزایده ششدانگ 3 باب آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ 3 باب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154612/مزایده-فروش-انبار-زمین-به-مساحت-1920متر'>مزایده فروش انبار زمین به مساحت 1920متر / مزایده, مزایده فروش انبار زمین به مساحت 1920متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154635/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه  / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154648/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-ال-90'>مزایده یک دستگاه خودروی ال 90 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154678/مزایده-پلاک-ثبتی-1073-فرعی-بخش-دو-غرب-بابل'>مزایده پلاک ثبتی 1073 فرعی بخش دو غرب بابل / مزایده پلاک ثبتی 1073 فرعی بخش دو غرب بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154702/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-97-93متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 97.93متر  / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 97.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154717/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-استان-قزوین'>اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان قزوین  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154742/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154775/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام وی ام / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154824/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی  / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154871/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-139-29متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 139.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 139.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154926/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-6465-80متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 6465.80متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 6465.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154980/آگهی-مزایده-فروش-دام'>آگهی مزایده فروش دام / آگهی مزایده, آگهی مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155008/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155041/مزایده-تمامی-ششدانگ-دو-پلاک-ثبتی-مال-غیرمنقول-رهنی'>مزایده تمامی ششدانگ دو پلاک ثبتی مال غیرمنقول رهنی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ دو پلاک ثبتی مال غیرمنقول رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154911/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات شبکه کامپیوتری / استعلام,استعلام خرید تجهیزات شبکه کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154920/استعلام-کلریناتور-محلولی-مگنتی'>استعلام  کلریناتور محلولی مگنتی / استعلام,استعلام  کلریناتور محلولی مگنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154929/استعلام-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-راههای-روستایی'>استعلام  نظارت عالیه و کارگاهی راههای روستایی / استعلام,استعلام  نظارت عالیه و کارگاهی راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154939/استعلام-دوربین-مدار-بسته-ثابت'>استعلام  دوربین مدار بسته ثابت  / استعلام,استعلام  دوربین مدار بسته ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154948/استعلام-2689-تامین-سیستم-گرمایشی-و-گازکشی-مدارس'>استعلام  2689 تامین سیستم گرمایشی و گازکشی مدارس / استعلام, استعلام  2689 تامین سیستم گرمایشی و گازکشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154957/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه  اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154965/استعلام-مصالح-برای-امامزاده-قاسم'>استعلام مصالح برای امامزاده قاسم / استعلام , استعلام مصالح برای امامزاده قاسم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154975/استعلام-تخریب-کف-سرویس-بهداشتی-و-آبدارخانه-و--'>استعلام تخریب کف سرویس بهداشتی و آبدارخانه  و ... / استعلام, تخریب کف سرویس بهداشتی و آبدارخانه  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154986/استعلام-تجهیز-اتاق-سرور-اداره-کل'>استعلام تجهیز اتاق سرور اداره کل  / استعلام, استعلام تجهیز اتاق سرور اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154998/استعلام-تابلو-استارت-30-کیلووات'>استعلام تابلو استارت 30 کیلووات / استعلام,استعلام تابلو استارت 30 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155009/استعلام-احداث-شبکه-برق-و-پست-های-هوایی-مورد-نیاز-چاه-آب-شرب-روستای--'>استعلام  احداث شبکه برق و پست های هوایی مورد نیاز چاه آب شرب روستای ... / استعلام, احداث شبکه برق و پست های هوایی مورد نیاز چاه آب شرب روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155018/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155028/استعلام-تهیه-ساخت-و-نصب-کمد-دیواری-و-کتابخانه'>استعلام تهیه، ساخت و نصب کمد دیواری و کتابخانه  / استعلام, تهیه، ساخت و نصب کمد دیواری و کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155040/فراخوان-خدمات-ساختمانی-تعمیر-و-تکمیل-مجتمع-فرهنگی-هنری'> فراخوان خدمات ساختمانی تعمیر و تکمیل مجتمع فرهنگی هنری / مناقصه عمومی,  فراخوان خدمات ساختمانی تعمیر و تکمیل مجتمع فرهنگی هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155052/استعلام-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام اتصالات پلی اتیلن  / استعلام,استعلام اتصالات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155066/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155077/استعلام-عملیات-کفشکنی-چاه'>استعلام عملیات کفشکنی چاه  / استعلام,استعلام عملیات کفشکنی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155087/استعلام-جمن-مصنوعی-بهمراه-نصب'>استعلام جمن مصنوعی بهمراه نصب / استعلام , استعلام جمن مصنوعی بهمراه نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155101/استعلام-لایه-روبی-و-حفاری-قنات--'>استعلام لایه روبی و حفاری قنات ... / استعلام, استعلام لایه روبی و حفاری قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155111/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام,استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155124/استعلام-سیم-بکسل-استنلس'>استعلام سیم بکسل استنلس  / استعلام , استعلام سیم بکسل استنلس استیل 18 میلی متر راستگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155134/استعلام-مقنعه-جوشکاری-نخی'>استعلام مقنعه جوشکاری نخی / استعلام, استعلام مقنعه جوشکاری نخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155144/استعلام-تابلو-سافت-استارت'>استعلام تابلو سافت استارت  / استعلام,استعلام تابلو سافت استارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155153/استعلام-شیر-برقی'>استعلام شیر برقی  / استعلام, استعلام شیر برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155164/استعلام-خرید-فنس-و-پایه-و-عملیات-نصب--'>استعلام خرید فنس و پایه و عملیات نصب... / استعلام, استعلام خرید فنس و پایه و عملیات نصب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155174/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155183/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی--'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155194/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای آسفالت گرم طرح هادی روستای / استعلام, اجرای آسفالت گرم طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155203/استعلام-غلظنت-سنج-و-شمارنده-ذرات'>استعلام غلظنت سنج و شمارنده ذرات / استعلام, غلظنت سنج و شمارنده ذرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155212/مناقصه-فراخوان-محوطه-سازی-مدرسه'>مناقصه فراخوان محوطه سازی مدرسه  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان محوطه سازی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155221/استعلام-مرمت-ایوان-شمالی-مسجد-جامع'>استعلام مرمت ایوان شمالی مسجد جامع  / استعلام, مرمت ایوان شمالی مسجد جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155231/استعلام-های-دیزل--نرده-عدسی-قراضه'>استعلام های دیزل ، نرده، عدسی قراضه  / استعلام , استعلام های دیزل ، نرده، عدسی قراضه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155241/استعلام-سوئیج-دیتا--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام سوئیج دیتا , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام, سوئیج دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155249/استعلام-برق-رسانی--'>استعلام برق رسانی ... / استعلام, استعلام برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155257/استعلام-سنسور--'>استعلام سنسور ... / استعلام , استعلام سنسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155265/استعلام-دستگاه-فتوکپی-چاپگر-و-اسکنر'>استعلام دستگاه فتوکپی، چاپگر و اسکنر / استعلام,استعلام دستگاه فتوکپی، چاپگر و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155274/استعلام-اجرای-روشنایی-تقاطع-غیرهمسطح'>استعلام اجرای روشنایی تقاطع غیرهمسطح / استعلام, استعلام اجرای روشنایی تقاطع غیرهمسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155283/استعلام-مرمت-امامزاده--'>استعلام مرمت امامزاده... / استعلام, استعلام مرمت امامزاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155293/استعلام-سرویس-چیلر-خنک-کننده'>استعلام سرویس چیلر خنک کننده  / استعلام , استعلام سرویس چیلر خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155302/استعلام-تابلو-راهنمایی-انتظامی--'>استعلام تابلو راهنمایی انتظامی ... / استعلام, استعلام تابلو راهنمایی انتظامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155311/استعلام-خرید-کولر-دو-تیکه-دیواری-تراست-24-هزار-براساس-مشخصات-در-فایل-پیوستی'>استعلام خرید کولر دو تیکه دیواری تراست 24 هزار براساس مشخصات در فایل پیوستی / استعلام ,استعلام خرید کولر دو تیکه دیواری تراست 24 هزار براساس مشخصات در فایل پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154252/مزایده-ستون-فلزی-و-فریم-فلزی--'>مزایده ستون فلزی و فریم فلزی... / مزایده, مزایده ستون فلزی و فریم فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154270/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-55-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 55.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 55.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154296/مزایده-زمین-مساحت-53100متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 53100متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 53100متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154319/مزایده-سهام-شرکت'>مزایده سهام شرکت  / اگهی مزایده , مزایده سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154344/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-16000متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 16000متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 16000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154363/مزایده-لوله-دو-سر-بشن----مرحله-دوم'>مزایده لوله دو سر بشن ... - مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده لوله دو سر بشن ... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154386/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-7-11متر-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 7.11متر قطعه نه تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 7.11متر قطعه نه تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154415/مزایده-3-3-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-10-تهران'>مزایده 3.3 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 10 تهران  / مزایده,مزایده 3.3 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 10 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154434/مزایده-واگذاری-سالن-بدنسازی'>مزایده واگذاری سالن بدنسازی  / مزایده, مزایده واگذاری سالن بدنسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154455/مزایده-مشارکت-با-اپتومتریست-و-اجاره-محل-بوفه'>مزایده مشارکت با اپتومتریست و اجاره محل بوفه / مزایده , مزایده مشارکت با اپتومتریست و اجاره محل بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154476/تمدید-مزایده-ضایعات'>تمدید مزایده ضایعات  / تمدید مزایده عمومی,  تمدید مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154495/مزایده-زمین-کاربری-خانه-مساحت-458-57متر'>مزایده زمین کاربری خانه مساحت 458.57متر  / مزایده,مزایده زمین کاربری خانه مساحت 458.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154517/مزایده-فروش-بارهای-رسوبی'>مزایده فروش بارهای رسوبی / مزایده, مزایده فروش بارهای رسوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154535/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تویوتا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تویوتا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154551/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-رمانی'>مزایده یک دستگاه تراکتور رمانی / مزایده,مزایده یک دستگاه تراکتور رمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154565/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154585/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک'>مزایده فروش املاک مازاد بانک  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154599/مزایده-فروش-یکدستگاه-تراکتور-شش-سیلندر'>مزایده فروش یکدستگاه تراکتور شش سیلندر / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تراکتور شش سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154626/مزایده-تعداد-6-دستگاه-چیلر-کمپرسوری-رفت-و-برگشت---'>مزایده تعداد 6 دستگاه چیلر کمپرسوری رفت و برگشت .... / مزایده، مزایده تعداد 6 دستگاه چیلر کمپرسوری رفت و برگشت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154641/مزایده-فروش-50-000-کیلوگرم-انواع-سیم-مسی-اسقاط'>مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154664/تجدید-مزایده-فروش-اقلام-برقی-مازاد-بر-نیاز--'>تجدید مزایده فروش اقلام برقی مازاد بر نیاز ... / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اقلام برقی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154691/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-تیپ-141dlxi'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید تیپ 141dlxi  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید تیپ 141dlxi </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154711/اصلاحیه-مزایده-اجاره-سازه-های-تبلیغاتی'>اصلاحیه مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی  / اصلاحیه مزایده, اصلاحیه مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154731/مزایده-فروش-محصول-زردآلوی-باغ'>مزایده فروش محصول زردآلوی باغ / مزایده , مزایده فروش محصول زردآلوی باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154762/مزایده-اسکلت-و-سازه-های-آهنی-و--'>مزایده اسکلت و سازه های آهنی و ... / مزایده,مزایده اسکلت و سازه های آهنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154790/مزایده-فروش-ساختمان-رستوران-شهروند-عرصه201متر'>مزایده فروش ساختمان رستوران شهروند عرصه201متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان رستوران شهروند عرصه201متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154849/مزایده-واگذاری-مرکز-ضمن-خدمت'>مزایده واگذاری مرکز ضمن خدمت / مزایده, مزایده واگذاری مرکز ضمن خدمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154891/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-598متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 598متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 598متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154954/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-و-یک-واحد-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری مسکونی و یک واحد آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری مسکونی و یک واحد آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154992/آگهی-حراج-اجاره-اعیان-یک-باب-مغازه'>آگهی حراج اجاره اعیان یک باب مغازه / آگهی حراج اجاره اعیان یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155031/مزایده-زمینی-به-مساحت-285-35متر'>مزایده زمینی به مساحت 285.35متر / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 285.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155054/مزایده-تمامی-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-329-15متر'>مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مساحت 329.15متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مساحت 329.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155073/مزایده-اموال-منقول-سنگ-مرمریت'>مزایده اموال منقول سنگ مرمریت  / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول سنگ مرمریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155100/مزایده-پلاکات-ثبتی-1479-و-1480-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاکات ثبتی 1479 و 1480 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاکات ثبتی 1479 و 1480 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155127/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-1000متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 1000متر نوبت اول  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 1000متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155168/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-95-24متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 95.24متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 95.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155225/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-220-94متر'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 220.94متر / مزایده ,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 220.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154483/مناقصه-عمومی-خرید-کیت-لوازم-نوسازی-انشعاب-آب-به-همراه-کنتور'>مناقصه عمومی خرید کیت لوازم نوسازی انشعاب آب به همراه کنتور / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید کیت لوازم نوسازی انشعاب آب به همراه کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154500/فراخوان-ساخت-سه-دستگاه-مبدل'>فراخوان ساخت سه دستگاه مبدل / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان ساخت سه دستگاه مبدل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154512/استعلام-اجرای-نصب-درب-و-پنجره-یوپی-وی-سی-و-شیشه-دو-جداره'>استعلام اجرای نصب درب و پنجره یوپی وی سی و شیشه دو جداره  / استعلام ,استعلام اجرای نصب درب و پنجره یوپی وی سی و شیشه دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154526/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-بوکان--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور بوکان... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154541/فراخوان-مناقصه-خرید-انواع-کنتور-تک-فاز-دیجیتالی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید انواع کنتور تک فاز دیجیتالی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید انواع کنتور تک فاز دیجیتالی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154557/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ـ-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز ـ مرحله دوم / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154574/استعلام-تیر-آهن-بال-نیم-پهن'>استعلام تیر آهن بال نیم پهن  / استعلام ,استعلام تیر آهن بال نیم پهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154586/مناقصه-خرید-11-دستگاه-ترانسفورماتور-و--'>مناقصه خرید 11 دستگاه ترانسفورماتور و ... / مناقصه خرید 11 دستگاه ترانسفورماتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154602/مناقصه-برون-سپاری-فعالیت-های-زراعی-باغی-آبزی-پروری-و-حفاظتی'>مناقصه برون سپاری فعالیت های زراعی، باغی، آبزی پروری و حفاظتی / مناقصه, مناقصه برون سپاری فعالیت های زراعی، باغی، آبزی پروری و حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154614/فراخوان-​انجام-امور-خدماتی-(نوبت-دوم)'>فراخوان ​انجام امور خدماتی (نوبت دوم) / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان ​انجام امور خدماتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154625/استعلام-تلفن'>استعلام تلفن  / استعلام , استعلام تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154643/استعلام-لوازم-برق--'>استعلام لوازم برق ... / استعلام , استعلام لوازم برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154657/استعلام-انجام-عملیات-حفاظت-فیزیکی-ساختمان--'>استعلام انجام عملیات حفاظت فیزیکی ساختمان ... / استعلام , استعلام انجام عملیات حفاظت فیزیکی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154666/مناقصه-واگذاری-واحدهای-رادیولوژی-سونوگرافی--97-3-7'>مناقصه واگذاری واحدهای رادیولوژی، سونوگرافی...97.3.7 / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری واحدهای رادیولوژی، سونوگرافی...97.3.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154677/مناقصه-امور-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154689/استعلام-واگذاری-تعداد-135-پرونده-قابل-باز-توان-و-129-پرونده-غیر-قابل-بازتوان-افراد--'>استعلام واگذاری تعداد 135 پرونده قابل باز توان و 129 پرونده غیر قابل بازتوان افراد.... / استعلام ,استعلام واگذاری تعداد 135 پرونده قابل باز توان و 129 پرونده غیر قابل بازتوان افراد....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154700/مناقصه-تجدید-امور-خدماتی-نظافت-و-رانندگی-و--'>مناقصه تجدید  امور خدماتی نظافت و رانندگی و ... / مناقصه , مناقصه تجدید  امور خدماتی نظافت و رانندگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154718/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154727/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-برای-سه-مجموعه-تفریحی--ورزشی'>مناقصه جذب سرمایه گذار برای سه مجموعه تفریحی - ورزشی / مناقصه ، مناقصه  جذب سرمایه گذار برای سه مجموعه تفریحی - ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154740/استعلام-لباس-کار'>استعلام لباس کار  / استعلام, استعلام لباس کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154752/تجدید-فراخوان-اجرای-عملیات-عمرانی'>تجدید فراخوان اجرای عملیات عمرانی /  تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان اجرای عملیات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154761/فراخوان-جهت-راه-اندازی-و-توسعه-برخی-از-واحدهای-درمانی'>فراخوان جهت راه اندازی و توسعه برخی از واحدهای درمانی / فراخوان جهت راه اندازی و توسعه برخی از واحدهای درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154772/استعلام-خرید-میوه-3-روزه'>استعلام خرید میوه 3 روزه  / استعلام, خرید میوه 3 روزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154784/استعلام-تامین-آب-کشاورزی'>استعلام تامین آب کشاورزی / استعلام,استعلام تامین آب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154795/استعلام-خرید-217-عدد-سطل-زباله--'>استعلام خرید 217 عدد سطل زباله ... / استعلام, استعلام خرید 217 عدد سطل زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154803/استعلام-جدولگذاری-معابر-شهری---'>استعلام جدولگذاری معابر شهری  ... / استعلام, جدولگذاری معابر شهری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154812/استعلام-لوازم-لوله-کشی-گاز'>استعلام  لوازم لوله کشی گاز  / استعلام, لوازم لوله کشی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154821/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154830/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس.... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154840/استعلام-مرمت-اندود-گچ-فضاهای-داخلی-عمارت'>استعلام مرمت اندود گچ فضاهای داخلی عمارت / استعلام , استعلام مرمت اندود گچ فضاهای داخلی عمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154850/استعلام-تهیه-و-پخش-آسفالت'>استعلام تهیه و پخش آسفالت  / استعلام,استعلام تهیه و پخش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154859/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام , استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154869/استعلام-واگذاری-پرونده-فایل-بازتوان-و-غیرقابل-بازتوان-افراد-و-خانواده-های-نیازمند'>استعلام واگذاری پرونده فایل بازتوان و  غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند / استعلام, واگذاری پرونده فایل بازتوان و  غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154881/استعلام-دستگاه-ثبات-داده‌-ها'>استعلام دستگاه ثبات داده‌ ها / استعلام,استعلام دستگاه ثبات داده‌ ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154889/استعلام-طرح-مطالعه-مرمت-و-احیا-قنات-جهانی-ابراهیم-آباد'>استعلام طرح مطالعه، مرمت و احیا قنات جهانی ابراهیم آباد  / استعلام, طرح مطالعه، مرمت و احیا قنات جهانی ابراهیم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155062/مزایده-یک-باب-ملک--'>مزایده یک باب ملک... / اگهی مزایده , مزایده یک باب ملک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155090/مزایده-فروش-یکدستگاه-خردکن-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مزایده فروش یکدستگاه خردکن نوبت دوم چاپ اول  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه خردکن نوبت دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155116/مزایده-یکباب-خانه-باغ-مساحت-780متر'>مزایده یکباب خانه باغ مساحت 780متر / مزایده,مزایده یکباب خانه باغ مساحت 780متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155151/مزایده-ششدانگ-خانه-پلاک-شماره-18-فرعی'>مزایده ششدانگ خانه پلاک شماره 18 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه پلاک شماره 18 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155192/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-199-10متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 199.10متر / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مساحت 199.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155271/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-669-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 669.30متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 669.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155347/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-129متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 129متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 129متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155426/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-319-متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 319 متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 319 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155497/مزایده-فروش-0-716-حبه-مشاع-از-هفتاد-و-دو-حبه-ششدانگ-ملک'>مزایده فروش 0/716 حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ ملک / مزایده,مزایده فروش 0/716 حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155543/مزایده-اجاره-زمینی-در-بوستان-آرامش'>مزایده اجاره زمینی در بوستان آرامش  / مزایده اجاره زمینی در بوستان آرامش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155640/استعلام-آبرسانی--'>استعلام آبرسانی ... / استعلام , استعلام آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155648/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>استعلام اجاره یک دستگاه خودروی سواری / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155657/استعلام-تعمیرات-فضاهای-ورزشی'>استعلام تعمیرات فضاهای ورزشی / استعلام, تعمیرات فضاهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155666/استعلام-کود-کمپوست-آلی-غنی-شده-کیسه-30-کیلویی'>استعلام کود کمپوست آلی غنی شده کیسه 30 کیلویی / استعلام,استعلام کود کمپوست آلی غنی شده کیسه 30 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155674/استعلام-پیوست'>استعلام پیوست  / استعلام, پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155682/استعلام-مانیتور-کنفرانس-شایگان'>استعلام مانیتور کنفرانس شایگان  / استعلام, استعلام  مانیتور کنفرانس شایگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155692/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام,استعلام الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155699/مزایده-واگذاری-محلی-جهت-راه-اندازی-ماشین-شارژی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محلی جهت راه اندازی ماشین شارژی - نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری محلی جهت راه اندازی ماشین شارژی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155701/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی  / استعلام ,استعلام سایر حمل و نقل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155710/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک  / استعلام, استعلام پیاز درشت درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155719/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-شبکه-بهداشت-و-درمان'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان / مناقصه، مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155727/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-بوستان--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155736/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155744/استعلام-I-P-CONVERTER--FISHER'>استعلام I/P CONVERTER , FISHER / استعلام , استعلام I/P CONVERTER , FISHER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155753/استعلام-یخچال-و---'>استعلام یخچال و .... / استعلام, استعلام یخچال و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155762/استعلام-لوازم-اداری-کلیه-وسایل-اداری'>استعلام  لوازم اداری کلیه وسایل اداری / استعلام, استعلام  لوازم اداری کلیه وسایل اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155770/لغو-مناقصه-تامین-پهنای-باند-اینترنت-اختصاصی'>لغو مناقصه  تامین پهنای باند اینترنت اختصاصی  / لغو مناقصه, لغو مناقصه  تامین پهنای باند اینترنت اختصاصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155780/استعلام-دستگاه-پرتاب-کننده-بشقاب-اهداف-پروازی(تراب)'>استعلام دستگاه پرتاب کننده بشقاب اهداف پروازی(تراب) / استعلام, دستگاه پرتاب کننده بشقاب اهداف پروازی(تراب)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155788/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155796/استعلام-نصب-داربست'>استعلام نصب داربست  / استعلام, نصب داربست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155805/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور / استعلام, خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155813/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار--'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار ... / استعلام , استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154164/مزایده-فروش-تعدادی-گاو--گوساله-و--'>مزایده فروش تعدادی گاو ، گوساله و ... / آگهی مزایده، مزایده فروش تعدادی گاو ، گوساله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154196/مزایده-عرصه-تعرفه-شده-مساحت-2000متر-نوبت-اول'>مزایده عرصه تعرفه شده مساحت 2000متر نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه تعرفه شده مساحت 2000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154223/مزایده-پرینتر-سامسونگ--کامپیوتر--'>مزایده پرینتر سامسونگ - کامپیوتر ... / مزایده, مزایده پرینتر سامسونگ - کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154243/مزایده-واگذاری-سالن-شهدای-گلشهر'>مزایده واگذاری سالن شهدای گلشهر  / مزایده واگذاری سالن شهدای گلشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154259/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-البرز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان البرز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان البرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154276/مزایده-مانتو-زنانه'>مزایده مانتو زنانه  / مزایده, مزایده  مانتو زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154303/مزایده-اتومبیل-سواری-پژو-206'>مزایده اتومبیل سواری پژو 206  /  مزایده , مزایده اتومبیل سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154326/مزایده-اتومبیل-سواری-هیوندای-تیب-سوناتا'>مزایده اتومبیل سواری هیوندای تیب سوناتا /  مزایده , مزایده اتومبیل سواری هیوندای تیب سوناتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154351/مزایده-یک-خط-تولید-نایلون---'>مزایده یک خط تولید نایلون .... / مزایده , مزایده یک خط تولید نایلون ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154370/مزایده-فرش-ماشینی-9-متری-و--'>مزایده فرش ماشینی 9 متری  و... / مزایده,مزایده فرش ماشینی 9 متری  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154400/مزایده-منزل-مسکونی-قولنامه-ای-170-متر'>مزایده منزل مسکونی قولنامه ای 170 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قولنامه ای 170 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154425/مزایده-قاب-پروانه--فایل--میزعسلی'>مزایده قاب پروانه ، فایل ، میزعسلی / مزایده,مزایده قاب پروانه ، فایل ، میزعسلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154443/مزایده-یکدستگاه-پژو-پارس-ـ-یکدستگاه-سمند-سورن'>مزایده یکدستگاه پژو پارس ـ یکدستگاه سمند سورن / مزایده , مزایده یکدستگاه پژو پارس ـ یکدستگاه سمند سورن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154467/مزایده-پلاک-ثبتی-91-فرعی-مساحت-10400متر'>مزایده پلاک ثبتی 91 فرعی مساحت 10400متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 91 فرعی مساحت 10400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154488/مزایده-دو-باب-انباری-با-بافت-آجر-مساحت-89-25متر'>مزایده دو باب انباری با بافت آجر مساحت 89.25متر / مزایده,مزایده دو باب انباری با بافت آجر مساحت 89.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154501/مزایده-یک-دستگاه-یخچال--یک-دستگاه-تلفن-قدیمی'>مزایده یک دستگاه یخچال ، یک دستگاه تلفن قدیمی / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال ، یک دستگاه تلفن قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154521/مزایده-اجاره-ملک'>مزایده اجاره ملک  /  مزایده , مزایده اجاره ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154540/مزایده-ششدانگ-سند-مالکیت-اصلی-53-75متر-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ سند مالکیت اصلی 53.75متر غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ سند مالکیت اصلی 53.75متر غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154556/مزایده-ماشین-آلات-تجهیزات-و-قطعات'>مزایده ماشین آلات، تجهیزات و قطعات / مزایده ، مزایده ماشین آلات، تجهیزات و قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154570/مزایده-تسمه-نقاله-لاستیکی--'>مزایده تسمه نقاله لاستیکی... / مزایده, مزایده تسمه نقاله لاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154590/مزایده-فروش-بخاری-گازی--جاور-برقی'>مزایده فروش بخاری گازی ، جاور برقی / آگهی مزایده , مزایده فروش بخاری گازی ، جاور برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154610/مزایده-جرثقیل'>مزایده جرثقیل  / اگهی مزایده , مزایده جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154632/مزایده-واگذاری-تعداد-80-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده واگذاری تعداد 80 فقره از املاک مازاد  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 80 فقره از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154647/مزایده-کیف-و-کفش-و--'>مزایده کیف و کفش و... / مزایده , مزایده کیف و کفش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154672/مزایده-انواع-آهن-آلات-و-ضایعات-فلزی-و-غیرفلزی-ضایعات-استیل-و--نوبت-دوم'>مزایده انواع آهن آلات و ضایعات فلزی و غیرفلزی، ضایعات استیل و... نوبت دوم  / اگهی مزایده ,مزایده انواع آهن آلات و ضایعات فلزی و غیرفلزی، ضایعات استیل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154701/مزایده-لوازم-و-وسایل-اسقاطی-و-بلااستفاده'>مزایده لوازم و وسایل اسقاطی و بلااستفاده / مزایده, مزایده لوازم و وسایل اسقاطی و بلااستفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154716/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرس-روکش'>مزایده فروش یکدستگاه پرس روکش / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پرس روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154741/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-مساحت-15380متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 15380متر / مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 15380متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154773/مزایده-آپارتمان-مساحت-41-78متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 41.78متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 41.78متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154817/مزایده-فروش-خودروی-توقیفی'>مزایده فروش خودروی توقیفی  / مزایده , مزایده فروش خودروی توقیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154864/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-182-50متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 182.50متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 182.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154917/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نه-فرعی-بخش-چهار-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نه فرعی بخش چهار یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نه فرعی بخش چهار یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154976/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-194-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 194 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 194 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155006/مزایده-پلاک-ثبتی-1905-فرعی-بخش-هشت'>مزایده پلاک ثبتی 1905 فرعی بخش هشت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1905 فرعی بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155039/مزایده-اجاره-زمین-چمن-مصنوعی-فوتبال-ـ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی فوتبال  ـ نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری, مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی فوتبال  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155061/مزایده-دستگاه-دوخت'>مزایده دستگاه دوخت  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه دوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155088/مزایده-بخشی-از-تجهیزات-و-متعلقات-پست-برق-(نوبت-سوم)'>مزایده  بخشی از تجهیزات و متعلقات پست برق (نوبت سوم) / آگهی مزایده , مزایده  بخشی از تجهیزات و متعلقات پست برق (نوبت سوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155112/مزایده-اجاره-فضای-یک-باب-غرفه-اغذیه-فروشی'>مزایده اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی  / مزایده, مزایده اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155296/مزایده-یک-ساعت'>مزایده یک ساعت  / مزایده, مزایده یک ساعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155404/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-زمین-غیر-محصور'>مزایده ششدانگ سه قطعه زمین غیر محصور / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین غیر محصور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155475/مزایده-آپارتمان-سه-طبقه-اعیان-590متر'>مزایده آپارتمان سه طبقه اعیان 590متر  / مزایده,مزایده آپارتمان سه طبقه اعیان 590متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155520/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-170-متر-نوبت-دوم'>مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 170 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 170 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155644/استعلام-خرید-و-نصب-اقلام-ترافیکی-و-ایمنی-سازی'>استعلام خرید و نصب اقلام ترافیکی و ایمنی سازی  / استعلام , استعلام خرید و نصب اقلام ترافیکی و ایمنی سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155652/استعلام-کیسینگ-(پوسته-)وکیوم'>استعلام کیسینگ (پوسته )وکیوم  / استعلام , استعلام کیسینگ (پوسته )وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155655/مزایده-محوطه-پنج-شنبه-بازار--'>مزایده محوطه پنج شنبه بازار ...  / مزایده محوطه پنج شنبه بازار ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155662/استعلام-شیر-آلات'>استعلام شیر آلات / استعلام, استعلام شیر آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155670/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی--'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی ... / استعلام, استعلام تعمیرات اماکن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155678/استعلام-تعمیرات-فضاهای-ورزشی'>استعلام تعمیرات فضاهای ورزشی / استعلام, تعمیرات فضاهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155688/مناقصه-خرید-و-نصب-دو-عدد-آسانسور'>مناقصه خرید و نصب دو عدد آسانسور  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب دو عدد آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155696/استعلام-عملیات-آبخیزداری-احداث-دیوار-ساحلی'>استعلام  عملیات آبخیزداری احداث دیوار ساحلی  / استعلام,  عملیات آبخیزداری احداث دیوار ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155706/​استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-آموزش--'>​استعلام فعالیت های پشتیبانی آموزش... / استعلام, ​استعلام فعالیت های پشتیبانی آموزش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155714/استعلام-برد-قطع--'>استعلام برد قطع ... / استعلام , استعلام برد قطع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155723/استعلام-لایروبی-کف-شکنی-و-بهسازی-چاه--'>استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی چاه ... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155732/استعلام-لایروبی-کف-شکنی-و-بهسازی-دو-حلقه-چاه'>استعلام  لایروبی، کف شکنی و بهسازی دو حلقه چاه  / استعلام, لایروبی، کف شکنی و بهسازی دو حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155740/استعلام-قیمت-پروژه-احداث-آشیانه-آتش-نشانی'>استعلام قیمت پروژه احداث آشیانه آتش نشانی / استعلام, قیمت پروژه احداث آشیانه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155745/مزایده-فروش-محلول-SSR400'>مزایده فروش محلول  SSR400 / مزایده فروش محلول  SSR400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155749/استعلام-کابل-افشان--'>استعلام کابل افشان... / استعلام, استعلام کابل افشان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155757/استعلام-خرید-بریکر-400-آمپر'>استعلام خرید بریکر 400 آمپر  / استعلام ,استعلام خرید بریکر 400 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155766/استعلام-بذر--'>استعلام بذر ... / استعلام , استعلام بذر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155774/استعلام-مرمت-کاروانسرای'>استعلام مرمت کاروانسرای  / استعلام, مرمت کاروانسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155784/استعلام-اصلاح-رمپهای-ورود-و-خروج-فرودگاه'>استعلام اصلاح رمپهای ورود و خروج فرودگاه / استعلام, اصلاح رمپهای ورود و خروج فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155792/استعلام-سبیل-کش-مکانیکی-اتومیتیک-کامل'>استعلام  سبیل کش مکانیکی اتومیتیک کامل  / استعلام, سبیل کش مکانیکی اتومیتیک کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155801/استعلام-ماسک-یک-بار-مصرف-سه-لایه-پزشکی-سفید-رنگ---'>استعلام ماسک یک بار مصرف سه لایه پزشکی سفید رنگ .... / استعلام, ماسک یک بار مصرف سه لایه پزشکی سفید رنگ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155809/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام ویدئو پروژکتور ... / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155817/استعلام-خرید-شیر-آتش-نشانی--'>استعلام خرید شیر آتش نشانی ... / استعلام, استعلام خرید شیر آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154898/استعلام-کانال-کشی-آبرسانی-و-گازکشی'>استعلام کانال کشی آبرسانی و گازکشی  / استعلام, کانال کشی آبرسانی و گازکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154908/استعلام-تجهیز-دکوراسیون-سالن'>استعلام تجهیز دکوراسیون سالن  / استعلام , استعلام تجهیز دکوراسیون سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154916/استعلام-انتخاب-مشاور-خدمات-ایمنی'>استعلام انتخاب مشاور خدمات ایمنی  / استعلام, استعلام انتخاب مشاور خدمات ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154925/استعلام-مقوا-کارتی--'>استعلام مقوا کارتی ... / استعلام , استعلام مقوا کارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154935/استعلام-عایق-ایزوگام'>استعلام عایق ایزوگام / استعلام, استعلام عایق ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154944/استعلام-ژنراتور---'>استعلام ژنراتور  ... / استعلام , استعلام ژنراتور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154953/استعلام-تکمیل-احداث-جاده-دسترسی-بین-مزارع'>استعلام تکمیل احداث جاده دسترسی بین مزارع / استعلام, استعلام تکمیل احداث جاده دسترسی بین مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154962/استعلام-خرید-و-انجام-پروژه-دوربین-مداربسته'>استعلام  خرید و انجام پروژه دوربین مداربسته / استعلام,  خرید و انجام پروژه دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154971/مناقصه-عملیات-کشت-و-آبیاری-نهال--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات کشت و آبیاری نهال - نوبت  دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات کشت و آبیاری نهال - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154982/مناقصه-خدمات-امداد-و-نجات--اورژانس-تجدید'>مناقصه خدمات امداد و نجات - اورژانس- تجدید  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خدمات امداد و نجات - اورژانس- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154994/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155004/فراخوان-مناقصه-تکمیل-مابقی-طرح-برقرسانی-به-منطقه-گردشگری-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان مناقصه تکمیل مابقی طرح برقرسانی به منطقه گردشگری, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تکمیل مابقی طرح برقرسانی به منطقه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155015/مناقصه-عمومی-واگذاری-خدمات-قرائت-و-توزیع-صورت-حساب-و--'>مناقصه عمومی  واگذاری خدمات قرائت و توزیع صورت حساب و ... / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی  واگذاری خدمات قرائت و توزیع صورت حساب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155024/استعلام-خرید-وسایل-کارگاه-مکانیک-خودرو'>استعلام خرید وسایل کارگاه مکانیک خودرو / استعلام, استعلام خرید وسایل کارگاه مکانیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155034/استعلام-احداث-پایشگاه--'>استعلام احداث پایشگاه... / استعلام, استعلام احداث پایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155048/استعلام-خریدکولر-گازی-اسپیلت-12000-کین-الکتریک'>استعلام خریدکولر گازی اسپیلت 12000 کین الکتریک / استعلام , خرید استعلام کولر گازی اسپیلت 12000 کین الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155060/استعلام-اتصالات-آهنی'>استعلام اتصالات آهنی / استعلام, اتصالات آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155074/تجدید-فراخوان-مناقصه-حصارکشی-و-محوطه-سازی-مخزن-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه حصارکشی و محوطه سازی مخزن نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه حصارکشی و محوطه سازی مخزن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155082/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام, استعلام کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155094/فراخوان-خرید-5-عدد-ولو-12-اینچ-ESD--تجدید'>فراخوان  خرید 5 عدد ولو 12 اینچ ESD - تجدید  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید 5 عدد ولو 12 اینچ ESD - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155107/استعلام-ساخت-پاسگاه-محیط-بانی'>استعلام  ساخت پاسگاه محیط بانی / استعلام, ساخت پاسگاه محیط بانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155120/استعلام-کلر--'>استعلام کلر ... / استعلام , استعلام کلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155130/مناقصه-خرید-تجهیزات-هوشمند-سازی-(کامپیوتر-کامل)'>مناقصه خرید تجهیزات هوشمند سازی (کامپیوتر کامل)  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات هوشمند سازی (کامپیوتر کامل) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155140/استعلام-انواع-اتصالات-پلی-اتیلن-جوشی'>استعلام  انواع اتصالات پلی اتیلن جوشی / استعلام, انواع اتصالات پلی اتیلن جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155149/مناقصه-تکمیل-ساختمان-های-سرایداری-مجموعه-های-ورزشی'>مناقصه تکمیل ساختمان های سرایداری مجموعه های ورزشی / مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان های سرایداری مجموعه های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155159/استعلام-خرید-بازوی-70-سانتی-متری'>استعلام خرید بازوی 70 سانتی متری / استعلام , استعلام خرید بازوی 70 سانتی متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155171/استعلام-خرید-خدمات-و-اسکان-درهتل'>استعلام خرید خدمات و اسکان درهتل  / استعلام, خرید خدمات و اسکان درهتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155180/استعلام-تعمیر-تجهیز-و-نگهداری-ساختمان-یگان-حفاظت'>استعلام تعمیر تجهیز و نگهداری ساختمان یگان حفاظت / استعلام,استعلام تعمیر تجهیز و نگهداری ساختمان یگان حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155189/استعلام-لوله-مانسمان-گالوانیزه'>استعلام  لوله مانسمان گالوانیزه  / استعلام, لوله مانسمان گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155200/استعلام-پیراهن-لی-و--'>استعلام پیراهن لی و ...  / استعلام , استعلام پیراهن لی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155208/استعلام-خرید-اقلام-امدادی'>استعلام خرید اقلام امدادی / استعلام, استعلام خرید اقلام امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155217/استعلام-ملزومات-اطفا-حریق'>استعلام ملزومات اطفا حریق  / استعلام, استعلام ملزومات اطفا حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155227/استعلام-کارتریج-چاپگر-مشکی'>استعلام کارتریج چاپگر مشکی / استعلام, استعلام کارتریج چاپگر مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155236/استعلام-یک-دستگاه-تلفن-سانترال-مرکزی--'>استعلام یک دستگاه تلفن سانترال مرکزی... / استعلام, استعلام یک دستگاه تلفن سانترال مرکزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155246/استعلام-بهسازی-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز--'>استعلام بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز ... / استعلام, استعلام بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155254/استعلام-لوازم-تاسیسات-و-برق-ساختمانی'>استعلام لوازم تاسیسات و برق ساختمانی / استعلام, استعلام لوازم تاسیسات و برق ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155262/استعلام-رایانه-همراه--'>استعلام رایانه همراه.... / استعلام, استعلام رایانه همراه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155270/استعلام-دستگاه-پرس-مواد-پودری-و--'>استعلام دستگاه پرس مواد پودری و ...  / استعلام , استعلام دستگاه پرس مواد پودری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155280/استعلام-چمن--'>استعلام چمن ... / استعلام , استعلام چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155289/استعلام-مرمت-بنای--'>استعلام  مرمت بنای ... / استعلام, مرمت بنای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155319/استعلام-ایزوگام-پشمه-شیشه'>استعلام ایزوگام پشمه شیشه  / استعلام, استعلام ایزوگام پشمه شیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155328/استعلام-خرید-کپسول-های-گاز-متان-دتکتر-تیوب-پیراهن-کار-و--'>استعلام خرید کپسول های گاز متان، دتکتر تیوب، پیراهن کار و... / استعلام , استعلام خرید کپسول های گاز متان، دتکتر تیوب، پیراهن کار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155336/استعلام-چای-سیاه'>استعلام چای سیاه / استعلام ، استعلام چای سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155345/استعلام-دیگ-آبگرمسه-پاس'>استعلام دیگ آبگرمسه پاس  / استعلام, استعلام دیگ آبگرمسه پاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155354/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-بازسازی-ساختمان-مرکزی'>مناقصه  عملیات تکمیل و بازسازی ساختمان مرکزی / مناقصه  عملیات تکمیل و بازسازی ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155363/استعلام-تجهیزات-و-شیشه-آلات-آزمایشگاهی--'>استعلام تجهیزات و شیشه آلات آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام تجهیزات و شیشه آلات آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155372/استعلام-سنگ-فرش-دو-لایه'>استعلام سنگ فرش دو لایه / استعلام , استعلام سنگ فرش دو لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155380/استعلام-میز-صندلی-کنفرانس'>استعلام میز، صندلی کنفرانس / استعلام, میز، صندلی کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155389/استعلام-بیمه-آتش-سوزی'>استعلام بیمه آتش سوزی / استعلام , استعلام بیمه آتش سوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155397/استعلام-گوشت'>استعلام گوشت  / استعلام, گوشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155406/استعلام-ساندویچ-پانل-سقفی'>استعلام ساندویچ پانل سقفی / استعلام , استعلام ساندویچ پانل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155415/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-تامین-جا'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به تامین جا / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مربوط به تامین جا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155425/استعلام-دیوارپوش'>استعلام دیوارپوش / استعلام, استعلام دیوارپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155434/تجدید-مناقصه-خرید-10-000-عدد-رگولاتور-10-متر-مکعبی'>تجدید مناقصه خرید 10.000 عدد رگولاتور 10 متر مکعبی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید 10.000 عدد رگولاتور 10 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155444/استعلام-طرح-آمارگیری-از-قیمت-تولید-کننده-محصولات'>استعلام طرح آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات / استعلام, استعلام طرح آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155453/استعلام-آرد'>استعلام آرد / استعلام, استعلام آرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155461/استعلام-خرید-آجر-فشاری--'>استعلام خرید آجر فشاری... / استعلام, استعلام خرید آجر فشاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155469/استعلام-برگزاری-115-دوره-آموزشی'>استعلام  برگزاری 115 دوره آموزشی / استعلام, استعلام  برگزاری 115 دوره آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155478/استعلام-فیوزها-و-اتصالات-برقی'>استعلام فیوزها و اتصالات برقی / استعلام, استعلام فیوزها و اتصالات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155487/استعلام-قیر-پاشی-و-تهیه-آسفالت'>استعلام قیر پاشی و تهیه آسفالت  / استعلام , استعلام قیر پاشی و تهیه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155498/استعلام-گایدوایر-آنژیوپلاستی-ATW--'>استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی ATW... / استعلام, استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی ATW...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155507/استعلام-خرید-مقره--'>استعلام خرید مقره ... / استعلام, استعلام خرید مقره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155517/استعلام-دوربین-دیجیتال-سونی'>استعلام دوربین دیجیتال سونی  / استعلام , استعلام دوربین دیجیتال سونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155528/استعلام-پروژه-بهسازی-و-تعمیر-پایگاه-های-تغذیه-سالم'>استعلام پروژه بهسازی و تعمیر پایگاه های تغذیه سالم / استعلام , استعلام پروژه بهسازی و تعمیر پایگاه های تغذیه سالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155537/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-موزه--'>استعلام تعمیر و تجهیز موزه... / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز موزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155547/مناقصه-وانت-پیکاب--نوبت-دوم'>مناقصه وانت پیکاب - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه وانت پیکاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155556/استعلام-تعمیر-و-سرویس-پمپ-دنده-ای'>استعلام تعمیر و سرویس پمپ دنده ای / استعلام ، استعلام تعمیر و سرویس پمپ دنده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155564/استعلام-دستگاه-بدنسازی'>استعلام دستگاه بدنسازی / استعلام, دستگاه بدنسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155572/استعلام-پهباد-حرفه-ای'>استعلام پهباد حرفه ای  / استعلام,استعلام پهباد حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155580/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-2-دستگاه-چیلر'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 2 دستگاه چیلر / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 2 دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155589/فراخوان-مناقصه-قرائت-و-کنتورخوانی-و-وصول-مطالبات'>فراخوان مناقصه قرائت و کنتورخوانی و وصول مطالبات  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه قرائت و کنتورخوانی و وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155597/استعلام-کانکس--'>استعلام کانکس ... / استعلام, استعلام کانکس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155605/مناقصه-مطالعات-مرحله-دوم-زهکشی-اراضی-اولویت-دار'>مناقصه مطالعات مرحله دوم زهکشی اراضی اولویت دار  / اگهی مناقصه , مناقصه مطالعات مرحله دوم زهکشی اراضی اولویت دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155613/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-شهر-یاسوج'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب شهر یاسوج / استعلام, اصلاح و توسعه شبکه آب شهر یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155621/فراخوان-مناقصه-امور-تولید-نفت-و-گاز-عملیات-تولید-و-نگهداری-و-تعمیرات--'>فراخوان مناقصه امور تولید نفت و گاز عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات ... / فراخوان مناقصه امور تولید نفت و گاز عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155630/استعلام-نرده-پشت-بام'>استعلام نرده پشت بام  / استعلام , نرده پشت بام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154022/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-مساحت-283-40متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه مساحت 283.40متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه مساحت 283.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154038/مزایده-ملک-معروف-به-زمین-کیوی-مساحت-6400متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک معروف به زمین کیوی مساحت 6400متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک معروف به زمین کیوی مساحت 6400متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154057/مزایده-کارخانه-آسفالت-و-ماسه-شویی--نوبت-دوم'>مزایده کارخانه آسفالت و ماسه شویی - نوبت دوم / مزایده ، مزایده کارخانه آسفالت و ماسه شویی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154070/مزایده-ششدانگ-پلاک-قطعه-اول-تفکیکی-قدمت-25-سال'>مزایده ششدانگ پلاک قطعه اول تفکیکی قدمت 25 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک قطعه اول تفکیکی قدمت 25 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154087/مزایده-پیراهن-زنانه-بلوز-شلوار-سرهمی'>مزایده پیراهن زنانه،بلوز شلوار سرهمی / مزایده,مزایده پیراهن زنانه،بلوز شلوار سرهمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155141/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-26-25متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 26.25متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 26.25متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155190/آگهی-مزایده-1-دستگاه-خودرو-زانتیا'>آگهی مزایده 1 دستگاه خودرو زانتیا / آگهی مزایده , آگهی مزایده 1 دستگاه خودرو زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155240/مزایده-زمین-مساحت-72-متر'>مزایده زمین مساحت 72 متر  / مزایده ,مزایده زمین مساحت 72 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155339/مزایده-ششدانگ-پلاک-یک-هزار-و-یکصد-و-هشتاد-و-چهار-فرعی-قدمت-ده-سال'>مزایده ششدانگ پلاک یک هزار و یکصد و هشتاد و چهار فرعی قدمت ده سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک هزار و یکصد و هشتاد و چهار فرعی قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155423/مزایده-ماشین-آلات-و-تجهیزات-و-ساختمان-کارخانه'>مزایده ماشین آلات و تجهیزات و ساختمان کارخانه  / مزایده , مزایده ماشین آلات و تجهیزات و ساختمان کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155494/تجدید-مزایده-203-قلم-کالای-مازاد-موجودی--'>تجدید مزایده 203 قلم کالای مازاد موجودی ... / آگهی مزایده, تجدید مزایده 203 قلم کالای مازاد موجودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155533/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-دو-خوابه-مساحت-132-79متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی دو خوابه مساحت 132.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی دو خوابه مساحت 132.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155639/استعلام-اجرای-کاشی-کاری-گنبد'>استعلام اجرای کاشی کاری گنبد  / استعلام, استعلام اجرای کاشی کاری گنبد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155647/استعلام-خرید-250-دستگاه-چراغ-50-وات-سدیمی-پر-بازده'>استعلام خرید 250 دستگاه چراغ 50 وات سدیمی پر بازده / استعلام, خرید 250 دستگاه چراغ 50 وات سدیمی پر بازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155656/استعلام-پمپ-دنده-ای-و-پره-ای'>استعلام  پمپ دنده ای و پره ای  / استعلام ، استعلام  پمپ دنده ای و پره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155665/استعلام-پرینتر-hp2035'>استعلام پرینتر hp2035 / استعلام , استعلام پرینتر hp2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155673/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155681/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت--'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت... / استعلام, استعلام دارو، پزشکی و سلامت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155685/مزایده-تعدادی-تجهیزات-رایانه‌ای-مستهلک'>مزایده تعدادی تجهیزات رایانه‌ای مستهلک / مزایده ، مزایده تعدادی تجهیزات رایانه‌ای مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155691/استعلام-گوجه-درجه-یک'>استعلام گوجه درجه یک / استعلام , استعلام گوجه درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155700/استعلام-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی--'>استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی... / استعلام, استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155709/استعلام-اقلام-پزشکی'>استعلام اقلام پزشکی / استعلام, اقلام پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155718/استعلام-​لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام ​لوله پلی اتیلن ... / استعلام , استعلام ​لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155726/فراخوان-انتخاب-فروشنده-غذا'>فراخوان انتخاب فروشنده غذا  / آگهی فراخوان , فراخوان انتخاب فروشنده غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155735/استعلام-تعمیر-رایانه'>استعلام تعمیر رایانه / استعلام,استعلام تعمیر رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155743/استعلام-بخاری-انرژی-مدل-640'>استعلام بخاری انرژی مدل 640 / استعلام بخاری انرژی مدل 640</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155752/استعلام-تکمیل-عملیات-خاکی--'>استعلام تکمیل عملیات خاکی ... / استعلام, تکمیل عملیات خاکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155761/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور  / استعلام ,استعلام الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155769/استعلام-توپ-و--'>استعلام توپ و ... / استعلام, توپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155778/استعلام-پکیج-کنترل-دما-نیترینگ-شیرهای-فشارشکن'>استعلام پکیج کنترل دما نیترینگ شیرهای فشارشکن  / استعلام, پکیج کنترل دما نیترینگ شیرهای فشارشکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155787/استعلام-میز-و-نیمکت--'>استعلام میز و نیمکت... / استعلام, استعلام میز و نیمکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155795/استعلام-قبضه-تفنگ-بادی-والتر-LG400'>استعلام قبضه تفنگ بادی والتر LG400 / استعلام, قبضه تفنگ بادی والتر LG400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155800/مزایده-تعداد-8-غرفه-واقع-در-پارک'>مزایده  تعداد 8 غرفه واقع در پارک  / آگهی مزایده , مزایده 8 غرفه واقع در پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155804/استعلام-اجاره-دستگاه-لودر--'>استعلام اجاره دستگاه لودر ... / استعلام , استعلام اجاره دستگاه لودر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155812/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه / استعلام,استعلام خرید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154431/فراخوان-خرید-ظروف-یک-و-چهار-لیتری-فلزی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید ظروف یک و چهار لیتری فلزی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان خرید ظروف یک و چهار لیتری فلزی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154442/مناقصه-خرید-لوازم-زمینی-کردن-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم زمینی کردن شبکه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم زمینی کردن شبکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154456/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری امور خدمات و پشتیبانی  / مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154466/مناقصه-خرید-8436-متر-انواع-کابل-فشار-ضعیف-تجدید'>مناقصه خرید 8436 متر انواع کابل فشار ضعیف تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 8436 متر انواع کابل فشار ضعیف تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154481/استعلام-توسعه-و-تکمیل-سامانه-تجارت-داخلی-و-رهگیری'>استعلام توسعه و تکمیل سامانه تجارت داخلی و رهگیری  / استعلام, توسعه و تکمیل سامانه تجارت داخلی و رهگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154496/استعلام-کولر-گازی-12000'>استعلام کولر گازی 12000 / استعلام,استعلام کولر گازی 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154510/مناقصه-واگذاری-امور-مربوطه-به-تاسیسات-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور مربوطه به تاسیسات بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور مربوطه به تاسیسات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154523/استعلام-پمپ-حرارتی'>استعلام پمپ حرارتی  / استعلام,استعلام پمپ حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154536/استعلام-جدولگذاری'>استعلام جدولگذاری  / استعلام,استعلام جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154552/مناقصه-خرید-لامپ-بخار-سدیم--'>مناقصه خرید لامپ بخار سدیم... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لامپ بخار سدیم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154571/فراخوان-مناقصه-تامین-نیروی-کارگری--'>فراخوان مناقصه تامین نیروی کارگری ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین نیروی کارگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154581/استعلام-رول-حرارتی--'>استعلام رول حرارتی ... / استعلام, استعلام رول حرارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154600/استعلام-در--'>استعلام در ... / استعلام , استعلام در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154611/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-منطقه-ناحیه-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری منطقه ناحیه صنعتی نوبت دوم / آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات شهری منطقه ناحیه صنعتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154622/استعلام-پاور-کامپیوتر'>استعلام  پاور کامپیوتر / استعلام, پاور کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154637/استعلام-کنتور-آب-الکترومغناطیسی'>استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی  / استعلام, کنتور آب الکترومغناطیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154653/مناقصه-قفسه-بندی-سوله-انبار-مغزه-خود'>مناقصه قفسه بندی سوله انبار مغزه خود / مناقصه قفسه بندی سوله انبار مغزه خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154663/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-C-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154675/مناقصه-احداث-قسمتی-از-پل-ورودی'>مناقصه احداث قسمتی از پل ورودی / مناقصه , مناقصه احداث قسمتی از پل ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154687/استعلام-بها-طراحی-ساخت-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی-15-کیلوواتی'>استعلام بها طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 15 کیلوواتی / استعلام, بها طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 15 کیلوواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154698/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی  / استعلام , شارژ کپسول های آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154712/استعلام-انجام-فعالیت-های-آموزشی-و-ترویجی'>استعلام انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی / استعلام,استعلام انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154725/استعلام-تعمیر-و-مرمت-ساختمان-اداری'>استعلام  تعمیر و مرمت ساختمان اداری  / استعلام, تعمیر و مرمت ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154738/استعلام-انجام-عملیات-حفاظت-فیزیکی--'>استعلام انجام عملیات حفاظت فیزیکی ... / استعلام , استعلام انجام عملیات حفاظت فیزیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154750/فراخوان-شناسایی-مشاورین-جهت-استقرار-در-مرکز-کسب-و-کار'>فراخوان شناسایی مشاورین جهت استقرار در مرکز کسب و کار / اگهی فراخوان , فراخوان شناسایی مشاورین جهت استقرار در مرکز کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154758/استعلام-تعمیرات-هنرستان'>استعلام تعمیرات هنرستان  / استعلام, استعلام تعمیرات هنرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154770/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-در-بنت-با-کمپرسور'>استعلام حفر یک حلقه چاه در بنت با کمپرسور / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه در بنت با کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154782/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه'>استعلام حفر یک حلقه چاه  / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154792/استعلام-خرید-فرمون--'>استعلام خرید فرمون ... / استعلام خرید فرمون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154801/استعلام-کمد-لباس-و-صندلی'>استعلام کمد لباس و صندلی  / استعلام , استعلام کمد لباس و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154809/استعلام-اجرای-پروژه-پیاده-رو-سازی--'>استعلام اجرای پروژه پیاده رو سازی ... / استعلام , استعلام اجرای پروژه پیاده رو سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154819/استعلام-سیستم-اعلان-و-اطلاعات-پرواز'>استعلام سیستم اعلان و اطلاعات پرواز / استعلام, سیستم اعلان و اطلاعات پرواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154828/استعلام-خرید-یک-عدد-اسکنر-کوداک-2620'>استعلام خرید یک عدد اسکنر کوداک 2620 / استعلام ,استعلام خرید یک عدد اسکنر کوداک 2620</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154838/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154847/استعلام-تعمیرات-مراکز-و-دانش-شهرستان'>استعلام تعمیرات مراکز و دانش شهرستان / استعلام , استعلام تعمیرات مراکز و دانش شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154857/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس.... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154867/استعلام-خرید-خدمات-آموزشی--'>استعلام خرید خدمات آموزشی... / استعلام, استعلام خرید خدمات آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154877/فراخوان-نصب-1750-انشعاب-فولادی-و-پلی-اتیلن-پراکنده'>فراخوان نصب 1750 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  نصب 1750 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154887/مناقصه-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه روکش آسفالت محور... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154172/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154202/مزایده-مجموعه-های-ورزشی'>مزایده مجموعه های ورزشی  / مزایده , مزایده مجموعه های ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154234/مزایده-یک-عدد-گاو-صندوق--'>مزایده یک عدد گاو صندوق ... / مزایده, مزایده یک عدد گاو صندوق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154249/مزایده-تراکتور'>مزایده تراکتور / مزایده , مزایده تراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154266/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-کل-437-16متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت کل 437.16متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت کل 437.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154290/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-و-یک-دستگاه-لودر'>مزایده دو دستگاه خودرو و یک دستگاه لودر / مزایده, مزایده دو دستگاه خودرو و یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154316/مزایده-پلاک-ثبتی-401-فرعی-بخش-نه-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی 401 فرعی بخش نه تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 401 فرعی بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154334/مزایده-اجناس-شامل-البسه-های-زنانه--'>مزایده اجناس شامل البسه های زنانه... / مزایده, مزایده اجناس شامل البسه های زنانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154357/اصلاحیه-خلاصه-آگهی-عرضه-عمومی-سهام-بنگاه-و-دارایی-نوبت-دوم'>اصلاحیه خلاصه آگهی عرضه عمومی سهام، بنگاه و دارایی نوبت دوم  / اصلاحیه مزایده , خلاصه آگهی عرضه عمومی سهام، بنگاه و دارایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154376/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ از ششدانگ مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154410/مزایده-اجاره-مدرسه'>مزایده اجاره مدرسه  / مزایده , مزایده اجاره مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154429/مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری-واقع-در-جنب-ایستگاه-آتش-نشانی'>مزایده اجاره یک واحد تجاری واقع در جنب ایستگاه آتش نشانی  / مزایده , مزایده اجاره یک واحد تجاری واقع در جنب ایستگاه آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154449/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154471/مزایده-الکترو-7018-نوبت-دوم'>مزایده الکترو 7018 نوبت دوم  / مزایده , مزایده الکترو 7018 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154493/مزایده-واگذاری-مجموعه-تفریحی-و-ورزشی-استخر'>مزایده واگذاری مجموعه تفریحی و ورزشی استخر  / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه تفریحی و ورزشی استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154507/مزایده-دستگاه-پمپ-باد-دستگاه-لاستیک-درار-دستگاه-بالانس-دستگاه-سنگ-فرز--'>مزایده دستگاه پمپ باد، دستگاه لاستیک درار، دستگاه بالانس، دستگاه سنگ فرز... / مزایده, مزایده دستگاه پمپ باد، دستگاه لاستیک درار، دستگاه بالانس، دستگاه سنگ فرز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154529/مزایده-خودرو-پژو-پارس-اتوماتیک'>مزایده  خودرو پژو پارس اتوماتیک / مزایده, مزایده  خودرو پژو پارس اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154549/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154562/مزایده-کاپشن-خزدار--نوبت-دوم'>مزایده کاپشن خزدار - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده کاپشن خزدار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154583/مزایده-واگذاری-پارکینگ-روباز'>مزایده واگذاری پارکینگ روباز / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری پارکینگ روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154597/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکها-از-بلوک-35-اراضی-موسوم-به-طرح-تفکیکی-کشاورزان-نوبت-دوم'> مزایده فروش تعدادی از پلاکها از بلوک 35 اراضی موسوم به طرح تفکیکی کشاورزان نوبت دوم  / مزایده,  مزایده فروش تعدادی از پلاکها از بلوک 35 اراضی موسوم به طرح تفکیکی کشاورزان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154618/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154638/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154654/مزایده-واگذاری-9-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-و-یک-واحد-نیمه-ساز-'>مزایده واگذاری 9 قطعه زمین کاربری تجاری و یک واحد نیمه ساز.. / مزایده,مزایده واگذاری 9 قطعه زمین کاربری تجاری و یک واحد نیمه ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154685/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-عرصه-362-50-و-710-70متر'>مزایده دو باب منزل مسکونی عرصه 362.50 و 710.70متر / مزایده دو باب منزل مسکونی عرصه 362.50 و 710.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154704/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-369-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 369.5متر  / مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 369.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154728/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-بخش-18-فارس-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش 18 فارس نوبت دوم / مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش 18 فارس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154749/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-240-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مسکونی مساحت 240 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مسکونی مساحت 240 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154779/مزایده-دستگاه-اره-رومیزی'>مزایده دستگاه اره رومیزی / مزایده, مزایده دستگاه اره رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154833/مزایده-یک-دستگاه-ماسه-شور--'>مزایده یک دستگاه ماسه شور... / مزایده, مزایده یک دستگاه ماسه شور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154878/مزایده-اجاره-فضاهای-ملکی-در-تجهیز-و-بهره-برداری'>مزایده اجاره فضاهای ملکی در تجهیز و بهره برداری  / مزایده , مزایده اجاره فضاهای ملکی در تجهیز و بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154938/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-983-91متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 983.91متر / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 983.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154988/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-و-انبار-طبقه-فوقانی-آن-بخش-دو'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه و انبار طبقه فوقانی آن بخش دو  / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه و انبار طبقه فوقانی آن بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155023/مزایده-فروش-تعداد-14-قطعه-مسکونی-و-تجاری-از-املاک-تفکیکی'>مزایده فروش تعداد 14 قطعه مسکونی و تجاری از املاک تفکیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 14 قطعه مسکونی و تجاری از املاک تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155046/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-اصلی-15190-بخش-5-اصفهان'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک اصلی 15190 بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک اصلی 15190 بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155070/مزایده-فروش-اموال-اسقاط'>مزایده فروش اموال اسقاط / مزایده, مزایده فروش اموال اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155299/استعلام-فایروال-سخت-افزاری'>استعلام فایروال سخت افزاری / استعلام, استعلام فایروال سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155308/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-توسعه-و-رفع-افت-ولتاژ'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه و رفع افت ولتاژ  / مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه و رفع افت ولتاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155316/استعلام-خرید-دیوارپوش-از-جنس-پلی-اتیلن'>استعلام خرید دیوارپوش از جنس پلی اتیلن  / استعلام  , استعلام خرید دیوارپوش از جنس پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155325/استعلام-رولر-چین'>استعلام رولر چین / استعلام, استعلام رولر چین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155333/استعلام-جدولگذاری-کوچه'>استعلام جدولگذاری کوچه / استعلام , استعلام جدولگذاری کوچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155342/استعلام-دو-دستگاه-خودرو--'>استعلام دو دستگاه خودرو... / استعلام,دو دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155351/استعلام-لایسنس-یکساله'>استعلام لایسنس یکساله  / استعلام, استعلام لایسنس یکساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155360/استعلام-توسعه-و-پشتیبانی-سامانه-متمرکز-دفتر-حقوقی-طبق-مشخصات-فنی-پیوست'>استعلام توسعه و پشتیبانی سامانه متمرکز دفتر حقوقی طبق مشخصات فنی پیوست / استعلام , استعلام توسعه و پشتیبانی سامانه متمرکز دفتر حقوقی طبق مشخصات فنی پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155369/استعلام-برق-رسانی-به-مجموعه-سوارکاری'>استعلام برق رسانی به مجموعه سوارکاری / استعلام, استعلام برق رسانی به مجموعه سوارکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155377/استعلام-دیوارپوش-PVC-طرح-روکش-دار-لمینت'>استعلام دیوارپوش PVC طرح روکش دار لمینت / استعلام , استعلام دیوارپوش PVC طرح روکش دار لمینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155385/استعلام-برنج-گوشت-مرغ-و-فیله-ماهی'>استعلام برنج گوشت مرغ و فیله ماهی  / استعلام , استعلام برنج گوشت مرغ و فیله ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155394/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-آموزشی-و-کمک-آموزشی'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155402/استعلام-خرید-و-نصب-تابلو-دیسپاچینگ'>استعلام  خرید و نصب تابلو دیسپاچینگ / استعلام, استعلام  خرید و نصب تابلو دیسپاچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155411/استعلام-خاکبرداری-و-حمل-بارگیری-تسطیح-بستر-خاکریزها--'>استعلام خاکبرداری و حمل بارگیری تسطیح بستر خاکریزها ... / استعلام, خاکبرداری و حمل بارگیری تسطیح بستر خاکریزها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155420/استعلام-جمع-آوری-دیزل-بیسیم--'>استعلام جمع آوری دیزل بیسیم ... / استعلام , استعلام جمع آوری دیزل بیسیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155431/استعلام-خرید-کاغذ-خودکار-و-پوشه-روغنی'>استعلام خرید کاغذ خودکار و پوشه روغنی  / استعلام, خرید کاغذ خودکار و پوشه روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155440/استعلام-درخواست-خرید-دولنگه-درب-آهنی'>استعلام درخواست خرید دولنگه درب آهنی  / استعلام, درخواست خرید دولنگه درب آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155449/استعلام-کولر-آبی-3500'>استعلام کولر آبی 3500  / استعلام, کولر آبی 3500 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155458/استعلام-خرید'>استعلام خرید  / استعلام , استعلام خرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155466/استعلام-صندلی-دارای-پایه-های-ثابت-فلزی'>استعلام صندلی دارای پایه های ثابت فلزی / استعلام , استعلام صندلی دارای پایه های ثابت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155474/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام  چاپ کتاب  / استعلام , استعلام  چاپ کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155484/استعلام-تکمیل-آموزشگاه-شش-کلاسه'>استعلام تکمیل آموزشگاه شش کلاسه / استعلام , استعلام تکمیل آموزشگاه شش کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155493/استعلام-قطعات-توزین--'>استعلام قطعات توزین... / استعلام, استعلام قطعات توزین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155503/استعلام-گوشت'>استعلام گوشت  / استعلام, گوشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155513/استعلام-انجام-کلیه-خدمات-پزشکی'>استعلام  انجام کلیه خدمات پزشکی / استعلام, استعلام انجام کلیه خدمات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155523/استعلام-جرم-منیزیتی-لودکا'>استعلام جرم منیزیتی لودکا / استعلام جرم منیزیتی لودکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155534/مناقصه-انجام-امور-خدمات-اداری'>مناقصه انجام امور خدمات اداری  / اگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155542/استعلام-خرید-سنگ-ساختمانی-نما-و-پله'>استعلام خرید سنگ ساختمانی نما و پله  / استعلام , استعلام خرید سنگ ساختمانی نما و پله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155553/استعلام-کابل-برق-خودنگهدار-فشار-ضعیف'>استعلام کابل برق خودنگهدار فشار ضعیف / استعلام, کابل برق خودنگهدار فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155561/استعلام-پایه-برق--'>استعلام پایه برق ... / استعلام, استعلام پایه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155569/فراخوان-خدمات-بازرسی-فنی-کارگاهی-و-بازرسی-شخص-ثالث'>فراخوان خدمات بازرسی فنی کارگاهی و بازرسی شخص ثالث  / آگهی فراخوان عمومی ،فراخوان خدمات بازرسی فنی کارگاهی و بازرسی شخص ثالث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155577/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-تغذیه'>فراخوان مناقصه واگذاری امور تغذیه  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155585/فراخوان-مجهز-نمودن-واحدها-به-سیستم-اعلان-حریق'>فراخوان مجهز نمودن واحدها به سیستم اعلان حریق / فراخوان, فراخوان مجهز نمودن واحدها به سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155594/استعلام-مرغ-اکبر-جوجه'>استعلام مرغ اکبر جوجه  / استعلام, مرغ اکبر جوجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155602/استعلام-فیوز--'>استعلام فیوز ... / استعلام , استعلام فیوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155610/استعلام-ران-مرغ--'>استعلام ران مرغ ... / استعلام, استعلام ران مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155618/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-فرهنگ-شهر'>مناقصه اجرای آسفالت معابر فرهنگ شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای آسفالت معابر فرهنگ شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155627/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام,  استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155635/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن63-90-110'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن63-90-110  / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن63-90-110 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154034/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-138-56متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 138.56متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 138.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154047/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-به-پلاک-253-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین بایر به پلاک 253 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر به پلاک 253 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154065/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154115/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-71-68متر-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 71.68متر قطعه 8 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 71.68متر قطعه 8 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154143/مزایده-هفتاد-توب-مانتو'>مزایده هفتاد توب مانتو / مزایده , مزایده هفتاد توب مانتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154161/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-آموزشکده'>مزایده واگذاری محل بوفه آموزشکده / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل بوفه آموزشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154189/مزایده-فروش-کمپ-مسکونی-و-اداری-تجهیز-شده-نوبت-دوم'>مزایده فروش کمپ مسکونی و اداری تجهیز شده نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش کمپ مسکونی و اداری تجهیز شده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154219/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-1144-82متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1144.82متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1144.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154242/مزایده-حدود-2000-تن-لرد-روغن-خام-نوبت-دوم'>مزایده حدود 2000 تن لرد روغن خام  نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده حدود 2000 تن لرد روغن خام  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154258/مزایده-یونیت-صندلی-دندانپزشکی'>مزایده یونیت صندلی دندانپزشکی / مزایده, مزایده یونیت صندلی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154275/مزایده-مقدار-275-متر-مربع-سنگ-نما-تراورتن-شکلاتی'>مزایده مقدار 275 متر مربع سنگ نما تراورتن شکلاتی / آگهی مزایده مال منقول,مزایده مقدار 275 متر مربع سنگ نما تراورتن شکلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154299/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس نقره ای / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154325/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان هشتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154349/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن ورزشی نوبت دوم  / مزایده,مزایده اجاره سالن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154369/مزایده-کالیته-3190-به-رنگ-مشکی'>مزایده کالیته 3190 به رنگ مشکی / مزایده, مزایده کالیته 3190 به رنگ مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154395/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-مجتمع-تجاری'>مزایده بهره برداری از پارکینگ  مجتمع تجاری / مزایده, مزایده بهره برداری از پارکینگ  مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154420/مزایده-7-دستگاه-خودرو'>مزایده 7 دستگاه خودرو  / مزایده, مزایده 7 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154441/مزایده-یک-دستگاه-فریزر-شش-درب-کولر-آبی'>مزایده یک دستگاه فریزر شش درب- کولر آبی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه فریزر شش درب- کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154461/تجدید-مزایده-اجاره-شهر-بازی-نوبت-دوم'>تجدید  مزایده  اجاره شهر بازی نوبت دوم  / مزایده عمومی,  تجدید مزایده اجاره شهر بازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154487/مزایده-6-دانگ-عرصه-ملک--کمپرسور'>مزایده 6 دانگ عرصه ملک ، کمپرسور / مزایده , مزایده 6 دانگ عرصه ملک ، کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154499/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-جایگاه-C-N-G-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری و بهره برداری از جایگاه C.N.G نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری و بهره برداری از جایگاه C.N.G نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154520/مزایده-یک-دستگاه-پرس-ایستاده--یک-دستگاه-خشک-کن'>مزایده یک دستگاه پرس ایستاده ، یک دستگاه خشک کن / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس ایستاده ، یک دستگاه خشک کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154539/مزایده-مقدار-30-952-کیلوگرم-انواع-قالب-مستعمل'>مزایده مقدار 30.952 کیلوگرم انواع قالب مستعمل  / مزایده مقدار 30.952 کیلوگرم انواع قالب مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154554/مزایده-آپارتمان-طبقه-همکف-مسکونی-ساختمان-4-طبقه'>مزایده آپارتمان طبقه همکف مسکونی ساختمان 4 طبقه / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه همکف مسکونی ساختمان 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154569/آگهی-مزایده-اجاره-غرفه'>آگهی مزایده اجاره غرفه / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154589/مزایده-تابلو-وراکت'>مزایده تابلو وراکت / اگهی مزایده , مزایده تابلو وراکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154606/مزایده-واگذاری-سالن-دلاوران'>مزایده واگذاری سالن دلاوران  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری سالن دلاوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154630/مزایده-واگذاری-مغازه--'>مزایده واگذاری مغازه... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مغازه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154646/مزایده-فراخوان-عمومی-فروش-اراضی-و-مستغلات'>مزایده فراخوان عمومی فروش اراضی و مستغلات / مزایده,مزایده فراخوان عمومی فروش اراضی و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154671/یکصد-و-چهارمین-مزایده-بزرگ-املاک-مازاد-سیستم-بانکی-کشور'> یکصد و چهارمین مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور  /  یکصد و چهارمین مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154697/مزایده-اجاره-غرفه-های-فروشگاهی'>مزایده اجاره غرفه های فروشگاهی / آگهی مزایده ، مزایده اجاره غرفه های فروشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154715/مزایده-زمین-محصور-مساحت-2714متر-نوبت-اول'>مزایده زمین محصور مساحت 2714متر نوبت اول  / مزایده زمین محصور مساحت 2714متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154734/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-یک-باب-کیوسک-تجاری'>اصلاحیه مزایده واگذاری یک باب کیوسک تجاری  / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک باب کیوسک تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154769/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154810/مزایده-لوله-روغن-هیدرولیک'>مزایده لوله روغن هیدرولیک / آگهی مزایده,مزایده لوله روغن هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154861/مزایده-تفکیک-پسماند-از-مبدا-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مزایده تفکیک پسماند از مبدا نوبت دوم مرحله دوم  / مزایده , مزایده تفکیک پسماند از مبدا نوبت دوم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154902/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-273متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 273متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 273متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154973/مزایده-ملک-بصورت-یکباب-غرفه-مساحت-44-متر'>مزایده ملک بصورت یکباب غرفه مساحت 44 متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت یکباب غرفه مساحت 44 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154999/مزایده-فروش-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-56-57متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین تجاری مساحت 56.57متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین تجاری مساحت 56.57متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155037/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-یکباب-خانه-1160متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب خانه 1160متر  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب خانه 1160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154037/مزایده-عمومی-فروش-350-هزارتن-کلوخه-سنگ-آهن----97-3-7'>مزایده عمومی فروش 350 هزارتن کلوخه سنگ آهن ... - 97.3.7 / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش 350 هزارتن کلوخه سنگ آهن ... - 97.3.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154054/مزایده-ششدانگ-ساختمان-کلنگی-مساحت-104-50متر'>مزایده ششدانگ ساختمان کلنگی مساحت 104.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان کلنگی مساحت 104.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154068/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-45-2متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 45.2متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 45.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154086/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-کلنگی-مخروبه-مساحت-96متر'>مزایده ساختمان دو طبقه کلنگی مخروبه مساحت 96متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه کلنگی مخروبه مساحت 96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154110/مزایده-ششدانگ-زمین-و-بنای-احداثی-در-آن-700-متر'>مزایده ششدانگ زمین و بنای احداثی در آن 700 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و بنای احداثی در آن 700 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154142/مزایده-فروش-پروژه-تجاری-اداری-مساحت-7-712متر'>مزایده فروش پروژه تجاری اداری مساحت 7.712متر / مزایده,مزایده فروش پروژه تجاری اداری مساحت 7.712متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154158/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-غرب-طبقه-همکف-87-17متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان غرب طبقه همکف 87.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان غرب طبقه همکف 87.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154186/مزایده-کارخانه-آسفالت-و-ماسه-شویی--نوبت-دوم-ـ-اول'>مزایده کارخانه آسفالت و ماسه شویی - نوبت دوم ـ اول / مزایده ، مزایده کارخانه آسفالت و ماسه شویی - نوبت دوم ـ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154212/مزایده-ششدانگ-اعیان-منزل-مسکونی-اعیان-نود-متر'>مزایده ششدانگ اعیان منزل مسکونی اعیان نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان منزل مسکونی اعیان نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154240/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-200-متر-بخش-5-قزوین'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 200 متر بخش 5 قزوین  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 200 متر بخش 5 قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154255/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-و-بخاری-فارک'>مزایده یک دستگاه یخچال و بخاری فارک  / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال و بخاری فارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154273/مزایده-7-قطعه-زمین-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده 7 قطعه زمین کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده 7 قطعه زمین کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154298/مزایده-خودرو-سمند-تیپ-ال-ایکس'>مزایده خودرو سمند تیپ ال ایکس  / مزایده,مزایده خودرو سمند تیپ ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154320/مزایده-خودرو-پراید-و--'>مزایده خودرو پراید و ... / مزایده , مزایده خودرو پراید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154345/مزایده-فروش-دستگاه-بلوکر--مرحله-دوم'>مزایده فروش دستگاه بلوکر - مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه بلوکر - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154366/مزایده-ملک-با-امتیاز-آب-برق-گاز'>مزایده ملک با امتیاز آب برق گاز / مزایده,مزایده ملک با امتیاز آب برق گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154391/آگهی-مزایده-مزایده-یک-باب-فضای-آموزشی-موسوم-به-ملک-راتق'>آگهی مزایده، مزایده یک باب فضای آموزشی موسوم به ملک راتق / آگهی مزایده، مزایده یک باب فضای آموزشی موسوم به ملک راتق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154418/مزایده-واگذاری-بوفه-97-03-07'>مزایده واگذاری بوفه 97.03.07 / مزایده, مزایده واگذاری بوفه 97.03.07</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154439/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-واحد-پرواربندی-گوساله-مساحت-3000متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ یک واحد پرواربندی گوساله مساحت 3000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ یک واحد پرواربندی گوساله مساحت 3000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154460/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مزرعه-علی-اباد-7232-7متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ مزرعه علی اباد 7232.7متر  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ مزرعه علی اباد 7232.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154480/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-295متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 295متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 295متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154498/مزایده-اقلام-مازاد-بر-نیاز'>مزایده اقلام مازاد بر نیاز / مزایده, مزایده اقلام مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154519/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-176-02متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 176.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 176.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154538/مزایده-دستگاه-تراش-یک-متری--'>مزایده دستگاه  تراش یک متری ... / آگهی مزایده، مزایده دستگاه  تراش یک متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154553/مزایده-سهام'>مزایده سهام  / مزایده,مزایده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154568/مزایده-زمین-مساحت-178-20متر-مرحله-اول'>مزایده زمین مساحت 178.20متر مرحله اول   / مزایده,مزایده زمین مساحت 178.20متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154588/مزایده-واگذاری-سینما-فردیس-با-کاربری-فرهنگی'>مزایده واگذاری سینما فردیس با کاربری فرهنگی  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری سینما فردیس با کاربری فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154603/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-های-سهم-تفکیکی-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش ده قطعه زمین های سهم تفکیکی کاربری مسکونی  / مزایده, مزایده فروش ده قطعه زمین های سهم تفکیکی کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154627/مزایده-واگذاری-پیست-اسکیت-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری پیست اسکیت (مرحله اول - نوبت دوم) / مزایده, مزایده واگذاری پیست اسکیت (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154642/مزایده-عمومی-واگذاری-بازارچه-میوه-و-تره-بار-نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری بازارچه میوه و تره بار  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری بازارچه میوه و تره بار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154667/مزایده-اجاره-قسمتی-از-زمین-ایستگاههای-شماره-2-و-6-جهت-نصب-دکل-مخابراتی-97-03-07'>مزایده اجاره قسمتی از زمین ایستگاههای شماره  2 و 6 جهت نصب دکل مخابراتی 97.03.07 / مزایده , مزایده اجاره قسمتی از زمین ایستگاههای شماره  2 و 6 جهت نصب دکل مخابراتی 97.03.07</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154692/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-23-41متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 23.41متر / مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 23.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154713/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه  /  مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154733/مزایده-ششدانگ-دو-باب-دامداری-مساحت-1500-و-1000متر'>مزایده ششدانگ دو باب دامداری مساحت 1500 و 1000متر / مزایده ششدانگ دو باب دامداری مساحت 1500 و 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154768/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-32550متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 32550متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 32550متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154080/مزایده-یک-واحد-مسکونی-عرصه-249-5متر-و-7-قطعه-زمین-زراعی-'>مزایده یک واحد مسکونی عرصه 249.5متر و 7 قطعه زمین زراعی.. / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی عرصه 249.5متر و 7 قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154103/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-95-متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 95 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 95 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154131/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغ-چای-مساحت-2400متر'>مزایده یک قطعه زمین باغ چای مساحت 2400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ چای مساحت 2400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154152/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154177/مزایده-ملک-یک-واحد-مسکونی-سه-طبقه-مخروبه-120متر'>مزایده ملک یک واحد مسکونی سه طبقه مخروبه 120متر / مزایده,مزایده ملک یک واحد مسکونی سه طبقه مخروبه 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154204/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-498-12متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 498.12متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 498.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154236/مزایده-عمومی-انواع-دام-سنگین-تولیدی'>مزایده عمومی انواع دام سنگین تولیدی / مزایده ،مزایده عمومی انواع دام سنگین تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154251/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154267/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154291/مزایده-ملک-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-212متر'>مزایده ملک منزل مسکونی مساحت اعیان 212متر  / مزایده,مزایده ملک منزل مسکونی مساحت اعیان 212متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154318/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-549-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 549.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 549.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154342/مزایده-پارچه-پرده-ای'>مزایده پارچه پرده ای  / مزایده, مزایده  پارچه پرده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154362/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-62-فرعی-بخش-شش-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی شماره 62 فرعی بخش شش تبریز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 62 فرعی بخش شش تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154383/آگهی-مزایده-اجاره-یک-باب-فضای-آموزشی'>آگهی مزایده اجاره یک باب فضای آموزشی / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره یک باب فضای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154414/مزایده-کولر-گازی-پنجره-ای-تخته-فرش'>مزایده کولر گازی پنجره ای ،تخته فرش / مزایده,مزایده کولر گازی پنجره ای ،تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154430/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-بازار-هفتگی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از بازار هفتگی نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از بازار هفتگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154453/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-مساحت-109-7متر'>مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 109.7متر  / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 109.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154474/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-55-90مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 55.90مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 55.90مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154494/مزایده-واگذاری-اجاره-دو-غرفه-ابتدایی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره دو غرفه ابتدایی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره دو غرفه ابتدایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154513/مزایده-ششدانگ-ساختمان-دارای-سند-رسمی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان دارای سند رسمی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان دارای سند رسمی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154534/مزایده-پلاک-4677-فرعی-از-19-اصلی-مساحت-200متر'>مزایده پلاک 4677 فرعی از 19 اصلی مساحت 200متر / مزایده,مزایده پلاک 4677 فرعی از 19 اصلی مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154550/مزایده-فروش-لوازم-مازاد-بر-نیاز-انبار'>مزایده فروش لوازم مازاد بر نیاز انبار / مزایده, مزایده فروش لوازم مازاد بر نیاز انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154564/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-1500مترمربع-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت 1500مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت 1500مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154584/مزایده-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده دستگاه دیزل ژنراتور  / مزایده ، مزایده دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154598/مزایده-یک-باب-ساختمان--'>مزایده یک باب ساختمان.... / مزایده, مزایده یک باب ساختمان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154624/مزایده-فروش-10-قطعه-از-اراضی-مازاد'>مزایده فروش 10 قطعه از اراضی مازاد  / مزایده,مزایده فروش 10 قطعه از اراضی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154640/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-15337متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 15337متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 15337متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154656/مزایده-اجاره-تاسیسات-شن-و-ماسه--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تاسیسات شن و ماسه  - تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تاسیسات شن و ماسه  - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154686/مزایده-6-دستگاه-خودرو-مازاد'>مزایده  6 دستگاه خودرو مازاد  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  6 دستگاه خودرو مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154710/مزایده-ششدانگ-دو-باب-منزل-مسکونی-415-67-و-729-80متر'>مزایده ششدانگ دو باب منزل مسکونی 415.67 و 729.80متر  / مزایده ششدانگ دو باب منزل مسکونی 415.67 و 729.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154730/مزایده-ترانس-هوایی-و--'>مزایده ترانس هوایی و ... / مزایده , مزایده ترانس هوایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154759/مزایده-اراضی-زراعی-دیم-مساحت-1-8-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده اراضی زراعی دیم مساحت 1.8 هکتار نوبت دوم / مزایده,مزایده اراضی زراعی دیم مساحت 1.8 هکتار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154786/مزایده-فروش-اراضی-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش اراضی مسکونی و تجاری / مزایده,مزایده فروش اراضی مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154843/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-راهسازی-مازاد-97-3-07'>مزایده تعدادی از ماشین آلات راهسازی مازاد  97.3.07 / مزایده , مزایده تعدادی از ماشین آلات راهسازی مازاد  97.3.07</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154880/مزایده-آپارتمان-مساحت-142-93مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 142.93مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 142.93مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154946/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-171-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 171.46متر / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 171.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154896/استعلام-نوسازی-و-تجهیز-ساختمان-اداری--'>استعلام نوسازی و تجهیز ساختمان اداری... / استعلام, استعلام نوسازی و تجهیز ساختمان اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154906/استعلام-اسکنر-و-پرینتر'>استعلام اسکنر و پرینتر / استعلام ,استعلام اسکنر و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154914/استعلام-تعمیرات-مدارس-متوسطه'>استعلام تعمیرات مدارس متوسطه / استعلام , استعلام تعمیرات مدارس متوسطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154923/استعلام-تایر-تانکر-و-سواری'>استعلام  تایر تانکر و سواری  / استعلام, تایر تانکر و سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154933/استعلام-انواع-پیچ-و-مهره-گالوانیزه-به-همراه-واشر'>استعلام انواع پیچ و مهره گالوانیزه به همراه واشر / استعلام, انواع پیچ و مهره گالوانیزه به همراه واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154942/استعلام-لایروبی-کف-شکنی-و-بهسازی-سه-حلقه-چاه'>استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی سه حلقه چاه  / استعلام, استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی سه حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154951/استعلام-اصلاح-خط-انتقال'>استعلام اصلاح خط انتقال  / استعلام,استعلام اصلاح خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154960/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات  / استعلام ,استعلام خرید آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154969/استعلام-نصب-علائم-و-تجهیزات-ترافیکی'>استعلام نصب علائم و تجهیزات ترافیکی  / استعلام, نصب علائم و تجهیزات ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154979/استعلام-دبی-سنج--'>استعلام دبی سنج ... / استعلام , استعلام دبی سنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154990/استعلام-خرید-لوله-160-پلی-اتیلن-4-اتمسفر-p80'>استعلام خرید لوله 160 پلی اتیلن 4 اتمسفر p80 / استعلام,استعلام خرید لوله 160 پلی اتیلن 4 اتمسفر p80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155002/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155012/استعلام-واش-بتن--'>استعلام واش بتن ... / استعلام , استعلام واش بتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155021/استعلام-یک-نفر-نیروی-خدماتی'>استعلام  یک نفر نیروی خدماتی  / استعلام, استعلام  یک نفر نیروی خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155032/مناقصه-خدمات-طراحی-تدارک-اجرا-ساخت--نصب-و-راه-اندازی-تصفیه-خانه'>مناقصه خدمات طراحی، تدارک، اجرا، ساخت ، نصب و راه اندازی تصفیه خانه / مناقصه خدمات طراحی، تدارک، اجرا، ساخت ، نصب و راه اندازی تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155045/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-و-نصب-پکیج'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب پکیج / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155056/مناقصه-بهبود-عبور-و-مرور-شهری-مرحله-دوم'>مناقصه بهبود عبور و مرور شهری مرحله دوم   / آگهی مناقصه , مناقصه بهبود عبور و مرور شهری مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155069/استعلام-ساخت-پاسگاه-محیط-بانی'>استعلام ساخت پاسگاه محیط بانی / استعلام, ساخت پاسگاه محیط بانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155080/استعلام-سیمان-کیسه-ای-کرمان-تیپ-2'>استعلام سیمان کیسه ای کرمان تیپ 2  / استعلام, سیمان کیسه ای کرمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155092/استعلام-ساخت-پاسگاه-محیط-بانی--'>استعلام ساخت پاسگاه محیط بانی... / استعلام, استعلام ساخت پاسگاه محیط بانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155105/استعلام-واگذاری-فعالیتهای-نظافت--'>استعلام واگذاری فعالیتهای نظافت... / استعلام, استعلام واگذاری فعالیتهای نظافت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155115/استعلام-واگذاری-تعداد-199-پرونده-قابل-بازتوان-و-74-پرونده-غیر-قابل-بازتوان'>استعلام واگذاری تعداد 199 پرونده قابل بازتوان و 74 پرونده غیر قابل بازتوان  / استعلام, واگذاری تعداد 199 پرونده قابل بازتوان و 74 پرونده غیر قابل بازتوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155128/استعلام-دیافراگم-آسیاب'>استعلام دیافراگم آسیاب / استعلام, استعلام دیافراگم آسیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155138/استعلام-گیربکسها-و--'>استعلام گیربکسها و ... / استعلام, استعلام گیربکسها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155147/استعلام-سیم-بکسل--'>استعلام سیم بکسل... / استعلام , استعلام سیم بکسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155157/استعلام-نصب-علائم-ایمنی--'>استعلام نصب علائم ایمنی ... / استعلام , استعلام نصب علائم ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155169/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه انجام امور حمل و نقل  / مناقصه ، مناقصه انجام امور حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155177/استعلام-موتور-دو-سر-شافت-55-کیلووات-قفس-سنجابی-بریج-و--'>استعلام موتور دو سر شافت 55 کیلووات قفس سنجابی بریج و ... / استعلام, استعلام موتور دو سر شافت 55 کیلووات قفس سنجابی بریج و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155187/استعلام-دستگاه-ضبط-صدا'>استعلام دستگاه ضبط صدا  / استعلام , استعلام دستگاه ضبط صدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155197/استعلام-باکس-پالت-فلزی'>استعلام باکس پالت فلزی / استعلام, استعلام باکس پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155206/استعلام-تور--'>استعلام تور ... / استعلام , استعلام تور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155215/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام,استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155224/استعلام-لوله---سایت-ستاد'>استعلام لوله ..., سایت ستاد / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155234/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت معابر روستا / مناقصه , مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155244/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها  / استعلام , استعلام کابل ها و رساناها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155252/استعلام-لایسنس-فایروال-ساییرم-100-ING-CVS'>استعلام لایسنس فایروال ساییرم 100 ING CVS / استعلام , استعلام لایسنس فایروال ساییرم 100 ING CVS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155260/استعلام-مرمت-سرای-نوروزی'>استعلام مرمت سرای نوروزی / استعلام , استعلام مرمت سرای نوروزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155268/استعلام-خرید-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب  / استعلام, استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155278/استعلام-تهیه-پرونده-ثبت-جهانی-بازار'>استعلام تهیه پرونده ثبت جهانی بازار / استعلام, استعلام شیر برقی تدریجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155287/استعلام-مطالعات-شبکه-توزیع-و-خط-انتقال-آب--'>استعلام مطالعات شبکه توزیع و خط انتقال آب... / استعلام, استعلام مطالعات شبکه توزیع و خط انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155297/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155305/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155314/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155096/مزایده-لاشه-خودرو-سواری'>مزایده لاشه خودرو سواری  / اگهی مزایده , مزایده لاشه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155119/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-367متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 367متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 367متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155161/مزایده-اجاره-ماشین-آلات'>مزایده اجاره ماشین آلات / مزایده، مزایده اجاره ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155211/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-176-02متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 176.02متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 176.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155286/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-208-50متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 208.50متر / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 208.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155365/مزایده-ملک-به-مساحت-121-68متر'>مزایده ملک به مساحت 121.68متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 121.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155443/مزایده-ششدانگ-پلاک-760-فرعی-مساحت-137-93متر'>مزایده ششدانگ پلاک 760 فرعی مساحت 137.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 760 فرعی مساحت 137.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155511/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-سهند'>مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند  / مزایده اموال غیر منقول , مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155550/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-باب-غرفه-گل-فروشی'>مزایده واگذاری  اجاره یک باب غرفه گل فروشی / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری  اجاره یک باب غرفه گل فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155642/استعلام-خرید'>استعلام خرید  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155650/استعلام-مخزن--'>استعلام مخزن ... / استعلام , اداره کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155659/استعلام-محوطه-سازی-و-دیوارکشی--'>استعلام محوطه سازی و دیوارکشی... / استعلام, استعلام محوطه سازی و دیوارکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155668/استعلام-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر-IST'>استعلام حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر IST  / استعلام , استعلام حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر IST </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155676/استعلام-شیرصنعتی-آبرسانی-نوع-فلکه'>استعلام  شیرصنعتی آبرسانی نوع فلکه / استعلام,استعلام  شیرصنعتی آبرسانی نوع فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155686/استعلام-دستگاه-ضبط-و-هارد-دوربین-مداربسته'>استعلام  دستگاه ضبط و هارد دوربین مداربسته  / استعلام, دستگاه ضبط و هارد دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155694/مناقصه-توسعه-اصلاح-بازسازی-ایستگاه-های-پمپاژ-آب-و-تاسیسات'>مناقصه توسعه اصلاح بازسازی ایستگاه های پمپاژ آب و تاسیسات  / مناقصه توسعه اصلاح بازسازی ایستگاه های پمپاژ آب و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155703/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام , استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155712/استعلام-خرید-مقدار-53000-کیلوگرم-اسید-سولفوریک'>استعلام خرید مقدار 53000 کیلوگرم اسید سولفوریک  / استعلام , استعلام خرید مقدار 53000 کیلوگرم اسید سولفوریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155715/مزایده-اجاره-یکباب-منزل--'>مزایده اجاره یکباب منزل... / آگهی مزایده, مزایده اجاره یکباب منزل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155721/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام,  استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155729/مناقصه-تامین-اتصالات-مورد-نیاز-جهت-حوضچه-فضای-سبز'>مناقصه تامین اتصالات مورد نیاز جهت حوضچه فضای سبز  / مناقصه,مناقصه تامین اتصالات مورد نیاز جهت حوضچه فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155738/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین-روستاهای'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین روستاهای  / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات امور مشترکین روستاهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155747/استعلام-درب-چوبی-طرح-دار-رنگی'>استعلام درب چوبی طرح دار رنگی  / استعلام , استعلام درب چوبی طرح دار رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155755/استعلام-CURRENT-RELAY--FINDER-THREE-PHASE-INDUCTION-MOTOR--HITACHI'>استعلام CURRENT RELAY . FINDER THREE PHASE INDUCTION MOTOR . HITACHI  / استعلام , استعلام CURRENT RELAY . FINDER THREE PHASE INDUCTION MOTOR . HITACHI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155764/استعلام-فرم-الکتروکاردیوگرام-رنگی--'>استعلام فرم الکتروکاردیوگرام رنگی... / استعلام, استعلام فرم الکتروکاردیوگرام رنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155772/استعلام-کولرگازی-دوتیکه-اسپیلت-دار-1800'>استعلام کولرگازی دوتیکه اسپیلت دار 1800 / استعلام, کولرگازی دوتیکه اسپیلت دار 1800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155782/استعلام-قبضه-تفنگ-بادی-فینورک-بائو-مدل-800X'>استعلام  قبضه تفنگ بادی فینورک بائو مدل 800X / استعلام, قبضه تفنگ بادی فینورک بائو مدل 800X</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155790/استعلام-اشتایر-مدل-evo10'>استعلام اشتایر مدل evo10 / استعلام, اشتایر مدل evo10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155798/مناقصه-تهیه-و-نصب-کابینت'>مناقصه تهیه و نصب کابینت / مناقصه,مناقصه تهیه و نصب کابینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155807/استعلام-رنگ-آمیزی-درب-سوله-و-فیدرهای-پست-پسابندر'>استعلام رنگ آمیزی درب سوله و فیدرهای پست پسابندر  / استعلام, رنگ آمیزی درب سوله و فیدرهای پست پسابندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155815/استعلام-لباس-زیر-و-غیره'>استعلام  لباس زیر و غیره  / استعلام, لباس زیر و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154991/مزایده-اجاره-دو-طبقه-ساختمان-اداری-تجاری--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مزایده اجاره دو طبقه ساختمان اداری تجاری - مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مزایده , مزایده اجاره دو طبقه ساختمان اداری تجاری - مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155025/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-اعیان-110-متر'>مزایده ملک مشاع مساحت اعیان 110 متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت اعیان 110 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155050/مزایده-لوله'>مزایده لوله  / اگهی مزایده , مزایده لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155072/مزایده-باغچه-مساحت-162-40متر'>مزایده باغچه مساحت 162.40متر / مزایده,مزایده باغچه مساحت 162.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155099/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان--'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان... / آگهی مزایده, مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155123/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-70-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 70 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 70 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155163/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155218/مزایده-یک-دانگ-از-پلاک-ثبتی-5-764-بخش-چهارده'>مزایده یک دانگ از پلاک ثبتی 5/764 بخش چهارده  / مزایده ,مزایده یک دانگ از پلاک ثبتی 5/764 بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155290/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-238-5متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 238.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 238.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155388/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-به-مساحت-54-متر'>مزایده فروش یک واحد تجاری به مساحت 54 متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری به مساحت 54 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155451/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-زمین-مساحت-205متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه زمین مساحت 205متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه زمین مساحت 205متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155514/مزایده-فروش-یکباب-ملک-غیرمنقول-عرصه-زمین-390متر'>مزایده فروش یکباب ملک غیرمنقول عرصه زمین 390متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب ملک غیرمنقول عرصه زمین 390متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155622/مزایده-نصب-کیوسک-اغذیه'>مزایده نصب کیوسک اغذیه  / مزایده , مزایده نصب کیوسک اغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155643/مناقصه-اجاره-۱۸-دستگاه-خودرو-سواری'>مناقصه اجاره ۱۸ دستگاه خودرو سواری / مناقصه , مناقصه اجاره ۱۸ دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155651/مناقصه-خرید-11500-عدد-مقره-شیشه-ای-120-کیلو-نیوتن'>مناقصه خرید 11500 عدد مقره شیشه ای 120 کیلو نیوتن / مناقصه ,مناقصه خرید 11500 عدد مقره شیشه ای 120 کیلو نیوتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155660/استعلام-تکمیل-زمین'>استعلام تکمیل زمین / استعلام , استعلام تکمیل زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155669/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام, دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155677/استعلام-جدول-گذاری--'>استعلام جدول گذاری ... / استعلام , استعلام جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155687/استعلام-خرید-تابلو-برق--'>استعلام خرید تابلو برق... / استعلام, استعلام خرید تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155695/مناقصه-اجرای-خط-برق-چاه-جدید'>مناقصه  اجرای خط برق چاه جدید / مناقصه  اجرای خط برق چاه جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155704/استعلام-حمل-پست'>استعلام حمل پست  / استعلام,  حمل پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155713/استعلام-تعمیر-رایانه--'>استعلام تعمیر رایانه ... / استعلام, استعلام تعمیر رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155722/مناقصه-اجرای-خط-برق-چاه-جدید-روستاهای-سراوک'> مناقصه اجرای خط برق چاه جدید روستاهای سراوک /  مناقصه اجرای خط برق چاه جدید روستاهای سراوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155730/مزایده-جمع-آوری-ضایعات-دامی'>مزایده جمع آوری ضایعات دامی / مزایده جمع آوری ضایعات دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155731/مناقصه-مدیریت-تامین--حمل-و-توزیع-انواع-سوخت'>مناقصه مدیریت تامین ، حمل و توزیع انواع سوخت / مناقصه عمومی ، مناقصه مدیریت تامین ، حمل و توزیع انواع سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155739/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-شبکه-بهداشت-و-درمان'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان / مناقصه، مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155748/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-اثر-انگشتی-مدل-tx9'>استعلام  دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی مدل tx9 / استعلام , استعلام  دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی مدل tx9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155756/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155765/استعلام-MECHANICAL-SEAL'>استعلام MECHANICAL SEAL  / استعلام , استعلام MECHANICAL SEAL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155773/استعلام-مواد-ضدعفونی--'>استعلام مواد ضدعفونی ... / استعلام , استعلام مواد ضدعفونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155783/استعلام-مجسمه--'>استعلام مجسمه ... / استعلام , استعلام مجسمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155791/استعلام-برداشت-و-تهیه-اطلاعات-GIS--'>استعلام برداشت و تهیه اطلاعات GIS ... / استعلام , استعلام برداشت و تهیه اطلاعات GIS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155799/استعلام-فعالیت-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155808/استعلام-خاکبرداری--'>استعلام خاکبرداری ... / استعلام , استعلام خاکبرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155816/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-13-دستگاه-خودرو'>استعلام بیمه شخص ثالث 13 دستگاه خودرو / استعلام, بیمه شخص ثالث 13 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155059/مزایده-آپارتمان-مساحت-102-74متر'>مزایده آپارتمان مساحت 102.74متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 102.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155086/مزایده-وانت-نیسان'>مزایده وانت نیسان  / اگهی مزایده , مزایده وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155108/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-1-9388-بخش-5-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 1/9388 بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1/9388 بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155137/مزایده-7-077-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 7.077 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 7.077 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155184/مزایده-ملک-مساحت-200-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 200 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت 200 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155237/مزایده-اجرای-طرح-پارکبان'>مزایده اجرای طرح پارکبان / آگهی مزایده, مزایده اجرای طرح پارکبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155323/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-368-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 368 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 368 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155422/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-71-52متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه مساحت 71.52متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 71.52متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155488/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهارده'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155527/مزایده-آمفی-تئاتر--'>مزایده آمفی تئاتر ... / مزایده , مزایده آمفی تئاتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155638/مناقصه-اجرای-تکمیل-خیابان-32-متری'>مناقصه اجرای تکمیل خیابان 32 متری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای تکمیل خیابان 32 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155646/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155654/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155664/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155672/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور    / استعلام , استعلام پمپ شناور   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155680/استعلام-خرید-لایسنس'>استعلام خرید لایسنس / استعلام, استعلام خرید لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155684/مزایده-ساماندهی-حمل-و-نقل-درون-شهری-از-ترمینال--'>مزایده ساماندهی حمل و نقل درون شهری از ترمینال ... / آگهی مزایده , مزایده ساماندهی حمل و نقل درون شهری از ترمینال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155690/مناقصه-پروژه-شناسایی-پایش-و-تعیین-حریم-کیفی-منابه-آب'>مناقصه پروژه شناسایی پایش و تعیین حریم کیفی منابه آب / مناقصه , مناقصه پروژه شناسایی پایش و تعیین حریم کیفی منابه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155698/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-شبکه-بهداشت-و-درمان'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان / مناقصه، مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155708/استعلام-اجرای-عملیات-ترمیم-و-اصلاح'>استعلام اجرای عملیات ترمیم و اصلاح  / استعلام , استعلام اجرای عملیات ترمیم و اصلاح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155717/استعلام-میلگرد-آجدار-فولادی'>استعلام میلگرد آجدار فولادی / استعلام, میلگرد آجدار فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155725/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام , استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155734/استعلام-دستگاه-سانترال-مدل-TDA600-با-تمام-تجهیزات'>استعلام دستگاه سانترال مدل TDA600 با تمام تجهیزات  / استعلام, استعلام دستگاه سانترال مدل TDA600 با تمام تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155742/استعلام-خرید-کابل-1-5-2-افشان'>استعلام خرید کابل 1.5*2 افشان  / استعلام, خرید کابل 1.5*2 افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155751/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155760/استعلام-خرید-لوله-آزبست'>استعلام خرید لوله آزبست  / استعلام , استعلام خرید لوله آزبست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155768/فراخوان-جذب-مهندسین-مشاور'>فراخوان جذب مهندسین مشاور  / فراخوان ، فراخوان جذب مهندسین مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155775/مزایده-3-غرفه-واقع-در-پارک-ساحلی'>مزایده 3 غرفه واقع در پارک ساحلی / آگهی مزایده , مزایده 3 غرفه واقع در پارک ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155777/استعلام-ترانسفورماتور--'>استعلام ترانسفورماتور... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155786/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور / استعلام,استعلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155794/استعلام-کسکت-اسپیرال-و--'>استعلام کسکت اسپیرال و ... / استعلام , استعلام کسکت اسپیرال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155803/استعلام-ماست-1-درصد-چربی-700-گرمی'>استعلام ماست 1 درصد چربی 700 گرمی / استعلام, ماست 1 درصد چربی 700 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155811/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-تریلی-دو-محور-با-راننده--'>استعلام  اجاره یک دستگاه تریلی دو محور با راننده ... / استعلام, اجاره یک دستگاه تریلی دو محور با راننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155819/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155322/استعلام-دستگاه-بدنسازی--کیسه-بوکس-و--'>استعلام دستگاه بدنسازی ، کیسه بوکس و .. / استعلام, دستگاه بدنسازی ، کیسه بوکس و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155331/استعلام-خرید-کلی-باطری'>استعلام خرید کلی باطری  / استعلام  ,  استعلام خرید کلی باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155340/استعلام-کمد-نسوز-جا-کلیدی'>استعلام کمد نسوز جا کلیدی / استعلام, استعلام کمد نسوز جا کلیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155349/مناقصه-واگذاری-مدیریت-و-نظارت-امور-حمل-و-نقل-خودروئی'>مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت امور حمل و نقل خودروئی / مناقصه, مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت امور حمل و نقل خودروئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155358/استعلام-مرمت-قلعه'>استعلام مرمت قلعه / استعلام, استعلام مرمت قلعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155367/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام ,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155375/استعلام-پنکه'>استعلام پنکه  / استعلام, استعلام پنکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155383/استعلام-برداشت-و-تهیه-اطلاعات-gis'>استعلام برداشت و تهیه اطلاعات gis  / استعلام ,استعلام برداشت و تهیه اطلاعات gis </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155392/استعلام-بهاء-طراحی-ساخت-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی--'>استعلام بهاء طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی... / استعلام, استعلام بهاء طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155400/استعلام-بازسازی-عمرانی-کارگاه'>استعلام بازسازی عمرانی کارگاه / استعلام بازسازی عمرانی کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155409/استعلام-عملیات-مستند-سازی-مطالعه'>استعلام عملیات مستند سازی مطالعه / استعلام ,استعلام عملیات مستند سازی مطالعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155418/استعلام-درخواست-خرید-کاشی-مناسب-مساجد'>استعلام درخواست خرید کاشی مناسب مساجد / استعلام, درخواست خرید کاشی مناسب مساجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155429/استعلام-تهیه-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-شبکه-lan'>استعلام تهیه تجهیزات و نصب و راه اندازی شبکه lan  / استعلام, استعلام تهیه تجهیزات و نصب و راه اندازی شبکه lan </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155438/استعلام-پرده-کرکره-2-سانتی'>استعلام پرده کرکره 2 سانتی / استعلام ,استعلام پرده کرکره 2 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155447/استعلام-لوازم-التحریر-(19-قلم)'>استعلام لوازم التحریر (19 قلم) / استعلام, استعلام لوازم التحریر (19 قلم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155456/استعلام-احداث-راه-های-دسترسی-نمازخانه'>استعلام  احداث راه های دسترسی نمازخانه  / استعلام, احداث راه های دسترسی نمازخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155464/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-شبکه'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155472/استعلام-خرید-3-شاخه-تیرآهن-نمره-14'>استعلام خرید 3 شاخه تیرآهن نمره 14 / استعلام, خرید 3 شاخه تیرآهن نمره 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155482/استعلام-سرور-با-مشخصات-پیوست'>استعلام سرور با مشخصات پیوست / استعلام , استعلام سرور با مشخصات پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155491/استعلام-اسکلت-فلزی-پیچ-و-مهر-ای-85-متری'>استعلام  اسکلت فلزی پیچ و مهر ای 85 متری / استعلام, استعلام  اسکلت فلزی پیچ و مهر ای 85 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155501/استعلام-موضوع-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر-IST-روستایی'>استعلام موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر IST روستایی  / استعلام ,استعلام موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر IST روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155510/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155521/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق... / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155531/استعلام-خرید-25000-جفت-دستکش-مونتاژ-کاری'>استعلام خرید 25000 جفت دستکش مونتاژ کاری / استعلام , استعلام خرید 25000 جفت دستکش مونتاژ کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155540/استعلام-اصلاح-120-متر-خط-20-کیلوولت-و-اصلاح-5-1-کیلومتر-شبکه-فشار-ضعیف--'>استعلام اصلاح 120 متر خط 20 کیلوولت و اصلاح 5.1 کیلومتر شبکه فشار ضعیف .. / استعلام, اصلاح 120 متر خط 20 کیلوولت و اصلاح 5.1 کیلومتر شبکه فشار ضعیف ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155551/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام ,استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155559/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155567/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-نگهبانی'>فراخوان مناقصه واگذاری امور نگهبانی  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155575/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام تجهیزات رایانه / استعلام ,استعلام تجهیزات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155583/استعلام-خرید-میز-صندلی-کمد-و--'>استعلام خرید میز، صندلی، کمد و... / استعلام, استعلام خرید میز، صندلی، کمد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155592/فراخوان-احداث-مدرسه-۶-کلاسه-سند-حمزه'>فراخوان احداث مدرسه ۶ کلاسه سند حمزه / آگهی فراخوان, فراخوان احداث مدرسه ۶ کلاسه سند حمزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155600/استعلام-عملیات-حفر-چاه-دستی'>استعلام عملیات حفر چاه دستی / استعلام,استعلام عملیات حفر چاه دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155608/استعلام-مطالعات-پدافند-غیر-عامل-سدها-و-شبکه-های'>استعلام مطالعات پدافند غیر عامل سدها و شبکه های  / استعلام , استعلام مطالعات پدافند غیر عامل سدها و شبکه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155616/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155625/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه  واگذاری امور خدمات شهری   / مناقصه ؛ مناقصه  واگذاری امور خدمات شهری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155633/استعلام-کولر-گازی'>استعلام  کولر گازی  / استعلام,استعلام  کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154030/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-151-41مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 151.41مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 151.41مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154042/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-5755-104-بخش-یک'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 5755/104 بخش یک / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 5755/104 بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154061/مزایده-اقلام-فرسوده-و-مازاد-و-آهن-آلات-ذوبی'>مزایده اقلام فرسوده و مازاد و آهن آلات ذوبی / مزایده, مزایده اقلام فرسوده و مازاد و آهن آلات ذوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154078/مزایده-یک-باب-مغازه-جهت-اجاره-(لوازم-التحریری)--'>مزایده یک باب مغازه جهت اجاره (لوازم التحریری) ... / آگهی مزایده, مزایده یک باب مغازه جهت اجاره (لوازم التحریری) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154793/مزایده-انواع-بشکه-فلزی---'>مزایده انواع بشکه فلزی .... / مزایده, مزایده انواع بشکه فلزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154855/مزایده-اجاره-سالن-تندرستی'>مزایده اجاره سالن تندرستی  / مزایده, مزایده اجاره سالن تندرستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154900/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-120-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 120 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154967/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-133-متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 133 متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 133 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154996/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نه-فرعی-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نه فرعی بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نه فرعی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155035/مزایده-واگذاری-سالن-مجتمع-های-فرهنگی-و-هنری'>مزایده  واگذاری سالن مجتمع های فرهنگی و هنری  / فراخوان عمومی, مزایده  واگذاری سالن مجتمع های فرهنگی و هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155058/مزایده-یک-دستگاه-سواری-کار-گل'>مزایده یک دستگاه سواری کار گل / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری کار گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155084/مزایده-36-سهم-مشاع-از-288-سهم-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده 36 سهم مشاع از 288 سهم پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 36 سهم مشاع از 288 سهم پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155104/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-مغازه-نانوایی-بخش-15-تبریز'>مزایده سه دانگ مشاع از مغازه نانوایی بخش 15 تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از مغازه نانوایی بخش 15 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155132/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-122-58متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 122.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 122.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155179/مزایده-املاک-مازاد-بانک-قوامین-نقد-و-اقساط'>مزایده املاک مازاد بانک قوامین نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده املاک مازاد بانک قوامین نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155230/مزایده-منزل-مسکونی-مشاعی-عرصه-120-35متر'>مزایده منزل مسکونی مشاعی عرصه 120.35متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مشاعی عرصه 120.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155306/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-306-6متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 306.6متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 306.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155413/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-قدیمی-عرصه-223-5متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی قدیمی عرصه 223.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی قدیمی عرصه 223.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155481/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-دو-طبقه-مساحت-116-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مساحت 116 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مساحت 116 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155524/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات  / مزایده  ، مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155645/استعلام-شلوار--پیراهن--جلیقه--کفش'>استعلام شلوار ، پیراهن ، جلیقه ، کفش / استعلام , استعلام شلوار ، پیراهن ، جلیقه ، کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155653/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-شبکه-بهداشت'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155661/مزایده-فروش-اموال-اسقاط-و-از-رده'>مزایده فروش اموال اسقاط و از رده / مزایده, مزایده فروش اموال اسقاط و از رده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155663/مناقصه-خدمات-آبرسانی-سیار'>مناقصه خدمات آبرسانی سیار     / مناقصه ، مناقصه خدمات آبرسانی سیار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155671/اولین-همایش-فناوری-اطلاعات-و-ارتقاء-سلامت|'>اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت| / اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155679/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع'>مناقصه گازرسانی به صنایع / مناقصه گازرسانی به صنایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155689/استعلام-Unica-rj45-mgu3'>استعلام Unica rj45 mgu3 / استعلام، استعلام Unica rj45 mgu3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155697/استعلام-موتور--'>استعلام موتور ... / استعلام , استعلام موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155707/مناقصه-اجرای-بازسازی-٬-اصلاح-و-توسعه-شبکه-روستاهای'>مناقصه اجرای بازسازی ٬ اصلاح و توسعه شبکه روستاهای  / مناقصه اجرای بازسازی ٬ اصلاح و توسعه شبکه روستاهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155716/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-فاز-دو-پارک-نهج-البلاغه'>تجدید مناقصه اجرای عملیات فاز دو پارک نهج البلاغه / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه اجرای عملیات فاز یک پارک نهج البلاغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155724/استعلام-لایروبی-کف-شکنی-و-بهسازی-سه-حلقه-چاه'>استعلام لایروبی، کف شکنی و بهسازی سه حلقه چاه  / استعلام, لایروبی، کف شکنی و بهسازی سه حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155733/استعلام-خرید-30-عدد-بریکر-اتوماتیک'>استعلام خرید 30 عدد بریکر اتوماتیک  / استعلام , استعلام خرید 30 عدد بریکر اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155741/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-شبکه-بهداشت'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155750/فراخوان-طراحی-شهری'>فراخوان طراحی شهری / آگهی فراخوان, فراخوان طراحی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155758/استعلام-عملیات-عمرانی-شبکه-دامپزشکی---'>استعلام عملیات عمرانی شبکه دامپزشکی  .... / استعلام, عملیات عمرانی شبکه دامپزشکی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155759/مزایده-بهره-برداری-از-زمین-ورزشی-اسکیت-و-پینت-بال'>مزایده بهره برداری از زمین ورزشی اسکیت و پینت بال / مزایده , مزایده بهره برداری از زمین ورزشی اسکیت و پینت بال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155767/استعلام-فلومتر-آلتراسونیک'>استعلام  فلومتر آلتراسونیک  / استعلام, فلومتر آلتراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155776/مناقصه-مته-گرد-بر'>مناقصه مته گرد بر / مناقصه , مناقصه مته گرد بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155785/استعلام-مورینی-مدل-CM162EI'>استعلام مورینی مدل CM162EI / استعلام, مورینی مدل CM162EI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155793/استعلام-قبضه-تفنگ--'>استعلام قبضه تفنگ ... / استعلام, استعلام قبضه تفنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155802/استعلام-مبل-راحتی-تکنفره--'>استعلام مبل راحتی تکنفره... / استعلام, استعلام مبل راحتی تکنفره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155810/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام, الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155818/استعلام-تکمیل-آماده-سازی-سایت-9-هکتاری--'>استعلام تکمیل آماده سازی سایت 9 هکتاری... / استعلام, استعلام تکمیل آماده سازی سایت 9 هکتاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154097/مزایده-آپارتمان-مساحت-110-26مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 110.26مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 110.26مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154126/مزایده-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-بار-اراک'>مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار اراک / آگهی مزایده عمومی، مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154148/مزایده-آپارتمان-طبقه-6-مساحت-194-11متر'>مزایده آپارتمان طبقه 6 مساحت 194.11متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه 6 مساحت 194.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154169/مزایده-فروش-خودرو-سواری-کیا-و--'>مزایده فروش خودرو سواری کیا و... / آگهی مزایده، مزایده فروش خودرو سواری کیا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154200/مزایده-ششدانگ-سند-مالکیت-اصلی-53-75متر'>مزایده ششدانگ سند مالکیت اصلی 53.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ سند مالکیت اصلی 53.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154233/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-23-تفکیکی-102-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 23 تفکیکی 102.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 23 تفکیکی 102.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154246/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154264/مزایده-کت-و-شلوار'>مزایده کت و شلوار  / مزایده, مزایده کت و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154288/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2005-67متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2005.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2005.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154310/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-26متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.26متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.26متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154333/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تبریز'>مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تبریز / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154355/مزایده-زمین-با-بنای-مسکونی-نوبت-دوم-غیرمنقول-قطعه-51-تفکیکی'>مزایده زمین با بنای مسکونی نوبت دوم غیرمنقول قطعه 51 تفکیکی  / مزایده,مزایده زمین با بنای مسکونی نوبت دوم غیرمنقول قطعه 51 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154374/مزایده-واگذاری-محل-11-دستگاه-کانکس-خواروبار-و-میوه'>مزایده واگذاری محل 11 دستگاه کانکس خواروبار و میوه / مزایده واگذاری محل 11 دستگاه کانکس خواروبار و میوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154407/مزایده-خانه-مسکونی-عرصه-دویست-مترمربع'>مزایده خانه مسکونی عرصه دویست مترمربع / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154427/مزایده-آپارتمان-مساحت-82-91مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 82.91مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 82.91مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154448/مزایده-اجاره-مدرسه'>مزایده اجاره مدرسه  / مزایده , مزایده اجاره مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154470/مزایده-اقلام-قطعات-ضایعاتی-انهدامی-آلومینیومی-خودرو--'>مزایده اقلام قطعات ضایعاتی انهدامی آلومینیومی خودرو ... / مزایده ، مزایده اقلام قطعات ضایعاتی انهدامی آلومینیومی خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154491/مزایده-پروانه-بهره-برداری-معدن'>مزایده پروانه بهره برداری معدن  / مزایده، مزایده پروانه بهره برداری معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154506/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-3246-فرعی-از-92-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 3246 فرعی از 92 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 3246 فرعی از 92 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154527/مزایده-ماترک-مورث-ملک-نوبت-اول'>مزایده ماترک مورث ملک نوبت اول / مزایده,مزایده ماترک مورث ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154545/مزایده-یک-دستگاه-بستنی-ساز-قیفی'>مزایده یک دستگاه بستنی ساز قیفی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه بستنی ساز قیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154560/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-710متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 710متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 710متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154579/مزایده-یک-قطعه-باغ-انگوری-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ انگوری نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگوری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154596/مزایده-خودروی-سواری-پژو-206-ـ-نوبت-دوم'>مزایده خودروی سواری پژو 206  ـ نوبت دوم / مزایده, مزایده خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154617/مزایده-عمومی-واگذاری-اجاره-پارکینگ-حاشیه-خیابانها'>مزایده عمومی واگذاری اجاره پارکینگ حاشیه خیابانها / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری اجاره پارکینگ حاشیه خیابانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154636/مزایده-خودرو-اتومبیل-از-نوع-سواری-voleex'>مزایده خودرو اتومبیل از نوع سواری voleex / مزایده, مزایده خودرو اتومبیل از نوع سواری voleex</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154650/مزایده-فروش-لوله-و-اتصالات-چدنی--لوله-و-اتصالات-گالوانیزه'>مزایده فروش لوله و اتصالات چدنی ، لوله و اتصالات گالوانیزه / آگهی مزایده , مزایده فروش لوله و اتصالات چدنی ، لوله و اتصالات گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154679/مزایده-حق-بهره-برداری-از-استخر-سرپوشیده-کوثر'>مزایده حق بهره برداری از استخر سرپوشیده کوثر  / مزایده ، مزایده حق بهره برداری از استخر سرپوشیده کوثر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154703/مزایده-واگذاری-استیجاری-بهره-برداری-از-خروجی'>مزایده واگذاری استیجاری بهره برداری از خروجی / مزایده ، مزایده واگذاری استیجاری بهره برداری از خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154724/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-2037-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 2037.50متر / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 2037.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154744/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه اهواز / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154776/مزایده-خودور-سواری-پیکان'>مزایده خودور سواری پیکان  / مزایده , مزایده خودور سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154832/مزایده-یکدستگاه-اره-نواری'>مزایده یکدستگاه اره نواری  / مزایده , مزایده یکدستگاه اره نواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154875/مزایده-واگذاری-اجاره-عواید-حاصل-از-هفته-بازار'>مزایده واگذاری اجاره عواید حاصل از هفته بازار / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره عواید حاصل از هفته بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154931/مزایده-فروش-تعداد-نه-واحد-از-آپارتمان-های-مسکونی'> مزایده فروش تعداد نه واحد از آپارتمان های مسکونی  / مزایده, مزایده فروش تعداد نه واحد از آپارتمان های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154983/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-130-فرعی'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی به پلاک ثبتی 130 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی به پلاک ثبتی 130 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155013/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-618-22متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 618.22متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 618.22متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155043/اصلاحیه-مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-مستعمل-ضایعاتی'>اصلاحیه مزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل ضایعاتی  / اصلاحیه مزایده عمومی, اصلاحیه مزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155065/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-248-77متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 248.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 248.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155095/مزایده-فروش-واگذاری-اراضی-و-املاک'>مزایده فروش واگذاری اراضی و املاک  / مزایده,مزایده فروش واگذاری اراضی و املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155117/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعداد-ده-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین کاربری تجاری  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155155/مزایده-فروش-بخشی-از-یک-قطعه-زمین-مساحت-140-متر'>مزایده فروش بخشی از یک قطعه زمین مساحت 140 متر  / مزایده,مزایده فروش بخشی از یک قطعه زمین مساحت 140 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155198/مزایده-یک-دستگاه-سواری-وانت-زامیاد'>مزایده یک دستگاه سواری وانت زامیاد / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری وانت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155277/مزایده-ششدانگ-پلاک-اصلی-11516-بخش-پنج-522-31متر'>مزایده ششدانگ پلاک اصلی 11516 بخش پنج 522.31متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک اصلی 11516 بخش پنج 522.31متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155355/مزایده-زمین-کشاورزی-تحت-پلاک-ثبتی-15-فرعی'>مزایده زمین کشاورزی تحت پلاک ثبتی 15 فرعی / مزایده,مزایده زمین کشاورزی تحت پلاک ثبتی 15 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155435/مزایده-ششدانگ-خانه-عرصه-136-متر'>مزایده ششدانگ خانه عرصه 136 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه عرصه 136 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155506/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-5-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155544/مزایده-عمومی-مقدار-حداکثر-8-000-تن-خرسک'>مزایده عمومی مقدار حداکثر 8.000 تن خرسک  / مزایده عمومی , مزایده عمومی مقدار حداکثر 8.000 تن خرسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155641/استعلام-خرید-پایه-مقره-راس-تیر-70-سانتی-مقره-سیلیکونی'>استعلام خرید پایه مقره راس تیر 70 سانتی مقره سیلیکونی  / استعلام, خرید پایه مقره راس تیر 70 سانتی مقره سیلیکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155649/استعلام-مرمت-و-بازگشایی-ایل-راه'>استعلام مرمت و بازگشایی ایل راه  / استعلام, مرمت و بازگشایی ایل راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155658/استعلام-تعمیرات-فضاهای-ورزشی--'>استعلام تعمیرات فضاهای ورزشی... / استعلام, استعلام تعمیرات فضاهای ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155667/استعلام-تهیه-شیر-کامل-آتش-نشانی'>استعلام تهیه شیر کامل آتش نشانی / استعلام , استعلام تهیه شیر کامل آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155675/استعلام-هادی-فیبر-نوری'>استعلام هادی فیبر نوری / استعلام , استعلام هادی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155683/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال / استعلام , استعلام دوربین عکاسی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155693/استعلام-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر'>استعلام حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر / استعلام,استعلام حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155702/استعلام-رنگ-آمیزی-کامل-دیوارها-و-سقف-ها'>استعلام  رنگ آمیزی کامل دیوارها و سقف ها  / استعلام, استعلام  رنگ آمیزی کامل دیوارها و سقف ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155705/مزایده-محل-کانکس-واقع-در-پارک'>مزایده محل کانکس واقع در پارک  / آگهی مزایده , مزایده محل کانکس واقع در پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155711/استعلام-قیمت-پروژه-جدول-هدایت-آب-های-سطحی-شهرک-صنعتی'>استعلام قیمت پروژه جدول هدایت آب های سطحی شهرک صنعتی  / استعلام, قیمت پروژه جدول هدایت آب های سطحی شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155720/استعلام-صندلی-کارمندی-و--'>استعلام صندلی کارمندی و ... / استعلام صندلی کارمندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155728/استعلام-رولیک-لاستیکی-ضربه-گیر'>استعلام رولیک لاستیکی ضربه گیر / استعلام, استعلام رولیک لاستیکی ضربه گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155737/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-خدماتی'>مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155746/استعلام-لب-تاپ-و-تجهیزات-اداری'>استعلام لب تاپ و تجهیزات اداری / استعلام , استعلام لب تاپ و تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155754/استعلام-تخریب-و-بازسازی-آموزشگاه'>استعلام تخریب و بازسازی آموزشگاه / استعلام , استعلام تخریب و بازسازی آموزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155763/اصلاحیه-مناقصه-خرید-یک-سیستم-شبیه-ساز-آتش-نشانی-و-نجات-هواپیما'>اصلاحیه مناقصه خرید یک سیستم شبیه ساز آتش نشانی و نجات هواپیما     / اصلاحیه مناقصه, مناقصه  خرید یک سیستم شبیه ساز آتش نشانی و نجات هواپیما    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155771/استعلام-موکت'>استعلام موکت  / استعلام,استعلام موکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155781/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-شبکه-بهداشت-و-درمان'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان / مناقصه، مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155789/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155797/استعلام-آنتی-ویروس--'>استعلام آنتی ویروس ... / استعلام , استعلام آنتی ویروس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155806/استعلام-دستگاه-کلرزن--'>استعلام دستگاه کلرزن ... / استعلام, استعلام دستگاه کلرزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155814/استعلام-چراغ-سیالکتیک--'>استعلام چراغ سیالکتیک... / استعلام, استعلام چراغ سیالکتیک...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 9 تاريخ : سه شنبه 13 شهريور 1397 ساعت: 14:52