اطلاعات مناقصات ومزایات ثبت شده تاریخ 97.3.2 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146968/فراخوان-انتخاب-مشاور... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایات ثبت شده تاریخ 97.3.2 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146968/فراخوان-انتخاب-مشاور-نظارت-بر-پروژه-های-راهداری--نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور نظارت بر پروژه های راهداری - نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان انتخاب مشاور نظارت بر پروژه های راهداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146981/مناقصه-بهسازی-راه-روستایی--'>مناقصه بهسازی راه روستایی... / مناقصه, مناقصه بهسازی راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146995/مناقصه-عمومی-تکمیل-و-احداث-ساختمان-شورای-شهر'>مناقصه عمومی تکمیل و احداث ساختمان شورای شهر / مناقصه, مناقصه عمومی تکمیل و احداث ساختمان شورای شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147009/مناقصه-تامین-13-نفر-نیروی-خدماتی-روزمزد-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 13 نفر نیروی خدماتی روزمزد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین 13 نفر نیروی خدماتی روزمزد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147022/فراخوان-مناقصه-عملیات-تهیه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-مولد-برق'>فراخوان مناقصه عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی مولد برق / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی مولد برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147034/مناقصه-حمل-منواتیلن-گلایکول-(MEG)'> مناقصه حمل منواتیلن گلایکول (MEG) / آگهی مناقصه , مناقصه حمل منواتیلن گلایکول (MEG)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147044/استعلام-انجام-تعمیرات-اماکن-ورزشی--'>استعلام انجام تعمیرات اماکن ورزشی... / استعلام,انجام تعمیرات اماکن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147053/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام , استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147061/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی  / استعلام, کولرگازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147075/مناقصه-انجام-امور-پشتیبانی-(حمل-و-نقل-درون-و-برون-شهری)'>مناقصه انجام امور پشتیبانی (حمل و نقل درون و برون شهری)  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور پشتیبانی (حمل و نقل درون و برون شهری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147085/استعلام-رستوران-و-فعالیت‌-های-خدماتی'>استعلام رستوران و فعالیت‌ های خدماتی / استعلام,استعلام رستوران و فعالیت‌ های خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147097/استعلام-شیر-فلکه-چدنی'>استعلام شیر فلکه چدنی / استعلام,استعلام شیر فلکه چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147107/مناقصه-اجرای-بلوار--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بلوار... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای بلوار... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147116/آگهی-فراخوان-خرید-کمپرسور-فشار-قوی-تامین-هوای-کپسول'> آگهی فراخوان خرید کمپرسور فشار قوی تامین هوای کپسول / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان خرید کمپرسور فشار قوی تامین هوای کپسول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147125/استعلام-خدمات-نظافت-نگهداری-فضای-سبز-و--'>استعلام خدمات نظافت نگهداری فضای سبز و... / استعلام, استعلام خدمات نظافت نگهداری فضای سبز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147135/مناقصه-تهیه-و-تامین-تیوب-هشت-دستگاه-کولر-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین تیوب هشت دستگاه کولر هوایی - نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی تهیه و تامین تیوب هشت دستگاه کولر هوایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147144/فراخوان-عملیات-بهره-برداری-شامل-راهبری-تعمیر-تست-سرویس-و-نگهداری'>فراخوان عملیات بهره برداری شامل راهبری، تعمیر، تست، سرویس و نگهداری  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان  عملیات بهره برداری شامل راهبری، تعمیر، تست، سرویس و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147153/مناقصه-عمومی-دو-کود-سکوسترون-آهن-فری-سویل--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی دو کود سکوسترون آهن فری سویل... تجدید نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی دو کود سکوسترون آهن فری سویل... تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147163/استعلام-سم-فرمون--دلتا-مترین-و-فسفر-دوزنگ'>استعلام سم فرمون ، دلتا مترین و فسفر دوزنگ / استعلام ، استعلام سم فرمون ، دلتا مترین و فسفر دوزنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147174/استعلام-خرید-انواع-تابلو'>استعلام خرید انواع تابلو / استعلام , استعلام خرید انواع تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147186/استعلام-مقره-سوزنی-سرامیکی'>استعلام مقره سوزنی سرامیکی / استعلام,استعلام مقره سوزنی سرامیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147198/استعلام-چاپ-عکس--'>استعلام چاپ عکس... / استعلام, استعلام چاپ عکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147213/فرخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-سخت-افزاری-مرکز-داده'>فرخوان مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده /  فرخوان مناقصه عمومی , فرخوان مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147226/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان... / استعلام, استعلام سیمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147235/ارزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-امور-تنظیفات-معابر-و----ـ-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و ....  ـ نوبت دوم / مناقصه, ارزیابی کیفی مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147245/مناقصه-بهسازی-فاز-اول-بخش-مرکزی-شبکه-اصلی-آبیاری-و-زهکشی'>مناقصه بهسازی فاز اول بخش مرکزی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه بهسازی فاز اول بخش مرکزی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147254/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم'>مناقصه  طبخ و توزیع غذای گرم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  طبخ و توزیع غذای گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147266/مناقصه-طراحی-خرید-تجهیزات-و-مصالح---نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، خرید تجهیزات و مصالح ... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه طراحی، خرید تجهیزات و مصالح ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147279/مناقصه-عمومی-خدمات-آموزش-های-عمومی-و-اختصاصی-خوزه-های-HSE'>مناقصه عمومی خدمات آموزش های عمومی و اختصاصی خوزه های HSE / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی خدمات آموزش های عمومی و اختصاصی خوزه های HSE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147289/فراخوان-مناقصه-تهیه-عملیات-اجرایی-خطوط-فرعی-شبکه-جمع-آوری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه عملیات اجرایی خطوط فرعی شبکه جمع آوری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه عملیات اجرایی خطوط فرعی شبکه جمع آوری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147301/استعلام-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>استعلام تکمیل استخر سرپوشیده / استعلام, تکمیل استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147311/استعلام-تکمیل-فضای-ورزشی--'>استعلام تکمیل فضای ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل فضای ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147322/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-سیستم-ایمنی-اعلام-و-اطفاء-حریق'>آگهی مناقصه عمومی اجرای سیستم ایمنی اعلام و اطفاء حریق / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عمومی  اجرای سیستم ایمنی اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147332/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147344/استعلام-تعمیرات-اماکن-سطح-شهر'>استعلام تعمیرات اماکن سطح شهر / استعلام ,استعلام تعمیرات اماکن سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147355/اصلاحیه-مناقصه-خرید-و-حمل-آسفالت-معابر'>اصلاحیه مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر   / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147366/مناقصه-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-اصلاح-علایم-و-ابزارهای-هشداردهنده--'>مناقصه  تهیه لیست کوتاه جهت اصلاح علایم و ابزارهای هشداردهنده ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  تهیه لیست کوتاه جهت اصلاح علایم و ابزارهای هشداردهنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147378/استعلام-دوره-ارتقاء-مهارت--'>استعلام دوره ارتقاء مهارت... / استعلام, استعلام دوره ارتقاء مهارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147391/استعلام-خرید-نیازهای-رایانه-ای-گمرک--'>استعلام خرید نیازهای رایانه ای گمرک... / استعلام,خرید نیازهای رایانه ای گمرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147404/استعلام-اجرای-عملیات-سم-پاشی'>استعلام اجرای عملیات سم پاشی / استعلام,استعلام اجرای عملیات سم پاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147415/فراخوان-مناقصه-عمومی-طرح-نوسازی-ایستگاه-پمپاژ-و-تجهیز-شیرآلات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی  طرح نوسازی ایستگاه پمپاژ و تجهیز شیرآلات نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان مناقصه عمومی  طرح نوسازی ایستگاه پمپاژ و تجهیز شیرآلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147427/مناقصه-بهسازی--لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147441/استعلام-کویل-استوریچ-فیبر-نوری--جوینت-باکس-و--'>استعلام  کویل استوریچ فیبر نوری ، جوینت باکس و .. / استعلام, کویل استوریچ فیبر نوری ، جوینت باکس و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147454/مناقصه-بازسازی-کامل-4-دستگاه-آسانسور-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی کامل 4 دستگاه آسانسور نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه بازسازی کامل 4 دستگاه آسانسور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147465/استعلام-میز-تحریر-دو-نفره-و-صندلی'>استعلام میز تحریر دو نفره و صندلی  / استعلام , استعلام میز تحریر دو نفره و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147475/فراخوان-عملیات-ساختمانی-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-الکترمکانیکال---نوبت-دوم'>فراخوان عملیات ساختمانی، تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترمکانیکال...- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان عملیات ساختمانی، تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترمکانیکال...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147486/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147497/استعلام-سنگ--'>استعلام سنگ ... / استعلام , استعلام سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147509/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی  / استعلام, کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147522/استعلام-واگذاری-پرونده--'>استعلام واگذاری پرونده ... / استعلام , استعلام واگذاری پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147533/فراخوان-مناقصه-اصلاح-شبکه-روستاهای-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اصلاح شبکه روستاهای ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اصلاح شبکه روستاهای ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147543/استعلام-فعالیتهای-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام فعالیتهای حرفه ای، علمی و فنی... / استعلام, استعلام فعالیتهای حرفه ای، علمی و فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147557/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147570/فراخوان-مجتمع-خدمات-رفاهی-بین-جاده-ای--چاپ-دوم'>فراخوان مجتمع خدمات رفاهی بین جاده ای - چاپ دوم  / فراخوان , فراخوان مجتمع خدمات رفاهی بین جاده ای   - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147581/واگذاری-مدیریت-کتابخانه-های--'>واگذاری مدیریت کتابخانه های.... / واگذاری مدیریت کتابخانه های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147597/استعلام-دستگاه-مدیریت-و-کنترل-میزان-دسترسی-به-اینترنت'>استعلام  دستگاه مدیریت و کنترل میزان دسترسی به اینترنت  / استعلام , دستگاه مدیریت و کنترل میزان دسترسی به اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147612/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-PN10-200'>استعلام  لوله پلی اتیلن PN10-200 / استعلام, لوله پلی اتیلن pn10-200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147627/مناقصه-خرید-بذر-ذرت'>مناقصه خرید بذر ذرت / مناقصه, مناقصه خرید بذر ذرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147637/استعلام-توسعه-شبکه-روستاهای-تحت-پوشش-آبفار'>استعلام توسعه شبکه روستاهای تحت پوشش آبفار / استعلام,استعلام توسعه شبکه روستاهای تحت پوشش آبفار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147647/تجدید-مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-خط-انتقال-برق---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای خط انتقال برق ...  نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تهیه تجهیزات و اجرای خط انتقال برق ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147659/استعلام-دستگاه-رله--'>استعلام دستگاه رله ... / استعلام , استعلام دستگاه رله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147671/استعلام-چکش-تخریب-توسن--'>استعلام چکش تخریب توسن... / استعلام,چکش تخریب توسن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147682/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهری-و-قسمتی-از-فضای-سبز-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری و قسمتی از فضای سبز سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری و قسمتی از فضای سبز سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147694/استعلام-پاور-یونیت'>استعلام پاور یونیت  / استعلام,استعلام پاور یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147706/استعلام-عملکرد-هوشمد-شیر-فشار-شکن'>استعلام عملکرد هوشمد شیر فشار شکن / استعلام,استعلام عملکرد هوشمد شیر فشار شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147715/استعلام-شیر-فشارشکن-پایلوت-دار--'>استعلام شیر فشارشکن پایلوت دار... / استعلام,شیر فشارشکن پایلوت دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147728/استعلام-ماسه--'>استعلام ماسه ... / استعلام , استعلام ماسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147738/مناقصه-روکش-آسفالت-محورهای--'>مناقصه روکش آسفالت محورهای.... / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت محورهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147751/مناقصه-بخش-خدمات-شهر-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه بخش خدمات شهر و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  بخش خدمات شهر و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147761/استعلام-ساماندهی-مزار-شهدای-شهرستان--'>استعلام ساماندهی مزار شهدای شهرستان... / استعلام,ساماندهی مزار شهدای شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147772/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی / مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146969/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146984/استعلام-بازسازی-راه-و-دیوار-ساحلی'>استعلام بازسازی راه و دیوار ساحلی  / استعلام,استعلام بازسازی راه و دیوار ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146996/تجدید-مناقصه-مقدار-1845-تن-ذغال-کک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مقدار 1845 تن ذغال کک - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه مقدار 1845 تن ذغال کک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147010/مناقصه-خرید-مخزن-سیمان-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مخزن سیمان نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید مخزن سیمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147024/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام , استعلام دستگاه کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147035/مناقصه-واگذاری-خدمات-فنی-اداری-و-عمومی---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات فنی، اداری و عمومی...- نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه واگذاری خدمات فنی، اداری و عمومی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147045/مناقصه-تهیه--تامین--نگهداری-و-بسته-بندی-اقلام-مصرفی-درمانی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی اقلام مصرفی درمانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی اقلام مصرفی درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147054/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام, لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147062/آگهی-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-از-ساختمانها-و-تاسیسات-شرکت'>آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری از ساختمانها و تاسیسات شرکت  / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری از ساختمانها و تاسیسات شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147076/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-200-میلیمتر--'>استعلام لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر... / استعلام,لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147086/مناقصه-خرید-1650-متر-لوله-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1650 متر لوله فولادی - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید 1650 متر لوله فولادی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147098/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا.... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147108/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147117/مناقصه-عملیات-لجن-برداری-و-لایروبی-رودخانه'>مناقصه عملیات لجن برداری و لایروبی رودخانه / مناقصه عملیات لجن برداری و لایروبی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147126/استعلام-خدمات-تعویض-12-دستگاه-بریکر'>استعلام خدمات تعویض 12 دستگاه بریکر / استعلام,استعلام خدمات تعویض 12 دستگاه بریکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147136/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-در-حوزه-گچ-کاری-سنگ-کاری--'>مناقصه شناسایی پیمانکار در حوزه گچ کاری، سنگ کاری ... / مناقصه, مناقصه شناسایی پیمانکار در حوزه گچ کاری، سنگ کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147145/مناقصه-توسعه-پستهای-230-63-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه پستهای 230/63 کیلوولت...نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه توسعه پستهای 230/63 کیلوولت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147154/مناقصه-تامین-سیم-جوش-آرگون--'>مناقصه  تامین سیم جوش آرگون ... / آگهی مناقصه ،مناقصه  تامین سیم جوش آرگون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147165/فراخوان-خدمات-حمل-مواد-شیمیایی'>فراخوان خدمات حمل مواد شیمیایی / فراخوان عمومی مناقصه,فراخوان خدمات حمل مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147175/فراخوان-مناقصه-خرید-جو-علوفه-ای--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید جو علوفه ای - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید جو علوفه ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147187/مناقصه-انجام-عملیات-عمرانی'>مناقصه انجام عملیات عمرانی / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147201/استعلام-انجام-امور-خدمات-تعمیر-ونگهداری-و-راهبردی-کلیه-تاسیسات-و-تجهیزات-برقی-و-مکانیکی--'>استعلام انجام امور خدمات تعمیر ونگهداری و راهبردی کلیه تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی ... / استعلام , استعلام انجام امور خدمات تعمیر ونگهداری و راهبردی کلیه تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147214/مناقصه-خرید-رگولاتورهای-فشار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید رگولاتورهای فشار نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید رگولاتورهای فشار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147227/مناقصه-تکمیل-ساختمان---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تکمیل ساختمان ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147236/مناقصه-جهت-جذب-پیمانکار-صافکاری-و-نقاشی'>مناقصه جهت جذب پیمانکار صافکاری و نقاشی / جهت جذب پیمانکار صافکاری و نقاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147246/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام,استعلام دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147255/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی-در-برنامه-اورژانس-اجتماعی'>استعلام ارائه خدمات تخصصی در برنامه اورژانس اجتماعی / استعلام, استعلام ارائه خدمات تخصصی در برنامه اورژانس اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147268/شناسایی-شرکت-ها-در-خصوص-امور-تبلیغاتی-و-برندینگ'>شناسایی شرکت ها در خصوص امور تبلیغاتی و برندینگ  / آگهی , شناسایی شرکت ها در خصوص امور تبلیغاتی و برندینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147280/استعلام-تکمیل-ساختمان--'>استعلام تکمیل ساختمان... / استعلام, استعلام تکمیل ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147292/فراخوان-گشت-و-بازرسی-منابع-آب-استان-نوبت-دوم'>فراخوان گشت و بازرسی منابع آب استان نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان گشت و بازرسی منابع آب استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147302/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-تصفیه-خانه-آب'>استعلام عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه آب / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147313/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147323/استعلام-میز--صندلی--کمد-و--'>استعلام میز - صندلی - کمد و ... / استعلام, استعلام میز - صندلی - کمد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147333/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147345/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147357/استعلام-تعمیر-و-بازسازی'>استعلام تعمیر و بازسازی / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147367/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146973/مناقصه-پروژه-احداث-مرکز-جامع-خدمات-سلامت'>مناقصه پروژه احداث مرکز جامع خدمات سلامت  / مناقصه , مناقصه پروژه احداث مرکز جامع خدمات سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146988/استعلام-حفر-چاه-دستی--'>استعلام حفر چاه دستی... / استعلام, استعلام حفر چاه دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147000/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-گریتینگ--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید گریتینگ   نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی خرید گریتینگ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147014/استعلام-فراخوان-استعلام-فعالیتهای-اورژانس-اجتماعی--'>استعلام فراخوان استعلام فعالیتهای اورژانس اجتماعی... / استعلام,فراخوان استعلام فعالیتهای اورژانس اجتماعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147028/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافت-و-باربری-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری و ... نوبت دوم  / مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147038/مناقصه-ماشینکاری-قطعه--'>مناقصه ماشینکاری قطعه...  / مناقصه, مناقصه ماشینکاری قطعه... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147049/استعلام-کولر-آبی-سلولزی'>استعلام کولر آبی سلولزی / استعلام,استعلام کولر آبی سلولزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147057/مناقصه-خرید-rubber-expansion-joint'>مناقصه خرید rubber expansion  joint   / مناقصه خرید rubber expansion  joint  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147066/استعلام-آچار--'>استعلام آچار ... / استعلام, استعلام آچار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147080/تجدید-فراخوان-مسیر-خروجی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مسیر خروجی... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی, تجدید فراخوان مسیر خروجی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147092/استعلام-شیر-اتوماتیک--'>استعلام شیر اتوماتیک... / استعلام,شیر اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147102/استعلام-خرید-تجهیزات-سرمایشی'>استعلام خرید تجهیزات سرمایشی / استعلام, خرید تجهیزات سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147112/تمدید-مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-چراغ-های-راهنمایی-هوشمند'>تمدید مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی هوشمند / آگهی تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147120/خرید-دستگاه-online-smoke-Analyzer--نوبت-دوم'>خرید دستگاه online smoke Analyzer - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, خرید دستگاه online smoke Analyzer - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147130/مناقصه-خرید-اسپلیتر--کابل-بدون-مهار'>مناقصه خرید اسپلیتر ، کابل بدون مهار  / مناقصه ، خرید اسپلیتر ، کابل بدون مهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147140/مناقصه-عملیات-احداث-توسعه-اصلاح-و-بهینه-سازی-و-نیرورسانی-شبکه---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث، توسعه، اصلاح و بهینه سازی و نیرورسانی شبکه...- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث، توسعه، اصلاح و بهینه سازی و نیرورسانی شبکه... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147149/استعلام-چمن---'>استعلام چمن  .... / استعلام , استعلام چمن  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147158/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان  / استعلام,استعلام رنگ آمیزی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147169/مناقصه-همسان-سازی-پیاده-رو-خیابان--'>مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147180/استعلام-شکر-سفید-خوراکی--'>استعلام شکر سفید خوراکی... / استعلام,شکر سفید خوراکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147192/آگهی-مناقصه-عام-دومرحله-ای-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-دیزل--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عام دومرحله ای خرید نصب و راه اندازی دستگاه دیزل  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عام دومرحله ای ، آگهی مناقصه عام دومرحله ای خرید نصب و راه اندازی دستگاه دیزل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147208/مناقصه-حفر-و-تجهیز-2-حلقه-چاه'>مناقصه حفر و تجهیز 2 حلقه چاه  / مناقصه, مناقصه حفر و تجهیز 2 حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147221/استعلام-دیوار-کوب-MDF'>استعلام دیوار کوب MDF / استعلام,استعلام دیوار کوب MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147230/استعلام-قفسه--'>استعلام قفسه ... / استعلام, استعلام قفسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147240/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-پروژه-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-(نوبت-دوم)'>مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث پروژه مجتمع فرهنگی و هنری (نوبت دوم) / آگهی جذب سرمایه گذار , مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث پروژه مجتمع فرهنگی و هنری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147249/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-اتوماسیون-صنعتی'>استعلام لوازم و تجهیزات اتوماسیون صنعتی / استعلام,استعلام لوازم و تجهیزات اتوماسیون صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147260/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام, کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147273/مناقصه-تکمیل-زیرساختهای-گردشگری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل زیرساختهای گردشگری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل زیرساختهای گردشگری ساحل نوکنده نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147284/مناقصه-عمومی-اجاره-کشتی-حمل-میعانات-گازی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجاره کشتی حمل میعانات گازی ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجاره کشتی حمل میعانات گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147296/استعلام-تکمیل-سالن--'>استعلام تکمیل سالن ... / استعلام, استعلام تکمیل سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147306/استعلام-16-دستگاه-دوربین-DOMEIR--'>استعلام 16 دستگاه دوربین DOMEIR... / استعلام,16 دستگاه دوربین DOMEIR...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147316/مناقصه-عملیات-اجرایی-ترمیم--مرمت-زیرسازی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی ترمیم ، مرمت زیرسازی - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات اجرایی ترمیم ، مرمت زیرسازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147326/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147340/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147350/مناقصه-عملیات-نگهداشت-آسفالت-در-سطح-معابر'>مناقصه عملیات نگهداشت آسفالت در سطح معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداشت آسفالت در سطح معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147360/مناقصه-خرید-خدمات-مراقبتهای-اولیه-سلامت'>مناقصه  خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت  / مناقصه , مناقصه  خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147373/مناقصه-خط-انتقال-فاضلاب-جنوبی'>مناقصه خط انتقال فاضلاب جنوبی / آگهی مناقصه , مناقصه خط انتقال فاضلاب جنوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147782/مناقصه-ساماندهی-و-لایروبی-رودخانه-ها'>مناقصه ساماندهی و لایروبی رودخانه ها  / آگهی مناقصه , مناقصه ساماندهی و لایروبی رودخانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147792/استعلام-پرینتر-رنگی'>استعلام پرینتر رنگی  / استعلام ,استعلام پرینتر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147801/استعلام-سیستم-all-in-one--'>استعلام سیستم all in one ... / استعلام , استعلام سیستم all in one ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147812/استعلام-تعمیرات-جزیی-مدارس'>استعلام تعمیرات جزیی مدارس / استعلام, استعلام تعمیرات جزیی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147825/استعلام-انتخاب-و-معرفی-پیمانکار-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>استعلام انتخاب و معرفی پیمانکار نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / استعلام,استعلام انتخاب و معرفی پیمانکار نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147835/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی / استعلام, خرید تجهیزات آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147846/مناقصه-احداث-و-تکمیل-مخزن-3000-متر-مکعبی'>مناقصه احداث و تکمیل مخزن 3000 متر مکعبی  / مناقصه , مناقصه احداث و تکمیل مخزن 3000 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147854/فراخوان-عمومی-واگذاری-واحد-تزریقات-و-پانسمان-مرکز-خدمات'>فراخوان عمومی واگذاری واحد تزریقات و پانسمان مرکز خدمات  / فراخوان عمومی,فراخوان عمومی واگذاری واحد تزریقات و پانسمان مرکز خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147863/استعلام-یک-دستگاه-پمپ-وکیوم'>استعلام یک دستگاه پمپ وکیوم / استعلام, استعلام یک دستگاه پمپ وکیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147873/استعلام-محوطه-ازبکی'>استعلام محوطه ازبکی / استعلام,محوطه ازبکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147883/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی--'>استعلام احداث سرویس بهداشتی ... / استعلام , استعلام احداث سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147893/مناقصه-برونسپاری-فعالیت-های-امور-آب-وفاضلاب'>مناقصه برونسپاری فعالیت های امور آب وفاضلاب / اگهی مناقصه , مناقصه برونسپاری فعالیت های امور آب وفاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147902/استعلام-تلسکوپ-نیوتنی'>استعلام تلسکوپ نیوتنی / استعلام, استعلام تلسکوپ نیوتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147911/استعلام-اجرای-سرویس-بهداشتی-و-سپیتک'>استعلام اجرای سرویس بهداشتی و سپیتک / استعلام اجرای سرویس بهداشتی و سپیتک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147921/استعلام-عملیات-اجرایی-بغل-بری-قنات'>استعلام عملیات اجرایی بغل بری قنات / استعلام, عملیات اجرایی بغل بری قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147930/استعلام-تهیه-قطعات'>استعلام تهیه قطعات / استعلام,استعلام تهیه قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147941/استعلام-نبشی-فولادی'>استعلام نبشی فولادی / استعلام, استعلام نبشی فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147952/استعلام-تأمین-سه-دستگاه-خودرو-استیجاری'>استعلام تأمین سه دستگاه خودرو استیجاری / استعلام , استعلام تأمین سه دستگاه خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147962/استعلام-افزایش-پهنای-باند-مراکز-رادیویی-جهت-تامین-پهنای-باند'>استعلام افزایش پهنای باند مراکز رادیویی جهت تامین پهنای باند  / استعلام , استعلام افزایش پهنای باند مراکز رادیویی جهت تامین پهنای باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147972/مناقصه-عمومی-تعمیرات-اساسی-ابنیه-فنی'>مناقصه عمومی تعمیرات اساسی ابنیه فنی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تعمیرات اساسی ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147982/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147991/استعلام-ست-ملزومات-ورزش-کوهنوردی--'>استعلام ست ملزومات ورزش کوهنوردی... / استعلام, استعلام ست ملزومات ورزش کوهنوردی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148000/استعلام-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-اتاق-سرور---'>استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز اتاق سرور .... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز اتاق سرور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148011/استعلام-سرور-مدل-HPE-PROLIANT-DL380G9-8SFF'>استعلام سرور مدل HPE PROLIANT DL380G9 8SFF / استعلام, سرور مدل HPE PROLIANT DL380G9 8SFF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148022/استعلام-غرفه-آرایی-و-حضور-spx'>استعلام غرفه آرایی و حضور spx / استعلام, استعلام غرفه آرایی و حضور spx</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148035/استعلام-حضور-خوشه-نفت-و-گاز-در-نمایشگاه-مسکو'>استعلام حضور خوشه نفت و گاز در نمایشگاه مسکو / استعلام, استعلام حضور خوشه نفت و گاز در نمایشگاه مسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148045/استعلام-خرید-سموم'>استعلام خرید سموم / استعلام, خرید سموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148058/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب-روستاهای--'>استعلام احداث خط انتقال آب روستاهای... / استعلام, احداث خط انتقال آب روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148068/استعلام-خرید-تابلو-ستاره-مثلث'>استعلام خرید تابلو ستاره مثلث / استعلام,استعلام خرید تابلو ستاره مثلث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148078/فراخوان-گازرسانی-به-۷-روستا'>فراخوان گازرسانی به ۷ روستا / فراخوان ، فراخوان گازرسانی به ۷ روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148090/فرخوان-fls-۹۵۳۰۱۵۹-دستگاه-تصفیه-فیزیکی-روغن-تحت-خلاء'>فرخوان fls-۹۵۳۰۱۵۹ دستگاه تصفیه فیزیکی روغن تحت خلاء / فراخوان ، فرخوان fls-۹۵۳۰۱۵۹ دستگاه تصفیه فیزیکی روغن تحت خلاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148100/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148110/مناقصه-خرید-ابزارآلات-مدیریت-کوره-بلند-وهات-شارژ'>مناقصه خرید ابزارآلات مدیریت کوره بلند وهات شارژ   / مناقصه, مناقصه خرید ابزارآلات مدیریت کوره بلند وهات شارژ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148122/استعلام-شک-جودو--'>استعلام شک جودو... / استعلام, استعلام شک جودو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148132/استعلام-دستگاه-کلرزن-گازی'>استعلام دستگاه کلرزن گازی / استعلام,استعلام دستگاه کلرزن گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148144/استعلام-اجرای-لوله-های-فاضلاب'>استعلام اجرای لوله های فاضلاب / استعلام, اجرای لوله های فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148153/استعلام-میله-والیبال-متحرک-طرح-تایگر'>استعلام میله والیبال متحرک طرح تایگر / استعلام , استعلام میله والیبال متحرک طرح تایگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148165/استعلام-تامین-کننده'>استعلام تامین کننده  / استعلام,استعلام تامین کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148176/استعلام-لوله-کشی-امور-ساختمانی-و-کلیه-موارد-لازم-مربوط-به-نصب-پکیج---'>استعلام لوله کشی، امور ساختمانی و کلیه موارد لازم مربوط به نصب پکیج .... / استعلام ,استعلام لوله کشی، امور ساختمانی و کلیه موارد لازم مربوط به نصب پکیج ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148187/استعلام-آجرنما--'>استعلام آجرنما ... / استعلام, استعلام آجرنما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148201/استعلام-نقشه-برداری-هوایی'>استعلام نقشه برداری هوایی / استعلام ، استعلام نقشه برداری هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147384/استعلام-جاده-بین-مزارع'>استعلام جاده بین مزارع  / استعلام,استعلام جاده بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147399/استعلام-تعمیرات-و-راه-اندازی-تابلو-خازن-برق---سایت-ستاد'>استعلام تعمیرات و راه اندازی تابلو خازن برق..., سایت ستاد / استعلام, استعلام تعمیرات و راه اندازی تابلو خازن برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147409/مناقصه-لکه-گیری-کارهای-عمرانی-منطقه-دو-چاپ-دوم'>مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی منطقه دو  چاپ دوم  / مناقصه, مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی منطقه دو چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147422/مناقصه-عملیات-پرس-بندی-کلش-غلات-(بسته-بندی-بارگیری-حمل-و-دپو-در-محل-دامپروری)--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات پرس بندی کلش غلات (بسته بندی، بارگیری، حمل و دپو در  محل دامپروری) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پرس بندی کلش غلات (بسته بندی، بارگیری، حمل و دپو در  محل دامپروری) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147435/مناقصه-خرید-پتو'>مناقصه خرید پتو  / مناقصه عمومی,مناقصه خرید پتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147449/استعلام-ماژول--'>استعلام ماژول ... / استعلام , استعلام ماژول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147459/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ / استعلام, باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147469/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147481/مناقصه-احداث-فنس-باغ-پرندگان-و-پیاده-روسازی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فنس باغ پرندگان و پیاده روسازی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فنس باغ پرندگان و پیاده روسازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147491/استعلام-آسفالت'>استعلام آسفالت  / استعلام,استعلام آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147503/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-خط-کشی-معابر'>اصلاحیه مناقصه  تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی معابر / اصلاحیه مناقصه, مناقصه  تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147515/استعلام-40-تن-ماسه'>استعلام 40 تن ماسه / استعلام,استعلام 40 تن ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147526/تجدید-مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی-زورخانه-ای'>تجدید مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی زورخانه ای / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی زورخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147538/استعلام-دستگاه-سمپلر--'>استعلام دستگاه سمپلر ... / استعلام , استعلام دستگاه سمپلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147551/استعلام-بشقاب-مینا'>استعلام بشقاب مینا / استعلام,استعلام بشقاب مینا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147564/استعلام-سویچ-2960'>استعلام سویچ 2960 / استعلام, سویچ 2960</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147575/استعلام-چکش-تخریب-6016-توسن'>استعلام  چکش تخریب 6016 توسن  / استعلام,  چکش تخریب 6016 توسن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147591/استعلام-واگذاری-تعداد-102-پرونده-غیرقابل-باز-توان-افراد-و-خانواده‌های-نیازمند'>استعلام واگذاری تعداد 102 پرونده غیرقابل باز توان افراد و خانواده‌های نیازمند / استعلام,استعلام واگذاری تعداد 102 پرونده غیرقابل باز توان افراد و خانواده‌های نیازمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147605/استعلام-حشره-کش--'>استعلام حشره کش ... / استعلام , استعلام حشره کش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147620/استعلام-پروژه-تکمیل-سر-دهنه-و-کانال-آبیاری-روستاها--'>استعلام  پروژه تکمیل سر دهنه و کانال آبیاری روستاها ... / استعلام , پروژه تکمیل سر دهنه و کانال آبیاری روستاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147631/استعلام-واگذاری-تعداد-102-پرونده-غیرقابل-بازتوان-افراد-و-خانواده-های-نیازمند'>استعلام واگذاری تعداد 102 پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند / استعلام, واگذاری تعداد 102 پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147642/استعلام-تکمیل-و-راه-اندازی-عملیات-برقداری'>استعلام  تکمیل و راه اندازی عملیات برقداری / استعلام, تکمیل و راه اندازی عملیات برقداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147653/استعلام-تشک-مواج'>استعلام تشک مواج / استعلام , استعلام تشک مواج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147664/استعلام-واگذاری-تعداد-105-پرونده-غیرقابل-بازتوان-افراد-و-خانواده-های-نیازمند--'>استعلام واگذاری تعداد 105 پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند... / استعلام, واگذاری تعداد 105 پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147677/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147689/استعلام-تلویزیون-شهری--'>استعلام تلویزیون شهری ... / استعلام, استعلام تلویزیون شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147700/مناقصه-خرید-اقساطی-Segmented-Bond-Tool-(SBT-PAD-TYPE)-for-Well-Logging-Services-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقساطی  Segmented Bond Tool (SBT-PAD TYPE) for Well Logging Services  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید اقساطی  Segmented Bond Tool (SBT-PAD TYPE) for Well Logging Services  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147711/استعلام-سرامیک--'>استعلام سرامیک ... / استعلام , استعلام سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147721/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-سرور---'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه سرور .... / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه سرور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147733/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147745/استعلام-نصب-پرده-و-کفپوش'>استعلام نصب پرده و کفپوش / استعلام,نصب پرده و کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147756/تجدید-فراخوان-عملیات-خاکی-ابنیه-فنی-محور-چاه-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عملیات خاکی ابنیه فنی محور چاه نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان عملیات خاکی و ابنیه فنی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147765/استعلام-خرید-ایزوگام'>استعلام خرید ایزوگام  / استعلام , استعلام خرید ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147778/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام,استعلام دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147786/مناقصه-احداث-جوی-وسط-منطقه-دو'>مناقصه احداث جوی وسط منطقه دو / مناقصه , مناقصه احداث جوی وسط منطقه دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147797/مناقصه-پروژه-همسان-سازی-تابلوهای-معرف-کاربری'>مناقصه پروژه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147807/استعلام-خرید-دستگاه-ساعت--'>استعلام خرید دستگاه ساعت... / استعلام,خرید دستگاه ساعت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147818/استعلام-ترمیم-و-اجرای-زیرسازی-و-بیس-در-راههای-روستایی--'>استعلام ترمیم و اجرای زیرسازی و بیس در راههای روستایی ... / استعلام,استعلام ترمیم و اجرای زیرسازی و بیس در راههای روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148215/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-مواد-بازیافتی--تعمیر--حفظ-و-نگهداری'>مناقصه عملیات جمع آوری مواد بازیافتی ، تعمیر ، حفظ و نگهداری / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری مواد بازیافتی ، تعمیر ، حفظ و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148225/استعلام-لوله-خرطومی'>استعلام لوله خرطومی / استعلام, استعلام  لوله خرطومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148237/مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-آب-شرب'>مناقصه احداث تصفیه خانه آب شرب / مناقصه , مناقصه احداث تصفیه خانه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148247/فراخوان-مناقصه-تنظیفات-محوطه-حفظ-و-نگهداری-ترمیم-و-واکاوی-فضای-سبز---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاوی فضای سبز...- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاوی فضای سبز...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148255/استعلام-کاتر-اتوماتیک--'>استعلام کاتر اتوماتیک ... / استعلام, استعلام کاتر اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148267/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148276/مناقصه-کارهای-عمرانی'>مناقصه کارهای عمرانی / مناقصه، مناقصه کارهای عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148287/مناقصه-عملیات-اجرایی-بیمارستان'>مناقصه عملیات اجرایی بیمارستان   / مناقصه عملیات اجرایی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148298/مناقصه-خرید-اقساطی-Segmented-Bond-Tool-(SBT-PAD-TYPE)-for-Well-Logging-Services-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقساطی  Segmented Bond Tool (SBT-PAD TYPE) for Well Logging Services  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید اقساطی  Segmented Bond Tool (SBT-PAD TYPE) for Well Logging Services  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148310/استعلام-2-کنترلر-دما-atbin'>استعلام 2 کنترلر دما atbin / استعلام, 2 کنترلر دما atbin</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148320/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-خودروهـای-سنگیـن'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز خودروهـای سنگیـن  / مناصه , مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز خودروهـای سنگیـن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148330/استعلام-باطری-دستگاه-UPS'>استعلام باطری دستگاه UPS  / استعلام, باطری دستگاه UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148342/استعلام-دستگاه-pvc-بر'>استعلام دستگاه pvc بر / استعلام, دستگاه pvc بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148354/استعلام-وزنه'>استعلام وزنه  / استعلام, استعلام وزنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148365/مناقصه-خودرو-سواری-و-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه خودرو سواری و ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه خودرو سواری و ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148375/استعلام-لوله-و-اتصالات--'>استعلام لوله و اتصالات ... / استعلام , استعلام لوله و اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148389/استعلام-المان-ها-و-بونیت-های-الکترونیکی--شیرها'>استعلام المان ها و بونیت های الکترونیکی ، شیرها  / استعلام , استعلام المان ها و بونیت های الکترونیکی ، شیرها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148400/مناقصه-تعریض-محور----سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه تعریض محور ...., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی, مناقصه تعریض محور ...., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148410/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>استعلام  عملیات اجرایی لوله گذاری / استعلام, عملیات اجرایی لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148421/استعلام-لاستیک-12-24-ایرانی-درجه-یک--'>استعلام لاستیک 12*24 ایرانی درجه یک ... / استعلام , استعلام لاستیک 12*24 ایرانی درجه یک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148431/استعلام-مصالح'>استعلام مصالح  / استعلام, مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148439/استعلام-فلکسیبل-خرطومی-و--'>استعلام فلکسیبل خرطومی و ... / استعلام, استعلام  فلکسیبل خرطومی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148450/استعلام-انجام-تعمیرات-سالن'>استعلام انجام تعمیرات سالن  / استعلام,استعلام انجام تعمیرات سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148461/استعلام-تخم-مرغ-سیمرغ-کارتن-12-5-کیلوگرمی'>استعلام  تخم مرغ سیمرغ کارتن 12/5 کیلوگرمی / استعلام, تخم مرغ سیمرغ کارتن 12/5 کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148471/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام , استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148481/استعلام-عملیات-تعویض-کنتور--تغییر-مسیر'>استعلام عملیات تعویض کنتور ، تغییر مسیر / استعلام بها, استعلام بها عملیات تعویض کنتور ، تغییر مسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148490/استعلام-کلیدها-و-متعلقات-شیرها-دستگاه-کروماتوگرافی'>استعلام کلیدها و متعلقات، شیرها، دستگاه کروماتوگرافی  / استعلام, استعلام کلیدها و متعلقات، شیرها، دستگاه کروماتوگرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148501/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-های-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلام تهیه و نصب سیستم های گرمایشی و سرمایشی  / استعلام, تهیه و نصب سیستم های گرمایشی و سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148510/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام ,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148520/استعلام-مونوریل-10-تن-بالای-رولر-فیدر'>استعلام مونوریل 10 تن بالای رولر فیدر  / استعلام , استعلام مونوریل 10 تن بالای رولر فیدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148532/مناقصه-عملیات-احداث-سپتیک'>مناقصه عملیات احداث سپتیک / مناقصه , مناقصه عملیات احداث سپتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148541/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام... / استعلام, استعلام ایزوگام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148551/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته  / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148562/استعلام-آینه-بزرگ'>استعلام آینه بزرگ  / استعلام,  استعلام آینه بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148570/استعلام-بازرسی--بررسی-وضعیت-ایمنی-و-کیفیت-آسانسورهای-منصوبه'>استعلام بازرسی ، بررسی وضعیت ایمنی و کیفیت آسانسورهای منصوبه / استعلام , استعلام بازرسی ، بررسی وضعیت ایمنی و کیفیت آسانسورهای منصوبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148578/استعلام-دستکش-محافظ-معاینه'>استعلام  دستکش محافظ معاینه / استعلام  دستکش محافظ معاینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148587/استعلام-یکدستگاه-لپ-تاپ-و-یکدستگاه-تلویزیون'>استعلام یکدستگاه لپ تاپ و یکدستگاه تلویزیون / استعلام , استعلام یکدستگاه لپ تاپ و یکدستگاه تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148596/استعلام-تهیه-و-اجرای-فاز-دوم-اطفاء-حریق'>استعلام تهیه و اجرای فاز دوم اطفاء حریق / استعلام, تهیه و اجرای فاز دوم اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148607/مناقصه-دو-دستگاه-پمپ-سانتریفیوژ-به-همراه-دو-سری-قطعات-یدکی'>مناقصه دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ به همراه دو سری قطعات یدکی / فراخوان, مناقصه دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ به همراه دو سری قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147379/استعلام-احداث-خط-انتقال--'>استعلام احداث خط انتقال ... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147394/استعلام-مجتمع-گلخانه-اعتضادیه-تسطیح-و-ایجاد-مسیر'>استعلام مجتمع گلخانه اعتضادیه تسطیح و ایجاد مسیر  / استعلام, مجتمع گلخانه اعتضادیه تسطیح و ایجاد مسیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147405/فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیلی-و-محوطه-سازی'>فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی و محوطه سازی / آگهی فراخوان دعوت به مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147418/استعلام-Webcam--'>استعلام Webcam ... / استعلام , استعلام Webcam ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147428/فراخوان-خرید-الکتروموتور-افقی--نوبت-سوم'>فراخوان خرید الکتروموتور افقی - نوبت سوم  / فراخوان, فراخوان خرید الکتروموتور افقی -  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147443/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147455/مناقصه-خرید-قطعات-الكتریكی-نیروگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات الكتریكی نیروگاهی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات الكتریكی نیروگاهی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147466/فراخوان-اصلاح-شبکه-روستا--نوبت-دوم--97-3-2'>فراخوان اصلاح شبکه روستا... نوبت دوم - 97.3.2 / مناقصه عمومی, فراخوان اصلاح شبکه روستا... نوبت دوم - 97.3.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147477/فراخوان-مناقصه-طراحی--اجرای-پارکینگ-مکانیزه'>فراخوان مناقصه طراحی،  اجرای پارکینگ مکانیزه   / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه طراحی،  اجرای پارکینگ مکانیزه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147487/استعلام-تولید-محصولات-فلزی--'>استعلام تولید محصولات فلزی... / استعلام, استعلام تولید محصولات فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147498/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-نرم-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- نرم افزار / استعلام,کامپیوتر و فناوری اطلاعات- نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147510/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147523/استعلام-تابلو-درایو'>استعلام تابلو درایو / استعلام,استعلام تابلو درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147535/استعلام-محوطه-سازی-پروژه-فاز-دو'>استعلام محوطه سازی پروژه فاز دو / استعلام,استعلام محوطه سازی پروژه فاز دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147545/مناقصه-اصلاح-هندسی-و-تغییر-مکان-دوربرگردانهای-و--'>مناقصه  اصلاح هندسی و تغییر مکان دوربرگردانهای  و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اصلاح هندسی و تغییر مکان دوربرگردانهای  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147558/استعلام-نمایشگر-دستگاه-مونیتورینگ'>استعلام نمایشگر دستگاه مونیتورینگ / استعلام,استعلام نمایشگر دستگاه مونیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147571/مناقصه-اجرای-عملیات-بهینه-سازی-شبکه-های-فرسوده-روستایی'>مناقصه اجرای عملیات بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147587/استعلام-طرح-عملیات-حفاری-دستی-چاه-آب-شرب--'>استعلام طرح عملیات حفاری دستی چاه آب شرب... / استعلام,طرح عملیات حفاری دستی چاه آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147601/استعلام-واگذاری-تعداد-169-پرونده-غیر-قابل-بازتوان-افراد-و-خانواده-های-نیازمند'>استعلام واگذاری تعداد 169 پرونده غیر قابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند / استعلام,استعلام واگذاری تعداد 169 پرونده غیر قابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147613/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147628/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری / استعلام , استعلام لوازی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147638/استعلام-100-متر-مربع-موزاییک'>استعلام 100 متر مربع موزاییک  / استعلام, 100 متر مربع موزاییک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147649/مناقصه-بازسازی-و-احیاء-تعداد-9-حلقه-چاه-آب'>مناقصه بازسازی و احیاء تعداد 9 حلقه چاه آب  / مناقصه بازسازی و احیاء تعداد 9 حلقه چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147660/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه لوله پلی اتیلن  / مناقصه , مناقصه لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147673/مناقصه-اجرای-توسعه-شبکه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای توسعه شبکه گازرسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای توسعه شبکه گازرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147685/استعلام-کاراسلینگ-6-نفره-(آسانسور)'>استعلام  کاراسلینگ 6 نفره (آسانسور) / استعلام, کاراسلینگ 6 نفره (آسانسور)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147696/استعلام-پروژه-تکمیل-سردهنه-و-کانال-آبیاری--'>استعلام پروژه تکمیل سردهنه و کانال آبیاری... / استعلام, استعلام پروژه تکمیل سردهنه و کانال آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147708/استعلام-موضوع-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات'>استعلام موضوع حمل و جمع آوری مرسولات / استعلام , استعلام موضوع حمل و جمع آوری مرسولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147716/مناقصه-قرارداد-بیمه-مسئولیت-مدنی-کارفرما--'>مناقصه قرارداد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما ... / مناقصه , مناقصه قرارداد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147730/استعلام-خدمات-پستی-و-ارسال-مرسولات-سفارشی-و-پیشتاز'>استعلام خدمات پستی و ارسال مرسولات سفارشی و پیشتاز / استعلام, خدمات پستی و ارسال مرسولات سفارشی و پیشتاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147739/استعلام-کار-اسلینگ-6-نفره-(آسانسور)'>استعلام کار اسلینگ 6 نفره (آسانسور) / استعلام,استعلام کار اسلینگ 6 نفره (آسانسور)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147753/استعلام-کولر-گازی-اینورتر'>استعلام کولر گازی اینورتر  / استعلام, کولر گازی اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147762/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-تسطیح-نسبی'>استعلام  تجهیز و نوسازی اراضی تسطیح نسبی  / استعلام, تجهیز و نوسازی اراضی تسطیح نسبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147773/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر-چاپ-کارت-hitl-cs200'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر چاپ کارت hitl cs200 / استعلام, خرید یک دستگاه پرینتر چاپ کارت hitl cs200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147783/استعلام-واگذاری-پرونده--'>استعلام واگذاری پرونده ... / استعلام , استعلام واگذاری پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147794/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام , استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147802/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی  ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147815/استعلام-تهیه-و-حمل-جدول-پرسی'>استعلام تهیه و حمل جدول پرسی / استعلام,استعلام تهیه و حمل جدول پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147829/فراخوان-مناقصه-عملیات-مرمت-و-ایمن-سازی-تغذیه-مصنوعی'>فراخوان مناقصه عملیات مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه عملیات مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147841/استعلام-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی--'>استعلام بهسازی و آسفالت راه روستایی... / استعلام,بهسازی و آسفالت راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147850/مناقصه-احداث-سازه-و-سفت-کاری-مجتمع-اداری-رفاهی'>مناقصه احداث سازه و سفت کاری مجتمع اداری رفاهی  / مناقصه ، مناقصه احداث سازه و سفت کاری مجتمع اداری رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147858/مناقصه-احداث-سر-دهنه'>مناقصه احداث سر دهنه / آگهی مناقصه ،مناقصه احداث سر دهنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147868/مناقصه-عملیات-ساماندهی-مسیل---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساماندهی مسیل .... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات ساماندهی مسیل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147877/استعلام-تکمیل-خانه--'>استعلام تکمیل خانه ... / استعلام, استعلام تکمیل خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147888/استعلام-آنتی-ویروس--'>استعلام آنتی ویروس... / استعلام, استعلام آنتی ویروس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147898/مناقصه-تعمیرات-اساسی-پل'>مناقصه، تعمیرات اساسی پل / مناقصه، مناقصه، تعمیرات اساسی پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147906/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام,استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147915/استعلام-ساخت-و-نصب-قفسه-های-فلزی--'>استعلام ساخت و نصب قفسه های فلزی... / استعلام,ساخت و نصب قفسه های فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147925/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147936/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تکمیل-ساختمان-اداری'>فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل ساختمان اداری  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147946/استعلام-تجهیزات-و-قطعات-سخت-افزاری-رایانه--'>استعلام تجهیزات و قطعات سخت افزاری رایانه ... / استعلام , استعلام تجهیزات و قطعات سخت افزاری رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147957/استعلام-عایق-رولی-عایق-لوله-ای-و--'>استعلام  عایق رولی، عایق لوله ای و ... / استعلام, عایق رولی، عایق لوله ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147968/استعلام-کانکتور-انشعاب'>استعلام کانکتور انشعاب  / استعلام,استعلام کانکتور انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147978/استعلام-خدمات-پشتیبانی-پورتال-استان--'>استعلام خدمات پشتیبانی پورتال استان... / استعلام,خدمات پشتیبانی پورتال استان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147987/استعلام-مبادله-خط-پستی'>استعلام مبادله خط پستی  / استعلام, مبادله خط پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147996/فراخوان-مناقصه-عمومی-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-های-مشترکین-گاز'>فراخوان مناقصه عمومی آرشیو الکترونیکی پرونده های مشترکین گاز / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه عمومی آرشیو الکترونیکی پرونده های مشترکین گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148006/استعلام-کیس-رایانه-P4'>استعلام کیس رایانه P4  / استعلام, استعلام کیس رایانه P4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148016/مناقصه-هدایت-و-دفع-آبهای-سطحی--اجرای-احداث-کانال--نوبت-دوم'>مناقصه هدایت و دفع آبهای سطحی ، اجرای احداث کانال - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه هدایت و دفع آبهای سطحی ، اجرای احداث کانال- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148030/استعلام-دودستگاه-کولر'>استعلام دودستگاه کولر  / استعلام , استعلام دو دستگاه کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148041/استعلام-مانیتور-LCD-سایز-32-in-مدل--'>استعلام مانیتور LCD سایز 32 in مدل ... / استعلام,استعلام مانیتور LCD سایز 32 in مدل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148054/مناقصه-خرید-گاردریل-با-پایه-و-کلیه-متعلقات-مربوطه'>مناقصه خرید گاردریل با پایه و کلیه متعلقات مربوطه / مناقصه عمومی , مناقصه خرید گاردریل با پایه و کلیه متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148063/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام, کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148072/مناقصه-خرید-آسفالت-تنی'>مناقصه خرید آسفالت تنی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  خرید آسفالت تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148084/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان   / استعلام , استعلام سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148094/استعلام-ریسوگراف'>استعلام ریسوگراف / استعلام, ریسوگراف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148106/استعلام-بهسازی-و-بازسازی-چاه'>استعلام بهسازی و بازسازی چاه  / استعلام, استعلام بهسازی و بازسازی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148117/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148128/مناقصه-اجرای-کفپوش'>مناقصه اجرای کفپوش  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کفپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148139/استعلام-خدمات-آزمایش'>استعلام خدمات آزمایش / استعلام,استعلام خدمات آزمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148148/استعلام-یک-جفت-پایه-بسکتبال-مدل-شیلد'>استعلام یک جفت پایه بسکتبال مدل شیلد / استعلام, یک جفت پایه بسکتبال مدل شیلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148158/استعلام-تعمیرات-استخر--'>استعلام تعمیرات استخر ... / استعلام, استعلام تعمیرات استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148171/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148181/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-بازسازی-و-تامین-قطعات-یدکی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی  / اصلاحیه مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148195/استعلام-کانیو-و-پخش-دستی-آسفالت'>استعلام کانیو و پخش دستی آسفالت   / استعلام کانیو و پخش دستی آسفالت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148210/استعلام-عملیات-اجرایی-دیوار-بتن'>استعلام عملیات اجرایی دیوار بتن  / استعلام,استعلام عملیات اجرایی دیوار بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148220/مناقصه-خدمات-چاپ-و-نصب-بنر-و-پرتابل-و-بیلبورد'>مناقصه خدمات چاپ و نصب بنر و پرتابل و بیلبورد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات چاپ و نصب بنر و پرتابل و بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148232/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148241/استعلام-خرید-اسپیلت-30000-تولید-داخل'>استعلام خرید اسپیلت 30000 تولید داخل / استعلام,استعلام خرید اسپیلت 30000 تولید داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148251/استعلام-سیستم-نوبت-دهی'>استعلام سیستم نوبت دهی  / استعلام, استعلام سیستم نوبت دهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148260/استعلام-نقشه-برداری'>استعلام نقشه برداری / استعلام، استعلام نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148272/استعلام-تهیه-و-چاپ-گواهی'>استعلام تهیه و چاپ گواهی / استعلام , استعلام تهیه و چاپ گواهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148282/مناقصه-برداشت-زراعت-گندم--جو-و-کلزار'>  مناقصه برداشت زراعت گندم ، جو و کلزار / آگهی مناقصه ، مناقصه برداشت زراعت گندم ، جو و کلزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148293/استعلام-بدنه-دوربین'>استعلام بدنه دوربین  / استعلام , استعلام بدنه دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148305/استعلام-طرح-عملیات-حفاری-دستی-چاه-آب-روستای'>استعلام طرح عملیات حفاری دستی چاه آب روستای / استعلام, طرح عملیات حفاری دستی چاه آب روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148316/مناقصه-عملیات-ساخت-و-تسطیح-زمین'>مناقصه عملیات ساخت و تسطیح زمین / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات ساخت و تسطیح زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148326/استعلام-حدیده-توپی-وکس-4-پارچه'>استعلام حدیده توپی وکس 4 پارچه  / استعلام, حدیده توپی وکس 4 پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148335/استعلام-موتور-سیکلت--'>استعلام موتور سیکلت ... / استعلام , استعلام موتور سیکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148347/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-400-میلیمتر-12-5-pe100-pn-و-سایر-مشخصات-پیوست'>استعلام لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 12.5 pe100 pn و سایر مشخصات پیوست / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 12.5 pe100 pn و سایر مشخصات پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148359/استعلام-کابل-و-رساناها--ورم-وویل-سنگ-زده-شده'>استعلام کابل و رساناها ، ورم وویل سنگ زده شده  / استعلام ، استعلام کابل و رساناها ، ورم وویل سنگ زده شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148370/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148382/استعلام-دیگ-چلو-پز-صنعتی-دیگ-سرخ-کن-صنعتی-و--'>استعلام دیگ چلو پز صنعتی، دیگ سرخ کن صنعتی و .. / استعلام, دیگ چلو پز صنعتی، دیگ سرخ کن صنعتی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148394/استعلام-مرمت-بازار-تاریخی'>استعلام  مرمت بازار تاریخی / استعلام, مرمت بازار تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148406/استعلام-سیستمهای-ارتباطی-رادیویی-اینترفونها-و-مراکز-تلفن'>استعلام سیستمهای ارتباطی رادیویی، اینترفونها و مراکز تلفن / استعلام , استعلام سیستمهای ارتباطی رادیویی، اینترفونها و مراکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148416/استعلام-خرید-7-دستگاه-پمپ-اتا-و-4-دستگاه-موتور-افقی'>استعلام خرید 7 دستگاه پمپ اتا و 4 دستگاه موتور افقی / استعلام,استعلام خرید 7 دستگاه پمپ اتا و 4 دستگاه موتور افقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148425/استعلام-روغن'>استعلام روغن / استعلام , استعلام روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148435/استعلام-HP-8GB--'>استعلام HP 8GB.... / استعلام, HP 8GB....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148444/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری... / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبخیزداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148456/استعلام-سنگ--'>استعلام سنگ ... / استعلام , استعلام سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148466/استعلام-اجرای-طرح-راهبردی-امور-فوریت-های-اجتماعی--'>استعلام اجرای طرح راهبردی امور فوریت های اجتماعی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح راهبردی امور فوریت های اجتماعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148476/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات / استعلام , استعلام کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148486/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار / استعلام,استعلام نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148496/استعلام-انجام-مطالعات-ژئوتکنیک-مخازن-آب'>استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک مخازن آب  / استعلام, انجام مطالعات ژئوتکنیک مخازن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148505/استعلام-کامپیوتر-جیبی-تبلت'>استعلام کامپیوتر جیبی تبلت  / استعلام, استعلام کامپیوتر جیبی تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148515/استعلام-ساخت-پنجره-آلومینیوم'>استعلام ساخت پنجره آلومینیوم / استعلام , استعلام ساخت پنجره آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148525/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم-طرح-هادی'>استعلام اجرای آسفالت گرم طرح هادی  / استعلام, اجرای آسفالت گرم طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148536/استعلام-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام عملیات آبخیزداری ... / استعلام , استعلام عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148546/استعلام-احداث-خانه-عالم--'>استعلام احداث خانه عالم ... / استعلام,استعلام احداث خانه عالم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148555/استعلام-خرید-یک-دستگاه-وانت-تک-کابین-مزدا-کارا-2000'>استعلام خرید یک دستگاه وانت تک کابین مزدا کارا 2000 / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه وانت تک کابین مزدا کارا 2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148566/استعلام-بهره-برداری--تعمیرات-و-نگهداری'>استعلام بهره برداری - تعمیرات و نگهداری  / استعلام، استعلام بهره برداری - تعمیرات و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148574/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-توزیع-آب'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه توزیع آب / استعلام , استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148582/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام, استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148592/استعلام-خرید-و-نصب-سقف-کاذب'>استعلام خرید و نصب سقف کاذب  / استعلام , استعلام خرید و نصب سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148600/استعلام-اثاثیه-و-لوازم-اداری-خانگی-و-انبار---'>استعلام اثاثیه و لوازم اداری، خانگی و انبار .... / استعلام , استعلام اثاثیه و لوازم اداری، خانگی و انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148611/استعلام-چاپگر-پرسنلی-فارگو'>استعلام چاپگر پرسنلی فارگو  / استعلام, استعلام چاپگر پرسنلی فارگو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148621/استعلام-انواع-سیم-آلومینیومی'>استعلام انواع سیم آلومینیومی  / استعلام,استعلام انواع سیم آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148631/استعلام-کلید-فیوز-هوائی'>استعلام کلید فیوز هوائی / استعلام , استعلام کلید فیوز هوائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148641/استعلام-دستگاه-امحا-کلینیکی'>استعلام  دستگاه امحا کلینیکی / استعلام , استعلام  دستگاه امحا کلینیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148651/مناقصه-احداث-روشنایی-تونل-های-سه-گانه-فورگ'>مناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ / مناقصه, مناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148660/استعلام-تبلو-سافت-استارت'>استعلام تبلو سافت استارت / استعلام,استعلام تبلو سافت استارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148669/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148678/استعلام-انواع-کابل-پروتودور'>استعلام  انواع کابل پروتودور  / استعلام, استعلام  انواع کابل پروتودور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148688/مناقصه-نمونه-برداری-از-آب-آشامیدنی'>مناقصه نمونه برداری از آب آشامیدنی  / مناقصه، مناقصه  نمونه برداری از آب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148698/استعلام-رایانه-و-متعلقات'>استعلام رایانه و متعلقات  / استعلام ,استعلام رایانه و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146965/مناقصه-حفاری-7-حلقه-چاه-پیزومتر-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری 7 حلقه چاه پیزومتر نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه حفاری 7 حلقه چاه پیزومتر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146980/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-سیستم-حفاظت-هوشمند-مخزن-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای سیستم حفاظت هوشمند مخزن نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای سیستم حفاظت هوشمند مخزن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146992/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147006/استعلام-کابل-مخابراتی'>استعلام کابل مخابراتی / استعلام,استعلام کابل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147021/فراخوان-مناقصه-عملیات-تهیه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-مولد-برق-اضطراری-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی مولد برق اضطراری و... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی مولد برق اضطراری و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147033/استعلام-خرید-و-حمل-پازل-پرسی-40-40-فیلی--'>استعلام خرید و حمل پازل پرسی 40*40 فیلی... / استعلام,خرید و حمل پازل پرسی 40*40 فیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147042/تجدید-مناقصه-تامین-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-نرم-افزار'>تجدید مناقصه تامین، نصب، راه اندازی و آموزش نرم افزار  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین، نصب، راه اندازی و آموزش نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147052/مناقصه-همسان-سازی-پیاده-رو-خیابان-(نوبت-دوم)'>مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147060/استعلام-تکمیل-آسفالت--'>استعلام تکمیل آسفالت... / استعلام,تکمیل آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147074/استعلام-کانکس-1-1'>استعلام کانکس 1*1 / استعلام , استعلام کانکس 1*1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147083/مناقصه-تامین-25-دستگاه-خودروی-استیجاری-سبک'>مناقصه تامین 25 دستگاه خودروی استیجاری سبک / مناقصه ,مناقصه تامین 25 دستگاه خودروی استیجاری سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147096/مناقصه-عمومی-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147106/فراخوان-پروژه-اجراء-و-تکمیل-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه اجراء و تکمیل شبکه فاضلاب نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان پروژه اجراء و تکمیل شبکه فاضلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147115/استعلام-خرید-سوییچ'>استعلام خرید سوییچ / استعلام , استعلام خرید سوییچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147124/استعلام-سرویس-و-راه-اندازی-پکیج-یونیت-مجتمع-فرهنگی--'>استعلام  سرویس و راه اندازی پکیج یونیت مجتمع فرهنگی .. / استعلام, سرویس و راه اندازی پکیج یونیت مجتمع فرهنگی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147133/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام,لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147143/استعلام-اجرای-عملیات-مکانیکی-و-بیومکانیکی'>استعلام اجرای عملیات مکانیکی و بیومکانیکی / استعلام,استعلام اجرای عملیات مکانیکی و بیومکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147152/فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرای-خط-63-کیلوولت--'>فراخوان عمومی ارزیابی کیفی عملیات اجرای خط 63 کیلوولت ... / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عمومی ارزیابی کیفی عملیات اجرای خط 63 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147162/استعلام-خرید-کیف-اداری-و-چاپ-لوگو-داخل-آن'>استعلام  خرید کیف اداری و چاپ لوگو داخل آن  / استعلام, خرید کیف اداری و چاپ لوگو داخل آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147173/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-دو-دستگاه-پل-نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بازسازی دو دستگاه پل نوبت دوم / مناقصه , مناقصه مرمت و بازسازی دو دستگاه پل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147183/استعلام-فرش--'>استعلام فرش ... / استعلام , استعلام فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147196/مناقصه-جهت-ساخت-یک-مجتمع-تجاری'>مناقصه جهت ساخت یک مجتمع تجاری / مناقصه, مناقصه جهت ساخت یک مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147212/استعلام-تخلیه-چاه-فاضلاب'>استعلام تخلیه چاه فاضلاب / استعلام, استعلام تخلیه چاه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147225/استعلام-لوازم-آشپزخانه'>استعلام  لوازم آشپزخانه  / استعلام, لوازم آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147233/استعلام-سیمان-کیسه-ای-کرمان-تیپ-2'>استعلام سیمان کیسه ای کرمان تیپ 2 / استعلام, سیمان کیسه ای کرمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147244/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147253/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-ای-و-طراحی-پروژه-ها'>مناقصه انجام خدمات مشاوره ای و طراحی پروژه ها  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مشاوره ای و طراحی پروژه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147265/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-ورزشگاه--'>استعلام تعمیر و تجهیز ورزشگاه... / استعلام,تعمیر و تجهیز ورزشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147278/استعلام-تهیه-تابلوی-خطرنما-و--'>استعلام تهیه تابلوی خطرنما و... / استعلام, استعلام تهیه تابلوی خطرنما و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147288/فراخوان-زیباسازی-محوطه-ها-و-معابر'> فراخوان زیباسازی محوطه ها و معابر / فراخوان ، فراخوان زیباسازی محوطه ها و معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147300/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-مصنوعی--'>استعلام تکمیل زمین چمن  مصنوعی... / استعلام, استعلام تکمیل زمین چمن  مصنوعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147310/مناقصه-پروژه-احداث-فیدر-جدید-فشار-متوسط-شهری--'>مناقصه پروژه احداث فیدر جدید فشار متوسط شهری ... / مناقصه، مناقصه پروژه احداث فیدر جدید  فشار متوسط شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147321/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147331/ارزیابی-کیفی-تامین-خدمات-عمومی--اداری--مالی--انبارداری-ـ-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تامین خدمات عمومی ، اداری ، مالی ، انبارداری ـ نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تامین خدمات عمومی ، اداری ، مالی ، انبارداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147343/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-پیشگیرانه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147353/استعلام-کالاهای-مورد-نیاز-آتش-نشانی--'>استعلام کالاهای مورد نیاز آتش نشانی ... / استعلام , استعلام کالاهای مورد نیاز آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147826/استعلام-واگذاری-پرونده-غیرقابل-بازتوان-افراد-و-خانواده-های-نیازمند--'>استعلام واگذاری پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند... / استعلام, استعلام واگذاری پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147836/استعلام-اسکوربرد-ورزشی--'>استعلام اسکوربرد ورزشی ... / استعلام , استعلام اسکوربرد ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147847/مناقصه-تهیه-مصالح-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلن'>مناقصه تهیه مصالح و نصب انشعابات پلی اتیلن  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و نصب انشعابات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147855/مناقصه-تهیه-و-نصب-100-دستگاه-کنتور-هوشمند-حجمی-دیزلی'>مناقصه تهیه و نصب 100 دستگاه کنتور هوشمند حجمی دیزلی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب 100 دستگاه کنتور هوشمند حجمی دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147864/مناقصه-نرم-افزارهای-مرتبط-با-سیستم-های-راهبند-و-پلاک-خوان'>مناقصه نرم افزارهای مرتبط با سیستم های راهبند و پلاک خوان / اگهی مناقصه , مناقصه نرم افزارهای مرتبط با سیستم های راهبند و پلاک خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147874/استعلام-خرید-و-تمدید-لایسنس-آنتی-ویروس-سیمانتک'>استعلام خرید و تمدید لایسنس آنتی ویروس سیمانتک  / استعلام, خرید و تمدید لایسنس آنتی ویروس سیمانتک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147884/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-ساختمانها-و-تأسیسات-شرکت'>مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمانها و تأسیسات شرکت     / مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمانها و تأسیسات شرکت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147894/مناقصه-امور-تهیه٬-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه  امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذا  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147903/استعلام-آموزشهای-قرآنی--'>استعلام آموزشهای قرآنی... / استعلام, استعلام آموزشهای قرآنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147912/استعلام-رک-42-یونیت'>استعلام رک 42 یونیت  / استعلام,استعلام رک 42 یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147922/اطلاعیه-خرید-ملزومات-مصرفی-پزشکی-و-آزمایشگاهی'>اطلاعیه خرید ملزومات مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی  / اطلاعیه, اطلاعیه خرید ملزومات مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147931/استعلام-تکمیل-کانال-آبیاری--'>استعلام تکمیل کانال آبیاری ... / استعلام, استعلام تکمیل کانال آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147943/استعلام-مرمت-خانه'>استعلام مرمت خانه / استعلام, استعلام مرمت خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147953/استعلام-حصارکشی-و-محوطه-سازی--'>استعلام حصارکشی و محوطه سازی ... / استعلام, استعلام حصارکشی و محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147965/استعلام-خرید-دریچه-چدن-داکتیل'>استعلام خرید دریچه چدن داکتیل / استعلام, خرید دریچه چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147973/استعلام-میکروسکوپ--'>استعلام میکروسکوپ ... / استعلام, استعلام میکروسکوپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147983/استعلام-بازسازی-کامل-حوضچه-ها'> استعلام بازسازی کامل حوضچه ها  / استعلام ،  استعلام بازسازی کامل حوضچه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147992/استعلام-هارد-و-رم-سرور'>استعلام هارد و رم سرور  / استعلام, هارد و رم سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148002/استعلام-پنجره-یو-پی-وی-سی-دوجداره'>استعلام پنجره یو پی وی سی دوجداره  / استعلام, پنجره یو پی وی سی دوجداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148012/استعلام-تلویزیون-یخچال-کولر-گازی-اجاق-گاز-و---'>استعلام تلویزیون، یخچال، کولر گازی، اجاق گاز و .... / استعلام, تلویزیون، یخچال، کولر گازی، اجاق گاز و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148024/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148037/استعلام-بازسازی-پل-های-آسیب-دیده---'>استعلام بازسازی پل های آسیب دیده .... / استعلام, استعلام بازسازی پل های آسیب دیده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148050/استعلام-سه-دستگاه-سرور'>استعلام سه دستگاه سرور  / استعلام, سه دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148059/مناقصه-واگذاری-ارائه-خدمات-بهداشتی-درمانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری ارائه خدمات بهداشتی درمانی ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری ارائه خدمات بهداشتی درمانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148069/استعلام-تعمیرات-گاردریل'>استعلام تعمیرات گاردریل / استعلام, تعمیرات گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148079/استعلام-جعبه-تقسیم-فلزی'>استعلام جعبه تقسیم فلزی  / استعلام, استعلام جعبه تقسیم فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148091/استعلام-خرید-کارت'>استعلام خرید کارت  / استعلام,استعلام خرید کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148101/مناقصه-دستگاه-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری-نوبت-دوم'>مناقصه دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148112/استعلام-سیمان-و-آهک'>استعلام سیمان و آهک  / استعلام , استعلام سیمان و آهک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148124/مناقصه-خرید-توربو-پمپ-آمین-تجدید'>مناقصه خرید توربو پمپ آمین  تجدید  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید توربو پمپ آمین تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148133/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148145/مناقصه-تکمیل-آموزشگاه-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل آموزشگاه ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تکمیل آموزشگاه  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148154/فراخوان-تجدید-مناقصه-احداث-زمین-چمن-مصنوعی-فوتبال'>فراخوان تجدید مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال / فراخوان تجدید مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148168/مناقصه-عملیات-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عملیات حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148178/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام, استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148191/استعلام-پمپ-وکیوم--'>استعلام پمپ وکیوم ... / استعلام , استعلام پمپ وکیوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148204/استعلام-قیچی-و-اره--'>استعلام قیچی و اره ... / استعلام, استعلام قیچی و اره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148216/استعلام-درام-سندر-(ماسه-پاش)--'>استعلام درام سندر (ماسه پاش)... / استعلام, استعلام درام سندر (ماسه پاش)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148227/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ... / استعلام, استعلام لپ تاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148238/استعلام-تعمیر-و-بازسازی'>استعلام تعمیر و بازسازی / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148248/استعلام-سم-کاراته-زئون'>استعلام سم کاراته زئون / استعلام,استعلام سم کاراته زئون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146976/تجدید-مناقصه-امور-مربوط-به-فضای-سبز-و-سایر-خدمات-عمومی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امور مربوط به فضای سبز و سایر خدمات عمومی نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه  امور مربوط به فضای سبز و سایر خدمات عمومی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146989/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-الکتروپمپ-جایگزین--'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه الکتروپمپ جایگزین.... / فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید یک دستگاه الکتروپمپ جایگزین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147001/استعلام-طراحی-تذهیب'>استعلام طراحی تذهیب / استعلام , استعلام طراحی تذهیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147016/فراخوان-خرید-نیروگاه-برق-دیزل-ژنراتور'>فراخوان خرید نیروگاه برق دیزل ژنراتور   / فراخوان، فراخوان خرید نیروگاه برق دیزل ژنراتور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147029/فراخوان-مناقصه-خرید-مواد-شیمیایی-و-کنترل-کیفی-آب-گردشی'>فراخوان مناقصه خرید مواد شیمیایی و کنترل کیفی آب گردشی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید مواد شیمیایی و کنترل کیفی آب گردشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147040/فراخوان-مناقصه-خرید-خار-مانع-استقرار-پرنده-(از-نوع-افشان)--'>فراخوان مناقصه خرید خار مانع استقرار پرنده (از نوع افشان) ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید خار مانع استقرار پرنده (از نوع افشان) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147050/آگهی-ارزیابی-کیفی-پروژه-طراحی-تامین-کالا-و-اجرای-کارهای-باقیمانده-آشیانه-هلیکوپتری--نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی پروژه طراحی تامین کالا و اجرای کارهای باقیمانده آشیانه هلیکوپتری - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی پروژه طراحی تامین کالا و اجرای کارهای باقیمانده آشیانه هلیکوپتری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147058/فراخوان-مناقصه-عمومی-parts-for-baker-cac-singel-well-control-panel-special'>فراخوان مناقصه عمومی parts for baker cac singel well control panel special  / فراخوان مناقصه عمومی parts for baker cac singel well control panel special </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147069/استعلام-نصب-لینک-پی-ال-سی-ایستگاه-66--'>استعلام نصب لینک پی ال سی ایستگاه 66 .. / استعلام, نصب لینک پی ال سی ایستگاه 66 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147081/فراخوان-مناقصه-رنگ-آمیزی-تاسیسات-روزمینی'>فراخوان مناقصه رنگ آمیزی تاسیسات روزمینی  / فراخوان مناقصه عمومی, مفراخوان مناقصه رنگ آمیزی تاسیسات روزمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147093/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-دوربین-های-پایش-تصویری-و--'>تجدید مناقصه تهیه و نصب دوربین های پایش تصویری و ... / آگهی تجدید مناقصات عمومی, تجدید مناقصه تهیه و نصب دوربین های پایش تصویری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147103/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تست-و-بازرسی-و-تعویض---'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تست و بازرسی و تعویض .... / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عمومی یک مرحله ای تست و بازرسی و تعویض ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147113/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه پروژه جدولگذاری و روکش آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه جدولگذاری و روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147121/مناقصه-مقدار-1900-تن-روغن-خام-زیتون'>مناقصه مقدار 1900 تن روغن خام زیتون / مناقصه مقدار 1900 تن روغن خام زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147131/مناقصه-واگذاری-انجام-بخشی-از-خدمات-امور-نگهبانی-و-حفاظت'>مناقصه واگذاری انجام بخشی از خدمات امور نگهبانی و حفاظت / مناقصه, مناقصه واگذاری انجام بخشی از خدمات امور نگهبانی و حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147141/استعلام-بیمه-نمودن-ساختمان-های-اداری-آب-منطقه-ای-و--'>استعلام  بیمه نمودن ساختمان های اداری آب منطقه ای و ... / استعلام, بیمه نمودن ساختمان های اداری آب منطقه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147150/استعلام-لاین-ترمینال-فیبر-نوری-از-نوع-PDH'>استعلام لاین ترمینال فیبر نوری از نوع PDH  / استعلام, لاین ترمینال فیبر نوری از نوع PDH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147160/مناقصه-تجدید-تکمیل-بوستان-الغدیر'>مناقصه تجدید تکمیل بوستان الغدیر  / مناقصه , مناقصه تجدید تکمیل بوستان الغدیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147170/استعلام-اکتشافات-مقدماتی-مواد-معدنی'>استعلام اکتشافات مقدماتی مواد معدنی / استعلام,استعلام اکتشافات مقدماتی مواد معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147181/مناقصه-خرید-تابلو-برق-و-کنتاکتور-و-کابل-و-کلید-اتوماتیک-نوبت-سوم'>مناقصه خرید تابلو برق و کنتاکتور و کابل و کلید اتوماتیک نوبت سوم  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید تابلو برق و کنتاکتور و کابل و کلید اتوماتیک نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147194/مناقصه-عمومی-احداث-استخر-شنای-سرپوشیده-دانش-آموزان--'>مناقصه عمومی احداث استخر شنای سرپوشیده دانش آموزان... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث استخر شنای سرپوشیده دانش آموزان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147209/مناقصه-عمومی-سرویس-نظافت-PM-و-سایر-خدمات-انواع-الکتروموتور--97-3-2'>مناقصه عمومی سرویس، نظافت، PM و سایر خدمات انواع الکتروموتور - 97.3.2 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی سرویس، نظافت، PM و سایر خدمات انواع الکتروموتور - 97.3.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147222/مناقصه-عملیات-تهیه--حفر--تجهیز-و-اجرای-خط-انتقال-چاه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه ، حفر ، تجهیز و اجرای خط انتقال چاه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات تهیه ، حفر ، تجهیز و اجرای خط انتقال چاه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147231/مناقصه-خرید-سیم-هادی-و-محافظ-فولادی'>مناقصه خرید سیم هادی و محافظ فولادی  / مناقصه , مناقصه خرید سیم هادی و محافظ فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147241/استعلام-تابلو-استیل'>استعلام تابلو استیل  / استعلام, تابلو استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147251/استعلام-تعمیرات-مجموعه-ورزشی'>استعلام  تعمیرات مجموعه ورزشی / استعلام, تعمیرات مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147262/مناقصه-روکش-آسفالت-محله-اسلام'>مناقصه روکش آسفالت محله اسلام / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت محله اسلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147276/استعلام-احیا-و-مرمت--'>استعلام احیا و مرمت ... / استعلام , استعلام احیا و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147285/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-خانه-بسکتبال'>استعلام  تعمیر و تکمیل خانه بسکتبال  / استعلام, تعمیر و تکمیل خانه بسکتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147297/استعلام-خرید-باتری-12V-OT5A-UPS-به-همراه-نصب-و--'>استعلام خرید باتری 12V-OT5A-UPS به همراه نصب و .. / استعلام, خرید باتری 12V-OT5A-UPS به همراه نصب و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147308/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-امداد--'>مناقصه اجرای کلیه عملیات امداد ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه اجرای کلیه عملیات امداد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146970/آگهی-فراخوان-انتخاب-مشاور'>آگهی فراخوان انتخاب مشاور / آگهی فراخوان, آگهی فراخوان انتخاب مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146986/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146997/مناقصه-واگذاری-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-و-وصول-بهای-برق-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147011/فراخوان-مناقصه-PARTSFOR-COOPER-ROLLS-CONTROLPANEL-'>فراخوان مناقصه PARTSFOR COOPER ROLLS CONTROLPANEL.. / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه PARTSFOR COOPER ROLLS CONTROLPANEL..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147025/استعلام-آهنربا--'>استعلام آهنربا... / استعلام, استعلام آهنربا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147036/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-تست-لیزر-و-یک-دستگاه-تست-بال-بار--'>مناقصه خرید یک دستگاه تست لیزر و یک دستگاه تست بال بار ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه تست لیزر و یک دستگاه تست بال بار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147046/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی... نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147055/فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاههای-مکانیک-و-ماشینری-و---نوبت-دوم'>فراخوان نگهداری و تعمیرات دستگاههای مکانیک و ماشینری  و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان نگهداری و تعمیرات دستگاههای مکانیک و ماشینری و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147063/استعلام-آیینه-موتورسیکلت'>استعلام آیینه موتورسیکلت / استعلام,استعلام آیینه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147078/تجدید-مناقصه-لایروبی-تالاب'>تجدید مناقصه لایروبی تالاب  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه لایروبی تالاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147087/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-160-میلیمتر-10-بار'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 10 بار   / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 10 بار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147099/مناقصه-پروژه-همسان-سازی-تابلوهای-معرف-کاربری'>مناقصه پروژه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147109/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147118/استعلام-تجهیزات-آموزشی-مورد-نیاز-کارگاه-برق-صنعتی-پیشرفته'>استعلام  تجهیزات آموزشی مورد نیاز کارگاه برق صنعتی پیشرفته / استعلام, تجهیزات آموزشی مورد نیاز کارگاه برق صنعتی پیشرفته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147127/استعلام-کانکس---'>استعلام کانکس .... / استعلام, استعلام کانکس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147138/مناقصه-تجدید-پروژه-تغلیظ-گازهای-اسیدی'>مناقصه تجدید پروژه تغلیظ گازهای اسیدی  / مناقصه , مناقصه پروژه تغلیظ گازهای اسیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147146/مناقصه-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر...تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر...تجدید ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147155/استعلام-نمک-تصفیه-شده-بدون-ید--'>استعلام نمک تصفیه شده بدون ید... / استعلام, استعلام نمک تصفیه شده بدون ید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147167/مناقصه-خرید-پروتکتور'>مناقصه خرید پروتکتور / مناقصه, مناقصه خرید پروتکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147176/مناقصه-تهیه-مصالح--ساخت--حمل--نصب-دو-دستگاه-سوله-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح ، ساخت ، حمل ، نصب دو دستگاه سوله  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه مصالح ، ساخت ، حمل ، نصب دو دستگاه سوله  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147188/استعلام-چمن-مصنوعی-جهت-زمین-ورزشی'>استعلام چمن مصنوعی جهت زمین ورزشی / استعلام,استعلام چمن مصنوعی جهت زمین ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147205/استعلام-خرید-مانیتور'>استعلام خرید مانیتور  / استعلام, خرید مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147217/استعلام-توپ-فوتبال-ورزشی'>استعلام توپ فوتبال ورزشی / استعلام, توپ فوتبال ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147228/استعلام-اکسترنال-فیکساتور-با-چرخش-چند-وجهی--'>استعلام اکسترنال فیکساتور با چرخش چند وجهی... / استعلام,اکسترنال فیکساتور با چرخش چند وجهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147237/استعلام-کانال-استخر--'> استعلام کانال استخر ... / استعلام , استعلام کانال استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147247/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147258/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-(طیف-سنج-مادون-قرمز)-FT-IRNIR-MR-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه (طیف سنج مادون قرمز) FT-IRNIR/MR ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه (طیف سنج مادون قرمز) FT-IRNIR/MR ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147271/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات / استعلام , استعلام تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147281/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی--'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی... / استعلام,تعمیرات اماکن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147293/استعلام-تکمیل-مجموعه-ورزشی'>استعلام تکمیل مجموعه ورزشی / استعلام,استعلام تکمیل مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147303/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام خدمات اداری و پشتیبانی  / مناقصه, مناقصه انجام خدمات اداری و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147314/مناقصه-تامین-کاشی-و-سرامیک'>مناقصه تامین کاشی و سرامیک / مناقصه , مناقصه تامین کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147324/مناقصه-واگذاری-اجرت-ساخت-پریفرم-شورت-نک-زرد-رنگ'>مناقصه واگذاری اجرت ساخت پریفرم شورت نک زرد رنگ / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری اجرت ساخت پریفرم شورت نک زرد رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147335/استعلام-جای-کیس--'>استعلام جای کیس... / استعلام, استعلام جای کیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147347/استعلام-بهسازی-سرویس-بهداشتی-و--'>استعلام  بهسازی سرویس بهداشتی و ... / استعلام, استعلام  بهسازی سرویس بهداشتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147358/استعلام-پارتیشن-اداری'>استعلام پارتیشن اداری / استعلام, پارتیشن اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147368/استعلام-نر-بز--'>استعلام نر بز ... / استعلام , استعلام نر بز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147382/مناقصه-خرید-30-میلیون-متر-سیم-مسی-روکش-دار'>مناقصه خرید  30 میلیون متر سیم مسی روکش دار  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید  30 میلیون متر سیم مسی روکش دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147318/مناقصه-جهت-انجام-نقشه-برداری-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه جهت انجام نقشه برداری ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  جهت انجام نقشه برداری توبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147328/استعلام-1-تشک-فنری-90-2-(متر)--'>استعلام 1- تشک فنری 90*2 (متر)... / استعلام,1- تشک فنری 90*2 (متر)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147341/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-نظافتی-و-فضای-سبز-تجدید'>فراخوان مناقصه امور خدماتی نظافتی و فضای سبز تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه امور خدماتی نظافتی و فضای سبز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147351/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-آب-بندان-نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بازسازی آب بندان نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بازسازی آب بندان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147361/تجدید-مناقصه-انجام-امور-نظافتی-و-خدمات-فنی-تعمیرات-امور-حمل--'>تجدید مناقصه انجام امور نظافتی و خدمات فنی، تعمیرات، امور حمل...  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه انجام امور نظافتی و خدمات فنی، تعمیرات، امور حمل... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147374/استعلام-موزائیک--'>استعلام موزائیک ... / استعلام, استعلام موزائیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147385/مناقصه-خرید-لوله-جدار-14-اینچ-ضخامت-6-میلیمتر'>مناقصه خرید لوله جدار 14 اینچ ضخامت 6 میلیمتر / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لوله جدار 14 اینچ ضخامت 6 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147400/استعلام-خرید-کیس-کامپیوتر-با-تجهیزات-کامل---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام خرید کیس کامپیوتر با تجهیزات کامل..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام خرید کیس کامپیوتر با تجهیزات کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147411/استعلام-35-رول-ایزوگام'>استعلام 35 رول ایزوگام / استعلام , استعلام 35 روز ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147424/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام, استعلام کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147436/فراخوان-انتخاب-مشاور-طراحی-ساختمان-جدید'>فراخوان انتخاب مشاور طراحی ساختمان جدید / فراخوان, فراخوان انتخاب مشاور طراحی ساختمان جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147450/مناقصه-لکه-گیری-کارهای-عمرانی-97-3-2'>مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی 97/3/2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی 97/3/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147460/استعلام-تامین-خودروی-استیجاری'>استعلام تامین خودروی استیجاری / استعلام, استعلام تامین خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147472/مناقصه-احداث-ساختمان-دانشکده-علوم-پزشکی-و--'>مناقصه  احداث ساختمان دانشکده علوم پزشکی و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  احداث ساختمان دانشکده علوم پزشکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147482/مناقصه-لایروبی-تالاب-پارک-تجدید'>مناقصه لایروبی تالاب پارک تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه لایروبی تالاب پارک تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147494/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام , استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147504/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147516/مناقصه-آماده-سازی-اراضی-یک-هکتاری--'>مناقصه آماده سازی اراضی یک هکتاری ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه آماده سازی اراضی یک هکتاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147527/مناقصه-خرید-رسپراتور-تنفسی-ارابه-ای--'>مناقصه خرید رسپراتور تنفسی ارابه ای... / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, مناقصه خرید رسپراتور تنفسی ارابه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147540/استعلام-خرید-انواع-یراق-آلات--'>استعلام خرید انواع یراق آلات... / استعلام,خرید انواع یراق آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147552/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-و-روکش-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت و روکش معابر سطح شهر  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت و روکش معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147565/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147577/مناقصه-ارائه-خدمات-خودرویی-زندان-مرکزی---نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات خودرویی زندان مرکزی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات خودرویی زندان مرکزی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147593/مناقصه-عملیات-زیرسازی-باند-تندرو'>مناقصه عملیات زیرسازی باند تندرو  / مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی باند تندرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147607/آگهی-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدولگذاری'>آگهی مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147623/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه،فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147633/استعلام-ساخت-و-نصب-پنجره-دوجداره---'>استعلام ساخت و نصب پنجره دوجداره .... / استعلام, استعلام ساخت و نصب پنجره دوجداره ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147644/استعلام-تکمیل-قنات--'>استعلام تکمیل قنات ... / استعلام , استعلام تکمیل قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147655/استعلام-آجر-بهمنی-و--'>استعلام آجر بهمنی و ... / استعلام, آجر بهمنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147665/مناقصه-ورق-استیل'>مناقصه ورق استیل / مناقصه, مناقصه ورق استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147678/استعلام-تایل-سقفی-آکوستیک'>استعلام تایل سقفی آکوستیک / استعلام, تایل سقفی آکوستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147690/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-میانبر-مسجد-سلیمان-(نوبت-دوم-)'>اصلاحیه مناقصه عمومی میانبر مسجد سلیمان (نوبت دوم ) / اصلاحیه مناقصه عمومی، اصلاحیه مناقصه عمومی میانبر مسجد سلیمان (نوبت دوم )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147701/استعلام-نصب-چادر-و-تقویت-اتاق-3-دستگاه-کامیون-ایسوزو-بغلدار'>استعلام  نصب چادر و تقویت اتاق 3 دستگاه کامیون ایسوزو بغلدار / استعلام, نصب چادر و تقویت اتاق 3 دستگاه کامیون ایسوزو بغلدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147712/مناقصه-تامین-خدمات-خودرویی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات خودرویی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خدمات خودرویی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147723/استعلام-کت-و-شلوار--'>استعلام کت و شلوار... / استعلام, استعلام کت و شلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147396/استعلام-گوشت---سامانه-ستاد'>استعلام گوشت ..., سامانه ستاد / استعلام , استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147406/استعلام-کولرگازی-اسپلیت-ایستاده'>استعلام کولرگازی اسپلیت ایستاده  / استعلام, کولرگازی اسپلیت ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147419/استعلام-خدمات-مربوط-به-نگهداری-و-تعمیرات-سخت-افزارهای-پایه-و--'>استعلام  خدمات مربوط به نگهداری و تعمیرات سخت افزارهای پایه و ... / استعلام, خدمات مربوط به نگهداری و تعمیرات سخت افزارهای پایه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147429/استعلام-چاپگر-لیزری-2035HP-معمولی'>استعلام  چاپگر لیزری 2035HP معمولی  / استعلام,  چاپگر لیزری 2035HP معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147446/لغو-مناقصه-اجرای-خط-انتقال-و-پمپاژ'>لغو مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ  / لغو مناقصه عمومی,مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147456/استعلام-تیلرزنی'>استعلام تیلرزنی / استعلام , استعلام تیلرزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147467/فراخوان-مناقصه-شناسایی-و-انتخاب-مشاور-ذیصلاح-جهت-ارزیابی-اقتصادی-و--'>فراخوان مناقصه شناسایی و انتخاب مشاور ذیصلاح جهت ارزیابی اقتصادی و ... / فراخوان مناقصه , مناقصه شناسایی و انتخاب مشاور ذیصلاح جهت ارزیابی اقتصادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147478/استعلام-نرم-افزار-حضور-و-غیاب--'>استعلام نرم افزار حضور و غیاب ... / استعلام, استعلام نرم افزار حضور و غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147488/استعلام-تاسیسات-مکانیکی--'>استعلام تاسیسات مکانیکی ... / استعلام , استعلام تاسیسات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147499/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-و-احداث-خط-انتقال-فاضلاب-تحت-فشار--(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی و احداث خط انتقال فاضلاب تحت فشار... (نوبت دوم) / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان مناقصه عملیات اجرایی و احداث خط انتقال فاضلاب تحت فشار... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147512/مناقصه-خرید-یک-نوع-سوییچ-الکترونیکی-8-الی-40-کاناله'> مناقصه خرید یک نوع سوییچ الکترونیکی 8 الی 40 کاناله / مناقصه ,  مناقصه خرید یک نوع سوییچ الکترونیکی 8 الی 40 کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147524/مناقصه-خرید-سیم-و-کابلهای-هوایی-مهاردار-و-بدون-مهر-مسی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  سیم و کابلهای هوایی مهاردار و بدون مهر مسی ـ نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید  سیم و کابلهای هوایی مهاردار و بدون مهر مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147536/تجدید-مناقصه-خرید-آسفالت-حوزه-حریم'>تجدید مناقصه خرید آسفالت حوزه حریم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت حوزه حریم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147547/مناقصه-پروژه-سنگفرش-معابر'>مناقصه پروژه سنگفرش معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدولگذاری معابر - نوبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147559/مناقصه-احداث-یادمان-شهدای--مرحله-دوم'>مناقصه احداث یادمان شهدای... مرحله دوم / مناقصه , مناقصه احداث یادمان شهدای... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147573/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله'>مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147588/استعلام-پایه-بتنی-انتقال-برق-فشار-ضعیف-هوا'>استعلام پایه بتنی انتقال برق فشار ضعیف هوا  / استعلام, پایه بتنی انتقال برق فشار ضعیف هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147602/آگهی-فراخوان-تامین-فرم-دانش-آموزان'>آگهی فراخوان تامین فرم دانش آموزان / آگهی فراخوان , آگهی فراخوان تامین فرم دانش آموزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147616/تجدید-مناقصه-پروژه-جدولگذاری-سطح-شهر'>تجدید مناقصه پروژه جدولگذاری سطح شهر / تجدید مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147629/مناقصه-احداث-پروژه-میدان-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پروژه میدان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث پروژه میدان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147640/استعلام-هارد-اکسترنال-ای-دیتا'>استعلام هارد اکسترنال ای دیتا / استعلام , استعلام هارد اکسترنال ای دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147650/استعلام-واگذاری-تعداد-74-پرونده-غیرقابل-بازتوان-افراد-و-خانواده-های-نیازمند'>استعلام واگذاری تعداد 74 پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند / استعلام, واگذاری تعداد 74 پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147661/تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-احداث-فاز-تجدید-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث فاز تجدید  ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث فاز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147674/مناقصه-اجرای-فاز-اول-(تا-مرحله-اجرای-اسکلت)'>مناقصه اجرای فاز اول (تا مرحله اجرای اسکلت) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز اول (تا مرحله اجرای اسکلت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147686/مناقصه-بازسازی-مسیل-های-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی مسیل های نوبت دوم  / دعوتنامه آگهی مناقصه , مناقصه بازسازی مسیل های نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147697/تابلو-آسانسور-هیدرولیک-ترجیا-آرین'>تابلو آسانسور هیدرولیک ترجیا آرین / تابلو,آسانسور هیدرولیک ترجیا آرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147709/استعلام-رایانه-پرینتر-اسکنر-هارد-اکسترنال-و-دستگاه-GPS'>استعلام رایانه، پرینتر، اسکنر، هارد اکسترنال و دستگاه GPS / استعلام, رایانه، پرینتر، اسکنر، هارد اکسترنال و دستگاه GPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147717/استعلام-شیر-فشار-شکن'>استعلام شیر فشار شکن / استعلام,استعلام شیر فشار شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147731/مناقصه-ایجاد-کارگاه-آموزش-هنرهای-دستی'>مناقصه ایجاد کارگاه آموزش هنرهای دستی  / فراخوان مناقصه, مناقصه ایجاد کارگاه آموزش هنرهای دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147743/استعلام-اسپیلت-6000-ایستاده-ایرانی'>استعلام اسپیلت 6000 ایستاده ایرانی  / استعلام, اسپیلت 6000 ایستاده ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147754/استعلام-واگذاری-پرونده'>استعلام واگذاری پرونده  / استعلام,استعلام واگذاری پرونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147763/مناقصه-اجرای-عملیات-طرح-های-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی--تجدید'>مناقصه اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی -  تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147775/مناقصه-همسان-سازی-پیاده-رو-خیابان'>مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147784/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-گرم-سطح-شهر-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت گرم سطح شهر مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آسفالت گرم سطح شهر مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147734/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی / استعلام, تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147746/استعلام-موضوع-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات-دفاترist'>استعلام موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاترist / استعلام ,استعلام موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاترist</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147757/استعلام-خشکبار-طبق-لیست-پیوستی'>استعلام خشکبار طبق لیست پیوستی / استعلام,استعلام خشکبار طبق لیست پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147768/مناقصه-تکمیل-سالن-بلده-و---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن بلده و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن بلده و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147779/فراخوان-مناقصه-اجرای-روکش-حفاظتی-میکروسرفیسینگ-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ و... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147787/استعلام-مواد-آزمایشگاهی--'>استعلام مواد آزمایشگاهی... / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147798/استعلام-خدمات-طراحی-و-مشاوره-روشنایی-نورپردازی'>استعلام خدمات طراحی و مشاوره روشنایی نورپردازی / استعلام, خدمات طراحی و مشاوره روشنایی نورپردازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147808/استعلام-احداث-شبکه-و-نصب-ترانسفورماتور--'>استعلام احداث شبکه و نصب ترانسفورماتور ... / استعلام , استعلام احداث شبکه و نصب ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147819/استعلام-کانکتور-انشعاب-دو-طرفه--'>استعلام کانکتور انشعاب دو طرفه ... / استعلام , استعلام کانکتور انشعاب دو طرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147831/استعلام-تجهیز-صندلی-ها-و-پرده-های-پروژه-آمفی-تئاتر'>استعلام تجهیز صندلی ها و پرده های پروژه آمفی تئاتر / استعلام, تجهیز صندلی ها و پرده های پروژه آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147843/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگاه-فن-کوئل-300'>استعلام نیاز به تامین کنندگاه فن کوئل 300 / استعلام,استعلام نیاز به تامین کنندگاه فن کوئل 300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147851/استعلام-واگذاری-پرونده--'>استعلام واگذاری پرونده ... / استعلام , استعلام واگذاری پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147859/استعلام-تعمیرات-خانه-عالم'>استعلام تعمیرات خانه عالم   / استعلام, استعلام تعمیرات خانه عالم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147870/استعلام-ماشین-لباسشویی-سفید'>استعلام ماشین لباسشویی سفید / استعلام, استعلام ماشین لباسشویی سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147879/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر-و-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر و دستگاه کامپیوتر  / استعلام,استعلام سیستم کامل کامپیوتر و دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147890/استعلام-در-قطعه-اتاق-بار-وانت-تویوتا-هایلوکس'>استعلام در قطعه اتاق بار وانت تویوتا هایلوکس / استعلام, استعلام در قطعه اتاق بار وانت تویوتا هایلوکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147899/استعلام-ساماندهی-مرمت-و-بهسازی'>استعلام ساماندهی، مرمت و بهسازی / استعلام, ساماندهی، مرمت و بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147907/استعلام-یک-دستگاه-اسکنر'>استعلام  یک دستگاه اسکنر / استعلام , استعلام  یک دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147916/مناقصه-بهسازی-و-تعریض-محور'>مناقصه بهسازی و تعریض محور / مناقصه، مناقصه بهسازی و تعریض محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147926/مناقصه-تعریض-محور'>مناقصه تعریض محور / مناقصه، مناقصه تعریض محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147938/استعلام-پتو-و-موکت'>استعلام پتو و موکت  / استعلام, پتو و موکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147947/استعلام-جهت-تجهیز-مدیریت'>استعلام جهت تجهیز مدیریت / استعلام,جهت تجهیز مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147958/استعلام-تجهیزات-کارگاه'>استعلام تجهیزات کارگاه  / استعلام ,استعلام تجهیزات کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147969/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-اپراتوری-مرکز-فوریت-های-برق'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات اپراتوری مرکز فوریت های برق / تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات اپراتوری مرکز فوریت های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147979/استعلام-سلول-خورشیدی-250-وات--کنترل-شارژ'>استعلام سلول خورشیدی 250 وات - کنترل شارژ / استعلام, استعلام سلول خورشیدی 250 وات - کنترل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147988/استعلام-دستکش-لاتکس-مدیوم'>استعلام دستکش لاتکس مدیوم / استعلام, استعلام دستکش لاتکس مدیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147997/استعلام-تهیه-و-ساخت-مخزن-12-مترمکعبی--'>استعلام تهیه و ساخت مخزن 12 مترمکعبی... / استعلام,تهیه و ساخت مخزن 12 مترمکعبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148007/استعلام-اجرای-پروژه-آبرسانی'>استعلام اجرای پروژه آبرسانی  / استعلام,استعلام اجرای پروژه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148018/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148032/استعلام-سرسوزن--'>استعلام سرسوزن... / استعلام,سرسوزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148042/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام , استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148055/استعلام-دستگاه-آماده-ساز-فاز-حامل-آزمایشگاهی--'>استعلام دستگاه آماده ساز فاز حامل آزمایشگاهی ... / استعلام,استعلام دستگاه آماده ساز فاز حامل آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148064/تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی'>تجدید مناقصه عمومی پروژه تکمیل سالن ورزشی / فراخوان تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عمومی پروژه تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148074/استعلام-تکمیل-خانه-عالم'>استعلام تکمیل خانه عالم  / استعلام, استعلام تکمیل خانه عالم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148085/استعلام-چراغ-تونلی-و--'>استعلام چراغ تونلی و ... / استعلام, استعلام چراغ تونلی و چراغ هشداردهندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148095/استعلام-لوله-فولادی-آبده-6-اینچ'>استعلام لوله فولادی آبده 6 اینچ / استعلام, لوله فولادی آبده 6 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148107/استعلام-فنس-کشی'>استعلام فنس کشی  / استعلام, فنس کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148118/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148129/تجدید-مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>تجدید مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148141/تجدید-مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی--'>تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148150/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام, تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148159/فراخوان-طراحی-المان-میدان-مرکزی'>فراخوان طراحی المان میدان مرکزی / فراخوان , فراخوان طراحی المان میدان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147795/مناقصه-اجرای-عملیات-نیرورسانی-تجدید'>مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147803/مناقصه-ارتقاء-سرور-مرکزی'>مناقصه ارتقاء سرور مرکزی / آگهی مناقصه,مناقصه ارتقاء سرور مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147816/استعلام-آبیاری--'>استعلام آبیاری ... / استعلام, استعلام آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147827/مناقصه-یک-دستگاه-اتوبوس-با-راننده-مجرب-جهت-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه یک دستگاه اتوبوس با راننده مجرب جهت سرویس ایاب و ذهاب  / مناقصه, مناقصه یک دستگاه اتوبوس با راننده مجرب جهت سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147837/استعلام-سم-سایپر-مترین-10-درصد-به-مقدار-3200-لیتر-با-قوطی-پلاستیکی'>استعلام سم سایپر مترین 10 درصد به مقدار 3200 لیتر با قوطی پلاستیکی / استعلام,استعلام سم سایپر مترین 10 درصد به مقدار 3200 لیتر با قوطی پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147848/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی--'>استعلام احداث سرویس بهداشتی ... / استعلام , استعلام احداث سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147856/اجرای-ساختمان-کارگاه-صنایع-دستی'> اجرای ساختمان کارگاه صنایع دستی  / استعلام اجرای ساختمان کارگاه صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147866/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ-لنوو-و-یک-دستگاه-پرینتر-اچ-پی'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ لنوو و یک دستگاه پرینتر اچ پی  / استعلام, یک دستگاه لپ تاپ لنوو و یک دستگاه پرینتر اچ پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147875/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-اداره'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان اداره / استعلام, رنگ آمیزی ساختمان اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147885/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147895/مناقصه-عملیات-اجرایی-مخلوط-ریزی--پخش-و-کوبیدگی'>مناقصه عملیات اجرایی مخلوط ریزی ، پخش و کوبیدگی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی مخلوط ریزی ، پخش و کوبیدگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147904/استعلام-تعمیر-و-سرویس-کولر-گازی'>استعلام تعمیر و سرویس کولر گازی / استعلام,استعلام تعمیر و سرویس کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147913/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام ترانسفورماتور  / استعلام ,استعلام ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147923/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام , استعلام رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147934/استعلام-میز-تحریر--'>استعلام میز تحریر... / استعلام, استعلام میز تحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147944/استعلام-خرید-570-متر-طول-لوله-چدن-داکتیل'>استعلام خرید 570 متر طول لوله چدن داکتیل  / استعلام, خرید 570 متر طول لوله چدن داکتیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147954/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147966/استعلام-خط-123-بهزیستی'>استعلام خط 123 بهزیستی  / استعلام, خط 123 بهزیستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147975/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم'>مناقصه اجرای آسفالت گرم  / مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147985/مناقصه-تعریض-محور--'>مناقصه  تعریض محور ... / آگهی مناقصه, مناقصه  تعریض محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147993/فراخوان-گازرسانی-به-4-روستا'>فراخوان گازرسانی به 4 روستا / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای ،  فراخوان گازرسانی به 4 روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148003/استعلام-تکمیل-محوطه-سازی-و-پیاده-رو'>استعلام تکمیل محوطه سازی و پیاده رو  / استعلام, استعلام تکمیل محوطه سازی و پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148013/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-تصفیه-خانه--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی تصفیه خانه... / استعلام,خرید و نصب و راه اندازی تصفیه خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148025/استعلام-مایع-ظرفشویی--'>استعلام مایع ظرفشویی ... / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148038/استعلام-تعمیرات-خانه-عالم'>استعلام تعمیرات خانه عالم   / استعلام, استعلام تعمیرات خانه عالم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148051/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب... / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148061/استعلام-خرید-و-نصب-پرده'>استعلام خرید و نصب پرده  / استعلام, استعلام خرید و نصب پرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148070/استعلام-لوازم-مصرفی-بیمارستان'>استعلام  لوازم مصرفی بیمارستان  / استعلام, استعلام  لوازم مصرفی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148080/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام ، استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148092/استعلام-نشست-B2B'>استعلام نشست B2B  / استعلام , استعلام نشست B2B </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148103/استعلام-تعمیرات-جزئی-مدارس'>استعلام تعمیرات جزئی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات جزئی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148113/فراخوان-مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-کالا-و-بکارگیری-نیروی-خدماتی'>فراخوان مناقصه تخلیه و بارگیری کالا و بکارگیری نیروی خدماتی  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تخلیه و بارگیری کالا و بکارگیری نیروی خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148125/استعلام-تسطیح-لیزری-اراضی'>استعلام تسطیح لیزری اراضی / استعلام,استعلام تسطیح لیزری اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148135/استعلام-تلفن-و-فاکس'>استعلام تلفن و فاکس  / استعلام, تلفن و فاکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148146/استعلام-پاکت-نامه'>استعلام پاکت نامه  / استعلام,استعلام پاکت نامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148155/مناقصه-ادامه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه ادامه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه ادامه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148169/فراخوان-مسابقه-طراحی-آرم-(لوگو)'>فراخوان مسابقه طراحی آرم (لوگو)  / فراخوان ، فراخوان مسابقه طراحی آرم (لوگو) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148179/استعلام-موضوع-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر-IST-روستایی'>استعلام موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر IST روستایی / استعلام, موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر IST روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148192/استعلام-دستگاه-تزریق-موم'>استعلام دستگاه تزریق موم  / استعلام, دستگاه تزریق موم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148207/استعلام-عملیات-پوشش-جداره-ایستگاه-برق-نوبت-دوم'>استعلام عملیات پوشش جداره ایستگاه برق نوبت دوم  / استعلام بهاء، استعلام عملیات پوشش جداره ایستگاه برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148217/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-دیوار-حائل-کودکان'>فراخوان مناقصه عمومی  احداث دیوار حائل کودکان / فراخوان مناقصه عمومی  احداث دیوار حائل کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146961/تجدید-مناقصه-تهیه-و-پخش-آسفالت-دستی-معابر----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و پخش آسفالت دستی معابر ...  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه و پخش آسفالت دستی معابر ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146977/مناقصه-خدمات-تنظیفات-جمع-آوری-و-حمل-بهداشتی-زباله-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تنظیفات،جمع آوری و حمل بهداشتی زباله  ـ نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خدمات تنظیفات،جمع آوری و حمل بهداشتی زباله  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146991/مناقصه-عمومی-عملیات-جدول-گذاری-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات جدول گذاری معابر ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات جدول گذاری معابر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147002/مناقصه-اجرای-شبکه-پراکنده-در-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه پراکنده در شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای شبکه پراکنده در شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147018/فراخوان-بکارگیری-تعداد-17-نفر-نیرو-خدماتی-نوبت-دوم'>فراخوان بکارگیری تعداد 17 نفر نیرو خدماتی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ,فراخوان بکارگیری تعداد 17 نفر نیرو خدماتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147032/تجدید-ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-(سازنده-و-یا-فروشنده-نرم-افزارهای-مرتبط-با-سیستم-های-راهبند-نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی تامین کنندگان (سازنده و یا فروشنده نرم افزارهای مرتبط با سیستم های راهبند نوبت دوم / آگهی تجدید ارزیابی کیفی, تجدید ارزیابی کیفی تامین کنندگان (سازنده و یا فروشنده نرم افزارهای مرتبط با سیستم های راهبند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147041/استعلام-انجام-تعمیرات-اماکن-ورزشی--'>استعلام انجام تعمیرات اماکن ورزشی... / استعلام, استعلام انجام تعمیرات اماکن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147051/استعلام-4-دستگاه-لیمینگراف-و-ساعت-باران-سنج-و-جعبه-اسکرین---'>استعلام 4 دستگاه لیمینگراف و ساعت باران سنج و جعبه اسکرین..... / استعلام ,استعلام 4 دستگاه لیمینگراف و ساعت باران سنج و جعبه اسکرین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147059/مناقصه-انجام-عملیات-تست-و-بازرسی-انشعابات-عادی--تجدید'>مناقصه انجام عملیات تست و بازرسی انشعابات عادی.. تجدید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات تست و بازرسی انشعابات عادی.. تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147072/استعلام-سقف-کاذب--'>استعلام سقف کاذب... / استعلام, استعلام سقف کاذب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147082/مناقصه-تامین-متریال-و-اجرای-فونداسیون-دستگاه-اسلاتر'>مناقصه تامین متریال و اجرای فونداسیون دستگاه اسلاتر / آگهی مناقصه, مناقصه تامین متریال و اجرای فونداسیون دستگاه اسلاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147095/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-کارگاه-برق-صنعتی-پیشرفته'>استعلام تجهیزات مورد نیاز کارگاه برق صنعتی پیشرفته  / استعلام, تجهیزات مورد نیاز کارگاه برق صنعتی پیشرفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147105/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-پسماند-و-خدمات-تنظیف---نوبت-اول--چاپ-دوم'>مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف ... نوبت اول - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف ... نوبت اول - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147114/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-بانوان---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل سالن بانوان  ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل سالن بانوان  ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147122/تجدید-فراخوان-مناقصه-تامین-دو-عدد-گیربکس-کامل-برج-خنک-کننده'>تجدید فراخوان مناقصه تامین دو عدد گیربکس کامل برج خنک کننده / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه تامین دو عدد گیربکس کامل برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147132/استعلام-البسه--'>استعلام البسه ... / استعلام , استعلام البسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147142/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-شبکه-اصلی-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیل شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیل شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147151/فراخوان-تامین-و-بکارگیری-69-نفر-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>فراخوان تامین و بکارگیری 69 نفر نیروی انسانی  - نوبت دوم  / آگهی فرخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تامین و بکارگیری 69 نفر نیروی انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147161/استعلام-اجرای-سقف-شیروانی-و-ایزوگام--'>استعلام اجرای سقف شیروانی و ایزوگام... / استعلام,اجرای سقف شیروانی و ایزوگام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147172/استعلام-علوفه-بسته-بندی-غنی-شده-(وگر)'>استعلام  علوفه بسته بندی غنی شده (وگر) / استعلام, علوفه بسته بندی غنی شده (وگر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147182/استعلام-خرید-تجهیزات-سرمایشی'>استعلام خرید تجهیزات سرمایشی / استعلام, خرید تجهیزات سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147195/استعلام-لپ-تاپ-ایسوس'>استعلام  لپ تاپ ایسوس / استعلام, لپ تاپ ایسوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147210/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147223/فراخوان-خدمات-طبخ-و-تهیه-غذای-مجتمع'>فراخوان خدمات طبخ و تهیه غذای مجتمع  / فراخوان عمومی , فراخوان خدمات طبخ و تهیه غذای مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147232/مناقصه-اجاره-و-نصب-داربست'> مناقصه اجاره و نصب داربست / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره و نصب داربست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147242/تجدید-مناقصه-خرید-خوراک-دام-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید خوراک دام ـ نوبت دوم / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید خوراک دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147252/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی... / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147264/استعلام-زیرسازی-چمن-مصنوعی'>استعلام زیرسازی چمن مصنوعی / استعلام,استعلام زیرسازی چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147277/مناقصه-خرید-انواع-اتصالات-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع اتصالات فولادی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع اتصالات فولادی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147287/مناقصه-خرید-666-متر-لوله-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 666 متر لوله فولادی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 666 متر لوله فولادی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147298/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت---'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ....   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت پراکنده در سطح معابر ناحیه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146972/مناقصه-تکمیل-ایستگاه-های-پمپاژ--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ایستگاه های پمپاژ - نوبت دوم  / آگهی شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  تکمیل ایستگاه های پمپاژ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146987/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-توزیع'>مناقصه اصلاح و بهینه شبکه توزیع / مناقصه، مناقصه اصلاح و بهینه شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146998/استعلام-اکتشاف-مقدماتی-مواد-معدنی--'>استعلام اکتشاف مقدماتی مواد معدنی ... / استعلام, استعلام اکتشاف مقدماتی مواد معدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147013/استعلام-چاپ-فرم'>استعلام چاپ فرم  / استعلام , استعلام چاب فرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147027/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی / استعلام,استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147037/استعلام-حفر-چاه-دستی'>استعلام حفر چاه دستی / استعلام,استعلام حفر چاه دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147048/مناقصه-خرید-یکدستگاه-تست-لیزر'>مناقصه خرید یکدستگاه تست لیزر  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید یکدستگاه تست لیزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147056/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام,استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147065/مناقصه-خرید-قطعه-فلزی'>مناقصه خرید قطعه فلزی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید قطعه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147079/استعلام-لایسنس-(آنتی-ویروس)'>استعلام  لایسنس (آنتی ویروس)  / استعلام, لایسنس (آنتی ویروس) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147088/آگهی-مناقصه-عمومی-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مناطق'>آگهی مناقصه عمومی  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147101/مناقصه-تامین-29-دستگاه-خودروی-سواری-و-کار-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 29 دستگاه خودروی سواری و کار نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تامین 29 دستگاه خودروی سواری و کار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147111/استعلام-لوله-فولادی-بوشن-دار'>استعلام لوله فولادی بوشن دار  / استعلام, لوله فولادی بوشن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147119/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-200-میلیمتر--'>استعلام لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر... / استعلام,لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147129/استعلام-میز-کار-شاهرخ-ابزار-مدل-T180'>استعلام میز کار شاهرخ ابزار مدل T180 / استعلام, میز کار شاهرخ ابزار مدل T180</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147139/مناقصه-عملیات-لجن-برداری-و-لایروبی-رودخانه'>مناقصه عملیات لجن برداری و لایروبی رودخانه / مناقصه , مناقصه عملیات لجن برداری و لایروبی رودخانه ـ چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147147/مناقصه-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی - نوبت دوم  / آگهی فرخوان ارزیابی کیفی , مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147156/تجدید-مناقصه-نگهداری-و-احداث-فضای-سبز--'>تجدید مناقصه نگهداری و احداث فضای سبز ... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نگهداری و احداث فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147168/استعلام-پنل-ال-ای-دی--'>استعلام پنل ال ای دی ... / استعلام , استعلام پنل ال ای دی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147179/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-فینیشری-سطح-شهر'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت فینیشری سطح شهر  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه آسفالت فینیشری سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147191/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-1000-فقره-انشعاب-آب'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح 1000 فقره انشعاب آب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات اصلاح 1000 فقره انشعاب آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147206/استعلام-خرید-بالابر'>استعلام خرید بالابر / استعلام , استعلام خرید بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147220/استعلام-نوار-حرارتی--'>استعلام نوار حرارتی ... / استعلام , استعلام نوار حرارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147229/استعلام-لپ-تاپ-و-تجهیزات-اداری'>استعلام لپ تاپ و تجهیزات اداری / استعلام,استعلام لپ تاپ و تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147239/مناقصه-فروش-حدود-85-000-دستگاه-پایانه-فروش--نوبت-دوم'>مناقصه فروش حدود 85.000 دستگاه پایانه فروش  - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه فروش حدود 85.000 دستگاه پایانه فروش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147248/استعلام-خرید-مواد-غذایی'>استعلام خرید مواد غذایی / استعلام , استعلام خرید مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147259/استعلام-سر-سوزن--'>استعلام سر سوزن ... / استعلام , استعلام سر سوزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147272/استعلام-صندلی-انتظار'>استعلام صندلی انتظار / استعلام, صندلی انتظار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147283/استعلام-خرید-مواد-مصرفی-آزمایشگاه'>استعلام خرید مواد مصرفی آزمایشگاه  / استعلام,استعلام خرید مواد مصرفی آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147295/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147304/مناقصه-خرید-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید آسفالت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147315/اصلاحیه-فراخوان-انجام-خدمات-تامین-کاغذ'>اصلاحیه فراخوان انجام خدمات تامین کاغذ  / اصلاحیه فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار،  فراخوان انجام خدمات تامین کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147325/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات / استعلام, احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147338/مناقصه-قطعات-یدکی-WETCO-DOUBLE-GATE-VALVE-SOLID-BLOCK--نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی WETCO DOUBLE GATE VALVE SOLID BLOCK   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قطعات یدکی WETCO DOUBLE GATE VALVE SOLID BLOCK  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147349/استعلام-(آهن)-میل-گرد-نمره-14-میل--'>استعلام (آهن) میل گرد نمره 14 میل... / استعلام,(آهن) میل گرد نمره 14 میل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147359/استعلام-ملزومات-دستگاه-ATM'>استعلام ملزومات دستگاه ATM / استعلام,استعلام ملزومات دستگاه ATM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147369/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-3120-متر-لوله-فولادی'>فراخوان مناقصه عمومی خرید 3120 متر لوله فولادی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید 3120 متر لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147383/مناقصه-بازسازی-ساختمان-پانل-ایستگاه-های--تجدید'>مناقصه بازسازی ساختمان پانل ایستگاه های... تجدید  / مناقصه , مناقصه بازسازی ساختمان پانل ایستگاه های... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147398/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای--'>مناقصه گازرسانی به روستاهای ... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه گازرسانی به روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147407/مناقصه-عملیات-اجرایی-بهسازی-و-نوسازی-پیست--'>مناقصه عملیات اجرایی بهسازی و نوسازی پیست ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی بهسازی و نوسازی پیست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148707/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری... / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبخیزداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146974/مزایده-آپارتمان-مساحت-95-77متر'>مزایده آپارتمان مساحت 95.77متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 95.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146993/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-239-27متر-قطعه-دهم-تفکیکی'>مزایده 4 دانگ مشاع از اپارتمان 239.27متر قطعه دهم تفکیکی / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از اپارتمان 239.27متر قطعه دهم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147012/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سایپا-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه خودرو سایپا مدل 1391 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سایپا مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147031/مزایده--اجاره-تعداد-3-باب-از-مغازه-های-تجاری'>مزایده   اجاره  تعداد 3 باب از مغازه های تجاری  / آگهی مزایده , مزایده اجاره  تعداد 3 باب از مغازه های تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147071/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-تجاری-شماره-10-و--'>مزایده بهره برداری از غرفه تجاری شماره 10 و... / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از غرفه تجاری شماره 10 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147100/مزایده-آپارتمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147157/مزایده-زمین-مساحت-20350متر'>مزایده زمین مساحت 20350متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 20350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147185/مزایده-بهره-برداری--تعمیرات--نگهداری-و-اقدامات-اصلاحی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری ، تعمیرات ، نگهداری و اقدامات اصلاحی نوبت دوم  / مزایده بهره برداری ، تعمیرات ، نگهداری و اقدامات اصلاحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147203/مزایده-واگذاری-تابلوهای-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری تابلوهای سطح شهر  (نوبت دوم) / مزایده عمومی، مزایده واگذاری تابلوهای سطح شهر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147224/مزایده-ملک-مساحت-710متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 710متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 710متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147263/مزایده-تعداد-4200-سهم-از-شرکت'>مزایده تعداد 4200 سهم از شرکت  / اگهی مزایده , مزایده تعداد 4200 سهم از شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147290/مزایده-مشارکت-و-بهره-برداری-از-مجموعه-شنوایی-سنجی--نوبت-دوم'>مزایده مشارکت و بهره برداری از مجموعه شنوایی سنجی - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده مشارکت و بهره برداری از مجموعه شنوایی سنجی- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147320/مزایده9-باب-مغازه-از-رقبات-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده9 باب مغازه از رقبات تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره  9 باب مغازه از رقبات تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147348/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / مزایده, مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147376/مزایده-فرش-12-متری'>مزایده فرش 12 متری / آگهی مزایده,مزایده فرش 12 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147395/مزایده-منزل-مسکونی-اموال-منقول-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی اموال منقول مرحله اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی اموال منقول مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147420/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-153-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 153 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 153 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147442/مزایده-سواری-پژو-تیپ-GLX-مدل-1381'>مزایده سواری  پژو تیپ GLX مدل 1381 / مزایده,مزایده سواری پژو تیپ GLX مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147470/تجدید-مزایده-زمینی-واقع-در-پارک-مهدی-آباد-جهت-راه-اندازی--'>تجدید مزایده زمینی واقع در پارک مهدی آباد جهت راه اندازی...  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده زمینی واقع در پارک مهدی آباد جهت راه اندازی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147501/مزایده-فروش-مجموعه-دستگاه-های-تولید-درب-و-پنجره'> مزایده فروش مجموعه دستگاه های تولید درب و پنجره  / مزایده , مزایده فروش مجموعه دستگاه های تولید درب و پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147521/اصلاحیه-مزایده-فروش-و-واگذاری-4-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری--خدماتی'>اصلاحیه مزایده فروش و واگذاری 4 قطعه زمین با کاربری تجاری - خدماتی  / اصلاحیه مزایده فروش و واگذاری 4 قطعه زمین با کاربری تجاری - خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147548/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-97-03-02'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی 97.03.02 / مزایده عمومی, مزایده اجاره پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147569/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / مزایده ، مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147586/مزایده-دو-قطعه-زمین-بصورت-دو-نبش-هرکدام-148-9متر'>مزایده دو قطعه زمین بصورت دو نبش هرکدام 148.9متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین بصورت دو نبش هرکدام 148.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147606/مزایده-فروش-حدود-220-000-قطعه-مرغ-پیر-تخمگذار'>مزایده فروش حدود 220.000 قطعه مرغ پیر تخمگذار / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود 220.000 قطعه مرغ پیر تخمگذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147622/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-235متر-و-یکباب-تالار-1314-29متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 235متر و یکباب تالار 1314.29متر  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 235متر و یکباب تالار 1314.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147654/آگهی-مزایده-اجاره-بوفه-دانشگاه'>آگهی مزایده اجاره بوفه دانشگاه / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره بوفه دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147679/مزایده-فرش--مبل-هفت-نفره--تلویزیون'>مزایده فرش ، مبل هفت نفره ، تلویزیون / اگهی مزایده , مزایده فرش ، مبل هفت نفره ، تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147705/فراخوان-تعدادی-از-واحدهای-ساختمانی'>فراخوان تعدادی از واحدهای ساختمانی / فراخوان , فراخوان تعدادی از واحدهای ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147737/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-324-62متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 324.62متر نوبت دوم / مزایده ملک مساحت عرصه 324.62متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147766/مزایده-غرفه-های--'>مزایده غرفه های... / آگهی مزایده عمومی , مزایده غرفه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147805/مزایده-ماشین-آلات'>مزایده ماشین آلات  / مزایده , مزایده ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147830/مزایده-ششدانگ-سه-باب-خانه-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ سه باب خانه اموال غیرمنقول  / مزایده ,مزایده ششدانگ سه باب خانه اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147878/مزایده-پلاک-174-فرعی-بخش-سه-کرمان-مرحله-دوم'>مزایده پلاک 174 فرعی بخش سه کرمان مرحله دوم / مزایده ,مزایده پلاک 174 فرعی بخش سه کرمان مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147927/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم-یک-و-نیم-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیم یک و نیم هکتار / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیم یک و نیم هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148616/استعلام-خرید-تجهیزات-کتابخانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات کتابخانه ای / استعلام, خرید تجهیزات کتابخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148626/استعلام-ابزارآلات-برای-کارگاه'>استعلام ابزارآلات برای کارگاه / استعلام , استعلام ابزارآلات برای کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148635/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148647/استعلام-تامین-خودروهای---'>استعلام تامین خودروهای .... / استعلام, استعلام تامین خودروهای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148655/استعلام-ظرف-ایمنی-سیفتی-باکس'>استعلام ظرف ایمنی سیفتی باکس / استعلام , استعلام ظرف ایمنی سیفتی باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148664/استعلام-راه-بند-الکترونیکی-با-ریموت'>استعلام راه بند الکترونیکی با ریموت / استعلام ,استعلام راه بند الکترونیکی با ریموت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148673/استعلام-عملیات-لایروبی-قنات'>استعلام عملیات لایروبی قنات / استعلام , استعلام عملیات لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148683/استعلام-لوله-جدار'>استعلام لوله جدار  / استعلام, استعلام لوله جدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148692/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148702/استعلام-اجرای-کامل-اسکلت--'>استعلام اجرای کامل اسکلت ... / استعلام , استعلام اجرای کامل اسکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146964/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-207-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 207 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 207 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146982/مزایده-اجاره-باقیمانده-غرفات-و-سوله-های-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره باقیمانده غرفات و سوله های نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  اجاره باقیمانده غرفات و سوله های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147004/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-احداثی-در-طبقه-5-مساحت-74-6متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی احداثی در طبقه 5 مساحت 74.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی احداثی در طبقه 5 مساحت 74.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147020/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-72-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 72.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 72.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147064/مزایده-ششدانگ-پلاک-1223-فرعی-مساحت-عرصه-360-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1223 فرعی مساحت عرصه 360 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1223 فرعی مساحت عرصه 360 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147089/مزایده-ملک-ساختمان-15-واحدی-نوبت-اول'>مزایده ملک ساختمان 15 واحدی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ساختمان 15 واحدی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147128/مزایده-فروش-اسید-چرب-کارخانه'>مزایده فروش اسید چرب کارخانه / مزایده عمومی,مزایده فروش اسید چرب کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147171/مزایده-ملک-مساحت-645متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 645متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 645متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147197/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-48-متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 48 متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 48 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147215/مزایده-پژو-آردی-مدل-1385'>مزایده پژو آردی مدل 1385 / مزایده,مزایده پژو آردی مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147250/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی-94-72متر'>مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی 94.72متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی 94.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147274/مزایده-واگذاری-تعداد-8-واحد-از-آپارتمان-های-در-حال-تکمیل'>مزایده واگذاری تعداد 8 واحد از آپارتمان های در حال تکمیل / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد 8 واحد از آپارتمان های در حال تکمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147305/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-58-793متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 58.793متر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 58.793متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147336/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / مزایده, مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147363/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه کمپرسی / مزایده یک دستگاه کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147389/مزایده-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات-با-کاربری-عمده-فروشی--97-3-2'>مزایده  بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری عمده فروشی ...97.3.2  / آگهی مزایده, مزایده  بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری عمده فروشی ...97.3.2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147410/مزایده-دستگاه-سواری-جیلی-امگراند-ecv'>مزایده دستگاه سواری جیلی امگراند ecv / مزایده, مزایده  دستگاه سواری جیلی امگراند ecv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147433/مزایده-تعداد-17-قطعه-از-اراضی-ایستگاه'>مزایده تعداد 17 قطعه از اراضی ایستگاه  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده تعداد 17 قطعه از اراضی ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147452/مزایده-فروش-تعدادی-زمین-با-کاربری-صنعتی-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی زمین با کاربری صنعتی و مسکونی نوبت دوم  / مزایده فروش تعدادی زمین با کاربری صنعتی و مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147484/مزایده-6-سهم-مشاع-از-مقسم-ده-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 6 سهم مشاع از مقسم ده سهم ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 6 سهم مشاع از مقسم ده سهم ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147511/مزایده-یک-قطعه-زمین-مغازه-مساحت-30-متر'>مزایده یک قطعه زمین مغازه مساحت 30 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مغازه مساحت 30 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147534/مزایده-فروش-یک-عدد-خط-همراه'>مزایده فروش یک عدد خط همراه  / مزایده , مزایده فروش یک عدد خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147560/مزایده-ملک-مساحت-سیصد-متر-بخش-سه'>مزایده ملک مساحت سیصد متر بخش سه / مزایده,مزایده ملک مساحت سیصد متر بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147582/مزایده-تخریب-کارخانه'>مزایده تخریب کارخانه / آگهی مزایده, مزایده تخریب کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147598/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو'>تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پژو  / تجدید مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147615/مزایده-شیلنگ-آتش-نشانی--لوله-نیو-پایپ'>مزایده شیلنگ آتش نشانی ، لوله نیو پایپ / مزایده,مزایده شیلنگ آتش نشانی ، لوله نیو پایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147639/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-ساز-کلنگی-عرصه-396متر'>مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز کلنگی عرصه 396متر / مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز کلنگی عرصه 396متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147667/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محصولات-سردرختی-آلبالو-و-گیلاس--'>مزایده واگذاری به اجاره  محصولات سردرختی آلبالو و گیلاس ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  محصولات سردرختی آلبالو و گیلاس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148172/استعلام-تعمیرات-مجموعه-ورزشی'>استعلام تعمیرات مجموعه ورزشی / استعلام,استعلام تعمیرات مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148183/مناقصه-ساخت-مخزن-2000-متر-مکعبی-بتنی'>مناقصه ساخت مخزن 2000 متر مکعبی بتنی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت مخزن 2000 متر مکعبی بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148196/استعلام-خرید-تجهیزات-سرور-ذخیره-ساز-تصاویر-و-نرم-افزار-دوربین'>استعلام خرید تجهیزات سرور، ذخیره ساز تصاویر و نرم افزار دوربین / استعلام, خرید تجهیزات سرور، ذخیره ساز تصاویر و نرم افزار دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148211/استعلام-تکمیل-ساخت-سرویس-بهداشتی--نوبت-دوم'>استعلام تکمیل ساخت سرویس بهداشتی - نوبت دوم / استعلام, استعلام تکمیل ساخت سرویس بهداشتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148221/مناقصه-اگذاری-خدمات-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه اگذاری خدمات شهری... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اگذاری خدمات شهری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148233/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148243/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-سقف-کاذب-کناف'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای سقف کاذب کناف  / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای سقف کاذب کناف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148252/استعلام-اجرای-کفسازی-بتنی-در-ترانشه-پل'>استعلام اجرای کفسازی بتنی در ترانشه پل   / استعلام، استعلام اجرای کفسازی بتنی در ترانشه پل شهیدان فرصتیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148262/استعلام-خرید-خدمت-تراکتور-شالیزار'>استعلام خرید خدمت تراکتور شالیزار / استعلام, استعلام خرید خدمت تراکتور شالیزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148273/استعلام-تکمیل-جاده-بین-مزارع--'>استعلام تکمیل جاده بین مزارع... / استعلام,تکمیل جاده بین مزارع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148284/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-10-اتمسفر160'>استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر160 / استعلام, لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148294/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148306/مناقصه-پوشش-بیمه-اموال-منقول-و-غیر-منقول-نوبت-دوم'>مناقصه پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148317/مناقصه-اجرای-آسفالت-سرد--'>مناقصه اجرای آسفالت سرد ... /  مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای آسفالت سرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148327/استعلام-پلامر-بلاک-دو-تکه'>استعلام پلامر بلاک دو تکه  / استعلام , استعلام پلامر بلاک دو تکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148338/استعلام-سختی-سنج-t-d-s-متر'>استعلام سختی سنج t.d.s متر / استعلام, سختی سنج t.d.s متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148348/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148361/استعلام-400-بسته-چای-500-گرمی-برند-توینینگز'>استعلام 400 بسته چای 500 گرمی برند توینینگز / استعلام, 400 بسته چای 500 گرمی برند توینینگز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148372/استعلام-تابلو-هشدار-دهنده--'>استعلام تابلو هشدار دهنده ... / استعلام بها , استعلام تابلو هشدار دهنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148384/استعلام-فلنج-کاتری'>استعلام فلنج کاتری / استعلام, استعلام فلنج کاتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148396/مناقصه-فراخوان-احداث-ابتدایی-6-کلاسه'>مناقصه فراخوان احداث ابتدایی 6 کلاسه  / مناقصه فراخوان احداث ابتدایی 6 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148407/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-بافت-تاریخی'>استعلام مرمت و ساماندهی بافت تاریخی / استعلام, مرمت و ساماندهی بافت تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148418/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-نرم‌افزار-SDI'>استعلام نگهداری و پشتیبانی نرم‌افزار SDI / استعلام , استعلام نگهداری و پشتیبانی نرم‌افزار SDI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148427/مناقصه-روکش-آسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه روکش آسفالت راههای روستایی  / مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت راههای روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148436/استعلام-ماشین-شستشوی-عفونی'>استعلام ماشین شستشوی عفونی  / استعلام, استعلام ماشین شستشوی عفونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148445/استعلام-کتابخانه'>استعلام کتابخانه / استعلام, ​استعلام کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148457/استعلام-انواع-کابل-خودنگهدار'>استعلام انواع کابل خودنگهدار  / استعلام, استعلام انواع کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148468/استعلام-کنتاکت-ثابت-و-متحرک'>استعلام کنتاکت ثابت و متحرک / استعلام , استعلام کنتاکت ثابت و متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148477/استعلام-نصب-صندلی-پلاستیکی-دو-پیچه-سالن--'>استعلام نصب صندلی پلاستیکی دو پیچه سالن ... / استعلام, نصب صندلی پلاستیکی دو پیچه سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148487/استعلام-فعالیت-خدمات-مشاوره-ای-و-ترویجی'>استعلام فعالیت خدمات مشاوره ای و ترویجی  / استعلام, استعلام فعالیت خدمات مشاوره ای و ترویجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148497/مناقصه-لیست-کوتاه-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران'>مناقصه لیست کوتاه ارزیابی کیفی پیمانکاران / مناقصه,مناقصه لیست کوتاه ارزیابی کیفی پیمانکاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148506/استعلام-کارتریج-05A'>استعلام کارتریج 05A  / استعلام, استعلام کارتریج 05A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148516/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات و وسایل کامپیوتر / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148527/استعلام-تجهیزات-آموزشی-رشته-برق'>استعلام تجهیزات آموزشی رشته برق   / استعلام, تجهیزات آموزشی رشته برق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148538/مناقصه-تدوین-برنامه-عملیاتی-توسعه-روستایی-و--'>مناقصه تدوین برنامه عملیاتی توسعه روستایی و ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای تدوین برنامه عملیاتی توسعه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148547/استعلام-پاسخگویی-تلفنی-متقاضیان-مشاوره'>استعلام پاسخگویی تلفنی متقاضیان مشاوره  / استعلام, پاسخگویی تلفنی متقاضیان مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148556/استعلام-ساماندهی-و-مرمت'>استعلام ساماندهی و مرمت / استعلام,استعلام ساماندهی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148567/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148575/مناقصه-تهیه-و-نصب-سیستم-های-سرمایش-و-گرمایش-ساختمان-اداری-گمرک'>مناقصه تهیه و نصب سیستم های سرمایش و گرمایش ساختمان اداری گمرک / مناقصه, مناقصه تهیه و نصب سیستم های سرمایش و گرمایش ساختمان اداری گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148583/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام, استعلام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148593/مناقصه-احداث-بخشی-از-خیابان-ها-و-شبکه-روشنایی'>مناقصه احداث بخشی از خیابان ها و شبکه روشنایی / مناقصه عمومی, مناقصه احداث بخشی از خیابان ها و شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148256/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-برداشت-و-تکمیل-نقشه-های-اجرایی'>مناقصه انتخاب مشاور جهت برداشت و تکمیل نقشه های اجرایی  / فراخوان مناقصه , مناقصه انتخاب مشاور جهت برداشت و تکمیل نقشه های اجرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148268/استعلام-سم-مالاتیون--سم-فسفر-دوزنگ--سم-دلتامترین'>استعلام  سم مالاتیون + سم فسفر دوزنگ + سم دلتامترین  / استعلام, سم مالاتیون + سم فسفر دوزنگ + سم دلتامترین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148277/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام  دیزل ژنراتور  / استعلام , استعلام  دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148289/استعلام-ست-وسایل-خواب'>استعلام ست وسایل خواب / استعلام, استعلام ست وسایل خواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148300/استعلام-تابلو-برق-اندازه-گیری-غیرمستقیم-بارانی--'>استعلام تابلو برق اندازه گیری غیرمستقیم بارانی... / استعلام,استعلام تابلو برق اندازه گیری غیرمستقیم بارانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148312/استعلام-مصالح-ساختمانی--'>استعلام مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148322/فراخوان-گازرسانی'>فراخوان گازرسانی / فراخوان, فراخوان گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148332/استعلام-اطوی-جوش-لوله-های-سبز-فیوژن'>استعلام اطوی جوش لوله های سبز فیوژن  / استعلام, اطوی جوش لوله های سبز فیوژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148343/استعلام-احداث-کانال-و-پرداخت-مطالبات-کانال-و-استخر--'>استعلام احداث کانال و پرداخت مطالبات کانال و استخر... / استعلام, استعلام احداث کانال و پرداخت مطالبات کانال و استخر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148355/استعلام-خریدهای-حفظ-نباتات--'>استعلام خریدهای حفظ نباتات... / استعلام, استعلام خریدهای حفظ نباتات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148366/استعلام-بها-تعمیرات-ساختمانی'> استعلام بها تعمیرات ساختمانی  /  استعلام, بها تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148377/استعلام-بهاء-تهیه-و-اجرای-آسفالت'>استعلام بهاء تهیه و اجرای آسفالت / استعلام, استعلام بهاء تهیه و اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148390/استعلام-ست-لباس--'>استعلام ست لباس ... / استعلام , استعلام ست لباس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148401/استعلام-تکمیل-سردهنه-و-احداث-کانال-آبیاری'>استعلام تکمیل سردهنه و احداث کانال آبیاری / استعلام, تکمیل سردهنه و احداث کانال آبیاری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148411/استعلام-مرمت-کاروانسرا'>استعلام مرمت کاروانسرا / استعلام ,استعلام مرمت کاروانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148422/استعلام-نرده-(حفاظ)-شاخ-گوزنی-تراکم-16-با-ارتفاع-1-متر'>استعلام نرده (حفاظ) شاخ گوزنی تراکم 16 با ارتفاع 1 متر / استعلام,استعلام نرده (حفاظ) شاخ گوزنی تراکم 16 با ارتفاع 1 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148432/استعلام-ترانسمیتر-دما'>استعلام ترانسمیتر دما / استعلام , استعلام ترانسمیتر دما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148440/استعلام-Cardax-card-reader'>استعلام Cardax card reader / استعلام,استعلام Cardax card reader</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148451/استعلام-تجهیزات-جهت-فضای-سبز-مجموعه-ورزشی-انقلاب-تهران'>استعلام  تجهیزات جهت فضای سبز مجموعه ورزشی انقلاب تهران / استعلام, تجهیزات جهت فضای سبز مجموعه ورزشی انقلاب تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148462/استعلام-بخاری--یخچال--آبسردکن-و--'>استعلام بخاری - یخچال - آبسردکن و ... / استعلام, بخاری - یخچال - آبسردکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148472/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته--'>استعلام تهیه، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته... / استعلام, استعلام تهیه، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148482/استعلام-پهنای-باند-اختصاصی-اینترنت-متقارن'>استعلام پهنای باند اختصاصی اینترنت متقارن / استعلام, پهنای باند اختصاصی اینترنت متقارن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148491/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال / استعلام , استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148502/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مدار-بسته'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148511/استعلام-خرید-بچه-ماهی-گرمایی-و-تور-ماهیگیری'>استعلام خرید بچه ماهی گرمایی و تور ماهیگیری / استعلام, خرید بچه ماهی گرمایی و تور ماهیگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148522/استعلام-خرید-میکروسکوپ-موتیک-BA210-تعداد-سه-عدد'>استعلام خرید میکروسکوپ موتیک BA210 تعداد سه عدد / استعلام,استعلام خرید میکروسکوپ موتیک BA210 تعداد سه عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148533/استعلام-پوشه-کاغذی'>استعلام پوشه کاغذی / استعلام, استعلام پوشه کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148543/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام , استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148552/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148563/استعلام-برش-کاری-پنجره-های-آهنی'>استعلام برش کاری پنجره های آهنی / استعلام,  برش کاری پنجره های آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148571/مناقصه-تدوین-سند-راهبردی-توسعه-روستایی'>مناقصه تدوین سند راهبردی توسعه روستایی / مناقصه تدوین سند راهبردی توسعه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148579/استعلام-خرید-آب-سردکن'>استعلام خرید آب سردکن / استعلام , استعلام خرید آب سردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148588/استعلام-لوله-جدار'>استعلام لوله جدار  / استعلام, استعلام لوله جدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148597/استعلام-بیمه-سازه-های-تکمیل-شده--'>استعلام بیمه سازه های تکمیل شده... / استعلام, استعلام بیمه سازه های تکمیل شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148608/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام,  مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148617/استعلام-شیر-روشویی-مدل-اسپانیایی'>استعلام شیر روشویی مدل اسپانیایی / استعلام , استعلام شیر روشویی مدل اسپانیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148627/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام, استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148637/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق  / استعلام, استعلام کابل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148648/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام , استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148656/استعلام-واگذاری-ایاب-و-ذهاب--'>استعلام واگذاری ایاب و ذهاب ... / استعلام, استعلام واگذاری ایاب و ذهاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148665/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148675/استعلام-لاستیک-آمبولانس'>استعلام لاستیک آمبولانس / استعلام,استعلام  لاستیک آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148684/استعلام-متالاکسیل-قارچ-کش'>استعلام متالاکسیل قارچ کش  / استعلام , استعلام متاکسیل قارچ کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148601/استعلام-تابلو-برق-فشار-متوسط-ایستاده'>استعلام تابلو برق فشار متوسط ایستاده  / استعلام, استعلام تابلو برق فشار متوسط ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148613/استعلام-خرید-تجهیزان-IT'>استعلام خرید تجهیزان IT / استعلام، استعلام خرید تجهیزان IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148622/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع--'>استعلام احداث جاده بین مزارع... / استعلام , استعلام احداث جاده بین مزارع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148632/استعلام-ساماندهی-و-مرمت--'>استعلام ساماندهی و مرمت ... / استعلام , استعلام ساماندهی و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148643/استعلام-تعمیر-مرکز-خدمات-داورآباد-(گچ-و-خاک-و-سفیدکاری-با-مصالح-و--)'>استعلام تعمیر مرکز خدمات داورآباد (گچ و خاک و سفیدکاری با مصالح و ...)  / استعلام, تعمیر مرکز خدمات داورآباد (گچ و خاک و سفیدکاری با مصالح و ...) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148652/استعلام-خدمات-آزمایشگاهی'>استعلام خدمات آزمایشگاهی / استعلام, خدمات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148661/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-درون-و-برون-شهری'>مناقصه امور حمل و نقل درون و برون شهری / مناقصه، مناقصه امور حمل و نقل درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148670/استعلام-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام عملیات آبخیزداری ... / استعلام , استعلام عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148679/استعلام-اجرای-دیوار'>استعلام اجرای دیوار  / استعلام , استعلام اجرای دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148689/استعلام-خرید-و-نصب-بایگانی-ریلی'>استعلام خرید و نصب بایگانی ریلی  / استعلام, استعلام خرید و نصب بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148699/استعلام-تجهیزات-امدادی'>استعلام تجهیزات امدادی / استعلام, تجهیزات امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148708/استعلام-UPS-آنلاین-KVA-10---'>استعلام UPS آنلاین KVA 10 .... / استعلام ، استعلام UPS آنلاین KVA 10 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146975/مزایده-مغازه-مساحت-186-85متر'>مزایده مغازه مساحت 186.85متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 186.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146994/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-251-52متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 251.52متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 251.52متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147015/مزایده-فروش-27-واحد-تجاری'>مزایده فروش 27 واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش 27 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147039/مزایده-واگذاری-آزمایشگاه-و-پاتولوژی-و-بوفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری آزمایشگاه و پاتولوژی و  بوفه نوبت دوم  / مزایده, مزایده  واگذاری آزمایشگاه و پاتولوژی و  بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147073/مزایده-ششدانگ-پلاک-صد-و-چهل-فرعی-قدمت-بنا-27-سال'>مزایده ششدانگ پلاک صد و چهل فرعی قدمت بنا 27 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک صد و چهل فرعی قدمت بنا 27 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147104/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-آبی-53200-و-5500متر'>مزایده دو قطعه زمین زراعی آبی 53200 و 5500متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی آبی 53200 و 5500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147159/مزایده-قطعات-و-لوازم-یدکی-نوبت-دوم'>مزایده  قطعات و لوازم یدکی نوبت دوم / مزایده , مزایده  قطعات و لوازم یدکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147189/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-683-19متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 683.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 683.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147204/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-تبلیغاتی-محیطی-فرودگاه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از تبلیغاتی محیطی فرودگاه نوبت دوم / مزایده، مزایده واگذاری بهره برداری از تبلیغاتی محیطی فرودگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147234/مزایده-فروش-ملک-مازاد-کاربری-اداری-عرصه-507-50متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک مازاد کاربری اداری عرصه 507.50متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد کاربری اداری عرصه 507.50متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147267/مزایده-لوازم-کامپیوتری-لوازم-خودرو'>مزایده لوازم کامپیوتری، لوازم خودرو / مزایده لوازم کامپیوتری، لوازم خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147291/مزایده-مقداری-چوب-الوار-نو-و-ملزومات'>مزایده مقداری چوب الوار نو و ملزومات / آگهی مزایده,مزایده مقداری چوب الوار نو و ملزومات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147327/مزایده-فروش-کامیون-کشنده-نوبت-دوم'>مزایده فروش کامیون کشنده نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش کامیون کشنده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147354/مزایده-فروش-ملک-کلنگی-مساحت-نود-متر-و-آپارتمان-161متر'>مزایده فروش ملک کلنگی مساحت نود متر و آپارتمان 161متر  / مزایده فروش ملک کلنگی مساحت نود متر و آپارتمان 161متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147380/مزایده-یک-دستگاه-سس-یک-نفره-و--'>مزایده یک دستگاه سس یک نفره و... / مزایده یک دستگاه سس یک نفره و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147397/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-111-36-و-84-5متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 111.36 و 84.5متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 111.36 و 84.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147423/مزایده-دو-قطعه-زمین-عرصه-43212-5-و-6250متر'>مزایده دو قطعه زمین عرصه 43212.5 و 6250متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین عرصه 43212.5 و 6250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147444/مزایده-یک-دستگاه-برش-سی-ان-سی'>مزایده یک دستگاه برش سی ان سی / مزایده ,  مزایده یک دستگاه برش سی ان سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147471/مزایده-4-سهم-مشاع-از-770-سهم-و-پلاک-210-فرعی'>مزایده 4 سهم مشاع از 770 سهم و پلاک 210 فرعی / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 770 سهم و پلاک 210 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147502/مزایده-تمامت-دو-سهم-از-160-سهم-ششدانگ-آب-و-ملک-نوبت-اول'>مزایده تمامت دو سهم از 160 سهم ششدانگ آب و ملک نوبت اول / مزایده,مزایده تمامت دو سهم از 160 سهم ششدانگ آب و ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147528/مزایده-فروش-17-دستگاه-انواع-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین--نوبت-دوم'>مزایده فروش 17 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین-  نوبت  دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش 17 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147549/مزایده-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات-با-کاربری-عمده-فروشی--نوبت-دوم'>مزایده  بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری عمده فروشی ...نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری عمده فروشی ..نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147572/مزایده-سه-قطعه-زمین-زراعی-17500متر-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین زراعی 17500متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین زراعی 17500متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147589/مزایده-1-25-دانگ-از-ششدانگ-اعیانی-و-2-25-دانگ-عرصه-ملک'>مزایده 1.25 دانگ از ششدانگ اعیانی و 2.25 دانگ عرصه ملک  / مزایده,مزایده 1.25 دانگ از ششدانگ اعیانی و 2.25 دانگ عرصه ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148694/استعلام-خرید-14-عدد-باکس-4-1-4-5'>استعلام خرید 14 عدد باکس 4*1*4.5 / استعلام, استعلام خرید 14 عدد باکس 4*1*4.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148704/استعلام-انواع-تابلوی-فشار-ضعیف'>استعلام  انواع تابلوی فشار ضعیف / استعلام, انواع تابلوی فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146966/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-132-28متر-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 132.28متر قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 132.28متر قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146983/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-117-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 117 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 117 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147005/مزایده-200-عدد-ساعت-دیواری'>مزایده 200 عدد ساعت دیواری / مزایده, مزایده 200 عدد ساعت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147023/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-باقیمانده-مستحدثات-مجتمع---نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده مستحدثات مجتمع...- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده مستحدثات مجتمع... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147067/مزایده-تعداد-1-دستگاه-آمبولانس-دلیکا'>مزایده تعداد 1 دستگاه آمبولانس دلیکا  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 1 دستگاه آمبولانس دلیکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147090/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سواری'>مزایده تعدادی از خودروهای سواری  / مزایده, مزایده تعدادی از خودروهای سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147134/مزایده-فروش-فروش-سه-دستگاه-دیزل-ژنراتور-کاترپیلار'>مزایده فروش فروش سه دستگاه دیزل ژنراتور کاترپیلار / آگهی مزایده, مزایده فروش فروش سه دستگاه دیزل ژنراتور کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147177/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-کل-90-1376متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت کل 90.1376متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت کل 90.1376متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147199/مزایده-خلاصه-آگهی-عرضه-عمومی-بنگاه-نوبت-دوم'>مزایده خلاصه آگهی عرضه عمومی بنگاه- نوبت دوم  / مزایده، مزایده خلاصه آگهی عرضه عمومی بنگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147216/مزایده-ملک-منازل-در-5-طبقه-با-سازه-فلزی-و-نمای-سنگ'>مزایده ملک منازل در 5 طبقه با سازه فلزی و نمای سنگ / مزایده,مزایده ملک منازل در 5 طبقه با سازه فلزی و نمای سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147256/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-بخش-سه-ثبت-گرگان-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری بخش سه ثبت گرگان مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری بخش سه ثبت گرگان مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147275/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی'>مزایده بهره برداری از سالن ورزشی / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147307/مزایده-فروش-3-دستگاه-تهویه-مطبوع-مستعمل'>مزایده فروش  3 دستگاه تهویه مطبوع مستعمل  / آگهی مزایده, مزایده فروش  3 دستگاه تهویه مطبوع مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147337/مزایده-هیوندا-وراکروز'>مزایده هیوندا وراکروز  / مزایده , مزایده هیوندا وراکروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147370/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد'>مزایده واگذاری املاک مازاد  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147390/مزایده-یکدستگاه-جداسازی-تخمه-هندوانه'>مزایده یکدستگاه جداسازی تخمه هندوانه / مزایده , مزایده یکدستگاه جداسازی تخمه هندوانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147414/مزایده-واگذاری-ششدانگ-ملک-اداری-مساحت-کل-2638متر'>مزایده واگذاری ششدانگ ملک اداری مساحت کل 2638متر  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ ملک اداری مساحت کل 2638متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147434/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-استخر-و-سونا'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه استخر و سونا / مزایده عمومی , مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه استخر و سونا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147457/مزایده-فروش-1-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی-595متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش 1 پلاک زمین کاربری مسکونی 595متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 1 پلاک زمین کاربری مسکونی 595متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147489/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بصورت-عمارت-330-63متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت عمارت 330.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت عمارت 330.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147514/مزایده-فروش-تعدادی-ماشین-سبک-و-سنگین'> مزایده فروش  تعدادی ماشین سبک و سنگین / مزایده , مزایده فروش  تعدادی ماشین سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147539/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-190-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 190 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 190 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147561/مزایده-یخچال-و-جاروبرقی-و-دستگاه-سبزی-خوردکن-و--'>مزایده یخچال و جاروبرقی و دستگاه سبزی خوردکن و ... / مزایده یخچال و جاروبرقی و دستگاه سبزی خوردکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147583/مزایده-شش-تخته-فرش'>مزایده شش تخته فرش / مزایده,مزایده شش تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147599/مزایده-کمپرسور-هوای-فشرده'>مزایده کمپرسور هوای فشرده / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده کمپرسور هوای فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147617/مزایده-فروش-16-قطعه-زمین-مسکونی-و-2-قطعه-زمین-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 16 قطعه زمین مسکونی و 2 قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم / مزایده فروش 16 قطعه زمین مسکونی و 2 قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147643/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-365-14متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 365.14متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 365.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147669/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-111-46متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 111.46متر نوبت اول  / مزایده ملک مساحت عرصه 111.46متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147695/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه لودر -  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه لودر -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147724/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-و---'>مزایده یک دستگاه کمپرسور و .... / مزایده، مزایده یک دستگاه کمپرسور و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147749/مزایده-ملک-از-پلاک-ثبتی-41-2823-42-2823-بخش-7-تبریز'>مزایده ملک از پلاک ثبتی 41-2823-42/2823 بخش 7 تبریز / مزایده ملک از پلاک ثبتی 41-2823-42/2823 بخش 7 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147788/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-سیصد-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147820/مزایده-عمومی-واگذاری-درمانگاه--نوبت-چهارم'>مزایده عمومی واگذاری درمانگاه - نوبت چهارم  / مزایده عمومی واگذاری درمانگاه - نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147610/مزایده-مقداری-از-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده مقداری از آهن آلات اسقاطی / مزایده ، مزایده مقداری از آهن آلات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147626/مزایده-مخزن-استیل-10-تنی'>مزایده مخزن استیل 10 تنی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده مخزن استیل 10 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147657/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-68-فرعی-عرصه-622-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 68 فرعی عرصه 622.20متر / مزایده ششدانگ پلاک شماره 68 فرعی عرصه 622.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147683/مزایده-ششدانگ-دو-باب-قطعه-محوطه-محصور-184-80و-586-60متر'>مزایده ششدانگ دو باب قطعه محوطه محصور 184.80و 586.60متر  / مزایده ششدانگ دو باب قطعه محوطه محصور 184.80و 586.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147707/مزایده-دست-کمل-لباس-عروس-تور-سر-و-شنل-سایز-مختلف-کت-تابستانه-و--'>مزایده دست کمل لباس عروس، تور سر و شنل سایز مختلف،کت تابستانه و... / مزایده, مزایده دست کمل لباس عروس، تور سر و شنل سایز مختلف،کت تابستانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147740/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست مترمربع نوبت اول / مزایده ملک مساحت عرصه دویست مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147767/مزایده-فروش-واحدها-کاربری-تجاری-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش واحدها کاربری تجاری بصورت نقد و اقساط  / مزایده فروش واحدها کاربری تجاری بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147806/مزایده-زمین-کشاورزی-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده زمین کشاورزی اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده زمین کشاورزی اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147834/مزایده-ششدانگ-ساختمان-و-زمین-مزروعی'>مزایده ششدانگ ساختمان و زمین مزروعی / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان و زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147880/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-چهار-کرمان-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ زمین بخش چهار کرمان مرحله دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین بخش چهار کرمان مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147932/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-480مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 480مترمربع / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 480مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147963/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی   / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148010/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-190-46-و-207-60متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 190.46 و 207.60متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 190.46 و 207.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148031/مزایده-واگذاری-تعداد-پانزده-باب-غرفه'>مزایده واگذاری تعداد پانزده باب غرفه / مزایده, مزایده واگذاری تعداد پانزده باب غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148060/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری  / مزایده , مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148096/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-105-83متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148123/مزایده-دو-قطعه-شالیزار-مساحت-24434-21متر'>مزایده دو قطعه شالیزار مساحت 24434.21متر / مزایده,مزایده دو قطعه شالیزار مساحت 24434.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148160/مزایده-واگذاری-به-اجاره-200-مترمربع-زمین'>مزایده واگذاری به اجاره  200 مترمربع زمین / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره  200 مترمربع زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148185/مزایده-یکدستگاه-تولید-روفرشی'>مزایده یکدستگاه تولید روفرشی  / اگهی مزایده , مزایده یکدستگاه تولید روفرشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148203/مزایده-فروش-اموال-بانک--لینتر-پنبه'>مزایده فروش اموال بانک  ، لینتر پنبه  / مزایده , مزایده فروش اموال بانک  ، لینتر پنبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148228/مزایده-سه-دستگاه-تلویزیون-شهری'>مزایده سه دستگاه تلویزیون شهری  / مزایده,مزایده سه دستگاه تلویزیون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148265/مزایده-تابلوهای-بهره-برداری-تبلیغاتی-سطح-شهر'>مزایده  تابلوهای بهره برداری تبلیغاتی سطح شهر / مزایده , مزایده تابلوهای بهره برداری تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148299/تجدید-مزایده-فروش-اجناس-اسقاط-و-مازاد'>تجدید مزایده فروش اجناس اسقاط و مازاد  / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش اجناس اسقاط و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148331/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-صیفی-کاری-442-متر'>مزایده ششدانگ قطعه زمین صیفی کاری 442 متر / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین صیفی کاری 442 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148356/مزایده-مغازه-مساحت-10-5متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 10.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 10.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148383/تجدید-مزایده-اجاره-ساختمان--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره ساختمان - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148412/مزایده-پلاک-ثبتی-84-یک-دوم-سهم-از-15-یک-دوم-از-18-سهم-ششدانگ-مزروعی-قریه-دوغان'>مزایده پلاک ثبتی 84 یک دوم سهم از 15 یک دوم از 18 سهم ششدانگ مزروعی قریه دوغان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 84 یک دوم سهم از 15 یک دوم از 18 سهم ششدانگ مزروعی قریه دوغان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148453/مزایده-بریکر-گازی-63-کیلو-ولت'>مزایده بریکر گازی 63 کیلو ولت  / مزایده , مزایده بریکر گازی 63 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148492/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-146-23متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 146.23متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 146.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148530/مزایده-فروش-بادام'>مزایده فروش بادام  / مزایده ,مزایده فروش بادام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148586/مزایده-پلاک-170-فرعی-از-4-فرعی-از-یک-فرعی-6646-بخش-8-یزد'>مزایده پلاک 170 فرعی از 4 فرعی از یک فرعی 6646 بخش 8 یزد / مزایده,مزایده پلاک 170 فرعی از 4 فرعی از یک فرعی 6646 بخش 8 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148629/مزایده-مغازه-کابینت-سازی-با-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده مغازه کابینت سازی با قدمت بیش از 40 سال / مزایده,مزایده مغازه کابینت سازی با قدمت بیش از 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148681/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-166-7متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 166.7متر / مزایده, مزایده منزل مسکونی مساحت 166.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148716/استعلام-قوطی-پروفیل--'>استعلام قوطی پروفیل ... / استعلام , استعلام قوطی پروفیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148724/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-خانه'>استعلام ساماندهی و مرمت خانه / استعلام , استعلام ساماندهی و مرمت خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148732/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148740/استعلام-اورهال-دو-دستگاه-تصفیه-فیزیکی-روغن'>استعلام اورهال دو دستگاه تصفیه فیزیکی روغن / استعلام ,استعلام اورهال دو دستگاه تصفیه فیزیکی روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148748/استعلام-سیار-محافظ-دار-3-متری'>استعلام سیار محافظ دار 3 متری / استعلام, استعلام سیار محافظ دار 3 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148756/استعلام-ساخت-و-نصب-نشانه-های-فعالیت-های-کانون-دور-محوطه'>استعلام ساخت و نصب نشانه های فعالیت های کانون دور محوطه / استعلام,استعلام ساخت و نصب نشانه های فعالیت های کانون دور محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148767/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام تعمیر و نگهداری آسانسور / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148768/مزایده-کلمپ'>مزایده کلمپ / مزایده ،مزایده کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148778/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148787/مناقصه-ایمن-سازی-10-نقطه-حادثه-خیز'>مناقصه ایمن سازی 10 نقطه حادثه خیز  / مناقصه, مناقصه ایمن سازی 10 نقطه حادثه خیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148795/استعلام-NAS--ذخیره-ساز---'>استعلام NAS - ذخیره ساز- ... / استعلام , استعلام NAS - ذخیره ساز- ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148806/استعلام-ایجاد-مزارع-الگویی'>استعلام ایجاد مزارع الگویی / استعلام ایجاد مزارع الگویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148815/مزایده-مید-اسپن-میانی-کرلو-بدون-پیچ-گریس-خور'>مزایده مید اسپن میانی کرلو بدون پیچ گریس خور / مزایده ، مزایده مید اسپن میانی کرلو بدون پیچ گریس خور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148816/مناقصه-اجرای-پروژه-عملیات-خاکی-و-آماده-سازی-سطح-بستر-سابگرید--'>مناقصه  اجرای پروژه عملیات خاکی و آماده سازی سطح بستر سابگرید ... / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه عملیات خاکی و آماده سازی سطح بستر سابگرید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148828/استعلام-کفپوش-بتنی'>استعلام کفپوش بتنی / استعلام, استعلام کفپوش بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148840/مناقصه-حفر-و-تجهیز-چاه-تورم'>مناقصه حفر و تجهیز چاه تورم  / مناقصه عمومی, مناقصه حفر و تجهیز چاه تورم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148841/مزایده-میز-عسلی'>مزایده میز عسلی / مزایده, مزایده میز عسلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148851/مزایده-کمد-ویترینی-چوبی'>مزایده کمد ویترینی چوبی  / مزایده, مزایده کمد ویترینی چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148860/فراخوان-مناقصه-جراثقال-سقفی-کارگاهی'>فراخوان مناقصه جراثقال سقفی کارگاهی  / فراخوان مناقصه جراثقال سقفی کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147862/مزایده-فروش-تعداد-18-راس-شتر-مرغ'>مزایده فروش تعداد 18 راس شتر مرغ / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 18 راس شتر مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147908/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-کل-800-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 800 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 800 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147948/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-104-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 104 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان مساحت 104 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147984/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-111-72متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.72متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148023/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-عرصه-3150متر-از-پلاک-ثبتی-1023-اصلی'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت عرصه 3150متر از پلاک ثبتی 1023 اصلی  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت عرصه 3150متر از پلاک ثبتی 1023 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148047/مزایده-اجاره-یک-باب-زیرزمین'>مزایده اجاره یک باب زیرزمین / مزایده , مزایده اجاره یک باب زیرزمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148082/مزایده-قسمتی-از-عرصه-پارک-نوبت-دوم'>مزایده قسمتی از عرصه پارک نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده قسمتی از عرصه پارک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148111/مزایده-اجاره-ساختمان-مرکز-اصلاح-نژاد'>مزایده اجاره ساختمان مرکز اصلاح نژاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره ساختمان مرکز اصلاح نژاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148138/مزایده-اجاره-دو-باب-کیوسک'>مزایده  اجاره دو باب کیوسک / مزایده عمومی , مزایده  اجاره دو باب کیوسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148167/مزایده-منزل-مسکونی-و-دامداری-256-و-300متر'>مزایده منزل مسکونی و دامداری 256 و 300متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی و دامداری 256 و 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148194/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-122-90متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 122.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 122.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148213/مزایده-اراضی-کشاورزی-مبذر-22-5-سهم-زراعی-آبی'>مزایده اراضی کشاورزی مبذر 22.5 سهم زراعی آبی / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی مبذر 22.5 سهم زراعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148246/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سی-و-هفت-تبریز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سی و هفت تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سی و هفت تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148283/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-مساحت-343-20متر'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی مساحت 343.20متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی مساحت 343.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148311/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-600-متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمینی مساحت 600 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 600 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148346/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-محوطه-و-خانه-مساحت-385متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه و خانه مساحت 385متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه و خانه مساحت 385متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148371/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی-عرصه-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه مسکونی عرصه هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه مسکونی عرصه هشتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148395/مزایده-اجاره-باغ-واقع-در-پشت-زندان'>مزایده اجاره باغ واقع در پشت زندان / آگهی مزایده , مزایده اجاره باغ واقع در پشت زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148428/مزایده-ملک-مساحت-42-5متر-بخش-چهار'>مزایده ملک مساحت 42.5متر بخش چهار / مزایده,مزایده ملک مساحت 42.5متر بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148467/مزایده-آبمیوه-گیری--سه-تاره-کیف-مربوطه--'>مزایده آبمیوه گیری ، سه تاره کیف مربوطه ... / مزایده , مزایده آبمیوه گیری ، سه تاره کیف مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148513/مزایده-سیم-آلومینیومی-لینگس-228'>مزایده سیم آلومینیومی لینگس 228 / مزایده, مزایده سیم آلومینیومی لینگس 228</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148550/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-211-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 211.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 211.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148604/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-28-فرعی-بخش-هشت-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده 28  فرعی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده 28  فرعی بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148646/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبت-شده-عرصه-365متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبت شده عرصه 365متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبت شده عرصه 365متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148703/مزایده-ملک-ساختمانی-مسکونی-زیربنای-242متر'>مزایده ملک ساختمانی مسکونی زیربنای 242متر  / مزایده, مزایده ملک ساختمانی مسکونی زیربنای 242متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148712/استعلام-بازرسی-تحقیق-بررسی-و-پژوهش-های-کاربردی-کیفیت-آب'>استعلام بازرسی تحقیق بررسی و پژوهش های کاربردی کیفیت آب  / استعلام, استعلام  بازرسی تحقیق بررسی و پژوهش های کاربردی کیفیت آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148720/استعلام-تامین-نیروهای-مسلح-جهت-شعب'>استعلام تامین نیروهای مسلح جهت شعب  / استعلام, استعلام تامین نیروهای مسلح جهت شعب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148728/استعلام-مشاوره-و-طراحی-جهت-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام مشاوره و طراحی جهت نصب دوربین مداربسته / استعلام, مشاوره و طراحی جهت نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148736/استعلام-دستگاه-چاپگر'>استعلام دستگاه چاپگر / استعلام,استعلام دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148744/مناقصه-آبرسانی-روستای-ویرانی'>مناقصه  آبرسانی روستای ویرانی / مناقصه، مناقصه  آبرسانی روستای ویرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148752/استعلام-وسایل-کارگاه-برق'>استعلام وسایل کارگاه برق  / استعلام , استعلام وسایل کارگاه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148761/استعلام-احداث-پارک-از-محل-طرح-توسعه-پارک'>استعلام احداث پارک از محل طرح توسعه پارک / استعلام احداث پارک از محل طرح توسعه پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148772/استعلام-نیرو-رسانی-به-چاههای--'>استعلام  نیرو رسانی به چاههای ... / استعلام, استعلام  نیرو رسانی به چاههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148783/استعلام-تعمیر-خانه-عالم'>استعلام  تعمیر خانه عالم  / استعلام, تعمیرات خانه عالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148791/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-ساختمان-مرکز-بازدید-کنندگان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان مرکز بازدید کنندگان / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان مرکز بازدید کنندگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148797/مزایده-گریس'>مزایده گریس / مزایده ،مزایده گریس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148802/استعلام-اجرای-شمشه-گیری-و-گچکاری-و--'>استعلام اجرای شمشه گیری و گچکاری و... / استعلام, استعلام اجرای شمشه گیری و گچکاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148811/استعلام-خرید-انواع-پروفیل-UPVC--'>استعلام خرید انواع پروفیل UPVC ... / استعلام, استعلام خرید انواع پروفیل UPVC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148823/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری / استعلام , استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148831/مزایده-روغن-ترانس'>مزایده روغن ترانس  / مزایده,مزایده روغن ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148833/استعلام-تکمیل-زیرساختهای-گردشگری'>استعلام تکمیل زیرساختهای گردشگری / استعلام , استعلام تکمیل زیرساختهای گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148847/مزایده-ته-مقره-قرقره'>مزایده ته مقره قرقره   / مزایده, مزایده ته مقره قرقره های 160 و 210 کیلو نیوتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148854/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147309/استعلام-خدمات-ایستگاههای-سنجش-کیفی-هوا'>استعلام خدمات ایستگاههای سنجش کیفی هوا / استعلام,استعلام خدمات ایستگاههای سنجش کیفی هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147319/استعلام-عملیات-اجرایی'>استعلام عملیات اجرایی  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147330/مناقصه-تهیه-و-اجرای-پخش-آسفالت-(از-نوع-توپکا--بیندر)-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه تهیه و اجرای پخش آسفالت (از نوع توپکا - بیندر) نوبت دوم مرحله اول  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای پخش آسفالت (از نوع توپکا - بیندر) نوبت دوم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147342/مناقصه-خرید-پیچ-مهره-و-متعلقات-خط-400-کیلوولت'>مناقصه خرید پیچ، مهره و متعلقات خط 400 کیلوولت / آگهی مناقصه, مناقصه خرید پیچ، مهره و متعلقات خط 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147352/استعلام-خرید-خدمات-مشاوره-ای-حضوری-و-تلفنی'>استعلام خرید خدمات مشاوره ای حضوری و تلفنی / استعلام,استعلام خرید خدمات مشاوره ای حضوری و تلفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147364/استعلام-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی--'>استعلام بیمه نامه مسئولیت مدنی... / استعلام,بیمه نامه مسئولیت مدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147375/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-ایستگاه-های-پمپاژ'>اصلاحیه مناقصه تکمیل ایستگاه های پمپاژ  / اصلاحیه مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  تکمیل ایستگاه های پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147386/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147401/مناقصه-خریداری-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خریداری لوله پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147412/مناقصه-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز'>مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147425/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سازمان'>مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سازمان / مناقصه , مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147437/استعلام-هود--'>استعلام هود ... / استعلام , استعلام هود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147451/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام,استعلام لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147462/مناقصه-امور-خدماتی--کشاورزی--تحقیقاتی'>مناقصه امور خدماتی - کشاورزی - تحقیقاتی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه امور خدماتی - کشاورزی - تحقیقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147473/مناقصه-احداث-و-تکمیل-کتابخانه-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تکمیل کتابخانه عمومی - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه احداث و تکمیل کتابخانه عمومی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147483/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-امور-خدماتی--(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام امور حمل و نقل، امور خدماتی... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام امور حمل و نقل، امور خدماتی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147495/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستا--'>استعلام آسفالت ماشینی روستا ... / استعلام, آسفالت ماشینی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147505/مناقصه-برونسپاری-تولید-محصولات-سلولزی'>مناقصه برونسپاری تولید محصولات سلولزی  / مناقصه ، مناقصه برونسپاری تولید محصولات سلولزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147517/استعلام-اجرای-برق-رسانی--'>استعلام اجرای برق رسانی... / استعلام,اجرای برق رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147530/استعلام-خرید-فیلترهای-دستگاه-سوختگیری-هواپیما--'>استعلام خرید فیلترهای دستگاه سوختگیری هواپیما... / استعلام, استعلام خرید فیلترهای دستگاه سوختگیری هواپیما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147541/استعلام-7-دستگاه-تابلو-شالتر'>استعلام 7 دستگاه تابلو شالتر / استعلام ,استعلام 7 دستگاه تابلو شالتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147553/استعلام-خرید-سرچ-ارستر-و-UPS-ترانس-ایزوله'>استعلام  خرید سرچ ارستر و UPS، ترانس ایزوله  / استعلام, خرید سرچ ارستر و UPS، ترانس ایزوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147566/استعلام-واگذاری-پرونده--'>استعلام واگذاری پرونده ... / استعلام, استعلام واگذاری پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147578/استعلام-تکمیل-اطلاعات-سایت'>استعلام تکمیل اطلاعات سایت / استعلام , استعلام تکمیل اطلاعات سایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147594/استعلام-دریل--'>استعلام دریل... / استعلام, دریل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147608/استعلام-انواع-مواد-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام انواع مواد شوینده و بهداشتی / استعلام ,استعلام انواع مواد شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147624/استعلام-واگذاری-پرونده--'>استعلام واگذاری پرونده ... / استعلام , استعلام واگذاری پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147635/استعلام-شبکه-برق-رسانی--'>استعلام شبکه برق رسانی ... / استعلام , استعلام شبکه برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147645/استعلام-خرید-محصولات-اسنوا'>استعلام خرید محصولات اسنوا / استعلام,خرید محصولات اسنوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147656/مناقصه-عملیات-حمل-9828-تن-قیر'>مناقصه عملیات حمل 9828 تن قیر  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل 9828 تن قیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147668/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147680/استعلام-تکمیل-سر-دهنه-و-احداث-کانال-آبیاری'>استعلام تکمیل سر دهنه و احداث کانال آبیاری / استعلام,استعلام تکمیل سر دهنه و احداث کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147691/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی / استعلام,استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147703/تجدید-مناقصه-تکمیل-بخشی-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل بخشی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای- نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تکمیل بخشی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147713/استعلام-اخذ-اسناد-اراضی-دولتی-و-تبدیل-به-اسناد-دفترچه-دولتی-به-سند-تکبرگ'>استعلام اخذ اسناد اراضی دولتی و تبدیل به اسناد دفترچه دولتی به سند تکبرگ / استعلام, اخذ اسناد اراضی دولتی و تبدیل به اسناد دفترچه دولتی به سند تکبرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147726/استعلام-سه-عدد-کیس-کامپیوتر'>استعلام سه عدد کیس کامپیوتر / استعلام,استعلام سه عدد کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147735/استعلام-ترمینال-دسترسی-به-شبکه-Zero-client'>استعلام ترمینال دسترسی به شبکه Zero client / استعلام,استعلام ترمینال دسترسی به شبکه Zero client</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147365/استعلام-نهال'>استعلام نهال  / استعلام, نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147377/مناقصه-خرید-42-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خرید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147387/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت... / استعلام, استعلام آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147403/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز---'>مناقصه نگهداری فضای سبز .... / مناقصه ، مناقصه نگهداری فضای سبز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147413/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-نرم-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- نرم افزار / استعلام,کامپیوتر و فناوری اطلاعات- نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147426/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147440/مناقصه-تهیه-و-نصب-تابلوهای-ترافیکی-و-هدایت-مسیر'>مناقصه تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی و هدایت مسیر   / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی و هدایت مسیر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147453/استعلام-گلدان--'>استعلام گلدان ... / استعلام, استعلام گلدان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147463/مناقصه-احداث-نهر-سرپوشیده-و-جوی-وسط-جاده'>مناقصه احداث نهر سرپوشیده و جوی وسط جاده / مناقصه , مناقصه احداث نهر سرپوشیده و جوی وسط جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147474/مناقصه-عمومی-ارسال-روزنامه'>مناقصه عمومی ارسال روزنامه  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ارسال روزنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147485/مناقصه-خرید-4-واحد-ساختمان-تمام-پیش-ساخته'>مناقصه خرید 4 واحد ساختمان تمام پیش ساخته / مناقصه , مناقصه خرید 4 واحد ساختمان تمام پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147496/استعلام-واگذاری-پرونده--'>استعلام واگذاری پرونده ... / استعلام, استعلام واگذاری پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147507/مناقصه-تکمیل-مدرسه---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه ....نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تکمیل مدرسه ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147518/استعلام-تعمیر-آسانسور--'>استعلام تعمیر آسانسور ... / استعلام, استعلام تعمیر آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147532/مناقصه-واگذاری-عملیات-جایگزینی-کابل-خودنگهدار-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات جایگزینی کابل خودنگهدار- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات جایگزینی کابل خودنگهدار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147542/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-مزرعه-ای-آزمایشگاهی--'>اصلاحیه مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی، مزرعه ای، آزمایشگاهی... / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی، مزرعه ای، آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147556/استعلام-کولر-گازی-(اسپلیت)--'>استعلام کولر گازی (اسپلیت)... / استعلام,کولر گازی (اسپلیت)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147567/مناقصه-ساخت-تعدادی-جعبه-آلومینیومی-و--'>مناقصه ساخت تعدادی جعبه آلومینیومی و ... / فراخوان مناقصه, مناقصه ساخت تعدادی جعبه آلومینیومی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147580/استعلام-سنگ-فرز-آهنگری'>استعلام سنگ فرز آهنگری / استعلام ,استعلام سنگ فرز آهنگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147596/تمدید-فراخوان-برگزاری-کانون-ارزیابی-و-توسعه-سرمایه-انسانی-دوره-های-آموزش-کوتاه-مدت'>تمدید فراخوان برگزاری کانون ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی، دوره های آموزش کوتاه مدت  / تمدید فراخوان, تمدید فراخوان برگزاری کانون ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی، دوره های آموزش کوتاه مدت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147609/استعلام-تکمیل-جاده-بین-مزارع--'>استعلام تکمیل جاده بین مزارع... / استعلام,تکمیل جاده بین مزارع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147625/استعلام-تخته-وایت-برد-2-1-مغناطیسی'>استعلام تخته وایت برد 2*1 مغناطیسی / استعلام,استعلام تخته وایت برد 2*1 مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147636/استعلام-چکش-تخریب-توسن-6006'>استعلام چکش تخریب توسن 6006 / استعلام,استعلام چکش تخریب توسن 6006</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147646/مناقصه-تخریب-سوله-موجود--خاکبرداری--'>مناقصه تخریب سوله موجود ، خاکبرداری ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تخریب سوله موجود ، خاکبرداری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147658/مناقصه-تامین-ملزومات-و-اجرای-عملیات-فیبر-نوری-BTS---نوبت-اول'>مناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات فیبر نوری BTS ... نوبت اول / مناقصه دو مرحله ای, مناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات فیبر نوری BTS ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147670/استعلام-تکمیل-کانال-آبیاری'>استعلام تکمیل کانال آبیاری / استعلام,استعلام تکمیل کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147681/مناقصه-تامین-و-مدیریت-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین و مدیریت نیروی انسانی - نوبت دوم  / آگهی عمومی مناقصه  ، مناقصه تامین و مدیریت نیروی انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147692/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور  / استعلام, سرویس و نگهداری آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147704/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147714/استعلام-دستگاه-اسکنر-فوجیتسو'>استعلام  دستگاه اسکنر فوجیتسو  / استعلام,  دستگاه اسکنر فوجیتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147727/استعلام-تهیه-و-تحویل-تعداد-5470-اصله-نهال'>استعلام تهیه و تحویل تعداد 5470 اصله نهال / استعلام , استعلام تهیه و تحویل تعداد 5470 اصله نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147736/فراخوان-مناقصه-تعمیر-اساسی-ایستگاه-تقویت-فشار-گاز'>فراخوان مناقصه تعمیر اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147750/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ... / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147760/مناقصه-احداث-جوی-وسط-چاپ-دوم'>مناقصه احداث جوی وسط چاپ دوم  / مناقصه , مناقصه احداث جوی وسط  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147770/تجدیدمناقصه-امور-خدمات-نظافت'>تجدیدمناقصه امور خدمات نظافت  / آگهی مناقصه, تجدیدمناقصه امور خدمات نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147781/مناقصه-زیرسازی-آسفالت--کانیوا-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی، آسفالت ، کانیوا نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی، آسفالت ، کانیوا نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147790/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری / استعلام,ساخت پروژه های تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147800/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147810/استعلام-پدال-اعلام-خطر'>استعلام پدال اعلام خطر / استعلام, پدال اعلام خطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147747/استعلام-تکمیل-کانال-آبیاری--'>استعلام تکمیل کانال آبیاری ... / استعلام, استعلام تکمیل کانال آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147759/استعلام-حفاری-و-نصب-کسینگ'>استعلام حفاری و نصب کسینگ  / استعلام,استعلام حفاری و نصب کسینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147769/استعلام-طراحی-طرحهای-آبیاری--'>استعلام طراحی طرحهای آبیاری ... / استعلام, استعلام طراحی طرحهای آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147780/استعلام-ساخت-مخزن'>استعلام ساخت مخزن  / استعلام,استعلام ساخت مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147789/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام  دوربین مداربسته / استعلام, دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147799/مناقصه-خرید-دستگاه-RO'>مناقصه خرید دستگاه RO  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه RO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147809/فراخوان-مناقصه-تعمیر-اساسی-تفکیک-گیر-استوانه-ای---'>فراخوان مناقصه تعمیر اساسی تفکیک گیر استوانه ای، .... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تعمیر اساسی تفکیک گیر استوانه ای، ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147823/استعلام-تعویض-مقره-های-خط-230-کیلوولت'>استعلام تعویض مقره های خط 230 کیلوولت / استعلام,استعلام تعویض مقره های خط 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147832/استعلام-زیرسازی-و-آماده-سازی-کف-حیاط--'>استعلام زیرسازی و آماده سازی کف حیاط ... / استعلام, استعلام زیرسازی و آماده سازی کف حیاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147844/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزشی-و-دوره-مهارتی'>استعلام برگزاری کلاس آموزشی و دوره مهارتی / استعلام, برگزاری کلاس آموزشی و دوره مهارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147852/استعلام-محصولات-کشاورزی--'>استعلام محصولات کشاورزی ... / استعلام, استعلام محصولات کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147860/مناقصه-اجرای-طرح-های-مانور-خطوط-و-تعویض-سطح-مقطع-شبکه'>مناقصه اجرای طرح های مانور خطوط و تعویض سطح مقطع شبکه / مناقصه ، مناقصه اجرای طرح های مانور خطوط و تعویض سطح مقطع شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147871/استعلام-فنس-کشی-چاه-شماره-2-و-4-فیروزان'>استعلام فنس کشی چاه شماره 2 و 4 فیروزان  / استعلام, استعلام  فنس کشی چاه شماره 2 و 4 فیروزان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147881/مناقصه-تعمیرات-اساسی-پل'>مناقصه، تعمیرات اساسی پل / مناقصه، مناقصه، تعمیرات اساسی پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147891/استعلام-دیگ-آبگرم--'>استعلام دیگ آبگرم ... / استعلام, استعلام دیگ آبگرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147900/استعلام-آمارگیری-و-راستی-آزمایی'>استعلام  آمارگیری و راستی آزمایی / استعلام, آمارگیری و راستی آزمایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147909/استعلام-بازارچه-های-صنایع-دستی--'>استعلام بازارچه های صنایع دستی ... / استعلام , استعلام بازارچه های صنایع دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147918/استعلام-40-عدد-رک-دیواری'>استعلام  40 عدد رک دیواری / استعلام, استعلام  40 عدد رک دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147928/استعلام-خرید-2000-کنتور-خانگی'>استعلام خرید 2000 کنتور خانگی / استعلام,خرید 2000 کنتور خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147939/استعلام-چمن-مصنوعی--'>استعلام چمن مصنوعی... / استعلام, استعلام چمن مصنوعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147949/اطلاعیه-و-اصلاحیه-فراخوان-طراحی-و-تجهیز-سالن-های-کنفرانس-و-همایش-بیمارستان'>اطلاعیه و اصلاحیه فراخوان طراحی و تجهیز سالن های کنفرانس و همایش بیمارستان / اطلاعیه و اصلاحیه مناقصه عمومی, فراخوان طراحی و تجهیز سالن های کنفرانس و همایش بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147960/استعلام-خرید-دریچه-چدن-داکتیل--'>استعلام خرید دریچه چدن داکتیل... / استعلام,خرید دریچه چدن داکتیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147970/مناقصه-بهسازی-راههای-روستایی--تجدید'>مناقصه بهسازی راههای روستایی - تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی راههای روستایی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147980/استعلام-بها-بهره-برداری-تعمیرات-و-نگهداری-خط-گرم'>استعلام بها بهره برداری تعمیرات و نگهداری خط گرم  / استعلام , استعلام بها بهره برداری تعمیرات و نگهداری خط گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147989/استعلام-خرید-5000-متر-لوله-پلی-اتیلن-110-میلی-متری'>استعلام خرید 5000 متر لوله پلی اتیلن 110 میلی متری / استعلام,استعلام خرید 5000 متر لوله پلی اتیلن 110 میلی متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147998/استعلام-سوییچ--'>استعلام سوییچ ... / استعلام , استعلام سوییچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148008/مناقصه-احداث-سوله-انبار-شن-و-نمک---نوبت-دوم'>مناقصه احداث سوله انبار شن و نمک ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث سوله انبار شن و نمک ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148020/استعلام-دستگاه-کپی-توشیبا'>استعلام دستگاه کپی توشیبا  / استعلام, دستگاه کپی توشیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148033/استعلام-اتوبخار-سیلتر'>استعلام اتوبخار سیلتر  / استعلام, اتوبخار سیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148043/استعلام-حفاظت-و-مرمت'>استعلام حفاظت و مرمت / استعلام,استعلام حفاظت و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148056/استعلام-قرص-جاذب-فرمون-اخلال'>استعلام قرص جاذب فرمون اخلال  / استعلام,استعلام قرص جاذب فرمون اخلال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148066/استعلام-خرید-باطری'>استعلام خرید باطری / استعلام ,استعلام خرید باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148075/استعلام-لوله-پلی-اتیلن---'>استعلام لوله پلی اتیلن .... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148086/استعلام-ترانسفورماتور--'>استعلام ترانسفورماتور ... / استعلام , استعلام ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148097/استعلام-خرید-200-دست-لباس-یکبارمصرف'>استعلام خرید 200 دست لباس یکبارمصرف  / استعلام , استعلام خرید 200 دست لباس یکبارمصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148108/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات  / استعلام ، استعلام خرید آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148119/استعلام-تعمیرات'>استعلام  تعمیرات  / استعلام, تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148130/مناقصه-عمومی-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-مربوط-به-برونسپاری--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به برونسپاری - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه  عمومی تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به برونسپاری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148142/استعلام-احیا-و-مرمت-قنوات--'>استعلام احیا و مرمت قنوات... / استعلام, استعلام احیا و مرمت قنوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148151/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-کامل-دو-باب-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیر و بازسازی کامل دو باب سرویس بهداشتی  / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی کامل دو باب سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148162/استعلام-پمپ-آب-کف-کش-گیربکسی'>استعلام پمپ آب کف کش گیربکسی  / استعلام , استعلام پمپ آب کف کش گیربکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148174/استعلام-خرید-مواد-مصرفی-آزمایشگاهی-پزشکی'>استعلام خرید مواد مصرفی آزمایشگاهی پزشکی / استعلام, خرید مواد مصرفی آزمایشگاهی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147824/استعلام-مرمت-امامزاده'>استعلام  مرمت امامزاده / استعلام, مرمت امامزاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147833/فراخوان-مناقصه-ارتقاء-3-ایستگاه-هیدرومتری'>فراخوان مناقصه  ارتقاء 3 ایستگاه هیدرومتری / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه  ارتقاء 3 ایستگاه هیدرومتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147845/مناقصه-PARTS-FOR-GP-ELLITOTT-FIRE-AND-GAS--'>مناقصه PARTS FOR GP-ELLITOTT FIRE AND GAS... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه PARTS FOR GP-ELLITOTT FIRE AND GAS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147853/استعلام-باتری-110-ولت-400-آمپر-ساعت-اسیدی-با-متعلقات'>استعلام باتری 110 ولت 400 آمپر ساعت اسیدی با متعلقات  / استعلام, باتری 110 ولت 400 آمپر ساعت اسیدی با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147861/مناقصه-تکمیل-و-ساماندهی-سایت-گردشگری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل و ساماندهی سایت گردشگری -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه تکمیل و ساماندهی سایت گردشگری -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147872/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق / استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147882/استعلام-دستگاه-EC-متر-(هدایت-سنج)-پرتابل'>استعلام  دستگاه EC متر (هدایت سنج) پرتابل / استعلام, دستگاه EC متر (هدایت سنج) پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147892/استعلام-اقدامات-پدافند-غیر-عامل--'>استعلام اقدامات پدافند غیر عامل ... / استعلام , استعلام اقدامات پدافند غیر عامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147901/استعلام-دستگاه-کپنو-گراف'>استعلام دستگاه کپنو گراف  / استعلام,استعلام دستگاه کپنو گراف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147910/آگهی-مناقصه-ایمن-سازی-ده-نقطه-حادثه-خیز-شهرستانهای'> آگهی مناقصه  ایمن سازی ده نقطه حادثه خیز شهرستانهای    / آگهی مناقصه,  آگهی مناقصه ایمن سازی ده نقطه حادثه خیز شهرستانهای   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147919/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبر-نوری-الفجر'>استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری الفجر  / استعلام, استعلام  تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری الفجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147929/مناقصه-رفع-نقاط-حادثه-خیز-محور'>مناقصه رفع نقاط حادثه خیز محور  / مناقصه , مناقصه رفع نقاط حادثه خیز محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147940/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-تاسیسات'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه تاسیسات  / استعلام, تجهیزات آموزشی کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147951/استعلام-تعداد-1000-پره-رادیاتور-ترمو'>استعلام  تعداد 1000 پره رادیاتور ترمو / استعلام, استعلام  تعداد 1000 پره رادیاتور ترمو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147961/استعلام-تجهیزات-سالن-ورزشی'>استعلام تجهیزات سالن ورزشی  / استعلام , استعلام تجهیزات سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147971/آگهی-مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-این-شهرداری-جهت-انجام-امور-سرایداری'>آگهی مناقصه  واگذاری بخش خدمات این شهرداری جهت انجام امور سرایداری  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری بخش خدمات این شهرداری جهت انجام امور سرایداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147981/استعلام-بهاء-نصب-تجهیزات-دیتا'>استعلام بهاء نصب تجهیزات دیتا / استعلام بهاء نصب تجهیزات دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147990/استعلام-تجهیزات-بیمارستانی'>استعلام تجهیزات بیمارستانی / استعلام, تجهیزات بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147999/مناقصه-واگذاری-بیمه-اموال-منقول'>مناقصه واگذاری بیمه اموال منقول  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بیمه اموال منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148009/مناقصه-واگذاری-عملیات-خدمات-شهری--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری... تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148021/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام ، استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148034/استعلام-سرامیک'>استعلام سرامیک  / استعلام , استعلام سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148044/مناقصه-حمل-و-نقل-پخش-آسفالت-خرید-معابر-منطقه-یک'>مناقصه حمل و نقل پخش آسفالت، خرید معابر منطقه یک / مناقصه, مناقصه حمل و نقل پخش آسفالت، خرید معابر منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148057/استعلام-مخازن-پلی-اتیلنی'>استعلام مخازن پلی اتیلنی / استعلام,استعلام مخازن پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148067/استعلام-تکمیل-خانه--'>استعلام تکمیل خانه ... / استعلام, استعلام تکمیل خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148077/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب-روستاهای---'>استعلام  احداث خط انتقال آب روستاهای .... / استعلام, احداث خط انتقال آب روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148088/استعلام-کولر-آبی-پشت-بامی'>استعلام کولر آبی پشت بامی / استعلام,استعلام کولر آبی پشت بامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148099/استعلام-اجرای-روکش-آسفالت--'>استعلام اجرای روکش آسفالت ... / استعلام , استعلام اجرای روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148109/تجدید-مناقصه-پشتیبانی-شبکه--نگهداری-و-تعمیرات-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری'>تجدید مناقصه پشتیبانی شبکه ، نگهداری و تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری / مناقصه, تجدید مناقصه پشتیبانی شبکه ، نگهداری و تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148121/استعلام-MINI-PC--'>استعلام MINI PC ... / استعلام , استعلام MINI PC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148131/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>استعلام  عملیات اجرایی لوله گذاری  / استعلام, عملیات اجرایی لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148143/مناقصه-عمومی-واگذاری-فعالیت-های-خدماتی-و-نظافتی-واحدهای-تابعه'>مناقصه عمومی واگذاری فعالیت های خدماتی و نظافتی واحدهای تابعه / مناقصه عومی, مناقصه عمومی واگذاری فعالیت های خدماتی و نظافتی واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148152/تجدید-مناقصه-خرید-TRISLOT--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید TRISLOT  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید TRISLOT  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148163/استعلام-احداث-سالن-ورزشی'>استعلام  احداث سالن ورزشی / استعلام, احداث سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148175/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-بهسازی-و-شن-ریزی-و-آسفالت-راه-های-اصلی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای پروژه بهسازی و شن ریزی و آسفالت راه های اصلی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه بهسازی و شن ریزی و آسفالت راه های اصلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148186/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-آسفالت-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای آسفالت- مرحله دوم نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای آسفالت- مرحله  دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148184/استعلام-میلگرد-آجدار'>استعلام میلگرد آجدار / استعلام,استعلام میلگرد آجدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148199/استعلام-تک-لبه-بتنی-50-40-سانتیمتر-با-عیار-350'>استعلام تک لبه بتنی 50*40 سانتیمتر با عیار 350  / استعلام, تک لبه بتنی 50*40 سانتیمتر با عیار 350 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148212/استعلام-انجام-امور-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-کلیه-تاسیسات-و-تجهیزات-مکانیکی-و-برقی'>استعلام انجام امور خدمات تعمیر و نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی / استعلام, انجام امور خدمات تعمیر و نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148222/مناقصه-لکه-گیری-پخش-آسفالت-دستی-معابر'>مناقصه لکه گیری پخش آسفالت دستی معابر  / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه لکه گیری پخش آسفالت دستی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148234/مناقصه-اجرای-تعریض-و-بهسازی'>مناقصه اجرای تعریض و بهسازی  / مناقصه , مناقصه اجرای تعریض و بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148244/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی / استعلام, استعلام شیر صنعتی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148253/استعلام-دستگاه-کارت-خوان'>استعلام دستگاه کارت خوان / استعلام, استعلام دستگاه کارت خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148264/استعلام-ترمیم-قنات'>استعلام ترمیم قنات / استعلام, استعلام ترمیم قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148274/استعلام-انجام-سنگ-کاری'>استعلام انجام سنگ کاری  / استعلام, انجام سنگ کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148285/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-6-دستگاه-یونیت'>فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 6 دستگاه یونیت  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 6 دستگاه یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148295/استعلام-انجام-عملیات-تسطیح-و-زیرسازی--'>استعلام انجام عملیات تسطیح و زیرسازی... / استعلام, استعلام انجام عملیات تسطیح و زیرسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148307/تجدید-مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-توپکا-معابر'>تجدید مناقصه  اجرای روکش آسفالت توپکا معابر  / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه  اجرای روکش آسفالت توپکا معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148318/مناقصه-تهیه-تجهیزات-نصب-و-تست-راه-اندازی-پست-63-20-کیلووات'>مناقصه تهیه تجهیزات، نصب و تست راه اندازی پست 63/20 کیلووات  / مناقصه تهیه تجهیزات، نصب و تست راه اندازی پست 63/20 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148328/استعلام-طرح-عملیات-حفاری--'>استعلام طرح عملیات حفاری ... / استعلام , استعلام طرح عملیات حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148340/استعلام-280-کیسه-سیمان-پاکتی'>استعلام 280 کیسه سیمان پاکتی / استعلام, 280 کیسه سیمان پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148351/استعلام-دوربین-عکاسی-همراه-با-لنز'>استعلام  دوربین عکاسی همراه با لنز  / استعلام,  دوربین عکاسی همراه با لنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148362/استعلام-150-متر-مربع-کاشی'>استعلام 150 متر مربع کاشی / استعلام,لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر 12.5 pe100 pn و سایر مشخصات پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148373/استعلام-تکمیل-کانال-آبیاری-روستای--'>استعلام تکمیل کانال آبیاری روستای... / استعلام,استعلام تکمیل کانال آبیاری روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148385/استعلام-بهاء-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام بهاء تعمیرات ساختمانی  / استعلام, بهاء تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148397/مناقصه-آسفالت-تعدادی-از-خیابان-های-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت تعدادی از خیابان های سطح شهر / مناقصه, مناقصه آسفالت تعدادی از خیابان های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148408/مناقصه-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه خودروهای استیجاری نوبت دوم  / آگهی جدید مناقصه , مناقصه خودروهای استیجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148419/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-حفاری-و-پمپاژ'>فراخوان مناقصه انجام عملیات حفاری و پمپاژ  / فراخوان مناقصه ، مناقصه انجام عملیات حفاری و پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148429/فراخوان-لیست-کوتاه-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-راه-و-باند'> فراخوان لیست کوتاه ارزیابی کیفی پیمانکاران راه و باند  / فراخوان , فراخوان لیست کوتاه ارزیابی کیفی پیمانکاران راه و باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148437/استعلام-خودرو-سواری-سمند-ال-ایکس-و--'>استعلام  خودرو سواری سمند ال ایکس و ...  / استعلام, استعلام  خودرو سواری سمند ال ایکس و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148447/استعلام-پمپ-شیمیایی-و-متعلقات--'>استعلام پمپ شیمیایی و متعلقات ... / استعلام , استعلام پمپ شیمیایی و متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148458/استعلام-اجرای-پارتیشن-بندی-و-کانتر-پیش-خوان-به-شرح--'>استعلام اجرای پارتیشن بندی و کانتر پیش خوان به شرح ... / استعلام,استعلام اجرای پارتیشن بندی و کانتر پیش خوان به شرح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148469/استعلام-خرید-کپسول-های-گاز-متان-و--'>استعلام خرید کپسول های گاز متان و ... / استعلام, استعلام خرید کپسول های گاز متان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148478/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور  / استعلام , استعلام روغن موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148488/استعلام-آنتن-شش-db-چهار-دایپل'>استعلام آنتن شش db چهار دایپل / استعلام, استعلام آنتن شش db چهار دایپل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148499/استعلام-دستگاه-سنجش-تیرگی-اگزوز--'>استعلام دستگاه سنجش تیرگی اگزوز ... / استعلام , استعلام دستگاه سنجش تیرگی اگزوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148507/استعلام-دستگاه-چند-کاره-چاپگر-و-لیبل-زن'>استعلام دستگاه چند کاره چاپگر و لیبل زن / استعلام , استعلام دستگاه چند کاره چاپگر و لیبل زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148517/استعلام-رینگ-آجرگیر--'>استعلام رینگ آجرگیر... / استعلام , استعلام رینگ آجرگیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148528/مناقصه-تکمیل-پل-روستایی'>مناقصه تکمیل پل روستایی / مناقصه تکمیل پل روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148539/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام, استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148548/مناقصه-عمومی-سیستم-های-آبیاری-و-زهکشی'>مناقصه عمومی سیستم های آبیاری و زهکشی / مناقصه , مناقصه عمومی سیستم های آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148557/استعلام-گوشی-تلفن'>استعلام گوشی تلفن / استعلام, استعلام گوشی تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148568/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148576/استعلام-عملیات-اجرایی-رپر-گذاری-رودخانه-های'>استعلام عملیات اجرایی رپر گذاری رودخانه های  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی رپر گذاری رودخانه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148584/استعلام-سیم-ها-و-کابل-های-مخابراتی-و-ابزار-دقیقی--'>استعلام سیم ها و کابل های مخابراتی و ابزار دقیقی ... / استعلام ، استعلام سیم ها و کابل های مخابراتی و ابزار دقیقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148594/استعلام-شیر-ظرفشویی'>استعلام شیر ظرفشویی  / استعلام  , استعلام شیر ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148605/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148614/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام, کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148624/استعلام-سرور-HP'>استعلام سرور HP  / استعلام, استعلام سرور HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148633/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148644/استعلام-شیر-توالت-مدل-اسپانیایی'>استعلام شیر توالت مدل اسپانیایی / استعلام , استعلام شیر توالت مدل اسپانیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148653/استعلام-کانکس-سرویس-بهداشتی'>استعلام کانکس سرویس بهداشتی  / استعلام, استعلام ساخت کانکس سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148662/مناقصه-عمومی-خدمات-ترابری'>مناقصه عمومی خدمات ترابری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات ترابری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148671/استعلام-تکمیل-پایگاه---'>استعلام  تکمیل پایگاه  ... / استعلام, تکمیل پایگاه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148680/استعلام-یک-دستگاه-سوئیچ'>استعلام یک دستگاه سوئیچ / استعلام, یک دستگاه سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148690/استعلام-زمین-شوی-اتوماتیک'>استعلام  زمین شوی اتوماتیک  / استعلام, زمین شوی اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148700/استعلام-خرید-حمل-و-تخلیه-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید حمل و تخلیه چمن مصنوعی / استعلام, استعلام خرید حمل و تخلیه چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146962/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-196530-یک-دستگاه-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 196530 یک دستگاه آپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 196530 یک دستگاه آپارتمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146978/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-1215متر'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 1215متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 1215متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146999/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-171-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 171 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 171 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147017/مزایده-مرکز-تخلیه-زباله-شهر-نوبت-دوم'>مزایده مرکز تخلیه زباله شهر نوبت دوم  / مزایده , مزایده مرکز تخلیه زباله شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147043/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-914متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 914متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 914متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147077/مزایده-یک-برگ-سند-عادی-از-زمین-های-قمچین-آباد-7830متر'>مزایده یک برگ سند عادی از زمین های قمچین آباد 7830متر / مزایده,مزایده یک برگ سند عادی از زمین های قمچین آباد 7830متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147110/مزایده-واگذاری-تعدادی-مغازه--تجدید'>مزایده واگذاری تعدادی مغازه - تجدید  / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری تعدادی مغازه - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147164/مزایده-فروش-سردرختی-انگور-یاقوتی'>مزایده فروش سردرختی انگور یاقوتی  / مزایده ، مزایده فروش سردرختی انگور یاقوتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147190/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-234-55متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 234.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 234.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147207/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147238/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-صد-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت تقریبی صد مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی صد مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147269/مزایده-فروش-ملک-مساحت-عرصه-84225متر'>مزایده فروش ملک مساحت عرصه 84225متر / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت عرصه 84225متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147294/مزایده-فروش-املاک-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش املاک تجاری مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش املاک تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147329/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / مزایده, مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147356/تجدید-مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده بهره برداری جایگاه CNG  / تجدید مزایده, تجدید مزایده بهره برداری جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147381/مزایده-فروش-سه-دستگاه-منبع-تغذیه-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه منبع تغذیه  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش سه دستگاه منبع تغذیه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147402/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نه-اصلی-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نه اصلی بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نه اصلی بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147430/مزایده-امتیاز-جمع-آوری-و-تملک-پسماندهای-خشک-نوبت-دوم'>مزایده  امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک- نوبت دوم  / مزایده, مزایده  امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147445/مزایده-عمومی-یک-مرحله-ای-فروش-املاک-شهرداری-رشت'>مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک شهرداری رشت  / مزایده,مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک شهرداری رشت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147476/مزایده-واگذاری-سازه-تبلیغاتی-دروازه-ای-تجدید-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری سازه تبلیغاتی دروازه ای تجدید مرحله دوم نوبت اول  / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری سازه تبلیغاتی دروازه ای تجدید مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147506/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-105-متر-قطعه-16-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 105 متر قطعه 16 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 105 متر قطعه 16 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147529/مزایده-ششدانگ-زمین-باغ-مساحت-بیشتر-از-هفتصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین باغ مساحت بیشتر از هفتصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین باغ مساحت بیشتر از هفتصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147554/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-58-45متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 58.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 58.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147576/مزایده-اقلام-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اقلام ورزشی - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اقلام ورزشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147592/مزایده-دو-دستگاه-کله-بر-و--'>مزایده دو دستگاه کله بر و ... / مزایده,مزایده دو دستگاه کله بر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147611/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سمند-سواری-ال-ایکس-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند سواری ال ایکس نقره ای / مزایده،مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند سواری ال ایکس نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147632/مزایده-مخزن-فرسوده-ـ-مرحله-دوم'>مزایده مخزن فرسوده ـ مرحله دوم / اگهی مزایده , مزایده مخزن فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148200/استعلام-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام اتصالات پلی اتیلن / استعلام, استعلام  اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148214/مناقصه-واگذاری-آسفالت-معابر-و-خیابان-های-اصلی-شهر-با-فینیشر--'>مناقصه واگذاری آسفالت معابر و خیابان های اصلی شهر با فینیشر ... / مناقصه  ، مناقصه واگذاری آسفالت معابر و خیابان های اصلی شهر با فینیشر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148224/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام ، استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148235/مناقصه-آسفالت-لکه-گیری'>مناقصه آسفالت لکه گیری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت لکه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148245/مناقصه-تهیه-و-تامین-اقلام-و-اسناد-مطبوعاتی-(چاپی)-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین اقلام و اسناد مطبوعاتی (چاپی)  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین اقلام و اسناد مطبوعاتی (چاپی)  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148254/استعلام-مصالح-ساختمانی--'>استعلام مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148266/استعلام-خشک-کن-مادون-قرمز--'>استعلام خشک کن مادون قرمز ... / استعلام, استعلام خشک کن مادون قرمز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148275/استعلام-خرید-آسفالت-توپکا'>استعلام خرید آسفالت توپکا / استعلام, استعلام خرید آسفالت توپکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148286/استعلام-خرید-بچه-ماهی-به-وزن-5-گرم'>استعلام خرید بچه ماهی به وزن 5 گرم / استعلام, استعلام خرید بچه ماهی به وزن 5 گرمذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148296/استعلام-والو-توزیع-کننده-هیدرولیک'>استعلام والو توزیع کننده هیدرولیک   / استعلام , استعلام والو توزیع کننده هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148308/اگهی-تجدید-مناقصه-خرید-دی-اکسیدتیتانیوم'>اگهی تجدید  مناقصه خرید دی اکسیدتیتانیوم  / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه خرید دی اکسیدتیتانیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148319/استعلام-تخریب-و-بازسازی-و--'>استعلام تخریب و بازسازی و ... / استعلام, استعلام تخریب و بازسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148329/استعلام-پروژه-تکمیل-سر-دهنه'>استعلام پروژه تکمیل سر دهنه / استعلام , استعلام پروژه تکمیل سر دهنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148341/فراخوان-مناقصه-MANUFACTURING-COMPLETE'>فراخوان مناقصه MANUFACTURING COMPLETE / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه MANUFACTURING COMPLETE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148353/استعلام-سرعت-سنج-دو-سیمه-و--'>استعلام سرعت سنج دو سیمه و ...  / فرم استعلام بهاء , استعلام سرعت سنج دو سیمه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148363/استعلام-خرید-کنتور-آببان'>استعلام خرید کنتور آببان / استعلام ,استعلام خرید کنتور آببان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148374/استعلام-جعبه-وزنه'>استعلام جعبه وزنه / استعلام, استعلام جعبه وزنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148388/استعلام-میلگرد-آجدار-فولادی'>استعلام میلگرد آجدار فولادی / استعلام , استعلام میلگرد آجدار فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148399/استعلام-مرمت-بناهای-تاریخی--'>استعلام مرمت بناهای تاریخی... / استعلام, استعلام مرمت بناهای تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148409/استعلام-انجام-پروژه-کانال-و-استخر'>استعلام انجام پروژه کانال و استخر / استعلام ,استعلام انجام پروژه کانال و استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148420/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148430/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148438/استعلام-خرید-12-عدد-رله-TCS'>استعلام خرید 12 عدد رله TCS / استعلام,استعلام خرید 12 عدد رله TCS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148448/استعلام-دیوارکشی-خانه-بهداشت'>استعلام دیوارکشی خانه بهداشت / استعلام، استعلام دیوار کشی خانه بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148459/استعلام-تعمیرات-ساختمان--'>استعلام تعمیرات ساختمان ... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148470/استعلام-برش-کاری-پنجره-های-آهنی'>استعلام برش کاری پنجره های آهنی / استعلام,  برش کاری پنجره های آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148479/استعلام-کنتاکتور'>استعلام کنتاکتور  / استعلام ,  استعلام کنتاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148489/استعلام-سرویس-ایاب-وذهاب'>استعلام سرویس ایاب  وذهاب  / استعلام , استعلام سرویس ایاب  وذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148500/استعلام-برج-خنک-کننده---'>استعلام برج خنک کننده .... / استعلام, استعلام برج خنک کننده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148509/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب--'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب ... / استعلام , استعلام اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148518/استعلام-کامل-کنتاکت-متحرک-جهت-کنتاکتور'>استعلام کامل کنتاکت متحرک جهت کنتاکتور / استعلام کامل کنتاکت متحرک جهت کنتاکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148529/استعلام-کوبش--زیرسازی-و-آماده-سازی'>استعلام کوبش ، زیرسازی و آماده سازی  / استعلام , استعلام کوبش ، زیرسازی و آماده سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148540/استعلام-تعمیرات-مدرسه-ابتدایی'>استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی  / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148549/استعلام-تابلو-برق-سافت-استاتر'>استعلام تابلو برق سافت استاتر / استعلام, تابلو برق سافت استاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148560/استعلام-جی-پی-اس-دستی'>استعلام جی پی اس دستی / استعلام , استعلام جی پی اس دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148569/استعلام-خرید-حمل-توزیع-بچه-ماهی-آمور-20-گرمی--'>استعلام خرید، حمل  توزیع بچه ماهی آمور 20 گرمی... / استعلام,استعلام خرید، حمل  توزیع بچه ماهی آمور 20 گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148577/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی / استعلام, کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148585/تمدید-مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-ارائه-طرح-پیشنهادی-بمنظور-پیاده-سازی-الزامات'>تمدید مناقصه انتخاب مشاور جهت ارائه طرح پیشنهادی بمنظور پیاده سازی الزامات / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه انتخاب مشاور جهت ارائه طرح پیشنهادی بمنظور پیاده سازی الزامات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148595/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-ذرات-خروجی-دودکش-صنایع--'>استعلام دستگاه اندازه گیری ذرات خروجی دودکش صنایع ... / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیری ذرات خروجی دودکش صنایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148606/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی-ژنتیک'>استعلام ارائه خدمات تخصصی ژنتیک / استعلام ,استعلام ارائه خدمات تخصصی ژنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148615/استعلام-الیمیناتور-جهت-کولینگ-تاور--'>استعلام الیمیناتور جهت کولینگ تاور ... / استعلام, استعلام الیمیناتور جهت کولینگ تاور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147663/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-240-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 240 متر نوبت اول / مزایده ملک مساحت عرصه 240 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147684/مزایده-2دستگاه-پرس--'>مزایده 2دستگاه پرس ... / مزایده ، مزایده 2دستگاه پرس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147719/مزایده-اجاره-محل-داروخانه-بخش-سرپایی----نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل داروخانه بخش سرپایی ... - نوبت دوم  / مزایده  ، مزایده  اجاره محل داروخانه بخش سرپایی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147741/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس-آی'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید تیپ جی تی ایکس آی / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید تیپ جی تی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147771/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-230متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 230متر / مزایده ششدانگ زمین مساحت 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147811/مزایده-یک-دستگاه-پیکان-سواری'>مزایده یک دستگاه پیکان سواری / مزایده ،مزایده یک دستگاه پیکان سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147838/مزایده-اجاره-واحد-تجاری-خویش'>مزایده اجاره واحد تجاری خویش / مزایده,مزایده اجاره واحد تجاری خویش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147886/مزایده-تعداد-6-فقره-سیم-کارت-دائمی'>مزایده تعداد 6 فقره سیم کارت دائمی / آگهی استعلام فروش مزایده,مزایده تعداد 6 فقره سیم کارت دائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147933/مزایده-فروش-چرخ-گوشت-آرام-پز-و--'>مزایده فروش  چرخ گوشت- آرام پز و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  چرخ گوشت- آرام پز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147964/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.55متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148014/مزایده-ساماندهی-خودروهای-حمل-بار'>مزایده ساماندهی خودروهای حمل بار / آگهی مزایده,مزایده ساماندهی خودروهای حمل بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148036/مزایده-مغازه-مساحت-اعیانی-196-مترمربع'>مزایده مغازه مساحت اعیانی 196 مترمربع / مزایده,مزایده مغازه مساحت اعیانی 196 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148065/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده جایگاه CNG  / آگهی مزایده , مزایده جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148098/مزایده-اجاره-مدیریت-منطقه-نمونه-گردشگری'>مزایده اجاره مدیریت منطقه نمونه گردشگری / آگهی مزایده,مزایده اجاره مدیریت منطقه نمونه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148127/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-303-متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 303 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 303 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148161/مزایده-ساختمان-مسکونی-مشاع-عرصه-78-7متر'>مزایده ساختمان مسکونی مشاع عرصه 78.7متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مشاع عرصه 78.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148188/تجدید-مزایده-فروش-ماشین-آلات-فرسوده-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش ماشین آلات فرسوده نوبت دوم  / تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش ماشین آلات فرسوده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148205/مزایده-عمومی-اموال-منقول-و-غیرمنقول-و-از-رده-خارج-و-اسقاط'>مزایده عمومی اموال منقول و غیرمنقول و از رده خارج و اسقاط  / مزایده عمومی , مزایده عمومی اموال منقول و غیرمنقول و از رده خارج و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148229/فراخوان-مزایده-فروش-اقلام-صنعتی-و-تاسیساتی-مازاد-بر-نیاز'>فراخوان مزایده فروش اقلام صنعتی و تاسیساتی مازاد بر نیاز  / فراخوان مزایده ، فراخوان مزایده فروش اقلام صنعتی و تاسیساتی مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148270/مزایده-خودرو-پژو-206'>مزایده خودرو پژو 206 / اگهی مزایده , مزایده خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148301/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-قولنامه-ای-84-متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت قولنامه ای 84 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت قولنامه ای 84 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148336/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-رنو-ال-90'>مزایده یک دستگاه اتومبیل رنو ال 90 / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل رنو ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148360/مزایده-شش-دانگ-پلاک-ثبتی-7-141--'>مزایده شش دانگ پلاک ثبتی 7/141...  / مزایده, مزایده شش دانگ پلاک ثبتی 7/141... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148386/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-زیربنای-146متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی زیربنای 146متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی زیربنای 146متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148415/مزایده-واگذای-تعداد-10-باب-مغازه'>مزایده واگذای تعداد 10 باب مغازه / آگهی مزایده, مزایده واگذای تعداد 10 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148454/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-مساحت-6417متر'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 6417متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 6417متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148495/مزایده-اجاره-دریافت-عوارض-ورودی-پارک-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دریافت عوارض ورودی پارک نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره دریافت عوارض ورودی پارک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148531/مزایده-سرقفلی-و-مالکیت-ششدانگ-مغازه-تجاری-9-9متر'>مزایده سرقفلی و مالکیت ششدانگ مغازه تجاری 9.9متر  / مزایده,مزایده سرقفلی و مالکیت ششدانگ مغازه تجاری 9.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148590/مزایده-پلاک-ثبتی-1488-فرعی-بصورت-دو-باب-مغازه'>مزایده پلاک ثبتی 1488 فرعی بصورت دو باب مغازه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1488 فرعی بصورت دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148636/مزایده-فروش-املاک-استان-آذربایجان-شرقی'>مزایده فروش املاک استان آذربایجان شرقی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان آذربایجان شرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148687/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2000متر / مزایده, مزایده ششدانگ زمین مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148709/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148717/استعلام-حصارکشی-و-محوطه-سازی-مخازن'>استعلام حصارکشی و محوطه سازی مخازن  / استعلام, استعلام حصارکشی و محوطه سازی مخازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148725/استعلام-ساخت-درب-و-پنجره-دوجداره-از-جنس-یو-پی-سی'>استعلام ساخت درب و پنجره دوجداره از جنس یو پی سی  / استعلام ساخت درب و پنجره دوجداره از جنس یو پی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148733/استعلام-نقاشی-ساختمان-اداری'>استعلام  نقاشی ساختمان اداری  / استعلام, استعلام نقاشی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148741/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع--'>استعلام احداث جاده بین مزارع... / استعلام , استعلام احداث جاده بین مزارع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148749/استعلام-دستکش-یکبار-مصرف'>استعلام دستکش یکبار مصرف / استعلام دستکش یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148625/استعلام-خرید-دستگاه-آب-مقطر-گیری'>استعلام خرید دستگاه آب مقطر گیری / استعلام,استعلام خرید دستگاه آب مقطر گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148634/استعلام-تیرآهن-نمره-14-به-مقدار-99-شاخ'>استعلام تیرآهن نمره 14 به مقدار 99 شاخ  / استعلام, تیرآهن نمره 14 به مقدار 99 شاخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148645/استعلام-برگزاری-بازدید-علمی--'>استعلام برگزاری بازدید علمی ... / استعلام , استعلام برگزاری بازدید علمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148654/استعلام-پارچه-مبلی'>استعلام پارچه مبلی  / استعلام ,  استعلام پارچه مبلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148663/استعلام-بیرینگها-و--'>استعلام بیرینگها و ... / استعلام, استعلام بیرینگها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148672/استعلام-کارتریج-رنگی-305A-چهار-رنگ'>استعلام کارتریج رنگی 305A چهار رنگ / استعلام, استعلام کارتریج رنگی 305A چهار رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148682/استعلام-یک-دستگاه-تراکتور-ITM-4DW-399'>استعلام یک دستگاه تراکتور ITM-4DW/399 / استعلام, یک دستگاه تراکتور ITM-4DW/399</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148691/مناقصه-انجام-کلیه-تعمیرات-ابنیه-صنعتی-و-مسکونی'>مناقصه انجام کلیه تعمیرات ابنیه صنعتی و مسکونی / مناقصه انجام کلیه تعمیرات ابنیه صنعتی و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148701/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام,استعلام میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146963/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2320-000-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2320.000 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2320.000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146979/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-30-12مترمربع'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 30.12مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 30.12مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147003/مزایده-استخر-جکوزی-سونای-بخار--'>مزایده استخر، جکوزی، سونای بخار... / مزایده، مزایده استخر، جکوزی، سونای بخار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147019/مزایده-واگذاری-آزمایشگاه-و-پاتولوژی-و-پزشکی-هسته-ای-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری آزمایشگاه و پاتولوژی و پزشکی هسته ای نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری آزمایشگاه و پاتولوژی و پزشکی هسته ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147047/مزایده-فروش-اموال-مازاد-شامل-تعدادی-از-املاک-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش اموال مازاد شامل تعدادی از املاک و ماشین  آلات / آگهی مزایده, مزایده فروش اموال مازاد شامل تعدادی از املاک و ماشین  آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147084/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-باغی-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین کاربری باغی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری باغی مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147123/مزایده-واگذاری-غرفه-به-منظور-راه-اندازی-و-ایجاد-رستوران'>مزایده واگذاری غرفه به منظور راه اندازی و ایجاد رستوران / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه به منظور راه اندازی و ایجاد رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147166/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-22-55مترمربع'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 22.55مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 22.55مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147193/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-شامل-اکسید-آهن-و--'>مزایده فروش  اقلام ضایعاتی شامل اکسید آهن و ... / مزایده, مزایده فروش  اقلام ضایعاتی شامل اکسید آهن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147211/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147243/مزایده-ملک-مساحت-220-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 220 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 220 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147270/مزایده-یک-دستگاه-رنو-لوگان-L90'>مزایده یک دستگاه رنو لوگان L90 / مزایده یک دستگاه رنو لوگان L90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147299/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-130-12متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 130.12متر قطعه سه تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 130.12متر قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147334/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-183-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده فروش املاک مازاد و 183 دستگاه موتورسیکلت / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد و 183 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147362/مزایده-آپارتمان-مسکونی-با-موقعیت-اداری-113-98متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری 113.98متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری 113.98متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147388/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147408/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-420متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 420متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 420متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147431/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مسکونی-250مترمربع'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی 250مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147447/مزایده-عمومی-فروش-واحدهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش واحدهای مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش واحدهای مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147480/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-120-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 120 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147508/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-131'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید 131  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید 131 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147531/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-276-60متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت  عرصه 276.60متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت  عرصه 276.60متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147555/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147579/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-252-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 252 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 252 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147595/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر-بخش-یک-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه دویست متر بخش یک نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه دویست متر بخش یک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147614/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-62-83متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 62.83متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 62.83متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147634/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-79-91متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان 79.91متر نوبت اول / مزایده ملک مساحت اعیان 79.91متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148758/استعلام-خرید-کلمپ-درپوش-و-بست'>استعلام خرید کلمپ، درپوش و بست  / استعلام, استعلام خرید کلمپ، درپوش و بست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148769/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام, استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148774/مزایده-ساکت-کلویس'>مزایده ساکت کلویس  / مزایده ،مزایده ساکت کلویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148779/استعلام-ضبط-کننده-صدا--'>استعلام ضبط کننده صدا ... / استعلام , استعلام ضبط کننده صدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148788/استعلام-رایانه-و-چاپگر-و-اسکنر'>استعلام رایانه و چاپگر و اسکنر  / استعلام,استعلام رایانه و چاپگر و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148796/استعلام-ساخت-المان--'>استعلام ساخت المان ... / استعلام, استعلام ساخت المان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148808/استعلام-دستگاه-کپ-شارپ'>استعلام دستگاه کپ شارپ / استعلام, دستگاه کپ شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148817/استعلام-دیوارکشی-دبیرستان'>استعلام دیوارکشی دبیرستان  / استعلام, استعلام دیوارکشی دبیرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148818/مزایده-درب-چوبی'>مزایده درب چوبی  / مزایده ، مزایده درب چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148829/استعلام-قیمت-خرید-400-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام قیمت خرید 400 لایسنس آنتی ویروس  / استعلام, استعلام قیمت خرید 400 لایسنس آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148842/مزایده-آبگرمکن-زمینی'>مزایده آبگرمکن زمینی / مزایده, مزایده آبگرمکن زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148843/مناقصه-توسعه-زیرساختهای-گردشگری'>مناقصه توسعه زیرساختهای گردشگری / مناقصه توسعه زیرساختهای گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148853/مزایده-مقره-کامپوزیت'>مزایده مقره کامپوزیت / مزایده, مزایده مقره کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148230/مناقصه-مشارکت-در-ارائه-خدمات-بکارگیری-افراد--'>مناقصه  مشارکت در ارائه خدمات بکارگیری افراد ... / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  مشارکت در ارائه خدمات بکارگیری افراد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148239/استعلام-خرید-اسپیلت-12000-تولید-داخل'>استعلام خرید اسپیلت 12000 تولید داخل  / استعلام, خرید اسپیلت 12000 تولید داخل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148249/استعلام-مانتیور-65-لمسی'>استعلام مانتیور 65 لمسی / استعلام, مانتیور 65 لمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148258/مناقصه-تامین-مبدل-حرارتی'>مناقصه تامین مبدل حرارتی  / مناقصه , مناقصه تامین مبدل حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148269/استعلام-انتشار-ماهنامه-راه-ابریشم-مطابق-شرایط-و-ضوابط-مندرج-در-پیوست'>استعلام انتشار ماهنامه راه ابریشم مطابق شرایط و ضوابط مندرج در پیوست / استعلام,استعلام انتشار ماهنامه راه ابریشم مطابق شرایط و ضوابط مندرج در پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148280/استعلام-کارت-زرد--'>استعلام کارت زرد ... / استعلام , استعلام کارت زرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148290/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-و-تامین-اقلام-و-اسناد-مطبوعاتی'>اصلاحیه مناقصه تهیه و تامین اقلام و اسناد مطبوعاتی  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین اقلام و اسناد مطبوعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148302/استعلام-عملیات-اجرایی-تکمیل-دستک-پل'>استعلام عملیات اجرایی تکمیل دستک پل / استعلام , استعلام عملیات اجرایی تکمیل دستک پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148313/استعلام-میز-سنباده-دستی'>استعلام میز سنباده دستی / استعلام ,استعلام میز سنباده دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148323/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی شهری... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی شهری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148333/استعلام-پرس--'>استعلام پرس ... / استعلام, استعلام پرس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148344/استعلام-ترانسفورماتور-2500-کیلو-ولت'>استعلام ترانسفورماتور 2500 کیلو ولت   / فرم استعلام بهاء ,استعلام ترانسفورماتور 2500 کیلو ولت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148357/استعلام-دریل--'>استعلام دریل ... / استعلام, استعلام دریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148367/استعلام-تجهیزات-مکانیکی-ریلی--'>استعلام تجهیزات مکانیکی ریلی ... / استعلام , استعلام تجهیزات مکانیکی ریلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148378/استعلام-پروژه-تکمیل-قنات'>استعلام پروژه تکمیل قنات  / استعلام,استعلام پروژه تکمیل قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148391/استعلام-در-اتوماتیک'>استعلام در اتوماتیک / استعلام در اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148403/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148413/استعلام-تکمیل-سر-دهنه-کانال-آبیاری'>استعلام تکمیل سر دهنه کانال آبیاری / استعلام,استعلام تکمیل سر دهنه کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148423/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148433/مناقصه-تعریض-محور'>مناقصه  تعریض محور / مناقصه عمومی, مناقصه  تعریض محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148441/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال--'>استعلام هارد دیسک اینترنال... / استعلام, استعلام هارد دیسک اینترنال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148452/استعلام-تجهیزات'>استعلام تجهیزات / استعلام , استعلام تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148463/استعلام-تجهیزات-رشته-ماشین-ابزار'>استعلام تجهیزات رشته ماشین ابزار / استعلام,استعلام تجهیزات رشته ماشین ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148474/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-21-سامانه-نظارت-تصویری--'>استعلام نگهداری و پشتیبانی 21 سامانه نظارت تصویری... / استعلام,استعلام نگهداری و پشتیبانی 21 سامانه نظارت تصویری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148483/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148493/فراخوان-عمومی-تهیه--ساخت--بسته-بندی-مناسب-نوع-حمل--حمل-و-بارگیری-و--'>فراخوان عمومی تهیه ، ساخت ، بسته بندی مناسب نوع حمل ، حمل و بارگیری و ...  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی تهیه ، ساخت ، بسته بندی مناسب نوع حمل ، حمل و بارگیری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148503/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و راه اندازی یک دستگاه آسانسور  / استعلام، استعلام خرید و راه اندازی یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148512/استعلام-خدمات-مهندسی-مطالعات-توجیه-فن-اقتصادی-و--'>استعلام خدمات مهندسی مطالعات توجیه فن اقتصادی و ... / استعلام, استعلام خدمات مهندسی مطالعات توجیه فن اقتصادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148523/استعلام-اجرای-دیوارکوب--'>استعلام اجرای دیوارکوب ... / استعلام , استعلام اجرای دیوارکوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148534/استعلام-خرید-لاستیک-خودرو-سبک-و-سنگین'>استعلام خرید لاستیک خودرو سبک و سنگین / استعلام,استعلام خرید لاستیک خودرو سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148544/استعلام-کلاس-ترویجی-آموزش-زنان-روستایی'>استعلام کلاس ترویجی آموزش زنان روستایی / استعلام, استعلام کلاس ترویجی آموزش زنان روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148553/استعلام-تکمیل-خانه'>استعلام تکمیل خانه  / استعلام , استعلام تکمیل خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148564/استعلام-کود-سولفات-پتاسیم-و--'>استعلام کود سولفات پتاسیم و .. / استعلام, کود سولفات پتاسیم و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148572/استعلام-حمل-ادوات-خطی--'>استعلام حمل ادوات خطی .. / استعلام, حمل ادوات خطی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148580/استعلام-انواع-کات-اوت--برقگیر-و-کاور'>استعلام انواع کات اوت ، برقگیر و کاور  / استعلام,استعلام انواع کات اوت ، برقگیر و کاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148589/استعلام-انواع-تیر-بتونی--'>استعلام انواع تیر بتونی ... / استعلام , استعلام انواع تیر بتونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148598/استعلام-گاز-هلیم-و-نیتروژن'>استعلام گاز هلیم و نیتروژن  / استعلام, گاز هلیم و نیتروژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148609/تجدید-مناقصه-عملیات-احداث-مخزن-بتنی-1300-مترمکعبی-آب'> تجدید مناقصه عملیات احداث مخزن بتنی 1300 مترمکعبی آب / تجدید مناقصه عمومی,  تجدید مناقصه عملیات احداث مخزن بتنی 1300 مترمکعبی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148619/مناقصه-بازسازی-چمن-زمین-فوتبال'>مناقصه بازسازی چمن زمین فوتبال  / مناقصه، مناقصه بازسازی چمن زمین فوتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148628/استعلام-مراقبت-و-آبیاری-جنگلکاری'>استعلام مراقبت و آبیاری جنگلکاری  / استعلام, استعلام مراقبت و آبیاری جنگلکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148638/مناقصه-تکمیل-استادیوم-ورزشی'>مناقصه تکمیل استادیوم ورزشی  / مناقصه، مناقصه تکمیل استادیوم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148649/استعلام-سنگ-فرش--'>استعلام سنگ فرش.... / استعلام, استعلام سنگ فرش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148657/استعلام-خرید-لوازم-پارکی-شامل-تاپ-سرسره-و-مجموعه-بازی-کودکان'>استعلام خرید لوازم پارکی شامل تاپ، سرسره و مجموعه بازی کودکان / استعلام, خرید لوازم پارکی شامل تاپ، سرسره و مجموعه بازی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148666/استعلام-گل-کلم-و-غیره'>استعلام گل کلم و غیره / استعلام, استعلام گل کلم و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148676/استعلام-کاغذ-تحریر--'>استعلام کاغذ تحریر ... / استعلام, استعلام کاغذ تحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148685/استعلام-احداث-خطوط-محوری-تامین-برق--'>استعلام احداث خطوط محوری تامین برق ... / استعلام, استعلام احداث خطوط محوری تامین برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148695/استعلام-تعمیر-محصولات-فلزی-ساخته-شده-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>استعلام تعمیر محصولات فلزی ساخته شده  ماشین آلات و تجهیزات  / استعلام, استعلام تعمیر محصولات فلزی ساخته شده  ماشین آلات و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148705/استعلام-مرمت-و-حفاظت-بافت-تاریخی'>استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی / استعلام , استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146967/مزایده-6-دستگاه-بیلبورد-و-تبلیغات-شهری'>مزایده 6 دستگاه بیلبورد و تبلیغات شهری  / مزایده، مزایده 6 دستگاه بیلبورد و تبلیغات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146985/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-بیش-از-چهل-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت بیش از چهل سال / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت بیش از چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147007/مزایده-2-عدد-تابلوی-تبلیغاتی--'>مزایده  2 عدد تابلوی تبلیغاتی ... / آگهی مزایده, مزایده  2 عدد تابلوی تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147026/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-360-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 360.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 360.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147068/مزایده-ششدانگ-پلاک-131-فرعی-زیربنای-128-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 131 فرعی زیربنای 128 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 131 فرعی زیربنای 128 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147091/مزایده-اقلام-مازاد-خود-در-انبارها'>مزایده اقلام مازاد خود در انبارها / مزایده عمومی , مزایده  اقلام مازاد خود در انبارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147137/مزایده-گاو-آبستن-داشتی-و--'>مزایده  گاو آبستن داشتی و ... / مزایده گاو آبستن داشتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147178/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-227-47متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 227.47متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 227.47متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147200/مزایده-یک-فقره-ملک-کشاورزی-پلاک-ثبتی-131-فرعی'>مزایده یک فقره ملک کشاورزی پلاک ثبتی 131 فرعی / مزایده,مزایده یک فقره ملک کشاورزی پلاک ثبتی 131 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147218/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد-بر-نیاز--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147257/مزایده-چیلر-50-تن-کریر'>مزایده چیلر 50 تن کریر  / مزایده چیلر 50 تن کریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147282/مزایده-تعداد-18096-سهم-از-شرکت'>مزایده تعداد 18096 سهم از شرکت  / اگهی مزایده , مزایده تعداد 18096 سهم از شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147312/مزایده-ملک-قولنامه-ای-قدمت-بنا-12-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک قولنامه ای قدمت بنا 12 سال نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک قولنامه ای قدمت بنا 12 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147339/مزایده-واگذاری-آزمایشگاه'>مزایده واگذاری آزمایشگاه  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147371/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147392/مزایده-بهره-برداری-از-واحد-مزون---'>مزایده بهره برداری از واحد مزون  ....  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از واحد مزون شماره یک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147416/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-خیاطی'>مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147438/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-هجده-تفکیکی-66-79متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه هجده تفکیکی 66.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه هجده تفکیکی 66.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147461/مزایده-واگذاری-زمین-با-کاربری-خدماتی'>مزایده واگذاری زمین با کاربری خدماتی / مزایده, مزایده واگذاری زمین با کاربری خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147492/مزایده-فروش-شصت-تخته-چوب-الوار'>مزایده فروش شصت تخته چوب الوار  / آگهی مزایده , مزایده فروش شصت تخته چوب الوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147519/مزایده-یک-درب-ورودی-سوله-و--'>مزایده یک درب ورودی سوله و ... / مزایده , مزایده یک درب ورودی سوله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147544/مزایده-وان-صنعتی-استیل'>مزایده وان صنعتی استیل  / مزایده ,  مزایده وان صنعتی استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147563/مزایده-خودروی-پژو-پارس-1385'>مزایده خودروی پژو پارس 1385  / مزایده,مزایده خودروی پژو پارس 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147584/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس-خاور'>مزایده یک دستگاه مینی بوس خاور / مزایده, مزایده یک دستگاه مینی بوس خاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147600/مزایده-ششدانگ-پلاک-68-فرعی-قدمت-5-سال'>مزایده ششدانگ پلاک 68 فرعی قدمت 5 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 68 فرعی قدمت 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147619/تجدید-مزایده-خودروی-سمند-مدل-83'>تجدید مزایده خودروی سمند مدل 83 / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده خودروی سمند مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147648/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147672/مزایده-خودرو-سواری-وانت'>مزایده خودرو سواری وانت  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147699/مزایده-صندلی-اتوماتیک-سشوار-کلاهی-بخاری-گازی-آبگرمکن-و--'>مزایده صندلی اتوماتیک، سشوار کلاهی،بخاری گازی، آبگرمکن و... / مزایده, مزایده صندلی اتوماتیک، سشوار کلاهی،بخاری گازی، آبگرمکن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147725/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-4-واحد-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره تعداد 4 واحد آموزشی نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعداد 4 واحد آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147752/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-میوه-و-تره-بار--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147791/مزایده-واگذاری-طرح-سالمسازی-دریا'>مزایده واگذاری طرح سالمسازی دریا  / مزایده, مزایده واگذاری طرح سالمسازی دریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147821/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-اوقافی'>مزایده فروش یک قطعه زمین اوقافی  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین اوقافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147865/مزایده-فروش-املاک-استان-همدان-اصلاحیه'>مزایده فروش املاک استان همدان اصلاحیه  / مزایده ,مزایده فروش املاک استان همدان اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147917/مزایده-یکباب-دامداری-به-میزان-257-مترمربع'>مزایده یکباب دامداری به میزان 257 مترمربع / مزایده ,مزایده یکباب دامداری به میزان 257 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147950/مزایده-زمین-مساحت-8250متر'>مزایده زمین مساحت 8250متر / مزایده ,مزایده زمین مساحت 8250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147994/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-44-64مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 44.64مترمربع / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 44.64مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148026/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد با شرایط ویژه و استثنایی  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد با شرایط ویژه و استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148048/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148083/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-6465-80متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 6465.80متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 6465.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148115/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-کل-897-3متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت کل 897.3متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت کل 897.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148140/مزایده-1-5-ساعت-آب-با-اراضی-نوبت-اول'>مزایده 1.5 ساعت آب با اراضی نوبت اول  / مزایده,مزایده 1.5 ساعت آب با اراضی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148173/مزایده-فروش-1-پلاک-زمین-کاربری-آموزشی-145متر'>مزایده فروش 1 پلاک زمین کاربری آموزشی 145متر  / مزایده,مزایده فروش 1 پلاک زمین کاربری آموزشی 145متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148197/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری-97-3-02'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری 97.3.02 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری 97.03.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148219/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-89-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 89 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 89 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148257/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-150متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 150متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 150متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148288/مزایده-فروش-تعداد-2626-عدد-محور-اکسل'>مزایده فروش تعداد 2626 عدد محور اکسل / مزایده فروش تعداد 2626 عدد محور اکسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148314/مزایده-عمارت-مسکونی-بخش-دو-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده عمارت مسکونی بخش دو نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش دو نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148349/مزایده-تعداد-3000-سهام'>مزایده تعداد 3000 سهام  / مزایده,مزایده تعداد 3000 سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148376/مزایده-اجاره-مجموعه-سینما-شوباد'>مزایده اجاره مجموعه سینما شوباد / آگهی مزایده, مزایده اجاره مجموعه سینما شوباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148398/مزایده-ششدانگ-زمین-216-متر-قطعه-158-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین 216 متر قطعه 158 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 216 متر قطعه 158 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148442/مزایده-دو-قطعه-زمین-6095-و-4674متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین 6095 و 4674متر نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 6095 و 4674متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148473/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-1500متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت 1500متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت 1500متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148519/مزایده-فروش-تعداد-17-پلاک-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 17 پلاک زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 17 پلاک زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148558/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-خانه-مساحت-256-34متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه خانه مساحت 256.34متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه خانه مساحت 256.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148612/مزایده-دالستان-بخش-شش-مشهد-پلاک-ثبت-29-فرعی'>مزایده دالستان بخش شش مشهد پلاک ثبت 29 فرعی / مزایده,مزایده دالستان بخش شش مشهد پلاک ثبت 29 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148658/مزایده-خانه-ویلایی-با-قدمت-25-سال'>مزایده خانه ویلایی با قدمت 25 سال / مزایده,مزایده خانه ویلایی با قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148713/مناقصه-اضافه-نمودن-قابلیت-تست-خودرو-در-دستگاه'>مناقصه اضافه نمودن قابلیت تست خودرو در دستگاه  / آگهی مناقصه , مناقصه اضافه نمودن قابلیت تست خودرو در دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148721/مناقصه-پروژه-احداث-جاده-جایگزینی-فرودگاه-سقز'>مناقصه پروژه احداث جاده جایگزینی فرودگاه سقز / مناقصه، مناقصه پروژه احداث جاده جایگزینی فرودگاه سقز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148729/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148737/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148745/استعلام-کابینت--'>استعلام کابینت ... / استعلام, استعلام کابینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148753/استعلام-تعمیرات-مدرسه-متوسطه-اول--'>استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه اول.... / استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه اول....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148757/مزایده-دمپر'>مزایده دمپر / مزایده ، مزایده دمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148762/مناقصه-ساخت-و-نصب-تجهیزات-و-قفسه-های-نگهداری---'>مناقصه ساخت و نصب تجهیزات و قفسه های نگهداری .... / مناقصه ساخت و نصب تجهیزات و قفسه های نگهداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148773/استعلام-استامینوفن-آسپرین-و--'>استعلام استامینوفن+آسپرین و... / استعلام, استعلام استامینوفن+آسپرین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148784/استعلام19-دستگاه-دیتا-پروژکتور'>استعلام19 دستگاه دیتا پروژکتور / استعلام, استعلام 19 دستگاه دیتا پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148792/استعلام-عملیات-اجرایی-آبرسانی'>استعلام  عملیات اجرایی آبرسانی / استعلام,  عملیات اجرایی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148798/مزایده-سکسیوز'>مزایده سکسیوز / مزایده ،مزایده سکسیوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148803/استعلام-پشتیبانی-بانکداری-اینترنتی'>استعلام پشتیبانی بانکداری اینترنتی  / استعلام, پشتیبانی بانکداری اینترنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148812/استعلام-ست-مبلمان-7-نفره-راحتی'>استعلام ست مبلمان 7 نفره راحتی / استعلام, استعلام ست مبلمان 7 نفره راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148824/استعلام-لابیرنت-گیربکس-فلومتر-آب'>استعلام لابیرنت گیربکس، فلومتر آب   / استعلام , استعلام لابیرنت گیربکس، فلومتر آب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148834/مزایده-کلمپ-آویز-با-جامپر-با-کلمپ-کانکتور'>مزایده کلمپ آویز با جامپر با کلمپ کانکتور / مزایده, مزایده کلمپ آویز با جامپر با کلمپ کانکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148837/استعلام-عملیات-اجرایی-حفاری-و-لوله-گذاری-چاه'>استعلام عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری چاه  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148848/مزایده-زمین'>مزایده زمین  / مزایده, مزایده زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148855/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی از اماکن و تاسیسات / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نگهبانی از اماکن و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147959/مزایده-ملک-به-شماره-962-فرعی-مساحت-74-25متر'>مزایده ملک به شماره 962 فرعی مساحت 74.25متر / مزایده ,مزایده ملک به شماره 962 فرعی مساحت 74.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148005/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-2700-متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2700 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2700 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148029/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-15-17متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 15.17متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 15.17متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148053/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-391-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 391.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 391.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148089/مزایده-4-قطعه-زمین-روستای-تشی'>مزایده 4 قطعه زمین روستای تشی  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین روستای تشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148120/مزایده-آماده-سازی-و-بهره-برداری-از-گلخانه-شهرک-صنعتی'>مزایده آماده سازی و بهره برداری از گلخانه شهرک صنعتی / مزایده, مزایده آماده سازی و بهره برداری از گلخانه شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148157/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-و--'>مزایده یک خط تلفن همراه و ... / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148182/مزایده-سرقفلی-دو-واحد-مغازه-مساحت-14-و34متر'>مزایده سرقفلی دو واحد مغازه مساحت 14 و34متر  / مزایده,مزایده سرقفلی دو واحد مغازه مساحت 14 و34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148202/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-5-تبریز'>مزایده ششدانگ زمین بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148226/مزایده-منزل-مسکونی-با-قولنامه-عادی-مساحت-280متر'>مزایده منزل مسکونی با قولنامه عادی مساحت 280متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قولنامه عادی مساحت 280متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148263/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک'>مزایده واگذاری به اجاره املاک  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148297/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-ال-نود-(لوگان)'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ال نود (لوگان)  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ال نود (لوگان) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148324/مزایده-اجاره-غرفه-های-فروشگاهی'>مزایده اجاره غرفه های فروشگاهی / آگهی مزایده ، مزایده اجاره غرفه های فروشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148352/مزایده-واگذاری-واحد-آزمایشگاه'>مزایده واگذاری واحد آزمایشگاه / مزایده واگذاری واحد آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148381/مزایده-پلاک-ثبتی-فرعی-544-از-166-اصلی-1300متر'>مزایده پلاک ثبتی فرعی 544 از 166 اصلی 1300متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی فرعی 544 از 166 اصلی 1300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148404/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-3052متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 3052متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 3052متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148449/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148485/مزایده-آپارتمان-مساحت-هفتاد-متر-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر مرحله اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148526/مزایده-فروش-تعداد-10-پلاک-از-اراضی-شهرک-نگین'>مزایده فروش تعداد 10 پلاک از اراضی شهرک نگین  / مزایده,مزایده فروش تعداد 10 پلاک از اراضی شهرک نگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148561/مزایده-یک-قطعه-تجاری-نوع-طلق-پلاک-ثبتی-2570-فرعی-از-12-اصلی'>مزایده یک قطعه تجاری نوع طلق پلاک ثبتی 2570 فرعی از 12 اصلی / مزایده,مزایده یک قطعه تجاری نوع طلق پلاک ثبتی 2570 فرعی از 12 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148623/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-311-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 311 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 311 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148674/مزایده-فروش-تعداد-4-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 باب مغازه نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش تعداد 4 باب مغازه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148715/مناقصه-کانون-پرورش-فکری-کودکان-و-جوانان'>مناقصه کانون پرورش فکری کودکان و جوانان / مناقصه, مناقصه کانون پرورش فکری کودکان و جوانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148723/استعلام-هادی-ACSR--'>استعلام هادی ACSR ... / استعلام, استعلام هادی ACSR ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148731/مناقصه-تهیه-و-تامین-کلیه-مصالح-و-موارد-اولیه'>مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح و موارد اولیه / مناقصه , مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح و موارد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148739/استعلام-ست-میز-ناهارخوری'>استعلام ست میز ناهارخوری / استعلام, استعلام ست میز ناهارخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148747/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED  / استعلام, تلویزیون LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148755/استعلام-روغن-هیدرولیک'>استعلام روغن هیدرولیک  / استعلام , استعلام روغن هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148764/استعلام-بچه-ماهی--'>استعلام بچه ماهی ... / استعلام , استعلام بچه ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148766/مزایده-بال-کلویس-210-کیلو-نیوتن'>مزایده بال کلویس 210 کیلو نیوتن / مزایده ، مزایده بال کلویس 210 کیلو نیوتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148776/استعلام-خرید-سه-دستگاه-خودرو-وانت-آریسان-رنگ-سفید-دو-گانه-سوز'>استعلام خرید سه دستگاه خودرو وانت آریسان رنگ سفید دو گانه سوز / استعلام, خرید سه دستگاه خودرو وانت آریسان رنگ سفید دو گانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148786/مناقصه-بازسازی-مسیل-های'>مناقصه بازسازی مسیل های / دعوتنامه آگهی مناقصه , مناقصه بازسازی مسیل های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148794/استعلام-احداث-خطوط-محوری-تامین-برق-چاه-های-کشاورزی'>استعلام احداث خطوط محوری تامین برق چاه های کشاورزی / استعلام, احداث خطوط محوری تامین برق چاه های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148805/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148807/مزایده-سر-جمپز-سه-سوراخه'>مزایده سر جمپز سه سوراخه  / مزایده ، مزایده سر جمپز سه سوراخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148814/مناقصه-تامین-تجهیزات-کلاسی--آموزشی-و-کمک-آموزشی'>مناقصه تامین تجهیزات کلاسی - آموزشی و کمک آموزشی / مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات کلاسی - آموزشی و کمک آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148827/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-زورخانه'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث زورخانه  / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث زورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148836/مزایده-سیم-شیلد-وایرلینکس'>مزایده سیم شیلد وایرلینکس / مزایده, مزایده سیم شیلد وایرلینکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148839/استعلام-کاغذ-گلاسه'>استعلام کاغذ گلاسه / استعلام ,استعلام کاغذ گلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148850/مزایده-قفسه-چوبی-کتابخانه'>مزایده قفسه چوبی کتابخانه  / مزایده, مزایده قفسه چوبی کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148859/فراخوان-مناقصه-به-روز-رسانی-و-تهیه-نقشه-های-خام'>فراخوان مناقصه به روز رسانی و تهیه نقشه های خام / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه به روز رسانی و تهیه نقشه های خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147666/مزایده-عمومی-اموال-اسقاطی-تحت-اختیار'>مزایده عمومی اموال اسقاطی تحت اختیار / مزایده عمومی اموال اسقاطی تحت اختیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147687/مزایده-یک-دستگاه-فاکس-یک-دستگاه-کامپیوتر-یک-دستگاه-پرینتر'>مزایده یک دستگاه فاکس، یک دستگاه کامپیوتر، یک دستگاه پرینتر / مزایده, مزایده یک دستگاه فاکس، یک دستگاه کامپیوتر، یک دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147720/مزایده-واگذاری-غرفه-کافه-تریا'>مزایده واگذاری غرفه کافه تریا  /  مزایده عمومی,  مزایده واگذاری غرفه کافه تریا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147742/تجدید-مزایده-غرفه-های--'>تجدید مزایده غرفه های... / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده غرفه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147774/مزایده-بهره-برداری-تبلیغاتی-از-بیلبوردها'>مزایده بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147813/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-فروش-تنقلات-و-دستگاه-کپی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل غرفه فروش تنقلات و دستگاه کپی نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده حضوری، مزایده واگذاری محل غرفه فروش تنقلات و دستگاه کپی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147839/مزایده-مغازه-تجاری-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری بیست متر نوبت اول / مزایده ,مزایده مغازه تجاری بیست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147889/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت دویست متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147937/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-80-34مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.34مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.34مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147974/مزایده-ملک-به-میزان-6110متر-پلاک-12-فرعی'>مزایده ملک به میزان 6110متر پلاک 12 فرعی  / مزایده ,مزایده ملک به میزان 6110متر پلاک 12 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148017/مزایده-زمین-کشاورزی-بخش-شش-فارس-نوبت-اول'>مزایده زمین کشاورزی بخش شش فارس نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی بخش شش فارس نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148039/تجدید-مزایده-رهن-و-اجاره-مغازه'>تجدید مزایده رهن و اجاره مغازه  / اگهی تجدید مزایده , مزایده رهن و اجاره مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148073/مزایده-غرفه-کافی-شاپ'>مزایده غرفه کافی شاپ  / مزایده ، مزایده غرفه کافی شاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148102/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-سیصد-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148134/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ سه قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148164/مزایده-اجاره-ترمینال--نوبت-اول-مرحله-دوم'>مزایده اجاره ترمینال ...نوبت اول مرحله دوم / مزایده, مزایده اجاره ترمینال ...نوبت اول مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148189/مزایده-عمومی-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-باشگاه-بدنسازی--نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از باشگاه بدنسازی  - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از باشگاه بدنسازی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148206/مزایده-ششدانگ-پلاکات-ثبتی-بخش-15-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاکات ثبتی بخش 15 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکات ثبتی بخش 15 تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148236/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-8000-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 8000 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 8000 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148278/مزایده-فروش-جو'>مزایده فروش جو / آگهی مزایده , مزایده فروش جو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148304/مزایده-ملک-مساحت-1938متر-مشاع-از-11427-47متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 1938متر مشاع از 11427.47متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 1938متر مشاع از 11427.47متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148337/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یخچال-لبنیات-سردخانه'>مزایده فروش یک دستگاه یخچال لبنیات سردخانه  / اگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه یخچال لبنیات سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148364/مزایده-فروش-2-پلاک-از-اراضی-231-72-و-194-14متر'> مزایده فروش 2 پلاک از اراضی 231.72 و 194.14متر  / مزایده, مزایده فروش 2 پلاک از اراضی 231.72 و 194.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148387/آگهی-مزایده-فروش-خودرو-پراید-و--'>آگهی مزایده فروش خودرو پراید و... / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش خودرو پراید و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148417/مزایده-زمینی-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده زمینی مساحت دویست مترمربع  / مزایده,مزایده زمینی مساحت دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148460/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیمی-مشاعی-مقدار-200-سهم'>مزایده یک قطعه زمین دیمی مشاعی مقدار 200 سهم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دیمی مشاعی مقدار 200 سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148498/مزایده-آپارتمان-مساحت-52-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 52 متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 52 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148537/مزایده-ملک-مساحت-261-84متر'>مزایده ملک مساحت 261.84متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 261.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148602/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-640-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 640 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 640 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148640/مزایده-واگذاری-سالن-مجتمع-های-فرهنگی'>مزایده واگذاری سالن مجتمع های فرهنگی  / مزایده , مزایده واگذاری سالن مجتمع های فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148693/مزایده-ملک-شماره-15-307-بخش-4-اندیمشک'>مزایده ملک شماره 15/307 بخش 4  اندیمشک / مزایده, مزایده ملک شماره 15/307 بخش 4  اندیمشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148710/استعلام-EMC-تجهیزات-ذخیره-سازی-اطلاعات'>استعلام EMC تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات  / استعلام, EMC تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148718/استعلام-دستگاه-اسکرابر-باتری-دار-(کف-شوی)'>استعلام دستگاه اسکرابر باتری دار (کف شوی)  / استعلام, دستگاه اسکرابر باتری دار (کف شوی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148726/استعلام-ترانسمیتر--'>استعلام ترانسمیتر ... / استعلام , استعلام ترانسمیتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148734/مناقصه-کابل--'>مناقصه کابل ... / مناقصه, مناقصه کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148742/استعلام-کانکس-6-متری'>استعلام کانکس 6 متری / استعلام , استعلام کانکس 6 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148750/استعلام-سامانه-هوشمند-ردیابی-کالا-در-دنیا-'>استعلام سامانه هوشمند ردیابی کالا در دنیا، / استعلام, سامانه هوشمند ردیابی کالا در دنیا،</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148759/استعلام-چشم-الکترونیکی'>استعلام چشم الکترونیکی / استعلام , استعلام چشم الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148770/استعلام-تامین-برق-چاه-آب-آشامیدنی'>استعلام تامین برق چاه آب آشامیدنی / استعلام, استعلام تامین برق چاه آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148777/مزایده-رونا-رینگ-آلومینیومی-یک-طرفه'>مزایده رونا رینگ آلومینیومی یک طرفه  / مزایده ، مزایده بال کلویس 210 کیلو نیوتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148780/استعلام-کارت-فیبر-نوری'>استعلام کارت فیبر نوری / استعلام, استعلام کارت فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148789/استعلام-کولر-گازی-ایران-رادیاتور-اسپیلت-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی ایران رادیاتور اسپیلت سرد و گرم / استعلام, استعلام کولر گازی ایران رادیاتور اسپیلت سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148800/استعلام-ماشین-های-اداری'>استعلام ماشین های اداری  / استعلام, استعلام ماشین های اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148809/مناقصه-ایمن-سازی-10-نقطه-حادثه-خیز'>مناقصه ایمن سازی 10 نقطه حادثه خیز  / مناقصه, مناقصه ایمن سازی 10 نقطه حادثه خیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148819/استعلام-تعمیرات-مدرسه-متوسطه'>استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه  / استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148821/مزایده-ماشین-آلات-کارخانه-پوتین'>مزایده ماشین آلات کارخانه پوتین / مزایده, مزایده ماشین آلات کارخانه پوتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148830/مناقصه-تجهیزات'>مناقصه تجهیزات  / مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148844/مزایده-زمین'>مزایده زمین  / مزایده, مزایده زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148845/مناقصه-فراخوان-عمرانی-مجتمع-های-خدماتی-بهداشتی-بین-راهی'>مناقصه فراخوان عمرانی مجتمع های خدماتی بهداشتی بین راهی  / مناقصه فراخوان عمرانی مجتمع های خدماتی بهداشتی بین راهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148857/مزایده-قطعات-و-لوازم-یدکی-ادوات-و-ماشینهای-کشاورزی'>مزایده قطعات و لوازم یدکی ادوات و ماشینهای کشاورزی  / مزایده، مزایده قطعات و لوازم یدکی ادوات و ماشینهای کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147421/استعلام-احیا-و-مرمت-قنوات--'>استعلام احیا و مرمت قنوات... / استعلام, استعلام احیا و مرمت قنوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147432/مناقصه-عمومی-آسفالت-معابر-و-خیابان-های-اصلی-شهر'>مناقصه عمومی آسفالت معابر و خیابان های اصلی شهر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی آسفالت معابر و خیابان های اصلی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147448/مناقصه-اجرای-پل-عابر-گذر----مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پل عابر گذر ... - مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پل عابر گذر ... - مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147458/استعلام-NAS-(ذخیره-ساز)-یک-دستگاه--'>استعلام NAS (ذخیره ساز) یک دستگاه... / استعلام,NAS (ذخیره ساز) یک دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147468/استعلام-دستگاه-کیس-کامپیوتر'>استعلام دستگاه کیس کامپیوتر / استعلام, دستگاه کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147479/استعلام-شیر-دیاگفرامی-یک-دوم-اینج-ابارا'>استعلام شیر دیاگفرامی یک دوم اینج ابارا  / استعلام, شیر دیاگفرامی یک دوم اینج ابارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147490/مناقصه-خریداری-قطعات-دستگاهها-و-اقلام---نوبت-دوم'>مناقصه خریداری قطعات، دستگاهها و اقلام ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خریداری قطعات، دستگاهها و اقلام ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147500/استعلام-کارت-تلفن-مجازی-برای-تلفن-دیجیتال'>استعلام کارت تلفن مجازی برای تلفن دیجیتال / استعلام,استعلام کارت تلفن مجازی برای تلفن دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147513/فراخوان-ارزیای-کیفی-اجرای-خدمات-مشاوره-مطالعاتی-و--'>فراخوان ارزیای کیفی اجرای خدمات مشاوره مطالعاتی و... / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیای کیفی اجرای خدمات مشاوره مطالعاتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147525/استعلام-SYMC-PROTECTION-SUITE-ENTERPRISE-EDITION--'>استعلام SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION ... / استعلام, SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147537/استعلام-UPS-10-KVA'>استعلام UPS 10 KVA / استعلام, UPS 10 KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147550/استعلام-لوازم-تابلو-برق--'>استعلام لوازم تابلو برق ... / استعلام, لوازم تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147562/فراخوان-رفع-نواقصات-و-سپس-ایجاد-رستوران-سنتی'>فراخوان رفع نواقصات و سپس ایجاد رستوران سنتی / آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری,فراخوان رفع نواقصات و سپس ایجاد رستوران سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147574/استعلام-چکش--'>استعلام چکش ... / استعلام , استعلام چکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147590/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147603/استعلام-واگذاری'>استعلام واگذاری  / استعلام , استعلام واگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147618/مناقصه-تامین-اقلام-و-مصالح-و-اجرا--'> مناقصه تامین اقلام و مصالح و اجرا ... /  مناقصه عمومی یک مرحله ای،   مناقصه تامین اقلام و مصالح و اجرا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147630/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-زمین-تنیس'>استعلام تعمیر و بازسازی زمین تنیس / استعلام,تعمیر و بازسازی زمین تنیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147641/استعلام-تعمیرات-تاسیسات-برقی-سالن-ورزشی-ژیمناستیک'>استعلام تعمیرات تاسیسات برقی سالن ورزشی ژیمناستیک / استعلام,استعلام تعمیرات تاسیسات برقی سالن ورزشی ژیمناستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147652/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-مانیتورینگ'>استعلام تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات مانیتورینگ / استعلام,استعلام تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147662/استعلام-شیرهوا--'>استعلام شیرهوا.... / استعلام, استعلام شیرهوا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147675/استعلام-سنگ-نما--'>استعلام سنگ نما ... / استعلام , استعلام سنگ نما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147688/استعلام-واگذاری-پرونده--'>استعلام واگذاری پرونده ... / استعلام , استعلام واگذاری پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147698/استعلام-فیلم-و-ریبون-و-پرینتر'>استعلام فیلم و ریبون و پرینتر / استعلام ,استعلام فیلم و ریبون و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147710/استعلام-مخلوط-رودخانه-ای'>استعلام مخلوط رودخانه ای  / استعلام,استعلام مخلوط رودخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147718/آگهی-مناقصه-اجرای-عملیات-نیرورسانی-در-محدوده-امورهای'>آگهی مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی در محدوده امورهای  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی در محدوده امورهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147732/استعلام-دستگاه-GPS-MONTERA--'>استعلام دستگاه GPS-MONTERA... / استعلام,دستگاه GPS-MONTERA...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147744/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-(نوبت-دوم)'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147755/استعلام-شیر-صنعتی-فشارشکن'>استعلام شیر صنعتی فشارشکن / استعلام, شیر صنعتی فشارشکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147764/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147776/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه اجرای آسفالت معابر روستا / مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147785/استعلام-الکترولیز-130-لیتری'>استعلام الکترولیز 130 لیتری  / استعلام, الکترولیز 130 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147796/استعلام-عملیات-اجرای-بهسازی--'>استعلام عملیات اجرای بهسازی... / استعلام, استعلام عملیات اجرای بهسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147804/استعلام-تولید-و-رهاسازی-زنبور-شکارگر-براکون-و-تریکو-گراما'>استعلام تولید و رهاسازی زنبور شکارگر براکون و تریکو گراما / استعلام, تولید و رهاسازی زنبور شکارگر براکون و تریکو گراما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147817/مناقصه-همسان-سازی-پیاده-رو-خیابان'>مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147828/استعلام-تکمیل-ساختمان-سرایداری--'>استعلام تکمیل ساختمان سرایداری... / استعلام,تکمیل ساختمان سرایداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147840/استعلام-خرید-چادر-برزنت'>استعلام خرید چادر برزنت / استعلام , استعلام خرید چادر برزنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147849/استعلام-ساخت-2-واحد-جان-پناه'>استعلام ساخت 2 واحد جان پناه / استعلام , استعلام ساخت 2 واحد جان پناه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147857/استعلام-تهیه-ساخت-و-نصب-نرده--'>استعلام تهیه ساخت و نصب نرده... / استعلام,تهیه ساخت و نصب نرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147867/استعلام-مخزن-گازوئیل--'>استعلام مخزن گازوئیل ... / استعلام , استعلام مخزن گازوئیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147876/استعلام-ترمیم-قنات'>استعلام ترمیم قنات / استعلام, استعلام ترمیم قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147887/استعلام-کیس-و-مانیتور--'>استعلام کیس و مانیتور ... / استعلام, استعلام کیس و مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147896/استعلام-خرید-اقلام-فرهنگی--'>استعلام خرید اقلام فرهنگی... / استعلام,خرید اقلام فرهنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147905/مناقصه-خرید-یک-سیستم-شبیه-ساز-آتش-نشانی-و-نجات-هواپیما'>مناقصه  خرید یک سیستم شبیه ساز آتش نشانی و نجات هواپیما     / مناقصه, مناقصه  خرید یک سیستم شبیه ساز آتش نشانی و نجات هواپیما    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147914/استعلام-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-تزریق-آب-ژاول---'>استعلام خرید، حمل، نصب و راه اندازی سیستم تزریق آب ژاول .... / استعلام, خرید، حمل، نصب و راه اندازی سیستم تزریق آب ژاول ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147924/استعلام-اجرای-سرامیک-کف-سالن-آزمون-از-نوع-درجه-یک-ایرانی'>استعلام  اجرای سرامیک کف سالن آزمون از نوع درجه یک ایرانی / استعلام, اجرای سرامیک کف سالن آزمون از نوع درجه یک ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147935/استعلام-خرید-جیره-غذایی'>استعلام خرید جیره غذایی  / استعلام,استعلام خرید جیره غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147945/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن / مناقصه , مناقصه حفاظت و حراست از اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147956/استعلام-لوله-آزمایش-استوانه-ای-ته-گرد'>استعلام لوله آزمایش استوانه ای ته گرد / استعلام, استعلام لوله آزمایش استوانه ای ته گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147967/استعلام-تکمیل-بین-مزارع'>استعلام تکمیل بین مزارع / استعلام, استعلام تکمیل بین مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147976/تجدید-مناقصه-واگذاری-نظارت-بر-خدمات-نصب-بهینه-تعمیرات-و-تست--'>تجدید مناقصه واگذاری نظارت بر خدمات نصب، بهینه، تعمیرات و تست... / تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری نظارت بر خدمات نصب، بهینه، تعمیرات و تست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147986/استعلام-ساخت-آبشخور-دام'>استعلام ساخت آبشخور دام / استعلام, استعلام ساخت آبشخور دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147995/مناقصه-لکه-گیری-درزگیری-آسفالت-حفاظتی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه  لکه گیری ،درزگیری،آسفالت حفاظتی و روکش آسفالت / آگهی مناقصه, مناقصه  لکه گیری ،درزگیری،آسفالت حفاظتی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148004/استعلام-نیرورسانی-به-اماکن'>استعلام نیرورسانی به اماکن / استعلام, استعلام نیرورسانی به اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148015/استعلام-حصارکشی--'>استعلام حصارکشی ... / استعلام , استعلام حصارکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148027/استعلام-تابلو-استیل'>استعلام تابلو استیل / استعلام, تابلو استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148040/استعلام-قرارداد-پشتیبانی-و-سخت-افزاری-گمرکات'>استعلام قرارداد پشتیبانی و سخت افزاری گمرکات / استعلام, قرارداد پشتیبانی و سخت افزاری گمرکات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148052/استعلام-خرید-ترانسفورماتور--'>استعلام خرید ترانسفورماتور... / استعلام, استعلام خرید ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148062/استعلام-ساماندهی-و-نصب-علائم'>استعلام ساماندهی و نصب علائم / استعلام,استعلام ساماندهی و نصب علائم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148071/مناقصه-گرافیت-گرانوله'>مناقصه گرافیت گرانوله / مناقصه گرافیت گرانوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148081/استعلام-دستگاه-فتوکپی-شارپ-ar-x201'>استعلام دستگاه فتوکپی شارپ ar-x201 / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی شارپ ar-x201</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148093/مناقصه-ترمیم-و-بازسازی-کانال-آبرسانی'>مناقصه ترمیم و بازسازی کانال آبرسانی / آگهی مناقصه ، مناقصه ترمیم و بازسازی کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148105/استعلام-شن-شسته--'>استعلام شن شسته... / استعلام, استعلام شن شسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148114/استعلام-خرید-لوازم-برقی-جهت-تعمیر-و-نگهداری-سیم-روشنایی-و-چراغ-های-چشمک-زن'>استعلام خرید لوازم برقی جهت تعمیر و نگهداری سیم روشنایی و چراغ های چشمک زن / استعلام, خرید لوازم برقی جهت تعمیر و نگهداری سیم روشنایی و چراغ های چشمک زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148126/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148137/استعلام-تهیه-پایه-تابلو'>استعلام تهیه پایه تابلو / استعلام, تهیه پایه تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148147/استعلام-درخواست-خرید-کالا-و-ملزومات-برقی--'>استعلام درخواست خرید کالا و ملزومات برقی... / استعلام, استعلام درخواست خرید کالا و ملزومات برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148156/استعلام-پکیج-تصفیه-آب--'>استعلام پکیج تصفیه آب ... / استعلام , استعلام پکیج تصفیه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148170/مناقصه-عمومی-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-و--'>مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148180/مناقصه-انجام-خدمات-کیسه-زنی-در-بارگیرخانه'>مناقصه  انجام خدمات کیسه زنی در بارگیرخانه / آگهی مناقصه,  مناقصه  انجام خدمات کیسه زنی در بارگیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148193/استعلام-موضوع-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر'>استعلام موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر / استعلام , استعلام موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148208/مناقصه-بذر-ذرت-علوفه-ای'>مناقصه بذر ذرت علوفه ای / آگهی مناقصه, مناقصه بذر ذرت علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148218/استعلام-سم-مالاتیون-و-سم-فسفر-دوزنگ'>استعلام سم مالاتیون و سم فسفر دوزنگ  / استعلام, سم مالاتیون و سم فسفر دوزنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148231/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت-50-هزار-ایستاده'>استعلام خرید یک دستگاه کولر اسپیلت 50 هزار ایستاده  / استعلام, خرید یک دستگاه کولر اسپیلت 50 هزار ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148240/استعلام-تعمیر-و-اجرای-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>استعلام تعمیر و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی  / استعلام، استعلام تعمیر و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148250/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاورین-و-شرکتهای-فنی-مهندسی'>فراخوان  ارزیابی کیفی مشاورین و شرکتهای فنی مهندسی / فراخوان , فراخوان  ارزیابی کیفی مشاورین و شرکتهای فنی مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148259/استعلام-خرید-اسپلیت-24000-تولید-داخل'>استعلام خرید اسپلیت 24000 تولید داخل / استعلام, خرید اسپلیت 24000 تولید داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148271/استعلام-میکسردوغاب-سرامیک'>استعلام میکسردوغاب سرامیک / استعلام , استعلام میکسردوغاب سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148281/استعلام-درخواست-خرید-پمپ--'>استعلام درخواست خرید پمپ... / استعلام, استعلام درخواست خرید پمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148291/استعلام-کولر-آبی-سلولزی'>استعلام کولر آبی سلولزی / استعلام, کولر آبی سلولزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148303/استعلام-کنترلر-دما--'>استعلام کنترلر دما ... / استعلام, استعلام کنترلر دما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148315/استعلام-لوله-فولادی-درزدار'>استعلام لوله فولادی درزدار  / استعلام, لوله فولادی درزدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148325/استعلام-تهیه-و-آماده-سازی-و-برش-کاری-آهن-آلات-به-شرح-فایل-پیوست'>استعلام تهیه و آماده سازی و برش کاری آهن آلات به شرح فایل پیوست / استعلام,استعلام تهیه و آماده سازی و برش کاری آهن آلات به شرح فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148334/استعلام-دستگاه-جوش-فیوژن-5-لایه'>استعلام دستگاه جوش فیوژن 5 لایه  / استعلام, دستگاه جوش فیوژن 5 لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148345/مناقصه-خرید-روزانه-حداقل-یکصد-پرس-غذای-نیمروزی'>مناقصه خرید روزانه حداقل یکصد پرس غذای نیمروزی / آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای,مناقصه خرید روزانه حداقل یکصد پرس غذای نیمروزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148358/استعلام-طرح-حفاری-چاه-آب'>استعلام طرح حفاری چاه آب / استعلام , استعلام طرح حفاری چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148369/استعلام-روکش-نسوز'>استعلام روکش نسوز / استعلام, استعلام  روکش نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148380/استعلام-اورینگ-لاستیک'>استعلام اورینگ لاستیک / استعلام بها , استعلام اورینگ لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148393/استعلام-سلونوئید-ولو-2-5-بدون-بویین--'>استعلام سلونوئید ولو 2.5 بدون بویین ... / استعلام , استعلام سلونوئید ولو 2.5 بدون بویین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148405/استعلام-خرید-و-تحویل-الکتروموتور-شناور--'>استعلام خرید و تحویل الکتروموتور شناور... / استعلام, استعلام خرید و تحویل الکتروموتور شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148414/استعلام-آنالیزور-گاز'>استعلام آنالیزور گاز / استعلام,استعلام آنالیزور گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148424/استعلام-خرید-انواع-فرمون--'>استعلام خرید انواع فرمون... / استعلام, استعلام خرید انواع فرمون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148434/تجدید-استعلام-راهبری--'>تجدید استعلام راهبری ... / تجدیداستعلام, تجدید استعلام راهبری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148443/استعلام-فیلتر-و--'>استعلام فیلتر و ... / استعلام, استعلام فیلتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148455/استعلام-چراغ-LED-پنل-سقفی'>استعلام چراغ LED پنل سقفی / استعلام, استعلام چراغ LED پنل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148464/استعلام-یخچال-10-فوت-پارس'>استعلام یخچال 10 فوت پارس / استعلام ,استعلام یخچال 10 فوت پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148475/استعلام-اجرای-عملیات-آسفالت--'>استعلام اجرای عملیات آسفالت ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148484/شناسایی-پیمانکار-دارای-صلاحیت-در-زمینه-ایاب-و-ذهاب-و-سرویس-خودرویی'>شناسایی پیمانکار دارای صلاحیت در زمینه ایاب و ذهاب و سرویس خودرویی / شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار دارای صلاحیت در زمینه ایاب و ذهاب و سرویس خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148494/استعلام-خرید-4-عدد-کریستال---'>استعلام خرید 4 عدد کریستال .... / استعلام، استعلام خرید 4 عدد کریستال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148504/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148514/استعلام-وسایل-کارگاه-تاسیسات'>استعلام وسایل کارگاه تاسیسات  / استعلام , استعلام وسایل کارگاه تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148524/استعلام-ساخت-سقف-شیروانی-سوله'>استعلام ساخت سقف شیروانی سوله  / استعلام,استعلام ساخت سقف شیروانی سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148535/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-رطوبت-خروجی-دودکش-صنایع--'>استعلام دستگاه اندازه گیری رطوبت خروجی دودکش صنایع ... / استعلام, دستگاه اندازه گیری رطوبت خروجی دودکش صنایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148545/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>استعلام واگذاری خرید خدمات تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / استعلام، استعلام واگذاری خرید خدمات تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148554/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات / استعلام ,استعلام کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148565/استعلام-باطری-مخصوص-UPS'>استعلام باطری مخصوص UPS  / استعلام, باطری مخصوص UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148573/استعلام-مرکز-تلفن--'>استعلام مرکز تلفن ... / استعلام, استعلام مرکز تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148581/استعلام-تعمیرات-مدرسه--'>استعلام تعمیرات مدرسه ... / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148591/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148599/استعلام-محوطه-سازی-و-ساخت-آبنما'>استعلام محوطه سازی و ساخت آبنما / استعلام محوطه سازی و ساخت آبنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148610/استعلام-بررسی-سختی-و-آلودگی-های-میکروبی-آب-شرب'>استعلام بررسی سختی و آلودگی های میکروبی آب شرب  / استعلام, استعلام بررسی سختی و آلودگی های میکروبی آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148620/استعلام-لوله-و-اتصالات--'>استعلام لوله و اتصالات ... / استعلام, استعلام لوله و اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148630/استعلام-کیس-مانیتور-و-لپ-تاپ'>استعلام کیس، مانیتور و لپ  تاپ  / استعلام, استعلام کیس، مانیتور و لپ  تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148639/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام, استعلام کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148650/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148659/استعلام-انواع-ترانسفورماتور-توزیع-سه-فاز-روغنی-کم-تلفات'>استعلام  انواع ترانسفورماتور توزیع سه فاز روغنی کم تلفات / استعلام, انواع ترانسفورماتور توزیع سه فاز روغنی کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148667/استعلام-فعالیتهای-اتحادیه-های-اصناف'>استعلام فعالیتهای اتحادیه های اصناف / استعلام, استعلام فعالیتهای اتحادیه های اصناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148677/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148686/استعلام-10-دستگاه-لب-تاپ-asus'>استعلام 10 دستگاه لب تاپ asus / استعلام, استعلام 10 دستگاه لب تاپ asus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148696/استعلام-تعمیرات-خانه-عالم'>استعلام تعمیرات خانه عالم / استعلام, تعمیرات خانه عالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148706/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات  / استعلام ، استعلام خرید آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146971/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-144-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 144 متر نوبت دوم   / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 144 متر نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146990/مزایده-پلاک-ثبتی-128890-فرعی-از-2395-اصلی-بخش-ده'>مزایده پلاک ثبتی 128890 فرعی از 2395 اصلی بخش ده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 128890 فرعی از 2395 اصلی بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147008/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-مساحت-76-20متر'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 76.20متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 76.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147030/مزایده-کارخانه-صنعتی-دارای-سه-سوله'>مزایده کارخانه صنعتی دارای سه سوله / مزایده,مزایده کارخانه صنعتی دارای سه سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147070/مزایده-فروش-فرش-و-تابلو-فرش'>مزایده فروش فرش و تابلو فرش / مزایده, مزایده فروش فرش و تابلو فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147094/مزایده-یک-قطعه-زمین-زعفران-30-من-محلی'>مزایده یک قطعه زمین زعفران 30 من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زعفران 30 من محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147148/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-ساختمان'>مزایده واگذاری و بهره برداری ساختمان / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری و بهره برداری ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147184/مزایده-ششدانگ-دو-باب-ساختمان-مساحت-248-80-و-219متر'>مزایده ششدانگ دو باب ساختمان مساحت 248.80 و 219متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب ساختمان مساحت 248.80 و 219متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147202/مزایده-خودرو-پژو-206-تیپ-2-نقره-ای'>مزایده خودرو پژو 206 تیپ 2 نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خودرو پژو 206 تیپ 2 نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147219/مزایده-ملک-مساحت-90-91متر'>مزایده ملک  مساحت 90.91متر / مزایده,مزایده ملک  مساحت 90.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147261/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر-بخش-8-قزوین'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر بخش 8 قزوین / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر بخش 8 قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147286/مزایده-12-4-حبه-از-12-حبه-مشاع-از-پلاک-نوبت-اول'>مزایده 12.4 حبه از 12 حبه مشاع از پلاک نوبت اول  / مزایده ,مزایده 12.4 حبه از 12 حبه مشاع از پلاک نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147317/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز-استان-فارس'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز استان فارس / مزایده ,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز استان فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147346/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-زمین-های-زراعی-مشجر-97-3-2'>مزایده واگذاری تعدادی از زمین های زراعی مشجر 97.3.2 / مزایده واگذاری تعدادی از زمین های زراعی مشجر  97.3.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147372/مزایده-دستگاه-سواری-جیلی-امگراند-ecv'>مزایده دستگاه سواری جیلی امگراند ecv / مزایده دستگاه سواری جیلی امگراند ecv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147393/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند / مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147417/مزایده-اجاره-آموزشگاه-علمی'>مزایده اجاره آموزشگاه علمی / مزایده ، مزایده اجاره آموزشگاه علمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147439/مزایده-امور-خدماتی--کشاورزی--تحقیقاتی'>مزایده امور خدماتی - کشاورزی - تحقیقاتی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده امور خدماتی - کشاورزی - تحقیقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147464/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-مساحت-137-58متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 137.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 137.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147493/مزایده-آپارتمان-مساحت-44-20متر-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 44.20متر قطعه دو تفکیکی  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 44.20متر قطعه دو تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147520/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-بخش-یک-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی بخش یک نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی بخش یک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147546/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-1154متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 1154متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 1154متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147568/مزایده-دو-دستگاه-کمپرسور-آیس-بانک-و---'>مزایده دو دستگاه کمپرسور آیس بانک و .... / مزایده , مزایده دو دستگاه کمپرسور آیس بانک و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147585/مزایده-تخته-فرش'>مزایده تخته فرش  / اگهی مزایده , مزایده تخته فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147604/مزایده-زمین-آبی-و-باغ-نوبت-اول'>مزایده زمین آبی و باغ نوبت اول / مزایده,مزایده زمین آبی و باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147621/مزایده-یک-کامیون-کشنده-دانگ-فنگ'>مزایده یک کامیون کشنده دانگ فنگ  / مزایده,مزایده یک کامیون کشنده دانگ فنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147651/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-600متر-مرحله-اول'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 600متر مرحله اول / مزایده زمین کشاورزی مساحت 600متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147676/مزایده-فروش-زمین-مساحت-سه-هکتار'>مزایده فروش زمین مساحت سه هکتار  / مزایده فروش زمین مساحت سه هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147702/مزایده-فروش-3-دستگاه-از-ماشین-آلات-فرسوده'>مزایده فروش 3 دستگاه از ماشین آلات فرسوده / آگهی مزایده حضوری, مزایده فروش 3 دستگاه از ماشین آلات فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147729/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاری-واحد-داروخانه'>فراخوان استعلام واگذاری اجاری واحد داروخانه  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری اجاری واحد داروخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147758/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-18-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه  مساحت 18 متر نوبت اول / مزایده یکباب مغازه  مساحت 18 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147793/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-15-000-000-متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 15.000.000 متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 15.000.000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147822/مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی--تجدید'>مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147869/مزایده-ملک-مساحت-دویست-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت دویست مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت دویست مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147920/مزایده-یک-فقره-ملک-بخش-یک-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده یک فقره ملک بخش یک کرمان نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک فقره ملک بخش یک کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147955/مزایده-فروش-دستگاه-انژکتور--'>مزایده فروش  دستگاه انژکتور ... / مزایده ، مزایده فروش  دستگاه انژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148001/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-6745متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 6745متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 6745متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148028/مزایده-دو-عدد-چرخ-خیاطی--'>مزایده دو عدد چرخ خیاطی... / آگهی مزایده, مزایده دو عدد چرخ خیاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148049/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه'>مزایده اجاره یکباب مغازه / مزایده, مزایده اجاره یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148087/مزایده-دستگاه-گریدر'>مزایده دستگاه گریدر  / مزایده ,  مزایده دستگاه گریدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148116/مزایده-دفتر-کار-به-صورت-اجاره'>مزایده دفتر کار به صورت اجاره  / اگهی مزایده , مزایده دفتر کار به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148149/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ام-وی-ام-ایکس-33'>مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام ایکس 33   / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام ایکس 33 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148177/حراج-حضوری-اجاره-محل-غرفه-دستگاه-کپی--نوبت-دوم'>حراج حضوری اجاره محل غرفه دستگاه کپی - نوبت دوم  / مزایده ، حراج حضوری اجاره محل غرفه دستگاه کپی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148198/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-اخذ-عوارض-از-فروشندگان-میدان-جمعه-بازار-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان میدان جمعه بازار نوبت دوم  / تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان میدان جمعه بازار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148223/مزایده-فروش-اقلام-بازیافتی'>مزایده فروش اقلام بازیافتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام بازیافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148261/مزایده-فروش-مینی-لودر-781'>مزایده فروش مینی لودر 781 / آگهی مزایده,مزایده فروش مینی لودر 781</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148292/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-61-58متر-قطعه-سوم'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 61.58متر قطعه سوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 61.58متر قطعه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148321/مزایده-زمین-پلاک-ثبتی-555-فرعی-بخش-دو-قوچان'>مزایده زمین پلاک ثبتی 555 فرعی بخش دو قوچان  / مزایده,مزایده زمین پلاک ثبتی 555 فرعی بخش دو قوچان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148350/مزایده-مغازه-مساحت-داخلی-12-25متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه مساحت داخلی 12.25متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه مساحت داخلی 12.25متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148379/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-135-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148402/مزایده-آپارتمان-76-متر'>مزایده آپارتمان 76 متر / مزایده,مزایده آپارتمان 76 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148446/مزایده-واگذاری-وصول-عواید-کشتارگاه'>مزایده واگذاری وصول عواید کشتارگاه / مزایده ، مزایده واگذاری وصول عواید کشتارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148480/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-170-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 170 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 170 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148521/مزایده-سیم-آلومینیومی-لینگس-228'>مزایده سیم آلومینیومی لینگس 228 / مزایده, مزایده سیم آلومینیومی لینگس 228</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148559/مزایده-فروش-ضایعات-نان-خشک-و--'>مزایده فروش ضایعات نان خشک و ... / مزایده، مزایده فروش ضایعات نان خشک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148618/مزایده-فروش-منزل-مسکونی-مساحت-444-40متر'>مزایده فروش منزل مسکونی مساحت 444.40متر  / مزایده,مزایده فروش منزل مسکونی مساحت 444.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148668/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-17-03متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 17.03متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 17.03متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148714/استعلام-کالیبراسیون-دستگاه-های-آزمایشگاه'>استعلام کالیبراسیون دستگاه های آزمایشگاه / استعلام, کالیبراسیون دستگاه های آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148722/استعلام-دستگاه-کاغذ-خورد-کن--'>استعلام دستگاه کاغذ خورد کن... / استعلام, استعلام دستگاه کاغذ خورد کن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148730/استعلام-خرید-یک-دستگاه-اسپلیت-سرمایشی-و-گرمایشی--'>استعلام  خرید یک دستگاه اسپلیت سرمایشی و گرمایشی... / استعلام, استعلام  خرید یک دستگاه اسپلیت سرمایشی و گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148738/استعلام-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی-کارفرما--'>استعلام بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما... / استعلام, استعلام بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148746/استعلام-میز-صندلی-کتابخانه-و-قفسه-کتابخانه'>استعلام میز صندلی کتابخانه و قفسه کتابخانه / استعلام , استعلام میز صندلی کتابخانه و قفسه کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148754/استعلام-انواع-کلمپ-سیم-اصله-کانکتور-و--'>استعلام انواع کلمپ، سیم اصله، کانکتور و ...  / استعلام, استعلام انواع کلمپ، سیم اصله، کانکتور و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148763/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-ساختمان-اداری'>استعلام  تعمیر و تجهیز ساختمان اداری / استعلام, تعمیر و تجهیز ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148765/مزایده-روغن-ترانس'>مزایده روغن ترانس  / مزایده,مزایده روغن ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148775/استعلام-کابل-20-کیلووات-خشک-آلومینیومی-منو-فاز--'>استعلام کابل 20 کیلووات خشک آلومینیومی منو فاز ... / استعلام, کابل 20 کیلووات خشک آلومینیومی منو فاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148785/استعلام-لوله-اسکرین'>استعلام لوله اسکرین / استعلام , استعلام لوله اسکرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148793/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام  / استعلام ,استعلام ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148799/مزایده-لینک-160'>مزایده لینک 160 / مزایده  ، مزایده لینک 160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148804/استعلام-خرید-تانکر-آتش-نشانی-با-مخزن-18000-لیتری'>استعلام خرید تانکر آتش نشانی با مخزن 18000 لیتری / استعلام, استعلام خرید تانکر آتش نشانی با مخزن 18000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148813/مناقصه-فراخوان-اجرای-سفت-کاری-و-اسکلت-ساختمان-اداری'>مناقصه فراخوان اجرای سفت کاری و اسکلت ساختمان اداری  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  اجرای سفت کاری و اسکلت ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148826/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام, استعلام کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148835/مزایده-کابل-ته-درام-شیلد'>مزایده کابل ته درام شیلد / مزایده ، مزایده کابل ته درام شیلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148838/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148849/مزایده-​وای-بال-کلوبس-210'>مزایده ​وای بال کلوبس 210 / مزایده, مزایده ​وای بال کلوبس 210</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148856/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذای-گرم-روزانه'>فراخوان مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم روزانه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم روزانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147693/مزایده-عرصه-و-اعیانی-و-تاسیسات-و-ماشین-آلات'>مزایده عرصه و اعیانی و تاسیسات و ماشین آلات  / مزایده ،مزایده عرصه و اعیانی و تاسیسات و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147722/مزایده-فروش-مقدار-آهن-آلات-فرسوده-مازاد'>مزایده فروش مقدار آهن آلات فرسوده مازاد  / مزایده ,مزایده فروش مقدار آهن آلات فرسوده مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147748/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید  - نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پراید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147777/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-385مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 385مترمربع  / مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 385مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147814/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-149-و-143متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 149 و 143متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 149 و 143متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147842/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر بخش چهار / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147897/مزایده-یکباب-دامداری-مساحت-257متر'>مزایده یکباب دامداری مساحت 257متر / مزایده ,مزایده یکباب دامداری مساحت 257متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147942/مزایده-عمومی-قصربادی-به-صورت-اجاره-ای--نوبت-دوم'>مزایده عمومی قصربادی به صورت اجاره ای - نوبت دوم  / مزایده, مزایده عمومی قصربادی به صورت اجاره ای  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1147977/مزایده-مغازه-مساحت-داخلی-10-20متر'>مزایده مغازه مساحت داخلی 10.20متر  / مزایده ,مزایده مغازه مساحت داخلی 10.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148019/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / مزایده , مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148046/مزایده-یک-دستگاه-دیم-چین'>مزایده یک دستگاه دیم چین / مزایده, مزایده یک دستگاه دیم چین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148076/مزایده-عمومی-محل-انبار-پارکینگ-اتوبوسرانی-نوبت-سوم'>مزایده عمومی محل انبار پارکینگ اتوبوسرانی نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی محل انبار پارکینگ اتوبوسرانی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148104/تجدید-مزایده-فروش-خودرو'>تجدید مزایده فروش خودرو / مزایده , تجدید مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148136/مزایده-فن-سانتریفوژ-و-تانکر-گازوئیل-و--'>مزایده فن سانتریفوژ و تانکر گازوئیل و ... / مزایده , مزایده فن سانتریفوژ و تانکر گازوئیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148166/مزایده-خودرو-پراید-ـ-مرحله-دوم'>مزایده خودرو پراید ـ مرحله دوم / مزایده, مزایده خودرو پراید ـ مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148190/مزایده-ساختمان-در-حال-ساخت-و-نیمه-کاره-عرصه-160متر'>مزایده ساختمان در حال ساخت و نیمه کاره عرصه 160متر  / مزایده,مزایده ساختمان در حال ساخت و نیمه کاره عرصه 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148209/مزایده-دستگاه-پرس-و-دریل-و-پمپ-باد-و---نوبت-دوم'>مزایده دستگاه پرس و دریل و پمپ باد و ... نوبت دوم  / مزایده دستگاه پرس و دریل و پمپ باد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148242/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-685متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 685متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 685متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148279/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-305-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 305 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 305 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148309/مزایده-واگذاری-کیوسکها-و-بوفه-مجتمع-فرهنگی-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کیوسکها و بوفه مجتمع فرهنگی ورزشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری کیوسکها و بوفه مجتمع فرهنگی ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148339/مزایده-سه-دانگ-مشاعی-پلاک-ثبتی-94-فرعی-بخش-22-گیلان'>مزایده سه دانگ مشاعی پلاک ثبتی 94 فرعی بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاعی پلاک ثبتی 94 فرعی بخش 22 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148368/مزایده-ملک-کشاورزی-مساحت-1500متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک کشاورزی مساحت 1500متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک کشاورزی مساحت 1500متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148392/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-530متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 530متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 530متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148426/مزایده-ساختمان-مساحت-300-38-494-متر'>مزایده ساختمان مساحت 300.38.494 متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 300.38.494 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148465/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-حمل-و-نقل-2526-8متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری حمل و نقل 2526.8متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری حمل و نقل 2526.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148508/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148542/مزایده-زمین-محصور-بخش-5-یزد-نوبت-دوم'>مزایده زمین محصور بخش 5 یزد نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین محصور بخش 5 یزد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148603/مزایده-واگذاری-پناهگاه-ضلع-شمالی'>مزایده واگذاری پناهگاه ضلع شمالی  / مزایده, مزایده واگذاری پناهگاه ضلع شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148642/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-بصورت-هتل-سنتی-مساحت-505-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بصورت هتل سنتی مساحت 505 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بصورت هتل سنتی مساحت 505 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148697/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-باغ-فندق-و-زمین-صیفی-کاری'>مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ فندق و زمین صیفی کاری  / مزایده, مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ فندق و زمین صیفی کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148711/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-آبرسانی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148719/استعلام-فلاش-تانک-دکمه-ای-6-لیتری-مارک-ایران'>استعلام فلاش تانک دکمه ای 6 لیتری مارک ایران  / استعلام, استعلام فلاش تانک دکمه ای 6 لیتری مارک ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148727/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام,استعلام خرید مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148735/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148743/استعلام-اسفنج-تشک-ایمنی--'>استعلام  اسفنج، تشک ایمنی .. / استعلام, اسفنج، تشک ایمنی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148751/استعلام-تایر--'>استعلام تایر ... / استعلام , استعلام تایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148760/استعلام-مرمت-و-بهسازی-ابنیه-فنی'>استعلام مرمت و بهسازی ابنیه فنی  / استعلام, استعلام مرمت و بهسازی ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148771/استعلام-سم-تری-کلروفن'>استعلام سم تری کلروفن  / استعلام,استعلام سم تری کلروفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148781/مزایده-کلمپ'>مزایده کلمپ / مزایده ،مزایده کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148782/استعلام-دوربین-مداربسته-حراستی'>استعلام دوربین مداربسته حراستی  / استعلام, استعلام  دوربین مداربسته حراستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148790/استعلام-ماژول-و--'>استعلام  ماژول و ... / استعلام, استعلام  ماژول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148801/استعلام-تحقیق--بررسی-و-انجام-پژهش-های-کاربردی'>استعلام تحقیق ، بررسی و انجام پژهش های کاربردی  / استعلام, استعلام  تحقیق ، بررسی و انجام پژهش های کاربردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148810/استعلام-تامین-تره-بار-جهت-نیازهای-آشپزخانه--'>استعلام تامین تره بار جهت نیازهای آشپزخانه.... / استعلام, استعلام تامین تره بار جهت نیازهای آشپزخانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148822/استعلام-گاز-کولر-404A--'>استعلام گاز کولر 404A... / استعلام , استعلام گاز کولر 404A...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148825/مزایده-آموراد-کرلو'>مزایده آموراد کرلو / مزایده, مزایده آموراد کرلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148832/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148846/مزایده-کابل-پرت-کرلو-و-شیلد'>مزایده کابل پرت کرلو و شیلد / مزایده, مزایده کابل پرت کرلو و شیلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148852/مناقصه-PARTS-FOR-BOKHAR-GOSTAR-KHAWAR-BOILER--'>مناقصه PARTS FOR BOKHAR GOSTAR KHAWAR BOILER... / مناقصه,مناقصه PARTS FOR BOKHAR GOSTAR KHAWAR BOILER...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148858/مزایده-فروش-2-قلم-کالای-خارج-از-رده-کابل-و-لوله-فایبرگلاس'>مزایده فروش 2 قلم کالای خارج از رده کابل و لوله فایبرگلاس  / مزایده , مزایده فروش 2 قلم کالای خارج از رده کابل و لوله فایبرگلاس </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : دوشنبه 5 شهريور 1397 ساعت: 18:28