اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.01 درسایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145194/مناقصه-تهیه-و-تامین-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.01 درسایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145194/مناقصه-تهیه-و-تامین-حمل-مصالح-و-اجرای-کامل-عملیات---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145207/فراخوان-مناقصه-ACETIC-ACID-CH3COOH-MOLEWT-60-DEN-1-05-GR-CM3--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  ACETIC ACID  CH3COOH .MOLEWT .60 DEN .1.05 GR/CM3 ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  ACETIC ACID  CH3COOH .MOLEWT .60 DEN .1.05 GR/CM3 ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145218/مناقصه-بهسازی--لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145229/استعلام-بکارگیری-تعدادی-خودرو-سواری'>استعلام بکارگیری تعدادی خودرو سواری / استعلام,استعلام بکارگیری تعدادی خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145240/فراخوان-مناقصه-ارزیابی-کیفی-توان-انجام-تعهدات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی توان انجام تعهدات- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی توان انجام تعهدات- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145251/استعلام-خرید-تیپ-Lt07--'>استعلام خرید تیپ Lt07... / استعلام, استعلام خرید تیپ Lt07...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145265/تمدید-مناقصه-انجام-فعالیتهای-مرتبط-با-کانال-کشی'>تمدید مناقصه انجام فعالیتهای مرتبط با کانال کشی / آگهی تمدید مناقصه عمومی ، تمدید مناقصه انجام فعالیتهای مرتبط با کانال کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145275/مناقصه-امور-نصب-و-جمع-آوری-داربستهای-فلزی-سطح-شهر'>مناقصه امور نصب و جمع آوری داربستهای فلزی سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور نصب و جمع آوری داربستهای فلزی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145285/استعلام-دو-دستگاه-نوت-بوک-و--'>استعلام دو دستگاه نوت بوک و... / استعلام, استعلام دو دستگاه نوت بوک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145295/مناقصه-تکمیل-فاز-سوم-پایانه-مسافربری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل فاز سوم پایانه مسافربری نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل فاز سوم پایانه مسافربری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145309/مناقصه-واگذاری-پروژه-خدمات-شهر-شهرداری-با-اجاره-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهر شهرداری با اجاره ماشین آلات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهر شهرداری با اجاره ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145318/مناقصه-خرید-الکترودهای-سطح-سنج-درام-بویلرهای-واحدهای-بخار-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>مناقصه خرید الکترودهای سطح سنج درام بویلرهای واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید الکترودهای سطح سنج درام بویلرهای واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145328/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145338/مناقصه-اجرای-سیستم-سپنتیک--'>مناقصه اجرای سیستم سپنتیک ... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای سیستم سپنتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145350/مناقصه-احداث-پروژه'>مناقصه احداث پروژه / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  احداث پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145360/مناقصه-احیاء-و-مرمت-بند-و-کانال-آبیاری-عمومی'>مناقصه احیاء و مرمت بند و کانال آبیاری عمومی   / مناقصه , مناقصه احیاء و مرمت بند و کانال آبیاری عمومی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145374/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145385/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-اعلان-و-اطفا-حریق-(F-G)-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های اعلان و اطفا حریق (F&G)- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های اعلان و اطفا حریق (F&G)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145403/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-تابلو-برق-مادر-کارخانه-اسفالت'>استعلام  وسایل مورد نیاز تابلو برق مادر کارخانه اسفالت / استعلام,  وسایل مورد نیاز تابلو برق مادر کارخانه اسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145418/مناقصه-واگذاری-اجرا-پروژه-برقرسانی--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اجرا پروژه برقرسانی - تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید  مناقصه , مناقصه واگذاری اجرا پروژه برقرسانی - تجدید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145432/ارزیابی-کیفی-تنظیفات--جمع-آوری-حمل-و-دفن-بهداشتی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی  تنظیفات ، جمع آوری حمل و دفن بهداشتی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی  تنظیفات ، جمع آوری حمل و دفن بهداشتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145441/استعلام-فعالیتهای-پشتیبانی-کشاورزی--'>استعلام فعالیتهای پشتیبانی کشاورزی... / استعلام, استعلام فعالیتهای پشتیبانی کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145455/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-زیرسازی-و-شبکه-توزیع-آب'>استعلام  تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و شبکه توزیع آب / استعلام, تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145465/مناقصه-واگذاری-عملیات-جایگزینی-کابل-خودنگهدار'>مناقصه واگذاری عملیات جایگزینی کابل خودنگهدار / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات جایگزینی کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145478/اگهی-مناقصه-عملیات-تهیه-کلیه-مصالح-و-لوازم-مورد-نیاز'>اگهی مناقصه عملیات تهیه کلیه مصالح و لوازم مورد نیاز / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه عملیات تهیه کلیه مصالح و لوازم مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145490/استعلام-لوله-کشی-امور-ساختمانی-و-کلیه-موارد-لازم-مربوط-به-نصب-پکیج---'>استعلام لوله کشی، امور ساختمانی و کلیه موارد لازم مربوط به نصب پکیج .... / استعلام ,استعلام لوله کشی، امور ساختمانی و کلیه موارد لازم مربوط به نصب پکیج ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145499/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145507/استعلام-اجرای-عملیات-ساختمانی-جهادکشاورزی'>استعلام  اجرای عملیات ساختمانی جهادکشاورزی / استعلام,  اجرای عملیات ساختمانی جهادکشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145519/مناقصه-خرید-خدمات-از-بخش-غیردولتی-(نگهبان--سرایدار)'>مناقصه خرید خدمات از بخش غیردولتی (نگهبان - سرایدار) / مناقصه، مناقصه خرید خدمات از بخش غیردولتی (نگهبان - سرایدار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145529/مناقصه-تنظیفات-جمع-آوری-و-حمل-پسماندهای-عادی'>مناقصه تنظیفات، جمع آوری و حمل پسماندهای عادی / مناقصه، مناقصه تنظیفات، جمع آوری و حمل پسماندهای عادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145191/مناقصه-انواع-بلسن-آهنی'>مناقصه انواع بلسن آهنی / آگهی مناقصه, مناقصه انواع بلسن آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145201/تجدید-فراخوان-مسیر-خروجی--'>تجدید فراخوان مسیر خروجی... / آگهی تجدید فراخوان عمومی, تجدید فراخوان مسیر خروجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145213/استعلام-دمپر-دریچه--'>استعلام دمپر دریچه ... / استعلام , استعلام دمپر دریچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145226/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145237/مناقصه-عملیات-اجرای-آسفالت-و-لکه-گیری-معابر-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرای آسفالت و لکه گیری معابر  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرای آسفالت و لکه گیری معابر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145248/فراخوان-ترانسفورماتور-روغنی'>فراخوان ترانسفورماتور روغنی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان ترانسفورماتور روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145260/فراخوان-مناقصه-اجرای-پیاده-رو-خیابان--'>فراخوان مناقصه اجرای پیاده رو خیابان... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای پیاده رو خیابان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145272/استعلام-سوئیت--'>استعلام سوئیت ... / استعلام , استعلام سوئیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145280/مناقصه-انتخاب-لیست-منابع-تجهیزات-IT'>مناقصه انتخاب لیست منابع تجهیزات IT / مناقصه انتخاب لیست منابع تجهیزات IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145291/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-سطح-شهر----'>مناقصه اجرای پروژه  پیاده روسازی سطح شهر  ..... / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه  پیاده روسازی سطح شهر .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145303/مناقصه-پیمان-تجمیعی-تنظیف-شهری'>مناقصه پیمان تجمیعی تنظیف شهری  / آگهی مناقصه ،مناقصه پیمان تجمیعی تنظیف شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145314/استعلام-خرید-اتصالات-آب--'>استعلام خرید اتصالات آب ... / استعلام, استعلام خرید اتصالات آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145323/استعلام-رایانه-و-چاپگر'>استعلام رایانه و چاپگر / استعلام,استعلام رایانه و چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145334/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات خودرویی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات خودرویی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145344/مناقصه-خرید-قطعات-و-لوازم-یدکی-بخش-مکانیک-ژنراتور'>مناقصه خرید قطعات و لوازم یدکی بخش مکانیک ژنراتور / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات و لوازم یدکی بخش مکانیک ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145356/مناقصه-خرید-1000-تن-النوم-و--'>مناقصه خرید 1000 تن النوم و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1000 تن النوم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145370/مناقصه-واگذاری-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-و-وصول-بهای-برق'>مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145382/فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145395/استعلام-کندن-ایزوگام--'>استعلام کندن ایزوگام ... / استعلام , استعلام کندن ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145412/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-فضای-سبز-و--'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی، فضای سبز  و... / مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی، فضای سبز  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145427/فراخوان-تجدید-مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-روسازی-راه--نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و روسازی راه ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه، فراخوان تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و روسازی راه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145438/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-کتابخانه'>استعلام تعمیر و تکمیل کتابخانه / استعلام,استعلام تعمیر و تکمیل کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145448/استعلام-رک-ایستاده--'>استعلام رک ایستاده... / استعلام, استعلام رک ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145462/فراخوان-مناقصه-عمومی-کولر-دو-تیکه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی کولر دو تیکه- نوبت  دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی کولر دو تیکه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145474/استعلام-بن-ماری--'>استعلام بن ماری ... / استعلام , استعلام بن ماری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145487/مناقصه-فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکار'>مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145495/مناقصه-خرید-انواع-کنتور'>مناقصه خرید انواع کنتور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145504/مناقصه-تامین-خدمات-جانبی-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات جانبی حفاری نوبت دوم  /  مناقصه , مناقصه تامین خدمات جانبی حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145515/استعلام-اجرت-جوشکاری-حلقه-سیم-بکسل'>استعلام اجرت جوشکاری حلقه سیم بکسل  / استعلام, اجرت جوشکاری حلقه سیم بکسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145526/مناقصه-کنافکاری'>مناقصه کنافکاری  / اگهی مناقصه , مناقصه کنافکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145535/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145551/مناقصه-عمومی-مرمت-و-بازسازی-آب-بندان'>مناقصه عمومی مرمت و بازسازی آب بندان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی مرمت و بازسازی آب بندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145562/استعلام-یک-دستگاه-خودروشاسی-بلند-کمک-دار--'>استعلام  یک دستگاه خودروشاسی بلند کمک دار .. / استعلام, یک دستگاه خودروشاسی بلند کمک دار ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145573/فراخوان-مناقصه-خرید-و-حمل-2600-عدد-دریچه-چدن-بتن-پلیمر-فاضلابی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید و حمل 2600 عدد دریچه چدن بتن پلیمر فاضلابی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,  فراخوان مناقصه خرید و حمل 2600 عدد دریچه چدن بتن پلیمر فاضلابی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145587/استعلام-جابه-جایی-تیرهای-برق-و-احداث-شبکه'>استعلام جابه جایی تیرهای برق و احداث شبکه / استعلام,استعلام جابه جایی تیرهای برق و احداث شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145599/استعلام-اصلاح-خط-انتقال-آب--'>استعلام اصلاح خط انتقال آب ... / استعلام , استعلام اصلاح خط انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145190/مناقصه-عمومی-تهیه-و-توزیع-تشک-های-مواج-مدریسک-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تهیه و توزیع تشک های مواج مدریسک نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه و توزیع تشک های مواج مدریسک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145200/مناقصه-احداث-دیوار-حائل-و-پل-ارتباطی-رودخانه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار حائل و پل ارتباطی رودخانه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث دیوار حائل و پل ارتباطی رودخانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145212/مناقصه-اجرای-احداث-ساختمان-جدید-آتش-نشانی-ـ-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه اجرای احداث ساختمان جدید آتش نشانی ـ نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای احداث ساختمان جدید آتش نشانی ـ نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145225/مناقصه-خرید-و-اجرای-پروژه-چمن-مصنوعی'>مناقصه  خرید و اجرای پروژه چمن مصنوعی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید و اجرای پروژه چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145236/استعلام-ویدئو--'>استعلام ویدئو ... / استعلام , استعلام ویدئو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145247/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام,استعلام دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145259/مناقصه-اجرای-کانال-های-کنترل-و-هدایت-سیلاب-فاز'>مناقصه اجرای کانال های کنترل و  هدایت سیلاب فاز  / مناقصه، مناقصه اجرای کانال های کنترل و هدایت سیلاب فاز 12 پارس دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145270/فراخوان-مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145279/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-تامیین-و-اجرای-مخزن-پیش-ساخته-کامپوزیتی-CRP'>فراخوان مناقصه عمومی, تهیه، تامیین و اجرای مخزن پیش ساخته کامپوزیتی CRP  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی, تهیه، تامیین و اجرای مخزن پیش ساخته کامپوزیتی CRP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145290/مناقصه-بارگیری-و-حمل-و-نقل-پسماند-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه بارگیری و حمل و نقل پسماند شهری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بارگیری و حمل و نقل پسماند شهری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145302/مناقصه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145313/مناقصه-خرید-اقساطی-Segmented-Bond-Tool-(SBT-PAD-TYPE)-for-Well-Logging-Services'>مناقصه خرید اقساطی  Segmented Bond Tool (SBT-PAD TYPE) for Well Logging Services   / آگهی مناقصه, مناقصه خرید اقساطی  Segmented Bond Tool (SBT-PAD TYPE) for Well Logging Services  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145322/فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145333/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-دیوار-حائل-و-محوطه-سازی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی احداث دیوار حائل و محوطه سازی... نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی احداث دیوار حائل و محوطه سازی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145343/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145355/مناقصه-عمومی-دو-کود-سکوسترون-آهن-فری-سویل--تجدید'>مناقصه عمومی دو کود سکوسترون آهن فری سویل... تجدید  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی دو کود سکوسترون آهن فری سویل... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145366/استعلام-اجرای-پروژه-مرمت--ریگلاژ-و-بازسازی-راه'>استعلام اجرای پروژه مرمت ، ریگلاژ و بازسازی راه / استعلام ,استعلام اجرای پروژه مرمت ، ریگلاژ و بازسازی راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145379/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-اصلی'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145394/استعلام-بیمه-خودرو--'>استعلام بیمه خودرو ... / استعلام, استعلام بیمه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145410/استعلام-احداث-سرایداری--'>استعلام احداث سرایداری ... / استعلام, استعلام احداث سرایداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145426/استعلام-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی'>استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی / استعلام,استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145436/اصلاحیه-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145447/مناقصه-انجام-کامل-احداث-مخزن-پنجاه-مترمکعبی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کامل احداث مخزن پنجاه مترمکعبی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کامل احداث مخزن پنجاه مترمکعبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145461/استعلام-اجرای-برق-رسانی--'>استعلام اجرای برق رسانی... / استعلام, استعلام اجرای برق رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145472/استعلام-ته-بند-دسته-چک--'>استعلام ته بند دسته چک ... / استعلام, استعلام ته بند دسته چک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145486/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145494/مناقصه-ورق-کاغذ-تحریر'>مناقصه ورق کاغذ تحریر  / اگهی مناقصه , مناقصه ورق کاغذ تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145503/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-جدولگذاری-و-آسفالت'>مناقصه پروژه زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145512/استعلام-بخاری--'>استعلام بخاری ... / استعلام , استعلام بخاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145525/استعلام-چاپ-فرم-ها'>استعلام چاپ فرم ها  / استعلام, چاپ فرم ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145534/استعلام-طبق-فایل-پیوست'>استعلام طبق فایل پیوست / استعلام, طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145550/آگهی-تجدید-فراخوان-عملیات-تکمیلی-تغذیه-مصنوعی--'> آگهی تجدید فراخوان عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی ... / آگهی تجدید فراخوان ، آگهی تجدید فراخوان عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145560/استعلام-اجرای-حفر-چاه--'>استعلام اجرای حفر چاه ... / استعلام, استعلام اجرای حفر چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145572/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-ساختمانها-و-دفاتر-اداری-ادارات-داخلی-فرودگاه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمانها و دفاتر اداری ادارات داخلی فرودگاه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمانها و دفاتر اداری ادارات داخلی فرودگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145193/مناقصه-اجرای-نهال-کاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای نهال کاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای نهال کاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145206/مناقصه-اجرای-بلوار--'>مناقصه اجرای بلوار... / مناقصه , مناقصه اجرای بلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145217/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-برق'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه برق / استعلام,استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145228/مناقصه-تعمیرات-ابنیه-فنی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات ابنیه فنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات ابنیه فنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145239/مناقصه-تامین-آجرهای-نسوز--'>مناقصه تامین آجرهای نسوز... / مناقصه,مناقصه تامین آجرهای نسوز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145250/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-تولید-برق-به-میزان-4-مگاوات'>فراخوان جذب سرمایه گذار تولید برق به میزان 4 مگاوات / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار, فراخوان جذب سرمایه گذار تولید برق به میزان 4 مگاوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145262/استعلام-مرمت-و-بازسازی-حمام--'>استعلام مرمت و بازسازی حمام... / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی حمام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145274/استعلام-خرید-بسته-ssl--'>استعلام خرید بسته ssl... / استعلام, استعلام خرید بسته ssl...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145283/فراخوان-مناقصه-خرید-انواع-گل-های-پاییزه'>فراخوان مناقصه خرید انواع گل های پاییزه / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خرید انواع گل های پاییزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145294/استعلام-مولد-ماهی-خاویاری'>استعلام مولد ماهی خاویاری / استعلام,استعلام مولد ماهی خاویاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145306/استعلام-Router--'>استعلام Router ... / استعلام , استعلام Router ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145317/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145327/استعلام-اجرای-انشعابات-فاضلاب'>استعلام اجرای انشعابات فاضلاب / استعلام,استعلام اجرای انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145336/مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-های-عوراضی'>مناقصه عمومی احداث ساختمان های عوراضی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث ساختمان های عوراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145347/مناقصه-اجرای-کاشی-و-سرامیک'>مناقصه اجرای کاشی و سرامیک  / مناقصه اجرای کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145359/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید لوازم و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145373/مناقصه-عملیات-عمرانی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات عمرانی سطح شهر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات عمرانی سطح شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145384/استعلام-تهیه-طرح-مرمت-ساماندهی-و-احیاء-بافت-تاریخی--'>استعلام تهیه طرح مرمت ساماندهی و احیاء بافت تاریخی... / استعلام, استعلام تهیه طرح مرمت ساماندهی و احیاء بافت تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145398/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام , استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145416/استعلام-ویدیو-پروژکتور'>استعلام  ویدیو پروژکتور  / استعلام,  ویدیو پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145430/استعلام-پشتیبانی-نیروهای-حفاظت-فیزیکی--'>استعلام پشتیبانی نیروهای حفاظت فیزیکی... / استعلام, استعلام پشتیبانی نیروهای حفاظت فیزیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145440/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و-فعالیت-های-پس-ازبرداشت-محصول--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس ازبرداشت محصول ... / استعلام , استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس ازبرداشت محصول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145453/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145464/مناقصه-احداث-فنس-باغ-پرندگان-و-پیاده-روسازی'>مناقصه احداث فنس باغ پرندگان و پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فنس باغ پرندگان و پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145477/استعلام-تامین-خودرو-استیجاری--'>استعلام تامین خودرو استیجاری... / استعلام, استعلام تامین خودرو استیجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145489/استعلام-احداث-دیوار-ساحلی--'>استعلام احداث دیوار ساحلی... / استعلام, استعلام احداث دیوار ساحلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145498/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-سوله-ورزشی-چند-منظوره-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیلی سوله ورزشی چند منظوره نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تکمیلی سوله ورزشی چند منظوره نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145506/مناقصه-خرید--اتصالات--شیرآلات--کنتور-خانگی--'>مناقصه خرید ، اتصالات ، شیرآلات ، کنتور خانگی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، اتصالات ، شیرآلات ، کنتور خانگی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145517/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / اگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145528/مناقصه-تکمیل-زیرساختهای-گردشگری'>مناقصه تکمیل زیرساختهای گردشگری  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل زیرساختهای گردشگری ساحل نوکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145538/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145553/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-راه-های-داخلی-و----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی راه های داخلی و .... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی راه های داخلی و .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145566/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-رزن--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری رزن - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری رزن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145577/مناقصه-احداث-پارک'>مناقصه احداث پارک / آگهی مناقصه , مناقصه احداث پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145591/شناسایی-پیمانکار-عملیات-طراحی-و-ساخت-تصفیه-خانه-صنعتی--نوبت-دوم'>شناسایی پیمانکار عملیات طراحی و ساخت تصفیه خانه صنعتی - نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار عملیات طراحی و ساخت تصفیه خانه صنعتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145601/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی'>مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145613/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145628/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145188/مناقصه-تعمیر-یک-عدد-مخزن--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر یک عدد مخزن - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تعمیر یک عدد مخزن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145199/مناقصه-پکیج-میتر-نفت-کوره'>مناقصه پکیج میتر نفت کوره  / مناقصه, مناقصه  پکیج میتر نفت کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145211/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-خاکبرداری-و-ساخت-کانال-آبهای-سطحی--'>فراخوان مناقصه انجام عملیات خاکبرداری و ساخت کانال آبهای سطحی ... / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه انجام عملیات خاکبرداری و ساخت کانال آبهای سطحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145224/مناقصه-قطعه-سازی-و-مونتاژ-و-جوشکاری--'>مناقصه قطعه سازی و مونتاژ و جوشکاری ... / آگهی مناقصه, مناقصه قطعه سازی و مونتاژ و جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145234/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,  مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145245/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-شرکت-ها-و-مراکز-همکار-آموزشی'>فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت ها و مراکز همکار آموزشی  / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت ها و مراکز همکار آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145257/آگهی-مناقصه-عام-دومرحله-ای-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-دیزل--'>آگهی مناقصه عام دومرحله ای خرید نصب و راه اندازی دستگاه دیزل ... / آگهی مناقصه عام دومرحله ای ، آگهی مناقصه عام دومرحله ای خرید نصب و راه اندازی دستگاه دیزل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145269/مناقصه-واگذاری-پروژه-های-عمرانی--'>مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی ... / مناقصه  , مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145278/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافت-و-باربری-و--'>مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری و ... / مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145289/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145301/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-امور-خدماتی--'>مناقصه انجام امور حمل و نقل، امور خدماتی... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام امور حمل و نقل، امور خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145312/مناقصه-احداث-بوستان-هرمی-باف'>مناقصه احداث بوستان هرمی باف / آگهی مناقصه , مناقصه احداث بوستان هرمی باف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145321/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145331/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام, استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145342/مناقصه-ساماندهی-ورودی-شهر--'>مناقصه ساماندهی ورودی شهر...  / آگهی مناقصه , مناقصه ساماندهی ورودی شهر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145354/استعلام-پرده--'>استعلام پرده ... / استعلام , استعلام پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145364/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145378/استعلام-بازرسی-و-بررسی-وضعیت-ایمنی-و-کیفیت-آسانسور--'>استعلام بازرسی و بررسی وضعیت ایمنی و کیفیت آسانسور ... / استعلام, استعلام بازرسی و بررسی وضعیت ایمنی و کیفیت آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145391/استعلام-احداث-پل-ترکیبی-سنگی-و-لوله-ایی'>استعلام احداث پل ترکیبی سنگی و لوله ایی / استعلام,استعلام احداث پل ترکیبی سنگی و لوله ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145409/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-و-نصب-انشعالات-فولادی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب انشعالات فولادی... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب انشعالات فولادی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145425/مناقصه-انجام-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145435/مناقصه-انجام-فعالیتهای-مرتبط-با-لوله-کشی-تاسیسات-تمدید'>مناقصه انجام فعالیتهای مرتبط با لوله کشی تاسیسات تمدید  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام فعالیتهای مرتبط با لوله کشی تاسیسات تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145445/استعلام-لوله-گازی'>استعلام لوله گازی / استعلام, لوله گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145459/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-پیشگیرانه'>مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145469/فراخوان-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری-و-مالکیت-پروژه-ارتقاء'>فراخوان تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت پروژه ارتقاء / آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی، فراخوان تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت پروژه ارتقاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145485/مناقصه-خرید-مقدار-19-200-کیلوگرم-الکل-ایزوپروپیل'>مناقصه خرید مقدار 19.200 کیلوگرم الکل ایزوپروپیل / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقدار 19.200 کیلوگرم الکل ایزوپروپیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145493/استعلام-تهیه-طرح-مرمت-و-احیاء'>استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء / استعلام,استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145502/مناقصه-عملیات-بازسازی-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بازسازی پارک  نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات بازسازی پارک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145511/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-بتن'>آگهی مناقصه عمومی خرید بتن / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه عمومی خرید بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145523/مناقصه-طعمه-گذاری-و-سم-پاشی-و-مه-پاشی-در-22-میدان-و--'>مناقصه طعمه گذاری و سم پاشی و مه پاشی در 22 میدان و ... / مناقصه , مناقصه طعمه گذاری و سم پاشی و مه پاشی در 22 میدان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145533/استعلام-تعمیرات-ساختمان--'>استعلام تعمیرات ساختمان ... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145548/مناقصه-تراشکاری-لوله-فولادی'>مناقصه تراشکاری لوله فولادی / آگهی شناسایی پیمانکار,مناقصه  تراشکاری لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145558/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ... / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145571/استعلام-اجرا-و-نصب-پنجره-دو-جداره-UPVC'>استعلام  اجرا و نصب پنجره دو جداره UPVC / استعلام, اجرا و نصب پنجره دو جداره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145585/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-دستی-معابر-تجدید'> مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت دستی معابر تجدید  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت دستی معابر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145610/استعلام-کولر-آبی-زمینی-ماشین-لباسشویی-و--'>استعلام کولر آبی زمینی، ماشین لباسشویی و .. / استعلام, کولر آبی زمینی، ماشین لباسشویی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145625/فراخوان-مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-خط-اصلی-خروجی-فاضلاب-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عملیات تهیه و اجرای خط اصلی خروجی فاضلاب (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه عملیات تهیه و اجرای خط اصلی خروجی فاضلاب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145637/مناقصه-کفپوش-بتنی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه کفپوش بتنی معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه کفپوش بتنی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145647/استعلام-انجام-طرح-آمارگیری-در-شهرک-ها-نواحی-صنعتی'>استعلام انجام طرح آمارگیری در شهرک ها نواحی صنعتی / استعلام,استعلام انجام طرح آمارگیری در شهرک ها نواحی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145657/استعلام-استقرار-سامانه-مدیریت-عملکرد-سازمانی--'>استعلام استقرار سامانه مدیریت عملکرد سازمانی ... / استعلام , استعلام استقرار سامانه مدیریت عملکرد سازمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145668/استعلام-روترسیسکو-ماژل-و-سوئیچ-سیسکو'>استعلام روترسیسکو،ماژل و سوئیچ سیسکو / استعلام ,استعلام روترسیسکو،ماژل و سوئیچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145681/مناقصه-خرید-و-حمل-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145696/استعلام-تابوره-دندانپزشکی'>استعلام تابوره دندانپزشکی / استعلام,استعلام تابوره دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145707/استعلام-دیگ-و-مشعل'>استعلام دیگ و مشعل / استعلام ,استعلام دیگ و مشعل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145718/استعلام-بازرسی-بررسی-کیفیت-ارائه-خدمات--'>استعلام بازرسی بررسی کیفیت ارائه خدمات... / استعلام, استعلام بازرسی بررسی کیفیت ارائه خدمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145727/مناقصه-طراحی-300-کیلومتر-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-پراکنده'>مناقصه طراحی 300 کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع پراکنده  / مناقصه , مناقصه طراحی 300 کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145740/استعلام-کولر-24-هزار-3-عدد-یخچال-9-فوت-2-دستگاه'>استعلام کولر 24 هزار 3 عدد ،یخچال 9 فوت 2 دستگاه / استعلام,استعلام کولر 24 هزار 3 عدد ،یخچال 9 فوت 2 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145749/مناقصه-اجرای-شبکه-پراکنده-در-شهر'>مناقصه اجرای شبکه پراکنده در شهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای شبکه پراکنده در شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145758/مناقصه-اجرای-آسفالت-سرد-و-آسفالت-گرم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت سرد و آسفالت گرم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت سرد و آسفالت گرم - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145774/مناقصه-سازماندهی-مدیریت-و-نظارت-مربوط-به-حمل-و-نقل-مسافر'>مناقصه سازماندهی مدیریت و نظارت مربوط به حمل و نقل مسافر / مناقصه , مناقصه سازماندهی مدیریت و نظارت مربوط به حمل و نقل مسافر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145785/مناقصه-آسفالت-معابر-شهری-تجدید-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه آسفالت معابر شهری تجدید نوبت دوم چاپ دوم  / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت معابر شهری تجدید نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145798/استعلام-میز-و-صندلی--'>استعلام میز و صندلی... / استعلام, استعلام میز و صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145808/استعلام-ایمن-سازی-دیوار-ضامن---'>استعلام ایمن سازی دیوار ضامن .... / استعلام, استعلام ایمن سازی دیوار ضامن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145818/فراخوان-تامین-مالی-تکمیل-ساخت-تامین-و-نصب-تجهیزات'>فراخوان تامین مالی، تکمیل ساخت، تامین و نصب تجهیزات / آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران,فراخوان تامین مالی، تکمیل ساخت، تامین و نصب تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145831/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145841/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145853/استعلام-تهیه-فیلم-از-برنامه-های-بازدید-شهری-و-برون-شهری'>استعلام تهیه فیلم از برنامه های بازدید شهری و برون شهری  / استعلام,استعلام تهیه فیلم از برنامه های بازدید شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145867/استعلام-ساپ-زدن-زیرکار--خرید-و-نصب-کفپوش'>استعلام ساپ زدن زیرکار ، خرید و نصب کفپوش  / استعلام , استعلام ساپزدن زیرکار ، خرید و نصب کفپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145879/استعلام-کیس-کامپیوتر-مونتاژ-شده'>استعلام  کیس کامپیوتر مونتاژ شده  / استعلام, کیس کامپیوتر مونتاژ شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145887/مناقصه-خدمات-تعمیرگاهی-اتوبوس-ها-و----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تعمیرگاهی اتوبوس ها و ....  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تعمیرگاهی اتوبوس ها و ....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145898/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145907/مناقصه-سرویس-و-نگهداری--تعمیر-و-تعویض--'>مناقصه سرویس و نگهداری ، تعمیر و تعویض ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری ، تعمیر و تعویض ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145918/مناقصه-خرید-غذای-پرسنل-تمدید'>مناقصه خرید غذای پرسنل تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید غذای پرسنل تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145927/مناقصه-اجرای-عملیات-نیرورسانی-تجدید'>مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی تجدید  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145940/استعلام-لایروبی-و-بازسازی-قنات---'>استعلام لایروبی و بازسازی قنات  ... / استعلام, لایروبی و بازسازی قنات  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145949/استعلام-زیرسازی-و-آماده-سازی-کف-حیاط-مدرسه'>استعلام  زیرسازی و آماده سازی کف حیاط مدرسه  / استعلام, زیرسازی و آماده سازی کف حیاط مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145961/مناقصه-اجرای-پل-برروی-رودخانه'>مناقصه اجرای پل برروی رودخانه  / مناقصه ، مناقصه اجرای پل برروی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145977/استعلام-برد-آسانسور--'>استعلام برد آسانسور ... / استعلام , استعلام برد آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145988/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-برق-رسانی-به-ایستگاه-پمپاژ---نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه اجرای برق رسانی به ایستگاه پمپاژ... - نوبت دوم  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه اجرای برق رسانی به ایستگاه پمپاژ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145541/ارزیابی-کیفی-تامین-خدمات-عمومی--اداری--مالی--انبارداری'>ارزیابی کیفی تامین خدمات عمومی ، اداری ، مالی ، انبارداری / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تامین خدمات عمومی ، اداری ، مالی ، انبارداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145554/استعلام-احداث-خطوط-محوری-تامین-برق--'>استعلام احداث خطوط محوری تامین برق ... / استعلام, استعلام احداث خطوط محوری تامین برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145568/استعلام-احداث-پل--'>استعلام احداث پل ... / استعلام , استعلام احداث پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145579/استعلام-ایمن-سازی-ویژه-نقاط-پر-تصادف'>استعلام  ایمن سازی ویژه نقاط پر تصادف  / استعلام, ایمن سازی ویژه نقاط پر تصادف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145592/استعلام-آرم-لباس-سردوشی--'>استعلام آرم لباس سردوشی ... / استعلام, استعلام آرم لباس سردوشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145603/استعلام-انجام-عملیات-نازک-کاری-بنا'>استعلام انجام عملیات نازک کاری بنا / استعلام,استعلام انجام عملیات نازک کاری بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145614/استعلام-نصب-ورق-رنگی-گالوانیزه--'>استعلام نصب ورق رنگی گالوانیزه... / استعلام, استعلام نصب ورق رنگی گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145629/استعلام-تعویض-پنجره--'>استعلام تعویض پنجره... / استعلام, استعلام تعویض پنجره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145640/ارزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-امور-تنظیفات-معابر-و---'>ارزیابی کیفی مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و ....  / مناقصه, ارزیابی کیفی مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145651/فراخوان-تامین-و-بکارگیری-69-نفر-نیروی-انسانی'>فراخوان تامین و بکارگیری 69 نفر نیروی انسانی  / آگهی فرخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تامین و بکارگیری 69 نفر نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145661/مناقصه-بازسازی-کامل-4-دستگاه-آسانسور'>مناقصه بازسازی کامل 4 دستگاه آسانسور / مناقصه ، مناقصه بازسازی کامل 4 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145674/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ / استعلام,استعلام باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145686/فراخوان-مناقصه-حفاظت-و-حراست-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حفاظت و حراست- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه حفاظت و حراست- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145701/استعلام-سیستم-تصویری-سالن--'>استعلام سیستم تصویری سالن... / استعلام, استعلام سیستم تصویری سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145712/استعلام-نگهداری-از-جنگلکاری-سنواتی-شلمزار---'>استعلام نگهداری از جنگلکاری سنواتی شلمزار  ... / استعلام, نگهداری از جنگلکاری سنواتی شلمزار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145722/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145732/استعلام-ماژول-سیسکو'>استعلام ماژول سیسکو / استعلام, استعلام ماژول سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145743/استعلام-جدول-پرسی--'>استعلام جدول پرسی ... / استعلام , استعلام جدول پرسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145752/فراخوان-شناسایی-نقشه-برداری-و-تهیه-نفشه-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی نقشه برداری و تهیه نفشه  ـ نوبت دوم / فراخوان شناسایی, فراخوان شناسایی نقشه برداری و تهیه نفشه  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145763/استعلام-لوله-گذاری--'>استعلام لوله گذاری ... / استعلام , استعلام لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145779/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-امنیتی-نواحی--'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی امنیتی نواحی....  / مناقصه , مناقصه احداث دیوار حفاظتی امنیتی نواحی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145791/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم-طرح-هادی'>استعلام اجرای آسفالت گرم طرح هادی / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت گرم طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145802/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145812/تجدید-مناقصه-پروژه-کانال-سنگی-و-جدولگذاری-معابر'>تجدید مناقصه پروژه کانال سنگی و جدولگذاری معابر  / آگهی تجدید  مناقصه , تجدید مناقصه پروژه کانال سنگی و جدولگذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145825/مناقصه-ساخت-حصار-مخزن-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت حصار مخزن نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه ساخت حصار مخزن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145834/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی---'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی .... / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145845/مناقصه-خدمات-امور-حمل-و-نقل--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات امور حمل و نقل - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خدمات امور حمل و نقل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145860/استعلام-کاشی--'>استعلام کاشی ... / استعلام , استعلام کاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145871/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145882/آگهی-فراخوان-تاسیس-مراکز-غیردولتی'>آگهی فراخوان تاسیس مراکز غیردولتی / آگهی فراخوان تاسیس مراکز غیردولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145893/مناقصه-پروژه-تهیه-حمل-و-پخش-آسفالت'>مناقصه  پروژه تهیه حمل و پخش آسفالت / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه تهیه حمل و پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145901/استعلام-پرینتر-و-اسکنر'>استعلام پرینتر و اسکنر / استعلام, پرینتر و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145912/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر--'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر .. / استعلام , استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145921/استعلام-CPU'>استعلام CPU / استعلام, CPU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145932/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر--'>استعلام تجهیزات کامپیوتر... / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145944/ارزیابی-کیفی-مناقصه-ارائه-خدمات-عمومی-و-سرویس-های-فنی'> ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات عمومی و سرویس های فنی  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای ,  ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات عمومی و سرویس های فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145955/استعلام-انواع-مواد-بهداشتی-و-شوینده--'>استعلام انواع مواد بهداشتی و شوینده ... / استعلام, استعلام انواع مواد بهداشتی و شوینده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145967/مناقصه-تعمیر-اساسی-تجهیزات-واحدهای-بهره-برداری-و-نمکزدائی'>مناقصه تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدائی / فراخوان مناقصه , مناقصه تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145982/مناقصه-ساخت-ایستگاه-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت ایستگاه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه ساخت ایستگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145992/فراخوان-مناقصه-تاسیسات-تقویت-فشار-قم'>فراخوان مناقصه تاسیسات تقویت فشار قم  / مناقصه ,فراخوان مناقصه تاسیسات تقویت فشار قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145192/فراخوان-مناقصه-احداث-سردرب-جهت-ورودی-های-آبشار'>فراخوان مناقصه  احداث سردرب جهت ورودی های آبشار  / فراخوان مناقصه , مناقصه  احداث سردرب جهت ورودی های آبشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145203/فراخوان-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-گندزدایی-تاسیسات-آب-شرب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم گندزدایی تاسیسات آب شرب نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم گندزدایی تاسیسات آب شرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145215/استعلام-Voice-Recorder--'>استعلام Voice Recorder ... / استعلام, استعلام Voice Recorder ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145227/استعلام-چاپ-و-فعالیتهای--'>استعلام چاپ و فعالیتهای... / استعلام, استعلام چاپ و فعالیتهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145238/استعلام-راه-اندازی-شبکه-و-اتوماسیون-اداری--'>استعلام راه اندازی شبکه و اتوماسیون اداری... / استعلام, استعلام راه اندازی شبکه و اتوماسیون اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145249/استعلام-فایروال-فورتی-گیت--'>استعلام فایروال فورتی گیت ... / استعلام , استعلام فایروال فورتی گیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145261/استعلام-غذای-مولد-ماهیان-گرمابی'>استعلام غذای مولد ماهیان گرمابی / استعلام,استعلام غذای مولد ماهیان گرمابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145273/مناقصه-ماشینکاری-17-نوع-قطعه-فلزی'>مناقصه ماشینکاری 17 نوع قطعه فلزی  / آگهی مناقصه, مناقصه ماشینکاری 17 نوع قطعه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145282/فراخوان-مناقصه-خرید-یکدستگاه-آنالیزر-سولفور-نیتروژن-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145292/مناقصه-خرید-24-عدد-ولو-سیستم-سوخت-به-همراه-محرک-های-مربوطه'>مناقصه خرید 24 عدد ولو سیستم سوخت به همراه محرک های مربوطه / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 24 عدد ولو سیستم سوخت به همراه محرک های مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145305/مناقصه-خرید-قطعات-استراتژیک-بخش-مکانیک-LTE'>مناقصه خرید قطعات استراتژیک بخش مکانیک LTE / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات استراتژیک بخش مکانیک LTE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145315/مناقصه-عمومی-خرید-حمل-تحویل-و-نصب-راه-اندازی---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید، حمل، تحویل و نصب، راه اندازی ... نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی خرید، حمل، تحویل و نصب، راه اندازی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145324/فراخوان-مناقصه-تهیه-عملیات-اجرایی-خطوط-فرعی-شبکه-جمع-آوری'>فراخوان مناقصه تهیه عملیات اجرایی خطوط فرعی شبکه جمع آوری / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه عملیات اجرایی خطوط فرعی شبکه جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145335/مناقصه-خرید-قطعات-و-لوازم-یدکی-بخش-مکانیک-توربین-و-کمپرسور'>مناقصه خرید قطعات و لوازم یدکی بخش مکانیک توربین و کمپرسور  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات و لوازم یدکی بخش مکانیک توربین و کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145346/شناسایی-پیمانکار-فناوری-LSF'>شناسایی پیمانکار فناوری LSF  / شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار فناوری LSF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145357/استعلام-لوله-فولادی--'>استعلام لوله فولادی ... / استعلام, استعلام لوله فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145371/مناقصه-خرید--تهیه-و-تحویل--نصب-و-راه-اندازی-10-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید ، تهیه و تحویل ، نصب و راه اندازی 10 دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید ، تهیه و تحویل ، نصب و راه اندازی 10 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145383/استعلام-برج-نوری--'>استعلام برج نوری ... / استعلام , استعلام برج نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145396/استعلام-خرید-دوربین-عکاسی-فیلم-برداری-پرینتر-رنگی-و-معمولی'>استعلام خرید دوربین عکاسی، فیلم برداری، پرینتر رنگی و معمولی / استعلام , خرید دوربین عکاسی، فیلم برداری، پرینتر رنگی و معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145413/مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب-مجتمع-صنعتی-معدنی'>مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب مجتمع صنعتی معدنی / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب مجتمع صنعتی معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145428/مناقصه-پاسخگویی-ورودی--خروجی-و-امور-مرکز-تماس-شبانه-روزی--نوبت-دوم'>مناقصه پاسخگویی ورودی ، خروجی و امور مرکز تماس شبانه روزی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پاسخگویی ورودی ، خروجی و امور مرکز تماس شبانه روزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145439/مناقصه-تهیه-حمل-و-نصب-قطعات-بتنی-حصار-برفگیر--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، حمل و نصب قطعات بتنی حصار برفگیر - نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه تهیه، حمل و نصب قطعات بتنی حصار برفگیر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145449/استعلام-اتصالات-آب--'>استعلام اتصالات آب... / استعلام, استعلام اتصالات آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145463/استعلام-تهیه-وسایل-آزمایشگاهی'>استعلام تهیه وسایل آزمایشگاهی / استعلام,استعلام تهیه وسایل آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145475/مناقصه-پیمانکاری-(تزریق-با-کالیت-)-یک-قلم-قطعه-مکانیکی-و--'>مناقصه پیمانکاری (تزریق با کالیت ) یک قلم قطعه مکانیکی و ... / مناقصه , مناقصه پیمانکاری (تزریق با کالیت ) یک قلم قطعه مکانیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145488/مناقصه-پروژه-آبرسانی--'>مناقصه پروژه آبرسانی ... / مناقصه, مناقصه پروژه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145496/فراخوان-تاسیس-جایگاه-تک-سکوی-سوخت-هوشمند'>فراخوان تاسیس جایگاه تک سکوی سوخت هوشمند / فراخوان عمومی,فراخوان  تاسیس جایگاه تک سکوی سوخت هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145505/مناقصه-لبنیات-مورد-نیاز-ندامتگاه-های-خود'>مناقصه لبنیات مورد نیاز ندامتگاه های خود  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لبنیات مورد نیاز ندامتگاه های خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145516/آگهی-مناقصه-کارت-هدیه--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه  کارت هدیه - نوبت دوم  / مناقصه، آگهی مناقصه  کارت هدیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145527/استعلام-بهنگام-سازی-کد-پستی--'>استعلام بهنگام سازی کد پستی ... / استعلام , استعلام بهنگام سازی کد پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145537/استعلام-تهیه-مصالح-و--'>استعلام تهیه مصالح و... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145552/استعلام-تلویزیون-اسنوا'>استعلام تلویزیون اسنوا / استعلام,استعلام تلویزیون اسنوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145563/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-پمپ-سیار-آتش-نشانی'>استعلام خرید نصب و راه اندازی پمپ سیار آتش نشانی / استعلام,استعلام خرید نصب و راه اندازی پمپ سیار آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145586/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145598/مناقصه-تکمیل-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145609/مناقصه-اصلاح-هندسی-سطح-شهر'>مناقصه اصلاح هندسی سطح شهر  / آگهی مناقصه,مناقصه  اصلاح هندسی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145623/استعلام-قانون-بودجه'>استعلام قانون بودجه  / استعلام,استعلام قانون بودجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145635/استعلام-بازرسی-30-واحد-تولیدی'>استعلام بازرسی 30 واحد تولیدی  / استعلام, بازرسی 30 واحد تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145646/استعلام-مانیتور-و-هارد--'>استعلام مانیتور و هارد ... / استعلام, استعلام مانیتور و هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145656/مناقصه-توسعه-پستهای-230-63-کیلوولت--'>مناقصه توسعه پستهای 230/63 کیلوولت... / اگهی مناقصه , مناقصه توسعه پستهای 230/63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145667/مناقصه-عمومی-خرید-حلقه-باکالیتی-و--'>مناقصه عمومی خرید حلقه باکالیتی و... / مناقصه عمومی خرید حلقه باکالیتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145679/استعلام-خرید-چهارقلم-جنس--'>استعلام خرید چهارقلم جنس ... / استعلام, خرید چهارقلم جنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145692/مناقصه-خرید-حمل-بارگیری-و-تخلیه-لوله-پلی-اتیلن-و-اتصالات---نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل، بارگیری و تخلیه لوله پلی اتیلن و اتصالات ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، بارگیری و تخلیه لوله پلی اتیلن و اتصالات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145706/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی--'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی ... / استعلام , استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145717/استعلام-کوله-پشتی-ورزشی'>استعلام کوله پشتی ورزشی  / استعلام,استعلام کوله پشتی ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145726/استعلام-مواد-ایمپلنت-دندانپزشکی--'>استعلام مواد ایمپلنت دندانپزشکی... / استعلام, استعلام مواد ایمپلنت دندانپزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145739/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145748/تجدید-مناقصه-عمومی-یک-دستگاه-نردبان-بالابر-هیدرولیکی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی یک دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه عمومی یک دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145757/استعلام-انجام-پارتیشن-دوجداره--'>استعلام انجام پارتیشن دوجداره... / استعلام, استعلام انجام پارتیشن دوجداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145773/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی---'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی .... / مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145784/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145796/استعلام-ساخت-فایل--'>استعلام ساخت فایل ... / استعلام , استعلام ساخت فایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145807/استعلام-ضیافت-شام-وزیر'>استعلام ضیافت شام وزیر / استعلام,استعلام ضیافت شام وزیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145817/استعلام-ساخت-استخر--'>استعلام ساخت استخر ... / استعلام , استعلام ساخت استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145830/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پست-و-اطلاع-رسانی-چاپ-و-تکثیر-و-انبارداری-نوشت-افزار'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پست و اطلاع رسانی، چاپ و تکثیر و انبارداری نوشت افزار / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات پست و اطلاع رسانی، چاپ و تکثیر و انبارداری نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145840/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستاهای'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای / استعلام, اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145852/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145866/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-اجرای-فونداسیون-های-خط-132-کیلوولت'>فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرای فونداسیون های خط 132 کیلوولت / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرای فونداسیون های خط 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145876/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-عمومی-آسفالت-ریزی-معابر-و--'>اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی آسفالت ریزی معابر و...  / اصلاحیه مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی آسفالت ریزی معابر و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145886/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145897/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط--'>استعلام اجرای بهسازی محیط... / استعلام, استعلام اجرای بهسازی محیط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145906/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145917/استعلام-بدون-برفک'>استعلام بدون برفک / استعلام , استعلام بدون برفک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145926/استعلام-اجاق-گاز-صنعتی---'>استعلام اجاق گاز صنعتی .... / استعلام, اجاق گاز صنعتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145939/استعلام-power'>استعلام power  / استعلام, power </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145948/استعلام-تهیه-و-تولید-50000-عدد-کارت-مغناطیسی'>استعلام تهیه و تولید 50000 عدد کارت مغناطیسی / استعلام , تهیه و تولید 50000 عدد کارت مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145959/مناقصه-اجرای-توسعه-شبکه-گازرسانی'>مناقصه اجرای توسعه شبکه گازرسانی  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای توسعه شبکه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145975/استعلام-خرید-اسپکتر-و-فتومتر-مدل-uv-1800'>استعلام خرید اسپکتر و فتومتر مدل uv-1800 / استعلام, خرید اسپکتر و فتومتر مدل uv-1800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145987/مناقصه-لوله-گذاری-آب-جهت-خط-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری آب جهت خط آبرسانی- نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه لوله گذاری آب جهت خط آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145997/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-صوتی-و---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم صوتی و ...  نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم صوتی و ... نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145998/مناقصه-پروژه-خیابان-سازی-(زیرسازی)'>مناقصه پروژه خیابان سازی (زیرسازی)  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه خیابان سازی (زیرسازی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146009/مناقصه-عملیات-مستمر-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله--'>مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146021/استعلام-اجرای-رنگ-آمیزی-و-فونداسیون'>استعلام اجرای رنگ آمیزی و فونداسیون / استعلام, اجرای رنگ آمیزی و فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146032/استعلام-احداث-خانه-عالم-پنجاه'>استعلام احداث خانه عالم پنجاه / استعلام, احداث خانه عالم پنجاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146040/استعلام-لوازم-یدکی-ریو-تیبا-زانتیا-و-پراید'>استعلام لوازم یدکی ریو- تیبا- زانتیا و پراید / استعلام,استعلام لوازم یدکی ریو- تیبا- زانتیا و پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146054/استعلام-احداث-ساختمان--'>استعلام احداث ساختمان ... / استعلام, استعلام احداث ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146067/استعلام-اقلام-یدکی-ترمز-سیلندر--'>استعلام اقلام یدکی ترمز سیلندر ... / استعلام , استعلام اقلام یدکی ترمز سیلندر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146076/فراخوان-پروژه-طرح-جامع-مدیریت-و-کاهش-خطرپذیری--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه طرح جامع مدیریت و کاهش خطرپذیری  - نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان پروژه طرح جامع مدیریت و کاهش خطرپذیری  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146088/مناقصه-جهت-انجام-عملیات-نوغانداری-مرحله-دوم'>مناقصه جهت انجام عملیات نوغانداری مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه جهت انجام عملیات نوغانداری مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146101/استعلام-احداث-دیوار'>استعلام احداث دیوار  / استعلام , استعلام احداث دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146114/فراخوان-مناقصه-اجرای-تعمیرات-اساسی-ساختمان'>فراخوان مناقصه اجرای تعمیرات اساسی ساختمان  / فراخوان مناقصه, مناقصه  اجرای تعمیرات اساسی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146128/استعلام-MECHANICAL-SEAL'>استعلام MECHANICAL SEAL  / استعلام , استعلام استعلام MECHANICAL SEAL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146137/استعلام-کاسه-نمد-موتور-ایتنرول--'>استعلام کاسه نمد موتور ایتنرول ... / استعلام, استعلام کاسه نمد موتور ایتنرول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146149/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146159/استعلام-DIGITAL-INPUT-MODULE--'>استعلام DIGITAL INPUT MODULE ... / استعلام, استعلام DIGITAL INPUT MODULE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146171/استعلام-​تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام ​تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146184/استعلام-تامین-مهماندار-وملزومات-پذیرایی'>استعلام تامین مهماندار وملزومات پذیرایی / استعلام , استعلام تامین مهماندار وملزومات پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146196/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرای-روشهای-نوین-آبیاری--'>استعلام نظارت بر عملیات اجرای روشهای نوین آبیاری ... / استعلام , استعلام نظارت بر عملیات اجرای روشهای نوین آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146206/استعلام-پارچه-تترون'>استعلام پارچه تترون  / استعلام , استعلام پارچه تترون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146217/استعلام-تبلیغات'>استعلام تبلیغات / استعلام, تبلیغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146230/مناقصه-تامین-خدمات-حراستی-منطقه--'>مناقصه تامین خدمات حراستی منطقه.... / مناقصه , مناقصه تامین خدمات حراستی منطقه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146242/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146253/فراخوان-فرایند-انتخاب-مشاور-انجام-مطالعات-مراحل'>فراخوان  فرایند انتخاب مشاور انجام مطالعات مراحل / فراخوان ،فراخوان  فرایند انتخاب مشاور انجام مطالعات مراحل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146263/استعلام-رایانه'>استعلام  رایانه / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146272/استعلام-HP-SAN--'>استعلام HP SAN ... / استعلام , استعلام HP SAN ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146285/استعلام-ده-کامیون-10-تنی-کود-گاوی'>استعلام  ده کامیون 10 تنی کود گاوی / استعلام,  ده کامیون 10 تنی کود گاوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146298/استعلام-تهیه-و-اجرای-ایزوپام-گل--'>استعلام تهیه و اجرای ایزوپام گل ... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای ایزوپام گل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146311/استعلام-خرید-و-نصب-5-دستگاه-پروژکتور-روشنایی'>استعلام خرید و نصب 5 دستگاه پروژکتور روشنایی  / استعلام, استعلام خرید و نصب 5 دستگاه پروژکتور روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146322/استعلام-تعداد-10-عدد-صندلی-گردان'>استعلام تعداد 10 عدد صندلی گردان / استعلام , استعلام  تعداد 10 عدد صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146332/استعلام-قرارداد-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی'>استعلام قرارداد گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی / استعلام ,استعلام قرارداد گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146343/استعلام-AIR-BAG-کنسرواتور-ترانسفورماتور'>استعلام AIR BAG کنسرواتور ترانسفورماتور  / استعلام, استعلام AIR BAG کنسرواتور ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146352/مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-بررسی-جلب-مشارکت'>مناقصه انجام خدمات مهندسی بررسی جلب مشارکت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مهندسی بررسی جلب مشارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146361/استعلام-فراخوان-صدای-مشاوره-(تلفنی-و-حضوری)'>استعلام  فراخوان صدای مشاوره (تلفنی و حضوری)  / استعلام, فراخوان صدای مشاوره (تلفنی و حضوری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146369/مناقصه-آجر-نسوز-جهت-دیواره'>مناقصه آجر نسوز جهت دیواره / مناقصه , مناقصه آجر نسوز جهت دیواره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146378/استعلام-خرید-رادیاتور-شوفاژ--'>استعلام خرید رادیاتور شوفاژ.... / استعلام, استعلام خرید رادیاتور شوفاژ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146387/استعلام-اتصال-دهنده-تایل--استاتور-قطعه-چکش'>استعلام اتصال دهنده تایل ، استاتور قطعه چکش / استعلام, استعلام اتصال دهنده تایل ، استاتور قطعه چکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146397/استعلام-یک-عدد-کیس-و-یک-عدد-پرینتر'>استعلام یک عدد کیس و یک عدد پرینتر / استعلام , استعلام یک عدد کیس و یک عدد پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146406/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-شبکه-مسیرهای-بین-روستایی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای بین روستایی  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای بین روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146415/استعلام-مرمت-پل-شکسته'>استعلام مرمت پل شکسته  / استعلام, استعلام مرمت پل شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146002/استعلام-تکمیل-خانه-عالم-کانرود--'>استعلام  تکمیل خانه عالم کانرود ... / استعلام, تکمیل خانه عالم کانرود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146013/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146025/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146035/استعلام-اجرای-جدول-گذاری'>استعلام اجرای جدول گذاری  / استعلام,استعلام اجرای جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146047/مناقصه-تامین-72-دستگاه-مینی-بوس-کولردار-مدل-1393--نوبت-دوم'>مناقصه تامین 72 دستگاه مینی بوس کولردار مدل 1393 ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 72 دستگاه مینی بوس کولردار مدل 1393 ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146061/استعلام-فعالیت-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146071/اصلاحیه-مزایده-مراحل-تفکیک-از-مبدا-اموزش-و-جمع-آوری-بازیافت'>اصلاحیه مزایده مراحل تفکیک از مبدا اموزش و جمع آوری بازیافت / اصلاحیه مزایده، مزایده مراحل تفکیک از مبدا اموزش و جمع آوری بازیافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146081/استعلام-مجموعه-بازی-پلی-اتیلن-و-کفپوش'>استعلام مجموعه بازی پلی اتیلن و کفپوش / استعلام ,استعلام مجموعه بازی پلی اتیلن و کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146094/استعلام-احداث-دیوار-نما-و-پیرامون-راهدارخانه'>استعلام احداث دیوار نما و پیرامون راهدارخانه  / استعلام,استعلام احداث دیوار نما و پیرامون راهدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146105/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتر'>استعلام صندلی آمفی تئاتر / استعلام,استعلام صندلی آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146119/استعلام-باتری'>استعلام باتری  / استعلام باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146132/استعلام-خریدتجهیزات-ساختمان'>استعلام خریدتجهیزات ساختمان  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146142/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهری'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری  / مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146153/مناقصه-خدمات-عملیات-اجرای-باند-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عملیات اجرای باند دوم- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات عملیات اجرای باند دوم- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146165/مناقصه-خدمات-عملیات-پیاده-روسازی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عملیات پیاده روسازی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات عملیات پیاده روسازی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146175/استعلام-خرید-دارو'>استعلام خرید دارو  / استعلام, خرید دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146188/استعلام-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-شبکه-بیسیم'>استعلام  خرید تجهیزات مورد نیاز شبکه بیسیم  / استعلام, خرید تجهیزات مورد نیاز شبکه بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146199/استعلام-تهیه-و-اجرای-کانال-با-زیرسازی'>استعلام تهیه و اجرای کانال با زیرسازی  / استعلام, تهیه و اجرای کانال با زیرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146210/استعلام-شیطانک-و-صفحه-شیطانک-برند-ماکیتا-اورجینال'>استعلام شیطانک و صفحه شیطانک برند ماکیتا اورجینال / استعلام ,شیطانک و صفحه شیطانک برند ماکیتا اورجینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146224/استعلام-اجرای-دیوارکشی-مجموعه-ورزشی'>استعلام اجرای دیوارکشی مجموعه ورزشی  / استعلام, اجرای دیوارکشی مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146235/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری--'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری ... / استعلام , استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146246/استعلام-کاغذ-شفاف'>استعلام کاغذ شفاف / استعلام , استعلام کاغذ شفاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146256/فراخوان-مناقصه-نصب-۸۸۰-انشعاب-پراکنده-فولادی-و-پلی-اتیلن'>فراخوان مناقصه نصب ۸۸۰ انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه نصب ۸۸۰ انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146267/استعلام-واگذاری-خدمات-آمبولانس'>استعلام واگذاری خدمات آمبولانس / استعلام, استعلام واگذاری خدمات آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146277/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-مرتبط-با-ممیزی-و-ارائه-برچسب-انرژی'>مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط با ممیزی و ارائه برچسب انرژی  / مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط با ممیزی و ارائه برچسب انرژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146288/استعلام-تایر--'>استعلام تایر ... / استعلام , استعلام تایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146301/مناقصه-نصب-1750-انشعاب-فولادی-و-پلی-اتیلن-پراکنده-تکی-و-جمعی'>مناقصه نصب 1750 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده تکی و جمعی / مناقصه, مناقصه نصب 1750 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده تکی و جمعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146314/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146326/استعلام-پهباد-حرفه-ای'>استعلام پهباد حرفه ای  / استعلام , استعلام پهباد حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146336/استعلام-خرید-دوربین-عکاسی-محافظ-لنز---'>استعلام خرید دوربین عکاسی، محافظ لنز .... / استعلام , استعلام خرید دوربین عکاسی، محافظ لنز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146347/فراخوان-انجام-مطالعات-جامع-پایش-کیفیت-منابع-آب'>فراخوان انجام مطالعات جامع پایش کیفیت منابع آب / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام مطالعات جامع پایش کیفیت منابع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146356/استعلام-لام-آزمایشگاهی-لبه-رنگی'>استعلام لام آزمایشگاهی لبه رنگی / استعلام, استعلام لام آزمایشگاهی لبه رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146364/استعلام-آستری-نیم-پلاستیک'>استعلام آستری نیم پلاستیک / استعلام , استعلام آستری نیم پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146372/استعلام-نگهداری-تاسیسات-برقی-ساختمان-شماره-1-و-2'>استعلام نگهداری تاسیسات برقی ساختمان شماره 1 و 2  / استعلام , استعلام نگهداری تاسیسات برقی ساختمان شماره 1 و 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146382/استعلام-تعمیرات-مدرسه-متوسطه-دوم'>استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه دوم / استعلام , استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146391/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146400/استعلام-نمونه-برداری-آزمایش-و-آنالیز-نتایج-پساب-خروجی-تصفیه-خانه-ها'>استعلام نمونه برداری، آزمایش و آنالیز نتایج پساب خروجی تصفیه خانه ها / استعلام, نمونه برداری، آزمایش و آنالیز نتایج پساب خروجی تصفیه خانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146410/استعلام-اجرای-کامل-شیشه-دوجداره-کتابخانه'>استعلام اجرای کامل شیشه دوجداره کتابخانه / استعلام, اجرای کامل شیشه دوجداره کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145574/مناقصه-خرید-قطعات-الكتریكی-نیروگاهی'>مناقصه خرید قطعات الكتریكی نیروگاهی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات الكتریكی نیروگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145589/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-دو-دستگاه-پل'>مناقصه مرمت و بازسازی دو دستگاه پل / مناقصه , مناقصه مرمت و بازسازی دو دستگاه پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145600/مناقصه-تهیه-و-نصب-و-نگهداری-تجهیزات-ترافیکی-و-علائم-ایمنی-ویژه-معلولین--'>مناقصه تهیه و نصب و نگهداری تجهیزات ترافیکی و علائم ایمنی ویژه معلولین ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب و نگهداری تجهیزات ترافیکی و علائم ایمنی ویژه معلولین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145612/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-برای-ایجاد-شهربازی-و-مجتمع-تفریحی'>فراخوان جذب سرمایه گذار برای ایجاد شهربازی و مجتمع تفریحی / فراخوان, فراخوان جذب سرمایه گذار برای ایجاد شهربازی و مجتمع تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145627/استعلام-اجرای-جابجایی-تیرهای-برق-و-احداث-شبکه-روستای'>استعلام اجرای جابجایی تیرهای برق و احداث شبکه روستای  / استعلام, اجرای جابجایی تیرهای برق و احداث شبکه روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145638/تجدید-مناقصه-خرید-وسایل-شهربازی---مرحله-سوم'>تجدید مناقصه خرید وسایل شهربازی...  مرحله سوم / تجدیذ مناقصه, تجدید مناقصه خرید وسایل شهربازی... مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145648/استعلام-کپسول-گاز'>استعلام کپسول گاز / استعلام,استعلام کپسول گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145658/مناقصه-UPS--نوبت-دوم'>مناقصه UPS... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه UPS... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145671/استعلام-میکروفن--'>استعلام میکروفن ... / استعلام , استعلام میکروفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145682/مناقصه-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی / آگهی فرخوان ارزیابی کیفی , مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145697/مناقصه-اجرای-جدول-گذاری-به-صورت-رفیوژ--'>مناقصه اجرای جدول گذاری به صورت رفیوژ ... / مناقصه، مناقصه اجرای جدول گذاری به صورت رفیوژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145708/استعلام-بازرسی-و-بررسی-سطح-ایمنی-جایگاههای-CNG'>استعلام بازرسی و بررسی سطح ایمنی جایگاههای CNG / استعلام , استعلام بازرسی و بررسی سطح ایمنی جایگاههای CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145719/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-دستگاههای-سنجش'>مناقصه خرید تجهیزات و دستگاههای سنجش / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات و دستگاههای سنجش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145728/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه زیرسازی و آسفالت معابر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145741/استعلام-تحقیق-بازرسی-نمونه-برداری-و-انجام-آزمونهای-مورد-نیاز--'>استعلام تحقیق، بازرسی، نمونه برداری و انجام آزمونهای مورد نیاز ... / استعلام, استعلام تحقیق، بازرسی، نمونه برداری و انجام آزمونهای مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145750/مناقصه-پروژه-کانال-دفع-آب-های-زائد-روستا'>مناقصه  پروژه کانال دفع آب های زائد روستا / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه کانال دفع آب های زائد روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145761/اصلاحیه-فراخوان-بکارگیری-تعداد-17-نفر-نیرو-خدماتی'>اصلاحیه فراخوان بکارگیری تعداد 17 نفر نیرو خدماتی / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه ,فراخوان بکارگیری تعداد 17 نفر نیرو خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145776/استعلام-برق-کاری'>استعلام برق کاری  / استعلام,استعلام برق کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145789/مناقصه-حفاری-7-حلقه-چاه-پیزومتر'>مناقصه حفاری 7 حلقه چاه پیزومتر  / فراخوان مناقصه, مناقصه حفاری 7 حلقه چاه پیزومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145800/استعلام-پروژکتور-ال-ای-دی'>استعلام پروژکتور ال ای دی / استعلام,استعلام پروژکتور ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145810/استعلام-تکمیل-سرایداری-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سرایداری سالن ورزشی ... / استعلام, استعلام تکمیل سرایداری سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145819/مناقصه-اجاره-لیفتراک-با-راننده-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره لیفتراک با راننده نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجاره لیفتراک با راننده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145832/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفاظت-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات حفاظت و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات حفاظت و نگهداری فضای سبز  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145843/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام,سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145855/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام, چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145869/اصلاحیه-و-تمدید-فراخوان-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و-لوله-گالوانیزه--'>اصلاحیه و تمدید فراخوان خرید لوله پلی اتیلن و لوله گالوانیزه... / اصلاحیه و تمدید مناقصه عمومی, فراخوان خرید لوله پلی اتیلن و لوله گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145880/استعلام-تعمیرات-استخر--'>استعلام تعمیرات استخر... / استعلام, استعلام تعمیرات استخر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145890/استعلام-خرید-مخزن-زباله-770-لیتری'>استعلام  خرید مخزن زباله 770 لیتری  / استعلام, خرید مخزن زباله 770 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145899/استعلام-تعمیرات-کلی-دو-دستگاه-آسانسور-اتوماتیک-و-لولایی'>استعلام  تعمیرات کلی دو دستگاه آسانسور اتوماتیک و لولایی / استعلام,  تعمیرات کلی دو دستگاه آسانسور اتوماتیک و لولایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145909/مناقصه-عملیات-لق-گیری-ریزش-برداری-دپو-بارگیری-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لق گیری، ریزش برداری، دپو، بارگیری و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات لق گیری، ریزش برداری، دپو، بارگیری و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145919/مناصه-انجام-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-گرم-معابر--نوبت-دوم'>مناصه انجام عملیات زیرسازی و آسفالت گرم معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات زیرسازی و آسفالت گرم معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145928/استعلام-اجرای-بخشی-از-بنا--'>استعلام اجرای بخشی از بنا ... / استعلام , استعلام اجرای بخشی از بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145942/استعلام-موتور--'>استعلام موتور ... / استعلام , استعلام موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145951/استعلام-تعمیرات-ادارات--'>استعلام تعمیرات ادارات... / استعلام, استعلام تعمیرات ادارات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145965/استعلام-میلگرد-نمره-16-اصفهان'>استعلام میلگرد نمره 16 اصفهان / استعلام, میلگرد نمره 16 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145596/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام, تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145607/مناقصه-فراخوان-خرید-لوله-گالوانیزه--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان خرید لوله گالوانیزه - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  فراخوان خرید لوله گالوانیزه - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145620/استعلام-تعمیرات-تاسیسات-مکانیکی--'>استعلام تعمیرات تاسیسات مکانیکی... / استعلام, استعلام تعمیرات تاسیسات مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145634/فراخوان-گشت-و-بازرسی-منابع-آب-استان'>فراخوان گشت و بازرسی منابع آب استان / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان گشت و بازرسی منابع آب استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145644/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145655/استعلام-مرمت-دیوار-حفاظتی-و-پل'>استعلام مرمت دیوار حفاظتی و پل / استعلام, مرمت دیوار حفاظتی و پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145666/استعلام-اجرای-جابجایی-تیرهای-برق-و-احداث-شبکه-روستای--'>استعلام  اجرای جابجایی تیرهای برق و احداث شبکه روستای .. / استعلام, اجرای جابجایی تیرهای برق و احداث شبکه روستای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145677/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145690/استعلام-استانداردسازی-سیلندرهای-گاز--'>استعلام استانداردسازی سیلندرهای گاز ... / استعلام , استعلام استانداردسازی سیلندرهای گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145705/مناقصه-پیمان-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مراکز-انتقال-نفت'>مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان مراکز انتقال نفت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان مراکز انتقال نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145716/مناقصه-واگذاری-پروژه-دیوار-ساحلی-روستا'>مناقصه واگذاری پروژه دیوار ساحلی روستا / مناقصه, مناقصه واگذاری پروژه دیوار ساحلی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145725/مناقصه-جدولگذاری-معابر-و-احداث-دیوار-ساحلی----نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری معابر و احداث دیوار ساحلی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری معابر و احداث دیوار ساحلی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145736/استعلام-خرید-هیومیک-اسید'>استعلام خرید هیومیک اسید / استعلام, خرید هیومیک اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145747/اصلاحیه-مناقصه-کاشت-داشت-و-برداشت-محصولات-کشاورزی--'>اصلاحیه مناقصه کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی ... / اصلاحیه مناقصه، مناقصه کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145756/استعلام-سم-سفیدک-(قارچ-کش'>استعلام سم سفیدک (قارچ کش / استعلام, سم سفیدک (قارچ کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145772/استعلام-فعالیتهای-اتحادیه-های-اصناف'>استعلام فعالیتهای اتحادیه های اصناف / استعلام,استعلام فعالیتهای اتحادیه های اصناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145783/استعلام-عملیات-جوشکاری-درز-ریل-به-روش-ترمیت-با-پیش-گرم-سریع'>استعلام عملیات جوشکاری درز ریل به روش ترمیت با پیش گرم سریع / استعلام, عملیات جوشکاری درز ریل به روش ترمیت با پیش گرم سریع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145795/مناقصه-عملیات-اجرایی-رپرگذاری-رودخانه-ها--'>مناقصه عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه ها ... / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145805/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-مخصوص-چاپ-اخطاریه'>استعلام  پشتیبانی نرم افزار مخصوص چاپ اخطاریه  / استعلام,  پشتیبانی نرم افزار مخصوص چاپ اخطاریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145816/استعلام-کالای-درخواستی-12-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام کالای درخواستی 12 دستگاه کولر گازی / استعلام,استعلام کالای درخواستی 12 دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145828/فراخوان-مناقصه-آموزش-و-ترویج-صنایع-دستی--'>فراخوان مناقصه آموزش و ترویج صنایع دستی ... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه آموزش و ترویج صنایع دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145839/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا--'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا... / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145851/استعلام-حمل-و-کرایه-کمپرسور--'>استعلام حمل و کرایه کمپرسور... / استعلام, استعلام حمل و کرایه کمپرسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145864/مناقصه-پیمانکاری-عملیات-اجرائی-ساختمان'>مناقصه پیمانکاری عملیات اجرائی ساختمان / دعوت به همکاری,مناقصه پیمانکاری عملیات اجرائی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145875/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-تجدید'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان تجدید  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145885/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145896/مناقصه-فاز-اول-بلوار-نوبت-دوم'>مناقصه فاز اول بلوار نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه فاز اول بلوار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145905/مناقصه-تعمیر-ماشین-آلات-مکانیزه-و-درزین-ها-با-تامین-قطعات-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها با تامین قطعات نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی عمومی , مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها با تامین قطعات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145916/مناقصه-تامین-نیروهای-خدماتی'>مناقصه تامین نیروهای خدماتی  / مناقصه , مناقصه تامین نیروهای خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145925/استعلام-اجاق-گاز-صنعتی'>استعلام اجاق گاز صنعتی  / استعلام, اجاق گاز صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145938/مناقصه-خرید-ایستگاه-میترینگ'>مناقصه خرید ایستگاه میترینگ / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ایستگاه میترینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145947/استلام-موادغذایی'>استلام موادغذایی / استعلام , استعلام مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145958/استعلام-HARD-DISK'>استعلام  HARD DISK / استعلام,  HARD DISK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145973/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام تابلو برق... / استعلام, استعلام تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145986/استعلام-در-خصوص-تعمیر-و-نگهداری-آسانسورها'>استعلام در خصوص تعمیر و نگهداری آسانسورها / استعلام ,استعلام در خصوص تعمیر و نگهداری آسانسورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145996/استعلام-RAM'>استعلام RAM / استعلام,استعلام RAM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146006/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-تابلوهای-توزیع'>مناقصه خرید و راه اندازی تابلوهای توزیع  / مناقصه,مناقصه خرید و راه اندازی تابلوهای توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146018/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-و-بهسازی-کانال-آبیاری'>استعلام عملیات اجرایی احداث و بهسازی کانال آبیاری  / استعلام, عملیات اجرایی احداث و بهسازی کانال آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145639/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-مرکز-جامع-خدمات-سلامت-عنبران'>تجدید مناقصه پروژه احداث مرکز جامع خدمات سلامت عنبران  / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید خدمات از بخش غیردولتی (نگهبان - سرایدار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145649/استعلام-تعمیر-و-سرویس-از-موتورخانه'>استعلام  تعمیر و سرویس از موتورخانه  / استعلام, تعمیر و سرویس از موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145660/مناقصه-اجرای-چمن-مصنوعی-زمین-فوتبال-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145673/مناقصه-واگذاری-عملیات-تکمیل-فرهنگسرای'>مناقصه واگذاری عملیات تکمیل فرهنگسرای  / مناقصه, مناقصه  واگذاری عملیات تکمیل فرهنگسرای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145683/استعلام-دندانپزشکی--'>استعلام دندانپزشکی.... / استعلام, استعلام دندانپزشکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145699/استعلام-خرید-سیمان--'>استعلام خرید سیمان ... / استعلام, استعلام خرید سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145711/مناقصه-عملیات-تهیه--حفر--تجهیز-و-اجرای-خط-انتقال-چاه'>مناقصه عملیات تهیه ، حفر ، تجهیز و اجرای خط انتقال چاه  / فراخوان مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان عملیات تهیه ، حفر ، تجهیز و اجرای خط انتقال چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145721/مناقصه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی--'>مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی ... / مناقصه، مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145729/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-315--نوبت-دوم'>مناقصه لوله پلی اتیلن 315 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه لوله پلی اتیلن 315 -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145742/مناقصه-احداث-ساختمان-چند-منظوره--'>مناقصه احداث ساختمان چند منظوره ... / مناقصه، مناقصه احداث ساختمان چند منظوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145751/مناقصه-جهت-انجام-نقشه-برداری'>مناقصه جهت انجام نقشه برداری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  جهت انجام نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145762/استعلام-تهیه-کتاب--'>استعلام تهیه کتاب... / استعلام, استعلام تهیه کتاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145778/استعلام-تکمیل-سرویس-بهداشتی--'>استعلام تکمیل سرویس بهداشتی... / استعلام, استعلام تکمیل سرویس بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145790/استعلام-ایمن-سازی-ویژه-نقاط-بر-تصادف'>استعلام ایمن سازی ویژه نقاط بر تصادف / استعلام,استعلام ایمن سازی ویژه نقاط بر تصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145801/استعلام-اجرای-حفر-چاه-و-بهسازی-چشمه'>استعلام اجرای حفر چاه و بهسازی چشمه  / استعلام, اجرای حفر چاه و بهسازی چشمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145811/استلام-مرمت-پل'>استلام مرمت پل  / استعلام , استعلام مرمت پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145824/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-منطقه-ناحیه-صنعتی'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری منطقه ناحیه صنعتی / آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات شهری منطقه ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145833/استعلام-یخچال-دو-درب-بدون-برفک'>استعلام یخچال دو درب بدون برفک  / استعلام, یخچال دو درب بدون برفک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145844/اصلاحیه-آگهی-مناقصه-احداث-پارک-و--'>اصلاحیه آگهی مناقصه احداث پارک و.... / اصلاحیه مناقصه  , آگهی مناقصه احداث پارک و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145857/مناقصه-پروژه-اجرای-آبنما-و-نورپردازی-میدان-مرکزی'>مناقصه پروژه اجرای آبنما و نورپردازی میدان مرکزی / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه اجرای آبنما و نورپردازی میدان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145870/استعلام-اجر--'>استعلام اجر ... / استعلام , استعلام اجر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145881/مناقصه-پروژه-دیوار-ساحلی-و-جدولگذاری-معابر'>مناقصه پروژه دیوار ساحلی و جدولگذاری معابر  / مناقصه، مناقصه پروژه دیوار ساحلی و جدولگذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145891/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145900/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145911/استعلام-1460-کیسه-سیمان-پاکتی'>استعلام 1460 کیسه سیمان پاکتی / استعلام, 1460 کیسه سیمان پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145920/استعلام-اجرای-بخشی-از-بنا--'>استعلام اجرای بخشی از بنا... / استعلام, استعلام اجرای بخشی از بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145930/مناقصه-احداث-استخر-شنای---'>مناقصه احداث استخر شنای .... / مناقصه , مناقصه احداث استخر شنای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145943/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145952/استعلام-خرید-3-ردیف-افشانک-و-مهره'>استعلام خرید 3 ردیف افشانک و مهره  / استعلام, استعلام خرید 3 ردیف افشانک و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145966/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری / آگهی فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145980/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی-مربوط'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط  / استعلام, فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145990/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146000/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری--صندلی-کار-میز-کار-ال-چاپگر-رایانه-و-متعلقات'>استعلام خرید تجهیزات اداری - صندلی کار، میز کار ال، چاپگر رایانه و متعلقات / استعلام, خرید تجهیزات اداری - صندلی کار، میز کار ال، چاپگر رایانه و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146012/استعلام-احداث-ساختمان-راهدارخانه-روستای'>استعلام احداث ساختمان راهدارخانه روستای / استعلام, احداث ساختمان راهدارخانه روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146024/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-تعمیرات-شبکه-و-ساخت--نصب-و-جمع-آوری-انشعاب-فولادی-و---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای عملیات تعمیرات شبکه و ساخت ، نصب و جمع آوری انشعاب فولادی و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات تعمیرات شبکه و ساخت ، نصب و جمع آوری انشعاب فولادی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146034/مناقصه-خرید-WATSON-SMITH-P-COVERTER'>مناقصه خرید WATSON SMITH /P COVERTER / مناقصه ، مناقصه خرید WATSON SMITH /P COVERTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146007/استعلام-واگذاری-پرونده--'>استعلام واگذاری پرونده ... / استعلام, استعلام واگذاری پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146019/استعلام-واگذاری-تعداد-95-پرونده-ازفرزندان-بی-سرپرست'>استعلام واگذاری تعداد 95 پرونده ازفرزندان بی سرپرست / استعلام ,استعلام واگذاری تعداد 95 پرونده ازفرزندان بی سرپرست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146031/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146039/مناقصه-احداث-سوله-انبار-شن-و-نمک--'>مناقصه احداث سوله انبار شن و نمک ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث سوله انبار شن و نمک ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146053/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام, خرید تجهیزات اداری شامل میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146066/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب--'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب... / استعلام, استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146075/استعلام-برد-آسانسور-و-تعمیر-برد-آسانسور'>استعلام برد آسانسور و تعمیر برد آسانسور  / استعلام, برد آسانسور و تعمیر برد آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146086/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیسات-CT-SCAN-و-رادیولوژی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات CT-SCAN و رادیولوژی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات CT-SCAN و رادیولوژی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146099/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش'>مناقصه لکه گیری و روکش  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146112/استعلام-موتور-کولر-آبی'>استعلام موتور کولر آبی  / استعلام, موتور کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146126/آگهی-مناقصه-یک-مرحله-ای-تکمیل-دانشکده-مهندسی-زراعی'>آگهی مناقصه یک مرحله ای تکمیل دانشکده مهندسی زراعی / آگهی مناقصه یک مرحله ای ،آگهی مناقصه یک مرحله ای تکمیل دانشکده مهندسی زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146136/استعلام-اسکنر-کداک'>استعلام اسکنر کداک / استعلام, اسکنر کداک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146148/استعلام-پرشر-سنسور-ENDRESS-HAUSER'>استعلام پرشر سنسور ENDRESS HAUSER / استعلام , استعلام پرشر سنسور ENDRESS HAUSER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146158/مناقصه-خدمات-عملیات-احداث-پارک-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عملیات احداث پارک  ـ نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات عملیات احداث پارک  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146170/مناقصه-اصلاح-خط-انتقال-آب--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح خط انتقال آب - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اصلاح خط انتقال آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146182/استعلام-پایه--'>استعلام پایه ... / استعلام , استعلام پایه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146193/تجدید-مناقصه-خرید--بارگیری--حمل-و-تخلیه-لوله-های-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146205/استعلام-چراغ-راهنمایی-و---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام چراغ راهنمایی و..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام چراغ راهنمایی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146215/مناقصه-سایت-تاسیسات-شن-و-ماسه-کارخانه-آسفالت'>مناقصه سایت تاسیسات شن و ماسه کارخانه آسفالت  / مناقصه سایت تاسیسات شن و ماسه کارخانه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146229/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146241/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت  های تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام سایر فعالیت  های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146250/استعلام-قفسه--میز-و-صندلی-چوبی'>استعلام قفسه ، میز و صندلی چوبی  / استعلام , استعلام قفسه ، میز و صندلی چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146261/استعلام-خرید-دستگاه-مینی-پی-ال-سی'>استعلام خرید دستگاه مینی پی ال سی  / استعلام خرید دستگاه مینی پی ال سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146271/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار  / استعلام, ​خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146283/مناقصه-خرید-anhydrous-hydrochloric-acid'>مناقصه خرید anhydrous hydrochloric  acid / مناقصه ، مناقصه خرید anhydrous hydrochloric  acid</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146296/استعلام-کود-مایع'>استعلام کود مایع  / استعلام, استعلام کود مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146309/استعلام-دوربین-شیائومی-ACTION-CAM'>استعلام دوربین شیائومی ACTION CAM / استعلام, ​استعلام دوربین شیائومی ACTION CAM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146321/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146331/استعلام-کانال-آبرسانی'>استعلام کانال آبرسانی  / استعلام, کانال آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146342/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146351/مناقصه-تکمیل-ساختمان-نیمه-کاره'>مناقصه تکمیل ساختمان نیمه کاره   / مناقصه ، مناقصه تکمیل ساختمان نیمه کاره  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146360/استعلام-قفل--'>استعلام قفل ... / استعلام , استعلام قفل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146368/استعلام-خرید-کانکتور-روشنایی-معابر'>استعلام خرید کانکتور روشنایی معابر / استعلام,استعلام خرید کانکتور روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146377/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146386/استعلام-یونیت-دندانپزشکی'>استعلام یونیت دندانپزشکی / استعلام, استعلام یونیت دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146395/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146405/استعلام-حشره-کش-دلتامترین'>استعلام حشره کش دلتامترین / استعلام,استعلام حشره کش دلتامترین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146414/استعلام-خرید-رم--'>استعلام خرید رم... / استعلام, استعلام خرید رم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146423/مناقصه-تخریب-وبازسازی-آموزشگاه-شش-کلاسه'>مناقصه تخریب وبازسازی آموزشگاه شش کلاسه  / مناقصه, مناقصه تخریب وبازسازی آموزشگاه شش کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146433/استعلام-سرور-رایانه--'>استعلام سرور رایانه ... / استعلام , استعلام سرور رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146441/مناقصه-تهیه-طبخ-و-سرو-سه-وعده-غذا-و-پس-شام'>مناقصه تهیه طبخ و سرو سه وعده غذا و پس شام / مناقصه ، مناقصه تهیه طبخ و سرو سه وعده غذا و پس شام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146424/استعلام-واگذاری-پروژه-مربوط-به-تحقیق-و-بررسی-کیفیت-نان-های-سنتی'>استعلام واگذاری پروژه مربوط به تحقیق و بررسی کیفیت نان های سنتی / استعلام, استعلام واگذاری پروژه مربوط به تحقیق و بررسی کیفیت نان های سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146434/استعلام-مواد-آب-و-صابون-و--'>استعلام مواد آب و صابون و ... / استعلام , استعلام مواد آب و صابون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146443/مناقصه-تخریب-وبازسازی-آموزشگاه-چهارکلاسه'>مناقصه تخریب وبازسازی آموزشگاه چهارکلاسه  / مناقصه, مناقصه تخریب وبازسازی آموزشگاه چهارکلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146452/استعلام-کف-شکنی-و-تجهیز-چاه'>استعلام کف شکنی و تجهیز چاه  / استعلام , استعلام کف شکنی و تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146463/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی  / استعلام, استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146471/استعلام-endpoint-chromogenic-LAL-assay-QCL-1000--'>استعلام endpoint chromogenic LAL assay QCL-1000 ... / استعلام , استعلام endpoint chromogenic LAL assay QCL-1000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146483/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146493/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام,استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146503/استعلام-خریدیک-دستگاه-یونیت-دندانپزشکی'>استعلام خریدیک دستگاه یونیت دندانپزشکی / استعلام , استعلام خریدیک دستگاه یونیت دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146514/استعلام-تبلیغات--'>استعلام تبلیغات ... / استعلام , استعلام تبلیغات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146523/استعلام-احداث-دیوار-حفاظتی-راه-روستایی--'>استعلام احداث دیوار حفاظتی راه روستایی... / استعلام,استعلام احداث دیوار حفاظتی راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146532/استعلام-خدمات-نگهداری--'>استعلام خدمات نگهداری ... / استعلام, استعلام خدمات نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146541/استعلام-خرید-بچه-ماهی-گرم-آبی-و-سرد-آبی-جمعا-به-تعداد-100000-قطعه'>استعلام خرید بچه ماهی گرم آبی و سرد آبی جمعا به تعداد 100000 قطعه / استعلام,استعلام خرید بچه ماهی گرم آبی و سرد آبی جمعا به تعداد 100000 قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146550/استعلام-حفاری-چاه-ضربه-ای'>استعلام حفاری چاه ضربه ای  / استعلام, استعلام حفاری چاه ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146558/استعلام-سجاده-جانماز--'>استعلام سجاده جانماز ... / استعلام, استعلام سجاده جانماز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146568/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام, احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146578/مناقصه-خرید-ایستگاه-به-ظرفیت-۴۰۰۰۰-مترمکعب'>مناقصه خرید ایستگاه به ظرفیت ۴۰۰۰۰ مترمکعب / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ایستگاه به ظرفیت ۴۰۰۰۰ مترمکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146588/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146599/استعلام-فرش-سجاده-700-شانه'>استعلام فرش سجاده 700 شانه  / استعلام, استعلام فرش سجاده 700 شانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146608/مناقصه-تکمیل-استخر---(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل استخر ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل استخر ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146617/استعلام-ترمیم-آسفالت-حوادث-و-انشعابات-و-لوله-گذاری-آب-و-فاضلاب'>استعلام ترمیم آسفالت حوادث و انشعابات و لوله گذاری آب و فاضلاب / استعلام, استعلام ترمیم آسفالت حوادث و انشعابات و لوله گذاری آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146625/استعلام-حفاظت-استیل-بانک'>استعلام حفاظت استیل بانک / استعلام, حفاظت استیل بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146635/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-خدمات-مدارک-پزشکی-کلینیک-دیابت'>اصلاحیه مناقصه عمومی خدمات مدارک پزشکی کلینیک دیابت / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات مدارک پزشکی کلینیک دیابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146644/استعلام-خرید-پمپ-دیزلی-سیار'>استعلام خرید پمپ دیزلی سیار / استعلام,استعلام خرید پمپ دیزلی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146653/استعلام-خرید-دو-دستگاه-موتور-آسانسور-کششی'>استعلام خرید دو دستگاه موتور آسانسور کششی / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه موتور آسانسور کششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146664/مناقصه-عمومی-خرید-و-تحویل-غذا'>مناقصه عمومی خرید و تحویل غذا / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید و تحویل غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146673/استعلام-نوت-بوک'>استعلام نوت بوک  / استعلام , استعلام نوت بوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146683/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146691/استعلام-تعیین-سطح-بارگذاری-صنایع-در-منطقه-ویژه-اقتصادی--'>استعلام  تعیین سطح بارگذاری صنایع در منطقه ویژه اقتصادی .. / استعلام,  تعیین سطح بارگذاری صنایع در منطقه ویژه اقتصادی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146700/استعلام-قطعات-یدکی'>استعلام قطعات یدکی  / استعلام , استعلام قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146709/استعلام-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار  / استعلام , استعلام فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146719/استعلام-نفت-گاز--'>استعلام نفت گاز ... / استعلام , استعلام نفت گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146730/مناقصه-عمومی-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی-بانوان'>مناقصه عمومی پروژه تکمیل سالن ورزشی بانوان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پروژه تکمیل سالن ورزشی بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146739/استعلام-انجام-عملیات-کفشکنی--'>استعلام انجام عملیات کفشکنی ... / استعلام , استعلام انجام عملیات کفشکنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146747/استعلام-تعمیرات-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیرات سالن ورزشی  / استعلام , استعلام تعمیرات سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146756/استعلام-چراغ--'>استعلام چراغ ... / استعلام , استعلام چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146764/تمدید-آگهی-ارزیابی-کیفی-مشاوران'>تمدید آگهی ارزیابی کیفی مشاوران  / تمدید آگهی ارزیابی کیفی مشاوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146772/مناقصه-ادامه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه  ادامه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه عمومی, مناقصه  ادامه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146780/استعلام-دستگاه-سیکلون'>استعلام دستگاه سیکلون / استعلام,استعلام دستگاه سیکلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146788/مناقصه-خرید-اوراق-چاپی--تکثیر-و-فرمهای-آماری--نوبت-سوم'>مناقصه خرید اوراق چاپی ، تکثیر و فرمهای آماری - نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید اوراق چاپی ، تکثیر و فرمهای آماری- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146419/استعلام-سیمان-فله-تیپ-دو'>استعلام سیمان فله تیپ دو  / استعلام, استعلام سیمان فله تیپ دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146428/استعلام-ایزوگام-ساختمان'>استعلام ایزوگام ساختمان  / استعلام , استعلام ایزوگام ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146437/استعلام-بازرسی-و-بررسی-وضعیت-کیفی-خدمات-ارائه-شده-در-مهدهای-کودک'>استعلام بازرسی و بررسی وضعیت کیفی خدمات ارائه شده در مهدهای کودک / استعلام , استعلام بازرسی و بررسی وضعیت کیفی خدمات ارائه شده در مهدهای کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146446/استعلام-عملیات-کالیبراسیون--'>استعلام عملیات کالیبراسیون ... / استعلام , استعلام عملیات کالیبراسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146456/استعلام-لایه-نگاری-محوطه--'>استعلام لایه نگاری محوطه.... / استعلام,استعلام لایه نگاری محوطه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146466/استعلام-جذب-نیروی-کارشناس-فنی-حقوقی'>استعلام جذب نیروی کارشناس فنی حقوقی / استعلام, جذب نیروی کارشناس فنی حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146475/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146486/استعلام-احداث-خانه-عالم--'>استعلام احداث خانه عالم ... / استعلام,استعلام احداث خانه عالم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146497/استعلام-آنتی-ویروس--'>استعلام آنتی ویروس ... / استعلام , استعلام آنتی ویروس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146507/استعلام-سبزی-فریز-شده'>استعلام سبزی فریز شده / استعلام,استعلام سبزی فریز شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146517/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی  / استعلام, برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146526/استعلام-گوشت-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت منجمد برزیلی / استعلام , استعلام گوشت منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146536/استعلام-لپ-تاپ-15-اینچی-ایسوس'>استعلام لپ تاپ 15 اینچی ایسوس / استعلام, استعلام لپ تاپ 15 اینچی ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146544/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146553/استعلام-اجرای-عملیات-بهسازی-کانال-بتنی'>استعلام اجرای عملیات بهسازی کانال بتنی / استعلام, اجرای عملیات بهسازی کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146562/استعلام-کود-آهن-سکسترون'>استعلام کود آهن سکسترون  / استعلام , استعلام کود آهن سکسترون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146573/استعلام-برج-خنک-کننده-فایبرگلاس'>استعلام برج خنک کننده فایبرگلاس / استعلام,استعلام برج خنک کننده فایبرگلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146582/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های  مهندسی عمران ... / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های  مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146593/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام , استعلام سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146602/استعلام-خرید-کولر-گازی-ایرانی'>استعلام خرید کولر گازی ایرانی / استعلام, استعلام خرید کولر گازی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146612/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام,استعلام لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146620/استعلام-اجاره-خودرو-با-راننده--'>استعلام اجاره خودرو با راننده ... / استعلام, استعلام اجاره خودرو با راننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146629/استعلام-تعمیرات-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام تعمیرات سرمایشی و گرمایشی / استعلام,استعلام تعمیرات سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146639/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-برای-حیوانات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات مورد نیاز برای حیوانات آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام تجهیزات مورد نیاز برای حیوانات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146647/استعلام-پمپ-مستغرق-فاضلابی'>استعلام پمپ مستغرق فاضلابی / استعلام , استعلام پمپ مستغرق فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146657/ستعلام-آنتی-ویروس'>ستعلام آنتی ویروس  / استعلام , استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146667/استعلام-تلویزیون-سامسونگ'>استعلام تلویزیون سامسونگ  / استعلام , استعلام تلویزیون سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146677/استعلام-کارهای-تکمیلی-مخازن-و-ایستگاههای-پمپاژ'>استعلام کارهای تکمیلی مخازن و ایستگاههای پمپاژ / استعلام , استعلام کارهای تکمیلی مخازن و ایستگاههای پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146686/استعلام-دستگاه-ویدیو-کنفرانس-لاجکت-connect'>استعلام  دستگاه ویدیو کنفرانس لاجکت connect / استعلام,استعلام  دستگاه ویدیو کنفرانس لاجکت connect</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146695/استعلام-خودرو-سمند'>استعلام خودرو سمند  / استعلام, استعلام خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146703/استعلام-کولرگازی--'>استعلام کولرگازی ... / استعلام, استعلام کولرگازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146713/استعلام-تهیه-و-حمل-آسفالت-توپکا--'>استعلام تهیه و حمل آسفالت توپکا ... / استعلام , استعلام تهیه و حمل آسفالت توپکا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146722/استعلام-تکمیل-سالن--'>استعلام تکمیل سالن ... / استعلام, استعلام تکمیل سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146734/استعلام-جذب-6-نفر-نیروی-کارشناس-فنی-حقوقی'>استعلام جذب 6 نفر نیروی کارشناس فنی حقوقی / استعلام,استعلام جذب 6نفر نیروی کارشناس فنی حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146742/استعلام-واگذاری-تعداد-94-پرونده'>استعلام واگذاری تعداد 94 پرونده / استعلام,استعلام واگذاری تعداد 94 پرونده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146750/استعلام-دستگاه-قیرپاش-نیسانی'>استعلام  دستگاه قیرپاش نیسانی / استعلام, دستگاه قیرپاش نیسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146759/استعلام-واگذاری-تعداد-80-پرونده'>استعلام واگذاری تعداد 80 پرونده / استعلام,استعلام واگذاری تعداد 80 پرونده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146767/استعلام-صندلی-مدیریتی-و-کارشناسی'>استعلام صندلی مدیریتی و کارشناسی / استعلام,استعلام صندلی مدیریتی و کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146775/استعلام-لوله-کشی--'>استعلام لوله کشی ... / استعلام , استعلام لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146783/استعلام-روغن-نباتی-مایع-آفتابگردان'>استعلام روغن نباتی مایع آفتابگردان / استعلام , استعلام روغن نباتی مایع آفتابگردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146791/استعلام-حسگر-اندازه-گیری-رطوبت-عمقی-خاک'>استعلام حسگر اندازه گیری رطوبت عمقی خاک  / استعلام , استعلام حسگر اندازه گیری رطوبت عمقی خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146799/استعلام-خدمات-چاپ-بنر--'>استعلام خدمات چاپ بنر... / استعلام, استعلام خدمات چاپ بنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146807/استعلام-جذب-11-نفر-نیروی-انتظامی'>استعلام جذب 11 نفر نیروی انتظامی  / استعلام, استعلام جذب 11 نفر نیروی انتظامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146815/استعلام-احداث-گوشواره-پل--'>استعلام احداث گوشواره پل ... / استعلام, احداث گوشواره پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146823/مناقصه-فاز-دوم-احداث-مرکز-فرهنگی-و-فرهنگسرا'>مناقصه فاز دوم احداث مرکز فرهنگی و فرهنگسرا / مناقصه عمومی, مناقصه فاز دوم احداث مرکز فرهنگی و فرهنگسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145978/استعلام-انجام-طرح-آمارگیری--'>استعلام انجام طرح آمارگیری ... / استعلام, استعلام انجام طرح آمارگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145989/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-در-اجراء-و-بهره-برداری-پروژه-احداث-پارک--'>فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری  در اجراء و بهره برداری پروژه احداث پارک ... / آگهی فراخوان, فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری  در اجراء و بهره برداری پروژه احداث پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145999/استعلام-شیرآلات--'>استعلام شیرآلات ... / استعلام , استعلام شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146010/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافت-و-فضای-سبز-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146023/تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-روکش-آسفالت-شهری-معابر-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی اجرای روکش آسفالت شهری معابر شهرک صنعتی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عمومی اجرای روکش آسفالت شهری معابر شهرک صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146033/استعلام-تکمیل-خانه-عالم-دهگاه'>استعلام تکمیل خانه عالم دهگاه / استعلام, تکمیل خانه عالم دهگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146043/مناقصهPARTS-FOR-AIR-WRENCH-نوبت-دوم'>مناقصهPARTS FOR AIR WRENCH  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصهPARTS FOR AIR WRENCH نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146055/استعلام-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>استعلام  اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب  / استعلام, اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146068/استعلام-خرید-تابلو-ستاره-مثلث-کلید-اتوماتیک-کابل-پاور-متر-و-فشار-سنج'>استعلام خرید تابلو ستاره مثلث، کلید اتوماتیک، کابل، پاور متر و فشار سنج / استعلام, خرید تابلو ستاره مثلث، کلید اتوماتیک، کابل، پاور متر و فشار سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146079/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146090/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی--'>استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی ... / استعلام , استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146102/استعلام-لوله-مانسمان-گالوانیزه--'>استعلام لوله مانسمان گالوانیزه... / استعلام, استعلام لوله مانسمان گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146116/مناقصه-عملیات-مربوط-به-بهره-برداری-از-شبکه-و-تاسیسات-آب----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه و تاسیسات آب... -  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه و تاسیسات آب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146129/استعلام-خرید-اسپیلت'>استعلام خرید اسپیلت / استعلام ,  استعلام خرید اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146138/استعلام-پایه-بتونی-چهارگوش'>استعلام پایه بتونی چهارگوش  / استعلام, پایه بتونی چهارگوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146151/استعلام-4-آیتم-کالای-درخواستی-با-مارک-زیمنس---'>استعلام 4 آیتم کالای درخواستی با مارک زیمنس ..... / استعلام 4 آیتم کالای درخواستی با مارک زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146160/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی--'>استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی ... / استعلام , استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146172/استعلام-دروشیت-کوچک-و-بزرگ'>استعلام دروشیت کوچک و بزرگ / استعلام, دروشیت کوچک و بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146185/استعلام-نظارت-بر-اجرای-400-هکتار-روشهای-نوین-آبیاری'>استعلام نظارت بر اجرای 400 هکتار روشهای نوین آبیاری / استعلام, نظارت بر اجرای 400 هکتار روشهای نوین آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146197/مناقصه-فراخوان-دستگاه-تابلو-سافت-استار'>مناقصه فراخوان دستگاه تابلو سافت استار  / مناقصه فراخوان دستگاه تابلو سافت استار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146207/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146222/استعلام-hydrolic-pump'>استعلام hydrolic pump / استعلام , استعلام​ hydrolic pump</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146233/استعلام-دستگاه-بسته-بندی-آب-سیار---'>استعلام دستگاه بسته بندی آب سیار .... / استعلام, استعلام دستگاه بسته بندی آب سیار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146243/استعلام-یخچال-9-فوت-ایرانی--'>استعلام  یخچال 9 فوت ایرانی... / استعلام,  یخچال 9 فوت ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146254/استعلام-شیر-شناوری-هیدرومکانیکی--'>استعلام شیر شناوری هیدرومکانیکی.... / استعلام, استعلام شیر شناوری هیدرومکانیکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146264/فراخوان-انجام-خدمات-مراقب-دستگاههای-بهره-برداری-چاه-و-خدمات-راهبری-تفکیک-گر'>فراخوان انجام خدمات مراقب دستگاههای بهره برداری چاه و خدمات راهبری تفکیک گر  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات مراقب دستگاههای بهره برداری چاه و خدمات راهبری تفکیک گر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146274/استعلام-اجرای-مرمت-واحداث-منهول'>استعلام اجرای مرمت واحداث منهول / استعلام , استعلام اجرای مرمت واحداث منهول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146286/فراخوان-مناقصه-احداث-فضای-ورزشی-روباز-و-سالن-ورزشی'>فراخوان مناقصه احداث فضای ورزشی روباز و سالن ورزشی  / فراخوان, فراخوان مناقصه احداث فضای ورزشی روباز و سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146299/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146312/استعلام-پرده-با-ابعاد-مختلف-جهت-نصب'>استعلام پرده با ابعاد مختلف جهت نصب  / استعلام, پرده با ابعاد مختلف جهت نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146323/استعلام-دستگاه-پمپ--'>استعلام دستگاه پمپ ... / استعلام , استعلام دستگاه پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146334/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام  کولر گازی اسپیلت / استعلام, استعلام  کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146344/استعلام-تهیه-و-نصب-چراغ-LED-با-بازوی-60-سانتی'>استعلام تهیه و نصب چراغ LED با بازوی 60 سانتی  / استعلام, استعلام تهیه و نصب چراغ LED با بازوی 60 سانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146353/استعلام-خرید-قفسه-کتاب'>استعلام خرید قفسه کتاب  / استعلام,استعلام خرید قفسه کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146362/استعلام-پروژه-پارک-گردشگری-ملت'>استعلام پروژه پارک گردشگری ملت / استعلام, پروژه پارک گردشگری ملت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146370/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر / استعلام, استعلام سیستم کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146379/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145187/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-دستگاه-اندازه-گیری-فشار--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی خرید دستگاه اندازه گیری فشار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  خرید دستگاه اندازه گیری فشار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145198/مناقصه-خرید-و-نصب-تجهیزات-تکمیلی-ابزار-دقیق-سد-مخزنی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب تجهیزات تکمیلی ابزار دقیق سد مخزنی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب تجهیزات تکمیلی ابزار دقیق سد مخزنی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145210/مناقصه-اجرای-آسفالت-خیابان--(نوبت-دوم)-چاپ-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت خیابان... (نوبت دوم) چاپ دوم / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای آسفالت خیابان... (نوبت دوم) چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145222/مناقصه-انجام-عملیات-آسفالت-گرم-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات آسفالت گرم معابر... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام عملیات آسفالت گرم معابر... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145233/مناقصه-برون-سپاری-حمل-و-انتقال-زباله-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری حمل و انتقال زباله  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری حمل و انتقال زباله  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145243/مناقصه-خدمات-سرویس-دهی'>مناقصه خدمات سرویس دهی  / مناقصه , مناقصه خدمات سرویس دهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145256/مناقصه-خریداری-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خریداری لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خریداری لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145267/استعلام-لوازم-التحریر---'>استعلام لوازم التحریر .... / استعلام, استعلام لوازم التحریر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145277/استعلام-داده-آمایی-و-اسکن-1000-پروده-ثبت-اختراعات'>استعلام داده آمایی و اسکن 1000 پروده ثبت اختراعات / استعلام,استعلام داده آمایی و اسکن 1000 پروده ثبت اختراعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145287/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-ماشین-آلات--'>مناقصه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات... / مناقصه, مناقصه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145300/شناسایی-پیمانکار-عملیات-انتقال-پساب-صنعتی-واحدهای-تولیدی-نوبت-دوم'>شناسایی پیمانکار عملیات انتقال پساب صنعتی واحدهای تولیدی- نوبت دوم  / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار عملیات انتقال پساب صنعتی واحدهای تولیدی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145311/مناقصه-خرید-تجهیزات-ورزشی-برای-پایگاه-قهرمانی'>مناقصه خرید تجهیزات ورزشی برای پایگاه قهرمانی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات ورزشی برای پایگاه قهرمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145320/مناقصه-عملیات-اجرایی-و-احداث-خط-انتقال-فاضلاب-تحت-فشار--'>مناقصه عملیات اجرایی و احداث خط انتقال فاضلاب تحت فشار... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه عملیات اجرایی و احداث خط انتقال فاضلاب تحت فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145330/فراخوان-مناقصه-خرید-و-حمل-دستگاه-ترانس'>فراخوان مناقصه خرید و حمل دستگاه ترانس  / فراخوان مناقصه , مناقصه خرید و حمل دستگاه ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145341/مناقصه-خرید-شیر-گازی-شیر-قطع-و-وصل-و--'>مناقصه خرید شیر گازی شیر قطع و وصل و ... / مناقصه خرید شیر گازی شیر قطع و وصل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145353/استعلام-انجام-آزمایش-و-چکاپ--'>استعلام انجام آزمایش و چکاپ... / استعلام, استعلام انجام آزمایش و چکاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145362/مناقصه-ساخت-و-بهره-برداری'>مناقصه ساخت و بهره برداری / مناقصه، مناقصه ساخت و بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145377/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  / فراخوان, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145389/فراخوان-مناقصه-عمومی-PLATE--FRAME-HEAT-EXCHANGER'>فراخوان مناقصه عمومی PLATE & FRAME HEAT EXCHANGER / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی PLATE & FRAME HEAT EXCHANGER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145407/استعلام-وسایل-و-تجهیزات-تاسیسات-جکوزی--'>استعلام وسایل و تجهیزات تاسیسات جکوزی... / استعلام, استعلام وسایل و تجهیزات تاسیسات جکوزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145424/مناقصه-تامین-خودروی-استیجاری'>مناقصه تامین خودروی استیجاری  / مناقصه ,   مناقصه تامین خودروی استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145434/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام, استعلام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145444/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145457/استعلام-موتور-سیکلت--'>استعلام موتور سیکلت ... / استعلام , استعلام موتور سیکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145468/مناقصه-احداث-970-متر-شبکه-فشار-متوسط-هوایی--'>مناقصه احداث 970 متر شبکه فشار متوسط هوایی ... / مناقصه، مناقصه احداث 970 متر شبکه فشار متوسط هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145482/مناقصه-ساخت-مخزن-10-000-مترمکعبی-همراه-با-ابنیه--'>مناقصه ساخت مخزن 10.000 مترمکعبی همراه با ابنیه ... / مناقصه،مناقصه ساخت مخزن 10.000 مترمکعبی همراه با ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145492/مناقصه-تامین-انواع-مرکب-(ایرانی)'>مناقصه تامین انواع مرکب (ایرانی) / آگهی مناقصه, مناقصه تامین انواع مرکب (ایرانی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145501/تجدید-فراخوان-واگذاری-اداره-امور-عملیات-و-بهره-برداری-از-جایگاه-شرکتی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه شرکتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه شرکتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145510/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-فنی-و-نگهداری-شبکه-رایانه'>مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری شبکه رایانه  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145521/استعلام-اجرای-عملیات-ساختمانی'>استعلام اجرای عملیات ساختمانی / استعلام, استعلام اجرای عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145532/فراخوان-مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , مناقصه خدمات حراست و نگهبانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145545/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه  / استعلام, بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145557/مناقصه-عملیات-پرس-بندی-کلش-غلات-(بسته-بندی-بارگیری-حمل-و-دپو-در-محل-دامپروری)'>مناقصه عملیات پرس بندی کلش غلات (بسته بندی، بارگیری، حمل و دپو در  محل دامپروری)  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پرس بندی کلش غلات (بسته بندی، بارگیری، حمل و دپو در  محل دامپروری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146030/استعلام-واگذاری-فرزندان-بی-سرپرست--'>استعلام واگذاری فرزندان بی سرپرست... / استعلام, استعلام واگذاری فرزندان بی سرپرست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146038/استعلام-احداث-خانه-عالم-دستک'>استعلام احداث خانه عالم دستک / استعلام, احداث خانه عالم دستک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146051/مناقصه-خدمات-اداری-و-پشتیبانی--سرویس-دهی-آبدارخانه-ها'>مناقصه خدمات اداری و پشتیبانی ، سرویس دهی آبدارخانه ها / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات اداری و پشتیبانی ، سرویس دهی آبدارخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146065/استعلام-تکمیل-تاسیسات-آبرسانی--'>استعلام تکمیل تاسیسات آبرسانی ... / استعلام , استعلام تکمیل تاسیسات آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146074/اصلاحیه-مناقصه-خرید-و-نصب-راه-اندازی--'>اصلاحیه مناقصه خرید و نصب، راه اندازی ...  / اصلاحیه مناقصه, اصلاحیه مناقصه خرید و نصب، راه اندازی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146085/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146098/استعلام-دستگاه-دورکن(خط-زن)'>استعلام دستگاه دورکن(خط زن) / استعلام, دستگاه دورکن(خط زن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146111/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی'>استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی / استعلام, فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146125/استعلام-GAS-DETECTOR'>استعلام GAS DETECTOR  / استعلام, استعلام GAS DETECTOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146135/استعلام-گان-و-شلوار--'>استعلام گان و شلوار ... / استعلام , استعلام گان و شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146147/استعلام-کیسه-سیمان-پاکتی-و-آجر-فشاری-کوره-ای'>استعلام کیسه سیمان پاکتی و آجر فشاری کوره ای  / استعلام, کیسه سیمان پاکتی و آجر فشاری کوره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146157/استعلام-دوربین-فیلمبرداری--'>استعلام دوربین فیلمبرداری ... / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146169/استعلام-لوله-کشی--'>استعلام لوله کشی ... / استعلام , استعلام لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146180/استعلام-برقرار-ارتباط-ایستگاه-های-نظارت-تصویری'>استعلام برقرار ارتباط ایستگاه های نظارت تصویری  / استعلام, برقرار ارتباط ایستگاه های نظارت تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146191/تجدید-مناقصه-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه خدمات شهری و نگهداری فضای سبز  / مناقصه, تجدید مناقصه خدمات شهری و نگهداری فضای سبز سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146203/مناقصه-انتقال-آب-کشاورزی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انتقال آب کشاورزی تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه ، مناقصه انتقال آب کشاورزی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146214/استعلام-شارژ-کپسول--'>استعلام شارژ کپسول... / استعلام, استعلام شارژ کپسول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146228/فراخوان-سنگ-آهن-پلاسری'>فراخوان سنگ آهن پلاسری / فراخوان ، فراخوان سنگ آهن پلاسری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146239/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146249/استعلام-كاغذ-80-پوزیشن'>استعلام كاغذ 80 پوزیشن  / استعلام,استعلام كاغذ 80 پوزیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146260/مناقصه-ساماندهی-پرونده-های-مختومه-قضایی-و-بایگانی'>مناقصه ساماندهی پرونده های مختومه قضایی و بایگانی  / مناقصه ، مناقصه ساماندهی پرونده های مختومه قضایی و بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146270/استعلام-برچسب-امنیتی-با-قدرت-چسبندگی-بسیار-بالا'>استعلام برچسب امنیتی با قدرت چسبندگی بسیار بالا / استعلام , استعلام برچسب امنیتی با قدرت چسبندگی بسیار بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146281/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146294/استعلام-آنتی-سیناژن-آنتی-سرم--کیت-آزمایشگاه'>استعلام آنتی سیناژن، آنتی سرم ، کیت آزمایشگاه / استعلام, آنتی سیناژن، آنتی سرم ، کیت آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146308/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت  / استعلام,استعلام مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146319/مناقصه-روتاری-حفاری-چاه'>مناقصه روتاری حفاری چاه / مناقصه, مناقصه روتاری حفاری چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146330/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146341/استعلام-خرید-سیم-رانژه'>استعلام خرید سیم رانژه / آگهی استعلام بهاء, استعلام خرید سیم رانژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146350/استعلام-برقگیر--'>استعلام برقگیر... / استعلام, استعلام برقگیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146359/استعلام-نقشه-برداری-محوطه-های-باستانی'>استعلام نقشه برداری محوطه های باستانی / استعلام , استعلام نقشه برداری محوطه های باستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146367/استعلام-تامین-برق-روستا'>استعلام تامین برق روستا / استعلام, استعلام تامین برق روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146376/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146385/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلام  کولر گازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی / استعلام, استعلام  کولر گازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146394/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی ... / استعلام, استعلام احداث کانال آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146404/استعلام-خرید-108-عدد-کلمپ-کششی'>استعلام  خرید 108 عدد کلمپ کششی / استعلام, استعلام خرید 108 عدد کلمپ کششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146413/استعلام-لایروبی-قنوات'>استعلام لایروبی قنوات  / استعلام, استعلام لایروبی قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146422/استعلام-کارتریج-1102-اچ-پی'>استعلام کارتریج 1102 اچ پی / استعلام, کارتریج 1102 اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146431/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146440/استعلام-دعوت-از-پیمانکاران-مجرب-برای-ارزیابی-و-راه-اندازی-دیزل-ژنراتور'>استعلام دعوت از پیمانکاران مجرب برای ارزیابی و راه اندازی دیزل ژنراتور / استعلام,استعلام دعوت از پیمانکاران مجرب برای ارزیابی و راه اندازی دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146450/استعلام-تعمیرات-داخلی-نصب-پنجره'>استعلام تعمیرات داخلی نصب پنجره  / استعلام , استعلام تعمیرات داخلی نصب پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146459/استعلام-تجهیزات'>استعلام  تجهیزات / استعلام, تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146469/استعلام-سیمان-و-آهک--'>استعلام سیمان و آهک ... / استعلام,استعلام سیمان و آهک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146480/استعلام-مرمت-و-بازسازی-فنوات--'>استعلام مرمت و بازسازی فنوات... / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی فنوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146046/استعلام-احداث-خانه--'>استعلام احداث خانه ... / استعلام , استعلام احداث خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146060/مناقصه-عملیات-پخت--حمل--قیرپاشی--'>مناقصه عملیات پخت ، حمل ، قیرپاشی ... / مناقصه ، مناقصه عملیات پخت ، حمل ، قیرپاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146069/استعلام-احداث-پست-برق-پلیس-راه'>استعلام احداث پست برق پلیس راه / استعلام, احداث پست برق پلیس راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146080/مناقصه-عمومی-آسفالت-ریزی-معابر'>مناقصه عمومی آسفالت ریزی معابر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی آسفالت ریزی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146091/استعلام-اجرای-بهسازی-و-لکه-گیری--'>استعلام اجرای بهسازی و لکه گیری.... / استعلام, استعلام اجرای بهسازی و لکه گیری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146104/استعلام-رادیاتور-پنلی-ایساتیس-طرح-آفتاب'>استعلام  رادیاتور پنلی ایساتیس طرح آفتاب  / استعلام, رادیاتور پنلی ایساتیس طرح آفتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146117/استعلام-پکیج-دیواری--'>استعلام پکیج دیواری... / استعلام, استعلام پکیج دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146131/استعلام-مبادله-خط-پستی--'>استعلام مبادله خط پستی... / استعلام, استعلام مبادله خط پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146141/مناقصه-تامین-29-دستگاه-خودروی-سواری-و-کار'>مناقصه تامین 29 دستگاه خودروی سواری و کار / مناقصه, مناقصه تامین 29 دستگاه خودروی سواری و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146152/استعلام-25-عدد-چراغ-بای-ال-ای-دی'>استعلام 25 عدد چراغ بای ال ای دی  / استعلام , استعلام 25 عدد چراغ بای ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146164/استعلام-کنسرو-تن-ماهی-لپه-و--'>استعلام  کنسرو تن ماهی، لپه و .. / استعلام,  کنسرو تن ماهی، لپه و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146174/استعلام-گوشت--'>استعلام گوشت ... / استعلام, استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146186/استعلام-پره-ثابت-ردیف-اول-توربین'>استعلام پره ثابت ردیف اول توربین  / استعلام , استعلام پره ثابت ردیف اول توربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146198/استعلام-طراحی-مونتاژ-نصب-و-راه-اندازی-آسانسور-هیدرولیک--سایت-ستاد'>استعلام طراحی مونتاژ نصب و راه اندازی آسانسور هیدرولیک , سایت ستاد / استعلام, طراحی مونتاژ نصب و راه اندازی آسانسور هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146209/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای  / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146223/استعلام-تعویض-لوله--'>استعلام تعویض لوله ... / استعلام , استعلام تعویض لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146234/استعلام-چاپ-بنر'>استعلام  چاپ بنر / استعلام, چاپ بنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146245/استعلام-توزیع-امانت-شهری--'>استعلام توزیع امانت شهری ... / استعلام , استعلام توزیع امانت شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146255/استعلام-خرید-سموم'>استعلام خرید سموم / استعلام, خرید سموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146266/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی / استعلام , استعلام برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146275/فراخوان-بیمه-تکمیل-درمان-پرسنل'>فراخوان بیمه تکمیل درمان پرسنل  / فراخوان ، فراخوان بیمه تکمیل درمان پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146287/مناقصه-خرید-sTUD-BOLTS'>مناقصه خرید sTUD  BOLTS / مناقصه ، مناقصه خرید sTUD  BOLTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146300/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-خدماتی-نظافتی-باربری-نامه-رسانی---نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری کلیه امور خدماتی، نظافتی، باربری، نامه رسانی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری کلیه امور خدماتی، نظافتی، باربری، نامه رسانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146313/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری... / استعلام, استعلام تجهیزات اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146324/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146335/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146345/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات--'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ... / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146354/استعلام-ایر-واشر'>استعلام  ایر واشر  / استعلام, ایر واشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146363/فراخوان-مناقصه-احداث-سردهنه-های-بن-شوار-و-ماوی'>فراخوان مناقصه احداث سردهنه های بن شوار و ماوی  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث سردهنه های بن شوار و ماوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146371/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146381/استعلام-دکل-وایرلس'>استعلام دکل وایرلس  / استعلام, استعلام دکل وایرلس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146390/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر / استعلام, تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146399/استعلام-برداشت-اطلاعات-دیسپاچینگی'>استعلام برداشت اطلاعات دیسپاچینگی / استعلام ، استعلام برداشت اطلاعات دیسپاچینگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146408/مناقصه-تهیه-طبخ-و-سرو-یک-وعده-غذا'>مناقصه تهیه طبخ و سرو یک وعده غذا / مناقصه ، مناقصه تهیه طبخ و سرو یک وعده غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146417/استعلام-تعمیر-و-رنگ-آمیزی-مخزن--'>استعلام تعمیر و رنگ آمیزی مخزن ... / استعلام, تعمیر و رنگ آمیزی مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146427/استعلام-بایگانی-ریلی'>استعلام بایگانی ریلی  / استعلام, استعلام بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146436/استعلام-پوشش-کانال-بتنی-لاینینگ'>استعلام پوشش کانال بتنی لاینینگ / استعلام, استعلام پوشش کانال بتنی لاینینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146445/استعلام-هد-پرینتر'>استعلام هد پرینتر  / استعلام ,استعلام  هد پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146455/استعلام-تعمیرات-مدرسه'>استعلام تعمیرات مدرسه / استعلام , استعلام تعمیرات مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146465/استعلام-تجهیزات-مصرفی-پزشکی'>استعلام تجهیزات مصرفی پزشکی / استعلام, استعلام تجهیزات مصرفی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146474/استعلام-وب-کم'>استعلام وب کم / استعلام , استعلام وب کم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146485/استعلام-خرید-آب-سرد-کن-ایستکول-درجه-یک-ایرانی'>استعلام خرید آب سرد کن ایستکول درجه یک ایرانی / استعلام, خرید آب سرد کن ایستکول درجه یک ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146495/استعلام-سیمان-کیسه-ای--'>استعلام سیمان کیسه ای... / استعلام, استعلام سیمان کیسه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146506/استعلام-خرید-لوازم-دامپزشکی--'>استعلام خرید لوازم دامپزشکی ... / استعلام, استعلام خرید لوازم دامپزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145196/مناقصه-خرید-آسفالت'>مناقصه خرید آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145208/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145220/استعلام-ساخت-اتاقک-و-تجهیز-چاه--'>استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه ... / استعلام , استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145232/مناقصه-خرید-42-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات'>مناقصه خرید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات / مناقصه , مناقصه خرید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145242/استعلام-ماسه-وبیس-مخلوط--'>استعلام ماسه وبیس مخلوط... / استعلام, استعلام ماسه وبیس مخلوط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145252/فراخوان-مناقصه-ارزیابی-کیفی-توان-انجام-تعهدات--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی توان انجام تعهدات - نوبت دوم   / فراخوان مناقصه, مناقصه  ارزیابی کیفی توان انجام تعهدات- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145266/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام , استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145276/استعلام-مودم-usb--'>استعلام مودم usb ... / استعلام, استعلام مودم usb ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145286/آگهی-مناقصه-250-سایت-اضطراری--'>آگهی مناقصه 250 سایت اضطراری ... / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه 250 سایت اضطراری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145298/استعلام-خرید-چراغ--'>استعلام خرید چراغ ... / استعلام, استعلام خرید چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145310/مناقصه-جاده-تندرستی-مجموعه---'>مناقصه جاده تندرستی مجموعه .... / مناقصه , مناقصه جاده تندرستی مجموعه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145319/مناقصه-تکمیل-مدرسه---'>مناقصه تکمیل مدرسه .... / مناقصه , مناقصه تکمیل مدرسه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145329/استعلام-ملزومات-بهداشتی--'>استعلام ملزومات بهداشتی ... / استعلام , استعلام ملزومات بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145339/مناقصه-خرید-خدمات-بیمه-ای'>مناقصه خرید خدمات بیمه ای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید خدمات بیمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145351/مناقصه-تهیه--تامین--نگهداری-و-بسته-بندی-اقلام-مصرفی-درمانی'>مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی اقلام مصرفی درمانی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی اقلام مصرفی درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145361/فراخوان-مناقصه-عمومی-طرح-نوسازی-ایستگاه-پمپاژ-و-تجهیز-شیرآلات'>فراخوان مناقصه عمومی  طرح نوسازی ایستگاه پمپاژ و تجهیز شیرآلات / فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان مناقصه عمومی  طرح نوسازی ایستگاه پمپاژ و تجهیز شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145375/استعلام-دیوار-کشی'>استعلام دیوار کشی / استعلام,استعلام دیوار کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145387/استعلام-خرید-دستگاه-اسپلش-(هواده)-استخرپرورش-ماهی'>استعلام خرید دستگاه اسپلش (هواده) استخرپرورش ماهی / استعلام, خرید دستگاه اسپلش (هواده) استخرپرورش ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145404/استعلام-پوشه--'>استعلام پوشه ... / استعلام , استعلام پوشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145423/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145433/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-کامل-دو-باب-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیر و بازسازی کامل دو باب سرویس بهداشتی  / استعلام, تعمیر و بازسازی کامل دو باب سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145443/مناقصه-خرید-کنتور-توربینی-و-تصحیح-کننده-در-سایزهای-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور توربینی و تصحیح کننده در سایزهای مختلف نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کنتور توربینی و تصحیح کننده در سایزهای مختلف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145456/تامین-و-ارائه-خدمات-انتظامی-جهت-ساماندهی-میدان--'>تامین و ارائه خدمات انتظامی جهت ساماندهی میدان.... / تامین و ارائه خدمات انتظامی جهت ساماندهی میدان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145467/استعلام-تبدیل-اتصالات-مغزی-فلزی-پلی-پروپیلنی'>استعلام تبدیل اتصالات مغزی فلزی پلی پروپیلنی / استعلام, تبدیل اتصالات مغزی فلزی پلی پروپیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145480/استعلام-غذای-پودری-کپور-معمولی'>استعلام  غذای پودری کپور معمولی / استعلام, غذای پودری کپور معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145491/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام  تعمیرات اساسی مدارس / استعلام, تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145500/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-سقف-کاذب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای سقف کاذب / آگهی مناقصه مناقصه تهیه مصالح و اجرای سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145509/استعلام-تیغه-یکبار-مصرف'>استعلام تیغه یکبار مصرف  / استعلام,استعلام تیغه یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145520/استعلام-فعالیت‌های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145531/استعلام-احداث-خطوط-محوری'>استعلام احداث خطوط محوری / استعلام,استعلام احداث خطوط محوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145542/استعلام-شیر-دیاگفرامی'>استعلام شیر دیاگفرامی / استعلام,استعلام شیر دیاگفرامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145555/مناقصه-زیرسازی-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر... / آگهی مناقصه مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145569/استعلام-خرید-لوله--'>استعلام خرید لوله ... / استعلام, استعلام خرید لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145581/استعلام-خدمات-پشتیبانی-ونگهداری-از-سیستم-مخابرات'>استعلام خدمات پشتیبانی ونگهداری از سیستم مخابرات / استعلام , استعلام خدمات پشتیبانی ونگهداری از سیستم مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145593/فراخوان-مناقصه-خرید-دو-مخزن-فلزی-1000-مترمکعبی-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه خرید دو مخزن فلزی 1000 مترمکعبی (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصات عمومی,فراخوان مناقصه خرید دو مخزن فلزی 1000 مترمکعبی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145604/مناقصه-خرید-مایع-دستشویی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید مایع دستشویی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مایع دستشویی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145617/استعلام-تحقیق--بررسی-و-انجام-پژوهش-های-کاربردی-در-استانداردسازی-وسایل-شهربازی'>استعلام تحقیق ، بررسی و انجام پژوهش های کاربردی در استانداردسازی وسایل شهربازی  / استعلام, تحقیق ، بررسی و انجام پژوهش های کاربردی در استانداردسازی وسایل شهربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145631/استعلام-قانون-بودجه'>استعلام قانون بودجه / استعلام,استعلام قانون بودجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145641/مناقصه-تکمیل-ایستگاه-های-پمپاژ'>مناقصه تکمیل ایستگاه های پمپاژ / آگهی شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  تکمیل ایستگاه های پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146451/استعلام-توسعه-کلاس--'>استعلام توسعه کلاس ... / استعلام , استعلام توسعه کلاس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146460/استعلام-تسمه-پروانه-و-تسمه-تایم-کلارک-2-تن-و--'>استعلام تسمه پروانه و تسمه  تایم کلارک 2 تن و ... / استعلام, استعلام تسمه پروانه و تسمه  تایم کلارک 2 تن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146470/استعلام-دورنگار--'>استعلام دورنگار... / استعلام, استعلام دورنگار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146481/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146492/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-مراقبت-و-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز / استعلام, فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146502/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146512/استعلام-dh-nvr-5804-4ks2-داهوا-مدل-nvr'>استعلام dh-nvr  5804-4ks2 داهوا مدل nvr / استعلام, استعلام dh-nvr  5804-4ks2 داهوا مدل nvr</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146522/استعلام-فاز-دوم-احداث-دیوار-حائل-میدان-گاز'>استعلام فاز دوم احداث دیوار حائل میدان گاز  / استعلام, فاز دوم احداث دیوار حائل میدان گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146531/استعلام-احداث-خانه'>استعلام احداث خانه  / استعلام,استعلام احداث خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146540/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ-و-یک-دستگاه-تلویزیون'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ و یک دستگاه تلویزیون / استعلام, یک دستگاه لپ تاپ و یک دستگاه تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146549/استعلام-تجهیزات-سالن-ورزشی--'>استعلام تجهیزات سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام تجهیزات سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146557/استعلام-مرغ-منجمد-داخلی'>استعلام مرغ منجمد داخلی  / استعلام , استعلام مرغ منجمد داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146567/استعلام-نمک-تصفیه-شده-بدون-ید'>استعلام نمک تصفیه شده بدون ید / استعلام, استعلام نمک تصفیه شده بدون ید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146577/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-آسانسور'>استعلام تعمیر و بازسازی آسانسور  / استعلام, تعمیر و بازسازی آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146586/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش'>مناقصه لکه گیری و روکش  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146597/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-خطوط-مخابراتی--'>استعلام نگهداری و پشتیبانی خطوط مخابراتی ... / استعلام, استعلام نگهداری و پشتیبانی خطوط مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146607/مناقصه-خرید-کمپرسور-فشار-قوی-به-تعداد-8-دستگاه'>مناقصه خرید کمپرسور فشار قوی به تعداد 8 دستگاه  / مناقصه , مناقصه خرید کمپرسور فشار قوی به تعداد 8 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146616/استعلام-وسایل-صوتی-و-تصویری'>استعلام وسایل صوتی و تصویری  / استعلام,استعلام وسایل صوتی و تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146624/استعلام-خرید-مصالح-آسفالتی--'>استعلام خرید مصالح آسفالتی... / استعلام, استعلام خرید مصالح آسفالتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146634/استعلام-خرید-و-حمل-پایه-چراغ'>استعلام خرید و حمل پایه چراغ / استعلام , استعلام خرید و حمل پایه چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146643/استعلام-تهیه-و-نصب-گاردریل-دو-موج'>استعلام تهیه و نصب گاردریل دو موج  / استعلام,استعلام تهیه و نصب گاردریل دو موج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146652/مناقصه-خدمات-حراست-منطقه'>مناقصه خدمات حراست منطقه  / مناقصه ,مناقصه خدمات حراست منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146663/استعلام-جی-پی-اس--متر-لیزری--یخچال-و--'>استعلام جی پی اس - متر لیزری - یخچال و ... / استعلام, جی پی اس - متر لیزری - یخچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146672/استعلام-دستگاه-های-آزمایشگاهی'>استعلام دستگاه های آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام دستگاه های آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146682/استعلام-کندن-پنجره-های-فلزی-و-نصب-پنجره-دوجداره-UPVC'>استعلام  کندن پنجره های فلزی و نصب پنجره دوجداره UPVC / استعلام, کندن پنجره های فلزی و نصب پنجره دوجداره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146690/استعلام-خرید-اقلام-اداری'>استعلام خرید اقلام اداری / استعلام , استعلام خرید اقلام اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146699/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی-فیازمان'>استعلام احداث کانال آبرسانی فیازمان / استعلام, احداث کانال آبرسانی فیازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146708/استعلام-150-نسخه-لایسنس-دوساله-آنتی-ویروس-کسپراسکی--'>استعلام 150 نسخه لایسنس دوساله آنتی ویروس کسپراسکی... / استعلام,استعلام 150 نسخه لایسنس دوساله آنتی ویروس کسپراسکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146718/فراخوان-مناقصه-احداث-خط-انتقال-فاضلاب'>فراخوان مناقصه احداث خط انتقال فاضلاب  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, فراخوان مناقصه احداث خط انتقال فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146729/استعلام-شن-ریزی-جاده-ای-بین-مزارع--'>استعلام شن ریزی جاده ای بین مزارع ... / استعلام, استعلام شن ریزی جاده ای بین مزارع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146738/استعلام-خدمات-و-نظافت-و-آبدارخانه'>استعلام خدمات و نظافت و آبدارخانه  / استعلام , استعلام خدمات و نظافت و آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146746/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-استخر-شنای-سرپوشیده'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث استخر شنای سرپوشیده / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث استخر شنای سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146755/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و-استاندارد-سازی-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه  اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146763/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال  / استعلام, استعلام لوله فولادی اسپیرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146771/استعلام-سوئیچ-cisco'>استعلام سوئیچ cisco / استعلام, سوئیچ cisco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146779/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنوات'>استعلام مرمت و لایروبی قنوات / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146787/استعلام-تجهیزات-سامانه-امن-کلاینت--'>استعلام تجهیزات سامانه امن کلاینت ... / استعلام , استعلام تجهیزات سامانه امن کلاینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146795/استعلام-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی'>استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی / استعلام, کامپیوتر و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146803/استعلام-یخچال-13-فوت'>استعلام یخچال 13 فوت  / استعلام, یخچال 13 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146811/استعلام-خرید-دو-دستگاه-تابلوی-آسانسور-کششی-12-نفره'>استعلام خرید دو دستگاه تابلوی آسانسور کششی 12 نفره  / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه تابلوی آسانسور کششی 12 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146516/استعلام-پاور-میتر'>استعلام پاور میتر  / استعلام, استعلام استعلام پاور میتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146525/استعلام-خرید-تیپ'>استعلام خرید تیپ / استعلام,استعلام خرید تیپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146535/استعلام-چاپگر-شناسنامه-و-گذرنامه-arta-EP-300'>استعلام چاپگر شناسنامه و گذرنامه arta EP-300 / استعلام, چاپگر شناسنامه و گذرنامه arta EP-300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146543/مناقصه-احداث-ساختمان--'>مناقصه احداث ساختمان ... / مناقصه، مناقصه احداث ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146552/استعلام-ملزومات-مصرفی-پزشکی'>استعلام ملزومات مصرفی پزشکی / استعلام,استعلام ملزومات مصرفی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146561/استعلام-خرید-برد-دیزل'>استعلام خرید برد دیزل  / استعلام,استعلام خرید برد دیزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146572/مناقصه-بهره-برداری-و-حفاظت-از-تاسیسات-آب-حیات'>مناقصه بهره برداری و حفاظت از تاسیسات آب حیات / مناقصه, مناقصه بهره برداری و حفاظت از تاسیسات آب حیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146580/استعلام-وسایل-کارگاه-تاسیسات'>استعلام وسایل کارگاه تاسیسات  / استعلام , استعلام وسایل کارگاه تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146592/استعلام-پرینتر-hp-و-سیستم-کامپیوتر-ALL-IN-ONE'>استعلام  پرینتر hp و سیستم کامپیوتر ALL- IN- ONE / استعلام, پرینتر hp و سیستم کامپیوتر ALL- IN- ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146601/استعلام-باتری-42-آمپر-UPS-با-یک-سال-گارانتی'>استعلام باتری 42 آمپر UPS با یک سال گارانتی  / استعلام , باتری 42 آمپر UPS با یک سال گارانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146610/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت-بافت-تاریخی--'>استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت بافت تاریخی ... / استعلام, حفاظت و آماده سازی و مرمت بافت تاریخی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146619/استعلام-اجرای-عملیات-تکمیل-و-بهینه-سازی-شبکه-2-کیلو-ولت--'>استعلام اجرای عملیات تکمیل و بهینه سازی شبکه 2 کیلو ولت ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات تکمیل و بهینه سازی شبکه 2 کیلو ولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146627/استعلام-چرخ-خیاطی-خانگی-گلدوزی'>استعلام چرخ خیاطی خانگی گلدوزی / استعلام,استعلام چرخ خیاطی خانگی گلدوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146637/استعلام-چای-ایرانی-و-قند-سفید-شکسته'>استعلام چای ایرانی و قند سفید شکسته  / استعلام, چای ایرانی و قند سفید شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146646/استعلام-انجام-اجرای-دیوارچینی-با-مشخصات-مندرج-در-لیست-پیوست--'>استعلام انجام اجرای دیوارچینی با مشخصات مندرج در لیست پیوست... / استعلام,استعلام انجام اجرای دیوارچینی با مشخصات مندرج در لیست پیوست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146655/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام, استعلام فعالیتهای پشتیبانی آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146666/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146676/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی'>استعلام پودر لباسشویی دستی / استعلام,استعلام پودر لباسشویی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146685/استعلام-تعمیرات-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیرات سالن ورزشی  / استعلام , استعلام تعمیرات سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146694/استعلام-ورود-اطلاعات-رودخانه-ها-در-سامانه-سامیر'>استعلام ورود اطلاعات رودخانه ها در سامانه سامیر  / استعلام, استعلام ورود اطلاعات رودخانه ها در سامانه سامیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146702/استعلام-لوازم-التحریر-جای-چسب-و--'>استعلام لوازم التحریر: جای چسب و ... / استعلام, لوازم التحریر: جای چسب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146712/استعلام-ملزومات-مورد-نیاز'>استعلام ملزومات مورد نیاز  / استعلام ملزومات مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146721/استعلام-اسکنر-اثر-انگشتی-تک-انگشتی'>استعلام اسکنر اثر انگشتی تک انگشتی / استعلام,استعلام اسکنر اثر انگشتی تک انگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146732/استعلام-سمپاش'>استعلام سمپاش / استعلام,استعلام سمپاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146741/استعلام-تکمیل-پروژه'>استعلام تکمیل پروژه / استعلام, استعلام تکمیل پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146749/استعلام-تهیه-و-اجرای-شبکه-توزیع-با-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام  تهیه و اجرای شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن ... / استعلام, تهیه و اجرای شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146758/استعلام-خرید-و-اجرای-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و اجرای یک دستگاه آسانسور  / استعلام, خرید و اجرای یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146766/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-انتخاب-مشاور-جهت-مطالعات-پیست-اسکی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب مشاور جهت مطالعات پیست اسکی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب مشاور جهت مطالعات پیست اسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146774/استعلام-کار-تعویض-مقره'>استعلام کار تعویض مقره / استعلام , استعلام کار تعویض مقره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146782/استعلام-موتور-چهارچرخ-250-سی-سی-اتومات'>استعلام موتور چهارچرخ 250 سی سی اتومات  / استعلام, موتور چهارچرخ 250 سی سی اتومات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146790/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146798/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-مراقبت-و-نگهداری-فضای-سبز--'>استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز ... / استعلام, استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146806/استعلام-دیتا-پروژکتور-سونی'>استعلام دیتا پروژکتور سونی / استعلام,  استعلام دیتا پروژکتور سونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146814/استعلام-عملیات-اجرایی'>استعلام عملیات اجرایی  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146822/استعلام-صندلی-اداری-کاوه'>استعلام صندلی اداری کاوه  / استعلام, استعلام صندلی اداری کاوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146831/استعلام-سرویس-و-تعمیر-کولرهای-ایستگاه-های---'>استعلام سرویس و تعمیر کولرهای ایستگاه های  ... / استعلام , سرویس و تعمیر کولرهای ایستگاه های  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146839/استعلام-ژنراتور'>استعلام ژنراتور  / استعلام , استعلام ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146848/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-جنوبی-شهر'>مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب جنوبی شهر / مناقصه عمومی اجرای خط انتقال فاضلاب جنوبی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146857/استعلام-مناسب-سازی-سرویس-بهداشتی'>استعلام مناسب سازی سرویس بهداشتی / استعلام ,استعلام مناسب سازی سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146865/مناقصه-خرید-3-میلیون-فقره-کارت-خام'>مناقصه خرید 3 میلیون فقره کارت خام  / مناقصه عمومی خرید 3 میلیون فقره کارت خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146873/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب'>مناقصه اصلاح شبکه آب  / مناقصه, مناقصه اصلاح شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146882/استعلام-کامپیوتر-MINI-PC'>استعلام کامپیوتر MINI PC  / استعلام, کامپیوتر MINI PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146389/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس  / استعلام, کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146398/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-غذایی-و--'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی و ... / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146407/استعلام-کاتر-آسفالت'>استعلام  کاتر آسفالت  / استعلام, استعلام  کاتر آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146416/استعلام-تعمیرات-موتورخانه-مجتمع'>استعلام تعمیرات موتورخانه مجتمع / استعلام تعمیرات موتورخانه مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146425/استعلام-کمربند-چرمی-تک-لا-اعلا-درجه-یک-4-سانتی--'>استعلام کمربند چرمی تک لا، اعلا درجه یک، 4 سانتی .. / استعلام, کمربند چرمی تک لا، اعلا درجه یک، 4 سانتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146435/استعلام-ترمه--'>استعلام ترمه ... / استعلام, استعلام ترمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146444/استعلام-حشره-کش-بیولوژیک-بایولپ'>استعلام حشره کش بیولوژیک بایولپ / استعلام, حشره کش بیولوژیک بایولپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146454/تجدید-استعلام-لباس-گرم-مطابق-اسکوپ-کاری-(۳۳۷۹۳)'>تجدید استعلام لباس گرم مطابق اسکوپ کاری (۳۳۷۹۳)   / تجدید استعلام لباس گرم مطابق اسکوپ کاری (۳۳۷۹۳)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146464/استعلام-عملیات-تعمیر-و-بازسازی-محوطه-دور-ساختمان--'>استعلام عملیات تعمیر و بازسازی محوطه دور ساختمان ... / استعلام , استعلام عملیات تعمیر و بازسازی محوطه دور ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146472/استعلام-پوشینه-بزرگسال'>استعلام پوشینه بزرگسال  / استعلام, پوشینه بزرگسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146484/استعلام-مرمت-و-بازسازی-قنوات'>استعلام  مرمت و بازسازی قنوات / استعلام, مرمت و بازسازی قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146494/استعلام-کندن-پنجره-های-فلزی-و-نصب-پنجره-دوجداره-UPVC'>استعلام کندن پنجره های فلزی و نصب پنجره دوجداره UPVC / استعلام, کندن پنجره های فلزی و نصب پنجره دوجداره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146505/استعلام-خرید-6000-عدد-شکل-120-کیلوولت-نیوتن'>استعلام خرید 6000 عدد شکل 120 کیلوولت نیوتن / استعلام,استعلام خرید 6000 عدد شکل 120 کیلوولت نیوتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146515/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146524/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول  / استعلام, استعلام پمپ تزریق آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146534/استعلام-تحقیق--بررسی-و-انجام-پژوهش-های-کاربردی'>استعلام تحقیق ، بررسی و انجام پژوهش های کاربردی  / استعلام, استعلام تحقیق ، بررسی و انجام پژوهش های کاربردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146542/استعلام-وسایل-کارگاه-برق'>استعلام وسایل کارگاه برق  / استعلام, استعلام وسایل کارگاه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146551/استعلام-احداث-ساختمان-نگهبانی-ایستگاه-پمپاژ-آب-کمکی'>استعلام احداث ساختمان نگهبانی ایستگاه پمپاژ آب کمکی  / استعلام, استعلام احداث ساختمان نگهبانی ایستگاه پمپاژ آب کمکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146559/استعلام-خرید-10000-کیلوگرم-سیم-آلومینیوم-نمره-70'>استعلام خرید 10000 کیلوگرم سیم آلومینیوم نمره 70 / استعلام, خرید 10000 کیلوگرم سیم آلومینیوم نمره 70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146570/استعلام-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی-کارفرما-در-برابر-کارکنان-به-مدت-یکسال'>استعلام بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان به مدت یکسال / استعلام, بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان به مدت یکسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146579/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-ازمایشگاهی'>استعلام خرید اقلام مصرفی ازمایشگاهی / استعلام, استعلام خرید اقلام مصرفی ازمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146589/استعلام-خرید-و-حمل-سیمان-پرتلند'>استعلام خرید و حمل سیمان پرتلند  / استعلام , استعلام خرید و حمل سیمان پرتلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146600/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146609/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146618/استعلام-تجهیزات-کمک-آموزشی'>استعلام تجهیزات کمک آموزشی  / استعلام , استعلام تجهیزات کمک آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146626/استعلام-آب-پاش-بارانی'>استعلام آب پاش بارانی  / استعلام , استعلام آب پاش بارانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146636/استعلام-ترمیم-و-نوسازی--'>استعلام ترمیم و نوسازی ... / استعلام , استعلام ترمیم و نوسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146645/مناقصه-سرویس-حمل-و-نقل-ماموریتهای-درون-شهری-و-برون-شهری-(نوبت-دوم)'>مناقصه سرویس حمل و نقل ماموریتهای درون شهری و برون شهری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس حمل و نقل ماموریتهای درون شهری و برون شهری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146654/استعلام-کابل-کشی--'>استعلام کابل کشی ... / استعلام, استعلام کابل کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146665/استعلام-عملیات-حفاری-چاه-دستی--'>استعلام عملیات حفاری چاه دستی... / استعلام,استعلام عملیات حفاری چاه دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146675/استعلام-خرید-و-حمل-ماسه'>استعلام خرید و حمل ماسه / استعلام , استعلام خرید و حمل ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146684/استعلام-سافت-استارت-دیجیتال--'>استعلام  سافت استارت دیجیتال ... / استعلام , استعلام  سافت استارت دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146693/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-2-دستگاه-چیلر'>استعلام تعمیر و نگهداری 2 دستگاه چیلر / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری 2 دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146701/استعلام-فعالیت-های-تهیه-غذای-مراسم-و-سایر-خدمات-غذایی'>استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی / استعلام , استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146710/استعلام-لباس-کار-بلوز-و-شلوار'>استعلام لباس کار بلوز و شلوار / استعلام,استعلام لباس کار بلوز و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146720/استعلام-تهیه-و-اجرای-دیوار-و-سقف-کناف'>استعلام تهیه و اجرای دیوار  و سقف کناف / استعلام تهیه و اجرای دیوار  و سقف کناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146731/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-110-و-160-و-200-میلیمتری'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 110 و 160 و 200 میلیمتری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 110 و 160 و 200 میلیمتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146740/استعلام-اساسه-و-مبلمان-موردنیاز'>استعلام اساسه و مبلمان موردنیاز  / استعلام , استعلام اساسه و مبلمان موردنیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146748/استعلام-مرمت-و-بازسازی-بازار'>استعلام مرمت و بازسازی بازار / استعلام مرمت و بازسازی بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146757/استعلام-کولر-دو-تیکه'>استعلام کولر دو تیکه / استعلام , استعلام کولر دو تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145653/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145662/استعلام-بازرسی-نمایندگی-های-مجاز-ارائه-خدمات-و--'>استعلام بازرسی نمایندگی های مجاز ارائه خدمات و ... / استعلام, استعلام بازرسی نمایندگی های مجاز ارائه خدمات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145675/مناقصه-مرمت-پل'>مناقصه مرمت پل   / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه مرمت پل صفوی و پل خسرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145687/مناقصه-تعمیر-و-پوشش-کاری-خطوط-لوله-انتقال-نفت-زیرزمینی---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و پوشش کاری خطوط لوله انتقال نفت زیرزمینی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و پوشش کاری خطوط لوله انتقال نفت زیرزمینی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145703/استعلام-اجرت-بازسازی-و-بهسازی-مرکزطب-کار-و-آزمایشگاه-رفرانس--'>استعلام  اجرت بازسازی و بهسازی مرکزطب کار و آزمایشگاه رفرانس... / استعلام, اجرت بازسازی و بهسازی مرکزطب کار و آزمایشگاه رفرانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145713/مناقصه-بهره-برداری-و-حفاظت-از-تاسیسات-آب-حیات'>مناقصه بهره برداری و حفاظت از تاسیسات آب حیات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری و حفاظت از تاسیسات آب حیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145723/استعلام-حفر--'>استعلام حفر ... / استعلام , استعلام حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145733/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-سیستم-حفاظت-هوشمند-مخزن'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای سیستم حفاظت هوشمند مخزن / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای سیستم حفاظت هوشمند مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145744/مناقصه-عمومی-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه عمومی پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی / مناقصه , مناقصه عمومی پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145754/مناقصه-مقدار-1845-تن-ذغال-کک'>مناقصه مقدار 1845 تن ذغال کک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مقدار 1845 تن ذغال کک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145766/مناقصه-پروژه-بهسازی-معابر'>مناقصه پروژه بهسازی معابر / مناقصه , مناقصه پروژه بهسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145780/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری ... / استعلام , استعلام تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145792/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت--'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت... / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145803/استعلام-میز-کنفرانس-43-نفره'>استعلام میز کنفرانس 43 نفره / استعلام, میز کنفرانس 43 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145814/استعلام-مطابق-پیوست'>استعلام  مطابق پیوست / استعلام, مطابق پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145826/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستای'>استعلام  اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستای / استعلام, اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145836/استعلام-کولز-گازی-اسپیلت'>استعلام کولز گازی اسپیلت / استعلام,استعلام کولز گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145846/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145862/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145872/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر--'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر... / استعلام, استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145883/مناقصه-اجرای-33651-متر-خط-تغذیه-فلزی-و-شبکه-فلزی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 33651 متر خط تغذیه فلزی و شبکه فلزی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای 33651 متر خط تغذیه فلزی و شبکه فلزی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145894/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>اصلاحیه فراخوان مناقصه عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان  / اصلاحیه فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145902/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-لیفتراک-کارخانه'>مناقصه انتخاب پیمانکار لیفتراک کارخانه  / مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار لیفتراک کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145913/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی تجدید  مناقصه , تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145922/استعلام-ساخت-پنجره--'>استعلام ساخت پنجره ... / استعلام , استعلام ساخت پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145936/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-موتورخانه-و-تاسیسات'>مناقصه  تعمیر و نگهداری موتورخانه و تاسیسات / مناقصه ، مناقصه  تعمیر و نگهداری موتورخانه و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145945/مناقصه-مقدار-50-000-کیلوگرم-هیدروکسید-پتاسیم'>مناقصه مقدار 50.000 کیلوگرم هیدروکسید پتاسیم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 50.000 کیلوگرم هیدروکسید پتاسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145956/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-منطقه-یک'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز منطقه یک / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145969/استعلام-فاضلاب'>استعلام فاضلاب / استعلام,استعلام فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145983/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری  / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145993/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146003/فراخوان-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی---اصلاحیه-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ... اصلاحیه نوبت دوم / اصلاحیه فراخوان مناقصه, فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ... اصلاحیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146015/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه  اجرای عملیات گازرسانی   / مناقصه  , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146027/استعلام-تولید-و-تحویل-نهال-توت-اصلاح-شده-توتستان'>استعلام تولید و تحویل نهال توت اصلاح شده توتستان  / استعلام, تولید و تحویل نهال توت اصلاح شده توتستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146036/استعلام-لوازم-برقی--'>استعلام لوازم برقی ... / استعلام, استعلام لوازم برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146048/استعلام-لوازم-یدکی-دسته-ماستیک--'>استعلام لوازم یدکی دسته ماستیک ... / استعلام, استعلام لوازم یدکی دسته ماستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146490/استعلام-اجرای-چمن--'>استعلام اجرای چمن ... / استعلام , استعلام اجرای چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146501/استعلام-اجرای-چمن-مصنوعی-دانش-آموزی--'>استعلام اجرای چمن مصنوعی دانش آموزی... / استعلام,استعلام اجرای چمن مصنوعی دانش آموزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146511/استعلام-خرید-108-عدد-مهره-چشمی'>استعلام خرید 108 عدد مهره چشمی / استعلام, استعلام خرید 108 عدد مهره چشمی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146521/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-شبکه-مسیرهای'>مناقصه  اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای  / مناقصه ، مناقصه  اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146530/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146539/استعلام-برنج-تایلندی'>استعلام برنج تایلندی  / استعلام , استعلام برنج تایلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146548/استعلام-ساماندهی-مرمت-و-حفاظت-مسجد--'>استعلام ساماندهی، مرمت و حفاظت مسجد .. / استعلام, ساماندهی، مرمت و حفاظت مسجد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146556/استعلام-دستگاه-فاکس-4-کاره'>استعلام دستگاه فاکس 4 کاره / استعلام,استعلام چهار عدد هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146566/استعلام-کاغذ-تحریر--'>استعلام کاغذ تحریر ... / استعلام, استعلام کاغذ تحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146576/استعلام-تشک-تک-نفره--محافظ-تشک--کولر-آبی--پتوی-تک-نفر--پمپ-آب'>استعلام تشک تک نفره - محافظ تشک - کولر آبی - پتوی تک نفر - پمپ آب / استعلام,استعلام تشک تک نفره - محافظ تشک - کولر آبی - پتوی تک نفر - پمپ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146585/استعلام-لوله-رانی-و-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب--'>استعلام لوله رانی و لوله گذاری خط انتقال آب ... / استعلام ، استعلام لوله رانی و لوله گذاری خط انتقال آب ناحیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146596/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی / استعلام,استعلام شیر صنعتی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146605/استعلام-تحقیق-و-بررسی-و-انجام-پژوهش-های-کاربردی'>استعلام تحقیق و بررسی و انجام پژوهش های کاربردی  / استعلام, استعلام  تحقیق و بررسی و انجام پژوهش های کاربردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146615/استعلام-خرید-سیستم-کامپیوتر-با-کلیه-متعلقات'>استعلام خرید سیستم کامپیوتر با کلیه متعلقات  / استعلام , استعلام خرید سیستم کامپیوتر با کلیه متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146623/استعلام-اسکنر-سرعتی'>استعلام اسکنر سرعتی / استعلام, استعلام اسکنر سرعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146633/استعلام-کولر-آبی-و--'>استعلام کولر آبی و ... / استعلام, استعلام  کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146642/استعلام-حفاری-و-لوله-گذاری-یک-حلقه-چاه'>استعلام حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه  / استعلام ,استعلام حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146650/استعلام-کولر-گازی-اینورتر'>استعلام کولر گازی اینورتر / استعلام,استعلام کولر گازی اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146661/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن / استعلام,استعلام زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146671/مناقصه-امور-تغذیه-ای-(خرید-و-توزیع-غذا)'>مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا)  / آگهی مناقصه, مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146681/استعلام-واگذاری-پرونده--'>استعلام واگذاری پرونده ... / استعلام , استعلام واگذاری پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146689/استعلام-خرید-فنس-و-پایه-و-عملیات-نصب-504-متر-مربع-فنس'>استعلام خرید فنس و پایه و عملیات نصب 504 متر مربع فنس  / استعلام,استعلام خرید فنس و پایه و عملیات نصب 504 متر مربع فنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146698/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146707/استعلام-خرید-مصالح-آسفالتی'>استعلام خرید مصالح آسفالتی / استعلام,استعلام خرید مصالح آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146717/استعلام-پرینتر-تحت-شبکه'>استعلام پرینتر تحت شبکه  / استعلام , استعلام پرینتر تحت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146727/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-کتابخانه-عمومی'>استعلام تعمیر و تکمیل کتابخانه عمومی  / استعلام, تعمیر و تکمیل کتابخانه عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146737/استعلام-کارتریج-سامسونگ'>استعلام کارتریج سامسونگ / استعلام, کارتریج سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146745/استعلام-تکمیل-هدایت-آبهای-سطحی--'>استعلام تکمیل هدایت آبهای سطحی... / استعلام, استعلام تکمیل هدایت آبهای سطحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146754/استعلام-فیلتر-مربوط-به-کندانسور--'>استعلام فیلتر مربوط به کندانسور... / استعلام, استعلام فیلتر مربوط به کندانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146762/استعلام-صنایع-دستی-ایرانی'>استعلام صنایع دستی ایرانی  / استعلام , استعلام صنایع دستی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146770/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-و-بازسازی-سیستم-تصفیه-فیزیکی'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه فیزیکی / استعلام , استعلام عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146778/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی  / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146786/استعلام-فرش'>استعلام فرش / استعلام , استعلام فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146794/مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه، انجام خدمات نیروی انسانی / مناقصه، مناقصه، انجام خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146802/استعلام-تعمیرات-دو-دستگاه-درمحور--'>استعلام تعمیرات دو دستگاه درمحور ... / استعلام , استعلام تعمیرات دو دستگاه درمحور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146810/استعلام-دستگاه-تست-ضربه--'>استعلام دستگاه تست ضربه ... / استعلام , استعلام دستگاه تست ضربه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146818/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-لوله'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله  / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146827/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام, خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146835/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدماتی-و-نظافتی'>مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی و نظافتی  / مناقصه, مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی و نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146844/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-200و-250و-315-میلیمتری'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 200و 250و 315 میلیمتری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 200و 250و 315 میلیمتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146852/استعلام-نصب-علایم-و-تجهیزات-موردنیاز-حوزه-استحفاظی'>استعلام نصب علایم  و تجهیزات موردنیاز حوزه استحفاظی / استعلام,استعلام نصب علایم  و تجهیزات موردنیاز حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146861/استعلام-ترمیم-نمای-ساختمان--'>استعلام ترمیم نمای ساختمان ... / استعلام، استعلام ترمیم نمای ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146062/مناقصه-احداث-استخر-شنای---نوبت-دوم'>مناقصه احداث استخر شنای ....نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث استخر شنای ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146072/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع--'>استعلام احداث جاده بین مزارع... / استعلام, استعلام احداث جاده بین مزارع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146082/استعلام-اسناد-دیوارکشی-سوله-راهدارخانه'>استعلام اسناد دیوارکشی سوله راهدارخانه  / استعلام, اسناد دیوارکشی سوله راهدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146095/استعلام-مانیتور-ال-جی'>استعلام مانیتور ال جی / استعلام, مانیتور ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146108/مناقصه-تکمیل-و-ساماندهی-سایت-گردشگری'>مناقصه تکمیل و ساماندهی سایت گردشگری  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی  ؛ تکمیل و ساماندهی سایت گردشگری گاوازنگ   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146123/استعلام-لوله-و-اتصالات-مورد-نیاز-نصب-پکیج'>استعلام لوله و اتصالات مورد نیاز نصب پکیج  / استعلام, لوله و اتصالات مورد نیاز نصب پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146133/استعلامDIFRENTIAL-PRESSURE-SWITCH'>استعلامDIFRENTIAL  PRESSURE SWITCH / استعلام, استعلام DIFRENTIAL  PRESSURE SWITCH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146143/استعلام-لوازم-کامپیوتر--'>استعلام لوازم کامپیوتر... / استعلام, استعلام لوازم کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146154/استعلام-خرید-دستگاه-ایکس-ری-چمدانی'>استعلام خرید دستگاه ایکس ری چمدانی / استعلام, خرید دستگاه ایکس ری چمدانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146167/استعلام-مبادله-خط-پستی'>استعلام مبادله خط پستی  / استعلام, مبادله خط پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146177/مناقصه-انجام-عملیات-رگلاژ--قیرپاشی--'>مناقصه انجام عملیات رگلاژ ، قیرپاشی ...  / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات رگلاژ ، قیرپاشی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146189/مناقصه-خدمات-شهر-(رفت-و-روب--جمع-اوری-پسماند'>مناقصه خدمات شهر (رفت و روب ، جمع اوری پسماند  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات شهر (رفت و روب ، جمع اوری پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146201/استعلام-بالن-بکری-جهت-استفاده-در-زنان-زایمان-سامانه-ستاد'>استعلام  بالن بکری جهت استفاده در زنان زایمان, سامانه ستاد / استعلام, بالن بکری جهت استفاده در زنان زایمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146211/استعلام-دریچه-منهول-چدن-داکتیل-60cm-d400'>استعلام دریچه منهول چدن داکتیل 60cm-d400 / استعلام, دریچه منهول چدن داکتیل 60cm-d400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146225/استعلام-خرید-دستگاه-تست-فشار-100-بار'>استعلام خرید دستگاه تست فشار 100 بار / استعلام ,استعلام خرید دستگاه تست فشار 100 بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146236/استعلام-MINIMAX-UNIVARIO-WMX5000'>استعلام MINIMAX UNIVARIO WMX5000 / استعلام, استعلام MINIMAX UNIVARIO WMX5000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146247/استعلام-Thermostatic-Valve'>استعلام Thermostatic Valve / استعلام, استعلام Thermostatic Valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146258/استعلام-لامپ'>استعلام لامپ  / استعلام , استعلام لامپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146268/استعلام-کمد-کتابخانه-6-درب-MDF'>استعلام کمد کتابخانه 6 درب MDF / استعلام, استعلام کمد کتابخانه 6 درب MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146278/مناقصه-33-کیلومتر-نقاط-پراکنده-شهری-و-روستایی'>مناقصه 33 کیلومتر نقاط پراکنده شهری و روستایی  / مناقصه 33 کیلومتر نقاط پراکنده شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146289/فراخوان-تامین-کننده-قطعات-داغ-97-3-01'>فراخوان تامین کننده قطعات داغ 97.3.01 / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تامین کننده قطعات داغ  97.3.01</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146305/استعلام-خرید-خدمت-فضای-سبز--'>استعلام خرید خدمت فضای سبز... / استعلام , استعلام خرید خدمت فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146317/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-لکه-گیری-و----نوبت-سوم'>مناقصه انجام عملیات اجرایی لکه گیری و .... - نوبت سوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات اجرایی لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146327/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-سوم'>مناقصه انجام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت سوم  / آگهی مناقصه و فراخوان عمومی, مناقصه انجام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146337/استعلام-یخچال‌ها'>استعلام یخچال‌ها / استعلام , استعلام یخچال ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146348/استعلام-خرید-کفش-پرسنلی'>استعلام خرید کفش پرسنلی / استعلام, خرید کفش پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146357/استعلام-انجام-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>استعلام انجام خدمات چاپ و تکثیر  / استعلام, استعلام انجام خدمات چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146365/استعلام-قیمت-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-20-حلقه-چاه'>استعلام قیمت عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن 20 حلقه چاه  / استعلام, استعلام قیمت عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن 20 حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146373/استعلام-تولید-گاز--توزیع-سوختهای-گازی-از-طریق-شاه-لوله'>استعلام تولید گاز ، توزیع سوختهای گازی از طریق شاه لوله  / استعلام , استعلام تولید گاز ، توزیع سوختهای گازی از طریق شاه لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146383/استعلام-تانکر-(مخزن)-آب-ثابت--'>استعلام تانکر (مخزن) آب ثابت... / استعلام, استعلام تانکر (مخزن) آب ثابت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146392/فراخوان-مناقصه-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-10000-تن'>فراخوان مناقصه بارگیری حمل و تخلیه مقدار 10000 تن  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه بارگیری حمل و تخلیه مقدار 10000 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146401/مناقصه-خرید-60-دستگاه-دیژنکتور-خلاءموتوردار-20-کیلو-آمپر'>مناقصه خرید 60 دستگاه دیژنکتور خلاءموتوردار  20 کیلو آمپر     / مناقصه, مناقصه خرید 60 دستگاه دیژنکتور خلاءموتوردار  20 کیلو آمپر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146411/استعلام-سنگ-کف-و-دیوار'>استعلام سنگ کف و دیوار  / استعلام ، استعلام سنگ کف و دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146420/استعلام-پروژه-تکمیل-زیرساختهای--'>استعلام پروژه تکمیل زیرساختهای ... / استعلام, استعلام پروژه تکمیل زیرساختهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146429/استعلام-میز-مدیریتی--میز-کنفرانس-و--'>استعلام  میز مدیریتی - میز کنفرانس و ... / استعلام, میز مدیریتی - میز کنفرانس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146438/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146448/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146457/استعلام-دستگاه-تست-عایق'>استعلام دستگاه تست عایق  / استعلام , استعلام دستگاه تست عایق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146467/استعلام-ساخت-درب-ماشین-رو'>استعلام ساخت درب ماشین رو  / استعلام, ساخت درب ماشین رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145570/فراخوان-مناقصه-خرید-جو-علوفه-ای'>فراخوان مناقصه خرید جو علوفه ای / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید جو علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145582/استعلام-سیمان-پرتلند'>استعلام سیمان پرتلند  / استعلام,سیمان پرتلند استعلام سیمان پرتلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145595/مناقصه-پروژه-جاده-دسترسی-میترینگ-فاز-12-و--'>مناقصه پروژه جاده دسترسی میترینگ فاز 12 و... / مناقصه، مناقصه پروژه جاده دسترسی میترینگ فاز 12 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145605/ارزیابی-کیفی-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>ارزیابی کیفی خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145619/مناقصه​-تهیه-و-ساخت-و-نصب-ویترین-های-موزه'>مناقصه​ تهیه و ساخت و نصب ویترین های موزه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ​تهیه و ساخت و نصب ویترین های موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145632/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تکمیل-پروژه-آمفی-تئاتر-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل پروژه آمفی تئاتر نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل پروژه آمفی تئاتر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145642/مناقصه-خرید-1650-متر-لوله-فولادی'>مناقصه خرید 1650 متر لوله فولادی  / مناقصه خرید 1650 متر لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145654/استعلام-خرید-3-دستگاه-شیر-کنترل--'>استعلام خرید 3 دستگاه شیر کنترل ... / استعلام, استعلام خرید 3 دستگاه شیر کنترل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145665/اصلاحیه-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-شهرداری'>اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145676/مناقصه-خرید-22000-لامپ-گازی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 22000 لامپ گازی... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 22000 لامپ گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145689/استعلام-کولر--و-یخچال'>استعلام کولر .. و یخچال  / استعلام, کولر .. و یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145704/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-وسایل-بازی-کودکان-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات و وسایل بازی کودکان- نوبت دوم   / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات و وسایل بازی کودکان- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145715/استعلام-تعمیرات-سیستم-تاسیسات-موتورخانه'>استعلام تعمیرات سیستم تاسیسات موتورخانه / استعلام,استعلام تعمیرات سیستم تاسیسات موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145724/استعلام-تغییر-دکوراسیون-لابی-ورودی'>استعلام تغییر دکوراسیون لابی ورودی / استعلام, تغییر دکوراسیون لابی ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145734/مناقصه-انجام-پروژه-عمرانی-پیاده-روسازی-مرحله-دوم-چاپ-اول'>مناقصه انجام پروژه عمرانی پیاده روسازی مرحله دوم چاپ اول  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام پروژه عمرانی پیاده روسازی مرحله دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145745/مناقصه-خدمات-شهری-چاپ-دوم'>مناقصه خدمات شهری چاپ دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات شهری چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145755/استعلام-برق-کاری'>استعلام برق کاری / استعلام ,استعلام برق کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145767/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام خرید لوازم یدکی تجهیزات کامپیوتر  / استعلام, خرید لوازم یدکی تجهیزات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145782/استعلام-جابجایی-شبکه-برق--'>استعلام جابجایی شبکه برق.... / استعلام, استعلام جابجایی شبکه برق....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145794/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145804/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145815/مناقصه-اجرای-عملیات-سنگ-فرش--'>مناقصه اجرای عملیات سنگ فرش ... / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات سنگ فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145827/استعلام-اجرای-طرح-ترویجی-(پایلوت)-بکارگیری-روشهای-نوین--'>استعلام اجرای طرح ترویجی (پایلوت) بکارگیری روشهای نوین ... / استعلام, استعلام اجرای طرح ترویجی (پایلوت) بکارگیری روشهای نوین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145837/مناقصه-انجام-فعالیت-خدماتی--نگهبانی--رانندگی-نویت-دوم'>مناقصه انجام فعالیت خدماتی ، نگهبانی ، رانندگی نویت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام فعالیت خدماتی ، نگهبانی ، رانندگی نویت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145849/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر'>استعلام اجرای بهسازی محیط  و اصلاح معابر / استعلام ,استعلام اجرای بهسازی محیط  و اصلاح معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145863/مناقصه-اجرای-کلیه-امورات-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کلیه امورات خدمات شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کلیه امورات خدمات شهری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145873/استعلام-پروژه-بروزرسانی'>استعلام پروژه بروزرسانی / استعلام,استعلام پروژه بروزرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145884/استعلام-ایمن-سازی-ویژه-نقاط-پر-تصادف'>استعلام ایمن سازی ویژه نقاط پر تصادف / استعلام, ایمن سازی ویژه نقاط پر تصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145895/فراخوان-مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه خدمات حراست و نگهبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145904/فراخوان-سرمایه-گذاران-جهت-پروژه-های-فرهنگی--نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاران جهت پروژه های فرهنگی  - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاران جهت پروژه های فرهنگی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145915/ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-راهبری-واحدهای-بهره-برداری-نمک-زدایی-تلمبه--'>ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری، نمک زدایی، تلمبه... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی,ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری، نمک زدایی، تلمبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145923/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145937/مناقصه-اجرای-عملیات-تولید-آسفالت-کارخانه'>مناقصه اجرای عملیات تولید آسفالت کارخانه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات تولید آسفالت کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145946/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام, استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146477/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146487/استعلام-گاز-R22-DY'>استعلام گاز R22  DY / استعلام, گاز R22  DY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146498/استعلام-رولتراک-برقی'>استعلام رولتراک برقی / استعلام,استعلام رولتراک برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146509/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-سقف-سوله--'>استعلام تعمیر و بازسازی سقف سوله ... / استعلام, تعمیر و بازسازی سقف سوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146518/استعلام-اجرای-شبکه-برق-kv20'>استعلام اجرای شبکه برق kv20  / استعلام, اجرای شبکه برق kv20 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146527/استعلام-سه-چرخ--'>استعلام سه چرخ ... / استعلام , استعلام سه چرخ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146537/استعلام-کابل-شبکه-برند-نگزنس'>استعلام  کابل شبکه برند نگزنس / استعلام, استعلام کابل شبکه برند نگزنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146545/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146554/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146564/استعلام-عملیات-ساختمانی--'>استعلام عملیات ساختمانی ... / استعلام , استعلام عملیات ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146574/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-استخر'>استعلام تعمیر و تجهیز استخر / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146583/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام  الکتروپمپ / استعلام, استعلام  الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146594/استعلام-واگذاری-تعداد-67-پرونده-غیرقابل-بازتوان-افراد-و-خانواده-های-نیازمند--'>استعلام واگذاری تعداد 67 پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند... / استعلام , استعلام واگذاری تعداد 67 پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146603/استعلام-خرید-و-نصب-دیوار-پوش-pvc-مدل-گرین-ایرانی'>استعلام خرید و نصب دیوار پوش pvc مدل گرین ایرانی / استعلام, خرید و نصب دیوار پوش pvc مدل گرین ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146613/استعلام-مجموعه-کامل-مالتی-پلکس--'>استعلام مجموعه کامل مالتی پلکس... / استعلام, استعلام مجموعه کامل مالتی پلکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146621/استعلام-احداث-دیوار-ضامن-سیاه-کرد--'>استعلام احداث دیوار ضامن سیاه کرد ... / استعلام, احداث دیوار ضامن سیاه کرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146630/استعلام-حفر-8-حلقه-چاه'>استعلام حفر 8 حلقه چاه / استعلام, استعلام حفر 8 حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146640/استعلام-دیتالاگر-8-کاناله-دما'>استعلام دیتالاگر 8 کاناله دما / استعلام, استعلام دیتالاگر 8 کاناله دما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146648/استعلام-خرید-لوازم-جانبی-کامپیوتر'>استعلام خرید لوازم جانبی کامپیوتر  / استعلام, استعلام خرید لوازم جانبی کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146658/استعلام-نصب-علایم-ایمنی--'>استعلام نصب علایم ایمنی ... / استعلام , استعلام نصب علایم ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146669/استعلام-خرید-350-اصله-تیر-بتونی'>استعلام خرید 350 اصله تیر بتونی / استعلام, استعلام خرید 350 اصله تیر بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146678/استعلام-یو-تی-ام--'>استعلام یو تی ام ... / استعلام, استعلام یو تی ام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146687/استعلام-اسکن-اسناد-و-تهیه-آرشیو-الکترونیکی'>استعلام اسکن اسناد و تهیه آرشیو الکترونیکی / استعلام,استعلام اسکن اسناد و تهیه آرشیو الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146696/استعلام-عملیات-راهبری-و-نگهداری-نیروگاه-دیزلی'>استعلام عملیات راهبری و نگهداری نیروگاه دیزلی  / استعلام , استعلام عملیات راهبری و نگهداری نیروگاه دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146704/استعلام-خرید-سی-تی-بیست-کیلوولت-و-کوپلینگ'>استعلام خرید سی تی بیست کیلوولت و کوپلینگ / استعلام خرید سی تی بیست کیلوولت و کوپلینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146714/استعلام-پمپاژ-3-حلقه-چاه'>استعلام پمپاژ 3 حلقه چاه / استعلام , استعلام پمپاژ 3 حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146724/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146735/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146743/استعلام-کولر'>استعلام کولر  / استعلام , استعلام کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146751/مناقصه-تدوین-برنامه-عملیاتی-توسعه-روستایی-و--'>مناقصه تدوین برنامه عملیاتی توسعه روستایی و ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای تدوین برنامه عملیاتی توسعه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146760/مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه، انجام خدمات نیروی انسانی / مناقصه، مناقصه، انجام خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146768/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-عمومی'> مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی  /  مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146776/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات  / استعلام  , استعلام مرمت و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146784/مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه، انجام خدمات نیروی انسانی / مناقصه، مناقصه، انجام خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146792/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول  / استعلام, استعلام پمپ تزریق آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146800/استعلام-انجام-قرارداد-چاپ-و-تکثیر'>استعلام انجام قرارداد چاپ و تکثیر   / استعلام , استعلام انجام قرارداد چاپ و تکثیر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146808/استعلام-عملیات-حفاری-دستی'>استعلام عملیات حفاری دستی  / استعلام,استعلام عملیات حفاری دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146816/استعلام-عملیات-اجرایی'>استعلام عملیات اجرایی  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146824/استعلام-ماده-تزریقی-برج-خنک-کننده'>استعلام ماده تزریقی برج خنک کننده / استعلام,استعلام ماده تزریقی برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146833/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کابین-آسانسور'>استعلام خرید دو دستگاه کابین آسانسور / استعلام,استعلام خرید دو دستگاه کابین آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146841/استعلام-خرید-10-عدد-سرکابل-63-کیلو-ولت-حرارتی'>استعلام خرید 10 عدد سرکابل 63 کیلو ولت حرارتی  / استعلام ,استعلام خرید 10 عدد سرکابل 63 کیلو ولت حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146850/استعلام-کیس-رایانه--'>استعلام کیس رایانه ... / استعلام , استعلام کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146859/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام, استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146867/مناقصه-خرید-مواد-لبنی'>مناقصه خرید مواد لبنی / مناقصه , مناقصه خرید مواد لبنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145957/استعلام-اجرای-بخشی-از-بنای-کتابخانه'>استعلام اجرای بخشی از بنای کتابخانه  / استعلام, اجرای بخشی از بنای کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145971/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-برای-سه-مجموعه-تفریحی--ورزشی'>مناقصه جذب سرمایه گذار برای سه مجموعه تفریحی - ورزشی / مناقصه ، مناقصه  جذب سرمایه گذار برای سه مجموعه تفریحی - ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145985/استعلام-واگذاری-تعداد-35-پرونده-از-فرزندان-بی-سرپرست-نزد-خانواده--'>استعلام واگذاری تعداد 35 پرونده از فرزندان بی سرپرست نزد خانواده ... / استعلام, واگذاری تعداد 35 پرونده از فرزندان بی سرپرست نزد خانواده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145994/استعلام-scanner'>استعلام scanner / استعلام, scanner</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146004/مناقصه-خدمات-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه خدمات امور حمل و نقل / مناقصه , مناقصه خدمات امور حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146016/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146029/استعلام-لاستیک-لیفتراک-و--'>استعلام  لاستیک لیفتراک و ... / استعلام, استعلام  لاستیک لیفتراک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146037/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146049/ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-اپراتوری-(هدایت-و-نگهداری)ماشین-آلات-متحرک'>ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام خدمات اپراتوری (هدایت و نگهداری)ماشین آلات متحرک / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی,ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام خدمات اپراتوری (هدایت و نگهداری)ماشین آلات متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146063/استعلام-احداث-فوندانسیون-و-نصب-سوله'>استعلام احداث فوندانسیون و نصب سوله / استعلام, احداث فوندانسیون و نصب سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146073/مناقصه-مواد-اولیه-مورد-نیاز-سالیانه'>مناقصه مواد اولیه مورد نیاز سالیانه / آگهی مناقصه , مناقصه مواد اولیه مورد نیاز سالیانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146084/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام, لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146097/استعلام-گردان--کیت-تعمیراتی--رگلاتور-و--'>استعلام گردان ، کیت تعمیراتی ، رگلاتور و ... / استعلام , استعلام گردان ، کیت تعمیراتی ، رگلاتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146110/استعلام-زیرانداز--'>استعلام زیرانداز ... / استعلام , استعلام زیرانداز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146124/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146134/استعلام-خرید-چاپگر-hp-مدل-2035-و-چاپگر-hp--'>استعلام خرید چاپگر hp مدل 2035 و چاپگر hp ... / استعلام, خرید چاپگر hp مدل 2035 و چاپگر hp ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146144/استعلام-خرید-شیلنگ-YASUNG-کره--'>استعلام خرید شیلنگ YASUNG کره... / استعلام, استعلام خرید شیلنگ YASUNG کره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146155/استعلام-خرید-و-نصب-سکوی-آزمایشگاه-همراه-با-تجهیزات-نصب-شده'>استعلام خرید و نصب سکوی آزمایشگاه همراه با تجهیزات نصب شده  / استعلام, خرید و نصب سکوی آزمایشگاه همراه با تجهیزات نصب شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146168/استعلام-رایانه'>استعلام  رایانه / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146179/استعلام-تایر-تانکر-و-سواری--'>استعلام تایر تانکر و سواری... / استعلام, استعلام تایر تانکر و سواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146190/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146202/فراخوان-انجام-خدمات-خودروئی'>فراخوان انجام خدمات خودروئی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان انجام خدمات خودروئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146212/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-انشعابات-پلی-اتیلنی--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت انشعابات پلی اتیلنی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت انشعابات پلی اتیلنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146227/استعلام-بازسازی-و-تست-پاشش-و-ردیف-چینی-برنرهای-گازوئیل'>استعلام بازسازی و تست پاشش و ردیف چینی برنرهای گازوئیل / استعلام, استعلام بازسازی و تست پاشش و ردیف چینی برنرهای گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146238/فراخوان-اصلاح-و-به-روزرسانی-دسته-بندی-لیست-تامین-کنندگان'>فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تامین کنندگان  / فراخوان ، فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تامین کنندگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146248/استعلام-برچیدن-سقف-رصد-خانه-و-اجرای-سقف-کامپوزیت'>استعلام برچیدن سقف رصد خانه و اجرای سقف کامپوزیت / استعلام, استعلام برچیدن سقف رصد خانه و اجرای سقف کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146259/مناقصه-نصب-1600-انشعاب-فولادی'>مناقصه نصب 1600 انشعاب فولادی  / مناقصه نصب 1600 انشعاب فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146269/مناقصه-عمومی-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات--عملیات-کنترل-کیفی-و-امور-مشترکین'>مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از تاسیسات ، عملیات کنترل کیفی و امور مشترکین  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از تاسیسات ، عملیات کنترل کیفی و امور مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146279/استعلام-حدود-330-نفر-جهت-استفاده-از-خدمات'>استعلام حدود 330 نفر جهت استفاده از خدمات  / استعلام, استعلام حدود 330 نفر جهت استفاده از خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146293/استعلام-دو-دست-مبل-هفت-نفره--'>استعلام دو دست مبل هفت نفره ... / استعلام, دو دست مبل هفت نفره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146307/مناقصه-خدمات-سرویس-دهی-(تاکسی-سرویس)'>مناقصه خدمات سرویس دهی (تاکسی سرویس) / مناقصه خدمات سرویس دهی (تاکسی سرویس)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146318/مناقصه-اجرای-کانالهای-کنترل-و-هدایت-سیلاب--'>مناقصه اجرای کانالهای کنترل و هدایت سیلاب ... / مناقصه عمومی ،مناقصه اجرای کانالهای کنترل و هدایت سیلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146328/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار ... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146339/استعلام-تعمیرات-کار-و-دانش'>استعلام تعمیرات کار و دانش / استعلام, استعلام تعمیرات کار و دانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146349/استعلام-تعویض-درب-اتاقها--'>استعلام تعویض درب اتاقها... / استعلام, استعلام تعویض درب اتاقها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146358/استعلام-احداث-حوضچه-شیرآلات-به-همراه-تهیه-و-نصب-کلیه-متعلقات-و--'>استعلام احداث حوضچه شیرآلات به همراه تهیه و نصب کلیه متعلقات و... / استعلام,استعلام احداث حوضچه شیرآلات به همراه تهیه و نصب کلیه متعلقات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146366/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر با مشخصات پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146374/استعلام-استارت-کامل-موتور'>استعلام استارت کامل موتور  / استعلام, استعلام استارت کامل موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146384/استعلام-خرید-دستگاه-جذب-اتمی-و-لوازم-جانبی'>استعلام خرید دستگاه جذب اتمی و لوازم جانبی / استعلام, استعلام خرید دستگاه جذب اتمی و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146393/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر--'>استعلام ساماندهی و تعمیر ... / استعلام , استعلام ساماندهی و تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146403/مناقصه-تخریب-وبازسازی-آموزشگاه-۶-کلاسه'>مناقصه تخریب وبازسازی آموزشگاه ۶ کلاسه  / مناقصه, مناقصه تخریب وبازسازی آموزشگاه ۶ کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146412/استعلام-احداث-مخزن--'>استعلام احداث مخزن ... / استعلام , استعلام احداث مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146421/مناقصه-تکمیل-ساختمان--'>مناقصه تکمیل ساختمان ... / مناقصه، مناقصه تکمیل ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146430/مناقصه-خرید-۳۰۰۰۰-متر-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید ۳۰۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن / مناقصه ، مناقصه خرید ۳۰۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146439/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام  کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار  / استعلام, استعلام  کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146449/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146458/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146468/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام, استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146479/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-بافت--'>استعلام ساماندهی و مرمت بافت ... / استعلام,استعلام ساماندهی و مرمت بافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146489/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146500/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی-روستای'>استعلام احداث کانال آبرسانی روستای / استعلام, احداث کانال آبرسانی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146510/مناقصه-پروژه-تغلیظ-گازهای-اسیدی-یک-واحد-تصفیه-گاز'>مناقصه پروژه تغلیظ گازهای اسیدی یک واحد تصفیه گاز / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه تغلیظ گازهای اسیدی یک واحد تصفیه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146520/استعلام-خرید-روکش-عایقی-ریکم'>استعلام خرید روکش عایقی ریکم / استعلام, استعلام خرید روکش عایقی ریکم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146529/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی--'>استعلام اصلاح و بهینه سازی ... / استعلام, استعلام اصلاح و بهینه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146538/استعلام-کابل-شبکه-cat6pvc'>استعلام کابل شبکه cat6pvc  / استعلام, استعلام کابل شبکه cat6pvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146546/استعلام-تهیه-و-اجرای-فونداسیون-سالن-ورزشی'>استعلام تهیه و اجرای فونداسیون  سالن ورزشی / استعلام , استعلام تهیه و اجرای فونداسیون  سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146555/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق'>استعلام اصلاح و بهینه سازی شبکه برق / استعلام,استعلام اصلاح و بهینه سازی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146565/استعلام-تامین-روشنایی-معابر'>استعلام تامین روشنایی معابر / استعلام , استعلام تامین روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146575/استعلام-کولز-گازی-ایران-رادیاتور'>استعلام کولز گازی ایران رادیاتور  / استعلام , استعلام کولز گازی ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146584/استعلام-جذب-9-نفر-نیروی-کارشناس-فنی-حقوقی'>استعلام جذب 9 نفر نیروی کارشناس فنی حقوقی / استعلام,استعلام جذب 9 نفر نیروی کارشناس فنی حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146595/مناقصه-حمل-تدریجی-سود-مایع'>مناقصه حمل تدریجی سود مایع  / اگهی مناقصه , مناقصه حمل تدریجی سود مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146604/استلام-خرید-و-نصب-دیوار-پوش-pvs'>استلام خرید و نصب دیوار پوش pvs / استعلام,استلام خرید و نصب دیوار پوش pvs</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146614/استعلام-نقاشی-دیوار-و-ساخت-درب-آهنی'>استعلام  نقاشی دیوار و  ساخت درب آهنی / استعلام, استعلام نقاشی دیوار و  ساخت درب آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146622/استعلام-آردواز-الیاف-سیمانی'>استعلام آردواز الیاف سیمانی  / استعلام , استعلام آردواز الیاف سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146631/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام, استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146641/استلام-خریداسپیلیت-دو-منظوره'>استلام خریداسپیلیت دو منظوره / استعلام ,استلام خریداسپیلیت دو منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146649/استعلام-surfice-pro-2017-i5-4g-128j--keyboard'>استعلام surfice pro 2017  i5/4g/128j + keyboard / استعلام, استعلام surfice pro 2017  i5/4g/128j + keyboard</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146659/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146670/استعلام-اسکنر-اثر-انگشتی'>استعلام اسکنر اثر انگشتی / استعلام, اسکنر اثر انگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146680/استعلام-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-مرکز--'>استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز... / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146688/استعلام-پشتیبانی-مجموعه-نرم-افزارهای-مکانیزاسیون'>استعلام پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای مکانیزاسیون / استعلام, پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای مکانیزاسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146697/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام,استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146706/استعلام-خرید-4-دستگاه-تست-کنتور'>استعلام خرید 4 دستگاه تست کنتور / استعلام , استعلام خرید 4 دستگاه تست کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146715/استعلام-بازسازی-و-تعمیرات-ساختمان--'>استعلام بازسازی و تعمیرات ساختمان... / استعلام, استعلام بازسازی و تعمیرات ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146726/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام, استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146736/استعلام-موتور-تریل-248-سی-سی'>استعلام  موتور تریل 248 سی سی  / استعلام, موتور تریل 248 سی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146744/استعلام-کنتور-هوشمند-آب'>استعلام کنتور هوشمند آب / استعلام , استعلام کنتور هوشمند آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146752/استعلام-تجدید-اجرای-اتاقک-آب-شیرین-کن'>استعلام تجدید اجرای اتاقک آب شیرین کن  / استعلام,استعلام تجدید اجرای اتاقک آب شیرن کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146761/استعلام-لنت-ترمز--'>استعلام  لنت ترمز ... / استعلام, استعلام  لنت ترمز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146796/استعلام-دستگاه-سمپلر--'>استعلام دستگاه سمپلر ... / استعلام, استعلام دستگاه سمپلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146804/مناقصه-ارسال-مرسولات-پستی-کتاب-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه ارسال مرسولات پستی کتاب, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی یک مرحله ای ارسال مرسولات پستی کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146812/استعلام-تهیه-و-اجرای-فونداسیون-سالن-ورزشی'>استعلام تهیه و اجرای فونداسیون سالن ورزشی / استعلام , استعلام تهیه و اجرای فونداسیون سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146820/استعلام-اجرای-طرح-آماری--پژوهشی'>استعلام اجرای طرح آماری - پژوهشی / استعلام , استعلام اجرای طرح آماری - پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146829/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146837/مناقصه-تامین-خودرو-استیجاری'>مناقصه تامین خودرو استیجاری / مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146846/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146855/مناقصه-عمومی-نگهداری-فضای-سبز-و-نظافت-محوطه'>مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146863/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-خرید-خدمات-حوزه-ستادی-و-معاونت'>اصلاحیه مناقصه عمومی خرید خدمات حوزه ستادی و معاونت / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید خدمات حوزه ستادی و معاونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146871/استعلام-پکیج-16-کانال-دوربین-مداربسته'>استعلام پکیج 16 کانال دوربین مداربسته / استعلام , استعلام پکیج 16 کانال دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146880/استعلام-رنگ--'>استعلام رنگ ... / استعلام , استعلام رنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146889/استعلام-انجام-آزمایش-خون'>استعلام انجام آزمایش خون / استعلام , استعلام انجام آزمایش خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145205/مزایده-اقلام-ضایعاتی-آهن-و--'>مزایده اقلام ضایعاتی آهن و ... / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی آهن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145231/مزایده-مجدد-غرفه-عینک-و-اپتومتری-مرکز-بهداشتی-درمانی-منطقه-17'>مزایده مجدد غرفه عینک و اپتومتری مرکز بهداشتی درمانی منطقه 17 / مزایده مجدد, مزایده مجدد غرفه عینک و اپتومتری مرکز بهداشتی درمانی منطقه 17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145258/مزایده-ششدانگ-زمین-72-متر-قطعه-1121-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین 72 متر قطعه 1121 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 72 متر قطعه 1121 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145293/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-حیاط-مساحت-300متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و حیاط مساحت 300متر / مزایده, مزایده ششدانگ یکباب خانه و حیاط مساحت 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145325/مزایده-کفش-کوهنوردی'>مزایده کفش کوهنوردی  / اگهی مزایده , مزایده کفش کوهنوردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145352/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-85-18متر-قطعه-10-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 85.18متر قطعه 10 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 85.18متر قطعه 10 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145376/مزایده-سرقفلی-پلاک-شماره-27-مساحت-هشت-متر'>مزایده سرقفلی پلاک شماره 27 مساحت هشت متر / مزایده,مزایده سرقفلی پلاک شماره 27 مساحت هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145397/مزایده-ملک-مشاعی-پلاک-ثبتی-4569-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 4569 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 4569 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145411/مزایده-سردخانه-سیار'>مزایده سردخانه سیار  / مزایده,مزایده سردخانه سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145429/مزایده-یک-دستگاه-کیوتین'>مزایده یک دستگاه کیوتین / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه کیوتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145454/مزایده-ملک-شماره-پلاک-ثبتی-1592-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ملک شماره پلاک ثبتی 1592 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ملک شماره پلاک ثبتی 1592 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145479/مزایده-خودرو-سواری-بنز'>مزایده خودرو سواری بنز  / مزایده , مزایده خودرو سواری بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145518/مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی-عرشه-پل-های-عابر-پیاده---'>مزایده تابلوهای تبلیغاتی عرشه پل های عابر پیاده ....  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تابلوهای تبلیغاتی عرشه پل های عابر پیاده .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145544/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-146-76متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 146.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 146.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145565/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سایپا-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سایپا مدل 1393 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سایپا مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145588/مزایده-دستگاه-حلاجی-الیاف'>مزایده دستگاه حلاجی الیاف / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دستگاه حلاجی الیاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145615/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-عرصه-95-06متر'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 95.06متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 95.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145633/مزایده-فروش-املاک-مساحت-304-7-1234-52-107-3متر'>مزایده فروش املاک مساحت 304.7-1234.52-107.3متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 304.7-1234.52-107.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145664/مزایده-پرس-12-تن--چرخ-حلبی-سازی'>مزایده پرس 12 تن - چرخ حلبی سازی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده پرس 12 تن - چرخ حلبی سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145688/مزایده-25-تن-قالب-نو-بصورت-ضایعاتی'>مزایده 25 تن قالب نو بصورت ضایعاتی  / اگهی مزایده , مزایده 25 تن قالب نو بصورت ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145709/مزایده-پلاک-ثبتی-152-فرعی-از-3027-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 152 فرعی از 3027 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 152 فرعی از 3027 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145738/مزایده-یاتاقان-متحرک--'>مزایده یاتاقان متحرک... / مزایده,مزایده یاتاقان متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145769/مزایده-یک-دستگاه-میکسر'>مزایده یک دستگاه میکسر / مزایده,مزایده یک دستگاه میکسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145788/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-از-جمله-تاور-کرین'> مزایده  فروش اقلام مازاد از جمله تاور کرین  / آگهی مزایده , مزایده  فروش اقلام مازاد از جمله تاور کرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145821/مزایده-اجاره-پارکینگ-های-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ های سطح شهر نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره پارکینگ های سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145848/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-صد-و-بیست-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه صد و بیست متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146869/مناقصه-ارسال-مرسولات-پستی-کتاب'>مناقصه ارسال مرسولات پستی کتاب / مناقصه , مناقصه ارسال مرسولات پستی کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146877/استعلام-دوربین-عکاسی-و-فیلمبرداری-و--'>استعلام دوربین عکاسی و فیلمبرداری و... / استعلام , استعلام دوربین عکاسی و فیلمبرداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146887/استعلام-تعویض-مقره-های-خط-230-کیلوولت'>استعلام  تعویض مقره های خط 230 کیلوولت / استعلام, تعویض مقره های خط 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145202/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-186-60متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 186.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 186.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145223/مزایده-ملک-با-قدمت-بیست-سال'>مزایده ملک با قدمت بیست سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145254/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-خدماتی'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری خدماتی / مزایده, فراخوان واگذاری زمین با کاربری خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145284/مزایده-عمومی-فروش-تعدادی-از-پلاکها-قطعات-مسکونی-اراضی-موسوم-به-هفت-هکتاری-نوبت-دوم'> مزایده عمومی فروش تعدادی از پلاکها قطعات مسکونی اراضی موسوم به هفت هکتاری نوبت دوم / مزایده, مزایده عمومی فروش تعدادی از پلاکها قطعات مسکونی اراضی موسوم به هفت هکتاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145308/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-غرب-طبقه-سه-121-03متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان غرب طبقه سه 121.03متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان غرب طبقه سه 121.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145348/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-136-36متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 136.36متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 136.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145369/مزایده-مخزن-تحت-فشار--'>مزایده مخزن تحت فشار ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده مخزن تحت فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145392/مزایده-اجاره-محل-انتشارات-دانشجویی'>مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145406/مزایده-سازه-مخفی-(معلق)-ا-جنس-ورق-و--'>مزایده سازه مخفی (معلق) ا جنس ورق و... / مزایده,مزایده سازه مخفی (معلق) ا جنس ورق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145421/مزایده-171-سهم-از-300-سهم-عرصه-و-اعیان-مجتمع-مسکونی'>مزایده 171 سهم از 300 سهم عرصه و اعیان مجتمع مسکونی  / مزایده , مزایده 171 سهم از 300 سهم عرصه و اعیان مجتمع مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145451/مزایده-تاکسی-ون'>مزایده تاکسی ون  / مزایده , مزایده تاکسی ون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145473/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-آبادان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه آبادان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145513/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-چای-بخش-29-گیلان'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ چای بخش 29 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ چای بخش 29 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145540/مزایده-فروش-مقادیری-از-اجناس-مستعمل-و-خارج-از-رده'>مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145561/مزایده-دو-باب-ساختمان-و-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده دو باب ساختمان و یک قطعه زمین کشاورزی / مزایده,مزایده دو باب ساختمان و یک قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145583/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-429-55متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 429.55متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 429.55متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145608/مزایده-3-دستگاه-خودرو'>مزایده 3 دستگاه خودرو  / مزایده, مزایده  3 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145626/مزایده-ملک-مساحت-69-5متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 69.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 69.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145659/مزایده-عمومی-فروش-واحدهای-مسکونی'>مزایده عمومی فروش واحدهای مسکونی  / مزایده,مزایده عمومی فروش واحدهای مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145684/مزایده-ملک-فاقد-سند'>مزایده ملک فاقد سند / مزایده,مزایده ملک فاقد سند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145700/مزایده-پژو-405'>مزایده پژو 405 / مزایده, مزایده  پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145735/مزایده-آپارتمان-مساحت-79-55متر-دو-خوابه'>مزایده آپارتمان مساحت 79.55متر دو خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 79.55متر دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145765/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-255-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 255.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 255.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145786/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-گلوله-ای-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه آسیاب گلوله ای- نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک دستگاه آسیاب گلوله ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145813/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-240متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 240متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 240متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145842/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-شش-کرمان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش شش کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145861/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-540-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 540 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 540 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145892/مزایده-یک-باب-مغازه-نانوایی-سنگکی'>مزایده یک باب مغازه نانوایی سنگکی  / مزایده یک باب مغازه نانوایی سنگکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145933/مزایده-فروش-تعداد-3-پلاک-از-اراضی-چاپ-دوم'>مزایده فروش تعداد 3 پلاک از اراضی چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 3 پلاک از اراضی چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145962/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145979/مزایده-یک-عدد-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده یک عدد دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده,مزایده یک عدد دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146011/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-هفت-کازرون'>مزایده منزل مسکونی بخش هفت کازرون / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش هفت کازرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146042/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-فروش-تنقلات-و-دستگاه-کپی'>مزایده واگذاری محل غرفه فروش تنقلات و دستگاه کپی / آگهی فراخوان مزایده حضوری، مزایده واگذاری محل غرفه فروش تنقلات و دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146059/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146819/استعلام-کولرگازی-18000-ایرانی-ترجیحا-پاکشوما'>استعلام کولرگازی 18000 ایرانی ترجیحا پاکشوما  / استعلام, کولرگازی 18000 ایرانی ترجیحا پاکشوما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146828/استعلام-ترازوی-الکترونیکی'>استعلام ترازوی الکترونیکی / استعلام, استعلام ترازوی الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146836/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-انشعابات-برق'>استعلام نصب و راه اندازی انشعابات برق  / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی انشعابات برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146845/استعلام-سرویس-کولرگازی-ال-جی-سامسونگ-جنرال'>استعلام سرویس کولرگازی ال جی سامسونگ جنرال / استعلام, سرویس کولرگازی ال جی سامسونگ جنرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146853/استعلام-اسکنر-A3'>استعلام اسکنر A3 / استعلام, استعلام اسکنر A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146862/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146870/استعلام-اتصال-دهنده'>استعلام اتصال دهنده / استعلام,استعلام اتصال دهنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146878/استعلام-کلید--'>استعلام کلید ... / استعلام , استعلام کلید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146888/استعلام-کیت-hbs-ab-الایزا-آزمایشگاهی'>استعلام کیت hbs ab الایزا آزمایشگاهی / استعلام,استعلام کیت hbs ab الایزا آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145204/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-150-98متر-بخش-هشت'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 150.98متر بخش هشت / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 150.98متر بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145230/مزایده-قطعات-و-لوازم-یدکی'>مزایده  قطعات و لوازم یدکی  / مزایده , مزایده  قطعات و لوازم یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145255/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145288/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکها-از-بلوک-35-اراضی-موسوم-به-طرح-تفکیکی-کشاورزان'> مزایده فروش تعدادی از پلاکها از بلوک 35 اراضی موسوم به طرح تفکیکی کشاورزان / مزایده,  مزایده فروش تعدادی از پلاکها از بلوک 35 اراضی موسوم به طرح تفکیکی کشاورزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145316/مزایده-ششدانگ-پلاک-3771-فرعی-بخش-نه-ثبت-آمل'>مزایده ششدانگ پلاک 3771 فرعی بخش نه ثبت آمل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3771 فرعی بخش نه ثبت آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145349/مزایده-اجاره-محل-بوفه-و-رستوران--97-3-1'>مزایده اجاره محل بوفه و رستوران - 97.3.1 / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل بوفه و رستوران - 97.3.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145372/مزایده-ملک-مساحت-1644-5متر'>مزایده ملک مساحت 1644.5متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 1644.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145393/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-44-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 44 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 44 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145408/مزایده-فروش-تعدادی-از-منازل-مسکونی-ویلایی'>مزایده فروش تعدادی از منازل مسکونی ویلایی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از منازل مسکونی ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145422/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-نیسان-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان مدل 1389 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145452/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-355متر'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 355متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 355متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145476/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / مزایده, مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145514/مزایده-حضوری-6-دستگاه-از-ماشین-آلات-و-خودروهای-شهرداری'>مزایده حضوری 6 دستگاه از ماشین آلات و خودروهای شهرداری / آگهی مزایده، مزایده حضوری 6 دستگاه از ماشین آلات و خودروهای شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145543/مزایده-واگذاری-مجموعه-های-زمین-چمن-طبیعی-و-مصنوعی-ورزشی'>مزایده واگذاری مجموعه های زمین چمن طبیعی و مصنوعی ورزشی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجموعه های زمین چمن طبیعی و مصنوعی ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145564/مزایده-ملک-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک مسکونی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک مسکونی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145584/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145611/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-نود-و-هشت-متر-و-دوازده-صدم-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت نود و هشت متر و دوازده صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت نود و هشت متر و دوازده صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145630/مزایده-946-قلم-ابزارآلات-و-تجهیزات-کارگاهی'>مزایده 946 قلم ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی  / اگهی مزایده , مزایده 946 قلم ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145663/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-تجاری-بخش-یک-مشهد'>مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری بخش یک مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری بخش یک مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145685/مزایده-فروش-یک-عدد-خط-همراه'>مزایده فروش یک عدد خط همراه  / مزایده , مزایده فروش یک عدد خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145702/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-141-35متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 141.35متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 141.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145737/مزایده-آپارتمان-مساحت-233-14متر-سه-خوابه'>مزایده آپارتمان مساحت 233.14متر سه خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 233.14متر سه خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145768/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-تجدید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145787/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-نود-و-دو-متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت نود و دو متر قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت نود و دو متر قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145820/مزایده-تجدید-الکتروموتور-و--'>مزایده تجدید الکتروموتور و ... / مزایده تجدید الکتروموتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145847/مزایده-اجاره-بازار-روز'>مزایده اجاره بازار روز   / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بازار روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145865/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهل-و-هشت-یزد-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهل و هشت یزد نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهل و هشت یزد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145903/اصلاحیه-مزایده-فروش-ملک-مازاد-کاربری-اداری'>اصلاحیه مزایده فروش ملک مازاد کاربری اداری  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش ملک مازاد کاربری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146875/استعلام-کاتتر-همودیالیز-دایم-هموستار'>استعلام کاتتر همودیالیز دایم هموستار / استعلام,استعلام کاتتر همودیالیز دایم هموستار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146885/استعلام-پاور-بانک-adata'>استعلام پاور بانک adata / استعلام , استعلام پاور بانک adata</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146895/استعلام-رنگ-آمیزی-حدود-100-متر-و-دیوار-پوش-upvc-حدود-400-متر-در--'>استعلام رنگ آمیزی حدود 100 متر و دیوار پوش upvc حدود 400 متر در... / استعلام,استعلام رنگ آمیزی حدود 100 متر و دیوار پوش upvc حدود 400 متر در...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145195/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-138-36متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 138.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 138.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145219/مزایده-ملک-مساحت-161-20متر'>مزایده ملک مساحت 161.20متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 161.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145246/مزایده-ملک-مساحت-نود-و-دو-متر'>مزایده ملک  مساحت نود و دو متر / مزایده,مزایده ملک  مساحت نود و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145271/مزایده-فروش-سواری-پژو-پارس-مدل-1388--'>مزایده فروش سواری پژو پارس مدل 1388 .. / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پژو پارس مدل 1388 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145304/مزایده-ششدانگ-پلاک-250-فرعی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ پلاک 250 فرعی بخش سه اردبیل / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک 250 فرعی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145340/مزایده-زمین-شالیزاری-و-دو-باب-منزل-مسکونی'>مزایده زمین شالیزاری و دو باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده زمین شالیزاری و دو باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145367/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-157-20متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 157.20متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 157.20متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145388/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-10-فوت--'>مزایده یک دستگاه یخچال 10 فوت ... / مزایده , مزایده یک دستگاه یخچال 10 فوت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145402/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-بخش-سه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش سه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش سه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145419/مزایده-فروش-مقدار-38-377-تن-ذرت-بذی'>مزایده فروش مقدار 38/377 تن ذرت بذی  / مزایده , مزایده فروش مقدار 38/377 تن ذرت بذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145446/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-125-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 125 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 125 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145470/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-شانزده-قزوین-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شانزده قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شانزده قزوین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145497/مزایده-املاک-به-پلاکهای-ثبتی-10-106-10-158-و-خط-تلفن'>مزایده املاک به پلاکهای ثبتی 10,106,10,158 و خط تلفن / مزایده,مزایده املاک به پلاکهای ثبتی 10,106,10,158 و خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145536/مزایده-دستگاه-سواری-پارس-خاکستری-کارکرده'>مزایده دستگاه سواری پارس خاکستری کارکرده / آگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری پارس خاکستری کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145556/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-15-10متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه تجاری مساحت 15.10متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 15.10متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145578/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-85-80متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 85.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 85.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145602/مزایده-دو-خط-دستگاه-زیرسازی-شبکه-دست-ساز'>مزایده دو خط دستگاه زیرسازی شبکه دست ساز / مزایده , مزایده دو خط دستگاه زیرسازی شبکه دست ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145622/مزایده-سهم-الشرکه-از-شرکت-رویان-بهداشت'>مزایده سهم الشرکه از شرکت رویان بهداشت / مزایده ، مزایده  سهم الشرکه از شرکت رویان بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145650/تجدید-مزایده-اجاره-زمین-ورزشی-چمن-مصنوعی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی -  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145678/مزایده-لودر-komatsu120'>مزایده لودر komatsu120  / آگهی مزایده, مزایده لودر komatsu120 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145695/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-35-39متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 35.39متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 35.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145730/مزایده-یک-دستگاه-دایکاست-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دایکاست نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه دایکاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145760/مزایده-ملک-مساحت-57-متر-یک-طبقه'>مزایده ملک مساحت 57 متر یک طبقه / مزایده,مزایده ملک مساحت 57 متر یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145777/مزایده-فروش-تعداد-یک-رقبه-ملک-اداری-و-یک-رقبه-باغ'>مزایده فروش تعداد یک رقبه ملک اداری و یک رقبه باغ  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک رقبه ملک اداری و یک رقبه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145806/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-488-52متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 488.52متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 488.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145835/تجدید-مزایده-اجاره-ساختمان'>تجدید مزایده اجاره ساختمان / آگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145858/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده جایگاه CNG   / مزایده ، مزایده جایگاه CNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145888/مزایده-حق-انتفاع-یک-قطعه-زمین--'>مزایده حق انتفاع یک قطعه زمین ... / مزایده ، مزایده حق انتفاع یک قطعه زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145929/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-فروش-عرقیات-نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش عرقیات نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده حضوری، مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش عرقیات  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145954/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145974/مزایده-واگذاری-تعداد-ده-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146005/مزایده-ملک-مشاع-بخش-دو-فریدون-کنار'>مزایده ملک مشاع بخش دو فریدون کنار / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش دو فریدون کنار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146028/مزایده-لوله-پلی-اتیلن'>مزایده لوله پلی اتیلن / مزایده, مزایده لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146057/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل'>مزایده یک دستگاه جرثقیل  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146087/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3473-80متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3473.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3473.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146765/استعلام-ساماندهی-فضای-سبز'>استعلام ساماندهی فضای سبز / استعلام,استعلام ساماندهی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146773/استعلام-اسکنر-با-مشخصات-خواسته-شده'>استعلام اسکنر با مشخصات خواسته شده / استعلام,استعلام اسکنر با مشخصات خواسته شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146781/استعلام-فعالیت-های-آژانس-های-مسافرتی'>استعلام فعالیت های آژانس های مسافرتی / استعلام , استعلام فعالیت های آژانس های مسافرتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146789/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام , تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146797/فراخوان-طراحی--اجرا-و-بهره-برداری--پکیج-تصفیه-خانه-فاضلاب'> فراخوان طراحی ، اجرا و بهره برداری ، پکیج تصفیه خانه فاضلاب / فراخوان , فراخوان طراحی ، اجرا و بهره برداری ، پکیج تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146805/استعلام-سنسور-و-کالیبراسیون-دستگاه-casper2025'>استعلام سنسور و کالیبراسیون دستگاه casper2025 / استلام ,استعلام سنسور و کالیبراسیون دستگاه casper2025</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146813/استعلام-جلیقه-ایمنی-شبرنگ-دار-درجه-دو-ساده'>استعلام جلیقه ایمنی شبرنگ دار درجه دو ساده  / استعلام, استعلام جلیقه ایمنی شبرنگ دار درجه دو ساده برای عابرین پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146821/استعلام-11-عدد-میز-کامپیوتر-و--'>استعلام 11 عدد میز کامپیوتر و ...  / استعلام, استعلام 11 عدد میز کامپیوتر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146830/مناقصه-نهالکاری-در-مناطق-بیابانی'>مناقصه نهالکاری در مناطق بیابانی  / مناقصه , مناقصه نهالکاری در مناطق بیابانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146838/استعلام-انجام-مطالعات-ژئوتکنیک-مخازن-آب'>استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک مخازن آب  / استعلام, انجام مطالعات ژئوتکنیک مخازن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146847/مزایده-فروش-لوازم-مستعمل-اسقاط-و-نو'>مزایده  فروش لوازم مستعمل، اسقاط و نو  / مزایده, مزایده  فروش لوازم مستعمل، اسقاط و نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146856/مناقصه-تامین-نیروهای-خدماتی--روابط-عمومی--اداری-و-مالی'>مناقصه تامین نیروهای خدماتی ، روابط عمومی ، اداری و مالی / مناقصه تامین نیروهای خدماتی ، روابط عمومی ، اداری و مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146864/مناقصه-عمومی-احداث-سر-دهانه--'>مناقصه عمومی احداث سر دهانه ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی احداث سر دهانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146872/استعلام-مانتیور-LCD'>استعلام مانتیور LCD / استعلام, مانتیور LCD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146881/استعلام-مرمت-خانه-مسعودی'>استعلام مرمت خانه مسعودی  / استعلام, استعلام مرمت خانه مسعودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146890/مناقصه-عمومی-احداث-فضای-ورزشی-روباز'>مناقصه عمومی احداث فضای ورزشی روباز / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی احداث فضای ورزشی روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145209/تجدید-مزایده-داروخانه-مرکز-بهداشتی-درمانی-منطقه-10'>تجدید مزایده داروخانه مرکز بهداشتی درمانی منطقه 10 / تجدید مزایده, تجدید مزایده داروخانه مرکز بهداشتی درمانی منطقه 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145235/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-56705-فرعی-از-88-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 56705 فرعی از 88 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 56705 فرعی از 88 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145263/مزایده-تعدادی-وسایط-نقلیه-از-رده-خارج-و-مازاد'>مزایده تعدادی وسایط نقلیه از رده خارج و مازاد  / آگهی حراج,مزایده تعدادی وسایط نقلیه از رده خارج و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145296/آگهی-مزایده-حراج-اجاره-یک-باب-استخر'>آگهی مزایده حراج اجاره یک باب استخر / آگهی مزایده , آگهی مزایده حراج اجاره یک باب استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145326/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-64-متر-قطعه-10-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64 متر قطعه 10 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64 متر قطعه 10 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145358/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1990متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1990متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1990متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145380/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-358متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 358متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 358متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145399/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سایپا-پراید-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه سواری سایپا پراید مدل 1390 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سایپا پراید مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145414/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده , مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145431/مزایده-تعداد-1131-قلم-انواع-قطعات-و-لوازم-تاسیساتی-و-ساختمانی-مازاد'>مزایده تعداد 1131 قلم انواع قطعات و لوازم تاسیساتی و ساختمانی مازاد  / آگهی مزایده,مزایده  تعداد 1131 قلم انواع قطعات و لوازم تاسیساتی و ساختمانی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145458/مزایده-خودرو-سواری-پروتون'>مزایده خودرو سواری پروتون  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری پروتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145481/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو'>تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو / تجدید مزیایده اموال منقول و غیر منقول ، تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145522/مزایده-مغازه-مساحت-یازده-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت یازده متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت یازده متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145546/مزایده-جایگاه-سی-ان-جی-مرحله-دوم'> مزایده جایگاه سی ان جی مرحله دوم  / آگهی مزایده,  مزایده جایگاه سی ان جی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145567/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-445-فرعی-از-120-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 445 فرعی از 120 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 445 فرعی از 120 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145590/مزایده-ساختمان-با-قدمت-چهل-سال'>مزایده ساختمان با قدمت چهل سال / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145616/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145636/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-365-14متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 365.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 365.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145669/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-12-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 12 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145691/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145710/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین  / مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145746/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-101-54مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.54مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.54مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146891/استعلام-اسکن-برداری--خلاصه-نویسی'>استعلام اسکن برداری ، خلاصه نویسی / استعلام, استعلام اسکن برداری ، خلاصه نویسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145214/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-و-دامداری-خانگی-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده دو باب منزل مسکونی و دامداری خانگی و یک قطعه زمین / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی و دامداری خانگی و یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145241/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-571-5متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 571.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 571.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145264/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145297/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-215-57متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 215.57متر  / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 215.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145332/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-84-20متر-طبقه-سوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.20متر طبقه سوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.20متر طبقه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145363/مزایده-محل-بوفه-دانشجویی-و-زیراکس'>مزایده محل بوفه دانشجویی و زیراکس  / مزایده عمومی, مزایده محل بوفه دانشجویی و زیراکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145381/مزایده-محل-پارکینگ-دانشجویی'>مزایده محل پارکینگ دانشجویی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده محل پارکینگ دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145400/مزایده-تعداد-2-دستگاه-رکتی-فایر-جوشکاری--'>مزایده تعداد 2 دستگاه رکتی فایر جوشکاری... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 2 دستگاه رکتی فایر جوشکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145415/مزایده-اجاره-جایگاه-های-پمپ-گاز-CNG-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه های پمپ گاز CNG نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره جایگاه های پمپ گاز CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145437/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-48-06متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 48.06متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 48.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145460/مزایده-یک-واحد-مسکن-مهر-مساحت-73-2متر'>مزایده یک واحد مسکن مهر مساحت 73.2متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکن مهر مساحت 73.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145483/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-مازاد-بر-نیاز-و-فرسوده-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه لودر مازاد بر نیاز و فرسوده نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش یکدستگاه لودر مازاد بر نیاز و فرسوده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145524/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-یک-قوچان-مرحله-سوم'>مزایده ششدانگ ملک بخش یک قوچان مرحله سوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش یک قوچان مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145547/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-نهبندان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 نهبندان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 نهبندان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145575/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-و-باغ-212-25متر'>مزایده ششدانگ زمین زراعی و باغ 212.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی و باغ 212.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145594/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-باری-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه خودروی باری کامیون کشنده / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی باری کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145618/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-170متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 170متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 170متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145643/مزایده-مخزن-فرسوده'>مزایده مخزن فرسوده  / اگهی مزایده , مزایده مخزن فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145670/مزایده-فروش-یک-عدد-خط-همراه'>مزایده فروش یک عدد خط همراه  / مزایده , مزایده فروش یک عدد خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145693/تجدید-مزایده-فروش-قیر-یارانه-ای--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش قیر یارانه ای - نوبت دوم  / تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش قیر یارانه ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145714/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145753/مزایده-قطعات-اراضی-شامل-اراضی-آبی-و-دیم-نوبت-دوم'>مزایده قطعات اراضی شامل اراضی آبی و دیم نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعات اراضی شامل اراضی آبی و دیم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145771/مزایده-مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-تیپ-405'>مزایده مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ 405 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145797/مزایده-تعداد-442-قالب-فلزی-دست-دوم'>مزایده تعداد 442 قالب فلزی دست دوم  / مزایده, مزایده تعداد 442 قالب فلزی دست دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145823/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-353-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 353 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 353 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145854/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-قطعات-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از املاک قطعات تجاری مسکونی / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک قطعات تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145877/مزایده-تعداد-840-عدد-بیل-پارویی-سیاه'>مزایده تعداد 840 عدد بیل پارویی سیاه / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده تعداد 840 عدد بیل پارویی سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145914/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-های-نگهداری-دام--سالن-های-جمع-آوری-آلایش-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از سالن های نگهداری دام ، سالن های جمع آوری آلایش نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری از سالن های نگهداری دام ، سالن های جمع آوری آلایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145950/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405-مدل1389'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 مدل1389 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 مدل1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145970/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان--'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان ... / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت پیکان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145995/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-استان-قزوین'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان قزوین  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146022/مزایده-اجاره-کارگاه-بلوک-زنی'>مزایده اجاره کارگاه بلوک زنی  / مزایده , مزایده اجاره کارگاه بلوک زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146052/مزایده-فروش-یک-عدد-تانکر-هوایی-فلزی'>مزایده فروش یک عدد تانکر هوایی فلزی  / مزایده, مزایده فروش یک عدد تانکر هوایی فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146078/مزایده-فروش-ده-تن-آهن-آلات-ضایعاتی-شامل-نبشی-لوله-و-قوطی--'>مزایده فروش ده تن  آهن آلات ضایعاتی شامل نبشی، لوله و قوطی ... / مزایده, مزایده فروش ده تن  آهن آلات ضایعاتی شامل نبشی، لوله و قوطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146092/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-سی-و-هفت-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سی و هفت متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سی و هفت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146113/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-مساحت-2000متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 2000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146139/مزایده-واگذاری-مغازه'>مزایده واگذاری مغازه  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146166/مزایده-ملک-مشاع-تحت-پلاک-ثبتی-1745-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 1745 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 1745 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146194/مزایده-اجاره-مجموعه-ورزشی-کارگران-کیاشهر'>مزایده اجاره مجموعه ورزشی کارگران کیاشهر / آگهی مزایده,مزایده اجاره مجموعه ورزشی کارگران کیاشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146219/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-و-مستهلک--'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مستهلک... / مزایده, مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مستهلک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146244/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-دویست-و-هشتاد-و-یک-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه دویست و هشتاد و یک متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه دویست و هشتاد و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146280/مزایده-اجاره-زمین-سالن-مرکز-توانبخشی-و--نوبت-دوم'>مزایده  اجاره زمین- سالن- مرکز توانبخشی و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  اجاره زمین- سالن- مرکز توانبخشی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146302/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی-بخش-دو-ساوه'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی بخش دو ساوه / مزایده,  مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی بخش دو ساوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146325/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1300متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1300متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146380/مزایده-ششدانگ-عرصه-ای-با-بنای-احداثی-646متر'>مزایده ششدانگ عرصه ای با بنای احداثی 646متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه ای با بنای احداثی 646متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146442/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-800-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 800 متر نوبت اول  / مزایده, مزایده یک قطعه باغ مساحت 800 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146482/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-5383متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 5383متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 5383متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146519/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-144-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 144 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 144 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146581/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-هشت-سال-ساخت'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی هشت سال ساخت / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی هشت سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146632/مزایده-ساختمان-روی-واحد-تجاری-سه-طبقه-مرحله-اول'>مزایده ساختمان روی واحد تجاری سه طبقه مرحله اول / مزایده,مزایده ساختمان روی واحد تجاری سه طبقه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146692/فراخوان-مزایده-واگذاری-امور-کافه-تریا-و-بوفه'>فراخوان مزایده واگذاری امور کافه تریا و بوفه / فراخوان مزایده واگذاری امور کافه تریا و بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146753/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-22-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 22 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146897/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتری--'>استعلام صندلی آمفی تئاتری... / استعلام, استعلام صندلی آمفی تئاتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146905/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام, استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146913/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام,استعلام میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146920/مزایده-فروش-مخزن-نگهداری-گاز'>مزایده فروش مخزن نگهداری گاز / مزایده, مزایده فروش مخزن نگهداری گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146923/استعلام-تجهیزات-سیسکو'>استعلام تجهیزات سیسکو / استعلام , استعلام تجهیزات سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146932/استعلام-حمل-مقدار-2000-تن-ذرت-دانه-ای'>استعلام حمل مقدار 2000 تن ذرت دانه ای / استعلام, استعلام حمل مقدار 2000 تن ذرت دانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146940/مناقصه-ارسال-مرسولات-پستی-نشریه-و-اقلام-فرهنگی'>مناقصه ارسال مرسولات پستی نشریه و اقلام فرهنگی  / مناقصه , مناقصه ارسال مرسولات پستی نشریه و اقلام فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146948/استعلام-شارژ-کپسول--'>استعلام شارژ کپسول... / استعلام, استعلام شارژ کپسول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146956/استعلام-خرید-و-تحویل-26-عدد-پمپ-شناور'>استعلام خرید و تحویل 26 عدد پمپ شناور  / استعلام , استعلام خرید و تحویل 26 عدد پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146107/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-تاکسی-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل تاکسی پراید / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل تاکسی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146127/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-420-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 420 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 420 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146162/مزایده-پلاکهای-ثبتی-0-از-اصلی-5-بخش-سه-شیراز'>مزایده پلاکهای ثبتی 0 از اصلی 5 بخش سه شیراز  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 0 از اصلی 5 بخش سه شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146187/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146216/مزایده-3030-قطعه-پوست-سلامبور-شده'> مزایده 3030 قطعه پوست سلامبور شده / آگهی مزایده ،  مزایده 3030 قطعه پوست سلامبور شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146237/مزایده-سه-غرفه'>مزایده سه غرفه  / مزایده , مزایده سه غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146273/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-200-متر'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از منزل مسکونی 200 متر / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از منزل مسکونی 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146295/مزایده-4-قطعه-زمین-شماره-99-فرعی-از-2149-اصلی-نوبت-دوم'> مزایده 4 قطعه زمین شماره 99 فرعی از 2149 اصلی نوبت دوم  / مزایده, مزایده 4 قطعه زمین شماره 99 فرعی از 2149 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146316/مزایده-اجاره-فضاهای-آموزشی-و-پرورشی'>مزایده اجاره فضاهای آموزشی و پرورشی / آگهی مزایده ، مزایده اجاره فضاهای آموزشی و پرورشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146355/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-174-46متر-با-سند-مالکیت'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 174.46متر با سند مالکیت  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 174.46متر با سند مالکیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146426/مزایده-2-9-از-ششدانگ-ملک-مساحت-زمین-380-80متر'>مزایده 2.9 از ششدانگ ملک مساحت زمین 380.80متر  / مزایده,مزایده 2.9 از ششدانگ ملک مساحت زمین 380.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146476/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-با-بنای-احداثی-مساحت-436متر'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه با بنای احداثی مساحت 436متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ یک قطعه با بنای احداثی مساحت 436متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146508/مزایده-فروش-اراضی-تجاری'>مزایده فروش اراضی تجاری  / مزایده,مزایده فروش اراضی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146569/مزایده-جمع-آوری-کلیه-زباله-های-قابل-بازیافت-شهری-(نوبت-دوم)'>مزایده جمع آوری کلیه زباله های قابل بازیافت شهری (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده جمع آوری کلیه زباله های قابل بازیافت شهری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146611/مزایده-3-811-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-229-28متر'>مزایده 3.811 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 229.28متر / مزایده,مزایده 3.811 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 229.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146674/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده, مزایده آپارتمان مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146728/مزایده-فراخوان-واگذاری-امور-داروخانه-های-بلوک-3'>مزایده فراخوان واگذاری امور داروخانه های بلوک 3  / مزایده ,مزایده فراخوان واگذاری امور داروخانه های بلوک 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146893/مزایده-فروش-خودرو-سواری-سمند'>مزایده  فروش خودرو سواری سمند / مزایده  فروش خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146903/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146911/استعلام-تعمیر-و-راه-اندازی-آسانسور'>استعلام تعمیر و راه اندازی آسانسور / استعلام,استعلام تعمیر و راه اندازی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146919/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام  سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ، استعلام  سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146930/استعلام-پاور-میکسر'>استعلام پاور میکسر  / استعلام, استعلام پاور میکسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146938/استعلام-خرید-12-دستگاه-رله-تریپ-و-6-دستگاه-رله-لاک-اوت'>استعلام خرید 12 دستگاه رله تریپ و 6 دستگاه رله لاک اوت / استعلام,خرید 12 دستگاه رله تریپ و 6 دستگاه رله لاک اوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146946/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب  / استعلام, استعلام  چاپ کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146954/استعلام-تامین-بتن-آماده-350-3^KG-M'>استعلام تامین بتن آماده 350 3^KGM / استعلام, استعلام تامین بتن آماده 350 3^KGM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145868/مزایده-واگذاری-زمین-چمن-فوتبال-و-سه-سالن-ورزشی'>مزایده واگذاری زمین چمن فوتبال و سه سالن ورزشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری زمین چمن فوتبال و سه سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145908/مزایده-خودرو-پژو-تیپ-405-مدل-1391-رنگ-نقره-ای'>مزایده خودرو پژو تیپ 405 مدل 1391 رنگ نقره ای / مزایده, مزایده خودرو پژو تیپ 405 مدل 1391 رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145935/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-197-06متر'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه مساحت 197.06متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه مساحت 197.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145964/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-کار-کرده-94-03-01'>مزایده تعدادی از خودروهای کار کرده- 94.03.01 / مزایده, مزایده تعدادی از خودروهای کار کرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145984/مزایده-تعداد-پنج-دستگاه-خودرو--ـ-نوبت-دوم'>مزایده تعداد پنج دستگاه خودرو   ـ نوبت دوم / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده تعداد پنج دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146017/مزایده-سواری-پژو'>مزایده سواری پژو  / اگهی مزایده , مزایده سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146045/مزایده-فروش-واحد-تجاری-مساحت-12-15متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحد تجاری مساحت 12.15متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت 12.15متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146070/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-314-06متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 314.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 314.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146096/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-128-40متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 128.40متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 128.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146118/مزایده-مناقصه-اماکن-تفریحی-ورزشی'>مزایده مناقصه اماکن تفریحی ورزشی  / مزایده اماکن تفریحی ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146146/مزایده-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>مزایده ماشین آلات سبک و سنگین / آگهی مزایده عمومی, مزایده ماشین آلات سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146176/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-825-20متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 825.20متر مرحله اول / مزایده,  مزایده یک قطعه زمین مساحت 825.20متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146200/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-225-89متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 225.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 225.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146221/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نقد-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146252/مزایده-اجاره-زمین-چمن-مصنوعی-فوتبال'>مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی فوتبال  / آگهی مزایده حضوری, مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی فوتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146284/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-76متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 76متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 76متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146304/مزایده-فروش-فروش-51-683-تن-قیر-100-85-و--'>مزایده فروش فروش 51/683 تن قیر 100-85 و... / مزایده, مزایده  فروش 51/683 تن قیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146333/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-134-94متر'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 134.94متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 134.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146396/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-1-22-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 1.22 هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 1.22 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146453/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-مساحت-621-51متر'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی مساحت 621.51متر / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی مساحت 621.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146491/مزایده-پلاک-369-فرعی-با-قدمت-25-سال'>مزایده پلاک 369 فرعی با قدمت 25 سال / مزایده,مزایده پلاک 369 فرعی با قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146533/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-258-23متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 258.23متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 258.23متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146590/مزایده-فروش-کتبی-خودرو'>مزایده فروش کتبی خودرو / مزایده، مزایده فروش کتبی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146651/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-۴۰۵GLX'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵GLX / مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵GLX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146711/مزایده-فراخوان-واگذاری-امور-داروخانه-های-بلوک-2'>مزایده فراخوان واگذاری امور داروخانه های بلوک 2 / مزایده ,مزایده فراخوان واگذاری امور داروخانه های بلوک 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146843/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146899/استعلام-خرید-رم-HP--'>استعلام خرید رم HP... / استعلام, استعلام خرید رم HP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146907/استعلام-کرایه-وانت'>استعلام کرایه وانت  / استعلام, کرایه وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146915/استعلام-خرید-دو-دستگاه-ژنراتور'>استعلام خرید دو دستگاه ژنراتور  / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146924/مزایده-فروش-تعداد-171-قطعه-از-املاک-و-مستغلات-تحت-اختیار-خود-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 171 قطعه از املاک و مستغلات تحت اختیار خود نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 171 قطعه از املاک و مستغلات تحت اختیار خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146926/استعلام-بذر-گواهی-شده-عدس'>استعلام  بذر گواهی شده عدس / استعلام, استعلام  بذر گواهی شده عدس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146934/استعلام-اسپیلت-جهت-سرمایش'>استعلام اسپیلت جهت سرمایش  / استعلام , استعلام اسپیلت جهت سرمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146942/استعلام-احداث-ساختمان-اداره-کل-تعزیرات'>استعلام  احداث ساختمان اداره کل تعزیرات / استعلام,استعلام  احداث ساختمان اداره کل تعزیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146950/استعلام-آموزش-طبخ-آبزیان'>استعلام آموزش طبخ آبزیان  / استعلام , استعلام آموزش طبخ آبزیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146958/استعلام-تکمیل-کارگاه-آموزش-غواضی'>استعلام تکمیل کارگاه آموزش غواضی  / استعلام,  استعلام تکمیل کارگاه آموزش غواضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145934/مزایده-خودرو-وانت-مزدا'>مزایده خودرو وانت مزدا / اگهی مزایده , مزایده خودرو وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145963/تجدید-مزایده-اموال-اسقاطی-برقی-و-الکترونیکی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اموال اسقاطی برقی و الکترونیکی ...نوبت دوم  / آگهی تجدید , تجدید مزایده اموال اسقاطی برقی و الکترونیکی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145981/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-واحد-پرواربندی-گوساله-مساحت-3000متر'>مزایده فروش ششدانگ یک واحد پرواربندی گوساله مساحت 3000متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ یک واحد پرواربندی گوساله مساحت 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146014/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-ساختمان-رستوران-سنتی-و--'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره ساختمان رستوران سنتی و ... / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده واگذاری به اجاره ساختمان رستوران سنتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146044/مزایده-فروش-اموال-اسقاط-و-مستعمل-مرحله-دوم-چاپ-اول'>مزایده فروش اموال اسقاط و مستعمل مرحله دوم چاپ اول  / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاط و مستعمل مرحله دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146064/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-فضای-تبلیغاتی-سطح-خارجی--'>مزایده واگذاری حق بهره برداری فضای تبلیغاتی سطح خارجی ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری حق بهره برداری فضای تبلیغاتی سطح خارجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146093/مزایده-فروش-کرم-روز-و-شب-آب-رسان-مرحله-دوم'>مزایده فروش کرم روز و شب آب رسان مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کرم روز و شب آب رسان مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146115/مزایده-خودرو-سواری-پراید-صندوقدار'>مزایده خودرو سواری پراید صندوقدار  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری پراید صندوقدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146140/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-99متر-یک-خوابه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.99متر یک خوابه  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.99متر یک خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146173/مزایده-اجاره-فضای-تبلیغات-پل-عابر-پیاده'>مزایده اجاره فضای تبلیغات پل عابر پیاده  / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضای تبلیغات پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146195/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-124-8متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 124.8متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 124.8متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146220/مزایده-فروش-یکدست-مبلمان-هشت-نفره'>مزایده فروش یکدست مبلمان هشت نفره  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدست مبلمان هشت نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146251/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-201-93متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 201.93متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 201.93متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146282/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-291متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 291متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 291متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146303/تجدید-مزایده-فروش-خودرو'> تجدید مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده،  تجدید مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146329/مزایده-صندلی-چرخدار-کارمندی-صندلی-انتظار-گاو-صندوق-و--'>مزایده صندلی چرخدار کارمندی، صندلی انتظار، گاو صندوق و... / مزایده,مزایده صندلی چرخدار کارمندی، صندلی انتظار، گاو صندوق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146388/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-37-فرعی-و-دو-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 37 فرعی و دو قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 37 فرعی و دو قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146447/مزایده-سه-دانگ-از-یک-دهنه-مغازه-نوبت-سوم'>مزایده سه دانگ از یک دهنه مغازه نوبت سوم / مزایده,مزایده سه دانگ از یک دهنه مغازه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146488/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-99-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 99.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 99.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146528/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-بیش-از-سی-سال-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از سی سال نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از سی سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146587/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146638/مزایده-اجاره-مکان-بوفه'>مزایده اجاره مکان بوفه / مزایده ، مزایده اجاره مکان بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146705/مزایده-زمین-کاربری-مزروعی-مساحت-480000-متر'>مزایده زمین کاربری مزروعی مساحت 480000 متر / مزایده,مزایده زمین کاربری مزروعی مساحت 480000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146826/مزایده-دستگاه-های-تراش-سالم-و-بلامصرف'>مزایده دستگاه های تراش سالم و بلامصرف / مزایده دستگاه های تراش سالم و بلامصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146898/مناقصه-تهیه-و-نصب-تابلوها-علائم-و-تجهیزات-ایمنی'>مناقصه تهیه و نصب تابلوها، علائم و تجهیزات ایمنی  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب تابلوها، علائم و تجهیزات ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146906/مناقصه-ارسال-مرسولات-پستی-نشریه-و-اقلام-فرهنگی'>مناقصه ارسال مرسولات پستی نشریه و اقلام فرهنگی  / مناقصه , مناقصه ارسال مرسولات پستی نشریه و اقلام فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146914/استعلام-سیستم-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی'>استعلام سیستم کامپیوتر و لوازم جانبی / استعلام, سیستم کامپیوتر و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146921/مزایده-اقلام-ضایعاتی-پلاستیک-و-فلزی'>مزایده اقلام ضایعاتی پلاستیک و فلزی  / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی پلاستیک و فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146925/استعلام-پرینتر'>استعلام  پرینتر / استعلام,استعلام  پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146933/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت  های تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام سایر فعالیت  های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146941/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام شارژ کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146949/استعلام-زیرسازی-شامل-خاکبرداری-و-خاکریزی'>استعلام زیرسازی شامل خاکبرداری و خاکریزی / استعلام , استعلام زیرسازی شامل خاکبرداری و خاکریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146957/استعلام-نوار-تیپ-زیپدار--'>استعلام نوار تیپ زیپدار ... / استعلام, استعلام نوار تیپ زیپدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146769/استعلام-تفلون-فلت--'>استعلام تفلون فلت ... / استعلام, استعلام تفلون فلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146777/استعلام-اجاره-یک-سال-یک-دستگاه-سوزوکی-ویتارا'>استعلام اجاره یک سال یک دستگاه سوزوکی ویتارا  / استعلام, اجاره یک سال یک دستگاه سوزوکی ویتارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146785/استعلام-نوسازی-تابلوهای-برق'>استعلام نوسازی تابلوهای برق / استعلام,استعلام نوسازی تابلوهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146793/استعلام-خرید-میلگرد-10-و-14--'>استعلام خرید میلگرد 10 و 14 ... / استعلام,استعلام خرید میلگرد 10 و 14 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146801/استعلام-چای-خشک'>استعلام چای خشک / استعلام,استعلام چای خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146809/استعلام-ملزومات-اداری'>استعلام ملزومات اداری / استعلام ,استعلام  ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146817/استعلام-کلرزن-و-پمپ-کلرزن-گازی'>استعلام کلرزن و پمپ کلرزن گازی / استعلام,استعلام کلرزن و پمپ کلرزن گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146825/مناقصه-عمومی-طراحی--نظارت--اجرای-سیستم-آبیاری-و-عملیات-نگهداری'>مناقصه عمومی طراحی ، نظارت ، اجرای سیستم آبیاری و عملیات نگهداری / مناقصه عمومی ،مناقصه طراحی ، نظارت ، اجرای سیستم آبیاری و عملیات نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146834/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتر--'>استعلام صندلی آمفی تئاتر... / استعلام, استعلام صندلی آمفی تئاتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146842/استعلام-ریبون-K--'>استعلام ریبون K ... / استعلام , استعلام ریبون K ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146851/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146860/استعلام-پنل-ال-ای-دی-روکار'>استعلام  پنل ال ای دی روکار  / استعلام, پنل ال ای دی روکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146868/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146876/استعلام-اجرای-طرح-مطالعات-تهیه-شناسنامه-HSEE--'>استعلام اجرای طرح مطالعات تهیه شناسنامه HSEE... / استعلام, استعلام اجرای طرح مطالعات تهیه شناسنامه HSEE...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146886/استعلام-دستگاه-اسکنر-اثر-انگشت'>استعلام دستگاه اسکنر اثر انگشت  / استعلام , استعلام دستگاه اسکنر اثر انگشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145197/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-159-23متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 159.23متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 159.23متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145221/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-251-1متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 251.1متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 251.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145253/مزایده-ملک-با-قدمت-50-سال'>مزایده ملک با قدمت 50 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت 50 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145281/مزایده-فروش-دو-باب-اپارتمان-مساحت-104-و-96-9متر'>مزایده فروش دو باب اپارتمان مساحت 104 و 96.9متر  / مزایده,مزایده فروش دو باب اپارتمان مساحت 104 و 96.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145307/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-68-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 68.80متر / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 68.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145345/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-63-35متر-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.35متر قطعه سوم تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.35متر قطعه سوم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145368/مزایده-مشارکت-و-بهره-برداری-از-مجموعه-شنوایی-سنجی'>مزایده مشارکت و بهره برداری از مجموعه شنوایی سنجی  / مزایده عمومی , مزایده مشارکت و بهره برداری از مجموعه شنوایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145390/مزایده-ملک-تجاری-و-مسکونی-و-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده ملک تجاری و مسکونی و زمین کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک تجاری و مسکونی و زمین کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145405/مزایده-لیفتراک-و--'>مزایده لیفتراک و... / مزایده , مزایده لیفتراک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145420/مزایده-یک-دستگاه-اتوکلاو-و--نوبت-دوم'>مزایده  یک دستگاه اتوکلاو و ...نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  یک دستگاه اتوکلاو و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145450/مزایده-فروش-6-دانگ-ملک-مشاع'>مزایده فروش 6 دانگ ملک مشاع / مزایده , مزایده فروش 6 دانگ ملک مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145471/مزایده-انواع-ضایعات-کاغذ--تجدید'>مزایده انواع ضایعات کاغذ - تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده انواع ضایعات کاغذ - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145508/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-5-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 5 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 5 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145539/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-چهارده-گیلان-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش چهارده گیلان مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش چهارده گیلان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145559/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-مگان-پژو-کار-کرده-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی مگان پژو کار کرده تجدید نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی مگان پژو کار کرده تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145580/مزایده-یک-دست-سرویس-مبلمان-راحتی-یک-عدد-میز-غذاخودری-یک-دستگاه-ماشین-لباسشوئی-و--'>مزایده یک دست سرویس مبلمان راحتی، یک عدد میز غذاخودری، یک دستگاه ماشین لباسشوئی و... / مزایده,مزایده یک دست سرویس مبلمان راحتی، یک عدد میز غذاخودری، یک دستگاه ماشین لباسشوئی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145606/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-در-دو-طبقه-مساحت-66-متر'>مزایده ملک مساحت اعیانی در دو طبقه مساحت 66 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیانی در دو طبقه مساحت 66 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145624/مزایده-فضاهای-تبلیغاتی--97-3-1'>مزایده فضاهای تبلیغاتی  - 97.3.1 / آگهی مزایده , مزایده فضاهای تبلیغاتی  - 97.3.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145652/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-591-7متر-کاربری-فرهنگی'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 591.7متر کاربری فرهنگی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 591.7متر کاربری فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145680/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-280متر-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 280متر تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 280متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145698/مزایده-اجاره-واحدهای-اداری--'>مزایده اجاره واحدهای اداری... / مزایده, مزایده اجاره واحدهای اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145731/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-76-22متر-قدمت-20سال'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 76.22متر قدمت 20سال / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 76.22متر قدمت 20سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146832/استعلام-محصولات-آزمایشگاه--'>استعلام محصولات آزمایشگاه... / استعلام, استعلام محصولات آزمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146840/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-سیستم-برگشت-پساب-تصفیه-خانه'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم برگشت پساب تصفیه خانه / فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم برگشت پساب تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146849/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-شبکه-برق'>استعلام  تعمیر و بازسازی شبکه برق / استعلام, تعمیر و بازسازی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146858/مناقصه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه'>مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه  / مناقصه, مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146866/استعلام-پوشه-فایل-آبی'>استعلام پوشه فایل آبی  / استعلام , استعلام پوشه فایل آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146874/استعلام-ویدئو-پروژکتور-پاناسونیک'>استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک / استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146883/استعلام-سمپاش-دستی'>استعلام سمپاش دستی  / استعلام, استعلام سمپاش دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146892/استعلام-بارگیری-و-حمل-مصالح-رودخانه-ای'>استعلام  بارگیری و حمل مصالح رودخانه ای / استعلام  بارگیری و حمل مصالح رودخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145189/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-اعیان-74-03متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت اعیان 74.03متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت اعیان 74.03متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145216/مزایده-پلاک-ثبتی-10542-138-اصلی-بخش-یک-قم-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 10542/138 اصلی بخش یک قم نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10542/138 اصلی بخش یک قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145244/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-141-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید 141 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید 141 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145268/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-اداری-144متر'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان اداری 144متر  / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان اداری 144متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145299/مزایده-خدمات-آژانس-دانشجویی-کارکنان-و---'> مزایده خدمات آژانس دانشجویی کارکنان و .... / آگهی مزایده ,  مزایده خدمات آژانس دانشجویی کارکنان و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145337/مزایده-واگذاری-24-قطعه-زمین-از-زمینهای-شهرداری-و--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 24 قطعه زمین از زمینهای شهرداری و ...نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده واگذاری 24 قطعه زمین از زمینهای شهرداری و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145365/اطلاعیه-مزایده-فروش-پروژه-در-دست-احداث-تجاری-مسکونی'>اطلاعیه مزایده فروش پروژه در دست احداث تجاری مسکونی  / اطلاعیه مزایده,مزایده فروش پروژه در دست احداث تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145386/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-چهارده-گیلان-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ مغازه بخش چهارده گیلان مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش چهارده گیلان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145401/مزایده-دستگاه-خشک-کن-سبزیجات'>مزایده دستگاه خشک کن سبزیجات / مزایده,مزایده دستگاه خشک کن سبزیجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145417/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-330-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 330.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 330.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145442/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-پلاک-3632-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان پلاک 3632 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان پلاک 3632 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145466/مزایده-پلاک-ثبتی-یکباب-مغازه-مساحت-16-92متر'>مزایده پلاک ثبتی یکباب مغازه مساحت 16.92متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یکباب مغازه مساحت 16.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145484/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-5619-2-473-709-839'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 5619/2/473/709/839  / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 5619/2/473/709/839 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145530/مزایده-زمین-مساحت-6500متر'>مزایده زمین مساحت 6500متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 6500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145549/مزایده-کیف-گوشی-و-قاب-گوشی-و--'>مزایده کیف گوشی و قاب گوشی و ... / مزایده , مزایده کیف گوشی و قاب گوشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145576/مزایده-کانکس-و-کانتینر-نوبت-دوم'>مزایده کانکس و کانتینر  نوبت دوم  / مزایده, مزایده کانکس و کانتینر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145597/مزایده-سواری-پراید-مدل-89'>مزایده سواری پراید مدل 89  / مزایده, مزایده سواری پراید مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145621/مزایده-کامیون-فوتون-اسقاطی'>مزایده کامیون فوتون اسقاطی  / اگهی مزایده , مزایده کامیون فوتون اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145645/مزایده-غرفه-بهداشتی-و---نوبت-دوم'>مزایده غرفه بهداشتی و ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده غرفه بهداشتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145672/مزایده-منزل-و-مغازه-بخش-سه-مشهد'>مزایده منزل و مغازه بخش سه مشهد / مزایده,مزایده منزل و مغازه بخش سه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145694/مزایده-پرشیا-و-سمند'>مزایده پرشیا و سمند  / اگهی مزایده , مزایده پرشیا و سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145720/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-اعیان-155متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه اعیان 155متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه اعیان 155متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145759/مزایده-دوربین-مداربسته--'>مزایده دوربین مداربسته... / مزایده,مزایده دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145775/مزایده-کمپرسور-باد--'>مزایده کمپرسور باد ... / مزایده,مزایده کمپرسور باد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145799/مزایده-فروش-املاک-شامل-مغازه-دفترکار-واحد-کارگاهی-تجاری-و-آپارتمان'>مزایده فروش املاک شامل مغازه.دفترکار.واحد کارگاهی تجاری و آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل مغازه.دفترکار.واحد کارگاهی تجاری و آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145829/مزایده-بهره-برداری-4-باب-غرفه--چاپ-دوم'>مزایده بهره برداری 4 باب غرفه - چاپ دوم  / مزایده ، مزایده بهره برداری 4 باب غرفه - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145856/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145878/مزایده-فروش-دستگاه-تردمیل-مدل-تی-940-نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه تردمیل مدل تی 940 نوبت دوم  / آگهی مزایده فروش اموال منقول , مزایده فروش دستگاه تردمیل مدل تی 940 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145924/مزایده-12000-تن-شن'>مزایده 12000 تن شن  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده 12000 تن شن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145953/مزایده-واگذاری-سالن-مجتمع-های-فرهنگی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سالن مجتمع های فرهنگی ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری سالن مجتمع های فرهنگی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146103/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-78-78متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146121/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-514-169متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 514.169متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 514.169متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146156/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-214-19متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 214.19متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 214.19متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146181/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-886-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 886 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 886 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146208/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-نقد-و-اقساط-بدون-متصرف-و-متصرف-دار'>مزایده فروش قسمتی از املاک نقد و اقساط بدون متصرف و متصرف دار  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک نقد و اقساط بدون متصرف و متصرف دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146231/مزایده-عمومی-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-باشگاه-بدنسازی'>مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از باشگاه بدنسازی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از باشگاه بدنسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146262/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شماره-یک'>مزایده فروش املاک مازاد شماره یک  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شماره یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146291/مزایده-4-قطعه-زمین-شماره-های-97-فرعی-194-63متر'> مزایده 4 قطعه زمین شماره های 97 فرعی 194.63متر  / مزایده, مزایده 4 قطعه زمین شماره های 97 فرعی 194.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146310/مزایده-یخچال-ایسوزو-خودرو-نیسان-کمپرسی---'>مزایده یخچال ایسوزو، خودرو نیسان کمپرسی .... / مزایده ، مزایده یخچال ایسوزو، خودرو نیسان کمپرسی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146340/مزایده-آپارتمان-مساحت-93-65متر'>مزایده آپارتمان مساحت 93.65متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 93.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146409/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-1920متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1920متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1920متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146462/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-260-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان 260 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان 260 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146499/مزایده-فروش-ملکی-سرویس-بهداشتی-بصورت-تجاری-تجدید-97-3-1'>مزایده فروش ملکی سرویس بهداشتی بصورت تجاری تجدید 97.3.1 / مزایده,مزایده فروش ملکی سرویس بهداشتی بصورت تجاری تجدید 97.3.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146560/​مزایده-4-قطعه-زمین-شماره-98-فرعی-از-2149-اصلی-بخش-دو-نوبت-دوم'>​مزایده 4 قطعه زمین شماره 98 فرعی از 2149 اصلی بخش دو نوبت دوم  / مزایده,  ​مزایده 4 قطعه زمین شماره 98 فرعی از 2149 اصلی بخش دو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146598/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-3137متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 3137متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 3137متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146662/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-457-03متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 457.03متر نوبت اول / مزایده,  مزایده منزل مسکونی عرصه 457.03متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146723/مزایده-یکباب-مغازه-با-ابعاد-2-07متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه با ابعاد 2.07متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه با ابعاد 2.07متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146879/مزایده-دو-دستگاه-آسانسور'>مزایده دو دستگاه آسانسور / مزایده دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146901/استعلام-ابزارآلات-برای-کارگاه'>استعلام ابزارآلات برای کارگاه / استعلام , استعلام ابزارآلات برای کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146909/استعلام-خدمات-مربوط-به-دبیرخانه--'>استعلام خدمات مربوط به دبیرخانه ... / استعلام , استعلام خدمات مربوط به دبیرخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146917/استعلام-خط-کاغذ-تیشو--'>استعلام خط کاغذ تیشو... / استعلام, استعلام خط کاغذ تیشو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146928/استعلام-اقلام-نوشت-افزاری-و-اداری'>استعلام اقلام نوشت افزاری و اداری  / استعلام,استعلام اقلام نوشت افزاری و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146936/استعلام-برقراری-ارتباط-ایستگاههای-نظارت-تصویری'>استعلام برقراری ارتباط ایستگاههای نظارت تصویری / استعلام , استعلام برقراری ارتباط ایستگاههای نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146944/استعلام-عدس'>استعلام عدس / استعلام ,استعلام عدس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146952/استعلام-تعمیرات-مدرسه'>استعلام تعمیرات مدرسه / استعلام , استعلام تعمیرات مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146960/استعلام-اقلام-یدکی-تیپ-درسر-و--'>استعلام اقلام یدکی تیپ درسر و ...  / استعلام , استعلام اقلام یدکی تیپ درسر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145764/مزایده-دیزل-ژنراتور'>مزایده دیزل ژنراتور / مزایده,مزایده دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145781/مزایده-سالن-ورزشی'>مزایده سالن ورزشی / مزایده, مزایده سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145809/مزایده-یک-دهنه-مغازه-قدمت-ده-سال-نوبت-اول'>مزایده یک دهنه مغازه قدمت ده سال نوبت اول / مزایده,مزایده یک دهنه مغازه قدمت ده سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145838/مزایده-پلاک-ثبتی-2283-5-مساحت-66-62متر'>مزایده پلاک ثبتی 2283/5  مساحت 66.62متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2283/5  مساحت 66.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145859/مزایده-عمومی-جهت-رفاه-حال-بوفه-دانشجویان'>مزایده عمومی جهت رفاه حال بوفه دانشجویان  / مزایده عمومی, مزایده عمومی جهت رفاه حال بوفه دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145889/مزایده-واگذاری-کشتارگاه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کشتارگاه - نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری کشتارگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145931/مزایده-تعداد-16-باب-مغازه'>مزایده تعداد 16 باب مغازه / مزایده, مزایده تعداد 16 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145960/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145976/مزایده-واگذاری-مجموعه-فرهنگی-تفریحی-مادر--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مجموعه فرهنگی تفریحی مادر ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری مجموعه فرهنگی تفریحی مادر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146008/مزایده-عمومی-دکه-های-موجود-در-پارک-خطی-و--(نوبت-دوم)'>مزایده عمومی دکه های موجود در پارک خطی و... (نوبت دوم) / مزایده عومی, مزایده عمومی دکه های موجود در پارک خطی و...(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146041/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعتی-و-اعیانی-بخش-یازده-فارس'>مزایده ششدانگ زمین زراعتی و اعیانی بخش یازده فارس  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعتی و اعیانی بخش یازده فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146058/تجدید-مزایده-اتومبیل-سواری-پراید'>تجدید مزایده اتومبیل سواری پراید  / تجدید مزایده , تجدید مزایده اتومبیل سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146089/اصلاحیه-اگهی-مزایده-جمع-آوری-بازیافت-خشک'>اصلاحیه اگهی مزایده جمع آوری بازیافت خشک  / اصلاحیه آگهی مزایده , اگهی مزایده جمع آوری بازیافت خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146109/مزایده-اموال-منقول-و-اثاثه-اسقاطی'>مزایده اموال منقول و اثاثه اسقاطی / مزایده, مزایده اموال منقول و اثاثه اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146130/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-870-92متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 870.92متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 870.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146163/مزایده-مخازن-ذخیره-شیر'>مزایده مخازن ذخیره شیر  / اگهی مزایده , مزایده مخازن ذخیره شیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146192/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-110-متر'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 110 متر / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 110 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146218/مزایده-ماترک-شامل-عمارت-مسکونی-و-قطعه-باغ-نوبت-اول'>مزایده ماترک شامل عمارت مسکونی و قطعه باغ نوبت اول / مزایده,مزایده ماترک شامل عمارت مسکونی و قطعه باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146240/مزایده-مغازه-مساحت-18-26متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 18.26متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 18.26متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146276/مزایده-اجاره-ماهیانه-یک-واحد-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ماهیانه یک واحد تجاری  - نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره ماهیانه یک واحد تجاری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146297/مزایده-4-قطعه-زمین-شماره-98-فرعی-مساحت-دویست-متر-نوبت-دوم'> مزایده 4 قطعه زمین شماره 98 فرعی مساحت دویست متر نوبت دوم  / مزایده,  مزایده 4 قطعه زمین شماره 98 فرعی مساحت دویست متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146320/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146375/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-212-36متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 212.36متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 212.36متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146432/مزایده-4-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-200-متر'> مزایده 4 قطعه زمین کاربری مسکونی 200 متر  / مزایده,  مزایده 4 قطعه زمین کاربری مسکونی 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146478/مزایده-فروش-ششدانگ-مالکیت-پلاکهای-ثبتی-بخش-چهارده-و-شش-اصفهان'>مزایده فروش ششدانگ مالکیت پلاکهای ثبتی بخش چهارده و شش اصفهان  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ مالکیت پلاکهای ثبتی بخش چهارده و شش اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146513/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-74متر-قطعه-23-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.74متر قطعه 23 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.74متر قطعه 23 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146571/مزایده-زمین-مسکونی-بخش-ده-ثبتی'>مزایده زمین مسکونی بخش ده ثبتی / مزایده,مزایده زمین مسکونی بخش ده ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146628/مزایده-یک-دستگاه-صفحه-تراش'>مزایده یک دستگاه صفحه تراش / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه صفحه تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146679/مزایده-فروش-ششدانگ-یکباب-خانه---'>مزایده فروش ششدانگ یکباب خانه ،... / مزایده , مزایده فروش ششدانگ یکباب خانه ،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146733/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-دو-بیرجند-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو بیرجند نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو بیرجند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146894/مزایده-اقلام-ضایعاتی-آهن-آلات-و-چدن'>مزایده اقلام ضایعاتی آهن آلات و چدن  / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی آهن آلات و چدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146896/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-کنتور-آب-برای-امورات-استان'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب برای امورات استان / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب برای امورات استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146904/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسورهای-ساختمان'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای ساختمان / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146912/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام , استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146922/استعلام-دارو'>استعلام دارو  / استعلام ، استعلام دارو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146931/استعلام-لباس-فوک-و-لوازم-کوهنوردی'>استعلام لباس فوک و لوازم کوهنوردی / استعلام, استعلام  لباس فوک و لوازم کوهنوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145770/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-238متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 238متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 238متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145793/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-949-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 949 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 949 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145822/مزایده-فروش-تعدادی-فرش-ماشینی-و-دست-بافت'>مزایده  فروش تعدادی فرش ماشینی و دست بافت / آگهی مزایده , مزایده  فروش تعدادی فرش ماشینی و دست بافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145850/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-340-65متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی 340.65متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی 340.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145874/مزایده-دو-و-نیم-حبه-آب-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده دو و نیم حبه آب و زمین نوبت اول / مزایده,مزایده دو و نیم حبه آب و زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145910/فراخوان-سرمایه-گذاران-جهت-پروژه-های-فرهنگی--نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاران جهت پروژه های فرهنگی - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاران جهت پروژه های فرهنگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145941/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-از-تفکیکی-مصداقی-یازده-و-دوازده-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین از تفکیکی مصداقی یازده و دوازده نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین از تفکیکی مصداقی یازده و دوازده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145968/مزایده-فروش-22-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش 22 قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش 22 قطعه زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145991/مزایده-اکازیون'>مزایده اکازیون  / مزایده,مزایده اکازیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146020/مزایده-دو-باب-غرفه-های-بازارچه-نوبت-دوم'>مزایده دو باب غرفه های بازارچه نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده دو باب غرفه های بازارچه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146050/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-450-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 450 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 450 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146077/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-8-و-262-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاکهای 8 و 262 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای 8 و 262 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146100/اجاره-مکان-نصب-تابلوهای-تبلیغاتی-لمپوست'>اجاره مکان نصب تابلوهای تبلیغاتی لمپوست / آگهی مزایده , اجاره مکان نصب تابلوهای تبلیغاتی لمپوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146120/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146150/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-80-95متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 80.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 80.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146178/مزایده-زمین-نصب-دستگاه-بازی-در-پارک'>مزایده زمین نصب دستگاه بازی در پارک / آگهی مزایده ,مزایده زمین نصب دستگاه بازی در پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146204/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-104-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 104 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 104 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146226/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-بخش-بیست-و-چهار-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی بخش بیست و چهار نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی بخش بیست و چهار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146257/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-1029متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 1029متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 1029متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146290/مزایده-کود-آمینو-کلات-و--'>مزایده کود آمینو کلات و ...  / مزایده , مزایده کود آمینو کلات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146306/مزایده-190-سهم-مشاع-از-240-سهم-سرقفلی-مغازه'>مزایده 190 سهم مشاع از 240 سهم سرقفلی مغازه  / مزایده, مزایده 190 سهم مشاع از 240 سهم سرقفلی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146338/مزایده-یک-دستگاه-شیشه-بری-CNC'>مزایده یک دستگاه شیشه بری CNC   / مزایده,مزایده یک دستگاه شیشه بری CNC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146402/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-بخش-26-گیلان'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین بخش 26 گیلان / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین بخش 26 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146461/مزایده-اجاره-کشتارگاه-دام-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره کشتارگاه دام  (نوبت دوم) / آگهی مزایده,مزایده اجاره کشتارگاه دام  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146496/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4200متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146547/مزایده-چهار-قطعه-زمین-شماره-نود-و-هفت-فرعی-بخش-دو-خوی'> مزایده چهار قطعه زمین شماره نود و هفت فرعی بخش دو خوی  / مزایده,  مزایده چهار قطعه زمین شماره نود و هفت فرعی بخش دو خوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146591/مزایده-ملک-به-شماره-فرعی-از-8565-اصلی-بخش-یک'>مزایده ملک به شماره فرعی از 8565 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده ملک به شماره فرعی از 8565 اصلی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146656/مزایده-چهار-قطعه-زمین-بخش-دو-خوی-مساحت-دویست-متر'> مزایده چهار قطعه زمین بخش دو خوی مساحت دویست متر  / مزایده,   مزایده چهار قطعه زمین بخش دو خوی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146716/مزایده-املاک-شامل-زمین-کشاورزی-باغ-نوبت-دوم'>مزایده املاک شامل زمین کشاورزی باغ نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل زمین کشاورزی باغ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146854/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-روا'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو روا  / مزایده یک دستگاه خودرو پژو روا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146900/استعلام-مرمت-کاروانسرا-و-آب-انبار'>استعلام مرمت کاروانسرا و آب انبار / استعلام , استعلام مرمت کاروانسرا و آب انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146908/استعلام-باغبانی-و-نگهداری-از-فضای-سبز'>استعلام باغبانی و نگهداری از فضای سبز  / استعلام , استعلام باغبانی و نگهداری از فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146916/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146927/استعلام-مانیتور-ال-جی'>استعلام مانیتور ال جی  / استعلام , استعلام مانیتور ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146935/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر--'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر .. / استعلام , استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146943/استعلام-تعمیرات-دبیرستان-استثنایی'>استعلام تعمیرات دبیرستان استثنایی / استعلام, استعلام تعمیرات دبیرستان استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146951/استعلام-بلندگو-نوع-کامپیوتر'>استعلام بلندگو نوع کامپیوتر  / استعلام,استعلام بلندگو نوع کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146959/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-شبکه-برق'>استعلام تعمیر و بازسازی شبکه برق / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146939/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام , استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146947/استعلام-انجام-تعمیرات-و-نگهدرای-ساختمان-ها'>استعلام انجام تعمیرات و نگهدرای ساختمان ها / استعلام ,استعلام انجام تعمیرات و نگهدرای ساختمان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146955/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1145972/مزایده-دو-دستگاه-دیگ-یا-بچ-و-یک-دستگاه-دربند-قوطی'>مزایده دو دستگاه دیگ یا بچ و یک دستگاه دربند قوطی  / مزایده دو دستگاه دیگ یا بچ و یک دستگاه دربند قوطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146001/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-217-36متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 217.36متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 217.36متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146026/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیتروئین-تیپ-زانتیا'>مزایده یک دستگاه سواری سیتروئین تیپ زانتیا / مزایده یک دستگاه سواری سیتروئین تیپ زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146056/مزایده-پلاک-ثبتی-39-325-بخش-چهار-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 39/325 بخش چهار شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 39/325 بخش چهار شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146083/مزایده-قسمتی-از-ششدانگ-پلاک-30-اصلی-بخش-سیزده'>مزایده قسمتی از ششدانگ پلاک 30 اصلی بخش سیزده / مزایده,مزایده قسمتی از ششدانگ پلاک 30 اصلی بخش سیزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146106/مزایده-زمین-محصور-مساحت-1000متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین محصور مساحت 1000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین محصور مساحت 1000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146122/مزایده-کتبی-اجاره-یک-واحد-آپارتمان-اداری'>مزایده کتبی اجاره یک واحد آپارتمان اداری / مزایده کتبی, مزایده کتبی اجاره یک واحد آپارتمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146161/مزایده-اجاره-اعیانی-و-منصوبات-و-تاسیسات-شن-و-ماسه-و-تولید-آسفالت'>مزایده اجاره اعیانی و منصوبات و تاسیسات شن و ماسه و تولید آسفالت / مزایده , مزایده اجاره اعیانی و منصوبات و تاسیسات شن و ماسه و تولید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146183/مزایده-واگذاری-کارخانه-دانه-بندی-شن-و-ماسه--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری کارخانه دانه بندی شن و ماسه - نوبت اول چاپ دوم  / مزایده، مزایده واگذاری کارخانه دانه بندی شن و ماسه - نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146213/مزایده-ششدانگ-زمین-درختکاری-و-صیفی-کاری-و-توتونکاری'>مزایده ششدانگ زمین درختکاری و صیفی کاری و توتونکاری / مزایده,مزایده ششدانگ زمین درختکاری و صیفی کاری و توتونکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146232/مزایده-ششدانگ-پلاک-370-فرعی-اعیان-143-51متر'>مزایده ششدانگ پلاک 370 فرعی اعیان 143.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 370 فرعی اعیان 143.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146265/مزایده-ششدانگ-ساختمان-و-محوطه-آن-عرصه-5780متر'>مزایده ششدانگ ساختمان و محوطه آن عرصه 5780متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان و محوطه آن عرصه 5780متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146292/مزایده-مجموعه-استخر-سرپوشیده-زمین-چمن-فوتبال-سالن-های-چند-منظوره'>مزایده مجموعه استخر سرپوشیده، زمین چمن فوتبال، سالن های چند منظوره / مزایده, مزایده مجموعه استخر سرپوشیده، زمین چمن فوتبال، سالن های چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146315/مزایده-فروش-ساختمان-سابق-شهرداری-کاربری-اداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان سابق شهرداری کاربری اداری نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش ساختمان سابق شهرداری کاربری اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146346/مزایده-زمین-مساحت-305-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 305 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 305 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146418/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-نوزده-و-نیم-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و نوزده و نیم متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و نوزده و نیم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146473/مزایده-فروش-5-538-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده فروش 5.538 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی  / مزایده,مزایده فروش 5.538 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146504/مزایده-فروش-مهمانسرای-شهرداری'>مزایده فروش مهمانسرای شهرداری  / مزایده,مزایده فروش مهمانسرای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146563/​مزایده-4-قطعه-زمین-شماره-99-فرعی-194-63متر-نوبت-دوم'>​مزایده 4 قطعه زمین شماره 99 فرعی 194.63متر نوبت دوم  / مزایده, ​مزایده 4 قطعه زمین شماره 99 فرعی 194.63متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146606/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-شصت-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و شصت متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146668/مزایده-یکقطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-6000متر'>مزایده یکقطعه زمین شالیزاری مساحت 6000متر / مزایده, مزایده یکقطعه زمین شالیزاری مساحت 6000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146725/مزایده-فروش-آهن-آلات'>مزایده فروش آهن آلات  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146884/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی  / مزایده اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146902/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146910/استعلام-استند-زنده-موتور-ملی'>استعلام استند زنده موتور ملی  / استعلام , استعلام استند زنده موتور ملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146918/استعلام-بذر-نخود'>استعلام بذر نخود  / استعلام,استعلام بذر نخود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146929/استعلام-لوله-فولادی-درون-چاهی'>استعلام لوله فولادی درون چاهی  / استعلام , استعلام لوله فولادی درون چاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146937/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-شبکه-برق'>استعلام  تعمیر و بازسازی شبکه برق / استعلام, تعمیر و بازسازی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146945/استعلام-سرویس-و-نگهداری-یک-دستگاه-ups'>استعلام  سرویس و نگهداری یک دستگاه ups  / استعلام, استعلام  سرویس و نگهداری یک دستگاه ups </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1146953/استعلام-پرورش-جنگل-(جنگل-کاری)--'>استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری)... / استعلام,  استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری)...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : يکشنبه 4 شهريور 1397 ساعت: 18:56