اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.25 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135635/فراخوان-خدمات-آبدارخ... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.25 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135635/فراخوان-خدمات-آبدارخانه-و-پذیرایی--تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات آبدارخانه و پذیرایی... تجدید - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان خدمات آبدارخانه و پذیرایی... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135636/مناقصه-واگذاری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135637/مناقصه-احداث-دیوار-حائل-و-پل-ارتباطی-رودخانه--'>مناقصه احداث دیوار حائل و پل ارتباطی رودخانه... / آگهی مناقصه, مناقصه احداث دیوار حائل و پل ارتباطی رودخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135638/مناقصه-اجرای-جدول-گذاری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول گذاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای جدول گذاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135640/مناقصه-تهیه-و-تامین-تعداد-15-دستگاه-خودروی-سواری-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین تعداد 15 دستگاه خودروی سواری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  تهیه و تامین تعداد 15 دستگاه خودروی سواری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135641/مناقصه-اجرای-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-معوق-و-جاری'>مناقصه اجرای عملیات پیگیری و وصول مطالبات معوق و جاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات پیگیری و وصول مطالبات معوق و جاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135643/لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی  / آگهی مناقصه عمومی , لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135645/استعلام-لامپ--'>استعلام لامپ ... / استعلام , استعلام لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135647/استعلام-تامین-نیروهای-خدماتی---'>استعلام تامین نیروهای خدماتی .... / استعلام , استعلام تامین نیروهای خدماتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135648/مناقصه-تعداد-6-عدد-کارت-OTU2S-فایبرهوم'>مناقصه تعداد 6 عدد کارت OTU2S فایبرهوم / مناقصه, مناقصه تعداد 6 عدد کارت OTU2S فایبرهوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135649/استعلام-تخریب-و-بازسازی-و-نوسازی--'>استعلام تخریب و بازسازی و نوسازی ... / استعلام , استعلام تخریب و بازسازی و نوسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135650/مناقصه-دستگاه-تصفیه-فیزیکی-روغن-تحت-خلاء-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه دستگاه تصفیه فیزیکی روغن تحت خلاء ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه دستگاه تصفیه فیزیکی روغن تحت خلاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135651/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-رزگاری'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور  رزگاری  / مناقصه ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور  رزگاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135652/فراخوان-مناقصه-14-کیلومتر-شبکه-گذاری-پراکنده-شهری---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه 14 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده شهری ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه 14 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده شهری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135653/استعلام-فرش--'>استعلام فرش ... / استعلام , استعلام فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135655/فراخوان-ارزیابی-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض تجدید- نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135658/آگهی-فراخوان-مشارکت-در-سرمایه-گذاری-ـ-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری ـ نوبت دوم / فراخوان , آگهی فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135659/مناقصه-خرید-آبپاش-روتاری-نلسون--نوبت-دوم'>مناقصه خرید آبپاش روتاری نلسون ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید آبپاش روتاری نلسون ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135661/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-توسعه-شبکه-و-خطوط-20-کیلو-ولت-و-400-ولت-نوبت-اول'>مناقصه  واگذاری عملیات اجرایی توسعه شبکه و خطوط 20 کیلو ولت و 400 ولت نوبت اول  / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات مرکز فوریت های برق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135663/استعلام-اجرای-عملیات-سنگفرش--'>استعلام اجرای عملیات سنگفرش... / استعلام, استعلام اجرای عملیات سنگفرش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135664/استعلام-بولدوزر--'>استعلام بولدوزر ... / استعلام , استعلام بولدوزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135666/استعلام-تکمیل-سرایداری---'>استعلام تکمیل سرایداری .... / استعلام, استعلام تکمیل سرایداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135667/مناقصه-امور-مربوط-به-تنظیف-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه امور مربوط به تنظیف ، رفت و روب و جمع آوری زباله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135668/مناقصه-تامین-تعداد-100-000-عدد-کفشک-ترمز-چدنی'>مناقصه تامین تعداد 100.000 عدد کفشک ترمز چدنی / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تامین تعداد 100.000 عدد کفشک ترمز چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135671/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن--'>استعلام ساخت جاده و راه آهن ... / استعلام , استعلام ساخت جاده و راه آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135672/مناقصه-تامین-ملزومات-و-اجرای-عملیات-توسعه-فاز-3-(کوی-طبیعت)-نوبت-دوم'>مناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات توسعه فاز  3 (کوی طبیعت)- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات توسعه فاز  3 (کوی طبیعت) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135673/مناقصه-انجام-عملیات-آسفالت-گرم-معابر--'>مناقصه انجام عملیات آسفالت گرم معابر... / مناقصه, مناقصه انجام عملیات آسفالت گرم معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135675/استعلام-توسعه-و-بهینه-سازی-برق-روستا--'>استعلام توسعه و بهینه سازی برق روستا... / استعلام, استعلام توسعه و بهینه سازی برق روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135677/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-گارانتی-و-پشتیبانی-دو-دستگاه-نوار-خوان-IBM-TS3500'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، گارانتی و پشتیبانی دو دستگاه نوار خوان IBM TS3500 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، گارانتی و پشتیبانی دو دستگاه نوار خوان IBM TS3500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135678/مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و-رگلاتور--'>مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ... / آگهی عمومی , مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135680/استعلام-تهیه-مصالح--'>استعلام تهیه مصالح ... / استعلام , استعلام تهیه مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135681/استعلام-نوسازی-و-تعمیر-و-جایگزینی-آنالایزر-ذرات-معلق--'>استعلام نوسازی و تعمیر و جایگزینی آنالایزر ذرات معلق ... / استعلام, استعلام نوسازی و تعمیر و جایگزینی آنالایزر ذرات معلق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135683/مناقصه-عملیات-عمرانی-سطح-شهر'>مناقصه عملیات عمرانی سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات عمرانی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135685/مناقصه-احداث-ابنیه-و-اجرای-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ابنیه و اجرای فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث ابنیه و اجرای فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135686/استعلام-تعمیر-و-نگهداری--'>استعلام تعمیر و نگهداری... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135687/تمدید-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-گارانتی-تجهیزات-پردازشی-و-ذخیره-سازی'>تمدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، گارانتی تجهیزات پردازشی و ذخیره سازی / آگهی مناقصه عمومی, تمدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، گارانتی تجهیزات پردازشی و ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135689/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن--'>استعلام عملیات اجرایی احداث مخزن ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی احداث مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135690/مناقصه-عملیات-مربوط-به-حفر-چاه'>مناقصه عملیات مربوط به حفر چاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135692/استعلام-تامین-خودرو-با-راننده---'>استعلام تامین خودرو با راننده .... / استعلام, استعلام تامین خودرو با راننده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135694/استعلام-دستگاه-سانترال-ایرانی-به-ظرفیت-18-خط--'>استعلام دستگاه سانترال ایرانی به ظرفیت 18 خط... / استعلام,استعلام دستگاه سانترال ایرانی به ظرفیت 18 خط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135695/تجدید-مناقصه-اجرای-کف-سازی-پیاده-رو-پارک--'>تجدید مناقصه اجرای کف سازی پیاده رو پارک ... / تجدید مناقصه اجرای کف سازی پیاده رو پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135696/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-به-قطر-63-90-110-میلیمتر-نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن به قطر 63-90-110 میلیمتر- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن به قطر 63-90-110 میلیمتر- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135697/استعلام-درب-و-پنجره--'>استعلام درب و پنجره ... / استعلام , استعلام درب و پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135698/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-و-پمپاژ'>مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135699/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-آموزش-و-گارانتی-و-پشتیبانی-دو-دستگاه-تجهیزات-پردازشی-MAIN-FRAME'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، آموزش و گارانتی و پشتیبانی دو دستگاه تجهیزات پردازشی MAIN FRAME / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، آموزش و گارانتی و پشتیبانی دو دستگاه تجهیزات پردازشی MAIN FRAME</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135701/فراخوان-بهسازی-ساختمان-پست-امداد-ناحیه-گازرسانی--نوبت-دوم'>فراخوان بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه،  فراخوان بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135704/مناقصه-اقدامات-حفاظت-فیزیکی-کنترلی-و-مراقبتی'>مناقصه اقدامات حفاظت فیزیکی، کنترلی و مراقبتی / مناقصه عمومی, مناقصه اقدامات حفاظت فیزیکی، کنترلی و مراقبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135705/مناقصه-اجرای-ترمیم-راهسازی-معابر-شبکه-فاضلاب'>مناقصه اجرای ترمیم راهسازی معابر شبکه فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ترمیم راهسازی معابر شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135706/مناقصه-عمومی-رنگ-آمیزی-و-تعویض-عایق-بندی--'>مناقصه عمومی  رنگ آمیزی و تعویض عایق بندی ... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  رنگ آمیزی و تعویض عایق بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135707/استعلام-نگهداری-تاسیسات-سرمایشی-گرمایشی---'>استعلام نگهداری تاسیسات سرمایشی گرمایشی .... / استعلام, استعلام نگهداری تاسیسات سرمایشی گرمایشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135709/فراخوان-عملیات-اجرایی-ساماندهی-رودخانه--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه - نوبت دوم / آگهی فراخوان ، فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135710/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135712/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-20-هکتار-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه امور 20 هکتار فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری کلیه امور 20 هکتار فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135714/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله-های-سطح-نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح -نوبت دوم / مناقصه,  مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135715/آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی'>آبرسانی به مجتمع های روستایی  / مناقصه , آبرسانی به مجتمع های روستایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135717/استعلام-احداث-خط-انتقال--'>استعلام احداث خط انتقال ... / استعلام, استعلام احداث خط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135718/مناقصه-تامین-انواع-کلاهک-و-بشقابک-برنجی-مقره--حلقه-فشاری-مقره--'>مناقصه تامین انواع کلاهک و بشقابک برنجی مقره ، حلقه فشاری مقره... / آگهی مناقصه, مناقصه تامین انواع کلاهک و بشقابک برنجی مقره ، حلقه فشاری مقره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135719/مناقصه-پیاده-راه-سازی-اصلاحیه'>مناقصه پیاده راه سازی اصلاحیه  / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده راه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135720/استعلام-ارزیابی-عملیات-اجرایی-ساخت-یک-دستگاه-تیکنر-ـ-نوبت-دوم'>استعلام ارزیابی عملیات اجرایی ساخت یک دستگاه تیکنر ـ نوبت دوم / استعلام ارزیابی, استعلام ارزیابی عملیات اجرایی ساخت یک دستگاه تیکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135721/استعلام-انجام-مطالعات--'>استعلام انجام مطالعات ... / استعلام, استعلام انجام مطالعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135722/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135723/استعلام-پروژه-عملیات-اجرایی-ساخت-مخزن-100m3--'>استعلام پروژه عملیات اجرایی ساخت مخزن 100m3 ... / استعلام,استعلام پروژه عملیات اجرایی ساخت مخزن 100m3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135724/مناقصه-خرید-قطعات-فلو-کامپیوتر-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید قطعات فلو کامپیوتر (نوبت دوم) / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید  قطعات فلو کامپیوتر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135726/فراخوان-مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-جدول'>فراخوان مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای جدول / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135727/مناقصه-احداث-چمن-مصنوعی-و-محوطه-سازی-مجموعه-ورزشی'>مناقصه احداث چمن مصنوعی و محوطه سازی مجموعه ورزشی / مناقصه عمومی, مناقصه احداث چمن مصنوعی و محوطه سازی مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135728/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاری خدمات شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135730/مناقصه-عملیات-جدول-گذاری-و-موزائیک-فرش-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جدول گذاری و موزائیک فرش نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات جدول گذاری و موزائیک فرش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135731/مناقصه-جمع-آوری-اسکوربرد-قدیم-و-خرید-و-نصب-اکوربرد-جدید-استادیوم--'>مناقصه جمع آوری اسکوربرد قدیم و خرید و نصب اکوربرد جدید استادیوم... / مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری اسکوربرد قدیم و خرید و نصب اکوربرد جدید استادیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135732/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی--'>مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ... / مناقصه, مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135733/مناقصه-عملیات-اجرای-سازه-نگهبان-و-سازه-بتنی'>مناقصه عملیات  اجرای سازه نگهبان و سازه بتنی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات  اجرای سازه نگهبان و سازه بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135736/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-استادیوم-ورزشی--'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل استادیوم ورزشی... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی تکمیل استادیوم ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135738/استعلام-خرید-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام خرید الکتروپمپ شناور ... / استعلام, استعلام خرید الکتروپمپ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135739/استعلام-نوسازی-و-تعمیر-و-جایگزینی-آنالایزر-ذرات-معلق--'>استعلام نوسازی و تعمیر و جایگزینی آنالایزر ذرات معلق ... / استعلام,استعلام نوسازی و تعمیر و جایگزینی آنالایزر ذرات معلق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135740/استعلام-تایر--'>استعلام تایر ... / استعلام , استعلام تایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135741/مناقصه-اجرای-لایه-رویه-آسفالت-و-تابلو-علایم-و-تجهیزات-ایمنی-و--'>مناقصه اجرای لایه رویه آسفالت و تابلو علایم و تجهیزات ایمنی و ... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای لایه رویه آسفالت و تابلو علایم و تجهیزات ایمنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135742/مناقصه-واگذاری-پروژه-خدمات-شهر-شهرداری-با-اجاره-ماشین-آلات'>مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهر شهرداری با اجاره ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهر شهرداری با اجاره ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135743/مناقصه-تامین-و-راهبری-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین و راهبری نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه تامین و راهبری نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135744/مناقصه-بکارگیری-راننده-به-همراه-خودروهای-سبک-و-سنگین-نوبت-دوم'>مناقصه بکارگیری راننده به همراه خودروهای سبک و سنگین- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بکارگیری راننده به همراه خودروهای سبک و سنگین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135745/فراخوان-مناقصه-دو-مرحله-ای-GAS-COMP-SUMY-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه دو مرحله ای GAS COMP. SUMY نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای, فراخوان مناقصه دو مرحله ای GAS COMP. SUMY نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135747/مناقصه-خرید-تابلوهای-راه-انداز-و-ترانسفورماتور-ایستگاه'>مناقصه خرید تابلوهای راه انداز و ترانسفورماتور ایستگاه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تابلوهای راه انداز و ترانسفورماتور ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135749/مناقصه-راه-اندازی-سیستم-اندازه-گیری-سطح-تانک--'>مناقصه راه اندازی سیستم اندازه گیری سطح تانک... / مناقصه, مناقصه راه اندازی سیستم اندازه گیری سطح تانک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135751/آگهی-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-اداری-و-قسمتی-از-امور-حراست'>آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات اداری و قسمتی از امور حراست / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات اداری و قسمتی از امور حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135752/مناقصات-عملیات-خدمات-شهری-تمدید'>مناقصات عملیات خدمات شهری تمدید  / آگهی مناقصات عمومی, مناقصات عملیات خدمات شهری تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135753/مناقصه-عمومی-محوطه-سازی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی محوطه سازی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی محوطه سازی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135755/استعلام-خرید-بیل-لودری--'>استعلام خرید بیل لودری ... / استعلام, استعلام خرید بیل لودری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135756/استعلام-لوازم-تلیقیح--'>استعلام لوازم تلیقیح ... / استعلام , استعلام لوازم تلیقیح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135759/مناقصه-ساخت-و-نصب-گریتینگ-4-دستگاه-مخزن-LPG-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه  ساخت و نصب گریتینگ 4 دستگاه مخزن LPG ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ساخت و نصب گریتینگ 4 دستگاه مخزن LPG ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135760/فراخوان-پیمانکاران-توسعه-و-بهسازی-اپرون-و-تکمیل-تاکسیوی-های-ارتباطی--'>فراخوان پیمانکاران توسعه و بهسازی اپرون و تکمیل تاکسیوی های ارتباطی ... / فراخوان پیمانکاران, فراخوان پیمانکاران توسعه و بهسازی اپرون و تکمیل تاکسیوی های ارتباطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135761/مناقصه-احداث-0-5-کیلومتر-شبکه-فشار-متوسط-هوای-نفوذی---'>مناقصه احداث 0.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوای نفوذی  ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث 0.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوای نفوذی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135762/فراخوان-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خدمات-و-پشتیبانی-تجدید'>فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات و پشتیبانی تجدید / اگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات و پشتیبانی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135765/مناقصه-لوازم-بهداشتی-دهان-و-دندان--'>مناقصه لوازم بهداشتی دهان و دندان ... / آگهی مناقصه , مناقصه لوازم بهداشتی دهان و دندان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135766/مناقصه-تعمیرات-و-بازسازی-ساختمان-مجتمع-فرش--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات و بازسازی ساختمان مجتمع فرش - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات و بازسازی ساختمان مجتمع فرش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135768/مناقصه-خرید-22-عدد-آداپتور-22-عدد-سیترینگ-و--'>مناقصه خرید 22 عدد آداپتور 22 عدد سیترینگ و ... / آگهی مناقصه  عدد بدنه و 11 عدد توپی شیرهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135770/فراخوان-مناقصه-P-F-INSTRUMENT-CONTROL-SYSTEM-ZORYA--SUMY--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه P/F: INSTRUMENT CONTROL SYSTEM ZORYA & SUMY - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه P/F: INSTRUMENT CONTROL SYSTEM ZORYA & SUMY- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135772/مناقصه-دستگاه-تعویض-کوپن-خوردگی'>مناقصه دستگاه تعویض کوپن خوردگی / مناقصه, مناقصه دستگاه تعویض کوپن خوردگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135774/استعلام-سیدر-و-هورمون--'>استعلام سیدر و هورمون ... / استعلام , استعلام سیدر و هورمون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135775/فراخوان-نصب-تجهیزات-راه-اندازی-و-پشتیبانی-خطوط-بی-سیم'>فراخوان نصب تجهیزات، راه اندازی و پشتیبانی خطوط بی سیم / مناقصه عمومی, فراخوان نصب تجهیزات، راه اندازی و پشتیبانی خطوط بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135776/استعلام-خرید-قوچ--'>استعلام خرید قوچ ... / استعلام,استعلام خرید قوچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135778/مناقصه-احداث-کابلکشی-زمینی-احداث-شبکه-فشار-ضعیف--'>مناقصه احداث کابلکشی زمینی، احداث شبکه فشار ضعیف ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث کابلکشی زمینی، احداث شبکه فشار ضعیف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135779/تجدید-فراخوان-پروژه-احداث-و-بهسازی-کانالهای-آبیاری-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان پروژه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری (نوبت دوم) / فراخوان ، تجدید فراخوان پروژه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135781/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135782/مناقصه-تکمیل-باند-کندرو-خروجی-تجدید'>مناقصه تکمیل باند کندرو خروجی تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل باند کندرو خروجی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135784/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-330'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 330  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 330 شمال مارون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135785/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-مجتمع--شهرکهای-کشاورزی-گلخانه-ای-و-شیلاتی'>فراخوان سرمایه گذاری در مجتمع / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای و شیلاتی / فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری در مجتمع / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای و شیلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135786/مناقصه-خرید-کفساز-فلوتاسیون-زغالسنگ'>مناقصه خرید کفساز فلوتاسیون زغالسنگ  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کفساز فلوتاسیون زغالسنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135787/ارزیابی-سرمایه-گذار-جهت-احداث-مجتمع-های-خدماتی--رفاهی-آزادراه'>ارزیابی سرمایه گذار جهت احداث مجتمع های خدماتی - رفاهی آزادراه / مناقصه عمومی, ارزیابی سرمایه گذار جهت احداث مجتمع های خدماتی - رفاهی آزادراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135789/مناقصه-فیلترهای-شنی-تخت-فشار-نوبت-دوم'>مناقصه فیلترهای شنی تخت فشار نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه فیلترهای شنی تخت فشار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135790/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-شامل-تهیه-مصالح-سنگی-و-پخت'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و پخت / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و پخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135792/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135794/مناقصه-خرید-5-دستگاه-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید  5 دستگاه ترانسفورماتور / مناقصع , مناقصه خرید  5 دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135797/مناقصه-تکمیل-فاز-سوم-پایانه-مسافربری'>مناقصه  تکمیل فاز سوم پایانه مسافربری  / آگهی مناقصه, مناقصه  تکمیل فاز سوم پایانه مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135798/مناقصه-عومی-ارزیابی-کیفی-واگذاری-عملیات-جایگاه-گاز-مایع'>مناقصه عومی ارزیابی کیفی واگذاری عملیات جایگاه گاز مایع  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری عملیات جایگاه گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135800/مناقصه-اجرای-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله'>مناقصه اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله  / مناقصه , مناقصه اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135802/استعلام-تابلو-آسانسور--'>استعلام  تابلو آسانسور ... / استعلام , استعلام تابلو آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135803/مناقصه-تهیه-باقیمانده-لوله-های-فولادی---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه باقیمانده لوله های فولادی... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه تهیه باقیمانده لوله های فولادی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135805/استعلام-ژنراتور-الکتریکی--'>استعلام ژنراتور الکتریکی... / استعلام, استعلام ژنراتور الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135806/مناقصه-تعمیرات-قرنیز-و-ابنیه-پلها--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات قرنیز و ابنیه پلها...نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه تعمیرات قرنیز و ابنیه پلها...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135807/استعلام-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات--'>استعلام حمل و جمع آوری مرسولات ... / استعلام, استعلام حمل و جمع آوری مرسولات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135809/مناقصات-عملیات-ایمنی--کنترل-ترافیک'>مناقصات عملیات ایمنی ، کنترل ترافیک / تمدید آگهی مناقصات عمومی, مناقصات عملیات ایمنی ، کنترل ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135810/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135811/مناقصه-عمومی-انجام-امور-فضای-سبز-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی انجام امور فضای سبز (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور فضای سبز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135812/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-به-قطر-400-میلیمتر-نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن به قطر 400 میلیمتر -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن به قطر 400 میلیمتر -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135813/فراخوان-مناقصه-عمومی-دستگاه-HOT-TAP-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی دستگاه HOT TAP نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی دستگاه HOT TAP  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135815/فراخوان-ارزیابی-سرمایه-گذار-مشارکت-در-تاسیس-شرکت-پروژه-آبرسانی'>فراخوان ارزیابی سرمایه گذار مشارکت در تاسیس شرکت پروژه آبرسانی / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی سرمایه گذار مشارکت در تاسیس شرکت پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135816/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تابلوهای-حفاظت--'>استعلام  نصب و راه اندازی تابلوهای حفاظت ... / استعلام , استعلام  نصب و راه اندازی تابلوهای حفاظت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135817/مناقصه-اجرای-حفظ-و-نگهداری-و-ایجاد-فضای-سبز'>مناقصه اجرای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135818/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پذیرایی-و-نظافت--(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام امور خدمات پذیرایی و نظافت ...(نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات پذیرایی و نظافت ...(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135819/فراخوان-مناقصه-پشتیبانی-یکساله-بخش-خدمات-و-فضای-سبز-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پشتیبانی یکساله بخش خدمات و فضای سبز  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه  پشتیبانی یکساله بخش خدمات و فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135820/تمدید-مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-سیستم-های-هوشمند'>تمدید مناقصه نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند  / تمدید مناقصه ,مناقصه نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135822/مناقصه-واگذاری-عملیات-نشت-یابی-از-خطوط-گازدار-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات نشت یابی از خطوط گازدار نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات نشت یابی از خطوط گازدار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135824/استعلام-خرید-پرده--'>استعلام خرید پرده ... / استعلام, استعلام خرید پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135825/مناقصه-احداث-شبکه-و-خطوط-جمع-آوری-فاضلاب-و--'>مناقصه احداث شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب و ... / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه احداث شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135826/آگهی-مناقصه-یک-دستگاه-تست-استحکام-فشاری'>آگهی مناقصه یک دستگاه تست استحکام فشاری / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه یک دستگاه تست استحکام فشاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135828/استعلام-رک-ایستاده-42-یونیت-رک-18-ایستاده-یونیت'>استعلام رک ایستاده 42 یونیت، رک 18 ایستاده یونیت / استعلام,استعلام رک ایستاده 42 یونیت، رک 18 ایستاده یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135829/استعلام-ابنیه-و-تعمیرات--'>استعلام ابنیه و تعمیرات ... / استعلام , استعلام ابنیه و تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135833/استعلام-تهیه-و-تامین-و-اجرای-ساخت-حفاظ-فلزی--'>استعلام تهیه و تامین و اجرای ساخت حفاظ فلزی... / استعلام, تهیه و تامین و اجرای ساخت حفاظ فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135834/مناقصه-اجرای-خدمات-تعمیر-نگهداری-پشتیبانی-خط-تولید-و--'>مناقصه اجرای خدمات تعمیر، نگهداری، پشتیبانی خط تولید و... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خدمات تعمیر، نگهداری، پشتیبانی خط تولید و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135835/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-میانبر-مسجد-سلیمان-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای میانبر مسجد سلیمان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای میانبر مسجد سلیمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135837/مناقصه-خرید-و-حمل-آسفالت-معابر'>مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر   / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135838/مناقصه-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-تجهیز-و-بهره-برداری-نوبت-دوم'>مناقصه سرمایه گذاری جهت احداث تجهیز و بهره برداری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه سرمایه گذاری جهت احداث تجهیز و بهره برداری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135839/فراخوان-ارایه-خدمات-مهندسی-و-مولف-بر-طرح-نوبت-دوم'>فراخوان ارایه خدمات مهندسی و مولف بر طرح نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان ارایه خدمات مهندسی و مولف بر طرح نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135840/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی--آموزش-و-پشتیبانی'>فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135843/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-تولید-برق-به-میزان-4-مگاوات-جهت-کارخانه-آسفالت'>فراخوان جذب سرمایه گذار تولید برق به میزان 4 مگاوات جهت کارخانه آسفالت / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار, فراخوان جذب سرمایه گذار تولید برق به میزان 4 مگاوات جهت کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135845/استعلام-تنظیف-و-خدمات--'>استعلام تنظیف و خدمات ... / استعلام, استعلام تنظیف و خدمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135847/استعلام-ترمینال-24-رشته-ای--'>استعلام ترمینال 24 رشته ای... / استعلام , استعلام ترمینال24 رشته ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135848/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-حمل-و-نقل-سبک'>فراخوان انتخاب پیمانکار حمل و نقل سبک / مناقصه عمومی, فراخوان انتخاب پیمانکار حمل و نقل سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135850/مناقصه-خرید-واکسن-تب-برفکی-پلی-والان'>مناقصه خرید واکسن تب برفکی پلی والان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید واکسن تب برفکی پلی والان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135854/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تعمیر-و-تعویض-کلیه-قطعات-یدکی-تجهیزات-رایانه-ای---'>مناقصه سرویس و نگهداری، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای  ... / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135856/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-خرید-پکیج-پمپاژ-شناور-افقی-به-ظرفیت-90-لیتر---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید پکیج پمپاژ شناور افقی به ظرفیت 90 لیتر...- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ,فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید پکیج پمپاژ شناور افقی به ظرفیت 90 لیتر...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135858/استعلام-رم-سرور--'>استعلام رم سرور ... / استعلام , استعلام رم سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135859/تجدید-فراخوان-مناقصه-تجهیز-و-تکمیل-سالن-اجتماعات-موزه'>تجدید فراخوان مناقصه تجهیز و تکمیل سالن اجتماعات موزه / تجدید فراخوان مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه تجهیز و تکمیل سالن اجتماعات موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135860/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی-آنتی-ویروس-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی آنتی ویروس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی آنتی ویروس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135861/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-و-نصب-الکتروپمپ-شناور--'>مناقصه اجرای عملیات پیاده و نصب الکتروپمپ شناور ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پیاده و نصب الکتروپمپ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135862/مناقصه-خرید-SPARE-PART-FOR-FLOWSERVE-MOV-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید SPARE PART FOR FLOWSERVE MOV  ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید SPARE PART FOR FLOWSERVE MOV  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135863/استعلام-دی-متیل-سولفوکسید-دوترهو-کلروفوم-دوتره'>استعلام دی متیل سولفوکسید دوترهو کلروفوم دوتره  / استعلام, دی متیل سولفوکسید دوترهو کلروفوم دوتره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135865/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله پلی اتیلن ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله پلی اتیلن ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135866/مناقصه-تکمیل-استخر-شنای-آموزشی'>مناقصه تکمیل استخر شنای آموزشی / مناقصه تکمیل استخر شنای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135867/استعلام-شابلون-دکل-تلسکوپی--'>استعلام شابلون دکل تلسکوپی... / استعلام, استعلام شابلون دکل تلسکوپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135868/فراخوان-خرید-اقلام-مصرفی-و-لوازم-یدکی'>فراخوان خرید اقلام مصرفی و لوازم یدکی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید اقلام مصرفی و لوازم یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135870/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-خدمات-طبخ-و-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135871/مناقصه-حمل-به-پای-کار-و-اجرای-آسفالت-برای-لکه-گیری--نوبت-دوم'>مناقصه حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه گیری - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه گیری ..نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135872/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135873/مناقصه-ساخت-5-نوع-قطعه-باکالیتی'>مناقصه ساخت 5 نوع قطعه باکالیتی / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت 5 نوع قطعه باکالیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135874/فراخوان-خدمات-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-های-احداث-خط-لوله'>فراخوان خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های احداث خط لوله  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های احداث خط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135875/استعلام-تثبیت-و-استحکام-بخشی-مقرنس-اندود-و-آجر-فرش---'>استعلام تثبیت و استحکام بخشی مقرنس، اندود و آجر فرش .... / استعلام, تثبیت و استحکام بخشی مقرنس، اندود و آجر فرش ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135878/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه ... / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135881/مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-درمانگاه-تخصصی--'>مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی درمانگاه تخصصی... / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی درمانگاه تخصصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135882/مناقصه--50-تن-میلگرد-آلومینیوم-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه   50 تن میلگرد آلومینیوم  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه   50 تن میلگرد آلومینیوم  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135883/مناقصه-تامین-البسه-مورد-نیاز-بیمارستان'>مناقصه تامین البسه مورد نیاز بیمارستان / مناقصه, مناقصه  تامین البسه مورد نیاز بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135885/مناقصه-امور-خدمات-و-حفاظت-فیزیکی-به-صورت-حجمی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات و حفاظت فیزیکی به صورت حجمی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات و حفاظت فیزیکی به صورت حجمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135886/استعلام-کولرگازی-اسپیلت-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلام کولرگازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی / استعلام, کولرگازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135888/فراخوان-خرید-81-آیتم-لوازم-یدکی-بویلر-فید-پمپ'>فراخوان خرید 81 آیتم لوازم یدکی بویلر فید پمپ / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید 81 آیتم لوازم یدکی بویلر فید پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135889/استعلام-رفع-نقایص-و-راه-اندازی-و-تعمیرات-پمپهای-موتورخانه--'>استعلام رفع نقایص و راه اندازی و تعمیرات پمپهای موتورخانه... / استعلام, استعلام رفع نقایص و راه اندازی و تعمیرات پمپهای موتورخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135891/مناقصه-تعمیر-یک-عدد-مخزن'>مناقصه تعمیر یک عدد مخزن / مناقصه ,مناقصه تعمیر یک عدد مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135892/استعلام-تیر-بتونی--'>استعلام تیر بتونی ... / استعلام , استعلام تیر بتونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135894/استعلام-خرید-تیپ-LT07'>استعلام خرید تیپ LT07 / استعلام, خرید تیپ LT07</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135895/مناقصه-عملیات-بازسازی-پارک'>مناقصه عملیات بازسازی پارک  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات بازسازی پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135897/مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-جابجایی-و-تعویض-دکل---نوبت-دوم'>مناقصه  طرح قرارداد تامین و اجرای طرح جابجایی و تعویض دکل... - نوبت دوم / مناقصه دو مرحله ای , تجدید مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح جابجایی و تعویض دکل... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135898/مناقصه-3-مورد-عملیات-ترافیکی-شامل-خرید-گاردریل--'>مناقصه 3 مورد عملیات ترافیکی شامل خرید گاردریل ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه 3 مورد عملیات ترافیکی شامل خرید گاردریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135900/استعلام-قطعات-سرور--'>استعلام قطعات سرور ... / استعلام , استعلام قطعات سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135901/استعلام-اجرای-پله-سنگی-آبشار--'>استعلام اجرای پله سنگی آبشار ... / استعلام, اجرای پله سنگی آبشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135904/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-دستگاه-اندازه-گیری-فشار'>آگهی مناقصه عمومی خرید دستگاه اندازه گیری فشار / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  خرید دستگاه اندازه گیری فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135905/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-جدول-گذاری-برخی-از-معابر-روستا'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و جدول گذاری برخی از معابر روستا / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و جدول گذاری برخی از معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135908/استعلام-ورق-ام-دی-اف--'>استعلام ورق ام دی اف ... / استعلام, استعلام ورق ام دی اف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135909/مناقصه-طراحی-و-استقرار-نظام-مدیریت-HSE-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و استقرار نظام مدیریت HSE ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی و استقرار نظام مدیریت HSE ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135910/تجدید-مناقصه-خریداری-7-قلم-نهاده-دامی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خریداری 7 قلم نهاده دامی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خریداری 7 قلم نهاده دامی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135912/استعلام-مبلمان-اداری'>استعلام مبلمان اداری  / استعلام, مبلمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135913/نخستین-جشنواره-ملی-روابط-عمومی-های-ایران'>نخستین جشنواره ملی روابط عمومی های ایران  / نخستین جشنواره ملی روابط عمومی های ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135914/مناقصه-اجرای-سایبان-کف-سازی-و-فنس-کشی-محوطه---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سایبان، کف سازی و فنس کشی محوطه ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سایبان، کف سازی و فنس کشی محوطه ... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135917/استعلام-تولید-بدنه--اتاق-وسایل-نقلیه-موتوری-و-ساخت-تریلر-و-نیم-تریلر--'>استعلام تولید بدنه - اتاق- وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم تریلر ... / استعلام , استعلام تولید بدنه - اتاق- وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم تریلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135919/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-جدول-گذاری-زهکشی-و-لوله-گذاری'>تجدید مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، جدول گذاری زهکشی و لوله گذاری  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، جدول گذاری زهکشی و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135921/استعلام-مرمت-بنا--'>استعلام مرمت بنا... / استعلام, استعلام مرمت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135922/استعلام-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام نگهداری فضای سبز  / استعلام , نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135924/فراخوان-بارگیری--حمل-و-تخلیه-کالا-و-بارهای-مختلف-(نوبت-دوم)'>فراخوان بارگیری ، حمل و تخلیه کالا و بارهای مختلف (نوبت دوم) / فراخوان شناسایی ,فراخوان  بارگیری ، حمل و تخلیه کالا و بارهای مختلف (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135926/مناقصه-عمومی-واگذاری-خدمات-شهری'>مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری    / مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری شهرداری بندر انزلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135927/مناقصه-اجرای-زیرسازی-تهیه-و-پخش-آسفالت-مکانیزه-تجدید'> مناقصه اجرای زیرسازی، تهیه و پخش آسفالت مکانیزه تجدید  / مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی، تهیه و پخش آسفالت مکانیزه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135929/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن  - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه لوله های  پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135930/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام, کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135931/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135935/استعلام-مصالح-آسفالتی--'>استعلام مصالح آسفالتی ... / استعلام , استعلام مصالح آسفالتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135936/استعلام-قطعات-رک'>استعلام قطعات رک / استعلام, قطعات رک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135938/استعلام-رب-گوجه-فرنگی--'>استعلام رب گوجه فرنگی... / استعلام, استعلام رب گوجه فرنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135939/استعلام-ماکارانی-زر-1-7'>استعلام  ماکارانی زر 1/7 / استعلام,  ماکارانی زر 1/7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135942/استعلام-قایق--'>استعلام قایق ... / استعلام , استعلام قایق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135943/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-تکمیل-استخرسرپوشیده'>اصلاحیه مناقصه پروژه تکمیل استخرسرپوشیده  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه پروژه استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135944/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته  / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات  وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135948/استعلام-قفل-303-رجبی'>استعلام قفل 303 رجبی  / استعلام, قفل 303 رجبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135951/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135952/فراخوان-ارزیابی-کیفی-قطعات-یدکی-مربوط-به-پمپهای-TEXTEAM'>فراخوان ارزیابی کیفی قطعات یدکی مربوط به پمپهای TEXTEAM / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی قطعات یدکی مربوط به پمپهای TEXTEAM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135953/مناقصه-عمومی-P-F-RENHE-GROUP'> مناقصه عمومی P/F: RENHE GROUP   / مناقصه عمومی ,  مناقصه عمومی P/F: RENHE GROUP  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135954/مناقصه-اجرای-خط-GRVE-آب-نرم'>مناقصه اجرای خط GRVE آب نرم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط GRVE آب نرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135957/استعلام-پرینتر-چند-کاره'>استعلام  پرینتر چند کاره / استعلام, پرینتر چند کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135958/مناقصه-کفپوش-بتنی-معابر'>مناقصه کفپوش بتنی معابر  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه کفپوش بتنی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135959/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی-در-برنامه-اورژانس'>استعلام  ارائه خدمات تخصصی در برنامه اورژانس / استعلام , استعلام ارائه خدمات تخصصی در برنامه اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135960/استعلام-قطعات-رایانه--'>استعلام قطعات رایانه ... / استعلام , استعلام قطعات رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135962/مناقصه-خرید-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135963/استعلام-لوله-کشی-گاز-سالن-ورزشی'>استعلام  لوله کشی گاز سالن ورزشی  / استعلام, لوله کشی گاز سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135967/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135968/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر... / استعلام, استعلام اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135972/استعلام-سرویس-نگهداری-و-پشتیبانی-مجموعه-نرم-افزارها-سخت-افزارها-و---سایت-ستاد'>استعلام  سرویس، نگهداری و پشتیبانی مجموعه نرم افزارها، سخت افزارها و ..., سایت ستاد / استعلام, سرویس، نگهداری و پشتیبانی مجموعه نرم افزارها، سخت افزارها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135974/مناقصه-احداث-پروژه-میدان'>مناقصه احداث پروژه میدان / مناقصه ، مناقصه احداث پروژه میدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135975/استعلام-فلومتر-الکترومغناطیسی-به-قطر-600-و---سامانه-ستاد'>استعلام فلومتر الکترومغناطیسی به قطر 600 و ... ,سامانه ستاد / استعلام,استعلام فلومتر الکترومغناطیسی به قطر 600 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135979/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-کروماتوگراف-GC-MASS-نوبت-دوم'>فراخوان خرید یک دستگاه کروماتوگراف GC MASS نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید یک دستگاه کروماتوگراف GC MASS نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135980/استعلام-طراحی-و-تهیه-و-نصب-تابلو--'>استعلام طراحی و تهیه و نصب تابلو ... / استعلام , استعلام طراحی و تهیه و نصب تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135982/استعلام-اجرای-پارتیشن-بندی-و-میزبندی-با-تامین-مصالح'>استعلام  اجرای پارتیشن بندی و میزبندی با تامین مصالح / استعلام, اجرای پارتیشن بندی و میزبندی با تامین مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135983/استعلام-قفل--'>استعلام قفل ... / استعلام, استعلام قفل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135984/استعلام-ایمن-سازی-دوربرگردان--'>استعلام ایمن سازی دوربرگردان... / استعلام, استعلام ایمن سازی دوربرگردان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135985/مناقصه-CAMESA-LOGGING-CABLE'>مناقصه CAMESA LOGGING CABLE / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه CAMESA LOGGING CABLE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135986/مناقصه-خرید-و-تامین-لوله-های-پلی-اتیلن-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید و تامین لوله های پلی اتیلن (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تامین لوله های پلی اتیلن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135988/استعلام-آموزش'>استعلام آموزش  / استعلام, آموزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135989/مناقصه-تهیه-و-نصب-علائم-ایمنی-محورهای-حوزه-استحفاظی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی محورهای حوزه استحفاظی نوبت دوم / آگهی دعوت به برگزاری مناقصه های عمومی , مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی محورهای حوزه استحفاظی نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135991/استعلام-دستگاه-فکس---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام دستگاه فکس ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام , استعلام دستگاه فکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135993/فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-نصب-سایبان-ایستگاه-های-CGS'> فراخوان مناقصه تهیه مصالح و نصب سایبان ایستگاه های CGS / فراخوان مناقصه ،  فراخوان مناقصه تهیه مصالح و نصب سایبان ایستگاه های CGS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135994/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-ساختمان-کارگاهی-و-آزمایشگاهی'>مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ساختمان کارگاهی و آزمایشگاهی / مناقصه, اجرای عملیات تکمیلی ساختمان  کارگاهی و آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135997/استعلام-مبل-اداری-و-میز-جلو-مبلی--'>استعلام مبل اداری و میز جلو مبلی ... / استعلام, مبل اداری و میز جلو مبلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135998/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه--'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه ... / استعلام, استعلام تخریب و آماده سازی محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135999/استعلام-لوبیا--'>استعلام لوبیا ... / استعلام , استعلام لوبیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136005/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-بهسازی-معابر---نوبت-سوم'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر ...- نوبت سوم / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر ...- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136006/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-رزن'>مناقصه واگذاری خدمات شهری رزن / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری رزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136008/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی-آسانسور'>استعلام تهیه و ساخت و نصب و راه اندازی آسانسور  / استعلام, تهیه و ساخت و نصب و راه اندازی آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136011/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا  / استعلام ​, پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136012/استعلام-تجهیزات-فناوری--'>استعلام تجهیزات فناوری ... / استعلام , استعلام تجهیزات فناوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136014/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه  احداث ساختمان اداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136016/مناقصه-تامین-منابع-مالی-و-اجرایی-بخشی-از-شبکه-های-اصلی-و-فرعی-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی بخشی از شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی بخشی از شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136017/استعلام-حمل-و-بارگیری-دکل-تلسکوپی--'>استعلام حمل و بارگیری دکل تلسکوپی... / استعلام, استعلام حمل و بارگیری دکل تلسکوپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136018/فراخوان-انجام-عملیات-تامین-و-اجرای-لوازم-و-تجهیزات-ایمنی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات تامین و اجرای لوازم و تجهیزات ایمنی تجدید نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام عملیات تامین و اجرای لوازم و تجهیزات ایمنی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136021/استعلام-زیباسازی-مسیر-دسترسی---'>استعلام زیباسازی مسیر دسترسی  ... / استعلام, زیباسازی مسیر دسترسی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136023/استعلام-پودر-لباسشویی--'>استعلام پودر لباسشویی ... / استعلام , استعلام پودر لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136024/مناقصه-تکمیل-تخریب-و-بازسازی-دبستان-12-کلاسه---'>مناقصه تکمیل تخریب و بازسازی دبستان 12 کلاسه .... / مناقصه , مناقصه تکمیل تخریب و بازسازی دبستان 12 کلاسه تازیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136025/فراخوان-تجدید-مناقصات-خرید-الکتروپمپ-سانتریفیوژ--نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصات خرید الکتروپمپ سانتریفیوژ... نوبت دوم / فراخوان مناقصات عمومی , تجدید فراخوان مناقصات خرید الکتروپمپ سانتریفیوژ ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136027/استعلام-تعمیرات-و-نصب-دیوارپوش--'>استعلام تعمیرات و نصب دیوارپوش ... / استعلام, استعلام تعمیرات و نصب دیوارپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136028/مناقصه-اجرای-فعالیت-های-پشتیبانی-و-خدمات-عمومی'>مناقصه اجرای فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136031/استعلام-کارت-UCC-CONVERTER-و--'>استعلام کارت UCC CONVERTER  و ... / استعلام, کارت UCC CONVERTER  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136032/استعلام-سفت-کاری-سردرب-ورودی--'>استعلام سفت کاری سردرب ورودی... / استعلام, استعلام سفت کاری سردرب ورودی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136033/فراخوان-ارزیابی-کیفی-20-قلم-ادوات-برقی'>فراخوان ارزیابی کیفی 20 قلم ادوات برقی  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی 20 قلم ادوات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136034/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136035/استعلام-محفظه-ذخیره-ساز-NETAPP'>استعلام محفظه ذخیره ساز NETAPP / استعلام, محفظه ذخیره ساز NETAPP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136036/استعلام-بهسازی-و-اصلاح-مسیر--'>استعلام بهسازی و اصلاح مسیر... / استعلام,استعلام بهسازی و اصلاح مسیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136037/استعلام-خرید-و-حمل-کابل-افشان-و-تجهیزات-برق-مورد-نیاز---'>استعلام خرید و حمل کابل افشان و تجهیزات برق مورد نیاز .... / استعلام, استعلام خرید و حمل کابل افشان و تجهیزات برق مورد نیاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136039/فراخوان-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-تغذیه-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-و--'>فراخوان پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار و ... / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136040/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع-تجدید'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع تجدید  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136041/مناقصه-اجرای-عملیات-آب-و-خاک'>مناقصه اجرای عملیات آب و خاک / مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات آب و خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136044/مناقصه-انجام-عملیات-و-جدول-گذاری-موزائیک-فرش-و-نصب-دال-بتنی'>مناقصه انجام عملیات و جدول گذاری موزائیک فرش و نصب دال بتنی  / مناقصه, مناقصه انجام عملیات و جدول گذاری موزائیک فرش و نصب دال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136046/مناقصه-اجرای-احداث-ساختمان-جدید-آتش-نشانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای احداث ساختمان جدید آتش نشانی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای احداث ساختمان جدید آتش نشانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136047/استعلام-طی-نخی--'>استعلام طی نخی... / استعلام, استعلام طی نخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136048/استعلام-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات--'>استعلام حمل و جمع آوری مرسولات ... / استعلام , استعلام حمل و جمع آوری مرسولات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136049/تجدید-فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-4100-متر-اتصال-خط-تغذیه'>تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 4100 متر اتصال خط تغذیه  / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ، تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 4100 متر اتصال خط تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136052/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-بهسازی-و-آسفالت-محور-آسفاران-و--'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت محور آسفاران و... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان تجدید مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت محور آسفاران و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136053/استعلام-فلومتر-(جریان-سنج)-مغناطیسی--'>استعلام فلومتر (جریان سنج) مغناطیسی ... / استعلام, استعلام فلومتر (جریان سنج) مغناطیسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136055/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-ترافیک-پیامک-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین خدمات ترافیک پیامک ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ,فراخوان مناقصه تامین خدمات ترافیک پیامک ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136056/استعلام-بالاست--'>استعلام بالاست... / استعلام, استعلام بالاست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136059/مناقصه-روغن-PG68-نوبت-دوم'>مناقصه روغن PG68  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه روغن PG68  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136060/مناقصه-عملیات-مربوطه-به-بخش-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوطه به بخش خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات مربوطه به بخش خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136061/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت از زنگ / آگهی مناقصه, مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت از زنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136063/مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی'>مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی / فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136064/استعلام-تکمیل-بنا--'>استعلام تکمیل بنا ... / استعلام , استعلام تکمیل بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136065/استعلام-خرید-60-عدد-کله-قندی-ثابت-و-50-عدد-متحرک-و--'>استعلام خرید 60 عدد کله قندی ثابت و 50 عدد متحرک و... / استعلام,استعلام خرید 60 عدد کله قندی ثابت و 50 عدد متحرک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136066/مناقصه-انجام-کامل-عملیات-اجرای-احداث-مخزن-پنجاه-متر-مکعبی-و--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کامل عملیات اجرای احداث مخزن پنجاه متر مکعبی و... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام کامل عملیات اجرای احداث مخزن پنجاه متر مکعبی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136068/مناقصه-low-pressure-filter'>مناقصه low pressure filter / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه low pressure filter</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136069/فراخوان-انتخاب-متقاضیان-بهره-برداری-از-فروشگاههای'>فراخوان انتخاب متقاضیان بهره برداری از فروشگاههای  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب متقاضیان بهره برداری از فروشگاههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136070/مناقصه-عمومی-مشاغل-خدماتی--نوبت-دوم'> مناقصه عمومی مشاغل خدماتی   نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی مشاغل خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136071/استعلام-صندلی-معلم'>استعلام صندلی معلم  / استعلام, صندلی معلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136072/استعلام-خرید-سرور--'>استعلام خرید سرور ... / استعلام, استعلام خرید سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136074/مناقصه-خرید-و-حمل-مصالح-مورد-نیاز-اجرای-عملیات-عمرانی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل مصالح مورد نیاز اجرای عملیات عمرانی .. - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل مصالح مورد نیاز اجرای عملیات عمرانی .. - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136078/مناقصه-عمومی-اجرای-لکه-گیری-و-روکش-مقطعی-آسفالت-محور--'>مناقصه عمومی اجرای لکه گیری و روکش مقطعی آسفالت محور.... / مناقصه , مناقصه عمومی اجرای لکه گیری و روکش مقطعی آسفالت محور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136079/استعلام-بازسازی--'>استعلام بازسازی ... / استعلام , استعلام بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136081/مناقصه-خدمات-مهندسی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مهندسی - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خدمات مهندسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136082/استعلام-میز-معلم-درب-دار'>استعلام میز معلم درب دار / استعلام,استعلام میز معلم درب دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136084/استعلام-حمل-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر-ist-روستایی'>استعلام  حمل جمع آوری مرسولات دفاتر ist روستایی  / استعلام, حمل جمع آوری مرسولات دفاتر ist روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136086/استعلام-اجاره-میز-و-صندلی--'>استعلام اجاره میز و صندلی ... / استعلام, استعلام اجاره میز و صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136087/فراخوان-مناقصه-عملیات-مربوط-به-توسعه-و-بازسازی-شبکه-آب'>فراخوان مناقصه عملیات مربوط به توسعه و بازسازی شبکه آب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عملیات مربوط به توسعه و بازسازی شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136088/فراخوان-مناقصه-PARTS-FOR-BAKER-CAS-SINGEL-WELL-CONTROL-REF-BAKER--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه PARTS FOR BAKER CAS SINGEL WELL CONTROL REF BAKER - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه PARTS FOR BAKER CAS SINGEL WELL CONTROL REF BAKER- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136091/استعلام-Mini-PC--'>استعلام Mini PC ... / استعلام , استعلام Mini PC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136092/اطلاعیه-صدور-مجوز-فعالیت-مرکز-معاینه-فنی-خودرو-سبک'>اطلاعیه صدور مجوز فعالیت مرکز معاینه فنی خودرو سبک / اطلاعیه, اطلاعیه صدور مجوز فعالیت مرکز معاینه فنی خودرو سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136093/استعلام-جهت-راه-اندازی-سیستم-خنک-کننده-موتورخانه'>استعلام جهت راه اندازی سیستم خنک کننده موتورخانه / استعلام, جهت راه اندازی سیستم خنک کننده موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136098/استعلام-مخزن--'>استعلام مخزن ... / استعلام , استعلام مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136099/استعلام-خرما-گردو-و--'>استعلام خرما، گردو و ... / استعلام, استعلام خرما، گردو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136101/استعلام-لوله-یو-پی-وی-سی-3-اینچ-سنگین-heavy--'>استعلام لوله یو پی وی سی 3 اینچ سنگین heavy... / استعلام, لوله یو پی وی سی 3 اینچ سنگین heavy...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136102/آگهی-مناقصه-اجرای-بخشی-از-فنس-پیرامونی--'>آگهی مناقصه اجرای بخشی از فنس پیرامونی ... / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه اجرای بخشی از فنس پیرامونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136104/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-میکروسرفیسینگ--تجدید'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات میکروسرفیسینگ... تجدید / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات میکروسرفیسینگ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136107/مناقصه-عمومی-خرید-لوله-لوازم-و-اتصالات-شبکه-آبیاری-تحت-فشار'>مناقصه عمومی خرید لوله، لوازم و اتصالات شبکه آبیاری تحت فشار  / مناقصه , مناقصه عمومی خرید لوله، لوازم و اتصالات شبکه آبیاری تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136109/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام  محوطه سازی ... / استعلام, محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136112/مناقصه-خدمات-امداد-گازبانی-ابزاردقیق--'>مناقصه خدمات امداد، گازبانی، ابزاردقیق... / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات امداد، گازبانی، ابزاردقیق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136113/استعلام-زونکن--'>استعلام زونکن ... / استعلام , استعلام زونکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136114/استعلام-لوله-پی-وی-سی--'>استعلام لوله پی وی سی ... / استعلام,استعلام لوله پی وی سی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136117/مناقصه-عمومی-خرید-میلگرد'>مناقصه عمومی خرید میلگرد / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136120/استعلام-تهیه-طبح-و-توزیع-غذا'>استعلام  تهیه، طبح و توزیع غذا / استعلام, تهیه، طبح و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136121/آگهی-مناقصه-پروژه-تجهیزات-پست-برق-زمینی-کابل-کشی'>آگهی مناقصه پروژه تجهیزات پست برق زمینی کابل کشی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه پروژه تجهیزات پست برق زمینی کابل کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136122/استعلام-اصلاح-شبکه-آب--'>استعلام اصلاح شبکه آب... / استعلام, استعلام اصلاح شبکه آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136124/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136126/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136127/استعلام-میز-و-صندلی-مدیریت--میز-و-صندلی-اداری---'>استعلام میز و صندلی مدیریت - میز و صندلی اداری -... / استعلام,استعلام میز و صندلی مدیریت - میز و صندلی اداری -...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136129/مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر-سطح-شهر-و----97-2-25'>مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر و ... - 97.2.25 / مناقصه عمومی ، مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر و ... - 97.2.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136130/مناقصه-احداث-21-واحد-ویلایی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث 21 واحد ویلایی نوبت دوم  / مناقصه احداث 21 واحد ویلایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136132/استعلام-کنسرو-ماهی--'>استعلام کنسرو ماهی .. / استعلام, کنسرو ماهی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136134/مناقصه-عمومی-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-پیمانکاری-فعالیت-های-بهره-برداری-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی ارزیابی کیفی انجام خدمات پیمانکاری فعالیت های بهره برداری، مشترکین...نوبت دوم  / مناقصه عمومی ارزیابی کیفی, مناقصه عمومی ارزیابی کیفی انجام خدمات پیمانکاری فعالیت های بهره برداری، مشترکین...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136138/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136139/استعلام-تامین-خدمات-آموزشی-و-رفاهی-برای-فراگیران-اساتید-و--'>استعلام  تامین خدمات آموزشی و رفاهی برای فراگیران، اساتید و ... / استعلام, تامین خدمات آموزشی و رفاهی برای فراگیران، اساتید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136140/مناقصه-احداث-منابع-ذخیره-آب-جهت-نگهداری-فضای-سبز-شهر'>مناقصه احداث منابع ذخیره آب جهت نگهداری فضای سبز شهر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث منابع ذخیره آب جهت نگهداری فضای سبز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136142/فراخوان-مناقصه-PARTS-FOR-MASONEILAN-PRESSURE-CONTROLLER-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه PARTS FOR MASONEILAN PRESSURE CONTROLLER (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه PARTS FOR MASONEILAN PRESSURE CONTROLLER (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136143/فراخوان-مناقصه-جهت-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-مخابراتی-فیبرنوری--'>فراخوان مناقصه  جهت واگذاری تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی، فیبرنوری ...  / فراخوان مناقصه , فراخوان جهت واگذاری تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی، فیبرنوری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136146/استعلام-پرینتر-چندکاره-hp-مدیریت-امور-اداری-و--'>استعلام پرینتر چندکاره hp مدیریت امور اداری و ... / استعلام,استعلام پرینتر چندکاره hp مدیریت امور اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136147/تجدید-آگهی-مناقصه-تامین-نیروی-متخصص---نوبت-دوم'>تجدید آگهی مناقصه تامین نیروی متخصص... - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی,تجدید آگهی مناقصه تامین نیروی متخصص ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136148/استعلام-تکمیل-بنا--'>استعلام تکمیل بنا ... / استعلام , استعلام تکمیل بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136150/فراخوان-سرور--نوبت-دوم'>فراخوان سرور  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان سرور  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136151/فراخوان-خدمات-مشاوره-نظارت-بر-اجرای-سامانه-های-نوین-آبیاری-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مشاوره نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری- نوبت دوم  / فراخوان عمومی, فراخوان خدمات مشاوره نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136152/استعلام-برقرسانی-روستایی--'>استعلام برقرسانی روستایی... / استعلام, استعلام برقرسانی روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136153/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه  / استعلام, برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136154/مناقصه-اجرای-آسفالت-خیابان--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای آسفالت خیابان... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای آسفالت خیابان... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136158/استعلام-اکسس-پوینت--'>استعلام اکسس پوینت ... / استعلام , استعلام اکسس پوینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136161/استعلام-خرید-یونجه-خشک-و-سبوس-گندم'>استعلام خرید یونجه خشک و سبوس گندم / استعلام,استعلام خرید یونجه خشک و سبوس گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136162/مناقصه-عمومی-واگذاری-بخشی-از-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه عمومی واگذاری بخشی از خدمات حمل و نقل / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری بخشی از خدمات حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136163/مناقصه-عمومی-خرید-میلگرد--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید میلگرد - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید میلگرد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136164/استعلام-خرید-شیردوش-دو-واحدی'>استعلام خرید شیردوش دو واحدی / استعلام, خرید شیردوش دو واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136165/مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-امداد-و-گازبانی--'>مناقصه عمومی انجام عملیات امداد و گازبانی ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام عملیات امداد و گازبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136168/مناقصه-احداث-ساختمان-کارگاهی-آموزشکده'>مناقصه  احداث ساختمان کارگاهی آموزشکده  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  احداث ساختمان کارگاهی آموزشکده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136170/مناقصه-خرید-ورقهای-فولادی'>مناقصه خرید ورقهای فولادی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ورقهای فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136173/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136174/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>استعلام دستگاه حضور و غیاب ... / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136175/استعلام-خرید-الکتروپمپ--'>استعلام خرید الکتروپمپ ... / استعلام, استعلام خرید الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136176/استعلام-اتصالات-و--'>استعلام اتصالات و... / استعلام, استعلام اتصالات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136181/استعلام-سیستم-هشدار'>استعلام سیستم هشدار  / استعلام, سیستم هشدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136183/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام , استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136187/مناقصه-تامین-مجموعه-مخزن-5-سانتی-و-مجموعه-گیربکس'>مناقصه تامین مجموعه مخزن 5 سانتی و مجموعه گیربکس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین مجموعه مخزن 5 سانتی و مجموعه گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136188/استعلام-کاغذ-A4-کپی-مکس'>استعلام کاغذ A4 کپی مکس  / استعلام , کاغذ A4 کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136189/مناقصه-اجرای-انجام-خدمات-عمرانی'>مناقصه اجرای انجام خدمات عمرانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای انجام خدمات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136191/استعلام-برق-رسانی--'>استعلام برق رسانی ... / استعلام , استعلام برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136194/استعلام-بیمه-نامه-ساختمان-و-اثاثه-و-تاسیسات---'>استعلام  بیمه نامه ساختمان و اثاثه و تاسیسات .... / استعلام, بیمه نامه ساختمان و اثاثه و تاسیسات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136197/استعلام-انجام-امور-خدماتی-حمل-و-نقل-و-نگهبانی-و--'>استعلام انجام امور خدماتی، حمل و نقل و نگهبانی و ... / استعلام, استعلام انجام امور خدماتی، حمل و نقل و نگهبانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136199/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>فراخوان ارزیابی کیفی  عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی / فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان ارزیابی کیفی  عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136201/استعلام-کفش-ورزشی'>استعلام کفش ورزشی / استعلام, کفش ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136204/استعلام-سرویس-و-راه-اندازی-پکیج--'>استعلام سرویس و راه اندازی پکیج ... / استعلام , استعلام سرویس و راه اندازی پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136205/مناقصه-واگذاری-تنظیف-نقلیه-و-موتوری-فضای-سبز---(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری تنظیف، نقلیه و موتوری، فضای سبز ... (نوبت دوم) / مناقصه,  مناقصه واگذاری تنظیف، نقلیه و موتوری، فضای سبز ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136206/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آبرفتی / مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آبرفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136208/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-مکانیزاسیون-فرایندهای-سازمانی'>استعلام  پشتیبانی نرم افزار مکانیزاسیون فرایندهای سازمانی / استعلام,  پشتیبانی نرم افزار مکانیزاسیون فرایندهای سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136211/استعلام-تهیه-طرح-جامع-تجدیدنظر'>استعلام تهیه طرح جامع تجدیدنظر / استعلام, استعلام تهیه طرح جامع تجدیدنظر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136215/استعلام-خرید-300-بسته-کاغذ-80-گرمی--'>استعلام خرید 300 بسته کاغذ 80 گرمی... / استعلام, استعلام خرید 300 بسته کاغذ 80 گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136217/فراخوان-مناقصه-احداث-دیوار-حائل-بتنی-تعاونی-استانداری'>فراخوان مناقصه احداث دیوار حائل بتنی تعاونی استانداری  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث دیوار حائل بتنی تعاونی استانداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136218/استعلام-اجرای-رنگ-آمیزی-و-گچکاری'>استعلام  اجرای رنگ آمیزی و گچکاری / استعلام, اجرای رنگ آمیزی و گچکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136219/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136220/استعلام-تثبیت-کانون-های-بحرانی-گرد-وغبار-(احداث-هلالی-آبگیر-همراه-با-بذرپاشی-و-مراقتب)--'>استعلام تثبیت کانون های بحرانی گرد وغبار (احداث هلالی آبگیر همراه با بذرپاشی و مراقتب)... / استعلام,استعلام تثبیت کانون های بحرانی گرد وغبار (احداث هلالی آبگیر همراه با بذرپاشی و مراقتب)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136222/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-خدمات-خودرویی'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید خدمات خودرویی / فراخوان تجدید مناقصه عمومی,فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136223/مناقصه-جدولگذاری-معابر-و-احداث-دیوار-ساحلی--'>مناقصه جدولگذاری معابر و احداث دیوار ساحلی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری معابر و احداث دیوار ساحلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136224/فراخوان-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-تغذیه-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-روستای--'>فراخوان پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار روستای ... / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136227/استعلام-سیستم-تحت-وب--'>استعلام سیستم تحت وب ... / استعلام , استعلام سیستم تحت وب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136229/اصلاحیه-مناقصه-جدول-گذاری-زیرسازی-آسفالت'>اصلاحیه مناقصه جدول گذاری، زیرسازی، آسفالت / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری، زیرسازی، آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136230/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136231/استعلام-اجرای-انتقال-برق-ایستگاه-های-پمپاژ--'>استعلام اجرای انتقال برق ایستگاه های پمپاژ ... / استعلام, استعلام اجرای انتقال برق ایستگاه های پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136233/استعلام-سم-مالاتیون--سم-فسفر-دوزنگ--کارت-زرد-و--'>استعلام سم مالاتیون + سم فسفر دوزنگ + کارت زرد و... / استعلام, سم مالاتیون + سم فسفر دوزنگ + کارت زرد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136234/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-سطح-شهر--'>مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136235/مناقصه-پروژه-اصلاح-ورودی-های-سطح-شهر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اصلاح ورودی های سطح شهر ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اصلاح ورودی های سطح شهر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136239/استعلام-خدمات-مرکز-مشاوره--'>استعلام خدمات مرکز مشاوره ... / استعلام , استعلام خدمات مرکز مشاوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136240/استعلام-تخته-وایت-برد'>استعلام  تخته وایت برد  / استعلام, تخته وایت برد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136241/مناقصه-اجرای-پوشش-جوب-ضلع-شمالی--'>مناقصه اجرای پوشش جوب ضلع شمالی ...  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پوشش جوب ضلع شمالی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136242/فراخوان-مناقصه-خرید-4-دستگاه-دیزل-ژنراتور-700-و-250-KVA----ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه دیزل ژنراتور 700 و 250 KVA ..... ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه دیزل ژنراتور 700 و 250 KVA ..... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136243/استعلام-نیاز-به-خودرو--'>استعلام نیاز به خودرو ... / استعلام, استعلام نیاز به خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136246/استعلام-24-عدد-پروژکتور'>استعلام 24 عدد پروژکتور / استعلام,استعلام 24 عدد پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136247/استعلام-خرید-و-نصب-قفسه-بندی-بالکی-راک-سنگین'>استعلام  خرید و نصب قفسه بندی بالکی راک سنگین  / استعلام, خرید و نصب قفسه بندی بالکی راک سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136249/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136251/مناقصه-واگذاری-بارگیری-و-حمل-لاشه-سنگ-از-معدن'>مناقصه واگذاری بارگیری و حمل لاشه سنگ از معدن / مناقصه,مناقصه واگذاری بارگیری و حمل لاشه سنگ از معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136252/استعلام-تخریب-تعمیر-و-بازسازی-کامل--'>استعلام تخریب، تعمیر و بازسازی کامل ... / استعلام, استعلام تخریب، تعمیر و بازسازی کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136254/مناقصه-خدمات-امداد-گازبانی-ابزاردقیق--'>مناقصه خدمات امداد، گازبانی، ابزاردقیق... / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات امداد، گازبانی، ابزاردقیق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136255/مناقصه-پروژه-ایمن-سازی-مسیر-سایت'>مناقصه پروژه ایمن سازی مسیر سایت / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه ایمن سازی مسیر سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136256/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام,استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136257/مناقصه-خریداری-اکسید-روی-30-تن--'>مناقصه خریداری اکسید روی 30 تن ... / مناقصه , مناقصه خریداری اکسید روی 30 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136258/استعلام-تونر--کابل-شبکه--فلش-مموری'>استعلام  تونر - کابل شبکه - فلش مموری  / استعلام, تونر - کابل شبکه - فلش مموری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136261/استعلام-ساخت-کمد-دیواری-با-ام-دی-اف-ایرانی'>استعلام ساخت کمد دیواری با ام دی اف ایرانی / استعلام, ساخت کمد دیواری با ام دی اف ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136263/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-موتور-برق-گازوئیلی-KVR7-(معادل-5-5-KW)--'>استعلام تهیه یک دستگاه موتور برق گازوئیلی KVR7 (معادل 5/5 KW)... / استعلام,استعلام تهیه یک دستگاه موتور برق گازوئیلی KVR7 (معادل 5/5 KW)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136265/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--کارفرمایان-و-سازمان-های-حرفه-ای--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای ... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136266/استعلام-واگذاری-تعمیرات-نگهداری-و-راهبری-امور-تاسیسات--'>استعلام واگذاری تعمیرات، نگهداری و راهبری امور تاسیسات ... / استعلام, استعلام واگذاری تعمیرات، نگهداری و راهبری امور تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136267/استعلام-خرید-سری-کامل-شیرآلات-انشعاب-آب-برنزی'>استعلام خرید سری کامل شیرآلات انشعاب آب برنزی / استعلام, خرید سری کامل شیرآلات انشعاب آب برنزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136268/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-شبانه-روزی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه شبانه روزی...نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه شبانه روزی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136271/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت / مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136272/استعلام-لایروبی-زهکش--'>استعلام لایروبی زهکش... / استعلام,استعلام لایروبی زهکش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136273/استعلام-ساخت-محراب-نمازخانه-و-پوشاندن-ستون-وسط-و-نصب-سرستون'>استعلام ساخت محراب نمازخانه و پوشاندن ستون وسط و نصب سرستون  / استعلام, ساخت محراب نمازخانه و پوشاندن ستون وسط و نصب سرستون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136274/مناقصه-احداث-مدرسه-9-کلاسه---(نوبت-دوم)'>مناقصه  احداث مدرسه 9 کلاسه ... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  احداث مدرسه 9 کلاسه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136275/مناقصه-آسفالت-معابر-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر شهری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه اجرای آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136277/استعلام-موکت--'>استعلام موکت ... / استعلام , استعلام موکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136278/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی'>مناقصه خرید مصالح سنگی  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مصالح سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136279/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان--'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136281/استعلام-زیرانداز-بهداشتی-یک-بار-مصرف-بیمار-180-60'>استعلام زیرانداز بهداشتی یک بار مصرف بیمار 180*60     / استعلام, زیرانداز بهداشتی یک بار مصرف بیمار 180*60    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136283/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری -نوبت دوم - چاپ دوم / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری -نوبت دوم - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136284/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-و-کانیوا-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی، آسفالت و کانیوا تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی، آسفالت و کانیوا تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136285/مناقصه-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع-و-محوطه-سازی-پروژه-آبرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و محوطه سازی پروژه آبرسانی ..- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و محوطه سازی پروژه آبرسانی ..- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136287/استعلام-ستون-hpic--'>استعلام ستون hpic ... / استعلام , استعلام ستون hpic ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136288/مناقصه-خدمات-بیمه-ای-شامل-بیمه-مسئولیت-مدنی'>مناقصه خدمات بیمه ای شامل بیمه مسئولیت مدنی / مناقصه , مناقصه خدمات بیمه ای شامل بیمه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136289/تجدید-مناقصه-خرید-10-عدد-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>تجدید مناقصه خرید 10 عدد دستگاه دیزل ژنراتور  / مناقصه، تجدید مناقصه خرید 10 عدد دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136290/استعلام-کابل-خودنگهداری-16-2-و-70-16-70-3-طبق-برگ-پیشنهاد-قیمت--'>استعلام کابل خودنگهداری 16*2 و 70+16+70*3 طبق برگ پیشنهاد قیمت... / استعلام,استعلام کابل خودنگهداری 16*2 و 70+16+70*3 طبق برگ پیشنهاد قیمت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136293/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه  پروژه زیرسازی و آسفالت معابر   / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136294/استعلام-خرید-سکو-ترانس-از-ناودانی-خرید-سکو-ترانس'>استعلام خرید سکو ترانس از ناودانی، خرید سکو ترانس  / استعلام, خرید سکو ترانس از ناودانی، خرید سکو ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136296/پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>پروژه زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی پروژه زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136297/استعلام-تثبیت-کانون-های-بحرانی-گردو-غبار--'>استعلام تثبیت کانون های بحرانی گردو غبار ... / استعلام, استعلام تثبیت کانون های بحرانی گردو غبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136298/مناقصه-خرید-ماسه-سنگ'>مناقصه خرید ماسه سنگ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ماسه سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136300/تجدید-مناقصه-قطعات-یدکی-BOP-دستگاه-لوله-مغزی----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه قطعات یدکی BOP دستگاه لوله مغزی...  - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای , تجدید مناقصه قطعات یدکی BOP دستگاه لوله مغزی...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136302/استعلام-اجرای-آسفالت--'>استعلام اجرای آسفالت ... / استعلام , استعلام اجرای آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136305/استعلام-خرید-تابلو-عمومی'>استعلام خرید تابلو عمومی / استعلام, خرید تابلو عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136306/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136307/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136309/تجدید-مناقصه-قطعات-یدکی-مربوط-به-پمپ-های-سیمانزنی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه قطعات یدکی مربوط به پمپ های سیمانزنی - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه قطعات یدکی مربوط به پمپ های سیمانزنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136310/مناقصه-خرید-54-دستگاه-پمپ-و-الکتروموتور-شناور-تجدید'>مناقصه خرید 54 دستگاه پمپ و الکتروموتور شناور تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 54 دستگاه پمپ و الکتروموتور شناور تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136311/فراخوان-اولین-جشنواره-مدافعان-تولید-ملی'>فراخوان اولین جشنواره مدافعان تولید ملی / فراخوان اولین جشنواره مدافعان تولید ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136312/مناقصه-اجرای-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-پروژه-آبرسانی--'>مناقصه اجرای لوله گذاری شبکه توزیع پروژه آبرسانی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای لوله گذاری شبکه توزیع پروژه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136313/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136314/فراخوان-مناقصه-انجام-فعالیتهای-خدمات-تنظیف-شرکت'>فراخوان مناقصه انجام فعالیتهای خدمات تنظیف شرکت / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام فعالیتهای خدمات تنظیف شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136316/مناقصه-اجرای-پروژه-نازک-کاری-دیوار-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه نازک کاری دیوار- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه نازک کاری دیوار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136317/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-فرعی-ارومیه--انهر-'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور فرعی ارومیه - انهر - / مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور فرعی ارومیه - انهر -</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136318/فراخوان-خیابان-سازی-ناحیه-صنعتی'>فراخوان خیابان سازی ناحیه صنعتی / فراخوان مناقصه, مناقصه خیابان سازی ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136320/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-عملیات-نگهداری-راههای-اصلی-و-فرعی-و--'>فراخوان مناقصه انجام امور عملیات نگهداری راههای اصلی و فرعی و ...  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام امور عملیات نگهداری راههای اصلی و فرعی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136321/استعلام-ترولی-ریلی---'>استعلام ترولی ریلی .... / استعلام, استعلام ترولی ریلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136322/مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوار-آب-بند--'>مناقصه عملیات اجرایی دیوار آب بند ... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی دیوار آب بند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136323/تجدید-مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی-ناحیه-صنعتی'>تجدید مناقصه احداث شبکه روشنایی ناحیه صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث شبکه روشنایی ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136325/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136326/استعلام-تعمیر-و-سرویس-از-موتورخانه--'>استعلام تعمیر و سرویس از موتورخانه... / استعلام,استعلام تعمیر و سرویس از موتورخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136328/مناقصه-عمومی-تعمیرات-و-بازسازی---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تعمیرات و بازسازی... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیرات و بازسازی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136330/مناقصه-حفظ-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز-و--'>مناقصه حفظ، توسعه و نگهداری فضای سبز و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ، توسعه و نگهداری فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136331/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-تهیه-حمل-و-نصب-اسباب-بازی-و-کفپوش'>اصلاحیه تجدید مناقصه اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب اسباب بازی و کفپوش / اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب اسباب بازی و کفپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136332/مناصه-انجام-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-گرم-معابر'>مناصه انجام عملیات زیرسازی و آسفالت گرم معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات زیرسازی و آسفالت گرم معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136333/فراخوان-مناقصه-عملیات-خیابان-سازی-شهرک-صنعتی'> فراخوان مناقصه عملیات خیابان سازی شهرک صنعتی  /  فراخوان مناقصه عملیات خیابان سازی شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136335/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-مرکز-مخابرات'>مناقصه سرویس و نگهداری مرکز مخابرات  / مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری مرکز مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136336/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136337/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام, استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136339/مناقصه-خودروهای-استیجاری'>مناقصه  خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه  خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136340/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی-تکنیسینی-و-کمک-تکنسینی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، تکنیسینی و کمک تکنسینی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، تکنیسینی و کمک تکنسینی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136341/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدماتی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136343/استعلام-شیر-کنترل-جریان--'>استعلام شیر کنترل جریان ... / استعلام , استعلام شیر کنترل جریان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136344/مناقصه-عملیات-ترمیم-دیواره-و-تثبیت-دیواره-انتهای-زهکش-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ترمیم دیواره و تثبیت دیواره انتهای زهکش نوبت دوم  / مناقصه عملیات ترمیم دیواره و تثبیت دیواره انتهای زهکش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136346/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-در-اجراء-و-بهره-برداری-پروژه-احداث-پارک--'>فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری  در اجراء و بهره برداری پروژه احداث پارک ... / آگهی فراخوان, فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری  در اجراء و بهره برداری پروژه احداث پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136347/فراخوان-مناقصه-کرایه-26-دستگاه-خودرو-سواری'>فراخوان مناقصه کرایه 26 دستگاه خودرو سواری / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه کرایه 26 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136348/فراخوان-مناقصه-بهسازی-محور--بهسازی-و-آسفالت'>فراخوان مناقصه بهسازی محور ، بهسازی و آسفالت / آگهی فراخوان مناقصه  ، فراخوان مناقصه بهسازی محور ، بهسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136350/مناقصه-نیروهای-خدماتی'>مناقصه  نیروهای خدماتی / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه  نیروهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136351/مناقصه-تکمیل-فاز-اول-مرکز-تحقیقات-میکروب-شناسی-بالینی'>مناقصه تکمیل فاز اول مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل فاز اول مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136352/تجدید-فراخوان-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-97-02-25'>تجدید فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی- 97.02.25 / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی- 97.02.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136354/فراخوان-مناقصه-بهسازی-محور-میبداکبر--'>فراخوان مناقصه بهسازی محور میبداکبر ... / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه بهسازی محور میبداکبر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136355/استعلاام-ایستگاه-اندازه-گیری-سنجش-دبی-نفت-و-گاز--'>استعلاام ایستگاه اندازه گیری سنجش دبی نفت و گاز ... / استعلام , استعلاام ایستگاه اندازه گیری سنجش دبی نفت و گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136358/مناقصه-عمومی-خرید-241-دستگاه-انواع-تابلو-عمومی-توزیع-فشار-ضعیف'>مناقصه عمومی خرید 241 دستگاه انواع تابلو عمومی توزیع فشار ضعیف / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 241 دستگاه انواع تابلو عمومی توزیع فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136359/مناقصه-انجام-عملیات-مربوط-به-تشخیص-وصول-مطالبات'>مناقصه انجام عملیات مربوط به تشخیص وصول مطالبات / مناقصه, مناقصه انجام عملیات مربوط به تشخیص وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136362/تجدید-مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه-کارکنان'>تجدید مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136363/مناقصه-بهسازی-و-نوسازی-مرکز-خدمات-و--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و نوسازی  مرکز خدمات و...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه بهسازی و نوسازی  مرکز خدمات و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136365/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیمات-صنعتی-نمونه-برداری--'>مناقصه انجام خدمات تنظیمات صنعتی، نمونه برداری ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تنظیمات صنعتی، نمونه برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136366/استعلام-تلسکوپ--میکروسکوپ-و--'>استعلام تلسکوپ - میکروسکوپ و ... / استعلام, استعلام تلسکوپ - میکروسکوپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136368/استعلام-کالا--میز-و--'>استعلام کالا - میز و ... / استعلام , استعلام کالا - میز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136373/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت--'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت ... / استعلام, استعلام دارو، پزشکی و سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136374/مناقصه-آسفالت-خیابانهای-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت خیابانهای سطح شهر نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت خیابانهای سطح شهرنوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136377/مناقصه-اجرای-فاز-اول-سالن-مسابقاتی'>مناقصه اجرای فاز اول سالن مسابقاتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز اول سالن مسابقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136378/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136379/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-به-قطر-63-90-110--200-250-400-میلیمتر'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن به قطر 63-90-110 - 200- 250- 400 میلیمتر / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن به قطر 63-90-110 و... میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136382/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب / مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136385/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پذیرایی-و-نظافت--'>مناقصه انجام امور خدمات پذیرایی و نظافت ...  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات پذیرایی و نظافت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136386/تجدید-مناقصه-ایجاد-امکانات-و-زیربناهای-مورد-نیاز-گردشگری-عنبرآباد-و--'>تجدید مناقصه ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری عنبرآباد و ... / تجدید مناقصه ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری عنبرآباد و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136391/مناقصه-جک-هیدرولیکی-نوبت-دوم'>مناقصه جک هیدرولیکی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه جک هیدرولیکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136392/استعلام-لوازم-الکتریکی--'>استعلام لوازم الکتریکی ... / استعلام , استعلام لوازم الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136393/استعلام-خرید-مولد-برق--'>استعلام خرید مولد برق ... / استعلام, استعلام خرید مولد برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136395/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام, کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136396/مناقصه-اجرای-دیواره-حفاظتی'>مناقصه اجرای دیواره حفاظتی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای دیواره حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136398/استعلام-دستگاه-میکروپلیت-ریدر'>استعلام  دستگاه میکروپلیت ریدر  / استعلام, دستگاه میکروپلیت ریدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136399/مناقصه-اجرای-فاز-اسکلت-ساختمان-مسکونی'>مناقصه اجرای فاز اسکلت ساختمان مسکونی  / مناقصه، مناقصه اجرای فاز اسکلت ساختمان مسکونی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136401/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-آسفالت'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای آسفالت / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136404/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136407/استعلام-اسقاط-خودرو--'>استعلام اسقاط خودرو... / استعلام, استعلام اسقاط خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136408/استعلام-موتورسیکلت-تریل-انژکتوری-ساخت-ایران'>استعلام موتورسیکلت تریل انژکتوری ساخت ایران / استعلام, موتورسیکلت تریل انژکتوری ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136409/فراخوان-تعمیر-و-تجهیز-شهرستان--'>فراخوان تعمیر و تجهیز شهرستان ... / مناقصه عمومی, فراخوان تعمیر و تجهیز شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136411/فراخوان-مناقصه-عمومی-مناقصه-عمومی-CART-IRIDGE-FUSE-LINKS-440-VOLTS-FIXING-CENTRES-73'>فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی CART IRIDGE FUSE LINKS 440 VOLTS FIXING CENTRES 73 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی CART IRIDGE FUSE LINKS 440 VOLTS FIXING CENTRES 73</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136412/استعلام-لوازم-تاسیساتی--'>استعلام لوازم تاسیساتی ... / استعلام , استعلام لوازم تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136413/استعلام-پکیج-الکترولیز-نمک-طعام--'>استعلام پکیج الکترولیز نمک طعام ... / استعلام, استعلام پکیج الکترولیز نمک طعام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136415/استعلام-تردمیل-مکانیکی-بدنسازی'>استعلام تردمیل مکانیکی بدنسازی / استعلام, تردمیل مکانیکی بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136416/مناقصه-خرید-اقلام-تجهیزات-مکانیکال-ایستگاه-پمپاژ--'>مناقصه  خرید اقلام تجهیزات مکانیکال ایستگاه پمپاژ .. / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید اقلام تجهیزات مکانیکال ایستگاه پمپاژ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136417/استعلام-عایق-لوله'>استعلام عایق لوله  / استعلام, عایق لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136418/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-لوله-و-اتصالات'>تجدید مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات  / مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136419/فراخوان-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-تغذیه-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-روستای--'>فراخوان پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار روستای ... / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136420/آگهی-تجدید-مناقصه-قرائت-کنتور--توزیع-قبوض-آب--وصول-مطالبات-معوقه-آب-بها'>آگهی تجدید مناقصه قرائت کنتور ، توزیع قبوض آب ، وصول مطالبات معوقه آب بها / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه امر قرائت کنتور ، توزیع قبوض آب ، وصول مطالبات معوقه آب بها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136421/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدولگذاری معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136425/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136427/مناقصه-رینگ-تیوپلس--'>مناقصه  رینگ تیوپلس... / مناقصه , مناقصه  رینگ تیوپلس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136428/تجدید-مناقصه-عمومی-یک-دستگاه-نردبان-بالابر-هیدرولیکی'>تجدید مناقصه عمومی یک دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی / آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه عمومی یک دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136429/استعلام-تامین-خدمات-انجام-مطالعات-زمین-شناسی-و-ژئوتکنیک'>استعلام تامین خدمات انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک / استعلام, تامین خدمات انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136431/مناقصه-عملیات-اجرایی-کارهای-باقیمانده-تصفیه-خانه-آب---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقیمانده تصفیه خانه آب   - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقیمانده و تکمیلی تصفیه خانه آب  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136432/استعلام-تکمیل-زیرسازی-زمین-چمن-مصنوعی-و-محوطه-سازی--'>استعلام تکمیل زیرسازی زمین چمن مصنوعی و محوطه سازی... / استعلام, استعلام تکمیل زیرسازی زمین چمن مصنوعی و محوطه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136433/استعلام-دستگاه-روتاری-با-پمپ-خلا'>استعلام  دستگاه روتاری با پمپ خلا  / استعلام, دستگاه روتاری با پمپ خلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136435/استعلام-تکمیل-سیستم-الکترونیک--'>استعلام تکمیل سیستم الکترونیک ... / استعلام , استعلام تکمیل سیستم الکترونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136436/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-2-دستگاه-Main-Frame-Z10---'>فراخوان مناقصه عمومی  خرید 2 دستگاه Main Frame Z10  .... / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عمومی خرید 2 دستگاه Main Frame Z10  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136437/استعلام-ناظر-پروژه-های-آبخیزداری'>استعلام ناظر پروژه های آبخیزداری  / استعلام, ناظر پروژه های آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135634/مزایده-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت-هایر--'>مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت هایر ... / مزایده, مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت هایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135639/مزایده-خط-موبایل'>مزایده خط موبایل  / مزایده , مزایده  خط موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135642/مزایده-اموال-منقول-فروش-5-دستگاه-تلویزیون-و--'>مزایده اموال منقول فروش 5 دستگاه  تلویزیون و.... / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول فروش 5 دستگاه  تلویزیون و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135644/مزایده-اجاره-تالار-پذیرایی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تالار پذیرایی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تالار پذیرایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135646/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تاکسی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تاکسی پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری تاکسی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135654/مزایده-ششدانگ-یکباب-مرغداری-و-محوطه-متصل-به-آن-بخش-سه'>مزایده ششدانگ یکباب مرغداری و محوطه متصل به آن بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مرغداری و محوطه متصل به آن بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135656/تجدید-مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده بهره برداری جایگاه CNG  / تجدید مزایده, تجدید مزایده بهره برداری جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135657/مزایده-عمومی-فروش-یک-دستگاه-کامیون-لودر-و---نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش یک دستگاه کامیون، لودر و ... -نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش یک دستگاه کامیون، لودر و ... -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135660/مزایده-ساختمان-و-اراضی-دیم-11-قطعه-21-هکتار'>مزایده ساختمان و اراضی دیم 11 قطعه 21 هکتار / مزایده,مزایده ساختمان و اراضی دیم 11 قطعه 21 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135662/مزایده-یک-دستگاه-تاور-کرین-موبایل'>مزایده یک دستگاه تاور کرین موبایل / مزایده, مزایده یک دستگاه تاور کرین موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135665/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135669/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مشجر-مساحت-1860متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مشجر مساحت 1860متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مشجر مساحت 1860متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135670/مزایده-عمومی-فروش-تعدادی-از-پلاکها-قطعات-مسکونی-اراضی-موسوم-به-هفت-هکتاری'> مزایده عمومی فروش تعدادی از پلاکها قطعات مسکونی اراضی موسوم به هفت هکتاری  / مزایده, مزایده عمومی فروش تعدادی از پلاکها قطعات مسکونی اراضی موسوم به هفت هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135674/مزایده-زمین-مساحت-29850متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 29850متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 29850متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135676/مزایده-مغازه-تجاری-زیربنای-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری زیربنای هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری زیربنای هشتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135679/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135682/مزایده-یخچال-ساید-باساید-ال-جی-ماشین-لباسشویی'>مزایده  یخچال ساید باساید ال جی ماشین لباسشویی  / مزایده, مزایده   یخچال سید باساید ال جی ماشین لباسشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135684/مزایده-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135688/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مسکونی-مساحت-255-59متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی مساحت 255.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی مساحت 255.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135691/تجدید-مزایده-مزایده-فروش-خودرو'>تجدید مزایده مزایده فروش خودرو / ​آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش خودرو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135693/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135700/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-714-63متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 714.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 714.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135702/مزایده-واگذاری-75-پایه-لمپوست-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  75 پایه لمپوست نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری  75 پایه لمپوست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135703/مزایده-مغازه-نقره-فروشی-مساحت-13-38متر'>مزایده مغازه نقره فروشی مساحت 13.38متر / مزایده,مزایده مغازه نقره فروشی مساحت 13.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135708/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-225-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 225 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 225 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135711/مزایده-فروش-دام--کود'>مزایده فروش دام ، کود / مزایده , مزایده فروش دام ، کود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135713/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-97-31مترمربع-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 97.31مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 97.31مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135716/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-92-05متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 92.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 92.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135725/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-411-22متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 411.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 411.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135729/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-در-ان-مساحت-96متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان مساحت 96متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان مساحت 96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135734/مزایده-فضای-(ساختمان)-درمانگاه'>مزایده فضای (ساختمان) درمانگاه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فضای (ساختمان) درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135735/مزایده-سند-مالکیت-اعیانی-ششدانگ-آپارتمان-150متر'>مزایده سند مالکیت اعیانی ششدانگ آپارتمان 150متر / مزایده,مزایده سند مالکیت اعیانی ششدانگ آپارتمان 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135737/مزایده-پلاک-ثبتی-62-فرعی-بخش-دوازده'>مزایده پلاک ثبتی 62 فرعی بخش دوازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 62 فرعی بخش دوازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135746/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-663-67متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 663.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 663.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135748/مزایده-0-52دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده 0.52دانگ مشاع از یکباب خانه قدمت بیش از 40 سال / مزایده,مزایده 0.52دانگ مشاع از یکباب خانه قدمت بیش از 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136439/تجدید-استعلام-عملیات-لایروبی-کانالهای-زهکشی-و--'>تجدید استعلام عملیات لایروبی کانالهای زهکشی و... / استعلام, تجدید استعلام عملیات لایروبی کانالهای زهکشی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136442/مناقصه-تجهیزات-ایمنی-جرثقیل'>مناقصه تجهیزات ایمنی جرثقیل  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ,مناقصه تجهیزات ایمنی جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136444/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام  کاغذ A4 / استعلام, کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136445/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام , استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136446/استعلام-فلومتر-اولتراسونیک--'>استعلام فلومتر اولتراسونیک ... / استعلام, استعلام فلومتر اولتراسونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136451/کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-پروژه'>کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه  / کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136452/فراخوان-مناقصه-تامین-فاکتور-هشت'>فراخوان مناقصه تامین فاکتور هشت  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تامین فاکتور هشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136453/استعلام-واگذاری-قبول-مرسولات-پستی-به-دفاتر-پیشخوان'>استعلام  واگذاری قبول مرسولات پستی به دفاتر پیشخوان  / استعلام, واگذاری قبول مرسولات پستی به دفاتر پیشخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136454/چهارمین-کنگره-راهبردی-و-نمایشگاه-نفت-و-نیرو'>چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو  / چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136455/استعلام-کانتر-پیش-خوان-بانکی--'>استعلام کانتر پیش خوان بانکی... / استعلام, استعلام کانتر پیش خوان بانکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136456/استعلام-دستگاه-شیکر-اتکو-باتور--'>استعلام دستگاه شیکر اتکو باتور ... / استعلام, دستگاه شیکر اتکو باتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136457/استعلام-تثبیت-کانون-های-بحرانی-گرد-وغبار-(احداث-هلالی-آبگیر-همراه-با-بذرپاشی-و-مراقتب)--'>استعلام تثبیت کانون های بحرانی گرد وغبار (احداث هلالی آبگیر همراه با بذرپاشی و مراقتب)... / استعلام تثبیت کانون های بحرانی گرد وغبار (احداث هلالی آبگیر همراه با بذرپاشی و مراقتب)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136458/مناقصه-آسفالت-معابر-شهری--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر شهری - تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت معابر شهری - تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136462/استعلام-خرید-550-دستگاه-کنتور---'>استعلام  خرید 550 دستگاه کنتور  .... / استعلام, خرید 550 دستگاه کنتور  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136463/اگهی-تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-ساماندهی-ورودی-شهر'>اگهی تجدید مناقصه  اجرای پروژه ساماندهی ورودی شهر / اگهی تجدید مناقصه  اجرای پروژه ساماندهی ورودی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136464/استعلام-حمام-اولتر--'>استعلام حمام اولتر... / استعلام, استعلام حمام اولتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136465/مناقصه-اصلاح-و-بهسازی-محوطه-واحد-اصلی--'>مناقصه اصلاح و بهسازی محوطه واحد اصلی ... / مناقصه ,مناقصه اصلاح و بهسازی محوطه واحد اصلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136466/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-ساخت-کانیو-در-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی و ساخت کانیو در معابر سطح شهر - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه زیرسازی و ساخت کانیو در معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136468/استعلام-درب-آلومینیومی--'>استعلام درب آلومینیومی... / استعلام, استعلام درب آلومینیومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136469/مناقصه-احداث-17-کیلومتر-خط-لوله-12-اینچ'>مناقصه احداث 17 کیلومتر خط لوله 12 اینچ / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث 17 کیلومتر خط لوله 12 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136470/استعلام-عملیات-لایروبی-کانال-های-زهکشی-و-انتقال-آب-کشاورزی--'>استعلام  عملیات لایروبی کانال های زهکشی و انتقال آب کشاورزی ... / استعلام, عملیات لایروبی کانال های زهکشی و انتقال آب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136472/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال--'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال... / استعلام,استعلام دوربین عکاسی دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136473/مناقصه-P-F-FANN-AP-LLT-LOW---'>مناقصه P/F "FANN" AP/LLT LOW .... / مناقصه P/F "FANN" AP/LLT LOW </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136474/دومین-جشنواره-ملی-پسته-ایران--رفسنجان'>دومین جشنواره ملی پسته ایران - رفسنجان  / دومین جشنواره ملی پسته ایران - رفسنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136475/تجدید-مناقصه-احیاء-و-مرمت-قنوات-و-احداث-ساختمان-قرنطینه-دام'>تجدید مناقصه  احیاء و مرمت قنوات و احداث ساختمان قرنطینه دام   / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان قرنطینه دام و خرید و نصب تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136476/هفتمین-همایش-سلامت-الکترونیکی'>هفتمین همایش سلامت الکترونیکی / هفتمین همایش سلامت الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136478/استعلام-تکمیل-بادبندها-سقف-شیب-بندی-و-ایزوگام'>استعلام تکمیل بادبندها، سقف، شیب بندی و ایزوگام  / استعلام, تکمیل بادبندها، سقف، شیب بندی و ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136480/مناقصه-تعمیرات-اساسی-4-دستگاه-توربو-اکسپندر-CRYOSTAR'>مناقصه تعمیرات اساسی 4 دستگاه توربو اکسپندر CRYOSTAR / مناقصه, مناقصه تعمیرات اساسی 4 دستگاه توربو اکسپندر CRYOSTAR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136481/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع-سطح-استان'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136482/استعلام-اجرای-لوله-کشی-تاسیسات-برقی-و-نصب--'>استعلام اجرای لوله کشی، تاسیسات برقی و نصب ... / استعلام,استعلام اجرای لوله کشی، تاسیسات برقی و نصب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136483/تجدید-مناقصه-خدمات-راهبری-سرویس-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-برودتی-و-حرارتی'>تجدید مناقصه خدمات راهبری، سرویس نگهداری و تعمیر تاسیسات برودتی و حرارتی  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خدمات راهبری، سرویس نگهداری و تعمیر تاسیسات برودتی و حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136484/استعلام-لایسنس-مربوط-به-Virtual-FTD'>استعلام لایسنس مربوط به Virtual FTD / استعلام, لایسنس مربوط به Virtual FTD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136485/استعلام-بسته-نرم-افزار--'>استعلام بسته نرم افزار ... / استعلام, استعلام بسته نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136487/تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-توزیع-آب-بخشی-از-خیابان-های-فاز-توسعه'>تجدید مناقصه عمومی اجرای پروژه توزیع آب بخشی از خیابان های فاز توسعه / تجدید مناقصه, مناقصه  عمومی اجرای پروژه توزیع آب بخشی از خیابان های فاز توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136488/مناقصه-تعویض-سیستم-کنترل-و-گاورنر'>مناقصه تعویض سیستم کنترل و گاورنر / مناقصه , مناقصه تعویض سیستم کنترل و گاورنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136489/مناقصه-جرثقیل-سقفی'>مناقصه جرثقیل سقفی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136490/مناقصه-PARTS-FOR-BAYLOR-ELMAGO-EDDY-CURRENT-BRAKE-MODEL-7040'>مناقصه PARTS FOR BAYLOR ELMAGO EDDY CURRENT BRAKE MODEL 7040  / مناقصه,مناقصه PARTS FOR BAYLOR ELMAGO EDDY CURRENT BRAKE MODEL 7040 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136491/استعلام-کیف-اداری-مدارک'>استعلام کیف اداری مدارک / استعلام, کیف اداری مدارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136493/استعلام-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر--'>استعلام حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر... / استعلام, استعلام حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136495/استعلام-انجام-عملیات-تجهیز-و-بازسازی-چاههای-تامین-آب--'>استعلام انجام عملیات تجهیز و بازسازی چاههای تامین آب ... / استعلام, استعلام انجام عملیات تجهیز و بازسازی چاههای تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136496/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-و-زیرساز-معبر--مرحله-دوم'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت و زیرساز معبر - مرحله دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه آسفالت و زیرساز معبر - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136498/استعلام-خرید-جرقه-گیر-هادی-روکشدار'>استعلام خرید جرقه گیر هادی روکشدار / استعلام ، استعلام خرید جرقه گیر هادی روکشدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136499/استعلام-سیلر-رومیزی--'>استعلام سیلر رومیزی ... / استعلام, سیلر رومیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136501/مناقصه-P-F-BROWN--BOVERI-SULZER-GAS-TURBINE'>مناقصه  P/F BROWN - BOVERI SULZER GAS TURBINE  / مناقصه،  مناقصه  P/F BROWN - BOVERI SULZER GAS TURBINE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136502/استعلام-خرید-جعبه-انشعاب-کامپوزیتی'>استعلام خرید جعبه انشعاب کامپوزیتی / استعلام ، استعلام خرید جعبه انشعاب کامپوزیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136504/استعلام-فلش-مموری--سوئیچ-دیتا-و--'>استعلام فلش مموری - سوئیچ دیتا و ... / استعلام,استعلام فلش مموری - سوئیچ دیتا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136505/استعلام-تهیه-نقشه-توبوگرافی'>استعلام تهیه نقشه توبوگرافی  / استعلام , استعلام تهیه نقشه توبوگرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136506/استعلام-کفپوش--'>استعلام کفپوش ... / استعلام , استعلام کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136507/فراخوان-زیبا-سازی-محوطه-ها-و-عابر'>فراخوان زیبا سازی محوطه ها و عابر / مناقصه، فراخوان زیبا سازی محوطه ها و عابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136508/استعلام-خرمای-پرسی-شهددار-بسته-کارتنی'>استعلام  خرمای پرسی شهددار بسته کارتنی / استعلام, خرمای پرسی شهددار بسته کارتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136510/هفتمین-کنفرانس-ملی-مصالح-و-سازه-های-نوین'>هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین  / هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136511/فراخوان-مناقصه-PARTS-FOR-FOXBORO-METERS--'>فراخوان مناقصه PARTS FOR FOXBORO METERS ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه PARTS FOR FOXBORO METERS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136512/مناقصه-حفاری-لایروبی-آندگذاری-و-راه-اندازی-چاههایی--'>مناقصه حفاری، لایروبی، آندگذاری و راه اندازی چاههایی... / مناقصه , مناقصه حفاری، لایروبی، آندگذاری و راه اندازی چاههایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136514/استعلام-تثبیت-کانون-های-بحرانی-گرد-وغبار-(احداث-هلالی-آبگیر-همراه-با-بذرپاشی-و-مراقبت)--'>استعلام تثبیت کانون های بحرانی گرد وغبار (احداث هلالی آبگیر همراه با بذرپاشی و مراقبت)... / استعلام,استعلام تثبیت کانون های بحرانی گرد وغبار (احداث هلالی آبگیر همراه با بذرپاشی و مراقبت)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136515/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام , استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136516/استعلام-خرید-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی'>استعلام  خرید و نصب کفپوش سالن ورزشی / استعلام, خرید و نصب کفپوش سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136518/استعلام-کیس-اسمل-شده--'>استعلام کیس اسمل شده... / استعلام, استعلام کیس اسمل شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136520/استعلام-خرید-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی'>استعلام  خرید و نصب کفپوش سالن ورزشی / استعلام, خرید و نصب کفپوش سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136521/مناقصه-تامین-منابع-مالی-خرید-تجهیزات-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع-کشور'>مناقصه تامین منابع مالی خرید تجهیزات خطوط انتقال و فوق توزیع کشور  / فراخوان, مناقصه تامین منابع مالی خرید تجهیزات خطوط انتقال و فوق توزیع کشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136523/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی    / آگهی مناقصه, مناقصه امور حفاظت فیزیکی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136524/مناقصه-واگذاری-عملیات-جایگاه-گاز-مایع-باقرخان'>مناقصه واگذاری عملیات جایگاه گاز مایع باقرخان  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات جایگاه گاز مایع باقرخان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136525/استعلام-برینگ-شیار-عمیق'>استعلام برینگ شیار عمیق / استعلام , استعلام برینگ شیار عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136526/استعلام-رنگ-و--'>استعلام رنگ و ... / استعلام, استعلام رنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136527/فراخوان-مناقصه-تکمیل-پل-کالشور---(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه تکمیل پل کالشور ... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تکمیل پل کالشور ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136528/مناقصهPARTS-FOR-AIR-WRENCH'>مناقصهPARTS FOR AIR WRENCH  / مناقصه, مناقصهPARTS FOR AIR WRENCH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136529/مناقصه-تامین-موتور-جوش-دیزلی'>مناقصه تامین  موتور جوش دیزلی / مناقصه, مناقصه تامین  موتور جوش دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136531/استعلام-تانکر-آب-پلی-اتیلن-12000-لیتر-سه-جداره-ضد-جلبک-و-ضدآفتاب'>استعلام تانکر آب پلی اتیلن 12000 لیتر سه جداره ضد جلبک و ضدآفتاب / استعلام,استعلام تانکر آب پلی اتیلن 12000 لیتر سه جداره ضد جلبک و ضدآفتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136532/مناقصه-تعمیر-و-پوشش-کاری-خطوط-لوله-انتقال-نفت-زیرزمینی--'>مناقصه تعمیر و پوشش کاری خطوط لوله انتقال نفت زیرزمینی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و پوشش کاری خطوط لوله انتقال نفت زیرزمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136533/استعلام-شیر-خط-کشویی-100-و-150-م-م'>استعلام  شیر خط کشویی 100 و 150 م م  / استعلام,  شیر خط کشویی 100 و 150 م م </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136534/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  / مناقصه, مناقصه  اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136535/فراخوان-مناقصه-بازسازی-و-تامین-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-3-دستگاه-اختلاط'>فراخوان مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 3 دستگاه اختلاط  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 3 دستگاه اختلاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136537/استعلام-علف-زن-بنزینی'>استعلام علف زن بنزینی  / استعلام, علف زن بنزینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136539/استعلام-تکمیل-بنا--'>استعلام تکمیل بنا ... / استعلام, استعلام تکمیل بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136540/استعلام-fax-ریتینر-و--'>استعلام fax ،ریتینر و ... / استعلام ,استعلام fax ،ریتینر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136542/استعلام-فوم-تک-جزیی-و-تمیز-کننده-دستگاه-تزریق-فوم'>استعلام فوم تک جزیی و تمیز کننده دستگاه تزریق فوم  / استعلام , استعلام فوم تک جزیی و تمیز کننده دستگاه تزریق فوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136543/استعلام-خرید-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی--'>استعلام خرید و نصب کفپوش سالن ورزشی... / استعلام,استعلام خرید و نصب کفپوش سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136544/استعلام-طلق-شیلد--'>استعلام طلق شیلد... / استعلام ,  استعلام طلق شیلد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136545/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-گریتینگ'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید گریتینگ   / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی خرید گریتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136546/استعلام-سرفیوژ-24-شاخه'>استعلام  سرفیوژ 24 شاخه / استعلام,  سرفیوژ 24 شاخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136548/استعلام-لوازم-یدکی-یدک-کش-سپاهان--'>استعلام لوازم یدکی یدک کش سپاهان... / استعلام, استعلام لوازم یدکی یدک کش سپاهان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136549/استعلام-واگذاری-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی'>استعلام واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی  / استعلام , استعلام واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136551/استعلام-کابینت-ام-دی-اف-جهت-8-واحد-آپارتمان--'>استعلام کابینت ام دی اف جهت 8 واحد آپارتمان... / استعلام,استعلام کابینت ام دی اف جهت 8 واحد آپارتمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136552/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی-زمین-روستایی'>استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی زمین روستایی / استعلام, خرید و نصب چمن مصنوعی زمین روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136553/اولین-کنفرانس-علمی-پژوهشی'>اولین کنفرانس علمی پژوهشی / اولین کنفرانس علمی پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136554/مناقصه-قرائت-کنتور'>مناقصه قرائت کنتور / مناقصه عمومی, مناقصه قرائت کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136556/استعلام-​پلاسما-اکسترکتور--'>استعلام ​پلاسما اکسترکتور... / استعلام, استعلام ​پلاسما اکسترکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136557/مناقصه-آماده-سازی-محوطه-چاه-42-جهت-استقرار-دکل-حفاری'>مناقصه آماده سازی محوطه چاه 42 جهت استقرار دکل حفاری / مناقصه عمومی, مناقصه آماده سازی محوطه چاه 42 جهت استقرار دکل حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136558/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی-زمین-روستایی'>استعلام  خرید و نصب چمن مصنوعی زمین روستایی / استعلام, خرید و نصب چمن مصنوعی زمین روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136559/کنفرانس-بین-المللی-مطالعات-زبان--ادبیات-و-فرهنگ'>کنفرانس بین المللی مطالعات زبان ، ادبیات و فرهنگ / کنفرانس بین المللی مطالعات زبان ، ادبیات و فرهنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136560/استعلام-خرید-و-نصب-کفپوش--'>استعلام خرید و نصب کفپوش ... / استعلام, استعلام خرید و نصب کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136561/استعلام-واگذاری-امور-اجرایی-مدیریت-پسماندهای-مرکز'>استعلام واگذاری امور اجرایی مدیریت پسماندهای مرکز  / استعلام ، استعلام واگذاری امور اجرایی مدیریت پسماندهای مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136562/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی-ماهر-و-نیمه-ماهر'>فراخوان تامین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر / فراخوان , فراخوان تامین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136563/استعلام-کولرآبی-مدل-13000'>استعلام  کولرآبی مدل 13000 / استعلام,  کولرآبی مدل 13000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136564/استعلام-روغن-ترمز-گازوییلی'>استعلام روغن ترمز گازوییلی  / استعلام , استعلام روغن ترمز گازوییلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136565/استعلام-کیت-آرپی-آر-500-تستی-امگا--'>استعلام کیت آرپی آر 500 تستی امگا... / استعلام,استعلام کیت آرپی آر 500 تستی امگا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136566/استعلام-کابین-پراید-وانت'>استعلام کابین پراید وانت / استعلام ,استعلام کابین پراید وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136567/فراخوان-تجدید-مناقصه-خرید-سه-دستگاه-دیزل-ژنراتور----نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور ... - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه، فراخوان تجدید مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136568/مناقصه-عملیات-اجرایی-کابل-کشی-و-نصب-تجهیزات-مانیتورینگ-داخل-ایستگاه-تقلیل-فشار'>مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات مانیتورینگ داخل ایستگاه تقلیل فشار  / مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات مانیتورینگ داخل ایستگاه تقلیل فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136570/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-با-فنیشر-سطح-شهر--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت با فنیشر سطح شهر... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت با فنیشر سطح شهر... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136572/استعلام-پرینتر-و-اسکنر'>استعلام پرینتر و اسکنر  / استعلام, پرینتر و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136573/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی--'>استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی ... / استعلام, استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136574/استعلام-چمن-مصنوعی--'>استعلام چمن مصنوعی ... / استعلام , استعلام چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136576/استعلام-عملیات-تکمیل-سفت-کاری-سالن-ورزشی--'>استعلام عملیات تکمیل سفت کاری سالن ورزشی... / استعلام,استعلام عملیات تکمیل سفت کاری سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136577/استعلام-عملیات-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام عملیات تکمیل سالن ورزشی / استعلام, عملیات تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136578/استعلام-جنرال-واشینگ'>استعلام جنرال واشینگ  / استعلام ,استعلام جنرال واشینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136580/استعلام-لوله-آزمایشگاهی--'>استعلام لوله آزمایشگاهی... / استعلام, استعلام لوله آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136581/همایش-بین-المللی-مهندسی-عمران'>همایش بین المللی مهندسی عمران / همایش بین المللی مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136582/استعلام-سه-قلم-کابل-افشان-موئی-با-مارک-کابل-و--'>استعلام سه قلم کابل افشان موئی با مارک کابل و ... / استعلام, استعلام سه قلم کابل افشان موئی با مارک کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136583/استعلام-باطری-لیفتراک-و-نیسان--'>استعلام باطری لیفتراک و نیسان... / استعلام, استعلام باطری لیفتراک و نیسان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136585/استعلام-خرید-رولبرینگ-و-بلبرینگ-گیربکس-برج-خنک-کن-نیروگاه--'>استعلام خرید رولبرینگ و بلبرینگ گیربکس برج خنک کن نیروگاه ... / استعلام, خرید رولبرینگ و بلبرینگ گیربکس برج خنک کن نیروگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136586/اولین-کنفرانس-ملی-یافته-های-نوین'>اولین کنفرانس ملی یافته های نوین  / اولین کنفرانس ملی یافته های نوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136587/استعلام-شیرهای-برقی-و--'>استعلام شیرهای برقی و ...  / استعلام,استعلام شیرهای برقی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136588/استعلام-خدمات-مشاوره-تعمیرات-و-بازسازی--'>استعلام خدمات مشاوره تعمیرات و بازسازی ... / استعلام , استعلام خدمات مشاوره تعمیرات و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136590/استعلام-پوشه-اصلی-پومر-عدد-1500'>استعلام پوشه اصلی پومر عدد 1500  / استعلام, استعلام پوشه اصلی پومر عدد 1500 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136591/استعلام-کابل-برق--'>استعلام کابل برق ... / استعلام , استعلام کابل برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136593/پانزدهمین-همایش-علمی-دانشجویی'>پانزدهمین همایش علمی دانشجویی / پانزدهمین همایش علمی دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136594/استعلام-سرور-hp-proliant-dl380-gen-9-e5-2650v4'>استعلام سرور hp proliant dl380 gen 9 e5-2650v4    / استعلام , استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136595/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-بافت-روستای'>استعلام ساماندهی و مرمت بافت روستای  / استعلام, ساماندهی و مرمت بافت روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136596/استعلام-کنتور-آلتراسونیک'>استعلام کنتور آلتراسونیک  / استعلام , استعلام کنتور آلتراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136598/استعلام-تهیه-کابل-افشان-هادی-مسی-از-نوع--'>استعلام تهیه کابل افشان هادی مسی از نوع... / استعلام,استعلام تهیه کابل افشان هادی مسی از نوع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136599/استعلام-عملیات-اجرایی-بذرکاری-و-بذرپاشی'>استعلام عملیات اجرایی بذرکاری و بذرپاشی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی بذرکاری و بذرپاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136601/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-تعداد-20000-حلب-ATK'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد 20000 حلب ATK / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد 20000 حلب ATK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136602/استعلام-کلید-فیوز-مینیاتوری-مکانیزم-خودکار--'>استعلام کلید فیوز مینیاتوری مکانیزم خودکار... / استعلام، استعلام کلید فیوز مینیاتوری مکانیزم خودکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136603/استعلام-ساخت-اتاقک-و-تجهیز-چاه--'>استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه ... / استعلام , استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136604/استعلام-تهیه-محلول-کلرسنجی--'>استعلام تهیه محلول کلرسنجی ... / استعلام, استعلام تهیه محلول کلرسنجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136605/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-شبکه-و-بازسازی-تلفن-خانه'>استعلام  نصب و راه اندازی شبکه و بازسازی تلفن خانه / استعلام , استعلام  نصب و راه اندازی شبکه و بازسازی تلفن خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136607/استعلام-طبخ-و-توزیع-نهار-پرسنل-و-دانشجویان'>استعلام  طبخ و توزیع نهار پرسنل و دانشجویان / استعلام, استعلام  طبخ و توزیع نهار پرسنل و دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136608/استعلام-اصلاح-خط-انتقال-روستای'>استعلام اصلاح خط انتقال روستای / استعلام, استعلام اصلاح خط انتقال روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136610/استعلام-مغز-گردو-درجه-یک-سفید-و-بدون-ایراد-ایرانی'>استعلام مغز گردو درجه یک سفید و بدون ایراد ایرانی  / استعلام, مغز گردو درجه یک سفید و بدون ایراد ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136612/استعلام-خمیر-شیمیایی-الیاف-کوتاه'>استعلام خمیر شیمیایی الیاف کوتاه / استعلام , استعلام خمیر شیمیایی الیاف کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136613/استعلام-تعمیر-اصلاح-و-بهسازی-ساختمان-اداره-صنعت--'>استعلام تعمیر، اصلاح و بهسازی ساختمان اداره صنعت... / استعلام, استعلام تعمیر، اصلاح و بهسازی ساختمان اداره صنعت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136614/استعلام-کفپوش-جهت-سالن-ورزشی'>استعلام کفپوش جهت سالن ورزشی / استعلام , استعلام کفپوش جهت سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136615/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه ... / استعلام, استعلام مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136616/استعلام-بهنگام-سازی-کد-پستی-و-ژئو'>استعلام  بهنگام سازی کد پستی و ژئو / استعلام, استعلام  بهنگام سازی کد پستی و ژئو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136617/مناقصه-خرید-لوله-پلي-اتيلن--'>مناقصه خرید لوله پلي اتيلن ... / مناقصه ، مناقصه خرید لوله پلي اتيلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136618/استعلام-جمع-آوری-عملک-گاز-و-لوله-کشی-و--'>استعلام جمع آوری عملک گاز و لوله کشی و ...  / استعلام, استعلام جمع آوری عملک گاز و لوله کشی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136619/استعلام-نصب-علایم-ایمنی'>استعلام  نصب علایم ایمنی  / استعلام, نصب علایم ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136620/استعلام-خدمات-نگهداری-و-بهره-برداری'>استعلام خدمات نگهداری و بهره برداری / استعلام , استعلام خدمات نگهداری و بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136621/استعلام-خرید-اتصالات-چدن-داکتیل-و-چدن'>استعلام خرید اتصالات چدن داکتیل و چدن / استعلام,  خرید اتصالات چدن داکتیل و چدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136623/فراخوان-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-تغذیه-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-روستای--'>فراخوان پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار روستای ... / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136624/استعلام-جهت-کنترل-پهنای-باند-ورصد-و-پایش-اینترنت--'>استعلام جهت کنترل پهنای باند ورصد و پایش اینترنت... / استعلام , استعلام جهت کنترل پهنای باند ورصد و پایش اینترنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136625/استعلام-دستگاه-3-کاره-2520-زیراکس'>استعلام دستگاه 3 کاره 2520 زیراکس / استعلام , استعلام دستگاه 3 کاره 2520 زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136626/مناقصه-خرید-دیزل-ژنراتور-650-کیلوولت'>مناقصه خرید دیزل ژنراتور 650 کیلوولت / مناقصه, مناقصه خرید دیزل ژنراتور 650 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136627/استعلام-ساماندهی-و-مرمت--'>استعلام ساماندهی و مرمت ... / استعلام , استعلام ساماندهی و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136628/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136629/استعلام-انجام-فعالیتهای-ساختمان'>استعلام انجام فعالیتهای ساختمان / استعلام , استعلام انجام فعالیتهای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136631/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام, استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136632/استعلام-​ساخت-بنا'>استعلام ​ساخت بنا  / استعلام, ​ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136633/استعلام-آموزش-روستا'>استعلام آموزش روستا  / استعلام, استعلام آموزش روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136634/اولین-کنفرانس-علمی-پژوهشی'>اولین کنفرانس علمی پژوهشی / اولین کنفرانس علمی پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136635/استعلام-صندلی-امتحانی'>استعلام صندلی امتحانی / استعلام , استعلام صندلی امتحانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136637/دومین-کنفرانس-علمی-پژوهشی'>دومین کنفرانس علمی پژوهشی / دومین کنفرانس علمی پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136638/استعلام-بیمه-عمر-و-حوادث-کارکنان'>استعلام بیمه عمر و  حوادث کارکنان / استعلام , استعلام بیمه عمر و  حوادث کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136640/استعلام-قیمت-پروژه-خرید-و-نصب-اقلام-آسانسور'>استعلام قیمت پروژه خرید و نصب اقلام آسانسور / استعلام, استعلام قیمت پروژه خرید و نصب اقلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136641/استعلام-میز-دو-نفره-و-صندلی--'>استعلام میز دو نفره و صندلی.... / استعلام,استعلام میز دو نفره و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136642/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136643/استعلام-نصب-بایگانی-ریلی'>استعلام نصب بایگانی ریلی / استعلام, نصب بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136644/استعلام-مصالح-آسفالتی--'>استعلام مصالح آسفالتی ... / استعلام , استعلام مصالح آسفالتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136645/استعلام-رایانه--اسکنر--'>استعلام رایانه - اسکنر ... / استعلام , استعلام رایانه - اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136646/همایش-مهندسی-آب-و-محیط-زیست'>همایش مهندسی آب و محیط زیست / همایش مهندسی آب و محیط زیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136648/استعلام-تجدید-عملیات-آبرسانی-سیار'>استعلام تجدید عملیات آبرسانی سیار / استعلام, استعلام تجدید عملیات آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136649/استعلام-تامین-خودرو--'>استعلام تامین خودرو... / استعلام, استعلام تامین خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136650/استعلام-نیاز-به-دبی-سنج'>استعلام نیاز به دبی سنج  / استعلام, استعلام نیاز به دبی سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136651/استعلام-خدمات-حجمی-دبیرخانه-و-میز-خدمت'>استعلام خدمات حجمی دبیرخانه و میز خدمت / استعلام, استعلام خدمات حجمی دبیرخانه و میز خدمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136652/استعلام-روشنایی-محور-زیارتگاه'>استعلام روشنایی محور زیارتگاه  / استعلام, روشنایی محور زیارتگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136653/استعلام-آماده-سازی-زیرساختهای-گردشگری--'>استعلام آماده سازی زیرساختهای گردشگری ... / استعلام, استعلام آماده سازی زیرساختهای گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136654/استعلام-حفاری-ضربه-ای-آب-شرب'>استعلام حفاری ضربه ای آب شرب / استعلام,استعلام حفاری ضربه ای آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136655/استعلام-فضاسازی-و-اجرای-دیوارکشی'>استعلام  فضاسازی و اجرای دیوارکشی / استعلام , استعلام  فضاسازی و اجرای دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136656/همایش-تولید-ملی-و-اشتغال-پایدار--چالشها-و-راهکارها'>همایش تولید ملی و اشتغال پایدار ، چالشها و راهکارها / همایش تولید ملی و اشتغال پایدار ، چالشها و راهکارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136657/استعلام-خرید-و-نصب-دستگاههای-گندزدایی-آب-ژاول'>استعلام خرید و نصب دستگاههای گندزدایی آب ژاول  / استعلام, استعلام خرید و نصب دستگاههای گندزدایی آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136658/استعلام-تکمیل-مسیر-دسترسی-به-ساحل--'>استعلام تکمیل مسیر دسترسی به ساحل... / استعلام, استعلام تکمیل مسیر دسترسی به ساحل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136659/استعلام-کنترل-سطح-بی-سیم'>استعلام کنترل سطح بی سیم / استعلام,استعلام کنترل سطح بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136660/استعلام-اسپیلت-60000-ال-جی'>استعلام اسپیلت 60000 ال جی  / استعلام, اسپیلت 60000 ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136661/استعلام-نیاز-به-تامین-فلومتر-مغناطیسی'>استعلام نیاز به تامین فلومتر مغناطیسی / استعلام, استعلام نیاز به تامین فلومتر مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136662/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136663/استعلام-ساخت-آب-نما'>استعلام ساخت آب نما / استعلام, استعلام ساخت آب نما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136664/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی-کمپ-گردشگری'>استعلام احداث سرویس بهداشتی کمپ گردشگری / استعلام, استعلام احداث سرویس بهداشتی کمپ گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136665/دومین-کنفرانس-کارآفرینی-دانشگاه-صنعتی-شریف'>دومین کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف / دومین کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136666/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی-در-برنامه-اورژانس'>استعلام ارائه خدمات تخصصی در برنامه اورژانس / استعلام , استعلام ارائه خدمات تخصصی در برنامه اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136667/استعلام-دستگاه-رایانه-و-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام دستگاه رایانه و دستگاه لپ تاپ / استعلام, استعلام دستگاه رایانه و دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136668/استعلام-بن-ماری--'>استعلام بن ماری ... / استعلام, استعلام بن ماری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136669/استعلام-باتری-قابل-شارژ--'>استعلام باتری قابل شارژ... / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136670/استعلام-جابجایی-پارتیشن'>استعلام جابجایی پارتیشن  / استعلام ,استعلام جابجایی پارتیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136671/استعلام-پوآر-اتوماتیک-مارک-BIOHIT'>استعلام پوآر اتوماتیک مارک BIOHIT / استعلام, پوآر اتوماتیک مارک BIOHIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136672/استعلام-سنجش-بینایی-کودکان'>استعلام سنجش بینایی کودکان  / استعلام,سنجش بینایی کودکان 3 تا 6 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136673/استعلام-ALL-IN-ONE'>استعلام ALL IN ONE / استعلام, استعلام ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136674/استعلام-لامپ-بخار-سدیم--'>استعلام لامپ بخار سدیم... / استعلام, استعلام لامپ بخار سدیم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136675/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-انشعابات-و---'>مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات و ....  / مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136676/استعلام-پایه-بتونی--'>استعلام پایه بتونی ... / استعلام, استعلام پایه بتونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136677/استعلام-آورهال-تپ-چنجر-ترانس'>استعلام  آورهال تپ چنجر ترانس  / استعلام, استعلام  آورهال تپ چنجر ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136678/استعلام-پمپ-پرتابل-آتش-نشانی'>استعلام پمپ پرتابل آتش نشانی / استعلام, استعلام پمپ پرتابل آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136679/استعلام-پک-نرم-افزاری--'>استعلام پک نرم افزاری ... / استعلام, استعلام پک نرم افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136680/استعلام-ALL-IN-ONE'>استعلام ALL IN ONE / استعلام, استعلام ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136682/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام, استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136683/استعلام-شیر-توپی--'>استعلام شیر توپی ... / استعلام , استعلام شیر توپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136684/استعلام-عملیات-اجرای-جمع-آوری-و-ساماندهی-آبهای-سطحی'>استعلام عملیات اجرای جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی / استعلام , استعلام عملیات اجرای جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136685/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی  / استعلام, تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136687/استعلام-ماژیک-CD'>استعلام ماژیک CD  / استعلام , استعلام ماژیک CD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136688/استعلام-نصب-علایم-و-تجهیزات-موردنیاز-حوزه-استحفاظی'>استعلام نصب علایم  و تجهیزات موردنیاز حوزه استحفاظی / استعلام,استعلام نصب علایم  و تجهیزات موردنیاز حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136690/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار  / استعلام , استعلام نوشت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136691/استعلام-سایر-آموزش-ها'>استعلام سایر آموزش ها  / استعلام , استعلام سایر آموزش ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136692/استعلام-ساخت-پیچ-روکش-لاستیکی'>استعلام ساخت پیچ روکش لاستیکی / استعلام ,استعلام ساخت پیچ روکش لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136693/استعلام-امر-خدماتی-مرکز-پزشکی'>استعلام امر خدماتی مرکز پزشکی / استعلام,استعلام امر خدماتی مرکز پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136694/استعلام-شربت'>استعلام شربت  / استعلام, استعلام شربت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136696/استعلام-اجرای-آسفالت-ورودی-شهر--'>استعلام اجرای آسفالت ورودی شهر ... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت ورودی شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136697/استعلام-تابلو-سه-فاز-آسانسور--'>استعلام تابلو سه فاز آسانسور... / استعلام, استعلام تابلو سه فاز آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136698/مناقصه-تعمیر-و-تجهیز-ساختمان'>مناقصه  تعمیر و تجهیز ساختمان / مناقصه,مناقصه  تعمیر و تجهیز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136699/استعلام-دوربین-دوچشمی'>استعلام دوربین دوچشمی / استعلام, دوربین دوچشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136700/استعلام-زیباسازی-مسیر-دسترسی---'>استعلام زیباسازی مسیر دسترسی  ... / استعلام, زیباسازی مسیر دسترسی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136701/استعلام-فاکس-CANON-L170-Isensys'>استعلام فاکس CANON L170-Isensys / استعلام , استعلام فاکس CANON L170-Isensys</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136702/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136703/استعلام-دستگاه-پین-ید-بانکی--'>استعلام دستگاه پین ید بانکی ... / استعلام, استعلام دستگاه پین ید بانکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136704/استعلام-شن--ماسه'>استعلام شن - ماسه / استعلام, استعلام شن - ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136706/استعلام-شیت-شریانی--'>استعلام شیت شریانی ... / استعلام , استعلام شیت شریانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136708/استعلام-تهیه-و-نصب-تجهیزات-اطاق-مانیتورینگ'>استعلام تهیه و نصب تجهیزات اطاق مانیتورینگ  / استعلام , استعلام تهیه و نصب تجهیزات اطاق مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136709/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-با-خودرو-سواری'>مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل با خودرو سواری  / فراخوان, مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل با خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136710/استعلام-دمنده-AC'>استعلام دمنده AC / استعلام, دمنده AC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136711/استعلام-رنده-برقی-سه-کاره-نجاری'>استعلام رنده برقی سه کاره نجاری / استعلام, استعلام رنده برقی سه کاره نجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136712/دومین-کنفرانس-ملی-مهندسی-عمران'>دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران  / دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136713/استعلام-مخزن-کامل-آب-پاش-کامیونت--'>استعلام مخزن کامل آب پاش کامیونت... / استعلام, استعلام مخزن کامل آب پاش کامیونت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136715/استعلام-قیمت-خرید-یک-دستگاه-موتور-قایق-یاماها'>استعلام قیمت خرید یک دستگاه موتور قایق یاماها /  استعلام, استعلام قیمت خرید یک دستگاه موتور قایق یاماها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136716/استعلام-کیس-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام کیس کامپیوتر و متعلقات / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136717/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136718/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار  / استعلام , استعلام نوشت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136720/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-با-مینی-بوس-هیوندا---'>مناقصه  ایاب و ذهاب پرسنل با مینی بوس هیوندا  ... / فراخوان, مناقصه  ایاب و ذهاب پرسنل با مینی بوس هیوندا  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136721/استعلام-سایر-آموزش-ها'>استعلام سایر آموزش ها  / استعلام , استعلام سایر آموزش ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136722/استعلام-چادر-12-نفره-نایلونی--'>استعلام چادر 12 نفره نایلونی ... / استعلام, چادر 12 نفره نایلونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136723/کنفرانس-بین-المللی-پژوهشهای-دینی'>کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی  / کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136724/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136725/استعلام-کیت-و-پودر-کلرسنجی'>استعلام کیت و پودر کلرسنجی / استعلام , استعلام کیت و پودر کلرسنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136726/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136727/استعلام-آرشیو'>استعلام آرشیو / استعلام , استعلام آرشیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136728/استعلام-پیستون-فولادی--'>استعلام پیستون فولادی ... / استعلام, استعلام پیستون فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136729/استعلام-ردیاب--'>استعلام ردیاب ... / استعلام , استعلام ردیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136731/استعلام-والو-و-فلنج'>استعلام والو و فلنج / استعلام ، استعلام والو و فلنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136732/استعلام-ژنراتور-دیزل'>استعلام ژنراتور دیزل / استعلام ، استعلام ژنراتور دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136733/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136734/استعلام-مایع-سفیدکننده-معطر'>استعلام مایع سفیدکننده معطر  / استعلام, مایع سفیدکننده معطر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136735/پنجمین-کنفرانس-ملی-مطالعات-انگلیسی'>پنجمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی / پنجمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136736/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-تانکر-آبرسانی-سیار'>مناقصه، اجاره یک دستگاه تانکر آبرسانی سیار  / مناقصه، مناقصه، اجاره یک دستگاه تانکر آبرسانی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136737/استعلام-چاپ-و-نصب-بنرهای-تبلیغاتی-در-ایستگاه-های-مترو'>استعلام چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی در ایستگاه های مترو / استعلام, استعلام چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی در ایستگاه های مترو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136739/استعلام-مرمت-حمام'>استعلام مرمت حمام  / استعلام, استعلام مرمت حمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136740/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کلیه-پرسنل'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب کلیه پرسنل / استعلام , استعلام سرویس ایاب و ذهاب کلیه پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136741/استعلام-خرید-قطعات-و-تجهیزات-رایانه'>استعلام خرید قطعات و تجهیزات رایانه / استعلام خرید قطعات و تجهیزات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136742/کنفرانس-بین-المللی-تحقیقات-بین-رشته-ای'>کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای / کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136743/استعلام-خمیر-شیمیایی-الیاف-بلند'>استعلام خمیر شیمیایی الیاف بلند / استعلام , استعلام خمیر شیمیایی الیاف بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136744/استعلام-اجرای-انشعابات-فاضلاب'>استعلام اجرای انشعابات فاضلاب / استعلام, استعلام اجرای انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136745/استعلام-لوله-گذاری-فاضلاب-شهرضا'>استعلام لوله گذاری فاضلاب شهرضا / استعلام،استعلام لوله گذاری فاضلاب شهرضا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136747/استعلام-گاید-وایر'>استعلام گاید وایر  / استعلام, گاید وایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136748/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136749/استعلام-صافی--'>استعلام صافی ... / استعلام , استعلام صافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136750/دومین-همایش-ملی-عمران'>دومین همایش ملی عمران  / دومین همایش ملی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136751/استعلام-محلول-اسید-سیتریک--'>استعلام محلول اسید سیتریک ... / استعلام, استعلام محلول اسید سیتریک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136752/استعلام-فعالیت-های-آژانس-های-مسافرتی'>استعلام فعالیت های آژانس های مسافرتی / استعلام , استعلام فعالیت های آژانس های مسافرتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136754/مناقصه-درخواست-خدمات-پیمانی-باشگاه---'>مناقصه درخواست خدمات پیمانی باشگاه  ... / مناقصه, مناقصه درخواست خدمات پیمانی باشگاه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136755/استعلام-تجدید-عملیات-کف-شکنی-و-لایروبی--'>استعلام تجدید عملیات کف شکنی و لایروبی... / استعلام, استعلام تجدید عملیات کف شکنی و لایروبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136758/استعلام-دو-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام دو  دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام دو دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136759/استعلام-کابل-افشان--'>استعلام  کابل افشان .. / استعلام, کابل افشان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136761/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-ماشین-آلات'>استعلام بیمه شخص ثالث ماشین آلات / استعلام, استعلام بیمه شخص ثالث ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136762/مناقصه-تامین-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب / مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136763/استعلام-فریزر-صندوقی--'>استعلام فریزر صندوقی... / استعلام, استعلام فریزر صندوقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136765/استعلام-خرید-کارت-زرد-و-چسب-رول'>استعلام خرید کارت زرد و چسب رول / استعلام,استعلام خرید کارت زرد و چسب رول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136766/استعلام-تعمیر-اساسی-منازل-سازمانی-گمرک-ساری'>استعلام تعمیر اساسی منازل سازمانی گمرک ساری / استعلام ,  استعلام تعمیر اساسی منازل سازمانی گمرک ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136767/استعلام-تیغ-زنی-و-تسطیح-راهها--'>استعلام تیغ زنی و تسطیح راهها ... / استعلام, استعلام تیغ زنی و تسطیح راهها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136768/استعلام-عملیات-عمرانی-شهرستان--'>استعلام عملیات عمرانی شهرستان... / استعلام , استعلام عملیات عمرانی شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136769/فراخوان-تامین-تجهیزات-و-احداث-حدود-17-کیلومتر-خط-انتقال-برق'>فراخوان تامین تجهیزات و احداث حدود 17 کیلومتر خط انتقال برق / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان تامین تجهیزات و احداث حدود 17 کیلومتر خط انتقال برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136770/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-و-ایاب-و-ذهاب--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب  -نوبت  دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب  -نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136772/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136773/استعلام-هود--'>استعلام هود ... / استعلام , استعلام هود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136774/استعلام-احداث-ساختمان-اپراتور-و-نگهبانی-چاه-آب'>استعلام احداث ساختمان اپراتور و نگهبانی چاه آب / استعلام،استعلام احداث ساختمان اپراتور و نگهبانی چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136775/مناقصه-لوازم-یدکی-هیوندای--نیسان-و-سوزوکی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه لوازم یدکی هیوندای ، نیسان و سوزوکی ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه لوازم یدکی هیوندای ، نیسان و سوزوکی    ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136776/استعلام-آموزش-صنایع-دستی-کوتاه-مدت'>استعلام آموزش صنایع دستی کوتاه مدت / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136777/استعلام-ورشو'>استعلام ورشو / استعلام, استعلام  ورشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136779/مناقصه-خدمات-نظافت-و-پذیرایی-ساختمان--'>مناقصه خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان ... / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136781/استعلام-انجام-آسفالت-مربوط-به-اردوگاه--'>استعلام انجام آسفالت مربوط به اردوگاه... / استعلام , استعلام انجام آسفالت مربوط به اردوگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136784/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان--'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136785/استعلام-خرید-انواع-تابلو-توزیع-اندازه-گیری'>استعلام خرید انواع تابلو توزیع اندازه گیری / استعلام,استعلام خرید انواع تابلو توزیع اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136786/استعلام-تعویض-و-جایگزینی-چراغ-های-فلورسنت'>استعلام تعویض و جایگزینی چراغ های فلورسنت / استعلام, تعویض و جایگزینی چراغ های فلورسنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136788/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات--'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ... / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136789/استعلام-مرمت-و-بازسازی---'>استعلام مرمت و بازسازی .... / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136791/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام, استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136794/استعلام-کنترل-سطح-بی-سیم'>استعلام کنترل سطح بی سیم  / استعلام,استعلام کنترل سطح بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136795/استعلام-اسپکتروفتومتر'>استعلام اسپکتروفتومتر  / استعلام, اسپکتروفتومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136796/استعلام-ترانسمیتر--'>استعلام ترانسمیتر ... / استعلام , استعلام ترانسمیتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136797/آگهی-مناقصه-تکمیل-سالن-فرهنگی-چندمنظوره-ورزشگاه'>آگهی مناقصه تکمیل سالن فرهنگی چندمنظوره ورزشگاه / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه تکمیل سالن فرهنگی چندمنظوره ورزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136798/استعلام-حشره-کش-سیوانتو'>استعلام حشره کش سیوانتو / استعلام , استعلام حشره کش سیوانتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136800/استعلام-هارد-اینترنال'>استعلام هارد اینترنال  / استعلام, استعلام هارد اینترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136801/استعلام-یو-پی-اس-3kva'>استعلام یو پی اس 3kva / استعلام,استعلام خرید انواع تابلو توزیع اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136803/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136805/استعلام-مرمت-و-بازسازی--'>استعلام مرمت و بازسازی ... / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136806/مناقصه-سرمایه-گذاری-تامین-تجهیز-و-نگهداری-امور-حمل-و-نقل-مسافر--'>مناقصه سرمایه گذاری، تامین، تجهیز و نگهداری امور حمل و نقل مسافر... / مناقصه, مناقصه سرمایه گذاری، تامین، تجهیز و نگهداری امور حمل و نقل مسافر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136807/استعلام-تهیه-حمل-و-باراندازی--'>استعلام  تهیه، حمل و باراندازی .. / استعلام, تهیه، حمل و باراندازی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136809/استعلام-محوطه-ازبکی'>استعلام محوطه ازبکی   / استعلام, استعلام محوطه ازبکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136810/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136812/استعلام-عملیات-اجرایی-دیوارکشی-مرکز-خرید'>استعلام عملیات اجرایی دیوارکشی مرکز خرید  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی دیوارکشی مرکز خرید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136813/مناقصه-امولسی-فایر-اولیه'>مناقصه امولسی فایر اولیه / مناقصه, مناقصه امولسی فایر اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136815/استعلام-مرمت-و-بازسازی--'>استعلام مرمت و بازسازی ... / استعلام, مرمت و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136816/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام, استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136817/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-ابنیه-و-تاسیسات-مبلمان-شهری'>استعلام تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات مبلمان شهری / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات مبلمان شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136818/استعلام-ورق-پلکسی--'>استعلام ورق پلکسی ...  / استعلام , استعلام ورق پلکسی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136819/استعلام-5کاغذ-PH--سولفات-جیوه-کیت-کلر-ماده-ضد-جلبک-و-باکتری--'>استعلام 5کاغذ PH - سولفات جیوه، کیت کلر، ماده ضد جلبک و باکتری ... / استعلام ، استعلام 5کاغذ PH - سولفات جیوه، کیت کلر، ماده ضد جلبک و باکتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136821/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-200-PN10'>استعلام لوله پلی اتیلن 200-PN10 / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن 200-PN10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136822/استعلام-طبخ-غذا'>استعلام طبخ غذا  / استعلام,استعلام طبخ غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136824/استعلام-اسکرابر--'>استعلام اسکرابر ... / استعلام , استعلام اسکرابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136825/استعلام-پروژه-تکمیل-شبکه-فاضلاب-بازارچه'>استعلام پروژه تکمیل شبکه فاضلاب بازارچه  / استعلام , استعلام  پروژه تکمیل شبکه فاضلاب بازارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136826/استعلام-پتاسیم-کلرید'>استعلام پتاسیم کلرید / استعلام , استعلام پتاسیم کلرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136827/مناقصه-اجرای-عملیات-کارهای-باقیمانده-تصفیه-خانه'>مناقصه اجرای عملیات کارهای باقیمانده تصفیه خانه  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات کارهای باقیمانده تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136828/استعلام-اجرای-خط-گل-گل'>استعلام اجرای خط گل گل  / استعلام,  استعلام اجرای خط گل گل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136829/استعلام-تلویزیون-32-اینچ'>استعلام تلویزیون 32 اینچ / استعلام , استعلام تلویزیون 32 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136830/نهمین-کنفرانس-ملی-مهندسی-برق-و-الکترونیک-ایران'>نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران  / نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136831/استعلام-ذخیره-ساز-اکسترنال'>استعلام ذخیره ساز اکسترنال / استعلام, استعلام ذخیره ساز اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136833/استعلام-کاغذ-تحریر-کپی-مکس-500-برگی-A4-80-گرم'>استعلام کاغذ تحریر کپی مکس 500 برگی A4 80 گرم  / استعلام, کاغذ تحریر کپی مکس 500 برگی A4 80 گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136834/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی--'>استعلام لوله پلی اتیلن آبرسانی... / استعلام, استعلام فعالیتهای پشتیبانی آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136835/استعلام-ساماندهی-محوطه-خله-کوه-تاکستان'>استعلام ساماندهی محوطه خله کوه تاکستان / استعلام , استعلام ساماندهی محوطه خله کوه تاکستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136836/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136837/استعلام-تامین-خدمات-آموزشی-و-رفاهی-برای-فراگیران-اساتید-و--'>استعلام تامین خدمات آموزشی و رفاهی برای فراگیران، اساتید و ... / استعلام, استعلام تامین خدمات آموزشی و رفاهی برای فراگیران، اساتید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136839/استعلام-یک-دستگاه-دوبین-مدار-بسته-آی-پی'>استعلام یک دستگاه دوبین مدار بسته آی پی  / استعلام , استعلام یک دستگاه دوبین مدار بسته آی پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136840/استعلام-کلید-اتوماتیک-موتوری-کشویی-1250-آمپر-برند-abb'>استعلام کلید اتوماتیک موتوری کشویی 1250 آمپر برند abb / استعلام , استعلام کلید اتوماتیک موتوری کشویی 1250 آمپر برند abb</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136841/استعلام-ایجاد-و-راه-اندازی-خوشه-های-صنایع-دستی'>استعلام ایجاد و راه اندازی خوشه های صنایع دستی / استعلام , استعلام ایجاد و راه اندازی خوشه های صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136842/استعلام-طرح-آبرسانی--'>استعلام طرح آبرسانی... / استعلام,طرح آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136843/استعلام-بدنه-قطعه-موتورسیکلت-تریل'>استعلام بدنه قطعه موتورسیکلت تریل / استعلام,استعلام بدنه قطعه موتورسیکلت تریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136844/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-رادیویی'>استعلام  خرید و نصب سیستم رادیویی / استعلام, خرید و نصب سیستم رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136845/استعلام-کلید-اتوماتیک-موتوری-کشویی'>استعلام کلید اتوماتیک موتوری کشویی / استعلام, استعلام کلید اتوماتیک موتوری کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136846/استعلام-نظافت-محوطه-و-سالن-ساختمان-های-دادگستری'>استعلام نظافت محوطه و سالن ساختمان های دادگستری / استعلام , استعلام نظافت محوطه و سالن ساختمان های دادگستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136847/مناقصه-عمومی-نگهداری-و-راهبری-فضای-سبز'>مناقصه عمومی نگهداری و راهبری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه عمومی نگهداری و راهبری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136848/استعلام-تایر--'>استعلام تایر ... / استعلام , استعلام تایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136849/استعلام-مدل-نوزاد-جهت-لوله-گذاری-و-CPR-با-کتتر-بند-ناف-1-عدد'>استعلام مدل نوزاد جهت لوله گذاری و CPR با کتتر بند ناف 1 عدد / استعلام,استعلام مدل نوزاد جهت لوله گذاری و CPR با کتتر بند ناف 1 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136850/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-در-مرکز-صنایع-دستی'>استعلام تعمیر و تجهیز در مرکز صنایع دستی / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز در مرکز صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136851/استعلام-دیوارکشی-اطراف-چاه'>استعلام دیوارکشی اطراف چاه  / استعلام, استعلام دیوارکشی اطراف چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136852/فراخوان-اجرای-برج-نور-زمین'>فراخوان اجرای برج نور زمین / مناقصه, فراخوان اجرای برج نور زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136853/استعلام-یک-دستگاه-سرور'>استعلام یک دستگاه سرور  / استعلام , استعلام یک دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136854/استعلام-کابل-کابل-شیلددار-سیم-مسی--'>استعلام کابل، کابل شیلددار، سیم مسی ... / استعلام , استعلام کابل، کابل شیلددار، سیم مسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136855/استعلام-مرمت-حمام'>استعلام مرمت حمام  / استعلام, مرمت حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136856/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستاهای--'>استعلام  اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای ... / استعلام, استعلام  اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136858/استعلام-پنجره-و-شیشه---'>استعلام پنجره و شیشه .... / استعلام, استعلام پنجره و شیشه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136859/استعلام-سیستم-اطفا-حریق-ساختمان'>استعلام سیستم اطفا حریق ساختمان  / استعلام, استعلام سیستم اطفا حریق ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136860/استعلام-کاغذ-گلاسه'>استعلام کاغذ گلاسه  / استعلام , استعلام کاغذ گلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136861/استعلام-استاکر-برقی'>استعلام استاکر برقی / استعلام, استعلام استاکر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136862/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-و-سرویس-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>استعلام تعمیر و نگهداری و سرویس تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری و سرویس تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136863/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه'>استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه  / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136864/استعلام-غربالگری-شنوایی-سنجی-نوزادان'>استعلام غربالگری شنوایی سنجی نوزادان / استعلام, استعلام غربالگری شنوایی سنجی نوزادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136865/استعلام-سنگ--'>استعلام سنگ ... / استعلام , استعلام سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136866/استعلام-خرید-70-دستگاه-مانیتور-LED-سامسونگ--'>استعلام خرید 70 دستگاه مانیتور LED سامسونگ... / استعلام,استعلام خرید 70 دستگاه مانیتور LED سامسونگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136867/استعلام-لاستیک-دنا'>استعلام لاستیک دنا / استعلام, استعلام لاستیک دنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136869/استعلام-لوله-فولادی-400-و-200'>استعلام  لوله فولادی 400 و 200 / استعلام, لوله فولادی 400 و 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136870/استعلام-ساخت-تابلو-و-نصب-تابلو'>استعلام ساخت تابلو و نصب تابلو  / استعلام , استعلام ساخت تابلو و نصب تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136871/استعلام-خرید-الکتروپمپ--'>استعلام خرید الکتروپمپ ... / استعلام, استعلام خرید الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136872/استعلام-باتری-صبا-مخصوص-UPS-ولتاژ-12-آمپر-100'>استعلام باتری صبا مخصوص UPS ولتاژ 12 آمپر 100  / استعلام, استعلام باتری صبا مخصوص UPS ولتاژ 12 آمپر 100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136873/استعلام-قفل--'>استعلام قفل ... / استعلام, استعلام قفل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136874/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136875/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام , استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136876/مناقصه-برونسپاری-فعالیتهای-بهره-برداری-و-مشترکین'>مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری و مشترکین  / مناقصه, مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری و مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136877/استعلام-یک-عدد-زیرکنیوم'>استعلام  یک عدد زیرکنیوم  / استعلام , استعلام  یک عدد زیرکنیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136878/استعلام-دستگاه-ADV-200HZ--'>استعلام دستگاه ADV 200HZ ... / استعلام , استعلام دستگاه ADV 200HZ جهت اندازه گیری سرعت سه بعدی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136879/استعلام-حفاری-ضربه-ای-آب-شرب'>استعلام حفاری ضربه ای آب شرب / استعلام,استعلام حفاری ضربه ای آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136880/استعلام-کابینت-آبدارخانه'>استعلام کابینت آبدارخانه / استعلام, استعلام کابینت آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136881/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و---'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و .... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136882/استعلام-فنس-با-سیم-3-میلیمتری-گالوانیزه'>استعلام فنس با سیم 3 میلیمتری گالوانیزه / استعلام, استعلام فنس با سیم 3 میلیمتری گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136883/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136885/استعلام-پشتیبانی-تجهیزات-کامپیوتری--'>استعلام پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری ... / استعلام , استعلام پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136886/استعلام-لوله-PVC-کاربرد-خطوط--'>استعلام لوله PVC کاربرد خطوط... / استعلام,استعلام لوله PVC کاربرد خطوط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136887/استعلام-اجاره-خودرو-همراه-با-راننده'>استعلام اجاره خودرو همراه با راننده / استعلام,استعلام اجاره خودرو همراه با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136888/استعلام-مرمت-کاروانسرا'>استعلام مرمت کاروانسرا / استعلام, استعلام مرمت کاروانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136889/استعلام-دکل-مهاری'>استعلام دکل مهاری / استعلام , استعلام دکل مهاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136890/استعلام-اسکنر-A3'>استعلام اسکنر A3  / استعلام, استعلام اسکنر A3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136891/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار / استعلام, استعلام نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136892/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر... / استعلام,پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136893/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام, استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136894/استعلام-پرده-کرکره'>استعلام پرده کرکره  / استعلام, استعلام پرده کرکره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136895/استعلام-خرید-کانکس--'>استعلام خرید کانکس ...  / استعلام,استعلام خرید کانکس ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136897/استعلام-کابل-برق-بدون-روکش'>استعلام کابل برق بدون روکش / استعلام, استعلام کابل برق بدون روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136898/استعلام-خرید-خدمات-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید خدمات نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام , استعلام خرید خدمات نصب و راه اندازی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136899/استعلام-طبخ-نان-لواش'>استعلام طبخ نان لواش / استعلام, طبخ نان لواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136900/استعلام-لوازم-تحریر--'>استعلام لوازم تحریر ... / استعلام , استعلام لوازم تحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136901/استعلام-ماده-شیمیایی-DMEM'>استعلام ماده شیمیایی DMEM / استعلام, استعلام ماده شیمیایی DMEM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136902/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136903/مناقصه-اجرای-فاز-2-ابنیه-و-محوطه-سازی-مجتمع-17-هکتاری'>مناقصه اجرای فاز 2 ابنیه و محوطه سازی مجتمع 17 هکتاری / مناقصه, مناقصه اجرای فاز 2 ابنیه و محوطه سازی مجتمع 17 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136904/استعلام-سی-پی-یو'>استعلام سی پی یو  / استعلام, استعلام سی پی یو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136905/استعلام-خرید-و-نصب-دستگاه-های-آنلاین-سنجش-کلر-آزاد--'>استعلام خرید و نصب دستگاه های آنلاین سنجش کلر آزاد... / استعلام,استعلام خرید و نصب دستگاه های آنلاین سنجش کلر آزاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136906/استعلام-تعمیرات-ساختمان--'>استعلام تعمیرات ساختمان ... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136907/استعلام-5900-کابلشو-مسی--'>استعلام 5900 کابلشو مسی ... / استعلام , استعلام 5900 کابلشو مسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136908/استعلام-کیک-رولی-کوچک'>استعلام  کیک رولی کوچک / استعلام, استعلام  کیک رولی کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136910/اصلاحیه-و-تمدید-فراخوان-شناسایی-و-انتخاب-شریک-سرمایه-گذار'>اصلاحیه و تمدید فراخوان شناسایی و انتخاب شریک سرمایه گذار / اصلاحیه وتمدید فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و انتخاب شریک سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136911/استعلام-فعالیتهای-پشتیبانی-کشاورزی--'>استعلام فعالیتهای پشتیبانی کشاورزی... / استعلام, استعلام فعالیتهای پشتیبانی کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136912/استعلام-چاله-پرکنی-راه-های-حوزه-استحفاظی'>استعلام چاله پرکنی راه های حوزه استحفاظی  / استعلام ,استعلام چاله پرکنی راه های حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136913/استعلام-کارهای-تعمیراتی-ساختمان-کتابخانه'>استعلام کارهای تعمیراتی ساختمان کتابخانه / استعلام, استعلام کارهای تعمیراتی ساختمان کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136914/استعلام-در-اسلایدینگ'>استعلام در اسلایدینگ / استعلام, استعلام در اسلایدینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136915/استعلام-ریبون-جوهری-اسلیپ'>استعلام ریبون جوهری اسلیپ  / استعلام, ریبون جوهری اسلیپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136916/استعلام-اسکن-اسناد--'>استعلام اسکن اسناد ... / استعلام , استعلام اسکن اسناد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136917/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136918/استعلام-سر-سورن-جهت-مصارف'>استعلام سر سورن جهت مصارف  / استعلام , استعلام سر سورن جهت مصارف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136919/استعلام-تمدید-اشتراک-فایروال-سازمان'>استعلام تمدید اشتراک فایروال سازمان / استعلام , استعلام تمدید اشتراک فایروال سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136920/استعلام-دستگاه-دیاگ--'>استعلام دستگاه دیاگ ... / استعلام, استعلام دستگاه دیاگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136921/فراخوان-اجرای-خطوط-اصلی-فاضلاب-تجدید'>فراخوان اجرای خطوط اصلی فاضلاب تجدید / فراخوان اجرای خطوط اصلی فاضلاب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136922/استعلام-نگهبانی-سایت-رادار-هواشناسی--'>استعلام نگهبانی سایت رادار هواشناسی ... / استعلام, استعلام نگهبانی سایت رادار هواشناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136923/مناقصه-عملیات-حراست-و-نگهبانی-از-تاسیسات-و-خط-آبرسانی'>مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی / مناقصه، مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136924/استعلام-مرمت-امامزاده--'>استعلام مرمت امامزاده ... / استعلام,استعلام مرمت امامزاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136925/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه / مناقصه عمومی , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136926/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات-سامانه-توزین--'>استعلام پشتیبانی و نگهداری و ارسال بر خط اطلاعات سامانه توزین ...  / استعلام,استعلام پشتیبانی و نگهداری و ارسال بر خط اطلاعات سامانه توزین ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136927/استعلام-دبی-سنج-اولتراسونیک'>استعلام دبی سنج اولتراسونیک / استعلام, استعلام دبی سنج اولتراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136928/استعلام-خرید-کولرهای-اسپیلت-و-غیره--'>استعلام خرید کولرهای اسپیلت و غیره ... / استعلام, استعلام خرید کولرهای اسپیلت و غیره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136929/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136930/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-سازمان-الکترونیک-برید'>استعلام پشتیبانی نرم افزار سازمان الکترونیک برید / استعلام , استعلام پشتیبانی نرم افزار سازمان الکترونیک برید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136931/استعلام-گریس'>استعلام گریس / استعلام, استعلام گریس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136932/استعلام-کیس--اسکنر--'>استعلام  کیس - اسکنر ... / استعلام,استعلام  کیس - اسکنر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136933/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام  سایر فعالیت های مخابراتی  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136934/استعلام-خرید-کارتریج--کاغذ-A4و--'>استعلام خرید کارتریج ، کاغذ A4و .. / استعلام, خرید کارتریج ، کاغذ A4و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136935/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمان های دارای عضو / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136936/مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی'>مناقصه احداث شبکه روشنایی  / مناقصه عمومی , مناقصه احداث شبکه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136937/استعلام-کولر-گازی-ایرانی-برند--'>استعلام کولر گازی ایرانی برند... / استعلام,استعلام کولر گازی ایرانی برند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136938/مناقصه-ساماندهی-گلزار-شهدای-شهرستان--'>مناقصه ساماندهی گلزار شهدای شهرستان... / مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی گلزار شهدای شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136939/استعلام-دستگاه-نمونه-برداری-ذرات-دودکش'>استعلام دستگاه نمونه برداری ذرات دودکش / استعلام, دستگاه نمونه برداری ذرات دودکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136940/استعلام-چهار-دستگاه-کمپرسی'>استعلام چهار دستگاه کمپرسی  / استعلام,استعلام چهار دستگاه کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136941/استعلام-پتو--'>استعلام پتو ... / استعلام, استعلام پتو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136942/استعلام-خرید-باران-سنج-خودکار'>استعلام خرید باران سنج خودکار / استعلام خرید باران سنج خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136943/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136944/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام اتصالات چدنی  / استعلام , استعلام اتصالات چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136945/استعلام-مرمت-شیروانی---'>استعلام مرمت شیروانی  ... / استعلام, مرمت شیروانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136946/استعلام-خرید-انواع-تیر-بتنی-گرد'>استعلام خرید انواع تیر بتنی گرد  / استعلام, استعلام خرید انواع تیر بتنی گرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136947/استعلام-تکمیل-سالن-وزنه-برداری--'>استعلام تکمیل سالن وزنه برداری... / استعلام, استعلام تکمیل سالن وزنه برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136948/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-قطع-برق-ایستگاه-ها'>استعلام تهیه و نصب سیستم قطع برق ایستگاه ها / استعلام,استعلام تهیه و نصب سیستم قطع برق ایستگاه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136949/استعلام-پروژکتور--'>استعلام پروژکتور ... / استعلام,استعلام پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136950/استعلام-تک-پرسی--فوم--غذا-خوری--'>استعلام تک پرسی - فوم - غذا خوری ... / استعلام , استعلام تک پرسی - فوم - غذا خوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136951/مناقصه-خرید-لوله-چدن'>مناقصه خرید لوله چدن  / مناقصه, مناقصه خرید لوله چدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136952/مناقصه-عملیات-تهیه-و-ساخت-پست-برق-کمپکت-1000KVA'>مناقصه عملیات تهیه و ساخت پست برق کمپکت 1000KVA / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه و ساخت پست برق کمپکت 1000KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136953/استعلام-کیس-و-مانیتور--'>استعلام کیس و مانیتور.... / استعلام, استعلام کیس و مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136954/استعلام-عملیات-اجرای-جمع-آوری-و-ساماندهی-آبهای-سطحی'>استعلام عملیات اجرای جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی / استعلام , استعلام عملیات اجرای جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136955/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام, استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136956/استعلام-جهت-طراحی-و-نظارت-بر-پروژه-حصار'>استعلام جهت طراحی و نظارت بر پروژه حصار / استعلام , استعلام جهت طراحی و نظارت بر پروژه حصار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136957/استعلام-تهیه-لوله-جدار-فولادی-12-اینچ'>استعلام  تهیه لوله جدار فولادی 12 اینچ  / استعلام, استعلام  تهیه لوله جدار فولادی 12 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136958/استعلام-پروژه-تکمیل-ساختمان-نگهبانی'>استعلام  پروژه تکمیل ساختمان نگهبانی / استعلام  پروژه تکمیل ساختمان نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136959/استعلام-لاستیک-دنا'>استعلام لاستیک دنا  / استعلام, لاستیک دنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136960/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق  / استعلام , استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136961/استعلام-آمپلی-فایر-میکسر'>استعلام آمپلی فایر میکسر / استعلام, استعلام آمپلی فایر میکسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136962/استعلام-تلفن-تحت-شبکه'>استعلام تلفن تحت شبکه / استعلام,استعلام تلفن تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136963/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام, استعلام میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136964/استعلام-لنز-چشم-پزشکی'>استعلام لنز چشم پزشکی  / استعلام, استعلام لنز چشم پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136965/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام , استعلام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136966/استعلام-نگهداری-و-خدمات-و-تاسیسات-ساختمان'>استعلام نگهداری و خدمات و تاسیسات ساختمان  / استعلام, استعلام نگهداری و خدمات و تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136967/استعلام-300-عدد-توکن-سخت'>استعلام 300 عدد توکن سخت  / استعلام , استعلام 300 عدد توکن سخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136968/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی / استعلام, لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136969/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی--'>استعلام دستگاه نوبت دهی ... / استعلام , استعلام دستگاه نوبت دهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136970/استعلام-ایزوگام-هواشناسی-فرودگاه'>استعلام ایزوگام هواشناسی فرودگاه / استعلام, استعلام ایزوگام هواشناسی فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136971/استعلام-مرمت-سقف-سالن-تختی'>استعلام مرمت سقف سالن تختی / استعلام, استعلام مرمت سقف سالن تختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136972/استعلام-دستگاه-استوریج'>استعلام دستگاه استوریج / استعلام ، استعلام دستگاه استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136973/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع'>مناقصه گازرسانی به صنایع / مناقصه , مناقصه گازرسانی به صنایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136974/استعلام-فن--'>استعلام فن ... / استعلام فن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136975/استعلام-اجرای-شیب-بندی-و-عایق-رطوبتی-پیش-ساخته'>استعلام  اجرای شیب بندی و عایق رطوبتی پیش ساخته  / استعلام, اجرای شیب بندی و عایق رطوبتی پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136976/استعلام-آسانسور-(خرید-نصب-و-اجرا)--'>استعلام آسانسور (خرید، نصب و اجرا) ... / استعلام,استعلام آسانسور (خرید، نصب و اجرا) ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136977/پنجمین-کنفرانس-ملی-عمران--معماری-و-شهرسازی'>پنجمین کنفرانس ملی عمران ، معماری و شهرسازی / پنجمین عمران ، معماری و شهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136978/استعلام-کمربند-گسترده---'>استعلام کمربند گسترده .... / استعلام, استعلام کمربند گسترده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136979/استعلام-ترمیم-و-تعمیرات-ساختمانی--'>استعلام  ترمیم و تعمیرات ساختمانی... / استعلام,استعلام  ترمیم و تعمیرات ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136980/استعلام-ساماندهی-شبکه-های-توزیع-برق'>استعلام ساماندهی شبکه های توزیع برق / استعلام, ساماندهی شبکه های توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136981/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستا--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136982/استعلام-حشره-کش-بیسکایا--'>استعلام حشره کش بیسکایا... / استعلام,حشره کش بیسکایا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136983/استعلام-سیستم-صوتی-و-تصویری'>استعلام سیستم صوتی و تصویری / استعلام,استعلام سیستم صوتی و تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136984/استعلام-تولید-مبلمان'>استعلام تولید مبلمان / استعلام , استعلام تولید مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136985/استعلام-درایو-11-کیلو-وات-مدل-الکو-تابلو-آسانسور'>استعلام درایو 11 کیلو وات مدل الکو تابلو آسانسور / استعلام , استعلام درایو 11 کیلو وات مدل الکو تابلو آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136986/استعلام-تلفن-تحت-شبکه--'>استعلام تلفن تحت شبکه... / استعلام, استعلام تلفن تحت شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136987/استعلام-احداث-پاسگاه-محیط-بانی'>استعلام احداث پاسگاه محیط بانی / استعلام, استعلام احداث پاسگاه محیط بانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136988/استعلام-دریپر-ایرانی-8-لیتر-بر-ثانیه'>استعلام  دریپر ایرانی 8 لیتر بر ثانیه / استعلام, دریپر ایرانی 8 لیتر بر ثانیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136989/استعلام-تهیه-و-نصب-تجهیزات-اطاق-مانیتورینگ-مرکز-sc2'>استعلام تهیه و نصب تجهیزات اطاق مانیتورینگ مرکز sc2 / استعلام تهیه و نصب تجهیزات اطاق مانیتورینگ مرکز sc2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136990/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور / استعلام روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136991/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136992/استعلام-خرید-15-عدد-سیستم-و--'>استعلام خرید 15 عدد سیستم و ...  / استعلام, استعلام خرید 15 عدد سیستم و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136993/چهارمین-کنگره-بین-المللی-بزرگداشت-مقام-علمی-و-معنوی'>چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت مقام علمی و معنوی / چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت مقام علمی و معنوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136994/استعلام-دوربین-نقشه-برداری---'>استعلام دوربین نقشه برداری .... / استعلام, استعلام دوربین نقشه برداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136995/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام, استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136996/استعلام-خرید-6عدد-ماژول'>استعلام خرید 6عدد ماژول / استعلام, استعلام خرید 6عدد ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136997/استعلام-تخم-مرغ-با-ایران-کد'>استعلام تخم مرغ با ایران کد / استعلام,استعلام تخم مرغ با ایران کد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136998/استعلام-تخت-وایت-برد'>استعلام تخت وایت برد  / استعلام ، استعلام  تخت وایت برد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136999/استعلام-خرید-بایگانی-ریلی'>استعلام خرید بایگانی ریلی  / استعلام , استعلام خرید بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137000/استعلام-احداث-اتاقک--'>استعلام احداث اتاقک ... / استعلام ، استعلام احداث اتاقک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137001/استعلام-عملیات-عمرانی-شهرستان--'>استعلام عملیات عمرانی شهرستان... / استعلام, استعلام عملیات عمرانی شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137002/استعلام-ساخت-محراب'>استعلام ساخت محراب / استعلام ساخت محراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137003/استعلام-خرید-روغن-ماشین-آلات'>استعلام خرید روغن ماشین  آلات / استعلام, خرید روغن ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137004/استعلام-زیباسازی-دریاچه'>استعلام زیباسازی دریاچه / استعلام, استعلام زیباسازی دریاچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137005/استعلام-خرید-کمپرسور-کولر--'>استعلام خرید کمپرسور کولر... / استعلام, استعلام خرید کمپرسور کولر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137006/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137007/استعلام-رولتراک-برقی'>استعلام رولتراک برقی  / استعلام , استعلام رولتراک برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137008/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام  فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام  فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137009/استعلام-زونکن--'>استعلام زونکن ... / استعلام , استعلام زونکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137010/استعلام-سپری-آهن--'>استعلام سپری آهن... / استعلام, استعلام  سپری آهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137011/استعلام-شیشه-درب-اتوماتیک'>استعلام شیشه درب اتوماتیک / استعلام,استعلام شیشه درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137012/استعلام-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اعلان-حریق--'>استعلام سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم اعلان حریق ... / استعلام, استعلام سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم اعلان حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137013/استعلام-سیستم-صوت--'>استعلام سیستم صوت ... / استعلام, استعلام سیستم صوت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137014/استعلام-صابون'>استعلام صابون / استعلام, صابون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137015/استعلام-DVD-خام-بدون-قاب'>استعلام  DVD خام بدون قاب / استعلام  DVD خام بدون قاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137016/استعلام-مرمت-بافت-تاریخی'>استعلام مرمت بافت تاریخی  / استعلام,استعلام مرمت بافت تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137017/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137018/استعلام-خرید-نرم-افزار-سیستم-جامع'>استعلام خرید نرم افزار سیستم جامع / استعلام , استعلام خرید نرم افزار سیستم جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137019/استعلام-لوازم-متفرقه-پلی-اتیلن-و-گالوانیزه--'>استعلام لوازم متفرقه پلی اتیلن و گالوانیزه ... / استعلام, استعلام لوازم متفرقه پلی اتیلن و گالوانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137020/استعلام-بهسازی-و-تعمیرات-راهدارخانه'>استعلام بهسازی و تعمیرات راهدارخانه  / استعلام, استعلام بهسازی و تعمیرات راهدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137021/استعلام-هیتر-همزن-دار-آزمایشگاهی'>استعلام هیتر همزن دار آزمایشگاهی / استعلام, استعلام هیتر همزن دار آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137022/استعلام-سرنگ'>استعلام  سرنگ / استعلام, سرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137023/استعلام-تکمیل-کانال-آبرسانی'>استعلام تکمیل کانال آبرسانی  / استعلام , استعلام تکمیل کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137024/استعلام-ایجاد-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام  ایجاد زمین چمن مصنوعی / استعلام, استعلام  ایجاد زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137025/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستاهای--'>استعلام  اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای ... / استعلام, استعلام  اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137026/استعلام-شن-ریزی-راه'>استعلام شن ریزی راه / استعلام, شن ریزی راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137027/استعلام-میلگرد-97-02-25'>استعلام میلگرد 97.02.25 / استعلام, استعلام میلگرد 97.02.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137028/استعلام-پنیر-سفید'>استعلام پنیر سفید  / استعلام , استعلام پنیر سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137029/استعلام-مرمت-شیروانی--'>استعلام مرمت شیروانی... / استعلام,استعلام مرمت شیروانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137030/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستا--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137031/استعلام-کنتور-آلتراسونیک'>استعلام کنتور آلتراسونیک  / استعلام,استعلام کنتور آلتراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137032/استعلام-حمل-و-نقل-مبادله-محمولات-پستی'>استعلام حمل و نقل مبادله محمولات پستی / استعلام, استعلام حمل و نقل مبادله محمولات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137033/استعلام-عملیات-خاکبرداری'>استعلام عملیات خاکبرداری / استعلام, عملیات خاکبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137034/استعلام-هادی-برق-هوایی--'>استعلام  هادی برق هوایی ... / استعلام, استعلام استعلام  هادی برق هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137035/استعلام-2-دستگاه-کامپیوتر-و--'>استعلام 2 دستگاه کامپیوتر و ... / استعلام , استعلام 2 دستگاه کامپیوتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137036/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137038/استعلام-ساماندهی-شبکه-های-توزیع-برق--'>استعلام ساماندهی شبکه های توزیع برق ... / استعلام, استعلام ساماندهی شبکه های توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137039/مناقصه-خرید-تجهیزات-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید تجهیزات ابزار دقیق  / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137040/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137041/استعلام-انجام-تاکسیدرمی-نمونه-های-جانوری'>استعلام انجام تاکسیدرمی نمونه های جانوری / استعلام, استعلام انجام تاکسیدرمی نمونه های جانوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137042/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-مدل-VF600'>استعلام دستگاه حضور و غیاب مدل VF600 / استعلام ,استعلام دستگاه حضور و غیاب مدل VF600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137043/استعلام-سیستم-تصفیه-فاضلاب-کمپینگ-گردشگری'>استعلام سیستم تصفیه فاضلاب کمپینگ گردشگری / استعلام, استعلام سیستم تصفیه فاضلاب کمپینگ گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137044/استعلام-مرمت-و-بازسازی-قلعه--'>استعلام مرمت و بازسازی قلعه... / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی قلعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137045/استعلام-خرید-تشک-کشتی'>استعلام خرید تشک کشتی / استعلام ,استعلام خرید تشک کشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137046/استعلام-خرید-کیلک-رولی-کوچک-و--'>استعلام خرید کیلک رولی کوچک و ... / استعلام, استعلام خرید کیلک رولی کوچک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137047/استعلام-خرید-ویدیو-پرژکتور-و-الکتریکال'>استعلام خرید ویدیو پرژکتور و الکتریکال  / استعلام, خرید ویدیو پرژکتور و الکتریکال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137048/استعلام-مجموعه-قطعات-مادربرد--'>استعلام مجموعه قطعات مادربرد ... / استعلام , استعلام مجموعه قطعات مادربرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137049/استعلام-ریبون-مشگی'>استعلام ریبون مشگی / استعلام , استعلام ریبون مشگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137050/استعلام-احداث-پاسگاه-محیط-بانی'>استعلام احداث پاسگاه محیط بانی / استعلام, استعلام احداث پاسگاه محیط بانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137051/استعلام-خرید-گواهینامه-پروتکل-امن-(SSL)--'>استعلام خرید گواهینامه پروتکل امن (SSL)... / استعلام, استعلام خرید گواهینامه پروتکل امن (SSL)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137052/استعلام-شیر-کشویی-مجهز-به-عملگربرقی--'>استعلام شیر کشویی مجهز به عملگربرقی ... / استعلام,استعلام شیر کشویی مجهز به عملگربرقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137053/استعلام-طراحی'>استعلام طراحی / استعلام, استعلام طراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137054/مناقصه-خرید-فلکسی-بولت'>مناقصه خرید فلکسی بولت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید فلکسی بولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137055/استعلام-کارت-زرد-چسبنده-جنس-راسل--'>استعلام کارت زرد چسبنده جنس راسل ... / استعلام,استعلام کارت زرد چسبنده جنس راسل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137056/استعلام-خرید-دستگاه-وب-کیوسک'>استعلام خرید دستگاه وب کیوسک  / استعلام , استعلام خرید دستگاه وب کیوسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137057/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام, استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137058/استعلام-DVD-خام-بدون-قاب--قوطی--'>استعلام DVD خام بدون قاب ، قوطی ... / استعلام , استعلام DVD خام بدون قاب ، قوطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137059/استعلام-باطری-شیر-الکترونیک-kwc-برند-اراسل-orasel'>استعلام  باطری شیر الکترونیک kwc برند اراسل orasel / استعلام, باطری شیر الکترونیک kwc برند اراسل orasel</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137060/استعلام-ست-سانترال'>استعلام ست سانترال  / استعلام ست سانترال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137061/استعلام-دیگ-فولادی-آب-گرمیک--'>استعلام  دیگ فولادی آب گرمیک ... / استعلام, استعلام  دیگ فولادی آب گرمیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137062/استعلام-هارد-سرور-HP-G9300G-5-K'>استعلام  هارد سرور HP G9300G 5 K  / استعلام , استعلام  هارد سرور HP G9300G 5 K </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137063/استعلام-کارت-زرد-چسبنده-جنس-راسل--'>استعلام کارت زرد چسبنده جنس راسل ... / استعلام,استعلام کارت زرد چسبنده جنس راسل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137064/استعلام-تولید-مصنوعات--'>استعلام تولید مصنوعات... / استعلام, استعلام تولید مصنوعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137065/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام , استعلام خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137067/استعلام-کولر-گازی-(اسپلیت)---'>استعلام کولر گازی (اسپلیت) .... / استعلام, استعلام کولر گازی (اسپلیت) ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137068/استعلام-یو-پی-اس-2-کاوا'>استعلام یو پی اس 2 کاوا  / استعلام, استعلام یو پی اس 2 کاوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137069/استعلام-انتقال-آب-گرم-به--'>استعلام انتقال آب گرم به ... / استعلام,استعلام انتقال آب گرم به ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137070/استعلام-عملیات-اجرایی-جمع-آوری-و-ساماندهی-آبهای-سطحی'>استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137071/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137072/استعلام-هارد-دیسک-رایانه'>استعلام هارد دیسک رایانه / استعلام , استعلام هارد دیسک رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137073/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی-در-برنامه-اورژانس'>استعلام ارائه خدمات تخصصی در برنامه اورژانس / استعلام , استعلام ارائه خدمات تخصصی در برنامه اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137074/استعلام-برقرسانی-طرح-گردشگری'>استعلام برقرسانی طرح گردشگری / استعلام, استعلام برقرسانی طرح گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137076/استعلام-4-عدد-ماژول'>استعلام 4 عدد ماژول  / استعلام, استعلام 4 عدد ماژول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137077/استعلام-روغن-موتور-دیزلی-و---'>استعلام روغن موتور دیزلی و .... / استعلام , استعلام روغن موتور دیزلی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137078/استعلام-عملیات-اجرایی-جمع-آوری-و-ساماندهی'>استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی / استعلام , استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137079/مناقصه-خرید-جک-چهار-ستون-کره-ای'>مناقصه خرید جک چهار ستون کره ای  / مناقصه , مناقصه خرید جک چهار ستون کره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137080/استعلام-شیر-گلوب-با-عملگر-برقی-300'>استعلام شیر گلوب با عملگر برقی 300 / استعلام, استعلام شیر گلوب با عملگر برقی 300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137081/استعلام-مانیتور-LED-ال-جی'>استعلام مانیتور LED ال جی  / استعلام,استعلام مانیتور LED ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137082/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137083/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام  ساخت جاده و راه آهن  / استعلام ,استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137084/استعلام-سیم-برق-RM-خط-دار-مسی'>استعلام سیم برق RM خط دار مسی / استعلام , استعلام سیم برق RM خط دار مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137085/استعلام-خدمات-پشتیبانی-شبکه-دیتاسنتر-و-لینک-های-ارتباطی--'>استعلام خدمات پشتیبانی شبکه، دیتاسنتر و لینک های ارتباطی... / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی شبکه، دیتاسنتر و لینک های ارتباطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137086/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستا--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137087/استعلام-پیاده-روسازی-و-جدولگذاری'>استعلام پیاده روسازی و جدولگذاری / استعلام , استعلام پیاده روسازی و جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137088/استعلام-تکمیل-کانال-آبرسانی'>استعلام تکمیل کانال آبرسانی / استعلام, استعلام تکمیل کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137089/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137090/استعلام-سیم-برق-افشان'>استعلام سیم برق افشان / استعلام, استعلام سیم برق افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137091/استعلام-کفش-ورزشی'>استعلام کفش ورزشی / استعلام, استعلام کفش ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137092/استعلام-آبسلانگ-پزشکی--'>استعلام آبسلانگ پزشکی ... / استعلام , استعلام آبسلانگ پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137093/استعلام-اجاره-خودرو'>استعلام اجاره خودرو / استعلام , استعلام اجاره خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137094/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137095/استعلام-فوتومتر-هواشناسی'>استعلام فوتومتر هواشناسی / استعلام , استعلام فوتومتر هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137096/استعلام-عملیات-عمرانی-شهرستان--'>استعلام عملیات عمرانی شهرستان... / استعلام, استعلام عملیات عمرانی شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137097/استعلام-جایگیزینی-فرش-ایرانی-با-رقبای-دیگر'>استعلام جایگیزینی فرش ایرانی با رقبای دیگر / استعلام, استعلام جایگیزینی فرش ایرانی با رقبای دیگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137098/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-کامل-دوباب-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیر و بازسازی کامل دوباب سرویس بهداشتی / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی کامل دوباب سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137099/استعلام-کامپیوتر-و-پرینتر-و-اسکنر-و-مانیتور'>استعلام کامپیوتر و پرینتر و اسکنر و مانیتور / استعلام, استعلام کامپیوتر و پرینتر و اسکنر و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137100/استعلام-خدمات-حجمی-دبیرخانه-و-میز-خدمت'>استعلام خدمات حجمی دبیرخانه و میز خدمت  / استعلام,استعلام خدمات حجمی دبیرخانه و میز خدمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137101/استعلام-تجهیزات-اتوماسیون'>استعلام تجهیزات اتوماسیون / استعلام تجهیزات اتوماسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137102/استعلام-ریبون-مشگی'>استعلام ریبون مشگی / استعلام , استعلام ریبون مشگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137103/استعلام-سامانه-هوشمند-ردیابی-کالا'>استعلام سامانه هوشمند ردیابی کالا  / استعلام, سامانه هوشمند ردیابی کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137104/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمرانی'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمرانی  / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137105/استعلام-تکمیل-ساختمان-محیط-بانی'>استعلام تکمیل ساختمان محیط بانی  / استعلام,استعلام تکمیل ساختمان محیط بانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137106/استعلام-کولر-گازی-30000-اسپیلت-ایرانی'>استعلام کولر گازی 30000 اسپیلت ایرانی / استعلام , استعلام کولر گازی 30000 اسپیلت ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137107/استعلام-پاور-گرین-650'>استعلام پاور گرین 650  / استعلام , استعلام  پاور گرین 650 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137108/استعلام-اصلاح-تعمیرات-و-انجام-لوله-کشی-آب'>استعلام اصلاح، تعمیرات و انجام لوله کشی آب / استعلام , استعلام اصلاح، تعمیرات و انجام لوله کشی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137109/استعلام-اجاره-و-نصب-اسپیس-فریم--صندلی--میز'>استعلام اجاره و نصب اسپیس فریم ، صندلی ، میز  / استعلام, استعلام اجاره و نصب اسپیس فریم ، صندلی ، میز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137110/استعلام-کابل-برق-آلومینیومی-و--'>استعلام کابل برق آلومینیومی و ...  / استعلام, استعلام کابل برق آلومینیومی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137111/استعلام-عملیات-حفاری-عمیق-200-متری'>استعلام عملیات حفاری عمیق 200 متری  / استعلام , استعلام عملیات حفاری عمیق 200 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137112/استعلام-اجاره-یکدستگاه-وانت-بار'>استعلام اجاره یکدستگاه وانت بار / استعلام , استعلام اجاره یکدستگاه وانت بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137113/استعلام-صندلی-مدیریتی--'>استعلام صندلی مدیریتی ...  / استعلام, صندلی مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137114/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-استخر'>استعلام اجرای سقف کاذب استخر / استعلام اجرای سقف کاذب استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137115/استعلام-خرید-شیر-فلکه-پروانه-ای--'>استعلام خرید شیر فلکه پروانه ای ... / استعلام, استعلام خرید شیر فلکه پروانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137116/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-160'>استعلام لوله پلی اتیلن 160 / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137117/استعلام-اسفنج-و-هورمون--'>استعلام اسفنج و هورمون ... / استعلام , استعلام اسفنج و هورمون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137118/مناقصه-لرزه-گیر-لاستیکی'>مناقصه لرزه گیر لاستیکی / مناقصه، مناقصه لرزه گیر لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137120/استعلام-توسعه-بارانداز-موجود-در-انبار-آستانه-اشرفیه--بشرح-پیوست'>استعلام توسعه بارانداز موجود در انبار آستانه اشرفیه - بشرح پیوست / استعلام , استعلام توسعه بارانداز موجود در انبار آستانه اشرفیه - بشرح پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137121/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار  / استعلام , استعلام نوشت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137122/استعلام-یک-دستگاه-ALL-IN-ONE'>استعلام یک دستگاه ALL IN ONE / استعلام,استعلام یک دستگاه ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137123/استعلام-تهیه-و-ساخت-صندلی-و-سن-و-میز-اساتید-و--'>استعلام تهیه و ساخت صندلی و سن و میز اساتید و ...  / استعلام , استعلام تهیه و ساخت صندلی و سن و میز اساتید و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137125/استعلام-لوله-کشی--امور-ساختمانی'>استعلام لوله کشی ، امور ساختمانی / استعلام , استعلام لوله کشی ، امور ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137126/استعلام-فاز-متر'>استعلام فاز متر  / استعلام ,استعلام فاز متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137127/استعلام-بهسازی-و-تسطیح-راههای'>استعلام بهسازی و تسطیح راههای / استعلام , استعلام بهسازی و تسطیح راههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137128/استعلام-پروژه-گازرسانی--'>استعلام پروژه گازرسانی... / استعلام,استعلام پروژه گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137129/استعلام-خاکبرداری-و-گابیون-بندی-زرانگوش-بدره'>استعلام خاکبرداری و گابیون بندی زرانگوش بدره / استعلام , خاکبرداری و گابیون بندی زرانگوش بدره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137130/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-ماموریت-های-اداری-طی-سال'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب ماموریت های اداری طی سال  / استعلام , استعلام سرویس ایاب و ذهاب ماموریت های اداری طی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137131/استعلام-عملیات-حفاظت-و-قرق-در-سطح-مراتع'>استعلام عملیات حفاظت و قرق در سطح مراتع  / استعلام, استعلام عملیات حفاظت و قرق در سطح مراتع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137132/استعلام-کولر-گازی-ایرانی'>استعلام کولر گازی ایرانی  / استعلام,استعلام کولر گازی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137133/استعلام-آنتن--'>استعلام آنتن ... / استعلام , استعلام آنتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137134/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل / استعلام , استعلام گاز استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137135/استعلام-لوله-برق-گالوانیزه-گرم'>استعلام لوله برق گالوانیزه گرم / استعلام, استعلام لوله برق گالوانیزه گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137136/استعلام-خرید-2-عدد-چکش-پنوماتیکی'>استعلام خرید 2 عدد چکش پنوماتیکی  / استعلام، استعلام خرید 2 عدد چکش پنوماتیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137137/استعلام-لیبل-سطل'>استعلام لیبل سطل / استعلام ,استعلام لیبل سطل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137138/استعلام-لوله-برق-گالوانیزه-گرم--'>استعلام لوله برق گالوانیزه گرم... / استعلام, استعلام لوله برق گالوانیزه گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135750/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135754/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-174متر-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 174متر مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 174متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135757/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 جی ال ایکس / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135758/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135763/مزایده-ملک-بخش-دو-آبادان-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش دو آبادان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش دو آبادان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135764/مزایده-عمومی-مراحل-اکتشاف-تجهیز-بهره-برداری-از-معدن---(نوبت-دوم)'>مزایده عمومی مراحل اکتشاف، تجهیز، بهره برداری از معدن، ... (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی مراحل اکتشاف، تجهیز، بهره برداری از معدن، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135767/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135769/مزایده-اجاره-مکان-نصب-تابلوهای-تبلیغاتی-لمپوست-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مکان نصب تابلوهای تبلیغاتی لمپوست نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره مکان نصب تابلوهای تبلیغاتی لمپوست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135771/مزایده-پلاک-70-فرعی-بخش-سیزده-مشهد-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 70 فرعی بخش سیزده مشهد نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک 70 فرعی بخش سیزده مشهد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135773/مزایده-خودرو-WINGLE5'>مزایده خودرو WINGLE5  / مزایده , مزایده خودرو WINGLE5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135777/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-977-46متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 977.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 977.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135780/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-8-آبادان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 8 آبادان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 8 آبادان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135783/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-بخش-سیزده-مشهد'>مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش سیزده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش سیزده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135788/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-51-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت 51 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت 51 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135791/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-4-فرعی-عرصه-تجاری-1750متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره 4 فرعی عرصه تجاری 1750متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 4 فرعی عرصه تجاری 1750متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135793/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135795/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-3750متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 3750متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 3750متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135796/مزایده-مارپیچ-فرمن-رومانی-بوش-یاتاقان-ثابت-درپوش-سوزن-انژکتور--'>مزایده مارپیچ فرمن رومانی، بوش یاتاقان ثابت، درپوش سوزن انژکتور... / مزایده, مزایده مارپیچ فرمن رومانی، بوش یاتاقان ثابت، درپوش سوزن انژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135799/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-320متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 320متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 320متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135801/مزایده-بادامزار-سولی-بیجه-و---'>مزایده بادامزار سولی بیجه و .... / مزایده , مزایده بادامزار سولی بیجه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135804/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-58متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.58متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135808/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135814/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-207متر'>مزایده ملک مشاع مساحت 207متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 207متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135821/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-در-تهران-و-شهرستان-ها'>مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و شهرستان ها  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135823/تجدید-مزایده-اجاره-زمین-ورزشی-چمن-مصنوعی'>تجدید مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135827/مزایده-اجاره-جایگاه-های-پمپ-گاز-CNG'>مزایده اجاره جایگاه های پمپ گاز CNG  / آگهی مزایده,مزایده اجاره جایگاه های پمپ گاز CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135830/مزایده-پژو-پارس-مدل-89'>مزایده پژو پارس مدل 89 / مزایده,مزایده پژو پارس مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135831/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-45-و-977-77متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی 45 و 977.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی 45 و 977.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135832/فراخوان-بهره-برداری-مکانهای-موقت-برای-تبلیغات-و-سمپلینگ-تولیدات-داخلی'>فراخوان بهره برداری مکانهای موقت برای تبلیغات و سمپلینگ تولیدات داخلی  / آگهی فراخوان , فراخوان بهره برداری مکانهای موقت برای تبلیغات و سمپلینگ تولیدات داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135836/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-107-23متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 107.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 107.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135841/مزایده-کفش-چرمی--کابینت-ملامینه'>مزایده کفش چرمی - کابینت ملامینه  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده کفش چرمی-کابینت ملامینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135842/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-16256-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 16256 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 16256 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135844/مزایده-عمومی-اجاره-ملک'>مزایده عمومی اجاره ملک / مزایده ، مزایده عمومی اجاره ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135846/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-کاربری-اداری-468-44متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین کاربری اداری 468.44متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین کاربری اداری 468.44متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135849/مزایده-فروش-حدود-8-تن-ضایعات-نخ-رنگی'>مزایده فروش حدود 8 تن ضایعات نخ رنگی / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 8 تن ضایعات نخ رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135851/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-105-فرعی-از-1894-اصلی-عرصه-512-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 105 فرعی از 1894 اصلی عرصه 512.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 105 فرعی از 1894 اصلی عرصه 512.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135852/مزایده-فروش-تراکتور-فرگوسن--'>مزایده فروش تراکتور فرگوسن ... / مزایده, مزایده فروش تراکتور فرگوسن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135853/مزایده-دستگاه-فرز-لبه-چسبان'>مزایده دستگاه فرز، لبه چسبان / مزایده, مزایده دستگاه فرز، لبه چسبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135855/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی-از-پروژه-باران-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحدهای مسکونی از پروژه باران نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی از پروژه باران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135857/مزایده-فروش-یک-واحد-هتل-مساحت-عرصه-1185-70متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد هتل مساحت عرصه 1185.70متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک واحد هتل مساحت عرصه 1185.70متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135864/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-هر-کدام-499-80متر'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی هر کدام 499.80متر / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی هر کدام 499.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135869/مزایده-اراضی-تحت-تصرف-آبی-و-دیم-نوبت-اول'>مزایده اراضی تحت تصرف آبی و دیم نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی تحت تصرف آبی و دیم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135876/مزایده-ملک-مساحت-116-05متر'>مزایده ملک مساحت 116.05متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 116.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135877/مزایده-تفکیک-زباله-در-مبداء-و-مقصد---(نوبت-دوم)'>مزایده تفکیک زباله در مبداء و مقصد .... (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده تفکیک زباله در مبداء و مقصد .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135879/فراخوان-اجاره-تعداد-26-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره تعداد 26 واحد تجاری نوبت دوم  / فراخوان عمومی , فراخوان اجاره تعداد 26 واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135880/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-305-فرعی-قدمت-ده-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 305 فرعی قدمت ده سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 305 فرعی قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135884/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-مهاباد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135887/مزایده-تعداد-9-نه-باب-مغازه-نانوایی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 9/ نه باب مغازه نانوایی نوبت دوم  / مزایده , مزایده تعداد 9/ نه باب مغازه نانوایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135890/مزایده-پلاک-ثبتی-185-فرعی-از-شصت-اصلی-مرحله-سوم'>مزایده پلاک ثبتی 185 فرعی از شصت اصلی مرحله سوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 185 فرعی از شصت اصلی مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135893/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-زمین-های-خود-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک و زمین های خود نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و زمین های خود نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135896/مزایده-خودرو-سواری-پراید-سایپا-نقره-ای'>مزایده خودرو سواری پراید سایپا نقره ای  / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید سایپا نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135899/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-3500متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 3500متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 3500متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135902/مزایده-فروش-ساختمان-دفتر-مرکزی-دو-طبقه-روی-پیلوت'>مزایده فروش ساختمان دفتر مرکزی دو طبقه روی پیلوت  / مزایده,مزایده فروش ساختمان دفتر مرکزی دو طبقه روی پیلوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135903/آگهی-مزایده-فروش-تعداد-113-820-سهم-از-سهام-خود'>آگهی مزایده فروش تعداد 113/820 سهم از سهام خود / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش تعداد 113/820 سهم از سهام خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135906/مزایده-ماشین-آلات-تجهیزات-و-اقلام-مازاد'>مزایده ماشین آلات، تجهیزات و اقلام مازاد / مزایده, مزایده ماشین آلات، تجهیزات و اقلام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135907/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-41-3متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 41.3متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 41.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135911/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-5800متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 5800متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 5800متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135915/مزایده-فروش-ماشین-آلات-صنایع-چاپ-و-نشر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات صنایع چاپ و نشر  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ماشین آلات صنایع چاپ و نشر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135916/حراج-بهره-برداری-از-پیست-موتورسواری---تجدید--نوبت-دوم'>حراج بهره برداری از پیست موتورسواری ... تجدید - نوبت دوم  / تجدید حراج عمومی, حراج بهره برداری از پیست موتورسواری ... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135918/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-244-80متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 244.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 244.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135920/مزایده-فروش-ماشین-آلات-صنایع-چوب-و-مبلمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135923/مزایده-املاک-توقیف-شده-در-سه-قطعه-روستای-سهم-آباد-نوبت-اول'>مزایده املاک توقیف شده در سه قطعه روستای سهم آباد نوبت اول  / مزایده,مزایده املاک توقیف شده در سه قطعه روستای سهم آباد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135925/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید--مرحله-دوم'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید  - مرحله دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید  - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135928/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-پلاک-618-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین زراعی پلاک 618 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی پلاک 618 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135932/مزایده-تهیه-و-نصب-3-دستگاه-تلویزیون--تجدید'>مزایده تهیه و نصب 3 دستگاه تلویزیون... تجدید  / مزایده مزایده تهیه و نصب 3 دستگاه تلویزیون..تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135933/مزایده-اجاره-غرفه-شماره-29-اجاره-یک-باب-رستوران'>مزایده اجاره غرفه شماره 29، اجاره یک باب رستوران  / مزایده, مزایده اجاره غرفه شماره 29، اجاره یک باب رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135934/مزایده-آپارتمان-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان بخش دو بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش دو بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135937/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-GLX'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 GLX / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 GLX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135940/مزایده-مدرسه-17-شهریور-نوبت-دوم'>مزایده مدرسه 17 شهریور نوبت دوم  / مزایده , مزایده مدرسه 17 شهریور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135941/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی---مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی... - مرحله دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135945/مزایده-دو-باب-غرفه'>مزایده دو باب غرفه  / مزایده,مزایده دو باب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135946/مزایده-مدرسه-موسوم-به-ضرابی-نوبت-دوم'>مزایده مدرسه موسوم به ضرابی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده مدرسه موسوم به ضرابی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135947/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-481-35متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 481.35متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 481.35متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135949/مزایده-مهد-و-پیش-دبستانی-نیلوفر-نوبت-دوم'>مزایده  مهد و پیش دبستانی نیلوفر نوبت دوم  / مزایده، مزایده  مهد و پیش دبستانی نیلوفر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135950/مزایده-فروش-ماشین-آلات-تغلیظ-شیر-و---'>مزایده فروش ماشین آلات تغلیظ شیر و  ... / مزایده, مزایده فروش ماشین آلات تغلیظ شیر و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135955/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-به-مقدار-سهم-الارث-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مقدار سهم  الارث نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مقدار سهم  الارث نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135956/مزایده-اجاره-مدرسه-بهبهانی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مدرسه بهبهانی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مدرسه بهبهانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135961/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135964/مزایده-زمین-مساحت-1238-46متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 1238.46متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مساحت 1238.46متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135965/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'> مزایده اجاره یک باب مغازه  / مزایده ,  مزایده اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135966/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده , مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135969/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-310-50متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مسکونی مساحت 310.50متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 310.50متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135970/مزایده-یک-دستگاه-اسپلیت-24000و--'>مزایده یک دستگاه اسپلیت 24000و ... / مزایده , مزایده یک دستگاه اسپلیت 24000 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135971/آگهی-مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره دو باب مغازه نوبت دوم / آگهی مزایده، آگهی مزایده اجاره دو باب مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135973/مزایده-واگذاری-سه-واحد-آپارتمان-مساحت-72-84-72متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سه واحد آپارتمان مساحت 72-84-72متر نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری سه واحد آپارتمان مساحت 72-84-72متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135976/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135977/مزایده-گل'>مزایده گل / مزایده, مزایده گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135978/مزایده-فضاهای-تبلیغاتی'>مزایده فضاهای تبلیغاتی  / آگهی مزایده , مزایده فضاهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135981/مزایده-یک-دستگاه-پرس-(بادگیری-فنر-کامیون)-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه پرس (بادگیری فنر کامیون) مرحله دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس (بادگیری فنر کامیون) مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135987/مزایده-فروش-کمپ-مسکونی-و-اداری-تجهیز-شده'>مزایده فروش کمپ مسکونی و اداری تجهیز شده  / مزایده,مزایده فروش کمپ مسکونی و اداری تجهیز شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135990/مزایده-چهار-عدد-تابلو-معرق-چوب'>مزایده  چهار عدد تابلو معرق چوب  / مزایده, مزایده  چهار عدد تابلو معرق چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135992/فراخوان-انتخاب-متقاضیان-بهره-برداری-از-فروشگاههای'>فراخوان انتخاب متقاضیان بهره برداری از فروشگاههای  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب متقاضیان بهره برداری از فروشگاههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135995/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-چهار-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهار تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهار تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135996/مزایده-یک-دستگاه-نیسان-وانت--'>مزایده یک دستگاه نیسان وانت... / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه نیسان وانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136000/مزایده-فروش-دستگاه-نخ-ریسی-و--'>مزایده فروش دستگاه نخ ریسی و... / مزایده فروش دستگاه نخ ریسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136001/مزایده-یک-عدد-شیردوش-و--'>مزایده یک عدد شیردوش و ... / مزایده, مزایده یک عدد شیردوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136002/مزایده-سواری-تاکسی-پژو-405'>مزایده سواری تاکسی پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده سواری تاکسی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136003/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-69-329متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 69.329متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 69.329متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136004/مزایده-یک-دستگاه-چاپ-افست-یک-دستگاه-برش-کاغذ-یک-دستگاه-تاکن-و--'>مزایده یک دستگاه چاپ افست، یک دستگاه برش کاغذ،یک دستگاه تاکن و... / مزایده,مزایده یک دستگاه چاپ افست، یک دستگاه برش کاغذ،یک دستگاه تاکن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136007/مزایده-فروش-خودرو-سواری-تیبا2'>مزایده فروش خودرو سواری تیبا2 / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری تیبا2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136009/مزایده-ملک-دو-باب-مغازه-مساحت-42-5متر-نوبت-اول'>مزایده ملک دو باب مغازه مساحت 42.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک دو باب مغازه مساحت 42.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136010/مزایده-اقلام-ضایعاتی-چوب--کارتن-و-نایلون'>مزایده اقلام ضایعاتی چوب ، کارتن و نایلون / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی چوب ، کارتن و نایلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136013/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136015/مزایده-سه-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-8-هکتار'>مزایده سه قطعه زمین زراعی مساحت 8 هکتار  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین زراعی مساحت 8 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136019/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-و-یک-لودر-و--'>مزایده دو دستگاه خودرو و یک لودر  و ... / مزایده, مزایده دو دستگاه خودرو و یک لودر  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136020/مزایده-منزل-مسکونی-و-دو-دانگ-باغ'>مزایده منزل مسکونی و دو دانگ باغ  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و دو دانگ باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136022/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-509متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 509متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 509متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136026/مزایده-فروش-لنج-باری'>مزایده فروش لنج باری / آگهی مزایده , مزایده فروش لنج باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136029/مزایده-فروش-مجتمع-مسکونی-نیلوفر-بعثت'>مزایده فروش مجتمع مسکونی نیلوفر بعثت / مزایده,مزایده فروش مجتمع مسکونی نیلوفر بعثت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136030/مزایده-فروش-12دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین-(مرحله-دوم--نوبت-دوم)'>مزایده فروش 12دستگاه خودرو سبک و سنگین (مرحله دوم - نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده فروش 12دستگاه خودرو سبک و سنگین (مرحله دوم - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136038/مزایده-بخشی-از-تجهیزات-و-متعلقات-پست-برق-(نوبت-دوم)'>مزایده  بخشی از تجهیزات و متعلقات پست برق (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی, مزایده  بخشی از تجهیزات و متعلقات پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136042/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-417-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 417.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 417.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136043/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-کیان-125-سی-سی'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت کیان 125 سی سی / مزایده, مزایده یک دستگاه موتورسیکلت کیان 125 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136045/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-85-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 85 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 85 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136050/مزایده-اجاره-جایگاه-شهربازی'>مزایده اجاره جایگاه شهربازی / مزایده,مزایده اجاره جایگاه شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136051/مزایده-ملک-تعرفه-شده-دو-واحد-آپارتمان-طبقه-سه-و-4-نوبت-دوم'>مزایده ملک تعرفه شده دو واحد آپارتمان طبقه سه و 4 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک تعرفه شده دو واحد آپارتمان طبقه سه و 4 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136054/مزایده-اجاره-اماکن'>مزایده اجاره اماکن  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136057/مزایده-اجاره-سه-قطعه-زمین-چمن-فوتبال'>مزایده اجاره سه قطعه زمین چمن فوتبال / مزایده, مزایده اجاره سه قطعه زمین چمن فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136058/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-5-تفکیکی-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 5 تفکیکی مرحله اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 5 تفکیکی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136062/مزایده-واگذاری-20-دستگاه-آپارتمان'>مزایده واگذاری 20 دستگاه آپارتمان  / مزایده,مزایده واگذاری 20 دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136067/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-12-نیشابور'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 12 نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 12 نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136073/مزایده-فروش-تعدادی-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی مرحله سوم نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136075/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136076/مزایده-فروش-بالاست-مازادایستگاه-راه-آهن-فراخوان-دوم'>مزایده فروش بالاست مازادایستگاه راه آهن..فراخوان دوم  / مزایده, مزایده فروش بالاست مازادایستگاه راه آهن... فراخوان دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136077/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-420متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 420متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 420متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136080/مزایده-یکقطعه-ملک-مساحت-2079-90متر'>مزایده یکقطعه ملک مساحت 2079.90متر  / مزایده,مزایده یکقطعه ملک مساحت 2079.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136083/مزایده-یکدستگاه-تولید-اتوماتیک-کوفته-ی-گوشت'>مزایده یکدستگاه تولید اتوماتیک کوفته ی گوشت / مزایده, مزایده یکدستگاه تولید اتوماتیک کوفته ی گوشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136085/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-اعیان-203-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه اعیان 203.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه اعیان 203.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136089/مزایده-یکدستگاه-بسته-بندی-تمام-اتوماتیک-شکلات-های-قالبی'>مزایده یکدستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک شکلات های قالبی / مزایده ، مزایده یکدستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک شکلات های قالبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136090/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-14-قزوین-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش 14 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 14 قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136094/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-402متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 402متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 402متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136095/مزایده-عمومی-فروش-تاسیسات-آب-شیرین-کن'>مزایده عمومی فروش تاسیسات آب شیرین کن  / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش تاسیسات آب شیرین کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136096/مزایده-یکدستگاه-ماشین-تولید-سمبوسه'>مزایده یکدستگاه ماشین تولید سمبوسه / مزایده, مزایده یکدستگاه ماشین تولید سمبوسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136097/مزایده-پلاک-ثبتی-102-فرعی-بخش-یک-شاهرود'>مزایده پلاک ثبتی 102 فرعی بخش یک شاهرود / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 102 فرعی بخش یک شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136100/مزایده-یکدستگاه-ارده-گیر'>مزایده یکدستگاه ارده گیر  / مزایده, مزایده یکدستگاه ارده گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136103/مزایده-دو-دانگ-منزل-مسکونی-مساحت-193-30متر'>مزایده دو دانگ منزل مسکونی مساحت 193.30متر / مزایده,مزایده دو دانگ منزل مسکونی مساحت 193.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136105/مزایده-یک-قطعه-زمین-از-عرصه-کارخانه-قارچ-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین از عرصه کارخانه قارچ 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین از عرصه کارخانه قارچ 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136106/مزایده-خط-همراه'>مزایده خط همراه  / مزایده,  مزایده خط همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136108/مزایده-واگذاری-11-باب-غرفه-حمل-و-نقلی---'>مزایده واگذاری 11 باب غرفه حمل و نقلی .... / آگهی مزایده های عمومی , مزایده واگذاری 11 باب غرفه حمل و نقلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136110/مزایده-فروش-1-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی-595متر'>مزایده فروش 1 پلاک زمین کاربری مسکونی 595متر  / مزایده,مزایده فروش 1 پلاک زمین کاربری مسکونی 595متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136111/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-لباسشوئی-یک-دستگاه-یخچال-فریزر-و--'>مزایده یک دستگاه ماشین لباسشوئی، یک دستگاه یخچال فریزر و... / مزایده,مزایده یک دستگاه ماشین لباسشوئی، یک دستگاه یخچال فریزر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136115/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-چهارصد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه چهارصد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه چهارصد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136116/مزایده-یک-دستگاه-خط-تولید-لوله-های-pvc-کاروگیت-نوبت-سوم'>مزایده یک دستگاه خط تولید لوله های  pvc کاروگیت نوبت سوم  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خط تولید لوله های  pvc کاروگیت نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136118/مزایده-زمین-مساحت-نود-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت نود مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت نود مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136119/مزایده-اجاره-سه-باب-مغازه'>مزایده اجاره سه باب مغازه  / مزایده , مزایده اجاره سه باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136123/مزایده-ششدانگ-ملک-با-قدمت-ده-سال'>مزایده ششدانگ ملک با قدمت ده سال / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136125/مزایده-وانت-سیستم-زامیاد-مدل-93'>مزایده وانت سیستم زامیاد مدل 93  / مزایده,مزایده وانت سیستم زامیاد مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136128/مزایده-زمین-محصور-مساحت-693-35متر'>مزایده زمین محصور مساحت 693.35متر / مزایده,مزایده زمین محصور مساحت 693.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136131/مزایده-فروش-یکدستگاه-ویبره-تولید-کفپوش-سیمانی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه ویبره تولید کفپوش سیمانی ـ نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه ویبره تولید کفپوش سیمانی و.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136133/مزایده-اجاره-مرکز-آموزشی-رفاهی-فرهنگیان-استان'>مزایده اجاره مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان استان / مزایده عمومی, مزایده اجاره مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136135/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعتی-مساحت-9100متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعتی مساحت 9100متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعتی مساحت 9100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136136/مزایده-فروش-فروش-دستگاه-کالر-سورتر--'>مزایده فروش فروش دستگاه کالر سورتر ... / مزایده, مزایده فروش فروش دستگاه کالر سورتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136137/مزایده-تعداد-103-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد 103 دستگاه خودرو  / اگهی مزایده، مزایده تعداد 103 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136141/مزایده-اعیانی-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-29-60متر'>مزایده اعیانی ششدانگ مغازه تجاری مساحت 29.60متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ مغازه تجاری مساحت 29.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136144/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-دارای-سه-طبقه'>مزایده دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان دارای سه طبقه  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان دارای سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136145/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی'>مزایده اجاره سالن ورزشی / مزایده, مزایده اجاره سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136149/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی-مساحت-هرکدام-180-00متر'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی مساحت هرکدام 180.00متر / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی مساحت هرکدام 180.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136155/مزایده-اجاره-کافی-شاپ-و-سلف-سرویس'>مزایده اجاره کافی شاپ و سلف سرویس / مزایده, مزایده اجاره کافی شاپ و سلف سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136156/مزایده-ششدانگ-اعیانی-احداثی-در-زمین-بخش-یک-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در زمین بخش یک مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در زمین بخش یک مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136157/مزایده-حدود-3500-تن-انواع-ورق-دریایی'>مزایده حدود 3500 تن انواع ورق دریایی / مزایده , مزایده حدود 3500 تن انواع ورق دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136159/مزایده-واگذاری-دفتر-خدمات-مسافرتی--'>مزایده واگذاری دفتر خدمات مسافرتی... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری دفتر خدمات مسافرتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136160/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-حوزه-ثبتی-گنبدکاووس'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده حوزه ثبتی گنبدکاووس  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده حوزه ثبتی گنبدکاووس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136166/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-دو-قوچان-مرحله-اول'>مزایده زمین مزروعی بخش دو قوچان مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مزروعی بخش دو قوچان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136167/مزایده-اجاره-ماهیانه-یک-واحد-تجاری'>مزایده اجاره ماهیانه یک واحد تجاری  / مزایده, مزایده اجاره ماهیانه یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136169/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136171/مزایده-حفظ-و-نگهداری-و-بهره-برداری-غرفه-های-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده حفظ و نگهداری و بهره برداری غرفه های تجاری- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده حفظ و نگهداری و بهره برداری غرفه های تجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136172/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبتی-شهرستان-شاهرود-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شهرستان شاهرود نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شهرستان شاهرود نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136177/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-(کمپرسی-حمل-زباله)'>مزایده یک دستگاه کامیونت (کمپرسی حمل زباله)  / مزایده ، مزایده یک دستگاه کامیونت (کمپرسی حمل زباله) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136178/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودروی زانتیا  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه خودروی زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136179/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-79-77متر-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 79.77متر قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 79.77متر قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136180/مزایده-پژو-پارس-مدل-84'>مزایده پژو پارس مدل 84 / مزایده,مزایده پژو پارس مدل 8489</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136182/مزایده-آپارتمان-مساحت-هفتاد-و-شش-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هفتاد و شش متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هفتاد و شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136184/مزایده-دو-دست-مبل'>مزایده دو دست مبل  / آگهی مزایده،آگهی مزایده دو دست مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136185/مزایده-فراخوان-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-و-پژو-پارس'>مزایده فراخوان دستگاه خودرو سواری پراید و پژو پارس  / مزایده , مزایده فراخوان دستگاه خودرو سواری پراید و پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136186/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-95-55متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 95.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 95.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136190/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-شالیزار-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بایر شالیزار نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر شالیزار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136192/مزایده-فروش-اموال-اسقاط-و-مازاد-(حراج)'>مزایده فروش اموال اسقاط و مازاد (حراج) / آگهی فروش, مزایده فروش اموال اسقاط و مازاد (حراج)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136193/مزایده-فروش-ساختمان'>مزایده فروش ساختمان / مزایده, مزایده فروش ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136195/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری / آگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136196/مزایده-املاک-فاقد-سند-ثبتی'>مزایده املاک فاقد سند ثبتی / مزایده,مزایده املاک فاقد سند ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136198/مزایده-فروش-یک-دستگاه-از-وسایط-نقلیه-دولتی'>مزایده فروش  یک دستگاه از وسایط نقلیه دولتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  یک دستگاه از وسایط نقلیه دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136200/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3071متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3071متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3071متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136202/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-قولنامه-ای-مساحت-321متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 321متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 321متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136203/مزایده-لوازم-و-قطعات-یدکی-ماشین-آلات-راهسازی'>مزایده لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی / مزایده, مزایده لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136207/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-155-67متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136209/مزایده-اجاره-املاک'>مزایده اجاره املاک / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136210/مزایده-دستگاه-بورینگ-سی-ان-سی-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه بورینگ سی ان سی نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده دستگاه بورینگ سی ان سی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136212/مزایده-فروش-مبل--میزنهارخوری-بوفه-چوبی-تختخواب-چوبی-میزآرایش-لب-تاب-فرش-مرحله-دوم'>مزایده فروش مبل ، میزنهارخوری، بوفه چوبی، تختخواب چوبی، میزآرایش، لب تاب،فرش-مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مبل ، میزنهارخوری، بوفه چوبی، تختخواب چوبی، میزآرایش، لب تاب،فرش- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136213/مزایده-ملک-مشاعی-مساحت-132-55متر'>مزایده ملک مشاعی مساحت 132.55متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی مساحت 132.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136214/مزایده-فروش-لوازم-مصرفی-مربوط-به-پورشه'>مزایده فروش لوازم مصرفی مربوط به پورشه / مزایده,مزایده فروش لوازم مصرفی مربوط به پورشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136216/مزایده-تعدادی-گاو-ماده-حذفی--گوساله-شیرخوار'>مزایده تعدادی گاو ماده حذفی ، گوساله شیرخوار / مزایده, مزایده تعدادی گاو ماده حذفی ، گوساله شیرخوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136221/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-دوبلکس-و-یک-دستگاه-پژو'>مزایده ششدانگ یکباب منزل دوبلکس و یک دستگاه پژو  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل دوبلکس و یک دستگاه پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136225/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-78-35متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 78.35متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 78.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136226/مزایده-فروش-آهن-آلات-و--'>مزایده فروش آهن آلات و.... / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش آهن آلات و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136228/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-468متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 468متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 468متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136232/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-3056-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 3056 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 3056 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136236/مزایده-عمومی-فضاهای-تبلیغاتی'>مزایده عمومی فضاهای تبلیغاتی / مزایده عمومی, مزایده عمومی فضاهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136237/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تلویزیون--فرش-یخچال'>مزایده فروش یک دستگاه تلویزیون ، فرش، یخچال / مزایده  , مزایده مزایده فروش یک دستگاه تلویزیون ، فرش، یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136238/مزایده-خودرو-پژو-405-glx'>مزایده خودرو پژو 405 glx   / مزایده خودرو پژو 405 glx  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136244/مزایده-تعداد-63340-عدد-سهام-شرکت'>مزایده تعداد 63340 عدد سهام شرکت  / مزایده,مزایده تعداد 63340 عدد سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136245/آگهی-مزایده-عمومی-جلب-مشارکت-های-مردمی'>آگهی مزایده عمومی جلب مشارکت های مردمی / آگهی مزایده عمومی، آگهی مزایده عمومی جلب مشارکت های مردمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136248/مزایده-خودرو-نیسان-پاترول'>مزایده خودرو نیسان پاترول  / مزایده,مزایده خودرو نیسان پاترول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136250/مزایده-فروش-خودرو-سواری-سایپا-تیپ-سانیا'>مزایده فروش خودرو  سواری سایپا تیپ سانیا  / مزایده , مزایده فروش خودرو  سواری سایپا تیپ سانیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136253/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-مشاع-بخش-29-گیلان'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه مشاع بخش 29 گیلان / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه مشاع بخش 29 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136259/مزایده-پمپ-کارواش-سم-پاش-جت-فن-مجموعه-دانه-خوری--'>مزایده پمپ کارواش، سم پاش، جت فن، مجموعه دانه خوری... / مزایده, مزایده پمپ کارواش، سم پاش، جت فن، مجموعه دانه خوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136260/مزایده-سنگ-مرمریت-قهوه-ای'>مزایده سنگ مرمریت قهوه ای / مزایده , مزایده سنگ مرمریت قهوه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136262/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-16000متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 16000متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 16000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136264/مزایده-اقلامی-از-لوازم-خانگی-شامل-بلورجات-و-کریستال-و-غیره'>مزایده اقلامی از لوازم خانگی شامل بلورجات و کریستال و غیره  / مزایده, مزایده اقلامی از لوازم خانگی شامل بلورجات و کریستال و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136269/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مستعمل'>مزایده یک دستگاه خودروی مستعمل / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136270/مزایده-ششدانگ-پلاک-107-فرعی-مساحت-230-8متر'>مزایده ششدانگ پلاک 107 فرعی مساحت 230.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 107 فرعی مساحت 230.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136276/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-در-دو-طبقه-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی در دو طبقه مساحت هشتاد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی در دو طبقه مساحت هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136280/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-13-18متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 13.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 13.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136282/مزایده-فروش-خودرو-سواری-کیا-تیپ-سراتو'>مزایده فروش خودرو  سواری کیا تیپ سراتو / مزایده، مزایده فروش خودرو  سواری کیا تیپ سراتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136286/مزایده-سه-دانگ-از-ساختمان-مساحت-88-15متر-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ از ساختمان مساحت 88.15متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از ساختمان مساحت 88.15متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136291/اصلاحیه-آگهی-تجدید-مزایده-واگذاری-املاک'>اصلاحیه آگهی تجدید مزایده واگذاری املاک  / اصلاحیه تجدید مزایده , مزایده واگذاری املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136292/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-268-61متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 268.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 268.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136295/مزایده-فروش-وانت-نیسان'>مزایده فروش وانت نیسان  / آگهی مزایده , مزایده فروش وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136299/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین - نوبت دوم / مزایده کتبی , مزایده واگذاری یک قطعه زمین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136301/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-ملکی-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136303/مزایده-اجاره-مجموعه-سایت-گلخانه-ای---مرحله-دوم'>مزایده اجاره مجموعه سایت گلخانه ای... - مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره مجموعه سایت گلخانه ای... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136304/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-771متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 771متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 771متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136308/مزایده-فروش-واحد-تجاری-مساحت-12-15متر'>مزایده فروش واحد تجاری مساحت 12.15متر  / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت 12.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136315/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-430متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 430متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 430متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136319/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-163-53متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 163.53متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 163.53متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136324/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-واحد-اپارتمان-وقفی-مساحت-82-5متر'>تجدید مزایده واگذاری یک واحد اپارتمان وقفی مساحت 82.5متر  / تجدید مزایده,تجدیدمزایده واگذاری یک واحد اپارتمان وقفی مساحت 82.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136327/مزایده-آپارتمان-مساحت-82-47متر'>مزایده آپارتمان مساحت 82.47متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 82.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136329/مزایده-عمومی-اجاره-و-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG   / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136334/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-142-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 142.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 142.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136338/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-279متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 279متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 279متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136342/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-527-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه  مساحت 527.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه  مساحت 527.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136345/مزایده-دستگاه-فر-آزمایشگاهی--'>مزایده دستگاه فر آزمایشگاهی.... / مزایده,مزایده دستگاه فر آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136349/آگهی-مزایده-فروش-47-دستگاه-ترانسفورماتور-اسقاط'>آگهی مزایده فروش  47 دستگاه ترانسفورماتور اسقاط / آگهی مزایده, مزایده فروش  47 دستگاه ترانسفورماتور اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136353/مزایده-فروش-اراضی-مساحت-2790000-4340000-240000متر'> مزایده فروش اراضی مساحت 2790000-4340000-240000متر  / مزایده, مزایده فروش اراضی مساحت 2790000-4340000-240000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136356/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-48-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 48 متر / مزایده, مزایده ششدانگ زمین مساحت 48 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136357/مزایده-اجاره-فروشگاههای-مواد-غذایی-و-فست-فود'>مزایده اجاره فروشگاههای مواد غذایی و فست فود / آگهی مزایده , مزایده اجاره فروشگاههای مواد غذایی و فست فود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136360/مزایده-واگذاری-به-صورت-استیجاری-یک-باب-کارواش'>مزایده واگذاری به صورت استیجاری  یک باب کارواش  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت استیجاری  یک باب کارواش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136361/مزایده-ملک-مشاع-شماره-13914-و-13915-فرعی'>مزایده ملک مشاع شماره 13914 و 13915 فرعی / مزایده, مزایده ملک مشاع شماره 13914 و 13915 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136364/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-487-3متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 487.3متر / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت 487.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136367/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-و-قلمستان-و-دکان-و-باغچه'>مزایده ششدانگ باغ مشجر و قلمستان و دکان و باغچه / مزایده, مزایده ششدانگ باغ مشجر و قلمستان و دکان و باغچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136369/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-48-44متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 48.44متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 48.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136370/مزایده-اجاره-لایت-باکس-تجدید'>مزایده اجاره لایت باکس تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره لایت باکس تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136371/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-22-300متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 22.300متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 22.300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136372/مزایده-16-عدد-کت-و--'>مزایده 16 عدد کت و ... / آگهی مزایده, مزایده 16 عدد کت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136375/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-13457متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 13457متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 13457متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136376/مزایده-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-ایستگاه'>مزایده  واگذاری فضاهای تبلیغاتی ایستگاه / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری فضاهای تبلیغاتی ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136380/مزایده-اجاره-یکباب-کارواش-و-مجتمع-تعمیرگاهی'>مزایده اجاره یکباب کارواش و مجتمع تعمیرگاهی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب کارواش و مجتمع تعمیرگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136381/مزایده-یک-واحد-مسکونی-عرصه-صد-متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی عرصه صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی عرصه صد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136383/مزایده-خودرو-سواری-شورلیت-نوا-و--'>مزایده خودرو سواری شورلیت نوا و ... / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری شورلیت نوا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136384/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-53-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 53.39متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 53.39متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136387/مزایده-دو-دستگاه-کمپرسور-سردخانه-و--'>مزایده دو دستگاه کمپرسور سردخانه و ... / مزایده, مزایده دو دستگاه کمپرسور سردخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136388/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-179-53متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 179.53متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 179.53متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136389/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور ...  / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136390/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-چهل-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت چهل سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136394/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-19442متر-جزو-اراضی-کشاورزی'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت 19442متر جزو اراضی کشاورزی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت 19442متر جزو اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136397/مزایده-یکباب-خانه-سرا-مساحت-243-20متر'>مزایده یکباب خانه سرا مساحت 243.20متر / مزایده,مزایده یکباب خانه سرا مساحت 243.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136400/مزایده-یک-دستگاه-جک-4-ستون-خودرو'>مزایده یک دستگاه جک 4 ستون خودرو / مزایده,مزایده یک دستگاه جک 4 ستون خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136402/مزایده-واگذاری-کشتارگاه'>مزایده واگذاری کشتارگاه / مزایده , مزایده واگذاری کشتارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136403/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-ریو'>مزایده یک دستگاه خودروی ریو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی ریو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136405/مزایده-7-صدم-دانگ-مشاع-از-پلاک-671-فرعی-عرصه-427-4متر'>مزایده 7 صدم دانگ مشاع از پلاک 671 فرعی عرصه 427.4متر  / مزایده,مزایده 7 صدم دانگ مشاع از پلاک 671 فرعی عرصه 427.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136406/مزایده-فروش-یکدستگاه-اسکلت-فلزی-قدیمی'>مزایده فروش یکدستگاه اسکلت فلزی قدیمی / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه اسکلت فلزی قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136410/مزایده-7-185-سهم-از-صد-سهم-زمین-268-75متر'>مزایده 7.185 سهم از صد سهم زمین 268.75متر / مزایده,مزایده 7.185 سهم از صد سهم زمین 268.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136414/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-206-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودرو 206 رنگ نقره ای / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو 206 رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136422/مزایده-تعداد-4-دستگاه-ماشین-بافندگی-گردباف'>مزایده تعداد 4 دستگاه ماشین بافندگی گردباف  / مزایده ,مزایده تعداد 4 دستگاه ماشین بافندگی گردباف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136423/مزایده-واگذاری-کمپینگ-به-صورت-اجاره'>مزایده واگذاری کمپینگ به صورت اجاره  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری کمپینگ به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136424/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-21-2871متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 21.2871متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 21.2871متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136426/مزایده-اجاره-املاک-و-مستغلات-شهرداری'>مزایده اجاره املاک و مستغلات شهرداری / آگهی مزایده, مزایده اجاره املاک و مستغلات شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136430/مزایده-ساختمان-تجاری-با-قدمت-25-سال'>مزایده ساختمان تجاری با قدمت 25 سال / مزایده,مزایده ساختمان تجاری با قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136434/مزایده-تعداد-4-پلاک-از-پلاکهای-ثبتی-مساحت-9000متر'>مزایده تعداد 4 پلاک از پلاکهای ثبتی مساحت 9000متر  / مزایده,مزایده تعداد 4 پلاک از پلاکهای ثبتی مساحت 9000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136438/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-2398-3949-زمین-60متر'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 2398/3949 زمین 60متر / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 2398/3949 زمین 60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136440/مزایده-ساختمانی-قدیمی-و-فرسوده-عرصه-1041-80متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمانی قدیمی و فرسوده عرصه 1041.80متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمانی قدیمی و فرسوده عرصه 1041.80متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136441/تجدید-مزایده-عمومی-اجاره-فرهنگسرا-ـ-اجاره-خانه-ژیمناستیک-نوبت-دوم'>تجدید مزایده عمومی اجاره فرهنگسرا ـ اجاره خانه ژیمناستیک نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده عمومی اجاره فرهنگسرا ـ اجاره خانه ژیمناستیک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136443/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136447/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-321-44متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 321.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 321.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136448/اگهی-مزایده-کمپرسی-رون-و-مینی-لودر-دلتا'>اگهی مزایده کمپرسی رون و مینی لودر دلتا  / اگهی مزایده کمپرسی رون و مینی لودر دلتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136449/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'> مزایده اجاره  یک باب مغازه / آگهی مزایده ، مزایده اجاره  یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136450/مزایده-ساختمان-مسکونی-ویلایی-عرصه-93متر'>مزایده ساختمان مسکونی ویلایی عرصه 93متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی ویلایی عرصه 93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136459/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-وسایل-بازی'>مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136460/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-7457-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 7457.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 7457.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136461/مزایده-دو-باب-مغازه'>مزایده دو باب مغازه  / مزایده ، مزایده دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136467/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مرغداری-و-سه-واحد-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری و سه واحد مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری و سه واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136471/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-نخلستان-مساحت-زمین-749-30متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه نخلستان مساحت زمین 749.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه نخلستان مساحت زمین 749.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136477/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136479/مزایده-فروش-ملکی-سرویس-بهداشتی-بصورت-تجاری-تجدید'>مزایده فروش ملکی سرویس بهداشتی بصورت تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش ملکی سرویس بهداشتی بصورت تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136486/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-سنندج'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان سنندج / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهرستان سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136492/مزایده-بهره-برداری-از-فضایی-جهت-استقرار-کانکس'>مزایده بهره برداری از فضایی جهت استقرار کانکس / مزایده، مزایده بهره برداری از فضایی جهت استقرار کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136494/مزایده-مغازه-مساحت-نود-و-دو-متر-و-بیست-و-یک-دسیمتر'>مزایده مغازه مساحت نود و دو متر و بیست و یک دسیمتر / مزایده,مزایده مغازه مساحت نود و دو متر و بیست و یک دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136497/مزایده-ششدانگ-ساختمان-در-سه-طبقه-186-40متر'>مزایده ششدانگ ساختمان در سه طبقه 186.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان در سه طبقه 186.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136500/مزایده-یک-قطعه-زمین-غیر-رسمی-150متر'>مزایده یک قطعه زمین غیر رسمی 150متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین غیر رسمی 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136503/مزایده-فروش-املاک-شهرستان-رشت'>مزایده فروش املاک شهرستان رشت / مزایده,مزایده فروش املاک شهرستان رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136509/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136513/مزایده-آپارتمان-بخش-14-تبریز'>مزایده آپارتمان بخش 14 تبریز / مزایده,مزایده آپارتمان بخش 14 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136517/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136519/مزایده-فروش-ملک-مازاد-کاربری-تجاری-اعیان-152-6متر'>مزایده فروش ملک مازاد کاربری تجاری اعیان 152.6متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد کاربری تجاری اعیان 152.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136522/مزایده-فروش-املاک-استان-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک استان کرمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک استان کرمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136530/مزایده-دو-دانگ-مشاع-نانوایی-عرصه-132متر'>مزایده دو دانگ مشاع نانوایی عرصه 132متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع نانوایی عرصه 132متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136536/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ساختمان-مسکونی-عرصه-200متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مسکونی عرصه 200متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مسکونی عرصه 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136538/مزایده-خانه-مسکونی-ویلایی-بخش-یک-بلوچستان'>مزایده خانه مسکونی ویلایی بخش یک بلوچستان / مزایده,مزایده خانه مسکونی ویلایی بخش یک بلوچستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136541/مزایده-ملک-مساحت-173-45متر'>مزایده ملک مساحت 173.45متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 173.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136547/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-238-81متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 238.81متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 238.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136550/مزایده-واگذاری-محل-داروخانه-تجهیزات'>مزایده واگذاری محل داروخانه، تجهیزات / مزایده,مزایده واگذاری محل داروخانه، تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136555/مزایده-اجاره-بخش-تصویر-برداری'>مزایده اجاره بخش تصویر برداری / مزایده ، مزایده اجاره بخش تصویر برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136569/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-328-98متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 328.98متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 328.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136571/فراخوان-اجاره-ظرفیت-تابلوهای-تبلیغاتی--'>فراخوان اجاره ظرفیت تابلوهای تبلیغاتی ... / فراخوان , فراخوان اجاره ظرفیت تابلوهای تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136575/مزایده-قسمتی-از-پلاک-ثبتی-4408-548-اصلی-نوبت-اول'>مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 4408/548 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 4408/548 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136579/مزایده-فروش-قطعه-P107-مساحت-400متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه P107 مساحت 400متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعه P107 مساحت 400متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136584/مزایده-سند-مالکیت-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-4185-2-مساحت-439-5متر'>مزایده سند مالکیت 4 دانگ مشاع از پلاک 4185/2 مساحت 439.5متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت 4 دانگ مشاع از پلاک 4185/2 مساحت 439.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136589/مزایده-واگذاری-محل-دبیرستان'>مزایده واگذاری محل دبیرستان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136592/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-از-تفکیکی-مصداقی-یازده-و-دوازده'>مزایده فروش دو قطعه زمین از تفکیکی مصداقی یازده و دوازده  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین از تفکیکی مصداقی یازده و دوازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136597/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-مغازه-و-آپارتمان'>مزایده اموال غیرمنقول شامل مغازه و آپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل مغازه و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136600/مرایده-اتومبیل-سواری-وانت-پیکان-مدل-1389-و-وانت-پیکان-تیپ-1600'>مرایده اتومبیل سواری وانت پیکان مدل 1389 و وانت پیکان تیپ 1600 / مرایده , مزایده اتومبیل سواری وانت پیکان مدل 1389 و وانت پیکان تیپ 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136606/مزایده-تعدادی-از-املاک-با-کاربری-تجاری-خدماتی-نوبت-دوم'> مزایده تعدادی از املاک با کاربری تجاری خدماتی نوبت دوم  / مزایده , مزایده تعدادی از املاک با کاربری تجاری خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136611/مزایده-آپارتمان-وقفی-مساحت-82-5متر-تجدید'>مزایده آپارتمان وقفی مساحت 82.5متر تجدید / مزایده , مزایده آپارتمان وقفی مساحت 82.5متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136622/مزایده-فروش-اراضی-عرصه-20159-و-4185000متر'>مزایده فروش اراضی عرصه 20159 و 4185000متر / مزایده ,مزایده فروش اراضی عرصه 20159 و 4185000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136630/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-1094-12متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1094.12متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1094.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136636/مزایده-مرکز-رفاهی-فرهنگیان--'>مزایده مرکز رفاهی فرهنگیان... / آگهی مزایده , مزایده مرکز رفاهی فرهنگیان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136639/مزایده-فروش-دو-قطعه-ملک-عرصه-نود-و-169-85متر'>مزایده فروش دو قطعه ملک عرصه نود و 169.85متر  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه ملک عرصه نود و 169.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136647/مزایده-فروش-تعداد-2-باب-ملک-مسکونی-و-یک-قطعه-باغ-ویلایی'>مزایده فروش تعداد 2 باب ملک مسکونی و یک قطعه باغ ویلایی  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 2 باب ملک مسکونی و یک قطعه باغ ویلایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136681/مزایده-ششدانگ-پلاک-250-86-128-و-103-1122-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 250/86/128 و 103/1122 اصلی  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 250/86/128 و 103/1122 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136686/مزایده-فروش-کنتور'>مزایده فروش کنتور / مزایده, مزایده فروش کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136689/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-غرفه-شماره-یک-از-بلوک-نوزده'>مزایده ششدانگ سرقفلی غرفه شماره یک از بلوک نوزده / مزایده ,مزایده ششدانگ سرقفلی غرفه شماره یک از بلوک نوزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136695/مزایده-زمین-قولنامه-ای-مساحت-215متر-نوبت-اول'>مزایده زمین قولنامه ای مساحت 215متر نوبت اول / مزایده ,مزایده زمین قولنامه ای مساحت 215متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136705/اصلاحیه-مزایده-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>اصلاحیه مزایده آپارتمان بخش ده مشهد / اصلاحیه مزایده,مزایده آپارتمان بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136707/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-7457-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 7457.10متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 7457.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136714/مزایده-ملک-دو-خوابه-زیربنای-604متر'>مزایده ملک دو خوابه زیربنای 604متر  / مزایده ,مزایده ملک دو خوابه زیربنای 604متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136719/مزایده-املاک-کاربری-مزروعی-عرصه-38836-92متر-نوبت-دوم'>مزایده املاک کاربری مزروعی عرصه 38836.92متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک کاربری مزروعی عرصه 38836.92متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136730/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-سه-خوابه-180-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان سه خوابه 180.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان سه خوابه 180.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136738/مزایده-فروش-تعداد-3-پلاک-از-اراضی'>مزایده فروش تعداد 3 پلاک از اراضی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 3 پلاک از اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136746/مزایده-خانه-پلاک-200-فرعی-قدمت-هفت-سال'>مزایده خانه پلاک 200 فرعی قدمت هفت سال / مزایده,مزایده خانه پلاک 200 فرعی قدمت هفت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136753/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-مفید-یازده-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت مفید یازده متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت مفید یازده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136756/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-274-66مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 274.66مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 274.66مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136757/مزایده-یک-دستگاه-دایکاست-روسی--'>مزایده یک دستگاه دایکاست روسی... / مزایده, مزایده یک دستگاه دایکاست روسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136760/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-205-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 205.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 205.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136764/مزایده-سنگ-پلاک-طولی'>مزایده سنگ پلاک طولی / مزایده, مزایده سنگ پلاک طولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136771/مزایده-ماترک-شامل-زمین-زراعی-آبی-نوبت-دوم'>مزایده ماترک شامل زمین زراعی آبی نوبت دوم / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین زراعی آبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136778/مزایده-تراکتور-فیات'>مزایده تراکتور فیات  / مزایده فروش ،مزایده تراکتور فیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136780/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده اتومبیل سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136782/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-و--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس و ...چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس و ...چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136783/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-قطعات-تجاری'>مزایده فروش تعداد محدودی از قطعات تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد محدودی از قطعات تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136787/مزایده-ضایعات-فلزی-(مرحله-اول--چاپ-دوم)'>مزایده ضایعات فلزی (مرحله اول - چاپ دوم) / مزایده عمومی, مزایده ضایعات فلزی  (مرحله اول - چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136790/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-مراکز-فرهنگی--'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری مراکز فرهنگی ...  / آگهی مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری بهره برداری مراکز فرهنگی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136792/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-مساحت-106-20-و-480متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 106.20 و 480متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 106.20 و 480متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136793/مزایده-بخش-های-تصویربرداری'>مزایده  بخش های تصویربرداری / آگهی مزایده , مزایده  بخش های تصویربرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136799/مزایده-مقدار-حدود-500-تن-کپ-سنگ-معدن'>مزایده مقدار حدود 500 تن کپ سنگ معدن / مزایده,مزایده مقدار حدود 500 تن کپ سنگ معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136802/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اراضی-و-املاک-با-کاربری-های-مختلف-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از اراضی و املاک با کاربری های مختلف نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی و املاک با کاربری های مختلف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136804/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / اگهی مزایده , مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136808/مزایده-دو-باب-مغازه-تجاری'>مزایده  دو باب مغازه تجاری  / آگهی مزایده , مزایده  دو باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136811/مزایده-خودرو-اپل-وکترا-به-شماره-پلاک-953'>مزایده خودرو اپل وکترا به شماره پلاک 953  / مزایده , مزایده خودرو اپل وکترا به شماره پلاک 953 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136814/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-210متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 210متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 210متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136820/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-556-40متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 556.40متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 556.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136823/تجدید-مزایده-اموال-اسقاطی-برقی-و-الکترونیکی--'>تجدید مزایده اموال اسقاطی برقی و الکترونیکی ... / آگهی تجدید , تجدید مزایده اموال اسقاطی برقی و الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136832/مزایده-پلاک-ثبتی-20569-فرعی-از-4999-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 20569 فرعی از 4999 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 20569 فرعی از 4999 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136838/مزایده-انواع-النگو-و-تک-پوش'>مزایده  انواع النگو و تک پوش  / مزایده, مزایده  انواع النگو و تک پوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136857/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-سه-متر-و-هشتاد-دسی-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و سه متر و هشتاد دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و سه متر و هشتاد دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136868/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-بخش-14-گیلان'>مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی بخش 14 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی بخش 14 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136884/مزایده-فروش-تعداد-53-رقبه-از-املاک-تملیکی-و-مازاد'> مزایده فروش تعداد 53 رقبه از املاک تملیکی و مازاد  / مزایده، مزایده فروش تعداد 53 رقبه از املاک تملیکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136896/مزایده-یکباب-منزل-عرصه-دویست-مترمربع'>مزایده یکباب منزل عرصه دویست مترمربع  / مزایده، مزایده یکباب منزل عرصه دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1136909/مزایده-تمامت-ششدانگ-شماره-23694-فرعی-از-406-اصلی-159-21متر'>مزایده تمامت ششدانگ شماره 23694 فرعی از 406 اصلی 159.21متر / مزایده، مزایده تمامت ششدانگ شماره 23694 فرعی از 406 اصلی 159.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137037/مزایده-اموال-اسقاطی--'>مزایده اموال اسقاطی ... / مزایده, مزایده اموال اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137066/مزایده-فروش-قطعات-داغی--'>مزایده فروش قطعات داغی ... / مزایده, مزایده فروش قطعات داغی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137075/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>اصلاحیه مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137119/مزایده-ششدانگ-منزل-قدیمی-خشت-و-گلی-192-55متر'>مزایده ششدانگ منزل قدیمی خشت و گلی 192.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل قدیمی خشت و گلی 192.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137124/مزایده-اجاره-قسمتی-از-زمین--'>مزایده اجاره قسمتی از زمین ... / مزایده ، مزایده اجاره قسمتی از زمین ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : شنبه 27 مرداد 1397 ساعت: 16:17