اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.17 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124723/مزایده-خودرو-مزدا-دو... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.17 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124723/مزایده-خودرو-مزدا-دو-کابین'>مزایده خودرو مزدا دو کابین / مزایده, مزایده خودرو مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124767/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-زمین-به-مساحت-350-45-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین به مساحت 350/45 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین به مساحت 350/45 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124801/مزایده-بهره-برداری-موقت-از-مجتمع-رفاهی-تفریحی-کارکنان'>مزایده بهره برداری موقت از مجتمع رفاهی، تفریحی کارکنان  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری موقت از مجتمع رفاهی، تفریحی کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124834/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-82-32-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مساحت 82/32 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مساحت 82/32 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124865/مزایده-فروش-5-دستگاه-خودروی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش 5 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده, مزایده فروش 5 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124897/آگهی-استعلام-ارزیابی-کیفی-مزایده-قرارداد-اجاره-و-راهبری-پایانه-های--نوبت-دوم'>آگهی استعلام ارزیابی کیفی مزایده قرارداد اجاره و راهبری پایانه های ...نوبت دوم / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مزایده,آگهی استعلام ارزیابی کیفی مزایده قرارداد اجاره و راهبری پایانه های ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124920/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-نه-سهم-دودانگ-مشاع'>مزایده دو سهم مشاع از نه سهم دودانگ مشاع / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از نه سهم دودانگ مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124950/مزایده-تعدادی-از-واحدهای-اداری-و-اقامتی-آماده'>مزایده تعدادی از واحدهای اداری و اقامتی آماده  / مزایده,مزایده تعدادی از واحدهای اداری و اقامتی آماده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124982/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-24-68-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 24/68 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 24/68 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125027/مزایده-ه-واگذاری-20-نقطه-از-سطح-شهر'>مزایده ه واگذاری 20 نقطه از سطح شهر / آگهی مزایده,مزایده  ه واگذاری 20 نقطه از سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125060/مزایده-واگذاری-سهام'>مزایده واگذاری سهام  / مزایده واگذاری سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125095/مزایده-خودروهای-بازیافتی'>مزایده خودروهای بازیافتی /  آگهی مزایده,مزایده خودروهای بازیافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125129/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-مساحت-1200-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 1200 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 1200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125156/مزایده15-قلم-لوازم-منزل'>مزایده15 قلم لوازم منزل / مزایده, مزایده15 قلم لوازم منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125180/تجدید-مزایده-واگذاری-مدیریت-و-خدمات-پارکینگ-اتوبوسرانی'>تجدید مزایده  واگذاری مدیریت و خدمات پارکینگ اتوبوسرانی / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده   واگذاری مدیریت و خدمات پارکینگ اتوبوسرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124715/مناقصه-تولید-58-000-تن-شمش-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تولید 58/000 تن شمش تجدید نوبت دوم  / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تولید 58/000 تن شمش تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124729/تمدید-مناقصه-تامین-و-تحویل-تجهیزات-HP'>تمدید مناقصه تامین و تحویل تجهیزات HP / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه تامین و تحویل تجهیزات HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124746/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124762/مناقصه-قالب-گیری--ریخته-گری--تمیزکاری'>مناقصه قالب گیری ، ریخته گری ، تمیزکاری  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه قالب گیری ، ریخته گری ، تمیزکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124778/آگهی-مناقصه-تامین-80-000-عدد-بشکه-فلزی'>آگهی مناقصه تامین 80.000 عدد بشکه فلزی / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه تامین 80.000 عدد بشکه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124797/فراخوان-انتخاب-مشاور-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--'>فراخوان انتخاب مشاور تاسیسات مکانیکی و برقی... / مناقصه, فراخوان انتخاب مشاور تاسیسات مکانیکی و برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124818/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران'>مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران / آگهی مناقصه,  مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124836/استعلام-خرید-رولبرینگ-و-بلبرینگ---'>استعلام خرید رولبرینگ و بلبرینگ .... / استعلام, استعلام خرید رولبرینگ و بلبرینگ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124856/فراخوان-طبخ-و-توزیع-دو-وعده-غذای-گرم'>فراخوان طبخ و توزیع دو وعده غذای گرم  / مناقصه عمومی, فراخوان طبخ و توزیع دو وعده غذای گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125215/مزایده-1-15-دانگ-از-سهم-ششدانگ-واحد-مسکونی'>مزایده 1/15 دانگ از سهم ششدانگ واحد مسکونی  / مزایده,مزایده 1/15 دانگ از سهم ششدانگ واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125242/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-پارک-بانوان'>فراخوان سرمایه گذاری در پارک بانوان / آگهی فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری در پارک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125264/مزایده-یک-دستگاه-وانت-سیستم-مزدا--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت سیستم مزدا - نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت سیستم مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125300/مزایده-یک-قطعه-بمساحت-5-هکتار-مشاع'>مزایده یک قطعه بمساحت 5 هکتار مشاع / مزایده,مزایده یک قطعه بمساحت 5 هکتار مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125325/مزایده-یک-قطعه-زمین'>مزایده یک قطعه زمین  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125357/مزایده-خودروی-سواری-پرشیا'>مزایده خودروی سواری پرشیا  / اگهی مزایده , مزایده خودروی سواری پرشیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125407/مزایده-بهره-برداری-از-خطوط-مینی-بوسرانی-شهری'>مزایده بهره برداری از خطوط مینی بوسرانی شهری / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از خطوط مینی بوسرانی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125438/مزایده-چهار-قطعه-زمین-مساحت-194-63-مترمربع'>مزایده چهار قطعه زمین مساحت 194.63 مترمربع  / مزایده،مزایده چهار قطعه زمین مساحت 194.63 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125468/مزایده-چهار-قطعه-زمین-مساحت200-مترمربع'> مزایده چهار قطعه زمین مساحت200 مترمربع  / مزایده، مزایده چهار قطعه زمین مساحت200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125502/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-100-61-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 100.61 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 100.61 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125532/مزایده-سالن-ورزشی'>مزایده سالن ورزشی  / اگهی مزایده , مزایده سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124702/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید  / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124749/مزایده-خودرو-وانت-زامیاد'>مزایده خودرو وانت زامیاد  / مزایده, مزایده خودرو وانت زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124794/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغی-مشجرمساحت-1268-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین باغی مشجرمساحت 1268 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغی مشجرمساحت 1268 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124821/مزایده-واگذاری-استیجاری-یک-واحد-تجاری-و---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری یک واحد تجاری و .... نوبت دوم  / آگهی مزایده،مزایده واگذاری استیجاری یک واحد تجاری و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124854/مزایده-دو-بند-مغازه-و-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده دو بند مغازه و یک باب منزل مسکونی / مزایده, مزایده دو بند مغازه و یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124888/مزایده-ملک-مساحت-127-80-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 127.80 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 127.80 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124916/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-بنای-احداثی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بنای احداثی  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بنای احداثی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124939/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-و-ساختمان-احداثی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و ساختمان احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و ساختمان احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124970/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-مغازه-مساحت-12-54-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه مساحت 12/54 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه مساحت 12/54 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125019/آگهی-مزایده-فروش-خودروی-سواری-پراید'>آگهی مزایده فروش خودروی سواری پراید / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125044/مزایده-یک-واحد-ساختمانی-مسکونی'>مزایده یک واحد ساختمانی مسکونی / مزایده،مزایده یک واحد ساختمانی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125084/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125117/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-1000-واحدی-نوبت-اول'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی 1000 واحدی نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی 1000 واحدی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125145/مزایده-تعدادی-از-دستگاه-ها-و-ماشین-آلات-مازاد'>مزایده  تعدادی از دستگاه ها و ماشین آلات مازاد  / آگهی مزایده , مزایده  تعدادی از دستگاه ها و ماشین آلات مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125173/مزایده-یک-سهم-از-18-سهم-یک-قسمت-مشاع'>مزایده یک سهم از 18 سهم یک قسمت مشاع / مزایده,مزایده یک سهم از 18 سهم یک قسمت مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124710/مناقصه-عمومی-تامین-خودرو-استیجاری--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تامین خودرو استیجاری - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین خودرو استیجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124724/استعلام-عملیات-اجرایی-ابنیه-و--'>استعلام عملیات اجرایی ابنیه و ... / استعلام ,  استعلام عملیات اجرایی ابنیه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124739/استعلام-کت-و-شلوار--'>استعلام کت و شلوار ... / استعلام , استعلام کت و شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124757/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124774/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله فولادی تجدید نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله فولادی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124791/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ماشین-آلات-راهداری-(بیل-مکانیکی)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه ماشین آلات راهداری (بیل مکانیکی)... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه ماشین آلات راهداری (بیل مکانیکی)... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124811/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124831/استعلام-اجرای-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات--'>استعلام اجرای تعمیرات و نگهداری تاسیسات... / استعلام, استعلام اجرای تعمیرات و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124851/مناقصه-خرید-یکدستگاه-چیلر-تراکمی'>مناقصه خرید یکدستگاه چیلر تراکمی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه چیلر تراکمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125201/مزایده-فروش-اراضی'>مزایده فروش اراضی / مزایده,مزایده فروش اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125232/مزایده-فروش-20-دستگاه-خودرو-از-قبیل-پژو-405-و--'>مزایده فروش 20 دستگاه خودرو از قبیل پژو 405 و ... / مزایده ,  مزایده  فروش 20 دستگاه خودرو از قبیل پژو 405 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125253/مزایده-اتومبیل-سواری--نوبت-دوم'>مزایده اتومبیل سواری - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125286/مزایده-بهره-برداری-مراکز-تجاری'>مزایده بهره برداری مراکز تجاری  / آگهی مزایده کتبی,مزایده بهره برداری مراکز تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125320/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیم-مساحت-17041متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین دیم مساحت 17041متر  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین دیم مساحت 17041متر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125347/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-محوطه-به-مساحت-4341-80-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه به مساحت 4341/80 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه به مساحت 4341/80 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125397/تجدید-آگهی-مزایده-واگذاری-حمل-میت-به-بخش-خصوصی'>تجدید آگهی مزایده واگذاری حمل میت به بخش خصوصی / تجدید آگهی مزایده, مزایده واگذاری حمل میت به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125426/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-317-25-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 317/25 مترمربع / مزایده،مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 317/25 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125462/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125492/مزایده-واگذاری-چهار-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری چهار باب مغازه  - نوبت دوم  / مزایده واگذاری چهار باب مغازه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125526/مزایده-خط-موبایل'>مزایده خط موبایل / مزایده,مزایده خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125553/مزایده-پلاک-ثبتی-107-فرعی-از-3-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 107 فرعی از 3 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 107 فرعی از 3 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124747/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مستعمل-راکد-و-نو-مازاد'>مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل راکد و نو مازاد / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل راکد و نو مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124789/فراخوان-عمومی-شناسایی-متقاضیان-بهره-برداری-از-اماکن-تجاری-و-خدماتی'>فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان بهره برداری از اماکن تجاری و خدماتی  / مناقصه عمومی, فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان بهره برداری از اماکن تجاری و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124820/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-اراضی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین اراضی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124849/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124887/مزایده-فروش-کالای-شبکه-و-عمومی-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش کالای شبکه و عمومی اسقاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای ,مزایده فروش کالای شبکه و عمومی اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124911/مزایده-واگذاری-زمین-برای-فروش-و-عرضه-گل-و-گیاه-زینتی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین برای فروش و عرضه گل و گیاه زینتی...نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری زمین برای فروش و عرضه گل و گیاه زینتی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124933/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-مسکونی-در-تهران-و-سایر-استان-ها'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی در تهران و سایر استان ها  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی در تهران و سایر استان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124969/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-141'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 141 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 141</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125016/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-4511-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 4511 نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 4511 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125043/مزایده-واگذاری-غرفه-کاربری-پشتیبانی--سرویس-و-نگهداری-نرم-افزار-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه کاربری پشتیبانی ، سرویس و نگهداری نرم افزار  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری غرفه کاربری پشتیبانی ، سرویس و نگهداری نرم افزار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125082/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی  / مزایده ، مزایده  فروش آهن آلات اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125112/مزایده-ساختمان-چهار-طبقه'>مزایده ساختمان چهار طبقه  / مزایده,مزایده ساختمان چهار طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125144/مزایده-خودروی-پراید-694-ل-ایران-21'>مزایده خودروی پراید 694 ل ایران 21 / مزایده , مزایده خودروی پراید 694 ل ایران 21 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125172/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125195/مزایده-فروش-صندلی--'>مزایده فروش صندلی... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124709/فراخوان-احداث-خط-لوله-8-آبرسانی-به-دکلهای-حفاری-منطقه-6--نوبت-دوم'>فراخوان احداث خط لوله 8 آبرسانی به دکلهای حفاری منطقه 6... نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان احداث خط لوله 8 آبرسانی به دکلهای حفاری منطقه 6... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124722/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-خدمات-مطالعات-فاز-2-طرح-گردشگری-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات مطالعات فاز 2 طرح گردشگری ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات مطالعات فاز 2 طرح گردشگری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124738/استعلام-تعمیرات-ساختمانها'>استعلام تعمیرات ساختمانها / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124755/مناقصه-تامین-دو-دستگاه-لودر'>مناقصه تامین دو دستگاه لودر / مناقصه, تامین مناقصه دو دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124773/استعلام-بیمه-تکمیلی-پرسنل'>استعلام بیمه تکمیلی پرسنل / استعلام, استعلام بیمه تکمیلی پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124790/فراخوان-عملیات-تهیه-ساخت-و-نصب-کانال-های-اگزاست-و-هواکش--'>فراخوان عملیات تهیه، ساخت و نصب کانال های اگزاست و هواکش... / مناقصه, فراخوان عملیات تهیه، ساخت و نصب کانال های اگزاست و هواکش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124809/استعلام-مقره-کششی--'>استعلام مقره کششی ... / استعلام, استعلام مقره کششی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124829/مناقصه-انجام-عملیات-حمل-با-گاری-دستی-و-ردیف-چینی---'>مناقصه انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی .... / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124850/فراخوان-پروژه-عملیات-گازرسانی-به-حفرات-خالی-شهر-مرحله-42-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه عملیات گازرسانی به حفرات خالی شهر مرحله 42 نوبت دوم  / گهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان پروژه عملیات گازرسانی به حفرات خالی شهر مرحله 42 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124867/استعلام-پیمانکار-جهت-4-نفر-نیروی-انسانی'>استعلام پیمانکار جهت 4 نفر نیروی انسانی / استعلام, استعلام پیمانکار جهت 4 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125231/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-130-16-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 130.16 مترمربع  / مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 130.16 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125252/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغی-مساحت-3290-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین باغی مساحت 3290 مترمربع / مزایده،مزایده یک قطعه زمین باغی مساحت 3290 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125284/مزایده-6-دانگ-عرصه-و-اعیان-بمساحت-316-5-مترمربع'>مزایده 6 دانگ عرصه و اعیان بمساحت 316/5 مترمربع / مزایده,مزایده 6 دانگ عرصه و اعیان بمساحت 316/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125317/مزایده-سیستم-اتوماتیک-رنگ-پودری--خازن-14-میکروفاراد--'>مزایده سیستم اتوماتیک رنگ پودری،، خازن 14 میکروفاراد... / مزایده, مزایده سیستم اتوماتیک رنگ پودری،، خازن 14 میکروفاراد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125346/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125373/مزایده-تعداد-4-عدد-ماشین-موزر-برقی--'>مزایده تعداد 4 عدد ماشین موزر برقی...  / مزایده, مزایده تعداد 4 عدد ماشین موزر برقی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125425/مزایده-اجاره-دو-و-احد-تجاری-و-یک-واحد-فرهنگی'>مزایده اجاره دو و احد تجاری و یک واحد فرهنگی / مزایده, مزایده اجاره دو و احد تجاری و یک واحد فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125455/مزایده-ششدانگ-عرصه-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124737/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-136-45-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 136/45 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 136/45 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124779/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-حدود-255-00-مترمربع'>مزایده یکباب خانه مساحت حدود 255/00 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت حدود 255/00 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124810/مزایده-فروش-وسائط-نقلیه'>مزایده فروش وسائط نقلیه / آگهی مزایده ، مزایده فروش وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124842/مزایده-عملیات-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-براساس-طرح-تفکیک-در-مبدا'>مزایده عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس طرح تفکیک در مبدا / آگهی مزایده, مزایده عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس طرح تفکیک در مبدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124879/مزایده-فروش-تعدادی-اقلام-و-تجهیزات-فنی-مازاد-و-از-رده-خارج'>مزایده فروش تعدادی اقلام و تجهیزات فنی مازاد و از رده خارج  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی اقلام و تجهیزات فنی مازاد و از رده خارج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124901/مزایده-فروش-تجهیزات-کارگاه-تعمیر-ترانسفورماتور'>مزایده فروش تجهیزات کارگاه تعمیر ترانسفورماتور  / اگهی مزایده , مزایده فروش تجهیزات کارگاه تعمیر ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124924/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-مساحت-193-70-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه مساحت 193/70 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه مساحت 193/70 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124955/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شامل-انواع-کانتینر-40-و-20-فوتی-انواع-قطعات-ضایعاتی-بدنه-ای-و--'>مزایده اقلام ضایعاتی شامل انواع کانتینر 40 و 20 فوتی- انواع قطعات ضایعاتی بدنه ای  و ... / آگهی مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی شامل انواع کانتینر 40 و 20 فوتی- انواع قطعات ضایعاتی بدنه ای  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124998/مزایده-ششدانگ-زمین-کشاورزی'>مزایده ششدانگ زمین کشاورزی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125036/تجدید-مزایده-واگذاری-4-مورد-کانکس--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری 4 مورد کانکس - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری 4 مورد کانکس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125074/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-105-90-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه 105/90 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه 105/90 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125105/مزایده-دستگاه-تستر-الکتروشوک--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه تستر الکتروشوک - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه تستر الکتروشوک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125135/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  -  نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125162/تجدید-مزایده-مکان-و-امور-دندانپزشکی'>تجدید مزایده  مکان و امور دندانپزشکی / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده  مکان و امور دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125186/مزایده-توقیف-لیفتراک-سه-تن'>مزایده توقیف لیفتراک سه تن / مزایده, مزایده توقیف لیفتراک سه تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124704/استعلام-موتور-جوشکاری--'>استعلام موتور جوشکاری ... / استعلام , استعلام موتور جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124718/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124732/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124751/فراخوان-تعداد-دو-دستگاه-پمپ-سانتریفیوژ-تجدید-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان تعداد دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ تجدید ـ نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان تعداد دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ تجدید ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124766/مناقصه-45-360-کیلوگرم-برنج-مرغوب-ایرانی'>مناقصه 45/360 کیلوگرم برنج مرغوب ایرانی / آگهی مناقصه ، مناقصه 45/360 کیلوگرم برنج مرغوب ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124783/مناقصه-​احداث-مخزن-ذخیره-آب-نوبت-دوم'>مناقصه ​احداث مخزن ذخیره آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ​احداث مخزن ذخیره آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124803/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-سیستم-بازیافت'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت سیستم بازیافت  / فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت سیستم بازیافت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124824/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام, استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124841/مناقصه-تامین-کسری-اقلام-سینی-کابل--نردبان'>مناقصه تامین کسری اقلام سینی کابل ، نردبان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین کسری اقلام سینی کابل ، نردبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124861/استعلام-ساخت-و-تعمیر-سرویس-بهداشتی--'>استعلام ساخت و تعمیر سرویس بهداشتی ... / استعلام , استعلام ساخت و تعمیر سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125223/مزایده-قفسه-های-فلزی-موجود-در-سالن-در-و-پنجره-سازی-و--'>مزایده قفسه های فلزی موجود در سالن در و پنجره سازی و... / مزایده, مزایده قفسه های فلزی موجود در سالن در و پنجره سازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125245/مزایده-45-درصد-از-سهام-شرکت-ایرکست'>مزایده 45 درصد از سهام شرکت ایرکست / مزایده , مزایده 45 درصد از سهام شرکت ایرکست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125274/مزایده-فروش-کنسول-پروانه-ای--مرحله-دوم'>مزایده فروش کنسول پروانه ای .. مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش کنسول پروانه ای .. مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125306/مزایده-املاک-تجاری'>مزایده املاک تجاری / مزایده,مزایده املاک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125337/مزایده-فروش-املاک-مازاد'> مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده, مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125365/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-87'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 87 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125417/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-سمند-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه سواری سمند ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش یک دستگاه سواری سمند ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125446/مزایده-پارکینگ-خودرو--سایبان-فلزی--راه-پله-فلزی'>مزایده پارکینگ خودرو ، سایبان فلزی ، راه پله فلزی / اصلاحیه مزایده اموال منقول,مزایده پارکینگ خودرو ، سایبان فلزی ، راه پله فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125479/مزایده-اجاره-انبار'>مزایده اجاره انبار / آگهی مزایده, مزایده اجاره انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125512/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-قوامین'> مزایده فروش املاک مازاد بانک قوامین   / مزایده, مزایده فروش املاک مازاد بانک قوامین  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124740/مزایده-تراکتور-سیستم-فرگوسن--'>مزایده تراکتور سیستم فرگوسن... / مزایده, مزایده تراکتور سیستم فرگوسن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124782/مزایده-ملکی-به-مساحت-1705-مترمربع'>مزایده ملکی به مساحت 1705 مترمربع / مزایده,مزایده ملکی به مساحت 1705 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124812/مزایده-یک-باب-آپارتمان-مسکن-مهر'>مزایده یک باب آپارتمان مسکن مهر  / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124843/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-142-43-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مساحت 142/43 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مساحت 142/43 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124880/مزایده-تعداد-859100-سهم'>مزایده تعداد 859100 سهم / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده تعداد 859100 سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124905/مزایده-اجاره-مغازه-و-یک-دستگاه-کانکس'>مزایده اجاره مغازه و یک دستگاه کانکس / مزایده,  مزایده اجاره مغازه و یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124926/مزایده-واگذاری-ضایعات'>مزایده واگذاری ضایعات  / مزایده مزایده واگذاری ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124960/مزایده-ششدانگ-عرصه-پلاک-ثبتی-مساحت-130-60-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه پلاک ثبتی مساحت 130/60 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه پلاک ثبتی مساحت 130/60 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125004/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125037/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-باغ'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه باغ  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125078/مزایده-فروش-اتومبیل-سواری-نیسان-ماکسیما'>مزایده فروش اتومبیل سواری نیسان ماکسیما / آگهی مزایده , مزایده فروش اتومبیل سواری نیسان ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125108/مزایده-پمپ-کارواش-پمپ-باد--جاروبرقی--'>مزایده پمپ کارواش، پمپ باد ، جاروبرقی ... / مزایده, مزایده پمپ کارواش، پمپ باد ، جاروبرقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125136/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125164/مزایده-یک-دستگاه-کانتینر-یخچالی'>مزایده یک دستگاه کانتینر یخچالی  / مزایده یک دستگاه کانتینر یخچالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125189/مزایده-یک-باب-کارخانه-پرورش-قارچ-مساحت-25515-مترمربع'>مزایده یک باب کارخانه پرورش قارچ مساحت 25515 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب کارخانه پرورش قارچ مساحت 25515 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124706/فراخوان-انجام-خدمات-نگهداری-تعمیرات-مهندسی-خریدهای-اضطراری-و-تغییرات-اصلاحی--نوبت-دوم'>فراخوان  انجام خدمات نگهداری تعمیرات مهندسی خریدهای اضطراری و تغییرات اصلاحی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان فراخوان  انجام خدمات نگهداری تعمیرات مهندسی خریدهای اضطراری و تغییرات اصلاحی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124719/تجدید-مناقصه-آرد-مورد-نیاز'>تجدید مناقصه آرد مورد نیاز  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه آرد مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124733/استعلام-اسپیلت-سرمایشی---'>استعلام اسپیلت سرمایشی .... / استعلام, استعلام اسپیلت سرمایشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124752/استعلام-تجهیزات-رصدخانه--'>استعلام تجهیزات رصدخانه ... / استعلام , استعلام تجهیزات رصدخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124768/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه  تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه  تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124786/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124804/فراخوان-تکمیل-عملیات-ساختمانی-10-بلوک-مسکونی'>فراخوان تکمیل عملیات ساختمانی 10 بلوک مسکونی / فراخوان مشارکت در ساخت، فراخوان  تکمیل عملیات ساختمانی 10 بلوک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124826/استعلام-دستگاه-کنترل-گشت-و-نگهبانی--'>استعلام دستگاه کنترل گشت و نگهبانی ... / استعلام , استعلام دستگاه کنترل گشت و نگهبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124844/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام, استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124863/فراخوان-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>فراخوان  حفظ و نگهداری فضای سبز  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان  حفظ و نگهداری فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125224/مزایده-چهار-دستگاه-مانیتور-کامپیوتر-سامسونگ-و--'>مزایده چهار دستگاه  مانیتور کامپیوتر سامسونگ و ... / مزایده, مزایده چهار دستگاه  مانیتور کامپیوتر سامسونگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125248/مزایده-یک-بیستم-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده یک بیستم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده،مزایده یک بیستم ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125277/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-شش-دانگ-عرصه-1820-مترمربع'>مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه 1820 مترمربع  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه 1820 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125312/مزایده-یک-باب-ساختمان-مسکونی-به-متراژ-250-مترمربع'>مزایده یک باب ساختمان مسکونی به متراژ 250 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب ساختمان مسکونی به متراژ 250 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125342/مزایده-ملک-به-مساحت-164-مترمربع-مسکونی'>مزایده ملک به مساحت 164 مترمربع مسکونی  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 164 مترمربع مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125370/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-متراژ-80-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به متراژ 80 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به متراژ 80 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125421/مزایده-یک-واحد-مرغداری-مساحت-8477-35-مترمربع'>مزایده یک واحد مرغداری مساحت 8477/35 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری مساحت 8477/35 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125447/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه--'>تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه ... / خلاصه آگهی مزایده تجدیدی, تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125482/مزایده-عمومی-پارکینگ-مجموعه--'>مزایده عمومی پارکینگ مجموعه ... / آگهی مزایده عمومی ،مزایده عمومی پارکینگ مجموعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125514/مزایده-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده دو دستگاه خودرو  / آگهی مزایده , مزایده دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125539/مزایده-مقدار-5-دانگ-و-24-سیر-و-8-مثقال-مشاع-از-شش-دانگ'>مزایده مقدار 5 دانگ و 24 سیر و 8 مثقال مشاع از شش دانگ  / مزایده,مزایده مقدار 5 دانگ و 24 سیر و 8 مثقال مشاع از شش دانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125567/مزایده-مقدار-314-مترمرمربع-مشاع'>مزایده مقدار 314 مترمرمربع مشاع / مزایده,مزایده مقدار 314 مترمرمربع مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125584/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-5438-فرعی'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 5438 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 5438 فرعی از 6556 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125605/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-و--'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی و... / مزایده ، مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125627/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-72-13011'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 72/13011 / مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 72/13011</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125644/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی  / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده یک باب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125667/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125740/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-ورزشی'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری ورزشی / مزایده, مزایده یک قطعه زمین با کاربری ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125844/مزایده-3-دانگ-مشاع-از-6-دانگ-پلاک-ثبتی-250-مترمربع'>مزایده 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی 250 مترمربع / مزایده,مزایده 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی 250 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126022/مزایده-ملک-تجاری-و-مسکونی'>مزایده ملک تجاری و مسکونی / مزایده، مزایده ملک تجاری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126199/مزایده-3-دانگ-مشاع-از-6-دانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124873/استعلام-قیمت-انجام-خدمات-کامپیوتری--'>استعلام قیمت انجام خدمات کامپیوتری... / استعلام, استعلام قیمت انجام خدمات کامپیوتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124893/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-و-خدمات-پس-از-فروش-209-دستگاه-الکتروپمپ--'>مناقصه خرید، بارگیری، حمل و خدمات پس از فروش 209 دستگاه الکتروپمپ... / مناقصه, مناقصه خرید، بارگیری، حمل و خدمات پس از فروش 209 دستگاه الکتروپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124915/استعلام-تلویزیون-LED--'>استعلام تلویزیون LED... / استعلام, استعلام تلویزیون LED...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124940/مناقصه-مناقصه-حجمی--زمانی-واگذاری-اداره-امور-انبار-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه مناقصه حجمی - زمانی واگذاری اداره امور انبار نفت - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه حجمی - زمانی واگذاری اداره امور انبار نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124959/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن ... / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124978/اصلاحیه-مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل'>اصلاحیه مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل / اصلاحیه آگهی مناقصه، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124994/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-محصولات'>مناقصه تخلیه و بارگیری محصولات / مناقصه تخلیه و بارگیری محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125008/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-بسته-بندی-حمل-و-دپو-کاه'>مناقصه انتخاب پیمانکار بسته بندی، حمل و دپو کاه / مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار بسته بندی، حمل و دپو کاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125028/آگهی-مناقصه-عمومی-حمل-حدود-100-000-تن-گندم-برنج-و---نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی حمل حدود 100.000 تن گندم، برنج و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی حمل حدود 100.000 تن گندم، برنج و .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125048/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-پروژه-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام  اقلام مورد نیاز پروژه ایستگاه پمپاژ / استعلام, استعلام  اقلام مورد نیاز پروژه ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125065/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-موردنیاز-جهت-انجام--'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی موردنیاز جهت انجام... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی موردنیاز جهت انجام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125083/استعلام-دریچه--'>استعلام دریچه ... / استعلام , استعلام دریچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125101/مناقصه-مقدار-1845-تن-ذغال-کک-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 1845 تن ذغال کک ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مقدار 1845 تن ذغال کک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125120/تجدید-دوم-فراخوان-تکمیل-زیرسازی-قطعه-دوم'>تجدید دوم فراخوان تکمیل زیرسازی قطعه دوم  / مناقصه عمومی, تجدید دوم فراخوان تکمیل زیرسازی قطعه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125142/مناقصه-اجرای-مسیر-اتصال-از-سه-راه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای مسیر اتصال از سه راه - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای مسیر اتصال از سه راه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125163/استعلام-خرید-رایانه-و-پرینتر-و-تبلت-و-دوربین-عکاسی'>استعلام خرید رایانه و پرینتر و تبلت و دوربین عکاسی / استعلام, خرید رایانه و پرینتر و تبلت و دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125187/استعلام-دستگاه-گیت-وی--'>استعلام دستگاه گیت وی ... / استعلام, دستگاه گیت وی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125204/استعلام-دستگاه-کلرزن--'>استعلام دستگاه کلرزن ... / استعلام , استعلام دستگاه کلرزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125222/استعلام-اکسید-نشاسته--'>استعلام اکسید نشاسته ... / استعلام, استعلام اکسید نشاسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125247/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام, استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125269/استعلام-تهیه-سبد-کالا--'>استعلام تهیه سبد کالا ... / استعلا,استعلام تهیه سبد کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125288/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-مرحله-سوم-تعمیر-و-نگهداری-(اجرای-PM)--اصلاحیه'>فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مرحله سوم تعمیر و نگهداری (اجرای PM)... اصلاحیه / اصلاحیه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مرحله سوم تعمیر و نگهداری (اجرای PM)...اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125307/مناقصه-اجرای-13500-متر-پروژه-گازرسانی-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 13500 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 13500 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125329/استعلام-کیس-رایانه--'>استعلام کیس رایانه ... / استعلام , استعلام کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125349/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام, استعلام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125368/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-و-استاندارد-سازی-انشعابات-آب-شرب--'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعابات آب شرب... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعابات آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124745/تجدید-مزایده-عمومی-یک-باب-سالن-فروشگاهی'>تجدید مزایده عمومی یک باب سالن فروشگاهی / آگهی مزایده عمومی ،تجدید مزایده عمومی یک باب سالن فروشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124785/مزایده-ششدانگ-اعیانی-مساحت-128-مترمربع'>مزایده ششدانگ اعیانی مساحت 128 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مساحت 128 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124815/مزایده-سرامیک'>مزایده سرامیک  / مزایده,مزایده سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124848/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-مساحت-428-8'>مزایده یک باب منزل مسکونی مساحت 428/8 / مزایده, مزایده یک باب منزل مسکونی مساحت 428/8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124884/مزایده-یک-محوطه-به-مساحت-475-75-مترمربع'>مزایده یک محوطه به مساحت 475/75 مترمربع / مزایده,مزایده یک محوطه به مساحت 475/75 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124910/مزایده-ششدانگ-یک-باب-اپارتمان-مساحت-76-41'>مزایده ششدانگ یک باب اپارتمان مساحت 76/41 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب اپارتمان مساحت 76/41</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124929/مزایده-یک-باب-آپارتمان-مساحت-87-57-مترمربع'>مزایده یک باب آپارتمان مساحت 87/57 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان مساحت 87/57 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124966/مزایده-فروش-تعداد-2018-عدد-جلد-موبایل-پاسپرتی--نوبت-دوم'>مزایده فروش  تعداد 2018 عدد جلد موبایل پاسپرتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  تعداد 2018 عدد جلد موبایل پاسپرتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125012/مزایده-حدود-10000-ده-هزار-دستگاه-کنتور-و-ریگلاتور-اسقاطی-(نوبت-دوم)'>مزایده حدود 10000 ده هزار دستگاه کنتور و ریگلاتور اسقاطی (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی, مزایده حدود 10000 ده هزار دستگاه کنتور و ریگلاتور اسقاطی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125040/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125080/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-انگور'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ انگور / مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه باغ انگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125111/مزایده-شش-دانگ-ملک-خودرو-سواری-سایپا'>مزایده شش دانگ ملک، خودرو سواری سایپا / مزایده, مزایده شش دانگ ملک، خودرو سواری سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125140/مزایده-لوله-PVC'>مزایده لوله PVC  / مزایده عمومی,مزایده  لوله PVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125171/مزایده-کالیته-3160-به-رنگ-مشکی'>مزایده کالیته 3160 به رنگ مشکی / مزایده, مزایده کالیته 3160 به رنگ مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125193/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-61-98-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 61/98 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 61/98 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124708/استعلام-موتور-جوشکاری--'>استعلام موتور جوشکاری ... / استعلام , استعلام موتور جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124721/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>فراخوان تامین نیروی انسانی ...نوبت دوم / مناقصه , فراخوان تامین نیروی انسانی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124736/مناقصه-اجرا-و-خرید-بخشی-از-خط-اصلی-و-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه اجرا و خرید بخشی از خط اصلی و شبکه جمع آوری فاضلاب ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه اجرا و خرید بخشی از خط اصلی و شبکه جمع آوری فاضلاب ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124754/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تجهیزات-ویدئو-کنفرانس--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی تجهیزات ویدئو کنفرانس - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ,فراخوان ارزیابی کیفی تجهیزات ویدئو کنفرانس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124770/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای--'>استعلام تجهیزات رایانه ای ... / استعلام , استعلام تجهیزات رایانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124788/فراخوان-خرید-سطل-زباله-و-تابلوهای-هشدار-طرح-و-جلوگیری-از-آلودگی-آب'>فراخوان خرید سطل زباله و تابلوهای هشدار طرح و جلوگیری از آلودگی آب  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید سطل زباله و تابلوهای هشدار طرح و جلوگیری از آلودگی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124808/سمینار-تخصصی-دعاوی-ناشی-از-نوسانات-نرخ-ارز-97-2-16'>سمینار تخصصی دعاوی ناشی از نوسانات نرخ ارز 97.2.16 / سمینار تخصصی دعاوی ناشی از نوسانات نرخ ارز 97.2.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124828/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-و-تسطیح-در-محدوده-سطوح-باند-پروازی--'>مناقصه عملیات خاکبرداری و تسطیح در محدوده سطوح باند پروازی... / مناقصه, مناقصه عملیات خاکبرداری و تسطیح در محدوده سطوح باند پروازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124847/استعلام-شیلنگ-فن-کوئل--'>استعلام شیلنگ فن کوئل ... / استعلام , استعلام شیلنگ فن کوئل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124866/مناقصه-عمومی-تعمیرات-و-بازسازی-کشتارگاه-اعم-از-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه عمومی تعمیرات و بازسازی کشتارگاه اعم از زیرسازی و آسفالت / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تعمیرات و بازسازی کشتارگاه اعم از زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125228/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پژو 405  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125251/مزایده-کانکس-سرویس-بهداشتی-و-حمام-با-راه-رو--'>مزایده کانکس سرویس بهداشتی و حمام با راه رو ... / مزایده, مزایده کانکس سرویس بهداشتی و حمام با راه رو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125283/مزایده-فروش-لیفتراک-مدل-1984'>مزایده فروش لیفتراک مدل 1984 / آگهی مزایده ، مزایده فروش لیفتراک مدل 1984</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125316/مزایده-ملک-مساحت-یک-هزار-و-سیصد-و-پنجاه-و-پنج-متر-و-پنجاه-و-شش-سانتی-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج متر و پنجاه و شش سانتی متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج متر و پنجاه و شش سانتی متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125345/مزایده-تعدادی-از-خودروهای--'>مزایده تعدادی از خودروهای... / مزایده, مزایده تعدادی از خودروهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125372/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-455-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 455 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 455 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125423/مزایده-تعداد-شش-دستگاه-کامپیوتر-کامل-و---نوبت-دوم'>مزایده تعداد شش دستگاه کامپیوتر کامل و ... نوبت دوم  / مزایده, مزایده تعداد شش دستگاه کامپیوتر کامل و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125452/تجدید-مزایده-اجاره-فرهنگسرا-ـ-اجاره-خانه-ژیمناستیک'>تجدید مزایده اجاره فرهنگسرا ـ اجاره خانه ژیمناستیک / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجاره فرهنگسرا ـ اجاره خانه ژیمناستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125577/مزایده-ششدانگ-زمین-با-کاربری-صنعتی--'>مزایده ششدانگ زمین با کاربری صنعتی... / مزایده, مزایده ششدانگ زمین با کاربری صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125597/مزایده-فروش-زمین-تجاری'>مزایده فروش زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125618/مزایده-یک-باب-مغازه-به-پلاک-ثبتی-41535-فرعی'>مزایده یک باب مغازه به پلاک ثبتی 41535 فرعی  / مزایده،مزایده یک باب مغازه به پلاک ثبتی 41535 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125639/مزایده-بنای-مسکونی-زیرزمین-اول-و-دوم-همکف-اول-و-دوم'>مزایده بنای مسکونی زیرزمین اول و دوم همکف اول و دوم  / مزایده , مزایده بنای مسکونی زیرزمین اول و دوم همکف اول و دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125656/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-4594'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 4594 / مزایده, مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 4594</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125714/مزایده-فروش-خودروز-سواری-پیکان-1600'>مزایده فروش خودروز سواری پیکان 1600 / مزایده , مزایده فروش خودروز سواری پیکان 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125808/مزایده-بهره-برداری-از-یک-دستگاه-ساختمان'>مزایده بهره برداری از یک دستگاه ساختمان / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از یک دستگاه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125998/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126157/فراخوان-مزایده-فروش-اقلام-مازاد-برق-و-ابزار-دقیق'>فراخوان مزایده فروش  اقلام مازاد برق و  ابزار دقیق / فراخوان مزایده عمومی ، فراخوان مزایده فروش  اقلام مازاد برق و  ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124869/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-جمع-آوری-زباله---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله...  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124886/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124909/مناقصه-اجرای-امور-خدمات-نظافت-و-تنظیف-فضای-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124935/تجدید-مناقصه-خرید-550-تن-کلرورفریک'>تجدید مناقصه خرید 550 تن کلرورفریک  / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 550 تن کلرورفریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124954/مناقصه-نگهداری-مراکز-سوئیچ-شهری--'>مناقصه نگهداری مراکز سوئیچ شهری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری مراکز سوئیچ شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124972/فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-تودار--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی تودار...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی تودار...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124989/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری--'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری ... / استعلام,استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125003/فراخوان-عملیات-بهره-برداری-تلمبه-خانه'>فراخوان عملیات بهره برداری تلمبه خانه  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عملیات بهره برداری تلمبه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125020/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125042/مناقصه-عمومی-تامین-خدمات-حمل-و-نقل-و-ترابری'>مناقصه عمومی تامین خدمات حمل و نقل و ترابری / مناقصه عمومی, شرکت پتروشیمی مروارید واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ـ عسلویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125058/مناقصه-تعداد-6-دستگاه-دیزل-حریق-آتشخوار'>مناقصه تعداد 6 دستگاه دیزل حریق آتشخوار / مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 6 دستگاه دیزل حریق آتشخوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125075/فراخوان-مناقصه-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب-psh-شهر--'>فراخوان مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب psh شهر ... / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب psh شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125096/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید--خدمات-تعمیر-و-تجهیز-سالن-آمفی-تئاتر'>تجدید فراخوان مناقصه خرید ، خدمات تعمیر و تجهیز سالن آمفی تئاتر / فراخوان مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان مناقصه خرید ، خدمات تعمیر و تجهیز سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125115/مناقصه-رفت-و-روب-(جاروکشی)--نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب (جاروکشی) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه رفت و روب (جاروکشی) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125134/مناقصه-نگهداشت-ساختمان'>مناقصه نگهداشت ساختمان  / اگهی مناقصه , مناقصه نگهداشت ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125155/فراخوان-حفر-چهار-حلقه-چاه-عمیق-به-روش-روتاری-نوبت-دوم'>فراخوان حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی,فراخوان حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125178/استعلام-چاپگر-مدل-HPLASERGE553'>استعلام چاپگر مدل HPLASERGE553 / استعلام, چاپگر مدل HPLASERGE553</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125199/استعلام-واگذاری-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-از-ایستگاه-های-هواشناسی---'>استعلام  واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری از ایستگاه های هواشناسی  ... / استعلام, واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری از ایستگاه های هواشناسی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125216/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی'>تجدید مناقصه پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125238/مناقصه-تهیه-و-حمل-و-پخش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125262/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ... / استعلام , استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125281/مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه  ارائه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  ارائه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125299/استعلام-تجهیز-شبکه-محلی-ساختمان--'>استعلام  تجهیز شبکه محلی ساختمان ... / استعلام, تجهیز شبکه محلی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125319/استعلام-کالیبراسیون'>استعلام کالیبراسیون / استعلام, کالیبراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125490/مزایده-ملک-277-مترمربع'>مزایده ملک 277 مترمربع  / مزایده، مزایده ملک 277 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125522/مزایده-یک-باب-واحد-مسکونی'>مزایده یک باب واحد مسکونی  / مزایده,مزایده یک باب واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125552/مزایده-ملک-210-5-مترمربع'>مزایده ملک 210/5 مترمربع / مزایده,مزایده ملک 210/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125576/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2-فرعی-از-80-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2 فرعی از 80 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2 فرعی از 80 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125596/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-L90-مدل-86'>مزایده یک دستگاه خودرو L90 مدل 86 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو L90 مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125617/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-پلاک-ثبتی-282-41'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 282/41 / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 282/41</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125637/مزایده-یک-سهم-از-10-سهم-یک-دانگ-از-6-دانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده یک سهم از 10 سهم یک دانگ از 6 دانگ پلاک ثبتی   / مزایده ,مزایده یک سهم از 10 سهم یک دانگ از 6 دانگ پلاک ثبتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125655/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-301-64071-بخش-16'>مزایده پلاک ثبتی شماره 301/64071 بخش 16 / مزایده, مزایده پلاک ثبتی شماره 301/64071 بخش 16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125710/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-10970-5-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 10970/5 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 10970/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125804/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-293-5-مترمربع'>مزایده زمین مزروعی مساحت 293.5 مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 293.5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125988/مزایده-ملک-یک-واحد-تجاری-در-طبقه-همکف'>مزایده ملک یک واحد تجاری در طبقه همکف  / مزایده,مزایده ملک یک واحد تجاری در طبقه همکف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126145/استعلام-اجاره-محل-استقرار-آمبولانس'>استعلام اجاره محل استقرار آمبولانس  / آگهی استعلام ، استعلام اجاره محل استقرار آمبولانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124885/استعلام-طراحی-نرم-افزار--'>استعلام طراحی نرم افزار ... / استعلام, استعلام طراحی نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124908/آگهی-مناقصه-زیرسازی-آسفالت-به-متراژ-18-هزار-متر'>آگهی مناقصه زیرسازی، آسفالت به متراژ 18 هزار متر / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه زیرسازی، آسفالت به متراژ 18 هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124934/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124953/استعلام-گیت-و-نرم-افزار-ورود-و-خروج--'>استعلام گیت و نرم افزار ورود و خروج ... / استعلام , استعلام گیت و نرم افزار ورود و خروج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124971/استعلام-ست-کامل-تعویض-مفصل-زانو'>استعلام ست کامل تعویض مفصل زانو  / استعلام, ست کامل تعویض مفصل زانو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124988/مناقصه-اجرای-افزایش-بنای-طبقه-ششم-ساختمان--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای افزایش بنای طبقه ششم ساختمان... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای افزایش بنای طبقه ششم ساختمان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125002/آگهی-مناقصه-پروژه-جدولگذاری'>آگهی مناقصه پروژه جدولگذاری / آگهی مناقصه پروژه جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125018/مناقصه-عمومی-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-حدود-8-هزار-تن-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه عمومی عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه حدود 8 هزار تن نهاده های کشاورزی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه حدود8 هزار تن نهاده های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125041/مناقصه-خدمات-امدادی-به-مشترکین-و-تاسیسات-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125057/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذا-در-رستوران-97-2-17'>مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران 97.2.17 / مناقصه, مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران 97.2.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125073/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی'>مناقصه خرید مصالح سنگی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مصالح سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125094/استعلام-اجرای-پروژه-مرمت-ریگلاژ-و-بازسازی-ایلراه-ها--'>استعلام اجرای پروژه مرمت، ریگلاژ و بازسازی ایلراه ها... / استعلام, استعلام اجرای پروژه مرمت، ریگلاژ و بازسازی ایلراه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125114/ارزیابی-کیفی-احداث-راه-و-پل-جایگزین-جاده--'>ارزیابی کیفی احداث راه و پل جایگزین جاده...  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, ارزیابی کیفی احداث راه و پل جایگزین جاده... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125133/مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی-جهت-قسمت-های-مختلف-و--'>مناقصه تامین نیروی خدماتی جهت قسمت های مختلف و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی خدماتی جهت قسمت های مختلف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125154/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-راههای-حوزه-استحفاظی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای حوزه استحفاظی ... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای حوزه استحفاظی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125176/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-و-دال-بتنی'>مناقصه اجرای جدولگذاری و دال بتنی  / مناقصه ، مناقصه اجرای جدولگذاری و دال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125198/مناقصه-ترمیم-نوار-حفاری-سطح-شهر-و-روکش-آسفالت-معابر-شهری-و--'>مناقصه ترمیم نوار حفاری سطح شهر و روکش آسفالت معابر شهری و ... / مناقصه ترمیم نوار حفاری سطح شهر و روکش آسفالت معابر شهری و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125214/استعلام-تهیه-و-تامین-و-انجام-عملیات-جابجایی---'>استعلام تهیه و تامین و انجام عملیات جابجایی  ... / استعلام , استعلام تهیه و تامین و انجام عملیات جابجایی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125237/استعلام-لایروبی--'>استعلام لایروبی ... / استعلام , استعلام لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125261/مناقصه-اجرای-مدیریت-چرا-و-برآورد-ظرفیت-دام-در-سطح-مراتع'>مناقصه اجرای مدیریت چرا و برآورد ظرفیت دام در سطح مراتع  / مناقصه , مناقصه اجرای مدیریت چرا و برآورد ظرفیت دام در سطح مراتع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125280/آگهی-مناقصه-احداث-دیوار-حائل'>آگهی مناقصه احداث دیوار حائل / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه احداث دیوار حائل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125296/مناقصه-حفاظت-اراضی-و-املاک-تحت-مالکیت-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'>مناقصه حفاظت اراضی و املاک تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن  / مناقصه , مناقصه حفاظت اراضی و املاک تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125318/استعلام-احداث-شبکه-فشار-متوسط--'>استعلام احداث شبکه فشار متوسط .. / استعلام , استعلام احداث شبکه فشار متوسط ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125538/مزایده-شش-قطعه-اراضی-دیم'>مزایده شش قطعه اراضی دیم / مزایده,مزایده شش قطعه اراضی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125571/مزایده-شش-دانگ-یک-ملک-به-صورت-یک-باب-مغازه'> مزایده شش دانگ یک ملک به صورت یک باب مغازه  / مزایده,  مزایده شش دانگ یک ملک به صورت یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125589/مزایده-یک-باب-مغازه-نیمه-ساز'>مزایده یک باب مغازه نیمه ساز / مزایده,مزایده یک باب مغازه نیمه ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125611/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-900-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 900 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 900 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125632/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه / مزایده, مزایده ششدانگ یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125649/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-تاسیسات-شهری-و--'>مزایده فروش  یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات شهری و ... / مزایده, مزایده فروش  یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات شهری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125675/مزایده-فروش-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-باب-مغازه'>مزایده  فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه  / مزایده , مزایده  فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125758/مزایده-عمومی-قصربادی-به-صورت-اجاره-ای'>مزایده عمومی قصربادی به صورت اجاره ای  / مزایده, مزایده عمومی قصربادی به صورت اجاره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125938/مزایده-15-قلم-اموال-منقول'>مزایده 15 قلم اموال منقول  / مزایده 15 قلم اموال منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126064/استعلام-زمین'>استعلام زمین   / استعلام, استعلام زمین  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124876/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدماتی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124902/آگهی-تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-(رفت-و-روب-جمع-آوری-زباله)'>آگهی تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری زباله) / آگهی تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری زباله)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124928/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-و-بازسازی-سیستم-تصفیه--'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه.... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124943/مناقصه-عمومی-امور-خدماتی-نظافتی-آبدارخانه-امور-انتظامات'>مناقصه عمومی امور خدماتی نظافتی، آبدارخانه، امور انتظامات / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی امور خدماتی نظافتی، آبدارخانه، امور انتظامات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124963/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-پارک-بانوان'>فراخوان سرمایه گذاری در پارک بانوان / آگهی فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری در پارک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124983/استعلام-ساماندهی-بافت-تاریخی---'>استعلام  ساماندهی بافت تاریخی  ... / استعلام, ساماندهی بافت تاریخی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124997/استعلام-اسپلیت--'>استعلام اسپلیت... / استعلام, استعلام اسپلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125013/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125032/استعلام-تهیه-و-نصب-تاسیسات-برقی-و-آبنمای-پارک--'>استعلام  تهیه و نصب تاسیسات برقی و آبنمای پارک ... / استعلام, تهیه و نصب تاسیسات برقی و آبنمای پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125053/مناقصه-خرید-و-تحویل-مقدار-30000-تن-سنگ-سیلیسی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تحویل مقدار 30000 تن سنگ سیلیسی نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید و تحویل مقدار 30000 تن سنگ سیلیسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125068/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125088/مناقصه-عمومی-دیوار-کشی-ساختمان-نگهبانی-مخزن-10000-متر-مکعبی'>مناقصه عمومی دیوار کشی ساختمان نگهبانی مخزن 10000 متر مکعبی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی دیوار کشی ساختمان نگهبانی مخزن 10000 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125106/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهدازی-از-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه بهره برداری و نگهدازی از تصفیه خانه فاضلاب ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری و نگهدازی از تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125124/استعلام-بوستر-پمپ-آبرسانی--'>استعلام بوستر پمپ آبرسانی ... / استعلام, استعلام بوستر پمپ آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125148/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات--'>استعلام احیاء و مرمت قنات ... / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125168/استعلام-حشره-کش--'>استعلام حشره کش ... / استعلام, استعلام حشره کش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125192/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125209/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125229/استعلام-شستشویی-نمای-ساختمان-مرکزی'>استعلام شستشویی نمای ساختمان مرکزی / استعلام, شستشویی نمای ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125255/استعلام-پوشش-سقف--'>استعلام پوشش سقف ... / استعلام , استعلام پوشش سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125273/استعلام-شبکه--'>استعلام شبکه ... / استعلام , استعلام شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125292/مناقصه-اجرای-بازسازی-پیاده-رو-خیابان-امام-خمینی'>مناقصه اجرای بازسازی پیاده رو خیابان امام خمینی / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بازسازی پیاده رو خیابان امام خمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125310/مناقصه-عمومی-پشتیبانی-و-تامین-نیروی-انسانی-و-خدمات-کارگزاری-و-مدیریتی-مربوطه'>مناقصه عمومی پشتیبانی و تامین نیروی انسانی و خدمات کارگزاری و مدیریتی مربوطه / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پشتیبانی و تامین نیروی انسانی و خدمات کارگزاری و مدیریتی مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125332/مناقصه-جدولگذاری-و-سنگ-فرش-معابر-و-سرامیک--'>مناقصه جدولگذاری و سنگ فرش معابر و سرامیک ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری و سنگ فرش معابر و سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125354/تجدید-مناقصه-خدمات-عمومی-و-نگهداری-و-ایجاد-فضای-سبز'>تجدید مناقصه خدمات عمومی و نگهداری و ایجاد فضای سبز / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خدمات عمومی و نگهداری و ایجاد فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125375/مناقصه-بارگیری-سیمان-تولیدی-کارخانه---نوبت-دوم'>مناقصه بارگیری سیمان تولیدی کارخانه... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه بارگیری سیمان تولیدی کارخانه... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125486/مزایده-اجاره-33-هکتار-از-اراضی-کشاورزی'>مزایده اجاره 33 هکتار از اراضی کشاورزی / مزایده عمومی, مزایده اجاره 33 هکتار از اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125521/مزایده-حق-بهره-برداری-از-21-واحد-تجاری'>مزایده  حق بهره برداری از 21 واحد تجاری / مزایده  مزایده  حق بهره برداری از 21 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125542/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-146-78-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 146/78 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 146/78 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125575/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125595/مزایده-تعداد-5-قطعه-زمین'>مزایده تعداد 5 قطعه زمین / مزایده,مزایده تعداد 5 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125615/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-از-ششدانگ-ملک'>مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ ملک / مزایده, مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125636/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-تاسیسات-و-تجهیزات-(احداث-جایگاه-سوخت)'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات (احداث جایگاه سوخت) / فراخوان, فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات (احداث جایگاه سوخت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125654/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان  / مزایده ، مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125703/مزایده-فروش-17-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش 17 قطعه زمین با کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 17 قطعه زمین با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125787/مزایده-ملک-150-مترمربع-و-اعیانی-احداثی-107-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک 150  مترمربع و اعیانی احداثی  107 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک 150  مترمربع و اعیانی احداثی  107 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125984/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-رنو'>مزایده یک دستگاه اتومبیل رنو  / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل رنو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126088/مزایده-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی'> مزایده زمین کاربری تجاری ،مسکونی  / مزایده, مزایده زمین کاربری تجاری ،مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124883/استعلام-خرید-دوربین-و-تجهیزات-رایانه-ای-کتابخانه-های--'>استعلام خرید دوربین و تجهیزات رایانه ای کتابخانه های ... / استعلام, خرید دوربین و تجهیزات رایانه ای کتابخانه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124907/مناقصه-عملیات-اجرای-سیستم-اعلام-حریق'>مناقصه عملیات اجرای سیستم اعلام حریق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124932/مناقصه-طراحی-ساخت-خرید-یک-دستگاه-چپلر-اسکر-و-آب-خنک-130-تن-واقعی'>مناقصه طراحی، ساخت، خرید یک دستگاه چپلر اسکر و آب خنک 130 تن واقعی / مناقصه, مناقصه طراحی ، ساخت ، خرید یک دستگاه چپلر اسکر و آب خنک 130 تن واقعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124948/مناقصه-واگذاری-امور-حفاظتی-و-مراقبتی-نگهبانی'>مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی نگهبانی  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124968/تجدید-مناقصه-احداث-پارک-کم-نهاده'>تجدید مناقصه احداث پارک کم نهاده / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه احداث پارک کم نهاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124987/مناقصه-احداث-بلوار--نوبت-دوم'>مناقصه احداث بلوار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث بلوار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125001/مناقصه-انجام-تعمیرات-قسمت-های-قندسازی-کارخانه'>مناقصه انجام تعمیرات قسمت های قندسازی کارخانه / مناقصه عمومی , مناقصه انجام تعمیرات قسمت های قندسازی کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125017/مناقصه-خرید-لوله--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید لوله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125039/استعلام-دریچه-چدن-داکتیل-D400-60vm'>استعلام دریچه چدن داکتیل D400-60vm / استعلام,استعلام دریچه چدن داکتیل D400-60vm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125056/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام, استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125072/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-و-تکمیل-پیست-دوومیدانی-و---'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه و تکمیل پیست دوومیدانی و .... / مناقصه , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه و تکمیل پیست دوومیدانی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125093/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-فونداسیون-و-اسکلت-فلزی-یک-باب-سوله-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای  فونداسیون و اسکلت فلزی  یک باب سوله ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی اجرای  فونداسیون و اسکلت فلزی  یک باب سوله ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125113/استعلام-خرید-نصب-آموزش-و-راه-اندازی-دوربین-های-تحت-شبکه--'>استعلام  خرید نصب آموزش و راه اندازی دوربین های تحت شبکه ... / استعلام, خرید نصب آموزش و راه اندازی دوربین های تحت شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125130/استعلام-زیراکس'>استعلام زیراکس / استعلام,استعلام زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125152/استعلام-تهیه-سبد-کالای-رمضان'>استعلام تهیه سبد کالای رمضان / استعلام, تهیه سبد کالای رمضان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125175/استعلام-لوله-پولیکا--'>استعلام لوله پولیکا... / استعلام, استعلام لوله پولیکا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125197/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-موتورخانه-ها'>مناقصه نگهداری و تعمیرات موتورخانه ها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  نگهداری و تعمیرات موتورخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125213/تجدید-مناقصه-ساماندهی-و-پاکسازی-بخشی-از-رودخانه--'>تجدید مناقصه ساماندهی و پاکسازی بخشی از رودخانه ...  / مناقصه, تجدید مناقصه ساماندهی و پاکسازی بخشی از رودخانه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125236/استعلام-دستگاه-آنالیزور--'>استعلام دستگاه آنالیزور... / استعلام دستگاه آنالیزور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125260/تجدید-مناقصه-خدمات-شستشوی-(صنعتی)-دپوی-کارخانجات-جاری-لکوموتیوها'>تجدید مناقصه خدمات شستشوی (صنعتی) دپوی کارخانجات جاری لکوموتیوها / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خدمات شستشوی (صنعتی) دپوی کارخانجات جاری لکوموتیوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125279/استعلام-چاپگر-سوزنی'>استعلام چاپگر سوزنی  / استعلام, چاپگر سوزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125295/استعلام-اجرای-ابنیه-فنی-روستا--'>استعلام اجرای ابنیه فنی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای ابنیه فنی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125315/فراخوان-مناقصه-محوطه-سازی-امامزاده'>فراخوان مناقصه محوطه سازی امامزاده  / مناقصه ، فراخوان مناقصه محوطه سازی امامزاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125572/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-یکصد-و-هفتاد-وسه-متر-و-چهل-دسی-متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت یکصد و هفتاد وسه متر و چهل دسی متر  / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت یکصد و هفتاد وسه متر و چهل دسی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125591/مزایده-نواع-ضایعات-آهن-به-شکل-براده-وسوفاله-و-لوله-و-پرفیل-و-درب-و-پنجره'>مزایده نواع ضایعات آهن به شکل براده وسوفاله و لوله و پرفیل و درب و پنجره  / مزایده نواع ضایعات آهن به شکل براده وسوفاله و لوله و پرفیل و درب و پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125612/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی'>مزایده یک قطعه زمین خالی / مزایده, مزایده یک قطعه زمین خالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125633/مزایده-میزان-42-سهم-مشاع-از-840-سهم-از-پلاک-1051-2'>مزایده میزان 42 سهم مشاع از 840 سهم از پلاک 1051/2 / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده میزان 42 سهم مشاع از 840 سهم از پلاک 1051/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125650/مزایده-عرصه-و-اعیان-حدود-370-متر-مربع'>مزایده عرصه و اعیان حدود 370 متر مربع / مزایده, مزایده عرصه و اعیان حدود 370 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125686/مزایده-فروش-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3967-1'>مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 3967/1  / مزایده, مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 3967/1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125759/مزایده-زمین-بایر-به-مساحت-125-مترمربع'>مزایده زمین بایر به مساحت 125 مترمربع / مزایده,مزایده زمین بایر به مساحت 125 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125973/مزایده-بیست-چهار-هزارم-دانگ-از-شش-دانگ-منزل-مسکونی'>مزایده بیست چهار هزارم دانگ از شش دانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده بیست چهار هزارم دانگ از شش دانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126066/استعلام-فروش-اموال-و-لوازم-اسقاطی--'>استعلام فروش اموال و لوازم اسقاطی... / استعلام , استعلام فروش اموال و لوازم اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124878/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-تجاری-اداری-فرهنگی--نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری، اداری، فرهنگی - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری، اداری، فرهنگی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124903/استعلام-تکمیل-راه--'>استعلام تکمیل راه ... / استعلام , استعلام تکمیل راه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124930/مناقصه-به-روزرسانی-و-تعویض-14-عدد-کیس-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه به روزرسانی و تعویض 14 عدد کیس صنعتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه به روزرسانی و تعویض 14 عدد کیس صنعتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124945/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-قطع-برق-ایستگاه-ها-و-چاه-های-آب-از-طریق-کنتور-هوشمند-حجمی--'>استعلام تهیه و نصب سیستم قطع برق ایستگاه ها و چاه های آب از طریق کنتور هوشمند حجمی... / استعلام,استعلام تهیه و نصب سیستم قطع برق ایستگاه ها و چاه های آب از طریق کنتور هوشمند حجمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124965/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی--تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی ....- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و کنتورخوانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124984/استعلام-اسکنر-پرینتر-و-فکس--'>استعلام اسکنر، پرینتر و فکس ... / استعلام, استعلام اسکنر، پرینتر و فکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124999/مناقصه-حمل-و-نقل-محصولات-و-مواد-اولیه'>مناقصه حمل و نقل محصولات و مواد اولیه / مناقصه, مناقصه حمل و نقل محصولات و مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125014/مناقصه-اجرای-امور-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته'>مناقصه اجرای امور حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای امور حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125033/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-شهرداری-(خدمات-عمومی)'>مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری (خدمات عمومی) / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری (خدمات عمومی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125054/استعلام-عملیات-ترمیم-و-علاج-بخشی-سد--'>استعلام عملیات ترمیم و علاج بخشی سد... / استعلام , استعلام عملیات ترمیم و علاج بخشی سد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125070/فراخوان-شناسایی-آزمایشگاه'>فراخوان شناسایی آزمایشگاه / فراخوان شناسایی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125089/تجدید-مناقصه-تامین-منابع-مالی-و-اجرایی-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-انشعابات--'>تجدید مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات... / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125107/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-پکیچ-یونیت'>مناقصه خرید دو دستگاه پکیچ یونیت / آگهی مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه پکیچ یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125126/مناقصه-احداث-24-عدد-غرفه'>مناقصه احداث 24 عدد غرفه  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث 24 عدد غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125150/استعلام-شیر-کشویی--'>استعلام شیر کشویی... / استعلام, استعلام شیر کشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125169/استعلام-آنتن--'>استعلام آنتن ... / استعلام , استعلام آنتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125194/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دستگاههای-پولشمار--'>استعلام سرویس و نگهداری دستگاههای پولشمار ... / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری دستگاههای پولشمار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125210/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی-مشترکین-و-کنتور-خوانی'>مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی مشترکین و کنتور خوانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی مشترکین و کنتور خوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125230/فراخوان-ارائه-خدمات-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات-ict'>فراخوان ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ict / مناقصه عمومی, فراخوان ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ict</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125256/مناقصه-رفع-حوادث-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-انشعابات-و-خطوط-انتقال-آب-و-فاضلاب'>مناقصه  رفع حوادث، تعمیر و نگهداری شبکه، انشعابات و خطوط انتقال آب و فاضلاب  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  رفع حوادث، تعمیر و نگهداری شبکه، انشعابات و خطوط انتقال آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125275/فراخوان-عمومی-تشکیل-کلینیک-کسب-و-کار-و-تیم-های-توانمندساز'>فراخوان عمومی تشکیل کلینیک کسب و کار و تیم های توانمندساز / مناقصه  فراخوان عمومی تشکیل کلینیک کسب و کار و تیم های توانمندساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124735/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-188-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 188 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 188 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124772/مزایده-ششدانگ-پلاک-573-فرعی-از-2-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 573 فرعی از 2 اصلی / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک 573 فرعی از 2 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124807/مزایده-ضایعات-فلزی-پایه-و-سپری-گاردریل--'>مزایده ضایعات فلزی پایه و سپری گاردریل... / مزایده, مزایده ضایعات فلزی پایه و سپری گاردریل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124839/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-مساحت-ده-هزار'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مساحت ده هزار / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مساحت ده هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124877/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-و-محوطه'>مزایده ششدانگ یک باب خانه و محوطه / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124899/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124922/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 206  / مزایده ، مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124952/تجدید-مزایده-7000-تن-برنج-برای-مصارف-صنعت-الکل-سازی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده  7000 تن برنج برای مصارف صنعت الکل سازی - نوبت دوم  /  تجدید مزایده,مزایده  7000 تن برنج برای مصارف صنعت الکل سازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124991/مزایده-بک-باب-مغازه-مساحت-33-مترمربع'>مزایده بک باب مغازه مساحت 33 مترمربع  / مزایده,مزایده بک باب مغازه مساحت 33 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125034/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-844-70-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 844/70 مترمربع / مزایده،مزایده یک قطعه زمین به مساحت 844/70 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125069/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-اداری-به-مساحت-63-18-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک واحد اداری به مساحت 63/18 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد اداری به مساحت 63/18 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125104/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-63-70-مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 63/70 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 63/70 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125132/فراخوان-واگذاری-رستوران-فعال'>فراخوان واگذاری  رستوران فعال / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان  واگذاری  رستوران فعال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125161/مزایده-پلاک-ثبتی'>مزایده پلاک ثبتی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125183/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124717/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124731/استعلام-اعلام-قیمت-چاپ-و-نشر-آگهی--'>استعلام اعلام قیمت چاپ و نشر آگهی... / استعلام, استعلام اعلام قیمت چاپ و نشر آگهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124750/مناقصه-تامین-مواد-نسوز-و-اجرای-عملیات-نسوزکاری---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مواد نسوز و اجرای عملیات نسوزکاری ... تجدید نوبت دوم  / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد نسوز و اجرای عملیات نسوزکاری ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124764/مناقصه-تامین-و-اجاره-24-دستگاه-گریدر'>مناقصه تامین و اجاره 24 دستگاه گریدر / مناقصه, مناقصه تامین و اجاره 24 دستگاه گریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124781/شناسایی-پیمانکار-انجام-کلیه-خدمات-فضای-سبز'>شناسایی پیمانکار انجام کلیه خدمات فضای سبز  / آگهی شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار انجام کلیه خدمات فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124802/مناقصه-طبخ-و-سرو-غذای-سالن-غذاخوری'>مناقصه طبخ و سرو غذای سالن غذاخوری / آگهی مناقصه, مناقصه طبخ و سرو غذای سالن غذاخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124822/مناقصه-مدرسه'>مناقصه مدرسه / مناقصه مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124840/مناقصه-تامین-اقلام-عایق-گرم--'>مناقصه تامین اقلام عایق گرم... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین اقلام عایق گرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124859/مناقصه-عمومی-جدول-گذاری-خیابان-اصلی-مسکن-مهر'>مناقصه عمومی جدول گذاری خیابان اصلی مسکن مهر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی جدول گذاری خیابان اصلی مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124875/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-آموزشی-و-الکترونیکی'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات آموزشی و الکترونیکی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید تجهیزات آموزشی و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125221/مزایده-ملک-به-مساحت-100-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 100 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 100 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125244/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1021-46-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1021.46 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1021.46 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125272/مزایده-تلویزیون'>مزایده تلویزیون  / اگهی مزایده , مزایده تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125304/مزایده-واگذاری-هفت-باب-مغازه-با-کاربری-حجاری-سنگ'>مزایده واگذاری هفت باب مغازه با کاربری حجاری سنگ / مزایده , مزایده واگذاری هفت باب مغازه با کاربری حجاری سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125333/مزایده-فروش-سراسری-املاک-و-مستغلات-شماره-1078'>مزایده فروش سراسری املاک و مستغلات شماره 1078 / مزایده,مزایده فروش سراسری املاک و مستغلات شماره 1078</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125363/مزایده-پلاک-ثبتی-55-فرعی-از-461-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 55 فرعی از 461 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 55 فرعی از 461 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125416/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-بنز-باری'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون بنز باری / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه کامیون بنز باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125445/مزایده-واگذاری-به-اجاره-ماهانه-دو-واحد-اداری-تجاری'>مزایده واگذاری  به اجاره ماهانه دو واحد اداری- تجاری / مزایده عمومی, مزایده واگذاری  به اجاره ماهانه دو واحد اداری- تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125476/مزایده-ششدانگ-یک-قطه-زمین-با-کاربری-کشاورزی'>مزایده ششدانگ یک قطه زمین با کاربری کشاورزی / مزایده، مزایده ششدانگ یک قطه زمین با کاربری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125505/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3625'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3625 / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3625</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125535/مزایده-ضایعات-فلزی'>مزایده ضایعات فلزی  / مزایده عمومی, مزایده ضایعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125570/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی'>مزایده فروش املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی  / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124713/اصلاحیه-آگهی-مزایده-واگذاری-12-عدد-خانه-دوچرخه'>اصلاحیه آگهی مزایده واگذاری 12 عدد خانه دوچرخه   / آگهی اصلاحیه مزایده , مزایده  واگذاری 12 عدد خانه دوچرخه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124765/مزایده-اجاره-سالن-غذاخوری'>مزایده اجاره سالن غذاخوری / آگهی مزایده, مزایده اجاره سالن غذاخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124800/مزایده-زمین-زراعی-دیم'>مزایده زمین زراعی دیم / مزایده,مزایده زمین زراعی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124830/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-حدود-4000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت حدود 4000 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت حدود 4000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124862/مزایده-ملک-مشاع-68-هکتار'>مزایده ملک مشاع 68 هکتار  / مزایده,مزایده ملک مشاع 68 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124895/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-25-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 25 هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 25 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124919/مزایده-فروش-انواع-سیم-و-کابل-مسی'>مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی  / مزایده ,مزایده فروش انواع سیم و کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124949/مزایده-اجاره-ساختمان'>مزایده اجاره ساختمان / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124980/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206'>مزایده یک دستگاه پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125026/مزایده-آپارتمان-مساحت-122-6-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 122/6 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 122/6 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125059/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125091/مزایده-ششدانگ-یک-باب-ساختمان-به-مساحت-55-3049-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 55.3049 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 55.3049 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125127/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-(کمپرسی-حمل-زباله)-با-مارک-آمیکو'>مزایده  یک دستگاه کامیونت (کمپرسی حمل زباله) با مارک آمیکو / مزایده مزایده  یک دستگاه کامیونت (کمپرسی حمل زباله) با مارک آمیکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125153/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125179/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124714/مناقصه-مناقصه-عمومی-خرید-7-دستگاه-سیستم-کنترل-هواساز'>مناقصه مناقصه عمومی خرید 7 دستگاه سیستم کنترل هواساز  / آگهی مناقصه , مناقصه مناقصه عمومی خرید 7 دستگاه سیستم کنترل هواساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124727/مناقصه-عمومی-خرید-آنالایزر-خرید-لیفتراک-برقی-و--'>مناقصه عمومی خرید آنالایزر، خرید لیفتراک برقی و... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید آنالایزر، خرید لیفتراک برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124744/مناقصه-تهیه-و-اجرای-لوله-گذاری-نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه و اجرای لوله گذاری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124761/استعلام-توانمندسازی-تشکلها-تولید-و-پخش-برنامه-ها--'>استعلام توانمندسازی تشکلها، تولید و پخش برنامه ها... / استعلام, استعلام توانمندسازی تشکلها، تولید و پخش برنامه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124777/مناقصه-انجام-عملیات-امداد-و-تعمیرات-و-بازسازی-شبکه'>مناقصه انجام عملیات امداد و تعمیرات و بازسازی شبکه  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام عملیات امداد و تعمیرات و بازسازی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124795/مناقصه-خرید-خدمات-ایاب-و-ذهاب-و--'>مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب و ... / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124817/مناقصه-حمل-لوبکات-رافینیت-و-آیزو-ریسایکل'>مناقصه حمل لوبکات، رافینیت و آیزو ریسایکل  / آگهی مناقصه, مناقصه حمل لوبکات، رافینیت و آیزو ریسایکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124835/استعلام-جابجایی-قسمتی-از-کابل--'>استعلام جابجایی قسمتی از کابل ... / استعلام , استعلام جابجایی قسمتی از کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124855/مناقصه-البسه-و-کفش'>مناقصه البسه و کفش / مناقصه, مناقصه البسه و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125212/مزایده-مزرعه-واقع-در-روستای-شهرآباد'>مزایده مزرعه واقع در روستای شهرآباد / مزایده,مزایده مزرعه واقع در روستای شهرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125239/مزایده-681-مترمربع-زمین-حاشیه-بلوار-هاشمی'>مزایده 681 مترمربع زمین حاشیه بلوار هاشمی  / مزایده,مزایده 681 مترمربع زمین حاشیه بلوار هاشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125263/مزایده-یک-دستگاه-پرکن-مرغ-24-تایی-و--'>مزایده یک دستگاه پرکن مرغ 24 تایی و... / مزایده, مزایده یک دستگاه پرکن مرغ 24 تایی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125298/مزایده-جذب-پیمانکار-جهت-بهره-برداری-از-جایگاه-فروش-گاز-CNG--نوبت-دوم-مرحله-اول'>مزایده جذب پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG  - نوبت دوم مرحله اول  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده جذب پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG  - نوبت دوم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125324/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-مدل-94'>مزایده یک دستگاه سواری سمند مدل 94 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند مدل 94</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125355/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-مساحت-230-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی مساحت 230 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی مساحت 230 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125406/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-90-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 90 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 90 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125435/مزایده-فروش-بولدوزر-D155-و-لودر-WA400-و---'>مزایده فروش بولدوزر D155  و لودر WA400 و .... / مزایده, مزایده  فروش بولدوزر D155  و لودر WA400 و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125466/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری / مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125499/مزایده-فروش-موتورسیکلت---'>مزایده فروش موتورسیکلت  ... / مزایده، مزایده فروش موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125529/مزایده-یک-باب-ساختمان-مسکونی-مساحت-144-57-مترمربع'>مزایده یک باب ساختمان مسکونی مساحت 144/57 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب ساختمان مسکونی مساحت 144/57 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125563/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-مساخت-325-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه مساخت 325 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه مساخت 325 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124743/مزایده-پلاک-ثبتی-3142-اصلی-از-183-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 3142 اصلی از 183 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3142 اصلی از 183 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124784/مزایده-اجاره-محل'>مزایده اجاره محل / مزایده, مزایده اجاره محل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124814/مزایده-املاک-آموزشی'>مزایده املاک آموزشی / مزایده املاک آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124845/مزایده-خودرو'> مزایده خودرو / آگهی مزایده, مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124881/مزایده-سرویس-قاشق-و-چنگال-نوزاد-2-288-عدد-داندانگیر-کد-31019-و--'>مزایده سرویس قاشق و چنگال نوزاد 2-288 عدد داندانگیر کد 31019 و ... / مزایده , مزایده سرویس قاشق و چنگال نوزاد 2-288 عدد داندانگیر کد 31019 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124906/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124927/مزایده-فروش-خودروی-سواری-زانتیا-sx-مدل-1389'>مزایده فروش خودروی سواری زانتیا sx مدل 1389  / مزایده, مزایده فروش خودروی سواری زانتیا sx مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124964/مزایده-اجاره-یکباب-واحد-اداری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکباب واحد اداری نوبت دوم  / آگهی عمومی , مزایده اجاره یکباب واحد اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125009/مزایده-ششدانگ-خانه-230-7-مترمربع-زمین'>مزایده ششدانگ خانه 230/7 مترمربع زمین  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه 230/7 مترمربع زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125038/مزایده-مزایده-یک-قطعه-انگور-در-اراضی'>مزایده مزایده یک قطعه انگور در اراضی / مزایده،مزایده مزایده یک قطعه انگور در اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125079/مزایده-تعداد-پنج-میلیون-سهم'>مزایده تعداد پنج میلیون سهم / مزایده, مزایده تعداد پنج میلیون سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125109/مزایده-فروش-تعداد-40-دستگاه-ترولی-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 40 دستگاه ترولی صنعتی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 40 دستگاه ترولی صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125139/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-791-77-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 791/77 مترمربع / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 791/77 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125166/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125190/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده اموال , مزایده یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124707/مناقصه-پروژه-توسعه-ساختمان-نمازخانه'>مناقصه پروژه توسعه ساختمان نمازخانه  / مناقصه , مناقصه پروژه توسعه ساختمان نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124720/مناقصه-تامین-نیرو-و-اجرای-خدمات-عمومی-صنعتی-و-اداری--نوبت-سوم'>مناقصه تامین نیرو و اجرای خدمات عمومی، صنعتی و اداری - نوبت سوم / مناقصه , مناقصه تامین نیرو و اجرای خدمات عمومی، صنعتی و اداری - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124734/مناقصه-جدولگذاری-و-روسازی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری و روسازی معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ​، مناقصه جدولگذاری و روسازی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124753/فراخوان-تجهیزات-ویدئو-کنفرانس-نوبت-دوم'>فراخوان  تجهیزات ویدئو کنفرانس  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان  تجهیزات ویدئو کنفرانس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124769/مناقصه-احداث-ادامه-بلوار--'>مناقصه احداث ادامه بلوار... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ادامه بلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124787/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین .. / استعلام , استعلام دوربین ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124806/مناقصه-خرید-خط-کشی-سرد-ترافیکی-محورهای-در-دست-بهره-برداری--'>مناقصه خرید خط کشی سرد ترافیکی محورهای در دست بهره برداری... / اگهی مناقصه, مناقصه خرید خط کشی سرد ترافیکی محورهای در دست بهره برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124827/مناقصه-خرید-و-نصب-یک-عدد-المان---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب یک عدد المان... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید و نصب یک عدد المان... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124846/مناقصه-عملیات-بهسازی-چشمه-لوله-گذاری-خطوط-انتقال-آب--'>مناقصه عملیات بهسازی چشمه، لوله گذاری خطوط انتقال آب... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بهسازی چشمه، لوله گذاری خطوط انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124864/مناقصه-تکمیل-ابنیه-ساختمان-جدید--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ابنیه ساختمان جدید - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تکمیل ابنیه ساختمان جدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125227/مزایده-فروش-سه-دانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده فروش سه دانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده فروش سه دانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125250/مزایده-واگذاری-داروخانه-کلینیک'>مزایده  واگذاری داروخانه کلینیک  / فراخوان واگذاری داروخانه کلینیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125278/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-مغازه-موقوفه--'>مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه موقوفه ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه موقوفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125314/مزایده-واگذاری-اجاره-مراکز-آموزشی-و-فضاهای-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره مراکز آموزشی و فضاهای مازاد - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره مراکز آموزشی و فضاهای مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125344/مزایده-سواری-پراید--نوبت-دوم'>مزایده سواری پراید - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده سواری پراید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125371/مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی (نوبت دوم) / آگهی مزایده کتبی , مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125422/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ال-90'>مزایده یک دستگاه خودرو ال 90  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو ال 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125448/مزایده-یک-واحد-مسکونی'>مزایده یک واحد مسکونی / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125485/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-77-74-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 77.74 مترمربع  / مزایده، مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 77.74 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125519/مزایده-واحد-سوله-آب-معدنی-اکسیژنه'>مزایده واحد سوله آب معدنی اکسیژنه  / اگهی مزایده , مزایده واحد سوله آب معدنی اکسیژنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125541/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات / آگهی مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125574/مزایده-ملک-مساحت-14545-5متر--مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت 14545.5متر - مرحله دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 14545.5متر - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125588/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-7-باب-از-غرف-تجاری-و-خدماتی'>مزایده بهره برداری از منافع 7 باب از غرف تجاری و خدماتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از منافع 7 باب از غرف تجاری و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125609/مزایده-اجاره-زمین-مزروعی--'>مزایده اجاره زمین مزروعی... / آگهی  مزایده مزایده اجاره زمین مزروعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125629/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-618-28-متر-مربع'>مزایده  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 618/28 متر مربع  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 618/28 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125647/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان  / مزایده ، مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125673/مزایده-فروش-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-قطعه'>مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه / مزایده, مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125755/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاههای-CNG'>مزایده  بهره برداری از جایگاههای CNG / مزایده , آگهی مزایده بهره برداری از جایگاههای CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125869/مزایده-املاک-مازاد'>مزایده املاک مازاد  / مزایده,مزایده املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126034/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng  / مزایده بهره برداری از جایگاه cng </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124900/مناقصه-عملیات-راهسازی-کمربندی--97-2-17'>مناقصه عملیات راهسازی کمربندی - 97.2.17 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات راهسازی کمربندی - 97.2.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124925/استعلام-مواد-شوینده-و-نظافتی--'>استعلام مواد شوینده و نظافتی ... / استعلام,استعلام مواد شوینده و نظافتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124942/مناقصه-احداث-پروژه-احداث-مرکز-جامع-سلامت-شهر'>مناقصه احداث پروژه احداث مرکز جامع سلامت شهر  / مناقصه ، مناقصه احداث پروژه احداث مرکز جامع سلامت شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124962/استعلام-سطل-زباله--'>استعلام سطل زباله ... / استعلام , استعلام سطل زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124981/مناقصه-عملیات-اجرای-ساماندهی-دیوارهای-حایل-رودخانه--97-2-17'>مناقصه عملیات اجرای ساماندهی دیوارهای حایل رودخانه - 97.2.17 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرای ساماندهی دیوارهای حایل رودخانه - 97.2.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124996/استعلام-بهسازی-پیاده-رو--'>استعلام بهسازی پیاده رو ... / استعلام, استعلام بهسازی پیاده رو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125011/استعلام-خرید-قطعات-مربوط-به-دستگاه-GC'>استعلام  خرید قطعات مربوط به دستگاه GC  / استعلام, خرید قطعات مربوط به دستگاه GC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125031/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125052/فراخوان-خرید-متریال-پایپینگ'>فراخوان خرید متریال پایپینگ  / فراخوان عمومی , فراخوان خرید متریال پایپینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125067/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-ولوو-پنتا'>تجدید مناقصه خرید قطعات ولوو پنتا / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید قطعات ولوو پنتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125086/مناقصه-تهیه-تجهیزات-مرکز-داده'>مناقصه تهیه تجهیزات مرکز داده / مناقصه تهیه تجهیزات مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125103/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-اعم-از-امور-خدمات-نظافتی-سرویس'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی سرویس  / مناقصه  , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125123/مناقصه-تامین-کلیشه-محصولات-تولیدی'>مناقصه تامین کلیشه محصولات تولیدی / آگهی مناقصه,مناقصه  تامین کلیشه محصولات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125147/فراخوان-مناقصه-تکمیل-ساختمان'>فراخوان مناقصه تکمیل ساختمان  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125167/مناقصه-عملیات-حفاظتی-سطح-حوزه-استحفاظی'> مناقصه عملیات حفاظتی سطح حوزه استحفاظی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات حفاظتی سطح حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125191/اصلاحیه-مناقصه-خرید-خدمات'>اصلاحیه مناقصه خرید خدمات  / اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  خرید خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125208/استعلام-اجرای-سقف--'>استعلام اجرای سقف ... / استعلام, استعلام اجرای سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125226/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-ریزی-معابر-روستا---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت ریزی معابر روستا... - نوبت  دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آسفالت ریزی معابر روستا... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125254/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-لکه-گیری-آسفالت--'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت لکه گیری آسفالت... / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت لکه گیری آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125271/مناقصه-خرید-لوازم-عمومی-یدکی'>مناقصه خرید لوازم عمومی یدکی / مناقصه عمومی، مناقصه خرید لوازم عمومی یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125290/فراخوان-مناقصه-بهسازی-ساختمان-پست-امداد-ناحیه-گازرسانی'>فراخوان مناقصه بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125309/مناقصه-احداث-پروژه-کلانتری-17'>مناقصه احداث پروژه کلانتری 17  / مناقصه ، مناقصه احداث پروژه کلانتری 17 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125331/استعلام-تعمیرات-خوردگی-و-ترک-در-پل---'>استعلام تعمیرات خوردگی و ترک در پل .... / استعلام, تعمیرات خوردگی و ترک در پل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125352/استعلام-اجرای-احداث-مخزن-زمینی--'>استعلام  اجرای احداث مخزن زمینی ... / استعلام, اجرای احداث مخزن زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125374/مناقصه-عمومی-امور-نقلیه-و-ترابری--اصلاحیه-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی امور نقلیه و ترابری - اصلاحیه نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عمومی امور نقلیه و ترابری - اصلاحیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125386/استعلام-تخت--'>استعلام تخت ... / استعلام , استعلام تخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125399/استعلام-کنار-فرش--'>استعلام کنار فرش ... / استعلام, کنار فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125418/مناقصه-عملیات-اجرای-آسفالت-شامل-پخت-حمل-و-قیرپاشی-و--'>مناقصه عملیات اجرای آسفالت شامل پخت، حمل و قیرپاشی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای آسفالت شامل پخت، حمل و قیرپاشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125439/فراخوان-​ساماندهی-روستا-نوبت-دوم'>فراخوان ​ساماندهی روستا نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ​ساماندهی روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124705/تجدید-فراخوان-تامین-منابع-مالی-طراحی----نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین منابع مالی، طراحی ... - نوبت دوم  / تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار، تجدید فراخوان تامین منابع مالی، طراحی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124760/مزایده-دستگاه-پژو-رنگ-سبز-یشمی-مدل-1384-به-شماره-انتظامی-ایران-88-528-ج-63'>مزایده دستگاه پژو رنگ سبز یشمی مدل 1384 به شماره انتظامی ایران 88-528 ج 63 / مزایده دستگاه پژو رنگ سبز یشمی مدل 1384 به شماره انتظامی ایران 88-528 ج 63</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124799/مزایده-فروش-مقدار-600-تن-نیتروژن-مایع-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار 600 تن نیتروژن مایع نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش مقدار 600 تن نیتروژن مایع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124825/مزایده-فروش-دو-دستگاه-تجهیزات-پردازشی'>مزایده فروش دو دستگاه تجهیزات پردازشی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه تجهیزات پردازشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124860/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-سالن-های-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از سالن های ورزشی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری حق بهره برداری از سالن های ورزشی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124894/مزایده-لوازم-مازاد-بر-نیاز'>مزایده لوازم مازاد بر نیاز  / اگهی مزایده , مزایده لوازم مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124918/مزایده-دستگاه-پرس-هیدرولیکی--'>مزایده دستگاه پرس هیدرولیکی... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه پرس هیدرولیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124947/مزایده-پراید-با-مدل-84-به-شماره-انتظامی-27-757-ط-92'>مزایده پراید با مدل 84 به شماره انتظامی 27-757 ط 92  / مزایده پراید با مدل 84 به شماره انتظامی 27-757 ط 92 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124975/مزایده-یک-باب-مغازه-مساحت-21-مترمربع'> مزایده یک باب مغازه مساحت 21 مترمربع  / مزایده, مزایده یک باب مغازه مساحت 21 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125022/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-29-غرفه-تجاری'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از 29 غرفه تجاری / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از 29 غرفه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125051/مزایده-حدود-20-تن-ضایعات-فلزی-و---'>مزایده حدود 20 تن ضایعات فلزی و .... / مزایده حدود 20 تن ضایعات فلزی و 50 تن ضایعات پلیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125090/مزایده-پراید-صبا-(جی-تی-ایکس)'>مزایده پراید صبا (جی تی ایکس) / مزایده, مزایده پراید صبا (جی تی ایکس)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125125/مزایده-فضاهای-خالی-پارکهای-سطح-شهر'>مزایده فضاهای خالی پارکهای سطح شهر / آگهی مزایده , مزایده فضاهای خالی پارکهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125149/مزایده-زمین'>مزایده زمین / مزایده,مزایده زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125177/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124712/مناقصه-خدمات-عمومی-شامل-فضای-سبز-رانندگی-نظافت-و--'>مناقصه خدمات عمومی شامل فضای سبز رانندگی نظافت و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات عمومی شامل فضای سبز رانندگی نظافت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124726/تجدید-مناقصه-مقدار-تقریبی-20000-تن-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مقدار تقریبی 20000 تن آسفالت - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه مقدار تقریبی 20000 تن آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124742/مناقصه-عمومی-خدمات-پذیرایی-و-نظافت'>مناقصه عمومی خدمات پذیرایی و نظافت  / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه عمومی خدمات پذیرایی و نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124759/استعلام-خرید-و-نصب-کانکس--'>استعلام خرید و نصب کانکس ... / استعلام, استعلام خرید و نصب کانکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124776/مناقصه-پیمانسپاری-تولید-قطعات-صنعتی'>مناقصه پیمانسپاری تولید قطعات صنعتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پیمانسپاری تولید قطعات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124793/مناقصه-​لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه ​لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124816/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام , استعلام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124833/فراخوان-خرید-شش-ردیف-لوله-فولادی-بدون-درز--'>فراخوان خرید شش ردیف لوله فولادی بدون درز... / آگهی فراخوان, فراخوان خرید شش ردیف لوله فولادی بدون درز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124853/مناقصه-آسفالت-معابر-در-شهر--97-02-17'>مناقصه آسفالت معابر در شهر...97.02.17 / مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت معابر در شهر...97.02.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125207/مزایده-خمیرگیر-نانوایی--آبگرمکن-ایستاده--'>مزایده خمیرگیر نانوایی - آبگرمکن ایستاده ... / مزایده, مزایده خمیرگیر نانوایی - آبگرمکن ایستاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125235/مزایده-یک-دستگاه-چاپگر-و-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه چاپگر و یک دستگاه اتومبیل / مزایده , مزایده یک دستگاه چاپگر و یک دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125259/مزایده-یک-تخته-فرش-نقشه-هریس--نوبت-دوم'>مزایده یک تخته فرش نقشه هریس - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک تخته فرش نقشه هریس  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125297/مزایده-فروش-یکدستگاه-مخزن-استیل'>مزایده فروش یکدستگاه مخزن استیل / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه مخزن استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125322/مزایده-سهام'>مزایده سهام / مزایده, مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125353/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-تویوتا-کرونا'>مزایده فروش یکدستگاه سواری تویوتا کرونا / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری تویوتا کرونا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125403/مزایده-واگذاری-قطعی-(فروش)-شبکه-تاکسی-بی-سیم--نوبت-دوم--97-2-17'>مزایده واگذاری قطعی (فروش) شبکه تاکسی بی سیم - نوبت دوم - 97.2.17 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری قطعی (فروش) شبکه تاکسی بی سیم - نوبت دوم  - 97.2.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125432/مزایده-واگذاری-به-اجاره-پارک-ترافیکی-کودکان-و--تجدید'>مزایده واگذاری به اجاره  پارک ترافیکی کودکان و ...تجدید  / مزایده ,مزایده واگذاری به اجاره  پارک ترافیکی کودکان و ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125464/مزایده-چهار-قطعه-زمین-مساحت194-63-مترمربع'> مزایده چهار قطعه زمین مساحت194.63  مترمربع  / مزایده، مزایده چهار قطعه زمین مساحت194.63  مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125497/تمدید-مزایده-واگذاری-واحدهای-دوبلکس'>تمدید مزایده واگذاری واحدهای دوبلکس / آگهی تمدید مزایده, تمدید مزایده واگذاری واحدهای دوبلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125592/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-پلاک-ثبتی-تجاری'>مزایده یک و نیم دانگ پلاک ثبتی تجاری / مزایده, مزایده یک و نیم دانگ پلاک ثبتی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125614/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور'>مزایده یک قطعه زمین محصور / مزایده ، مزایده یک قطعه زمین محصور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125634/اصلاحیه-مزایده-نگهداری-و-مدیریت-فروش-گاز-CNG-جایگاه'>اصلاحیه مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG جایگاه / اصلاحیه مزایده, مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG جایگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125652/مزایده-شش-دانگ-یک-باب-عرصه-و-اعیان'>مزایده شش دانگ  یک باب عرصه و اعیان / مزایده  مزایده شش دانگ  یک باب عرصه و اعیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125693/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-77-34-مترمربع'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 77/34 مترمربع  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 77/34 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125780/مزایده-مقدار-34-90-سهم-مشاع-از-100-سهم-مشاع-627-سهم'>مزایده مقدار 34/90 سهم مشاع از 100 سهم مشاع 627 سهم / مزایده,مزایده مقدار 34/90 سهم مشاع از 100 سهم مشاع 627 سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125981/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-3300-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3300 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3300 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126078/مزایده-ساختمان-نوع-تجاری-مسکونی'>مزایده ساختمان نوع تجاری مسکونی  / مزایده ,  مزایده ساختمان نوع تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124882/مناقصه-تاسیسات-ساختمان-اداری---نوبت-دوم'>مناقصه تاسیسات ساختمان اداری  ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تاسیسات ساختمان اداری  ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124904/مناقصه-اجرای-امور-خدمات-نظافت-و-تنظیف-فضای-اداری'>مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124931/مناقصه-جهت-توسعه-تسهیلات-و-تاسیسات-عمومی-شهرها'>مناقصه جهت توسعه تسهیلات و تاسیسات عمومی شهرها  / مناقصه جهت توسعه تسهیلات و تاسیسات عمومی شهرها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124946/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه ... / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124967/مناقصه-پروژه-احداث-و-تکمیل-شورای-اسلامی'>مناقصه پروژه احداث و تکمیل شورای اسلامی  / مناقصه , مناقصه پروژه احداث و تکمیل شورای اسلامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124985/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-مشارکت'>فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125000/مناقصه-عملیات-اجرای-پیاده-روسازی-(سنگ-فرش)-شهر'>مناقصه عملیات اجرای پیاده روسازی (سنگ فرش) شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پیاده روسازی (سنگ فرش) شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125015/مناقصه-عملیات-اجرای-پخش-آسفالت-و-لکه-گیری-شهر---97-2-17'>مناقصه عملیات اجرای پخش آسفالت و لکه گیری شهر... - 97.2.17 / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پخش آسفالت و لکه گیری شهر... - 97.2.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125035/استعلام-اور-لود-بکسلی-آسانسور--'>استعلام اور لود بکسلی آسانسور ... / استعلام , استعلام اور لود بکسلی آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125055/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات عمومی و پشتیبانی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات عمومی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125071/استعلام-احیاء-و-مرمت--'>استعلام احیاء و مرمت ... / استعلام , استعلام احیاء و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125092/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125110/استعلام-احداث-خط-انتقال--'>استعلام احداث خط انتقال ... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125128/اصلاحیه-مناقصه-طراحی-تهیه-مصالح-و-ساخت-ایستگاه'>اصلاحیه مناقصه طراحی ،تهیه مصالح و ساخت ایستگاه / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، اصلاحیه مناقصه طراحی ،تهیه مصالح و ساخت ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125151/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام , استعلام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125170/فراخوان-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-خط-انتقال'>فراخوان اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال / آگهی فراخوان , فراخوان اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125196/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافتی-و-سرویس-و-خدمات-پذیرایی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125211/استعلام-خرید-اقلام-پزشکی-مصرفی'>استعلام  خرید اقلام پزشکی مصرفی / استعلام, خرید اقلام مصرفی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125233/تجدید-مناقصه-خرید-مصالح-شن-و-ماسه-جهت-تولید-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید مصالح شن و ماسه جهت تولید آسفالت - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید مصالح شن و ماسه جهت تولید آسفالت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125257/مناقصه-اجرای-پروژه-جمع-آوری-آبهای-سطحی-فاز-دوم-زون-سه--'>مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی فاز دوم زون سه ... / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی فاز دوم زون سه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125276/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی  (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125294/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان .. / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125313/استعلام-خرید-میلگرد'>استعلام خرید میلگرد  / استعلام, خرید میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125336/استعلام-تامین-و-تجهیز-ادارات-راهداری-و-حمل-و-نقل-جاده-ای--'>استعلام تامین و تجهیز ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای ... / استعلام, استعلام تامین و تجهیز ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125358/استعلام-خرید-کاغذ-A4-A5'>استعلام خرید کاغذ A4,A5 / استعلام,استعلام خرید کاغذ A4,A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125377/استعلام-اجرای-خطوط--'>استعلام اجرای خطوط ... / استعلام , استعلام اجرای خطوط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125389/مناقصه-ادامه-اجرا-و-تکمیل-دو-بلوک-از-فاز-یک-(بلوک-k)'>مناقصه ادامه اجرا و تکمیل دو بلوک از فاز یک (بلوک k)  / آگهی مناقصه، مناقصه ادامه اجرا و تکمیل دو بلوک از فاز یک (بلوک k) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125528/مزایده-فروش-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش ماشین آلات سبک و سنگین  / آگهی مزایده، مزایده فروش ماشین آلات سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125562/مزایده-پلاک-ثبتی-107-فرعی-از-3-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 107 فرعی از 3 اصلی  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک 4534 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125582/مزایده-فروش-اراضی-زراعی-و-باغی-مساحت-1-07-هکتار'>مزایده فروش اراضی زراعی و باغی مساحت 1.07 هکتار / مزایده,مزایده فروش اراضی زراعی و باغی مساحت 1.07 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125602/مزایده-زمین-آبی-به-مساحت-6660-مترمربع'>مزایده زمین آبی به مساحت 6660 مترمربع  / مزایده, مزایده زمین آبی به مساحت 6660 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125620/آگهی-مزایده-اموال-تعرفه-شده-شامل-قطعات-و-لوازم-یدکی-و--'>آگهی مزایده اموال تعرفه شده شامل قطعات و لوازم یدکی و... / آگهی مزایده , آگهی مزایده اموال تعرفه شده شامل قطعات و لوازم یدکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125641/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-635-1709--'>مزایده پلاک ثبتی شماره 635/1709 ... / مزایده ، مزایده پلاک ثبتی شماره 635/1709 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125658/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده،مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125717/مزایده-فروش-املاک'>مزایده فروش املاک / مزایده,مزایده فروش املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125824/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-575-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 575 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 575 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126011/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-138-50-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 138.50 مترمربع / مزایده, مزایده یک قطعه زمین به مساحت 138.50 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126195/مزایده-واگذاری-مشارکت-و-بهره-برداری-رستوران'> مزایده واگذاری مشارکت و بهره برداری رستوران  / مزایده,  مزایده واگذاری مشارکت و بهره برداری رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124871/مناقصه-تهیه-و-تامین--حمل-مصالح-و-اجرای-کامل-عملیات'>مناقصه تهیه و تامین ، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین ، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124890/مناقصه-واگذاری-بیمه-مازاد-هزینه-های-درمانی-پرسنل'>مناقصه واگذاری بیمه مازاد هزینه های درمانی پرسنل  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری بیمه مازاد هزینه های درمانی پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124913/مناقصه-اجرای-پروژه-ماشین-آلات-راهسازی'>مناقصه اجرای پروژه ماشین آلات  راهسازی / آگهی مناقصه,  مناقصه اجرای پروژه ماشین آلات  راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124937/تجدید-مناقصه-خرید-خودروی-آتش-نشانی'>تجدید مناقصه خرید خودروی آتش نشانی / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید خودروی آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124957/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی  / مناقصه عمومی, مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124976/مناقصه-ساخت-یک-دستگاه-کوره-2H-901-و--'>مناقصه ساخت یک دستگاه کوره 2H-901  و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ساخت یک دستگاه کوره 2H-901  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124992/مناقصه-اجرای-فضای-سبز--تجدید'>مناقصه اجرای فضای سبز ...تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای فضای سبز ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125006/مناقصه-عمومی-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-حدود-10-هزار-تن-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه عمومی عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه حدود 10 هزار تن نهاده های کشاورزی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه حدود 10 هزار تن نهاده های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125024/مناقصه-نگهداری-شبکه-مراکز-مخابراتی--'>مناقصه نگهداری شبکه مراکز مخابراتی...  / مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه مراکز مخابراتی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125046/مناقصه-اجرای-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات-و-تجهیزات-تصفیه-خانه-های-آب--'>مناقصه  اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125062/مناقصه-قطعات-موتورهای-میتسوبیشی'>مناقصه قطعات موتورهای میتسوبیشی / مناقصه عمومی, مناقصه قطعات موتورهای میتسوبیشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125077/استعلام-آزمایشگاهی'>استعلام  آزمایشگاهی  / استعلام,  آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125099/استعلام-مرمت-ساختمان--'>استعلام مرمت ساختمان ... / استعلام, استعلام مرمت ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125118/استعلام-جلد--'>استعلام جلد ... / استعلام , استعلام جلد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125138/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125158/فراخوان-حمل-و-نقل'>فراخوان حمل و نقل  / مناقصه عمومی, فراخوان حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125184/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125202/استعلام-خرید-گواهینامه-پروتکل-امن-(SSL)--'>استعلام خرید گواهینامه پروتکل امن (SSL)... / استعلام, استعلام خرید گواهینامه پروتکل امن (SSL)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125219/استعلام-هادی-ACSR-جنس-آلومینیوم-و-فولاد---'>استعلام هادی ACSR جنس آلومینیوم و فولاد  ... / استعلام, هادی ACSR جنس آلومینیوم و فولاد  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125241/استعلام-کفپوش-پارکت-HDF'>استعلام کفپوش پارکت HDF / استعلام, کفپوش پارکت HDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125266/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-20-هکتار-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری کلیه امور 20 هکتار فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری کلیه امور 20 هکتار فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125285/استعلام-دستگاه-برج-خنک-کننده--'>استعلام دستگاه برج خنک کننده ... / استعلام , استعلام دستگاه برج خنک کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125303/مناقصه-رفع-نواقص-برقی-و-حفاظت-کاتدیک-و-روشنایی-ایستگاه-های-استان--'>مناقصه رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک و روشنایی ایستگاه های استان... / مناقصه عمومی, مناقصه رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک و روشنایی ایستگاه های استان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125326/استعلام-لوازم-یدکی-اتومبیل'>استعلام  لوازم یدکی اتومبیل  / استعلام, لوازم یدکی اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125343/استعلام-پکیج'>استعلام پکیج  / استعلام, پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125366/مناقصه-واگذاری-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124703/مزایده-سواری-پژو-206--3tu-هاچ-بک-سواری-مدل-1382'>مزایده سواری پژو 206   3tu هاچ بک سواری مدل 1382  / مزایده , مزایده سواری پژو 206   3tu هاچ بک سواری مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124756/مزایده-ماشین-پژو-405-ـ-نوبت-دوم'>مزایده ماشین پژو 405  ـ نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده ماشین پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124796/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی--'>مزایده اجاره اماکن ورزشی ... / مزایده , مزایده جاره اماکن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124823/مزایده-20-43-حبه-مشاع-از-72-ملک-با-کاربری-تجاری-و-مسکونی'>مزایده 20.43 حبه مشاع از 72 ملک با کاربری تجاری و مسکونی / مزایده,مزایده 20.43 حبه مشاع از 72 ملک با کاربری تجاری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124858/مزایده-عمومی-واگذاری-(اجاره)-مکان-های-بازی-و-سرگرمی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری (اجاره) مکان های بازی و سرگرمی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده  واگذاری (اجاره) مکان های بازی و سرگرمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124892/مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده تابلوهای تبلیغاتی / مزایده,مزایده تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124917/مزایده-واگذاری-مراکز-اجاره-ای'>مزایده واگذاری مراکز اجاره ای  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری مراکز اجاره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124944/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124973/مزایده-واگذاری-مسیر-کالسکه-رانی'>مزایده واگذاری مسیر کالسکه رانی / آگهی مزایده,مزایده واگذاری مسیر کالسکه رانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125021/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-طبقه-همکف'>مزایده یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125050/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125087/مزایده-یک-دستگاه-سواری-کار-سوزوکی'>مزایده یک دستگاه سواری کار سوزوکی  / مزایده ، مزایده یک دستگاه سواری کار سوزوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125121/مزایده-یک-قطعه-زمین-بصورت-باغ-مساحت-2110-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین بصورت باغ مساحت 2110 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بصورت باغ مساحت 2110 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125146/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری-و-یک-عدد-دکه'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری و یک عدد دکه / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری و یک عدد دکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125174/مزایده-تراش-80-سانت-چینی-و-ست-الماسه----مرحله-دوم'>مزایده تراش 80 سانت چینی و ست الماسه،... - مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال , مزایده تراش 80 سانت چینی و ست الماسه،...- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124711/مناقصه-عمومی-کابل-6-6-1(NYY)'>مناقصه عمومی کابل 6+6*1(NYY) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی کابل 6+6*1(NYY)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124725/استعلام-استخراج-اسکن-و-درج-اطلاعات-در-سامانه--'>استعلام استخراج، اسکن و درج اطلاعات در سامانه.... / استعلام, استعلام استخراج، اسکن و درج اطلاعات در سامانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124741/مناقصه-تعداد-737600-عدد-پیج'>مناقصه تعداد 737600 عدد پیج / مناقصه, مناقصه تعداد 737600 عدد پیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124758/مناقصه-خرید-پولک-نگهدارنده'>مناقصه خرید پولک نگهدارنده / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید پولک نگهدارنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124775/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-فضای-سبز'>مناقصه انجام کلیه خدمات فضای سبز / مناقصه, مناقصه انجام کلیه خدمات فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124792/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوار-کشی-و-محوطه-سازی'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی دیوار کشی و محوطه سازی / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه عملیات اجرایی دیوار کشی و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124813/مناقصه-خرید-دستگاه-ها-و-ماشین-آلات-آبیاری---نوبت-دوم'>مناقصه  خرید دستگاه ها و ماشین آلات آبیاری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید دستگاه ها و ماشین آلات آبیاری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124832/آگهی-مناقصه-پروژه-دیوار-ساحلی'>آگهی مناقصه پروژه دیوار ساحلی / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه دیوار ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124852/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و-تهیه-مصالح-عمومی'>مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی  / مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125206/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-109-مترمربع'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 109 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 109 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125234/مزایده-سواری-پژو-206'>مزایده سواری پژو 206 / مزایده, مزایده سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125258/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-210-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 210 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 210 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125291/مزایده-فروش-کارخانه-آسفالت-و--'>مزایده فروش کارخانه آسفالت و ... / مزایده,مزایده فروش کارخانه آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125321/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-آموزشی'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری آموزشی / فراخوان ، فراخوان واگذاری زمین با کاربری آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125350/مزایده-خودروهای-مازاد'>مزایده خودروهای مازاد  / مزایده , مزایده خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125400/مزایده-فروش-زانتیا-SX-مدل-89'>مزایده فروش زانتیا SX مدل 89 / مزایده , مزایده فروش زانتیا SX مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125431/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-43-45-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 43/45 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 43/45 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125463/مزایده-یک-دست-کامل-مبلمان-شامل-مبل-تمام-استیل-نه-نفره'>مزایده یک دست کامل مبلمان شامل مبل تمام استیل نه نفره  / مزایده , مزایده یک دست کامل مبلمان شامل مبل تمام استیل نه نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125494/مزایده-کاه-و-کلش-و-ته-چر-محصولات-پاییزه'>مزایده کاه و کلش و ته چر محصولات پاییزه / مزایده, مزایده کاه و کلش و ته چر محصولات پاییزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125527/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ زمین مزروعی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125561/مزایده-اماکن-ورزشی-و--'>مزایده اماکن ورزشی و ... / آگهی مزایده , مزایده اماکن ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125578/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-جایگاه-CNG--'>مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG...  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124728/مزایده-یک-دستگاه-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه ام وی ام / مزایده,مزایده یک دستگاه ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124771/مزایده-واگذاری-سه-باب-واحد-تجاری-غرفه-های-میوه-و-تره-بار'>مزایده واگذاری سه باب واحد تجاری غرفه های میوه و تره بار / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری سه باب واحد تجاری غرفه های میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124805/مزایده-ششدانگ-ملک-به-شماره-ثبتی-156-1176'>مزایده ششدانگ ملک به  شماره ثبتی 156/1176  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به  شماره ثبتی 156/1176 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124838/مزایده-عمومی-اقلام-و-خودروهای-فرسوده'>مزایده عمومی اقلام و خودروهای فرسوده  / مزایده عمومی, مزایده عمومی اقلام و خودروهای فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124868/مزایده-ملک-به-مساحت-11-59-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 11/59 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 11/59 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124898/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز / اگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124921/مزایده-فروش-حجم-تقریبی-5-تن-از-ضایعات-(آهن-سرب)'>مزایده فروش حجم تقریبی 5 تن از ضایعات (آهن، سرب)  / آگهی مزایده, مزایده فروش حجم تقریبی 5 تن از ضایعات (آهن، سرب) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124951/مزایده-فرش-دستبافت-و----نوبت-دوم'>مزایده فرش دستبافت  و .... - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فرش دستبافت و  .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124986/مزایده-یک-قطعه-مساحت-437-16-مترمربع'>مزایده یک قطعه مساحت 437/16 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه مساحت 437/16 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125029/مزایده-یک-دستگاه-ترازوی-دیجیتال-یک-تنی'>مزایده یک دستگاه ترازوی دیجیتال یک تنی  / مزایده, مزایده یک دستگاه ترازوی دیجیتال یک تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125064/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-دوبلکس'>مزایده یک دستگاه آپارتمان دوبلکس / مزایده،مزایده یک دستگاه آپارتمان دوبلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125098/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-پارکینگ-به-مساحت-11-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 11 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 11 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125131/مزایده-تابلو-فرمان-آسانسور-درایودار--'>مزایده تابلو فرمان آسانسور درایودار... / مزایده, مزایده تابلو فرمان آسانسور درایودار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125159/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125181/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-12-من'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 12 من / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 12 من</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124716/تجدید-فراخوان-تامین-یک-دستگاه-واحد-سیار-4-دوربینه--'>تجدید فراخوان تامین یک دستگاه واحد سیار 4 دوربینه ... / آگهی تجدید فراخوان، تجدید فراخوان تامین یک دستگاه واحد سیار 4 دوربینه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124730/مناقصه-تکمیل-بوستان--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل بوستان...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تکمیل بوستان...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124748/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124763/استعلام-عملیات-اجرایی-ساخت-مخزن--'>استعلام عملیات اجرایی ساخت مخزن ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی ساخت مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124780/تمدید-مناقصه-عمومی-خرید-لوله-و-اتصالات-مانیسمان-بدون-درز-نوبت-دوم'>تمدید مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات مانیسمان بدون درز  نوبت دوم / اطلاعیه تمدید , تمدید مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات مانیسمان بدون درز  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124798/استعلام-رفع-ایراد-آسانسور--'>استعلام رفع ایراد آسانسور ... / استعلام , استعلام رفع ایراد آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124819/ششمین-همایش-سالانه-مرزهای-دانش-اقتصاد-توسعه'>ششمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه  / ششمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124837/فراخوان-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-496--نوبت-دوم'>فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 496 ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 496 ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124857/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-ساختمان--'>استعلام  ساماندهی و تعمیر ساختمان ... / استعلام, استعلام  ساماندهی و تعمیر ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124874/مناقصه-ماست-شنیسل-مرغ-تن-ماهی--'>مناقصه ماست، شنیسل مرغ، تن ماهی... / مناقصه عمومی, مناقصه ماست، شنیسل مرغ، تن ماهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125218/مزایده1266-5-سهم-مشاع-از-380-هزار-سهم-عرصه-و-اعیان'>مزایده1266/5 سهم مشاع از 380 هزار سهم عرصه و اعیان / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده 1266/5 سهم مشاع از 380 هزار سهم عرصه و اعیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125243/مزایده-کامیون-بنز-مدل-1384'>مزایده کامیون بنز مدل 1384 / مزایده, مزایده کامیون بنز مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125267/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-محوطه-خانه-مساحت-800-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین و محوطه خانه مساحت 800 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و محوطه خانه مساحت 800 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125302/مزایده-واگذاری-اجاره-مراکز-آموزشی-و-فضاهای-مازاد'>مزایده واگذاری اجاره مراکز آموزشی و فضاهای مازاد / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری اجاره مراکز آموزشی و فضاهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125328/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125359/مزایده-بهره-برداری-از-فضای-مازاد-غیر-آموزشی--نوبت-دوم'>مزایده  بهره برداری از فضای مازاد غیر آموزشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  بهره برداری از فضای مازاد غیر آموزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125415/مزایده-ملک-به-مساحت-295-24-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 295/24 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 295/24 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125442/مزایده-چهار-قطعه-زمین-مساحت200-مترمربع'> مزایده چهار قطعه زمین مساحت200 مترمربع  / مزایده، مزایده چهار قطعه زمین مساحت200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125470/مزایده-محل-استقرار-وسایل-بازی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده محل استقرار وسایل بازی ـ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده محل استقرار وسایل بازی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125340/مناقصه-عمومی-خدمات-اورژانس-اجتماعی-اصلاحیه-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خدمات اورژانس اجتماعی-اصلاحیه نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه,مناقصه عمومی خدمات اورژانس احتماعی- اصلاحیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125362/استعلام-قرنیز--'>استعلام قرنیز ... / استعلام , استعلام قرنیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125380/استعلام-کنتور-مکانیکی--'>استعلام کنتور مکانیکی... / استعلام, استعلام کنتور مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125392/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-گرم-روستای--'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت گرم روستای .. / استعلام, اجرای زیرسازی و آسفالت گرم روستای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125409/آگهی-مناقصه-مونتاژ-کاری-فرزکاری--تراشکاری-و--'>آگهی مناقصه مونتاژ کاری، فرزکاری ، تراشکاری و... / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه مونتاژ کاری، فرزکاری ، تراشکاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125429/تجدید-فراخوان-مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اداری'>تجدید فراخوان مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125450/استعلام-سنگ-مرمریت--'>استعلام سنگ مرمریت ... / استعلام, استعلام سنگ مرمریت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125469/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-دفتر--'>استعلام تعمیر و بازسازی دفتر... / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی دفتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125487/فراخوان-مناقصه-تکمیل-ایستگاه-پمپاژ-و-حوضچه--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه.. تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه.. تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125507/استعلام-ورق-آهنی--'>استعلام ورق آهنی ... / استعلام , استعلام ورق آهنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125524/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125547/مناقصه-لوله-انشعاب-پیچ-و-مهره-یکسر-حدیده--'>مناقصه لوله انشعاب، پیچ و مهره یکسر حدیده،... / آگهی مناقصه, مناقصه لوله انشعاب، پیچ و مهره یکسر حدیده،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125564/فراخوان-واگذاری-امور-تصدی-گری'>فراخوان واگذاری امور تصدی گری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  واگذاری امور تصدی گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125594/مناقصه-خرید-المنت-فیلتر'>مناقصه خرید المنت فیلتر  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید المنت فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125623/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-10-دستگاه-بوسترپمپ--'>فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 10 دستگاه بوسترپمپ... / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 10 دستگاه بوسترپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125659/استعلام-تعمیر-مرمت-و-بازسازی-پاسگاه-محیط-بانی---'>استعلام تعمیر، مرمت و بازسازی پاسگاه محیط بانی  ... / استعلام, تعمیر، مرمت و بازسازی پاسگاه محیط بانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125676/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب  / استعلام ,استعلام چاپ کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125689/استعلام-تهیه-مصالح-تجهیزات-و-اجرای-شبکه-گازرسانی--'>استعلام تهیه مصالح، تجهیزات و اجرای شبکه گازرسانی ... / استعلام, استعلام تهیه مصالح، تجهیزات و اجرای شبکه گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125702/استعلام-نوشابه-کولا--'>استعلام نوشابه کولا... / استعلام, استعلام نوشابه کولا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125719/استعلام-اجرا-و-نصب-ورق-گالوانیزه-رنگی--'>استعلام اجرا و نصب ورق گالوانیزه رنگی... / استعلام,استعلام اجرا و نصب ورق گالوانیزه رنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125732/استعلام-چاپگر-حرارتی'>استعلام چاپگر حرارتی  / استعلام ,استعلام چاپگر حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125745/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-های-عمرانی-شامل-پیاده-روسازی-معابر--'>مناقصه عملیات اجرای پروژه های عمرانی شامل پیاده روسازی معابر ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پروژه های عمرانی شامل پیاده روسازی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125761/استعلام-خرید-آسانسور'>استعلام خرید آسانسور  / استعلام , استعلام خرید آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125773/استعلام-بهنگام-سازی-مناطق-شهری-و-روستایی'>استعلام بهنگام سازی مناطق شهری و روستایی / استعلام, استعلام بهنگام سازی مناطق شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125786/استعلام-کیس-رایانه-P4'>استعلام کیس رایانه P4 / استعلام, استعلام کیس رایانه P4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125799/استعلام-آب-ژاول'>استعلام آب ژاول  / استعلام , استعلام آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125814/فراخوان-خدمات-نظافت--باربری-و-نامه-رسانی'>فراخوان خدمات نظافت ، باربری و نامه رسانی / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خدمات نظافت ، باربری و نامه رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125827/استعلام-توسعه-شبکه-توزیع-آب-شهرک-صنعتی--'>استعلام توسعه شبکه توزیع آب شهرک صنعتی... / استعلام, استعلام توسعه شبکه توزیع آب شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125840/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125853/استعلام-نصب-تابلو-اطلاعاتی'>استعلام نصب تابلو اطلاعاتی  / استعلام, استعلام نصب تابلو اطلاعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125866/استعلام-تولید-و-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید و انتقال و توزیع برق  / استعلام, استعلام تولید و انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125879/استعلام-ویزیت-(معاینه)-اهداکنندگان-خون'>استعلام ویزیت (معاینه) اهداکنندگان خون / استعلام, استعلام ویزیت (معاینه) اهداکنندگان خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125891/استعلام-خرید-اتصالات'>استعلام خرید اتصالات / استعلام, استعلام خرید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125903/استعلام-تامین-لوازم-التحریر'>استعلام تامین لوازم التحریر / استعلام , استعلام تامین لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125915/استعلام-بهنگام-سازی-مناطق-شهری-و-روستایی'>استعلام بهنگام سازی مناطق شهری و روستایی / استعلام, استعلام بهنگام سازی مناطق شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125927/تمدید-مناقصه-خرید-انواع-دیزل-ژنراتور'>تمدید مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور / تمدید مناقصه , مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125940/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام , استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125952/استعلام-پیچ-و-مهره-در-سایزهای-مختلف--'>استعلام پیچ و مهره در سایزهای مختلف ... / استعلام,استعلام پیچ و مهره در سایزهای مختلف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125964/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ-ایسوس'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ ایسوس  / استعلام , استعلام یک دستگاه لپ تاپ ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125583/مزایده-فروش-12-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی--تجدید-97-02-17'>مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی-  تجدید 97.02.17 / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125603/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125625/مزایده-یک-قطعه-زمین-سه-ماشین-آجر-و-جعبه-پلاستیکی'>مزایده یک قطعه زمین، سه ماشین آجر و جعبه پلاستیکی / مزایده, مزایده یک قطعه زمین، سه ماشین آجر و جعبه پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125642/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-81-75'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 81.75 / مزایده, مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 81.75</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125663/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-12-4452-بخش-3'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 12/4452 بخش 3  / مزایده ، مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 12/4452 بخش 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125729/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-189-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 189 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 189 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125836/مزایده-6-دانگ-پلاک-ثبتی-شماره-17-فرعی-100-مترمربع'>مزایده 6 دانگ پلاک ثبتی شماره 17 فرعی 100 مترمربع / مزایده,مزایده 6 دانگ پلاک ثبتی شماره 17 فرعی 100 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126017/مزایده-پلاک-به-صورت-مغازه-189-40-مترمربع'>مزایده پلاک به صورت مغازه  189/40 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک به صورت مغازه  189/40 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126197/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1504-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1504 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1504 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124872/استعلام-لایسنس--'>استعلام لایسنس ... / استعلام , استعلام لایسنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124891/مناقصه-تکمیل-محوطه-کمپینگ-گردشگری-و---'>مناقصه تکمیل محوطه کمپینگ گردشگری و ....  / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل محوطه کمپینگ گردشگری و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124914/استعلام-اعلام-قیمت-در-خصوص-نگهداری-تاسیسات--'>استعلام اعلام قیمت در خصوص نگهداری تاسیسات ... / استعلام, استعلام اعلام قیمت در خصوص نگهداری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124938/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-پل-باند-دوم-بلوار-ورودی-شهر'>تجدید مناقصه پروژه احداث پل باند دوم بلوار ورودی شهر  / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه پروژه احداث پل باند دوم بلوار ورودی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124958/آگهی-مناقصه-تامین-و-راهبری-خدمات-خودرویی'>آگهی مناقصه تامین و راهبری خدمات خودرویی / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه تامین و راهبری خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124977/استعلام-ایاب-و-ذهاب--'>استعلام ایاب و ذهاب ... / استعلام , استعلام ایاب و ذهاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124993/استعلام-دستگاه-کروماتوگرافی--'>استعلام دستگاه کروماتوگرافی ... / استعلام , استعلام دستگاه کروماتوگرافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125007/استعلام-تانکر--'>استعلام تانکر ... / استعلام , استعلام تانکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125025/مناقصه-گونی-شکر-پلی-پروپیلن-یک-لایه'>مناقصه گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه  / مناقصه ، مناقصه گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125047/مناقصه-8-دستگاه-دبل-پمپ-روغن'>مناقصه 8 دستگاه دبل پمپ روغن  / مناقصه عمومی, مناقصه 8 دستگاه دبل پمپ روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125063/استعلام-خدمات-مشاور--'>استعلام خدمات مشاور .. / استعلام, خدمات مشاور ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125081/استعلام-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-و-تعمیرات-الکتروپمپ--'>استعلام عملیات اصلاح و بازسازی و تعمیرات الکتروپمپ ... / استعلام, استعلام عملیات اصلاح و بازسازی و تعمیرات الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125100/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125119/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-فاضلاب'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125141/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-ساختمان-پنج-طبقه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمان پنج طبقه - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمان پنج طبقه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125160/مناقصه-احداث-شبکه-20KV--نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه 20KV - نوبت دوم  / اگهی فراخوان , مناقصه احداث شبکه 20KV - ن وبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125185/فراخوان-عمومی-(کلیه-پیمانکاران-خدمات--عمرانی)'>فراخوان عمومی (کلیه پیمانکاران خدمات - عمرانی) / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی (کلیه پیمانکاران خدمات - عمرانی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125203/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و-XDSL'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125220/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی--تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی-و-کنتورخوانی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و کنتورخوانی - نوبت دوم  / مناقصه  ،مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و کنتورخوانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125246/مناقصه-پل-های-بتنی-آبرو-معابر'>مناقصه پل های بتنی آبرو معابر  / مناقصه ، مناقصه پل های بتنی آبرو معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125268/استعلام-خرید-تیر-بتنی-گرد-12-متری-و-15-متری'>استعلام  خرید تیر بتنی گرد 12 متری و 15 متری  / استعلام, خرید تیر بتنی گرد 12 متری و 15 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125287/استعلام-احداث-خط-انتقال--'>استعلام احداث خط انتقال ... / استعلام, استعلام احداث خط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125305/استعلام-احداث-مسیر-کانال-و-جاده-سرویس-و-کانال-کنی-و-بهسازی-کانال--'>استعلام  احداث مسیر کانال و جاده سرویس و کانال کنی و بهسازی کانال ... / استعلام, احداث مسیر کانال و جاده سرویس و کانال کنی و بهسازی کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125327/استعلام-کیس-و-مانیتور-رایانه---'>استعلام کیس و مانیتور رایانه .... / استعلام, استعلام کیس و مانیتور رایانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125348/مناقصه-احداث-مجموعه-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مجموعه ورزشی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث مجموعه ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125367/فراخوان-عمومی-احداث-و-اجرای-عملیات-2-طبقه-ساختمان--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی احداث و اجرای عملیات 2 طبقه ساختمان - نوبت دوم  / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی احداث و اجرای عملیات 2 طبقه ساختمان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125458/مناقصه-خرید-یک-فروند-لندینگ-گرافت'>مناقصه خرید یک فروند لندینگ گرافت / آگهی مناقصه, مناقصه خرید یک فروند لندینگ گرافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125477/استعلام-تکمیل-کانال-آبیاری--'>استعلام تکمیل کانال آبیاری ... / استعلام, استعلام تکمیل کانال آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125496/مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت-محور-و--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت محور و... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت محور و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125515/فراخوان-خرید-89-ردیف-انواع-یراق-آلات--نوبت-دوم'>فراخوان خرید 89 ردیف انواع یراق آلات - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید 89 ردیف انواع یراق آلات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125537/استعلام-پارچه-تنظیف-و-تترون-سفید'>استعلام  پارچه تنظیف و تترون سفید  / استعلام, پارچه تنظیف و تترون سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125555/مناقصه-اجرای-فضای-سبز--'>مناقصه اجرای فضای سبز ...  /  مناقصه  ,مناقصه اجرای فضای سبز ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125580/استعلام-یکدستگاه-لب-تاب-یکدستگاه-مانیتور--یک-دستگاه-چاپگر-به-شرح-فایل-پیوست'>استعلام یکدستگاه لب تاب+ یکدستگاه مانیتور + یک دستگاه چاپگر به شرح فایل پیوست / استعلام,استعلام یکدستگاه لب تاب+ یکدستگاه مانیتور + یک دستگاه چاپگر به شرح فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125607/استعلام-یو-پی-اس--'>استعلام یو پی اس ... / استعلام , استعلام یو پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125638/استعلام-درخواست-ساخت-و-ساز-طبق-برگ-های-پیوست'>استعلام درخواست ساخت و ساز طبق برگ های پیوست  / استعلام, درخواست ساخت و ساز طبق برگ های پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125666/استعلام-نظارت-و-مشاوره-بر-مناطق-حفاظت-شده'>استعلام نظارت و مشاوره بر مناطق حفاظت شده / استعلام , استعلام نظارت و مشاوره بر مناطق حفاظت شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125682/تجدید-استعلام-بهاء-خرید-پکینگ-و-قطره-گیر-برج-خنک-کننده'>تجدید استعلام بهاء خرید پکینگ و قطره گیر برج خنک کننده  / تجدید استعلام, تجدید استعلام بهاء خرید پکینگ و قطره گیر برج خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125696/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125709/فراخوان-مناقصه-تکمیل-لوله-کشی-و-سیستم-های-جانبی'>فراخوان مناقصه تکمیل لوله کشی و سیستم های جانبی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل لوله کشی و سیستم های جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125725/استعلام-احداث-ساختمان-پایگاه-اورژانس--'>استعلام احداث ساختمان پایگاه اورژانس ... / استعلام , استعلام احداث ساختمان پایگاه اورژانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125738/استعلام-لاینینگ-پایین-لموک'>استعلام لاینینگ پایین لموک  / استعلام, استعلام لاینینگ پایین لموک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125752/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی ... / استعلام, استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125767/استعلام-پک-جراحی-سزارین--'>استعلام پک جراحی سزارین... / استعلام , استعلام پک جراحی سزارین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125779/استعلام-شیر-هیدرانت---'>استعلام شیر هیدرانت  ... / استعلام, استعلام شیر هیدرانت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125793/تجدید-استعلام-بهای-اجرای-عملیات-نهالکاری--'>تجدید استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری ... / استعلام,تجدید استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125806/اجرای-16000-متر-پروژه-گازرسانی-پلی-اتیلن-فلزی'>اجرای 16000 متر  پروژه گازرسانی  پلی اتیلن فلزی  / اجرای 16000 متر  پروژه گازرسانی  پلی اتیلن فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125820/استعلام-تهیه-طرح-مرمت-کاروانسرا--'>استعلام تهیه طرح مرمت کاروانسرا... / استعلام, استعلام تهیه طرح مرمت کاروانسرا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125833/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125847/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-200--'>استعلام لوله پلی اتیلن 200... / استعلام,لوله پلی اتیلن 200...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125860/استعلام-کیت-استخراج-DNA'>استعلام کیت استخراج DNA  / استعلام, استعلام کیت استخراج DNA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125873/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسورهای-مجموعه-ادارات-مرکزی--'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای مجموعه ادارات مرکزی... / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای مجموعه ادارات مرکزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125885/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-و-زیرساز-معبر'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت و زیرساز معبر  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه آسفالت و زیرساز معبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125897/استعلام-فاکس-چهار-کاره-شامل-پرینتر--کپی--اسکنر'>استعلام  فاکس چهار کاره شامل پرینتر - کپی - اسکنر  / استعلام, استعلام  فاکس چهار کاره شامل پرینتر - کپی - اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125909/استعلام-تصفیه-شیمیایی-روغن-ترانس--'>استعلام تصفیه شیمیایی روغن ترانس ... / استعلام, استعلام تصفیه شیمیایی روغن ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125921/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام, استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125933/استعلام-روتر-شبکه'>استعلام روتر شبکه / استعلام , استعلام روتر شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125946/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125958/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125970/استعلام-کاپشن-و-شلوار-دیرسوز-پارچه-شومر-ارسال-نمونه'>استعلام کاپشن و شلوار دیرسوز پارچه شومر ارسال نمونه  / استعلام ,استعلام کاپشن و شلوار دیرسوز پارچه شومر ارسال نمونه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125985/استعلام-تابلو-روان'>استعلام  تابلو روان / استعلام, استعلام تابلو روان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125999/استعلام-اورجینال-اصلی-گرم-بالا-با-تایید-نمونه'>استعلام اورجینال اصلی گرم بالا با تایید نمونه / استعلام , استعلام اورجینال اصلی گرم بالا با تایید نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126013/استعلام-خرید-تجهیزات-برقی'>استعلام خرید تجهیزات برقی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126027/استعلام-کمربند-مردانه--'>استعلام کمربند مردانه... / استعلام, استعلام کمربند مردانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126041/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125404/استعلام-شستشوی-کامل-کف-دیوار-و--'>استعلام شستشوی کامل کف، دیوار و... / استعلام, استعلام شستشوی کامل کف، دیوار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125424/مناقصه-محوطه-سازی-و-اجرای-موزاییک-فرش-تجدید'>مناقصه محوطه سازی و اجرای موزاییک فرش تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه محوطه سازی و اجرای موزاییک فرش تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125443/استعلام-کانال-آبیاری--'>استعلام کانال آبیاری ... / استعلام, احداث کانال آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125461/استعلام-چسب-حرارتی-صحافی-تحریر'>استعلام چسب حرارتی صحافی تحریر / استعلام, چسب حرارتی صحافی تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125481/استعلام-اجرای-سیستم-برق-اتاق-سرور'>استعلام اجرای سیستم برق اتاق سرور / استعلام,استعلام اجرای سیستم برق اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125501/استعلام-احداث-خط-63-دو-مداره-تغذیه-دایم-پست--'>استعلام احداث خط 63 دو مداره تغذیه دایم پست ... / استعلام, احداث خط 63 دو مداره تغذیه دایم پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125518/استعلام-باتری-شارژی-دتکتور-f600--'>استعلام  باتری شارژی دتکتور f600 ... / استعلام, باتری شارژی دتکتور f600 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125544/استعلام-در-اسلایدینگ'>استعلام در اسلایدینگ / استعلام, در اسلایدینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125558/مقدار-8000-عدد-حوضچه-پلیمری-کنتور-آب'>مقدار 8000 عدد حوضچه پلیمری کنتور آب / مناقصه عمومی, مقدار 8000 عدد حوضچه پلیمری کنتور آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125586/آگهی-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-پکیج-یونیت'>آگهی مناقصه خرید دو دستگاه پکیج یونیت / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه خرید دو دستگاه پکیج یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125616/استعلام-تعمیر-و-بازسازی--'>استعلام تعمیر و بازسازی ... / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125648/استعلام-بالاست'>استعلام بالاست / استعلام , استعلام بالاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125671/استعلام-قفل-کن-محوری'>استعلام قفل کن محوری / استعلام, استعلام قفل کن محوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125685/استعلام-زاویه-سنج-بوش-مدل-Gam220mf'>استعلام زاویه سنج بوش مدل Gam220mf  / استعلام, استعلام زاویه سنج بوش مدل Gam220mf </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125699/استعلام-دریافت-اخبار-و-گزارشات-مربوط'>استعلام دریافت اخبار و گزارشات مربوط  / استعلام, استعلام دریافت اخبار و گزارشات مربوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125713/استعلام-کابل-و-بروب-مانیتور-آراد--'>استعلام کابل و بروب مانیتور آراد... / استعلام, استعلام کابل و بروب مانیتور آراد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125728/استعلام-ست-کامل-لباس-بیمار--'>استعلام ست کامل لباس بیمار... / استعلام, استعلام ست کامل لباس بیمار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125742/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق-بایگانی-ها'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلان و اطفاء حریق بایگانی ها / استعلام ,استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلان و اطفاء حریق بایگانی ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125756/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال / استعلام,  فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125770/استعلام-اسپرم'>استعلام اسپرم / استعلام, استعلام  اسپرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125783/استعلام-لوله-و-اتصالات-سفید'>استعلام لوله و اتصالات سفید  / استعلام , استعلام لوله و اتصالات سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125796/استعلام-خرید-کی-بورد-موس'>استعلام خرید کی بورد موس  / استعلام, استعلام خرید کی بورد موس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125810/استعلام-خرید-اسپیلت--'>استعلام خرید اسپیلت ... / استعلام , استعلام خرید اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125823/استعلام-CISCO-SPA-MOUDLE'>استعلام CISCO SPA MOUDLE / استعلام ,استعلام CISCO SPA MOUDLE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125837/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی ... / استعلام, استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125850/استعلام-نصب-کنتور--'>استعلام نصب کنتور... / استعلام, استعلام نصب کنتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125863/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125876/استعلام-Router---'>استعلام Router  ... / استعلام , استعلام Router  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125888/استعلام-سنسور-ارتفاع-سنج'>استعلام سنسور ارتفاع سنج / استعلام ,استعلام سنسور ارتفاع سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125900/استعلام-اتوماسیون-بیسیم--'>استعلام اتوماسیون بیسیم ... / استعلام , استعلام اتوماسیون بیسیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125912/استعلام-دریافت-نامه-های-اداره-کل-و-ارسال-آنها'>استعلام  دریافت نامه های اداره کل و ارسال آنها / استعلام , استعلام دریافت نامه های اداره کل و ارسال آنها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125924/استعلام-موتور-الکتریکی-سه-فاز--'>استعلام موتور الکتریکی سه فاز ... / استعلام, استعلام موتور الکتریکی سه فاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125936/استعلام-آجر-قرمز-نما'>استعلام آجر قرمز نما / استعلام , استعلام آجر قرمز نما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125949/استعلام-آموزش-شاغلین-واحدهای-صنعتی--'>استعلام آموزش شاغلین واحدهای صنعتی... / استعلام, استعلام آموزش شاغلین واحدهای صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125961/استعلام-اتصالات-و-فلنج-ها'>استعلام اتصالات و فلنج ها / استعلام , استعلام اتصالات و فلنج ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125974/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125989/استعلام-لامپ-FPL-ال-ای-دی-ساخت-ایران'>استعلام لامپ FPL ال ای دی ساخت ایران / استعلام,استعلام لامپ FPL ال ای دی ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126003/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام  ویدئو پروژکتور ... / استعلام, استعلام  ویدئو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126016/استعلام-شیر-برقی--'>استعلام شیر برقی ... / استعلام, استعلام شیر برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126031/استعلام-جدول-و-کف-و-پیاده-رو-سنگی--'>استعلام جدول و کف و پیاده رو سنگی... / استعلام, استعلام جدول و کف و پیاده رو سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126044/استعلام-خرید-عایق-ایزوگام'>استعلام خرید عایق ایزوگام / استعلام, استعلام خرید عایق ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126056/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126070/استعلام-ترمیم-و-تعویض-ورق-کف-مخزن--'>استعلام ترمیم و تعویض ورق کف مخزن ... / استعلام, استعلام ترمیم و تعویض ورق کف مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126083/فراخوان-خودروی-سواری-مرکز-بهداشت'>فراخوان خودروی سواری مرکز بهداشت / مناقصه, خودروی سواری مرکز بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126096/استعلامCISCO-SWITCH-2960X-24PS-L'>استعلامCISCO SWITCH 2960X-24PS-L / استعلام, استعلامCISCO SWITCH 2960X-24PS-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125339/استعلام-حفر--'>استعلام حفر ... / استعلام , استعلام حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125361/استعلام-تعمیرات-خوردگی-و--'>استعلام تعمیرات خوردگی و... / استعلام, استعلام تعمیرات خوردگی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125379/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام, استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125391/تجدید-مناقصه-اجرای-تعمیرات-جزئی-معابر--جدول-گذاری--'>تجدید مناقصه اجرای تعمیرات جزئی معابر ، جدول گذاری... / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای تعمیرات جزئی معابر ، جدول گذاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125408/مناقصه-سالن-های-ورزشی-و-استخر'>مناقصه سالن های ورزشی و استخر / فراخوان پیمانکاران, مناقصه سالن های ورزشی و استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125428/استعلام-احداث-خط-انتقال--'>استعلام احداث خط انتقال ... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125449/مناقصه-انجام-امور-نقلیه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور نقلیه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نقلیه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125467/مناقصه-عملیات-ممیزی-املاک-و-GIS-منطقه-یک'>مناقصه عملیات ممیزی املاک و GIS منطقه یک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ممیزی املاک و GIS منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125484/مناقصه-خرید-فرش-چمن-مصنوعی-زمین----'>مناقصه خرید فرش چمن مصنوعی زمین  .....  / مناقصه ، مناقصه خرید فرش چمن مصنوعی زمین  ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125506/تمدید-فراخوان-مناقصه-خرید-250-کیلومتر-کابل-بلاک-میانی'>تمدید فراخوان مناقصه خرید 250 کیلومتر کابل بلاک میانی / تمدید فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خرید 250 کیلومتر کابل بلاک میانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125523/مناقصه-بهبود-عبور-و-مرور-شهری'>مناقصه بهبود عبور و مرور شهری  / آگهی مناقصه, مناقصه بهبود عبور و مرور شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125546/مناقصه-انجام-امور-اجرائیات-پارس-1-2-3'>مناقصه انجام امور اجرائیات پارس 1، 2، 3  / مناقصه, مناقصه انجام امور اجرائیات پارس 1، 2، 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125560/استعلام-ورق-استیل-مشبک'>استعلام ورق استیل مشبک / استعلام , استعلام ورق استیل مشبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125593/استعلام-ساخت-تابلو--'>استعلام ساخت تابلو ... / استعلام , استعلام ساخت تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125622/استعلام-شاخه-زن-بنزینی-برند-NEC'>استعلام شاخه زن بنزینی برند NEC / استعلام, شاخه زن بنزینی برند NEC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125653/جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-پروژه-خانه-جوان-نوبت-دوم'>جذب سرمایه گذار جهت احداث پروژه خانه جوان  نوبت دوم  / آگهی جذب سرمایه گذار , جذب سرمایه گذار جهت احداث پروژه خانه جوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125674/استعلام-لوله-پلیکا-6-اینچ-به-متراژ-300-متر--'>استعلام لوله پلیکا 6 اینچ به متراژ 300 متر ... / استعلام, استعلام لوله پلیکا 6 اینچ به متراژ 300 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125688/استعلام-لوازم-مربوط-به-تراکینگ--'>استعلام لوازم مربوط به تراکینگ ... / استعلام , استعلام لوازم مربوط به تراکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125701/استعلام-صفحه-کلید--'>استعلام صفحه کلید ... / استعلام , استعلام صفحه کلید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125718/فراخوان-مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی'>فراخوان مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125731/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125744/استعلام-فیلم-رادیولوژی-سونی-(43-35-upt)'>استعلام فیلم رادیولوژی سونی (43*35 upt) / استعلام, استعلام فیلم رادیولوژی سونی (43*35 upt)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125760/استعلام-زمین-شوی-صنعتی-مکش-دار'>استعلام زمین شوی صنعتی مکش دار / استعلام, استعلام زمین شوی صنعتی مکش دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125772/استعلام-گاید-وایر-آنژیوگرافی'>استعلام گاید وایر آنژیوگرافی / استعلام , استعلام گاید وایر آنژیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125785/استعلام-هود-شیمیایی'>استعلام هود شیمیایی / استعلام , استعلام هود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125798/استعلام-تعدادی-لوازم-برقی'>استعلام تعدادی لوازم برقی  / استعلام, استعلام تعدادی لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125812/استعلام-روپرگذاری-قسمتی-از-حد-بستر-رودخانه--'>استعلام روپرگذاری قسمتی از حد بستر رودخانه ... / استعلام, استعلام روپرگذاری قسمتی از حد بستر رودخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125826/استعلام-پشتیبانی-دوربین-های-مدار-بسته'>استعلام پشتیبانی دوربین های مدار بسته / استعلام,  استعلام پشتیبانی دوربین های مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125839/استعلام-پروژه-حفاری-چاه-آبرفتی'>استعلام پروژه حفاری چاه آبرفتی  / استعلام ,استعلام پروژه حفاری چاه آبرفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125852/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-اثر-انگشتی'>استعلام دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125865/استعلام-انجام-مطالعات-تفصیلی'>استعلام انجام مطالعات تفصیلی / استعلام , استعلام انجام مطالعات تفصیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125878/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت و ساماندهی بنای تاریخی / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125890/استعلام-کابینت-آشپزخانه-MDF--'>استعلام کابینت آشپزخانه MDF ... / استعلام, استعلام کابینت آشپزخانه MDF ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125902/استعلام-رک-مخابراتی--'>استعلام رک مخابراتی ... / استعلام , استعلام رک مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125914/استعلام-خرید-اقلام-اداری'>استعلام خرید اقلام اداری / استعلام ,استعلام خرید اقلام اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125926/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125939/استعلام-کابل-ها-و-رساناها-و--'>استعلام کابل ها و رساناها و ... / استعلام ,استعلام کابل ها و رساناها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125951/استعلام-سکسیونر-ها-دژنکتور-ها-و-تجهیزات-جانبی-پست-های-برق--'>استعلام سکسیونر ها، دژنکتور ها و تجهیزات جانبی پست های برق... / استعلام , استعلام سکسیونر ها، دژنکتور ها و تجهیزات جانبی پست های برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125963/استعلام-درب-ریلی---'>استعلام درب ریلی .... / استعلام, استعلام درب ریلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125976/استعلام-مطالعه-ساماندهی-نقطه-حادثه-خیز--'>استعلام مطالعه ساماندهی نقطه حادثه خیز ... / استعلام, استعلام مطالعه ساماندهی نقطه حادثه خیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125991/استعلام-BAUER-گیرموتور'>استعلام BAUER گیرموتور / استعلام , استعلام BAUER گیرموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125293/استعلام-طبق-فایل-پیوست'>استعلام طبق فایل پیوست / استعلام, طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125311/استعلام-اجرای-ابنیه-فنی-و-آسفالت--'>استعلام اجرای ابنیه فنی و آسفالت ... / استعلام, استعلام اجرای ابنیه فنی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125335/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--تجدید'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی.. تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی.. تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125356/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125376/استعلام-مایع-شوینده'>استعلام مایع شوینده / استعلام, مایع شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125388/مناقصه-اجرای-13500-متر-پروژه-گازرسانی-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 13500 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن / مناقصه , مناقصه اجرای 13500 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125402/فراخوان-ساخت-و-نصب-تجهیزات-و-قفسه-های-نگهداری-اشیاء-فرهنگی-نوبت-دوم'>فراخوان ساخت و نصب تجهیزات و قفسه های نگهداری اشیاء فرهنگی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و نصب تجهیزات و قفسه های نگهداری اشیاء فرهنگی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125420/استعلام-میز-عسلی-مارک-لام-ایران'>استعلام میز عسلی مارک لام ایران / استعلام, میز عسلی مارک لام ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125441/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی-و-ارائه-خدمات---(نوبت-دوم)'>فراخوان تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125460/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار / فراخوان ، فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125480/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-اداره-کل--'>استعلام  اقلام مورد نیاز اداره کل ... / استعلام, اقلام مورد نیاز اداره کل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125500/استعلام-دوربین-عکاسی-برای--'>استعلام دوربین عکاسی برای... / استعلام,استعلام دوربین عکاسی برای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125517/استعلام-خرید-شیر--'>استعلام خرید شیر ... / استعلام, استعلام خرید شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125543/استعلام-پرینتر-لیبل-زن--'>استعلام پرینتر لیبل زن... / استعلام, استعلام پرینتر لیبل زن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125557/فراخوان-برگزاری-دوره-های-آموزش-کوتاه-مدت-تخصصی'>فراخوان برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت تخصصی  / فراخوان برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125585/استعلام-حفاری-ضربه-ای-دو-حلقه-چاه-آب-شرب--'>استعلام حفاری ضربه ای دو حلقه چاه آب شرب ... / استعلام, حفاری ضربه ای دو حلقه چاه آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125613/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی-مددکاری-و-روانشناسی--'>استعلام ارائه خدمات تخصصی مددکاری و روانشناسی... / استعلام, ارائه خدمات تخصصی مددکاری و روانشناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125645/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125670/استعلام-ماست-100-گرمی'>استعلام ماست  100 گرمی  / استعلام,استعلام ماست  100 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125684/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و-فعالیت-های-پس-از-برداشت-محصول'>استعلام  فعالیت های پشتیبانی کشاورزی  و فعالیت های پس از برداشت محصول  / استعلام, استعلام  فعالیت های پشتیبانی کشاورزی  و فعالیت های پس از برداشت محصول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125698/استعلام-تخته-وایتبرد-150-70-مارک-شهاب'>استعلام تخته وایتبرد 150*70 مارک شهاب / استعلام , استعلام تخته وایتبرد 150*70 مارک شهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125712/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی  / استعلام ,استعلام تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125727/استعلام-تهیه-و-نصب-کابل-و-قطعات-برقی---'>استعلام تهیه و نصب کابل و قطعات برقی .... / استعلام , استعلام تهیه و نصب کابل و قطعات برقی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125741/استعلام-کارت-ucc-converter-پی-ان-سی'>استعلام کارت  ucc converter پی ان سی  / استعلام , استعلام کارت  ucc converter پی ان سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125754/استعلام-کمد-کتابخانه-MDF'>استعلام کمد کتابخانه MDF  / استعلام , استعلام کمد کتابخانه MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125769/استعلام-خرید-دستگاه-پشتیبان-گیری'>استعلام خرید دستگاه پشتیبان گیری / استعلام, استعلام خرید دستگاه پشتیبان گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125782/استعلام-طرح-آبرسانی--'>استعلام طرح آبرسانی... / استعلام,طرح آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125795/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125809/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-تصفیه-خانه-آب'>استعلام بازسازی و بهسازی تصفیه خانه آب / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی تصفیه خانه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125822/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-110--'>استعلام لوله پلی اتیلن 110... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 110...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125835/استعلام-اجاره-خودرو--'>استعلام اجاره خودرو ... / استعلام, استعلام اجاره خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125849/استعلام-قند-و-نبات-شاخه-ای'>استعلام قند و نبات شاخه ای / استعلام, استعلام قند و نبات شاخه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125862/استعلام-مایع-سفید-کننده--'>استعلام مایع سفید کننده... / استعلام, استعلام مایع سفید کننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125875/استعلام-بازسازی-پل'>استعلام بازسازی پل  / استعلام ,استعلام بازسازی پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125887/استعلام-تکمیل-راه-دسترسی-به-مجتمع-تفریحی'>استعلام تکمیل راه دسترسی به مجتمع تفریحی / استعلام, استعلام تکمیل راه دسترسی به مجتمع تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125899/استعلام-کود-حیوانی'>استعلام کود حیوانی / استعلام , استعلام کود حیوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125911/استعلام-دستمال-دلسی-سفید-3-لایه-و--'>استعلام دستمال دلسی سفید 3 لایه و ...  / استعلام, استعلام دستمال دلسی سفید 3 لایه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125923/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام ,استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125935/استعلام-حفر-چاه-دستی-روستای--'>استعلام حفر چاه دستی روستای... / استعلام , استعلام حفر چاه دستی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125948/استعلام-ساخت-پیشگرم-نازل-تاندیش-اسلب-و--'>استعلام ساخت پیشگرم نازل تاندیش اسلب و ... / استعلام, استعلام ساخت پیشگرم نازل تاندیش اسلب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125960/استعلام-اقلام-عمومی-برقی'>استعلام اقلام عمومی برقی  / استعلام, استعلام اقلام عمومی برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125338/استعلام-پرینتر-کامپیوتر-اداری'>استعلام پرینتر، کامپیوتر اداری   / استعلام, پرینتر، کامپیوتر اداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125360/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان-اداری'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان اداری  / استعلام,  تعمیر و بازسازی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125378/فراخوان-تهیه--حمل-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-تصفیه-خانه-فاضلاب-(نوبت-دوم)'>فراخوان تهیه ، حمل نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  تهیه ، حمل نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125390/استعلام-احداث-کانال-آبیاری--'>استعلام احداث کانال آبیاری ... / استعلام, استعلام احداث کانال آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125405/استعلام-کنار-فرش---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کنار فرش ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام , استعلام کنار فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125427/مناقصه-ادامه-اجرا-و-تکمیل-دو-بلوک-از-فاز-یک-(بلوک-A-و-B-)'>مناقصه ادامه اجرا و تکمیل دو بلوک از فاز یک (بلوک A و B )  / آگهی مناقصه، مناقصه ادامه اجرا و تکمیل دو بلوک از فاز یک (بلوک A و B ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125444/استعلام-دو-دستگاه-گوشی-بیسیم-و--'>استعلام دو دستگاه گوشی بیسیم و... / استعلام, دو دستگاه گوشی بیسیم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125465/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب... / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125483/فراخوان-توزیع-مرسولات-(نامه-های-اداری-چک-پرونده-و--)'>فراخوان توزیع مرسولات (نامه های اداری، چک، پرونده و...)  / فراخوان , فراخوان توزیع مرسولات (نامه های اداری، چک، پرونده و...) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125504/استعلام-خرید-15-عدد-سیستم'>استعلام خرید 15 عدد سیستم / استعلام, استعلام خرید 15 عدد سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125520/فراخوان-خرید-کیس-کامپیوتر'>فراخوان خرید کیس کامپیوتر / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125545/مناقصه-بهسازی-پیست-پیاده-رو-پارک'>مناقصه بهسازی پیست پیاده رو پارک  / مناقصه ، مناقصه بهسازی پیست پیاده رو پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125559/مناقصه-خرید-300000-متر-کابل-سرویس-مشترکین'>مناقصه خرید 300000 متر کابل سرویس مشترکین / مناقصه, مناقص خرید 300000 متر کابل سرویس مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125590/استعلام-خدمات-مشاوره'>استعلام  خدمات مشاوره  / استعلام, خدمات مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125621/تجدید-مناقصه-خرید-مقدار-82911-متر-انواع-کابل-مسی-فشار-ضعیف'>تجدید مناقصه خرید مقدار 82911 متر انواع کابل مسی فشار ضعیف / تجدید مناقصه, مناقصه خرید مقدار 82911 متر انواع کابل مسی فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125651/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام  لپ تاپ  / استعلام,  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125672/استعلام-احداث-زمین-چمن--'>استعلام احداث زمین چمن ... / استعلام , استعلام احداث زمین چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125687/استعلام-لب-تاب-ایسوس'>استعلام لب تاب ایسوس / استعلام , استعلام لب تاب ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125700/مناقصه-عملیات-راهبری-نگهبانی-و-نگهداری-و-تعمیرات-کلیه-تاسیسات-آب'>مناقصه عملیات راهبری، نگهبانی و نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه عملیات راهبری، نگهبانی و نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125715/استعلام-خرید-دستگاه-تکثیر---'>استعلام خرید دستگاه تکثیر .... / استعلام, استعلام خرید دستگاه تکثیر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125730/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-ادوات-نوین-و-تجهیزات-درون-چاهی'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی ادوات نوین و تجهیزات درون چاهی / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی ادوات نوین و تجهیزات درون چاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125743/استعلام-آبرسانی-به-مجتمع-گردشگری'>استعلام آبرسانی به مجتمع گردشگری / استعلام, استعلام آبرسانی به مجتمع گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125757/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان / استعلام , استعلام صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125771/استعلام-تجهیز-دیتا-سنتر-و-نصب-و-راه-اندازی-شبکه---'>استعلام تجهیز دیتا سنتر و نصب و راه اندازی شبکه  ... / استعلام, استعلام تجهیز دیتا سنتر و نصب و راه اندازی شبکه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125784/مناقصه-نصب-13500-متر-پروژه-پلی-اتیلن-فلزی'>مناقصه نصب 13500 متر پروژه  پلی اتیلن فلزی / مناقصه , مناقصه نصب 13500 متر پروژه  پلی اتیلن فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125797/استعلام-بن-ماری--'>استعلام بن ماری ... / استعلام, استعلام بن ماری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125811/استعلام-خرما-پنیر-گوشت-مرغ-و-گوسفندی-برنج-مرغوب--'>استعلام خرما، پنیر، گوشت مرغ و گوسفندی، برنج مرغوب ... / استعلام, خرما، پنیر، گوشت مرغ و گوسفندی، برنج مرغوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125825/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125838/استعلام-یخچال-5-فوت'>استعلام یخچال 5 فوت / استعلام, استعلام یخچال 5 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125851/استعلام-سیستم-کامپیوتری'>استعلام سیستم کامپیوتری  / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125864/استعلام-کولر-آبی---'>استعلام  کولر آبی  ... / استعلام,  استعلام  کولر آبی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125877/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125889/استعلام-تابلو-خازنی'>استعلام تابلو خازنی / استعلام, استعلام تابلو خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125901/تجدید-استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنوات--'>تجدید استعلام لایروبی و مرمت قنوات ... / استعلام, تجدید استعلام لایروبی و مرمت قنوات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125913/استعلام-آنالیزور-گاز'>استعلام آنالیزور گاز  / استعلام ، استعلام آنالیزور گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125925/استعلام-خرید-دریچه-منهول-چدن'>استعلام خرید دریچه منهول چدن / استعلام , استعلام خرید دریچه منهول چدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125937/استعلام-پیچ-و-مهره--'>استعلام پیچ و مهره ... / استعلام,استعلام پیچ و مهره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125950/استعلام-تعمیرات-اساسی-ساختمانی-و-تاسیساتی'>استعلام تعمیرات اساسی ساختمانی و تاسیساتی  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی ساختمانی و تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125962/استعلام-تکمیل-کانتر'>استعلام تکمیل کانتر  / استعلام,استعلام تکمیل کانتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125384/مناقصه-انجام-امور-خدماتی---'>مناقصه انجام امور خدماتی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125396/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-گرم-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت گرم سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آسفالت گرم سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125413/مناقصه-بکارگیری-نیروهای-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه بکارگیری نیروهای خدماتی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بکارگیری نیروهای خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125436/تجدید-مناقصه-اصلاح-شبکه-فاضلاب-شهرک-صنعتی'>تجدید مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب شهرک صنعتی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125456/فراخوان-طراحی-لوگو-شهرداری'>فراخوان طراحی لوگو شهرداری / فراخوان, فراخوان طراحی لوگو شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125474/مناقصه-حمل-حدود-70-000-تن-گندم-برنج-شکر-خام'>مناقصه حمل حدود 70.000 تن گندم، برنج، شکر خام  / مناقصه ، مناقصه حمل حدود 70.000 تن گندم، برنج، شکر خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125493/مناقصه-ماشینکاری-دو-قلم-قطعه-با-جنس-های-آلومینیوم-7075-به-تعداد-2400-عدد'>مناقصه ماشینکاری دو قلم قطعه با جنس های آلومینیوم 7075 به تعداد 2400 عدد  / مناقصه , مناقصه ماشینکاری دو قلم قطعه با جنس های آلومینیوم 7075 به تعداد 2400 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125511/مناقصه-عملیات-نظافت-و-رفت-و-روب-و-حمل-زباله'>مناقصه  عملیات نظافت و رفت و روب و حمل زباله  / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات نظافت و رفت و روب و حمل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125533/استعلام-پیچ-و-مهره-و-واشر'>استعلام پیچ و مهره و واشر   / استعلام , استعلام پیچ و مهره و واشر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125551/استعلام-همزن-خمیر-خانگی--'>استعلام همزن خمیر خانگی ... / استعلام, استعلام همزن خمیر خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125573/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه  / استعلام , استعلام لوله گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125604/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام  صندلی اداری / استعلام, صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125631/استعلام-تکمیل-سردهنه-و-کانال-آبیاری-روستاهای--'>استعلام تکمیل سردهنه و کانال آبیاری روستاهای ... / استعلام, تکمیل سردهنه و کانال آبیاری روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125664/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام, استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125680/استعلام-احداث-زمین-چمن-مصنوعی--'>استعلام احداث زمین چمن مصنوعی... / استعلام,استعلام احداث زمین چمن مصنوعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125694/استعلام-لوازم-الکتریکی-تاسیساتی--'>استعلام لوازم الکتریکی تاسیساتی... / استعلام, استعلام لوازم الکتریکی تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125707/استعلام-کاغذA4--'>استعلام کاغذA4... / استعلام,استعلام کاغذA4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125723/استعلام-فلش-مموری--'>استعلام فلش مموری... / استعلام, استعلام فلش مموری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125736/مناقصه-اجرای-خاکبرداری---'>مناقصه اجرای خاکبرداری .... / مناقصه ، مناقصه اجرای خاکبرداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125749/استعلام-خرید-شیر-فلکه-کشویی-PN16-زبانه-لاستیکی'>استعلام خرید شیر فلکه کشویی PN16 زبانه لاستیکی  / استعلام, استعلام خرید شیر فلکه کشویی PN16 زبانه لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125765/استعلام-جهت-حفظ-و-نگهداری-و-سرویس-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام جهت حفظ و نگهداری و سرویس دو دستگاه آسانسور / استعلام ,استعلام جهت حفظ و نگهداری و سرویس دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125777/استعلام-کارتریج-چاپگر'>استعلام کارتریج چاپگر  / استعلام , استعلام کارتریج چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125791/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت--'>استعلام کولر گازی اسپیلت ... / استعلام، استعلام کولر گازی اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125803/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب / استعلام , استعلام چاپ کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125818/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام , استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125831/استعلام-آبسردکن-استیل'>استعلام آبسردکن استیل / استعلام, استعلام آبسردکن استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125845/استعلام-خرید-قند-5-کیلویی-خرد-شده'>استعلام خرید قند 5 کیلویی خرد شده  / استعلام, خرید قند 5 کیلویی خرد شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125858/مناقصه-عمومی-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125871/استعلام-صندلی-کارمندی--'>استعلام صندلی کارمندی ... / استعلام, استعلام صندلی کارمندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125883/استعلام-شیر-گلوب'>استعلام شیر گلوب / استعلام , استعلام شیر گلوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125895/استعلام-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی'>استعلام انجام امور خدمات پشتیبانی  / استعلام , استعلام انجام امور خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125907/استعلام-گیرموتورها-و-اکچوریتورهای-برقی-و--'>استعلام گیرموتورها و اکچوریتورهای برقی و ... / استعلام ,استعلام گیرموتورها و اکچوریتورهای برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125919/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125931/استعلام-احداث-نمازخانه'>استعلام احداث نمازخانه / استعلام ,استعلام احداث نمازخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125944/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات  / استعلام، استعلام احیاء و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125956/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب-مدل-ZK-MB-906'>استعلام دستگاه حضور غیاب مدل ZK-MB-906 / استعلام , استعلام دستگاه حضور غیاب مدل ZK-MB-906</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125968/استعلام-همزن-مغناطیسی-برند-IKA--'>استعلام همزن مغناطیسی برند IKA... / استعلام, استعلام همزن مغناطیسی برند IKA...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125982/استعلام-دستکش-معاینه-غیر-استریل'>استعلام دستکش معاینه غیر استریل  / استعلام ,استعلام دستکش معاینه غیر استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125996/استعلام-لودسل-ترانسفرکار-مذاب-کوره-پاتیلی'>استعلام لودسل ترانسفرکار مذاب کوره پاتیلی / استعلام , استعلام لودسل ترانسفرکار مذاب کوره پاتیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126010/استعلام-دریچه-سنگ-بتنی-به-تعداد-1000-عدد'>استعلام دریچه سنگ بتنی به تعداد 1000 عدد / استعلام,استعلام دریچه سنگ بتنی به تعداد 1000 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126025/فراخوان-تعمیرات-اساسی-ترانسفور-ماتور-دوم'>فراخوان تعمیرات اساسی ترانسفور ماتور دوم  / فراخوان تعمیرات اساسی ترانسفور ماتور دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126039/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-100-Pe-درسایز-های-مختلف-43-تا-800-میلی-گرم'>مناقصه لوله پلی اتیلن 100 Pe درسایز های مختلف 43 تا 800 میلی گرم / مناقصه , مناقصه لوله پلی اتیلن 100 Pe درسایز های مختلف 43 تا 800 میلی گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126109/استعلام-خرید-ویدئو-پروژکتور-و-تجهیزات---'>استعلام خرید ویدئو پروژکتور و تجهیزات .... / استعلام, استعلام خرید ویدئو پروژکتور و تجهیزات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126121/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126133/استعلام-احداث-یک-باب-مخزن-ذخیره-آب-100-مترمکعبی-بتنی'>استعلام احداث یک باب مخزن ذخیره آب 100 مترمکعبی بتنی  / استعلام ,استعلام احداث یک باب مخزن ذخیره آب 100 مترمکعبی بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126146/فراخوان-راهبری-سیستم-کنترل-و-مدیریت--'>فراخوان  راهبری سیستم کنترل و مدیریت ... / فراخوان, فراخوان  راهبری سیستم کنترل و مدیریت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126159/استعلام-سیمان-تیپ-دو'>استعلام سیمان تیپ دو / استعلام ,استعلام سیمان تیپ دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126171/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام ,استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126185/استعلام-انجام-مطالعات-بازنگری-طرح-توسعه'>استعلام انجام مطالعات بازنگری طرح توسعه / استعلام , استعلام انجام مطالعات بازنگری طرح توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126201/استعلام-خرید-پزشکی'>استعلام  خرید پزشکی / استعلام ,استعلام خرید پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125977/استعلام-چای-دوغزال--'>استعلام چای دوغزال... / استعلام, استعلام چای دوغزال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125992/استعلام-بارکدخوان--'>استعلام بارکدخوان ... / استعلام , استعلام بارکدخوان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126006/مناقصه-حفاری-چاه-های-مشاهده-ای-در-محدوده-های-مطالعاتی'>مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی  / مناقصه ,مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126020/مناقصه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز'>مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز  / مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126035/استعلام-بیمه-تکمیلی-پروژه-آبیاری-و-زهکشی'>استعلام بیمه تکمیلی پروژه آبیاری و زهکشی / استعلام , استعلام بیمه تکمیلی پروژه آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126047/فراخوان-ایاب-و-ذهاب--'>فراخوان ایاب و ذهاب ...  / فراخوان, فراخوان ایاب و ذهاب ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126059/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام ,استعلام کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126073/استعلام-خرید-خدمات-تخصصی-مشاوره-و-مددکاری-برای-خدمات-اورژانس-اجتماعی-بهزیستی'>استعلام خرید خدمات تخصصی مشاوره و مددکاری برای خدمات اورژانس اجتماعی بهزیستی   / استعلام , استعلام خرید خدمات تخصصی مشاوره و مددکاری برای خدمات اورژانس اجتماعی بهزیستی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126086/استعلام-بهسازی-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز--'>استعلام بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز ... / استعلام, استعلام بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126099/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126112/استعلام-نظارت-کارگاهی-براجرای-طرح-های-مرتعداری'>استعلام نظارت کارگاهی براجرای طرح های مرتعداری / استعلام،استعلام نظارت کارگاهی براجرای طرح های مرتعداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126124/استعلام-تهیه-و-نصب-ویدئو-پروژکتور'>استعلام تهیه و نصب ویدئو پروژکتور / استعلام , استعلام تهیه و نصب ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126136/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126149/استعلام-کنتاکت-الکتریکی'>استعلام کنتاکت الکتریکی  / استعلام, استعلام کنتاکت الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126162/مناقصه-برون-سپاری-بخشی-از-وظایف-خدمات-شهری'>مناقصه برون سپاری بخشی از وظایف خدمات شهری / مناقصه برون سپاری بخشی از وظایف خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126175/استعلام-خرید-مجموعه-بوستر-پمپ-دور-متغیر-آبرسانی'>استعلام  خرید مجموعه بوستر پمپ دور متغیر آبرسانی / استعلام, استعلام  خرید مجموعه بوستر پمپ دور متغیر آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126188/استعلام-تهیه-طرح-مرمت-جامع-و-احیا-حمام'>استعلام  تهیه طرح مرمت جامع و احیا حمام  / استعلام ,استعلام  تهیه طرح مرمت جامع و احیا حمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125382/فراخوان-واگذاری-خدمات-ماشین-نویسی-و--'>فراخوان واگذاری خدمات ماشین نویسی و... / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری خدمات ماشین نویسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125394/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-ورودی-ناحیه-صنعتی--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان ورودی ناحیه صنعتی ... / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان ورودی ناحیه صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125411/مناقصه-عمومی-حفر-سه-حلقه-چاه-ضربه-ای---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی, حفر سه حلقه چاه ضربه ای .... نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه حفر سه حلقه چاه ضربه ای .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125433/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-واگذاری-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای--'>اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای... / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125453/استعلام-نصب-یک-دستگاه-ترانس-25-کیلوولت-آمپر-و-رفع-حریم-شبکه-فشار-متوسط--'>استعلام نصب یک دستگاه ترانس 25 کیلوولت آمپر و رفع حریم شبکه فشار متوسط...  / استعلام,استعلام نصب یک دستگاه ترانس 25 کیلوولت آمپر و رفع حریم شبکه فشار متوسط... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125472/استعلام-رنگ-آمیزی-داخل-ساختمان'>استعلام رنگ آمیزی داخل ساختمان / استعلام, رنگ آمیزی داخل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125489/استعلام-خرید-تجهیزات-کتابخانه-عمومی--'>استعلام  خرید تجهیزات کتابخانه عمومی ... / استعلام, خرید تجهیزات کتابخانه عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125509/مناقصه-تهیه-و-اجرای-احیای-بافت-فرسوده--'>مناقصه تهیه و اجرای احیای  بافت فرسوده ... / آگهی مناقصه ،مناقصه تهیه و اجرای احیای  بافت فرسوده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125530/استعلام-پنج-ردیف-زنجیر-و-قفل-غلطکی'>استعلام پنج ردیف زنجیر و قفل غلطکی / استعلام, استعلام پنج ردیف زنجیر و قفل غلطکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125549/استعلام-نرم-افزار-تابلو-اعلانات'>استعلام نرم افزار تابلو اعلانات / استعلام, نرم افزار تابلو اعلانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125566/استعلام-سیبل-الکترونیکی-تیراندازی--'>استعلام سیبل الکترونیکی تیراندازی... / استعلام, استعلام سیبل الکترونیکی تیراندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125599/فراخوان-مناقصه-تامین-مواد-شیمیایی-(گروه-1)---'>فراخوان مناقصه تامین مواد شیمیایی (گروه 1) .... / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تامین مواد شیمیایی (گروه 1) ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125626/اصلاحیه-مناقصه-پیاده-روسازی-بلوار-امام'>اصلاحیه مناقصه پیاده روسازی بلوار امام  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه پیاده روسازی بلوار امام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125661/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی .. / استعلام , استعلام صندلی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125678/تجدید-استعلام-بهاء-خرید-یکدستگاه-کندانسور-هوایی'>تجدید استعلام بهاء خرید یکدستگاه کندانسور هوایی / تجدید استعلام, تجدید استعلام بهاء خرید یکدستگاه کندانسور هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125691/استعلام-دارو--'>استعلام دارو... / استعلام,استعلام دارو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125705/استعلام-کارواش'>استعلام کارواش / استعلام,استعلام کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125721/استعلام-طراحی-و-چاپ--'>استعلام طراحی و چاپ ... / استعلام , استعلام طراحی و چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125734/مناقصه-نصب-900-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه نصب 900 فقره انشعاب پلی اتیلن  / مناقصه  , مناقصه نصب 900 فقره انشعاب پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125747/استعلام-چای---'>استعلام چای .... / استعلام, استعلام چای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125763/استعلام-سیفتی-باکس--'>استعلام سیفتی باکس ... / استعلام , استعلام سیفتی باکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125775/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی  / استعلام, استعلام تعمیرات اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125789/استعلام-مرمت-بدنه-ها-و-پوشش-سقف-و-مرمت-شیروانی-و--'>استعلام مرمت بدنه ها و پوشش سقف و مرمت شیروانی و... / استعلام, استعلام مرمت بدنه ها و پوشش سقف و مرمت شیروانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125801/استعلام-اسپرم-گوسفندی'>استعلام اسپرم گوسفندی  / استعلام, استعلام  اسپرم گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125816/استعلام-تعمیر-11-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای'>استعلام تعمیر 11 مرکز آموزش فنی و حرفه ای / استعلام, استعلام تعمیر 11 مرکز آموزش فنی و حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125829/استعلام-تعمیر-10-مرکز'>استعلام تعمیر 10 مرکز  / استعلام ,استعلام تعمیر 10 مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125842/استعلام-عملیات-تاسیسات-برقی'>استعلام عملیات تاسیسات برقی  / استعلام, استعلام عملیات تاسیسات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125855/استعلام-ایسوس-asus-x441uv-i5-8gb-tb-2gb'>استعلام ایسوس asus x441uv  i5  8gb  tb  2gb / استعلام , استعلام ایسوس asus x441uv  i5  8gb  tb  2gb</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125868/استعلام-پشتیبانی-سخت-افزار'>استعلام  پشتیبانی سخت افزار / استعلام, استعلام  پشتیبانی سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125881/استعلام--آموزش-قرآن--'>استعلام   آموزش قرآن ...  / استعلام استعلام   آموزش قرآن ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125893/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام, استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125905/استعلام-300-عدد-قاب-آلومینیومی'>استعلام 300 عدد قاب آلومینیومی / استعلام 300 عدد قاب آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125917/استعلام-دیوارکشی-مدرسه'>استعلام دیوارکشی مدرسه / استعلام, استعلام دیوارکشی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125929/استعلام-لوله-و-اتصالات--'>استعلام لوله و اتصالات... / استعلام, استعلام لوله و اتصالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125942/استعلام-اتصالات-pe'>استعلام اتصالات pe / استعلام,استعلام اتصالات pe</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125954/استعلام-خرید-تابلوی-درایو-تاندیشکار-اسلب'>استعلام خرید تابلوی درایو تاندیشکار اسلب / استعلام, استعلام خرید تابلوی درایو تاندیشکار اسلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125966/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام ,استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125979/استعلام-تکمیل-و-نگهداری-شبکه-بیسیم-و--'>استعلام تکمیل و نگهداری شبکه بیسیم و... / استعلام, استعلام تکمیل و نگهداری شبکه بیسیم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125994/استعلام-4-دستگاه-اسکنر-A4'>استعلام  4 دستگاه اسکنر A4 / استعلام  استعلام  4 دستگاه اسکنر A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126008/استعلام-کابینت-آبدارخانه'>استعلام کابینت آبدارخانه  / استعلام , استعلام کابینت آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126023/استعلام-سیمان-تیپ-دو'>استعلام سیمان تیپ دو / استعلام ,استعلام سیمان تیپ دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126037/استعلام-پرده-زبرا-کرکره-ای'>استعلام پرده زبرا کرکره ای  / استعلام ,استعلام پرده زبرا کرکره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125975/استعلام-فن-هواکش'>استعلام فن هواکش / استعلام , استعلام فن هواکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125990/استعلام-خرید-8000-متر-لوله-پلی-اتیلن-به-قطر-110-میلیمتر'>استعلام خرید 8000 متر لوله پلی اتیلن به قطر 110  میلیمتر / استعلام, استعلام خرید 8000 متر لوله پلی اتیلن به قطر 110  میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126004/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه / استعلام , استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126018/استعلام-اجرای-عملیات-ساختمانی--'>استعلام اجرای عملیات ساختمانی... / استعلام,اجرای عملیات ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126032/استعلام-دیوارکشی-مجتمع-فرهنگی-هنری-شهر'>استعلام دیوارکشی مجتمع فرهنگی هنری شهر / استعلام, استعلام دیوارکشی مجتمع فرهنگی هنری شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126045/استعلام-اخذ-گواهی-استاندارد-آسانسورهای-کششی'>استعلام اخذ گواهی استاندارد آسانسورهای کششی / استعلام اخذ گواهی استاندارد آسانسورهای کششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126057/استعلام-تیرچه-بتنی-آرماتور'>استعلام تیرچه بتنی آرماتور / استعلام , استعلام تیرچه بتنی آرماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126071/استعلام-محور--شافت--هالو-شافت-و--'>استعلام محور ، شافت ، هالو شافت و ...  / استعلام , استعلام محور ، شافت ، هالو شافت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126084/مناقصه-تامین-91-دستگاه-خودرو-با-راننده'>مناقصه تامین 91 دستگاه خودرو با راننده / مناقصه ,مناقصه تامین 91 دستگاه خودرو با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126097/استعلام-ماژول-سیسکو-و--'>استعلام ماژول سیسکو و ... / استعلام, استعلام ماژول سیسکو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126110/استعلام-کابل-قدرت-افشان-آرموردار-پلیتی'>استعلام کابل قدرت افشان آرموردار پلیتی  / استعلام کابل قدرت افشان آرموردار پلیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126122/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126134/مناقصه-خرید-Heat-Exchanger-Tube-for-2E-803--2E-805--E-203-A-B'>مناقصه خرید Heat Exchanger Tube for 2E-803 & 2E-805 & E-203 A/B / مناقصه, مناقصه خرید Heat Exchanger Tube for 2E-803 & 2E-805 & E-203 A/B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126147/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-1480'>مناقصه انجام خدمات مشاوره 1480 / اگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مشاوره 1480</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126160/استعلام-خرید-ماژول--'>استعلام خرید ماژول.... / استعلام ,استعلام خرید ماژول....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126173/فراخوان-احداث-ساختمان-باستانی'>فراخوان احداث ساختمان باستانی / مناقصه, فراخوان احداث ساختمان باستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126186/استعلام-آجر-سفالی'>استعلام آجر سفالی  / استعلام ,استعلام آجر سفالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126202/استعلام-خرید-تجهیزات-ورزشی'>استعلام  خرید تجهیزات ورزشی / استعلام,استعلام  خرید تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126053/استعلام-حفاری-و-نصب-کیسینگ'>استعلام حفاری و نصب کیسینگ / استعلام , استعلام حفاری و نصب کیسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126067/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام,استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126080/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-و-بازرسی'>مناقصه انجام خدمات نظارت و بازرسی   / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نظارت و بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126093/استعلام-خرید-شیر-هوای-چدنی'>استعلام خرید شیر هوای چدنی / استعلام , استعلام خرید شیر هوای چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126106/استعلام-حفظ-و-نگهداری-کشتارگاه-صنعتی-جهت-پمپاژ-پساب-فاضلاب--'>استعلام حفظ و نگهداری کشتارگاه صنعتی جهت پمپاژ پساب فاضلاب ... / استعلام , استعلام حفظ و نگهداری کشتارگاه صنعتی جهت پمپاژ پساب فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126118/استعلام-سیمان-تیپ-دو'>استعلام سیمان تیپ دو / استعلام ,استعلام سیمان تیپ دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126130/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126142/استعلام-انجام-خدمات-نگهبانی--'>استعلام انجام خدمات نگهبانی... / استعلام, استعلام انجام خدمات نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126155/استعلام-کیس-کامل'>استعلام کیس کامل  / استعلام, استعلام کیس کامل با مشخصات پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126168/مناقصه-خرید-12-قلم-کابل-علائمی'>مناقصه خرید 12 قلم کابل علائمی  / مناقصه,مناقصه خرید 12 قلم کابل علائمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126181/استعلام-موتور-جراحی-ایمپلنت-دندانپزشکی'>استعلام موتور جراحی ایمپلنت دندانپزشکی  / استعلام, استعلام موتور جراحی ایمپلنت دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126196/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126049/استعلام-سوئیچ-شبکه--'>استعلام سوئیچ شبکه.... / استعلام ,استعلام سوئیچ شبکه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126061/مناقصه-انجام-عملیات-نشت-یابی'>مناقصه انجام عملیات نشت یابی  / مناقصه , مناقصه انجام عملیات نشت یابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126075/ااستعلام-کانکس-پیش-ساخته'>ااستعلام کانکس پیش ساخته / استعلام , استعلام کانکس پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126089/مناقصه-تامین-خدمات-کاربری-دستگاههای-ماشین-نویسی'>مناقصه تامین خدمات کاربری دستگاههای ماشین نویسی / مناقصه , مناقصه تامین خدمات کاربری دستگاههای ماشین نویسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126102/استعلام-پودر-پلی-آلومینیوم'>استعلام پودر پلی آلومینیوم / استعلام , استعلام پودر پلی آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126114/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی'>فراخوان تامین نیروی انسانی    / مناقصه, فراخوان تامین نیروی انسانی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126126/استعلام-اجاره-5-دستگاه-خودرو-پژو-و-سمند'>استعلام اجاره 5 دستگاه خودرو پژو و سمند / استعلام, استعلام اجاره 5 دستگاه خودرو پژو و سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126138/دعوتنامه-عملیات-احداث-کانال-انتقال'>دعوتنامه عملیات احداث کانال انتقال / دعوتنامه عملیات احداث کانال انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126151/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام, استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126164/فراخوان-خرید-و-حمل-شیر-آلات-و-اتصالات'>فراخوان خرید و حمل شیر آلات و اتصالات / مناقصه, فراخوان خرید و حمل شیر آلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126177/استعلام-سنسور-فشار-سنج'>استعلام سنسور فشار سنج / استعلام ,استعلام سنسور فشار سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126190/استعلام-fisher-regulator-type--67afr-221'>استعلام fisher  regulator  type : 67afr-221 / استعلام,استعلام  fisher  regulator  type : 67afr-221</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126051/استعلام-تعمیرات-منطقه'>استعلام تعمیرات منطقه / استعلام, استعلام تعمیرات منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126063/استعلام-خرید-سرویس-کلمپ-استیل'>استعلام خرید سرویس کلمپ استیل / استعلام, استعلام خرید سرویس کلمپ استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126077/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126091/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126104/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126116/استعلام-همزن-خمیر-خانگی'>استعلام همزن خمیر خانگی / استعلام , استعلام همزن خمیر خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126128/استعلام-سیمان---'>استعلام سیمان .... / استعلام, استعلام سیمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126140/استعلام-سرنگ-اتوماتیک-تزریق-واکسن-2-قلوی-دستی--'>استعلام سرنگ اتوماتیک تزریق واکسن 2 قلوی دستی... / استعلام,استعلام سرنگ اتوماتیک تزریق واکسن 2 قلوی دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126153/استعلام-کامپیوتر-و-تجهیزات-اداری'>استعلام کامپیوتر و تجهیزات اداری / استعلام, استعلام کامپیوتر و تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126166/مناقصه-تکمیل-طبقه-همکف-و-خرپشته-پایگاه-سلامت'>مناقصه تکمیل طبقه همکف و خرپشته پایگاه سلامت / استعلام، مناقصه تکمیل طبقه همکف و خرپشته پایگاه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126179/استعلام-خرید-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام خرید سیستم کامل کامپیوتر  / استعلام ,استعلام خرید سیستم کامل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126193/استعلام-دستگاه-پرینتر'>استعلام دستگاه پرینتر / استعلام, استعلام دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125503/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ال-90'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ال 90 / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125534/مزایده-فروش-انواع-پایه-های-سیمانی-اسقاط'>مزایده فروش  انواع پایه های سیمانی اسقاط  / آگهی مزایده, مزایده فروش  انواع پایه های سیمانی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125568/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-مساحت-117-51-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی مساحت 117/51 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی مساحت 117/51 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125587/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-78-مترمربع'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 78 مترمربع  / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 78 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125608/مزایده-یک-باب-ساختمان-به-مساحت-60-متر-مربع'>مزایده یک باب ساختمان به مساحت 60 متر مربع / مزایده, مزایده یک باب ساختمان به مساحت 60 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125628/مزایده-خانه-مسکونی-ششدانگ-پلاک-768-فرعی'>مزایده خانه مسکونی ششدانگ پلاک 768 فرعی / مزایده ,مزایده خانه مسکونی ششدانگ پلاک 768 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125646/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-231-25-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 231/25 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 231/25 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125669/مزایده-دو-سهم-از-ده-سهم-مشاع-از-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی--'>مزایده دو سهم از ده سهم مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی ... / مزایده, مزایده دو سهم از ده سهم مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125750/مزایده-پلاک-1354-706-بصورت-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 1354/706 بصورت مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک 1354/706 بصورت مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125856/اصلاحیه-مزایده-فروش-رنو-تک-کابین'>اصلاحیه مزایده فروش رنو تک کابین  / اصلاحیه آگهی مزایده , اصلاحیه مزایده فروش رنو تک کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126029/آگهی-اجاره-محل-نصب-استند-بلیبورد'>آگهی اجاره محل نصب استند بلیبورد     / آگهی اجاره محل نصب استند بلیبورد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124896/استعلام-صندلی-گردان-اداری-و--'>استعلام صندلی گردان اداری و .. / استعلام, صندلی گردان اداری و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124923/فراخوان-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب   / فراخوان , فراخوان عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124941/مناقصه-خرید--حمل-و-نصب-دربهای-مقاوم'>مناقصه خرید ، حمل و نصب دربهای مقاوم / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید ، حمل و نصب دربهای مقاوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124961/استعلام-تخلیه-یکدستگاه-ترانس-از-بوژی-روی-سکوی-بتونی-بوسیله-گروه-چک-کار--'>استعلام تخلیه یکدستگاه ترانس از بوژی روی سکوی بتونی بوسیله گروه چک کار... / استعلام, استعلام تخلیه یکدستگاه ترانس از بوژی روی سکوی بتونی بوسیله گروه چک کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124979/مناقصه-حمل-آسفالت-بصورت-شبانه-روزی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل  آسفالت بصورت شبانه روزی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه حمل  آسفالت بصورت شبانه روزی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124995/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام  لوله پلی اتیلن ... / استعلام, لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125010/استعلام-اقلام-تاسیساتی--'>استعلام اقلام تاسیساتی ... / استعلام, استعلام اقلام تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125030/مناقصه-خرید-و-حمل-و-تخلیه-تعداد-80-دستگاه-الکتروپمپ-شناور-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید و حمل و تخلیه تعداد 80 دستگاه الکتروپمپ شناور و ...  (نوبت دوم) / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل و تخلیه تعداد 80 دستگاه الکتروپمپ شناور و ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125049/مناقصه-یک-دستگاه-کمپرسور-دیزلی-سیار'>مناقصه یک دستگاه کمپرسور دیزلی سیار / مناقصه عمومی, مناقصه یک دستگاه کمپرسور دیزلی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125066/مناقصه-واگذاری-خدمات-کشاورزی-شامل-وجین-علف-های-هرز-و--'>مناقصه واگذاری خدمات کشاورزی شامل وجین علف های هرز و ... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات کشاورزی شامل وجین علف های هرز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125085/استعلام-دیگ-دوجداره-صنعتی'>استعلام دیگ دوجداره صنعتی / استعلام, دیگ دوجداره صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125102/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-جمع-آوری-زباله----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله...  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125122/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-همراه-با-قیر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر همراه با قیر نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر همراه با قیر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125143/مناقصه-عملیات-اجرایی-پایدارسازی-رانش-دره-جنوب'>مناقصه عملیات اجرایی پایدارسازی رانش دره جنوب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی پایدارسازی رانش دره جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125165/فراخوان-حفر-چهار-حلقه-چاه-عمیق-به-روش-روتاری-نوبت-دوم'>فراخوان حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی,فراخوان حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125188/استعلام-کپسول-گاز-کلر--'>استعلام کپسول گاز کلر ... / استعلام, استعلام کپسول گاز کلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125205/فراخوان-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-بر-اجرای-بلوک-3-و-4-واحد-ثبتی--'>فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای بلوک 3 و 4 واحد ثبتی... / مناقصه عمومی, فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای بلوک 3 و 4 واحد ثبتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125225/استعلام-احداث-جاده--'>استعلام احداث جاده ... / استعلام , استعلام احداث جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125249/استعلام-دستگاه-تلفن-سانترال-100-خط-با-برند-معتبر-داخلی'>استعلام دستگاه تلفن سانترال 100 خط با برند معتبر داخلی / استعلام, دستگاه تلفن سانترال 100 خط با برند معتبر داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125270/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-22-ایستگاه-پایش-ذرات-هوای-محیط'>مناقصه  خرید، نصب و راه اندازی 22 ایستگاه پایش ذرات هوای محیط  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید، نصب و راه اندازی 22 ایستگاه پایش ذرات هوای محیط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125289/استعلام-لایروبی-وکول-گذار-قنات---'>استعلام  لایروبی وکول گذار قنات  ... / استعلام, لایروبی وکول گذار قنات  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125383/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-و--'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت و ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125395/مناقصه-عمومی-قرارداد-امور-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-برودتی-و-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه عمومی قرارداد امور سرویس و نگهداری تاسیسات برودتی و حراست و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی قرارداد امور سرویس و نگهداری تاسیسات بروتی و حراست و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125412/استعلام-میز-و-صندلی--'>استعلام میز و صندلی ... / استعلام, استعلام میز و صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125434/فراخوان-انجام-خدمات-تعمیرات-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-شبکه-های-آبیاری--'>فراخوان انجام خدمات تعمیرات و نگهداری و بهره برداری از شبکه های آبیاری... / مناقصه, فراخوان انجام خدمات تعمیرات و نگهداری و بهره برداری از شبکه های آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125454/مناقصه-عمومی-بخشی-از-امورات-نقلیه'>مناقصه عمومی بخشی از امورات نقلیه / مناقصه عمومی ، مناقصه بخشی از امورات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125473/اصلاحیه-مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>اصلاحیه مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125491/مناقصه-تکمیل-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه تکمیل عملیات آبخیزداری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125510/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-بارگیری-حمل-تخلیه-آزمایش-و-تحویل-لوله-های-پلی-اتیلن'>تجدید مناقصه عمومی  خرید، بارگیری،حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله های پلی اتیلن / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی  خرید، بارگیری،حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125531/مناقصه-خرید-انواع-کابل-مسی-و-یراق-آلات'>مناقصه خرید انواع کابل مسی و یراق آلات / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کابل مسی و یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125550/مناقصه-اجرای-عملیات-رینگ-خطوط-امور-5'>مناقصه اجرای عملیات رینگ خطوط امور 5 / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رینگ خطوط امور 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125569/استعلام-خرید-مصالح-آسفالتی'>استعلام خرید مصالح آسفالتی  / استعلام, خرید مصالح آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125600/استعلام-تهیه-طرح-مرمت-و-احیا-عمارت--'>استعلام تهیه طرح مرمت و احیا عمارت ... / استعلام, تهیه طرح مرمت و احیا عمارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125630/استعلام-قطعات-یدکی-دستگاه-سانیریفیوژ'>استعلام قطعات یدکی دستگاه سانیریفیوژ  / استعلام , استعلام  قطعات یدکی دستگاه سانیریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125662/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری  / استعلام ,استعلام تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125679/استعلام-خدمات-نگهداری-و-بهره-برداری'>استعلام خدمات نگهداری و بهره برداری / استعلام , استعلام خدمات نگهداری و بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125692/استعلام-گاو-صندوق'>استعلام گاو صندوق  / استعلام, استعلام گاو صندوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125706/استعلام--تعداد-25-چشمه-سرویس-بهداشتی-در-5-طبقه'>استعلام   تعداد 25 چشمه سرویس بهداشتی در 5 طبقه  / استعلام ,  استعلام   تعداد 25 چشمه سرویس بهداشتی در 5 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125722/فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی ارزیابی کیفی سرمایه گذار  / مناقصه،  فراخوان عمومی ارزیابی کیفی سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125735/استعلام-BLUE-REY-WRITER-EXTERNAL-ASUS'>استعلام BLUE REY WRITER EXTERNAL ASUS / استعلام, استعلام BLUE REY WRITER EXTERNAL ASUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125748/استعلام-احیا-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام احیا مرمت و لایروبی قنات / استعلام , استعلام احیا مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125764/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام  تهیه نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور / استعلام, تهیه نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125776/استعلام-خدمات-خودروی'>استعلام خدمات خودروی / استعلام , استعلام خدمات خودروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125790/استعلام-دو-دستگاه-UPS'>استعلام دو دستگاه UPS / استعلام , استعلام دو دستگاه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125802/استعلام-مرمت-و-بهسازی-پل--'>استعلام مرمت و بهسازی پل ... / استعلام, استعلام مرمت و بهسازی پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125817/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه-کامپیوتری--'>استعلام خرید تجهیزات شبکه کامپیوتری.... / استعلام , استعلام خرید تجهیزات شبکه کامپیوتری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125830/استعلام-عملیات-نصب-بانک-خازنی-پست--'>استعلام عملیات نصب بانک خازنی پست ... / استعلام, عملیات نصب بانک خازنی پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125843/استعلام-طراحی-ایستگاه-مکعبی-و-گازکشی--'>استعلام طراحی ایستگاه مکعبی و گازکشی ... / استعلام , استعلام طراحی ایستگاه مکعبی و گازکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125857/استعلام-خرید-مانیتور'>استعلام خرید مانیتور  / استعلام ، استعلام خرید مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125870/استعلام-تهیه-طرح-مرمت-و-احیاء---'>استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء  ... / استعلام, استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125882/استعلام-اسپیلت-تی-تراست'>استعلام اسپیلت تی تراست  / استعلام ,استعلام اسپیلت تی تراست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125894/استعلام-خرید-دیوارکوب-MDF'>استعلام خرید دیوارکوب MDF / استعلام, استعلام خرید دیوارکوب MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125906/استعلام-ترمیم-و-نگهداری-راه-های-عشایری--'>استعلام ترمیم و نگهداری راه های عشایری ... / استعلام, استعلام ترمیم و نگهداری راه های عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125918/استعلام-دستمال-کاغذی-و--'>استعلام دستمال کاغذی و... / استعلام , استعلام دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125930/استعلام-شافت-میکسر-و--'>استعلام شافت میکسر و ... / استعلام, استعلام شافت میکسر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125943/استعلام-برقراری-اتصال-به-شبکه-اینترنت--'>استعلام برقراری اتصال به شبکه اینترنت ... / استعلام , استعلام برقراری اتصال به شبکه اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125955/استعلام-نمایشگر-سطح-آب-مخزن'>استعلام نمایشگر سطح آب مخزن  / استعلام ,استعلام  نمایشگر سطح آب مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125967/استعلام-مبدل-شبکه-دیجیتال'>استعلام مبدل شبکه دیجیتال  / استعلام, استعلام مبدل شبکه دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125980/استعلام-چراغ-لاک-پشتی-LED90W'>استعلام چراغ لاک پشتی LED90W  / استعلام, استعلام چراغ لاک پشتی LED90W </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125995/استعلام-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>استعلام خدمات چاپ و تکثیر / استعلام, استعلام خدمات چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125601/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-5-125-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 5/125 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 5/125 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125619/مزایده-پلاک-ثبتی-638-فرعی-از-27-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 638 فرعی از 27 اصلی / مزایده ، مزایده پلاک ثبتی 638 فرعی از 27 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125640/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-بل-عرصه-بابر-30-35-متر-مربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی بل عرصه بابر 30.35 متر مربع / مزایده, مزایده یک باب منزل مسکونی بل عرصه بابر 30.35 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125657/مزایده-بوفه-پارکها-و-پارکینگ-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده بوفه پارکها و پارکینگ- مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده بوفه پارکها و پارکینگ- مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125716/مزایده-سه-دستگاه-تابلوفرمان-آسانسور'>مزایده سه دستگاه تابلوفرمان آسانسور  / آگهی مزایده عمومی,مزایده سه دستگاه تابلوفرمان آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125813/مزایده-6-دانگ-عرصه-و-اعیان-ساختمان-مسکونی-ویلایی'>مزایده 6 دانگ عرصه و اعیان ساختمان مسکونی ویلایی / مزایده,مزایده 6 دانگ عرصه و اعیان ساختمان مسکونی ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126000/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126192/مزایده-6-دانگ-پلاک-ثبتی-شماره-1330-فرعی'>مزایده 6 دانگ پلاک ثبتی شماره 1330 فرعی / مزایده,مزایده 6 دانگ پلاک ثبتی شماره 1330 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124870/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-تاسیسات-بیمارستان--'>مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124889/مناقصه-تامین-پالت-محصولات--'>مناقصه تامین پالت محصولات... / آگهی مناقصه, مناقصه تامین پالت محصولات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124912/استعلام-خط-کشی-معابر--'>استعلام خط کشی معابر ... / استعلام , استعلام خط کشی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124936/آگهی-مناقصه-سنگ-فرش-پیاده-رو-ـ-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه سنگ فرش پیاده رو ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه سنگ فرش پیاده رو ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124956/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دوربین--'>استعلام سرویس و نگهداری دوربین... / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124974/استعلام-شیر-روشویی-چشمی--'>استعلام شیر روشویی چشمی ... / استعلام,استعلام شیر روشویی چشمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1124990/مناقصه-عملیات-اجرای-کانال-و-کانیوو-شهر'>مناقصه عملیات اجرای کانال و کانیوو شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای کانال و کانیوو شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125005/استعلام-رایانه-کیبورد-و-موس--'>استعلام  رایانه، کیبورد و موس ... / استعلام,  رایانه، کیبورد و موس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125023/استعلام-ساخت-جاده-وراه-آهن'>استعلام ساخت جاده وراه آهن  / استعلام, ​ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125045/مناقصه-خرید-2100-دستگاه-چراغ-لاک-پشتی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2100 دستگاه چراغ لاک پشتی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید 2100 دستگاه چراغ لاک پشتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125061/استعلام-عملیات-تعمیرات-الکتروپمپها--'>استعلام عملیات تعمیرات الکتروپمپها... / استعلام, استعلام عملیات تعمیرات الکتروپمپها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125076/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافتی---'>مناقصه انجام امور خدمات نظافتی .... / مناقصه، مناقصه انجام امور خدمات نظافتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125097/فراخوان-پروژه-بهسازی-حوزه-پیرامونی-میدان-امام-شهر----نوبت-دوم'>فراخوان پروژه بهسازی حوزه پیرامونی میدان امام شهر ... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه بهسازی حوزه پیرامونی میدان امام شهر ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125116/استعلام-احداث-پل-و-مسیرگشایی--'>استعلام احداث پل و مسیرگشایی... / استعلام, استعلام احداث پل و مسیرگشایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125137/مناقصه-اجرای-طرح-جدول-گذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای طرح جدول گذاری زیرسازی و آسفالت معابر  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای طرح جدول گذاری زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125157/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-فعالیت-های-خود-از-قبیل-رفت-و-روب-جمع-آوری-و-حمل-زباله--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های خود از قبیل رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله - تجدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه (تجدید), مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های خود از قبیل رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125182/استعلام-لوازم-صوتی-و-تصویری--'>استعلام لوازم صوتی و تصویری ... / استعلام , استعلام لوازم صوتی و تصویری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125200/مناقصه-سالن-های-ورزشی-و-استخر-نوبت-دوم'>مناقصه سالن های ورزشی و استخر- نوبت دوم  / فراخوان پیمانکاران, مناقصه سالن های ورزشی و استخر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125217/استعلام-اجرای-آبرسانی--'>استعلام اجرای آبرسانی... / استعلام, استعلام اجرای آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125240/استعلام-احداث-حوضچه-ذخیره-آب-و--'>استعلام  احداث حوضچه ذخیره آب و ... / استعلام, استعلام  احداث حوضچه ذخیره آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125265/استعلام-مرمت-حمام--'>استعلام مرمت حمام ... / استعلام,استعلام مرمت حمام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125282/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125301/استعلام-اجرای-ابنیه-فنی--'>استعلام اجرای ابنیه فنی ... / استعلام, استعلام اجرای ابنیه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125323/مناقصه-احداث-مدرسه-استثنایی'>مناقصه احداث مدرسه استثنایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث مدرسه استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125341/آگهی-فراخوان-مناقصه-خرید-اقلام-دستگاه-کپی-کانن-و--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان مناقصه خرید اقلام دستگاه کپی کانن و... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , آگهی فراخوان مناقصه خرید اقلام دستگاه کپی کانن و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125364/استعلام-ویدیو-پروژکتور--'>استعلام ویدیو پروژکتور ... / استعلام, استعلام ویدیو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125381/مناقصه-مواد-اولیه-و-فرایند-ماشینکاری'>مناقصه مواد اولیه و فرایند ماشینکاری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مواد اولیه و فرایند ماشینکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125393/استعلام-اجرای-زیرسازی--'>استعلام اجرای زیرسازی ... / استعلام , استعلام اجرای زیرسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126009/استعلام-هوزینگ-بیرینگ-و-بیرینگ'>استعلام هوزینگ بیرینگ و بیرینگ / استعلام, استعلام هوزینگ بیرینگ و بیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126024/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126038/استعلام-محلول-آّریو-پلاس--'>استعلام محلول آّریو پلاس ... / استعلام , استعلام محلول آّریو پلاس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126050/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام, استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126062/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126076/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام, استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126090/استعلام-کامپیوتر-آل-این-وان'>استعلام کامپیوتر آل این وان / استعلام, استعلام کامپیوتر آل این وان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126103/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ / استعلام , استعلام رایانه همراه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126115/استعلام-خرید-کابل-افشان-SWR'>استعلام خرید کابل افشان SWR  / استعلام, استعلام خرید کابل افشان SWR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126127/استعلام-2-عدد-تیغه-برف-پاکن-سمند'>استعلام 2 عدد تیغه برف پاکن سمند / استعلام, استعلام 2 عدد تیغه برف پاکن سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126139/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام ,استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126152/استعلام-مرمت-مسجد-و-زورخانه'>استعلام مرمت مسجد و زورخانه / استعلام ,استعلام مرمت مسجد و زورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126165/استعلام-تابلو-برق-راه-انداز-الکتروپمپ'>استعلام تابلو برق راه انداز الکتروپمپ / استعلام, استعلام تابلو برق راه انداز الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126178/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام, استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126191/مناقصه-خرید-خدمات'>مناقصه خرید خدمات / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125308/استعلام-اجرای-عملیات-بازسازی-و-تعمیرات--'>استعلام اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125330/مناقصه-عملیات-اجرایی-رپرگذاری-تالاب--'>مناقصه عملیات اجرایی رپرگذاری تالاب... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی رپرگذاری تالاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125351/استعلام-دستکش--'>استعلام دستکش ... / استعلام , استعلام دستکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125369/استعلام-شستشوی-نمای-ساختمان-مرکزی-زیرساخت'>استعلام شستشوی نمای ساختمان مرکزی زیرساخت  / استعلام, شستشوی نمای ساختمان مرکزی زیرساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125385/استعلام-تکمیل-و-ترمیم-سیم-کشی-و-کابل-کشی-و-غیره-سامانه-ستاد'>استعلام تکمیل و ترمیم سیم کشی و کابل کشی و غیره, سامانه ستاد / استعلام, تکمیل و ترمیم سیم کشی و کابل کشی و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125398/استعلام-چاپ-قبض-رسید---سایت-ستاد'>استعلام چاپ قبض رسید ..., سایت ستاد / استعلام, استعلام چاپ قبض رسید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125414/استعلام-دستگاه-ویدئو-کنفرانس--'>استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس ... / استعلام, دستگاه ویدئو کنفرانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125437/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-بخشی-از-شمع-های-سازه-نگهبان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفاری بخشی از شمع های سازه نگهبان نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حفاری بخشی از شمع های سازه نگهبان...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125457/استعلام-عملیات-عمرانی--'>استعلام عملیات عمرانی ... / استعلام , استعلام عملیات عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125475/مناقصه-احداث-مدرسه-15-کلاسه---نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125495/استعلام-تعمیرات-سالن--'>استعلام تعمیرات سالن ... / استعلام, استعلام تعمیرات سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125513/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-تجهیزات-کامپیوتری-و-سیستم-نظارت-تصویری--'>استعلام نگهداری و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری و سیستم نظارت تصویری... / استعلام,استعلام نگهداری و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری و سیستم نظارت تصویری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125536/استعلام-تعویض-پنجره-و-حفاظ-های-آهنی--'>استعلام تعویض پنجره و حفاظ های آهنی.... / استعلام, استعلام تعویض پنجره و حفاظ های آهنی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125554/مناقصه-استعلام-واگذاری-فعاليتهای-مربوط-به-طرح-جامع'>مناقصه استعلام واگذاری فعاليتهای مربوط به طرح جامع / استعلام, مناقصه استعلام واگذاری فعاليتهای مربوط به طرح جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125579/استعلام-رادیو-بیسیم-MIKROTK-LHG5--'>استعلام رادیو بیسیم MIKROTK LHG5 ... / استعلام, رادیو بیسیم MIKROTK LHG5 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125606/استعلام-خرید-یک-عدد-موتورسیکلت--'>استعلام خرید یک عدد موتورسیکلت... / استعلام, استعلام خرید یک عدد موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125635/استعلام-کیسه--'>استعلام کیسه ... / استعلام , استعلام کیسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125665/استعلام-ساماندهی-پروژه-گلزار'>استعلام ساماندهی پروژه گلزار / استعلام, استعلام ساماندهی پروژه گلزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125681/استعلام-دستگاه-پکیج-تصفیه-فاضلاب'>استعلام دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب / استعلام, استعلام دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125695/مناقصه-نصب-دیزل-و-الکتروپمپ-آتش-نشانی--'>مناقصه نصب دیزل و الکتروپمپ آتش نشانی ... / مناقصه, مناقصه  نصب دیزل و الکتروپمپ آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125708/استعلام-دستگاه-پکیج-تصفیه-فاضلاب'>استعلام دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب / استعلام, استعلام دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125724/استعلام-کشف-نشت-های-نامرئی-شبکه-تاسیسات-آب'>استعلام کشف نشت های نامرئی شبکه تاسیسات آب / استعلام,استعلام کشف نشت های نامرئی شبکه تاسیسات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125737/استعلام-ساخت-6-عدد-پایه-بنر'>استعلام ساخت 6 عدد پایه بنر  / استعلام, استعلام ساخت 6 عدد پایه بنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125751/استعلام-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن / استعلام, استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125766/استعلام-خرید-مواد-غذایی'>استعلام خرید مواد غذایی / استعلام, استعلام خرید مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125778/استعلام-فلش-مموری--'>استعلام فلش مموری... / استعلام, استعلام فلش مموری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125792/استعلام-حوله-و-دستمال-توالت-و-مایع-ظرفشویی'>استعلام حوله و دستمال توالت و مایع ظرفشویی / استعلام , استعلام حوله و دستمال توالت و مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125805/استعلام-اجاره-خودرو--'>استعلام اجاره خودرو ... / استعلام, استعلام اجاره خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125819/استعلام-تعداد-5-عدد-میز-شرکت-صنایع-چوب-کاریزما'>استعلام تعداد 5 عدد میز شرکت صنایع چوب کاریزما / استعلام, استعلام تعداد 5 عدد میز شرکت صنایع چوب کاریزما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125832/اصلاحیه-مناقصه-احداث-مدرسه-15-کلاسه'>اصلاحیه مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه  / اصلاحیه فراخوان اول مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125846/استعلام-پروژه-زیرسازی-و-جدولگذاری-ناحیه-صنعتی--'>استعلام پروژه زیرسازی و جدولگذاری ناحیه صنعتی.... / استعلام , استعلام پروژه زیرسازی و جدولگذاری ناحیه صنعتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125859/استعلام-آرشیو-الکترونیک--'>استعلام آرشیو الکترونیک... / استعلام, استعلام آرشیو الکترونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125872/استعلام-دوربین-تصویر-برداری'>استعلام دوربین تصویر برداری / استعلام, دوربین تصویر برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125884/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125896/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125908/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125920/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال  / استعلام ,استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125932/استعلام-میلگرد-A3'>استعلام  میلگرد A3 / استعلام, استعلام  میلگرد A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125945/استعلام-قرارداد-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی'>استعلام قرارداد گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی / استعلام ,استعلام قرارداد گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125957/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125410/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125430/مناقصه-زمین-کشاورزی-به-میزان-250-هکتار-با-آب-مکفی'>مناقصه زمین کشاورزی به میزان 250 هکتار با آب مکفی  / مناقصه, مناقصه زمین کشاورزی به میزان 250 هکتار با آب مکفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125451/استعلام-عملیات-عمرانی-ساختمان-ستاد'>استعلام عملیات عمرانی ساختمان ستاد  / استعلام, عملیات عمرانی ساختمان ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125471/استعلام-تکمیل-کانال--'>استعلام تکمیل کانال ... / استعلام , استعلام تکمیل کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125488/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125508/استعلام-کیت-و-پودر-کلرسنجی'>استعلام  کیت و پودر کلرسنجی / استعلام, کیت و پودر کلرسنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125525/مناقصه-خدمات-کنتور-خوانی-و-توزیع-صورت-حساب-مشترکین'>مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزیع صورت حساب مشترکین  / مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزیع صورت حساب مشترکین نیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125548/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-غذا'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ غذا  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تهیه مواد اولیه، طبخ غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125565/استعلام-خرید-الکتروپمپ--'>استعلام خرید الکتروپمپ ... / استعلام, استعلام خرید الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125598/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره'>مناقصه خرید خدمات مشاوره  / مناقصه مناقصه خرید خدمات مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125624/استعلام-تکمیل-کانال-آبیاری--'>استعلام تکمیل کانال آبیاری ... / استعلام, استعلام تکمیل کانال آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125660/استعلام-خرید-لوله-مانیسمان-سنگین-با-بوشن'>استعلام خرید لوله مانیسمان سنگین با بوشن  / استعلام, استعلام خرید لوله مانیسمان سنگین با بوشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125677/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125690/استعلام-فیلتر'>استعلام فیلتر  / استعلام, استعلام فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125704/استعلام-حفاری-ضربه-ای-و-آزمایش-پمپاژ-چاه--'>استعلام حفاری ضربه ای و آزمایش پمپاژ چاه ... / استعلام, استعلام حفاری ضربه ای و آزمایش پمپاژ چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125720/استعلام-تعمیر-و-خرده-کاری'>استعلام تعمیر و خرده کاری / استعلام, استعلام تعمیر و خرده کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125733/استعلام-استنت-دارویی-BIOMIME'>استعلام استنت دارویی BIOMIME / استعلام, استعلام استنت دارویی BIOMIME</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125746/استعلام-قلم-نوری-دیجیتال'>استعلام قلم نوری دیجیتال  / استعلام, قلم نوری دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125762/استعلام-کتاب-تفکرات-انتقادی'>استعلام  کتاب تفکرات انتقادی / استعلام , استعلام  کتاب تفکرات انتقادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125774/استعلام-اجرای-تاسیسات-و-خط-پمپاژ'>استعلام اجرای تاسیسات و خط پمپاژ / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات و خط پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125788/استعلام-چاپ-و-نصب-بنرهای-تبلیغاتی-در-ایستگاه-های-مترو'>استعلام چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی در ایستگاه های مترو / استعلام, استعلام چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی در ایستگاه های مترو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125800/استعلام-کارت-شبکه-35-عدد-و-سوئیچ-24-پورت--'>استعلام کارت شبکه 35 عدد و سوئیچ 24 پورت... / استعلام, استعلام کارت شبکه 35 عدد و سوئیچ 24 پورت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125815/استعلام-عملیات-ساخت-دو-باب-مخزن-بتنی'>استعلام عملیات ساخت  دو باب مخزن بتنی / استعلام, استعلام عملیات ساخت  دو باب مخزن بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125828/استعلام-چاپ-و-ارسال-نمونه-مطبوعاتی-بانک'>استعلام چاپ و ارسال نمونه مطبوعاتی بانک  / استعلام, استعلام چاپ و ارسال نمونه مطبوعاتی بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125841/استعلام-چراغ-راهنمایی-LED-سه-خانه-و--'>استعلام چراغ راهنمایی LED سه خانه  و ... / استعلام, استعلام چراغ راهنمایی LED سه خانه  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125854/استعلام-جارو-برقی'>استعلام جارو برقی  / استعلام ,استعلام جارو برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125867/استعلام-یک-دستگاه-پرینتر'>استعلام یک دستگاه پرینتر  / استعلام ,استعلام یک دستگاه پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125880/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125892/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-سیستم-مانیتورینگ'>استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم مانیتورینگ / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125904/استعلام-لوله-پلیکا-4-اینچ'>استعلام لوله پلیکا 4 اینچ  / استعلام, استعلام لوله پلیکا 4 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125916/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و-فعالیت-های-پس-از-برداشت-محصول'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125928/استعلام-خرید-دستگاه-جذب-اتمی-و-لوازم-جانبی'>استعلام خرید دستگاه جذب اتمی و لوازم جانبی / استعلام, استعلام خرید دستگاه جذب اتمی و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125941/استعلام-بیرینگها-و--'>استعلام بیرینگها و ... / استعلام, استعلام بیرینگها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125953/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام ,استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125965/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام ,استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125978/استعلام-پرینتر-لیزری-پارئل-دار'>استعلام پرینتر لیزری پارئل دار / استعلام, استعلام پرینتر لیزری پارئل دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125993/استعلام-اسکنر-اسناد-رنگی-و-سیاه-و-سفید'>استعلام اسکنر اسناد رنگی و سیاه و سفید / استعلام, استعلام اسکنر اسناد رنگی و سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126007/فراخوان-خدمات-اجاره-خودرو'>فراخوان خدمات اجاره خودرو / فراخوان خدمات اجاره خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126021/استعلام-پشتیبانی-تجهیزات-کامپیوتری-نصب-راه-اندازی-و-مشاوره-و--'>استعلام پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری نصب راه اندازی و مشاوره و ... / استعلام ,استعلام پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری نصب راه اندازی و مشاوره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126036/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126048/استعلام-خرید-خدمات-و-اقلام-عمومی'>استعلام خرید خدمات و اقلام عمومی  / استعلام , استعلام خرید خدمات و اقلام عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125387/تجدید-مناقصه-اجرای-هدایت-آبهای-سطحی-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی...نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125401/مناقصه-تکمیل-40-واحد-مسکن-مهر-کارگری-پاسارگاد-با-55-درصد-پیشرفت-کاری'>مناقصه تکمیل 40 واحد مسکن مهر کارگری پاسارگاد با 55 درصد پیشرفت کاری / مناقصه,مناقصه تکمیل 40 واحد مسکن مهر کارگری پاسارگاد با 55 درصد پیشرفت کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125419/استعلام-عملیات-عمرانی--'>استعلام عملیات عمرانی ... / استعلام , استعلام عملیات عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125440/استعلام-عملیات-عمرانی--'>استعلام عملیات عمرانی ... / استعلام , استعلام عملیات عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125459/اولین-جشنواره-استانی-عکس-محرومیت'>اولین جشنواره استانی عکس محرومیت / اولین جشنواره استانی عکس محرومیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125478/مناقصه-نصب-900-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه نصب 900 فقره انشعاب پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب 900 فقره انشعاب پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125498/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و--'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125516/مناقصه-انتخاب-پیمانکاری-جهت-حمل-محصولات-تولیدی'>مناقصه انتخاب پیمانکاری جهت حمل محصولات تولیدی  / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکاری جهت حمل محصولات تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125540/مناقصه-خدمات-نگهبانی-پستهای-انتقال-فوق-توزیع-و-دیسپاچینگ--'>مناقصه خدمات نگهبانی پستهای انتقال، فوق توزیع و دیسپاچینگ... / مناقصه, مناقصه خدمات نگهبانی پستهای انتقال، فوق توزیع و دیسپاچینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125556/استعلام-نمایشگر-60-اینچ'>استعلام  نمایشگر 60 اینچ / استعلام, نمایشگر 60 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125581/استعلام-قیر--'>استعلام قیر ... / استعلام, استعلام قیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125610/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125643/استعلام-دو-دستگاه-ups-با-توانهای-6-و-3-کیلوولت-آمپر-و-کابین-و-باطری'>استعلام دو دستگاه ups با توانهای 6 و 3 کیلوولت آمپر و کابین و باطری / استعلام,استعلام دو دستگاه ups با توانهای 6 و 3 کیلوولت آمپر و کابین و باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125668/استعلام-بها-خرید-پکیج-تصفیه-فاضلاب-انسانی-بهداشتی'>استعلام بها خرید پکیج تصفیه فاضلاب انسانی بهداشتی  / استعلام, بها خرید پکیج تصفیه فاضلاب انسانی بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125683/استعلام-تکمیل-کانال-آبیاری-روستا--'>استعلام تکمیل کانال آبیاری روستا... / استعلام, استعلام تکمیل کانال آبیاری روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125697/استعلام-برقگیر-شبکه-های-برق-فشار-قوی'>استعلام برقگیر شبکه های برق فشار قوی / استعلام, استعلام برقگیر شبکه های برق فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125711/استعلام-لباسشویی-صنعتی-ایرانی'>استعلام لباسشویی صنعتی ایرانی / استعلام,  استعلام لباسشویی صنعتی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125726/استعلام-عملیات-نصب-بانک-خازنی-پست'>استعلام عملیات نصب بانک خازنی پست  / استعلام ,استعلام عملیات نصب بانک خازنی پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125739/استعلام-بهاء-خدمات-نصب-و-خرید-تجهیزات-نیروگاه-خورشیدی--'>استعلام بهاء خدمات نصب و خرید تجهیزات نیروگاه خورشیدی ... / استعلام , استعلام بهاء خدمات نصب و خرید تجهیزات نیروگاه خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125753/استعلام-پکینگ-رندوم-استیل-برج-جذب-و-تقطیر-صنعتی'>استعلام پکینگ رندوم استیل برج جذب و تقطیر صنعتی  / استعلام ,استعلام پکینگ رندوم استیل برج جذب و تقطیر صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125768/استعلام-ساخت-کانکس-سرویس-بهداشتی'>استعلام ساخت کانکس سرویس بهداشتی  / استعلام, استعلام ساخت کانکس سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125781/استعلام-خدمات-نصب-پشتیبانی-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات---'>استعلام خدمات نصب پشتیبانی نگهداری و تعمیرات تجهیزات  ... / استعلام, خدمات نصب پشتیبانی نگهداری و تعمیرات تجهیزات  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125794/استعلام-هود-آشپزخانه'>استعلام هود آشپزخانه / استعلام, هود آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125807/استعلام-چاپ-فرمها-و-نمونه-های-بانکی--'>استعلام  چاپ فرمها و نمونه های بانکی... / استعلام, استعلام  چاپ فرمها و نمونه های بانکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125821/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن--'>استعلام ساخت جاده و راه آهن ... / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125834/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام , استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125848/استعلام-روپرگذاری-قسمتی-از-حد-بستر-رودخانه'>استعلام روپرگذاری قسمتی از حد بستر رودخانه / استعلام ,استعلام روپرگذاری قسمتی از حد بستر رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125861/استعلام-انجام-عملیات-فنس-کشی--'>استعلام انجام عملیات فنس کشی ... / استعلام , استعلام انجام عملیات فنس کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125874/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125886/استعلام-عملیات-بازسازی-سرویس-های-بهداشتی--'>استعلام عملیات بازسازی سرویس های بهداشتی... / استعلام , استعلام عملیات بازسازی سرویس های بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125898/استعلام-خرید-تجهیزات-برقی'>استعلام خرید تجهیزات برقی / استعلام,استعلام خرید تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125910/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان  / استعلام, استعلام سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125922/استعلام-حفاری-ونصب-کیسینگ'>استعلام حفاری ونصب کیسینگ / استعلام، استعلام حفاری ونصب کیسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125934/استعلام-5-دستگاه-پژو-405-یا-سمند-جهت-سرویس-های-اداری-و-بیمارستانی'>استعلام  5 دستگاه پژو 405 یا سمند جهت سرویس های اداری و بیمارستانی / استعلام,  استعلام  5 دستگاه پژو 405 یا سمند جهت سرویس های اداری و بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125947/استعلام-میز-اداری-کارشناسی--'>استعلام میز اداری کارشناسی... / استعلام, استعلام میز اداری کارشناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125959/استعلام-روانکارها'>استعلام روانکارها  / استعلام, استعلام روانکارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125971/استعلام-میز-کارمندی-زرشکی-و--'>استعلام میز کارمندی زرشکی و ... / استعلام ,استعلام میز کارمندی زرشکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125986/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-کربن-و-گوگرد--'>استعلام دستگاه اندازه گیری کربن و گوگرد... / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیری کربن و گوگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126060/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126074/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی'>مناقصه انجام خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126087/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار... / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126100/استعلام-سبد-هچر--'>استعلام سبد هچر... / استعلام, استعلام سبد هچر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126113/استعلام-ارائه-خدمات-ایاب-ذهاب'>استعلام ارائه خدمات ایاب ذهاب  / استعلام ,استعلام ارائه خدمات ایاب ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126125/استعلام-HP-DL380-G9'>استعلام  HP DL380 G9  / استعلام , استعلام  HP DL380 G9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126137/استعلام-سقف-ربا-تیرچه-کرومیت-و--'>استعلام سقف ربا تیرچه کرومیت و ... / استعلام , استعلام سقف ربا تیرچه کرومیت و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126150/استعلام-خرید-اقلام-کاغذ-A4-و--'>استعلام خرید اقلام کاغذ A4 و ...  / استعلام ,استعلام خرید اقلام کاغذ A4 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126163/استعلام-سیمان-شاهرود'>استعلام سیمان شاهرود / استعلام ,استعلام سیمان شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126176/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126189/استعلام-نخ-بخیه--سوند-و--'>استعلام نخ بخیه ، سوند و ... / استعلام, استعلام نخ بخیه ، سوند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125969/استعلام-سیم-ها-و-کابل-های-مخابراتی-و-ابزار-دقیقی-و--'>استعلام سیم ها و کابل های مخابراتی و ابزار دقیقی و ... / استعلام, استعلام سیم ها و کابل های مخابراتی و ابزار دقیقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125983/استعلام-خرید-12000-کیلوگرم-کلر-مایع-99-99-درصد'>استعلام خرید 12000 کیلوگرم کلر مایع 99.99 درصد   / استعلام, استعلام خرید 12000 کیلوگرم کلر مایع 99.99 درصد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125997/استعلام-ساخت-و-تعمیر-سرویس-بهداشتی--'>استعلام ساخت و تعمیر سرویس بهداشتی ... / استعلام , استعلام ساخت و تعمیر سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126012/فراخوان-توسعه-و-پشتیبانی-نرم-افزار-چک-و-تضمینات'>فراخوان توسعه و پشتیبانی نرم افزار چک و تضمینات   / فراخوان,فراخوان توسعه و پشتیبانی نرم افزار چک و تضمینات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126026/استعلام-مجتمع-آبرسانی--'>استعلام مجتمع آبرسانی... / استعلام, استعلام مجتمع آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126040/استعلام-پکیچ-محلول-سازی-و-تزریق-مواد-شیمیایی'>استعلام پکیچ محلول سازی و تزریق مواد شیمیایی / استعلام, استعلام پکیچ محلول سازی و تزریق مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126052/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126065/استعلام-تعمیرات-منطقه'>استعلام تعمیرات منطقه  / استعلام ,استعلام تعمیرات منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126079/تمدید-مناقصه-تامین-پورتال-نرم-افزار-SCSM'>تمدید مناقصه تامین پورتال نرم افزار SCSM / تمدید مناقصه , مناقصه تامین پورتال نرم افزار SCSM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126092/استعلام-مرغ-استخوان-دار'>استعلام مرغ استخوان دار  / استعلام , استعلام مرغ استخوان دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126105/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام , استعلام میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126117/استعلام-خرید-تابلو-اینورتر-مختص-پمپ-و-فن'>استعلام خرید تابلو اینورتر مختص پمپ و فن / استعلام,استعلام خرید تابلو اینورتر مختص پمپ و فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126129/استعلام-کمد'>استعلام کمد  / استعلام, استعلام کمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126141/استعلام-2-دستگاه-اسکنر'>استعلام 2 دستگاه اسکنر / استعلام, استعلام 2 دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126154/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی / استعلام, استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126167/استعلام-خرید-کیس-کامپیوتر'>استعلام خرید کیس کامپیوتر / استعلام, استعلام، خرید کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126180/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام ,استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126194/استعلام-دستگاه-آنالایزر-سنجش-ذرات-معلق-PM2-5-آنلاین'>استعلام دستگاه آنالایزر سنجش ذرات معلق PM2.5 آنلاین  / استعلام, استعلام دستگاه آنالایزر سنجش ذرات معلق PM2.5 آنلاین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126001/استعلام-بهای-سیمان--'>استعلام بهای سیمان... / استعلام, استعلام بهای سیمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126014/استعلام-سیمان-تیپ-3'>استعلام سیمان تیپ 3 / استعلام ,استعلام سیمان تیپ 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126028/استعلام-سنگ-سفید-ارباب-و--'>استعلام سنگ سفید ارباب و ...  / استعلام ,استعلام سنگ سفید ارباب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126042/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-وتشریفاتی'>مناقصه انجام امور خدماتی وتشریفاتی / مناقصه,مناقصه انجام امور خدماتی وتشریفاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126054/فراخوان-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-۷۵۰۰-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی-از-انبار--'>فراخوان عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار ۷۵۰۰ تن انواع نهاده های کشاورزی از انبار... / مناقصه, فراخوان عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار ۷۵۰۰ تن انواع نهاده های کشاورزی از انبار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126068/فراخوان-تامین-۸۰۰۰-عدد-مجموعه-کامل-لوله-هوای-ترمز-و--'>فراخوان تامین ۸۰۰۰ عدد مجموعه کامل لوله هوای ترمز و... / مناقصه, فراخوان تامین ۸۰۰۰ عدد مجموعه کامل لوله هوای ترمز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126081/استعلام-کیسه-پلاستیکی'>استعلام کیسه پلاستیکی / استعلام ,استعلام کیسه پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126094/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126107/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126119/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126131/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126143/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام ,استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126156/استعلام-اجرای-پارتیشن-بندی-دوجداره'>استعلام اجرای پارتیشن بندی دوجداره / استعلام, استعلام اجرای پارتیشن بندی دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126169/استعلام-مرمت-و-بازسازی-قنوات'>استعلام مرمت و بازسازی قنوات / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126183/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام ,استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126198/استعلام-شیر-یکطرفه-چدنی--'>استعلام شیر یکطرفه چدنی ... / استعلام, استعلام شیر یکطرفه چدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126005/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد .. / استعلام , استعلام میلگرد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126019/استعلام-سیمان-تیپ-دو'>استعلام سیمان تیپ دو / استعلام ,استعلام سیمان تیپ دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126033/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام ,استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126046/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام,استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126058/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126072/استعلام-تجهیزات-شبکه-سیسکو-و-رادیویی'>استعلام تجهیزات شبکه سیسکو و رادیویی / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه سیسکو و رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126085/استعلام-پمپ-پرتابل-آتش-نشانی'>استعلام پمپ پرتابل آتش نشانی  / استعلام , استعلام پمپ پرتابل آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126098/استعلام-تعمیرات-مدرسه'>استعلام تعمیرات مدرسه / استعلام , استعلام تعمیرات مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126111/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126123/استعلام--آزمایش-پمپاژ'>استعلام   آزمایش پمپاژ / استعلام ,استعلام   آزمایش پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126135/فراخوان-مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر'>فراخوان مناقصه توسعه و اصلاح شبکه معابر  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه توسعه و اصلاح شبکه معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126148/استعلام-دوربین-عکاسی-canon-EOS1300-D'>استعلام دوربین عکاسی canon EOS1300 D / استعلام, دوربین عکاسی canon EOS1300 D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126161/استعلام-احداث-یکباب-موتورخانه-26-مترمربعی'>استعلام احداث یکباب موتورخانه 26 مترمربعی / استعلام , استعلام احداث یکباب موتورخانه 26 مترمربعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126174/استعلام-انجام-امور-حفاظت-فیزیکی'>استعلام انجام امور حفاظت فیزیکی / استعلام , استعلام انجام امور حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126187/استعلام-scalance-switch'>استعلام scalance switch / استعلام,استعلامscalance switch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126203/مناقصه-عمومی-امور-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه عمومی امور حفاظت فیزیکی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی امور حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125972/استعلام-درب-ریلی-دارای-شاسی'>استعلام درب ریلی دارای شاسی / استعلام,استعلام درب ریلی دارای شاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1125987/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی / استعلام , استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126002/استعلام-کت-و-شلوار--'>استعلام کت و شلوار ... / استعلام, استعلام کت و شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126015/استعلام-یکدستگاه-اسکنر-دیجیتال-رایانه'>استعلام یکدستگاه اسکنر دیجیتال رایانه  / استعلام, استعلام یکدستگاه اسکنر دیجیتال رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126030/مناقصه-اجرای-محوطه-سازی-و-انبار'>مناقصه اجرای محوطه سازی و انبار  / مناقصه , مناقصه اجرای محوطه سازی و انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126043/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-انتظامات-پلیس'>استعلام واگذاری خرید خدمات انتظامات پلیس  / استعلام , استعلام واگذاری خرید خدمات انتظامات پلیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126055/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126069/استعلام-زمین-شوی-صنعتی--'>استعلام زمین شوی صنعتی... / استعلام, استعلام زمین شوی صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126082/استعلام-FLOW-SWTICH'>استعلام FLOW SWTICH / استعلام, استعلام FLOW SWTICH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126095/استعلام-تعدادی-پروژکتور-و-لوازم-جانبی-برقی'>استعلام تعدادی پروژکتور و لوازم جانبی برقی / استعلام ,استعلام تعدادی پروژکتور و لوازم جانبی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126108/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-آبروی-دالی-همسطح'>استعلام عملیات اجرایی احداث آبروی دالی همسطح  / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی احداث آبروی دالی همسطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126120/مناقصه-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-مخزن-3000-لیتری'>مناقصه ساخت، نصب و راه اندازی مخزن 3000 لیتری  / مناقصه, مناقصه ساخت، نصب و راه اندازی مخزن 3000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126132/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126144/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی  / استعلام, استعلام تعمیرات اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126158/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام ,استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126170/استعلام-غذا'>استعلام غذا  / استعلام ,استعلام غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126184/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام  الکتروپمپ شناور / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1126200/مناقصه-نگهداری-و-رفع-خرابی-تجهیزات-تغذیه-نیرو--'>مناقصه نگهداری و رفع خرابی تجهیزات تغذیه نیرو... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و رفع خرابی تجهیزات تغذیه نیرو...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 15 تاريخ : پنجشنبه 18 مرداد 1397 ساعت: 15:32